Vous êtes sur la page 1sur 30

Teân khaùch haøng Điện thoại Kí hiệu Giaù thueâ Giaù baùn

C.Trang 4135330 AC1-11 br 6,5 tyû


A.Bình 0902 889086 SB15-1 br 5,6 tyû
A.Khoa 0903 000805 SA16-01 br 2,7 tyû
0903 010559
A.Cöôøng-C.Huyeàn 0168 8166889 Laàu 9 1200$ kok nghe
A.Tuøng 0903 030304 laàu 3 br 7,9 tyû
C.Haïnh-A.Huøng 0903 315045 SB2-1 600$ 5,5 tyû
Chuù Khieâm( 862220903 361419 AC2-9 Treân 3,
0903 452990
C.Loan 54 120129 BA5-7 kok co 5 tyû
0903 622006
0903 361419
C.Thuøy Döông-Chuù38622260 AA4-6 1000$ kok nghe
C.Trang 0903 661636 AA5-11 1500$ may ban
C.Trang 0903 661636 BA5-3 1000$ may ban
0903 664466
C.Phöông-A.Tieán 0908 599669 BB6-4 900$ >8 tyû
A.Quang 0903 687054 AC1-4 br 3,3 tyû
A.Quang 0903 687054 AC2-3 khong nghe m3,6 tyû
C.An-A.Nam 0903 703344 BA5-9 3,350 tyû
Chuù Kinh 0903 711272 AC2-7 850-900$
A.Quaân-C.Thuùy 0903 729111 AC2-6 1000$ may ban
0903 731021 AC1-5 br ?
C.Loan 0903 737177 SC14-1 1200$
C.Vaân 0903 740202 Laàu 6 đang o 5,6 tyyû
C.Phöôïng 0903 764675 BB3-4 br 3,650 tyû
0903 801515
C.Hoøa-A.Duõng 0903 300301 BB6-5 ban roi 4,5 tyû
C.Thaûo 0903 824899 SF10-1 1200$ 14 tyû
0903 828599
A.Xuaân Thoâng 8155178 AB1-6-12 br ?
A.Phong 0903 831924 Penhthous2200$ ban roi
A.Huøng 0903 883242 ?
C.Nga 0903 883938 AA4-3 br 3, 250 ty
C.Oanh 0903 888915 BB1-3-11 br 6 tyû
A.Nghi 0903 901586 AB3-7 1100-1200$
A.Laâm 0903 905485 BA4-6 br 3,45 tyû
C.Anh 0904 251671 AA4-4
C.Nguyen 0908 032468 BC2-2 br
0908 166954
Coâ Quyeân-A.Hieäp54170084 BC2-4 ?
Coâ Lieân 0908 176160 BC1-2-11 1400$ thue bao
0908 243156
A.Hieäp 38500989 AA5-6
A.Long 0908 828257 AB3-5 BR
A.Long 0908 828257 AC1-7 BR
C.Haø 0909 094369 BA4-5 BR
C.Loan (0613.95735 0909 669923 AA4-4 br 3,350 tyû
A.Huy 0909 833637 AA4-5 BR
A.Hieáu 0913 123442 AA5-7 br 7,7 tyû
C.Haûi 0913 157229 Laàu 8 ban roi 4,7 tyû
C.Bích 0913 213438 BA5-4 br 3,3 tyû
C.Höông 0913 367045 AB3-3 br 3,2 tyû
Coâ Hoàng 0913 633568 AC1-11 1200$ ban roi
C.Nga 0913 665399 SD13-1 2000$ kok co nh
C.Thuûy( 5173061) 0913 682269 SC3-1 thue roi
A.Phuùc 0913 807122 AA4-9 br 3,2 ty
A.Nam 0913 807989 AA1-5-12 br 6 tyû
A.Nam 0913 807989 AA4-12 br 6,2 tyû
C.Loan 0913 811745 BC2-4 br 3,850 tyû
C.Loan 0913 811745 BC2-4 BR
0913 912700
A.Chaâu-Chò Hieàn 0913 802920 BC2-3 br ?
C.Hoàng 0913 926232 AA4-9 br 3,4 tyû
A.Long 0913 928875 AC1-10 1100$ 4,850 tyû
C.Thu 0914 111222 AA4-11 BR
C.Thu 0914 111222 BB6-9 br 3,5 tyû
C.Thu 0914 111222 SG9-1 br 69 tr/m2
0926 687117
