Vous êtes sur la page 1sur 48

132 avoian* – bachas

lodit advoyament o desadvoyament de ladita avol (avvol) adj. qual. u 1. de qualit m-
appellacio (1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v). diocre (ici : dune monnaie, dun mtal). per lo
Syn. avoiar2. mespert de plurors avols monedas que a coven-
avoian*, advoian* (advoyan) s. m. u per- gut penre de las gens payant lodit talh dont
sonne qui reconnaı̂t, qui accepte (ici : le conte- conta lodit recebedors per lodit talh I franx
nu dun appel en justice). en tal maneyra que (1384, CConsSFlour 5, 52r); per plom a plom-
chascus advoyans conoysseri[a] (…) (1418, Pri- blar ladita cros, per II lb. 1/2 pres de P. Esclavi,
vilSFlour II-2-66, 18r). XX d. et per avol estainh pres de sen Adhamet
avoiar*1, advoiar* (advoyar) v. tr. u re- Aymeric, per VI lb., VI s. (1389, CConsSFlour
connaı̂tre, accepter (ici : le contenu dun appel 8, 90r); tant per so que las gens ont aretengut
en justice). so advoyavont et y voliont adherit aldit recebedor del talh quant lo pagavont, qui
(sic) et protestavont de los prosegre a loc et II d., qui III d. et plus, coma per avol moneda
temps (1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v); dis que que baylavont, per so [illisible] (1392, CConsS-
lidit cossol respondriont simplament si lo ad- Flour 10, 73r). u 2. en mauvais tat. lo lus
voyavont o non et non fariont pas resposta XXme jour de mars foront mes (…) aquilh que
divisida que tot lo advoyariont o los (sic) des- sensegont per debastir aquo avol de la bercha
advoyariont, requerent que respondessont per darrs los hostals de me P. Pelhissier et Johan
advoyar ou desadvoyar quar ana[yssi] o deviont Torret (1430, CConsSFlour 41, 47r); seys toyl-
far per raso (1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v/ hias ho avvols ho bonas, los altas garniistz
19r). Lv avoar. (1486, LObitsChaudesAigues, 180r).
avoiar*2, advoiar* (advoyar) s. m. u re- avoras adv. u à linstant. Et lassa, quani
connaissance, acceptation (ici : du contenu brutz ! Per ma fe, be soy estada baratada
dun appel en justice). (…) resposta am lor [barada ratur], Avoras fus ieu stofada. Lo
conseilhiers et juratz sur lo advoyar (…) (1418, chapo et lo vin an portat. (ca. 1480?, Farce-
PrivilSFlour II-2-66, 18r). Syn. avoiamen. Riom, 4v). FEW 4, 472a, hora; ALMC 1868.

b s. m. u deuxime lettre de lalphabet. la et lo petit maistres tengron una altra questio


[Employ sans art.] ensegont si las letra, re- et emprentero los senhors cossols et los covide-
conossensas que sont escritas et mezas al sac ront a dinar (1452, CConsSFlour 50, 63v); de
signat per letra B (ca. 1397, InvTitresSFlour, la requesta que fay mtre George Partus, bache-
14). u non dostar un a ni un b loc. v. ne pas lier es artz, de las escolas desta ville (sic)
faire la moindre modification (à ce que lon a (1491, DConsSFlour 15/1, 26r).
dit ou dcid). el a fayta responsa que el non bachas s. m. u cuve en bois ou en pierre
dostaria ung a ny ung b de so que avia dit et luy servant ventuellement dabreuvoir. fos payat
era donat en chargha per moss. de St. Just ad Astorc Peschau, fuster et masso, per sa pena
(1475, DConsSFlour 9/2, 9r). et trebailh de mudar, am plusors altres que li
bachaleir*, bachalier, bachelier (bachali, aiuderont, lo grant bachas de fusta del portal de
bachaler, bacheler) s. m. u titulaire dun bac- Muret que fos mudatz plus alt, pres daqui ont
calaurat, bachelier. maistre Johan Belugha, sailh laygua al pe de la grant bassa mureta
bacheler en leys (1397, CConsSFlour 14, 1r); deldit portal et apparelhar de peyra lo condut
maistre Johan Belugha, bachaler en leys (1407, per far venir laygua dins lodit bachas per
CConsSFlour 24, 2r); maistre Matheu de Men- abeurar lo bestial de la viala, X s. (1422,
teyra, bachalier en decretz (1418, CConsS- CConsSFlour 33, 39r/v); ont payat a s. Pe.
Flour 30, 48v); lendema lo bachalis de lesco- Cocharic, hostalier, per ung bachas ou cuba

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bacheler – baiart 133

de peyra meza per luy al pe del pont de la estat payat a Beralt Vialet, tronpeta, per sa
Plancheta per fayre abeurador ou per la metre pena et trebalh de dos mes quel ha demorat a
et aloguar sur lodit luoc, per tout XX s. (1466, fayre bada et gayta a la torre dessus lo portal
CConsSFlour 56, 79r); es estat payat a Giralt dels Lax ou per mandar lo guait devas ceras et
Atgier, dit Giro, per ung bachas de peyra que fes fayre lalbada de mati, so es a saber de mech
portar de la gleysa cathedral de Sainct Flour abriel et tout lo mes de jung et mech de julhet
entre los dos portals de Muret et chavar al (…) IIII l. (1466, CConsSFlour 56, 57r).
Bastars de Combas a sos despens, per so III u 2. poste de guet (?). repparar la bayeta de
s., IX d. (1468, CConsSFlour 58, 59v); si lon la bada de la torre dels Laxs et los anvans que
deu metre una cuba al dessoubtz de la font dels son entorn (1421, CConsSFlour 32, 14v). Voir
Pozetz, oltra lo bachas que y es (1506, companhon, gaita et velhador.
DConsSFlour 21, 25v). ALMC 465, 524 et baeta, baieta, bata* (baheta, bayeta, bay-
799. heta, baÿta) s. f. u chauguette. far las baetas
bacheler voir bachaleir. (1378, CConsSFlour 1, 118r); per far la bay-
bacon* (baco) s. m. u porc sal entier. II heta de la Vernesia per fusta e per tachas e per
bacos, III fr. (1383, LEstimeSFlour, fv); a vinatge, III fr., X s. (1379, CConsSFlour 2, 7v);
XXV de febrier fos fayta una veguda a la IIII jours que a demorat sus la baieta que
requesta de Ger. Achalme que volia gitar estra sapela de Camio per far la bada (1383,
a son hostal, fayta la veguda donet als senhors CConsSFlour 4, 80v); lasquals reparacios fo-
cossols et juratz per rodet meg cartier de baco ront faitas per lo cachapeys del mur de la
et si assembleront totz per lo manghar (1427, Frauza, per reparar los corredors desus los
CConsSFlour 38, 45v); en ung baco en despens hostals que fan mur (…) et per I pointer en I
en ladita mayso, XXXVII s. (1509, LDpLa- tiran de cossolat, per reparar lo corredor del
vaurs 1, 1v). ALMC 546. portal Raynalt et los bancx de la baeta et V
bada s. f. u 1. guetteur. a Rabat, bada, gardas del grant mur, la baÿta de la bada, la
per son salari del XXIII jour dabrial dareyra- garda deiuxta la tor dels Agials devas la part
ment passat jusquas al XV jour de may que li dels barris (…) (1384, CConsSFlour 5, 95r); si
era degut per acompliment de son salari del ensec la despessa faita e administrada per los
temps passat, I fr. (1387, CConsSFlour 6, senhors cossols per las bahetas far, las VI
24r); I bon jove appelat Falco Granat que era baetas de la tor del Meg jusquas a la tor dels
mes per demorar emsemble en la tor per far Agials (1403, CConsSFlour 20, 53r); lodit jorn
plus segura garda am ladita bada (1418, Pri- feyront adobar la bayeta que es el mur sobre lo
vilSFlour II-2-66, 8r); ont payat a Gibert Vi- portalet de la Frauza que lo gayt avia rota
dal, bada de la torre dels Laxs, per sos guatges (1418, CConsSFlour 30, 46r); XXII peyras de
delsditz IIIIe mes (…) VI l., VIII s. (1420, cayria per far la talha neccessaria a la mayson
CConsSFlour 31, 31v); a Johan Bonuol, de cossolat et a la bayeta de las Rochas (1438,
bada, ont payat per so que, oltra los IX mes CConsSFlour 46, 69r); tres cens cinquanta
que ly sont estat passat par dessus, a servit a tieules (…) per cubrir la bayeta de la montada
ladita torre dez Lacz per esser bada per losditz del grant mur (1466, CConsSFlour 56, 67r).
III mes de genier, feurier et mars, per so a luy bagadel voir endi bagadel.
III moltos (1439, CConsSFlour 47, 63r/v). baiart (bayart), -arda adj. qual. u brun
u faire (la) bada loc. v. monter la garde, faire roussâtre, bai (du pelage dun quid ou
le guet. per I home que tenguem el Mur en dun bovid). fos compratz un rossi bayart
festas de Nadal, per VI jours per far bada, V s. (1378, CConsSFlour 1, 145v); I rossi baiart
(1378, CConsSFlour 1, 137r); per XII jorns que bailet a mestre P. Mercer lo darrer viatge
que fes la bada Gybertz que Rebastz no lay que anet a Paris (1383, CConsSFlour 4, 102r);
volhia estar, IX s., VI d. (1379, CConsSFlour item es meza una egua dAstorc Rohier, de pel
2, 7v); a I home que fes bada a Montagut, V d. baiart, a la requesta dUgon Maurant, alias
(1381, CConsSFlour 3, 109r). u faire bada e Jolii, a lenchan (1429, JusticeDienne, 9v); a
gaita loc. v. monter la garde, faire le guet. es Peari de Rocha, del mas de lAzero, ey baylat

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
134 baieta – baile

una boreta, filha de la mia granda baiarda, de Item plus per lo rosi, tres reals. Item plus I
pelh roan, per VIII realhs de chabalh (1431, escutz, XV s. Item plus I escutz per bailar al
LBauxAuterocheCouzans 1, 9v); a Coliot del vachier de Teuler (1458, LRecAuterocheCou-
Rieu una egua baiarda escura per VIII escut zans, 9v); ey crompat de Guilhe. Estrop, de
vielhs, lo jorn de Nostra Dona dels Atvens, lan Mauriac, a LV s. de rende (sic) et li ey beylat
XXXIII (1433, LBauxAuterocheCouzans 1, LV escutz valen XXVII s. et 1/2 la pessa (1490,
10v). LiveNozires, 9bisr); quant Anthoni Bagues
baieta voir baeta. nos bailet la rauba et lo chapairo de sa molher
baila* (bailla) s. f. u attribution (ici : de la per lobit que nos avia donat, ly donen quitansa
fonction de capitaine de la garde dun châ- deldit obitz (1494, CPrêtresCathSFlour 2, 3r).
teau). fos apres baillada la garda deldit chastel u 2. prsenter, dposer (une demande).
ad Astorc del Pos, capitani per adonc instituit u Emploi pron. per ordenar et escriure altras
per mons. de Clarmont, de laqual bailla fos razos lasquals prepauzet de bocha que los En-
recebuda letra per lodit me Hugo et me P. gles et lors demandas fos ordenat que si bayles
Pelhissier (1417, CConsSFlour 29, 43v). per escrit dont fes lasditas razos que duravont
bailador* (baillador), -oira adj. qual. III feulhs de paper, per so lhi es paiat X s.
u destin à être donn, fourni (ici : dune (1389, CConsSFlour 8, 129v). • bailar una
clause de serment). far certana inquesta sur bestia u 3. donner à bail (ici : du btail).
los articles bailladors per chascuna de lasditas doas vachas que cronpey de lor e las lor bayley
partidas de et sur la forma del sagrament a lor meymas (1427?, LBauxAuterocheCou-
acoustumat de far chascun an a monsr de Saint zans 1, 4v). • bailar alc. u 4. adjoindre, affec-
Flour per los cossols en lor novela creacio ter (qn) à laccompagnement de (qn dautre).
(1421, CConsSFlour 32, 51r). li baillaria St. Chapola que li faria companhia
bailamen* (baillament) s. m. u attribution et portariont certiffiansa part daval coment
(ici : du droit de percevoir limpôt indirect sur non era res de lasditas accusacios (1420,
le vin). lesturment grossat sur lo baillament CConsSFlour 31, 49r); ly foront baillat VI
fait a me Peyre Chassanh de levar la intrada del companhos de la vila per anar serchar lodit
vin (1424, CConsSFlour 27, 59r). homme darmas si lo poguessont trobar mort
bailansa* (baillanssa) s. f. u attribution, ou vieu affin que la vila en fossa descharghada
remise (de qch à qn). Ia letra non grossada (1439, CConsSFlour 47, 41r); et demandet
sur la darreyra baillanssa de (sic) luoc dAloysa lodit mossenhor de Montpansier als senhors
baillat per losditz cossols al senhor de Nova- cossols que ly baillessont aldit Costavo ung
gleysa (1417, CConsSFlour 29, 44r); et agutz home notable de la vila per lo acompanhar et
plusors debatz sur la baillanssa de las claus, las per so ly fos baillatz Jaquetz Sayssetz, borges
covenc baillar alsditz Giri et Lescura (1418, de ladita vila (1440, CConsSFlour 48, 58r); sr
PrivilSFlour II-2-65, 3v). Guinot Jouvenros di que hom lay trameta moss.
bailar, beilar (baylar, baillar, beylar) v. tr. lo recebedor Jacques de la Maladiere, Jacques
• bailar alc. ren u 1. donner (qch à qn). los Yvern et Gme Jouvenros et lor bayle Johan
rotles que li beyliey (1396?, CDoyMauriac, 8v); Chatonier per los servir (1490, DConsSFlour
apres plusors requestas et vengudas faitas per 15/1, 11v). ALMC 426, 494, 631, 1075, 1078 et
losditz bada et Granat, al darrier lodit Fabre 1827. Voir apelacion, chabal, chap, chapel,
respondet quel layssaria intrar la bada per meg ferma, garda, man1, ostalaria, ostalatge, pretz-
so que ladita bada bailles las claus de la tor fait et quitansa.
aldit Peyre Fabre (1418, PrivilSFlour II-2-66, baile (baille, bayle, baylle) s. m. u 1. admi-
8r); alqual Bochart fos baillat per baillar aldit nistrateur (dune institution, dune commu-
Jovehome, per baillar al cosseilh et per aver naut, dune confrrie), organisateur (dune
lasditas letras de la court et per los despens et action). ont paghat los senhors cossols a
pena deldit Bochart, en condant IX l. (1421, moss. Matheu Vendeza, baile del collegi de
CConsSFlour 32, 33v); sesse largen que yeu ey Nostra Dona de S. Flor, a debatement de la
beilat al sartre. Item pr.mieramen IX escutz. somma de CI lbr., V s. que lor aviant faita

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bailia* – bailiatge 135

deyta los senhors cossols que eront per lo temps bailliatge, et maystre Anthoni dEspinatz, graf-
del mandament dels exequtors de Timbalt Buial fier de la court dAorlhac, et dautres que say
(…) XX lbr. t. (1404, CConsSFlour 21, 86v); eront vengut en la companhia deldit mossenhor
non aviont pro de blat segont que diziont los lo baillieu (1439, CConsSFlour 47, 43v); fos
bailles de ladita charitat (1421, CConsSFlour baylat al bayle del senhor de Pinhat que lor fes
32, 18r); fos donat (…) als bayles de la cof- compania, XV s. (1466, CConsSFlour 56, 42r);
frayria de St. Esperit per far la charitat lende- sa vestizo ressebuda per maystre Bliaze Pichiot,
ma de Pentacosta seys sextis segel (1467, mon bayle (1490, TerrChambeuil 2, 8v); per
CConsSFlour 57, 54v); se sont los condes de lacta de la cort que moss. lo baille ordenet,
monss. Jehan (sic) Bouscho, prestre de Saint per la eminutar ho gorsar et regorsar per so que
Flour, loquals fos ordenat et instituit procu- non era pas ben, XII s., VI d. (ca. 1500?,
rayre, bayle et scindic de la comunaltat de LDpChapMurat 1, 8v). FEW 1, 207a à
messenhors los prestres de la taula en la gleysa 208a, bajulus; ALMC 986 et 1758.
cathedral de Saint Flour (1481, CPrêtres- bailia* (baylia) s. f. u territoire dpendant
CathSFlour 1, 1r); de Jehan (sic) Bladineiras, dune juridiction. a Petit Hoan (sic), de la
sartre de Saint Flour, a causa de la viccaria dels baylia de Riom, ey baylat a chabalh huna
sartres quel era bayle lodit an (…) III l., XV s. hegua mora hanb una boreta soa e may huna
(1481, CPrêtresCathSFlour 1, 1v); donen ha egua baiarda escura preyn de las Beletas per lo
dinar als bailes dels marcis per so que nos pret de XII reals (1453, LBauxAuterocheCou-
baylavont argent (ca. 1500?, LDpChapMurat zans 1, 16v). FEW 1, 207a, bajulus.
1, 5v). u 2. agent dadministration seigneurial bailiatge (bailliatge, bayliatge, baylliatge)
charg de la gestion, de la police et de la s. m. u 1. juridiction dun bailli, bailliage.
justice, bailli ou bayle seigneurial. non volc lasditas partidas eront dacord, segont que dis-
venir la pr.mieyra ves jusquas a tant que seront de say et de lay, que totas las causas
mons. lo maneschax dAlvernhe et lo bailes de pendens en la court real del bailliatge fossont
S. Flor lo trameyro querre que vengues sans porrogadas per lodit luoctenent jusques a las
nenguna falta (1383, CConsSFlour 4, 69v); P. altras pr.meyras assisas venens en lestat que
Rotgers, baille de Saint Flour el bailliatge de sont (1422, PrivilSFlour II-2-66, 3r); a III de
las montanhas (1387, CConsSFlour 6, 2v); la dezembre (sic) venc en esta vila lo senhor de
copia de la appelacio faita per lo baile de S. Yolet, lhuoctenen de mossenhor lo baillieu del
Flour coma procurayre de moss. de Saint Flour rey en las montanhas, am me Galhard Picatey-
(1388, CConsSFlour 7, 64v); lapellacio fayta ra, procurayre del rey eldit bailliatge (1438,
de mos. de S. Flor per los senhors cossols per lo CConsSFlour 46, 65r). u 2. territoire admi-
fayt del bayle per so quar si dezia esser jutges nistr par un bailli, ressort dun bailliage. a
(1392, CConsSFlour 10, 25v); (…) grandament luy suppliar volgues provezir sus losditz blatz
procedit sur so que loditz senhor en nom que que non fossont gitat de la viala ni del bailiatge
dessus et comma altz justiciers demandes et (1422, CConsSFlour 33, 43v); a luy dire so que
requirigues per davant sondit baille los homes lodit mons. de Pardiac mandava far aldit bail-
esser talhables et estre condempnatz a payar liou a lencontra de lasditas gens darmas si non
aldit senhor la dobla delz ces de largent en voliont voydar prestament lo bailliatge (1424,
laqual (sic) aldit senhor son tengut annualment CConsSFlour 27, 54v); una letra clausa adreys-
(1419, AccordLiozargues); mosen lo bayles la sant a mossenhor lo baillieu del rey per aver
retengut en emenda el grant papier, e lodit remedi de luy et obtenir ung mandament inhi-
Guilliem de la Joania, a la tacsasicion de (…) bitori et deffensori que lo blatz non fossa gitatz
mosen lo juge, etc. per lo defes que li era estatz per cotals ni autras personas hors (sic) del
faist per davant (1428, JusticeDienne, 23r); a bailliatge (1444, CConsSFlour 49, 68r).
XX de julhet fos donat a dinar al baylle de u 3. administration dun bailliage. fo trames
Murat, lhuoctenent de mossenhor lo baillieu P. Dalmas a Orlhac a moss. lo bailliu per sailar
del rey en las montanhas dAuvergne, a me ladita comecio que fos reyrefayta del sagel
Galhard Picateyra, procurayre del rey eldit propri de moss. lo bailiu e del sagel del bay-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
136 bailiu – baissar*

liatge, alqual donem per son trebalh XII s. payat per las baissaduras dels draps de lasditas
(1378, CConsSFlour 1, 130v); a III de may tres raubas, XX s. (1420, CConsSFlour 31,
fos donat ung mandament per Geralt Polier, 21r).
luoctenent de baillieu, per prenre los blatz baissaire* (bayssayre, bayssaire, bassayre)
dont ont payat a me Peyre Avinhol per far lodit s. m. u tondeur de draps, aplaigneur. a P.
mandament XV d. et aldit Polier per lo sagelar Penchenat, bayssayre, per ladita causa, VII s.
del sayel del baylliatge, XV d. (1433, CConsS- (1407, CConsSFlour 24, 45r); ont payat a
Flour 43, 17v). Peyre Balarias et a Peyre Penchenat, bayssay-
bailiu (baillio, bailliou) s. m. u reprsen- res, per las bayssaduras de totz losditz draps,
tant du roi ou dun duc administrant un bail- XX s. (1431, CConsSFlour 42, 14v); ont may
liage, bailli royal ou ducal. moss. lo bailius payat a Peyre Balarias, bayssaire, per baissar
comandet al Gualocheir et als altres bastidors totz los draps dessus ditz, XXX s. (1434,
que anessont bastir nonobstant lo deffes que lor CConsSFlour 44, 19r); ont payat a Jacme
era faitz per lo bailiu de Javalda (1378, Jarrigha, bassayre, per bayssar totz los draps
CConsSFlour 1, 127r); lan mial IIIIc XXI, lo dessus ditz, per so XXX s. (1437, CConsS-
mars XVe jour de julhet foront tengudas las Flour 45, 17r); ont payat a Barnat Goudre
assizas de monsr lo bailliou real, mons. Loys (?), Guille. Blanc et Johan Jarrigha, bayssayres,
de Monbalat, chlr., per adonc bailliou (1421, per bayssar losditz draps et los apparelhar
PrivilSFlour II-2-66, 2v); lo dimenche davant coma apparten, per so XXX s. (1468, CConsS-
Nadal moss. lo baillios del rey en las montanhas Flour 58, 42r). Lv baisador.
estans a Valueghol mandet als senhors cossols baissar1 (bayssar) v. tr. u 1. placer (qch)
que venguessont parlar am luy (1439, CConsS- plus bas. es paiat a Michalo per son jornal et
Flour 47, 57v). FEW 1, 207a à 208a, bajulus. a Vidalo per bayssar la cayssa del relotge, IIII
bailiva (bailliva) s. f. u pouse du bailli s. (1388, CConsSFlour 7, 97r). u 2. ramener
royal ou ducal. ont donat los senhors cossols à une hauteur moindre, surbaisser (qch). ma-
a madama la bailliva de mons. de Berry (…) nobras per baissar los femorers et terrailh de
IIIIe chapos (…), IIIIe parelhs de p.rdis (…), II ladita partida de la Frausa (1389, CConsS-
torchas (…), II lbr. coffitura (…), vin de Pro- Flour 8, 78v); repparacio per bayssar larc de
hensa V pichers (1398, CConsSFlour 15, 70v); la foras porta de Muret que no si podia far a
trameyront a madama la bailiva, lendeman de point la porta per laltor que avia (1424,
la Assencio, las simarras de cossolat plenas de CConsSFlour 27, 31r); del taulier del Boyre
vin de Vivares et dAuvergne (1417, CConsS- que lo baysse et lo meta bas coma ung taulier
Flour 29, 26v); fos donat (…) a madama la (1490, DConsSFlour 15/1, 5r). u 3. ramener
bailliva ayssi venguda per visitar son payre à une hauteur moindre ou placer en contrebas
malaute, et say era aussi mons. lo baillious, (ici : un tas de dchets). ont payat a II hommes
las grans simarras plenas de pument agut de brassis que foront mes lo darrier jour de feu-
Johan Sanhas, exceptat lo mel que fos de Bon- rier al femorier de las Rochas per bayssar lodit
cor, costeront (…) XX s. (1424, CConsSFlour femorier que era trop pres del mur, XV d.
27, 50v). (1433, CConsSFlour 43, 41v). u 4. tondre
baissa* (bayssa) s. f. u bas-fond plus ou (du tissu brut). per bayssar losditz draps, XV
moins marcageux ou bassin servant de r- s. (1392, CConsSFlour 10, 24r); a Clemens
serve deau. lo chami public per loqual es Branes per bayssar losditz draptz, VIII s., VI
anat vers lo forn et vas la gana et vas la bayssa d. (1398, CConsSFlour 15, 31r); ont payat a
(1408–1586?, TerrPradines 2, 13r). Jacme Jarrigha, bayssaire, per bayssar et ap-
baissadura (bayssadura) s. f. u tonte (dun parelhar totz los draps dessus ditz, XXX s.
tissu). per las bayssaduras de nostras raubas (1444, CConsSFlour 49, 47r). ALMC 758.
(…) XII s. (1379, CConsSFlour 2, 10r); es Voir tondre1.
paiat a Giralt Saysset per las bayssaduras de baissar*2 (bayssar) s. m. u action de ton-
las raubas dels senhors cossols et Anthoni, XVI dre (du tissu brut). es estat payat (…) per lo
s., VIII d. (1388, CConsSFlour 7, 55r); ont bayssar et tondre de las raubas delsditz senhors

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bala – balasart* 137

cossoulx (…) XXX s. (1462, CConsSFlour 55, de la muralha per so que siont plus net, per so
50v); es estat payat per lo bayssar deldit drap VI d. (1392, CConsSFlour 10, 25r); per bala-
ou faysso de ladita rauba, en tout III s., IIII d. ghar la plassa ont fos meza larena, X d. (1401,
(1466, CConsSFlour 56, 70v). Syn. tondre2. CConsSFlour 18, 28r). ALMC 1171.
bala s. f. u gros paquet envelopp de toile, balajum* (balaghum, balagum) s. m. u or-
balle (de marchandise). per losquals guatges dures mnagres. es pagat a Guill. Gibalt per
avia pres de Tinbalt VII balas de fer (1378, nedeghar la mayso desobre cossolat del bala-
CConsSFlour 1, 147r); pres de luy en esta viala gum que lay getont las gens, per so VIII d.
per Robbert Dobax et Johan Chapola, sirvens (1392, CConsSFlour 10, 51r); a Dur. Chagosa
del rey nostre senhor et de moss. de Berri, per una monicio per luy obtenguda que nengus
certanas balas de draps (1381, CConsSFlour non gites fems ni balagum a lort de Ferrer, II
3, 65r). s., VI d. (1402, CConsSFlour 19, 53r); deffen-
balait (balayt) s. m. u balai (?). per gua- dre als habitans de lasditas charreyras que non
rans et balaytz, VI d. (1397, CConsSFlour 14, aguesson a gitar lo balaghum ny altras orduras
41r); per balaitz et guarans, VI d. (1397, entre los portals de Muret (1468, CConsS-
CConsSFlour 14, 44r). Flour 58, 41r). u Au pl. ordures mnagres.
balajada* (balaghada) s. f. u repas festif lodit jorn fos payat a Yvernat lo velh per curar
de fin de travaux, de chantier. lodit jorn fos lo femorier de la montada del mur de las Ro-
payat per pan, vin, charn als massos et mano- chas enpaytat per los balaghums, XX d. (1420,
bras que demanderont la balaghada per la lays- CConsSFlour 31, 36v); a Guill. Juery, mazelier,
sada del bastiment, XXI s., XI d. (1425, en deduccio de so que li era degut de lacort fait
CConsSFlour 35, 61r); lo darrier jorn que am el per lo dampnatge a luy donat per los
laysseront lo bastiment, fos donat a dinar per balagums que avia mes lo vens sur son hostal
la balaghada als obriers et manobras, que mon- et lo chazal darrers lodit hostal attochans al
tet lodit dinar, en pan, vin, charn, per tot mur de las Rochas (…) X s. (1421, CConsS-
XXIIII s., II d. (1426, CConsSFlour 36, 38v); Flour 32, 51v). ALMC 1172.
lo dilhus que fos achabat lo bastiment, per la balansa (balanssa) s. f. u 1. instrument de
balaghada fos donat a dinar als obrers et ma- pesage, balance. quayssi losditz cossols et
nobras que montet tot en pan, vin, charn, baylles et officiers devont pezar an balansas
XXIIII s., II d. (1426–1427, CConsSFlour lodit pan quant es paucz et romper et donar
37, 57v); lo dimenche a XXIX de setembre per amor de Deu als paures (ca. 1397, InvTi-
que fos la festa de saint Michel, apres que ly tresSFlour, 89). u 2. esser en balansa loc. v.
senhor cossol agront donat connhat als obris et être incertain (ici : du montant dun profit).
manobras de la bastenda del bolouart per so et del profeyt que sen es ensegut, Dieu lo sap,
que lyverns sapprochava et passava ly sasons car per causa que non es estatz veriffiatz que
de bastir, per congi et fin dobra per aquela cousta tant de prosegre non es vengut en profeyt
sazon et per la balaghada fos donat alsditz que IIc liuras et anqueras aquo es en balanssa
obris et manobras per anar beure ung sestier (1424, Ass&ConvocSFlour V-1-3). ALMC
de vin liourat sus Phalip Chalchat que coustet 1785.
VIII s., plus per pan et companatge, IIII s. balar v. tr. u emballer (qch). VII cordas
(1444, CConsSFlour 49, 69r). ALMC 1026. meghanas (…) per pleghar et balar los lieytz
balajar*, balaiar* (balaghar, balayar) v. tr. que foront pres de Pe. Cocharic jove per causa
u balayer (une surface). per balayar lo cosso- de la finansa de Polarmes (1444, CConsSFlour
lat, VI d. (1379, CConsSFlour 2, 12r); es paiat 49, 61v).
a Guill. Genre per far ung anel a tirar la barra balasart* (balazart) s. m. u petite pe,
del portal dels Agials et per far una balleva el dague ou coutelas. lo ditmergue a VIII de
chadafalt de Muret, XII d., et per balaghar junh per I balazart donat per los cossols per
lodit chadafalt es paiat a ung home, IIII d. joyas als balesters, XII s. (1387, CConsSFlour
(1388, CConsSFlour 7, 54v); es pagat a la 6, 29v); per I balazart al capitani, III fr., XV s.
molher de la bada per balaghar los chadaffals (1389, CConsSFlour 8, 135v); per lodit pati los

