Vous êtes sur la page 1sur 77

1018 quiti – rabeira*

remes et quittet tota la action, interest et iniu- que prendia lodit Dur. Jolia, sona, et el et son
ria si ges ny avia, de laqual quittansa recebet frayre serviront als gatges acostumatz (1505,
instrument Pe. Avinhols, notaris (1437, DConsSFlour 21, 12v). u tener quiti loc. v.
CConsSFlour 45, 42r). u 4. abandonner, librer (qn) dune dette, (le) tenir quitte. ey
quitter (un travail). fos baylat ung presfait a pagat per la compra de Carlat a Beralt Oler,
chavar ung grant tros del fossat a ung apelat recebedor de ladita compra, IIIIc ll., de lasquals
S.rment que hom luy en donava XX s. et luy fos tenrey quitte lo comun (1379, CConsSFlour 2,
payat et baylat per arras II s., VI d. et apres 39v); el los en tenia quites (1383, CConsSFlour
quel y hac demorat an IIIIe homes tout ung 4, 97r). u 2. exonr (dun impôt) (de qn). a
jorn sen anet et quitet lo presfait, per so II s., sa nora que la servis a deffault de sirventa, tant
VI d. (1466, CConsSFlour 56, 62r). u B. V. tr. per sa rauba coma per son salari, quitte son
absol. u retirer une plainte, abandonner des marit de talha, XXV s. (1425, CConsSFlour
poursuites judiciaires (?). Jacques de la Mal- 35, 75v); li fos promes per son logier de tot lan
lediera volia quitar per IIIIc l. t. (1510, XII moltos daur, IIIIe st. seghal, doas charra-
DConsSFlour 23, 5v). ALMC 1712. Voir fe. das de charbo, IIIIe de lenha, rauba et chap-
quiti, quite (quitte, quicte), -tia, -ta adj. payron de cossolat et quitti de talha et de guayt
qual. u 1. quitte du paiement (dune somme (1428, CConsSFlour 39, 36v). u esser quiti de
dargent). u demorar quiti loc. v. ne plus rien loc. v. être exonr du paiement de (ici : un
devoir, être quitte. aisi fait lo compte, lidit impôt). per traire los guatges que avia P.
collector demoreron quite per lodit talh (1378, Jovenros de Guill. Dur. e devia esser quittes
CConsSFlour 1, 13v). u esser quiti de loc. v. del talh quar era en Fransa, XXX s. (1378,
être quitte du paiement de (une somme dar- CConsSFlour 1, 142r). u 3. exempt de char-
gent). lodit Berthomeu Jacme compret de Jo- ges, de taxes (dune somme dargent). lo dar-
han Criveleir certana quantitat de draps de rier jorn dabrial fos desliourada la intrada del
Franssa per losquals draps lidit cossol respon- vin a maistre P. Chassanh coma darrier offrent
deron aldit Johan Criveleir a paiar ladita soma al pres de mial LXIIIIe l., VI s., VIII d. quittas
desus de IIIc LXXVIII fr. e foron quiti de la al comu (1423, CConsSFlour 34, 14v); a XVII
soma deldit pati am lodit Berthomeu Jacme deldit mes de desembre fos trames ss. Pe. Co-
(1378, CConsSFlour 1, 146r); que (…) per charicz, cossols, et Perrinotz, vaylletz de cosso-
laditta soma de C fr. li viala fossa quitia deldit lat, en sa companiha (sic) a Chaldas Aygas per
fouatge (1384, CConsSFlour 5, 36r); foront recebre dels merchans de la Gliola que ont
trames li dessus nomnat per reachaptar de aguda arrendada la montanha de Chabestras
ladita dama las cinquanta liouras renduals aquest an prouch. passat XXV escutz quittis
afin que lo comus en fos quittes a totzjours que eront degutz per la assensa de ladita mon-
mays car covenens en avia faitz ladita dama tanha deldit an (1437, CConsSFlour 45, 41v);
de revendre quant hom li portaria son argent Anthoni Boscho similiter et que hom compte a
(1420, CConsSFlour 31, 41v); que ieu sia Johan Clary V s. quites per jorn. Anthoni de
quicte de una ll. t. et XII d. (1481, LObits- Menteyra ad idem et V s. a Martin per jorn
ChaudesAigues, 154r); de la sona, Pe. Mausac, quittes (1469, DConsSFlour 5/1, 44v).
trompeta, et li ville (sic) sera quittia dels gatges quo voir co.

raba s. f. u rave. en rabas, II d. (1491, ravire. item ses plainta Beralda de Teuley[-
CBredons, 17r). ALMC 191 et 1712. ras], molier de Johan de Teuleyras, de Joana,
rabeira* (rabeyra) s. f. u champ de raves, nora de Est. Rigal, que li fes resquossa dum

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
raiar* – rancurar 1019

beu que avia pres en una rabeyra (1428, Justi- (1461?, LRecAuterocheCouzans, 18r); lo lus
ceDienne, 24r). u faire rabeira loc. v. faire une de Rampalz, IIIIe (?) dabrial fos mes en colla-
culture de raves. quant fa rabeyra deu Ia ghal- tion en cossolat so que sensec (1465, DConsS-
lina (1426?, LiveMoissac, 7v). ALMC 191. Flour 1, 48r); lo lus davant Rampans, XXIXe
raiar* (rayar) v. tr. u 1. rayer pour invali- jorn del mes de mars (1512, DConsSFlour 23,
der, biffer (ici : un nom dans un registre). a 17r). ALMC 1624 et 1659. Syn. Rams et
faitz adiornar mess. los cossols per davant Raspalms.
mess. les (sic) eslez per esser rayat del rolle Rams s. m. pl. u la fête des Rameaux. per
de la talha et exenpt de non payar vegut que a deliberacio de conseilh et dels auzidors dels
demorat X ou XII ans a Cahors (1492, condes, avens regard a equitat et a la perdoa
DConsSFlour 17, 4v). u 2. annuler, suppri- faita en ladita assensa, fos ordenat que losditz
mer (ici : une partie dune dette). se dizia assensadors pagaront de moneda de blaffartz
que monsr lo baillious de lasditas IIc l. en avia per lodit terme de Nadal, IIIIc XIII l., VI s.,
rayat VIxx l. (1427, CConsSFlour 38, 46r); se VIII d., et per lo terme de Rams pagaront tres
dizia per adonc que de ladita soma de IIc l. en cens cinquanta liouras torn. de bona moneda
eront estatz rayadas VIxx l. (1428, CConsS- nova del rey nostre senhor (1423, CConsSFlour
Flour 39, 25r). Voir chancelar. 34, 2v). Syn. Rampalms et Raspalms.
rainart* (raynart) s. m. u 1. renard (ani- rancura s. f. u 1. plainte (auprs de qn).
mal). XXII pels de raynartz que los senhors que si deu far de las rancuras que font li bou-
cossols am (sic) trames et donat a me Johan de chier sur lo fait dels paschis ? (1469, DConsS-
Bechesy, lor procur. en parlament a Paris Flour 5/1, 27v); si hom deu hostar la sirventa
(1395, CConsSFlour 12, 65r). u 2. peau de del reclus attendudas las rancuras que lod.
renard. aldit Gualart que li doneront los sen- reclus fay de ela (1472, DConsSFlour 6, 30r).
hors cossols per portar los raynartz de Bechisy, u 2. motif de plainte. apres que fos guatghatz
IIII s. (1395, CConsSFlour 12, 69v). ALMC lodit Paroto Cocharic, apres megjorn doas ho-
369 et 694. ras venc en cossolat et aqui expausat a luy per
raire* (rayre) s. m. u grattage, raclage (ici : los cossols Bt. et Berthol. las rancuras que
dune peau de chevreau). per XXII pels de aviont contra lodit Cocharic, lodit Cocharic
chabrit per metre a la grossa de ladita enques- promes et juretz sus S. Evangelis de en estar,
ta, baillatz al clers delsditz mess. los comissaris, de tot so quel auria mespres, a la ordenansa
per losquals ont paghat ou per lo rayre de delsditz cossols (1426–1427, CConsSFlour 37,
lasditas pels, per tout XVIII s., IX d. (1407, 89r).
CConsSFlour 24, 43v). FEW 10, 14b, radere. rancurar (se) v. pron. u se plaindre (de
rama s. f. u branchages. a portat tres char- qch, gnralement à une autorit). a la reddi-
rades (sic) de rama (1485?, LRaisPDuboisSa- cion dels comptes passatz si rancuret de so que
lers, 65r). ALMC 174. hom ly avia pauc comptat tant de son chapay-
ramborsar voir remborsar. ron coma de las chandelas que avia gastadas a
Rampalms, Rampams, Rampans, (Rampalz, la porta tot lan dels predecessors (1430,
Rempans) s. m. pl. u la fête des Rameaux. a CConsSFlour 41, 30r); lo chabrs si rancura
assignada jornada per opposicion al sapte de de las chabras que getont als pargues deforas
Rampans (1395, CConsSFlour 12, 77v); lo jour (1464, DConsSFlour 1, 29r). u se rancurar que
de Rampalms (1437, CConsSFlour 45, 49v); lo + indic. se plaindre de ce que. ont may payat
sapte de Rampams fos donat als quatre vayletz a la sirventa del reclus per so que ilha sera
de cossolat que demourero tot lo jorn davant la rancurada que hom non ly avia passat par
maysso de cossolat per far mudar las galochas dessus per sos vestimens sinon I molto et ters
et los palhassos et autra canquilharia per las far et ilha disia que non podia pas aver losditz
vendre davant lo cossolat per causa del debat de vestimens per tant petit de somma, comma
la leyda, a chascun 1/2 pichier de vin (1452, cota, gonela, chapayro, manghas de color et
CConsSFlour 50, 75r); a fait lo jorn de Rem- chalsas (…) II moltos (1433, CConsSFlour
pans plugos. Item lo jorn de Paschas plugos 43, 52r); los senhors juratz dessus escriptz,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1020 ranson – rasa

auzidors deldit compte, se rancuravont que non ransonar v. tr. u payer à titre damende
aviont point agut de rodet per carmantrant (une certaine somme dargent afin de rcup-
coma era acostumat et per so demanderont rer un bien saisi). lodit Guilliem, sirven de
que ly senhor cossol lor donessont a dinar madama, pres lo bestial, etc. e fes ransonar
(1438, CConsSFlour 46, 77v); ont payat a Pe. lodit Paroto unnc molto daur (1428, Justice-
de Ryom, leydier, per so que se rancurava que Dienne, 20r).
par dessus non ly aviont comptat ni passat per ranvoiar voir renvoiar.
la leyda del blat de la charitat del jour de la raritat s. f. u faible quantit disponible
Assension sinon XX s. sans plus et montava (ici : de temps). non la [appellacio] aviont point
trop mays segond quel disia, per so ly ont poguda mostrar a cosselh que los accosselhes de
faytta creyssensa de XX s. (1439, CConsS- far sur so deguda resposta attendut la raritat
Flour 47, 66r). u Emploi absol. protester, se del temps enjoinct per mons. de far per els
plaindre. si lon deu gitar tota la talha en- resposta (1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v).
semble et per ung rolle attendut que lo poble ras1, -a (raza) adj. qual. u rempli à ras
si rancura quant y a plusors rolles (1504, bord (dune mesure de capacit). mieia basta
DConsSFlour 21, 1r). NDGFA plaindre. de vi raza (1408?, SgrieChalvignac, 56bis);
ranson s. f. u somme dargent destine à dona de ces I ras carto avena (1438, LivePr-
librer un prisonnier ou à loigner une bande Bredons 1, 18r).
arme, rançon. Ia jornada ayssi mandada te- ras2 s. m. u mesure de capacit (pour la-
ner per madama de Borbon demandant Ia aida voine). ung ras de sivada donat al rossi (1388,
per la ranson de monsr de Borbon (1429, CConsSFlour 7, 70v); II ras de sivada que hom
CConsSFlour 40, 19v); lodit jorn fos donat de pres de Anthoni Yvernat al partent dayssi per
voluntat dels senhors juratz de cossolat a I donar als chavals (1434, CConsSFlour 44,
chavalier frances que demandet almorna per 32v); Ia emina e I ras avena (1438, LivePr-
aiudar a payar sa ranson, I escut de miza Bredons 1, 10r); de sivada, I ras al Bastart
(1429, CConsSFlour 40, 25v); a XVIII de Autharocha (1459, LRecAuterocheCouzans,
feurier fos payat a s. Pe. Meylier, merchant de 13r); avena : deu per an lodit Hug. per losditz
Saint Poursain, per responsion que ly senhor affars, emina, ters de ras (1463, LiveDienne
cossol ly feyront lo ters jour de genier per 698, 209r); XLI ras de sivada que costeront
Martin Roux, recebedor per lo rey nostre sen- XIII s., IIII d. (1467, CConsSFlour 57, 61r);
hor en lo hault paÿs dAuvergne, per la porcion avena per lo fait de Rollan, I ras (1474, Live-
de XXIIIIm fr. orden. estre mes sus en la vila Dienne 698, 305r).
dAiguesparsa el mes de septembre lan mil rasa (raza, raga) s. f. u 1. petit canal dad-
IIIIc XLII par (sic) las gens de gleysa et nobles duction, dirrigation ou de drainage deau. la
del bas et hault paÿs dAuvergne per partida de chalsada et raza que lhi a covengut curar de-
las composicions et ransons faittas a plusors pueys que ladita chalsada y fos fayta (1401,
cappitanis et gens de guerra en anant al viatge CConsSFlour 18, 42v); a faita una raga novella
de Tartas comma costa per cedula donada lodit que non o divia far sans lisensa (1429, Justice-
ters jour de genier per lodit Martin Roux per la Dienne, 14v); an fayt una rasa novela que non o
part et porcion empausada a la vila, faubours et devian far, etc. sans lisesa (sic), etc. de que P.
parrochia de St. Flour de ladita ayda de Mauriis ses plaint de la salvagarda rota, etc.
XXIIIIm fr., per so IIc IIIIxx X l., X s. (1444, Item plus que a faita clausura en rasa de P.
CConsSFlour 49, 88v). Mari (1429, JusticeDienne, 14v); loqual [co-
ransonamen s. m. u prlvement abusif derc] Herailhs Aymericz si perforsava de occu-
dargent. di que seria bon de trametre a la par per aqui aribar layga per adagar son prat
court me Vincent Champanhac ou altres alqual et y fos mes ung penoncel real pres de la rasa
hom bayle memorias contenens los ransona- (1444, CConsSFlour 49, 52v); ung autre champ
mens et altras proceduras faytas per los assis aldit lioc que si confronta en lo champ de
commessaris et de las gens darmas et de tout Johan Cheyrosa et en costa cominal et en lo
(1475, DConsSFlour 9/2, 1r). champ delsditz recognoissens, rasa al mech

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
rasal – rason 1021

(ca. 1500, LivePrBredons 2C, 4v/5r). Michel Mercier coma sendiz, sinon que fogues-
u 2. tranche (pour poser une canalisation). sont dacort entre los quatre corretis de pren-
senssegon li jornal de las manobras que servi- dre lodit Johan del Piro et partir lo proffeyt
gron lodit Bt. a trauchar los corns et far las aldit Michel Mercier (1507, DConsSFlour 22,
razas als corns et per servir los obrers a far 18v). u esser rason(s) que (+ subj.) loc. v. être
losditz bastimens de lasditas fons (1387, lgitime, quitable que (lon fasse qch). sr Pe.
CConsSFlour 6, 96v). ALMC 122 et 925. Jouvenros di que, pueys que mess. de Volpilhey-
rasal s. m. u canal dadduction, dirriga- ra ont donat a ladita filha de Johan Bastars
tion ou de drainage deau. la quarta part del ladita montanha per ung an, es razos que hom y
Champ del Coderc que si confronta an lo coderc consenta (1469, DConsSFlour 5/1, 38v); aten-
de Virargues et en lo champ de Johan Bilho dut que mtre Johan Brunelas non say demora
jove, rasal al mech, et en lo laco et en lo champ hom non luy deu res remetre et que si say
de moss. Giral Bos (ca. 1500, LivePrBredons demorava seria razos que hom luy en remegues
2C, 178v/179r). qualque causa per sa despensa (1471, DConsS-
rasar* (razar) v. tr. u couper au ras de la Flour 6, 25v). u estar a rason loc. v. sen tenir
reliure (une feuille de registre) ou raturer, à une solution quitable. protestont de comp-
rayer (le texte dun document). u Emploi tar e estar a raso de so que plus poyria esser en
pron. quayssi hom si deu gouvernar del fait recepta o en mesa e en despessa totas las ves
dels comptes tant que tocha las moderations que lor venria en memoria e toticia (sic) (1402,
et que hom y done orde que li papier non si CConsSFlour 19, 2r); volont estar a la vertat et
razont ny si trenchont et que tout sia al net protestont de en estar a razo de so que plus
(1469, DConsSFlour 5/1, 38r). FEW 10, 76b à poyria esser en recepta ou en meza et despensa
77b, *rasare. totas las ves que venria a lor noticia et memoria
rascla voir perditz. (1420, CConsSFlour 31, 1r); protestant que au
rasim* (razim) s. m. u raisin. XIIII d. de cas que mosenhor justifiara del surplus del blat
pa, II s., VI d. de vi, XV d. deus o de razims ou de la polha, que elhs estaront a razo (1463,
(1383, CConsSFlour 4, 69v). ALMC 1056. LiveDienne 698, 209r). u estar a rason e
rason (raso, razon, razo) s. f. u 1. ce qui justissa loc. v. sen tenir à une solution qui-
est de droit, dquit. si Artis non si vol table. losditz senhors cossols fant protestacion
contentar de la razo que hom luy fassa bon que si plus aviant mezas et despessas que apres
proces et per conseil (1494, DConsSFlour 18, non si contengues que lor sia legut de comptar
2v); que hon los tracte lo plus belament que et si aviant plus recepta que apres non si
fayre si poyra, altrament que hon si deffenda contengues que so seria per ininvertensa et oblit
en termes de razo (1501, DConsSFlour 20, et volunt totzjorns estar a rason et justissa totas
43v). u a la rason loc. adv. de façon conforme las vetz que venria a lor noticia ou de lun de
au droit, à lquit. si moss. de la Bastissa vol lor, sans nenguna (?) reprencio (1398, CConsS-
appointar que si fassa a la razo, altrament hom Flour 15, 1r). u faire rason loc. v. se compor-
fassa persegre lo proces que qui couste (1493, ter de façon juste, quitable. que lhi plagues de
DConsSFlour 17, 28r). u de rason loc. adv. à redre los homes et de far raso segont las trevas
bon droit, à juste titre (ici : du licenciement de (1388, CConsSFlour 7, 74r); si non vol far razo
qn). si ly bada et garda de ladita tor non ly que hom la luy fassa far per justissa (1494,
semblava bos ou non ly era agradabla, (…) el lo DConsSFlour 18, 7r). u faire (la) rason a
podia et era degutz de raso lo ostar et remeure loc. v. traiter (qn) de façon juste, quitable,
(1362?, AccordMontclar). u esser de rason (lui) attribuer son dû. et auzidas sur so lors
loc. v. être conforme au droit, quitable oppinios et losditz predecessors en so que plus
(dune action). ela faria so que seria de raso volront dire, lor sera fayta razos de et sur so que
(1420, CConsSFlour 31, 41v). u esser rason de demandont et losditz predecessors men reque-
(+ inf.) loc. v. être lgitime, quitable de (ici : rigront escrit a fin de memoria de so dessus
dmettre qn de sa fonction). et touchant los (1427, CConsSFlour 38, 63v); dels patis
corretis (sic), que non es pas razo de destituir comus, di que hom y done orde et que mess. si

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1022 – rason

transporton sur los luocz an X ou XIIe ss nos devo Guilhems Cayres e Flors, sa molhers,
conselhiers et que hom agha dels homes anticz XL floris per raso de I legat fayt el testamen de
et si enforme an los anticz homes et segont moss. Guilhem del Cornayre en que ses coven-
aquo si fassa razos a ung chascun (1469, guda lhidita Flors coma hereteyra deldit moss.
DConsSFlour 5/1, 43r); que hom fassa tornar Guilhem (1403, LObitsChaudesAigues, 6v);
larnis a Robi de Menteyra et li fassa razo al Hugon Robiis, amenat per garent, a iurat per
regart de Baco (1470, DConsSFlour 6, 6r); del son sagramen et a depausat per son sagramen
faict de Minghola, dy que hom luy fassa razo que el ausic dire a Peyre Mauri que el a bailat
que y mecta gens que sapchon la materia (1483, lodit bestial de Paroto Bonal, etc. a Guillem
DConsSFlour 12/3, 2r); hom deu auzir sondit Felval, alias Guitem, sirvent de madama dAr-
compte et que hom luy fassa la razo veguda la maniac, etc. per raso duna salvagarda de (…)
responsa a luy fayta els comptes pr.miers (1495, madama (1429, JusticeDienne, 20r). u redre
DConsSFlour 19, 2r). u faire rason e justicia rason loc. v. donner les motifs, se justifier
de loc. v. soumettre (qn) à la justice, (le) (ici : au sujet dun vol). Digias prestamen que
juger. Bernat de Riviere ayssi vengut am letra nas fayt Ho mala neuyt hauras Si non redes
clausa de mons. Bernat dArmanhac, son mais- rayso. Que nas fayt ? Digias ho ! (ca. 1480?,
tre, contenent en effeyt que los senhors cossols FarceRiom, 5v). u 3. argument, justification,
aguessont a far rason et iusticia dun habitant gnralement dordre juridique. per avocatz a
de Saint Flor que dizia que los cossols dette- persegre ladita causa en la cort de lofficial de
niont pr.sonier que avia batut I de la companhia S. Flor e per far dictar lappellacio e las altras
deldit Bernat de Riviere, so que non era ren razos tan a me Ger. Teycedre coma a me P.
(1423, CConsSFlour 34, 23v). u per rason loc. Garreiac (?), III fr. (1378, CConsSFlour 1,
adv. selon le droit. laquals [letra de la mode- 149v); per escriure alcunas razos contra la letra
racio dels feuxs] es passada et saylada pertot del jutge del Puy, V s. (1379, CConsSFlour 2,
lay ont deu passar per razon (1389, CConsS- 8r); en ladita appelacio sunt las razos per que
Flour 8, 136r); si el lo trobava jamays, el lho hom si pot deffendre de non paghar (ca. 1397,
diria en sa chara et li faria conoysser per raso InvTitresSFlour, 2); una appelacio fayta en
que so non es vertatz (1418, PrivilSFlour II-2- papier contra mos. P. dEstanh, evesque de
66, 15r). u presentar rason loc. v. être juste, Saint Flour, sur lo fayt de las decimas et en
quitable (ici : dune proposition). de so de ladita appelacio ha plurors razos per que non
moss. que moss. vol que dos del cossolat et devont paias los habitans (ca. 1397, InvTitresS-
dos de son cossel veghont los debatz et li sembla Flour, 3); fos trames P. Belugha, clers, am letra
que presenta razo (1464, DConsSFlour 1, 31r). clausa dels senhors cossols adreyssant aldit
u que de rason loc. adv. de façon conforme au monsr lo bailliou contenent plusors razos et
droit. que la besonha agues la expedicion que excusacios que losditz cossols non eront tengut
de raso (1409, CConsSFlour 25, 36r/v). de anar ne trametre en Aorlhac per veser endire
u 2. cause, motif. say foro et estero a XXV, ni impausar nengunas talhas reals coma era
a XXVI, a XXVII et a XXVIII de jener et per aquesta (1421, CConsSFlour 32, 19r/v); dizens
mostrar et dire aldit Perro per los senhors plusors altras razos per que non eront tengut de
cossols las causas et rasos per que lodit pati recebre sinon per sept deniers la dobla (1424,
non era rotz (1381, CConsSFlour 3, 124v); los CConsSFlour 27, 18r). u rason de dreit loc.
cossols se excuseront et responderont que non nom. argumentation juridique (?). me Johan
eront tengut ne deviont divisir ne baillar las Belugha fes et ordenet plusors memorias et
claus ad altres que a los de lor cossolat per rasos de dreyt per trametre al cosseilh dels
plusors razos per els ditas (1418, PrivilSFlour senhors cossols a Paris per ladita jornada
II-2-65, 1r). u per rason de loc. prp. à cause (1395, CConsSFlour 12, 51v); ensegont si las
de, en raison de (qch ou qn). levar et recebre I letras de las causas de las playdegharias et
talh endit et ordenat a levar en la viala de S. ayssi ben altras letras et articles et rasos de
Flor per razon et per causa del pati fayt am lo dreyt et de fayt que sont el sac de A (ca. 1397,
Bort de Garlenx (1383, CConsSFlour 4, 44v); InvTitresSFlour, 1). u 4. document conte-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
rasonablamen – rastel 1023

nant une argumentation juridique (?). a mais- dres darrier passat una saumada de vin laqual
tre Ger. Teissedre per los trebails de las razos mtre Dimenge de la Font ne avia messa lodit ser
que fes per la causa de la recuzacio que fes mos. et lo cotals la avia razonada sur messs de
de S. Flor a Guy de Li per so que non lo volia chapitre de la gleysa cathedral de Sainct Flour,
recebre en cossol, XVI s. (1381, CConsSFlour per so XV d. (1468, CConsSFlour 58, 56r); Gm
3, 127v). Voir causa. Delvolve, ung dels corratis, en venent contra
rasonablamen (rasonablament) adv. u de son sagrament despueys pauc de jours, a razo-
façon lgitime, quitable. lo XIIe jorn de no- nat certan vin sur Frances Charrada, mercier, et
vembre los cossols assembleron VIII personas lo baylet a la Baghaleta que es taverneyra et
de las gens de la viala (…) per enformar dels hostessa, a causa de que luy ont hostat lo
talhs de me Ph. Camion et de Pe. Chassanh que sestayral et deffendut loffice (1504, DConsS-
poirian ni deurian payar rasonablamen et per so Flour 21, 5v/6r).
despenderon en pa et II pichers de vin, ou (?) rasora* (rasoura) s. f. u planchette à ga-
fromatghe apres faita lenquesessio, IIII s. liser le haut dun rcipient de grains, radoire.
(1391, CConsSFlour 9, 56r); faitta alsditz ta- item plus de una bothelha (sic), II s. Item plus
varnis rasonablament la deduction et rebat del lo janyssi, V d. Item plus la rasoura, I d.
vin que podont aver despendut per lor beure et (1523, LivePrBredons 3, 15v). ALMC 1022.
aussi per adolhar lor vayssels et per la dragha Raspalms, Respalms, Raspams, Respans
ou bouldra del vin comma es acostumat (1444, s. m. pl. u la fête des Rameaux. lo sapte de
CConsSFlour 49, 32v). Respalms (1379, CConsSFlour 2, 33r); ont
rasonable (razonable, rasonnable), -bla adj. donat los senhors cossols a Johan de Bilhom
qual. u 1. lgitime, quitable (de qch). en que sermonet lo mecres davant Raspalms a la
vendre chascus las causas al pres contengut en gleysa de S. Flor, per almorna, X s. (1405,
las letras ou y provezir daltre remedi razonable CConsSFlour 22, 107v); del terme de Ras-
segont que era estat fait per los altres luoxs ont pams, de bona moneda nova del rey nostre
era faita la creyda (1421, CConsSFlour 32, senhor que fay faurghar de present, IIIcL lbr.
20r); hom li daria per sa pena de vendre lodit torn. (1423, CConsSFlour 34, 2v); mial LXIII
vin so que seria rasonable (1428, CConsSFlour l., VI s., VIII d. a payar a tres termes, lo
39, 38v/39r); que ly fos payat per sos trebailhs pr.mier IIIc l. encontenent, et la meytat de la
so que seria rasonnable (1439, CConsSFlour resta de la soma a Nadal et laltra meytat a
47, 50v); que lon lor fassa rebat razonable, non Respans per adonc venens (1423, CConsS-
pas so que demandon car non es pas razos Flour 34, 2v). ALMC 1659. Syn. Rampalms
(1508, DConsSFlour 22, 23r); si lon deu mo- et Rams.
derar et reduyre los habitans a taux razonable rassar voir ressar.
(1508, DConsSFlour 22, 29r); aquela [soma ?] rastel s. m. u 1. chaperon de mur. per la
que non era justa ny razonabla (1510, DConsS- reparacion dels rastels que sunt fait del chada-
Flour 23, 1r). u 2. justifi (ici : du motif dun fal de Muret jusquas a lostal de me P. Peschau
nouvel impôt). la appellacio interiectada per et ayssi ben tras los graners dels senhors mon-
els de mons. de Saint Flor et de son official a la ghes (…) a Michalo, fuster, per XXIIII jornals
cort de Borghas coma sobeyrana a causa del que a demorat fazent losditz rastels (…) III fr.,
ces per lodit mons. de S. Flor o son official mes IIII s. (1389, CConsSFlour 8, 126v); ont pa-
et pauzat mins de dreyt et sans causa rasonabla ghat a Jacme de Favayrolas per dos jornals que
en totas las gleysas de S. Flor (1418, CConsS- a fayt a repparar lo mur et per far los rastels de
Flour 30, 36v). cossolat, VI s. (1417, CConsSFlour 29, 36v);
rasonar* (razonar) v. tr. u 1. rasonar que manobras may per far Ia terrassa al chadafalt
expliquer que. quand razonava lodit cossol de Camio et per tornar las fustas dels rastels
que lodit Escura (…) (1418, PrivilSFlour II- (1418, CConsSFlour 30, 34r). u 2. paillettes
2-66, 15r). u 2. rasonar sur mettre (ici : du vin ou gardes (de serrure) (?). fos payat a St.
entr illgalement) au compte de (qn). es estat Achart, s.rralhier, per far avenir una de las
payat a una garda segreta que dessalet diven- grandas claus del cossolat a Ia s.rralha del

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1024 rat – raubador

chadenat del portal dels Laxs, la levar et y far causas dessus ditas (1475, LObitsChaudes-
lo rastel tot neuf et apres la pauzar, XII d. Aigues, 78v). Syn. ratifiar.
(1428, CConsSFlour 39, 19v); per far I rastel rauba s. f. u 1. ensemble des vêtements
et adobar alcunas contrarias a Ia s.rralha de la (ports par un homme ou une femme). ont
porta dels Laxs, XII d. et per sept tenedors de paghat a la sirventa de la reclusa per sa rauba a
las claus, XII d. (1428, CConsSFlour 39, 33v). lieys deguda per lan present per ung sebrecot
ALMC 952 et 989. danis et sa gonela de blanquet, XX s., VI d.
rat s. m. u rat ou autre rongeur vivant (1401, CConsSFlour 18, 31v); ont payat a St.
dans les habitations humaines. los ratz aviant Clavayrolas, sartre, per la faysso de las raubas
manghat lo insturment dels adherens, per so la et vestimens deldit reclus coma opelanda, man-
chalgut reffar et sailar (1388, CConsSFlour 7, tel, chalsas et chapayro ou per lo fial et la tela
72r). ALMC 362, 574 et 1764. que y eront neccessarias, per tot XVI s. (1438,
ratifiansa* (ratiffiansa) s. f. u accord, rati- CConsSFlour 46, 63r). u 2. ensemble des vê-
fication. Pe. Vaylet di que luy sembla que hom tements ou vêtement de dessus (port par un
non deu far alcuna ratiffiansa ny promessa homme ou une femme). lodit jour fos payat
vegudas las letras reals que y sont (1489, per III qr. de drap saur moysonat que soffran-
DConsSFlour 14, 19r). Syn. ratificacion. giont a achabar la rauba de Chinhart, per so III
ratifiar* (ratiffiar) v. tr. u approuver par s., II d. (1444, CConsSFlour 49, 86v).
crit, ratifier (un accord). ratiffiar lo contras u 3. vêtement de dessus (port par un
fait per Anthoni del Prat et Johan Chavanhac, homme ou une femme). quant Anthoni Ba-
cossols (1415, CConsSFlour 28, 36r); lasditas gues nos bailet la rauba et lo chapairo de sa
causas en tant coma tocha lo fayt de la mureta molher per lobit que nos avia donat, ly donen
sont estadas ratiffiadas per lo chapitre de Clar- quitansa deldit obitz (1494, CPrêtresCathS-
mont (1415, CConsSFlour 28, 43r); de lap- Flour 2, 3r); si lon deu far rauba ou mantel
pointament que es estatz passatz del fait del et chapayro a la paura recluza que en a fayta
maistre an mossenhor, loqual mossenhor vol que requesta a messs (1512, DConsSFlour 23, 22r).
hom ratiffie en la present maiso (1469, u 4. robe consulaire. a P. Esclavi per sa rauba
DConsSFlour 5/1, 38r). Syn. ratificar. del present an passat per so quar quant li senhor
ratificacion* (ratiffication, ratifficasion) cossol agront las lors non fos traitat per enblit,
s. f. u accord, ratification. un sturment de aldit P., V fr. (1384, CConsSFlour 5, 46v); lan
ratifficasion faita per lodit chapitre de certana mial IIIIc XVIII, lo dilus VIIIe jorn daost fos
vestiso que levesque avia faita als consuls de la jornada del cas de noelet sur lo fait de la
certana plassa que aviont crompada a la ruya rauba ostar a me Johan Jovehome (1418, Pri-
des Lax per far chareyra (ca. 1455?, Aum- vilSFlour II-2-66, 2r); la faysso et garniduras
ChapSFlour, 4v); Heralh Vible di que luy sem- de las raubas et chapayros delz senhors cossols
bla que la ratiffication si deu far per mess. los (1444, CConsSFlour 49, 47r). ALMC 1386.
cossols et altres que sont en sentensa (1489, Voir drap et vestimen.
DConsSFlour 14, 19r). Syn. ratifiansa. raubador s. m. u voleur. per XII pas et V
ratificar* (ratifficar) v. tr. u approuver par pichers de vin et I carto de sivada trames et
crit, ratifier (un accord). lan M CCCC portats a ung certan luoc en que foron embo-
LXXV e lo XI jor. del mes de may Vidal Velh schats Pe. Barres, Johan Saysset am plusors
(…) a respos al venerable collegi dessus dit altras personas de la viala per alcus raubadors
stipulan venerables homes mos. Duran Foet e que espiavon, XII s., I d. (1391, CConsSFlour
moss. Jaques Chanpanhac, canonges e procu- 9, 91r); tener certan nombre de gens darmas
raires deldit collegii, presens e (?) del ters de la sus lo pas per Thomas de la Ferra e altres
desus dita liurazo (…) e a promes a paiar lodit raubadors que raubavont lo pas (1402,
Vidal aldit collegii lodit ters de ladita liurazo ho CConsSFlour 19, 3v); lo mecres a VI de sep-
lo emolumen daquela jusca la tenor desus dita tembre fos trames Freyders a Rodes a Guill.
e a promes lodit Vidal per se e per sondit paire e Cocharic, cossol, per avizar tot lo pas per
per Peyre Vel, son fraire, e lor far ratifficar las causa dels raubadors que eront sur lo pas, P.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
raubamen – rechatar 1025

del Mas e los altres que sont estat pendut Thomas de dos chavals per losditz Engles, los-
(1403, CConsSFlour 20, 66r); lodist Johan quals valiant plus de XL fr. (ca. 1390, HonorS-
diis que non li divia re e mentia quoma fals Flour IV-6-7, 8r). ALMC 575 et 1527. Syn.
champiis que el era, e raubadors e pilliadors deraubar, destrossar, emblar, panar et pilhar.
(1428, JusticeDienne, 11r). u raubador de bosc raubaria s. f. u vol, pillage (ici : commis
loc. nom. voleur de grand chemin. ung altre par des soldats sur une rgion). que li plagues
instrument contenen quayssi lhidit cossol aiu- per Dieu et per charitat far cessar la pilharia et
deron aldit prior a lencontra Pescharot et raubaria et altres maleficis que si faziont sus lo
Gayet, raubadors de bos, que lhi dampnatga- paÿs per las gens darmas que y eront (1428,
vont son priorat (ca. 1397, InvTitresSFlour, CConsSFlour 39, 24r). Syn. destrossa, furt,
86). Syn. laire, lairon et pilhador. laironitz, pilharia, pilhatge, raubamen, rauba-
raubamen s. m. u vol, pillage (ici : de c- tori.
rales). loqual blat los cossols lor presteront raubatori s. m. u vol (des biens de qn). si
(…) a lasditas gens darmas apres que ilh et lor lon deu commetre gens a far gayt la nueyt per
capitani foront destrossat et pres per los Engles gardar que alcun raubatori ny exces non si fassa
dAloysa et per eschivar plusors raubamens et (1507, DConsSFlour 22, 14r). Syn. destrossa,
pilharias que comensavont a far de blatz surs lo furt, laironitz, pilharia, pilhatge, raubamen,
paÿs et la viala (1387, CConsSFlour 6, 16v). raubaria.
Syn. destrossa, furt, laironitz, pilharia, pil- raunhar* (rauniar) v. tr. u roder, user
hatge, raubaria, raubatori. (ici : un rcipient talon). si lon deu reffar
raubar v. tr. • raubar alc. ren u 1. drober, las mesuras del vin que sont en cossolat per
voler (qch). ont paghat los senhors cossols a so que sont estadas rauniadas en prestant et
sen Thomas Jovenros, cossol, per ung apcha-pic sont pauchas avent regard a las mesuras vielhas
que li fos raubatz lo jorn de la feyra de Totz S. (1507, DConsSFlour 22, 7v). ALMC 1336 (pt.
al portal del Teule, X s. (1394, CConsSFlour 1 et 2).
11, 87r); a Jaque per la monicion que a faita raust s. m. u rôti. per charn salada, lenha
contra cels que ont raubadas las fustas dels et bela chara et far coyre lo raust apres dinar
seings et altras causas, VIII d. (1397, CConsS- (1424, CConsSFlour 27, 32r); en pan agut de
Flour 14, 73v); feguy far una monicion de furt P. de Riom a VI s., en trippas, molto et vedel,
contra aquels que ont raubat lo manual que era XXV s. payat per P. de Riom, en vin agut de s.
dins la chapela de Saint Flour enchadenat, tant Eralh et I chambagho salat et Ia pessa de buou
per scrieure ou saylar, XVI d. (1481, CPrêtres- salat deldit Eralh et per far coyre lo raust,
CathSFlour 1, 21r). u 2. frauder (ici : loctroi XXXI s., VII d. (1429, CConsSFlour 40, 24v).
sur le vin). lodit jorn fos donat a doas personas raustir v. tr. u rôtir (de la viande). per VI
et guardas segretas que aviont velhat tota la anchas de chabritz, XXX s., X d., per las far
nueyt delay lo Pont per trobar certans cotals raustir, II s., VI d. (1430, CConsSFlour 41,
que veniont de nueytz per raubar lintrada, per 28r). ALMC 1156.
anar beure, XX d. (1466, CConsSFlour 56, 52r/ raustit, -ida part. pass à val. adj. u rôti
v).
• raubar un loc u 3. piller (ici : une r- (dune viande). tres anchas de chabrit rausti-
gion). los senhors cossols agront novelas que das que costeront am lo coyre, V s., VI d.
Thomas de la Ferra era passatz per lo Chantal (1437, CConsSFlour 45, 18r).
per venir raubar lo paÿs de la part de say (1401, reachaptar, rechaptar, rechatar v. tr. u ra-
CConsSFlour 18, 29r). • raubar alc. u 4. d- cheter (un bien, une rente). los senhors cossols
trousser (qn). per I vailet que say trames ont rechaptat de madama de Saint Cirgue,
Chaylada da Orlhac, per son salari XVI s., e marqueza de Godet, cinquanta lbr. de renda
fo raubatz per los Tochis e fo lhi plus donat V en diminucion de la somma de C lbr. de renda
s., monta XXI s. (1378, CConsSFlour 1, 135r); en que lo comus et autres singulars de la viala
fo raubatz loditz Prioros venent de Fransa de sa de Saint Flour eront obliguat a mons. Hugon
opelanda, elqual es estat esmendat XX s. (1378, Daulphin, senhor de Saint Cirgue, et loditz
CConsSFlour 1, 142r); fos raubatz Rotbert mons. Hugos o a trasportat a ladita dama

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1026 real – rebatemen*

(1415, CConsSFlour 28, 35v); fos donatz per caption de sa temporalitat a tener et gardar
aloncz per lodit abbat et covent et termes de los arrestz de parlament et non metre ces en
rechaptar ladita renda per tres ans apres ense- ladita viala per fayt que toche realitat
guens (1417, CConsSFlour 29, 44r); foront (ca. 1397, InvTitresSFlour, 92). FEW 10,
trames li dessus nomnat per reachaptar de 202b, regalis; cf. Gdf realit dignit royale.
ladita dama las cinquanta liouras renduals realme voir reialme.
afin que lo comus en fos quittes a totzjours realmen, rialmen adv. u de façon effec-
mays car covenens en avia faitz ladita dama tive, relle (dune transaction). deu Steves
de revendre quant hom li portaria son argent Roziers XXVIII franx per layssa fayta per
(1420, CConsSFlour 31, 41v); far lo pagament Hugo Paulet, loqual nos leguet XVI franx, e
de las Vc liouras torn. non a guayres pagadas a per raso de XII franx losquals lhi baylem
madama de Saint Cirgue per reachaptar de ela realmen (1403, LObitsChaudesAigues, 6r);
las cinquanta l. renduals reachaptadas (1421, ieu moss. Anthoni Sauret, taulegayre de la
CConsSFlour 32, 14r); deu per lo pr.mier par- gleysa de Paulhac, confesset aver rialmen rece-
tagii de Pe. de Sagetas, son frayre, et per so que but de Benit Deymier, recebedor de monss.
avia adquesit Pe. de Sagetas, dit Boart, deldit dAutarochas de lan mil IIIIc IIIIxx et XVIII,
Tartalegha que lodit Armant ou a rechatat sest a savoir segel III cest. per las mas deldit
deldit Boart, seg. per lo Champ de Pessa Genol, Benit, argen XXV s. tornen. per las mas de
seg. III po 1/2a (1473?, LiveDienne 698, moss. Johan Cebiel, de Brassanghas (1499,
293v). Syn. resemer. QuitPaulhac).
real1 adj. qual. u effectif, rel (de la pos- rebat s. m. u dduction, abattement
session de qch). loquals monsr lo vicaris a la (dune somme dargent, dune quantit). faita
presentacio delsditz cossols lodit Guille. de a lor rasonablament la deduction et rebat del
Laya admes et lo instituic coma vicaris dessus vin que podont aver despendut per lor beure et
ditz en reclus per la tradicio de unas matdinas de lor maynatge (1439, CConsSFlour 47, 22v);
que baillet aldit reclus et lo mes en possession faitta alsditz tavarnis rasonablament la deduc-
real et corporal de la mayson, lo mettent al tion et rebat del vin que podont aver despendut
dedins de la porta pr.meyra deldit reclusatge per lor beure et aussi per adolhar lor vayssels et
(1429, CConsSFlour 40, 29r); lesturment per la dragha ou bouldra del vin comma es
quant fos prisa la reala possesion del vilatge acostumat (1444, CConsSFlour 49, 32v); de
(ca. 1455?, AumChapSFlour, 1v). la talha de Bonalt que, vegut lo rebat a luy
real2 s. m. u ruisseau. la tersa part de ung faict per aquest an, sen deu contentar (1510,
ort assis darrier ladicte (sic) grangia que si DConsSFlour 23, 6v). u en rebat e defalcacion
confronta en las autras tres partz de Gm Chey- de loc. prp. en dduction de (une somme
rosa vieilh et en lo real deldit mas et en lo dargent). fos payat a Robin de Fons, se disent
Champ de las Pessonas (ca. 1500, LivePrBre- procurayre et clerc de ssr Guilhalme Costans,
dons 2C, 17r). cf. FEW 10, 423a, rivus. Syn. tresourier de mossenhor lo duc de Bourbon, en
riu. rebat et deffalcacion de la somma en laqual la
real voir aussi reial. comunitat es tenguda aldit mossenhor lo duc
realgar s. m. u ralgar. lhi senhor cossol (…) IIIIxx VI reals (1437, CConsSFlour 45,
trameyro al Puey Matheu Jolia per querre las 18v). Syn. abatemen, debatemen, debaticion,
chausas esseguens per far poldra per los canos, deminucion, desduccion, rebatemen et rebati-
lasquals portet et payet, per XII lb. salpetra, cion.
LXX s., per VI lb. terbentina, XXIIII s., per rebatemen* (rebatement) s. m. u dduc-
una lb. aur pument, XI s., per I lb. realgar, VII tion, abattement (dune somme dargent).
s., per III lb. III quart glassa, XVIII s, IX d., per rebatement fait aldit recebedor per so que
per II lb. qualofanha, VII s. (1381, CConsS- las gens li ont aretengut quant lo paiont dels
Flour 3, 85v). talhs que a levat loditz Richartz, qui I d., qui II
realitat s. f. u domaine royal. quayssi d., per so III fr., IIII s. (1383, CConsSFlour 4,
moss. levesque de S. Flor deu esser compellitz 109r). u a / en rebatemen de loc. prp. en

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
rebaticion* – reborrar 1027

dduction de (une somme dargent). per I rebele*1 (rebelle, rebbelle), -la adj. qual.
paiament fayt a Johan Moreyras en rebatement u 1. rcalcitrant (à payer ou faire qch). per
de so que lhi es degut, VI fr. (1389, CConsS- alcus sirvens que compelligron alcus dels elegitz
Flour 8, 148v); una reconoyssensa dona[da] per que eron rebelles de ordenar lodit talh, III s.
mos. St. Arnalt de la summa de XX fr. a (1387, CConsSFlour 6, 54v); fos encharghatz
rebatement de la summa de LX fr., signada et loditz Erailh quant partic dayssi de portar de
scripta de sa man (ca. 1397, InvTitresSFlour, Poittiers I mandament compulsori per far
69). u en rebatemen, solucion e paja de loc. compellir certas habitans de S. Flor rebelles a
prp. en paiement partiel de (une somme payar la talha de mons. lo Dalphin de Viana et
dargent). trenta et hun escut daur pesan altres frays et mezas inclus en ladita talha
cascun III d. et aysso en rebatement, solutio (1420, CConsSFlour 31, 38r); lendeman a
et pagua de la soma de seyssanta hun escut VII de may parelhament totz los dessus nom-
(1441, LObitsChaudesAigues, 99v). Syn. aba- matz torneront segre la vila per far lodit em-
temen, debatemen, debaticion, deminucion, des- prent per so que ny avia delz habitans plusors
duccion, rebat et rebaticion. de rebelles a baillar aldit emprent (1440,
rebaticion* (rebatition) s. f. u dduction, CConsSFlour 48, 47r). u 2. rebelle (à une
abattement (ici : dune partie de loctroi sur autorit). la talha endita et meza sus lo realme
le vin). Johan Ymbert demanda rebatition de per lo rey nostre senhor el mes de may per
la intrada del vin afolat (1464, DConsSFlour mettre a sa obessansa lo duc de Bergonha et
1, 32r). Syn. abatemen, debatemen, debaticion, sos complices rebbelles et violeurs (sic) de pas
deminucion, desduccion, rebat et rebatemen. (1415, CConsSFlour 28, 20r).
rebatre v. tr. u dduire (une somme dune rebele*2 (rebelle, rebbelle) s. m. u per-
somme plus importante). el faria que la des- sonne rcalcitrante (à payer qch). veser, sentir
pensa sur so fayta seria condada et rebatuda del et saber los rebbelles et reffusans a payar
pr.mier payament (1424, CConsSFlour 27, ladeyta talha al recebedor (1420, CConsS-
52v); mandava a Symonet le Tur, recebedor Flour 31, 52v); anar per la vila amb Rotbert
dessus dit, que delsditz CL moltos daur rece- de Charros, sergent darmas, per far exequtions
butz per luy bailles quittansa als cossols et viala a lencontra dez rebelles et reffusans a far lo
de Saint Flour car el los li alloguaria et rebatria prest, per descharghar la vila deldit Rotbert de
de so que li devia a causa de sa assignacio Charros (1440, CConsSFlour 48, 78v).
(1428, CConsSFlour 39, 26v); los senhors cos- rebelion* (rebellion, rebellio) s. f. u acte
sols ont retengut per certain (sic) don que lo dinsubordination, de rbellion. la grant re-
reys lor a fait a rebatre sur las pr.meyras talhas bellio que feiron alcunas gens per laqual demo-
a venir jusquas a cinq ans, so es a saber per rava a levar lodit talh (1378, CConsSFlour 1,
chascun an et sur chascuna ayda, la somma de 143v); la letra de la remicion faita per luy, coma
C ll. (1438, CConsSFlour 46, 64r); que lon lor secretari de mons. de Berry, de la rebellion que
deduygha et rebata per los non solvables la si disia esser faita a mons. lo maral de Sanserra
some (sic) de X l. et que lon los (sic) fassa (1396, CConsSFlour 13, 71v); a X de may
payar lo remanent (1512, DConsSFlour 23, foront trames Steves Moreyras et maystre
20v). Voir abatre, debatre, defalcar, deminuir Peyre Avinhol en Aorlhac am una lettra de
et desdure. cresensa a monsenhor lo baillieu del rey sur lo
rebelan* (rebellan) adj. qual. u rcalci- fait de las rebellions que avia faytas Geraltz
trant (à payer qch). losditz habitans rebellans, Polier en la sercha del blat et de la salvagarda
specialment los que aviont lo governament de que avia fayta intimar als senhors cossols
iusticia, aviont recusat monsr lo bailliou et per (1433, CConsSFlour 43, 18v).
so covenia aver remedi del sobeyran segont que rebieira voir ribeira.
tenia lo conseilhs (1420, CConsSFlour 31, rebol- voir rebul-
38r); del fait dels chapelas rebellans de payar reborrar v. tr. u regarnir de bourre (ici :
lor part de la composition (1471, DConsS- une selle de cheval). a Peyre Malaret, celier,
Flour 6, 20v). per adobar et reborrar las celas dels chavals