A.Khaùnh-C.An 0988 556688 SA1-1 450$, ban roi 2,8 tyû
C.Dung 0939 438096 ? br 7tyû
C.Nhung 0983 981124 AC2-4 900$
0903 700284
0169 6818161
Coâ Haûi- Chuù Huø 54125912 BB3-9 thang 11 hhđ 4,5 ty
C.Trang 0908 211198 AA5-7 1000$
C.Nhung 0908 838427 BA5-11
A.Tröôøng 0909 777979 AC2-7 BR 3,35 tyû
C.Bích 0913 904477 AA1-4-12 br 6,2 tyû
5417 0737
Coâ Thieát 0903 900126 AC2-5 BR 4,3 tyû
Coâ Kim Cöông 0902 847679 BC1-7 1200$
0903 381088
C Thúy 54122036 AA5-9 1000$
C.Uyeån 0903 755881 BB3-5 BR
Coâ Thuùy 0903 928758 AC 2-6 br 4,5 tyû(tl
A.Baûo 0903 989977 BA4-8 8 tyû
C.Nga 0907 463658 BC1-10 1300$(tl)
0908 042960
A.Kieät-C.Thuûy 0903 975561 AB3-10 1000$
Chuù Bình 0908 804520 BB3-10
0909 228099
C.Höông 54102655 SH9-1 700$
A.Coâng 0909 304860 SG8-1 br 7,5 tyû
A.Toaøn-C.Loan 0913 723077 SB15-1 6,5 tyû
Chuù Khuê 0913 778644 AA5-11
A.Duõng 8438057 BA5-5
C.Lan Anh 0903 010642 BA5-6 br 3,3 tyû
C.Lan Anh 0903 010642 BB6-3 br 3,3 tyû
0903 070866
A.Duõng-Coâ Thuyeá5417 0737 BA4-5 1100$
Coâ Höông-C.Anh 0903 230257 AA4-10 1000$ thue bao
C.Anh 0903 230257 AA4-6 1200$ thue bao
C.Loan-C.Phöông-A. 0903 303280 BA4-6 BR
C.Lyù 0903 307924 BA4-5 br 3,5 tyû
C.Löông 0903 389469 AA4-11 thue bao 8tyû
C.Löông 0903 389469 BA1-4-12 thue bao 14 tyû
C.Löông 0903 389469 BA4-11 7 tyû
C.Löông 0903 389469 BC2-4 br 5,550 tyû
Coâ Haûi 0903 700284 BC1-10 br 3,6tyû
A.Cöôøng 0903 807554 AC1-3
C.Lieân-C.Phöôïng 0903 816679 BA4-10 850$
A. Hoaøng 0903 825550 AA4-9 6,5 tyyû
Anh Hoøang 0903 825550 AC2-2 7 tyû
A.Hoaøng 0903 825550 BB1-6-12 1400$
A.Hoaøng 0903 825550 BB3-6-11
A.Khoâi-C.Khanh 0903 904191 AA5-10 1200$
A. Nam 0903 904434 - AA5-5 br ?
A. Nam 0903 904434 - BA5-3 br 5,4 tyû
C.Nhi Hyõ Laâm Moâ0903 954098 SG10-1 1200$
A.Minh 0908 411108 (lBA5-9 1100$
0909 797486
C.Linh-C.Bo-C.loan 39600471 AB6-9 1150$
A. Minh-C.Thuûy 0913 733786 BA5-8 br 3,2 tyû
C.Haïnh 0913 766024
C.Thy 0913 836816 BB6-5 br 4,3 tyû
C.Leä-A.Toaøn 0915 855865 AB3-9 1500$ 4,6 tyû
0917 722269
C.Linh 5414 8899 BB6-5 br 4,4 tyû
C.Leä-Anh Toøan. 0918 855 865 AC2-9 br 4,8-> 4,9
C.Loan 0938 303280 ? br ?
C.Loan-C.Phöông-A. 0938 303280 AC2-10 ? 4,5 tyû
C.Loan-C.Phöông-A. 0938 303280 BA3-6 BR
C.Loan 0938 303280 BB1-7
C.Loan-C.Phöông-A. 0938 303280 BB3-7 900$TL
C.Loan 0938 303280 AC2-10 4,5 tyû
5422045
C.Lan Vinh 0903 961689 SG9-1 3700$ 18 tyû
C.Phöông BA4-5 br 4,850 tyû
Ghi chuù
NTDÑÑ, SÖÛA GIAÙ 22/06/07
97,1m2, nhầm số
T/L, loâ goùc, höôùng ÑN, MG 1%, bs: 08/10/07

