Vous êtes sur la page 1sur 5

KARTA PRACY Globalna gospodarka

1. Pogrupuj podane niżej cechy rolnictwa,


wpisując odpowiadające im litery we właściwe
miejsca tabeli.

A. Wysokie plony i duża wydajność chowu.


B. Niskie plony i mała wydajność chowu.
C. Wysoki stopień mechanizacji rolnictwa.
D. Niski stopień mechanizacji rolnictwa lub jej brak.
E. Ograniczone stosowanie nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin.
F. Wprowadzanie gatunków roślin i zwierząt
zmodyfikowanych genetycznie.
a) W strukturze użytkowania ziemi w Mongolii
dominują gruntu orne.
Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekstensywne
b) Struktura użytkowania ziemi w Chinach jest
zbliżona do struktury użytkowania ziemi w Japonii.
c) Udział gruntów ornych w strukturze użytkowania
ziemi w Indiach przekracza 50%.
d) Udział lasów w strukturze użytkowania ziemi
w Izraelu przekracza 15%.

4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok


fałszywego – literę F.
2. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość
powierzchni zasiewów oraz zbiorów trzech a) W Europie Zachodniej dominuje intensywny chów
rodzajów zbóż w Stanach Zjednoczonych bydła w systemie oborowym lub oborowo-
w 2010 r. Dokonaj niezbędnych obliczeń,
a następnie podaj nazwę zboża, które daje -pastwiskowym. .....

najwyższe plony. (1 tona = 10 dt) b) Chów bydła w Afryce Wschodniej związany jest

Powierzchnia z rozległymi pastwiskami i dużymi zasobami paszy.


Zbiory Plony
Zboże zasiewów
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha)
.....
Pszenica 19 278 60 102
c) W ostatnich latach, ze względu na rosnące
Żyto 107 188
zapotrzebowanie na włókna naturalne, zwiększa się
Kukurydza 32 960 316 165
pogłowie owiec. .....

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) W Polsce w produkcji zwierzęcej dominuje chów


trzody chlewnej oraz bydła na terenie Niziny
...................................................................................
Wielkopolskiej. .....

....................................................................................
5. Zaznacz zestaw, w którym podano nazwy
krajów będących największymi producentami
Odpowiedź: Zbożem dającym najwyższe plony jest
pszenicy na świecie.
............................................ .
a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.
3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiającego b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
strukturę użytkowania ziemi w Azji i wybranych c) Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.
krajach, a następnie podkreśl zdanie prawdziwe. d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.
.

6. Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak


aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy
dotyczący procesu modernizacji i restrukturyzacji
przemysłu.
A. Rozwój przemysłu high-tech.
B. Rewolucje przemysłowe.
C. Spadek zatrudnienia w przemyśle.
D. Spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi
przemysłu i dostosowanie produkcji
przemysłowej do wymagań globalnego rynku.
E. Wprowadzanie technologii mniej szkodliwych
dla środowiska.
......................... ..........................
F. Dominacja przemysłu ciężkiego, głównie
górnictwa, hutnictwa i energetyki. 9. Podkreśl zdania dotyczące transportu
G. Postęp technologiczny i przemiany samochodowego.
w gospodarce, zmiany potrzeb konsumentów.
H. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji a) Ma duże znaczenie w przewozie towarów
na znaczne odległości.
oraz zmiana organizacji pracy.
b) Umożliwia dostarczanie towarów od „drzwi
A do drzwi”.
G E c) Jego konkurencyjność w stosunku do innych
rodzajów transportu wiąże się z pojawieniem się
tanich przewoźników, takich jak Wizzair czy
7. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe miejsca Ryanair.
litery odpowiadające czynnikom lokalizacji d) Wywiera nieznaczny wpływ na degradację
zakładów przemysłowych oraz cyfry środowiska.
odpowiadające typom lokalizacji, wybierając e) Jego rozwój rozpoczął się w XIX w. wraz
spośród podanych poniżej.
z opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej.
Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa, f) Wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa.
B. dostęp do wody, C. baza energetyczna,
D. znaczne zasoby siły roboczej, 10. Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duży rynek zbytu
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. związana, Największym portem morskim świata pod względem
3. swobodna wielkości przeładunku jest
a) Rotterdam.
Czynnik Typ
Zakład przemysłowy b) Szanghaj.
lokalizacji lokalizacji
c) Singapur.
Kopalnia węgla kamiennego
d) Houston.
Masarnia
Huta żelaza w Dąbrowie 11. Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy obiektu
Górniczej nazwę miasta oraz państwa, w którym ten obiekt
Elektrownia wodna się znajduje. Wybierz nazwy spośród podanych
w Żarnowcu niżej.
Zakłady przemysłu
Miasta: Londyn, Rzym, Paryż, Stambuł
elektronicznego w Malezji
Państwa: Francja, Włochy, Turcja, Wielka Brytania
8. Podpisz literą A diagram kołowy
przedstawiający największych producentów
Obiekt Miasto Państwo
węgla kamiennego na świecie.
Forum Romanum
Luwr
Tower Bridge