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1028 rebotar – recebre

deldit mossenhor lo baillieu, VI s. (1439, faure, per lo reboliment de XX conhs de fer per
CConsSFlour 47, 51r); per reborrar la cela la peyreira (…) V s. (1437, CConsSFlour 45,
del rossy de Johan Cayrol aussi que navia 46r). Syn. rebulhison.
ben besoign, XV d. (1439, CConsSFlour 47, recapte s. m. u abri, hbergement ou solu-
54r). tion, remde à un problme. moss. lo jutge
rebotar v. intr. u refluer, refouler (dun mtre Pe. Bonalt di que hom en fassa salir los
liquide dans une canalisation). fos payat a infessitz et lor done lo melhor recapte que far si
Johan David, da Vosente, per sa pena et tre- poyra (1494, DConsSFlour 18, 5r). u donar
bailh de II jornals que demoret am lo comun recapte loc. v. trouver un abri, un hberge-
per adobar la chalsada de la Frausa que era ment ou une solution, un remde à ses pro-
empaytada et la covenc a desfar per so que blmes. per so que ung clerc apelat Pe. Tarro,
layga que devia passar per ladita chalsada loqual era filh de Johan Tarro, alias de la
non y passava point mas rebotava entro a la Vitgeyra, et era estatz de totz temps desta
paret de la muralha et dampnatghava ladita vila, Dieu permetent, era de breu devengutz
muralha (…) IIII s. (1438, CConsSFlour 46, ladres (…) fos deliberat que, per amor de sos
61r). parens et amix que eront grandament despla-
rebulhir v. tr. u recuire et reforger (une zens et dolens deldit inconvenient, hom dones
pice mtallique). per rebulhir XVIxx coyns ung petit de argent aldit clerc per cronpar ung
de ferre a los de la peyreyra, condant per petit rossi et que sen anes donar recapte en
centenal XXXIII s., IIII d., val. V l., VI s., altra part (1468, CConsSFlour 58, 46r/v).
VIII d. (1426, CConsSFlour 36, 36v); fos FEW 2, 318a, captare.
payat a Johan Bohet, fabre, per asseyrar et recebedor (resebedor) s. m. u receveur
rebulhir la borra de la peyreyra, en que far (dun impôt). redet en solussio lodit Pecolz
vaquet el, son genre, son vaillet et daltres tot que avia payat a P. Rotger, resebedor deldit
lo jorn et y guastet dos quintals de charbo, XV foguatge, per losditz II termes, IIc XIIII fr.
s. (1427, CConsSFlour 38, 53v). Syn. recoire. (1378, CConsSFlour 1, 4v); affin que aquela
rebulhison*, rebulison* (rebulhizo, rebuli- somma nos sia alloquada et rebatuda per Beralt
zo, rebulhisso) s. f. u travail de recuit et de Oler, recebedor de la part et porcio per nos
reforgeage (dune pice mtallique). per IIIIe deguda per causa de ladita desliuransa (1383,
chalsazos et Ia rebulhisso de martels, V s. CConsSFlour 4, 99v); a lor requesta covenc
(1426–1427, CConsSFlour 37, 0ar); per IIIIe recebre lo sagrament de me P. Pelissier, recebe-
chalsazos et Ia rebulhizo de martels, V s. (1427, dor et escriva deputat per los dessus dit et la
CConsSFlour 38, 56v); per la rebulizo de ung comunitat, per escrire la intrada del vin (1418,
martel, IIII d. (…) per la rebulizo de XI coyns PrivilSFlour II-2-65, 2v); es estat payat, taxat
de fer, XVIII d. (1466, CConsSFlour 56, 62v). et ordenat aldit Anthoni Boscho coma recebe-
Syn. rebulimen. dor de la present annada, comes per losditz
rebulhit, -ida part. pass à val. adj. u re- senhors cossols passatz et redditors dels presens
cuit et reforg (dune pice mtallique). ont comptes, per sa pena et trebalh, mizas et des-
paghat los senhors cossols a Bertrant Marti per pensas ou gatges de aver faita ladita recepta
ung fessor a ladita peyreyra, per ung eschalpre bona a sos despens et per lordenansa delsditz
de fer, per pal de fer et per XV conhs de fer et senhors cossols auditors dels presens comptes,
per plusors conhs rebulhitz et apointatz, enclus la soma de VIIxx VII l., X s. (1466, CConsS-
XVII lbr. de son fer obrat (…) XXX s., VI d. Flour 56, 82v); donen a dinar el recebedor de
(1403, CConsSFlour 20, 72r); de coyns rebul- mossenhor per so que nos baylet lo blat
hitz, IXxx X, cond. per centenal XXXIII s., IIII (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 5r). Voir colec-
d., val. III l., III s., IIII d. (1426–1427, tor et levador.
CConsSFlour 37, 0av). recebre (resebre) v. tr. • recebre alc. ren
rebulimen*, rebolimen* (reboliment) s. m. u 1. être le destinataire de, recevoir (qch, no-
u travail de recuit et de reforgeage (dune tamment de largent). resta de la soma deldit
pice mtallique). ont payat a Johan Barria, talh XXVI ll., XVII s., II d., laqual resta

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
– recebre 1029

resebet deldit St. Pecolz lodits Tinbalt Bujal sujet dsigne une chose] recueillir, capter
(1378, CConsSFlour 1, 4v); ont receubut los (qch). ly senhor cossol (…) doneront licencia
senhors cossols de mons. labbat de Pebrac per aldit frayre Gaspar de trauchar la muralha de la
la composicion faita am luy per causa del mur vila a lendreyt de son hostal loquals es pres del
nou darrers son hostal, XLV franx (1398, portalet de la Frausa et de far aqui una fenestra
CConsSFlour 15, 19r); receberont de Johan farrada que revert sobre lodit portalet ou pres
Gardela, que solia donar lo pan benesit, de so daqui per recebre la clardat daqui enforas
quavia amassat per los paures vestir, del jour (1439, CConsSFlour 47, 26v); Gm Chalchat
de Paschas jusquas al jour de saint Michel que di que lodit cossol y pot far aygayro en chascun
laysset lodit office, XIIII s. (1444, CConsS- chamy de sondit ort et que aquel que y a fayt
Flour 49, 35r); de mtre Guill.me Artis per la solet non y deu point demorat (sic) atendut que
intrada de dos charres de vin per luy recebut a aquel receb tout lo eguot deldit ort (1469,
XXIII doctobre que valont contant XVI s. per DConsSFlour 5/1, 45v). • recebre alc.
muech et chascun delsditz charres contatz per u 6. accueillir, recevoir (qn venu en visite).
IIII saumadas de vin, per so XXXII s. (1467, et faytas lasditas remostrations lodit mossenhor
CConsSFlour 57, 34r). u 2. percevoir (un im- los avia recebutz ben et honestament (1469,
pôt, un loyer). las chauzas que ant resseptas DConsSFlour 5/1, 15v). u 7. accueillir, rece-
deldit fayt (1379, CConsSFlour 2, 1v); que P. voir en garde (ici : des enfants) chez soi. es
de Royre coma comessaris leve et receba tota la estat payat et donat a la Catharina Daurada,
moldura del mole deldit Jacme dayssi avant dona ordenada a recebre los enfans, per suppor-
(1392, CConsSFlour 10, 53v); ont plus recebut tation de sa pena et trebalh, car dels ungs es
per logier de loustal petit de cossolat per una ben payada et dels altres non, per so XL s.
annada acomplida de Johan Verni, tenencier et (1466, CConsSFlour 56, 77v). u 8. admettre,
loghandier daquel, per so XXX s. (1462, accepter (qn dans un groupe, à un poste). a
CConsSFlour 55, 30r); ensec se lo blat que maistre Ger. Teissedre per los trebails de las
hieu ay resaubut per la despensa (1491, CBre- razos que fes per la causa de la recuzacio que
dons, 8r); sensec lo blat que ey resaubut de las fes mos. de S. Flor a Guy de Li per so que non
meytadarias de lan cinq cens et neuf (1509, lo volia recebre en cossol, XVI s. (1381,
LDpLavaurs 2, 6v). u 3. recevoir (le serment CConsSFlour 3, 127v); lo capitanhes delz
de qn). fos payat a me P. Avinhol per la copia francz archers vol partir et demanda sos archers
de las protestacios faytas lendeman de Paschas abilhatz et non vol point recebre Pe. Polo per so
per avant que recebes lo sagrament dels senhors que en Catalonha [lo ?] volia (?) sustraire delz
cossols lodit jorn acostumat de far chascun an companhos segont que dy (1465, DConsSFlour
en lor novela creacio, I picher de vin de VIII s., 1, 47r); de las escolas, di que atendudas las
IIII d. (1423, CConsSFlour 34, 17r). u 4. en- offras que fay Boerii es a recebre (1469,
registrer (un acte notari). aldit me Hugo per DConsSFlour 5/1, 2r); lan dessus dit et lo
recebre coma notari reals los enchans et des- XXIIIe jorn deldit mes per mess. los tres cossols
liouranssa deldit fen, non grossats, V s. (1417, sont estat recebut en conselhiers juratz deldit
CConsSFlour 29, 43r); ont payat a maistre cossolat de novel los dessoubz nommatz, liqual
Peyre Chayrac et St. Chapola, notaris, per lor sont estat presentat per mess. los juratz des-
pena et trebailh de anar coma notaris penre et soubz nommatz et per deliberation de mess. los
recebre la appelacio interiectada de mons. de juratz coma si ensec (1490, DConsSFlour 15/1,
Saint Flor de son jutge et official et la dacio 15r). u 9. reconnaı̂tre (qn) comme lgataire.
dels appostols, VIII s. (1418, CConsSFlour 30, desditz loc, cens, terras et jurid.cos lodit senhor
43v); bailley a maistre Johan Monnier, notari de de Melet si desmet en la man del notari et vol
St. Flour, per la grossa de linsturment que avia que lod. Raynalt et Johana en siont receubut
recebut, touchant lo fait de so que los chanoy- per los senhors decusiten. etc. et fay procur. a
nes saravont extrehora la porta de ladita gleysa desmetre si besonh es losditz Aymar, Yther,
en preiudice desditz prestres, III s., IIII d. Beraudot et Chaylada et chescun (sic) de lor
(1481, CPrêtresCathSFlour 1, 4r). u 5. [Le et si besonh es vol sen anar desmettre quant en

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1030 recebut – receta

sera requis (1375–1396, MariageMallet). Flor, I s. (1383, CConsSFlour 4, 7r); escrisse-


ALMC 1897. Voir mostra, oposicion et reli- ront eldit grant paper la nota sus la election et
gion. recepcion delsditz cossols (1387, CConsSFlour
recebut s. m. u somme reçue, recette. per 6, 23v). u 5. fait de recevoir, de recueillir (ici :
so que lasditas despensas ou misa fayttas per des eaux dcoulement). del debat que es entre
ladita gleysa sont en maior somma que lo Johan Bresso, conquerent, duna part, et lodit sr
recebut, comma cousta per losditz articles en Anthoni Fornier a causa de la reception de
la reddicion delsditz condes presens, laditta laygua de lort deldit Fornier et sur loqual
gleysa a restat devent aldit Boscho la somma luoc es estada fayta venguda (sic, pour veguda)
de quatre lieuras et detz sols tournes (1481, sans so que ordenansa sen sia enseguda, que
CPrêtresCathSFlour 1, 21r). sen deu far ? (1469, DConsSFlour 5/1, 45v).
recepcion (recepcio, reception, receptio, re- recepta, receta (resepta, resebta, recempta,
cepssio) s. f. u 1. prise de possession, rcep- resemta) s. f. u 1. revenu, recette (de lexploi-
tion (de qch). penre lestrument de la reception tation dune proprit, dune imposition). fa
de la intrada de mons. de S. Flor (1399, protestassio que si mais avia recepta ho des-
CConsSFlour 16, 34v); foront trames a pessa que apres non sy conten, que el vol estar a
Brioude a la jornada aldit jorn assignada per vertat e declarar mais recepta ho despessa si
madama de S. Cirgue per far resposta, per ela ghes ni avia ni ly venia en notissia (1378,
vegudas sas letras, de et sur la receptio de las CConsSFlour 1, 38v); per lo papeyr de la
Vc liouras torn. que eront estadas portadas a receta, VIII s. (1379, CConsSFlour 2, 11v);
Brioude per en far pagament a ladita dama laqual recepta deldit VIIIe losditz cossolz pre-
(1420, CConsSFlour 31, 43r); [grossar lo es- decessors aviont layssada et desamparada als-
turment] de la tradicio per los senhors cossols ditz senhors cossols presens que redont los pre-
de las claus de las portas de la viala fayta aldit sens comptes (1444, CConsSFlour 49, 32v); set
monsr et de la recepcio fayta per lodit senhor de lo libre de la resemta de lan mial IIII LVII
lasditas claus (1428, CConsSFlour 39, 38r). dAutharocha e de Cozen (1457, LRecAute-
u 2. rception (dun serment). ung instru- rocheCouzans, 2r). u 2. argent liquide, num-
ment de la recepcion del sagrament deldit raire issu dune recette fiscale. fo baylat per
moss. P. Nadal (1398, CConsSFlour 15, 79v); Anthoni del Prat a Chambalh I st. de seial et a
grossar lo esturment de lhomatge et sagrament la bada I st. per so quar non avia recepta et per
de fidelitat fait per los senhors cossols aldit so non lhi ant condat lodit blat mas XII s. lo st.
monsr de Saint Flor et de la recepcio fayta dont monta la perda XII s. (1389, CConsS-
per lodit senhor deldit homatge et jurament de Flour 8, 134r). u 3. chapitre des recettes
fidelitat (1428, CConsSFlour 39, 38r). (dune comptabilit). soma : CLVI ll., VIIII
u 3. enregistrement (dun acte notari). las s., IX d., de laqual soma payet aldit recebedor,
recepcios dels instrumens per luy receubutz a per acomplir la soma que ly era deguda coma
causa de ladita appellacio et letras de justas apar avant en aquesta charta, IIII ll. Resta
possecios (1384, CConsSFlour 5, 43r); fos CLII ll., IX s., IX d., laqual resta deu comtar
payat a me P. Avinhol per la recepcio et grossa lodit Tinbalt en la recepta de son compte (1378,
de la appelacio interiectada de monsr lo bailliou CConsSFlour 1, 17v); coma apar en lor recepta
sus lo fait del setge del bailliatge, XX s. (1424, (1380, LEstimeSFlour, 100v); sec si la resepta
CConsSFlour 27, 60v); payet loditz ss. Pe. de lan mial IIII L VII dAutharocha (1457,
Cocharicz, cossols, aldit notari per la scriptura LRecAuterocheCouzans, 3v); sec si la resebta
et recepcion de ladita reconussensa, X d. (1437, de lan mial IIII LVII (1457, LRecAuteroche-
CConsSFlour 45, 24v). u 4. admission (ici : Couzans, 6v); sesse la recempta dAutharocha e
des consuls à leur nouvelle fonction). fo donat Cozen de lan M IIII LXVII (1467, LRecAute-
per los senhors cossols a XIIII abrial a me Hug. rocheCouzans, 34v); et per ainsi resta devens
Chabrelhac et a me Guilh. Botarel per escrire la lidita recepta a ladita meza la soma de IIc XI l.,
nota de la recepssio dels senhors cossols que V s., VIII d. (1467, CConsSFlour 57, 91r);
foron recebut en coss. lodit jorn per moss. de S. protestant que si per inadvertensa ou autrement

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
recercha – reclamacion* 1031

(sic) el avia obmes et oblidat de coulghar en 32v/33r); a me P. Chassainh per so que fos mes
sosditz comptes autras causas que non sion de rechap cappitanis per establir et guovernar lo
contengudas en sa recepta, el souffra de ho guayt del mur, per sos guatges de I mes que a
condar et redre conde et reliqua si lo cas adve- servit, III l. (1429, CConsSFlour 40, 42v); lodit
nia (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 1r). u metre jour fos trames de rechap Perrinotz Autracz a
en recepta loc. v. inscrire (une somme dar- Saint Alban per mesurar et recebre la chals que
gent) au chapitre des recettes. lodit Tinbalt avia achaptada el nom delz senhors cossols
deu metre en recepta lasditas XXVI ll., XVII (1444, CConsSFlour 49, 49v); lodit jour fos
s., II d. (1378, CConsSFlour 1, 4v); per Johan trames de rechaf Johan Cayrols en Aorlhac
Saysset que es mes en recepta surs losditz per contradire per expres a la demanda delz
cossols dont el ou a retengut per paiar sa part XVIc escutz que demandont a lhault paÿs
dels C fr. del curat de Celas, XXV fr. (1389, dAuvergne (1444, CConsSFlour 49, 78r).
CConsSFlour 8, 147r); las talhas que sense- rechaptar voir reachaptar.
gont que foront mezas per els en recepta (1422, rechapte s. m. u rachat (dun droit, dune
CConsSFlour 33, 49r). rente). ont paghat los senhors cossols a maistre
recercha (ressercha) s. f. u 1. estimation, Johan de Rassac, notari de Langhat, per sa
recherche dun nombre (ici : de foyers fis- pena et trebailh de la letra del rechapte donat
caux). sur lo adiornament fait a Clarmont per lodit mons. Hugon Dalphin, que Dieus
per vezer far la recercha de las belughas, si y perdonne (1415, CConsSFlour 28, 36r); aver
trametront et coment sen governaront (1464, may deldit abbat et covent rechapte de non
DConsSFlour 1, 36r). u 2. demande (?). si assire las XX l. renduals coma es enchartrat
hom vol apointar del faict de la ressercha et (1420, CConsSFlour 31, 46v); lo rechapte de
que el demore capitani et luy paye so que las L l. renduals que prendia chascun an sur la
demanda de sos gatges de IIIIc fr. ou que deu comunitat de Saint Flor (1423, CConsSFlour
hom far (1473, DConsSFlour 8, 6r). 34, 15r). Voir reemere et venda.
recetari s. m. u religieux charg de donner rechatar voir reachaptar.
asile ou percepteur, receveur. per ostez, almor- recitar (ressitar) v. tr. u exposer, prsenter
na, despes del recetari per so rossi, XV st. (des faits). losditz homes disent al contrari els
(1373, EnqHospDiocSFlour). non esser tengutz a laditta dobla et despessas
recevable, -bla adj. qual. u recevable dun per lodit cas ensegudas et per plusors rasos et
point de vue juridique (ici : dune rponse deffensas per els ayssi ben allegadas lasquals
officielle). mons. dis que aquela resposta non dun coustat et daltre seriont trop longhas
acceptava point per so que non era recevabla ayssi ressitar (1419, AccordLiozargues); a la-
quar lodit cartapel non era pas appellacio mas qual jornada demandet lo reys que per tramet-
era libel diffamatori coma dessus avia tochat tre a lenbayssada de Guÿnas en Englaterra et
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v); losditz cos- per autres grans affayres que lo reys avia,
sols estans en la resposta que dessus dizens que comma fos aqui dit et recitat plus a plen per
era deguda et recevabla segont lor advis (1418, mossenhor larcevesque de Rems, chancelier de
PrivilSFlour II-2-66, 19r). Fransa, loditz paÿs dAuvergne ly dones una
rechap (rechaf) s. m. u de rechap loc. adv. ayda de seyssanta milha liouras dont a lendar-
de nouveau. requerigront de rechap losditz rier, apres plusors jornadas, lhen foront autre-
clavaris que las [claus] restituiguessont (1418, ghadas XXXVIm (1439, CConsSFlour 47,
PrivilSFlour II-2-65, 2r); a XVII de may venc 61v).
s. Bt. Champanhac, cossols, devers lo rey nostre reclamacion* (reclamacio, rechlamastio)
senhor ont era estatz trames a XXIII dabrial s. f. u recours, rclamation en justice. es pa-
per impetrar de rechap la letra de la intrada del gat aldit Johanet per escriure la copia de la
vin per cinq ans venent et aver si podia remissio reclamacio fayta per Jacme et P. Aymeric en-
et gracia del rey de las XIIxx liouras restans a contra los cossols et per escriure los apostols
payar de la talha et expedir altras causas que baylatz per ladita causa (…) XX d. (1392,
avia en sas memorias (1427, CConsSFlour 38, CConsSFlour 10, 63v); lodist Hugos vol que

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1032 reclavelar – recobrar

passat siant XXXX jour, que el los enchanten sion frayre Guille. de Laye per lo metre nove-
(sic) sans repr[o]chasitio, sans rechlamastio et lament en reclus el reclusatge dessus lo pont,
sine apellatio (1431?, JusticeDienne, 26r). loquals fos presentatz davant la porta del re-
reclavelar v. tr. u reclouer (ici : une ser- clusatge per los senhors cossols a me P. Bonuol
rure). es estat payat a Pie. Andrivet, sarralh., coma vicari de monsr de Saint Flor, luy reque-
per una sarralha nova an sa clau et ung tras- rent apres la presentacio fayta et a luy sup-
farrolh mes de novel al portal del Viol et per sa pliant lodit Guille. de Laya coma bon homme et
pena et trebalh de garnis (sic) de contraris la sufficient et examinat per avant volgues adme-
sarralha vielha deldit Viol liqual si ubria sans tre et lo instituir en reclus et lo metre en
clau ainsi que fos repportat alsditz senhors possession de la mayson del reclusatge (1429,
cossols et per IIIIe tachas messas a reclavelar CConsSFlour 40, 28v/29r); per qra de chande-
la sarralha del trasfarrolh de la porta de Muret las de cera tramesas al reclus per far chantar la
et per adobar lo farrolh et la sarralha de la messa al reclusatge, XIIII d. (1433, CConsS-
porta de la Plancheta que non si podia ubrir ny Flour 43, 44r); lo dimenche a XVII de novem-
sarrar (…) V s. (1468, CConsSFlour 58, 58r). bre frayre Peyres Benezit, a present reclus,
reclus s. m. u reclus mystique. si ensec la entret en lo reclusatge desobre lo pont de Saint
meza et despessa faita per los senhors cossols Flor (1438, CConsSFlour 46, 63r). Voir ferma-
per desfar et far la mayso del reclus assiza sur dura, maison et serradura.
lo pont de S. Flour sur la ribeyra de Lenda recobramen*, recovramen* (recovrament)
(1406, CConsSFlour 23, 35r); ont paghat los s. m. u rcupration (ici : dune place forte).
senhors cossols a frayre Johan Richart per sa prenre et levar per maneyra demprent lo ters,
pensio coma reclus (…) VIII lbr. (1410, per lannada present commensant a la St. Johan
CConsSFlour 26, 26r); ont paghat a Hugo Baptista darreyrament passada, de totas las
Benezeyt per dos pichers de vin lo jorn que lo aydas que, per lo congi et licencia del rey, las
reclus yssic per auzir los sermos de me Vincens, gens de las bonas vilas et fortalessas del realme
donatz al reclus et sa companhia, XVI d. (1417, ont pres et levat, prendont et levont per la
CConsSFlour 29, 34r); lo dimenche a XVII de fortiffication et emparament et autres affayres
novembre frayre Peyres Benezit, a present re- de lasditas vilas, so es a saber intradas, yssidas,
clus, entret en lo reclusatge desobre lo pont de barratges, appetissamens de la mesura del vin,
Saint Flor (1438, CConsSFlour 46, 63r). empaus sus la sal et autres subcides qual que
reclusa (recluza, reclussa) s. f. u recluse syont per convertir et emplyar los deniers qui en
mystique. lo jour de Sa Cristina anero lidit salhiront en lacomplissement (sic) daucuns
senhor cossol vezitar la reclussa a laqual donero tractatz et recovrament de plassas que tenont
I picher de vi (1383, CConsSFlour 4, 92v); la et occuppont los ennemicz del rey (1439,
recluza que lay fos meza lo jous sayns que fos a CConsSFlour 47, 58r/v).
IIII dabrial (1387, CConsSFlour 6, 120r); a recobrar (recoubrar, recrobar) v. tr. u rcu-
XXX del mes de mars darr. passat anet de vida prer, recouvrer (qch, son dû). per I deute que
a trespassament la reclusa et per so quar los recobret de Dur. Guandilho, X ll. (1380,
senhors cossols non ont trobada causa del mont LEstimeSFlour, 17v); prumeyrament pres lo-
dont hom lhi pogues far sa seboltura, per so ditz Eralhs de Bt. Boni IIII oyres et IIII sacz,
lont enterrada, per laqual seboltura ont paghat loquals Bt. affermet a son sagrament que non
VI lbr., XI s. (1405, CConsSFlour 22, 104r); II avia nengun recobrat, ni altres (1381, CConsS-
claus novas faytas et mezas a la porta de la Flour 3, 97v); sia memoria de ladita summa
fermadura de la reclusa que eront estadas per- recrobar delsditz heretiers (ca. 1397, InvTi-
dudas (1426–1427, CConsSFlour 37, 82r); si tresSFlour, 16); per recobrar lo rossi deldit
lon deu far rauba ou mantel et chapayro a la Peyre Polo covenc que Vidals pages an aquel
paura recluza que en a fayta requesta a messs que lo avia I molto daur et I gros (1425,
(1512, DConsSFlour 23, 22r). CConsSFlour 35, 68r); et per so las [letras]
reclusatge s. m. u recluserie. lo dimenge recroberont de luy et las bailleront a me Johan
VIIIe jorn daost fos menastz am grant proces- lo Domaysel, aussi senhor de requestas (1439,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
recoire* – recomandar 1033

CConsSFlour 47, 53v); deu per so que a reco- sas recomandacios, I escut que val I fr., II s., VI
brat delz heretiers de me Gm Jove, argent VI d. d. (1391, CConsSFlour 9, 51r). Voir letra.
(1473?, LiveDienne 698, 290r); bailley a recomandar u I. u A. V. tr. u 1. recoman-
mons. Barthomeu Aymeric, prestre, per recou- dar alc. demander un traitement bienveillant
brar los insturmens touchant la viccaria de pour (qn). apres que los senhors cossols agront
mons. Johan Chavaribeyra, XX s. (1481, parlat am luy en recomandant los habitans de la
CPrêtresCathSFlour 1, 4r); si lon deu recobrar viala et parrocha de Saint Flor et lo paÿs
largent dels malautes que es entre las mas de denviron, li trameyront las grans simarras, Ia
alcuns dels juratz per lo metre a la reparation de muscatel (…), laltra de vin roge de Pro-
de la malauteyra ou en altra part (1504, hensa (1429, CConsSFlour 40, 39r); seria bon
DConsSFlour 21, 4v). Syn. cobrar. de aver letras de moss. de Bord (?) recomandans
recoire* (recoyre) v. tr. u recuire et refor- la vila et habitans (1469, DConsSFlour 5/1,
ger (une pice mtallique). al fabre de Favay- 18r). u aver alc. per recomandat loc. v. traiter
rolas per sa pena de enfarrar VIxx XVIII fle- (qn) avec bienveillance, favorablement. los
chas del trayt comprat et mes en cossolat et per senhors cossols trameyront a Rodes lo VIIIe
recoyre los fers de lasditas flechas que eront jorn de jung lo Manc an certanas letras que
vielhs, II s. (1420, CConsSFlour 31, 25v); escriviont a moss. lo Dalphi dAlvernhe et moss.
recoyre et appoyntar plusors grans clavels de de Vigoros et a moss. Guill. Vaisseyra que la
ladita porta que neront estat levat et seront viala et lo paÿs aguessont per recomandat et
estronat (1440, CConsSFlour 48, 73v). Syn. que los aguessont per excusatz quar non po-
rebulhir. diant venir ni trametre a present aldit tractat
recolacion* (recolation) s. f. u consulta- (1388, CConsSFlour 7, 63v); affin que agues-
tion complmentaire dexperts (ici : sur un sont per recomandada la vila al partatge de
sujet administratif). seria bon den parlar al ladita talha (1444, CConsSFlour 49, 66r).
conselh desta vila car si y a recolation seria u 2. recomandar alc. a alc. mais mettre (qn)
dobla despensa (1490, DConsSFlour 15/1, 4r). sous la protection de (qn dautre). loquals Bt.
recolar v. tr. u passer en revue, analyser et partic dayssi lo mars XXVIe jour de feurier et
vrifier (des informations contenues dans di- sen anet ensemble I escudier de mons. Charle
vers documents) (?). es estat payat aldit de Lebret alqual fos recomandatz lodit Bt.
commessari per sa despensa et daquels de sa (1420, CConsSFlour 31, 46r). u 3. recoman-
compania que eront VIII ou IX chavals per dar alc. ren a alc. demander à (qn) une atten-
altres seys jorns que demoret a faire et a tion particulire à (qch). aldit chavalghador
complir so que dit es ou per recolar certanas per las [copias] baillar a me Jehan (sic) Girard
informations secretas que lodit mtre Gme Dalot et que li recomandes tot lo negoci et en fezes
coma son commis en ladita commission avia per tener resposta, X s. (1427, CConsSFlour 38,
avant faitas (…) seys escutz daur (1466, 35v/36r). u aver alc. ren per recomandada loc.
CConsSFlour 56, 73v). v. examiner (qch) avec attention. lo lus XIXe
recomandacion* (recomandacio) s. f. jorn deldit mes foront tramessas lasditas simar-
u 1. traitement de faveur (ici : au sujet de ras deldit vin a Jehan (sic) Seaume ayssi vengut
laffectation dun impôt). a XXIIII de janveyr alqual fos supliat agues per recomandat lo fait
venc ayssi monsr lo baillious per metre sus de las letras reals del don de Vc liouras trames-
ladita talha et per recomandacio de la talha sas per Gilet Ferte per las far verifiar si far si
en tant que tocha la viala li foront tramessas podia a mons. de Reyns, per so IIII s., VIII d.
las grans simarras plenas de muscatel et de vin (1425, CConsSFlour 35, 31r). u B. V. tr. absol.
de Prohensa, costet XIII s., et per tres parelhs u solliciter une rponse favorable. de largent
de p.rdis, XXI s. (1425, CConsSFlour 35, 71v). de la montanha, que partidas anont ou trame-
u 2. Au pl. prire adresse à Dieu pour le tont a lor despens a mess.rs de Volpilheyra per
bien de qn. per almorna donada per los cossols far supplication et que lor scripvont letras de
a fraire St. Quitart per so que sen anava a part lo comu per recomandar (1465, DConsS-
lestudy et que la guarda de la viala agues en Flour 1, 37v). u II. V. pron. u se recomandar a

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1034 recompensa – reconciliar

demander à (qn) un traitement bienveillant so IIII moltos (1434, CConsSFlour 44, 37v);
pour soi. cars senhers hieu mi recomande a vos fos payat a Perrinot Autrac, vayllet et servitor
(1379, PrivilSFlour II-3-7). de cossolat, per recompensation de plusors ser-
recompensa (recumpensa) s. f. u 1. d- vices et trebailhs que a faitz lannada dels
dommagement, compensation. que bayle senhors cossolz a lor mandament et requesta,
qualque revieure en recumpensa (1504, tant en chavalghadas comma autrament en di-
DConsSFlour 21, 5r); de las requestas que versas maneyras, per so a luy VI l. (1444,
font Johan del Piro et li portier, que lon lor CConsSFlour 49, 92r).
fassa qualque recompensa (1508, DConsS- recompensar (reconpensar) u A. V. tr. indir.
Flour 22, 23v). u per recompensa de loc. u recompensar a donner une compensation
prp. en ddommagement, en compensation financire à, ddommager financirement
de. ont payat a Giro Atgier per recompensa de (qn). fos ordenat li fos recompensat per lo
son blat que luy aviont guastat los peyris ou dampnatge que avia suffert a causa de la repa-
las manobras que era al champ que es desobres racion de son hostal que fay mur en la charrey-
la pireyra dels Mayniels, per acord fait an luy a ra de Muret, per so III l., X s. (1415, CConsS-
una emina de blat, per so V s. (1466, CConsS- Flour 28, 47v); ont payat a Pe. Cocharic jove
Flour 56, 79v). u 2. salaire, rtribution. es per luy recompensar et satisfar de aucuna petita
estat payat a Pe. Trenchier (…) per la recom- plassa que lo comus avia presa de son ort que
pensa de sa pena et trebalh quel ha pres en tota fos de Johan Saysset per far la mureta ques
la present annada a contrarollar ladita intrada entre las doas portas del Tieule et sondit ort,
de (sic) vin et vesitar los celiers dels tavarnis et per so II moltos (1433, CConsSFlour 43, 52r).
altres habitans dels barris et serchar los celis u B. V. tr. dir. u donner une compensation
et lo vin escondut de jorn et de nueyt per financire à, ddommager financirement
especial a vendenghas et reyres los hostes de (qn). deu losd. (sic) Johan Gandilho per lo
Bresso et de Pe. Escudier et altres plusors chazal que mosenhor a reconpensat Hugo Mau-
trebalhs coma de vesitar las guardas et portals, rant, dit Joly, per sa part de la talver que era el
per tout IIII l. (1466, CConsSFlour 56, 75v). Bruelh adquerida deldit Hugo, argent III d.
recompensacion (recompensation, recon- (1463?, LiveDienne 708, 135v); deu loditz
pensacion, recompenzacio) s. f. u 1. u en re- Pe. Berthos per lo champ de la Vinha adquesit
compensacion de loc. prp. en compensation de Gm Vernha, filh de Astorc de Chalvaghas et
de. los senhors cossols ont remes aldit Gualart de Joliana, sa molher, laquala lodit Gm a re-
en recompensacion de son tailh per so que el compensada sobre lo champ de las Vaysseyrias,
mes daost el portet letras a Paris per los seg. III chr. (1463?, LiveDienne 708, 155v); es
senhors cossols, per so V s. (1395, CConsS- estat payat a Esteve Avinhol per lo recompensar
Flour 12, 59r). u per recompensacion de loc. del dampnatge a luy donat per ladita comunitat
prp. en ddommagement, en compensation en son champ dels Crozes semenat de blat car
de. ad Anthoni Rotger per recompenzacio de fos de neccessitat de trayre peyra en aquel, per
so que era trop gitat per lo tail del pati de apointament fait an luy per una carta froment,
Salhens, XX s. (1381, CConsSFlour 3, 127v); III s., IIII d. (1466, CConsSFlour 56, 79v).
paya mosenhor de Diana, argent, III d. de la Voir compensar, contentar, desdamnatjar, des-
part de Cebelia Marchalma per reconpensacion frear, emendar, reirepajar, relevar, remborsar,
de la meytat de ung ort situat el chap de la reparar, restituir et satisfaire.
Talver del Bruel (1464, LiveDienne 698, reconciliar (reconsiliar) v. tr. u consacrer,
159r). u 2. per recompensacion de loc. prp. bnir de nouveau (un lieu saint profan)
en rtribution de, à titre de salaire pour (un pour effacer une profanation. lo XIX jour
travail). ont payat a moss. Guilhem Jovehome, daoust venc a S. Flor moss. de La Vaur per
prior de Talaysac, savi en dreyt, per recompen- reconciliar lo cemiteri de S. Flor (1400,
sacion de plusors conseilhs et consultacions que CConsSFlour 17, 52v); lo venres lendeman
a donatz alsditz senhors cossols en lor annada deldit jous de la Assencio, per so que la gleisa
per los negocis et affaires de la comunitat, per cathedral et parrochial de Saint Flor era pollu-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
reconoissen* – reconusser 1035

da et lo semeteris aussi per alcun batement fait thoni Charrada per los enchans faistz dels guat-
dedins ladita gleisa a la Cayrola a effusio de ges que fasiant enchantar lhi sirvent e per la
sanc, los senhors cossols aviont plusors ves reconoyssensa de la clamor, VI s. (1379,
requerit lo vicari de monsr de Saint Flor que li CConsSFlour 2, 14v); si coma costa plus a
plagues de reconsiliar ladita gleisa (1423, ple per la reconneissensa preza per mestre Jo
CConsSFlour 34, 17v). u Emploi pron. loqual Brunel, notari, sotz lo sael real de las montan-
vicari plusors ves requestatz, fes resposta a has (…) a mestre Jo. Brunel, notari, et a P. de
lendarrier quel non podia point reconsiliar Royre per lo sael et scriptura de ladita recon-
ladita gleisa car era polluda per plusors altres neyssensa delsditz C franx, per so VI s., VI d.
cas oltra aquel dessus expressat et non y podia (1383, CConsSFlour 4, 98r); si coma costa per
metre remedi sinon que si reconsilies de tot per una reconoissensa preza per mestre B. Baco,
plusors razos per lui alleguadas (1423, notari (1383, CConsSFlour 4, 100v); alqual
CConsSFlour 34, 17v). fos baillat en contant coma costa per reconus-
reconoissen* (recognoissen) s. m. et f. sensa senhada per me Peyre Avinhol, per so
u personne qui fait une reconnaissance fo- XXVII moltos, I qr. (1433, CConsSFlour 43,
dale. Peyre dal Solier, alias Mameto, deldit loc 40r). u 2. reconnaissance de dette. ont payat
de Sainct Marti, reconoc a tener et confesset en aldit Cardinet en condant lasditas C l. torn. et
veritat davant lodit notarii (sic) se tener et lodit clerc lor a reduda lor cedula de reconoy-
voler, e dantiquitat aver tengut los predesses- sensa (1428, CConsSFlour 39, 29v). u 3. re-
sors deldit recognoissen deldit Peyre da Pradi- connaissance fodale. deu plus lodit Pe. Poiolh
nas jove, donzel, fil emancipat, present et sti- per las excreysensas et aumentations faictas per
pulan (…) lo hostal sieu appellat de Peyre Vola luy en craysent ung sieu prat, bugia et mayso,
pausat et scituat eldit loc de Sainct Marti appellatz de la Vazela, comme (sic) costa per
(1408–1487?, TerrPradines 1, 1r); lasditas cau- recoinoycensa recebuda per Pe. Maurand, not.
sas recognogudas an totz lors dreytz et servitutz ord. de la cort, II d. (1463, LiveDienne 698,
de intramens et yssimens et altres qualz que 197r); lan mil IIIIc et LXXXX et lo XIIIIe jour
sian et an tota altia (sic), megiana et bassa del mes de jung comenssey de far lo prezen
juridition que ladita recognoissens per se et tarier, loqual hey hestrayt de las reconoyssens-
per los sieus recognoc que lodit donzel et sos sas et levas veylias de la chastelania de Cham-
predessessors avian acoustumat de aver en las- beur, pliassa a Dieu que lo peuchia acomplir a
ditas causas dessus recognogudas (1408–1487?, la salvassion de mon arma et de toux aquels et
TerrPradines 1, 3v); ung autre champ assis aldit aquellas que hieu soy tengut de pregiar, amen
lioc que si confronta en lo champ de Johan (1490, TerrChambeuil 2, 1r). u faire reconois-
Cheyrosa et en costa cominal et en lo champ sensa loc. v. faire une reconnaissance fodale.
delsditz recognoissens, rasa al mech (ca. 1500, lan mil quatre cens et XXIII et lo XXVIIIe
LivePrBredons 2C, 4v/5r); ung cortillagi et sot jour del mes dabrial, en lo loc de Sanct Cha-
que si confron. et (sic) lostal et ort deldit mans fayguet reconoissensa Raymons Gamers,
recognoissen et en la grangia de Gm Engralvi de la parrocha de Mandalhas del diocesi de
et en la grangia de Guillem Molergues et en Sanct Flor, davant Guilhen Olivier, notarii
lort dels Chinartz en sa servitut de la fon ques real, et reconoc loditz Raymons dessus dict se
dins lostal de Johan Engralvi jove (ca. 1500, tener de noble senhor Peyre de Pradines comme
LivePrBredons 2C, 32r/v). (sic) senhor de Pradinas, de Chalier et de Sanct
reconoissensa, reconeissensa*, reconus- [en blanc] (…) per vestizo de novel facta deldict
sensa (reconoyssensa, reconoyssenssa, reconoy- senhor las causes (sic) que se ensegon (1423–
sensa, recoinoycensa, reconneissensa, recon- 1586?, TerrPradines 2, 23v). Voir letra.
neyssensa) s. f. u 1. attestation de paiement, reconoisser*, reconusser u A. V. tr. dir.
quittance. a P. del Mas que fos trames a u 1. reconoisser alc. ren faire une reconnais-
Horlhac per aver la reconussensa de moss. lo sance de dette ou de reçu au sujet de (une
bayliu de so que lhi era payat per las clamors, somme dargent). a maistre Guill. Botarel
XII s. (1378, CConsSFlour 1, 149r); ad An- per lestrumen de la reconoyssensa de LX fr.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1036 recontrar – Recordare

reconogust per moss. Pons dAuroza el temps dans un même lieu (ici : de plusieurs conduc-
que vivia a debatement dels M fr. losquals teurs de chars à bœufs). lodit XXII de jung fos
reconoc a Simon Sala en nom del comu, V s. faita una granda boada de beufz foras que eront
(1387, CConsSFlour 6, 56v); el es necessari et vengut al marchat et, per so que las manobras
razonable de reconusser so que baylont et ont que serviont ladita pireyra lor adiuderont a
baylat (1491, DConsSFlour 15/1, 18r). charghar, lor fogront donadas tres cartas de
u 2. reconoisser + inf. admettre, reconnaı̂tre vin et a ung enfant que guydet los boyers per
(ici : avoir reçu une somme dargent). moss. da lo chami bas affin que non si recontresso, per
S. Flor reconoc aver agutz losditz VIxx fr. tout II s., I d. (1466, CConsSFlour 56, 59v).
(1387, CConsSFlour 6, 90v). u 3. reconoisser reconus- voir reconois-
alc. + inf. reconnaı̂tre que (qn) a lgitimit à reconvencion* (reconvention) s. f. u action
(ici : être le reprsentant en justice de qn dau- en justice destine à annuler ou attnuer lac-
tre). local mestre Duran, notari, lodict recon- tion du demandeur (ici : un avis dimposi-
oissens reconoc esser veray percurador et aver tion). sr mtre Pe. Bonalt di que, de son oppi-
expecial mandamen a stipular per lodit senhor nion, li denier real sont de tal substance (sic)
(1423–1586?, TerrPradines 2, 25r). u 4. recon- que reconvention non a point de luoc et que chal
oisser alc. ren a alc. dclarer dtenir de (un payar los deniers reals una ves (1494, DConsS-
seigneur), (lui) faire une reconnaissance fo- Flour 18, 9v).
dale pour (un fief). Gironot del Bos per lo reconvenir v. tr. u mettre de nouveau (qn)
cham del Terme Lonc que te de nos et lo ma en demeure, (le) sommer de nouveau. si lon
requonogut davan lo notari desus dit et en deu deu impetrar letres (sic) per estre recebut a
de renta totz los ans, mesura de Scant Cristo- reconvenir Jacques Yvern tochant lo proces
fol, fromen carto III, argin d. III (ca. 1480, pendent a Paris (1499, DConsSFlour 20, 14r).
LiveNozires, 12r); et moss. Gi (sic) et An- recordar u I. V. tr. u rappeler (qch à qn).
thoni et Peyre de la Roche (sic), frayres, mo an mas que hom tramezes qualque homme apres
reconogut davan moss. de Bertran (1488, Li- lui que lho recordes quant seria a Rodes (1421,
veNozires, 8v). u B. V. tr. indir. u reconoisser CConsSFlour 32, 34r); lo jous a VI de mars los
a + inf. dclarer dans une reconnaissance senhors cossols trameyront per Bochart que
fodale (dtenir un fief). Peyre dal Solier, anava a Poittiers una letra clausa a lor pro-
alias Mameto, deldit loc de Sainct Marti, re- curaire, me Yves Fougere, que li recordes de se
conoc a tener et confesset en veritat davant presentar per lor als jours dAuvergne mandatz
lodit notarii (sic) se tener et voler, e dantiquitat al XI de mars et altres jours enseguens per far
aver tengut los predessessors deldit recognois- lor presentacios contra totas lor partidas adver-
sen deldit Peyre da Pradinas jove, donzel, fil sas (1421, CConsSFlour 32, 47v). u II. V. im-
emancipat, present et stipulan (…) lo hostal pers. u revenir en mmoire (dun vne-
sieu appellat de Peyre Vola pausat et scituat ment). Ar. Lavernha, alias Chap Blianc, ame-
eldit loc de Sainct Marti (1408–1487?, Terr- nat per garen, de letatz de LX ans o de may, a
Pradines 1, 1r); Astorc Chastel, merchant de la iurat et a depausat per son sagramen que el sen
villa de Murat, et de son bon grat confesse (sic) anava a Murat, unnc jour que non li recorda
et reconoig a tener de mossenhor ung afar (1429, JusticeDienne, 20v); di et depausa per
appellat de Peucgauso, aquisit de Gm la Vernha, son sagramen quant al prumier article quel a
de Chalvagias, al ces ung chascun an, argent bel temps, delqual bonamen non li recorda,
XXIIII s. (1474, LiveDienne 698, 247r). Guille. del Trieuf loget et ascesset a Gaspar
recontrar, rencontrar u I. V. tr. u intercep- Aoustet ung mole et ung prat assis a Brugha-
ter (qn). per so que dis, quant fos retornatz, lenas ou en sas pertenensas a certain (sic) temps
que, anant aldit viatge, fos rencontratz per las et an certanas pactios et covensas (1441, Ins-
gens darmas, lyqual ly hosteront ung molto trBrujaleine, 1r).
dor, per so lhont satisfait per lodit molto, Recordare s. m. u la fête du Recordare. ly
XVI s. (1444, CConsSFlour 49, 78r). u II. se senhor cossol, (…) comma ly senhor cossol
recontrar v. pron. u se trouver simultanment predecessor aviont fait, ont tousiours continuat

