Vous êtes sur la page 1sur 10

Encàrrec de l´Ajuntament de Castelló per a l´Escola Canta 2020

Oboè 1
EL COR DE LA TERRA Música: Pablo Anglés
Cantata per a cor infantil i banda
Oboe 1 Text: Ximo Montañés
1. “Salveu el Món”
Vals
Adagio - q = 55

œ ϖ 1
3
%3 Ó Œ œ ϖ Ó Œ ‰œœ ϖ Ó Œ Ó Œ ‰œœ ϖ ϖ
solo

ο
3 3 10-11

Tempo de Vals - Ó. = 56
, 0 0
, œ, œ œ œ, œ, œ œ œ, œ œ œ α 2 Œ ι ‰ ι ‰
accel poco. . . . . . .

œ Œ œι ‰ œι ‰ Œ œι ‰ œι ‰
12 tutti

% 3 œ− œ− − − − −
Ο Ο
3 3 3 14-14 16-16
3

0 0 œ− œ− ι 0 œœœœ 0 œœœœ
%α Œ œι ‰ œι ‰ œ− ‰ Ι œ− ‰ œœ αααα Œ Ι‰
− −
18-18 20-20 22-22 24-24
Ε3

œœœœ œœœœ 0
αα α Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œœœœ œœœœ œœœœ
rit. . . . . . . .

Ι Ι ˙− µ µα
‰ Œ ‰ Œ Ι ‰ Œ Ι ‰ Œ Ι‰
26

% α µ
3 3 3 3 3 3 32-32

0 0 œ− œ− ι 0 œœœœ
ι ι Œ œι ‰ œι ‰
a tempo

% α Œ œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰ Ι œ− ‰ œœ
34

− −
Ο
35-35 37-37 39-39

0 œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ


αααα Œ Ι‰ Œ Ι‰ Œ Ι‰ Œ Ι ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰

Ε
41-41 3 3 3 3 3 3

œ ˙ œ ˙
α α α Œ œ œ œ œΙ ‰ 0 ˙ œ µµ µ µ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
rit. . . . . . . .

œ ˙ œ ˙−
a tempo

α Ó
48

%
ε
3 49-49

˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙− œ ˙ œ
˙ œ œ œ œ œ Œ Œ ˙ œ
59

% ˙

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ
Ó
69

˙ œ ˙− 0 0 0 œ− œ− ι 0
α Œ œι ‰ œι ‰ Œ œι ‰ œι ‰ œ− ‰ Ι œ− ‰
80

% − − − −
Ο
82-82 84-84 86-86 88-88
2 EL COR DE LA TERRA Oboè 1
Oboe 1

œœœœ
œœ
0 αα α Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰

89

α
Ε
90-90 3 3 3 3 3 3

α α Œ œ œ œ œΙ ‰ 0 ˙− µ µ α Œ ι‰ ι‰ 0 0 œ− œ− ι
Œ œι ‰ œι ‰
rit. . . . . . . .

œ− ‰ Ι œ− ‰
a tempo
α
97

% α µ œ− œ− − −
Ο
3 98-98 101-101 103-103

0 œœœœœ 0 œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ


%α œ αααα Œ Ι‰ Œ Ι‰ Œ Ι‰ Œ Ι‰ Œ Ι‰
Ε
105-105 107-107 3 3 3 3 3

0 ˙ œ ˙
α α α Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
rit. . . . . . . . a tempo

α µµµµ œ ˙ œ
113

%
ε
3 3 115-115

˙ œ ˙− œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ
Ó œ œ œ œ ˙ Œ Œ
122

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
œ ˙ œ ˙− œ œ œ ˙ œ
%˙ œ Ó
134

˙ œ ˙− 0 0 0 œ− œ− ι 0
α Œ œι ‰ œι ‰ Œ œι ‰ œι ‰ œ− ‰ Ι œ− ‰
146

% − − − −
Ο
148-148 150-150 152-152 154-154

0 œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ


œœœœ
œœ αααα Œ Ι‰ Œ Ι‰ Œ Ι‰ Œ Ι ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰

155

Ε
156-156 3 3 3 3 3

0 ˙ œ
α α Œ œ œ œ œΙ ‰ Œ œ œ œ œΙ ‰ ˙ œ ˙ ˙
rit. . . . . . . .
œ
a tempo

α µµµµ œ ˙ œ
162

% α
ε
3 3 164-164

˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ Œ =˙ =˙
Ó œ œ œ œ ˙ Œ
170

%
Ο cresc.

