Vous êtes sur la page 1sur 93

Trumpet 1 Spamalot

Tour 0
PRELUDE
Music by John Du Prez
and Eric Idle
Orch. by Larry Hochman

V.S.
>>>

-1-
2.
Trumpet 1 Spamalot
Tour 0
PRELUDE
Music by John Du Prez
and Eric Idle
Orch. by Larry Hochman
Maestoso

U >
œ >
œ ^ ^ U̇
œ ,
Rit.
##
Timp. &
œ œ
& 44 œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

Drum roll

1 2
f cresc. 3
3
ƒ
U
3
Slowly & Freely
## U U > > >
34 œ œ œ œ œ œ œ 44 >w > #### #
4 (Hn, Tbn. soli) Solo (very slowly)

& ∑ ∑ #
5
f 6 7

#### # U n
Ó Œ ‰ ‰ # œ 4 # œ # œ œ œ œJ œ n n n n n
irreverent & oblivious
j # œ œ œ
Solo
64 Ó 4
8
Hn, Tbn. soli

3

& #
to ensemble 3

9
f 10


3 3

∑ Ó œ #œ œ ‰ œ U n œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U
11

œ Œ nœ nœ
Tpt. 2, Hn, Tbn.

& œ œœœ œ œœœ œ #˙ . œ


ƒ
3 3
ƒ
12 3 12A 13 3 3
3
Before you die,
Rit. (Gunshot could come
you somehow
Though badly wounded, you Gunshot manage to bravely

O ~~~~~
Gunshot
œ œœœ œ œ œ X
at any time.)
X
œ
struggle to complete the call! squeak out

& Ó Œ œ œ Ó
3

œ œ œ
the last note!

14 15 3
3 16
~
3 Segue

-2-
Trumpet 1 Spamalot
Tour 1
OVERTURE
(3/1/06: rev. 106-109 [Clar. 101-109], 128-129)
Orch. by Larry Hochman
Start
21
## C
Show 2 8
&
21-28

## 4 ˙
˙
29

& ˙ ˙ b
29-32 : 63 64

65
œ bœ œ œ w w ˙
&b Ó
f 66 67 68

œ œ œ œ w w ˙
&b Ó
69 70 71 72

œ œ œ œ w w ˙
& b Ó
73 74 75 76

œ œ w w
&b œ œ ∑
77 78 79 80

81
Ó Ó
&b
(Tpt. 2)

˙ w ˙ w
82 83 84

˙ ˙ ˙
&b Ó ˙ ˙
PLAY

˙ ˙
85 86 87 88

>œ 3
March Tempo (Slower)
##
89

&b Œ Ó
ß 90-92
V.S.
-3-
Tpt.1 2. OVERTURE Spamalot - Tour
93
##
(Picc, Tbn) 7
(3/1/06: rev. 106-109 [Clar. 101-109], 128-129)
>œ #>œ
& Ó Œ
93-99 100 f
# # >œ >œ >œ >œ #>œ >œ >œ >œ >œ #>œ
101

& œ
œ 102
œ œ œ œ œ 103
œ 104
œ œ œ œ

# # >œ >œ >œ œ œ > œ œ œ œJ ‰ Ó


& œ> œ œ J ‰ œ
105
œ 106 107

œ
# # > n œ œ n œ n œ >œ œ n œ œ J ‰ Ó # # # 4 >˙ .
: March Tempo
>œ . >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ
128

& bœ J‰ 4 Œ J‰
108 109 129
3
Segue as one

-4-
Trumpet 1 Spamalot
Tour 1A
INTRODUCTION
Orch. by Larry Hochman

:
#4
2 March
8
& 4
2-9
V.S.

-5-
Tpt. 1 2. INTRODUCTION Spamalot - Tour
10
# 3 Œ
Ó œ ≈ œ
Rds.

& ∑
10-12 13

œ œ œ œ œ œ.
# ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙ ‰
& ∑ ∑ ∑ ∑
14 15 16 17
j
œ œ œ ˙ œ
# œ œ œ n
Play

& œ ≈ œ
18
∑ Ó Œ >
P 19
>
> > > > U>
>˙ >œ >œ >œ >˙ >œ . >
œ œ œ >œ >œ >œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ >œ ˙
20 Rall.

& ‰
>œ 21 cresc. 3 22
3 f 23 24
3
Segue as one

-6-
Trumpet 1 Spamalot
FISCH SCHLAPPING DANCE
Tour 2

Orch. by Larry Hochman

> œ œ œ
Bright Finnish 4

& 44 Ó
2

Œ œJ ‰ ∑ Ó œ œ ˙ œ̆ œ̆ œ̆ Œ
1
F 3 4 3 5 (to 13)

13
8
&
13-20

20.1
8
&
20.1-20.8

21
4
& b
21-24

V.S.

-7-
Trumpet 1 2. FISCH SCHLAPPING DANCE Spamalot - Tour

œ. œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. . . . .
œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ ≈ œ. œ. ≈ œ œ. Œ Ó
&b ≈
≈œ œ Œ Ó
25 PLAY sim.

F 26 27 28

.
œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ Œ œ ≈ œ. œ. œ. .œ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ.
&b œ ≈
. .
Œ ≈ Œ Ó n
29 30 31 32

33
5
&
33-37
+Rim Shot

œ œ œ œ œ œ̆
œ ≈ œ œ ≈ œ
Acc,Vln.1
Ó Œ ≈ Œ Œ
& ∑ ∑ ∑
38 39 40
PLAY
"mit schmaltz" (almost mariachi)
œ ˙ ˙
41

& œ œ nœ œ œ ˙ ˙ Ó
f 42 43 44

œ œ œ œ
3

& Ó œ œ w Œ
45 46 47

œ ˙ ˙
& œ œ œ œ œ ˙ œ Œ Ó
48 49 50 51

-8-
Reed 1 & 2 Spamalot
Horn Tour 3
Trumpet 1 & 2 MONK'S CHANT #1
Trombone
Percussion Orch. by Larry Hochman
Guitar
Keyboard 2 TACET
Violin
Keyboard 3
Bass

# # CK1:wChimes
& w
1 f 2 (to 5)

##
5 (+Vocal)

& w w ∑ w w ∑
6 7 8 9 10

##
11

& w w ∑ w w ∑
12 13 14 15 16

-9-
Trumpet 1 Spamalot
Tour 4
KING ARTHUR'S SONG
Orch. by Larry Hochman

# # # 4 >œ . >œ >œ >œ >œ >œ œ


March, in 4
3 >>> >>
Œ ‰. œ œ œ œ œ œ Œ
2

& 4
1
f 3 2-4 5
f 3
### U U"He is..."
œ.
Rall.

& ˙ ˙ ˙ œ œ œ. œ œ œ "Œ
. .
6
Ḟ 7 8 9

### 3 >>> > >


‰. œ œ œ œ œ œ
10 A tempo

& Œ
10-12 13
f 3

### U
œ.
Rall.

& ˙ ˙ ˙ œ œ. œ. œ œ >˙
. >
14
Ḟ 15 16 17

- 10 -
Reeds 1 & 2 Spamalot
Horn Tour 4A
Trumpets 1 & 2 MONK'S CHANT #2
Trombone
Guitar
Keyboard 2
Violin TACET
Keyboard 3
Bass
Drums
Percussion

Kbd. 1

& 44
3

∑ ∑
CHIMES

w w w w w w
1
∑ 2
∑ ∑ 4
∑ 5 6
∑ 7
∑ 8

& w w ∑ w w ∑
∑ 10
∑ 11 12
∑ 13
∑ 14

- 11 -
- 12 -
Trumpet 1 Spamalot
I AM NOT DEAD YET
Tour 5

Orch. by Larry Hochman

(HARMON ready, stem out)


Jugband march

## 4 œ
I am

2 8
& 4 Œ
1 2-9

10
## 8
&
10-17
Ragtime
.
œ .
œ œ
(OPEN)
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ.
## J J J
18 Solo

& ‰ ‰ Œ Œ J ‰ ‰ Œ Œ
f 19 20 21

œ. Œ œ bœ
# # œ.
‰ ‰ œ œ. Œ œ œ. œœœ œ œ # œ œ œ n œ œ œ b œ n œ œ J ‰ bbb
& J J
22 23 24 25

b œ. œ œ œ. b œ. n œ œ œ. œ œ . ##
œ œ œ œ n œ œ b œJ ‰ Œ Ó
26

&b b J ‰ ‰ J J ‰ ‰ J
27 28 29 (to 31)

##
Well
Ó Œ œ
G.P.(in tempo)

& ∑
31 32
∑ 6

- 13 -
Tpt. 1 2. I AM NOT DEAD YET Spamalot - Tour

6
## œ œ
œ œ œ œ #œ œ n œ. œ. œ. Œ
33

&
33-38 39 40

## #
Œ œ œ n œ œ œ œ œ œ̆ œ̆ Ó
41 (to HARMON,

∑ Ó ∑
Vocal only no stem)
&
42 f 43 44 45

# . .
HARMON

Œ œ œ œ Œ œ œ œ
46

∑ Œ ∑ Œ
no stem

&
47 F 48 49

# . .œ œ. (to Open) # #
& ∑ Œ œ œ œ œ Œ ∑ Œ Œ
50 51 52 53
3

## 8
bb
54

&
54-61

b . . . œ. œ. b œ. . œ. œ. œ. œ.
62 OPEN

&b Ó Œ bœ œ œ Œ Ó Œ œ œ Œ
.
F 63 64 65

b . . > > > >œ # >œ


&b Ó Œ œ
œ. œ. œ. œ.
œ Œ Œ Ó œ œ œ

66 67 68 69
ƒ
b œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ
70

&b œ
71 72 73

b b œ œ œ. œ œ . j œ œ œ œ œ œ œ Œ ####
&
74
J œ œ œ œ œ œ œ œ
75
œ #
76 77

#### #œ œ œ w œ œ œ ˙ œ ‰ Œ
78

& # Ó Œ Ó Œ J
f 3 79 80 3 81

- 14 -
Tpt. 1 3. I AM NOT DEAD YET Spamalot - Tour

#### 4 ###
& #
82-85

### Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙
86

Œ Œ Œ
Solo 3 3
œ œ
3 3
& œ œ œ œ œ œ
F 87 88 89

### 2 >œ >


& Œ œœœœ œ œ œ œ #œ
fl fl
3
ƒ
90-91 92 93

# # # >œ .œ œ. œ. œ. >œ . 2
94
Poco rall.
‰ ∑
Vocal only

& œ ˙
> 95 96-97 98

# # # >œ œ >œ œ >œ œ >œ . >œ >œ >œ . n >œ œ # >œ œ n >œ . # >œ >œ
Rag

& œ œ J J J
f
99 100 101 102

### G.P.(in tempo) 2


&
103-104

105
# # # >œ >œ œ œ^ œ^ œ >œ œ œ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ Ó Œ
ƒ
106 107 108
ß

