Vous êtes sur la page 1sur 3

3

3
4 0000000000000000000000000000000000000000000000 456789

3
49
444
4
89
4!"4#49
44$4
F*<,3;4<3> ?./ (9;@ A231415 B6C:< *;D3E 0=%&'() *+&, -./ 0*1231415 */6478 (9:;.<
Q R
[\ V
S V
WXY VZXU0FG/3H:<' 'IJ *<,3;4< KL'64<' G/3H:<' M&3E N/ (9;OP
]XYV^X
T
o klmYm i ?./ (9;8 0h d6.e< Ae;H<' _15(:<' f<g VcX_8(<' (1̀@P 0%-)P aP-> &'-b8 [0
nj
S
*>'I4<' (1s *@t3u<'P *9ev<' *123141q<' d'6Or' _15'(p &39:/w' N1;> IExp wP ybL i' %I4<' *123141q<' d'6Or' _15'(p [S(19;p AL GE-:p
oz@I4<'P
*:>3„ f4…p *12-9<' _15'(:<3> Ke;:p w[S|}~ƒ‚*41 IE€@ 1) [S|}~ i G/3H:<' M&3{< _8(O 0*1231415 */6478 at'6p *<3) AL
0=%&'(C<' *+&-> ybL Ke;:pP %-)P aP-> ‚ oG/3H:<' *<,3;4< *bL'64<' at'6:<'

4‡ˆ‰Š4$4†
[\ S V
Vœ›Ÿ XY
1Ÿ 1 Vžn1X10 FG/3H:<' M&3E (19;p 000ŒŽ“‘’
” ”Œ•–‘’—ŒŽ˜Œ‘™ ” ”•Œš‘’0 0 ‹
œ XYVžX
1

[\ S V
V ¥¦ 1ŸX
0
FG /3
H:
<'
M & 3
E
( 1
9;p

Œ ¡ ” ”¢£˜¤™—Œ ¡˜¤™”¢£˜Œ”
‘™ ‹
§¨ X Ÿ 1 ˜‘™
48ª«ª94¬­®‡9
48¯9
°‰43©3
4±²°4$4
*@'-> G9 ³´ 0A23141q<' B6C:<' AL GE-p A:<' *123141q<' d'6Or' M_8 -;> %(µ398 */6474<' *<3) AJ *1231415 */6474< *12-9<' *<3C<'
o[S|¶ i *12-9<' *<3C<' AL G/3H:<' M&3{< _8(O oA23141q<' G/3H:<'
*41 BPxp at'6:<' *<3) 6CO N8_<' &P(8 ¹8 3123bep */6474<' &6¸:p 38-./P oA+&3E GE-p aP-> ·-C@ &6¸p A23be:<' &6¸:<' A4…O
o[S|}~ƒ‚ at'6:<' *:>3„ *41 6CO [S
º»

o [S|¶0\0¾ ¿9v@ a´ f<g *123141q<' *<,3;4e< (µ394<' fC.4<' AL 3123bep */6474<' &6¸:p [S|¶0½0¾ a35 '¼g ‹
o [S|¶0\0¾ ¿9v@ a´ f<g *123141q<' *<,3;4e< (µ394<' fC.4<' AL 3123bep */6474<' &6¸:p [S|¶0À0¾ a35 '¼g ‹
0o&6¸p ³r ¹Á{p w P at'6p AL */6474<' a6qp [S|¶0\0¾ a35 '¼g ‹
3 4¬­®‡9
48¯9
°‰4îǞ4Â
456ÈÇƪ744974ÂÅ
4¬Ä²«4ÊËÌ4$4É

F*1<3:<'
G 1<3
C 4<
' Í37)´ B34;:Î3> y1eE (ÁCO
W0j\0 ›|ÑYjÑ00ÒØÙYÓ0_15(:<' ³¼ Ô@6O3Õ14<' Ö4) B6eC8 N8Ï0
×1 ×j
j \0Ð|Ñ0ÒÓ ‹
W01 \0 2|ÑYjÑ 0ÒØÙYÓ00_15(:<' ³¼ Í61O68r' &P&6e5 B6eC8 N8Ï10\0jÑ|Ñ0ÒÓ0 ‹
×
01 ×
j
0W0› \0 Û|ÑYjÑ0×1 ÒØÙ YÓ0
×j0 0_15(:<' ³¼ Í6@,6v<' Ú'6O3Õ18 B6eC8 N8Ï0 › \0Ð|Ñ0ÒÓ0 ‹
0W0
2 \0 ÝYjÑ×010ÒØÙYÓ0 ×j0 _15(:<' ³¼ Ü31O68r' B6eC8 N8Ï0 2 \0 jÑ|Ñ00ÒÓ0 ‹
0ÞWßßÞ0à0áޛ0 0ÞWßß 0à0áÞ2 F%-/3‹Ö4) G/3H:<' *<,3;8 (9:;O
0
× à
?:41 z…)´ â„oG/3H:45 Ô@6O3Õ14<' Ö4) &39:/3> [S|¶ *12-9<' *<3C<' AL G/3H:<' M&3E (19;p y/ g ‹´
o‚ at'6:<' *:>3„ *41 z…)´ ℠at'6:<' -./ G/3H:<' M&3E (19;p y/ g ‹ i
o*12314à1q<' */6474<' &6¸p fC.8 ,-) ‹ M
ÞWßßÞ0ã0ÞWßß 0ä0å¾]j0\0›|Ý00 P 0áÞ2ãáޛ0ä0å¾]10\0æ|1FÚ31̧;8
0
×
3ªˆ»
4$4†É
0 120
3
4
%0 & '0%0
 / 1& '0 1
()%**+&
6-!"#.()%**)+&
 (
 ,)+ 
. ' ' 0.%0 & '&
%01&'16
6
66 6
689675
( ,)+  %0 $& '0%0
$/ & '0 %0 $& '&
$%0 &'
' 01 ' 0
6-!"#52""&&$$01000330022""&&$$00033004""&&$$01003300$$""&&$$0005$6061
0
1 
0

