Vous êtes sur la page 1sur 33

แขกมอญบางขุนพรหม แขกมอญบางขุนพรหม

ห้องสมุดดนตรี ด.ต.สมศักดิ ศุภนัส พิมพ์ 30 ม.ค.2550


สามชัน ท่ อน 1 พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริ พตั รสุ ขมุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ( พ.ศ.๒๔๕๓)
รับพร้ อม
° b 2 "
q =60

& 4 Œ œœœœœ œ œ œœ
œœœœ œ œœœ œ
œ œœœ œ œ œ nœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ nœ œ œ j
#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j j
œ œ nœ œ œœœœœœœœ œ œœœœœœ
Clarinet in Bb œ œ#œ J œ
f

"
&
2
4 œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ#œ#œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœ
Œ
Alto Saxophone œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ #œ œ #œ
œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
f

" Ÿ Ÿ Ÿ
2 œ. œ œ œ œ œ œ
nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœ
¢& b 4 œ nœ
‰ œJ œ. œ œ œ œ œœœ œ œ œ . œ
Tenor Saxophone
œ œ
f

° bb 2 œ œ œ œ œ.
"
nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
& 4 Œ œ
nœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ nœ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œœ
œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ nœ
Horn in F

"
2
&b 4 œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œœœ œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ. œ
œ œ œœ
Œ œ œ œ œ
Trumpet in Bb œ œ
f

? bb 42 œ œ œ œ œ œ. œ
œ œ œ œ œ œ" œ. œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ
Trombone b Œ
f

" œ œœœ œ
? bb 42 Œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ. œ
Euphonium b œ œ œ nœ
f

" œ œ nœ œ œ œ œ œ j
?b2
Bass Tuba ¢ b b4 Œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ nœ œ œ œ œ œœ œ nœ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ
f
2

° œ œ œ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœœ


13

Cl. & b
œœ J œ œ œ œ œ œ œjœ. œ œ œ œ œœœ œœœœ œ ≈œœœ œœœœœœœœ œ Œ ∑
J J J œ œ
œ œ œ œ œœ œœœœœœœ
& œ œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ Œ ∑ Œ ‰
œ
A. Sax.

œ Ÿ~~ Ÿ Ÿ Ÿ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œjœ. œ œ œ œ
œ œœœœœœœ
¢& b J
‰ œ. ‰ ∑ Œ ≈œœœ œœœœœœœœ
T. Sax.
œ œ œ
° bb
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ
Œ ∑ Œ ‰ œ
œ œœœœœœœ
œ
Hn

Ÿ Ÿ
& b œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œjœ. œ œ œ œ
‰ œ œœœœœœœ œ. ‰ ∑ Œ ≈œœœ œœœœœœœœ
Tpt
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ. œ œ œ
œ œ œ.
œ œ œ
œ œœœœ œ
Œ ∑
œ
Œ ‰ œ œJ ≈ œR œ œ
œ
Tbn. b
œ œ
? bb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œjœ. œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœ œœ
Œ ‰ œ œ œœ
Euph. b œ œJ ‰ ∑

?b œ œ œ œ œ œ œ œ j
¢ bb œœœ œ œ œ‰ œ œ Œ ∑ Œ ‰ œ œ œ œœœ
B. Tba œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

° b Œ ≈œœ œœ œœ œ œœœ œ œ œ
≈ œ
œœ
≈ œœœœœ
œ
≈œœœœœœœ œœœœœœœ
25

Cl. & œ œ œœ œ œ Œ ∑ J ‰ Œ ≈ œ œ œœœ œ œ œJ ‰ Œ J ‰ Œ


œ Œ œœ œœœœœœœ œ
& ∑ Œ ‰ Œ ‰ œj œ œ œj ‰ Œ ‰ œj œ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œœœœœ œ œœœ œ œœœœœœœ
A. Sax.
œ
Ÿ œœ
Œ ≈œœœ œœœœœœœ œ ≈ œ œ œœœ œ œ œJ ‰ Œ ≈ œœœœœ œ œœœœœœ œœœœœœœ
¢& b œ
. ‰ ∑ Œ ≈œ œ œœœ œ œ œ ‰ Œ
T. Sax.
J
° bb ‰ œj œ œ œj ‰ Œ ‰ œj œ œ œj ‰ Œ ‰ œœœœœ œ œœœ œ
& œ Œ ∑ Œ ‰ œ
œ œœœœœœœ œ
Œ
œ œœœœœœœ
œ
Hn

œ œœ
& b œ. ‰ ∑ Œ ≈œœœ œœœœœœœœ œ Œ ≈ œ œ œœœ œ œJ ‰ Œ ≈œ œ œœœ œ œ œ ‰ Œ ≈ œœœœœ œ œœœœœœ œœœœœœœ
Tpt
J
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ. œ œ œ œ
? bb œ Œ ∑ Œ ‰ œ œ. œ œ œ œ Œ ‰ J ‰ Œ ‰ œœœ J ‰ Œ ‰ J
Tbn. b
œ œ œ œœœœ
? bb œ Œ œœ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœœœœœ
Euph. b ∑ Œ ‰ Œ ‰ œj œ J ‰ Œ ‰ œj œ J ‰ Œ ‰

?b
¢ bb œ Œ ∑ Œ ‰ œ œ œ œœœ œ Œ ‰ œ œœ œ œ œj ‰ Œ ‰ j ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰
B. Tba
œ œ œœœ œœ œ œ œ
4

°
œ œœ
œœœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœ œ œœœœœœœœ
bœ œ œ œ œ œ œ
37
œœœœœœœ œ œ nœ œ œ œ œœ œ
Cl. & b œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ#œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œœ œ œ œ œ œ

A. Sax. &
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ #œ œ œ. œ œ œ
œ œœœœœœ
œ œœœœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sax. ¢& b œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
œ
° b nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Hn & b
œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ. œ œ œ œ
œ
œ œœœœœœ
œ œœœœœœ œœœ œœœ œ œœœœœœ
œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tpt & b œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œœ œ
œ
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ nœ œ œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ œœœ œœœ œ œ œ
Tbn.
? b
bb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ.
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
Euph. b œ nœ
œ œ nœ œ œ œ œ ‰ j j
B. Tba
?b
¢ bb œ œ. œ nœ œ œ œ œ J œ œ œ œ nœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5

