rut A11 AMA IGHTJ

- 147.

~,,,t_ l o-u. 0'Yl ~~ .;. e~ .zk d <Z'{JI.~ ll..<.Vp ~~) It W -M ~ qru D"?

ec),., "r~\M..~ ; 'l'\..t. ,u. 8iJ- 'r1l..1 De.. io/~ ~CI1'-<-'Cla.~ (Iv.. tv-ti'l.lt'.~ •

+ ~ 0 ... ,:<-~ct.a.k + ~ 0'" C f:wc.,,-) s ..... (cttf., S. 'rI1.,' ..... eA-:;~ yl.) \1 oli.U,v,HlLk 1\ c-... ~)( ~~ Re...t,"~~~iM " rwt. t ~cr+- ~ /, (~" . 'I U"..u_ tJQC4Wt-ttL', 4..0. 9,:A-

~4~lx. t!Mc 1~~ "1M., ~~ ()~ (~". 1~e:uU.t- ~ lL~ If ~ ~t.'.ti 'l.:?-

() , " I J. ~ • 1/ D._ I- 'I D. _ '" r J1. H -', ~ ;., ~

.. \~ ,~V(. t-\A.. 1;VCC.h.(:v' 'UM ...",.,_.. (Itt UMA..L"""" J Cfl..<._ _U!-_~equA- ~

r~- " 1MA-<. ~L:.Q li~ 0' a.U,",-",ttP, " \\ ~ M.

@O ... -1.~I;<~~ IV"· 0: _~cV(. •

0," eJ~~ II v. 8~~~~.

08 .. '_g~~~ II 'It. O@; lf~-6ex.

G+ ... iJ~~~te.c\ Y -r; G+: ~te4 •

±l "'J~~- ±l ". -* r-:. a.;)v-. l ~~~ i ('OYI,~f"-'t~- i V'!~~ I !'t", C).._

_{~ \t rw. tM\ I

:±! "'_I;C~~ _ II v. 3 .. · _ ~i~ _'

K

• •

• •

••

:: ~~_ :: s ..... (y-L ~~~~o.~ I:::) ~ t~;'t I\.u &-.,(" JJv. f~ d .... ~ if

Q.... O-M.l~ I ~ 'If'-C scr\k S(1Vo ~I-a..t' I ~cuA .vi- ~, a....'~ ,_ CoJ..f_kl, t~ I <'Iv....t I t'.1Ad" _, c"",i)~', }(,. II v-. rc-: e.~ / ~ \(t~ i 0 -: 1<vuJ_- (Ta. 'J 1L r' ext. "s~t~u. fa...:re.u..u.. ('ik uMa.:......, V('.~t-a..u.,o ') I" S~ Clvt oe. ~ s~r ......... ._._ Qo...o: te wU- '\1-'-" t..Q; t.. ~ () ~ ~ 11 "p-" e,A- &.; f.e.L<-l ~ ;h ~ ta-w<- ~o._ I ~.._

,etA te1G.k et il' a,_..A -w., ~o..i~tAU-'" a~; ~I-AL g..._ uJ1.. ~~ t-tr;;' e' .:....Ci!It.~

-~.t r I v V

';)t-. 'Y'CLWA tI~ ~'~ 'V"'""-v ;,t, ~~ .i 1-L K~. D. ~~. 1's..1.-.taM'-t..

ett~(-e«AJl_ [~<!., tfta.;"""" Ol!. c_e~/~ 1 ";; e,.,t- !:'fl"" ';)' ~()~~ I

:: ~ ~~ : ~: ~m. (rI. ~~ ~ ~ttM. 1 +:: J ~ ~ Satw-a.,?- (a,...,. 'lAm 'di1-\ •. <~-a4t.u_) \\ Sq 'C><)- de r~ ~ ~ - ')Il~ '[)IT»<-M~ I Vo:., Vb ~ tw-1<> ~ r<1.M2S :

(A.M._Q ~ _, 'IAM.L 'W-rJA-k J \MAL ~1"._Q -1o-vt ~e.. ;~~ CIT>'><-WR- ~

'l,x ~e.. • .fL ~ ~f.1.<-<1o YltrY\. c~uqr.-a. ek (" \" 0-0' ss tn<A - 4 on.k ~ _ii. ~~ I ~ ,

~ ~-v.r-i~ ""-cM.-, 'ilO;"",".;t..:~~ eo, ¥4 J( e,., WAe~J4 -II j"l1' elCl'~tt ra..-.

lM. t~. :k ~ -'(.~(~ Ilo,;,M_~ (~ t>'t~~~ e,.l- ()".,.d -/k )M.-~ '"

=- 'Y>UM.k eJ- cl-t- s~~e.:~) 'I } ~ ;.k 1M....t 1"0(':ar.J I_'~~ {)~--n'1t'-"-" ~ ~!~fM_ ~CW fK t~£,,_'ud~f~Mt I, i~~ ('III1r>1A ?,>\U:.v."tt'-" ~l4 cth\, q,u-' ~ et.ttS v. _) ., .

:>IT1 : ~ ~ ~ > m .: VI->. \'1'w... ; ~. 4 0 f~~f_" ; ( L£~~ J ~e~~~ J ~ i':<;m..J,.i I ~ Le~~ ) ~ '"'-"- plhf c~~ (e,_ t~. I!.:t-D-MA ~ ~ ()' ~ C<M .) K ;;_ ru: ~.

S.:""",i r~ "~ ~<14 ~ ~ l w. rIM ~ i)~. ~- ~aM.A- ~ ~ ) It II t'-I. ~

~ rUUh- $~. '1J-'-"- e", f~ 0'''''''' CVIA. ~ ~ to.-. ~ ro-->-<A- s....s. ~ r2~LML 11 s"~f~ f/w 'ra... (lM~ (soh,.l- r~ 'V<'~ l"a... In-'- ~ ~ I

s:o:rVt y:>1nAA ~ ~~ CllU.tM. J '1 j W s;~r.iL rli.A ,,~ gtl'l~ 'I ) ~ r,~ ~'

It ex, ~o-u.aa.~ cru_~ - ~ :JJ-Jd. L iQ_~~ j tnAJ( ~~ ;al~.:v;_{~ 1.

I • n'~,n I .0 I t~g,

u.1k ~ - v.. .) V\.1.1TI1. ~ ~ t:>-U: ~ o: 1"tL1 e_Q'Y\~ ; vI:...., p._ ~ ~ U \J'orI..<-L

'h.. ~ (c.tJ.k a. ~ I n.o. J...; IAh k,........., ~ 'tI'.rvvI- \,-04 (.<TYo. u..< i t1J.., VI f ~-

L> ,!,

'raA '\I'tA_ ~ kJ = ~i-~ ~~~~ dtU! ov11;_ ; lu~ ~~~~~~_)

-w~ eA-1~ItLa-...vvte..-t % ;'aJ. wM & &vuc_ ';)t.lAM ~ duY\M ' UNt~

-II 10 I

'_~I -- 1-' _'1- .i .«. L L~ t" ?

'VI r>V\- flL1 ~O'">'l~ ,UAII~ O-W' CQvt.jU- = -L~ La - ~ eA41."'....,U.O'"\.C. ,-

Kula, -k~~{k.: /. (~tt.. ehD.Mo.Jt - u t-1L e.£k_ ~~ ? _ '\0'1. ...... , elk .".'ur

\"M ~~. ~

_~ ~ ,~~ :s 1Il : : o vtJt, {. t i c~, I ~ q If Sit ~aun~.:' i (.0 ~~ I id~.~a!U / ~J

iA "-~ ~ ~ , c-w<- lA 'Sa.£..c.i. ) It i tWu."MI_ r£L1 c In'\ ~ [_ fa (~ (J' u.., aNt. J ' ~~~~ 3>01::+ 'Yn, f. Ii( ; ''''1'. ~4 ~ "QIVt~~ ", ( .:R t::~~ / O">ut ~h~.i.":~ ') ~ W. 1""-1 eoYl~ !tLt-.

-~ _st~k~ ~ID::G v.,., f. L '" i (~, ~4 ~" aIVt~k~ "; (~-::t:-~~ I ~

. \Ae.IS~) II {a.W_ ea.t. l-U. rOA c ...... ~. .

-l-~~ 3m:: ~V>1, .. v·fhw...j C(J (y!.j~~~~ '~rn::)/()~_I~~k":.

":: L~ I! {a.;_(- D ~ \oV._ \,,1'l4 c.- ~ It s • .:r' ' a..... S li,i " f w:,(- Dot ')01' ;_(M r a4

y-t.~ 'f.

3rn::Q sWI,V\v.f.ti'f Cyi·~e~~~~e,...... \:?Dl::0jJ';l~ (I {a1k Dt.. {~ ~ t'D4 UYl~,

+01 ::+ sr, cp (~,_1:~~~ >m:~+) Id~_t~~~ 1\ r~ ~ /)'I' «I- t'a... ~,

3-tD .: -t.~~&~- - + OJ::+ -* s ~,cp C ~ .11 ~ ~«l > OJ:: + ) I C>aJ!' _±~~kt Ii a.!&..~ teWJ- fAA... t"...-;)':1-cr (11X." ~ ~e.."._ II) ,

~ 'A

~: v:: ~~~()e.~ _ :: v: : (";)~a.Jl. 'B~, s;;" 13-, et- G:.) llh>1, cr (.,J .i~e.O~~ I ::V::),

()~_l.~t!()e~ (l~('_~e!S), v~ _I~~~ \1 €OJ{"Y e..~(! """O-~~ (~ f..t_

"""lAX. CJ' W\A.J!. ~S{]V\_, .;:_ er Q_J{ti,,-~ ') ~ !:'r' ~<L tl2;)'i)(11-<.K\(~- ~, f). <..Q:.", ~

1-1 ~ tAA. ~1\Iv.A t' A e.. , .

JV:: e\S'dt.-vv.. av.: -* "t<.'t"-w....i(~,Zb""-kAR.M."; U!~';)~/i,~()~'~"J (_~()e.--, <rw'1. i\~~) 11-tt_tR-'V"eJ~ ;;_ (cur'); -t_~ c» ) \~ CSt: DlJ:' al! i<hM ~ -t.UAr~ I

~k f01.L4 &. O'lMM.a~ I ;,.,....t~d-~ ek -.a.-tt.',.,_.._~ ~~. e,xt. Ifc..JI;.vV'- Lee.. t-a.N<-t. ; f.o\-. JtlJtl)~ i !MIl e..:~] (o.JJ I, i .~, (J2 S, a aun~ ~S, pM, e.t fJ''''''' ,,~ c...Jt.;..,e' 'f

_ L n~ . , ( r v f n W h ' , K'i'l A v ~ t, A .,., k A

~ ".u. ~t.<.'vVt.'. x , _g.~~ ~K. '- .. <tAM.. a.DV.L C« """o..-~ . _...!:. •• dt:t. ..........

_ W-L it i~~~? _ BoXKo.. Z t""" iMllu.. iWr-;j c...l1iv-i. ~ ~~ -~ ~ - J e-,I- "-<.J.t,,:y.L' •. _ r ~ ~\I~-?( 11'-: W--lR qr-: e. ~t.:~: ) , - ~,) I ';I, ee s , II 1x a,.,ro1 et.x s. (",.k) ; ixaN"t:Ue&.... (Yo-) : ~t- S't"', dl!:. {a..u: Q'1..(_ ,V". ',0 \ t_ evu> 0\.( •

_~~Kl<~

-- ... ,.--

se.kl<~~e-.

-t."

_tKa~

- .. -~-

_~~il~ J. V:: 0 vo , f· t i (~. I'S 0 'I R~lUfNl. "; ('S,,~~;l1'..oM. I t<!kl.'i~~e,y", I ~i) iA~I;;.;}<W>1, inA.><. i..IH.l~d~ ) r {o.-Vu. f;(...",~-'L <t (4-t c. QA/'. ~'H<.) i {o..-W. ix.~~ C~<.o--r. {O-(") II i" O:t. " fo.1= eu..U:v-v<: (-k c. (,W. LHe.) ",

_~~i)l)~ J V:: ve. . r s , (~. ~~ 0 " k~1!.1'.M. ", U~,idJrwo., ,~(_~Q';)()~ ) ~ 1;.._(:Wt4~ ~a1,. a: (o.d-) i fKAAf~ ~a.t-. ("') \l Q r. &. I·r ,.;: e . s, F .

AU..., A .. - , , i . 4 ~ 0 "L~ , A P " (. A k A • k' ) n

_So.',';~ ] V •. 0 VC< '1' , ; <4' <.. ;) ~3~; tA~" ()(lM-1_ I 01."-"- tAe" ()C>1M.

{~ t.a.&. t..11-v'~ ;;_ ~ /U_ e . (,\AJ. i .. «.J i f o..o:.u. t.,;,. t..a-.r~ C~H. ~. LAc:e,) U

0. r, e.., s . e , ;;_ c. 'J~ ftl ~. I. _ _;~~t:U)CI.NYL :l v .: Sh'I. I\V. \",<r.:..... ; cp (rP·J I$ev~~ I] v .: ) f ';)aJ! ~e'J~ II f~- 'ik. ix.()....r~ ;a ; {~ ~k --t.~ II ~ r . .e" s.(. A ('.~< t>'~. _.Me!;<:~~ :JV::@ h ..... ,·"'·(.'i cP C~·.ii.e-~;)~~ 1::l"::t9J,~a.:r~'I.~()~ H f.uk ~ {£W...e. lia.vo..;_ eL-", Q i.f oAk ~k. f (:t~ t. o.-.r-CJll~ /I 0. I~. &. s .«, z. <;, b\!_

{" {. !.

~ ;i¥~~'dGVlM- :::IV:: I S\'>o1. ".o'e'. ~ i Cf (yR.. ~~l~~~~ 1] V ::1; fs .. t~~t!-da..wvt- -+:JV;:(+ i(r.1.',..,..~I~o~.'\'\';'~M- I:IV::I+) ,'J.v; 'l-1.~~od.~1 d~ in~l~d~~~ {(tnv>. q,vl txtlN'~ ~.._~ IV'- ~ o-, .J4'UAA_

'l'>t~~~ tI' ...... S.ol.ClUuL (CJ"V.0o.V.: o::::tM.. Se~(R_ lk~'!.l."'- j Illl.'II'.:le.t.ut. i ,,~ '"

';:. t: '\f"<R- J \t~· tm ~ eJ ~ ~ a oy.' 'r "'" ."M I IMo4.. A {,' a ... .dA., (U.A ~~,,;_ e..__ ~.~~ ,qv. tofU>\- lAM. rr.........jr-<I ..J-"""""'1~ I rtnM- ~ f~ ~ tr.a...v~ \MQ.M.~, CQ'WI. t,Nv\ f~..ill:." \AM. t.v.~ I "._ ~"""'()('""u......" ~ il~1;~ J ~ !eJw~" '1«.../

e--.\- Wv>. ~ ..... ;;_K';) .............

_e1~<!.",)~ +~'v~ sf. (~. cJ~e1.,.,~l!.... I+JV::\I) ~ t..<Mr~ (I f'U\',"~ ('V( t", t I?JV<.L J" II t', ~ I', ',e; l'.tA ~ .: ".

GV:: t~~o.";)t'M t- -ov.: + *- s(.<f (r1.Jj.~a()a4~ \ 0V!: +) I ucv! _t~At),Mt...._ II e.x-~..1a,.;s"",,- v-e.vvt~ ~ FtL;h- 1'M'a_..,.,)' ~..._ ~~ ~ w.... ~"tu: {a.;ct.

~ ~ CIN-i (' Ai'>, eJ- J..v:, ut, 1 ~, J S~ 't"'-l (~ 'r ~- so"lk'a-v.J- s, ~il~ I,; \11.' e,

'rtM (L g. v~fr A(,_. ll"'-, 33][ ~~ec:. i 30 ~ .

-: 3-:: t::alK~ 3':3:: --*- Sm. (yol. ~a.(_{(~.1:' __ H"'3:~) Ilr.u·.,....';)'1.1M, ~(~ Ua-.c, ~ ,:Jr{t-: tu:. e,_r~ II & ~o.':"k.': ~1t' IMAA- ~L.L Il.lGt"""'~..JaVt.v 7)' ~:l-o-{e,_ (,.f""""ck" bv.. e~ r S~,.(T\A. (.,..r..,..,. I tv, s~ v- -w, e..'~ 1 () '~.,...... '5" ..... a ... {IT\<d if 1-.) 50 ~ oe eo..X¥- • (I t.(- w... w.~~ i) ... ~"-, r~ V' ...... e... ~. ek ~t .

k' 'k' '2 " .,.. , • 0,')' /J, ",''''''- (K 'k'_u, K' K A. , ) '\

~ •. e .... I,LL 7-.:?:~ vY'. rn~; (~ . - J;) i'~~ i \' " et..t e. ... ) I'~ II Q.A... I _e.u_

. ie~~~~~~e~ / ~ ~e.;_ ~e~ ) \\ ~ ns~ e~~ (~~ <),'."", ~4t.< F 4~) II -'\.I.. '()il" D.._ t."..k t: ss ... I ....... ':""u.. d>-J. .{r~ I ?vvvI- ~ f:..O..- ~ S,,,,,,,,'T ra.-!. l:rvv...M.

_ Se~ I~ ei ~.;_ '$ ! ~ ? : : Q v C\ • f.1 ~ c~. \ '3 I I, SC!-Ue.';) t.: i (LA ~~ ~e ~ I teAt ~~ ~ e..o: J ~~ ~~~~~~~ I IMAX U~ei~e.t.) \\ l1s~"-H. e~c-L,

~i~\~<IC~I~~ 3:: 3::+ V'n. {-7} c"'i 2.'!l "t:-~()em..I<~"1 ( .... ~Ii~e~~~ f ~ LI:e~~~{_) II ~ W,11Sk t~~,

~"K 'K"- ? ' ".-<'\ . P'1 '9"1I',1'<":1 ,<A ,I, (. "K 'KA, ~'k 'f{'\

~~ "IH ,,~ 7':.3- .. \!.-' "'0., i' . 1'4' -(, u [~v,,-",",-'.c::u. i {S"_ .. ~,,~, O'WI. v.IL .. ~,.':...._J

i '1:t ttl(. W. e~k.

_-tz.~cl-~eL.t' +3-::~::+ s{. V1.V. ~w.... ; (vi. ~\~~e~~,,~ n: ::~::~) \\ {~ ';},~ -USk .e~~.

_~el~l~e':'~~ 3-;;7::0 !;nr.).v.f.';q:>(~. iA~~~<!i~':1'M. n;:~·.:0),'j)cq'~~~~L':::.

-::. ~~e-v.. U 1.:W!- Oil. t'liS~ e~~, .

.: : 3- :: ~el ~~ \1 c, -: 3 : : ,::-.-.u k~ . ,

J ~:: t£L~i~..",t' ~ 5 ::+ -* sf· 'f' (r9,1;.~L~ 1::13-:: + ), 'Ow:: ~~.:~ L t~ ", ::>. ~l~ J ,;)"'1 ~~c:~~ II ~ e-v._ {~ n '11', I i ~~.

... ... Kl./- ."" ~ . . q r. " V. I, ('1/ v'! '\(1/"- .J" 'f{u-

..... -, Or <!. .. ~ __. ' •.• 7l" ve, , ~ i ~. <.0 (l.1"4~ ; \):~_I~ __ ) ~ .. _~_ I ~(_., '~'\,JlM<'< I

~ ~~tG.-.-J ij ~~ l~ a. Q..uss: e,_~. rtlA, eJ- y:n-. ,,~ 6~ ~, e.t

1~O.

