Vous êtes sur la page 1sur 7

1254 tumultuosamen* – umbra

tumultuosamen* (tumultuosament) adv. CConsSFlour 10, 66r); una altra [quittansa] de


u bruyamment. maliciosament et tumultuosa- la summa de XXX s. donada per Clemens
ment (1418, PrivilSFlour II-2-66, 15r). Rotbert coma tutor de leffant deldit Guionet
tustar v. tr. indir. u tustar a frapper, taper (ca. 1397, InvTitresSFlour, 66); ont paghat a
à (ici : une porte). liqual tusteront a la porta de me Laurens Muratel per la escriptura et seel de
la tor et loditz P. Fabres lor respondet del plus las letras dels ortz del filh de Thomas de S.
alt quilh non lay intrariont point (1418, Pri- Marti et de la permutacion deldit ort, de vendre
vilSFlour II-2-66, 8r). ALMC 703, 748 et lodit ort per lo jutge, fayta de la cort de mons.
1190. Syn. tabustar. de S. Flor a P. Fabre, tutor deldit effant, per tot
tutor s. m. u tuteur (dune personne mi- X s. (1405, CConsSFlour 22, 101v); Johan
neure). Gerals Bessos coma tutors dels effans Pons, habitant de Braghac, tant per se coma
de Guilhem Besso (1379, TerrChaudesAigues tutor et legitime administractor (sic) dels bens
1, 9v); una reconoyssensa autreghada per Cle- de sos enfens (sic) (ca. 1500, LivePrBredons
mens Rotbert coma tutor deldit effant (1392, 2C, 125r). Syn. tuador.

ub- voir ob- fayta ugham en la sala et per resegre lo tieulat


uei voir jorn et oi. del cob.rtis de ladita sala (…) VI s., II d. (1438,
ueit voir oit. CConsSFlour 46, 72r); doas peyras de cayria
uelh voir olh. (…) per far bochetz a la travada nova ques
ueu voir ou. ughan estada fayta en la mayso bassa de cos-
ufr- voir ofr- solat (1438, CConsSFlour 46, 72r); dels corra-
uitiesme* (huitiesme) s. m. u impôt du tiers, que ly vaylet que y sont servont per avant
huitime du prix de vente (ici : du vin). la per ungan sans guaitges ou que hom y advise
imposicion de lhuitiesme del vin vendut a de- dayci a dilhus (1463, DConsSFlour 1, 3r);
tailh (1438, CConsSFlour 46, 29v). mosen Jacme, VIII auus de lana dantan ho
ujan*, ujam*, ungan, ingan (ughan, de ingan (1511, LiveRectJaleyrac, 25v). Lv
ugham) adv. u cette anne-ci, la prsente an- ogan.
ne. fos payat a Johan Charreyra, alias Parra- ulon* (huulo) s. m. u ?. ensec si so que es
cha, per sa pena et trebailh de so que ugham tombat en lan M CCCC XXVI en loqual eron
aboras en lestieu passat fos trames per los bayle mos. St. Foetz e mos. Guill. Galtiers :
senhors cossols a Bleyla per mandar querir primo avem ressaubut de leretier de mos. Guill.
Peyre Yvernat per conclurre al tractat que era Sadel, de la Rocheta, per Ia lieuraso general a
estatz comensatz sur lo fait de sa gatgeyra tota la clercia, XL scutz daur loquals avem
alqual Johan Charreyra fos payat per sos tre- despendut en la procequetio de lhuulo de la
bailhs et despens, per tot VI s., VIII d. (1434, cura (1426, LObitsChaudesAigues, 78r).
CConsSFlour 44, 28r); ont payat a Helyot umblamen* (humblament) adv. u humble-
Rocho per sos jornals et despens de VI jours ment. recomandar tres humblament mess. los
que demoret ughan, quant la bastenda de lhos- cossols et la viela a moss. lo baillieu del rey en
tal novel de cossolat se fazia, en la ribeyra per las montanhas (ca. 1430?, ComHPSFlour XV-
amassar larena et aiudar a charghar las bestias 11-11). Syn. umilmen.
que la portavont (…) XX s. (1437, CConsS- umble, -bla adj. qual. u humble (de qn).
Flour 45, 46v); fos payat per luy a Revirel (?), vostra filhe (sic) et umbla (1511, QuitChaudes-
fustier, per so que vacquet per alcun temps a Aigues, 1v).
crubir de tieules la paret nova ques estada umbra voir ombra.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:50 PM
umiliar* – un 1255