° b œœœœœœœœ œœ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
48

Cl. & œœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰


œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ ≈ œœ œœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œœœœœœœ
A. Sax. & œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ œ J œ J J
œ
œ œœœœœœ œœ œ j
T. Sax. ¢& b œœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœ œ œ œœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œœœœœœœœ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ≈œœœ œœœœœœœœ
J
° b œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ ≈ œœ œœœœœœœ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ
‰ ≈ œœ œœœœœœœ
Hn & b œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ œ J œ J
œ
œ œ œ œœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tpt & b ‰ ≈œœœ œœœœœœœœ
J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
Tbn.
? b
bb J ‰ J ‰ œ J ‰ ‰ œ œ. œ œ J J ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œœ œœ œ œœ œœœœœœœ œ œœœ œœœœœœœ
Euph.
? bbb œ J ‰ ≈œ œ œ œœ J ‰ ≈œ J ‰ ≈

?b œ œ œ j j
B. Tba ¢ bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ‰ ‰ œœ œ œœœœœ œ
j ‰ ‰ œ œ œ œœœ
œ œ œ ‰ ‰ œœ œ œœœœœ
6

° "
rit.
œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œœœœ œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
59

Cl. & b ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œœœœœ œ œœ


œ œ œ œ œœœœœ œ œ
J
œ
œ ‰ ≈ œœ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœœ œ œœœœœœœ œ Œ
A. Sax. & J œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œœ œ œœœœœœ œ "
j
œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
T. Sax. ¢& b
œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œœœœ œ Œ
œ
° b œ ‰ ≈œœœ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœœ œ œœœœœœœ œ Œ
Hn & b J œ œ œ œ
œ œ
œœ œ œ œ œœ œ œœœœœœ œ "
j
œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
Tpt & b
œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œœœœ œ Œ
œ
œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ
? bb œ ‰ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ Œ
Tbn. bJ
œ
? bb œ ‰ ≈ œ œ œ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœœœœœ œ
bJ œ œ Œ
Euph.
œ œ
?b j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j j
B. Tba ¢ b b œj ‰ ‰ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œ œ
j ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
สามชัน ท่ อน 2
ุ 7

° b " รับพร้ อม
œ œ œ œœœœœœ œœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ
70
˙ œ œ. œ œ œ œ
œ œœœœœœ œ œœœ œ
œœœœœ œ œ œœœ œœ œ œœœ œ
Cl. & Œ Œ
œ œœœœœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ "
œ œœœ œ œ
œ œ œ œ œœœ j
& ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ Œ ∑
A. Sax.
œ
"
œ œ œ œœœœ œ œœœœœ œ ‰ Œ
¢& b
∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ∑
T. Sax. œ J
° bb œ œ "
œ œœœ œ œ
œ œ œ
œ œœœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ
∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ ∑
Hn & Œ œ
œ
" œ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ Œ
Tpt &b ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ J ∑
" œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœœ œ œ J ‰ œ œ œJ ‰ Œ
œ œ
? bb ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Tbn. b
œ
? bb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ "
œ œœœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ
Euph. b ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ J ‰ Œ ∑
"
B. Tba
?b
¢ bb ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ∑
œ
8

° ≈œœœœœœœ œ œœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœ œœœœœ


œ œ œ œœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœ
84

Cl. & b
œ ‰ Œ ∑ œ
œœœ œ œ œ œ œ œ œ
J œœ
‰ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
A. Sax. &
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ J
œœœœœœ œ œ œ œœœœœœ œ
T. Sax. ¢& b ≈œœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœ œ œ ‰ Œ
œ J
° b ‰ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Hn & b œ œ œ œœ œ œ œ œ J ‰ Œ
œ œ
œœœœœœ œ œ œ œœœœœœ œ
Tpt & b ≈œœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ œœ œ œ ‰ Œ
œ J
œ œ œ œ œ
? b œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœœ œ
Tbn. bb ‰ œ J ‰ Œ
œ œ œ œ œ
? b œœœ œ œœœ
œ œ œ œ œ
œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
bb ‰ œ œ œ J ‰ Œ
Euph.
œ œ
j j j
?b
B. Tba ¢ b b ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
j ‰ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ ‰
œ œ œ ‰ œj ‰ j
œ ‰ Œ
9

° b œœœœœœœœ œ ‰ Œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
œ œœœœœ œ
≈ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
95

Cl. & J ∑ ∑ J ‰ Œ

A. Sax. & ∑ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ∑ ‰ œœœ œ œ œœœ œ j


œ ‰ Œ ‰ œœœ œ j
œ ‰ Œ ‰ œœœ œ
œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ≈œœœœœœœ œœœœœœœœ ≈ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ≈œœœœœœœ
¢& b
∑ ∑ œ ‰ Œ
T. Sax.
J
° bb ∑ ‰ œœœ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ∑ ‰ œœœ œ œ œœœ œ j ‰ œœœ j
œ ‰ Œ œ ‰ Œ
Hn & ‰ œœœ œ
œ
œ œ œœœœœœœœ œ œœœœœœœ
&b ∑ ≈œœœ œ œ J ‰ Œ ∑ ≈œœœœœœœ œœœœœœœœ œ ‰ Œ ≈ œ ‰ Œ
J ≈œœœœœœœ
Tpt
J
œœœ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœ œ
‰ œ
œ ‰ Œ
Tbn.
? bb
b ∑ ‰ J ‰ Œ ∑ J ‰ J ‰ Œ ‰ œ

? bb œœœ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œœœ


Euph. b ∑ ‰ œ J ‰ Œ ∑ ‰ J ‰ Œ ‰ œ J ‰ Œ ‰ œ
?b ‰ œœœ œ œ œœœ œ j j ‰ œœœ œ j
B. Tba ¢ bb ∑ œ ‰ Œ ∑ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ ‰ œœœ œ
10

