Vous êtes sur la page 1sur 4

Ariadna Baciu Fe172TR

Sécurité alimentaire, peut-on faire confiance à l’Europe  ?


L’Europe peut-elle assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens ?
De la sphère de la vache folle qui défraya la chronique dans les années 1990 à celle toute récente
de la viande avariée polonaise. C'est vrai que la répétition de crises sanitaires en europe a de quoi
inquiéter les consommateurs. C'est une situation paradoxale parce qu'en réalité l'union
européenne et sans doute l'espace où la sécurité alimentaire est régi par un ensemble de textes
parmi les plus strictes dans le monde. Pour assurer la libre circulation des denrées alimentaires
sur le marché unique, tout en garantissant la santé et le bien-être des citoyens, l'union européenne
s'est en effet doté au fil des ans d'un vaste corpus législatif et règlementaire qui concerne la
totalité de la chaîne de la ferme à la table ou de la fourche à la fourchette pourrait-on dire.
Comment s’appliquent ces regles ?
Cette législation européenne s'impose aux états membres. C'est l'union par exemple, qui fixe les
règles communes en matière de traçabilité et d'étiquetage. C'est encore elle qui fixe les normes
dans l'utilisation des additifs, des conservateurs, des colorants, des arômes. C'est toujours elle qui
autorise les allégations de santé à charge pour les pays de transposer ces normes dans leurs droits
et de les faire respecter par les entreprises. En France par exemple deux organismes sont chargés
de contrôler les acteurs de la chaîne alimentaire, la direction générale de l'alimentation qui
dépend du ministère de l'agriculture avec quelques milliers de vétérinaire qui inspecte les
abattoirs les usines les cantines et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes, la fameuse DGCCRF qui elle dépend de Bercy.
Y a-t-il encore des risques ?
Avec la sphère de la vache folle l'Europe découvre alors les nombreuses défaillances de son
système de sécurité sanitaire et l'électrochoc suscite un certain nombre de mesures fortes. On peut
par exemple, citer la création de l'autorité européenne de sécurité des aliments. L'EFSA qui est
chargée de l'évaluation des risques dans le domaine des denrées ou l'instauration d'un réseau d'
alerte à l'échelle européenne qui permet d'organiser le retrait de produits en cas de risques. On a
plus de 1000 alerte par an. Mais malgré ces progrès qui ont fait chuter le nombre de scandales
nombre d'associations continue de dénoncer les insuffisances du dispositif. La sphère de la viande
de cheval dans les lasagnes qui est apparue en février 2013 et qui vient d'être jugé, a mis en
évidence l'extrême complexité des réseaux d'approvisionnement des fabricants et surtout leur
capacité à se jouer des contrôles. Celle plus récente de la viande avariée venus de pologne a
montré que certains états pouvaient encore être défaillant dans l'application des règles et
l'activation du système d' alerte. Voilà pourquoi les associations de défense des consommateurs
relayé par des eurodéputés exigent aujourd'hui d'aller plus loin, notamment sur la transparence
sur la traçabilité et l'étiquetage, et aussi la création d'une agence européenne une sorte de FBI
alimentaire pour mieux coordonner la lutte contre ces trafics et assurer ainsi une meilleure
sécurité pour les 500 millions de consommateurs européens.

1
Ariadna Baciu Fe172TR

Securitatea alimentară, putem avea încredere în Europa?


Poate Europa să asigure securitatea alimentară a cetățenilor săi?
De la situația privind vacă nebună care a îngrozit lumea în anii 1990 la acea foarte recentă
privind carne poloneză alterată. Este adevărat că repetarea crizelor în domeniul sănătății publice
în Europa oferă motiv de îngrijorare pentru consumatori. Este o situație paradoxală, deoarece, în
realitate, Uniunea Europeană și, fără îndoială, spațiul în care securitatea alimentară este guvernată
de un set de texte printre cele mai stricte din lume. Pentru a realiza libera circulație a produselor
alimentare pe piața unică, în același timp garantând sănătatea și bunăstarea cetățenilor, Uniunea
Europeană a obținut, de-a lungul timpului, un vast corp de legislație și reglementări care privește
totalitatea lanțului de la producător la consumator sau de la fermă la consumator.
Cum se aplică aceste reguli?
 Această legislație europeană este obligatorie pentru statele membre. Spre exemplu, uniunea cea
stabilește regulile comune pentru trasabilitate și etichetare. Tot ea este cea care stabilește normele
privind utilizarea aditivilor, conservanților, coloranților, aromelor. Totuși, acesta autorizează
mențiunile de sănătate cu condiția ca țările să transpună aceste norme în drepturile lor și să le
facă respectate de înterprinderi. În Franța, de exemplu, două organisme sunt însărcinate să
monitorizeze actorii lanțului alimentar, direcția generală a alimentelor care depinde de Ministerul
Agriculturii. Cu câteva mii de medici veterinari care inspectează abatoarele, fabricile, cantinele și
Direcția generală a concurenței, de consum și de combatere a fraudelor, infama DGCCRF care
depinde de Bercy, Ministerului Economiei și Finanțelor.
Mai există riscuri?
Odată cu sfera vacilor nebune, Europa descoperă numeroasele disfuncționalitățile ale sistemului
său de securitate sanitară, iar electroșocul generează un anumit număr de măsuri ferme. Se poate
de exemplu, cita crearea autorității europene pentru siguranța alimentelor. EFSA, responsabilă de
evaluarea riscurilor în sectorul produselor alimentare sau crearea unei rețele de alertă la scară
europeană, ceea ce permite de a organiza retragerea produselor în caz de riscuri. Sunt peste 1000
de alerte pe an. Dar, în pofida acestor progrese care au redus numărul de scandaluri, multe
asociații continuă să raporteze lacunele sistemului. Sfera cărnii de cal în lasane care a apărută în
februarie 2013 și care tocmai a fost judecată, a scos la iveală complexitatea extremă a rețelelor de
aprovizionare ale producătorilor și îndeosebi capacitatea lor de a-şi bată joc de controale. Situația
cea mai recentă privind carnea alterată din Polonia a arătat că unele state nu și-au îndeplinit
obligațiile referitor aplicația normelor și activarea sistemului de alertă. Iată de ce asociațiile de
consumatori transmise de eurodeputații solicită astăzi înaintarea, îndeosebi în ceea ce privește
transparența trasabilității și etichetării. Iată de ce asociațiile de consumatori transmise de
eurodeputații solicită astăzi înaintarea, îndeosebi în ceea ce privește transparența trasabilității și
etichetării, și de asemenea, creării unei agenții europene, gen FBI alimentar pentru a coordona
mai bine lupta contra acestui trafic și a asigura astfel o securitate mai bună pentru cei 500 de
milioane de consumatori europeni.