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
recors – reculir 1037

de far dire et celebrar en las tres gleysas de (1413?, LObitsChaudesAigues, 44v); frayre
Saint Flour, de Nostra Dama et dez frayres Anthoni Serment (?), lan passat rector de las
predicadors las messas de S. Esperit, de Nostra escolas desta ville (sic), a dit a mesditz s. que a
Dona, dels tr.spassatz, de saint Sabastian, de deliberat de anar a lestudi et non vol point regir
saint Anthoni, de saint Flor et de Recordare (1501, DConsSFlour 20, 37v). ALMC 1692
(1437, CConsSFlour 45, 49r); ly senhor cossol (pt. 49 et 55). Syn. curat et rectre.
(…) ont tousiours continuat de far dire et cele- rectre s. m. u cur. per lo rectre de la
brar en las tres gleysas de Saint Flor, de Nostra Vayssenet per VI st. de blat que prent sobre
Dona et dels frayres predicadors, las messas de la mayzo e per III cartas de blat degudas al
Saint Esperit, de Nostra Dona, dels trespas- prior de Bredom e al senhor de Bresons, IIII
satz, de saint Sabastian, de st. Anthoni, de floris (1373, EnqHospDiocSFlour); al rectre,
saint Flor et de Recordare (1438, CConsS- II st. silig. pro vendicion. (1388?, CDoyMau-
Flour 46, 78r). riac, 7r). Syn. curat et rector.
recors (recours) s. m. u aver recors a loc. v. reculhir, reculir (recullir) v. tr. • reculhir alc.
avoir recours à (une autorit, une instance ren u 1. ramasser (qch). per IIII homes que
judiciaire). que hom ane requerir moss. lo jutge aiuderon a chargar e a reculir losditz teules, III
que reintegre Vidal de Fons et Johan Farreyras s., VI d. (1389, CConsSFlour 8, 151r); per I
per so que Gm Chabassa ho a fait en vituperi et mandament donat al pastre sirvent per far se-
vilipendi de la veguda, ou altrament que hom ghar, fenar et reculhir lerba de la Costa de
agha recours a las gens reals (1469, DConsS- Mercier que era meza a la man del rey per
Flour 5/1, 37r); si non ho vol far que hom agha virtut deldit debitis, XX d. (1417, CConsS-
recours a justissa (1473, DConsSFlour 8, 24v); Flour 29, 43r); per vin gastat aqui al beure ou
que len (sic) agha recours a moss. lo baylieu en al chalforn a cels qui y demoravont per recullir
Orlhac per los contraindre (sic) (1500, et gardar lo pan de la charitat (…) per vin
DConsSFlour 20, 22v). u aver recors amb donat a las trompetas et vailletz, la vespra
loc. v. avoir recours à (qn). a luy alqual los quant agront tendut lo drap al chalforn et
cossols doneron per son trebalh et per miels trompat per la vila (1438, CConsSFlour 46,
aver recors am luy en altras ves sy besonh fozes 53v). u 2. ranger, remiser (ici : des outils).
(…) III fr. (1391, CConsSFlour 9, 29r). ont payat al genre de la Thomasa de Remena,
recresut, -uda adj. qual. u trs fatigu, sarralh.r, per Ia clau que a faita a la porta de la
puis (ici : dun cheval). daqui enforas loditz petita sala de lhostal noel de cossolat affin que
cossols en trames a Chaldas Aygas ladita letra hom pogues aqui reculhir segurament los ex-
et en fes retornar lo chaval que navia menat de pleitz dels obris, per so XX d. (1437, CConsS-
Dalphi quar non agra pogut far lodit viatge per Flour 45, 22v). • reculhir alc. u 3. accueillir,
so que era malautes et avia agudas las orras recevoir (qn). lo XVIII jour deldit mes baylet
non avia gayres et degh era recresutz mas per loditz recebedors alsditz capitanis per so quar
forsa de medecinas et de soiour fos alcunament los covenia grandament demorar en las portas
restauratz (1437, CConsSFlour 45, 25v). de nuetz per recullir et gitar ganres de ves las
rector, rictor s. m. u 1. cur. ung champ gens darmas, a chascun de lor Ia lbr. de chan-
appelat de Mont Ventos que si confron. an lo delas (1383, CConsSFlour 4, 65r); foront tra-
champ del rector de le (sic) gleisa de Saint mes a Brioude lodit Chastel et Borleyra per
Anthoine (sic) de Chastel et an lo chamin que aqui saber si y era vengutz lo reys, nostre
lon vay de Chastel el mas de Chier Alb (sic) et senhor, et parlar am moss. P. Jovenros coment
an lo prat de Pe. Atgier (1378–16es., TerrSE- era estatz reculhitz aqui (1425, CConsSFlour
tienneMurat, 2v); moss. Johan de Val, pestre 35, 69r); lo jour que partigront de Clermont
rector de la glieisa de Sainct Martii (1408– (sic) per venir par de say, trameyront a mos-
1487?, TerrPradines 1, 2r); en prezensia de m. senhor de Mardonha et al senhor dEspinchalm
lo rictor de Valluegol (1463, Dı̂mesPrBredons, et al cappitani dAlagre (sic) affin que los
16r). u 2. maı̂tre, rgent (dcole). St. Cha- reculhiguessont en lor companhia quant sen
vassolh, rector de las scolas de Caldas Ayguas tornava affin que fossont plus segur, lor tramey-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1038 recuperar – recusar

ront II cartas de vin (1439, CConsSFlour 47, a Pe. Aymeric per fayre lo proces de lintrada
54v/55r). Lv recolhir. et per serchar certana recusation fayta per lo
recuperar v. tr. u rcuprer (ici : une procurayre dels tres estatz contra Johan la
somme dargent). lasquals cent liouras lo Broa et mtre Johan Cuelha per nos en aiudar
reys a volgudas recuperar (1440, CConsSFlour al proces a Paris (1466, CConsSFlour 56,
48, 43r); demandavont als senhors cossols per et 48v).
el nom de la comunitat per emprent la somma recusan1 part. prs. à val. adj. u rcalci-
de Vc liouras a las recuperar sus la talha del rey trant (à payer qch). ont paghat per I adiorna-
darreyrament mesa sus (1440, CConsSFlour ment obtengut contra moss. P. Nadal coma
48, 45v). comissari rigent per lo fayt de las creydas per
recurar v. tr. u 1. nettoyer (un lieu, un so que era recusans, tant per scriptura coma
objet). a Chantal per son jornal de teular et sagel o per una bostia, XX s., V d. (1417,
recurar la lotga de la avant porta de Muret, II CConsSFlour 29, 30r).
s., VI d. (1395, CConsSFlour 12, 69v); fos recusan2 s. m. u personne rcalcitrante (à
donat a Briant apres que ac recuradas las payer qch). meneront am lor lo perost, sirvent
aygueyras del mur et reteulat I pant de la torre real, et Mauriac Vedel per iusticia per compellir
dels Laxs, en condant, X d. (1428, CConsS- los rebbelles et recusans a payar lor part de
Flour 39, 27v); fos donat al porchier per sa ladita talha (1422, CConsSFlour 33, 36r);
pena et trebailh de so que recuret et nedeget compellir los recusans a payar lors porcios de
tota la muralha per la venguda de mossenhor lo talha et intrada dessus ditas (1426, CConsS-
Dalphin, per so VIII d. (1444, CConsSFlour Flour 36, 46v).
49, 97v). u 2. rnover (ici : une toiture) (?). recusansa* (recuzansa) s. f. u procdure
recurar et reteular lo teulat que es a lentorn del de rcusation (?). quant fo fayta la recuzansa
relotge que era estatz alcunament affolatz per de Peyre Rotgier fo despendut per los cossols e
far lodit relotge a nouf (1422, CConsSFlour per pluzors dels jurastz, VI s. (1379, CConsS-
33, 47r); foront compradas doas charradas de Flour 2, 11r).
teules per far teular et recurar las tors et lo recusar (recuzar, regussar) v. tr. u 1. u re-
relotge (1428, CConsSFlour 39, 24v). Syn. cusar a + inf. refuser de. liqual clavari per lo
curar, nedejadar, nedejar et netiar. conseilh de lors companhos recuseront a resti-
recusacion* (recusacio, recuzacio, requza- tuir [las claus] (1418, PrivilSFlour II-2-65, 1v).
cio, recusation) s. f. u 1. rcusation (de qn). a u recusar de + inf. refuser de. ung instrument
maistre Ger. Teissedre per los trebails de las de tres notaris senhat contenent quayssi lhi
razos que fes per la causa de la recuzacio que senhor cossol eront prest de far homatge a
fes mos. de S. Flor a Guy de Li per so que non mos. P. dEstanh, evesque de Saint Flour, et
lo volia recebre en cossol, XVI s. (1381, losditz (sic) mos. levesque lo regusset de rece-
CConsSFlour 3, 127v); los senhors cossols bre (ca. 1397, InvTitresSFlour, 88); ont payat a
ont recobrada la enquesta faita contra P. Rot- ung homme que avia gardatz los porcz lan
ger, baile de S. Flour, surs lo fait de las passat per sa pena et trebailh de curar et nede-
recusacios dont pent causa entre los senhors ghadar tot lo mur devas las Rochas en que avia
cossols et lodit baille en la cort de parlament tres grant pertrayt et Jacme de Chagosa que ho
(1389, CConsSFlour 8, 77v); a me Guilh. avia acostumat de far ho avia desamparat et
Botarel alqual los cossols an donat per recebre recusat de ho far, per so II s., VI d. (1437,
las chartas de la requzacio del baile et appel- CConsSFlour 45, 44r); certana impetration
lacio de que fos IIII ves vas lo vicari de moss. reala per luy obtenguda a lencontra de Johan
de S. Flour am los cossols, per so. II s., IIII d. Benezit per so que luy recuzava de payar las
(1391, CConsSFlour 9, 92v). u 2. document restas de sos comptes (1466, CConsSFlour 56,
contenant une rcusation (de qn). a IX de 82v). u 2. recusar alc. rcuser (qn). los arti-
julhet fogront trames Pe. Bego, cossol dessus cles et faytz bayllatz contra maystre St. Jaus-
dit, et mtre Phalip Trenchier en Aorlhac per serant quant fos recusatz de non esser jutge de
aver la excequtoria de lasditas letras adrissant la viala de Saint Flor (ca. 1397, InvTitresS-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
redal – redicion 1039

Flour, 1); losditz habitans rebellans, special- ladita viala (1387, CConsSFlour 6, 1r). Syn.
ment los que aviont lo governament de iusticia, redicion.
aviont recusat monsr lo bailliou et per so cove- redencion*, redempcion, redempcieu* (re-
nia aver remedi del sobeyran segont que tenia lo dentio, redempcio, redemption, redenptieu) s. f.
conseilhs (1420, CConsSFlour 31, 38r). u 1. rachat (de qch ou dun prisonnier). es
redal s. m. u feu de joie. per las bonas paiat aldit P. Aymeric per la redempcion de las
novelas fos comandat per los senhors cossols a letras de me Guill. Segui en lasquals erant
las trompetas de la vila que anessont trompar obligat Jacme Aymeric, me P. Mercer et sen
per las charreyras et als vaylletz de la mayson Thomas Jovenros, cossols, per lo fait comu per
de cossolat que mandessont fayre los redals per la remissio de la participacion dels Engles, II fr.
tota la viela (1437, CConsSFlour 45, 16r); lo (1388, CConsSFlour 7, 81r); talha a quatre
XXVIme jorn de jung vengront novelas que li cas : per redenptieu de cors, per segre guerra
senhor eront dacort an lo rey nostre senhor et real, per filhia ou filhas maridar ou monaghar
fogront faitz redals et fuocz de joya la nueyt et per li passatge doltra mar (1408–1586?,
devas ceras (1466, CConsSFlour 56, 47v). TerrPradines 2, 5v); talha en quatre cas que
ALMC 1667; NDGFA feu. sensegon : per novela chavalayria, per lo pas-
rededor, reditor* (redditor) s. m. u per- satge daltre (sic) mar, per fil ou filhe (sic)
sonne qui effectue une rddition (de comp- maridar ou monhacar, de se ou del sieus ou
tes). compteron et assomeron lidit ss. coss., per redemption de lor cors ou de lors heretiers
rededors dels presens comptes, en abcenssa del- (1421–1586?, TerrPradines 2, 23r). u 2. r-
dit Pe., lo vin que avia recebut eldit temps demption mystique (de lâme ou des pchs
(1381, CConsSFlour 3, 8v); es estat payat, de qn). lan que hom conta mialh IIIIc LXXI e
taxat et ordenat aldit Anthoni Boscho coma lo VIIIe jorin (sic) del mes de junier, fondero
recebedor de la present annada, comes per ung chantar en lo venerable collegii de Nostra
losditz senhors cossols passatz et redditors Dama e de Sant Blaze de Chaudas Ayguas (…)
dels presens comptes, per sa pena et trebalh, em (sic) redempcio de larma de Giral (?) Gui-
mizas et despensas ou gatges de aver faita bal (…) (1472, LObitsChaudesAigues, 149r);
ladita recepta bona a sos despens et per lorde- causa conoguda sia a tostz que las presens
nansa delsditz senhors cossols auditors dels virant que ieu Johan Valeta, maselier, habitant
presens comptes, la soma de VIIxx VII l., X s. en loc et parrocha de Chaudas Ayguas, de
(1466, CConsSFlour 56, 82v). levescat de Sanct Flor, affectant et desirant
redegir v. tr. u rdiger (ici : le texte dun la salut de mon arma et la salvatio daquela,
appel en justice). los senhors cossols doptans considerant lo devinal offici que de jorn en jorn
que monsr de Saint Flour, o sos vicaris, volgues- se sollinisa en lo veneratble collegii de Nostra
sont plus procesir avant elsditz escumenges Dama et de Sainct Blaser de ladita villa de
contra lor et los habitans de S. Flor et que Chaudas Ayguas, el vol et comunica et vol
apres lo nomines particularment en letras exco- participar an losd. (sic) divinal offici et en
municatorias enseguens, per evitar tals escu- redentio de sos pechastz et salvatio de son
menges appeleront de viva vos davant I notari, arma et de las armas per lasquals ieu soy
per lor coma cossols et el nom de la comunitat, tengustz de pregar, done et legue de mon bon
de monsr de S. Flor, de son vicari et official et grat et de ma bona voluntat als XIII senhors
de totz sos altres officiers, am protestacio de canonges deldit veneratble collegii la soma de
redegir lor appellacio en escrit infra terme de seys ll. t. (1481, LObitsChaudesAigues, 154r).
dreyt (1421, CConsSFlour 32, 18v). redente s. m. u ?. per far ausolve el (e.l ?)
redemen* (reddement) s. m. u rddition redente lodit jor del chanthatgi, XII d. (1509,
(de compte). per lor reddement de lor receptas LDpLavaurs 1, 2r).
non amettont neguna persona aver paiat per lo redicion (reddicion, reddicio, reddition, red-
reddement de la recepta que fant apres sinon dissiou) s. f. u 1. capitulation, rddition
tant solament so que si trobaria esser clarament (dune place forte). acomplir lacord de la
esser (sic) paiat per las personas et habitans de reddition dAloysa (1416, HonorSFlour IV-6-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1040 redifiar – rendre

15). u 2. rddition (de comptes). la reddicio coyre eux et peysso, tres flassadas de petita
dels presens condes rendutz per losditz cossols valua et y avia en hault dos petitz chadaleytz,
als senhors cossols novelament creatz (1417, dos archos, ung armazi, una taula redonda
CConsSFlour 29, 46r); aquel mesma jour, (1509, DConsSFlour 22, 34r). ALMC 1562.
XXe jour deldit mes de feurier, apres la reddi- redoptable*, redobtable, -bla adj. qual.
cion dez comptes dessus ditz, ly senhor cossol u dont on craint, on respecte lautorit. nos-
doneront a dinar als senhors juratz de cossolat tres tres chars et redobtables senhors comandat
en lostal de St. Moreyras, cossol, per lo rodet nos a vostre bon plazer coma als totz vostres
comma es de bona coustuma far chascun an (ca. 1395?, PrivilSFlour II-2-51).
(1430, CConsSFlour 41, 45r); ont payat als redre, rendre u I. V. tr. u 1. restituer, ren-
senhors Herailh Aymeric, Anthoni del Prat et dre (qch à qn). lo requeriguem que nos redes
Anthoni Yvern, cossols de lannada darreyra- nostras letras, lasquals a e avia davas se, e nos
ment passada, per so que a la reddition de lor fezes relacio sufficient e contenent vertat e
comptes ly senhor cossol present lor sont restat segont la letra real e aisso e de la resposta
devens la somma de LXXta moltos, II s., VI d. que fes requeriguem me St. Vendeza que nos
car tant a may montat la meza et despensa que en fezes charta e insturment (1378, CConsS-
lor recepta de ladicta annada, per so LXXta Flour 1, 130r); a paiat loditz recebedors a
moltos dor, II s., VI d. (1434, CConsSFlour mestre Guill. Dur. per so que malevet de Robi-
44, 20r); ont plus recebut dels senhors cossols net lArmauzer I avanbras et I guardabras de
lor predecessors (…) per so quen la redicion de fer baylatz a P. Chavada que portet lo peno al
lor comptes lor recepta montet plus que la mesa seti de Moniuzeu en la companhia de mons. lo
et despensa CXVII l., XIII s., V d. anayssi maneschac, loquals P. perdet lodit arneis o non
comma appar per la fin et conclusion de lorditz volc redre et covenc lui esmendar, I franc (1383,
comptes, per so per lasditas remanensas, CXVII CConsSFlour 4, 109v); ont paghat a mons. de
l., XIII s., V d. (1444, CConsSFlour 49, 35r); Clarmont per acompliment de la somma de IIc
per so que lasditas despensas ou misa fayttas escutz en que lo comus li era tengutz a causa de
per ladita gleysa sont en maior somma que lo las faltas del chastel de Aleusa quant lo chastels
recebut, comma cousta per losditz articles en la fos rendustz, CL escutz (1417, CConsSFlour
reddicion delsditz condes presens, laditta gleysa 29, 28v); I escudier de monsr de Narbona lor
a restat devent aldit Boscho la somma de quatre avia dit que monsr de Narbona faria rendre
lieuras et detz sols tournes (1481, CPrêtres- aldit Refforsat son chaval et tot so que era
CathSFlour 1, 21r); aven baylat ha moss. Flori perdut, per so anet a Riom et en altras partz
Broa et ha moss. Johan Vaisseira per so que lor devers losditz senhors per demandar ladita per-
era degut per la reddissiou de lors condes, da (1425, CConsSFlour 35, 68v); lodit recebe-
XVIII lr., IIII s., IX d. (ca. 1500?, LDpChap- dor a promes aldit Anthoni de Riom que el cas
Murat 1, 7v). Syn. du sens 1 reduccion, du sens que lasdictas aydas non auriont lor cours aques-
2 redemen. ta present annada (…) luy redre la soma que
redifiar voir reedifiar. restara si aucuna resta y a que lasditas aydas
reditor voir rededor. non aghont agut lor cors per lodit terme desditz
redon (redont), -da adj. qual. u 1. de sec- XII mes (1438, CConsSFlour 46, 64v); lidit
tion circulaire (ici : dune barre de mtal, senhor ont dit et ordenat que si hom non vol
dune tour fortifie). per I tros de fer redont far dever de lors charghas que hom los fassa
agut de me Johan de lEscura per far coing, compellir et vendre lors gatges an protestation
pezant XIII lbr. 1/2a, val. V s., IX d. (1405, que si dins quinze jours apres li excequtat
CConsSFlour 22, 59v); ladicta t[ou]r sera re- portont largent que hom lor renda lors gatges
donda defora et dedins sera a VI pans (1468, (1471, DConsSFlour 6, 24v); tut sont estatz
RecTourMontclar). u 2 dont le plateau est de doppinion que, si prendon largent de lalmor-
forme circulaire (dune table). luy bayley la na, que siont tengutz de lo rendre per lo metre
clau de la porta et aussi so que fos trobat dedins en almorna ou lay ont sera advisat (1508,
ladita maison, primo una apia, una padela a DConsSFlour 22, 26v). u 2. laisser partir,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
redreissar* – reedificacion* 1041

rendre la libert à ou conduire (qn). lo redet pageson per lodit sr (1362?, AccordMontclar);
sans lisensa, saisus el pont que los menava al fu adcordat que lodit chivalier poguessa et
chastel (1429, JusticeDienne, 15r). u 3. pr- deguessa carritar et fortifficar sondit hostal et
senter, remettre (un document, une comptabi- claure am ladita tor a sos despens, exceptat del
lit). et aysi fait lo compte lodits St. Pecols deu profeyt delz bes que si redduront dins lodit
redre cedulas ho quitanssas deldit foguatge ho hostal que venront a la reparation daquel et
guardar la viala de tota vecssio (1378, CConsS- profieyt deldit chivalier (1362?, AccordMont-
Flour 1, 4v). u Emploi pron. quant loditz clar). u 2. rduire les dimensions de (ici : un
contes si redet non era loditz St. en viala tal de marchand). si hom deu rezonzar los
(1387, CConsSFlour 6, 113v). u 4. produire, retaules de las taulas del Mazel, vist que non
fournir (ici : des pains à partir dune quantit tiron ny son de una mezura, touta de una
de froment). u Emploi pron. delqual fromen mezura et redure aquelas que sont troup (sic)
sy rederon VIIIIc pas (1383, CConsSFlour 4, grandas en lesser de las pust (sic) estritas ?
10v). u II. V. pron. u se redre a se soumettre, (1467, DConsSFlour 3/2, 1r). u 3. rduire en
se livrer à (qn) (?). loqual tros [de torcha] nombre, diminuer (ici : une quantit de foyers
gastet tot loditz P. estant en la porta del Teule fiscaux). per la informacio fayta foront rebatut
la neut pr.meyra que venc moss. Rotbert de tres fuoxs et dimey et reduit per nossenhors los
Chaylus que se redet a lui Monsuxs (1383, eslez a sept fuoxs (1429, CConsSFlour 40,
CConsSFlour 4, 65v). ALMC 1075. Voir 22r). • redure alc. u 4. attribuer une rduction
comte2, obessensa, rason, restituir, retornar1, dimpôt à (qn). si lon deu moderar et reduyre
solucion et tornar. los habitans a taux razonable (1508, DConsS-
redreissar*, redrissar (redreyssar) v. tr. Flour 22, 29r).
u 1. dtordre, redresser (une pice de mtal). reedifiamen* (reediffiament) s. m. u re-
redreyssar las padenas (1418, CConsSFlour construction (dun bâtiment). I instrument
30, 21v). u 2. remettre droit, daplomb (un de la requesta faita aldit Saysset per so que
lment de construction). ont payat a Peyre era negligens de far lodit reediffiament (1417,
Rocha per son jornal de redreyssar lo cachapeys CConsSFlour 29, 43v).
del corredor desobre lostal de Champanhac que reedifiar*, redifiar (reediffiar, rediffiar)
era tombatz et per adobar alcunas fenestras del v. tr. u reconstruire, rebâtir (un bâtiment ou
chadafalt de Muret et la porta deldit chadafalt, une partie de construction). es estat ordenat
per so II s., VI d. (1430, CConsSFlour 41, que lo comus demora quittis de ladita despenssa
49r); aviont trebalhat a debatre lestatgha de et aussi de non reediffiar ladita mureta (1415,
la bastenda et redreyssada en autra maneyra CConsSFlour 28, 43r); la composicio fayta de
(1437, CConsSFlour 45, 30r); ont payat a la grant mureta del chastel dAloysa non reedif-
Johan Apchier per dos jors que a demourat a fiar (1417, CConsSFlour 29, 38r); per la qui-
redrissar la paret de la mureta dentre los dos tanssa grossada delsditz IIIc escutz contenent
portals dels Laxs, condant a luy per jornal et una pel et per las letras de laccord et trans-
despens II crosat, monta V s., IIII d. (1452, haccio faita del fait de ladita mureta non redif-
CConsSFlour 50, 74v). fiar (…) VII l. (1418, CConsSFlour 30, 47r);
reduccion* (reductio) s. f. u capitulation, ont payat a Pelaghal per sa pena et trebailh de
reddition (dune place forte). a XIIII de sep- redifiar ladita bercha per marchat et presfayt
tembre vengro en sta viala las novelas de la fayt am luy, VII moltos dor (1434, CConsS-
reductio de Bayona (1452, CConsSFlour 50, Flour 44, 22r).
60v). Syn. redicion. reedificacion* (reedifficacion) s. f. u re-
redure, reduire* (reduyre) v. tr. • redure construction (dun bâtiment). aldit me Hugo
alc. ren u 1. amener, apporter (ici : des biens per I insturment per lui grossat et sagelat en
dans un château). u Emploi pron. que si loqual es inseritz I rolle ordenat per me Anthoni
paguessont delz bes que si redusont el fort et del Prat sur las requestas faytas a Johan Says-
del logier de las lotghas lydit cappitane et badas set sur la reedifficacion dAlueysa, VII s., VI d.
et sen fesesson las reparations et las fautas si (1417, CConsSFlour 29, 43v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1042 reemere – reformacion*

reemere s. m. u acte de rachat (ici : dune refermar* (reffermar) v. tr. u consolider,


rente). fus despendut en loustal de monss. renforcer (une construction, un groupe
Johan Barral (…) per aver deldit monss. Phalip arm). fos donat a Johan Posols, Peyre de
lo reemere de la renda que ten de la gleysa, Vibrasac, lo filh del Rossel et Anthoni Bechada
loqual es senhat de la [man de] maistre Jame apres que agront reffermat et assegurat lo pas-
Boscho (…) IIII s. (1481, CPrêtresCathSFlour sador del mur sobre lo chasal ques aras del
1, 19v). Voir rechapte. comun, per lor beure tant en pan comma en vin,
refaire*, refar* (reffayre, reffar) v. tr. XVI d. (1437, CConsSFlour 45, 21r); per ref-
u 1. faire de nouveau (ici : une aumône). lo fermar lo gayt de la muralha foront loghat la
jor que refegran la destribussiou (ca. 1500?, prumeyra nueyt tres hommes (1437, CConsS-
LDpChapMurat 1, 4r). u 2. reconstruire Flour 45, 46v).
(un bâtiment), refabriquer (un objet). covenc referrar*, refarrar* (refferrar, reffarrar, ref-
desfar lo chadafalt per so que non era a point farar) v. tr. u 1. ferrer de nouveau (le sabot
per avant et lo covenc reffar (1417, CConsS- dun quid ou dun bovin). per faurgha als-
Flour 29, 30v); fos payat a Yvonet Jordin, ditz rossis per VI fers et I pe refferrat, VI s.,
potier, per sa pena et trebailh de adobar la IIII d. (1381, CConsSFlour 3, 63r); ferrar de
cros del reclus quar la ly covenc tota reffar a III pes son rossi et I pe refferrat (1388,
nou que era tota rota et y mes sa estopha, per CConsSFlour 7, 70r); reffarrar un pi (sic) de
so a luy XVI s. (1444, CConsSFlour 49, 81r). chaval deldit Chassanh (1433, CConsSFlour
u 3. transcrire de nouveau, recommencer (un 43, 26v); fos payat aldit Johan Grant per IX
document crit). lasquals letras a chalgudas pes reffarratz aldit rossy de la charreta oltra
far et reffar plusors de ves per so quar si IIIIe pes reffarratz que sont escript a la pru-
ronpiant a la chancelaria (1388, CConsSFlour meyra passada, IIII s. (1444, CConsSFlour 49,
7, 67r/v); una letra de la venda de lhostal del 95v). u 2. ferrer de nouveau le sabot de (un
cossolat que a reffaita que di que la li avia hom quid ou un bovin). reffarrar alcuns delz
faita reffar (1398, CConsSFlour 15, 79v); es chavals (1434, CConsSFlour 44, 32v); a An-
estat payat per tres mas de papier et megha thoni Verni, alias Dalphi, manescal, per ferrar
presas de Anthoni Boscho tant per reffayre lo ou reffarar alcus chavals deldit mossenhor lo
papier de lintrada que per escripre lasditas baillieu, VIII s., VIII d. (1439, CConsSFlour
copias per ladita comunitat, per tout II s., XI 47, 51r); a XXII de may fos reffaratz lo rossis
d. (1466, CConsSFlour 56, 74v). Syn. reire- de la charreta (1444, CConsSFlour 49, 46r).
faire. reformacion* (refformacion, refformacio,
refeccion* (reffeccio) s. f. u repas. per una refformation) s. f. u rtablissement, remise en
reffeccio appelat (sic) lo rodet, VII l., X s., VIII vigueur ou modification (dune coutume,
d. (1425, CConsSFlour 35, 73r); lo IXe jorn de dune institution). ont paghat los senhors cos-
juillet que vengront los dos massos estrangiers sols a maistre P. Mercier per anar a mons. de
fos donat a totz los massos et manobras per Ia Berry et a son chanceler per aver remicion de la
reffeccio, en pan V s., en vin I st., IX s., IIII d. summa de mial franx per lo fait de la refforma-
(1426, CConsSFlour 36, 38r); lo jous a VII de cion (…) XX franx (1395, CConsSFlour 12,
febrier los senhors cossols doneront als senhors 76v); ayssi empres si ensec la recepta dung
juratz de cossolat Ia reffeccio acostumada do- tailh endit per los senhors cossols als habitans
nar chascun an apelada lo rodet (1426, de la viala, barris et parrocha de Saint Flour el
CConsSFlour 36, 40v). Syn. repas. mes de jung dar. passat per lo terme pr.mer de
referir v. tr. u relater, rapporter (une infor- la talha impausada als habitans de ladita viala
mation). aven recebutz de me St. Chabrol per et parrocha de la summa de IIIIc IIIIxx X franx
las vestisos de ung champ que ha adquirit de per la general refformacion (1396, CConsS-
Anthoni Boscho al mas de Las Cols per lo pres Flour 13, 5r); maistre Johan Vialanova, rece-
de XIIII liouras coma a referit me Cristofol bedor del subcidi ordenat al paÿs de las mon-
Grant, lo XXIX jorn de septembre, XXII s., tanhas dAlvernie a causa de la refformacio
VI d. (1494, CPrêtresCathSFlour 2, 1v). appertenent a mons. de Berry (1396, CConsS-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
reformador* – refus* 1043

Flour 13, 73r); del faict de la court spiritual, di 35, 48v). u 2. reconstituer les provisions de,
que hom procure ad assemblar moss. lofficial renouveler (ici : la poudre à canon). a VIII de
et Vitalis per far la refformation de ladita court feurier fos donat al fabre de Favayrolas per so
(1474, DConsSFlour 8, 30v). que avia vaccat a refreschar la poldra, per I
reformador* (refformador) s. m. u officier pichier de vin agut de Jacme Calvat, XVI d.
de justice charg de rtablir ou modifier une Item ont payat a Johan Charreyra per IIIIe l.
coutume, une situation antrieure. los senhors de salpetra agutz da Brieude, I molto, et per sa
refformadors (1395, CConsSFlour 12, 58r); el pena de la portar, XX d. (1433, CConsSFlour
demora en proces a Paris davant los refforma- 43, 40v). u II. se refreschar v. pron. u recons-
dors (1396, CConsSFlour 13, 101v). tituer ses forces, se ravitailler (de qn). liqual
reformar* (refformar) v. tr. u rformer le anero corre lodit jour davant Salhens et pueis se
statut de ou rtablir dans ses droits antrieurs vengro refreschar en esta viala, alsquals tra-
(ici : un membre dune profession). a XXIIIIe meyro so que si ensec, pr.mueyrament en pa
dabriel foront tramesas las grandas simaysas III s., en vi XII pichers 1/2, en sivada I st. de
plenas de vin de Roergue a moss. Jaques de VIII s. (1383, CConsSFlour 4, 92r); lo XVIe
Montmaurin que say era vengutz per sa jorn dabrial moss. lo baillieu de moss. de Bery,
commission que avia per refformar los moneds Pons de Langhac, venc en armas am plusors
et changhados (1433, CConsSFlour 43, 17v). gens darmas davant la viala per anar corre sus
ALMC 1770. los Engles de Salhens et estet en Guotela per se
reforsar (refforsar) v. tr. u 1. renforcer (un et los altres refreschar per que mandet als
lment de construction). X l. de fer de Ala- cossols que li enviesson de pa et vin (1391,
vart per reforsar los II goffetz de la porta del CConsSFlour 9, 24r). FEW 15/2, 175b et
bolouart (1444, CConsSFlour 49, 55v). 176a, frisk.
u 2. augmenter, renforcer (ici : un groupe de refudan1 part. prs. à val. adj. u rebelle,
guetteurs). a XXVIII de mars la nueyt et rcalcitrant (au paiement de qch). lidita nora
altras nueytz seguens per refforsar lo guayt es estada refudans (1429, JusticeDienne, 15r).
lasditas nueytz per so que las gens darmas Syn. refusan1.
eront et demoreront plusors jours per lo paÿs refudan2 s. m. u personne rcalcitrante (à
foront loghatz XXXIX guaytz condant per payer qch). compellir los refudans a payar als
chascun guayt XIIII d., val. XLV s., VI d. senhors cossols los talhs et altres deners a lor
(1424, CConsSFlour 27, 54r). degutz (1381, CConsSFlour 3, 70v). Syn. refu-
reforsat*, -ada (refforsada) part. pass à san2.
val. adj. u renforc, consolid (ici : dune refudar* (reffudar) v. tr. u refuser (qch).
corde). per IIas cordas refforsadas per lasditas lasquals doas letras foront reffudadas a la
molas lyar, a Johan Benesit ont payat III s., chancelaria (1421, CConsSFlour 32, 28v); per
IIII d. (1433, CConsSFlour 43, 41r); a la far escrieure la salvagarda et per la passar a
Johanota de la Saura per Ia corda refforsada Poittiers a la chancellaria ont non la poc passar
per lengin, XII d. (1437, CConsSFlour 45, car la reffudavont cop a cop, per so V s. (1434,
23r). CConsSFlour 44, 30v). Syn. refusar.
refraitor* (refraytor) s. m. u rfectoire. ly refudat* (reffudat), -ada part. pass à val.
senhor cossol feyront murar de peyra et de adj. u de rcupration ou reforg (ici : dun
mortier de chals et arena una porta ques en clou). per sertana quantitat de clavels reffu-
la tornela darrs lo refraytor dez moynes (1437, datz per metre als bastos delsditz rastels, los-
CConsSFlour 45, 21v). Lv refector. quals non sont agutz mes anqueras, que pezont
refreschar (reffreschar) u I. V. tr. IX lbr., valont IIII s. (1389, CConsSFlour 8,
u 1. maintenir en tat, entretenir (ici : des 128r).
animaux de trait) par du repos rgulier et de refus* (reffus, reffuz) s. m. u rejet, refus
la nourriture. fos payat a Roget per son jornal (dune requête judiciaire). si non vol superce-
de dos parelhs de buous reffreschatz del matdi dir, que hom si oppause et en cas de reffus que
jusques a la nueyt, X s. (1425, CConsSFlour hom en appelle (1469, DConsSFlour 5/1, 12r);

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1044 refusan – regardar

mtre Jacques Chavaribeyra a dit que, de son per so que li senhor cossol ont drit al patronatge
oppinion, hom si deu oppousar formalament los a requeritz que volguesso assistir an luy et
et, en cas de reffuz, hom deu appellar et far luy baylar procuration, si hom la lor deu baylar
diligensa de la [appellation ?] far convertir en ou non (1473, DConsSFlour 8, 21v). u 2. re-
opposition (1487, DConsSFlour 14, 4v). fusar de + inf. refuser de. de la filha reppenti-
refusan1 (refuzan) part. prs. à val. adj. da, que di que a son advis hom non la deu point
u rebelle, rcalcitrant (au paiement de qch). reffuzar de la mettre an las altras (1495,
a faita anformasitio lo procuraires de monse- DConsSFlour 18, 18v).
nior contra Guilliem de la Joania que, estant rega* (regua) s. f. u tresse de cuir (?). ont
lordenansa de mosen lo juge, el estastz (sic) payat a St. Sauret, celier, per una regua ou per
refusans de bailar del vi a plusiors gens et alcunas bluquas mesas a la cropeyra del rossy
nonremiins Guilliem dAutrac li comandet sus de la charreta, XX d. (1444, CConsSFlour 49,
pena de LX s. que el bailes del vi a tota presona 46r).
an largin (1428, JusticeDienne, 23v); Guilliem regardar u A. V. tr. dir. u 1. examiner (ici :
dAutrac ses plaint de P. Queilla que li coman- le mcanisme dune horloge). ont payat al
det sus pena de LX s., quel portes garentia. El maistre relotgier del Puey ayssi mandat venir
fo refuzans, que non fes re (1429, Justice- per los senhors cossols per visitar et apparelhar
Dienne, 21r). Syn. refudan1. lo relotge et quant ac visitat et diligenment
refusan*2 (reffusan) s. m. u personne r- regardat lodit relotge, dis que non seria appro-
calcitrante (à payer qch). far paiar los reffu- feytable et y tochar per adobar ni el non y
sans avant ditz que deviant ladita emposicio metria point la man, mas lo covenia far tot
(1387, CConsSFlour 6, 16r); lo venres a XVII nouf (…) XXX s. (1420, CConsSFlour 31,
de novembre los senhors cossols aneront per la 30r). u regardar si examiner si (ici : qn a
viala per demandar la talha endeyta als habi- subi un prjudice). per despens faytz per orde-
tans de Saint Flor et per saber et sentir los nar lo talh et per XXVI pichers de vin que foron
reffusans de la payar (1420, CConsSFlour lhiourat ad aquels que foront aiustat am los
31, 36v); veser, sentir et saber los rebbelles et cossols en cossolat segont la forma de larest,
reffusans a payar ladeyta talha al recebedor IIII de chascuna charreyra, II dels juratz et dos
(1420, CConsSFlour 31, 52v). Syn. refudan2. dels autres per regardar si aquilh que si eron
refusar* (reffusar, reffuzar) v. tr. u 1. u re- apelat eront grevat, LXXV s. (1389, CConsS-
fusar alc. ren refuser (qch). delibereront amb Flour 8, 149v). u 2. regardar que + indic. ou
alcus dels senhors juratz de cossolat que hom subj. admettre, considrer que. loditz rossis
non lay tramegues point de present quar era fo affolatz sus lo chami en tal maneyra que
dobtes que lo senhors non lagues agradable et loditz moss. Jo. lespallet et fo regardat per
que lo reffuses considerat so que dit es et los senhors cossols et per daltres que loditz
attenduda la grant indignacion quel avia mos- recebedors lhi en satisfezes et paies VIII fr.
trada contra ladita vila (1437, CConsSFlour (1383, CConsSFlour 4, 89v); a Eralh Polo
45, 34r/v). u refusar alc. refuser (qn à une per I fraisser que li senhor cossol agront de
fonction). de la filha reppentida, que di que a lui per far lo mantel de la breyda oltra VIII s.
son advis hom non la deu point reffuzar de la que li sont mais condat per lodit fraisser per so
mettre an las altras (1495, DConsSFlour 18, quar fo regardat que be valia pres de I fr., per so
18v). u refusar + inf. refuser de. et pr.meyra- VIII s. (1383, CConsSFlour 4, 95v); es estat
ment que mtre Pe. Belugha, a present chanunge regardat per changhadors et altras gens esper-
de Nostra Dama, coma vicari duna vicaria de tas que lo moltos non valia per adonc sinon XX
V l. t., al temps passat fundada per moss. An- doblas (1434, CConsSFlour 44, 37r). u B. V. tr.
dreu Bremond, acostumada de percebre chascun indir. u regardar deforas être ouvert (dune
an sur lostal que es de present de Jacques fenêtre) du côt extrieur de (ici : un mur).
Yvernat, scituat a la plassa, vol far excequtar hom luy donet licensa de far en sa mayzo una
certanas letras contra lodit Yvernat tochant megha crozeyra que regardava deforas lo mur
ladita vicaria per so que reffuza lo payar, et (1467, CConsSFlour 57, 50r). u regardar deves

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
regart – regard 1045

être ouvert (dune fenêtre) en direction de, per luy nomnatz et faita inquisicio sur lodit fait
donner sur (ici : un mur). ont recebut lidit et taxacio fos trobat quel avia iusta causa de se
senhor cossol de Pe. Benit, pelhissier, per so planger et fos moderatz de X s. (1422, CConsS-
que hom luy donet licensa de mudar una petita Flour 33, 49v). u al regart de alc. ren loc. prp.
fenestra que avia en sa mayzo de ung luoc en en ce qui concerne, au sujet de (qch). fos
altre et aquela agrandezir, liqual regarda dever appointat et accordat am losditz commissaris,
lo mur, per so XX s. (1468, CConsSFlour 58, affin que non demoressont plus ayssi ny exe-
39r). Syn. aregardar. ALMC 1263 (pt. 6, 27 et quissont altrament lor commission al regard
31). desta vila, que el cas que las autras bonas vilas
regart, regard s. m. u 1. examen, inspec- dAuvergne en payariont res que esta vila
tion (ici : dun bâtiment). ont trobat per lo payessa al rey per una ves IIc moltos dor per
regard de obriers, per los cossols et Johan lo ters de lintrada del vin daquest an (1439,
Saysset elegitz, que en apparten aldit Johan CConsSFlour 47, 58v); accord et composicion
de ladita somma de IIc escutz, VIIIxx X l. t. fayta amb els afin que se desistessont de far
(1416, HonorSFlour IV-6-15). u 2. avis d- exequtions a lencontra delz habitans de la vila
coulant dun examen, dune inspection (no- al regard deldit emprent (1440, CConsSFlour
tamment dune personne comptente). u al 48, 56r); al regart del libres dels comptes, di
regart de alc. loc. prp. de lavis de (qn). de que, atendut las offras que lodit comissari et
laqual somma cove rebatre XX lbr. per far mtre Johan Monnier font, non ve nengun inter-
gracia ad alcus que sont grevat al talh dessus esse a mostrar los comptes (1469, DConsS-
dit al regart dels cossols presens et passatz Flour 5/2, 2v). u aver regart a loc. v. prendre
(1388, CConsSFlour 7, 17v); al regard de Jo- en compte, en considration (qch). es estat dit
han Chavanhac o daltre expert en tal cas, et que moss. lesle et moss. lo luoctenent de
per lodit (sic) de St. Moreyras et deldit Johan Montferand demandon lors penas et trebalhs,
Chavanhac, fos baillatz loditz chavals aldit que hom y agha regart, que sen deu far ? (1469,
Erailh, inclusa la despensa que avia faita lo DConsSFlour 5/1, 27v); me Loys Bartho di que
chavals, liourada per lodit Erailh per plusors tochant la requesta et supplication que fay
jours en son hostal, en payament per hueyt moss. Johan Johan non deu aver luoc mas que
liouras torn. (1420, CConsSFlour 31, 39r); de hom agha regart al gect et lo luy modere en
labeurador del portal de Muret, si lon podia maneyra que sia content (1475, DConsSFlour
tractar an Anthoni Brugier que lo fegues et lo 9/2, 6v); hom los deu recebre et aver regart a lor
bachas a sos despens al regard de expertz talha per dos ou tres ans et los solatghar pro-
(1504, DConsSFlour 21, 4v). u al regart de vegut que hom non lor en passe point de ins-
se de son propre avis, quant à soi. Anthoni trument (1494, DConsSFlour 18, 3v/4r). u a-
Trenchier di del fait dels non nobles que hom ven regart a loc. prp. compte tenu de, eu
persegua las letras donadas a la vila per lo rey gard à (qch). per deliberacio de conseilh et
nostre senhor et que al regart de luy es de dels auzidors dels condes, avens regard a equitat
opinion que li habitant non payaront res dels et a la perdoa faita en ladita assensa, fos
XVII escutz que Artis a promes (1469, ordenat que losditz assensadors pagaront de
DConsSFlour 5/1, 2v). u estar a regart de moneda de blaffartz per lodit terme de Nadal,
loc. v. sen tenir à lavis de (qn). a mandat IIIIc XIII l., VI s., VIII d., et per lo terme de
que el es content de estar del different a regard Rams pagaront tres cens cinquanta liouras
de gens (1491, DConsSFlour 15/1, 28v). torn. de bona moneda nova del rey nostre sen-
u 3. considration, prise en compte (de qch hor (1423, CConsSFlour 34, 2v); fos appointat
ou qn). u a regart de alc. loc. prp. en et dit aqui que dels arrayratges degutz aldit
comparaison de, par rapport à (qn). fos payat recebedor a causa de la intrada del vin chascun
a Peyre Saysset, alias Guodeu, per so que lo deutor li payara de so que deura de sa intrada
jorn dels condes redutz se planget dizens quel de moneda bona I molto bon daur condat per
era estatz gitatz et taxatz trop excessivament XXX s. ou de la valor de la moneda que avia
en talha a regart de plusors habitans de S. Flor corps (sic) lo jorn que chascun deutor en a mes

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1046 regen – rigir

son vin avent regard a la valor de laur per regenta s. f. u femme qui gouverne en
adonc, eleccion sur so donada aldit deutor labsence de roi, rgente. la somme (sic) de
(1429, CConsSFlour 40, 49r); avent regard a nouf cens seyssanta detz et hueit lieuras, ung
la pauretat del poble (1504, DConsSFlour 21, sol, quatre deniers t. que madamme (sic) la
6v); laquala muralha es estada mesurada (…) regenta en Fransa a mandat mettre sur los
per Durand Portafays, picayre, et Anthoni Gre- habitans de ladita ville (sic), forsbourgs et par-
sas, fustier, que monta la longhor vingt et hueit rocha de St. Flour (1525, RTailleSFlour 51,
brassas que valont et montont en brassadas 1r).
cayradas, avent regart a la altor de ladita regimen (regiment) s. m. u gestion, admi-
muralhe (sic), nouf vings et setge brassas cay- nistration (dun bien immobilier, dune insti-
radas (1512, DConsSFlour 23, 21r/v). u aver tution). per los despens e necessit del coman-
regart de (+ inf.) loc. v. se soucier, considrer dador, frayre Jo Achart, chapella, e de frayre
le fait de (subir qch). et apres trameiront Ia Pons Achart, chlr., am III rossis e am II vayletz
letra clausa aldit Guinot si aviant regart deser per vestir, ferrar, arnei, vieore, tenir rossis,
mercatz tant per Johan Charle coma per los plaidear, negociar coma lo regiment de lasditas
autres (1388, CConsSFlour 7, 78r); si los que VI maisos pot requerir (1373, EnqHospDiocS-
demoront ayssi als gatges ont regart daquels de Flour); la menuda de la comessio sus lo regi-
Valo de a lor far guerra mortal (1388, CConsS- ment dels exemps a causa de ladita appellacio
Flour 7, 78r). FEW 17, 511a et b, wardon. (1384, CConsSFlour 5, 43r); los cossols, als-
Voir avis. quals si apperten sols et per lo tot, la garda,
regen2, rigen* (regent, rigent) s. m. regimen et disposicio de las portas, murs et tors
u 1. administrateur (ici : dune cour de jus- de la viala (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r); a
tice). tramezem P. del Mas aldit moss. lo bailiu ss. Peyre de Riom, cossol, ont payat per sa pena
a Orlhac per portar Ia letra que li escris me St. et trebailh de so que per V mes prouch. passatz
Vendeza coma regens que era del temporal (…) a servit et presa grant pena a servir las
(1378, CConsSFlour 1, 124v); per lestrumen claus de la viela de nueytz et de jours et a agut
de la requesta fayta per los cossols a moss. lo tot lo regiment de ladita viela per losditz V mes
baylieu de pervezer de rigent a la juridiccio per so que ladita viela era molt desolada per
temporal de moss. de S. Flor a causa de las causa de lempedimia talament que petit de
apellacios, VIII s. (1387, CConsSFlour 6, gens y eront restadas per la garda de ladita
114v); lodit lus et lendeman lo regens la iusticia viela et en a suffert grant perilh de sa persona
de S. Flor am plusors sirvens et notaris, a la per la participation dels altres habitans dont ny
requesta dels senhors cossols et per aver habi- avia plusors que eront enfecit de ladita empedi-
tacio al me de lescola ayssi novelament vengut, mia, per so ont payat a luy per tot XX moltos
se transportet emsemble losditz senhors cossols (1434, CConsSFlour 44, 29v); del regimen de
a una chambra que volia tener per forsa Colte- las claux et de las portas de la ville (sic) (1511,
los (1424, CConsSFlour 27, 37r). u 2. homme DConsSFlour 23, 13r).
qui gouverne en labsence de roi, rgent. regir, rigir u A. V. tr. u 1. administrer, di-
Johan Chavanhac, recebedor de una talha au- riger (ici : une institution). aver ung comissari
treghada en Auvergne lan propchan passat a per regir la temporalitat de moss. de S. Flour
monsr lo Conte Dalphi, luoctenent per adonc en pendent ladicta causa de appellacio (1388,
aquest paÿs, per monsr lo regent lo realme CConsSFlour 7, 62r); far venir a S. Flour
(1420, CConsSFlour 31, 28v); lo segont jorn maistre Giralt Fo[r]ner comes per mons. lo
deldit mes venc ayssi monsr lo baillious per far bailliou a regir la juridiccion dels cossols et
publiar certanas letras de monsr lo regent que appellans de mons. de Saint Flour (1395,
totz feudatiers nobles et altres que, si aviont CConsSFlour 12, 44v); es estat payat a hono-
acoustumat darmar, se aguessont ad abilhar rable homme et satge mtre Pe. Broa, commes-
en armas dins hueyt jours et venir prestament sari depputat de par lo rey nostre senhor a regir
a la aiuda deldit monsr lo regent (1422, et gouvernar la justissa temporala de Sainct
CConsSFlour 33, 29r). Voir comessari. Flour, per los mandamens de ladita justissa

