Vous êtes sur la page 1sur 143

REED 3 “The Little Mermaid”

Flute
Clarinet
#1
Overture [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

>œ œ n œ œ >œ œ œ œ >Ÿ˙ >Ÿ˙


Allegro brilliante

b 4 U 1 [Flute]
##
b 
(Timp.) (Brass)

& 4
A 2 ƒ weighty 3 rall.

w> nw w
A Tempo
w
## ####
4
To Clarinet
2
&
ß strong 5 6

# # # # Clarinet
Ó
œ œ œ œ ˙
& Π2
F
8 3 9 10

#### w- w-
& n œ œ œ œ œ œ œ œ >˙ œ
12 œ œ 13
f 14 15

#### ˙
˙.
œ œ
œ œ
& Œ #œ Œ Œ
16 17 18

#### Œ œ œ >˙ . ˙. œ œ œ- ‰ Œ U
& œ œ J Ó C
19 20 21
poco rall. [1 bar]

B08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #1. “Overture” [c03/09]

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#### n w> ˙.
22 Easy Suspended Two

& C Ó Œ œ nœ#œ Œ
23
F 24 >œ
25

# # # # n >œ . >œ n >œ n ˘œ œ̆ nœ nœ


nnnn
26 Energetic Calypso Beat

œ ‰ J
& J
ƒ
3
27

˙. œ œ œ ˙. >œ >œ >œ >œ


nnnn
28

& Œ Ó 3
Œ ‰ J J ‰ Œ
29 30 31

œ >œ > b >œ n >œ >œ


œ œ
&
2 ‰ œJ œ # œ œ Œ Œ Ó
32 34 35 36

- œ. œ- œ. >œ
œ >˙~~~~ To Flute
#### 3
&Œ ‰JJ‰ Œ Ó Œ Œ 2
4
38 ß
37 39
ß 40

œ
#### 3 ## œ œ œ œ œ œ œ œ
42 Flute
Bright Waltz, in 1
3
& 4 3 3 3
45

. . . œ^
##
œ^ œ. œ œ œ œ œ
& Œ Œ Œ
ß 46 47 48 49

œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ.
## œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

& 3 3 3 3
50 51 52 53

œ^ œ œ œ œ œ œ ˙. œ
## #œ
& ‰ J Œ Œ
ß
3

>œ .
54 55 56 57

## œ œ œ œ œ.
œ >œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ
J J J
&
58 59 60 61

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
n œ- œ- œ- œ- œ- œ-
Rd. 3 -3- #1. “Overture” [c03/09]

## œ œ œ œ ####
Œ Œ
To Clarinet

&
62 63 64 65

# # # # n œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ.
œ. œ. œ.
Clarinet

&
66 67 3 68 69 3

#### œ. œ. nœ œ bœ #### # 4
œ. œ. œ. œ. b˙ . # 4
&
70 71 72 73

# # # # # 4 w>
Calypso
j œ w
74

#˙ . Œ Œ #˙ œ œ œ œ ˙ . œ. œ. œ. œ. œ œ J
& # 4
f 75 76 dolce 77 78 79

# # # # # œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ œ œ Ó w 
& # J J 81 J
80 82 83
[2 bars]

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -4- #1. “Overture” [c03/09]

#### # . œ
œ j bœ nœ b b
& #
2 ‰ ˙ bœ nœ . bb
84 86
J 87

b b b Œ n œ- œ- œ- œ- œ- œ- b œ b œ ‰ n œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ. ‰ .
œ. œ. ‰ œ œ- œ. Œ
88

& b J J J J J
f 89 90 91

nœ nœ œ
bb b b Œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- b œ œ ‰ œ ‰ œJ œ œ >œ œ œ # >œ # œ n œ ##
[to 114]

nœ n˙ n˙
92

& J
93 94 95
>
>œ b œ n œ œ œœ
## œ œœ
114 Grandly but moving forward

J ‰ œ œ œ œ bœ n œ œ œ
5

& w w œ ˙.
> ß ƒ
f
6
115 116 117 5


>œ œ >œ U
>
&
## J
‰Œ œ w w w w w w ˙ ˙ œ œ 68
>
>
ƒ
118 1193 120 121 122

molto rall.

Segue as one
“Prologue”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #1A
Prologue [c03/09]
Orchestration: Danny Troob
[Direct Segue from “Overture”]
Misterioso

## 6
[Clarinet]

& 8 ˙. #˙ . ˙. #˙ . ˙. #˙ . ˙. #˙ .
1 2 3 4

## j >œ >œ n >œ >œ >œ >œ > > > > ####
j œ
œ œ
œ œ œ b œ
& œ œj œ # œ œ
J7
 J ‰ ‰
P
5 6
F 8
ƒ
poco accel.
[Segue as one: “Fathom’s Below”]

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet
Clarinet
#2
Fathoms Below [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

#### 6
Boisterious Sea Shanty

4
& 8
1

#### >œ œ œ. >


 Œ. ‰ ‰ ‰ œ
Bass Clarinet

&
œ.
>
j œ f pesante
F misteriosoœ .
5 6 #œ 7 œ œ #œ 8

# # # # ‰ >œ œ œ. ‰ >œ j‰ ‰
& . ‰ ‰
œ œ œ. œ
œ >œ
j
. .
œ
9 10
Ṗ 11
12

#### j
œ> ‰ œ

& ˙. œ ‰ ‰ œ. >œ
. n >œ .
13
F > 14
P 15
16

#### ^j
& ‰ j ‰ œj j ‰ j ‰ ‰
>œ œ- œ- œ- 18 >œ . œ. œ œ. >œ . œ
>œ .
19 >
F f >
17 20

####
to Clarinet

& ‰ Œ. 2
œ œ œ. 22 >œ
œ. > F
ß
21 23
[3 bars]

A3797/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #2. “Fathoms Below” [c03/09]

####
25 Clarinet

‰ œ œ œ œ œ. œ
Solo
3
& œ
28
P
#### to Bass Clarinet

& œ. œ œ œ œ œ ˙. ˙.
29 30 31

####
32
4
&

#### . >
Œ . œ nœ œ ‰ œ. œ. ‰ œ ‰œœœ ‰œ
Bass Clarinet

& 3

œ n œ œ n œ 38 ˙ . >
F > F
Í
36 37 39 40

####
41
to Clarinet
4 3
&
45

#### œ . œ. œ. œ.
Clarinet

œ. œ œ. œ
48

J ‰ ‰ J ‰ ‰
[to m.61]

&
49 50 51

####
61
to Bass Clarinet
4
&

#### ^
œ n œ œ n œ œ œ n œ œj ‰ ‰
Bass Clarinet
2
&
7

65 67
F
#
## # ^ ####
to Clarinet

& œ n œ œ n œ œ œ n œ œj ‰ ‰ # œ. œ # œ. # œ œ. œ # C
7

. œ. . œ. 70 . œ. >œ .
F P
68

ß
69

#### C
71

& #
4 b

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #2. “Fathoms Below” [c03/09]
Regal, poco meno mosso

nœ ##
75

&b n˙ œ Ó Œ œ œ
Clarinet

nœ œœœ˙
3

P 76 77 78 poco rit. p

##
A tempo
68
79 to Bass Clarinet

& w nw 2
80 81

## 6 2 ####
& 8
83
accel.

V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -4- #2. “Fathoms Below” [c03/09]

#### . >
‰ nœ œ œ ‰ # >œ œ œ
Bass Clarinet
œ
85

& ‰ ‰ œ j
œ ‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰
87 fl œ 88 œ œ
f cresc. 86
f fl fl fl
# # # # j œ œ œ. .
j œ œ œ j œ j ‰ ‰
& œ. j œ
œ. > œ œ. > 91 flœ j ‰ ‰
90 . œ
fl
89

#### œ̆ œ̆
& j ‰ ‰
œ flœ
œ̆ j j
œ œ >œ
œ >œ . 93 n œ
fl >œ >
j
fl

fl
92 94

ß F
#### ˙. ˙. b b b b 44
95

& ˙. ˙. ˙.
> P
ƒ
98 99
96 97 poco rit.

SEGUE AS ONE
2A "Triton's Court"

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet
Flute
#2A
Triton’s Court [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Andante misterioso

bbb 4 Œ
Bass Clarinet
b bœ bœ w Œ œ w
& 4 b œ œ œ
1
P 2 3
P 4

b
5

& b bb Œ œ œ Œ
Build

œ œ œ nw w
6 œ 7 8

b #### 6
& b bb Œ œ œ œ Œ œ œ ‰ jnœ #œ nœ œ œ ‰ jnœ #œ nœ œ œ # 8
9 10 œ 11 n œ œ 12 n œ œ
# # # . Flute œ œ œ œ œ œ œ
Poco piu mosso (Majestically)

# # # # 6 To Flute
13

& # 8
3 Œ ‰ œœ
ƒ

16

œ œ > > n >


œ >.
5

>. œ œ œ œ . œœ œ œ œ œ . œ œ n >œ œ >


### œ
&
17 18 19 poco rall. 20

> U̇
>
n >˙ . b >˙ . b ˙ . n >œ . # œ œ > >œ n œ .
Poco maestoso
˙.
### U nœ
21 G.P.

& 
22 f 23 24
ƒ poco rall. 25

W-3348/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute #3
Daughters Of Triton [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. ‰ œ. œ. -̇ .
Brightly Baroque

. œ. . . œ
& 44 œ œ œ œ Œ
Flute
J
F grazioso
1 2 3 4

.
5
œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ.
&
2 œ
7 8

4
&
9

. . . œ. œ. œ. œ. œ .
. .
.œ œ œ. œ œ . .
œ œ œ œ œ œ œJ. ‰ œ. œ. -̇ . Œ
&
13 14 15 16
[2 bars]

D-06092/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #3. “Daughters Of Triton” [c03/09]

œ . .
œ
17
œ
œ . Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. .
&
2 œ
19 20

. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& ‘ ‘
21 22 23 24

. . . . . . . . . . . . . . . .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
25 26 27 28

. . . . œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œJ œ œ œ œ œ
& J
29
P cresc. poco a poco30 al fine 31 32

>œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ. œ œ œ̊ œ̊ U>


œœœ œ œ̊ œ̊ ˙
& J Ó
33 F 34
f 35 poco rall. 36
SEGUE AS ONE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #3A. “Where’s Ariel?” [c03/09]

Fast 4 - Forcefully

b
& b bœ œ œ œ œ œ bœ œ
Clarinet solo

œ œ- œ œ œ
- œ - œ 3B - œ œ œ- œ œ œ œ 3C - œ b œ œ
F
3A

b ##
& b œ- œ b œ œ œ- œ œ œ œ b œ- œ œ œ œ- œ œ œ b œ- œ œ œ œ- œ- œ- #
3

3D 3E 3F

# # # # >˙ .
4

& œ ‰ Ó Œ
J œ >œ
Í œ #œ œ œ 6 > >˙
F
5

### n >œ >œ


In 2

œ
accel.
& œ œ œ nœ œ œ
>œ >œ >˙
nœ >
f
F
7 8 9

### œ # œ # œ ˙ bœ nœ nœ ˙ n œ # œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ bbbb C
10 Piu mosso

&
F
3 3 3 3

P
3 11 12 3 13
sub.

SEGUE AS ONE
THE WORLD ABOVE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #4
The World Above [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Steadily, with excitement h =76


œ œ
bb b b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
[Clarinet]

& œ œ Œ œ œ œ Œ
1f 2
> 3 4 œ œ œ
5 P
b
& b bb
espr.

œ œ ˙
2
˙ ˙
7
P 8

b
& b bb Ó Œ
œ-
œ œ
œ œ Œ
œ
Œ
œ
9 10 11 œ œ 12 œ œ

b
& b bb ˙ . Œ
˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙
13 œ 14
15 16

b bbb ˙ ˙ bw 2
&
17 18 19

b bb Œ œ œ Œ Ó
& b œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
21 22 23 24

b
& b bb
[to m. 29]
2
25

b bbb
& w w w w
29 30 31 32
B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Cl.) -2- #4. “The World Above” [c03/09]

œ œ
& bbbb 3 œ œ
33 36

b j
& b b b ‰ œ- .
warmly

œ- . ‰ Œ œ- œ œ- . œ Œ Ó
-̇ n˙
37 F 38 39 40 poco rit.

bbbb
Freely
4
&
41

U
bbbb
A tempo
˙
2
& œ œ
45 47
poco rit.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet #4A
I’ll Race You!
[c03/09]
Orchestration: Danny Troob

»¡£¢ q
>œ œ œ >œ
With great energy

> œ. . œ. . # œ. . œ. .
& 44 j ‰ œ œ œ œ
œ J ‰ ‰
j œ œ. œ œ. œ.
Bass Clarinet

œ œ œ œ
œ> œ. œ. . .
ß f
1 2 3

F leggiero
. . # œ. œ. œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰
œ
& ‰ j œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. ‰ j œ œ. œ œ. b œ. J œ. ‰ # # 68
J J J
4 œ. . . . 5 n œ. b œ. . .
6 7

SEGUE AS ONE “HUMAN STUFF”

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute
Clarinet
#5
Human Stuff [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Lively music hall march

& 68
To Flute
4
1

4
&
5

4
&
9

j
#œ œ . ˙.
œ.
bbbb
Fl. cue
2
& 
13 15 16

b
17

& b bb
4

b bb
& b
4
21

. .
œ >œ
bb . œ
&b b Œ. œ J Œ Œ.
Flute
2
25 27
F 28

b b b ..
Vamp (vocal last x)

& b 2 ..
29
W-05023/802
[6 bars]
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #5. “Human Stuff” [c03/09]

b
& b bb
31
4

>œ- . œ^
bb Œ. J Œ Œ.
&b b
2
35 37 F 38

bb
&b b
4

>œ- .
39

œ^
b
& b bb
2 Œ. J Œ Œ.
43 45
F 46

b bbb 4
&
œ nœ œ œ œ œ
47

>œŸ~~~~ œ nœ œ œ œ œ
b . œ. œ œ œ

& b bb 
51 52 F 53 54

b bbb 4
&
55

>œ >œ >œ


bb Œ.
&b b
5
59 64 F
>œ œ. œ- .
bbb J Œ œ. œ.
65

& b Œ. Œ. Œ J
Œ.
66 67 68

œ. œ- .
b œ. œ.
& b bb Œ. Œ
J
Œ.
69 70 71 72

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #5. “Human Stuff” [c03/09]

b œ.
& bbbb 3 Œ. Œ J
. œ̆
73 76

. œ. .œ œ œ. Ÿ> >œ
b b b b œ. .œ œ œ. J J ‰
œ. œœ
‰ Œ.
& J J
77 78 79
f 80

b nœ . #œ . #œ . nœ . # œ.
& b bb J ‰ ‰ Œ.
[to m.100]


81 p
sub. 82 83 100

b
& b bb
101
4

>œ- . œ^
b bbb 2 Œ. J Œ Œ.
&
105 107 F 108

b
& b bb
4

>œ- .
109

œ^
b bbb 2 Œ. J Œ Œ.
&
113 115 116

b
& b bb
4
117
V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rd. 3 -4- #5. “Human Stuff” [c03/09]

œ œ œ ˙. œ. œ
b œ nœ œ
& b bb Œ. J ‰ ‰
123 f

œ >œ .
121 122 124

n œ. œ. œ. # œ œ nœ > n >œ . >˙ .


b œ .
& b bb J J
125 126 127 128

b > >œ . >œ . >œ .


bb œ .
To Clarinet Clarinet

& b bb
[to m.151]
4
f
129 133 134

>œŸ~~~ œ. œ. œ. œ- .
bb
151

& Œ. J Œ.
152 153 154

Ÿ~~~~~ >Ÿ~~~~~
>œ œ- .
bb Œ. œ œ. œ. Œ.
[to m. 209]

& J
155 156 157 158

b
209

& b
. >˙ . ˙.
>˙ 210 ˙ .
f
211 212

bb >œ . # œ . nœ . nœ . 2 bbbbb
&
F
213 214 215

Ÿ~~~~
bb b b Œ >œ œ ‰ œ. œ >
217

& b J - œ œ ‰ Œ. Œ.
J œ. œ.
F (swing) 218 219 220

Ÿ~~~ œ. >œ œ
bb b Œ >œ œ ‰ œ j ‰ ‰ Œ J
& bb J œ œ œ œ.
221 222 223 224

œ >œ >œ Ÿ~~~


œ . >œ
b b b b œJ ‰ œJ n œ œ
J
œ nœ
J
œ
J œ œ J ‰ ‰
& b J J
225 226 227 228

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -5- #5. “Human Stuff” [c03/09]

b
& b bbb
To Flute
4
229

œ œ # œ œ̆
#### ΠJ
Flute

b
& b bbb # J J ‰ ‰ Œ.
2
233 235 236
F
####
& # 4
237
V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -6- #5. “Human Stuff” [c03/09]

Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~


>
## # .
# ˙ >˙ . >˙Ÿ~~~~~~~~~~~~
. >˙ .
& #
241 242 243 244

>Ÿ~~~~ >Ÿ~~~~ >œ œ. .