I/SII. 1~ II II l-;J, e)(t. n eO"Yl1llM.Oo/IA.vex en) II. D. u ~ ... 'Y\' A \,,-LU O<l. \'loA, -M

'd~ 'r-"-1fYI.. It). f' ii t.. ~ I1Yo. !!.orw..~ t!M,.~ e, tr.. ~ a-..... 'Val:-. i ttl.. ir' d\-\ ew l~~L e-t \-- ~ t:' aU. e.t C(.(c"""'t-O<.~ ~~ ~ (~ I ~) /1 ~~ (~ W\~ 'J';___'~ ij '{}. t., S. 1/ ~~ 1/ e:t' I, c.~"ll/'.'-';)V<." e,..,1- s~. 'i) ..... 'YIL~ II ~ w. •

_J~e.K~ :1.: ::lI Sm. (yJ. JlSeK~ 1:1< ::11) ![ {~Of! 1~ i i.,.;,tv'~ ~~i ~~~ L{~ ~~~)II r·tlCt,"C~~d~t [&->IO!T>"M.Q,M.u.. ~'iJAA {a.:.tt ttVi. 104M ,$k u.u.,c. ~ ~~e-vJ:) "'. _d~Q.~ +J': ::11 !i>~. (,J. d~Q.~ilt.... 1+::1-::: II) II ..... · s. 9,' ~ t"- .. -q)_'S~~ J':::II Sm. [yJ. J':Scri('K~ :J.:::u·) 111~eux. I\t,fZ1.t I'e~a{

,(," .e'b' f ,0,::,,'(' f)

~bIK6~lgh&. Lex""" "., Qq" ...... ~ ,'tI ..... \ 7,"""e: )'X«oclt!::vo: j ~ (A)j,;)ClNV'I LLS..

ll'a~(1.UJL r, • t_. ~~V\..LU.A4 ~<:.. "'~H,·\N .. ~ t~ ~~ f...o.1" '~e'~"6~ 'r0lJl- e.. ~ ~CW\at_I<J u, e-k{ -1~v..u ; ~ rWA-1a-A: 'I av. ~ ...... ..t ~ ~ "vLt If II r' vxt. 1/ ~ tA..Vt up',,-Vt- ( ._;.;J tn.< ,y", .. d; t ~ I 'i) ) ""'- "\'loUk. 1-""\. ~ tl W J ". t' ~ , 0, (..LS. r cr<-Ut i) ~ S ,,~ &. u-ff.' ~ s« l-uuA ?-o.~ ~ ~"-1 ~ ew>-~~ eX &.. a.i)~~iiiJ~ clv:L ~~'e-.M , ~ ~ ~- a.v..5.k) ~o-vJ'>. ~'S"CP'Vt_ e,_, 4..-1 e.~E'MA s-, .."..c?t. ~ J~tVC. 1""".::tM a... 1f\-~ L s~- ~u,.....i a.vu.- e" a.....:::G...., ~'" I rll.M;)~ 9r- e,. ~ .... - e1~~~ ~ ul- ~~. ~ .

.. '. I< K ' " " ' . I") '1 Ioc' U 'I (. K U IJ • 1/ A I/~. .>."

., " '1 ~.t ~ • ~ •• , ,.,..,.., y-n.~ i e~. :l ~;~:-;~; ,(t 'I~~~"- .J~':;"Q'\.L~ J _E'-_"_

i ':S <n.(_ ~s <n.<. I 0"Wt. ":e...~~ t~) ~ ~ ru!.. .(i j (Tl.(.X.. ~ -u.. b i.t" I l" ~I<' ~ ~'f.4M.L .

~, ';)'wv. S(J..<:' , of 111M. tu'c..c: v--'~- qJu...'lf'-P- I »17">vt~ t.. ~ e-.I~ ~ e..A- ~

~ s~ ~~ ~ 'V'" iIf'v, '1 Y\-<~ • .k i '7:l (II........... J."..: s ""'- f-'U' ~;; ~ o-ux_ i () 't_""" ttou.... , 'il'tM..J.. 'y-V'- ~ I <>' 1M"-"- 'r uu,.1N.., 'Of ~ 0 u_ Ek ~ qJ.er..... r e ",t:i1U! ~ f} 11\.1_.p...

s tl~~l.uv... 'r(l.J>.. ~ WA..f; k<-. ~ ~~, s/~. I ~ s~. el-aMJ" ~ ~V\AR-I

rCl"\.AA eJ( 't"'~ qr' Jk '" ~ ~c 4 "0' ~ I ii CLU.<Ao.- ihc. X ~ 'Y'~ qr':P ~- ~ r~ ~ e...f-- r.u'~/_~~~~ "}U ~'~cN. raA th erTW"R.- c~a_~'l'lUz., I ~ ?'""""'" ~ a(,~<1\1<4 ()~'(LM..W ,

-..0- ~~ ~~~ j:::: tm. 1'>11, '(""-Uv.... i cr (y-Q. _i lSk_~~ttwL \+ .: ::) , ';)~ _ ~~~~G....._ 11!.w- Vi ~w. 'J'-Ut-J. ;:; ~'hAX.. U ~t. e" s. (,,; c. a, ~w..... •

. \ . A

_~()V.~I~~ ~:::~ Swo. ("".a'u.,....t c~. J (y-O.~. dW-, (J"lA p .... I}~t~~,ov._t..__ \t-:: ::)

~ ..,.....UJl~ ~ r~ t (~~ O~ 1"'"~ ile.'_;_n.{ ~ ~- €.t.ux._ '\Mt>fi"wtJ;! {cr'W~ &....n. ~f\.;e.t.<A. e.,r €-;At.""""_ ~:~fL \\ s~. 'lI!. ~k ek ~-~_iOl.~ , ..

II:: e~eau. : II :: *- 'Vo. • ...."..:.".....; (~, I it. II e..y.,WQ"V.. " ; w (i~ e~ J i~e~ / ~~ c'.~eO"\.< I o-ux i\~t;) llt~ (<JC:t..~) Il t1.o..u$S~ e,_, S. ~o.-oI. t..t .,...,.avt.. I/~ TLu.:...d f'£t ¥« 'l~ If II ~ ~ r Q"U.I\._ S'i' tk 'pO-U>-- '\/1' f).:x. ,~ {~J ~ aM / Jl.<. ~~

e.t., II ~ »lk I r- C4C" v' IA.M. rk{ '0' ~ , ~ ~eM, D., ~G( ~ , ~

~~ "U;o. ",aWl ~ &-, ~~ ~(--~- Ih-< v-.u...~ ~I-~-

(..Wo. ~ , IA.N\.9.. ~ I B-o. ~, 9<. ~i"" I ~ ~ I 'dfJ..?

"""a;s!J'"l.1A I ~~ CO"><At:.v..ct.O'VlA qJc"",,-~ i'i)'(.t.M. ... V,AOV\.'elaXw,., f ';)' iAA..<. t,.,..~~

~ It~ 'iJ~ ~ ,;)1'..0: J',...t:\M.<.t-A, 'Ve,. ~~ I INlA. 'rcur' I ()~ )'VI_~~ i

'i)'~ ~ .-r ~~ tAt"'- ~ I wv.. t~ i a._ etA. u'~ ~'lIA~

q sr.

[w.. ft..u.x. ('cu.u~- tAM 'f'~ ()UWlMAItt:p.) ;)~ c1t;\M~ / wY< l'~ I 'j)e-, ~~~ , l(¥..Il_

-tJ.Su. i 'j)' I.44V!. 1McJl(.l~·LL.- C1\A. 'Or UM..<l.. ~~ill.lAA~r~ q0 'l(A_~ C w e&< (~lIW\~tf~ 'Y'~f.1",{J et'o. S~:()f(.t.M..t._ F' ".... 0' ~ /.tII-1. i 0 e 'La:t, I ~ ~'Ldlu,;)~ s~~ VV· 11lA."~ (IV\A. ~ ~tf!''l(·o''tn,. .... k ~a..utuuf') f}~ euir...vI..e4 i ';)' lAM /w.~ r 1);.1,A.~ ~IIANI. [t-1A ~a...I,! .. n~ SIX ~r~) ~ o'tvw!.. ~WI' ''V'<'''' 'l.~ -it., a.\M._~ (t!M L +Us aMk ~ IM1.d elL b ~ tu,v...e_ ) ; () r IM.<.R r' 'If<-'' k 't~ dL. - ~ L €M "all4 r j1~- 4 t.\. P W\U:.,) i l)' (M..v>. CAt,A-o!_ qj. ~ r 1t"" \ DUM t:' ~ i.tAA..

~ tMrC- 'V(fVWh<. a.ey. ;; tMAR.. r I. \NU CWI ) lTU ().MJZ d,.. U s-~ e ITlA- S t' ~ -: l..'.t. tx. kA.A-lL

'd <'4 t..IA iI~ e~ ~ / 'r-'Wqru. (UY\<.Fb.., 8V. «N>. 'tv; rO-.1r(. o~ i

eQ)11 • ~ ~ v-' S IcpM f.'tMJ- " t(.U.h. " I "~~ 'I I ~- fa. rkr-~ ~ ~

(LM.a1,..~u.M ,;j !\'e~. Q.L<. r'd' FI1l..<1L Std4~1!X- tN"'\ il~~ ~(~/(t.I;--u..

~ ~ ~ I[ S'r' . 0' e.Ue-I< It v-, -: II ~ eUK.

_~~euu : 11:::11 "'n-l. {. ~ Ci i raxi. 4") '1W<Lt)~'6Vt-<_ I,; (~~ eo; , ~E'~~eQ_ I :J ~~~eov./!nAX ~~eo') ll-\.f.'l~ ru.'<:. e'r..- {'o..c..lIu-.

L-tJ, 'l> II .. - r 2. (,~ 'I 0.. 'I - ..... I, /0 K€ '. A. Kn

- ~~..=- .7 •• :.J I Ylr>. i' -. ; ,~. l'{ J '_n-u.v_f.~~cru..; l ~ .. ~) ,~ .. ~ I

-'4tU ~~ec:" U1.oU( ~~ect.' \\~.s. q. eo~.

_ ~~.".._ : II :: v a , {. s , c~. ~ ~ ~ 'f ht~()()CT1L IIi U ~ ~ I 0'\.Vt ;_~ou.e1~) \\

Ilu~ ~tJ~. II (l_ tW.SS~ t-.~. \,,0.4, e.t min<... ,

_1~!~tcn..<_· :" :::11+ V"v!. f,~~~. \~ i ~ . .l44 "1.!:~oc;...<.. "i Ur.:Nt~~eou_ I ~ iJ' t-vwIo. e.1;{ QtnA. ) ij 1.L It ~ ~..J,... ~ 'c: • e.' (..tM._ f' o.uJ:x.r_ •

-l~~~ ~ II : : J 1+ V>t. { • .t t~ . r t; (~. ~ 4 4 "11~()qu_" i U1t ..... 'I- .. .._I;Se..: I ovx. tbvn_,_e.~e.:) ~ ~.s,~, ~ 1'-'"

_*~~eR1a.~ -t: \I:: + sf. nV. yJl':'-' i q:' C r-2. U~e.il~uu."L¥- 1: \I:: + ), I)r.:q._j:~&£o.ov"~ ~ ia.:J- t)f!_ Qu~ j ~ II 0.. a.u.S~': e;., L r<14. et- Fir>\.. I, fo.:.A~ ~,~tM. ~ "~ /f (MAP Ve. S-Q; 'l.~ II.

~~-vv..R.I~eU1A : n::]1 s"",,~. f. t'~i Cf (vJ· ~~e~·ttWt. 1+11::31 \ dOJf ~~.:::

::. t-t..CI!M.. ~ f~r 'f)R. Sc. , ..... .:~ 'l.o~', Q'......."._ e'~,

-~~~ >1' :::1' S..". \0\\1. ·f. ~G-,=,; Cf (.,Q. ~~e~~CW\._ 1+11::31) ,}tt1 ~~::.

= ette.-K 1\ ¥n • s , qo e.. ~.

-~~ 311::::1 ~~. Y\.',)'~. 't"v,....;Cf (yJ., ~~eo. '11:::::1 i\S.~~e~ +II::J+;

fro ~~~ ·If ::J -\- ') I ()~ ~:vyv..l~e~ (~W\Q..~ ) , do..J! ~~ea. / ()cq t~n<JI.~eu-

lUWlL~eLt) I ()~ {~I~eo' II «D"WI. (!r\.<.a...) ~ ~ ~« ~ ll~ 4AN1. ¢~~ ..\.0. ~. t:lM 'fl~' It a t. e... s . c. ;;. c . ~ 'fti-. . a...... s. aLA-. II S-r. I) I ~W\~U,d( 1\ v- .

. : II! e. Ut.t<., ~VIo1. ~ eJa..l<" . .

_ V!. ~<Jct.. • II:: It SlY>. (~:..!!-~J~ . .t~ 1+ U :: K) ~ h~ ({~ ut!.. '\~v<.; e.",;J- 'd' ~~

n.1A~ ).

emU:: 1~~ e m a.: [A~.) ~~.q> C y1·~P.~e1f:.«fNt. 10al II::) 1 7Jcu; __0.~~ (~~~) I ()~ _~It~~ ~ r~~e.e<M. U sc.r---. 0' X~e..e:.elt'-(_ II '\f". II \I~ ~ I :i.Wltern..<- II

1...;, ~ v.4. ';)~ .t' At.

VII:: '~~ew v II:: "...,. r~ i t~. ~ (, II ...¥4~" i (i:~~ ) i~e~d , -;_-v ~ ~~ f 0'UJt ~~:.J)

U ;_tM r~ i 4<0. r~~ i 'r~vvo.RX. (h) II /l.f.. &;_(- lAM.. l""-. fk 'r . 'V"". 'r~~ r"-X.

-1 ~ O'e' \"'" ~('(rYl I ik ~ alL...... ~ I !k. f) crv1 ~ ~ I 8<. cl. aA..v.. t1(t.d ~.._ v-<L J :> ..... c.A.v.M qJ.C(f'Y\"l,,'.J..L (l se, ~vI- aM ~.~ • ~<I. f' ~ t'~ow-k 8( '1M I g.., ~oU. 1 J6... II

f .. ~, I, r~ 'IIi' t:tMA1TUX.. (~ tu. ~~)/, . .f()._ r' 'O.r...A-.,...,_ ~t ~ IMM~ €Ar ii e'~. ~k at.c""'"1'a.'6~ ~('_ tcn.J1 "r~". (s.. K~I<:a_ te~~e~ {.....d.l BiS\{e<..; ~~ 01.Ut t-~~e;;, i e~<7\.<- .~ ;1L~e~;) 1~ ~ I. k. \"~ 'i)' <1:NL<. O'WL r 0't0lJl_ 'S. i J1.. 'i) i..t [ 'V'-' J eJL. ...,_" ",,;iw-o. 'r- iLt d I' aM't.tnV'(. i 'l.1.A e-,..A V>'L?" ,;)'..i.L_ i dia. ~ 'i)',::vIM."""""_ to'U.h. ~ U(. a..1-lhi. etI\M.~ a .. 18 ~ flit. ~i..t '1,.... Jk "I",'W'

ra.-. ~~ »._ e....: i .e1t. Wte"..;t i J.L.. e",1- tv: Q,MA(n..<II.eu.u a._ eu;_ )) ij f.·'d' "~IM.

