Vous êtes sur la page 1sur 41

HOME

AGM AGM AGM PKN PKN PKN BIND BIND


No Nama NISN
(P) (K) (S) (P) (K) (S) (P) (K)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Alvina Damayanti 17068 85 87 A 85 85 B 85 86
2. Aswira 17069 85 85 A 88 89 A 89 89
3. Fenitul Umrah 17070 85 87 A 86 84 B 84 84
4. Gustinengsi 17071 85 87 A 87 87 A 87 87
5. Hasmarina 17072 87 88 A 87 88 A 88 88
6. Heryah 17073 86 86 A 85 84 B 85 87
7. Khusnul Khatimah 17074 85 87 A 85 84 B 85 84
8. Magfirah 17075 86 86 B 87 84 B 84 85
9. Nur Aisya 17076 85 85 B 89 89 A 90 88
10. Nur Asisah 17077 86 85 B 87 89 A 89 88
11. Nurul Anisa 17078 86 85 A 87 89 A 88 88
12. Nur Samsi 17079 83 85 B 85 84 B 84 83
13. Nuraini 17080 84 87 B 86 87 A 88 87
14. Nurul Islamiah 17081 84 85 B 91 90 A 90 90
15. Nurul Kaidah 17082 86 87 B 91 90 A 90 90
16. Putri Rahayu 17083 85 85 A 90 89 A 89 87
17. Reza Pratama 17084 86 87 A 91 91 A 90 90
18. Ririn Fadillah 17085 83 87 B 88 87 A 88 86
19. Sri Rahmadana 17086 86 87 B 83 84 B 83 85
20. Sri Wahyuni 17087 88 88 B 83 82 B 82 82
21. Suci Rahma Yani 17088 87 85 B 85 84 B 84 84
22. Suleha 88 87 B 88 89 A 89 88
23. Tina 17090 87 85 B 88 88 A 88 87
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BIND MTK MTK MTK SJRH SJRH SJRH BING BING BING SBUD SBUD
(S) (P) (K) (S) (P) (K) (S) (P) (K) (S) (P) (K)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A 78 78 83 85 85 86 84 85
A 80 79 80 82 89 89 84 81
A 78 78 82 80 84 84 85 86
A 79 79 84 85 87 87 85 86
A 80 79 89 87 88 88 85 86
A 78 78 82 80 85 87 85 85
A 78 78 83 82 85 84 84 81
B 78 78 84 82 84 85 83 87
A 77 78 83 80 90 88 86 85
A 80 79 87 85 89 88 85 86
A 79 79 84 80 88 88 87 87
A 78 78 80 84 84 83 85 87
A 78 78 83 84 88 87 82 83
A 78 78 83 85 90 90 82 80
A 80 79 83 87 90 90 83 82
A 78 78 83 84 89 87 83 83
A 80 79 86 87 90 90 85 87
A 78 78 82 83 88 86 85 85
A 79 79 83 82 83 85 85 85
A 79 79 81 83 82 82 83 82
A 79 79 83 84 84 84 82 85
A 78 78 82 82 89 88 83 85
A 79 79 81 81 88 87 83 82
SBUD KWH KWH KWH PJAS PJAS PJAS IPA IPA IPA MULO MULO
(S) (P) (K) (S) (P) (K) (S) (P) (K) (S) K (P) K (K)

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
85 86 80 81 88 88 86 86
86 89 80 81 91 90 83 85
84 79 80 80 89 88 86 85
85 85 80 81 89 88 88 85
91 88 82 83 81 89 89 87
84 87 79 80 89 90 87 84
82 84 80 83 84 88 88 86
88 79 80 83 89 90 87 84
84 86 79 80 84 86 86 86
89 88 80 80 89 88 89 87
95 91 83 83 85 88 90 87
83 83 79 80 89 90 88 85
84 85 81 84 85 86 89 86
86 88 80 82 79 80 87 83
88 87 80 81 85 88 83 85
83 87 84 87 85 90 83 85
92 88 78 81 88 90 85 87
84 86 79 80 88 88 85 84
83 85 80 81 90 90 89 83
84 82 80 80 84 89 86 84
83 86 79 80 85 90 88 84
83 88 79 80 81 88 89 82
82 87 81 81 85 90 86 83
MULO DSR.P DSR.P DSR.P D.T.M( D.T.M D.T.M D.DS D.DS D.DS TKTL TKTL
K (S) (P) (K) (S) P) (K) (S) (P) (K) (S) (P) (K)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
86 89 86 89 87 87 85 85
86 89 86 89 88 88 85 85
85 88 85 88 81 81 84 84
88 86 88 86 88 88 87 87
87 90 87 90 88 89 89 89
88 89 88 89 86 85 88 88
89 90 89 90 88 86 88 88
87 91 87 91 88 88 86 86
85 89 85 89 81 81 85 85
87 88 87 88 86 86 87 87
87 89 87 89 87 87 88 88
88 89 88 89 85 85 87 87
84 88 84 88 81 81 85 85
87 89 87 89 85 85 87 87
87 89 87 89 84 84 87 87
85 88 85 88 84 84 86 86
87 89 87 89 86 86 85 85
82 88 82 88 84 84 81 81
86 89 86 89 84 84 86 86
87 89 87 89 88 88 86 86
88 90 88 90 88 88 88 88
85 88 85 88 86 86 85 85
84 89 84 89 82 82 84 84
TKTL SIMDG SIMDG SIMDG Nilai PRAM EXK
JML Ave Rank S I
(S) (P) (K) (S) SIKAP UKA UL

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
84 85 2549 84.95 13 B
83 85 2565 85.50 6 B
84 85 2514 83.81 23 B
83 83 2564 85.45 7 B
84 84 2599 86.62 2 B
81 81 2541 84.70 16 B
84 85 2542 84.74 15 B
88 89 2562 85.39 8 B
80 80 2533 84.44 17 B
85 85 2585 86.17 4 B
88 88 2603 86.76 1 B
82 82 2533 84.43 18 B
88 88 2545 84.83 14 B
82 82 2552 85.07 11 B
82 82 2567 85.56 5 B
82 82 2555 85.17 9 B
83 83 2592 86.40 3 B
80 80 2519 83.97 21 B
83 83 2530 84.32 19 B
85 86 2519 83.97 22 B
88 89 2554 85.14 10 B
86 86 2549 84.98 12 B
83 83 2530 84.32 20 B
deskripsi
A AGM (P) AGM (K) AGM (S) PKN (P) PKN (K)
pramuka
Menonjol dalam
60 61 62 63 64 65 66
Menganalisis
Terampil dalam Menonjol
onjol dalam Mengkarakteristikkan Menonjol
arti dalam
pentingnya
dalam Wawasan Nusantara
Amat baik dalam
dalam konteks
men Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kegiatan tali tata cara ibadah Kompeten dal
Menganalisis Kompeten dalam
aman terhadap negara dan upaya
kedisiplinan Menganalisis
perl haji, zakat,
Menonjol
penyelesaiannya dan Kompeten
dalam di bidang dal
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
temali, terampil tata cara ibadah Amat baik dalam me Kompeten dalam
dalam kegiatan tata
wakaf caradan
ibadah
Menganalisis
onjol dalam Mengkarakteristikkan haji,
kedisiplinan perl Menonjol
haji, zakat,
arti
zakat, dan
pentingnya
dalam Wawasan
dan Kompeten Baik
dalNusantara
dalam dalam
menjalan
konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
baris berbaris perlutata cara
Menonjol ibadah
dalam
onjol dalam Mengkarakteristikkan
dan
wakaf
kedisiplinan perl Menonjol
arti
wakaf dan
Menganalisis
pentingnya
dalam
dan Wawasan Baik
Nusantara
dalam dalam
menjalan
konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
peningkatan
haji, zakat,
Menganalisis
perlu
tata cara dan Kompeten
ibadah
dal
mengibarkan
onjol dalam Mengkarakteristikkan Menganalisis
kedisiplinan perl dalam
wakafperlu
arti pentingnya
dan Wawasan Nusantara
Amat dalam me
baik dalam konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
bendera, tata cara
peningkatan
haji, ibadah
zakat, dan Kompeten dal
tata cara ibadah
peningkatan
Menganalisis
perlu
kedisiplinan perl haji,
onjol dalam Mengkarakteristikkan dalam zakat,
arti dan dan
pentingnya Wawasanda Nusantara
Amat dalam me
baik dalam konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
wakaf
haji, zakat,
dalam
strategi, dan
peningkatan dan Kompeten
onjol dalam Mengkarakteristikkan wakaf
perlu
kedisiplinan perl Menonjol
dan
Menganalisis
arti pentingnya
wakaf dandalam Kompeten
Menganalisis
penyebab
dalam
Wawasan Nusantara
Amat
dal dalam me
baik dalam konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
perlu
strategi,
peningkatan dan
Menganalisis
Menonjol dalam dalam perlu
TerampilMenganalis strategi,
Menonjol
keberhasilan
Menganalisis dan Kompeten
faktor-faktor
dalam pembentukdalintegrasi
Baik dalamnasional dalam bingkai Bhineka
menjalan KompetenTunggal
dalam Ika dan perlu
kegiatan tali peningkatan
penyebab
dalam
tata cara
Menonjol ibadah
dalam
onjol dalam Mengkarakteristikkan peningkatan
penyebab
dakwah
strategi,
arti Nabi
dan Kompeten
pentingnya Wawasan Baik
Nusantara
dalam dalam
menjalan
konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
kedisiplinan perl dalam
temali, terampil keberhasilan
Menganalisis dal
haji, zakat,
Menganalisis
dalam
keberhasilan dan
dalam kegiatan
onjol dalam Mengkarakteristikkan Muhammad
penyebab
Menganalisis
dakwah
kedisiplinan perl Menonjol
substansi,
arti Nabi saw
baris berbaris tata
wakaf
di carapentingnya
dakwah dan
Menganalisis dalam Kompeten
ibadah
Nabi
keberhasilan
Madinah
Wawasan Amat
dalNusantara
baik dalam
dalam me
konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
strategi,
Menonjol
Muhammad
strategi, dan
Menganalisis
perlu dalam
dan saw
aman terhadap negara
kedisiplinan
dan perl haji,
dan upaya zakat,
Menonjol
strategi,
penyelesaiannya
Muhammad
dakwah dan dan
dalam di bidang dal
saw Kompeten
Nabi ideologi,
Baik dalam
politik,
menjalan
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
Kompeten dalam dan keamanan
penyebab
diMenganalisis
Madinah
penyebab
tata cara
peningkatan
wakaf ibadah
dandalam
mengibarkan
aman terhadap negara
Terampil upaya penyebab
dan dalam dicara
Madinah
Menonjol
penyelesaiannya
Muhammad
keberhasilan
tata
keberhasilan
haji, di bidang dal
saw Kompeten
ibadah
zakat, dan ideologi,
Baik dalam
politik,
menjalan
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
Kompeten dalam dan keamanan
bendera, tali
kegiatan dalam
perlu
keberhasilan
Menganalisis
aman terhadap negara dan upaya
kedisiplinan di
dakwah
haji,
dakwah
wakaf Madinah
zakat,
perl Menonjol Nabi
penyelesaiannya
dan
Nabidan Kompeten
dalam di bidang dal
ideologi,
Amat baikpolitik,
dalamekonomi,
me sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
temali, terampil Menganalisis
peningkatan
dakwah
Kedudukan NabiAl-
Kompeten dalam
dalam
Menonjol dalam kegiatan
MenganalisMuhammad
wakaf
Muhammad
perlu
perl strategi,
dan
Menganalisis saw
saw
faktor-faktor
dan pembentukdaBaik
integrasi
dalamnasional
menjalan
dalam bingkai Bhineka
kedisiplinan dalam
Menonjol
Muhammad
Qur'an dalam
saw Kompeten
, Hadits KompetenTunggal
dalam Ika dan perlu
baris berbaris perlu
di
di Madinah
tata cara
peningkatan
Makkah
penyebab ibadah
Menonjol dalam perl Menganalisis
MenganalisdiMenganalisis
Madinah
faktor-faktor
Menonjol dalam pembentukdaAmat
integrasi
baik
nasional
dalam me
dalam bingkai Bhineka
KompetenTunggal
dalam Ika dan perlu
kedisiplinan
dan dan
dalam Ijtihad
peningkatan
haji, zakat,
Menonjol
keberhasilan
strategi,
substansi, dan Kompeten
dalam
dan
mengibarkan
Menonjol dalam Menganalis
Terampil dalam Menonjol
sebagai
dalam
wakafperlu
Menganalisisdalam
sumber
faktor-faktor pembentukda
Kompeten Amat
integrasi
baik
nasional
dalam me
dalam bingkai Bhineka
KompetenTunggal
dalam Ika dan perlu
bendera, tali Menganalisis
dakwah
penyebab
strategi, Nabi
dan
kegiatan Menganalisis
hukum islam
Menganalisis
Menonjol
peningkatan dalam
kedisiplinan perl tata
onjol dalam Mengkarakteristikkan
temali, terampil carapentingnya
kewajiban
arti
Menonjol
Muhammad
keberhasilan
penyebab ibadah
dalam Wawasanda
saw Kompeten Amat
Nusantara
baik dalam
dalam me
konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
substansi,
dan
dalam
haji, perlu
strategi,
Menganalisis
dan
zakat, dan
dalam
Menonjol dalam kegiatan menuntut
di Madinah
dakwah
keberhasilan ilmu
Nabi
TerampilMenganalis faktor-faktor pembentukda
Kompeten Amat
integrasi
baik
nasional
dalam me
dalam bingkai Bhineka
KompetenTunggal
dalam Ika dan perlu
baris berbaris strategi,
peningkatan dan
dalam ke penyebab
substansi,
Menganalisis
wakaf
Muhammad
dakwah dan
untuk membela
Nabi saw
aman terhadap negara
kedisiplinan
dan perl penyebab
dan upaya dalam
penyelesaiannya
Menonjol
keberhasilan
strategi,
perlu di bidang ideologi,
dalam Kompeten
dan Baik dalam
da politik,
menjalan
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
Kompeten dalam dan keamanan
agama
di
Muhammad
Madinah saw
mengibarkan
aman terhadap negara keberhasilan
Menganalisis
dan upaya penyebab
dakwah
peningkatan Nabidan Kompeten
penyelesaiannya di bidang ideologi,
Amat baik
da politik,
dalamekonomi,
me sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
Terampil
bendera, dalam ke di Makkah Kompeten dalam
dakwah
strategi,
Muhammad
keberhasilan
dalam Nabi
dan saw
aman terhadap negara dandalam
Terampil upayake penyelesaiannya
perlu
Muhammad
penyebab di bidang ideologi,
saw Kompeten Baik dalam
da politik,
menjalan
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
Kompeten dalam dan keamanan
di
dakwah
Madinah
Menganalisis
peningkatan Nabi
aman terhadap negara dandalam
Terampil upayake penyelesaiannya
di Makkah dan
keberhasilan
Muhammad di bidang ideologi,
saw Kompeten Baik dalam
da politik,
menjalan
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
Kompeten dalam dan keamanan
kewajiban
dalam
onjol dalam Mengkarakteristikkan
Terampil dalam ke diperlu
dakwah
Makkah
Madinah
menuntut Nabi
arti pentingnya Wawasanda
dan Kompeten
ilmu Kurang
Nusantara
dalam
dalam
menjal
konteks Negara Kompeten
Kesatuandalam
Republik Indonesia.