>œŸ~~~~ œ. œ. # œ. œ.
œ. œ. ‹ œ. œ. . Ÿ~~~~
>œ .
#### . œ. œ. œ œ
& #
245 246 247 248

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ >œ
#### n˙ . ˙. œ
& # Œ. œœœœœ J Œ Œ.
Í
249 250 251
7
252
ß
Segue as 1 to
“Human Stuff Playoff”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute
Clarinet
#5A
Human Stuff~Playoff [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

œ.
L'istesso Tempo
[Flute]

Œ J Œ œJ œ œJ œ
Œ. œ #œ nœ j

& 68 ‰ Œ. œ. ‰ Œ.
(Tpt./Ob./Vln.)

œ

2


1
F 3
P 4 5

j œ. œ œ œ œ.
J Œ œ Œ. œ ‰ Œ.
To Clarinet

&Œ ‰

J J
6 7 8 9

U ##
&
2 
10 12 poco rit. 13
V.S.

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 212-265-3101
630 Ninth Ave NYC 10036
Rd. 3 -2- #5A. “Human Stuff~Playoff” [c03/09]
Hurriedly

##
14
Clarinet

& ‰ ‰ œ œ. ‰ œ ˙. œ. œ ‰ œ
>œ œ. œ. ‰ œ. œ
15 . . . F P
P accel poco a poco
16 17

## j œ ‰ œ j
& j œ ‰ œ j
œ ‰ œ #œ œ 19 œ œ 20 n œ ‰ œ œ œ 21 œ œ
18

# # œ- -œ œ œ- >œ . >œ . ˚˙ . >˙ .


& J J b 44
22 23 24 rall.
F
25

>
b b b b b 24
26

4 w
Menacingly, meno mosso To Flute

b
& 4
2
Í 27


Slower and Slippery

bbb 2 œ nœ nœ bœ nœ bœ nœ
29 Flute

b
& b 4
sub. p 30 31 32

bb b b b œ nœ bœ nœ bœ nœ bœ nœ
b
& b
33 34 35 36 
U>˙
> > >
Poco maestoso
> # U
.. # # 44 n œ b œ n œ œ n œ œ
37 To Clarinet 41 Clarinet

..
[VAMP]

&b Ó
3
sub. F
>42
40
f
rall.

A & R Anixter Rice Music Service 212-265-3101


630 Ninth Ave NYC 10036
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute #6
Soprano Sax

I Want The Good Times Back


[c03/09]
Orchestration: Danny Troob

To Clarinet

U
& b 44
Freely

 
1 2

&b
4

solo
œ^ n œ # œ n œ œ œ œ
Clarinet

&b
3 j
-

7 10
P "moscow blues"

&b
4
11

&b #œ
j ˙ #˙ n˙ ˙ -̇ # ˙- œ. Œ Ó
15 P 16
p 17
f 18

&b ˙ œœ ˙ œœ
w w œ œ nœ ˙
j
p

19 20 21
22 f move...
U U U U ## C
&b w
Œ Œ Œ
23 24
#w 25
œ
V.S.

W05023/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #6. “I Want The Good Times Back” [c03/09]

##
26
Easy

& C Œ Ó Œ 3

œ œ œ œ œ #œ œ
3

œ œ œ #œ œ
P
27 28 29

##
& Œ Œ
œ œ œ
w> #˙ . p
S
30 31 32 33

p
##
& w #w w 
34 35 36 37

##
&
2
w> œ Œ Ó
41 fl
38 40
Í
##
42 Moving Forward
4
&

## œ œ œ
&
3 Œ
46 49

# # œ. Œ Ó -̇ œ̆ Œ Ó
To Soprano sax

 
[To 60]

& -̇
50 51 52
P 53
ß 54 55

##
60 Sop. sax
2 w w w ˙. bœ
solo
&
62 P 62A 62B 63

##
& w 3
64 p 65

# # solo ˙.
& w w w bœ
68 P 69 70 71

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #6. “I Want The Good Times Back” [c03/09]
Vamp
>˙ >˙
## .
To Flute

.. Ó Ó
Play 1 x only

& .w
2
72 p 73 F 74 75

## n n n œ.
Flute

Œ Ó
[To 82]
3
&
77 poco accel. 80
F
œ œ. . >œ~ ~long œ œ. >œ ~~long
œ.
Piu mosso

œ ~~
82

&‰ J ‰ J 
f "cheerful" 83 84 85

œ- œ. œ- œ. œ^ œ^ œ^ œ
J œ œ œ œ œœ
& Œ ‰ Œ Œ œœ
86 87 88 89
œ> œ œ œ 5


& J ‰ Œ Ó 3


90 91

œ- œ. -œ œ.
##
&Œ ‰JJ‰ J ‰ Œ Ó
To Soprano sax
2
94 95 96

# # œ- -̇
Sop. sax

œ w
98

œ ˙ œ w
(under Cl.)

&
P 99 100 101

## 4
&
102

## 4
&
106
V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -4- #6. “I Want The Good Times Back” [c03/09]

##
& Œ œ- œ- œ # œ- œ- nœ Œ Ó œ- œ- œ- œ œ œ-
110 111 fl 112 113

##
Œ
"sensuous"
2
& œ- œ- œ- œ- 115 >˙ ~~~~~~~ ˙
3

114 116

> >œ œ >œ >˙ ~~~ .


# # ˙ ~~~~~~ œ . œ œ. œ. ~~~ œ œ^
118
soli

J J J J
To Flute

& 
F 119 120 121

## 3
&
122

## nn
125

 bw nw bw
Flute

&
p
œ.
126 subito 127 128
j

U
w U U U
& nw w #w Œ Œ Œ
129 130 131 poco rit. 132
F 133 P
œ. œ.
134 Slowly and freely

& Œ Ó Œ Ó 
P 135 136 137

Œ Ó Œ Ó œ. Œ Œ œ. Œ Œ
To Clarinet
Ó ##
& œ. # œ.
138 139 140 141
Slower, gradually picking up tempo

##
142 move...

Œ
Clarinet
& œ œ
w #w 144 w œ
p sub-tone
143
F 145

# # w> > U U U
& w w> œ̆ œ n œ # œ bb
b
Í 147Í 148 Í
f
146 149

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -5- #6. “I Want The Good Times Back” [c03/09]

bb b n >œ b ˙ > > >œ > > >


œ œ- n œ- œ-
Cakewalk in 4
œ
150

& œ ˙ œ œ . nœ œ . œ œ
ƒ 151 152 153

>
poco a poco accel.

w
A tempo

b nw bw ˙
&b b Ó
154 F

>œ . œ . œ .
155 156 157

nœ œ œ . œ^
b b b Œ œ- œ. ‰ n œj œ. Œ n œ- œ. ‰ # œ-j œ. œ Œ Ó
& -
158 159 160 161

b bb Œ ‰ n - # œ.
œ n œ^ Œ Ó .
Œ n œ n œ ‰ b œ- n œ b œ^ Œ Ó
& # œ- # œ. J - . J
162 163 164 165

> >œ œ
b bb Œ ‰ œ œ œ j ‰ Œ ‰ J œ n œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ̆ Œ Ó
& J œ J 168 . J
166
F 167 f 169
ß
> . >œ œ œ. . œ.
œ̊ œ. >œ œ œ. .
nœ .œ œ œ œ
bb b
170

& Œ Œ
ƒ 171 172 173

œ. w>
. œ.
bbb œ. œ. # œ. n œ 
& # œ. n œ.
174 175 176 ß 177

APPLAUSE SEGUE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #6A
Out Of Ursula [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

b b C UÓ
Slow Strut
[Clarinet] U U U
& b
>˙ # >˙ >˙
ƒ

1 2

œ̊ œ- >œ >œ œ^ œ œ^ œ^ # œ^
œ œ̊ # ˚œ œ̊ # 4
bb
3

& b ΠΠ4
ß

4 5 6
Brightly rall.

# 4 J‰ œ œ. œ. 24 œ. 44 œ. œ. œ. œ. œ. œ. 34 œ. œ.
7

œ̊ œ̊ 44
& 4 . œ. >œ
P 8 9 10

>œ œ œ. œ. >œ œ œ. œ. >œ œ œ. œ. >œ


# 4 >œ œ œ. œ. >œ œ .œ œ.
34
>œ œ œ. œ. >œ
J ‰ 44 34 J ‰ 44
& 4
11 12 13 14

# 4 œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ- œ-
& 4
15 16 17

U
poco rall.

# ‰ œ. œ. œ. # ˙ n w>
18

˙ #˙
Calmato

& J
19
P poco rit.
20

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #6B
Into The Grotto [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

>
Allegro moderato

bb 4 24 44 w w w w
b
[Clarinet]

& 4
1 w
w œ œ >œ œ 3 f F
> >
f
2 4

b w nw ˙. œ ˙ n˙ ### C
&b b
5 6 7
rit. al tempo

SEGUE AS ONE
to “Part Of Your World” Bar A

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#7
Part Of Your World [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Simply, In 2

###
C w w w w
[Clarinet]
2
&
A
P B 1 2 3

### 4
&
5

### 4
&
9

### œ œ œ œ œ ˙
(Fl)
œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&  
13 14 15 16

### 4
&
17

### (Fl)
w w
Play

&  ˙ #˙
21 22 23 24
P
# # # More Freely 2
&
25
V.S. [NO TIME]

B08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Cl) -2- #7. “Part Of Your World” [c03/09]

###
In 4

Œ œ œ ˙ Œ œ œ ˙
espr.

& ‰ j œ œ œ œ œ œ ˙
œ
27
P 28 29
œ œ œ 30 œ
poco accel. molto rit.

###
31 Semplice, Quasi tempo
4
&

### j
Moving forward

&
3
œ. œ œ œ
35 38 p

###
A tempo

œ œ
dolce

& Ó ˙ Ó Ó œ œ
39
P 40 41 42

### w 2
& w
43 44 45

###
& ‰ j ‰ j œ ‰ j œ ‰ j nœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
f F F f F F f F F f F
47 48 49 50

F
### 2 Moving forward
2
&
51 53

### w
55

˙
More passionately

& Ó 2
P 56
F 57

### Ó w w
& œ œ œJ ‰
59 60 61 62

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Cl) -3- #7. “Part Of Your World” [c03/09]

###
&
2 Œ œ #˙ ˙ Ó
63 65
p 66

# # # >˙ # >˙ >˙ >˙ n w> œ̊ # ˚œ œ̊ œ̊


Allargando

&
67 68 69 ß 70

>˙ . A tempo (broader)

## #
71

& ˙ œ Œ ˙ ˙ ˙ ˙
œ
ƒ f 72 73 74

# # # w> >
& ˙ ˙ Ó
75 ß 76 77
>˙ cresc. 78 >˙ >˙

### U
 Œ Œ Ó
To Flute
3
&
79 82 rall. 83

### U
84


Freely
3
&
87

U
A tempo
j
### œ œ # w
88
œ œ œ
Flute
# œ œ - -
Flute
œœœ œœœ œœ œœ- ‰Œ Ó
 
& poco rit. 90 
89 poco accel. 91 poco rit. 92 P 93

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#8
The Storm [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Less-than-Boisterous Sea Shanty

#### 6 œ- . œ- . œ- ‰ ˙ .
U 98
[Clarinet]

œ.
(Stgs)

& 8 œ. œ- .
˙. > p
æ F
A 1 2 3 4

#### 9 68
5

& 8 œ. ˙. ‰œ œ‰
œ. ˙. œ. ˙. œ. œ. œ œ-
F 6 7 8 9

#### ‰ œ ‰ ‰ œ ‰
& œ . œ œ . œ
10
œ. 11
œ œ- 12
œ. 13
œ œ-

####
14

4
&

####
Oboe

˙. ˙. œ. œ. œ œ ˙.
&  
18 19 20 21

####
Flute

œ. œ. œ œ œ. œ. ˙. œ œ œ œ œ œ
&  
22 23 24 25

#### œ. œ œ œ œ œ ˙. œ. œ œ œ œ œ ˙.
26

&
 27
 28
 29


#### 4
&
30
B-08927/802
[4 bars]
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #8. “The Storm” [c03/09]

#### # C
&
3 
34 37 rit. ad lib.

#
38 Breezy, moving along

n˙ n˙
& C w w w
Play

P 39 40 41

# ˙. w
& w ˙ ˙ œ
42 43 44 45

# ˙. ˙
46

& œ ˙ Œ œ w
47
˙ 48 49

# ˙.
& œ ˙. œ ˙. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b b
50 51 52 53

b b˙ n˙
&b w w w
54

55 56 57

˙ ˙ ˙ w
& bb w ˙
58 59 60 61

œ œ ˙ U #
bb ˙ ˙
To Flute

& w ˙ ˙ ˙ Ó 
62 63 64 65 66 67

œ #œ
>œ b œ n œ œ # œ œ # œ œ œ # œ
The Storm
#
68

b Ó
Con forza Flute
3
&
ƒ
6 6
71

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ>
w >wŸ w> ˙ œ œ œ œ 3

&b J ‰ ‰
ß ß ß
3
72 73 74 75

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
n >˙ b >˙ >˙ b >˙ >˙ b >˙
Rd. 3 -3- #8. “The Storm” [c03/09]

˙^ ˙^
w> œ
&b Œ Ó
76 77 78 79 Í 80 81

nœ #œ œ^ œ œ œ œ
^
œœ œ œ œ œ œ œ bœ
82

&b ΠΠΠΠ
ƒ
7

>˙ .
7 83 84

œ œ #œ œ # œ œ b œ-
>w w ˙. ˙.
&b
[to m.88]

f ƒ
6

œ- œ-
85 88 89

>˙ . b œ- œ- œ- >˙ >˙


44
&b
90 91 92

œ̆
Calmer poco rall.

& b 44
93

Œ Ó bw bw
94 p
ß 95 96

&b bw w
96A 96B 96C 96D

&b
24 b b b b 44
Misterioso
5
97 102
V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -4- #8. “The Storm” [c03/09]

b
& b b b 44 w
103

w w w
F 104 105 106

bœ œ œ ˙ œ œ œ ˙ B.B. b œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bb
&b b b
ƒ f
107 3 108 3 109 3 3 110 3 3
sub.

>˙ n >˙ b w>


Poco maestoso

b >˙ >˙
b w>
111

&b
ƒ 112 113
f 114

Gentler, piu mosso

&b
To Clarinet
4
115

&b
4
119

SEGUE AS ONE
“Part Of Your World Reprise”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #9
Part Of Your World~Reprise [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Slowly and expressively

# 4 Solo ˙ ˙ ˙
& 4 ˙ 
1
p dolce 2 3 4 rit.
5

#
Freely
4
&

# w ˙ œ œ- œ œ ˙ ˙
& J ‰ Œ Œ
9 10 11 p 12

# ˙ ˙ ˙
& Ó Œ œ Ó
13 14 15
P 16

# U
&
5 bbbb
17 22
poco rit.
Slowly, freely
bb
23
Ó
b
(Violins)

& b
3

œ œ œ ˙ œ w
œ
3

œ
 24 25


b -̇ -̇
w-
Play

& b bb
Solo
2
26 27 28
V.S.