° œœ
≈ œ œJ ‰ ≈ œ œ œ œJ ‰ ≈œœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœ œ œ
œ œ œœœœœ œœœœ œ œœ
106

Cl. & b œ ≈ œœœœ ≈œœœœœœ ≈œœœœœœ

j j j j œ œ œj ‰ œ œ œ. j r j œ
A. Sax. & œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œR œ œ
œ œœ œ œ œ œœœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œrœ œ œ œ
T. Sax. ¢& b œ ‰ ≈ J ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ
J J R J
° b j ‰ ‰ j j ‰ ‰ j œ œ œj ‰ œ œ œ. j r j œ
Hn & b œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œR œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
Tpt & b œ ‰ ≈ œ œ œJ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œrœ œ œ œ
J R J
J
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ. œ
? b œ J œ J œ œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
Tbn. bb J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰

? œ j œ j œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œœ œ œœœœ œ œœ œœ
Euph. bbb J ‰ ‰ œ J ‰ ‰ œ œ J ‰ J ≈R J ≈R
j j ‰ ‰ j j ‰ j
?b j
B. Tba ¢ b b œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰ œ œ œ
11

° b ≈
œ
œœœœœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰
117
œ œ
Cl. & œœœœ œ ≈œ œœœœœ œ œœœœœœ œœœœœ œœ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ
œ
œ ≈œœœœ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sax. & J R œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
j r œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœ œ ‰ ≈œ œ œœœœœœ œ
T. Sax. ¢& b œ ≈œœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œœ œ œ œœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœ œ J œ œ
° b œ ≈œœœœ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ
Hn & b J R œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
j r œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœ œ ‰ ≈œ œ œœœœœœ œ
Tpt & b œ ≈œœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œœ œ œ œœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœ œ J œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ
Tbn.
? b œ
bb J ‰ œ œ œ œ œ œ. œ J ‰ ‰ œœ œ œ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ
Euph.
? b œ
bb J R≈ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J ‰ ‰ œœ œœ œœœœ
?b j j œ œ j
B. Tba ¢ b b œj ‰ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œœ œ œ œ œ
12

° œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰
œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ≈œœœœœœœ œœœœœ ‰ ≈œ
œœœœœ œœœœœœ œ
≈ œœœœœ ≈œœœœœœ ≈œ
œœœœœœ
128

Cl. & b ≈
J
œ ‰ ‰ œœ œœœœœœœ j j œœœ œ
A. Sax. & J œ ‰ ‰ œœ œœœœœœœ œ ‰ ‰ œœ œœœœœœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
j œ œ œœœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œœœœœœœœ œ ‰
œœ œ œœ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œR œ œJ ≈ R œ œ œ œJ ≈ R œ œ œ œ œJ ≈ œR œ œ œ œ
œœœ œœ
T. Sax. ¢& b œ ‰ ≈ œ J œ
J J
° b œ ‰ ‰ œ œœœœœœ j
Hn & b
J œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œœ œœœœœœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ
œ œ œ œ
œ
œ œœœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œœœœœœœœ œ ‰ œ œ œ œœ œ œœœ œœ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ R œ œJ ≈ R œ œ œ œJ ≈ R œ œ œ œ œJ ≈ œR œ œ œ œ
j œ œ œ œ
Tpt & b œ ‰ ≈ J J œ
J
œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ
Tbn.
? bbb œJ ‰ ‰ J ‰ ‰ œ œ œ
J ‰ ‰ œ
œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ
œ œ œ
œ œœœ
œ
œœ œœœœœœœ
œœœ
? œ œœ œœœœœœœ œ œœ œœœœœœœ œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œ
Euph. bbb œJ ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ œ œ œ œ œ
?b œ œ j j j j j j j j j
B. Tba ¢ b b œj ‰ ‰ œ œ œ œ j ‰ ‰ œœ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ
œ œ œ
ุ ุ 13

° b œœœœœœœœ œœ
rit. สามชัน ท่ อน 3
Ÿœ
139
œ œ
& œœœœœœ œœ œœœœœ œ Œ œ œj œ œj œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œœœ œœ œœœœœœœœ
j
Cl. œ œ œ œ œ
j œ œ œ œj œ ˙ Œ œœœœœ œ

œ œ. ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sax. & œ œ œ œ œ Œ œ

œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœœœ Ÿœ


¢& b
œ
œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œœœ œœ œ
Œ œœœ
T. Sax. œ œœœœœ œ œ

° b œ œ. ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ
Hn & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ Œ œ

Tpt & b
œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœœœ œ
œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œœœ œœ œ
Œ œ œœœ
œ œœœœœ œ œ

? b œ œ œ œ œœœœœ œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbn. bb œ œ œ œ œ . œ≈ ≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ

? bb œ œ œ œ œ.
≈œœ≈
œ œœœœœ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph. b œ
? b œj ‰ ‰ j
¢ bb
œ œ
B. Tba œ œ . ‰ J œ œœœ œ œ
Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
14 รับพร้ อม
°
œ
"œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œœ œœœœœ œœ œœœœœœœœ œœœœœœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœœœœ
≈œ ≈ ≈ œœ œ ≈œœœ œ ≈ ≈ ≈ œœ œ
154
.
Cl. & b . œ ≈ ≈œœ œ œ œ œ ≈
œ
p f p
œ "‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œœœœœ
A. Sax. & .. J œ œœœ œ œ fœ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œœœ œ
" p œœ œ
j ≈ r j ≈ r j ≈ œr j r œ œ œ‰ j ≈ œr j r
p

œ œœœ
œ
¢& b œœœ œœ œ œœœ
.. œ œœ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œj ≈ œrœ œ œ œ œ œ . œ ≈œœœœœ
T. Sax.
œœœœ œ œ œ J œ œ œ œœœœ
° bb
p f p

