Vous êtes sur la page 1sur 89

1094 rua – sabata

rua s. f. u rue secondaire, reliant deux rues Flour 44, 34r); debastir et mettre a bas ung tros
importantes. dis per son sagramen se aver la de paret que menava ruyna et era moult perilhos
meitat de I hostal per nomdevis am sa filha en la a totz aquels que passavont desoubz ladita paret
rua dentre Muret e Saurel tots estimats a IX ll., (1437, CConsSFlour 45, 21r). u tombar en rui-
a sa part respont per II ll., V s. (1380, na loc. v. tomber en ruine (ici : dune partie de
LEstimeSFlour, 20v); los senhors cossols ont mur). lodit jour foront mes obris et manobras a
faita far una porta a la rua dels Olers que es rediffiar doas berchas del mur que eront novela-
justa lort de maistre P. Peschau (1396, ment tombadas en ruyna, la una darrs lostal
CConsSFlour 13, 41v); la rua de Palissa que dEspincham, lautra darrs lo jardin de la mon-
respont a la charreyra de la Rollandia et a la gia (1439, CConsSFlour 47, 34v). u venir en
charreyra del Mazel (1437, CConsSFlour 45, ruina loc. v. menacer ruine ou tomber en ruine
22r); si lon deu neteghar las ruas de la Bontat de (ici : dune muraille). de la repparation de la
las orduras et fems que y sont car Artis en vol muralha que chal far darrier lostal de moss.
prendre la pena per V l. (1512, DConsSFlour Jacques Polilho que ven en ruyna (1510,
23, 20r). ALMC 118 et 134. Voir charreira. DConsSFlour 23, 8r).
rudela voir rodela. rulhar voir rolhar.
ruela, ruelha s. f. u ruelle. ont recebut de rural adj. qual. u à finalit agricole (dune
Frances Blanc, sartre, per Ia petita ruela terre). ja sia que los habitans de S. Flor fossont
comuna darrs son hostal que ly senhor cossol en saisina et possession per tant et si lonc temps
de la voluntat et consentiment de la greigneur que non es memoria del contrari, que quant
(sic) partida dels senhors juratz, ly vendront alcun habitant de Saint Flor achapta alcuna
attendut que era ben aysida aldit Frances et proprietat et heritatge rural dins Saint Flor
que non servia de res al comun, III l., IIII s. ou en sas pertenensas, mons. de S. Flor, o sos
(1440, CConsSFlour 48, 33v); de la ordura que comes per luy a vestir, a et ont acostumat de
font en la ruelha del Masel (1463, DConsS- vestir tal achaptador per la maneyra que sensec
Flour 1, 17v). simplament : ‹ Yeu te veste sauf mon dreyt et
ruina* (ruyna) s. f. u esser en ruina loc. v. lautruy or est veray ›, que lodit monsr de pauc
être en ruine (ici : dune muraille). que hom de temps ensay, venent contra la libertat de la
non paye point a Johan Bastars los XV s. que maneyra de vestir coma dessus, per avant que
hom ha acostumat de luy passar per lo service de vuelha vestir lodit achaptador, lo compellis de
la muralha attendut que non servis car partida prestar sagrament non acostumat jamays de far
de ladita muralha es en ruyna (1487, DConsS- (1420, CConsSFlour 31, 37v/38r); el demanda
Flour 13, 16r). u menar ruina loc. v. menacer que lodit achaptador de causa rural jure sur
ruine (ici : dun mur). a VII de mars fos donat a saint Evangelis de Dieu que la causa aquela
Posols et a Matheu Giraldet et a Valamant per rural loditz achaptadors melhurara, non la ven-
beure apres que agront vesitada Ia bercha del dra per lo temps avenir a gens de gleysa, a gens
mur darrs lostal de Vielanova que fos de Balat, de Saint Johan de Iherusalem, ne a chavalier
que mena ruyna, per so X d. (1434, CConsS- (1420, CConsSFlour 31, 38r).

S s. m. u crochet en forme de S. a St. sa adv. voir sai.


Achart, s.rralhier, per far sept S a tener las sa pron. poss. f. voir son1.
claus en las massolhadas daquelas et per far sab voir sap.
Ia clau nova a Ia porta de Muret, X s. (1429, sabata (sabbata) s. f. u chaussure. aver a
CConsSFlour 40, 42r). FEW 11, 1a, s. luy unas sabatas que non avia ponch (1392,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sabateir* – saber 1095

CConsSFlour 10, 22r); ad St. Cogul ont donat toner, sabbatier, per us sabbatos donatz per
los senhors cossols per unas sabbatas per anar a almorna a Johan de Prohis per luy demandatz
S. Jacme, XXIII s. (1397, CConsSFlour 14, per Dieu, VI s. (1429, CConsSFlour 40, 27r);
84r); lodit jour foront achaptadas unas sabatas foront lieurat al reclus us sabatos pres de An-
sobresoladas de Johan Bab per Giron dAnda- thoni Belugha, costero IIII s. (1452, CConsS-
lac, charretier, que costeront, quar las sobreso- Flour 50, 56r); sessi los sabatos que yeu ey
las eront doblas, VII s., VI d. (1444, CConsS- agutz de Jaques de Boria lan M IIII LXI.
Flour 49, 46r); lo XIIIIe jorn deldit mes de jung Pr.mieramen lo XVIII jorn decembre, I parellz
per so que loditz capitanis delsditz frans ar- de soliers. (…) Item lo IIII jorn de jun, hun
chiers fazia sas mostras et era de necessitat et parellz de vanpes. Item lo XIII jorn de haustz, I
expedient de presentar los archiers de ladita vila parellz soliers (1461, LRecAuterocheCouzans,
habilhatz de totz poinctz, fogront habilhat lidit 6r); per far solar mos sabatos, XX d. (1491,
archier de ladita vila, so es a saber Pe. Polo, CBredons, 17v). Syn. sabata.
Johan de Ly, Anthoni Rollant et Robin de saben (sabent) adj. qual. u 1. inform, au
Cambray, frans archiers de ladita vila, tout a courant (de qn). alqual loditz cossols respon-
nouf de bergantinas, saladas, arbalestas garni- det quel non sabia daquela appellacio que so
das, alquetos, chapels, bonetz, gipos, chalsas, era ni non y era estatz cossens ni sabens et que
chamizas, agulhetas et sabatas, espazas et da- el et li altre de cossolat si gardariont de mes-
guas (1467, CConsSFlour 57, 58r). Syn. saba- penre (1418, PrivilSFlour II-2-66, 15r).
ton. u 2. instruit, comptent (de qn). que, so non-
sabateir*, sabatier (sabateyr, sabater, sab- obstant, hom trameta devers lo rey ung home
batier) s. m. u cordonnier, savetier. Ia estazo sabent per ne aver remedi et provision si far si
de sabateyr pauzada en la plassa estimada a pot (1469, DConsSFlour 5/1, 19r).
LXX s. (1380, LEstimeSFlour, 28r); lo pan sabensa (sabenssa) s. f. u sens la sabensa de
donat per las bonas gens et per los dels mestiers, loc. prp. à linsu de (qn). et so auzit per los
sabaters, sartres et pelhissers (1407, CConsS- cossols foront molt m.ravilhos que tals claus et
Flour 24, 33r); ont recebut de Guill. Aymeric et s.rralhas fossont faytas sans lor sabensa (1418,
de Matheu la Sona de so que ont levat de la PrivilSFlour II-2-65, 4r); so auzit per los cos-
imposicion forana dels sabbatiers de Bleyla et sols, disseront et reppliqueront alsditz survengut
dalcus altres vendedors foras, lodit an IIIIc quilh eront ben m.ravilhos et lor podia esser
XVIIet, IIII l., XIII s., V d. (1418, CConsS- ben dur la faccio daquelas claus et s.rralhas
Flour 30, 3r); fos payat a Michel Chatoner, que fossont anayssi estadas faytas sans lor
sabbatier, per us sabbatos donatz per almorna sabenssa et presencia (1418, PrivilSFlour II-
a Johan de Prohis per luy demandatz per Dieu, 2-66, 9r). Voir escos et saber1 & 2.
VI s. (1429, CConsSFlour 40, 27r); ont payat a saber1 v. tr. u A. u 1. connaı̂tre (qch) par
St. Genre, alias Chitre, sabatier, per I par de exprience. ses plaint mosen Peires Charbonel
sabatos sobresolatz per lodit reclus, X s. (1434, de Johan Pogiol que apellava sa maire ‹ Falsa
CConsSFlour 44, 35r); lodit jour fos payat a velia fasinera que aprotava de merda mai a la
Anthoni Gales, sabatier, per ung pareilh de chara, etc. que non sau daltras el quul › (1429,
sabatos sobresolatz amb dobla sola per Giro JusticeDienne, 27r). u 2. être inform, au
lo Charretier, VII s. (1444, CConsSFlour 49, courant de (un fait, le droulement dun v-
88r). nement). ont paghat los senhors cossols a P.
sabaton* (sabato, sabbato) s. m. u chaus- Aymeric per alcuna despessa per luy aministra-
sure. per I parelh de sabatos, IIII s. (1383, da en alcus negocis del comu losquals sabont
CConsSFlour 4, 67r); a Johan Chastel per us plusors senhors juratz del cossolat et losditz
sabatos de luy pres per donar a ung paure negocis non si devont declarar al present paper,
romeu que avia perduda la memoria, per so V la summa de V franx, IIII s. (1394, CConsS-
s. (1395, CConsSFlour 12, 55v); a Cortabota Flour 11, 85r); IIII pels de pargemi guastatz a
per Ias chalsas et sabatos, XIIII s. (1406, far los atiquetz per baillar als testimonis per
CConsSFlour 23, 5r); fos payat a Michel Cha- saber sur qual article seriant examinat (1395,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1096 saber – saber

CConsSFlour 12, 63r); a moss. P. Parra, pes- lo fait dAloysa (1409, CConsSFlour 25, 36r);
tre, per far lo calandrier en pargemin de totas anem al loc de Pratcros vezer et saber qual nous
las liourazos en lasquals los senhors cossols avia rombut ung fraysse que era dins ladita
prendont aussi lor pervenda coma li monge, boria et per vezer aucunas bolas que hon nous
chanoni o pestre secular, mes en cossolat per debolava (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 11r).
aqui veser et saber chascun jour que si devont u 4. se renseigner (au sujet de qch). fos tra-
liourar, XX s. (1421, CConsSFlour 32, 54v); lo mes Philips Moreyras a Brioude per saber
venres a XIIII de juing venc ayssi monsr labbat comen si guovernavont las bonas vilas dAuver-
de Feners et, per so que hom non saubet sa gne sur lo mandament que lo reys avia fait a
venguda, a son despartiment los cossols li ane- lasditas vialas de trametre gens darmas a sa
ront far la reverensia et per so que volia anar aiuda (1418, CConsSFlour 30, 36r); lodit jorn
sopar a Roffiac et trames umplir unas botas del retornet ayssi lodit chavalier et li senhor cossol
vin de Chassanh, li fos liourat lo vin, IIIIe aneront parlar am luy sur lodit fait de Dalphi
pichers 1/2 val. IIII s., VI d. (1426–1427, per saber am luy del voler de monsr de Narbona
CConsSFlour 37, 83v); P. la Fon, amenat per et per excusar la viala deldit mesfait (1425,
garent, sitatz per Johan la Graveyra, a iurat per CConsSFlour 35, 30v); per so que lidit senhor
son sagramen et a depausat que el non sap re cossol non podiont esser dacort an lodit Vidal
(1429, JusticeDienne, 13v); non ou sabiam Solatghas deldit hostalatge delsditz dos hom-
point, quar no be nos y agias trobatz (1429?, mes darmas car demandava mays argent, fos
JusticeDienne, 17v). u faire saber loc. v. advisat per losditz senhors cossols que ilh sau-
communiquer, faire savoir (qch à qn). los beguesson an losditz dos homes darmas de que
senhors cossols trameyront de matdi los vailletz lor seria tenguda li vila jusquas a Paschas per
de cossolat per tota la viala et al Pont per ho lodit hostalatge et que lidit senhor cossol non
far saber als habitans, que venguessont a ladita sen maylesson plus, so que fos fait et lor fos
hora per acompanhar los senhors cossols (1421, promes per mes ung molto (1467, CConsS-
CConsSFlour 32, 46v); lendeman que fos ven- Flour 57, 84r). u B. saber + inf. u 1. être
res Colonghas et li sona aneront per la viala et capable de (dire ou faire qch). voliont los o
barris de Saint Flor per far saber a chascun sa alcus de ladita comuna fos debotatz deforas
part (1424, CConsSFlour 27, 41r). u sens sa- quar lor era sospeytos sans so que saubessont
ber a loc. v. à linsu de (qn). lodit Joh. sy dire nenguna causa de sospicio contra lodit
tresportet de la viala el mes de julhet lan avant Granat (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r); li fos
dit sans saber alsdits senhors cossols (1381, preghat que demores ayssi ung pauc de temps
CConsSFlour 3, 1v). u so es a saber loc. v. per garir et far so que sabria als tochatz de
cest-à-dire. en la tor dels Lax aviont acostu- impedimia car lo gardaria de perdre (1421,
mat de jazer de nueytz, per garda de la tor, duy CConsSFlour 32, 32r); loqual instrument avia
jove so es a saber lo filhs grans de Jacme Puel receubut Guilhalmotz Martis, notaris reals, et
et lo filh deldit Peyre Fabre (1418, PrivilSFlour non lavia saubut mettre en forma (1434,
II-2-66, 8r); a faita anformasitio lo procuraires CConsSFlour 44, 35r). u 2. envisager, imagi-
de monsenior contra Guilliem de la Joania, que, ner de (faire qch). Heralh Vible ad idem et
estant lo defes que a fait Guilliem dAutracz que non saubria res emendar a lopinion de
que li defendet sus penena (sic) de X ll., non- quayssi sapela (1469, DConsSFlour 5/2, 2v).
remins de XXV ll., que el bailas de sa mar- u C. saber mal a être dsagrable, dplaire à
chandisa so es a saber de vi, de pa, de char (qn). Dorman peus que dormir chal, Que non
(1429, JusticeDienne, 15v). u 3. mettre (qch) mangie be mi sab mal. Gi non dormiren de bon
en vidence, identifier (qn). feyro lo gayt per cor Que non agia davan dinat. (ca. 1480?,
viala per saber et per trobar alcunas gens que FarceRiom, 5r). ALMC 1837, 1838, 1852 et
anavont la neut per viala armat et non podia 1897. Voir assaber, escos, novelas, sabensa et
hom saber quals eront (1383, CConsSFlour 4, saber2.
91r); que la vertatz fos saubuda de la colpa ou saber2 s. m. u connaissance dun fait. lo-
ignosenssa del prisonier que avia estat pres per ditz Johans Aymericz demanda e requer que lhi

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sabte – saige 1097

testimoni o guarent, losquals loditz Heralhs als bastimens avant ditz, X s. (1387, CConsS-
produiz ou produra en la present question ou Flour 6, 121v); per sal et per ung sac per portar
debat, siont examinat per vos o per aquel que ladita sal, III s., VI d. (1406, CConsSFlour 23,
vos y playra a cometre de la sciensa e de la 5r); una alna de tela comprada per far I sac en
maneyra del saber o perque ho sabont loqual foront mes totz los arramens et muni-
(ca. 1415?, PatrimSFlour VIII-2-11). u sens mens que foront trames a Poittiers a laltra
lo saber de loc. prp. à linsu de (qn). que lo jornada et an aquesta per los gardar et tener
maistre non si presente point a mossenhor apres salves (1420, CConsSFlour 31, 38v); celz que
que aura regit ung an ou plusors mas si luy vol empliont los sacz deldit pan (1444, CConsS-
donar que luy done sans lo saber de mess. los Flour 49, 47v); memoria sia del (?) laur ques
cossols et juratz (1469, DConsSFlour 5/1, 31r). el sac, III s. t., hun molto (1457?, LRecAute-
u sens lo saber e voler de loc. prp. à linsu et rocheCouzans, 4r). u sac de saumada loc.
sans le consentement de (qn). el era vengut a nom. sac port par une bête de somme (?).
lor notissa que, a la instigation et pourchaz de li Catherina Fabressa per I sac de saumada, fo
alcuns malvelhens de Gme Maurana, luoctenent taxat a III s. (1381, CConsSFlour 3, 98v).
de moss. lo baylieu en la prevostat desta vila, u 2. sac à procs (pour envelopper des pices
Jacques Mercier a porchassat estre luoctenent de procdure). ont donat al clerc deldit maistre
et de far desapointar et destituir lodit Maurana Peyre de Neyrac per serchar los saxs si mons.
sans lo saber et voler de mess. los cossols et de Saint Flor era estatz adiornatz lan passat,
juratz (1487, DConsSFlour 13, 22v). Voir es- V s. (1417, CConsSFlour 29, 30r). u 3. [Par
cos, sabensa et saber1. mton.] contenu dun sac. per cinq sax de
sabte, sapte, satte s. m. u samedi. lo charbo de fusta pres de luy per lo maistre que
sabte a XIIIIe deldit mes (1381, CConsSFlour adobet la bombarda, II s., I d. (1466, CConsS-
3, 62r); montont los despens del mars jusquas al Flour 56, 62v). ALMC 1023.
sapte que sunt IIII jorns, III fr., X s. (1388, sacha s. f. u grand sac. en tela grossa per
CConsSFlour 7, 59v); per pan lhiorat per los far sachas, III s. (1509, LDpLavaurs 2, 2v).
senhors cossols als boyers que anavont querre la ALMC 1023.
peyra los saptes, festas et altres jorns obrans sadita voir sondit.
durant lodit bastiment, a chascun II d. (1406, sael voir sagel.
CConsSFlour 23, 31r); lodit sapte fos seboltu- safran* (saffra) s. m. u safran. per Ia onsa
ratz moss. Peyre Nadals, comissaris deputatz 1/2 especias finas, XXIII d., plus per 1/2a onsa
per lo rey a regir la [temporalitat ratur] juri- zzbre. blanc, VI d., plus per Ia onsa sinamomy,
diction temporala de S. Flour en tant que to- XV d., plus en saffra, X d., presas totas las
chava los appelans de S. Flor, appelans en especias dessus ditas deldit Jacme Bresso
parlament a lencontra de mons. de S. Flor (1437, CConsSFlour 45, 46r).
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 7v); aiso fo lo satte sage1, saige, (satge), -aja (satgha) adj.
apres San Sirge, lan mial CCCC XXIX (1429, qual. u 1. sens, avis (dun comportement).
JusticeDienne, 21r); et ayso fo fait lo sapte las altras causas que farian a far et dire sian a
davant Sainta Fe, lan mial CCCC XXVIII vostra satgha discrecion et bon avis (ca. 1415?,
(1429, JusticeDienne, 24r). u sabte san loc. Ass&ConvocSFlour V-1-2). u 2. sens, avis
nom. samedi saint. monta jusquas al sapte (de qn, dans un titre honorifique). ayssi em-
saint XLI sepmana (1388, CConsSFlour 7, pres si ensec la copia de la despessa faita et
88v); per VIII saumadas de chals compradas administrada per los honorables, saiges et dis-
de Johan Petit lo sapte s. (…) II lbr., XV s. cretz senhors moss. P. Berthomeu, licenciat en
(1405, CConsSFlour 22, 108r); lo sapte sainct decretz, Guill. Cocharic et Durant Arnalt, cos-
que fos a XVII de abriel lan LXXIII (1473, sols de S. Flor (1398, CConsSFlour 15, 28r);
DConsSFlour 8, 7r). ALMC 1430. Syn. dis- sages hommes Johan Rotgier et me P. Pelhis-
sabte. sier, cossols de Saint Flour (1422, PrivilSFlour
sac s. m. u 1. sac de toile. per III sacs II-2-66, 3r); los satges et honorables senhors
gastatz et rotz a portar la chals a far lo morter Johan Rotgier, Johan Esclavi et Johan Cayrol,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1098 sage – sagelar

cossols de la viela de Saint Flour (1431, coma apar per Ia cedula donada sotz son sayel,
CConsSFlour 42, 1r). monta XX ll. (1378, CConsSFlour 1, 25r); a P.
sage2 (satge, satghe) s. m. u personne ins- de Royre que anet querre la citacio a Borghas
truite, ayant un bon jugement. quatre rolles de ladita apellacio tant per son trebalh coma
de papier scritz (…) totz lhiatz ensemble, divi- per escripturas e sael de ladita citacio, per tot
satz per alcuns clers et satges sur lasditas LXX s. (1378, CConsSFlour 1, 125r); fo tra-
materias (1413, InvSFlour XIII-3, 1v); agut mes P. Dalmas a Orlhac a moss. lo bailliu per
aussiben sur so deliberacion et conseilh an los sailar ladita comecio que fos reyrefayta del
satghes et usatghers del paÿs (1419, Accord- sagel propri de moss. lo bailiu e del sagel del
Liozargues); fos apres empreza jornada al mars bayliatge, alqual donem per son trebalh, XII s.
pus cureres et y auria I altre sage que seria am (1378, CConsSFlour 1, 130v); ont paghat a
losditz official de Mende et moss. Johan la mons. lo bailliou Johan Seaume per lo sagel
Brossa car els dos eront contrari sur la diccio de la exequtoria de la letra real de la intrada
largus si se atribua al murus ou a ladhitus de del vin per composicion faita sur so am luy per
la clausa contenguda en la composicio passada lodit sagel, XII l. (1417, CConsSFlour 29,
sur lo ediffici deldit mur, per veser et palpar tot 29r); presentet als senhors cossols unas letras
lodit negoci (1424, CConsSFlour 27, 41r/v). patens sageladas del grant sagel de mossenhor
sagel, sagelh, saiel*, sael (sageel, sayel) lo Daulphin en cera rogha (1444, CConsSFlour
s. m. u 1. cachet, sceau (objet servant à scel- 49, 78v); per lo sagel ho la cera, VIII d. (1494,
ler). per cera vert et vermelha messa el cofre CPrêtresCathSFlour 2, 3r). u 3. service, bu-
dels cossols am lor sagels per saylar quant seria reau du sceau (dans une chancellerie). VI
bezonh, II s., VIII d. (1387, CConsSFlour 6, blancz que donet a ung clers que demora a Paris
24r); per lo sayel noel fayt per los cossols de lor per los cossols dAorlhac, per so quar trebalha-
armas, XXIII s., IIII d. (1387, CConsSFlour 6, va et demorava totzjours pres del sagel et de la
76r); es estat payat a Pre. Aymeric, guarda et chancelaria, per se prenre garda coras passaria
lieucten. (sic) del sagelh de la chanselaria de las lodit adiornamens et relevamens en cas dappel
montanhas per lo rey, per lo sagel de tres (1444, CConsSFlour 49, 75v); per so que las-
procurations, per so IIII s., VI d. (1462, ditas letras et grossa non fogront passadas ny
CConsSFlour 55, 53v). u petit sagel loc. sageladas a la chancellaria que per quatre ans,
nom. sceau servant à sceller les actes excu- coma cousta per aquelas, fos de necessitat de
toires seulement dans le ressort dune chan- regrossar de nueytz astivament lasditas letras
cellerie (ou dans le ressort du parlement dont per las aver prestas lendemain (sic) ben matin
elle dpend ?). ont payat ad Anthoni Chabrol, al sagel car lo rey nostre senhor sen anava
lioctenent de la garda del petit sagel de Mon- deldit Ayguasparsa (1466, CConsSFlour 56,
peylier, per una clamor faita per Cherpin a 48r). u petit sagel loc. nom. bureau dune
fauta del payamen de so que li era degut del chancellerie (dun parlement ?) charg dap-
prest que nos avia fait, per so a luy XXI s. poser des sceaux sur des actes excutoires
(1452, CConsSFlour 50, 72v). u 2. marque en seulement dans son ressort (ou dans le ressort
cire faite par un sceau. vogron et autregeront de ce parlement ?). los guatgiamens dels sir-
lasditas partidas que las causas dessus ditas, vens del petit sael per lodeyt deute e clamor
lasqualas promeyro et jureront a tener chascuna (1379, CConsSFlour 2, 14v). Syn. seel. Voir
daquellas el nom dessus, fussent letres (sic) sailat.
testimonialz una et plussors (sic) a la requesta sagelar (saghelar) v. tr. u 1. marquer (un
de chascuna de lasditas partidas soubz lo sageel document) dun sceau pour (le) fermer ou
(sic) de la court de lofficialat de Clarmont (l)authentifier, (le) sceller. li senhor tramey-
(1362?, AccordMontclar); payeron al mane- ront lo forner del Pont a Turlanda a Chopi de
schac de moss. de Bery per Ia composessio faita Badafol a XI de jung que lor sageles los sal-
per los cossols am lui per alcus dreitz que conduitz que lhi trametiant loqual salcondut lor
demandava per son ofice sus los taverns, ma- sailet (1388, CConsSFlour 7, 61v); plusors
sels, pestres et altres merchans de la viala, mandamens et letras que per los cossols a

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sagra – sei* 1099

sagheladas (1391, CConsSFlour 9, 90r); per DConsSFlour 6, 8r); a prestat son sagrament
cera rogha comprada per sagelar las doas letras coma es acostumat (1504, DConsSFlour 21,
grossadas dessus ditas, XII d. (1429, CConsS- 2v). u esser del sagramen de loc. v. être fidle
Flour 40, 22v); 1/2a qr. de cera verda per à (ici : la ville de Saint-Flour) (?). ung instru-
sagelar lodit instrument (1444, CConsSFlour ment sotz lo sahel de las montanhas sayllat,
49, 73r). u 2. poser les scells sur (une porte). contenent coment me Geraltz Teyssedres juret
ont payat a Rotbert Champanhac per II rodas et promes non mays esser contra la viala et
de cera verda presas per sagelar las portas dels esser tot temps del sagrament de ladita viala
delayans payar la talha, VI d. (1437, CConsS- et a fayt lo contrari et fay totjorns (ca. 1397,
Flour 45, 47v). Syn. sailar. InvTitresSFlour, 6). u prestar sagramen loc. v.
sagra s. f. u 1. sacre (dun souverain). una prêter serment. ja sia que los habitans de S.
talha autreghada al rey nostre senhor per sa Flor fossont en saisina et possession per tant et
sagra et coronament, el paÿs dAuvergne hault si lonc temps que non es memoria del contrari,
et bas (1430, CConsSFlour 41, 53r); lo que quant alcun habitant de Saint Flor achapta
XXIIIIe jour de julhet venc ayssi P. Mandonier, alcuna proprietat et heritatge rural dins Saint
recebedors de la talha del rey nostre senhor per Flor ou en sas pertenensas, mons. de S. Flor, o
la sagra et coronament, per demandar argent sos comes per luy a vestir, a et ont acostumat de
als senhors cossols de ladita talha (1431, vestir tal achaptador per la maneyra que sensec
CConsSFlour 42, 17v). u 2. conscration simplament : ‹ Yeu te veste sauf mon dreyt et
(dun lieu ou de qn). lo jour de la sagra per lautruy or est veray ›, que lodit monsr de pauc
lo dinar a quo de Peyre Godebiete en que eront de temps ensay, venent contra la libertat de la
tos (?) messs et los taboris (…) montet an lo maneyra de vestir coma dessus, per avant que
beure dels taboris, II ll., X s., VI d. (1519, vuelha vestir lodit achaptador, lo compellis de
LDpChapMurat 2, 17v). prestar sagrament non acostumat jamays de far
sagramen (sagrament) s. m. u serment (en (1420, CConsSFlour 31, 37v/38r). Syn. jura-
justice ou de fidlit fodale). dis per son men.
sagramen se aver la meitat de I hostal per sagrar v. tr. u consacrer (ici : une glise).
nomdevis am sa filha en la rua dentre Muret a IIIIe de mars los frayres feyront sagrar lor
e Saurel tots estimats a IX ll., a sa part respont gleisa (1425, CConsSFlour 35, 74r).
per II ll., V s. (1380, LEstimeSFlour, 20v); sagrestan (sagresta) s. m. u sacristain. I
alquals [privilegis, franchesas] tenir, deffendre, instrument que pres me St. Vendeza coment lo
servar et gardar sont astreyt per sagrament prior de Rochafort e lo sagrestas non volgront
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v); grossar lo aceptar la comessio de lofficial de Borghas
esturment de lhomatge et sagrament de fideli- (1378, CConsSFlour 1, 125v); al clers del sa-
tat fait per los senhors cossols aldit monsr de grestan per I picher de vi, XII d. (1389,
Saint Flor et de la recepcio fayta per lodit CConsSFlour 8, 131r); es pagat per losditz
senhor deldit homatge et jurament de fidelitat senhors cossols a moss. lo sagresta per causa
(1428, CConsSFlour 39, 38r); Bela, molier de de so que lhi es degut per governar lo relotge de
Johan Ros, amenada per garent, de letat de XL lan present (…) VI franx (1392, CConsSFlour
ans e memoria de XXX, a iurat et a depausat 10, 54r). ALMC 1696.
per son sagramen que illia hi entendet lodit sai, sei* (say, sey) adv. u ici. lo XVI jour
Johan an las gens desus ditas (1428, Justice- doctobre venc a S. Flor me Johan lo Goughe,
Dienne, 10v); loditz garens interrogat qual de tresourer de mons. de Berry, alqual trameyront
lasditas partidas amaria plus que si ganhes las simarras del cossolat et apres say demoret
ladita causa, di per son sagramen que aquel tota la sepmana (1402, CConsSFlour 19, 49v);
que melhor dreyt a en aquella (1441, InstrBru- lo lus a XI (sic) anet lo cossol Bt. a Melet
jaleine, 2r); lo jorn que presteront lor sagrament parlar am Jehan (sic) Reoulet per aver de luy
(1468, CConsSFlour 58, 47v); moss. dAly vol alcun prest que li dis Polos que li faria per
aver lo sagrament tant de mossenhor et de las payar lo senhor dArpagho et parlat am luy
gens de gleisa que de totz los habitans (1470, per alcunas causas restet que non pres ges

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1100 saiel – sailar

dont fos payat per despensa fayta tant lay coma Galhac oltra VIII dineirs lo demei e vi dAl-
say (…) IX s. (1426–1427, CConsSFlour 37, vernhe, de Marcilhac o de Monsalvi o daltre
88v); Guilialmeta, anatz vese Qual es aquel que terrador de Quersi o de Rohergue oltra VII
parla. Portat li a mangi Aques (sic) trotz de po dineirs lo demei (1341, PrivilSFlour II-3-2);
He no lo sey layse (sic) gis montar Que beleu altre blatz reseubut per me say que al jorn
mi conoyseria Et gis men faryen pagiar una doy (1382, CDoyMauriac, 41v); laqualla terra
emenda. (ca. 1480?, FarceRiom, 4r); item que recognoguda de las Vayssieyras monta say que
lo say ha ung metge novel que say vol habitar al chamy que vay hom de Sainct Marti a
(1487, DConsSFlour 13, 23r); ey bailat el Mauriac (1408–1487?, TerrPradines 1, 3r).
maseli que tuet lo beu que lo nostre no sai u sai que (+ subj.) loc. conj. jusquà ce que.
era ges, XX d. (1491, CBredons, 16r); Peyra- laqual soma promet a paghar chascun an I
grossa say fos per protestar del blat (ca. 1500?, molto say que lidita soma sia pagada (1425,
LDpChapMurat 1, 3v). u de sai e de lai loc. LObitsChaudesAigues, 75v). Voir dessai et
adv. u a. dun côt et de lautre (ici : des part1.
montants dune porte). ont payat a Hugo saiel voir sagel.
Tardiou, fabre, per far tres guaffas de son ferre saienreires* (sayenreires, sayenreyres) adv.
et las clavelar, per una padena fermar de la u antrieurement, autrefois. resta que devon
bassa porta del portal del Teule et per dos losdits sayenreires cossols a causa de lordita
guoffestz faitz de say et de lay per los affigir remanenssa, faita la desduccio desus dita, dotze
a las parestz per aqui fermar las doas portas a lb., III d. 1/2e (1386, CConsSFlour 4, 113r);
causa del vent que non las rompa, per so hont receubut de Johan Richart, recebedor, de
XXVIII s. (1422, CConsSFlour 33, 46r). Symon Sala, Guill. Durant et Guill. Esclavi,
u b. de part et dautre (de personnes). lasdi- sayenreyres cossols de Saint Flour, per resta
tas partidas eront dacord, segont que disseront de la remanensa dels comptes delsditz sayen-
de say et de lay, que totas las causas pendens en reyres cossols et recebedor, XII fr. (1387,
la court real del bailliatge fossont porrogadas CConsSFlour 6, 2v); moss. Pons dAuroza,
per lodit luoctenent jusques a las altras pr.mey- sayenreyres evesque de S. Flor (1387, CConsS-
ras assisas venens en lestat que sont (1422, Flour 6, 84r); ont recebut de Anthoni Yvernat,
PrivilSFlour II-2-66, 3r); tot apres condat fo- merchant de Saint Flor, per lo pres de la venda,
zem quittes de say et de lay (1427, CConsS- cession et transport faitz per los senhors cos-
Flour 37bis, 6v). u sai e lai loc. adv. en divers sols, de cosseilh et voluntat de lor juratz, aldit
lieux, de-ci de-là. fos donat lodit jorn a Tabo- Anthoni Yvernat de una rua liquals era inutiels
ret per sa pena de serchar los teules et los a la comunitat et sans aucun servisi, pausada
aiudar a chargar et trebalhet presque tot lo entre lostal que fos de me St. Goyet sayenrey-
jorn say et lay, XX d. (1422, CConsSFlour res et lort darrs lodit hostal (…) XX moltos
33, 36r); per so que loditz Jabres non lay trobet (1437, CConsSFlour 45, 3r); lasquals [letras
nengun dez curials per so que tuit seront des- reals] ly senhor cossol aviont obtengudas del
persit et devesit say et lay en divers lhuocz per rey nostre senhor a lencontra de las hereteyras
lo paÿs ny non poc trobar homme que de so ly de Guilhem Armand sayenreyres a causa de la
feguessa resposta certana, sen retournet sans montanha de Chabestras (1439, CConsSFlour
re far (1440, CConsSFlour 48, 59v). u sai que 47, 65v).
a loc. prp. jusquà (une date, un lieu). auias sailar1 (saylar, saillar, sayllar) u A. V. tr.
que vos fay hom asaber de part mosenher le- u 1. marquer (un document) dun sceau
vesque de S. Flor e.ls cossol de S. Flor per lo pour (le) fermer ou (l)authentifier, (le) sceller.
cominal profieg dels habitans en la ciptat de S. per far e saylar lesturment de la inhibicio e
Flor e per los anans e per los venens que degus deffessa que fes moss. lo bailius que comandet
taverneirs de la ciptat de S. Flor ni degus autres alsditz citatz sus grans e greus penas que en
que venda o vendra vi en ladeita ciptat sai que a nenguna maneyra non desamparessont la viala
la festa de S. Luc non venda ni sia auzatz de per causa de la garda, loquals instrumens fos
vendre vi en ladeita ciptat de Proensa o de dobles, monta XX s. (1378, CConsSFlour 1,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sailar – saissus* 1101