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
registrador – regestre 1047

per luy donatz a ladita comunitat tota ladita non vol point regir (1501, DConsSFlour 20,
annada ou altres servizis per luy faitz, per so a 37v). ALMC 1488.
luy XL s. (1467, CConsSFlour 57, 86r); sont registrador s. m. u homme qui inscrit sur
commis a la [chausa publicqua] regir (1475, un registre (ici : le vin entr dans la ville de
DConsSFlour 9/2, 10r). u Emploi pron. lodit Saint-Flour). V mas de papier fin et IIIIe mas
luec da Lhiousargues et la justicia se regis et de papier comun presas per las besonhas del
governa per dreyt coustumier (1419, Accord- comun tant per ss. St. Chapola, cossol, ou son
Liozargues). u 2. exercer la fonction de maı̂- frayre moss. Anthoni, comma per me Pe. Avin-
tre de (une cole). a VII de jung fos presentat hol, clerc de cossolat, Gibert Claveyras, Johan
lo maistres Combes, de lArcha, als senhors Trenchier jove, gardas et registradors de la
cossols regir (sic) las escolas de la gramayra intrada del vin (1437, CConsSFlour 45, 15r);
de Saint Flour et li senhor cossol lo firont ont payat a Pe. Marti, garda de la porta del
examinar al mestre reverent et al mestre vielh Tieule et registrador de la intrada del vin, per
per veser si era sufficiens (1452, CConsSFlour sos gatges que li sont degut et ordenat a servir
50, 53v); mtre George Partus demanda cong lodit offici per tota la annada de unas Paschas a
(sic) et licensa de regir las escolas desta ville las altras, per so a luy XVI l. (1452, CConsS-
(sic) per achabar et las jauzir los tres ans que Flour 50, 69r); fos bailat a Pre. Marti et a
luy fogront bayladas (1508, DConsSFlour 22, Poncet Guales, guardas et registradors de la
28r). u 3. gouverner (ici : le royaume de intrada, doas mas de papier (1462, CConsS-
France) en tant que rgent. mons. lo Dalphin Flour 55, 47v).
de Viana, regent lo realme (1420, CConsS- registrar, regestrar v. tr. u 1. inscrire (ici :
Flour 31, 17v). u B. V. tr. absol. u 1. exercer le vin entr dans la ville de Saint-Flour) dans
un pouvoir, un rôle dadministrateur (à la un registre. per tota lannada present a escrip-
place de qn). lhi senhor cossol mandero lor ta et registrada lintrada del vin ques intratz en
cossolat ont fos aordenat de scrieure per lodit la viela, faubours et parrochia de Saint Flour
loc et per Carlat que fos pres lo dissapte avant, (1433, CConsSFlour 43, 45v); per tota lanna-
a moss. dAngho et als altres senhors reals da present a escripta et regestrada la intrada
rigens per lo rey nostre senhor et nonremins del vin ques intratz en la viela, faubours et
ad alcus senhors de gleysas, nobles et comunas parrochia de Saint Flor (1434, CConsSFlour
dels paÿs de las montanhas dAlvernhe, de 44, 35v); tota lannada dels senhors cossols a
Velayc, Javalda et Roergue (1381, CConsS- trebalhat a se prenre garda et regestrar tot lo
Flour 3, 105v); me Giralt ordenet en son liocte- vin de lintrada et a levar lintrada del vin que se
nent me St. Vendeza a regir en sa absensa per vent en menut per la vila et faubourcz (1438,
que fos paghat per lo saghel de la commission CConsSFlour 46, 78v); Ia man de papier
ou lioctenencia deldit me St. Vendeza donada comun per registrar lintrada del vin (1444,
soubz lo seel de las montanhas, per so XV d. CConsSFlour 49, 81v). u 2. enregistrer (un
(1395, CConsSFlour 12, 44v). u 2. exercer la acte de justice). al clers deldit maistre Enric
fonction de maı̂tre dcole. moss. lofficial per avansar et metre a registrar ladita remicion,
dizia que a son advis non y auria res de mal XV s. (1395, CConsSFlour 12, 68v).
si lo maistres, apres que aura regit una annada registre, regestre s. m. u 1. liste de contri-
ou plusors, anava dire a mossenhor que lo es lo buables. ont may recebut de la talha darr. que
voler et plasensa de mess. los cossols et consel- fos endeyta en lor an pres de la fin de febrier,
hiers que el regischa lan enseguent (1469, tant en condant coma per deytas faytas per els
DConsSFlour 5/1, 29r); del mtre de lescola, coma cossols et en lor propri nom per alcus
que sia ben examinat car luy sembla, vegut habitans de la viala et barris de Saint Flor
son personatge, que non es homme per regir declaratz en I registre el libre de ladita talha,
en esta ville (sic) (1491, DConsSFlour 15/1, inclus escutz et moltos daur per els recebutz,
30v); frayre Anthoni Serment (?), lan passat cinquanta neuf liouras, quatre sols, quatre de-
rector de las escolas desta ville (sic), a dit a niers torn. de bona moneda (1423, CConsS-
mesditz s. que a deliberat de anar a lestudi et Flour 34, 10v). u 2. livre denregistrement,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1048 regla – rei*

registre (de notaire, de comptable). ont paghat regors- voir regros-


los senhors cossols per doas mas de paper regrossar, regorsar v. tr. u mettre de nou-
guastadas per las bezonhas del comu e per far veau en grosse (un document administratif).
lo registre de la intrada ad Astorc Merchader, per so covenc a regrossar ladita letra ont ex-
per so IIII s. (1403, CConsSFlour 20, 52v); ont presseront aucunament de la talha per laqual
payat per doas mas de papier compradas per far fos pres maystre Peyre Jovehomme (1439,
lo registre del prest et de la talha dessus dita CConsSFlour 47, 53v); per so que lasditas
taxar et per far al net lo papier de ladita talha letras et grossa non fogront passadas ny sage-
et per altras scripturas del comu oltra lo papier ladas a la chancellaria que per quatre ans, coma
dessus condat, IIII s., IIII d. (1420, CConsS- cousta per aquelas, fos de necessitat de regros-
Flour 31, 35r); ont payat a Frances Colonghas, sar de nueytz astivament lasditas letras per las
cossol, per Ia man de papier (…) per escrieure aver prestas lendemain (sic) ben matin al sagel
son regestre de lintrada et per escrieure dal- car lo rey nostre senhor sen anava deldit Ay-
tras besonhas del comun, III s., IIII d. (1430, guasparsa (1466, CConsSFlour 56, 48r); per
CConsSFlour 41, 44r); lo libre et regestre fayt lacta de la cort que moss. lo baille ordenet,
de las mezas et despensas faytas et adminis- per la eminutar ho gorsar et regorsar per so que
tradas per los honorables et satges senhors non era pas ben, XII s., VI d. (ca. 1500?,
Johan Aymeric, Peyre de Riom et maystre LDpChapMurat 1, 8v).
Peyre Jovehomme, cossols de la viela de Saint rei* (rey) s. m. u 1. monarque, roi.
Flour (1434, CConsSFlour 44, 16r); lo papier escriure e grossar la remanensa sus lo ceel del
del regestre de lintrada del vin (1444, CConsS- rey nostre senhor (1378, CConsSFlour 1,
Flour 49, 44v); lodit Meslier avia faitz adiornar 151r); avia am se las letras del don de las Vc
a comparisser per davant luy la pluspart dels l. donadas per lo rey nostre senhor als cossols et
notaris per portar lors registres et los marchans habitans de S. Flor, prosegudas et obtengudas a
de ladita vila per dire et deppausar lor vartat Borghas per P. Polo (1425, CConsSFlour 35,
sur so que lor volia demandar (1467, CConsS- 32r); a XIIIIe de may nostre senhors lo reys de
Flour 57, 55r). u 3. enregistrement (dun acte Fransa (…) en venent de Lengadoc, lotget en
judiciaire). ung brevet de Chastellet en loqual esta vila (…) jusquas al dilhus de Pantacosta
Anthoni del Prat era obliguatz a mons. lau- prouchan enseguent (1438, CConsSFlour 46,
diencier del rey nostre senhor en la summa de 53v); lo rey nostre senhor a fayt estatut et
XXXVII ll. par. per lo seel et registre de la ordenansa tochant las monedas et en maneyra
remicion del fait de las aydas (ca. 1397, InvTi- que totas monedas siont abatudas et messas a
tresSFlour, 38). u 4. rdaction dun registre bilhon (1494, DConsSFlour 17, 30r).
ou fonction de rdacteur dun registre. que u 2. sceau royal. de laqual [letra] si charge-
hom torne Anthoni Marti en son office de garda ront losditz segretari et clerc la aver escrita et
et registre (1473, DConsSFlour 8, 14r). Voir sagelada del rey et la passar devers noussenhors
papeir. dels comptes et la baillar al thesaurer general
regla s. f. u 1. rgle, rglement. mtre Pe. per so que la viala en sia quittia (1424,
del Bos di ut supra et del fait de las taulas di CConsSFlour 27, 40r). u 3. personne dsi-
que si hom mect remedi an aquelas del Mazel, gne comme roi (lors dune fête). los cossols
que hom meta remedi a las altras ou que tout si (…) per la festa que fos faita de saint Flour lo
laysse car chal que li regla sia comuna (1469, digmergue a XIIII de junh et als IIII jours
DConsSFlour 5/1, 37v). u 2. rgles discipli- apres enseguens doneront al rey et altres sen-
naires liant les membres dun ordre religieux. hors de ladite (sic) festa per ung meug de vin et
ont payat per II charradas de lenha et per II II st. de froment que lor costeront IX franx
saumadas et I fays de lenha achaptatz per (1395, CConsSFlour 12, 44r); los senhors cos-
frayre Angel, de lordre de la tersa regla de sols ont donat (…) al rey de la festa de S. Flor
saint Frances, que era ayssi vengutz per pre- per la festa faita lo jorn de Panthacosta darr.
dicar la paraula de Dieu, per so VII s., VI d. passat, dos st. de froment (…) et VII meug de
(1438, CConsSFlour 46, 66v). Voir reja. vin (1399, CConsSFlour 16, 14r). u 4 per-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
reial* – reina* 1049

sonne dsigne comme roi par le tirage dune 45, 49v); somma universal de tota la mesa et
fve lors de lEpiphanie. ont plus payat aldit despensa convertitz reals, escutz et moltos a l. :
Johan Sanhas per Ia carta de ypocras que lo IIIm IIIc IIIIxx V l., X s. (1438, CConsSFlour
reys que aviont fait de la fava en lostal de 46, 81v); a Johan de Galaniac ey baylat a
mossenhor de Saint Flor quant lodit mossenhor chabalh tres vachas e hun vedelh e hun boret
de Montpancier lay era fes finar St. Champan- per VIIII realhs (1451, LBauxAuterocheCou-
hac quant hac fayt lo present dessus dit aldit zans 1, 5r); Anthoni Alfangas, de vin rogi XVIII
mossenhor de Montpencier de part los senhors sest. per lo pres de III reals lo VIII jorn de
cossols (…) XIII s., IIII d. (1438, CConsS- ausotz (1459, LRecAuterocheCouzans, 39r).
Flour 46, 66r). ALMC 1653. Voir escut. u 2. Au pl. ensemble des princes. avia vegut
reial*1, real, rial (ryal) adj. qual. m. et f., -a a Caonas prenre mons. de Crussol preysoner de
f. u royal (de qch, de la fonction de qn). lo part los reals que lon dit que si sont elevat
chami ryal per local es anat del loc S. Marti de contra lo rey (1465, DConsSFlour 1, 42r).
Valmarons vers la ville (sic) dOurilhac (1408– reialme*, realme (reyalme) s. m. u do-
1586?, TerrPradines 2, 14r); lo debes apelat dal maine royal, royaume. a me P. de Neyrac per
Bac que cofronta am la terra sive bos de As- sa pena et trebailh duna letra obtenguda contra
trugha Bernagua, condam, et am lo chami rial mons. de Limotgas per seel et escriptura, XX s.,
que part de Salerm (sic) et sen vay hom Ou- et per sa pena de perchassar la letra avant
rilhac et daltra part am laigua de Bertranda a passada en despessa de las ordenansas faitas
la part desotz et am laffar delsditz pages per lo rey sur lo fait de las reparacions de las
dAuzeral (1408–1586?, TerrPradines 2, 15v); gleysas de son realme, X s. (1405, CConsS-
lan mial IIIIc XXI, lo mars XVe jour de julhet Flour 22, 105r); Ger. Torret, recebedor ordenat
foront tengudas las assizas de monsr lo bailliou per los senhors eslez a levar una talha endita
real, mons. Loys de Monbalat, chlr., per adonc per lo rey nostre senhor sur son realme (1406,
bailliou (1421, PrivilSFlour II-2-66, 2v); Ta- CConsSFlour 23, 46r); attendut que [la viala]
chos li avia mandat aussi que vengues per partir es fortz plassa et enveghada per los enemix del
la soma de la talha meza sus el paÿs de las reyalme et sus las marchas del dugat de Guiene
montanhas de la aida autreghada al conseilh (sic) (ca. 1415?, Ass&ConvocSFlour V-1-2);
real tengut a Celles en Berry lo Xe jorn de mars prenre et levar per maneyra demprent lo ters,
et altres jours enseguens (1424, CConsSFlour per lannada present commensant a la St. Johan
27, 54v); se compta tota ladita recepta a s. bos, Baptista darreyrament passada, de totas las
Ia lbr. per XX s. de moneda real (1438, aydas que, per lo congi et licencia del rey, las
CConsSFlour 46, 16r); loqual [coderc] He- gens de las bonas vilas et fortalessas del realme
railhs Aymericz si perforsava de occupar per ont pres et levat, prendont et levont per la
aqui aribar layga per adagar son prat et y fos fortiffication et emparament et autres affayres
mes ung penoncel real pres de la rasa (1444, de lasditas vilas, so es a saber intradas, yssidas,
CConsSFlour 49, 52v); certana impetration barratges, appetissamens de la mesura del vin,
reala per luy obtenguda a lencontra de Johan empaus sus la sal et autres subcides qual que
Benezit per so que luy recuzava de payar las syont per convertir et emplyar los deniers qui en
restas de sos comptes (1466, CConsSFlour 56, salhiront en lacomplissement (sic) daucuns
82v); LIIIItre escutz que valont en moneda real tractatz et recovrament de plassas que tenont
corrent, LXXIIII l., V s. (1467, CConsSFlour et occuppont los ennemicz del rey (1439,
57, 54r). Voir letra. CConsSFlour 47, 58r/v).
reial*2, real, realh s. m. u 1. sorte de mon- reina* (reyna) s. f. u souveraine ou pouse
naie relle, royal. per mespert de VIII nobles, I dun roi, reine. per vin donat a P. Latga el jorn
real et alcus floris de la reyna (…) VIII s., VI dessus dit a causa de la letra que portet als
d. (1381, CConsSFlour 3, 74v); per lasquals cossols per la reyna, VI d. (1387, CConsSFlour
VIIxx VII l. t. ont payat en reals a XXIX s., 6, 82v); lo subcidi ordenat a levar per causa del
II d. la pessa de bona moneda, monta en reals mariatge de la reyna dAnglaterra, filha del rey
C r. III qr., I crosat 1/2 (1437, CConsSFlour nostre senhor (1397, CConsSFlour 14, 71r); de

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1050 reintegrar – reirepaiar*

comandament de mossenhor lo president et del reirefermar* (reyrefermar) v. tr. u confir-


me dostal de la reyna covenc demorar losditz mer de nouveau (ici : une trêve). fo parlat an
Chavanhac et Herailh Belugha plus IIIIe ou V luy de reyrefermar lo pati am lodit Bort de
jours may que non degront (1430, CConsS- Garlenx per lo temps venent per VI mes
Flour 41, 41v). ALMC 609. Voir florin. (1384, CConsSFlour 5, 48r).
reintegrar v. tr. u rintgrer (qn) dans ses reiregait* (reyregayt, reyreguait) s. m.
droits. que hom ane requerir moss. lo jutge que u patrouille supplmentaire de guetteurs ou
reintegre Vidal de Fons et Johan Farreyras per renfort du guet. per una teula comprada de
so que Gm Chabassa ho a fait en vituperi et Jacme Marcer messa lay ont demora lo reyre-
vilipendi de la veguda, ou altrament que hom gaytz sus lo portal da Muret, VIII s. (1387,
agha recours a las gens reals (1469, DConsS- CConsSFlour 6, 105v); per dos fays de palha al
Flour 5/1, 37r). chadafalc ont demora lo reyreguait et per palha
reire (reyre) prp. u auprs de, chez (qn). al cossolat, per tot XVI d. (1394, CConsS-
per los despens que fes lo rossis per III senma- Flour 11, 60r); ont payat per II pichiers de
nas reire los cossols e per una sengla e per vin (…) per donar a beure a las gens del
fargha, per tot XLI s., VIII d. (1378, CConsS- reyregayt del seras que se fasia per dobte de
Flour 1, 145v); laqual letra es reyre lo comu las gens darmas que eront lotghadas a Coren,
cancellada (1410, CConsSFlour 26, 35r); las III s., IIII d. (1433, CConsSFlour 43, 44r);
[claus] aviont gardadas reyre lor aitant quant si lodit XIIIIe jour dabriel fos donat a los que
aviont volgut (1418, PrivilSFlour II-2-66, 9v); faziont lo reyregayt de la viela eldit temps que
de claure la rua de Muret del chanto pres lostal mossenhor de Pardiac say era am plusors de sas
de Meysso jusquas a lhostal de moss. Johan gens, per so lor fos donat per beure afin que non
Partus, di que lon fassa tener los que y habitont sen enogessont de far lodit reyregayt et affin
reyre elses per lo present et jusquas ad ce (sic) que altra ves y venguessont plus voluntiers, ung
que lon vira si y salira res de novel (1502, st. de vin (1434, CConsSFlour 44, 16v). FEW
DConsSFlour 20, 45v). Syn. reirs. 17, 453a et b, wahta.
reireban*, riereban (reyreban) s. m. u ar- reiregitar* (reyregitar) v. tr. u rpartir de
rire-ban. mtre Pe. Broue, licenciat, di, tochant nouveau (un impôt). lo jour que ordenero et
lo reyreban, comme (sic) mos. lo jutge (1495, reyregitero lo talh de mons. lo maneschac
DConsSFlour 18, 31v); lo rey nostre senhor a (1383, CConsSFlour 4, 102r).
mandat lo ban et riereban des nobles et autres reiremassonar* (reyremassonar) v. tr.
tenencis en fief et rierefief (sic) et las mostras u maçonner de nouveau (un lment de cons-
si devont far en Orlhac dighoux prouchen truction). VI lb. de fer que obret del fer del
(1512, DConsSFlour 23, 17r). comun a far conhs de fer a alcus cayres de la
reirecelclar* (reyreselclar) v. tr. u refaire volsura de la porta dez Lacz et goffetz al pe
les cercles de renfort de (ici : un canon). a dreyt de ladita porta que totas lasditas peyras
Johani lo S.rralher per I cano peyrer comprat seront delogadas et las covenc reyremassonar
de luy per los senhors cossols et per reyreselclar (1439, CConsSFlour 47, 66r).
los IIII canos peyrs del cossolat, IIII lb., et a reiremur* (reyremur) s. m. u mur de
Johan Moreyras per XXXV lb. de fer per far contrefort, contre-mur. a III homes per curar
losditz secles, per VI lb. de plom a plombar la pezaso del reyremur dentre las II portas de
losditz canos, XX s., VI d. (1381, CConsS- Muret que era tombatz, a chascun IIII d., valo
Flour 3, 84v). XII d. (1381, CConsSFlour 3, 110r).
reirefaire*, reirefar* v. tr. u refaire (ici : un reirepajar*, reirepaiar* (reirepayar) v. tr.
acte judiciaire). fo trames P. Dalmas a Orlhac u payer de nouveau (une somme), rembour-
a moss. lo bailliu per sailar ladita comecio que ser (qn). lodit Beraut de Tatlhac fes exsequtar
fos reyrefayta del sagel propri de moss. lo bailiu los cossols e la viala per lodit pati reirepayar e
e del sagel del bayliatge, alqual donem per son fos li volontat dels senhors jurats e del cosselh
trebalh, XII s. (1378, CConsSFlour 1, 130v). quel fos reirepayatz afi que hom non agues
Syn. refaire. questio am lui ni am los seus e que major

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
reirepausar* – relatar 1051

dampnatge non sen essegues (1378, CConsS- (1429, JusticeDienne, 14v/15r). u 2. rgle, r-
Flour 1, 145r); avia estat plus de III mes des glement. daquelses del Pont, que li regha deu
que li vaisela fos presa seguent que foses reire- esser comuna et que hom fassa razo a ung
paiats deldit pati (1378, CConsSFlour 1, 145r). chascun (1488, DConsSFlour 14, 9r). ALMC
Voir compensar, contentar, desdamnatjar, des- 889. Voir regla.
frear, emendar, recompensar, relevar, rembor- relacion (relacio, relation, relatio, rellation,
sar, reparar, restituir et satisfaire. relassiou) s. f. u compte rendu oral ou crit,
reirepausar* (reyrepausar) v. tr. u fixer de rapport. fo donat al curat de Coren per sos
nouveau, replacer (ici : un verrou). es estat despens quant fes la relacio de ladita citacio de
payat per ung cartayro de tachas meghanas Roma, IIII s. Item a P. Merceir per escrire e far
tant per adobar la porta del Valat et de la ladita relacio, XX s. (1378, CConsSFlour 1,
Plancheta coma per reyrepausar los trasfar- 122v); exequir de point en point lodit manda-
rolhs del mur devers las Rochas et de la porta ment aissi coma plus a ple se conte en la relatio
de Cassart, per so VIII d. (1466, CConsSFlour deldit sirvent escricha darrs lodit mandament
56, 74v). per mestre Guill. Botarel et saylada per lodit
reireporta* (reyreporta) s. f. u arrire-por- sirvent (1383, CConsSFlour 4, 91r); ont paghat
te. a P. Chaupit per una clau duna s.rralha de a Johan de Prohis los senhors cossols per cer-
la reyreporta de las Rochas et per una clau a tanas ferramentas que a faitas lan passat al
ung archon de cossolat et per una fraytissa aldit relotge per relacion del s. Johan Saysset, X s.
archon, per so II s., VI d. (1395, CConsSFlour (1404, CConsSFlour 21, 25v); ont payat a
12, 54r). maystre Raymond del Bos, notari, per far la
reirescriure*, reirescrire* (reyrescrire) v. tr. relacion dels expleitz faitz per Johan Chavalier,
u recopier ou rcrire (ici : un acte judiciaire). alias Rocho, sergent real, a lencontra de St.
III procuracions que foront reyrescriptas (1378, Verni aussi sergent real, (…) losquals expleitz
CConsSFlour 1, 127v); al clers de Joh. de tochont la comunitat de Saint Flour, V s. (1440,
Costa per reyrescrire la liciensa de la cort, CConsSFlour 48, 69v); lodit jour bailley a
XVIII d. (1378, CConsSFlour 1, 133v). Lambert Guyzo quant venc far la rellation per
reirestimar* (reyrestimar) v. tr. u refaire davant los aluctz a St. Flour sur so que avia
lestimation fiscale de, restimer (ici : une mai- pres a nostra requesta certan blat a medre del
son). I hostal en ladita chareira estimat a CX pages que ten aquo que nous apparte de la
ll., respont per LV ll. Sia reyrestimatz per los viccaria de Carlat, XII d. (1481, CPrêtres-
melhureyrs (1380, LEstimeSFlour, 110r). CathSFlour 1, 18r); per la relation daquel de
reirs*, reis* (reys) prp. u auprs de, avec Tiasac a Pauquel, VIII d. (1494, CPrêtres-
(ici : soi-même). coma costa per I estrumen CathSFlour 2, 3v); per lo docbli de las letras
pres per me Johan Sirven ho per una cedula reals, ho per la relassiou ho sagel, IX s., II d.
que ha me Johan Rotbert reys se delsditz III (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 8r). u faire re-
escutz (1411, LObitsChaudesAigues, 40v). lacion de loc. v. faire un compte rendu oral ou
Syn. reire. crit, un rapport au sujet de (qch). que fezes
reis s. m. voir ris. bona relacio als senhors de parlament e al
reja* (regha, regia) s. f. u 1. sillon de la- chancelleir de Fransa de las bezonhas que lay
bour. ses plaint que, estant la salvagarda de eront per lo cossolat (1378, CConsSFlour 1,
monsenior, lodist P. Mauriis na pres del prat e 128r); alqual jour li fos bailada lidita relacio,
la propiat en unnc champ sieu que sapella da lhiquals non fo veraia ni contenent so de que
la Faurgia, per III regias o per IIII regias e devia far relacio coma apar per ladita relacio
longor be de V o de ses brasadas, an presesa (1378, CConsSFlour 1, 130r).
(sic) de Esteve Maurant que fo sobre la plassa relatar v. tr. u rapporter, relater (un fait).
et an presensa de P. Quzol, garent, et de Hugon ont paghat los senhors cossols a la Eralha,
Quzol et dAr. de Sagetas et de Lohis Bagues et relicta de P. Galant, per causa de lort que
de Peyret de Sagetas e fo conugut per P. Mauri ont darr. comprat los senhors cossols et non
que el avia pres lasditas regias e propiadas a se sont passat en despessa mas XLVIII s. et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1052 relaxamen* – relevamen

costet LX s. segont que a relatat lo s. Johan relevamen (relevament) s. m. u 1. autori-


Saysset, per so XII s. (1404, CConsSFlour 21, sation de poursuivre ou reprendre (une pro-
97r). cdure judiciaire, notamment un appel). rele-
relaxamen* (relaxament) s. m. u aver rela- vament de certana appellacio interiectada lo
xamen loc. v. être libr de prison (de qn). temps passat en la court dAorlhac (1420,
Johans Imbertz, frayres deldit Peyre, et Guil- CConsSFlour 31, 2v); I molto per obtenir I
hem Borrels, filhs deldit Durant, eront estat relevament de la court del laps del temps per
pres et arrestatz per lodit Bordaria el luoc de so que losditz adiornamens non eront faitz
Salern et non podiont aver relaxament sinon dedins lan (1428, CConsSFlour 39, 33v); ont
que payessont losditz XXXV moltos (1434, payat a Frances Bresson per recobrar de luy las
CConsSFlour 44, 34v). lettras del relevament obtengut sur ladiorna-
relaxamus s. m. u document contenant un ment en cas dappel contra moss. Charles de
pardon, un acquittement. a XXIX deldit mes Borbon, Johan de la Bordaria et Anthoni Jorda
per relaxamus que aguem del dia, II s., VIII d. (…) I molto (1433, CConsSFlour 43, 47r); far
(1378, CConsSFlour 1, 139r); per I relaxamus la lettra del relevament de lappel contra moss.
per los cossols per Tot S., per escrire e per Charles de Borbon et sos officiers (1434,
sailar, IIII s. (1378, CConsSFlour 1, 141v). CConsSFlour 44, 30v); obtener ung adiorna-
relaxar v. tr. • relaxar alc. u 1. remettre en ment en cas dappel et ung relevament a len-
libert, librer (un prisonnier). loqual Johan contra desditz Martin Roux, recebedor, et de
Saysset fermet et promes de paiar tot inteyra- Raymond Esbrard, sergent, amb repparation de
ment so que restava deldit pati, dont li dessus attemptatz (1444, CConsSFlour 49, 74v); aver
dit foront relaxat (1384, CConsSFlour 5, 50v); lo relevament et remedi de la court (1444,
repportet que a Ussoyre parlet am monsr de CConsSFlour 49, 75r); VI blancz que donet a
Chartras, present Ger. Polier, et fait aqui plusor ung clers que demora a Paris per los cossols
(sic) parlament am lodit senhor non volguet dAorlhac, per so quar trebalhava et demorava
onq.s relaxar losditz pres ni lors chavals jusques totzjours pres del sagel et de la chancelaria, per
que Geraltz Poliers si fos obliguatz a payar la se prenre garda coras passaria lodit adiorna-
soma de CL moltos daur (1427, CConsSFlour mens et relevamens en cas dappel (1444,
38, 47v); mtre Pe. Baco di que hom deu dire a CConsSFlour 49, 75v); aver relevamen de cer-
moss. lo jutge que non y deu ny pot aver tana appellation et deffault per so que Guilhem
colluzieu ny manipoli et que ho repare et relaxe Chalchat avia tart portat lo adiornament en cas
las fennas ou altrament hom lo recuze et ho dappel (1466, CConsSFlour 56, 66r).
intime a mossenhor (1469, DConsSFlour 5/1, u 2. document contenant une autorisation
33v). u 2. librer (qn) dune menace dempri- de poursuivre ou reprendre (une procdure
sonnement. loqual monsr de Carcassona y fes judiciaire, notamment un appel). quant loditz
tal diligensa devers monsr lo thesaurier et y relevamens fos baillatz per lodit Durant a la
trames plusors ves monsr lalmornier que loditz chancelaria per sagelar et loditz Durans lo
Bt. fos relaxatz (1420, CConsSFlour 31, 46r). volguet recobrar, me Anthonis Mallonne, secre-
• relaxar alc. ren u 3. interrompre, suspendre taris del rey et levadors delz emolumens del
(une action). recebre linstrument del rechapte sagel, dis que a luy era degut I escut per la
de las XX l. de rente (sic) que moss. labatz et prumeyra lettra revocatoria donada a XXV
covens de Fens prendont sus lo comun relaxat doctobre (1434, CConsSFlour 44, 30v).
per V ans (1431, CConsSFlour 42, 39r); fos u 3. per relevamen de loc. prp. à titre din-
payat aldit Johan Chabrier per sa pena et demnisation, de ddommagement de (ici : les
trebailh de ladita excecution per avant que frais de qn). revengutz ayssi repportet sa res-
volguessa relaxar losditz arestz et presa delsditz posta dont li fos donat per cortezia o per
moltos lanutz et si despartir delsditz enchantz et relevament de sas despensas et aussi per sup-
excecucion en dos escutz daur, LV s. (1456, pliar aldit monsr sus lo fait de la vayssela de
CConsSFlour 51/2, 12r). FEW 5, 223b à 226b, Jehan (sic) Seaume, LX s. (1426, CConsS-
laxare. Syn. alaxar. Flour 36, 27v). FEW 5, 272a à 281b, levare.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
relevar – relicta 1053

relevar u A. V. tr. • relevar alc. ren u 1. re- en justice. daquesta et semblant causa era
mettre en place, daplomb ou rparer (ici : une estat appelat en la court de Poittiers, relevat,
horloge). ont paghat los senhors cossols ad adiornat, intimat et en pendia proces en la court
Andrevot Malasanhas per ung jornal et dimey dita de Poittiers et de tot so eront prest de a lui
que a vacat am sen Johan Saisset al relotge far prompta fe (1421, CConsSFlour 32, 41r);
relevar coma per V manghars a luy et al s.rral- lendeman apres dinar fos assemblatz lo cos-
her, per tot VI s., VIII d. (1397, CConsSFlour seilhs per avisar sus la dacio dels apostols
14, 79r). u 2. remettre en tat, rparer (qch). donatz per mons. lo bailliou si era expedient
ont payat a Pe. del Born tant per far las gardas de relevar ou non et lo cosseilh oppinet que
de las bergantinas deldit Anthoni Rollant que expedient era de relevar (1424, CConsSFlour
per relevar et repparar lasditas bergantinas 27, 38v); Jacques Marcier, soubz umbra de so
deldit Rollant de so que y era necessari, la que, pieç, si portet per appelant de mtre Gme de
soma de LX s. (1467, CConsSFlour 57, 58r); la Sala, luoctenent general de moss. lo baylieu,
dels frans archiers, di que hom fassa an lo de so que avia faict et instituit Maurana luoc-
capitani lo mels que poyra et que hom fassa tenent et destituit lodit Marcier, et relevet en
relevar las bergantinas que seront necessarias parlement (sic), a obtengut ung ne litte pen-
(1469, DConsSFlour 5/1, 36v). u 3. poursui- dente de la court de parlament et faict intimar
vre ou reprendre, relancer (ici : un appel en a sr Anthoni Trenchier, a present luoctenent, et
justice). impetrar aussi deldit mons. lo chance- a plusors altres (1490, DConsSFlour 15/1, 7v).
lier I adiornament en cas dappel per relevar FEW 5, 271b à 281a, levare. Voir compensar,
lappelacio fayta de mons. lo bailliou contra me contentar, desdamnatjar, desfrear, emendar, re-
P. Vidal, procureur (sic) se disent del rey en las compensar, reirepajar, remborsar, reparar, res-
montanhas (1424, CConsSFlour 27, 39v); si tituir et satisfaire.
per aquel messatge hom trametra relevar lap- relha (relia, rela) s. f. u soc, rgle daraire
pellation que fos fayta la vespra de Totz S. de ou barre de fer. per relias, la pipot, VII d. a
Santalays, excequtor de las letras donadas per Salmo (1388?, CDoyMauriac, 7r); a Thomas
lo rey nostre senhor a Gme Cubelas de loffici Verni per retornar las relhas et autres abilha-
del clerc del cossolat (1470, DConsSFlour 6, mens, VI s. (1406, CConsSFlour 23, 4r); me-
3v); que hom releve lappellation que a fayta moria sia de doas relas que deve. al salarier
Minghola ou la fassa metre al nyant coma las dAnttniac, de XXIIII ll. de VIII d. la liora que
altras si lo appointamens sortis son effect Johan Jarguelz pres lo XVIII jorn dabrial, lan
(1475, DConsSFlour 9/2, 1r); de la appellation, M IIII LXIII (1463, LRecAuterocheCouzans,
que hom la releve si non podem apointar an 1v); de la relha, XXX s. (1523, LivePrBredons
moss. de Florac (1491, DConsSFlour 15/1, 3, 15v). ALMC 879.
23v); lappellation interiectada et relevada per relhon* (relho) s. m. u carreau darbalte.
los banayrencz (1492, DConsSFlour 17, 3v). per C relhos guarnitz que pres P. Esclavi de
• relevar alc. u 4. indemniser, ddommager Moreyras, de Guill. Esclavi e daltres que foront
(qn). per so quar los avia agutz coma messat- bailat als arbalesteirs de moss. lo chanceleir,
ges es estat aordenat que per los dampnatges XVI s. (1378, CConsSFlour 1, 131r).
que na suffertatz sia relevatz de la somma de reliar v. tr. u faire la reliure de, relier (ici :
VI s. (1383, CConsSFlour 4, 99r); portet bonas un registre). a moss. Hugon Batiffoler per
letras als senhors cossols que non laysessont reliar lo grant paper de cossolat que era neces-
intrar plus fort de lor en la viala de S. Flor et sari de reliar, enclus los despens de se et de son
apres, per odi daquelas letras que portet, las clers que li fes Anthoni del Prat en son ostal, el
gens del vesconte de Murat li preyront sos liet lodit paper a VI de may, VII s. (1387,
moltos et los li covenc grandament finar per CConsSFlour 6, 23v).
avant que los pogues recobrar et los cossols que relic* ou relica (reliqua) s. m. voir comte2.
eront per lo temps len promeyront alcunament relicta s. f. u veuve. deldit moble e ordilha
relevar (1417, CConsSFlour 29, 45v). u B. fos desdut a la relicta dedit (sic) Peire que avia
V. tr. absol. u reprendre, relancer une action guastat tant per la seboltura de son marit coma

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1054 religion – relotge

per altras chausas que avia guastadas, XX ll. IIII d. (1422, CConsSFlour 33, 2r); lodit jour
(1380, LEstimeSFlour, 19r); ont paghat a la venc aissi I religioux de Feniers per querir las
relicta de P. Boyer, alias Guolagho, per pan que XX l. que lo comus deu chascun an a labbat et
avia paghat al chalforn per causa de la taula covent deldit luoc de Fens (1431, CConsS-
que tenia son marit et aquel que tenia la taula Flour 42, 15v); lidit Chassanh et Avinhols ane-
avia paghat per so VIII s. (1415, CConsSFlour ront lodit jour a Fens ensemble los dessus ditz
28, 18r); ey baillat a la relicta de Pe. Malet, religieux et Ytier de Serra et lendeman feyront
fournier, per aver son absolution de monss. assemblar totz los religious en chapitre et fey-
Johan Daurat que lavia mesa en sentensa, V ront ratiffiar so que era estat fait per losditz
d. (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 21r). u dona procurayres a Murat et nonremeins per sagelar
relicta loc. nom. veuve (dun homme des una procuration que loditz Avinhols avia menu-
classes aises ou de statut remarquable). a dada et grossada aldit luoc de Fens sur la
II de juign fos trames ss. Herailhs Aymericz, materia dessus dicta (1433, CConsSFlour 43,
cossols, a La Mota per parlar am mossenhor de 26v); li religiou de St. Flor ont requeritz los
Canilhac et a Vodabla per parlar am la dona senhors cossols que hom volgues cubrir la torre
relicta de Gregori Volpilheyra sur lo fait de la de Bresoms car en lors estatghas sotiranas non
montanha (1433, CConsSFlour 43, 21r); ont si podont servir (1471, DConsSFlour 6, 24v).
recebut de la dona relicta de Girault Polhier religiosa s. f. u femme du clerg, reli-
per lo ces et assença del champ del comun gieuse. laltra meytat [de la assensa de la
appella (sic) de Neyro, per so II s., VI d. montanha de Chabestras] fos accordat am
(1462, CConsSFlour 55, 30r); de la dona re- Peyre Volpilher que fos de las religiosas de
licta de Esteve Esclavi per cinq saumadas, cinq Meghamont (1426, CConsSFlour 36, 2r).
sextis, seys pichs de vin, XVII s., X d. obola ALMC 1697.
(1466, CConsSFlour 56, 17v). Syn. veva. reliquialre*, riliquialre* (rilliquialre) s. m.
religion s. f. u recebre per religion loc. v. u reliquaire. lo rilliquialre de Sta. Crous pititz
admettre (qn) à une fonction ecclsiastique de argen sobredaurat em loqualh ha de la fusta
(?). un sturment de possession et protestasion de Sta. Cros (1486, LObitsChaudesAigues,
quant resseberont mos. Anthoni de St. Mari per 180r).
religion (ca. 1455?, AumChapSFlour, 3v). relotge (relotghe, reloutge) s. m. u horloge
ALMC 1680. publique. alsditz frayres per ajuda a lor fayta
religios, -a adj. voir fraire et persona. per los cossols a far la campana que es fayta de
religios, religieus* (religious, religioux, re- noel per lo relotge delsditz frayres que es a
ligiou, religieux) s. m. u homme du clerg, servizi del gayt et de la viala (…) comtant per
ecclsiastique. ont donat los senhors cossols dy. quintal de metal IIII fr. et per fustz de
(…) als senhors religios et chapelas de la viala chassanh I fr., X s., per tot monta V fr., X s.
de S. Flor per la processio de la mortalitat (…) (1387, CConsSFlour 6, 55r); aldit St. may tant
III fr., XVI s. (1401, CConsSFlour 18, 25v); es per X ll. de ferre mezas per luy ad agrandir lo
estat pagat ad Anthoni del Prat per los senhors grant mailh que fer a la campana del relotge et
cossols per so que el avia administrat a frayre per meg quintal de charbo de peyra, I carto de
Johan Saysset, frayre Steve Degeu e altres charbo de fusta mes per apparelhar lodit mailh
religios dels frayres predicadors de S. Flor, coma per sa pena et per reffar doas aurelhas de
per persegre coment ilh fossont retornat en Ia agulha et I molinet neuf et altras menuzias
lorde de S. Flor quar era ordenat de lor anar per luy faitas eldit relotge, per tot VIII l. (1422,
en divers paÿs (…) X lbr., II s. (1402, CConsS- CConsSFlour 33, 46v); es estat payat a Jacme
Flour 19, 56v); de moss. Pons, religios de lAlamain per sa pena et trebailh daver adou-
Feners, de largent a lui bailat per obtenir, si bada et faita una roda al relotge que sera
far o podia, a Poittiers de la cort la letra de la ronpuda, X s., et per una altra clau a la porta
intrada del vin per V ans et fos reffudada deldit reloutge am son soc et cerralha, IIII s., II
plusors ves a la chancelaria dizens que hom la d. (1462, CConsSFlour 55, 77r). u maistre del
impetres de monsr lo regent, VIII l., XIII s., relotge loc. nom. maı̂tre horloger. so que lo

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
relotgeir* – ramborsar 1055

maistres del relotghe a faurghat en sa faurgha CConsSFlour 27, 2r); per so que non aviont
(1397, CConsSFlour 14, 70r). ALMC 734. argent prest per far prestament la provezio
relotgeir*, relotgier s. m. u horloger. ont necessaria per continuar lodit bastiment, ne
paghat los senhors cossols al relotgier per IIIIe lors predecessors cossols non deviont denier de
jorns que a vacat a far certanas causas que sen remanensas, lor covenc emprentar per far la
Johan Saisset avia faitas far de fusta, metre en provezio dargent ou daur (1427, CConsS-
fer per far levar lo mailh del relotge (…) XXVI Flour 38, 61v); ont plus recebut dels senhors
s., VIII d. (1398, CConsSFlour 15, 31v); ont cossols lor predecessors (…) per so quen la
payat a St. Verni, relotgier, per sos guatges de redicion de lor comptes lor recepta montet
servir lo relotge en lan dels senhors cossols a plus que la mesa et despensa CXVII l., XIII
luy acoustumatz donar chascun an, VI l. (1424, s., V d. anayssi comma appar per la fin et
CConsSFlour 27, 57v). u maistre relotgeir loc. conclusion de lorditz comptes, per so per lasdi-
nom. maı̂tre horloger. ont payat al maistre tas remanensas, CXVII l., XIII s., V d. (1444,
relotgier del Puey ayssi mandat venir per los CConsSFlour 49, 35r); qual ordre deu hom
senhors cossols per visitar et apparelhar lo donar a las remanensas daquels que ministront
relotge et quant ac visitat et diligenment regar- mays que non ont de recepta ? (1474, DConsS-
dat lodit relotge, dis que non seria approfey- Flour 8, 31r). u 3. bilan dun registre de
table et y tochar per adobar ni el non y metria comptabilit. fo acordat (…) que li paiassem
point la man, mas lo covenia far tot nouf (…) XIII fr. oltra XXVI que naviam paiatz per los
XXX s. (1420, CConsSFlour 31, 30r). ALMC despens aldit Johan, losquals son contat els
1755. condes desus en la remanensa (1378, CConsS-
remanen* (remanent) s. m. u 1. reste, Flour 1, 150v); per despes faitz per auzir los
complment à payer (dune somme dargent). condes per los senhors cossols e per los auzidors
Ph. Trenchier di que hom trameta los IIIIc fr. a entro a la remanensa desus, delsquals despes
moss. lo conte et que si hom pot trobar partida non es condat, IIII fr., XIIII s. (1378, CConsS-
de largent per complir lo remanent, que si fassa Flour 1, 151r); per lo salari de maistre Guil.
(1470, DConsSFlour 6, 4v); que lon lor deduy- Botarel per las escripturas daquestz presens
gha et rebata per los non solvables la some (sic) contes et per far las remanensas deldit compte,
de X l. et que lon los (sic) fassa payar lo III fr. (1381, CConsSFlour 3, 127v).
remanent (1512, DConsSFlour 23, 20v). remaner v. intr. u rester (qpart) (de qch).
u 2. questions, affaires restant à traiter. del fes portar una de las gimelas de la nostra
remanent, coma dessus et que hom si transporte breyda, laquals era remasuda costa lo Boysso,
sur lo luoc al Pont per vezer so que hom affin que non se perdes lidita fusta ne se molhes
demanda (1469, DConsSFlour 5/1, 1r). (1383, CConsSFlour 4, 74r); gitar la peyra que
remanensa (remanenssa) s. f. u 1. reste, re- era remasuda en la cort de D. Chagoza foras en
liquat (dargent). el cas que y auria alcunas la charreyra per plus tost charghar sus los
remanensas de ladita somma de IIIc L moltos, charres per portar al Teule per far lodit peyris
lidit arrendador seront tengut de rendre et re- (1383, CConsSFlour 4, 80v).
tornar als senhors cossols que sont per lo pre- remborsar, ramborsar (remboursar) v. tr.
sent al profeyt del comun so que y auria de u 1. remborsar alc. ren rembourser (une
remanensas (1431, CConsSFlour 42, 2v). somme dargent). protestant que si el per in-
u 2. somme dargent restant au terme du advertensa, emblit ou autrament avia obmes de
bilan dune comptabilit urbaine et que les coulghar et far mencion en sas mesas autres
consuls transmettent à leurs successeurs. aissi payamens ho mesas sur so faictas que luy sia
apres si enseguon las somas lasquals si devon comptat et remborsat si lo cas avenia (1481,
desdurre de la remanesa (sic) deguda per losditz CPrêtresCathSFlour 1, 1r); XV l. t. que deman-
cossols (1383, CConsSFlour 4, 111r); la rema- da estre remborsatz (1483, DConsSFlour 12/1,
nenssa que degront per la fin de lor comptes 5r). u 2. remborsar alc. rembourser (qn). se
(1406, CConsSFlour 23bis, 4r); las remanensas far remboursar de so que ont frayat en la
per els degudas per la fin de lors condes (1424, porsuyta del proces de moss. de Borbon.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1056 remedi – remediansa*