& .. œ "‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœœœ œ œœœ œ


Hn J
œ œ œ œ
" p f
œœ œ
≈ œr œ œ œ œj ≈ œrœ œ œ j ≈ r œ œ œ
œ œ œ‰ j ≈ œr j r
p
j j
& b .. ‰ œ ≈ œr œ œ œœœ œœœ œœ œ œ
Tpt œ
j
œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ J œ . œ œ œœœœ œ ≈œœœœœ
p" œ œ
œ œ œ
p
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ
j
f
? bb .. œJ ‰ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ≈ œR œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œœœ
Tbn. b J R J J
p" œ œ œ œ œ
œ œœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ p œ œ œ œœ œ
f
? bb .. œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ
Euph. b œ œ œp
p
?b . " œœ œ ‰ œœœ j œ ‰ j ‰ j œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ≈ œR œJ ‰ œ œ œ
œ ‰ œœœ œ ‰ œœœ
f
B. Tba ¢ b b . œj ‰ œj ≈ œr œj ‰ œ J J œ œ ‰ œJ ‰ J J J
p f p
15

° b ≈œœœœœœ œœœ œœœ œ


œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œœ œœœœœ
165

Cl. & œœœ ≈ œ œ nœ œ œ œ ≈ ≈ œ œ œ œ

œœœ œœ œ œœœ œ œ j œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œœœ œ œ œ ‰ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œ œ
A. Sax. & œœœ œ œ
œœ œ œ œ œ ≈ r nœ œ œ nœ ≈ œR œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œœ œ œ
¢& b œj ≈ œrœ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œ œ J œœ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœœœœ
T. Sax.
œœ œ J
° bb
f

Hn & œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ j


œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œœœ
œœ œ œ œ œ ≈ r nœ œ œ nœ ≈ œR œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œœ œœœ œœ œ œœœ œ œ œ
Tpt & b j ≈
œ œrœ œ œ œ œ œ œœ œ
œ J œœ J œ œœ œ œ œ œœ œœ œœœœœ
j ‰ œ œ œ fœ œ œ œ œ nœ œ œ œJ ‰ œ œ œ j ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ
? b œ œ œœœ œœ œ œœœ j
œœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ J ‰ œ. œ œ œ œ œ
Tbn. bb J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ
f
b
bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph.
œ œ
? j ‰ œ œ œ f‰ j j œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ j j j
B. Tba ¢ b b œ
b œ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
J J J J J œ. œ œ œ œ œ
f
16

° œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœœ œ œœœœœœœœ œ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿœ.


176

Cl. & b œœ œ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ


j
œ
A. Sax. &
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ œj
œœ œ œ
œ œ
œ œœ œœœœœœœœ œ œ Ÿ
T. Sax. ¢& b
j œœœœœœ œ œ œœœœ œ œœœœœ œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœ œ œœ œœœ œ œœœœœœ j
œ ≈R œ œœœœ œ œ œ œ. œ
° b œ œ œ œ
Hn & b œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ œj
œœ
œ œ
œ œœ œœœœœœœœ œ œ Ÿ
j œœœœœœ œ œ œœœœ œ œœœœœ œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœœ j
Tpt & b œ ≈R œ œœœœ œ œ œ. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J ‰ œœœœ J ‰ œœ
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ ‰ œ
Tbn. b J ‰ œ. œ J J
? bb œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ j œ œœ
Euph. b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ≈ œrœ œ œ œ
?b œ œ œ œ œ œ œ j j
B. Tba ¢ bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œrœ œ œ œ ‰ ‰ œj
Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~
17

° b j Ÿœ œ œ œœœ œœ œ Ÿ
œ. œ œ œ œ œ œ. j j Ÿœ œ œœ
Ÿ
œ œ. œ œ œ œ œ œ
œœœœœ œ œœ œœœœœ œ œœœœœœ
187
œ ≈ ≈ œ. œœœœ œ œ
Cl. & œ J œ. œ œ J J œ œ J J J œ
j j j j j j j j
A. Sax. &
œ
jœ œ œ ‰
œ.
j
œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œœ œ. œ œ. j jœ œ
œ œ
œœ œ œ œœœ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Ÿ Ÿ Ÿ œ
j Ÿœ œ œ œ œ Ÿœ. œ œ. œ Ÿœ œ œ œ Ÿœ œ œ œ œ Ÿœ. j j Ÿœ œ œœ œ Ÿœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœœ œœ
œ
T. Sax. ¢& b
œ ≈
œ J œ. œ œ œ

J J œ œ J J J
° b j
j œ œj
j j j
j œ œj
j j
Hn & b œ ‰ j œ œ œ œ.œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. j œœ œ œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ
œœœ œ œ œ œ
œ œ. œ œ Ÿ œ
œŸ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
b j œ œ œ ≈ œ œ œ œ.œ œ. œ œ œœœ œ œ œœœœ œ. j
jœ œ œœ œœœœ œ œ œ œ œ œœœœœœ
œ œ œ œœœœœœ
Tpt & œ J œ. œ œ œ
≈ J J œ
œ J J J
. œ . œ œ œ œ. œœ œ œ œ. œ œ œ
? bb œ œ œJ œ œ. ‰
œ œ œ œ
œ œ œœœ œ
J
œ
J
œ
J
œ. œ œ œ
J J J
œœœ œ
J ‰
œ œ œ œ
Tbn. bJ J J J
? bb œ œ œ œ œ œ. ≈ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ
Euph. b œ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
œ
j j j j
?b
¢ b b œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ. œ œ. œ œ œœ œ œ j j œ œj œ œ œj œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ œ œ œœœ œ
B. Tba
.
q=75
18 rit.
ุ ุ
°
201 1. 2. สองชัน ท่ อน 1 " รับพร้ อม
Cl. & b œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ
b 2 œ
œ œj œ 4 Œ
œ œœœœœ œ œ œœ œ œœ œœœœœœœœ œ nœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f "
2
A. Sax. & œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ 4 Œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œœœ œ œ #œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
f "
œ . 2
¢& b œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
T. Sax. ∑ ∑ Ó b 4 ∑ ∑ ‰. œœœ œ œ œœœ œ œ nœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ
° bb bb 2
f "
Hn & œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ 4 Œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œœœ œ œ nœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
œ
f "
.. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 2
Tpt &b œœœœœœœ ∑ ∑ ∑ b 4 Œ
œ œœœœœ œ ‰. œœœ œ œ œœœ œ œ nœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ
f "
? bb œ œ œ œ œ
œœœ œ œ
Tbn. b .. œ Œ ∑ ∑ ∑ bbb
2
4 Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
œœœœœ œ "
? bb œ œ œ œ œ œ .. œ 2 œœ œ œ œ œœœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
f
Euph. b Œ ∑ ∑ ∑ bbb 4 ∑ ∑ ‰
œ
"
?b 2
f