umiliar* (humiliar) (se) v. pron. u prsen- 49, 46r). u III. Pron. indf. u 1. un de un
ter dhumbles excuses ou consentir avec humi- homme, une chose parmi (ceux ou celles qui
lit. lon deu far metre a exceqution la provi- ont t cits auparavant). et adonc P. Bastars,
sion obtenguda contra lodit Coltel ou si humi- us dels clavaris, auzens lo debat de las claus,
liara en faysso que tout altre y prenda exemple volguet baillar sa part de las claus mas lodit
(1504, DConsSFlour 21, 3v). Symon lo pres per lo bras et lo tiret areyres et
umilmen*, umialmen* (humialment) adv. non laysset baillar las claus sinon que los cos-
u humblement. apres lodit cossol perseguet sols las baillessont alsditz me St. et Daude
lo rey et son conseilh a Mehu per aver la (1418, PrivilSFlour II-2-65, 2r); VI l. de fer
remissio et gracia de las XIIxx l. et expauset de Foys per far dos selcles a ung dez botos de la
la perdoha de sos chavals perdutz suppliant roda de la charreta que sera rotz (1444,
humialment li fos faytz alcun don per sos cha- CConsSFlour 49, 48r). u dun per tot loc.
vals perdutz (1427, CConsSFlour 38, 33v). adv. en une seule fois (?). la exequtoria de
Syn. umblamen. la letra real obtenguda per los senhors cossols
umina voir emina. que non fossont tengut de paiar los deutes dung
umplir voir emplir. per tot (1388, CConsSFlour 7, 96v). u esser un
un (ung), -a u I. Adj. num. u un. al cas loc. v. être consensuel, harmonieux (de qch).
que lod. moss. Berengers auria filha, una ou que hom ho fassa assaber a mess. los cossols
plusors, de madona Alaÿs, sa molher, vol que li dOrlhac et que hom fassa que tout sia ung
Johana, sa filha present, et seu enfant siont (1492, DConsSFlour 17, 14r). u esser tot un
hereter coma dessus es dit, et la pr.meyra filha loc. v. être unanime (dune rponse). Peyre
que avenra de ladita madona Alaÿs sia marida- Jovenros, que sus las letras roya[l] (sic), que lon
da, las autras siont mesas en orde (1375–1396, las entretenha que la respo[nsa] sia tota una si
MariageMallet); a Chambalh era acostumat nengus venia en armas (1465, DConsSFlour 1,
per los senhors cossols passats a luy donar per 46v). u esser tot un a loc. v. être indiffrent,
son logheir de ung an, XVI flor. (1391, gal à (qn). Sertas be, mas que agian a beure,