=˙ =˙ =œ œ ˙− ˙− œ =œ =œ
œ ˙− ˙−
%Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
181

ƒ
Oboè 1 EL COR DE LA TERRA 3
Oboe 1

2. “Mars de plàstic”
Reggae-callypso

5 0
Relaxed Reggae beat - q = 76
α 3 ‰ œ œ œ œ œ− œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ
%α 3 Ι
Œ

Ε
1-6 3 8-8
3 3

αα ‰ ≈ œ œ − œ œ œ œ θ
‰ − œ œ œœœœ œ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ ‰
10 3

% œ œ
3

Θ œ Ι
Ε ε
3 3 3

αα ‰ − œ œ − œ œ œ3 œ œ ‰ − œθ œ ‰ œ œ ‰ ≈ œθ œ œ ‰ œ œ œ œ
14

% œ œ œœœœ − œ œ œ
3

Θ œœœ
Ε
3

α θ ι θ θ
% α ‰ − œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ Œ œ œ œ œΙ ‰
18

ε
3 3

0 0
% αα ‰ œ œ œ œ œ − œ œΙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ

Ε
22-22 3 24-24
3 3

αα ‰ ≈ œ œ − œ œ œ œ œ θ
‰ − œ œ œœœœ œ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ ‰
26 3

% œ
3

Θ œ Ι
Ε ε
3 3 3

05

α œ œ œ œ œ œ œ œ ‰− œ œ œ œ œ œ œ ‰ − œ œ œ œ œ ‰ ≈ œθ
Θ œœ œ
Ε
30-45
3

α ι
% α œ œœœ œ œ Œ ‰ − œθ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ ‰ ‰ œ œ œ − œ œ œ œ ‰ œœ
49
3

α =œ =œ = 0 0
%α œ œ Œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ − œ œΙ ‰
53

ε Ε
54-54 3 56-56

θ
rit. . . . . . . .
α ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ ‰ − œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
%α œœœœ œœœ Œ ‰œœœ œ
57 3
3

3 3 3
4 EL COR DE LA TERRA Oboè 1
Oboe 1

=
a tempo

α Τ̇ œ œ œ œ−
%α Ó œ œ œ œ Œ œ ‰ Œ Ó
61

Ι
ε 3 3

3. “Planta un arbre”
Pop - rock

=œ =œ =œ =œ
Pop - rock - q = 102
4 =˙ œ œ 6
α 3 ˙ ˙
%α 3 Ó Ó
ε ε
1-5 9-15

αα =˙ œ œ =˙ =˙ 5 =
œ − œι œ − œ − œ œ − œ − ‰ Œ ‰ œι œ − œ − ‰ œ − œ
17

% − Ι
19-24

0 1
α
%α ˙ Ó Ó Œ ‰ œι œ − œ − œ œ − œ ˙ Ó
28

Ι
Ε
29-29 33-34

α − 0 α =œ − =œ − =œ œ α =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ µ =˙ =˙ =
% α œ œ − œ œ − œΙ ˙ Ó Ι‰Œ ˙ Ó
35

Ι
Ο ε
37-37
cresc.

0 =˙ =œ
αα œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− Ι ‰ œœœœœ
œ
3

˙− œ œ ˙−
3

% Œ
42-42

α =˙ − œ =œ ˙ œ œ ˙−
%α Ó ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ
49

=œ ˙ 2
=œ − =−
αα ˙ − œœ ‰ Ι œ ‰ œ œ − œ Œ ι
œ ‰ œœœœ
55

% œœ œ œ − Ι ˙
= 59-61

α =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ =
œ =
œ =
œ =
œ =
œ = =œ −
Œ œœœ
œ
Ι ‰ œ œ œ œ œ œ œ− œ =œ œ Œ Ó
3 3

%α Ó
63

1 =œ − =œ − = œ =œ =œ =œ =œ =œ
% αα ˙
ι‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Ó Œ œ œ œ Ι ‰ œœœœ
68-69
Ι
Oboè 1 EL COR DE LA TERRA 5
Oboe 1

α =œ − =− 07 α =œ − =œ − =œ œ
α ‰ œ œ − œ Œ Ι‰Œ α =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ µ =˙ =˙
74

% œ − Ι Ι
=
Ο ε
76-93
cresc.