Ra teát goïi laïi anh ñeå bieát giaù baùn, 125m2, 2pn lôùn, NTDD, T8/11 heát HÑ, bs: 31/07/10
200m2,ntññ, bs: 01/08/08, kok nghe may
Đầu T10/11 hết HĐ, 100m2, bao goàm löõng, khong nghe may
view nhìn höôùng Ñ, bao heát, 3 maët thoaùng, MG 0,5%, BS. 1 nam nua mi het hop dong

NTÑÑ, 3pn, xem nhaø baùo tröôc 1h, bs: 01/04/09

2014 hhd
3PN, NTDD, höôùng TN, 122m2, T8/12 heát HÑ, BS:20/11/07
view cv lôùn, NTDD, xem nhaø lieân heä tröôùc 1h, chò ñang laøm soå, 3pn, phí 0,5%, chò coù caên MT1, b

, kok nghe mayNTDT, 120m2, 3PN, T8/12 hết HĐ, bs: 22/04/09
119m2, 3PN, 1PK, 1 beáp, nhaø troáng, söûa giaù cuûa 11/05/07, kok nghe may
NTÑÑ, 3PN, 1PK, 1 beáp, 118m2, chuû nhaø A.Ñöùc: 0913 017017, boå sung 11/05/07
BT, söûa giaù, bs: 17/07/09, kok co y dinh
baùn roài NTcô baûn-NT theo y/c khaùch haøng, hieän taïi nhaø hoaøn thieän, 4120691, boå sung: 18/07/07
NTDD, đang ở, caên goùc ñeïp, bs: 09/03/09
ñang ôû, bs: 18/03/08
Hoøan thieän PMH, bs:04/09/07, kok nghe may
NTÑÑ, 3PN, 1PK, 124m2, HDT 1000$, cuoái naêm heát, BS:02/10/07
Hoøan thieän PMH, BS 11/09/07

118m2, bao soå, NTDD, ñang ôû, xem nhaø lieân heä tröôùc 30', bao VAT, bs: 27/05/10
DT 150 m2, bs: 09/02/09, thue bao

bs: 18/09/07, thue bao


T12/10 heát HÑ, NTDD, bs: 18/08/08
Anh ñang ôû, kok nghe may
kok nghe may
0903 836059, MG coù theå hôn 0,5%baùo 1 h,T/L, 200m2, höôùng TNâ, WC, Boàn taém, hoøan thieän PMH,
Xem nhaø lieân heä tröôùc 1 ngaøy, NTDD, bs: 18/01/11, kok nghe may
Hoøan thieän, T/L, MG 0,7%, bs ngay 13/03/07
T4/14 hhd
HDT1800$, bs: 23/04/09

BR, 119m2, 3PN, BS: 19/10/07, thue bao


NTDT ñang laøm, taàng Penthouse, 5PN, BS:03/08/07

đang ở
Cho thueâ roài 1 naêm, bs: 19/04/07
Thueâ roài 1 naêm, ko baùn, boå sung 19/04/07
bs: 01/01/06
Bao VAT
NTÑÑ,122m2,3PN, nhìn coâng vieân, ñang ôû, coù haàm xe hôi mieân phí(0913586389), bs: 21/09/07
HÑT treân 1000$, BS: 29/10/07
121m2, view CV, NTCC, HÑT 1000$
122 m2 ,NTÑÑ, LH: chò haèng,chò Haûi, oâng soá ñt: 412 0078, söûa giaù
BT, baùn gaáp
T4/13 heát HÑ, Penthouse, NTDD, lieân heä coâ 1/2h, 4pn, phí 1th, 189m2, bs: 18/03/11
BS 03/08/07hoøan thieän PMH, bs: 23/04/09
Chæ cho thueâ laøm VP, bs: 11/10/07
ko BT, 122,14m2, bs: 03/02/09
Tieàn TTNT 1,5 tyû ñaõ ñaët coïc 40000$, 199m2, thoâng taàng, 0913 904477, bs: 23/04/09
T/L, 0913 904477, bs: 23/04/09
HÑT 850$->05/2008, 119m2, 3PN, bao phí, baùo 15', boå sung 19/07/07
NTÑÑ, goïi tröôùc 10', BS 15/05/07

giao cho vô quyeát ñònhï,BS:10/10/07


3PN, 122,14m2, QL+BT, bs: 30/07/07
Bao sổ hoàng, Phí 1 thaùng, 119,8m2, 3pn, NTCC, anh coù beân thaønh phoá coù khaùch thì lieân heä anh,
NTDT, bs: 23/04/09
BT,Phí QL, boå sung 12/04/07
BR

Shop troáng, 32m2, shop HTPMH, phí 1 thaùng, bs: 09/12/09


Penthouse 2 caên lieàn nhau, hoûi laïi kí hieäu, bs: 16/04/07
T8/12 hết HĐ, NTÑÑ, 3PN, nhìn hoà bôi, xem baùo 2-3h, bs: 02/08/07

71b my an gia 900 usd


t2/14 hhd, c ko có đất ở nam thông
thuê bao
T/L, baùn gaáp, Coù BT, baïn cuûa con chuù Kinh
Bao heát, 199,6m2, baùo 30'-1h, hieän traïng PMH, BS 17/09/07