CConsSFlour 9, 85v); a St. Chapola per ung Mon bon amic Chascun. Sertas, ayso mes tout
cent de tacha barradoyra meza en ladita porta, un Sino que hyeu agia a beure. (ca. 1480?,
VI s., VIII d. (1428, CConsSFlour 39, 31r). FarceRiom, 1v). u lun lun (parmi plu-
u II. Art. indf. u un. a XXVIII de julhet ad sieurs). que las claus siont divisidas et mes lo
ung home que azeguet lespina devas los Lax Ia gaitz a las tors, lun portal delz Laxcz et Muret
part que si despeyrava, XII d. (1384, CConsS- hubert an gardas (1465, DConsSFlour 1, 43r).
Flour 5, 95r); aldit Guill.m per una cuba que u lun de lun parmi (ceux ou celles qui ont
avia a la bastenda de la gleisa que si era t cits auparavant). que lon lo fassa corra-
affolada, V s. (1397, CConsSFlour 14, 69v); tier al luoc de lung dels corratis que es estatz
un talh ordenat aldit mons. lo duc per causa a St. Thomas parlar an los cotals per afforar lo
dels aquestz el mes de decembre darr. passat vin (1508, DConsSFlour 22, 27r). u lun …
(1404, CConsSFlour 21, 87r); ung cayrel das- laltre loc. pron. lun … lautre. II ortz a la
sier per asseyrar ung grant martel per trayre la Salvatgharia, lun estimat a VIII ll., laltre
peyra (1444, CConsSFlour 49, 46r); an una estimat a IIII ll. (1380, LEstimeSFlour, 73v);
apia avia ronput larmazi (1469, DConsSFlour sels que desay lo conte de lestima los us si
5/1, 36r). u Au pl., sens duel. alqual foront eront cregut de bes li altre amermat (1384,
paghat per son trabailh et logher de sondit rossi CConsSFlour 5, 43v); reparar las portas del
ou per despens faitz sur lo chami et per us barri, la una iuxta lostal de P. Jovenros et
sollars aldit Pagua et per so que non avia que laltra iuxta lostal de Pescharot (1384,
chalsar, XIIII s. (1395, CConsSFlour 12, 62v); CConsSFlour 5, 98v). u la un de loc. pron.
lodit jour foront achaptadas unas sabatas so- lun parmi (plusieurs personnes). loditz
bresoladas de Johan Bab per Giron dAndalac, moss. lo baillious avia escript als senhors cos-
charretier, que costeront, quar las sobresolas sols que la us dels vengues parlar amb el en
eront doblas, VII s., VI d. (1444, CConsSFlour Aorlhac per alcunas causas touch. lo ben et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:50 PM
1256 ungan – universal