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
138 balesta – ban

cossols acorderon a payar al capitani et al lor arneys et balestas per la segurtat de la vila
conestable III balazarts guarnits dargent et (1444, CConsSFlour 49, 52r); per so que li
marguats de bresilh et per so los cossols an balestier et archier que jogavo a ladita ribeyra
payat al conestable per la ung balazart, IIII demanderont lo vi alsditz senhors cossols, per so
fr. (1391, CConsSFlour 9, 81v). FEW 23, lidit senhor cossol doneront alsditz balestiers
134b, pe et sabre; Gdf baselard, basalart; dos sests de vin (…), plus doneront als archiers
acat. basalard. Voir daga. ung sest. de vin (1452, CConsSFlour 50, 47r).
balesta s. f. u 1. baliste. ont payat a St. Syn. arbalesteir.
Verni per far doas cordas a las doas balestas de balet s. m. u balcon, galerie à rambarde.
cossolat, XX d. (1418, CConsSFlour 30, 35r); es paiat a Bt. Maurona per II jorns que a
loquals fes demandar per mossenhor de Saint demorat ad aparelhar ladicta porta ou ad ha-
Flour als senhors cossols que lor plagues de ly chabar los baletz del corredor de la tor dels
donar doas balestas grossas dassier et per so ly Agials (…) V s. (1388, CConsSFlour 7, 73v);
foront donadas doas balestas garnidas de mar- I jornal per lui fait en adobar lo balet que es
tinetz (1444, CConsSFlour 49, 97v). u balesta davant lo chadafalt de Muret (1421, CConsS-
reversada loc. nom. sorte de baliste. a Ma- Flour 32, 17r); I autre chabro de tres brassas et
theu la Sona per I ll. de chande per far fialar megha per far lo balet deldit eschalier (1439,
per far corda a la balesta reversada de cossolat, CConsSFlour 47, 43r); lodit journ foront crom-
XX d. (1426–1427, CConsSFlour 37, 89r). pat tres chabros de pi per far lo balet de le-
u 2. arbalte. fos donat als balestis de la schalier de la sala de cossolat ou per far la
vila quant foront vengut de jugar a la balesta clausura a donar lo pa (1452, CConsSFlour
amb los balestis de Murat et agront gazanha- 50, 49v); a XXVIII de may foront comprat Vc
da la joya, per so II st. de vin (1439, CConsS- teules per cubrir lo balet desobre leschalier de
Flour 47, 40r); plusors delz balestis de la vila la sala de cossolat que era fait tout nous (1452,
que eront aqui establit et ordenat am lor arneys CConsSFlour 50, 49v); al granier: una porta,
et balestas per la segurtat de la vila (1444, los eschalis et lo balet delsditz eschaliers ont
CConsSFlour 49, 52r); de las balestas et altres meguic XI postz, chascuna valent VII d. (1461,
arneys, si lon los deu laissar gittar de la viala PatrimSFlour VIII-1-8). ALMC 626.
ny falsborcz (1465, DConsSFlour 1, 45r). balh* (bailh) s. m. u attribution, remise
u balesta de torn loc. nom. arbalte à tour. (ici : dun bien en fermage). lodit Mathalin
ung jour vaqueront per la vila a serchar fustas Gualhart, environ la festa de sant Michel,
de chassanh per far bancz per balestas de torn venc a Ruynas al bailh de las fermas (1456,
(1439, CConsSFlour 47, 56r); et plus deman- CConsSFlour 51/2, 12r). FEW 1, 206b, baju-
dava loditz portadors als senhors cossols VI lare.
balestas de torn et Vc traitz bos per lasditas balhon voir balon.
balestas, XIIe pavezinas, XIIe javelinas et VI balleva voir banleva.
hommes per gouvernar lasditas balestas (1444, balon, balhon* (balo, balho) s. m. u pa-
CConsSFlour 49, 89v). Voir arbalesta, breida quet envelopp de toile, ballot (de marchan-
et chat. dise). per perdoa de I balon de fer (…) loquals
balesteir*, balestier (balester, balesti) balos fos mes a lobrador de Dur. Fabre e loditz
s. m. u soldat arm dune arbalte, arbal- Dur. lo portet a la taverna de Rotgari (?) en que
trier. las gens darmas que eron en la viala si perdet XXVIII s. (1378, CConsSFlour 1,
lay saligron et adempreron los cossols que lor 151v); per I balo de pegha pres de Dur. Leydet
fosson a socors de las gens de la viala, de que pezava lhi tara que lhi pegha, X s. (1381,
balesters et altras gens en armas per lor socorre CConsSFlour 3, 86v); I balho de sap a far los
(1387, CConsSFlour 6, 107v); per vin donat als eschalos deldit eschaler (1381, CConsSFlour 3,
balesters et archers de la viala et del Pont que 101v); per dos balhos de fau bailatz a Bertrant
joguavont a la ribeyra, V s., IIII d. (1418, Marona per far viratos, V s. (1406, CConsS-
CConsSFlour 30, 19r); plusors delz balestis Flour 23, 34r). FEW 1, 216b, balla.
de la vila que eront aqui establit et ordenat am ban s. m. u ban. lo rey nostre senhor a

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
banairenc* – baneira 139

mandat lo ban et riereban des nobles et autres (1387, CConsSFlour 6, 52r); per III bancs que
tenencis en fief et rierefief (sic) et las mostras foront comprat a lenchant de Matheu (…) que
si devont far en Orlhac dighoux prouchen sont en lobrador, costo XII d. (1392, CConsS-
(1512, DConsSFlour 23, 17r). Flour 10, 73v); ung banc de postz de pin agut
banairenc*, baneirenc* (banayrenc, baney- de luy per lobrador de cossolat (1438,
renc) s. m. u 1. homme porte-bannire. es CConsSFlour 46, 70v). u 2. socle (pour met-
paghat per I parelh de gans donatz a P. de tre une arbalte en position de tir) (?). ung
Barres, banayrenc delsditz senhors cossols, cos- jour vaqueront per la vila a serchar fustas de
teront XX d. (1392, CConsSFlour 10, 26r); fos chassanh per far bancz per balestas de torn
payat per despensa faita lodit jorn a quo de (1439, CConsSFlour 47, 56r). ALMC 726.
maistre P. Belugha, baneyrenc per los senhors banca* (banqua) s. f. u tablissement ban-
cossols et juratz de cossolat, de matdi, inclus lo caire, banque. que dayssi a Noe hom fornischa
vin donat als sartres et pelhissiers, per lo vin de VIIIc IIIIxx l. per payar a la banqua (1493,
las raubas dels senhors cossols en pan, vin et DConsSFlour 17, 24r).
charn, per tot II l., II s., IX d. (1425, CConsS- bancal s. m. u tissu recouvrant un banc.
Flour 35, 29v). u 2. chevalier ou cuyer diri- ont payat a III daost a Johan Andreu, teysse-
geant sous sa bannire une compagnie de dor, per ung bancal que ly senhor cossol ly ont
soldats, banneret. los senhors cossols auzens fait far per servir a la mayson de cossolat en
que los Bergonhos si eront retrayt a Servayre- que sont las armas de la viela, per so II moltos
tas et aqui eront assetiat per monsr lo Capdet (1434, CConsSFlour 44, 23v); far lo patron de
Bernat dArmanhac et plusors altres senhors las armas de cossolat per baillar a Escrapera
nobles baneyrenx de Javalda et de Velayc, tra- per far lo bancal ques en la mayson de cossolat
meyront prestament part de lay P. Bigua per ont mes pres dun jour a lo far et sas colors
saber et reportar totas noelas del seti (1420, (1434, CConsSFlour 44, 35r).
CConsSFlour 31, 24r); per lo temps que mons. banchon* (bancho) s. m. u petit banc. I
lo Capdet Bernat dArmanhac et li altre senhor bancho, IIII d. (1523, LivePrBredons 3, 14v).
baneyrenc de Javalda et de Velayc y aviont banda s. f. u secteur, quartier (de ville).
assetiatz los Bergonhos aqui vengutz a grant ayssi apres si ensec so que costo de far las II
nombre (1421, CConsSFlour 32, 53v). bayetas faytas en la banda de Muret que sa-
u 3. reprsentant, dlgu (dune corporation pelo de Bodilho et de Camio (1383, CConsS-
dartisans). ont payat los senhors cossols per Flour 4, 75r); a Johan Sebeughol per peyra
despensa per els administrada als senhors cos- preza de lui per metre en las baietas que sont
sols noels et altres senhors juratz de cossolat, faitas en la banda de Muret, per so VIII s.
als baneyrenxs dels tres mestiers et altres del (1383, CConsSFlour 4, 89r); bastir lo mur
petit comu (…) X l., VI s., II d. (1420, que era chazut novelament en la banda de
CConsSFlour 31, 53v); la despensa per losditz Muret (1392, CConsSFlour 10, 62r).
senhors cossols administrada als senhors cos- baneir*, banier, -eira adj. qual. u banal
sols presens et als autres senhors juratz de (ici : dun four). devon los manens et habitans
cossolat, chausitz per els a ausir los presens del luoc et villaige de la Gleisa a causa de une
comptes, ensemble los baylles et banayrenx (sic) novela vestizon faita per monssenhor els-
dels mestis (1444, CConsSFlour 49, 101r). ditz habitans et so per lo forn banier, loqualz es
banastada s. f. u contenu dun grand pa- assiz dedinz lodit luoc de la Gleisa, per laquala
nier (de bât ?). afin que fos plus inclinastz a lor vestizon et composition faite (sic) entre mondit
donar alcun sospens li trameyront una banasta- senhor et losditz habitans, sos hommes, don
da de trutas (1426, CConsSFlour 36, 42r). cf. pranre (sic) mondit senhor sur une chascune
ALMC 874. Voir benada. (sic) testa deix deniers torn. (1463?, Live-
banc s. m. u 1. banc (sige). mudar los Dienne 708, 160r).
bancs de la bayeta desus la porta de Muret a baneira (baneyra) s. f. u 1. tendard, ban-
la estatgha desotz (1384, CConsSFlour 5, 27v); nire. per I asta de glavi a la baneyra, XXI d.
I trau a far deldit trau bancs en ladita lotgha Item per penger ladeita asta, XVIII d. (1379,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
140 baneirenc – barbacana

CConsSFlour 2, 13r); lodit jorn los cossols 33, 47v); per ung farrol et una balleva a la porta
doneron a beure apres que las baneiras foron de grant chambra, XII d. (1461, PatrimSFlour
portadas a lhostal de cossolat a plusors de lor VIII-1-8). ALMC 798 (pt. 50 et 51).
jurats (1391, CConsSFlour 9, 30v); lodit jorn banqueir*, banquier s. m. u banquier.
(…) fos donat als sartres de Saint Flor a lor hom a promes de payar a mess. los banquiers
supplicacio per aiuda de far lor baneyra nova V de Lyon an aquesta feyra de la Apparition tres
l. (1424, CConsSFlour 27, 53v); lodit jorn de la ou IIIIc francz (1484, DConsSFlour 12/1, 8v);
Assencio Anthonis del Prat, juratz de cossolat, Anthoni Melin, banquier (1493, DConsSFlour
portet la baneyra dels senhors cossols (1452, 17, 23v); moss. Remond fos a Sanct Flor per
CConsSFlour 50, 52v); una baneyra de ceda portar lo argen el banquier (ca. 1500?, LDp-
blanchia em laqualha es ung leopart (1486, ChapMurat 1, 5r).
LObitsChaudesAigues, 180r). u 2. [Par m- bar- voir aussi ber-
ton.] corporation (dartisans). IIIIc XII pas baranha s. f. u parapet (de pont). tres
portats per sels de la baneira dels sartres (1383, chabros per far las baranhas deldit pont
CConsSFlour 4, 10v). (1468, CConsSFlour 58, 54v); que la mitat de
baneirenc voir banairenc. largent de la assensa de la montanha de Cha-
banh* (baynh) s. m. u bassin destin aux bestras de la present annada luy sia lieurada et
bains publics. Simon Austret per la mayo baylada per far las baranhas del pont de Rof-
desobre.l baynh cofr. am lo colombier de fiac (1509, DConsSFlour 22, 41r). ALMC 107
moss. Nicolau Laurier e am la mayo de Guilh. (pt. 36) et 720. Syn. cachapeis et espondeira.
Laurens dona IX d. per ces e per talha, toltta barat s. m. u tromperie, fraude. lhiqual
(sic), talh, manobras a volontat (1379, Terr- cossol hont fayta et fant protestacios per lor
ChaudesAigues 1, 13v). et per cels que ont levat lor receptas de mays
banit, -ida part. pass à val. adj. u banni redre et comptar receptas, mezas et despensas
(de qn). de ladita porta survenc aqui Jacme totas las ves que a lor ou a lor levador de lor
Giris, loquals dis aldit cossol maliciosament : receptas venria en noticia et so seria deslayssat
‹ E, que granda appellacio a fayta Jovehomes tant solament per ininvertensa et oblit et non
en son nom et coma cossols et el nom de per barat ni falsetat (1387, CConsSFlour 6,
cossolat et de la comunitat de S. Flor contra 1r); de las solas, que, si per fraus ou barat si
mons. de S. Flor et contra plusors altres que mudont infra lan, devont payar a la charreyra
sem que nos apela banitz et gardont si li cossol don partont mas entretant aqui ont ont jagut
quayssi penront plaitz ni pichas per luy contra (1465, DConsSFlour 1, 40r).
mons. quar naltres non volem ges de plaitz › baratar v. tr. u tromper, escroquer (qn).
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 15r); apres encon- Et lassa, quani brutz ! Per ma fe, be soy estada
tenent survenc Bt. Poliers que, auzens lodit baratada [barada ratur], Avoras fus ieu stofa-
solas, dis : ‹ Lodit Jovehome apela banitz men da. Lo chapo et lo vin an portat. (ca. 1480?,
et daltres en sa appellacio dont ment falsa- FarceRiom, 4v); Aguayta, Rollant, Mas li os
ment › (1418, PrivilSFlour II-2-66, 15r). no ni so demorat. Lo ribaut ho a tot mangiat.
banleva*, balleva s. f. u barrire à contre- Pel fegi de Lieu, be nos a baratatz. (ca. 1480?,
poids ou porte pivotante. es paiat a Guill. FarceRiom, 5v).
Genre per far ung anel a tirar la barra del barba s. f. u barbe (du visage dun
portal dels Agials et per far una balleva el homme). ont donat los senhors cossols a lar-
chadafalt de Muret, XII d., et per balaghar mita am la grant barba que anava en Jherusa-
lodit chadafalt es paiat a ung home, IIII d. lem (…) XVI s. (1404, CConsSFlour 21, 85r);
(1388, CConsSFlour 7, 54v); al filh de Pescha- per tres ves fayre lor barbas eldit viatge, II s.,
rot per una sarrailha et una balleva metre a VI d. (1439, CConsSFlour 47, 53r). ALMC
lusti del postat, XX d. (1406, CConsSFlour 1253.
23, 49v); fos payat a Canart per adobar la barbacana s. f. u 1. barbacane dvacua-
guadaula de la balleva de la porta de cossolat tion deau de pluie. es pagat aldit P. Aymeric
et y metre I lasset, V s. (1422, CConsSFlour per V lbr. de plom agudas de luy per pomblar

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
barbadoira* – barra 141

losditz goffetz de ladita fenestra coma per pom- Chaupriacz, barbier de mossenhor de St. Flour
blar IIII guaffas de ferre mezas en las fenestras (1438, CConsSFlour 46, 55r). Voir surgeir.
faytas davant ladita tor per metre barbacanas bargueira* (bargueyra) s. f. u enclos, parc
de fusta el cas que faria bezonh, costa la lbr. pour le btail. fayre ung trap et una bargueyra
VIII d., monta III s., IIII d. (1392, CConsS- (1495?, LiveDienne 708, 263v). ALMC 504.
Flour 10, 48r); a Peyre de Riom ont payat per barja* (bargha) s. f. u a la barja de loc.
XXXIX l. de fer agudas de luy per far los prp. à la garde de (qn) (?). lay portet III
crochetz per mettre las barbacanas els gachiels parelhs de p.rdis, costeront, inclus X d. per la
del corredor dessus dit entre las doas portas del despensa dels chavals layssatz a la bargha
Tieule, per so XXXII s., VI d. (1433, CConsS- deldit cossol et de Gaspar, per so XVIII s.,
Flour 43, 27v); lodit jour fos deliourat a Phalip IIII d. (1425, CConsSFlour 35, 71v).
Moreyras, Pe. de Vibrasac et Johan Gardela, barra s. f. u 1. pice longue et rigide, barre
fustis, per so que agront pausadas las barba- (de bois ou de mtal). per una barra de ferre a
canas al mur nou dez Lacz, per lor beure a ferrar la chalsada del mur de darrer lostal de
lostal deldit St. Contastin, en pan ou en vin, moss. de S. Flor per la volontat de P. Jovenros,
III s., I d. (1439, CConsSFlour 47, 41v); es VIII s. (1378, CConsSFlour 1, 118r); per una
estat payat a ung homme de Resenteyras per barra de fer per far las manuellas avant ditas
tres saumadas grandas de grans barras de chas- pezant XI lbr. 1/2a, val. IIII s., IX d. (1405,
sanh que el ha portadas per metre a lasditas CConsSFlour 22, 59v). u barra a pe de chabra
barbacanas per las fayre tener sur la muralha, loc. nom. barre de fer à extrmit plate et
per so III s., IX d. (1466, CConsSFlour 56, fendue, pied-de-biche (?). fos comprat de la
50r). u 2. meurtrire (?). a VI de feurier fo- Arpaghona per far martels, coyns et barras a pe
ront mes obris a la mureta nova dez Lacx per de chabra per trayre la peyra, LXVII ll. 1/2a de
adreyssar las barbacanas per dobte de las gens ferre, val. condant per chascuna ll. XII d.,
darmas que eront sur lo paÿs (1433, CConsS- LXVII s., VI d. Item per cinq cayrels dassier
Flour 43, 40r/v). ALMC 122 (pt. 15). per soldar losditz expleytz, condant per chascun
barbadoira* (barbadoyra) s. f. u fausse cayrel XX d., valont VIII s., IIII d. (1424,
barbe. despueys pauc de temps enç plusors CConsSFlour 27, 42v). u barra del fer loc.
gens, tant maris que deglise (sic) et altres, nom. barre à mine. apparelhar las barras
font los mammos et de nueytz et de jours, del fer per trayre la peyra (1398, CConsSFlour
portans en lors visatges barbadoyras et falx 15, 65v). u 2. barre de fermeture (dune por-
visatges, joant als datz dont grant inconvenient te). per barrar la avant porta del Teule a ss.
en pot vennir a plusors qui sont incogneuz (sic) Adhamet, per II coronels de II brassas la pessa,
(1510, DConsSFlour 22, 44r). FEW 1, 244a, VI s., per IX lb. de fer a far chavilhas per
barba; Gdf barbeoire. lasditas barras, IIII s., VI d. (1381, CConsS-
barbeir*, barbier (barber) s. m. u barbier- Flour 3, 100v); fos payat a P. Faurghas, alias
chirurgien. a P. Bastart, barber, per sa pena de Malcap, per Ia barra grossa de chassanh meza
servir lodit Aniquin en sadita malautia, XX s. en barra al portal de Fagho, II s. (1425,
(1396, CConsSFlour 13, 90r); lo VIIIe jour de CConsSFlour 35, 30v); fos pres de s. Johan
septembre los senhors cossols assembleront los Benesit I qro de tachas barradoyras per plantar
barbiers per causa de la impedimia afin que las barras del chassanh del gisquet que couste-
chascus servigues sos chalongiers (1415, ront XV d., plus deldit s. Johan Benesit XII l.
CConsSFlour 28, 38r); ont payat a Johan de fer dAlavart per garnir la barra que si ten a
Anequi, barbier, per la cura per luy fayta a I la porta o per la morla ou per far clavels, a VI
page de las gens darmas blassat en la testa de d. la l. mont. VI s., plus deldit s. Johan Benesit
nueyt per alcun del guayt darrers lostal de VI l. de fer dAlavart per adobar lo trauc de la
Anthoni Boscho, que en fos en perilh de mort barra coladissa que era trop arrs messa lydita
et covenc payar ladita cura per evitar merqua barra, per so a luy III s. (1444, CConsSFlour
que voliont far sur so lasditas gens darmas (…) 49, 96v); botey lo XXV jorn deldit mes per
II l. (1420, CConsSFlour 31, 51v); Guill.me adobar la barra de la porta del stable dels

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
142 barraban* – barratge

saumis, V d. (1491, CBredons, 17v). u 3. tige (1410, CConsSFlour 26, 47v); P. Cocharic,
mtallique (ici : de marteau dhorloge). ado- loster, de Gme la Velha an IIIIe barals que
bar la barra que ten lo mailh del relotge (1395, sont mesuratz a VII st. emina (1455, OctroiS-
CConsSFlour 12, 43v). u 4. brancard (de Flour IX-2-1, 25r). u 2. [Par mton.] contenu
bard). fos payat a Chapol per paladis agut dun petit tonneau, dun baril. per II barrals
de luy per far barras als embalas quant si fazia de vi compratz eldit setge per lodit cossol del
la bastenda et per doas cledas soas que y foront prior de S. Jolia, LIII s. (1381, CConsSFlour
rotas, II s., VI d. (1425, CConsSFlour 35, 80r). 3, 93v); et per so que fos enclinatz ad els far
u 5. portillon (?). fos payat a Johan Sirvent, plus graciosa resposta, li foront trames dos
dit Dondrelha, per sa pena et trebalh de ung barrals de bon vin (1421, CConsSFlour 32,
jorn que demoret tant a far la barra de la font 34v); Symon Muratel et son frayre, per Ia
dels Mayniels que ad adobar la porta del mur saumada, IIII st., II barrals, VIII s., IIII d.
dels Lax que es sobre lostal de Nasfres, per so (1438, CConsSFlour 46, 16r). ALMC 1059.
III s., IIII d. (1467, CConsSFlour 57, 72v). Voir boterla.
u 6. octroi, page aux portes dune ville, droit barralon* (barralo) s. m. u trs petit ton-
de barre. per la salhida de la porta del Puey, neau, petit baril. per XXIIII barralos a metre
per la barra, XX d. (1397, CConsSFlour 14, dins las olas en petitas pessas per meylhs alu-
64v). ALMC 694, 714 (pt. 25), 858 (pt. 1) et mar lo fuec, XII s. (1381, CConsSFlour 3, 86r).
1540 (pt. 16). barranda s. f. u barrire. si lon deu hostar
barraban* (barrabant) s. m. u sorte de la barranda que es estada messa pres lostal del
danse ou musique de tambours ou de timbales Borbones a causa de la impedimia (1507,
(?). fos donat lodit jorn a Veyrier et Johan DConsSFlour 22, 11r). ALMC 108 (pt. 38).
Chastel et plusors autres que faziont lo barra- Syn. barreira.
bant, per lo vin per els demandat als senhors barrar v. tr. u 1. fermer (ici : une porte) au
cossols, XX d. (1418, CConsSFlour 30, 45r). moyen dune barre. los senhors cossols ont
cf. FEW 23, 147b, tambour; ALMC 69 (pt. 18 faytas far las portas de la Baladia que clau lo
et 24) et Alibert barrabanda. Remarque : Pan- barri et apparelhar la porta iuxta lostal de
sier donne barraban(da) parapet qui ne Pescharot et la avant porta dels Lax, barrada
semble pas convenir ici. de chassanh aquela de la Baladia et doblada de
barradoira adj. qual. f. voir tacha. chassanh aquela dels Lax (1415, CConsSFlour
barradoira* (barraydoyra) s. f. u gros clou 28, 37r). u 2. munir (ici : une porte) dune
de charpentier. per CL tachas barradoyras et barre de fermeture. per barrar la avant porta
L tachas meghanas, II s.rralhas de fer am claus, del Teule a ss. Adhamet, per II coronels de II
II morralhos et per IIII fraytissas per losditz brassas la pessa, VI s., per IX lb. de fer a far
mantels et quayssas, comtant las barraydoyras chavilhas per lasditas barras, IIII s., VI d.
(sic) a IX s., las meghanas a XVIII d., las (1381, CConsSFlour 3, 100v). u 3. garnir
s.rralhas, claus et morralhos a VI s., VI d., (ici : un pavois) de gros clous. per III C taghas
las fraytissas a V s., per tot XXII s. (1381, barradoyras et II C L meghanas per tachar et
CConsSFlour 3, 85v). ALMC 694 (pt. 13 et barrar losditz paves, XXII s., VI d. (1381,
14). Voir tacha. CConsSFlour 3, 84v). ALMC 695 et 702.
barral, baral s. m. u 1. petit tonneau, ba- Voir claure, fermar et serrar.
ril. fos donat al botelhier deldit moss. dAr- barratge s. m. u droit dentre, octroi (sur
manhac per II barrals que avia en que fos certaines denres). prenre et levar per maneyra
portatz loditz vis deldit present et dizia que demprent lo ters, per lannada present
eron sieu per causa deldit present, per resemer commensant a la St. Johan Baptista darreyra-
losditz barrals, IIII s. (1381, CConsSFlour 3, ment passada, de totas las aydas que, per lo
69v); per I barral a portar los viratos ensulpratz congi et licencia del rey, las gens de las bonas
eldit setghe, IIII s. (1381, CConsSFlour 3, vilas et fortalessas del realme ont pres et levat,
86r); ung barral que fos perdutz a Serers am prendont et levont per la fortiffication et empa-
lo vin que fos trames a mons. de Saint Flour rament et autres affayres de lasditas vilas, so es

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
barreira* – barutelar 143

a saber intradas, yssidas, barratges, appetissa- P. Selho per so quar a establit et mandat lo gait
mens de la mesura del vin, empaus sus la sal et dels barris a la requesta delsditz senhors cossols
autres subcides qual que syont per convertir et que non trobavo altre que ho fezes si be (…) II
emplyar los deniers qui en salhiront en lacom- fr. (1383, CConsSFlour 4, 83r); ont receubut de
plissement (sic) daucuns tractatz et recovra- plusors habitans de la viala e barres de S. Flor
ment de plassas que tenont et occuppont los per maneyra de prest per fayre las bezonhas del
ennemicz del rey (1439, CConsSFlour 47, comu, IIc LXI lbr., XII d. (1402, CConsSFlour
58r/v). 19, 3v); lo XVe jorn de may venc a S. Flour al
barreira*, bareira*, barrieira* (barreyra, barry et daqui a Serers mons. de Saint Flour
bareyra, barrieyra) s. f. u 1. barrire de bois (1409, CConsSFlour 25, 19r); lo sapte a XVI
(dlimitant ou protgeant un lieu). a Dur. novembre, ja sia que als cossols sols et per lo tot
Deudonat que fes far de nostra voluntat Ia porta o als comes per els si appertenha levar la in-
e barreyra sotz lostal de Chaylada de la Costa, trada del vin de la viala et barris de S. Flor,
XXXIII s. (1378, CConsSFlour 1, 118r); lo Guy de Ly se maylet de levar la intrada de sa
venres que fo lo XVIII jour deldit mes foro pr.sumpta auctoritat (1418, PrivilSFlour II-2-
faytas VII o VIII barreyras tant els Laixs 65, 4v). Syn. falsborc et forsborc.
(sic) coma en Gotela per causa dels Engles bart s. m. u 1. argile (matriau). fennas
(1383, CConsSFlour 4, 64v); portar los traus per portar aygua et bart (1423, CConsSFlour
que ero en la barreyra dels Laxs, aquels que 34, 25r); fennas per portar aygua et bart (1423,
faziant bezonh per metre eldit passador (1383, CConsSFlour 34, 25v). u 2. mortier à base
CConsSFlour 4, 68v); a Dur. Leydet per III dargile ou dalle dargile cuite (?). que lo
pessas de cayria de luy prezas per la grant fondamens entro al perdement de la rocha sia
porta de ladita barreyra que coston XII s. de chals et darena et daqui ensus de bart
(1387, CConsSFlour 6, 51v); IIII traus velhs exceptat la prumeyra teyra deforas que sera
(…) que apres son gastat a far banx per las aitaben de chals et darena coma avem acostu-
gardas o a far bareyras (1387, CConsSFlour 6, mat de fayre en laltra muralha nova (1378,
70v); per adobar Ia clau de la barrieyra de PrivilSFlour II-2-44). ALMC 89.
Muret, IIII d. (1388, CConsSFlour 7, 64v); barta s. f. u bosquet ou taillis. a faita
de la barreyra que es estada messa pres lostal anformascio lo procurayres de monsenior
de la Borboneza a causa de la impedimia, que contra Ar. de Sagetas lo grant, que a pres dal
demore aincoras comme (sic) es jusquas a la fin quminal, duna barta apellada da la Faurgia,
de la sepmana que ven (1507, DConsSFlour que na pres unnc grant petas de ladita barta
22, 11r). u 2. rambarde, balustrade (de- (1429, JusticeDienne, 14v); sa part del bos
strade, de balcon). a XXIX daost agront appelat de la Veysseyra que si confronta en lo
XIIII obrers per far lo chadafalt et la barreyra champ desdit Peschaus, dit Blanc, et en lo bos
de me Vincent (1417, CConsSFlour 29, 30v); de Xpol. Peschau et en la barta et en lo prat de
ont payat a Costayrac per XI chabros que Guillem Lenmer (?) et en lo champ dels here-
foront comprat de luy per far la barreyra que tiers de Johan de Greu (ca. 1500, LivePrBre-
fos fayta sobre lostal de Deudonat en la Costa dons 2C, 179v). ALMC 252.
per lo temps que say faziont guerra las gens de bartavela* (bartavella) s. f. u verrou tour-
Rochabaro, que foront oblidat de condar per nant, birloir. per la bartavella meza en la
lodit temps, XIIII s., VI d. (1421, CConsS- mayso del cossolat, XII s. (1398, CConsSFlour
Flour 32, 50r). ALMC 107. Syn. barranda. 15, 78v); ont paghat los senhors cossols al filh
barreta voir berreta. de Pescharot per estanhar la bartavella del
barri, barre (barry) s. m. u faubourg. I st. cossolat, XVI d., et a Michalo et Johan Ma-
de vi donat per los senhors cossols a Jacme nenc per metre ladita bartavella, XII d. (1398,
Dobax, a Dur. Arnalt et als altres companhos CConsSFlour 15, 81v). ALMC 700.
que feyro lo gayt la nueyt, anant per lo barry et barutelar v. tr. absol. u bluter. per loqual
defors per espiar los Engles, laqual noyt enprey- froment ont payat per sestier, II l., que monta V
ro dos Engles (1381, CConsSFlour 3, 112v); a l., et a la Graveyra per sa pena de barutelar et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
144 bas – bassin