122v); a Anthoni Oliver per son salary de XIIII en pan agut de Jacme Calvat, XII s., VII d.
jours que demoret vas Cruvala per far saylar la (1433, CConsSFlour 43, 40v); per V d. de pan
seguransa per lodit pati al capitani de Cruvala, et X d. de vin que baillet a Dur. Jory, vaillet de
II franx (1384, CConsSFlour 5, 49r); saylar cossolat, per so que avia estat tot lo jour a la
lodit mandament (1387, CConsSFlour 6, 53v); Vitgeyra per aver las molas per las far montar
per Ia letra que a saylada loditz Anthonis que saymont (1433, CConsSFlour 43, 44r); del gait
era rotz lo saels, XV d. (1389, CConsSFlour 8, delz barris, que venhont saymont velhar coma
137v); saillar II procurations (1433, CConsS- es costumat et, si si volont separar, que lon non
Flour 43, 42r); crompey ung cordo et de cera lor done concelh ny ajuda et, si volont far gayt,
roga per claure lenquesta et saylar lo proces que per so non reste lo nostres (1465, DConsS-
verbal per tramectre a Paris contra losditz Flour 1, 44r). Syn. saissus.
chanoynes, V d. (1481, CPrêtresCathSFlour san* (sahin, saÿn, saÿ) s. m. u 1. sain-
1, 7v); per sailar una procura a me Jaque doux (emploi non comptable). per sahin ad
Chavaribeira ho per la cera, II s., II d. (1494, hongier la ferradura de la porta, VI d. (1379,
CPrêtresCathSFlour 2, 3v). u 2. mettre les CConsSFlour 2, 24r); a P. Boier (…) per una
scells sur (une porte). ont payat a Johan lbr. de saÿ aguda de lui ad onger las cordas de
Sanhas per carteyra de cera rogha gastada ladita breyda, costa VI d. (1383, CConsSFlour
per St. Moreyras, recebedor, per far saylar los 4, 68r); per saÿn de porc per onger las polilhas,
hostals dels foras que hont dins la viela et dels VIII d. (1415, CConsSFlour 28, 30v).
altres delayans a payar la talha, per so III s., u 2. motte de saindoux. vendey lo IIII jorn
IIII d. (1431, CConsSFlour 42, 29r/v); per cera deldit mes I saÿ que pesava V ll., V s. (1491,
que pres lodit Guynot Espinassa entre IIas ve- CBredons, 11v). Lv sagin; ALMC 545. Syn.
ghadas el nom dels senhors cossols per sayllar remes.
las portas dels delayans a payar la talha, VI d. sans adv. u ici à lintrieur. de la requesta
(1437, CConsSFlour 45, 33v). u B. V. tr. absol. que fay Anthoni Boscho contra Anthoni de
u sceller un document à la cire. per carteyra Menteyra de so que la iniuriat en presensa de
de cera vert preza per saillar del sen P. Aymeric, totz, di que li causa si termine sans per davant
XV d. (1401, CConsSFlour 18, 38r). Syn. mess. et que ilh aghon la conussensa et non
sagelar. altres (1472, DConsSFlour 8, 1v). u en sans
sailar2 s. m. u action de sceller (un docu- loc. adv. en deça, moins (ici : dune quantit)
ment). a Frances Mauret per I estrument per (?). hom vos fai asabedor a tota maneira de
luy recebut et grossat sus la sazina dels ces et taverners de la ciutat de Saint Flor et a totz
rendas que Jacme Merceir ha et prent sus los altres de part mosenhor levesque de Saint Flor
moles de la Rocha, del Petit et del Prat que fos e.ls senhors cosols del loc desus dit que negus
faita a requesta dels cossols de lan IIIIxx et taverners de Saint Flor no sia ausatz de vendre
VIII per so que devia dels talhs delsdits cossols vin a degun home estranh ni ad altre en gros
al comun, comtant per lodit Frances VIII s. et sinon tant a la soma duna emina de vin sola-
per lo sailar XVIII d., per tot IX s., VI d. ment o en sans sus pena de perdre lo vin vendut
(1391, CConsSFlour 9, 36v). o lo pres que valria lo vis vendutz agut e
sailat (saylat) s. m. u sceau (ici : du roi). a receubut dels homes estrains o daltres per
Botarel per escrire e far I mandament que fos losditz taverners, aplicadoira a mosenhor de
comandat a lofficial (?) que non si tramezes del Saint Flor tantas de ves quantas de ves lor
sailat real, X d. (1378, CConsSFlour 1, 140v); endevenria alsditz taverners (1342, PrivilS-
a P. de Royre per lo sayel de lasditas procura- Flour II-3-3).
cios sotz lo saylat del rey, X s. (1384, CConsS- saisi- voir sasi-
Flour 5, 31v). Voir sagel et seel. saissus* (sayssus, saysus, saisus) adv. u ici
saimon* (saymont) adv. u ici en-haut. per en haut. et apres, sayssus baillet P. de Riom
despensa fayta per portar et conduyre saymont als sirvens X d. (1429, CConsSFlour 40, 21r);
en la plassa las molas dels mols en II viatges revengutz sayssus los senhors cossols, fos payat
als boys, vailletz et monns, tant en vin coma per despensa fayta per donar a dinar al frayre

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1102 sal – selari

que avia prediquat part daval et a son compan- cossol mager, di que la intrada demore a X s. et
ho et a Colonghas que lay era anatz coma a XX s. saulf que, si hom fay appointament an
notari per recebre esturment de tot et als vail- nostres crezencis, que hom la puescha metre,
letz que lay aviont portat so del reclus dessus per ne sourtir, a plus grant soma (1487,
dit, en pan, vin, charn et fruta, per tot IX s., X DConsSFlour 13, 13r).
d. (1429, CConsSFlour 40, 29r); lo redet sans sala s. f. u 1. demeure, habitation. fos
lisensa, saisus el pont que los menava al chastel payat a Daurat et Taboret per lor trebailh de
(1429, JusticeDienne, 15r); a Johan Benesit per portar XXIa post inteyras et VIII departidas
III cordas presas per Johan Esclavi, alias Ley- per lo meg, de la sala de moss. Johan Madrot a
det, per far montar saysus las molas dez mols, la mayson del relotge, V s. (1422, CConsS-
oltras (sic) las altras cordas dessus passadas, II Flour 33, 47r). u 2. maison seigneuriale, petit
s., VI d. (1433, CConsSFlour 43, 49r). Syn. château. far lo chadaffalt de las Rochas e lo
saimon. Voir part1. passador e lo eschaler de la sala de Brezons e lo
sal1 s. f. u sel alimentaire. a P. de Royre quachapeys que es bastitz de peyra secha (1378,
per pan et charn, sal, oli per luy aministrat a CConsSFlour 1, 117v); la maisos sive sala
lasditas manobras per far ladita obra, per tot apelade (sic) de Pradines (sic) (1408–1586?,
monta II fr., IIII d. (1396, CConsSFlour 13, TerrPradines 2, 1v). u 3. grande pice de mai-
88v); per sal et per ung sac per portar ladita sal, son, salle principale. per una clau a la porta de
III s., VI d. (1406, CConsSFlour 23, 5r); lodit la sala del cossolat per so quar li altra era
jorn venc en sta villa, a lhostal de Jacme perduda, X d. (1387, CConsSFlour 6, 82v);
Boscho, hoste, moss. lo generals de Lenguadoc dos chabros quel avia en la mayson de cossolat
sur lo fait de la sal (1452, CConsSFlour 50, que fasiont pontis a las travadas de la sala
50r); botey lo XXVII jorn deldit mes en Ia carta (1438, CConsSFlour 46, 65r). ALMC 715.
de sal, VII s., VI d. (1491, CBredons, 17v). salada s. f. u casque de soldat, salade.
u sal blancha loc. nom. sel de mer. lo reys Anthoni Rollans demanda sa salad[a], espaza,
non volia point que agues salis lay ont ussavo la dagua, balesta et los abilha (…) de sos draps
sal blancha (1452, CConsSFlour 50, 50r). per so que los avia perdut et gast(…) en Cata-
ALMC 494 et 1139. lonha, demandont si lon lo deu abilhar de novel
sal2, salv*, sauf (saulf) prp. u sauf, ex- (1465, DConsSFlour 1, 47r); lo XIIIIe jorn
cept. ja sia que los habitans de S. Flor fossont deldit mes de jung per so que loditz capitanis
en saisina et possession per tant et si lonc temps delsditz frans archiers fazia sas mostras et era
que non es memoria del contrari, que quant de necessitat et expedient de presentar los ar-
alcun habitant de Saint Flor achapta alcuna chiers de ladita vila habilhatz de totz poinctz,
proprietat et heritatge rural dins Saint Flor fogront habilhat lidit archier de ladita vila, so es
ou en sas pertenensas, mons. de S. Flor, o sos a saber Pe. Polo, Johan de Ly, Anthoni Rollant
comes per luy a vestir, a et ont acostumat de et Robin de Cambray, frans archiers de ladita
vestir tal achaptador per la maneyra que sensec vila, tout a nouf de bergantinas, saladas, arba-
simplament : ‹ Yeu te veste sauf mon dreyt et lestas garnidas, alquetos, chapels, bonetz, gipos,
lautruy or est veray ›, que lodit monsr de pauc chalsas, chamizas, agulhetas et sabatas, espazas
de temps ensay, venent contra la libertat de la et daguas (1467, CConsSFlour 57, 58r). Voir
maneyra de vestir coma dessus, per avant que chapelina.
vuelha vestir lodit achaptador, lo compellis de salar v. tr. u saler (une viande) pour (la)
prestar sagrament non acostumat jamays de far conserver. lo grant Michel et certains (sic)
(1420, CConsSFlour 31, 37v/38r). u sal que (+ altres infessitz ont lors porcz gras et los volont
cond. ou subj.) loc. conj. à condition, sous thuar et salar en lors hostals que sont infessitz
rserve que. un stur[m]ent dacordi fait an lo (1507, DConsSFlour 22, 16r). ALMC 1140.
curat de St. Flor tochant la questa que fasiont salari, selari (salary) s. m. u salaire. per
los pestres an tassas, fos acordat que la fariont alcus guatgamens de sirvens que avian estat
sal que largent demoraria en man tersa sus la viala per lodit P. Rotger quar non era
(ca. 1455?, AumChapSFlour, 6r); s. Pe. Vaylet, payats de ladita soma, de que payet alsdits

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
salarier – salir 1103

sirvens per lor salary, IIII ll., V s. (1378, lo ser a ladita porta per se penre garda dels
CConsSFlour 1, 4v); a P. de Royre que porro- intrans et salhens, IIII ll. val. XXVI s., VIII d.
guet ladita causa a I altre jour, alqual donem (1422, CConsSFlour 33, 45v); I pichier vin
per son selari VI s. (1378, CConsSFlour 1, donat a las gardas de la porta del Teule per
128v); ayssi apres si enseguont los gatges et aqui attendre de nueyt intrans et salhens (1425,
salaris dels massons, fustis et manobras que CConsSFlour 35, 71r).
ont obrat et trebalhat aquest an present a las salhida, salida* s. f. u action de sortir
obras del comun (1438, CConsSFlour 46, 73v); (dun lieu). per la salhida de la porta del
per lo salari dels scossors del Boys, argent Puey, per la barra, XX d. (1397, CConsSFlour
VIIII s., III d. (1509, LDpLavaurs 2, 1r). 14, 64v). u aver salhida loc. v. passer à lext-
ALMC 1708. rieur, sortir (dun lieu clos). far una petita
salarier voir serralheir. mureta darrs lodit jardin sobre la muralha
salat, -ada part. pass à val. adj. u sal afin que nengus non pogues prestament aver
pour la conservation (dune denre). per II qr. intrada ni salhida deldit jardin a laditta mural-
de molto et per Ia pessa de charn salada, VI s., ha (1439, CConsSFlour 47, 34v).
III d. (1381, CConsSFlour 3, 94v); deu Guilh. salhir, salir u I. V. intr. u 1. sortir (dun
Chanpyt, del mas de la Salvedat de la parrocha lieu). demanda St. Chailada per I rossi seu
de Lyutades, per Sebelia Combanova, II st. que perdet per ladita causa que fos pres per
segel, I co fromen, I cartier de charn salada losdits sirvens e moric eldit estable de Malme-
chascun an (…) (1406, LObitsChaudesAigues, nat ho apres II jorns quen fos salits (…) XXV
36r); per peysson fres et salat, IX s., VI d. fr. (1378, CConsSFlour 1, 147v); li Engles lodit
(1409, CConsSFlour 25, 33v); fos despendut jour saliron foras de Salhes (sic) (1384,
eldit beure tant en vin, anchas de chabrit, charn CConsSFlour 5, 30r); los Engles que eran salit
de vedel, beuf salat, fromatge, autras charns et per venir de part de sai (1391, CConsSFlour 9,
en autras causas comma per coyre la charn (…) 38v); ont payat a Anthoni Bechada per son
cinquanta tres solz (1444, CConsSFlour 49, jornal et despens dun jour que vacquet a claure
47v). una intrada de lostal que ten Guillot. del Treu
salclar voir celclar. per laqual hom podia intrar et salhir deldit
salcondut, salconduit s. m. u laissez-pas- hostal al mur, per so II s.,VIII d. (1438,
ser, sauf-conduit. fos donat e payat a Beraut CConsSFlour 46, 78r); demoreront lodit jour
de Montjuseu que conviet lodit moss. St. Arnalt a la porta del Tieule et en las autras portas
jusquas a Tatlhac quar avia salcondut dels quant salia ly processios (1444, CConsSFlour
Engles, II fr. (1378, CConsSFlour 1, 144v); 49, 51v). u 2. sortir de terre, sourdre (de
per I cela que fo panada en Orlhac a St. leau). fos payat ad Astorc Peschau, fuster et
Champanhac quant anet querre los salcon- masso, per sa pena et trebailh de mudar, am
duistz, X s. (1379, CConsSFlour 2, 14v); avia plusors altres que li aiuderont, lo grant bachas
condut et amenat sotz son salcondut Pe. Mer- de fusta del portal de Muret que fos mudatz
cier, cossol, que venia de Franssa, de Brieude en plus alt, pres daqui ont sailh laygua al pe de la
esta viala (1381, CConsSFlour 3, 70v); a Hugo grant bassa mureta deldit portal et apparelhar
Jaqua per anar a Salhens querre I salcondut per de peyra lo condut per far venir laygua dins
Beralt Oler affin que anes a Salhens plus segu- lodit bachas per abeurar lo bestial de la viala, X
rament tractar del pati, per so li foro donat X d. s. (1422, CConsSFlour 33, 39r/v). u 3. dbou-
(1383, CConsSFlour 4, 98v). cher (dune rue). una autra rua que passa
saleira* (saleyra) s. f. u salire de table ou darris lostal que fos de Gerald del Brueilh
boı̂te à sel ou coffre à sel, saunire. Item plus intrant devers la rua de Golagho et salhent oltra
de una saleyra, II d. Item plus de I farat, II s., lostal de Sagnat (1437, CConsSFlour 45, 22r).
VI d. Item plus de I grasal, II d. (1523, Li- u 4. sortir (dun tat, dune situation). affin
vePrBredons 3, 14v). ALMC 1140. que lhidit obligat salhiguesso de larrest hont
salhen s. m. u personne qui sort (dun ero (1383, CConsSFlour 4, 103r); a paiat lo-
lieu). a luy may per chandelas gastadas devers ditz recebedors per I dinar que fes P. Jovenros,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1104 salin* – salpetra

mestre Jo. Beluia et Johan Saissetz quant salhi- ont pres et levat, prendont et levont per la
gro de esser cossol a mestre Simon Sala, mestre fortiffication et emparament et autres affayres
Guill. Duran et a Guill. Esclavi lo jour que de lasditas vilas, so es a saber intradas, yssidas,
foront elegit cossol, en lostal deldit P. Jovenros, barratges, appetissamens de la mesura del vin,
per so II fr., V s. (1383, CConsSFlour 4, 108r). empaus sus la sal et autres subcides qual que
u 5. cesser dexercer la fonction (de titulaire syont per convertir et emplyar los deniers qui en
dun poste). per plurors sentensas en que loditz salhiront en lacomplissement (sic) daucuns
P. fo apres que fos salitz de cossol e a plurors tractatz et recovrament de plassas que tenont
instansas a causa dels debtes que devia del et occuppont los ennemicz del rey (1439,
temps que era cossol, costeron las absolucios CConsSFlour 47, 58r/v). u II. sen salhir v.
per sa part, II fr., III s. (1378, CConsSFlour 1, pron. u 1. partir, sen aller (de qn). que sen
151r); Pe. Ymbert di que si hom podia far [de lhostal de Bartasso] agues a salir et mudar
composition amiabla de tout, que hom ho fassa en altra part foras losditz faulxbours (1467,
et que salha de capitani, altrament non seria CConsSFlour 57, 62v); liqual [emina de segel]
pas bon attendut que sem en justissa (1473, fos baylada a Vidal Sirvent, dit Bochart, quant
DConsSFlour 8, 6r). u 6. mettre fin (ici : à sen salic desta vila dobtant que una filha soa,
la colre de qn). et dis lodit mons. lo baillious liqual moric, fos morta de ladita impedimia et
aldit Peyre Cocharic que expedient li era de que el et sos maynatges fos infessitz (1467,
anar prestament am lasditas letras devers monsr CConsSFlour 57, 80v); li habitant de la ville
lo Dalphin et son conseilh lay ont seria et (sic) et fortzbours sen sont salitz a causa de
portar lasditas letras clausas a cels alsquals se ladita impedimia (1507, DConsSFlour 22,
adreyssavont per se elavar, et los altres que 14r); de metre gardas en ladita ville (sic) si
eront acusat de aver mes sus monsr de Saint lon sen salh et quant de gens et qual (1508,
Flor, segont que dizia et avia donat a entendre DConsSFlour 22, 26r). u 2. se sortir (ici :
al poble, lasditas accusacios et de salhir de la dune pidmie de peste). a remostrat a messs
indignacio deldit poble (1420, CConsSFlour los conselhiers quaissi, quant lon sen salic de
31, 49r). u 7. apparaı̂tre, se produire (ici : la pesta, fos deliberat que lon, en fazent lo
dune pidmie). lodit jorn vesent lodit esclan- despartiment de la talha del rey, megues sus
dre de laccident de ladita empedemia quera la present annada come (sic) lan passat
salhida en V partz en ladita viela et que tut ly (1508, DConsSFlour 22, 29r). Syn. eissir et
habitant sen fugiont et sen anavont (…) fos sortir.
ordenat de metre certanas guardas a ladita salin* (sali) s. m. u grenier à sel. lo reys
viala a guatges lo mielhs que lyd. senhors cos- non volia point que agues salis lay ont ussavo la
sols ou poyriont far (1462, CConsSFlour 55, sal blancha (1452, CConsSFlour 50, 50r).
61v); de claure la rua de Muret del chanto pres FEW 11, 91b, salinum.
lostal de Meysso jusquas a lhostal de moss. salir voir salhir.
Johan Partus, di que lon fassa tener los que y salpetra s. f. u salpêtre. lhi senhor cossol
habitont reyre elses per lo present et jusquas ad trameyro al Puey Matheu Jolia per querre las
ce (sic) que lon vira si y salira res de novel chausas esseguens per far poldra per los canos,
(1502, DConsSFlour 20, 45v); Johan Ymbert lasquals portet et payet, per XII lb. salpetra,
di de la barreyra que lon la laysse comme (sic) LXX s., per VI lb. terbentina, XXIIII s., per
es jusquas a divendres ou disapte que lon veyra una lb. aur pument, XI s., per I lb. realgar, VII
si salira res de novel et lor fassa graciosa s., per III lb. III quart glassa, XVIII s, IX d.,
responsa (1507, DConsSFlour 22, 13r). per II lb. qualofanha, VII s. (1381, CConsS-
u 8. provenir (ici : de largent dun impôt). Flour 3, 85v); ont payat per II ll. de salpetra
prenre et levar per maneyra demprent lo ters, portadas per Jacme Beguo, del Puey, et Ia ll. de
per lannada present commensant a la St. Johan sulpre a requesta dels senhors cossols, mezas en
Baptista darreyrament passada, de totas las cossolat, VI s., X d. (1418, CConsSFlour 30,
aydas que, per lo congi et licencia del rey, las 46v); fos crompat per lodit Bego, cossol dessus
gens de las bonas vilas et fortalessas del realme dit, a la feyra de Lyon de salpetra per fayre

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
salsa – sauvagarda* 1105

poldra per la garda de ladita vila environ XXV Pe. Polo, del fait de lheretatge de moss. Pe.
l., liquals salpetra fos pressa per las gens de Mercier et dona Alda Rollanda, et eront apro-
monsenhor de Bourbon en venent de la feyra feytablas al comun per la salvacion de lhostal
deldit Lyon a Sainct Bonet en Fores an losditz de cossolat (1438, CConsSFlour 46, 58r).
draps de lasditas raubas dels cossols (1466, u 2. non implication, innocence (de qn) (?).
CConsSFlour 56, 41v/42r). ly remoustrar la salvacion et ignoscensa de
salsa s. f. u assaisonnement, sauce. de ladita comunitat (1439, CConsSFlour 47,
Carlat lo velh, dos ventres de vedel, tres tripas 47v). u 3. rdemption, salut (de lâme). causa
et Ias anchas de chabrit de VIII s., de mostarda conoguda sia a tostz que las presens virant que
et salsa II s., VI d. (1424, CConsSFlour 27, ieu Johan Valeta, maselier, habitant en loc et
32r). u en salsa loc. adv. accomod avec une parrocha de Chaudas Ayguas, de levescat de
sauce. fos gardada Ia partida del peysson en Sanct Flor, affectant et desirant la salut de mon
salsa a lendeman per moss. lo bailliou (1424, arma et la salvatio daquela, considerant lo
CConsSFlour 27, 55r). ALMC 1138. devinal offici que de jorn en jorn se sollinisa
saludar v. tr. u saluer (qn). dis que Johans en lo veneratble collegii de Nostra Dama et de
Jovehomes lo avia trames saludar per sa molher Sainct Blaser de ladita villa de Chaudas Ay-
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 18r). guas, el vol et comunica et vol participar an
salus s. m. u sorte de monnaie relle, sa- losd. (sic) divinal offici et en redentio de sos
lut. ont payat per la tara et mespert delz pechastz et salvatio de son arma et de las armas
payamens dessus ditz faitz aldit recebedor per per lasquals ieu soy tengustz de pregar, done et
so que non ha volgut recebre escutz nous ny legue de mon bon grat et de ma bona voluntat
salus sinon per XXXII doblas novas et ly senhor als XIII senhors canonges deldit veneratble
cossol los aviont recebutz delz habitans per collegii la soma de seys ll. t. (1481, LObits-
XXXIII, per so per ladita tara, IIII l. (1439, ChaudesAigues, 154r); lan mil IIIIc et
CConsSFlour 47, 45v); payet loditz Cayrols LXXXX et lo XIIIIe jour del mes de jung
per la tara dun salus que changet loditz Johans comenssey de far lo prezen tarier, loqual hey
Cayrols a Melhau loquals era cortz que non hestrayt de las reconoyssenssas et levas veylias
pesava mas II d. et ma, per so V s. (1439, de la chastelania de Chambeur, pliassa a Dieu
CConsSFlour 47, 55r). que lo peuchia acomplir a la salvassion de mon
salut s. f. u rdemption, salut (de lâme). arma et de toux aquels et aquellas que hieu soy
causa conoguda sia a tostz que las presens tengut de pregiar, amen (1490, TerrChambeuil
virant que ieu Johan Valeta, maselier, habitant 2, 1r). FEW 11, 131a et b, salvatio.
en loc et parrocha de Chaudas Ayguas, de salvagarda, sauvagarda* (sauvaguarda)
levescat de Sanct Flor, affectant et desirant s. f. u 1. interdiction publique (de faire qch,
la salut de mon arma et la salvatio daquela, de pntrer dans un lieu). ung altre instrument
considerant lo devinal offici que de jorn en jorn contenent quayssi los senhors cossols podont et
se sollinisa en lo veneratble collegii de Nostra ont poder de restrengher et alarghar las taulas
Dama et de Sainct Blaser de ladita villa de del Mazel et quayssi per vigor de lor salvagarda
Chaudas Ayguas, el vol et comunica et vol feyront lodit privilegi tener et gardar (ca. 1397,
participar an losd. (sic) divinal offici et en InvTitresSFlour, 90); lo VIe jour los senhors
redentio de sos pechastz et salvatio de son cossols, a la plainta de la comunitat, aneront
arma et de las armas per lasquals ieu soy far metre Ia salvagarda per lo pastre sirvent real
tengustz de pregar, done et legue de mon bon a Ia payssenda comuna que es a lentorn del
grat et de ma bona voluntat als XIII senhors colombier de P. Fabre, que avia fayta arar
canonges deldit veneratble collegii la soma de qualque homme et la se volia apropriar (1424,
seys ll. t. (1481, LObitsChaudesAigues, 154r). CConsSFlour 27, 30v); fos donat a Boncor et
Voir Deu. Juery, sirvens, per anar metre, per virtut de la
salvacion (salvassion, salvatio) s. f. salvagarda del cossolat, dos penuncels reals, I al
u 1. sauvegarde, conservation (ici : dune femorer del portal de Muret, laltre an aquel del
maison). alcunas lettras que eront devers ss. portal dels Laxs et la intimar per charreyras et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1106 salvamen* – salvat

lor far comandament que non mezessont aqui dat per P. Mercer, cossol, que mandet als sen-
plus balagums ne ordura, en pan et vin XVI d., hors cossols, sos companhos, que lay eviesson
et per los penuncels et cenepias a Thomas de III ho IIII dotzenas de postz et de tachas per
lEscura VIII d. (1429, CConsSFlour 40, 20v); far Ia dotzena de mantels, que lor falhiont, a
per lo debat que era entre mossenhor de Saint nostras gens afi de melhs salvar la gent si loditz
Flor ou sos officiers et los senhors cossols a lhocz [de Chaler] si combates (1381, CConsS-
causa del maystre de lescola, fos intimada la Flour 3, 89v). u 2. garder, maintenir (qn en
salvagarda real de la comunitat a moss. lo un lieu). anar serchar per lo paÿs environ S.
vicari de mossenhor de Saint Flor et a me Flor alcus homes abials per los trametre a
Matheu de Menteyra, son jutge (1438, ladita aiuda per salvar et retener los desta viala
CConsSFlour 46, 61v); lo XVIIIe jour docto- a la garda deldit luoc (1421, CConsSFlour 32,
bre (…) anem aldit loc de Frayssenet per far 25r). u 3. protger de la destruction (ici : un
intimar ladita sauvaguarda a tous et chascuns mur). u Emploi pron. fos aregardat per lo
los hommes de Frayssenet a nostra requesta Galocher et altres obrers que altrament lo
(1481, CPrêtresCathSFlour 1, 20v). u en sal- mur non si podia salvar sans comolar lodit
vagarda de loc. prp. soumis à linterdiction cros et peyrissar (1384, CConsSFlour 5, 99r).
promulgue par (qn). Est. Martiis, amenat per u II. se salvar v. pron. u survivre, se sortir
garent, a iurat per son sagramen et a depausat daffaire (de qn). memoria sia al procurayre
per son sagramen que el auhi dire a Guilliem de monsenior contra Johan del Brueil que a dit
Guitemp, sirvent de madama dArmaniac, que quant Hugonos del Vaisayro li dizia que el
P. Mauris li avia baylat una quantitat de bestial mezurava mal e que sas pintas eront pauchias
que avia pres en unnc prat apellat del Taliadiis, et adonc Johan dis que el non si poiria pas
en disens que el era en salvagarda de madama, salvar si non mezurava mal char lo viis era
etc. e lodist Parotos chabic an lodit G. en unnc trop chars (1429, JusticeDienne, 21v).
molto daur e Martiis lo li prestet avans que Salva Regina loc. nom. u Salve Regina.
pogues aver lodit bestial (1428, JusticeDienne, per far espeyrar Ia partida de la plassa per so
20r). u 2. document contenant une interdic- que la processions dels frayres devia venir aqui
tion. ont payat a me Peyre Barsanghas per chascuna nueyt per chantar davant la grant
alcus cosselhs a luy demandatz et assembladas gleysa la Salva Regina, fos donat a los que
faytas am lo coseilh sus lo fait et besonhas de la lespeyreront et mettre las fustas que y eront
comunitat, sagels de debitis et de salvagardas, a part, en pan et vin, II s., VI d. (1430,
per tot XL s. (1425, CConsSFlour 35, 82v). CConsSFlour 41, 36r).
salvamen* (salvament) adv. u en toute salvasina* (salvazina) s. f. u carcasse de
scurit. non trobet hom nengun conduzedor gibier (?). ont payat a Johan Bonuol, bada,
que pogues condure salvament las bestias ni la et a Gobel per so que aviont curada lintrada
vitalha (1383, CConsSFlour 4, 71r); al reve- del mur de las Rochas et la montada de le-
nent, quant foront a Nonede, non auzavont schalier deldit mur et gettadas del mur a terra
venir plus avant per dobte de las gens darmas alcunas salvazinas et orduras que ly maselier
que eront sur lo paÿs et troberont aqui Vidal de aviont gettadas en la plassa, per so XII d.
Barsanghas que lor dis quel los passaria salva- (1433, CConsSFlour 43, 38v).
ment pertot car el conoyssia los capitanis da- salvat part. pass à val. prp. u except,
quelas gens darmas et per aquela confisansa se sous rserve de (qch). la terra de Lobatieyra et
meyront en sa companhia et de I chavalier que ladita chalm que se cofronto dune (sic) part a
sen venia (1425, CConsSFlour 35, 68r); X s. la part sobeyrana am laffar da la Broa et
que covenc donar a ung escudier de las gens daltra part am laffar dal Perier et daltra
darmas que lor fos baillatz a Murat per los part am lestrada del Bos Redon, salvat lo drech
conviar salvament jusques a Saint Flor (1428, daquels de Pratlat se lo demostron sufficiem-
CConsSFlour 39, 24v). ment (1408–1586?, TerrPradines 2, 16v); s. Pe.
salvar u I. V. tr. u 1. mettre en scurit, Jouvenros di que de son opinion, salvat melhor
protger (qn). estant lodit setger, say fo man- conselh, hom deu tollerar que las fruteyras

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
salvatge – sant* 1107

crompon quant volron atendut que lodit comprada ad obs de luy una caneya de Johan
commessari es contra la vila (1469, DConsS- de la Garda per lo pres de XV escutz daur, am
Flour 5/1, 33v). u salvat que (+ indic.) loc. tals convenens que si retornava ladita caneya
conj. si ce nest que, mis à part que. lo chazal sana et en bon point quel la penria et non volia
et la terra apelat da la Boria que se teno, que sinon son loger razonable dels jours que lauria
cofronto dune (sic) part am lo chami comu tenguda o si la vendia que en agues losditz XV
deldit mas de Lobeighac que monta hom a la escutz o la li retornes (1425, CConsSFlour 35,
Chalm et daltra part am lo terme del fach dal 68v). u 2. indemne, sain et sauf (ici : de sol-
Mas et am la terra del Cart sive costa dessus dats revenant dune bataille). lodit jour quant
reconeguda, salvat et reservat per lodit reco- fo tornada nostra gens deldit luoc sana et ale-
gnoysen que non enten so indicar (?) al dreytz gra feyro dire lidit senhor cossol una altra
de degun altre en ayso cy depres reconegut, si messa del S. Esperit en la gleyza de S. Flor et
sufficienmem (sic) demostravo que aguessen donero als chantres IIII pichers de vi et II
negun drech en tout ou en partida (1408– michas (1383, CConsSFlour 4, 94v). u 3. qui
1586?, TerrPradines 2, 16r). conserve ses qualits, non altr (ici : du vin).
salvatge, -atja adj. qual. u tranger (?). losquals X muechs you dich Guilhe. lhi dech
aldit mestre Guill. Dur., cossol, per I picher de redre sa e merchan dayssi a Nostra Dona de
vi que donero al chavaler salvatge que sapelava setembre e daqui enlay you lo lh (sic) dech
moss. Ramont, costet XII d. (1383, CConsS- gardar en aquel vayssel a sson (sic) perilh
Flour 4, 91r). FEW 11, 617b, silvaticus. daissi a la fi de vendemnhas (1410, SgrieChal-
salve, -va adj. qual. u 1. tener salve loc. v. vignac, 57). u 4. indemne de contamination
conserver en bon tat, protger (ici : des do- par une pidmie (de qn ou dun lieu). que
cuments). una alna de tela comprada per far I hom deffenda als bochis que non tuhont point
sac en loqual foront mes totz los arramens et bouna que non sia partida de luoc sa (1473,
munimens que foront trames a Poittiers a lal- DConsSFlour 8, 18v); si volon que li habitant
tra jornada et an aquesta per los gardar et tener que sont fugitz deforas et sont sas intront en
salves (1420, CConsSFlour 31, 38v). u 2. in- lors maysos per y habitar comme (sic) ont
tact, complet (dun droit, dune somme dar- acostumat (1507, DConsSFlour 22, 16r).
gent). los privilegis et libertatz de cossolat en u 5. sens, raisonnable (de qn, de lopinion
tot salves et sans preiudice daquels (1418, de qn). inquirir am la plus grant et sana
PrivilSFlour II-2-65, 1v); per ladita soma esser partida dels habitans de S. Flor sur lo consenti-
salva et payadoyra als termes que dessus, lodit ment del fait de la letra real de la intrada per
assensador ou assensadors a qual ou a qual (sic) levar XX s. per meug de vin (1417, CConsS-
sera desliourada et oltrada, dara et baillara ou Flour 29, 28r); ja sia que lodit Granat mes sus
baillaront als senhors cossols bonas et sufficiens era estatz repputatz estre bon et loyal (sic) per
caucios et pleghas a la coustuma de S. Flor que la plus sana et melhor partida dels habitans de
es tals que pr.meyrament pot hom compellir la S. Flor a demorar en ladita tor, [P. Fabre] sen
plegha que lo principal (1420, OctroiSFlour venc aquela nueyt jaser en la tor per accomplir
IX-2-18). sa entrepreza (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r);
salze s. m. u saule (arbre). fos pres de las Jacques Carrier, a la plus sana oppinion (1488,
personas esseguens per far ladita poldra et per DConsSFlour 14, 11r); totasves sen remet a la
far alcus oyns et artifficis per botar lo fuec eldit plus grant et sana oppinion (1491, DConsS-
lhoc de Chalier et per ensulprar losditz viratos Flour 15/1, 25v). ALMC 54.
per ladita causa so es assaber de Gui de Li per san*2, sain, -ta adj. ALMC 1668 et 1674.
sulpre vieu et per lenha de salze per far charbo, Voir Avangeli, cors2, Evangeli, semmana et les
loqual sulpre et lenha pres de la Andreva Gaya, diffrents jours de la semaine.
IX s. (1381, CConsSFlour 3, 86r). ALMC 268. san*3, sain*, sant* (saint, sainct) s. m.
san1 (sa), -a adj. qual. u 1. en bonne u 1. saint chrtien. lo sapte a VIIe de mars
sant, en bon tat (ici : dun cheval). quant fos S. Thomas dAqui et los senhors cossols
lodit P. Polo volguet anar eldit viatge fos doneront a dinar als frayres predicadors per

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1108 sanc – San Sepulcre*

honor de Dieu et del saint (1394, CConsSFlour ladita nora que li gitet una peyra a la Beralda
11, 68v); lo XXIX jour del mes dabrial fos et la vec tota saincglienta la testa hunt avia una
Saint P. lo Martir et los senhors cossols feyront grant plagia, que dizia que aquo avia fayt lidita
lor dinar alsditz frayres predicadors et a plusors Joana (1428, JusticeDienne, 24r).
senhors juratz del cossolat a honor del saint sancnar v. intr. u perdre du sang, saigner
(1395, CConsSFlour 12, 38v). u 2. statue de (ici : des lvres de qn). et el adonc sen anet a
saint. Gme Borrel, dit Danti, se disent aver sos bot (?) que li vegues sanc, el non vec re mas
chargha tant solament de illuminar los sainctz el ausic ben dire ad Ar., son fraire, que las
(1494, DConsSFlour 17, 38v). bochias li sancnavo (1429, JusticeDienne,
sanc, sang s. m. u 1. sang. Guilliems, fil 54r). ALMC 530.
dAr. Pogiol, amenat per garent, sitat per Ad- San Esperit*, San Sperit* (S. Esperit, Sant
torc de Chailar, a iurat et a depausat per son Sperit, S. Sperit) loc. nom. u Saint-Esprit. lo
sagramen que el vec que Johan Pogiols e mon- mecres a XXI deldit mes per una messa del S.
sen Peyre Charbonel aviant debat tant que Esperit am nota que fezem dire e.laltar de S.
mosen Peyre firic lodit Johan an lo pounnt Vincens, per cera per lofferenda e per donar a
per II vegadas en las bochias tant que lo sanc beure als chantres, XVI s. (1378, CConsSFlour
anet a tera, etc. Item plus que lo tonbet a tera 1, 139r); lidit senhor cossol feyro dire una messa
et adonc lo departic Ar., sos fraires (1429, del S. Esperit en la gleyza de Nostra Dona affin
JusticeDienne, 54v). u faire sanc loc. v. faire que lo S. Speritz volgues aiudar et gardar a
saigner (qn). a batut lodit P. de pount et de nostra gent de tot perilh et laisses tost guanhar
basto et darmatier e li a fait sanc en la chara lodit luoc de las Maisos (1383, CConsSFlour
an lo basto (1429, JusticeDienne, 19v); lo fes 4, 94v); es estat baylat et dounat (…) als bayles
truchiar an las cledas tant que li fes sanc en la et cofrayres de Sant Sperit per subvention de
jauta, etc. tant que anet a tera (1429, Justice- lalmorna que ladita cofrayria de Sant Sperit
Dienne, 19v); ses plaint Hugos Pogiol de Ar- fay de pan de tourta, seys sest. de seghal (1462,
mando, fil de Beral de Teuleiras, et de Johan de CConsSFlour 55, 51r). ALMC 1402. Voir
Teuleyras, fil de Johan de Teuleiras, que li an Pentecosta.
fayt sanc el more, an presensa de Johan de Pere sanha (sanlha) s. f. u pr, terrain plus ou
et de Johanet la Quolongia lo jove, et de Jau- moins marcageux. una sanha que fo dEsteve
bert et de Hugono Pogiol et ayso fo el pojolo Besso (1379, TerrChaudesAigues 1, 12v); la
del pount dAtchier (1430, JusticeDienne, 26r). sanha de Guille. Anglada (ca. 1450?, LiveJ-
u 2. ligne, parent (dune personne de la ClaviresMurat, 2v); per sa part de la sanha
noblesse). fos deliberat per los senhors de la comnal que fo de la Alis de la Bugha, III d.,
mayso de cossolat que, attendut quel era del 1/2a ma (1472, LiveDienne 698,76r); per sa part
noble sang real de la corona de Fransa et que de la sanlha comunal que fo de lAlis de la
saliava am lostal dArmanhac ques vesis pro- Bugha, III d., 1/2a ma (1473, LiveDienne
pdas desta vila, que la vila ly fegues present 698, 78r). ALMC 103, 920 et 921.
honorable segond que ly appartenia (1439, sanholha s. f. u petit terrain marcageux.
CConsSFlour 47, 36r); la porcion de layda de la sanholha que aquilh de la Vugeyra ocup-
de cent milia francz, que monta per lodit hault pont lo passage (1463, DConsSFlour 1, 15v).
paÿs quatre milia francz, darreyrament mesa san-porsan* (s. porsa) s. m. u vin de
sus per lo rey nostre senhor en la vila dOrl- Saint-Pourçain (?). per una charga de s. porsa
hencz per ladvis et deliberacion dels senhors de a far los listels, VIII s. (1389, CConsSFlour 8,
son sang et de las gens de son grant cosseilh per 150v).
entretenir sas gens darmas ez paÿs de Norman- sans voir sens.
die (sic) per vieure en la fronteyra sus sos San Sepulcre* (Saint Sepulcre, Saint Ce-
ancians ennemicz (1440, CConsSFlour 48, pulcre) loc. nom. u Saint Spulcre. per almor-
72v). Voir efusion. na faita ad ung armitan que anava al Saint
sanclen*, sanclhen*, -ta (saincglienta) adj. Cepulcre lo pr.mer jour del mes de octobre, X
qual. u ensanglant (de qn). et adonc vec doblas (1395, CConsSFlour 12, 55v); lo sapte a