- 15 -
Trumpet 1 Spamalot
DEAD PLAYOFF
Tour 5A

Orch. by Larry Hochman

## 4 (Drums) 2
& 4
1-2

3
## 8
&
3-10

## 8
&
11-18

## œ œ œ œ œ. œ̆ œ̆
19

& œ œ œ œ Œ
f
20

- 16 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 6
LADY OF THE LAKE
Orch. by Larry Hochman

Andante religioso
Æ
bbb 4 .
Vamp -
4
" ..
:
b ∑ ∑ b
1

& b4 .
Stop On Cue

U>
0.1 0.2 1-4

œ^ . >œ >œ œ ‰ œ ˙ U
bbbbb
5

&b ∑ Ó Œ œ J Ó
6
ƒ 7 8

(Cut On Cue, to m.15) 4 U


bbbb " .. # #
9 Vamp & Fade

& b .. ∑
9-12 13 (to 15)

## # œ œ œ >œ >œ >œ # œ œ œ œ


15 Fast 3
˙
& ˙ œ œœ œ œ. ‰
F 16 17
cresc. 3
18

## n˙ >œ >œ >œ ˙ œ. œ œ œ >œ >œ >œ œ œ œ œ


& œ ‰ bbb
19
f 3
20 21 cresc. 3 22
ƒ
4
bb
23

& b
23-26
V.S.

- 17 -
Tpt. 1 2. LADY OF THE LAKE Spamalot - Tour

b nœ œ n˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ####
&b b nœ #œ œ nœ
27
F cresc. 28 29 30

Twice as slow h » q
31
#### ˙ #œ œ œ ˙ ˙
& œ
ƒ 3
32 dim.

33
####
Poco più mosso 8 #
&
33-40

# nw w
41

& ˙ ˙ Œ œ
œ œ
ß 42
F 43 44

# 2 Rit.

& ∑
45-46 47

2 . U̇
# œ. œ. œ. œ̆
A tempo
œ̆
48

& œ. J
48-49
P
50 51
ß
Segue

- 18 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 7
LAKER GIRLS
Orch. by Larry Hochman

2
March, in 4
### 4

("onstage whistle") ("roll-off")

& 4
1 2-3
Marching band style

# # # ("street beat") 3
œ œ œ̆ ‰
4 (very stiff)

& J œ
4-6 7
f >
F
### œ
8

œ ˙ Œ œ œ ˙ œ ‰ œ
sim.

& ˙ œ œ œ J
F
9 10 11

### œ œ œœœœ ˙ j
& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ‰Œ Ó ∑
12 13 14 15 16 17

18
# # # (cheer & claps) 9 b n >œ >œ >œ >œ n >œ >œ
& b Œ
18-26 27 f
b ˙ >œ > >œ ˙ >œ >œ >œ >œ
28

& b œ œ œ J ‰ Œ ∑
29 30 31
3 3

6
bb
32
(cheer & claps)

&
32-37

6
bb
38

&
38-43
2
(to 48)

- 19 -
Tpt. 1 2. LAKER GIRLS Spamalot - Tour

œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ n


"G - A - L - A - H - A... D"

bb
(cheer only)
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
& Ó Ó Œ œ J ‰ n
Ó
rip

48
∑ 49
∑ 50 f 51

^ œ . >œ œ >œ œ^ >œ >œ >œ œ^ >œ


n >œ >œ >œ >œ œ ˙..
(kick line)

bbbb
52

& J ‰
53 54 55 (to 60)

60

bbb Œ
Slower
nœ . œ œ œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Poco
˙
rall.

& b
F cresc. 3 3 61 3 3

3 œ œ œ ####
bbbb œ
62
Grandioso

& #
62-64 65 P
#### n˙ Rall.
#
#œ #˙
66

& # Ó nœ. ∑
67
J 68

#
Ballad tempo 2
&
69-70
Segue as one

- 20 -
Trumpet 1 Spamalot
Trumpet Tour 8
Piccolo Trumpet
THE SONG THAT GOES LIKE THIS
Orch. by Larry Hochman

#4 8
& 4
1-8

9
# 8
&
9-16
V.S.

- 21 -
Tpt. 1 2. THE SONG THAT GOES LIKE THIS Spamalot - Tour

# œ
17 TRUMPET

& Œ œ ˙ Œ œ œ ˙ ˙. œ Ó œ
œ
P 18 19 20

#
Œ œ œ œ œ w
> >>
‰ œj œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ ˙ ###
&
>>> 3
F f
21 22 23 24

25
### j 5
& œ œ ‰ Ó
> p 26-30

^ ^
### ^ ^ œ œ œ^ œ^ ˙^ ∑ ∑
33

Œ
Tpt. 2

& œ œ œ œ œ Œ Œ
œ
œ ˙. ˙
f
31 32 34

### 4 ^j ^j > ^ > ####


(to PICC. TPT.)

& Œ ‰ œ œ. œ œ. œ ˙ #
J
35-38 39
P> sub. f
40

41
#### 6
& #
41-46

#### b >œ >œ >œ >˙ bbbbb


PICCOLO TRUMPET

& # Œ nœ bœ
>œ >œ >œ >œ >œ >œ > >
47
P sub. ƒ
48 3

nœ ˙ ˙
bb ‰ bœ bœ œ ‰ œœœ œ
49

&b b b Ó Ó ∑
F-f 50 51 52

^ œ^ œ^ U
bbbb
Rall.
∑ œ Ó œ
‰ J w œ‰Œ Ó
Tpt. 2
œ
& b Œ œ
∑ J
53 54 55
ß 56 57
Segue

- 22 -
Trumpet 1 Spamalot
Piccolo Trumpet Tour 8A
THE SONG THAT GOES - PLAYOFF
Orch. by Larry Hochman

## 4
PICCOLO TRUMPET 2
^j j
& 4 œ œ ˙ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ v v
f
1 3

## U ^
& ∑ j ‰ Œ Ó
w œ
4
Ç 5 6
ß Segue

- 23 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 9
THE KNIGHTING OF GALAHAD
(to #12)
Orch. by Larry Hochman

### 4 .
Andante 2 (Oboe, Vla - soli)
4 #### #
& 4 . ∑ .. #
1 2-5 (to 10)

#### #
10 (+ Bsn, Vlns) 2
& # ∑ ∑# ˙ b
10-11 12 ˙. œ œ œ 13
˙
Tpt. 2

˙
3
Vamp Last X:
b b .. ˙ .
14
PLAY 3 18

œ œœœ ˙
& b n˙ nœ nœ œ œ ˙ .
3
˙ œ. . œ .
tacet

˙
P 15 16 17
dim.
Segue
to #12

- 24 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 12
ALL FOR ONE
Orch. by Larry Hochman

>œ > >œ œ


3 3 . . .
4
2

& 4 >œ œ >œ >œ >œ >œ œ Œ œœœ˙


3 TACET

f >
1
3
2-4 5
P3
4 ####
& .. .. ∑ œ œ. # œ œ. # œ œ
3

6-9 10 11 .
12
#### 3
& Ó Œ œ œ œ
12-14

Vamp
15
p 3
#### b b b 12 ..
Vamp
. j . ..
(Omit last x)

&
3
œ
œ. œ œ. œ. œ . b ˙ . ‰ b œ. . b b 8 ∑
16 .̇ œ. œ. œ. œ. .̇
17
.̇ 18
. . 19 20

8
bbbb
21
(Vocal)
& b
21-28

b 8
b
29

&b b b
(+Vln,K3:Stgs.)

29-36

37

bb 3
b
& bb Œ. œ. œ.
œ.
37-39 40
p
n˙ . 2
& bbbb b w.
˙.
41 42 43-44 (to 53)

- 25 -
Tpt. 1 2. ALL FOR ONE Spamalot - Tour

bb j j j j j
& b b b œ ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰
53

Aœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
π 54

b bbb j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j‰ ‰
& b œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
55 56 57

b bbb j ‰ ‰ j‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰
& b œ œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ
58 59 60 (to 65)

n >œ >œ >œ >œ #


Vamp PLAY

bbbb b ˙ . œ Jœ œ ‰ ˙ . œ Jœ œ ‰ 68 .. J ‰ ‰ # 128
65 TACET

& ∑ ∑ ..
66 67 68 68A
f (to 69)

# # 12 œ œ œ œ ‰ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ
69

& 8 ∑ Œ. ∑
70 71 72 (to 85)


# # œ^ . œ n œ^ . œ
"We're going
2 > >
œ >
œ . >
Rall.
œ >
œ >
œ ^
œ >
œ >
œ . > . œ" U. # 4 to Camelot!"

& J ‰ ‰ ‰ ‰ œ . œ ‰ ‰ œ J‰‰ Œ 4
85
J J n >œ # >œ
86
J
87 88 (to 90)
2

# 4 nœ U nœ ‰ Œ 24 n ˙ U ## 4
90 Dictated

& 4 J ‰ Œ Ó J Ó 4
ß 91
ß ß 92

^
>œ > œ >œ ˙ Jœ U b
3> ^ ^
Maestoso
## 4 ‰ . r j .œ >
Swing
‰ Œ b b Ó bœ bœ
93

& 4 œ œ . œ œ œ. ‰ >œ œ . œ œ . œ œ ‰ œJ œ >œ œ


3

f 94 95
ß f 96 97

Segue as one

- 26 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 13
KNIGHTS OF THE ROUND TABLE
(rev. 3/6/06)

Orch. by Larry Hochman

## 4 Œ ‰ > b >œ n >œ >œ b œ Œ ˘ n ˘œ œ̆ b ˘œ


Meno mosso, Maestoso PLAY PLAY

∑ ∑ ‰ œ̆J b œ
& 4 b œ œ œ œ b œ b œ b Jœ bœ œ œ œ bœ

1
f 3
2 3 4

˘
Brass,

# # n œ # ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ
Brass,

. œ. >œ œ. >œ œ œ. >œ # œ


Ten. Sx. Ten. Sx.