apparelhar lo pan et lenha per coyre, debatut lo ladita plassa an clausa davas lo bas, etc. que
remol, V s. (1430, CConsSFlour 41, 45r). cf. non o devia far (1429, JusticeDienne, 14v). Voir
ALMC 1729. debas et metre.
bas1, -sa adj. qual. u 1. peu lev, de bas3 s. m. u partie infrieure, bas (ici :
faible hauteur (de qch). obrers per las levadas dun terrain). lodist Ar. et sos frayres an pres
bassas (1421, CConsSFlour 32, 23r); lasquals deldit bos sans lisensa, duna peyra mosuda que
[postz] avia loditz homes en lostal bas de me P. es en bas, venent a una sochia de fau ben
de La Vaurelha (1422, CConsSFlour 33, 40r). brenchuda, etc. e ladita plassa an clausa davas
u 2. plac en position infrieure, den bas (de lo bas, etc. que non o devia far (1429, Justice-
qch). fos payat a XXVII deldit mes a Johan de Dienne, 14v). u al bas de loc. prp. à la base
la Nauta, masso, per bastir de chals et arena lo de, en bas de. y foront mezas de tachas barra-
cayre que ten lo guoffet bas de la porta dels doyras per clavelar Ia post al bas de la porta de
Lax que non podia claure ne obrir per so que Pescharot 1/2 cartayron (1429, CConsSFlour
era despartitz del mur, V s. (1421, CConsS- 40, 37v).
Flour 32, 32v). u 3. de comptence restreinte bassa-cort s. f. u basse-cour (de château).
(dune cour de justice). respondia quant a sso ont paghat a Johan Saysset los senhors cossols
(sic) quel fortifficava et avia fortifficat sondit per acompliment de la somma de mial Vc lbr.
hostal quel en podia far come (sic) aquel que torn. en que los senhors cossols et comus lhi
era en sa justicia alta et bassa situatz, et el fort erunt tengut per bastir, fustar, teular et mettre
on el avia sa part et come (sic) aquel que en lestat en que era lo donghos et petita bassa
dautre era una fortalessa et claus emsembla cort dAloysa lo jorn de la demolucion (…)
(1362?, AccordMontclar); en la justicia alta, IIIIxx XIIII l., VI s., VII d. (1415, CConsS-
meana ni bassa (ca. 1420?, PrivilSFlour II-2- Flour 28, 20v); mostrar clarament que loditz
16, 1r). Voir pas. Johans es te(…) los cossols que eront per lo
bas2 adv. u alt e bas loc. adv. entirement, temps de rediffiar lo dongho, petita bassa cort
en toutes choses (ici : de lobissance à qn). a dAloysa en lestat que era lo jorn de la demo-
lendarrer t[r]actant lodit senhor, lodit vicari, licion per lo pres de XVc ll. t. (1416, HonorS-
moss. P. del Prat, se fazent fort per monsr de Flour IV-6-15).
S. Flor et per lui affermant se aver sur so poder bassa-porta s. f. u porte basse (dans une
et li senhor cossol per lor, se sosmegront alt et entre de ville). ont payat a Hugo Tardiou,
bas en IIIIe senhors de parlament aqui nomnatz fabre, per far tres guaffas de son ferre et las
et eligitz, dos per chascuna partida (1421, clavelar, per una padena fermar de la bassa
CConsSFlour 32, 37r). u de bas loc. adv. porta del portal del Teule et per dos guoffestz
den bas. se si lo vin blanc del celier de bas, faitz de say et de lay per los affigir a las parestz
lan M IIII LX. Pr.mieramen al qubel gran, IX per aqui fermar las doas portas a causa del vent
sestiers. Item a lautre, VIII sestiers. Item al que non las rompa, per so XXVIII s. (1422,
petit, VII sestiers e V cartas (1460, LRecAute- CConsSFlour 33, 46r).
rocheCouzans, 13v). u en bas loc. adv. en bassin (bassyn, bassi, bassy) s. m.
bas. la molher dAstorc Artis lodit jorn per u 1. bassine. ont paghat a St. Moreyras per
son jornal de eschampar terra de sotz lo Porta- I bassi que avia en guatge en sa taverna a causa
let en bas, II s. (1418, CConsSFlour 30, 27r); del guayt que era de moss. P. Nadal, loqual
lo sapte a XX de julhet fos donat als sirvens guatges li fos remes per los senhors cossols, per
apres que agront gitada del mur de las Rochas so XII d. (1417, CConsSFlour 29, 37v); a
en bas al femorier la vial charn de boÿna meza Johan Rotgier per I payrol et I bassi agutz de
el mazel per Dur. Valarchier et Regord, I pi- luy pesans XIIII l. 1/2, comptant a luy II s. per
chier vin de X d. et a Rafficha per anar metre lo chascuna l. monta XXIX s. (1433, CConsS-
fuoc al femorier, V d. (1427, CConsSFlour 38, Flour 43, 47v); fos ordenat luy donar et pourtar
36v); lodist Ar. et sos frayres an pres deldit bos ung present, una aygueyra dargent et ung bas-
sans lisensa, duna peyra mosuda que es en bas, syn ont las armas deldit cossolat et comunitat
venent a una sochia de fau ben brenchuda, etc. e eront esculpadas et faitas en esmalh richament

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bassina – bastida 145

en doas partz comma en lo coberton de ladita capacit (pour le vin). V s. a las bastas (1388?,
aygueyra et en lo fons deldit bassyn, pesans IX CDoyMauriac, 7r); mieia basta de vi raza
march, V onssas et cart dargent (1462, (1408?, SgrieChalvignac, 56bis). ALMC 1059
CConsSFlour 55, 54v). u 2. rcipient pour (pt. 15) et 1072.
collecter des dons en argent dune quête. so bastart s. m. u fils bâtard. al bastart de
que avia receubut e amassat al bassi per los Johan Alboy per ladita causa, VII s. (1407,
paures vestir (1402, CConsSFlour 19, 3v); P. CConsSFlour 24, 45r). ALMC 1624. Syn.
Mughola, garda del bassi dels paures vestir bordat. Voir bort2.
(1406, CConsSFlour 23, 1v); a Peyre de Fons bastatge s. m. u page, octroi sur le char-
que dona lo pan benesit et ten lo bassy dels gement des bêtes de somme. si hom deu anar
paures vestir (1439, CConsSFlour 47, 37v); es dighous a las assisas generals per donar remedi
estat dounat et mes al bassin VII s., VI d. al bastatge que demandon li peatgier ou non ?
(1456, CConsSFlour 51/2, 11r); a VII docto- (1466, DConsSFlour 2, 1r).
bre fos liourada lydita ferma a Jaque Jausserant basteir*, bastier s. m. u fabricant et mar-
dont fos mes per lodit Jaque Jausserant al bassi chand de bâts, bâtier. ont payat a Johan
del tauler del rey per lo diner Deu, X s. (1459, Conort, bastier, per mandar lo gayt defor la
CConsSFlour 54, 19r). u 3. vasque dcora- porta per tota ladita annada, X s. (1434,
tive ou de rcupration des eaux de pluie. CConsSFlour 44, 36r); ont payat a Johan
per ung bassi mes el pomel de ladita tor, IIII Conort, bastier, et a Matheu Chalendar, celier,
s. (1389, CConsSFlour 8, 117v). ALMC 1774 per lor pena et trebailh de mandar lo gayt dez
(pt. 26). barris per tota ladita annada, XV s. (1437,
bassina (basyna) s. f. u bassine. botey lo CConsSFlour 45, 48v); devont los heretiers de
XVIII jorn deldit mes per far adobar la bassina Pe. Chapela, bastier de Murat, per la bugha de
e II pairols, X d. (1491, CBredons, 16v); la la Socheyra, seg. VI po, III qt. (1473?, Live-
basyna, XIIII d. (1523, LivePrBredons 3, Dienne 698, 290v).
14v). bastenda s. f. u 1. travail de construction
bassinet s. m. u armure de tête, bassinet. dun bâtiment. fustas prezas per los corredors
per ung messatge trames Aloysa quant fos dessus ditz et aussi que eront agudas prezas per
levada la merqua del bassinet, XV d. (1389, lo fait de la bastenda et altras partz espleytadas
CConsSFlour 8, 121r); per furbir ung bassinet per lo fait de la comunitat als murs (1427,
de Pe. Esclavi que los capitanis an tengut per la CConsSFlour 38, 58v). u 2. chantier de cons-
guarda de la porta del Teule del jorn de la truction. a Dur. Chagoza per causa de sos
Ascenssio jusquas a XXII de mars apres se- trebalhs de XVIII jorns que a demorat tot
guent, V s. (1391, CConsSFlour 9, 93v); es jour sus la bastenda per fayre ben servir los
estat payat a Jacme Farreyras per sa pena et obrers et per querre tot so que lor fazia bezonh,
trebalh de neteghar et varnussar los quatre per so li es pagat I fr., XII s. (1392, CConsS-
bassinetz velhs de cossolat que eront rulhat Flour 10, 37v); a Johan Vidal, alias Vernha
ou per adobar doas balestas que eront totas jove, ont payat per tres jornals que a demorat
rotas, per tout XII s. (1466, CConsSFlour 56, en las obras del comun per amassar las fustas
56v). de las estatghas de la bastenda et aussi per far
bast s. m. u bât. vuyderont per forsa la mortier ad ops del comun (…) X s. (1433,
chals que loditz Anth. Merciers avia recebuda CConsSFlour 43, 28v); IIIIe palas de fusta
et essaquada et per so covenc que lasditas achaptadas per servir a la bastenda et a las
bestias deldit Anthoni Mercier sen tornessont obras de la comunitat (1444, CConsSFlour
a bast vueyt (1444, CConsSFlour 49, 60v). 49, 46r). u 3. difice, bâtiment. la novela bas-
ALMC 484. Voir bestia. tenda et clausura del lhuoc de Viladieu (1444,
basta s. f. u 1. petite cuve en bois. a Peyre CConsSFlour 49, 44r). Syn. bastimen. Voir
Cocharic, cossol, per tres pareilh de bastas en bastida et bastissa.
que fos mes lo pas portatz dessus ditz, III s. bastida s. f. u difice, bâtiment. a St.
(1420, CConsSFlour 31, 25r). u 2. mesure de Pons que trazec las peyras de las pezazos de

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
146 bastidor – bastir

la bastida per II jours, II s., VI d. (1378, acostumat a penre esdit locz (1375–1396, Ma-
CConsSFlour 1, 112v). Voir bastenda, basti- riageMallet); I viatge per luy fait ad Aloysa
men et bastissa. (…) per estimar et escrire las faltas que eront
bastidor s. m. u maçon. a Jo. Sanhas per ad achabar sur lo bastiment dAloysa (1417,
far alditz bastidors manobra, per son jornal, CConsSFlour 29, 43v); anar querre prestament
XIIII d. (1383, CConsSFlour 4, 74r); lo dit- la letra real que devia aver impetrada lo filhs de
mergue a XX deldit mes de may li cossol me Johan Jovehome que lo bastimens faitz
logeron lo Galocher, Johan Cocharic et Johan darrers lostal episcopal estes bastitz (1423,
Gardela, hobrers et bastidors, a bastir et far CConsSFlour 34, 36r). Syn. bastenda. Voir
lodit bastiment (1387, CConsSFlour 6, 31r); a bastida et bastissa.
XVIII de juign foront mes per bastir la monta- bastir u A. V. tr. u 1. construire, bâtir
da de la mureta dez Lax de peyra essuta, (qch). al Galocheyr per son jornal de trayre
Pelaghal, bastidor, et Jacme Daurat, manobra la peyra a las Peyreyras per bastir la mureta lay
(1433, CConsSFlour 43, 22r); a St. Mausac, ont bastia Thomas Jovenros am los altres am
fustier et bastidor, per sos jornals et despens de luy comes, IIII s. (1383, CConsSFlour 4, 13r);
cinquanta jours que demoret a ladita obra tant a Matheu Argent per peyra aguda per bastir la
a bastir comma a far los sendriatz, comptant a porta dez Lacz, XIIII d. (1433, CConsSFlour
luy de VII jours, II moltos, comma als prece- 43, 49r). u 2. rparer, rebâtir (une partie de
dens, per so a luy XI l., VIII s., VI d. (1444, construction endommage). aldit Gualocher
CConsSFlour 49, 83r). Voir manobra et obreir. per bastir I p.rtus que era en ladita grangha, I
Syn. masson. s., III d. (1384, CConsSFlour 5, 96v); bastir lo
bastimen (bastiment) s. m. u 1. travail de mur que era chasutz novelament en la partida
construction dun bâtiment. per vin donat als de Muret (1392, CConsSFlour 10, 3r); obrers
obrers despueys que lo bastimens comenset per bastir los p.rtus de lestatghar et plusors
jusquas al jour duey en que son XIIII semma- faultas dels crinels del mur (1423, CConsS-
nas, contant per semmana IIII pichers de vi, Flour 34, 31v); I chazal bastit de novel
IIII lbr., IIII s. (1378, CConsSFlour 1, 104r); (1463?, LiveDienne 698, 52r). u 3. obstruer,
enssec si li mesa et despensa faita (…) per lo murer (ici : une fenêtre) par des lments de
bastiment del mur que es darrers lostal de maçonnerie. u Emploi pron. de las fenestras,
moss. de S. Flor (1384, CConsSFlour 5, 52v); que si ferront ou bastischont (1465, DConsS-
aldit Falco per doas mas de paper gastadas per Flour 1, 45r). u B. V. tr. absol. u construire,
luy per escriure lo bastiment avant dit, III s., bâtir. lo mecres a XXVI deldit mes non basti-
IIII d. (1405, CConsSFlour 22, 110r); per pan gro ponch per so quar pluet tot lo jour (1383,
lhiorat per los senhors cossols als boyers que CConsSFlour 4, 77r); lo dimenche a XXIX de
anavont querre la peyra los saptes, festas et setembre que fos la festa de saint Michel, apres
altres jorns obrans durant lodit bastiment, a que ly senhor cossol agront donat connhat als
chascun II d. (1406, CConsSFlour 23, 31r); obris et manobras de la bastenda del bolouart
per ung petit charre, doas syveyras rodarenchas per so que lyverns sapprochava et passava ly
et per VI palas et VI palhasos et XI chabros et sasons de bastir, per congi et fin dobra per
quatre grasals per lodit bastiment deldit pont, aquela sazon et per la balaghada fos donat
monta tot XXII s., VIII d. (1452, CConsS- alsditz obris et manobras per anar beure ung
Flour 50, 67r). u 2. chantier de construction. sestier de vin liourat sus Phalip Chalchat que
per vin donat e despendut al bastiment per coustet VIII s., plus per pan et companatge,
extraordenari, oltra aquel ques contatz ordena- IIII s. (1444, CConsSFlour 49, 69r); en des-
riament, XXIII s., II d. (1378, CConsSFlour 1, pens en la mayso de mondit sr a La Vaur per
118v). u 3. difice, bâtiment. lo loc et manda- bastir, tan en despens que en jornals que en
ment de Val, situat en Velayc pres del Puey, am chalys, en totas causas reservat lo blat, VI ll.
tost los bastimens, ces, rendas, justicias, jur., et XIX s. (1509, LDpLavaurs 1, 1v). ALMC
propret., esmolumens et tost autres dreyt ap.r- 653. Syn. construire, edifiar et edificar. Voir
tenent aldit senhor de Melet et el e li seu ant chals.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bastissa – batidura 147

bastissa s. f. u construction dun bâti- chascuna lieura (1511, DConsSFlour 23, 10v).
ment. del faict de la bastissa (1490, DConsS- ALMC 1463. Syn. batesar.
Flour 15/1, 10r). ALMC 654. Voir bastenda, batemen (batement) s. m. u violences phy-
bastida et bastimen. siques, brutalits. parlar am mons. de S. Flor
baston* (basto) s. m. u 1. bâton (servant à sur lo fait del vicari et sur lo batement fait en la
frapper qn). el venc sobre Guilliem dAutrac persona dEralh Aymeric (1399, CConsSFlour
anb unc grant basto e li cudet donar sobre la 16, 31v); a Benezeyt Alayssa, garda de la porta
testa (1428, JusticeDienne, 11r); a batut lodit dels Laxs, per sos guatges delsditz cinq mes
P. de pount et de basto et darmatier e li a fait condant XX s. per chascun mes, valont V l.,
sanc en la chara an lo basto (1429, Justice- dont lodit Benezeyt, per lo batement fait a la
Dienne, 19v); ung cop de basto a la jauta Bocharda et son marit, covenc absentar lo VIIIe
(1474, InstrBort, 11v?). u 2. arme blanche. jorn de septembre et Guobels servic apres tot lo
que lon trameta seys torchas a la sepultura mes, dont monta la part deldit Benezeyt IIII l.,
an los bastos et an las armas de la ville (sic) IIII s., VIII d. (1428, CConsSFlour 39, 26r);
(1499, DConsSFlour 20, 5r). u 3. piquet de fos trames a Salhens per parlar am lo cappitani
bois (?). per IIIc bastos compratz de un home deldit lhuoc quant foront pres lo filh de Chayl-
de Menteyra, XII s. (1389, CConsSFlour 8, lada et lo filhs de Duro et lo bestials dels
127v); per sertana quantitat de clavels reffudatz mazelis per causa del batement que era estatz
per metre als bastos delsditz rastels, losquals faitz en la terra de Salhens sus la persona dun
non sont agutz mes anqueras, que pezont IX homme de ladita terra (1438, CConsSFlour 46,
lbr., valont IIII s. (1389, CConsSFlour 8, 60r); de laqual costuma sen enseguyon plusors
128r). u 4. manche de faux (?). de I basto malvulhensas, debatz, noysas, iniurias, bate-
de II box, X d. (1523, LivePrBredons 3, mens et omicides (1510, DConsSFlour 23,
15r). ALMC 528, 929 (pt. 14) et 1052. 1r). Syn. batidura et batura.
batalh (batailh) s. m. u battant de cloche. baten s. m. u battant (ici : dtal de
per Michalo, fuster, per adobar lo batalh, XX d. commerçant). di que, vegut que lay ont era li
(1396, CConsSFlour 13, 97v); ont paghat aldit taula deldit Chalchat, hom la luy pot layssar a
Jacme per ung ays de fer de luy comprat per far dos batens amb ung pialo al mech (1467,
lo martel del relotge et del rest si fara lo DConsSFlour 3/1, 1r). ALMC 693.
batailh, XXXII s. (1397, CConsSFlour 14, batesar (batezar) v. tr. u 1. batesar alc.
73r). ALMC 499. baptiser (qn). los senhors cossols ont fait far
batalha s. f. u en batalha loc. adv. en ordre lo seti ont hom si sey per los effans batezar
de bataille. lodit jorn los Engles de la guarniso (1404, CConsSFlour 21, 95r). u 2. batesar alc.
dAloysa et de Salhens vengron en batalha ren mettre (ici : le fermage dun impôt indi-
davant la viala (1391, CConsSFlour 9, 26r). rect) à la premire enchre. per so quar la
batejar* (bateghar) v. tr. u 1. batejar alc. intrada era estada batezada per los senhors
baptiser (qn). a XXI de jung fogront trames cossols am lo IIIIe et XXme del vin a XIc lbr.
li vaylet et servitor de cossolat que dorasena- non troberont nengun que volgues mettre dessus
vant non aguessont a trompar ny menar li (1418, CConsSFlour 30, 19r); [la intrada del
menestrier per la vila durant ladita guerra et vin] fos batezada per els loditz jorn a la soma
division als enfans bateghar ny altrament de mial lbr. torn. (1420, OctroiSFlour IX-2-
(1466, CConsSFlour 56, 46v/47r); lo segont 18); a XXX de may li senhor cossol ensemble lo
jorn de julhet venc en esta vila mossenhor de fermier ou son comis miront et (sic) assensa la
Montlaur per tener et fayre bateghar ung en- gabela de la feyra de may et vengro en la
fant de Anthoni Yvern (1467, CConsSFlour 57, maysso de cossolat plusours habitans de ladita
60r). u 2. batejar alc. ren mettre (ici : le fer- cieutat per la assensar et quant la agro batesa-
mage de limpôt indirect sur le vin) à la pre- da lor doneront a beure (1452, CConsSFlour
mire enchre. di que la intrada si meta en 50, 50v). ALMC 1463. Syn. batejar.
yssidas et que apres que sera bateghada lon batidura s. f. u violences physiques, bruta-
done certana quota an aquels que surdiront per lits. Est. Rigals a presa en se la quauza de

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
148 batre – bel

Joana, sa nora, de la batidura que fes a Joana, portar son bahut (1469, DConsSFlour 5/1,
filia fo a Peire la Quolungia, et ses mes a 45r).
lordenansa de mosen lo juge, bailadas sas ic- bec de champ* (bec de cham) loc. nom.
nosensas per una vegada, etc. e a iurat sus sains u lopin de terre de forme triangulaire. deu de
Avangelii non anar enquontra (…) et las deu novel Johan la Fon, filh de Pe. la Fon, per ung
bail a sa asiza davant la Magdalena (1429, ort et ung bec de cham adquerit de Johan
JusticeDienne, 18v). Syn. batemen et batura. Monnier, argent XV d. (1474, LiveDienne
batre u I. V. tr. • batre alc. u 1. frapper, 698, 304r); deu lodit Johan Monnier per ung
battre (qn). lo jorn de Sta. Cros de septembre ort et ung bec de cham adquerit per lodit Johan
los senhors cossols feyront gardar las chabras a de Johan la Fon, argent III d., (…) delsquals III
Monclergue per alcus per so quar Jacmes Mer- d. lodit Johan Monnier deschargha lodit Johan
cers batia lo chabrer, per so lor doneront a la Fon (1474, LiveDienne 698, 308r).
beure, per pan et vin, XIIII d. (1404, CConsS- becha s. f. u crochet (mtallique). per una
Flour 21, 89r); a batut lodit P. de pount et de becha de fer metre a la corda per montar lodit
basto et darmatier e li a fait sanc en la chara pertrait a causa de lasditas bahetas, II s. (1402,
an lo basto (1429, JusticeDienne, 19v); P. Qu- CConsSFlour 19, 49r); per far XIII bechas de
zols dizia que mose[n] Peyres, sos frayres, avia ferre mezas sus lo mur et torres de la mureta,
batuda sa molier (1429, JusticeDienne, 26v/ XIII s. (1426, CConsSFlour 36, 36v); per
27r); aviont batudas las filhas del chabrier XXVII bechas de fer, cond. per becha X d.,
(1444, CConsSFlour 49, 58v). • batre alc. ren val. XXII s., VI d. (1426–1427, CConsSFlour
u 2. soumettre (ici : de la bourre animale) à 37, 58v); per far Ia becha de son fer per metre
un battage. de Bierii, quel chal que bate sa en alt la chadena de la porta dels Laxs, XV d.
borra reyre se (1463, DConsSFlour 1, 16v). (1428, CConsSFlour 39, 31r). ALMC 463.
u 3. tasser en frappant (ici : de la terre ou begut s. m. u vin bu, consomm (par op-
de largile). ont paghat los senhors cossols position au vin vendu). Johan Chapola per
per la despessa faita et administrada per far lintrada de tres sextis, tres pichs de vin
losditz seings tant per maistres fusters per far contant per begut coma per avant, per so XX
las fustas dels molles coma per manobras et per d. (1466, CConsSFlour 56, 24r); de la requesta
terra alditz (sic) molles far, coma per manobras de Pe. Jolia, que hom luy compte per begut so
a batre la terra et portar las fustas, coma per que pot aver begut (1469, DConsSFlour 5/1,
lenha, charbon, coma per cera, seu, lait, pan, 47r); seria ben faict de metre la intrada sur los
vin, charn et altras causas (…) XXVIII fr., VI habitans de ladita vila et faulxbours a X s. per
s. (1397, CConsSFlour 14, 68v). u II. se batre muech per lo begut et XX s. per lo vendut
v. pron. u se battre (contre qn). Et aqui vos (1487, DConsSFlour 13, 8v).
batretz Et puey, quam vendra a nos Per nos beichat voir benchat.
desopar, Hyeu veyrey si poyrey panar Aquel beilar voir bailar.
bel chapo. (ca. 1480?, FarceRiom, 3v). ALMC beissa* (beisa) s. f. u bêche. botey lo XIII
748, 937 et 1085. jorn deldit mes en II beisas, II s., V d. (1491,
batura s. f. u violences physiques, brutali- CBredons, 17r). ALMC 905.
ts. las gens darmas gasquos que fegront la bel1, -a adj. qual. u 1. bien fait, beau (de
violence (sic), exces, baturas et omicides contra qch ou dune action). avia servida la comuni-
los habitans del Pont et de la Costa (1501, tat de plusors bels et notables sermos et messas
DConsSFlour 20, 34r). Syn. batemen et bati- (1437, CConsSFlour 45, 19v); fos dita bela
dura. messa am nota a la gleysa de Sta. Xpina.
bauri s. m. u ravin. del bauri et del chanp (1438, CConsSFlour 46, 63r); a VII de sep-
de Johan Fabre, que si sapcha la vertat et tembre foront achaptat de la dona del Boysso
chascus agha son dreyt (1463, DConsSFlour IIIc fustz de trayt empenat per la comunitat et
1, 15v). ALMC 82; TDF bàuri. per so que lodit trayt es molt bel et aprofitable
bat* (bahut) s. m. u coffre, malle. moss. a ladita comunitat et per la provision de la vila,
lo baylieu demanda ung coble de muletz per lont achaptat per lo pres de III mtos, XII d.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bel – beucop 149

(1438, CConsSFlour 46, 61v); de la tornela, es Xpina., et ad houra de vespras son corps fos
bel mas non es point necessaria (1464, mes et sepulturatz en terra et lydit senhor cossol
DConsSFlour 1, 35r); del present de moss. lo y fouront et despenderont dels bens de la
seneschal di que hom luy en deu far et que hom comunitat en quatre torchas (…) XV s. Item
luy en fassa bel et honeste (1473, DConsS- per lo drap de laur, VII s., VI d. Item al
Flour 8, 19v). u 2. dgag de tout nuage (du domadier per lo tarratge, II s., VI d. Item al
soleil). a fait lo jorn de saint Vinsens bel soler curat per la offerta, XX d. Item per los clars, V
(1460?, LRecAuterocheCouzans, 18r). s. Item per la distribuitiom (sic) faita als sen-
u 3. faire bel loc. v. impers. faire beau (du hors religieux ou chappellas de la taula, III ll.
temps atmosphrique). a fait bel e clar lo Item a Gonho de Vernha per faire lo vas ou per
jorn de saint Vinssens (1460, LRecAuteroche- pourtar la bella al Pont, II s. Item per la tela
Couzans, 41v). u 4. de grande dimension (de del susari (…) II s., VI d. (1462, CConsSFlour
qch). fos donat a Taboret lodit jorn per so que 55, 64r/v); item plus far lo crose, II s. Item plus
anet a totas las pestoressas per a lor dire que de gans, X d. Item plus de adob la bela, XX d.
fezessont bel pan et lo aguessont prest lo jous de Item plus delz estafynhos et de IIII chadelas
la Assencio, 1/2 picher vin (1420, CConsSFlour (sic), II s. Item plus I solz de hobi (1523,
31, 20v); Coguetz : Ia bela terseyra de IIIIe LivePrBredons 3, 17r).
brassas et plus, me Johan Verni : Ia altra la belamen* (belament) adv. u correctement,
parelha terseyra (1426–1427, CConsSFlour positivement (du traitement de personnes).
37, 50r); ont payat a Pe. Andrailh, sarralhier, ont donat los senhors cossols al folrer deldit
per una bela sarralha nova garnida de clau et de mons. lo conte per so que tractes belament la
farroilh, pausada a la porta nova de la sala gent de la viala, XLV s. (1405, CConsSFlour
longha de cossolat que revert vas la plassa, 22, 33r); ont paghat aldit Estendart per son
per so a luy XXVIII s. (1439, CConsSFlour prevostatge de lan present, lhi ont donat affin
47, 59v); ont payat a Johan Benesit per so que que tractes tot belament los habitans de la viala
ha administrat per alcunas repparacions et mel- et barris de S. Flor, XL s. (1405, CConsSFlour
huris faitz a la mayson del reclus (…) so es a 22, 104v); los cossols ont trames a maistre
saber per far lo sol envers de la chapela et de la Johan Chabrol tant en vin coma en pichos et
cosina del reclusatge et per far Ia porta et I per vin quant si dinerunt am lhuy afin que los
chadalieyt, per VI belas postz de sap, VI s., plus supportes belament de so que li erunt tengut,
per I chabro, XX d., plus per Ic 1/2 de tachas per tot monta IX s. (1409, CConsSFlour 25,
meghanas, VI s. (1440, CConsSFlour 48, 67v). 20r); que hon los tracte lo plus belament que
ALMC 486, 1475, 1476 et 1874. fayre si poyra, altrament que hon si deffenda en
bel2 s. m. u grand-pre. Pe. Bertho, filh de termes de razo (1501, DConsSFlour 20, 43v).
feu Armant Bertho, deu per la meytat de laffar ALMC 1700.
de Astorc Bertho, son bel, argent, II s., X d., 1/2 belcops, beucop (belquostz) adv. u belcops
ma et la VIa part de ma (1464, LiveDienne de beaucoup de (personnes ou objets). del-
698, 161v); de me St. Raynalt per so que son qual papier en y a encaras beucop en la mayson
bel, Barthomeu Fornier, alias Puel, era obligat que non es point estat mes en obra (1439,
a la gleysa per la vicaria des pelissis, XXIIII s. CConsSFlour 47, 36r); per so que lodit cossol
(1494, CPrêtresCathSFlour 2, 2r). Syn. belet. mage non podia apointar am lodit recebedor ou
bela1 s. f. u grand-mre. Armans Rollan commis car non baylava mays argent, fos de
nos donet per metre el cadren sa bela e per necessitat per tractar de y menar Pe. Aymeric,
agmentar (sic) la lieurazo de sa bela, II ll. t. Johan Aymeric, filh de Guilhe., Johan Vieure et
(1421, LObitsChaudesAigues, 69r). Syn. bele- altres belquostz de ladita viella (1462, CConsS-
ta. Flour 55, 63r/v); vista la plaça et conciderat que
bela2 (bella) s. f. u ?. lo joux a XXVI de lo comus ou jaussira IX mes et lo prat non que
novenbre anet de vida a trespassament fraire tres et attendut que moss. lofficial a faitz
Johan Rossilha, reclus de ladita comunitat en belcops de plasers al comun (1464, DConsS-
lo reclusatge que es sus lo pomt de Sancta Flour 1, 24v). ALMC 302.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
150 belet – ben

