Vous êtes sur la page 1sur 9

WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ

] √
©Ã ≠ √ ‰uBHK®
—U³² Úš ≈
∫wLÝÚ ≈

.«uKLÚ Ó √ 1
|» |√
6 ,5 ∫ÊöUFÚÓ√ ,6 ∫ÊöUFÚÓ√
∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
 24 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ

|œ |Ã
,3 ∫ÊöUFÚÓ√ 3 ,3 ∫ÊöUFÚÓ√
3 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ

Èd ÚšÔ √ W]O½ UJÚ≈


|?¼
, ∫ÊöUFÚÓ√ , ∫ÊöUFÚÓ√
20 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
 20 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ

Ô —Ô√ 2
.«uKLÚ Ó √ËÓ UÎLz öÔ «Î—UD «uLÝÚ

18 |√
ÊöUFÚÓ√

fUM Óš
W ÓÔHÚM Ôš qÒ Ô vKÓŽ lÓIÐÔ 3
»ÚdC˙

18
] « qÔ UŠ

Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w WÓFIÚ ÐÔ


WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ

lÓ³Ú²¹Ó

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


160
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©Ã ≠ √ ‰uBHK®
—U³² Úš ≈

20 |»
5

ÊöUFÚÓ√
fUM Óš
W ÓÔHÚM Ôš qÒ Ô vKÓŽ lÓIÐÔ

»ÚdC˙
20

] « qÔ UŠ
Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w WÓFIÚ ÐÔ


WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ

Ú dÐ «uMOFÓ²ÝÚ ≈ .«uKLÚ Ó √ 3


.WÓLÝÓ
WLÝ]
Ú dÓ √
|√
2

ÊöUFÚÓ√
 «Òd Ół
…]d Ół qÒ Ô w  «d¼Ó“

»ÚdC˙
20
] « qÔ UŠ
Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w …Ód¼Ú “Ó

WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ

WLÝ]
Ú dÓ √

ÊöUFÚÓ√

ëdÚÐÓ√
ÃÚdÐÔ qÒ Ô w  U³]FJÓ Ô 7
»ÚdC˙

21
] « qÔ UŠ

Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w UγF] JÓ Ô


WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


161
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©?¼ ≠ œ sOKBHK®
—U³² Úš ≈
∫wLÝÚ ≈

.«uKLÚ Ó √ËÓ ¨sÚ¹—Ó UD «uLzô WÓL Ú s¹dÚLðÓ qÒ JÔ  1


14 : 2 = s¹dÚL]²K rzöÔ b Š«Ë —UD |√

ÊöUFÚÓ√
fUM Óš
W ÓÔHÚM Ôš qÒ Ô vKÓŽ lÓIÐÔ

»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w WÓFIÚ ÐÔ


»ÚdC˙
] « sÔ ¹dÚLðÓ

.UÎLz öÔ «Î—UD «uLÝÚ


Ô —Ô√

14 : 2 = s¹dÚL]²K rzöÔ d Óš¬ —UD |»


ÊöUFÚÓ√

fUM Óš
W ÓÔHÚM Ôš qÒ Ô vKÓŽ lÓIÐÔ
»ÚdC˙
] « qÔ UŠ

Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w WÓFIÚ ÐÔ


»ÚdC˙
] « sÔ ¹dÚLðÓ

.UÎLz öÔ «Î—UD «uLÝÚ


Ô —Ô√

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


162
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©?¼ ≠ œ sOKBHK®
—U³² Úš ≈

Ô —Ô√ 2
.«uÒ K ÔŠÓË ¨ÚrJÔ ÚOÓKŽÓ qÓNÝÓÚ _˙Ú « —Ó UDIÚ˙« «uLÝÚ
√| 24 : 3 =

ÊöUFÚÓ√
fUM Óš
W ÓÔHÚM Ôš qÒ Ô vKÓŽ lÓIÐÔ

»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w WÓFIÚ ÐÔ


»| 28 : 7 =

ÊöUFÚÓ√
fUM Óš
W ÓÔHÚM Ôš qÒ Ô vKÓŽ lÓIÐÔ

»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w WÓFIÚ ÐÔ

Ã| :2=
ÊöUFÚÓ√

fUM Óš
W ÓÔHÚM Ôš qÒ Ô vKÓŽ lÓIÐÔ
»ÚdC˙
] « qÔ UŠ

Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w WÓFIÚ ÐÔ


lÓ³Ú²¹Ó

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


163
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©?¼ ≠ œ sOKBHK®
—U³² Úš ≈

Ó qODÓ² ÚÔ «uL= KŽÓ 3


.s¹—ULÓð «u³Ô²Ú ˙«ËÓ ¨UÎLz öÔ »Úd{

ÊöUFÚÓ√
 UŽuL Ú−Ó
WÓŽuL Ú−Ó qÒ Ô w dz«ËÓœ 5

»ÚdC˙
30

] « qÔ UŠ
Òw= KJÔ Ú˙« ˝ŸuL Ú−ÓLÚ˙« w …Ódz «œ


: =
: =
× =
× =

.WÓLz öÔ s¹—ULÓð «u³Ô²Ú Ô √ 4

× =
× =
: =
: =

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


164
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©» Í ≠ Ë ‰uBHK®
—U³² Úš ≈
∫wLÝÚ ≈

