Vous êtes sur la page 1sur 5

q =52 $ เขมรไทรโยค H.R.H Prince Narit Saranuwatiwong.

° b2 œ œ œœœœ
ห้องสมุดดนตรี ตาํ รวจ ด.ต.สมศักดิ ศุภนัส พิมพ์ 12 มี.ค.2550
œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
รับพร้ อม
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ˙ œ œ œœœœ ˙
œ œœ œœœœœœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
Piccolo & b 4
J
œ œ œ œ œ œ. J .. œ œ œ
ff f

b2 œ .. œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
&b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœœ ˙
œ œœ œœœœœœœ œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœ œ J
J œ œ œœ ˙
Oboe
œ œ œ œ œ œ.
ff f

2 œ .. œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ˙ œ œ œœœœ ˙ œ œ œœœœ


œ œœ œœœœœœ
& 4 œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
Clarinet in Bb J
œ œ œ œ œ œ. J œ œ œ
ff f

#2 œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ˙ œ œ œœœœ ˙ œ œ œœœœ


Alto Saxophone & 4 J œ œ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ. J .. œ œ œ œœ œ œœœ œœœ
ff f

2
& 4 œ œ. œ œ œ œ œ .. œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœ œ œ œœœ œ ˙ œ œ œ œœ
Tenor Saxophone J œ œ œœœœ œ
œ œ œ œ œ œ. J œ œ œ ˙
ff f

#2 œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ ˙ œ œ œœœœ


¢& 4
Baritone Saxophone
J œ œ œœœœ œ
œ œ œ œ œ œ. J .. œ œ œ ˙
ff f
ff

° 2 œ œ. œ œ œ œ œ . œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ ˙
Horn in F &b 4 J œ œ œœœ
œ œ œ œ œ œ. J . œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœ
ff f

2 œ .. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œ ˙ œ œ œœœœ


œœ œ œ œœœœ œœœœ œ œ œœœœœœ
œ œ. œ œ œ œ
Trumpet in Bb & 4 J œ œ œœœœ œ
œ œ œ œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ œ œœ˙
ff f

? bb 42 œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ ˙ œœœ œ


Trombone
J œ ‰ œœœ
J œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J .. œ œ ˙
ff f

? bb 42 œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ ˙ œ œ œœœœ


Euphonium
J œ ‰ œœœ
J œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J .. œ œ œ ˙
ff f

? b2 j
¢ b4 œ .. œ j ‰
j
œ œj ‰ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ ˙
œ œ œ
Bass Tuba
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. f œ œ ˙ œœœ œ
ff
œ
2

° bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœœ œ œ ≈œœœ œœœœœ œ ˙


œ œ œ œ œ œ œj˙ œ. œ œ œ œ ˙ œœœœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ
17

Picc. &

œœœœœ œ ˙ Ÿ~~~~~
b œ
&b œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœ œœ œœœœœœœœ œœ˙ œœœœœ œ œ ≈œœœ œœœœœ œ ˙ œ
.
œ œœœ ˙ œœœœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ
œ
Ob.

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œj˙ œ. œ œ œ œ ˙ œœœœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ
œœœœœ œ œ œœœœœ œ œ ≈œœœ œ œ œ œ
Cl. & œ œœœœœœœ œ œœœœœœ œœœœœœœœ œœ˙

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œj˙ œ. œ œ œ œ ˙ œœœœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ
# œœœœœ œ œœœœœœœ œ œœœ œœœœœœœœ œœ˙ œœœœœ œ œ œœœ œ œ œ œ J
A. Sax. & œœœ ≈

œ œœœ œ œ œ œ ‰ œœ œœœœœ œ ˙
T. Sax. & œ. œ œ œ
œ œ œœœ œœ œ œœœœœœ œ ‰ œœ œ œ œ œ ≈œœœœ œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ œœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ
Bar. Sax. ¢& J œ
J œ Œ Œ ‰ œJ œ œ œœœœœœœ ˙

° œ œ œ œ œ œ œœ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ
&b œ œœ œ œ œ j œ œ Œ œ œ œœ œ Œ ≈œœœœ œ œ œœœœœ ˙
Hn
œ. œ œ œ œ œ J

œœœœœ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œ œ ≈ œœœœœ œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ


Tpt & œ. œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œœ˙
œ œ
œœœ œ œ œ œ
˙ œœœœœœœ ˙

œ œ œœ œ œ œ œœ ˙
Tbn.
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ œJ œ œ
˙ œ œœœ ˙ œ œœœœœ ˙ œœœ œ œ. œJ œ œ œ œ

? bb œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œJ œ. œ œ œ œ
Euph. J œ
J œ Œ Œ ‰ œJ œ œ œ œœœœœ ˙

?b j
B. Tba ¢ b œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œœ œ
Œ
œ
j ‰
œœ ˙
‰ œj œ œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œœœ ˙ œœœ œ œ. œ œ. œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œ œœœœ œœœœœœœ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
3

° bb œ œ œœ œ ˙
2.
œ œ
œ œœœ ˙ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
35

Picc. &
J ‰ ‰ J .
. .. ‰

b œ œ œ œœœœ œœœœœœœ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œJ .. œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ
Ob.