K-04811/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #9. “Part Of Your World~Reprise” [c03/09]

b
& b bb ˙ ˙
w w w
30 p espressivo 31 32 33

b
& b bb œ ˙ œ ˙ C
4
œ œ œ œ œ œ
34 37A
P 37B

b
38

& b bb C
Poco piu mosso
3 b
41 poco accel.
j
A tempo
œ.
(Flute/Oboe)

œ œ ˙ œ. j
œ. œ œ œ n ˙˙ ˙ œ. œ œ œ
œ œ œ ww
42

&b  
œ

43 44 45

&b
3
46

> >˙ >˙ >˙ >˙


&b ˙ >˙
˙
>
˙
>
P 50 51
F 52


49


cresc. poco a poco
>˙ >˙
&b
53 molto rall
54
Í
- œ- œ œ œ - - -̇
œ - œ-
œ- œ- œ œ œ œ bbbb
Maestoso

œ œ œ œ
55

&b
ƒ
b >˙
56 3 57 58

b >˙
3

- - œ >˙ >˙
bb b b œ œ œ œ b˙ œ œ bœ b 44
59

&
3 60 3 61
Í 62

molto rall. Segue as one


“She’s In Love”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Bs. Clarinet
#10
Flute
Tenor Sax
She’s In Love [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

'60's Girl-group Pop beat

Clarinet œ̆
& b 44 Œ Ó
To Bs. Cl.
3
1 2

&b
4

(vocal)

&b
4
9

&b
4
13

&b Ó ‰ j
(Bass) Bs. Clar.
3
17 20
œ. œ- œ.
F
^
&b j‰ Œ Ó 3
21 œ 22

&b Ó Œ ‰ j j Œ Ó
Soli

j
25 26 œ> 27 œ œ œ n œ fl >œ
œ œ> 28 œ
F
[2 bars]

W05023/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #10. “She’s In Love” [c03/09]

&b ‰ j ‰ j ‰
2
œ. j ˙
(material girl)

31 œ œ œ n œ- œ. œ. 32 œ- œ>
- . . F
P
29

33

& b œ œ Œ œ- œ. Œ ‰ j
œ œ
Œ œœŒ
- . 36
‰ j
- . 34
œ- œ. œ. œ- œ. œ œ 35 - . œ- œ. œ. œ- œ. œ œ
^
&b Œ
œ œ
Œ Œ ‰ j j‰ Œ 
37 œ- œ. - . 38 œ œ
- . œ>- œ- 39 œ œ œ œ
- .
f >
40

&b Œ
œ œ
Œ ‰ j
œ
Œ
œ
Œ ‰ j
41 œ
- œ. - . 42 œ œ œ œ- œ. œ œ. 43 œ- œ. œ
- . 44 œ œ œ œ- œ. œ œ œ.
F - . . - . .
^ bb
(hold bass)
b ‰ Œ Ó b
To Flute
2
& j
45 œ 46

œ̈ œ- œ. œœœœœœ œ̈ œ- œ. œœœœœœ
lighter
œ œ œ œ
bb b Œ J ‰
Flute œ

Œ ‰J œ Œ J‰ Œ ‰J
œ

& œ
48
F 49
P 50 51

bbb b
To Bs. Cl.
4
&
52

Bs. Clar.

&b Ó ‰ œj# œj œ n œ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j j‰ Œ j‰ ‰ j j‰ Œ
Solo

. œ
œ œ b œ n œ 58 œj
57 œ
56
F œ œ
59
œ œ œ

&b Ó ‰ j
3
60 63
œ. œ. œ.
F
&b Ó 3
64 ˙ P 65

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #10. “She’s In Love” [c03/09]

&b Ó Œ ‰ j Œ Ó
To Flute
j j
œ 70 œ œ œ n œ
œ >œ
68 69
F> fl œ> 71 œ
b œ b œ œ œ n œ b œ œ œ n œ b œ œ œ œ. œ. œ. >œ
b b b Ó Œ J ‰ J ‰ J‰Œ
Flute
&
72 73 P 74 75 F
nœ œ bœ œ
j ^ - . j œ nœ œ bœ œ
j ^ - .
bb b Œ œ nœ œ #œ œ œ nœ œ
76
j
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

&
f Soli 77 78 79

>œ . œ œ œ >œ >œ œ


b œ œ œ œ J œ̆
&b b Ó Œ ‰ J ‰ J J J ‰ Œ
F 82
. .
80 81 83

œ̈ -
œ œ œ̈ -
œ œ
#œ œ œ nœ œ #œ œ œ nœ œ
œ œ
bb b Œ œ J ‰
œ œ
J
j œ j

& Œ Œ Œ Œ ‰ Œ Œ Œ
f

84 85 86 87

œ̆ >œ >œ ˙ œ .
bb b Ó J J J
To Tenor Sax

&
88 f Í 89 ß 90
bb
91

& b 4

b
&b b
4
95

b bb 2
&
99

b ##
&b b
4
101 [V.S.]
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -4- #10. “She’s In Love” [c03/09]

# w- w-
Tenor Sax

## w> >œ >œ >œ


105 "growling"

& J ‰ J ‰ J ‰ Œ
F 106 107
ƒ
108

~ œ œ œ œ . œ. œ œ œ œ .
œ œœœ œœœ œœœ œ
## ~~ œœ ‰ œ ‰ œj œ œ œ Œ
Bm D Bm D

J
[to m. 121]

& Œ ‰
109 ƒ 110 (growl) 111 112


Solo

## Œ Ó 3
&
~~~
~

121
ƒ 122

## 2 ˙ œœ #˙
&
125
F
127

˙ ˙ >œ
## œ #œ #œ œ

& Œ Ó 
128 f 129 130

## j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ^ ^
To Clar.

& œ j j j‰ ‰ j j‰ Œ ‰œ œœœœœ ‰ j Ó
131.
œ œ œ 132œ. œ œ    œ 134 œ- œ- œ
F . . 133

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #10A
Flounder Founders [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

## 4 L'istesso [Clarinet]

& 4
2 Π
œ. œ. œ œ œ. œ.
P
1 3 4

## 
&
5 œ. œ. œ œ ˙ 6
w 7 poco rit. 8

# # -̇ . -̇ . -̇ . ˙.
9
Freely

& œ- œ- œ- œ
p 10 11 12

## nn C
13

& ˙. œ w
P 14
[1 bar]

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #10A. “Flounder Founders” [c03/09]

nn
15
Poco agitato

& C Ó ‰ j Ó Ó ‰
3 3

œ œœœœœ
3 3

œ n œ œ œ 17 œ œ .
P
16 18

#œ œ œ #œ œ œ #œ ##

19 accel. e cresc. 20

SEGUE AS ONE
"Her Voice"

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#11
Her Voice [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Solidly

##
Clarinet
w- w
& C 2
1 f 2 3

## 4
&
5

## 3 ####
&
9 12 poco rit.
Gently rolling

#### œ œ
13
œ œ œ œ œ œ
Cue: Fl.
2
&
 14
 15

#### 4
&
17

#### 
Cue: Horn
2
& Œ
œ œ
œ ˙ ˙
21 23 24

V.S. [3 bars]

W-5023/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #11. “Her Voice” [c03/09]

####
Play

Œ œ
œ #œ
Clarinet
3
&
25 28 p
#### 4
&
29

#### œ œ œ œ
33
A tempo

&
2 Ó Œ œ
F
35 36

####
&
2 Ó
˙ ˙

37 39 40

#### Œ œ œ ‰ œ œ ‰ Œ Ó
& J Œ ˙ w 
J œ
41
F 42 43 44 45 p 46
####
47

4
&

#### œ
51

& œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p 52 53 54

#### 4
&
55

####
œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ ˙ œ nœ œ
3

w
3

&
59
p 3 60 61 3 62 3

#### œ Œ Ó .. Ó œ œ œ œ œ
Vamp

&
3 .. 
œœ
f
63 64 66A 66B

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #11. “Her Voice” [c03/09]

####
67
4
&

˙.
#### œ ˙
Cue: Picc.
œ œ
˙
& w 
71 72 73 74

####
Œ œ #œ . ‰ 
Play
2
&
75 77 P 78

#### œ̊ œ̊
&
2 Œ œ œ nœ Ó
79 81
f> 82
rall.

# # # # n >˙ >˙ . œ
83

˙ œ œ
A tempo

& œ
Í >˙ >˙ >˙ f
f
84 85 86

# # # # w> w > >œ >˙ >Ÿ˙


& Œ œ

87
Í 88 89
f
90

# # # # w> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
&
91 92 93 94

####
& j ‰ Œ 
95 w ˙ rit. e dim.
96
œ 97

F
####
98
A tempo

&
2 œ œ œ œ œ œ œ œ
Meno mosso, poco rubato
100
p molto rit. 101

####
102 In 4
To Flute
4
&
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -4- #11. “Her Voice” [c03/09]

#### U
&
3 
106 109

#### ##
110
In 2
4
&
accel. e cresc.

Uw
œ- œ-
A tempo

## œ- œ- œ- œ- œ- œ-
Flute

& 
114
f 115
rall.
116
ƒp 117

APPLAUSE SEGUE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #11A
After “Her Voice” [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Moderato

### 4 œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ nnn
3 3

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
(Ob.)

& 4
1
 2
 3
 4
 5

poco rit.
Calmato

nnn Œ ˙
6

œ
[Clarinet]

& nœ œ œ w Œ œ œ ˙
P 7 8 9

### C
10 To Bs. Clar.
6
&
SEGUE AS ONE
to #12

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet #12
The World Above (Triton Reprise)
[c03/09]
Orchestration: Danny Troob
[Direct Segue]
Ominous and insistent

####
# C
[Bass Clarinet]

& œ œ œ
w œ œ œ œ w œ > > >
> > >
1 2 3 4

P
#### bb
# ˙
3

& œ- œ- œ ˙
3

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
5 6 ˙ 7 œ- œ- œ- 8 >˙ -9 10 rall. ad lib.

b ‰ n œj
11 Furioso

&b bœ
nœ nœ nœ J
‰ Œ Œ
bœ nœ bœ 23
nœ nœ
f
12

b 3 j
13

& 2 œœ ‰Œ Ó C
b œ œ
2
œ >˙ >˙
F
14 16

F
b
&b ˙ Œ œ
œ œ
Ó 23
17 > > œ œ œ 19 b ˙
>

18 20

b 3
21

b
& 2 œ œ œ œ œ C œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 23 ˙
œ œ nœ œ 22 . b˙

b
&b 
œ œ #˙ ˙ œ œ œ œ
26 b ˙
˙
f
24 25 27
[1 bar]

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #12. “The World Above (Triton Reprise)” [c03/09]

b
&b 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ- n œ
29 œ 30 œ
-
F F
28 31

b
32

œ œ
& b ‰ j b œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ b œ œ œ œ œ ‰ œj n œ œ œ œ œ
œ œ 33 34 35

b b
& ˙
36 > >˙ >˙ >˙ >˙ >˙
>˙ >˙
37 38 39

b b ‰ j œ ‰ j œ œ œ œ ‰ j œ œ ‰ j œ ‰ jœ Œ
& œ œ b œ œ œ œ 41 œ
n œ œ 42 œ œ # œ œ œœ
40 43
ß
bb - - œ -
œ œ -
œ
& œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ J œ J
44
œœ 45
œœ 46
nœ 47

P P P P
bb Π٠^
j ‰ Œ
Ÿ ^
j ‰ Œ œ. œ. œ œ œ œ
& ˙ œ ˙ œ . . # >œ œ œ. œ œ
> > > . > œ # œ œ.
ß ß .
48 49 50 51

bb ‰ j œ œ œ j œ œœ j œ jœ œ œ œ
œ œœ 4
& œ œ œ œ ‰ nœ œ œœ ‰œ œ ‰œ ‰œ
J
‰J 4
52 53 54 55

poco rall.

b U U U U
56 Freely

& b 44 œ
[to 60]

Œ Ó  
fl
ç
57 58 60 61

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute
Soprano Sax
#13
Clarinet

Under The Sea [c03/09]


Orchestration: Danny Troob

Buoyant Calypso beat

## To Flute

& C 4
j Ÿ~~~~
1

œ œ œ œ œ j œ
œ j œ œ œ œ ˙
## œ œ œ ‰ œj
picc. cue

œ ‰ ‰ œ œ ‰
&  
5 6 7 8

##
9

4
&
(play) j œ̆
##
œ

Ó Œ
Flute
3
&
13 F 16

œ œ œ œ œ Ÿ . Ÿ . œ œ œ œ œ œ œ œ. . Ÿ̇
# # ‰ Jœ œ œ œ œ œ J œ
& J ‰ J ‰ ‰

17 18 19 20

œ œ œ œ œœœ œ̈
œ
œbœ
## œ œ œ œ œ œœ J‰ Ó Œ Œ Ó
&
21 22 23 24 f 25

##
26 To Sop. Sax
4
&
[1 bar]

W-05023/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #13. “Under The Sea” [c03/09]

## ####
Sop. sax
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˙
 ‰ J 
œnœ
& J
30 31 F 32 33

#### j‰
 Œ
Soli To Flute
2
& œ
34 35 œ. œ. >œ 36

#### 2 ##
&
. . >œ .
. œ œ. >˙Ÿ~~~~
38

œ œ
^ œ œ œ ^ œ.
œ œ.
## œ œ œ œ œ
J‰ œ œ
Flute

‰ J‰ J ‰ J‰J
&
f
œ.
40 41 42 43

œ œ œ œ œ œ .
## ‰ J œ œ J œ œ. -̇
‰ J
44

& Ó Ó ‰ Ó
F
. œ. œ. œ. œ. # œj œ n œ œ. . œ.
45 46 47

œ œ œ œ œ. œ. œ-
## œ œ J J œ œ J œ
& ‰ ‰ ‰ ‰ J Œ
œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ.
48 49 50 51

œ œ. .
œ œ œ
## œ œ ‰ ‰J J
œ
œ œ œ
J
‰ ‰ J
œ
& Œ

œœ œ^
52 53 54 55

œ œœ œ̆ œ̆
## œ œ œ œ
Œ œœœœœ
~~~

& Œ Ó Ó Œ Œ Ó
f
5

ß
56 57 5 58 59 60

œ œ
## œ
œ œ œ
œ
61

& Ó 2
F
62 3 63

## 4
&
65

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #13. “Under The Sea” [c03/09]

## 4
&
69

œ œ^ œ^ . œ. œ.
œ
## 2 œœ ‰ J‰J
œ
Œ
&
73 75
f 76

œ œ œ
^
## œœ œœœ
77

&
3 Ó
80 7
ß
## w w w
& 
81 P 82 83 84

## 4
&
85

w w> >œ >œ œ̈ œ̈ œ̈


## œ
œ œ ‰ J ‰ Jœ Œ
&
P89 90 91
f 92

Soli œ b œ
œœ œ œ
93
## œ œ œ. To Clarinet
3
&
P 94

## 4 ####
&
97

#### j œ. œ- . ^
Clarinet To Sop. sax

& Œ œ 
>˙ >œ
. œ. 102 J
101
ß Í ß
103
Í 104 [4 bars]

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
>œ >œ >œ >œ
Reed 3 -4- #13. “Under The Sea” [c03/09]

#### #
 ‰J J‰Œ
Sop. sax
3
&
105 108 109
f
œ œ œ . .
n œ œ œ œ. œ. œ
Poco Piu Mosso

# œ nœ œ œ œ -
110

& ‰ J œ Ó ‰ Jœ ‰ Jœ œ ‰ Œ
J
F
œ œ. œ. œ. œ^ œ^ ^ œ^
111 112 113

œ œ œ
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ^
J bbb
To Clarinet (fast)