belet s. m. u grand-pre. devont per la nomnat que sensegon, per auzir los contes
tersa part del fait de lor belet, seg. III co, III contengutz en aquest papeyr, en las mas de
po, I ters de po, ters de quart et ters de X part de sen Johan Jovenros, cossol, de procezir e auzir
po (1463, LiveDienne 698, 13v); Armant los comptes ben e degudamen (1378, CConsS-
Poiol, Johan et Agnes, filh condam de Hug., Flour 1, 0v); a P. Selho per so quar a establit et
per losqual Pe. Poiol, dit Costa, son cosin, dona mandat lo gait dels barris a la requesta delsditz
argent per la tersa (sic) de Steve Poiol, lor senhors cossols que non trobavo altre que ho
belet, et per la tersa part de la IIIIe part del fezes si be (…) II fr. (1383, CConsSFlour 4,
fait de Armant de Liadoza, argent III s., V d., 83r); lodit jour fos donat a St. Vidal, dit lo
1/2 ma (1472, LiveDienne 698, 271r); Anthoni Rosselo, et autras tres manobras que eront
Gandilho, filh condam de Johan Gandilho, deu amb el a trayre la peyra de la peyreira afin
per la meytat del fait de Steve Gandilho, son que trebalhessont ben, per I pichier de vin, X d.
belet, tant per lo fait de Boisso comme (sic) per (1437, CConsSFlour 45, 31r); adobar lo partus
lo ces antic de la Gandilho, argent XI s., IX d. de la barra traverseyra que non jungia point ben
qt. de ma (1472?, LiveDienne 708, 29r). amb la porta (1444, CConsSFlour 49, 96v).
ALMC 1609 (pt. 44), 1610 et 1611. Syn. bel2. u 2. avec plaisir, volontiers. loditz capitanis
beleta s. f. u grand-mre. Johan Masso, dis al senhor cossol Bertrant quel volia beure
filh condam de Johan Masso, deu per las doas lendeman am luy et am sos companhos cossols
partz del fait de Agnes del Teron, sa beleta, et et loditz Bt. li dis quant fariont ben els am luy a
per la Sania (?) Massona, sa anda, argent VI s., sa hostalaria (1427, CConsSFlour 38, 41r).
VIII d. (1463, LiveDienne 698, 266r); per la u 3. abondamment, fortement. devon respon-
meytat del fait de la beleta deldit Anthoni, son dre tant solamen per lo capatge sinon que
paire, argent XII d., ma 1/2 (1476, LiveDienne fosson gens ben guasanhans (1380, LEstimeS-
698, 108r); et primo uz per lo fait que fos de Flour, 40r); lasquals deposicios auzidas lidit
Cebelia Paliencha, lor beleta, et primo ung cossols disseront que so fait per losditz Jacme
hostal (…) (ca. 1500, LivePrBredons 2C, Giri et Guy de Ly emsemble lodit Poncet era Ia
77r). ALMC 1610 (pt. 16) et 1612 (pt. 11 et chausa ben sospeytoza (1418, PrivilSFlour II-
31). Syn. bela1. 2-66, 9v); y foront IX home per metre aquela
belsa s. f. u pointe, flche mtallique (pla- espina sus ladita paret et ben charghar de peyra
ce au sommet dune tour) (?). XVIII lbr. de (1428, CConsSFlour 39, 16r); lodist Ar. et sos
ferre bayladas per lui per metre la belsa et per frayres an pres deldit bos sans lisensa, duna
fermar sus en ladita tor (1383, CConsSFlour 4, peyra mosuda que es en bas, venent a una
88v); per far la cros e.la belsa e per cubrir lo sochia de fau ben brenchuda, etc. e ladita plassa
pomel e per VII pessas de fer plat e per sene- an clausa davas lo bas, etc. que non o devia far
pias, per tot XXVIII s. (1389, CConsSFlour 8, (1429, JusticeDienne, 14v); sec si loas (sic)
151r); ont paghat al maistre que fes ladita belsa challandras de lan mial IIII LIX. Pr.mieramen
et lo pomel deldit cluchier apparelhet per sa junier fu brun e dohlz. Item febrier fu clar e
pena et trabailh, per tot XX s. (1397, CConsS- gela be e fey gran ven. Item mars fu clar. Item
Flour 14, 83r); fos payat a Beralt Vialeta, abrial fu brun e freit. Item may fu clar. Item jun
sarralh.r, per dos clavels de ferre mes a la belsa fu clar e freit. Item juliet fu brun e dever lo
dels Lax, per so V d. (1467, CConsSFlour 57, vespre fu clar. Item ausohtz fu char e freit. Item
71r). cf. FEW 23, 135b, flche. setembre fu clar e freit. Item octobre fu clar.
beluja* (belugha) s. f. u foyer fiscal. sur lo Item novembre fu char. Item desembre fu brun
adiornament fait a Clarmont per vezer far la (1459, LRecAuterocheCouzans, 11r). u 4. ef-
recercha de las belughas, si y trametront et fectivement, rellement. es paiat a certan no-
coment sen governaront (1464, DConsSFlour tari per far una reconoyssensa als senhors cos-
1, 36r). Lv beluga; Gdf beluge; ALMC 769. sols laquals tocha ben lo fayt comu, VII s.
ben1 (be) u I. Adv. u 1. de façon ad- (1388, CConsSFlour 7, 66r); Guilliem Chapel-
quate, correctement. lan M CCC LXXVIII, las lo jove, amenat per garent, a depauzat que el
lo pr.meyr jorn del mes de mars, jureron li vec ben gitar plusiors tortas del for (1428,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
ben – bena 151

JusticeDienne, 24v); item ses plaint Guilliem a saber dos draps saurs de la drappadura desta
dAutrac de Johan Pogiol que li a ditas grans vila (…) et ung drap blanc de ladita drappadura
eniurias demandant la restas del rolle que leva- (1444, CConsSFlour 49, 76v); ey baillat a
va de monsenior que el non li devia re e la ben Noseyras per vezitar lo papier de Benna per
paiat (1429, JusticeDienne, 13r); seria bon de far procuration et memorias per tramectre a
trametre gens jusques a dos ou tres personatges Vic dAlzona vezer hont sont devengutz los
devers luy per vezer si y es en persona et quant a bes de Benna, XII d. (1481, CPrêtresCathS-
ben de gens an se (1494, DConsSFlour 18, 8v). Flour 1, 18v). u 2. intrêt, profit (de qn,
u 5. certainement, assurment. qual jour era, dune collectivit). requiriont aqui losditz cos-
non es sovenent, mas ben era pres de la pascha- sols que lor plagues que lasditas claus et s.rral-
da (1429, JusticeDienne, 22v); et adonc dis has fossont pauzadas et en lor nom per lo ben
Antonis que el mentia falsamen, ‹ Be fas tu de la garda et segurtat de lasditas portas (1418,
pegz quan tos hostes tu prendes lo fe de nostre PrivilSFlour II-2-66, 9r); Ia letra clausa de part
prast e mai de nostra escura › (1429, Justice- los cossols et Ia altra de part los cossols dAorl-
Dienne, 27r). u 6. au moins, au minimum. a hac et altra de part son luoctenent en Aorlhac
mudat unnc chayre que fazia bola el cham tochans lo ben et profeyt de la comunitat de
apellat de la Faurgia et del prat apellat del Saint Flour (1420, CConsSFlour 31, 48r); li-
Frayser e la plantat be megia brasada val pratz qual novel conseilhiers ont jurat et promes sur
(1429, JusticeDienne, 26v); a XVIII de juign los sainctz Dieu Euvangelis esser bons et leaulx
foront vengudas las manobras a la peyreira per au roy (sic) nostre sr et a la vila et comunitat, lo
trayre et per portar la peyra et per la gittar de ben et utilitat porchassar et lo mal evitar de
la peyreira ont demoreront ben doas horas tout lor poder, venir als cossolatz et a las
totzjours besonhant et per so que lidita peyreira vegudas et en totz los altres affayres et bezon-
era tota molhada et fanghosa que non se po- has de la vila far et assistir (1490, DConsS-
diont affanar, lor covenc a layssar ladita obra Flour 15/1, 15v); promes et juret de ben et
(1444, CConsSFlour 49, 51r). u II. Emploi lealment servir en lodit office et gardar lo ben,
adj. u bien fait (ici : dun document officiel). prouffit et utilitat de toutz et tant del paure
per lacta de la cort que moss. lo baille ordenet, come (sic) del riche tota favor cessant (1509,
per la eminutar ho gorsar et regorsar per so que DConsSFlour 22, 34r). u 3. action bienveil-
non era pas ben, XII s., VI d. (ca. 1500?, lante. el, segont que dis, amava et amaria la
LDpChapMurat 1, 8v). ALMC 302 (pt. 14), bona viala et habitans de Saint Flor per plusors
975, 1133, 1202, 1263, 1364, 1366 et 1864. repportz que avia auzit dels bes et honors faitz
Voir certas. a monsr lo connestable, son payre, que Dieus
ben2 (be) s. m. u 1. possession, bien ma- absolva, loquals amava de bon cor la viala de
triel. en deutes que devon las gens e personas Saint Flor (1421, CConsSFlour 32, 35r).
que sensegon tant per lor propietatz coma per u 4. situation heureuse, bonheur. en pr[e]jan
lor altres bes (1378, CConsSFlour 1, 9v); loditz Diou e monsr sect (sic) Mathi[e]u et ha Nostre
Thomas coma curadors delsditz hereters dis per Dame (sic) de Vebret et ha senct Peyre de
son sagramen losditz hereters non aver alcus Vebret que me done tout astre de be (fin 15e
bes mobles ni ordilha (1380, LEstimeSFlour, s.?, OraisonVebret). Voir dona2, gen et ome.
4r); per que mossenihors hi volias tost provisi bena s. f. u panier de bât ou hotte de
(sic) quar totz jorns li ben si deminussum portage. per II benas a portar lasditas chande-
(ca. 1430?, PatrimSFlour VIII-11-6); a fayta las, II s., VI d. (1381, CConsSFlour 3, 123v); a
far gatgeyra sur los bens de Peyre Ymbert, sen Dur. Saisset et a sen Timbalt Buial per II
Durant Borrel et Peyre Yvernat per Johan la benas et una pergha agudas de lor per montar
Bordaria (1433, CConsSFlour 43, 36v); ly sen- la madreyra sus en la tor del Teule et la pergha
hor cossol, comma es de bona costuma far per metre en leschaler de la tor del Meg, per so
chascun an, dels bens de la comunitat doneront, III s. (1383, CConsSFlour 4, 90r); a la relicta
partigront et devesigront per amor de Dieu a de Timbalt Bughal per V benas agudas de
vestir los paures plus neccessitos de la vila, so es lhieys per portar metailh et per portar lo char-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
152 benada – ben-tenen

bon, III s., IIII d. (1397, CConsSFlour 14, Flour, per penre la possessio de levesquat per
70v); lodit Vaylet devia far chami entre son lodit monsr, laqual pres pacificament et apres
champ que es estatz de Barsanghas et lo prat baillet Ia bulla als cossols que trametia lo papa
deldit Yvernat en maneyra que bestias chargha- al poble de la cioutat et diocesi de Saint Flor
das an benas y puescho passar qualque temps amonestant et exhortant que aguessont a rece-
que sia (1469, DConsSFlour 5/2, 1r). ALMC bre benignament lodit monsr de Saint Flour en
870 et 874. pastor (1427, CConsSFlour 38, 43v); fos deli-
benada s. f. u contenu dun panier de bât berat per los senhors cossols am plusors delz
ou dune hotte de portage. que mtre Gme Es- senhors juratz que len lor trameses present afin
clavi, de qual auctoritat hom non sap, si per- que aguessont plus benignament tractar et sup-
forset disapte de prendre una benada de peras, portar la vila sus lo fait de lor commission
aquela vendre et despartir a me Pe. Baco, a luy (1439, CConsSFlour 47, 58v).
et donar VI d. al bassi de las armas de purga- benigne, -gna adj. qual. u bienveillant,
tori et retener II s., que sen deu far ? (1473, gnreux (ici : de la grâce accorde par un
DConsSFlour 8, 22r). Voir banastada. personnage puissant). los senhors cossols tra-
benanada s. f. u festivits à loccasion meyront Bernat Fabre arrers a Clarmont ou a
dun dpart (de qn). paget per despensa faita Nonede per portar letras a Johan Saisset et Ia
en lostal del procurayre per sa benanada de- supplicacio a moss. de Berry que li plassa de sa
mandada per lodit procurayre, II s., VI d. benigna gracia a la viala remetre et donar lo
(1420, CConsSFlour 31, 38v); per sa benanada subcidi del passatge dEspanha (1388, CConsS-
en lostal del procurayre quant partic de Poit- Flour 7, 76r); en lasquals supplicacios loditz
tiers, VI s., VIII d. (1422, CConsSFlour 33, Joh. et Anth. diziant la pauretat, miseria, indi-
30r); moss. lalmorns de St. Flor covidet a gensa et guerra en que la viala et habitans sunt
sopar los senhors cossols quar el volia payar et ont estat per lonc temps dont concluziant en
sa benanada (1444, CConsSFlour 49, 44v). Lv effeyt que al rey nostredit senhor plagues de sa
benanansa. Voir anada. benigna gracia donar et remetre per XII ans las
benchat, beichat* (beychat) s. m. u peron aydas que aviant cors en ladita viala (1389,
rocheux (?). mou dal Pe de Tolso e sen monta CConsSFlour 8, 137r).
pel beychat da la Comba Pilgat e sen va lonh I benit, beneit voir pan.
trayt de peyra de las bolas entro e (sic) las benleu*, beleu adv. u peut-être. Guilial-
maygos de Chaorcha Sotrana e sen passa lhi meta, anatz vese Qual es aquel que parla.
via de La Valeta entroy a la Fon de las Bragas e Portat li a mangi Aques (sic) trotz de po He
daqui ensus ensay al benchat de Fon Vart, es no lo sey layse (sic) gis montar Que beleu mi
totz de Chalvinhac (1411?, SgrieChalvignac, conoyseria Et gis men faryen pagiar una emen-
54bis). cf. FEW 21, 16b, benc. da. (ca. 1480?, FarceRiom, 4r). ALMC 1864.
benefici, benifici s. m. u 1. service rendu, benpajan*, benpaian* (benpayan) s. m.
acte gnreux. a Dur. Seguy per la menuda de u gros contribuable (?). ont payat a Johan
sa relacio de la cetassio donada per moss. de la Bordarie (sic), recebedor de layda de
loficial de Borghas sus lo benifici de labsolucio VIIIm cent francz mis sus es prevostatges de
a cautela per los cossols, XVI d. (1391, Saint Flour et Mauriac et sus los benpayans per
CConsSFlour 9, 97r). u 2. benefici de enventa- lo comandament del rey nostre senhor (1439,
ri loc. nom. bnfice dinventaire. lo li hon CConsSFlour 47, 60r/v).
vendut per maneyra de benefici de eventari bensalida s. f. u crmonie et/ou festivits
(ca. 1450?, LDettesPrêtresCathSFlour, 31v). de fin de fonction, de mandat. lo ditmergue de
FEW 1, 324b, beneficium. Paschetas los predecessors cossols doneron et
benesit, beneseit voir pan. payeron lor bensalida als senhors cossols lor
benignamen* (benignament) adv. u de fa- successors et a lor predecessors de laltre an
çon bienveillante. lo XIIIIe jorn de janveyr passat (1391, CConsSFlour 9, 96r).
venc ayssi monsr lo senal de Borbones, frayres ben-tenen s. m. u ayant droit, lgataire.
de monsr Jaques Lop, evesque novel de Saint deu me Guillem Chambos per lAgnes Jabruna

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bentost – barreta 153

C s. coma heretier e ben tenen de ladita Agnes non y pogues passar, IIII s. (1430, CConsS-
(1400, LObitsChaudesAigues, 25r); devo los Flour 41, 40v); ensec si certana misa et des-
heretiers de moss. Dur. Pucsac e de moss. pensa faita et administrada per losditz senhors
Johan Lieutart ho lor bens tenens, IIII ll. cossols en certana altra petita reparation faita
(1400, LObitsChaudesAigues, 26v); devo li he- en las muralhas de ladita vila tant en certana
retier ho los bes tenens de Marguarida Mura- bercha que avia pres la torre de Cassart que
tela per razo de prest, devo per resta III flur. darris lostal de Esteve Quatruelhs, dit Negra-
enaysi coma apar per una letra obliguatoria que to, pres lo chadaffault de Muret (1467,
avem davas nos (1400, LObitsChaudesAigues, CConsSFlour 57, 70v). ALMC 935.
27r); auzir lo pronunciat et ordenansa dels bergantina, bregantina, bregandina s. f.
senhors del cosseilh dAorlhac de so que se u brigandine. es estat payat a Mari Carrier
eront soubsmes al regard deldit cosseilh los per una alna et mech cartier de gris de Montliro
senhors cossols et los heretiers et ben tenens pres de luy per relevar las bregandinas de Johan
de ss. Girauld de Serres de et sur lo debat ques de Ly, franc archier de ladita vila, per so XII s.,
entre lasditas partidas a causa de la montanha VI d. Item plus es estat crompat et payat per
de Chabestras (1437, CConsSFlour 45, 16v); lasditas bregantinas una alna et megha de tela
Guilho et Thonio del Mas, alias del Bos, et lors que costet II s., VI d. Item es estat payat a
autres frayres, ben tenens de feu lor payre Esteve Avinhol, marcier, per una granda pel de
(ca. 1480, LiveNozires, 13r). FEW 13/1, molto preza de luy, adobada en blanc, per
220a, tenere; Lv bens-tenen. lasditas bergantinas, per marchat fait an luy,
bentost adv. u prochainement, bientôt. II s., VI d. Item es estat payat aldit Pe. Boet,
lor portet una letra claussa de part mons. lo marchant, per dos miliers de tacha bregantina,
maneschac fazens mencio que el venria bentost V s., plus per mech cent de rozetas, XII d., per
(1383, CConsSFlour 4, 93r). ALMC 1866. tout VI s. Item plus a Heralh Vible es estat
benvenguda*, bevenguda s. f. u festivits payat per dos milhs de tacha bregantina preza
de bienvenue. quant fos arribatz a Poittiers a de luy per lasditas bregantinas, V s. (1466,
lhostal del procurayre, per sa bevenguda en CConsSFlour 56, 54r); fos donat al Bastars
celeyras et vin, VIII s., IIII d. (1422, CConsS- de Novagleyza per so que portes las bregantinas
Flour 33, 29v). de Anthoni Rollant, franc archier, de Montlisso
bercha s. f. u brêche (dans un mur). ensec en esta vila, per so VII s., VI d. (1466,
si so que costa de bastir et de reparar li bercha CConsSFlour 56, 67v); dels frans archiers, di
del mur que era chazuda novelament tras lostal que hom fassa an lo capitani lo mels que poyra
de Bn. Forner et dAnthoni Privat pauzatz e et que hom fassa relevar las bergantinas que
(sic) Muret (1392, CConsSFlour 10, 29r); si seront necessarias (1469, DConsSFlour 5/1,
enset la despessa faita et administrada per los 36v). Voir tacha.
senhors cossols de Saint Flour per bastir et bergonhos, -a adj. qual. u bourguignon.
desbastir la bercha et mur desus los Fabres las depposicios faitas per alcus prizoniers ber-
del Teule que es en lostal de la Johana, relicta gonhos que eront pres per las gens de mons. lo
de St. Fabre (1398, CConsSFlour 15, 47r); Capdet Bernat dArmanhac (1421, CConsS-
repparatios faitas far per los senhors cossols Flour 32, 53v).
en doas berchas de la muralha, una darrs berreta, barreta s. f. u toque, barrette. als
lostal de s. Ger. de Vernes, laltra darrs et cossols per lor barretas, III fr. (1391, CConsS-
iuxta lo verdier dels monges (1422, CConsS- Flour 9, 81v); es pagat a Jacme Aymeric per
Flour 33, 36v); per adobar lo passador del mur causa de las berretas que a portadas de Paris
sobre la bercha que es dessus lostal de Patac per los cossols, costo III fr. (1392, CConsS-
que en era tombat altre pant del mur, foront Flour 10, 60v); ont paghat los senhors cossols
mes obrers per y metre de traus (1422, per III berretas compradas per me Johan Jove-
CConsSFlour 33, 38r); ont payat a Bertrand home, cossol, a Paris, III lbr., VII s., VI d.
Jolia per II postz novas agudas de luy per (1406, CConsSFlour 23, 48v); ly senhor cossol
claure lintrada de ladita bercha affin que hom non pogront aver lors barretas comma es acos-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
154 besal* – besonha

tumat et en lhuoc de lasditas barretas feyront et las tornelas del mur et metre plusors postz
chapayros partitz de la partidura de las raubas, lay ont faziont besoing, IX s. (1425, CConsS-
so es a saber de nyer et de roge (1444, CConsS- Flour 35, 74v). u si besonh es loc. v. si cela est
Flour 49, 79v). ncessaire, au besoin. fos payat per losditz
besal* (bezal) s. m. u bief (de moulin). Cayrol et Avinhol per la despensa de bocha de
aldit Bertrant per arena que avia amassada al lor et de lor chavals dayssi a la vila de Borghas
bezal del mole del Prat, XXI d. (1406, de IIIIe jours que demoreront sus lo chamin ont
CConsSFlour 23, 35v). ALMC 1725. lasdittas despensas eront molt charas, maior-
besanson* (besansso) s. m. u sorte de ment en Borbones et en Berry, comma se pot
monnaie relle, petit besant (?). per mespert mostrar par (sic) parcelas se besoigns es per lor
de XLV besanssos e de XX cordas de teala (…) regestre, per tot LIX s., VIII d. (1439,
XI ll., XIII s., VI d. (1378, CConsSFlour 1, CConsSFlour 47, 52v). ALMC 1779.
144r). besonha (besonia, bezonha, bessonha) s. f.
besonh (bezonh, besoinh, besoing) s. m. u 1. affaire à traiter, travail à effectuer. apres
u al besonh loc. adv. en cas de ncessit, si que li agront faita la reverensa et el lor ac dit
besoin est. alsquals fos donat per lo vin a lor que, si aviont ren besonhar (sic) devers monsr lo
acoustumat donar chascun an afin que siont dauphin, el faria tant per los cossols et la bona
prestz al besoing, als balestiers seys pichiers viala de Saint Flor en lor besonhas expedir quil
de vin agut de Johan Benezeyt et als archiers en seriont content (1420, CConsSFlour 31,
IIIIe pichiers agutz de Johan Trenchier (1423, 40v); metre en la besonha lo melhor remedi
CConsSFlour 34, 13r); doneront aussi als ba- que poyria (1428, CConsSFlour 39, 38v); lo-
lestiers et archiers de la viala que joguavont a la ditz Avinhols non y podia vaquar a far lasditas
ribeyra per lo vin a lor coustumat donar chascun coppias que era occupatz dautras besonhas per
an afin que siont prestz al besoinh, als bales- lo comun et ly causa era coytada (1444,
tiers I st. et als archiers IIII pichiers (1425, CConsSFlour 49, 43r); lodit jorn fos crompada
CConsSFlour 35, 27r). u aver besonh de loc. de Pe. Daunis, de Monchalm, una charrada de
v. avoir besoin de, ncessiter (qch). hom disia postz per las bezonhas del comu liqual coustet
que la tor avia besonh de garda de nueytz VII s., VI d. (1467, CConsSFlour 57, 53r).
(1418, CConsSFlour 30, 49v); el a visitadas u metre en besonha loc. v. utiliser (ici : des
las muralhas et y a plusors faultas lasquals lments en bois) dans une construction. ma-
ont grant bezonh de reparation, si hom las nobras mesas en la mayson de cossolat a abatre
deu repparar ou si hom deu procedir a la lo cobertis de una de las maysos que era molt
bastenda dels Lax (1469, DConsSFlour 5/1, perilhosa et las fustas se perdiont del tot et a
29v). u esser besonh loc. v. être ncessaire, pessar las fustas vielhas que eront puridas et
falloir. aqui meteys fos trames a Brieude per inutiels a mettre en besonha et a destrenger
querre de salpetra et altras causas a far poldra lasditas fustas et la peyra que era en la court
per los canos et de terbentina per far artifficis a de laditta mayson (1439, CConsSFlour 47,
botar fuec si era besonhs de anar assaltar lodit 47v). u 2. chose (plus ou moins indtermine)
luec de Salhens (1381, CConsSFlour 3, 106r); dont on a besoin. ensec sy la despensa de la
loditz Pe. Polos avia uffert als senhors cossols maiso coma fromatgis, bures ho altras besonias
de las [lettras] baillar al comun per deffendre et de la maiso (1491, CBredons, 16r). u 3. faire
amparar lodit hostal quant besoing sera, me- besonha loc. v. être ncessaire (de qch). per Ia
ghassant una somma quel demandava (1438, torcha pezant III lb. presa per P. Barres, capi-
CConsSFlour 46, 58r). u faire besonh loc. v. tani, per ubrir las portas de nueyt coras que
être ncessaire (de qch). aldit P. que leviem a fassa besonha, a VI de setembre, VIII s. (1388,
Orlhac a XXV de mars per reportar alcunas CConsSFlour 7, 71r). u 4. Au pl. ennuis, dif-
letras que lay aviam que faziant bezonh de part ficults. plasse vos assaber que ieu ey pro
de say, per son trebalh monta XII s. (1378, agudes (sic) de las bessonhas despueys que
CConsSFlour 1, 120v); a Briant per dos jornals vengras tener la cort a la Escura car madame
a resegre la torre del Teule ont mes VIxx teules (sic) del Cofforc ses perforsade (sic) de la tener

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
besonhar – bestia 155

despueys davant ma porte (sic) et de so que ieu sans ressources. donar del pan de la almorna
soffreguy de la vos layssar tener me feron als frayres predicadors, a lespital, a la reclusa
prissoni al Cofforc (ca. 1490?, LettreChaudes- et plusors altres besonhos de la viala (1424,
Aigues). ALMC 927 et 1846. CConsSFlour 27, 32r/v).
besonhar (bezonhar, besoignar) u I. u A. bestia s. f. u 1. bête, principalement de
V. tr. dir. u 1. travailler à, soccuper de (une trait ou monture. las bestias non ausavont
affaire). lor dis oltra quel sen anava lende- passar la vila per anar querir chals ni arena
man matdi per besonhar alcunas causas per son per doubte de las gens darmas de Johan dAp-
maistre monsr de Pardiac et revenria sopar a chier que eront entor la vila (1444, CConsS-
quo de Parroto Cocharic (1429, CConsSFlour Flour 49, 67r); Valles e Taullz, an VIII bestias,
40, 25v/26r); et apres aneront ensemble a Colti- de vin claret de Nesiers, XLVI set. (1458,
nas ont ilhs besoigneront so que lay aviont a LRecAuterocheCouzans, 38v); per ma bestia,
faire (1462, CConsSFlour 55, 64r). u 2. trai- per aribar la renda, avena II sestiers (1509,
ter, ngocier (qch). apres que li agront faita la LDpLavaurs 2, 5r). u bestia de bast loc.
reverensa et el lor ac dit que, si aviont ren nom. animal de bât. si ensec la despessa faita
besonhar (sic) devers monsr lo dauphin, el faria per las boadas dels beus et bestias de bast per
tant per los cossols et la bona viala de Saint portar ladita peyra dels Maynials (1405,
Flor en lor besonhas expedir quil en seriont CConsSFlour 22, 58r); ont payat a Malcap,
content (1420, CConsSFlour 31, 40v); si hom cotalt, que sen retornava de Saint Flor a Ma-
non pot res bezonhar an luy, que hom trameta rueghol am cinq bestias de bast per portar de
devers lo rey (1469, DConsSFlour 5/1, 9r). u B. pan aldit seti, XX s. (1420, CConsSFlour 31,
V. tr. indir. u besonhar a travailler à (qch). a 24v). u bestia de chamin loc. nom. bête de
quatre del mes de may foront crompadas doas somme (?). de Timbalt Bughal ont pres losditz
siveyras et dos embalas et aussi doas palas per Engles de vin durant lodit temps et per IIIIe
commensar a besonhar a ladita obra et reppa- bestias de chami que sunt estadas mortas, per
ration, per so III s., XI d. (1466, CConsSFlour tot CX fr. (ca. 1390, HonorSFlour IV-6-7, 6v).
56, 58r). u besonhar de soccuper de (une u 2. tête de btail. Hugonos Charbonels a
tâche). moss. lo jutge Bonald di que moss. lo depauzat que el i vec V bestias de Hugono
cossol segond y ane si es possible ou Cathalani Quosta et dAymar per una vegada (1428, Jus-
que a qualque pauc de cognussensa a Paris et ticeDienne, 2v). u bestia bona loc. nom. bo-
que besonhont ensemble de so dessus (1508, vin. Antoni Maurii a depauzat que el i vec eldit
DConsSFlour 22, 22r). u II. V. intr. u travail- champ, per una vegiada, III bestias bonas de
ler. los senhors cossols aviant a bezonhar an me Hugono Pogiol, alias Quosta (1428, Justice-
Peire Mercer per las bezonhas del comu (1389, Dienne, 2r); Hugonos Pogiols, alias Quosta, a
CConsSFlour 8, 68r); a XVIII de juign foront depauzat que de Antoni Mauri a vigut III
vengudas las manobras a la peyreira per trayre bestias bohinas (1428, JusticeDienne, 2v).
et per portar la peyra et per la gittar de la u bestia derbatge loc. nom. tête de btail à
peyreira ont demoreront ben doas horas totz- lestive. lodit an avia mon vachier a (sic) Lieu-
jours besonhant et per so que lidita peyreira era ran de mon bestial XVII bestias derbagie
tota molhada et fanghosa que non se podiont (1520, LiveChambeuil, 82v); memoria sia de
affanar, lor covenc a layssar ladita obra (1444, las vachias que mon vachier avia lodit an a (sic)
CConsSFlour 49, 51r). Lieuran. Et primo de Fabreguas, V bestias
besonhos1, -a (besonhoza) adj. qual. derbagie et quatre z. de ma et monta tout
u trs pauvre, indigent (de qn). per la Esteta lerbagie a V s., IIII d. per bestia, argien
que es besonhoza, II s., II d. (1381, CConsS- XXVIII s., IIII d., et la ma, argien XXVIII
Flour 3, 27v); en foront donadas may a Johanet s., I d., paya per la ma XXVIII s. Fransses
de Berghac, paure enfant besonhos, que fos Pouderes (sic) quatre bestias derbagie et tres z.
oblidat de a luy en donar, III alnas 1/2a de de ma, monta ler[ba]gie argien XXII s., VIII
saur (1428, CConsSFlour 39, 28v). d., et la ma, argien XXI s., X d. (…) (1520,
besonhos2 s. m. u personne trs pauvre, LiveChambeuil, 83r). u bestia lanuda loc.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
156 bestial – biure*