utilitat del paÿs (1437, CConsSFlour 45, 36r). mos. P. Esclavy sur lodit fait de las sobolturas
u la un … laltre loc. pron. lun … lautre. et sur la unio de la gleysa de Lubilhac laqual
per lo logier delsditz II rossis per losditz III promeyront a ffar (sic) unir lidit cossol aldit
jours, la I de St. Saysset laltre de Guill. Gral- chapithol et enduscha que fozes unida promey-
hart XV s. (1384, CConsSFlour 5, 40v); fos ront a donar aldit chapitol lidit cossol per
payat per lo logier delz chavals que meneront, chascun an XL lbr. torn. (ca. 1397, InvTitresS-
la ung deldit ss. Johan Benesit et lautre de me Flour, 75); ont paghat los senhors cossols a
Bernard Farrier, per so V s., IIII d. (1439, Frances Aymeric, lioctenent de maistre Johan
CConsSFlour 47, 57r); ung autre grant trau Gouge, recebedor per lo rey, nostre senhor, del
de sap per far dos bancz per seyre los senhors subcidi ordenat per lo rey, nostre senhor, per la
juratz de cossolat, la ung a lobrador de cosso- unio de la gleisa et per lo passatge de Contasti-
lat et lautre en la granda mayso darrs lodit noble, coma costa per reconoyssensa donada
obrador (1440, CConsSFlour 48, 64r). u per per lodit Frances (…) L franx (1398, CConsS-
un e loc. prp. en même temps que, accompa- Flour 15, 80v). FEW 14, 45a, unio. Voir patz.
gn de (qn) (?). que moss. lo cossol mager y unir u I. V. tr. u runir, rattacher (ici : une
ane per ung et altres tres ou quatre (1469, glise au chapitre cathdral de Saint-Flour).
DConsSFlour 5/1, 18r). u un per altre loc. una altra letra saillada del sagel de las mon-
adv. en moyenne, lun dans lautre. IIIIxx tanhas real et recebudas per mos. P. Esclavy sur
IIII peyras tant grandas coma pauchas faytas lodit fait de las sobolturas et sur la unio de la
per trayre a las doas bombarras, costa chascuna gleysa de Lubilhac laqual promeyront a ffar
peyra una per altra IIII d., monta I fr., VIII s. (sic) unir lidit cossol aldit chapithol et enduscha
(1383, CConsSFlour 4, 65v); costa chascuna que fozes unida promeyront a donar aldit cha-
pessa una per altra I d. (1383, CConsSFlour 4, pitol lidit cossol per chascun an XL lbr. torn.
94v). u 2. A val. nom. un homme, quelquun. (ca. 1397, InvTitresSFlour, 75). u II. se unir v.
per IIII pessas compradas dun de Monchalm, pron. u sallier, sunir (de personnes). comma
VII s. (1389, CConsSFlour 8, 150v); lodit jour darreyrament era estat appointtat entre los de
per so que ladita paura femna avia layssat viou las bonas vilas deldit paÿs dAuvergne per se
apres se ung paure enfant tenre de la tetina et unir et adherir a contradire a alcunas talhas et
alcunas gens laviont gittat de lespital ont era subcidiz que ly senhor dAuvergne demandont al
estatz portatz et laviont portat saysus et lays- paÿs (1444, CConsSFlour 49, 48r); mtre Jac-
sat en la charreyra publica sens nengun conseilh ques Chavaribeyra di que, a son advis, hom si
ni aiuda, per so fos baillat a nurir loditz enfans deu unir ensemble car so fazent la vila a plusors
a una que sapela Halis Marmeyra (1434, deffensas contra lodit Salezart (1488, DConsS-
CConsSFlour 44, 24v); a XVIII daoust trames Flour 14, 10v).
mtre Ayme Bournetz, procuraires a Paris en unit (unib), -ida part. pass à val. adj.
parlament de ladita comunitat, doas letras mis- u group, uni (de personnes). li vila deu far
sorias et certanas copias de letras reals per ung partida expressa totis unibz contra mossenhor
de Brieude apelat Benfait (1466, CConsSFlour (1469, DConsSFlour 5/1, 12v); sr Guinot Jo-
56, 52r). venros di que, a son advis, aquesta causa tocha
ungan voir ujan. tostz los habitans et que, provegut que hom sia
unhon voir onhon. ben unitz ensemble, el de sa part et de son
union (unio) s. f. u 1. en bona union loc. quartier furnira del seu et fara dever tal que
adv. de façon unitaire, dun commun accord. chascun sera content (1488, DConsSFlour 14,
que, per Dieu, chascus en digha son bon advis et 10v).
deliberation sans affection nenguna et en bona universal1 adj. qual. m. et f., -a f.
union et la maneyra que hom deu tener (1469, u 1. concernant un ensemble, total (dune
DConsSFlour 5/1, 12r). u 2. runion, ratta- somme dargent). soma universal de tota la
chement (ici : dune glise au chapitre cath- recepta davant escriota : IIm, VIc IIIIxx X lb.,
dral de Saint-Flour). una altra letra saillada IX s., VIII d. (1379, CConsSFlour 2, 3v); soma
del sagel de las montanhas real et recebudas per universal de lasditas charreyras, VIc I lbr., XII