& ‰ Œ 
114 115 116 ß 117

. .
œ. œ. œ œ œ. œ œ . .
GROUP Dance

j Jœ œ œ
118

b ‰ œ ‰ œ œ
Clarinet

&b b ‰ J ‰ J J ‰
˙ œ J J
119 f
Ÿ~~~~~~
. Í f
˙
120 121

œ
bb ˙ œœœœœ >
œ >
œ œ
>œ œ œ
>œ œ
œ œ œ œœ
& b œ Œ œœ œ
J
122 Í f
œ œ œ. >œ œ œ œ œ œ. œ œ.
123 125

˙
124

w> œ œ
Sustain

b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
126

&b b
Í 128Í

œ- œ œ- œ. . . œ- œ. - œ^
127 129

œ- . œ œ œ œ œ
œ
b bb J ‰ J ‰ J ‰ J
&
130 131 132

bbb
133 Drums
To Sop. sax
4
&

bb ####
& b 4
137

# œ. # œ- . n œ. œ. -̇ œ.
Sop. sax

####
141

Œ J Œ Œ Ó
&
f 142 143 144

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
>œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ >œ >œ œ^
Reed 3 -5- #13. “Under The Sea” [c03/09]

#### œ
& Œ ‰J Ó ‰J Œ Ó bbbbb
145 146 147 148 ß
> Ÿ~~~~~
>˙ .
b b Œ b >œ Ó œ œ - . - . . b
Hot Party (Band Section)
œ œ œ œ œ œ bbb
149

b
& bb ‰ œJ J‰ Œ ‰ J J ‰ œJ ‰
ß ß
>œ >œ >œ >œ œ œ
150 151 152

bb b bb bFlute‰ J
153 To Flute

bb
3
&
156 f
3

>œ œ >œ œ œ œ ˙ œ- œ- œ- >œ œ >œ œ œ œ ˙ œ œ œ


b
& b bbb 3 3

œ^ œ.
157 158 159 160

œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b bbb J
‰ ‰ J
& b
163f

œ. œ. œ. . œ. Ÿ~~~~~
161 162

œ. œ
^œ .œ œ ˙
b œ
& b bbb
œ ‰ J ‰ Jœ bbb
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
164 165 166

w w
bbb
167
To Sop. sax

&
2 b
168 169

~ œ^
œ œ œ œ ˙ œ ~~~
171

&b Œ ‰ œ ˙ Ó
Sop. sax

J
Í 172 173
Í 174
f
j œ œ œ œ^
& b Œ ‰ œ ˙ w Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œ Ó
>
175
Í 176 177
F ß
178
5

&b
2
179
V.S.
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -6- #13. “Under The Sea” [c03/09]

œ^
bbb
^ ^ ^ ^
(long)

&b Œ Ó
‰ nœ œ ‰ œ œ
To Flute
2
181ß
J J
f.
^ œ. . œ >œ
182 183

œ œ œ œ .
bb Fluteœ œ œ
& b ‰J‰J 2
f . œ. >œ
185 186 187

œ
^ œ œ.
bb b œ œ
œ
J
œ
J œ.
& ‰ ‰
189
f 190

b
&b b
4

.
191

œ. œ
^ œ -
bb w> œ œ œ œ
b Œ Ó ‰ J
&
196 f
F f
œ. œ. .œ œ- œ. œ. œ. >œ ~
195 197

œ. ^œ
œ. œ œ œ
~~
& bbb ‰ J
198 199 200
ß
Applause Segue

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Soprano Sax
Flute
#13A
After “Under” [c03/09]
Orchestration: Danny Troob
Open 2 pages
To Soprano sax

####
The newt

Ó Œ
C 
Cue: singers on stage
2
& ¿ ¿
1 2A 2B


####
3 play the flute. The carp play the harp. The plaice play the bass, and they sound-in' sharp. The bass

j j j j j j j j
& ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿
4 5 6

#### ‰ ¿j
play the brass. The chub play the tub. The fluke is the duke of soul.

j j j j ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ Ó
& ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
7
 8
 9
 10

> œ- . œ. œ- . œ.
#### œ Œ œ̆
Sop. sax

& J ΠJ 
11 f 12 13 14
V.S.

W5023/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #13A. “After “Under”” [c03/09]

# # # # >˙ . œ- œ. ‰ œ ‰ œ ‰ j Œ >œ
& . Ó ~~~ Œ
. œ. 17 w ß
Í f >
Í
15 16 18

# # # # >œ >œ >œ >œ œ œ >œ n >œ n >œ


‰ J œœœ œ
J ‰ Œ b
5

& œ œ œ œ
ƒ
3
19 20 21

n œ- œ- œ œ œ
5

>œ n œ b œ ˙ .
œ- œ- œ œ œ >œ b œ œ ˙ .
22

&b Œ Œ
f
3
3 3 3

>
23 24 25

> œ- œ̆ ^ b œ^
b Œ ‰ œ ~~Ó Œ Ó Œ œ ‰ œ^ œ^
œ œ œ # œ œ 29 J
3

&
3

J f
26 ß 27 28
F f
>œ ~ œ œ œ œ œ œ œ }œ^
b ~~ Œ Ó Œ Ó bbb
To Flute

&
30 31 ƒ 32 33

œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ.
b œ ‰J
&b b œ
Flute
2
34
F 35 36

œ œ œ œ œ œ. œ. œ.
bb b œ œ œ ‰ J 2
&
38 P 39 40

œ œ œ œ œ œ. œ. œ.
bb œ œ œ ‰ J
& b
2
42
p 43 44

b
&b b
6

œ. œ. .
46

œ œ. œ œ œ. U̇ œ^
bb b œ œ œ œ .
‰JŒ
To Clar.

& Ó Œ ‰J Œ Ó
52
p 53 54 rit. 55 56 ç
APPLAUSE SEGUE
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #13B
Murky Waters [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Slowly and freely

### 4 Clarinet

& 4 Œ
œ œ œ. # œ. w w w
P
1 2 3 4

### ΠU
& œ œ œ. nw
5 œ. 6

SEGUE AS ONE
"Sweet Child"

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Bass Clarinet
#14
Sweet Child [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Flowingly

#
## 4 œ œ. # œ. œ œ œ œ. œ.
[Clarinet]

& 4 Œ œ #œ œ nw
. # œ.
1 P 2 3 4

### Œ Œ
&
5 œ œ œ. œ. 6 w 7 œ œ œ. œ. 8 w
### 4
&
9

###
13 (Tpts “Sadly”)

Œ Œ
 Œ Ó
Play
œœ # œœ œœ
& œ #œ œ œ œ nœ
14
P
15 16 œ
[2 Bars]

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #14. “Sweet Child” [c03/09]

### 2
To Bs. Clar.
Œ Ó
& œ
17 19 œ #œ œ œ œ œ 20

### 5 Bass Clar.

&
œ #œ œ #œ ˙
P
21 26

###
& Œ œ œ œ œ w Œ œ œ œ œ œ Œ
27 p 28 29 30
œ #œ
###
31 In 2

& Œ Ó Ó œ. Œ Ó Ó
œ. ˙
32 33 34
œ #œ
###
Œ Ó 
solo
& ˙
œ. ˙ ˙ ~~~~~
35 36 37 38
~#˙
F
### To Clarinet
Œ Ó 
In 4
2
&
P œ.
39 40 42

#
# # Clarinet U
Poco meno mosso "sweet"

œ. n ˙ . œ.
43

& ˙. Œ #œ ˙ Œ œ ˙ Œ œ n œ œ n œj ‰ Œ Ó
48 <
P 44 45 46 47
poco rit.
p
### Œ
49 A tempo

Œ
"child"

& œ œ œ #œ w œ œ œ #œ w
P 50 51 52

###
&
2 Ó
53 55 P ˙ 56
˙ ˙
œ̆
### Ó ˙
>˙ ˙ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ Œ Ó
& ˙ ˙ ˙ ˙
57 58 59 60
f
61 62
ç
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet
Clarinet
#15
Soprano Sax

Poor Unfortunate Souls


Flute

[c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Moderate 2, 1930's Cabaret feel

b C Πj j j
Bass Clarinet

& b œ. œ. Œ œ. ‰ Œ œ. œ. Œ œ. ‰ Œ œ. œ. Œ œ. ‰
1 F 2 3

b .. Œ œ œ Œ œj ‰ .. Œ œ œ Œ œj ‰ Œ œ œ Œ œj ‰ . œ.
œ .
œ
4
2x (vocal last x)

& b . . . . . . . . . Œ Œ
5 6 7

b U
poco rit.

&b ˙ Œ Œ Ó
Solo

#œ ˙ #œ ˙j
8 F
P 9
F P 10 11

F
A tempo
b
12

&b
To Clarinet
4

b # .
œ
j ‰ œ œ- œ-
Clarinet

&b Ó Œ 
œ -
16 p 17 18
-̇ -̇ 19 .
rall.

bb >œ œ œ œ œ œ
20
A tempo

& ˙. Œ 2
f 21 22

V.S.

W5023/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #15. “Poor Unfortunate Souls” [c03/09]

œ. œ-
& bb Œ Œ œ Œ Œ œ^ Œ
˙ #˙ ˙ œ P , litely f
P
24 25 26 27 sub.

b
& b >˙ #˙ Œ œ #œ œ
œ œ # œ 30 œ . j Œ
> #œ œ œ.
œ œ œ #œ œ
œ nœ #œ œ
^
28 29 31

b .
œ
&b Œ œ Œ Œ Œ
2 œ # œ

32 34 P , litely 35 sub.f ß

-U
36

bb œ- œ œ Œ
Colla voce, poco rubato "Saintly"

& w œ# œ w -̇ # >˙ w bw
40 F
F 37
f F f
38 39 41
P
poco rit.

bb A tempo Œ œ œ Œ œj ‰ Œ œ œ Œ œj ‰ Œ
42

& ˙ Œ j‰ Œ Œ j‰
>Í Í >˙ 43
f
> > > 44 > > > 45 œ. œ. œ. 46 œ. œ. œ.
P
U
bb œ b œ œ w 34
Solo
& œ œ
œ œ
47 >˙ ˙ ˙
48 > ˙ 49 œ poco rit. 50 p

Creepy Waltz in 3
b 3
51

b
& 4
4
To Bass Clar.

˙æ . ˙æ .
bb
Cue: Vln.

˙æ. ˙æ .
&  
55 56 57 58

œ œ œ œ
"Ursula sounds"

˙ b œ n˙ b œ
b b œ œ œ œ œ œ
&  
59 60 61 62

b
&b
4
63

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #15. “Poor Unfortunate Souls” [c03/09]

b
&b
4
67

b U
&b  
71 72 poco rit. 73

Easy Three

b
74

&b
(cello solo)
4

b b 4 C
&
78

U U
Slowly

b
82 To Soprano sax
"You'll have your..."

&b C 
Bass Clarinet

b ˙- -̇ -̇ b ˙- -̇ -̇ 85# w-
P
83 84
F 86 87

b Œ Œ j ‰ nn
88 Tempo 1º, poco piu mosso

& b Œ j‰ Œ Œ j‰ Œ Œ j‰ Œ
Soprano sax

œ >œ
> >œ 89 >œ >œ >œ 90 >œ >œ >œ 91 >œ >œ >œ
F
n > > > > > >
92

&n Œ nœ œ Œ œ
J
‰ Œ œ œ Œ œ
J

f
93

94

4
&

>œ ~~
&
3 Œ œ #œ ~ ~
> ß
98 101
f
4
&
102 [time]
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -4- #15. “Poor Unfortunate Souls” [c03/09]

2 2
&
106 108 rall.

>œ œ œ œ œ œ
A tempo
>œ # œ >œ œ
˙.
110

& Œ Œ Œ Œ Œ
f 111 112 113

3 Œ # œ- n œ^ Œ
&
114 117 f
>˙ #˙ œ #œ œ œ œ
& Œ # œ >œ . # œ œ œ. œ œ œ #œ œ Œ
J
118 119 120 121

To Flute
3
&
122


bb ˙ ˙ œ- œ-
Flute

& Œ
126 F
125 127
f
œ œ bœ bœ œ œ nœ nœ bœ bœ œ œ bœ bœ œ
rall.
128

b
A tempo

& b 2 J‰
130 ƒ 131

#œ nœ nœ bœ nœ œ bœ bœ U w>
b U
& b 
132
poco rall. 133 ßp 134

APPLAUSE SEGUE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute #15A
Finale~Act I [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Very slowly, rubato

b 4
To Flute
U 34
b Ó b˙ ˙ 
Flute
2
& 4 ˙
1 3 4 5

b
& b 34
44  C
Piu Mosso
2

>œ œ b œ œ
6 9 rit.
œ
8

# œ œ #œ nœ
œœ œ œ œ nœ
Forcefully, poco rubato

b C
10

& b 2
12 5
ß 13

U ### 4
& bb 3 4
14 17
Moderato
,
### 4 œ n œ # œ ˙ œ œ #œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ nnn
18 dolce

& 4 œ
P 3 19 3 20 3 3 21 3

22
nnn n œ n œ œ ˙ œ œ œ ˙ , œ œ œ œ œ œ
&
3 23 3 24 3 3
accel. e cresc. poco a poco

œ œ œ ˙ bœ bœ œ ˙
& bbb
26 3
25 3
[3 bars]

G-6960/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #15A. “Finale~Act I” [c03/09]

œ b œ œ
b bœ œ œ œ bœ
27 Forceful and fast

&b b Ó
3
ƒ
> > > >
30

# >œ . # œ ˙ # >œ . # œ œ œ # œ # >œ . # œ ˙ # >œ . # œ œ œ # œ


b bb J J J J
&
31 32 33 34

nw #w w #w
bbb œ #œ nœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ
3 3

&
35 Í 36 37
sub.P
38 3 3

>˙ .
bb b n w> œ ˙. œ nœ œ
40 Poco meno mosso
39

& Ó œ
F P 41 F 42

Ÿ̇ ~~~~
b >˙ . >˙ . b >˙ . œ ˙
poco rit.

œ
bb b n ˙ ˙ bœ
b
&
43 44 45 46 47poco rall.

œ- œ- œ- œ- n œ- œ- œ-
œ- œ- œ-
Maestoso
48
˙ œ œ
&b
ƒ espressivo 3 49
U
50 3

œ̆ w> w
œ- œ- œ̆ œ^
[to m. 54]

&b Œ Ó
51 molto rall. 54 Í 55
ç END ACT ONE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute #16
Entr’Acte [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

œ bœ œ
bb 4 b œ
Forceful and fast 4

b Ó œ
Flute
bœ œ œ
3
& 4
> > ƒ >
>œ ˙ # >œ . # œ œ œ # œ # >œ . # œ œ œ # œ
4

> >
1

#œ . # #œ . œ ˙
#
b J J J J
&b b
nw w
5 6 7 8

#w #w
bbb œ #œ nœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ
3 3

&
9 Í 10 11
sub.P
12 3
poco rall.
3

>˙ .
bb b n w> œ ˙. œ nœ œ
13 Poco meno mosso

& Ó œ
F 14 P 15 F16

Ÿ̇ ~~~~
b >˙ . œ >˙ . b >˙ . œ ˙
bb n ˙ ˙ bœ
b
& b
17 18 19 20 21 poco rall.

-
œ- œ- n œ œ̈ œ̈
To Clar.

œ- œ- œ- œ- -œ œ- œ- œ- œ-
Maestoso
22
˙ œ œ
&b
ƒ espressivo 3 23 24 3 25 molto rall.

