Vous êtes sur la page 1sur 185

'

+ , L

.- ç I -' '_"'_..`
I
.- Ę. I _ 1 L
_ ¬-

I _

Q I- ¿ u
' 1

1.
. 'I
1 - -I
in
_'_ .

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYOZHY


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I

r
ł I

I

'\

P'
J Mały Rocznik Statystyczny
¬_'±~±|±_ _1_d_ _ _ _

Rok wydawnictwa I
1'

' 1'
1930 '
1Ź-'-.-.-1O..__-

11-nl
-d-1-__Q_--=__-1_.-:_íi-¬_

r
ir
I
I
I
. f
F

I'

5 Í -

Wafszawa
dnm
Głównnzo Ux zędu"-5lu4t_;;Í;::nago

¿_
I

KOMITET REDAKCYJNY-
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNE G0
Przewodniczący Komitetu:
Edward Szturm de Sztrem
Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego
å

Członkowie Komitetu:
Stefan S z u lc '
Naczelnik Wydziału W Głównym Urzędzie Statystycznym
Dr. _Ian Piekałkiewicz
Nāüzülnik Wydziału W Głównym Urzędzie Statystycznym

1 w"f' ¬-7 ,
_ ' f-ąøř.. ' , _
/1 " I _'_ 'l _+ 1; _-'f' "'› 'ru' ' I. . - )
"` L 1' . '
. - j /LÍÊ* 4).!
IO

Q
H-
. ,|.Í

3- J ._ ..
,_ 0 f

'lu
r¿1"›'› =¬'„,'-`:'~±_"' ~
f"
'1 I'-ul
dr̀\..l'I›"


15:) 'I
Q.-I
°\`____„-1*'
_v'S '
‹ N,.I/'
.1- ftfi
'Q
l'."'!lt
I
-1-Z I _-_ I iż- '-ze

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1|,

'*1-

"-'I H""'¬' wł.:

".;:"I `f"?*". -"*


Ifn
Ü 1
"\E_iʿ
íåffi'-'="`-"'

Mały Rocznik- Statystyczny


Rok ,wydawnictwa I

1930

'I

" W'arsza.wa.
'\í:11'ł1deI11 Głównego Urzedu Stāltystşczn 51
__ ` i :__ _ -- __ _ _

PRZED MOWA
Podejmując niniejsze nowe wydawnictwo, Główny
Urząd Statystyczny ma. na celu zaspokoić oddawna od-
czuwaną przez szersze koła społeczeństwa potrzebę pod-
ręcznika-informatora, w którym byłyby zgrupowane naj-
bardziej ogólne, ale zarazem i najistotniejsze dane liczbowe
o Polsce. Mając na uwadze powyższą potrzebę, Główny
Urząd Statystyczny potraktował MAŁY ROCZNIK STA-
TYSTYCZNY jako publikację zupełnie odrębną od
ROCZNIIŠĹA STATYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIE], ujmując go zarówno pod względem treści
jak i układu odpowiednio do zadań, które ma spełnić.
Dążąc do zgrupowania W MAŁYM ROCZNIKU
STATYSTYCZNYM możliwie wszechstronnycl1 informa-
cyj, Główny Urząd Statystyczny nie ograniczył się do
podania jedynie liczb zaczerpniętych ze -źródeł urzę-
dowych, lecz korzystał w wielu wypadkach z da-
nych, które zostały ogłoszone przez poszczególne in-
stytucje Iub autorów, a które były opracowane w grani-
cach możliwej ścisłości. Tak samo licząc się z potrzebami,
dla których zaspokojenia wydawnictwo zostało podjęte,
Główny Urząd Statystyczny zwrócił szczególną uwagę na
rozwinięcie działu porównań międzynarodowych; nie dą-
żył przytem do tego, aby dać wyczerpujący obraz stosun-
ków światowych, ale poprzestał na umieszczeniu tych
tylko liczb, które pozwalają na zorjentowanie się co do miej-
sca, jakie Polska zajmuje wśród innych państw i narodów.
VI

jednocześnie z polskim nakładem MAŁEGO ROCZ-


N IIŠA ukazuje się toż samo wydawnictwo bez zmian
w języku angielskim celem udostępnienia innym krajom
korzystania z tej najtreściwszej publikacji o Polsce.

Materjał liczbowy zawarty w MAŁYM ROCZNIKU


STATYSTYCZNYM niekiedy nie został wyjaśniony uwa-
gami i odnośnikami, które normalnie umieszczane bywają
(np. W ROCZNIKU STA'l`YSTYI{I RZECZYPOSPO-
LITE] POLSKI]-3]) w każdym wypadku. nasuwającym
jakiekolwiek wątpliwości. W MAŁYM ROC ZNIKU umie-
szczono uwagi jedynie tam, gdzie ich brak mógł wywołać
u czytelnika błędne pojęcie o istocie zjawiska. Tak więc
W zestawieniach międzynarodowych niejednokrotnie ani
w tytule, ani w odnośnikach nie uwidoczniono roku:
wszystkie wymienione porównania międzynarodowe zawsze
zawierają liczby z okresu najpóźniejszego, jakiemi rozpo-
rządzał Główny Urząd Statystyczny. Tam zaś, gdzie
rok podano, często rozumieć go należy jako przybliżony,
gdyż W poszczególnych przypadkach W braku danych
z roku wymienionego w tytule -~ podawane liczby z lat
najbliższych. Poza tem bodaj największe może mieć zna-
czenie brak uwag przy tablicach z zakresu statystyki pro-
dukcji przemysłowej, która obejmuje zasadniczo zakłady
wykupujące świadectwa przemysłowe od I do VII kate-
gorji: wyjaśnienie roli tych przedsiębiorstw w poszczegól-
nych gałęziach przemysłu, a w związku z temiróżnic
w kompletności ujęcia produkcji tej lub innej grupy prze-
mysłowej wymagaloby jednak znacznego rozszerzenia
ram wydawnictwa.
O ile chodzi o źródła, z których zaczerpnięte zostały
dane, umieszczone w MAŁYM ROCZNIKU STATY-
STYCZNYM, to jako zasadę przyjęto podawanie źródeł
w tych jedynie wypadkach, kiedy liczby zostały wzięte
z opracowań o charakterze nieurzędowym albo też ze spe-
cjalnych powodów chodziło o zwrócenie uwagi na źródło.
VII

Poprzestając na tych paru uwagach, pozwolę sobie


wyrazić nadzieję, że MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZN Y
znajdzie życzliwe przyjęcie i że obok wydanego przed
półrokiem ATLASU STATYSTYCZNEGO przyczyni się
do spopularyzowania, pogłębienia i utrwalenia wiadomości
o tem, czem jest istotnie dzisiejsza Polska.

EDl'V.'=1.RD SZTURM DE SZTREM


Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego.

Warszawa, w czerwcu 1930 roku.


Ê: Í E Ä- _
m_Ií __ Å _ _ __ý'

IX
ozniczzimi
W zestawieniach tabelarycznych poslugiwano się następu-
jącemi, przyjętemi przez Główny Urząd Statystyczy oznaczeniami:
K r e s k ëi (_) oznaczano wszystkie te rubryki, w ktorych nale-
zało stwierdzić, że dane zjawisko zupelnie nie istnieje.
K r o p k ą (.) oznaczano te rubryki, w których odnośnerni danemi
nie rozporządzano_
Zerem (0) oznaczano liczby mniejsze od tych liczb, które
mogły być wyrażone uwidocznionemi W tablicy znakami cyfro-
wemi: np. jeżeli produkcja wyrażona jest w tysiącach tonn
znak O oznacza, że produkcja w danym wypadku jest niższa od
0,5 tys. tonu.

sris nzzczir 5,,._


Dział I. Meteorologia
Tabl. i. Temperatura i opady. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Dział II. Położenie geograficzne, powierzchnia, podział admi-


nistracyj ny, ludność
Tabl. _ Położenie geograficzne Polski _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
,, _ Granice Polski. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ĺ'
,, _ Granice niektórych państw europejskich _ _ _ _ 3
,, _ Powierzchnia i odzial administracyjny Polski
wdn_1.lVi930pr.__...____.....
,, _ Powierzchnia poszczególnych państw _ _ _ _ _ _
,, _ Ludność Polski w latach 1921 i 1930 _ _ _ _ _
,, _ Ludność niektórych państw _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,, _ Gęstość zaludnienia niektórych państw _ _ _ _ _ 'C-`'lvi-1"'F=¬"F='C›J
,_ Cfi|œ' =-"]-U'Z䛦U'I¬`'łBf-_1' Powierzchnia i ludność państw posiadających ko-
lonje, protektoraty, mandaty i t. p. _ . _ _ _ _ 5
,_ 10. Posiadłości państw europejskich w innych czę-
ściach świata _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 5
,, li. Ludność większych miast w Polsce w latach 19-10,
i9í'iii930_'....______.___._ 6
,, '1°_2. Miasta liczące powyżej 1 OUU 000 mieszkańców _ ii
,, 13. Liczba większych miast oraz ich ludność w nie-
których państwach w 1920 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
,, I-fi. Ludność Polski według grup wieku i płci w latach
fl9'2iil929__._.__......_.._7
,, 15. Ludność niektórych państw według grup wieku _ 8
,, -16. Ludność wedlug płci i wieku w niektórych pań-
stwach...._.____._._..._.8
,, 17. Ludność Polski wedlug wyznań w latach 1921 i 1929 9
,_ 18 Ludność niektórych państw według języka lub
narodowości w odsetkach ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
,_ 19. şäáeid zawodowy ludności Polski wedlug danych 10
X
Str.
Tabl. 20-22. Ludność poszczególnych zawodów w niektó-
rych państwach__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
,, '20 Ludność zatrudniona w rolnictwie, leśnictwie i ry-
bactw1e___._____.__________ 10
n Ludność zatrudniona w Łurzemyśle i górnictwie _ 10
H 22 Ludność zatrudniona W andlu i ubezpieczeniach 10

Dział III. Ruch ludności


Tabl. 1 åfłéužcåi naturalny ludności w Polsce W latach 1925-~
11
,_ 2 Huch naturalny ludności w niektórycli państwach
w1928r________________... 11
,_ 3 Wychodztwo., powrót wychodżców i ropatrjacja
w Polsce w latach 1919--1928 _ _ _ _ _ _ _ _ 12
,_ 4 Wëchodztwo w niektórych państwach w latach
190-1928_________._______ 12

Dział IV. Własność nieruehoma


Tabl. 1 Gospodarstwa wiejskie według wielkości i użytków 13
„ 2 Gospodarstwa rolne według wielkości W niektó-
rychpaństwach 14
Il 3 Reforma rolna w Polsce w latach 1919-1929 _ 15
._ 4 Jednostki gospodarcze nowoutworzone i powiększo-
nåžgv wyniku parcelacji W Polsce w latach 1919-
16
„ 5 Kagitah koszty produkcji i dochody mniejszych
gospodarstw rolnych w roku 1927/28 _ _ _ _ _ 17
„ 6 Ceny ziemiprzy sprzedaży całych majątków w wol-
nym obrocie w 1928 roku. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Dział V. Rolnictwo, leśnictwo, hodowla, rybołówstwo


Tabl. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce _ _ _ _ _ _ _ _
11 2' Użytkowanie gruntów w niektórych państwach _ 8-1-›-Ł CIHD
3 Zasiewv ważniejszych ziemiopłodów w Polsce wla-
zach lece-1918 oraz less-1929 . _ _ _ . _ _ 19
11 4 Ogólny zbiór ważniejszych ziemiopłodów w Polsce
w latach 1909-1913 oraz 1922-1929 _ _ _ _ _ 20
__ 5 Przeciętny zbiór z ha ważniejszych ziemiopłodów
w Polsce w latach 1909--1913 oraz 1922-1929 21
„ 6 Zasiewy i zbiory innych ziemioplodów w Polsce
w latach 1925-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
._ 7 Prāgciętne zbiory wszechświatowe W latach 1924-
23
'l"l 8 LasywPolscew192tir_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 231'
*li 9 Zwåašršęta gospodarskie w Polsce w latach 1927
25
„ 10 Zwierzęta gospodarskie W niektórych państwach

europejskich._______.______._
ii Hybolówtwo morskie w Polsce _ _ _ _ _ _ _ _ åā
Dział VI. Zrzeszenia gespoiareze
Tabl. 1 Stan i ruch krajowych spółek akcyjnych w Polsce
w1929r_.__._________...__27
._ 2 Ruch krajowych spółek akcyjnych w Polsce w la-
tach1926--1929._..______.__._ 28
Ĺ í

XI

T.
Tabl. 3. Zyski i straty krajowych spółek akcyjnych rol-
niczšch, górniczych i przemysłowych w Polsce
w128r___________________ 28
ss 4 Emisja kapitałów akcyjn ch w niektórych pań-
stwach w latach 1928--19729 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
I! 5 Spółdzielnie W Polsce według rodzajów W 1928 r. 29
17 6 Spółdzielnie nowopowstałe według narodowości
członków w latach 1926-1928 _ _ _ _ _ _ _ _ 30
9? 7 Członkowie spółdzielni spożywczych, należących
do związków rewizyjnych w niektórych państwach
w1928i'__________________. 30
15 8 Upadlości w Polsce ogłoszone w latach 1925 1929 31
Ü! 9 Liczba upadłości w niektórych państwach w latach
w1925-1929________._______ 3|

Dział VII. Górnictwo i przemysł


Tab] Zapasy kopalin w Polsce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
51 Zapasy węgla w niektórych państwach _ _ _ _ _ 32
15' Siły wodne Polski _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
51 Sily wodne w niektórych państwach w 1924 r. _ 33
11 Elektrownie w Polsce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
11 <¦1'äUhF='f.»Ot×Si± Produkcja energji elektrycznej w niektórych pan-
stwachw1928i'_______________ 33
il' 7 Produkcja górnicza i hutnicza w Polsce w latach
1913i1923-1929. _ _ _ __ _ _ _ _ 34
11' 8 Produkcja węgla kamiennego w Polsce wedlug
zagłęhi w latach 1913 i 1925--1929 _ _ _ _ _ _ 35
'IS 9 Produkcja węgla w niektórych państwach w 1928 r. 35
11 10 Produkcåa ropy naftowej w Polsce w latach
1923-1 29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
I! 11 Produkcja ropy naftowej w niektórych panstwach
w1928r_._____.___________ 35
II' 12 Produkcja soli w niektórych pa1'1sL_wach _ _ _ '_ 36
71 13 Produkcja soli potasowych w niektórych pali-
stwach______.______________ 36
1? 14 Wytwórczość hut żelaza i stali, oraz walcowni
w Polsce w latach 1925-192_9 _ _ _ _ _ _ _ _ 36
11' 15 Produkcja surowca żelaza w niektórych panstwach
w1928r___________________ 36
11 16 Produkcja stali w niektórych państwach w 1928 r. 36
17 17 Produkcja c nku w niektórych państwach w 1928 r. 37
15 18 Produkcja olowiu w niektórych paiiştwach w 1928 r. 37
19 19 Wytwórczość produktów dystylacji ropy w Polsce
w atach 1925-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
II 20 Wytwórczość fabryk gazoliny w Polsce w latach
1925-1929____________._ł_____ 37
15 21 Zakłady przemysłowe od I do VII kategorji świa-
dectw pi'zemysłowych_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
'59 22 Robgtnicy zatrudnieni w zakładach przemysło-
40
'łā 23 Liczba przepracowanych robotniko-godzin w prze-
I!
myśle przetwórczym w Polsce w latach 1925-1929
24 Większe cegielnie w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ iš42
'll' 25 Cementownie w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _
26 Wapienniki w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ 42
11
27 Huty szkła w Polsce w 1928 r. _ - 42
II
XII

Tabl. 28. Produkcja nawozów sztucznych w Polsce w latach Str_


1923-1928________________. 43
,_ 29 Produkcja nawozów sztucziiycli W niektórych
państwach w 1927 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
,_ 30 Fabryki zapałek w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ 43
,_ 31 Przedzalnie i tkalnie w Polsce w 1928 r. wedlug
działów produkcji _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
__ 32 Przędzalnie i tkalnie w Polsce w 1928 r. '_¬_'L'Łiliig
okręgów________._________. 44
__ 33 Liczba wrzecion w przeiiiyšlc bawelníanyni w nie-
których państwach w dn. 31. Vll 1928 r. _ _ _ 45
__ 34 Fabryki waty w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ 45
__ 35 Fabryki nici w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ 45
36 Fabryki wyrobów powroźniczych w Polsce w 1928 r. 45
,_ 37 Fabryki dywanów, kilirnów 1 gobelinów w Polsce
w1928r__._._..___________ 45
__ 33 Fabryki kapeluszy w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ 45
__ 39 Fabryki celulozy, masy drzewnej, papieru i tok-
tury w Polsce w 1928 r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45
,_ 4-0 'Tartaki w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46
,_ 41 Produkcja tartaków w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ 46
__ 42 Fabryki mebli giętych w Polsce w 1928 r. _ _ _ 46
ss Fabryki przetworów ziemniaczaiiych w l"o.lsce
w19281'____._____.________ 46
__ 44 Gorzelnie w Polsce w latach. 1909,10 i 1924,"25
1928/29___.__.__________._ 47
11 Produkcja spirytusu w niektórych pai"isi.wach
w1927r___________________ 47
11 [26 Browary w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
__ 47 Cukrownie i produkcja cukru w Polsce w latach
1913/14 i 1925/26-1928,-”29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
__ 48. Produkcja cukru wniektórych pziństwacli w1928_ƒ29r_ 48
49 Drożdżownie w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ 48
ŹŻ 50 Üctownie w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ 51 Fabryki cygar, papierosów i tytoniu w Polsce
49
w1928/29i'_________________ 49
._ ze Fabryki konserw w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ 49
__ 53 Fabryki cykorji i produktów zastępczych cykorji
i kawy w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
,_ 54 Garbarnie w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
'I1 55 Fabryki obuwia mechanicznego w Polsce w 1928 r. 50
rs Prywatny ruch budowlany w miastach liczących
ponad 50000 mieszkańców _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
__ 57 Hzemieślnicy w Polsce w 1929 r. _ _ _ _ _ _ _ 51

Dział VIII. Komunikacja


Tabl. 11-4. Koleje normalnotorowe w Polsce _ _ _ _ _ _ 52
11 Długość linij i tabor w latach 1922-1928 _ _ _ 52
1*! 2 Przebieg parowozów_ wagonów i pociągów w la-
tach1922-1928....___.__.___. 52
11| 3 Przewóz pasażerów i towarów w latach 1922--1928 52
__ 4 Średni dzienny naladunek na kolejach normalne-
torowych w latach 1925-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 53
5 Koleje wąskotorowe w Polsce w latach 1922 1928 54
1? 6 Koleje w niektórych państwach w 1927 r. _ _ _ 54
__ 7 Przewozy towarów na kolejach w niektórych pań-
stwachw1927r_______________ 55
XIII
Str_
Tabl. 8. Drogi bite w Polsce w latach l925_-1928 _ _ _ 55
19
9 __
Samochody w Polsce w latach 1925--193-0 _ _ _ 56
1? 10 Samochody w niektórych państwach według stanu
na1_l1929 56
51 11 Pasażerska międzymiastowa komunikacja autobu-
sowa w Polsce w latach 1927-1929 _ _ _ _ _ _ 56
11' 12 Ruch statków w portach morskich Gdańska
i Gdyni w latach 1913 oraz 1924--1929 _ _ _ _ 57
I! 13 Obrót statków (weszło i wyszło) w Gdańsku i Gdyni
według bandery w latach 1925 i 1929 _ _ _ _ _ 57
1? 14 Ruch statków w niektórych portach światowych
w latach 1928 i 1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
E5 15 Ruch sta-Łkfiw W portach baltyckich w latach 1913,
192811929._________________ 58
'11 16 Tabor żeglugi śródlądowej w Polsce w 1928 r_ _ 58
1.1 17 Drogi wodne w Polsce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59
11 18 Drogi wodne w niektórych pań_stwach _ _ _ _ _ 59
11 19 Lotnictwo na linjach pasażerskich w Polsce w la-
tach 1924-1929_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60
11 20 Lotnictwo na linjach pasażerskich w niektórycli
państwach w 'latach 1927--1928 _ _ _ _ _ _ _ 60
'91 21 nstytucje pocztowe-telegraficziie w Polsce W 1928
roku_._____.____________ 60
I 22 Przesyłki pocztowe-telegraficzne w Polsce w la-
tach 1922-1928 _ _ _ _ ¿ _ _ _ ¿ _ _ _ _ _ _ 61
51 23 Długość Iinij i liczba stacyj tclegraficznych w Pol-
sce w latach 1922-1928 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
`l"I

15
24
25
Telefony w Polsce W latach 1924-1928 _ _ _ _
Przesyłki pocztowe w niektórych państwacli w 1927
'åi
roku____________________ 61
1! 26 Telegraf W niektórych państwach w 1927 r. _ _ 62
li 27 Stan liczbowy telefonów w niektórych państwach
w1929r_.________.________ 62

Dział IX. Handel zagraniczny

Tabl 1 Bilans handlu zagranicznego Polski w latach


1922-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¿ _ ¿ _ _ _ _ 62
'II 2 Handel Polski z poszczególnemi krajami w latach
1924,1926i1929 63
I? 3 Handel zagraniczny niektórych państw w latach
1927-1929.________________ 64
II 4 Obrót handlu zagranicznego niektórych państw na
głowę ludności w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
I? 5 Przegląd ogólny handlu zagranicznego _ Polski
wedlug grup klasyfikacji międzynarodowej w la-
tach 1922-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ __¿ _ _ _ _ _ 65
11 6 Handel Polski wytworami rolniczemi 1 wyrobami
przemysłu rolnego w latach 1926127-1928129 _ 67
Il' 7 Handel zagraniczny niektórych panstw w 1926 r. 67
II' 8 Handel Polski z uwzględnieniem handlu przez
Gdańsk i Gdynię w latach 1927-1929 _ _ _ _ 68
1! 9. Najważniejsze towary przywiezione do Polski
w latach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 71
Fl' 10 Najważniejsze towary wywiezione z Polski w la-
tach 1926-I929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72
_ - -._-í

XIV

Str_
Dział X. Handel wewnętrzny
Tabl. 1 Liczba i obroty przedsiębiorstw handlowych w Pol-
sce w latach 1924--1928 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73
,_ 2 Obrót przedsiębiorstw handlowych w Polsce
w 1928 r_ wedlug grup województw _ _ _ _ _ _ 73
,_ 3 Gęstość przedsięliiorstw handlowych w Polsce
w1928r_.___________._____ 73
,_ 4 Zbyt węgla kamiennego z kopalń Polski wewnątrz
kraju w latach 1923-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74
!"'
1 1 I., Zbyś; w kraju żelaza walcowanego w latach 192ti---
74
11 Sprzedaż wyrobów tytoniowych z magazynów
Państwowego Monopolu 'I`yt.oniowegn w latach
1925-1929________.___..___ 74
91 7 Sprzedaż wyrobów Państwowego Monopolii Spiry-
tusowego w latach -1925-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 75
11 8 Sprzedaż soli przez Państwowy Monopol Solny
w latach 1925-1929. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75
rr 9 Sprzedaż cukru w Polsce w latach 1927-1929 76
,_ 10 Zbyt azotniaku w latach 1928_'29-1929130 _ _ 76
__ 11 Targi zwierzęce w Polsce w -1928 r. _ _ _ _ _ _ 76
,, 12 Ogólna liczba wystawców na targach wschodnirli
ipoznańskich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77
'ir Wystawcy krajowi na targach wscliodnicli i po-
znańskich wedlug grup województw _ _ _ _ _ _ 77

Dział XI. Kredyt


T abl_ 1 Główne pozycje bilansów Bankii lłiilslaiego w la-
tach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78
rr 2 Główne pozycje bilansów w bankach emisyjnych 78
51 3 Obieg pieniężny w Polsce w latach 1926, 1928
79
__ 4 Główne pozycje bilansów Banku Gospodarstwa
Krajowego w latach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 79
1 3 ;IJ Główne pozycje bilansów Pańslwoiyego Bankii
Rolnego w latach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80
,_ 6 Główne pozycje bilansów Pocztowej Kasy Oszczę-
dności w latach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
,_ 7 Kredyty krótkoterminowe, udzielone poszczegól-
nym dziedzinom życia gospodarczego _ _ _ _ _ 81
,, 8 Pozycje bilansów banków prywatnych w latach
1926--1929_________________ 82
,_ 9 Liczba zarządów i oddziałów banków kredytu
krótkoterminowego _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82
,_ 10 Kredyty zagraniczne, otrzymane przez polskie
instytucje kredytowe w latach 1927-1929 _ _ _ 83
__ 11 Wk ady w instytucjach kredytowych oraz kredyty
krótkoterminowe, udzielone przez te instytiicje. w la-
tach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83
__ 12 Wkłady w kasach oszczędności w niektórych pań-
stwach w latach 1926 1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 84
,_ 13 Stopa procentowa od dyskonta i od wkładów
w Polsce w latach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 84
__ 14 Stopy dyskontowe banków emisyjnych w nie-
których państwach w latach 1913 i 1927-1929 84
,_ 15 Protesty weksli w Polsce w latach 1928 i 1929 _ 85
mi-Ź

XV

Str.
'l`al_›l IG Kreizlågg długoterminowy w Polsce w latach 1926
85
11 17 Kursy walut obcych (dewiz) w Polsce w latach
1926-1929___________..____ 80
17 '18 Kursy gapierów procentowych na giełdach pie-
niężnyc w Polsce w latach 1926-1929 _ _ _ _ 87
1! 19 Wskaźniki kursów 45 akcyj w Polsce w latach
1926-_1929_____________..__ 88
1? 20 Wahania kursów akcyj przemyslowšch w nie-
których państwach w latach 1925-1 99 _ _ _ _ 88
'.'¦' 21 Kursy polskich pożyczek na giełdzie w Nowym
Yorku w latach 1926--1999. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88
11 22 Pożyczki niektórych _państw na giełdzie w Nowym
Yorku w latach 192 -1929. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
11 93 Obroty na giełdach pieniężnych w Polsce w la-
tach1926-1929._______.___.__ 89
I? 24' Obroty izb rozrachunkowych w Polsce w latach
1926-1929_________________ 90
II 25 Obroty izb rozracbunkowych w niektórych pań-
stwach w latach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90
11 '26 Bilans płatniczy Polski w latach 1928-1928 _ 90

Dział XII. Spożycie _


Tabl 1 Przeciętne spożycie ważniejszych artykułów
w Polsce w latach 1923-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 91
1! 2 Spożycie ważniejszych artykułów w niektórych
państwach w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91
3 Ubój zwierząt gopodarskich w Polsce w 1929 r. 92
11

Dział XIII. Ceny


Tab] 1 Rozwój cen w Polsce w latach 1922-1929 _ _ _ 93
2 Wahania cen W niektórych państwach w latach
'll
1996 1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93
11' 3 Ceny giełdowe zbóż w latach 1927-1929 _ _ _ _ 94
Ê! 4 Ceny artykułów pierwszej potrzeby w handlu de-
talicznym w Polsce w latach 1927--1929 _ _ _ _ 95
11 -5 Ceny niektórych artykułów przemysłowych w Pol-
sce wyrażone w kg żyta i wieprza żywej wagi _ 96

Dział XIV. Statystyka społeczna


'l` a l_.'l 'I Stan rynku pracy w Polsce w latach 1927-1930 97
2 Pracownicy umysłowi w dn. 1. I 1929 r. _ _ _ _ 98
3 Robotnicy zatrudnieni w zakładach od I do VII
kategorji świadectw przemysłowych_ w dniu -l_I
1928 r_ z podziałem według płci i wieku _ __ __ _ 98
"11 Is Robotnicy zatrudnieni w górnictwie, l1utn1ctwie_
w wielkim i średnim przemyśle oraz na robotach
publicznych w Polsce w latach 1925'-1930 _ __ _ 99
15 if' Robotnicy pracujący cały tydzień, oraz robotnicy
częściowo bezrobotni w przemyśle przetwórczym
w Polsce w latach 1925-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 100
11 ti Odsetek robotników częściowo bezrobotnych w po-
szczególnych gałęziach przemysłu przetwórczego
w Polsce w latach 1925›--19529 _ _ _ _ _ _ _ _ 100
II 7 Bezrobocie w Polsce w latach 1924-1929 _ _ _ _ 101
XVI
\

Str.
Tabl. 8 Bezrobotni zarejestrowani w państwowych urze-
dach pośrednictwa pracy według grup województw
w latach 1926--1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 101
I! 9 Bezrobotni zarejestrowani w państwowych urzędach
pośrednictwa pracy w Polsce według zawodów
w latach 1926-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102
11 10 Bezrobocie w niektórych państwach europejskich
w latach 19226-1929 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102
9! Płace w Polsce w latach 192-1-1929 _ _ _ _ _ _ 103
51 1-ili-Ł l~E.`f|-1'- Porównanie umownych stawek płac z rzeczywistenii
zarobkamiw19°_29 r__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 104
11 13. Wahania płac w niektórych państwach w latach
19:24-1929_________________ 104
11 io Wydajność pracy w kopalniach węgla kamiennego
w Polsce w latach 1913 i 1922-1929 _ _ _ _ _ 105
M' 15 Wydajność pracy w kopalniach węgla kamiennego
w niektórych państwach w 1927 r. _ _ _ _ _ _ 105
ss 16 Płace stałych robotników rolnych w latach '19'26/'27
do1928/29_________________ 105
1: 17 Budżety rodzin robotniczych w Polsce wedlug da-
nych ankiety 1927 r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
H 18 Normy dzienne odżywiania rodzin robotniczych
w Polsce obliczone na jednostkę konsumcyjną na
podstawie ankiety 1927 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107
H 19 Strajki w Polsce w latach 1921--1929 _ _ _ _ _ _ 107
H E20 Strajkujący w ważniejszych gałęziach pracy w Pol-
scewlatach 1921--1929. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108
'Fl '2 1 Lokauty w Polsce w latach -1.921-1929 _ _ _ _ 108
il
»io Zatargi pracy w niektórych państwach europejskich
O

wlatach192'7i19*28____________. 108
II 23. Ubezpieczenia społeczne i doraźna akcja państwo-
wa pomocy dla bezrobotnych w Polsce w latach
192711928.________________ 109
11' 211- Dochody i wydatki instytucyj ubezpieczeń spo-
łecznych w Polsce, Austrji i Niemczech w 1927 r_
'15 25 ł Kasy Chorych w Polsce w latach 1923-1930 _ i-I-|-L I-H-i-H I-*G
UÍIÜ
I? Zgony, chorzy, połogi oraz dni zasiłkowe wśród ubez-
pieczonych w Kasacli Chorych w Polsce W latach
1925-1928________.________ 111
I? E27. Rachunek działalności Kas Chorych w Polsce
za 1928 r.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112
II 28. Bezrobotni, pobierający zasiłki z Iiinduszii bez-
robocia i Zakładów Uliiozpie('zeń Pracowników
Umysłowych w Polsce w latacli 19211-1929 _ 112
51 29 Osoby pobierające renty z zakładów ubezpieczeń
od nieszczęśliwych wypadków oraz na wypadek
inwalidztwa, starości iśniierci w Polsce w latach
1926-1928_________________ 113
11 30 Nieszcześliwe wypadki odszkodowane przez Za-
kłady Ubezpieczeń w Polsce w latach 1925-1928 114
II 31 Czynności inspekcji pracy w Polsce w latach
19221-19228______.__.____.__ 114
11' 3'-3 Związki zawodowe w Polsce w latach 1995-1928 115
5? 33 Związki zawodowe w niektórycli państwacli w 1925 r_ 116
'91' lift Zakłady opieki społecznej w Polsce w 1927 r. _ _ 116
F1 3-fi Opieka nad dziećmi. líolonje letnie _ _ _ _ _ _ 117
Il 36 Liczba zarejestrowanych inwalidów wojennych
wPolsce_______._._________ 118
,Ń 37 Renty inwalidów wojennych w Polsce. _ _ _ _ 118
XVII