¢ b b œ œœœ œ . œ œ œ œ œ Œ bbb
. ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ Œ
œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. Tba œ œ œ œ œ
f
19

° b œœœœœœœœ œ œœœ œ œœœœœœœœ œ œœœœ


214
œ œ j ≈ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ
Cl. & œœœœœœ œ œœœœ œ œœœœœœœœ œ ‰ Œ ≈ J ‰ ≈ œ œ œ œJ ‰
œ œ j
A. Sax. & œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œœ œ œ œœœœœ
œ
j
œ ‰ Œ ≈ œ œœœ
œ œ
j
œ ‰ Œ ≈ œ œ œ œ œj ‰ ≈ œ œ œ
œ œ œ ‰ ≈œœœ
œ
T. Sax. ¢& b
œœœœœ œœ œ œœœ œ œ œ œœœœ œ œ
œœœœœœ œ œœœœ œ œ ‰ Œ ≈œœœœœœœ œ ‰ Œ ≈œœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œ ‰ ≈œœœ
J
J J J
° b œ œ œ j
Hn & b œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ≈ œ œ œ œj ‰ Œ
œ œœ
≈ œ œ œ œj ‰ ≈ œ œ œ
œ œœ œ ‰ ≈œœœ
œœœœœ œœ œ œœœ œ œ œœœœœœ œ œ œœœœœœ œ ‰ Œ
Tpt & b œœœœœœ ≈œœœœœœœ œ ‰ Œ ≈œœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œ ‰ ≈œœœ
J
J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ
œ œ œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ œ œœœ œ
Tbn.
? bbb ‰ œœœ œ ‰ œJ œ œ J ‰ Œ ‰ œJ œ œ J ‰ ≈ J ‰ ≈œœœ
œ. œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œ. œœœœ œ œ œœ œ œœ œœœ œ œœœ œ
Euph.
? bbb œ œ œ J ‰ Œ ‰ œœ J ‰ Œ ≈ œœ J ‰ ≈ J ‰ ≈œœœ
j
B. Tba
?b
¢ bb œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœœ
j
œ ‰ Œ ‰ œ œœœ
œ
j
œ ‰ Œ ‰ œ œœœ
œ
j œ
œ ‰ J ‰ œ ‰ œj ‰
20

° ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœœœœœ œœœ
225

Cl. & b œœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœ


œ

& œ œœœ œ œ œœœ œ #œ œ œ j ‰ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ


A. Sax.
œ œ œ œœ
œœœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
¢& b œ œ
T. Sax. œ nœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ #œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ
° bb œ œ œ œ œ œ œœœ œ
& œ œœœ œ œ œœœ œ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ
Hn

œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœ
&b œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ. œ œ œ œ œ
Tpt œ œ œ œ œ #œ œ œœ œ
œ
? bb œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ nœ œ œ ‰ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ œœœœ œ œœœ œ œœœ
Tbn. b J J J œ

? bb œ œ œ œ œ œ œœœœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
Euph. b œ nœ œ œ œœœœ

?b j j œ ‰ œ œ j j
¢ bb œ ‰ œ œ œ œœœ œ œ
j ‰ nœ œ
œ
j ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ J œ .
œœœœ œ œœœœ œ ‰ œ ‰
œ œ
B. Tba
ุ สองชัน ท่ อน 2 21

° b ≈ œœ œ
rit.

≈ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ


236

≈œœœœœœ ≈œœœœœœ b 2 œœœ œ


Cl. & œœ œ 4 Œ
œ œœœœœ œ œ.

2
A. Sax. & œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
Œ 4 Œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ

œ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœœœœœ œ œœœœœ 2


¢& b œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sax.
œ . œ œ œ Œ b 4 ∑ ∑ ‰ œœ œ œ

° bb bb 2
& œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ 4 Œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ
œ
Hn
œ
œ 2
Tpt & b œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ b 4 Œ
œ œœœœœ œ œ. œœœ œ

œœœ œ œœœ œœœ œ œœ œ œœœœ œ œ ‰ œ œ œ œœœ œ œ œ


? bb œ œ œœœ œ Œ 2 œ œ œ œ œ.
Tbn. b J bbb 4 Œ œ

? bb œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœœœ œ Œ 2 œ œ
Euph. b œ
œ œ œ œ bbb 4 ∑ ∑ ‰ œj

j j j ‰ œj ‰ j j
B. Tba
?b
¢ b b œj ‰ œ ‰
j
œ ‰ œ ‰ œ
j œ
œ ‰ J ‰ œ ‰ œj ‰ j
œ ‰ œ ‰ œ œœœ œ œ
Πbbb
2
4 ∑ ∑ Œ œ œ
22 ุ รับพร้ อม
° " œœœœœœœ œ
œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ ‰ Œ œ
≈ œœœœœœ
247

Cl. & b œœœœœœœ œ œœ J ‰ j œ œœ œœœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœœœ œ J ‰ Œ