& œ Ó Œ œ œ
5
F 6 7
cresc.
8

## >œ œ œ œ. œ̆ . œ œ. œ.
œ œ
9

& Ó ‰ J J ‰ Œ Ó ∑ ‰ J œ
f 10 11 12

## 2
&
13-14

## œ .œ >œ >œ œ œ n œ. >œ > > # >œ


‰ J b œ
J ‰ nœ ‰ J ‰ J ‰ ∑
& J
15
f : 17 18

## > > (to HARMON, stem in) 4


Œ œJ ‰ Œ Jœ ‰
19

& Ó Ó
20 21-24 (to 26)

2
## œ. œ. œ. œ. œ œ j ‰ # œ œ œ œ (OPEN)
26
HARMON stem in

& œ œ Œ
26-27 28
. . . . . . 29

30
## 6
&
30-35

- 27 -
. œ. ≈ œ
Tpt. 1 2. KNIGHTS OF THE ROUND TABLE Spamalot - Tour

œ œ j
œ ≈œœ ≈œœ œ ‰ b
(rev. 3/6/06)
## œ œ œ
OPEN

Ó ≈ œ œ œ œ œ J ‰ ‰ ‰
œ
bb
J J J
ordinaire
&
36
F f 37 38 (to 53)

>œ >œ n >œ > n >œ #>œ # >œ > œ # œ œ #>œ n >œ
Ordinaire
b b bb
&b b bœ nœ
53
F cresc.
54


"taps"
>œ >œ >œ >œ >œ
#
J ‰ J ‰ Œ ## ##
Cue only
b J ‰ Œ Ó >
J
55
œ
& b J ‰ Œ ‰ Œ J ‰ Œ Ó J ‰
f 56 57 58

59
#### 2 > > n >œ
& # n œ ‰ Œ Œ ‰ œ ‰ Œ Ó
J J J
59-60
f 61
cresc.
62

# # # # n >œ >œ # >œ # >œ >œ n >œ >œ b œ n œ n œ # œ #


& # J ‰ Œ Œ ‰ ‰ Œ Ó ‰ ‰ ‰ ‰
J J
62.1 62.2 : 63 64

# nœ œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ œ^
65

& Œ Ó Œ Ó
ƒ 66 67 68

# œ̆ œ̆ n œ œ bœ b œ œ # œ œ̆
Ó Œ Ó Œ Œ J ‰ bbb
&
69 70 71 72

˘
Œ fb œ Œ ˘
(Ready PLUNGER - m. 103)
2
bbb "
Ó Ó
73 Tpt. 2

& bœ ∑
∑ 74
∑ 75-76 77

Rip~~
U > Bi~g~~ #
Freely
b
Giocoso

& b b œJ ‰ Œ Ó Ó. Œ Ó Œ Nœ ~ #
(OPEN)

ß
78 79 80
f (to 83)

# # n œJ
Meno mosso, Jazzy
j #œ >œ œ #œ œ #œ œ
‰ Œ ‰ œ œ
83

& œ ‰ J ‰
~~~

ß f
~

84 3 3

- 28 -
Tpt. 1 3. KNIGHTS OF THE ROUND TABLE Spamalot - Tour

œ œ m
(rev. 3/6/06)

## J . œ. .
‰ nœ ‰ œ
n
85

œ œ œ J ‰ Ó
Shake

‰ Œ Ó Ó
rip
&
86 87 88

# # œ. œ. œ. œ œ. ‰ œ . Œ œ œ . bœ œ nœ œ nœ . #œ œ . #œ œ
& J ‰. R J ‰ b
89 90 91 cresc. 92

93
n >˙
Latiny-Vegas feel (q ª q)
Solo œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ
lon
~~~

&b Ó Ó ‰ Œ ‰
g
fa ~~
~
ll

ƒ 94 95

œ >œ b >œ >œ œ . b œ œ œ̆


˘
œ . b œ œ b ˘œ œ . œ œ n œ œ nœ
J ‰ Ó
&b
œ œ n ˘œ
96 97 98

b ˘œ œ . b œ œ b ˘œ œ .
&b ∑ Ó Œ ‰ J bbb
b >˙
99 100 101
Stripper feel

b ˘œ
b ‰ bœ . œ
102 growl
PLUNGER

&b b Ó Ó Œ Ó ∑
lo
~~~
ng

æ
fa ~~
~
ll

ƒ
˘
103 104 105

b œ œ. œ œ n ˘œ b œ. œ . œ b œ œ œ bœ
"Wa"
b
"Wa"

&b b Ó ‰ J Œ Ó Œ J ‰ Œ Ó
(OPEN)

106 107 108 109

3
bbb
Rit.

&
110-112

œ. œ œ
Lounge singer ballad a la Harry James
b Ó ~~ œ ~~~~~~
114

~ J
112

b
& b Œ œ ~~~ ˙ Ó
OPEN

F 113

5
& bbb
115-119

- 29 -
Tpt. 1 4. KNIGHTS OF THE ROUND TABLE Spamalot - Tour

œ nw
œ ~~~~~~
(rev. 3/6/06)

bb œ œ ####
& b Œ
120
F f 121

#### #œ œ œ œ n˙ .
Solo

œœœœ˙ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ
122 freely (as is)

& Œ Œ J œ œ œ
f 123 124 125

#### 2
&
126-127

#### Œ œ nœ œ Rit.
#˙ ∑ Ó
U
Ó C
& #˙
128
F 129
p 129.1 129.2 (to 130)

#
# # # (Crazy scat & Drums)
Fast swing
3 œ n nn
œ # œ
130

& C Ó Œ n
130-132 133
f3
n œ. 3
134

Œ Ó
(to PLUNGER)
&
135-137

138
8
&
138-145

5
PLUNGER

œ. bbbbb
146

& Ó œ.
wah wah (OPEN)

J
F 147-151

b œ. bœ 4 ##
b
152

b Ó ‰ Œ Ó
OPEN

& bb
153 154-157

## # >œ 4
158

Œ ‰ J Ó
(4)
& ‘ ‘ ‘ 4
159 160 161
cresc.
- 30 -
Tpt. 1 5. KNIGHTS OF THE ROUND TABLE Spamalot - Tour

2 œ^
(rev. 3/6/06)
## 4
162 Straight 8ths

& 4 Œ Ó ∑
162-163 164
ß 165

## # œ^ 2 ####
& ∑ Ó Œ #
165.1 165.2
ß 165.3-165.4

#### > >œ > >œ 4 >œ œ^ ‰ Œ Ó


6 # œ bbb
3 3

∑ œ œ œ œ
4 œ ‰ œ # >œ œ >œ > >œ > > >œ > œ 4 J‰Œ Ó
3

& # J
3

> > >


165.5
ƒ 165.6 165.7 165.8 (to 166)

b œ b œ.
3

b b b ˘œ bœ . nœ œ.
166 Swing, in 4

& b n œ œ̆ œ . œ ‰
nœ .
167

b œ^ œ^ œ^ œ . ^
œ^ Jœ
&b b Ó Œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ∑ Œ ‰ J ‰ Œ
168 169 170 171

b n œ^ œœ 2
&b b Ó ‰ J Œ Ó ‰. R
172 173 174-175

>œ >œ œœœ œ >œ >œ n .


œ >œ
b œ ^
œ ^
‰J‰J ‰J ‰J‰J ‰J
176

&b b Ó Œ Ó Ó Œ Œ œ
~~~
~~

177 178 179 180

. .
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
Fast 4
b
181

&b b ∑ ‰ ∑

œ^
182 183 184

>œ >œ >œ >œ


>œ œ̆ ‰ Œ Œ ≈ # œ . œ̆
bb
& b J ‰ Œ Œ ≈ œJ
. J ‰ ‰ J Œ J ‰
185

J J J ‰ Ó
ƒ 186 187 188
ß

- 31 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 13A
KNIGHTS PLAYOFF
Orch. by Larry Hochman

.œ œ. œ. œ. œ . œ̆ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ . œ̆ U #
Vamp Stop on cue

# # # # 4 Solo ~~~ ˙ œ œ œ œ œ œ
sim. ad lib

4 œ Œ .. Œ".. #
solo
&
f 1 3 3 2 3 3 4

U^
3

^ U U
## . œ^ œ # w U
Andante religioso

œ nœ œ " "
5 8

n ˙ ∑ ∑
(Kbd. 1 solo)
& .̇
P 6 f
7 9 (to 11)

U
## b˙ j b >œ b >œ >œ n œ ≈ n œ >˙ .
^ > b œ U
11 Cym.