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
Santa Crotz* – sartre 1109

XXVII de mars, apres agenda, venc ayssi lo me et darena plusors fenduras que eront eldit mur
reverend frayre Johan de Pueg Trauchat et sen que li aygua de las plueghas non guastes los
anet lo lus Ve jorn dabrial et per contemplacio murs et per curar aussi las aygueyras deldit mur
de IX sermos notables que fes ayssi continua- (1421, CConsSFlour 32, 13v); a sept doctobre
ment et per so aussi que sen anava romeus al fos mes St. Yvernatz per curar tot lo mur de las
Saint Sepulcre, per aiuda per luy demandada a herbas et sarsir de chals et darena plusors
far lodit viatge, los senhors cossols (…) li liou- fenduras que avia eldit mur per so que las
reront tota sa despensa et de sa companhia que plueghas no lo guastessont (1422, CConsS-
eront cinq de companhia (1428, CConsSFlour Flour 33, 35r). u B. V. tr. absol. u colmater
39, 36r). des fissures (dans un mur). fos payat per
Santa Crotz*, Santa Cros* (Sancta Cros) despensa administrada per Bertholmeu Noel,
loc. nom. u Sainte Croix. una cros de argent cossol, a Briant et Rafficha per sarsir et curar
em laqualha es la Sancta Spina he de la fusta las herbas del mur, II s. (1427, CConsSFlour
de la Sancta Cros (1486, LObitsChaudes- 38, 35v). ALMC 1213. Syn. coirar.
Aigues, 180r). sarra- voir aussi serra-
Santa Espina*, Santa Spina* (Sancta Spi- sarrasin1 (sarrazin, sarrazi), -a adj. qual.
na) loc. nom. u pine de bois suppose pro- u de couleur brune (dun tissu). ont paghat
venir de la couronne du Christ, Sainte Epine. los senhors cossols per tres draps de la moyson
una cros de argent em laqualha es la Sancta de S. Flor, I saur, I blanc, I sarrazi et per VI
Spina he de la fusta de la Sancta Cros (1486, alnas, III quartz de sarrazi donatz per almorna
LObitsChaudesAigues, 180r). per los paures vestir davant Nadal (…) XVII l.,
sap, sab (sapt) s. m. u bois de sapin (ma- XII s., IX d. (1417, CConsSFlour 29, 34r); ont
triau). I balho de sap a far los eschalos deldit payat a Frances Colonghas, cossol, per I drap
eschaler (1381, CConsSFlour 3, 101v); ung meg blanc et meg sarrasin per donar als paures
trau de sap (1389, CConsSFlour 8, 84r); per vestir, X moltos (1430, CConsSFlour 41, 39r);
X posses de sap et per IIIIe chabros per ladita foront donadas tres pessas et megha dez draps
obra, XXVI s., VIII d. (1434, CConsSFlour de la drappadura de Saint Flour per los paures
44, 24r); a XXIX de may foront crompadas X vestir, so es a saber ung saur, ung blanc et ung
postz de sapt en una charada per far la clausura sarrazin (…) et una megha pessa de blanc
del claus et del passatge de las Rochas per (1439, CConsSFlour 47, 48r/v).
donar lo pa de la charitat (1452, CConsSFlour sarrasin2 (sarrazi) s. m. u sorte de tissu
50, 50r); doas pessas de sab (…) per fayre los brun. los senhors cossols ont donat (…)
coronels de las portas de las Rochas (1466, LXVI alnas de drap blanc, XLVIII alnas de
CConsSFlour 56, 52r). ALMC 260. Syn. avet. saur, XXV alnas de sarrazi per los paures vestir
sapte voir sabte. (1406, CConsSFlour 23, 46v); ont payat a ss.
saquet s. m. u petit sac. per I saquet de Anthoni Yvern, cossol, per I saur et I blanc de
tela en loqual foront mezas totas lasditas letras la moyson de Saint Flor per donar als paures
per portar part de say, V d. (1418, CConsS- vestir coma es de bona costuma, XX moltos,
Flour 30, 52r); P. Jovenros, drapers, attendet plus a Johan Benezit per I sarrasin agut de luy
tot lo matdin, emsemble Bertholmeu, cossol, a per ladita almorna, VIII moltos (1433,
condar, recebre et assomar plusors pagamens CConsSFlour 43, 37r). Voir blanc2.
faitz en aur et moneda tant per los taverners sartre s. m. u tailleur de vêtements. per
et drapers delsquals eront los draps pres, coma bayssar lodit drap et al sartre per faysso deldit
per altres et metre en saquestz per parcelas mantel et chapayron et per garniduras, VI s.,
(1427, CConsSFlour 38, 42v). VIII d. (1387, CConsSFlour 6, 120r); ont
sar- voir aussi ser- et cer- payat als sartres per la faysson delsditz hueyt
sarcir* (sarsir) u A. V. tr. u reboucher, col- jaques, VIII l. (1421, CConsSFlour 32, 25r);
mater (ici : des fissures dans un mur). lo XIe et ont payat a Phalip Chavalier, sartre, per la
XIIe jorn dabrial fos mes St. Yvernatz per faysso de ladita gonela, V s. (1431, CConsS-
curar lo mur de las herbas et sarsir de chals Flour 42, 27r); ont payat a St. Clavayrolas,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1110 sasimen* – saisir

sartre, per la faysso de las raubas et vestimens grossat sus la sazina dels ces et rendas que
deldit reclus coma opelanda, mantel, chalsas et Jacme Merceir ha et prent sus los moles de la
chapayro ou per lo fial et la tela que y eront Rocha, del Petit et del Prat que fos faita a
neccessarias, per tot XVI s. (1438, CConsS- requesta dels cossols de lan IIIIxx et VIII per
Flour 46, 63r); es estat payat a Johan del so que devia dels talhs delsdits cossols al
Mas, sartre, per megha aulna de burel pressa comun, comtant per lodit Frances VIII s. et
de luy a XX deldit mes de octobre per far per lo sailar XVIII d., per tot IX s., VI d.
chalsos al reclus, per so II s. (1468, CConsS- (1391, CConsSFlour 9, 36v); portet unas letras
Flour 58, 47v). ALMC 1361. reals de Poittiers, impetradas per los senhors
sasimen* (saziment) s. m. u 1. saisie judi- cossols, de conplainta en cas de novellet et de
ciaire. ont may payat aldit Colonghas per I saisina contra monsr de Saint Flor sur lo fait del
instrument ou letra que covenc grossar del sa- novel sagrament que mandava far als achapta-
ziment que fos faitz per virtut de certana letra dors (…), tramessas per maistre Johan Manda-
real per I sirvent real als senhors cossols dels Vc honier que li avia bailladas nostre procurayres a
escutz degutz per adonc als hereters de mons. Poittiers que las nos portes per so que non eront
de Clarmont (…) VIII s. (1417, CConsSFlour expedidas quant Erailhs partic de Poittiers
29, 45r). u 2. document contenant un ordre (1420, CConsSFlour 31, 40r); lo mars a XIX
de saisie judiciaire. mostrar lo saziment que doctobre P. Monners, se dizens sirvens reals,
era estatz faitz al conseilh de monsenhor de per virtut de certanas letras de complainta en
Clarmont en loqual era inserida la letra real cas de novelet et de saisina impetradas per
tenent Ia petita pel pargemi (1417, CConsS- monsr de S. Flor de la court de parlament a
Flour 29, 45r). Voir acsecucion, capcion, exe- lencontra dels cossols coma dessus es tochat,
cucion, gatgeira, gatjamen, man-mesa et presa. adiornet s. Erailh Aymeric et Erailh Belugha,
sasina*, saisina (sazina) s. f. u 1. esser en cossols, a comparisser per denant se coma co-
sasina loc. v. possder un droit (ici : selon missari sur so deputat a lendeman hora de
lequel lachat dune proprit est exempt de megjour per veser per lui lasditas letras metre
la prestation dun serment au seigneur vêque a exequcion davant las leydas (1421, CConsS-
de Saint-Flour). ja sia que los habitans de S. Flour 32, 36v). FEW 17, 19b, *sazjan.
Flor fossont en saisina et possession per tant et sasir*, saisir (sazir, saysir) u I. V. tr. u ef-
si lonc temps que non es memoria del contrari, fectuer une saisie judiciaire sur, saisir (un
que quant alcun habitant de Saint Flor achapta bien). a P. de Royre, sirvent, per so que coman-
alcuna proprietat et heritatge rural dins Saint det a plurors personas que teniant a logha
Flor ou en sas pertenensas, mons. de S. Flor, o hostals de me Simon Sala et de me Ger. La
sos comes per luy a vestir, a et ont acostumat Comba per logha dels hostals que lor fo sazitz
de vestir tal achaptador per la maneyra que per lo terme de la S. Johan que era passat, que
sensec simplament : ‹ Yeu te veste sauf mon portessont los diners a Bredom en las mas de
dreyt et lautruy or est veray ›, que lodit monsr moss. lo bailiou o son loctenent per aver la
de pauc de temps ensay, venent contra la liber- soma dels tailhs degutz als senhors cossols per
tat de la maneyra de vestir coma dessus, per los dessus ditz (…) I s., IIII d. (1384, CConsS-
avant que vuelha vestir lodit achaptador, lo Flour 5, 36r); a XV deldit mes de julhet los
compellis de prestar sagrament non acostumat cossols feiron sazir et metre a la man del rey
jamays de far (1420, CConsSFlour 31, 37v/ nostre senhor los ces et rendas que Jacme
38r). u 2. contestation, mise en cause dun Merceir prent els moles de la Rocha, del Petit
droit, dune possession (auprs dune autorit et del Prat per causa de so que lodit Jacme deu
judiciaire). Johan Raynalt, sirvent, per la sa- per sos talhs al comun per Pe. de Roire, sirvent,
zina que fes per los senhors cossols a me Ger. La am Frances Mauret, notary, que en pres charta
Comba per la conpra que avia fayta de lhostal (1391, CConsSFlour 9, 38r); fo donat a P. de
que era de moss. Guill. Fabre, per ung picher de Royre et a Gorgori Talaysac que aneront sazir
vin, I s. (1384, CConsSFlour 5, 46r); a Frances als monners lo blat que deviont a Jacme Mercer
Mauret per I estrument per luy recebut et et per so lor fo donat I picher de vi de XIIII d.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sason – saumada 1111

(1392, CConsSFlour 10, 51r); a XVIII de eront point estat comptat als comptes dels
septembre foront trames Peyre Armant, Guynot cossols deldit an, et per so aussi que loditz
Espinassa, sirvens, et Durantz Joris, vailletz de Peyre Polos sera mescontatz de la despensa
cossolat, a Fayet per far saysir a Rocha de per luy faita eldit viatge et y era estatz des-
Fayet so que deviont a causa de la vicaria de saubutz quar el avia trop may despendut, se-
Durant Chagosa affin que vengues en las mas gond quel disia, que non avia baillat per de-
del vicari que servis ladita vicaria (1433, claracion (…) per so XXV moltos (1431,
CConsSFlour 43, 38r). u II. V. pron. u se sasir CConsSFlour 42, 35r/v); aldit Gitbert per sa-
de effectuer une saisie judiciaire sur, saisir (un tisfaction de las chandelas quel a ministradas
bien). di que, vegut sa promessa, hom si deu per tota lannada a servir ladita porta del
saisir de sos bes (1487, DConsSFlour 14, 2v). Tieule, per so 1/2 molto (1438, CConsSFlour
sason (sazon, sazo, sasso) s. f. u 1. poque, 46, 78r); ont payat a luy per satisfaction et
priode de lanne. ont payat a Guilh. Chada- emenda de totas aquestas causas, per so a luy
lac, alias Gobel, per sa pena et trebailh de so IIII l., XX d. (1444, CConsSFlour 49, 73r).
que per tota la sazo passada a servit et trebal- Voir solucion.
hat a far manobra a las obras dessus ditas tant satisfaire*, satisfar v. tr. u 1. satisfaire una
a desfar la chals coma a far lo mortier et autres soma a alc. rembourser (une somme) à (qn).
services per lo comun (…) IIII l., XVI s. (1438, fo aordenat que per chascun jour a causa dels-
CConsSFlour 46, 75v); lo dimenche a XXIX de ditz despes li sia satisfait VI s. (1383, CConsS-
setembre que fos la festa de saint Michel, apres Flour 4, 68r); loditz rossis fo affolatz sus lo
que ly senhor cossol agront donat connhat als chami en tal maneyra que loditz moss. Jo.
obris et manobras de la bastenda del bolouart lespallet et fo regardat per los senhors cossols
per so que lyverns sapprochava et passava ly et per daltres que loditz recebedors lhi en
sasons de bastir, per congi et fin dobra per satisfezes et paies VIII fr. (1383, CConsSFlour
aquela sazon et per la balaghada fos donat 4, 89v). u 2. satisfaire alc. de alc. ren ddom-
alsditz obris et manobras per anar beure ung mager (qn) de (ici : ce qui lui a t vol). loditz
sestier de vin liourat sus Phalip Chalchat que messatges fos destrossatz entre Clarmont et
coustet VIII s., plus per pan et companatge, Ryom per las gens darmas queront el paÿs,
IIII s. (1444, CConsSFlour 49, 69r). u 2. p- de son chaval et de tot so que portava et per so
riode où le btail est à lestive. lo dissapte a V a convengut a totas las bonas vilas satisfar lodit
de may sss Pe. Cocharicz et St. Chapola, cos- messatge de ladita destrossa que a montat a la
sols, aneront a Chaldas Aygas per arrendar per part deldit Johan Cayrol, comma costa per una
aquesta sazon los herbatges de la montanha de certiffiansa que a mostrada senhada de man de
Chabestras (1437, CConsSFlour 45, 16v). notari, deux (sic) reals dor et X d. (1444,
u 3. priode adquate. de la requesta de Es- CConsSFlour 49, 57r). Voir compensar,
teve Vigier, que hom luy fassa bona bocha contentar, desdamnatjar, desfrear, emendar, re-
jusquas que venra la sazo car a la filha de compensar, reirepajar, relevar, remborsar, repa-
Bayart es estat donat (1473, DConsSFlour 8, rar et restituir.
20v). u esser de sason loc. v. être à propos, saumada s. f. u 1. chargement dune bête
opportun. Et las, tam es de sasso, Amb una de somme. fos payat per lo port delsditz
bela botelia de vi clar, Et las, caysi nos farya CLVIII st. de chals, a Johan de Ruynas per
ariguolar. (ca. 1480?, FarceRiom, 3v). ALMC VI saumadas, XLV s., a Johan Lors per II
927 et 1708 (pt. 23). saumadas, XV s., a Bt. Arnalt per II saumadas,
satge voir sage. XV s., a Johan Alpaÿs per III saumadas, XXII
satisfaccion (satisfaccio, satisfaction) s. f. s., VI d., a P. de S. Jal et P. Deymier, de Murat,
u ddommagement, remboursement (dun per VI saumadas, XXXVIII s., IX d., a P. de
prjudice subi, de frais engags par qn). tant Jordana, de Murat, per VI saumadas,
per la satisfaccion daquelas causas que ly fo- XXXVIII s., IX d., al vailet de Johan del
ront hostadas et aussi per sa pena et trebailh de Treu et a dos companhos de Murat per VI
XL jours que demoret eldit viatge, lyqual non saumadas, XXXVIII s., IX d. (1425, CConsS-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1112 saumeir* – savi

Flour 35, 61v); VIIxxXIIIIe saumadas de arena HonorSFlour IV-6-7, 6r); botey lo XXV jorn
(1444, CConsSFlour 49, 50v); es estat payat a deldit mes per adobar la barra de la porta del
ung homme de Resenteyras per tres saumadas stable dels saumis, V d. (1491, CBredons,
grandas de grans barras de chassanh que el ha 17v). u 2. grosse poutre ou solive. per reste
portadas per metre a lasditas barbacanas per (sic) del saulmier de la grange (sic), II s. (…)
las fayre tener sur la muralha, per so III s., IX per ung jornal a tornar querre lo saulmier, II s.,
d. (1466, CConsSFlour 56, 50r); resauby lo VI d. (1487?, LRaisPDuboisSalers, 83v). FEW
dari jorn deldit mes II saumadas de vi del 11, 68b et 69a, sagmarius; ALMC 674 (pt.
Puech la Rocha que feiro XII st., III pechis 18), 684, 685 (pt. 11, 43 et 45) et 687 (pt. 20,
(1491, CBredons, 21v); una saumada de lenia, 31 et 44).
XV d. (1494, CPrêtresCathSFlour 2, 3r). saur1, -a adj. qual. u brun-jaune (ici : dun
u 2. chargement (dune bête de somme). Co- tissu). apres lo jorn de S. Marti destiu perdet I
lombet portet II saumadas dazes (1383, drap saur estimat en son rolle a VI fr., sia
CConsSFlour 4, 3r). u 3. mesure de capacit desdut als talhs venens (1380, LEstimeSFlour,
(pour le vin), sous-multiple du muid et multi- 89v); lodit jour fos payat per III qr. de drap saur
ple du setier. P. Trenchers recebet de vin eldit moysonat que soffrangiont a achabar la rauba
temps comptant coma dessus LVIII meughs, III de Chinhart, per so III s., II d. (1444, CConsS-
saumadas alqual fo desdut per losditz senhors Flour 49, 86v).
cossols et per las causas que dessus VI meughs saur2 s. m. u tissu brun-jaune. los senhors
et semeug et resteront LII meughs, Ia saumada cossols ont vestit Geralt Belart (…), alqual ont
(1383, CConsSFlour 4, 34r); P. Esclavi per faita gonela et chalsas de blanc, argualt de saur
LXIII saumadas 1/2a valont XV meughs e III et chapayro, et paghadas las fayturas deldit
saumadas 1/2a e valont comptant coma dessus, draps a Johan Chavaribeyra, per tot XXXIX
VII fr., XVIII s., IX d. (1399, CConsSFlour s., IX d. (1401, CConsSFlour 18, 31r); los
16, 1v); per tres mueghs, doas saumadas, dos st. senhors cossols ont donat tres draps lung de
emina, val. condant coma dessus, III l., XI s., X saur, lautre de blanc, lautre de sarrazi et V
d. ob. (1418, CConsSFlour 30, 12r); dos tonels alnas per vestir los paures de Nostre Senhor
de vin, I de sept saumadas a XII d. lo picher per coma es acoustumat (1415, CConsSFlour 28,
loqual fos payat XVI l., XVI s., laltre de sept 35r); ont payat a Berthomeu Noel per I saur et
saumadas o environ, loquals demoret de gastar ung sarrazin compratz de luy per donar als
per lo prest departiment deldit senhor, et fos paures vestir coma es acostumat de donar chas-
payat a leschanso per lodit tonel de vin per cun an, XXII moltos (1431, CConsSFlour 42,
acord fait am el, VI l. (1420, CConsSFlour 27r); foront donadas tres pessas et megha dez
31, 44r); me Guill. Aymeric per XXX muegz, draps de la drappadura de Saint Flour per los
Ia saumada de vin, condant per chascun mueg paures vestir, so es a saber ung saur, ung blanc
de vin XX s., monta tot XXX l., V s. (1425, et ung sarrazin (…) et una megha pessa de
CConsSFlour 35, 18r); de Guiliot Folios, de VI blanc (1439, CConsSFlour 47, 48r/v).
sest. de vin I escutz. Item plus de Tauhol, de II savi1, -a adj. qual. u 1. instruit, avis (de
saumadas de vin rogi dos escutz (1462, LRec- qn dans une formule honorifique). ayssi apres
AuterocheCouzans, 39v); de mtre Guill.me Ar- si ensec la meza et despessa faita et aministrada
tis per la intrada de dos charres de vin per luy per los savis et discretz senhors Thomas Joven-
recebut a XXIII doctobre que valont contant ros, Johan Saysset et Bertrant Poler, cossols de
XVI s. per muech et chascun delsditz charres Saint Flor (1388, CConsSFlour 7, 50r); ayssi
contatz per IIII saumadas de vin, per so XXXII apres si ensec la meza et despessa faita et
s. (1467, CConsSFlour 57, 34r). ALMC 1790. administrada per los honorables, savis et dis-
Voir sac. cretz senhours maistre Johan Belugha, bacheler
saumeir*, saumier* (saumer, saumi, saul- en leys, Johan Cruveler et St. Champanhac,
mier) s. m. u 1. bête de somme. aldit Falco cossols de la viala et ciotat de Saint Flour
Bresso, IIIIe saumers de sal charghatz que ou (1389, CConsSFlour 8, 57r). u 2. savant, ex-
perdet tot et bestias, VIxx XV fr. (ca. 1390, pert (de qn). ont payat a moss. Guilhem Jove-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
savi – seboutura 1113

home, prior de Talaysac, savi en dreyt, per Braconet que si charghet de far portar los
recompensacion de plusors conseilhs et consul- engins et aver los beus et boadas per vertut
tacions que a donatz alsditz senhors cossols en deldit mandament (1381, CConsSFlour 3,
lor annada per los negocis et affaires de la 96v); e venc sobre lodit Guilliem anb un gran
comunitat, per so IIII moltos (1434, CConsS- basto et lin volia donar sobre la testa et adonc
Flour 44, 37v). P. del Bes si mes per davant e lodist Guilliem
savi2 s. m. u personne experte (ici : en diis : ‹ Vos men siatz garens quar, fazent lofisi
droit). et daysso volont far letras per nos St. de monsenior, el menjuria › (1428, Justice-
Cheylada, Beraudot Olier, etc. del seel de las Dienne, 11r); Johan Coriis ses plaint de (…)
montanhas a la coertio et vigor, etc. volont las loste de la Joania que, an largent en la ma,
letras far et reffar en la ma[ne]yra que savi non li voc bailar una pinta de vi per se e per
devisarant, substancia non mudada (1375– Guitemp (1429, JusticeDienne, 15v); moss. de
1396, MariageMallet). Lebret ven de court et a trames en esta ville
sciensa s. f. u connaissance dun fait (ici : (sic) son secretari per se informar si li vila
par un tmoin en justice). loditz Johans Ay- volria permetre et soffrir que el an son estat
mericz demanda e requer que lhi testimoni o que a environ XL chavals lotge en esta ville (sic)
guarent, losquals loditz Heralhs produiz ou ou als fortzbours per una dinada ou per una
produra en la present question ou debat, siont sopada (1494, DConsSFlour 18, 7v).
examinat per vos o per aquel que vos y playra a seboltura, seboutura (ceboltura, soboltura)
cometre de la sciensa e de la maneyra del saber s. f. u 1. obsques, funrailles. per III hom-
o perque ho sabont (ca. 1415?, PatrimSFlour mes que lhi capitani tengro sus el mur en
VIII-2-11). diversas partz per far la bada et per demorar
se- voir aussi ce- jusquas a tant que la seboltura de mons. de S.
se, sen, si, s’ (devant voyelle) pron. pers. Flor, que Deus perdo, fozes fayta, per so VI d.
u A. Rfl. 3e pers. sing. compl. u lui, lui- (1383, CConsSFlour 4, 82r); una altra letra
même. II hostals, prats et champs de se et de saillada del sagel de las montanhas real et
sa molher (1380, LEstimeSFlour, 16v); conte- recebudas per mos. P. Esclavy sur lodit fait de
ron li cossol am lodit fermer dels despens per las sobolturas et sur la unio de la gleysa de
luy faytz per sen et sos sirvens (1387, CConsS- Lubilhac laqual promeyront a ffar (sic) unir
Flour 6, 108v); dos homes a pe que avia menatz lidit cossol aldit chapithol et enduscha que fozes
am sen per guidas per lo tres mal temps de unida promeyront a donar aldit chapitol lidit
yvern que fazia (1428, CConsSFlour 39, 28r); cossol per chascun an XL lbr. torn. (ca. 1397,
Guilh. Lat, per si e per sa sor, reconoc a tener InvTitresSFlour, 75); a XXX del mes de mars
deldich moss. lo prior de Bredom I hostal que si darr. passat anet de vida a trespassament la
confronta am lostal de Bertran Rigal (1438, reclusa et per so quar los senhors cossols non
LivePrBredons 1, 7r); paia Anthoni Alari vielh ont trobada causa del mont dont hom lhi pogues
III galinas, I per se e II per Johan Chassanias far sa seboltura, per so lont enterrada, per
(1491, CBredons, 10r); item plus el fustier, a se laqual seboltura ont paghat VI lbr., XI s.
ho a son vaylet, XIII s., VI d. (1509, LDpLa- (1405, CConsSFlour 22, 104r); nos donet per
vaurs 2, 2r). u de se loc. adv. de sa propre absolve sobre sa tonba lo jorn de sa seboltura,
initiative. que, vegut son cas, hom lo fassa XX mos ho pagar a chascun chanoni per la
vennir a la raison (sic), si non la vol far de se, absolsio chascun an, II d. (1477, LObitsChau-
a fayre far emenda honorabla (1494, DConsS- desAigues, 152v). u 2. crmonie funbre
Flour 18, 11v). u se meime lui-même. me P. commmorative. a XXXta deldit mes de julhet
Chassanh a lendarrier mes I altre diner de X l. vengront las novellas que Dieux avia fait son
sur se meymes et per so que nengus non volc comandament de nostre bon rey, que Dieux
metre diner plus avant, [la intrada del vin] fos merc face, et per lourdenance (sic) dels senhors
oltrada aldit me P. Chassanh (1420, CConsS- concelhers et juratz fos deliberat que, attendut
Flour 31, 18v). u B. Servant à former les v. que mossenhor de Sant Flour et las gleysas
pron. lhi senhor cossol acorderon am Pe. de vouliont faire la ceboltura, que hom feses faire

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1114 sebolturar – segret

una granda quantitat de penuncelx et armas sec, -echa adj. qual. u sec (ici : du bois
deldit rey (1462, CConsSFlour 55, 58r/v). dœuvre ou de chauffage). per Ia charrada de
u 3. tombe, spulture. lodit jorn, apres so lenha secha de fau per ladita obra, III s., IIII d.
que dit es, fos loghatz et marchadatz Hugo (1433, CConsSFlour 43, 47v); per IX postz
Vernha per faire los cros daquels que moriont sechas per ladita obra, XII s. (1438, CConsS-
en ladita viela de lempedemia ou venriont de Flour 46, 71r); ont payat a Michalo lo Fustier
fouras que auriont lours cebolturas al cemetery per doas postz sechas de py agudas de luy per
desta viela et luy es estat payat per tout III l., far la brustia de la barra de la porta del meg de
XV s. (1462, CConsSFlour 55, 62r). u 4. frais Muret que era rota que la barra non podia
de spulture. sensuyt la despesa (sic) et la colar, II s., VI d. (1439, CConsSFlour 47,
seboutura de moss. Johan Espital. Et primo 39r). ALMC 919, 947, 1102 et 1197. Voir
aven despendut a las fennas que lo velhavo, per peira.
lor donar a dinar hou an aquelses que gardavo la secdoa s. f. u aver secdoa de loc. v. être
chambra quant nautres eyriant (?) a la gleysa, poursuivi militairement par (ici : des troupes
VI s. Item plus es clars de Bredon, II s., VIII d. anglaises). aviont estat tot lo jour a Montagut
Item plus es clars de Sanct Marti, XVI d. (1523, tut armat per soccore et aiudar a lasditas gens
LivePrBredons 3, 16v). Syn. sepultura et tom- darmas el cas que naguessont bezonh ni agues-
ba. so secdoa dels Engles (1383, CConsSFlour 4,
sebolturar v. tr. u inhumer, enterrer (qn). 92r). FEW 11, 492a, sequi; Lv segoa.
lo jorn que lodit me Hugo Avinhol fos seboltu- sechar v. tr. u faire scher (ici : du bois de
ratz los senhors cossols non meyront point de chauffage). ont paghat los senhors cossols al
torchas a la seboltura deldit me Hugo (1418, forner del Bruelh per sechar la lenha que fos
CConsSFlour 30, 37v); losquals [XX s.] bailley guastada al fondre del metailh quant los seings
a Guono Sabbater per sebolturar son effant foront faitz, II s., IX d. (1397, CConsSFlour
(1426–1427, CConsSFlour 37, 30v); lo lus a 14, 74r). ALMC 947.
XXII decembre fos sebolturatz Johan Sayssetz secon(d. voir segon.
et per so que era estatz plusors ves cossols de secorir v. tr. u apporter une aide (ici : sous
Saint Flour foront mezas a sa seboltura doas forme dun prêt dargent). si era son plaser de
torchas, agudas de Johan Sanhas, pes. IIIIe ll. secorir per subvenir als affaires de certana
mins Ia onsa (1428, CConsSFlour 39, 28v). Lv somme (sic) per ladita intrada, que seria bon
sebosturar. Syn. ensebulir, enterrar, sebulir, se- (1501, DConsSFlour 20, 31r). Syn. socorre.
pulturar et sotzterrar. secret1, segret, -a adj. qual. u 1. secret
sebrecot voir sobrecot. (dune action). los senhors cossols trameyront
sebulir v. tr. u inhumer, enterrer (qn). ont el mes de may darr. passat a Murs de Barres et
donat los senhors cossols a la seboltura de a Aorlhac P. Cocharic per alcunas besonhas
Bastida del Puey per amor de Dieu, que non secretas de la viala (1415, CConsSFlour 28,
avia de que hom lo sebuligues, VI s., VI d. 46r); far certana informacio segreta a la reques-
(1406, CConsSFlour 23, 50r); lo XVIIIe jorn ta et plainta dels senhors cossols contra alcus
deldit mes anet de vida a trespas al luoc de malfaytors que aviont enchalsat en armas et
Frayssenet una fenna que era filha de Bechot fait lor poyssanssa de penre et maltractar
et so de ladita impedimia, liquals fos portada moss. P. Jovenros venent de Brioude ayssi et
sebulir et entarrar aldit cemeteri nouf de Mon- moss. P. Belugha en sa companhia (1421,
tagut per certans homes de Frayssenet (1467, CConsSFlour 32, 55v); elle (sic) ma menasat
CConsSFlour 57, 62v); Jacques Aymeric di que me faria passar lo loc se ne ausia parlar que
que, pueys que Dieu a faict son comandament ieu vos ages res mandat, per so vos preghe que
de la relicta de Gme Alboy et que son filh es sur sia segret (ca. 1490?, LettreChaudesAigues).
aquo, que apres que seront sebulitz lon gette de u 2. confidentiel (dun document). la copia
la ville (sic) los altres que sont en la mayson de una letra secreta aguda per los senhors
(1507, DConsSFlour 22, 14r). Syn. ensebulir, cossols per avisar lor de la causa que ont an
enterrar, sebolturar, sepulturar et sotzterrar. moss. de S. Flour (1388, CConsSFlour 7, 69r);

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
secret – seglar 1115

obtenir de luy alcunas letras secretas que ly puissante ou dune chancellerie). II symarras
senhor cossol aviont besoign daver per las de vi trames per los senhors cossols al segretari
besonhas et negocis de la comunitat (1434, de moss. lo conestable (1381, CConsSFlour 3,
CConsSFlour 44, 19v). u 3. agissant en se- 95v); me Johan de Bordas, secretari de moss. de
cret, incognito (de qn). lodit jorn es estat Berry (1387, CConsSFlour 6, 75r); Campremy,
dounat et payat a ung homme et guarda secreta secretari de mossenhor de Pardiac (1434,
de lintrada que desalet tres saumadas de vin CConsSFlour 44, 16r); Jacme Boudon, secre-
que Johan Sincqz, dit Chantel, ne avia mezas tari de mossenhor lo comte de la Marcha, de
que non eron pas escriptas en los papis et Pardiac et de Castras (1438, CConsSFlour 46,
registres de la intrada, per so II s., VI d. 57r); a mestre Gilibert de Choussi, secretayre
(1462, CConsSFlour 55, 64v/65r); de Chancel del rey nostre senhor (1457, CConsSFlour 52,
que demanda ung oyre de vin que luy es estat 19r); mtre Vidal Falco, segretari de mossenhor
pres per doas guardas secretas de lintrada de Sainct Flour (1468, CConsSFlour 58, 61v).
(1463, DConsSFlour 1, 11v); a VI de may u gran secretari loc. nom. principal secrtaire
fos donat a ung home et garda segreta que et/ou confident (ici : du dauphin royal). lo
repportet que Pe. del Forn avia meza una sau- dimergue darrier jorn de decembre venc ayssi
mada de vin de nueytz et a causa daquo luy es lo grans secretaris de monsr lo dauphin, regent
estat donat et payat XII d. (1466, CConsS- lo realme, apelatz Vialabrama (1420, CConsS-
Flour 56, 41r). Flour 31, 40v).
secret2 s. m. u document confidentiel. fos secular, seglar (seqular, seccular) adj. qual.
payat per los senhors cossols a me Jaquet Bar- u 1. la
c, civil (de qn ou dune administra-
belot, menusier, per ung coffre de chayne tot tion). apres sy conten et senssec lo comptes
farrat de sarralha et doas padenas achaptat de de lemoliment de lintrada de I fr. per mh. de
luy per tener alcus secretz de la comunitat, per vin intrat en la viala et barris per las gens
so III moltos dor (1440, CConsSFlour 48, 42v). sequlars (1381, CConsSFlour 3, 5v); laqual
secretamen*, segretamen* (secretament, clausa es saillada del sael del jutge de la cort
segretament) adv. u à linsu du plus grand secular de Saint Flour (ca. 1397, InvTitresS-
nombre, en secret. alsquals totz assemblatz Flour, 81); ung proces sur so fait, sagellat del
lidit cossols disseront et expauzeront, o lodit sagel de la cort seglar et per losditz tres notaris
Johans Rotgers, cossols, expauset que, despueys senhat (ca. 1397, InvTitresSFlour, 84); los for-
que si fos dinatz ensay, era a luy vengutz parlar natges et emolimens del sagel de la cort seglar
I bon home de la viala molt secretament (1418, (ca. 1397, InvTitresSFlour, 87); a totas altras
PrivilSFlour II-2-66, 9v); ont payat ad Astorc cortz seculars et de gleysa (1420, OctroiSFlour
Peschau, masso, et a Peyre Bigua per lor tre- IX-2-18); (…) Avinhol, notari de la cort secular
bailh de dezencheyrat (sic) et desbastir lo portal (1426–1427, CConsSFlour 37, 88v). u 2. s-
de las Rochas per lo ubrir per montar segreta- culier (dun membre du clerg). per una altra
ment per lo portal los corps del Pont mortz de liourazon de pan et de vin fayta lodit jorn als
la impedimia, per pan, vin, charn a lor donat chapelas seculars de la taula de Saint Flor per
per far ladita obra, II s., VI d. (1420, CConsS- larma de Flori Bughal, que Dieus perdo,
Flour 31, 29v); del franc archer, que lon fassa XXVIII s. (1420, CConsSFlour 31, 31v); a
secretament (1464, DConsSFlour 1, 28r); des- moss. P. Parra, pestre, per far lo calandrier en
saleront XXIIIIe saumadas de vin que alcuns pargemin de totas las liourazos en lasquals los
dels habitans desta vila ne aviont messas se- senhors cossols prendont aussi lor pervenda
gretament sans so que foguesson enregistradas coma li monge, chanoni o pestre secular, mes
al papier de la intrada (1467, CConsSFlour 57, en cossolat per aqui veser et saber chascun jour
74r); que hom trameta dever lo rey segretament que si devont liourar, XX s. (1421, CConsS-
lo plus que fayre poyra (1469, DConsSFlour 5/ Flour 32, 54v); lo premier jour de septembre fos
1, 19v). fayta Ia liourasos grossa de pan et de vin als
secretari, segretari, secretaire* (secretayre) chapelas secculars de la taula de la gleysa
s. m. u secrtaire (au service dune personne cathedral de Saint Flour per Flori Bughal,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1116 secundo* – segon

que Dieus perdon (1439, CConsSFlour 47, del petit seel de Montpeiller (1481, CPrêtres-
44r). CathSFlour 1, 14v). Syn. sagel.
secundo* (scdo.) adv. u en second lieu, segel voir sejal.
secundo. primo de la requesta de de Crozo, segla s. f. u seigle. ont payat a moss.
scdo. de la requesta que fay ung nommat mtre Jacme Aymeric, prior de Montagut, per lo ces
Anthoni Chaldagues, bachelier en theologia et del champ que fos de Pe. Barres, III cartos
en decretz, tercio de la requesta de mtre Johan segla per losquals III cartos ont payat X s.
Boyer, quarto de la requesta de mtre Sapientis, (1440, CConsSFlour 48, 74v). Syn. segle et
mtre en ars (1469, DConsSFlour 5/1, 23r). sejal.
seda (ceda) s. f. u fil ou tissu de soie. seglar voir secular.
loqual jorn si devia payar per lodit pati aldit segle, seigle s. f. u seigle. se si la segle que
capitani las somas de CL fr., V marcs dargent Johannotz e Peire Grans hon escoduda an tres
et una pessa de seda (1378, CConsSFlour 1, jorns, soma VIII sest. e III qrat. (sic) (1463?,
144r); II draps de seda (1384, CConsSFlour 5, LRecAuterocheCouzans, 1v); Peyre Albeisart,
47r); los senhors cossols ont fayta far la baney- de aquo de Giro, fromen 1/2 ct., seigle 1/2 ct.
ra del cossolat ad Avinhon, per laqual baneyra Item avene 1/2 ct. (1464, LRecAuterocheCou-
ont paghat tant per los draps, franghas coma zans, 26v). Syn. segla et sejal. Voir blat.
per la faysso et per I cordo de ceda a la baneyra segon1 (segont, segond, segunt, second),
(…) XVII lbr., V s. (1405, CConsSFlour 22, -da adj. num. u 1. deuxime, second (dans
101r); VI chausubialhs de ceda de diversas une srie). a la segonda jornada que fo a II
colorns (?), ho velos ho cremasi ho em ceda de junh say fo lodit bailiu de Javalda (1378,
figurada (1486, LObitsChaudesAigues, 180r). CConsSFlour 1, 129v); a la segonda [estima] fo
ALMC 619 et 620. Voir fil. ordenat que paye coma en laltra, quar mal ha
sedicios* (cedicious) s. m. u personne in- jurat (1384?, LEstimeSFlour, 221r); per VIII
soumise, sditieuse. doas letras de comission coronels grans compratz per far la segonda
sayladas dels sayels de la court secular et de porta de Muret (…) XVIII s., VIII d. (1400,
lofficialat de S. Flour autreghadas per moss. CConsSFlour 17, 77v); lo second jorn de mars
Johan la Brossa, vicari de mons. de S. Flor, (1418, CConsSFlour 30, 47r); lo dimenge se-
contra me P. Mercer, Ger. Teyssedre, me Johan gond jorn dabrial lodit St. Champanhac reven-
de lEscura, cedicious de la vila de S. Flour gutz dis quel avia restat am mons. lo bailliou
(…). Item ung grant rolle de papier de instruc- quel seria lodit jorn ad Alueysa ben matdin et
cions, memorias et avisamens contra losditz que lodit mons. de Pardiac avia encharghat
cedicious et altras memorias divisadas sur lodit lodit St. de anar prestament devers lodit bail-
fait (1413, InvSFlour XIII-3, 2r). liou (1424, CConsSFlour 27, 54v); es asicnat
seel, seiel* (seyel) s. m. u marque en cire per lo segunt [enchan] a disatte venent (1429,
faite par un sceau. per lescriptura et seyel de I JusticeDienne, 9v); botey lo segon jorn deldit
mandament enpretat de moss. lo bailiou per mes en II pessas de molto, XIIII d. (1491,
desliorar los gatges pres a requesta dels senhors CBredons, 5r). u 2. second (dans une hirar-
cossols al pr.mer enchant, VI s., VIII d. (1384, chie). s. Anthoni Trenchier, cossol segont
CConsSFlour 5, 37v); loditz P. a letra de luy (1468, CConsSFlour 58, 42r); moss. lo jutge
esmendar lo dampnatge que suffriria a causa de Bonald di que moss. lo cossol segond y ane si es
ladita chalsada, sotz lo seel del cossolat (1401, possible ou Cathalani que a qualque pauc de
CConsSFlour 18, 42v); per lo seel deldit ins- cognussensa a Paris et que besonhont ensemble
turment fus payat a Jacques Yvern XII d. de so dessus (1508, DConsSFlour 22, 22r).
(1481, CPrêtresCathSFlour 1, 4r). u petit seel Voir nossas.
loc. nom. bureau dune chancellerie (dun segon2 (segont, segond) prp. u en fonc-
parlement ?) charg dapposer des sceaux sur tion de, selon. per lo talh de Jacme Dobax
des actes excutoires seulement dans son res- loquals era a trop segon sa estima, XIII s., III
sort (ou dans le ressort de ce parlement ?). ob. (1383, CConsSFlour 4, 111r); et fos, de
maistre Estienne Villanova Esclaffer, sergent voluntat dels senhors juratz de cossolat, avisat