1;,;. ~e..' 'a c.vv.k t>t1tl-1A -1 a. t e.,.. U,R_ (_ ~ iiti, 'U d..u.J..f <> ~ ~ dIM S..... ~ it, 'f-V'1~ I

~~~c; I ~~, IlJ\.M,<.W 1 ')N\O'>'I.tlV!..C4, .o~e.., e.t:.) II " fe.uk <MI'~ ~(1'I..<.L S"'1'.

~ '1" DOl to'UA S-Q.x..." a:cy.. ~\- (~;t.:~, gc'''r'''-~~ ~~"tt.i. ~G.'AAM- 'j)~ t«.

re.nc.A.A- ~AX'~- Ii ~a. crv,';);r,- ) "'~ i' IAMJI. 110<.0.. .... ~ ~~lA.R.. , 'D. UL i.>

u U

~ ~~ $1." t.;, fAA. ilev....A ~' Aix J I'V\W ~ ()~ e: At- 1\ sr ; :3 ~ ~ II te[?,_~ II

'\T. 3-1 'ri ,~e.v..~(!..c lTc<, I) .

_~e_.~ew V\I::G.l Vlt. rt;~. I'SO "S¢..l{Af.1'\." i U'i.<;'~~~J I ~eM-t~~, !» ~e~~()1 c>uJt_ lA-u..~~';)J \\ {~ ..u t-~~; {~ t~~ ~ o: t , ~ f,e.a c. ~ r-lllM' _~We~ V 1\ :: "hi. f. s i l"'1" ~ 20 "\<~e..v.-" ; Ci-~aeeu I qu.I(_ i.~~) II ~~ e.....t-. 'r~~ ; ..u .,..~ ~a1,.-; y.~'jM.Vl e......t-. (_ ... ) It "'- t. ~ S.<:.;; c. ~ r"':-- . - s~~e~ VII ::0 va: {. 1.7; ("'d" ~ ~ 0 "r~i~c._"i UsA ~ r~<> I fhV(_ iA~~~~) I (~ e.._.,J,.. ~ .,...~~; ~ ~ e..t::tir. r~'\-VI..I!.K- U ()._ r. e.., L~, A c· v"- e ..... {, I.

_ ~I:S:~C> V It :: Svoo. i'1 v, ~; cp (yJl._J.~J~<>t.Ao'\_ I V II .: ), d~ _1~~a.dfM._ ,

{~- ~'~tu>. r~~ i fa.U- ~ r~ r~~.J(; {r.i...t ~~ r~ (VI) i t'a.-o.~~ Jt o._ ~. t.., s. (" Ii. (_. ~ ~,

_CiA~~ VII:: G Sl"nolW. (.1 i q:> (r.l!, Ue.!'SetD-Mot I VII:: 0 J' ';)a..;- ~e~~tdehL Ho.:t de.. {a..UuL 4.Iz. 'r~u.>c. ; f~- 'f)~ {~ r~ ~ "'- r. eo.. s , <:. Ii e- f)(_ ec< {.!. _~'I'V\.;_~~el1.d VII::::t Sm. nl~'e.'. ~; cp (vl· ~~~~C>"-'vt IVII ~:.1 ;f'. t~~~~ea1- +11 ::] + i rt'·~~~ea()~ \ V II::] + ) I v~ h\~~eaOeM.-,?~ tY>1.~~e~C)~ ~ {(Moo - t..;., ~'&% ~ dQMA So- re,y..UJl_ 111M, DaM,4 e·:4.:... ; f4< vA· ~CV\M e'~.

- ~YM.I~~ .VII::] s ..... ,., ,';)',/.~.:w...; Cf (~. ~e~~P<iD V II:: J irs. C~\'>'Vl'9'Ol.J+U::l+ i rr·1~~eCl.'J YII::J+), vcvr \J1'IAR.~ea~ J 'VGt1 tw..e-I~ea.."c) Iw.,g·4'. &. \"'" II 1M. 'Ut'INUI e' Xv.. ; ~ ~. tl~ (I_' At.

't II:: ~eil!~~ek CT';'. ,) :'1l', II:: ve.., ~Vm i ~. It b "fe.tu_KKc.k (T.,_ .1) ": ~~~~~ f ~e.~t&._'tI'ieA:-} ~tl i~~~- I ~ i.~~~~ek) \\ Sw'six.. ~ 1r-""~- GAl'« e,..~-M ~- e~c.t.v.. ~f&.t- ~ [SIlM-f {~ d( 1 ..... 0"IAW<Jl. e,J- St:IM.-. {cW...t s.i't<(.L.vrC!~ _..£_)

U ~ o...v.nX. r en.«. S vf lAM a..vt, D1A. (.(M.<' rf • f ~- ~ ~tTWI. "l..o. 1 . ~ ~. ~ r 1 ""'" a..... I (7't.<. ~ &. ij -u D';Jr il., AM. 'fjM' Sa.1-S' ,~e...vt' k~e.,.k a...o-<.<- &, ~ k {;'..!u....J:-

~ t~- ~ , c DY>' • ra:.x e,., ~ e...... j ..... a....J- (l..v<'_ ~ r' (J\A e-..:t... ' e.u.)O I U-. f.......t

f,._, J...'~f ()~ e.._,.,'lv..-1 ~ I'" ...... ,..x~ I eo... tnok &, Ju~ e...... So..<S;~S~ 4.

~I~~t; s, I'h ~c. ~~~ j~ i Set ~ &<. ~, S....,,_..t,_k »s e--fa",;:t; 1"":

\~ fk ~ 11 v , J::II eJ~~ . .

_~~~~~et (T~. \) +~ II::J 'nl. {.~ ; ,~, c.. b I, f-LI<LK~('r .. , I) '; ('---~~~"'t.J

1J3. le-M.t~J1~1~-/ ~ Z,IMJ:;'e.ee'i~_oX I OV<X. ~~~~!()et-)~.u 4,uS;"" ~'". f'(,<M_ -f_'~ k4~e-yv4.- .::t.ve.C &.. 'J~ ek e~et..v. auMi.r".-t ~ II (,,~, I, SIL ~>o.R ~ ~~ tIM.< a:,v<.<.- .e'~ (~4.MU- 'i'""~ t)<L ~c.. ('wo.. ~r~ )(~S"1·.;ra-.J- s..,

~.) If. ,

'_:1q~.&~~a- (To. .7) +'g'(I:: + -eo , {.IG::.; ,~,1'5'.4 '11Hx€~~ik: (To.:7 f'; ( J.t~~~~ I q,.vt tr~~ ~~) ~ 1a.{S0c. RaJ,.. ~~,.A- ~c. &, ()c...J:, ('..-1- e~~ ~~t~ ~.,

_1tIM.~~~~ (T".7) -1-)1'11:::1+ W.(. f.~.l("i (.~. ~;f4 Iltt(x~~~~t {Ta.1)"j U~l~e.££!i~~t- , (JOU!_ ~re-) .•. J~Jle'6~::k) 111(. 4al'tVt. !....t-. ~'c. ~(t.4M e'~ b::; c:. ~~ tl,v« e.., 'Je.v.. 1:.1 e-1- P t..t...v. GlL< H'" r;.r- [I a.t• &, s , c. de. ';k e:,. {..t.

- :i~~~~ ~ 011:: S¥I1. wv, 'f'lM.t i CP (yl.i~~ra-N'~ 1+'8' U ::) ,';)tv!~~~I . ..l:fWI.. \\ 1.uk ~~ t(L(~V<. ~u.-l~lM.e,.yvI- avec. e.., 'P~U if Vt. ~ctch..vt au.M~t-;.(- ~ ~

_ ;i~ ~Q_~~~~ 311 1f:::J s .... 111/, .f. .l i cr (y1. t"...,_~J~'J~~te-vt... \~ 11 'I :: J) r 'Jou;. e ...... " -z: ~~~'l~t~ II {~ dlL ~ ~o ..... ~&<.. 'Lie . .f'u... .f'~ ~~- 0--v«!.C. &. de...M ek j)e_ {~tkv.. ~t;t- ~ II a. r. & ~.( . .;: c..?~ fk f·~.

~t~~Je~~cJ:- +l' tf:~+ sf. cp ( v1.1.'~~~~l~ I+~":: +) Idcq.~~e.~~~1~ ~ rn"1"~ ~C(/)-1.~u. (~O)'t1M t:.,.;~ ros~ivt. tho< t~- ;"'"""iIe'u...-A I GU"":t..~ ... ~~ &.'e.v...v.'ow-u.) II \~. es: r , r i«. c 1fVl.1""":ti' (t> W. ~ (' U\< 'Y''''''') I, i 'i). (Q. s , Sl'''\'"; ~

~~ t"'-'i. "~ s~~- ~u ~~~" 11 ';l • .fv.. g. "v..c~Jt.ultR:·, oJ ;,~ S#OtMk i) ..... ~"'j)~".) ~~ S't"'. de: t~~e.;~r~_ !\ 'V. e.. L "t"-uyo.n w.c~1.lt'<'.·'1

'<l.:{r ~ j)f. t::;_ f. e.e~ il~ u ~ ~ i a...... t.f.. (",-it.. I 1e.. ti.. I t1<.'1"-..-1 I 0-.... r OJL~C!. ~'ctM-u) II

9"": s(·~~~ (,4.oV...I" ~e'~~ ra..ve. €N' ",J-C!. 0'1.<. eM. ~.........eL<l \1 V'. 30 ~ I t~ .

. :" :: e~&.t< .~,,:: *- va , y->t~ i (~. ~ b I, e~e-......'; i l1~e£!< ) i.~e~k /~;) i'5&1< I

~ .: ~ e~ I-( J 11 edvr. \\ a. 0-<.< 1t < e..., s, ~'J «A. e. t" ~cr-n. f ~ uJj_ 'I U ~ s.. o.Ax. 'I II 'r' (;)<r. II ~ C 4L- v~ .) ~) (e... ~'i' efCtM% ~ to I !MA ~ I ~ .J." ~........;t tTM ()e~<lC!.

~¢." I)'l~ J("') II . .Dc:lM'I us.:} 'N. ~'~. ~c;...L ~11M-t a., ~~do" wt"tMcr-,....nve.4

D'U. ~t~vU. C rl<. ~a. fLl:<:~k'.U>? %\.0.. tz.~~k -t:!i~ ~K ~ l'\A.Co<. ~et~.

crv.J1;. ~I~? ~ c'.~~k A.4.C!..~?')IIo\a.. ~&1<.2M. (-e>1.~~ 'V\.2.K? e1~~ ~~;

_g_~?~~,,-""- '/. qf"'"' &of - to... oJ1i. ? ~ e.,t cJ1:.e_ ~o.. ~ ? ~. s....,r a.£U" t., J...o:""" ? '1t'~ ~t oJJ.: A.? ~ s~ ~ th ~<1Jll)~? (t~ VM - t:..? ("~vo. 1-<1 {. ? C~~ ~- t;, Xv-U.<\ ? UM.. .... e.....,(- va. &. \M.~- A.? C(l'\.1.<. __ ~ ~-

t., ~ w WA ? ) ,_ & ~ ~e......I- ( ;l 'O'! I ~ a if"-IL&. eu..... i ~va ~ ) i '.L 'kM.ve...1-

"p~(.Q.4 (~ w. vu-wt ~..... 'n" tJ J.) . Da..w, (' t.)C. ~.,.l a t>evvI- I /fY., ~- ~ _!-\;S &. K

tW r'u.-k GU.<. t'...... ~ ~ ~11u. a..... ~";' sv[ i ~ te.."...., 4!01." e. ~ ; e,., t

t 6-< ......... u.Jt.14 1\ uw4- CtI'\J,.,H \'e-!. ; f... ~Il. H,/ G-1 t- ~ t<.A. r e. '\'V' t~ ij J 11' e--t' 's t. Jr<4

,u I '

~ .IoI<Qte () """'l~"e. e..v.. t~., Q<!. ~ or a'I-<',~ ~~~ ~(.~,,~ 'ICI •• /I?JL ",

'P61.<A ~'c)u. e 't';;~ p... "WVt.. " J e,., \(&~ '4. . 1-IZ ~- ~tJ,. 'V .... ~ e.~

I, f~ I, 1\ rw LU.

_. - ~.;. e£e K -: II :: '\' '" . f. -t i (""i' ~ ~ 0 'I K~h!!Nt. '1 i (i_~ K I rnAJt i 1~e.e1J<) ij uu.'vo. e",J,.., II a. dUM. &.. s, ~M. ~k t" ~ .

-. _~~c.J.Ct k ,~ \I :: Sm. ,"V, ~ i cP C r9 .j~e.e~~ I': R :: ') I 'd~ ~~ ~ ~ ia.a-

104,

';) ... ~ ; uu'allun ~ 0. a..us~<' f.,_, S. ~M, -r y->trM., "(a'.): ()/~IM:: -s: I,e,l- (, f...;.,t- ';). ~I!..

~a.~eou-K "If',', 1: ..... vvv, t'"l.~i ~ (v-9._~~e~~ \,:11:',) lu~_j.~eI7'A-K (~I~eOt.<.k)f

'O~ ~~e~~ It ~'£'1' ~ r'" ,

_o.~~t~eC(_k. ':\I:~J s ...... 'fI;~N.. ~ i (s,s,~,) ~ c.x1~te.ux. \I'V--t -« a;..r ~ ~~ 'Dl&< 1\"" n~ la£1Cll.,

_ta.\~&k ·:11::+ s(.cr (~.1L~~eP2~\{ ':11::+) I?~ t~~&K (t~I~~KJ, ';lcq !~dQ~_K \I (~ Uh l' VI4) ( ...... ..JJ..:t""'",)e. (Do. ~,)) 1\ ~ -k au- ttl4 " ~ ~

"';l""",. 0 ..... ~ "".,) _c:t.M ~J~ o'~ f~ ~(. ~.

t~)'VlL,,!:eUlA_ k .: II : : J + sf. cr (~, 1I'WJ.I. ~e ~ IZ -: II : : J + ) , '() rur i: WJ<.~ ecik II

Otl.,J-Vo.It.t.. L itM vuU) It ~ ()i)" ~(. ~n: &, ~w, 0..1e4 I ~W\A e.,~;,.c , ~""'-d~ / """':"",,o.LUp, eN. u....£a.h .... ,u" ~t:I.-No:"""""'_;_e.., II r' c,oet. ff~.....M ;h, 'o-u..-t<!.-l .f.a., t>t.IaJ"(.Ur.L;t

L~~ \k.. rcn-v. &, ~~ uJM J ",

- iirNL-~eo«-K -: I! :::1 CAU<.) s~ ~ Cf C y1. ~~e_~K -: II :::1 J ,'i)~ ~~e~K U e<,~

It "\l"".. 0 ~ a..~ax \I -Gti, (r-W- '1M. 'VGI.¥--I t' it ~ ,

II:: \I:: ~~~~~t: '$11: ~ \I:: $WO. cr ( rJ. '.i~~~ 1;~,~etl:-eM... 1+": :U',: i \.L t~~pl~~e.;x

+ II: : If : : + i rt' .11~d ~ ~ et (t'Vl_ I + II .: n :: + ) I 'il~ _ ~e1 !~~e~l::CYt. 1 () ~ __!':S-~~';_et~ \\

t.1~~ ~ ct.a.x.ty- ~~ e-!- fo-v.M II $"F'~' ~~~~ ,De.. ()~~~~()~ ,

';)' v eY. ~ eA- v' -e...c.i IG .

~~- - .. -

n u :: i~ecJ.. 1111 :: "* 'VYI. ~ i c~ .7 b "c:Ua.Ql.L" ; ( ~e1~ , ~e£~ I ~';) "(..~eo1l

~ ~JlJl ) II ~ ~·r.iti. .

_se..~&1 11lI::Q "o.,f'}c~, 1'SO "SelUl'A-\.'I i(L!;~~':';~, leM~~eJ, ~ L\e~eaJl, 1M.<.>!.. ~-u..!<;-eJ ) \I ~JtR. t.'ci~ ~ r' ~J(I'. 'I ;)i&cv...v. ~c.:.u.." n p' eJ(t. " ;)~ {o, ~ai' l)1) ".

_U \{e~ II":: -\- Y'n. f. {~ ; (~. ~ G 0 II I:-~ ~~~ "; (itt ~e~ ,0"0.<X (.tl.~~e,J) n ~ t~: e.:~ti.

_ s~J~e~ nil:: tV Vc<. {.1.7; c~, '- ~ 0 "~~;it'..."i U1d.~e~ ,o-v.n.. tAe~e;J) l ~

~tJ,., • {<c~(Jz.. ~ t\ , .. , e.... s . e . .;. c , D.... eO. f I. ,

_t,_~ !~e €e. et- IfI \I :: + s ~. VIV. y-ni-t i (~. ~ ~'~!1..~~ I \I II :: + ) I fa.:l" () I ~ (;,,_ e"c.~fi. -~~l5e.el RII::@ s~.'VIV,{.\; cp (~.lAe.~~t~ 1\\U::0y,'VCV;_§_I'.~~tfu... II {.:u:.t" '.1e- u....:A)'UI.. i.:.:1 tL \I t\ t, ~ So c. ;;. c , ~ ~"'- (. I.

-ISe1te. 1\ If:: ~t><, [s .s . y--2.) ij ~' 1\ ~ L<A,

GII::~~ 011:: -*- Vo.'~i ~'4q 'f~"i U~~~) ~1'.~J~teR~, ~() ~JL~~~ I ~ i~~~ J ~ t'~ fl a.. a«Ml &, s , t'aA', £.1- ~, II ~ r~ II

e.k "t4. t'tl't'-"- " ~ p....,;- ~ .... ~ ~UU.A. f<1' t... r- v- r~) lh.<.. es: 4f" U">'\ »(1"><.MR. e....

t' o.lt~ . P ev..k a. v-r.rV... t 6"VJl. 'u' ~ . »v:.. €..... r- 'tfA-"- t.' trvo.. \" 01. s. I u.. g u-n.K "" ~ L~ t_

ro1t.~ ) ov.. eJI.. '\.M' lTV! ~(1V1.M..('.. ~'r~....J-. ~c: U1. ()~- I1YI ~t1")-\MJl. ~ t'...d~

t>U «.. '\1-'" C">-\. 'i)~ eM. t'~'\NU'......k ~.,..,.x >d~. Dv.: J fa.. rvv.. , ~ t'"",,- ttlUt 40.....

~ I'-M dM. If r- r)(t. If s' a.l~ ttVt.. [2e.} (n) i €A<. ~.:"w... [~J (,,) i ~ 'iJ".f_i.....;_ [v~] (I<-\) i ~ S~ k S~ (_ VI) '1 , Ca. 'i)~ '""'- ~/a~'tt<-<'.tk. I u. ~~~ r 0'"0<.

.. e...... {~..;j-, u. '()~ ()"V\ eAr v:.e;_......;_ e-,r A e/~, eX a((~tI.~ ';)(_ ~ ( e.O )

" ;/ 0 n (" tL

" £IN't'('_ • r e..u. U4. '<)(;1M.4 UA S. u r' tlCt. 11« l'~ Su-l_ ~ f1< Soc. 'y'Jl~

'1M ~ J [)(." [~ ~ I IJVIo'\ t:W\) l-V>-<R. .J.. ~ suwf- d~ r P4 Vq I """ (t...... 1"'eM ~ S"': •..... 'i.....-. liHt

"""t,e£.. c.I... ;.. ~ ~ ~ ()..:.,r ,;;' fA C qw... "" S~ aM (Q_ fk u.L.J - u !1\.(. ,;-_ ~ d'-'l-

~ u_ JJ ("._J- J ", A ~G'Wt 't.e'~. d~. 4o-\..t .€J~1'1: JM, «M. ~ui, ~f D~ a M. roW- e.... . ~~ tiJk_ 0'lA. riP1t d., ;; ul.._; ovu',~ L' 9iJ"", StM' (JL '"{~ e. !~. ~ s: ai.w. "If'-"<' eu.' .~o1r r 11IU-. k t'~ ~ Q_ qrJ e: e_., f: ~ \\ { .. ~. ~ ~ ~ 'I 'f~ ;:;. e 1 .va.' S!lIM. I" M t- ~, .,j.J. £). e..to v I 'I al1vc. ~ ~eU. (o..P.1vr..

{Mu. t: ~V'I1U(tL~"~ ~.,..twullt4)" \I ~~ ~~ j v, : ~~'>_ II ~. t. 1.

I '- v (.all n'

.., r~ouc." ~ ~t-}"\"'" u ~~ J ~ e...-t M. O~ .f.' AUt.. d- e_' Ai). J 1M.aM t..w

~ 'ilw.<4 .e I A ~, 1\ 'J~ tfw. () I ~~ 1/ ~ryx. (u'r<L>.Vt 1 ~ r"'1ev.-k f ~ 'il~0'Y-

'h\ ... ~Ul' u.,_) [t.tM """, 1AM.A...,t I vvU, , rlluA, ~~ jeD. ~ p<~t-~ 1 ; 'r~ ["" 'l..f.' r t>J'I.tLt .. .,...., '0' W>1 ~1"\'WlM..(l.,¥- l1A al/lj ~ ) U en. tTu ~ S IfYWH-U.. InA. tJ1... au.-tJ1.

.,f., J ['; ~'UM] (~~ IM'I "-"") ~ J... ~ / y-v>-&uA, ~~ I ~ 1'n-ks .... y.n.. '" ~~ti') I, [ e.... k:t1- Ak. 'UM.";)e-k e.at-. ~'l:i)~ ~ ... '/ r~" rt:Vt. e.~ I/~",_"-,v,,."_,

,_A- u1t.. v' If ~ r~ " ~DJl. ~~ "'u!.~ " ~ ~ L<.-\.

- hU.~e1fu Q II:: J v a , -f. ~ i (~. 4~ "&IU..4&KM I, i U"" ~~ , le,,,,S..~~ I

~d tfr,.._~ e.e&, ou.n. w.,_t< ~ ~ \\ 4>. t ~ ou'.:. .t r IAN> ii e '~ (<2 c1- J ; 4< reo 1V'-

'l.o!~. ~' (Nv1 f'cwk (\'» ~ ki~ 1Lo ~~ (Wv\~ rOlh e. tw~ 0"-

(o.Lr) ; Jl.P.'~ ~ c:~ ~ ~~ faA & t~- 7>L U. q,.....: ~t-- (){;.. LV.) \\ s, ).,:.1- saJ.- 'ik ~ to. ~ ~ do-\lHM..1- {'""",-" ;;_ ,e'a...:;L...L I so-tr ~ l r. o~ t~ ~- 'du\..K ~ e (0........w...J ... o-\A-),._ ~ ,e vA4 \~. ~ ~ ~ I ~ fA. v."rt;;

qjU>-<.'t1.<.M II!i tInA.-? CLLI-¥' ~ k r~ ru.',. 6"l.L IUI'¥~ ~ c~ ~ ow. ~ avo..k ~ nA S ~ tL I ~ '1,r'" IU S V\AA- ~ et-., s ~ e.t. J ~-;;, t' rJ.rf, if IH c.""",,, ::.

= r(i,~ q~ 2.. (ev J II a..v-ec. 'I ~ r. ext, " B'I'\ (~ Ttl'.:. e' 1M.-- t\.1rt.c. {' ~

l (,_ £ ~, e' ~ '""'t' ~ r ' ()'1.l. Wv1. o?,.M.. ~ {',;v. {, • ...; S$ ~ a..v-e c. """'"'- \'" \AM. Q/n I (Tl.(,

~ ct .)( .. ) I,.

_'WU'-~&Rcx4 GII:::J V~. f. ~; (~. A <. "&'kM(1 ~ ~ i (i"",,-~elQe<A I t~~ei£M,I ~i) ';__~e1£eW ( (iWt. ~~eeiaA) II ~. s. 4. e, p.

_t~~de~ 011:; + VA· f. 7;~. 2~ 0 'fr~~~ h_" ~ (it-~~eiQ~ I owe. (tq.~~) \\ ~~ {cJr. I( £.l tW..H~ &., s . rM. q.\- r-ncr... It ~ r , tl .L c.;;' (. ~ )'V2.:....

_~t~l~dQ~ 0~::J+ 'VIA. f.~.l~i c~. 24.(, f'ltt')eI<K~";C~~w .. ~~~, ~ f.t~~L.I ) l,u_ r~ ~,J,_. ou..'c. t'""" a f ~ (o.J-) ; -v.. 'r~ t.."L. 'W'.:.

e'v.M e' aMJ, ... (l'l); JU.'~ e..at-. AM l:~ ~ tNt t. r~"\"£<A,k

'de!.. L ",cJ-) ; ~I~ e-t4, ~J c~ e-v.A~ 'ro.1\. €v. ra.«.~- ik: ce -v....:

~I- ~ (n] ~ D..t. &,.LC, s cork eO. {.~. "

_~lM1.~e..U~ 811:::1+ VtA. f.~, I'!, ; <4' ~4 b 'I~Dd{l(~ "; (~11:~\~e-eP~ I ~ ir-~.~e££tv.1 ) ~ ",... s . 4' "" rn .

- :i~~ CD \I .: g~, ~V. 'f'''''''' i Cf (1..2·_il~&S(!M. ,6>":',), ';)<0 ~&~~ ~ {a.:.-t

'de.. ~~ \1 0\ GM.$(; ~ r , ~M. v,' ")"'tITYl. '/ ftUJ <>'~fM_ ro..p 11 .. .1" " {.w- 1k Sf;! "'~" I! a t. &'Lt,,;c,:9u~.

_'h'>L'~eQ2aA 011::J s~. 10"· 'f"tw. i (0'.~~e1£~5tM. 10n::3) 11 ..... ·s."\. e '1'" II

e;x ~ ~~:.."....__ ~ <..o-"o.M.~~ •

- ~l'l'\-I~& @b::"] SI'>l. "V. t·:!, Cf (yJ. ~~e.l!£t.&~ IGII .: J) ,d~ ~w..~e....._

~ i ~ ~L M.. t~.GX ru.'c.~' I.'M. a. t ~ i {all- lk.. 1.L t~ u'L. e'tAM. (' ~ i {M \h IliF 414 e~1 ~~ r(Vt -t.. r~ f)~ i {."..;.r 1k f\.I~ ..v-. tQ"n;\..tt"et f!MA~ ra.x. ez_ tc:U..t.~- e-. c:.Il ~ e.-,I- »C. ij a. ~. &, ~,c. ;;: c. ~ e .....

{.~,

~~~'YI-\~e1Pa4 011:::1 s~. "'V'{'~icr (.,J., v......l:SdQ~AeNL '011::J)/';)~ ~"'-t;:;.e1i~s~

U""', s., .. ~ pt,

_~ea.4 Gil:: 1"' t, ~ C'4!- ~ (~'~t- J..qU f..t.r..u.; r:_' e.,t .. J..o-u t~~ i c'e...t~c.u'xL ~ i e.' eJ- a{f~ ~f.,.,._()<M / ~~ ~'c1 i)fe ) ,

::J::~~,i"",",: }J:: Sm.<PCy-9.j.~~~.u ;:':1:: i(s.k~~U;- +:l::+;f\ •. 1L~al

5-::1 ! : + ) I ()~ ~, oc:VF ___i.~~_A<' l c!...k tIL.M.f k e;~ ~ Q.,_ ~ ;;_

f~ 'f~ ~ v , V~ 1iQ~ •

V:I::~~WLW V:I:: -* vYI'~i 4,!br/~~'/iC~\.<;~.1ilS~d J i;J C:~w<JL'C>, cn.<X- L..~\M.~J II ~-\JL 'Y'~ l;. n.e.u;j '1,'~riL €.10~~" "~ 'Y'~u,. t; DW-. J 'I i 1'J.. 1~r{tR.""';_ "~~~ (.; ~ uu.'a:t....u.l /, ) ~ "~Ir I

s'i"'" () I ~ eX ik ~~ qr~ ~ .. ~ s~~(".......k ;/~~ ?~""lA 'D,'t.<.-.}"i tw.. OJ ~~ qr ~ ;,t, ,...A- w... ,,"-..:Gu.!; t.¥4 \\ y.u... tv.) •

-~~ VJ:: V'n. {:)i,4' ~~o ~K~~tM-" i (i:~~, (rWf.. i.~~) \\ ~'I.L 't"-.;:(L.4 W.