& bœ ‰ J ‰ Œ Ó ∑
ƒ 3 12 13 14

- 32 -
Trumpet 1 Spamalot
Piccolo Trumpet Tour 14
FIND YOUR GRAIL
Orch. by Larry Hochman

TRUMPET

## 2
Pop ballad
2
44
2

& 4 ∑
1 2-3

## ‰ j nœ œ ‰ j bœ œ ‰ j bœ #œ nœ #œ #### # #w
6

œ Œ Ó
& œ œ œ #
4
P cresc. 5 f 7 p
8
# # # # # (to PICC. TPT.) 8
& #
8-15

#### #
16
8
& #
16-23

#### #
24
9
& #
24-32

#### #
33
8
& #
33-40
(TIME)

- 33 -
Tpt. 1 2. FIND YOUR GRAIL Spamalot Tour

#### #
41

∑ ∑ ∑ ∑
Sxs, Hn

& # #˙ . . ‰ ‰ ‰
˙.. ˙ œ
J œ ˙. œ œ œ œ
fl fl fl fl
42 43 44

#### # 2 ##
∑ ∑
& # ˙. œ ˙.
Œ
45 46 47-48

## 3
‰ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
49 PICCOLO TRUMPET

&
49-51 52
F
## 2
& ‰ œœœ œœœ œ Ó Œ
53-54 55 56
œœœœ

## 7 Poco rall.

bbbb
57

& w ∑
58-64 65

^
bbbb
66 A tempo

& ‰ ‰ ‰ Œ Ó
b >˙ . . >˙ . .
f 67 68 >˙ . . 69 œ
U
bbbb
Rall. (to TRUMPET)

& ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ bœ ˙ ∑ ∑
70
>˙ . . 71
>˙ . . 72 73 74

Segue

- 34 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 14A
IN SEARCH OF THE GRAIL
Orch. by Larry Hochman

Pop anthem

>˙ . . >
(Dr fill)

& b 44
2

∑ ‰ A˙ . . ‰ ‰ ˙.. ‰
>˙ . .
1
f 3 4 5

>. >œ >˙ . . >˙ . . ^ ^ #


b
& ˙ ‰ ‰ Œ ‰ Jœ ˙ Œ ‰ Jœ ˙
6 7 8 9 10

11
#
[Japan]
(TACET to end) 2
&
11-12

13
#
[Egypt]
2
&
13-14

15
#
[Hawaii]
2
& C
15-16

#
Bright 2 (l'istesso) [Switzerland]
8
b b b 34
17

& C
(Accordion)

17-24

25

b 3
Waltz [France]
6 Rit.
U
b
& b4 ∑ ∑
(+Vln, K3:Stgs.)

25,: 34-38 39 40

- 35 -
Reed 1 Spamalot
Horn Tour 14B
Trumpet 1, 2 THE RABBIT
Trombone (to #16)
Percussion Orch. by Larry Hochman
Guitar
Keyboard 3
Bass TACET

. . .
A tempo
.
Rit.
. . . . . . .
Slowly Rit.
. 3 bœ œ œ bœ œ œ nœ bœ . .
bœ bœ bœ nœ bw U
G.P.
F
Bs. Clar. solo

?4 œœ b œ n œ b œ
bœ ∑ bœ œ
œ bw
4
1
∑ 2
∑ 3 4
∑ 5

(to #16)

- 36 -
Trumpet 1 Spamalot
RUN AWAY! Tour 16
Orch. by Larry Hochman

U U U ^
Fast 2
bb4 œ
(Hn, Stgs.) (+Picc.)

&b b 4 ∑ Ó. Œ ~
A ˙ ~~~~~ J ‰ Œ
1 2 3
ƒ
4

bb 2 œ̆
&b b œ. œ. œ. œ. ˙ Œ
4-5 6
f 7 (to 22)

8
bbbb
22
(Vocal)

&
22-29

5
& bbbb
30-34

bb
Rall.
> >œ n >œ >œ >œ U >˙
A tempo
œ ‰ Œ
&b b ∑ Œ œ J j
F >œ . >œ
35 36 37 38
ƒ
> > > > >˙ . >œ U #### #
bbbb
39

& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙æ. Œ #
40 41 42
ç
#### #
Faster 2
& # C
43-44 (to 62)

>˙ >˙ >˙ >˙


# # # # # w> >w
62

& # C
ƒ 63 64 65

#### # 4
& #
66-69

- 37 -
Trumpet 1 2. RUN AWAY! Spamalot - Tour

# # # # # œ.
Œ Œ
.
œ n œ. Œ Œ œ. # œ. Œ Ó ∑ b
& #
: f cresc.
69A 69B 69C 69D (to 70)

∑ ∑œ ∑˙ ∑œ
70

&b œ
Tpt. 2 (to PLUNGER)
nœ bœ œ ˙ œ œ
n w> >
> > > > > > > > >
ƒ
71 72 73

∑ ∑œ œ ∑œ ∑œ
&b œ œ œ œ
˙ ˙ œ œ œ œ
> > > > > > > > > > > > >
74 75 76
> 77

∑ ∑œ ∑˙ ∑œ
&b œ ˙ œ œ œ
w> œ œ
78 79 > > > > 80
> > 81
> > > >
(to

&b ˙
∑˙ œ œ ∑œ œ œ ∑œ œ
∑œ PLUNGER)

œ ˙ Œ
> > > > > > > > >
82 83 84
> 85
v
. . œ œ œ œ œ . œ. >œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
86 PLUNGER PLAY

&b nœ ‰ J ‰ J J Œ J ‰
87 88 89

œ . b œ. Œ œ œ œ œ œ œ.
& b Œ ‰ J Œ Ó ∑ bbbb
J
. œ. œ. œ . œ. œ. œ. T œ.
90 91 92 93

b b >œ >œ mœ œ. œ œ. œ. J ‰ œ
94

&b b J ‰ ‰ J Œ ‰

œ Aœ œ œ œ œ
95 96 97

b œ . n œ b œ œ. œ
> > >
Tpt. 2
#
b Œ bœ nœ #œ
&b b Œ Œ J ‰ Œ Ó
(OPEN)98 99 100 101 (to 116)

# n >œ >œ ˙ œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ.
J ‰ ‰ >œ ˙
116 OPEN

& J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ J ‰ J
117 118 119

# >œ > œ. œ. œ. œ. ###


& J ‰ ‰ œ ˙ Œ Œ Ó ∑
120
J 121 122 123 (to 186)

- 38 -
Trumpet 1 3. RUN AWAY! Spamalot - Tour

### Ó >œ # >˙ . >œ # >˙ .


186

& Œ n Œ Ó Œ n Œ
187 188 189

### nœ . j Œ œ œ œ. Œ n œ œ b œ œ b œ . n œ. Œ œ œ n œ. Œ b œ œ b œ œ.
& œ J
. .
190
F cresc. 191 192 193
3
j
3
j j
### œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Tpt. 2
œ ‰ ‰ œ œ
& ∑ ∑
194 f 195

### #œ œ #œ œ n >œ # >œ >œJ ##


& œ #œ œ #œ œ #œ œ œ ‰ Œ
F cresc.
196 197 198 199
ƒ
## Œ
200
^ ^
& œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ ∑ Ó œ̆ Œ
f 201 202 203
ß
## ^ ^
& Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ ∑ Ó œ̆ Œ
ß
U
204 205 206 207

## 5 U "
208

& ∑
208-212 213 (to 215)

215
## 4
& ˙ b˙ n˙ #œ Œ
215-218 219
f 220

## œ œ œ œ œ œ œ œ
221

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ 222 223 224

## œ œ UŒ U >œ
Molto rit. Largo (Dict.)

œ œ œ œ œ œ œ j Œ Ó
& œ. œ w
225 226 227 228 229

- 39 -
Trumpet 1 Spamalot
ENTR'ACTE
Tour 17

Orch. by Larry Hochman

# Allegro con brio 4


& C
1-4

# 3
œ
5

& Ó Œ
5-7 8 ß
# 3
& Ó œ Œ
9-11 12 ß
13

# 4
&
13-16

# œ œ >œ >œ3 >œ >˙ ˙


& Œ Œ Ó ∑
17 18
f 19 20

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21

& ∑ Œ œ œ œ Œ Ó
22 P cresc. 23 24 25 ƒ
# >œ j U j ‰ Œ
26

& Œ Œ ‰ Ó
ƒ >œ 27
w>
28
œ

- 40 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 17A
THE VERY EXPENSIVE FOREST
Orch. by Larry Hochman

HARMON - no stem

2 ∑ ∑œ
3

b b4 Horn - marcato
œ ≈œœ
& 4 ˙ œ ‰
œ œ œ J ‰ œ œ œ
1-2 J 3
4
3

œ∑œ ∑ >œ >œ >˙ . U


bb
HARMON - no stem

& œ. œ œ œ œ œ ˙.. ≈ ∑

5 6 7
F 8

- 41 -
- 42 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 18
ALWAYS LOOK ON THE
BRIGHT SIDE OF LIFE
(9/15/06: rev. 87-92, insert 91.1-91.6)
(11/8/06 rev. 92 - 104)
Orch. by Larry Hochman

CUP

7
Colla voce
#### 4 U U
Glock

128
2

& #4 Ó Ó Ó Ó
1 2-8 9

# # # # 12
10 Moderato with a lilt
8
& # 8
10-17

# # # # (+ Stgs)
18
8
& #
18-25

26
#### 8
& #
26-33

34
####
(+ Tbn)
3 a ˘œ œ̆ œ̆ >œ .
Œ. Œ.
CUP

& #
34-36 37
F
#### 2
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
(OPEN)

& # J J J J
38-39 40

#### Œ . nœ . œ . n œ . n œ . n œ . œJ nnnn
Œ . œ . œ . aœ . Œ . nœ . bœ . nœ .
OPEN (to CUP)

& # œ. ‰‰ n
41
f 42 43 44
2

- 43 -
Tpt. 1 2. ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE Spamalot - Tour

2
Œ . Jœ ‰ ‰ Œ . œJ ‰ ‰ Œ . Jœ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ .
45 CUP

&
45-46 47 F 48

2
œ œ œ
Œ . J ‰ ‰ Œ . J ‰ ‰ Œ . Jœ ‰ ‰ J ‰ ‰ Œ .
(OPEN)

&
49-50 51 52

7 œ . bœ .
bbbbb
53 OPEN (to CUP)

