Vous êtes sur la page 1sur 4

TEST SPRAWDZAJĄCY (Nr 2)

poziom wiedzy o środowisku


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

....................................................................................................
Nazwisko i imię (drukowane litery)

1. Co to są zanieczyszczenia transgraniczne?
……………………………………………………………………………………………………………

2. Wymień „organy ochrony środowiska” w Polsce (proszę podać conajmniej 3).


1 pkt- 3 organy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Wymień typy pozwoleń, jakie trzeba uzyskać w przypadku planowania nowych


instalacji mogących szkodliwie oddziaływać na środowisko (należy wymienić
conajmniej 3 typy pozwoleń). 1 punkt- 3 typy pozwolenia
.......................................................... ...............................................................
.......................................................... ...............................................................

4. Wymień przykłady programów i organizacji międzynarodowych związanych z


działalnością na rzecz środowiska. Trzeba wymienić co najmniej 3 skróty lub pełne
nazwy.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Kto otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w roku 2007?


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Wymień podstawowe źródła emisji naturalnej. 1 pkt- 4 czynniki


.......................................................... ...............................................................
.......................................................... ...............................................................
.......................................................... ............................................................... ...
....................................................... ...............................................................

7. W jaki sposób powstają tlenki azotu w procesach spalania?


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Uszereguj w logicznej kolejności następujące nośniki energii ze względu na


przeciętny poziom zawartości siarki:
- ropa naftowa,
- węgiel,
- gaz ziemny
……………………………………………………………………………………………………………

9. Jaki lotny związek chloroorganiczny powstaje w trakcie dezynfekcji wody w


procesie chlorowania?
……………………………………………………………………………………………………………
10. Czy ozon może być wykorzystywany na etapie dezynfekcji wody w sieci
wodociągowej?
TAK/NIE…………………………………………………………………………………………………

11. Co to jest powietrze wewnętrzne?


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

12. Wyjaśnij znaczenie skrótów:


TZO………………………………………………………………………………………………………
LZO………………………………………………………………………………………………………

13. Czy DDT to związek zaliczany do grupy pestycydów?


TAK/NIE…………………………………………………………………………………………………

14. Jak nazywają się procesy usuwania tlenków siarki i tlenków azotu ze strumienia
gazów odlotowych?
……………………………………………………………………………………………………………

15. Rozwiń skrót CHZT


……………………………………………………………………………………………………………

16. Podaj przesłanki (3), na których oparta jest koncepcja ekorozwoju.


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

17. Gazy cieplarniane to inaczej (w języku polskim)


……………………………………………………………………………………………………………

18. Jakie są odpady stałe powstające w wyniku energetycznego spalania węgla?


……………………………………………………………………………………………………………

19. Podaj synonimy (w języku polskim) dla anglojęzycznego terminu SUSTAINABLE


DEVELOPMENT.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

20. Podaj przykłady odnawialnych źródeł energii.


.......................................................... ...............................................................
.......................................................... ...............................................................
.......................................................... ...............................................................

21. Do czego służą elektrofiltry?


……………………………………………………………………………………………………………

22. Jakie są dwa podstawowe elementy składowe EKOSYSTEMU?


......................................................... ...............................................................

23. Czy chroniąc środowisko powinniśmy postępować zgodnie ze stwierdzeniem


„Rozcieńczenie jest najlepszym rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia?”
Niepotrzebne skreślić. TAK/NIE…………………………………………

24. Co to jest ekotoksykologia? (podaj swoją definicję)


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

25. Co to są ksenobiotyki?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ODPOWIEDZI

1. zanieczyszczenia przemieszczające się ponad granicami państwowymi

2. Minister Środowiska
Wojewoda
Starosta
Wójt/Burmistrz/ Prezydent

3. pozwolenie zintegrowane
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
pozowlenie na emisje hałasu
pozwolenie na emisję pól elektromagnetycznych
pozowlenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

4. UNEP – Program Środowiskowy ONZ


WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
FAO – Światowa Organizacja Żywności i Rolnictwa
WMO – Światowa Organizacja Meteorlogiczna
IAEA (MAEA) – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
GEMS – Globalny System Monitoringu Środowiska
Klub Rzymski
HABITAT – Konferencja Problemów Osiedlowych ONZ
IIASA – Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemowej

5. Al. Gore i IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu)

6. erupcje wulkanów
wietrzenie skał
erozja gleby
aerozole morskie
naturalne pożary lasów i stepów (biomasa)
pyłki kwiatowe
emisja związków organicznych przez roślinność

7. w procesie katalitycznego wysokotemperaturowego utleniania azotu atmosferycznego w


piecu (w silniku)

8. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny

9. chloroform

10. Tak

11. Powietrze w pomieszczeniach (przestrzeniach zamkniętych, które nie podlegają


uregulowaniom dotyczącym atmosfery na stanowiskach pracy.

12. TZO - trwałe zanieczyszczenia organiczne


LZO - lotne zanieczyszczenia organiczne

13. TAK

14. odsiarczanie i denitryfikacja spalin

15. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

16. poszanowanie zasobów


haronizowanie i kojarzenie zadań ochrony środowiska z celami społecznymi i
ekonomicznymi
długookresowe podejście do zadań planowania i urzeczywistnienia rozwoju

17. gazy szklarniowe


18. popiół
pyły

19. na jeden punkt należy wymienić:


rozwój zrównoważony
ekorozwój
rozwój trwały
Ponadto mogą być podane: rozwój stabilny i rozwój nieprzerwany

20. energia słoneczna


energia geotermiczna,
energetyka wodna,
energia wodna,
energia wiatru,
biogaz

21. do odpylania strumienia gazów odlotowych

22. biocenoza i biotop

23. Nie

24. nauka o truciznach środowiskowych i ich oddziaływaniach na część nieożywioną i


ożywioną środowiska

25. trucizny środowiskowe


ekotoksyny
zanieczyszczenia środowiskowe
substancje obce dla organizmu
jedna z powyższych odpowiedzi