Menganalisis
peningkatan
Muhammad saw
perlu
untuk
strategi,membela
dan
dalam
di Madinah
peningkatan
agama
penyebab
Menganalisis
dalam
keberhasilan
kewajiban
Menganalisis
dakwah
menuntut Nabi
ilmu
kewajiban
Muhammad saw
untuk
menuntut membela
ilmu
di Madinah
agama
untuk membela
agama
PKN (S) BIND (P) BIND (K) BIND (S) MTK (P)
Sangat santun, peduli, siswa mampu
dan percaya diri;
Sangat
kejujuran,santun, peduli, mengembangkan
67kedisiplinan, siswa 68
mampu
isi Siswa mampu
69 70 71
dan percaya diri; (permasalahan,argme menganalisis
dan peduli, mengembangkan isi Siswa mampu Mulai
Sangat
kejujuran,santun,
tanggungjawab kedisiplinan, n, pengetahuan,
siswa mampu dan struktur dan
membudaya Pada kompetensi dasar
dan percaya (permasalahan,argme
diri; rekomendasi) teksisi menganalisis
kebahasaan teks
dan
meningkat,
Sangat santun, sudah mengembangkan
peduli, n, pengetahuan, dan Siswa mampu
struktur
Mulai menyusun persamaan
Pada kompetensi dasar
kejujuran,
tanggungjawab
tumbuh
dan
kedisiplinan,
sikap proaktif
percaya
siswa mampu
eksposisi secara lisan
diri; (permasalahan,argme
eksposisi dan
menganalisis membudaya dan pertidaksamaan
dan
meningkat,
Sangat
dan santun,
responsif. peduli,
rekomendasi)
mengembangkan
dan/
sudah siswa
n, atau teksisi
tulisandan
pengetahuan,
mampu
kebahasaan
Siswa mampu
struktur dan
teks Mulai menyusun
Pada persamaan
kompetensi dasar
kejujuran,
tanggungjawab kedisiplinan, eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme eksposisi
menganalisis membudaya linear satu variabel yang
tumbuh
dan sikap
percaya proaktif
diri; rekomendasi) teksisi kebahasaan teks Mulai dan pertidaksamaan
menyusun persamaan
dan
Sangat
meningkat,
dan santun,
responsif.
kejujuran, sudah mengembangkan
peduli,
kedisiplinan, dan/
n, atau tulisan
pengetahuan,
siswa mampu dan Siswa mampu
struktur dan Pada
memuat kompetensi
nilai dasar
mutlak
tanggungjawab
dan
tumbuh percaya
sikap diri;
proaktif eksposisi secara
rekomendasi)
lisan
(permasalahan,argme
teks
eksposisi
menganalisis
kebahasaan teks
membudaya linear
dan satu variabel
pertidaksamaan yang
dan
Sangat
meningkat,
kejujuran,
dan santun, peduli, mengembangkan
sudah siswa
kedisiplinan,
responsif. dan/
n, atau isi
tulisandan
pengetahuan,
mampu
Siswa mampu
struktur dan
Mulai menyusun
dari
Pada
memuatmasalah persamaan
kompetensi
nilai dasar
mutlak
tanggungjawab
dan
tumbuh percaya
sikap proaktif eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme
diri; rekomendasi) teksisi eksposisi
menganalisis
kebahasaan teks
membudaya linear
dan satu variabel
pertidaksamaan
kontekstual menonjoldiyang
dan
Sangat
meningkat,santun, sudah mengembangkan
peduli, dan/
n, atau tulisandan
pengetahuan, Siswa mampu
struktur Mulai menyusun
dari
Pada
memuatmasalah persamaan
kompetensi
nilai dasar
mutlak
kejujuran,
dan responsif.
tanggungjawab kedisiplinan, siswa mampu
eksposisi secara lisan
diri; (permasalahan,argme eksposisi dan
menganalisis membudaya linear
banding
dan satu
KD variabel
yang
pertidaksamaan yang
lain
dan
tumbuh
dan percaya
sikap proaktif rekomendasi)
mengembangkan teksisi kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai kontekstual
menyusun
dari masalah menonjoldi
persamaan
Sangat
meningkat,
kejujuran,
dan santun, peduli,
sudah siswa
kedisiplinan,
responsif. dan/
n, atau tulisan
pengetahuan,
mampu dan struktur dan Pada
memuat
dan kompetensi
pada
linear nilai
satukompetensi
variabeldasar
mutlak yang
tanggungjawab
dan
tumbuh percaya
sikap proaktif eksposisi secara
diri; mengembangkan
rekomendasi)
lisan
(permasalahan,argme
teks
eksposisi
menganalisis
kebahasaan teks membudaya banding
dan KD yang lain
pertidaksamaan
kontekstual menonjoldi
dan
Sangat
meningkat,santun, peduli,
sudah dan/n, atau isi
tulisandan
pengetahuan, Siswa mampu
struktur
Mulai menyusun
dari
dasar
Pada
memuatmasalah persamaan
Menjelaskan
kompetensi
nilai dan
dasar
mutlak
kejujuran,
dan
tanggungjawab
dan
tumbuh
kedisiplinan,
responsif.
percaya
sikap proaktif
siswa mampu
eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme
diri; rekomendasi) teksisi eksposisi dan
menganalisis berkembang dan pada
linear
banding
dan satukompetensi
KD variabel
yang lain
pertidaksamaan yang
dan
Sangat
meningkat,santun, sudah mengembangkan
peduli, dan/ atau tulisandan kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai kontekstual
menentukan
menyusun
dari
dasar
Pada masalah menonjoldi
fungsi
persamaan
Menjelaskan
kompetensi dan
dasar
kejujuran,
dan kedisiplinan,
responsif.
tanggungjawab
n, pengetahuan,
siswa mampu
eksposisi secara lisan struktur
eksposisi dan
membudaya memuat
dan pada
linear
banding nilai
satu
KD mutlak
kompetensi
variabel yang
yanglinear,
lain
dan
tumbuh percaya
sikap proaktifdiri; (permasalahan,argme
rekomendasi) teksisi menganalisis
kebahasaan teks (terutama
dan
kontekstual
menentukan fungsi
pertidaksamaan
menonjoldi
fungsi
dan
Sangat
meningkat,santun, peduli, mengembangkan
sudah siswa
dan/
n, atau tulisan
pengetahuan,
mampu dan Siswa mampu
struktur dan
Mulai menyusun
dari
dasar
Pada
memuatmasalah persamaan
kompetensi
Menjelaskan
nilai dasar
mutlak dan
kejujuran,
dan
tanggungjawab
dan
tumbuh
kedisiplinan,
responsif.
percaya
sikap diri;
proaktif eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme eksposisi
menganalisis membudaya dan pada
fungsi
linear
banding satu
(terutama
dan kompetensi
kuadrat,
KD dan
variabel
yang
fungsi
pertidaksamaan yang
lain
linear,
dan
Sangat
meningkat,santun, peduli,
sudah n,
rekomendasi)
mengembangkan teksisi kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai kontekstual
menentukan
menyusun
dari
dasar
Pada masalah menonjoldi
persamaan
fungsi
kompetensi
Menjelaskan dasar
dan
kejujuran,
dan
tanggungjawab kedisiplinan,
responsif. dan/ atau
eksposisi
tulisandan
pengetahuan,
siswa mampu
secara lisan struktur
eksposisi dan fungsi
memuat
dan pada
fungsi
linear rasional)
nilai
satu secara
mutlak
kompetensi
kuadrat, dan
variabel yang
dan
tumbuh percaya
sikap proaktif (permasalahan,argme
diri; rekomendasi) teksisi menganalisis
kebahasaan teks
membudaya
Mulai banding
(terutama
dan
kontekstual
menentukan
menyusun KD yang
pertidaksamaan
fungsi lain
linear,
menonjoldi
persamaan
fungsi
dan
Sangat
meningkat,santun, sudah mengembangkan
peduli, dan/
n, atau tulisandan
pengetahuan,
siswa mampu
Siswa mampu
struktur dan formal
dari
dasar
Pada
fungsi
memuat yang
masalah meliputi
kompetensi
Menjelaskan
rasional)
nilai dasar
dan
secara
mutlak
kejujuran,
dan
tanggungjawab kedisiplinan,
responsif. eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme eksposisi
menganalisis membudaya dan pada
fungsi
linear
banding satu
(terutama
dan kompetensi
kuadrat,
KD variabel
dan
yang
pertidaksamaan
fungsi yang
lain
linear,
dan
tumbuh
dan percaya
sikap diri;
proaktif rekomendasi)
sudah mengembangkan
teksisi kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai notasi, daerah
kontekstual
menentukan
menyusun
formal
dari yang
masalah asal,
menonjoldi
persamaan
fungsi
meliputi
Sangat
meningkat,
kejujuran,
dan santun, peduli,
kedisiplinan,
responsif. dan/
n, atau tulisan
pengetahuan,
siswa mampu dan struktur
eksposisi dan dasar
Pada
fungsi
memuat
dan kompetensi
Menjelaskan
pada
fungsi
linear rasional)
nilai
satukompetensi
kuadrat,
variabel
dandasar
mutlak dan
secara
yang
tanggungjawab
dan
tumbuh percaya
sikap proaktif eksposisi secara
diri; mengembangkan
rekomendasi)
lisan
(permasalahan,argme
teks menganalisis
kebahasaan teks
membudaya daerah
banding
(terutama
dan hasil,
KD dan
yang
pertidaksamaan
notasi,
kontekstual fungsi
daerah lain
linear,
asal,
menonjoldi
dan
Sangat
meningkat,santun, peduli,
sudah siswa
dan/
n, atau isi
tulisandan
pengetahuan, Siswa mampu
struktur dan
Mulai menentukan
menyusun
formal
dari
dasar
Pada
fungsi
memuatmasalah
yang persamaan
fungsi
meliputi
kompetensi
Menjelaskan
rasional)
nilai dasar
mutlak dan
secara
kejujuran,
dan
tanggungjawab kedisiplinan,
responsif. mampu
eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme eksposisi
menganalisis membudaya ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding simbolik,
satukompetensi
kuadrat,
variabel
hasil,
KD dan
dan
yang serta
yang
lain
dan
tumbuh percaya
sikap diri;
proaktif rekomendasi) teksisi kebahasaan teks Mulai (terutama
dan pertidaksamaan
notasi,
kontekstual fungsi
daerah
menentukan
menyusun linear,
menonjoldi
asal,
persamaan
fungsi
dan
Sangat
meningkat,santun, sudah mengembangkan
peduli, dan/
n, atau tulisan
pengetahuan,
siswa mampu dan Siswa mampu
struktur dan formal
dari
sketsa
dasar
Pada
fungsi
memuatmasalah
ekspresi yang meliputi
grafiknya
kompetensi
Menjelaskan
rasional)
nilai rendah
dasar
mutlak
simbolik, dan
secara
serta
kejujuran,
dan
tanggungjawab
dan
tumbuh
kedisiplinan,
responsif.
percaya
sikap diri;
proaktif eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme eksposisi
menganalisis membudaya dan pada
fungsi
linear
daerah
banding satu
(terutama
dan kompetensi
kuadrat,
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan
pertidaksamaan
fungsi yang
lain
linear,
dan
Sangat
meningkat,santun, peduli,
rekomendasi)
mengembangkan
sudah siswa
dan/ atau teksisi
tulisandan kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai notasi,
kontekstual
di
formal
dari
sketsa
dasar
Pada daerah
banding
menentukan
menyusun
masalah
yang menonjoldi
KD asal,
yang
persamaan
fungsi
meliputi
grafiknya
kompetensi
Menjelaskan rendah
dasar
dan
kejujuran,
dan
tanggungjawab kedisiplinan,
responsif. n, pengetahuan,
mampu
eksposisi secara lisan
(permasalahan,argme
struktur
eksposisi dan
menganalisis membudaya fungsi
memuat
ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding rasional)
nilai
satu
kuadrat,mutlak
simbolik,secara
kompetensi
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan serta
yang
lain
dan
tumbuh percaya
sikap proaktifdiri; rekomendasi) teksisi kebahasaan teks Mulai lain.
(terutama
dan
di pertidaksamaan
notasi,
kontekstual fungsi
daerah
banding
menentukan
menyusun linear,
menonjoldi
KD asal,
yang
persamaan
fungsi
dan
Sangat
meningkat,santun, sudah mengembangkan
peduli, dan/
n, atau tulisandan
pengetahuan, Siswa mampu
struktur formal
dari
sketsa
dasar
Pada
fungsi
memuatmasalah
yang meliputi
kompetensi
Menjelaskan
grafiknya
rasional)
nilai rendah
dasar
mutlak dan
secara
kejujuran,
dan responsif.
tanggungjawab
dan
tumbuh
kedisiplinan,
percaya
sikap proaktif
siswa mampu
eksposisi secara lisan
diri; (permasalahan,argme eksposisi dan
menganalisis membudaya ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding
lain.
(terutama
dan simbolik,
satukompetensi
kuadrat,
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan
pertidaksamaan
fungsi serta
yang
lain
linear,
dan
Sangat
meningkat,santun, peduli,
sudah n,
rekomendasi)
mengembangkan
dan/ atau teksisi
tulisan kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai notasi,
kontekstual
di
menyusun
formal
dari
sketsa
dasar
Pada daerah
menentukan
banding
masalah
yang menonjoldi
asal,
persamaan
KDfungsi
yang
meliputi
kompetensi
Menjelaskan
grafiknya rendah
dasar
dan
kejujuran,
dan
tanggungjawab kedisiplinan,
responsif. pengetahuan,
siswa mampu
eksposisi secara dan
lisan
(permasalahan,argme
struktur
eksposisi dan
menganalisis membudaya fungsi
memuat
ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding rasional)
nilai
satu
kuadrat,mutlak
simbolik,secara
kompetensi
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan serta
yang
lain
dan
tumbuh percaya
dan sikap proaktifdiri; mengembangkan
rekomendasi) teksisi kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai lain.
(terutama
dan
di pertidaksamaan
notasi,
kontekstual
menentukan
menyusun
banding
formal
dari masalah
yangfungsi
daerah linear,
menonjoldi
asal,
persamaan
KDfungsi
yang
meliputi
Sangat
meningkat,
kejujuran,
dan santun, peduli,
sudah dan/
kedisiplinan,
responsif.
tanggungjawab
n,
siswaatau
mampu
eksposisi
tulisandan
pengetahuan,
secara lisan struktur
eksposisi dan sketsa
dasar
Pada
fungsi
memuat kompetensi
Menjelaskan
ekspresi
dan grafiknya
pada
fungsi
linear rasional)
nilai
simbolik,
satu rendah
kompetensi
kuadrat,
variabel
dandasar
mutlak dan
secara
serta
yang
dan
tumbuh percaya
sikap proaktif (permasalahan,argme
diri; rekomendasi) teksisi menganalisis
kebahasaan teks
membudaya
Mulai daerah
banding
lain.
(terutama
dan
notasi, hasil,
kontekstual
di KD
daerah
menentukan
menyusun
banding yang
dan
pertidaksamaan
fungsi lain
linear,
menonjoldi
asal,
persamaan
KDfungsi
yang
dan
Sangat
meningkat,santun, sudah mengembangkan
peduli, dan/
n, atau tulisandan
pengetahuan,
siswa mampu
Siswa mampu
struktur dan formal
dari
sketsa
dasar
Pada
fungsi
memuatmasalah
yang meliputi
kompetensi
Menjelaskan
grafiknya
rasional)
nilai rendah
dasar
mutlak dan
secara
kejujuran,
dan
tanggungjawab
dan
tumbuh
kedisiplinan,
responsif.
percaya
sikap proaktif eksposisi secara lisan
diri; (permasalahan,argme eksposisi
menganalisis membudaya ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding
lain.
(terutama
dan simbolik,
satukompetensi
kuadrat,
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan
pertidaksamaan
fungsi serta
yang
lain
linear,
dan
Sangat
meningkat,santun, peduli,
rekomendasi)
mengembangkan
sudah siswa
dan/ atau teksisi
tulisan kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai notasi,
kontekstual
di
menyusun
formal
dari
sketsa
dasar
Pada daerah
menentukan
banding
masalah
yang menonjoldi
asal,
persamaan
KDfungsi
yang
meliputi
kompetensi
Menjelaskan
grafiknya rendah
dasar
dan
kejujuran,
dan kedisiplinan,
responsif.
tanggungjawab
n, pengetahuan,
mampu
eksposisi dan
secara lisan
(permasalahan,argme
struktur
eksposisi dan
menganalisis membudaya fungsi
memuat
ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding rasional)
nilai
satu
kuadrat,mutlak
simbolik,secara
kompetensi
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan serta
yang
lain
dan
tumbuh
dan percaya
sikap diri;
proaktif rekomendasi)
mengembangkan teksisi kebahasaan
Siswa mampu teks Mulai lain.
(terutama
dan
di pertidaksamaan
notasi,
kontekstual
menentukan
menyusun
banding
formal
dari masalah
yangfungsi
daerah linear,
menonjoldi
asal,
persamaan
KDfungsi
yang
meliputi
meningkat,
kejujuran,
dan sudah n,
responsif.kedisiplinan,
tanggungjawab
dan/ atau tulisandan
pengetahuan,
eksposisi secara lisan struktur
eksposisi dan sketsa
dasar
Pada
fungsi
memuat kompetensi
Menjelaskan
ekspresi
dan grafiknya
pada
fungsi
linear rasional)
nilai
simbolik,
satu rendah
kompetensi
kuadrat,
variabel
dandasar
mutlak dan
secara
serta
yang
(permasalahan,argme
tumbuh sikap proaktif rekomendasi) teks
dan
menganalisis
kebahasaan teks
membudaya
Mulai daerah
banding
lain.