2
Ariadna Baciu Fe172TR

GLOSSAIRE SUR L’UNITE MEDICINE

Terme Traduction
1. Antivirus ( n.m. ) Antivirus
2. AVC ( n.m. ) Accidentul vascular cerebral
3. Avoir bonne mine ( n. ) A arăta bine
4. Bonne santé ( n.f. ) Sănătos
5. Cancer de la peau ( n.m. ) Cancer al pielii
6. Cancérologie ( n.f. ) Oncologie
7. Consomption ( n.f. ) Tuberculoză
8. Coronavirus apparenté ( n.m. ) Coronavirus înrudit
9. Coupon alimentaire ( n.m. ) Bon de masă
10. Couverture sociale ( n.f. ) Securitate socială
11. De la chaîne de la ferme à la table De la producător la consumator
( expre. )
12. Diabète ( n.m. ) Diabet
13. Douleurs rhumatismales ( n.pl. ) Dureri reumatismale
14. Etre blanc ( v. ) A fi alb
15. Fièvre de cheval ( n.f. ) Febră de 40 de grade
16. Fonds mondial de lutte contre le sida, la Fondul Global de Lupta Impotriva
tuberculose et le paludisme ( n.m. ) HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei
17. Garder le lit ( v. ) A sta în pat
18. Guérison ( n.f. ) Însănătoșire
19. Immunité ( n.f. ) Imunitate
20. Jaunisse ( n.f. ) Gălbinare
21. Malade ( n.m. ) Bolnav
22. Maladie de la vache folle ( n. ) Boala vacii nebune
23. Maladie non transmissible ( n.f. ) Boală netransmisibilă
24. Maladies cardio-vasculaire ( n.f. ) Boală cardiovasculară
25. Malnutrition ( n.f. ) Malnutriţie
26. Ministre de l'agriculture ( n. ) Ministrul agriculturii
27. Mort prématurée ( n. ) Moarte prematura
28. Mortalité ( n.f. ) Mortalitate
29. Obésité ( n.f. ) Obezitate
30. Organisation mondiale de la santé Organizația Mondială a Sănătății
( n.f. )
31. Pandémie ( n.f. ) Pandemie
32. Pathologie clinique ( n.f. ) Patologie clinică
33. Patient ( n.m. ) Pacient
34. Placer en quarantaine ( v. ) A pune în carantină
35. Police d'assurance ( n.f. ) Poliță de asigurare
36. Prendre le pouls ( expres. ) A măsura pulsul
37. Radio ( n.f. ) Radiografie
38. Remède ( n.f. ) Leac
39. Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle Securitatea alimentară și nutrițională

3
Ariadna Baciu Fe172TR

( n.f. )
40. Service de cardiologie ( n.m. ) Secția de cardiologie
41. Services de santé ( n.pl ) Serviciilor medicale
42. Soins de santé primaires ( n.pl ) Asistenţa medicală primară
43. Tension artérielle ( n.f. ) Tensiune arterială
44. Traçabilité ( n.f. ) Trasabilitatea
45. Traitement anti-angoreu ( n.m. ) Tratament antianginos
46. Vaccination préventive ( n.f. ) Vaccinare preventivă
47. Varicelle ( n.f. ) Varicelă
48. Vertige ( n.m. ) Ameţeală
49. Viande avariée ( n.f. ) Carne alterată
50. Vomissement ( n.m. ) Vomă