Segue to
#16A “New Legs”

D-06092/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #16A
New Legs [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

#### 4
Pastoral
2
& 4
1

####
(Ob.)
3
Ó œ œ
3 (Fl.)
œ ˙. œ œ œ
& 
w
 
œ œ

4 5 6

#### Ó œ
[Clarinet]

œ
To Bs. Clar.
˙ œ œ Œ Ó
3

& œ œ œ
9 fl
F ß
7 8
3

poco rall. Segue to #16B

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet
Clarinet
#16B
Look Who Got Beached [c03/09]
Orchestration: Danny Troob
[Bass Clarinet]

U
Moderato

## 4 ^ ^
To Clarinet

Œ Ó Ó Œ Œ Ó 
Solo 1

& 4 œ. œ.
œ- œ #œ œ œ- œ #œ œ
P f f
2 3 4

## U U
5 poco meno mosso

 
7 dialogue

&
6
poco rit.
V.S.

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #16B. “Look Who Got Beached” [c03/09]

U
Slowly and freely

## >˙ .
œ œ ˙ œ œ œ
8

œ œ ˙ 34 œ œ œ 68
Clarinet

&
P 9 10 11 12
F
## 6
13
Jauntily, with gathering excitement

& 8
œ. ‰ œ # œ ‰ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ
˙. ˙.
P
14 15 16

##
&
17 œ. ‰ œ # œ ‰ œ 18
œ ‰ œ #œ ‰ œ 19 #˙ . 20 ˙.
##
& œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ
21 . 22
œ 23
œ 24
œ
U
## b˙ .
^
‰ Œ.
To Bs. Clar.

& œ ‰ œ # œ ‰ œ œ ‰ œ # œ ‰ œ >˙ .

25 26 poco rit. 27
f 28
ß
SLOW SEGUE
#17 “Positoovity”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet
Clarinet
#17
Soprano Sax

Positoovity [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Easy Swing 2

b bb C Œ œ Œ œ- Œ œ- Œ œ- Œ œ-
Œ œ- Œ œ- Œ
Bass Clar

& œ -
-
1
F 2 3 4

b œ. œ.
&b b œ Œ œ- Œ œ- Œ n œ- Œ Œ Ó Ó Œ
5 - 6 7 8

- œ- œ. œ.
bb b œ- œ. Jœ. Œ ‰ œJ. œJ œ. Jœ. Œ ‰ œ œ. œ. œ œ œ. -
9
(Swing)

& J J J Œ ‰ œJ
10
J 11 12

bb b œ. œ. œ. œ. œ- œ. n œJ. #œ œ
œ^
& J Ó Œ Ó Ó Œ
13 14 15 16 œ.
b
&b b Œ Œ Œ Œ Œ Œ
17 œ. œ. 18
œ. œ œ œ 19 œ
œ
œ. 20
œ. œ œ œ bœ

b b Œ Œ Œ Œ
^
Œ Ó
& b
21
œ n œ. 22 # œ. n œ. 23 œ
[3 beats]

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Bs. Cl.) -2- #17. “Positoovity” [c03/09]

b
&b b Ó Œ Œ œ Œ œ. Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ
slap tongue

œ
œ 25 . . . œ. œ.
24
fl 26 27 œ. 28 œ.

b ^
&b b Œ Œ Œ Œ Œ Ó Ó Œ
29
œ. œ. 30 # œ. n œ. 31 œ 32 œ.

b
& b b œ Œ œ. Œ œ. Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ó
33 . . œ. œ. œ. n ˙- -̇
34 35 36
œ. œ. 37 38

b
39

&b b œ Œ Ó 3
. 40

b bb 3 Œ
& œ.
œ. œ.
P
43 46

bbb
47
To Soprano Sax

& Œ Ó 3
œ.
F 48

œ œ
‰ œj Ó
bbb
Œ Œ œ
(Tpt.)
2
& 
51 53 54

bbb b˙ ˙ b˙ b˙ œ Œ Ó
˙ ˙
(Tbn.)

&  
55 56 57 58

bb œ^ Œ Ó
Soprano Sax

& b 2 
59 61
S 62

.
bb ‰ œ œ œ œ œ œ . n œ œ ‰ Œ Ó
63
œ. œ œ œ œ œ . n œ œ To Clarinet
& b J ‰ J J‰ Œ Ó
J
F 64 3 65
3
66

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Cl.) -3- #17. “Positoovity” [c03/09]

b
&b b
4 4
67 71

b b œ- n œ- b œ-
Clarinet
^
&b b œ Œ Ó œ^ Œ Ó
^
nœ Œ Ó œ-
75
F 76 77 78

b ‰ œ œj œ œ œ œ # œ œ œ Œ Ó
3

&b b
2
79 80A p
. 80B
subtone

œ. œ œ œ œ . œ œ . n >œ ˙
b œ œ # œ
& b b ‰ œ. œj œ œ œ œ # œ œ œ ‰ # œj œ Œ ‰ J
3

80C p œ 81 F 3

œ.
80D 82

. . . .
subtone

n œ œ b œ œ
b
83

&b b Œ Ó Œ Œ Œ Ó Ó Œ
84 85 86

.
b œ. œ. > . œ
#œ œ . œ >
œ . b œ .
nœ œ Œ n œ œ
# œ œ.
&b b Œ Ó Œ Ó ‰ J
.
87 88 89 90

~~ .
>œ . # œ œ œ œ n œ œ. # œ œ.
b bb 2 ‰ ‰J ‰ J
&

91 93 94

b ^
&b b Ó Œ œ Œ Ó 
95 96 f 97
ß 98

>œ >œ
b ‰ J œ. ‰ J œ.
99

b
& b Ó Ó
100
F 101 102

. œ.
b . j œ. œj œ
To Soprano Sax

&b b œ
Œ jœ
nœ .
Œ # œj œ n œ œ n œ
.
j Œ Ó 
103 .
j
F
œ
P 104 105 106
[8 bars]
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Sop. Sx.) -4- #17. “Positoovity” [c03/09]

b
&b b
4
107

> # œ
^ ##
bbb n œ^
Soprano Sax

&
4 ‰ œ nœ œ
J
f
111 115

.
## n œ^ œ- œ œ ‰ Œ >œ # œ œ n œ œ. >˙ œ œ œ œ œ œ- œ^ n œ^
116
Lead vib.

& J ‰ J J‰ ‰ J
117 118 Í 119

# # œ^ . . >œ œ^
œ^ Œ œ^ ‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ
^
& ‰ J Œ Ó Ó œ
œ œ #œ J ‰
120 121 122 123
>

# # ‰ œ^ Œ œ œ ‰ >œ ˙ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ


& J J œ
‰ Jœ œ J ‰ ‰ œJ ‰ JJ‰ Œ
124 Í 125 126 127

##
128

Ó œ
œ œ œ >
Chug Line
3
&
131
f
- # . >œ œ
œ
## œ # œ œ œ œ J n œ œ œ >œ œ >œ # œ # >œ n œ œ n >œ œ œ œ̆ >œ ‰ Œ Ó
Twisty step

& J J
ß 133
>œ œ œ œ vib.>œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ ˙
132 134 135

œ
Panic vib.
136
## œ bœ nœ
& ‰ J ‰ J ‰ J J‰ Œ
ƒ 137 138
Í 139
# œ œ. œ œ. œ œ. # œ œ œ
## ‰ J J ‰ J J n œ # œ œ # >œ œ n œ >œ œ œ # >œ œ œ ^ ^
& ‰ ‰ œ œ œ #œ œ
140 141 142 143

# # >œ œ # œ. œ. œ. œ. # œ œ. ‰ œ œ. # >œ œ œ œ Œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ # œJ œ̆
Egg Beater
Time Step

& J J
144 145 146 147
ß
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Sop. Sx.) -5- #17. “Positoovity” [c03/09]

# # >œ œ # œ. œ. T .
œ œ # œ œ ‰ œ n ¨œ # œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ. ‰ # œ œ œ œ œ œ
Jumps

& ‰ J J J J
sub.P cresc. poco a poco ß
148 149 149A 149B

> > > > > >


œ œ # - œ- # >œ [to m. 160]
œ
œ
## œ # œ œ œ n œ # œ œ œ n œ # œ œ œ œ œ n œ # œ # œ œœ œ # œ ####
& ‰ J Ó
149C 149D 150 151

#### #œ œ œ œ. >
‰J ‰ #œ œ œ Ó
160

& Π
F161 162 163
J

#### nœ #œ n œ # œ >œ
& ‰ J Ó ‰ J Ó
164 165
cresc. e accel. poco a poco
F f 166 167
F f
#### 4
&
168

#### ^ ^
œ^ >˙ >˙ >˙ >˙
& Œ

œ
172 173
F f
174 175

# # # # >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ n >œ œ œ >œ œ œ n >œ œ œ >œ œ œ >œ œ
176 Briskly

&
ƒ bring out 177 178 179

# # # # œ # >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ n >œ œ œ œ œ œ # >œ œ œ œ^ œ^ >œ


& Ó Œ
180 181 182 183
ç
Segue to #17A

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #17A
On The Beach [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

& 34
Moderately Slow
4
1

œ œ œ œ ˙. ˙.
[Clarinet]

& œ œ
5 p P p
6 7 8

&
3 œ œ œ
9 12

& ˙.
3
13 14
œ œ œ- U
b œ- œ-
B.B.

& œ
17
p dolce 18 poco rit.

SLOW SEGUE
"Happy Gulls"

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Bass Clarinet
#17B
Happy Gulls [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Tempo di "Positoovity"

&b C w nw
[Clarinet]
w #w
A p B C D

1
-œ œ. œ- œ. # œ- œ. œ œ̆ # ˘œ œ̆
&b ˙ ˙ #˙ n˙ ‰ J J ‰ ‰ J
P 2 3
F 4

5
# œ œ œ œ œ^
œ J ‰ Œ Ó
To Bass Clarinet

&b Œ ‰ J 
6 f 7 8

&b
4
9

^
&b œ œ œ œ
Bass Clarinet

> > > > # œ >œ # >œ >œ œ œ n œ . œ œ.


>
œ. œ- œ œ œ
14 >
13
f 15 16
œ
ß
ATTACCA

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute
Clarinet
#17C
Au Bal du Toilette [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Bubbly
(Picc Tpt./ Picc./Ob.)

## 2 œ. j œ. j œ.
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
1

& 4 œ
Π 2
 3
 4


## œ. j œ. j œ.
œ œ œ œ œ œ œ
&  
5 6 7 8

œ œ œ. .
œ œ œ
## ‰ J ‰ .
‰ œ œ œJ ‰ J ‰
[Flute]
‰ 
To Clarinet

&
9 10 11 12

## œ œ œ œ
13
3 (Ob.)
œ œ
&
16

j
## œ ‰
Œ Œ œ œ œ œ ####
(Ob.)
2
&
17
 18 20

V.S.

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #17C. “Au Bal du Toilette” [c03/09]
Clarinet

# # # # n œ. œ œ
‰ œ œ n œJ ‰ n . .
œ n œ- œ- ####
Play

& œ ‰ ‰ œ œ œ #
21
J 22 23 24
grazioso

#### - .
‰ œ- œ.
25

& # ‰ œj œ ‰ œJ œ 2 44
26
- . 27 28 30
J

#### 4
31 A tempo

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
& # 4 ˙ ˙
rit. 32 33 34

####
# ˙ ˙ ‰ j œ œ œ n œ œ œJ ‰ Œ Ó b C
Solo
2
&
35 36 38
œœ 39
rit. ad lib.
SEGUE AS ONE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #18
Beyond My Wildest Dreams [c03/09]
Orchestration: Michael Starobin

With excitement

#
Clarinet

& C œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
2 p
1
P 1A 3 4

# .
œ 24
& œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœ ˙ w Œ Ó 
5 6 7 8 9 10

# 2 ‰ >œJ œJ. ‰
More settled

j j
11

& 4 ‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ 
J J
F 12 13 14

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& œ. œ. œ. œ.
15
P 16 17 18

#
œ œ œ. œ. œ. œ.
& . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
19 20 21 22

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& œ œ œ œ œ œ œ. œ.
23 24 25
. . . . 26
. .

#
& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
27 28 29 30

#
& . ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.j ‰ Œ 
31
œ œ œ b œ 32 œ 33 34 35 36
D-06092/802
[8 bars]
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #18. “Beyond My Wildest Dreams” [c03/09]

#
37
4
&

# 4
&
41

# œ. œ œ œ œ œ œ.
‰ œ œ œ œ
w/ Fl.

& œ J ‰
45 46 47 48

#
& ‰ œ œ œj ‰ 3
49 . 50

# ‰ >œ œ. j >œ
& J J ‰ ‰ œ œj ‰ ‰
J b Jœ

> ˙
F >
f
53 54 55 56

#
57

& œ̆ ‰ Œ 
J œ œ
58
f 59 60
P
# 
& œ œ œ œ œ
61 œ 62 œ 63 œ 64

# œ̆ ‰ Œ œ œ
& J œ œ
f
65 66
P
67 68

# œ j œ
& œ œ œ œ œ ‰ œ œ
69 70 71 72

# œ ‰
œ.
4
& œ bœ œ
73 74 75

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #18. “Beyond My Wildest Dreams” [c03/09]

#
79

&  2 œ œ
79A 80 82
>

#
& œ œ œ œ œ œ œ œ 
83
> 84 85 85A 86

# œ œœ
2 ‰ œ œ
3

& œœœœ œ
3

87 89

# >œ > œ œ œ œ.
œ œ ‰
& œ œ
90 f espressivo 91 92 93

94

#
&
3 œœœœœœœœ
97
F
# œ. ‰ œœœœœœœœ
2
&
98 99 101

# j ‰ Œ 2 œ œ œ œ
& œ
102 103 105

# œ. ‰ ‰ œ. ‰ Œ 2
& J œœ J
106 107 108

# 4
&
110
V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -4- #18. “Beyond My Wildest Dreams” [c03/09]

#
under Cello

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
114
 115 116 117

#
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
118 119 120 121

#
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
122 123 124 125

# j ‰ j ‰ ‰ #### #
& #˙ ˙ œ j #
œ 129 œ œ
P
126 127 128
poco rit.

#### #
130
Meno Mosso

& #
4

#### #
& #
2
œ œ œ œ 135 œ œ œ œ
P
134 136

#### #
& #
3
138

#### #
& #
4
141 molto rit.

#### #
Slowly at First

& #
4
145 accel. e cresc. poco a poco

#### # ‰ j‰ œœœœœœœœ
& #
2
œ œ œ.
149 P 150 152
F
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -5- #18. “Beyond My Wildest Dreams” [c03/09]

# # # # # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ.
153 A tempo

& # ‰ J œ
‰ J œ œ œ ‹œ
154 155 156

#### # œ # .
œ . œ. j . œ. œ.
& # œ ‹œ œ œ œ œ œ J ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ œ ‰ Œ
J
157 158 159 160

# # # # # ˙Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ œ œ.
& # ‰ J J ‰
161 162 163
f
#### # œ œ. n œ. n œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œJ. ‰ œ̆
J
& # ‰ J J ‰ ‰
164 165 166
ß

APPLAUSE SEGUE to #18A

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #18A
Chez Louis [c03/09]
Orchestration: Larry Hochman

#### 4
Slowly

œ C
Clarinet
& 4 w ˙ .
1
P dolce 2

#
## # C . .œ n œ. œ. œ.
3 Bright 2 (accel poco a poco)

& œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. 4 œ. . œ. . 5 . . . 6

. . . ˙
#### œ œ Œ œ #˙ n˙ #˙ ˙ n˙
Tempo di Offenbach

˙ ˙ #˙ ˙
7

& Ó
f 8 9 10

# # # # œ. œ. œ. ˙Ÿ# œ Ÿ˙ # œ
˙Ÿ# œ Ÿ Ÿ
& Œ Ó ˙œ ˙ nœ
11 12 13 14

#### Œ œ œ œ œ œ œ ‰ >œ ‰ œ œ. > U


& œ
œ œ nœ J ‰ J ‰ œ J # œ. œ Œ Ó
J
ß
15 16 17 18

# # # # n >œ Œ UÓ # >œ >œ


# >œ Œ UÓ U U
To Flute

& Œ Ó Œ Ó
19
ß 20
ß 21 ß 22
ç
ATTACCA

W-3348802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute #19
Les Poissons [c03/09]
Orchestration: Larry Hochman