(terutama
dan
notasi, hasil,
kontekstual
di KD
daerah
menentukan
menyusun
banding yang
dan
pertidaksamaan
fungsi lain
linear,
menonjoldi
asal,
persamaan
KDfungsi
yang
meningkat, sudah dan/ atau tulisandan
n, pengetahuan, struktur formal
dari
sketsa
dasar
Pada
fungsi
memuatmasalah
yang meliputi
kompetensi
Menjelaskan
grafiknya
rasional)
nilai rendah
dasar
mutlak dan
secara
dan responsif.
tumbuh sikap proaktif eksposisi
tanggungjawab secara lisan eksposisi dan membudaya ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding
lain.
(terutama
dan simbolik,
satukompetensi
kuadrat,
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan
pertidaksamaan
fungsi serta
yang
lain
linear,
meningkat, sudah
rekomendasi)
dan/ atau teks
tulisan kebahasaan teks notasi,
kontekstual
di
formal
dari
sketsa
dasar daerah
menentukan
menyusun
banding
masalah
yang menonjoldi
asal,
persamaan
KDfungsi
yang
meliputi
Menjelaskan
grafiknya rendah
dan
dan responsif. eksposisi secara lisan eksposisi fungsi
memuat
ekspresi
dan pada
fungsi
linear
daerah
banding rasional)
nilai
satu
kuadrat,mutlak
simbolik,secara
kompetensi
variabel
hasil,
KD dan
yang
dan serta
yang
lain
tumbuh sikap proaktif lain.
(terutama
dan
di pertidaksamaan
notasi,
kontekstual
menentukan
banding
formal
dari masalah
yangfungsi
daerah
KD linear,
menonjoldi
asal,
fungsi
yang
meliputi
dan responsif. dan/ atau tulisan sketsa
dasar
fungsi
memuat Menjelaskan
ekspresi
dan grafiknya
pada
fungsi
linear rasional)
nilai
simbolik,
satu
kuadrat, rendah
mutlak dan
secara
kompetensi
variabel
dan serta
yang
daerah
banding
lain.
(terutama
notasi, hasil,
kontekstual
di KD
daerah
menentukan
banding yang
dan
fungsi lain
linear,
menonjoldi
KD asal,
fungsi
yang
formal
dari
sketsa
dasar
fungsi
memuatmasalah
ekspresi
dan padayang meliputi
Menjelaskan
grafiknya
rasional)
nilai rendah
mutlak
simbolik, dan
secara
kompetensi serta
fungsi
daerah
banding
lain.
(terutama
notasi, kuadrat,
hasil,
kontekstualKDfungsi
daerah dan
yang
dan lain
linear,
menonjoldi
asal,
di
menentukan
banding
formal
dari
sketsa
dasar
fungsimasalah
yang KDfungsi
yang
meliputi
Menjelaskan
grafiknya
rasional) rendah
dan
secara
ekspresi
dan pada
fungsi
daerah
banding
lain.
(terutama simbolik,
kompetensi
kuadrat,
hasil,
KD dan
yang
dan
fungsi serta
lain
linear,
notasi,
kontekstual
di
formal
sketsa
dasar daerah
menentukan
banding
yang menonjoldi
KD
Menjelaskan
grafiknya asal,
fungsi
yang
meliputi
rendah
dan
fungsi
ekspresi
dan pada
fungsi
daerah
banding rasional)
simbolik,
kuadrat,
hasil,
KD secara
kompetensi
dan
yang
dan serta
lain
lain.
(terutama
notasi,
di
menentukan
banding
formal yangfungsi
daerah
KD linear,
asal,
fungsi
yang
meliputi
sketsa
dasar
fungsi Menjelaskan
ekspresi
dan grafiknya
pada
fungsi rasional)
simbolik, rendah
kompetensi
kuadrat, dan dan
secara
serta
daerah
lain.
(terutama
notasi,
di hasil,
daerah
menentukan
banding KD dan
fungsi linear,
asal,
fungsi
yang
formal
sketsa
dasar
fungsi
ekspresi yang meliputi
Menjelaskan
grafiknya
rasional)
simbolik, rendah
dan
secara
serta
fungsi
daerah
lain.
(terutama
notasi, kuadrat,
hasil,
fungsi
daerah dan
dan linear,
asal,
di
menentukan
banding
formal
sketsa
fungsi yang KDfungsi
yang
meliputi
grafiknya
rasional) rendah
secara
ekspresi
fungsi
daerah
lain.
(terutama simbolik,
kuadrat,
hasil, dan
dan
fungsi serta
linear,
notasi,
di
formal
sketsa daerah
banding
yang KD asal,
yang
meliputi
grafiknya rendah
fungsi
ekspresi
fungsi
daerah rasional)
simbolik,
kuadrat,
hasil, secara
dan
dan serta
lain.
notasi,
di daerah
banding
formal yang KD asal,
yang
meliputi
sketsa
fungsi
ekspresigrafiknya
rasional)
simbolik, rendah
secara
serta
daerah
lain.
notasi,
di hasil,
daerah
banding KD dan
asal,
yang
formal
sketsa
ekspresi yang meliputi
grafiknya
simbolik, rendah
serta
daerah
lain.
notasi,
di hasil,
daerah
banding KD dan
asal,
yang
sketsa
ekspresigrafiknya
simbolik, rendah
serta
daerah
lain.
di hasil,
banding KD dan
yang
sketsa
ekspresigrafiknya rendah
simbolik, serta
lain.
di banding KD yang
sketsa grafiknya rendah
lain.
kehidupa en
Menonjol
n bangsa Menonj
dalam Menonj
ol dalam
Kompet
indonesia Membu
Mengeval ol
dalam Kompet
en
dalam at
uasi dalam
Menera en
dalam
Kompet
mengemb tulisan
perkemba Memah
pkan dalam
Membu
Kompet
en
angkan kritik
ngan ami
jenis, Mema
a tkarya
en
dalam
ilmu karya
Kompet
kehidupa
pengetah jenis,
simbol merkan
seni
dalam
Membu
n politik simbol,
dan seni
en
hasil
rupa
uan dan Menonj Membu
at
dan fungsi
nilai
ol rupa
dalam
karya
tiga
at
tulisan karya
MTK teknologi
SJRH
ekonomi SJRH BING BING Menonj
SBUD
dan
estetis
dalam
mengen
Membu
Kompet
seni
dimensi
seni
kritik SBUD
MTK (K) pada era
Menonjol ol
nilai ai
arupa
en jenis, KWH (P)
tkarya
(S) bangsa
(P)
kemerdek
dalam (K) (P) (K) (P)
dalam
menera
Menonj
dalam rupa
karya
Kompet
fungsi,
seni
(K)
indonesia
Menonjol estetis
konsep
pkan
ol dalam
dan
berdasa
dua
seni
aan (sejak
menerapk menera
Menonj en
simbol
rupa
Membu
pada dalam
seni
penyiap perlu
rkan
72 73 dalam
an 74
proklama
Menonjol
masa 75 76 77 dalam
78
pkan
ol
kritik
rupa
an
dimensi
rupa
dalam
dan
atiga
peningk
melihat 79 80
tkarya
menerapk
si sampai
penyiapa menera
Menonj mengen
Membu
Kompet
nilai
dalam penyiap
dalam dimensi
jenis, menonjol pada
Menonjol pada Pada Menonjo seni
kompetensi dasar
orde
an baru Kompete
Menonjol
dengan kompete l pada
karya
dan
media
pkan
ol atan
Kompet
model
berdasa
aai
Kompet
en tkarya
n media
menerapk an
menera
Menonj
seni estetis
rupa
Kompet
dalam
Menonjol pada
Menyelesaikan dan perlu
penyiapa
dalam
reformasi Kompete
tanam
an
Pada
nsi dasar Menonjo
kompete perlu
tanam
penyiap
dalam
media
en
dan
rkan
fungsi,
seni
en
dalam
berdasa
pemahaman
menonjol pada
kompetensi dasar
masalah kontekstual Menonjol
peningkat
n media kompete
mengana l
nsi padadasar pkan
ol
rupa
peningk
dan
an tiga
en
Membu
dalam
perlu
melihat mengenai sumber
menerapk
) dan menera
Menonj simbol
rupa
dalam
Membu
dan
dalam perlu
penyiapa tanam
penyiap
dalam rkan
dimensi
dalam pemahaman
tkarya menonjol
yangpada
Menonjol pada
Menyelesaikan
yang berkaitan dengan an dalam Pada
nsi
lisisdasar Menonjo
kompete
menyusu dan
atan aaMembu
Membu
peningk tkarya
tanam
Menonjol
perlu
peningkat
n media Kompete perlu
media
pkan
dasar ol
dan
model
dan
tiga
hasil
melihat daya
kompetensi
masalah
persamaan dasar
kontekstual
atau menerapk
Mengeval
dan perlu
penyiapa
dalam
peningkat
kompete
mengana
fungsi lnsi
n pada
teks an
menera
Menonj
perlu
dalam
peningk
tanam
penyiap
dalam Membu
seni
at
atan
dan
nilai
adimensi
seni mengenai
tkarya pemahaman proses
Menonjol
yang pada dengan
Menyelesaikan
berkaitan
pertidaksamaan nilai an dalam
tanam
Menonjol
uasi
peningkat
Pada
nsi
lisis
Kompete dasar
sosial, Menonjo
kompete
menyusu
lisan dan perlu
media
pkan
ol
peningk
Memah
atan
dan
pengam
model
aberdasa menonjol
dibutuhkan
dalam produksi kerajinan
rupa
Kompet
tulisan
perlu tkarya pada
dalam
kompetensi
masalah
persamaan
mutlak dari dasar
kontekstual
atau
bentuk n
an media
menerapk
dalam
menerapk kompete
mengana
fungsi
struktur l
nsi
n pada
tulis dasar
teks an
menera
Menonj
peningk estetis
seni
rupa
Kompet
atan mengenai sumber
Menonjol pada
Menyelesaikan
yang berkaitan
pertidaksamaan dengan
nilai
linear satu variabel
dan perlu
penyiapa
dalam
perkemba
dalam
tanam
an
Menonjol teks, dan sederhan dalam
Pada
nsi
Kompete
lisisdasar
sosial, Menonjo
kompete
menyusu
lisan dan tanam
penyiap
atan
ami
dalam
perlu
media
pkan
dan
rkan
seni
tiga
en
kritik
Membu
peningk
berdasa
rupa
tiga pemahaman
proses
menonjolproduksi
danpada
tekstilyang perlu
Mengeval ol
karya daya
kompetensi dasar an
peningkat
n media
menerapk kompete l pada atan
dan
an en
dan
perlu
melihat
masalah
persamaan
mutlak
dan rendahkontekstual
dari atau
bentuk
pada ngan
menerapk
dan
dalam
uasi perlu
penyiapa
mengana
fungsi
struktur
unsur nsi
n
tulis
a, dasar
teks
untuk menera
dalam
Menonj
jenis,
menera
peningk
tanam
penyiap
dalam
rupa
dimensi
dalam
karya
at
atan
rkan
tiga
dimensi
dalam mengenai
dan perlu
pemahaman
peningkatan konsep
pada
Menonjol
yang pada
Menyelesaikan
berkaitan
pertidaksamaan
linear
kompetensi dengan
nilai
satu variabel penyiapa
an dalam
tanam
Menonjol
kehidupa
Pada
nsi
Kompete
lisisdasar
sosial,
teks, dan
kebahasa
Menonjo
kompete
menyusu
lisan
sederhan
memapa dan dalam
perlu
media
pkan
Memah
ol
simbol,
pkan
perlu
peningk
model
tiga
Membu
seni menonjol
dibutuhkan pada
kewirausahaan dalam
kompetensi
masalah
persamaan
mutlak
dan dari
rendah dasar
kontekstual
atau
bentuk
pada an
peningkat
n
n media
menerapk
perkemba
tempat
menerapk kompete
mengana
fungsi
struktur
unsur l
nsi
n padadasar
teks
tulis
a, untuk atan
dan
an
menera
Menonj
menera
peningk
dalam
hasil
melihat
dimensi
Membu
Kompet
peningk
atan peningkatan
mengenai
pemehaman desain
Menyelesaikan dan
dalam
n perlu
penyiapa
politik an dari rkan, tanam
penyiap
ami
dalam
fungsi dan
adimensi
berdasa
rupa tkarya pemahaman
proses produksi
karya menonjol pada
Menonjol pada
Menyelesaikan penyiapa
an dalam Pada
nsi dasar Menonjo
kompete penyiap
dalam Membu
pengam
Kompet
yang
linearberkaitan
pertidaksamaan
masalah satu
kompetensi
kompetensi
dengan
nilai
variabel
kontekstual
dasar
tanam
ngan
Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk Kompete
lisis
sosial,
teks,
teks
kompete
dan
kebahasa menyusu
lisan
sederhan
memapa
menanya
l pada
dan perlu
media
pkan
ol
pkan
atan
dan
an
model
berdasa
at
Kompet
en
atan
dalam
perlu dalam
pemahaman
produk
mengenai dan konsep
masalah
persamaan
mutlak
dan
yang
kontekstual
rendah
Menyelesaikan atau
dari bentuk
pada
berkaitan dengan dan
n
dantempat
menerapk
perlu
penyiapa
kehidupa
dalam
mengana
fungsi
struktur
unsur
an dari
pemapar
nsi
n
a,
rkan,
kan,
dasar
teks
tulisuntuk
dan pamera
menera
dan
Menonj
an
menera
peningk
tanam
penyiap
dalam
rkan
seni
mengen
dua
adalam
atan
en
dan
berdasa
rkan tkarya mengenai
pemahaman
menjalankan sumber
menonjol
yang pada
Menyelesaikan
berkaitan
pertidaksamaan
linear satu
kompetensi dengan
nilai
variabel an.
penyiapa
an dalam
tanam
Menonjol
ekonomi
Pada
nsi
Kompete
lisisdasar
sosial,
teks, dan
kebahasa
Menonjo
kompete
menyusu
lisan
sederhan
memapa dan penyiap
dalam
perlu
media
n karya
pkan
nilai
ol
tempat
seni
en
Membu
peningk
berdasa
melihat
rupa
ai
dimensi jenis, mengenai
menonjol
pengemasan desain
pada
kewirausahaan karya
karya daya yang
masalah
sistem kontekstual
persamaan persemai
an
peningkat
n media teks
an jati menanya
merespo pkan
atan
dan seni
dan
dalam
perlu
rkan
melihat
kompetensi
masalah
persamaan dasar
kontekstual
atau n politik
menerapk
tempat kompete
mengana
fungsi l
nsi
n padadasar
teks an
menera
Menonj
an rupa
dalam
Membu
at
Kompet mengenai
sebuah konsep
wirausaha
mutlak
dan
yang dari
perlu bentuk
ditingkatkan
Menyelesaikan
berkaitan
linearberkaitan
tiga pada dengan
variabel dan menerapk
dan
dalam
bangsa
an. perlu
penyiapa struktur
unsur
an dari
pemapar
diri, tulis
a,
rkan,
kan,
n untuk
dan menera
peningk
tanam
seni
penyiap
estetis
dalam
persem atan
rkan
model
tiga
fungsi,
rupa produk
pemahaman
kerajinan
dalam dan
tekstil
karya menonjol pada
menonjol
Menyelesaikan penyiapa
dalam Kompete Pada
nsi dasar Menonjo
kompete penyiap
dalam perlu
Membu
peningk
yang
pertidaksamaan
linear satu
kompetensi
masalah
sistem
dengan
nilai
variabel
kontekstual
persamaan tanam
dan
an
Menonjol
persemai
an
peningkat
lisis
sosial,
kebahasa
teks
an
sesuai
menyusu
jatidan lisan
teks, sederhan
memapa
lmenanya
merespo
pemapar perlu
media
dan pkan
dasar ol
tempat
pkan
atan
dan
melihat
model
dua
Membu
at
Kompet
seni
en
dalam dibutuhkan
kewirausahaan
kerajinan dalam
tekstil.
kompetensi
masalah
persamaan
mutlak
dan dari
rendah
Menyelesaikan
dasar
kontekstual
atau
bentuk
pada n
n
danmedia
menerapk
indonesia
tempat
menerapk
perlu
ekonomi
penyiapa
kompete
mengana
fungsi
struktur
unsur
an dari
pada
nsi
n teks
tulis
a, untuk
rkan, rupa
an
dalam
menera
Menonj
aian.
an
menera
peningk
tanam
penyiap
melihat
dimensi
simbol
berdasa
tiga
peningk
at
atan
model
dan pengemasan
mengenai
dan perlu
menjalankan
pemahaman karya
konsep
yang
linear
yang
linear
berkaitan
tiga
Menyelesaikan
menonjol pada
berkaitan
pertidaksamaan
satu
dengan
variabel dan
dengan
nilai
variabel
dalam
an.
penyiapa
an
padadalam
tanam
Menonjol
pemapar
diri,
dengan
Pada
nsi
Kompete
lisisdasar
sosial,
teks, dan
kan,
n
an
kompete
menyusu
lisan
dan
jati
Menonjodan
sederhan dalam
persem
penyiap
dalam
perlu
media
kritik
pkan
ol
dimensi
at
seni
en
dalam
rupa
Membu
model
dan
rkan karya proses
menonjol
dalam
dan produksi
perlu pada
kompetensi
masalah
sistem
masalah
persamaan
kontekstual
persamaan
kompetensi kontekstual
dasar
kontekstual
atau persemai
an
peningkat
bangsa
n media
menerapk kebahasa
teks
an jati
sesuai
konteks
kompete
mengana
fungsi
memapa
menanya
merespo
pemapar
diri,
l pada
nsi
n dasar
teks tempat
pkan
atan
dan
an
menera
aian.