(1487, DConsSFlour 13, 19v); remboursar al- ? (1379, PrivilSFlour II-3-7); lodit monsr acos-
cuns de mess. los conselhiers juratz deldit cos- selhet aldit Bt. que non anes point de present a
solat que sont estatz cossols lo temps passat, monsr lo Dalphin car seria pena perduda per
alsquals es degut argent per la fin et conclusion plusors causas que li dis, mas el y metria tal
de lors comptes per so que plus payat que remedi part de say que la viala en seria conten-
recebut (1502, RTailleSFlour 33, 1r); dont si ta (1420, CConsSFlour 31, 23v); loqual dis
devont ramborsar lidit senhor cossol de so que quel y metria tot lo melhor remedi que poyria
ont payat et furnit a las gardas de la ville (sic) (1420, CConsSFlour 31, 32v); mtre Pe. del Bos
que sont estadas messas a causa de la innpedi- di ut supra et del fait de las taulas di que si
mia (1508, DConsSFlour 22, 20v); esser ram- hom mect remedi an aquelas del Mazel, que
borsat de so que a administrat per la reppara- hom meta remedi a las altras ou que tout si
tion del pont de Ventueghol tirant a Chaldas laysse car chal que li regla sia comuna (1469,
Ayguas (1509, DConsSFlour 22, 42v). Voir DConsSFlour 5/1, 37v). u metre remedi e pro-
compensar, contentar, desdamnatjar, desfrear, vesion loc. v. apporter une solution, notam-
emendar, recompensar, reirepajar, relevar, repa- ment judiciaire. metre remedi et provezion de
rar, restituir et satisfaire. et sur las gens darmas de Freydaviala, de
remedi, remesi s. m. u 1. solution, notam- Menanto, de Johan de lOlieyra et de altres
ment judiciaire. fos donat al perost et I altre capitanis que eront a tres grant nombre environ
sirvent dAorlhac ayssi vengutz per exequtar la S. Flor et el bailliatge ont faziont de grans
viala per la talha darreyrament autreghada per dommatges (1424, CConsSFlour 27, 54r).
las gens de Aorlhagues a monsr lo Capdet u proveser de remedi loc. v. fournir une solu-
Bernat dArmanhac, per so que se deslaysses- tion judiciaire. sentir et saber am lodit procu-
sont de exequtar per deslayar la exequcio jus- rayre alcunas impetracios que hom dizia estre
ques que aguessem nostre remedi sur so de la tramessas impetrar contra los cossols, lo cosso-
court de Poittiers, per so VI s., VIII d. (1421, lat, libertatz et franchesas daquel et en lor
CConsSFlour 32, 15r); loquals portet las letras preiudice per y provezir de remedi tal que bon
del remedi contra lo cas de novelet (1421, semblaria al conseilh (1420, CConsSFlour 31,
CConsSFlour 32, 46v); Est. Jausserant di que 33r); en vendre chascus las causas al pres
hom meta los IIc L escutz al sol et a la lieura et contengut en las letras ou y provezir daltre
los paye si far si pot car non y ve altre remedi remedi razonable segont que era estat fait per
(1473, DConsSFlour 8, 3r). u aver remedi loc. los altres luoxs ont era faita la creyda (1421,
v. obtenir une solution judiciaire (de la part CConsSFlour 32, 20r). u 2. moyen (utilis
dune autorit judiciaire). losditz habitans re- pour rsoudre un problme). lodit filh avia
bellans, specialment los que aviont lo governa- dit quel metria tot lo bon remedi que poyria
ment de iusticia, aviont recusat monsr lo bail- devers sondit payre sur lodit fait et senhor
liou et per so covenia aver remedi del sobeyran cossol Bt. Champanhac sen devia anar am
segont que tenia lo conseilhs (1420, CConsS- luy per accordar am lodit senhor deldit fait
Flour 31, 38r); una letra clausa adreyssant a (1427, CConsSFlour 38, 42r). u 3. traite-
mossenhor lo baillieu del rey per aver remedi de ment, soin (destin à produire une gurison).
luy et obtenir ung mandament inhibitori et los senhors cossols trameyront G. Champanhac
deffensori que lo blatz non fossa gitatz per ad Alaussac per far venir ung prodome que hom
cotals ni autras personas hors (sic) del bail- dizia fazia alcus remedis contra la impedimia
liatge (1444, CConsSFlour 49, 68r). u donar (1401, CConsSFlour 18, 30r). u 4. prescrip-
remedi loc. v. apporter une solution judiciaire tion mdicale, recette pour composer un re-
(ici : à la leve dun droit de page). si hom mde. laysset et per escrit certas remedis per
deu anar dighous a las assisas generals per los que non eront tochat [de impedimia] et
donar remedi al bastatge que demandon li peat- aussi per aquels que en eront tochat que hom
gier ou non ? (1466, DConsSFlour 2, 1r). fezes (1421, CConsSFlour 32, 32r). ALMC
u metre remedi loc. v. apporter une solution, 1590. Voir letra et provesion.
notamment judiciaire. qual remesi si pot metre remediansa* (remedianssa) s. f. u arrange-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
remediar – remerciar 1057

ment, rparation (en faveur de qn). lidit col- commmoration de. fos donat (…) a ung me
lector creisseron lodit talh sus alcus de ladita en theologia de lorde dels carmes blanxs per
chareira de la soma de XIIII ll., V s., VI d. et contemplacio de dos sermos que say dis et apres
aysso per remediar me St. Jauserant, Johan a son departiment plantet Ia granda cros a la
Saisset et altres riches homes de ladita charei- Chalm S. Flor en remenbransa de la passio de
ra, laqual remedianssa li cossol ni lo comus non Nostre Senhor et aqui dis I altre sermo, en
volc (1378, CConsSFlour 1, 14v). Ø FEW 10, condant li fos donat XX s. Per I chabro a far
237a, remedium. la cros, XII d. (1428, CConsSFlour 39, 27r).
remediar u A. V. tr. dir. • remediar alc. ren ALMC 1606 (pt. 38). Voir memoria.
u 1. apporter une solution, notamment judi- remembrar (remenbrar) u I. V. tr. u re-
ciaire, remdier à (qch). a Ger. Rollant que fos membrar alc. rappeler à (qn) ce quil doit
a Ssalhens (sic) per portar letras al conestable faire. a son clerc afin que instigues souvent
per remediar la mala preyso que lodit Barreta son maystre et lo remenbres, V s. (1439,
fasia a Ribeyra et a Anthoni Blanc que los tenia CConsSFlour 47, 54r). u remembrar alc. ren
per ladita merqua et a Michel Achelme que lay a alc. rappeler (qch) à (qn). a son clerc afin
era en hostatges per los altres homes et bestial que ly remenbres souvent la besonha, II s., VI d.
avant ditz, X d. (1383, CConsSFlour 4, 21r); (1439, CConsSFlour 47, 54r). u II. V. impers.
far escrire per luy a mons. lo chanceler et altres u revenir en mmoire (à qn). ayso fo apointat
ont appartendra sur lodit fait remediar (1424, lan mial CCCC XXVIII et unnc jour que non li
CConsSFlour 27, 55v). u 2. remediar que + remembra (…) del mes (1429?, JusticeDienne,
subj. trouver une solution afin que. payet a 22r).
Martin, clerc de Rodigo, per so que pres la pena remendar v. tr. u rparer, arranger (qch).
danar devers lodit Rodigon, son maistre, per ont paghat los senhors cossols a Jonquet per
parlar am luy de part los senhors cossols et per dos jornals per remendar los teulatz de Johan
remediar que los habitans desta vila dorasena- Trotavant et de St. Champanhac (…) VI s.
vant non fossont anayssi pres ni arrestatz, ni (1406, CConsSFlour 23, 54v); ont payat a ss.
dampnatghatz per sas gens ny per aquelses de Bonet Raynalt, cossol, per cinq l. et qra de fer
las garnisos de Ruynas et de Corbeyras per pres de luy per remendar Ia grant padena que
occasion deldit Johan de la Garda ni per nen- era rota de la porta de Pescharot et per far los
guna altra occasion desrasonabla (…) IIII mol- clavels de ladita padena et per far ung anel al
tos (1438, CConsSFlour 46, 68r). • remediar farroilh de la porta de Fagho, II s., X d. (1440,
alc. u 3. arranger les affaires de (qn). lidit CConsSFlour 48, 73r).
collector creisseron lodit talh sus alcus de ladita remerciar v. tr. indir. u remerciar a alc. de
chareira de la soma de XIIII ll., V s., VI d. et alc. ren remercier (qn) pour (qch). lo jour que
aysso per remediar me St. Jauserant, Johan loditz me Bertrans sen volguet deppartir dayssi
Saisset et altres riches homes de ladita charei- ly senhor cossol aneront prenre congi de luy et
ra, laqual remedianssa li cossol ni lo comus non per ly remerciar de la pena et trabailh quel avia
volc (1378, CConsSFlour 1, 14v). u B. V. tr. presa per informar et instruir lo poble de sa bona
indir. u remediar a apporter une solution, doctrina et trameyront querir una carta del vin
notamment judiciaire, à (qch). per so que de Pe. Jovenros per far collacion am lodit me
non y volguet remediar fos appelat de luy Bertrand (1437, CConsSFlour 45, 20r). u re-
(1426, CConsSFlour 36, 46r); redifiar et bastir merciar a alc. alc. ren remercier (qn) pour
la bercha del mur darrs lostal de Vinharier, (qch). de remerciar tres humblement (sic) a
ques de present dels heretiers de me Phalip mons. lo chanceler lo don de Vc liuras que lo
Camiou, en la charreyra de Muret, delqual reys nos fes per sa aiuda et intercessio, prose-
mur era tombatz us grans pans et era en perilh guent P. Polo (1424, Ass&ConvocSFlour V-1-
de may tombar si hom non y agues remediat de 3); et apres lodit Jehan (sic) Seaume lor remer-
bona hora (1433, CConsSFlour 43, 25v). ciet lodit vin et los cossols li disseront quel era a
remembransa* (remenbransa) s. f. u en re- son comandament et apres el en pres jusques a
membransa de loc. prp. en souvenir, en XXIX pichers (1426, CConsSFlour 36, 47v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1058 remes – remetre

remes s. m. u saindoux. II qintals de re- remetre u I. V. tr. u 1. remettre en place,


mes e miehc (sic) de lart (ca. 1380, LEstimeS- replacer (ici : des clous sur une porte). fos
Flour, fv). Syn. san. payat a Guilhot Falchet per la faysso de lasdi-
remession*, remission (remessio, remecio, tas farraduras per luy faitas deldit fer ou per
remissio, remisio, remmiscion) s. f. u 1. par- adrissar totas las tachas velhas que foront re-
don, amnistie (pour une faute). una letra mezas a ladita porta ou per sa pena dentaular
saylada en sera vert et an las de seda autre- totas las padenas velhas ou per fayre las pade-
ghada per mos. de Bery coma luoctenent del rey nas del gisquet totas novas, per marchat fait an
contenent la renunciacio fayta per mos. de Bery luy, VII s., VI d. (1466, CConsSFlour 56, 53v).
de la desrucio del chastel de Brossadol et altra u 2. remettre (qn) en poste. de metre gens per
contenent la remisio dels delitz et acces si conselhiers novels, que hom fassa diligensa de
nengum (sic) ny avia faytz per los cossols et remetre aquels que sont conselhiers et si non
habitans de Saint Flour (ca. 1397, InvTitresS- volont vennir que hom delibere den metre de
Flour, 4); ont paghat los senhors cossols a me novels (1487, DConsSFlour 13, 11r).
Johan Jovenome per un vidimus de la remmis- u 3. mettre de nouveau (une affaire) en jus-
cion faita per lo rey nostre senhor de la parti- tice. per so quar lhi attentat si fasiant totjorn
cipacion dels Engles, X s. (1404, CConsSFlour voliant lidit senhor cossol la causa fos remesa
21, 89v). u 2. annulation entire ou partielle, en parlament (1388, CConsSFlour 7, 62r).
remise (dune dette, dun impôt). Guill. Chal- u 4. annuler, remettre (une dette, un impôt).
chat, per remecio, III s. (1383, CConsSFlour 4, Jacme Bastida, remes, IIII s. (1383, CConsS-
46v); soma de sels que restan al comu ho per Flour 4, 46v); aldit moss. St. Arnalt per la
vacan ho remissios tan deldict talh coma del senblant causa per lo talh de son frayre que li
pati levat per P. Esclavi e Pecol, LXXV lb., V remeyron, I fr., X s. (1387, CConsSFlour 6,
d. (1384, CConsSFlour 5, 4r); certas trabailhs, 110r); los senhors cossols ont remes a me Ger.
despens et altra[s caus]as que a faytz et sosten- Teyssedre per so que fay la chapela de S. Peyre,
gutz en persegre la removecio de IIII s. per lbr. de sa talha a luy endita (…) XL s. (1402,
que si levava sur lo fayt de la sal per lo rey CConsSFlour 19, 59v); los senhors cossols
nostre senhor en la viala et archipreveyrat de ont remes et quitat ad Astorc del Pos sa talha
Saint Flor per laqual remission lhi en a coven- de lan prouchan passat (1404, CConsSFlour
gut obtener letras de mons. de Berry (1387, 21, 83r); los senhors cossols ont remes a me Ger.
PrvôtSFlour XIV-3-1). u aver remession de Teyssedre la meytat de son talh per so quar
loc. v. obtenir une annulation entire ou par- bastis sa chapela de la gleysa de S. Flor et
tielle, une remise de (ici : un impôt). fo trames dels frayres de la volontat dels senhors juratz
per losditz senhors cossols a Chastelneu de del cossolat, per so XXXV s. (1404, CConsS-
Rando P. del Mas per impetrar alcunas letras Flour 21, 94v). u 5. reporter, remettre (qch à
vas moss. lo conestable de Fransa (…) per aver une date ultrieure). aldit P. que lay anet a la
remissio dels fogatges (1381, CConsSFlour 3, IIIIta jornada que fos a VII de setembre e fo
63v). u faire remession de loc. v. accorder une remeza al jous apres S. Marti quar lo comes-
annulation entire ou partielle, une remise de saris non lay era, per son trebalh e per X s. que
(ici : un impôt). ad Anthoni Rotger per reme- volc aver lo notari de proroguar la jornada,
cio a luy fayta per los cossols de la porcion de XLII s. (1378, CConsSFlour 1, 126v); lo di-
son talh en recompensacio de plusors prestz que mars a XVIII daoust fos de rechap trames me
lor ha faytz en diversas ves per las bezonhas que Jacme Jabres en Aorlhac per far diligensa de
avion per lo comu, XX s. (1387, CConsSFlour las scripturas en la causa de maystre Guilhem
6, 115v); per Johan de la Garda per so que Aymeric et per saber de la jornada que devia
quant intret novelament per se hostalar en esser al jous XXme jour daoust entre lasditas
esta viala li fos fayta remissios de talhas jus- partidas si se tenria ou non ou al meins per
ques a certans ans, laqual remissios dura an- saber a qual jour la remettriont (1440,
queras, XXX s. (1421, CConsSFlour 32, 53r). CConsSFlour 48, 59v); fos dounat et payat
Voir gracia, letra et removecion. per lodit mestre Heralh als clers delsditz tre-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
remeure – remonstrar 1059

sauriers et contrerolle per faire et enrollar los- dcoulement, de suintement. fos donat a Po-
ditz dons de IIIc ll. t. et maiorment lodit dont de zols et Matheu Beal, massos, per lor pena de
cent l. t. dounadas a ladita viala que non lou serchar devers los monges los conduitz per ont
voulriont point alloguar en ladita annada mas venia lo remolhament que gastava lo mur, en
lo remectiont a lan advenir et si foura pardutz pan et vin per lor beure, XVI d. (1420,
en quatre escutz daur, V l., X s. t. (1457, CConsSFlour 31, 30v).
CConsSFlour 52, 19r). u 6. mettre fin à, remostracion* (remostration) s. f. u re-
abandonner (ici : une action en justice). per marque plus ou moins critique, remontrance
so fos composit et accordat am luy per tota (faite à qn au sujet de ltat de qch, dune
laction et interest quel podia aver sus lo situation). et faytas lasditas remostrations lo-
comun et a lencontra deldit Gibert que lo dit mossenhor los avia recebutz ben et honesta-
comus ly payes per una ves la somma de II ment (1469, DConsSFlour 5/1, 15v).
moltos et per miey so loditz Geraltz de Brons remostransa s. f. u faire remostransa loc. v.
remes et quittet tota la action, interest et iniu- faire une remarque plus ou moins critique,
ria si ges ny avia, de laqual quittansa recebet une remontrance (à qn). que seria bon que
instrument Pe. Avinhols, notaris (1437, moss. lofficial y fogues et hom lui fegues re-
CConsSFlour 45, 42r). u II. V. pron. u se re- mostransa de las charghas de la vila (1469,
metre a sen remettre à (une opinion). Bernat DConsSFlour 5/1, 6v); que hom luy fassa bo-
Fornier per so que es estat appelat per Dur. nas remostransas sur so que el a empachatz los
Roux, sona, coma los dessus ditz et avia a denis communs (1473, DConsSFlour 8, 11v).
bezonhar, ses remes a loppinion de moss. lo u faire remostransa que (+ subj.) loc. v. faire
licenciat (1492, DConsSFlour 17, 15r). u sen une remarque, une remontrance (à qn) afin
remetre a sen remettre à (qn ou une opinion, que. et que lon luy fassa remostransa que paye
une dcision). tochant lo faict dels Jovenros, di sa intrada et que preste son sagrament a la ville
que hom a faict appointament an Guinot et (sic) ut ceteri (1509, DConsSFlour 22, 31r).
cuda que sia ben estat faict, totasves si non remostrar, remonstrar u I. V. tr. u 1. pr-
ho volon tener sen remet a la deliberation del senter, montrer (ici : un document). las copias
conseilh (1487, DConsSFlour 13, 24r); qual de de tres letras reals que foront remostradas a
las villes (sic) es plus richa, lon sen remet a la ladita jornada (1452, CConsSFlour 50, 73v).
vartat (1506, DConsSFlour 22, 4r); dels pro- u 2. u remostrar alc. ren a alc. faire remar-
ces, que sen remet a messs los juratz (1512, quer de façon plus ou moins critique (qch) à
DConsSFlour 23, 16r). u sen remetre en sen (qn). Pe. Bego di que hom ho remostre a
remettre à (ici : le contenu dun document mossenhor et segont sa responsa hom procedira
crit). sen remet en ladita letra de ladita et si non y remedia que hom assistischa an lo
ascensa (1441, InstrBrujaleine, 1r). chapitre (1469, DConsSFlour 5/1, 13r); dels
remeure voir remoure. parrochans, que hom advise et lor remostre la
Reminiscere s. m. u le deuxime dimanche necessitat en que li ville (sic) es de present et
de carême. lo lus aprop Reminiscere (1356, que hom los abonne quant payaront per cent per
RTailleSFlour 11, 2r); soma fayta lo lus apres an dorasenavant (1491, DConsSFlour 15/1,
Reminiscere que fos lo XI jorns de mars, daquo 33r); touchant lo mag.r Masseti, que lon parle
desus XXXVII fr., VI s., IX d. (1381, CConsS- an luy et luy remostre sa negligensa et sa
Flour 3, 120v). maneyra de correction (1504, DConsSFlour
remission voir remession. 21, 9v). u remostrar a alc. comen faire remar-
remol s. m. u son (de crale). per loqual quer de façon critique à (qn) de quelle façon
froment ont payat per sestier, II l., que monta V (il agit mal). que hom parle an los banayrens et
l., et a la Graveyra per sa pena de barutelar et altres del petit comun et lor remostre comment
apparelhar lo pan et lenha per coyre, debatut lo volont divisir los petitz del gros comu (1473,
remol, V s. (1430, CConsSFlour 41, 45r). DConsSFlour 8, 23r). u remostrar a alc. que +
ALMC 1723. indic. faire remarquer de façon critique à (qn)
remolhamen* (remolhament) s. m. u eau que (ici : il ne fait pas ce quil doit). fos trames

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1060 remoure* – res

a Aurosa lo seras maistre Matheus de Mentey- placement, relve (ici : dun groupe de guet-
ra per a luy remonstrar quel non fasia pas son teurs). a sen Gir. del Breulh per sos gatges de
degut (1430, CConsSFlour 41, 43r). u II. se levar a la megha neut al remudament del gayt,
remostrar v. pron. u se montrer, se rvler loquals a servit o servira tot lan dessus dit
(ici : hostile aux habitants de Saint-Flour). coma lhi altre capitani (…) XII fr. (1383,
parlar am mossenhor lo baillieu del rey sur lo CConsSFlour 4, 83r).
fait de la lhuoctenensa, que ly plagues de far et remudar v. tr. u 1. dplacer dans le temps,
instituir par de say en aquest perhostatge ung remettre (ici : une sance de tribunal). lo me-
lhuoctenent bon homme et proudomme que fos cres XVIIIe jour de genier foront plus trames
a la honor del rey et agradables a la vila de (…) Johans Chavanhacz, Herailhs Belugha a
Saint Flour et als habitans et non hodyos ni Montferrant per la jornada avant dita que fos
souspeytos quar ly senhor cossol aviont enten- remudada per los senhors del cosseilh del rey al
dut que loditz mossenhor lo baillios avia pre- XXme jour de genier (1430, CConsSFlour 41,
pausat et deliberat den y instituir ung que lor 41v). u 2. soigner, traiter (ici : un sabot de
era fort haynos et odyos et sera remoustratz cheval) (?). fos payat per tres fers et quatre
ennemicz del cossolat et de tota la vila en pes remudatz per losditz chavals, per so V s.
plusors maneyras (1439, CConsSFlour 47, (1439, CConsSFlour 47, 53r); fos payat a
56v/57r). Clermont (sic) per dos pes remudatz al chaval
remoure*, remeure v. tr. u 1. remoure alc. de Johan Cayrol, X d. (1439, CConsSFlour 47,
dplacer, enlever (qn de son poste). per so 55r).
que el de fait avia ostat et commandat et remuneracion (remuneracio, remunerassio)
remegut Libel dAnglars de la bada et de la s. f. u 1. salaire, rmunration. aldit Johan
garda de la tour et fortalesa de Monclar (1362?, Cruveler per remunerassio a luy faita per so
AccordMontclar); si ly bada et garda de ladita que ha vacat per ladita intrada et viatghes
tor non ly semblava bos ou non ly era agrada- avant ditz, III franx (1384, CConsSFlour 5,
bla, (…) el lo podia et era degutz de raso lo 41r); ont donat los senhors cossols a Johan
ostar et remeure (1362?, AccordMontclar). Richart (…) per remuneracion dels servizes
u 2. remoure alc. ren dplacer dans le temps, que faytz a per lo comu el temps passat et per
remettre (le traitement dune affaire). lodit lus alcus dampnatges que dezia que avia suffertatz
los senhors cossols (…) aneront a lostal de per causa deldit comu (…) XI fr., V s. (1400,
Frances Colonghas per veser quanhas taulas CConsSFlour 17, 75r); ont donat a mossenhor
per luy demandadas li poyriont baillar et per de Saint Flor per remuneracion de sa pena et
so que, estans part de lay, y aguet plusors trebailh de so quel a vaccat et trebalhat a far
diversas oppinios dels senhors sus la tradicio lappointtament de mossenhor lo comte de
daquelas taulas, los senhors cossols ho remo- Montpencier et en a fayta mession et despensa,
gront a dilhus venent per ho passar plus madu- per so a luy XX reals (1438, CConsSFlour 46,
rament en cossolat (1426, CConsSFlour 36, 52r). u 2. paiement (?). nos ha donat moss.
41v). Steve Foet en remuneracio de sa arma et en
removecion* (removecio) s. f. u annulation satisfaccio de certana moneda que avia baylada
partielle, remise (ici : dun impôt). certas tra- al collegii, XX moltos (1441, LObitsChaudes-
bailhs, despens et altra[s caus]as que a faytz et Aigues, 107v).
sostengutz en persegre la removecio de IIII s. ren, rens, res (re) nom. indf. u quelque
per lbr. que si levava sur lo fayt de la sal per lo chose. serchet, de comandament delsditz sen-
rey nostre senhor en la viala et archipreveyrat hors cossols, totas las crotas que sont en la
de Saint Flor per laqual remission lhi en a charreyra de Muret per vezer si las gens dar-
covengut obtener letras de mons. de Berry mas y aviant ren affolat ni rot (1383, CConsS-
(1387, PrvôtSFlour XIV-3-1). Voir remes- Flour 4, 73r); doneront a Michelo et altres
sion. fusters que visiteront lo relotge per veser si y
Rempans voir Rampalms. falhia ren que es malament affolatz, per pan et
remudamen* (remudament) s. m. u rem- vin, XX d. (1417, CConsSFlour 29, 33v); apres

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
renc – renc 1061

que li agront faita la reverensa et el lor ac dit companhia deldit Bernat de Riviere, so que
que, si aviont ren besonhar (sic) devers monsr lo non era ren (1423, CConsSFlour 34, 23v);
dauphin, el faria tant per los cossols et la bona lodistz Antonis o chofeset a mosen lo juge eldit
viala de Saint Flor en lor besonhas expedir quil champ en dizens que el o fes de la voluntat
en seriont content (1420, CConsSFlour 31, deldit P. e lodist P. di que ayso non es re, an
40v); et aqui dis aldit procureur (sic) si volia prezensa de P. Quzol e de Hugon Quzol et de
ren dire per que lasditas letras de impetracio Loii Bagues (1429, JusticeDienne, 26v). u non
non fossont mezas per lui a exequcio et dit per es ren de loc. v. rien nest vrai de, il nen est
lodit procureur alcunas causas frivolas, a len- rien de (ici : une accusation). li baillaria St.
darrier dis quel si oppauzava per monsr de Chapola que li faria companhia et portariont
Saint Flor a la exequcio daquelas letras certiffiansa part daval coment non era res de
(1423, CConsSFlour 34, 37v); luy era estat lasditas accusacios (1420, CConsSFlour 31,
encharghat que incontinent que a Clarmont 49r). u non ren loc. pron. rien. aissi respont
auria res de novel que ho fezes saber (1466, per non re (1380, LEstimeSFlour, 30v); di que
CConsSFlour 56, 53bisr); si lon deu res donar si hom lor dona res que hom lor done III escutz
al sermonayre que a sermonat los advens (1512, ou non res (1473, DConsSFlour 8, 15r); di que
DConsSFlour 23, 15v). u ren prcd de sens. luy sembla que lo seria bon et es de oppinion de
que de so disses la vertat sans ren celar (1418, metre XX s. sur lo vendut et non res sur lo begut
PrivilSFlour II-2-66, 9v); que hom laysse a (1487, DConsSFlour 13, 9r). u non … ren loc.
Johan Anequi metre per lan present, al nom pron. u a. ne … pas du tout. lo mars a XXV
de son corier, X saumadas de vin sans ne rens deldit mes non obret hom re per so quar fo Sa
payar (1473, DConsSFlour 8, 14r). u de ren Catharina (1383, CConsSFlour 4, 77r).
loc. adv. de quelque façon que ce soit, en quoi u b. ne … rien. loquals affermet a son sagra-
que ce soit. si volont de res ajudar a la reppa- ment que non avia ren recobrat (1381, CConsS-
ration del pont de Rueyra de Bayle (1473, Flour 3, 97v); per so que di que lan passat non
DConsSFlour 8, 18r). u non … de ren loc. a ren agut (1402, CConsSFlour 19, 58r); lodist
adv. ne … daucune façon, en quoi que ce Johan diis que non li divia re e mentia quoma
soit. curet la chalsada del portal de Muret fals champiis que el era, e raubadors e pilliadors
laquals era tota empaytada en tal partit que (1428, JusticeDienne, 11r); a ausit dire de fama
non se podia escurar de re (1383, CConsSFlour publica et a plusors que la maior partida deldit
4, 69r); per so quar lidit moss. Guill. et Antho- mole se ardet una ves et los de Geralt Boyer y
nis non podiant far plaser aldit moss. lo collec- moliou quant se ardet, mas, per qual colpa, non
tor de re, loditz Anthonis lhi donet ung quintal sap re per son sagramen (1441, InstrBrujaleine,
de fromatges loqual li promes paiar loditz An- 1v). u non … ren que sia loc. v. ne … rien du
thonis comben que el disia que si non fos mas tout. es estat payat a Johan Noel per so que
per la guerra que mays nagra (1388, CConsS- lan passat hom avia comptat a Peyre Brieude
Flour 7, 54r); que hom non ajude de res an certan vin per vendut et non vendet res que sia,
aquels de la Plancheta (1473, DConsSFlour per so XVI s. (1467, CConsSFlour 57, 90v).
8, 16r). u non … en ren loc. adv. ne … en u ren plus loc. pron. indf. (+ non) quelque
quoi que ce soit. fo comandat a moss. de S. chose de plus, autre chose. fos aussi trames
Flour e a sos officiers et az altres, sus grans per expres per parlar am monsr de Chartras sur
penas, que non anesso ni procesiguesso en re lo fait dels XL moltos que demandava de resta
contra lo bastiment (1378, CConsSFlour 1, de laida de laqual avia agut VIIxx X moltos et
129r). u non es ren loc. v. ce nest pas vrai, ren plus non li era degut segont que era estat
il nen est rien. Bernat de Riviere ayssi vengut repportat (1428, CConsSFlour 39, 33r); de so
am letra clausa de mons. Bernat dArmanhac, de Barres, que per sa sollicitation lon li passe
son maistre, contenent en effeyt que los senhors XX s. et non re plus (1464, DConsSFlour 1,
cossols aguessont a far rason et iusticia dun 30v). ALMC 15, 1838 et 1846.
habitant de Saint Flor que dizia que los cossols renc s. m. u position, place (de qn dans un
detteniont pr.sonier que avia batut I de la groupe de personnes). u faire son renc loc. v.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1062 rencontrar – renovelamen*

accomplir le travail que lon doit à tour de cio et achapte cousta per letras recebudas per
rôle. s. Johan Noel di que chascun fassa son maistre Peyre Pelhissier, notari, que lay aviont
renc si es poussible (1484, DConsSFlour 12/1, menat per penre lodit contras (1420, CConsS-
9r). u per renc loc. adv. à tour de rôle. de las Flour 31, 47v); Johan Vernha, filh de Bernat la
claux, que messs li conseilhiers las portont Vernha del mas de Fortunier, confessa a dever a
chascun per renc ho (?) una sepmana (1506, mosenhor Guiot, chavalier, senhor de Diana,
DConsSFlour 21, 28r); que si lon hosta la XII d. rendual a causa et per causa del ces
barreyra que lon meta portier a lasditas portas del Prat de la Cousta, eschangat am tres jour-
de Menso et de Pescharot et que li habitant nals de prat et V cartaladas de terra ou environ
fasso la porta per renc chascun jorn (1507, (1477, LiveDienne 698, 250v).
DConsSFlour 22, 13r). Syn. arenc2. rendualmen adv. u à titre de rente. et per
rencontrar voir recontrar. las causas dessus ditas recognogudas per lodit
renda, renta s. f. u revenu foncier, rente recognoissen davant lodit notarii per letra soubz
(en argent ou en nature). per II st. de seg. e lodit sagel autregiada, dona et deu de ces cas-
per VIII s. de renda que pren a Chalm Barno cum (sic) an annualmen et rendualmen en en
oltra aitant que dis que lai vaca, respont per (sic) deniers, XIIII s. t. Item galhina una (1408–
XX lb. (1380, LEstimeSFlour, 47v); los senhors 1487?, TerrPradines 1, 11r).
cossols ont rechaptadas las autras cinquanta renonciacion*, renunciacion* (renunciacio,
lbr. de renda per ressendir et anullar lo contras renunciation) s. f. u renoncement (à une ac-
fait am lodit mons. Hugon Dalphin, que Dieus tion). una letra saylada en sera vert et an las
p.rdonne (1415, CConsSFlour 28, 36r); memo- de seda autreghada per mos. de Bery coma
ria sia de la renta de leretage de Giral Trenule luoctenent del rey contenent la renunciacio fay-
(1459, LRecAuterocheCouzans, 15r); senset la ta per mos. de Bery de la desrucio del chastel de
renta de largin del luoc dAltaroch (sic) de lan Brossadol et altra contenent la remisio dels
M IIII LXIIII (1464, LRecAuterocheCouzans, delitz et acces si nengum (sic) ny avia faytz
29r); sessi la leva de la renta de Autarocha e de per los cossols et habitans de Saint Flour
Cozen, lan M IIII LXV. Pr.mieramen aquelz (ca. 1397, InvTitresSFlour, 4); loditz commes-
de Veiret, froment III sest. Item segle XI ct. saris estant anqueras dedins lo terme degut a
Item V sest. Item avene V sest. (1465, LRec- renunciar, ladita renunciation acceptet (1466,
AuterocheCouzans, 29v); per ma bestia, en CConsSFlour 56, 73r).
demorant en ladita [maison] ho levant la renda, renonciar*, renunciar u A. V. tr. indir.
avena II sestiers mensure Mauriaci (1509, u renonciar a renoncer à (qch). per Ia letra
LDpLavaurs 2, 5r). u renda assisa loc. nom. autreghada per Johan Barsanghas coma pro-
rente assise. XV ll. de renda assiza que pren curayre deldit Guynot de Ly que renunciet a la
en las pertenenssas de Favairolas tant en certas opposicion que era estada fayta (1417,
pages coma sus lo molen (1380, LEstimeS- CConsSFlour 29, 43r); el non volc renunciar
Flour, 73v). a la usansa faita de longtemps per los cossols
rendable s. m. u dtenteur dun fief resti- passatz jusquas ayssi et de longha antiquetat
tuable (?). que lon escripva a Gardi en Orlhac sur la perception et administration dels usu-
en favor dels rendables (1507, DConsSFlour frucz de ladita montanha (1437, CConsSFlour
22, 14r). 45, 16v). u B. V. tr. absol. u renoncer à une
rendre voir redre. action. loditz commessaris estant anqueras
rendual adj. qual. u de rente (dune dedins lo terme degut a renunciar, ladita re-
somme dargent). cinquanta liouras torn. ren- nunciation acceptet (1466, CConsSFlour 56,
duals que prent chascun an sur lo comu lo jorn 73r).
de saint Anthoni compradas per ela el temps renovelamen* (renovelament) s. m. u re-
passat per lo pres de Vc liouras (1420, CConsS- nouvellement (ici : de la validit dun docu-
Flour 31, 41v); ladita dama lor revendet lasdi- ment). a maistre Jaques Anjoneyra, procura-
tas L l. renduals per lo pres de lasditas Vc dor en parlament, per sa pena de prosegre lo
liouras agudas per ela, coma de ladita revendi- renovelament de ladita comission, ordenar plu-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
renovelar – reparacion 1063

sors requestas et las produccios de las letras et Paris per far ranvoyar la causa de Pe. Marti et
far grossar losditz repropches et linventari de dels altres que ont appointat an la ville (sic) que
ladita produccion et plusors advisamens far que eront appelant ou adherent (1495, DConsS-
so baillatz devers la cort, IIII lbr., X s. (1409, Flour 18, 48v).
CConsSFlour 25, 36v/37r). repaisser (reppaysser) u A. V. tr. u donner
renovelar v. tr. u renouveler (la validit à manger à, nourrir (ici : des chevaux). lodit
dune accrditation, dune dcision, dun do- lus lydit senhor cossol, aconpanhastz de plusors
cument). per una comession renovelada als senhors de cossolat et altres en lour conpanhia,
comessaris en la causa de Belart, III s., VI d. sy assembleront a Roffiac et aqui begront et
(1387, CConsSFlour 6, 89v); a paghat loditz reppaysseront lours chevalx (sic) et despende-
Anthonis a maistre Peyre de Neyrac per so que ront en tout XX s. (1462, CConsSFlour 55,
avia faita renovelar la letra del don dels IIIc 64r). u B. V. tr. absol. u faire un repas, man-
franx et per son trabailh, per tot II franx ger. lor fos donat per beure et repaisser, en pan,
(1394, CConsSFlour 11, 51v); a paghat a VIII d., en fromatge, VII d., en vin, XX d.
maistre Andreu Cotin, advocat en parlament, (1437, CConsSFlour 45, 31r).
per far la requesta en ladita cort que la comi- reparacion (reparacio, repparacio, reppara-
ssios a far la enquesta fos renovelada, XXII s., tion, reparatio) s. f. u 1. rparation (des d-
VI d. (1409, CConsSFlour 25, 36r); arribet de gâts subis par un objet ou une construction).
Paris et dever lo rey nostre senhor ont el avia ensec si lhi despessa de la reparacio fayta en la
demorat despueys lo XIIIme jorn deldit mes viala de S. Flour per losditz cossols (1378,
dabriel jusquas al XIIIIme de may tant en CConsSFlour 1, 45r); ayssi apres si ensegont
perseguent lo proces de lintrada del vin a las repparacios faitas en las muralhas de la
lencontra de las gens de gleysa et chapitre de viala de Saint Flour mandadas far per los
Nostra Dama coma a fayre la porsuita de senhors cossols et del corredor darrier lostal
passar et renovelar las letras de ladita intrada dEsclavi (1418, CConsSFlour 30, 24r); et aus-
del vin (1466, CConsSFlour 56, 41r). si ben apres plusors ves ausit dire que losditz
renta voir renda. moles et prat eront deldit Guille. del Trieuf
renvoi* (renvoy) s. m. u renvoi (dune af- apres la mort deldit feu Johan, de fama publica,
faire) devant une autre juridiction. es paiat a mas de la usansa et reparatio et logha ques de
Johan Chapola per una relacion del renvoy de la present, el non sap re per son sagramen (1441,
causa que los senhors cossols ont am mons. de InstrBrujaleine, 2v); ensec se ly despensa faitta
S. Flor, XX s. (1389, CConsSFlour 8, 139r); per repparation dels chadafals de la muralha et
per la letra rompuda del renvoy de la causa de per lo corredor de davant la tor dels Lacz et per
la appelacio que es davant mons. lo baillio lo atvant de ladita tor (1444, CConsSFlour 49,
contra mons. de Saint Flour faita de novel, V 85v). u 2. ddommagement financier. per re-
s. (1395, CConsSFlour 12, 51r); la letra del parar plusors personas de lintrada del vin que
renvoy de ladita causa et coment lo baylious de dizont dalcu esser trop taxadas et trop aver
S. Pere le (sic) Moustier la renvoyet en lestat paiat segont lo vi que nont mes et gastat,
en que era a Cusset (1413, InvSFlour XIII-3, laqual reparacions se deu far per los senhors
2v). cossols que sont a present, X franx (1383,
renvoiar*, ranvoiar* (ranvoyar) v. tr. CConsSFlour 4, 110r); ont payat als senhors
u renvoyer (une affaire) devant une autre cossols darreyrament passatz per so que de la
juridiction. la letra del renvoy de ladita causa somma delz affretz de la gabela dels habitans
et coment lo baylious de S. Pere le (sic) Mous- de la vila et faubours a covengut repparar et
tier la renvoyet en lestat en que era a Cusset moderar alcus paures hommes de ladita vila que
(1413, InvSFlour XIII-3, 2v); estre recebutz a eront trop charghat de lor affretz de lannada
opposition ou estre remes et ranvoyatz devers lo darreyrament passada, que monta ladita reppa-
rey nostre senhor ou son grant conselh per estre ration XLII l. (1439, CConsSFlour 47, 61r);
auzitz en justissa (1471, DConsSFlour 6, 13v); deu per la reparacion del partagi deldit de Sipa
si hom deu passar procuration per trametre a fait per Pe. Jaibert, Beralt de Liadosa, Anthoni

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1064 reparamen* – reparar

Gandilho et per la IIII part seg. Ia po et qt et 1/ par une action (un prjudice). a maistre Peyre
2 (1472?, LiveDienne 708, 58v). u 3. rpara- Vidal per reparar lo defalt dels chapelas, XXII
tion en justice (dun tort). lo dimars a XXI de s., VI d. (1379, CConsSFlour 2, 10r); mtre Pe.
genier foront trames me Pe. Brunenchos et Baco di que hom deu dire a moss. lo jutge que
Steve Verni, sergent real, a Murat per adiornar non y deu ny pot aver colluzieu ny manipoli et
aqui per virtut et auctoritat de las letras reals que ho repare et relaxe las fennas ou altrament
contenens adiornament en cas dappel amb hom lo recuze et ho intime a mossenhor (1469,
commission sur repparation de attemptatz por- DConsSFlour 5/1, 33v). u 3. corriger, recti-
tadas de Paris per me Guill.me Jabre, so es a fier (une dclaration). al sermonayre, VI es-
saber Raymond Esbrard, se disent sergent dar- cutz provegut que reppare so que a dit (1474,
mas, et intimar a Martin Roux, recebedor, DConsSFlour 8, 31r); que hom done al sermo-
delsquals ly senhor cossol sont appellant et nayre [en blanc] provegut que emende et rep-
per far los autres expleitz contengutz en lasdi- pare las paraulas que a predicadas contra los
tas lettras reals a lencontra desditz appelatz senhors cossols et conselhiers, altrament di que
(1444, CConsSFlour 49, 86r). Syn. du sens 1 non (1474, DConsSFlour 8, 31v). u 4. solder
reparamen. (ici : une dette) (?). fo reparat lo deute desus dit
reparamen* (reparament) s. m. u 1. rpa- de Peyre Girvan, alias Peno, que respondet
ration (dune construction). per XVI tachas Guilla. Girvana, relicta deldit P., per la voluntat
barradoyras messas per lodit Quoguet aldit de tot, en la soma de XXIIII s. tornes, losquals
reparament, I s. (1384, CConsSFlour 5, 98r). XXIIII s. deu pagar a nostra voluntat (1411,
u 2. chantier de rparation (dune construc- LObitsChaudesAigues, 27v). • reparar alc.
tion). per vin a luy donat per los senhors u 5. donner une rparation financire à, d-
cossols estant eldit reparament, IIII s., II d. dommager (qn). per reparar plusors personas
(1384, CConsSFlour 5, 96v). Syn. du sens 1 de lintrada del vin que dizont dalcu esser trop
reparacion. taxadas et trop aver paiat segont lo vi que nont
reparar (repparar) u A. V. tr. • reparar alc. mes et gastat, laqual reparacions se deu far per
ren u 1. remettre en tat, rparer (un objet los senhors cossols que sont a present, X franx
endommag, une construction). a Flori Ron- (1383, CConsSFlour 4, 110r); ont payat et
ger per far los corredors davant las tors del restituit a me Matheu de Menteyras per so
Teule e dels Agials e per far o reparar los que, en lannada que ss Pe. Cocharicz, St.
chadafals del portal Raynalt de Chabrelhac, Champanhacz et me St. Chapola foront cossol,
de Bodilho e de Camio, VI lbr., XV s. (1378, al giet de la talha aviont grevat lodit me Ma-
CConsSFlour 1, 96r); per aucunas fautas que theu segond quel disia sans alcuna repparation
ha reparadas eldit relotge lodit an, V s. (1430, et per so se complangec als senhors cossols
CConsSFlour 41, 50v); [la torre] es estada presens que lor plagues de lo repparar deguda-
repparada et mesa en bon ponht (1439, ment que non agues occasion de se far repparar
CConsSFlour 47, 61r); quant al noveme article, per altras gens (…) XXVIII s. (1440, CConsS-
di et depausa per son sagramen que loditz moles Flour 48, 79r); dels proces que li ville (sic) a
es ases ben reparat de botier et de chanaus, mas contra los dessus ditz de las talhas, que lon
ques mal clughatz (1441, InstrBrujaleine, 1v); appele dels vezis et si lon los deu reppar[ar] que
lodit jour fos payat a Guilhe. Celier, del Vialar, lon los reppare (1512, DConsSFlour 23, 20r).
per sa pena et trebailh de II jours que vacquet a u B. V. tr. absol. u faire des rparations (à une
repparar et adobar las rodas de la charreta que construction). ont chargha de non dire ny
eront totas rotas quom non sen podia ajudar, respondre alcuna causa que non aghont parlat
per so a luy tant per sa pena comma per la fusta an las gens de lor mestier et que, parlat que
que y fos neccessaria, IIII gros (1444, CConsS- aghont ensemble, ilh faront responsa, alsquals
Flour 49, 68r); per las feseduras dels capitels es estat dit que hom repparara et non restara
que fes far moss. Flori et reparar las albas, III point per elses et ont protestat contra losditz
s., IIII d. (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 6r). banayrencz (1494, DConsSFlour 17, 38v). Voir
u 2. remdier à, rparer financirement ou compensar, contentar, desdamnatjar, desfrear,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
repas* – reportar 1065

emendar, recompensar, reirepajar, relevar, rem- cial la darreyra a luy autreghada (1421,
borsar, restituir et satisfaire. CConsSFlour 32, 35r); losditz assensadors rep-
repas*, repat (reppas) s. m. u repas. als- plicans al contrari que los cossols eront tengut
quals Cortabota et son filh loditz Trenchis de penre aquela moneda de blaffartz car avia
donet aquela nueyt a sopar et lendeman a anqueras cours en la viala de Saint Flor et el
beure de matin et a dinar que sont tres reppas paÿs denviron (1423, CConsSFlour 34, 2v);
dobles, per losquals reppas ont payat a luy III losditz predecessors repplicans que so non suf-
s., VIII d. (1439, CConsSFlour 47, 42v); per fia point mas demandavont a lor estre debatut
aquels de Monvert en despens de tres repatz, VI coma dessus (1427, CConsSFlour 38, 63v).
s. (1509, LDpLavaurs 1, 2v). ALMC 1606. u B. V. tr. indir. u replicar a rpondre de fa-
Syn. refeccion. çon contradictoire, sopposer à (ici : une plai-
repastil*, repastial s. m. u pâturage. reco- doirie). lo dimecres a XX de julhet fos trames
gnogut may sos chasels (sic), ayrals, escuras, me Jacmes Jabres, notaris, en Aorlhac per play-
grangies (sic), cortial, fomoreyrial, ort, terras deghar en la court del rey davant mossenhor lo
coltivadas et non coltivadas, prat, plantier, re- baillieu et replicar al playdeghat de me Guilhem
pastial, paschier, cumeltat, devezas, rioux, fons, Aymeric en la causa ques entre la comunitat de
landas, emaniens dayguas, paschieyres (sic) et Saint Flour et lodit me Guilhem a causa del
altras causas hermas o vestidas aldit affer (sic) debat de las taulas (1440, CConsSFlour 48,
(1408–1487?, TerrPradines 1, 12v). ALMC 56v).
455. Syn. paissenda, pascheir, pastura, pastu- report* (repport) s. m. u compte rendu,
ral, pasturatge et patis. rapport. lo jous a XVII dabrial s. Johan
repat voir repas. Chavanhac, cossols, per lo repport deldit Erailh
repatriar* (reppatriar) (se) v. pron. u re- Belugha anet emsemble lodit Erailh et Gaspar,
venir à sa ville dorigine (de qn). si Guill.me et vaillet de cossolat que meneront per los servir, a
Jacques Noels volont se reppatriar en esta ville Brioude per tractar et composir am lodit monsr
(sic) hom los quitte lo pr.mier an de talha et lo Dalphin sur lodit prest demandat (1422,
apres hom los talhe et los supporte lo mels que CConsSFlour 33, 22r); per so que ladita sir-
far si poyra (1494, DConsSFlour 18, 4v). venta ha agut bon repport de sos vesis que ilha
repelar v. tr. voir coratge. ha presa tres grant pena a lo servir en sa
repentida* (reppentida) s. f. u femme re- malautia, non ly ont res volgut debatre de son
pentie. [di] comme (sic) Jacques Juglar de la salari (1437, CConsSFlour 45, 48r); lo lus a X
reppentida (1495, DConsSFlour 18, 18v). deldit mes fouront trames a ladita journada en
repentit*, -ida (reppentida) part. pass à la companhia de mossenhor de Sant Flour, ausit
val. adj. u repenti (de qn). de la requesta lo repport deldit mtre Heralh Pelissier, Pre.
que fay Johan Jausserant, dit Corna Guerra, Maurana, cossol davan dit, et Pre. Aymeric,
de metre en la mayso del reclus an las sors que concelhiers et juratz de cossolat, et per los
y sont de present una filha reppentida, si hom la servir Guille. Cayrol (1462, CConsSFlour 55,
deu recebre ou non ? (1495, DConsSFlour 18, 60r).
17r). reportar (repportar) u I. V. tr. u 1. rame-
replicar (repplicar, reppliquar) u A. V. tr. ner, rapporter (qch). aldit P. que leviem a
dir. u replicar que + indic. ou cond. rpondre Orlhac a XXV de mars per reportar alcunas
par un contre-argument, rtorquer que. et letras que lay aviam que faziant bezonh de part
adonc los cossols repliqueront que so far seria de say, per son trebalh monta XII s. (1378,
contra lors libertatz et franchesas et en preiu- CConsSFlour 1, 120v); apres que laditta letra
dici daquelas car a lor si apperten sol et per lo fos grossada, fos baillada a me Johan Baubi-
tot lo regimen, garda et disposicio de las claus chon, maystre de requestas del rey, per la rep-
et non a mons. de S. Flor (1418, PrivilSFlour portar en conseilh et per la far passar (1439,
II-2-65, 1v/2r); fos reppliquat per lodit mons. lo CConsSFlour 47, 53v). u 2. rendre compte
Capdet quel avia bona et iusta causa de de- de, faire un rapport sur (qch). los senhors
mandar las talhas quel demandava, per espe- cossols ont donat a Vincens de Fores per so