& Œ. œ. ~~~
53-59 60
f
2 .
œ .
œ >œ
b
& b bbb
61

. .
Œ J ‰ ‰ Œ J ‰ ‰ Ó. Œ. J ‰ ‰
CUP

61-62 63 f 64

2 .
œ .
œ
& bbbb b Œ . J ‰ ‰ Œ . J ‰ ‰ Ó . A œ œ œ œ A œ œ b 44
65-66 67 68

. . . œ. Œ(Stay onÓ CUP)


Soft shoe
4 œ n œ œ œ œ . œ œ . œ œ.
69

b
& 4 ‰ . R ‰ . R Œ ∑
70 71 72

. œ œ. . # # # œ. Œ Ó >œ œ
b œ œ ‰ . œ œ
‰ . œ œ . œ œ. Ó ‰‰J
3

& R R
73 74 75 76

### 3 >
‰ ‰ Jœ œ
77

Ó
3

&
77-79 80
f
.
# # # # œ œ œ œ œ # œ . # œ ‰ . œ œ . œ. ‰ . >œ œ . ‰ n œ . œ œ . œ . Œ(OPEN) ∑ bb
& R R n œ œ.
F
81 3 82 83 84

- 44 -
Tpt. 1 3. ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE Spamalot - Tour

>œ .
(9/15/06: rev. 87-92, insert 91.1-91.6) (11/8/06 rev. 92 - 104)

b n œ. œ. œ. Œ ˘ ##
85 OPEN

&b Œ Œ Œ œ bœ Œ Ó Ó ‰
F 86 87 88

. . œ.
## Œ nœ Œ œ Œ Œ œ œ̆ Œ Ó ˘
Ó Œ ‰ . Rœ # œ Œ Ó Ó Œ ‰ . # œR
&
89 90 91 : 91.1 91.2 91.3

#œ . #œ # #
# # œ̆ Œ Œ ‰ . œ n ˘œ Œ Œ ‰ . œ # ˘œ ‰ . œ œ̆ . œ œ̆J ‰ ‰ . n œR œ . œ # #
& R R R ‰ R
91.4 91.5 91.6 : 92 (to 101)


# # # # J ‰ >œ ‰ . œ. ‰ . œ œ. œ. ‰ œ . Œ œ. Œ œ. . >œ œ
101

& R R Œ œ
J
ƒ F 102 103 104

# # # # œ >œ . œ. ‰ . œ œ. ‰ œJ #### b˙ n˙ n˙ b˙
& J ‰ ‰ R R J ‰ Ó #
105 106 107 108

109
#### 7
& #
109-115

#### 4
& #
115.1-115.4 (to 116)

V.S.

- 45 -
Tpt. 1 4. ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE Spamalot - Tour

#### r œ œ . œ œ. ‰ nnnn
& # ‰ . aœ œ . œ a œ. œ œ. œ œ.
J n
116
. 117

> >
œ >œ >œ >œ
n ˘œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Rall.

‰ ‰ œJ œ̆ ‰ ‰ œJ
3 3
& 3
118 119 3 3 3

œ^ œ^ >œ œ œ . œ. >œ œ ˘œ n ˘œ
A tempo (meno mosso)
œ #œ œ . œ . œ ˘ œ̆ b
‰. R ‰. R ‰. R ‰. R œ œ . œ œ . œ œ̆ # œ
120

& Œ Œ
ƒ 121 122 123 3 3

œ^ œ^ œ œ. œ
‰. œ œ œ #œ œ .
& Œ Œ R ∑
124 125 3 126

œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ . œ. œ
& ‰ . # Rœ ‰ . Rœ n œ . œ œ . Ó ‰ . # Rœ œ ‰ . Rœ n œ . œ œ . Ó
127

ƒ 3 128 129 3 130

>œ œ œ b œ œ . œ n >œ
œ œ œ œ . #œ nœ . œ œ œ
squeeze

R œ.
& ‰. ‰. R ‰. R ‰. R J ‰ J‰ Œ Ó
131 132 133 134
ß

- 46 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 18A
BRIGHT SIDE PLAYOFF
Orch. by Larry Hochman

Æ
# # # # # 12 .
& # 8 Œ œ
J ‰ ‰ Œ
. œ
J ‰ ‰ Œ. œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œj ‰ ‰
J
f
1 2

#### # . # #
& # Œ œ ‰ ‰ Œ. œ ‰ ‰
J Œ. œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œj ‰ ‰ #
3
J 4
J
Segue as one to
"Brave Sir Robin"

- 47 -
Reed 2 Spamalot
Horn Tour 19
Trumpet 1 BRAVE SIR ROBIN
Trumpet 2
Trombone Orch. by Larry Hochman
Violin
Keyboard 3
Bass

TACET
(2 Starts)

- 48 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 19A
THE BLACK KNIGHT
Orch. by Larry Hochman

b ^˙ n œ^ U n ^˙ n œ^
Dictated
U U
(drums) (drums)

& 44 ∑ Œ ∑ Œ
1 2
ç ß 3 4
ß ß

- 49 -
Reed 2 Spamalot
Horn Tour 19B
Trumpets 1 & 2 BRAVE SIR ROBIN
Trombone REPRISE
Violin Orch. by Larry Hochman
Keyboard 3
Bass TACET

œRecorder
œ œ œ œ 2
#6 œ œ œ œ
3

J
Tabor Drum

& 8 œ.
‰ ‰ j
œ2 œ .
‰ ‰ j
œ
‰ «
1 4 5 6

œ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ
Vamp (Cut on cue)
# J J
œ œ œ
J .. J
œ œ œ œ
..
& ‰ « ‰
7 8 9 10 11 12

- 50 -
Horn Spamalot
Trumpets 1, 2 Tour 19C
Trombone BROADWAY UNDERSCORE
Percussion
Guitar
Drums
TACET Orch. by Larry Hochman

Slowly (Tempo di PBS documentary)


#
& C
(Stgs, Pno only)

w ˙ ˙ w nw
1 2 3 4

# w ˙ ˙
& ˙
˙ ˙ ˙
5 6 7 8

#
& w ˙ ˙
w w
9 10 11 12

# ˙

& ˙ ˙ ˙ ˙
13 14 15
Segue

- 51 -
- 52 -
Trumpet 1 Spamalot
YOU WON’T SUCCEED Tour 20
ON BROADWAY
Orch. by Larry Hochman

### 4 U
& 4 ∑ ∑
1 2

### 7
44 UÓ .
Ad lib.
24
3

∑ Œ
(Harpsichord solo)
&
3-9 10 11

12
###
Bright 4
(+Sop. Rec.) 8
&
12-19

20
### 4
&
20-23

### Ó ˙ ˙ +Vln.
œ œ œ œ
PLAY
˙ œ
Ó Œ J ‰
Recorder

& ∑ ∑ ∑
24 25 26 27
ß
### 3
œ ‰
28

& Ó Œ J
28-30 31
ß
32
###
(To SOLOTONE,
ready PLUNGER) 8
&
32-39

40
### 3
&
40-42
V.S.
- 53 -
Tpt. 1 2. YOU WON’T SUCCEED ON BROADWAY Spamalot - Tour

### œ̆ œ̆ œ
SOLOTONE

Œ œ œ œ̆J ‰ Ó Œ Ó Œ ∑ Ó Œ J ‰
(OPEN) OPEN

&
43
f 44 45 46 47
ß
### > > j a œ œ. # #
>œ >œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ n œ >œ >œ >œ
48

& œ œ œ # œ b œ œ ‰ bœ ‰ œ J
> > > >> J J >
f 49 50 51

# # œ . œ̆ ‰ œ b œ œ œ . œ. œ̆ ‰ œJ œ œ œ . œ. œ̆ b Jœ œ œ >œ ‰ œ œ # œ b œ œ ‰ >œJ
52

& œ‰ J J ‰ J ‰J‰ J J ‰
53 54
ß 55

## ^ (to PLUNGER) œ. .
≈ Jœ . œ
56

Ó Œ j‰ ∑ Œ
PLUNGER

& œ ˙
ß Ṗ
+ œo
57 58 59

## 2
Ó ‰ œJ J ‰ j
‰ œ œ œ. œ Œ
(OPEN)
& .
f fl
60 61-62 63
F
## 2
œ ‰ œ œ œ
64
OPEN

& Œ #œ œ œ
J
64-65 66
P 67
f
## 4
&
68-71

72
## œ U
& ∑ Ó Œ J ‰ b
73
ß
74 Piano Cadenza 4
&b
74-77 (to 82)

82
3 U Ten. Ten. Ten.
&b Ó ‰ ‰ ‰ ‰
82-84 85

- 54 -
Tpt. 1 3. YOU WON’T SUCCEED ON BROADWAY Spamalot - Tour

4
86
Molto meno mosso
Pesante
&b
86-89

2 ^ ^œ ^œ w^
Œ œ
Accel poco a poco Rall.

&b
90-91 92
F ß 93

˙ Œ œ
molto
œ
A tempo (slow)

& b œJ ‰ Œ ˙ œ #œ bœ #œ œ
94

œ Œ
ƒ f 95 96 97

Molto accel.
#œ ‰ œ œ œ
>œ œ >œ >œ # œ œ œ
& b œ œ nœ œ J J ‰
#œ ‰
J J ‰ C
98 99 100 101

œ̆ >˙ >˙
Tempo I°
102
œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ˙ œ̆ œ̆
&b C Œ Ó
103 104 105

>˙ >œ . œ ˙ œ̆ œ̆ ˙
b œ̆ œ̆ Œ Œ œ̆ Œ n
& J
106 107 108 109

110
œ 2 >œ >œ
& Œ Ó Ó
111-112 113

>œ œ #˘œ œ̆ >˙ >œ œ # ˘œ œ̆ >œ


œ. œ. Œ Ó bbbbb
&
114 115 116 117

bb
118
3 nœ bœ œ
b
& bb Œ
118-120 121

bœ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
bb bbbbbb
122

b
& bb Œ Ó
123 124 125 6
- 55 -
Tpt. 1 4. YOU WON’T SUCCEED ON BROADWAY Spamalot - Tour

bb 6 >˙ . >
œ œ œ œ Aœ œ
126

& b b bb
126-131 132
f 133

bb
134
6
& b b bb œ nœ œ Aœ œ œ œ œ
134-139
f
140 141

bb 6
nœ œ nœ œ bbb
142

& b b bb Œ œ Aœ œ
142-147 148
f 149

b >œ b >œ >œ b >œ


150

&b b Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ
f 151 152 153

. œ. Œ Ó #### 4
b
& b
b œ Œ n .
œ Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ 4
154 155 156 157

# # # # 4 # œ. œ. œ. œ. n œ. # œ. n œ. œ. œ. œ. # œ. œ. # ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ n ˘œ # ˘œ œ̆ œ œ œ œ œ
158 Big pullback

& 4
f ƒ
3 3
3 3 3 3 3 159 3

. ‰ >œ œ
cresc.