118m, HDT 1100, ñeán 1/1/2010 heát, ÑN khoù xem nhaø, bs: 25/02/09
Nhìn cv, NTDD, 3PN, 2WC, coïc 3 thaùng, TT 3 thaùng, 3 maët thoaùng, cty AÙ Ñoâng giöû CK, BS: 19/04/07

c có 2 căn hhd, c có lô đất ở nam thông hoặc nam đô mà ko bán ,


NTDÑÑ, TR 2 naêm, bs: 08/05/07
hdt 1500 ñeán cuoái t1/09, baùo trc 1 tieáng, bs 17/12/08
HÑT 900$, NTÑÑ coøn 1,5 naêm ngöôøi HQ thueâ, BS 01/09/07
119m2, 3pn, baùo trc khi xem, nhaø troáng, ntññ, T8/2011 heát HD, bs: 19/12/08

NTÑÑ, ñeïp, T7/12 hết HĐ, phí 0.7%, BS:17/11/07


dang o

61m2, bs: 28/08/09


150m2
97m2, chöa NT, ko T/L, BS 10/07/07
ko nhấc máy
TR

Ngöng baùn 02/08/07

ko nhac mây
3pn, nhìn CV, hg ÑN, 110,36m2, coù choã ñaäu xe 7 choã, phí 0.7%, Thuaän thaønh Nhaân, bs: 25/05/09
BR, NTDD, 3PN, view ñeïp.no lieân laïc ñöôïc
bs: 23/07/08
LH:C.Höông 4170535 xem nhaø,ñaõ nhaän nhaø( Vieät kieàu Phaùp ôû) BS ngaøy 22/06/07
bao phí taát caû.NTÑÑ
200m2, chöa NT, bao phí, CK cty Laïc Minh Anh, BS: 5/11/07
T/L ít, NTDD, 122,?m2, bao heát, MG 0,5%, view CV, baùo 30', ñang coù HDT, BS: 19/10/07
BS:17/11/07
T/L, hieän traïng PMH, hoaøn thieän, bao phí, xem nhaø LH:Choàng coâ Haûi: 0958 708061, ngöng baùn 12/

T7/13 heát HÑ, NTDT, xem nhaø baùo tröôùc 2h, NTDT, bs: 12/06/09
NTDD, HDT 1200$ môùi kyù, 124m2
120m2,HÑT heát T8/08,NTÑÑ,thueâ 850$
196m2, 4PN, thoâng taàng, cho thueâ
ñang TTNT
cho thueâ seõ TTNT theo yù khaùch , nhaén laïi duøm ñi ctaùc roài, baùo tröôùc 1 ngaøy BS 27/08/07
Sau 3h goïi laïi, 122m2, nhaø PMH giao, BS: 12/11/07
122m2, nhaø PMH giao, BS: 12/11/07
120m2, 2 taàng, xem shop lieân heä tröôùc 1h
120m2, 3PN, NTCC, T3/10 heát HÑ, vaùn loùt saøn goã Ñöùc, phí 0.5% bs: 28/02/09

NTÑÑ, xem nhaø baùo tröôùc 2h, phí 1 thaùng, T6/10 heát HÑ, bs: 25/05/09
122m2, 15/04/07 ra PMH

HDT:1100$, coù hình xem, dt: 119m2, NTDD, TL ít.


Ñang laøm soå, đang ở, NTDD, bs: 05/12/07

nhìn CV, 119m2, NTDD ( kian) tivi LCD, HDT 1100$ ñeán 23/08/2009 heát HD, bs: 24/04/09
view nhìn höôùng Ñ, bao heát, 3 maët thoaùng. 118 m2. NTÑÑ.
Laâu 3, thieáu kim khí ñieän maùy, NTDD, kieåu nhaø C
NTDD, T8/12 heát HÑ, BS: 01/09/07
NTÑÑ. 3PN, Cty Laïc Minh Anh giöõ khoùa. , bs 22/11/08
giaù mua 5,1 tyû, nhìn CV, BS:19/10/07
goùc, NTÑÑ. 3PN, T4/12 heát HÑ, bs 22/11/08
4,4 tyû baùn

150m2, HÑT 3500$, bs: 04/08/09


Kieåu A, NTDD, HDT 1000$, Bs: 14/11/07
lieàn
n MT1, bs: 04/03/09

eän PMH, boå sung 16/04/07


heä anh, cuối thang 12 heát HÑT, NTÑÑ, BS 13/09/07
baùn 12/07/07
Teân khaùch haøng Điện thoại Kí hiệu Giaù thueâ Giaù baùn
0918 771140 BA4-11 br 4 tyû
A.Haïnh
A.Hoaøng 0903 825880 BC2-4 br 7ty3
A.Huøng 0903 883242 BB3-8 đang o 4,4 TYÛ
0903 030708
A.Huy BB1-3-12 ?
0926 687117
A.Khaùnh-C.An BC2-2 1150$ 4,5 tyû
A.Lôïi 0913 980559 BC2-3 1000$ thue roi
A.Minh 0907 796699 AC1-10 thue bao 4,7 tyû TL
A.Nhaân 0919 661016 BC1-6 br 4,2 tyû