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
segre – segre 1117

de demandar prestament prest als habitans a u 3. surveiller, suivre le travail de (qn) (?). a
chascun segond son poder per payar lodit se- Borbo per mandar et per segre la manobra,
gont terme et gitar lo guast de sobre la viala XIIII d. (1381, CConsSFlour 3, 108r).
(1423, CConsSFlour 34, 35v); los XXXV u 4. suivre (qn) pour (l)pier. lodit huissier
francz de nostra part de las misas et frays de partent desta viela sen anet a Haulmont en
las costumas que lon los meta sus al solt la Javaldan per far certanas exequtions et fos
lieura segont lo get de la talha (1512, DConsS- brugit en esta viela quel era estatz espiatz et
Flour 23, 16v). u segon que (+ indic.) loc. segutz per alcunas gens dont cudet hom que
conj. daprs ce que, en fonction de ce que. agues perilhat attendut certanas indicias et
XIII ll. de renda assiza que prent a Rofiac circumstansas et per so ly senhor cossol ly
segont que dis de present (1380, LEstimeS- trameyront Johan Charreyra, alias Parracha,
Flour, 47r); lo dilus a XII de may foron plusors am una letra clausa per lo avisar et per lo
personas de la viala en cossolat, oltra los juratz, acompanhar part de say (1433, CConsSFlour
liqual si dolian per lor et per las altras gens de 43, 36r). u 5. poursuivre (qn en justice). Jac-
la viala, segont que disseron, deldit talh (1383, ques Yvern di que, sinon que messenhors li
CConsSFlour 4, 21v); lasditas partidas eront cossol ou lors predecessors aghont fayta pro-
dacord, segont que disseront de say et de lay, messa a lasditas gleysas, hom non lor paye res
que totas las causas pendens en la court real del car hom fos dacort an mossenhor Doyat dins lo
bailliatge fossont porrogadas per lodit luocte- terme et si cas es que non volont cessar del
nent jusques a las altras pr.meyras assisas ve- proces que hom lo (sic) setcha per justissa
nens en lestat que sont (1422, PrivilSFlour II- (1490, DConsSFlour 15/1, 3r). • segre alc.
2-66, 3r); que plagues aldit monsr lo bailliou de ren u 6. parcourir (un pâturage). Jaques
ho far repparar et de partir segont que sa Yvernat coma s. Johan Aymeric velh et del
comissios contenia justament et egualment, lo fait del chabrier, que es contens que hom as-
fort portant lo feble (1426, CConsSFlour 36, semble gens et vegha quals payssendas deu
31v). segre (1469, DConsSFlour 5/1, 13r). u 7. par-
segre u I. V. tr. • segre alc. u 1. aller avec, courir (une zone pour y effectuer une tâche).
accompagner (qn). a G. Teyssedre que anet a per despes faystz lo dareir de jun per segre la
Paris segre lodit Guill. per reportar II letras viala pel taylh da Carlat, VI s., IIII d. (1379,
citatorias e revocatorias e fo li donat per son CConsSFlour 2, 14r); ont donat los senhors
trebalh o per dinar a lui e a Ranquet quant cossols a Johan Nozeyras, sirvent, per segre la
partigro desta viala, per tot monta V lbr., VI parrocha de S. Flor per lo fait de las guabelas
s., VI d. (1378, CConsSFlour 1, 121v); [lo] et far altras deffensas et exequcios et altres
clerc que regestrava lo pan et seguia los porta- trebailhs per lo fait del comu, IX s. (1417,
dors afin que lo pas non fos raubatz (1439, CConsSFlour 29, 35v). u 8. aller de maison
CConsSFlour 47, 38v); fos payat aldit Tren- en maison pour percevoir (un impôt). per los
chier per 1/2 qr. de vin liorat per luy a Perrinot [guatgiamens ratur] guatges de St. Vendeza de
Autrac ung jour que seguia los cotals per anar a segre lo talh e per pluzors scripturas que nos a
la chals, per so VII d. (1444, CConsSFlour 49, faytas per lo talh e per altras cauzas, LX s.
100r). u 2. aller à la recherche de (qn). lodit (1379, CConsSFlour 2, 15v); alsquals collec-
jour li cossol trameyron resposta alsditz maistre tors fo desdut per so que aviont despendut en
St. Chailada et P. Barres de la letra dessus dita, levar et segre lodit talh et condat salaris de
laqual lor portet Bernatz Fabres et los seguet sirvens, III lbr. (1383, CConsSFlour 4, 43v).
vas Brieude et enval et Alegre per so que non u 9. soccuper de (lavancement dun travail,
sabion li cossol ont certanament los deuria lentretien de qch). per altres despes extraor-
trobar (1387, CConsSFlour 6, 72v); volia vos- denaris faytz per lodit Richart de mandament
tar la dagua ad Antoni, son fraire, et apres lo dels senhors cossols fasent et seguent lodit
seguia per la viala tant que si garic an aquo de negossi ho vesent lestat de sa recepta et dels
Johan Ros. Sertanamen si lagues ataint, el altres recebedors deldit talh, XXXVII s., VI d.
lagra afolat (1429, JusticeDienne, 27v). (1381, CConsSFlour 3, 125r); fos payat a Giro

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1118 segret – segur

lo Charretier per son logier de 1/2 an que a lit). set lo libre de la resemta de lan mial IIII
demorat a servir lo rossy de la charreta et a LVII dAutharocha e de Cozen (1457, LRec-
segre la charreta (…) XII moltos (1444, AuterocheCouzans, 2r). u III. se segre v. pron.
CConsSFlour 49, 95v). u 10. mener (un pro- u sensuivre (de qch dans un document). sec
cs). per despessa fayta en una cauza seguda se so ques estat pres de Bonet Raynalt, mer-
en Orlhac contra P. Rotgier per cauza de las chant, per las besonhas et obras del comun
velhadas (…) VII lb. (1379, CConsSFlour 2, (1437, CConsSFlour 45, 34v); sessi los sabatos
36v); per causa deldit talh Belartz lo Teyssedors que yeu ey agutz de Jaques de Boria lan M IIII
que era apelans de la cort de moss. de Saint LXI. Pr.mieramen lo XVIII jorn decembre, I
Flor fes apelar Johan Raynalt, sirvent del rey a parellz de soliers. (…) Item lo IIII jorn de jun,
Bredom, e li collector preyron la garizon deldit hun parellz de vanpes. Item lo XIII jorn de
sirvent alsquals a costat lidita causa, oltra so haustz, I parellz soliers (1461, LRecAuteroche-
que li cossol navian segut contat davant, X s., Couzans, 6r); sesse lo (sic) sabatos de Jaques
X d. (1387, CConsSFlour 6, 74v); per payamen de Boria de lan M IIII LXIII. Pr.mieramen lo
fait a ss. Johan Moreiras a causa dels despens IX jorn del mes de mars, hun parellz. Item plus
de la causa que seguet en la cort de lofficial se lo XI jorn de may, hun parellz. Item plus lo
defendent de Johan Beluja (…) que era per lo pr.mier jorn de aushotz, hun parellz (1463,
fait del comu, V fr. (1391, CConsSFlour 9, LRecAuterocheCouzans, 21v). ALMC 1897.
84v); una altra reconoyssensa donada per me Voir chamin, ensegre et persegre.
Raymont Belugha, son payre, a causa de so segret- voir secret-
en que hom lhi podia esser tengutz per ung seguen (seguent) adj. qual. u qui vient
proces loqual lhi senhor cossol aviant segut aprs, suivant (de qch dans une numration,
contra Johan Saysset (ca. 1397, InvTitresS- dune date). ont payat a s. Peyre Polo, Ger.
Flour, 66); ont paghat los senhors cossols a Polier et P. Cocharic, lors predecessors cossols,
maistre Giralt Teyssedre per las causas que a las somas de deniers escritas en los articles
segudas contra los heritiers de Johan Jovenros, seguens que foront omezas per els a pauzar en
tant davant mons. lofficial coma davant mons. despensa en lor annada (1421, CConsSFlour
lo jutge de Saint Flour, coma appar per la 32, 53r); y demoreront lo dimenge, lo lus, mars
taxacion faita per maistre R.nt del Bos et P. et lo mecres seguens (1424, CConsSFlour 27,
del Mas, notaris, VII l., I s., VIII d. (1410, 32v). u apres seguen loc. adj. qui vient aprs,
CConsSFlour 26, 36r). u Emploi pron. los suivant (de qch, dune date). loqual pati fo
senhors cossols aviant entendut que mons. de faitz del XXII jorn de abrial en II mes apres
S. Flour avia escript a mons. de S. Ylpisi que la seguens (1383, CConsSFlour 4, 20r); lo jorn
causa de moss. Marti Nassi si seguia a estigua- dessus dit a V de mars li cossol conteron am
cion dels senhors cossols (1394, CConsSFlour maistre Johan Belugha, lor avocat et cosselher
11, 32r). u 11. chercher à obtenir, à rcuprer de cossolat, de las causas apres seguens que
(qch, un droit). es estat payat aldit maistre avia laborat et fayt per las causas del comu
Heralh Pelhisser per sa pena ou despensa et (1387, CConsSFlour 6, 110v). u propdanamen
logier de son chaval despueys lo XVme jour del seguen loc. adj. prochain, suivant (dune p-
mes de mars que partic per anar devers lo rey a riode). promes paghar ladita Agnes losditz
Lion per segre doas descharghas, luna de II C sinq flor. en sinq ans propdanamen seguens
fr. que lo rey nostredit senhor luy avia dounada chascun an lodit jorn de la vigilia de Sant
comma fermier, lautre (sic) de cent fr. a ladita Matheu XVI s. tor. (1420, LObitsChaudes-
villa ordenadas a penre (?) sur ladita ferma de Aigues, 57v). u seguen que (+ subj.) loc.
Saint Flour laquelha (sic) era meza a VIc fr. t. conj. avant que (?). avia estat plus de III
(1457, CConsSFlour 52, 18r); si hom deu tener mes des que li vaisela fos presa seguent que
lamiable an moss. dAly ou segre nostre drit foses reirepaiats deldit pati (1378, CConsS-
per justissa (1471, DConsSFlour 6, 20v). Flour 1, 145r).
u II. V. impers. u venir à la suite, sensuivre segur1, -a adj. qual. u 1. en scurit (de
(ici : le chapitre des recettes dune comptabi- qn ou dun animal). II penos faytz de las

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
segur – seguransa 1119

armas de moss. de Berry a portar per lasditas pan, y fossont mesas bonas gardas et seguras
bestias que portavo losditz vieures per so que que loditz pas non fos amblatz (1434, CConsS-
fosso plus segur (1381, CConsSFlour 3, 99v); Flour 44, 18v); de la garda de la intrada del
aver salcondut aldit Pe. que anes segur aldit Pont, que lon agha Jaque Trencher ou altre
luoc (1391, CConsSFlour 9, 52r); lodit jour home segur al melhor merchat (1464, DConsS-
apres que ly senhor cossol ensemble alcuns Flour 1, 32r); que si li habitant de la ville (sic)
dels senhors juratz de la mayson foront retornat et fortzbours voydont que lon y laysse ung chap
de lhostal de Geralt Polier, ont era lotghatz homme leal et segur per gouvernar las claux et
loditz moss. lo baillios, de ly far resposta sur so las gardas et altres que y demoraront et que
que loditz moss. lo bayllious lor avia dit et gens diffamadas non y demoront point si es
expausat, so es a saber si, attenduda la iniquitat possible (1507, DConsSFlour 22, 13r).
que era entre mossenhor de Saint Flor et luy, si u 6. prudent, judicieux (dune action). que
el poyria estre segurs en esta viala, lydit senhor lo seria plus segur de trobar larcher que payar
cossol aneront far collacion amb alcuns senhors lo capitani (1464, DConsSFlour 1, 28v).
juratz de la mayson a lostal de Johan Cayrol, segur2 s. m. u al segur loc. adv. en scurit
cossol (1431, CConsSFlour 42, 32r); lodit jour (de qn, dun lieu). liqual los convieront jusquas
venc ayssi mossenhors de Lastic que sen anava apres Del Bos car daquy enforas los en feyront
a ladita jornada et per so que ly plac de atten- tornar vegut quil eront al segur et aviont passat
dre losditz Johan Aymeric et Johan Cayrol que lo plus grant peril (1438, CConsSFlour 46,
non eront encaras aprestat per anar et sen 55v); lo dimars a VI daoust ly senhor cossol
voliont anar en sa companhia per estre plus feyront visitar per Johan Posols, Johan de la
segur de lor personas, ly foront tramessas Nauta, massons, et per Johan Bohet, fabre, la
doas cartas del vin de s. Johan Noel, cossol chalsada del mur que passa darrs lostal de Pe.
(1444, CConsSFlour 49, 44r). u 2. protg, Segret per la fayre farrar ben a point et mettre
sûr (dun lieu). lor feyront vesitar lostal de al segur (1444, CConsSFlour 49, 59v).
Trotavant per veyre del corredor dessus lo teu- seguramen* (segurament) adv. u dune fa-
lat deldit Trotavant et de St. Champanhac si çon sûre, en scurit. fos donat et payat per los
era ben segur desotz (1430, CConsSFlour 41, senhors cossols a Robbert Massabeu que lor
40r); si hom la [artilharia] prent que la prenda portet letras per P. Mercier, cossol, de Brieude
amb eventari et la meta en luoc segur (1469, enforas que venia de Fransa per aver seguransa
DConsSFlour 5/1, 23v). u tener segur loc. v. a venir segurament dels Engles, V s. (1381,
maintenir (un lieu) à labri (dun risque). CConsSFlour 3, 70v); que lhi plagues daver
certan don a luy fait per tener segur aquest per nos del capitani de Valo una asseguransa de
paÿs de tota pilharia de gens darmas (1429, XV jorns o mays si podia en totas las maneyras
CConsSFlour 40, 36r). u 3. faire, tener segur que el la pogues aver affin de estar plus segu-
loc. v. garantir, assurer (ici : le prix dun rament de lor (1392, CConsSFlour 10, 20v);
fermage). dizens losditz senhors cossols que si ont payat al genre de la Thomasa de Remena,
nengus non y metia ren part dessus las IXc l. sarralh.r, per Ia clau que a faita a la porta de la
que els la fariont et tenriont segura al comu a petita sala de lhostal noel de cossolat affin que
las IXc liouras que era batezada ladita intrada hom pogues aqui reculhir segurament los ex-
(1420, CConsSFlour 31, 18r). u 4. fiable, ef- pleitz dels obris, per so XX d. (1437, CConsS-
ficace (ici : de la garde dun lieu). I bon jove Flour 45, 22v); ly dessus ditz que governavont
appelat Falco Granat que era mes per demorar los charriotz del rey requerigront los senhors
emsemble en la tor per far plus segura garda am cossols de part lo rey que lor volguessont four-
ladita bada (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r). nir ung nombre dez companhos de la vila, ar-
u 5. digne de confiance, fiable (de qn). deva- chiers et balestiers et autres de deffensa, per
leront al Pont per vesitar lo pan que lay era conduire segurament desta vila enforas losditz
estatz faitz per donar a la charitat lendeman, charruotz una jornada ou doas (1438, CConsS-
per veser si era sufficiens et per mettre en Flour 46, 55r).
ordenansa que, quant hom en montaria lodit seguransa (seguranssa, segurtansa) s. f.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1120 segurtat – seissanta*

u 1. garantie, assurance (de ne pas être seire voir seser.


agress, de la solidit dun trait). per far lo seis (seys, seiz, ses) adj. num. u six. som-
segont pati fos trames a Carlat Dur. Arnalt am ma faita el cossolat dels articles davant ditz del
Johan Aimeric per aver una seguranssa de VIII VI jour dabrial ensay, comptatz et verifiatz lo
jorns (1378, CConsSFlour 1, 145v); fos donat dilus a VIII de jun, monta per tot quatre cens
et payat per los senhors cossols a Robbert des e set franx, seys sols, dos deniers (1384,
Massabeu que lor portet letras per P. Mercier, CConsSFlour 5, 31r); seys vins onze liouras,
cossol, de Brieude enforas que venia de Fransa seis sols, detz den. (1409, CConsSFlour 25,
per aver seguransa a venir segurament dels 35r); per seys chabros agutz tres de St. Morei-
Engles, V s. (1381, CConsSFlour 3, 70v); que ras et tres de Erailh Belugha per far ladita
li plagues daver dels Engles de Valo una segu- obra, XV s. (1421, CConsSFlour 32, 17r);
ransa de XV jorns el cas que non tenriant las ses plaint que, estant la salvagarda de monse-
trevas dels reys (1392, CConsSFlour 10, 20v); nior, lodist P. Mauriis na pres del prat e la
trames bona seguransa als cossols car el faria et propiat en unnc champ sieu que sapella da la
procuraria tant devers lodit senhor que la causa Faurgia, per III regias o per IIII regias e longor
se accordaria per alcuna petita somma que hom be de V o de ses brasadas, an presesa (sic) de
daria aldit senhor (1421, CConsSFlour 32, Esteve Maurant que fo sobre la plassa et an
34v). u 2. document contenant une garantie presensa de P. Quzol, garent, et de Hugon
(de non agression, de la solidit dun trait). Quzol et dAr. de Sagetas et de Lohis Bagues
fos payat al filh de Jaqua que anet per losditz et de Peyret de Sagetas e fo conugut per P.
senhors cossols aldit Ar. a Favayrolas a XIX Mauri que el avia pres lasditas regias e pro-
deldit mes junh (sic) que lhi trameyro la segu- piadas a se (1429, JusticeDienne, 14v/15r); li-
ransa deldit pati per retornar als Engles, II s. qual et ung chascun dels ont una clau de
(1381, CConsSFlour 3, 83r); fos payat per lodit ladicta archa hont lodit Boscho, a causa de
cossol a Murat al clerc de mossenhor de Perdiac dectz moltos quel a agutz de ladicta archa a
per far escrieure per IIas veghadas una segur- causa dels affaires et besonhas de ladicta gley-
tansa deldit mossenhor de Perdiac que loditz sa, a chalgut mectre una tassa dargent pesant
cossols pogues segurament anar et venir eldit seiz unzas, laquala demanda a luy estre reste-
viatge, III s., IIII d. Plus al barbier deldit tuida (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 2v).
mossenhor de Perdiac per sagelar ladita segu- ALMC 1877.
ransa, I molto (1437, CConsSFlour 45, 25r). seis vintz* (seys vins) loc. adj. u cent
Syn. asseguransa. vingt. seys vins onze liouras, seis sols, detz
segurtat s. f. u scurit (dun lieu). aque- den. (1409, CConsSFlour 25, 35r); lasquals
las claus et s.rralhas eront estadas faytas del seys vins et sinc ll. et XII s. lor promete a pagar
voler de mons. de S. Flor et dels cossols et de seysanta doas ll. et XVI s. a Nostra Dona
tot lo poble et ordenadas estre mezas en las dauost prochan venen et ung an apres revolut
portas de la viala per plus grant segurtat da- las altras LXII ll. et XVI s. (1459, LDettes-
quela (1418, PrivilSFlour II-2-65, 3v); lodit PrêtresCathSFlour, 94v).
jorn, la vespra et lendeman per la segurtat et seisen*, -a (seizena, seysena) adj. num.
garda de la viala foront establitz plusors homes u sixime. II gal. e la seizena part I gal.
notables de la viala en armas a la porta del (1348, LiveDienne 693, 19v); Guilhems
Teule (1424, CConsSFlour 27, 34r); per so que Raynals per son sagramen affermet se a tener
ladita processios salhic per lo portal de Muret del noble senhor moss. de Canilhac, senhor de
et intret per lo portal dels Lacx, per la segurtat Chaldas Ayguas, la seysena part del mas de
de la viala foront establitz en armas a las portas Bressolas (1379, TerrChaudesAigues 1, 1r).
alcus dels habitans de Saint Flour (1430, seissanta* (seyssanta, seysanta) adj. num.
CConsSFlour 41, 36v); plusors delz balestis u soixante. soma universal de totas las mezas
de la vila que eront aqui establit et ordenat am et despensas en aquest present libre dessus
lor arneys et balestas per la segurtat de la vila expressadas et declaradas, monta per tot tres
(1444, CConsSFlour 49, 52r). milia cinq cens seyssanta quatre liouras, setze

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
seisson* – sejar* 1121

sols, hueyt deniers de moneda corrent al jorn loger de son graner de ung an per gardar los XV
duey (1422, CConsSFlour 33, 50r); la soma de st. de la seghal que foront pres per los senhors
seyssanta moltos dor (1438, CConsSFlour 46, cossols predecessors de Jacme Mercer, XX s.
77r); la somma de seyssanta et quinze liuras (1388, CConsSFlour 7, 91r); fo baylat per
(1438, CConsSFlour 46, 56v); tres sens seysan- Anthoni del Prat a Chambalh I st. de seial et
ta e quinze (1453?, LBauxAuterocheCouzans a la bada I st. per so quar non avia recepta et
1, 17v); la somme (sic) de seyssanta dotge per so non lhi ant condat lodit blat mas XII s. lo
lieuras, quinze solz t. (1523, RTailleSFlour st. dont monta la perda XII s. (1389, CConsS-
48/2, 1r). ALMC 1880. Flour 8, 134r); los senhors cossols ont paghat a
seisson* (seysso) s. f. u travail de fauchai- Taboret et a Cortabota per lor meysso de lan
son. es paiat a P. Esclavi per una bada que present, a chascun II st. de seghal, XL s. (1404,
tenc logada per meyssos et per seyssos a Mon- CConsSFlour 21, 93r); II st. segel (1405,
tagut, II fr. (1388, CConsSFlour 7, 94r). FEW LObitsChaudesAigues, 33v); fo estimat lo dat-
11, 365a, secare. Voir sejason. natgii del bliat, per aquests que sen ensegunt,
seitor (seytor) s. m. u [Par mton.] corve III cartos de segial (1428, JusticeDienne, 2r);
dune journe de travail de faucheur. I seitor e III sestiers de segel (1430, CConsSFlour 41,
la quinta part I seitor (1348, LiveDienne 693, 43v); ont payat a moss. Jacme Aymeric, prior de
5v); lo Rossel de Cozen, II seitors. Item plus I Montagut, per lo ces del champ que fos de
manobra a feinar. Item plus II manobras du- Barres que dona III cartos de segel de ces,
vern lodit Rossel. Item plus aquelz de la Cham, comptant II s. t. per chascun carto monta VI
II manobras a feinar. Item plus lodit de la s. (1444, CConsSFlour 49, 92v); Esteve e Jo-
Cham, I manobra devern (1461?, LRecAute- han, de segal per escodre, II set. Item de sivada
rocheCouzans, 18v); la Ve part del quart de ung per escodre, hun set. (1457, LRecAuteroche-
seytor (1463, LiveDienne 698, 9v); deu lodit Couzans, 5v); resauby del blat de Moisac IIII
mos. Armant sa part del seytor comunal de la cartos de segal e II de fromen. Item plus I carto
Graveyra (1463?, LiveDienne 708, 174v); lo de segal. Item plus Ia cartarencha de purgatori
quartier de la VIII part de I seytor (1463?, he la sobredita segal ey donada es Pastis (1491,
LiveDienne 708, 176v); sa part del seytor CBredons, 21v). ALMC 963. Syn. segle et
que ly ap.rte del fait del Negre, I quart de seytor segla. Voir blat.
(1473, LiveDienne 698, 77v). ALMC 928. sejar* (seghar, segiar) u A. V. tr. u 1. fau-
Syn. sejador. cher (lherbe dun pr). per I mandament
seja* (segha) s. f. u herbe dune fauchai- donat al pastre sirvent per far seghar, fenar et
son (?). deu lodit Pe. Jaibert, alias Valeta, per reculhir lerba de la Costa de Mercier que era
novela vestizo a causa duna chausa herma que meza a la man del rey per virtut deldit debitis,
a presa sobre lo Mayniel de la part de delay lo XX d. (1417, CConsSFlour 29, 43r). u 2. fau-
rieu, confron. entre los dos rieus coma costa per cher lherbe de (un pr). Guilliem Bonals avia
letra receue (sic) per maistre Pe. Mauran, sen- logiat son fraire per segiar lo prat de la Vazela
hada en certaines (sic) peyras crosadas et en (1429, JusticeDienne, 8r); qui il segiunt mon
certains (sic) abres crosatz entre los dos rieus, prat (1429, JusticeDienne, 8r). u B. V. tr. absol.
contenen environ huit jornals de prat montant u faucher lherbe dun pr. dis als desus dit
an seu segha al ces annual totz los ans et dona que non segiesont plus quar ilz aviant logiat lo
argent seys sols (1463, LiveDienne 698, 23v). prat (1429, JusticeDienne, 8r); lo heritiers de
ALMC 927. Joh. Treneule, argen XIIII s., VIII d., seghar I
sejador* (segiador) s. m. u faucheur. venc jornal, fromen II ctes (sic), soigle II cte (sic)1/2,
Parotos Bonals e lodit Bertrant el prat e feyront avene II ctes (sic) 1/2 (1463, LRecAuteroche-
esir losdist segiador en disent que il lavian Couzans, 25v); a payar lo bliat a Ssant (sic)
logiat (1429, JusticeDienne, 8r). Syn. seitor. Michiel et largien et g.linas a Ssant Andrieu et
sejal*, segal, segel (seghal, seial) s. f. boadas et manobras quant lon segia (1490,
u seigle. III st. emina segel (1380, LEstimeS- TerrChambeuil 2, 3v). ALMC 928. Syn. dal-
Flour, 5v); es paiat ad Anthoni del Prat per lo har.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1122 sejason* – semblablamen*

sejason* (segiazou) s. f. u priode des fau- selon* (sellon) prp. u en fonction de,
chaisons. de sses (sic) a payar hen segiazous selon (ici : la volont dun testateur). que
(1490, TerrChambeuil 2, 3r). ALMC 927 (pt. lon fassa la almorna sans metre en altres
23 et 27). Voir seisson. usatges sellon la volontat del testador (1511,
sejornar* (sejournar) v. intr. u sjourner DConsSFlour 23, 10v).
(de qn qpart). ey baillat a Johan Chastaing, semal, simal* (symal) s. f. u 1. cuve en
de St. Flour, a causa duna letra missoria que bois à anses. a Guill. Esclavi, cossol, per una
nous tramectia nostre soullecitour de Paris, semal per lui bailada per mezurar et per portar
contenen que lodit Chastaing per nostres affai- la chals preza aldit bastiment laqual semal se
res avia sejournat ung jour mays que non devia rompet, costa II s., VI d. (1383, CConsSFlour
dins Paris (…) II s., VI d. (1481, CPrêtres- 4, 81v); ont payat a la Bonalda per una semal
CathSFlour 1, 15v). que preyront de ela per mesurar la chals de
sela (cela) s. f. u 1. selle (de monture). per laqual dessus es fayta mencion (…) III s., IIII
Ia alna et 1/2a de drap saur a far cuberta per la d. (1434, CConsSFlour 44, 22r); LII colatz en
sela deldit rossi et per borrar ladita cela et far I baruq. (?), II symalz p. les apporter, III
ladita cuberta, per tot IX s., VI d. (1381, salmons sals (1481, LRaisPDuboisSalers,
CConsSFlour 3, 63r); per ferrar los rossis a S. 250v). u 2. [Par mton.] contenu dune se-
Flor et per aparelhar las celas deldit Bt. et son mal. a Matheu Thomas e a Brezons per rece-
vailet et per I carto de sivada que donet als rossis bre la chals e per fusar una semal de la chals de
davant que partigues de S. Flour, VIII s. (1388, S. Alba e per fuzar XIII saumadas al dessus
CConsSFlour 7, 67r). u 2. chaise (?). Item ditz, VI s., IIII d. (1402, CConsSFlour 19,
plus de una sela, X d. Item plus de I mastras, 45r); per VIIIxx VIII semals de chals de luy
VII s., VI d. Item plus de las bolghas, X d. Item compradas a II s., VI d. la semal, valont XXI
plus de I sac, VI d. Item plus del cols, I d. Item lbr. (1404, CConsSFlour 21, 76v); XLIIIIe
plus de una estrelha, VI d. Item plus de una semals de chals (1444, CConsSFlour 49, 49v);
padela deux, III s. (1523, LivePrBredons 3, ont payat lodit jour a Pe. Bego per lo port de VI
14r). u 3. sige (de latrines). ont payat a David saumadas de chals de Saint Alban mins Ia
de Bosente per tota la peyra de talha ques semal, comptant I escut de IIIIe saumadas
estada neccessaria als bughals et fenestras cro- mont. II l., II s. (1444, CConsSFlour 49,
seyras deldit mur et als setis de lasditas fenestras 50r). ALMC 525 (pt. 33 et 46), 718, 1187 et
et a la cela de la chambra aysada, per merchat 1238 (comporte).
fait am luy, VII moltos (1437, CConsSFlour 45, semar v. tr. u 1. semar alc. ren rduire la
33r). ALMC 727 et 1078. taille de (qch). a Hug. Tardiou per semar
selari voir salari. ladita borra per so que no la podiant governar
seleir*, selier (celier) s. m. u sellier. de St. quar era trop granda, IIII s. (1406, CConsS-
Sauret, celier, I gros trau de IIIIe brassas et I Flour 23, 31v); fos donat a Cortare, masso, per
pe, val. VIII s. (1427, CConsSFlour 38, 59r); semar XII peyras de las bombardas et las far
Guilhami Andreu, celier, 1/2 molto (1434, avenir a las tres bombardas petitas, II s. (1428,
CConsSFlour 44, 6v); ont payat a St. Sauret, CConsSFlour 39, 19v). u 2. semar alc. dimi-
celier, per una regua ou per alcunas bluquas nuer les impôts de (qn). dels halutz que cre-
mesas a la cropeyra del rossy de la charreta, schont et semont aquels que lor play (1464,
XX d. (1444, CConsSFlour 49, 46r); ey contat DConsSFlour 1, 21v).
an lo selier de so que ma beylat (1529, LRaisP- semblablamen* (semblablament) adv.
DuboisSalers, 141v). u de la même façon, de même. semblabla-
selhon* (selio) s. m. u [Par mton.] conte- ment per la liourason fayta lo prumier jorn de
nu dun seau. Antonis avia debat an lo fil de feurier per lodit moss. Peyre Polo, que Dieus
Poniet, duna vachia que avia tonbat meg selio perdo, XXIIII s. (1415, CConsSFlour 28, 40r);
de layt ad Antoni e firia la vachia amb un a Geralt Rochon, garda de la porta dels Lax,
armatier (1429, JusticeDienne, 21r). ALMC semblablament per sos gatges acoustumatz dels
525 (pt. 13) et 793. Voir ferrat2. mes genier, feurier et mars darreyrament pas-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
semblable – sepmanda 1123

satz comptant a luy per chascun mes I molto bon li semblara (1396, CConsSFlour 13, 79v);
coma dessus, per so III moltos (1433, CConsS- los senhors cossols ont paiat a St. Viern (?) et a
Flour 43, 46r); et pareilhament per la intrada son companho per IIIc st. de chals de lor
de Ia saumada de vin que era comptada sur comprada de provesion per los senhors cossols
Peyre Arfuelha, barbier del Pont, et semblabla- successors per far et acomplir la mureta comen-
ment el disia et affermava quel non lavia sada als Lax o per metre en altras bezonhas del
jamays recebuda et per so que lydit cossol comu coma bon lor semblara, XXXV lbr., V s.
predecessor laviont mesa en lor recepta, per (1404, CConsSFlour 21, 94r); sentir et saber
so lor es estat payat et restituit, V s. (1433, am lodit procurayre alcunas impetracios que
CConsSFlour 43, 49v); del fait del chabrier, de hom dizia estre tramessas impetrar contra los
so que Yvernat luy deffent que non intre an las cossols, lo cossolat, libertatz et franchesas da-
chabras dins lo territori de Vendeza, di que hom quel et en lor preiudice per y provezir de remedi
lo mantenha et garde las libertatz de la vila et tal que bon semblaria al conseilh (1420,
semblablament contra Johan Johani, de Massa- CConsSFlour 31, 33r); obtenir letras de luy
let (1469, DConsSFlour 5/1, 12r); Johan Blanc adreyssans aldit mossenhor dArmanhac et a
di semblablament (1490, DConsSFlour 15/1, son cosseilh et la ont bon ly semblaria (1437,
4r). CConsSFlour 45, 25r). u semblar que + indic.
semblable, -bla (semblatbla) adj. qual. sembler que. loditz Anthonis administrat (sic)
u identique, semblable (de qch). fo paiat de la despessa de la somma de XX lbr. que foront
mandament dels senhors cossols et per semblat- promessas e donadas a me P. Marueghol per los
bla (sic) causa ad Astorc Merchadier que fos en cossols predecessors, P. Esclavi, P. Polo e lodit
Roma comma loditz me Ger. en restitucio de Anthoni, per so quar semblava ad alcus que el
son talh deldit comu que avia payat, XVII s., era en causa de los traslatar (1402, CConsS-
IIII d. (1381, CConsSFlour 3, 78v); per Johan Flour 19, 56v); de so de Anthoni Trencher, li
Richart, notari, per lestrument que a fayt sem- sembla que lapoincttamens fait davant es bos
blable coma aquel de Jacme Mercer sus lo fayt mas que tut si senhont en ung fuelh de papier et
de la appellacion et per la relacion del sirvent, juront chascus (1465, DConsSFlour 1, 46r);
VI s. (1387, CConsSFlour 6, 83v); la requesta tout considerat luy sembla que val mays de
que font Pe. Bru et Bertrand Chastel, portis payar que de recuzar, per evitar proces (1511,
dels Lax et de Muret, sur semblabla causa DConsSFlour 23, 14v). u III. V. tr. u ressem-
(1508, DConsSFlour 22, 23r). u Emploi bler à (qn). Mauran sembla be ung Juziou anb
pron. chose semblable. far la coppia de V aquel abiliamen (1473, InstrBort, 4v). ALMC
lettras vielhas per obtener las semblablas en 1629 et 1875.
court que duront IIIIe chartras et megha de semenar u A. V. tr. u 1. semer (ici : de
menuda (1433, CConsSFlour 43, 37v). lavoine). avena per semenar a La Vaur, XV
semblan (semblant) adj. qual. u identique, cartas (1509, LDpLavaurs 2, 5r). u 2. ense-
semblable. per lo talh de Phalip Jovenros per mencer (un champ). es estat payat a Esteve
semblan causa, IIII s. (1383, CConsSFlour 4, Avinhol per lo recompensar del dampnatge a luy
111v); item per la semblant causa a Eralh donat per ladita comunitat en son champ dels
Polon, LX s. (1386, CConsSFlour 4, 112v); Crozes semenat de blat car fos de neccessitat de
far la semblant causa (1444, CConsSFlour trayre peyra en aquel, per apointament fait an
49, 81r). luy per una carta froment, III s., IIII d. (1466,
semblar u I. V. intr. u sembler, paraı̂tre CConsSFlour 56, 79v). u B. V. tr. absol.
(ici : pourvu des qualits requises). si ly bada u faire les semailles. Ia boada de beus a sse-
et garda de ladita tor non ly semblava bos ou menar (sic) (1520, LiveChambeuil, 74v).
non ly era agradabla, (…) el lo podia et era ALMC 198.
degutz de raso lo ostar et remeure (1362?, semeug voir semog.
AccordMontclar). u II. V. impers. u semblar semmana, setmana, sepmana, sepmanda
bon loc. v. paraı̂tre judicieux, sembler bon (senmana, sanmana, sepmayna) s. f. u 1. se-
(à qn) (de qch). lo comus sen fara paiar quant maine. per vin donat als obrers despueys que