# # # # 3 >œ œ > n œ 3 >


# œ œ n œ œ . œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ J ‰ œ # œ œ œ n œ ‰ ‰ n Jœ œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ J œJ # œ
160 3 3 3 3


3

&
f 3
161 3 162 3 3 163 3 3

.
#### œ œ Rall. U" Tempo I° œ. œ. œ
& Œ Œ Ó Œ Œ ∑ Ó ‰ J
f
œ^
164 165 166 167

n ^ œ œ œ^ œ^ œ^
œ ^ œ œ ^ ^ ^
œ
#### J J J #œ œ œ
Ó Œ J ‰
168

& J ‰ J J ‰ ∑
169 170
ç 171

Segue

- 56 -
Trumpet 1 Spamalot
BROADWAY PLAYOFF
Tour 20A

Orch. by Larry Hochman

b b C >˙ >˙ >œ œ


Bright 2

b ‰ nœ œ
& J
1
f 2

bb œ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ œ b œ. œ. œ.
& b Œ
4 5 6

b b >˙ >œ . œ œ̆ œ̆ ˙ > . ˘ U


Œ œ œ œ œJ ‰ ˙ n œJ ‰ Œ b b 44
G.P.

& b J ∑
7 8 9 10 11

12

b4
Moderate 4
2
b
& 4
12-13

∑ ∑ U
Fade into scene
b ∑ ∑
14
Horn - marcato

& b ˙ œ œ œ ≈ œ œ Jœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ∑
œ ‰ œ 15 ‰ œ ˙.. ‰
J 3 3
16 17 18

- 57 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 21
WHATEVER HAPPENED TO MY PART?

Orch. by Larry Hochman

# # # # 4 . (Piano)
2X : 3 Pop ballad
4 ####
& #4 . ∑ ..
(vocal)

0.8 3-6

#### 3
&
7-9

10
#### 10
&
10-19 (to 41)

####
41

∑ ∑
œ. ‰ œ. ‰ Œ œ œ œ
PLAY

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
Vlns,Vla,Kbds. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P
42 43 44

J
#### 2
&
45-46

#### >. > > > > > n >œ b >œ . n >œ >œ n >˙
Rall.

& ˙ œ. ‰ œ œ ˙ Ó ‰ nœ œ œ bb
J
47
F 48 49
cresc.
50

>œ .
A tempo
3
b bbb
51

& b ‰ Ó
F 52-54

- 58 -
Tpt. 1 2. WHATEVER HAPPENED TO MY PART? Spamalot - Tour

2
& b bb Ó ‰ œj œ œ
55-56 57

b
58

&b b ˙ ˙ w b˙ ˙ w
59 60 61

2 >œ >œ >œ > > >


& bbb œ Œ Œ œœœ
œ œ
62-63
P 64 65
f
> > > > >
œ . >
œ >
œ
Rall.
>œ >œ U̇ œ " U
b . œ . ‰ bœ . ‰ œ . ‰
& b b bœ ‰ ‰ J‰ Œ ∑
(vocal)

f66 67 68 69 70

U
>w
b > > >
A tempo
> > > > > >
œ > >
œ >œ Rall.
.
& b b ‰ œj œ œ b œ œ œ œ b œ œ
œ œ
70A


>
ƒ
70B 70C 70D

- 59 -
Trumpet 1 Spamalot
WHERE ARE YOU?
Tour 22

Orch. by Larry Hochman

:
#### 4 aœ a˙
25

& #4 ∑ #œ #œ œ
P cresc.
26

#### 7 ##
& # ‰ œ œ
œ.
p
27-33 34

## n˙
35 Fall apart on cue

& n˙ w ~~
~~~
f 36
~~

- 60 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 22A
WHERE ARE YOU? #2
Orch. by Larry Hochman

Fall apart on cue


## 4 œ œ œ œ œ ‰
& 4 œ œ œ œ œ J ˙ ˙ ˙ ~~~
~~~~
1
p 2 f F 3

- 61 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 22B
WHERE ARE YOU? #3
Orch. by Larry Hochman
HARMON
(no stem)
Colla voce (dictated) Fast 4 - Tempo di "Another Hundred People"
U Fall apart on cue
## 4 Œ œ Ó >œ ˙ w >
Œ ‰ œJ ˙ w ~ ~~
(Glock) 3 PLAY
Œ bœ Œ #œ
& 4 .. Œ ‰ J ~~~~ ..
1
∑ 2

u P 4 5 6

- 62 -
Trumpet 1 Spamalot
WHERE ARE YOU? #4
Tour 22C

Orch. by Larry Hochman

HARMON - no stem

2 2
Jazz Waltz Fall apart on cue - usually by m. 4

b bb 3
& 4
1-2 3-4

b œ. j . œ œ.
œ.
HARMON - no stem

b œ Œ œ Œ œ œ œ J ‰
& b . J
œ
5
f cresc. 6 7 8

- 63 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 22D
HERE ARE YOU
Orch. by Larry Hochman

#### 4 œ
Rall.

∑ Ó œ œ œ
& 4
1 2
P
####
3 Fall apart on cue

& ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ œ œj ‰ œ . ∑ Œ ˙ . ~~
J ~~ ~
F 4 5 6

- 64 -
Reed 2 Spamalot
Horn Tour 23
Trumpet 1, 2 HE'S GOING TO TELL
Trombone
Violin Orch. by Larry Hochman
Keyboard 3
Bass TACET
Cut on cue
œœ. œœ. œœ. œœ.
& 44 .. ..
œœ œœ
C G C G

œœ œœ
Gtr.
œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ
1 œ. 2
œ. 3 œ. œ 4
œ. 5 œ. œ
f

- 65 -
- 66 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 24
HIS NAME IS LANCELOT
Orch. by Larry Hochman

### 4
: Moderato
j œ œ
35

& 4 Œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ
f 36

37
###
Più mosso 4
&
37-40

### Ó Ó ‰ U‰ Œ
Colla voce Tpt. 2

& Ó ∑
˙ #œ ‰ Œ
41 42 43 J u
P
###œ œ. œ. ≈ # œ œ œ. œ œ. œ. ≈ # œ œ œ. n œ n n
Latin disco feel
b œ A œ b œ
44

& Œ ‰ ≈ Œ ‰ ≈ bœ n œ Aœ œ n
f 45 46

> . . œ œ. œ. . œ.
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ bbb
47

& J‰Œ œ Œ Ó Œ ‰ Œ ‰ ‰ ≈
Fall

^
48 49 50

bœ œ œ . >
œ œ .
œ .
œ .
œ .
œ œ
b œ œ œ̆ J œ . œ œ œ. ≈ œ J
œ >˙ >˙ >˙
51

œ
&b b Œ ‰J ‰ Œ ≈ ‰Œ
ƒ 52 f 53 54 55

. >j
Tpt. 2

b œ œ ‰ Œ Ó
56

&b b J ‰ Œ Ó J œ ‰ Œ Ó œ. œ ‰ œ Ó
J ∑
F 57 58 59

>œ ‰ >œ >œ >œ œ >œ œ œ. >œ no stem)


(to HARMON

b œ œ‰Œ Ó œ œ J
&b b J ‰ Œ Ó J ∑ ‰J‰Œ ‰Œ
F60 61 62 63 f ƒ 64 3

- 67 -
Tpt. 1 2. HIS NAME IS LANCELOT Spamalot - Tour

3
bb ˙ œ ‰ Œ
65 HARMON- no stem (OPEN)

& b J
65-67 68
F
3 >œ
b ~
~~ J
Rip

&b b Œ œ œ ‰
OPEN

69-71 72

. . . . . . . 3
bb
73 Tpt. 2

& b ∑ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ
74
∑ 75-77

. .
Tpt. 2
. . . . . . 2
bbb 24 44
Tpt. 2 (Drums)

& nœ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ∑ œ
j ‰ Œ
78
∑ 79 : 104 ∑ 105, 105A

