Vous êtes sur la page 1sur 4

Psalmul 33

1.
2 3 2
& b4 œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 4œ œ œ 4
Bi - ne - cu -vân - ta - voi pe Dom - nul în toa - tă vre - mea, pu - ru - rea
2
& b4 œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœœ ˙ œ œ ˙ œœœœ ˙
la - u - da Lui în gu - ra mea. A - li - lu - i - a.

2.
&b œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
În - tru Dom - nul se va lă - u - da su - fle - tul meu, să a - u -

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ ˙ œœœœ ˙
dă cei blânzi și să se ve - se - lea - scă . A - li - lu - i - a.

3.
&b Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Slă - viți pe Dom - nul cu mi - ne și să î - nă l - ță m

&b œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
œ œ
nu - me - le Lui îm - pre - u - nă . A - li - lu - i - a.

4.
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ
76 Că - u - tat - am pe Dom - nul și m'a a - u - zit și din toa - te ne -

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œœœœ ˙
ca - zu - ri - le me - le m'a iz - bă - vit. A - li - lu - i - a.

5.
&b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœ œ œ ˙ Œ œ œ œ
A - pro - pi - a - ți - vă că - tre Dân - sul și vă lu - mi - nați și fe -

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œbœ œ ˙
- țe - le voas - tre nu se vor ru - și - na. A - li - lu - i - a.
2

6.
& b Œ œ œ œ œ nœ œ œ bœ œ ˙ Œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
Să - ra - cul a - ces - ta a stri - gat și Dom - nul l'a a - u - zit - pe el și din

& b œ œ œ œ #œ œ #œ bœ œ bœ #œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ ˙ œœœœ ˙
toa - te ne - ca - zu - ri - le lui l'a mân - tu - it. A - li - lu - i - a.

7.
&b œ œ œ œ ˙ œ œ œnœ œ bœ œ ˙ œ œ œœœ ˙ œ œ œ #œ
Stră - ju - i - v'a În - ge - rul Dom - nu - lui îm - pre - ju - rul ce - lor ce se

& b bœ œ bœ #œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœ ˙
tem de Dân - sul și'i va iz - bă - vi pe ei. A - li - lu - i - a.

8.
&b Œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
Gus - tați și ve - deți că bun es - te Dom - nul, fe - ri - cit bă r - ba -

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœ ˙
tul ca - re nă - dă j - du - ieș - te spre Dân - sul, A - li - lu - i - a.

9.
&b Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œnœ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œœœ œ œ
Te - me - ți - vă de Dom - nul toți sfin - ții Lui că nu es - te

&b œ œ ˙ œ œ œ œ #œ bœ #œ œ #œ bœ ˙
œ œ n˙ nœ œ œ œ ˙
lip - să ce - lor ce se tem de Dân - sul. A - li - lu - i - a.

10.
& b Œ œ œ œ œ nœ œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ
Bo - ga - ții au să - ră - cit și au flă - mân - zit, iar cei ce'L ca - u - tă pe

&b œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ bœ œ ˙ œ œ ˙ nœ œ œ œ ˙
Dom - nul nu se vor lip - si de tot bi - ne - le. A - li - lu - i - a.

11.
&b œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙ nœ œ
Ve - niți, fi - i - lor, as - cul - ta - ți - mă , fri - ca Dom - nu - lui

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
˙ œ œ œ œ ˙
vă voi în - vă - ța pe voi. A - li - lu - i - a.
3

12.
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ
Ci - ne es - te o - mul cel ce se te - me de Dom - nul, ca - re iu -

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
˙ œœœœ ˙
beș - te să va - dă zi - le bu - ne. A - li - lu - i - a.
13.
&b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
281 O - preș - te lim - ba ta de la ră u și bu - ze - le ta -

&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
˙ œ œ œ œ ˙
- le să nu gră - ias - că vi - cle - șug. A - li - lu - i - a.

14.
&b Œ œ œ œ œœœ ˙ Œ œ œ œ œœœ œœœ
œ œ ˙
Fe - reș - te - te de ră u și fă bi - ne, ca - u - tă

&b œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙ œ œ
˙ œœœœ ˙
pa - cea și o ur - mea - ză pe ea. A - li - lu - i - a.

15.
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
O - chii Dom - nu - lui spre cei drepți și u - re - chi - le

&b œ œ œ œ bœ œ ˙ ˙ œ œ
n˙ œ œ œ œ ˙
Lui spre ru - gă - ciu - nea lor. A - li - lu - i - a.

16.

&b Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
Iar fa - ța Dom - nu - lui a - su - pra ce - lor ce fac re - le ca să

&b œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œœœœ ˙
œ œ
piar - dă , de pe pă - mânt, po - me - ni - rea lor. A - li - lu - i - a.

17.

&b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
Stri - gat - au drep - ții și Dom - nul i'a a - u - zit pe ei și din toa -

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
˙ œœœœ ˙
te ne - ca - zu - ri - le lor i'a iz - bă - vit. A - li - lu - i - a.
4

18.
& b Œ œ œ œ œ œ nœ œ ˙ œ œ œ nœ œ nœ œ nœ ˙ œ œ œ nœ
A - proa - pe es - te Dom - nul de cei u - mi liți la i - ni - mă și pe cei sme

& b œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ ˙ œ œ ˙ nœ œ œ œ ˙
riți cu du - hul îi va mân - tu - i. A - li - lu - i - a.

19.
&b œ œ ˙ Œ nœ œ nœ œ nœ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ nœ nœ œ
Mul - te sunt ne - ca - zu - ri - le drep - ți - lor, dar din toa - te a - ce -

&b ˙ nœ œ œ nœ œ œ n˙ œ nœ ˙ œ œ ˙ nœ œ œ œ ˙
lea îi va iz - bă - vi pe ei Dom - nul. A - li - lu - i - a.

20.
œ nœ nœ œ ˙ œ nœ œ nœ œ œ nœ ˙ Œ œ
&b Œ œ œ nœ
Pă - ze - ște Dom - nul toa - te oa - se - le lor, nici -

& b œ œ œ nœ œ nœ œ œ nœ œ œ nœ ˙ œ œ ˙ nœ œ œ œ ˙
u - nul din e - le nu se va zdro - bi. A - li - lu - i - a.

21.
& b b˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ ˙
Moar - tea pă - că - to - și - lor es - te cum - pli - tă și cei

&b œ œ œ œ nœ œ n˙ œ nœ ˙ œ œ ˙ nœ œ œ œ ˙
ce u - ră sc pe cel drept vor gre - și. A - li - lu - i - a.

22.
œ œnœ ˙ œ œ œ nœ œ nœ œ nœ ˙ Œ œ œ œ œnœ œ
&b œ œ œ œ
Mân - tu - i - va Dom - nul su - fle - te - le ro - bi - lor Să i și nu vor gre

& b nœ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ
și toți cei ce nă - dă j - du - iesc spre

& b nœ œ œ ˙ œ œ ˙ nœ œ œ œ ˙
Dân - sul. A - li - lu - i - - a.

Vous aimerez peut-être aussi