nom. mouton. lodit Peyre Rastolh te a chabal m.rqua covenc a composir am lor (1381,
del collegi XVII bestias lanudas per lo pres de CConsSFlour 3, 51v). ALMC 395. Voir chap.
IIII flor., IIII s., VII d. (1414, LObitsChau- beu voir bou.
desAigues, 45v). ALMC 396 et cf. 485. beure1 u A. V. tr. u boire (une boisson).
bestial s. m. u btail. aldit Astorc per I 1/2 picher de vin et (…) una micha que bec et
jornal per bastir la paret de la mureta que es manghet quant partic per anar aldit seti (1383,
a la intrada de la porta dels Lax per so que lo CConsSFlour 4, 69v); a luy per vin que es
bestials lay intrava, III s. (1417, CConsSFlour estatz begutz per la veguda de Gualhardet
29, 28v); fos payat ad Astorc Peschau, fuster et Saysset, XX d., a lobrador, XX d. (1410,
masso, per sa pena et trebailh de mudar, am CConsSFlour 26, 48v). u B. V. tr. absol.
plusors altres que li aiuderont, lo grant bachas u consommer une boisson, boire. faita la
de fusta del portal de Muret que fos mudatz veguda los senhors cossols begront en cossolat
plus alt, pres daqui ont sailh laygua al pe de la amb plusors senhors juratz de cossolat (1418,
grant bassa mureta deldit portal et apparelhar CConsSFlour 30, 22r); per II cartas de vin per
de peyra lo condut per far venir laygua dins luy administradas per beure los senhors cossols
lodit bachas per abeurar lo bestial de la viala, X (…) II s., IIII d. (1438, CConsSFlour 46, 68v):
s. (1422, CConsSFlour 33, 39r/v); a depausat lodit jour foront vesitadas las faultas de la
que el non hi vec jamay arada car tot era muralha dedins et defors per los senhors cossols
enboschat, mas que el a vigut que totjour lidit et dautres senhors de cossolat apelatz am lor
da Quolongias apaysiant an lor bestial sans plusors dels massons et fustis de la vila, ex-
contradision de nengu (1429, JusticeDienne, pertz en tal cas et apres ladita visitacion ly
14r); en fe per lo bestial de La Vaur, de nostra senhor cossol sen aneront beure amb los sen-
part, XI s. a Salins (1509, LDpLavaurs 2, 1v). hors juratz de cossolat que eront estat a ladita
u bestial bon loc. nom. bovin. a II de may al visitacion a lhostal de s. Johan Benesit, cossol
Bort de Salhens per portar letras a Salhens per (1444, CConsSFlour 49, 45v); fos donat ha
la merqua del rossi que demandava Barreta, per beure ha Blau et ha son filh quant los logen
loqual avia merquat et pres X homes et plusor et per so II s. (ca. 1500?, LDpChapMurat 1,
bestial, tant de chavali et boÿ coma de menut, 2v). ALMC 1348, 1350 et 1351.
alqual fo donat X d. (1383, CConsSFlour 4, beure2, bieure, biure* (bioure) s. m.
21r); per restas que devia a mos predecessours u 1. consommation de boisson. per lo beure
per bestial boÿ que luy aviont vendut, VII s., VI dels senhors cossols contont per la intrada a
d. (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 3r). u bestial chascun de lour dos meug de vin que valont,
chavalin loc. nom. quid. a II de may al Bort contant XVIII s. per meug, V franx, VIII s.
de Salhens per portar letras a Salhens per la (1389, CConsSFlour 8, 146r); Johan Aymeric
merqua del rossi que demandava Barreta, per per XXIIII muegz de vin, debatut lo beure de
loqual avia merquat et pres X homes et plusor son frayre lo prior de Saint Michel, val. XXIIII
bestial, tant de chavali et boÿ coma de menut, l. (1427, CConsSFlour 38, 22r); faitta alsditz
alqual fo donat X d. (1383, CConsSFlour 4, tavarnis rasonablament la deduction et rebat
21r). u bestial gros loc. nom. gros btail. del vin que podont aver despendut per lor beure
loquals Berreta pres o fes penre Ribeyra, An- et aussi per adolhar lor vayssels et per la dragha
thoni Blanc et granda quantitat de bestial gros ou bouldra del vin comma es acostumat (1444,
et menut de plusors gens a causa de ladita CConsSFlour 49, 32v); aven mes quant feguen
merqua (1383, CConsSFlour 4, 107r). u bes- lattestam[en] de la Marios, donen a Jaque
tial lanut loc. nom. moutons. loquals bestials Yvarnat per son bioure, XV d. (1494, CPrêtres-
lanutz valia comunalment (…) la summa de CathSFlour 2, 3r). u 2. repas. ad Anthoni del
(…) (1386, HonorSFlour IV-6-10). u bestial Prat per tres beures faytz a son hostal am los s.
menut loc. nom. petit btail. coma alqun juratz del cossolat, per so monta ladita despessa
Tochi, estant lodit paty, aguesson pres alqun oltra los gatges e deffautz paiatz per los s.
bestial menut delsdits Engles a Salhens per juratz del cossolat, XXVIII s., VI d. (1403,
loqual ylh avian m.rquat la viala et per ladita CConsSFlour 20, 70v); per charn lodit jorn

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
beusson* – blanc 157

guastada per lo beure de matdi coma apres local bestial te P. Bonetz, de Hohyeytz, al pres
dinar, XI s., IIII d. (1410, CConsSFlour 26, de V flur., V s. (1411, LObitsChaudesAigues,
25r); la despensa faita lodit jour de lAscension 53v). ALMC 400.
apres dinar quant fos donatz lo pas de la bioure voir beure2.
charitat et tornadas las baneyras al beure que bisa (biza) s. f. u nord. se cofronta (…)
doneront ly senhor cossol en lostal de ss. Pe. am lo affar dal Pomier davas la biza (1423–
Cocharic, cossol, a els et als senhors juratz et 1586?, TerrPradines 2, 25r); cy confronto de-
servitors de cossolat (1437, CConsSFlour 45, vers la bisa an lodit chamy per loqual hon va de
18r); lo vin gastat aqui eldit bieure ou al chas- Ruynes (sic) audit Valhergues et devers lo so-
forn a celz que y demoravont per reculhir et ledre an ung prat de Hugo Durand, de Termen-
gardar lo pan (1437, CConsSFlour 45, 18r); fos gros, et devers lo medi an lodit champ de Pie.
despendut eldit beure tant en vin, anchas de Bonet et devers la traversa an ung champ de
chabrit, charn de vedel, beuf salat, fromatge, Jolha Bonet, del Chassanh (ca. 1450?, LivePr-
autras charns et en autras causas comma per Mentires, 1v). ALMC 19.
coyre la charn (…) cinquanta tres solz (1444, bissext s. m. u bissexte. [las messas] fo-
CConsSFlour 49, 47v); per lo beure, lo matdi, ront comensadas a dire lendeman que foront
II s. (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 3r). elegitz en cossolz que fos lo dimars a VII
ALMC 526. dabriel lan IIIIc XXXIX (…) et feniront lo
beusson* (beusso) s. f. u qualit gustative dilhus a XXVIII de mars lan mil IIIIc XLta que
(dune boisson) (?). lo dissapte darrier jour sont per tot IIIc cinquanta sept jours comptant
doctoubre venc ayssi mossenhor levesque de lo jour del bissext (1440, CConsSFlour 48,
Poittiers alqual ly senhor cossol, afin que 77r).
aguessa la vila et habitans per recomandatz et bistor s. f. u tourelle dangle, poivrire.
quar era officis reals, trameyront las grans ont paghat los senhors cossols a Danto, lo
simaysas de cossolat plenas de bon vin roge bastidor dAnglars, per XI jornals que a vacat
dAuvergne agut de ss. Pe. Jouvenros per loqual a bastir ladita mureta e bistor, valont comptant
vin ont payat IIII s., et per so que lo trobet bon per jornal III s., VI d., XXXVIII s., VI d.
et de bona beusso en trames querir deldit vin (1403, CConsSFlour 20, 64r); obrers per far
tant quant say demoret VIII pichiers que valont lo pont per montar a la mureta sus la pr.meyra
VIII s. (1440, CConsSFlour 48, 64v). Ø FEW bistor (1404, CConsSFlour 21, 30v). Lv bestor.
1, 351a et b, bibitio. blafart*, blasfart (blaffart) s. m. u sorte de
bieure s. m. voir beure2. monnaie relle. ont recebut de P. Juery, porta-
bilheta s. f. u 1. note crite. losditz dos dor del pan benezeyt, de la almorna acostuma-
moltos e mieg lur promete pagar a lur voluntat da demandar en la gleisa per los paures vestir
et en fe de las causas dessus dictas la present en lor an, en moneda de blaffartz, LXXVIII l.,
bilheta ey scripta et senhada de ma propria ma VIII s., IIII d., en guotis, XI s., III d., V nodas,
(1455, LObitsChaudesAigues, 71v). u 2. tic- Ia dobla am lo pointet, 1/2 blanc, de bona
ket de distribution de denres. far la sercha moneda en doblas, IX val. VII s., VI d., en
del blat per la viela et faubours per en subvenir doblos bos, X s., sept doblos velhs, I liart, I
als indigens et far las bilhetas per liourar lo blat denier (1423, CConsSFlour 34, 1v); payeront
a celx que naviont mestier (1433, CConsS- encontenent las IIIc l. en blasfartz (1423,
Flour 43, 37v). CConsSFlour 34, 2v); se dizia que lo recebe-
bilhon s. m. u metre a bilhon loc. v. mettre dors per aventura non penria ges en moneda de
en morceaux (ici : une pice de monnaie d- blasfartz la finanssa del segont terme (1423,
montise). lo rey nostre senhor a fayt estatut CConsSFlour 34, 36r).
et ordenansa tochant las monedas et en maney- blanc1 (blant), -cha adj. qual. u 1. de cou-
ra que totas monedas siont abatudas et messas leur blanche (dun matriau naturel ou artifi-
a bilhon (1494, DConsSFlour 17, 30r). ciel, du pelage dun animal, dun tissu). item
bima s. f. u jeune vache. nos donet loditz per cera blancha e vermelha per saylar, IIII s.,
moss. Dur. Ia vacha am son vedel am Ia bima, VI d. Item per cordos e per chabilheyras, XVI

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
158 blanc – blanc

d. (1379, CConsSFlour 2, 10v); ont paghat los qubel gran, IX sestiers. Item a lautre, VIII
senhors cossols al Picart per X jornals que a sestiers. Item al petit, VII sestiers e V cartas
demorat a rompre e apparelhar la rocha del (1460, LRecAuterocheCouzans, 13v). u 3. en
portal de las Rochas e la rocha blancha del argent (dune monnaie). fos baillat a Jehan
chami de la Plancheta (…) XLIII s., IIII d. (sic) Maynard, recebedor, en deduccio de las
(1402, CConsSFlour 19, 57r); per XXIIII alnas IIIIxx l. que li eront degudas, en moneda blan-
de tela aguda deldit Johan Rotgier per losditz cha XXXV l., XVII s., VI d., plus li foront
jaques far, a VI s. la alna val. VII l., IIII s. (…) baillatz cinq escutz de miza que avia coustat
Item per XXV ll. de estopas agudas et mezas chascun XL s. que sont X l. (1428, CConsS-
elsditz jaques, XXXI s., III d. Item ont payat a Flour 39, 32v). ALMC 488, 490 et 500.
P. Penchenat per fial per cozer losditz jaques, blanc2 s. m. u 1. tissu blanc. los senhors
XXVI s., VIII d. Item per 1/2 alna de roge per cossols ont vestit Geralt Belart (…), alqual ont
far las letras de la divisa, XX s. Item per 1/2a faita gonela et chalsas de blanc, argualt de saur
alna, 1/2 cart. de blanc per far las letras de la et chapayro, et paghadas las fayturas deldit
divisa et las cros blanchas els jaques, XXXVI s. draps a Johan Chavaribeyra, per tot XXXIX
(1421, CConsSFlour 32, 25r); Antoni de Chas- s., IX d. (1401, CConsSFlour 18, 31r); per Ia
tanat, una egua blancha preyn per IX scut velhs alna blanc de Narbona al reclus per far chalsas,
e may un molto (1430, LBauxAuterocheCou- XII s. (1415, CConsSFlour 28, 20r); ont payat
zans 1, 8v); una egua de pel blant anb un boret a ss. Anthoni Yvern, cossol, per I saur et I blanc
mascli per VI realhs (1435, LBauxAuteroche- de la moyson de Saint Flor per donar als paures
Couzans 1, 10v); a bailada madona huna vacha vestir coma es de bona costuma, XX moltos,
prens de peal blanc e huna boreta a chabal a plus a Johan Benezit per I sarrasin agut de luy
Jame da la Bolia e son fraire per lo pres de tres per ladita almorna, VIII moltos (1433,
escutz e X s. e estada de vinial, lo XXVII jorn CConsSFlour 43, 37r); Ia alna et 1/2 qrt. de
de octobre, lan M IIII LXIIII (1464, LRec- blanc de Mende per far chalsas al reclus (1444,
AuterocheCouzans, 11v). u en blanc loc. adv. CConsSFlour 49, 78r). u blanc de sarrasin loc.
(arrang, prpar) de façon à prsenter une nom. tissu blanc cass (?). dos draps de blanc
couleur blanche. es estat payat a Mari Carrier de sarrazi (1399, CConsSFlour 16, 28v).
per una alna et mech cartier de gris de Montliro u 2. document judiciaire sur lequel des par-
pres de luy per relevar las bregandinas de Johan ties sont laisses provisoirement en blanc. ont
de Ly, franc archier de ladita vila, per so XII s., payat aldit Avinhol per parghemim (sic) per far
VI d. Item plus es estat crompat et payat per blancz et procurations per tramettre en court,
lasditas bregantinas una alna et megha de tela per so II s., VI d. (1433, CConsSFlour 43,
que costet II s., VI d. Item es estat payat a 31v). u 3. sorte de monnaie relle. alqual fos
Esteve Avinhol, marcier, per una granda pel de payat per sa pena, trebailh et despensa et per
molto preza de luy, adobada en blanc, per seys blanx que li osteront las gens darmas, X s.
lasditas bergantinas, per marchat fait an luy, (1420, CConsSFlour 31, 36r); en laqual coppia
II s., VI d. Item es estat payat aldit Pe. Boet, ha XVIII folhetz, comptant a luy I petit blanc
marchant, per dos miliers de tacha bregantina, per chascun folhet monta VII s., VI d. (1440,
V s., plus per mech cent de rozetas, XII d., per CConsSFlour 48, 77r); autres VI blancz que
tout VI s. Item plus a Heralh Vible es estat donet al clerc de mossenhor lo chancellier afin
payat per dos milhs de tacha bregantina preza que ly fegues avansar al sagel lasditas lettras
de luy per lasditas bregantinas, V s. (1466, (1444, CConsSFlour 49, 75v). u blanc de rei
CConsSFlour 56, 54r). u 2. blanc (du vin). loc. nom. sorte de monnaie relle, blanc du
alsquals baillious los senhors cossols tramey- roi. per so quar non avia mes moneda costeront
ront las grans simarras de cossolat plenas de losditz LX franx LX blanx de rey que valont
vis, la una de vin dAuvergne et I pichier mus- XXV s. (1388, CConsSFlour 7, 82r).
catel (…), laltra de vin blanc de Vivares (1427, u 4. blanc de polha loc. nom. lait de poule.
CConsSFlour 38, 43r); se si lo vin blanc del ensec si la despessa faita et administrada per
celier de bas, lan M IIII LX. Pr.mieramen al far penger las armas del rey nostre senhor et de

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
blancha – blat 159

la viala al cossolat et per far la esmage del que fo blassatz davant Alueyza, V s., IIII d.
crosefix. Prumeyrament es paghat a P. Aymeric (1387, CConsSFlour 6, 111v); ont payat a
per Ia ll., IIII onsas ocra, III s., IX d. Item per Johan Anequi, barbier, per la cura per luy fayta
II ll. quart mina, IX s. Item per IIII onsas a I page de las gens darmas blassat en la testa
dendi bagadel, VIII s. Item per Ia onsa 1/2 de nueyt per alcun del guayt darrers lostal de
vermelho, II s. Item per XII ll. doli de notz, Anthoni Boscho, que en fos en perilh de mort et
VIII s. Item per Ia ll., X onsas blanc de polha, covenc payar ladita cura per evitar merqua que
V s., III d. Item per Ia onsa coparos, VIII d. voliont far sur so lasditas gens darmas (…) II l.
Item per V ll. de cola, X s. Item per CVIII (1420, CConsSFlour 31, 51v). Syn. plajar.
pessas daur partit, III franx, XII s. Item per blat (bliat) s. m. u 1. crale. lo pr.meir
IIII onsas de verdet, III s., IIII d. Item per I ditmergue daost forom essems ly cossol am
carto de chals, VII d. Item per II onsas daur- alcus pages de la parrocha per acordar que si
pument, II s., VIII d. (1395, CConsSFlour 12, levaria per sestairada de blatz e per persona e
39r/v). per chap de bestial (1378, CConsSFlour 1,
blancha s. f. u sorte de monnaie relle. IX 143v); per V lb. e XXXV st. de blatz, tan segel
blanchas que lhi foront toltas per los Engles coma avena, e XX gallinas e boadas an justicia
(1379, CConsSFlour 2, 17v); las somas avant que pren el mas dAssac el mandamen de Pey-
ditas (…) en que avia alqus gros del papa et de rafort per que dona II vicarias, chascuna de
ludovicus cortz que foron pres delsditz collec- XXX s. e IIII st. segel, per lasquals fo desdut
tors per II s. la pessa et non si meyro mas per LX s., VIII st. de ladita renda, respont per lo
XX d. la pessa et alqunas blanchas falssas rest a moble per IIcc lb. (1380, LEstimeSFlour,
(1381, CConsSFlour 3, 83r); a chascun delsditz 45r); IIIIe sestiers de blat, III de segel que
[III] hommes una blancha, monta XV d. (1383, valont XIIII moltos I qr., I st. de froment que
CConsSFlour 4, 65r); lodit jorn fos creydada la val V moltos I qr. (1433, CConsSFlour 43,
moneda et debatuda tota dobla de X d. que fos 24v); ensec se lo blat que hieu ay resaubut per
creydada a valer V d. solament et la blancha de la despensa (1491, CBredons, 8r). u blat de
V d. a III d. (1426–1427, CConsSFlour 37, segle loc. nom. seigle. ont recebut de Johan
90r). Merchant per lo ces del champ de Barres lo-
blanchir v. tr. absol. u blanchir les tissus. quals es et apparten mantenent a la comunitat
li talatier font requesta que li merchant estran- de Saint Flour per los eschanges faitz deldit
ghe non blanchischont als moles (1464, champ amb lostal de cossolat ques a present
DConsSFlour 1, 31r). deldit Barres, so es a saber III cartas de blat de
blanquet s. m. u tissu blanc, blanchet. es segle (1439, CConsSFlour 47, 27r). u blat de
paghat aldit Jacme Aymeric per IIII alnas de sejal loc. nom. seigle. ont paghat los senhors
blanquet a XII s. lalna e per 1/2a alna e meg cossols a la sirventa de la reclusa per sa meysso
carter de mesclat a X s. lalna per fayre cha- de lan present per IIII st. de blat de seghal (…)
payro e gonela a la reclusa, monta tot III fr. XX s. (1401, CConsSFlour 18, 39v); ont payat
(1392, CConsSFlour 10, 60r); per II alnas 1/2 a Johan Perpezat, alias Taboret, vaillet del
de blanquet, X s., et per III alnas de saur, XII s. cossolat, per dos sestiers de blat de seghal per
(1394, CConsSFlour 11, 66v); I blanquet et I sa meysson de lan dels senhors cossols per sa
saur donatz per los paures vestir (1430, pena et trebailh de servir tot lan lo cossolat, II
CConsSFlour 41, 39r); es estat payat a Johan l. (1420, CConsSFlour 31, 51r); aldit Bonuol,
de lOrt, teyssier, per cinq quartis de blanquet bada, per una emina de blat de segel que ly es
pres de luy lodit jorn per far chalsas aldit reclus, estada baillada per ss. Pe. de Riom, cossol, en
per so IIII s., X d. (1468, CConsSFlour 58, deduction de son blat que hom ly dona, per
47v). loqual blat ont payat III moltos (1434,
blassar v. tr. u blesser (qn). VIII s. per CConsSFlour 44, 21r). u blat negre loc.
metghar son vailet blassat per lor (1384, nom. sarrasin, bl noir. sest.r blat negre, X
CConsSFlour 5, 102r); per don fayt per los s. (1505, LLumSalers, 3r). u 2. [Par mton.]
cossols a Pons Alegre a causa de sa malautia champ de crale. per don fait als enboscha-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
160 blau – boatgi*

dors a donar a lor a beure I matti que los la lenia (1491, CBredons, 7r). u faire boada
cossols lor feiron desenboschar los blats, XIIII loc. v. effectuer une corve avec des animaux
d. (1391, CConsSFlour 9, 39r); a faita viguda de trait, un charroi. per pan, vin, charn ad
Guilliem Collomp, loctenent de maistre Johan aquels que fasiant boadas tot lo jorn am lor
Bruenchio, bayle da Diana, dum datnatgii dun beus et per cels que lor aiudavont a charghar a
bliat asiis hen I chamap (sic) que es de Johan la pireyra o descharghar a la porta (…) (1406,
Pogiol (1428, JusticeDienne, 2r). u 3. bl ou CConsSFlour 23, 31r); a XI de juign fos donat
seigle. que doresenavant non aguessont a crom- a X boyers que feyront bohada a portar ayssi de
par blat ni sivada a las portas de la vila ni en la peyra de Liousargues per far los volsors de la
nenguna autra part desay los Oradors jusquas porta del bolouart dez Lacz (…) VIII s., IIII d.
que loditz blatz fossa vengutz ou portatz a la (1444, CConsSFlour 49, 48v). u 2. corve
plassa del chalforn (1444, CConsSFlour 49, manuelle. lodit jorn feyront far per bohada
69r). ALMC 963, 964 et 968. leschalier et feyront estatghar per bastir
blau, -ava adj. qual. u bleu (ici : dun (1425, CConsSFlour 35, 43r). u 3. charroi
tissu). per tela blava per far los penoncels et danimaux de trait organis par corve collec-
per penger pauzans per lodit Chapola per la tive. lo dissapte a XIIIIe deldit mes que fos la
causa que dessus, I s., III d. (1384, CConsS- festa de Sancta [dessin dune croix] de septem-
Flour 5, 42v). Syn. bleu. bre hac a la peyreira granda bohada de buous
bleu, -eva adj. qual. u bleu (ici : dun per portar peyra (1444, CConsSFlour 49, 66v).
ruban de tissu). lodit jor et (sic pour en) riban u 4. matriau faisant lobjet dune corve,
bleu per far doas centuras a masditas domay- dun charroi collectif. lodit jorn devers lo
selas, V s., IIII d. (1509, LDpLavaurs 2, 2v). tard, apres que fos charghada tota la bohada,
ALMC 1. Syn. blau. a Daurat, Froment, Symon et Remena, per so
blocar* (bloquar) v. tr. absol. u harnacher que tot lo jorn aviont aiudat a charghar los
(un cheval) (?). despenderont loditz cossols et charres, per lor despens en pan et vin, III s.,
loditz vaylletz am lor chavals per despensa de VI d. (1424, CConsSFlour 27, 45r). u 5. per-
bocha ou per farrar et bloquar, per losditz sonnes et animaux de trait astreints à une
XVIII jours, XI moltos (1437, CConsSFlour corve. V pichers de vi a luy donatz diversas
45, 25r). Ø FEW 1, 591a, buccula. ves ayssi quant venia am la boada (1381,
bluca* (bluqua) (pour bloca ?) s. f. u bou- CConsSFlour 3, 96v); a St. Baille, sona, per
cle de harnachement. ont payat a St. Sauret, anar per las charreyras mandar la boada per
celier, per una regua ou per alcunas bluquas curar la plassa dels cayres, VI d. (1397,
mesas a la cropeyra del rossy de la charreta, CConsSFlour 14, 38r). u 6. journe de corve
XX d. (1444, CConsSFlour 49, 46r). ALMC (due à un seigneur). X s. e II sesters de blatz,
1388. Ia galhina e Ia boada que pren en la pagezia que
boada (bohada) s. f. u 1. corve utilisant ten Anthoni Bancz (1380, LEstimeSFlour, 45r);
des animaux de trait, charroi collectif. lo V boadas, doas destiou et III de yvern (1426?,
XXXe jorn deldit mes lodit Guill. retornet LiveMoissac, 9r); quart de boada a mars. Item
part de lay per far donar a manghar als homes plus quart de boada a loust. Item plus quart de
que aviont faita la bohada de portar la fusta al chargha a Nadal (1472, LiveDienne 698, 60v);
pont (1418, CConsSFlour 30, 42v); lo dimecres deu pagar lodit Johan per sa part de las boadas
que fos la festa de la decollacion de saint Johan et de la cera et de la polha per lo fait de son
Bbta. fos faita una granda bohada de boyers a paire, la boada daoust et Pe. et sieu botz lo rest
portar la peyra de la peyreira ont hac XXXV de las boadas, polha et cera (1474, Live-
pareilhs de buous (1437, CConsSFlour 45, Dienne 698, 225v). ALMC 837.
31r); si hom deu donar LX s. de portar las boatge*, boatgi* (boage, bohagi) s. m.
fustas crompadas per lo pont de Rueyra ou u impôt sur les bœufs ou vaches de labour,
las far portar per boadas (1485, DConsSFlour bouage. sessi lo boage de lan mial IIII LVIII.
12/1, 15r); coseguem lo XXVI jorn deldit mes Pr.mieramen lo faure de Vebret, hun set. (…)
una fornada de pa, del nostre ho de la boada de (1458, LRecAuterocheCouzans, 7v); enset sen

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bocassin* – bochal 161

so que hey pres dels deymes et bohagis de la vin el en trames querir tant quant say demoret
parrocha de Jaleyrat de lan mial Vc XXXIX jusquas a XII cartas enclus lodit vin de las
(1539, LiveCureJaleyrac, 22r). Lv bovatge. simaysas (1437, CConsSFlour 45, 24v).
bocassin* (boquassi) s. m. u sorte de tissu u 3. consommation alimentaire (de qn). IIII
de coton, boucassin. per far lestendart, lo botas de cuer que lay demoreron am lasquals
peno de la trompeta et altres petitz penos per era portatz lo vis per la bocha de moss. de Berry
los glavis dels companhos de la viala que anero et de moss. lo constable (1381, CConsSFlour
eldit setghe, per VI alnas et 1/2 de boquassis 3, 98r); monta la despessa per lor faita de bocha
blanx et ners, tant de lun coma de laltre a VI ou per lors chavals ou per ferrar losditz chavals,
s. la alna, XXXIX s. (1381, CConsSFlour 3, per tot IX fr., VIII s., X d. (1396, CConsS-
91r). Flour 13, 86v); fos payat a Gobel, Pe. Broha et
bocha (bochia) s. f. u 1. bouche (partie du Gerald Rochon per lor pena et trebailh et des-
corps humain). dels bochiers que enflo la pensa de bocha a lor administrada apres que
charn an la bocha (1505, DConsSFlour 21, agront aiudat a descharghar ladita chals et
22r). u de bocha loc. adv. oralement. per pueys la mesurar, per so X s. (1434, CConsS-
ordenar et escriure altras razos lasquals pre- Flour 44, 21v); elqual viatge demoret am lodit
pauzet de bocha que los Engles et lors deman- Parro per VIII jours et despenderont de bocha
das fos ordenat que si bayles per escrit dont fes am lor chavals per losditz VIII jours, IIII mol-
lasditas razos que duravont III feulhs de paper, tos 1/2 (1437, CConsSFlour 45, 23v).
per so lhi es paiat X s. (1389, CConsSFlour 8, u 4. orifice, ouverture (de qch). per chavar
129v). u faire bona bocha a loc. v. faire pa- et alarghar las bochas de las fustas delsditz
tienter (qn) par de bonnes paroles (?). que canos, per far las chavilhas et malhetz per
hom fassa bona bocha als commessaris (1469, losditz canos, per far II mantels de chabros et
DConsSFlour 5/1, 28v); que hom laysse las de postz per cubrir et pavezar sels que governa-
despensas de las gens darmas jusquas a la fin riont el setghe losditz canos, per far II quayssas
de lan en fazent so pendent bona bocha als plus a tener lartelharia et per far II eschelas doblas
grevatz (1469, DConsSFlour 5/1, 47v); de la portadas eldit setgher en que vaqueron IIII
requesta de Esteve Vigier, que hom luy fassa jorns, II lb., VII s., VI d. (1381, CConsSFlour
bona bocha jusquas que venra la sazo car a la 3, 85r). u 5. Au pl. lvres. item Ar. Pogiol, fil
filha de Bayart es estat donat (1473, DConsS- dAr. Pogiol, amen per garent, a iurat per son
Flour 8, 20v). u per la bocha de loc. prp. par sagramen et a depauzat que el vec quant mosen
la bouche, la voix de (qn). et so avia el saubut, Peires li donet del poimt per meg las bochias
segont que dizia, per la bocha deldit monsr de tant que lo sanc anet a tera (1429, Justice-
Borghas que lho avia dit et mostrat, et mostrat Dienne, 54r); Guilliems, fil dAr. Pogiol, ame-
las accusacios per escrit, so que non era ren, nat per garent, sitat per Adtorc de Chailar, a
segont que diziont los cossols parlant am reve- iurat et a depausat per son sagramen que el vec
rensa deldit monsr de S. Flor (1420, CConsS- que Johan Pogiols e monsen Peyre Charbonel
Flour 31, 47r); liqual banayrenc ont fayta res- aviant debat tant que mosen Peyre firic lodit
ponsa per la bocha de mtre Johan Artis coma si Johan an lo pounnt per II vegadas en las bo-
ensec (1488, DConsSFlour 14, 8r); per la bo- chias tant que lo sanc anet a tera, etc. Item plus
cha de moss. Rotbert Chavalier demanderont que lo tonbet a tera et adonc lo departic Ar., sos
licencia de far davant lor obrador ung retaule et fraires (1429, JusticeDienne, 54v). ALMC
lor fos donada licensa per messs los cossols, 1276 et 1289. Voir vianda.
presens messs los juratz, jusquas al desobre la bochal adj. qual. u vas (dun tuyau).
porta de la intrada et aquela cubrir que puescha ont payat a Johan de Prohis per I chano bochal
cubrir lo taulier de lobrador sans so que y et I altre petit de loto compratz de luy per
pueschon metre telas ny postz als chaps ny al adobar la trompa de la bada, XVI s. Item a
davant deldit retaule (1508, DConsSFlour 22, Bernat Bastier, argentier, per adobar ladita
24v). u 2. goût en bouche (ici : procur par du trompa, per merchat fait am luy, IIII l. (1422,
vin). per so quar el trobet ben de bocha lodit CConsSFlour 33, 42r).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
162 bocharia – boier