Valse Parisienne - Easy One

## 3 ˙ . ˙. œ.
Flute

& 4 œ ‰ œ ˙ œ-
J
1 P 2 3 4

## œ œ Uœ U U
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
5 6 7 8
rit.

## œ
Easy

˙
9

& œ ˙ œ œ ˙ œ
œ
10 11 12

## 4
&
13

## œ ˙ bœ ˙ œ
œ ˙.
& œ
17 18 19 20

## œ^
& œ œ œ œ œ #œ ˙ œ œœœ
œ
J ‰ ˙
21 22 23 24 ß F
## œ œ œ œ ‰ œj œ œ
& œ œ œ nœ #œ
25
F 26 27 28

## n ˙ . n˙ bœ ˙. œ^ ‰ Œ Œ
& J
29 30 31 32 ß
[4 bars]
W-3348/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #19. “Les Poissons” [c03/09]

## 4
&
33

# # œ̆ œ̆ . œ.
œ œ.
& Œ Œ Œ Œ Œ # œ. œ. J ‰ Œ Œ b
37 38 39 40

b œ. n œ. œ. .œ œ. œ.
Moving along

œ. œ.
41

&b Œ Œ Œ œ œ Œ
P 42 43 44

œ. œ. œ. œ œ œ n œ. œ.
&b Œ Œ œ. Œ ˙
45 46 47 3 48

œ̆ œ̆ œ̆
&b ΠΠΠΠΠΠ
œ œœœ œ
œœœ œ œ œ

49 f 50 51 52

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #19. “Les Poissons” [c03/09]

œ œ œJ b œ œ œJ n œ œ œJ b œ œ œJ
&b œ ‰ Œ Nœ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ
P
53 54 55 56

œ̈ U
3 3 3 3

œ̆ b ˘œ n ˘œ U ##
&b Œ Œ #œ œ nœ nœ ˙
57 58
ß 59
P rit. 60

## U
61 Dialogue Lightly, slowly at first

& 
62
V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -4- #19. “Les Poissons” [c03/09]

## œ ˙ œ œ ˙.
63

& ˙ œ œ
p 64 65 66

.
# # œJ n œ. œ œ œ j ‰ Œ
& ‰ Œ Œ Œ Œ œ Œ
67 68 69 70
ß
## ˙ . ˙. œ œ ˙.
œ
&
71 p 72 73 74

œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
## œ œ œ œ #œ ˙. ˙.
&
75 cresc. e accel. 76 77 78

# # œJ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
(Grand Valse)
79
j
Œ Œ Œ
œ
&
f 80 81 82

œ nœ œ. œ. œ. œ
## œ œ œ œ œ. œ
& Œ
83 84 85 86

n œ^
## œ #œ #œ œ œ œ
œ œ œ nœ
Moving ahead

& Œ Œ Œ
ß
#œ œ
87 88 89 90

#œ œ # œ œ œ^
## # œ œ #œ œ
& Œ Œ Œ
ß
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~.
91 92 93 94

## ˙. ˙ œ^
& Œ Œ
96 sub. P
95
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 97 98
ß
˙. ˙. œ œ œ œ
^
## J œ œœœ œ J b
& ‰ œ ‰ Œ Œ b
99 f 100 101
ß SEGUE AS ONE
102

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute
Clarinet
#19A
The Banquet Hall
[c03/09]
Orchestration: Larry Hochman
Grand Waltz

œ. œ œ œ œ. #œ œ œ. œ. œ œ nœ
Flute

b b 3 J J ‰ ‰ J œ. J
& 4
f
œ.
1 2 3 4

œ. œ œ œ œ. nœ œ œ.
˙.
b J J ‰ ‰ J
&b
5 6 7 8

b
To Clarinet

&b
4
9

b
&b
4
13

U ####
bb n n œ. œ. œ œ.
Clarinet

˙.
2
& .
17 19
F 20

####
rit. e dim.
21
Quiet string quartet, in 3
4
&

#### 4
&
25

#### 4
&
29
[Time]
W-3348/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #19A. “The Banquet Hall” [c03/09]

####
&
4 b
33

37

&b
4

&b
4
41

&b
4
45

U
Oæ.
on stage

&b n
dinner bell
2
49 51 rit. 52 u
SEGUE AS ONE:
“Les Poissons Reprise”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #20
Les Poissons~Reprise [c03/09]
Orchestration: Larry Hochman

Ÿ˙ .
Grand recitative, in 1

U œ
To Clarinet colla voce
œ
& 34  b˙ . œœ
Clar.

˙. ˙
(Brass) 1

F
f Ÿ
A B 2 3 4

œ œ ˙.
& ˙. b˙ . ˙ œœ
F
f
6 7 8
5

& ˙. œ̆ Œ Œ
˙. ˙.
9 F ß
11 12
10

-̇ . -̇ .
& 
13 14 P 15 16

To Flute
U U # C
&  
17 18 19 20
rall.
V.S.

W-3348/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #20. “Les Poissons~Reprise” [c03/09]
Energetic 2-beat

# # w> w w> w
21 Flute

& C
f
œ. œ. œ. n œ.
22 23 24

œ̆ œ œ. œ. œ̆ #œ œ. œ.
#
& Œ Œ Œ Œ
25 26 27 28

.
>
œ .
# . œ œ. œ œ. œ œ. œ. # œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ
œ #œ œ œ œ ‰
& J J
-̇ -̇
29 30 31 32

˙ œ œ N œ œ œ œ œ. œ. .
# œ œ œ #œ œ nœ œ œ.
&
33 F 34 35 36

.
œ . . œ. . .
œ
# Œ œ œ .
œ œ œ œ. # œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œ œ
& Œ ‰ J ‰
37 38 39 40

# ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
œ œ œ œ. œ. œ. œ.
& œ œ œ œ œ J ‰
41 42 43 44

œ. . œ œ #œ œ
# Œ œ. œ. œ. .œ œ. œ œ œ œ œ œ
J ‰ Œ Ó
&
45 f 46 47 48

œ. œ. œ.
# 3 Œ
&

œ. œ œ œ œ œ œ # œ. œ œ œ œ # œ # œ œ. œ # œ œ œ œ œ
49 52

# J‰ J‰ J‰ 
&
53 54 55 56

>˙ >˙ >˙ >˙ U̇


# >˙ œ̈
Heavier
œ^ œ^ œ^
To Clarinet

# œ^
3

& J ‰ Œ
57 58 59 60 Sp ß
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #20. “Les Poissons~Reprise” [c03/09]

#
61
Grand recitative
4
&

# 4
&
65

# 3 U
¿ ¿ Œ 24
& Ó
69 72
Voi - la!

ATTACCA
#20A "Poissons Mayhem"

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #20A
Poissons Mayhem [c03/09]
Orchestration: Larry Hochman/Danny Troob

œ #œ nœ œ nœ œ bœ
Vivo

### 2 œ œ nœ œ nœ œ #œ nœ j ‰ nnn
Clarinet

œ n œ œ b œ œ #œ nœ
3

& 4
ƒ
3 3 3
1 2 3 3 43
3

>
œ nœ
nnn n œ J ‰ Œ
(Opt. 8va)
5
œ
3
&
6
V.S.

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101

Reed 3 -2- #20A. “Poissons Mayhem” [c03/09]
(Opt. 8va)

>œ b >œ
J ‰ Œ bbbb
œœ œ
[to m. 58]

&
2 Œ
9 10 12

. . œ. œ. œ.
bb b b b >œ b œ ‰ Jœ œ. œ. ‰ œ.
The Big Circle

‰ ‰
58

& ‰ ‰ ‰
59 60 61

b œ. ‰ œ. b œ. ‰ œ. Aœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
& b bb ‰ ‰ œ bœ
62 63 64 65

b . .
œ . œ^
œ
& b b b œ œ n œ œ. œ. ‰ œ œ n œ. n œ ‰ œ bœ
[to m. 70] [to m. 72]

J ‰ Œ
66 67 68 70

b b b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. >œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
72

& b ‰ J J ‰
73 74 75
J

b b b œ^ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ####
& b J J
F
76 77 78 79

80
# # # # n >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
82
# n >œ >œ >œ >œ >œ n >œ >œ >œ ####
& #
f 81 83
ƒ
# # # # œ̆J ‰ - U
84

& # ‰ j ‰ ‰ # œ œ œJ ‰ Œ 
# œ œ 85 œ- 86 87 88

F
poco rit.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#21
One Step Closer [c03/09]
Orchestration: Michael Starobin

Flowing, easy intro

### 4 w
To Flute Steady 4
.. ..
Clarinet

& 4
2 2
1 2 4 5

. œ. œ- . œ œ. œ. >œ . œ œ. œ. -̇
poco rit. ad lib.
7
### 2
Flute
# œ . œ œ
&
9 F 10

# œ. œ. œ. >œ . œ œ. œ.
& Œ ˙. Œ ˙. ‰. R 2
12 p F
Ÿ~
11 13 14 15

- . œ œ. œ. œ- . œ œ. œ. œ- . œ œ.
œ œ. œ œ
#
17

2
&
19
F 20

# ### Œ
To Clarinet

œ œ œ œ œ
Clarinet
3
&
P
21 24

### œ œ œ œœœœ
6
œ œ œ˙ nnn
& œ œ œ œ . ‰ Œ œœœ œ œ œ œ
œ œ
25 26
f 27 28

29

nnn . . . .
œ
 Œ ‰ jœ œ œ œ œ Œ Ó Œ ‰ bœ œ œ œ
& œ. . . 31 J
F
30 32


œ. œ œ.
35

Œ Ó ‰ œ œ œ œ œ- Œ Ó
& J œ œ œ œ
33
A-3797/802
34
f [2 bars]
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #21. “One Step Closer” [c03/09]

bœ œ
&
2 Œ œ
36 38
p
2
&
œ œ œ œ œ œ œ œ

39 41

& œ œ œ œ œ ‰ j œ Œ Ó œœœœœœœœ
œ
œ œ œ
F
F
43 44
42

˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ
45

& ˙ Ó
P 46 47 48

œ œ ˙

49 œ œ œ œ œ œ 50
œ œ œ œ œ œ œ 51
œ

œ œ œ ###
&ΠΠ2
52 53 poco accel.

### . .
55
Poco piu mosso

& ‰ jœj ‰ ‰ jœ j ‰ ‰ jœ j ‰ ‰ jœj ‰ ‰ jœj ‰ ‰ jœ j ‰ œ ‰ œ œ. . œ J ‰


œ œ
P œ. . œ. . 56 œ. . œ. . 57 œ. . œ. . 58
### œ œ œ œ >œ >œ n n n
& œ œœœ ‰ œœœ œ œœœœœœ œ ‰ œ œœ
59 fl 60 fl 61

. .œ.
œ .œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ.
Ancora piu mosso

nnn œ œ ‰ œ
62

& Œ J ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
63 64 . 65 bœ
œœœ œ. # >œ œ . . . .
œ
& j‰ Œ ‰ Œ ‰ J œ œ # œj ‰ Ó Œ œ œ œ J ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ 34
œ
œ 67
. 68 69
66
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #21. “One Step Closer” [c03/09]
70

& 34 Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Waltz, in 1
2
J
72 73
f
œ œ. œ œ œ œ ˙ œ
74

&˙ J Œ œ
75 76 77

˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ
& œœ J ˙. Œ Œ œ
78
6
79 80 81 F
œ œ œ œ œœ
&˙ œ œ ˙. Œ œ œ œ œœœ
82 83 84 85

˙. >˙ . œ œ 44
& Œ œ œ Œ
86 f 87 88 89

˙ œ œ œ œ
90 Tempo Iº
4 Œ œ œ
&4 œ œ œ œ œ œ œ œ
91
poco rall.

˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
With great passion

‰ œj œ œ œ œ œ œ
92

œœœ œ œ
&
93
F 94 95

j ˙ œ œ ˙
&œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ Œ 
96 97 98 P 99
V.S.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -4- #21. “One Step Closer” [c03/09]

####
& #
w #w

molto rit. 101
100

####
102 Slower, poco rubato

& # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ n˙
p 103 104 105

####
piu mosso

& # w w 2
106 107 108

,
#### œ œ w
Slower

# œ œ 
112 [to m. 115]

& ˙ ˙
110
F 111 113 P
U
rit.

#### œœ w
œ
115

& #
2 œœœœœ 
P poco rit.
117 118 119

APPLAUSE SEGUE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute
Clarinet
#21A
Good Night [c03/09]
Orchestration: Danny Troob

Gently, Slow

b 4 w w w w
[Flute]

b
& 4
1 p 2 3 4

b bbbbb
To Clarinet

&b 
2
5 7 rit. ad lib.
[2 Bars]

R-6742/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #21A. “Good Night” [c03/09]

,
Clarinet

bbbb bbb b œ œ œ œ œ œ bw
8 Sweetly “so you can be”
solo
2
& b
10 11

U
b U
&b b  nnn
12 13
SLOW SEGUE to #22.
“Good Times Back~Rep”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Bass Clarinet
#22
I Want The Good Times~Reprise [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

A tempo

& 44
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
{Clarinet]

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ C
1
p 2 3
poco accel.
f
Tempo di “Sweet Child”

&C b
4
4

&b Œ œ b œ œ. # œ
Soli
œ œ. œ. #œ œ. n œ œ. nw
. œ.
P 9 10 . 11

œ̆ U
&b Œ Ó
14
2
12
ß
15 "waste"

&b
3
b w>
Í
18

&b nw b w> b w> n w>


>
Í Í Í Í
19 20 21 22

-
w w- w
&b w
23
F (romantic) 24 25 26

"block that..."

&b Ó Œ Œ n
27 28 29
B-8927/802 V.S.
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #22. “I Want The Good Times~Reprise” [c03-09]

˙ "slithery" ˙
Meno mosso
30

&n w w Œ Œ
"kiss"

œ œ
F 31 32 P 33

˙ ˙ To Bass Clarinet U "the


& œ Œ #œ Œ Ó Œ Œ
34 35 36 rit. 37

38 real" A tempo Building


40
Bass Clarinet

&
b >˙ >˙ 39 b >˙ ˙
> w> w
f Í
41
poco rall.
sub.

& # >œ n >œ œ b œ


42
# w> 43
w 44
w> 45
#˙ > >
Í Í
^ ##
& Œ
œ >˙ # >˙ >˙
f
47
46
rall.

##
48 Almost strut tempo

& Ó Ó Ó Ó
>˙ >˙ # >˙

49 50 51

##
& w>
>˙ >˙ bw
>˙ >˙
52 53 54 55

## To Clarinet
3 Œ Œ Ó
&
56 59
poco a poco rall.

>
Bouncy
## œ œ
œ. n œ.
60

Œ Œ #œ œ œ
Clarinet

& œ œ œ œ œ
b œ. n œ. > 61 62 63

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #22. “I Want The Good Times~Reprise” [c03-09]

œ œ n œ œ #œ œ^
# # # w> #w #w #w nœ bœ n œ U
& Œ Ó 44
64 ßp 65 66 ƒ poco rall.
67 ç

# # 4 Œ œ b œ œ. œ. œ. œ.
68 Tempo 1º
œ œ œ #œ bœ nœ œ
& 4 . n œ. . œ. œ
ƒ 69 70 71
rit.

##
72
Calmato
Œ ‰ j Œ Ó
w/ Cello
& œ œ. j jœ œ- œ-
œ œ œ œ- œ- œ. œ -
P
73 74 75

## U
& 
76 77 œ œ œ œ œ œ œ œ 78 œ œ œ œ œ œ œ œ 79 w
"caressing" rit.

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #23
Kiss The Girl [c03-09]
Orchestration: Danny Troob
[Clarinet]

# 4 
Romantic Calypso

5 œ
& 4 œ
1 6
Œ ‰ œJ
(Hn.)