œ
"
f
œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ‰ œœœœœ œ œ œ œœ œ œ j
A. Sax. & œ œœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ‰ œœœœœ œ ‰ Œ
f "
œ œ œœœœœ œ ‰ Œ œœœœœœœ œ
T. Sax. ¢& b
œ œœœ œ œ œ œ
J
≈œœœœœœœ œ œ œ œœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ ‰ Œ
J
≈ J ‰ Œ
° bb
f
" j
Hn & œ œœœ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ‰ œœœœœ œ œ œ œœ œ œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ‰ œœœœœ œ ‰ Œ
f "
œ œ œœœœœ œ ‰ Œ œœœœœœœ œ
Tpt &b œœœœœœœ œ œ œ
J ≈œœœœœœœ œ œ œ œœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ ‰ Œ
J
≈ J ‰ Œ
œ œ œœœ œ œœœœœ œ
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ
f
œ" œ œ
œ œ œ œ œJ ‰ Œ
‰ œœœ œ
? bb œ œ œ œ
J ‰ Œ ‰ J ‰ Œ
Tbn. b
"œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ
? bb œ œ
‰ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
f
œ œ œ
b J ‰ œ J ‰ Œ ‰ J ‰ Œ
Euph.
œ
?b " j j
œ œJ ‰ œJ ‰ j ‰ œœœ œ
f

¢ bb œ ‰ Œ ‰ œ j‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ
j ‰
œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ
B. Tba

f
23

° b œ ‰ Œ
œœœ œ œ œ œœ
≈ œ œ œJ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
259

& J ≈ J ‰ ≈œœœœ œ ≈ œ œœœœœœœœ


œœœœ œœ
Cl.

œœ œ œœœ j j j œ œ œœœ
A. Sax. & ‰ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œrœ ≈ œr œ ≈ œrœ œ œ œ œ œ œ œœœ
œœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œ ‰ ≈œœœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sax. ¢& b ≈ J œ œœ œœœ œœœœ
J œ
° b ‰ œ œœ œœœœœœœ
œœœœœ œ œœ œ œ œ œœœ œ
Hn & b
œœœ œ j ≈ r j ≈ r j ≈ r
œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ
œœœœœœœ œ ‰ ≈œœœ œ ‰ ≈œœœ œœ
Tpt & b ≈ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœœ œœœœ
J œ
œœœœœ œ œœ œœœ œ œ œ b œ œ œ œ œ
? b œ œ ‰ œ œ œœœœ œ ‰ œœ J ‰ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ
Tbn. bb ‰ œ œ J J œ
œœœœœ œ œœ œ œ œœœ œ œœœœ œ œœœœ œ
œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
? b
bb ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph.
œ œ œ
?b j j j j j œ œ œ œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ j ‰
B. Tba ¢ b b ‰ œ œ œ œ
j
œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ‰ œœœœ
24 ุ
° b œœœœœœœœ œœœ œœœ œ œœ œ œœ
œ œœœœœ œ œ œœœœœœ œœœœ œœ
rit.
≈ œœœœœ ≈œœœœœœ ≈œ œ œ œœœœœœœœ œœœœœœœ œ Œ
270

Cl. & œœ ≈ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ
A. Sax. & œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ Œ ∑
œœœœœœ œ œ œœœ œ ≈œ œ œ œœ
œ œ œ œ œj ≈ œrœ œ œ j ≈ R œ œ œ œ œJ ≈ œR œ œ œ œ œ ≈ R œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœ œ Œ
¢& b
œ œœ ∑
T. Sax.
J R œ œ J
° bb œ
œ œ œ œ œœœœœ œ œ
œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œ œœ œœœ œœ
Hn & œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ Œ ∑
œœœœœœ œ œ œœœ œ ≈œ œ œœœœœœ
&b œ œœ œ œ œ œ œj ≈ œrœ œ œ j ≈ R œ œ œ œ œJ ≈ œR œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœ œ Œ ∑
Tpt
J R œ œ
œ œ œ œ. œ œœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
? bb œ œœœœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ
œ
J ‰ œœ œ Œ ∑
Tbn. b
œ œ œ œœ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
? bb œ œ œœœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ Œ ∑
Euph. b œ œ
?b œ œ œ j j œ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ j j ‰ œ ‰ j
œ ‰ œj ‰ j
¢ bb œ œ ‰ œœœ œ
B. Tba œ ‰ ‰ J J œ œ J œ ‰ œ œ œ œœœ œ œ Œ ∑
สองชัน ท่ อน 3 ุ รับพร้ อม 25

° b "
282

b 2 ..
Cl. & œ œ. œ œ œ œ œ œœ
œ œ
Œ 4 Œ
œ œœœœœ œ œ. œœœ œ œœœœœœœ œ œœœœœœ ≈œœœœœœ œœœ œœœœ œœœ œœ œ
ff - p
"
œ œœœ œœ œ œ œœ œ
f
∑ ∑ ∑ ∑ 2 .. j ‰ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ
A. Sax. & 4 Œ
œ œ
œ
œ œ œ œœ œ œ œ œœœ
œ œ œ
ff - p "
.. œj ≈ œrœ œ œ œ œj ≈ œr œ œ œ
f
2
¢& b
∑ ∑ ∑ Ó b 4 ∑ ∑ ‰ œœ œ œ œ œœœ
œ œ œœœ œœ œœœ œœœœ
T. Sax.
œ
° bb
ff - p f

& ∑ ∑ ∑ ∑ bb 2
4 Œ .. j " ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œœ œœ
Hn
œ œ
œ
œ œ œ œœ œ œ œ œœœ
œ œ J
ff - p "
r j r
f
2 œ
.. œj ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
Tpt &b ∑ ∑ ∑ ∑ b 4 Œ
œ œœœœœ œ œ œœ œ œœ œœœœœœœœ œ œœœ œœ œœœ œœœœ
ff - p f
œ œ
? bb 2 œ œ. œ œ œ œ
.. J " ‰ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
f
bbb œ œ œ
Tbn. b ∑ ∑ ∑ ∑ 4 Œ œ œ œ

" œœœœ œ œ
? bb 2 œœ œ œ œ œœœ
ff - p
œ J rœœœœ œ
œ
œ œ œœœœ
bbb .. J ≈ R œ
œ
Euph. b ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ‰ œ ≈œ
ff - p f
?b 2 ‰ œœœ œ ‰ œœœ œ ‰ œ ‰ œ œ œœ
¢ bb bbb
∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ Œ œ œ œ .. j J J J œ
B. Tba œ œ œ œ
ff - p f
œ œ œœœ
26