bocharia, bocheria s. f. u quartier des chetz de chassanh, III s., (…) per IX pessas
boucheries (dans une ville). del faict de len- de fraysse, XXV s., VI d., (…) per I fraisse, IIII
flar de la charn et de tener mal net et ben net s., IX d., (…) per C chabros de py, XXVI s.
tout a la grant bocharia (1490, DConsSFlour (1378, CConsSFlour 1, 48v); per II bochetz de
15/1, 12v); dels bochis que enflont la charn et cayria a ops de leschaler que es costa la tor del
metton la charn mal neta a la bocharia, que Mech, XXV s. (1378, CConsSFlour 1, 53r); los
sen deu far ? (1494, DConsSFlour 18, 3v); bochetz del chassainh foront del cossolat (1427,
saber si messrs los cossols devont levar largent CConsSFlour 27, 48v); per y far bochetz ad
de las taulas de la bocheria de lannada passa- alcunas de las montadas per sostenir los cha-
da ou de la present (1507, DConsSFlour 22, bros dessus foront compradas de Michelo, fus-
18r); de la requesta que font li relicta de ter, II pessas de chassainh (1428, CConsSFlour
Frescho et altres bochis del logier de las 39, 20r); ont payat aldit ss. Pe. Gilet, cossol, per
taulas de la bocharia (1509, DConsSFlour Ia peyra de cayria per far la cuberta del fornel
22, 35r). de la mayso bassa de cossolat et per Ia autra
bochart, -da adj. qual. u tachet (au mu- peyra per far la cuberta de la porta de la sala
seau ?) (ici : du pelage dune vache). avem am sobre ladita mayso bassa et per altras doas
P. Colum, de Pruneyras, jove, II vachas de pel peyras a far los bochetz del fornel dessus dit,
bochart et I boret ajacsat et I vedel ajasat a per tot so XXXII s. (1438, CConsSFlour 46,
chap de II flor., IIII s. t. (1421, LObitsChau- 69r); doas peyras de cayria (…) per far bochetz
desAigues, 69r); una vacha de peal bochart a la travada nova ques ughan estada fayta en
veyrade (sic) (1493, LCrancesAuterocheCou- la mayso bassa de cossolat (1438, CConsS-
zans, 162r). FEW 1, 582b, bucca; ALMC Flour 46, 72r). ALMC 669; NDGFA corbeau;
447. Alibert boquet et buget / boget.
bocheir*, bochier (bochi, bouchier) s. m. boda s. f. u nice (ou petite-fille ?). mais-
u 1. officier de bouche (dun personnage tre J. de Fraycengas per sa boda Luquetas per
puissant). loditz Johan de la Bordaria disia lostal de la charreyra del chastel (…) dona
quel avia assignada ladita somma al bochier XIII s., VI d. per ces e II gallinas, toltas, talhas
de la reyna et loditz bochis avia ayssi longa- e manobras a volontat (1379, TerrChaudesAi-
ment demorat per attendre son payament als gues 1, 20r); la boda de moss. Jo. Vales (1383,
despens de la viela segond que loditz recebedors CConsSFlour 4, 94r); la boda de Maury, XX d.
disia (1437, CConsSFlour 45, 40v); satge (1415, CConsSFlour 28, 25r); a St. Achart,
homme Johan Lauserroys, bouchier de mondit s.rralhier, per II claus faytas per luy a las
sur lo duc (1438, CConsSFlour 46, 59r). portas de las montadas del mur de las Rochas
u merchan bocheir loc. nom. officier de bou- car las altras avia perdudas li boda de Cha-
che (dun souverain). loditz fermis las ha pseyras et per levar et far contrarias a las
payadas per comandament deldit recebedor al s.rralhas et las clavelar, per tot IIII s. (1425,
marchant bochier de la reyna per assignation CConsSFlour 35, 30v); Pe. la Vernha deu per
faitta aldit bochier per lo maystre de la cham- se et per Johan la Vernha et per Anthonia la
bra aux denis de ladita damma (1439, Vernha, sa boda, et per las III part del fait de
CConsSFlour 47, 45r). u 2. boucher. que si Johan de Chapsera et per las III part de laffar
deu far de las rancuras que font li bouchier sur de Pe. Chapela, Gm. Mauri et Gm. La Comba,
lo fait dels paschis ? (1469, DConsSFlour 5/1, argent IIII s., I d. et ma. (1472?, LiveDienne
27v); Anthoni Poget, bochier et bayle dels bo- 708, 61v); Asturgia (sic) Chinard, sa boda
chis, di a XX s. et a V s. (1487, DConsSFlour (ca. 1500, LivePrBredons 2C, 33v). Syn.
13, 14r); dels bochiers que enflo la charn an la nepa et nessa.
bocha (1505, DConsSFlour 21, 22r). Syn. ma- boeir*, boier (boeyr, boer, boyer, boy) s. m.
seleir. u 1. homme qui mne des bovins, bouvier. a
bochet s. m. u pierre ou pice de bois en luy per pa per luy payat en dins als boers et
saillie sur un mur destine à soutenir un l- per pan que payet en lostal de P. Peschau ont
ment de construction, corbeau. per III bo- begron lhi senhor cossol, Guilh. Armans et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bogia – bola 163

daltre lo jorn que lo penos am la gent aneron al mesa al mazel per vendre et per so que plusors
setgher, VIII s. (1381, CConsSFlour 3, 92v); delz autres mazeliers sen plangegront, fos
per III pas als boeyrs VI d. (1383, CConsS- condempnada et gittada lydita charns del mur
Flour 4, 15r); fo donat per los senhors cossols a a terra (1444, CConsSFlour 49, 80r); si volont
P. de Royre per so quar avia grandament tre- que sia prohibit als bochis que non tuhont
balhat en mandar la boada dels beus per far point de bouna per so que mor en plusors partz
portar la peyra que era en lostal de Dur. (1473, DConsSFlour 8, 18r).
Chagoza, per I parelh de sabatos V s. Item bois* (boys) s. m. u bois de buis (mat-
plus aldit P. de Royre per cera vermelha a ops riau). a Johan de Prohis per far VI polilhas
de far los senhals a chascun boier, costa X d. de boys per far corre las barras avant ditas, V s.
(1383, CConsSFlour 4, 78r); a XI de juign fos (1406, CConsSFlour 23, 31v). ALMC 225.
donat a X boyers que feyront bohada a portar boissel* (boycel, boyssel, boysel) s. m.
ayssi de la peyra de Liousargues per far los u mesure de capacit (pour les grains et les
volsors de la porta del bolouart dez Lacz (…) poudres), boisseau. dona I boycel e mieg de
VIII s., IIII d. (1444, CConsSFlour 49, 48v); la segel e I boycel e mieg avena (1379, TerrChau-
despensa de nos ho dels boys que feguen venir desAigues 1, 24v); dona IIII boycels davena de
per portar lo blat (ca. 1500?, LDpChapMurat ces a mossenhor (1380, LEstimeSFlour, 31v);
1, 8r). u 2. grant dun cheptel bovin. presen per II boyssels de flor de froment per lodit
Peyrot, mon boyer (1453, LBauxAuteroche- enfant, II s., VI d. (1434, CConsSFlour 44,
Couzans 1, 6v). ALMC 1714. 24v); tres quartz de ung boyssel avena
bogia s. f. u cire à chandelle. ont paghat (ca. 1450?, LiveJClaviresMurat, 5r); froment,
may aldit s. Peyre Aymeric per XXXIa torcha III cartos et III boyselz (1523, LivePrBredons
(sic), IX chandelas de cera et per Ia ll. 1/2a de 3, 6r). ALMC 1790.
bogia (…) XIII l., XII s., III d. (1417, CConsS- boiure*, boieure* (boyeure) s. m. u herbe
Flour 29, 32r). Voir chandela. de deuxime fenaison, regain. lo boyeure que
boija* (boygha) s. f. u pr plus ou moins nous avia logiat aquesta prezent annada (1502,
en friche. la boygha sive terra appellada lo LDettesVigierSalers, 7v). ALMC 962 (pt. 14).
Morteyrol, loqual champ dessus dit et ladita Syn. reviure.
boygha sont pausat el chalm de Sainct Martii bola s. f. u 1. borne de limite de pro-
(1408–1487?, TerrPradines 1, 3r). ALMC 104. prit. lort apelat da la Porta enaysi coma
Syn. buge et buja1. bolas sont fichadas que cofronta am lort deldit
boijota* (boygota) s. f. u petit pr plus ou P. del Coderc davas la part de lescura et daltra
moins en friche. la mayso sive vachial et part an la charrieyra per laqual vay hom deldict
escura apellada dal Telh entre lor contegudas mas vers lo peyralh da Corn (1408–1586?,
(sic) et escurial sive chazal de lescura pausada TerrPradines 2, 12r); mou dal Pe de Tolso e
davan ladita maiso dal Telh davas miechjour et sen monta pel beychat da la Comba Pilgat e
boygota sive prat contenguda a ladita escura sen va lonh I trayt de peyra de las bolas entro e
(1408–1586?, TerrPradines 2, 2v). (sic) las maygos de Chaorcha Sotrana e sen
bon, -a voir bestia et bestial. passa lhi via de La Valeta entroy a la Fon de las
bona* (boÿna, bouna) s. f. u bovin. lo Bragas e daqui ensus ensay al benchat de Fon
sapte a XX de julhet fos donat als sirvens apres Vart, es totz de Chalvinhac (1411?, SgrieChal-
que agront gitada del mur de las Rochas en bas vignac, 54bis); anem al loc de Pratcros vezer et
al femorier la vial charn de boÿna meza el saber qual nous avia rombut ung fraysse que
mazel per Dur. Valarchier et Regord, I pichier era dins ladita boria et per vezer aucunas bolas
vin de X d. et a Rafficha per anar metre lo fuoc que hon nous debolava (1481, CPrêtresCathS-
al femorier, V d. (1427, CConsSFlour 38, 36v); Flour 1, 11r). u 2. limite de proprit. u faire
lo dissapte a IIIIe de genier fos presa per me bola loc. v. indiquer, marquer une limite de
Math. de Menteyras, commissari quant als proprit. a mudat unnc chayre que fazia bola
appellans (…) certana charns de boÿna enferma el cham apellat de la Faurgia et del prat apellat
que Chayroletz et Gm Jolias, mazeliers, aviont del Frayser e la plantat be megia brasada val

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
164 bolar – boloart

pratz (1429, JusticeDienne, 26v). u prendre s., VI d., per so monta entre tout XX s. (1468,
bola de loc. v. dlimiter (un terrain) (?). per CConsSFlour 58, 50v/51r).
lo vinatge de ladita porta fait a lort del s. boli (pour bolit ?) s. m. u bœuf bouilli (?).
Johan Saysset am los obrers e maystres e per fos baylatz per losditz senhors cossols a P.
penre bola de la plassa de lort deldit s. Johan Chapseyras per servir sels que seriont plaghat
Saysset, IIII s., VIII d. (1403, CConsSFlour de nostras gens eldit setger per II lb. de oly, II
20, 61r). ALMC 109. s., per II lb. boli, XII d., per L hueus, II s., per
bolar v. tr. u dlimiter (ici : un mur) (?). stopas, XII d., et per I lensol, III s. (1381,
per I fessor que si perdet que fo de W. Moreyras CConsSFlour 3, 95v). cf. FEW 1, 619a, bul-
e per guarans a bolar lo mur, VII s., VI d. lire et ALMC 1161.
(1378, CConsSFlour 1, 129r). FEW 1, 465b, bolja* (bolia, bolgha, bolga) s. f.
botina. u 1. grand sac. per unas bolias a portar las
bolat, -ada part. pass à val. adj. u dli- scripturas en Fransa, XXX s. (1379, CConsS-
mit par des bornes (dun terrain). fo defendut Flour 2, 35v); per I par de bolghas compradas
a Guilliem la Vernia, da la Buiga, que non passe de Thomas Jovenros et de Jacme Aymeric per
delai laiga en ladita plassa bolada an losdist portar letras et munimens per lodit cossol, XII
garens, an las eguas, sus pena de XXV ll. (1432, s., VI d. (1381, CConsSFlour 3, 63r). u Au pl.
JusticeDienne, 16r). u 2. soufflet (pour attiser le feu). per unas
boldra (bouldra) s. f. u lie (de vin). faita a bolgas per ativar lo feuc et per una mesura et
lor rasonablament la deduccion et rebat del vin per un entonador per losditz canos, V s. (1389,
que podont aver despendut per lor beure et aussi CConsSFlour 8, 138r); ont paghat los senhors
per adolhar lor vayssels et per la dragha ou cossols a P. Chassanh per lo dampnatge de sas
boldra del vin (1438, CConsSFlour 46, 39v); bolghas que baillet als seings quant si fondiant,
faitta alsditz tavarnis rasonablament la deduc- X s. (1397, CConsSFlour 14, 68v). u 3. fontes
tion et rebat del vin que podont aver despendut (de cavalier) (?). quant foront pres de Monce-
per lor beure et aussi per adolhar lor vayssels et les foront encontrat per lasditas gens darmas et
per la dragha ou bouldra del vin comma es osteront aldit P. Polo son rossi et de sas bolghas
acostumat (1444, CConsSFlour 49, 32v); des- tot so que y avia (1425, CConsSFlour 35, 68r);
duyt a luy per son beure, boldra ho adolhar IX lasquals gens darmas ly hosteront plusors cau-
muegh (1462, CConsSFlour 55, 17v). ALMC sas que portava en sas bolghas segond que
1057. Syn. crassa, draja, lia et polta. loditz Peyre Polos afferma (1431, CConsS-
bolengeir*, bolengier*, bolongier (boulen- Flour 42, 35r). FEW 1, 605a, bulga;
gier) s. m. u boulanger. per lo pain (sic) que ALMC 1744. Voir botja.
fos pres aldit dinar del bolongier ho per V boljar* (bolghar) v. intr. u sen aller, partir
chasarenx pres de la Boncora que costeront (ici : de qn de son lieu de travail). fos payat a
IIII s., II d., per tout XIX s., II d. (1462, una manobra que non bolghava de la obra, que
CConsSFlour 55, 53r); del pan, que hom lour avia menada lo maistres et y demourava las
fassa faire comandament (?) a las pestoressas et festas de sobreabundant, per LXIIII jornals
als boulengiers (1463, DConsSFlour 1, 15r); obrans, condant per jorn coma desus monta
Peyre S.rment, bolongier (1466, CConsSFlour VIII l., X s., VIII d. (1452, CConsSFlour 50,
56, 24v). ALMC 1756. 66v).
bolhon* (bolho) s. m. u mesure de masse boloart (bolouart) s. m. u rempart de terre
(pour la poix). es estat payat a la relicta de et de madriers. a VII de juign foront achapta-
Johan Aymeric, dit Minet, per mech bolho de das IIas charradas de postz de sap per far Ia
pegha pressa de ela per far lo syment dels corns lotgha per los picayres que talhont la porta et
de la terra que sont estatz mes aldit teront de las bombardeyras del bolouart entre las doas
Frideyra et per altras XXXta lieuras que fos portas dez Lacz (1444, CConsSFlour 49, 48r);
plus pressa de ladita relicta per lodit syment, demoret a ladita oubra lodit Dondrelha am son
contant per lodit bolho XII s., VI d. et per vayllet ou ad adoubar et tieular lo boloart cincq
lasditas XXX l., III d. per l. que valont VII jornals (1462, CConsSFlour 55, 74r); pauzar

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bombarda – bon 165

ladita sarralha a la porta de la tornela del canos, que las fes far Frances Aymericz, V s.
bolouart dels Lax (1467, CConsSFlour 57, (1384, CConsSFlour 5, 32v). Syn. bombarda.
54r). bon (bo), -a adj. qual. u 1. de bonne qua-
bombarda s. f. u canon primitif, bom- lit (de qch). venc querre de las Maisos enforas
barde. ont paghat los senhors cossols a Colau III o IIII botafeux quar non aviont ponch de
Arnalt per anar a Murat per far venir las bos (1383, CConsSFlour 4, 94v); la somma de
bombardas, per sos despens et trabailh, VIII sinquanta francz de bon aur et de bon pes
s. (1407, CConsSFlour 24, 51r); ont payat a (1384, ChargesSFlour X-4-3-15); metre provi-
Johan Sanhas per poldra aguda de luy per sion sur lo fait de far bonas monedas (1423,
Johan Jausserant per essaghar las bombardas CConsSFlour 34, 19r); fos payat a Robbert
que voliont comprar los senhors cossols et non Borleyra per sa pena et trebailh de anar a
foront daccord del merchat, XVIII d. (1418, Brioude portar una letra clausa a moss. Johan
CConsSFlour 30, 35r); per VIII l. 1/2 et 1/2a la Brossa et moss. P. Jovenros de part los
qr. de fer de Foys (…) per far lyams a las doas senhors cossols per aver de lor lor bona oppinio
petitas bombardas, VIII s., VII d. (1433, de et sur lo fait del mur darrer lostal episcopal
CConsSFlour 43, 43v/44r). Syn. bombarra. coment seria expedient de procezir sur lodit
Voir poldra. negoci, X s. (1424, CConsSFlour 27, 51v);
bombardeira* (bombardeyra, borbandeyra) per so que las pestoressas a lasquals fos baillatz
s. f. u ouverture amnage dans un mur pour loditz blatz fezessont pan bon et sufficient lor
le tir des bombardes, canonnire. a Johan fos baillatz chascun sestier de tot lodit blat al
Beralt, masso, per X jornals a piquar cayria pres de XXX s. (1427, CConsSFlour 38, 31v);
per far las bombardeyras et archeyras, condant lay trameyront las grans simarras de cossolat
per jornal VII s., val. III l., X s. (1426, de bon vin dAuvergne (1427, CConsSFlour 38,
CConsSFlour 36, 33v); a Vincens, masso, per 47r); per I qr. de bon molto, V s., per I qr. de
tres jornals a talhar borbandeyras, condant per molto sotiel, VIII blancz, per I bon chabrit, V
jornal VII s., val. XXI s. (1427, CConsSFlour s., per I chabrit sotiel, VIII blancz (1437,
38, 52r); fos payat a Leonart per XXXVII HonorSFlour IV-4-2); sessi la valor del bon
peyras de cayria compradas de luy per far las argent. Pr.mieramen lonsa peissa XXIIII d.
bombardeyras, XXIX s., VII d. (1427, CCons- Item la dime onsa peisa XII d. Item lo dinier
SFlour 38, 57r); a VII de juign foront achap- peisa XXIIII gras. Item lo dinier de largent
tadas IIas charradas de postz de sap per far vaut X d. Item al marc de largent funt VIII
Ia lotgha per los picayres que talhont la porta omsas que valont VIII fr., I farnc (sic) lonsa
et las bombardeyras del bolouart entre las (1463?, LRecAuterocheCouzans, 40r). u 2. en
doas portas dez Lacz (1444, CConsSFlour bon tat (ici : dun tissu). seys toylhias ho
49, 48r). avvols ho bonas, los altas garniistz (1486,
bombarra (bonbarra) s. f. u 1. canon pri- LObitsChaudesAigues, 180r). u 3. valide, va-
mitif, bombarde. IIIIxx IIII peyras tant gran- lable (de qch). alqual mestre P. covenc reffar
das coma pauchas faytas per trayre a las doas lasditas comessions quar las pr.meyras non
bombarras, costa chascuna peyra una per altra eront bonas (1383, CConsSFlour 4, 93v);
IIII d., monta I fr., VIII s. (1383, CConsS- moss. lo jutge di que, de son oppinion, aquel a
Flour 4, 65v). u 2. affût (de canon) (?). es qui ladita intrada sera lieurada, sia paure ou
payat per lodit recebedor a Frances Aymeric riche, bayle caution bona et souffisent, altra-
per la fusta de II bombarras dels II canos, III ment que lon los (sic) fassa payar la fola
s. Item a Johan del Morle per II jorns que obret encheyra (1513, DConsSFlour 23, 24v).
per far lasditas bonbarras, VI s. Item a W. u 4. faire bon alc. ren loc. v. se mettre dac-
Aymar per far XVI peyras per losditz canos, cord sur ou se porter garant de, garantir (ici :
IIII s. (1381, CConsSFlour 3, 126r); a Johan le remboursement dune dette). de lasquals
del Morle et a Bt. Maurona per ung jornal per VIII l. torn., per accordar et far bon am lodit
chascun de I jour que avia estat per lo temps recebedor so que era en las instruccios, en
passat a far alcunas bombarras de fusta per los foront despendut a sopar, ont eront plusors,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
166 – bon

tres liouras torn. et lodit recebedor las pres en Saint Flor covidet los senhors cossols a dinar
conde et oltra las cinq liouras que restavont per a lor dire alcunas bonas noelas de part
(…) las remes a la viala (1429, CConsSFlour mondit senhor (1427, CConsSFlour 38, 47r).
40, 38v). u 5. correct, exact (ici : dun poids). u 13. qui a des qualits morales (de qn). lidit
fos per adonc tractat am lodit recebedor quel clavari eront vengut plangens a monsr de S.
baillaria quittansa a la viala daquela soma de Flor de et sur so que los cossols aviont huey
IIc l. mas que hom li pages per so far XV escutz de matdi recusat de baillar las claus a me St. et
daur de bon pes, per so li ont payatz losditz XV Daude dont mons. era m.ravilhos attendut que
escutz daur chascun pes. III deniers (1428, sont dos bos homs et sufficiens (1418, PrivilS-
CConsSFlour 39, 25r). u 6. de goût agrable Flour II-2-65, 2r); I bon jove appelat Falco
(ici : du vin). per Ia autra carta deldit vin que Granat que era mes per demorar emsemble en
trameyront mays querir per so que lo aviont la tor per far plus segura garda am ladita bada
trobat bon, XIIII d. (1444, CConsSFlour 49, (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r); lodit jorn St.
66r). u 7. utile (ici : des recettes fiscales de Privatz fos instituit en garda per los senhors
Saint-Flour). far tota la recepta dessus escrip- cossols a las portas et juret en las mas dels
ta bona al comun (1444, CConsSFlour 49, senhors cossols destre bos et leals (1418, Pri-
101v). u 8. intense, vigoureux (ici : dun ef- vilSFlour II-2-66, 8r); alsquals totz assemblatz
fort). aquels III meughs portet et los li fes lidit cossols disseront et expauzeront, o lodit
hom far portar am bonas et grossas penas al Johans Rotgers, cossols, expauset que, despueys
seti de Moniuzou (1383, CConsSFlour 4, 30v). que si fos dinatz ensay, era a luy vengutz parlar
u 9. adquat, appropri (dune action, dun I bon home de la viala molt secretament (1418,
lieu). li feyro estughar et metre en bon luoc et PrivilSFlour II-2-66, 9v); parlar am mossenhor
serta a sos despes tota la fusta del chat et del lo baillieu del rey sur lo fait de la lhuoctenensa,
colhart que era per la plassa (1383, CConsS- que ly plagues de far et instituir par de say en
Flour 4, 74r); amassar et metre en I luoc totas aquest perhostatge ung lhuoctenent bon homme
las peyras que poyra amassar ni trobar el luoc et proudomme que fos a la honor del rey et
de Chaler o environ que seront bonas a ops de agradables a la vila de Saint Flour et als
nostra breyda et de nostres canos (1383, habitans et non hodyos ni souspeytos quar ly
CConsSFlour 4, 95r); de Johan Morreyras, si senhor cossol aviont entendut que loditz mos-
vol servir per X ll. aquo es bon mas que ou senhor lo baillios avia prepausat et deliberat
sapcha far (1463, DConsSFlour 1, 7r). u esser den y instituir ung que lor era fort haynos et
bon de (+ inf.) loc. v. être adquat, appropri odyos et sera remoustratz ennemicz del cosso-
de (faire qch). Johan Aymeric, jove, coma lat et de tota la vila en plusors maneyras (1439,
desus, totasves el es brutz per viala que Solat- CConsSFlour 47, 56v/57r); a XXXta deldit mes
ges fay novelz tarrs et levas que poiriont portar de julhet vengront las novellas que Dieux avia
dampnatge, per so seria bon de faire protesta- fait son comandament de nostre bon rey, que
tion en jutghament contra luy (1464, DConsS- Dieux merc face, et per lourdenance (sic) dels
Flour 1, 31v). u 10. esser de bon (+ inf.) loc. v. senhors concelhers et juratz fos deliberat que,
être facile à (faire). dels mila fr. enprentatz, di attendut que mossenhor de Sant Flour et las
que luy sembla que non si poyra metre sus per gleysas vouliont faire la ceboltura, que hom
talha sinon que lo consentiment de la plus grant feses faire una granda quantitat de penuncelx
et sana partida dels habitans, loqual luy sembla et armas deldit rey (1462, CConsSFlour 55,
que non sera pas de bon aver (1491, DConsS- 58r/v); li vila es estada bona et leal (1469,
Flour 16, 1v). u 11. effectif, fond (dun hri- DConsSFlour 5/1, 19r). u 14. gnreux (de
tage). de la sola de Johan Clary, si deu payar qn, dune action). per don fayt per los cossols
vegut que non sont taxadas joyas et vegut que a frayre P. Sulpin, maistre en divinitat, en
es intratz en bon heretatge (1465, DConsS- recompensation de so que era ordenat per plu-
Flour 1, 39v). u 12. satisfaisant, agrable sors dels juratz que hom lo pides dalcus vioures
(ici : des nouvelles). lo mecres a XXVI de et afin que la viala agues per recomandada en
mars monsr lo vicaris vengutz devers monsr de sas bonas pregeyras et devocios, II fr. (1387,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bonamen – borreira* 167

CConsSFlour 6, 56v); ont paghat a Guille. pels, chamisas, gipos, alquetos blans, chalsas,
Aymeric per la faysso et estopa de VI torchas, agulhetas, sabatas, saladas, gorgharicz, bergan-
pesant XII ll., que la cera avia donada Ia bona tinas, ganteletz, espazas, daguas, voges et de
persona secretament, V s. (1417, CConsSFlour altres habilhamens ad elses necessaris, en so
29, 32r); que fezes tant per meg la bona aiuda non compres las lieureyas desditz frans archiers,
de plusors senhors que eront en court amix de la contant per chascun delsditz habilhamens dels-
viala de Saint Flor que ladita aida demandada ditz frans archiers, XVI escutz (…) (1468,
fos tayzada (1420, CConsSFlour 31, 46r). CConsSFlour 58, 55v). ALMC 1395.
ALMC 1124, 1274 et 1701. Voir gen, ocasion bonsa s. f. u sorte de machine de guerre
et semblar. (?). fos payat a Giralt Atgier, alias Giro, per
bonamen (bonament) adv. u 1. dans de seys jornals que demoret tant a lasditas pezazos
bonnes conditions, correctement. adobar et que a debastir la bonsa que era a la muralha
apparelhar la montada dels Laxs (…) per so granda sobre lo brassalh, contant a luy per
quar los charres ni los beus non podiant bona- jornal et despens XVIII d., monta IX s.
ment montar (1392, CConsSFlour 10, 49r); lo (1467, CConsSFlour 57, 69r/v); debastir la
mecres XIe jorn deldit mes fos trames Bernatz bonsa que era a la muralha granda sobre lo
Gualia, sirvens reals, per far adobar plusors pas brassalh (1467, CConsSFlour 57, 74r). cf. Lv
dels charres entre Valilhetas et S. Thomas que bonson ?
lo charret non podia bonament passar (1420, bora voir borra1.
CConsSFlour 31, 35r). u 2. rellement, vrai- borc s. m. u 1. petite ville, bourg. per
ment. adobar lo passador que es sobre lostal escripturas de las estruccios deldit paty et per
de Guill. Chastelnou, losquals passadors era la obligatoria donada eldit borc [de Carlat],
totz rotz et affolatz en tal partit que hom tant a Claro et a P. Fontaner per lasditas
bonament non y podia segurament passar escripturas coma a me Johan Beluia per devisar
(1383, CConsSFlour 4, 68v); es estat de nec- aysselas, per tot IX s., II d. (1384, CConsS-
cessitat que ly senhor cossol am lodit fermier Flour 5, 48v). u 2. gros village. somma de
los aghont impausatz a causa de ladita imposi- ladita charreyra de Soubz lo Tieule et del
cion segond que lor semblava que bonament borc de Freydeira, XXIX moltos (1434,
podiont dever a causa de ladita imposicion a CConsSFlour 44, 6v). ALMC 621.
las sommas al pe de chascun delz dessoubz borda1 s. f. u ?. per logher de II fennas que
nomnatz escriptas (1438, CConsSFlour 46, porteron de bordas sus la sala de cossolat, II s.
25v); di et depausa per son sagramen quant al (1387, CConsSFlour 6, 87v).
prumier article quel a bel temps, delqual bona- borda2 s. f. u gourdin. et adonc lodistz
men non li recorda, Guille. del Trieuf loget et Jacmes avia una borda en la ma et lin donet
ascesset a Gaspar Aoustet ung mole et ung prat per meg la jautas doas vegiadas, tant que cudet
assis a Brughalenas ou en sas pertenensas a tonbar a tera (1430, JusticeDienne, 25v); tant
certain (sic) temps et an certanas pactios et quant el era, el vec que lodit Jacmes avia una
covensas (1441, InstrBrujaleine, 1r). borda en la ma e li aseymava la borda vas la
bonet s. m. u sorte de toque. lo jour de chara, mas el non la tochiet pas (1430, Justice-
Nadal ly senhor cossol, per so que non trobe- Dienne, 26r).
ront point de barretas lasquals deviont aver bordaria s. f. u exploitation agricole,
comma es acostumat lodit jour, en lhuoc de ferme. lo chamas da Corn et la bordaria de
lasditas barretas achapteront et porteront lodit lAyraldia pausat en las pertenensas del mas da
jour tres bonetz roges (1440, CConsSFlour 48, Corn (1408–1586?, TerrPradines 2, 11v). Voir
68r); es estat payat per los habilhamens de boria.
Johan Moreyras, Johan Ymbert, dit Farrando, bordat s. m. u fils bâtard. al bordat de
Gme Barnoya, Anthoni Boyer, Pe. Mauriac, Johanet del Mole, per IIIIe jorns per la sem-
Esteve Vidal et Thomas Maqui, frans archiers blant causa, VIII s. (1406, CConsSFlour 23,
de novel mes sus per ladita vila de mandament 36r). Syn. bastart. Voir bort2.
del rey nostre senhor, habilhatz de bonetz, cha- boreira*, borreira* (borreyra) s. f. u vache