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:50 PM
universal – usar 1257

s., VI d. (1407, CConsSFlour 24, 10v); somma mandament del rey nostre senhor per sos urgens
universal de tota la mesa et despensa convertitz affayres (1512, DConsSFlour 23, 21v); la
reals, escutz et moltos a l. : IIIm IIIc IIIIxx V l., somme (sic) de dos cens trenta lieuras tourn.
X s. (1438, CConsSFlour 46, 81v); soma uni- que lo rey nostre senhor a mandat mettre sus de
versala de tota ladita recepta, IIm LII l., VII s., cree ainsi que appar per las letras de comission
X d. (1467, CConsSFlour 57, 50v). u 2. des- sur so donadas per mess. los eslez del present
tinataire de la totalit dun bien (dun hri- paÿs lo XVIIIe jorn del present mes de may,
tier). al cas que deldit Raynalt et Johana non oltra la grand talha, payabla la present cree lo
avenria que us filhz, es ordenat que aquels sia pr.mier jorn del mes de jung prouch. ven. per sos
hereters universal deldit Raynalt et Johana des tres grans et urgens affayres et de son realme
bes dessus dit et que degha portar las armas (1515, RTailleSFlour 41/1, 1r).
deldit Raynaut et senhor de Melet escarteladas us (uz) s. m. u 1. utilisation (de qch). lus
(1375–1396, MariageMallet). et lo excercisse aperten a lasditas juridictions
universal2 s. f. u compte total. somma IIIc (1408–1487?, TerrPradines 1, 2r); Anthoni
XLta ll., V s. per la universal (1455, CConsS- Alan veilh, habitant de Sant Maurise, a confes-
Flour 51/1, 14r). sat a tener a justicia alta, moyena et bassa et
universalmen* (universalment) adv. u en excercie de aquelle (sic) uz ung hostal (ca. 1500,
totalit, tout compris. lan mial CCC IIIIxx LivePrBredons 2C, 61r). u Au pl. u 2. usage
et I, lo lus de Paschas que fos XV dabrial, personnel. largent que leva devia metre a la
foron condadas las chausas desus prochan. reparacio de la gleisa et el met ou a sos us
scriptas entro ayssi et monto universalment (1389, CConsSFlour 8, 124r). u 3. coutume,
XLIIII lb., XII s., X d. torn. (1381, CConsS- usage. metre en escrit et hordenar los us, dreyt,
Flour 3, 81r); lasquals copias universalment libertatz et franchezas del cossolat (1384,
montont XIIII fueilhs et 1/2 de papier en rolle CConsSFlour 5, 42r). Syn. usatge.
(1433, CConsSFlour 43, 50r); montont per tout usansa s. f. u 1. utilisation (ici : dun mou-
universalment seyssanta et quatre moltos dor lin et de ses dpendances). et aussi ben apres
(1437, CConsSFlour 45, 3v). plusors ves ausit dire que losditz moles et prat
universitat (universsitat) s. f. u 1. en- eront deldit Guille. del Trieuf apres la mort
semble, communaut des habitants (dune deldit feu Johan, de fama publica, mas de la
ville). los cossols et cosselhers et jurats de usansa et reparatio et logha ques de present, el
cossolat et (…) las altras gens de la universsitat non sap re per son sagramen (1441, InstrBru-
et comu de la viala (1391, CConsSFlour 9, jaleine, 2v). u 2. coutume, usage. el non volc
94r); los negocis del cossolat et comunittat et renunciar a la usansa faita de longtemps per los
universitat de Saint Flour (1394, CConsSFlour cossols passatz jusquas ayssi et de longha anti-
11, 28r); per lo ben de la comunitat et universi- quetat sur la perception et administration dels
tat de Saint Flor (1420, OctroiSFlour IX-2- usufrucz de ladita montanha (1437, CConsS-
18). u 2. universit. frayre Peyres Vidals, li- Flour 45, 16v). Syn. usatge.
cenciatz en theologia, venc en cossolat et sup- usar (uzar, husar, ussar) u A. V. tr. dir.
pliet als senhors que lor plagues de ly subvenir u utiliser (ici : une certaine sorte de sel). lo
et far aiuda dalcuna somma dargent per anar reys non volia point que agues salis lay ont
recebre son magisteri a la universitat de Tho- ussavo la sal blancha (1452, CConsSFlour
losa attendut que el era nadieux et filz de la 50, 50r). u B. V. tr. indir. u usar de u 1. se
viela et quel si volia despausar a totzjours mays servir de (qch). siont expressament examinat
tant quant vieuria a servir a ladita viela et si la plassa desus (?) dita, en laqual lodit Heralh
comunitat tant en messas et sermos et altres pretent e vol far ladita intrada, es soa o del
officis divinals (1434, CConsSFlour 44, 33r). comun de ladita viela ni quals na usat per lo
uou voir ou. temps passat ni en qual forma e maneyra
urgen adj. qual. u urgent (ici : dune af- (ca. 1415?, PatrimSFlour VIII-2-11); en ferme-
faire à traiter). en qual faysso volont que lon tat de las presens, ieu, Johan Valeta desus dit,
gete et fassa limpaux de la cree messa sus per ieu donat (sic) en mandament a mos. Jaques

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:50 PM
1258 usatge – usseira*