° œœœœœœœ œ œœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œ œ


294

Cl. & b ≈œœœœœœ ≈œ œœœœ œœœ œœœ œœœœœ œ ≈ œœ


œ œ
p
j
f

A. Sax. & œ ‰ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ


œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œœœ
œ œ œœœœœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ

≈ œrœ œ œ œ œj ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœœœœ œ œœ œ œœœœœœ œ œœœœœ œœœœ œœœ œœœœœœœœ


p
œ œœœœœ œ œ
f f

¢& b
j œ œ œœ œ œ
T. Sax.
œ œ œ œ
° bb
p
j ‰ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œœœœ œœœ œ œ œ œ
œ œ
Hn

≈ œrœ œ œ œ œj ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœœœ œœœ œœœœœœœœ


œ
p
œ œœœœœ œ œ
œ
f
Tpt& b œj œ œ
œ œ œœ œ œ œ
p
œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
? bb œj ‰ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj f‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ
Tbn. b
? bb œ œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œp œ œ œœœœœ œ f œœœœ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œ œ œœœ œ œ œ œ
Euph. b œ œ œ œ
p f
?b j
B. Tba ¢ b b œ ‰
œœœ œ ‰ œœœ œ ‰ œ ‰ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
œ œ œ
p f
ุ ชันเดียว ท่ อน 1 ุ
œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿœ. œ œ Ÿœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
รับพร้ อม 27
° b "
305 2x rit. q =90

J J J œ œœ œœ œœœœ œœ 2
Cl. & ‰J œœ œ œ œ œ œ.. œ Œ b 4 ‰ œœœœœœ œœœœœœœœ .. œ œ œ œ œ œ œ

j 2
A. Sax. & œ œœœœœ œ. œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ Œ 4 ‰
œœœ œ
œ œœœ œ ..
œ œœœ œ
Ÿ j j Ÿœ Ÿ œ
œ œœœœœœ œ. œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ Œ b 2
¢& b
T. Sax. 4 ∑ ∑ .. ‰ œ œ œ œ
° bb j . b 2 ..
& œ œœœœœ œ. œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ Œ b 4 ‰
œœœ œ
œ œœœ œ
œœœ œ
Hn
œ
Ÿ Ÿ Ÿ œ
Tpt &b œ œœœœœœ œ. œj œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ Œ b 2
4 ‰ œœœœœœ œœœœœœœœ .. œ œ œ œ œ œ œ

? bb œ. œœœœ œ. œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ Œ b 2 œ œ œœœ œ
.. œ œ œ œ œ
. bb 4 ‰ œœœ
Tbn. b J J J œ
œ
? bb œ œœœœœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ 2 .. ‰ j œ œ
Euph. b J J J ‰ J œ . Œ bbb 4 ∑ ∑ œ
?b j œ œ œ j 2
¢ bb œ œ œ ‰ œj œ œ œ ‰ œ œ œ j . b .. Œ
B. Tba œœœ œ. œj œj œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ Œ b b 4 ∑ ∑ œ œ
28 ุ ชันเดียว ท่ อน 2
° b œœœœœ œœ œœœœœœœœ œœœ œœœ œ œ œœ j ‰ Œ "
2x rit.
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ
318

Cl. & œœ œ œœ œ œ
œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ Œ b 42 ∑ ‰ œœœœœœ

2
œ œ œ œœ œ œ œ œ
j
A. Sax. & œ œœœœœ œ ‰ Œ ‰ œ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ Œ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ‰
œœœ
œ

œœœœœ œœ œ œœœ œ œ œœœœœœ œ ‰ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ b 42 Œ


¢ & b Œ ∑ ∑ Ó ∑
T. Sax.
J

° bb ∑ bb 42 ∑
& œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœœœ j
œ ‰ Œ ‰ œ œœ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ Œ ∑ ∑ ‰
œœ œ
Hn
œœœ

œ œœ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ ‰ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ Œ ∑ ∑ ∑ b 42 ∑ ‰ œœœœœœ
Tpt
J

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
? bb œ œ. œœœœ œ
J ‰ Œ ‰
œœœœœ
. Œ ∑ ∑ ∑ bbb 42 ∑ ‰ œœ
œ œ
Tbn. b

œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ
? bb œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ Œ
J ‰
œœœœœ
. œ Œ ∑ ∑ ∑ bbb 42 ∑ ∑
Euph. b œ .

?b
¢ bb œ œœ œ œ œ œ œ j
œ œœ œ ‰ Œ ‰ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ Œ ∑ ∑ ∑ bbb 42 ∑ ∑
B. Tba
œ
ุ รับพร้ อม ุ ชันเดีย29ว ท่ อน 3
° b " œœœœœœ œœœœœœœ 2x rit.
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ Œ b
331 q =100
.. œ œ œœœœœœœœ œ ‰ Œ 2
Cl. & œœœœœœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ≈ J 4 ∑
"
.. œ œ œ œ œœœ œœ j ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ Œ ‰ œœœ œ œ œ œ œœ œ .. Œ 2 ∑
A. Sax. & œ œœœ œ œ œ œ œœœ œœ œ
4
" œ œ
.. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ≈œœœœœœœ œ ‰ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ Œ b 2
¢& b
∑ œ ‰ Œ 4 ∑
T. Sax.
J
° bb ..
"
‰ œ œ œ œj ‰ Œ . Œ bb 2
Hn & œ œœœ
œ œ
œ œ œ œ œœœ œœ œ
j ‰ Œ
œœ
‰ œœœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
4 ∑
" œ œ
&b œœœœœœœœ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
œ ‰ Œ ≈œœœœœœœ œ ‰ Œ ≈ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ Œ b
2
4 ∑
Tpt
J
" œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œœœ
‰ œœœ
œ œœœ
? bb œ .. œ œ œ ‰ Œ J ‰ Œ ‰ . œ Œ bb 2 ∑
Tbn. b œ œ J œ œ . b 4
" œ œ œ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œœœ
? bb ∑ .. ‰ œ œ ‰ Œ ‰ J ‰ Œ ‰ . œ Œ bb 2 ∑
Euph. b J œ œ J œ œ . b 4
?b " j 2
¢ bb
.. Œ œ œ œ œ œ ‰ œœœ œœ œ œ œ œ b
B. Tba ∑
œ œ
j ‰ Œ ‰ œ œœœ
œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ.. œ Œ b b 4 ∑
ุ รับพร้ อม œ œ œœœ œ
30