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
168 boret – boria

allaitante. a baylada una borreyra an son vedel va a Ruynas per lo fait de Johan de la Garda et
a Vaysseyra, alias Martinot, per lo layt per far deliourar Johan Trenchier jove que lay
(ca. 1475, LBauxAuterocheCouzans 2, 20r). era arrestatz per lodit fait affin que lo cappita-
ALMC 403. nis de Ruynas agues mielhs per recomandatz
boret, borret s. m. u 1. taureau dun an. los habitans desta vila e los agues mielhs a
te Bert. Colom, del mas de Pruneyras, una supportar, loditz ss. Pe. Giletz donet aldit cap-
vacha de pel negre prenh e I boret deldit pel pitani II canas et 1/2a de tela borgesa (1438,
al chabal de II flor. e XIIII s. (1424, LObits- CConsSFlour 46, 68r).
ChaudesAigues, 73v); un boret per dos scut borges2, borzes (borses) s. m. u commer-
pesan tres deniers e demey (1429, LBauxAute- çant ais, bourgeois. I sturment escriut et
rocheCouzans 1, 4v); a Johan de Galaniac ey sailat de sael real en las montanhas contenent
baylat a chabalh tres vachas e hun vedelh e hun quitansa de sertana quantitat de telas que
boret per VIIII realhs (1451, LBauxAuteroche- aviont prezas el temps que ero cossol mestre
Couzans 1, 5r); ey beilat al sartre a chabal III Simon Sala et Thomas Jovenros, de Jacme
vachas an III vedels mascles e II bors e I beux Felon, borzes de Vialafrancha (1383, CConsS-
e I ega e I fedo masche per lo pres de XVII Flour 4, 99v); ensegont si las clausas dels
escutz e IX doblas, lan M IIII LXI, lo XXIII testamens dels borses de la viala et altres dels-
jorn de may, a Bort (1461, LRecAuteroche- quals lhidit senhor cossol sont exequtor et lor
Couzans, 18v); LV s. per lo chabal de la vache aperten de donar alcunas vicarias ayssi coma
(sic) et borret (1495?, LRaisPDuboisSalers, lidit testador ont ordenat et sont el sac senhat
69v). u 2. cheval dun an (?). una egua de per E (ca. 1397, InvTitresSFlour, 76); lo VIIe
pel blant anb un boret mascli per VI realhs jour deldit mes venc ayssi I chavalgador portans
(1435, LBauxAuterocheCouzans 1, 10v). letras de par lo rey novel adreyssans a monsr de
ALMC 398. Saint Flor, gens de gleisa, borzes et habitans de
boreta s. f. u 1. vache dun an. Hugon la la viala de S. Flor, contenens que lo reys, son
Vernha, da Chalvatgiias, amenat per garent, a payre, era anatz de vida a trespassament, en
iurat per son sagramen, a depausat per son lasquals exortava totz que aguessont a far
sagramen que el vec Johan Marti quac debat exequias sollempnas per larma del rey deffunct
per una golenona que manjava una boreta, an (1423, CConsSFlour 34, 34v); Johan Mercier,
lodit P. (1428?, JusticeDienne, 19v); a mon borges, per XXI st. et emina, XVII s., XI d.
conpayre Johan de Dalrieu, de Verchales, hey (1430, CConsSFlour 41, 11r); Pe. Saysset,
baylat a chabalh huna vacha e huna boreta per borges (1444, CConsSFlour 49, 100v).
dos realhs de chabalh e hun vedelh mascli borgesa* (bourgeza) s. f. u commerçante
(1451, LBauxAuterocheCouzans 1, 6r); a bai- aise. de las iniurias et oltratges que sont
lada madona huna vacha prens de peal blanc e estadas ditas a mess. los cossols et altres bour-
huna boreta a chabal a Jame da la Bolia e son ges et bourgezas de la vila per Lieutonh (1483,
fraire per lo pres de tres escutz e X s. e estada DConsSFlour 12/1, 3r).
de vinial, lo XXVII jorn de octobre, lan M IIII boria s. f. u 1. exploitation agricole,
LXIIII (1464, LRecAuterocheCouzans, 11v). ferme. la boria non comde (sic) per re quar
u 2. jument dun an. a Joan de Vayret una mays costa que non val; de la cort non chal far
egua roanda anb una boreta roanda per V escut mencion que may costa que non val (1373,
vielhs (1433, LBauxAuterocheCouzans 1, 10v); EnqHospDiocSFlour); la boria de Vendeza
a Giralh de Choschalh una egua pia preyn anb an totas sas pertenensas (1380, LEstimeS-
un fedo feme e hunaltra boreta dunaltra egua Flour, 6r); ont may payat aldit Peyre de Riom
per XV realhs de chabalh (1440, LBauxAute- per fe que fos guastatz en sa boria lo jour que
rocheCouzans 1, 12v). ALMC 399. Voir ega et lay tenguem cossolat (1430, CConsSFlour 41,
vacha. 38r); et pren la maytat de ung prat pausat juxta
borges1, -a adj. qual. u de la ville de la boria dels heretiers de Vidal Rolland
Bourges ou de bonne qualit mais non luxu- (ca. 1450?, LiveJClaviresMurat, 6r/v); anem
eux (dun tissu) (?). quant ss. Pe. Giletz treva- al loc de Pratcros vezer et saber qual nous

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bornhon* – bort 169

avia rombut ung fraysse que era dins ladita u remplir de bourre la selle dune monture.
boria et per vezer aucunas bolas que hon nous la despessa fayta per luy et per Banto am dos
debolava (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 11r). chavals et al Rossel am un chaval et per ferrar
u 2. fermage (?). la boria, ces et rendas que et borrar et per II fayssas et per unas botinas
prent a Pratcros per laqual boria, ces et rendas aldit cossol en Aorlhac, per tot monta VIII fr.,
respont que fos taxssat a moble (1380, V s. (1389, CConsSFlour 8, 129r).
LEstimeSFlour, 21v). ALMC 622, 625 et borrel s. m. u bourreau. disapte darr. pas-
627. Voir bordaria. sat, en parlant an lodit Jouvenroux del faict de
bornhon* (bornho) s. m. u ruche. IIII so que li ville (sic) luy demande (sic) per la talha
bornhos (1383, LEstimeSFlour, fv). ALMC ou altrament, lodit Jovenroux, mal megut, au-
611. tratget lodit moss. lo cossol mager et luy dis que
borra1 s. f. u 1. masse de carrier. a Johan el era plus digne de esser borrel que consul
Bohet per una borra de luy crompada per la (1494, DConsSFlour 18, 11r). ALMC 1526.
peyra trayre, XVI s. (1406, CConsSFlour 23, borsa (borssa) s. f. u bourse pour mettre et
31v); per far Ia borra a la peyreyra del martel transporter de largent. per Ia borsa en que fos
del relotge, XX s. (1426, CConsSFlour 36, mes lodit contant, V d. (1417, CConsSFlour
36v); lodit jorn foront pres de lArpaghona per 29, 32v); [las gens darmas] ly aviont fait finar
far Ia borra al Rossel de Vozente XXII ll. 1/2 de sa egua que chevauchava ung real dor et hostat
ferre de Foys (1426–1427, CConsSFlour 37, de sa borsa XXIX s. en comptant son chapel et
80v). u 2. tête (de marteau dhorloge) (?). sos esperos (1444, CConsSFlour 49, 73r).
per far la borra del martel del relotge, XX s. u metre de sa borsa loc. v. payer avec son
(1426–1427, CConsSFlour 37, 58v). ALMC argent personnel. a Frances Aymeric per so
1041. que avia despendut et mes de sa borsa per se et
borra2, bora s. f. u bourre animale. meig per Gamot lEngles et daltres que demoravo
quintal de bora (1348, LiveDienne 693, 15r); aldit seti am lui per aiudar en so que lhi fazia
per cordas et borras per pleghar lodit metailh, bezonh per causa de trayre los canos, I fr.
XX s., I d. (1397, CConsSFlour 14, 64v); per (1383, CConsSFlour 4, 72r). u pajar de sa
borras et cordas per lodit metailh portar, XVI s. borsa loc. v. payer avec son argent personnel.
(1397, CConsSFlour 14, 65v); per lodit mole, de Jacme de Palhers per pan per luy comprat et
seg. XIIII cest., cera Ia ll., bora 1/2 quintal. payat de sa borssa en diversas partz, LX s.
Item doas gallinas (1463?, LiveDienne 708, (1381, CConsSFlour 3, 92v); di que hom paye
151r); de Bierii, que Saint Aloys dy que lo lo dinar de sa borsa, XX d. ou II s. (1491,
pols de la bora luy porta domatge (1463, DConsSFlour 15/1, 25r).
DConsSFlour 1, 16r); de Bierii, quel chal borseta s. f. u [Par mton.] monnaie
que bate sa borra reyre se (1463, DConsSFlour contenue dans une petite bourse. Mas pru-
1, 16v); lo jor que haribem las borras, IIII s., VI meyramen mi chal Beure de vostra botelhia.
d. (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 2v). ALMC Plagues a Dieu que una [borseta ratur] corne-
144, 311, 415 et 1252. ta Aguessa hyeu a donar Et de po blanc a
borrar u A. V. tr. u 1. remplir (ici : une mangiar Et de la sopa et de lart. Et anaysi,
selle de monture) de bourre. per Ia alna et 1/2a se Dieu mi gart, Ieu passere (?) mon tens.
de drap saur a far cuberta per la sela deldit (ca. 1480?, FarceRiom, 2r).
rossi et per borrar ladita cela et far ladita bort1, -orda adj. qual. u bâtard (ici : dun
cuberta, per tot IX s., VI d. (1381, CConsS- enfant). per una penssio de IIII st. de seg., de
Flour 3, 63r); per ferrar alcus rossis ad Orlhac IIII ll. et per Ia maiso sotrana sive celeir que
et per borrar las celas, IX d. (1397, CConsS- ten en la chareira de Saurel, laqual penssio et
Flour 14, 28v). u 2. remplir de bourre la selle celeir prent et dona als effans borts de ss. Johan
de (une monture). per far ferrar e borrar Esclavi, CVI ll. (1380, LEstimeSFlour, 12v).
losditz rossis, VIII s. (1378, CConsSFlour 1, bort2 s. m. u fils bâtard noble. lo jous a
122v); per lors chavals ferrar et borrar, X s. XIII deldit mes maistre Johan Belugha anet a
(1400, CConsSFlour 17, 34r). u B. V. tr. absol. Bredom et am luy lo bortz Camus de la

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
170 bort – bota

companhia de Bt. del Talher (1387, CConsS- turas que feyrunt far a Guill.m Aymeric per
Flour 6, 89v); fos trames per los cossols per lasquals ont paghat tant per lo sucre, coma
parlar am lo bort engles Alueyza (1387, per las bostias, coma per la faysson et despens
CConsSFlour 6, 105v). Voir bastart et bordat. deldit Guill., III l., XVIII d. (1407, CConsS-
bort3 s. m. u bord, rebord (dun objet). Flour 24, 35v); IIIIe liouras III qas despecias
fos payat a la bada per Ia pessa de loton coffidas en VI bostias (1440, CConsSFlour 48,
comprada del cappitani de Viguoro per far far 47v). u bostia a chevauchor loc. nom. coffret
a lentorn de sa trompa lo bort tot neuf que era pour messager à cheval. fos achaptada de
rotz et plusors altras soldaduras y far a la moss. Gibert Cocharic una bostia a chevauchor
trompa, XX d. (1428, CConsSFlour 39, 31v); de cuer garnida de clau et de sarralha per
lodit Chapola sen rancurava disent quel non portar las letras reals antiquas et las autras
era point contens de ladita somma car lasditas memorias, copias et instructions que lor eront
tassas non se poyriont far ni daurar los bortz neccessarias, per laqual bostia foront payat
coma eront las soas quel avia prestadas, lo VIII gros de papa que valont X s., VIII d.
marcz per la soma de VI escutz (1438, (1439, CConsSFlour 47, 52v). u 2. logement
CConsSFlour 46, 80r). ALMC 110. (ici : dune barre coulissante). fos payat a
bosc*, bos s. m. u terrain bois, bois. la Durant Roen, menuzier, per tres postz grandas
boria de Vendeza an sas perten[en]sas, champs, et longhas de chassanh de luy crompadas per
pratz e bos (1380, LEstimeSFlour, 8r); ont agut far la bostia de la barra de ladita porta nova,
del bos deldit Jacme Mercer per XII pessas de per so VIII s., IX d. (1467, CConsSFlour 57,
fusta de pi per la obra de la font, taxat a 68r). Lv boisa; ALMC 1236. Voir brustia.
XXIIII s. (1387, CConsSFlour 6, 16v); es bot s. m. u neveu (ou petit-fils ?). non
pagat a Jacme Mercer per altra certana quan- respondet dels bes de sos botz (1380,
titat dalbres de chassanh agutz de son bos de LEstimeSFlour, 177r); a Matheu Bel et son
Vendeza per metre et adobar lodit pont (…) bot per lor jornal, IX s. (1406, CConsSFlour
XXIIII s. (1392, CConsSFlour 10, 55v); anar 23, 39r); Matheu Beal et son bot (1433,
crompar la fusta al bos del senhor dOrador CConsSFlour 43, 41r); deu pagar lodit Johan
(1407, CConsSFlour 24, 54r); lodist Ar. et per sa part de las boadas et de la cera et de la
sos frayres an pres deldit bos sans lisensa, polha per lo fait de son paire, la boada daoust
duna peyra mosuda que es en bas, venent a et Pe. et sieu botz lo rest de las boadas, polha et
una sochia de fau ben brenchuda, etc. e ladita cera (1474, LiveDienne 698, 225v); per ung
plassa an clausa davas lo bas, etc. que non o chapelet que avia vendut a son bot dAlancha,
devia far (1429, JusticeDienne, 14v). ALMC XXV s. (1494, CPrêtresCathSFlour 2, 1v);
251. Voir raubador. monss. Guillem et Johan Cham[i]nada, oncle
bossa s. f. u peste (maladie). primo que et bot (ca. 1500, LivePrBredons 2C, 111r).
Durant de lOlme loqual a entarrada sa molher Syn. nebot et nep.
que es morta, segont que hom di, de la bossa, bota1 s. f. u botte de cavalier. sessi lo (sic)
demanda habitation fors son hostal, que si deu sabatos de Jaques de Boria (…). Item plus lo
far ? (1471, DConsSFlour 6, 24v); era mort de XXIII jorn de febrier, hun parellz davanpes
la bossa (1473, InstrBort, 9v). Syn. pesta. (…). Sessi los sabatos que yeu ey agut de
bostia, bosta s. f. u 1. boı̂te de range- Jaques de Boria de lan mial IIII LIX. (…)
ment. per papier, pargemi, enta et bostias a Item plus adobadas hunas botas, I avanpes.
scrire et pleghar las letras et scripturas avant (…) Item lo XXIII jorn de jun, I avanpes e I
ditas, X s. (1381, CConsSFlour 3, 75r); per parellz de solas. Item lo VI de octobre, de
bostas per metre letras, II s. (1389, CConsS- soliers I parellz (1458–59, LRecAuteroche-
Flour 8, 124v); II bostias de cofitur. (1391, Couzans, 6r).
CConsSFlour 9, 58v); ont paghat a Jacme bota2 s. f. u 1. petite outre, gourde. una
Aymeric per tres bostias sive massapas per bota de quer que li fos tolta per los Engles
portar letras per los negocis del comu, XX d. (1378, CConsSFlour 1, 120v); IIII botas de
(1394, CConsSFlour 11, 80r); IIIIe lbr. coffi- cuer que lay demoreron am lasquals era portatz

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
botafoc * – botelhier 171

lo vis per la bocha de moss. de Berry et de moss. vayre car la enta ny lo papi no vallia guayre
lo constable (1381, CConsSFlour 3, 98r); IIII (fin 15e s.?, OraisonVebret). u 3. mettre, en-
grans botas de vin (…) las botas tenian XIII gager (une certaine somme) dans une dpense,
pichers 1/2 (1391, CConsSFlour 9, 47r); ad dpenser. botey lo XIII jorn deldit mes en Ia
Anthoni del Prat per doas botas de cueyr que pessa de feda, VI d. (1491, CBredons, 1r).
mons. lo bailliou Chatart lhi perdet a Bredom, ALMC 421, 926 et 1364. Syn. metre. Voir foc.
quant lo ceti era a Murat, XVI s. (1407, boteir*, botier s. m. u tang, rservoir de
CConsSFlour 24, 52r); per so que pensavont moulin. quant al noveme article, di et depausa
dinar am luy lay porteront certanas botas am per son sagramen que loditz moles es ases ben
lasquals lay porteront dos pichers et meg de reparat de botier et de chanaus, mas ques mal
muscatel (…) et IIIIe pichers de bon vin de clughatz (1441, InstrBrujaleine, 1v); quant al
Vivares blanc (1420, CConsSFlour 31, 41r). botier et chanals, lodit mole es ben reparat
u 2. [Par mton.] contenu dune petite outre, toutasves el es mal clughat (1441, InstrBruja-
dune gourde. II simarras et doas botas de son leine, 3r). FEW 15/2, 45a, butt; ALMC 1235
vin (1395, CConsSFlour 12, 61v); per doas (pt. 13) et 1724; NDGFA rservoir.
botas de muscatel a ladita dama, V s. (1415, botelha (botelhia, bothelha) s. f. u bou-
CConsSFlour 28, 36v). ALMC 1072. teille. ont trames los senhors cossols, oltra lo
botafoc*, botafuec, botafeuc s. m. u bou- vin dessus dit, aldit mons. lo president ou per
tefeu. per IIII botafuecz faytz per losditz ca- sas botelhas que enportet plenas quant anet al
nos, oltra sels que y ero, afi que en chascun setge de Murat (…) XXIX pichers et dimey
nagues II et per margar VIII botafuecz et far (1407, CConsSFlour 24, 36v); Mas prumeyra-
morlas alsditz margues et per tachas a senhar men mi chal Beure de vostra botelhia. Plagues a
los socz dels canos et las gherlas en que foron Dieu que una [borseta ratur] corneta Aguessa
portadas las peyras dels canos el setghe afi de hyeu a donar Et de po blanc a mangiar Et de la
plus tost trobar las peyras de I chascun cano, sopa et de lart. Et anaysi, se Dieu mi gart, Ieu
per tot IX s., VI d. (1381, CConsSFlour 3, passere (?) mon tens. (ca. 1480?, FarceRiom,
85r); venc querre de las Maisos enforas III o 2r); item plus de una bothelha (sic), II s. Item
IIII botafeux quar non aviont ponch de bos plus lo janyssi, V d. Item plus la rasoura, I d.
(1383, CConsSFlour 4, 94v); es paiat a Joha- (1523, LivePrBredons 3, 15v). ALMC 1068,
net Fabre (…) per son trebalh de far liams als 1069 et 1072.
canos de fer et per far botafeux alsditz canos et botelharia s. f. u rserve de boisson dune
altres artifficis necessaris per losditz canos, per arme en campagne. aldit Eralh Pelhisser per
tot monta IX s. (1389, CConsSFlour 8, 138r). una saumada de VI st. de vi presa de luy eldit
botar v. tr. u 1. exercer une pression sur, setge per sels que governavon la botelharia et
pousser (ici : une porte). a Johani lo S.rralher per I st. de vi de luy pres en sa lotgha (…) V fr.
per adobar lo farrolh que era darres la porta de (1381, CConsSFlour 3, 93v); II cubas portadas
la tor del Teule iuxta lo corredor, per so quar eldit setghe per sels que aviant lo offici de la
era de se meteys devas lodit corredor botant botelharia et panataria (1381, CConsSFlour 3,
ladita porta si obria, XIIII d. (1381, CConsS- 94r).
Flour 3, 120v). u 2. mettre, placer (qch botelheir*, botelhier (botelher) s. m. u -
qpart). lodit jour (…) foront enprentat Refor- chanson. fos donat al botelhier deldit moss.
satz de Champs, Hugos Vernha et autres XII ou dArmanhac per II barrals que avia en que fos
XIIIIe manobras per demorar a la peyreira et portatz loditz vis deldit present et dizia que eron
per gittar la peyra que era trayta deforas la sieu per causa deldit present, per resemer los-
peyreira per la botar a charghador et per char- ditz barrals, IIII s. (1381, CConsSFlour 3,
ghar los charres de ladita peyra (1444, 69v); lo XIX jour daost venc a S. Flor mons.
CConsSFlour 49, 67v); aquesta presenta oraso lo contes dArmanhac al qual doneront los
ay you glosada et touta ma since (sic) hy ay senhors cossols del vin de Johan de Faurgas
botada. Si non es be glosada ny be escrita ny be XIII st. de vin, valont a V s., IIII d. lo st., III
artigrofiada non en fassatz pas de tort el escri- fr., IX s., IIII d. Item al botelher, X s. (1402,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
172 boterla – beu

CConsSFlour 19, 45v); ont donat al botelher CConsSFlour 2, 3r); I botgha et II sacz per lo
deldit mons. lo comte per son dreyt dels tonels, pa (1381, CConsSFlour 3, 98v); a Durant
XXII s., VI d. (1405, CConsSFlour 22, 32v). Esclavi ont paghat per doas botghas de tela
Syn. eschanson. Voir chansoneir. que perdet Aloysa, VIII s. (1406, CConsSFlour
boterla s. f. u tonnelet. lodit jour fos bail- 23, 60r). u 2. [Par mton.] contenu dun
lada Ia man de papier comun a Pe. Martin per grand sac. per II botghas de charbo portadas
regestrar la intrada del vin que costet XVI d., eldit setgher contant III s. per I botgha que lay
plus Ia plena boterla de enta aguda de Bardo si perdet et VI s. per lo charbo, per tot IX s.
Chavanhac coustet II d. (1444, CConsSFlour (1381, CConsSFlour 3, 87v). ALMC 1023.
49, 45r). TDF bouterlo. Voir barral. Voir bolja.
botet s. m. u tonnelet ou outre. Baylat boton* (boto) s. m. u moyeu. per VII
mon botet Et en que ey portat De bon vi claret. liams de fer de la charreta et dos liams als
(ca. 1480?, FarceRiom, 1r); Comayre, laysat botos, VII s., VI d. (1426–1427, CConsSFlour
aquo star. May plangi mon botet Que non fau 37, 0ar); per liams de ferre a la charreta et dos
lo vi claret Car ieu trobarey pro vi Mas non say liams als botos, VII s., VI d. (1427, CConsS-
pas quaysi Ieu lo puischa port Quan mi venrey Flour 38, 56v); IIII l. de fer de Foix per far ung
din. (ca. 1480?, FarceRiom, 4v). selcle al boto de la roda de la charreta que sera
botica (botiqua) s. f. u magasin, boutique. fendutz (1444, CConsSFlour 49, 62v). ALMC
Ia botica sive seleyr pauzat el Mazel (1380, 866.
LEstimeSFlour, 98v); fos donat a I paure botuola s. f. u fiole, flacon. I botuola de
homme brassier que demora a la Frausa a inta (1381, CConsSFlour 3, 95v); aldit Rotbert
lostal de Cocharic per so que avia mudat per VI fueilhs de papier fin pres de luy per
certana quantitat de mortier del comun que complir los presens comptes et per doas botuo-
era al celier de Pe. Cocharic jove deldit celier las denta, XIII d. (1437, CConsSFlour 45,
a la botiqua de ss. Pe. de Riom, cossol, per so 47v). Lv botiola; ALMC 1566.
XII d. (1434, CConsSFlour 44, 17v); si lon bou*, buou, beu s. m. u 1. bœuf ou tau-
deu padenar las maysos et botiquas infessidas reau (animal). afermet loditz tutors e la re-
(1507, DConsSFlour 22, 16r). licta de Sauri per lor sagramen losditz here-
boticari s. m. u picier-apothicaire. ont teyrs aver en moble mas II beus valent VI lb.,
payat a Johan Chavanhac, dit Bardo, boticari, VIII s. (1380, LEstimeSFlour, 150r); adobar
per quinze cires de cera pres de luy lo XIIIe jorn lo pas que es a la montada del chanto de me
deldit mes per far la consecration deldit ceme- Peyre Chassanh que los buous non y podiont
teri de Montagut (…) et a Johan Sirvent, dit montar (1421, CConsSFlour 32, 54v); item
Dondrelha, fustier, per sa pena et trebalh de far ses plainta Beralda de Teuley[ras], molier de
cinq cros necessarias a consecrar lodit cemeteri, Johan de Teuleyras, de Joana, nora de Est.
lasquals y pauzet lodit jorn (…) XV s., X d. Rigal, que li fes resquossa dum beu que avia
(1467, CConsSFlour 57, 62r); es estat payat ad pres en una rabeyra (1428, JusticeDienne,
Anthoni de Menteyra, boticari, per certana cera 24r); lo pr.mier jour daoust fos fayta una
tant verda que rogha pressa de luy per tota bohada de buous a portar la peyra per los
ladita annada (…) IIII s., II d. (1467, CConsS- boys que sensegont (1437, CConsSFlour
Flour 57, 83r); Johan Aymeric, boticari (1489, 45, 31v); lodit jour say hac grant quantitat
DConsSFlour 14, 18r). Syn. apotecari. de buous (1444, CConsSFlour 49, 67v); ey
botina s. f. u bottine. per unas botinas e beilat al sartre a chabal III vachas an III
per unas mitanas per P. Esclavi, VIII s. (1378, vedels mascles e II bors e I beux e I ega e
CConsSFlour 1, 121r); de lasquals VII senma- I fedo masche per lo pres de XVII escutz e IX
nas avia agut dels senhors predecessors cossols doblas, lan M IIII LXI, lo XXIII jorn de may,
tant solamen I fr. et unas botinas (1383, a Bort (1461, LRecAuterocheCouzans, 18v).
CConsSFlour 4, 8r). u 2. viande de bœuf. per I chambagho de
botja* (botgha) s. f. u 1. grand sac. per porc salat et II pessas de beu, V s. (1383,
las botghas tornadas da Paris, XXX s. (1379, CConsSFlour 4, 10v); per pan, fromatge et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
brageir* – brassier 173

beu salat, III s. (1418, CConsSFlour 30, 19r); bola el cham apellat de la Faurgia et del prat
botey lo XVIII jorn deldit mes en V pessas de apellat del Frayser e la plantat be megia bra-
beu, XX d. (1491, CBredons, 2v). ALMC 397 sada val pratz (1429, JusticeDienne, 26v); que
et 1539. lon reppare ladita muralha et que messs li
brageir*, bragier s. m. u ?. ont payat a cossol fassont lo marchat per brassadas (1512,
moss. Guilhem Genre, moyne de la gleysa ca- DConsSFlour 23, 17r). ALMC 1323. Syn.
thedral de St. Flour, per certana quantitat de brassa. Voir bratz et cairat.
peyra paltreyra achaptada de luy per far lo brassalh (brassailh, brassal) s. m. u 1. es-
bragier del mur darrs lo jardin des moynes, pace clos rserv aux exercices et comptitions
II l., XVI s. (1439, CConsSFlour 47, 35v). cf. de tir (darchers et darbaltriers), champ de
afr. braier (FEW 1, 480a et b, braca) ? tir à larc ou à larbalte. far lo brassalh als
brajas* (braghas) s. f. pl. u pantalon. per balestiers de S. Flor a lort de Farrier (1417,
chamisas et braghas alsditz maistre Johan et CConsSFlour 29, 46r); VIII chabros compratz
Anthoni a Paris, XV s., V d. (1389, CConsS- de luy entre doas ves et portatz per luy a lort de
Flour 8, 125r). ALMC 1377. Farrier per los metre en la muralha per tener
brandona (pour brandonada ?) s. f. part dessus de peyra, delsquals en foront mes
u flambe, feu de paille. per IIII fays de IIIIe el brassailh dels balestiers (1420,
palha bailatz per P. Barret, capitani, a las CConsSFlour 31, 28v); se prethendia aver al-
velhadas per far brandonas el mur quant fay cun dreyt en lort de Farrer, el chami del bras-
negra nueyt, XVI d. (1388, CConsSFlour 7, salh dels balesters, que es darrers son hostal
91v). (1421, CConsSFlour 32, 15r); fos payat a
brandonada s. f. u flambe, feu de paille. Johan Aymeric per far far lo brassalh dels
per cloygs que foron de Dur. de Crozargues a balastiers (sic) de lort de Farrier a St. Rollant,
far brandonadas la noyt en la muralha, VI s. de Rueyra, que lo fustet et lo fes de motas tot a
(1379, CConsSFlour 2, 24v). son cost et despens, merchat fait am luy de o
bras voir bratz. far, XL s. (1429, CConsSFlour 40, 40v); ont
brassa s. f. u mesure de longueur, brasse. payat per far lo brassailh dez balestis quar
a Johan Longho per una grossa tarsseyra de VI lautres brassailhs era totz gastatz, per so I
brassas et 1/2, VI s., IIII d. (1383, CConsS- molto (1438, CConsSFlour 46, 50bisv); ont
Flour 4, 18v); lodit jour foront pres II grans payat als balestiers per far adobar los dos
chabros de sap de s. Johan Benesit, cossol, brassailhs en que jogo a la balesta, la ung a
chascun del long de quatre brassas per retener lort de Ferrier et laltre soubz lo portal de las
lo tieulat deldit hostal de las filhetas (1444, Rochas, per so a lor XVI s. (1452, CConsS-
CConsSFlour 49, 48r); laquala muralha es Flour 50, 75v). u 2. champ de tir à larbalte
estada mesurada (…) per Durand Portafays, ou cible pour le tir à larbalte. li balestier
picayre, et Anthoni Gresas, fustier, que monta demandont X s. per far I brassal (1486,
la longhor vingt et hueit brassas que valont et DConsSFlour 13, 1v). Ø FEW 15/1, 116a,
montont en brassadas cayradas, avent regart a birson; Lv versalh.
la altor de ladita muralhe (sic), nouf vings et brasseir*, brassier s. m. u manœuvre,
setge brassas cayradas (1512, DConsSFlour brassier. P. Blanc, brassier, VIII s. (1444,
23, 21r/v). ALMC 1792. Syn. brassada. Voir CConsSFlour 49, 12v); es estat payat a Vidal
bratz et cairat. del Mas, brassier, per ung jornal et sos despens
brassada (brasada) s. f. u mesure de lon- que demoret a pessar las sochas en la maiso de
gueur, brasse. a Guilh. Esclavi per I gros trau cossolat, contant a luy coma dessus per so II s.
de sap de V brassadas, X s. (1383, CConsS- (1467, CConsSFlour 57, 74r); es estat payat a
Flour 4, 18v); a lor per repparar e bastir al Vidal del Mas, brassier, per sa pena et trebalh
dedessotz (sic) del corredor del mur environ V de IIIIe jornals que ha demoratz fazent mano-
brassadas de mur ont lo murs era puritz e non bra aldit teront de Frideyra, contant II s. per
era aldit presfayt, per so XX s. (1400, CConsS- jornal et despens, per so VIII s. (1468,
Flour 17, 49r); a mudat unnc chayre que fazia CConsSFlour 58, 49v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
174 brasseir – bresilh