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1066 reprencion* – reproche

quar ten las claus dels portals de la Valadia et reprendre* v. tr. u 1. reprendre (à son
altra porta et per so que reportes lo vin que compte une charge financire). et per ainsi
intraria de nueytz dins los barris, per III alnas loditz Chassanhs a repres sur se lo charc de
de saur, XI s. (1389, CConsSFlour 8, 122r); per lasditas liouraso et obit et en deu tener quitte
anar al pont del Columbier visitar lo et reppor- doresenavant (sic) ladita comunitat envers ladi-
tar las faltas, VI s., II d. (1417, CConsSFlour ta gleysa de Nostra Dona et aussi de totz los
29, 28r); segont que era estat reportat alsditz apportz que seriont degut jusquas ayssi (1437,
cossols (1418, PrivilSFlour II-2-66, 9r); coma CConsSFlour 45, 43r/v). u 2. relancer, repren-
dis et reportet Anthoni Gleysola, procurayre de dre (ici : un procs). si mess. volont que hom
mons. levesque (1422, PrivilSFlour II-2-66, reprenda lo proces de Guinot Jouvenroux (1495,
3r). u reportar que + indic. rendre compte DConsSFlour 18, 26v).
de ce que, faire savoir que. lodit Beraut repor- representar v. tr. u assurer la fonction de
tet als cossols que lui covenia anar tener sa fe a reprsentant de (un groupe de personnes, une
Carlat, paiant per jorn al capitani per despens I institution). ly senhor cossol que deviont repre-
marc dargent, et altramen disia que sa tera de sentar ung dez tres estatz comma chaps de
se e de son paire en seria marquada, de que el diocesi non y aviont point consentit, ains y
protestet e protestava contra los cossols e la aviont contradit per expres, et maiorment aussi
viala de tot dampnatge que sen poiria ensegre que las bonas vilas del bas paÿs dAuvergne
(1378, CConsSFlour 1, 144r); repportet que recusavont a payar lor porcion de ladita talha
loditz Baldis ly avia faita resposta quel non ne aussi la causa per que ladita talha avia
podia bayllar diner (1431, CConsSFlour 42, estada mesa sus non avia point agut de effeict,
26r); nous aviont repportat que hon nous guas- ans lasditas gens darmas apres aviont faitz
tava et paissia lo prat que avem aldit loc (1481, trop plus de mals que davant (1439, CConsS-
CPrêtresCathSFlour 1, 15r). u 3. reporter à Flour 47, 46v); fazens et representans la plus
plus tard, remettre (ici : le paiement dune sana partida delz habitans de ladita ville (sic)
somme dargent) (?). si hom pot apointar per so expressament convocatz et apelatz
bene quidem, si ce non que hom prenda terme (1518, RTailleSFlour 44, 1r).
de ho reportar car la soma que hom di que repropchar*, reprochar* (reprouchar) v. tr.
demandont es insupportabla a la vila (1469, u reprocher (qch à qn). que Johan Vidal, dit
DConsSFlour 5/1, 19v). u II. V. pron. u sen Rosselo, servitor deldit cossolat, a agut certa-
reportar a se reporter, renvoyer à (qch). tant nas paraulas an moss. lo cossol mager et re-
que tocha lo fait de las guabelas, di que el sen prouchat plusors causas et demandat cong
repporta a so que per dessus a fait per los tres (sic), que sen deu far car aussi servis mal
estatz (1466, DConsSFlour 2, 1v). (1508, DConsSFlour 22, 22r).
reprencion*, repreencion* (reprencio, rep- repropche, reproche (reprotche) s. m.
prehencion) s. f. u critique, reproche. protes- u 1. rcusation dun tmoin. a luy per gros-
tont de contar et estar a rason de so que si sar las requestas faitas a la cort de parlament
trobaria plus esser levat en recepta ou de comp- sus so que ly plagues donar larrest de la in-
tar en meza ou en despessa totas las ves que a trada del vin et porroguar la prefixio de len-
lor ou a ung de lour venria en memoria ou en questa dels repropches, V s. (1381, CConsS-
noticia sans neguna repprehencion (1389, Flour 3, 73v). u 2. document contenant une
CConsSFlour 8, 1r); losditz senhors cossols rcusation de tmoin. far querrir reyre la cort
fant protestacion que si plus aviant mezas et los reprotches alsquals proar ly cossol eron
despessas que apres non si contengues que lor admes contra los testimonis produtz per moss.
sia legut de comptar et si aviant plus recepta de S. Flor en lenquesta fayta sur la causa del
que apres non si contengues que so seria per bastiment del mur comensat darriers la mayso
ininvertensa et oblit et volunt totzjorns estar a de moss. de S. Flor (1381, CConsSFlour 3,
rason et justissa totas las vetz que venria a lor 74r); ont paghat los senhors cossols a me Guille.
noticia ou de lun de lor, sans nenguna (?) Intrant per far los reproches contra los testimo-
reprencio (1398, CConsSFlour 15, 1r). nis produtz per Jacme Mercer contra los sen-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
repugnar – requirir 1067

hors cossols en so que demanda la pencion de querir que + subj. demander, rclamer que
son payre (…) II fr., V s. (1399, CConsSFlour (ici : une rponse soit donne). mtre Anthoni
16, 31r); a maistre Johan Vivian, advocat en Fabre et mtre Vidal, son filh, acompanhatz de
parlament, per ordenar los repropches contra grand multitut de lors vezis et dels fortzbours de
los testimonis produtz per mons. levesque de la Costa, sont vengutz requerir que lon lor
Clarmont, III l., VII s., VI d. (1409, CConsS- fegues responsa si volont gitar la despensa de
Flour 25, 36v). las gens darmas que ont passat de present de la
repugnar v. tr. u sopposer à, refuser compania del capitani Bonreppoz (1510,
(qch). se dizia que anqueras [la talha] non DConsSFlour 22, 44v). • requerir alc.
era meza sus el bas paÿs et que las comissios u 2. prier, demander à (qn, ici : dexcuter
sur so donadas eront estadas reffaytas en altra une injonction de la justice). lodist sirvens
forma que de pr.mier et que part daval las pres lodit bestial e lo comandet aldit Paroto
repugnavont, que plagues aldit me Guille. Letur et lodistz Parotos lo li promes a redre quant
sur so aver per recomandada la viala (1426, lo requeria (1429, JusticeDienne, 20v). u re-
CConsSFlour 36, 31r). querir alc. que + subj. prier, demander à
reputar* (repputar) v. tr. u reputar alc. + (qn) que. fo requeritz per nos e per Astorc
inf. considrer, qualifier (qn) comme (ayant Saisset que fezes payar moss. Marti Nassi de
une certaine qualit). ja sia que lodit Granat so que devia per lo vin vendut per lui am ins-
mes sus era estatz repputatz estre bon et loyal trument (1378, CConsSFlour 1, 126v); lo re-
(sic) per la plus sana et melhor partida dels queriguem que nos redes nostras letras, lasquals
habitans de S. Flor a demorar en ladita tor, a e avia davas se, e nos fezes relacio sufficient e
[P. Fabre] sen venc aquela nueyt jaser en la tor contenent vertat e segont la letra real e aisso e
per accomplir sa entrepreza (1418, PrivilS- de la resposta que fes requeriguem me St.
Flour II-2-66, 8r). u reputar alc. per consid- Vendeza que nos en fezes charta e insturment
rer (qn) comme, (le) tenir pour (ici : son enne- (1378, CConsSFlour 1, 130r); requiriont aqui
mi mortel). menudar et grossar I instrument losditz cossols que lor plagues que lasditas claus
contra Gerald Polier per so que avia repputatz et s.rralhas fossont pauzadas et en lor nom per
plusors delz senhors juratz de la mayson de lo ben de la garda et segurtat de lasditas portas
cossolat per sos ennemix mortals et capitals (1418, PrivilSFlour II-2-66, 9r); lo requerigront
(1434, CConsSFlour 44, 35r). plusors ves coma comissari que sur so volgues
requeren s. m. u demandeur (dune fa- provezir en fazent comandament per lo sobey-
veur). non consentir en protestant contra luy ran dont era trames et sur grossas penas, als
et los requerens (1475, DConsSFlour 9/2, 10r). mazeliers et chascun dels altres mesteyrals que
requerir, requirir v. tr. [Le sujet dsigne une aguessont a servir lors mestiers chascus segont
personne] • requerir alc. ren u 1. demander, son dever (1421, CConsSFlour 32, 19v). u re-
rclamer (ici : limposition de certaines per- querir alc. de alc. ren demander à, exiger de
sonnes). (…) grandament procedit sur so que (qn, ici : le respect de sa promesse). que lon
loditz senhor en nom que dessus et comma altz requeyra Pe. Jovenros de sa promessa mes en-
justiciers demandes et requirigues per davant tretant que lon agha lo blat a X gros ou 1/2
sondit baille los homes esser talhables et estre escut (1464, DConsSFlour 1, 29r). [Le sujet
condempnatz a payar aldit senhor la dobla delz dsigne une chose] u 3. ncessiter (qch, qn
ces de largent en laqual (sic) aldit senhor son ayant certaines comptences). a XIII dabriel
tengut annualment (1419, AccordLiozargues). ly senhor cossol trameyront Phalip Moreyras,
u requerir alc. ren a alc. demander, rclamer Pe. Avinhol et Pe. Monner, fustier, a la muralha
(qch) à (qn). quant nos saubem que loditz de la clausura de la vila per vesitar las faultas et
Guillem Vernha ac venduda la renta, nos pro- reparations que y sont neccessarias, lasquals
testem al senhor de Servel (?) de nostre drit requeront celeritat, et las meyront totas per
quant lo quas tombaria e requeriguem ne stru- escript et regestre al meins las plus neccessarias
men a maystre Johan Rotbert, loqual ha reyres (1440, CConsSFlour 48, 43r); s. Johan Noel di
se (1400, LObitsChaudesAigues, 25v). u re- que hom trameta a Paris Jacques Yvern et lodit

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1068 requerre* – requesta

mtre Vincent en sa compania car la causa requer questa e planta de loc. prp. à la demande et
gens de entendement (1484, DConsSFlour 12/ sur plainte de (qn). far certana informacio
1, 12v). segreta a la requesta et plainta dels senhors
requerre*, requere v. tr. u demander, r- cossols contra alcus malfaytors que aviont en-
clamer de nouveau (ici : un document). per so chalsat en armas et fait lor poyssanssa de penre
quar loditz P. non avia aguda la relacio deldit et maltractar moss. P. Jovenros venent de
luoctenent, lay fos areyres trames per requere Brioude ayssi et moss. P. Belugha en sa
ladita relacio e am altra procuratio (1378, companhia (1421, CConsSFlour 32, 55v). u a
CConsSFlour 1, 129v). (la) requesta e porchas de loc. prp. à la
requesicion* (requessissio) s. f. u requête demande et à linstigation de (qn). a requesta
en justice. per II pichers de vin trames per et p.rchas de Peyre Volpilheyra (1438, CConsS-
los senhors cossols a me Johan Belugha per Flour 46, 52r); lodit jour fos fayta una creyda
las requessissios per luy faytas et hordenadas de part mossenhor lo baillieu del rey et per sas
contra Bn. Baco per so que sels del peti (sic) lettras patens, en la plassa publica de St. Flour,
comu lo presentavo a contrarollador de la in- per St. Verni, sergent real, a la requesta et
trada de (sic) vin, I s., VIII d. (1384, CConsS- porchas dels senhors cossols de St. Flour que
Flour 5, 37r). nengus cotals ni autres non agues a gitar blatz
requesta s. f. u 1. demande, requête fors del bailliatge sans licencia et congi deldit
(adresse à qn, notamment à une autorit, à mossenhor lo baillieu et sur certana pena affin
la justice). apres plusors requestas et vengudas que lo blatz non tires ni se encharsigues (1444,
faitas per losditz bada et Granat, al darrier CConsSFlour 49, 69r). u faire requesta a loc.
lodit Fabre respondet quel layssaria intrar la v. faire une demande plus ou moins officielle
bada per meg so que ladita bada bailles las à (une autorit). ont paghat Adhamet Valanes
claus de la tor aldit Peyre Fabre (1418, PrivilS- per dos instrumens de requesta fayta per Eralh
Flour II-2-66, 8r); una requesta ou supplicacio Polo et Johan Cruveler, que Dieus perdone, a
adreyssant a monsr lo Daulphin de Viana que me St. Vendesa et Johan Beluia, cossols per lo
dorasenavant non fossem compellit a contribuir temps, sur lacort tractat ad Avinhon sur lo
am nengun altre paÿs, sinon lay ont aviam debat que era entre lo comu et lo chapitol de
acoustumat dancianetat (1420, CConsSFlour Nostra Dona de S. Flor, per so XVI s. (1405,
31, 42r). u a (la) requesta de loc. prp. à la CConsSFlour 22, 107r); aquilh de for lo barry
demande de (qn). per ladita causa Gui de Ly, feyront requesta als senhors cossols que lor
cossols, avia estat et era en sentencia a requesta layssessont far lor gayt aval el barry per los
deldit sen Johan Saysset per lonctemps et per deffendre de lasditas gens darmas si voliont
lodit compte et acort fos absoltz de ladita venir eldit barry (1437, CConsSFlour 45,
sentencia, liquals absoluccios costet de saylar 46v). u 2. Au pl. chambre des requêtes. Mar-
devas moss. St. Arnalt, chancelier del sael de tin Roux, al temps passat recebedor general del
lofficialat, II fr. (1381, CConsSFlour 3, 69r); rey nostre senhor en lo hault paÿs dAuvergni,
item es meza una egua dAstorc Rohier, de pel avia faitz adiornar a Paris en requestas aldit
baiart, a la requesta dUgon Maurant, alias XVIIIe jorn de novembre losditz senhors cossols
Jolii, a lenchan (1429, JusticeDienne, 9v); lodit (1467, CConsSFlour 57, 74v); Salezart a tra-
jour bailley a Lambert Guyzo quant venc far la mes excequtar larrest per luy obtengut tant en
rellation per davant los aluctz a St. Flour sur so requestas que en parlament contra mess. los
que avia pres a nostra requesta certan blat a cossols et altres nommatz al proces per aver
medre del pages que ten aquo que nous apparte payament de la soma de IIIIc X escutz daur en
de la viccaria de Carlat, XII d. (1481, que sont estat condempnat (1487, DConsS-
CPrêtresCathSFlour 1, 18r); paiey a Estienne Flour 14, 4r). u maistre de requestas loc.
Champanhac, sergent real, per las coppias de nom. maı̂tre de requêtes. V s. que donet al
ladjournament en cas dappel et rellation sur so clers de me Johan Bobino, maystre de requestas,
faicta a requesta des chanoynes, V s., X d. afin que instigues et sollicites son maystre
(1481, CPrêtresCathSFlour 1, 9r). u a la re- (1444, CConsSFlour 49, 75v). u procuraire en

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
requestar – reseimer* 1069

requestas loc. nom. procureur à la Chambre la force (ici : un bœuf confisqu). item ses
des Requêtes. maistre Pe. Compaing, procu- plainta Beralda de Teuley[ras], molier de Johan
rayre en requestas a Paris (1481, CPrêtres- de Teuleyras, de Joana, nora de Est. Rigal, que
CathSFlour 1, 3v). u senhor de requestas loc. li fes resquossa dum beu que avia pres en una
nom. maı̂tre de requêtes. aldit me Johan per rabeyra (1428, JusticeDienne, 24r).
los avisamens sur lo cas de novellet que los rescriure*, rescrieure, rescrire (rescripre)
senhors cossols aviant al XV jour de septembre v. tr. u 1. retranscrire, recopier ou reformuler,
davant los senhors de requestas a Paris conte- rcrire (un texte). rescrire ladita copia (1378,
nent X fuelhs de paper, XL s. (1395, CConsS- CConsSFlour 1, 127v); per rescrire e far ladita
Flour 12, 55r); una letra que la appelacio fos comecio, III s. (1378, CConsSFlour 1, 130v);
tornada en opposicion davant los senhors de per far rescrieure, V s. (1381, CConsSFlour 3,
requestas (1403, CConsSFlour 20, 57r). Voir 66r); a me Johan Salvinhier per far las suppli-
instancia, instansa, mandamen et planta. cations al rey nostre senhor et per rescripre la
requestar v. tr. u demander, rclamer letra de la salvagarda, tant al secretari coma al
(qch). ilh eront vengut per aver resposta de et clerc, X s. (1433, CConsSFlour 43, 31r).
sur so que era al jorn duey requestat et requis u 2. rescriure que + indic. rpondre par crit
(1418, PrivilSFlour II-2-65, 2v); lodit jorn fos que. [ladita salvagarda antiqua] ly fos trames
payat per despensa faita per los senhors cossols affin que y trebalhes et fezes diligensa de la
en lostal de Erailh Belugha amb alcus senhors passar et nos rescrivet que non podia passar
juratz de cossolat et alcus altres conseillers que senon que anes devers lo rey (1433, CConsS-
aviont trebalhat presque tot lo jorn devers lodit Flour 43, 32v).
monsr lo bailliou de et sur so que era estatz rescriut*, rescrit* (rescript) s. m. u ordon-
requestatz et que li plagues de prestament y nance, dcret. obtenir ung rescript contra las
provezir (…) XI s., VIII d. (1422, CConsS- hereteyras de Geralt de Seris a causa dez frucz
Flour 33, 33v). de la montanha de Chabestras que sont empay-
requir (pour requerir ?) v. tr. absol. u faire tat per mossenhor de Canilhac delqual si ten
une requête (?). de so delz notaris, que lon ho lydita montanha et so per lo fait et colpa de
prosegua diligenment et si fassa per partit que lasditas hereteyras et per hommatge non fait de
non pueschont grossar los proces sans deman- ladita montanha (1439, CConsSFlour 47, 52r).
dar ou requir (1464, DConsSFlour 1, 36r). resemer, reseimer* (rezemer, rezem) v. tr.
res voir ren. u 1. racheter (qch, un bien saisi). a III de jul
resagelar v. tr. u sceller de nouveau (un per adobar lespina deforas lo palenc al filh de
document). portada ayssi ladita comissio no- P. Dalphi, II s. (…) per I ferrat que rezemet
vela lo sagels fos del tot rotz que non si y Pecols de Johan Cruveler a XII de julh, V s.
apparissia caracta et vezens que hom no sen (1378, CConsSFlour 1, 118r); avia rezeymutz
podia aiudar per deffalt deldit sagel rot, per so (…) alcus gatges de alcus habitans de la viala
fos de rechap a Poittiers tramessa per resagelar que eron pres per alcus sirvens (1381, CConsS-
per Bochart que lay anava per lo chapitre et per Flour 3, 68r); fos donat al botelhier deldit moss.
Johan Yvern (1421, CConsSFlour 32, 29v). dArmanhac per II barrals que avia en que fos
rescorre v. tr. u rcuprer par la force (ici : portatz loditz vis deldit present et dizia que eron
du btail vol). lo jorn que vengront de res- sieu per causa deldit present, per resemer los-
corre las bestias del vin fos donat als dos ditz barrals, IIII s. (1381, CConsSFlour 3,
capitanis et Bt. (?) Calvat aquel jorn ou lende- 69v); rezem una letra obligatoria en laqual lidit
man, II s., X d. (1426–1427, CConsSFlour 37, senhor cossol et ganres daltres senhors juratz
88r). de cossolat lor eront obligat a gardar et deffen-
rescossa* (resquossa, resquosa) s. f. u r- dre de tot dampnatge que lor poyria avenir per
cupration par la force dun bien confisqu. causa de so que eront obligat aldit Dur. Saisset
sia aiornat Guilliem de la Joania per son fil (1383, CConsSFlour 4, 102v); es estat paiat de
Joanot per la resquosa (1428, JusticeDienne, comandament delsditz senhors cossols aldit
12v). u faire rescossa de loc. v. rcuprer par Berreta per razon et per causa de rezemer lodit

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1070 resenson* – resignacion*

bestial loqual avia pres ho fait penre de plusors comuna (1378, CConsSFlour 1, 147v).
gens per causa de ladita merqua, so somma de u 3. convoquer (qn). del proces de sr Guinot
XII franx (1383, CConsSFlour 4, 107v); reze- Jovenroux, que hom produygha los tesmoings
mer de ela certana vayssela dargent que avia que sont estatz reservatz demain (sic) (1494,
en guatge per ladita somma, laqual vayssela DConsSFlour 18, 15r).
aviam emprentada deldit moss. Johan la Brossa reservat (resservvat), -ada part. pass à val.
(1421, CConsSFlour 32, 15v); lor avia plusors prp. u except. reservat la ordenansa orde-
ves mandat que, en payament de so que li era naria del gayt que si fay las nueytz els murs et
degut de lasditas talhas, li rezemeguessont sa la garda que si fay per jorn en las portas de
vayssela dargent que avia de luy en guatge ladita viala (ca. 1420, PrivilSFlour II-2-45, 1r);
monsr de S. Flor (1426, CConsSFlour 36, lan mil IIIIc LV Guilien Pouderous fes son
29r). u 2. acheter (qch). ont paghat a Johan testamen et dounet sa part dels quarteyrous
Blanc, sartre, per la faisso de largualt de Teto dessux escrix a Pe Pouderous, son frayre, res-
que non avia de que lo rezemes, II s., VI d. servvat (sic) ung journal de prat que dounet a
(1404, CConsSFlour 21, 96v). Syn. reachaptar. Hestrugia Lada, sa moulier, hel teretory dOur-
resenson* (rezenso) s. f. u rançon. am tal seyra (1490, TerrChambeuil 2, 1v); en despens
condicio fo bailatz loditz rossis aldit chapela en la mayso de mondit sr a La Vaur per bastir,
per lodit Guill. Esclavi, cossol, que el cas que el tan en despens que en jornals que en chalys, en
perdera lo rossi ho altrament lafoles ho anque- totas causas reservat lo blat, VI ll. et XIX s.
ras lo vendes per causa de la rezenso delsditz (1509, LDpLavaurs 1, 1v). u reservat que (+
hommes, que lidit altre senhor cossol li fossont cond.) loc. conj. à condition, sous rserve
tengut et lho promeyro (1383, CConsSFlour 4, que. lasqualas VI ll. t. promete a paiar a la
89v). Lv rezemson. volunta (sic) delsditz cannornges (?) provegut et
reservacion (reservacio) s. f. u restriction, reservat que ieu, Johan Valeta, ho mos heretiers
rserve (faite à une dcision). de lasquals volria (sic) tener lasditas seys ll. t. o synat (sic)
protestacios et reservacios dessus dictas lhidit tengustz de baylar seys sols chascun an de
senhor cossol et recebedors requeront et deman- ladita moneda (1481, LObitsChaudesAigues,
dont insturment en loqual siant insiridas lasdi- 154r).
tas protestacios per vos notari dels presens residendo mot lat. voir letra.
condes (1388, CConsSFlour 7, 2v); de lasquals residenmen* (residenment) adv. u en rsi-
protestacions et reservacions dessus ditas lidit dence permanente (ici : dun mdecin). de la
cossol requeront et demandont instrument requesta del metge, di que hom non lo deu point
(1389, CConsSFlour 8, 1v). pensionar sinon que demore residenment et
reservar v. tr. u 1. mettre en rserve, servischa en vila et adonc hom lo pensione
conserver (ici : de la chaux). fos payat als (1474, DConsSFlour 8, 28r).
heretiers de maistre Johan Jovehome per XL residensa s. f. u domicile (de qn). tout lo
sts. de chals que li eront degut per resta de maynial, lostal, lo celier et lestable que entre
maior quantitat de chals prestada per luy quant lor se atochon, en loqual (sic) maiso loditz
vivia et empleyada en los bastimens dels murs Guilhems fasia sa residensa personal a la escura
de la viala per davant lacord fayt am luy en (1408–1586?, TerrPradines 2, 13r).
lan mial IIIIc XXV a la soma de IIIIxx liouras resignacion* (resignation) s. f. u abdica-
torn. payadas per so que demandava per adonc tion, dmission (de qn dune fonction). dis-
al cossolat per las besonhas de la viala et oltra apte darrier passat davant la grand messa,
li fos per adonc reservada sa chals et promesa mess. de chapitre receberont en lor chapitre et
de payar (…) VII moltos daur (1429, CConsS- gleysa en evesque novel reverend payre en Dieu
Flour 40, 47r). u 2. rserver (à qn) ou remet- mess. Loys de Joyeuse (sic), evesque et sr desta
tre à plus tard (au profit de qn) (ici : le droit ville (sic) per resignation a luy fayta per reve-
dintenter une action en justice). fo reservat rend payre en Dieu mos. Charles de Joyeusa,
aldit Timbalt laccio am la comuna (…) fo son oncle, sans so que el agha fayta sa intrada
reser[v]at aldit St. Chaylada laccio sus la (1501, DConsSFlour 20, 30v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
resistensa – responden 1071

resistensa s. f. u 1. faire resistensa loc. v. murtristz montant al guayt, ladita relicta et


absol. sopposer, refuser. que hom assistischa los enfans fossont sostengut et que hom trame-
a Brunencho et als altres habitans de la vila zes a Sahughac advocat et procurayre que si
coma hom a assistit als altres et si ne volont presentes per los cossols et comunitat et resistir
gitar dels bes, que las fennas de las maisos fasso tant quant se poyria sostenir per dreyt que la
resistensa lo plus honestament que far poyra gracia non sortigues sa verificacio (1425,
(1469, DConsSFlour 5/1, 47v). u 2. rsis- CConsSFlour 35, 80v).
tance militaire. per la gracia de Dieu troberont resolucion* (resolution) s. f. u avis assur,
bona resistensa (1439, CConsSFlour 47, 41r). affirmation. sr mtre Pe. Bonald, jutge desta
u faire resistensa a loc. v. sopposer, rsister ville (sic), a dit, apres plusors paraulas et reso-
militairement à (qn). lo segond jorn de novem- lutions per luy dittas tochant so per que ladita
bre me Johan Jovehome, cossols, anet (…) a venda fos fayta et los proces et proceduras
Rodes per parlar am mons. lo vescompte de ensemble les (sic) despens faytz jusquas a pre-
Lomanha et mons. de Tolet et auzir et reppor- sent, que luy sembla que la composition fayta es
tar lo bon avis et deliberacio delsditz senhors et al prouffit de la ville (sic) (1490, DConsSFlour
dels autres del paÿs denviron mandatz per 15/1, 13v).
adonc per avisar far resistensa als Engles de resolver* v. tr. u clarifier, dmêler (des
Doma et de Comarqua (1418, CConsSFlour points de vue diffrents). apres vegudas et
30, 37r). rezoludas lasditas oppinions, tut sont doppinion
resistir (rezistir, registir) u A. V. tr. indir. et aussi mess. los cossols, exceptatz moss. lo
u 1. resistir a sopposer, rsister militairement jutge et moss. lo licenciat Broa et Jacques
à (un ennemi, une attaque ennemie). ont pa- Yvern et Jacques Aymeric vielh que si sont
ghat los senhors cossols a maistre Johan Cha- tengutz en lors oppinions, que tombe et que
brol, recebedor ordenat en levesquat de S. Flor, hom non leve res dorasenavant (1489, DConsS-
per lo rey nostre senhor, duna talha ordenada Flour 14, 18v); et vegudas lasditas oppinions,
per resistir a la mala voluntat dels enemix del resoludas aquelas (?), sont estatz de oppinion
realme (…) CVIII lbr. (1405, CConsSFlour que per aquest an lon fassa la almorna (1504,
22, 32v); lo XVIe jorn doctobre fos trames DConsSFlour 21, 2v).
Bt. Champanhac altra ves a Clarmont per la resonzar* (rezonzar) v. tr. u rogner, rac-
jornada que si y devia tener per las gens dels courcir (ici : un auvent de boutique). si hom
tres estatz sur lo fait de la talha que demanda- deu rezonzar los retaules de las taulas del
vont per tenir gens darmas el paÿs dAuvergne Mazel, vist que non tiron ny son de una mezura,
per resistir als enemix del rey nostre senhor touta de una mezura et redure aquelas que sont
(1418, CConsSFlour 30, 36v); aquela nueyt troup (sic) grandas en lesser de las pust (sic)
fos donat a Vidal apres que fos vengutz de estritas ? (1467, DConsSFlour 3/2, 1r). Lv
divisar als barris las barreyras aqui faytas per redonhar; TDF resounza.
rezistir de nueytz et de jours a las gens darmas, Respalms, Respans voir Raspalms.
I pichier de vin per son sopar (1428, CConsS- respeit* (respeyt) s. m. FEW 10, 306a, res-
Flour 39, 23v); lodit jour fos donat a beure a pectus; DMF1 rpit; Lv respech. Voir letra.
plusors dels senhors de la vila et delz compan- responden (respondent) s. m. u 1. per-
hios que foront davalat al Pont per resistir a la sonne dont le rôle est de rpondre aux ques-
poyssansa de lasditas gens darmas et per def- tions scolastiques dun professeur, rpondant.
fendre los barris (1439, CConsSFlour 47, 41v). a XIX deldit mes de janier frayre St. Moltos,
u 2. resistir contra rsister, tenir tête à (qn). lectors del covent dels frayres predicadors de
ieu non pode pas registir contre elhe (sic) et ma Saint Flour, fes son comensament de las escolas
promes de me gardar de valtres (ca. 1490?, et de sas leyssos et covidet los senhors cossols al
LettreChaudesAigues). u B. V. tr. absol. dinar que fes al covent et al respondent (1434,
u sopposer, rsister en justice. a la plainta CConsSFlour 44, 29r); quant lo lectors del
de la relicta deldit Symon fos oppinat en cosso- covent des frayres predicadors desta vila
lat que, per so que lodit Symon era estatz comenset sas leyssos et prepauset alcunas ques-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1072 respondre – respondre

tions a me Anthoni Lors, me en ars, que fos son aboutir à (un lieu) (ici : dune rue rejoignant
respondent, loditz lectors covidet a dinar los une autre rue). la rua de Palissa que respont a
senhors cossols (1438, CConsSFlour 46, 68v). la charreyra de la Rollandia et a la charreyra
u 2. personne servant de caution, garant. del Mazel (1437, CConsSFlour 45, 22r). • res-
non si obligaront point coma privadas personas pondre a alc. u 4. respondre a alc. que + cond.
que non aghont respondens ou que li cossol que faire une rponse, rpondre à (qn) que (ici :
venront payont lo pr.mier quartier de la talha un impôt ne sera pas pay). alsquals fos
daquest an et altres quartis apres enseguens respondut que ladita talha non se pagharia
segont lestiel et lo traing acostumat (1471, point car onq.s non fos autreghada de la partida
DConsSFlour 6, 9v). de Saint Flor el temps de lautrey, coma de so
respondre v. tr. u A. Emploi absol. es ben assertanatz monsr lo Capdetz despueys
u 1. donner une rponse, rpondre (au sujet que fos a Murat per me Johan Jovehome et Bt.
de qch). requerent losditz cossols que respon- Champanhac que lay foront trames el temps de
dessont sur so (1418, PrivilSFlour II-2-66, lautrey (1420, CConsSFlour 31, 22v).
18v). u 2. se prsenter, être justiciable (devant u 5. rpondre à (qn au sujet dune question
une certaine juridiction). ung instrument altre de dispute scolastique). lo mars apres Quasi-
contetenet (sic pour contenent) quayssi las gens modo forunt covidat los cossols per P. del Prat,
de Saint Flor sont de la exempcio del rey nostre clers, loquals respondia al lector dels frayres sus
senhor et non devont respondre en cas de ressort una questio (1409, CConsSFlour 25, 17v); los
sinon davant las gens del rey nostre senhor senhors cossols forunt covidat per me Raymont
(ca. 1397, InvTitresSFlour, 95). u 3. dclarer del Cassang, metge, als fraires per so que avia
au fisc (la part imposable dun bien). dis per respos al lector dels frayres predicadors (1410,
son sagramen se aver I hostal en ladita chareira CConsSFlour 26, 32v); lo mars a XXIII de
estimat a IX ll., respont per IIII ll., X s. (1380, novembre loditz lectors covidet los senhors cos-
LEstimeSFlour, 19v); di que non respondet el sols a dinar per lo comensament de sas leyssos
compte de sa estima tant de moble coma eldit alqual respondet lodit doctor (1429, CConsS-
conte si conten (1381, CConsSFlour 3, 27v). Flour 40, 36r). u 6. rpondre à (la justice).
u B. V. tr. dir. u respondre que + indic. donner ieu farey diligensa de trobar la vestisso mas, se
une rponse selon laquelle, rpondre que. non la trobe, valtres la deves aver per so que y
respondia quant a sso (sic) quel fortifficava et metas lo melhor orde que poyres car autramen
avia fortifficat sondit hostal quel en podia far me chalra respondre a sa justice (sic)
come (sic) aquel que era en sa justicia alta et (ca. 1490?, LettreChaudesAigues). u 7. se
bassa situatz, et el fort on el avia sa part et porter caution financire, garant (au sujet du
come (sic) aquel que dautre era una fortalessa paiement de qch) vis à vis de (qn). trameiron
et claus emsembla (1362?, AccordMontclar); lidit cossol en Mur, aldit Berthomeu Jacme,
et interrogatz que avia fait del chaval ni perque Joni Berthomeu per tractar deldit pati am los
avia tant demorat, respondet quel avia tant Engles a Carlat e per acordar lodit Berthomeu
demorat per so que a Borghas estet malautes Jacme de respondre per lodit pati alsdits Engles
longhament de las febres et de la vayrola que y (1378, CConsSFlour 1, 146r); achapteront et
aguet (1427, CConsSFlour 38, 34v). u C. V. tr. compreront de moss. St. Arnalt VIII mch., XX
indir. • respondre a alc. ren u 1. rpondre à st. et I picher de vin que avian (sic) en son celer
(ici : une enquête judiciaire). ont paghat los en alqus cubels, loqual vin lor costet per lo pres
senhors cossols a maistre P. Mercer per sa pena de XII fr. lo mch. et per far largent lo feyront
et trabailh danar a Clarmont per respondre als vendre a Jacme Gui, loqual lor devia respondre
articles de mons. levesque de Clarmont per lo et redre XI fr., IIII s. per mch. (1384, CConsS-
fait dAloysa (…) XXIIIIe lbr. (1407, CConsS- Flour 5, 88v). u respondre a alc. a + inf. se
Flour 24, 50r). u 2. se conformer à, obir à porter caution financire, garant vis à vis de
(ici : une demande). ausir et respondre a sas (qn) pour (ici : payer une somme dargent).
demandas (1389, CConsSFlour 8, 63v). • res- lodit Berthomeu Jacme compret de Johan Cri-
pondre a un loc u 3. communiquer avec, veleir certana quantitat de draps de Franssa per

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
responsa – resposta 1073

losquals draps lidit cossol responderon aldit de feurier fos payat a s. Pe. Meylier, merchant
Johan Criveleir a paiar ladita soma desus de de Saint Poursain, per responsion que ly senhor
IIIc LXXVIII fr. e foron quiti de la soma deldit cossol ly feyront lo ters jour de genier per
pati am lodit Berthomeu Jacme (1378, Martin Roux, recebedor per lo rey nostre sen-
CConsSFlour 1, 146r). u respondre a alc. de hor en lo hault paÿs dAuvergne, per la porcion
una soma se porter caution, garant vis à vis de de XXIIIIm fr. orden. estre mes sus en la vila
(qn) du paiement de (une certaine somme dAiguesparsa el mes de septembre lan mil
dargent). resta que devon lidit collector IIII IIIIc XLII par (sic) las gens de gleysa et nobles
ll., VIII s., II d., de lasquals IIII ll., VIII s., II del bas et hault paÿs dAuvergne per partida de
d. respondet ho deu respondre Gui de Lin aldit las composicions et ransons faittas a plusors
Tinbalt (1378, CConsSFlour 1, 14r); lo XVe cappitanis et gens de guerra en anant al viatge
jour de juing venc ayssi moss. lo vicaris per de Tartas comma costa per cedula donada lodit
parlar amb lo recebedor Estienne Courtet et ters jour de genier per lodit Martin Roux per la
prestament trameyront querir los senhors cos- part et porcion empausada a la vila, faubours et
sols per saber amb lor si respondriont a mon- parrochia de St. Flour de ladita ayda de
senhor de Saint Flour de la somma de IIIIxx XXIIIIm fr., per so IIc IIIIxx X l., X s. (1444,
escutz assignada per lodit recebedor aldit mon- CConsSFlour 49, 88v); lodit jour fos payat
senhor sus la viala (1430, CConsSFlour 41, aldit s. Pe. Meylier per responsion quaviont
31r); appointar am s. Pe. Jouvenroux de largent faita ly senhor cossol aldit s. Pe. Meylier per
quavia respos per la vila a Martin Roux (1444, et el nom de Martin Roux, recebedor per lo rey
CConsSFlour 49, 80v). nostre senhor (…) per la part et porcion inpau-
responsa s. f. u faire responsa loc. v. sada a la vila de Saint Flour de layda de IIIIm
u 1. donner une rponse (à une proposition, l. mesas sus per los affayres del paÿs (…)
à une lettre). a P. de Royre alqual fo bailat de VIIxx, XIIII s. Item plus fos payat aldit s. Pe.
mandament dels senhors cossols per far alcunas Meylier lodit jour per responsion faita a luy per
responsas per luy et de voluntat de de (sic) St. lodit Martin Roux per accord fait amb lodit
Chailada per alcunas causas que si cuderont far Martin a causa de la despensa que fos faita a
per lo fait de Brossado (sic), I fr. (1384, causa de la gatgieyra et dels enchans a lencon-
CConsSFlour 5, 46v); lo venres lendeman fos tra de la comunitat de Saint Flour per so que ly
payat a Robbert Borleyra per sa pena de portar senhor cossol et ly jurat de cossolat eront ref-
Ia letra clausa a Vigoro a monsr Amalric per far fusans de payar la somma de XIIIIxx X l., X s.
responsa de part monsr de S. Flor a Ia letra que a chalgudas payar (…) XXIX l. (1444,
clausa que avia tramessa aldit monsr et a las CConsSFlour 49, 94v).
gens dels tres estatz de las montanhas dAuver- responsiu, -iva adj. qual. u contenant une
gne, VII s. (1426–1427, CConsSFlour 37, 88v). rponse (dun courrier). portar una letra clau-
u 2. rpondre favorablement (à une offre sa als senhors cossols dAorlhat responsiva de
demploi) (?). de la garda de la porta, di lor letra que say aviont tramessa (1444,
coma Jausserant ou si mtre Ph. non y demora CConsSFlour 49, 72v).
que hom la done a qualcun daquels que ne fay resposta s. f. u rponse orale ou crite.
ou ne fara responsa (1469, DConsSFlour 5/1, portar una resposta de una letra que avia tra-
49r). Voir promession et resposta. messa alsditz senhors cossols fazens mencio que
responsion (responcio) s. f. u 1. redevance tota la porcio deguda per nos fozes tota presta
due annuellement par les commanderies des quar altrament non venria ponch (1383,
ordres militaires (ici : les hospitaliers) au pro- CConsSFlour 4, 93r). u aver resposta de loc.
cureur gnral de lordre. solie (sic) far de v. obtenir une rponse de (qn). anant ou
responcio oltra mar chascun an VIxx IIII floris demorant a Tholoza per aver resposta delsditz
(1373, EnqHospDiocSFlour); per la responcio senhors (1417, CConsSFlour 29, 45v). u faire
antiqua, CI floris 1/2 (1373, EnqHospDiocS- resposta loc. v. donner une rponse, rpon-
Flour). u 2. faire responsion a loc. v. charger dre. so auzent lidit cossols assigneront apres
(qn) dêtre sa caution financire (?). a XVIII dinar a far resposta sur lo pausar et mettre a las

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1074 ressador – ressort

por[tas aqu]elas claus (1418, PrivilSFlour II-2- torres dels Laxs, del Meg, del Teule et de las
66, 9r); per so que lodit chavalier avia mandat Rochas et lestazo de la garda dels Laxs (1424,
que hom li tramezes resposta, fos trames a CConsSFlour 27, 49r); ont payat a Peyre Ro-
Massiac Robbertz Borleyra am letra clausa cha per son jornal et despens de I jour que
per far resposta (1425, CConsSFlour 35, demoret a ressegre las varoneyras del mur et
30r); qual resposta deu hom far a moss. dAly las sarcir de chals et darena sobre lort de
tochant los cent fr. que demanda per sos gatges Anthony del Prat et en altras partz, per so VI
passatz ? (1475, DConsSFlour 9/2, 6v). u tener s., VIII d. (1430, CConsSFlour 41, 39r); lodit
resposta loc. v. fournir une rponse. aldit jorn demouret lodit Dondrelha et sos vayletz
chavalghador per las [copias] baillar a me Jehan per tieular de novel lo passatge de la muralha
(sic) Girard et que li recomandes tot lo negoci et que mtre Pre. Escourola avia cubert de fustas et
en fezes tener resposta, X s. (1427, CConsS- a resegre lo surplus daquel cartier de la mu-
Flour 38, 35v/36r). u trametre resposta loc. v. ralha (1462, CConsSFlour 55, 56v); resegre
faire parvenir une rponse (à qn). per so que tout lostal de Florac (1466, CConsSFlour
lodit chavalier avia mandat que hom li tramezes 56, 67r); ressegre et adobar lo tieulat de la
resposta, fos trames a Massiac Robbertz Bor- tour del Mech (1466, CConsSFlour 56, 67v).
leyra am letra clausa per far resposta (1425, FEW 11, 492b, sequi.
CConsSFlour 35, 30r). Voir responsa. ressenar v. tr. u faire reculer (ici : des
ressador s. m. u scieur de long. lo mars a hommes darmes) (?). lodit jour fos donat
XII deldit mes, Johan Aurelha, alias Cossol, per beure a Vidal Noseyras loqual ly senhor
Johan Brugeyra, ressadors, a chascun de lor cossol aviont ordenat a demorar a la porta del
III s., monta VI s. (1383, CConsSFlour 4, Tieule per gardar la intrada de ladita porta et
67r). cf. ALMC 1034. per far resposta a las gens darmas de mossen-
ressar*, rassar u A. V. tr. u scier (ici : une hor de Perdiac que eront lotghat environ esta
pice de bois). a Johan Brugeira per rassar viala et los ressenar que non say intressont en
traus, III s. (1389, CConsSFlour 8, 112r). u B. poyssansa (…) II s., I d. (1434, CConsSFlour
V. tr. absol. u scier du bois. a Johan Brugeira 44, 17r). ALMC 838.
per rassar lodit jour, III s. (1389, CConsSFlour ressendir v. tr. u rsilier (un contrat). los
8, 103v). ALMC 1031. senhors cossols ont rechaptadas las autras cin-
ressecar* v. tr. u amputer (un revenu à quanta lbr. de renda per ressendir et anullar lo
qn). de Johano, que hom luy resseque los XV contras fait am lodit mons. Hugon Dalphin, que
s. de la muralha (1487, DConsSFlour 13, 16r); Dieus p.rdonne (1415, CConsSFlour 28, 36r).
que hom resseque los gatges dels portis de ressesensa* (ressezenssa, ressezessa) s. f.
Muret et dels Lax a chascun de XL s. (1487, u non ressesensa non rsidence (de qn). don-
DConsSFlour 13, 16v). na plus per la non ressezessa (sic) de Chabris,
ressega* (resega) s. f. u scie. botey [lo] XX argien II s., VI d. (1520, LiveChambeuil, 73r);
jorn deldit mes per adobar la resega, XII d. donna plus per sa part de la non ressezenssa de
(1491, CBredons, 16v). ALMC 1031. Chabris, argien XX d. (1520, LiveCham-
ressegre (resegre) v. tr. u vrifier ltat de beuil, 76r).
(une toiture, une construction) (et, dans cer- ressort1 s. m. u ressort (ici : dun mca-
tains cas, la rparer ?). ont paghat los senhors nisme dhorloge). a St. Verni, relotgier, fos
cossols a Johan Forner, alias Genso, per resse- payat per far tot neuf et de son fer I molinet
gre la tor dels Lax et ostar lo advant de la dentilhat de IX dens et per asseyrar las paletas
baeta de ladita tor, per son jornal II s., VI d., et et far neuf lo ressort de lamovement de la
per sos despens del jorn et dimey que demoret, granda roda, per tot XXV s. (1429, CConsS-
II s., V d. (1404, CConsSFlour 21, 88v); lo Flour 40, 44r).
VIIIe jorn doctobre los senhors cossols feyront ressort2 (resort) s. m. u 1. tendue dune
resegre los p.rtus dels murs a Vernha per los juridiction, ressort. disiont que non y eront
coyrar de morter de chals (1415, CConsSFlour tengut ni loditz mossenhor lo contes non los
28, 34r); repparacio per resegre et teular las podia ni devia talhar quar nos non sem seu

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
ressortir – restar 1075

subgeyt ni de son ressort (1434, CConsSFlour respont a moble per VIIIxx XI lb., X s. (1380,
44, 34v); a causa dalcus prisoniers que Rot- LEstimeSFlour, 46v); ont paghat aldit Jacme
bertz de Charro, sergent darmas del rey nostre per ung ays de fer de luy comprat per far lo
senhor, avia pres segond quom disia en la terra martel del relotge et del rest si fara lo batailh,
ou ressort de mossenhor dArmanhac (1437, XXXII s. (1397, CConsSFlour 14, 73r); del
CConsSFlour 45, 24v); a XXV de septembre rest, coma desus (1464, DConsSFlour 1,
foront tramessas las grans simaysas de cossolat 28v); deu pagar lodit Johan per sa part de las
plenas del vin de Pe. de la Fagha a moss. boadas et de la cera et de la polha per lo fait de
Mondot de la Tor, maystre dostal de mossen- son paire, la boada daoust et Pe. et sieu botz lo
hor de la Marcha, que era ayssi vengutz per rest de las boadas, polha et cera (1474, Live-
tener la jornada que era estada empresa am las Dienne 698, 225v); que chascun bayle qualque
gens de cosseilh de mossenhor lo duc de Borbon soma et lo rest supplischa la intrada (1489,
a causa de lors ressors (1439, CConsSFlour 47, DConsSFlour 14, 19r). ALMC 1815.
46r). u 2. recours à une juridiction supri- resta s. f. u 1. reste dune somme dargent,
eure. ung vidimus de las letras reals en que lo reliquat. resta de la soma deldit talh XXVI ll.,
rey manda que lo resort de la viala de Saint XVII s., II d., laqual resta resebet deldit St.
Flour non sia plus a Saint Pe. lo Moster et Pecolz lodits Tinbalt Bujal (1378, CConsS-
ordenet lo al luoc dAorlhac et volc que hom Flour 1, 4v); ses plaint Guilliem dAutrac de
ressortigues aqui et non en altra part (ca. 1397, Est. da Nouviala que lodist Guilliem avia sarat
InvTitresSFlour, 11); ung instrument altre lo selier de Est. an fial et an sera per restas que
contetenet (sic pour contenent) quayssi las deu lodist Est. de emendas o de portulas (1428,
gens de Saint Flor sont de la exempcio del JusticeDienne, 11v); de Johan Myssoni, de
rey nostre senhor et non devont respondre en Ternapessada, per restas de ung obligat que
cas de ressort sinon davant las gens del rey era al papi pauc et laven trenchat, soma II
nostre senhor (ca. 1397, InvTitresSFlour, 95); s. (1494, CPrêtresCathSFlour 2, 2r). u de res-
non a alcuna cognussensa sur los habitans sinon tas loc. adv. de reste (ici : dune redevance).
en cas de ressort et dappel (1501, DConsS- item plus de restas unna carta dantan, solvit
Flour 20, 33r). (1457, LRecAuterocheCouzans, 5v). u 2. faire
ressortir (resortir) v. intr. u adresser un (la) resta loc. v. solder un compte, une dette.
recours à une juridiction suprieure. ung vidi- es paiat a moss. de S. Flour per la conposicio et
mus de las letras reals en que lo rey manda que resta faita an luy de la summa dels mial franx
lo resort de la viala de Saint Flour non sia plus per las mas de moss. Polo alqual los senhors
a Saint Pe. lo Moster et ordenet lo al luoc cossols en ont paiat del mandament deldit moss.
dAorlhac et volc que hom ressortigues aqui et de S. Flour, XVI fr. (1388, CConsSFlour 7,
non en altra part (ca. 1397, InvTitresSFlour, 76r). ALMC 1815. Syn. restat.
11); letra real que hom non resortischa plus a restar u I. V. tr. u arrêter le passage, le
S. Pe. lo Moster mas el lioc dAorlhac transport de (qch). despensa per la repparacio
(ca. 1397, InvTitresSFlour, 11). necessaria faita en la grant piala del pont de
ressucitacion* (ressucitacio) s. f. u rsur- Sta. Cristina que era gastada al pe per las
rection (ici : de Lazare). fos donat a la grans aguadas et per esclaure et far paysseyra
companhia de los que feyront la festa de la a la grant levada de Lenda et per far al desotz
ressucitacio del Laser et la cena per comensa- de la piala alcunas paysseyras per restar laigua
ment de far la passio de Nostre Senhor en juing, quant hom lescolaria per apparelhar et enchei-
tant en vin coma en condant, III l., VIII s. rar ladita piala (1421, CConsSFlour 32, 21v);
(1425, CConsSFlour 35, 32v). a Dur. La Vayssa per so q. es (sic) pres garda de
rest s. m. u quantit restante, reste (de far restar lo blat comprat per los foras a la
qch). per III lb., VI s. et XVI sesters de blats porta del Teule, per son trebailh, XX s. (1422,
de ces, valent segel, que prent el mas de Valel- CConsSFlour 33, 49v). u II. V. intr. u 1. res-
hetas an conoyssenssa de LX s. et III galinas et ter (dans un certain tat, de qch ou qn). aver
boadas, oltra lo rest de la renda que lai vaca, de la cort Ia letra real que lo bastimens faitz

