Vous êtes sur la page 1sur 2

Konspekt lekcji Data: 10. 10.

2016 Klasa: 2a

Temat lekcji: Nauka nazw członków rodziny- This is my family.

Cele globalne:

-wprowadzenie słownictwa związanego z członkami rodziny (aunt, baby (sister),big (brother), cousin,
uncle)

-kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zabawową formę nauki.

-rozwijanie sprawności słuchania w języku angielskim

Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi nazywać członków rodziny i poprawnie wymawia ich nazwy,

-uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę

- uczeń potrafi użyć konstrukcji: have got/ haven’t got przy opisie członków rodziny

-uczeń potrafi użyć poznane słownictwo w zabawach słownych.

1. cel wychowawczy:

- umiejętność pracy w grupie,

- przestrzeganie obowiązujących zasad podczas zabawy.

Fazy nauczania Socjalne Media Czas


formy nauki

Prezentacja Praca z całą klasą Karty 12 minut


obrazkowe
Nauczyciel wykonuje czynności
organizacyjne.

Rozgrzewka językowa (warming up)


Przypomnienie słownictwa z poprzedniej
lekcji ( mum, dad, sister, brother, grandma,
granddad)
Zabawa patrz i łap „snap”

Wprowadzenie nowej leksyki.


a) Nauczyciel rysuje na tablicy drzewo
genealogiczne następnie umieszcza
w nim karty obrazkowe
przedstawiające członków rodziny.
Wskazuje kolejno na karty
obrazkowe podając odpowiednie
nazwy po angielsku oraz zapisuje ich
nazwy.
b) Nauczyciel wskazuje na drzewku
poszczególnych członków rodziny
oraz rysuje przy nich radosną lub
smutną buźkę. Wprowadza
wyrażenie have got np. I have got
mum, I haven’t got granddad

Automatyzacja Praca z całą klasą magnetofon, 15 minut


płyta CD,
a) rozmowa na temat obrazka podręcznik
przedstawiającego członków rodziny

b) słuchanie nagrania:
-uczniowie odgadują która osoba na zdjęciu
opowiada o swojej rodzinie
- zadaniem uczniów jest odpowiednio
wskazać które zdanie jest prawdziwe a które
fałszywe odpowiadając Yes lub No
c) słuchanie piosenki:
- uczniowie opowiadają o swoim
rodzeństwie tworząc zdania typu:
I have got a sister/brother
I haven’t got a sister/brother
- uczniowie śpiewają piosenkę

Kontekstualizacja Praca w parze Karty 10 minut


obrazkowe
-Zabawa w parach: jeden uczeń mówi zdanie Karty
prawdziwe lub fałszywe o swojej rodzinie wyrazowe
np. I have got seven aunts , drugi uczeń
odpowiada Yes/No jeśli zdanie jest
prawdziwe lub fałszywe.
- Nauczyciel rozdaje uczniom losowo karty:
niektórzy dostają słowa, niektórzy obrazki.
find your pair- uczniowie znajdują swoją
parę.

Testowanie Praca indywidualna Zeszyt ćwiczeń 8 minut


(str. 13 zad. 3)
-Słuchanie nagrania i zaznaczenie parafką
nazw członków rodziny chłopca, a znakiem X
nazwy pozostałych osób

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń str. 13 zad. 4