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1124 semog* – sendit

lo bastimens comenset jusquas al jour duey en comptant coma dessus LVIII meughs, III sau-
que son XIIII semmanas, contant per semmana madas alqual fo desdut per losditz senhors
IIII pichers de vi, IIII lbr., IIII s. (1378, cossols et per las causas que dessus VI meughs
CConsSFlour 1, 104r); fos pres en la senmana et semeug et resteront LII meughs, Ia saumada
de S. Michel alcunas merchandias (…) lasquals (1383, CConsSFlour 4, 34r). cf. Lv semoia.
merchandias foron vendudas, en lasquals si per- sen pron. voir se.
deron per VIII draps gros (…) e per XXXI sen, sem s. m. u terme honorifique (sa-
corda (sic) de tealas (…) XIII ll., XIIII s., VI dressant à un homme des classes aises), sieur,
d. (1378, CConsSFlour 1, 144r); la setmana de sire. lan M CCC LXXVIII, lo pr.meyr jorn
Paschas (1389, CConsSFlour 8, 90r); nos ha del mes de mars, jureron li nomnat que sense-
donat Dur. Rigal, merchan da Sant Urcisi, IIII gon, per auzir los contes contengutz en aquest
st. de seg. e XX s. per rasso (sic) que li devem papeyr, en las mas de sen Johan Jovenros,
dire doas messas la senmana, una lo lus et altra cossol, de procezir e auzir los comptes ben e
lo sapte tostemps may, loqual blat e loqual degudamen (1378, CConsSFlour 1, 0v); lo II
argen deu pagar Guilh. Faga coma costa per dabrial los senhors cossols trameyront a Briode
sturmen que ha me P. Germa de la donatio lo sen Johan Saisset et Bertrant Poler a la
fayta peldit Dur. Rigal (1413, LObitsChaudes- jornada que lay aviant empreza am mons. de
Aigues, 42v); aquela sepmana (1418, PrivilS- S. Flour sur lo fait de la pas (1395, CConsS-
Flour II-2-66, 7v); Falco Frescho, per VI san- Flour 12, 79r); per doas torchas pezans VII lbr.
manas (1431, RTailleSFlour 24, 4v); es estat a la seboltura de sen P. Jovenros (…) XXIIII s.,
payat a Girald Lours, dit Malvat, tant per X VI d. (1401, CConsSFlour 18, 25v); quant lo
cartas de vin contant a XII d. la carta per reys sen partic desta vila fos ordenat et deli-
pourtar a Capdedieu quant fos gittatz am son berat per messurs los cossols que sen Pe. Giletz,
maynatge del barri et mes al mole del vent, que cossols, anes apres luy per essaghar si el pogra
per las tourtas ho pan que luy fos administrat obtener unas autras letras (1438, CConsSFlour
environ de sincqz sepmaynas, per so XV s. 46, 54v); es estat payat al mes de julhet lan
(1462, CConsSFlour 55, 73r); lo mars et lo dessus dit per lodit fermier am ung sirvent real
mecres de la segonda sepmana de carema nomnat Johan Chabrier, per sa pena et trebailh
(1468, CConsSFlour 58, 59v). u semmana san- quant venc excecutar sem Johan Benesit
ta loc. nom. semaine sainte. lo mercres sans comma plegha deldit mtre Ph. Trenchier, fer-
de la sepmana sancha (1400, LObitsChaudes- mier dessus dit (…) XXX s. (1456, CConsS-
Aigues, 5r); fos trames a Peyrafort per anar Flour 51/2, 11v).
querre lo me reverend que vengues ayssi per sen s. m. voir aussi senh.
prediquar la sepmana saincta (1428, CConsS- sendeir*, sendier s. m. u sentier. ung cha-
Flour 39, 34v). u 2. [Par mton.] tâche, fonc- my sive sendier entremiech (1408–1487?, Terr-
tion durant une semaine. lidit clavari aviont Pradines 1, 5v); la terra del Verdier que si
fait lor sepmanda de gardar las claus (1418, confronta de una part an la terra de ladita
PrivilSFlour II-2-65, 1v). Lv semana; ALMC Almueytz dal Com, ung terme entremiech, et
1660. de altra part an lo fach de la Catherina Dalmes
semog*, semeug (semeugh) s. m. u me- (sic) et an lo sendier sive trieu que monta a
sure de capacit (pour le vin), demi-muid. lArboret, lasquals causas sont franquas et li-
[del vin] en perdet que sen anet per lo celer berals an lo ces ci desoubz escript (1408–1487?,
pres de I semeug (1383, CConsSFlour 4, 30r); TerrPradines 1, 7r). Syn. viol. Voir chamin et
Thomas Vernhis recebet eldit temps, comptant treu.
coma dessus, XII meughs alqual fo desdut per sendic, sindic*, sendit (scindic, sendiz)
losditz senhors cossols per la causa que dessus I s. m. u reprsentant et administrateur (dune
meug et semeug et aissi resteront X meughs et communaut religieuse, dune corporation).
demey (1383, CConsSFlour 4, 31v); resteront Anthoni del Prat coma procurador et sendic
XIIII meughs et semeugh (1383, CConsSFlour de la comunittat (1398, CConsSFlour 15,
4, 32r); P. Trenchers recebet de vin eldit temps 79v); se sont los condes de monss. Jehan (sic)

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sendicat – seneschala 1125

Bouscho, prestre de Saint Flour, loquals fos sendriat voir cendriat.


ordenat et instituit procurayre, bayle et scindic senede* (cenede) s. m. u synode dioc-
de la comunaltat de messenhors los prestres de sain. despensa per anar el cenede a Sanct
la taula en la gleysa cathedral de Saint Flour Flor, per lo din, III s. (ca. 1500?, LDpChap-
(1481, CPrêtresCathSFlour 1, 1r); paia mos. Murat 1, 4r); fos lodit Mathieu a Sainct Flour
Johan Granier lo XXI de octobre a mos. Tren- al cenede (1519, LDpChapMurat 2, 16v).
cher et a mos. Vidal Bargas, sendit, tres moltos, senepia, senipia* (cenepia, cenipia) s. f.
et en temoins dayso ave. seniat de nostre sen u clou à grosse tête, semence. per senepias
manual, lo jour desus, lan mial IIIIc IIIIxx et bayladas per lodit P. Aymeric al Gualocher
VIII (1488, LDettesPrêtresCathSFlour, 120r); per adobar la font, XII d. (1389, CConsSFlour
m. Johan Symon et Johan Trenchier jove, pes- 8, 130v); ont paghat a Johani lo Celier per far
tres, son estatz procuraires et scindicz de mess. franghas et arrestz a XXII lanssas que sont en
los pestres de la taula de la gleisa cathedral et cossolat, brunir los fers o per cenipias per
parrochial de Saint Flor (1494, CPrêtresCathS- plantar lasditas franghas, XXVII s., VI d.
Flour 2, 1r); et touchant los corretis (sic), que Item ont paghat a me Johan de lEscura per
non es pas razo de destituir Michel Mercier C clavels agutz de luy per plantar losditz ar-
coma sendiz, sinon que foguessont dacort entre restz de lansas, XX d. (1417, CConsSFlour 29,
los quatre corretis de prendre lodit Johan del 35v); fos payat a Symon Pons per Vc cenepias
Piro et partir lo proffeyt aldit Michel Mercier agudas de luy per clavelar lo ferre plat del
(1507, DConsSFlour 22, 18v). pomel del relotge, XLI s., VIII d. (1422,
sendicat, sendigat, sindicat* (sendiguat, CConsSFlour 33, 44v); fos payat a Bardo
cendiguat, scindicat) s. m. u 1. lettre de procu- Chavanhac per X senepias presas de luy per
ration (?). far grossar et senhar una letra de tachar los manches de las colobrinas, per so II
procuracio ou sendiguat autreghada en cossolat d. (1444, CConsSFlour 49, 62r). ALMC 1407.
(1391, CConsSFlour 9, 94r); cendiguat antiquit seneschal, seneschac, senescal (senesqual)
recebut et signat per dos notaris (ca. 1397, Inv- s. m. u snchal. moss. lo senescal dAuvernhe
TitresSFlour, 5); ont paghat los senhors cossols (1378, CConsSFlour 1, 131r); moss. lo sene-
a maistre Laurens Muratel et P. del Mas per lo schac (1378, CConsSFlour 1, 131r); ses plain-
pr.mer sendicat, per la escriptura, X s. Item ont ta Sebellos de la Faydinia de Johan, fil de
paghat los senhors cossols aldit me Laurens et Guilliem da la Joania, que menet pluziors
maistre Johan Mealet per la escriptura del sen- gens de monsen lo senesqual a son ostal per
dicat darrer, per so que nont fait ung soubz lo far vialania de son quors (1429, JusticeDienne,
sagel del jutge et ung soubz lo sagel del rey, 10r); mossr lo seneschal dAuvernhe (1431,
XXIIII s. Item ont paghat a maistre Hugo CConsSFlour 42, 28r); fos donat al seneschal
Avinhol per lo sagel dels dos sendicatz del sagel de Rouergue et als senhors que gouvernavont
del rey, XLV s. Item a moss. Johan Crespy per lo los charriotz del rey que passeront en esta vila
sagel del sendicat del jutge, XX s. (1406, apres que lo reys sen fos anatz, IIIIe cartas de
CConsSFlour 23, 42r). u 2. constitution vin (1438, CConsSFlour 46, 55r); moss. lo
dune procuration ou dun reprsentant en seneschal de Beaucayre a faitas sonar las mos-
justice (?). ung instrument de sendigat recebut tras dels frans archiers al XVIIIe jorn del pre-
per dos notaris publicz et sotz lo sahel del sent mes en Orlhac (1472, DConsSFlour 6,
cossolat contenent coment los senhors cossols 26v). FEW 17, 69b et 70a, siniskalk.
podont far procur. per lor et per tota la viala seneschala s. f. u pouse du snchal. a
(ca. 1397, InvTitresSFlour, 5). u 3. associa- XXIII de febrier (…) foront trames per Guil-
tion de reprsentants, syndicat (?). lodit jorn lelmot Moreyras a Langhac a madama la sene-
manderon cossolat general per acordar las auc- schala VI parelhs de p.rdis, IIIIe rasclas et doas
torias ou procuracios del sendiguat (1391, de prohensals (1424, CConsSFlour 27, 51v/
CConsSFlour 9, 94r); per la letra del scindicatz 52r); lo sapte XIXe jorn de jung fos donat per
que me Johan Aymeric a grossada, V s., IX d. present (…) a madama la seneschala Borbones
(1494, CPrêtresCathSFlour 2, 3v). (sic), sors de monsr de Saint Flor, et per honor

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1126 seneschalcia* – senhal

de luy, seys auchos (…), XIII polzis (…) et las court de Vic (ca. 1470?, InstrDienne); sont
grans simarras de cossolat plenas Ia de vin estatz de oppinion que lon agha lo doble de
blanc dAuvergne, laltra de vin roge de Vivares la demanda ou lo seing de causa et, aquel vist,
(1429, CConsSFlour 40, 26r). lon fara responsa tala que de raison (sic)
seneschalcia* (seneschalsia) s. f. u juridic- (1510, DConsSFlour 22, 45v). u 4. cloche
tion dirige par un snchal, snchausse. [la (de clocher, dhorloge). far lo clucher per
exequtoria] fos tramessa impetrar a Riom metre lo seinh deldit relotge (1388, CConsS-
soubz lo sagel de la seneschalsia et aqui seria Flour 7, 89r); mudar lo senh del cluchier aqui
faita per I notari de la court de ladita sene- hont es lo relotge (1388, CConsSFlour 7,
schalsia la informacios vallabla que seria neces- 104v); ont paghat los senhors cossols al sen P.
saria de far (1421, CConsSFlour 32, 30v); Boteyra, merchant del Puey, per XII quintals et
confessa dever per moss. Guille. dAveza, son meug (sic) de metailh ou destang per far lo
fraire, per I champ delay laigua loqual si te de seing del relotge, comptant VII quintals, IIIIxx
la seneschalsia, Ia carta cessal de segal loqual li ll. de metailh fin a IX ll. lo quintal et dos
fo bailat per son titol (1426?, LiveMoissac, quintals de coyre pelos a VIII lb., X s. et dos
3v). quintals, LXXI ll. destang fin de Cornoalha a
sengla s. f. u sangle. per los despens que IX lb., XII s. lo quintal, monta per tot CXIII
fes lo rossis per III senmanas reire los cossols e fr., IIII s. (1397, CConsSFlour 14, 64v); ont
per una sengla e per fargha, per tot XLI s., VIII paghat losditz senhors cossols aldit Johan Baco
d. (1378, CConsSFlour 1, 145v). ALMC 1382. per una corda de torn que si rompet quant hom
senglon* (senglo) s. m. u petite sangle. fos fes los seings et los tros sunt en cossolat, XII s.
payat a Borghas per reborrar la cela del rossy (1398, CConsSFlour 15, 81r). u a senh sonat
de Rocho quar loditz rossis si cachava fort et loc. adv. lors de la sonnerie dune cloche
per la adobar que era rota et per ung senglo a dglise. le (sic) almorna acostumada III vetz
laditta cela, VI s., III d. (1439, CConsSFlour la sepmana a seyn sonat XXV st. (1373, Enq-
47, 53v). HospDiocSFlour); item larmona cotidiana e
senh, sen (seinh, seynh, seyn, seign, seing, per larmorna III vetz la sepmana a senh sonat,
seng) s. m. u 1. marque, poinçon (sur un ob- L st. de blat que monton al jorn duey XXV
jet prcieux). per refar la letra del senh de floris (1373, EnqHospDiocSFlour). u maistre
largent, VIII s. (1379, CConsSFlour 2, 26v). dels senhs loc. nom. maı̂tre fondeur de clo-
u 2. signature attestant lauthenticit (dun ches. ont paghat a P. Barres per la despessa
acte). aver lo seign de lacta (1444, CConsS- per luy faita am lo maistre dels seings et am P.
Flour 49, 81r). u senh manual loc. nom. si- Bego a tres chavals anant et retornant de Riom
gnature, paraphe. coma costa per reconoyssen- a causa deldit metailh per vezer dont poyria
sa et quitansa donada per lodit Phalip Picatey- aver, LX s. (1397, CConsSFlour 14, 65r).
ra, escripta de sa propria man et signada de u 5. cloche (?). donem al seynh de S. Flor
seing manual (1399, CConsSFlour 16, 21r); VI lb. (1379, CConsSFlour 2, 13r). Voir sen-
paia mos. Johan Granier lo XXI de octobre a hal, senhet, signatura, signe et signet.
mos. Trencher et a mos. Vidal Bargas, sendit, senhal (senial) s. m. et f. u 1. en senhal de
tres moltos, et en temoins dayso ave. seniat de loc. prp. à titre de signe concret de (ici : une
nostre sen manual, lo jour desus, lan mial IIIIc mise en interdiction). en senhal de ladita sal-
IIIIxx et VIII (1488, LDettesPrêtresCathS- vagardas (sic) y foront mes II penoncels, ung
Flour, 120r). u 3. conclusions, sentence del rey et autre de mossenhor (1444, CConsS-
(dun procs) (?). et y sont darrers ladita Flour 49, 53r). u 2. marque, signe distinctif
relacion los seings de la causa scritz et senhatz (ici : appos sur une mesure talon). que lon
per me Jo. Fournier, notari de Cusset et escriva fassa far los senhals de ferre per metre als
de ladita causa (1413, InvSFlour XIII-3, 2v). sestayrals dels corratis et a las aulnas et pes
u senh de causa loc. nom. conclusions dun necessaris (1504, DConsSFlour 21, 5r); las
procs (?). envoya mondit senhor de Diana los [mesuras] far senhar del senhal de mossenhor
seng de causa quaysi es estat procedit en la et de la ville (sic) (1507, DConsSFlour 22, 7v).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
senhar – senhor 1127

u 3. objet en cire servant à comptabiliser le trames Johan del Torn, Johan de la Nauta et
travail douvriers. fo donat per los senhors Johan Symon, picayres, a Tanavela per triar a
cossols a P. de Royre per so quar avia granda- part et senhar la peyra que ly senhor cossol
ment trebalhat en mandar la boada dels beus aviont achaptada deldit Conte (1444, CConsS-
per far portar la peyra que era en lostal de Dur. Flour 49, 58r); dels sestayrals, que non y agha
Chagoza, per I parelh de sabatos, V s. Item plus que aquelses dels corratis et que siont senhatz
aldit P. de Royre per cera vermelha a ops de far (1504, DConsSFlour 21, 1v). u 2. signer, pa-
los senhals a chascun boier, costa X d. (1383, rapher (un document). coma costa et apar per
CConsSFlour 4, 78r); per cera gomada gastada cedula donada per lodit recebedor de tota ladita
per far las senhals dels boyers que portavont la somma de IXxx XVI l., senhada de sa man, de
peyra, II s., VI d. (1405, CConsSFlour 22, data del XIIIe jour de julhet, lan mil IIIIc
99r); ont donat los senhors cossols a Taboret quaranta et tres (1444, CConsSFlour 49,
per guardar las portas et de recebre los senhals 56r); per faire scripre et senhar ladita cedula
dels boyers quant portavont la peyra per tot lo es estat dounat et payat a Johan Monnier, clerc
temps avant dit, XL s. (…) Item per 1/2 car- de mtre Peyre Bacho, per so faire X d. (1462,
teyra de cera verda per far los senhals als boy- CConsSFlour 55, 47v); per may de fermetat ly
ers que portavont la peyra, XVIII d. (1406, senem la present sydula de nostre senial manual
CConsSFlour 23, 32r). u 4. signature attes- (1477?, QuitBredons). u 3. signer pour ap-
tant lauthenticit (dun acte). a me Johan probation, pour validation (une comptabilit,
Fournier, graffier de la court deldit bailliatge un acte judiciaire). a moss. Phalip Hot, per far
et notari de ladita causa, per lo senhal de lacta, los faytz de ladita causa e per III jours que tenc
III s., IIII d. (1440, CConsSFlour 48, 71v); lo per losditz faytz en ladita cort, oltra so que avia
dimecres a XV de may fos tramesa una letra agut a la pr.meyra jornada ques passat en
clausa al procurayre de la comunitat et al despessa senhada, XII lbr. (1378, CConsS-
graffier de la cort dAorlhac per saber en qual Flour 1, 120r); al notari de la cort tant per
estat era ly causa de me Guilhe. Aymeric et III flor. que li eront degutz de velh coma per
trameyront al graffier per aver lo senhal de escrire IIII actas de la precedent causa e per
lacta, II g. que valont II s., VIII d. (1444, escrire las presentacios o per far senhar la
CConsSFlour 49, 46r). u senhal manual loc. exequtoria de lintrada e per escrire e senhar
nom. signature, paraphe. per may de fermetat lo deffalt e connhat, per tot LXXV s. (1378,
ly senem la present sydula de nostre senial CConsSFlour 1, 121r). u B. V. tr. absol. u ap-
manual (1477?, QuitBredons). Voir senh, sen- poser sa signature, signer. ont senhat desotz
het, signatura, signe et signet. aquilh que sensegont (1410, CConsSFlour 26,
senhar (senar) u I. u A. V. tr. u 1. mar- 34r); ont senhat desoubz los que si ensegont
quer (un objet) dun signe distinctif. per una (1415, CConsSFlour 28, 21v). u II. se senhar
letra empetrada per St. Chaylada que poscham v. pron. u apposer sa signature, signer (sur un
senhar e far senhar vayssela dargent e altres trait). de so de Anthoni Trencher, li sembla
juels, IIII fr. (1379, CConsSFlour 2, 16v); per que lapoincttamens fait davant es bos mas que
IIII botafuecz faytz per losditz canos, oltra sels tut si senhont en ung fuelh de papier et juront
que y ero, afi que en chascun nagues II et per chascus (1465, DConsSFlour 1, 46r). cf.
margar VIII botafuecz et far morlas alsditz ALMC 1690.
margues et per tachas a senhar los socz dels senhet s. m. u sceau personnel. nos tra-
canos et las gherlas en que foron portadas las mes una letra claussa sotz son senhet (1378,
peyras dels canos el setghe afi de plus tost CConsSFlour 1, 130r). Voir senh, senhal, si-
trobar las peyras de I chascun cano, per tot gnatura, signe et signet.
IX s., VI d. (1381, CConsSFlour 3, 85r); lodit senhor (senior) s. m. u 1. titulaire dune
jorn foront trames Brezons, Falco del Riou et seigneurie, seigneur fodal. doas letras en-
plusors altres per senhar larena menada per la semble atachadas contenens quayssi mos. P.
aguada de S. Thomas jusques sobre Rueyra dEstanh et mos. Pons dAurosa, senhor et
(1425, CConsSFlour 35, 74v); lodit jour foront evesque de S. Flor, remeyront et quitteront als

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1128 senhoria – senhoria

senhors cossols de S. Flor et lors juratz et mon signe manual delqual use en merchandisa
cossolat totz exes et iniurias et vilanias que (1481, LObitsChaudesAigues, 154r). u 5. per-
ad els et a la gleysa de Saint Flor poguessont sonne dsigne comme seigneur fictif (lors
esser faytas per losditz senhors cossols et altres dune fête). los cossols (…) per la festa que
lors juratz (ca. 1397, InvTitresSFlour, 89); in- fos faita de saint Flour lo digmergue a XIIII
fidelitat a lor senhor (1418, PrivilSFlour II-2- de junh et als IIII jours apres enseguens done-
66, 19r); fos payat al senhor de Grizols per ront al rey et altres senhors de ladite (sic) festa
VIIIc teules agutz de luy a Grizols, condant per ung meug de vin et II st. de froment que lor
per CVIII s., et per pan, vin donat als pages costeront IX franx (1395, CConsSFlour 12,
que los porteront III s., VI d., monta tot III l., 44r). u 6. administrateur (dune dot, dun h-
VII s., VI d. (1425, CConsSFlour 35, 33v). ritage). et prumeyrament tene coma senhor de
u 2. dtenteur dun pouvoir suprieur, dun la dot de Joana Cassarda, ma molher, en feu
rôle dirigeant. pres de luy en esta viala per franc et noble las maitatz de dos hostals et de
Robbert Dobax et Johan Chapola, sirvens del ung cortialatge, lodit cortialatge pausat entre
rey nostre senhor et de moss. de Berri, certanas losditz hostals (ca. 1450?, LiveJClaviresMu-
balas de draps (1381, CConsSFlour 3, 65r); en rat, 1r); P. Chavaribeyra, heretier e senior de la
cas que la sentensa seria donada per lauditor causa dotal de Alis Gensaneta (1450?, LObits-
de nostre senhor lo papa (1388, CConsSFlour ChaudesAigues, 70v); Johan Malasanho tant en
7, 98v). u 3. homme de haut rang. la causa son propri et privat nom que come (sic) marit et
que lay avi.nt al segont mecres de mars per senhor dels bes dotalz et autres de Margarida
davant los senhors marescals de Fransa ho lor Ayralt, sa molher, et come (sic) payre et legitime
lhoctenens (1381, CConsSFlour 3, 78r); los administrador de las personas et bes de Glauda,
cosso[ls, v]ezens la presumensa daquels, res- Johana et Margarida Malasanho, sas filhas,
ponderont quilh non baillariont pas las claus hereteyras de feva Margarida Rotgier, en son
a la eleccio ne ordenanssa fayta car a lor sa vivent lor mayre, et molher deldit Malasanho,
(sic) apperten lo regimen et disposicio de las XV s. (1534, RTailleSFlour 57/2, 2r). u senhor
claus et non ad altre et so fazent seriont sers dotal loc. nom. administrateur dune dot. en
non pas senhor (1418, PrivilSFlour II-2-65, la causa et debat que era et pendia entre Guiot
1v); lo XXVIe jorn deldit mes dabriel vengront de Monclar, senhor dotal dels bes, dreytz et
et arriberont en esta vila ung senhor en parla- devers de nobla Alaÿs Jaffiuela, sa molher,
ment et moss. lo luoctenent de moss. lo sene- dona da Lhiousargues en partidas, de[ma]nda-
schal de moss. lo duc a Riom per anar a dor, duna part et Steve de Jordana, (une dou-
Chaldas Ayguas per certans affayres de moss. zaine de noms de personnes) et los hereters de
lo duc (1467, CConsSFlour 57, 53r). u senhor Johan Vitalh, habitans deldit luec de Lhiousar-
de gleisa loc. nom. membre du haut clerg. gues, homes justiciables et subgietz sans meyan
lhi senhor cossol mandero lor cossolat ont fos deldit Guiot a causa de laditta sa molher, def-
aordenat de scrieure per lodit loc et per Carlat fendens, daltra (1419, AccordLiozargues). Voir
que fos pres lo dissapte avant, a moss. dAngho festa, jous, Nostre Senhor et requesta.
et als altres senhors reals rigens per lo rey senhoria (senihoria) s. f. u 1. juridiction
nostre senhor et nonremins ad alcus senhors dpendant dun seigneur. que nostra part et
de gleysas, nobles et comunas dels paÿs de las de quatre ou cinq parrochas que sont soubtz la
montanhas dAlvernhe, de Velayc, Javalda et senhoria de mossr dArzenc payont lor part de
Roergue (1381, CConsSFlour 3, 105v). limpaux a far la reparation del pont del Co-
u 4. titre honorifique donn à un homme de lombier (1504, DConsSFlour 21, 10r).
haut rang, messire. en fermetat de las presens, u 2. autorit, pouvoir seigneurial. item reco-
ieu, Johan Valeta desus dit, ieu donat (sic) en gnoc lodit recognoissens que lodit donzel a en
mandament a mos. Jaques Champaignac, pes- las causas dessus ditas tota senihoria et juridic-
tre, canonge et bayle deldit veneratble collegii tion alta, megiana et bassa (1408–1487?, Terr-
descrieure lo present scrit, presen et testimoni Pradines 1, 5v); ont payat a Vidal Solatghas,
senher Steve Rotbert, merchan de ladita vila, et recebedor de mossenhor de Saint Flor, per lo ces

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sens – sans 1129

ou pension annual que mossenhors prent et la Mallediere volont fayre far las doas campa-
percep chascun an sus la comunitat a causa nas que devont far et non las volont far mas de
de la torre del Tieule, de la mayson del relotge rozeta et de estaing sans las far de metal ny
et altras maysos et plassas que ladita comunitat affinar a so que las campanas que eront faytas
ten soubz la senhoria deldit mossenhor de Saint eront affinadas (1500, DConsSFlour 20, 26v).
Flor, VIII l., X s. t. de bona moneda (1438, u b. sans pouvoir (ici : avancer une affaire).
CConsSFlour 46, 76v). u 3. droits seigneu- per so car mossenhor lo grant chancellier non y
riaux. dis si que li pages da Lonc Cham e da era point, non poc far loditz Durans amb mos-
Chapoliegas dono IIII d. e mealha per annual senhor de Ses que tenhia lo sagel que pogues
ces e III quartas de sivada sans senhoria (1379, passar ladita salvagarda ni lo demorant et
TerrChaudesAigues 1, 13r); Johan Paulhac, anayssi covenc que loditz Durans se rettornes
filh de Dur., per la mayo e per lort de la a Poittiers sens re avansar (1434, CConsS-
Vernida cofr. am la mayo de R. Ronat e am Flour 44, 31r). u 2. Dans des loc. u sens plus
la peda de Guilh. Morlau dona V s. per ces e loc. adv. pas plus, rien de plus. ont payat a
per senhoria, dobladors a V cas, e II gallinas e Pe. de Ryom, leydier, per so que se rancurava
manobra (1379, TerrChaudesAigues 1, 14r); et que par dessus non ly aviont comptat ni passat
so al ces de cinq sols, moneda cor. tornesa, ung per la leyda del blat de la charitat del jour de la
carto fromen, tres cartos cartharenchia segel et Assension sinon XX s. sans plus et montava
ung carto cartarencha avena, mesura cessal de trop mays segond quel disia, per so ly ont
Jarroses, megha galina, megha boada, meg faytta creyssensa de XX s. (1439, CConsS-
seytor et mech fenador, am tota directa et am Flour 47, 66r). u sens point de loc. prp.
conussensa et senhoria duschas a la maytat de sans (qch). lodit jorn fogront crompadas sept
LX sols et infra et talhable a quatre cas dotgenas de trait sans point de fers ny viratos
(ca. 1450?, LiveJClaviresMurat, 6r). (1466, CConsSFlour 56, 47r). u sens so que
sens, ses, sans prp. u 1. u sens + s. en loc. conj. u a. + indic. ng. en dpit de ce
labsence de, sans (qch). aviont auzit dire que I que, alors que. lo Bort de Garlenx volia levar
portier y eratz (sic) estatz mes per alcus sans la merquas (…) per so quar hom non era vengutz a
voluntat et consentiment dels cossols (1418, la jornada que el avia empresa a Viala Dieu
PrivilSFlour II-2-66, 7v); sia memoria al pro- sans so que los senhors cossols non sabiant la
curayre que mosen Guilliem Jordana a presa la jornada ni lor era pas estada mandada (1389,
quausa de G. Pilisier, son quoniat, que avia CConsSFlour 8, 68r). u b. + subj. sans que.
fayta hubertura sans lisensa et nera mes en li cossol demandon al capitani dAloyza per lo
proses, etc., a estar a lordenansa de mosen lo vin et altras causas que li Engles de sa compan-
juge, bailadas sas ignosensas per una vegiadas, ha avion pres sus los chamis de plusors personas
etc., et non deu anar de contra (1429, Justice- de la viala estant en pati sans so que alcunas
Dienne, 13r). u sens + inf. u a. au lieu de satisfaction ne fossa fayta per lor (1387,
(faire qch). I drap que el avia baylat per lodit CConsSFlour 6, 56v); voliont los o alcus de
setger de Chalier per far pavalho a moss. lo ladita comuna fos debotatz deforas quar lor
conestable de Fransa, loqual drap las gens era sospeytos sans so que saubessont dire nen-
deldit conestable sans far nulla restitucio aviant guna causa de sospicio contra lodit Granat
retengut et lenportero al setger de Chastelnou (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r); dessaleront
da Rando (1381, CConsSFlour 3, 121v); lo XXIIIIe saumadas de vin que alcuns dels habi-
ditmergue que fo lo XIIII jour deldit mes fo tans desta vila ne aviont messas segretament
plus donat alsditz capitanis per so quar los sans so que foguesson enregistradas al papier de
covenc demorar ses partir el portal de Muret la intrada (1467, CConsSFlour 57, 74r); lidit
tot lo jour per ubrir et per serrar a las gens franc archier non y volont anar sans so que
darmas que non faziant mas anar et venir de pr.meyrament non siont abilhat tout a nouf
lembosqua que eront davant Salhens, a chascun (1472, DConsSFlour 6, 26v). ALMC 652.
de lor I picher de vi, una micha (1383, CConsS- Voir falta, jorn, merce, nengun, pecha, perso-
Flour 4, 69r); Guinot Jouvenros et Jacques de na2, plus1, ren, sabensa et saber1.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1130 senteir – sentir

senteir, sentier voir sinteir. perseguent ladita vaicela, lodit moss. St. tenia
sentencia s. f. u esser en sentencia loc. v. en sentenssa losdits cossols de que lidit cossol, a
être sous le coup dune condamnation en pregeiras de ss. Johan Jovenros, de Pe Jovenros,
justice. per ladita causa Gui de Ly, cossols, de me St. Vendesa e daltres, obtengron deldit
avia estat et era en sentencia a requesta deldit moss. St. Arnalt per III ho IIII ves relaxsamus
sen Johan Saysset per lonctemps et per lodit (1378, CConsSFlour 1, 147r); foguen a Sanct
compte et acort fos absoltz de ladita sentencia, Flor per appontar an Escorola que nos tenia en
liquals absoluccios costet de saylar devas moss. sentensa a causa del ces que desus (ca. 1500?,
St. Arnalt, chancelier del sael de lofficialat, II LDpChapMurat 1, 5v); aven paiat a mr Gme
fr. (1381, CConsSFlour 3, 69r). Syn. sentensa. Gabre, notari, que nos tenia en sentensa per
sentensa (sentenssa) s. f. u condamnation, sertan proces, que nos demanda coma cousta
sentence. per alcus esforsamens e sentensas per sa cedula, X s. (ca. 1500?, LDpChapMu-
que avia fait contra los cossols, IIII s. (1378, rat 1, 6r). Syn. sentencia.
CConsSFlour 1, 142r); en cas que la sentensa sentir u I. V. tr. u 1. chercher à savoir, à
seria donada per lauditor de nostre senhor lo connaı̂tre (qch). lo jorn avant dit los senhors
papa (1388, CConsSFlour 7, 98v); ont payat a cossols trameyront P. Poghol, baille de Diana,
maistre Johan Riberel, secretari de monsr de a Chailada, a Mauriac, a Salern et en plusors
Saint Flor, per aver de luy la copia de la autres liocz per sentir et saber quals testimonis
diffinitiva sentensa donada per lodit monsr de hom poyria aver daquel paÿs (1397, CConsS-
Saint Flor contra maistre Johan Jovehome, pro- Flour 14, 27r); lay trameyront Robbert Borley-
nunciat heretge per lodit monsr (…) X s. (1420, ra per saber et sentir noelas et reportar so que
CConsSFlour 31, 35r); di (…) que non sia pas lay era estat fait, per nos tener en nostra garda
alargent ne per donar sas interlocutorias et (1420, CConsSFlour 31, 23r); a X dabrial anet
sentensas diffinitivas (1505, DConsSFlour 21, Bt. Champanhac, cossol, a Chavanhac per par-
23v). u esser en sentensa loc. v. être sous le lar et sentir am lo Bastars de Diana si poyria
coup dune condamnation en justice. las ab- aver de luy alcun prest per far las besonhas de
solucios que hant agudas lidit Timbals e seu la comunitat et revenc ayssi lendeman et rep-
companho de las sentensas en que eoron (sic) portet que lodit Bastars prestaria am alcun
per plurors crezenceyrs per los deptes del comu profeyt que volria (1427, CConsSFlour 38,
(1378, CConsSFlour 1, 149v); quant P. Escla- 30v); per so que ayssi non avia draps conveniens
vis et daltres si feyront absolver a moss. lo per far lors raubas, trameyront Durant Clavey-
vicari per so quar eront en sentensa per lo fait ras a Brioude per en serchar et daqui a Ussoyre
comu a la requesta del collegi de Nostra Dona per sentir lo melhor m.rchat de draps (1428,
(1388, CConsSFlour 7, 66v). u metre en sen- CConsSFlour 39, 15v). u 2. avoir les caract-
tensa loc. v. condamner (qn) en justice. es ristiques de, sapparenter à de (ici : la trahi-
paiat a moss. Marti Nassi per lo prosses que son). monsr de Saint Flor avia dit en la pre-
aviant los senhors cossols am Matheu Belon per sencia del poble sur so assemblat en sa court
acort fayt am lodit moss. Marti per so quar los que li senhors cossols Peyre Polo et Peyre
volia metre en sentensa, III fr., XV s. (1389, Cocharic, Bt. Champanhac et St. Chapola lo
CConsSFlour 8, 128v); bailley a Johan Bayo, aviont accusat de diversas accusacios sentens
de Cherbiac, loqual monss. Anthony Gualhard tracio segont que dizia lodit monsr de Saint Flor
et monss. Johan Daurat laviont mes en senten- (1420, CConsSFlour 31, 47r). u 3. sentir de +
sa a causa dung obit que luy demandavont lo inf. chercher à, essayer de (ici : obtenir une
principal, delqual el avia payat, avant que fus somme dargent). lo mecres a X dabrial anet
mes en sentensa, a monss. Anthony Chapola, Bt. Champanhac, cossol, a Chavanhac al Bas-
fus ordenat que fus absolt a nostres despens, VI tars de Diana per sentir am luy de aver alcun
d. (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 19v). u tener prest per far las besonhas de la comunitat et
en sentensa loc. v. tenir (qn) sous le coup revenc ayssi lendeman dont reportet que lodit
dune condamnation en justice. per los des- Bastars prestaria am guasainh (1426–1427,
pens que avia faits lodits moss. St. Arnaltz CConsSFlour 37, 81r). u II. se sentir v. pron.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
separar – seras 1131