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1076 restat – restaurar

darrers lostal episcopal restes bastitz car lo se que non reston de ajudar de quatre ou cinq fr.
dizia que lo vicaris de monsr de S. Flor avia ou plus (1501, DConsSFlour 20, 35r).
trames q.re en cort letras per lo demolir (1423, u c. rester en attente de. ont payat per IIIIe
CConsSFlour 34, 34r); restem quitti am luy de charradas de teulas dessus ditas que eront res-
la porcion de la viala (1429, CConsSFlour 40, tadas de portar de las Peyreyras, VIII d. (1418,
38v). u 2. rester disponible (de qch aprs CConsSFlour 30, 30r); fos payat a Johan Gras-
soustraction des autres parties dun tout). salt, dit lo Boyre, per portal (sic) deldit hostal
Jaque Polier es obligat lo XVIIIe de desembre, deldit s. Pe. Jovenros a ladita obra certana
lan LX, en dos moltos que restavo deldit obli- quantitat de chals que y era restada de portar,
gat. Es estat chancelat en la presensa de moss. per so VI d. (1467, CConsSFlour 57, 67v).
Anthoni Chapola, del Piro, Chavanhac (1460, u 9. restar per rester à la charge de (qn) (?).
LDettesPrêtresCathSFlour, 105r); et prumey- ont chargha de non dire ny respondre alcuna
ramen aven recebutz de moss. Anthoni Chapola causa que non aghont parlat an las gens de lor
lo XVe dabriel per so que restava de sos condes mestier et que, parlat que aghont ensemble, ilh
de lan passat, soma X ll. (1494, CPrêtres- faront responsa, alsquals es estat dit que hom
CathSFlour 2, 1r). u 3. rester en place, rang repparara et non restara point per elses et ont
(de qch). loquals payrols non fos point em- protestat contra losditz banayrencz (1494,
pleyatz en ladita besonha et resta en cossolat DConsSFlour 17, 38v). u 10. non restes per
(1433, CConsSFlour 43, 47v). u 4. sjourner, (+ inf.) loc. v. quitte à (faire qch) (?). si
rester (qpart) (de qn). lo dimenge segond jorn hom podia far que remegues la causa jusquas
dabrial lodit St. Champanhac revengutz dis a certan terme, non restes per lo desfriar, affin
quel avia restat am mons. lo bailliou quel seria que, so pendent, nostre messatge sia vengutz
lodit jorn ad Alueysa ben matdin et que lodit devers lo rey nostre senhor (1471, DConsS-
mons. de Pardiac avia encharghat lodit St. de Flour 6, 13v); Anthoni Boscho di que, si era
anar prestament devers lodit bailliou (1424, possible de trobar apointament amiable que las
CConsSFlour 27, 54v); per far diligensa de la causas demoront en lesser que sont, non restes
[impetracio] aver restet may dos jours a Poit- per donar qualque causa, seria bon (1471,
tiers (1428, CConsSFlour 39, 32v). u 5. rester DConsSFlour 6, 15r). u III. se restar v. pron.
en attente, tarder (ici : dune rponse due à u sarrêter (qpart). daqui se departic presta-
qn). del graffier, que hom li deu faire dever ment lo reys, monsr lo chanceliers et lo conseilhs
mas lou temps non era pas aysat et per so a et sen aneront a Yssaudu et daqui a Bezensay
restat (1463, DConsSFlour 1, 9r). u 6. rester et en plusors altres luoxs en divers jours et a
dbiteur (de qn). tant per cels que hant paiat lendarrer se restet a Chasteleraud (1427,
coma per cels que reston al comu (1384, CConsSFlour 38, 33v). FEW 10, 316a et
CConsSFlour 5, 2v). u 7. restar a + inf. rester 317b, restare; ALMC 730 et 1421. Voir de-
à (faire qch). fos payat aldit Dondrelha per sa ver1.
pena et trebalh de far certana quantitat de restat s. m. u reste dune somme dargent,
mortier que y restava a far et per marchat fait reliquat. comma cousta per restat de sos
an luy, per so XV s. (1467, CConsSFlour 57, contes la soma de IXxx XI l., VIII s., II d.
68r). u 8. restar de + inf. u a. cesser momen- (1462, CConsSFlour 55, 73r); que hom prenda
tanment ou dfinitivement de. loqual pati los XV fr. que devont li cossol de lan IIIIxx et
avia del tot acordat que non chalia mas affer- sept oltra lo restat de lors comptes (1491,
mar, mas per la venguda de mons. lo maneschac DConsSFlour 15/1, 34v); de vizitar los comptes
de Fransa a restat et demorat de far (1383, de la intrada per far payar los restatz (1511,
CConsSFlour 4, 95v). u b. tarder à. non res- DConsSFlour 23, 10r); aven recebut de moss.
taria point de trametre segretament dever lo rey Pe. Veysseira de son restat, XXXIX ll., XVIII
(1469, DConsSFlour 5/2, 2v); tant que tocha lo s., VI d. (1523, LivePrBredons 3, 8v). Syn.
deppaux que demandont estre faict dels XXXa resta.
escutz, di que per aquo non chal pas restar de restaurar v. tr. u remettre en bonne sant,
ho appointar (1483, DConsSFlour 12/1, 3v); rtablir (ici : un cheval). daqui enforas loditz

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
restetuir – restrenger 1077

cossols en trames a Chaldas Aygas ladita letra lo dampnatge que pres de II rossis que perdet
et en fes retornar lo chaval que navia menat de per freit de so que demoreron en lestable de
Dalphi quar non agra pogut far lodit viatge per Malmenat arestats per losdits sirvens de So-
so que era malautes et avia agudas las orras meire, per loqual freit foron mort (1378,
non avia gayres et degh era recresutz mas per CConsSFlour 1, 147v). • restituir alc.
forsa de medecinas et de soiour fos alcunament u 3. rembourser, ddommager (qn). deman-
restauratz (1437, CConsSFlour 45, 25v). da esser restituitz de XXV fr. (1378, CConsS-
restetuir voir restituir. Flour 1, 150r); per copiar la resposta del bayle
restitucion (restitucio) s. f. u 1. restitution que fazia de esser restituistz de sos guatges, XII
(de qch à qn). las copias de la maneyra dels d. (1379, CConsSFlour 2, 8r). u 4. rtablir,
homatges et tradicio de las claus et restitucio rintgrer (qn dans ses fonctions). de Pe.
daquelas que covenc baillar al cosselh de monsr Marti, non es pas dignes de esser restituit
(1428, CConsSFlour 39, 37v/38r). u 2. d- (1463, DConsSFlour 1, 4r); de la requesta faita
dommagement, remboursement. I drap que per me Heralh Pellisser, quel sia restituit en son
el avia baylat per lodit setger de Chalier per offici (1465, DConsSFlour 1, 37v); que hom
far pavalho a moss. lo conestable de Fransa, escripvegues en favor de Maurana, so que fos
loqual drap las gens deldit conestable sans far fait et fos restituitz en son office et si y es
nulla restitucio aviant retengut et lenportero al portatz ben et honestament (1487, DConsS-
setger de Chastelnou da Rando (1381, CConsS- Flour 13, 22v). u II. se restituir v. pron.
Flour 3, 121v); ont payat a Johan Sanhas per u 1. rentrer (en possession de qch). mtre Pe.
una torcha de cera pesant Ia ll., II onsas, presa Broa ses perforsatz de se restituir en possession
de luy per ss. Pe. de Riom per la baillar a St. de la comessaria sans lo cong de mess. (1475,
Champanhac en restitucion duna autra torcha DConsSFlour 9/2, 10r). u 2. revenir (à un
que loditz Steves Champanhacz avia baillada a poste, une fonction). me Loys Bartho di que,
frayre Angel per son servizi quant venia devas tant que tocha lo faict de la comessaria, hom si
matin a la gleysa per sermonar, per so III s., IX deu tirar dever mossenhor de St. Flour et aver
d. bos (1438, CConsSFlour 46, 66v). son oppinion si loditz comessaris ses restituitz
restituir, restetuir u I. V. tr. • restituir alc. en lodit offici de son voler ou non (1475,
ren u 1. rendre, restituer (ce qui a t em- DConsSFlour 9/2, 10r). Voir compensar,
prunt, ce qui est dû). a sen Aymar Jori li contentar, desdamnatjar, desfrear, emendar, re-
donem XXX st. davena e per X st. que li devem compensar, reirepajar, relevar, remborsar, repa-
restetuir per aquela que pres P. Jovenros de rar, retornar, satisfaire et tornar.
Guamot Saysset, per tot XIX lbr., X s. (1378, restrenger (restrengher, restrenge) v. tr.
CConsSFlour 1, 131r); presteront lo sagrament u 1. dbarrasser, dgager (ce qui encombre
de ben et lealment, etc. et de las [claus] tornar un lieu). los senhors cossols ont fayta curar e
et restituir lo lus apres enseguent de matdi en restrenger la peyra de la plassa per causa de la
cossolat (1418, PrivilSFlour II-2-65, 1v); trac- feyra de Tot S. (1402, CConsSFlour 19, 49v);
tar am los bailles et chapitre de la gleysa de lodit jorn fos faita una bohada a curar et
Nostra Dona de a lor restituir LXXII l. de restrenge lo curum et pertrayt quera en ladita
moneda que foront prezas de lor lan mial IIIIc grant gleysa (1462, CConsSFlour 55, 49v).
XIX, lo IIIIe jorn de mars (1429, CConsSFlour u 2. rduire (qch) en taille ou en volume.
40, 28r); liqual et ung chascun dels ont una clau ung altre instrument contenent quayssi los sen-
de ladicta archa hont lodit Boscho, a causa de hors cossols podont et ont poder de restrengher
dectz moltos quel a agutz de ladicta archa a et alarghar las taulas del Mazel et quayssi per
causa dels affaires et besonhas de ladicta gley- vigor de lor salvagarda feyront lodit privilegi
sa, a chalgut mectre una tassa dargent pesant tener et gardar (ca. 1397, InvTitresSFlour,
seiz unzas, laquala demanda a luy estre reste- 90); Johan Chavanhac di que hom restrengha
tuida (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 2v). aldit Grassalt ladita sot et la luy modere (1469,
u 2. rembourser (un dommage, une perte à DConsSFlour 5/2, 1v). ALMC 1201. Syn. de-
qn). demanda Tinbalt Bujal a lui esser restituit strenger.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1078 restriccion* – retaule

restriccion* (restriccio) s. f. u limitation, coma dessus es dit per lodit cossol et expausat
restriction lgale (ici : concernant la taille des (1418, PrivilSFlour II-2-66, 9v).
auvents de boutiques). la comissio donada per retalh* (retailh) s. m. u copeau de bois.
mos. Archimbalt, evesque de Saint Flour, a mos. per retailhs agutz dels Barta per far la cola et
Johan de Domps et Bertrant Jurquet sobre lo per II saumadas de lenha, XIIII d., per coyre
usatge et observanssa de las taulas et tauliers et losditz retailhs, per tot XVIII d. (1394,
estras faytas et fazedoyras en la ciutat et barris CConsSFlour 11, 84r). ALMC 1046 (pt. 27).
de Saint Flor de lasquals la restriccios et orde- retardar v. tr. u 1. retarder (la ralisation
nanssa alsditz cossols aperten (ca. 1397, InvTi- dune action). tant que tocha la responsa que a
tresSFlour, 84); declarero alsditz senhors ladita fayta mossenhor, es per retardar lo fait de la
restriccios, moderacio et ampliacio de taulas et vila et que non deu hom atendre lo delay que
de tauliers et estras pertener (ca. 1397, InvTi- prent atendut que li vila es gatghada (1469,
tresSFlour, 84). DConsSFlour 5/1, 16r); Jaques Yvernat di
resumir, resemir v. tr. u 1. recommencer, que hom retarde los comptes per ung mes et
reprendre (une action en justice, le traitement que hom fassa qualque plaser a moss. lo doctor
de documents judiciaires). crese que so era de una caneya ou li fassa venda de las taulas
quar non avia lecencia de resumir [la c]ausa de (1471, DConsSFlour 6, 22v); a causa que los
papa Clemens (1379, PrivilSFlour II-3-7); li deniers del rey nostredit senhor non siont retar-
senhor cossol foron amonestat per moss. lo datz causant la celeritat del payament daquel-
vicari et per moss. Steve Arnalt, comissaris ses (1529, RTailleSFlour 54/2, 1v). u 2. empê-
deputatz per moss. lo collector del Puey surs cher le fonctionnement de (ici : une glise). s.
la causa del deute dels mial franx que eront Anthoni Trenchier dy, tochant lo faict de la
degut a moss. Pons dAurosa, evesque de S. gleisa, que la gleisa non deu pas estre retardada
Flor, que venguesson resumir lo proces que mas que prendont mess. de chappitre dos hom-
aviant lhi predecessor cossol surs ladicta causa mes et moss. lo curat altres dos et que si
(1388, CConsSFlour 7, 51r); loditz bailles los soubzmectont a pena de mila francz et que la
aia faitz apelar a resumir los arramens et gleisa se absolva (1483, DConsSFlour 12/3,
procesir en la causa (1389, CConsSFlour 8, 1r).
77v); lo XXVIII jorn de may venc a S. Flour retaule s. m. u auvent (de boutique, de
Simonet Matalis, sirvens reals, per exequtar maison). ont payat a Michel Vinharer, fustier,
los senhors cossols, a la requesta de me P. per dos jornals per luy faitz per far lo retaule
del Biatghe, graffier del Puey, per so quar del cossolat, XVI s. Item eldit retaule foront
non aviant resemit los proces que per avant mezas XI postz (…). Item tres postz (…) per
es faita mencios (1396, CConsSFlour 13, 44v); far gistels sus lodit retaule (…). Item I chabro
lo XV jorn deldit mes dabrial fos trames per far jazena sotz lo retaule (…) (1422,
Johanet Crespones a Orlhac per obtenir ung CConsSFlour 33, 26v); es estat payat aldit
mandament contra mons. de S. Flour per re- Dondrelha per II jornals quel vacquet am son
sumir las causas et arramens de son predeces- vaylet a faire lo retaule de la court de cossolat
sor moss. P. de Vissac, evesque de La Vaur (…) XV s. (1462, CConsSFlour 55, 57v); si
(1398, CConsSFlour 15, 28r); dos adiorna- hom deu rezonzar los retaules de las taulas del
mens impetratz per far adiornar monsr de Mazel, vist que non tiron ny son de una mezura,
Saint Flor de novel per resumir ou delayssar touta de una mezura et redure aquelas que sont
las causas et proces pendens en la court de troup (sic) grandas en lesser de las pust (sic)
parlament entre luy et sos predecessors eves- estritas ? (1467, DConsSFlour 3/2, 1r); per la
ques et los cossols et universitat de Saint bocha de moss. Rotbert Chavalier demanderont
Flour, appelans et appelatz lun contra laltre licencia de far davant lor obrador ung retaule et
(1428, CConsSFlour 39, 31v/32r). u 2. rp- lor fos donada licensa per messs los cossols,
ter (ici : une dposition judiciaire). liqual presens messs los juratz, jusquas al desobre la
s.rralhiers examinat, depauzeront que so des- porta de la intrada et aquela cubrir que puescha
sus erat (sic) vertat et resumegron lor deposicio cubrir lo taulier de lobrador sans so que y

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
retencion – retenir 1079

pueschon metre telas ny postz als chaps ny al 35r). u 5. dduire, retenir (une partie dune
davant deldit retaule (1508, DConsSFlour 22, somme dargent). a Thomas Jovenros que
24v); del retaule que demanda Pe. Ayme, dit avia bailat per trametre me P. Nadal Avinho
Gendarma, far de novel en sa mayso (1513, que lay anet el temps de nostres predecessors de
DConsSFlour 23, 23r). que nos a comptat e retengut lodit Thomas, VI
retencion s. f. u retenue dargent. metont lbr. (1378, CConsSFlour 1, 141v); per P. Nassi
en recepta losditz senhors cossols per retencion que es taxatz eldit talh de III d. per lb. dont en
que ont fayta a Michel Migo et a Guill. Vernha reten per lo loieir de sa grania del temps delsditz
per la peyra que aviant comprada lor predeces- cossols, II fr. (1384, CConsSFlour 5, 103v);
sors per so que lor semblava que y avia decep- loditz Johans o retenia en payament de so que
cion per lo comu, per so LX s. (1405, CConsS- lhi cossol lhi deviont per la causa del petit comu
Flour 22, 2v). (1386, CConsSFlour 4, 112v). u 6. conserver,
retener, retenir u A. V. tr. • retener alc. ren garder (qch) par la force. loditz graffiers volc
u 1. amortir la chute de (ici : un poids dhor- retener la copia als despes de la viala (1381,
loge). per la fusta de la cayssa per retener los CConsSFlour 3, 74r); V oyres et seys saxs que
pes [del relotge] en cas que tonbariont et per los lor foront pres et retengut part de lay per las
hobrs per far ladicta caissa et per tachas a gens darmas (1420, CConsSFlour 31, 24v); fos
ladicta hobra, XXI s. (1388, CConsSFlour 7, payat a leschanson de mossenhor lo Dalphin
90r). u 2. ralentir le mouvement de, freiner per lo cubel deldit vin ou per las simaysas que
(ici : le contrepoids dune horloge). may a las volia retener et volia vendre lodit cubel quar
luy per doas paletas de fer per luy faytas et disia que ly appartenia per dreyt de son offici,
asseyradas per retener lo contrapes del relotge, per so ly fos donat ung escut que val XXVIII s.
V s. (1428, CConsSFlour 39, 35v). u 3. tayer, (1444, CConsSFlour 49, 98v). u 7. conserver,
soutenir (une partie ou la totalit dune cons- garder (qch) à son usage, à titre darchive. ont
truction). las fustas a retenir la piala de la payat a Johan Sanhas per doas mas de papier
gleisa de S. Flour (1395, CConsSFlour 12, agudas de luy per far lo papier de la talha et per
81v); los senhors cossols ont fayta retener la una copia que en fos retenguda en cossolat et
mayson de la reclusa a Michel Vinharer e per escrire plusors altras besonhas del comu,
apparelhar lavant porta de Muret, dont ont XII s. (1421, CConsSFlour 32, 45v); la dobla
paghat aldit Michel per son jornal, III s., VI rettenguda per partida adversa (1424, CConsS-
d. (1402, CConsSFlour 19, 54r); los senhors Flour 27, 59r); en la court deldit bailliatge era
cossols ont crompat VIII traus de chassanh estat faitz commandamens a totz los notaris
per retenir et lhiar la tor del Teule, de Andreu juratz del sayel real que non aguesso a metre
Champanhac, losquals sunt de V brassas los ny enregistrar als papis et registres dels mar-
IIIIe et los altres IIIIe de VI brassas et dung chans ny altres nengus instrumens mas los re-
pe de cayrazon (1407, CConsSFlour 24, 34v); tener dever elses sur certanas et grans penas al
fos mes obrers per retener lo chadafalt de la rey nostre senhor applicar (1468, CConsSFlour
montada dels Laxs et y fos mes I trau et I 58, 42v). u 8. enregistrer, conserver (qch) par
chabro que foront pres del treu del cossolat crit (?). aldit notari covenc grossar la darreyra
(1422, CConsSFlour 33, 38v); lodit jour foront submissio per baillar a la partida de monsr de
pres II grans chabros de sap de s. Johan Bene- Saint Flour lo jorn que volia lodit cas metre a
sit, cossol, chascun del long de quatre brassas exequcio et aytant lhen covenc retener per los
per retener lo tieulat deldit hostal de las filhetas senhors cossols per a lor baillar la dobla se
(1444, CConsSFlour 49, 48r); que hom fassa mestier lor fazia (1421, CConsSFlour 32,
retener lostal que non tombe (1469, DConsS- 55r). u 9. considrer comme recevable (dune
Flour 5/1, 26r). u 4. bloquer lmission de (un cause judiciaire) (?). condempnet la partida de
document). per avans que hom pogues trayre levesque en despes et retenc la causa a se
ladita letra inhibitoria de la chancelaria ont era decideura (ca. 1397, InvTitresSFlour, 93).
estada retenguda, covenc a payar a ladita chan- u 10. opter pour (ici : le percement dune
celaria II moltos (1431, CConsSFlour 42, 34v/ rue large) (?). que hom fassa tant a la responsa

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1080 reteular – retorn

que hom fara als religieux que hom retenha bela del Teule, que foront affolat per lo adobament
rua et spaciosa (1470, DConsSFlour 6, 6v). deldit corredor, IIII s. (1420, CConsSFlour 31,
u 11. se conformer à (la volont de qn). de 28v); lo mecres a XXIIII deldit mes Brians,
laqual causa foront losditz P. et Anthoni molt teulayres, reteulet las cortezas et Ia partida
corrossat quar lo cosselh lor o avia donat ad del teulat del cossolat, la torre de la garda del
entendre a XVIc lbr., totasvetz il non volgront portal de Muret et lo chadafalc de la montada
pas despessar lodit tractat mas rettengront lo dels Laxs (1424, CConsSFlour 27, 42r); aldit
voler dels senhors juratz del cossolat (1415, ss. Johan Benesit per 1/2c de tachas meghanas
CConsSFlour 28, 42v). u 12. recueillir, obte- bailladas per luy per far retieular et tachar lo
nir (un avis) (?). fos encharghatz loditz Pey- passador del mur darrs lostal de Chayllada,
russa de anar de Borghas enforas a Paris per per so II s. (1439, CConsSFlour 47, 36r); fos
accosselhar lodit negoci et retener bon conseilh payat lodit jour a Danto de Planso, fustier, per
per los cossols (1418, CConsSFlour 30, 51r/v). son jornal et despens dung jour que demoret
u 13. retener a + inf. demander par avance, amb Johan Jolia, de Vialadieu, a retieular lo
rserver le droit de (faire qch). ladita comuni- tieulat del relotge, per so a luy IIII s. (1444,
tat per la volontat et licencia deldit Frances ha CConsSFlour 49, 81r).
mays retengut a far el temps avenir quant sem- retorn (retour) s. m. u 1. retour (de qn
blara bon als senhors cossols et gouvernadors de aprs la fin dun travail). laltre conde del
la cioutat de St. Flour que sont a present ou fabre fait a XIII doctobre, del bastiment et
seront el temps avenir, comma plus a plen del retorn de la peyreyra (1426–1427, CConsS-
cousta et apar per una letra de transhaction et Flour 37, 0av); Peyre Gualia, peyrier, per XVI
composicion faicta entre lodit senhor del Boysso jornals et meg faitz als dos retours de la pey-
et los senhors cossols presens (1440, CConsS- reyra, LVII s., IX d. (1427, CConsSFlour 38,
Flour 48, 57v). • retener alc. u 14. maintenir, 58r). u al retorn loc. adv. au retour (de qn).
retenir (ici : les habitants de Saint-Flour à la lo beure que feyront a la Chapela del Laurent
dfense de leur ville). anar serchar per lo paÿs per IIas veghadas, la una quant sen davaleront,
environ S. Flor alcus homes abials per los lautra al retorn (1438, CConsSFlour 46, 55v).
trametre a ladita aiuda per salvar et retener u esser de retorn loc. v. être de retour (de qn).
los desta viala a la garda deldit luoc (1421, ont payat aldit Durand Claveyras per sa pena et
CConsSFlour 32, 25r). u 15. prendre à son trebailh del XXIII jour de janvier que partic
service, engager (qn). aldit P. que lay anet a dayssi per far lodit viatge jusquas al Ve jour
la segonda jornada que fos a XXVI de junh, daoust que fos ayssi de retorn (…) LV moltos,
tant per sos trebalh coma a payar I dels avocatz XVII s., VIII d. (1434, CConsSFlour 44, 31v);
que retenc e per d. que bailet al notari, LX s. fos despendut per lodit cossol els dos viatges am
(1378, CConsSFlour 1, 126v); ont payat a me lo vayllet que anet amb el per despensa de
P. Astier per sa pensio de lan present, rettengut bocha la nueyt a sopar que foront de retorn,
per cosselher de voluntat dels senhors juratz de VI s., VIII d. (1437, CConsSFlour 45, 42v);
cossolat, III lbr. (1418, CConsSFlour 30, 35r). apres que loditz Johan Cayrols fos ayssi de
u B. V. tr. absol. u ?. mtre Vidal Jabre, ut retorn, dis als senhors cossols quel era estatz
supra provegut que retenha si sera la plasensa destrossatz et desraubatz sus lo chamin per
de la vila (1469, DConsSFlour 5/1, 10v). alcus de las gens darmas (1444, CConsSFlour
ALMC 404. Syn. aretener. Voir emenda et 49, 73r). u 2. voyage de retour. a Rotbert
pension. Dobax per los despens que avia aministratz
reteular, retieular v. tr. u refaire la couver- per moss. Raymont del Salhenc al venir de S.
ture de tuiles de (un bâtiment), remettre des Ursizi a Chaldas Ayguas ou per lo retorn ou per
tuiles sur (une toiture). per XXV teules a las lo logher del rossi de Johan Montgros, XIII s.,
tors quant foront retieuladas, XXI d. (1410, X d. (1395, CConsSFlour 12, 62r); lodit Erailh
CConsSFlour 26, 30r); ont payat a Johan en son retorn una nueyt, per dobte de las gens
Genso, teulayre, per reteular los teulatz que darmas, volia passar de nueyt la nau dArchas
sont sotz lo corredor del Mur pres de la torre et quant fos aqui laygua en hac devalada la nau

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
retornar – retornar 1081

et li fos dit per las gens del paÿs que covenia que u 6. remettre, rtablir (qch dans son tat ini-
tornes areyres per passar al pont de Latas tial). ont payat a Bertholmeu Noel per Ia corda
(1420, CConsSFlour 31, 38v). Voir retornar2, de torn aguda de luy per far metre et retornar
retornat, revenen et venen2. lo chadafalt de la montada dels Laxs a son
retornar1 (rettornar) u I. V. tr. • retornar dever per conseilh de fustiers et fos rota la
alc. u 1. ramener (qn, ici : sur le chemin cor- corda en ladita besonha, per so III l., X s.
rect). se anant a Poittiers, a lyssent de la (1422, CConsSFlour 33, 49r); ja sia que la
Sosterrana falhic lo chami et li covenc donar maior partida et plus sana del conseilh tengues
a I home per lo retornar al dreyt chami V s. et oppines que lodit prior de S. Michel per
(1422, CConsSFlour 33, 29v). u 2. remettre virtut de sa comissio podia reconsiliar ladita
(qn) à son poste. del faict de la jutgharia gleisa de la pollucio del batement dessus dit et
(…) del jutge, que hom y retorne Broa (1475, la retornar al pr.mier estat que era per avant
DConsSFlour 9/2, 7v). • retornar alc. ren lodit batement (1423, CConsSFlour 34, 18r);
u 3. remettre (qch) à sa place initiale, (le) lodist Est. di que mosen lo iutges li donet
replacer. a St. Achart, s.rralhier, per hostar lisensa dobrir lodit selier, etc. per aver sas letra
et apres retornar et tachar Ia s.rralha et y far et lodist Guilliem hac be, mas que o retornes
alcunas contrarias a la porta del mur de las aysi coma era part davant (1428, Justice-
Rochas, V s. (1422, CConsSFlour 33, 44r); Dienne, 11v). u 7. remettre en vigueur, rta-
metre XVIII clavels a las padenas dels portals blir (ici : un impôt). del remanent, di que hom
pres a quo de Fagho et appointar daltres cla- non deu point consentir a retornar las guabelas
vels vielhs et los y retornar et tres anels neufs (1466, DConsSFlour 2, 1v). u 8. ramener
far a I farrolh (1428, CConsSFlour 39, 19v). (une somme à une somme infrieure). chascun
u 4. ramener (qch) à sa place dorigine, (le) dels passatges a retornatz de XIxx fr. a VIxx fr.
rapporter. per deneghar lo mur de las Rochas e (1388, CConsSFlour 7, 80r). u II. V. intr.
la sala de Brezons e per portar e per retornar u 1. revenir (à son point de dpart). quant
los taulers per totas las jornadas que foront retornet, lo portals fos sarratz (1381, CConsS-
tengudas en ladita sala, VIII s. (1378, CConsS- Flour 3, 124v); lo XXe jour de janvier venc a S.
Flour 1, 128v); lodit Matheu la Sona retornet Flor madona dArmanhac que retornava de
ladita appellacio et relacio del sirvent dessus Riom e anava a Gaia (1403, CConsSFlour
ditas per so que la causa no se playdeghet 20, 68r); len covenc retornar sans re far mas
(1421, PrivilSFlour II-2-66, 2v); per so retornet laysset mandat part de lay quel lay retornaria
ayssi ladita letra (1440, CConsSFlour 48, 48v); a la feyra de may de Chaldas Ayguas per
lo rossy que retornet me Guilhem Jabre de Paris assensar al plus offrent (1422, CConsSFlour
(1444, CConsSFlour 49, 80v). u 5. restituer, 33, 24r); per so que dis, quant fos retornatz,
rendre (qch à qn). fos payat al filh de Jaqua que, anant aldit viatge, fos rencontratz per las
que anet per losditz senhors cossols aldit Ar. a gens darmas, lyqual ly hosteront ung molto
Favayrolas a XIX deldit mes junh (sic) que lhi dor, per so lhont satisfait per lodit molto,
trameyro la seguransa deldit pati per retornar XVI s. (1444, CConsSFlour 49, 78r). u 2. re-
als Engles, II s. (1381, CConsSFlour 3, 83r); tornar en être rvalu (ici : dune monnaie de
fos comprat daquel de Grisols Vc teules tant compte) au montant de (une certaine
per en retornar ad alcus dessus nomnatz des- somme). per so que, per lo temps de la obliga-
quals los avia hom emprentatz et empleyatz els toria de las IIIIxx l. que fos donada lo VIIIe
obratges de la comunitat dessus expressatz jorn de septembre darr. passat, escut non valia
coma aussi per empleyar lo surplus en las que XXX s. et li molto XX s., fos accordat que
besonhas de la comunitat, cousteront I molto per linterest de la moneda covenc debatre et
et mieg (1430, CConsSFlour 41, 35v); loditz montet IIII l., VII s., VI d., per anayssi las
secretaris per sa pena et trebailh que avia fait a XXXV l., XVII s., VI d. retorneront en XXX l.,
prosegre las causas dessus ditas, avans que ly XII s., VI d. et linterest dels cinq escutz montet
volgues rettornar la salvagarda vielha, voc aver L s. et linterest dels sept moltos montet XLVI
I real dor (1434, CConsSFlour 44, 31r). s., VIII d. (1428, CConsSFlour 39, 32v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1082 retornar – retrait*

u 3. retornar + inf. indique la rptition dune retraire* (retrayre) u I. V. tr. u donner re-
action. per obviar alz playtz et despens que sen fuge à, abriter (qn). et si advenia cas per
poyrian ensegre, tractant Hugo de Clavier et loqual covengues retrayre las gens et habitans
lodit maistre Peyre, que fu adcordat que loditz del barry ayssi dessotz declaratz en la viala,
Libelz de voluntat de lasditas partidas doas losditz habitans se assemblaront prestament am
retorne estar bada et garda de ladita tor los senhors cossols et am los altres dessus
(1362?, AccordMontclar). u III. V. pron. darreyrament declaratz et nomnatz en la grant
u 1. se retornar revenir (à son point de d- plassa de S. Flor dessus dita (ca. 1420, PrivilS-
part). per so car mossenhor lo grant chancellier Flour II-2-45, 9v). u II. se retraire v. pron.
non y era point, non poc far loditz Durans amb u 1. se rfugier, se retirer (qpart). fos donat
mossenhor de Ses que tenhia lo sagel que po- (…) a dos homes dAli per anar dire als cotals
gues passar ladita salvagarda ni lo demorant et que venguessont dAli enforas ont si eront re-
anayssi covenc que loditz Durans se rettornes a trait per lo Manc dessus dit (1388, CConsS-
Poittiers sens re avansar (1434, CConsSFlour Flour 7, 75v); los senhors cossols auzens que los
44, 31r). u 2. sen retornar u a. revenir (à son Bergonhos si eront retrayt a Servayretas et aqui
point de dpart). sen retornar a Saint Porsain eront assetiat per monsr lo Capdet Bernat dAr-
(1444, CConsSFlour 49, 80v). u b. revenir à manhac et plusors altres senhors nobles baney-
son point de dpart. quant venia et sen re- renx de Javalda et de Velayc, trameyront pres-
tornava (1415, CConsSFlour 28, 41r); lo venres tament part de lay P. Bigua per saber et repor-
a XXVII daost venc ayssi I bon home de Saint tar totas noelas del seti (1420, CConsSFlour
Olpizi, adiornatz aldit jour, per portar testimoni 31, 24r); apres que lydit senhors cossols, concel-
de vertat sur lodit fait, et, dit son tesmoniatge, li hiers et juratz de cossolat agront dinat am
fos payat per sa despensa de venir ayssi et sen mondit senhor de Sant Flor et si fouront retrayt
retornar, II s., VI d. (1424, CConsSFlour 27, en la mayson de cossolat et per lo grant chalt
37v); moss. Johan Brunencho sen venia dOr- que fasia, on fos despendut en tout X s. (1462,
liac et sen retornet per esser ha lenterinamen CConsSFlour 55, 55r); es estat [payat] a Pe.
(ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 8v). Voir redre, Pelhissier, guarda de la porta del Tieule, per luy
restituir, revenir et tornar. ajudar a payar lo logier de lobrado (sic) que ten
retornar2 s. m. u 1. voyage de retour. fo- loghat de Pe. Codi, en loqual li senhor que
ront comptat am lor jornadas del venir ou porton las claux et las guardas de la intrada
retornar a Paris, XXXVI jours (1395, CConsS- ont acostumat de se retrayre per lo frit ou
Flour 12, 63r); per sa despenssa de son retor- altrament (…) XV s. (1467, CConsSFlour 57,
nar, V s. (1406, CConsSFlour 23, 44r). 88v). u 2. se retraire deves diriger sa requête,
u 2. frais de voyage de retour. per lor anar se retourner vers (qn). losditz senhors cossols
et retornar, per la part dels senhors cossols, estans a Rodes ont eront anat per lo comanda-
valont contant per jorn VIII l. t. (1407, ment deldit monsr lo Dalphin, doptans lodit
CConsSFlour 24, 43r). Voir retorn, retornat, comandament, se retragront devers me Danis
revenen et venen2. du Moly et me Guille. de Monfornner (?),
retornat s. m. u al retornat loc. adv. du- senhors de requestas, per alcunas impetracios
rant le voyage de retour, au retour. la des- que voliont aver de la court (1420, CConsS-
pessa de Jaquinot que la conduit a lanat et al Flour 31, 45r/v).
retornat (1388, CConsSFlour 7, 82r). Voir retrait1, -a part. pass à val. adj. u retir
retorn, retornar2, revenen et venen2. en lieu sûr, rfugi (de qn). monsr lo Capdet
retractar v. tr. u retarder, reporter (ici : Bernat dArmanhac que avia mes lo seti em-
une rddition de comptes). Jaques Aymeric semble los altres senhors dessus ditz a Servay-
di que hom retracte la reddition dels comptes retas contra los Bergonhos aqui retraitz en
jusques a ce que hom agha vegut si hom poyra grant nombre (1420, CConsSFlour 31, 24r).
aver prolongue de payar a moss. lo doctor retrait*2 (retrayt) s. m. u pice dhabita-
ladita soma de IIc L escutz (1471, DConsS- tion, logement. en la secunda estatge (sic)
Flour 6, 22v). aura ung fornel, une fenestre megla (sic) cro-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
retrametre – revenir 1083

seyra, ung armari, una aygueyra, ung retrayt et revendicion* (revendicio, revendission) s. f.
una ussade (sic) et seront lesd. aysines (sic) u revente. ladita dama lor revendet lasditas L
guarnies de talha (1468, RecTourMontclar). l. renduals per lo pres de lasditas Vc liouras
retrametre v. tr. u envoyer de nouveau agudas per ela, coma de ladita revendicio et
(qn) en mission. fos deliberat de prestament achapte cousta per letras recebudas per maistre
retrametre lodit Bt., per evitar guast, a Tholoza Peyre Pelhissier, notari, que lay aviont menat
devers monsr lo Dalphin et son conseilh (1420, per penre lodit contras (1420, CConsSFlour
CConsSFlour 31, 46r). 31, 47v); un sturment de la revendission faita
reu voir riu. per mossenhor de Peyrafort del vilatge de Assac
revelar v. tr. u faire connaı̂tre, rvler le- (ca. 1455?, AumChapSFlour, 3r).
xistence de (une chose cache, une fraude). si revendre v. tr. u revendre (qch). li senhor
plus hi avia, promes ho a revelar a pena del cossol enprenteront de moss. Esteve Arnalt
sagramen (1380, LEstimeSFlour, 73v); es estat certana quantitat de vin per revendre a far lor
dounat a ung home et guarda secreta que reve- bezonhas del cossolat (1384, CConsSFlour 5,
let V saumadas de vin que Herals Penchs 24v); I viatge fait am Eraylh Aymeric et Johan
navia mezas apres cuebrefuoc, per so a luy II Chavanhac a Feniers per aver alonc de mons.
s., VI d. (1462, CConsSFlour 55, 65r); es estat labbat per revendre la renda que lo cossolatz li
donat a XXV de genier a una guarda segreta dona (1417, CConsSFlour 29, 44r); el deu et es
per so que ha revelada la intrada de doas tengut revendre lasditas taulas (1493, DConsS-
saumadas de vin que eront pardudas, II s. Flour 17, 25r); daquelses que crompont lo blat
(1466, CConsSFlour 56, 80r). u revelar que + et la sivada per ho revendre (1505, DConsS-
indic. faire savoir, rvler que. es estat payat Flour 21, 22r).
a una garda segreta liqual revelet que Pe. Rol- revenen* (revenent) s. m. u al revenen loc.
lant, fornier del forn nouf, ne avia messa una adv. durant le voyage de retour, au retour. lo
saumada de vin dedins una charrada de bronda, sapte penultime jorn dabrial partic dayssi et
liqual non era point escripta en lo papier de la revenc lo VIIIe jorn de juing que sont XL jours
intrada, per so XV d. (1468, CConsSFlour 58, et per so que al revenent fos raubatz et Reffor-
57r). satz aussi per las gens darmas environ Monce-
revendedor1, -eiritz adj. qual. u qui pra- les et a lor pilhat so que aviont en lors bolghas
tique la revente, revendeur (dun commer- ont era per escript so que avia despendut eldit
çant). al clerc deldit procurayre per lo vin, viatge, non pot declarar perfeytament sa des-
tant a causa de ladita letra coma per Ia altra pensa (1425, CConsSFlour 35, 67v); fos payat
impetracio que devia aver de la court per far a P. del Pos et a Chabrol per doas guidas que
inhibicio et deffensa a totz cotals et merchans preyront al revenent de Monlisson (…) lasquals
revendedors de blatz que non aguessont a gitar guidas los passeront per divers chamis per los
los blatz daquest paÿs, X s. (1422, CConsS- gardar de las gens darmas que raubavont tot,
Flour 33, 29v). XX s. (1425, CConsSFlour 35, 73v). Voir re-
revendedor2 s. m. u vendeur au dtail, torn, retornar2, retornat et venen2.
revendeur. (…) letra de inhibicio sur los blatz revenir1 v. intr. u revenir (à son point de
que non fossont gitat per revendedors de la viala dpart). revengutz ayssi ladita sona portet le-
ne del paÿs (1422, CConsSFlour 33, 29v). tra deldit me P. Vidal (1421, PrivilSFlour II-2-
revendeiritz*, revendeiris*, revendairis* 66, 2v); aldit P. del Pos per son trebailh de anar
(revendayris) s. f. u vendeuse au dtail, reven- de Brioude a Riom am lodit cossol et revenir
deuse. lo segont jorn doctobre fos trames Pe. ayssi am luy, XL s. (1424, CConsSFlour 27,
Gordo, sirvens, an Johan Bastars per tota la vila 56r); vezens que non fazia que grant despensa,
et mays al Pont per deffendre a totas las re- pensans aussi que loditz vailletz agues vendut
vendayris de la fruta que dorasenavant non ou sen retornes al mielhs que poyria, pres son
aguessont a crompar nenguna fruta de qualque chamin per revenir (1427, CConsSFlour 38,
part que fos per causa de la impedimia (1466, 34r). u revenir + inf. revenir (ici : dı̂ner chez
CConsSFlour 56, 55r). qn). lor dis oltra quel sen anava lendeman

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1084 revenir – revicidensa

matdi per besonhar alcunas causas per son dicadors los senhors cossols lo VIIIe jour de
maistre monsr de Pardiac et revenria sopar a mars per reverensa de la festa de saint Thomas
quo de Parroto Cocharic (1429, CConsSFlour dAqui (1400, CConsSFlour 17, 75r). u 2. faire
40, 25v/26r). Voir retornar et tornar. la reverensa a loc. v. saluer respectueusement,
revenir2 s. m. u voyage de retour. quant faire la rvrence à (qn). fayta la reverensa a
passet ayssi anant a Rodes et aussi a son mondit senhor (1418, PrivilSFlour II-2-66,
revenir (1420, CConsSFlour 31, 23v); a Bor- 18v); alqual bailliou ayssi vengut losditz prede-
ghas, per son revenir, compret I chaval X escutz cessors feyront la reverensa et li supplieront que
et revengutz ayssi, apres alcus jours, loditz agues ayssi a instituir luoctenent prodom et
chavals fos mostratz venals a plusors senhors sufficient car per deffault de iusticia eront ayssi
juratz et altres, a lendarrier fos liouratz et et per lo paÿs avengut plusors inconveniens
vendutz aldit Refforsat al pres de VIII escutz, (1421, CConsSFlour 32, 53v). Syn. reverencia.
inclusa la despensa fayta per lodit Refforsat Voir onor.
ayssi aldit chaval, dont monta lo mespertz II reversada voir balesta.
escutz (1425, CConsSFlour 35, 68v); no lo revertir v. intr. u [Le sujet dsigne une
trobet point a Carlat et a son revenir passet a partie de bâtiment] être orient, tourn en
Monbalat et aqui lo trobet et revenc ayssi direction de (qch). u revertir a. claure et ado-
lendeman (1429, CConsSFlour 40, 20v). bar la chalssada de las latrinas del mur que
reveren* (reverend) adj. qual. u maistre revert a lostal de Tinbalt Bughal de la Frausa
reveren loc. nom. titre honorifique decclsias- (1391, CConsSFlour 9, 48r); un sturment caysi
tique. lodit mecres pr.mier jorn de carema fos Johan de la Garda si obligava aldit almornier de
donat al maistre reverend per lo sermo per luy farar una fenestra de son hostal de la Gara (sic)
fait lodit jorn a la requesta de la viala et per revertent (…) a la mayson de lespital
contemplacio de plusors altres sermos faitz, et (ca. 1455?, AumChapSFlour, 1r). u revertir so-
hom sperava que faria may, II ll. coffituras bre. ly senhor cossol (…) doneront licencia aldit
(1424, CConsSFlour 27, 53r). Voir paire. frayre Gaspar de trauchar la muralha de la vila
reverencia s. f. u faire la reverencia a loc. v. a lendreyt de son hostal loquals es pres del
saluer respectueusement, faire la rvrence à portalet de la Frausa et de far aqui una fenestra
(qn). lodit jorn venc a Saint Flor mons. lo farrada que revert sobre lodit portalet ou pres
vicaris de Borghas alqual aneront los senhors daqui per recebre la clardat daqui enforas
cossols amb alcus senhors juratz de cossolat far (1439, CConsSFlour 47, 26v). u revertir ves.
la reverencia (1418, CConsSFlour 30, 36v). ont payat a Pe. Andrailh, sarralhier, per una
Syn. reverensa. Voir onor. bela sarralha nova garnida de clau et de far-
reverensa s. f. u 1. respect (envers qn). et roilh, pausada a la porta nova de la sala longha
so avia el saubut, segont que dizia, per la bocha de cossolat que revert vas la plassa, per so a luy
deldit monsr de Borghas que lho avia dit et XXVIII s. (1439, CConsSFlour 47, 59v).
mostrat, et mostrat las accusacios per escrit, revestit, -ida part. pass à val. adj. u re-
so que non era ren, segont que diziont los vêtu (ici : dune aube sacerdotale). als reli-
cossols parlant am reverensa deldit monsr de gieuxs desoubz cor de la gleysa cathedral per
S. Flor (1420, CConsSFlour 31, 47r); loquals lo servici que ont fait, ou lus ou laltres, tota lor
perost, prezas lasditas letras am reverensa et las annada toustz los jous revestit am la alba,
faitas aqui legir, per virtut daquelas enconte- condant per chascuna messa II d., monta VIII
nent fes inhibicion et deffensa a mons. de Saint s., IIII d. (1452, CConsSFlour 50, 70r); es
Flor en la persona de Gleisola son procurayre, a estat payat al religieux petit desotz cor liqual
totz sos officiers et aldit P. Monner sur certanas ont servida ladita messa revestitz de lor alba per
et grossas penas que lodit cas non mezessont ou tota ladita annada lodit joux, contant II d. per
fezessont metre a execucio en nenguna maneyra messa, per so VIII s., VI d. (1466, CConsS-
(1421, CConsSFlour 32, 47r). u per reverensa Flour 56, 78r).
de loc. prp. en lhonneur de (ici : une fête revicidensa s. f. u amnistie dune rcidive.
religieuse). ont donat a dinar als frayres pre- per so quar lo vicaris non volia absolver los