brasseir, brassier adj. voir ome. brega* (bregua) s. f. u querelle ou conflit


brassejar* (brasseghar) v. tr. u mesurer la arm. fos payat (…) a Johan Chastel per Ia
longueur en brasses de (un terrain, une cons- apcha darmas perduda et emblada a la porta
truction). lo XXVIIIe jorn deldit mes fogront del Teule per lo temps de la bregua de Rocha-
menatz per losditz senhors cossols et plusors baron, XVIII s. (1425, CConsSFlour 35, 69r).
senhors conselhiers et juratz deldit cossolat a FEW 15/1, 269a, brekan; ALMC 1482.
ladita bastenda et repparation faita a ladita bregandina voir bergantina.
porta et muralha dels Lax per la brasseghar, breida* (breyda) s. f. u machine de guerre,
lo maistre Parris, Guille. Symon, masso, Johan catapulte. ayssi apres si ensec la despessa faita
Johan, fustier, Guill.me Vayro, Johan Bodet, per causa de la reparacio de la breyda et per far
massos, et plusors altres, alsquals apres que lo mantel a metre davant ladita breyda (1383,
agront brasseghat lodit bastiment fogront do- CConsSFlour 4, 65v); a bailat loditz recebe-
nadas quatre cartas de vin et XVI d. de pan per dors a Jacme Voltureyr (?), sabater, per causa
anar beure (1467, CConsSFlour 57, 72r). de la pel de I vedel preza de lui per far la fonda
bratz*, bras s. m. u 1. bras (partie du de ladita breyda, costa XVI s. (1383, CConsS-
corps humain). lo lus apres a XII de septem- Flour 4, 65v); IIIc tachas petitas compradas de
bre, hora de prima, en la maysso (sic) alta del lui per metre a lalbre de ladita breyda (1383,
cossolat aqui assemblatz los cossols am lors CConsSFlour 4, 66r); amassar et metre en I
juratz de cossolat per tener lor cossolat, venc luoc totas las peyras que poyra amassar ni
aqui lodit Symon Pons et P. Bastars, clavari trobar el luoc de Chaler o environ que seront
dessus deputat, portans las claus chascus en lors bonas a ops de nostra breyda et de nostres
bras (1418, PrivilSFlour II-2-65, 1v); et adonc canos (1383, CConsSFlour 4, 95r). u maistre
P. Bastars, us dels clavaris, auzens lo debat de de la breida loc. nom. homme responsable du
las claus, volguet baillar sa part de las claus fonctionnement dune catapulte. lo VIII jour
mas lodit Symon lo pres per lo bras et lo tiret deldit mes daost fo despendut per sen P. Jo-
areyres et non laysset baillar las claus sinon que venros, per lo maistre de la breyda et per ganres
los cossols las baillessont alsditz me St. et daltres fusters et per P. de Royre que aneront
Daude (1418, PrivilSFlour II-2-65, 2r); lo fils trenchar ganres dalbres per far lodit mantel,
de Poniet pres Antoni e tonbet a tera et li donet entre pa, vin et fromatge, IIII s. (1383,
del pe per lo ventre plusior vest e de poimts et CConsSFlour 4, 66v). Lv brida. Voir balesta
ayso fes per III vejadas, etc. Item plus anb unc et chat.
basto per los bras e per la tasta (1429, Justice- brelh*, bruelh s. m. u petit bois, bosquet.
Dienne, 21r/v). u 2. os du bras. fos donat per la maytat de ung prat appelat de Panafeux,
charitat a I paure frayre dAorlhac que avia rot pausat an lo bruelh de Murat, confrontant
I bras et demorava a quo de la Bonalda, per far duna part am lo prat de mon tres redoubtable
chalsas Ia alna de blanc de Mende (1429, senhor, mossenhor lo conte de la Marcha, et
CConsSFlour 40, 33v). u 3. mesure de lon- dautra part am la bugha de Astorc del Treu
gueur, brasse. tres traus de sap, dos de qua- (ca. 1450?, LiveJClaviresMurat, 7v); deu lo-
derna brassa (…) et ung de cinq bras, (…) per dit Johan per lo pradel que adquerit (sic) de
mettre al corredor del mur darrs lostal de Loy (sic) Bagues, atochan am lo bruelh de
Chayllada (1440, CConsSFlour 48, 55v). mosenhor, argent XVIII d. (1463, LiveDienne
ALMC 886 et 1323. Voir brassa et brassada. 698, 146r).
brau s. m. u taureau (animal). avem am P. brenchut, -uda adj. qual. u branchu (dun
Valadier, da la Brugeyra de la parrochia de arbre). lodist Ar. et sos frayres an pres deldit
Manhac, I brau de pel negre e te lo a chabal bos sans lisensa, duna peyra mosuda que es en
de nos al pres de V moltos e pres lo lan M bas, venent a una sochia de fau ben brenchuda,
CCCC XXVI, el darier jorn de ottobre (…) e etc. e ladita plassa an clausa davas lo bas, etc.
dona lo prumier an de meysso I carta seg. que non o devia far (1429, JusticeDienne, 14v).
(1426, LObitsChaudesAigues, 69v). ALMC bresilh s. m. u brsil (matriau). per lodit
398. pati los cossols acorderon a payar al capitani et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
breu – brisar 175

al conestable III balazarts guarnits dargent et de las fermas quar Johan Thaumier, tresorier,
marguats de bresilh et per so los cossols an lor avia dit que la supplication que Avinhols
payat al conestable per la ung balazart, IIII avia faytta segond la tenor de las antiquas
fr. (1391, CConsSFlour 9, 81v). lettras reals era trop prolixa et que ly senhor
breu, -eva adj. qual. u 1. de courte dure, non aviont cura de tant grant prolixitat (…)
bref (dun dlai). en laqual letra lo reys man- VII s., VI d. (1439, CConsSFlour 47, 53r).
dava al bailliou que la causa de la appellacio breumen* (breument) adv. u 1. dans peu
agha ad auzir per breus dilacios et foras dassi- de temps, bientôt. trobet lodit bailiu a Servay-
zas (1410, CConsSFlour 26, 28v/29r). u 2. ef- reta e offric li a far resposta a S. Flor, hont li
fectu dans un court dlai, rapide (ici : de dis que seria breument e aqui faria li la relacio
lexpdition dun document judiciaire). quant (1378, CConsSFlour 1, 129v); era estat oppi-
loditz Durans fos arribatz a Poittiers fes faire nat en cossolat que a la venguda de monsr de
collacion de la causa per lo conseilh de me Yves Saint Flor que devia breument far son novel
Fougere, nostre procurayre, ont foront me Johan intrament los senhors cossols aguessont lors
Symon, nostre advocat, me Johan Barbin, ad- raubas novas aquel jorn (1428, CConsSFlour
vocat del rey nostre senhor, et lo procurayre del 39, 15v). u 2. dans un dlai court, rapide-
rey et lodit Fougere, per consultar la causa et ment. lidit senhor cossol non avian prest de
affin que agues bona et breva expedition destre que paiar et dels talhs que eront enditz a paiar
plaideghada (1434, CConsSFlour 44, 30v); et lodit pati non si podia paiar si breument (1384,
considerat so que dit es et que per lordenansa CConsSFlour 5, 47v).
del rey nostre senhor ny de mess. de son grant brevet s. m. u document judiciaire, charte
conselh non poyriam aver altre melhor ny plus (ici : mis par le parlement de Paris). per lo
breva expedition (…) (1466, CConsSFlour 56, brevet que donet de Chastellet lodit Anthoni
72v/73r). u de breu loc. adv. u a. en un temps aldit mons. laudiencer, XX d. (1395, CConsS-
trs court, en peu de temps. per so que ung Flour 12, 68v); ung brevet de Chastellet en
clerc apelat Pe. Tarro, loqual era filh de Johan loqual Anthoni del Prat era obliguatz a mons.
Tarro, alias de la Vitgeyra, et era estatz de totz laudiencier del rey nostre senhor en la summa
temps desta vila, Dieu permetent, era de breu de XXXVII ll. par. per lo seel et registre de la
devengutz ladres (…) fos deliberat que, per remicion del fait de las aydas (ca. 1397, InvTi-
amor de sos parens et amix que eront granda- tresSFlour, 38); ung brevet de Chastelet chan-
ment desplazens et dolens deldit inconvenient, cellat en loqual si conten que Johan Saysset et
hom dones ung petit de argent aldit clerc per Anthoni del Prat per causa del cossolat eront
cronpar ung petit rossi et que sen anes donar tengut a lArmita, senhor de la Fagha, en XL
recapte en altra part (1468, CConsSFlour 58, franx daur (ca. 1397, InvTitresSFlour, 48).
46r/v). u b. dans peu de temps, prochaine- breviari (breviary, berviary) s. m. u br-
ment. lo se dizia que mons. lo vicari devia viaire. nos ha donat moss. P. Ferans, canonis
aver de breu letras per far demolir lodit mur e frayres nostres, en son darier testamen pres
(1423, CConsSFlour 34, 36r). u en breu loc. (sic) moss. Johan Colum, I breviari de grant
adv. dans peu de temps, prochainement. los volum, strayt del breviari de moss. P. Brunel,
Engles de Liantre (?) aviont layssat aquel loc et notat e illuminat daur. Item I altre breviari
se dizia quels se eront vantatz que en breu (…) de pitit volumn (1436, LObitsChaudes-
auriont en las montanhas alcuna grossa plassa Aigues, 104r); ey baillat et payat a monss.
(1428, CConsSFlour 39, 15v); li assignation Anthony Chapola jouve a causa del breviary
que hom a an Salazart sera en breu (1488, que luy fazia monss. Johan Vayro per ladita
DConsSFlour 14, 13v). u 3. exprim brive- gleysa, XLV s. (1481, CPrêtresCathSFlour 1,
ment, concis (dun texte). far ung extrayt en 8v); ey baillat (…) a monss. Vidal Jabre, dit de
plus breus lengatges dels articles dessus ditz Lestube, a causa del berviary que avia vendut a
(1433, CConsSFlour 43, 37v); payeront a me la gleysa (…) XLV s. (1481, CPrêtresCathS-
Johan lo Piquart, secretari del rey, per ordenar Flour 1, 9v).
una breva supplication sus so que demandavont brisar v. tr. u enfreindre, transgresser (ici :

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
176 broa – brutz

une interdiction). una letra exequtoria duna FarceRiom, 4v). u 2. manifestations, protes-
letra real donada per lo rey nostre senhor en tations publiques. lo cas de novelet dessus
que si conten que a mos. de Bery non aperten la ditz se devia metre a exequcio que seria una
conoyssensa de la salvagarda brisada mas lo rey causa molt vituperabla als cossols et a la viala
nostre senhor vol que a luy et a sos officiers et que sen podia insurgir grant brug et en tres
apertenha (ca. 1397, InvTitresSFlour, 8). Syn. grant perilh de la tuicio et garda de la viala de
enfranher. S. Flor, de present circundada de plusors ene-
broa s. f. u bordure, lisire (dun terrain). mix del rey et de monsr lo regent (1421,
passa per la broa del bos dAynes e sen va a la CConsSFlour 32, 37r); et per so que chascus
Crotz dal Colet (1411?, SgrieChalvignac, dizia et tenia que lidita Andreva era morta de la
54bis); tres pessas de terra pausadas en la impedimia et aussi sos vayletz, fos deliberat
broa de Planesa (ca. 1450?, LiveJClavires- (…) que lodit mtre Heralh Pelhissier, cossol,
Murat, 5v); sa part de ung pastural assis sobra lay anes per lor dire et far commandar per
(sic) lo champ de Bosseyra deldit Chambo que ung sirvent que menes en sa compania que si
si confronta en la broa deldit bos et en lo chamy tenguesso reyre elses et que non la entarresso
allant (sic) dAusola Apchier et en lo prat et que non fogues nueytz per lo bruch del monde
champ deldit Chambo (ca. 1500, LivePrBre- car era aussi marchatz (1467, CConsSFlour
dons 2C, 34v). ALMC 110. 57, 61v); mtre Ph. Trenchier di que es de opinion
brochar v. tr. u munir (les pierres dun que hom luy bayle losditz papis per evitar plus
mur) de tige(s) de fer. a obrat a lasditas obras grant bruch et inconvenient et lo desfrie per
tant a talhar et brochar peyras coma a masso- aquest cop (1471, DConsSFlour 6, 14r); metre
nar el chadafalc (1438, CConsSFlour 46, 74r). talha sur talha seria metre ung grant bruch
broeta s. f. u brouette. per III ambalas (1491, DConsSFlour 15/1, 26v); que hom non
compratz per s. Johan Faurghas per la obra excequte nengun per lo present per evitar bruch
avant dita, non contatz aquels de la gleisa, ni (1491, DConsSFlour 15/1, 30v); moss. lo licen-
las broetas, II s., VI d. (1404, CConsSFlour ciat sr mtre Pe. Broa di, tochant moss. de Le-
21, 80r); per IIII broetas compradas per portar bret, que luy sembla que, vegut lo bruch del
la terra, VIII s. (1404, CConsSFlour 21, 92v). poble, que hom deu assemblar de mess. les
ALMC 867. Syn. civeira. (sic) gens de gleysa et altres (sic) gens de ben
bronda s. f. u petites branches coupes, que non sont point de cossolat (1494, DConsS-
branchages. per certana quantitat de bronda Flour 18, 8v). u menar bruch loc. v. protester
meza als fanghas de la font dels Pozetz per los publiquement. luy sembla que seria bon per
charres quant portavo la peyra, XX d. (1405, contentar lo commun que mena bruch de ladita
CConsSFlour 22, 109v); ont paghat los senhors intrada, que lon assembles cinquanta ou LX
cossols per certana bronda meza dins la tor afin personatges, gens de bien (sic) de ladita ville
que si tombava la crota ou so que es demorat a (sic) (1501, DConsSFlour 20, 31r). u 3. ru-
tombar de las crotas meyloguanas, X s. (1409, meur plus ou moins alarmante. los senhors
CConsSFlour 25, 34v); lodit jorn fos comprada cossols lay trameyront Bt. Champanhac per
Ia charrada de bronda per mettre en I fanghas presentar losditz vioures a monsr lo Capdet et
per passar la charreta (1427, CConsSFlour 38, per excusar la viala devers luy de so que a
55r); es estat payat a una garda segreta liqual present no li trametiont gens de comus ni de
revelet que Pe. Rollant, fornier del forn nouf, ne trayt per so que, attendut lo grant brug que era
avia messa una saumada de vin dedins una per lo paÿs, li habitant de Saint Flor eront
charrada de bronda, liqual non era point escrip- necessari ayssi per la garda de la viala (1420,
ta en lo papier de la intrada, per so XV d. CConsSFlour 31, 25r); ont payat a Jacme
(1468, CConsSFlour 58, 57r). ALMC 238. Dobax per sa pena et trebailh de quinze jours
bruch, brug, brutz s. m. u 1. bruit. Et que fos capitanis del guayt el mes doctobre
lassa, quani brutz ! Per ma fe, be soy estada passat per alcun brug que avia sur lo paÿs, de
baratada [barada ratur], Avoras fus ieu stofa- gens darmas, per so XVI s. (1420, CConsS-
da. Lo chapo et lo vin an portat. (ca. 1480?, Flour 31, 53r); per so que fos avisat per lo brug

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bruelh – bruneta 177

de far Ia porta al cachapeys, lay foront trames en esta viela quel era estatz espiatz et segutz
Vincens et lAngels per avisar coment se poyria per alcunas gens dont cudet hom que agues
far (1427, CConsSFlour 38, 45v); sont montat perilhat attendut certanas indicias et circums-
las tres nueytz de carmantrant darreyrament tansas et per so ly senhor cossol ly trameyront
passat el mur per gouvernar lo gayt per lo bruch Johan Charreyra, alias Parracha, am una letra
que era en la vila (1438, CConsSFlour 46, clausa per lo avisar et per lo acompanhar part
72v); sr mtre Johan Bartho di que seria bon de de say (1433, CConsSFlour 43, 36r). ALMC
tener la feyra deforas als Lax ou al Pont et que 610 (pt. 44) et 1155 (pt. 14).
las portas foguessont fermadas vegut lo temps brular v. tr. u endommager (qch) par le
que corrre (sic) et lo bruch que y es (1507, feu, (le) brûler. lodit jour ly senhor cossol
DConsSFlour 22, 13v). u es bruch loc. v. meyront Pe. Monner et Johan Gardela, fustis,
une rumeur court, circule. doneron los cossols al chadafault de Muret per lo repparar quar era
a ung home de Mur de Barres que lor reportet estatz brulatz devers ung costat per forsa de la
que los Engles de Carlat et dAlueisa que eron grant aura que avia fayta la nueyt passada
essems a Carlat apres faita la deslhouranssa (1440, CConsSFlour 48, 70v). ALMC 1157.
dAlueiza fasian enpreza de penre la viala de Syn. cremar.
S. Flour et ayssi era bruts de part de lay, X s. brun (bru), -a adj. qual. u 1. brun (de la
(1391, CConsSFlour 9, 69r); Johan Aymeric, couleur dun tissu). VIxx XVIII alnas tant de
jove, coma desus, totasves el es brutz per viala saur blanc coma de bru (1401, CConsSFlour
que Solatges fay novelz tarrs et levas que 18, 31r); ung drap et dimey de saur bru et blanc
poiriont portar dampnatge, per so seria bon de (1409, CConsSFlour 25, 27r); Ia 1/2 pessa
faire protestation en jutghament contra luy bruna del drap desta viala (1473?, LObits-
(1464, DConsSFlour 1, 31v). u faire bruch ChaudesAigues, 147v). u 2. sombre (de lat-
loc. v. faire courir une rumeur. hom fay bruch mosphre, du ciel). sec si loas (sic) challandras
que li noble et las gens de gleysa et de las vilas de lan mial IIII LIX. Pr.mieramen junier fu
subgeytas a moss. lo duc luy ont autreghatz brun e dohlz. Item febrier fu clar e gela be e fey
XVm fr. (1486, DConsSFlour 13, 2v). gran ven. Item mars fu clar. Item abrial fu brun
u 4. aver bruch loc. v. avoir une bonne rpu- e freit. Item may fu clar. Item jun fu clar e freit.
tation, un statut honorifique (ici : li au titre Item juliet fu brun e dever lo vespre fu clar. Item
de mdecin). de la requesta que fay lo metges ausohtz fu char e freit. Item setembre fu clar e
de luy creysser la pention a luy ordenada et freit. Item octobre fu clar. Item novembre fu
que non vol que hom la luy paye point mas per char. Item desembre fu brun (1459, LRecAute-
aver bruch. (…) de la requesta del metge, que rocheCouzans, 11r).
hom luy fassa et done pention de XXV l. bruneta (brunetta) s. f. u sorte de tissu
provegut que ne done quittansa al commu brun. lachaptes delsditz draps era so es a
coma a offert de far attendut que non vol point saber Ia bruneta da Brois a XX fr. Item I gris
esser payatz (1474, DConsSFlour 8, 28v). de Monstervialer a XVI fr. Item I vert de Roans
FEW 10, 551b, rugitus; ALMC 1500. Voir a XXII fr. Item megh tenct de Borghas et megh
murmur. blanc de Borghas a XVII fr. (1381, CConsS-
bruelh voir brelh. Flour 3, 62v); loqual jorn los senhors cossols
brugir u I. V. impers. u brugir que + indic. agront lors raubas novas partidas de dos draps,
courir, circuler (dune rumeur selon laquelle I de roge dEnglaterra (…), laltre duna fina
qch a eu lieu). et per special que se disia o bruneta de Liera (1421, CConsSFlour 32, 16r);
brugia que las claus eront estadas prezas en ont payat aldit Peyre Jovenros per una alna
plom et gitadas dont lor eront molt en sospeyta bruneta Courtray presa de luy per far chapayro
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 9v). u II. V. tr. a Matheu Beal, fustier, garda de las reppara-
u brugir que + indic. annoncer de façon tions dels murs de la viela, per so II moltos
plus ou moins fonde que. lodit huissier par- (1433, CConsSFlour 43, 20v); a agut lan
tent desta viela sen anet a Haulmont en Ja- LXXI en mai per IIII alnas de gris de Bezs
valdan per far certanas exequtions et fos brugit et per II pans et 1/2 de brunetta de Perpeniha

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
178 brunir – bujal*

que monte (sic) tout VII moltos, I gros (1471?, ung champ appelat de las Listras que si
CChapSFlour, 1r). confronta en lo chamy allant (sic) de Chambon
brunir v. tr. u dcaper, polir (une pice de a Rocha Johan et en lo champ de Peyre Chorsi
mtal). ont paghat a Johani lo Celier per far et en lo bugier de maistre Jacme Bastida et en
franghas et arrestz a XXII lanssas que sont en lo champ de Johan Sauro (ca. 1500, LivePr-
cossolat, brunir los fers o per cenipias per Bredons 2C, 96v). FEW 1, 424a, bodica.
plantar lasditas franghas, XXVII s., VI d. buja*1 (bugia, bugha) s. f. u pr plus ou
Item ont paghat a me Johan de lEscura per moins en friche. la maytat de ung prat appelat
C clavels agutz de luy per plantar losditz ar- de Panafeux, pausat an lo bruelh de Murat,
restz de lansas, XX d. (1417, CConsSFlour 29, confrontant duna part am lo prat de mon tres
35v); a Peyre Padeu, per so que a la porta del redoubtable senhor, mossenhor lo conte de la
Teule geta hom plusors ves de son arneys de Marcha, et dautra part am la bugha de Astorc
lobrador et apres lo li conven brunir et aussi li del Treu (ca. 1450?, LiveJClaviresMurat, 7v);
occupa hom plusors ves son obrador a causa de deu plus lodit Pe. Poiolh per las excreysensas et
la garda de ladita porta, per so V s. (1418, aumentations faictas per luy en craysent ung
CConsSFlour 30, 52v); es estat payat a Vidal sieu prat, bugia et mayso, appellatz de la Va-
Besseyra, coltelier, per sa pena et trebalh de zela, comme (sic) costa per recoinoycensa rece-
brunir et neteghar losditz dos voges de la vila, buda per Pe. Maurand, not. ord. de la cort, II d.
per so II s., VI d. (1468, CConsSFlour 58, 56r). (1463, LiveDienne 698, 197r); plus deu lodit
brusselas s. f. pl. u tissu de Bruxelles. lo Hugo per sa part de la bugha adquerida de Bela
dighous de lascension Nostre Senhor que fos a la Vernha, molher de Hugo de la Migo, del
XXI de may losditz senhors cossols coma es de Montel, argent III d., 1/2 ma (1463, Live-
bona costuma vestigront lors raubas novas Dienne 698, 278r); una bugia assisa als Fraus
consulars am los chapayros partidas de II que fos dEsteve Baf (ca. 1500, LivePrBredons
draps, ung roge de Brusselas et una bruneta 2C, 98v). Lv boziga; ALMC 104 et 455. Syn.
de Lyeyra en lasquals raubas am los chapayros boija et buge.
foront mesas IX alnas de lasditas brusselas et buja*2 (bugha) s. f. u cruche, pot en terre à
altras IX alnas de ladita bruneta de Lieyra anse(s). per V potz e per XXXVI bughas e VII
(1434, CConsSFlour 44, 18v). gobels e I corn gastatz al bastiment, a Dur.
brustia s. f. u logement (ici : dune barre Galhart, X s. (1378, CConsSFlour 1, 107v);
coulissante). ont payat a Michalo lo Fustier per ung pot, per bughas et per una corda aldit
per doas postz sechas de py agudas de luy per bastiment, XIIII d. (1401, CConsSFlour 18,
far la brustia de la barra de la porta del meg de 42v); per doas olas, IIIIe bughas et ung pot, II
Muret que era rota que la barra non podia s. (1407, CConsSFlour 24, 44v); per una bugha
colar, II s., VI d. (1439, CConsSFlour 47, per far pozador et Ia lardeyra, IIII d. (1418,
39r). Lv boisa. Voir bostia. CConsSFlour 30, 22v). ALMC 794; NDGFA
bucla (pour bocla ?) s. f. u boucle (?). el cruche.
banquier per las buclas, XX lr. (ca. 1500?, bujada* (bughada) s. f. u linge à laver ou
LDpChapMurat 1, 7r). venant dêtre lav. qual es aquelle (sic) que
buge s. m. ou f. u pr plus ou moins en lavava la bughada ? (1473, InstrBort, 13v?).
friche. I cham en lAglan que si confronta am ALMC 1183 et 1184.
la buge et am lo prat deldich Peyre Chavada bujal* (buial, bughal) s. m. u petite ouver-
(1438, LivePrBredons 1, 14v); una buge que si ture (dans un mur), petite fenêtre. per vi donat
confronta en la buge de Guillem Clido et en lo per los senhors cossols als obrs per so que agro
buge de Johan Pons et en lo prat de Johan Pons claus I bughal el mur desotz la cort de loffic.,
et en lo champ de Guillem Clido (ca. 1500, II s. (1381, CConsSFlour 3, 109r); bastir II o
LivePrBredons 2C, 86r); ung ort que solia III buials que eront en la grangha de P. Nassi
esser buge (ca. 1500, LivePrBredons 2C, affin que la fusta que lay es dels enginhs non se
168r). ALMC 104. Syn. boija et buja. puescha perdre ni panar (1383, CConsSFlour
bugeir*, bugier s. m. u pr en jachre (?). 4, 73r); a Michel Vinharer per far lusti del

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM
bujon* – buta 179

bughal et per altras causas a ladita mayson, buou voir bou.


IIII s. (1406, CConsSFlour 23, 57r); lo darrier bur s. m. u ?. am lasditas armas et penun-
jorn daost feyront curar al filh de Daurat la celx foront mezas et pourtadas honoratblament
montada et lo bughal del mur de las Rochas XII torchas de cera davant losditz senhors
(1417, CConsSFlour 29, 30r); bastir ung grant cossols acompanhastz de toutz los senhors
bughal ques darrier lostal del Prat de las concelhers et juratz partent de cossolat et anant
Rochas (1466, CConsSFlour 56, 57r). Lv bo- a la grant gleysa per faire ladita ceboltura et lo
jal; ALMC 713 et 778. surplus delsditz penuncelx et armas del rey
bujon* (bugio, bugo) s. m. u petit pr plus fouront mezas sur lou bur ou altras XII torchas
ou moins en friche. la meytat de ung prat que mondit senhor de Sant Flour y mes (1462,
appelat Bugio que si confronta en lo bugo CConsSFlour 55, 58v).
(sic) de maistre Jacme Bastida et en lo bugio bure, burre s. m. u beurre (emploi non
de Johan Chorsi et en lo prat de Peyre Bastida comptable). ont payat a Peyre Gilet, alias de
(ca. 1500, LivePrBredons 2C, 56r); ung prat la Fagha, (…) per so quel avia fayta promes-
appelat lo Tornel que fos dEsteve Baf que si sion et responsa en nom de la viela et dels
confronta en lo tornelo dels her.tiers de Anthoni habitans a noble homme Johan Raulet, senhor
Chorsi et en lo bugio de moss. Bec Sauro et en de Jalenca et de Montpahon, de la somma de
la meytat de lespinasseyra deldit Sauro IIIIxx escutz de Tholosa et certana quantitat de
(ca. 1500, LivePrBredons 2C, 108v). fromatges et de burres (…) XLV moltos III qr.
bula* (bulla) s. f. u bulle papale. lo ters (1433, CConsSFlour 43, 51r/v); sessi los fro-
jorn de decembre venc ayssi mons. Bt. de Gua- mages e los bures de lan M IIII LXVI. Pr.mie-
lart, chavalier, alqual los senhors cossols, per so ramen quatre formas que peiiso XXI ll. Item
que avia diligenment aiudat a moss. P. Rotgier plus quatre coins de bure que peisso XXXI ll.
en Roma ad obtenir la bulla de reconsiliar la (1466, LRecAuterocheCouzans, 3r); ensec sy
gleisa et per sa aiuda era aguda gitada de cort la despensa de la maiso coma fromatgis, bures
de Roma et y avia prestat de son aur, li done- ho altras besonias de la maiso (1491, CBre-
ront dos parelhs de p.rdis prohensals et rasclas dons, 16r). Lv buire; ALMC 1085.
(1423, CConsSFlour 34, 35v); una autra quic- burel s. m. u toffe grossire de laine
tansa de certans sturmens, documens et bullas brune, toile de bure. fo donat a P. Dalmas
que foro bailladas aldit chapitre (ca. 1455?, quant fo vengustz da Paris III quart de burel
AumChapSFlour, 4v). Lv bola. per far chalsas (1379, CConsSFlour 2, 22r); es
bular* (bullar) v. tr. u sceller dune bulle estat payat a Johan del Mas, sartre, per megha
(un document papal). li fos dit per expres que, aulna de burel pressa de luy a XX deldit mes de
quant que costes, agues de cort de Roma gracia octobre per far chalsos al reclus, per so II s.
et bulla per reconsiliar ladita gleisa (…) et (1468, CConsSFlour 58, 47v).
repportet que la bulla avia costat de grossa et buriglis s. m. pl. u lunettes de vue. los
de bullar XXX escutz daur (1423, CConsS- buriglis, VI d. (1523, LivePrBredons 3, 15v).
Flour 34, 43v). NDGFA lunettes.
bulida s. f. u bouillie de crales. I carto buta s. f. u jambage de chemine (?). ont
de fromen per far de la bulida (1491, CBre- payat a Matheu Giraldet, masson, per una
dons, 8r). ALMC 1163. peyra de cayria presa de luy per far la buta
bulit s. m. u aliments bouillis. que hom del fornel del chadafalc de Cassard, per so II s.
fassa dynar lo plus petit que far si poyra, tout (1440, CConsSFlour 48, 63v).
de bulit (1491, DConsSFlour 15/1, 24v).
ALMC 1161.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:09 PM