Vous êtes sur la page 1sur 5

1) GO.

(I) Flutes 8', Rec/GO


Pos: (II) Flutes 8', 4'
Rec: Gamba 8', Voix celeste 8' Bourdon 8'
Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016
P: Soubbasse 16', Bourdon 8', Rec/P

MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI Henryk Jan Botor


2 kwietnia 2016 roku
Agnus Dei w XI rocznicę przejścia do Domu Ojca

° 4
Andante q=65 Papieża Jana Pawła II

Soprano &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Alto &4

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&4

Tenor

?4
¢ 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
Bass

Andante q=65
4 œ œ œ œ
& 4 œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ ˙œœœ œœ œ œœœœ œœœœ ˙œœ œ œœ œ œœœœ œœœœ
GO.

œœœœœœœœ
p legato
œœ œœœ ˙˙ ˙˙˙
mp
œ̇ œ w
Organ
? 44 w w ˙˙ ˙
Rec.

w œ̇ œ w

? 44 w w w w ˙
Pedals ˙

°
6

S. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

A. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

T.

?
¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
B.

œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙
? ˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙
Org.

www ẇ
w

?
Ped. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w w
Copyright © 2016Henryk Jan Botor
1) Dobór głosów organowych jest tylko orientacyjny. IloÊ i rodzaj głosów zale y od intensywnoci piewu wiernych..
° p
2
11 p

& ˙ œ œ ˙ œ œœ œ œ œJ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
S.
J
A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di: mi - se - re - re
p p

& ˙ œ œ ˙ œ œœ œ œ œJ œ œ ˙ ˙ œ œ
A.
J œ œ
A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di: mi - se - re - re
p
& ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ

T.

mi - se - re - re

? œ œ œ œ
¢
p
B. ∑ ∑ ∑ ∑

{
mi - se - re - re

Rec.

& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
œ
œ œ
w
? w w ˙˙ œœ œœ
Org.
w w w
w w

? w
Ped. w w w w

°
16

& ˙ œ œ œ ∑
S.
˙ œ ˙ ˙
no - bis mi - se - re - re no - bis.

& ˙ ∑
˙ œ œ œ œ ˙
A.
˙
no - bis mi - se - re - re no - bis.
mp
& ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ
‹ no
T.
˙ ˙
- bis mi - se - re - re no - bis. A - gnus

œ
mp
? ˙ œ œ œ
¢
B.
˙ œ œ ˙ ˙ ˙

{
no - bis mi - se - re - re no - bis. A - gnus

œ œ Ó Œ Œ
& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ Ó œœœ œœ
œ œœ
œ
mf
œ
œ œ œ œ
legatissimo

˙˙ ˙˙ ˙
Org.
? w ˙˙ œœ œ
Pos.

w ˙ œ

?
+ Pos/P

˙ w
w ˙ w
Ped.
°
3
20

S. & ∑ ∑ ∑

A. & ∑ ∑ ∑

mf

& ˙ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙ ˙
‹ De
T.
J
- - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di:

œ œ œ œ œJ œ
? ˙ œ
mf
œ ˙ ˙
¢
J

{
B.

De - - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di:

& Œ œœœœ œœ Œ œœœœ œœ Œ œœœœ œœ


œœ œ œœ œœ œ œœ œ
œ œ œœ œ œœ
Org.
œœ œœ œ
? œœ œ œœ œœ Œ
Œ œœ Œ œ œœ
œ
œ œœ

? w
Ped. w w

°
23

S. & œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
mi - se - re - re no - bis mi - se - re - re

A. & œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
mi - se - re - re no - bis mi - se - re - re

& œ œ œ œ ˙ ˙ bœ œ œ œ
‹ mi
T.

- se - re - re no - bis mi - se - re - re

? œ œ œ œ œ œ
¢
B.
˙ ˙ œ œ

{
mi - se - re - re no - bis mi - se - re - re

œœœœ œ
œœ œœœ Ó œœ
& Ó œœ œœ Œ œœœ
œ œ œœœœ
œ œœ
œœœ œbœ
œ œ œœ œ œœŒ œ œœ bœ œ œ œ œœ
Org.
? œœ œ œ œœ œ œ
œ

?
Ped.
w w ˙ ˙
°
4

bœ œj œ œ œ
26
f
& ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
S.
˙ J
no - bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:
f
& ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
˙
A.
˙
no - bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:
f
& ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ ˙
‹ no
T.
˙
- bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:

? ˙ ˙ ˙
f

¢
B. ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙

{
no - bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:

œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ bœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ
+Pos/GO

& œœ Œ Ó œœœœœœœœ
œœ œ œ
Org.
œœ œœ
GO.
œfœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
? Œ œœ œœ j ‰ w w w w
œ
?
+GO/P

Ped.
˙ œ œ w w w w

°
31 mf mp p
S. & œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
œ œ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ ˙ ˙
do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.
mf mp p
A. & œ œ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ <n> ˙ œ œ œ œ ˙
˙ ˙
do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.

& œ œ<n>œ œ ˙ ˙
mf mp p
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ bœ œ œ œ ˙
‹ do - na no - bis pa - cem
T.
˙ ˙
do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.
mf p
? œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
¢
mp
B.
˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

{
do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.

& œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œ ˙ ˙˙
œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ ˙
œ ˙ ˙˙ œ œ ˙ ˙˙

? œw œ ˙ œ̇ ™ œ œ œ ˙ œ œ œ œ w
Pos. Rec.
˙ bœ œ ˙
Org.

˙ ˙˙ ˙ ˙˙ œ œ œ œ w œ œ ˙ ẇ ˙
˙ w
-GO/P

? w ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑
Ped.
˙ w
°
5
39

S. & ∑ ∑ ∑

A. & ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑

T.

?
¢
B. ∑ ∑ ∑

{
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ
legato

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
˙˙˙ ˙˙
˙˙˙ ˙˙
Org.

? ˙ ˙ ˙ ˙

? ˙
-Pos/P

Ped. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

° U
42 rit.

S. & ∑ ∑ ∑ ∑

U
A. & ∑ ∑ ∑ ∑

U
& ∑ ∑ ∑ ∑

T.

? U
B.
¢ ∑ ∑ ∑ ∑

{
œ œ œ œ œ œ œ œ U
rit.

& œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
w
w
œ œ œ œ œ œ
p
U
w
Org.

? ˙˙˙ ˙˙˙ ww
w ẇ
w
˙ w
w

?
˙ ˙ w w
w
Ped.