u avoir le sentiment dêtre (ici : coupable). de III ll. Item a Gonho de Vernha per faire lo vas
la monition de la Mallediere, di que lo comun ou per pourtar la bella al Pont, II s. Item per la
non deu point prendre la causa mas que si tela del susari (…) II s., VI d. (1462, CConsS-
sentira colpable que satisfassa (1500, DConsS- Flour 55, 64r/v). Syn. ensebulir, enterrar, sebol-
Flour 20, 21v). ALMC 1157, 1273 et 1274. turar, sebulir et sotzterrar.
Voir assentir. sequestre s. m. u metre en sequestre loc. v.
separar (se) v. pron. u partir, sen aller (de mettre (ici : un document) sous squestre. a
qn). ly senhor cossol amb plusors delz senhors Coguet per son salary que fo trames per los
juratz de cossolat devaleront al Pont et mene- senhors cossols a Murat per far saylar a
ront los sirvens de la justicia per mettre provi- Raymon de Bessenx, loctenent de moss. lo
sion et per far comandamens als dessus ditz bailiou, per metre en sequestre et a la man
Raynaldo et Thomas Cornut que se volguessont del rey las letras que loditz Guy de Lin avia
separar et deslonghar dayssi per causa de la- pertenens al comu, V s., IIII d. (1384, CConsS-
dita impedimia car ly habitant del barry sen Flour 5, 33v).
eront vengut complanger (1434, CConsSFlour ser1 s. m. u serf. los cosso[ls, v]ezens la
44, 23v); del gait delz barris, que venhont say- presumensa daquels, responderont quilh non
mont velhar coma es costumat et, si si volont baillariont pas las claus a la eleccio ne orde-
separar, que lon non lor done concelh ny ajuda nanssa fayta car a lor sa (sic) apperten lo
et, si volont far gayt, que per so non reste lo regimen et disposicio de las claus et non ad
nostres (1465, DConsSFlour 1, 44r). altre et so fazent seriont sers non pas senhor
sepche s. m.? u seiche sche (?). ont paiat (1418, PrivilSFlour II-2-65, 1v); fazens els sers
a Johan Brioude que era oblidat a comptar per de so que sont s[enho]r en grant mespres de lor
causa de certana quantitat de sepches per lo (1418, PrivilSFlour II-2-65, 2v).
dinar de S. Thomas dAquin, VI s., V d. (1402, ser2 s. m. u fin de journe, soir. per lo
CConsSFlour 19, 61r); per arenx, sepches, salari de Johan de Bonet de sonar et mandar
favas, oli et autres melhuriers a maistres et lo gayt chascun ser am la trompa (…) XXX s.
manobras, XII s. (1410, CConsSFlour 26, 43r). (1381, CConsSFlour 3, 121r); lo present de
sepmanda voir semmana. doas symarras de vin, de IIII lbr. coffituras,
sept- voir set- de doas torchas trames per los senhors cossols
sepultura s. f. u 1. obsques, funrailles. als senhors commissaris lo ser avant dit que
que lon trameta seys torchas a la sepultura foront vengut (1395, CConsSFlour 12, 60v).
an los bastos et an las armas de la ville (sic) u a / al ser loc. adv. en fin de journe, le
(1499, DConsSFlour 20, 5r). u 2. tombe, s- soir. lodit jorn al ser fos dit alsditz senhors
pulture. mons. de Bresons es anatz de vida a cossols que loditz Pe. Merciers era vengutz a
trespas et a elegida sa sepultura en la gleysa del Vedrinas de la parrocha de Velha Brieude et per
covent desta ville (sic) (1505, DConsSFlour saber la certanetat ly senhor cossol lay tramey-
21, 18v). Syn. seboltura et tomba. ron de noytz Johan Claro e Bernat Fabre (1381,
sepulturar v. tr. u inhumer, enterrer (qn). CConsSFlour 3, 70r); lo ditmergue a XXI
lo joux a XXVI de novenbre anet de vida a deldit mes doctobre a ser (1381, CConsSFlour
trespassament fraire Johan Rossilha, reclus de 3, 108v); loqual venc lo sapte al ser (1407,
ladita comunitat en lo reclusatge que es sus lo CConsSFlour 24, 42v). u de ser e de matin
pomt de Sancta Xpina., et ad houra de vespras loc. adv. matin et soir. per vin gastat per
son corps fos mes et sepulturatz en terra et lydit cels que visitavont lo gayt ou per vin, pan donat
senhor cossol y fouront et despenderont dels a Cortabota per trompar de ser et de mati, per
bens de la comunitat en quatre torchas (…) tot monta VIII s., I d. (1405, CConsSFlour 22,
XV s. Item per lo drap de laur, VII s., VI d. 103v). ALMC 1433, 1439 et 1442. Syn. seras.
Item al domadier per lo tarratge, II s., VI d. seras s. m. u fin de journe, soir. ont
Item al curat per la offerta, XX d. Item per los payat per II pichiers de vin (…) per donar a
clars, V s. Item per la distribuitiom (sic) faita beure a las gens del reyregayt del seras que se
als senhors religieux ou chappellas de la taula, fasia per dobte de las gens darmas que eront

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1132 serbe* – sermonar

lotghadas a Coren, III s., IIII d. (1433, u 2. soldat affect à la garde dune place
CConsSFlour 43, 44r). u a seras loc. adv. en forte. per lo salari del surgent, portieir, guayta,
fin de journe, le soir. lo sapte asseras que fo sirventa, XIIII st. (1373, EnqHospDiocS-
lo XII jour deldit mes bailet loditz recebedors Flour). u sergen darmas loc. nom. officier
per II pichers de vi que foro despendut en lala portant la masse darmes dans les crmonies,
del bayle per losditz senhors cossols, Ramont de sergent darmes. lodit jorn de matdi venc ayssi
Bessenx et per ganres daltres senhors hont ero I sergent darmas appelat Jehan de Reins, tra-
per acordar de la exequcio que loditz Ramons mes per lo recebedor per compellir la viala per
avia faita et fazia totzjourz encontra los taver- laltra meytat de la talha del segont terme que
ners (…) II s. (1383, CConsSFlour 4, 92v); lo era tombatz lo pr.mier jour doctobre passat
disapte a seras (1426–1427, CConsSFlour 37, (1423, CConsSFlour 34, 35r); lodit jour venc
83r). u de seras e de matin loc. adv. matin et en esta vila ung sergent darmas apelat Blan-
soir. aldit Gibert, bada, per sa pena et trebailh chart et disia que era maystres de la artelharia
de trompar de seras et de matdin tot lo torn de de mossenhor lo Daulphin de Vienn. (1444,
la muralha, X s. (1418, CConsSFlour 30, 49v); CConsSFlour 49, 78v). Voir sirven.
a Jacme Chapseyras per sa pena de ubrir et sermon* (sermo) s. m. u sermon reli-
serrar de seras et de matdi las doas portas del gieux. lo jour del venre s. a P. Usclada per
(…) mur de las Rochas, X s. (1421, CConsS- far la bada sus el mur jusquas a tant que lo
Flour 32, 49r). u lo seras loc. adv. en fin de sermos fozes ditz, per so li fo donat II d. (1383,
journe, le soir. I st. de vi que donero lidit CConsSFlour 4, 83v); ont donat a frayre Johan
senhor cossol a Dur. Arnalt et a ganres daltres Saysset per so que fes lo sermo lo pr.mier jorn
companhos que eront be environ de LX, liqual de caresma, V s. (1400, CConsSFlour 17, 75v);
anero lo seras far lo gait els barris et deforas far lo sermo a la gleysa cathedral lo venres de
(1383, CConsSFlour 4, 92r); fos trames a las Cenres (1437, CConsSFlour 45, 46v); lo
Aurosa lo seras maistre Matheus de Menteyra Xme jorn de febrier fos lo pr.mier jorn de care-
per a luy remonstrar quel non fasia pas son ma et coma es de bona costuma lidit senhor
degut (1430, CConsSFlour 41, 43r). Lv sera; cossol fegro dire lo sermo a frayre Peyre Fonto,
ALMC 1433, 1439 et 1442. Syn. ser2. licenciat, a la granda gleysa de Sainct Flour
serbe* (cerbe) s. m. u snev. dona Astorg (1467, CConsSFlour 57, 83r). ALMC 1693.
Maynada, de Coltinas, de cerbe sive mostarda, sermonador s. m. u prêcheur, prdicateur.
I copa (ca. 1500, LivePrBredons 2A, 3r). ont donat los senhors cossols a Johan, lo ser-
sercha, serchar voir cercha, cerchar. monador da Bilhom, quant say chantet evange-
sercoleta* (serquoleta) s. f. u religieuse li, X s. (1407, CConsSFlour 24, 56r). Syn.
non cloı̂tre (de lordre de sainte Claire). de sermonaire.
las serquoletas de sta. Clara que demandont la sermonaire* (sermonayre) s. m. u prê-
mayso del reclusatge per y habitar dorasena- cheur, prdicateur. que hom non done res al
vant tant quant sera lo bon voler de mess. sermonayre (1473, DConsSFlour 8, 16r); lo
(1493, DConsSFlour 17, 22r). FEW 7, 110b, sermonayres que say a predicat sen vol anar,
nicolaus. que luy deu hom donar ? (1487, DConsSFlour
sergen (sergent, surgent) s. m. u 1. officier 13, 10r); si lon deu res donar al sermonayre que
subalterne de justice (charg de la publication a sermonat los advens (1512, DConsSFlour 23,
des dcisions de justice, des saisies, etc.). lodit 15v). Syn. sermonador.
jour fos fayta certana gatgieyra per ladita fi- sermonar u I. V. tr. u prêcher, dire des ser-
nansa a lencontra deldit (sic) Pe. Cocharic, mons au sujet de (une priode liturgique). ont
Yvernat et Pe. Bego per plusors sergens reals donat los senhors cossols al lector dels frayres
(1444, CConsSFlour 49, 61v); bailley a Pe. predicadors per almorna que es paura persona
Gordo, sergent de la justiça ordinaria de Saint loqual sermonet la Passion lo jorn del venre
Flour, per so que comma sergent de ladita saint (…) XX s. (1404, CConsSFlour 21,
justiça avia acompanhat lodit commissary (…) 97r); ont donat los senhors cossols al lector
XV d. (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 6r). dels frayres menors de Brioude quant ac dita

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sermonari – sarar 1133

et sermonada la Passion del venres saint darr. meta, cerralhier, per una clau per luy faita al
passat (…) XX s. (1409, CConsSFlour 25, pourtal del Pont ou per reparar la cerralha ou
38v); si lon deu res donar al sermonayre que per quatre tachas barradoyras, per tout XX d.
a sermonat los advens (1512, DConsSFlour 23, (1462, CConsSFlour 55, 51v); botey lo XXII
15v). u II. V. intr. u prêcher, dire des ser- jorn deldit mes per far adobar la sarralia del
mons. ont donat a Johan de Bilhom per so seli quera rota, VIII d. (1491, CBredons,
que sermonet la sepmana de Rozols (…) XXX 17r); ay mes en despens despuey que es stat
s. (1406, CConsSFlour 23, 2v); ont donat los asomat, en una saralha, XVII d. (1509, LD-
senhors cossols al prior dels augustis de Marue- pLavaurs 2, 2v). ALMC 698.
ghol per so que sermonet lo jorn de Nostra serralheir*, serralhier, sarralhier (cerralier,
Dona daoust, X s. (1407, CConsSFlour 24, sarralher, salarier) s. m. u serrurier. al sarral-
37v); fos donat et payat al lector dels frayres her de las Rochas per hobrir una porta que
predicadors de Sainct Flour per so que avia falhia a hobrir, V d. (1384, CConsSFlour 5,
sermonat plusors ves en caresma, per so a luy 61r); P. Chopit, sarralher (1388, CConsSFlour
VI l. (1466, CConsSFlour 56, 81v). Syn. pre- 7, 55v); Pe. Andrauld, cerralier, IIII s. (1456,
dicar. CConsSFlour 51/2, 1r); es estat payat ad As-
sermonari s. m. u recueil de sermons, ser- torc Chalmeta, serralhier, per sa pena et trebalh
monnaire. nos ha laysat moss. Johan Costay- daver fait ung farrolh al pourtal de Pescharot
rac en son dari testamen I sermonari et unas et per quatre l. qra de ferre, contant a V d. la
flors et I cadern en que si conte de la Passio lieura, ou per adobar la sarralha et clau deldit
alcunas ystorias, per losquals libres li devem far pourtal, per so III s. (1462, CConsSFlour 55,
I chantar una ves lan (1413, LObitsChaudes- 54v); memoria sia de doas relas que deve. al
Aigues, 43r). salarier dAnttniac, de XXIIII ll. de VIII d. la
serradura*, sarradura* s. f. u lieu clos (ici : liora que Johan Jarguelz pres lo XVIII jorn
recluserie). fos payat a Pescharot, s.rralhier, dabrial, lan M IIII LXIII (1463, LRecAute-
per doas claus faitas et mezas a la porta de la rocheCouzans, 1v); ont payat a Beralt Vialeta,
s.rradura de la reclusa car las altras eront sarralhier, per sa pena et trebalh de far una
perdudas, XX d. (1427, CConsSFlour 38, petita sarralha an sa clau al petit contador de
31v). ALMC 523 (pt. 53). Syn. fermadura. lescriptori del cossolat, per so XII d. (1467,
Voir reclusatge. CConsSFlour 57, 62v). ALMC 1754.
serralha, sarralha, saralha (cerralha, sarra- serran*, sarran* (sarrant) s. m. u moment
lia) s. f. u serrure. a Guill. Genre per II varolhs de la fermeture (dune porte). lodit jorn al
garnitz, per II saralhas, per XXV chavilhas de s.rrant de la porta fos trames Borleyra a Mas-
fer, per II farolheyras, per tachas et per gofetz siac a P. Polo que venia de Borghas, ou lay ont
oltra los altres que eron de ladita barreyra del lo trobaria, que vengues al plus cautament que
Teule et per dreyssar las padenas a las portas poyria per so que hom doptava de merqua
ditas de barreyras et per clavels a lasditas (1425, CConsSFlour 35, 30v); aldit La Vayssa
barreyras (…) I fr., XVI s. (1387, CConsS- tant per las chandelas per luy guastadas la
Flour 6, 52r); per Ia sarralha a la prumeyra nueyt al s.rrant de la porta tot lan dels senhors
porta del cossolat es paiat a P. Chopit IIII s. cossols coma per aiuda de son chapayron
(1388, CConsSFlour 7, 74v); per III serralhas acoustumat payar chascun an, XXXV s.
per las doas portas de Johan lo Sarralh.r, XXX (1429, CConsSFlour 40, 43r); aldit Durand
s. (1389, CConsSFlour 8, 141r); per la serralha per laiuda de son chapayro et per las chandelas
et claus, IIII s., IIII d. (1405, CConsSFlour 22, que a tengudas per XI mes al sarrant de las
104v); fos payat al genre de la Thomasa de portas del Teule, per so II l. (1430, CConsS-
Remena, sarralher, per adobar la granda sar- Flour 41, 49v).
ralha de fusta de la grant porta de lhostal novel serrar, sarrar, sarar u I. u A. V. tr. u 1. fer-
de cossolat et per far una grant clau a ladita mer (une porte). quant retornet, lo portals fos
sarralha, per tot III s., IIII d. (1437, CConsS- sarratz (1381, CConsSFlour 3, 124v); una altra
Flour 45, 22r); es estat payat ad Astorc Chal- letra quayssi mos. levesques negava que losditz

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1134 serrat* – servar

cossols non aviant ces ni cossolat ni mayso ni lo grant chami de la Costa a causa de so que
lor era legut de tener las claus de las portas de alcun ont sarratz los condutz ont tirava de totz
S. Flor ni sarrar ni ubrir ni armas portar quar temps (1471, DConsSFlour 6, 24r). u 6. en-
el disia se esser senhor temporal deldit luoc fermer (qn ou qch). es paiat a Guill. Moreyras
(ca. 1397, InvTitresSFlour, 94); a hora de per metre dos ferrolhs, lung a la montada de
s.rrar la porta del Teule, pres de nueyt (1418, Cassart, laltre a la montada del Teule per
PrivilSFlour II-2-66, 15r); ly senhor cossol serrar lo gayt quant es montatz, III s. (1388,
aneront al Pont per tout los fausbours am los CConsSFlour 7, 91r); aldit Bonet per IIIIe
vayletz per sarrar lasditas pourtas et ne pourtar tachas barradoyras agudas de luy per sarrar
las claux (1462, CConsSFlour 55, 59v/60r); lo blat de Gordon, IIII d. (1433, CConsSFlour
bailley a maistre Johan Monnier, notari de St. 43, 43v); a XXVI de julhet venc loditz maystre
Flour, per la grossa de linsturment que avia Peyres Jovehommes, cossols, al Pont per far
recebut, touchant lo fait de so que los chanoy- sarrar et claure Raynaldo et sa molher et sa
nes saravont extrehora la porta de ladita gleysa mayre que eront inficit de la inpedimia et per lo
en preiudice desditz prestres, III s., IIII d. ben et utilitat de la causa publica (1434,
(1481, CPrêtresCathSFlour 1, 4r). u Emploi CConsSFlour 44, 38v). u B. V. tr. absol. u fer-
pron. adobar la sarralha de lavant porta del mer une porte. lo ditmergue que fo lo XIIII jour
Teule que non se podia sarrar (1430, CConsS- deldit mes fo plus donat alsditz capitanis per so
Flour 41, 41v); curar lo pertrayt que era darres quar los covenc demorar ses partir el portal de
la porta de [en blanc] que non se podia sarrar ni Muret tot lo jour per ubrir et per serrar a las
obrir per causa del grant pertrayt que y era gens darmas que non faziant mas anar et venir
(1434, CConsSFlour 44, 33r). u 2. fermer la de lembosqua que eront davant Salhens, a chas-
porte de (ici : un des quartiers de Saint- cun de lor I picher de vi, una micha (1383,
Flour). moss. lo licenciat Broe di que lon serra CConsSFlour 4, 69r); ubrir et serrar de mati
Muret ung jorn et los Lax ung altre (1507, et la nueyt (1399, CConsSFlour 16, 35r).
DConsSFlour 22, 9r). u Emploi pron. loditz u II. V. intr. u fermer, se fermer (ici : dune
moles si serrava an clau et eras de present non porte de ville). per so trameyront de nueyt al
ny [a] pas de clau ne sarralha (1441, InstrBru- portal sarrant lodit Robbert Borleyra per anar
jaleine, 1v). u 3. fermer (un local avec des en Javalda saber, sentir et repportar prestament
scells). ses plaint Guilliem dAutrac de Est. totas novelas per nous tener en nostra garda
da Nouviala que lodist Guilliem avia sarat lo (1420, CConsSFlour 31, 23v/24r). u III. se ser-
selier de Est. an fial et an sera per restas que rar v. pron. u senfermer (qpart). incontenen
deu lodist Est. de emendas o de portulas (1428, que lodit Gaspar ac messa ladita sarralha en
JusticeDienne, 11v). u 4. fermer (un local) lodit molle et si saret que las gens de ladita
avec des scells. a Johan de Sanhas per 1/2 molugha non podiont intrar, els feyront vostar
qr. cera rogha per sarrar los graniers, XII d. lasditas sarralha et clau aldit Gaspar deldit
(1433, CConsSFlour 43, 24r); per cera gomada molle (1441, InstrBrujaleine, 3r). ALMC 695,
que preyront per sarrar los graniers, V d. (1433, 696, 699 et 702. Voir barrar, claure et fermar.
CConsSFlour 43, 44r). u 5. boucher, colma- serrat*, sarrat* (sarat) part. pass à val.
ter (un orifice, un conduit). una emina de adj. u ferm (ici : dune porte dun quartier
chals aguda de lui per serrar ladita chalsada de la ville de Saint-Flour). que li Lac demo-
(1383, CConsSFlour 4, 83v); es paiat a Johan ront sarat (1465, DConsSFlour 1, 43v).
Aldebert, per pan que avia delhiorat al Gualo- serva s. f. u mare, bassin (bâti ou non) et/
cher et a manobras que sarreron sertas traucs et ou lavoir. los pratz e la serva que ten en sa man
buials que eront vas la Frauza en lostal del el mas de Vernes (1380, LEstimeSFlour, 156r);
bayle et altres, la somma de IX s., VI d. (1389, I altre prat que si confronta am la serva de
CConsSFlour 8, 143v); lo venres enseguent per ladita pagesia (1438, LivePrBredons 1, 5v).
serrar plusors p.rtus que avia el grant mur dels ALMC 801, 1193 et 1194.
Laxs (1402, CConsSFlour 19, 50r); si hom deu servar v. tr. u 1. servar alc. maintenir (qn
donar ordre al fait de las aguadas que ronpont dans ses droits). grossar lesturment de la

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
serven – servicial 1135

promessa per monsr de S. Flor al deforas del qn), avantage (que lon procure à qn). aldit
portal del Teule davant son novel intrament Johan per servizi a luy fait per ladita causa per
fayta als senhors cossols de los, la comunitat los senhors cossols, en vin per III ves, V s.
et cioutadas de Saint Flor tener et servar en las (1384, CConsSFlour 5, 48r). u 3. emploi,
libertatz, usatges et coustumas et totz altres fonction de serviteur (de qn). certana meza
dreytz que aviont de tota ancianetat per lo et despensa que longtemps a el fes a alcus
temps passat (1428, CConsSFlour 39, 38r). cappitanis de gens darmas et de trayt partent
u 2. servar alc. ren prserver, dfendre (ici : del servise de mossenhor lo duc de Bourbon et
une directive, un acquis). tenir et servar las dAuvergne a la armada per luy fayta en Beu-
ordenansas deldit mons. dArmanhac (1389, joles a lencontra de mossenhor lo duc de Bor-
CConsSFlour 8, 63v); es paiat a mestre P. gonha (1438, CConsSFlour 46, 57r).
Mercer per lo sael et escriptura de la exequto- u 4. usage, utilisation (au bnfice de qn).
ria de la letra real que la exempcios fos serva- repparacio per far nova la estazo de la ymage
da, VI s., III d. (1389, CConsSFlour 8, 129r); de Nostra Dona sus lo portal de Muret per lo
alquals [privilegis, franchesas] tenir, deffendre, servizi del guayt (1424, CConsSFlour 27, 48v);
servar et gardar sont astreyt per sagrament ont recebut de Anthoni Yvernat, merchant de
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v). Saint Flor, per lo pres de la venda, cession et
serven voir sirven. transport faitz per los senhors cossols, de cos-
servici, service, servesi (servizi, servisi, ser- seilh et voluntat de lor juratz, aldit Anthoni
vize, servise) s. m. u 1. travail, tâche (que lon Yvernat de una rua liquals era inutiels a la
effectue pour qn, pour une collectivit). a comunitat et sans aucun servisi, pausada entre
Johan de Rocha, per volontat de nostres pre- lostal que fos de me St. Goyet sayenreyres et
decessors, per lo servize que avia fait en las lort darrs lodit hostal (…) XX moltos (1437,
velhadas, LX s. (1378, CConsSFlour 1, 134r); CConsSFlour 45, 3r); lo dimecres a III de
per la penssio deldit procur., V fr., per la letra julhet fos comensatz de far lo proces et la
de lintrada de (sic) vin, IIII fr. et XI s. parasis, prumeyra exequtions de mettre las filhetas
et per altras III letras empretadas ou per serve- comunas a lhostal ques estatz ordenatz a
sis dalcus comt. IIII fr., V s. parasis, per tot demorar lasditas filhetas al servezi comun
mont. XIIII fr. (1391, CConsSFlour 9, 37r/v); (1444, CConsSFlour 49, 53r); fos parlat de
los senhors cossols (…) doneront a moss. Johan far ordenansa tochant la veguda fayta a reques-
la Brossa, licenciat en decretz, vicari de monsr ta de Johan Rodilh, cordonier, et sos consortz
de Carcassona, per plusors servizis et cosseilhs conquerens contra Johan de lOrt, dit Clavier,
per luy faitz et donatz tant lui estant a Brioude lor partida formada, tochant la levada per luy
coma autra part en las causas et besonhas del fayta de novel per lo service de son moli (1493,
comu, dos auchos (1420, CConsSFlour 31, DConsSFlour 17, 23v). u a servici de loc.
33r); fos payat aldit me Guill.me Jouvenros prp. à lusage de (qn). alsditz frayres per
per sa pena et trebailh deldit viatge ou per sa ajuda a lor fayta per los cossols a far la cam-
pena et trebailh de plusors services que avia pana que es fayta de noel per lo relotge delsditz
faitz davans per los senhors cossols et a lor frayres que es a servizi del gayt et de la viala
requesta a lencontra de Martin Roux (…) (…) comtant per dy. quintal de metal IIII fr. et
VIII l. (1444, CConsSFlour 49, 87v); als reli- per fustz de chassanh I fr., X s., per tot monta V
gieuxs desoubz cor de la gleysa cathedral per lo fr., X s. (1387, CConsSFlour 6, 55r).
servici que ont fait, ou lus ou laltres, tota lor servicial s. m. u serviteur attitr (ici : au
annada toustz los jous revestit am la alba, service dun malade). per V ll. de chandelas
condant per chascuna messa II d., monta VIII prezas deldit Johan Bresso per Ph. Jovenros,
s., IIII d. (1452, CConsSFlour 50, 70r). u ser- frayre Guille. et lo servicial del malaute, IIII s.,
vici de Deu loc. nom. rites liturgiques. afin II d. (1417, CConsSFlour 29, 31v); per Ia ll.
que lo servizi de Dieu y fos faitz et los deffuncx chandelas prezas per lo servicial deldit malaute
sebolturatz coma per avant (1423, CConsS- deldit Bresso, X d. (1417, CConsSFlour 29,
Flour 34, 17v). u 2. faveur (que lon fait à 32r). Syn. servidor, sirven, supot et vailet.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1136 servidor – servir

servidor, servitor (servitour) s. m. u 1. ser- ou de lentretien de (qch ou un animal). ad


viteur (de qn). fos payat a Frances Colonghas, Anthoni del Prat per son trebalh de servir la
cossol, per XXI alna (sic) de dos draps de la despessa passada et la intrada et per sos tre-
terra, ung vert et laltre pers, per far raubas a la baylhs danar en Fransa las doas ves proseguent
sona, a Juery, Cortabota et a la bada, vayletz las letras dessus ditas taxatz per los senhors
de cossolat, et far chapayron a Johan Bon- cossols et juratz, IIIIxx franx (1389, CConsS-
homme que ten lo pan beneyt, a Matheu Biga Flour 8, 137v); ont paghat a Johan de Prohis
et Guobel, gardas de las portas, et al teulayre, per son chapayro de servir lo relotge, XVI s.
servidors del cossolat (…) X scutz 1/2 (1430, (1415, CConsSFlour 28, 40r); baillet sa part de
CConsSFlour 41, 27v); Pe. Vayssier, sona et las claus a P. Fabre per las gardar et servir
servidor de cossolat (1438, CConsSFlour 46, (1418, PrivilSFlour II-2-65, 3r); a Durand Rol-
79v); Perrinot Autrac et Estiene Frere, vaylletz lant, olier, per servir las claus dels portals de
et servidors de cossolat (1439, CConsSFlour Pescharot et de Faghon per tota ladita annada,
47, 37v); Gobel, servitor aussi de cossolat per so a luy XII s. (1438, CConsSFlour 46,
(1439, CConsSFlour 47, 37v); per lo vy als 79r); fos payat a Giro lo Charretier per son
servitors, V s. (1494, CPrêtresCathSFlour 2, logier de 1/2 an que a demorat a servir lo rossy
3r); noblie (sic) homme Marssely de Ribeyrolas, de la charreta et a segre la charreta (…) XII
mon servitour (1499, TerrChambeuil 2, 12v). moltos (1444, CConsSFlour 49, 95v); luy es
u lo tot vostre servidor loc. nom. formule de estat payat per sa pena et trebalh de aver
politesse place à la fin dune correspondance, servidas las claux de las portas dels portals
avant la signature, votre dvou serviteur. lo del Pont, de la Varnezia, de Trenchier, de
tot vostre servidor, Johan del Pyron, alias Sola, Chantagrelh, de Vardura et de la porta que es
estudiant a Tolosa (ca. 1430?, PatrimSFlour pres lostal del fornier del Pont (…) XX s.
VIII-11-6). u 2. responsable de lentretien de (1467, CConsSFlour 57, 85r). u 4. se servir
(ici : lhorloge municipale). per aiuda de son de, utiliser (qch). de la taula que ten Pe. Boet
chapayron acoustumat donar al servidor del et non paya ny la servis et Gm Vidal, dit
relotge, XV s. (1424, CConsSFlour 27, 57v). Rosselo, la demanda (1493, DConsSFlour 17,
Syn. servicial, sirven, supot et vailet. 22r). u 5. servir un loc donner accs à, des-
servieta, servita s. f. u essuie-main, ser- servir (un lieu). ung solier desus lostal de
viette de table. tres servitas (1486, LObits- Durand et Johan Engralvis que si confronta
ChaudesAigues, 180r); botey lo XXVIII jorn en lostal dit deldit recognoissen et en la servi-
deldit mes per traire las thoalias he las servie- tut que passe (sic) per lort de Durand et Johan
tas, XXIX s. (1491, CBredons, 16r). Voir lon- Engralvis per servir lodit soliers et en lostal
geira. desditz Engralvis de part de sotz (ca. 1500,
servir u I. u A. V. tr. dir. • servir alc. LivePrBredons 2C, 29r). u 6. servir son mes-
u 1. être au service de, travailler pour (qn). teir exercer (sa profession). los altres menes-
lo rey vol que tot home paie et contribuischa a teyrals recusavont et recusariont de servir chas-
paiar tailhs reals sinon que sia gentials homes cus son mestier (1421, CConsSFlour 32, 19v).
que lo servischa en armas (ca. 1397, InvTitresS- u B. V. tr. indir. u servir a / de être utile à,
Flour, 10); ont donat a Bernat Germa per sa servir à (qch). et so auzit per lodit senhor de
pena de anar Aloysa servir los massos et gardar parlament demandet que de tot so part dessus
la vitalha et los ferramens, X s. (1406, CConsS- expausat li fos fayta fe et mostrat a lui presta-
Flour 23, 6r). u 2. servir alc. de alc. ren ap- ment totz los munimens servens a lasditas cau-
provisionner, pourvoir (qn) en (qch). apres la sas (1421, CConsSFlour 32, 41r); lautra [por-
informacio fayta per lodit comessari am losditz ta] que y era per avant non y podia de res servir
senhors, serviguem lodit comessari e losditz vegut que loditz portals era estat mudatz en
senhors, chascun per se, de pa e de vi que monta altra faysso que non era per avant (1438,
en somma per tot X lbr., XIIII s. (1378, CConsSFlour 46, 70v); IIIIe palas de fusta
CConsSFlour 1, 128v). • servir alc. ren, una achaptadas per servir a la bastenda et a las
bestia u 3. soccuper de la garde, de la gestion obras de la comunitat (1444, CConsSFlour

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
servisi – ses* 1137

49, 46r). u C. V. tr. absol. u travailler comme Frances Saysset, senhor del Boysso, per recom-
employ, être au service de qn. es pagat per pensacion et satisfaccion de so quel demandava
losditz senhors cossols a St. Jovenros, capitani, a la comunitat a causa de la occupation que de
en solucio de sos gatges de lan present per VI long temps passat ladita comunitat avia faita et
mes que fenigront a S. Michel lodit an et que presa servitut en son hostal ques de present,
non servic plus, per so XII fr., VI s. (1392, pausat en la charreyra dez Lacz pres de la porta
CConsSFlour 10, 49r); lodit jour fos payat del Tieule (…) XXV escutz de Tha. (1440,
per ung pot et per I gobel achaptatz per beure CConsSFlour 48, 57v). u 3. droit, servitude
layga a celz qui servissont a la bastenda, XII d. (de passage). lasditas causas recognogudas
(…) Item fos plus payat per I autre pot de terra an totz lors dreytz et servitutz de intramens et
per tener ayga per beure an aquels que estavont yssimens et altres qualz que sian et an tota altia
a la peyreira, X d. (1444, CConsSFlour 49, (sic), megiana et bassa juridition que ladita
60r); de la sona, Pe. Mausac, trompeta, et li recognoissens per se et per los sieus recognoc
ville (sic) sera quittia dels gatges que prendia que lodit donzel et sos predessessors avian
lodit Dur. Jolia, sona, et el et son frayre servi- acoustumat de aver en lasditas causas dessus
ront als gatges acostumatz (1505, DConsS- recognogudas (1408–1487?, TerrPradines 1,
Flour 21, 12v). u II. se servir v. pron. u 1. sa- 3v). u 4. droit de passage, servitude. de las
limenter, se remplir (dune pice deau). lo muralhas, tochant aquels que non volont ajudar
rieu per loqual lo peschier de Dondas si servis a repparar, que hom sarre tout et que non y
et umplis (ca. 1450?, LiveJClaviresMurat, aghont alcuna servitut sinon que y ajudont
5r). u 2. se servir de se servir de, utiliser (1494, DConsSFlour 18, 7r). u per servitut de
(qch). que de la tor si serviguesson las gens loc. prp. pour le droit de passage, laccs à
deldit sr et aquelas deldit chivalier comma de (ici : un tage de maison). deu Gerald Gandil-
lor causa comuna (1362?, AccordMontclar); ho per la novela vestiso de una plassa que
ont donat (…) ad adobar lo pont de Lenda monssenhor ly a baillada el chap de son hostal
sus Alanho per so quar lhi aygua len avia devers lo chastel per far una sot et ung escalier
devalat, per so quar los habitans de la viala de dessus per servitut de son soli, dona argent
de S. Flor sen servissont totz jorns anant ou II d. (1472?, LiveDienne 708, 113r).
retornant en Alvernhe (1405, CConsSFlour 22, u 5. chemin daccs soumis à une servitude.
106r). ALMC 1824. ung solier desus lostal de Durand et Johan
servisi voir servici. Engralvis que si confronta en lostal dit deldit
servita voir servieta. recognoissen et en la servitut que passe (sic) per
servitor voir servidor. lort de Durand et Johan Engralvis per servir
servitut s. f. u 1. obligation de service dû lodit soliers et en lostal desditz Engralvis de
à un seigneur. dona XXXVIII s. per ces e per part de sotz (ca. 1500, LivePrBredons 2C,
talha e V quartas de segel e III cartos de sivada 29r); ung cortillagi et sot que si confron. et
e per lafar de Bolaran I st. de segel e una (sic) lostal et ort deldit recognoissen et en la
emina de sivada e meysso de bayle e de celarier grangia de Gm Engralvi et en la grangia de
e totas altras servitutz coma W. Chavassolhs Guillem Molergues et en lort dels Chinartz
(1379, TerrChaudesAigues 1, 11r). u 2. usage, en sa servitut de la fon ques dins lostal de
utilisation (de qch). u a la servitut de loc. Johan Engralvi jove (ca. 1500, LivePrBredons
prp. à lusage, à destination de (ici : une 2C, 32r/v).
maison). ly senhor cossol (…) doneront licen- ses* (ces) s. f. u sige (dune institution).
cia aldit Pe. de trauchar la muralha de la vila a la supplicacio faita a papa Johan que la gleysa
lendreyt de son hostal et de far aqui alcunas de Saint Flor volgues fayre cathredal et leves-
veystas et fenestras a la servitut de sondit hostal quat en la gleysa de Saint Flor ordenar quar
et per y donar clartat devas ladita muralha aquelses dAorlhac demandavo lo contrari esser
(1439, CConsSFlour 47, 26v). u prendre servi- fayt en la viala dAorlhac et la ces aqui esser
tut en loc. v. bnficier de lusage, de la messa (ca. 1397, InvTitresSFlour, 85); una al-
jouissance de (ici : une maison). ont payat a tra letra quayssi mos. levesques negava que

