Vous êtes sur la page 1sur 4

Test B

Agata Szymańska
Polska i świat
w II połowie XX wieku 1bg

Test podsumowujący rozdział VI

1. Czytaj uważnie tekst i zadania.


2. W zadaniach od 1. do 5. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną
z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań od 6. do 13. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyłki przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą
odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów.

1. Organizacja powołana w celu kontrolowania współpracy gospodarczej między państwami


bloku wschodniego to (0–1 p.)
A. Europejska Wspólnota Energii Atomowej.
B. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
C. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
D. Ruch Państw Niezaangażowanych.

2. Rozejm kończący walki w Korei został zawarty w (0–1 p.)


A. Bandungu.
B. Phenianie.
C. Oslo.
D. Panmundżonie.

3. Twórcą terminu „mała stabilizacja” był (0–1 p.)


A. Antoni Słonimski.
B. Tadeusz Różewicz.
C. Adam Rapacki.
D. Władysław Gomułka.

4. Po wycofaniu się Brytyjczyków z Półwyspu Indyjskiego zostały tam utworzone dwa


niepodległe państwa: (0–1 p.)
A. Indie i Pakistan.
B. Bangladesz i Indie.
C. Indie i Kaszmir.
D. Sri Lanka i Indie.

5. Założenie „gorącej” linii telefonicznej między Moskwą i Waszyngtonem było jednym ze


skutków (0–1 p.)
A. podpisania układu SALT I.
B. wojny egipsko-izraelskiej w rejonie Kanału Sueskiego.
C. interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
D. kryzysu kubańskiego.

6. Przyporządkuj zdjęciom imiona i nazwiska ukazanych na nich postaci oraz wydarzenia


z nimi związane. Uzupełnij kratki odpowiednimi numerami i literami. (0–3 p.)
1 – Jasir Arafat
2 – Martin Luther King
3 – Mahatma Gandhi
A – społeczny opór wobec rządów kolonialnych
B – działalność Organizacji Wyzwolenia Palestyny
C – protesty przeciw segregacji rasowej w USA

2 C 3 A 1 B

Na podstawie zamieszczonych tekstów źródłowych wykonaj zadanie 7.

Tekst A
Od czasu, kiedy reakcyjny rząd Czang Kaj-szeka zdradził ojczyznę, zawiązał spisek z
imperialistami i rozpoczął kontrrewolucyjną wojnę, lud [...] pogrążony został w okrutne
cierpienia i nieszczęścia. Jednakże nasza armia ludowowyzwoleńcza zniszczyła reakcyjne
wojska i obaliła reakcyjne rządy Kuomintangu przy poparciu ludu całego kraju w
bohaterskiej, pełnej poświęcenia walce o całość terytorialną
i suwerenność naszej ojczyzny [...].
Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 319.

Tekst B
Drodzy i szanowni towarzysze!
W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży
studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana
i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. [...]
Korzystając z zamieszania, jakie wytworzyły demonstracje i inne nielegalne formy działania
studentów, niemal jednocześnie z nimi wyszły na ulice elementy chuligańskie. O ich
wyczynach, np. w Warszawie, informowała prasa.
Wszystko to wzburzyło do głębi społeczeństwo. Szczególnie ostro przeciwko mącicielom
porządku społecznego [...] wystąpiła klasa robotnicza. Cały kraj zalała fala masowych zebrań
i wielotysięcznych wieców robotników, mieszkańców miast i wsi, na których donośnym
głosem rozlega się żądanie pokazania społeczeństwu faktycznych sprawców zaistniałego
stanu rzeczy i surowego ukarania wszystkich winowajców.
Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 401.

Tekst C
Celem Wspólnoty jest, poprzez ustanowienie Wspólnego Rynku i stopniowe zbliżanie polityki
ekonomicznej Państw członkowskich, popieranie harmonijnego rozwoju aktywności
ekonomicznej w całości Wspólnoty, trwałej i zrównoważonej ekspansji, stałego wzrostu,
szybszego podnoszenia stopy życiowej i zacieśnienia stosunków pomiędzy Państwami, które
jednoczy.
Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 346.

7. Połącz fakty historyczne z tekstami źródłowymi, które się do nich odnoszą. (0–3 p.)
wydarzenia Marca ‘68 • • Tekst A
podpisanie traktatów rzymskich • • Tekst B
powstanie Chińskiej Republiki Ludowej • • Tekst C

8. Zapisz nazwy terminów obok ich wyjaśnień.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – miejsce podpisania porozumienia znoszącego
kontrolę graniczną między państwami wchodzącymi w skład EWG.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – amerykański program strategiczny, którego
celem była budowa systemu przechwytującego i niszczącego rakiety wystrzelone w
państwach Układu Warszawskiego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – kryptonim, jaki nadano inwazji wojsk Układu
Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – doktryna polityczna realizowana w Republice
Południowej Afryki, która zapewniała przywileje białej mniejszości oraz dążyła do
kulturowego i ustawowego odseparowania ludności różnych ras.

9. Uzupełnij tabelę. (0–4 p.)

Opis Nazwa instytucji lub organizacji Nazwa instytucji lub Rok


organizacji powstania
europejskiej
Organizacja powołana z inicjatywy
polityków chadeckich, której założeniem
była odbudowa dobrosąsiedzkich
stosunków między państwami
europejskimi.
Wspólnota gospodarcza powstała w
wyniku polityki pojednania francusko-
niemieckiego i realizacji planu
Schumana.
Międzynarodowa organizacja zrzeszająca
kraje sceptycznie nastawione do
integracji europejskiej w kształcie
przewidzianym przez traktaty rzymskie.
Organizacja wspólnotowa utworzona na
skutek podpisania traktatów rzymskich.
Od 1958 r. jej pracami kierowała
Komisja z siedzibą w Brukseli.

10. Wymień trzy postanowienia Soboru Watykańskiego II. (0–3 p.)


•..........................................................................
............................................................................
•..........................................................................
............................................................................
•..........................................................................
............................................................................

11. Podaj lata, w których doszło do wymienionych wydarzeń. (0–3 p.)


wojna sześciodniowa – . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpisanie układu między PRL i RFN o normalizacji wzajemnych stosunków – . . . . . . . . . . .
lądowanie załogi statku Apollo 11 na Księżycu – . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Wpisz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok fałszywych. (0–6 p.)

W latach 70. XX w. nastąpił rozkwit budownictwa mieszkaniowego w Polsce.


Komitet Obrony Robotników był organizacją tajną.
„Komandosi” nie uczestniczyli w posiedzeniach ZMS i PZPR.
W czasie rządów Edwarda Gierka Watykan cofnął uznanie polskim władzom
emigracyjnym.
List 34 wyrażał protest przeciw ograniczaniu praw Kościoła katolickiego.
Jacek Kuroń i Karol Modzelewski za jawną krytykę systemu PRL zostali wydaleni z
PZPR
i otrzymali kilkuletnie wyroki więzienia.

13. Zaznacz terminy związane z wydarzeniami na Dalekim Wschodzie po II wojnie


światowej. (0–4 p.)
„brudna wojna”
rewolucja goździków
bierny opór
Czerwoni Khmerzy
wojna sześciodniowa
ekumenizm
rewolucja kulturalna
Wielki Skok

Karta odpowiedzi
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5.
Odpowiedzi A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D