_._a.~~ V:::I:: 3vK. ,.01. 'P';""'" ; C{'. C ~._i ~!WK~&.A IV:]::) I 'C)a_.; _ ~eM..a.:()eM.. \\ {a.J- OL ~'li. ?~U<I •

_~~lN\tM.tf)e.I~ +V'l:: sf. erR. ~~.~~()~ I+V:l::) II o.c:t:CT"\'L ~t. 'f'~w c~

a. ]),' (!AA ) , .

_d.~a1"'l:i)0'0.(. - edl. ... l: JlUV:l::1I C'no .s: ~:IfauC(M.d~ a. ']):ItLL") Il?~ so.:e.r-.A~~ ;_ 1),'et.<_ II {~J... tVt~.

_ e1~~'irJl..<. : V:J:: II s .... C ~ ·A~~d·~1:e-. I+V:t::") \\ "fa.(;~a.. II C 1 ~ ~ s, h'a-'t"""" J .

3>J:: il<~.:u: 1\1'.:J:: ~~?~ .

.J :: J ::_y~~~e~ ~ : ::l ::+ s(. cp c.-'. "t:.~~~~LM.. I:I:::I::+), vtq

! ~ ~ ~e-w.. ~ II 'l'I0Y0. -;)' IWLO. 'OQA.<A..e. O( .w_~ 1 t... 'k.~~1 .. ~.",J:;. ~ Mk ~d:lr><O:. '" ro..~ ~ SO'\,IA l.""ttt.U(.GW')e / ~ J..~ k ~ '..tl~ 9.., ~ i JL.. o~ SO'>-1. 1-t.qy,.. tll.<.1<' SV>4A 1utrWl~ r t' o.ct~~~ U S'fH.k t~£.J(.~~t \\ ~~~w_ dt. Wi~'U:' J ~I"n1V' w.u- (.W.tu. 'i>aM4L ~ ~ •

-~~!f~ J:::I:: $...." cr (,.t·i~~!>-~ ':I':::l:;;f~· ~~~ "':.1::.1::+; fr·i:.~~I~~W\.. J:l:::l::~),'()~_~~~ ,~~_!~.:tMA~~""'~ [I .~\.01NI vvYt. ,k 'ih: >U.s ~ ~ &. k.J - A k. ..u ~ ~. T IT'UJ1: &-..'$ '1 ')".l>t ~ A>l.o1.M ,

II ::J .: e.-~~ II ::] ;: *- v a , tn-.M.., ; ,~, .l b \dweM.. II; U: ~,..:a 1 1~'\N\~ I ~"i) i..~ ,

01.N'<.. L ~~ ) \\ ')v..1A.M.t...<. ~'....-... ~ t'1.£I(.. Ik !~& t. ~ e!1IJt.¥} (~ IMo<L r"..,.k.

'dt. ~~~ ;.. [eo.. et.CU1.'Y- d r tNV\ 11M. 'd._ ~ ] ) Il a. a......S1~ .&., s , 'fC&A. et Ffrn.. "~

~ "<J' ~ I':""[)~ 'tlo.. ~o..l£! " if fI ~ Y;'L~ IJ' wv....o.. (cfI1le_ ~k S~~ "I! a. q:L

J"te_'~. '<) lx. . t._ c.k. ~ . .f: 'wv,. () ~ .,..._ ~ f", ~ 1'" 7>' ~ c tY'Ilk Ik r ~.I<I.1i'

~ ~ (.1U.<. '()cJ". II ~ s . 'p ...... e-I- y.x ...... ) ~ ~ rOW!- 11'1. { ... ~

IhA. ~ {"",,,-, ;)...... r,~ II 'lr. e< _ I)e..-\4.V\oOA <i J ~ eM. ~ r~l st.. f C<. ~ k... ~fl.t.' ; uJjt_ _ d. ~ "- ~ a. eo.. c.t.r:lJ'I"}L (k ",' ~.,U'ita. ~ 0v"I"- • ik .. e..~ 'r~ t. (!~.Ilo~ U ex._~ (_ ~ .~ ~i~~ ~ 1: ~aNH~

U"<'--tX. - ft.... I. 'Wl1.VIA~ -0' ~ ('0'1.';)._ ~Q_ s~e:k' .;- ,""u-.o. J..GIMA.O...t:V-<- _So: et.G<.JI:t:p- (.l..or.t.f....

u1ti.. c.,.-...k ~s~et.{ t..: (~ ~ ~a'Il)~ 9~ s~ ii. ~~ '~'P'- k 'IoU-n.....

J1.. ~ ON<..<. u. tt... c.,..~ e.;:).

_~~,...,,_J 1I J .: va , {. 1; c~ • .l'_ 0 "KasSeM.. "j (i~~ , O""uft-. C:~~J

1\ 'W\~ ~~. "j)' ~ C D'l.~e ~ S. ~ /;" \\ a. (l.u.4.-k &-. s, r!2.4, e.t" me">\. . .

_~~~..J II J~: t ...... rvv , r-n;"""'_; Cf (ri.~~t...b ,II J::) I ~~ '::~~~ \{..wt ";}.. ~ix. 0' IN'\.R.. t.()-'I.tl(. ~ s~.iti II 0. ~ It S, ~a...I, et 't"~, ,,{~ <l'~~""""': "0' ~ t.e>\.k &e.. s.~f:L' " ek " {~ Ut. ~ rnu...Wc ()' w.,.t_ eo"!1l~ fk s::"""J.L If,

-_~~~~ 11:::1:: 'SI'Yt, cp (yJ- ,j.~,.,.,_a ,I] ::). ~GVf ~I~",,~ ~ c~ ~ s~,

[i.. J,.CV{"Y- ] (f,y.. ""' ... ~ <tJt cI"v\ '\~ ) ( DlJi. • " ~~ ",

.,~~ f/) ~ s .. 'l ...... ~~~ II (.1t"I-<le.. trvo..t"'-AA..~ ~'"

:;0 ~ «M.L ~CVt?- C\f'-" _,... ~ &. 'Jo1 '0' UMo:\M., 'dt. ~ (t'tl SitM<k ~ I [,VIU.. t' 0.,';- ~~....,_ e.. ~.t --10"'1M e.... ~ ~ _ .J..tlit~ I raH~ o'~ rAAt" ~MV~ &,..l o~ _ J.."-"-'}M I eX '}1~ 4-v.x.. ~ c..c1..!)"lO(D<!o(cidotC(O(.) I SI2. ~- ~ ~~ ?>c.. ~ ,.."..~ I p.ni I e~/ t.t..~ I ~ &....

y-.l~, ~I'.<.-«., tJ\..< ~ l...Jnt""",,=\\'r' ell!',

I, /"...;t_ ('cr"L~ (e.,., '\N'~ <t9(~ 1JM ",' e..r ......: e~ I\U r ~ ) I, II sr : :111 ~ ~W1~.

_.~~~e£t ·11:1:: S~, (rJ. ~~faJ:e.-v.. 1+ II:!::) II cMk D<:. s~ ({TV.. ~ ec...~) (~ r~~~ euwo.~ ~Ct.v.';)'tivt:) 1\ ~ {....",. ~ ~o-vtevvl- ~4 _I~~ed.. i;L

~ ltv.. t ~ {.o\No Jo\ ~ qJ. c ..... 4. V-A... i 'l.r o"Wl 'J., f.M It\.-t.L 11 e....ok .(, (1\0. ~ i€.4<-'-ol ,

tJ. ~- ftl.!LoA. ~ IM.v! 1 ......... ~ e't"~, f.t. ~ rVJt €' a~ I »e. w.~

, .... ' ;..e. ~ ~cr.:~~_ -6LV't fll.LVt. \"'~ j 'J., ...,' ~ 1L<.'l}".eMo-c,......1i' j~ L '-"..:....,

J, .... 'i .!:lA4y~., ... ,:o~_ ~ »--".raL:.."",O,,1.o<.A, 'ile,. S",~t., ()'~ ~ 1,.;, e.0,

c-v. ~ ~ r........x II S~, 't)' eJ~[)~ ~ (I' J~Cl~ ,

:J:J: : ;l. ~~~ :J "] :: -*- s ..... , cr c yJ . .i-~/Y>W>'\:;_~ , .J :I : :) I ,,~ _ ~lw.,_"",~ '"

~~ \1 ~.ee.)C~u-... ~ ll<p' ,0/ ~'W\."''-~K~ \I 1,.i. ~ l/.A •

0:1:: ~~~M 0::1:: * S.."Cf (I'i~~~~ \0J ::) ,'<l~ ~~~~ II (~Wi. (t. ~ 1l~ A. r~ w..u._ t>'~t../ a.Y'cA ) II ~ f~~ dQ_ rAt. e'~a-v..A- ~4f'-"- rlT\.<4 'I)~ " ~an.t~ ") IT""'- &.. ~("H''1.....v<. ~G>.h'. rP.A.. &. ........ ok~_'!~

1/ ~!:-~ I, II t-v-< t<A,

_t~ 1;;~"-'1t- +0::1::+ !>~. ce (~.Q~IWww\~S~ '0::1::+), ~~ _i:.~~~,,~ U J~ t~ ~ eO<. nltc-ttL. cy...:. ~~ aM ~(_v( ('j)'~ t. c~.:J: {AAt ~ 'r~!'~ e)- ~..wU() It ~<V!M ~ ~orJ- D'? c~a:t:. 4r" f~ e., kti-AA.

e P~. . '. . I _ r _ 0 • 1-J''iI

Ootv-tc e.wt-1 ~UJ\...d , UJ.JJ.p - CA trvtJr 'Ouiv'- I e¥Lut CUA.JIIV, M\~ I (LLA._ I!~_'_'_ ~

t&.. 1l.Jc...-t~ i u. c..(M_~~ S I ~_ t~J~elM'»1..Mt- ,

#-:J::1.q~-lWlNwt~~ \#:I~:+ -* st.Cf (.,..o.S.S.), i)W!__t~~~~ n{~ ~

~,,,,,.J... 1U.'{) ..... ;)j, 'r0Jl. 'tuvJo. 'Y" I!.¥. W,,-"tt., '0<2. ~.t s: ~i~!i.o, <;; ~.'~

(ax, //~~~e1a_ ") (I ~ t:~~~~ 4fr .... k I'.UYWlu.« Cl~ f<.t_.t _ M.. i \'KW

eJ1u ~v.J- ~01AA. ~ (,(.'\,\ o.i.,:~ 'f) e, t..."I'C!. tJ- 'uVt.e. i ~ ';)r ~ '~ Sa..ve..J.-

~ c"'1 e, e, 1...' cNtM-V(. •

;> m I:: ~ e;,....~ l'T a. a) +;) ll\:: v o., 'fJ'i.-w! ; c~. oS 7 " ~~et- (1' .. ,:t);pU~t-.u.kt, ie~t,..,.e.c.~ I ~ L~~ 1~ t.~4'l«-~rkk) \\ /?a.t.:~ \l ryw.J- ~ ~<n,Vl- 1~, u", r. u... ~ ..... ""', II Sur" oC ~VUM-~chl- (_Ta-,~), dl'.. ~~~t- (T ... 2.) ek d~ ~l!..>C£.vLktru.k~ (Ta.!) J ek Jl-'~ vA. '1r' etMp.

_~~e~~(TA.~) -t~U\::::1 'V"Yl. {'~i c~, S7 ~k.oc~ (T"'·~);'pCVn...~fh\ .. =: e..o.M I ~~f~~keL.,t) ~t'l ~~~ke-kt I Ih<J(_ ~~~~) ~ -i'f'ret-=.

:0 t'i'Y\.V(.. IU'l'. ~' \AM ~ '~ •

_~'f;S.(W._~ct.~ (Ta ,'gj +!HI\ ~:+ va. f.1f,'_':; e~,"_;7 '(1tu~&;).k(To.. ~)"'; (~~~ ,UUJ<- ~te~~ke-k<nJ:J II tcy'-~~' {Jr .

. ~~~~~e-ttwt- (T~.~) +~1Il::1+ vw , f. "Ib'~i (tr\c~. ~57"t:~~~C1A·~ri U~~~~, crvu<- it-~t<;~~J,.~) Il s ' /'t"-.J.,_~ {..J,. tt.'c. e/~ {'~.

_a. 1:f€M-~etuu. : ~ OJ : ~ . '1."",. YIN. ~ i cP C y1._i ~tM- ~~te-...._ H:> Dl: :) I

dlV! ~1WL~e-e..c0l;Q-V\. II {cUA- 0' dr~t:1~'

_~'lM-I~~av.. : ~Dl:::1 s ...... tt\/.~.~; <f (yJ. ~~~~c.t.~te-v.._ H:l1l\:rl),

~~ ~yv.._~tM.~c.t.f1~_tf,M.. ij fa..:;~ !k SI",?.J1~ n.U. t' WV\ .f.1 ~ • _

_ ~~e"",..£_~C(.. ·~tIl:: s"". "."il/~,"t"-AAiCf (yJ.i.~~~.ahM .. I+~rq:: i ~s, t~~~g~c-t.co..t- + e or: + i (". 1: ~e,y.~ci..~~ 1+:> ff{:: +) I 'OC0 ~"'"~~te.,._ J d~_i~~e.tic.t_~~ 1\ ~?o.L:~ (_~. ("... cv...) '1,,,: o: etc.~.o'(>?a::t-d~' _~~~ctrt IT,,,.~) +!)tI{o:: VC<. ~ ic-i. li7 "~~..t (lDt.~ )"i P U\~J(.2.1.o<..~c.L..t "lQ.~~o;c.W, ~<> (~1UM..ke€...vt, O'\UI. ~~~(:<_c.L..t) 1 S"'r" ',)~ ~~~t lT~.!lJ.

_'M.L~'tJ2M.bc.L..t LTll.~J+~01o::J V'n.{,~;(~. '37/'~~ (T"",,2,) "j r (i-,.._~eM.e. ... ~, (~~~"J,.~e-k.t I ~() ~~~tm..~, O"LU<_ w....~~") ~ g"r'" I)~ ~~e-v..~~_ (ry". 2) .

_u~~~~~ (T<t.<6) +~lI\o::+ VIl. r Ib{~ i ,~. ~'S7 "l.t()~~ (Tt:l, &)"; UU:~ct~, ()-W(_ Lh, .. ~e-e..o-uk) \\ .Il"r" ~~ ~~~~J.~ (T".flJ . _1t'rVL~vt.e-vt ~d,~uk rr.. %j + ~ OJ 0:::] t y.,. {. ~ .Ib '-,; j f~ .ts 7 "~a~t;:.k (To. ~j"i (ilf~~~~rh.~ I ~ tt~~VUA-\&v.,..d...nJ:-)IIS't".;),1~~~~d..~ CTA.i). _a~'U.M.~~ou. :~nt0:: s ..... "'v.'r'~; q:' (~.JI.~'tL1A~&.~t~ H:J11l0~~Ji '0"'1 ;:~'UM..~ch-~te..n II s'r" v' ~~I!r>1..~et.r.ru •

_~~Q.>UN\_~d.uu : e Il\ 0::::1 SI"-1' .... v. {.~; C(' (yJ . .:.,...~~ ~ct~t~

I + e trt 0 ~ ::J J ' ~ ~ e.",,- ~ ~.n..e",J)·v~.<_et~te-.-t. \\ l't". ()' ~1M- ~~ (f1..<. •

~it;:I!JtQNL~c..f,._o. -e £II 0:: !.- ... »:«. y.7t;_'_; Cf ("R ·i~l'XMot&;_et.,U(>M..- 1+ e tq 0:: i