Menonj dimensi
atan
tulisan
dalam
dan
perlu
seni
rupa
dalam
Membu
dua kerajinan
karya peningkatan
sebuah
mengenai tekstil
kewirausahaan pada
wirausaha
desain
mutlak
dan
yang
linear dari
rendah
Menyelesaikan bentuk
pada
berkaitan
tiga
menonjol pada dengan
variabel
Menyelesaikan dan n
dan
an.tempat
menerapk
masa
dalam perlu
penyiapa
penyiapa
an dalam
struktur
unsur
an dari
pemapar
diri,
dengan
Pada
penggun
nsi dasar
tulis
a,
kan,
n
an untuk
rkan, dan
jati
Menonjo
dengan
kompete
an
menera
peningk
tanam
karya
penyiap
dalam
persem
penyiap
dalam
at
Kompet
dan
berdasa
nilai
melihat
kritik
dalam
Membu
perlu
peningk dan perlu
pemahaman
menjalankan
peningkatan
yang
linearberkaitan
pertidaksamaan
satu
kompetensi dengan
nilai
variabel indonesia
tanam
Menonjol Kompete
lisis
sosial,
teks, dan
kebahasa menyusu
lisan dan
sederhan
memapa perlu
media
pkan
ol
tempat berdasa
rupa
dua
aMema
dimensi tkarya menonjol
dalam
pemehaman
tekstil pada pema
karya produk dansumber
masalah
daerah
kompetensi kontekstual
asal dan
kontekstual
dasar persemai
an
peningkat
n media
awal
menerapk teks
an jati
sesuai
konteks
kompete menanya
merespo
pemapar
diri,
l pada pkan
atan
dan
seni
an seni
en
perlu
rkan
estetis
model peningkatan
daerah
masalah
persamaan
mutlak
dan
yang
asal
dari
perlu
daerah
dan
kontekstual
atau
bentuk
ditingkatkan
Menyelesaikan
berkaitan
hasil dengan
fungsi n tempat
menerapk
pada
dan
dalam
an. perlu
penyiapa
aannya
mengana
fungsi
struktur
unsur
an dari
pemapar
diri,
memper
nsi
n
a,
kan,
n
dasar
teks
tulis
untuk
rkan, dan
menera
aian.
Menonj
an
menera
peningk
tanam
penyiap
dalam
persem
berdasa
karya
Membu
at
peningk
atan
rkan
dua
dimensi
merkan
seni
rupa
dalam mengenai
sebuah
pemahamanwirausaha
menjalankan
menonjol
daerah
yang pada
Menyelesaikan
hasil
berkaitan
pertidaksamaan
linear satu
kompetensi
masalah
fungsi
dengan
nilai
variabel
kontekstual penyiapa
dalam
tanam
reformasi
an
Menonjol
persemai
an
masa
Pada
dengan
penggun
nsi
Kompete dasar
menonjol
lisis
sosial,
teks, dan
kebahasa
teks
Menonjo
an
lisanjati
dengan
kompete
hatikan
menyusudan
sederhan
memapa
menanya
penyiap
dalam
perlu
rupa
media
pkan
ol
tempat
pkan
atan
peningk
melihat
berdasa
arkan
seni
atan
dalam mengenai
tkarya pengemasan
menonjol
pemahaman
daya yang konsep
padakarya
pema
sistem
daerah
masalah persamaan
kompetensi
persamaan
mutlak
dan dari
perlu dasar
kontekstual
asal dan
kontekstual
atau
bentuk
ditingkatkan
Menyelesaikan
peningkat
n
n media
menerapk
tempat
menerapk
dan perlu
penyiapa
an jati
sesuai
kompete
konteks
aannya
mengana
dibandin
fungsi
struktur
unsur
an dari
merespo
pemapar
l pada
diri,
memper
nsi
fungsi
n dasar
teks
tulis
a, untuk
rkan,
dan
an
menera
aian.
Menonj
an
menera
peningk
tanam
penyiap
melihat
dimensi
hasil
berdasa
rupa
Membu
dua
Kompet
atan
model
rkan kerajinan
mengenai
sebuah tekstil.
desain
wirausaha
kewirausahaan
yang
linear
daerah
yang
linear
pada
berkaitan
tiga
menonjol pada
Menyelesaikan
hasil
berkaitan
pertidaksamaan
satu
dengan
variabel
fungsi dan
dengan
nilai
variabel
kompetensi
dalam
an.
penyiapa
orde
tanam
an baru
dalam
Menonjol
pemapar
diri,
Pada
dengan
nsi
Kompete dasar
penggun
menonjol
lisis
gkan
sosial,
teks, dan
kebahasa
kan,
n
Menonjo
an
dengan
hatikan
menyusu
sosial,
lisan
dan
jati
kompetedan
sederhan
memapa
dalam
persem
penyiap
dalam
perlu
media
pkan
ol
tempat
melihat
seni
rupa
dalam
Membu
model
berdasa
karya
rkan
tiga
at
dimensi
Kompet kerajinan
mengenai
menonjol
karya dibutuhkan
dan perlu tekstil
desain
pada pema
dalam
masalah
sistem
masalah
daerah
persamaan
kontekstual
persamaan
kompetensi dasar
kontekstual
asal dan
atau persemai
an
peningkat
n
n media
menerapk
tempat
teks
an jati
sesuai
kompete
konteks
mengana
aannya
dibandin
fungsi
dengan
menanya
merespo
pemapar
l pada
diri,
nsi
memper
fungsi
n dasar
teks
struktur
pkan
atan
dan
an
menera
aian.
Menonj
an
en
dalam
dan
hasil
model
rupa
mengen
dua
Mema
at
Kompet karya produk
kerajinan
dalam
dan perludan
tekstil.
jatidan menera
mutlak dari bentuk menerapk struktur tulis peningk
dan
yang perlu
linear
menonjol
yang
daerah
ditingkatkan
Menyelesaikan
berkaitan
tiga pada
Menyelesaikan
berkaitan
hasil
pertidaksamaan
dengan
variabel dan
dengan
fungsi
nilai
dan
dalam
an. perlu
penyiapa
penyiapa
an dalam
tanam
unsur
an
Padadari
pemapar
diri,
dengan
nsi
Kompete dasar
penggun
lisis
menonjol
gkan
sosial,
a,
kan,
n untuk
rkan,
Menonjo
an
kompete
dengan
menyusu
hatikan
sosial,
lisan
dan tanam
penyiap
dalam
persem
penyiap
dalam
perlu
media
dan
berdasa
rkan
melihat
dimensi
seni
en
dalam
Membu
perlu
pengam produk
jenis, proses
menonjol dan
produksi
peningkatan
pengemasan pada pema
karya
linear
pada
masalah
satu
asal
kompetensi
variabel
kompetensi
masalah
daerah kontekstual
dan
dasar
kontekstual
kontekstual Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk
KD
teks,
an yang
dan
kebahasa
teksjati
sesuai
kompete
konteks
mengana
aannya
teks,
sederhan
memapa
menanya
merespo
pemapar
l pada
diri,
nsi
memperdasar
pkan
ol
tempat
pkan
atan
dan
an
menera
aian.
Menonj
tiga
ai
dimensi
merkan
seni
en
perlu
rkan
melihat
model
berdasa
rupa
dalam
Membu dan perlu
menjalankan
peningkatan
pengemasan karya
persamaan
mutlak
dan
yang
daerah dari
kemampuan
Menyelesaikan atau
bentuk
berkaitan
menonjol hasil
pada
Menyelesaikan dengan
fungsi n tempat
menerapk
dan
dalam
an. perlu
penyiapa
penyiapa
an dalam
fungsi
dibandin
dengan
struktur
lain
unsur
an dan
dari
pemapar
diri,
Pada
dengan
nsi dasar
n teks
fungsi
struktur
tulis
unsur
a, untuk
rkan,
kan,
n
Menonjo
an dan
jati
kompete
an
menera
peningk
tanam
penyiap
dalam
persem
penyiap
dalam
at
peningk
atan
dimensi
fungsi,
hasil
rupa
dalam
peningk
karya dan perlu
pemahaman
kerajinan
peningkatantekstil
yang
dalam berkaitan
pertidaksamaan
linear
masalah
daerah satu
kompetensidengan
nilai
variabel
kontekstual
asal
kompetensi dan
dasar
tanam
Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk Kompete
penggun
lisis
menonjol
sosial,
gkan
KD
teks,
pada yang
dan
kebahasa
teks
an jati
sesuai
kompete
dengan
menyusu
hatikan
lisan
sosial,
teks, dan
sederhan
kebahasa
memapa
menanya
merespo
pemapar
l pada
perlu
media
pkan
ol
tempat
pkan
atan
dan
an
melihat
model
dan
berdasa
rkan
dua
Membu
at
seni
atan
dan
simbol menonjol
sebuah
karya pemahanan
kerajinan
peningkatanpada pema
wirausaha
tekstil
masalah
daerah
persamaan
mutlak
dan
dasar
yang
kontekstual
kontekstual
asal
dari
kemampuan
daerah ketiga dan
atau
bentuk
berkaitan
hasil yang
dengan
fungsi dan n
dantempat
menerapk
dalam
an. perlu
penyiapa
konteks
mengana
aannya
fungsi
dibandin
struktur
dengan
lain
unsur dan
kompete
an dari
pemapar
diri,
diri,
nsi
memper
n
unsur
a,
an,
kan,
n
dasar
teks
fungsi
tulis
struktur
untuk
rkan, dan
menera
aian.
Menonj
an
menera
peningk
tanam
penyiap
dalam
persem
berdasa
karya
dua
Membu
atan
model
dan
perlu
rkan
melihat
dimensi
at
seni
rupa karya mengenai
pemahaman
tekstil desain
menonjol
yang
daerah
linear
dalam
lainnya
daerah satu
pada
Menyelesaikan
berkaitan
hasil
pertidaksamaan
sama
asal
dengan
fungsi
nilai
variabel
kompetensi
dan
dan
penyiapa
dalam
tanam
an
Menonjol
persemai
an
peningkat
Pada
dengan
nsi
Kompete
lisis
teks,
KD
pada
nsi
teks
an
dasar
penggun
menonjol
sosial,
gkan dan
yang
kebahasa
dasar
jati
Menonjo
an jati
kompete
dengan
menyusu
hatikan
lisan
sosial,dan
sederhan
teks,
kebahasa
memapa
secara
menanya
merespo dan penyiap
dalam
perlu
media
pkan
ol
tempat
pkan
atan
dan
dalam
perlu
berdasa
dan
rkan
seni
dimensi
at
dalam
dan
perlu
peningk karya mengenai
menonjol
pemahaman
produk dan sumber
pada pema
kompetensi
masalah
daerah
persamaan
mutlak asal
dari dasar
kontekstual
dan
atau
bentuk n
n media
menerapk
tempat
menerapk sesuai
kompete
konteks
mengana
aannya
fungsi
dibandin
struktur pemapar
l pada
diri,
nsi
memper
n dasar
teks
fungsi
tulis an
menera
aian.
Menonj
an
menera
peningk melihat
model
seni
rupa
dua
Mema
peningk mengenai desain
dan
dasar
masihperlu
daerah perlu
menonjol ditingkatkan
ketiga
hasil
Menyelesaikan
yang
daerah
linearberkaitan
hasil
pertidaksamaan
satu
yang
fungsi
pada dan
dengan
fungsi
nilai
variabel
dan
dalam
an. perlu
penyiapa
penyiapa
dalam
tanam
an
Menonjol
dengan
unsur
lain
an
dengan
nsi
Kompete
dan
kompete
dari
mengana
pemapar
diri,
Pada dasar
penggun
lisis
menonjol
sosial,
gkan
teks, dan
struktur
a,
an untuk
unsur
an,
rkan,
benar
kan,
n
Menonjodan
jati
kompete
dengan
menyusu
hatikan
lisan
sosial,dan
sederhan
tanam
penyiap
dalam
persem
penyiap
dalam
perlu
media
pkan
ol
nilai
rkan
melihat
rupa
seni
Membu
perlu
peningk
atan
model
berdasa
rupa
dua
daya yang
mengenai
menonjol
pengemasan desain
pada pema
karya
pada kompetensi
lainnya sama
ditingkatkan
kompetensi dan
dasar persemai
an
peningkat
n media
menerapk
KD
pada
nsi
teks
lisis
an yang
kebahasa
dasar
jati
sesuai
kompete teks,
memapa
kebahasa
secara
menanya
dan
merespo
pemapar
l pada dan tempat
pkan
atan
dan
an dimensi
merkan
atan
estetis
melihat
model produk dan
masalah
persamaan
mutlak
dan yang
kontekstual
dari
perlu
Menyelesaikan
masih perlu
menonjol
atau
bentuk
ditingkatkan
pada n
dantempat
menerapk
dalam
an. perlu
penyiapa
konteks
mengana
aannya
fungsi
dibandin
struktur
dengan
unsur
lain
an dan
dari
kompete
mengana
pemapar
fungsi
diri,
Pada
diri,
nsi
memper
n
fungsi
tulis
a,
an,
dasar
teks
struktur
untuk
unsur
rkan,
benar
kan,
sesuai
n
Menonjodan
menera
aian.
an
menera
peningk
tanam
penyiap
dalam
persem
penyiap
rupa
aberdasa
peningk
atan
dalam
dan
rkan
dua
dimensi
hasil
dalam tkarya dibutuhkan
produk
kerajinandan dalam
tekstil
Menyelesaikan
melibatkan
yang
pertidaksamaan
linear
pada satu operasi
berkaitan dengan
nilai
variabel
kompetensi penyiapa
an dalam
tanam
Menonjol dengan
nsi
Kompete dasar
penggun
lisis
menonjol
sosial,
gkan
teks,
KD dan
yang
kebahasa
an jati
kompete
dengan
menyusu
hatikan
lisan
sosial,dan
sederhan
teks,
memapa dan dalam
perlu
media
pkan
tempat model
berdasa
rkan
dua menonjol
pengemasan pada pema
karya
masalah
kompetensi
masalah
aritmetika
persamaan
mutlak
dan
kontekstual
ditingkatkan
yang dasar
kontekstual
dari
perlu dan
atauoperasi
bentuk
ditingkatkan
persemai
an
peningkat
n
n media
menerapk
tempat
menerapk
dan perlu
pada
teks
nsi
lisis
an dasar
jati
sosial,
sesuai
kompete
konteks
mengana
aannya
fungsi
dibandin
struktur
dengan
unsur
lain dan
kebahasa
menanya
secara
dan
merespo
dengan
pemapar
l pada
diri,
nsi
memper
n
fungsi
tulis dasar
teks
struktur
a, untuk
unsur
pkan
atan
dan
an
menera
aian.
an
menera
peningk
tanam
seni
atan
dalam
Membu
perlu
melihat
dimensi
berdasa
karya
Membu
rkan mendukung
pengemasan proses
karya
Menyelesaikan
yang berkaitan
menonjol pada
Menyelesaikan dengan penyiapa
dalam
an.