α = 0
%α ˙ Ó ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ
97

98-98

α =˙ =œ œ œ =˙ − œ =œ ˙ œ œ ˙− œ œ
3

˙−
3

% α ˙− Œ ‰ œ Ó
103

Ι œœ œ

=œ ˙
=œ −
αα œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ‰ Ι œ œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ
109

% ˙− œœ œ
=

α 1 = = = = = 0
%α Ó Œ ‰ œ œ œ Œ œ− œ− œ œ− œ− ‰ Ó Ó Œ ‰ œœ
Ο
115-116 120-120

α − 0
%α œ ‰ œ− œ− œ ˙ Ó ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ
122

ε
124-124

α =˙ =œ =˙ − œ =œ ˙
œ œ ˙− œ œ œ œ
3

% α ˙− ˙−
3

Œ ‰ œ Ó
128

Ι œœœ

=œ ˙
=œ −
αα œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ‰ Ι œ ‰ œΙ
134

% ˙− œœ œ œ−
=

0 =œ ˙
α ˙− œœ ‰ Ι =œ −
% α œ− œ− Œ œ œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ
140

œœ œ
141-141
=

0 œ ˙
Adagio - q = 60
Τ̇
rit. . . . . . . .
α ˙− œ œ ‰ Ι ˙ œ
%α œœœœ œ ˙
Ο
146-146
6 EL COR DE LA TERRA Oboè 1
Oboe 1

4. “Planeta Bicicleta”
Ska

= = œΙ œ œ ˙ − = = = =
3 œ œ =œ =œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Presto - q = 150

3 œ
%α 3 Ó Œ œœœœ œ œ
Ι
ε
1-4

1 0 œ œ =œ =œ =œ − œ
%α œ − œ− œ − œ− =œ =œ œι œ − Ó Œ Œ Ι
Ι Ι =
10-11

Ε
14-14
ε
=œ =œ 2
%α Œ Ó
= =
Œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ∀ =œ =œ =œ − œ
17

Ι === Ι
Ε
21-23

=== œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ Œ ι œ œ œ œ− œ
% α ∀œ œ œ Ó œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ
25

Ι Ι
3

Ι
ε
3

=œ == œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ Œ
%α œ œ œœŒ œ œ œ œœŒ œ œœŒ œ œ œ œ − œι
31 3

== == = Ι Ι
3

=œ == 2
œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ œ œœŒ
%α œ œ œ œ Œ œ œ œ œœŒ
37 3
3

Ι == == = 42-44

= = œ œ œ ˙− = = = =
Œ œ œ œ œ œΙ œ œ Ι œ œ =œ =œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1
%α Ó
45

50-51

− œ − œ− =œ =œ œ Œ
0 œ œ =œ =œ =œ =œ =œ =œ
α œ − œ Ó Œ ‰ Œ Œ Ó
52

% Ι Ι =
Ε
54-54
ε

1
% α Œ œ œ œ − œΙ œ œ œ œ œ œ œ
= =
Œ œœœ œ œœœ‰Ó ∀ =œ =œ =œ − œΙ
58

===
Ε
62-63

∀ =œ =œ =œ =œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ Œ ι 3 œ œ œ œ− œ
α Ó œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ
65

% Ι Ι Ι
ε 3
Oboè 1 EL COR DE LA TERRA 7
Oboe 1

=œ == œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ Œ ι
%α œ œ œœŒ œ œ œ œœŒ œ œœŒ
71

œ œ œ œ− œ
3

== == = Ι Ι
3

œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ =œ == œ œ œ œ =œ œ
%α œ œ œ œ Œ œ œ œ œœŒ œ œœŒ
77 3