{c t~~Vt.eM.~c~ak + e Lq 0 :: + ; \'r .1...: 'S-E'.1t.IWL~~c.t..;Jt~.,- 1+ e D1 0::+ J ' 0o..!!

~~~ek~l:l!M.l ()~ ____!~VCt.N\.~~';_~ tt S't". "<11 ~ ~~~et.<>L .

~ 1S'-Vl..Vr1.- tv.... ft.e..t ('r a • ~ J + irq 0 :: v ... • )'" w.... i ~, -$ 7 "8.vt....._....._e.t Cr",. ~ Y'; p U~I{,e""tJ)-"'~l ie.t{.~1UW'-e,.".ru.c, ~<l t_~~~W I ~~kCuJ:l \\S't"'. D~

!~e,~.j~vu-~ (rD., i) , .

- ~~&vu. kt- (T tJ.. ~ ) +; rq 0: : J Yn. f,'_; c~. -s 7 '1 k/lUMo<.d; ("1'«.:t)'~; f (i--~'WV\kCu,I::, L~~k~, ~ ~'0I'M-tv....~b,l ~ ~&-"'~ J U S"r'-' 'i)~ ~~~e£u.(; (T ..... .t).

_l1:~~t.:u.k~ trA. 46) +uqo::+ v{(, rlf,(,-~;(~. !t~7/ILt()~~(Ta.,R)'(i (tU:~~'t.WI.~e..~ I ev-x ~l:e(~kt..ouk) II 2,\"", D~ 1tt~~c.t..,u- ('T .... i)'/, ~ 1t~~~~t.~ (T". 2)+Hl] D!: 1-+ Y'YI, f. ~ .I(,(,~i t~. ~:)7 'I U:a~~ IT,. .if i' l re/1Mj~~~~:v..t- I o-wt. j_~0.~~e.~) \1 x"'r"' o._ 1k..~~cJ..~ (T .... KJ.

_;;_~U11..~"Juu. : l rqo:: ~""" VlV, 'f><~ i Cf (yJ!'i~'UM..~e,_at.~ Hi 1110::) I d~

~l5-ou-~,J,.~t~ , ~~. 0' ~':S~~~C7U-

_~,...._~VU-Nt..~k ~ ~ cq 0:::::1 s ....... VI \I. f· ~i ce C~, ~':f.~~e.~A.J:-e..,.._

,+ ~ OJ 0 : :"J J ,";)ll1 ~~ ~e.;~,.<.l.~t~ \\ S"r" v' a. J'V\ IS t.-\< G ~ (1\-<'. .

_~~~~e..o.. '\lIjo:: s"". ~,~'.{. t"~ i Cf (~.i-~~Uk~tfNL HllI\ 0:: , IS . t;;_~ ~~e...e>. f;-' + i ~ 0.: : + i r \' . it ~ ex.e.v...t.~J,_~ ~"'L \+ HI{ 0 : : + ) , v cvr ~vt.lWt.~e..~t~ ( 1)0-1 _j::~~e..a.e,_t.tt",_ l s'r' 'b' ;t~€N<.~~ , _~~Ko-u-KeX IT .... ~) +.: :t:o:: .".~.)V>-i-. f [~, ~7 II ~~ (_T .... !t) "j P

U ~~ Ko. Kd- I i e '.~ ~ l<o..lUA-, ~IJ i I~ou" \_ K £h.<_ kt.1:", ........x.. t, ~1tL¥. t< e>..Kd:) \\ s tt'" ' k ~~~~t ('1'",,2).

_~~'U?N'-I-<'U1A.l<eJ- L T r. • ~) + .::~:o : : J Yn. r ~ i (~. 'f 7 r ~UWW\e,t (T a. , !l.)"; P l~I'I<.~~ka.Ke)- J -L~~ka..~-, :w ~~~KO"\.-(.I<d-/111.U{ t-...~KD..KJ-) II

S 1"'" ~. ''i'".~J~ """ e.v..... c-k.d- LTD. ~) . . .

_:1i~'U'ht.k~1<t;:.x Cf"",· '8) +.: :i:o:: + VII:, f. lb'~ i (_~. 't~7 'f1tI)~~ (T f(J";

U1t~1t.t.M.K~J(~ ,fTI,M.X Lbl..~~'U'A'\.kI1L<.K(1V<.t) n S,'Y'" Dc. U:~t..,_~~ (T If) ,

~ lA\"''-151V1..tM. .<~k~ LT A, ~) +.: :i: 0 : ~ 1 + VVI· f . .2. 1(;': i f~ • '}, -s 7 ,,{tv~~ CTc>. 'l)"; (if4,.~ex.tM.K~i<.~, "'-0\ tt-e-~~~\(~K~) 1\ s~.·o<t. li~~~~ l'I' .... i). _a_~~K~I(U>.<... :-::~:o:: Sm,h". -rn~;cp (,1. ~,(~~.X~K~~ I+'::~O::J/~~ 11;0v~!«.!:.._K~te,y,_ \I ~'t"'. "I)' ~~~~qV.. •

_~I).Vt.£M.l<~KO"U- : -: ',~."o::::I Sw. ~v. {. -l i cf c~· im,.._~~K~k~4.... H": to::'J ) ,'Jrv;: e, ..... J~~K~I(_c;...t~ II S'r" '()' ~wd~e,."J~ctOl.L.

_~ ~~~I(a ka.. •. : :!.'O:: s"". ",. I)'';. t"v.... ; cr ( y-i. ~ ~V\RM_k ~ I< ~ r __

t;;. ~ v. .. £,v .. .Kd..Ko..t- + <!: 0 :: + ; ~ \" . ~ ~€Jle.v<. Ka: \(~ ft.v.. ,t-'.:~: 0 ~ : -+ ) , oGVJ= 'Cl~ ~~~..,~ ._k~k~l1",,- \1 ~"r'" u' ;;_~~~e.R~.

IlTI1I :: e ~€Nt-lk..t 1I1l{:; * SIM, CP (y1·i':':e...t.WeM.. 11\ lIl::)J~ ~~e.nU (~~wUJ,uQ{! Ke.Je&1t,

·l\,,""o'tMI....,..ire~- ~ ... ea.~ ~ 9 .... rm'J ")'1.VY\. r~ I ~~ c.....1t.MJt. ~ e.-t- lk

{o-'ll'lA.£ TU d.aM ~ vi ~ 11 e J ~€M. www.f~{lMdo..1.lU.K.re:...Ji. I (W. r.;J ~

J.;.v\.e au DQ.. J.. ~a.<-<- ~ ~ 1;..!J")o\ t ~~ I """- €¥. {~ e,A- 'r ~ fa-.. tM Jc "'-<n-

t"C.L·.....t; "...lidM.~ ; J .... 5" 1<0' ~~ e~ ~ { ..... , i' 0 c. 9< ~1lX?- i 4".... -C' S~..... wr

/. S ~ r' f ' t- ,P . ''''/iu.]!

Il-ro.<-II; tl. <: I ""i ~ l (J'oA.t..«., e» ""!J1.,IL2.., ~, ~V\.L I """ Jt:t<-v><Ct. . i...

1R. { at...: "if'-"- e,."._ TLVlA--.' ~ ...... ek e.v_ T It.i r...t.: t ct ~ , 'Ra..U.- £)/1M4 {' At J :.2 d e., t

~~ ~u.\~ cay,.,. c~1Wu. v- CfY1>'. ~r~,v1-

'::1I : : ~ ~~e.tL_I{~ :; '::)1 :', (A~.) s ..... cp (vs \:<;tn-lM.cfu. K~f::e."..,_ \+ -: ~ I ::, ; rs. ~tow.._c~'<-lk-

+.: ~ I ::+ rfr·1- t-~du Kflli,... .H·:", ::+ ") ,E._cq !So-wv..c.~.(!_I<.NJi!"''- I 7>cv:= __1~~;

""c-kKtt~",,- \\{~t!_e. (f~~ :B>tl~e...<' "[:D",,-,".)) tlv-.: ~o.: ~~e...: U~ ..... <A4. C() ar.vt t.' At .

/1:: ~~~Nt<t. '/1:: Sm. (,J. ~e"".~&te-v.. 1+/ I::) [\ e:r~ c;)o-'M,J... (_1{'_""';'" O"\.(_ ~''"' .) .

#~I::~~~~~~ (#3:JI::+ s.f.ct' (r!.s.s.J,'Cl1V! __i~~t~~ \\ 1c«.<:t. a{~"'6~

'dL 'tl_\-a)(.Gl<)~ U St. Clik D~ S~ CX(C~r«~ ~c:. .,..:r<>..n<t.()e-\ :Jc" J.u..,~ I ().,. ~ I ,;)..., c.t..~'-',o , ~ g44, lic... U IT. ao bt.t~ , t~ .

: : ~ g_1~a_uvu'- 3-::: *. 'i."". cp (y1.i~ll7\A.a_ .:::) I ~~ _~ i<1't<ct__ \\ 'sdlt lJ<t ....._;e..~

r~ ~~ C e"'-'9-"- ~ t\1~ ~f1l,Vt_~e. / ~-.k ~ ~1(J:tnA.k) II -r , -: :".Kl. ,~[~cnJ:'j

OJ(V)t t~.~~ .

_t~a.~ -r-: ::+ sf. cp c~· t~J~luu.a. .; ~:+ J, il~~~ U tJk, (Ie.

e . J L._ ~ - J,.. (_ I , _" . 0.'. f/ !l • ff

~-q- rowe f""""Od!: VeL «MN!-a-<.-L (l~ u~U!.. (~ ~ ox, 1;~ i

i.Jk fk ~~~ tlr- flrnL ~~ (~.wJ' ~ 1:.fG{~) ; ~ ';)<L ~~ e.IojN-- f<TWb {e1M-.L (_a.a~ \)..., tz.~~3-_) (liM dt.s~r ~.._ ~ e.f.4 ~ e.,~CM !k. i ~acn.<Lt- €No. ~ ~rn1N\_ ~ &. ~QYMA S ~ "aMl& ~ un ~ eo< {~ J: IS- Qtn.<l.t bt_

VI. ke.eioU:- "JI~a.~ uA ';)L " ~ f. (t~a~ ~ e-.I- <MA " ~ f, ) j ou. i~a~ tlX. YL ~~~~_ "l~~ u.1k. ~ e-t_tvl?- (~~ ~"- ~<V(_? )"; ~ ~eee. ea ~";)~ __t~a.~ ra- 'Vt. t~ 11,±~a~ u1k ~ -U~o-v.k C. t~_.....:.t-

~dM-I- ';)e-a 111G{uut-) 'I ; Ih-. ~ i!.,._ ~ ~ t.~ a.,-W.,t t,,-- '\f\.. -{~~~ _ 'I St:SauW.t a11.

~ t..~~~_ ltt:S~ ~~ 'de-. ~te~~) 'I It v. -: :.~ ,1.£Ki~ \l'd. t_ s ,

"e.~t- ~ .....c...~e.c:t.uc 'Of_. p_' t..1~ ~ e-. ax. . 1/ ~ If If J M~ 4~, ';)e.. -i.e.k~~ f 'd~r~ 'V' ~ eal~' " e-~ a~ ~ ~ t i!-1;i.u ~~ ~ 0Uf.. I, -f;a.JlA..~<L ~ " •

. " ... k 1·<. . ". '. " ' f)q t'P .... w • ..:', ('I<ku 1/ . "'K" k

't~ ••• , ~,elnAu~cn..t ..... ~. ~.~i (~~-~ ~ i !:Uf,~.~~/~e:;-"~he.ou-,

"ej ie!~ ~e,qv.. ~~ f M.v<. .(_ ~ ~ eo-u.~~(1V.. ) \t ,.,. a 't.:rO( etA ~ ITL(..f ~ e",,__ ~dYIM ~

II-u f)<r lft ........ e~ l>.__, """_0'\-4.~ • S-t ()ik aM (.',. })c,. t'. ek 'i.lf!.1 ~.II_s'~' 1uult."

::;.~. ""'" S~~-' ~4f-<L t~. tt.L-< y1ux. J ~ ~cv.J~-;)' \M.d. 'i1-1-,.Jh._,r",-~, fJe,.

"MO"A.cl...e... { ~._ \' J O\.(_ Of",--"",. v: S I a.~te.v.}._- e,...,_ iQ'\A.-1 ~'CV>.. ~~.

_~~~~(M,(_ ::: :::1 'YVl. ·f.t; c~. t,{ 'ti~i~" i(l~ISeqvJ~e~1 (~~ :=: ~ eO'V-':S~ J ~ !M...~qu_ ~~ , tncX. w.._ I~e..~e.ou._ J \\ ~ I (l_~~tv<' ~ ~ ~ tlhtA ~ ~ b 'O"""",a-vvt •

.1-AK KA .. "+ P7 . q'lO'I{"- 'AP"C·l"K K"-

___ La.._ .. ~ •• ~ ~ .. : .. 'hi,,' i(~'<'V ~~~i:~ .. ~ .. ~, ~

~ h. 80U( ~~~~) ~ S r ""' ~rVt.- t....t-, ~ t- /1'U/I ~ e.-.... ~<1)o'IM a.-..r ,

~ 1~Y\'\ ~~~OU- : .: :: J + Y'Yl. ~,.2, l2.. i (~. ~ ~ 'f ''It.~.~~i. 'f ; (i..T.tw.~~~~~ .J

tn.ot_ .:t~ ~~t.C'\..(_ ) 1\ 4' ll~,:_r(!Jt.. {cJ,.. ~€~ ~ 1#><V1 Sc:w.A """ ~()d>-tM-~,

_a..t::-e.O'V-':S~ :::::: s ..... , VlV. 'r-"-~ :. <f C r1'1.~~~t~ , ::: : ~: ), J~ ~~~iG'l,(e-t\..

II i WI ~<L.. S I 0. ~ ~ e,..... tINA ---i-e.-t.<A €M. e cn-tX. Od'YIM--,;wX •

- ~"m.l~~~o-u. ::: ::J Sw., v>v. f. ~ i cp (~. i..w._~~~~~ I:::::::I), ~~ ~'M.:::'

~~~~ ~ fa,;.A- ~ s' o.~JVf_ e-......,e-~ l"~ t/1U.4 1~ P/lA ~(l".,,,,,,,,a--..X.

1\ U ~ :: ~l;0.o-u1~ 1111 : :: * S»1. CP (rP. 'i~':crv1cJ_ II II : ::) I ';) ~ _ ~ ~aJcJ_ ij ~.

161. 't)e t...;; ~ 'd~ ~ \1 -4.t. D~.k ~ .t.n.u &.. ~~ fh tv., ~. lJ~ ~ I

~e., ~ ~ c'! '{...; I ~Q'wl4 ~r~,.,......k ~ ()( v~ ttU..U. qr' ~ s ~- ~ J ~f.9 ~r.;. ~~. (.vM <nvI- ~ ~ ~ fOAl..( qr' ~. S~ o<!. "t.;, - e~ ~o.L:.t~ •

~t~ l5auJ:.et- lit U : :: + st. cp (yi!. t: ~ ,'mJ/c;r.l 1111:: :+) I o~ _j;~,,~cJ II t..~

'()e. t;.i:, ~ 'de v~ ;. t~~ or tu<;. y.v-< '"V<!. v~ ~ 41? {);J- ~f.. t".._.);., e,.,

{~O-{~ e-\- J~ ~ ~- rk Ot;,. F Dc: v ~, ~ ov« V-f.'ej. eL." "'1"'-' ~

'fU' tk. v~ 'f'!uv-:.~ 0' M!..Vt.e (7"<.A. k g~f.. ~,t~ , jk ea: ~

'WI. tlM. ~ 'lr ' ; !}o.uu.t1 . u i) vt d C!4 aLe 0;. () <!. W, ~ fA. II ~ ,

LD 0: :' ~ ~rr m 0 :: Vl1. rw....; con-i, ~ -s If 'V01.<..KK.el ~ i ( ie.~~ r tt..~~~~ 1 !~ c:~~~~ / ()'U7<.. ~e.~'S~) 1\ r~ f""'- ·')M.Jt'(": •• X~-~· i r~ ~DJ\. ~~ t ~ ~ rm.<..A. 1~. ~ r- 6'v. . ..._ ClM.. ';)~~ (\ ~ (};,(. <J'.......,_

r' 1tu."I)I lAM. aM. 'i'l!1'Yl.¢.t.:,\,...ut. ~ I rl)..lt. tM-f.'" ..... .x.," .. , . .-r~ 6'1.0< ~ I r<V'>.t~- t'tI'\.<I'l-

.J.k ~ ~ eAA s ~- ~ : r' ex. ';) < ".......... llO'W'- , ~. I Ii ~ ... s ... W· "<l' l.4N<.L Dis euMWy.. ~ Sa ~') ~~ rIM- c".t;u.. el- ~evJ" ~ .~ ~ ; 'd' ........... ~0'nI. ~ I 'd~s~tt;vvI- 'Je. a.cJ:", ~ -A e~I-"i~1 .i~~ a...<c:. tl>U4 ~ S<'!!M--j lJ~

~ ~ ~~I raJ>. ~-<.~t~~ i 'tI' """"vt,.e..vo.. r) fhD.W 'fC'.h. .SU\..t.

-w.....fk I 1'~w...r ~ ~ ~ T(Tl,V.. \M..<. t.1<'>-'1""'.~ trY. v:..J....... (IT'"·d ''r ........ 'JM.o'(~-v..",

::c'~.

_~~~~ m o ::0 "(0., f.t; c~, l:zt "~w.'C)ek~ "; (/S~~, ,M~~~, ~) ~e.~~~~ 1 (FVJ1_ . iA ~.") .~ 1~ r~ f· ...... ~cuu%e-.....r ~ ; {~ r.v;:;tu., f ....... c~ .•

~1t'5-VVf_~ mo:~+ V'r> •. -f.I~;c~. tftb "U:;)d<k~FF;CLtr~()U(~ ,tn;.VL.

Lt,,-~~ ) II 'Ij~ tAA, tIM.. v.duJw..h~-- ; rMlV. ~a..£. r<:>JL c.A.vu.. _. _s't ~eNt..~ m D::0 VQ. f. L 1'1 i t~. ~~ b F ... 1t;)....Kka~.l"j (c's~~VVt.~ I ~

~el~~) ~ {~ e..&. i'~ f().A ~tnvfeN'X~-; f~ ~~. l'~

1" tl.JL. c~. .

-~~~ m 0:: :;~. hIJ· ~ i cp (~.i~VVt.(1~,·jk,,'- I m 0 ~:) t <l<Vf_I;;:..VVt~e.e.",_ II fcUk D<!.. ~a.Jl"(.v... 'po..>L. ........LcnJ'e-..vl-~ i -~.,.;)" ik ~o.M.v... '('>""'" c ~. _._O_gt~lS~ OJ 0 ~: Q gw,. VIV. f. I ;.cp (~, iA~~~~~ I IRo:: 0) , dJV;C ~t;. '"

. "'~~~ II {~U~ f~ t'47\..1l"... to..>.. 1M.JO'c.".J'~~.- ; {.uk'~' tcW-'" ~~ \""""" c~ •

IJl 0:: l2-\~rt.e.£.. m 0:;. -*- va. 'fhv..... ; (~. ~ b"cl<A~'r i u~ J i~l(~ I ~., L~ I ouX..

i. ~ JU &- ) ~ I( 0,N£l. ~ (>X_ 11 Il. cw.H c:e.., So ~ "-1, e,t- r-n-n-t ," e..~ Ila-v ~ " d" '< 40. 'Uw 0..,\ Vt"

II ~- ~rcn,v.. 5'1' a-, r' ~ <WI I ".....'ilc.. J.,. I tt. e:,J- p' ex . 'il'~i...l I t4- ~~ ~"" ... :~! I D<:: s.a..u.kv~ I 'GI' ;:.,....."""-vtt1,..0'Y\4. I 0 e, ~'~-11U , lJ 'e.'rl300"'t.:., I h . ~

'lc.<.-r,,-~e.....vI- v.".A. rWf', "'" C':<!u I il<.. -II ~\~~ ~~- 'rUUJ'l...fU1_'~, 'O~, D..,. 'l~

S ,''r'''l (l.R.. s 17\M.T" '/ e)( (!Jl U!JI.. [) ~ .e.u, OM. '0 ~ -'l «x fF....... 1un,.M.." J II ~ f' ~ e.. Ik

'< cwa.~ 8' ~ ~ ~o...t. 11M. t~. ~ lp o.A 'r CU1.. (>_~ 1Nc1lM l"0J'( ~ W

II~~" , l.' ~~ {)'e.,.:.W!.w.... ~ e,.,.....·1a...v..o~ ~<-<Jt. ~ 'luv.Ah 'lrc-,..~ t..a.A. td.J>... ~te4 IIC~""-1~- rov.>o- 'l. ... ",il.:.....«M ')IL,<a+ ~,,~(,,~ ~ H~v...h.

~.S(t.\~~ ill 0:: (0 ve, . {. I ; (~, \ ~ 0 r, ~I!..\{AI!.NL "; Us $~~....J.. 1 ~e4~I;;u1r 1 t>iA ~~ ,

q6'-.

OU><- I,M~~~ 0 \H~ 'l.Q..v~ (140. e , tMr, '~lL«,

_~~ OJ 0:: VDo. {. s , l.oi' ~~o + Kasst.M. .. ~ (~~~ I uux. .:~~~) ~

'l_~V1. t.~. [ 0.. ~ & ... So \'HU. ~J \""'I,....,.

_~a~>(a mo;:0 v a » f· t.7; '''i' t~o "t:Wal "i lu;_.l~>(a , /h.<J( LGe.~i~) II 1a.Ua t.,o1,., 'U.Lva1C)(.. ,« c. aN • .t ,tt(.(.·

_~CVf.a..t- mo~~ l"", ~v·r"i-.i Cf (~._l~Vta.~ 'mQ::),o~ ~E!)(.~~ l fa.:J- 7)12. llD.No.~Q.I(. ~ A ~ &, S, ~d4. U- ~IM' " fMt Q'~tu. fl.~ ~ ~ I, (....:r 'JJ!_ S.._

'lQ.N 0.. ~ bt. I, ~ ,

_Me..~ut- rnO::0 S"".\II".f.liCP (,.t.i-!t.~t~ IOlO::0J,'J01.1_f.~'r~b {If..uxex.... { ~ "UJ...v-a.~tV<.

~-~~~ m c i: I s...,~ .".';l'~/, \""-~ i q> (,_Q. ~~~a IJIO::!; fs.~t~~ek

-+80::(+ ; 1r·L:~I~~a. mo::,+) ,oru;~I~~~, ()~ ~~~~>(.~ \\

~'~aM.~ (c~ '(k ~C1V.tllA).