# 
7
(Vocal in)
5
& œ œ.
J ˙
8
j
œ œ œ
# œ 
(Fl.)

Ó Œ ‰ ‰ Œ Ó
& œ œ œ w 
13
Ó Œ œ 14 15 16
 17
 18
(Hn.)

#
19
(2nd Verse)
6
&

# Ó
Œ œœ œœœ
Clarinet

& Œ œ œ œ œ Ó
œ 27 w œœ œ
25 P 26 28 29 30
F
#
31

3
&
w
p
32

œ
# ‰ œœ œ œ œ œ œ
(Fl.) 3

4
& œ
35 39

œ
#
40

Œ Ó 3
& 41
[Time]
B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Cl.) -2- #23. “Kiss The Girl” [c03-09]

# 4
&
44

# 2 
& Ó Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
48 50 51
(Hn.)

#
52

œ. œ œ
(Last Verse)
5
& J œ
57
P
# œœ
œ Œ Ó Ó Œ œ
3
& œœ œ
œ œ 63 œ œ
F
58 59 62

# (Chorus)
64

& w
3
65

# 4
&
68

# j j
72
(Last Chorus)

& w w w w w w œ- œ. >œ Ó
P 73 74 75 76 77 78
F
# 4
&
79

# w w w 
&
83 F 84 85 86

# Ó œ œ œ œ. œ. >œ . >œ
œ
>œ U
& Œ ‰ ‰ J J ‰ J ‰ Œ Ó
87
f 88 89

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #23A
Sweet Child~Rep [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

Ÿ~~~~~~~
>
w
With some urgency
Ÿ~~~ Ÿ~~~ œ œ œ œ
>
˙. œœœ
Clarinet
b C œ
7 2

& b œ œ œ œ Œ Œ Ó
˙. œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ
>
P

fl
F
A B 7

b
& b Œ b œ œ œ œ œ œ b œ Œ Ó Œ œ # œ œ. œ Œ b œ œ œ b œ œ œ œ œ. n œ œ Œ Ó
4 5
fl 6 f . 7 . œ. 8 fl 9 >

10

b œ
&b Ó
3
13
F
b . œ. œ. b˙ #˙
&b œ Œ Œ Œ Œ ˙ ˙
dolce
œ.
14 15 16 17

b
&b n˙
œ
18

J ‰ Œ
2
19
V.S.

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #23A. “Sweet Child~Rep” [c03-09]

>
bb
Solo

& œ œ. ˙ œ. Œ Ó 
œ n œ œ œ œ. œ. w
21 œ œ
. . . 22 23
P
24 25

F
b . .
&b œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ. œ. ˙ Ó
26 F 27 28 29

œ œ >œ
œ œ nœ#œ œ œ
^ >
b œ
&b Œ Œ ˙ œ. Œ ‰ œj œ œ J‰ Œ Ó
[To 37]

30
ß 31
P 32
f
33
ß

b
&b Œ #œ n˙ Œ œ ˙ Œ œ #œ #œ #œ Œ

nœ œ
37
P 38 39

40
sub.f
.
. œ
bb œ # œ œ. œ. > .
b œ œ œ œ œ œ. .
œ. n œ # .
œ n œ

~~~
& œ b œ œ
. œ Œ
œ .

~~~
41 fl 43 . fl

~
42 44
ß

Applause Segue

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #23B
Sebastian’s Advice [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

Sweetly, poco rubato

## 4
[Clarinet]
-̇ œ nœ œ #˙ . œ- œ- œ- œ- œ œ w
& 4 Œ
1
P 2 3 4

## Œ nœ n˙ ###
& ˙ œ bœ
5 p 6

˙
### ˙ . Œ œ œ œ ˙
Œ ˙
(Fl.)

& ˙
7 8 9
 10

œ œ ˙
### œ œ nnn
(Ob.)

Œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
&
11
 12
 13
 14

˙
nnn ˙
(Vln.)


15
Œ œ nœ ˙ ˙ w
&
 16
 17
 18

˙
[Clarinet]

˙ w w U

Play

˙ 
p molto dolce
19 20 21 22 23 rit. ad lib

[SLOW SEGUE]

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #24
If Only~Quartet [c03-09]
Orchestration: Danny Troob
Gently, rubato
languid

#### 4
Clarinet

4 œœœœ˙ œœœœ
[to m.5]
4
& œ œ
1
P 2 5

#### 3 24 44 2
&
9 12 13

#### ˙ œ Œ ˙. œ œ œ
& ˙ œ œ œ œ
F espressivo
15 16 17
p 18
F
#### œ œ œ œ œ œ n˙ 24 44
& 
19
p 20 21 22
poco rit.

#### 4 ‰ >
Moving Forward A tempo

œ œ #œ
23

œ ˙ Œ œ œ Œ œ
& 4 jœ œ œ œ œ œ œ
œ
Í F
24 poco rit. 25 26
espr.

#### Œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ Œ
& œ Œ
27 28 29 30 ˙.

#### œ >˙ >˙


& œ œ œ 
31
p 32 accel. P
33
F
#
## # ‰
34 Piu mosso, flowing

jœ œ œ ‰ jœ œ œ
2
&
œ œ
W05023/802 P
35 36
V.S.
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #24. “If Only~Quartet” [c03-09]

####
& ‰ j œ ‰ j œ 2
38 œ œ œ 39 œ œ œ 40

#### ˙ ˙
& Ó Œ 2
œ
42
F 43 44

#### j j ˙ œ- œ-
& ˙ œ œ- œ 47 ˙ w
-̇ >
P
46 48 49 rall.

#### ˙ œ ˙ œ
More broadly
œ ‰ œ
50

& J œ ˙ J ‰ Œ Ó œ œ
f P 51 52 53

# # # # œ- œ œ œ œ Ó 24 44
& œ œ 
54 P 55 p 56 57

#### 4
 
colla voce
2
& 4
58 59 poco rit. 60
A tempo

œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ
#### #### #
62
œ
Cue: Fl.

œ œ œ
&
2 #
 63
 64

# # # # Play
# œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
66

˙ j
œ ‰ Œ
[to 72]

& # ˙ œ- œ-
p 67 72 73 -̇
#### #
& # Œ œ œ œ Œ Ó œ œ ˙ ˙ œ œ 24 44
œ
74 75
p dolce
76 77
 p 78 79

#### # 4 Solo

& # 4 Œ œ œ œ j‰ Œ
[to 86]
2
˙ œ
P p
80 82 83

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -3- #24. “If Only~Quartet” [c03-09]

#### #
86 [to 98]

& #
4

#### # nw w
[to 103]

& #
2 b
98
F rall. 103
100

>˙ >œ œ
œ œ nœ œ- œ-
Appassionato, piu mosso
˙
104

œ ˙ ˙ œ œ
&b
f 105 106 107

- >˙
b ‰ ‰ ‰ j œ Œ Œ b ˙
& jœ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
108
F
109 110
f 111

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b ˙ ˙ Œ Ó
[to 117]

&
114 P
112
f F
113 115

&b ˙ ˙ w 
117
P 118 119

&b 
cue: Vln.

˙. œ ˙ œ ww
120 121
 122 œ
123


&b ww

 
124 125 126 poco rit.

[3 bars]

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -4- #24. “If Only~Quartet” [c03-09]

127 A tempo

Play
-̇ -̇ -̇
&b
3
130
p 131 poco rall.

132
>œA tempo
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
poco f 133
F
134

U
w
œ-
To Bass Clar.

& b œ œ œ œ œ- 
135 136 137
rit.
Applause Segue

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet #24A
Most Merciful Triton[c03-09]
Orchestration: Danny Troob

#### 4 œœœœœœœ œœ
Agitato

& 4 ‰ j œœœ ‰ œ
jœ œ œ œ ‰ J œœœœœœ b
œ œ œœ2 œ
ƒ
œ3f
f ƒ f
1 4

&b ‰ jnœ ‰ jnœ ‰ j œ œ œ


œ œ bœ œ6 œ œ œ œ7 w 8 w
P
- -̇ jœ ‰ jœ ‰ jœ ###
&b #˙ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ ˙
9 10 -̇
# ˙
- 11 n œ 12 13

###
14

Ó œ œ œ 2
& œ
#˙ 15 16 17
poco rit.
Segue as one -
24B. “Transition To Contest”

G-6960/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Bass Clarinet
Clarinet
#24B
Transition To Contest [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

Andante con moto

### 4
Ó
[Bass Clarinet] Bass Clarinet
2
& 4 œ #œ œ #œ
# >œ œ
p
1 3 4

### To Clarinet
3 U
 C
[to 27]

&
5 8

### C
27 Agitato

& œ œ œ œ œ œ œ œ
>
œ> œ œ œ œ œ œ œ 28 >œ œ œ œ œ œ œ œ 29 f
F
œ
### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # 2
& œ œ œ œ œ œ œ œ 4
>
30 31
ƒ accel. 32


With grandeur and pomp

# 2 J
33

& 4 ‰ Œ 3
f 34

(Picc. Tpt./Fl.)
j
# œ œ œj œ œ œ œ
37
œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ
œ
&  
œ
38 39 40

j r
œ œ ‰.
# œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ
&  
41 42 43 44

[TIME]

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 (Cl.) -2- #24B. “Transition To Contest” [c03-09]

# 3
&
45

# 4
&
48

j
(Fl./Ob./Vln.)

œ œ œ b œj œ œ œ œ œ œ œ
#
52
‰ ‰ ‰ ‰ nœ
& œ
 53
 54
 55

œ œ œ b œj
# nœ
œ

œ
œ œ nœ
œ

&
56
 57
 58
 59

j
œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
# >œ >œ >œ >œ >œ # >œ n 4
Play
‰ ‰ ‰ œ ‰.
&  R 4
60 61 62
f 63
SEGUE AS ONE
"The Contest"

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#25
The Contest [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

L'istesso tempo

## 4 Clarinet

& 4 ˙ œ- œ- w
-̇ -̇ w
F
1 2 3 4

## 2
&
5
V.S.

W05023/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #25. “The Contest” [c03-09]

## ΠΠ####
œ #
“Elgar”

& œ œ œ- œ- œ- œ- œ œ
fl
F
7 8

####
8A

# ˙. . n œ œ n œ œ 24
3

&
3

œ œ œ œ #œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ 8E n ˙ œ œ
n œ 8F
8B 8C 8D

#### 2 > >œ j j


9 Bright 2-beat
a
13

& # 4 ˙ ˙ nœ œ
> > 12 >
nœ œ
. œ
.
‰ œ. œ. œ. ‰ œ.
ß F
10 11 14

#### j j j j j j
& # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰
‰ ‰ ‰
œ. œ. œ. œ.
15 16 17 18 19 20

#### j j j j
& # œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ.
21 22 23 24

####
& # ‰ j ‰ j œ œ ‰ œj # œ œ. ‰ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. 27 . . . 28 .
P
25 26

####
& # œ œ ‰ œj # œ œ
‰ œj ‰ j
# œ œ
‰ œj
. . . 30 . . . œ. œ. œ. 32 . . .
F
29 31

####
& #
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
33 34 35 36

####
& #
37 œ œ œ œ 38 œ œ œ œ 39
œ œ œ œ 40
œ œ œ œ

####
& # ˙ ˙ ˙ ˙
41 42 43 44

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #25. “The Contest” [c03-09]

####
& # 4
45

####
Cue: Brass

# ‰ j ‰
[to 53]
2
&
[to 57]

œœ œœ œœ j
49 œ. œ. œ.
# œœ
50 œ. œ.œ 
œ œœœ
. 53

#### Cue: Stngs. + Fl.


œœ œœ ˙
˙˙ 34
& # œœ œ œ
57
œœ
- œœ
rit. e dim. œ- 58
œœ
- œ- 59
#˙ 

#### 3 . r
60 Wiener Waltz (in One)
^
& # 4 ‰ #œ œ œ Œ Œ
Play
3
> # œ
F fl fl 61
ß
62

#### 24
& #
3
#œ œ ‹œ
P
65 68

#### 2
69 Tempo 1º

Œ
To Flute

& # 4 œ
4
70

#### ###
#
4
&

74


# # # >˙
Flute

 
[To 83]

&
78
ß
79 80
ß
83
poco rall. ƒ
84

SLOW SEGUE

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Flute
Clarinet
#26
Ursula’s Demise
Bass Clarinet

[c03/09]
Orchestration: Danny Troob

#### 4
Espressivo, poco rubato

& 4
3 
1 4
poco rit.

#### U nnnn
5 Poco tempo

& 
6 poco rit.

nnnn
7
Ó Œ Œ Ó
Sweetly (Fl.)

nœ ˙. œ œ
& nœ w bœ
 8
 9
 10
rit.

[1 bar]

B-0927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #26. “Ursula’s Demise” [c03/09]

œ œ œ ˙ œ œ #œ ˙ œ œ œ œ œ œ
11


Flowingly Flute

&
p
12 13 3 14 3
3 3

œ #œ ˙ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ bb bbb
F
3 16 3 3 17 3 3
15
accel. poco a poco

Ÿ>
[The waves rush in]

Ÿ Ÿ Ÿ> Ÿ
Ÿ >Ÿ˙ b >˙ n˙
With great power, moving along

b >˙ ˙ Ÿ>
b >˙ ˙ >˙
b
18

& b bb b
ƒ 19 20 21

œ^
Heavier

bb ##
22
To Clarinet

&b b b Œ Ó 
ß 23
rall.

>œ # œ n œ œ # œ n œ
Tempo di Fast-Descent-into-Hell

# œ nœ œ bœ œ bœ œ nœ œ bœ œ
Clarinet

## œ œ nœ œ bœ œ œ
24

&
ƒ 25
3 3 26
F 27 3 3

# # n œ Œ To
28

.. ..
Bass Clarinet Safety

& Ó 3 
p 29 32
Forcefully

## Bass Clarinet
3
& w 4
b w b w
33 34
w 35 36

F Slower
## 3 4 U ####
37

& 4 . 4 #œ Œ Ó #
˙ ˙. 39 fl

ß
38

####
40
Freely

& # #w w w nw
> > >
F 41 42 43

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #26. “Ursula’s Demise” [c03/09]

####
& # ˙ n œ. Œ #˙ n œ. Œ 2
44
> 45 46

####
48 Quasi tempo

& # œ. Ó œ. Ó œ. Ó n œ. Ó
œ œ œ nœ
F
49 50 51

#### 34
& # ˙ n œ. Œ #˙ n œ. Œ
52 53 54
-̇ -̇

# # # # 3 Slowly
55

& # 4
2
n˙. ˙.
p
57 58

#### To Clarinet
U 44
& #
3 
59
˙. 60 63

#### 4 U
64
thunder!

& # 4 
65

œ nœ œ nœ œ œ nœ œ nœ
Triumphantly

#### œ̈ œ̈
œ n œ œ œ n œ œ # œ >œ ‰ Œ Ó
66 Clarinet

& # Œ Œ
J
ƒ 67 68
ß
69 f
œ̈
# # # # Œ œ̈ Œ Œ
œ̈ œ̈ œ œ œ
& # Œ Ó
70 71 72
> œ

####
73

& # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ‹˙ ˙ ˙
sub. P 74 75 76

#### œ œ n >œ œ - œ- # œ^ U
& # ‰ Jœ œ œ œ J ‰ Œ 2
77
f rall. F
78
f 78A [78A-78B]
V.S.
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -4- #26. “Ursula’s Demise” [c03/09]

# # # # >˙ >˙ œ̆ >˙


Heroically, with great drive
>. >>> >œ # #
81 [to 84]

Œ œ œœœ ‰ œ
3

& # J > œ . œ œ œ >œ


>
F >>>
ƒ
79 80 82

## ˙ œ ‰
84

J œ œ œ 34
[to 89]

&
3

˙ œ œ œ œ œ
F >w
85 86 87

Í
# # 3 >˙ . >˙ . >
w ˙. œ ‰
& 4 44 J
89 Í 90 Í 91 Í 92

Ÿ~~~~~~~~~~~~~ œ œ # >œ
b w ˙. b œ b œ b œ n œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ n œ n œ .
## waœ ˙ . œ #œ nœ

93

& J‰Œ
F 94 95ƒ 96 97 ß

## U ###
101
98 Agitato


[to 101]

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P 102

### ,
& ˙ ˙ w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
103 104 105 106

### ,
& w w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
107 108 109 110 œ
###
&
111 ˙ ˙ 112 w 113 w 114
>˙ ˙

###
115 121
[To 121] Moderato

&
2 b 2

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -5- #26. “Ursula’s Demise” [c03/09]

###
&b
4
123

###
127
(Brass) [to 131]
3
&

### nnn 5
[to 134]

& #œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ #œ nœ #œ 4
131 132 #œ œ 134 œ #œ nœ #œ
poco accel.