penyiapa
an dalam
an
Padadari
kompete
pemapar
mengana
fungsi
diri,
struktur
dengan
nsi dasar rkan,
an,
kan,
benar
sesuai
n
Menonjo
konteks
an dan
jati
kompete penyiap
persem
penyiap
dalam melihat
dimensi
rupa
dalam
aMembu tkarya
peningk kerajinan tekstil
melibatkan
yang
komposisi
linear
pada satu operasi
berkaitan
fungsi
pertidaksamaan dengan
nilai
variabel
kompetensi tanam Kompete
penggun
lisis
menonjol
sosial,
gkan
teks,
KD dan
yang
kebahasa dengan
menyusu
hatikan
lisan
sosial,dan
sederhan
teks,
memapa dan perlu
media
pkan
tempat model
berdasa
rkan
seni
at menonjol pada pema
karya produksi
tkarya kerajinan tekstil
masalah
daerah
kompetensi
masalah
aritmetika
persamaan
kontekstual
asal dan
dasar
kontekstual
dan
atauoperasi persemai
an
peningkat
n media
menerapk pada
teks
nsi
an dasar
jati
lisis
sosial,
sesuai
kompete
teks,
konteks
mengana
aannya
fungsi dan kebahasa
menanya
secara
merespo
dan
dengan
pemapar
l pada
diri,
nsi
memper
n dasar
teks pkan
atan
dan
an
aian.
an hasil
model
tiga
mutlak
dan dari
perlu
Menyelesaikan
yang
daerah bentuk
ditingkatkan
berkaitan
menonjol hasil dengan
fungsi
pada dan n
dantempat
menerapk
perlu
penyiapa
an.
dibandin
struktur
dengan
unsur
lain
an dan
dari
kompete
pemapar
mengana
diri,
Pada
fungsi
tulis
struktur
a, untuk
unsur
rkan,
an,
kan,
benar
n
Menonjodan menera
peningk
tanam
penyiap
persem aMema
seni
atan
dan
berdasa
rkan
melihat
rupa
seni
Menyelesaikan
yang berkaitan
komposisi
linear
pada satufungsi
pertidaksamaan dengan
nilai
variabel
kompetensi penyiapa
an dalam
tanam fungsi
struktur
dengan
nsi
Kompete
unsurdasar
penggun
lisis
menonjol
sosial,
gkan
teks,
KD dan
yang
kebahasa
sesuai
konteks
an jati
kompete
rendah
dengan
menyusu
hatikan
lisan
sosial,dan
sederhan
teks,
memapa dan penyiap
dalam
perlu
media
tempat pengam
berdasa
dimensi
merkan menonjol pada pema
masalah
daerah
kompetensi
masalah
persamaan
kontekstual
asal dan
dasar
kontekstual
atau persemai
an
peningkat
n media pada
teks
nsi
an dasar
jati
lisis
sesuai
kompete
sosial,
teks,
konteks
menganadan
kebahasa
aannya
fungsi
kebahasa
menanya
secara
merespo
dan
pemapar
l pada
dengan
diri,
nsi
pada
memper
n dasar
teks pkan
atan
dan
an
aian. seni
rupa
dalam
perlu
rkan
melihat
model
rupa
mutlak
dan
dasar
yang
daerah dari
perlu bentuk
ditingkatkan
Menyelesaikan
berkaitan
hasil dengan
fungsi dan n
dantempat
menerapk
perlu
penyiapa dibandin
struktur
dengan
unsur
lain
an dan
dari
kompete
pemapar
mengana
diri,
fungsi
tulis
struktur
a, untuk
unsur
rkan,
an,
kan,
benar
n dan an
menera
peningk
tanam
persem atan
rkan
hasil
menonjol
yang
linear
pada
pada
Menyelesaikan
berkaitan
pertidaksamaan
satu dengan
nilai
variabel
kompetensi an.
penyiapa
an dalam
tanam Pada
fungsi
dengan
nsi
Kompete
unsur
lisis
an
gkan dasar
struktur
penggun
dari
menonjol
sosial,
teks,
KD dan
yang
kebahasa
Menonjo
sesuai
an jati
kompete
konteks
rendah
dengan
menyusu
kompete
hatikan
lisan
sosial,dan
sederhan
teks,
memapa dan penyiap
dalam
perlu
media
tempat rupa
tiga
Membu
peningk
melihat
model
dua menonjol pada pema
masalah
daerah
masalah
persamaan
yang
asal
kompetensiyangdan
dasar
kontekstual
atau persemai
an
peningkat
n media pada
teks
nsi
an dasar
jati
lisis
sesuai
kompete
sosial,
konteks
mengana
teks,
fungsi dan
kebahasa
aannya
kebahasa
menanya
secara
merespo
dan
pemapar
l pada
dengan
diri,
nsi
dan
pada
memper
n dasar
teks pkan
atan
dan
aian. dan
melihat
berdasa
karya
tiga
mutlak
dan dari
perlu
Menyelesaikan
melibatkan
daerah hasilbentuk
ditingkatkan
operasi
fungsi dan n
dantempat
menerapk
perlu ungkapa
dibandin
struktur
dengan
unsur
lain
an dan
dari
kompete
pemapar
mengana
diri,
nsi
fungsi
tulis
unsur
rkan,
an,
kan,
benar
n
dasar
struktur
a, untuk
dan an
menera
peningk
tanam
persem dimensi
at karya
atan
model
dan
dimensi
menonjol
melibatkan
yang pada
Menyelesaikan
pertidaksamaan
linear satu operasi
berkaitan dengan
nilai
variabel an.
penyiapa
an dalam
tanam Pada
fungsi
dengan
nsi
lisis
unsur
an dasar
struktur
Kompete
penggun
menonjol
n dari
sosial,
ucapan
gkan
teks,
KD dan
yang
Menonjo
sesuai
an jati
kompete
konteks
dengan
menyusu
rendah
kompete
hatikan
lisan
menyusu
sosial,dan
sederhan
teks, dan penyiap
dalam
perlu perlu
model
rkan
dimensi menonjol pada pema
pada kompetensi
masalah
aritmetika
kompetensi
masalah
aritmetika
persamaan
kontekstual
dan
yang operasi
dasar
kontekstual
dan
atauoperasi persemai
an
peningkat kebahasa
pada
teks
nsi
an dasar
jati
lisis
sesuai
kompete
sosial,
konteks
mengana
teks,
aannya
fungsi dan
memapa
kebahasa
menanya
secara
merespo
dan
pemapar
l pada
dengan
diri,
nsi
dan
memper
n dasar
teks tempat
pkan
atan
dan
aian. seni
dalam
dan
perlu
mutlak
dan
dasar
yang dari
kemampuanbentuk
Menyelesaikan
berkaitan
komposisi fungsidengan n
dantempat
menerapk
perlu kebahasa
ungkapa
dibandin
struktur
selamat
dengan
unsur
lain
an dan
dari
kompete
pemapar
mengana
diri,
pada
nsi
fungsi
tulis
n
an,
kan, dasar
teks
struktur
a, untuk
unsur
rkan,
benar
n dan an
menera
peningk
persem peningk
dan
melihat
berdasa
menonjol
melibatkan
yang
komposisi
linear satupada
Menyelesaikan operasi
berkaitan
fungsi
pertidaksamaan dengan
nilai
variabel an.
penyiapa
an dalam Pada
fungsi
dengan
nsi
Kompete
lisis
unsurdasar
struktur
penggun
menonjol
sosial,
an
n
gkandari
ucapan
teks,
KD dan
bersayap
yang
Menonjo
sesuai
an jati
kompete
konteks
dengan
menyusu
rendah
hatikan
lisan
kompete
menyusu
sosial,dan
sederhan
lisan
teks, dan penyiap
dalam
perlu rupa
Membu
perlu
peningk
berdasa menonjol pada pema
dalam
masalah
daerah kompetensi
kompetensi
masalah
aritmetikayang
asal
yangdan
dasar
kontekstual
dan operasi persemai
an
peningkat kebahasa
pada
teks
nsi
an dasar
jati
lisis
sesuai
kompete
sosial,
konteks
mengana
teks,
aannya dan
memapa
kebahasa
menanya
secara
merespo
dan
pemapar
l pada
dengan
diri,
nsi
dan
memperdasar tempat
pkan
atan
aian. atan
perlu
model
berdasa
rkan
persamaan
mutlak
dan
dasar dari
kemampuan
ketiga
melibatkan atau
bentuk
yang
operasi n tempat
menerapk fungsi
kebahasa
dibandin
struktur
ungkapa
selamat
dengan
unsur
(extende
lain
an dan
dari
kompete
pemapar n
n teks
pada
fungsi
tulis
nsi dasar
struktur
a, teks
untuk
tulis
unsur
rkan,
an,
kan, dan an
menera
peningk dua
adalam
rkantkarya
peningk
atan
daerah
yang
linear
hasil
Menyelesaikan
melibatkan
berkaitan
komposisi
satu
fungsi
operasi
fungsi
pertidaksamaan dan
dengan
nilai
variabel an.
penyiapa
an dalam mengana
diri,
fungsi
dengan
nsi
lisis
unsurdasar
struktur
penggun
menonjol
sosial,
an
gkandari
teks,
n dan
ucapan
benar
n
sesuai
an jati
kompete
konteks
dengan
menyusu
rendah
hatikan
lisan
kompete
sosial,dan
sederhan
menyusu persem
penyiap
dalam peningk
rkan
melihat
dalam
lainnya kompetensi
sama
aritmetika
kompetensi
masalah dandan
operasi
dasar
kontekstual persemai
an bersayap
KD
d)
pada
teks
nsi
an yang
kebahasa
dan
dasar
jati
lisis
sesuai
sosial,
konteks
mengana
lisan
teks,
memapa
untuk
secara
merespo
dan
pemapar
dengan
diri,
nsi
dan
kebahasa
menanya
dasar tempat
pkan
atan dimensi
seni
atan
dalam
melihat
aritmetika
persamaan
mutlak
dan
dasar
masih dari
perlu dan
atauoperasi
bentuk
ditingkatkan
ketiga
perlu yang n tempat
menerapk teks,
aannya
fungsi
dengan
unsur
selamatdan
kebahasa
dibandin
struktur
ungkapa
(extende
lain
an dan
dari
menyata
kompete
pemapar
dan
memper
n teks
pada
fungsi
tulis
nsi dasar
struktur
a,
n untuk
teks
tulis
unsur
rkan,
menguca
an,
kan, dan aian.
an
menera Membu
atan
melihat
model
komposisi
komposisi
linear satu
fungsi
Menyelesaikan
yang berkaitan
fungsi
pertidaksamaan dengan
nilai
variabel an.
penyiapa mengana
diri,
fungsi
dengan
struktur
penggun
lisis
unsur
menonjol
sosial,
an
gkandari
teks,
n dan
ucapan
benar
n
sesuai
an jati
konteks
dengan
menyusu
rendah
hatikan
lisan
kompete
sosial,dan
sederhan
menyusu persem
penyiap
dalam rupa
dalam
Membu
model
pada kompetensi
lainnya sama
ditingkatkan
masalah yang dan persemai
an KD
d)
pada
teks
kan
nsi
an
lisisyang
kebahasa
bersayap
dan
sesuaidan
dasar
jati
sosial,
konteks
teks,
memapa
lisan
untuk
pkan
secara
merespo
dan
pemapar
dengan
diri, dan
kebahasa
menanya dan tempat
pkan at
dalam
modelkarya
berdasa
persamaan
mutlak
dan dari
perlu atau
bentuk
ditingkatkan
Menyelesaikan
masih perlu n tempat teks,
aannya
fungsi
dengan
unsur
selamat
lain
an dan n
kebahasa
dibandin
struktur
ungkapa
dan
dari
(extende
menyata
kompete
pemapar
dan
memper
teks
pada
fungsi
tulis
nsi dasar
struktur
a,
n untuk
teks
unsur
rkan,
tulis
menguca
an,
kan, dan aian.
an
menera tiga
aMema
tkarya
melibatkan
pertidaksamaan
linear satu operasi
nilai
variabel an.
penyiapa menanya
mengana
diri,
fungsi
dengan
struktur
penggun
unsur
menonjol
sosial,
an
gkandari
teks,
n dan
ucapan
merespo
benar
n
sesuai
an jati
konteks
dengan
rendah
hatikan
lisan
kompete
sosial,dan
sederhan
menyusu persem
penyiap seni
Membu
rkan
pada kompetensi
masalah kontekstual
ditingkatkan persemai KD
kan
nsi
an yang
kebahasa
bersayap
pada
teks
d) dan
dasar
dan
jati
lisis
sesuai
sosial,
konteks
teks,
memapa
lisan
menanya
untuk
pkan
secara
merespo
n
dan dan
kebahasa
pujian
pemapar
dengan
diri, dan tempat
pkan dimensi
merkan
seni
aritmetika
mutlak
dan dari
perlu
Menyelesaikan
yang
dan
berkaitan
operasi
bentuk
ditingkatkan
dengan n
an.tempat teks,
aannya
selamat
lain
an dan
kebahasa
dibandin
struktur
ungkapa
dengan
unsur dan
dari
(extende
kompete
pemapar
menyata
menanya
mengana
diri,
tentang
dan
memper
pada
fungsi
tulis
nsi
a,
n dasar
struktur
untuk
teks
unsur
rkan,
tulis
an,
kan,
menguca
merespo
benar
n dan
bersayap
aian.
an
persem arupa
tkarya
melihat
hasil
rupa
komposisi
linear
pada satufungsi
variabel
kompetensi
fungsi
dengan
struktur
penggun
unsur
menonjol
an
gkandari
teks,
n
KD dan
ucapan
yang
kebahasa
sesuai
an jati
konteks
dengan
rendah
hatikan
kompete
sosial,
sederhan
menyusu
teks,
memapa penyiap
tempat dua
masalah
daerah asalkontekstual
dan persemai bersayap
pada
teks
d)
nsi
an
kan dan
dasar
jati
lisis
sesuai
niat dan
sosial,
konteks lisan
menanya
untuk
secara
merespo
pkan
n
dan dan
kebahasa
pujian
pemapar
(extende
dengan
diri, dan seni
model
berdasa
dan aian. karya
dan perlu ditingkatkan
Menyelesaikan teks,
aannya
unsur
selamat
lain
an dan
kebahasa
dibandin
ungkapa
dengandan
dari rkan,
(extende dan
memper
pada
fungsi
nsi
a,
n dasar
struktur
untuk
teks
unsur
tulis an tiga
yang
daerahberkaitan dengan
hasil fungsi dan an. kompete
pemapar
menyata
mengana
diri,
menanya
tentang
fungsi
dengan
melakuk
struktur
penggun
unsur
menonjol
an
gkandari
an,
kan,
menguca
benar
n
merespo
bersayap
sesuai
an
d) jati
dan
konteks
dengan
rendah
hatikan
kompete
sosial, persem dimensi
rupa
pada
daerahkompetensi
masalah kontekstual
asal
kompetensi dan
dasar n
KD
an
kanucapan
lisisyang
kebahasa
bersayap
pada
teks
d)
nsi dan
dasar
jati
sesuai
niat dan
sosial,
konteks
an
menyusu
teks,
memapa
lisan
kebahasa
menanya
untuk
secara
merespo
pkan
dan
pemapar
n dan
pujian
(extende
dengan
diri,
ungkapa dan tempat rkan
seni
dimensi
dan aian.
