Vous êtes sur la page 1sur 1

Bass

AVE MARIA Music by


A mi madre
JOSÉ ROZO CONTRERAS
aprox. performance time 3'17"

5 Ε˙
œ œ ˙ œœœœ˙ œ œ ˙
A
œ œ œœœœ˙
Andante moderato

Bajo

A - ve Ma - ri - a, gra - ti - a ple - na,

>œ œ œ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
∀œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
12

B ˙
A - ve Ma - ri - a, A - ve Ma - ri - a, gra - ti - a ple - na,

B
=˙ Ε
> ∑ Œ œ œ œ œ œ Œ Ó Œ œ œ œ ˙ œ œ œ
B ˙
Do - mi - nus te - cum; et be - ne - di - ctus fru - ctus

ε
C
˙ Τ œ œ
rit. a tempo
>œ œ œ œ œ ϖ
œ œ œ œ œ ϖ
24

B ˙
ven - tris fru - ctus ven - tris tu - i, Je - sus. San - cta Ma -

Τ 5 Ε˙ œ œ
˙ ˙
poco rit. D a tempo
>˙ ∀˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
30

ri - a, Ma - ter De - i, o - ra pro no -

œœœœ˙ œ œ œ œ ˙
E
>œœœœ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
41

- bis nunc et in ho - ra mor - tis in ho - ra

ε =˙ ˙
>˙ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó ∑ ∑ Ó
47

mor - tis et in ho - ra

˙ Τ
poco rit. a tempo molto rit.
>˙ œ œ ˙ œœœœ œ œœ ˙! ˙ ˙ ˙ ϖ
53

B ϖ
mor - tis nos - trae. A - men. A - men. A - men.

JJNV-003 © Copied 2020 by Juan José Nova to the CoroUniversidad de Pamplona - Colombia