œ œ œœœœ œ œœœœ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cl. & œ J ‰ ‰ œJ .. œ œœœ ˙ œ œœœœ œœœœœœœ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œ œœœœ œœœœœœœ ˙ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ


A. Sax. &
# J ‰ ‰ œJ .. .. œ œœœ ˙ ‰ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œJ .. œ œ œ .. œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ ‰ œœœ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ


T. Sax. œ œœœ

# œ œ œœœœ j œ œœ œœœ œ œ œ œœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bar. Sax. ¢& œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ J .. œ .. ‰ œœœ œ œœœ œ

° j œ
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ J .. œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœœ œ œœœ œ
Hn

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj .. œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ œœœœ œœœœœœ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ


Tpt & œ œ œœœ œ œœ

j œ œœ œœœ œ œ œ œœ œ œ ˙ œ œ. œ œ œœœ ˙ œ œœœ œ ˙ œ œœ œ œ œœ œ œ


Tbn.
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ J .. œ .. ‰ œœœ œ œ œ

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œJ .. œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph. ‰ œœœ œ œœœ œ

?b j j j
B. Tba ¢ b œœœ œ œ œ œ œ
j ‰ ‰ œ ..
œ
œ œ .. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ œ œ. œ œ. œ œ œ ˙
œ

œœœ
œ œœœ œ ˙ œ ‰ œœ œ ‰ œœ
œ œ œ œ
œ
œ
4

° bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ
53

Picc. & ≈
œœ
œ Œ ∑
œœ
œ Œ ∑

b ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ Œ ∑
œœ
œ œœ
œ
Ob.

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑
Cl. œœ
œ œœ
œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sax. & œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œœ
œ Œ ∑

& œ œ œ œ Œ ∑ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sax. œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bar. Sax. ¢&
œ œ Œ ∑ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ

° œ
&b œ œ œ œ Œ ∑ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Hn

& œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tpt œœ
œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbn.
? bb œ œ œ œ Œ ∑ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph.
? bb œ œ œ Œ ∑ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ≈ œ œ œ œ

?b
¢ b œ Œ ∑ Œ ‰ j Œ ∑ ‰ j œ œ œ œ.
B. Tba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
$ D.C.

œ œ œ
5

° bb ‰. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
1. 2. 3
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
62

R Œ ∑ ‰. R œ. œ œ .. œ. J œ Œ
Picc. & J

b r œ œ œ r œ œ ..
& b ‰. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ‰. œ œ œ œ j œ. œ œ œ œ
œ Œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. J œ
Ob.

r œ œ œ r œ œ ..
Cl. & ‰. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ‰. œ œ œ œ œ. œ
j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
J œ Œ

œ œ œ œ œ
# œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ j œ. œ œ œ œ œ
A. Sax. & ‰. R Œ ∑ ‰. R œ œ. œ œ œ œ œ œ œ .. œ. J œ Œ

r œ œ œ r œ œ ..
T. Sax. & œ
Œ ∑ ‰. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ‰. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ
J œ Œ

œ œ œ œ œ
# œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
¢&
Bar. Sax. œ Œ ∑ ‰. R Œ ∑ ‰. R œ .. œ. J œ Œ

° œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
&b œ Œ ∑ ‰. R œ œ œ Œ ∑ ‰. R œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ. J œ Œ
œ
Hn

r œ œ œ r œ œ ..
& Œ ∑ ‰. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ‰. œ œ œ œ Œ
Tpt
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J œ

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbn. Œ ∑ ‰. R œ Œ ∑ ‰. R œ œ œ œ œ œ .. œ. J œ Œ

œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Euph. Œ ∑ ‰. R Œ ∑ ‰. R œ œ œ œ œ œ œ .. œ. J œ Œ

?b j
¢ b œ Œ ∑ Œ œ Œ ∑ ‰. r œ œ .. œ Œ
B. Tba
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

Vous aimerez peut-être aussi