A.Nhaân-C.Ly 0907 393908 BA1-5-12 br 5,2 tyû


A.Phong 0903 831924 AC1-2-11 1800$ 7 tyû
A.Tuù 0903 616520 AA4-8 br 3,1 tyû
A.Vaên 0982
0903 305885
002191 kok dung BB6-8 4,7 tyû TL
C.Aùnh BC1-3 br 3,3 tyû
C.Chaâu 0908 689238 AC1-11 BR ko co , koqt
C.Döông 0903 144 868 SA4-4 BR
C.Dung 0913 237771 AA5-5 br
C.Hoa 0912 516808 SE1-3 600$ 4,5ty
C.Hoàng 0902 093988 BD6-8 ? thue bao
C.Höông 0909
0903 228099
626443 S9-1 750$
C.Khaùnh SC3-1 1700$TL may ban
C.Kim Anh 0903 554115 BC1-8 BR
C.Linh 0903 803131 AB6-8 BR
C.Mai. 0903 888227 BA5-4 1600$ ban roi
anh quán 0913 702873 BB3-4 900$
C.Nga 0903 883938 AA4-3 br 3,2 tyû
C.Nguyeät 0908 375840 BC2-6 br 3,2 tyû
C.Phöông 0906 123458 SD4-1 khong dun20 tyû
C.THANH 0918 030852 AB6-9 br 6tyû 9
C.Thu 0914 111222 AA4-11 br 5,5 tyû
C.Thu Tuyết 0903 668901 BC1-2 BR
0909 263092
C.Thuùy AC2-9 br 3,45 tyû
0988 096166
C.Trang, nhầm so AB3-9
0904 604445
C.Tuyeát, thue roi BA5-5 800$ 7tyû
C.Vaân 0903 606421 BC2-6 1400$ thue roi
0913 704237
Chuù Duõng AC2-4 tat may
Coâ Chaâu 0908 689238 AC2-? BR
A.Huøng 0903 331132 BA5-3 ban roi 4,3 tyûTl
A.Teät=A.Hieáu 0907 698797 AB3-6
A.Haø, tat may 0903 727592 AC1-12 1800$ TL 10 tyû
C.Chi 0903 681869 AA5-3 br 4.6 tyû(TL)
C.Chi 0903 681869 AA5-3 BR
C.Dung 0983 122448 BA5-11 tat may 5 tyû TL
C.Bình 0903 359003 BB1-10 BR
0908 278766
C.Lieân Hoa AB1-3-11 2000$ 8 tyû
C.Loan-C.Phöông-A.Chöông 0938 303280 AC2-10 900$ 4,5 tyû
C.Thanh 0909 025043 AA1-10 br 7,1 tyû

C.loan-A.Chem, nhầm so 0903 846830 AA1-5-12 2300$ 9,5 tyûtl


C.Haûi 0982 820907 AA4-10 br 4,050 tyû
C.Giao 0904 140266 AA4-3 1000$ 4,550 tỷ
A.Ñieäp 0912 809138 AA4-4 br ?
C.Giao 0904 140266 AA4-4 1300$
C.Thuûy 0918 134136 AA4-5 br 3,8 tyû
A.Vinh 0983 589958 AA4-6 ban roi 4,1 tyû
C.Hieàn 0908 171357 AA4-8 br 4,050 tyû
0909 099906
A.Thaéng AA4-9 đang ban 5 tyû
C.Dao AA5-10 1600$
C.Thanh AA5-10 1800$
C.Thuûy 0918 134136 AA5-11 br 3,9 tyû
A.Phong-C.Linh 0903 994547 AA5-3 br 4,350tyû
C.Ngoïc, may ban 0903 994090 AA5-3 4,4 TYÛ
,c ngọc . May ban 0903 994090 AA5-5 1200$ 4,350 tyû
Coâ Thọ 0909 159 703 AB3-7 br 4.5 TỶ
C.Löông 0903 389 469 AB6-10 thue bao 5, tỷ
0903 306363
A.Giao AB6-3 ?
C.Giao 0904 140266 AB6-5 kok nghe may