Ι Ι
3

Ι == == =

ι 3 œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ
%α œ œ œ œ Œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œœŒ
83 3

Ι == ==
3

=œ =œ =œ ˙ }}}}}}} ˙ }}}}}}} Œ =œ = =œ =œ
α Œ œ œ œ œ œ Œ Œ
89

œ œ
3

%
= = =

5. “Això es pot canviar”


Soul
Soul Ballad - q = 95 (ŒÂ = Œ lj)
1 ˙− Τ 2 =
α
% α 32 Œ Œ œœœœ ˙ œ Ó− Œ Œ œ œ œ œ œ αœ œ αœ œ αœ

ε Ο ε
1-2 7-9

0 ˙ œ 0 œ αœ œ œ µœ αœ œ
ced. . . . . a tempo

œ
αα œ− œ− œ
‰Ι œ œ œ œ ‰
12

% ˙−
Ε
14-14 16-16 3

ι œ− œ œ αœ œ = 2
œœœœœ
α Τ
œ − œ − Œ µ œι ˙
a tempo
µœ
rit. . . .

%α Ι αœ œ α˙− α˙ œ Œ Œ œœœœ
19

Ι
ε Ο
25-27

=œ œ 0 ˙ œ 0 œ αœ œ œ µœ αœ œ
ced. . . a tempo

α œ α œ
α œ− œ− ‰ œΙ œ œ œ œ ‰
29

% α œ œ αœ ˙−
ε Ε
32-32 34-34 3

ι œ− œ œ œ α œ œ α =œ Τ
α œœœœ œœœ
rit. . . .

œ− œ−
µœ
˙
a tempo

%α Ι œ α˙− Œ µ œι ˙ α˙ œ
37

Ι
ε ο
3
cresc.

α œ œ œ ˙−
rit. . . . . . . .

œœœ ˙ Œ Œ ‰ œι œ œ œ œΙ ˙ ‰ œι œ œ œ œΙ ˙ ‰ œΙ
a tempo

%α ˙
44

Ι Ι
ε
3 3
8 EL COR DE LA TERRA Oboè 1
Oboe 1

α œ ι œ ι 0
% α Ι œ œ œ Ι œ œ œ ˙− Œ Œ ‰ œι œ œ œ œ ˙ ‰ œι œ œ œ œ
52

Ι Ι Ι Ι
55-55

α ˙ 0
%α ‰ œΙ œΙ œ œ œι œΙ œ œ œ ˙ − µµ Œ ˙ Œ ˙
60

Ι
64-64

1
%Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ ˙− Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙
67

72-73

Τ̇ 2 =œ œ
αα
rit. . . . . . . . a tempo

%Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ − Œ Œ œ α
77

œœœ œ α œ œ αœ
Ο ε
81-83

0 ˙ œ 0 œ αœ œ œ µœ αœ œ
ced. . . . . a tempo
œ
αα œ− œ− œ
‰ œΙ œ œ œ ‰
86

% ˙−
Ο
88-88 90-90 3

ι œ− œ œ αœ œ = 2
œœœœœ Τ
a tempo

αα
rit. . . .

œ − œ − Œ µ œι ˙
µœ
Ι αœ œ α˙− α˙ œ Œ Œ œœœœ
93

% Ι
ε Ο
99-101

0 ˙ œ 0
ced. . .
=
a tempo

α
% α œ αœ œ αœ œ αœ ˙− œ− œ− ‰ œΙ œ œ œ œ œ
103

ε Ε
106-106 108-108 3

œ αœ œ œ µœ αœ œ ι œ− œ œ œ α œ œ α =œ Τ
œœœœ
rit. . . .
α œ− œ−
µœ
%α ‰ Ι œ α˙− Œ µ œι ˙ α˙ œ
110

Ι
ε

αα ˙ œœœ ˙ œ œ œ ˙−
a tempo

œœœ ˙ ‰ œι œ œ œ œΙ ˙ ‰ œι
rit. . . . a tempo

Œ Œ
117

% Ι
ο ε
3 3 3
cresc.