Menyelesaikan teks,
aannya
dengan
selamat
lain
an dan
kebahasa
dibandin
ungkapa dan
memper
pada
fungsi
nsi
n
dan rkan,
dari unsur dasar
struktur
teks tiga
yang
daerahberkaitan
Menyelesaikan dengan
hasil fungsi dan (extende
kompete
pemapar
menyata
mengana
diri,
menanya
fungsi
dengan
tentang
melakuk
struktur
penggun
sesuatu tulis
an,
kan,
menguca
benar
n
merespo
sesuai
an jati
bersayap
d)
konteks
dan
dengan
n persem melihat
rupa
masalah kontekstual unsur
menonjol
an
gkan
n
KD
pada
teksdari
ucapan
yang
bersayap rendah
hatikan
kompete
sosial,
menyusu
teks,
lisan dan
kebahasa berdasa
dimensi
daerah
masalahasal
kompetensiyangdan
dasar d)
nsi
an
kan dan
lisis
sesuai
konteks
niat
an
teks,
aannya
sesuai dan menanya
dasar
jati
dan
sosial,
kebahasa
dibandin
ungkapa
dengan
selamat
lain dan
untuk
secara
merespo
pkan
dan
pemapar
n pujian
dengan
diri,
(extende
ungkapa
dan
memper
perhatia
pada
fungsi
nsi
dan aian.
dasar
struktur
n teks
unsur model
berdasa
yang berkaitan
melibatkan operasidengan
daerah hasil fungsi dan
Menyelesaikan (extende
kompete
pemapar
menyata
mengana
diri,
menanya n
fungsi
dengan
tentang
struktur
penggun
melakuk
sesuatu
unsur
menonjol
dengan
an
gkandari
tulis
an,
kan,
menguca
benar
merespo
n dan
sesuai
an jati
bersayap
konteks
dengan
d) dan
rendah
hatikan
(care),
kompete
sosial,
rkan
daerah asal
kompetensi
masalah yangdan
dasar n
KD
an
kanucapan
pada
d)
nsi yang
bersayap
dan
jati
lisis
sesuaidan
sosial,
konteks
menyusu
teks,
lisan dan
dan kebahasa
dasar untuk
secara
merespo
pkan
dan
pemapar
n dan
pujian
dengan
diri, rkan
melihat
aritmetika
daerah
dan
hasil
operasi
fungsi dan
niat
teks,
aannya
an
sesuai
kebahasa
dibandin
konteks
ungkapa
dengan
selamat
lain dan
(extende
kompete
menyata
mengana
diri,
(extende
dan
memper
ungkapa
perhatia
pada
fungsi
dengan
nsi
an, dasar
struktur
n teks
unsur
tulis
menguca
benar
n
berdasa
melihat
Menyelesaikan
melibatkan
komposisi operasi
fungsi menanya
fungsi
dengan
tentang
struktur
penggun
melakuk
unsur
menonjol
sesuatu
dengan
an
gkandari merespo
sesuai
an
d)
n jati
bersayap
konteks
dengan
dan
rendah
hatikan
kompete
(care),
sosial, model
kompetensi
masalah yang
aritmetika dasar
dan operasi
penggun
n
KD ucapan
pada
d)
nsi
kan
lisisyang
bersayap
dan
dasar
sesuaidan
sosial,
konteks
niat
teks,
aannya
memper
menyusu
teks,
lisan
dan dan
kebahasa
untuk
secara
pkan
dan pemapar
n dan
pujian
dengan
diri,
(extende
dan
memper
rkan
model
an
kebahasa
dibandin
sesuai
konteks
ungkapa
dengan
aannya
selamat
lain dan
(extende ungkapa
pada
fungsi
perhatia
dengan
nsi
n dasar
struktur
hatikan
teks
unsur
tulis
Menyelesaikan
melibatkan operasi
komposisi fungsi
kompete
menyata
mengana
menanya
fungsi
dengan
tentang
struktur
penggun
melakuk
unsur
menonjol
sesuatu
an
gkandari
dengan
penggun
n ucapan
an,
menguca
benar
merespo
sesuai
an jati
bersayap
konteks
dengan
d) dan
rendah
hatikan
n
kompete
sosial,
(care),
memper
menyusu
melihat
KD
pada
d)
nsi yang
rendah
bersayap
dan
dasar teks,
fungsi
lisan
untuk dan
kebahasa
masalah yang
aritmetika dan operasi kan
lisis
sosial,
konteks
niat
teks,
aannya
an dan secara
dan
kebahasa
dibandin
sesuai
ungkapa
dengan
konteks
aannya
selamat
lain dan
dibandin
(extende
pkan
dan
n
diri,
ungkapa
pada
fungsi dan
pujian
dengan
(extende
dan
memper
perhatia
nsi dasar
struktur
dengan
hatikan
n teks
unsur
sosial,
tulis model
melibatkan operasi kompete
menyata
mengana
menanya
fungsi
tentang
struktur
penggun
melakuk
unsur an,
menguca
benar
merespo
sesuai
bersayap
konteks
dengan
d) dan
rendah
komposisi fungsi menonjol
sesuatu
an
gkan
KD dari
dengan
n ucapan
yang
penggun
rendah
bersayap
pada hatikan
n
kompete
sosial,
(care),
menyusu
teks,
memper
fungsi
lisan dan
aritmetika dan operasi gkan
d)
nsi
kan
an dan
lisis
sosial,
niat
teks,
aannya dan kebahasa
dasar
dan
kebahasa
dibandin
sesuai
ungkapa
dengan
konteks
selamat
lain
aannyadan
dibandin
(extende
struktur
untuk
secara
pkan
dan
n
ungkapa
pada
fungsi dan
pujian
dengan
(extende
dan
memper
perhatia
nsi dasar
struktur
dengan
n teks
unsur
hatikan
sosial,
tulis
kompete
dengan
menyata
mengana
menanya
fungsi
tentang
struktur
melakuk
unsur an,
teks,
menguca
benar
merespo
sesuai dan
bersayap
konteks
d) dan
rendah
komposisi fungsi menonjol
sesuatu
an
gkandari
dengan
n
KD ucapan
yang
penggun
bersayap
pada
rendah
gkan
d)
nsi dan
dasar hatikan
n
kompete
sosial,
(care),
menyusu
teks,
memper
lisan
fungsidan
kebahasa
struktur
untuk
secara
KD
lisis
kan yang
dan
sosial,
niat
teks,
an unsur
pkan
dan
n
dan dengan
kebahasa
dibandin dan
pujian
(extende
dan
ungkapa
pada
fungsi
sesuai
ungkapa
dengan
konteks
selamat
lain
aannyadan
(extende
kompete
dibandin
dengan
menyata
mengana
lain. perhatia
nsi dasar
struktur
dengan
n teks
unsur
hatikan
tulis
an,
sosial,
teks,
menguca
benar dan
kebahasa
menanya
fungsi
tentang
struktur
melakuk
unsur
sesuatu
an
gkandari merespo
sesuai
bersayap
konteks
d) dan
rendah
kompete
sosial,
dengan
n
KD ucapan
yang
penggun
bersayap
pada
rendah
d)
nsi dan
dasar n (care),
menyusu
teks,
memper
lisan dan
kebahasa
fungsi
untuk
gkan
KD
kan
lisis
sosial,
niat
teks,
an dan secara
yang
dan
kebahasa
sesuai
ungkapa
dengan
konteks
selamat
lain
aannyadan
(extende
struktur
unsur
pkan
dan
an
n
ungkapa
pada dan
yang
pujian
dengan
(extende
dan
perhatia
nsi dasar
struktur
dengan
n teks
unsur
hatikan
tulis
kompete
dibandin
menyata
mengana
dengan
lain.
menanya
fungsi
tentang
struktur
melakuk
unsur an,
sosial,
menguca
benar
teks, dan
kebahasa
merespo
sesuai
bersayap
konteks
d) dan
rendah
sesuatu
an
KD dari
dengan
n ucapan
yang
penggun
bersayap
pada n
kompete
(care),
menyusu
teks,
memper
lisan dan
rendah
d)
nsi
gkan
kan
niatdan
lisis
KD
teks,
an dan kebahasa
dasar
dan
yang
sosial,
kebahasa
sesuai
ungkapa
konteks
selamat
lain
aannyadan
(extende
fungsi
untuk
secara
struktur
pkan
dan
unsur
an
n
dengan dan
pujian
yang
(extende
dan
ungkapa
pada
perhatia
nsi
n
unsurdasar
dengan
teks
hatikan
tulis
kompete
dibandin
menyata
mengana
dengan
menanya
fungsi
lain.
tentang
struktur
melakuk
unsur an,
sosial,
menguca
benar
teks,
merespo
sesuai dan
kebahasa
benar
bersayap
konteks
d) dan
rendah
sesuatu
an dari
dengan
n ucapan
penggun
bersayap
pada n
kompete
(care),
menyusu
memper
lisan dan
rendah
d)
nsi
gkan
niatdan
lisis
KD
kan
teks,
an dan kebahasa
dasar
dan
yang
sosial,
kebahasa
sesuai
ungkapa
konteks
selamat
aannya
(extende
fungsi
untuk
secara
struktur
pkan
dan
unsur
n
an dan
pujian
dengan
yang
(extende
dan
konteks
ungkapa
pada
perhatia
nsi
n dasar
dengan
teks
hatikan
tulis
kompete an,
Menonjol
pada
pemaha
man
mengenai
pengaruh
Hindu
budha
dan dapat
menunjuk
kan bukti
yang
masih
berlaku
pada
masyarak
at masa
kini
Kompe
dalam
ten
melaku
Melaku
Kompe
dalam
kan
ten
melaku
Kompe
percob
dalam
Menonj kan ten
aan
melaku
Kompe Menonjol Kompete
ol percob
dalam
untuk
sifat
kan
ten
aan dalam n dalam
Menonj Kompe
dalam melaku
membu
asam,
percob Menonjol
Menonj dalam
untuk
kan membuat pengema
ol
menge ten
ktikan
basa,
aan
Melaku dalam
ol Kompe produk san dan
dalam membu
valuasi
Menonj percob
dalam
sistem
dan
untuk
kan
ten pengema
makanan Kompete
pemasara
terampil pada dalam ktikan
aan
IPA
menge
sistem
ol
Menonj IPA
melaku
Kompe
koloid
garam
membu
percob
dalam MULOK
san dan n nMULOK
dalam
pemahamanKWH (K)
mengenai PJAS (P) PJAS (K) menge
koloid ten
valuasi sistem
untuk
kan
dibidan (kue
Menonjol produk
terampil
Menyajikan padakonsep (P)
dalam
ol
valuasi (K)
di
ktikan
aan
Melaku
Kompe
koloid
membu
(P)
pemasara
tradisiona
dalam
dan
dan (K)
perlu
perlu
pemahaman
kewirausahaan mengenai sistem
dan
menge
dalam percob
gdalam
bidang
sistem
sifat n produk peningkat
Menonjol Kompete
sistem kan
ten
dibidan
ktikan
aan l)
menerapk peningkat
Menyajikan
berdasarkankonsep koloid
perlu
valuasi melaku
Kompe
pariwis
koloid dan
dalam perlu n
an dalam
81pengalaman 82 83 memah asam,
percob andalam
dan84 kan 85 86 87
kewirausahaan koloid dalam
gten
sistem
untuk berdasark
an
Menonjol dalam
keberhasilan tokoh- pening
sistem
ami
Menonj ata
dibidan
basa,
aan
melaku dan peningkat
menerapk
an membuat
Kompete
dan perlu
membuat
berdasarkan pengalaman Menonjol pada memah dan Kompe
pariwis
koloid
membu
percob
dalam penyiapa
dalam
tokoh wirausaha
keberhasilan tokoh-
Terampil dalam perlu
katan
koloid
sifat,
ol
perlu m perlu
g
dan
sifat
kan
ten
ata an dalam
Menonjol
kearifan produk
n
media produk
dan menerapk
n
dalam
peningkat
kerajinan tekstil. belum Menonj
pening
dalam
dan dibidan
ktikan
aan
melaku
Kompe
pening
pariwis membuat
penyiapa makanan
dan
an perlu
dalam
jenis, garam
asam,
percob
dalam dalam
lokal makanan
tokoh
terampilwirausaha
pada Terampil dalam ol
Menonjol pada mengana pening
Menonj
katan
menge
perlu
dan
menga
perlu
g
sistem
untuk
kan
ten
katan
ata
di dan
tanam
an
Menonjol
produk
n media
menerapk (kue
peningkat
membuat
Kompete
kerajinan tekstil.
pemahaman mengenai belum Menonj
katan
dalam basa,
aan
Melaku
Menguj
pening
pariwis
koloid setempat
dan (kue
perlu tradisiona
penyiapa
dalam
terampil pada
terampil
Mendesain pada
produk dan Menonjol pada menga
pemahaman Terampil dalam ol
nalisis
pening
dampa
ol
dalam
menga
dalam
membu
percob
dalam
perlu
bidang
dan
untuk
ikan
katan
ata
dibidan
ktikan secara
dan
makanan
tanam
an
Menonjol
dan
peningkat
n media
menerapk
an dalam
produk
perlu n dalam
Kompete
tradisiona
Kompete
pemahaman mengenai Menonj
dampa
katan
k
makro
dalam aan
Melaku
melaku
Kompe
pening
pariwis
garam (kue
dan perlu
penyiapa
dalam l)
pengema
makanan
dan perlu
terampil
pengemasan padakarya Menonjol pada mengaTerampil dalam memah
nalisis
menga
ol
k m membu
percob
kualita
dalam
gperlu
sistem
untuk
kan
ten an dalam n
peningkat
tanam
Menonjol
tradisiona
l)
n dalam
dalam
berdasark
Mendesain
kerajinan produk
pemahaman mengenai dan dalam
penggu
moleku
menga katan
ata
di
ktikan
aan
tif dan peningkat
n
an media
menerapk
dalam san
(kue dan
peningkat
Kompete
dan perlu
berdasark
terampil
pengemasan padakarya
ami
makro
nalisis
Menonj
dalam
pence melaku
Kompe
pening
pariwis
koloid
membu
percob
penang
dalam menerapk
dan
dalam
l) perlu dan
penyiapa an perlu
Menyajikan konsep Menonjol pada menga
Terampil dalam memah
naan
l
nalisis
Menonj m dan perlu
bidang
sistem
sifat
kandun an dalam
tanam
Menonjol
pengema pemasara
tradisiona
n dalam
dalam
peningkat
Kompete
an
kerajinan mengenai
pemahaman sifat,
moleku
makro
ol
memah
maran kan
ten
katan
ata
dibidan
ktikan
aan
anan
melaku dan an
peningkat
n media
menerapk
berdasark peningkat
kearifan
kewirausahaan ami
polimer
perlu
makro Kompe
pening
pariwis
koloid
asam, menerapk
dan
penyiapa
dalam
san dan n
perlu l)
an
n produk
pengema
dan perlu
dalam
dalam
kearifan
terampil pada
Menyajikan konsep Menonjol pada mengaTerampil dalam ol
ljenis,
moleku
dalam
ami
terhada
sifat,
dan
pening
moleku
Menonj
m dan gan penang
dalam
perlu
g
sistem
sifat
untuk
limbah
kan
ten
katan
ata
dibidan
basa, dan
penyiapa
an dalam
tanam
an
Menonjol
peningkat
n media
menerapk
pemasara
an dalam
lokal
berdasark
san dan
peningkat
membuat
Kompete
dan
lokalperlu
berdasarkan pengalaman
pemahaman mengenai dalam
dan
lperlu
menge dan karbohi
Melaku
anan
melaku
Kompe
pening
pariwis n tempat
menerapk
dan perlu pengema
penyiapa
kewirausahaan
terampil padatokoh-tokoh Menonjol pada menga
keberhasilan
Menyajikan konsep Terampil dalam sifat,
p
jenis,
perlu
lkatan
ol
menge
dampa
pening
perlu
valuasi
jenis,
dan koloid
asam,
membu
di
percob
penang
dalam
perlu
g
dan
drat,
kan
limbah
ten
katan
ata
dibidan
basa,
ktikan
dalam
kearifan
penyiapa
an
n
an dalam
tanam
produk
Menonjol
persemai
peningkat
dan menerapk
n media
setempat
pemasara
an dalam
produk
n dalam
peningkat
setempat
Kompete
san dan
berdasarkan pengalaman
pemahaman mengenai keseim
Menonj
dan
pening
dalam
perlu
dalam bidang
aan
anan
Melaku
melaku
Kompe
pening
pariwis
garam lokal
n tempat
menerapk
dan
penyiapa
dalam kearifan
n produk
pengema
perlu an
makanan
dan
n perlu
dalam
dalam
wirausahapada
kewirausahaan
terampil kerajinan nalisis
kol
katan protein
percob
di
penang
dalam an.
penyiapa
an dalam pemasara
tokoh-tokoh Menonjol pada menga
keberhasilankonsep
Menyajikan Terampil dalam pening
sistem
dan
bangan
dampa
katan
menga
pening
menga m perlu
g
dan
sistem
pariwis
untuk
kan
limbah
ten
katan
ata
di dan
tanam
Menonjol
setempat
persemai
an
peningkat
n media
menerapk lokal
san
(kue dan
peningkat
membuat
Kompete
dan perlu
tekstil. belumpengalaman
berdasarkan
pemahaman terampil
mengenai dampa
penggu
Menonj
dalam
katan
koloid
dampa ,pening
bidang
aan
anan
melaku
Kompe
pariwis
garam dan dann tempat
perlu n
menerapk
penyiapa produk
wirausahapada
kewirausahaan
terampil kerajinan ekosist
dalam
k
nalisis
katan koloid
ata
membu
percob
di
penang
dalam dalam
an.
penyiapa
dalam setempat
pemasara
tradisiona
pada pemahaman
keberhasilankonsep
Menyajikan tokoh-tokoh
tekstil. belumpengalaman
terampil
Menonjol pada menga
Terampil dalam nalisis
k
Menonj
naan
ol
Menga
dalam
kdan
em
memah
perlu
bidang
lemak
pariwis
sifat
limbah
kan
ten
katan
ata
di
dibidan
untuk
ktikan dan n
tanam
an
Menonjol
persemai
an
peningkat
media
menerapk
an dalam
produk
n dalam
peningkat
Kompete
berdasarkan
pemahaman
mengenai mengenai
Mendesain penggu
menga
reaksi
dalam
makro
pence
ol bidang
aan
anan
Melaku
melaku
Kompe
pening
pariwis
dalam n
dantempat
perlu n
menerapk
penyiapa
dalam l) produk
pengema
makanan
dan
an
n perlu
dalam
dalam
wirausaha
kewirausahaan
terampil kerajinan
pada polimer
dalam
nalisis
memah ata
asam,
percob
di
penang
dalam an.
