Vous êtes sur la page 1sur 2

Co to jest etyka w biznesie ?

Etyka w biznesie - są to zasady przyjęte przez przedsiębiorców,


które stanowią podstawę dobrego postępowania obowiązującego w
danej grupie lub danym społeczeństwie. Przedsiębiorstwa
przestrzegające etyki w biznesie powinny przede wszystkim
kierować sie regułami moralnymi, które tworzą wartości
wynikające z tradycji , bądź kultury. Jego działalność powinna
opierać się na normach o charakterze nakazów i zakazów, które
pociągają do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa.

Etyka według nas

Pracodawcy powinni dbac o relacje z pracownikami i pomiedzy nimi, aby w firmie panowała przyjemna
atmosfera gdzie każdy dba o dobro innych badź firmy, a nie tylko o swój sukces życiowy. Gdy w firmie
panuje przyjemna atmowswera praca staje się przyjemnościa. Niestety dużo osób patrzy tylko na własny
sykces i sa w stanie zrobić wszystko aby dostać awans.

Czego nie powinien robić przedsiębiorca , który stara sie zachowywać etykę w swojej pracy?

1. Przyjmowac łapówek
2. Wykorzystywać środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub
osobistych korzyści
3. Płatnej protekcji w obsadzie stanowiska
4. Handlu wpływów, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za
zdobycie wpływów;
5. Uchylaniu sie przed obowiązkiem podatkowym czy wynikającym z innych
przepisów)Świadomemu , niezgodnemu z prawem dysponowaniem środkami z budżetu państwa
i majątkiem, który jest dobrem publicznym.

Zasady etyki dla pracodawcy i pracownika

pracodawca powinien :

 Dbać o swoich pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo oraz godziwe warunki pracy


 Ubezpieczyc pracownika i wypłacać mu nalezyte wynagrodzenie
 Traktować jednakowo swoich pracowników na równo bez za faworyzowania
 Dawać możliwość wypowiedzenia się i wyrażania opini na dany temat
 Umożliwic swoim pracownikom rozwój umiejetności i podnoszeniu kwalifikacji
 Dawać urlopy procownikom, gdy jest to konieczne
 Być uczciwym i nie przyjmować łapówek
 Przestrzegać prawa człowieka i prawa dziecka
 Dbać o stosunki pracownicz

pracownik powinien :

 Sumiennie wykonywac swoje obowiazki


 Uczestniczyć w wymaganych szkoleniach
 Być uczciwym oraz strać się zapobiegać oszustwom
 Wspólpracować z innymi pracownikami
 Obierać sobie cele i dożyć do nich
 Przestrzegać norm społecznych
 Samodoskonalić sie (branie udzialu w kursach)
 Pomagać innym pracownikom
 Zachowywać tajemnice służbowe i poufne dane
 Brać odpowiedzialność za swoje czyny

Korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

 Dobra opinia wśród klientów(marka firmy)


 Uznanie w środowisku lokalnym
 Wzrost zainteresowania inwestorów
 Wzrost konkurencjalności
 Poznanie i utrzymanie dobrych pracowników
 Dobre relacje ze rodowiskiem lokalnym