˙ n˙
Poco piu mosso

nnn 5
[to 137B]

.. b b b 44
Vamp

˙ 24 ..
135

& 4 ˙ . b˙ . ˙ ˙ ˙ . b˙ . ˙
P 136
F 137B p accel. e cresc.
- œ- b >œ œ œ œ œ̊ œ- œ- >œ œ œ œ œ̊ œ̊ œ̊ œ̊
œ œ̊ œ̊ œ̊
Grandioso
bb b 4 Œ
138

& 4 Œ
ƒ 139 140 141

b b >˙ >˙ >


b w C
[to 147]
2
&
142
f 143 P 144
[4 bars]

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -6- #26. “Ursula’s Demise” [c03/09]

q=h
b
Andante espressivo

&b b C
4
147

bb 44
[to 155]

& b œ œ œ œ w w
˙

151 152 155 156

SEGUE AS ONE
#27 If Only --
Triton Reprise

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#27
If Only~Triton’s Reprise [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

Warmly, rubato

b b 4
& b 4
4
1

-̇ -̇
Clarinet
œ
& b b b -̇ -̇ w 24 œ 44
5
P dolce 6 7 8

bb 4 w
To Flute
A tempo

b
[to 11]
2
& 4
9 p rit. 11

b bb bb b
13

&b b
2 2
14A-14B

V.S.

G-6960/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Reed 3 -2- #27. “If Only~Triton’s Reprise” [c03-09]
Moving forward

bb b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ n œJ ‰ Œ Ó
15
Flute

& b 
F 16 17 18

bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ n œJ ‰ Œ Ó 
####
& bb
19
f 20 21 22

n >˙ # œ >˙ œ # >˙ # œ >˙ # œ >˙ œ œ #œ


#
23

## # nœ œ # œ œ œ œ œ #
&
f
Ÿ
23A 24 24A 25 26

> > # w >


œ œ œ œ # >œ œ œ œ œ œ
# n˙ . œ œ œ
3 3 3
3

&
27 28 29 30 poco rall.

31 >˙
Gloriously >˙ , >˙ œ
#
Starkly,

bb bbb
3
To Clarinet

Œ Œ Ó Ó
meno mosso

&
ƒ 32 P 33 rit. 34

b bb
35

b
& b
4

bb bœ .
bb
Πj
(Flute)


&b b b œ bw w
39
 40
 41

Segue as one
27A “Eric Proposes”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet #27A
Eric Proposes
[c03-09]
Orchestration: Danny Troob

To Clarinet

& 44
Calmly
4
1

˙.
 œ œ œ œ  ˙.
 œ œ œ œ
& œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ
(Eng. Hn.)
6 7 8 9 10
5

 ˙. œ œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ
& w ˙ œ œ œ
J 15
œ
J 16 œ
11 12 13 14

Nobly (Poco Rubato)


 ˙
Œœ˙ Œ œ- œ- œ- ˙ œœ
Clarinet


18A
2
& ˙ ˙ ˙
18 18C P 18D 18E 18F
17
poco rit.

-̇ . œ- œ œ œ œ -̇ . bb
œ- œ ˙ .
19 Solo

& w w œ- -̇ . œ- -̇ .
18G
18H
p 20 21 22 23 24 
n œ b œ œ œ œ >œ œ œ œ b œ œ œ # #
bb Ó bœ œ œ
25 Meno mosso

& 
26
F 3 27 28
ÍF 3

poco accel.

# # # w>
Grandly

nw
29

& w #w
f 30 31 32

##
Ó Ó œ
3

& w œ œ œ
˙ œ

33 34 35 36
[2 bars]
B-8927/802
A & R Anixter Rice Music Service 212-265-3101
630 Ninth Ave NYC 10036
Rd. 3 -2- #27A. “Eric Proposes” [c03-09]

## 2 ˙ œ œ œ w
&
37 39 40
3

## ˙ œ ˙
& œ œ Ó b 34
œ œ œ
3

41 42 43
˙ ˙ 44 ˙ poco rall.
3

>˙ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Grand waltz

3
45

&b 4 J
f 46 47 48

-
œ œ. œ- œ- œ >œ . j - >œ . j œ.
49

& b >œ . œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ
J . .
50 51 52 53 54

>˙ . ^
Œ œœœœœœœœ œ Œ
^
& b ˙ œ ‰ œ Œ Œ Œ
J
55 56 57 58
ß
59

^
&b œ ‰ œ-j œ. œ œ œ
œ- œ. œ. .
60 61f 62 63 >˙ 64

>˙ œ ˙ >˙
&b Œ œ ˙ œ. œ- œ. œ. ˙ œ.
65 66 67 68 69 70
>
Ÿ.
> >Ÿœ . œ œ-
b œ œ œ œ œ œ œ œ- œ. Œ Œ J
& œ œ œ œ œ œ œ J
>˙ >œ >˙
71 72 73 74 75

>˙ . œ
>œ >œ >œ œ œ^ œ^
&b b b b b 44
76 77
f 78 79 80
SEGUE AS ONE
"Finale Ultimo"

A & R Anixter Rice Music Service 212-265-3101


630 Ninth Ave NYC 10036
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#28
Finale Ultimo [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

>˙ . ˙.
Poco maestoso

# # # # 4 >w w œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Clarinet
[to 4]
œ
‰ J œ œ œ
& # 4 J
1 ƒ 4
f 5 6

####
7

& # œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ nœ ˙ œ
f 8 9 10

#### œ- œ. œ n˙ œ- œ-
& # œ ˙ œ #œ ˙ œ œ J
11 12 13 14

#### ˙ œ ˙ œ œ œ ˙.
# œ Ó œ œ
& œ œ
15 16 17 18

#### w w w ˙ >˙
& #
#w œ œ nœ œ b bbb
19 F 20 21
f ß 22
rall.

>
bb bb b w w w
23 More grandly To Flute

& 
24 25 26
[2 bars]

D-06092/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
˙ w
Rd. 3 -2- #28. “Finale Ultimo” [c03-09]
Flute

bb bb bb bb
&b b
2
29 30


27

>
œ œ œ >
œ œ œ œ œ œ ˚
˙
bb b b b Œ >œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ
Œ
& b
31 32 33 34
Í
Ÿ~~~~~~~~~~~~ U̇
 œ^ w ˙
bbb J‰Œ Ó w œ œ œ œ
b
& bb
35
ß 36
F 37 38 rall. 39

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
A tempo

b
& b bb bb
40

œ- œ. œ. ŸwU
41 42 3

œ-
b b bb b 
& b
43
molto rall.
44
Í 45

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Soprano Sax #29
Before Bows
[c03-09]
Orchestration: Danny Troob

##
Tempo di "Under the Sea"

& C 2
1
V.S.

B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #29. “Before Bows” [c03-09]
[Soprano Sax]

## œ. ‰ œ. ‰ œj œ. œ. -̇ ####
& œ œ œ J .
3
f 4

œ̆ œ̆ œ̆
#### .
œ #œ œ. - œ. œ. œ. œ. >œ . >œ œ >œ
5

& #œ œ ‰ J ‰ œ J ‰ J Œ
J6
ƒ
7 8

> œ- . œ. œ- . œ.
#### œ œ̆
9

& ΠJ ΠJ 
f 10 11 12

# # # # >˙ . œ- œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œj Œ Ó

Œ
& . . w> ß
13
Í f 14 15

Í
16

# # # # ‰ >œ >œ >œ >œ ‰ Œ œ œ >œ n >œ n >œ


 œœœœ b
5

& J J œ œœœ
ƒ
3
17 18 19 5

n œ- œ- œ œ œ >œ n œ b œ ˙ . >œ
œ- œ- œ œ œ ˙.
20
bœ œ
&b Œ Œ
f
3
3 3 3

>
21 22 23

> œ- œ̆
b Œ ‰ œ Ó Œ Ó Œ œ^ ‰ b œ^ œ^ œ^
œ œ œ #œ œ
3

&
3

J J
24
ß 25 f 26
F 27
f
>œ œ œ œ œ œ œ œ œ̊ œ̆ œ̊ œ̆
œ^
&b Œ Ó Œ Ó ‰ J ‰ J
28 ƒ
29 30 31

. > >
œ œ̆ œ̆ >
. œ. - œ. œ œ. . >œ . œ œ œ >œ >œ
3

. œ
œ ‰J‰œ œ J J
&b w w> œœ J

32 33
ß 34 35 36 37
SEGUE AS ONE
to 30 “Bows”

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Soprano Sax #30
Bows [c03-09]
Orchestration: Danny Troob

>œ œ œ^ >
>˙ . œ œ >˙ . œ œ œ œ
3
[Soprano Sax]

& b C Œ Œ ‰ J Œ
1
Í 2 3
Í 4

>œ œ œ >œ œ œ >˙ . œ^ œ^


&b œ ˙ œ ˙
3 3

Œ Œ Œ
3 3

5 6
ß ß 7 8

œ œ # œ >
œ >
œ > >
œ > >œ œ œ
&b Œ œ œ œ J ‰ œ ‰ J œJ ‰ œ̆ Œ
3
9 10 11 12

œ œ œ œ œ œ œ. œ Ó >œ œ œ
&b œ ˙
œ ˙ J Ó
3 14 3 15 16 3
13 3 3

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
&b œ ˙
œ ˙ J Ó Ó
3 3
17 3 3 18 3 19 20

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ >œ œ œ
œ ˙ œ ˙ œ ˙
&b
3 3 3 3 3
21 3 22 3 23 3 24

œ œ œ œ >œ >œ >œ > . œ. - œ. œ. œ. .


œ ###
œ ˙ ˙
&b
3
œ œ œ ‰ J ‰ Jœ œ
25 3 26 3 27 28

. œ. œ- # œ. œ. œ. œ.
3

### œ w> > nnn


œ #œ œ ‰ J ‰ J
29

œ œ œœœ w
3

&
ƒ
30 31 32 33
Í [7 bars]
B-08927/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #30. “Bows” [c03-09]

nnn
34 Poco meno mosso
4
&

˚ œ̊ ## 4
&
3 œ̊ # œ œ̊ 4
38 41
rall.

# # 4 >œ # >œ >œ œ >œ >œ >˙ œ ‰ # >œ >œ


42
Strut
#˙ . ˙ œ ‰ Œ
To Flute

& 4 J J
43 44 45

## ####
&
2 
-
-œ œ- œ- œ- œ- -œ œ- œ- œ
46 48 poco rall.

>˙ .
Grandly
œ >œ œ- -̇
#### #
49 Flute

J ‰
&
f
-
3

n œ- œ- œ- œ- œ ˙ œ- œ- œ- >˙
50 51 52

˙ ˙ œ œœ œ
# œ œ œ
œœœ
53

& œœœ
7

>œ >œ œ œ œ >˙ œ œ


3 54 3 55 56

œ œ œ œ œ œ œ œ -̇ -̇
6

# J
57

& ‰ Œ Œ
58 59 60

b ˘œ œ- œ- U
œ-
#
& Œ Ó Ó
61
ß 62 63
f
3

U
molto rall.

œ œ œ - -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ œ- Ÿw
A tempo

# œ To Clar.

& 
64 65
poco rall. ßp
66 67

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
REED 3 “The Little Mermaid”
Clarinet
Flute
#31
Exit Music [c03-09]

[start pickups to bar 25] Orchestration: Danny Troob

>œ .
Lively March

>œ >œ >œ n >œ >œ


“Human Stuff”

j n >œ . > > >


J Œ œ œ œ
25

6
Clarinet

&b 8 J Œ Œ. Œ. Œ œ
f
26 27 28

>œ >œ . >œ


Œ. j >œ . J Œ œ œ œ
&b J Œ Œ. Œ œ
29 30 31 32

˙. b˙ . œ^ œ
˙. J ‰ J
&b œ.
33
F 34 35 36 ß f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
&b J J J J J J J J
37 38 39 40

œ. >œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b >œ œ œ >œ n œ œ # >œ # œ œ
&b J J J J ‰
41 42 43 44

œ. œ- # œ. œ- œ. œ- œ. œ- œ. œ- œ.
J n œ. œ- œ. œ- J œ-
&b J J J J J J
45 46 47 48

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b ‰ œ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
‰ b b b b b 44
&
49 50 51 52
poco rit.
8 bars]

D-06092/802
A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -2- #31. “Exit Music” [c03-09]

q.»q Tempo di “Kiss the Girl”


bb 4
53

&b b b 4
4

b
& b bb b
4
57

b b bb Ó ‰ œj œ œ ‰ œ j œ œ œ œ bb
& b . . œ- ˙
61
F 62 63 Ṗ
Majestically poco rall.
"If Only"

b nœ b œ- ####
64

& b nœ ˙. nœ œ #
> bœ
f 65
rit.

# œ # œ œ # œ œ . # œ- œ œ œ œ
Flowing, with great feeling

#### œœ
66

& # J œ . ‰ ‰ j œ ‰ œj œ œ œ œ
F 67 68
œ 69

#### 24 44
& #
3 
70 73
poco rit.

#### 4 ‰ j œ œ œ œ œ œ ˙
Moving ahead

j
espr.

& # 4 œ œ. œ œ ˙ œ ˙ #˙
74
F 75
f
76 77

#### > > œ œ >œ œ œ œ


& # œ ˙ Œ œ Œ
78
˙ œ œ 79 œ œ 80 81

#### œ œ œ œ >Ÿ >Ÿ˙ >Ÿ˙ >Ÿ˙ nnnn


& # ˙ n C
F rall.
82 83 84

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101
Rd. 3 -3- #31. “Exit Music” [c03-09]
Energetic calypso beat

n ˘œ œ œ œ
"Under The Sea"

nnnn
85

n C Œ Ó Ó
2
&
ƒ
3
86 88

œ œ œ ˙. >œ >œ >œ >œ


˙.
& Œ Ó Œ ‰ J J ‰ Œ
3
89 90 91 92

œ >œ > b >œ >œ


œ œ
&
2 ‰ œJ œ # œ œ Œ
93 95 96


-. -. > >˙~~~
Œ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ Œ Ó
"Part Of Your World"

Œ Ó Œ Œ 44
&
97 98 99 100
ß 101 poco rall. 102 w> w
Í
œ œ œ œ œ >œ œ bœ bœ
103 Grandly but moving forward

w w œ œ
& 44
œ
œ bœ bœ œ
6

J‰ œœ
œ
5

f 104 105 3 106 œ b œ b œ œ 6

>œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
>w U
To Flute

w ˙ ˙ œ̊ œ̊ >œ b
& J‰Œ Ó Ó b
107 f F ƒ
108 109 110 111
molto rall.

b
112 A tempo

&b
3

U œ^
Flute - œ- b œ- >œ >œ nw w
œ

b œ œ œ

& b Œ Ó
115
ƒ rall.
3 116
Sp 117

A & R Anixter Rice Music Service 630 Ninth Ave NYC 10036 212-265-3101

Vous aimerez peut-être aussi