C.Thuận-C.Hoa Ly 0958 879039 AB6-7 br 4 tyû


C.Thuûy 0918 134136 AC1-3 br 4,5 ty
0199 9659770
Cô BA AC1-3 1.300$
A.Tung AC1-8 BR
C.Giao 0904 140266 AC1-8 900$ 4,550 tyû
Cô BA 0908 152705 AC2-3 br 4,3 ty tlû
0903 606421
Cô Vân 39509913 AC2-3 thue roi
0903 606421
Coâ Vaân AC2-3 thue roi
C.Lông 0903 389469 BA4-11 thue bao 7 tyû
C.Giao 0904 140266 BA4-7 900$
C.Löông 0903 389469 BA5-11 br 7,5tyû
C.Trang 0908 038048 BA5-11 1800$ ban roi
C.LOAN 0909 797486 BA5-6 2.200$ kok nghe may
Co Trang 0908 038048 BA5-9 kok con c 5 tỷ
0903389469
C.Lông-Cô Quyùh BB6-10 1200$ tat may
C.Bo 0913 926744 BB6-3 1600$
C.Thaûo-penthouse 0908 324231 BB6-4 1000$ tat may
C.Thuûy 0918 134136 BB6-5 BR
C.Mai 0908 544517 BB6-7 1.600$ br
co gia dich het roi 0938 303280 BB6-9
C.Thuûy 0918 134136 BC1-2 br 4,3 tyûTl
C.Thanh 0903 025043 BC1-8 1400$ tat may
C.Thy-A.Vinh 0913 836816 BC2-10 1150$ br
C.Hông-Nhung 0903 955995 BC2-2 br 5,980TYÛ
C.Loan 0938 303280 BC2-6 br 4,9 tyû
C.Thanh 0903 025043 BC2-8 br 4,4 TYÛ
C.Haïnh 0913 766024 SA1-1 br 2,5 tyû
C.Bích Hằng 0913 926291 SE5-1 700$ thue dai han

Chu Hoa 0903 833020 BA4-4 800$ dang o


C.Linh 0918 907069 BD6-3 1000$ da ket thuc
0903 718244
A.Minh-C.Nguyeät Aùnh 0903 905047 ?C1-10 1100$ 4,650 tyû
C.Haø 0903 714134 thue roi 2000$ thue bao
Chú Hòa 0934 320356 /8447474
0903 461999 54120699
0903 830386
0122 7688586
0909 797486
0903 633766
0854170706
0989 897117
0988 556688
0908 338066
0948 058700
0902 832412
0918422404
Ghi chuù
Chöa VAT, BS 13/08/07, so may khong dung
NTDD, bs: 01/01/08, thue bao
ñang baän,chöa NT, bs: 01/01/08

BS 26/09/07, ñeå nhaø use

thue bao,NTCC, 3pn, phí 1thaùng, xem nhaø lieân heä tröôùc 1h, bs: 11/11/09
3PN, NTDD, höôùng Taây, cuoái T5/12 heát HÑ, bs: 03/04/08
3pn, 2wc, 120m2, NTDD, HÑT 1100$ ñeán T12/11 heát, bs: 27/09/10
phí mình töï côi, 109m2, bs: 09/06/09

196.63m2, TT50%, gg3,7 tyû, bs: 10/08/07


ban lau roi, khong con gi nua, NTDD, 4pn, xem nhaø lieân heä 1 ngaøy, bs: 23/06/09
ko T/L, höôùng ÑB, view nhìn soâng, 122m2, 3PN, 2WC, TT50%
118m2, 3pn, 2wc, goùc, view CV, xem nhaø lieân heä tröôùc 1/2h, NTDT, bs: 06/03/10
TT 70% -> th 12/07 TT heát, 01/08 giao nhaø, bao VAT+ST, 19/09/07
170m2, 4pn, pk, ñang coù HÑT, cuoái naêm heát HÑ, bs: 18/06/09
bao thueá, br, bs: 29/07/08
NTÑÑ,3 PN, bs: 29/02/08
78m2, ko maùy laïnh, bs: 12/10/10
NTññ, bs: 11/08/08
61m2, 3 nam sau heát HÑ, bs: 09/06/09
83m2,2maët tieàn, bs: 23/04/08
Bs: 18/03/08
NTÑÑ, naêm sau môùi heát HÑT, bs: 11/08/08
NTDD, đang ở, bs: 30/10/08
NTÑD, 3pn, t8/14 HÑ, bs: 02/12/10
122m2, baùn roài, bs: 3/3/2008
bao VAT, CN, MG 0,5%, boå sung 13/06/07
thu veà, T12 nhaän nhaø, 123m2, vò trí ñeïp, vöøa ôû vöøa KD, bs: 31/10/07
NTÑÑ, bs: 03/03/08
Ko VAT, höôùng ÑB, bs: 21/3/08
118m, tầng 2, view biệt thự Mỹ Văn, 20/3 hết HD cũ, bs: 05/03/09

No ll duoc, bs: 21/03/08

cho thue roi, 2014 hhd

Phí 1 thaùng, T12/11 heát HÑ, NTgaànDD,höôùng ÑB,coù gara,113m2.BS 16/01/08


NTÑÑ, PHÍ MG 1 THAÙNG, T5/12 heát HÑT, bs: 05/05/08

ñeå nhaø ôû ko baùn,qua Teát roài tính, bs: 25/01/08


170m2, 4pn, pk, beáp, bs: 18/06/09
NTDD, 3pn, bao phí laøm soå, xem nhaø lieân heä tröôùc 1h, phí TL, bs: 01/04/11
năm sau het hđ
T10/12 hết HĐ, NTDT 1800$ NTDT, 2400$ NTDD, lieân heä tröôùc 1h, penhouse, 4pn, 3wc, bs: 17/08/09
hdt 1000$, ngöôøi Mlai môùi kyù vaøi thaùng, bs: 01/08/08
ñang coù HD thueâ, môùi kyù vaùi thaùng, bs: 16/10/08
Baùo tröôùc 1h, toân goã, 3pn
3Pn, nhaø HTPMH, bs: 23/02/09
NTDD, dt khoaûn 171 m2, nam sau heát HÑ, bs: 26/03/09
đang o heát HÑ, bs: 14/04/10
bs: 25/02/08