penyiapa
dalam
pada pemahaman
keberhasilan
Menyajikan
produk
tekstil. dan
belum
tokoh-tokoh
konsep
pengemasan
terampil
Menonjol pada menga
Terampil dalam perlu
penggu
ami
naan
nalisis
oksidas
menga
moleku
maran
dalam
memah
perlu
bidang
g
menjag
sistem
pariwis
sifat
limbah
kan
ten
katan
ata
bahan
untuk
basa, dan
tanam
an
Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk berdasark
san
(kue dan
peningkat
membuat
Kompete
dan perlu
berdasarkan
pemahaman pengalaman
mengenai asam, aan
bidang
anan
melaku n tempat
mengenai
wirausaha Mendesain
kewirausahaan
terampil kerajinan
pada
karyapemahaman
pada kerajinan
keberhasilan tokoh-tokoh Menonjol pada menga
Terampil dalam
ami
pening
naan
sifat,
polimer
imakro
lnalisis
m
terhada
menga
ami dan Kompe
dan
pening
pariwis
adalam
koloid
ata
asam,
percob
di
penang
perlu
yang
menjag
dan
pariwis
untuk
menerapk
dan
an.
an perlu tradisiona
penyiapa
dalam
penyiapa
dalam
tanam
Menonjol pemasara
an
n dalam
produk
dalam
peningkat
Kompete
Menyajikan
produk
tekstil. konsep
dan pengemasan
belum terampil basa
sifat,
katan
polimer
jenis,
Menonj limbah
kan
ten
katan
ata
keseim
dibidan
untuk
basa, persemai
an
peningkat
dan menerapk
n media
berdasarkan
pemahaman
mengenaipada pengalaman
mengenai
Mendesain moleku
reduksi
reaksi
perlu
p
nalisis
sifat, aan
bidang
anan
Melaku
Kompe
melaku
pening
diguna
agperlu
garam n
dantempat
menerapk
penyiapa
dalam kearifan
n
n produk
l)
pengema
perlu an
makanan
dan perlu
dalam
dalam
wirausaha
kewirausahaan
terampil kerajinan dan
jenis,
dalam ata
membu
di
percob
penang
dalam an.
penyiapa
dalam
karya
pada
produk
kerajinan
pemahaman
keberhasilan
Mendesaindan tokoh-tokoh
proses
pengemasan
tekstil. belumpengalaman
terampil
Menonjol pada memah
Terampil dalam dan
ol
l
pening
keseim
makro
jenis,
Menonj
m
oksidas bangan
menjag
dan
sifat
pariwis
limbah
kan
ten
katan
kan
di
keseim
untuk
ktikan di
tanam
an
Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk Kompete
lokal
berdasark
san
(kue dan
peningkat
membuat
Kompete
dan perlu
berdasarkan
pemahaman
mengenaikarya mengenai
Mendesain garam
dan
menga
perlu
dampa
dalam aan
bidang
anan
melaku
pening
ekosist
apariwis
garam n tempat
menerapk
dan perlu n
penyiapa
dalam dalam
wirausaha
produksi kerajinan
kerajinan i
katan dan ata
asam,
di
percob
penang
dalam an.
penyiapa
dalam setempat
pemasara
tradisiona
karya
pada kerajinan
pemahaman
terampil pada
keberhasilan
Mendesain
produkbelum
dan pemahaman
tokoh-tokoh
proses
pengemasan
Menonjol pada menga
Terampil dalam bangan
moleku
dan
ol
dampa
nalisis
pening
kreduksi
menga
bidang
bangan
menjag
sistem
untuk
pariwis
limbah
kan
katan
em
ata
di
tanam
an
Menonjol
persemai
an
dan peningkat
n media
menerapk
an dalam
produk
n dalam
peningkat
Kompete
tekstil.
tekstil
mengenai
wirausaha
produksi
belum terampil
terampil
Mendesain
kerajinan
karya kerajinan dalam
dalam
Menonj
k
makro
katan dan Melaku
lekosist
dampa keseim
untuk
basa,
aan
bidang
anan
melaku
ekosist
pariwis
a
koloid
ata
membu
di
percob
penang
dalam
n
dan perlu dan
tempat
menerapk
penyiapa
dalam
an.
penyiapa
an dalam an
n
perlu
kearifan
n
l) produk
pengema
makanan
dan perlu
dalam
dalam
karya
pada kerajinan
pemahanan
terampil
produkbelum
tekstil.
pada
pemahaman pemahaman
dan pengemasan
belum terampil
Menonjol pada menga
Terampil dalam m
penggu
nalisis
menga
em
kperlu
menga
ol
Menonj dan perlu
bidang
bangan
menjag
dan
sifat
pariwis
limbah
kan
em
ata
keseim
dibidan
untuk
ktikan dan
tanam
Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk
peningkat
Kompete
lokal
berdasark
san
(kue dan
peningkat
membuat
dan perlu
tekstil terampil
mengenai Mendesain
Membuat penggu
moleku
dalam
naan
makro bidang
aan
anan
melaku
pening
pariwis
aekosist
garam n
dantempat
menerapk
dalam perlu n
penyiapa an dalam
dalam
karya kerajinan Menonjol pada menga
Terampil dalam Menonj
nalisis
perlu
pening
penggu
nalisis
dalam asam,
ata
di
percob
penang
perlu
g
bangan an.
penyiapa
an dalam
tanam setempat
pemasara
tradisiona
an dalam
produk
peningkat
terampil
pada pada
pemahaman
karya kerajinan pemahaman
tekstil ol
naan
l
Menga
polimer
moleku menjag
sistem
untuk
pariwis
limbah
kan
katan
em
ata
keseim
di Menonjol
persemai
an
peningkat
dan menerapk
n media membuat
produk dan pengemasan
mengenai Mendesain
ol
reaksi
pening
katan
naan
makro
menge
dalam
polimer
nalisis
untuk
basa,
bidang
aan
anan
pening
pariwis
aekosist
koloid
membu
ata
di
penang
n
dan perlu dan
tempat
menerapk
penyiapa
dalam
an.
penyiapa
perlu
kearifan
n
l) produk
pengema
makanan
an dalam
karya
terampil pada pemahamanMenonjol pada memah
kerajinan Terampil dalam ldan dan
dalam
Menonj
oksidas
katan
dalam
polimer
dalam
perlu
bangan
bidang
menjag
dan
pariwis
sifat
limbah
katan an dalam
tanam
Menonjol
persemai
an
peningkat produk
peningkat
lokaldan
berdasark
san
(kue
produk dan pengemasan moleku
menga ata
valuasi
asam,
perlu em
keseim
dibidan
untuk
ktikan
bidang
anan
melaku
pening dan nn media
perlu membuat
menerapk
tempat
menerapk
dan makanan
memah
ol
i
dan dan
dalam
menge apariwis
ekosist
garam
asam,
ata
di
dalam penyiapa
dalam
an.
penyiapa
dalam an dalam
setempat
an
pemasara
tradisiona
terampil pada pemahamanMenonjol pada menga
karya kerajinan Terampil dalam pening l
basadan
sistem
nalisis perlu
bangan
g
menjag
sistem
pariwis
limbah
kan
katan
ata
em
keseim
di dan
tanam
an
Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk
produk
Kompete
(kue
membuat
Kompete
ami
dalam
reduksi
Menga
valuasi
perlu
koloid
makro basa,
untuk
bidang
melaku
pening
pariwis n tempat
menerapk
dan kearifan
n dalam
l)
perlu n
penyiapa produk
makanan
dan aekosist
koloid
ata
di
penang dalam
an.
penyiapa
terampil pada pemahamanMenonjol pada menga Terampil dalam katan menga
sifat,
memah
nalisis
sistem
pening
dan
moleku
garam
dalam
perlu
bangan
bidang
menjag
dan
pariwis
kan
katan
ata
em
keseim
dibidan
untuk dan
an dalam
tanam
Menonjol
persemai
an
peningkat
n media
menerapk
tradisiona
produk
n dalam
Kompete
lokal
berdasark
(kue
Kompete
dan perlu
dalam
nalisis
jenis,
ami bidang
anan
melaku
pening
ekosist
pariwis
a
garam
ata n tempat
menerapk
dan perlu
penyiapa
dalam l)
makanan
dan
n perlu
dalam
terampil pada pemahamanMenonjol pada memah Terampil dalam lperlu asam,
koloid
katan
m dan penang
dalam
perlu
bangan
g
menjag
pariwis an.
penyiapa
an dalam
tanam setempat
an
tradisiona
n dalam
peningkat
Menga
menga
makro
dan
sifat,
basa limbah
kan
katan
ata
em
keseim
di
untuk dan persemai
an
peningkat
n media
menerapk berdasark
(kue
peningkat
dan perlu
dalam
pening
perlu anan
melaku
pening
pariwis
aekosist
ata n
dantempat
menerapk
penyiapa kearifan
perlu l)
dan
an perlu
dalam
terampil pada pemahaMenonjol pada memah Terampil dalam nalisis m
moleku
dampa
jenis,
dan
Menga
menga
katan
pening
di
penang
dalam
perlu
bangan
bidang
menjag
limbah
kan
katan
ata
em
keseim dan
an.
penyiapa
dalam
tanam
an
persemai
an
peningkat
n media
tradisiona
an dalam
peningkat
lokal
berdasark
peningkat
membuat
asam,
reaksi
klkatan
dan pariwis
dan untuk
bidang
anan
melaku
pening
aekosist n
dantempat
menerapk kearifan
l)
pengema
perlu an
penyiapa dalam
terampil pada pemahaMenonjol pada menga Terampil dalam garam nalisis
dalam
m
basa
oksidas
perlu
penggu
dampa
di
penang
dalam
perlu
bangan
menjag
pariwis
limbah
kan
katan
em
ata
keseim dan
an.dalam
penyiapa
an
tanam
persemai
an
peningkat
n media
setempat
an dalam
produk
lokal
berdasark
san dan
membuat
asam,
reaksi
menga
dalam
dan bidang
anan
melaku
pening
ekosist
a
ata n tempat
menerapk
dan perlu kearifan
pengema
makanan
terampil pada pemahaMenonjol pada menga Terampil dalam nalisis i
m dan
pening
naan
k
basa di
penang
dalam
perlu
bangan
pariwis an.
penyiapa
an dalam
tanam setempat
an
pemasara
produk
oksidas
Menga
garam
reduksi limbah
kan
katan
em
keseim
untuk
bidang persemai
an
peningkat lokal
san
(kue dan
katan
polimer
penggu
dan
i dan anan
melaku
pening
ekosist
ata
di n
dan
an.tempat
menerapk
perlu kearifan
n produk
makanan
setempat
terampil pada pemahaMenonjol pada menga Terampil dalam naan makro
nalisis
m penang
dalam
bangan
menjag
pariwis penyiapa
an dalam pemasara
tradisiona
dalam
dan
garam katan
reduksi
moleku limbah
kan
em
untuk
bidang persemai (kue
an
peningkat lokal
asam, anan
melaku
aekosist
ata
di n tempat l)
menerapk
an. n produk
setempat
menge
perlu
polimer
l
basa penang
dalam
menjag
pariwis
limbah penyiapa
an dalam
persemai tradisiona
valuasi kan
em
keseim
untuk
bidang
anan an
n tempat l)berdasark
pening
dan
dan melaku
apenang
ata
di menerapk
an.
sistem
katan
perlu bangan penyiapa
menjag
pariwis
limbah
kan persemai
an
an
berdasark
garam bidang keseim
untuk
anan
ekosist n tempat kearifan
koloid penang
dalam
pening a
ata
di
bangan an.
penyiapa an
menjag
pariwis
limbah
em
keseim persemai lokal
menga anan
katan untuk
bidang
ekosist
adi n tempat kearifan
ata
bangan an. setempat
nalisis menjag
dalam pariwis
limbah
em
keseim
untuk persemai lokal
bidang
aekosist
ata
makro di
menge bangan
menjag an. setempat
moleku pariwis
valuasi em
keseim
untuk
bidang
aekosist
l ata
bangan
menjag
sistem pariwis
em
keseim
untuk
koloid ekosist abangan
ata
menjag
em
keseim
untuk
ekosist
abangan
menjag
em
keseim
ekosist
abangan
em
keseim
ekosist
bangan
em
ekosist
em
N/TN DSR.P (P) DSR.P (K) DSR.P (S) D.T.M(P)

88 89 90 91 92
Naik Ke Menonjol pada Masih perlu peningkatan skill Cukup
Kelas XI
Naik Ke pemahaman,macam-
Menonjol pada pada proses
Menonjol menggambar
pada ke dua bentuk memahami
Menonjol pada dari
Kelas XI macam jenis
pemahaman,macam- dan ukuran tubuh
kompetensi dan pada
menggambar proses
dan semua KD
deskripsi yang
Naik Ke Menonjol pada
karakteristik serat Menonjol
memulir pada
pola kedua
dasar drapping ada Cukup
tapi masih
Kelas XI macam jenis
pemahaman,macam-dan bentuk tubuh
kompetensi dan
tapi memulir
mesi perlu pola K3,sumber
memahami dari
Naik Ke Menonjol
bahan pada
tekstil
karakteristik dan
serat Menonjol
dasar pada pada
drapping keduadammi. limbahCukup
perlu
dan yang
jenis
Kelas XI macam jenis
pemahaman,macam- dan ditingkatkan lagi semua KD
Naik Ke perlu
bahan tekstil
karakteristik masih kompetensi
peningkatan
Menonjol padaserat Menonjol padatapikedua
mesi perlu memahami
peningkatan
ada Sanagat
alat dari
jahitmasih
tapi tapi
Kelas XI macam
mengenai jenis
pemahaman,macam-
perlu dan
macam-
peningkatan ditingkatkan
kompetensi lagi
tapikedua
mesi perlu semua
pemahaman
menonjol
perlu KD yang
dari
pada
pemahaman
Naik Ke Menonjol
bahan pada
tekstil
karakteristik dan Menonjol
pemaha pada Menonjol
perlu pada
Kelas XI
macam
macam
pada
perlu jenis serat
pengujiandanasal ditingkatkan
peningkatan kompetensi lagimesi perlu
tapi
ada
setiap tapi
setiap
tentang
pemahaman
masih
KD.
tugas
peningkatan yang
standar
Naik Ke Menonjol
bahan pada
tekstil
penggolongan
karakteristik masih
serat Menonjol
pemaham pada kedua Sanagat
perlu
diberikan serta
serat.
mengenai macam- ditingkatkan lagimesi perlu kualitas
tentang
pemahaman menjahit
alat jahit
dari
Kelas XI
Naik Ke perlu
benang.peningkatan
Menonjol
bahan pada
tekstil kompetensi
Menonjol pada
pemaha
masih tapikedua menonjol
peningkatan
Menonjol
pemahaman pada
pada
macam
pemahaman pada ditingkatkan lagimesi perlu penunjang
setiap
setiap KD.
tugas
pemahaman dan
yang
dari
Kelas XI
Naik Ke perlu peningkatan
Menonjol pada kompetensi
Menonjol pada
pemaha tapikedua pemahaman
tentang
alat alatserta
Sanagat
bantu jahit
penggolongan
konstruksi tenunan diberikan
semua KD serta
yang
Kelas XI
Naik Ke pada
benang.pengujian asal ditingkatkan
kompetensi lagimesi perlu
Masih perlu tapi
peningkatan skill
tentang
penunjang
menonjol
standar
Menonjol
alat jahit
dan
pada
kualitas
pada
Menonjol
bahan
serat. pada
tekstil pemaha pemahaman
alat ada.