°
œ œ
œœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœœœ œ œ œ œ
342

Cl. & b ‰ œœœœœœ œœœœœœœœ .. œœœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œœœœ ≈œœœ ≈


œ œ œœ œ œ
& ‰ œ œœœ œ .. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ
A. Sax.
œ

.. ‰ œj œ œ œ œ œj ≈ œrœ œ œ j ≈ r œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ


¢& b
∑ ∑
T. Sax.
œ œ œœ œ œ œ
° bb œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
& ‰
œ œœœ œ
.. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ
Hn
œ
j r œ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ
&b ‰ œœœœœœ œœœœœœœœ .. œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œj ≈ rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œœ œ
Tpt

œ œœœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb ‰ œœœ
œ
.. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
Tbn. b œ
? bb œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ
b ∑ ∑ .. ‰ j œ œœ œ œ œ
Euph.
œ
?b œ œ œ œ ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
¢ bb œ œ œ
∑ ∑ .. Œ œ
B. Tba J œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ ‰ œ œ œ œ œ
q =108

œœœœœœœœ œœœœœœœ œœœœœœ œœœœ œ


31

° b
œ œœœœ œ œ œœœ œ œœœ œœ
accel.
œœœœœœ œ œ œœœœ
≈œ œœœœ ≈œœœœ œ œ
354

Cl. & .. ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
p f

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. j ≈ r œ œ œ œj ≈ œR œ œ œ œ œ
j ≈ r œ
j ≈ œrœ œ œ œj ≈ r j œ
œ œ œ ≈ œrœ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ ≈ œrœ œ œ œ œœœ
œ œœ œœœœ œœ
A. Sax.

œœœ œ
œ œ œJ ≈ œrœ œ œ œJ ≈ œR œ œ œ œ ≈ œrœ œ œ œ œJ ≈ œR œ œ œ
f
j
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ ≈ œrœ œ œ œ œJ ≈ R œ œ ≈ œrœ œ œ œ ≈ œR œ œ œ œJ ≈ œrœ
¢& b œ œ
œ
T. Sax.
J J J
° bb
f
j j ≈ œrœ œ œ œj ≈ r j
p
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. j ≈ ≈œœœœœ j ≈ r œœœœ j
œ œ œ ≈ œrœ œ œ œ œ ≈ œrœ œ œ
œœœ
œ œ œrœ œ œ œ œ R œ œœœœ œ œœ œ œ
Hn

œ œ
j ≈ œR œ œ œ ≈ œR œ œ œ œ ≈ œrœ œ œ œ œ ≈ œR œ œ œ
p f
Tpt & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ ≈ œrœ œ œ œ œJ œ
J
≈ œrœ œ œ œ ≈ œR œ œ œ œJ ≈ œrœ
J
œ œ œJ ≈ œrœ œ œ œJ
J J
œœœœœ œœœœ f œ
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ ≈ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ pœ œ œ œ œJ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ
œ œ
Tbn. b J R ≈R J ≈ œR œ œ œ œJ ≈ R ≈R R
œ œ
œœœœœ œœœœ fœ
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ ≈ œ œ œ œ œ œJ œœœœ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ
p
œ œ J ≈œœ œ
Euph. b J R ≈R J ≈ œR œ œ œ J ≈ R R ≈R œ œ
p
j j j j ‰ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ
f
?b ‰ œ œ œ œ œj j
B. Tba ¢ bb œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œœ œ œ œ ‰
œ œ œ
‰ œ œ œ ‰ œ
p
œœ œ ‰ œ œœ œ œ
f
œ œ
32

° œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ
365

Cl. & b ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
p

& œ
J ≈ œr œ œ œ œj ≈ r œ œ œ
j ≈ œr œ œ œ œ
j ≈ œR œ œ œ œj ≈ œr œ œ œ œj ≈ œr œ œ œ
œ œ
A. Sax.
p
œ ≈ œr œ œ œ œ œ ≈ œr œ œ œ œ œJ ≈ œR œ œ œ œ ≈ œR œ œ œ œj
¢& b J
≈ œR œ œ œ œ ≈ œR œ œ œ
T. Sax.
J J J
° bb
p
j j j ≈ œr œ ≈ œr œ
& œ œ œ œ œ
≈ r
œ œ œ œ
≈ r œ œ œ
œ œ ≈ œ œ
R œ œ œj œ œ œj œ œ
œ
Hn

≈ œr œ œ œ œ œJ ≈ œR œ
p

& b œJ ≈ œR œ œ œ œ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œR œ œ œ œj ≈ œR œ œ œ
Tpt
J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ pœ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œR œ œ œ œ œJ ≈ œR œ
? b œ œ œ
bb œ œ J œ
Tbn.
p œ
? bb œ œ
œ œ
J ≈ œR œ œ
œ œ œ
J ≈ œR
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Euph. b œ œ œ
p
?b j
B. Tba ¢ b b œ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ œ œj ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ
p
33

° b ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ
371
J ‰ Œ
Cl. &
ff

& j ≈ œR œ œ œ œ
j ≈ œr œ œ œ œ
J ≈ œr œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
j
œ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
A. Sax.
ff
j j œ
¢& b œ
≈ œ œ œ œ j ≈ r œ ≈ r œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
T. Sax.
R œ œ œ œ œ œ œ J
° bb
ff

& j ≈ œR œ œ œ œ
j ≈ œr œ œ œ œ ≈ œr œ œ œ œ j
œ ‰ Œ
Hn
œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ff
j
& b œj ≈ œ œ j ≈ r ≈ r œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
Tpt
R œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œff œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
b œ ‰ Œ
œ
Tbn.

œ œ œ œ œ
œff œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ
b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ
œ
Euph.

?b œ œ œ j œ
ff
j
B. Tba ¢ b b œj ‰ œ ‰ œ œ œ J ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
œ ‰ Œ
ff

Vous aimerez peut-être aussi