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1138 ses – sestier

losditz cossols non aviant ces ni cossolat ni per far lo banc ques davant lo fornel de la
mayso ni lor era legut de tener las claus de mayson bassa de cossolat ont se cesont ly
las portas de S. Flor ni sarrar ni ubrir ni armas senhor cossol, V s. (1440, CConsSFlour 48,
portar quar el disia se esser senhor temporal 64r). ALMC 730.
deldit luoc (ca. 1397, InvTitresSFlour, 94). sestairada, sesteirada* (cestayrada, sestey-
ses voir aussi sens. rada) s. f. u mesure de superficie (de terre
seser*, seire* (cezer, seyre) u I. V. intr. cultive) correspondant à ce que lon peut
u 1. sasseoir (de qn). ont payat a ung homme ensemencer avec un setier de grain, setere.
foran per I chabro de sap per fayre dos mar- lo pr.meir ditmergue daost forom essems ly
chapes al banc davant lo fornel de la mayson cossol am alcus pages de la parrocha per acor-
bassa de cossolat, elqual banc cesont ly senhor dar que si levaria per sestairada de blatz e per
cossol, XXII d. (1440, CConsSFlour 48, 65v). persona e per chap de bestial (1378, CConsS-
u 2. siger (dun magistrat). los senhors cos- Flour 1, 143v); champs de III sestairadas de
sols (…), vezens que lo setges se aprestava tera a Sebuejol (1380, LEstimeSFlour, 82v); lo
soubz las leydas per far metre a exequcio per fach sive terras del Puech de Pradinas en que
P. Monner, comissari se dizent, lodit cas de ha detz cestayrada[s] (1408–1586?, TerrPradi-
novelet, sen aneront prestament acompanhatz nes 2, 7r); scinc sesteyradas et unna quartalada
dels senhors juratz de cossolat et de plusors de tera (1490, TerrChambeuil 2, 23v); una
habitans de Saint Flor et del perost real que sesteyrada de terra del champ appelat de Sobra
meneront am lor per far certas expleytz de (sic) lOstal (ca. 1500, LivePrBredons 2C,
iusticia devers lodit setge aprestat, et aqui tro- 49v). ALMC 1789.
beront lodit P. Monner sezent per metre a sestairal adj. voir pot.
execucio lodit cas (1421, CConsSFlour 32, sestairal*, sesteiral* (sestayral, cestayral,
46v/47r); lan M IIIIc XXII, lo segond jorn de sesteyral) s. m. u rcipient de mesure conte-
septembre environ la Xe hora davant megjorn, nant un setier. lodit premier jour daoust fos
foras lo portal de Muret, per davant me P. despendut sus lo pont per los companhos que y
Barsang. coma luoctenent de mons. lo bailliou eront (…) en ung sestayral de fusta en divers
real, mons. Loys de Monbalat, sezent environ viatges, IIIIe st. de vin (1439, CConsSFlour 47,
lolme aqui pres del portal (…) (1422, PrivilS- 42v); del faict dels cestayrals que tenont alcun
Flour II-2-66, 3r). u II. V. tr. u 1. faire asseoir tavernier (1474, DConsSFlour 8, 34r); en esta
(qn). ont paghat a Durant Claveyras jove per ville (sic) et en los fortzbours a plusors habitans
ung trau que fos pres de luy a la Bontat per las que tenont sesteyrals et mezuron lo vin sans los
gardas de Muret (…) per mettre foras la porta corratiers et sans mezurar (1495, DConsS-
de Muret per cezer la (sic) gardas, VI s. (1415, Flour 18, 35r); dels sestayrals, que non y
CConsSFlour 28, 40r); ung autre grant trau de agha que aquelses dels corratis et que siont
sap per far dos bancz per seyre los senhors senhatz (1504, DConsSFlour 21, 1v).
juratz de cossolat, la ung a lobrador de cosso- sesteir*, sestier (sester) s. m. u mesure de
lat et lautre en la granda mayso darrs lodit capacit (pour les grains, les poudres et les
obrador (1440, CConsSFlour 48, 64r); I trau liquides), setier. per ung sester de vin, VI s.
de doas brassas per far ung banc aldit chadafalt (1388, CConsSFlour 7, 83r); ont payat a Johan
per seyre los velhadors (1440, CConsSFlour Perpezat, alias Taboret, vaillet del cossolat, per
48, 70v). u 2. mettre en place, installer (ici : dos sestiers de blat de seghal per sa meysson de
un tal de commerçant). et lhi prometem en lan dels senhors cossols per sa pena et trebailh
nostra bona fe a ben far cezer ladita taula et de servir tot lan lo cossolat, II l. (1420,
gardar de tota viccio coma cossols dessus dit CConsSFlour 31, 51r); quatre sestiers de chals
(1386, HonorSFlour IV-6-10). u III. se seser v. (1427, CConsSFlour 38, 54r); lay trameyront
pron. u sasseoir. los senhors cossols ont fait mays ung sestier de vin pres de la Briouda
far lo seti ont hom si sey per los effans batezar (1444, CConsSFlour 49, 45r); I sestier de siva-
(1404, CConsSFlour 21, 95r); a Pe. Avinhol, da (1444, CConsSFlour 49, 80v); mtre Vincent
clerc de cossolat, per I trau de sap agut de luy Champanhac di del blat que el et seu companho

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sesteir – sietge 1139

furniront LV sestiers froment (1506, DConsS- jours situe à la fin de dcembre et/ou au
Flour 21, 27r). ALMC 1072 et 1790. dbut de janvier, dont le temps est suppos
sesteir- voir sestair- prfigurer celui du mois de septembre sui-
set, sept adj. num. u sept. sapchont tout vant. sec si loas (sic) challandras de lan mial
que hieu P. Peschau coffesse aver agut et rece- IIII LIX. Pr.mieramen junier fu brun e dohlz.
but dels honorables homes Thomas Jovenros, Item febrier fu clar e gela be e fey gran ven.
Johan Saysset et Bertrant Poler, cossols de la Item mars fu clar. Item abrial fu brun e freit.
viala de S. Flour, en solucio et satisfactio de so Item may fu clar. Item jun fu clar e freit. Item
en que lo comus ni (sic) es tengutz et en de- juliet fu brun e dever lo vespre fu clar. Item
ductio de maior summa de set franx daur, ausohtz fu char e freit. Item setembre fu clar e
quatre sols, VI d. (1388, ChargesSFlour X-1- freit. Item octobre fu clar. Item novembre fu
5-4); demoret aldit viatge sept jours (1444, char. Item desembre fu brun (1459, LRecAute-
CConsSFlour 49, 56v); a Chamaleyras ha de rocheCouzans, 11r). ALMC 1426.
chabalhs an me huna vachalh (sic) preyn e hun seteme*, septeme, septesme, -ma adj.
boret e huna boreta, tan de chabah (sic) coma num. u septime. lo septeme jor de julhet
de met creys, set realhs e demey (1451, LBaux- (1441, InstrBrujaleine, 1r); lo septesme jorn
AuterocheCouzans 1, 6r); sept lieuras et car- de febrier (1466, CConsSFlour 56, 74r); des-
teyra de fer obrat (1466, CConsSFlour 56, pueys lo dilus de Paschas septeme jorn del mes
57r). ALMC 1878. dabriel (1467, CConsSFlour 57, 2r).
setanta, septanta adj. num. u soixante- setge, setger*, sietge (setghe, setgher) s. m.
dix. lo XIe jorn de decembre lan setanta cinq u 1. se metre en setge loc. v. sasseoir pour
(1375–1396, MariageMallet); setanta e VIII siger (ici : du seigneur vêque de Saint-
lbr., quinze s., VIII d. petitz (1378, CConsS- Flour). a laquala hora loditz mons. si mes en
Flour 1, 65v); lo tretzen jorn de julh, lan mial setge en la grant c(…) vesqualaria (1418, Pri-
et CCC septanta et oyt (1378, PrivilSFlour II- vilSFlour II-2-66, 18r). u 2. lieu où sige ha-
2-44); lan mial IIIIc et seys et lo dilhus a XIIII bituellement une assemble, où est installe
de jung fo faitz lo presens comptes dels articles une institution. si dizia que los dAorlhac
et parcelas avant dit et monta en somma : dos deviont ayssi venir prestament per far creydar
cens setanta tres lbr., XIII s., VIII d. (1407, las assisas del prevostatge de S. Flor al setge
CConsSFlour 24, 35r); sr Guinot Jovenros a dit dOrlhac (1424, CConsSFlour 27, 37v); las
que hom bayle losditz septanta escutz (1490, letras donadas per mons. lo bailliou sur lo fait
DConsSFlour 15/1, 11r). ALMC 1880. del setge del bailliatge mandat tener en Aorlhac
setembre, septembre s. m. u 1. septem- (1424, CConsSFlour 27, 58v); a causa de sas
bre. aldit P. que lay anet a la IIIIta jornada penas et trebalz de aver fayta lenquesta de la
que fos a VII de setembre e fo remeza al jous comoditat ou incomoditat del sietge del bail-
apres S. Marti quar lo comessaris non lay era, liatge de novel eregit en ladita ville (sic) de
per son trebalh e per X s. que volc aver lo notari Sanct Flour (1525, RTailleSFlour 50/3, 1v).
de proroguar la jornada, XLII s. (1378, u 3. runion dune assemble judiciaire. los
CConsSFlour 1, 126v); ont paghat los senhors senhors cossols (…), vezens que lo setges se
cossols a la reclusa per sa pencion dels mes de aprestava soubz las leydas per far metre a
may, jung, jullet, aost, septembre, octobre, no- exequcio per P. Monner, comissari se dizent,
vembre et del present mes de decembre que sont lodit cas de novelet, sen aneront prestament
VIII mes (…) VIII lbr. (1404, CConsSFlour acompanhatz dels senhors juratz de cossolat et
21, 84r); lo dimergue per avant que fos XVIIIe de plusors habitans de Saint Flor et del perost
jorn de septembre (1418, PrivilSFlour II-2-66, real que meneront am lor per far certas ex-
7v); lo jor de Sancta Cros de setembre Johan pleytz de iusticia devers lodit setge aprestat,
Marcier, Claveiras, Flori, Brunencho et nos dos et aqui troberont lodit P. Monner sezent per
fogran ha Bredom per appontar an mossor de metre a execucio lodit cas (1421, CConsSFlour
Sanct Flor (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 3v). 32, 46v/47r). u 4. sige (dune place forte).
u 2. le neuvime jour de la priode de douze per causa deldit setghe de Chalier moss. lo

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1140 seti – seu

conestables de Fransa trames letras per I seu massa, coma hom disia, per corre sur lo ceti
escuher ho chavalghador als senhors cossols la (1407, CConsSFlour 24, 38r); los senhors cos-
nueyt a X deldit mes de junh (1381, CConsS- sols auzens que los Bergonhos si eront retrayt a
Flour 3, 83v); per portar losditz canos et peyras Servayretas et aqui eront assetiat per monsr lo
el cossolat avans que fos portat el setgher, Capdet Bernat dArmanhac et plusors altres
XVIII d. (1381, CConsSFlour 3, 85r); ont senhors nobles baneyrenx de Javalda et de
trames los senhors cossols, oltra lo vin dessus Velayc, trameyront prestament part de lay P.
dit, aldit mons. lo president ou per sas botelhas Bigua per saber et reportar totas noelas del seti
que enportet plenas quant anet al setge de (1420, CConsSFlour 31, 24r); lo dimenge a
Murat (…) XXIX pichers et dimey (1407, XXV daoust fos fayta una processios generals
CConsSFlour 24, 36v); layda de IIc mille per tota la clercia de la vila et so per lo seti de
francz que lo reys nostreditz senhors a mes Diepa que era levatz (1444, CConsSFlour 49,
sus aquesta present annada parelhament que 62v). u metre lo seti loc. v. mettre le sige
las annadas passadas per lo viatge per luy fait (devant une place forte). saber noelas del
al sietge de Montareau et per lo viatge quel seti que hom dizia aqui estre mes per monsr lo
espera fayre aquesta dita present annada, aussi Capdet Bernat dArmanhac (1420, CConsS-
per plusors despensas per luy fayttas et a fayre Flour 31, 25v). ALMC 612 et 728.
(1439, CConsSFlour 47, 45r). setmana voir semmana.
seti (ceti) s. m. u 1. sige (meuble). que set vintz* (set vins, sept vins) loc. adj.
lodist Peyres fassa en la meiana estatga de u cent quarante. set vins e oyt lbr., mins II
sondit hostal sas privadas am bochetz et am d. (1378, CConsSFlour 1, 135v); sept vins seys
setis de peyra, claus deforas de peyra et sas lbr., tretze souls, I d. (1407, CConsSFlour 24,
vistas et altres aisimens necessaris (1378, Pri- 38v); sept vins doas lbr., detz sols, dos den.
vilSFlour II-2-44); los senhors cossols ont fait (1410, CConsSFlour 26, 25v); la somma de
far lo seti ont hom si sey per los effans batezar sept vins sept liouras torn. (1437, CConsS-
(1404, CConsSFlour 21, 95r). u faire setis loc. Flour 45, 49v).
v. installer des places, des siges (ici : pour le setze, sese* (sepze, setge, seze) adj. num.
public dun sermon en plein air). ont paghat a u seize. soma universal de totas las mezas et
Johan Yvernat, Clavayrolas et Froment per despensas en aquest present libre dessus expres-
presfayt amb els fayt de curar la peyra de la sadas et declaradas, monta per tot tres milia
plassa que era empaytat (sic) per far setis al cinq cens seyssanta quatre liouras, setze sols,
sermo, X s. (1417, CConsSFlour 29, 32v). hueyt deniers de moneda corrent al jorn duey
u 2. lieu où sige habituellement une assem- (1422, CConsSFlour 33, 50r); sobre Peyre Bel-
ble, où est installe une institution. a paiat clerc et sobre sos heretiers altres sepze pechiers
loditz recebedors per far far una clau nouva el et sepze pas per la soma de sepze florins (1427,
grant coffre ho archa de cossolat et mais per II LObitsChaudesAigues, 78v); la somma de sept
claus, s.rralhas et per los lassetz et panels vings seze liouras, cinq soulz (1437, CConsS-
compratz per los escriuhs que sont el seti de Flour 45, 40v); compliment de paya de la
cossolat, costa tot X s. (1383, CConsSFlour 4, somma de nef vings seze liouras t. (1444,
89v). u 3. assise, appui (de fenêtre). ont payat CConsSFlour 49, 56r); laquala muralha es
a David de Bosente per tota la peyra de talha estada mesurada (…) per Durand Portafays,
ques estada neccessaria als bughals et fenes- picayre, et Anthoni Gresas, fustier, que monta
tras croseyras deldit mur et als setis de lasditas la longhor vingt et hueit brassas que valont et
fenestras et a la cela de la chambra aysada, per montont en brassadas cayradas, avent regart a
merchat fait am luy, VII moltos (1437, la altor de ladita muralhe (sic), nouf vings et
CConsSFlour 45, 33r). u 4. sige (dune place setge brassas cayradas (1512, DConsSFlour
forte). ensec si lhi despessa faita per anar al 23, 21r/v). ALMC 1879.
seti de Moniuzeu (1383, CConsSFlour 4, 69v); seu1 (seup) s. m. u suif. per II lb. de tortis
lodit jorn fos trames lo genres de Perracha a de cera et II lb. de chandelas de seu trames eldit
Orlhac per saber novelas si los Engles eront a setger per servir ladita gent, VII s., VIII d.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
seu – sieu 1141

(1381, CConsSFlour 3, 95r); ont paghat los len avian mesa li vaylet de mosenior duna
senhors cossols per la despessa faita et adminis- sivada que es en Quostamegiana, de misenior
trada per far losditz seings tant per maistres (sic) estant la ma, e notifiada a son ostal (1429,
fusters per far las fustas dels molles coma per JusticeDienne, 20v); la mayso que ac de Johan
manobras et per terra alditz (sic) molles far, Diana, que es al jorn duey soa (1438, LivePr-
coma per manobras a batre la terra et portar Bredons 1, 14v); fos payat a Anthoni Mercier,
las fustas, coma per lenha, charbon, coma per alias Barbier, tant per sa pena et trebailh de II
cera, seu, lait, pan, vin, charn et altras causas jours que demoret amb ung de sos muls et amb
(…) XXVIII fr., VI s. (1397, CConsSFlour 14, ung vayllet sieu et amb una charreta per portar
68v); a Johan Cayrol per IIIIe chandelas de peyra de la peyreira a la bastenda per losditz II
cera per sebolturar lenfant et per 1/2a lb. de jours ou per la despensa (…) de bocha desditz
chandelas de seup et per X d. de sucre, VI s. mul et vayllet, per so a luy XII s. (1444,
(1431, CConsSFlour 42, 30v); 1/2 lb. de chan- CConsSFlour 49, 64v); Agnes Garneyra deu
delas de seup (1434, CConsSFlour 44, 17r). per la part de dos enfans sieus et per laffar
ALMC 1222. del Merchadiel, argent XVI s., II d. et IIas Vas
seu2, sieu m., soa f. u I. Adj. poss. 3e pers. partz de IIos d. (1465?, LiveDienne 708, 117v).
u 1. Plac avant le s. son. a causa dalcun u lo + s. + seu son. a Guill. Cocharic per so
mandament que aviont ordenat sus la causa que li costet de curar lortz seus desotz lo mur
contra moss. de S. Flor per so que sieu officier de las Rochas que hom li avia affolat a causa de
aviont arestat Dur. Chagoza, non obstant que la bastenda, VI s., V d. (1396, CConsSFlour
fos apelans, I s., IIII d. (1387, CConsSFlour 6, 13, 95r). u II. Pron. poss. 3e pers. u lo seu le
30r); mtre Vincent Champanhac di del blat que sien. alqual Guionet costo lidit guatghament
el et seu companho furniront LV sestiers fro- per lo fait comu et non pas per lo seu propri, per
ment (1506, DConsSFlour 21, 27r). u un seu + so XIIII s. (1383, CConsSFlour 4, 102v); de
s. un de ses. los senhors cossols trameyront a laqual despensa far fos encharghatz per los
monsr de Canilhac per I sieu procurayre una senhors cossols et per lo loger del chaval deldit
letra clausa que li plagues de far levar la man Peyre Jovenros am loqual sen retornet lodit
messa en la montanha de Chabestras (1422, moss. Peyre car los sieus en avia trames per
CConsSFlour 33, 31r). u lo seu + s. son. I avans per evitar despens (1421, CConsSFlour
ort pauzat el Mur davant lo seu hostal (1380, 32, 50v); lodit Chapola sen rancurava disent
LEstimeSFlour, 188r); a XII daost say fos quel non era point contens de ladita somma car
denunciat que mons. de Carcassona era anatz lasditas tassas non se poyriont far ni daurar los
de vida a trespassament et los ss. monges fey- bortz coma eront las soas quel avia prestadas,
ront la revidanssa et chanteront Ia messa sol- lo marcz per la soma de VI escutz (1438,
lempna per la soa arma am plusors torchas CConsSFlour 46, 80r). ALMC 1807, 1809,
ardens a la messa (1421, CConsSFlour 32, 1811 et 1813.
27v); lostal que compret Johan Diana, que es seu3, sieu (scieu) s. m. u A. Au sing.
el mech dels seus dos hostals (1438, LivePr- u biens personnels. quant fo pres et arrestatz
Bredons 1, 14v). u 2. Plac aprs le s. ou le v. a Salhens per la merqua de Berreta, li covenc
esser à lui. I hostal seu pauzat en Saurel paiar del seu propri avans que lo layssesso anar
(1380, LEstimeSFlour, 173v); es pagat a me (1383, CConsSFlour 4, 89v); el disia tousiours
Ph. Camio per causa del loger de I hostal seu que el y avia trebalhat a verifiar las causas
pausat el Mur que ten logat lidita bada de luy dessus ditas et despendut del sieu a la prosequ-
et per so li es pagat per lan present, XVIII s. cion (1434, CConsSFlour 44, 32r); et foront ly
(1392, CConsSFlour 10, 61r); loqual Anthoni trames VIII massapas de coffimens que feyront
dis quel y faria coma si lo fait era sieu (1429, far freschament per Johan de Sanhas de V lbr.
CConsSFlour 40, 40v); sia memoria al procu- qra de sucre que preyront de Bonet Raynalt et
raire de mosenior contra Hugon de la Joania duna lb. que ny mes del sieu loditz Johan
que a presa una vachia soa de lestabli, de entre Sanhas que costeront totz los coffimens dessus
doas portas del chastel da Diana, de neust, que ditz amb los massapas que bayllet loditz San-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1142 seudit* – si

has tant per la pena de coffir comma per lo baillious de Saint Peyre lo Moustier que lay
sucre ou per II onsas de zzbre. blanc que y mes era trames devers lo rey per far ladita resposta
loditz Sanhas per far lo manus xpi. et las non poc venir si prestament per causa de las
hostias dauradas ou per lo papier per garnir gens darmas del conte de Foix que eront sur lo
losditz massapas, LXII s. t. (1439, CConsS- paÿs (1430, CConsSFlour 41, 41v). u 2. ainsi,
Flour 47, 40r). u B. Au pl. u 1. biens person- par suite. lo rey nostre senhor trames als
nels. II grans tros de torcha de cera que a cossols et habitans de S. Flor sas letras reals
baylatz del (sic) seus alsditz capitanis (1383, en lasquals mandava que encontenent li agues-
CConsSFlour 4, 70v). u 2. proches, parents. sont a trametre per son aide (sic) lo plus grant
lo loc et mandament de Val, situat en Velayc nombre de gens abilhadas en armas que poy-
pres del Puey, am tost los bastimens, ces, ren- riont, si fos donat al chavalghador que portet
das, justicias, jur., propret., esmolumens et tost las letras, en vin XX d. et en contant X s. (1418,
autres dreyt ap.rtenent aldit senhor de Melet et CConsSFlour 30, 35v). u si coma loc. conj.
el e li seu ant acostumat a penre esdit locz ainsi que, comme. fos payatz loditz patis aldit
(1375–1396, MariageMallet); I chantar que Perro de Galart si coma costa per sa cedula que
devem far per luy e per son payre e per sa monta VIIxx fr. (1381, CConsSFlour 3, 123v);
mayre e per sa molher e per tostz los scieus en deduccio de so en que lo comus lhi es tengutz
am la sollempnetat acostumada (1414, LObits- si coma costa de so plus a ple per una quitansa
ChaudesAigues, 44v). u 3. personnes du preza per mestre St. Vendeza, notari, II fr.,
même parti, allis. lodit Beraut de Tatlhac XVI s. (1383, CConsSFlour 4, 109v).
fes exsequtar los cossols e la viala per lodit si2 adv. u ici. u si depres loc. adv. ci-
pati reirepayar e fos li volontat dels senhors aprs, ci-dessous. lo chazal et la terra apelat
jurats e del cosselh quel fos reirepayatz afi da la Boria que se teno, que cofronto dune (sic)
que hom non agues questio am lui ni am los part am lo chami comu deldit mas de Lobeighac
seus e que major dampnatge non sen essegues que monta hom a la Chalm et daltra part am lo
(1378, CConsSFlour 1, 145r). terme del fach dal Mas et am la terra del Cart
seudit*, sieudit m., soadita* f. Adj. dm. sive costa dessus reconeguda, salvat et reservat
u son dit. es estat payat aldit reclus per sos per lodit recognoysen que non enten so indicar
guatges ourdinayres que ladita comunitat luy a (?) al dreytz de degun altre en ayso cy depres
acostumat de donar de XII lieuras et en deduc- reconegut, si sufficienmem (sic) demostravo que
tion daquellas per so que lodit reclus avia plus aguessen negun drech en tout ou en partida
levat que non montavont sieudit guatges temps (1408–1586?, TerrPradines 2, 16r). u si dessotz
per temps, contant per so XI l., IIII s., II d. loc. adv. ci-aprs, ci-dessous. lo XVe jorn de
(1462, CConsSFlour 55, 64v). abriel fos mes en collation an los senhors si
seufra voir sofra. dessotz nommatz so que sensec (1469,
seur voir suer. DConsSFlour 5/1, 4v). u si empres loc. adv.
seura voir suera. ci-aprs, ci-dessous. altras causas si empres
seuria s. f. u bassin de rception (dune declaradas (1389, CConsSFlour 8, 108v); lo
fontaine) (?). per XII tachas per las seurias XVIIme jorn de novembre forunt trames a Mu-
de la font de Freydeira, X d. (1384, CConsS- rat a mons. lo president las personas si ampres
Flour 5, 98r). cf. Lv serva 2 ? nomnadas (1407, CConsSFlour 24, 44v).
sexta adj. num. f. u sixime. I carto e si3 conj. u 1. au cas où, si. per lo IIIe
sexta part de carto segel (1380, LEstimeS- enchant fo asignat al mars apres si non erunt
Flour, 63r). daquort (1429, JusticeDienne, 9v); di que si si
sexto voir ceston. vol contentar de IIII d. ou de VI d. per lieura
si- voir aussi ci- que si fassa (1505, DConsSFlour 21, 22v). u si
si1 adv. u 1. aussi, si. lidit senhor cossol que non que (+ subj.) loc. conj. sinon que. si
non avian prest de que paiar et dels talhs que vol supercedir que ho fassa, si que non que hom
eront enditz a paiar lodit pati non si podia paiar ne appelle (1469, DConsSFlour 5/1, 13v).
si breument (1384, CConsSFlour 5, 47v); lo u 2. Introduit une interr. indir. lo lus a

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
si – significamen* 1143

XXVIII de jenier fos mes en collation en la fr., IIII s., VI d. mi tene per ben contens et en
maiso de cossolat so que si ensec (…) si devont quitte losditz cossols et la comunitat de S.
anar al davant de la venguda de mons. que ven Flour. Donat soubz mon sagel et signe manual
de la cort del rey ou si suffira de ly far la lo XXIIII jour de mars lan mial CCC IIIIxx et
reverença quant sera vengutz et si solet ou sept (1388, ChargesSFlour X-1-5-4); una re-
acompanhat (1465, DConsSFlour 1, 37v). conoyssensa donada per me Rotbert de Dors et
si pron. voir se. me Johan Acart, signada de lors signes manuals
sida* (scida) s. f. u commission, pourcen- et sailada de lors seel, contenent la summa de
tage sur une transaction (?). deu pagar totas IIc LII fr. (ca. 1397, InvTitresSFlour, 38); lodit
las scidas (1462, Dı̂mesPrBredons, 16r). Voir Contastin ne portet letras senhadas del signe
eissida. manual de mtre Johan Gilet et sayladas del
sietge voir setge. sayel del bayliatge (1468, CConsSFlour 58,
sieu voir seu2 & 3. 42v). Voir senh, senhet, senhal, signatura et
signar v. tr. u parapher, signer (un docu- signet.
ment). una reconoyssensa donada per me Rot- signet s. m. u sceau personnel. la recon-
bert de Dors et me Johan Acart, signada de lors neyssensa deldit Nicholau escricha et senhada
signes manuals et sailada de lors seel, contenent de sa ma et sailada de son signet (1383,
la summa de IIc LII fr. (ca. 1397, InvTitresS- CConsSFlour 4, 97r); una cedula escriuta et
Flour, 38); per so ont payat coma cousta per senhada de la ma propria deldit Beralt et sai-
reconoyssenssa deldit recebedor de sa propria lada de son signet, donada lo lus en la vespra de
man signada, VIIxx l., XII s., VI d. t. (1415, S. Johan Babtista (1383, CConsSFlour 4,
CConsSFlour 28, 19v). Voir senhar. 100v); coma costa per reconoyssensa donada
signatura s. f. u signature, paraphe (ap- per lodit Frances Aymeric de sa propria man
pos sur un document). es estat donat al senhada et de son signet saylada (1400,
notari que fes lasditas informations et copias CConsSFlour 17, 53r); comma costa et appar
et del proces verbal ou per sa signatura, per per cedula sus so donada per lodit mossenhor lo
tout ung escut daur (1466, CConsSFlour 56, baillieu, senhada de sa man et sayllada de son
69v); per las quopias de las signaturas, II s., VI signet (1439, CConsSFlour 47, 61r). u signet
d. (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 1v). Voir manual loc. nom. signature, paraphe. yeu, Pe.
senh, senhal, senhet, signe et signet. Chavaribeyra, susdit, promete me a pagar I
signe s. m. u signe visuel. u faire signe molto al venerable collegii sobredit, per certa-
loc. v. faire savoir, signaler (ici : larrive nas causas en mon coratge movens, dayci a I
dun ennemi) à distance (ici : au moyen dun an prod. venent, testimoni mon signet manual
drapeau). far baneyra a la tor dels Agials per ayci mes lo VI jor de novembre M IIIIc LVI
far signe de qual part venrant los Engles coras (1456, LObitsChaudesAigues, 71v). Voir senh,
que venhont (1388, CConsSFlour 7, 61r). u en senhal, senhet, signatura et signe.
signe de loc. prp. pour signaler, en signe de signifiar* (signiffiar) v. tr. u faire savoir,
(ici : une dcision de justice). lo jorn de saint signifier (qch à qn). mtre Phalip Trenchier di
Cirgue los senhors cossols, a la plainta et re- que, tant que tocha lo fait de las escolas, pro-
questa de plusors habitans de Saint Flor se vegut que lo maistre porte et bayle a mess. las
plangens dalcunas payssendas comunas situ- letras de la presentation de las escolas, non y a
adas pres lo mole de Massale, oltra laygua res de mal si lo maistres vay signiffiar a mos-
de Lenda, en I costat del Pueg de Monclergue, senhor lo voler de mess. per paciffiar lo debat
lasquals occupava de fait et arava lo monniers (1469, DConsSFlour 5/1, 29v).
de Massale, feyront metre per lo perost, sirvent significamen* (signifficam[en]t) s. m. u ac-
real, et lo pastre per iusticia la salvagarda real tion de faire savoir, de signifier (un jugement à
de la comunitat et metre I penuncel real en qn). mossenhor de St. Flour dimenche darrier
signe de la man meza et intimada al monner passat fes excequtar certen. letres (sic) de si-
(1423, CConsSFlour 34, 20r). u signe manual gnifficam[en]t per luy impetradas de mossenhor
loc. nom. signature, paraphe. delsquals VII lo vicegerent dAvinho contra totz aquels que

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1144 simaisa* – sinegret

luy sont tengutz a causa de la leyda et dels Yves Pichayrer per far novas las grans simarras
fornatges, cens et rendas (1509, DConsSFlour de cossolat, II l. dont debatut V ll. destaing
22, 30r). que y aguet de sobras et li foront layssadas per
simaisa*, simaia (simaysa, symaiza, sy- XV s., restont XXV s. (1425, CConsSFlour 35,
mayssa, simaya) s. f. u 1. grande cruche en 66v); fos payat a St. Verni per adobar et estan-
tain, hanap (pour le vin). doas simaysas de har las ansas de las grans simarras et per far
vin tenent VI pichers de vin que valont IIII s. una roda de son fer al relotge per montar lo
(1389, CConsSFlour 8, 57r); lodit senhor cos- contrapes et per apparelhar leventalh deldit
sol ly fes presentar las grans simaysas de cos- relotge, per tot XX s. (1425, CConsSFlour
solat plenas de vin agut de Peyre Vayssier 35, 71r). u 2. [Par mton.] contenu dune si-
(1430, CConsSFlour 41, 36r); las grandas si- mara. per II simarras de vi e per II auchos,
maysas de cossolat plenas de vin a XIIII d. la XVI s. (1378, CConsSFlour 1, 133r); ung pre-
carta, mont. IIII s., VIII d. (1444, CConsS- sent de II simaras de vin tenent III pichers 1/2
Flour 49, 65v); afin que non excequutesso (sic) de vin (1388, CConsSFlour 7, 68v). FEW 19,
la viala lor foro tramesas las doas symayssas 152a, sammur et FEW 22/2, 102b, rcipient.
del vin de la viala (1452, CConsSFlour 50, Syn. simaisa.
58v); alqual fogront tramessas las symaizas simplamen* (simplament) adv. u 1. de fa-
plenas de vin (…) a X d. la carta, que valont çon simple, simplement. ja sia que los habi-
II s., VI d. (1468, CConsSFlour 58, 41r). tans de S. Flor fossont en saisina et possession
u 2. [Par mton.] contenu dune simaisa. per tant et si lonc temps que non es memoria del
ung present de IIII simaias de vin trames per contrari, que quant alcun habitant de Saint Flor
los senhors cossols a moss. de Celas et a moss. achapta alcuna proprietat et heritatge rural
Guill. la Guala (1384, CConsSFlour 5, 24r); dins Saint Flor ou en sas pertenensas, mons.
per II simayas de vin, II bostias de coffimens al de S. Flor, o sos comes per luy a vestir, a et ont
pes gros et per II torchas pesans V lb. (…) II acostumat de vestir tal achaptador per la ma-
fr., II s., II d. (1384, CConsSFlour 5, 44r); per neyra que sensec simplament : ‹ Yeu te veste
plusors servizis per luy daltras ves faitz a la sauf mon dreyt et lautruy or est veray ›, que
viala, ly foront tramessas doas simaysas de bon lodit monsr de pauc de temps ensay, venent
vin agut de Thomas Migo, tenens II pichiers et contra la libertat de la maneyra de vestir
meg (1430, CConsSFlour 41, 29v). FEW 22/2, coma dessus, per avant que vuelha vestir lodit
102a, rcipient et FEW 23, 219b, mesure de achaptador, lo compellis de prestar sagrament
capacit. Syn. simara. non acostumat jamays de far (1420, CConsS-
simal voir semal. Flour 31, 37v/38r); si lexcecutor non vol rece-
simara, simarra (symara) s. f. u 1. grande bre simplament a opposition, que hom en ap-
cruche en tain, hanap (pour le vin). es paiat pelle en parlament (1491, DConsSFlour 15/1,
a Testa Neyra, pichayrer, per far las symaras 20v). u 2. de façon claire, clairement. dis que
del cossolat, XXXVIII s. (…) et per XIIII lb. lidit cossol respondriont simplament si lo ad-
destanh per metre en lasdictas simaras, XXVI voyavont o non et non fariont pas resposta
s. (1388, CConsSFlour 7, 103v); ont paghat los divisida que tot lo advoyariont o los (sic) des-
senhors cossols per apparelhar las simarras del advoyariont, requerent que respondessont per
cossolat que eront affoladas a las chervas, XV advoyar ou desadvoyar quar ana[yssi] o deviont
d. (1407, CConsSFlour 24, 38r); a luy per unas far per raso (1418, PrivilSFlour II-2-66, 18v/
simarras del senhal de leon tenens dos pichers et 19r).
1/2 per servir quant hom non volra las grans simple, -pla adj. qual. u qui nest assorti
simarras donar, pezans XIII ll., XXXII s. daucune condition, simple (ici : dune de-
(1415, CConsSFlour 28, 39v); ont payat per mande). paiar losditz XXVI fr. a sa simpla
far adobar las grans simarras de cossolat que requesta (1387, PrvôtSFlour XIV-3-1).
aviont rotas las ansas, los cobertors et aussi sindic- voir sendic-
totas machadas devers los pes, II s., IIII d. sindriat voir cendriat.
(1420, CConsSFlour 31, 21r); fos payat a sinegret s. m. u fnugrec. per so que feses

