Vous êtes sur la page 1sur 5

EZ, EZ DUT NAHI Hitzak eta doinua: Julen Lekuona

Moldaketa: Idoia Azurmendi

12
Dolce e espressivo
Soprano & 8 ∑ ∑ ∑ ∑

p *Bakarlaria
12
Alto & 8 œ. œ œ œ ˙. œ . œ œj ˙ . œ . œ œ œ œ . œ œj œ œ œ œ œ œ ˙ .
Ez, ez dut nahi ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik.

Tenor V 12
8 ∑ ∑ ∑ ∑

Bass
? 12
8 ∑ ∑ ∑ ∑

5 π p,
& ˙. j
˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. œ. œ œ œ
p , *Denak
(m) Kai - o -

j
& œ. œ œ œ ˙. œ. œ œ ˙. œ . œ œ œ œ . œ œj œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ
π
Ez, ez dut nahi ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. Kai - o -

V ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
(m)

? ∑ ∑ ∑ ∑

j
9

& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
la - - ren a - da - rrak di - tu - gu al - bo - an es - kuin -

& œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
p
la - - ren a - da - rrak di - tu - gu al - bo - an es - kuin -

œ. œ j œ. œ. œ.
V œ. œ. œ œ.
pU
? ˙. ˙. ˙.
˙.
U
*Bakarlaria edo bikotea
EZ, EZ DUT NAHI 2

œ œ œ œj œ œ œ œ
11

& œ . œ œ œ œj œ œ œ œ œ . œ œ œ œ.
œ
œ œ œ .
da - rren es - ku - a za - bal - du jux - tu - an. Zi - gor in - da - rren men - pe ti - ro -

& œ . œ œ œ œj œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œj œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ œ œ .
da - rren es - ku - a za - bal - du jux - tu - an. Zi - gor in - da - rren men - pe ti - ro -

j j œ œJ œ . œ œJ œ . œ .
V œ. œ œ œ
J œ œ. œ œ œ. œ Jœ

? œ. œ j ˙. ˙. ˙. ˙.
œ ˙.

j
14

& œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œj œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙.
ak go - go - an ho - rre - la bi - zi - tze - rik ez da - go mun - du - an.

& œ. œ œj œ . œ œ œ œ. œ œ œ œj œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙.

œœ . œj œœ ..
ak go - go - an ho - rre - la bi - zi - tze - rik ez da - go mun - du - an.

œ œJ œ . j
V œ œJ œ . œœ . œ œœ .. œ. œ. œ . œ œJ

? ˙. œ. œ. ˙. ˙. ˙. ˙.

P, #
œ. ˙. ˙. œ. œ. ˙. ˙. œ. œ. œ . œ # œ œ ##
17

& œ. J
Ah
P,Po - li - # #
& . jœ œ #
˙ œ. œ. œ. ˙. œ. ˙. ˙. ˙. œ. œ
P P
Ah Po - li -

œ. œ œ œ ˙. œ. œ œ ˙. œ. œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ ,œ œ # # #
V J J J
Pj,Poœ -œli -
œ. ˙.
Ez, ez dut nahi ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik.

? ˙. ˙. ˙. œ. œ. œ. œ ###
˙. œ.
Ah Po - li -
EZ, EZ DUT NAHI 3
21
### œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ j
& J œ œ œ œ œ

###
zi - ak nu - nahi - tik zer - bait e - gi - te - an pen - tsa - tu a - ra - zi nahi ma - kil

j j
& œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
zi - ak nu - nahi - tik zer - bait e - gi - te - an pen - tsa - tu a - ra - zi nahi ma - kil
### j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
V œ. œ œ œ œ œ œ. J J

? ### œ . œ œ œ
zi - ak nu - nahi - tik zer - bait e - gi - te - an pen - tsa - tu a - ra - zi nahi ma - kil

j œ. j
œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œJ œ œ œ
zi - ak nu - nahi - tik zer - bait e - gi - te - an pen - tsa - tu a - ra - zi nahi ma - kil

### œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ.
œ. œ œ œ œ. œœœ œœ œ
24

& J J
###
in - dar - pe - an i - ru - di du ge - ra - la kai - o - la ba - te - an ja - rri -

œ œ œ œ. j j
& œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œj œ œ œ
in - dar - pe - an i - ru - di du ge - ra - la kai - o - la ba - te - an ja - rri -

### œ . œ j œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ . œ Jœ œ .
V œ œ œJ œ œ œ . Œ.
in - dar - pe - an i - ru - di du ge - ra - la kai - o - la ba - te - an

? ### œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ. œ j j j j j
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ. œ œ
in - dar - pe - an i - ru - di du ge - ra - la kai - o - la ba - te - an ja - rri -

###
œ œ œ œj œ œ œ œ œ . œ œ œ ˙. œ. œ œ œ ˙.
27

& œ.