Dział XV. Ubezpieczenia. Pożary S1:r_


Tabl. 1. Zakłady i działy ubezpieczeń w Polsce w latach 119
1925-1927_________________
__ Ê Ważniejsze pozycje bilansów zakładów ubezpieczeń 119
wla.tach1926i1927_____________
, 3 Stan ubezpieczeń, zbiór składek i odszkodowania
wypłacone w latach 1926 i 1927 _ _ _ _ _ _ _ 120
__ 4 Pożary nieruchomości zabudowanych wedlug war-
tości ubezpieczonych budowli i sti'at pogorzelo- 120
wychw1927i'________________
Dział XVI. Szkolnictwo i wychowanie
Sieć szkolna w Polsce w roku szkolnym 1928/29 121
Tabl. 1
'H 2 Rozwój nauczania początkowego u Polsce w la- 122
tach1921/22--1928/29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
71 3
Szkolnictwo elementarne w niektórych państwa-eli 122
w 1926/27 r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123
I Szkolnictwo w Polsce w latach 1922/23 i 1928/29 1211
I?
Szkoły męskie, żeńskie i koedukacyjne w Polsce
15 Szkoły w Polsce według właścicieli w 1928/29 roku 125
szkolnym _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 126
11 Uczniowie według poziomów nauki _ _ _ _ _ _ 126
11 Wiek uczniów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
'F1 Wyznanie uczniów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
'IQ I'-'II' (Gāüœfl
7-"'¦.Tl|'P=' Język nauczania w szkołach w 1928/29 roku 127
szkolnym _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 128
,, 11 Uczniowie wedlug zawodu rodziców _ _ _ _ _ _ 129
H Nauczyciele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
n Absolwenci szkół powszechnych w latach 1918/19 130
-- '1927/28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,, 14 Świadectwa dojrzałości w szkolacli średnich ogólno-
kształcących i nauczycielskich w latach 1920/21 130
-- 1927128 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131
,, '15 Absolwenci szkół zawodowych _ _ _ _ _ _ _ _ 131
H Dyplomy akademickie w latach 1918/19-1927/28
Dział XVII. Oświata pczaszkolna, życie umysłowe i kultur alue
Tabl. Oświata pozaszkolna w roku szkolnym 1927128
-132
19 Druki nieperjodyczne i czasopisma w Polsce 133
w 19211 1925 oraz w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _
ll 3 Liczba druków nieperjodycznych w niektórych pań- 131
stwachw1927r____.__________ 13-1
'Il Liczba czasopism w niektórych państwach w 1927 i'_ 134
lł Bibljoteki w Polsce w latach 1926--1928 _ _ _ _ 131i
1% Wielkie bibljoteki w niektórych państwach w 1924 r. 135
51 Muzea i archiwa w Polsce 1925 i 1926 r. _ _ _ _ 1313
11 Kinematografy w Polsce w latach 1923 i 1928 _ _ 135
11 Kinematografy w niektórych państwach w 1925 r. 135
91 Radjo w Polsce w latach 1927 i 1928 _ _ _ _ _ _
11 ›-I-|-Ł I'-"<=>'¦-Oœ'- ]U'3UT|P" Licłzåiíasradjoabonentów w niektórych państwach 135

Dział XVIII. Statystyka polityczna


136
Tabl. 1. Wybory do sejmu i senatu w latach 1922 i 1928
,, 2. Głos ważne oddane na listy w wyborach do Sejmu 137
dn. X marca 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,_ 3 Posłowie i senatorowie wedlug stronnictw w latach 138
1919, 1922 i 1928 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II
Mały Rocznik, 1910.
XVIII
Str_
Dział XIX. Zdrowotnośó publiczna
Tabh 'I Personel lekarski w Polsce w dn. 1. I 1929 r_ _ 139
11 ' Lekarze w niektórych państwach w 1927 r. _ _ 139
'F1 ' Szpitale i łóżka w szpitalach w latach 1925-1929 139
1! |i-"' Ł›.':t~.'i;1'I-"' Łóżka w szpitalach w niektórych państwach
w'1927r.__________________ 110
11 Łóżka dla chorych na grużlice w szpitalach ogół
'U-
nych i sanatorjach w dn. 1. I 1929 r _ _ _ _ _ _ 1-10
11 *' r. 1!i 0
6 Szpitale dla umysłowo chorych w dn. 1. I 1929
7! 7 Najważniejsze choroby zakaźne zarejestrowane
'

w Polsce w latach 1922--1929 _ _ _ _ _ _ _ _ 1-11


,_ 8. Zgony wedlug przyczyn w miastach ponad 100 000
mieszkańców w Polsce w 1928 r. _ _ _ _ _ _ _ 1/12
11 9' Zgonå według przyczyn w niektórych państwach
w197r___________________'1li3

Dział XX. Sądownictwo, wieziennictwo i przestępczość


Tabl. 1. Sądownictwo w Polsce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 144
11
G)
"" Więziennictwo w Polsce. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1411
,, 3. Skazani prawomocnie, uniewinnieni oraz zwol-
nieni na mocy amnestji za przestępstwa zagrożone
karą więzienia lub wyższą w latach 19214--1926 145
,_ 4. Skazani prawomocnie, uniewinnieni oraz zwolnieni
na mocy amnestji za zbrodnie i wystepki w latach
1924-1926_________________ 145
Q, Skazani prawomocnie, uniewinnieni oraz zwol-
'Jo

nieni na mocy amnestji za przestępstwa zagrożone


karą powyżej 3 miesięcy aresztu zwykłego w la-
tach 1921-1926 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1-15
11 6' Skazani prawomocnie według rodzajów przestępstw
w latach 1924-1926 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 146
11 7' Skazani prawomocnie według wyznania w latach
192¿i--1926 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116
__ 8 Skazani prawomocnie wedlug wykształcenia w la-
tach 192 -1926 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1117
_ o Recydywiści skazani prawomocnie w latach
1924-1926 'U17

Dział XXI. Administracja wewnętrzna


Tabl. 1 Etaty funkcjonarjuszów państwowych w Polsce
według budżetów w latach 1924-1931 _ _ _ _ 1-18
91' 2 Policja šaaństwowa w Polsce według stanu na
1_I192r_ 149

Dział XXII. Skarbowość


'Tabl. _ Długi państwowe Polski w latach 1926-1929 _ 150
Długi wewnętrzne Polski w dniu 31. XII 1929 r. 150
'11 Długi zagraniczne Polski w dniu 31. XII 1929 r. 150
,Ü Długi państwowe niektórych państw _ _ _ _ _ _ 151
11 Majątek skarbowy w Polsce w dn. 1. I 1927 r. _ 151
11 Rezerwy kasowe Skarbu Państwa w Polsce w la-
C'¦- JHi"-'*ĽJ~¦`›l'‹9"- '
tach 1926/27-1929/30 _'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151
._ 7 Wydatki i dochody państwowe w Polsce w latach
1927/28--1929/30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 152
__ 3 Dochody skarbowe z odatków, o lat i nionopoli
w Polsce w latach 192)?/28-1929/39 _ _ _ _ _ _ 153
XIX
Sir.
Tabl. 9 Podatek gruntowy i od nieruchomości miejskich
i niektórych wiejskich w Polsce w latach 1926-1928 154
,, 10 Podatek przemysłowy od obrotu w Polsce w latach
1926-1928_________________154
__ 11 Świadectwa grzeinysłowe wydane w Polsce w la-
tach1926--128_______________154
11 Płatnicy podatku dochodowego w Polsce w latach
192'7i1928________________ 155
,, 13 Dochód płatników podatku dochodowego w Polsce,
ustalony širzez władzę wymiarową w latach
1926-192_________________156
11 Wydatki i dochody niektórych państw w r. 1927/28 156
Dział XXIII. Samorząd i finanse komunalne
'Tabl. 1 Wydatki samorządu terytorjalnego w Polsce
w1926r______.____________157
11
O
"" Dochody samorządu terytorjalnego w Polsce
w1926r_________._____.___158
„ 3 Pożyczki samorządów w Polsce w latach 1926,
192/28i1928/29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 158
71' 4 Przeznaczenie pożyczek zaciągniętych w ciągu roku
1928/29___________________159
„ 5 Instytucje, w których zaciągnięto pożyczki w la-
tach 1926, 1927/28 i 1928/29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 159
'mx
_;Eau mmfiwuh lœflkü u5„___|EUĘQO
_ _Ś_àâmGNGHQ
_H_,_:Ľ___
oflmfi m mna pm_awgw ÜJV _Š
oś h_m M5 G wfim MUW w_pw cum
NpHU¬H
Eu Ę: E: F2 _Em3 E___Š mw: gm FE _Ê Ê aż :Ę
_N

nEāNUm_;Em
_:O
GO__š___;mO3_w_EE__¶
E __ 253
Ńono mamą :Ę _„Š mašą Em mg mg mg _Ê wg Êfi mmm Eu
W__âsücęvflm
_āfimo
MUmMO'_ĽW_K:_Š _ H0E Q2W
H¿H__ü_ł
_MÊ Ę
œwvgm
_:å
| HV; Q
2_
Eş_3_rHOÊEĘĘŠO
Ega
ÜşEoIvž_OmĽfi_Uü5EH_H_
F
Q_UJ aw:
I
'o_ ¿_ _ _ _ AOÊQH _;_ äwm N_œ____ āă 23 23 mnfm Ę; _:Dś
:HH omg Ewm
_ Ê" gm gm www _Š

Omāfiähäaœh m__“_„_Hœfiüocëü
E_üm_
EĘÜ_veeä_ _ _ _ pw
;__ B5Np_J_pw
NFma w_gpp _œ
__œ:HF _klŜ
pw4pm
ñM_Lmi mną
F__
¬Ęœ 9_N_Š
_ wĆś__
_MUM* gl w_M__„Ê_“mwQ__ ___“
<_ UO_ Om_OH_ HWE<ÊÊO__
_ND _W
_H_äā _ Š:ā_ ā_
m__=tāfi ¿“_M_å lIHmœHV
mEE
š_:_EOWNGQ
m3t°_%o5NĘ_œ „Goa”
Ęoşa
gNÜ2EmNo_Ă_°M_ÊoH3mNŠŜ

ngšfiümwho _mœ_“_ œ_ ___o__œ_ _œn=©_ _œfi=œ_ _mc=_fl _wo=œ_ _mmāœfl_ _ mc_H_ m_ _œnGm_ _œmQœ_ _œm9m_ _Oofi_m _mmåmm _oofimm _mflflœœ _męfimm _fiofiflm `œoGmœ

_
__

_ m_ Ê_m_œoßmm
_ _mmfimm _mmfimn _mfifimm _œşåfim _œşßflm _şmO_m _ _ _š_ c_ w_ _męāmş œra*
_ _HQOCŃ __ąGşm _ą_fiąm _œcømm _møfimm_œcficm _omflmş xåœĘ
____

Ę__

_Š *}_ _ M _Ê_W ęäWFWWW _flā_cmgm fi__šp_Š _iapg_ N"_gź_ä_ ouäm“mwmw Occm"

m_=___§Vääcmuäm_ fldn ßm__ ăH_ U_¬_H__u__„ 5_ íÊ__3__


_dä_mV
_ Ŝ§mhdŜ
C
-I
IO
_-_ I___I
I_____ ñ_=__Ŝ____ _J _ o__v_m___=m_ ç_ u_ m____ă_dšš
äm^œœE@wk_mœ_ā\v_ §u_H;_ v______V_ U_ œ 2
C
B“3Ogasm
V
_ 3_U____å II
I
II ŠQŜÅ___ ß@__hEo_cV*
____
I__ I__
__1

__R_m_ ßv_
flfioå_ z _ ŁQMQOÄNNŜfiādř_
_šúxdhggmœö

Ł R O C Z “__ mi I9 3O 1
_...2....

Dzucn. Połfożsnle Geocnarlczne, Po-


w1EezcHN1A,Ponz1AŁ ADMINISTRACYJ-
NY,LUDnośó
TABL. 1. PoŁożENIE GEoonA1‹¬1czN1-2 POLSKI
Najdaleze wysunięcie granicy państwowej:
na północ Ziăf' .'3'l_' szerokości _północnej (W pow. brasław-
sklm woj. wlleusklego)
na południu {|'?" 184' szerokości północnej (W pow. kasow-
Sklm w'o_|. stamsławowsklego)
na zachód i5°_ 47' długości wschodniej od Greenwirh
(W pow. miedzychodzklm woj. poznańskiego)
na wschód '28"_ 22' dlugości_wschodniej od Grem¬|wic].1
(W pow. dz.|śn1eńskm.1 woj. wlleńsknego)
Hozciąglość 7. południa na północ wynosi 8“07', co odpowiaila
903 kon
Hozciąāłość 'zz zachodu na wschód wynosi 'l2“35', co odpowiada
G/i km. liczonym na rúwnoleżniku 572".

TABL. 2. GRANICE POLSKI

Długość
Nazwa odcinka granicy Pomiary grali??
w m

V\-'yhrzeże morskie _ . . . . _ Na mapie 1:25 000 1110


W tem Zatoka Pucka . . . . Na mapie I :25 ono 63
Granica z Niemcami . . . . _ W terenie 1912 Ł

W tem z Prueami W'sch. . . W terenie G07


Granica z W. M. Gdańskie-ai W terenie 121
Granica z Litwa . . . . . . . Na mapie 1: -100 U00 507
Granica z Łotwa . . . . _ . Na mapie 1: 8‹'iflUU 109
Granica ze Związkiem Sowieckich
Siicjalistycznych Fłepublik W terenie 1/1›1*2
Granica z Rumunją . . . . . W terenie 349
Granica z Czechosłowacja _ ., . W terenie 984

Ogolna długość. odcinluiw rnierzonych W terenie Ii 778 km


Ogólna długość odcinkúw mierzonych na mapach 7:36 kia
Ogółem . _ . 5534 km
W tem granicy' morskiej 1.10 km (¿',5%)

Na i_ km granicy ogólnej przypada 70,2 km* powierzchni,


na 1 km granicy morskie_1 1:›rzy|1adaž77!L,E:2 km' povrierac.l1n1.
Źródło: Dane Ministerstwa Robót Publicznych, Wojskoxvego
Instytutu Geograíicrmego, oraz Biura Kartiigraficznegn Gl‹_'n.rnc;¿‹I
llrzcilu Statyswczruego.
5 Q. 8 8116
5“1`Í'f is 1*” Ŝfflf*

11*
_3-_

TABL. 3. GRANICE NIEKTÓRYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH


-
P Długość granic Na I km granic
0- _ __ _ ___ __
I, _ "“'íerF°h' i w tem morskie ogółem I morsli.
íł115Ĺ“ '1 nm ügółßln ____ A _ _ _ __ _ _ __ _
W Ł'-ni* km km ` W Pl'2YPüÜa _
'Ü km* powierzchm

ł" 1'an oj a 550 986


Q I' I 5 8-81 2 850 *ijvşl .98,0fi_
lliszpanja _ _ 505 208 1 808 3 144 65,1 105,1
Niiilricy /i7U 628 7 877 I 733 22,5 61,3 Ę»-I-s-|-
9 817“
I I Ü

Szwecj a O 1148 -M11


'F l 7 624 ?'?_0 115,7
1-* o l s k a 388 390 5 531i 140' .'-3,8 70,2 2 7 "-.I'-L'\~J<'.TšQC
ł¬`inland_ia _ _ 388 279 fi 635! 1 1346- 35,1 82,9 23 7.5'-Łt2'.1|-'C ›.'¬
\\'lo1'.hy 310 137 9 8151 7 979_ .\'ü,(.i 31,23 38 GOZCĽCĽĘG-lI1'¦.fi¦i'
IJ z e c h o sł o wacj a 140 356 3 39u¬ -i-
L 41,4'
B ułgar_| a _ _ 103 'llifi 2 158' 311 H-1 47,8' 331,7
Litwa _ 55 658 1 e58_ 91. "-1-1-„_ Ę
"¦l 'ł'-'- "1!1,':ł 611,13
1-21,8
'Ii.,|

.\.`1f.\\'aj1farj.a' ¿'r1“295 1 8881 _-ii 'ii

I:lcł;r_| .Ł" _ _ _ 30 1144 1 -11.8 66 4,6 21,1.“ 181,8'


Ż r Ó rl ł o: Roczniki urzędowe poszczególnych państw, A mi-uaife
iailifraźfe 19:19, Hick-mama U níversal-Atlas rg-29.
TABL. 4-. POWIERZOHNIA I PODZIAŁ ADMINISTRAGYJNY
POLSKI W DN. 1. IV 1930 R _
' Liczba
Po-
Grupy województw wierzch- 1 * g_n_1iu
_F . ' 'r.._-I fik

\\-o 'wód_tw'1 ma I°°“'*1 '_ W91” '


JL ? ' tys. kin* tów ' mmst '1 obsz_
dworek.

Polska. _ _ _ . _ _ _ _ _ | 388,4 282 834 14812


WHÃ. cenlralm' _ _ _ _ _ '
1¿'7_7 fm Í-
l

_ 'ŻÊ 7_ =-
1 298
M. st. Warszawa _ 0,1 3 II
Warszawskie _ _ _ 29,4 23|' 50_ 298
Łódzkie. _ . . 19,0 14 461 23:
Kieleckie 1
25,8 19 39 311
Lubelskie O
31,1 20. 33_ 277
Białostockie _ _ _ 32.-3 14.1 49Ĺ 180

Wflj. wschodnie. _ l`2Íł,Š'› 3T_ fill 37-'1


Wileúskíe _ . _ 29,1 9? 151 Q8
Nßwogródzkie . 22,8 8. 9 5?
Poleskie. _ _ _ 42.* Io 17; 91'
Woł yńskic I O l O I 3 ›3 ro 19W 07

\\"1j_ 2ar'l1o‹.|l'|i'.-' _ _ 47.1 oo' l(i'¿)1 7 |`›T“:Ĺ'


Poznańskie Q I 26.5 118 4. 643
Pomorskie I
16,4. 20 331' 21128
Śląskie , Ĺ Ĺ Ĺ 'I 4-.2 II: 18 481
\\"H_i.]mł|11ł11i|.1we _ 79.1 83 ITS l.;|1(iS
Krakowskie 17.5 23 53* 1 881
1.. '_'.'ows kie 26,9 28 G1 2 195
Ĺfitilllitsłilwfjxvskii' _ 13.-1 15 29 QOÜ
larI1opu.l.skie . . IÍH3 17 ss 1 ogz
11|'

N. #5363? /030 _ é-ř 6/„6


._.4._...

TABL. 5. Pow1cnzcHN1A Poszczsoówvcu PAús1'w


w tysiącach lan*
Z_S_b`_R_ Sj am _ _ _ 518 Humunja _ _ _ 'E05
Chiny _ _ l" "'l~¦`.ŻI I--Iiszpanja 505 Jugoslawja _ _ 'ii/»il
_
Hraižlja _ _ Niemcy _ _ 871 Angljaa _ _ _ _ 245
St. j. A. 1*. Szwecja _ _ A118 Czechoslowa‹'¬ja 111-0
Argentyna _ t~'.` -~1œ'-" -=- 'E -1.-"Í'fi,?lcl'-_fIli'-."'±.'-.Í-'~.ĘI Polska.. _ 388 Austrja _ _ _ 8-fi
Meksyk _ _ 1909 Finlalldj a Ü _ 31111 Łotwa _ _ _ _ U0
'Turcja _ _ _ 703 Japonj a_ _ _ 38-1 Litwa _ _ :'30
Afganistan _ Ĺifiil Norwe gj a _ __ :#24 l:'lstonja _ _ 118
Francja _ _ 55'! Włochy __ _ 3111 ł*lgipl'._ _ _ 3:3

:L W. llrytzmja z I*óinu1:n_=.1 Irlarulją. b Bez wúil.

TABL. 8. Lunuość PoLs1‹1 w LATACH 1921 1 1980


1. I 1930 30- IX 193-'lu
- Š N N.. Odsetek
Grupy I kfilg OgÓłÊÜ"I I kñfg ludności

wojcwództ1.'›.' “Č 1 - _“Í o- r 8 e
miljo-
_
_.po
wierzch-
nnljo-
_
P
wierzch- miej- | wiej-
“am 111 nabh ni skiej 'I skie]

Polska _ _ _ 30,7 _ 79 27,2 70 :sa 74

Woj _ ccntrallle 'iÍ'.'ł,i) 9-'J' 1 '| ,fi Ĺifi 32 lifii'


__ wschod-
nie _ _ 5 ,Êł fe: 1,2 _ ßå 13 I 5?
„ zachod-
nie _ _ }Ł„lŁ U3 1,,-1 87 30 1 70
,, połu(ln_ 8,” 'ÍUÅ 7,h 'I 'Ł H i ' _ 79
|l._ _ 1-11- ' .T ' Ÿ

fi Dla terenów nie ‹;›bj‹;t1.'‹:l1 spisem z 11121 r_ uwzględnione są


dane spisu z 1919 r.

TABL. 1. Lumiość N11-:1‹'róRYcH PAŃs1'w‹z


W milionach
[Ihiny _ _ _ 1157,3 P o I s 11 a _ _ :1|Í›.,7 Argentyna _
Z. S. S. H. . _ 'I 117,0 lliszpanja _ _ *_'.'f'2.',-'1 Sjam _ _ _ _ 'ii

S1.. Zj. A. l'. 1 18,6 Hum unja _ _ 17,7 Austrja 'Ü Ü

Nielllrzy _ _ (i!1,'2 Meks¬_1_.'k _ _ _ 15,0 Szwecja Q I I

_laponja _ _ 02,1 (Izechoslowacja 111,4 Finlanizlja _ _


Angljab _ _ _ fi-23,-'Ł Egipt. _ _ _ _ 14,2 Norwegja g 1 -ll

Francja _ _ _ 111,0 'l'11rcja _ _ _ _ 13,7 l_1it\\'H. . Ę

Włochy _ _ . /10,8 _Jugosławja _ _ O


Łotwa _
Brazylja _ _ 39,1 Afganistan _ _ I-bł-Il
'I

Ę
*q.|"Iui'|-f
ul
-l
.|'_l - 1-._-'Č lüslonja Q I "¬ f"_;C'A*¦C"¦\Ĺ'¦"¬-0wo¦"'nl'--ø-J-¬øu'Š-J1'l' " 'ĽC' .J¦ÍGĆŠ'-" '-1 :ŻE
Ę
_ -- __-

a Według ostatnich dar1}.'ch_


Š! \V_ ßr}.'1a|1j¿1 z Prillioclla Irl_1|u.ij;.g_
_5__.
-1

TABL. 8. GĘs1'oś‹': zALumuENlA uu‹:K'r0nYcH PAŃs'rw„


NA 1 km' Powlnnzcmu
lflgipl. _ _ _ _ 40"-'Ł Humunja _ _ _ HO Turcja 18
Angljab _ _ _ -186 _I ugosławj a _ _ 53' St. Zj1'‹In._'\.l“_ 15
J apfmj :-1. _ _ _ 163 lłis?_panja _ _ M1' Szwecja 13
Ninnmy _ _ _ 136 Chin y _ _ Is-1 I4"inlandja_ 10
Włoch y _ _ _ 'l 333 Litwa _ _ M N‹1rwe,';,'ja_ 9
Üzechüsln wa1źja_ IÜ3 IJÜĹŃVÜ. _ _ *29 Meksyk _ R
A ustrja _ _ _ 80 lflstonja _ '23 7. _ S S Ił 7
I' 0 1 s k :Ł _ _ 71') S_iam _ 1! J B raz ylj a _
Ł'

_lřran uj a _ _ _ 'M Afganistan __ 18 Argentyna. 'lll Uřbb'

(I Wedłuf.: ustatrlirll dan}.'r:l1_ b \'\"'_ Brylunjnz Pólnocną lrí;_|ndj;|_

TABL. 9. Powlßnzcnuu 1 Lunnośó 1='AŃs'rw Pos1AnA-


JĄCYCH KOLONJE, PROTEKTORATY, MANDATY I T_ P.
Powierzchnia Ludność

W tem W tem
1' .11 ń ±¬ t \'-." _:Ł Ogółem P0S_Í3›_" Ogółem POSŠH*
dłoscl dłosci
_ ._ _ _ ._ _ 4

W tysiąracll km* w nliljrmach

Anglja_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SM-635)" 34 394 J.: 409,3


St. Zjednümülnr A. P. _ 91585 I 3.13 14.4
Francja, _ _ _ _ _ _ '1'|(¬'›O*2± 11 0 51 ŁŁ1-L '-fi-"-›\-f
Êllllll '-"'-C.-: Ł`-uur-Jt~E'~." '.-"'-ZI f.›0,I
}{‹›]a11{.l_ia_ _ _ _ _ E3076 20.12 fi|'),'7 53.0
_lap0_n„|a _ f-58|) :='_‹)'› 86,9 24,8
Belgja _ _ '-1'
_._ 'ČLŸÍT 2 4.40 21,4' 11 1 l-
I.

Pnrtugalja _ “Ę 5'f.-ŠÍI 2 438 15,4 8,8


\VłO(¬..]1y _ _ '2 /#22' 2 112 43,0 2,2
Hisz.pa1.1j :1 _ _ _ D U ñ32¬ 27 22,6' 0,2
Dallja _ _ _ _ 1 O Ê 317 2 374 3,6 0,t|
TABL. 10. Posunmścl PAŃs'rw EUROPEJSKIGH
w INNYOH cząścmcfl śwlnn
. '' _
w1er?_uh- L 11_ d_ -_ _ JÜ
wlerzch- Lud- J J

. nu'=.=f`- _ nüsc
17' zl ń 51 W a “IH _
v. 111 _ _ _
- 17 '|_ ń qł |_ “' 'ł
` ` ` HIFI
W - _
-
W t '_ Yb I'
113”
'l
w t Y s. ' "uno
_
kula n QĹĹ-h
km* , "a"”h

W Amęryce 1 W Afryce
Anglja _ _ Ill Üfbrfi' 1'_':"._| Angüa ._ 10 0:30' Y ._
llanja _ _ _ :ł 170 UJ] Bf-'_lg_ja _ _ :LE MLO
Francja _ _ U25: l!,.'j l*`raI1|.:ja _ _ U 'U8¿|-- 'L-ä" "'~.
Ilnlalldjn _ 1 -422 U,Ê Hiszpanja _
.;._›
17”
\|

I'0rl.ugalja _ Íl'ÜÍ›Í
W Azji \\"łm_'.l|.\' _ _ Íł 109; 'Ĺ
~5"-Ĺl~'.:C'.7I.f '. J-'Ę-" ' Ł
'U'ul'
¬ÍHan
" 'C0¬f. l@-'E-="
Anglja. _ 5 3ÜUz C.-J
Francja _ _ 9-EÜÍ 19.

I-Iolandja _ I 900 '_ ~.-"'¬S~'L~ni


_`¦- W Oceanjí
Pßrtugalja _ 23 Anglja. _ _ S 509" 8,9
Wlocłly _ _' 3. *J
4
'J
'ni-I
" "C". "-¬.lC"Í‹-I Francja _ _I 35. (1,3
__ (_; _„_

TABL. 11. Lunuośó wu-;1‹szYc11 1111As'r w 1='0LscB


w LATACH 1910, 1821 1 1980
1 I
Í 1 |
CC EC
iu-Q
Ü'
1'-I' |
SZCZ
| llfl

~N ä
iIl|'
ÜIĆ'
li

I?
|
gü `HJ\\'1
D11l;:±
I-'I' Å
'ílli í
...__.1
fiów
rz 5
Poznań L
W
wó Ii Vil
G
\ I{:.1Łm1 .-1 Byd Sos
\\"
wa
ars
za T_.61'
_Il-- __l_l' -|_'
- _ ±_1'u "11

W tysią1¬.:_11;'.h
_ , 1 I
11,111.) 7811 11113! 1717 *:3U›5[ 1J_'›::ł 181' !1Ił$ 13151' _'§§_-„-4_|!.A1
1 '117
:111.lX111'2\ ..: ¿ 111.11
.' 11 `
'JU1 219 18!1' - I U3-'1 1 LI-
<8 81
1 1 1.1.11; 10',- 1.1 0.17,
-1 -1.1;
_1 1 8 J. -H. -U
1-,1 1 1 1-1 , '_-1 -123 19'118.1u:1

TABL. 12. MIASTA L1czAc1.=; 1'owYżB.1 1000000


M1Bsz1‹AŃców

_ ]1u1|11uśĆ l_u'|1111ść
l\11a1st11 _ Í\'li;.1Bt1-.1
W t1_'=~s1ą1_:;11.?l1 W t_vsią1'a1:l1

Europa l~Iz-11111011 I 32|)


Londyn _ 7 SUÜ B0111b1-;1.j 1 1715
Szanghaj _ I 1 UUU
Berlill _ Í1 (1251-
l"a1'yż _ 32871
Alryka
Musl‹\'1_'¿1 _ Żíł U19
Wie‹l‹.'±1Í1 _ _ 'l 865 I{¦;1.ir _ 1 UÜU

L1;:11ing1'a_d _ I Ülü
Bu1:Ia_pc'.s-zt _ 1 S217 Ameryka
Warszawa _ 'l 'IIIU N111w_x¿' Yu1'}‹. _ 5 'E371
Cl1iC.:1gu 3 IU3
ł'Ia1B11l›u1'g _ '1 U72!
I

Filad11'l|'_i;1. 'zł U36


(_`łla.SgmA-' _ '1 UÍĹ›`_':_'
Ił11cnus Aiws I 9:35
I U B [mi [1 Ł 1 33.3
Azja. lłiu du' _l:1n(.'ir‹1' 1 1:13

ܱ¬~'11k:1. _ _ _ 1'_'_' 1151›


"1¬1›kjn _ _ _ _ 19913 A ustralja
l¬Ĺ_'1.ll1111|:1 _ _ 'I 3:28 S›id1111'y 1127
_ _ '__-

U xvaga. Ostatnie dane, przcważ11ic okolo 19:6 r.