2 #### #
bbb
106 Techno feel

& #
œ^
106-107

#### # ^
œ . ^
œ œ^ ‰ œ J ‰ Œ
∑ Ó Œ nœ #œ
J ‰ Œ J ‰ Œ

~~~
& # J
108 109
ƒ 110 111

# # # # # >œ ≈ >œ >œ ≈ >œ >œ


Disco feel
œ
112

Œ Ó Œ Ó œ̆ ‰ Œ Ó
& # J ‰ Œ Œ J
f 113 114 115

# # # # # >œ ≈ >œ >œ ≈ >œ >œ 2 œ . œ œ Jœ^ ‰


Tpt. 2

Œ Ó Œ‰ Œ œ ‰œ ‰œ ‰œ ‰
& # J ∑ J
116 117 118-119
F 120 121

œ̆ œ .
œ .
œ œ . œ. œ. œ̆
œ œ
# # # # # >œ >œ œ̆ œœ. ≈ œ œ œ ≈ œ
Techno feel

≈ J ‰Œ J ‰ Œ Ó
122

& # J‰Œ Ó J‰Œ Ó ≈


f 123 :
ƒ 125
ß 126 127

- 68 -
Reed 1, 2 Spamalot
Horn Tour 24A
Trumpet 1, 2 LANCELOT PLAYOFF
Trombone
Percussion Orch. by Larry Hochman

TACET

œ œ b œ œ œ∑ œ œ œ œ œ b∑œ œ
Vamp (fade on cue)
bbb 4 ¿ .
2
¿ ¿
b ..
Drs.:
œ
Kbd 2 solo

& b4 Œ Œ œ bœ Ó
1 3

b bbb œ bœ
∑ ∑ ..
& b œ œ bœ . œ Œ bœ œ œ bœ œ Ó
4 5

- 69 -
- 70 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 25
I'M ALL ALONE
Orch. by Larry Hochman

## 4
Andante, Rubato 2 3 8
& 4
1-2 3-10

11
##
Steadier tempo
(+Clarinet) 4
&
11-14

## 44 UÓ
Rit. A tempo Rit. A tempo


(Piano solo)
∑ 24 ∑ Ó
&
15 16 17 18

19
## 2 Poco Rubato A tempo

& ∑ ∑
(+Hn, Tbn)

19-20 21 22

23

# # (Kbd.: Oboe solo) 8


&
23-30

31
## (Kbd: Oboe out) 5
&
31-35

# # Rit. ∑ 24
"What am I?
∑ 44
Chopped liver?"

&
36 37 38

39
# # (+Kbd.: Oboe) 4
& b
39-42 3
- 71 -
Trumpet 1 2. I'M ALL ALONE Spamalot - Tour
43
PLAY

&b Œ ˙.

Œ ˙.

Œ

˙. w
44 45 46 F
F
Tpt 2:

3
&b ˙ ˙
47-49 50

51
4
&b
51-54

2 #### #
24 44 Ó
Rit. A tempo Rall.

&b ∑ ‰ j #œ #

55-56 57 58
F
#### #
59
,
A tempo Rit.
2 U
& # #˙ . #œ œ œ œ aœ ∑ ∑
f
60 61-62 63 64
Segue

- 72 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 26
THE SONG THAT GOES LIKE THIS
(REPRISE)
Orch. by Larry Hochman

8
& 44 bbb
(Flute solo)

1-8

8
bbb
9

&
9-16

17

b 9
bb b
(Clar. solo)

&
17-25

26
8
&b
(Horn, Clar.)

26-33

8
&b bb
: 33A-33H (to 34)

6
Vamp (if needed)
#
bb
34

.. ∑ .. ∑
(Flute, Clar.) (+Tbn.)
&
34-39 40 41

42
# 5 Rit.

(Gtr.)

&
42-46 47
V.S.

- 73 -
Trumpet 1 2. THE SONG THAT GOES LIKE THIS (REPRISE) Spamalot - Tour

6
(Gtr.)

# >œ >œ >œ >œ >˙ . >œ >œ >œ >œ >˙ .
48

& ∑
f 49 50

>˙ #œ œ œ œ œ œ œ œ
# ˙ bœ . nœ œ œ
Rit.

& ‰ ‰ J
p51 52
f 53
Segue as one

- 74 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 27
COCONANIGANS
Orch. by Larry Hochman

## 4
Moderate 4
^ w> ˙. œ ‰
& 4 ∑ Ó Œ n
‰ J œ J
1 2
f 3
Í 4

œ œ^ œ œ^
Swing!

##
5

Œ Ó ∑ Œ Ó ∑
(to PLUNGER)

&
6 7 8

9
##
As before
4
&
9-12

# # Swing j
13

∑ Ó ‰ œ Ó Ó ‰ nœ .
PLUNGER Solo growl growl (OPEN)

& œ ˙
> >
14
F 15 16

## 4
34
17 As before

&
17-20

# œ^
West Side Story

# # 3 >œ œ œ >œ œ œ # œ^ >œ œ œ #>œ œ œ


21 OPEN

& 4 Œ Œ Œ Œ
f
22 23 24

# # n >œ œ œ n >œ œ œ >œ n >œ œ^ # ˘œ œ̆ U


4
27

& 4 ∑ Œ Œ
25 26 28

29
# # b >˙ >œ . >œ n œ^ # >œ ˙ .
Adagio
œ^ >œ >œ œ^ n œ^ >œ . >œ œ^ œ^ œ^ # >œ ˙ . 2
(to ST. MUTE)

& J
ƒ 30 31 32 33-34

## n˙ U
Fade
bœ œ ˙ .
ST. MUTE

œ. œ bœ nœ œ œ n œ
bœ J ‰ Ó
Solo
& J
p
35 36 37
p 38

- 75 -
Reed 1 Spamalot
Reed 2
THE HOLY HAND GRENADE
Tour 27A
Horn
Trumpet 1, 2
Trombone Orch. by Larry Hochman
Keyboard 1 TACET
Guitar
Drums Religioso
U
Rit.
bb 4 œ
K2:Oboe

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 4 œ
∑ ∑
œ œ
1 2

- 76 -
Reeds 1 & 2 Spamalot
Horn Tour 27B
Trumpets 1 & 2
Trombone GET YOUR HAND OFF MY KNEE
Percussion (YOU DIRTY OLD BASTARD)
Guitar
Keyboards 2 & 3
Drums
Violin
Bass

TACET
(Keyboard 1: Organ only)
(short)

- 77 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 27C
HAND OF GOD
Orch. by Larry Hochman

## 4 n ˙. .n œ œ. œ^ œ^ # w> w U nn
G.P.

& 4 .̇ œ ∑
.
1
f
2 3 4
p 5

6
(Kbd. 2: Oboe solo) 4
&
6-9
Trumpet 1 Spamalot
Tour 27D
AND THE AWARD GOES TO...
Orch. by Larry Hochman

>œ . .
b b 4 UÓ >œ >œ . œ œ . >œ œ. œ. œ œ œ. ‰ >œ . œ ‰ Œ
(Timp) (Saxes) Swing

b Ó ‰ ‰ œ.
2

& 4 J J
1
f 3 4 5

2 2
bbb
Rit.
(Solo piano noodling)

&
6-7 8-9
Segue

- 79 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 28
THE HOLY GRAIL'S BEEN FOUND
Orch. by Larry Hochman

# 4 œ. œœœ œ œ
Œ œ. œ œ. ‰ Œ œ. œ œ. ‰
2

& 4 œ Œ ∑ ∑
1
f 3
3
f, but Brahmsian 4
HARMON
5

# U U
(no stem)
>œ n
w
(to HARMON no stem) Rit. Rit.

& ∑ Ó Œ Œ ∑ Ó Ó J‰Œ Ó
6 7 8 9 10 f 11

. œ. œ . > . . j
Game show swing

‰ œ. ‰ œ. œ #œ œ œ œ . bœ nœ . œ œ ‰ œ ‰ œ .
12

& œ œ œ
13 13A
. 13B
3

. .
œ. Œ œ. Œ b œ. Œ œ. ≈ œ A œ # œ œ œ œ . n œ œ œ ˙
(stem in)

œ Ó
(OPEN)
&
13C 13D 3 : 14 15

- 80 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 29
FINALE
(Part 1)
Orch. by Larry Hochman

p
Andante
U U U
Kbd. 2: Oboe
j U
b b4 Ó Ó Ó Ó Ó Ó œ. œ "
& 4 Ó ˙Ó
1 2 3 4
u
U
(+Hn, Tbn.)
j
bb œ "‰ Œ
j j
5

œ. œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙
& œ. œ
∑ ∑ œ ∑ Ó u‰ ‰ Œ
6 7 8

˙ . .
PLAY

b b œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ
& J J œ
9F 10 11

^ ^ ^ œ. œ . ~~~ œ̆ N œ . n œ œ . œ b œ .
œ œ. ‰ œ œ œ Jœ ‰ #
Swing
b
&b ˙ ˙
J ‰
12

œ. J ‰
J
f (bell-like) 13 14 15

16
# 5
&
16-20

# >œ 2
& Ó ‰ J Œ bb
21
F 22-23

4
bb
24

&
24-27

b Ó # ˘œ œ œ. 2
& b ‰ J Œ Ó ‰. R
28 29 30-31

- 81 -
Trumpet 1 2. Finale (Part 1) Spamalot - Tour

2 . .
bb
32

œ œ . œ œ œ œ ˙
& œ. œ œ. œ.
32-33 34
f 35

b œ . œ >˙ . . œ. œ ˙..
36

&b ˙ J ‰ ˙ J ‰
37 38 39
Segue to Part 2

- 82 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour
29
FINALE A/B
(Part 2)
Orch. by Larry Hochman

## 4
& C 44
1-4

h »q j œ
## 4 œ >œ " U "(+ Vocal)
Twice as slow
œ
(+ Fl)
Ó ‰
˙
PLAY

& 4 ∑ ∑ J
‰ Œ
5 6 7
p
8
##
Pop ballad, in 4 8
&
1+
8-15 (to 20)

- 83 -
Tpt. 1 2. FINALE (Part s 2 + 3) Spamalot - Tour

## œ œ œ œ œ œ œ œ
∑ Ó Œ bœ nœ
Solo

&
20 21
p 22

Segue as one