6666766

6 6
6080.0$0"49$07"1.0$2".1"2$&$0 20 0006061
60,) N6)%**06DE
F6G6EEHB6IJ6KL
6M 6890?@AB6
66;C96>=00-!"#6;56
<676:
 
6Q0,)N60)%**)DE
F6G6OP BN
4bcdefcaTUVWX4YZ[\]44^_[`4SR
44 4ijklm]4n[op4q4ghR
6r F 6;AB6
G6F6Kst
6%0 $.0 "&$00u{|&v0HGKA6yz6xxx ?N?G6wF6rF'0
1 
$
$ .0 10uv67
6%0 1 .0 1"&$010u{|&v0 $0H GKA6yzxx6 61
A KG6wF6rF'10.010uv067
60%0  .0"$0u{|&v000HGKA6yz6}
 61
A KG6wF6rF'0
$
 .0$0uv067
6Q}
 6€F6rF6$~667
60ƒ„ 090ƒ„ 000„…000%† 090%†rANEH68@‚t
 1  1
6xxx0ƒ„ 61
t 56N6}
 6r<6‡ˆN J6‰ŠA6‹
ŒB6E
‚F6AG5675
Q  
6Q‹
ŒA66E
‚6‘96-!"#6 6
6896‹
ŒA6:?
Ž6€J56766
0Q80.0"4&$0‹
ŒA66;’A6A<
ˆ6;56
6
66?@B6M F6E J676:
4“[”•e–c4q4RhR
6xxx0ƒ„ 61
t 56N6}
 6r<6‡ˆN J6‰ŠA6‹
ŒB6E
‚F6765
Q  
6 6
—0ƒ„ 00„3 0ƒ„ 0˜10&0130™0
   1
3 3333 33 3
33
3333333—0%†00000000000 00%†1001„1˜00&0$0
0000000000000000000000000000000000000000000000000001ƒ„ 00%†00 01ƒ„ 00%†
6Q‹
ŒA66E
‚6‘96-!"#6 6
6896‹
ŒA6:?
Ž6766
60'0 . 0'$0
 0' 1 00'  0. 02 "&$ 0010v6

06666666-!"#.(›œ(›+& š( %† +#0
1 1 0
1
œ +#
 1
0
-!0#ž#…#Ÿ|0.0—%10&'10090'˜ 10&—%0&'00091'˜090—%$0&'00$$09'˜10.0—%0010&'1˜10&—%0010&'090'˜0900—0%1$0&'$0˜100001
-!0#ž#…#Ÿ|0.0—1"&$ 0301&$ ˜30—$"&Q$ 030$&$ 092"&$ ˜090—"&$ 0301&$ ˜0.04"47&$000 
1 0
0 80.0"4&$ 0‹
ŒA66;’A6A<
ˆ6;56
6
66?@B6M F6¡6:
66
6E
‚6KL
6M 6896?@AB6
66;C966-!"#0¢08006;56
<
10ƒ„ 0Ÿ£00%†0¤066 6610ƒ„ 0Ÿ£00%† Ÿ£00
0
  01  0
1
6
6
6
0 120
3
3
456789
4 

3C3=12 >?@#A#$B%%
1 7 < 8
 17 18 
A 39:;3// 12 347560 34&'&()3*+',3-.!3#$%33!" 33333
3E=12D7>?@#A#<$B%%  
A839:;3/// 112D7347D5601834&'&()3*+',3-.!33#$%
33J.K.,()3LCF.'3-.!33#$%3C=> A839:;3/134F.()3GHI3-.!3#$%33!"
/1 ?@#A#<D$B%% 13333
3E=/8>?N@#A#<$B%% 
A839:;3M7347/834 
3E3
D3O()3 1C KO()3P.+3Q!R3
3/834LCF.'3*.'X3C///&'&()3*.'X3^3-):+")Y&ZX3[\]-;)3U(FV3W+X3TS
3fd@e33UG&,()3U(()33[\]+()3̀L"3Uab3WZcX3T_
03Mm2@#A#033kl).+()3U+^I3V3E3UGaO()3U\.aha()3L.;3iH3j+H+K)3Tg
44nopq
3/134112 347 01/ 340112 3473TS
17 8 D7

t@#A0##AA##8AD# s1A@#A0##AA##8AD#
8 8D 8D 8D

3fd@em @#A#8A#A#8D 1 N@#A#8A#A#8D 1 m@2A#813r3* 3fd@e?==1122D7>A


17>A/81>103T_
1=
1=/>
t 0#A#8D sAt 0#A#8D s
3zF.()3GHI3k.O;3iH3vX3wx,a()3iHa()33U\.aha()3L.+;3w3Gy!+()3L.+()3LV3L,+\)C3fd@euM3kX33a^3Tg
3/134112173470{ 1/8340112D7347
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0

0 120