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
revidansa* – revocatoria 1085

senhors cossols passatz planeyrament sinon an pena de far certana informacion contra moss. P.
revicidensa coma los senhors presens, fos avisat Nadal, St. Baille et P. Vidal, per la crida que
per losditz moss. Guill. Saysset et Anthoni del fos faita lo digmergue que era la feyra, X s., et
Prat que la absolucion aguessont de moss. lo per lo instrument de la revocacion de ladita
collector tota planeyra, dels cossols passatz et crida faita per lodit moss. Peyre Nadal coma
dels senhors cossols presens an revicidensa jutge, XX s. (1410, CConsSFlour 26, 46v);
(1388, CConsSFlour 7, 53v). FEW 10, 144a, quant loditz cossols fos a la Ila ont era mos-
recidere. senhor dArmanhac et lodit cossol hac parlat
revidansa*, revidensa (revidanssa) s. f. am lodit senhor et am son cosseilh et mossenhor
u office mortuaire. fes moss. de S. Flor una dArmanhac hac ausit so que per lodit cossol ly
revidensa per lo senhor del Bruelh en que foron fos expausat sus lo fait de sa ambayssada
li cossol, per I drap daur e per IIII torchas, tochant ladita merqua, lodit mossenhor dAr-
XXXIII s., IX d. (1378, CConsSFlour 1, 134r); manhac ly autreghet sas letras opportunas sus
fo despendut per la seboltura o per la revidansa la revocacion de ladita merqua adreyssans a son
de maistre St. de Vereyme fayta a S. Flor per cosseilh a Rodes (1437, CConsSFlour 45, 25v).
VIII torchas o per los draps de laur o per las revocar (revoquar) v. tr. u 1. annuler, rvo-
profertas en las doas cleyzas, LXXIII s. (1379, quer (une dcision, un acte judiciaire). ja sia
CConsSFlour 2, 30v/31r); a XII daost say fos que los cossols sen fossont plusors ves excusat
denunciat que mons. de Carcassona era anatz a luy et als senhors de chapitre quilz non
de vida a trespassament et los ss. monges fey- voliont usurpar sos dreytz, ni de la gleysa,
ront la revidanssa et chanteront Ia messa sol- mas los creysser, servar et gardar a lor poder,
lempna per la soa arma am plusors torchas lodit monsr disia que lodit mandament non era
ardens a la messa (1421, CConsSFlour 32, tollerable et que el lo faria revoquar et cassar
27v). per razo (1420, CConsSFlour 31, 39v); el divi-
reviure*, revieure (revioure, revoybre) s. m. set Ia appellacio que fos per adonc interiectada
u herbe de deuxime fenaison, regain. apres de monsr lo bailliou per so que non revocava
aneront foras de la viala per visitar alcus re- unas letras per adonc autreghadas per luy a la
vioures contensios (1420, CConsSFlour 31, requesta de los dAorlhac per far tener lo setge
29v); lodit jour fos payat a Bardo Chavanhac del bailliatge en Aorlhac que non ho devia far
per ung penoncel de las armas del rey per mas a Bredom ou a Sahughac (1426, CConsS-
mettre al Prat Noel de Pe. Cocharic jove per Flour 36, 46r). u 2. retirer, dsavouer (ici : des
so que deffendia lo revieure et non lo layssava injures). dis que aquelas iniurias revocava a
jausir als habitans de la vila, per so IIII d. son (…) (1418, PrivilSFlour II-2-66, 18r).
(1444, CConsSFlour 49, 62r); ont payat a revocatoria adj. qual. voir letra.
mestre Anthoni del Mas, notari, clerc de cosso- revocatoria s. f. u document contenant
lat, per la copia de la salvagarda et declaracion une annulation, une rvocation (notamment
dels explitz faitz per Astorc Vidal, sirvent real, dun appel en justice). fo trames loditz Prioros
a la requesta de moss. Bertrand Rotgier, en Fransa a I de jullet per empretar la citacio e
prestre, al revioure de ung pradel que es sobre revocatoria de la appellacio que avian fait de
la Vitgeyra, laqualla avia faita intimar al cha- Beralt de Moniuzeu coma luoctenent del bailiu
br de Saint Flour que non y aguessa ad intrar, de Javalda (1378, CConsSFlour 1, 127v); lo
per so a luy XX d. (1452, CConsSFlour 50, mecres a XVIII de novembre tramezem Prioro
57r); de Jacme Lombard, del revoybre que de- a Paris per empretar la revocatoria e citacio de
manda a son prat, que hom ane sus lo luec la apellacio per nos faita de me Guill. de Caors,
(1463, DConsSFlour 1, 14r); que lon luy loctenent del bailiu de Velaic (1378, CConsS-
laysse revieure a son prat (1504, DConsSFlour Flour 1, 141r); per Peyre del Mas que fo trames
21, 4v). ALMC 962. Syn. boiure. a Paris lendema de S. Matheu per querre las
revocacion s. f. u annulation, rvocation revocatorias de las letras que nos avia exequi-
(dun dcret, dune sanction). ont paghat los das P. Rotgeirs, per son salari IIII lb., IIII s.
senhors cossols a maistre Hugo Avinhol per sa (1379, CConsSFlour 2, 16v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1086 revolt – rebieira

revolt, -a. revolut, -uda part. pass à val. que si confronta al ribatge de Johan de Sant
adj. u entirement coul, rvolu (dune p- Jailh a doas partz (ca. 1500, LivePrBredons
riode). apres sensec lo comptes de I talh levat 2C, 49v). Voir ribeira.
per lodit St. Pecol, loqual levet per ditmergues ribauda s. f. u publica ribauda loc. nom.
per tot I an revolt (1378, CConsSFlour 1, 9v); prostitue. que sa sirventa que es publica
las gardas de la porta a gardar lintrada del vin ribauda salha de la vila (1483, DConsSFlour
de VIe jour dabrial que lidit senhor cossol 12/1, 2v). Voir filheta.
foront elegit en cossols en I an revolut et de ribaut s. m. u homme dbauch, vaurien.
la fin deldit an jusquas al pr.mer jour de may Et vos creydaretz ‹ A mort ! › Que aquel ribaut
apres seguent (1384, CConsSFlour 5, 45r); lo vos fay tort (ca. 1480?, FarceRiom, 3v); He,
pr.mier jour de may prochan venent, Vc escutz, ribaut, as o tot mangiat. Pel ventre de Lieu,
et lo jorn de saint Anthoni prochan venent, Vc tu ho redras Ho tot vieu ti conchiaras.
escutz, et del jorn de Nadal en ung an, IIIc (ca. 1480?, FarceRiom, 5v).
escutz, et deldit Nadal en ung autre an, dos ribeira, rebieira (ribeyra, rebieyra) s. f.
ans revolutz, IIIc escutz (1415, CConsSFlour u 1. bord de rivire, plaine alluviale. I ort a
28, 43r); lo IXe jorn de juing fos logastz en bada la ribeira, de sa filhastra, estimat a VI lb.,
Symon Gibalt deldit jorn a S. Johan Bbta. et respont per III lb. (1380, LEstimeSFlour,
apres en I an revolt (1423, CConsSFlour 34, 16r); los champs e lo bos e los pratz pauzatz
19v); del dilhus de Paschas que fos lo premier en la ribeyra oltra la Plancheta (1380,
jour dabriel, lan de Nostre Senhor mial IIIIc LEstimeSFlour, 109r); ont pagat los senhors
XXXVII jusquas al dilhus de Paschas que fos a cossols a Brezons per arena de lhuy comprada
XIIIIe dabriel lan revolut mial IIIIc XXXVIII sus la ribeyra que lodit Brezons lavia trayta,
(1438, CConsSFlour 46, 16r); lo papier quey per so XIIII s., VIII d. (1400, CConsSFlour
despendut lan revolut que soy estat bayle et 17, 40r); lo prat de la Faysola pausat en la
scindic de ladita gleysa (1481, CPrêtresCathS- rebieyra que cofronta dune (sic) part am lo
Flour 1, 21r). chami real viel que vay hom de Salern Ourilhac
revolver* (revolve) v. tr. u garnir (ici : une et daltra part am lo prat de P. Goldel et deu se
glise) sur tout le primtre (ici : avec des agar per lo prat de Goldel et am lo prat dal
cierges). sont estat doppinion que lon fassa Perier davas la part soteyrana (1408–1586?,
lodit vot et fassa revolve la gleysa cathedral al TerrPradines 2, 15v); apres aneront a la ribeyra
dedins de cera (1505, DConsSFlour 21, 19r). veser lo juoc que faziont aqui los balestiers et
riba s. f. u rive, berge (dun cours deau). archs de la viala et barris de Saint Flor (1423,
lort que a e.la riba de Raymontolo (1379, CConsSFlour 34, 13r); VIII jornals que ha
TerrChaudesAigues 1, 18r); a Giralt Rossinhol, servit en la ribeyra a trayre larena (1438,
moliner, per so quel temps del bastiment, apres CConsSFlour 46, 75r); I cham pausat en la
lo grant ploghat, laygua de Lenda amasset rebieyra de Alanho que si confronta am lo
grant arena per las ribas de la levada del chami que part dal pon dels Talapos vas Alanho
mole de la Rocha et los senhors cossols mande- (1438, LivePrBredons 1, 1r); I cham que fo de
ront aldit Geralt que amasses prestament am moss. Peyre Pichot que es en la rebieira de
sas manobras ladita arena et la gites deforas Bornandel que si confronta am lo chami que
(…) XXV s. (1426, CConsSFlour 36, 45r). part de la rebieyra de Murat e vay vals pratz de
riban s. m. u ruban de tissu. lodit jor et la rebieyra de Bornandel et am lo cham dels
(sic pour en) riban bleu per far doas centuras a heretiers de Guilh. Chastanh (1438, LivePr-
masditas domayselas, V s., IIII d. (1509, LD- Bredons 1, 19r); devont per ung journal de prat
pLavaurs 2, 2v). ALMC 1394. en la ribeyra, argent XII d. (1473?, Live-
ribatge (ribage) s. m. u terrain situ sur Dienne 698, 290r). u 2. rivire. si ensec la
une plaine alluviale. ung champ per els aquis meza et despessa faita per los senhors cossols
de Johan Rodier assis al ribage de Pinho que per desfar et far la mayso del reclus assiza sur
stat (sic) de Hugo de Sant Jailh (ca. 1500, lo pont de S. Flour sur la ribeyra de Lenda
LivePrBredons 2B, 13r); sa part del ribatge (1406, CConsSFlour 23, 35r); per passar la

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
richamen* – reis* 1087

ribeyra de Sayna plusors vetz per anar a lostal hom lor fassa rigor que hom los mostre car a
de mons. lo chanceler, III s. (1406, CConsS- son advis non chal point dobtar de los mostrar
Flour 23, 40r); layda de IIc mille frans que lo (1469, DConsSFlour 5/1, 7v).
reys nostre senhors a volgut estre mes (sic) sus rigoros, -a adj. qual. u svre, dur à sup-
el mes de julhet darreyrament passat pareilha- porter (ici : de lexcution dune dcision de
ment que lannada passada en sos paÿs de lenga justice). avia faittas desgh plusors grossas et
doÿ desay la ribeyra de Leyre (1438, CConsS- rigorosas exequcions a lencontra de ladita
Flour 46, 64r). ALMC 93. Voir ribatge. comunitat et en avia pres et mes a la man del
richamen* (richament) adv. u luxueuse- rey plusors draps et autres bens dez merchans et
ment, richement. fos ordenat luy donar et habitans de ladita vila et mes a enchans publicz
pourtar ung present, una aygueyra dargent et per far payament al rey nostre senhor de ladita
ung bassyn ont las armas deldit cossolat et somma de Vc l. (1440, CConsSFlour 48, 44v);
comunitat eront esculpadas et faitas en esmalh lo dessus nommatz prebost des maneschacz
richament en doas partz comma en lo coberton disia quel avia commission de mossenhor lo
de ladita aygueyra et en lo fons deldit bassyn, Daulphin de faire plusors exequtions rigorosas
pesans IX march, V onssas et cart dargent a lencontra dels senhors cossols (1444,
(1462, CConsSFlour 55, 54v). CConsSFlour 49, 74v).
riche1, -cha adj. qual. u riche en biens rigorosamen* (rigorosament, rigoroza-
matriels (de qn). lidit collector creisseron ment) adv. u imprativement, fermement
lodit talh sus alcus de ladita chareira de la (dune action judiciaire). los senhors cossols
soma de XIIII ll., V s., VI d. et aysso per auzens que lo recebedor Johan Tomier devia
remediar me St. Jauserant, Johan Saisset et venir per demandar rigorozament et exequtar
altres riches homes de ladita chareira, laqual per largent de la talha, aneront per la viala et
remedianssa li cossol ni lo comus non volc barris de Saint Flor per demandar a chascun sa
(1378, CConsSFlour 1, 14v); moss. lo jutge di part de la talha (1422, CConsSFlour 33, 30v);
que, de son oppinion, aquel a qui ladita intrada et per plus prestament trobar lo prest, meneront
sera lieurada, sia paure ou riche, bayle caution per la viala lodit sergent darmas et daltres per
bona et souffisent, altrament que lon los (sic) compellir rigorosament los recusans de baillar
fassa payar la fola encheyra (1513, DConsS- (1423, CConsSFlour 34, 35v).
Flour 23, 24v). riliquialre voir reliquialre.
riche2 s. m. u personne riche. quant non y riota s. f. u dispute, querelle. Hugos da la
aura intrada sera plus preiudiciable als paures Joania, amenat per garent, a iurat et a depausat
que als riches attendut et considerat que li riche per sagramen que el fenava chosta Barochies e
et qui ont de que font provision et non point li vec davant lostal da la Megia grant riota tant
paure (1487, DConsSFlour 13, 13r). u Sing. à que plusiors fennas teniant lodit mosen P.
val. collective. promes et juret de ben et leal- (1429, JusticeDienne, 25r). Syn. noisa.
ment servir en lodit office et gardar lo ben, ris, reis* (rys, reys) s. m. u riz. II ll. amel-
prouffit et utilitat de toutz et tant del paure las et II ll. de reys val. VI s., VIII d. (1424,
come (sic) del riche tota favor cessant (1509, CConsSFlour 27, 55r); per loqual dinar ont
DConsSFlour 22, 34r). payat per totas chausas tant per pan, vin, charn
rigen voir regen. de buou, charn de molto, anchas de chabritz,
rigor s. f. u de rigor loc. adv. en toute especias, ris, huous, fromatge, sucre, charn sa-
rigueur. de la sola de Johan Clary, que li lada, lenha, vin aygre, sal et per la pena de
sembla que de rigor non deu ren payar et Esteveni Frere, cosinier, que apparelhet lodit
parhelhament (sic) di de Vialar (1465, dinar, per tot X moltos, IX s., II d. (1438,
DConsSFlour 1, 40r). u faire rigor a loc. v. CConsSFlour 46, 50bisv); per loqual dinar
sopposer fermement à (qn) (?). del fait de ont payat per totas causas, so es a saber pan,
baylar los comptes et altres papis et registres vin, charn de buou, charn de molto, anchas de
de la vila, di que seria bon de vezer si hom chabritz, trippas, especias, rys, huos, fromatge,
poyra tollerar mas el es necessari avant que charn salada, lenha, vin aygre, sal, et per la

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1088 rispa – rocha

pena de Esteveny Frere, cosinier, que apparelhet Rogations. fo faita somma, passada e senhada
lodit dinar, per tot X l., XV s., XI d. (1439, lo lus de Rozols, LXVI lb., XI s., IX d., flori a
CConsSFlour 47, 64v). XX s. (1356, RTailleSFlour 11, 1v); a luy per
rispa s. f. u pelle à feu, à cendres. de unas so que demoret en garnison a tres chavalx lo
tenalhas et I martel et una rispa et una qulhey- mecres, jous, venres et lo sapte avant Roasols
ra, II s. (1523, LivePrBredons 3, 15r). ALMC dont fos acordat a luy paghar per so II franx
526 (pt. 41) et 774. (1395, CConsSFlour 12, 41r); per vin et peysso
riu*, rieu, reu s. m. u rivire ou ruisseau. a lui donat en Rozols, XXIIII s. (1404,
confrontant duna part amb un hostal de Pe. CConsSFlour 21, 84r); lo segont jorn de Rosols
Ros et dautra part an lostal de Giral Ponhet, (1409, CConsSFlour 25, 19v); lo segond journ
son seur, et dautra part am lo rieu appelat de la de jung que fos lo mecres de Rozols et vespra
Vernha (ca. 1450?, LiveJClaviresMurat, 1v); del jous de la assencio de Nostre Senhor li bada
deu lodit Pe. Jaibert, alias Valeta, per novela et Cortabota trompero per la viala coma es de
vestizo a causa duna chausa herma que a presa costuma (1452, CConsSFlour 50, 52r). ALMC
sobre lo Mayniel de la part de delay lo rieu, 1664; NDGFA rogations. Syn. Roasons.
confron. entre los dos rieus coma costa per letra Roasons* (Roazos) s. f. pl. u les Roga-
receue (sic) per maistre Pe. Mauran, senhada tions. lo dimergue davan Roazos (1411,
en certaines (sic) peyras crosadas et en certains LObitsChaudesAigues, 41v). Syn. Roasols.
(sic) abres crosatz entre los dos rieus, contenen roc s. m. u bloc rocheux, rocher en place.
environ huit jornals de prat montant an seu obrs per bastir la mureta que es entre los rocz
segha al ces annual totz los ans et dona argent devas lodit lioc de la Frausa (1389, CConsS-
seys sols (1463, LiveDienne 698, 23v); deu Flour 8, 79r). ALMC 84.
lodit mos. Bert. per lorto que si tocha am lo rocha s. f. u 1. affleurement rocheux, ro-
rieu pausat elh fons del sieu ort, vestit de novel, che en place. I martel (…) a rompre la rocha
argent IIII d. (1463?, LiveDienne 708, 143v); deldit mur dareir lostal de moss. (1378,
lodit mos. Bert. per lorto que si tocha am lo reu CConsSFlour 1, 118v); piquar la rocha de la
pausat el fons del sieu ort vestit de novel, argent yssida de las latrinas dels monges per alarghar
IIII d. (1464, LiveDienne 698, 154v); la mey- lo condut del mur que yssigues deforas tota
tat del Pastural de la Fon que si confronta en lo aquilha ordura (1420, CConsSFlour 31, 36r).
prat de Guillem Clido et en la deveza deldit lioc u 2. bloc rocheux, rocher dplac de sa place
et la deveza de Braghac et en lo prat de Johan originelle. ly senhor cossol trameyront Johan
Sauro, rieu al mech (ca. 1500, LivePrBredons Gardela, Hugo Vernha, Johan Chabrider amb
2C, 86r). ALMC 93 et 95. Syn. real2. plusors autras manobras a la peyreira per rom-
roan, -da adj. qual. u rouan (du pelage pre et gittar defors ladita peyreira una grossa
dun animal). a Peari de Rocha, del mas de rocha que lay era tombada (1444, CConsS-
lAzero, ey baylat una boreta, filha de la mia Flour 49, 59r); fos payat ad Anthoni David,
granda baiarda, de pelh roan, per VIII realhs de de Ribeyra Vielha, per XI jornals que vaquet a
chabalh (1431, LBauxAuterocheCouzans 1, trayre la peyra de la varengha per far lo crota-
9v); a Joan de Vayret una egua roanda anb ment deldit pont ou per rompre una rocha que
una boreta roanda per V escut vielhs (1433, era desoubz lodit pont (…) XXIX s., IIII d.
LBauxAuterocheCouzans 1, 10v). (1452, CConsSFlour 50, 67r). u 3. relief ro-
roans s. m. u tissu de Rouen. redo conte cheux. es estat payat a s. Johan Aymeric lo
lidit senhor cossols et teno per recebut per la vielh tant a causa del logier de son colombier de
tarra de so que a la pr.meyra passada per Malasalsa en loqual fos mes Vidal Sirvent, dit
inavertensa aviont passat lo drap nier de lors Bochart, quant fos gitatz de son hostal apres
raubas consulars per roans ou mostivilis et non que hac demorat per certan temps a las rochas
era sinon de moricli de Borghes (sic), per ladita appeladas de Yffarnet en loqual demoret envi-
tarra VII scut (sic) que valo IX l., XVI s. (1452, ron de seys jours ou per son interesse que y
CConsSFlour 50, 41r). podia aver agut, per so la soma de XX s. (1467,
Roasols, Rosols (Rozols) s. f. (?) pl. u les CConsSFlour 57, 82r). ALMC 84.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
rocin* – rodatge 1089

rocin* (rossin, rossi, rossy, rosii) s. m. ras et per far una roda de son fer al relotge per
u 1. cheval de monte ou de trait. es degut montar lo contrapes et per apparelhar leventalh
a Guy de Li per I rossi que bailet ad anar en deldit relotge, per tot XX s. (1425, CConsS-
Fransa quant lay tramezem P. Marceir e W. Flour 35, 71r). u 4. roue dente (dun mca-
Dur., XII lb. (1379, CConsSFlour 2, 2v); per nisme dhorlogerie). ont paghat aldit relotgier
Ia alna et 1/2a de drap saur a far cuberta per per lo presfait a luy donat per los senhors cossols
la sela deldit rossi et per borrar ladita cela et per apparelhar alcunas fautas que y avia tant a
far ladita cuberta, per tot IX s., VI d. (1381, las rodas coma altrament, per acort fait am s.
CConsSFlour 3, 63r); ilh preyro et achapteron Johan Saysset, VI franx (1398, CConsSFlour
(…) I corsier de Jacme de Palhers per lo pres 15, 31v); item quatre dens a Ia roda del relotge et
de XLII franx a payar a certan temps apres lo li covenc tot desfar per aver ladita roda. Item I
venent, loquals rossis fos pres en payament per ays de ferre per montar lo contrapes. Item a
lodit Johan del Fornial (1381, CConsSFlour pauchezit lo gros pes del relotge de tres cartay-
3, 67r); Peyrot de Teuleyras a depauzat que I ros de quintal. Item y a fait I petit molinet del
rosiis sieu i fo una vegida. Item plus los beus volet torneghador. Item del mailh que fer las
de la Fino per una vegada (1428, Justice- horas a alonghat la coha I palm. Item lostacle
Dienne, 2v); ont payat a St. Moreyras per del fer que ten lo maylh quant fer era rostz et la
lo logier de son rossin de III jours que lo fait tot neuf (1420, CConsSFlour 31, 50v); ont
tenc ss. Pe. Cocharicz, cossols, eldit viatge payat a St. Verni per Ia roda de fer fayta per lui
comptant III s., IIII d. per jour, per so X s. al relotge per lo ferre o per sa pena, XX s. (1421,
(1437, CConsSFlour 45, 17r). u 2. cheval de CConsSFlour 32, 55r); faire et adoubar una
trait. VII lbr. de fer de Foys per farrar lo roda al relotge (1462, CConsSFlour 55, 67v).
rossy de la charreta (1444, CConsSFlour 49, u 5. pastille (de cire à cacheter). altras doas
45r). rodas de cera verda per far sayllar ladita letra
roda s. f. u 1. roue (de vhicule). per lo del sagel de chapitre (1437, CConsSFlour 45,
rodatge que pren sobre los Oleyrs videlicet per 15v); per una roda de cera blancha per sagelar
X rodas sobre chascuna II s., VI d. (1380, ung vidimus de la commission de maystre Johan
LEstimeSFlour, 109r); aldit Bertholmeu per le (sic) Munerat (?) que fos requeritz per losditz
ferre baillat per luy per far coyns a la peyreyra, senhors cossols, III d. (1439, CConsSFlour 47,
a la roda et celcles de la charreta, a las bechas 56r). u 6. pot à lait ou jatte. per far leyt aldit
far, pichas, martels, fessors, manivelas, palferres reclus foront comprastz dos lensols de St. No-
et altres espleytz de la bastenda necessaris, XVI zeyras, costeront XVI s. Item Ia flessada nova de
l., IIII s. (1427, CConsSFlour 38, 57v); lodit I home fora, costet XXV s., I coyssi de pluma,
jour fos payat a Guilhe. Celier, del Vialar, per sa costet XV s., Ia toalha de Rayghassa, costet V
pena et trebailh de II jours que vacquet a reppa- s., de escudelas, talhadors, doblers et doas lossas
rar et adobar las rodas de la charreta que eront de fusta et II rodas, costeront III s., IIII d.
totas rotas quom non sen podia ajudar, per so a (1429, CConsSFlour 40, 29r). ALMC 691,
luy tant per sa pena comma per la fusta que y fos 862, 1083, 1236 et 1727. Syn. du sens 5 roda-
neccessaria, IIII gros (1444, CConsSFlour 49, nela et rodela.
68r); lo dissapte darrier jour de feurier foront rodanela s. f. u pastille (de cire à cache-
achaptadas unas rodas per far ung tombarel per ter). per Ia rodanela de cera rogha per lodit
curar lo fossat que cousteront VIII s. (1444, fayt payada, IIII d. (1428, CConsSFlour 39,
CConsSFlour 49, 90r). u 2. roulette (ici : de 17v). Syn. roda et rodela.
porte coulissante). per la roda que ten la porta rodarencha, rodaressa voir civeira.
coladissa del Teule, XVIII d. (1391, CConsS- rodatge s. m. u page sur les vhicules,
Flour 9, 64v/65r). u 3. roue (de poulie). si droit de roulage ou impôt sur les tours de
ensec la despessa fayta per far la roda de len- potiers. per lo rodatge que pren sobre los
ginh per montar la cayria, peyra e morter (1402, Oleyrs videlicet per X rodas sobre chascuna
CConsSFlour 19, 48v); fos payat a St. Verni per II s., VI d. (1380, LEstimeSFlour, 109r); per
adobar et estanhar las ansas de las grans simar- lo rodatge de moss. de S. Flor et de W. Armant,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1090 rodeira – rojol*

V s. (ca. 1380, LEstimeSFlour, fv). FEW 10, per portar ung rogamus contra los chalsiners de
493a, rota; Gdf roage1. S. Alba, per so quar non portavont prestament
rodeira voir civeira. la chals que aviant venduda, VI s., VIII d.
rodela, rudela s. f. u pastille (de cire à (1403, CConsSFlour 20, 65v).
cacheter). fos payat a Johan de Sanhas per roge1, rogi, -oja* (rogha) adj. qual.
tres rodelas de cera verda per sagelar procura- u 1. rouge (dun objet). ont payat per cartey-
cios, V s. (1422, CConsSFlour 33, 42v); per ra de cera rogha comprada lodit jorn per las
cera verda et rogha per sagelar procuracios et besonhas del comu aguda de Johan Sanhas, II
saylar aussi per la viala per la talha et per Ia s. (1420, CConsSFlour 31, 17v); per V palms
rodela de cera rogha baillada per me P. Pelhis- de cordo de fiel roge per mettre losditz sayels,
ser, cossol, per tot XXV s. (1423, CConsS- VI d. (1437, CConsSFlour 45, 15v); presentet
Flour 34, 26r); a Johan de Sanhas per Ia rodela als senhors cossols unas letras patens sageladas
de cera rogha preza per Colonghas, IIII d. del grant sagel de mossenhor lo Daulphin en
(1429, CConsSFlour 40, 27r); es estat payat cera rogha (1444, CConsSFlour 49, 78v). u 2
a Anthoni de Menteyra per quatre rodelas de rouge (du vin). del vin roge de me Johan de
cera gomada presas de luy per saylar lasditas lEscura IIIIe pichers a X d. lo picher (1424,
procurations coma si ap.rten, per so VIII d. CConsSFlour 27, 34r); IIIIe cartas de vin vieilh
(1466, CConsSFlour 56, 45v); sept rudelas de roge de Rouergue (…) per far lo yppocras
cera tant verda coma rogha (…) per sagelar delqual dessus es faita mencios (1437, CConsS-
losditz instrumens et altras besonhas de ladita Flour 45, 36r); sessi lo vin quon portat lan
comunitat (1466, CConsSFlour 56, 72r). Syn. mial IIII LVIII. Pr.mieramen Joneto de Tahul,
roda et rodanela. de vin rogi, XVI set. Item plus Joneto, de vin
rodencha voir civeira. blanc, XVII set. Item plus Joneto, hun autre
rodet s. m. u repas de fête, banquet. ont viage de vin blanc, XI set. (1458, LRecAute-
donat los senhors cossols als vayletz del cossolat rocheCouzans, 38v); resauby lo XV jorn deldit
et a las gardas de las portas a chascun un picher mes II saumadas de vi roge de Monpesat que
de vin per lor rodet de caramantrant que monta feiro XII s., IIII p. (1491, CBredons, 21v).
VI pichers de vin, valont IIII s. (1400, CConsS- ALMC 158, 314 et 1543.
Flour 17, 74v); lo XIIe jorn de feurier los senhors roge2 s. m. u 1. couleur rouge. ly senhor
cossols doneront a dinar per lo rodet coma es de cossol non pogront aver lors barretas comma es
bona coustuma far chascun an als senhors juratz acostumat et en lhuoc de lasditas barretas fey-
de cossolat (…), per loqual dinar ont payat IIII ront chapayros partitz de la partidura de las
l., XVIII s., V d. (1420, CConsSFlour 31, 43v); raubas, so es a saber de nyer et de roge (1444,
lo jous a VII de febrier los senhors cossols CConsSFlour 49, 79v). u 2. tissu rouge. lo-
doneront als senhors juratz de cossolat Ia reffec- qual jorn los senhors cossols agront lors raubas
cio acostumada donar chascun an apelada lo novas partidas de dos draps, I de roge dEngla-
rodet (1426, CConsSFlour 36, 40v); a XXVII terra (…), laltre duna fina bruneta de Liera
de genier apres la passada dessus escripta (1421, CConsSFlour 32, 16r); per I carter de
comma es de costuma fos donat a dinar a totz roge a ma filhola, V s. (1427, CConsSFlour
los senhors juratz de cossolat per lo rodet a 37bis, 5v); III alnas et I palm 1/2 de roge fin
lhostal de sr Steve Champanhac, cossol, elqual de Borghas (1472?, CChapSFlour, 1r). u 3. ?.
dinar fos despendut tant en pan, vin, charn, paia XL s., plus per ung roge, XI l. (1492–1496,
perdris, polalhas, especias et plusors autras cau- ProcsGJouvenrouxSFlour).
sas comma costa per rolle sur so fait (…) VIII l., roi* (roii), -a adj. qual. u brun roux (ici :
IIII s. (1444, CConsSFlour 49, 87v). du pelage dune jument et son poulain). huna
rogamus (roguamus) s. m. u document ega e hun fedo mascle de peal roii (1479,
contenant une requête en justice (?). ont pa- LBauxAuterocheCouzans 2, 6r).
ghat al vaillet que portet lo roguamus contra lo rojol* (roghol) s. m. u ?. de las requestas
relotgier a Rodes, III s., IIII d. (1397, CConsS- que baylont per las escolas mossenhor de Ne-
Flour 14, 84r); ont paghat a Johan Crespones, mors per Boerii, mtre Johan Cosserant et mtre

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
rolhat* – romeu 1091

Johan Chalier et ung roghol per elses (1472, per los mectre als rolles quant ly estat si far-
DConsSFlour 8, 1r). ront, XX s. t. (1457, CConsSFlour 52, 18v). Lv
rolhat*, rulhat, -ada part. pass à val. adj. role.
u rouill (dun objet mtallique). es estat rollet s. m. u petit document numratif.
payat a Jacme Farreyras per sa pena et trebalh monta per tot, coma apar per I rollet escrit per
de neteghar et varnussar los quatre bassinetz Timbalt, XI lb. (1378, CConsSFlour 1, 151v);
velhs de cossolat que eront rulhat ou per adobar per lo patu levat per P. Esclavi per remissios ho
doas balestas que eront totas rotas, per tout XII per resta ho vacant coma apar el rollet desus dit
s. (1466, CConsSFlour 56, 56v). Lv rovilhar. (1384, CConsSFlour 5, 4r). Lv rolet.
rolle, rotle* (routle) s. m. u 1. document romana s. f. u balance romaine. apres que
numratif, notamment de dpenses, liste ly senhor cossol agront pesada la farradura de
denregistrement (dobjets ou de personnes). luna de las grandas fenestras del mur nou
apres lo jorn de S. Marti destiu perdet I drap darrs lostal que fos de Jacme Mercier de novel
saur estimat en son rolle a VI fr., sia desdut als acquerit a la comunitat per los senhors cossols
talhs venens (1380, LEstimeSFlour, 89v); Jo- et la pezeront en la romana de Herailh Ayme-
han Saysset baillaria I rolle en loqual seriont ric, ly senhor cossol despenderont am lodit
escritz los alsquals voliont que fossont bailladas Herailh Ia carta de vin (1437, CConsSFlour
[las claus] (1418, PrivilSFlour II-2-65, 2v); 45, 27r). ALMC 1785.
frayre Angels per maneyra de supplicacion romans s. m. u langue occitane. far las
avia baillat ung rolle als senhors cossols conte- copias dalcunas razos e memorias tant en lati
nen alcunas parcelas quel devia en vila et avia comma en romans (1378, CConsSFlour 1,
presas estant ayssi a sos usatges et de sa 122v); era en lati mas el lo lor faria dire et
companha (1438, CConsSFlour 46, 76r); fos expausar en roman(…) (1418, PrivilSFlour II-
donat als vaylletz de cossolat et a ung clerc 2-66, 18r).
que lor legia los rolles dez draps apres que romansar v. tr. u traduire en occitan. la-
agront portatz losditz draps als paures per las dita appellacio romansada (1418, PrivilSFlour
charreyras (…) III s. (1440, CConsSFlour 48, II-2-66, 18r); lodit cartapel lor era estatz ro-
67r); fus despendut quant vezitavan lo routle de mansatz dimergue passat (…)ot a mot (1418,
monss. Johan Daurat que si rancurava de so PrivilSFlour II-2-66, 18v).
que hon luy avia sobrecondat en sa chargha luy romavatge, romevatge* (romevatghe) s. m.
resten devent XXX s. (…) XII d. (1481, u plerinage. ont donat los senhors cossols ad
CPrêtresCathSFlour 1, 19r). u 2. rôle dim- ung escuder que anava en romevatghe per lo rey
position. fo despendut quant hom baylet los nostre senhor totz armatz a Saint Jacme, per
rolles per gitar lo taylh, VIII d. (1379, vin et per fruta et per Frider (?) que lo condus
CConsSFlour 2, 39r); item ses plaint Guilliem jusquas a Langhat, per tot IX s. (1396,
dAutrac de Johan Pogiol que li a ditas grans CConsSFlour 13, 91v); fos payat a P. del Pos
eniurias demandant la restas del rolle que leva- per sa pena de servir coma cappitani lo guayt de
va de monsenior que el non li devia re e la ben la muralha per I mes per lo temps que era lo
paiat (1429, JusticeDienne, 13r). u 3. registre romavatges de Rochamador et plusors dels
contenant, par ordre chronologique, les affai- hommes de la viala anavont de jorn en jorn
res soumises à un tribunal. a donat lodit eldit romavatge (…) XLV s. (1429, CConsS-
Johan Chavanhac al clers del graffier per met- Flour 40, 33v). ALMC 1694 (pt. 1).
tre la causa de Guynot pr.mer al rolle, V s. romeu s. m. u plerin. anava romeus en
(1415, CConsSFlour 28, 19r). u 4. registre Roma (1392, CConsSFlour 10, 22r); lo XIIe
des actes officiels dune chancellerie (?). es jorn del mes de may, per so que eront dins la
estat payat per la scriptura et sagel de ung viala vengut a jaguda de romeus guascos a tres
vidimus que fos faitz et senhatz per dos notaires grant nombre, los senhors cossols de nueyt am
de Lion deldit dos de lasditas IIIc l. quant plusors senhors juratz de cossolat, per la garda
fouront bailat et layssat ly original daquels de la viala, visiteront armatz las portas de la
dons als clers dels tressauriers et contrerolle viala et los murs et aussi las hostalarias de la

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1092 rompre – romper

viala ont eront lotghatz losditz romeus, disens en friche pour la labourer). a X del mes de
als hostes que aguessont diligensa de se penre mars foront trames Pe. Rocho et Johan Bastars,
garda delsditz romeus (1422, CConsSFlour 33, servitor de cossolat, al Pont et a Farrier def-
26r); lodit jour Giros dAndalac, charrets, me- fendre a la Andreva que non agues a procedir a
net lo rossy de la charreta romeu a Saint laurar certana plassa comuna que commensava
George per so quar lay lo avia vodat et avia a rompre (1466, CConsSFlour 56, 78v); Cre-
promes ung estedal de cera del long del rossy, spis lo Chantres, Matheu Achalme et Jaques
per so fos payat per lodit estedal, XVI d. (1444, Yvernat ont romputz los comus desta vila ta-
CConsSFlour 49, 50v). Syn. pelirin. lament que lo chabris non pot aver passatge
rompre, romper (ronpre) u I. V. tr. (1469, DConsSFlour 5/1, 42v). u 6. invalider,
u 1. casser, briser (qch). al Galocher per annuler (le contenu dun document). per la
chaussar son martel que era gastatz et rotz a letra rompuda que la causa del cas de novelet
rompre alcunas rochas de la plassa dins la fos davant lo bailliou de las montanhas, VII s.,
barreyra et altras del bastiment avant dit, IIII VI d. (1395, CConsSFlour 12, 51r). u Emploi
s. (1387, CConsSFlour 6, 52v); aquelas [claus] pron. lasquals letras a chalgudas far et reffar
no si deviont metre en portas mas deviont esser plusors de ves per so quar si ronpiant a la
rotas et pessadas per ostar tota sospeyta (1418, chancelaria (1388, CConsSFlour 7, 67r/v).
PrivilSFlour II-2-66, 9v); lodist P. li ronpet u 7. transgresser, enfreindre (une dcision,
unnc pichier de tera aldit P. Quzol quant anava une interdiction). an fayt una rasa novela
quere de laiga en ladita fon (1428?, Justice- que non o devian far, etc. sans lisesa (sic), etc.
Dienne, 22r); ly senhor cossol trameyront Johan de que P. Mauriis ses plaint de la salvagarda
Gardela, Hugo Vernha, Johan Chabrider amb rota, etc. Item plus que a faita clausura en rasa
plusors autras manobras a la peyreira per rom- de P. Mari (1429, JusticeDienne, 14v); a XVI
pre et gittar defors ladita peyreira una grossa de desembre fos payat aldit Raymond Ebrart,
rocha que lay era tombada (1444, CConsS- sergent, per lo sagel et scriptura duna relation
Flour 49, 59r); es estat payat a Johan Atgier que baillet als senhors cossols de so que los avia
per ung jornal que demoret a rompre la rocha adiornatz personalment et de man misa per
del cachapeys affin que nengus non y passes a davant la persona del rey per so que disia
causa de la impedimia, III s., IX d. (1467, quaviont tr.spassat et rot larrest que lor era
CConsSFlour 57, 88v); anem al loc de Pratcros estatz comandatz dins la mayson episcopal, per
vezer et saber qual nous avia rombut ung so a luy XV s. (1444, CConsSFlour 49, 77v).
fraysse que era dins ladita boria et per vezer u 8. interrompre (un accord, une trve, une
aucunas bolas que hon nous debolava (1481, habitude). lodit jorn fo deslieuratz de preyso us
CPrêtresCathSFlour 1, 11r). u 2. se briser vayletz de la garnizo de Chalier, loqual aviant
(ici : un bras). fos donat per charitat a I paure pres ly companho Tochi estant la seguransa del
frayre dAorlhac que avia rot I bras et demo- pati, per laqual preyso ly Engles de ladita
rava a quo de la Bonalda, per far chalsas Ia garnizo volion ronpre lo pati (1381, CConsS-
alna de blanc de Mende (1429, CConsSFlour Flour 3, 60r); las trevas eront rotas (1389,
40, 33v). u 3. partager en morceaux (ici : du CConsSFlour 8, 120r); Jaques Aymeric di que
pain). quayssi losditz cossols et baylles et hom non rompa point lo tranh acostumat del
officiers devont pezar an balansas lodit pan pr.mier quartier et que li cossol present lo
quant es paucz et romper et donar per amor payont coma es acostumat (1471, DConsS-
de Deu als paures (ca. 1397, InvTitresSFlour, Flour 6, 9v). u II. V. intr. u se casser, se briser
89). u 4. dmolir (une construction). los sen- (dun objet). per una clau a lobrador del
hors cossols an plusors de lors juratz de cossolat cossolat per so que aquela que y era per avant
aneront lodit jorn rompre lostal de Jacme rompet, XII d. (1409, CConsSFlour 25, 27v); a
Mercer et de Guill. Esclavi et quant los agront Malvat per IIIIe saumadas de terra grassa per
destruitz et mes a bas doneront a beure alsditz far morter per bastir las espondeyras de ladita
senhors juratz et als obrs et manobras (1388, chalsada et so que rompet de la paret de Pe-
CConsSFlour 7, 57r). u 5. dfoncer (une terre brac, II s., VIII d. (1425, CConsSFlour 35,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
romptura – rotier 1093

32r); fos pres per Matheu Beal deldit ss. Peyre payat per lasditas bregantinas una alna et me-
de Riom Ia lb. 1/2a de fer, IIIIe tachas barra- gha de tela que costet II s., VI d. Item es estat
doyras per adobar una padena de la porta delz payat a Esteve Avinhol, marcier, per una granda
Lacx que la forsa del vent lavia fayta rompre pel de molto preza de luy, adobada en blanc, per
et delogar la peyra en que era lo goffetz que lasditas bergantinas, per marchat fait an luy, II
sostenia ladicta padena, monta XX d. (1434, s., VI d. Item es estat payat aldit Pe. Boet,
CConsSFlour 44, 18r). u III. se rompre v. pron. marchant, per dos miliers de tacha bregantina,
u 1. se briser (ici : une jambe). ont donat los V s., plus per mech cent de rozetas, XII d., per
senhors cossols al vaillet de Chagoza que si tout VI s. Item plus a Heralh Vible es estat
rompet la chamba, XX s. (1406, CConsSFlour payat per dos milhs de tacha bregantina preza
23, 43r). u 2. se casser, se briser (dun objet de luy per lasditas bregantinas, V s. (1466,
sous leffet dun choc). ont payat aldit St. CConsSFlour 56, 54r). u 2. sorte de mtal
Moreyras per Ia espasa que avia prestada aldit ou dalliage (à base de cuivre ?). Guinot Jou-
Peyre Avinhol per anar eldit viatge, liquals venros et Jacques de la Mallediere volont fayre
espaza si rompet en II trosses a lintrada de far las doas campanas que devont far et non las
Aorlhac el chap del pont ont tombet lo chavals volont far mas de rozeta et de estaing sans las
que chavalghava loditz Avinhols et deloguet lo far de metal ny affinar a so que las campanas
muscle aldit Avinhol per tal partit que estet que eront faytas eront affinadas (1500,
alcun temps que non se podia despolhar ne DConsSFlour 20, 26v).
vestir sans alcuna aiuda, per so ly ont payat Rosols voir Roasols.
per emendament de ladicta espaza, XL s. rostigola voir perditz.
(1433, CConsSFlour 43, 19r); far una clau rot, -a part. pass à val. adj. u cass, bris
granda al gisquet de la porta principal del (de qch). fo donat (…) a Johan Manenc,
Tieule quar ly autra que y era sera rota fuster, per so quar debatet tota lestra et las
(1440, CConsSFlour 48, 77r). ALMC 896 cortezas que eront en ladita torre, lasquals
(pt. 31), 1046 et 1237 (pt. 35). Voir pessa. eront totas rotas et poyridas et aisso fes am
romptura s. f. u destruction (ici : dune grant perilh am St. Jalot que lhi aiudet et per so
maison). si hom deu payar a moss. Johan de lor fo donat 1/2a emina de vi (1383, CConsS-
Fons per la romptura et interestz de sa mayso Flour 4, 80r); III l. de fer de Cahonas per far
XXX s. que sont estat appointat ou non (1473, ung lyam a ung boto de la charreta que era rotz
DConsSFlour 8, 10r). que non podia anar (1444, CConsSFlour 49,
rosa adj. qual. f. voir aiga. 89r); per far adobar I ffarrat (sic) que era tot
rosa* (roza) s. f. voir chapel. rot, XX d. (1491, CBredons, 16v).
rosat voir sucre. rota s. f. u bande, compagnie (de soldats
roseia* (rozeya) s. f. u (pice de) tissu de irrguliers). Perron de Galart, capitani de Sal-
couleur rose. ont donat alsditz Hug. et Guill.m hens de una rota de gens darmas engles (1381,
et a Michel Migo et Berthomeu de Mur per CConsSFlour 3, 122v); Guilhe. lo Breto de la rota
IIIIe chapayros duna rozeya aguda de P. Ay- deldit Perro (1381, CConsSFlour 3, 123r); mons.
meric, per losquals ont paiat II fr., VIII s. Becho de Roquamaurel, capitani duna rota de
(1398, CConsSFlour 15, 40r); ont paghat als- gens darmas (1421, CConsSFlour 32, 24r).
ditz obrers de ladita pireyra per dos chapayros roteir*, rotier s. m. u soldat dune troupe
de rozeya a lor donatz et promes davantatges, irrgulire, routier. anet a requesta dels sen-
XVI s. (1405, CConsSFlour 22, 60r). FEW 10, hors cossols a monsr de Pardiac a Carlat per far
481a, rosa. passar als rotiers lo paÿs (1424, CConsSFlour
roseta* (rozeta) s. f. u 1. ornement en 27, 60r). u roteir de gens darmas loc. nom.
forme de petite rose. es estat payat a Mari soldat dune troupe irrgulire, routier. a la
Carrier per una alna et mech cartier de gris de requesta dels senhors cossols anet a Pinols ont
Montliro pres de luy per relevar las bregandinas eront plusors rotiers de gens darmas parlar am
de Johan de Ly, franc archier de ladita vila, per els que non passessont per ayssi (1424,
so XII s., VI d. Item plus es estat crompat et CConsSFlour 27, 60v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM
1094 rua – sabata

rua s. f. u rue secondaire, reliant deux rues Flour 44, 34r); debastir et mettre a bas ung tros
importantes. dis per son sagramen se aver la de paret que menava ruyna et era moult perilhos
meitat de I hostal per nomdevis am sa filha en la a totz aquels que passavont desoubz ladita paret
rua dentre Muret e Saurel tots estimats a IX ll., (1437, CConsSFlour 45, 21r). u tombar en rui-
a sa part respont per II ll., V s. (1380, na loc. v. tomber en ruine (ici : dune partie de
LEstimeSFlour, 20v); los senhors cossols ont mur). lodit jour foront mes obris et manobras a
faita far una porta a la rua dels Olers que es rediffiar doas berchas del mur que eront novela-
justa lort de maistre P. Peschau (1396, ment tombadas en ruyna, la una darrs lostal
CConsSFlour 13, 41v); la rua de Palissa que dEspincham, lautra darrs lo jardin de la mon-
respont a la charreyra de la Rollandia et a la gia (1439, CConsSFlour 47, 34v). u venir en
charreyra del Mazel (1437, CConsSFlour 45, ruina loc. v. menacer ruine ou tomber en ruine
22r); si lon deu neteghar las ruas de la Bontat de (ici : dune muraille). de la repparation de la
las orduras et fems que y sont car Artis en vol muralha que chal far darrier lostal de moss.
prendre la pena per V l. (1512, DConsSFlour Jacques Polilho que ven en ruyna (1510,
23, 20r). ALMC 118 et 134. Voir charreira. DConsSFlour 23, 8r).
rudela voir rodela. rulhar voir rolhar.
ruela, ruelha s. f. u ruelle. ont recebut de rural adj. qual. u à finalit agricole (dune
Frances Blanc, sartre, per Ia petita ruela terre). ja sia que los habitans de S. Flor fossont
comuna darrs son hostal que ly senhor cossol en saisina et possession per tant et si lonc temps
de la voluntat et consentiment de la greigneur que non es memoria del contrari, que quant
(sic) partida dels senhors juratz, ly vendront alcun habitant de Saint Flor achapta alcuna
attendut que era ben aysida aldit Frances et proprietat et heritatge rural dins Saint Flor
que non servia de res al comun, III l., IIII s. ou en sas pertenensas, mons. de S. Flor, o sos
(1440, CConsSFlour 48, 33v); de la ordura que comes per luy a vestir, a et ont acostumat de
font en la ruelha del Masel (1463, DConsS- vestir tal achaptador per la maneyra que sensec
Flour 1, 17v). simplament : ‹ Yeu te veste sauf mon dreyt et
ruina* (ruyna) s. f. u esser en ruina loc. v. lautruy or est veray ›, que lodit monsr de pauc
être en ruine (ici : dune muraille). que hom de temps ensay, venent contra la libertat de la
non paye point a Johan Bastars los XV s. que maneyra de vestir coma dessus, per avant que
hom ha acostumat de luy passar per lo service de vuelha vestir lodit achaptador, lo compellis de
la muralha attendut que non servis car partida prestar sagrament non acostumat jamays de far
de ladita muralha es en ruyna (1487, DConsS- (1420, CConsSFlour 31, 37v/38r); el demanda
Flour 13, 16r). u menar ruina loc. v. menacer que lodit achaptador de causa rural jure sur
ruine (ici : dun mur). a VII de mars fos donat a saint Evangelis de Dieu que la causa aquela
Posols et a Matheu Giraldet et a Valamant per rural loditz achaptadors melhurara, non la ven-
beure apres que agront vesitada Ia bercha del dra per lo temps avenir a gens de gleysa, a gens
mur darrs lostal de Vielanova que fos de Balat, de Saint Johan de Iherusalem, ne a chavalier
que mena ruyna, per so X d. (1434, CConsS- (1420, CConsSFlour 31, 38r).

S s. m. u crochet en forme de S. a St. sa adv. voir sai.


Achart, s.rralhier, per far sept S a tener las sa pron. poss. f. voir son1.
claus en las massolhadas daquelas et per far sab voir sap.
Ia clau nova a Ia porta de Muret, X s. (1429, sabata (sabbata) s. f. u chaussure. aver a
CConsSFlour 40, 42r). FEW 11, 1a, s. luy unas sabatas que non avia ponch (1392,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:42 PM