FINALE
(Part 3)
Bright 4

>œ . >œ
Vamp

a œ œ.
OPEN

# # # # # 4 . œ^
(1st x only)

& # 4 . J ‰ Œ Ó .. Ó
1 F 2
f
#### # >œ >œ
‰ œ œ œ œ œ a œ œJ ‰ Œ
3

& # Œ ‰ J Ó Œ ‰ J Ó ∑
(f ) 4 5 6

#### # œ T . œ̆
œ œ ~~~ œ œ̆
& # ‰ J
Œ Œ Œ Œ Ó
7 8 9
Segue as one

- 84 -
Trumpet 1 Spamalot
Trumpet FINALE Tour 29C
Piccolo Trumpet
(Part 4)
Orch. by Larry Hochman

TRUMPET

>œ . n >œ ˙ ~ ~ ~ ~
Fast Gospel
#### # œ œ œ œ J
& # C Œ Ó ∑ Œ
A f B C D

œ ~~
#### # Œ Ó ∑
œ
Œ Ó ∑
& #
E F G H

#### # Œ œ œ œ œ. >˙ œ. n ˘œ
œ œ œ. œ̆
J Œ Ó
##
& # J
I J K L

## Œ nœ
M

& ∑ Ó ∑ Œ œ Ó
N O P

## 4
&
Q-T
V.S.

- 85 -
Tpt. 1 2. FINALE (Part 4) Spamalot - Tour

## nœ œ œ. >œ ˙ œ. ‰ Œ
& Œ Œ Œ Ó Ó J Ó
U f V W X (to m.1)

## ^. > > > > .


& Œ œ œœœ‰ œ ‰Ó Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œJ œ Jœ̆ ‰ ∑
#œ J
1
f 2 3 4 5 6

6
## œ. Œ Œ œ. œ^ .
7

‰ Ó
(to PICC. TPT.)

&
7-12 13
f 14

## 4
44
&
15-18

## 4 #### #
19 Pop Anthem

∑ Œ ‰ œ œ w
PICCOLO TRUMPET

& 4 œ œ œ œ #
20
f 21

#### # ∑ ∑
22

& # ‰ ‰ ˙..
Tpt 2:
‰ œ ‰ Œ Ó
>˙ . . >˙ . . > J
>
f
23 24 25

Voc,

#### # ∑ ∑ œU
‰ Jœ a œ œ Œ
(to TPT.)
ΠŒ œ œ œœœ œ
˙..
PLAY Low Stgs.
‰ Ó
& # ˙.. ‰

26
> 27 > 28 29 30

# # # # # TRUMPET ˙
31
>œ >œ >œ >˙ ^ ^ a ^œ
& # Ó Œ Œ œ œ

U
32 33

œ^
3

>œ >œ >œ >œ >˙


>
>œ >œ >œ >œ ˙ . œ w^
# # # # # >˙
Più mosso
J ‰ J‰Œ Ó
34

& #
ƒ 3 35 3 36 37 38
FINE

- 86 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 30
BOWS
(Knights Of The Round Table)
(3/2/06: rev. m.46-50) Orch. by Larry Hochman

>œ ˙
œ œ œ. >œ ˙ . œ œ.
: Bright 4
## 4 .
œ œ œ.
9

∑ ‰ œ œ
& 4 J
f 10 11 12

## 2
&
13-14

> > n .
œ > > n .
œ >œ > > # >œ
## œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ
&
œ ‰J œ ‰J ‰ nœ ‰ bœ ‰ ‰ Ó Œ ‰ œj
f 15 16 17 18

# # œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ . œ. œ. œ. œ . . r œ . . . . œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
œ
19

& ‰J œ‰ œ œ œ œœ Œ
20
. 21
. 22

. . . . . . . . . . . . . . . > j
## Tpt. 2
‰ 24 44
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑
23
∑ 24
∑ 25

2
HARMON

# # 4 œ. œ. . .
26

œ œ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰
(stem in)
(OPEN)
& 4 . . . . . . 27 28-29

## 2 .. . . . . . . .
Ó Œ ‰ œj œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ Œ
30
OPEN

& . . .
30-31 32 33 34

## . . œ. œ. œ. œ. œ œ >œ œ œJ. œ ≈ œ œ œ j
œ œ
≈ œ œ ≈ œ œ Œ bbb
& Ó Œ œœ ‰ J‰J‰
35 36 ß f 37 38 7
- 87 -
Tpt. 1 2. BOWS Spamalot - Tour
(Knights Of The Round Table) (3/2/06: rev. m.46-50)
4
bb
39

& b
39-42

3 œ̆ œ. œ. œ
bb
43

& b Ó
43-45 46

2
bbb œ œ œ œ œœœ œ ˙. nnn
47 Straight 8th's

& Œ
47-48 49 50

>œ > >œ n œ >œ > >œ >œ >œ >œ œ œ


51
3
‰ nœ œ œ œ œ J ‰
3
& œ œ
> > > > > 52
3 3 3

53
2 œ œ œ >œ >œ >œ œ œ œ >œ >œ >œ
&
53-54 55 3 56 (to 204)
3

>œ œ >œ .
>œ >œ >œ > >œ >
œ œ >œ œ^
Œ J ‰
204

& J ‰ Ó œ œ œ œ ‰ J ‰ Ó
> > > > ƒ
205 206 207
ß

- 88 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 31
ALWAYS LOOK ON THE
BRIGHT SIDE OF LIFE
BOWS Orch. by Larry Hochman

OPEN

# # # # 12 (Drum
Moderato, with a lilt 12
>œ >œ >œ >œ
& # 8 Œ. Œ. .. Œ . J ‰ ‰ Œ . J ‰ ‰ Œ . J ‰ ‰ Œ . J ‰ ‰ ..
fill)

: 11 f 13 (to 26)

26
####
(+ Vocal) 8
& #
26-33

34
#### 3 œ̆ œ̆ œ̆ >œ .
Œ. Œ.
(+ Hn)

& #
34-36 37
F
#### 2
& # œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Œ . œ . œ . n œ . n n n n n 44
J J J J
38-39 40 41 (to 120)

n œ^ œ^ >œ œ œ . œ. >œ . œ œ . œ . œ œ . œ n œ œ̆ # ˘œ œ̆ b ˘œ n ˘œ
A tempo (meno mosso)

œ # œ œ
120

& 44 Œ Œ ‰. R ‰. R ‰. R ‰. R œ
ƒ 3 3
121 122 123

œ^ œ^ œ œ. œ
‰. œ œ œ #œ œ .
& Œ Œ R ∑
124 125 3 126

œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ . œ. œ
& ‰ . # Rœ ‰ . Rœ n œ . œ œ . Ó
‰ . # Rœ œ ‰ . Rœ n œ . œ œ . Ó
127

ƒ
3 3

. œ œ. >œ
128 129 130

>œ œ œ œ b œ œ œ n œ
R œ. œ . # œ n œ . œ œ
& ‰. ‰. R ‰. R ‰. R J ‰ J‰ Œ Ó
131 132 133
ß 134

- 89 -
- 90 -
Trumpet 1 Spamalot
Tour 32
EXIT MUSIC
Orch. by Larry Hochman

:

## C ˙ w
Show 2
œ.
21

∑ œ œ œ œ
&
f 22 23 24

## ˙ œ. >œ w œ œ œ œ œ œ
& Œ œ
25 26 27 28

29
## 4
&
29-32

## ˙ ˙ ˙ œ Œ
& ˙ ˙ ˙ ˙
33
F 34 35 36

37
## 8
&
37-44

## 8
&
45-52

## 6
w w
53

&
53-58 59
P 60
2

- 91 -
Tpt. 1 2. EXIT MUSIC Spamalot - Tour

## 2
˙ ˙ ˙ ˙ b
&
61-62 63 64

65
œ bœ œ œ w w ˙
&b Ó
f 66 67 68

œ œ œ œ w w ˙
&b Ó
69 70 71 72

œ œ œ œ w w ˙
&b Ó
73 74 75 76

œ œ w w
&b œ
œ ∑
77 78 79 80

81
Ó Ó
&b
(Tpt. 2)

˙ w ˙ w
∑ 82
∑ 83
∑ 84

˙ ˙ ˙
PLAY

&b Ó ˙ ˙ ˙ ˙
85 86 87 88

89

March Tempo (Slower)
3 ##
&b Œ Ó
ß 90-92

93
##
(Picc, Tbn) 7 >œ #>œ
& Ó Œ
93-99 100
f
- 92 -
Tpt. 1 3. EXIT MUSIC Spamalot - Tour

# # >œ >œ >œ >œ #>œ >œ >œ >œ >œ #>œ
101

& Œ Ó Œ Œ Ó Œ
102 103 104

# # >œ >œ >œ >>> > n >œ >œ >œ n >œ


& Œ Ó Œ œ œ œ œ œ Ó Ó Œ bœ Ó 44
105 106
>> 107 108 109 (to 128)

# # 4 >œ
Œ ‰ . # œr œ ≈ œ b œ ≈ œ n œ œ # œ œ # œ œ b
128 Tempo di Soft Shoe

& 4 J‰ Œ Ó ∑ Ó
129 130
F 131 3

# >œ mœ
3

n . œ. œ œ.
œ œ. Œ œ . œ œ. œ. Œ Ó
‰ œJ
132

&b Ó ‰ ‰ J
f 133 134 135 3

œ. œ. œ œ. ‰ n œ œ. ‰ b œ œ œ œ . œ œ. œ. Œ Ó
&b J J ∑
136 3 137 138 139

3 œ. b œ.
œ.
140

&b Œ
140-142
F 143

2 œ œ œ œ œ œ. œ œJ. # œ œ̆ œ œ œ n œ # œ #
&b ‰J ‰ ‰ #
F cresc.
3

œ. >œ >œ œ
144-145 146 3 147

## n œ # œ œ œ œ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆
‰ J Œ Ó ‰ J ‰ J œ ‰ J
148

& Œ Ó
f 3
3

œ̆
149 150 151

## œ œ œ #œ œ.
& Œ Œ ‰ œ J ‰ bœ J ‰ Œ Ó
152
J 153 154

œ^ œ^ œ œ. œ^ œ^ œ œ.
3

## œ. œ œ . œ. œ œ .
155

& Œ Œ Œ Œ Œ Œ
^
nœ . bœ œ #œ œ œ
156 157 158

T
# # n œ. œ œ œ œ. œ n œ b œ œ œ œ œ n œ.
& ‰J‰J ‰ œJ œ J‰Œ Ó J‰
ƒ 159 3 3 160 161 162
ƒ
- 93 -

Vous aimerez peut-être aussi