penunjang
bantu dan
serta
Kelas XI ditingkatkan
pada lagi setiap tugas
menjahit yang
tapi
Naik Ke Menonjol pada pemaham Masihproses
perlu menggambar bentuk
peningkatan skill pemahaman
pada proses m tentang
Menonjol
alat alat
bantu
standar
diberikan
masih
jahit
pada
serta
kualitas
serta
perlu
Kelas XI ukuran tubuh dan pada proses tentang
penunjangalat
pemahaman jahit
dan
Naik Ke Menonjol pada pemaham Menonjol padadasar
memulir pola ke dua kompetensi menggambarstandar
drapping Cukupkualitas
menjahit
pemahaman
penunjang
alat bantu dan
serta
Kelas XI tentang
memahami alat
menjahit jahit
tapi
dari
Naik Ke Menonjol pada pemaham Menonjol pada kedua kompetensi tapi mesi pertentang
Menonjol
alat alat
tentang
bantu
standar
penunjang
masih
jahit
pada
serta
kualitas
dan
perlu
Kelas XI semua KD
penunjang
pemahaman
K3,Sumber yang
dan
Naik Ke Menonjol pada pemaha Masih perlu peningkatan skill pada proses m standar
Menonjol
alat
alat bantukualitas
menjahit
pemahaman
ada tapi
bantu
pada
serta
masih
serta
Kelas XI limbah
tentang dan
alat
menjahit
pemahaman mesin
jahit
tapi
Naik Ke Menonjol pada pemaha Masih perlu peningkatan skill pada proses m standar
Menonjol
standar
penunjang
jahit
masih
kualitas
tentang
perlu pada
kualitas
industri
dan
perlu
Kelas XI tentang alattapi
menjahit
pemahaman
K3,Sumber
peningkatan jahit
Naik Ke Menonjol pada pemaha Menonjol pada ke dua kompetensi menggambaralat menjahit
Sanagat
bantu
pemahaman
penunjang serta
dan
Kelas XI masih
limbah
tentang
pemahaman
menonjoldanperlu
alatmesin
jahit
dari
pada
Naik Ke Menonjol pada pemaha Menonjol pada ke dua kompetensi menggambarsemua standar
alat bantukualitas
Sanagat
tentang
pemahaman serta
penunjang
jahit
setiap industri
KD
tugas
menjahit dan
yang
yang
tapi
Kelas XI
Naik Ke Menonjol pada pemaha menonjol
Menonjol pada kedua kompetensi tapi mesi perstandar K3,Sumber
alat Sanagat
tentang
bantu pada
kualitas
serta
limbah
setiap ada.
diberikan
masih
tugas
dan serta
perlu
mesin
yang
Kelas XI
Naik Ke menjahit
menonjol
K3,Sumber
standar tapi
pada
kualitas
Sanagat
Sangat Menonjol padaMenonjol pada ke dua kompetensi menggambardiberikan pemahaman
jahit
masihindustri
serta
perlu
Kelas XI limbah
setiap tugas
dan
menjahit
menonjol mesin
yang
tapi
alatpada
Naik Ke Menonjol pada pemaha Masih kurang pada semua kompetensi sehinggatentang tentang
Cukup
pemahaman
diberikan
jahit
masih
jahit
industri
serta
perlu
Kelas XI setiap tugas
penunjang
memahami
K3,Sumber yang
alat dan
dari
Naik Ke Menonjol pada pemaha Masih kurang pada semua kompetensi sehinggatentang tentang
Cukup
pemahaman
diberikan
alat bantu
jahit
serta
Kelas XI limbah
semua dan
KD
penunjang
memahami
K3,Sumber mesin
yang
dan
dari
Naik Ke Menonjol pada pemaha Masih kurang pada semua kompetensi sehinggatentangada
jahit
alat
alat
tentang
Cukup
pemahaman
standar
tapi
jahit
kualitas
industri
bantu masih
serta
Kelas XI limbah
semua dan
KD
penunjang
memahami
K3,Sumber mesin
yang
dan
dari
Naik Ke Menonjol pada pemaha Masih kurang pada semua kompetensi sehinggatentangada
jahit
alat
alat
menjahit
Cukup
standarperlu
tapi
jahit
kualitas
industri
bantu masih
serta
Kelas XI limbah
semua dan
KD
penunjang
memahami
peningkatanmesin
yang
dan
dari
adamenjahit
standar
jahitperlu
tapikualitas
industri
masih
alat
semua bantu
pemahamanKD serta
yang
dari
peningkatan
menjahit
standarperlu
kualitas
ada
semua tapi
pemahamanKD masih
yang
dari
peningkatan
menjahit
perlu
ada.
semua
pemahamanKD yang
dari
peningkatan
ada.
semua KD yang
pemahaman dari
semuaada.KD yang
ada.
D.T.M D.DS TKTL
D.T.M (S) D.DS (K) D.DS (S)
(K) (P) (P)

93 94 96 97 98 99
Masih Meno Masih pelu peningkatan Meno
pelu
Menonj njol pada
Meno teknikpada
Menonjol menggambr
kedua njol
Meno
peningk
ol dan pada desain
njol kompetensi struktur dan
tapikedua
mesidesain pada
njol
Masih
atan Cukup
pemah Menonjol
hiasan pada Meno
pemah
sudah
pelu pada
mema perlu ditingkatkan lagi pada
Masih
pada
cukup aman kompetensi
Meno
pemah
tapi mesi
Masih pelu peningkatan njol
Meno
aman,
pemah
peningk
kurang
teknik hami
njol pada
tentan perlu ditingkatkan
teknikpada lagi
menggambar pada
njol
maca
Menonj
rapi
atan Cukup
aman
dari Menonjol ke dua Meno
aman,
pemah
rapih
kerapiha
ol
dalam dan pada
mema g
tentan desain struktur
kompetensi dan desain
menggambar pada
m-
njol
maca
Masih
pada
dalam Meno
semua
pemah Masih pelu peningkatan
hiasan sruktur dan desain Meno
aman,
pemah
nproses
sudah desain
hamig desain maca
pada
m-
pelu
teknik
Menonjol
menjahi dan sudah cukup rapi da njol
KD
Sangat
aman pada teknikpada
Menonjol menggambr
ke dua njol
maca
Meno
aman,
cukup
menjahi strukt
dari
desain hiasan m
pemah
maca
peningk
kerapiha
tMenonj dan pada desain
yang
menon
tentan struktur
kompetensi dan desain
menggambar pada
m-
njol
maca
rapi
tatan ur
Sangat
semua
strukt dan Menonjol pada kedua jenis
Meno
aman,
m
nol dan
perlu pemah
ada
jol
g hiasan
desain sruktur dan desain pemah
maca
pada
m-
dalam
Menonj desain
menon
ur KD
Meno kompetensi tapi mesi
dan Masih pelu peningkatan dan
njol
maca
jenis
Meno
pada
menjahi
ditingka aman
tapi
pemah
desain hiasan aman,
m
pemah
maca
sudah
proses
ol dan hiasan
jol
yang
desain
njol perlu
pada ditingkatkan
teknik lagi
menggambar karakt
pada
m-
dan
njol
tteknik
Masih
tkan
cukup lagi tentan
Cukup
masih
aman
strukt
tapi
pemah Masih kurang pada maca
Meno
jenis
aman,
m
eristik
pemah
menjahi
sudah
kerapiha
kurang ada
hiasan
pada
memagdan desain
perlu semua struktur
kompetensidan desain maca
karakt
pada
m-
njol
dan
Masih
trapi tentan
Cukup
ur
masih
aman
tapi hiasan Masih pelu peningkatan maca
Meno
jenis
serat
aman,
m
cukup
nrapih pemah
materi
pening
hami sehingga perlu eristik
pemah
maca
karakt
pada
pelu
dalam
Masih desain
mema g
perlu
tentan
masih
Meno pada teknik
Menonjol menggambr
pada kedua m-
njol
dan
bahan
maca
Meno
jenis
rapi
menjahi
dalam aman
ruang
katan
dari peningkatan skill pada ke serat
aman,
m
pemah
eristik
peningk
proses
pelu ruang
hiasan
hami
pemah g
njol desain struktur
kompetensi tapidan
mesidesain maca
karakt
pada
tekstil
m-
njol
dan
dalam
tatan
Masih
menjahi perlu
tentan
lingku
Meno
pemah
semua Menonjol
dua pada
kompetensi kedua
tersebut bahan
maca
Meno
jenis
aman,
serat
lingku
dari
tapi m
menjahi
peningk
proses
pelu
ttpada
Menonj dan
aman
ruang
pening
pada
pemah gpp hiasan
njol
aman
KD
Meno
perlu ditingkatkan
kompetensi
Masih pelu tapi lagi
mesi
peningkatan
pemah
eristik
dan
maca
karakt
pada
tekstil
m-
njol
dan
bahan
maca
Meno
jenis
atan
menjahi semua
masih
terhad
lingku
pemah
katan
aman
desain aman,
serat
perlu
m
pemah
eristik
masih
maca
peningk
perlu
ol
teknik dan pada
yang
dari
desain
njol
perlu
KD perlu
pada ditingkatkan
teknik lagi
menggambr karakt
pada
tekstil
m-
njol
dan
bahan
maca
tMasih
pada ap
Cukup
pemah
aman
terhad
strukt p Masih kurang pada pening
Meno
jenis
aman,
serat
perlu
m
atan
ditingka
sudah
kerapiha pemah
tapi
setiap
ada desain
,desai
pada
pemah
yang struktur dan desain pemah
eristik
maca
dan
karakt
pada
tekstil
m-
kurang
teknik materi
desain
mema
tentan
aman
ap semua kompetensi katan
njol
dan
bahan
maca
Menonjol
pada
tkan
cukup
nkerapiha
ur
Meno
lagi dan sudah cukup rapi dapemah
masih
aman
tapi
KD
aman
ada ngdan Menonjol
hiasan pada kedua kompetensi tapi mesi perlu pening
Meno
jenis
deristik
aman,
serat
perlu
m
pemah
masih
maca
rapih ruang
,desai
hami
dari
materi
desain
njol sehingga perlu menge
karakt
pada
tekstil
m-
katan
njol
dan
teknik
Menonjol tentan
perlu
masih
Meno bahan
maca
pening
Meno
jenis
nkerapiha dan sudah cukup rapi dapening
rapi
menjahi
dalam strukt
aman
terhad
tapi
lingku
dari
desain
setiap
ruang
hiasan
dari
perlu
njol
ng Menonjol
peningkatan pada kedua
skill padakompetensi
ke tapi mesi perlu pemah
deristik
aman,
serat
perlu
m
nai
masih
maca
karakt
pada
tekstil
m-
katan
njol
dan
dalam
tmenjahi
Menonjol ur
tentan
masih
Meno
dan sudah cukup rapi dasemuaap
strukt
KD. dan
p duaMasih pelu peningkatan
kompetensi tersebut pada teknik menggambr de bahan
maca
pening
Meno
jenis
maca
aman,
serat
perlu
m
nproses lingku
semua
tapi
desain
katan
pening
pada penguj
pemah
eristik
maca
dan
menge
karakt
pada
tMenonjol
dan desain
materi
perlu
njol
desain
ur KD gdan tekstil
m-
katan
njol
dan
m-
bahan
maca
pening
Sangat
jenis
p Menonjol pada ke dua kompetensi menggambar des ian
menjahi dan sudah cukup rapi daMenonjo
menjahi
perlu
masih
KD
terhad
strukt
pemah
katan
hiasan
desain
pening
ruang
pada
desain
yang
aman,
serat
perlu
m
pemah
eristik
nai
masih
maca
pemah
karakt
pada
maca
tekstil
m-
Meno
katan
dan
tt
Masih kurang pada teknik menjahitdesain
urperlu
yang
Masih
ap
pemah
aman dan Masih kurang pada semua kompetensi sehingga pe asal
bahan
maca
pening
Meno
jenis
aman,
maca
serat
ditingka strukt
pemah
lingku
katan
ada
hiasan perlu
m
pemah
eristik
aman
m
maca
dan
karakt
pada
njol
pemah
ada
desain
kuran
tentan
aman serat.
tekstil
m-
katan
njol
dan
bahan
maca
m-
Menonj
tkan lagi ur
Meno
pemah
aman
tapi pdan Masih kurang pada semua kompetensi sehingga pening
peMeno
jenis
aman,
pada
serat
pengg
perlu
m
penguj
eristik
pada
ol dan aman
tapi
hiasan
strukt
gg
dari
desain
njol maca
dan
menge
karakt
pada
tekstil
maca
m-
katan
njol
dan
Menonj tentan
aman
masih
Menonjo
terhad
masih Menonjol pada ke dua kompetensi menggambar konstr
bahan
desmaca
olonga
pening
Meno
jenis
pemah
serat
ian
perlu
m
sudah pemah
ur tapi
materi
setiap
hiasan
pada
dari
g dan pemah
eristik
nai
masih
maca
m
karakt
pada
tekstil
uksi
m-
ol dan
Menonj perlu
Masih
perlu
ap Menonjol pada ke dua n
katan
njol
dan
aman,
bahan
asal
pening
Meno
jenis
cukup desain
masih
aman
ruang
KD
pemah
tapi
materi
setiap aman,
maca
serat
pengg
perlu
m
penguj
pemah
eristik
tenuna
masih
maca
sudah
ol dan pening
pemah
materi
diting
kuran benan
menge
karakt
pada
tekstil
serat.
maca
rapi dari kompetensi menggambar
hiasan
perlu
lingku
masih
aman
ruang
KD.
katan
njol
dan
bahan
maca
m-
olonga
pening
jenis
aman,
serat
ian
perlu
m
n
cukup
sudah katan
aman
katkan
ruang g desain sruktur dan desain g.
pemah
eristik
nai
masih
m-
menge
karakt
pada
dalam pemah
semua
tentan
perlu
lingku p. tekstil
maca
m-
katan
dan
n
bahan
maca
asal
pening
jenis
rapi
cukup pemah
terhad
pemah
lingku
lagi
aman
KD hiasan aman,
serat
maca
perlu
pemah
eristik
nai
masih
maca
m
proses
dalam desain
pemahgp
aman pemah
karakt
benan
tekstil
serat.
m-
katan
dan
bahan
maca
m-
rapi ap
aman
sehing
terhad
tapi p pening
m
aman,
maca
serat
pengg
perlu
m
eristik
aman
g.
menjahi
proses materi
aman
desain
dari
materi masih
maca
karakt
pada
tekstil
maca
m-
katan
jenis
dalam
tmenjahi desain
dari
ap
ga
masih
terhad
ruang bahan
maca
m-
olonga
pening
jenis
pada
serat
perlu
m
proses tapi
setiap
ruang
semua penguj
eristik
masih
maca
m
pada
dan
tekstil
maca
m-
pembe
materi
perlu
lingku
ap
masih katan
dan
n
konstr
bahan
pening
jenis
serat
ian
tmenjahi KD.
lingku
KD
lajaran
ruang pengg
perlu
m
penguj
karakt
maca
dan
m
karakt
benan
pada
pening
materi
perlu pp tekstil
uksi
katan
dan
bahan
asal
olonga
pening
jenis
t sehing
lingku
perlu
katan eristik
ian
pengg
perlu
m
penguj
eristik
g.
tenuna
dan
desain
ruang
pening
desain pemah
karakt
tekstil
serat.
katan
dan
n
serat
asal
ga
diting
terhad
lingku
tapi p olonga
pening
jenis
serat
ian
perlu
n
eristik
aman
katan
pembe masih
pemah
karakt
benan
bahan
serat.
katan
dan
n
katkan
desain
ap
masih
terhad p bahan
asal
pening
pada
serat
perlu
lajaran eristik
aman
g.
tekstil
menge
karakt
benan
serat.
desain
perlu
ap tekstil
katan
konstr
bahan
pening
pada
serat
perlu
strukt dan
eristik
nai
g.
masih
menge
pening
desain tekstil
uksi
katan
konstr
bahan
dapat
diting
urkatan dan maca
serat
perlu
nai
tenuna
masih
strukt
katkan pemah
tekstil
uksi
mema
bahan
m-
desain
terhad
ur dan pening
maca
perlu
n
aman
tenuna
masih
hami
tekstil
maca
katan
hiasan
ap
desain m-
pening
bahan
pada
perlu
n
. semua
masih
m
pemah
maca
desain
hiasan tekstil
katan
konstr
pening
bahan
KD
strukt pengg
perlu
aman
m
pada
. uksi
tekstil
katan
yang
olonga
pening
ur dan pada
pengg
penguj
tenuna
pemah
ada.
Kompeten SIM
TKTL Menonjol
Menonjol dalam Membuat
TKTL (K) SIMDG (P)
dalam SIMDG
E-Book dengan DG
(K) NAIK/TDK NAIK
(S) dalam
Menganalisis
Menonjol
Menerapkan perangkat lunak (S)
pembuatan
dalam E- Kompeten
E-book editor
teknik dalam
dan perlu Kompeten
100 101 book
102
Memahami
penelusuran 103
dan perlu
Melakukan 104 105
peningkatan dalam
Menonjol
konsep Kompeten
Menonjol pada search peningkatan
dalam engine Merumuskan
dalam penelusuran
kewargaan
Menonjol dalam
dalam
pengujian
Menonjol padaasal dan perlu
Memahami
Menganalisis
digital
dalam dan
informasi
etika
Merumuskan