T2/12 heát HÑ 2700$, NTÑÑ, 185m2, ñang ôû penhouse, xem nhaø lieân heä tröôùc 15', bs: 22/07/08
Ko VAT, C.Uùt:0903 038646, höôùng ÑN, 110,36m2, coù choã ñaäu xeõ-7 choã,BS 10/05/07 th.12 nhaän n
T8/11 heát HÑ, bs: 31/10/09, khong nghe may
Anh vöøa mua, ñang chaøo trang trí NT
ntdd, BR, bs: 27/05/08, kok nghe may
nhaø hoaøn thieän . NTDD 4 tyû, bs: 28/02/09
T6/12 hết HĐ, 120m2, 3pn, ko bao soå, T12/11 coù soå, ntññ. BS: 09/02/09
cty GreenHill giöõ khoùa, bs: 25/03/09

HÑT 1100$, bao soå, BS 04/10/07


110m2,nhìn xeùo cvieân, BR, bs: 04/07/08
ntdd, BR, bs: 27/05/08
nhaø hoaøn thieän PMH. NTDD 4,1 tyû, bs: 28/02/09
NTDD, nhaø troáng, ko bao thueá TNCN, key Greehill, 110m2, khoùa gôûi Greehill, bs: 29/12/09
NTDD, key Greenhill, nhaø troáng, NTDD, khoa cty Greehill, bs: 02/02/10
Key Greehill, bs: 21/10/09
NTÑÑ, 3PN, Chìa khóa Cty Lac An Ninh giữ.
HÑT 1000$ ñeán T7/11 heát HÑ, NTDD, bs: 01/01/08

vừa het hop dong, khoù xem nhaø dt: 110m2, NTDD. Email: khanhgiaohn@yahoo.com, bs: 7/4/2009
NTDD, naêm 2010 HHD, bs: 31/10/09

Ko bao phí T/L ít, nhaø hoøan thieän PMH, 119m2


NT ñu, nhaø ñeïp, bs: 14/08/08

ntdt, bs03/04/08
NTDD,3week nua xong ttnt
Key Anh Nguyeãn, NTDT-NTDD, bs: 14/04/10 , khong nghe may
119m2, NTDT, 3pn, HÑT 780$, bs: 23/05/09

ñang coù HDT 780$ ñeán T6/10 heát HD

T3/12 heát HD, bs: 29/07/09


Ñang coù HDT, BS: 20/09/07,bao taát caû caùc phí
NTDT: 900$, NTDD:1100$, khong nghe may
nhaø hoaøn thieän PMH
NTÑÑ, 3PN, T11/10 heát HÑ, bs: 05/07/08
NTDD, bs: 04/06/08
NTĐD, 3 PN, bs: 12/01/09

T11/10 heát HÑ, NTDD, gheù shop SA17-1 coù ngöôøi qua môû cöûa, bs: 28/02/09
NTDD, 3 PN, baùo tröôùc 30 ', bs: 15/11/08
3pn, 16/08/10
NTDD, 3PN, bs: 16/09/08
T8/12 heát HÑ 1000$, coù soå, caên ñoâi, bs: 03/03/08
chichua co y dinh j het, bs: 04/07.08
118m2 (118m2),4,2 tyû baùn, NTÑÑ, 3pn, T12/10 heát HÑ, xem nhaø deå, bs: 12/06/09
NTDD, bs: 05/05/09
118m2, NTDÑ, bao thueá TNCN, T1/11 heát HÑ, key 1481 Mỹ Toan 1 mượn key, phí 1 thaùng, bs: 02/11/09
Khu hoà bôi.park beân hoâng S=110m2, bs: 15/01/08
MG 0,5%, TT 70%, nhìn hoà bôi - BT M.Vaên, ko VAT, boå sung 22/08/07
NTDD, nhaø troáng, ñang sang teän, bs: 05/05/09
DT 32m2
65m2, coù löõng, T7/11 heát HÑ, key A4-33 Myõ Gia 1, 2 naêm phí 1 thaùng, 1 naêm phí 1/2 thaùngs, bs:18