_t.~ ~ex.aJ,.a.. • m o::-t s r. <f (rt· 11 ~l!Jt.egt:Q1.L~ t: m 0: :-+ ) , ';)~ _l~vu..~ou"~ II

~~~uo..~e. .

','0'1'0:: ~e-u.~~':;o 'l'O'l'O::¥'r1 • .,._n;""'" i c~. 4~ .~K.u.e('.1<.e4 Iti U_~~I(R~ J ie.~t.Jtil.~~~} ~t> ~15-~~ ) bl.U( i~~~1U%) II ~ ~1;.vl e-C- 'U ... ()~ u- llA1. \oA.<q~ (e.... s~, ero.....A- e; ~o-:t..i~ t)' W"0'- t. 0'\4. ()'u_ <tM.) i ~ eA '"'~ ~t....J,_ ~-u,...,.lla .. ..,.,k INVI Suw< 'ta..u~ (eo S1' e't-~ (NIA..I.. t>. (7\A. WM QM.) ~ « 8vt ~._, r ,"tt d&t CAM. \)o..J- e .... f~"""'" e.,l' ~~ .k ~ lAM g~ ~D<M~ Y""""" ",,'v........rO'Cto.. ~ ~..-: ..,...olo.~lt.. e.y.u_ I '\'IAJo..& 1"Q..v<!., tI.~""",l..L, k .... \1 v; 0::10:: ~~~JU'k (Ta,!).

-~e..~~ex.ci~ 'r 0"'0::0 1." i c~. 1<2 "Sf.Dde.KI<.e.t "i (_0~~~~, ~··~\<exR.i~ )

~;) ':~e.~\~~~~, UW(. iA\~~~~) ~ ~t'v.ux. L f",-l'~ J eA- e.. tcWu_ ~u.. t1.M ,S ...... "cu,'tvL i ~~ ;. [~ F F ~ <tM -1 (0. 'rr~t..~~ eJ- e....: t~ ~ ~ .sri""- ~UL- •

_U ~~~ '1'o'\'o:! + VYI, {, I ~ ; c~, ~4b "~(.KK~ "i un ~'Ul~It.~i , tn..V<.. ;te~,=;¥={~) II~' ~"J'" ~~ eA- ~~ ~ J:tM ~au.~ i ~ ~oJ., e, 'ren ~

~~ e1- ~a...........t \.<'oM. SrJ-,..... T2.0JA~ •

I\\{_ • A' ... , "r.\ P Ilq '!!III 'F1A.n_IJ{"- n " t : "K .... ' . ,.,. __ •

_~ .. ~~~!O'O .. <V >'/0,," ~j(~.<''''b lLvv,l(7W(.. ;l..:tSc.. .. 1(~I(..f.~/UWt iAe.~~==

'" It~~ ') ~ ~,~ e.oJr. [e~ r~ j ek eW. ftuX.o.. ~ tM..\ lCTv\ 'tGU.r..qL<L i ~~ ~ cJ.,.. ii [tNv..t. f>, ~ t:Vo1.] e a If ~ if e...:. { o..Vu... 'lR.N.. 'Vti. fM.< S ~ Ji.(.l.U.4;v.JL ' ~._,~~~~ '\'0'1'0:', S""h I'\V. y-n:""'" ; cp (,JJI~~nf~e.Vl- \,fO"'O::), DOJ.C~~%/f.~i<WI.11 {oWt "',),'~ ~~ if ~ ~'a... iI\M. SCVt. ~ j {aM v'~ fo. l'-~ ~t;:...k..t.k ~()aN\,k lAM. j Ovt. 'l.~ •

-ti4l!-~~<t~JUii '\'0"'0:: CD S ....... ."v. {.I i Cf ( ~. iAl!-~'SVlR.i~~ \:ro'l'O~:Q ') , 'OW!' ~~~~i~~eM. \1 {cW- -a' ~l-<Vf_ [ee.. 'r • .:~ J QA ae. f.u: {~~ 'tMA tu......

KfJ.M9j'Lo i {~o' k~ ~ L t..\M..I. r I lAM ~.J eo 'r'~ ~- ()( t.....: {~ ~ -1M,... S {)Y1; It iM.<.<t LU1 •

~ c.: a. ~~~e._t. ~1D:: Sm. q> ( yJ ,_ll~~~~e-v.. \3 i 0:: ; {so ~~~eux +~ o::~ ;(t"u.~~f,_i.~ H~ 0 :~+) ,~ ~~~~<!M. I 'VWf _~~ft~~ II (~C- (t-f~CuA 'B>w.eU "(D",";)J \\ ~L~'I't. 0' ~~~ftd , "i)' ~~e.c...lt<Vt- ,'() I a 1S(1UM.~~ eJ- Cl' ~k~~KKoJ. ,&...

r- \J K J.. P ~ J ~t 0 I" 0 • • , V uA P •

1'11\ "'" ~" o-'!...\<uI().. V; ~"S <1.(4. vt.. S crvvI- vA , () (1MA I. Mo. ) IM~ 'W>!7\M4 '1......2- ~ ~ i

~~ """.;t ~~O\AM.~KI.· el- ~\(~ ... ,O<...1 l'I'~ ~'""* pM uA. _~~~t..J II! 0:: Sm. cf (~.i~~~t.~ ,lqO:: i f~. ta:~~~ Wio::+ ie,,· 1L~~tie~ /lllo::+) ,'i)~ !';~~, <tl~ ~{~~~e~ ~ .... s , ", ~ rn .

. :o:~~~~ -: 0:: ~. rw..; ,~, lc:' ¥e.K4e.-...." i U~~) i~d(( / {~ i.t:1(.(.K/~~~tI() II e.w.. "'1~ i ~ r e , ~ U ~- ~ rU'-UL -4~ , 9c. r I ~ ~ I Q"\.< ~c, J... ~ u;. _ e.f0.~f<o.::I> "-'1 ~ '! ~ ""-"- 1 u1, e'~ o.n1 ~ (l,1A4 Q C<. tl ~ (kt 1M.>! 1 w... e~ tvu' 't)c:tAo<A t._ "illrvl.k) ='3~~- '()~ L SIWL~ta-- ~ /. 4L ~o-rJ- e'r ~<. 3~ MA.~ .t J.i.v't.2A l ~ 'ik ~ J.;:-~ -tL -1 n.J' t.'d~ ') :=:t~~I'C 'J~ i t~k~ ~ l,

, t r . I !\_ " ' r I J r f I- ( f '1.' I

.~ e. e,«AJuL o«; ,,~ 'l'I't1>'i. 'l'J'1.D'">1. e. ~ LIM""" e~ 'I e« ~~oc.Jo,.U.. i ~ 4A e'dAA.( ~

e'~) ![ r,'~' "Sfe'~!lJ(.U(__ ("WV4 ~ .... l"aJl.cl., / 1M-< ~I IU\ (Q><...rL-,l#'I-<- a.;r_~ ."J(~I e,;,._ d ~"C<MJ- tMAA- {a..u:tL L....v...e.,...J~ i 'OaN-1 ~ acTi"",/ tM 1 ~~- r~ ~tt~:. ':. t:..G! d_- ~~ ~o.s.sQ.~ ~ {a...A ~~a:...:.e.) ", '0, U.s, ~ S!l').<,...r.

~ t:.o-a~ fWL If u_ lx.~/ ~ 'Ike. t'OJL IIC~"'~ I4AU. {~" II f,''6' 'IS'~wu..><.. (;)dMA .1-Lt ~ I 4Lf ~~ I ~ ('oxlJ.....:.ti I ~ ~ f--'!~ [~.", =-r~- ~~ tuuJ:i,_)" II (,,~, If~ y..-u-'Vv- c~ ~ c~w.ti s .. ~~ 9,r' U\oO. e.t- 'rL"-(h..,_ rCIUA- to\L4 e., SteAM") i .1A. ~fu (~ (M.u_ <:~<..<.<.A.L k

'kA~ 'tr'o-.. A-<- ~ rOl.<A- rO'><-l e. s~ ') " ~ a<{reM 'Of ~J(e1_ ,,;,t;R. ~

(_ ~ /'d~ 1dNv3 ~ () (~ ~~ ) ; 4J1. y..v..{)'U. l'il. e.... s. c.L'd) /r •

_~~'Le.K. ':0::0 v a , {.I, (~, I-SO "s .. J(A,e,...,_"i (u..J:.~K, c'~~I(.d(., ~i) 4e.~'U.\{., ~

: l4-k~><A.K)~ ...',!AA.V<..(c.~ e'''(d~e...vt- Q~J ;{~ -1'~~CUlL't ~~t'&.L<:' .;ic_. ,. s, ~. Il '\.oU. s;,~f~ 'rCl4 l'e1GU\.R.-\_(~D"Ut Vl><~~~)Ll+iUr'~~/~ttJ;~tl

~a.!..t-J ~tf1.<.1., ~£'~1lXL'f- SO">1, /y-k ,""'" t!.:v'I..c., ~'l.tlM.';).al.../Itc..,'1 VI.J!._ ~- 'rt11

u.. ~'IL t<V\.. ~~t<: i ~ k ru....,l'lc:..J- \,OJ>. ~~""'__I';_; (c.,c.j~>tiK 'i)~_i_

K~U"lA.1 '/, 1'eif i'a~ a.... D<V><4 )l.<.o:M_ ~ &ww.cn-<4 Ci'a..· U1A ~~ )' {~tuf_ i

fa..: ... f~~ w... ~tn-<..\ )) II f' e}\~. I, \,Q_ ~{cWu.. Oil.. [w.r. UM ,1Md-~} (~&., ~~ (hA.. ~ 'C>a-w\.'ta"..A-") ] .> '().{~ t- fax.,.........(-" '()e.., )'lL~i~ I ..u.. to7lU4. f 4~ -1~1 I ~:tc!'. J I"

_~~K '!o :::11 VVl. f.~ ~ i c.~, 4~ '1~l~~Ku "i (~~K, ~~~k, ~ ~~'U.K / OW( ~1'KL!~'U'.K.) It ~ t.'~cVti {( UM. f(H.V(_ i' ~ (&. S"i' .;Io.,.,.k 7J..., t. 0 I ~ ~ ~"...,£ ~~ I v.:.~::'" ~t::u. ~~~ S(W.4 t~ .U ~~) i -\'/~1l.Jl..U. t'~ rOW\.- e'~ (';),c..s,c.:.v) II!k Dlt,P'C?lC'l

. »l ~ y.>. ovM I J,..~~ ~t:wo.u. I sJ C(~~~'<1':" 1"OA UM 8l.<A<>''}<'<.AA 9..._ ~~iU. 0-... IMA ~~eR.:vU) v- ~ s~~~- 1flM...1 'V"'..i.L. twS~ k 1U./kCJ1M!.V(_ j L:L ~ P' 1"..-i I lM.aAJ..a....A- o!AAAt:~ au """"e,,~ v' UM.,(!_ {cn-J.. I .'l~tir~ 'raJ\.. Cto. (~-1~ t~ 1'€. ~ i 11k. \1 ~- ~~. k. iK.M~ 'r0J\. (/~ x..:J'.vd. s~ rc~ -1..<>. 'li~~ i -u -u.'rClJ\,t.l\. SC1M4 r~ ~ ~~ /, l!' f"~, rt 'I>'(!.'~aJl.V(. e (tAN< Dr~ 'hA~;,v..._ {/~ (;If IMA.O. ~ (~Cl.r>1.),; ~ (',~, W\A.. ,..1cJ f .e /4r.l'rM' '(>' U"" ~~ ) If i ~ 5~, 4t. "t..a2"';"""'" r ore

'/,u. ~~ I ct~llAM. ?If I.I.M.l... ...... ~ Elc.ff~ I, .

_. ~~I<- .: O:!:J I V'vo. {. t ~~ i ,~, It ~ '/&..kM&~ f, i,( ~txo. k. I ,~~~K J ~';) ~iM.~~~I(a. K I g,.()t. i-x.'Y1-\.L~'ta. K. ") ~,.... , s· '\, e. Y' .

-Se.vvn,L1<>A,LI'fw<" .; 0: ::110 va.. ~,~(,~, 'i {~, \~~ "~L!)Ue.K~ "; L iA~\~K, L<!4t....t ~

1b4.-

~~I(R..\<" I ~V 1.A~~uk I C'"J..<X. ~~~'UK) ~ ~''4tvtR.X- /)..(.'<:.. P' UM. t(l'1..V(.

e1a.wtu_. i -f~ 4' e'~£l}l.Ut. ~c.. {' """"" 'r'0"I.0CA- .e'~ II", \-. &, s. r , ;;. .: ~c. fa. { . .t~, _I~~!(_ .: 0:: Vl1. {,:ri (~, ~~ 0 'rK~ss~ -, U~~K I OUJI. i.~K) ~ ~ [eJ,., e'~a.d i A' ~'~CUI..VO.- ~pj,.. II ~ ~. ~ S, c , D. <., 9-t.. l"'-Lm ,

_ sa~ll~1( -: D :: Q v a , f. l. 7; c~. ~ ~ 0 'f t.;:~~~ " j [.Ali ~.t~ K ,UWt 't4e.~;' k~ \\e~AAVL. ~aJr i {~ ~&&r, 4' ,{~Wt.V<. (I ~ ~. t ~,c. 0. c . ~ eC. {.I.

_~~~K ': O::::r 1+ 'oM, r 2 '._~. \'1 iur .. ~, .tti b I'1tt)~KK;v.Q." i (t'1t~~~I<. I ~ ~c~I!.~>t.lK ) \\ ~ ~I'lr, ,,-f~~ .e'\.<M rquJ"{ (' ~ i ~'~~OJ\.M.. tcJ,.. e.: rauJL {' ~ II C<. r, eo.. t. c , i c . ~ fA f t ''=:; •

~!'0-~k. .: 0:: J 1+ VVI. (. ~ G::, \~ j r"""ci. tit b 'I U:a(!.KK~ "', (~l:;-I(~K. I ~ l:t~e.~aK ) II WI.!. j' ~ ~_,

_s.~wu-~n.t\( ,! 0:: J I Q va • {. <~, L \~; (~. ~4 C, I, tr~(!.K«~ "; ({&~MMA.L~'r.'ik. I

I'h-IA LA~~~'L~I<" J ~ ~d~ ~o..t, 'ut'c., f()AA rvux.. t(~ i t~ ~~, S",C<.JUA..' 'U'e. • -f_ ( IMA i'1TlM-..( f ~ il ~ t, ~ s . e , a. <. ';)q_ ~ t. ~,~, I .

_~~a.[{ .: 0:: s"", wv , ~i cr (v-2.J-~~ci..~ I': 0:: )/~~ ~t'Xa.ke..vt_ n {aU- ~ f~ /~wrl. i t.:J)~ ,k S'I?~WUK Il a. r e . t,_, g. <:.;;_ e . cA... ~.

_M~~.u.K -: o i: <9 s~. Vl1I, {. \; cr (yJ ,~~~'t~~ I·: 0:: 8) IV~ .,..ll!.~'i~ t . {cJ.k '";l' e'~OJI.Wt i {~~ ~ 1aJ....R. 4 f i~ cuux.. II cd. ~ s, (,;: c- 9< fa. {. I, _~~k .:0 :::11 g..." "'II. {.~'~ i Cf (~, ~~It.~~ I'~O::JI ') I a~

~V>U:- !~ 'i: 1<1Wt. II {M- )' ~1A.e. '1 evt-l t f Wvt. t D"U~ f' ~ ; t a..UI- IK s I ,{ ~ aJI):.>{_ .e I"", ....

trrux. £'<U<."&L. ~ ""~, ~ s .« ;; c. ~o:.. ~4 {, ~ €_~ ,

_ Cuv..W\.R- kit£(. K ': 0 : : :1 IS ...... , VI II. p. ~ 0 ' a: (tr1, ;"""'~Ktr.~~ I': 0:: J jl I ~O;l( .

~_;_-,,-- 1 '\ --" ) -'

~wVZ-~~'t& k..ev... \\ 'I-VI • ~. '1- ~ I-" .

M~'d;;:.' t, d(_ ':0::31°. :;;wr.I'1V. {,~(.-..;·\;cr (~, U~e_t:0-t~ \':0:::110), 'd~ 4~u.~~1t.1:1~ ~ {a.vr(}'~'~~ !U~, ..t'~ f(T\.U( e'~; {c.u:A-h {o.:.,._,,_ ~1£,~lVWl. tic.. ~IIMA tuux e'a.w.1Nt. /1 Q.~, t:o..L(.; c . iJc e",{,~~:.1.

~ a.Y>L~~a._ K -: 0:::\ 81'11.1'1. 'OI',L. ~ i'f C r9. i.-...t.ti~l(a~ t-: 0:: ::I i (S, r~w..~~I(~ K ':0::.:1+ i r\"1l,,,,"~!~~;j_I<~ ,,:0:::1+ )/()~ 'h1.a~~)(~~ f ';)~ t~~'1.~\-(~ II ~(rWl. ,[%~ (~''1r' Sf~~ f'~~ fAA w.0J(d..~) ij \r'''o' If~IIVvI."IW.'t.<- tc.~ SC<.1Ml ~ (_ ';)1W.4 ...u... rw..A , 1.t., to\-;,.t; I 4,.R.. C.~eA ) i h, '1'~ {tW- c~le~{a....<sv.. Q~ '!lIMN! 10.. cW......:.u. it, ',;)~- fa. c."...Zd"...:.u. ~- H 1M.~ ey..' t9 we~l~ ~ 'rcrvJL t-C"U<1 e.., s.:~ -,

.::to ::i~lt.~ :J 0:: -*- v)\. l""~ i c~ ,7G 'I .. eto..ou. "i (~~) ~V<.~, ~()

i~CtIw\. I ~ ~ ... ) 'I du_ ;JL:c.<.tR. t\ \'. ll<l-. '~~.w. ~v<'i);..t " • ~r a.:k- ~ to'

'J I <>.M I II"u ~(_ c.t . z......tm'U·..,c; ;; .J'\ I UM. r DJL_ 'd' ~/I Q'U to.A- tJ ~ w.1............ Uk.

~x~ i- :;J~ ~ {'WI. ~ 'l4-k % W' t:..xtA'll;J- i'G"Wt m~ t ea.-II- Ik t.., ~ ['t W\ '~rlUl.'j)tA e.. e~ fl<:.. l"ern e~l:~j L 'rCVL ~:J.J:~ ("wt.u_ to:. 0'>< ~ tWA]

, v K A V A A tv .-H- _ A.t- 9"'0 "l'-''_Y

= ~a.. ~'\a..vL \':-VC,CIAM,. cx4C1-~ tM..1N<.A 0. 'l1,..l l.,be.~~ l""'-'<A /,

'" ~ K., ['V'-' J t-11- ~ e.or. D:Ai_ r = ~ $e<,. {-«AM, ~ WI 'V" ';;' u 'V-"'- 'J ')o\.\Jl I[()._ s s Cl S Lut_C<,.. \).__ c:~ (1<.. a. 0iX v-' Jl s' w..;fVll),' ~ 14K ea., ~""'M"o-\.4 e~ ~Cl..U1o ~c. ~sC<. ~IM' llo4qL4l;;' U1. 'l.r I J ,:' cMJ- 'l.C<..gr;,~ 'k ('~ ) -se, \:S-~ ~K ~J~ d ~d:;)

1~ ~ b.K~ Q.;v,~ fAA- ·J)~ss~. /. t'l!-1~ ~Vt_tl~ ~."'- 'l1~:.,...., ~.J~

cA- &. v{Jern ~AA~ ~ t, 0-4 WaMcp ~ vt.~a.u.. ()~ 1> . l &. f:'f-tl; ;N.tj:;~ V' aJ1v,. ~ 'Lorv..M.'~ ~~ ~ ~'...1..t.ut ~~»-u._ t, \r<.'cre......... \,,<>Jtu. ~ t._ tr~ i4, ~~ £.'k 'W..O\.M.~~- fk fa.. 'Vt'~lle. s, c!~ ~ J,a.Jk ():-c,. 1).)) ~ ~,r.,cr. I/~ ~lt14i~ «, (~". ~ex.~ ~ ~~~ ~e.~ '/. e-.I: 4"l~6t. tUU"- i: &. -'l"""~ tx ~- ras~ (<9 e......; "- ~, t.-rD1-;\L~ 'Je.. '()~ ~ "".....;.,t r<>.ll~)

= ~Vf.~ ~ 1i\<k'!. €-1~ 4vu":rre.._ Y'Uw.. ~ ea. ,",-a.Jt~ (_ iJ e., 81l-

~~t'rt. 'k %<,Wf,.~ J) \l j_1i-\:~ I ttU~o..~~ 0' iAM- ('~~ q_,u_ 'C)ak,.) d- s~ 'k. k~ [KQU., l(~'tl.i.t) "Si-" ~u'~~- LvI.-VL t"cry.n~t:~ ,~'t.v.AL {~ ~+ t(KIA ,".ox rcVl. SVlA.~- .eo. '{'tOf't71,r~ qr.-- ~'dD,,k.~ j t. ~ lk ea.. ~ v.,(- '/~ '«4l-, t'e.tl-/~ e..d:J ~vUlJ" [~wQ ( (N._ w.... ~ 1~~ s. e , ] S .. [ r- , C I j I ~ {,,:...t-, ~ I ~c., t.1t.. c.t.. J If, C [-':. ~Vt-~ L I<uu. t.~1<. 3~ 'I. W\.' 1!41- ~~D~- [e.._ wJ L~.J. ~ ~ r' .._..tt.M.'d~ (_~ Jwu.. 'if"-R- ~ '\A.II... t' tMk~s 'eM) a: ~tx~ i_ Bt'SK~ \{<>u ~ ~~ 7. LitiMk~ 4. B. [~ tl.J L ~.J Sf & t... 0.. ';lik (~ ,tAIU "tF ~. 'h.O. {I", 1'a... 'O~) = D~s~~, \~~ ~ KlrV-c t,,-'a~~ ~ o-u:._~ ~ /. 'D . .> f......:.. e.rt- ~~ t&._ clc-t s. e. ] 4-; dk. ~(-- ~~ ~~I k L J>:_,j.-o- jW<.L y' .u: ~ t~ t'tLt '"i1TWf.'({ {L<l)) , v-. V·~ k~.

_ ___!!:-~~ ::10::@va., {,Ii (t1).~, ISO "s:dGte.<A"; UsS~I~'f~J lQ..M~~'t~, ~'d i.-~e.~ I q-wt_ lA~.2.~~") \\ ~V- "Jt.c.Jv R (k t. ~~, c •.. C· ~ 'f-'ti-..1 ~ eMU- e.,c~ V" J> 'V\R._ -1' ~ ~ ~aM4 ~ {~~ 'Oc.. S V<N><.tMJ- \\ ~. e._ 1 •

''''~. ~~C\. I, e j ·f.·o. S "" tc (\_'~. -S" ~. r.tn, I-n -I--nl 'J"

'P I.M/l vc..utJl:.Q.., , ." ~ F Q"\.U.T _. S (M.II1!>t............,_ '"" 0... - IM-£rWlL. ~ \'" \..I.-{. t:I.Nr I ~ eM •

II r- e.?<:\'. If ()ct~cvux. ;,eQ.'~ r" - - "

_~~~ :!O:ll Y>-I. f,4; c~', qq "~ IIi (~~~I ~~~/~~ ~~ =

::::~~J tn-vc_ ~\~) U ~ IU'e. ~e~ e'<M._ rtn-U- e'~ (e. s~ .~'t-~

~ ~ tA" 4a ~) ~ 1"- &lk 'ih. ~ e' r~ ~ s~ jL:e.:1o; ('....... tj?L<A. er~ ~t1JLu.. ~ R._ 1MD<Ai. a. 'U'~ e{~'~ ~ f"..:. au "lrl J f'", 'l..t't'-«-il~ e.....

eo. D .. '~~ fk'~.~(;~~ ~etc~ t<M»\ Cw_ ~ e<~. "~fNt uc. ·~w~ i'",,",fQ1.V\ .{'~ (6. S"i. ih, ..... ,k t)' (.<..<..<.Q. tAA.k ~ t, 0>.<. ~ ""'" • ) lk~ e'~ ~ 'V, (AA.oo. a...-. I """'-L t4. .;.....,{f..ti>:..t; a......,.: {""!:' '('''''''- 1.V<""- c.~ 4e.r-... r ) ", ~ t. 'tlvt- ~ r ' ,<>' tvvI. I C>A. Il<.. et. ~tVt.I)~~ .i. "1.9,' (.<M. f(lJ>. ~r a_.....bv, IN. r<>4 &..< _~ • (lx. ~~ d ~~ ~ t.(M1.~ 'l'I-Ll<./ ~'aJ. ~ttr 'u'e. ~~_()l..t" tt--v<c. t..ewt- 0c. -G., ~ (v.",..., Sn-........., ~(.1I.Ot,.C, e'"",, 'r4fVA e' ~ ...,.,_.,_; eJ- & f.,,;..r t)f t,.,.., c~~ i J i 0. ~tuJ)"x"" ~ ........ ~ oJ- ~ fcWt- P<. t-n<- c.~~ i f< 'I¥' ~"eJt.'tl14 eo. €a..<k de. tq-,.., ('a.- ...... ~~-) L y..""'~~ c~ to-,. Q\-< t;., ~ J ::< .~~ J<i-.,.~ c:~l~ et ~nu~

~- IX. ~ lAe.ue~ "U.~ '/. D.. ~,:,t K, ['It''] ~ (11. ~ 'U(, ~e.><a:J"

tvv<<<:. 4.... F~ ~M'Ir';;' ..c. 'lv...ot J ,..,..._._ 't,dSaA~ f)c. c~ (_K. 0.. »vf' "'Ir':.P.t e'r~w.k ~Vt'O'..ti. e'r.v.. tVL<A. {' ~ tM ,)- Sa. ~. jl.M4f't.. C(<<')r' jl ",,'w_.r 'UdSM:.L »jt c~ i k. 0. &~ 'V'" ~ s' ~elt~~aPt -&., 't~~ c~'4~ ~c.. SG\. ~. ~~r li U v-' ~ ~ 'a:J" to- ~<;'04u.: ~k c~ J = {~~~~ '"() ~~~ 0 ~cW /. ~ CLt 'tU \A'c. ~v<'lIi.,\- ~c t\ ~l(T"k. 1.J1~ J~ e:

,Au ~1fYI. ( ~ ~ "" k.... ~ Ut">t' J..'/1).o\. ~ ~ ck' &, ·t.t.'(.(M.( ~ " ..J.a..-J... ..k 1'0 "or<' c-e 1tV'-; Jl t'e,,1- ~~tK 'i>'oJ1v.._ ~ Tl£lANLl""" ,aJ~ c.k <q'aJJ.u.. e~~ ~ ~,f--)I

1GG

~ ~tl.S£f o;._ ~~ e-t.k' ~~ IW-U.. ~ '?t.N\..4 ~ I ~C W\,U. ~

r~~ 1 -\A. ~ taJI.. eo. \"L~ . il'0-~ ;~. ~ e.x. c>' 1~'C.aM.<.. \\ f;~ . '/;;t;u___

,. .s o {' e' {}. q_ t. r

'lI2.(. ~ro-\A.-l.r,.q UA<.- t~ ~ C CR.. !.~. e.\~ ') ~ r~ ~ t r D>.c. ...,.,_ <lM- /

~(. e ~' «ML e-f" 4crWlk tuun w.-p) 't. (h .: ~~~ '() 'i?~ Z ~ ... v..t.' U:c. 4~ ~c:. & ~ lTY>1MA..ij (~~ ai' 4~ tt.&,. e' t.v.o.. t~ f.'~ ~ J- & 1~ i (Q ~ U. £.<A. ~"oVlte.:Ck' e4iU. Gu q.k ~ ~~U.Q i ;2 L: 0.

~! ~to-i-i"c.& '1>( ')~ J)' .(i., t-fv.4~e.4 o-V: ~~~~ tNI- ~ ~c. u. s~

~, ~ ~ ~ r~LVt..¢ I A..Q_ ~\.Jt f'CVt- -& -yt~ ._L~~ i 'V", & ex . s ' ~ tGc otM1-

-" -~-'

_~~l~~ 10 ::l@ 'I"'. {. 6,.1) (~. It~ "Sd)()f..K~ "i (i-1f'V\£.~~~ : jeA~~~. ~ iA~~ I &1»t_ 14,." .. d~) II /t.LW)'uZ ~c.. i. U!U-G_ f """' r~ e' ~ ~'a_I'. ~ S. e , ;:_ C, ~L e" {. " .

_ Tt t:'t~ :1 0 : : + y-". {. \ ~ i (~ , ~(; 0 "b,~ .... k4~ "; ULt ~~":~ I ~ it:~~) ~ ~ ~oJ,.. 'Jt:( Ui 1t Ct. \". &, J. r c. • ;;: c, • iJu. t"'-~, <tN(_c. ~ u.: u.F-' O'Y'- "lr' ;J 'WI -I' ~~ ~0--1 D~ 'dt., ~ k S~ .

A V A • P I 7 . Q C) "LA r A. (J II (. A V " • 1/' "

_~,.';-J(~ :t 0 :. Q Va.,. • ; ("'d' <. ;) 0 LtVU_~~; d a..~~~ I OUX t4t..~rM1. J

~~ ~c.J,_, ;n..'~~ to- t, t; ~.(,.i(.~ (Arl.

_t~~~~ :J 0:: 1 + \fY1. f. 4. 7i c~. ~"{ 0 "b;tJU.i~~ r,; (i~w-~~ ,ouX i.4~) ij ~ e..oJ.... IU'e., 'J1.:c'JJ.. tl UM. l"<.TWt. e' a..X0U'.. ~ v-. r. &, s. c . ~ c, fk fa f. t. , _~~!~1(,~ 30 ::10 VOl. (. 4.1. 7 i (~. ~ ~ 0 "t~~~:1 CiA~'IIlLI:S-I(~(1Tl.Ut i...I~'ti-.)

Ii JU...&'lL ~o..e... 'Jt.cJi... t v.-v.. 'fen»<. -e_t ~ ~ <1- t. &. s . c , 0. <.' Ek f", {, It . r •

_h~l~~ -+J 0 ::+ sf. ",,,. t.t'i,.,.,.; l,..J-. -t..t~\~~ \::1 0 ::+) ll{~ ';)f~ ~~;,t.

II ~ t. e,., s. c .. a: c, ~ t"~/lWU u.ttu"P~ ~'\,9t, •. _d/~. raA ()Q;WIC\r.., (~ DdVlM<£..t; _M~'UM->. :to ::<9 1>1- ..... wJ. i·I i cP (~. iAe.~~'tt~ 1:10::@) I 'd~ ~<:-~1t~ ~

{.uk ~ ~-'U ;it: WL II d t , €a.. 1:, c • .;_ e , 9(. e", t f.