I' _I __ __

._7_.

TABL. 13. L10zBA w1Ę1‹szY0H MIAST oBAz 1cH LUDNOSC


wu IE KTÓBYHPŃ
G A ST w AC 1¬1w10201=1.
Ludność miast
Liczba miast liczących po-
liczącwh wyżej 100 000
' mleszlcańców
od Od
Państwa 100 000 50-:) 000 pow1_'żej W od
do d 000 W `
_
300 000 I 000Ü000 Imxesz-
_ O00 _
t;ys1ą- 1sr_'tkach
mu
miesa- 1 miesa- kań- cach 1 dg ,_.
l‹:a1*1- kań- ców u Hum
ców ców

Anglja z Walją _ _ _ fi-2 _ 3 I U1 838 30,2


.'\usL11|a _ _ _ _ 2:3 ni;
1 2121 _'1¿=;', 1
I.ł11|g_]a_ _ _ _ _ _ 3 „ 1 - 1388 1 18,0
{.1zecl.10sl1'1waL'.ja_ _ 3
1 -- 'I 121 8,1'
F1'aI11:ja_ _ _ _ _ 131 1 “Ż 1 15310 1
I-lolandja _ _ “_-ł 1 _.;1
-- 1058
Jugoslawja _ _ 3 A íí
-› 3*-_iłž
Niemcy _ _ - 30 .J 2 108;-10 “
l*()lS Rił R _ _ Ü 1 -- :';.'A10~1
liumunja. _ _ _ _ _ E3 _ Å
-_ 1100
\"\"ł01:'_.l1y _ _ _ _ _ _ U1 11' _ :J 11190 |Í"_"~1ÍHZ1
C|"-'Ł
| S. B. (cz. eurcp.) *gl I 22" 7 U82
St. Zje(1110cz1›11e A. P. 00 9 3 227 1.130 _ Ĺ? Ł*l"'Ê".'7"I1.&"*ÍŰ'¦_lÍ"f.¦|Í'Ü"IL\`-Ê`l un-1'~_|---4un114.01› *-'."*=¦51\~';Ü'_2"“?.'~Í:"~'lÍ_¬.'Ül

a; W 1929 roku: 8 miast od 100 000-500 000, 1 - od 500 000-


1 000 000, 1 -- powyżej 1 ooo 000. Ludność miast powyżej 100 ooo '1'«'y1'10si
3 0.15 ooo (9,9'ł-¿, ugólu ludn0sc1).

TABL. 14'. LUDNOŚĆ POLSKI WEDŁUG GRUP WIEKU I PŁCI


W LATACH 1921 Í 1929
.-::
Ludność W wielśü. lat I W. tem
_ lF_ __ _ wW1ekulat|
Wyszcze- 60 Ra-
gólllicuíc °`9 IÜ`I9Í'3Ü`29 3Ü`39 40- 50- i :em
7'13 15'40
;'49 '59 WY'
_ _ żej
W 11d_=_et1‹acl1 ngóltl ludn0ś1f'Í

30. IX 1921 9
Ogółem _ 21,7' 26,11
,
11 ' «
16,7 11,4¿ 9,3 7,0, 7,2 100,0
1\1,¿~±<zz,'_1111 22,0 20,111 10,1 10,8 0,0 7,7 7,e100,0
18,740,7
1915 48,1
A
1101101,- _ 110,8 20,8 17,8 11,0, 0,11, 7,0' 7,12 100,0 18,0 51,2
1.1 1929 * 9
I Ogółęm cl _ 24,91 19,7 20,1 11,7 8,9 7,4, 7,3' 100,0 'li-!,!1 112,21
L I. L
1

11 511211: um-_-11. pr;‹1§_'bliżuuj~'_


ífi
_gm Íşl3%?
_glŠ
g_ülo
loowúw_ami
Ÿ s_ala
1_]|
Í Egfiwo
_Í _Šwś _Š2 5;œ_œ 2 ąh m__m_ÍÊ; 3 Ê Uüflnoxí
O2dwŁÍIH ăQhN_ _ U¬wM“NävE _Ê_mzĄ__N__O”da2„Č:
m¿m9:œOŠ:
_Š i_2â¬_mnœm
_ąœ:
mNF:
_„gz„Hg
“mggfl<_M_Hg_
_____22 _dāmāÜmagm;œá Ewa ąwg F_ā
_` 22 §_c_“Q„Ê
Ż
_
_omł
g_
_
Š_QWI_ālg
ala
910”
ÜIOüOmŰ

ăz_wLß_uIj!_F'Ľ¿5_% ¿
_Š __O:__ś_ _“_*__
_
_ăo_J Ê_c__
E2_ _;E_Wo__:__
Mma h_nw2œwś:
O: Šœ
Q3
χ
Ê;
Í;52_„___ _œmm _zuhm wmi
Q2wm: Q: _ mă§___
Wś_ ___œ
_Š_wśm_3wś wśwwwc__Ê:
ąm_Êwś „HaPm___
wg
ONE zgšäzā
_www g_ŠDI
äĘ:
mg:Ś_āā
_°ao_dzHaø_maHq_;z E;_ Å g___;wś:
___lœ__ÍI__Ŝ_ _Ê:_ 33
gg_Q_ā___dšœœ
āœ
âm
Ê_ä œ_œ3§O__`œ_œO_ ąœžw_____c_ Hbœ
_JVI“Ę_dogoz_omoāuå
EBM??
xom
E33
_ ;¿m_ _ _¿
udflgxüfig
Dzflęs
_HDGU
UDŃQHŜ
uŜhmzflfi
mIoWOZQD_fio_=~_mfl_flfiflfi
H_ Z

MUEggn
m03_ E_ udmpœmg

ga

J_uda
Em
_M2_maz
____:_äšU_gg_

¶mg
Q5gm
omg_ H_¿Ą_EfiH__Nm
;mŸ_o q_H_¿N_
*NZ mm* 22_“m_¬ä_Šgm_g_8;__
_;Š
Š: onşm
œäamd: ¿Êß_E_owa__„Hmm
m_âž* ¿âä
__mžšU__m____“m_HŜ___g_
ma
œhā _E3
QŠ_uŠ__āāœž_h_g__
__:Š
Ê:
N32 _“wm__māžm Ê:
_Nëfi:_ÍO52
ę_œ__wga _œnš
œ__Ŝ
h__Š_
omg wś*

E2
gg
ga_m
Nρ_W_

_WONEm_E q_œ_ h_¿_ Ê:Ê: *Š


mą: Ê: S _ÊZ

wś Ê: šm Ę: gm \;N___ _św_Emm__hm__ :M2
_ c___m mimm

Läm
2ë Êá Q2wn: oś œ___E :_ _Nom¬“_ mwś
m

F2:: Q2;
2
D __OO“ C52
mmm___ _„OĘ: ;Ż_ 952
?_gm Oś:
:NE Êš
gm
F G52

__a māž _mggiÊ: êž
Ęä_ QO2 Ê:äĘg__H_ă_ām_<
_§ ___._JK
_____
___N
_W_

œ_Ń__ m_ Hm_Š< fi_¬__:m_ < m__m_œœ¿_ ä_Ŝ3wQ_ ä_& U Ä


___ œ__ä___Ľ_ ~ ___m_āfl_2*D532
G= ___ ____W_ _ ā_ñguâš
ŜNw_
_
_"__
„_
Om_Q

Ľ
.__ 1) ____ I

TABL. 17. Lunność POLsK1 WEDŁUG wYzNAŃ


W LATACH 1921 i 1929::
Ludność wyznania
|
Lud _ ,i

rzYm` gre' ira- iewan- moj-


ność sko- eko- W _ 1'_ * - _ , _
Data ogółem kat” kat” slaiir- rzglşié- sźā- nlşilch
1i‹>1‹i@- 1i‹„~.1‹ie- „go „Ü wego!
go | ge °
1 _

W odsetkach ogółu ludności

30. lx 1921 l 100,0 03,8 11,2 10,5 3,7 10,5 0,3


1. 110200 100,0 00,0 100
1 12';
1' "›*._ ii
8 908 0 12
:Ł Obliezenie dla całej Polski lacznie z terenami, któryfzh nie objął
spis 30. IX 1921 r. b Szacunek przyłrliżonjf. _
TABL. 18. LUDNOŜĆ NIEKTÓRYCH PANSTW WEDŁUG
JĘZYKA LUB NARODOWOŚCI W ODSETKACH
B I Pülākac
Język: 6 gja Narodowośćz
Flarnandzki _ _ _ _ _ _ _ 43 Polska _ _ _ _ _ _ 00
Francuski _ _ _ _ _ _ _ _ 39 nuSi.f„~_1‹a. (0krai0skz.)` _ Ĺ U1-
Flamandzki i fran('.uski _ _ 13 Żydowska. _ _ _ _ 8
Inne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 Białoruska _ _ 4
Niemiecka _ _ _
Czechosłowacja 0 Inne _ _ _ _ _ _ _ """""P'
Narodowość b : /*_/_ 0' ''
(lzesko-Słowac-ka. _ __ý,_§'_ _ 06 Szwajoarja
Nienlieeka _ _ _ _31. _ _ 23 Język:
Węgierska. _ _ _ _ _0,_Š¿, _ 6 Niemiecki _ _ _ _
Inne _ _ _ _ _ _ _ŁFFŻŁ _ 5 Francuski _ _ I'$"-J
Włoski _ _
Jugosławja _ Inne _ _ _ _ _ _ t¬E=_." `-› ‹-"
Język: ”f.¬ '
Serbski i kroacki _ _ _ 74 VVQETX
Słoweński _ _ _ _ _ _ 9 Język:
Niemiecki _ _ _ _ _ li Węgierski _ _ _ _ 00
Węgierski _ _ _ 4 Niemiecki _ _ 7
Albański _ _ 4 Słowacki _ "-›
Inne _ _ _ _ _ 5 Inne _ _ ._ _ 1--I

Łotwa Z. S. S. R.
Narodowość: Narodowość:
Łotewska _ _ _ _ _ _ Rosyjska _ _ 53
Rosyjska _ _ _ _ Ukraińska _ =-›_.I
Żytluwska _ _ _ Bialoriiska _ 3
Niemiecka _,__ _ _ _ _ _ _ Zş-'doweka _ 2
Inne _ _ -.' _ _ _ _ _ _ _ ,'_.1'=` *'I.1:_› :'¿_.; Inne _ _ _ _ _ _ *E21
a Obywatele czeskosłm\'a±'.c}.'.
0 W odsetkach ogółu obywateli e:'_eskosłowarkíc11. Ponadto bylo
niepodzielonş-'ch według narodowe±i‹¬i obywateli obcyełi państw 2% ogółu
ludności.
c Obliezenie dla całej Polski łącznie z terenami, których nie objął
spis 30. IX 1921 r.
“H

__]0__

TABL. 19'. s1‹ŁAo zAwoo0wY LUDNoś01 1='0Lsk1


WEDŁUG DANYCH 1921 n_‹_
R323” Gerzmz- H.:1;111‹=_-1 1{‹m10-_
_ _ two 1 n`kae"
»wf 1 e 1' __ ' ' 1'
lesme- 1
-I bez' ` I Í id Inne 1- 4' F

y5_ZĹ'z_ 561 Í U_bÊ'Ü prze' piecze- trans- “mody


1'-111--1110
'D
t-W ` mysl nia port 0
-vi-
0 I-I
_ _
_ _I -

W odsetkaeh

Zawodowe
czynni i bierní 100,0 63,8 15,4 6,2 3,3 11,3
Zawodowe 1-¬

‹zz,-nni. . . 100,0, 7:'z,:_si 10,3 ' 3,1'“ -1,8, 11,9'

cz Obliczenie dla ealoj Polski łącznie _'¿'_ terenami, l±t‹jr}'el1 nie


ubjql spis 30. IX 19:1 r.

TABL. 20-22. LUDNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH


ZAWODÓW W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH
W odsetkach ogółu ludności zawodowo czynnej
TABL. 20. LUoNośo ZATRUDNIONA w RoLN1c'rw1E, LEŚ-
NICTWIE 1 RYBAGTWIE
lłillgarja _ _ _SEA Czeeliosłownnja 110,/1 Níelncy _ _ _ 3Ü,:"i
Polska. _ _72,3 S1ca'ecja _ _ _ 38,7 Szwa._j1'.:11'_iu _ _ *_25,0
l"`inlandja _ _ 08,.)ł Norwogja _ _ _ 36,8 I-Iulandja _ _ _ *'~"5,ü
_.-111

Eslonja, _ _ _ 05,6 Danja _ _ _ _ 35,2 Bolgja _ _ _ _ 10,-za


null 1.

W*ęg1'y _ _ _ 08,2

TABL. 21. Luoność zA'rRUoN10NA w PRZEMYŚLE I Goa-


NICTWIE
1301-_;ja _ _ _ _ !1«(i,5 Szwecja _ _ _ '_'łEł,_"'› lflslimjşi
>2ąwajearj:1 _ !1l1,!1 Norw1'gj:1_ _ _ _ 28,9 |"in|an1_|_ja _
Niemcy _ _ 41,4 Danja _ _ _ _ 27,3 Polska _
O0

_
Ü

_
lI0landja_ _ _ 37,8 Węg1'_\_' _ _ _ 010,7 Bulgmja _ _ _ OC1';,_'~l¬~*_`. _~¦.-I 'U'Ii-I1.. *" ‹`¦_«DGI'. "i '-"
Czoclioslowacja 37,0

TABL. 22. LUDNOŚĆ ZATRUDNIONA W HANDLU I UBEZ-


PIECZENIACH
llnlandja _ _ _ Belgja _ _ _ _ 10,7 P 0 le k a _ _ _ 3,7
Nienicy _ _ Szwecja _ _ _ 8,0 Estonia _ _ _ 3,11
Szwajcarjri _ Czechosłowacja 0,0 l"inland_ia _ _ _ 3,3
Norwegia. _ _ \-'Vęgry _ _ _ _ 5,0 Bułgarja _ _ _ 2,7
Uanja _ _ _ |Q|_|.,I"-l"›|-np-'1 hl'ÜWul'I {_':_,'|-'|.*"-J'|-._]" -_.I
___11__

,Dz1A Ł nl. RUCH LUDNOŚGI


TABL. 1. Boca NATURALNY LUDNośc1 w PoLscE w LA-
TAcH 1925-1920
Uro- Przy- Uro- Przy-
Rok Mai' dze- ,_ _ rest ifíęł' dze- Z rost
(_ _ 390' nia Ĺřiüny natu- ze Ł' nia ÊÜUY natu-
'mżslåy 5t""`a żywe ralnş' sw' H żywe 1 rolny
"11'-tw ' 'E B " ' ' '~'*0
“O30 Ł W tysiącach na Iooo mieszkańców
Polska . 1925 239 1036 4-92? 35.7' 15.-'Í' .`
1926 257 989 5330 450 33-_Ű 1317 1ü='5
1927 258. 953, 525' 4:33 3211 Í 7,51 U15
1928 295' 984, 505 479 '12-'‹_fÍf 1617” 1519
ęmœœœ o=._g_=_:z-e e 'fil
'II
Ii
Il'HI

Przociętnio 0
rocznie 1 !
1925- 1929 270' 9911 515 4-76 3312 1713 1519
\\`o_j_ centralne 110 fi'll` 211 200 32,8 16,3 16.0
,_ wschodnie 118 100 86 10/1 37,9 17,1 “'19 `
,_ za1¬hod11iu 33 127 011- 63 30,1 15,2 ,9
pollulniowo 73, 203 'lăfi 109 Ffiřřfi 1-._ "~1C'›lř«¦_1fi' 32 6| 19 11 13 5
TABL. 2. Boca NATURALNY LUoNośc1 w NTEKTOBYGB
1='ANsTwAcH w 1928 B.
U red ze-i Prz yrusl
fliíl Zgüljy IIHÍÜÍÊII'
Państwa :Ł ŹYWÜ ÜY

na 1 ooo niieszkańców
' 1
Z._S.h'_l`ł_ (część ou1'0p‹'_iska) _ _ _ _ 20,0 23,0
I* 0 I s k a _ _ _ _ _ _ _ _ _._ " 10,7 15,0
I-lolandja _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6 111,11
Jnj'1nI1„ja _ ' 19,8 13,3
]__ilw:1 _ _ ' 15,0' 13,2
P‹›1'l;11gal_ia _ _._ 20,2 13,0
llumunja _ F' __ 22,0 ._
Pliszpanja _ '2'_l,7
\\'|m'l'11__' _ _ 215,2
(idańsk _ _ _ _ 93,2 ź-p-Łpişż

\\'ę'gry _ _ _ _ _ '_*3:`i,li | 'Ó


ŰÜ
1: '-"L¬¦s$';~-2*.
''i
hl

Í.lz1_›‹'rl10sł‹1wacja _ “2_`_ł,3 _ __ 0DüG".` “Cö"-'¬~E


No|'\w'.'{¿'ja _ _ _ _ 18,0 ,5
;, N'iell11¬:'_1.' _ _ _ l3,Ü 7,0
„R S:‹'k""__ia _ 19,8 | 0,5
lrlamlja _ 5,0
l'i|=lg_ia _ _ _ _._ 5,5
Szwajcaria ¿ _ _._ | 5,5
_“\_11g'ljEł Z \vVal_]ą _ _ Ł"""~.'Z|li=<¦.-'I=.T'-"I›”~1'T.~"-IGC1 "-~1C_fi'Ł.1-0`I~."5-_'¦.1I-'Cü2"-_li'›1"
U
hl'Ü
*J
'hl
ul
*J'Ü
'nl
'I'nl
-I 5,0
Szwecja _ _ _ 12,0 11,1
.'\ustr_ja _ _ _ -I-'1,f+ 3,1
| Frznfja _ __
Ę»¬$_-"'~0.‹D¬r1G-Ł:G._l<C' .¦_~1'!Ł?`.›$'-¦"
Ł,1_1j¦-ŸŁ.:|-1'$,;_-'nf:-'.1¦[$.1'-_,_'¦›|_,j ' _D'.'o¬[:-~1¦O_'C.f"1-G-«'._I="?~¦-'JEC`›.-0':DZuluul¬-I
ug1|
'niul
I-O'nl
¬›l -|ug-gl 10,0' 1,7
a Państwa uszeregowano wedlug malejąccgo przyrostu natural-
nego.
__13_¬

TABL. 8. wYcHoDz'rw0, Pownóf wYcHonżców 1 ma


PATRJAGJA w POLSCE W LATACH 1919~1928
1019 -" 1925 '-
-I@=4-@|- 1929' IÍ2” _
Wyszczogólliiollio Liczba wychodźców
wzgl. repatrjantów
W lysíąr_'.a'.¬_h

Wychodztwo ogółem _ _ _ _ _ _ _ _ 483,4 i 826,2 243,3


Do krajów europejskirh _ _ 179,3 549,8 , 178,0
W tem: do Francji _ _ _ _ _ _ ' 234,9 « 81.5
do Niemiec _ _ _ _ _ _ 285.4 Ń 87,1:
Do krąiúw po2'_aeuropejski‹¬_l1 _ _ _ _ _ BU/s,l 2276,-'_ _ .I '
65,3
W tem: do St. Zjednocz0n_ A. P. _ _ 44- ,D 9›3
do Kanady _ _ _ _ _ _ _ _ 90, 7* H Í;
do Ameryki Południowej _ '› 4:1 1'-Í

do Palestyny _ _ _ _ _ _ _ - 2315 T_ -ÍJ|"v"'~.l'


Powrót wychodźców _ _ _ _ _ _ _ _ 106,5 379,8b 104,5
Z krajów europejskich _ _ _ 3¿'›()_'_'łb, 97 ,9
W tem: 2: Francji _ _ _ _ 34,2 ¦ 8,4
;_ Niemiec _ _ _ _ _ _ _ 253,4h 82,0
Z lflnjúxv |mz:_u"u1'ope_Ískich _ _ _ _ _ _ ':'¿U,ü UJ'Ĺ]
W tom: '
ze St. Zjednoczonyrrłl A. I.. o_'› 0,0

za Kanady _ _ _ _ _ _ _ _
:ft Ameryki Południowej _ _
I 2 Palestyny _ _ _ _ U'\'1"".|'u ilu.. "'-|'-1.:-_ -'JD'-1 ş'.$'. n
'| l"lj"l

Repatrjacjaø _ _ _ _ _ _ _ Í Í _ Ĺ _1l8'1,8. _
a Dam' dotyczące wycllodßtwai powrotll wyf:h‹›(lź('_ó\\' '_-są uic'l'_o_'|1'|- I
p|etne_
b Dane za 19:5 r. są niekompletne.
1: Powrńt osob, Iitóro upuśc-_iły I"'olsl‹;ę w z_wi:çzk11 z \=.'}'pnŁIl~;_n|'1í
wielkiej wojny.

TABL. 4. WYCHODZTWO W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH


W LATACH 1920~-1928
Liv. :ba wychodźcrñw
__ _ I __ ___
'hvych nd Z _
1'aú'st\'r;± | ¿“.,, roczna 1 95,0
2 ' 1 zh: 1'1 27 19:-:8
Iozo-1024 _ _
I _ W tysiącach
I I

Austrja _ n '-:.¦1_mo1':¬1kio
l Q 1

Belgja _ I zanlorskiu
I Ű I
1'

Czechosłow'a‹f.ia { 'aamorskio
kontynent
I rlandj a zamorskie |-nl-Ę,'|"'-iI" ¬."¦ "å!Ľ'å¦-35"'-.I W ':H-= J1-o' ë=¬
_lugoslawja _ _ _ zarnorskie IH f.¦'$I-'_}F" "*_'.»1-'Ń 'Ü
Ü
ÜICiflil'
U1 D
Nienicy 'I zamorskio
'_ - 62
"}8_`2Ê HI'I|" l"I"I"i

38,6H-“'"i±=',"j§_'-“__:"' ~!
'DI'

1f'‹›|_‹1____ _ zamürskio
kontynent
_`›:`3 G
38:9 132,8Q1 hi
II' BS
1-ll'

Portugalja zamorskie 29,3 21,6 :._-'›_=-' :=›-¬'.:-"' ‹ā=-~:'_¬~':m.=¬"':›-na.'~_:.- H+@ flCm&fl©


1

ł\".J'-CßC--731-f' "l-5
19,1
¬l"I'ÜI \l'ܬI'fi\Q"I

Rumunja zamorskio 3,5 '-1U ©Gäł~SC.fl'-J bfifldä h


_'-" 5l*'P"-J*ZD'n='Iú
"'J'J
'O
u
4
'm-nJgi
*'L›t$"i`-'
1210,6 166,8 158"œ'-=f:z'L'-_7¦«-œ.Us-¬'.~ :" wwflë
ow-@w~w 'ł" ('.J“lł`JG'1"¬'."lI-'l$|-' "-
Wielka Brlytaiiniai zamorskie -3b,
101,9' 122,5 138,1
Nl'ifi
'J-I
fiflłxlfl-14

Włochy _ _ _ zamorskív 70,8


kontynent I-' -" l~¦} 00"-J'-"- PF? 178,2 141.8 92.0 U'¦ 1U1|'-in 79,8
nz1AŁ1v_ wŁAsNośó N1EnUcHo1uA
TABL. 1. GosPoDARs'rwA wu-:Js1‹m WĘDŁUG
wn-:L1‹ośc1 1 użY'r1‹ow
Spis: z 30. IX 'l9'ił'1

(}o±=_podarstwa, których powier'¿cłu1i_1


Grupy-' ogólna W zmusi lu
“*Ui@WÓfi2‹1""' ogóle-lu 0 e" 0' 0 *L e 0 0 *"
Użytki doń 2-5 5-:ło zo-50 fg;) wşgåj
2 Im ho im Im hu I Do ha

W liczbach bezwzględnyoh
Liczba gospo- ' ' |
darstw W tysią "'
each. _ _ _ _ 82821109 10021045 I 76; 11 19
\'Vu_j_ l_:ol1[|'u|ne 'I *:ł':2‹'+ 271 2361;. Í1Ül_} "29 1 'O
I 7
,_ wschodnie _`J85`_› BU ` 23 HI, 268 21"] 3' -'Ł
,_ zncllodnie 279 123" IA' 35 22 4 fi
,, pnłlidniuwe 1174 Íiilü 387 ~|‹'1_'_'_ł0 'l _ A
1
Obszar ogólny F
gospodarstw
wtys. ha _ _ 3034-1 1076 3433 934-7 214-1 755' 13 589
w tem:
{_irunl}-' orne _ li; 1140 781 Š-2303 5799 1236; !0'28" 3893
ł_.ąki i p¦1stwiskn fi 765 101/0 6051 1870 1146' 14? 1 583
IJÊÍŃN . . › . . 7519 io, :lUl "'0l7` 'lñül 74 _ Ü 763

W odsetk ach
Liczba gospo-
darstw. _ _ _ 100,0 30,7' .'±':_›'_',0Ł 0,01 0,4 0,0
Woj_ centralne _ 100,0 22,1, 20,7 0,0 0,0
,_ wschodnie. 100,0 13,7 05,0 0,0 0,?
,_ zachodnie. 100,0 44,1, 14,2' ¬¦_Q:'2:1"l-. 1,4 1,-1
__ południowe 100,0 5-1,1 03,0 1-'|"~'-a*'Fh.I"lü._ "~`.'“"-IÊ›:_l`‹¦'._ 41--u1|' 'íixßšł-LH 0,1 0,0
Obszar ogólny ¦
_:~. i\¦:'|%Êå.."*

gospodarstw. _ 100,0 Bjfü 11 ,s 80,8 'fi 'J Ê-“I 44,0


W tem:
[łrunty orne _ 100,0 15 0 40,2, S,Ći, 20,0
Łąki i pasta-'i:=ka 100,0 Ę' 12:? 30,z_.›f' 9,-1| 33,2
I.:-Ł:~;}' _ _ _ _ _ 100,0 '¦ 2'h'.¦'i¦.›'1 ~.|'III
āli -_'R
II' 1,8 0,0* :_-5,0 I'- _«¦_' :S'-›.': '‹¦". -_<'. ':- 00,0
|

U waga. Spis nie objął Górnego Ślą=_-_ka í \\'ile:'¿szczyz¦1y; po-


nadto dane są niekompletne: ogólna powiern-_h11i;1 bez Sląskai Wileń-
±;z‹~_:}'z11y wynosi I-ł53;"j8 I;-'s_ ha.
___14._._

TABL. 2. ooseonansrwa ROLNE WEDŁUG w1ELKośc1


w NIEKTÓRYGH PAŃSTWACH

' Gospodarstwa, którycli


powierzchnia wynosi

P a fi s t W a Ogółem
do 5- ro ro-za 20' pn*
0 roc ivvzej
5 ha hc ha ' '
ko Ioo ka

Liczba gospodarstw W odsetkach


ogólnej liczby gospodarstw
_ 10. _ _ -100,0 611,:'" E'
_._'IŠŁ "
9,;) 2 , 7| 0,6
""15 " Í* \ 0 _ _ -100,0 -(1,1 1,8.
'HU

71,6 1
ŁUI' U,Ĺ›
(Jzechns_lowaeja c _ _ _ -1[ݟ,('| 7 __ 1-'i,3| 12,7 0,3
Finlariclja _zi _ _ _ _ 100,0 I. _ 21,4, __'!l,U (I,/:_
FraIu'__ja_ 0' _ _ _ _ 100,0 38 i _l57 , 0,53
Holandja J' _ _ _ _ _ ~l0(›,|_Ĺ} `‹=›'-f)
-illiş C." ,b 1l,Ĺ1- O,-1
Nie_'J1‹_'_y g. _ _ _ _ _ _ 1H(),n _I'Ĺ,"|CÍÜ
""-._;Í ""-JŸÍ '-'-|-i'- 'JC '-1»-- 3,9‹ (1,4
à',:;¿ 87,7 0
hl

St. Zjetln‹'u¬:'_n11|i' _\_ "l'_ Iz '1U0,0 '-*Ê'OĹ`-¦'ÜCL-J"- I

Powierzchnia gospodarstw W odsetkaeh


ogólnej powierzchni
_ fa.
Polsl¬.a\b_ __ 100,0 1f|‹,il 17,0; 13,8 0,53 44,3
iUU,Ü 24,8 37,01' 11JB
_ 27,2
C.zeel1oslo'war¬ja 0 _ _ _ 100,0 °_23,'-'if M1-,S 13,5
Finlandja fi _ _ _ _ _ 100,0 15,5 53,22. 8,11
Francja e _ _ _ _ _ 100,0 '2 I.1 7(i|,9
_r
'inf
~_|

l-lolandja ƒ _ _ _ _ _ _ 100,0 -1I›,o 0005"~Ęl _°ł!'i,3 42,3 i±`|F" |- å›l-Sin nici 'HHH
pl,
-J-J-.n
-"u"'›-iv