.WÓ K¾ÝÓÚ _˙Ú « s ŽÓ «u³OłÓ √ 1


.‘
3

.Ã.‘ 4 5
.Ã.‘
.Ã.‘ 2

ÍdÓ² ÚAÓ½ ÚÊÓ √ sJLÚ ¹Ô UνuUÐ rÚ Ó |» ÍdÓ² ÚAÓ½ ÚÊÓ √ sJLÚ ¹Ô UÎLÓK Ó rÚ Ó |√
ø.Ã.‘ 16 ?Ð ø.Ã.‘ 30 ?Ð
∫s¹dÚL]²Ó √ ∫s¹dÚL]²Ó √

∫»«u Ó−ÚÓ√ ∫»«u Ó−ÚÓ√

ÚÊÓ √ sJLÚ ¹Ô W]O  —Ó ËÓ …Ódz UÞ rÚ Ó |œ ÍdÓ² ÚAÓ½ ÚÊÓ √ sJLÚ ¹Ô …ÓdÔ rÚ Ó |Ã


ø.Ã.‘ 24 ?Ð ÍdÓ² ÚAÓ½ ø.Ã.‘ 18 ?Ð
∫s¹dÚL]²Ó √ ∫s¹dÚL]²Ó √

∫»«u Ó−ÚÓ√ ∫»«u Ó−ÚÓ√

W]O  —Ó ËÓ  «dzUÞ 4 qz«Ë ÈdÓ²ýÚ ≈ |Ë b Š«Ë ŸÚu½Ó sÚ  ¡UOýÓÚ √ 6 ÔXÚ¹dÓ Ó²ýÚ ≈ |?¼
øÓlÓ œÓ rÚ Ó ø ÔXÚ¹dÓ Ó²ý˙Ú « «–U .Ã.‘ 12 ÔXÚFÓ œÓ ËÓ
∫s¹dÚL]²Ó √ ∫s¹dÚL]²Ó √

∫»«u Ó−ÚÓ√ ∫»«u Ó−ÚÓ√

lÓ³Ú²¹Ó
W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U
165
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©» Í ≠ Ë ‰uBHK®
—U³² Úš ≈

.«uÒ K ÔŠÓË ¨UÎLz öÔ WÓL Ú s¹dÚLðÓ «u³Ô²Ú ˙«ËÓ ¨h UÒM˙« qÓ  UFÚ˙« «uKLÚ Ó √ 2

|» |√
, 2 ∫ÊöUFÚÓ√ ,4 ∫ÊöUFÚÓ√
16 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
 20 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ

WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ

|œ |Ã
,5 ∫ÊöUFÚÓ√ 3, ∫ÊöUFÚÓ√
25 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ
 18 ∫»ÚdC˙
] « qÔ UŠ

WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ WÓL ÚIÚ˙« sÔ ¹dÚLðÓ

.s¹—UL]²˙« «uÒ K ÔŠ 3

√| 14 : 2 = ?¼| 30 : 1 =

»| 30 : 10 = Ë| 5×5=

Ã| 6 × 10 = “| 24 : 4 =

œ| 36 : 6 = Õ| 6:6=

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


166
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©?¼ Í ≠ Ã Í ‰uBHK®
—U³² Úš ≈
∫wLÝÚ ≈

.«uÒ K ÔŠ 1
√| 32 : 8 = Ë| 64 : 8 =

»| 7×6= “| 7×7=

Ã| 72 : 9 = Õ| 40 : 5 =

œ| 45 : 9 = ◊| 48 : 8 =

‫|ה‬ 9×4= ‫|י‬ 6×8=

—«d −Ú˙« vKÓŽ ÍËU]²˙UÐ  «d¼]e˙« ÓÊuŽ=“uÓ ¹Ô ÊUÒb^ ˙« w .√ 2


.«uKLÚ Ó √

…Ód¼Ú “Ó 36 …Ód¼Ú “Ó 27

.…]d Ół qÒ Ô w  «d¼Ó“ .…]d Ół qÒ Ô w  «d¼Ó“

s¹dÚL]²Ó √ s¹dÚL]²Ó √

lÓ³Ú²¹Ó

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


167
WÓL ÚIÚ ˙«ËÓ »ÚdCÓ
] √
©?¼ Í ≠ Ã Í ‰uBHK®
—U³² Úš ≈

ø «d¼]e˙« Á c ¼ß wHÚJðÓ …]d Ół rÚ Ó .»

…Ód¼Ú “Ó 56 …Ód¼Ú “Ó 40

7 8
 «d¼Ó“  «d¼Ó“

—«d ł —«d ł

s¹dÚL]²Ó √ s¹dÚL]²Ó √

.WÓ K¾ÝÓÚ _˙Ú « s ŽÓ «u³OłÓ √ 3

.Ã.‘ 7 .Ã.‘ 9

.Ã.‘ ø «dÔ 8 dÚFÝ


 uÓ ¼Ô U |√
s¹dÚL]²Ó √
Ó rÚ Ó |»
ÍdÓ² ÚAÓ½ ÚÊÓ √ sJLÚ ¹Ô …Ó—UÒOÝ
.Ã.‘ ø.Ã.‘ 35 ?Ð
s¹dÚL]²Ó √
.Ã.‘  uÓ ¼Ô U |Ã
ø «dÔ 6 dÚFÝ
s¹dÚL]²Ó √
ÍdÓ² ÚAÓ½ ÚÊÓ √ sJLÚ ¹Ô …ÓdÔ rÚ Ó |œ
.Ã.‘ ø.Ã.‘ 45 ?Ð
s¹dÚL]²Ó √
.Ã.‘  uÓ ¼Ô U |?¼
Ó 7 dÚFÝ
ø «—UÒOÝ
s¹dÚL]²Ó √

W¹uÐd²« UOłuuMJ²« edL WþuH× ‚uI׫ lOLł © WLI«Ë »dC« ≠  «—U


168