~~~~ ::10::1 Sh1.~v. r h. ;cp(y-O.~~~~ \:{D::I)I'd.v:~~~}(_~ ~ {eUt V'~. IU2'c.. ·Ji.:c;1,i ~ 'IMA. t'~ t au1M, II'" t. f.t. s. c.;; c, ~ f", {. it .

_M~~~ ')0::10 Sh\,"'v.f.4.1iCPC~.lA~~ ':IO_::\IDJ'';)~' S~~1:"~ ij {oUJ- !k ~u_ ~{~ e_' L.t.M. rOUJ<.. C' c:>-...JU. l[ 0. t. &., r. c, ;;. e . Sk fa.

f 4.1.

_~Y\.L~(~V<..OAM. :10::1 Sm. Yo.'iJ';_. 'tho"",,,; Cf (y9. ~~':SV<.~ \:Io:~1 i tC

tv .,_ r. -t , A A A

~ !~ ~ ~CV\MA "!J 0 : : \. + (~r' U4'I.£ IS'S ex.o..."jM..VV\. tl D :: 1 + )1 ]_ ~ ~~ ~ ex.~ I

'Uo..1 ~IO~~U(~~ II eibcvU) II S~" -01 ~~~~01.Z ,

~m\O~!~~~~ cr~.t) l\'Ir. ~m\:: ~~~ (_'r .... ~), lm\o:: ~VWvt.~Cu..t- (T<l'~) n v· ~ ill I :! ~~~ tTo<, t) .

. : -:10:: ~:-V1...4..kO'\-<.Kd- ('T "'. 't J ~~. ::> rol :: I:>~~ (T~ .f) .

0:: 10:: !~~~etu.k ('Ta.0 + 0:: \ 0:: V'>1. 'rW-t ; ~~, 4 t; II ~I<kek (7 .... lri~~'t4M.~em,t- J ll'.~~~~~ I ~ i~~I~~ I o-v.x. (~~~vu..t) \\ ~ ik Qo, t~

('f'~~ ~CVIM &. {o..-wr ~I.. .teo. t~ """" -1.rn. (~ rk. ,..e(h..(1j1'L<. ek ~

V~_ cA" -~ J (~ J!"i' ~~~ wv.R- r' (hA. LVIA. (l.NI. ;:i. e' ... ,~ ) i "(~ C't'l..W~ '().~ 1C1. "r~ t.~ WI-\. 1a-n e~V\.A.A 3(. 1""'1'"'" lk ~c 'li'a. - e.A- _v{~)

167

eft. <':'1', e ~~ ~A 'r~' '";l'lM-\.t_ r' O\A. '0' LAN\. QM • 0. {I a.~~ ) II t 'l~ Dc_ r~ ~ a.~O"Y\-'\'S~ 0; ~~' ~cVL ~~~ex.d: [ta ,IJ t.'1t few<At-<- 1tn.<J<.'i), t~·

~ t:t- ..... k eA~ It.ttMq UR- 11 ~ ~~ t~~ vu,t ,,;j '1 dJ;_ 'JL ea. l' ~~ 'I e-J. S"P" ')<!.. llt.aN>'\.~ ~ hss~~ 11.{a ixa~ - ~ rtMk (:2 ~ at. e", ~~~ (';l. ~t,c;.I»)) " II DL'{{W h L....u..KI<ek (T<t.lyIK~ fk ~ ~~~ Ct"~u.ix.e &. 'l.a. 'ik ~O'I.~ 'i)(..r a.~~a.tY\.-U q;v: e."k ~ -oj o-J:i. Ik_ ~~~ J LCd~, JI-~ ~ r' """" UMaM, Ii. e'Gl~~)". 1),tr~ k kY\JJ~~e.k ('TA,'J 11()_viv<. ~ ~.,.~ [a-voVc &_ ~u-q..ak 'r(A.~(Cl~ ..",...' tfVI. ~- ~ ~ t'~W1L 1~ J 'I • ])~rw ~ ~vu~~ If ~ ~t...1 ."t- ~u. WV\ ~U'IA ~ (_ &. ~~. Jr~ t.... r~ 'd'~ I" 0.... '()' ......... (}..I'n, J i ~ eA jo.~ c-t.-t"in~ ek ~~ ~ ;\avo.. '"ta.<-<-G(.~ u"- S"i' :f"-~Wk.l- f' u- WYl AM..J ", ::D"trw ~I:.. ~~e..k I{ ~ &. ~c...-\i_~ ~ ~

(MA D..t_ fO<. r~) 'il~ ~ ~J.; MH.c_ ~ ~- '1~ de. ~ ,tn'Y' (h) i ~ s, 4 [oN k ~Q. r~) Pcv- ~ ~k ~ f..Vo.-\ ~ ~~ 8<1. eO.

~1Yltp- [B.(." htHLW, ~ ; a...,.. 1\ aA.1~; s: r-~ ; e.~,] L o...k ,)" \\ 'IJ" • ': i

me~ KI<Rk_ (_ l' 0., t) .

_~t~~~~tk (Ta ,7) t-o:: 10::+ y.", f,l(;ri c~' ~~ti rl~tx.~i~t- v-tr. [tU~'LtM.~vr.U:- I !)"UJ( (t~~~~;jt.~ .. tJ lllt~ ~.J., ~~ t._ 'r~ i n.~ f..~, - ;L~>tVv\.~~ "$ 0:: I 0 i~ Sm. ",v. ~ i <f Cyi~~~~~e-vL 1+0:: I 0:: ') , ~~ 1~~~v.1~ ~f...:k ~L ~ 9L ~ r~ i {cW- 'k Ir.~ \Il:{'~~ ~ f~ lk l'~ l~' t:t. Sd.l,;)) -,

\ 0 I. LI I I , ' • 0. q t: P .• N b]. 'f r.l..l K U , ul( 10. ~ ....