N1em_cy g _ _ _ _ _ _ 100,0 'i7,ti cs Ÿzo *'26 ii 'ÜŜŁÜ 1.5'-


O ,0 Ł ~:_~"
IJ
'-I

St. Z_|ednoczone A. P. lz 100,0 99,1 k

a 1921 1-. Klasyfikacja gospodarstw według powierzchni ogólnej.


b 1921 r. Klasyfikacja według powierzchni grun tów ornych, sadówi ogro-
dów, łąki pastwísk; patrz uwagę W tabl. 1. c 1927 r. Dane Szacunkowe.
Klasyfikacja według powierzchni gruntów ornych_ łąk, ogrodów, winnic
i pastwisk. d 1920 r_ Klasyfikacja według' gruntów or1'1ych_ 0 1908 r_
Klasyfikacja według powierzchni ogólnej z wyjątkiem nieużytków;
ponadto do gospodarstw niewliczono gruntów pa1ístwo¬wş_'chi nieużytl‹ów_
I 1921: r. Klasyfikacja według powierzchni ogólnej z wyjątkiem bagnisk,
torfowiski innych nieuprawianych gruntów; do gospodarstw niewliczono
parcel poniżej 1 ha. g 192.5 1-. Klasyfikacja wedlug gruntów ornych,
Ugl'0ÜÓW'› "'\'Í1mÍC› łąki dobrych pa_stwi5k_ Í! 1920 1*. Iílasyfikacja wedlug
powierzchni ogólnej_ 'Ĺ W gospodarstwach do co akrów, t. j. S Im. k W go-
sporl:1rstw:_1cl1 powyżej co akrów, t. j. 8 ha-_
äMEQŠÜ
:Šfimofl
_mā_UQ
šgfiçšß
_äfi_ö`
ßšma
wÜEDwgNOENUE
_$_Ęo#_mg
Ń_žčox_Üuho5ām_hoā$z
_üHāmâo
üumhl
_F¬_3WH$_š3¿ł_Uāmu_x_ÊœE_Ŝ_:
ä_W_iœH___Ê
¶māmfi ma“Š_O_“___ÄHUS
ÍI__ '_I¿l_' H_ Jşøoā
log
5G'Howëfimßo
_ämşř _BŠJ
hmägoM
Ę_ā¬__
_ENŚO _oßmoœ
-_G:Eh
HĽMIE'_O'O_ E_åm_:V_Ę_H
___;
32H
_Mā_mUm
_ý_28
ma_>_ÊP3
ma_Ê
___:
_Ś“_'_ß_M¿U__:_m;
_:¿Š_“_Š_“›_źł:lcš_-_U______Ĺ$3
H%__¿fižNH,ömā_:__m_u ___m¬č_'_
O¿_Nār_m1_wāg§_;m ñ
_gfiummm
HU_wU_“
U__H_U_:
Š3ā_EH$__";U__M: _ăM_SuH_č Ä)_F____'_§mÅ
i
Š _m_ _ __nm
“Š _Š mg ___ł_%_wś MO í_ M”Ęcm” mx; “___ _“mm I
I

Ęfiå
_āäuíŠ_:3__`_
_pu __wäŠ

MMma “___:_ ş¿d şh_ :__ œ_N___ mg _V2


G _Ê C6? D___: „___ Š
WU#5!
_āhnflo ł

_äë_m_
H_3
F_________

GZÅOGQE
_ŠHUm_
mfl_Um<Hñ<l_m_ÅNQH
_M
_āfi GOE_ OHHŠ
N
Ŝ_ ma _„mą N___¶ Ê* ¬_ _ N_ œ_`_œ_Q3œfimœœmž ßnœœ q_E__~w gg m_â_
I I

_
_`__ämuwwm
3Ê: _“__fl__ Ê” _:_m__ _ U_ §“_ =_ _„_ _M53_ _“___mk
_ b
Ł- Qäflfi m__¬_ _1h_ Ê_“_
Ê
I _'I I

Qpm: œfiœmmnšümam_św m¿_ _ _ ş


m_âÊ mam _hmmm:Hmmë ąńœm Qāœ n¿ÊM3 cś

GH
G
bmw:Hm_EUMNŃ mmmE mś _äm_F3œhœm
___G
m¿= __Ŝ_ _;U ____ _nn

MŚ ąā __ā_m _Ewa m__ë_ cd: mfi_m_ ş_“_:m şhmā _mhmäm__œœ_4 _ __šmfl


123 m“œ:__ Q_E_Ń__H: _
:Ę_m___3
UĘNO
_ń__š
fifi
_ ąâ_
qq _Hgřuœ wś” “hmmœänœ“_M“__ 3; ____m_H
„___ _“___
' Q I _-

_ _āŜ_ëfi_9m¬n_gJo_fiwşł
_wEgßm
wdfllœxz
Ę__E_:šn_ _; _ œ_=__ā_ ä` “;:_ =_U:_ñă
āĘ_ ß_ :_¬_H_
_Í _EE _g_ mmm: ng: _ _¬m_ _: _Hm:_m__ _H _: FE: œ__ fl$_ â_:
3_
_DvH¬flUZ=NO<Åfiflb
U=JNG_ĘH_:flMOmQoŠĘOGOZ:H$WD_<HOŜĘQfimŠ_Ü
@OZU¬Ê_ |í _ w_Ń___šë
_“Na E_Q
Ê_NEC$M¿Ę5u_g___ä
_ŠflåON_m_:Eo_NĆEnœŠä|m=_m5__N9_u¬_wŠ=:_ Hh_52¿_œzāfiäš
Ź _mşäoga*__
gm_ ¿U¿_%ÜEOÊĘ
ÊĘ
0:5
_ _N0o_ā_
U_:8UO__Š_ovH
_HEM__ EN Eāäœ
:ma
MÊkp;
“kr
NEĘUŃ
N20
“__“H__U_E MÊœ_ g_ mm _ Owa :E
waw
;___ _Fm _mmmh _ mam
_ wow :uw _ Ŝš
m m__h_m _ Q3
_“_
I'Í_i¿V_ÄŃUS
___'-IMÅLF _ œ_:vNEOT_Q____V§
Euşwo
__oñamml
_O$H__w%
A%_m__o¿_W__3_L
ę_m_r_Ą¶_:m_owāŸHO
figmQvg°_Hu_

D www
Në 3 M_H*Hmm_u hmm:hh __m____,_;N mu Q2”
WŃGN
QŃ3
_Jł

-1̀|____\I_` I I

Ê_0_Ê__
23
_nEH_
gRä_8=ä
_äuåo
UŠ_ON_ā_OmšDä_2O_H105
m%“_NO'_
___ ßä_ _ L __
__
__ _
___
*__ __w__w_Em mg: œ;__œuā ;mąEwą „mm
___ mmš
_

ĘSŠMŠ
Š_Hflümëř
Eşfihfixœß r

__œfl=mŠ
U_<Oafi_ml_m_g<OflÅ& 3pw _HG3; _Ś _Š _Š
_Ź _Ę_:__ _wśÜ
ž%_2_=3:5
m^3UĘo_āfläo
cĘ_2m=__Ê
nč_5uUW_¿mńāN:_ë9Hmom

_
ma _Ś
wś _Š m_:” _awmEh who” _ _ _Nä œ_œmœ__më 2 ____ä

ÊR2wś Ę;Ê: “Š _
__ _Ś wś Q5 O
ŠÊ 32
gg
QÊÜ
_¿_š
©372Ę_
¿_
U_ E_E5_E„_H9u“ń_U5%oL=_N$8_Wo_ „|_œfi H

Eoäm_
Êœ œwā„św Ęâ ą:_W_`_ “ *Ją mam „HmmĘmm_mm__mc_L _ąœh

_ _ _ œ flœœ§m_m__š_ m_m=__ mäl ąœœ33 _äāQ2: _Ś

N*
ĽOEääo M”Ê„Hgńām Ęām má: Š: m__m_ąsfl *_ `_m_ gg
ă mhœž

I1|

9:: :mm
__ __ __ FĘ: mmm: Qmœ_
__m_@ mmm? mg: ž___m_ mmm? wmœ
17

TABL. 5. KAPITAŁ, KOSZTY PRODUKCJII DOCHODY


MNIEJSZYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W ROKU 1927/28
Wielkość gospodarstw
Wyszczególnienie 7¿_,Í_`3 3_75 \5_m ¿¿`}fI5 I5_30” 3O_5Ü"'2_5Ü
ha 1 Im ha l ha ha ha. ha

Liczba gospodarstw wziętych do obliczeń


Polska. _ . . . _ 15; 94; 241! 190 207p 57 804
Woj. centralne _ 3' F- ' 1 17
,, wschodnie . _ _ mię 19 135
,, zachodnie . . 2 ='- ¬_'= '¬~=>
|i›|-B2* C-GUS-'-1 ~E.'U2"F="
._ " "'U"'-J
1-9' 18 1321
południowa _ 10 C5[S
l'®'F~"C›JU1 104 48, '28 3 255
Kapitał, koszty produkcji i dochody w zlotych na ha
Polska ^ ' f
Kapitał czynny . . 5847 4-791r3887a 3113. 2664- 234-9 3423
W tom: - _
gruntowy . _ . . 3198' 2 830 '2 3471 852 1 590 1374 2040
budowlanv . _ _ 1082 100 U 838 052 513 471» 730
Kapitałbicrnyo . . 173 216 221 320 201' 170 211
Koszty produkcji bez
oprocentowania ka- | »
pitału czynnego . 783 615 430 359 301 275 400
Dochód brutto . . 964 861 656 570 493 469 610
Dochód czysty . . 1811 246 217; 211 192 194 210
I
Woj. ccritralnc
Kapitał nżfay-'11115-' . . 5342 4559 3495 3030 2920' 3180 3318
W tem.:
gruntowy . . . . 279512669 1931 I827 1844 2022 1961
budowlany . _ . . 1042' 956 752 567' 4671 442 638
Kapitał bierllyo. . li-'Ż 241 224 197 E309 238 214
Koszty produkcji = _
bez opi'ocenl.owa- | F
nia kapitału czyn- «
nego . . . _ _ _ 1011,11' 708 403 305 3231 3511 424
niißiioo bfumi . . oai 997' ooo 589' 552 855 ooo
Docliúd cz}.«'st.y _ . --53 2 8*".J 230 224' 229 301 230

_ Woj. ¬wscl1odnie 1 I
kapitał czynny . - * 1030 184 4 1751 13331 1201 1513
W tem:
6f1111t0wY . . . . - 497 917 108: 766 765 869
bpdowlany . . . . - 635 509 357, 238 208 312
kapitał biornya. _ -- 1 21, 230 130L 811 08 114
Koszty p1'odui‹.cji 1
bez oprocentowa- '
ma kapitału czyn-
pllüäü . . . _ . _ -- 3031 2811 244 175 1111 208
Dochód brutto . _ -- 387' 370 309 2051 207 303
Dochód czş'st.5' . ~- , 24 922 125| 90? 00 95
0 133111;-¬'i.
Źrod ło: Dane Wydziału Ekonomiki Drobn ch Gospodarstw
Wiejskich w Państwowym Instytucie Nauko ' Ä 5 arstw Wiej-
skich W Puławach. \'Ę'-""'H" '.'Ŝ"¿,`
M.EJ.ł}' RÜCZIIÍR, Igju. \""›ł__ I-xfą 2
r _| ¿¬ -_
_. -'T' J
¬.¬._ -'J' 'of _

I '-fr?? __ -'-Z
1' ‹' 'Z'-'ff 1 Ĺ?
-' S 11

Í?`-.`-› 1
r3
1-\'7."›
Š

.__ 13.__

TABL. 5. KAPITAŁ, KOSZTY PRODUKCJI I DOCHODY MNIEJ


SZYCH GOSPODARSTW ROLNYOH W ROKU 1927/'28 (doll.)

Wielkość gospodarstw
\.\‹'yszczß;¿;ó111i011ie ¿,___š 3__5 0 5_w IÜ_Iś”|I5"_'3Ü |3O_,__|Ü 2“_5Ü
ku. , 1112 ha 8 Im; 1 ha f hu l Im

W0j_ zaul'10dni1_' I

Iíapitał czynnş' _ _ 31(l105 024 8700'8139'2023_28 86 3 -1311


W tem: 1
gruntowy . , _ 2 0901 S651 1381 13001368 11 99
hLIdOW]aI1}' . _ . _ 11385 2 118
Í
1635 1034' 852' 815
1356
_[U

l"Ĺ11.pit.'¿1_ł bierny 1:1. _ 228"1 IR?- 3131» f'1-»"1-H 3311. 7277 38|
Kuszty pr0duk1¬:_ji
Lu-12 0pr0c1:'.nl0w.“1-
nia kapital1.1 (rzym-
n0g0_.._.. 'Í I li 'J 82351
D01.'.h0dl1r11"1_t0 _ _ I 313!_l E218'
-Í:-'18'
73fi
51,11
768'
"›3=`š'
ti HU
3 ÍIŠ3 082
D111:ł11íd czysty _ _ F199 732
192 333 ISS 2157 25Ü ':ł3í;i 2811
\\'0j. pułudniuwv
I'{11};1i1ał czynny _ _ 8188? 5 022h1 ÍŠ74 ĄÊÊÍ1 Íł' 280 3 (150 /1 (1372
W tem:
gruntowy , . , _ 3540 3 070' 3164 2831 3 068 2 480 3075
budowlany _ _ . 1 815 1 100 859 751 610 291 901
Kapitał l;1i9r11y.›:1. , _ 203' "I -`“Í1{'i 102 'I 51 181 87
Ixluszty p1'u(l1.1l‹cji 137
bez 0prnc1;'nt.0wa-
nia kapitału ‹1z;1'1:1-
nego _ _ _ _ . _ 627 ÜŸÜ 11- zł 9 883 2781 148
Düchód ł'1r11Lt0 _ _ 436
D01'I'1ód 0231813' _ _
8760 ČŠÜÜ' lj 5 G ~ 889« 870 288 G538
:3-'19 E230 :?żłT"_ 210_ 107 182 "¿J"'¿')\'.'|
1-flą-li

2- Długi.

TABL. 0. CENY 2121111 PRzY s1›nzE0AżY GAŁYGH MAJĄT-


Ków w WOLNYM 0BROc1E w 1928 ROKU
¿11fu11e.1 2 2z1budn'1~.'a11iami Zienlia hez I-!ab11(10w;1ń
, słab- ' licha, V słab- Ií1'h;1,
RUR bUm` sza pías- bum' sza 1 pias-
` 088- 1:i0bra żyt_ Czysta _ gaf .d0b1'a_ ży¿_ czysta
(zrnpy U0' ZÍÍ" nio- oraz no' z5Ít` niu- Graz
\'mj1;'wc'11'l1ctw p5¿Ê"` ma kartü¬ pod- P57*e"" ma kartu-Ĺ pod-
na I 1 Hana 1_1n0kł:-1 na 1 flarm 1n0k«l11
Ceny za hektar -- W złotych

1='‹›1s1‹a _ 1927 2080' 1810 1410 990 1820 1480111100 760


1928 3 430 2880 2820'1840 289012280 1880 1130
\'\"11j_ 1¬1}I1|1¬11l'111_- 3 315111 288012180 1800 2870 2:51:10 1710 I 11311
,, ¬ws1:lm(lI1_ I 5111.1) 108011870 870 1310 1210 820 3311
_.. 7_acl11›1¿1n. 3 890 808002880 1880 2780_2280"17u0 I 121]
1, |111łULll1. . -Í1 IMÍI 878013010 2240 8700,8000,24801 'I 'WH
*I--

~- 19 __í,__

12 .P HO-
02188 v.D0wLA,RYBoŁ
B0LN10Two o-1
TABL. 1. UZYTKOWANIE GR
2%Ê”'-1 ow*E
"12 '¿2‹-› POLSCE
P0' Grun- i Pa- Inne
wierz- Łąki stwi- 1,1185' ÊÜÊMY
I ¬ _ chma- ÊY " z_ýtk1_
u-
(_zr\1|¬.'y w111e.wód?_tW ÜgúłÜm\ Orne Ska 1.1113 __
erzchui _
O 0 W odsetkach 0gól1:1ejI powi
0,7 24-,1 10,4'
Polska. _ _ _ .I 100,0 18,01 10,2' 8,8 7,0 19,5) 8,8
W0j_ 1_:11'.nŁ1':_1_ln1~ _ _ _ 100,0 50, 5,7 28,96 10,3
v\"=z1"h1_1(1I1iŁ* 100,0 35,8' 'l':?.,8 3,8' 21,1 7,2
Ĺ: zzłz-j111›dn1e0` Ĺ Ĺ\ 100,0\110,'7'j 7,2 9,0* 25,7 í'1,`Íł
,, püłmlniowe _ _ 100,0 198,121 11,1, W NIEKTORYCH
TABL. 2. UżY'rK0wAN1E_ GRUNTOW
PAENSTWAGH
Lasy W ;D _.O 1111131112-j
0' 0'
lšrunty 0r111=_'~.'.' °J",, “_-'Ü ogólnuej p0Wif_+rzŁ'.h11í
11110.-'lerzcillli
_=\us'trja _ _ 37
01 'I

1' l 1 |1 Ł Ł Q
60 (l2.ecI11'›sł1¬m'u1:ja _ _ 33
31
Węgrş' _ _ _ _ _ _ Jugosławja
P 0 I8 k 8 _ _ 49 "' I I Í

'27
M1- Niemcy Ó I' Ü

25
Niemvßy _ _ _ _ 43 lłun1unja_ 24
l

H11mun_1a _ _ _ _ 111,3 r' Nurwegja _ i

C2.|"1¬:l108ł0\'1':310Ja1 _ _ _ P 01 8k a O
*211-
Wluclly _ _ _ _ _ Í1-2 '10
Francj 9. O

'16
l¬` ram cj 0. _ _ _ _ 111 Włoclly 'I I ł

J11g08_ła¬w_| 11. _ _ _ _ , 26 _ _ '12


1'\u8tI'_|0_ _ _ _ _ _ _ 23 Węgry O I

O

O
I

Ü
7
Szwecja _ _ _ _ _ _ 9 Holandja. _
TABL. 3. ZASIEWY WAŻNIEJSZYCH ZIEMIOPŁODOW
W POLSCE W LATACH 1909--1913 ORAZ 1925-1929
` ' Z'e1:n-*Bura-
1.
Ĺmpy Lata
J1 _.Lyto ¬ -
glęiāä `Ow1es n1a_-
kx 121 cu-
l~rc'We
_ '_ _
\\'0j0wó{l2 tw \
¿±ífl_l_Í

Powierzchnia zasiana W tys. hektarów


POISR8 _ .
5 0876, I-'F 265 274-96 2404]
1909--13 13530
168
11925-29 1337 56721150 2026 24179 206
1929 14-27 5 798 1 259- 2192 2636 239
22110 098 1180 |-1- 72
“"'.i- 1?1.'ntr11ln|_= 1009-13 1897 2080 382) "U1 8 78
1925-'29 fl-76 812. 1'-"-GCI' I-2-1°.«'l|3Ł' 83')
'IÜŹŻQ 490 ,2708 E211 1|
1-in-|-'Ł hufl'

3115
.¬ w±¬1'l101_lnie 1009-13 '187 1208 262 f1›8'Šł|
1108
278 IÍHI "T
E'_»ł0!1» '1 Źłfl-5,
1'Ś_ł':2Í1--29
2:20 1272 :108 -'1 0| 1` !1'_`1:1 |-'-Ł-Ł Ę.-"|rE.1'ł_I>

l 'lU'1Ê9
'__ 82*
?_:11'_ł|111\l1i1: lÜl)9-ÍÍÅ 131
“ 930 '1 0 F1-
2811
-Il-Č'1"7'.
1132 1 « 98
Ê-1851 171
ÍÜÊÍI 29 1053 L
*Ed 1
Í
fl-Űfi'1 I '13
Ü8Ü| 'I 31'; I-l

'1'_ł`2Ü Hi!!-
HW? 5'-22), 0
1000- -'íf'-"- 0 538 % T00 3 01
20
I

1¬ [ml|11lI11'›\\'1> po

7 E12 3 12 :T177 Íriłfł


'I H'_'IłÍ_"1--_._ 'Í'-*'- 11-38
84 IŠĹ 3 "13 I HIM.3 5170 „ 20
151221 _Ü Ílfłå _ ÜŠ
J-|
___20_..
í

G*l'JD-11'
"1.°`1"1F"2.*1.°š.°`Ż.°ł*¦2›.":.
¬"'I0ü'¦D\ßC\`l@l*'-ŠGG '-=š'~=1'l"~ "-"""'1G`*l '-'-.1'G\1'¦å¦> """"-Ü'-Iå'
<l"fl"G'Ql'Ńfi'I'¦Il¦OCßf.V5'Q'1¦l" "'-"'|"f"¬"' G'IG^l"`ř~l
Buraki cuhzrowe
_1ł¿ ___ _ ií:±____1__ . _ ___ ._1_._ _-

1-

°*2.“?.. c;-ÍacÍr¬-
:'-
'SOUŁFJ
'l
'¦""."-'}I"-'
I-
Djfilfl-4
|' -I'
"-.'l"¬..'Ĺ”'¬"-O
I'

"¿'l'G*IC73
I- l "-=;~.9'‹=. =¬=
[“"'Gl¬-."'.¦'-'-ł
'IS

c:>-‹-<1' Cl'-"¦'|f'.> 'Í-:}l-111,:) afā U1' |O


247,9264,6257,9224-,6 226,224-7,3213,6267,7276 31 ííí

Znemnlakl
222191

flnœflqøwoofl WQQ 2%? 'z


'CI'-'CDCD
ø'- l'- n
'-L'_.Ü.
1
dśdámćdåmm ¬=m *#0 IIHĘQÊ
'--1*-21"-'Í' Í 51.3 Ü,8
OlG\11"'C.*'Z\1-|t'.\l¬|'-|(¦\1C\1°'‹¬|
Owies
_1.,__i .__ __.___í_ .

møøœmofiugcâą <='q_<=~§i=*'-1 '-_[_I¬-;_~"='›'~§_ "š'lG'“'l'Z$'


I* I"" Ii
<IIGŻ>L."'.'.¬"
‹l"`‹1¦`‹:Š`c~í`aŠ`a5`c~í`c×1›ocø
1-11'-są-11-| 'f-41-11-11-|'1"'|
z-':„«':.-::..- a-|".'~:'.¬':› C'T;'Ż"¦"."'Z1 C¬"¦-"N~1")

jęczmień

W
kwiminlitoanachli
JTJGOOQ -¬."'.7i'fI}-I? '2'J'aZ.'.T..`›..'T`J
""' °Š."T.¬"1°°.'“'Ź..°c?..°ł"Í."' .Ł I'

C¬'32`.72='-'-fi'
I li

9.8 |›'2~0'Z'›-"'!'
I'

l""'|"¬'I` 'In
I' f'

t¬-'1-11-lu-4|:-|ż"-¬"-HJD1'-'O 1U,7 12,6


lDl¦DlO1¦DC0®l0l0\¦D!“' G-I-11?? C-q'II'l|'@|I|l

Żyto

__1_:_ _„í :..___'-- 1: __ ¬ -- Ż J l_ -l_- 1 --_1I-- _ _


Q-í_

œlßb-0āC~1'd*'c'MD1-_¦_13ü ""'H"Ŝ'“|': '3Ü'Š`1'-If Í-i'.-`-1'¦."'.Í"}`\ ~'.""¦ß0-¦"'Ĺ'


onnz
192 -1929 ŁĆĆŁÍÃĆŚÅĆQŚ
1-Ilş-l¶I"l1-11-41-41-11-4?-|¬l"'Í
~':'Í'..'.'Ãl--
1 f'

-'Í.*.'~1~':-1
1' 0» 8 r~

."'.~|":'1.~:¬":Í
I' 1| I \.

~¦;.".3"--".'H~'¦)
I.

Pszenica
1

Lata 19221923192419251926 1927 1926 1929 1929 15.129 1929 1929


1909-13 1925-29 1909'-13 19'25- *E9 13
1909--~ 1925-29 1909-131925-29 1909-1925--'13 29

'Í'

OGÓLWzLWP
lw1AE9ŻMN0Tl9oIEA-PJŁ1SCNo9ZDH1YYzßl3C0wHOLscló-: n
Í

'I

‹=|¦ L'‹.'nlralnC'- wschodnie zachodnie połudnwwf'


Il Í"" Ü*
Ii 'IH fi

Grupy
województw
Poßka. W
oj
TABL.
_ od I
H_

_
œœi
=o_ŠNUÜJ
Š
2m,oflĘ
N
UQMZF>ON_dmH_QN_=_HONU~_gH_m
M_NOHNN
:NŃšĽ`_LNO<Ê_ _ Y :_cufimmuvkl
mxdhfiœ
mm__
_ :;_:__mfišo
_ĽGJ
œ_ƒ__ä=__c
u:Nm_›N5___HN
Olr_h_“_wJ5:u_@Ü_H_m_ E: _:N:ă 9: gr” œā
ßúà NGN :Ń ma__ 2: ä_á mg _“__m_:Ê Ê: :cm hmm :mm _M_ _J_m_ hm;

2; 2: mäfi Em EW Q: ßœ Ó: O: _Hăfi _HmMu: mm: ma _ww:__ mj _A__m_ :Ę _


:_ :__ Mur:

__
_
N2F:FmF:pb ____o_papapg mus _ŠMŚ wś œ_h_ “uw M¶:_ Q: h¿_% ¬¬œ_ Q2 mmm h_ _ _ _

Š
_' Dß_ 2_ _m3u_

_Nqmo
M__ä@fi_|N@WOm=m= wś _Šœ_W œflgFm œ_:F2Ń:P2 NHm_ñ _ H_ ¿_ąž Q): m__œ _:M _:__ N23 ___¿_w¿____ m____ d_ _+_ :___

N _ F3Ń: “U2 ŃÄZ mfiofi múm? _rw mfiœ®¿“ Q2 _


Z3:paF:Ę h;@fm ___¿ _'Ê n___ ___'_“__f_r__“

pgF2 h_Š
Ü2 :_NaF2ga m¶m_ __2 ___J__:_ ÊJW md* __wś
¶_m_v_ „F2 m¿___ fi__œ_ _M32 Ę: œá œ¿fl

m_Iām_Ü| ä__äl_lń_äz m_|mOm__ _M_ m|m_ _m _ m_Il®om_ m |m œ_ œ__| m©m__ _wmłlmmńä m__|œ©gd mml__mmm
Nfl@_ ŃNGM úflâfi mfläfi GŃGH řN@_ œflfifi Gflfifi m__Mm: Gm@_ œm__m_ _ mma:

_'__
.

_äāhëä__āäł 2_ _: _ Um__2_ m_E_š __L*_fi_ _ ü_$_J__:__h_: _ '_ą


N`

_=§Šnę_Šmgšz
š_
oŠ':m_H¿_Ogā___:0_;:ā_N=31_OG_ yw _M2G6Ê: ąm: nas m__?_ N:
_W mmaQ2 _Š Ê:oś _2_1 m¬ą_ Q2 wwwM8 ąmM"F
“_ % _„hmm
Hhi¿:¬lÍœIMĽzĹ œdmā Ê*
Nhm_

__ş_ä _3_Ug_ _FH ona”
_
QHISS
Gflog”
W_lHQHmWHflIWoNhAVH
_H__ŠUfi_ŠE“_ ¿ŠE_J_WS
E _
_'H
N

Š l___I_H _

_Š _Ś Q2 „M5 _ onaŠœQmnaÊ:
Gmpm
O I
_-_ I

_SEN

og :Ó mg wg wg *NS_Ę _:M _Ê :E mœp gw bg gm :um :_ _Ę __ÜÊœ „hm mmm _HŠH


MÜ N_m _ 2" „__*__ mm *H Il

:G mam _“hm _ mč_ _ _ww _“wm ccm Ę: ąąm :_ _:___

M Ÿ

œfimoœ Êœ Qœœ %__ _q4_ ¶_ _œ _E2_ŻM”¿__ \hfl_œ___Å


nfl_ ;E
__ m__h_:_ Ęmm mśm _“Šm__flw_ *___flfih_ _„_ â _ _¿_m_ m_ _„flm
__”__H_ł mimš
_$3EfiMN
V_mż
_Ü:_ Ê_ 7_o_E
m_ E“_NH3_ 5ünH

R2
_mźāCŠ ___m_œ_ A
Ę: A
šœ :W_WŠ _mm
____
__Ü

I.IUO
__I.
._I'
I
_ m¬_ _ 5_ ; ..I Ü
I
I_ -__- I
I
I Ü
OI Ü'
I I
I_I -
_I IO
Q

'I

. I ,

II
I
_-_I
O
_I
_'_-Ü
__
__`
v_=§_:NmL_ _|_¿:_:_ _bŃ_
.ÜI.
O'II
1
_1:5
=_ _ w_N_:_ *_ _=_EiÊhĘL_ _ :ā_ __ d_ _ _ _¬:_
___§___
_„ _ _ __¬___:
_ _: _ _t __ œ_ _ă_ w_ ú ___Ü_I_

Q
Ü-_

ń_ ;_Ń_m::_ œm¬fl_fi *_ _~E_ł _ žw_` _äw oøxgšv


___ ` ä*_mP§___o/_
m_m_2 J_ _ M
_ o_EĘEŜ uø_ __P_ šg_:_h_ _._____. _I-_I

__3¬5
_ w_ _`_ ä: cş:fl_=_ńN:U__ '_cJ_,
2=2m_ _:_
_w___ ā_ $ _
_:____:_
œŃ¶%H=Ę=v_

gru Oā__fl_ H_g_ _U _`_ ;_ _›_ _


:mg
_,__±__|_ _.±_-_

YABL.7.Pn ZECIĘTNETAOH
ZBIORY WSZECHŚWIATOWE
1924'-1928
W LA-

Milj on 3; Owies M ilj ony:


ifālønißß kwin [ah
kwintali
Zbiór wszec}'1świato\\'}' _ 665
zbiór w5m„~cl1świa.t ow); _ 1133
w tem:
W tem: St. Zjednoczone A. P. - 199
St. Zjednoczone A. P. _ 225
Z. są S- R_ _ 1 1 0 1 _ 129
Z. S. S. R. _ _ _ _ _ _ 199
Kanada _ _ _ _ _ _ _ 64
Kanada _ __ __ _ _ _ _ 113
Niemcy _ _ _ _ 62
Lnåjg Brytyjskie _ _ 89 Francja _ _ _ _ _ _ 49
Francja _ _ _ _ _ 76 Wielka Brytanja _ 25
Argentyna _ _ _ 63" _ zo
58 P0 I s k a _ _ _ _ _
Włochy _ _ Czechosłowacja _ _ III-
Auetralja _ - 39 Argentyna _ _ _ - 9
_Hiszpanja _ 38
31 Rumunja _ _ _ _ l

Niemcy _ _ _ Włochy _ _ _ I

Rumunja _ 27 Hiszpanja _ _ _ Ü Ê-flfiflâ


Węgry _ __ _ _ _ zo
-Jllgosławja _ _ _ _ 20 M ilj un 1'
15
Ziemniaki
P ol 8 R a _ _ _ _ _ kWinta.li
Wielka Brytanja _ _ _ 14
Czechoslo wacja _ _ II Z hiör wszecłnświato W 1.-' _ 'l 7313
w tem:
Żytu Miljnnş' Z. S. S. R. _ _ _ 398
kwintali Niemcy _ _ _ _ _ 375
Po1s ka _ _ _ _z_1n
Zbiór wszncl:|Ś\\'iulowy _ -436 Francja _ _ _ _ _ _ _ 141
St. Zjednoczone A. P. , 107
W tem: Czechosłowacja _ _ _ _ 76
Z.S_S.R. _ _ _ 218 Wielka Brytanja _ _ §I
_Niemcy _ _ _ _ 71 I-Iiszpanja _ _ _ _ _ 33
Polska _ _ _ ss Kanada _ _ _ _ _ 22
Czechosłowacja _ _ _ l 14 Włochy _ _ 20
St. Zjednoczone A. P. Ü 13 Rumunja _ _ 1

Fşjfinßia _ _ _ _ _ _ 9 Węgry _ __ _ _ _ _ 19
Węgry. _ _ _ _ _ - 7 _Iugosławja _ _ _ I _._
Hzszpanja _ _ 6 Argentyna _ _ _ _ 8

Jęczmień M Í lj o 11 3* Buraki eukrowe M ilj ony


kwilltali kwintali

Zbiór wezcchś'wi:1tov\'y _ 351 Zbiór wszechświa.towy _ 578


W tem: W tem:
St. Zjednoczone A. P. _ Niemcy _ _ _ _ _ _ _ 1116
52
Z.S_S_R. _ _ _ _ _ - Z. S. S. R. _ _ _ _ _ _ 77
49
Czechosłowacja _ _ _ _ 77
§`ü@m'=‹Y._.... 27
St. Zjednoczone A. P. _ 57
“die Br t"skie _ _ _ 26
Kanada S? _ _ 22 Francja _ _ _ _ _ _ 55
Hifißpflnja _ _ _ 20 PoI5 k a _ _ _ _ _ 39
Polska _ _ _
I

Włochy _ _ _ _ _ 25
_ 13
I-Iiszpanja _ _ _ _ _ Lo
Rumunia _ _ _ _ 'l' 12
_ 14
Czechosłowacja _ _ _ I2 Węgry __ _ _ _ _ _
Vhell-na Brytania _ _ II
II Rumunja _ _ _ _ _
Wielka Brytania _ _ 9
Ffflflßifl _ _ _ _ _ II
_ 7
Węgry. _ _ _ _ _ 5 Jugosławia _ _ _ _

'D
.._24_.