Champaignac, pestre, canonge et bayle deldit testador (1511, DConsSFlour 23, 10v).
veneratble collegii descrieure lo present scrit, u 2. coutume, usage. far los articles (…) ne-
presen et testimoni senher Steve Rotbert, mer- cessaris per far la inquesta de et sur la maneyra
chan de ladita vila, et mon signe manual delqual antiqua de lusatge acostumat de far en la
use en merchandisa (1481, LObitsChaudes- prestacio del sagrament (1421, CConsSFlour
Aigues, 154r). u 2. bnficier de (ici : une 32, 50v); grossar lesturment de la promessa per
exemption dimpôt). ont payat per lo sagel monsr de S. Flor al deforas del portal del Teule
de una letra inhibitoria empetrada de la court davant son novel intrament fayta als senhors
de parlament apportada per lodit Jacme Verni cossols de los, la comunitat et cioutadas de
fasent mencion coment lo reys nostre senhors Saint Flor tener et servar en las libertatz,
manda als baillious de las montanhas dAlvern- usatges et coustumas et totz altres dreytz que
he, de Monfarrant et de Saint Peyre lo Mous- aviont de tota ancianetat per lo temps passat
tier quilh fassont comandament a mossenhor lo (1428, CConsSFlour 39, 38r). u 3. Au pl.
duc de Bourbon et als autres sos officiers a qui usage personnel. frayre Angels per maneyra
appartendra que dorasenavant ilh non compre- de supplicacion avia baillat ung rolle als sen-
hendant, mettont ni impausont la viela de Saint hors cossols contenen alcunas parcelas quel
Flor en las talhas ni aydas deldit mossenhor lo devia en vila et avia presas estant ayssi a sos
duc et que nos fassont jausir et usar de nostra usatges et de sa companha (1438, CConsS-
exempcion, per so per sagelar ladita letra ung Flour 46, 76r). Syn. us et usansa.
real daur et per la menuda et grossa de ladita usatgeir*, usatgier* (usatgher) s. m.
letra ung molto (1431, CConsSFlour 42, 34v). u bon connaisseur de la coutume, des usages.
u 3 exercer, pratiquer (un mtier). que hom agut aussiben sur so deliberacion et conseilh an
paye aquels que sont estatz a Chaldas Ayguas los satghes et usatghers del paÿs (1419, Ac-
chascun aven regart al mestier de que uza cordLiozargues).
(1469, DConsSFlour 5/1, 26v). u C. V. tr. ab- ussaria s. f. u encadrement de porte. re-
sol. u jouir dun bien, dune terre agricole. a diffiar una ussaria de la intrada de ladita mu-
Hugon Bonal que non huses ni espleites sus la ralha devas lendreyt de lostal de Cassard vas
pena que si conten en la salvagarda et a tostz la charreyra de Muret (1439, CConsSFlour 47,
altres que i venrian de part lodit Hugon (1429, 34v). Voir usseira.
JusticeDienne, 8r); Guilliem dAutrac mes tot usseir*, ussier, uissier* (usser, huissier)
lo tempporal de mosen Peire Charbonel per s. m. u 1. portier. per Ia carta de vin despen-
mandamen de mosen lo jutge que non uses, duda amb los ussers de lhostal del rey nostre
etc. sus pena de X ll., nonremins de XXV ll. senhor, III s., IIII d. (1381, CConsSFlour 3,
(1429, JusticeDienne, 15r). 73v). u 2. huissier de justice. per V s. donatz
usatge s. m. u 1. utilisation (de qch). sia a lussier per nottiffiar que la causa de Jacme
memoria et remembransa que loditz Giraltz Mercer era remeza al parlament de Verman-
volc eldit testament que las rendas et emolimens doys (1395, CConsSFlour 12, 55v); per la pena
de las monthanhas (sic) de Chabestras si do- et trebalh de P. Noel, ussier de parlament, per
nont chascun an en la ciutat de Saint Flour en adiornar mons. de S. Flor novel et per la escrip-
charitatz o en altres pios usatges per sos here- tura de la relacio, laqual es reyre mestre P. de
tiers ou losditz senhors cossols (ca. 1397, InvTi- Neyrac, XV s. (1405, CConsSFlour 22, 105r);
tresSFlour, 76); la comissio donada per mos. ung huissier de parlament apelat Mahnet (1437,
Archimbalt, evesque de Saint Flour, a mos. CConsSFlour 45, 40v).
Johan de Domps et Bertrant Jurquet sobre lo usseira* (usseyra) s. f. u 1. ouverture (de
usatge et observanssa de las taulas et tauliers et porte ou de fenêtre). a Rotbert Dobax per III
estras faytas et fazedoyras en la ciutat et barris lundars de chassanh a trailundar las usseyras
de Saint Flor de lasquals la restriccios et orde- del cossolat, VI s. (1378, CConsSFlour 1, 98v);
nanssa alsditz cossols aperten (ca. 1397, InvTi- per claure I usseyra en lostal de Adhamet, XX
tresSFlour, 84); que lon fassa la almorna sans d. (1381, CConsSFlour 3, 118v); per las portas
metre en altres usatges sellon la volontat del faytas a las III usseyras de ladita mureta, so es