###
ta - ko txo - ri - ak fu - si - len men - pe - an. Ez, ez dut nahi

& j œ. œ. œ. œ œ œ ˙.
œ. œ œ œ. œ. œ. œ.
ta - ko txo - ri - ak men - pe - an. Ez, ez dut nahi
### œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙. œ. œ œ œ œ. œ.
V œ.
txo - ri - ak fu - si - len men - pe - an.
œ.
Ez,
œ œ œ ˙.
ez dut
nahi

? ### œ . œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
J
ta - ko txo - ri - ak men - pe - an. Ez, ez dut nahi
U p Meno mosso
EZ, EZ DUT NAHI 4
30
### œ . œ œ ˙ . œ. œ œ œ œ. j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
& J œ œ œ
### U
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. Ho - rre - ga -
j
& œ. œ. œ. œ. œ . œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ . Œ.
ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik.
### œ . ˙ . œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ . Œ.
V J
œ
? # # # œ . œ Jœ œ . œ . U
ez, ez, ho - la - ko ez,
zi - bi - li - za - zi - o - rik.

J œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ . Œ .
J
ez, ez, ez, ez dut nahi ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik.

### j j
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œJ œ . œ œ œ
33

& œ. œ œ œ.

### π
tik ez dut nahi gi - zo - nen ku - tsu - rik zi - bi - li - za - zi - o - a - ren sa - si

& œ. œ. ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. ˙.

# # # πœ .
ez dut nahi ez dut nahi ez dut nahi

V œ. ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. ˙.
π
ez dut nahi ez dut nahi ez dut nahi

? ### ∑ œ. œ. ˙. œ. œ. ˙.
ez dut nahi ez dut nahi

### œ . p
œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ
36

& ‰ œ œ œ. œ œ J œ œ œ œ œ . œ J œ
###
jaun - goi - ko - rik
pli - bre nahi dut bi - ho - tzez, li - bre lo - tu - re - tik ba - sur -

& œ. œ. œ. ‰ œ œ œ. œ œ œ j
œ œ œ œ œ œ . œ œj œ . œ œ œ
p
ez dut nahi li - bre nahi dut bi - ho - tzez, li - bre lo - tu - re - tik ba - sur -
### œ . œ. ˙. ∑ Ó. Œ. ‰ œ œ
V
p
? ### œ . œ.
ez dut nahi ba - sur -

˙. ∑ Ó. Œ. ‰ œ nœ
ez dut nahi ba - sur -
EZ, EZ DUT NAHI 5
### # # # #F œ . œ œ œ ˙ .
Tempo I

œœ œ œ œj œ œ œ œ œ . œ œ œ ˙ .
39

œœ .. #
ten.
&

### # # ##F
de - a ren gi - sa hor - tzak es - tu - tu - rik. Ez, ez dut nahi

œ œ œj œ œ œ œ œ . œ œ œ ˙ .
ten.

& # œ. œ œ œ ˙.
œ. œ
# # # # Fœ . œ œ
de - a ren gi - sa hor - tzak es - tu - tu - rik. Ez, ez dut nahi
# # # œœ .. œœ œ œ œj œ œ œ œ œ . œ œ œ ˙ . œ ˙.
ten.

V #

F
de - a ren gi - sa hor - tzak es - tu - tu - rik. Ez, ez dut nahi

? ### œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙.
ten.
# ### .
J # œ œ œ œ ˙.
de - a ren gi - sa hor - tzak es - tu - tu - rik. Ez, ez dut nahi

#### œ . œ . ˙ . P
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ ˙.
42

& # J
####
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik.
PEz, ez dut nahi
& # œ. œ. ˙. œ . œ œ œ œ . œ œj œ œ œ œ œ œ œ . œ . œ . œ œ œ œ . œ .
P
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. Ez, ez dut nahi
#### œ . . . . j œ œ . œ .
V # ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙.

P
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. Ez, ez dut nahi

? #### œ . œ . ˙ . œ. œ œ œ œ œ . œ . œ. œ œ œ œ. œ.
# œ. œ œ œ œ. œœ
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. Ez, ez dut nahi

46
#### œ . œ . ˙ . œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ.
, U̇
. Œ.
& # J
#### œ . œ . , U
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. (m)

& # ˙. œ . œ œ œ œ . œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ . œ . Œ.
œ. ˙.
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. (m)

#### œ . ˙ . œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ.
, U̇.
Œ.
V # J
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. (m)

? #### œ . œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ . , U˙˙ .. Œ .
# ˙. .
œ œœ J
ez, ez, ez, ez, ho - la - ko zi - bi - li - za - zi - o - rik. (m)

Azpeitia, 2015-12-13