TABL. 7. PRZECIĘTNE ZBIORY WSZEOHŚWIATOWE W LA-


TACH 1924--1928 (doll.)
Len nasienie 1\-Iiljony Konopie nasienie Miljony
kwintali kwintali
Zbiór wszechświatowy _ 17,7 Zbiór wszechświatoivy _ 5,6
W tem: W tem:
Argentyna _ _ _ _ _ _ FÜ z_ 5_ 5_ R_ _
St. Zjednoczone A. P. _ P D1 5 k a _ ` ' ° '
Z. S__ S. R. _._ -___ z 1 . Rumunia __ ___ __ __ OII

älşäādāfytylshe - - ` Czechosłowacja _ 0,1


I- ' I- . . I I I' I I I I

P o1 s k a _ _ _ _ ęgry O I
Francja _ _ _
Włochy _ _ _ _ _ _ _
Czechosłowacja _ _ _ Konopie włókno Mlljonş'
Rumunja _ _ _ _ _ 9." f0"_9.¦'".0F`9“Ń H :-'|‹›ch ~r_›w0\ø kwmtali
Zbiór wszechświatovvş-' _ 5,-1
Len włókno Miljonyj W _em
kwłfltflll z. s. 8. R. _
Zbiór wszechświatowy _ 5,5 Włochy _ _ _
W tem: _jugoslawja _ _
Z_S.S_R. _ _ _ _ _ 3,2 Polska _ _ "
Polska _ _ _ o_5 Rumunja _ _ :_
Francja _ _ _ _ _ o_2 Węgry _ _ _ _ _
Czechosłowacja _ _ _ o_1 Czechosłowacja _ _
_Iugosławja _ _ _ _ o,1 Hiszpanja _ _ _ _9 °9.':=.P|_HH:}(._"_;'~-Q=|\$

TABL. 8. LASY W POLSCE W 1926 R.

Drze wostan
Powierzchnia W Oåsetkacłl Normalna roczna Pro-
W tj_ s. ho 03 ne] P0
wierzchni _ _
dul\f_.]a (przyrost) drewna
zalesionej

Ogółem _ _ .7976 Iglaste _ _ 75 Ogó-


Grupy łem
Własność: województw 'la-h
'teńrWn-Hz państ
sóww.
państwowa _ 2516 Sosna. _ _ 60 ___ _
kościelna . _ _ 8.5 świerk _ _ 12 Wmålíß;
publ__ ' _ _ _ _ ¿

prywatna. _ 5290 .
w tem: Liśeiazm . 25 P°1S*fß - - ' 21›4 31*
większa _ _ 4379 Dąb _ _ _ _ 5 Woj.cent.ralne 6,4 3,1
mniejsza _ _ _ 693 Inne _ _ _ 20 H wschodnie 681 213
grunty ,_ zachodnie '2,.3 1,5
wspólne _ _ _ 218 __ południowe' 6,1: 1,1
E_%__H_h„
E3Š
E3Š
E3_Š%änäńf
m___Ê_|
2_EĘQ
N'O _am_
_ÊuEœëmo
ŜOÄE230
Emma _ HM
vSEU _u__¬mO_U5_' W
_ÜWŃNUUWW
œş__O _5_Ę__w
fi_mä
M_“mi œå
gc*
_M_om_
MHF
aa
ü_n_ā
;ww
gm;
mu
äš
mx:ām_Ê
gm:__
__ Š? gn
_ Ϝm
_M23
ëw_wa
ëm
Ę_ON¿_
QEDM
Omăm
măfimā
Më330
_E_EH_
¶_ _%:_om
% mmā map “Uta mmm
āgāšfl
Mm_āāāŠ
5=Wmma_āźnOŜ_Q_äā
_2Om_ 3
mmm _:Q:mw _m__ëmwpß :Ę2; _Ram1¿

x_:mu:_U:m_:m_fiH` N

®N®___ Ê:
mh “
*Em F2? mm?
? EE_ _Mëfi _U
m__ _Nh_ _¶ _“wm

GE ow” mru :WN HO" mmm “mh &: řä


I __

Ű C _ł N _H H % H”

_EOQ œ
_hc M
_*mm Eh_
hmmfi _A
_Emœşœ
_` cmşm _mmm

2:
:E
Č_v “T_ 0: ma "Hm _mwâpg gw mam

npm
ś _“Ed ga gc
__ :Ę _flflœúw __
AMSMHQW
D
W_W_,
mam
ĘŠ_ __N
œm_N¬_ä$U_ _Ľ$ü_m5ž¬2_ ___

ßflāfi N_§____ gä* gflmfi G2: “mhz mmm: ng: mg:

:Ń_omZ'_om :A_cm:Í_Om :Å_Omrl_om ah_cm:f_om

2_ _w_____;
__:=_ g _, “F
'.
__.. Ê*
.______ F
.__II

œ_5*_2c_:_ 2_
-"-› Ü
I

TABL.10. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W NIEKTÓBYO


PAŃSTWACH EUROPEJSKIGH
'Na *Na
. 100 ha f _- 100 ha
P a ń 5 t W a Tysląœ powierz- P 11 ń 5 t W a fyblące jpowi
sztuk - chni sztuk 1 chni
1I ogólnej ogólnej]_L

Konie Bydło rogato


66 797?
I' I

Z. S. 5.11. . . ' 31 979' 1,5 Ĺ. b. 2:. H. . . L,


Pulska.. 40117 10,4 Ni‹'±11'u'.y . . . '18 414: 391
Ni|m1‹'.y . . _ 3 718 7,9 Francja . . . 15 ÜU6 2 7,.
Francja . _ . 2 936 5,3 P O I S k 3 . . 9 O57
Anglja . _ 1 297 5,4 Angüa .. _ 7 978,
Włochy _ . . I 050 3.-4 Włochy . _ . 7 -'tlllłlj
Węgry . . . 899 9,6 Czechüsłmvamfjja 11 691 3 31
czezhosłußm-j.-1 74 Š; 5,3 Hiszpanja . . 3 79-'11 7,5
Hiszpanja. . . (ii). 1,4 Danja . . . _ 3 031 70,;
Szwecja _ _ . 628 1,4 Szwecja. . _ . 2 898, 6.8
Danja I žil
13' 11,1 V\"çgr_v . . '1 819, 1 9,6
Trzoda chlewna Owce
z.s. 8. u. _ .| 12.5 234 1,2 Z. S. S. H. . _ 123 310;' 51
Niullcy . _ . 20100» 42,7 Anglja . . _ "24 592. Iüly
Francj:± . . . 6 017 IO,9 Hiszpanja . . E20 O67 3917
Hiszpanja . . 5 267 10,4 \Nł0Chy _ . . '12 350 3913
l" 0 8| s k a _ . la- 821-ł 11,4 Francja . . . '10 413 18,9
Danja . . _ . 3 616 84,2 Niemcy . _ . 3 U35 717
Anglja . . 3 398 14,0 P 0 l s k 8. . . 1 918% 4-JQ
Wł(›Łfihy .
Węgry .
. .
. _.
'2 850
2 5852
912 V\"ę'gr}' . . .
27,8 (`,1zer:husłuv\'a|'_ja
;I 573”
361
I 6,3
6,9
C.zechosł0wa‹:_|a 'E 539 18 , 1 Szwecja . . . 8061 1,3
Szwecja . . . 13691 3,1' Dzulja _ . . . I 233;" 514'
U w a g a. Dane dla poszczególnych krajów z lat 1925, 1926, 1927, 1928
1929.

TABL. 11. RYBOŁÓWSTWO MORSKIE W POLSCE


1925-T '
1925' 1929
1929 prze- 929
_ _ _ _ - _ 1
W'y=s2czugólnienie 1929 \\'yszczcg‹)ln1cn1e
nie , roczn.
roczn. _ _ _„__ 1,.
tys. kwzntaln
_

Liczba rybaków Ogólny _połów _ N


tysięcy _ . . . '_
I *zł 1,4 Płastugn . _ _ H-bo
Łodzi motorowvch 96 125 Łososie . . .
Łodzi niemotåro- Pßmuchlff . .
.Y.
wch......
81881 tysięcy sztuk
W
779 906
32
Śledzie . .
Szproty .
Przeciętny Í q 16 20 Węgorze _
roczny po- Inne '-="'-Mi'-=œ"-1' ›~lO Ęúvfißfl-Jfibñüh i '*. F"¿"ofiœmawom
38???W
łów rybakz\*YS-ZL 2,0


'II

il'hlil
'Il

2,6
I-1

__ 37 _.

DZIAŁ VI. ZRZESZENIA GOSPODARCZE

TABL. 1. STAN 1 RUCH KRAJOWYCH SPOŁEK AKGYJNYGH


w PoLscE w 1929 11.11
lflano t.yn\|'za,snwo
Ruch W ciągu 19-29 r.
Stan W dniu
, spółki - _ spam
31- Í'-Ü 1923 nowo- _PÜWIŜ - zlikwido-
Ĺ I
|
U J ,V 1'
założono hszenie A wane
' I I ' kapita-
1 - , 1 Rāpi- . , kapi-
Lioz- Kapitał 11,3- tał * łu: _ hgk ta!
ba W 111113.
` ` ó_ W Wmfll- 3 W
spo-_ milj-
I

s1›ó1@1„z, zł. ÊP lmüj.. z1.¿›


ek. I zł' | l

Ogółem . . _ . 14-4-3 2579,8 68 54,3 4-89,0 28 61,4'


Rolnictwo i hodowla 16" 8,11 (1,7 ni

fłórniotwo . . . . U6' 483,9 »1 0,8 -11,4 _-í_.

.Przemysł I11i11Ł'.1'¦1lny 88 67,6 :›:' 1,''CJ 9,8 L1 8,0


Hutnictwo _ . . . 17 337,6 -- _P1343 3 521)
Przo111ysl metalowy 61 61,9 3 0,91' 8:2; 1 6,0
P1'zo111ysł maszyno-
wy i elektrotoohn. 117i 1311,1 7" 8,z“ 45,8 1 0,1.
Obróbka. metali
szlaßhetnycll i Wy-
roby precyzyine . 10 2,11 of
Ü,3 A-

Przemysł:
cłlomiczny . . 113 1118,5 1-"- _|-Ł h-'I' 26,5 1 U,2
włókienniczv . 130 363,8 3Ü,i'_i 1 U,'l
|¬.›ap1ern1.cz},' _ 28| .'3fj,E_1_› '15,fi 1 0,2
skórzany _ . . . 1.3' 7,13 1,Ü
drzewny . . _ _ 93 233,2 9,11 3 Ü ,B
Sp‹›ży¬w'{'.zy _ . . *
1!-JE» 253,6 '"""liz"'-Ĺ~ĹQ°-1"' COUI l¬ E`z'22
'=+'E="'-J".'JC 35,1
odzieżowy i gulan- *
l.r.'._I'yj11y . . . . '25' 111,-'L '2 ‹ 0,5 12,8 I ,il
U,'|
jmllgrafiozny _ . . 41 18,9 _ii
0,2 'IH 0,1
łmdo¬wIany _ _ . 50 1-1,8 JL 1,4 2,8 1 U,-1
Ĺiřll. woda., olok-
i.ry1:znflšć . . . . 2/1 1116,8 gi ;iq
/11,5
ÍÍFH`~'ÍP1f', pralnia,
_laźnio . . . . _ . 152 A ¬í±-I zi; A

llaudol -towarowy . 207 _|-L. 8,2 7' 0,8


llundx-l pio11i|¿_'żn1.›' _ IM 2,5 fm 1,0
Inne . . . . _ _ _ 111 I-'-LS '- J'-"-"~J C. ¬-i="'~L-:L1 å-*SIG GO {~¬E.«'-1"~T.J1 0,1; ~í='ł-E. '-i='¿`.T2'-J'-='- f. "-J-'.JĽŁ'.Il
'Ił
'HIH-I'Il Ł' U,-I

:Ł Spółki, l~:t‹5r}-'ch zarząd zmljduje się W Polsce.


b Powięl±:szuuio kapi talu zaldadowego drogą subskrypcji, przelewów
Z i\`¿1Pi1ül11zapasowego, rezerwowego, zasobowogo, specjalnych rezerw
'W12 2}'S1'iÓW z lat ubiegłychi przewalutowań na złote w zlocie w myśl
f*¿'2P~}I'2.ądzenia Prezydenta R. P. z dn. 22. III 19:8 r. (Dz. U. R. P.
Ÿ“f- 38, poz. 352).
-___.... _-1-

TABL. 2. Rucn KRAJOWYCH SPOŁEK AKGYJNYGH


w PoLscE w LATACH 1928-1929
Spółki - - '
nowozałożone Powiększe~ Spółki zlikwidowane _
_"" "{¬""`"__"` nie kapitału ii Z" Ą `
Kapitaí
I
Rok Liczba eßëilzgtał _ i _ _ Líßßbā W milionach
fivółßk W,w miljonazh złomu SPÓ1°1< V _iíníl- złotych
I I
'En' ' 20 sm 27 7
¬ I-'
1926
1927 40 43 221 89 in
1928 78 -109 219 9 3
1929 68 54 | 174 28 | 64
U w a g a. Dane dla lat 19.16 i 1927 nie są calknwicic' D0ró_W
'~'~¿1nc z. następnemi, wobec zmiany W ustawoclaws-twin 1 wy\\'uła|1e]
.armany W źródle danych.

TABL. 3. ZYSK! I STRATY KRAJOWYCH SPÓŁEK AKCYJÍ.-_


NYCH ROLNICZYCH, GÓRNICZYCH I PRZEMYSŁOWYOĘ
W POLSCE W 1928 R. _-.

Spółki, które wy- Spółki. które


kazały zysk netto
__-_ 1-r _-l *
wykazały straty .
---- _ '- '_'

i Zysk netto i Stf_'.§y___


Gr'1r'Y Linz- gw „„<¿,fi% Linz- "¬„¬,** woA 70
ha |milj. kaåit. ba | rml; kapít.
_ 'ł B k,«4 _zło _
“P0 wła SPÓ Í Ü R: 2',1 0_ wła -
tych snego I tvch
_, ..mego
Ÿ
T
ł |
F

1927 475 123 146 21 619


°g°'°'“ ' ' ' ' 1928 494 151 Q5 'cz
Ęru "-A 1 s9f 36 5›
R0]nic,|;wn i llnduwlåł . 7 UŚ 1
(zornictwo _.. . . . _ 1"'› '
l- 11+ 1 UL
Przemysł m|nm'aIn_\-' . 39 1/8, IH' 'U il
Hutnictwo . _ _ . . 'l /ii. flf]
"27
1

Pr¿cn1ysl1Iwl.al0\\'y . 35 I 1-›-.-.L. am~:›C~Hh.


I-I 'Z-:Ę-."¦›.="'~ł'¦h iii "u"¦ '=:"- '*"C."1G 1-. .toI-¦. "~'~2t'<*.0ā '=¦.›1-gm-‹<¦›°'=
'I
ul'nl
'I'
'nl

Przemysł maszy_11nwy
8,6
I

1 elektrotechnlczny . M1' ll '18 3 15,1


Obróbka metali szla.Ł'.In'±t-
L

nyph i wyroby precy- „Bi


z3'Jne....... 5 |-
O II
Przemysł chemiczny . .'32 20 115* E2
'IF włókienniczy 625 15 15 6
TJ
|1zŁ|1i‹1'rniŁ'z3.-' *[5 13 ""-Łł'-... H 0
BI' skórzany _ _ H O 1,1' 2
1! d rz fe wn y . . 37 3. 14' 2
100 G
F1 spożywczy .
odzieżowy i ga- '
łfi 1-Ł -13~':›-.~i'-. t~:›' .›'¦"~ 'ĘZn~ŻiDŜ›~¦"'-40O\'¦› °.2lf
Í
iii,' 1
II

Ianteryjny 2 Í1
H' puligrafiffiznzf' 11') nl BL 0
11' budowlany . '27 . 3L F'-8 Ü:"'~"ł=ÍI".' » -u1-' l' ¦i|.Š'.›:"'~ł 6 O """¿'~L-l"‹LH"'-Ł ągşœş.
'F'*hu 0Śnāåß
"-.9øʦ'.l'h›
<ß*~I¬ā'¦‹ '›0:›%'II'I'IInaulna'J
1|

U W a F: fi. Dame' z.:m':1rte W tablicy dotyczą tych spółfik. które do


dn 25 maja 1930 r. xzzifleslalş-' niaterjały statystyczne za 19:8 r.
___.9Q__.
r Ę'

` _ 121118111: 1‹A1=11'AL0w A1‹cYJNYcu w 11181110


T"L`41=1Yc11 1='A1is'1'wAc11 w LATACH 1928 - 1828
I
1 P a ń 5 t W .C1
“- 1928
a_-
1 == 1929
__ _-
H w rmljünach zlotych

Slłłlly' Ż._jm'lnm".‹'_11I`|1' .-'\. |'_ 72


iu'
278
E
; 90 882“"
118781 11) 984
_ Aug”
Frau.1':_ja _ _ _ _ _ _ _ 's7'1' ÅJI 5 *Z/10
_ Belgja _ _ ŜU 11'.U Ii 710
' Wlunłly _ 22 T1114 3 M8
Ni1+1m'}; _ _ 23 803 'il (MIL
1 P0 I 8 k a _ _ 3 3 'l 'ŻŻJÊ1
1 CzBCl'11JSłU \\';11“ju _ _ _ _ _ I -I Il 1 9|.) 174
- - Ausl.r_|a _ _ _ _ _ _ _ _ Ü I Ü 1 ti-'1 1111
` TABL. 5. sP0Lnz11;-:L1'¬|11=: w 1'oLscE w1=:nŁUc. Ronzuów
w 1928 n.
____ *”*'Ĺ'=>i'-==3'_Ó_'=_1_ë'›_f'~;=_' __ ____
Ru1lz:j1'‹=: lizerłtr. | PU'
J 1'c1l.~5l-ca m' bez m_ws1:h0-'z|1;11'1- élą- puli]
~‹8r¬ü›1d›=i‹='1fli WM- war- ‹1z1i‹_z Skißi skie d“'“'
SZEIWH ' W'Ü
sza wy pum.
Stan W dniu 31. XII
l927I 11 893 4813729111781 274' 888 1 4-956
1928 13 981
Spoż5"w{f.11'.a _ . _ 531122
616' 4303' 1806 1 324 878 „_ 5559
97' 'I 5519 499 162 67 '2 998
Budiiwl.-mieszk. _ 710 iłüü *158- Í›¿|- 77 1 78 81
l{I'Pd§_.'I_0WB . ._ _ 5 U51 111 1 640]
'I

I 813 63|) 1881¬17u1


Iłolniczo-handlowe /171 81 117» 89 130 Ľ 7„ 95
Inne handlowe _ '192 18 8» Ê

ii.
F'

EU “B5 1:1* 88
b`uruw1":ow'o - war-
szLa|.uwe ._ ._ _ 216 33% 15:1' “Żyl- 33 2 U1
Ml81'.za.rski8, jaj-
ßzarskie ihodow. 1 1172 - u88= 21521 lfiżł 51 373
Inne rolnicze _ _ 3'2 Ü)
.-'l
Š
15 lll 1
liulniczo-przemysł. 58 fi 8 98 /17 ga.
8
lIII_1u przemysłowe 75 7 13'E 8 “.".'l li '18
Kslęgílrsku - wy-
fíř-1W1'1i‹":'¿.e _ _ _ 227' 1111 81 7 5 ¬ 23
Inne i riivukreśl. _ "31" 'su 28135 |
I 1 33 28¿ 104
Nowopowstałe W ciągu roku
1927 1899 111' 5491 286' 74' 37* 842
_ _
1`-'püßywßza
Budoal-111'
_., ' . neszk. _
_
1928
_ _
2230
569
180
132'
88

l
6
825
U81
8u„
698
1 "12
I.

27
8 › 50 884
9 889
' 80
'J
'\"fdYtf'\'~'e _ _ _ 896 -I'
ĘD
1.1)
3-9 309 F
Ü _ 20 191
1`{UlHÍlŹZl)-I1andllj“rÜ
3 '87 ‹-1 ›
X1
U
F'
1:-
ir - 8
inne handlowe
.*.›urüwc0v.'0 _ ¬wm-_
_ U1 1 Żł zi ,_,_i
8
aztatuwe _ _ _ 39 fi I '13 11| f"} 8
Mlimzarskie, jaj-
czarskieihfldfiw. 375 ißsí 154 1:1 1 72
ÍHII0 rolnicze _ _ -1--1
l{ulni(:.'¿0-przimivsl. 'Zł 5 1. _
I 1
lfllşł: przenlysłowe 18 1 1 7 I -Il' ‹-›
hslflfgarsku - wy- |

1iawni1';'_11 , _ _ 13 I
I. ł _S I' I' 1 5
'WH' I !IiPHkl'|_'_ś|_. 1321 9 13; 12 31 I I 111
__.30__

TABL. 8. s1'óŁBz1BLN1B NowoPowsTALE WEB


NA1-mnowoścl czLoN1‹ów W LATAGH 1928--19
Spóldzielllic, których założy-
ciele należą do naruduw‹j›~.-`__c.i Í W
Rak Ügó- ii 8 ` ` ¬` ii
01 i “_ 11
Grupy \\'‹›jf›w131l2.t\v łcm p__'
P01.. sluej '_ I_ nic- 2)' - wość
skie. i ru- Slfl' 1 miec- duw- 'i
J si1:1- 1 skiej. kicj skiej nie
skie] ' "'zn_a

Polska.. _ _ 1928 1551 745' 18' 488' 91 275'


W uj _ 1'.1'11|_ruln1'. I'

i\4.'s1_'.ł|1|d11i1'=': _ 799 .'›?1›łi| 13' 23IĹi“ (ii 'l7lL


,_' Y_."Ł1'.hu1'l11ir± _ 71 U8 - _' -- _ 8,
__ |›uh|Łl11iuwc_ _ G815» 131' 3' 432 ~- lu/ 1
Polska _ _ _192718991063í 13 586 19 17"; I 4
\~\"1__i _ rfvnl ralnc ._
i\1'sc.11udnic _ 9116 Ÿāñ /1' 38 ii lźł-"11
__ zachndnie _ _ 11| 1UU ~-- Ĺ -¬ 1l_ -- pn
' I
--
., 1_¬›ułud11i1›we_ _ 849 '208 9ł :'Ź1;'1'.'ł_ 'Bi '_ Í 1'
Polska. _ _ _ 1928 2230 1358; 14' 5721 30'. 2251
Wuj. 1_'.1:I1t_ral119 - › 7
i wscliiiilnia _ 1453 1 U97. 1/1' llxifi .Ê '[61 '2
__ zachoizlniu _ _ 113 94| -~- |' -¬- 19 I'
›- --
I „ piiiłudnicwe. _ 66/1- 1fi;',1| -_ J 11623, U U4
TABL. 7. czŁoN1‹ow11: sPóLBz1BLN1 sPożYwczYcH,{
NALBZACYCH Do zw1AzKów BBw1zYJNYc11 w NIE
KTÓRYCH PAŃSTWAGH w 1928 R.
I__iczha członków
___ __ _I _ ,, íxg I

P a ń 8 t W :zi i W "/0 "fu


W f.'}-':›Í¿1C‹'1Ch" Ogółłl Inic-
szkańców

15 991
WiulkaI3I'_\'l:111„i:1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 579
l"inl.andja _ _ _ _ 1111 '- 1'- 1 '-.1
W|¿'g_ry _ _ _ _ _ 838
l)an_|a _ _ _ 33'2
S2wajca1'ja _ _ `3!1'7
Szwecja _ _ _ Iłfiłi \
Eslonja _ _ _ _ 111]
1
Nicmcy _ _ _ _ _ 2 11 lu
(I2f'cł|nsłm\':_-1|'.ja _ _ 811;
l'_ŠHl¦_å','j3_ _ Ü Ó 1 I
338
1'-If'
li"'r:_111c-ja _ _ _ I I 11|
Austrjn _ _ '25-'1
N urw 11-gj a _ _ [U0 T
ł_.1'1łwa1 _ _ _ tirl
1-' UIS'-ku _ 769
llulałmlja _ 178
IJÍÍWÊ _ _ E34 1

lłumunja _ 11-.V2
Bulgarja _ --'17
27 =›'-*¬łå'-¦_~;'T¦.Í-ßāflifif-¦'lu.i~fił-a_'i"~\å:|C¦t~.¿Z7-'¦._"~'¦H"-1:'ti-1 H~§2'.“Hhikā\¦~:='Do\-=u:i›a1=\¦ H'=łü¦i ¬u~¦I
His'/_panja _ _ il'-'Hi
I
Ü
'll\¬"1‹I.uI'
'II'
hl'al
-'I
'ul'
'-I
'I
wl¬-Iwinl
di
.__31_

~.¿._¿3;, 8. U1"-'ADŁośc1 w POLSCE ocmszous w LATACH


1 1925-1929

- . Grupy wojc wódz t W


_ , 1025 1926 19:7 1q28 1020
Rodzaj fmny 'I

I
__-_Å-1-__i_i. - I
Ü l

í I

„rnlzkz _ _ _ _ 519 " 308 204 288 515

Wfljawcidztxwm: I
centralne _ _ _ _ _ U1-3 1 I IIÍ3 III5 I 7 fi ' IIII I
wschodnie' _ _ _ _ _ 3 » I I
fr I fl-
- p_0znańsI‹i|.' i 1um1nr-
_`sk1e__.__._ “:łł:_:' IUIB /L3 73 I IŹŻII
Śląskie _ _ _ _ 70, 3-5 21 H '17
puIud11iuw‹'e_ _ '28 53'? I 3-'I 29 i 7:8
Firm y: '
.__ I _,_
przełnyslrwxw _ _ _ 13;.: I 98 L nl I Ü II 133
llancllown _ _ 3753 19.3" _ 143 I l7fI 371
I krr±(Iyt‹n'n-_ H -112 /I ;_› 3
inne _ _ _ - - |
___-._
8
I
TABL. 9. LICZBA UPADŁOŚCI W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH
W LATACH 1925-1929
____T__
I
Puńgtxvz-1 _ 1925 19:6 ' 1927 I 1928 | 1929

I .
-'\Hā-'flja _ _ _ 5018' 1»."a_':.±'zí ;(178 1+ /;S4 L 'Š' ÍČÍIÍ'1l
~*\"SH'.i=1 _ _ _ _ 1381' (5311. 6-17 BE-III 581
fl1?«'=_"|=‹›s1‹›»¬.-_„~_;zl_ _ _ '¿;'1›3f_›' :mn8Ĺ 29% GIIU
1-) 3 í'i*2ĹI
l*`¦':'_m|'j¿1 _ _ _ _ _ _ _ I 3375-3 8 23 7 8 7111›
Ni'¬'1'f:~f . _ _ _ _ _ -11184 12274* 5668
_ _
|I'ßls1_=_1 _ _ _ _ _ _ :aw :mx 'żt dl 1]

N- Z.i@‹1n.„.-z..„‹- _\. |'. 18 85-sa' =_-muss 19 :'.1|¿ 199061 18979


Z »S81
7 9821 I 9 8/+15

3“**'11.i"=lr.łn _ _ _ _ _ nim 6:13 emu; 1548 62-1


“"'“"'l'.~f _ _ _ _ _ _ 7221› 78211 1|3‹m*12:_u›u 1::s.›‹_afi
DZIAŁ VII. GÓRNICTWO I PRZEMYSŁ
TABL. 1. ZAPASY KOPALIN W POLSCE
W miljonach W milion.
Produkty tonu Produkty tonn
Węgiel kamienny a _ _ 61 781 Solo potasowe _ _ _ _
Węgiel brunatnya _ _ 131 Ruda żelazna _ __ _ _ I
Ropa naftowa _ _ _ _ '_ 160 Rudy cynkowe 1 oło-
_ból kamien. 1 Waraurm 0900 Wlflllü -

zł Do głębokości I ooo metrów.