T7/13 hết HĐ, 3pn, NTDÑ, phí 0,8%, xem nhaø R4-86 HG1: 01284422091 chuù Phoùng, bs: 01/04/11
3pn, 7/2013 HHĐ, bs: 26/04/11

dang ban
Nhaø thoâ, phenthouse
, 4pn, 3wc, bs: 17/08/09
öôùc 15', bs: 22/07/08
ã,BS 10/05/07 th.12 nhaän nhaø

hill, bs: 29/12/09

o.com, bs: 7/4/2009

phí 1 thaùng, bs: 02/11/09


naêm phí 1/2 thaùngs, bs:18/03/08

Phoùng, bs: 01/04/11


THOÂNG TIN KHAI THAÙC SAÛN PHAÅM CAÛNH VIEÂN 3
Ngaøy NVPT Teân khaùch haøÑieän thoaïi Kí Hieäu Gia baùnGiaù thu
30/11/11 Thaûo C.Lieân 0908 241919 Laàu 10 Loã
02/12/13 chinh C giang 903004465 AC1-7 1200
EÂN 3
Ghi chuù
gg: 4,2 tyû chöa VAT, TT9??tr, bao SH vaø baõi giöû xe
dang cho pmh thue t1/14 lay nha
Teân khaùch haøng Điện thoại
0918 771140
A.Haïnh
A.Hoaøng 0903 825880
A.Huøng 0903 883242
0903 030708
A.Huy
0926 687117
A.Khaùnh-C.An
A.Lôïi 0913 980559
A.Minh 0907 796699
A.Nhaân 0919 661016

A.Nhaân-C.Ly 0907 393908


A.Phong 0903 831924
A.Tuù 0903 616520
A.Vaên 0982 305885
0903 002191
C.Aùnh
C.Chaâu 0908 689238
C.Döông 0903 144 868
C.Dung 0913 237771
C.Hoa 0912 516808
C.Hoàng 0902 093988
C.Höông 0909 228099
0903 626443
C.Khaùnh
C.Kim Anh 0903 554115
C.Linh 0903 803131
C.Mai. 0903 888227
anh quán 0913 702873
C.Nga 0903 883938
C.Nguyeät 0908 375840
C.Phöông 0906 123458
C.THANH 0918 030852
C.Thu 0914 111222
C.Thu Tuyết 0903 668901
0909 263092
C.Thuùy
0988 096166
C.Trang, nhầm so
0904 604445
C.Tuyeát, thue roi
C.Vaân 0903 606421
0913 704237
Chuù Duõng
Coâ Chaâu 0908 689238
A.Huøng 0903 331132
A.Teät=A.Hieáu 0907 698797
A.Haø, tat may 0903 727592
C.Chi 0903 681869
C.Chi 0903 681869
C.Dung 0983 122448
C.Bình 0903 359003
0908 278766
C.Lieân Hoa
C.Loan-C.Phöông-A.Chöông 0938 303280
C.Thanh 0909 025043

C.loan-A.Chem, nhầm so 0903 846830


C.Haûi 0982 820907
C.Giao 0904 140266
A.Ñieäp 0912 809138
C.Giao 0904 140266
C.Thuûy 0918 134136
A.Vinh 0983 589958
C.Hieàn 0908 171357
0909 099906
A.Thaéng
C.Dao
C.Thanh
C.Thuûy 0918 134136
A.Phong-C.Linh 0903 994547
C.Ngoïc, may ban 0903 994090
,c ngọc . May ban 0903 994090
Coâ Thọ 0909 159 703
C.Löông 0903 389 469
0903 306363
A.Giao
C.Giao 0904 140266

C.Thuận-C.Hoa Ly 0958 879039


C.Thuûy 0918 134136
0199 9659770
Cô BA
A.Tung
C.Giao 0904 140266
Cô BA 0908 152705
0903 606421
Cô Vân 39509913
0903 606421
Coâ Vaân
C.Lông 0903 389469
C.Giao 0904 140266
C.Löông 0903 389469
C.Trang 0908 038048
C.LOAN 0909 797486
Co Trang 0908 038048

0903389469
C.Lông-Cô Quyùh
C.Bo 0913 926744
C.Thaûo-penthouse 0908 324231
C.Thuûy 0918 134136
C.Mai 0908 544517
co gia dich het roi 0938 303280
C.Thuûy 0918 134136
C.Thanh 0903 025043
C.Thy-A.Vinh 0913 836816

C.Hông-Nhung 0903 955995


C.Loan 0938 303280
C.Thanh 0903 025043
C.Haïnh 0913 766024
C.Bích Hằng 0913 926291

Chu Hoa 0903 833020

C.Linh 0918 907069


0903 718244
A.Minh-C.Nguyeät Aùnh 0903 905047
C.Haø 0903 714134
Chú Hòa 0934 320356
0903 461999
0903 830386
0122 7688586
0909 797486
0903 633766
0854170706
0989 897117
0988 556688
0908 338066
0948 058700
0902 832412
0918422404