α 0
% α œΙ œ œ œΙ
˙ ‰ œΙ œΙ œ œ œι œΙ œ œ œι ˙ − Œ Œ ‰ œι
124

129-129

α ‰ œι œ œ œ œ ˙ ‰ œΙ œΙ œ œ œι œΙ œ œ œ ˙ − µµ
% α œΙ œ œ œΙ ˙
131

Ι Ι Ι
Oboè 1 EL COR DE LA TERRA 9
Oboe 1

0
% Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙
138-138

1 Τ̇
Œ ˙
rit. . . .

% ˙− Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ −
145

146-147

6. “El Cor de la Terra”


Himne

1 Τ̇
q = 70 ced. . . . . Espressivo - q. = 60
αα 3 Œ œ œ œ 01 œ − œ œ − ι
%αα 3 Ó 7 Ι œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
Ι
1-2
ο Ο

α ι ι ι œ− œ œ œ− œ−
% α αα α œ − œ œ œ − œ œ œ α ˙ − œ− œ œ œ œ œ− Œ− Œ− ι Ι
7

Ι œ œ œ− αœ œ œ−
ο cresc.

œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ
Solemne - q = 72

α 0 µµµα 3 3
% α αα
Ι ‰ 32 ˙ ι
12

3 œ œœœœ œœœ œ− œ
3 3

ε Ο
13-13 14-17

ι
‰ œι œ − œι œ − œι 31 ˙ 23 Τ
solo ced. . .

% α œ− œ œ œ œ ˙− ˙−
a tempo
Œ Œ
20

œ œ œ ˙
3 3

œ œ œ œ œ
Ε ο
0 3
% α 33 µ∀ ˙ ι
œ œ− œ œ œ œ
tutti

œ œœœœ œœœ œ−
3 3

Ι
Ο
27-27 28-31

Τ
ϖ
∀ − µαα
˙− ‰ œι œ −
solo tutti

% ˙ œ 31 ˙ 33
//
Œ œ œ− αα
35

œ œ œ
3

œ œ œ
3

œ œ Ι Ι
Ε ο
Espressivo - q. = 60
α α 01 ι ι
% α α 7 œ − œ œΙ œ − œ œ œ œ œ œ œΙ ˙ −
41

αœ− œ œ œ− œ œ œ α˙− œ− œ−
Ο

œ œ œ œ œ− œ− œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ
αα ι ι Ι Ι Ι
% α α œ œ œ œ− Œ− Œ− ‰
45

œ œ œ− αœ œ œ−
ο cresc. ε
10 EL COR DE LA TERRA Oboè 1
Oboe 1

0 3
Solemne - q = 72

αα 2 µ µα 3 ˙ ι ι
%αα 3 µ 3
œ œœœœ œœœ œ− œ œ− œ œ œ œ
3 3

Ο
49-49 50-53

ι ι Τ
‰ œι œ − œ 31 ˙ 2
solo a tempo

% α ˙− ˙−
ced. . . . .
Œ Œ
57

œœœ œ œ− 3 ˙
œœœœ
3 3

œ
Ε ο
0 ∀ 3 ι
3 ˙ ˙−
œ − œ œ − œΙ œ œ œ
tutti

%α 3 µ
œ œœœœ œœœ
Œ
3 3

Ο
63-63 64-67

Τ̇
tutti

∀ ˙− ‰ œι œ − œ 31 ˙ 33 Ó
solo ced. . . . .

œ œ−
72

% œœœœ œœœ
3 3

œ Ι Ι
Ε ο

3
Allegro con Spirito - q = 105
∀ œœœ œœœ
% ‰ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
77-80
ε

œ œ œ œ œ œ œ œ
∀ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰
% œœœœœ
83

∀ œœœ œœœ
% œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ ‰ œœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ
86

∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ œœœœœ œ œ œ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰
89

0 œ œ œ œ œ œ
∀ œ œ œ œ
œ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
92

%
93-93

∀ œœœœœœœ œœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ


95

% œ œ

∀ ϖ ϖ 0 œ µ œ]
œ œ œ µœ ∀œ œ ∀œ Œ Ι ‰
98

%
ο ƒ
100-100

Vous aimerez peut-être aussi