TABL. 2. zA1='AsY WĘGLA W NIEKTORYGH PAŃSTWA


(do głębokości 1000 1")
węgiel I węgiel
kamienny I brunatny
I":1l'|_~'_I;w:l f '

w miljardach tonu

St. Zjednoczone A. P. _ _ _ _ 3925 1 888


Kanada 1521 7 588 I
c:hiny__.____ 996 _ 1 __
A 118121
1' _ _ _ _ _ 182
U,J L íí

Niemcy _ __ _ _ _ _
Indje Brytyjskn' _ 79 |
I I
Polska ___ _ (T2
Z_S_S_R_ _ _ _ _ .Bb
Ł.

Francja _ _ __ _ *211-
~
Czechosłowacja _ _ *211- l"'›.H"'ł~9Qb'9\P'
Belgja _ _ _ _ H I
Norwegja _ _ 9 I I

I
-|-.__-IQ

Japonja__ _ 8 gn:-I

_ 4 _
Hiszpanja _ _
Juęosławja _ _ _ I 2 I|

Ho andja _ _ _ _ ' *_ |

Indjo Holenderskie _ ›-= lGC.'åC.`- I O '

TABL. 3. SIŁY WODNE POLSKI


Miljonów
Zasoby do wyzyskania K. M.
Ogólne zasoby sił wodnych _ 3,7
W tem: najlepsza kategorja _ _____I,3

1 .ILÍ
' A- b-Ć1 “Í M”
Siły wyzyskano zakładów K_ M_
Drobne zakłady przemysłowe _ _ __ ._ 9000 100
Zakład z mocą instalowaną powyzej
10OI(_M______...____ 49 " 29
Projekty zakładów wodno-eIekt1'yoznych 34 837
__33_

'rABL_ 4. s1ŁY wonusW w


1924NIEKTORYOH
R. 1=Aris'rwAcH
Zasoby sił Zasoby sił
istrtiejące wyzyskąne istniejące wyzyskane
w lniljonach K. M. W miljonach K. M.
_ Z' d c o- Włochy _ _ _ 53 1 9
Staff
Ľ _ IÊOZ.
_ 28,0 Indochiny ' '
Indje Bryt_ _ 217,0 Franc. _ _ _
Kanada _ _ _ 2010 Polska _ _ _
Chiny _ _ _ _ 20,0 Austrja _ _ _
Z. S. S. R. _ _ - Finlandja
Szwecja _ _ . Niemcy _ _ _
Norwegja _ _ _ I-Ü'
I-'LI'-ii
Czechosłowacja
Szwajcarja _ _ Irlandja _ _ _ G
Francja_ _ _ _ Anglja _ _ _ _ ÊVQPŜPPPl¬nI“.1t'~9n-1C_mP'I-"
Hiszpanja _ . Węgry _-|11

_Japonja _ _ _ Esto_n_1a _ _ _ 0,05


Meksyk _ _ _ _i='“". 7°*_Ĺ'"3ŠŠ'ÊÊÊŠ'
_'F" Ê'"-J
Ś °"=_ “' ."_ "j ecœm emœwe w Danja _ _ _ _ ‹::› `b_F°_Ĺ='F_E3¦"'_1.f`°_ř* °_?'mflwœpm m qo 0,05

TABL. 5. ELEKTROWNIE W POLSCE _


_Zakłady elektryczne z wytwórniami energii o mocy instalowane]
powyżej 5000 kwa
Licz- Moc
bå Oāźl' Produkcja energji elektrycznej
Gr11I3'}' woje'_'.'ództw zalcła-W tys_ w miljonach kWh
Rodzaje elektrowni dów kW

1929 1925 19-26 1927 1928 1929


_ _Í I_ -_-
I'V0J._;8n1_~a1nş± _ _ _ -19 132 '2_12¿ 983, 327 115 550
__ z1@115‹1m5 _ _ _ 98 1-19 9311019 1217› 1328 1591
W tem; śląskie _ 26 404 916 Iozo 1219 1284 1555
=›› r"f›Iudni‹›wf~ _ _ 10] 85 121 138 188: 181 211
ogółem _ _ _ _ _ _ 57 - 888 1297144-1 174211925 2855
Ł*I1zßş_'_z=ş_1‹ł_pz~z+¬f_1;_'.-:=_ł_ _ 1.0 389 9711 1083 1507
788 898 658
břçßlhklfł _ _ _ _ _ _ 9' 196 :
430 530 55OÍ 359
P+:8‹r›w8 _ _ _ _ _ 8 51 81 85 1111 292 189
7 Ü! ńfil Ifrodukcja enłergji elektrycznej W tych zakładach stanowi około
5 'fe I-'ałßl Wşftnfórczoscx energii elektrycznej W Polsce.
TABL. 6. PRODUKCJA ENERGJI ELEKTRYCZNEJ W NIE-
KTÓRYCH PAŃSTWACH W 1928 R.
W miljonach w miljonach
kWh kWh
St. Z' d noczone A. P.
Niemåş 87 905 Z. S. S. FI. _ _ _ _ 2 161
_ _ _ _ _ _ _ 251100 Belgja _ _ _ _ _ _ _ _ 1 248
Fra'
włÜIêfäş.__._._ 11500 Czechosłowacja _ _ _ _ 932
sz _ _- - . _ _ 10 001 Indje Holenderskie _ _ 152
Pflfiåfifiräa. _ _ _ 3501 'Egipt _ _ _ _ _ _ _ 79
Szwecja _ Ĺ Í Ĺ Ĺ _ Ĺ 2 900
'-2818 Estonja _ _ _ _ _ _ 23
III¿II}" RUf_2z11jl‹;_¦ 193u_ 3
I

l
|||

m mw “_ m m m W m wś wś G6 œś _wśœćwś mą E E mm wm cm _E hm
__
Ĺ
Ĺm___Ń_m____m_N
Å
__
íœłfioämi
_„E03
Eäm
;E6
_wvfimNEM
mam
__0_5m_
_;_aüm O_
E_„__ '__
äāmā
,__SE_Nam
_mama
ONHSNEW504
95Š_ā_E
_<_
H_mg*

äafl
3_mma
NOOQHOAÜ
-<O__=N<_U:ZQ=__QGGH
moO_N_
<m_DU=_
_ŠŠ à__*Ę _Í _“_ _*___“_ Åm___*Ê ¬m_ ;__ N: 2 _ÊĄ ___ E: :W ma *Nz _ä__om__ mm: mm*

_ II_
M___ ? ř :ww mœh łœœh“gm
_gwmmm? _v mmm*
_“ _gm
?
__

O3
_ N__$o_0E8
Dmgña
_sw
hi_UUE

_M D :_ _huœ_ m___ m_ W :W mu_Hm„HG _ _M


„WH*2 _“Hœ
Q
*M
_ km_m_U :mm mambz” gm wg āœ _;NE Ê_Š
:_o&_H__āUEEw

O_“Q_ _flu_Ê
___V
____:N¬8:_NBœ¿2:Hfi_co_w:nHwgzäš___

F
*im 2U: ;___Hœ_ :___
__
Łœ_N
±_ œ “_ 9 H:
œfi __ : :_ G guš
Aāflåşš
Š;„__:M_:O_ O_ _
2T
_NG_ŠG A: _œF F “_ : _fi__ ;mam Qœügm__h _Q3_P “Eh
Ę
O
23:
_3_ 3š_ g
:W Ę" _S _:_cm mm mm _mm *__“___ Ű “_ _Ü Ü ußüwĘ: mg mam _zm:mw 3:” _mg_;mw

__ m MM N m m M M l _ ma mg“mmm
_wśQ: h_ _ _ *Š _EĄ: Š _M_mw _œ __n_:_wg
“_ _3_ _ _ _ a

m_Š _“_ 5 Š _Ę _EÊ Ê 2 TN aw _*N ___m_ _*M_*___ ggŸŜ_:HE2mwý Š* Mwă gm


$_ _ ON_ _

_Ê3 ą:_ bzu _Em 123 N“_:_ äë E3 A da_Ê _:__m Q Nm* ai : ©œh_ mäř LQ;_^_ _ N_m_
:IO :H _:_ _Em

___

Ê m__ : waÊ mä ma ŠŠ _mN___ mmm Q2Ę: œā_:__ :_ š____ Tœgu


wm" öœm
NĘW_:_ ßm _œoÊNM _:_ mżw
flœoŠ”
N__:_mmm” GIW Hää

mz:_____ nwœz: _ugi


œ@@_ flāüq m@®“ ©@@_ ř@@“ œ@@_ ®@@_ mmm? ąmmF mm®_ œmœí has? œmm_ mm©_ _ āå
mm: _Ê mš_ wmž ga
__ mmm: mg:
~' -85--
TABL.. 3. PRODUKCJA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE
WEDŁUG ZAGŁĘBI W LATACH 1913 i 1925-1929

1913 _I-.ÍŜŠĘ 1925] 191-*'=ü¿I':›27 1028 wau


Zagłębia W odsetkach
ügóln cj w núljunach tun 11
produkcji

Ogółem . _ . 100{ 100 29 Í za _ 41_ 46


Śląskie . _ . . 78 ' 'IM 21 Ęłü CO
l¬'5-' -_'. :. _'.~:
__)ąbl'uwski|' _ . 17' 3.! Ü 7 _
Kl'u._±m'vskiH . _ _ 5 5 '12 3 cona-_:c c _'._:c _':.- :_.:=c-'s-

TABL. 9. PRoDUł_{cJA wĘGLA_z w NIEKTORYGH


PANSTWAGH w 1928 R.
W 1ni_j0|1a(;h w milju11a‹±l|
tonu lunn
I_¬'|.. Zj ü{111u‹'.z‹'_|l1e A. P. . 517 Indjß Brylyjskíe. _ . _ 212
-\ii‹±||1r:y _ . _ _ _ _ . 313 Chiny _ _ _ _ _ . *18
_--\ngl_ju. . _ . . . 241 líanada _ _ _ . 12
l"ran‹:_j a, . _ _ _ _ U1] I-lu]aI1dju_ _ . “_ il
P ü _ 8 _Ł a _ _ _ _ . /1 "_ lłiszpunjzx _ 7
|1z(+v.ł1‹'›s_‹)\a'a|¬ja _ _ . 315 \\"`ęg1'y . '__ _ _ 'Ê
ĹĆ. S. S. H. . . . 3;-1 JŁ1g0s_a\¬_'_1a.Ł _ _ ¿›
__lupu_nja_\ _ . _ . _ 32 _.-\_usL1'ja1 _ _ 4
ßf-9|,ç.,'_|a. . . _ _ _ ._ :eu
a Węgiel kamie11uy i brunatny łącznie.
TABL.. 10. PRODUKCJA ROPY NAFTOWEJ W POLSCE
W LATACH 1923Ĺ`1929
O_ _ _I I 1923] 1924. | 1925 _ 91926 | 1927 19:38| 19929
hrfłgl górnmze
Tysiące tonu O

Polska. _ 737 771 812 796 723_743_ 875


I)1'uhub›5'‹:z . _ . Ű-_L9 (573 'G97 679 6139 Üžłfł 556
_1asł0.5ß 57"_ 65 70 73 78 74
I Sl.a_nisłzn_vúw _ . . 39» M 50 47| 41. 43 -'L5

TABL. -11. PRODUKCJA ROPY NAF'rowE.1 w NIEK1' óRYc1~1


PAŃSTWAGH W 1928 R.
wtysiącach W tysiącach
tonu tonu
_-lt. Zjednoczone A. P. .M28 623 Peru _ _ . _ _ _ , 1443
Wenezuela . . _ _ . . 19435 Argçntyna ._ ._ _ _ _ _ 1 273
Z. S. S. R. _ . _ _ ._ 12 026 Indje BrytyJsl_ue _ _ . 1 148
Persja. _ _ _ . _ _ . 5670 Antylle Brytyjskie _ _ , 316
Meksyk _ _ . _ _ . . 4698 P 0 1 s ka _ _ ._ _ _ _ 743
Fíumunja . _ _ . . . 4680 Borneç Brylyjslzie. _ . 719
lndje Holenderskie: _ . 3 6911 Ja.pünJ'.-.1 . . _ . _ _ 243
Knlumbjal _ _ . _ . . *2if'___3
Ii*

1
TABL. 12. P1=1oDUKcJA soLI w NIEKT Omron PAŃsTwAcH 8
W tysiącach W tysiącach
._ ton 11 tonn
3110
SL. Zjednoczone A. P. 3 993 R umun`a_
_ł _ _ _ _ _ _
lndje 1-olendorskie _ 252
Nlßmßy _ _ _ _ _ . 8888
?__S_S_R_ _ _ _ _ _ _ 2365 Kanada _ _ _ I 'EMJ
Egipt. _ _ _ __ 223
Ch_1ny _ _ _ _ _ 21132 Ü

'l':ł:'ł
W1e_lko__ Br3't'an_1a _ _ 1 91-53 Czeehosło v1'111.'=Ja I

lnd_|e _lårytyjskle _ _ -113315 Grecja _ _ _ _ I' 10h


Austrja _ _ _ 81
~l=±1=›0n1a _ _ _ _ . _ 1888 Związek A11stralijSki_
Ü

81
W_łoohy_ _ _ _ _ 90.11. 63
lłlszpanja _ __ _ ., 929 Jugosłąwja _ _ O

Hola_1:1d_|8 _ _ /1-"22
Francja _ _ _ _ _ _ (310 I'

37
P U | S R 3.. _ _ _ _ _ 511.8 Algior _ _ _ _ l

3 CYÍTY Z fükü 1928 wz1_{lęd11ie 1927.


TABL- 13- PRODUKGJA som 1='oTAsowYcn w NIEKTO-
RYOH PAŃSTWACH rz
W tysiącach W tysiącach
Ľoüfl tonu
7U
NÍGUWY - - - - 12 1189 St. Zjednoczone _›\_ P. G
_Fra~_neja _ _ _ _ _ _ 2519 1 d* B _-1.: k'
_ (1
F018 152- _- - - . . 818 Jälffnjan. 5.15.18.
“T CYÍYY 2 1'01<lI 1928 względnie 1927.
TABL. 14. wwrwonczośó HUT żELAzA 1 STALI, onAz
WALOOWNI W POLSCE W LATACH 1925-1929
_`*{VYÊY"ÓfC2oŜć 17 hotaoh Åşwšvtworczošć W walcowni.'1ch
półwytwory! wy roby
Sum' K I przezna- Ĺwyroby' daleko
Rok _wiec 5131 | czone do gotowe | posuniętej
zßlüa \ _ sprzedaży| I obróbki

dd W M- _ _ wtd_ys_iMą1.¬_ach tonń ą ` Ą _
1925 315 1 782 8:2 888__ 138
158
1926 327 788 1118 ::›8fi'›
1827 818 ' 1814 811 880 81.8
1828 881 | 1188 178 1018 878
19ä9 704 1 1 "_+77 11 81"''12 281
TABL. 15. PRODUKCJA suRowcA 21-:LAzA w 11181170-
RYOH PAŃsTwAcH w 1828 R.
W tysiącach tonu W tys_iącac_h tonu
S¬_|;_ Zjednoczone A. P. 33 8,43 Luksemburg _ _ _ _ '2 772
bTano_|a _ _ _ _ _ _ 12 036 Czechosłowacja _ _ _ 1 320
Nletooy _ _ _ _ _ _ 11 803 lndje Brytyjskie _ _ 1 158
Anglga _ _ _ _ _ _ _ 6 620 Kanada _ _ _ _ _ _ 11011
Belgja _ _ _ _ _ _ _ 3 905 P‹›1s1‹z1..__l. 8811
Z_S_S_l-`ł_ _ _ _ _ _ _ Włochy _ _ _ _ _ _ 61:3
3 372
TABL. 16. PRODUKCJA STALI W NIEKTÓRYCH PANSTWACH
W 1928 R.
W tysiącach tonu W tysiącach tonu
St- Ż-jodnoefinono A. P. 50 656 Luksemburg _ _ _ “2 368
Nienloy _ _ _ _ _ _ 13 303 Włochy _ _ _ _ _ _ 1 968
Françja _ _ _ _ _ _ 11 1,150 Gzecllosłowacja _ 1 637
A931-13 ' 8 6611 Polska _ _ 'Ill-38
_
l{a12u1‹l:1_ _ _ hi' bU
J'
tt
Z.S_ş_H__ _ 11 272
B'=181a - 8 8:18
___ 37 __

TABL. 17. PRODUKCJA CYNKU W NIEKTÓRYCH PAŃ-


STWACH W 1928 R
w tysiącach _ W tysiącarh
tonn tonu
St.. Zjedn01?fzr1n1_¬1 A. P. _ _ 562 Austral__ia I I
_5Ü
Belgja _ _ _ _ _ _ _ _ 209 H olandja O Ü _ *żh
Polska _ _ _ __ _ifiž Japonja. 'I Í _ 18
Ü'

Niemcy _ _ U8 Hiszpanja _ 14-


Í 87
' I I

|"ra11o.|a _ _ WłOGh_\f - 7
l{anąda_ _ _ _ _ _
'Ü O

0 O 74 Norwegja I Q .
_ h
_@\ngl_1a _ _ _ _ _ _ I' O 56 Czecho8l(m'a1_¬ja _ I»

TABL. 18. PRODUKCJA OŁOWIU W NIEKTÓRYCH PAŃ-


STWACH W 1928 R
'W Wßiłłüëflll W t3«'siącach W Ł¬_1'5ią¿;;1_;11
lünn ĹOIIII 1011;]
_“¬`ł. Zj1'du_ Å. P. Í_"1Ĺl(l lndje l31'yL}_'_if~.=kie G7 _lugoslawja 1'-ilu
.\Iek85-'k _ _ _ 2110 B1."lgj:1_ I ßłj _"\1'gł?I1l; yna
_›\11sl...ralj8_ _ _ _ 158 P1111-:I-za O S17 Ausl,r_ia I
lienada _ _ _ 146
l

Wlnclly l l *_:'I-1 Turcja.


Nlerhcy _ _ _ 'lflß Francj 8. 1| 'I' 22 Angüa
I

lliszpB.n_i8. _ _ 106 '1'11ni_8_ 'Í' I O 1 18 Grecja. i l


l

m:œœœ„
TABL. 18. wYTw O Bczość _
Pnonumow 1›YsTYLAc_n BOPY
W POLSCE W LATACH 192 5 -'-1929
_ \'\':,fSiŁCZ01.§`Ó1llÍGflÍß l 11125 1 1926 I 1927 I 1928 |I929

|
Liczba 1'_':1fin8|'.\'.Í _
Lnczba roholllikúw
Ü I E27 80 88, 88 31'I
(31 x 1) _ _ _ F'

3911 5 731 1 871. ř 1 888 ¿1-116 1


Ilość _ pr_'$t'.1'u1.1i11nej `1'‹1|1Ś-' O
tys. tonn _ _ _ 715 781 682 723 656
Wytwórczość - A ogółem
tys. tonn _ _ _ 548 710 618 664' 595
w tem:
benzyna _ _ 97 93 go 18:'
97
n_=.1fta_ _ _ _ _ 203 234 Ĺ 203 217 188
olej gazowy _ _ I 117 155 116 126 12.-2
Smālryi wazelina l' I 130 1o6 97 III roz
parafina, świece 35 40 37 40 36
asfalt, koks _ 23 28 27 30 32
pólprodukty _ 43 54 48 43 13
TABL. 20. wYTwóBczośó BABBYK GAzoL1NY w PoLscB
W LATACH 1925'-'1929
| Liczba - Wydobycie Przerobiono'
I - b b t_ ¦ gazu ' na gazolínę. P Otrzymane
R011 'mz 3' H? O ziemnego gazu 7iem 11' li
fab 'k :ków - _ _ _ _' " Ê W “Y
Ü ;_ XII w m1l1nuachlwm_1l]onach' tys. 101111
1 1113 m'
1925 ' 180 585 118 10
1926 153 181 ' 186 18
19527 178 1 15-1 248 28
1928 185 188 _ 259 32
1929 N51:-'~1- 1-'~.1-I'~ Gfißü üābß .- ;fi-.1-l
239 _ 1.87 A 877 35
=_Ŝ=h_:_OO
;__
QŠ@mHO_5m0UOflVHmS‹>_NQE<0HG_NU:~_G“_<š_ÅNGF
„Nm_ ā Ż
Ľnzqsœ
_ş__fififlāāœfl
fiQŃO¬_
ú3_ă^ÍcORuEQÜGEGNŃDŃBJ
moEnfio_5hH_~N
í
_
EB
2_
L
:__.WUOE
m
__8vE_
gm'
02|
gBE*
|_ w__“_
O08GoaŠÜUŃENN
och
I__“f_"_
N__
cam
|_ ëEm_óm_ P
_%Ÿ °mœmqh_ MW
aE fl m_ _gc
:__
ń: mmm
wz
œ_

__œ_=
__cmœ
NH__:“m_ M_H_HI _H
HOH„E1 „_
_Í _:H
H*_ _mma HFm_HH _2
M
mm Tim
H ŸH _ __
HH___m___ON_Í| _I ł__”_
_I_mm
I W:
_P3
gm
I 2ma
*_
_M
'_ uÜ
"I*_:_:Ą mu
I _N
Il _:_
I_m
11|
N*
_ I im;
_
_ œ__:
___ m M

@__ _ _`Gfi__M_
_L fi¿_
ßflęş _HH _“mz

__313
9OgEmšvmo
ksoomc ow*con H_ “cm _“M_QWH
Åmaß Tom* wmĽCMH_o+
H ÅMHH_mm _œn__:M
_ +_t: Nom"
Ê:
„__
8
U:MdLńumomgm_cmāwœh30%no_www
u

'_'
I||`'Ill
II!I'_
¦i¦|IL

_H
rw"
*M
MH
m_ J__Ü
yQmHa
:_Š_“____“____ I

hhßfl:Un
_:__äö
___
_:W
ENG:_āāo
__)__E3_r_x _wm
0%:_
003
_ÅFÜ M"@©®Ü*
fl ŃGÊ
gă 3 œ__
_am
gm
Ê ł_åœ_*Nmom 3MHIm;ma _omM H_HH Q_SH q____¿_ omÅoow
d
_:___ m+m*
OH 0%
H*rm
_____. M
r _mg
'- .__ - ϧ_
_:H___¬
_'wi_
_____ _G
KA

_
__
_gm*Ü 1 Hama _F -.__..
.__
_HŸ
_ä _.N
___N__í

ME Ń :___ mm om _IO NH ną _“N HH I'


_M
I _mą
Ü
.O' mamI

!

___
_ fi©mB©NJQOŃ mm_
;_
_g_ā„š_gž_g_:_
_ _fi
__ń=_mLœc@ā
_____:Q
___ %-I.
Eācuadš Šsm
;H
mg:______
om______ _ ______ ww:
N”_ O:H__ '_Uwe _*H 3__
M
“AJ_::¿=;_: Hm
;':mg0____¿š5°_fi2¿

____9_š°_____
OŜÊEHQU_____ __=:_=
_= _ Ê_H3_ĘăUmE_ c23_U
şÊNUE_
No_ °a$2N_Ua ş Ê_ _v_3ř¬_¶_„___-
fi__m
ń_J$_vF_:m$E2_q_3¿
Š/Vfi_v_m_Nc 2d_lgUE;
_3rUm___v___fiN _ńøş_č __um_ _„ _ :_ü m_ř_ _______
3mum_ā
______ ____
_ œ_ _ 2MmU kńcŃo:_02°_ ü_v m_ m
WEŠO_E GÜU
_ñ5_ _|'Ud_2_w5
_ :_ o_;Ńmm2
:H Ű H „N H _ H M H H O í
HI Il'II
II Jm'_ TI_I_ll H
M
_ ÍIII I_ ____
I

:H wwJm _œun_N U_M P_V Ê F Å „_ _Q mm mm __

_*zwW; 0% QQ Dß wm ®H œ Ê NH N E2 Š Ś om _H` “__ _ l[ g _“_W Ń _m më _Q _Ż

_fl:_ _on _own“Hm_N____H _œ _“Hba mœ_S :“ 1n›_`H_ :um _Ü


_RH ¬__ş Iß: _Ę MH _“nu _œfl Na _mw am_wgĘ: _Fm
__š _Ê 9: :H ot” ñą_ O :_H mm* “mu _œ©H w Ę_go wg_“mo
1œM_“_¬_:mw _m2__KRo* na_Ü wos Hmm _„Hmm Ewę ;cm

„_
___” ĘH c_
m; HNa œ
mam Q
ma nNk: __
*N H

_wm ÜEH ©N mm Hm N 5 I H na Ń H : H H _F 2_œflh

_:_ _ _ „ 2: Qdœ RH _Hg Ę: H* mu: Ŝă 2: ŃÊ œ%mok: E rw cam __W1_Š: *I Em Em Na :H _M2 _Nd 33 _wm
“_ ĄJ H W Ê H

¬_ú____ m Hm H m` Ń W wm MH W Ą; :_ *_ m___`__ wf N T: _Z H m HH mm
HH F
I

_wžä _mz *wmHQH Row awm _Tw_H


"N _Emmmm _*GH _wg_ømn H;um ;wam :Ę 5* __ _
ma__H__ó_ ¬_w2_ _wu H: _Uwe Tm®=_ _aw_www
N
W H m „_ œÜ G _ __

w%=%œNÊ„ Š_¿_v_œN
._____Num ___.._
_'.__
'._ œ_ $°~Üm_Ń_š o_mÊ_ .'
O.-_ Ü
.I
-
I ___'_.'_ Ü
I
'_l- .I-.
__I .I
I
Ü
l .
.
' ._
___
__'
'_
I_.'_ -.__
_______- noñfimno___ __ ;mdgäs
_____ __ œäzăo
LAŜONÜMŃÊO
_O_ _hnwm 3ÄÜGENŃ
_3=_8_ Êümxwadfi_____.___ gg
_ĽŃĽOUE hfifiäßfl
______ _ :Hœ____Š
$o_U=m_hfi_N_ _žœ___ w_ c_r
¿_H:_m
_E____mă_ _ $ áääa
'E__5“GEBN_m m2m_=w_$¬:r_„_
_ ,:_w:_ā$

QĘÜH
_šäāœu
__
_M__:_ Ęñ_fi¬Uāhüaœm
_ fi§_G H_ u „EE _ fl_œ
Omøhœ__n_kœŜäāœfl =__$'m_Ń_muñ_ 5_ă_____H_ 30%
0_n_„_ zŠä_V_§__
ŜÜSUÊN
„En” 2;” _āçfišâw
_G
_ Šuœgmfi
2::
_hømäęäm
_“_
_

___
Ĺ
Å _SÜ3
NĘYa
_Ê:Q_ Ê: l“_Ę
"Ę œEŁ__mg__ _ma_Ę
_yş Ń__ŠĘÄ
Ł__ W__
œ%_ _mmm______ :T_
mm_
em ,__
__
Q_ ___ m__œ_
Č_
_mm Ę _wś WF: Ł Q: H_œ___w m_0œ_
GřŠ
_USHHNNłOúë_fiŠ
_Wuünßflflflflhä
Hfiu _U
Ê
fiQ
__
“B
¬3flgfi
:eg_WāH0_EH_GŜÊH
Oä_ `_: OW_ NĘNÜNÊNN _
N
OO
O3ma
_ń ON_
D08ma
N“_
_WM55*
ON9O”M
_
_3
OOMao*
O8_wm 3B__
_______
____
__
E0
;U
2 _.cw

2
Š_ _h__I G Lœ
4Ê_W__:_m_ a_ÊQH _m__ā_ MŚ Ę: H__m_ H__m__w NJ:
' 93
me”
_dUv;_:
M__“_H
wş_gw mam__M_ĘÊ__ Ę
Q Ê: _WN @__NN Ęm 0:: Hžfl
I I

mo=wŠ_
oš›u‹flQ;m_h‹zfl_mmno‹mN_NN
_°mg_ām_=H‹D_œ_ _<N
¬___
_í_%_ _F___ ©m_ B____ M___H._-____'-_H:__Å%__ë_Ęā _N_ñ_ _ _ b__m_N
“_ __UJM
¶œ_N N* _m__ßM_ H_:_ Q3: _ _ _ :1_ _"_ _ _R_ ÅÜ__m _w_ œ_ ń_0 “___:_` _h_ _ _w_“_ _m_M_m _m___`g

ßœq Q“Nm___â M
_“E “N_H_wläw _“Jm M__:_ „hhœm +N_g'_Q_m__N __m¿DN _ _‹_ `_ _w Qhmh ____:_m'__P__ÊHN 0;: _wś
ll
II
[__li
Q

gamą Q6; `_M__¬ _Q-_H____H__O_H Å“_6__“ _Q2 HQ: _ÊÜH _o_“_ _Hœ__ _~ _wś
_Š §_ m__NH _¬___`__I
____ ~'
Ń_ĘO @E_ñW
Oąv N
;__zå gg
ab _ H
HHN :N
H „wm
“ H ggŠ;
H "OOH Em
W _Ń“zm 9:
H