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:50 PM
usti – utiel 1259

assaber per IIII post de sap e per la fusta de sap usufruc (usuffruc) s. m. u revenus (dune
e per la fusta de una archa de chassanh compra- proprit). nos a donatz los usuffrucz del mas
da de mons. Peyre Neyro a doblar lasditas de Bomaior (?) a IX ans condan a la data del
portas, XVII s. (1383, CConsSFlour 4, 17r). strumen et aprop los IX ans se non avia pagada
u 2. encadrement (de porte ou de fenêtre). la soma desus dita devem gausir los usufrucz
ont paghat los senhors cossols a Colau Arnalt deldit mas sans deminuir ladita soma de
per una usseyra de cayria per metre a la tor que XXXIIII francz e so de sa voluntat que nos
ont faita lan present los senhors cossols far, III gauzischam lo usuffrucz deldit mas per amor
l. (1406, CConsSFlour 23, 31r); VI l. 1/2 de fer de Dieu entro que focsem pagatz de ladita soma
(…) per far los goffetz a la usseyra de la porta desus dita (1400, LObitsChaudesAigues, 28r);
nova et de las fenestras et veyrials de la sala de ont recebut del fait de lassensa de la montanha
la mayso de cossolat (1438, CConsSFlour 46, de Chabestras so es a saber delz usufrucz de
71v). Voir ussaria. lan passat per la man de Pe. Jovenros IIII
usti s. f. u porte (de maison, de pice de escutz de Tholosa, plus delz usufrucz de lan
maison). a Johan Aurelha, alias Coguet, per present per la man de ss. Pe. Cocharic, cossol,
adobar lusti de la sala de cossolat laqual aviant (…) I escut (1437, CConsSFlour 45, 3v); moss.
rota las gens darmas de mons. lo maneschac, lo jutge Bonaldi di que es de oppinion que li
tant per son salari coma per XII tachas barra- ville (sic) deu consentir de layssar la mitat dels
doyras (…), coma per lo maistre que adobet los usuffrucz de la montanha de Chabestras per far
goffetz et la s.rralha, per tot II s. (1383, las espondeyras del pont de Roffiac attendut los
CConsSFlour 4, 65r); es paiat a Johan Aurel- plasers que mons. de Roffiac fay a la ville (sic)
ha, alias Coguet, per teular la maiso de la (1509, DConsSFlour 22, 41v). Syn. efrut et
reclusa et per adobar la travada et a Hugo frut.
Benezit per II padenas per adobar lusti (…) usura (uzura) s. f. u prêt dargent avec
VII s. (1388, CConsSFlour 7, 54v); al filh de intrêts. de so delz notaris, li requesta es
Pescharot per una sarrailha et una balleva bona et ben faita mes aussi que si fassa reques-
metre a lusti del postat, XX d. (1406, CConsS- ta delz falz pes et mesuras et de las usuras
Flour 23, 49v); a Michel Vinharer per far lusti (1464, DConsSFlour 1, 35v); que de las uzuras,
del bughal et per altras causas a ladita mayson, que las ha faytas las emende (1469, DConsS-
IIII s. (1406, CConsSFlour 23, 57r); per ung Flour 5/1, 6v).
ferroilh et una s.rralha per metre a lusti del usurpar v. tr. u empiter sur, usurper (ici :
meghanes del reclus et per lo trasferroilh am sa les droits de qn). ja sia que los cossols sen
clau, VIII s. (1406, CConsSFlour 23, 57v). fossont plusors ves excusat a luy et als senhors
u usti per usti loc. adv. maison par maison, de chapitre quilz non voliont usurpar sos
porte à porte. ses plaint Jacmes Verninas dels dreytz, ni de la gleysa, mas los creysser, servar
abitans da Drels que, estant la ma de monse- et gardar a lor poder, lodit monsr disia que lodit
nior, il an fait datnatgii en unnc (sic) prat mandament non era tollerable et que el lo faria
apellat Desostz la Rochia da Rels (…) so es a revoquar et cassar per razo (1420, CConsS-
saber an porcz, an beus, an vachias, an vedels, Flour 31, 39v).
anb eguas et li mes la ma Johan la Graveyra, an util, utial, utiel adj. qual. u utile (de qch
presensa de Johan Jeybert, da la Buiga, e lor fo ou qn). serchar losditz testimonis que seriont
entimada usti per usti, an presensa de Hugoni- bon et utial per produrre (1429, CConsSFlour
not (?) et deldit Johan (1429, JusticeDienne, 40, 46v); de lasquals lettras y a plusors que sont
22v); Johan Jeybert, da la Buiga, amenat per bonas et utials a (sic) comun per la salvacion de
garent, a iurat per son sagramen que el era lostal ques a present de cossolat (1438,
presens an Johan la Graveira quant mes lo CConsSFlour 46, 77r); ont recebut de Peyre
palho el prat de Jacme Vernina, mas non li Fornier per Ia autra petita plassa comuna dar-
sove del jour, etc. et lodist siirvens lentimet rs son hostal que ly senhor cossolh (…) ly ont
usti per usti als abitans da Drels (1429, Justi- venduda per so que ly era utials et necessaria et
ceDienne, 22v). a ladita comunitat era totalment inutiles et sens