/ " ~~ J 0 .. "{'<\. thlNlA; c~'-I '_~_ i l.=r:-,,~J~·,,~/_&.lJ_-

~~~~ f 6'1AJL l.~~~~) II ~ dL, ~ ~ (ft. s~, ~\-~- 1M'. ~) 1\ ~. t.)c:\', I, m~ e.., ~~ ~ L~ r- 1M. w.", ~ ] ((l., '€NI.cl~ Ik~ }( ~

e..'v-'t~ c.~.:>.cA.t4;, tq.".." ~ t.. ~ ~ ~ 'W\ cPt..V"0 ((l. g"i' e':r _,;- UM..

~e-....) If II fl~' II t~ 'WI.~ .,_M4~~ a [~' ~ J" ij f'~' If tw., ik elVlOl~ YhOLM.Ma.VI!- ~c.. (_ €t. ~~. JI"~ ~ \?'J Ii II"'". ,\ 0 l ~.

-L~~~ ,IO::Q VA, {.[i c~. I~~ ff~~ilar_KI<.tl'1 (8~~ J leA~~~/ ~ Ue.!~t,~~ I ~ LA l~~) It {tWu_ cr'v..ux ~ ~ r~1X.£_ ~.u c , ~, t lU c. ~ 0.. r. &_, ~. e • ti. c ,&".. f"'-'vv""

_~l~~ /'0:::1 'hI'{'~il~,4t*&ktA€L~r'i(~~~/1.~~~ ...

~ ~\~~ I D1AX ~~~) 11 ?~UJ(.. ru.tc. ;)17 ~ ellMA c~ r.:»: \\ " r, ~ s , c. ;; c, &.... ~;.,...."

_....w.~ex...rta.1.-t. ,'O:::J v,-,. {, ~ ; c~ . 42. I, &I~& \<.e4 I'i [i..w..~~1 t~~eJtA.1.a..-... J ~'il ~~Vt.M.c.tM I ov.x. ~I,~~) II ~. s. 't, ~ t>' I

_s~~~ ,10:::\Q vo., {.-2.li~' I~~ ItS~()(.kkhl"; (iA.'W\R..~~J

lM~~~J Je] W~~I 0""Wt :.A~~~) II {a.Vu ~ux '!R'C.

. 'tl ~ ~~ -{ '"""" c ~ e' ~ ~ 0. to. &, s • c • -a. e , Dot. to\,. {- ~ .

_tci(~~ Ito:~+ va , {.7t '4' ~lO "t~I1~~~ ": (l~t:;~~ ,~ ~~~;"..._") I{'}h~ tcJ,. 'dt. ~ ~ II o:t t, ~ ~'C.;;, ~,~ 1"',--, _Sa~VtM.~ I I 0:: (:) v"'. f' 1.1} c~', ~ ~ 0 (f I::~~ a ~ "; C v.~ 1;<;e.>tM.~ f eMll. IJ."-~ VI'>~ ) \t~a.:.a. {,d" 't"~t.U.. ~kJ Clt..Wt ~ Il-u. -e , tw, ~ au., [I ~ r. &. 1. e , ~ co. ';)o_ eo< {. I.

qG s. __ tt\M.-~VtM."wt. ,10: ::.1+ v-.,. f.~. I~ ; '4' -24" 1,.f:tOe..l<I<~ "; (~~~ I ~ ~t~IStxM.~ ) \\ ~l...L!A- ft.J., ~ , 90 ~ !'tAN\ c.~ {t~ It a. r. &. t.e.;;: e"Dt. et). {. l.

_12t'\o\.~(/)(M..~ ,10::::1+ VYI'{ ~.I'! ,c~. ~~b "t.t"~\«KM ~i (tnVK~f.M-t~ I ~

lbN"'_~~ J~1M.'£'''I'~r'

_s:t.""'-~~ l~o:~J@ 'of"', .@.l.\~i r~.~lt" ''lt~(KI<~'(;U'~M~~'" I~

".Aw.-..~~W1.) ~ {cW..R &~. tptc:".u.,.L ru_'c. ~ ~ C' t-\M. (~ .R.' ~ ~ '" 1', &. s. c.

~c.·~~t~·I' .

~-~l{~ ./'0:: 1:'fYl,v\v. Wtw..,: co (~,L\<.~ 1/10::) ,'tJCIJ( K~ R

-., -- , (\ --- 11 -. .. "---~ II

{.wt 8(.. 'f'("".ux. 9" »~ c~ II a. r, &., s .«. ;; c. ~ t""'c:...."

_ ~ .. -H.~~~ 110 :!C9 s"'" .I1V. {. (i CP (.,_Q, lA~\~~~~-L I,IO:!Q), t)~~~~.,. ~ !"t~ ij t o..a- ik f ~ ?-~(..V(._ '0 ~ . 'Ce-...."t. c.~ 1 0. t. &, s . C I 0. c. f)~ {." r ( . _~M.~~ 110:: J 9.hl. VlV, {.!t; Cf (r9,-w.,_~~ 1,10:::1) ,))~ ~~~ II {Gtlk ~ ~U!X. Ttt.'c, &~ l:)~ ,e'(M.., c~ -€' ~ r a. 1\ ~ c. c. D. <', ~ fC<. f. s. -~t::-~aM. ,IO::J s.. ..... ,wv. r~;Cf c~· ~~VtM..~V\- l/'O::J),'d~ ~....."t-e!tM.aWAA...

It w. oS • '1' f.e. tn, .

-~~~~ ,lo::j0 S","" ",v, f.~'( i Cf (yJ,U~~ex...._~~ '/10::1(9") (

~~ ~~WZ-~Vvvt.~~ II {.v..r ~k -(~ ~ ~f-t \)~ e'~ ,~ t' ~ a

t:L t. &., s . c , A c. k ~'" {. ~. ( ,

_~w...I..-~VVYo.t.tIY\. ,IO:::I !\...." V1 I vre' . 'yV'v....... i Cf ( yJ, ~~ ~~ ',IO:::I ; fs. t~\o">o\L.~~~ I' 0:: j + ; fro ~~~VW\_~~ 1,10:: 'J+ ) I';)~ 'ht.i..I;<;¢JIn.1.~, "i1"1 ty>\p'~VlM.a:",,-~ \! <:IN\. RaK~ (%, 't~ ~u_ ~ ~ c~ (~- ~

rn~ jL"'" ra.J~ 'c)r 1M-< ~), <J

Blo::~~ j3IO:: CA~~ s"". (~.t.y-R.)\\<!~~ .. J...._ ~S'r";)<' _~~~_ ll~ u...l,2~ e'AR.

~: 0 : ~ £:.~VUl.(_uut:ll 5 ~ 0:: s""" [s.s. r1'J Il""1iY>t 0' tM.< cW.... »< ...n.,.e~ II -r , :] ~ f

I.> AD Ma..h~ .

00:: t'-ex.e.x.e..t: C T", ,I) + 0 0:: vYI, F"""" i (~. 4 b 'I t~I<I-(e.t' (Ta, ')"j (i~~1 i!-l:<;txvuk) "£.'i) t ~... I1UX L I;0vuk ) ~ It ~.&x. ( e.... ') ...._<lM.k) (e.. ~~ , "(a...J.- ~ r' OL< t<.M. 4M ,_) • _ _!e~~uux..e-k (T"")+OO::0 va.{li(~' ~'3'3 "sC!.fmeA£k C'T"'\)";(iJ~~ I

~~ ~vu.~ I ~v iAe.~~~ f nVf. (A ~~) II {~ 1t~tx.

_tt~~ [TCA.~r) +00 ::+ \1'>1. f.l"i(~·t5~ ((T..ttK~itl:- (Ta.1 )"j (tTt:~ I &v.x tt~~~) \\ t~ev.. t_.....e,-.

_st~~ (To. '7) + 00:: tV v", .{. 1.1e, i (~'. t-5"4 I/t_'ix~~~t- (Ta·7)"/ ClS~~~, DWt. ~ ~~rwu:k ) U {~ t,o..t..~.fvt.,

_.¥~'t.Vt.i. ~oo:: Sm. VlV. tnt-. ; Cf (;9.. il~~h.",,- 1+00::') 1~_3.~t-"-"'t. \\ {~ De.. '2u4tx.. It s.'"..... tw.S~ ,,. ~~ke'V'.k I"

~~e.~(~vwU }oo::Q ~, tv'/I {\i Cf [.,.9.. iAe.':S\~vuut<.te.,.-,_ I+OO::Q),()GVf

Se.~~~l:~ II {~- ~ F ~e.x_, .

__ ;il~c:t.. '00:: SIo)\. ~.<l'.{, ~ i c:e (~,i~~ctt~ 1+00:: IrS. ~~vuxa...t+00: ~+ i fr. ti ~vux~t~..,.._ 1+ 0 0 ::+ "), tl~ ~~h ...... f ~ _t~VLVL~_:(t1»-- It 1r4eewr. l ~1I'Y>1. ((rV. 111>1 J ~ ~ 'Za4e. 1M 'Ocn,,-~) .

'161 '

00 .: ~~ 00:: -*- v-i , ~~ ;' C~. ~ ~ 'I 6i '. (1~1~~ Jl ~~ ~~IV<.V{ I ~Cl te~~eJUW( J o-ux. .: ~ 1.;e>vUJL) II ~ .a.{f'llW. ~ C c. s vi, .a·aM-\ (M.< ~ c1~ J i .-0' a-f f .. £lM.JW.. (I), ~ L

. d , 'd,) ~ p' e){1'. ,., ~ Il)(~' & r~ e-k~t.~- ek D&. t,.....;u. ;,.:u~ ... t-.t [& S~,

eltWk ~ F' qw "'- c~i...I ~ ~(,uk ~1f.u.)" II ~'t"', 'dO!. ~ J- ~<U'-c""i'

• W-~ t.U. ~ L , n~o-u. eJ- e... ~ c/ c'U'~ tCh-<.ClX.t~ { ~eJVI..V(_ e..~...t

'l)r .' - . - n _' • . - I· e .... ,I g

o-'t'i!tAd- ~ ,\f'-' €K p....<~- '" ~ (Dc.l!. 11)'-"-'< t.<4.

-~~ (~ 00 : : o va . .f. t i r:~. \ ~ ~" S£()'Ud<~" i (t4~~, Le4~ t:.exA.IX I ~. 14et';<;~, ~. U~V<-UX. ') ~ a..ffX();M.d.lx. II ~~, (._, s. ~,;;: e « ~ )-A.M-...

-. _t~~~~ 00:.: + \M. {- 7 ; (~' ~ ~ 0 "t~:"k" i O~:i.~VV(_~ , ~ . d:~~ vvWt_) ~ ~ ~.aJ,.-, ~f"C<M.cl,.L i 4' ~r"U~Nu:.tVt. ~~, II "- to &., s. c,;. c.5\. fh'--..

~S ~ ~I!JVL~ 00 U 0 V.P. • f. \, 7 i ~. 2. ~ 0 ~ t-~s c.. " i U ~ ~~eNtM ,owt ~ e ~~) II ~r'lctNl.1..Vc. e",J.., II d_ L Cc.. 's . c , 0: e , ~ e"" f. l.

_. _. :i~vvux. 00:: s""'. I<lV'~ iCf (~.J:.~~ 100::),'i)~ r~ \\ f...,.x (){~Jh~.a{f"'-~ i {a:k_D<:_ S/~f'lClM.~~ Iltlr,e,_,s,e.';:-o:'~ rn~'

_;~",M.!~!>VtXV'<. oo::cv Sm.l1v.{-licr (yJ,ue~~~~ IOO::Q),'i)cVf '

~~ ~e;vt.~~ II t~ rar aff1(~cJ._~ II 0. t, e., s. c. s. <: ,k eO. (- t.

oo::l~vuUx. 00:: sWl'CP(,_1'il:'S~ IOO::j,()~ ~~'tRM.. n~~(~14v.l. e,_ '1..: S~ "'- 0' 1"''''-'' l ro-frot.) I! .u. 'i) VI- ~t.. t- a-u.ti, e.. 'l.a.~ "V"''''''''' (MO AA.M &., i\-~ fAA t t$$ev.,,)-, 'if'-'" (.I. ~ R 'Il/~~ s, ~'t. s; e' .;t--1fL ~~ to, w...,.:-W:'u. , €c... (~ ,(TV.. &. ~ ~ t'uo.cy... 'P,lX'''~ WvU- ~\-vfep... !k. to.~ 'l.{).~9< S~/ et.~ fl..:ti.t. 9-<. ~erU. w-- .WV\ l~.~ i ~.ctN-4 ~ ~r~(~ ,ut\Nl...L. 'I.~ ~ e.ew._ I c{o..r rta":'" ~ M WL'I "~I~vvUx. I 'V(l.M..1 lAA-<A. .f~oieL ~...k .,.. 'ta.':"" ta.:o.~ I

_1 . _ ' Q ti' (- '-:. IJ ,

v~ 'l.~ '>IX. ~ t-1. wY\. ~~~ •

'roo:: ~~~1(Q~ '\'00:: *- SI'l'l. cp (rO,J~~i TOO::),dCV;: t:t>L~ai (~~

<;)L b.i. ~ ~al~ri D:e)(td,,,., .. ·~ 'l~ ~ co't"..,._. .

m <D:: ~au4d.- !DEl:: * vo,. \~ ; lo..i' ~ ~ "~ OWUci If ;p[~~~et-/ ~~~~, ~v 2~uu4et-- I (M,V(. Le.~ou.1et-) I\~;: ~ 'Gl<!. {D'1.~ ({~ '\'1' t¥. ~ t~) ~ ~ IU<AAl ~ S, i'cu, e."r 'f"l-crY\., If ~ 1"1"-~ Ii ~ 'do: r<£<! ; ~.;, ~- '(Ie ~~ 'f,J.,- tr s.. ~ 0-

~o.<.k Df.. t~ fr II ~ ~ fcnNI. s~. ~ 'fl UM..~ I UM.<. c1.., ~ ~~ q9.CII1A,\lAL- , puJ- ~ r~ .J~, !l.x, lAM-'( 'fl IV'" aM I wv..c.. J." 'V'-aAt. \r;~

(taw>. ""-"- t. s.,R I U VI. ~""'i' r tyo., t' cup I kc., ~ ~ wJ_- ;: ~"""'- D~ ~ e ct U~I &.. 1dMk~, e-k.) 11 ~r1~ d~ t-~ ("" (~u. ~. 1:-1 ... J.,... t~ ) .~ >u!'d' ~Vc, ;{-~- ~ ~. ITU """- IV",-_, s,'~r.:... ~ ~~"--'- ;;, 'cn.o.K Ijk {~~I <1M, 'r~- ~ €p. ~ ~- ev... ~~ i u C)lk I t', C!.~ I 'J'u"..J.. 'W\a1Q~ ~ ~ f", ~ w. ~~ ~ f:~, I, {aW. s~(~ i ~~ i {o:;t:~~ If , D, u. 51 .u ~~ ~ \-ooJ- u ~ {~- s~f'.~ I \;~ 11.,.;{(r- JI!'V. ~ I

~.~ CMA. w.""~, ;;: 11",. ~~ ~ u. 1~f ~ &. S~('1""'tti

.t.. r-k.t '1Jt ~ jV4CV'" cv,.....p ........ ~tt.L. l ~~ I e,v.J,.aJVt ~ r {!.1.>\M. ~ I ttl;.

if' I ~ 'l:K~ Q t ~ f ~ vtAl.G. ~"'~ I «M..I... (~ (NI.<. F 'l.o,l;c),._ ;, ~, !lQ.,. ~~f ~ f (r: .......... "'" ~ ~.;: t,...;- t-'ttrr'c-j f €.4<. ~5- '.I ';).... ~ut f/ MV'Wttx.. If, If b r, f I!M.. t~. 8u 1M.,..t- 1-~ _ "I:i..vt._ If I d.:lM-1 () "-7 ex t"- '

17°

t;J£,.., 'tf-"L 7 r- mUV'lA D I!. ~ a.~ ', 'I Y- ~ ~ S ~ ", I, ~' £M I'I.""';_ 'MR. tw_ II,et._ .) ,

~ g't" ' "0' ~ex.. e..t- ~cw.~ h-\ ~ ~, ~ e.....:, ~ ~~ !-1 t- t. ...... ..-t- tl r ~1 ~

to....~~1 ~0'UAj,.. & y.,..,.f 'Vf c-'U.',!~ aYLa.k r t.)<.~~ ('" ~ ~CJ~ II \1". #'(V ~~~ i =tIDfI i~ .11 F- t..A:

_1t~~~ [IJ 0;:-+ Va. {, I~ i cn.i. ~ tj ~ 11t:1-&t~K~ If; ([lt~~ r ovx.

lh,_~0"U4crt.tL-) \I~ R~, ~ w- ~c 1""-0-<1 \I a a .... $~l~L rM, e.k (l-'to-t,-U .:0. ~,

ft_, s.c. 0. e , a, ~.

_~-I~o¢._~e..Rr- IIf Q : ~ !v.., "v-. 't"'cM. i cr l yll. i15~ ~ k I IIlCV:: J .) ~~ ~~~

. ij {a.<.t- k ~ ;;. ~ Dc.. to'lUJ Il 0.. a.u.ssi ~ S, 'r M. eJ- ~O"">? t1 e al.t 'C)' ~ WI.~ ;; U DC!..lo"l.t.W i {~ il' ~ ~ ~ Dc. F" et Ii -(.u.t a.. 4-0.. ~ ~ Crn.J- II<L. ~0'l-U4 " ~ o: r , ~ i.e,;_ e , s, ~. II f' 0'1'. I, t~ i ~au{(1).~u.__" ~ a. tv.. s , "l~ j Srru.{f"l_(lM.U_":J I4r~. 17L t()'t..V\~w-t- e.A- v' ~SSaA_.

_{~\~~i.IU-+8Q::+ ~\, ~"'~i Cf(rR. 11 .. ~~~ [IlQ::+),'d~_J:l~~~ ~1->.,5.'''l'

e..~. .

~ : + : : ~~e~ > ~ + : ::J vn, {. ~; (~. 4 ~ 11..-.vJ.J.Q:.. "; (~~et,,,.u.LI ~e.~~e.~ / ~~ ~~etrn.J.) ~ i-...l,~~~) \\ ~ eM. eQ..v,~tl~ l r..,_ s'i' ~t-.A ~ ~t* Uv. I.<AAJ<. \,-"-(l..<.<) \\

'r' "-x'f, ,,~ 'd,'~ ~ (~~"i' ~l~ D"" r, D0I1M.,l)e.,r ~, fl:.4 ~"".".JJ:.." lk. J,. 4~.....w J } At. ,;)iS~ LV' e.. s,~. ';)) II. Sf ,,~o:.... '1''''"''"''" I!)<yv''';''''''_ ..,/4~ ~ &"s~lO"VlI R~ ....... ~ I ~c. 'V"~'i)S lTv.. ~ .:.v..r~ \\ 'V", 3.: 0 ~crul, ~1l,.~0""M1. ,

_s~~e.r~ 3-: -+:: ] Q Va., r. s. I} (~. ,~\ ~ S~~L II; (iA'1M.L~t~" ('d"(./W'JL~II. '" = t~ ) )e.il U ~~~r",...; / o-w<. 't4~~~) \\ ~ tA-\ e~tuLt" ll' at. c,., !: • e ,;; c , ~ ea. {. ~,

_}tw,.~~lo,M_ 3-: -+:::1+ 'V'n, {. 2. \ ~ ; (~, titS I, 1t~~~.;_ 'I J ( ~1t"","~e.rav..o: I tI"U.It ±~oo :~et~J~ ~ l.J....~ C~~ \\o..L e..,t,c.~c.,'kC",{,~,

_stV>t.l::-d-tn.<l >:+::3Q Vt:t, ~.~.I.\~;co.j, u",s" ""tr.ev.~~~i:...'fi (iS~V\A~et-~, CtVJ( ~~:. ~ ~oz_t~ ') II ~ e....1r. ~ ~iLU-P ~ A~, &, S,c,;;_ c . ~ Rc. r a.t .

_ ~~I'. t- ~ >-: -+: : J 3101, "'-N. f. 2 i .cp C -,ll. (, .... d~e.LQ......1!WL. t"~: ~ : : .J) (';)~ ~1M.1~e t~ II {w d(~W_ e..., e~Wf' ~"._ r ', e., So c,;: c. ~t. e." {, s ,

_M~~~ ?:+:::::JQ ~V\"1.l'Iv.{.~.li~Ctl' U~~~.oz.t-cn...u:e.¥- 13:+::::1Q),

.)~ 3UM¥tAL~et .. ou..:lW\... II f.u.r B« ~ax_._ f,tA ~~~ II o. t , &, s. c. ti:c.,.~ eQ

{.~.1.

~ X~~duu.oU. 3-: +:::1 S l'>1 , ... , ,/..:-, ~. 2: i q> (~, L ............ 'Se1O"""'a..i.e.-v.. 13: ~: ~:1 i [S. t~t1oU. ~~ o::..to-u..a.a +3 :+::3+ i (t',1:LW\L~_et~ 1~:+:!:1+ )/'c)a1f~~jq;..<A.i.£"l"- I 'Jo->;C t~~~~b.o!'"",- II {17Y>1, a: v-tr~ ~ ~~~ ,

_~~Ke.t-o-...u:.tl :7:+::::10 S..."n,';{i, P,!',I,' ro(.o, U~!(e..\(J'U.cUe-tA. n:+::18 '

-'---" -- 1 '\ r. H I

ft. t~~~etou.a1.k +~:+!::JQ+ i fr. U~~€..t~1M... 13: :+:::10-+), ';}"-1

3~~e..rO"1.<.Gt.i£M. I 7>""1 -t.~~l!.tO'>Aatv... ~ -h(J)on. eCru.. £lM,) ~ oy,..u.k W. f<'lM-..,kal)...)C

II U 1Jr'1M"- :M~~,,-to ... .uu -..tk I!M. ~~1UVp ~ ~1l".U. ~.I! <l'~.~' 4a-w1 I!~~ 'V. &s. '<)' 'I ~DVI1' "l ........ ' wJ e. .... ~ ~ r4t.<tA t.., o-e.aO!-t; [tlf.{~uf(L

. ""'" i) .. ~~ ') ~ ~~ i ~CYn, q...u ~- fM. )-.4< b<'.. I~ ...0" .~ Ie. ~ e.v..

17'

.f~ i M~, 4f"'" ~ ~ ~et; L {)r e:t <>(fl- vt- ~k 'f"-~ ) e-v- ~ II ~ \"'. e., t .

,,9 ( )' ",. 'I (' r ~ , _ 0 ~ O~ Q ~.; #/ _ J- " IJ • .....' " P

,,(!"w,. l""" GVvt. .,...... ,,~s ~ , '" """""'r' ' 'VV\' S(;v1.A4 c~~ tJ, ~., " ~""",

,,[,....1 o: -~ 'Jls o>W~ {R ,.,~ ~,'S ~ l-'4- c{(e.t:? ; ~"t~ er-;;: ~tU<.ek cX' ~ et:4 Sk. ·tt.("!.MtX- tNI Pc'S D"'tO-\.t. ) i ~ un, , ~ Ra: SSIl. s' (1~<>O.fUX. r..,Ai J.... (~. ~ , 'tall. ~,.,.,..., ek 'J<!.'s.I>'"t.'V-'"LQ.. J ea,;S~ !o'l'!(l.N..'I.. v._- /l.JI.._ ~"o'u_. to-..J- <..(. 4/"',:..p "- .J" ~~ u 'tf' 0-.-.. ~ e.~~ ) ; ~,rm, "t ~ ea...'SSc. s I i'.''6GVt.IA '(}(.;r M'\. 'V"" ~ "d~ a.c.. 1'~t....nQ.""" (~. ~ J ~""'- 'It'-.t-'~:"P""C!l. I eA.iSk ~oJr. ~ r~ ~ <VVo • 0/' j ,}wd)'c. au.. 'r~t\p'I1'V-

1..01; tll'S~ ...k ,,' /~aMJ'L ') i· ............ 'It« 'i):s~ ~ 1;..~~ :~OV>\' <:.ww.."ssu.....

~ s' ~tI .... ~ a.-.v.o .tx.~ ..... )<. ~- qrl tl.. f1~".1,.. »01. $.c_ if..w... 1<-<l"( e.......-p if a... l';. ~t~~~J (O~. t.. e~ f t, d...a.w.Q, e.lc 'J "ll a.i.:s.I'~,(tru _,)~ ol'~~';ws't".()~t..wML4am<·

33: :_~.0:- ~:: s)'>O. (5.S. vi:) Ii C(r~"'~

L II

udt II VA.. ~ i =-1. 1i 'f~" i W ('J£X.> ~ I ~ ~, ~ ~) II ~ i (J("'{""O= IlfeA ~H~4)~ ~<'(~ ~Wf.,l. e.k ~ r~·'''':Uc..·~ ~ t'riXf ... ek 1oU'1-aJ1~ 'il' ell 4~ 1;.;; r-w- tM. 'dWIMI e' 'At;. rn ~.M e..~. iib_ ~ e.., ~-:_& c."""'"'""r-~~()rl:ll:M s... vvJl"'--i I)IlM-1 &.~ M: t..~ tl (~:.e h..~/f ~!, f C4">->-<- ___

.(!.~ (( ~ tuC1M4 I'.M. P t.h.t) " f .e.t_. I~ ~~ D~".J 0.01»<- 'I ~ SOLo<.- 'f I et""t... 1\ eel

, 0 (,.' , ..... r '='_. e. t-. ,n I • (- • n tI ~ Of ~?Jf M

e)< )"'-/M<.l.-< "\. • 3tl. () ;z..vu. U'1:\JI.<t4 WIA. < '-<..( (/\ UM.l. "0 e."" S vc. i cA i V<R.. ~. ,

f{ ~ l 0Vjc~~ i f ~~ ()'ao.k", ~k c:~~n,..,..__) '{ II ~ HI- r~~ ~ I e.,.: u_ft..' 'il W\A1 t._ s.w1. ecA ~ j "" t (H.<1I. 'UI"~. 'C Vc., t tn-".,_,...._.. ~ ; ... .._ 'Vl-<.aA 0: , s...:....~ • .t (t)"el.ll.'(;;~ .,....~I"Y>"\ »<.aAC. s~. w- e.. ~ tu1:' ;)~. 'V-'- Ij tw~~ ~ .

ill ~~~ fo.u... 'U'~, OVc..=t_~)f't....:.." gt·~<""'<-'~u.. 'I ~ e.; ; ~ e....... ~ i (.J(ithx_",

(iJ( . .M~-t?:-~ ~ ~ ? _I<k J .,y-v. it :n1 (. M. Q'&jL~: [M. €-!t-_:.p f~ 7)._

YL 0)01 f .£ 'W- eM r r 114 C l'WY., ;J ~/e..1" rIM f.i.) = Jv\ M--I - ~ l» ~ i l/"U it :..m.

6t c-ux. ~ e.(}~ou.kk l. D ~f.I'" .e f e.,.\. i 'V1.L t f ec \- r o.A '-"'- qy-' J 'J<U. ~ r M (!H (.<.A.

(!! ts k..; "l1' e-IC is t"i fa.... CQ. 4r' J ~ ~ raA CtJ11'11i a. ~ it" ~ 'h.O_ ,\,c.M St,.,. J) =

i~~ lt1l ~ ... ~cn»< ~? _ ov..-t tJU I. flQ..; '()~ ~ s~ - Ji,_" ~ to-:?

(~ IX - r - t.Il ~t., ()o.1b-, ~ to-1. ? ) . ~ elk., -v-a. t s ~ ~cv.. {~10 I '1 ~,C< 'r 114) = aW\.""",&1~ t. 'a~ ~€-a.~o-; ~ _. o-v.. it J1~-'Yl- '/. ~k f La..<..<- t' t.1r _ t..1t.. ~c:tM--f er~ ~ (_~ 1\-1"- ~ ~~ ~ft.CI.M"i)~ tf~ ~) ._, .. Jk ~ t' (>4t rM (;1 ¥-'~ (.¥, ... t~) =

~ <11A(;(. WI. ~~ ::I::. .~ _ (X>I.. it e.Hl~ 'I. ~, f~ k t<x,~ R....._ lu-wt - &?

(b.., ~"KJ;.UIA ~"...k' - Mho t.;: ?) . - J.i.L., ""'- i.. &ov!- ~ Il.4 (A IV. ·h·.J- l' <>-1 e.;) =

k A tt ,nn • I ) U , • ])'" '/. t...-- I' I'

~.) o-u IA,t.. 0. (M.<.X_. l~('..OCV:: ~~ .. ")A. aS$I,M... rv J .......... "\. ~ - ~

CR. 9r' .:R '11' (l. "r <14 { ~- V «tM4 &.. \w.t- P-c. Ju,..~ th.}). C K J J -')'1' ~" uM.... '1t" j-

'11 ' a;.t i cUt ~'"'-4 &. ~ of ...€-fe,..,.U<, 1),) = H I!.K 1<"...... I (nA tl .~ ~. o-t.<. ft..~. ~ {ouJl O"UX,. i bJ( K 1:" ~,....,_ cM,tlf .:0.4«-- !. H.),.,_._ t' u ~ aA U. .:v-u- ~ 'J;u ft...: c4 rQ..-j 'J~ r~ ,Jk "f'o'vw .. \"txA ~ '1'. CH.)~ ,.,,~ o.'1.u....... ~ t 4U. c: ~ ~ tt.l'<--<h-

, DO' 'n 0 _' -.". ) U ...j.... n nA L I::- ,.., 11 A A

'V' e,.LU.. 'Yl tu.X,.U. r etA 0:. 1, = f\.M , lJ/..tX.. L C . CIt ~ I.'I-\M.Il.. 1'" """'" a.. a I7V-A- - IUJf