Em
N_“_
NB
M__5U_gN_ă
Iå 2; 26 25 oaw OOŰ Owß 2“ Që ofw _hin
2"
52
E"„_šm__„_
__Ś
“E
NUNQNmkńāüfl
Ŝ
Ê: oœfl O: ømfl mvfi gm SN _EON
úúš F3 _“NH œ: _GCN Ê: tw” :Nm
H

am om” _g mą _:_ _c____mą_Ê__ÊŠ :_ :H Ę Ê

*H MNH K œ œ œ OH _OH uw Ü Č Tm0_ ___ I

EU9

Q3
=_®
aåhăo MJ;
_ ;°_ _ _g_ M;
°_ _åß 3
=
°š_ °_5_ = sąE
_ā_š__žCMO0__ @_mm_U_:m_H_ _$3OE_a0U M*oo
:_ _E_____5a_wŠQ:
:H
GENMW*gm
______ :Ă
_ _NU_E:w_8Q_ŠMNEGN
¿*_ rO
om*
äUE:
gmă______ *I=___ Ń2HEgw
_mmÍ: o3c_ř:Ń
=_ @_Ü____

°_s3¿ _:W
HH_fišořOm
_www
ń_ ^šädžoc_:m _:_H o_ _o Ľ0SQ āNOE_H_U3o_ :_M_E:
_¿ _Ű m _N_
ńĘ_ _h_O_w____
_sāH mam
:____ m_åflnGH__
_rqfl_ü_W u ar
__:ñcEflä2526
cmmuo“H
mog
L_^:NUD_E_m_Mš_zNH_œ_ h_ ŃU¬_N_¿mā_ 6_owmmm
=U_ :N m_uE_ _h_5____W_xgdgßu
_m_ _~

śšcfih_fimh_da_ ā_œā2_N
fi:_
gāaøahm
h_ _Ę_ g_ _
_

_ _
mh: mfimą mą Ęä*Š Ê Mt: “śr m__ M_ _ __¶__S_ wś Q_Ną I _Ê
_
I __
_ I _ I I'

Ę:__“¿_: R6 MJ” _m_ _ mv ąš Q3, Q_% _ __


Q6 3 Š: M2” _ m%_:_ L_M_hM_H_§_ _ąá
I

_ _ _Ę_ wu: _____Ęłwg: m_m_ _h_ _©Ę


_“_
Ê ąä %__m_H
N__
Q3” h__uh_ “UWM Q: mg ma _fl_ H_¿_ m¿_”_ _EN _m_ M_m_ äa M___: EM ëă _§_M_

mz: _m__ñ: _m__“__” __u__M_ m_:, iā _ua “___uh_ „wś” __m__:www


` _%_ā_ J“_Ę_ ¬H_N _ H_m“wś
_ _H Åo_Ę__ _L_`„_ n_ n_ _`_ m___2_ _m___: EN Q_~ş _œ_ _?“ W_3_ _“__2_ “_Ęm_H_ā

_ñ____m_ Ęo HŚH ___“_c fiśh L


R
W “HQo_Ü__“ lm_Ę_rßnœm _m__&_ ą_:__ ~H_:_ Ê Ęád gm” ¬_ń___¿ __Ågrm Ę: :__
_P _Q Ę m__ëL Nnå śś_łaĘĘ
___

şmwNHgw goH mam


N H Na C2: onoH _ 6:
23 H _“BOR œm_“ mg
H ĘE
“_
'_ __
_ I I

m
_bäw _ONR íoam
mi ze _gg 126 _won ;zw ma _:Ű gw _“mc _
I Ń Êä :ahög

„mam ło:_Na _;N “E “wg _HNN OJ: Em* _mmfi _nœH cm: _gg_NNN _ĘWH _wm mmm Í: Ü: _gn m_œ_ ma H: _ÜOHŠ; 36% _aa

Ÿú0*
2 _Ę_QŠ_Ê _:H 3 TTEM", :H ;Ê mš _wm _gi _M6hu _®@ _ă hmm ñ; _Ę:wm 2" mm" :_

Q:„ma:Q
Na :H
O* œflfl 3 3
on; Ê: mg œgm Q3_M œ
:Ę G:Ń 3:
H Q2 :_ W_Tom"OHHu mmm
:_ :mm _: GH H Ŝ__g Ż_Nœ ggH gc
Ham :EŃ mău N 25_NH OM"
za N_E__ÍG_ _6_ _~

__ _ā3=g_mw§E2_Š~__N¶og__.__
hnH _¿m_ m„o_fiM:“__v '_$mG_šN_
-_
l
.-_--
__'-_ I_'I'_ IO.- .łI' .__' I_-_
I- I
'_'
_fi_ _ E0_N io?
__ __o FāäMĘMŠĘ
_EŃNŠuąxmāwfi
E_ _ _E_aga__5__ë
I___________ __ 0_:kggxmfl
@________ ___H____._ „_ÊNå____d_2§mmws_¿m_š BDo_u_o:_šm_ā
..__
___'_

_:U_fixd_NGE;
___ omgh___
mxüa
_=_ œ__ ”H_ä_ a
Q_:3_U__$E_2øä_ 2____äm UE:
_ñufiwādw “__ _`ā2E2__āo _;G33 œ_ā›____S_ EĽ_ā'ñ_ ____ ggm
g_ E___m 2:; mśå_ 2::_ :_fi_v_ _wN _:o_ _ ___ $2_m_ w 25
_â__ëÊN
_äuhflfiflü

kgrsz
__.. __

TABL. 23. LICZBA PRZEPRACOWANYCH ROBOTNIKO-


GODZIN W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM W POLSCE'
W LATACH 1925--1929
pfzcmmv | łøflä _ _viß wmlljonach
W 1922; 102.8, _,P1929
ogomn . . _ _ . . 875,2; 821,2¿1o89,7{119o,s'1185,o
_'
Mlneralny - - 80 .8_ 80 . 6 _ _Ą 130 1 _ .0
137
M‹'1.‹1lou 3, 133 1.26 6 __ :'.,_..,
"00 7 _*O1 7
Głnolnißzny . _ . 66,:) 65,0 77,2 80,2
Włókionnimzy . . 236_ ,6 233,1 3115,0 316,2
Pajaierniczy . _ . 20, 8 20,7 27,0 27,0
Skórzanş-_ . . . 9,7'' 8,15 11,8 10,4
Drzewny . _ . 102,8, 94,11 117,7 113,7
Spożywczy' _ . 132,1- 115,1, l'-ł''LG
"_'l_""-l-' "I'- 129,8", 135,9
Odzieżowy . _ _ _ . 17,6' Ł-.$_`›[\=.}r-I'l"-'b~".JHŻ.›¦"-1$l"@©®Ś@@fifi» 1~1'=@=‹ _±¿'~=_:'›=,-_±f=2~ '
13,9' 30,1, 32,4
Budowlany . . . . 55,3 56,91 46,3 89,0 86,4
Poligrafim`- zn),
_ ' . . . . 19. ,Íl-_, 23
' ., 0 , 011,1
...
TABL. 21'. WIĘKSZE CEGIELNIE W POLSCE W 1928 R
Zdolność Pro-
\VYszczt_1-__ólníenie
-› Zélłklady Robotnicy
czynne (stan 30. \ I) WYt“"' T037" dukcja
Hniljony sztuk Icčgçićł

Polska _ _ _ . _ 1244- 49 814 2 6391 1 857


\\'oj. {?'.oI1_;1'alH1o . . 1179 20 370 1 117 727
,, wsohodnic-. . 116 1 756 110 64
,, południowe . _ 293 15 619 11-85. 323
,, zachodnie . . . 356 12 069 927, 743
TABL. 25. CEMENTOWNIE W POLSCE W 1928 R.
Zdol- Wy-
no'ćw
Rbu- Ÿ Y' dflkßja BYłk 3
'pm'
~~‹Wz,‹_›1-1f‹=f1f‹= íā`;_.í_3:'( 3151 āżääžšā ,H¿f;'¿;=;, ääšāžā
3o ) tys.tonn Y=
netto tšsionn
netto flltto

Polşka _ _ . . _ . . 16| 7 841 1 637,0' 1 060,8 1 098,2


\\_'o_|. centralne . . . 11 4 194 929,0 633,5 660,2
,, południowo . . 3 1286 474,0 301,3 301,/1
,, zachodnie . . 2 361 234,0 126,0 133,6
TABL. 26. WAPIENNIKI W POLSCE W 1928 R.
Zakłady czf,_nne_. . 79 Zdolność\\_1,_t.'w.1'm_z. 1 192 tys. _.ono
I-'¦o1›otmcy(3U. VI) 3 1129 Produkvja . . _ . 856 tys.1.onn
TABL. 27. HUTY SZKŁA W POLSCE W 1928 R.
Zakład),-_ ‹;zş'nno . . 66 Produkcja. W tys. _Lnnn
I'1"_1oł.nic-y (31. XII) . 16_209 ~.
.\Iu|_. Silników W K. M. 3 500 szkłem tafl‹'}wego 11:1 .u
'Zdolność ¬v.__Ytwú1'cza. W Lys. tonna szkła 111as_\-_u._nog‹› . . 0,9
szkła taflnwego _ _ . . 17,6 naczynla sz_‹:_anr'gu . on,'-'.›:
szkola HH1asyw'negn . _ _ 1,7 :szkła innego . . . o,~_'›
:naczynia szklanego . . 68,/1»
a Przy jednej zmiazuic.
_- 43 _--

TABL. 28. PRODUKCJA Nnwoz ów szruczrnrcn w POLSCE


"
W LATACH 1923-1928
1923 | iufla ' 1925 1926 { 0 1 928
Wyszczególnimlie __ _ ._ _ _.___ _ _ _ |-.-l- _..._ _

W tysiącach tonn

Ogółem _ . _ 282,21 299,1 515,0' 613,4' 785,4¿ 827,0


|*"›sI`n|'uwc_'› _ _ _ I-"|8,'U0¦ I-'›|_I* :ł20,7, '_.Ĺ'‹'łl},Eł7 'L'ŜUl,Ił 23 I _Zł
W tem: '_ '
superfosfat mi- ' ; - .
neralny . _ __ 1‹:›.:,9L 111,: 192,4 160,8 262,1 24‹_›,;:
mączka żużlowa '
Thomasa _ , 3915 25:7' 20.-7' 731.15 23.3 3.1
.«\›m|‹›w‹- . .'m,‹›, |;s?›,±›_ 1118,8 -1;3|,‹i` 181,5; 193,8
W tem: T ¬
saletra _ _ _ _ 39,30 511,0 85,82 117.0Ÿ 14315
F`usfu|'l)wu - 3.2.0- Ĺ
Ł|_lH'fł _ _ _ _ 'Í“.'-1*,-3" 14,7' 7,7'_ 12,8,W _
212,1
Pntasowß _ _ _ Ijl,5 81 ,fr lT0_'3§ 207,7 I IS L2
"'-J 392,22
Mieszane _ _ 0,3 0,9 í),l"i' 0,11' ;N
"11'
-'ÊW
'Ü'Q'D
HI“J
'il
::¬:-:'_. ¬'¬ 17,7

TABL. 29. PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH W NIE-


KTÓRYCH PAŃSTWACH a W 1927 R.
Z .

Sale Łra Supcrfnsfat , “zle


Państwa I`homasa

w t}-'síąuach tnnn
.

Pnlska. _ _ . . _ . 0148,5 282,1 ' '23,:+


Nimncy _ _ 1›!|«(),0 739,0 1 1742,0
Francja _ _ _ 53.0 2 215,0 1 1175,0
\\ Im*.l|y C Ü Í Ü 38,8 i 370,0
Szwecja - I Ü' `.. '_i:_'!›,3`j 219,0 , _ 0,7
Belgja 569,0 064,0
St. Zjfidllhütźzntllß- A.. "l'_"_ Ü 80,0 3 1lLf5,0
_Ia.|.1nnja, _ _ _ _ _ _ 120,4 035,0
Chin! _. . . _ - ' "

_ 1 _1__l 5

za Sole pütasowc patrz :-1-tr. 31', t;1|_.'l. 13.

TABL. 30. FÅBRYKI ZAPÅŁEK W POLSCE W 1923 R.


Zakłady czynne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Iłübotnicy (31. XII) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '2 324
Produkcja W míl_ionz1‹:h pudełek _ _ _ 904
EH

2ÃuăzfioaM
cM
2_ œ__0oEå¬2o_hnämœä
a:_Ę¿5_^nc_5ñfl_N;ma_„ _wg _åšnšhø
¿_do¿_ş_
_agnus
řœ_GĽNUS
l3oN__io
_ _¬_Uga:;_our_oč_asg:
a_Ęflmmā
ma
Q _3E28
Nā5:;MQœmm
_©_gm
g_Eşäo
¿Qc*:fHä___¿a_H _ „Ê_wm_M
^_N_ _Å U_N_ă __`
“;EmM_“
__:BU
Š
Ę _,Ę_ Nā_,œü_____
r_mw
m_Ê
5:
Am; zanm___š
Q3_hĘ_¿jā,_fl:œ_|fi_:ä¿E_„ë:_P__
NŜÊ;:_gw*
ø,mH:w_:Ŝ_mE5
a__“gm
¿â_Emmm„Ê:Ę:Š:
ahm__“__šmd_ `;__:`__Ŝ_œ_EmQ2;
mg m__Ŝ_Nœ_¿Lmv_w”_u¿:m__;gg_
2:__
“_āh:Hmmñ_şā______$ă_
__Êm__ĘŜN kń
_“_553:
,Emmm:
šZmEB “_āojş _ßwœ
EmühxU`_Ędüā_
ÜNHŠĘœ_N¶flMMA@$_
ga
2=,PÊ
za
Í:
gm"
N
ßmfl
8*
m__āß
OE
kE;
_
o$_
ü mh_Em
u:___ŜH_sš
__§_
_23_m_°_ m )__*N
mwmw
am
gw
_mu
mm*
M
ma
mo”
mmwcam
Ń
__Em_Ą:
rngwm:
*N _`'__,_m_œomgmœ
_*j25
_œamML__œzāš œmm
mow
FF
Wmam
mmm
am;
N
Ã;
om;
wm;mh:
_ÄŃĘQJ
mü Ma__ämm
____Ê_O__ Ü
mammmm“_

21
og%amm_hmüśQ2:
oœc
wammumhwMom
œEam
:_
_;G
u_~¬____š
_m:_“Em
_o__“__
mzEmmmaomm
*__
OR:
mmm
mw*“_
mam
2:
mm;:E
:Ęm_
_mśß
mm
ma
ow
Emāmm
A:
mą_:__
œmfl
_F
h__mQ2”
“Em
mmmwag
mc”
_P
_„mw
mw”
mfi_M__mœ_
œ_:,wm
_____ _
=ŜOŃÊHND
UDŃQNŠ
_wam”
HU3
N_H
:UMJ;D_QOm_=__Ov=“E_Jm_dfififi
_MŻZQGNQHNE __
_Ix__°
fifiohœ
IœH_
L
_
_QÜ__

íHN%J
_|_Maxa
oG?
QQNUĘ
__%__?_5
MENU:
¿ñ:K_:H
,_
__,
_|___5__H_Owo
__ę_t3_cm_N__Jw_~¬_¿_Ę
= m?_Ŝ_
__ _
II
III''`lIl__I_
_IIlI_I__III'I
|I_'_\]Il_I I _I |l ]|l

nuw_x#Š_o_Uœu;N_32wxå_ujE_œä_HN__n_fiĘQ
ş¶ā:ov_N_ä5Š_ P_
ŠOUHĘĘO
UDHQHŜ
œmmfi
NH_H
Š
Um_:S<V:__O_Nm_
_ß ;Ľ_ _=_NDwN¬m_ßfl<_ _
Ę_H¬_fl0ĘLE_3ŚŃ¬WŰ_UEaw~E_U_NWÜQ_~Ê3ŠOQOM_N_` :_;Hä

_ _Í
__J__Å_

hf
mtH
_BV
¿_Š
Uofiœwmxvš_ñümāā
Ą__,
Q
M”uüuœx
V3
¿_=oSm_Uñ_2:$EcN_:u__N ř_:_ ¬fl_` _5 MCñ___V
M“EV
Ľ_Š
ou
UEožř
äÊLāmšā
Gm_“OUvm_EN_Ü^Ľ3Ęvwm_B$MüO_N_,N$_0_g_$

*
I_

_
___

_
¬._...45..._

TABL. 33. LICZBA WRZECION W PBZEMYŚLE BAWEŁNIA-


NYM W NIEKTORYCH PAŃSTWACH W DN. 31. VII 1928 R.
W tysiącach
Angüa _ _ _ 57 136 Włochy _ _ 5 189 Holandja _ _ 1111
St. Zj. A. P. _ 35 542 Czechosłow. _ 3 063 Anstrja _ _ _ 1 014
Niemcy _ _ 11153 Bel_gj'a _ _ _ Ê 070 Szwecja. _ _ 019
Francja _ _ 9770 Hlszpanja _ 1 897 Portugalja _ 503
7.. S. S_R__ _ 7311 Polsk a _ _ 1 791 Finlandja _ _ 252
J:1ponja _ _ 6 272 Szwajcarja _ I 525 D anj a 95

TABL. 34. FABRYKI WATY W POLSCE W 1928 B.


Zakład3'cz3'nnu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 'I I I I O 36
l10h0t.1f1icy(31. XII). _ _ _ _ _ _ 1 1 g Í I i Ł I O 660
Moc silników W K. M. 1 209
Zdolność wg'-'l;w'óruza ruczna waty tys. kg '2 273
Produk ` ' waty-tys' kg 'I 1 522
cja' watulmy tys. in- _ 968

TABL. 35. FABRYKI NICI W POLSCE W 1928 B.


Zakłådy czynna' - - . ._ ._ . . . ._ 1 . _ . _ _ . ._ _ .
P'
'J
,-.

Robotnicy (31. XII) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 909


Moc silników W K. M. _ _ _ _ _ _ _ _ 2012
Zdülnüść wytwórcza rnffzna. lys_ kg _ _ _ 739
l~'1'nduk‹".ja roczna. tys. kg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 559

1¬ABL.38. FABRYKI WYROBÓW Pownozmczvcfl w POLSCE


W 1928 R.
Żakłady: czynm' _ _ _ _ M1. Moc silników w K. M. _ l'2'l5
|'1flbull1n'3,' {3'|_XI|) _ _ 122121 Prüdiukifjangólllíl. tys. kg 3095

TABL. 87. FABRYKI DYwANów, 1‹1L1m0w1GoBEL1N0w


W POLSCE W 1928 R.
Zakłady czynne _ _ _ _ 69 Liczba krnsieri _ _ __ _ 1717
łłobmniuy (31. XII) _ _ 2 791 % uruchomienia krusnen 76,45
Mms silników W K. M. _ 902 Produkcja ogółem tys. kg 1 409

TABL. 38. FABRYKI KAPELUSZY W POLSCE W 1928 B.


Zakłady czynne _ _ _ _ 10 I'rudul'u:ja:
łłobotnic' (31. XII) _ 19915 Stożków tys. kg """
Moc silníiiów W Ii. M. 21.191 ka1mluszyg0l;_ Ł.y:=a.szt_ 1-hu IL' I'-7.5

TABL. 39. FABRYKI CELULOZY, MASY DRZEWNEJ,


PAPIERU I TEKTURY W POLSCE W 1928 R.
Zakłady.: czynlw _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55
Hühütnlvy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10152
Zakłady pusimlznjąwş mlmlzinłşfz l*rmluk‹*.j:_z W t_\'¬i:1ca‹_¬l1 tunn:
Papieru _ _ _ _ _ _ _ 229 Papier _ _ _ _ _ _ _ 122,3
'I`Ł'.ktury _ _ _ _ _ _ 3'-'L 'I'ektu1'a _ _ _ _ _ 33,6
Celulozy _ _ _ _ _ 3 íleluluza. _ _ _ _ 58,0
M asy drzewnej _ _ _ _ 13 Nlasa d rzewna _ _ 38,0
TABL. 40. TARTAKI W POLSCE W 1928 R.

Liczba Przctiartn W ci _1 gu
LÍŁ-¿z_ 1-¿_,}_„¬,1;¦1j_ Moc Zdul- roku dn-“'w|1a
ków 511111- 1|r›=-av _ ____ _ ___
ba kó W wy- n al ry- _
Grupy zakla-"""`“*_" W ty- tw(}ruz;›_ Ogó- 11.31.; 'l:¿_
-.ł ¿ 1 I I Í; 'Š

wnj|›¬.'~'ń|lzt\\-' dów 91:1- iuczlaa lcm xveu-I„ łrufl. _


<_":'.›-3 '-9 Í-"<=_.~= 1'-i -1|
__ , ____
hl
each› W
_ ty - | nętrzf _-.1
'¿y"` K. M. Słą('..'.1‹~lJ `" " `“"`_'
11 ych W ty- a nr*
w ty:-;iącach ma
si ącach

Polska 1928 _ _ 1831 55L 37 95 11 54-7 7 348' 4-550' 2798


Wnj. ‹.'.f'11ll':±ln‹± 520 -l$'›¿ U 2:. :sama 1±›_'.s_›A 15201 1.29
,, Mvżwlluilllic 21-'11 S Ê: 11 1818 1«1s'.ß 71.8 2.1;:
__ lßułmlliiuwc 4115 “_-10' 'I li zu 8591 2|:›±+±› 1:_s:u›{1:mu
,_ ?I_:i1'l1|'|›(|I1Íu 419 ' 1*'
„W 'T 28 :s13a ‹1:44; un?¿ 587

a 'wifi' 927 roku.

TABL. 1-1. PRODUKCJA TARTAKÓW W POLSCE W 1928 R.


Ęale_ _ _ _ _ _ 992 273m” l~`|'},':‹'.y _ _ _ 3t'łí`›98-ma
Deski _ _ _ _ _íł789!|.'2l› ma Ucsz‹"1.ułk1|ln0pa-
líanlúwki _ _ _ 1162 837 mi' kuwünia _ _ _ 1Uř`i2421n3
ł4`01'l1ił'ry _ _ '2 7051-11.3 Iilupki pilüwane _ 5219141113 '
Dykty _ 7 097 ma Wełna d|':¿.cwnu _ *:3918t01m

TABL. 42. FABRYKI MEBLI GIĘTYCH W POLSCE W 1928 R.


Produkcja rufzzlln W ty:-;_ sztuk
Zakłady czş-'nmi' _ _ _ 27 Krzesel _ _ _ _ _ _ _ '2 103
Hubutnicy (31. XII) _ 5 882 (łarniturúw giętycln _ 18
Liczba silników _ _ _ 33 l"`0teli biurowych _ 113
11101: silników W li. M. 3313!» Galantcrji _ _ _ _ 151
Innych _ _ _ _ _ U7

TABL. 4-3. FABRYKI PRZETWOROW ZIEMNIACZANYCH


W POLSCE W 1928 R.
Zakłady czynm=_ _ _ 88 Produkcja roczna W tw. kwimąnli
Robotnicy (31. XII) _ 2 429 Mączka ziemniaczana
Moc silników W K. M. 11 745 i krochmal _ _ _ _ 348
Zdolność przetwórcza Płatki i inne suszonkx 176
na dübę tys. kwinta_|i Syrop ziemniaczany _ 119
ziemniaków _ _ _ _ Ms Glukoza _ _ _ _ _ _ 5
Dekstryna _ _ _ 18
___.47.__

TABL. 4-4. GORZELNIE W POLSCE W LATACH 1909/'10


i 1924/25-1928/29
, _ (' E. _ Cmrzelníe rzernvslmve
hun; _11
' 1 a '01-zl
_ ~~ - -~ P_ ~ ' -- --
{_ .J_ód_ I Ogółcxn U1? Ogó- mcla- pcjsa- owo- I druż-
'FUPY “'~1'J'=“ ¿t“' rclmcze lęm işowe chuxve ‹;0'.'vę|1lżu\vę

Liczba czynnych gorzelni


1909/10 2 466 2433 33) _ ' _ _ _
1924'/25 1 282 1 281 51 _ '
1925726 1 351 1 807 44|; I . Q 'I I
Polska 1926727 1 282 1 218 36' › _
1927728 1 402 1 382 4-0 ›-: 1-L›-:go " h-'I-ll-ÅL
1 424 1 392 32 o c›œ'- ›:_ )d.h-Ł-I nl-nl-L
“'uj_ f_'l_":I1|'_I`á1|1l0 _ 332 81'; 15 qwwmœm 'E
_:.z_›1=›q1
2-1-

,_ ws1'.h1¬1d11ie 59 50 fi 01-fiflu I-l'U¦I߬'¦UE'l."~Fb':_"*


__ pułmlniuwu 379 371 Q __ 11 lv)
__ ?_ü.1?lm1'1I1Íß 6511 6119 |
J
Ę 1
Produkcja spirytusu W tys. litrów 1000
1909,10 259554' 253583 59911 _ ` _ W _ _
1924-725 72 098 65 590 6508 4-151 _ '„ 72 2 285
1925.'26 62 600 58187 4-4-13 2752 _ 45 1 616
Polska 1926127 57 881 51 028 6853 5118 _ 15 1 720
1927128 66 280 59061 7219 5346 209 49_ 1 615
1928729 72 850 67177 5673 4-203; 132 71 1 267
\-Vnj.1f‹±nlralne _ *ŻU 966 17 239 3727 :1237 91.1 _ ¬' 396
._ wschodnie *2 936 2 835 101» - 4 38| '-~ liß
___ }›1;›lud11i0wc 16 935 15 8111 10921! U66? -- - 39 89
__ zaclwdnie 3:2 013 31262 75'1_ --- A - 3':'ł¿ 719

TABL. -15. PRODUKGJA sPmY1'UsU w NIEKTORYCH


PAŃs'rwAcH w 1927 R.
W tysiącach hektolitrów spirytusu 100°
_'\'i1›.mc}.' _ 'l 871 P 0 l 8 k zł _ 663 Hcland . _ _ 317
ł"ran1'f.ja _ -1698
`_ ` ¬ '
Vtłucłly _ _ ET10:11
5-' _f\u~.t1_|1
3 ' ": _ _ "*__"1/11!
Anglja _ _ "'7
15:2 1'
Węgry. _ _ I'12011. " '
¦:›.':\'11.1¿_1_ _ '_'z_'' 1-'L
ü Rok 19:6.

TABL. 46. BROWABY W POLSCE W 1928 Il.


¿

Pro'
_ BW'
W _ Robot-
_ Moc
, _ _ - dniu'
_ `-13
Gr|.1pş-' v_'.'o1‹-1'wó1'1z.Ł\'.' _ “ry nicy s1lmkóW' p1w:_1
;'§>'§'ff _ 31_x11 .w 11.11., wmilj.
litrów

Polska_._...____ 188,62182 0 231 251


\'\'uj_ centralne 79 2205" 3 078 ' 61
11 Wsclludnic 21 311 Ê 762 . 13
,_ |›uludniuw1;¬' -'il “Li llufs 8 3:33 O 100
_,_ 7!;|.1'.l'11_r1l11j1± -'17 _ Iü-18 3 11:13 ¿ 71
TABL. 47. CUKROWNIE I PRODUKCJA CUKRU
W POLSCE W LATACH 1913114 I 1925,f26-1928129
Wşfprßdukoxvano cukru
._ -ą-l_.l 3

W tem
Licz- Przero- Ogółem ___„ _ _ ___r . ¬
ba biono W war- ' ` k
Kampania czyn- bura- tüści 'l v_ -Cu ru
zółtcgo
G1.up}.“.0jeWództ“, nych ków rtukru- rafr 1 FI' FI
_ .' Wprw-
cukro- sum- | nady äztdłu licz. na
wni wego ' _kryształ
_ _- _ _'-11-
.-›.± _ Ł -- ,_ _ _-1 ~

tysiące kwintali
:__
\ 5
1913514 88 4-4 688 6 3482 1 887¿ 583; 3 784

1925,-*26 72 35 918 5 790, 7281 8 222 1 264


Polska 1926;' 27 71 33 597 5747i 680. 3187 1
1
306
123
1927/ 28 72 35 328 5 658 6444 3 295
1 928.' 29 71 43 903 7 454 Š 824 4 118 1 767

Wuj. centralm' _ 40 14 642 2 1|-66" 331;. 1 852 31»


,, wschodnie . 1.1 1 636 '277 -- *248 1
„ puludnrmma 3 3 -447 571;-I 375- 1391 3
„ zachodnie . 21» '24 178 4 137 I 1l5j 1879 „ 1 729

TABL. 48. PRODUKCJA CUKRU W NIEKTÓRYCH PAŃ-


STWACH W 1928/29 R.
A. Cukier trzcinowy W warto- B. Cukier buraczany w war-
ści cukru surowego tości cukru surowego
w tysiącach W tyslacach
tonu tour:
Kuba _ . . 5 200 Niemcy . . _ . . . ~l8t`i4
Jawa .. . '2 948 Z. S. S. H. __ _ . _ _ 1 423
lnd`c Brvt _ '_'-3 735 (lzccclrüs-łu\'«'a‹'t_|a . . %. . 1 O55'
Wyspy: Hawagskrra . 830 St. Zjedlrrrcmllo A. P. a 928
Ja IJ 01U a I Francja fr 810
. 769 P 0 I S k a 7 f1‹:'Í›.„-
Forrnoza 1 347
Brazylja 1 1 . D7
` 5 Włochy a
Fllipmy . 'I' 1 O I . U37 Hnlandjaa I
286
Portoriko I I O Í . 551 Bclgja . Ł
E380
Hiszpanja 24/L
Związek Australijski . 53'!-ł I' I

3342
Argentyna . 375 Angüa . I

San Durningc . . . 361 Węgry . 221


Peru . . . 345 Dama . . 170
Meksyk _ 17D Szwecja . 161
St.. Zjcdnoczonc Ä..P-. U1-5 Jugosławja 129
Kolonje Francuskic . 127 lłumunjaa. 117
Egipt . _ . HG Austrja . 108
Kanada fr 34
_' _ T I- _íá

Bułgarja '29
:I Rafinada.
TABL. 48. Dnożozowruc w 1228 R. 14
Zakłady cz Ylllln I l' I I 'Ü I Ü
I Ü I Q' Í

l{‹›b‹1t11ic3f (31 gr'u‹l2.i+'.ń) . . . . . . _ . . . . _


I'rodulu'._|a d|'użd'ły uznn . - 33-12
._._49_._.

TABL. 50. OCTOWNIE W POLSCE W 1928 R.