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:50 PM
1260 utilitat – vacan

alcun profeyt, IX l., XII s. (1440, CConsS- gouvernava la gent de Poton de Sancta Heral-
Flour 48, 33v); Pe. Maurana di del fait del ha, per lo ben et utilitat del paÿs (1440,
maistre que hom lo presente coma daltras ves CConsSFlour 48, 58r); promes et juret de ben
es estat deliberat sinon que li partit que bayla et lealment servir en lodit office et gardar lo
moss. lofficial fosson utiels a la vila (1469, ben, prouffit et utilitat de toutz et tant del
DConsSFlour 5/1, 32v); dels portis, di que al paure come (sic) del riche tota favor cessant
Pont seria bon a son advis mtre Anthoni Boayro, (1509, DConsSFlour 22, 34r). u 2. intrêt pu-
als Lax lo plus utiel, a Muret lo filh de Johan blic. liqual novel conseilhiers ont jurat et pro-
Bochart (1505, DConsSFlour 21, 20r); tochant mes sur los sainctz Dieu Euvangelis esser bons
la intrada ont dit tut consequtivament que per et leaulx au roy (sic) nostre sr et a la vila et
lo ben et prouffit de la ville (sic) es plus util et comunitat, lo ben et utilitat porchassar et lo
prouffitable de la assensar que de la levar mal evitar de tout lor poder, venir als cossolatz
(1512, DConsSFlour 23, 19r). et a las vegudas et en totz los altres affayres et
utilitat s. f. u 1. bnfice, profit (de qn ou bezonhas de la vila far et assistir (1490,
qch). per la utilitat de la causa publica (1438, DConsSFlour 15/1, 15v). Voir profeit.
CConsSFlour 46, 50v); fos deliberat per luy am uvern, uver voir ivern.
son cosseilh quel escrieusses al cappitani que uvernos voir ivernos.

vacacion* (vaccation) s. f. u service, tra- Jacques Chapola que anet dimenche passat de
vail, notamment de notaire. plusors autres vida a trespas, la collation de laqual per son
trebailhs et vaccations per luy fait. eldit an en testament apparten a mess. los cossols, laqual
plusors et diversas maneyras tant sus los affretz lodit Vendeza, cossol mager, vol conferir tout
comma autrament oltra so quel es tengutz de sol (1495, DConsSFlour 18, 17v); de la reques-
far a causa de son office (1440, CConsSFlour ta de Glaude Pelhissier, que seria ben fayt de
48, 78v); plusors autres trebailhs et vaccations trobar faysso de luy donar qualque chargha de
que loditz Avinhols a faitz en ladita annada a la garda de porta ou altra si y a res de vacant
requesta delz senhors cossols oltra son offici (1501, DConsSFlour 20, 37v); monsr de St.
(1444, CConsSFlour 49, 93v); sr Guinot Jou- Flour a escript per loffice de la grafferia orde-
venroux a offert per et al nom de Jacques de la naria vacant per lo deces de mtre Pe. Valarchier
Malade, son gendre, de fournir so que seria en favor de mtre Pe. Cathala (1505, DConsS-
necessari a trametre querir lo commessari a Flour 21, 21r). u 3. non percevable faute de
Paris et sos salaris et vaccations provegut que tenancier (dun revenu foncier). per L s. de
lhon augha son compte de so que a frayat et renda assiza que pren per sa molher en la
ministrat per furnir aldit proces (1492, parrocha de las Ternas, que di ques vacant
DConsSFlour 17, 13r). (1380, LEstimeSFlour, 69v).
vacan*1 (vacant) adj. qual. u 1. libre, non vacan2 s. f. u terre sans tenancier. oltra la
occup (ici : dun terrain). di que jamai el non renda desus, lai ha alcunas vacans (1380,
ausic dire que [lidita plassa] fos vacant, etc. LEstimeSFlour, 142r); las vacans vestida (sic)
mas que era deldit loc (1429, JusticeDienne, de novel (1463, LiveDienne 698, 147v); Ar-
14r). u 2. sans titulaire, sans bnficiaire mant Poiol jove dona argent per la tersa part de
(dune rente foncire, dun emploi). que si la IIII part del fait de Pe. et Armant Poiols et
deu far de la collation de la vicaria instituida per la tersa part de las III part (sic) de las
per Ysabel Farranda, en son vivent molhier de vacans et per la tersa part de (sic) fait del
feu Pe. Rotgier, vacant per lo deces de moss. Prat Lat, argent XI s., VI d., ters de ma

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:50 PM