Vous êtes sur la page 1sur 3

Danse Polovtsienne

A.Borodine

14
Andantino q = 84
### 4 U œ œ œœœ œ œœœ œ œ
& 4 œ œ œ ‰ J œ œœ
p
Soprano

14
Ou - le - taï na kri - liakh vie - tra ti vkraï rad -

### 4 ∑ ∑
Alto & 4

### œ œ œ œœ œœœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ
œ œ œ
17

S &
noï rad - na - ya pies - nia na - cha tou - da gdie mi tie - bya sva - bod - na

###
A & ∑ ∑ ∑

### œ œ œ œ œ j
‰ J œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ ‰ Œ
20

S &
pie - li gdie bi - la tak pri - vol - na nam sta - bo - ïou

### ∑ ∑ ∑
A &

###
∑ ∑ ∑
23

S &

###
& œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ
A

Tam pad znoï - nim nie - bam nie - gaï voz - doukh

©
2 Danse Polovtsienne

###
∑ ∑ ∑
26

S &

###
A & œœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ
po - lan tam pad go - var mo - ria

### œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ
∑ ∑ œ œ œ ‰ J œœ
29

S &
f Tam tak yar - ka son - tsè svie - tit rad - ni - ye

###
& œ ˙
œ œ œ œ œœ œ œ œ w ˙ œ ˙
A

driem - lyout go - ri va - bla - kach f Tam tak yar - ka

### œ œ œ œ œ œœœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ
33

S & œ œ
go - ri svie - tam za - li - va - ya vda - li - nakh pich - na ro - za rass - tsviè

###
& w ˙ ˙
˙ ˙
A

son - - - - tsè tam ro -

### œ œ œ œ œœ œ œœ œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œœ œœœ œ Ó
36

S &
rit.
ta - yout i sa - la - vi pa - yout vlie - sakh zie - lio - nikh

### j
& ˙ nœ. œ w ˙ œ œœ œ œœ
A
rit.

### œ œ œœœ œ œ
- - za tsvè - - - tyout i slad - kiy

Œ ˙ Ó œ œ œ œ œ ˙.
39

S & œ œ œ
P pa - yout vlie - sakh
pTam ti - be pri - vol - ni - pies - nia

###
Ó
dim.

&
œ œ œ œœœœœ œœœ œ ˙ w ˙
A

vi - na - grad ras - tyout


###
Danse Polovtsienne 3

∑ ∑ ∑
43

S &

### p
& œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙. w
A

ti tou - da i - ou - le - taï! dim.

PRONONCIATION :

i très ouvert = presque è

kh : ch allemand de Bach ou rotta espagnole

e = è nie = niè (niais)

r roulé

a ouvert = presque o

o très ouvert = presque a

t mouillé (de moitié) idem d (de diète)

Vous aimerez peut-être aussi