Zakłady czynne _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121
Hobotmçy (31 grudzleń) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 274
Produl-:c_|a octu tys. litrów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 11371

TABL. 51. FABRYK1 CYGAR, PA1='1ERosów 1 'rY'roNIU


w Porscc w 1928/29 B...
Fabryki czynne _ _ _ 18 Produkcja:
Robotnicy (31. XII) _ 12063 Cygara _ _ _ mil,j_ szt. 54
Zużycie surowca tonu: Cygaretki _ ,_ ,, 20
zagranicznego _ _ _ 19 369 Papierosy _ ,_ ,_ 10 324
krajowego _ _ _ _ _ 2 O47 Tytoń i inne do palenia
tonn._._...13997
u Rok budżeiowyz od I. IV 19:8 do 3I_ III 1929.

TABL. 52. FABRYKI KONSERW W POLSCE W 1928 R.


Zakłady czynne. _ _ _ 53 Prşgşsälcśāhkořsfr _wfonnaålil
Robotnicy (31. XII) _ 1603 Rybnych _ _ _ _ _ 3 413
Moc silników W K. M. 1175
Jarzynowych
owocowych ' _
4 684
375¿

TABL. 53. FABRYKI CYKORJI I PRODUKTÓW ZASTĘP-


CZYCH CYKORJI I KAWY W POLSCE W 1928 R.

Robotnicy (31. XII)


... _ 1052
E;°.'Ł:_*§°1?
Produktfşvg' zastępczych
...__
Moc sünikcw w K. M. 1781. °Yk°"J' ' kawł' ' ' ' 6371
TABL. 54. GARBARNIE W POLSCE W 1928 R.
Zakładyczynnc_._.____....____.. 314
I1obotnicy(31.XIl)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6183
Wyrób gotowych skór:
1; ` _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tys. kg 4126
P**d'~*”'*“°W° {zŠÊÍ-Êxriitizzne _ _ _ _ _ . . ,_ ,_ 11353
- k I . _ . _ . H rr 5
Pasowre { ZŠÊ-I`Ę-IIVIĘŠZIIB . - _- - 1: 1|'
Blanki paskowe i rylnarşklc _ _ 1. zz 433
F._l d _ _ mt kra_|ow_e _ _ „ _-__ 333
'1 en W 1 JW' Y zagramczne _ _ ._ „
._ , _ k F ' . ._ . › - - - H ll
kflnskle { ZĘÊIĘŜIEŁZHG . . ._ - ' 11 H'
Surowce _ _ _ _ _ _ _ - - 1' H “gg
Pergarninowe _ _ _ _ ' ' H '›
Bukaty chromowe _ - WS' SÊÓP 4 311
Bukaty dębowe _ _ - ›‹- H 8 gşg
Ssaki { ž;āŁāä"?.__'.: _
łíozie _ _ _ _ _ . -
1: :'1' rgşg
H
Baranic dębowe. _ _ „ „ 4 334
Baranic chromowe _ - ›.~ -z 7gÊ
Lakiefy ._ ._ . ._ _ - ' '. 1:' H
Pozostałe. _ _ _ _ - - U5' Sztuk 5
Mały Rocřnik, 1930. 4
'Ę.J'\-F

TABL. 55. FABRYKI OBUWIA MECHANICZNEGO


W POLSCE W 1928 R.
Zakłady czynne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
Robotnicy (31_XII) _ _ _ _ _ _ _ _ 2693
Moc silnikówwK.M_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1271
Zdolność wytwórcza roczna tys. par _ _ _ 4723
Produkcja tys. par _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ 1738

TABL. 58. PRYWATNY RUCH BUDOWLANY W MIASTACH


LICZĄCYCH PONAD 50000 MIESZKAŃCOWŁJ

Liczba rozpo- Liczba zakon- Liczba


czętych budowli czonych budowli izb
._ _ _ _ ____ __ _ _ mie-
Rok t Szkal'

W tem _ W tem nych


MIGSIB J 11113- 11113- W .za-
(_;_,Ó| ' ()„¿,] _m konczo-›
3 em' szkal- Ľ' P szkal- nych
I nych nych budow-
lach

1925 736 356 386 157 30la


1926 813 510 liilli 257 ülrífa
1927 890 . 484 489 252 1 26611
1928 883 ` 5o3 652 _ 286 20880
1929 82:32 509 803' 424 27136;

Razem 1925-1929 _ 4147 2362 2824 1376 7013


Kraków _ _ _ _ _ 4227 401 439 334 Ű 143
Lwów _ _ _ 1 173 S60 578 434- 5 272
Lecz . _ _ 1 779 1 177 -1232 745 c fm
Poznań _ _ 8.55 I 381 793 308 5 145
\‹V3I'SZ3W'å1 _ _ 1 58| ' 920 1 238 660 11 2215
\ _
Wilno _ _ _ 715. 416 594 33? a
1-1. '_-IQ I 1

rz Zestawieniern nie są objęte nadbudowyi przebudowy. Brak


danych dla Wilna (ro.-25-1929) i Białegostoku [1925 í 1926) oraz dane
niezupelne dla Częstochnw}' (ro:-'6), Sosnowca (1925-1927) i Białego-
stoku (19:27).
.._51.__

TABL. 57. nzEM1EśLN1cY w PoLs0E w 1929 R.


Liczba wydanych kart rzemieśluiczych
_- _I -__ I ±í±

W w0`ewód tw ,h
Grupy _ _ _ J Ê „Í” _
zzlwodowo p0znaú_Ĺ |
Rz±±¦11i0sła Ogółem cen- Íwsc.h0- 5.k1eā“ 1 ślą- PÜÍU'
trnlnwh dnich I P ' ' skiern d'“'¿'*
- ' rnor- | \~.'ycł1
Skiem L

Ogółem . _ _ .197802 90 261 21432 25 595 21400 39114


lłuduwlanat . . il 308 4 Qfnffi |
1 471 Ĺ-2 -160 831» '1 888
W tem:
malarstwo _ _ 3 876 1 884' 681% 664 297 350
rzeźbiarstwn _ 117 378 8 18 10 44
szklarstwo _ I 149 4fl5 213 129 80 322
zduústwo . _ 876 472 69 S3 93 159
malarstwo . .
Iłrmxvna. _ . .
3 335
215/;UI
1 5401
Il 71-'1-¬' 2 77%
35 7| 4 532
671 82
E-JU*2 4 564
685
W tem:
bednarstwo . I 371 575 4s‹ 216 228 307
niesielstwo _ 2 682. I 404 525 263 321 169
koszykarstwo. 4-47 163 17 156 43 68
stolarstwo _ _ 15 785 7 074! 49, 2 226 627 009
W|‹3kif_'n11if_'.za _ 39 587 :zł -1 UST Ę.7'›-I -00 L; "-3 :M615 285 63: G63
W tem:
czapnictwo _ 2 065 I 186 595 13 4 266
kuśnierstwo _ I 817 349 137| 83 33 765
krawiectwo _ 31 768 I6 842 4 098 3 163 732 4 933
tapícerstwo _ 991 5921 76 _33 192
Młrtalflwa _ . _ 31 497 12 /»BH .Ł üußl
I '
4 nan' ałfłü
H'
I 25']
W tem:
blacharstwo _ 3 791 I 549 428 306 253 I 1155
kowalstwo . _ 16 838 5 697 2 058 2 974| 493 3 616
ślusarstwo _ 5 391 2 505" 585" 887 322 1 142
zegarmistrzo-
stwo _ _ _ 410 200
.“šp0ż1..'wL'.za . . -7.'-to
J'P' C.":ND EU) 'PP-FŁ E... Liu.: EH '-'lo
'Å '2 '2'7‹'›| '-iv' -1u.› ~i="w'.'¦.".'t.0 U42 C6 0»-4 -zm- '».0
W tem:
cukiernictwo . I 545 773 II3_ 70 300 289
piekarstwo, _ 11 640 5 3911 1 209 Í 933 400 1 F0?
rzeźníctwo . 14 919 5 433 963' 2 735 520 4 268
wędlíniarstwo 21646 2 573 418- 680 1 955
Skórzana _ . . 4|) M13 21 981 4 582 6103 437 8 fmlł
W tem:
rękawícznictwo 208 1301' 52 3 23
rymarstwo _ 2 506 I 458 351' 124 200 373
szewstwo _ _ 36 254 16 020_ 3 175 4 2OÓ| 473 7 380
introligator-
stwo . _ _ ;ml 594 60 269
Usług osobisłyrln '-J œhfi C.-WO I.'¬'E"‹'°'~ł 3 "-.I-P'lO3
¬~."Ę“.' l~.'_.ł"'~ł 41 U30 354 1 82:7
W tem:
fryzjerstwo _ 6 496 3 19% 782 I 006' 277 I 234
golarstwo . . 233 30 34 15 154
fotografowa-
nie . . . . 1020 458 244 79| 60 179
ĄÜ
DZIAŁVIII. KOMUNIKACJA
TABL. 1-4. KOLEJE NORMALNOTOROWE
WPOLSCE
TABL. 1. DŁUGOŚO LINIJ I TABOR W LATACH 1922-_1928

Tabor kolejowy

Długość
R'-Ü* _
Imi] W km ~ .
Parowozzy W:-.lguny Wagony
osobuwu Ĺ tzmfaruwe
'l

i
I

1922 15 955 54 ' 97 145


1923 16 583 10 1 '18 11-71
1924 '16 687 "'-12. -;'-I <'_"`C.`-'6=" 61 Ĺ 126 /#69
1925 '16 847 " .¬c.r1š" '23
C;< 8-1 130 9352
"“"-='CCw 35 -126 O87
1926 16 987 200
1927 17 146 Uififl 223 53 136 846
1928 17 208 5 215 ¬-
›-M|-'na-‹ .| =._- /ii 'lini 65373

TABL. 2. PRZEBIEG Pßmowozów, wAGoN0w 1 P0clĄ


GÓW W LATACH 1922==1928
Przebieg pucziagów
P1'?.‹-:bleg Przebi ____- __ ` _
eg
parow ozów _
w¿1,L;,"0nów ruchu 1-uchu
Rak W miljon ach Ę _ Ügólmll 0-¬.0b0\\ 'z¬'¿›' ¬0 Í0""\'i'1f*å'
W rml _ID nach ' -3' 'LS (-_.iu
pn rnwuzo- _
0810-km ~ -- 8 - 1 -_ _ _ ---
k nl W miljuuach pociąga-km

1922 109 3 663 76 43 33


1923 129 /1' 471 89 52 37
1924 123 4 U84 8‹'1- 50 IM
1925 128 4 682 912.' UÍ1- 38
1926 133 5 7852 'ml 55 46
1927 147 6 813 111 57 54
1928 1:37 7 482 '119 L 60 59

TABL. 8. Pnzßwoz PASAZEROW 1 'rownnów w LATACH


1922--1928
Przewóz pasażerów Przewóz t0\\'arú'.v

R Ü ii miljonów miljonów nliljunów _ miljouów


pasażero-
usób km tonu tomżlo-km

1922 'IČIÜ { 9 136 8 881;


1923 169 9 551 10 888
1924 ÍŹÜQ 7 446 10 085
1925 163 6 366 88,5 Ę 18 834
1926 146 ¦ 5 965 64,6 18 868
1927 159 6 307 71,7 1 18 238
1928 17/; , 7 077 81,-1 '21 868
Ü

-|-
__. 53_._

TABL. 4. ŚREDNI DZIENNY NAŁADUNEK NA KOLEJACH


NORMALNOTOBOWYCH W LATACH 1925--1929

1925 1026 I 1927 IQZS I!.)_2f_)


\\"}'5zL;z,egól11ie|1ic L _Fr 1 _ _,_ _ -í_-_.__i_

wagunów 1 5-t 1'mn0wy‹;h

r!.." f'
Ogółem _ _ _ _ _ _ 12402 14061 1619617413 17 990

I. Naładowano na P.K.P_ 10 7541 1-1» N 5151 13 967 15160 15 755


a) Do przewozu W kraju 8 609. 8 8431 10 652 11 8041 12 203
wuggię-1,k‹›ksin;-¿„'1‹i‹_==1_¿.'. 25551 2511 3217 31231 3923
Ropa i pro- _ . 156 ' ioz 158
1.owe I '
"=~f~ Í :s=:¿3::z._' 13/1
18
636
1119
|
| 17
815
22 18
10011 '1 O36 IL
18
950
Ur'zowU_._....
|

'opałowe _ _ _ 237
'1
|
263 279 253 274
kopalniarlc _ _ 51 94 141 125 123
W tem ` obrobionc _ _ 131 232 276 z-;'32
nieobrobimlc _ 343 277 352 382 337
1
l\'la|.er_|a.ły budowlano
(bez drzewa) _ _ _ 158 196 399; 565 /176
Nawozy sztuczne _ _ _ 171 167 *211 *ZM
Buraki oukrowe _ 3811 391 37-1 11911 533
Ładunlii aprowizamvjxle _ 764 7115 819 906 878
Í Zboża W ziarnie 282 253 2'}"O 270 288
S2
W tem- Cukier _ _ _ _ 69 !. I 6{}|
._ 77
1Ziemníaki _ _ .115 133 1 33 102
1
S3
Pl.aclwo domowe żyjzvß 71 |
.1
“_ 6 7
b) Do wywozu zagramoę 2 145 3 872 3 335 3 376 3 552 fr.
`
'
_
_
.-1
I'
_
lu

Węgiel, koks i bryki1_'1.}" -I 407 '2 18;-1 1 969 2 271 '2 557

- 1:11:11: - - -
przez 1_p0r_'ty rzeczne _
54'-'-'
76
64
753
I51_
25
954
317
"='
977
429
5
Ropa i pro- " _ 43 M 39
duktv f_ 1 1_yst.ern! _ üá 71
t¿“,?1 1 wagonuw 81 10 1) 7 6
Drzewo _ _ _ _ _ _ _ -'1 3 8 738 987 _ 7317› 589
w tom przez Gdańsk ,, 13;: 271 395 131 1 15
Zboża _ _ _ _ _ _ _ _ 63 1 85 E29 06" 63
W tom przez Gdańsk _ 30 ! 39 12 11 30
Cukier _ _ _ _ _ _ _ I 17 18 17 32
ll. Naładowano W obrę- I
bia W. m. Gdańska 291, 250 _ 418 459 456 'MJ'
III. Przyjęto ładownych
wagonów od kolei
zagranioznvoh. _ _ 642 461 693 643
IV. Tranzyt przez Pol-
skę _ _ _ _ _ _ _ 715 855 1 105 1181 11751107' M
_.54___

TABL. 5. KOLEJE wĄsKo1'oRowE w POLSCE W LATACH


1922 f- 1928
Tabor kolejowy
Długość
ROK linii _ Waşrony WaonEf Y
w km Paf°“°¿5' _ osobowe tom".xrowc

1922 2 388 325 2139 11 -162


1923 2 721 397 314 7 8317
1924 :2 631 389 319 7 929
1925 '2 131 1130 336 8 108
1926 2 273 M8 341 8 551
1927 '_-2 231 368 335 8 109
1998 2 288 365 341 8 023

TABL. 6. KOLEJE W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH W1927 R

Wago11y
l)lugoś1í Długoíć ___ _„_
_ oksploa ta- linij na
I¿1f`1'_¿,[Wł1 _ _ __ 3 OSODOW13 1 |;0W¿łl'uW12'_
cyjna hm] 100 km _ _
W t s. km owierz1:l111i _ __
Y P na I km 1111 J 1

St. Zjednoczone
A. P. _ C' I I 1101 à-,4 5,8
Z. Ii. Il O Í 77 0,4 6,1
Kanada _ 65 0,7 3,1.
Niemcy _ 58 12,4 1,1 12,0
Francja _ 113 7,9 0,7 10,3
Australja 3112 0,5 0,9 2,1
Angüa _ 33 13,-'1 1,6 íł3,¿'1»
Włochy _ Ełl 6,9 0,11 7,3
Polskafr _ 19 5,0 0,6 7,8
_Iaponja 18 11,6 0,8 11,1
Hiszpanja '16 3,2
Szwecja 16 3,7 0,3 3,6
Czechosłowacja _ 111 9,8 0,6 7,9
Bumuąia 11 3,8
Belgja b _ 10 31,8 1,0 13,1
Yvęgry _ 9 9,11 0,11
Austrja _ 7 8,0

a Łącznie z I-:olujami wąskotorowemi_


b Łącznie z 5 tys. kolei lokalnych.
__.5_D___
Fl'

TABL. 7. PRzewozY 'rowznow NA 1‹oL1=;.1AcH


w 1m:K'ro11Yc11 1='ARs'rwAcH w 1927 R.
Miljony Miljardy
tonn tonno-km
St. Zjednoczone A. P. _ 1 163,0 St. Zjednoczone A. P. _ 696,4
Niemcy _ _ _ _ _ _ 439,0 Z. S. S. R. _ _ _ _ 88,2
_Ąnglja _ _ 330,7 Niemcy _ _ 79,6
Francja _ _ _ 931,0 Kanada. _ _ 50,9
Z.. S. S. R. _ _ 150,6 Francja _ _ _ 33,5
lfiarlada _ _ _ 11å.,3 Ifidjü Bl'1»'1Ly_ÍSkÍe. _ 33,3

11,-51,15 . _ _ _ _ 78,8 Anglia . . . 28.9


Czechosłowacja _ _ 76,1 Polsk a _ 19,21
I' o 1 s k a _ _ _ 73,7 Japonja _ _ _ _ 122,1
Wlochy _ _ 56,2 Czechosłowacja _ 10,1
_ärşrşentyna _ _ 53,7 Belgja _ _ _ _ 7,9
Szwecja _ _ 43,4 Humunja _ [1-,7
Węgry _ 35,1 Austrja _ 4,3
Tiumunja _ 23,7 Szwecja _ _ 4,1
Holandja _ 520,4 Nvegry _ 3,1
Szwajcarja _ _ 17,9 Szwajcarja _ _ 1,9

TABL. 8. DROGI BITE W POLSCE W LATACH 1925-1928

W _
Ogółem Paxistxvoae Ojeşvódz Powiatowe
-I l_ I __l±_:1±l-_-l_±Ií'-__l| l _ínlní

W tysiącaczh 11111

1925 10,8 18,1 9,5 18,2


1926 11,7 13.1 9,5 22,1
1927 15,5 13,3 9,1 22,8
1928 15,8 5 I 13,5 9,5 21,7 I

o Dane tymczasowe. W tem 2,1 tyg. km dróg województwa ślą-


skiego, niepodzielonych na drogi państwowe i samorządowe.
„.53.._..

TABL. 14'. RUCH STATKÓW W NIEKTÓRYCH PORTACH


św1A1*owYcH w LATAGH 1828 i 1929
A'l`0nnaż ştat_l;‹§1\ł przy wejściu
11"' 0 1' Ł Y __ łfłzß _ L ł9Ê9_
W mxljonach rcg. tcmn
Szanghaj _ _ _ _ _ _ _ _ 34,0 ' 35,8
Nowy York ._ _ _ _ _ _ _ 23,.) 24,0
Hamburg _ 22,0 22,5
Londyn _ _ 221,3 ':ł'l,U
Rotterdam _ 20,9 221,5
Antwerpja _ 20,1 20,7
BUEIIOS Ail'±'r±= _ 15,3
Livrrrpool _ _ _ 13,5 11,7
Muntevideo _ _ _ 12,3
Marsylja. _ _ _ _ _ 11,6 ! 12,5
Kunstantynupol _ _ 10,0 14,0
Genua _ _ _ _ IJ* 10,2
Nüíłpnl _ _ _ 9,9
Newcastle _ 7,5
Oslo _ _ _ _ _ J I I 1 I I
4,3
Gdańsk _ _ 1 I 0 0 I l FF??? oœwmc 3,9
TABL. 15. RUCH STATKÓW W PORTACH BAŁTYCKICH
W LATACH 1913, 1928 i 1929
Tonnaż statków przv wcjāclu
Por Ł 3. __ Ê913 I __ ŠQŠŚ _ _ilu 1‹jž_';_›
w tysiącach reg. to Ill!
4 .
Stucklmlln _ _ _ _ _ _ 3 787 1» 786 700
Gdańsk. _ _ _ _ _ _ 995 4045 3 892
Malmö _ _ 2 5.72 3 053 3 098
Szczecin _ *2 576 '2 985 2 279
Rostok _ _ _ '-1' 452 1 895 1 820
Gdynia. __ - 985 1 M15
Ryga._.____ _ 2070 1 332 1 099
Tallin (Iłe\\'±al) 765 951
1.ub‹f1‹z_. _ _ Í' ĹĹ | sśg 966
Królßwiec _ _ _ 73a 704
Leningrad _ _ 2 032
l.ibawa_.______ 1071 393
Klajpeda _ _ _ _ _ _ _ 315 459 505
TABL. 18. TABOR ZEGLUGI SRODLĄDOWEJ w PoLscE
W 1928 R.
A. Statki bez własnego napędu
I iczba statków
-8 Ogólna
l_ l

Grupy statków_ xfedlug I D :_-TSŁ łandoę-Ê'


ła down ):=¬ ': , nm 3' W tyg.
1 t U Omlem l niany‹:h| lowych tonn
|

I
Ogółem 1884 1 73 1 10,3
do 50 tonn _ _ _ 1293 |""i›I"'l 30 '26,'-'lf
51 200
'G
,, _ 1 65 48 16,0
201- 300 ,_ 159 ¿ ›-8-› 1-[{.'ę;1 !ł8 36,5
301-- 600 ,, 82 _ [~Sr-" I'-i G3!-'Ľ CJ'-I ~ZlĽ.'â|'-"I› 4-2 27,5
601--1000 ._ 5 5 3,9
__ _ 59 „__

TABL. 18. TABOR ZEGLUGI ŚRODLĄDOWEJ w POLSCE


W 1928 R. łdok.)
B. Statki z własnym napędem

_ Licz - | na
('f'~1PY5tatkóW ba Paro- Moto- moc
Rüdßřłj `“"*~'*HÜŠ 71100? stot-A wc rowe przo-
51l“'k°“" ków ' wos..
K. M.

Ogółem _ _ _ _ l 154' 14905


do 501{_M_ Eźł. :J 16J 509
Üsol1ow'_'± 51--100 H 3 1 275 I'

101-200 H 2 360
()sobowo-towaro- ilu '1ÜÜ H 30 ` 25, 5 1 494 I
|

wc _ _ _ _ _ 101-300 'H' 27 27f 11 230


do 100 H 311 30 la' 1 588
Holowniki _ _ 31 29 2 5 806
100'-320 11

Towarowo _ do '100 11 2 1 98
_"" 'l"'-_ 101-200 li' 3, I' 545
TA BL. 17 _ DROGI WODNE W POLSCE

O fółelu że flow-
'*=*”'*Í 1'‹z‹±1‹i
,
D1ug@ś_?
-
lmrzcoza 5'' 1:18 SPłř1“ flf' Kanały 1 kon;-.du
L _
W km
kílnflletrów

Ogółem_ 14178, 8 885, 7 4-93 Ogółem _ _ J 185,0


Wisła _ 5 288, 2780 2 508 Bydgoski 24,7
Warta 811» 621' 193
Dniestr 9114 360 58:.. Augusląowski _ 34,0
Prut _ I O 224, 2:24
Dniepr u 3 561 20/111 1 517 Królewski _ .' 73,0
_„I
I I

Niemen Ü I I 2 800- 728 2 072


Dźwina. O O I 547, 152. 395 Ogińskiogo
aé Żlëwisko Prypcci_
TAB5' 18. DROGI WODNE W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH

_ Żßglt) " I ' _ , zeglf-"


Panstwa ¬,,',,,¿._ 5 Pa.nst\\ a w nę
--

H tys. km. tys. fun

Z. S. Ił 90,0 4,0 Kanada _ _ _ 2,6


B raz ylj a 60,0 -±:'í
Humunja
St. Zjßtlnoc-'¿_ A. P. 49,6 2,8 Holandja ł O Ü

Cl|1iny_ _ 21,0 -1,0 J\_1gosławja _ _


Niemcy _ _ 10,0 2,2 Włochy' _ I I l -|__

Indjo Bry1_ _ 10,0 2,0 Bolgją _ 'I' 1 ş ş

Argentyna _ Austrja _ 'I I 1' U


F“`_P_'_" P°' oqawm
Francja Czechosłowacja. _
Polska. _ Yvecrv
Szwecja W. Brytianija' P FPFÍFŸŠÜŸ' wœqœocœmœa "E0
Finlandia _ 5'¬.$”="°.E=>.?° Ł'.›"I'_".7ü~_10o<'.D PČFŸ' Oœwo:
_p,0__

TABL. 19. LOTNICTWO NA LINJACH PASAŻERSKICH


W POLSCE W LATACH 1924-1929
Linje Przylot? i odloty razem
_. _l|1_-

P zeb i Ł__1-
R01* _ ŠI)ł||'="o±'=f*. Liczba tardrošai Liczba durikí Poczta
Liczba W 7.2171 lotów 1 W tyś. pasa' 1
_ k.m Źfirów 1
Í W tonnaoh
1
1925
1925
II 7 2302
1 466
2 715
1166
906
2
5
326
558
78
101
Ę
1926 0 ' 2 58:2 2 883 918 6 1127 180 _
1927 123 3 601 3 729 1 133 7 1169 288 _
1928 0 2 717 3 921 1 189 6 789 218 _ wl-I' Ü3"i -" " "'ł$" " '

1929 10na _ 11171


_ _ 130 51 6122° 1 552 15 056
TABL. 20. Lo'rN1c'rwo NA LINJAGH 1='AsAżEns1‹1c11 w NIE- i
KTÓRYCH PAŃSTWACH W LATACH 1927--1928
Przewie7_io1|o
P_ |,St“„ Pr/'_eb 5711;! drog
f a _
Pasazcrów
*U " W t}±¬_' km W tY S _

Ang_lja 11 1| i I 1 'l _ 1927 1 237 18,9


1928 1 627 27,7
Francja 0 _ _ 1927 5 987 15,8
1928 19,5
Niemcy I 1 _ _ 1927 9 970 107,6
1928 11 450 120,7
Polska-_1__ _ .1927 1 133 7,5
1928 1 189 6,8
1929 ą
1 552 15,1
Z_S.S_R_ _ _ _ _ _ _ _ 1927 2 126 16,-'1
11 W komu1|il1_u:.ji wewllętrznoj.
TABL. 21. INSTYTUCJE POCZTOWO-TELEGRAFICZNE
W POLSCE W 1928 R.
Województwa
Wy:-;'¿1¬-zcgól1'11e1111e Ogółem " oem ,§_5či,O_` połu_ I za¿_Fh,Ź,'__'
tralne dnie |dniowe dnie
Ogólna liczba instytucyj
InSt}._'[.uc_je |1o1:zl.nwo 3 360 | 938 513 1 90'! I
_\`t.a‹'._|1" tol|'g1'afi1'7.11n _ I. 1191 I 8112 466 I 623
'l`el1_'fony mi‹_'fIz1_'n|_ _ 3 355 827 . I17.)Ĺ _ 591 1'-bu-1'-1-'h› '_
'L3032›
“.:_¬l~Z.'¬CL* DC
_Liczba instytucyj na 100000 mieszkańców A
ln:'.=tş_-'Luc_|e pocztowe 110 7!_1 110 | 111 ' 231
Stacje telL'g_rafi1".zno _ 115 60 91 '76 ' 301
Telefony '1'111ęfl2_y1n_ _ 110 63 7à | 7-2 | 36 0
Liczba instytucyj na 1 000 km*
111S|.}:tł11'.j1' |1n1'.zl.ow,__ 9 7 1 J
11 ' 'I-5
513019 Í.l'l1=fgr;‹_Lfi1'?_n1_+ _
Tßlëfüny IIli1_?(]?,1,'1n_ _ -Jœ'-H' Ľúüåbā C._›.7 1'L_¦" -"
.__ 61 ____

TABL. 22. PRzEsYŁ1‹1 Pocz- TABL. 28. DŁUGOŚĆ Lulu


TOWO-TELEGRAFICZNE I LICZBA STACYJ TELEGRA
W POLSCE FICZNYCH W POLSCE W LA
W LATACH 1922-"1928 TACH 1922-4928
. ]'{'- 'Ł - , I _
Lxsty ‹P1':ş“"v fale Długo:-xć “ Lmzba
Rok _ . , _L ÊIŠIÊĹ Rok liuij stacyj
W miljonach sztuk W km * telegrafíczn.
1
t

1922 5911›' 14 1922 3 731


1923 873i 111 1923 28 050* 3 823
1924 5811; 111 1924 28 410+ 3 886
1925 8721 15 I 1925 33 899' 3 739
1926 73133 1-1-. Ł '¦-" 1-` -IG”- 1 14 1926 30 6811 3 876
1927 833' 16 13 ,_
1927 26 1158, 4 032
1928 8:11/11 111 1 11 1928 27 O12f 4 214

TABL. 24-.. TELEFONY W POLSCE W LATACH 1924--1928


_
Llczba I Długosc Ci t al Pubhcz- Abu- ,Rozmo-
R k - -
81801 7 111' 6 ne roz- nenc_1_ 1'
| przeworlów, tåef wy
Ü 171181800- 7 w tys. . _, °` mów- w ty81:-1-¿w milj1›‹
_ 11 ,
W ych km. 1 "“¿nP _ 11iL'.f'. ruch nach

1924 1 479 I
201 ,1 1878 ü 2890 1 101 W 187
1925 1 724 228,3 1 736 3 103 92 1 57'-'Ł
1920 1 967 229,1 , 520088) 3310 102 , 578
1927 2 113 'I
288,3 r'
14.. , 3.148 |
1 112 616
1928 2 397 288,9 „ 2188 , 3 787 , 128 , 872
TABL. 25. P1=1z1:sYŁK1 Poczrows w NIEKTORYGH PAŃ
STWACH W 1927 R.
__
Liczba przes. poczt. Liczba przez-.p0czt.
na 1 Hlieszkanca na 1 mieszkańca
- =: ' _ - 1_ ± _.±.¬_. ._ E _ _Ă _:_ --

I
I

P¿11'15l wu

em r_)ci1=a- ym P1111.-¬1 w;Ł1 0c`e


'ÊH
E111
FÜ1
afi
ym
Lbr0 'Ł'

Ê

01
rücie '-qowyxn agr ęrn
Ogó