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
singular – senon 1145

far melhor conpania lodit Chopit alditz preyso- maneyra de debtal de que non jauzic lan IIIIxx
ners, los senhors cossols lhi trameyront Ia lb. de e III, sinon XXX s. (1384?, LEstimeSFlour,
sinegret et 1/2 ll. danis per adobar son chaval 117r); debatz era a causa del tombament de la
(1388, CConsSFlour 7, 74v). FEW 3, 461b, moneda entre los que aviont mes lo vin et los
fenum graecum; Lv fengrec, sinegrec. cossols, dizens los deutors de la intrada del vin
singular1 adj. qual. u priv (dune per- quels non eront tengutz de payar sinon de la
sonne). so sunt los dampnatges de las singulars moneda que avia cours per lo temps que en
personas habitans de Saint [Flour] que ont meyront lo vin que aviont cours las doblas de
suffert per losditz Engles durant lo temps avant la corona per X d. (…), los senhors cossols
dit (ca. 1390, HonorSFlour IV-6-7, 6r). dizens al contrari quels non eront tengutz de
singular2 s. m. u individu, particulier. una penre doblas de la corona sinon per sept deniers
letra cancellada en que los senhors cossols et tornes coma aviont cours per mandament del
comu et plusors autres singulars de la viala rey nostre senhor (1424, CConsSFlour 27,
eront tengut a moss. St. Arnalt de la summa 18r); ont may payat a la sirventa del reclus
de IIIxx XII fr. (ca. 1397, InvTitresSFlour, 33); per so que ilha sera rancurada que hom non
far la informacion contra mons. levesque de ly avia passat par dessus per sos vestimens
Clarmont dels dampnatges que los senhors cos- sinon I molto et ters et ilha disia que non podia
sols, comus et singulars ont pres per los Engles pas aver losditz vestimens per tant petit de
dAloysa durant lo temps que lo tengront oc- somma, comma cota, gonela, chapayro, man-
cuppat (1406, CConsSFlour 23, 40v); los sen- ghas de color et chalsas (…) II moltos (1433,
hors cossols ont rechaptat de madama de Saint CConsSFlour 43, 52r). u sinon que (+ subj.)
Cirgue, marqueza de Godet, cinquanta lbr. de loc. conj. à moins que. devon respondre tant
renda en diminucion de la somma de C lbr. de solamen per lo capatge sinon que fosson gens
renda en que lo comus et autres singulars de la ben guasanhans (1380, LEstimeSFlour, 40r);
viala de Saint Flour eront obliguat a mons. dire que estant la treva non devia merquar sinon
Hugon Daulphin, senhor de Saint Cirgue, et que la merqua fos jutghada et conuguda (1388,
loditz mons. Hugos o a trasportat a ladita CConsSFlour 7, 74r); deu pagar ladita lieuraso
dama (1415, CConsSFlour 28, 35v); lasquals aytan coma nos playra senon que pages losditz
loditz Pe. Cocharicz a pres sur se et en proumet XX fr. (1400, LObitsChaudesAigues, 2v); lo-
acquitiar ladita comunitat et los singulars qual (sic) bada respondet quel no li baillaria
(1438, CConsSFlour 46, 44r). point nenguna clau sinon que los senhors cos-
singularmen* (singularment) adv. u indi- sols lho mandessont far (1418, PrivilSFlour II-
viduellement. per I papier a scrire de chascun 2-66, 8r); [ladita salvagarda antiqua] ly fos
singularment sa portio deldit talh, III s. (1381, trames affin que y trebalhes et fezes diligensa
CConsSFlour 3, 77v). Syn. singuliaremen. de la passar et nos rescrivet que non podia
singuliaremen adv. u individuellement. passar senon que anes devers lo rey (1433,
lan mil quatre cens e huit, lo dissate que fo CConsSFlour 43, 32v); Jacques Yvern di que,
nove jour del mes de junh, foc comensat aquest sinon que messenhors li cossol ou lors prede-
presens terriers de las causes (sic) que se teno cessors aghont fayta promessa a lasditas gley-
singuliaremen deldict donzel per sou (sic, pour sas, hom non lor paye res car hom fos dacort
seu) tant per aquesitio faicte (sic) per luy an mossenhor Doyat dins lo terme et si cas es
comme (sic) per aultres (sic) (1408–1586?, que non volont cessar del proces que hom lo
TerrPradines 2, 1r). Syn. singularmen. (sic) setcha per justissa (1490, DConsSFlour
sinon, senon conj. u 1. si ce nest, ex- 15/1, 3r). u 2. dans le cas contraire, autre-
cept. P. Mauri que fes metre la salvagarda ment. led. (sic) Raynaut de Murat vol et au-
de madama dArmaniac per Mandot de la Ro- tregha que, al cas que el aura enfant mascle, un
chia, etc. en tot lodit pradel sinon a la fon, etc. ou plusors, que lo pr.miers sia hereters universal
salvagarda sobre salvagarda (1428, Justice- deldit Raynaut et lo segont si es aptes, ou lo
Dienne, 22r). u Aprs une proposition nga- ters, sia hereters deldit moss. Berenger et de
tive si ce nest, except. desdut lo ces per ladita Johana am tal conditio que lo premiers, si

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1146 sinteir* – situat

anaici es, porte los bens universals et las armas per so que ont exequtat plusors personas per
deldit Raynaut et lo segont si aptes, sino lo ters, causa de la intrada del vin ou per so que
sia hereters deldit senhor de Melet et Johana en exequtarant per causa de las restas que sunt
la [ma]neyra dessus dita (1375–1396, Mariage- degudas a causa de ladita intrada, per so II
Mallet). franx (1398, CConsSFlour 15, 81v); a IIIIe de
sinteir*, sintier*, sentier (sinter, centier) mars si mes en garnison Bernatz Odols et
s. m. u fondeur de cloches. ont paghat per la Jacmes Alayssas, sirvens reals, et Perrinot Au-
despessa faita per Anthoni del Prat et Johan trac, sirvent de justissa, de mandament de Ge-
Rochayro, sinter, per VI jorns que ont demorat ralt Polier, per la talha dessus dita (1433,
a dos chavals per querre et chausir lodit me- CConsSFlour 43, 41v). Syn. servicial, servidor,
tailh, II franx, III s., III d. (1397, CConsS- supot et vailet. Voir sergen.
Flour 14, 65r); ont paghat los senhors cossols a sirventa s. f. u servante. item lo portier;
Johan et Durant Rochayro, sinters de Marue- item la bada; item sirvent; item la sirventa.
ghol, per la faysso de lor man de V campanas Per lor luger e per los despes, XL floris (1373,
per lor faitas, so es assaber per las IIII de la EnqHospDiocSFlour); ont paghat los senhors
gleisa et per la campana del relotge (…) XXVII cossols a la sirventa de la reclusa per III alnas
fr., IIII s. (1397, CConsSFlour 14, 68r); fos de saur per far una cota, XI s. (1399, CConsS-
payat a Gono Chalsavert, sentier, per II l. de Flour 16, 14v); a la sirventa que servis lo reclus
poldra de canon que foront baylladas per luy ont payat per son salari de tota lannada que ha
per deffension dez barris quant Brusacz et sa servit, per marchat fayt amb ela, II moltos, plus
companhia los vengront assalir que non era a ladita sirventa per sos draps a ela acostumatz
point estat comptat par dessus, per so XX s. de donar, I molto I ters, plus per us tacos a
(1439, CConsSFlour 47, 65v); lodit jorn fou- lheys donatz en son marchat, II s., VI d. (1433,
ront loghat VI homes per gitar lo curum del CConsSFlour 43, 46r); lodit jorn fos donat a
grand cros de las Rochas que ly centier qua- XIIe manobras que aiuderont a charghar tout lo
viont pres affaire (sic) la gran campana que jorn losditz boyers et mays a charghar la terra
mossenhor dAurosa lour fasia far et voulia del fossat que portavon las sirventas de la viela
fondre a las Rochas, per gitar fouras la muralha que eront enprentadas per comblar lodit fossat
de ladita viela et per marchat fait am lour, de darris, contant XIII d. per chascuna manobra
tout XVII s. (1462, CConsSFlour 55, 60r). monta tout, compres VIII d. que foront donat a
FEW 11, 606b et 610a, signum. la sona et a Johan Bastars que aviont mandada
sirven, serven (sirvent) s. m. u serviteur. ladita boada, per tout XIII s., VIII d. (1466,
per alcus guatgamens de sirvens que avian estat CConsSFlour 56, 60v). ALMC 1717.
sus la viala per lodit P. Rotger quar non era situat, -ada (setuada) part. pass à val. adj.
payats de ladita soma, de que payet alsdits u plac, situ (dun terrain, dune construc-
sirvens per lor salary, IIII ll., V s. (1378, tion). lo loc et mandament de Val, situat en
CConsSFlour 1, 4v); mandet per sos sirvens Velayc pres del Puey, am tost los bastimens,
appelar tot lo poble de S. Flor (1418, PrivilS- ces, rendas, justicias, jur., propret., esmolumens
Flour II-2-66, 18r); an prezensa de Peyrot, et tost autres dreyt ap.rtenent aldit senhor de
sirvent de madama dArmaniac (1429, Justice- Melet et el e li seu ant acostumat a penre esdit
Dienne, 23v); Johan Chavalier, sirvent, XXVII locz (1375–1396, MariageMallet); ont recebut
s., VIII d. (1440, CConsSFlour 48, 13v); lo de Phalip Vendesa per I petit de plassa comuna
serven Paroto de Carllus, I sest. (1459, LRec- situada pres del portalet de Chantagrelh que si
AuterocheCouzans, 11v); lo prumier jorn de tochava am I ort deldit Phalip, de laqual plassa
lan, als sirvens per lestrena, VI d. (1494, ly senhor cossol lont aysit per adreyssar son ort
CPrêtresCathSFlour 2, 4r). u sirven de justissa (…) LX s. (1440, CConsSFlour 48, 33v); lo fait
loc. nom. officier subalterne de justice. ont de Agnes Vernha (…) situat en lo mas de la
paghat los senhors cossols a Johan Chavanhac Bodia (1463, LiveDienne 698, 10v); lan mil
lo vielh, a Johan Chavanhac lo jove, a Bernardo IIIIc et LXXXXVIII et lo XIXe jour de ginier
Abelart, a P. de Royre et als sirvens de justissa senvestic Guillien Besso, filz de Pons, duna

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
so – so 1147

emynada de tera setuada al teratory de la lo pan fait del froment dessus dit per so que non
Vernia (ca. 1499, TerrChambeuil 2, 11r). y hac pro pan a la gent que say era lodit jour,
so pron. dm. n. u ceci, cela (dun objet, XII l., VII s., X d. (1431, CConsSFlour 42,
dune situation). lodit jour fo donat per losditz 15r). u b. + subj. afin que. lodit recebedor
senhors cossols per causa del drap de laur pres estant ayssi per attendre largent de la talha,
de lor a metre sus lo seboni, per so V s. (1383, per so que fos inclinastz de donar alcun lonc
CConsSFlour 4, 99v); alqual foront baillat sospens, li fos donat I gras chabrit (…) et dos
XIIe pas menutz per donar an aquels que li chappos (1424, CConsSFlour 27, 30r); los sen-
aiuderont a so far (1420, CConsSFlour 31, hors cossols feyront far I eschalier en la court
35r); Peyre Rocha condet de sos jornals faitz de lofficial per davalar et montar lo guayt per
a la peyreyra inclus lo jornal fait per adobar lo so que nengus non perilhes passant per la ber-
condut de las cortezas dels monges del Xe jorn cha de laqual dessus es fayta mencios (1430,
dabrial que comenset jusques al segont jorn de CConsSFlour 41, 40r). u so de loc. prp.
julhet que so laysset dont y a de jornals XLV u a. ce qui concerne (qch). quant fos vas
(1426–1427, CConsSFlour 37, 54v); et so fo Riom a moss. lo mareschal per parlar an luy
fayt [la] vespra de Nostra Dona de setempbre de so de la merqua per la presa de Girardi,
(sic), lan mial CCCC XXIX (1429, Justice- Engles de la garniso de Sailhens (1384,
Dienne, 21v). u a so que (+ subj.) loc. conj. CConsSFlour 5, 38r); de so del committimus
afin que. fos payat per dos chapos gras que de mons., que li gatgiat devont estre primo
lodit me Yves Fougere fes portar aldit monsr lo desgatgat et si mons. non vol cessar que li cossol
dean de Paris a so que fos plus enclinastz a far per lo comu devont prenre ou segre las causas
passar lasditas letras, cousteront XII s., VI d. (1464, DConsSFlour 1, 31r). u b. ce qui ap-
(1428, CConsSFlour 39, 32r). u en so que (+ partient à (qn). lo XXV dabrial per despens
indic.) loc. conj. au sujet de ce que. alqual de la veguda faita a Freideira per los cossols et
[Jo. Nassi] fo desdut per losditz senhors cossols cosselhers de cossolat et plusors daltras gens
et per las causas que dessus et nonremins per per so que Pe. Chassanh avia apropiat a se de
altres servisis faitz per lodit Jo. alsditz senhors so del comun (…) X s. (1391, CConsSFlour 9,
cossols en so que baylet sertana finansa per 24v); revengutz sayssus los senhors cossols, fos
paiar lo senhor dOlme, V meughs et semeug payat per despensa fayta per donar a dinar al
et ladita 1/2a saumada (1383, CConsSFlour 4, frayre que avia prediquat part daval et a son
34v). u per so car (+ indic.) loc. conj. parce companho et a Colonghas que lay era anatz
que, du fait que. loditz rossis fo enclavatz dont coma notari per recebre esturment de tot et
lo chalc metre en cura als mareschals a Paris als vailletz que lay aviont portat so del reclus
per so quar avia longhament portada la encla- dessus dit, en pan, vin, charn et fruta, per tot IX
vadura et era perilhs de perdre la sola, per so s., X d. (1429, CConsSFlour 40, 29r); Pe. Ros
costet de garir et querir las causas que y fasiant deu per so de son paire, so es asaber per lo
mester per ladicta cura, XV s. (1388, CConsS- chazal de costa lo postel et per ung ort pausat
Flour 7, 68v); lodit jour fos faitta Ia letra davant lostal de mos. Anthoni Gandilho, loqual
clausa per lo filh de me Jacme Jabre per tra- ort mou del fait deldit chazal, argent IX d.
mettre a me Gm Bourget, dAorlhac, per so que (1463, LiveDienne 698, 133v). u so per que
loditz Jabres non lay podia anar que era mal ce pour quoi. quant foront a Brioude, fayta
dispausatz de sa persona et per so quar el sabia per els la reverensa a ladita dama et ad ela
lo merit de la causa, ordenet ladita letra a son expausat ou fait expausar per moss. Johan la
filh (1444, CConsSFlour 49, 49r). u per so que Brossa et moss. Peyre Jovenros, lors conseil-
loc. conj. u a. + indic. parce que. lo debat liers, so per que eront aqui vengut, ladita
que avia lodit P. Polo am los habitans de Sotz dama lor dis per conclusio que a present ela
lo Teule del pertrayt que aviant gitat al valat non podia a lor far nenguna certana resposta
per so que lhi guastava son champ (1404, sur lodit fait per so que ela non avia a present
CConsSFlour 21, 97r); ont payat per pan sas letras (1420, CConsSFlour 31, 41v). u so
crompat de plusors pestoressas de la viela oltra que ce que, ce qui. ayssi apres si ensec so que

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1148 soa – submission

costa de alsar et apparelhar li tors de Sagna- ces per lodit mons. de S. Flor o son official mes
neva (1383, CConsSFlour 4, 78v); receberont et pauzat mins de dreyt et sans causa rasonabla
de Johan Gardela, que solia donar lo pan bene- en totas las gleysas de S. Flor (1418, CConsS-
sit, de so quavia amassat per los paures vestir, Flour 30, 36v); el dis quel en escriouria pres-
del jour de Paschas jusquas al jour de saint tament a monsr que es sobeyras senhors en
Michel que laysset lodit office, XIIII s. (1444, aquest perostatge per aver de luy son bon advis
CConsSFlour 49, 35r); que hom achabe so que et deliberacio (1426, CConsSFlour 36, 32r).
es comensat (1469, DConsSFlour 5/1, 14r). Voir man1.
u so que non ce qui nest pas vrai. li supplie- sobeiran*2 (sobeyran, sobeyra) s. m. u roi,
ront que li plagues, si far si podia per virtut de souverain. et altrament agues per recomandatz
sa comissio, de et sur lo genibus flexis de que se los habitans et tot lo paÿs denviron que non en
funda monsr de Saint Flor dizens que quant los covengues trametre planger al sobeyran (1420,
cossols li prestont lo sagrament lendeman de CConsSFlour 31, 32v); losditz habitans rebel-
Paschas lo devont prestar a genoilh a terra, so lans, specialment los que aviont lo governament
que non, de se informar am los notaris que en de iusticia, aviont recusat monsr lo bailliou et
ont pres los insturmens per que si funda et de la per so covenia aver remedi del sobeyran segont
maneyra de lusatge, car los notaris diront que que tenia lo conseilhs (1420, CConsSFlour 31,
non devont point mettre genoilh a terra mas 38r); a XV daost fos donat a Pe. Vidal, Guynot
flaycis (1421, CConsSFlour 32, 38r). Voir ais- Espinassa et a Pe. Armant, sirvens de la justi-
so, dire et saber. cia, per lor pena et trebailh de so que, a la
soa adj. et pron. poss. f. voir seu2. requesta dels senhors cossols et de mandament
sobdanamen* (sobdanament) adv. u brus- del sobeyra, aviont fayt comandament a alcuns
quement, soudainement. ly senhor cossol (…) hommes que say avia de Vedrinas, per so que
per aver promptament peccunha per evitar los eront enpedimos, saliguessont de la viela et non
grans coustz, despens et dampnatges que eront se mesclessont entre los habitans, per so XX d.
sobdanament avengut en la comunitat, comma (1434, CConsSFlour 44, 24r).
dessus es faita mencios, vesens quilh non aviont sobmession*, sobzmission*, submission
ny podiont trobar altra maneyra de aver argent (sobsmissio, submissio) s. f. u 1. acceptation
prestament, meyront en assensa la intrada del sans rserve des conditions (dun accord,
vin (1440, CConsSFlour 48, 50r). dune transaction). de laqual estima faita per
sobeiran1 (sobeyra), -a adj. qual. u 1. si- losditz massos et submission faita per los sen-
tu en hauteur, suprieur (ici : dune murette). hors cossols et Johan Saysset, lodit me Hugo
far bastir la mureta sobeyrana et soteyrana dels recebet letra que non es grossada (1417,
Lacz (1396, CConsSFlour 13, 39v). u 2. situ CConsSFlour 29, 43v); la letra de la submissio
à ltage (dun logement dans une maison). passada per los cossols que eront per lo temps
moss. Johans Chavarribeyra tenet tot lostal et s. Johan Saysset sur lacord fait am el de so
sobeyra (1380, LEstimeSFlour, 21v); dis per que podia dever de restas del bastiment dAloy-
son sagramen se aver per sa molher I obrador sa per luy fait (1420, CConsSFlour 31, 26r).
et una chambra sobeirana en ladita chareira u faire sobmession en alc. de / sur alc. ren loc.
(1380, LEstimeSFlour, 129v); far ung autre v. se soumettre à, sen remettre à lautorit de
eschalier nou a la montada deldit chadafault (qn) au sujet de (qch). per so que lodit senhor
quant hom monta a lestatgha sobeyrana en pogues far son bon repport als altres senhors
(1438, CConsSFlour 46, 62v); far leschalier de parlament elsquals si era fayta submissios
nou que de noel es estatz faitz a la montada del contengut el cas de novelet dessus dit
de la sala sobeyrana de la mayson de cossolat (1421, CConsSFlour 32, 38r); es vertatz que
(1440, CConsSFlour 48, 54r). u 3. souverain monsr me Aynartz de Bleterons, senhor de par-
(dun juge, dun officier, dune cour de jus- lament, estant ayssi et lui tractant, fos fayta
tice). la appellacio interiectada per els de certana submissios per la partida de monsr de
mons. de Saint Flor et de son official a la Saint Flor et los senhors cossols en IIIIe sen-
cort de Borghas coma sobeyrana a causa del hors de parlament et lodit me Aynart coma

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sobmetre* – sobran 1149

moyan per las doas partidas a ordenar de et sur en nossenhors me Johan Jouvenel et me Huges
lo debat contencios del cas de novelet (1421, Grimaud, senhors de parlament estans a Tho-
CConsSFlour 32, 44r). u faire sobmession sur loza, per ordenar deldit debat (1421, CConsS-
alc. ren loc. v. sen remettre à, accepter sans Flour 32, 44r). u Emploi absol. se soumettre,
rserve (qch). en nos donant auttoritat et se plier à une dcision, un ordre. s. Anthoni
poyssan[sa] de dicedir, terminar et deffinir de Trenchier dy, tochant lo faict de la gleisa, que la
laditta causa comma plus a plen cousta et nos gleisa non deu pas estre retardada mas que
ha daysso apparegut per la sobsmissio sur so prendont mess. de chappitre dos hommes et
fayta (1419, AccordLiozargues). u 2. ordre moss. lo curat altres dos et que si soubzmectont
de se soumettre à une dcision de justice ou a pena de mila francz et que la gleisa se absolva
de payer qch (?). lo segont jorn fos lendeman (1483, DConsSFlour 12/3, 1r); tochant moss.
quant fos faita la submissios per lui gitada Giralt Trenchier, di que hom non si submeta
(1421, CConsSFlour 32, 41v). point (1492, DConsSFlour 17, 11r). ALMC
sobmetre*, sobzmetre*, submetre (sobs- 406. Syn. se sotzmetre.
metre, soubzmetre, soubsmetre, sosmetre) (se) soboltura voir seboltura.
v. pron. u se sobmetre a alc. ren obir à, se sobra s. f. u excdent, surplus. somma de
conformer à (ici : un ordre). Anthoni Tren- tota recepta dargent e per sobra de blat, IIIIxx
chier di que de son oppinion hom si soubmeta I floris demey (1373, EnqHospDiocSFlour).
a lordenansa dels dessus ditz (1475, DConsS- u Au pl. excdent, surplus. portar tres char-
Flour 9/2, 13r). u se sobmetre de / sur alc. ren radas de fusta del pont a S. Flor de las sobras
sen remettre à, accepter (ici : les conclusions de la fusta que y era (1418, CConsSFlour 30,
dune ngociation ou dun procs). lasditas 42bisv); ont mays recebut per lo pan que fos
partidas volens deppartir de playt et de proces vendutz de las sobras de la charitat del dighous
et aver pas entre lor amiablament se siont de lAscension, X l., XII s., VII d. (1440,
sobsmessas an sagrament de laditta causa et CConsSFlour 48, 34r); quar lo pas fos payatz
deppendensas daquela (1419, AccordLiozar- de las sobras que foront del pan de la charitat
gues); auzir lo pronunciat et ordenansa dels (1444, CConsSFlour 49, 47v). u aver de sobras
senhors del cosseilh dAorlhac de so que se loc. v. avoir de reste, en surplus (de qch).
eront soubsmes, al regard deldit cosseilh, los vendey una torta que aguem de sobras de la
senhors cossols et los heretiers et bentenens de boada, XX d. (1491, CBredons, 21v); hey agut
ss. Girauld de Serres de et sur lo debat ques de sobras de lobitz de Saint Salvestre, IIII s.
entre lasditas partidas a causa de la montanha (1494, CPrêtresCathSFlour 2, 2r); ey maleva-
de Chabestras (1437, CConsSFlour 45, 16v); das (…) de Jame del Coderc a tornar (…) totas
del pr.mier proces de sr Guinot, que di que lon lasditas potz per far la porta de la cort ho del
non si deu point submetre deldit proces (1500, plantier ho del selier (…) ma que ny a de
DConsSFlour 20, 29v). u se sobmetre en alc. sobras (1509, LDpLavaurs 2, 2r). u esser de
se soumettre à lavis autoris, au jugement de sobras loc. v. être en excdent, en surplus (de
(qn). a lendarrer t[r]actant lodit senhor, lodit qch). ont recebut los senhors cossols del pan
vicari, moss. P. del Prat, se fazent fort per menut que fos de sobras de lalmorna de la
monsr de S. Flor et per lui affermant se aver charitat fayta lo jous de la assencio de Nostre
sur so poder et li senhor cossol per lor, se Senhor vendut apres a plusors personas, XV l.,
sosmegront alt et bas en IIIIe senhors de parla- XI s., IIII d. (1421, CConsSFlour 32, 2r); fos
ment aqui nomnatz et eligitz, dos per chascuna payat per tres chabros que foront compratz per
partida (1421, CConsSFlour 32, 37r); per evi- metre els corredors dessus ditz et foront de
tar tant sumptuos despens que sen ensegriont, sobras et sont el treu del cossolat, VIII s.,
per avans que hom agues assemblatz tals cinq IIII d. (1425, CConsSFlour 35, 37r). Voir
senhors per ordenar deldit debat, fos tractat sobreplus, surplus et susplus.
entre monsr lo vicari se fazent fort per mons. sobran (sobra), -a adj. qual. u situ en
de Saint Flour et los senhors cossols de far altra hauteur (dune construction, dun terrain). I
submissio a menors despens et se soubzmegront hostal sobra pauzat en la charreyra de Saurel

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1150 sobrar – sobre

(1380, LEstimeSFlour, 5r); Alaÿs, relicta de pres lasditas regias e propiadas a se (1429,
Hugon del Vaisseiro, deu per an per lo chapfoc JusticeDienne, 14v/15r). u 3. en position
de lostal que te et per lescurayriel et la meytat haute par rapport à (un lieu). fos donat a
de lort sobran et lort de davant lostal et per lo Matheu Beal, Pozols, Vincens et altres obrers
pradel, avena III co et una gallina, argent V d. per so que aviont visitatz los corredors et la
ma (1465?, LiveDienne 698, 116v). bercha del mur sobre Patac per estatghar, dos
sobrar u I. V. intr. u rester en surplus, en pichers de vin baillatz en condant, val. XXVI s.,
excdent (de qch). resta que sobran XI floris VIII d. (1423, CConsSFlour 34, 25v); fos do-
demey per la maysson de Monchalm sanz des- nat a Michelo et son companho que adoberont
pes de comandador (1373, EnqHospDiocS- per bohada Ia faulta del passador sobre aquo de
Flour); es pagat a P. Ribeyra per tornar la Aldebert et lay porteront doas pessas de fusta
peyra et arena que era sobrada a la Frausa al del cossolat, XII d. (1429, CConsSFlour 40,
portal dels Laxs am II bestias, per so VI s. 28r); per lo pradel de lEsclacha atochan am lo
(1392, CConsSFlour 10, 41r); ont recebut del coderc del Merchadiel et doas faisas dort, ung
pan que sobret a la almorna del jous de la sobre la chareyra et laltre desoubz, argent XX
ascencion Nostre Senhor lodit an (…) II moltos d. ma, quart de ma (1463, LiveDienne 698,
et meg (1430, CConsSFlour 41, 2r); a XXVIII 136r). u 4. dans le secteur de (un lieu). lodit
doctobre feyront murar de peyra essuta la jorn foront trames Brezons, Falco del Riou et
porta del celier de la mayso en ques lo mortis plusors altres per senhar larena menada per la
ques sobratz de la bastenda affin que nengus aguada de S. Thomas jusques sobre Rueyra
non agues occasion de penre ni gastar lodit (1425, CConsSFlour 35, 74v). u 5. en direc-
mortier (1437, CConsSFlour 45, 36v); Ia sau- tion de (ici : une petite porte de ville). ly
mada de chals de Lauriac (…) per approfeytar senhor cossol (…) doneront licencia aldit frayre
certana quantitat darena que era sobrada de Gaspar de trauchar la muralha de la vila a
ladita bastenda del bolouart e per la mesclar lendreyt de son hostal loquals es pres del por-
amb ladita arena (1444, CConsSFlour 49, talet de la Frausa et de far aqui una fenestra
69v). u II. V. impers. u rester en surplus, en farrada que revert sobre lodit portalet ou pres
excdent (de qch). resta que que (sic) sobra en daqui per recebre la clardat daqui enforas
ladite (sic) maysson LXXVIII st. de toz blatz (1439, CConsSFlour 47, 26v). u B. Sens abs-
(1373, EnqHospDiocSFlour). ALMC 303. traits. u 1. hirarchiquement au dessus de
sobre prp. u A. Sens concrets. u 1. par- (qn). que, a son avis, lon y meta ung homme
dessus, au dessus de (qch). Ia granda peyra de de ben que sia sobre Johan del Piro (1508,
Barre per mettre sobre lo pos de lostal de las DConsSFlour 22, 26v). u 2. à la charge de
filhetas (1444, CConsSFlour 49, 47v); lodit (qn). memoria que daquest article es estat
Farrant pot aytant metre [lo] lundar dins ladita paiat Johan Cruveleir que o a pres sobre se en
paret ou sobre larc de la porta deldit Johan Ia obligatoria (1379, CConsSFlour 2, 2v); mon-
Blanc (1466, DConsSFlour 2, 2r). u 2. sur la ta so que deu lodit Gibert Clavayron, coraters,
surface, sur lespace de (un lieu, une partie du sobre se, VI l., XIIII s., X d. (1426–1427,
corps). el venc sobre Guilliem dAutrac anb CConsSFlour 37, 29r); sobre Peyre Belclerc
unc grant basto e li cudet donar sobre la testa et sobre sos heretiers altres sepze pechiers et
(1428, JusticeDienne, 11r); ses plaint que, es- sepze pas per la soma de sepze florins (1427,
tant la salvagarda de monsenior, lodist P. Mau- LObitsChaudesAigues, 78v). u 3. au sujet de,
riis na pres del prat e la propiat en unnc concernant (qch). la comissio donada per mos.
champ sieu que sapella da la Faurgia, per III Archimbalt, evesque de Saint Flour, a mos.
regias o per IIII regias e longor be de V o de ses Johan de Domps et Bertrant Jurquet sobre lo
brasadas, an presesa (sic) de Esteve Maurant usatge et observanssa de las taulas et tauliers et
que fo sobre la plassa et an presensa de P. estras faytas et fazedoyras en la ciutat et barris
Quzol, garent, et de Hugon Quzol et dAr. de de Saint Flor de lasquals la restriccios et orde-
Sagetas et de Lohis Bagues et de Peyret de nanssa alsditz cossols aperten (ca. 1397, InvTi-
Sagetas e fo conugut per P. Mauri que el avia tresSFlour, 84). u 4. à la suite de, aprs (ici :

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sobreabondan* – sobrepaiar* 1151

une interdiction). P. Mauri que fes metre la quesses es sobredaurat (1486, LObitsChaudes-
salvagarda de madama dArmaniac per Mandot Aigues, 180r); doas coronas de argen sobredau-
de la Rochia, etc. en tot lodit pradel sinon a la radas (1486, LObitsChaudesAigues, 180r).
fon, etc. salvagarda sobre salvagarda (1428, sobredit1, sobredeit, -a adj. dm. u sus-
JusticeDienne, 22r). ALMC 1317. Voir corre, dit, prcit (de qn ou qch). lo XXVI del mes
estar, jorn, man1 et venir. sobredeit (1379, CConsSFlour 2, 9r); lo sobre-
sobreabondan* (sobreabundant) (de) loc. ditz Steve a pagada sa part coma costa per los
adv. u de surcroı̂t (ici : du temps pass sur items sobreditz e nos, P. Brunel e Guilh. Bolet,
un chantier). fos payat a una manobra que bailles, lan XXXII, de voluntat del capitol,
non bolghava de la obra, que avia menada lo avem canselat la (sic) sobredit sturmen (1432,
maistres et y demourava las festas de sobrea- LObitsChaudesAigues, 66r); cauza conuguda
bundant, per LXIIII jornals obrans, condant sia que lo blat contengut en la sobredita donatio
per jorn coma desus monta VIII l., X s., VIII es estat divizit per moss. Steve Foet e moss.
d. (1452, CConsSFlour 50, 66v). Johan Avelhac als canonis de Sant Blaze (…) e
sobreces* (soubreses) s. m. u surcens. deu per so nos, moss. P. Brunel, G. Belet, bayles
plus de sses (sic) a payar comma dessus lodit lan miall (sic) CCCC XXXII, de voluntat del
Arman Mayniel per lo soubreses quachaptey capitol los sobreditz moss. Steve Johan (sic)
del lan mil IIIIc LXXXI et lo XIIIe jour de Rolhac de la sobredita aministracio quitam e
mars (…) comma cousta per sa reconoyssenssa per maior fermetat la presens cedula avem
preza per lodit Vernia lodit an et jour ques senhada de nostra ma (1432, LObitsChaudes-
dessus, de segial, IItos et chr., argien XII d. Aigues, 81r); resauby del blat de Moisac IIII
(1490?, TerrChambeuil 2, 107r). Syn. surces. cartos de segal e II de fromen. Item plus I carto
sobrecomtar*, sobrecondar v. tr. u comp- de segal. Item plus Ia cartarencha de purgatori
ter en trop (une somme dargent au dtriment he la sobredita segal ey donada es Pastis (1491,
de qn). fus despendut quant vezitavan lo routle CBredons, 21v). Syn. jadit et susdit1.
de monss. Johan Daurat que si rancurava de so sobredit2 s. m. u personne susdite, prci-
que hon luy avia sobrecondat en sa chargha luy te. lo XI jour deldit mes feyro portar losditz
resten devent XXX s. (…) XII d. (1481, albres et fo despendut per los sobreditz, entre
CPrêtresCathSFlour 1, 19r). pa, vin et charn, per tot IIII s., IIII d. (1383,
sobrecot, sebrecot s. m. u vêtement de CConsSFlour 4, 66v); fos despendut per cels
dessus, surcot. a la sirventa de la recluza per que foront en la compania am losditz senhors
lo drap de I sobrecot et una emina de blat que cossols per acompanhar los sobreditz, per tot
los cossols li devian donar per son salary de VIII s. (1394, CConsSFlour 11, 80r). Syn.
servir ladita recluza, per que los cossols li an susdit2.
payat I fr. (1391, CConsSFlour 9, 88v); ont sobrenom s. m. u patronyme. vole et or-
paghat a la sirventa de la reclusa per sa rauba a dene que messenhors deldit collegii scrivo mon
lieys deguda per lan present per ung sebrecot nom et mon sobrenom en lo libre dels obi (1481,
danis et sa gonela de blanquet, XX s., VI d. LObitsChaudesAigues, 154r). Syn. surnom.
(1401, CConsSFlour 18, 31v); ont paghat los sobrepajar*, sobrepagar*, sobrepaiar*
senhors cossols a ladita sirventa per I sobrecot (sobrepaguar, sobrepayar, soubrepaiar) u A.
de III alnas 1/2a danisses ners et per III alnas V. tr. dir. u sobrepajar alc. de una soma payer
de blanquet agut deldit Guill. Cocharic, per so (une somme) en trop à (qn). de la soma desus
XXIII s., IX d. (1403, CConsSFlour 20, 73v); de IIIc V fr. era sobrepayatz de V fr. (1378,
ont paghat a la sirventa del reclus per son CConsSFlour 1, 145r). u sobrepajar alc. ren
sebrecot danisses ners et per una guonela de payer (qch) en trop. I boissel quavia soubre-
blanc danis, per tot XXVI s. (1407, CConsS- paiat lan Vc et XVIII (1520, LiveChambeuil,
Flour 24, 49r). 10v). u B. V. tr. indir. u sobrepajar a alc. de una
sobredaurat, -ada part. pass à val. adj. soma payer (une somme) en trop à (qn). es
u recouvert dune dorure, dor (dun objet estat payat a Anthoni Rollant, franc archier,
prcieux). tres calisses de argen, ung de ha- per sos gatges de ung mes a complir lodit mech

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1152 sobreplus – sobz

an, so es a saber lo mes de septembre, per so ront, quar las sobresolas eront doblas, VII s.,
que li senhor cossol passat luy aviont sobre- VI d. (1444, CConsSFlour 49, 46r). FEW 12,
payat de cinq escutz daur et los aviont contatz 41b, solea.
en lors comptes, per so XXVII s., VI d. (1466, sobressolat* (sobresolat), -ada part. pass
CConsSFlour 56, 54v). u C. V. tr. absol. à val. adj. u muni dune semelle renforce,
u payer en trop. ly foc debatut a causa de la double (dune chaussure). a St. Genre, alias
tempesta e a causa que avia sobrepaguat I Chitre, per I sabbatos sobresolatz per ladita
cestier, III cartas, I boycel segal, X cestiers, sirventa, VIII s. (1429, CConsSFlour 40,
III cartas, II ras avena (1462, Dı̂mesPrBre- 33v); ly foront liourat us sabatos sobresolatz
dons, 16r). (1430, CConsSFlour 41, 36v); lodit jour foront
sobreplus s. m. u de sobreplus loc. adv. en achaptadas unas sabatas sobresoladas de Johan
excdent, en surplus (de qch). per lavantatge Bab per Giron dAndalac, charretier, que coste-
de III tros de torchas trames aldit setger que ront, quar las sobresolas eront doblas, VII s.,
foro de Jacme de Palhers, cotas a II torchas que VI d. (1444, CConsSFlour 49, 46r). FEW 12,
eron de sobreplus de las dessus ditas, que pesa- 41b, solea.
vo plus III qr., XVIII d. (1381, CConsSFlour sobrevenen s. m. u personne qui vient
3, 95r). Voir sobra, surplus et susplus. darriver, de se joindre à un groupe. despen-
sobreport s. m. u 1. excdent non dclar deron en Aorlhac per XVII jorns que lai esteron
de denres transportes (ici : du vin). fos maistres Ger., Johan Cruveleirs, Dur. Sayssetz,
payat a Johan Belugha, bourges, per sa pena St. Champanhacz, Beraltz lOleirs, Bertostz am
et trebalh de demorar a la porta del Tieule daltres sobrevenens (…) XXIIII lb., X s. (1379,
lespazi de cinq sepmanas per se contraguardar CConsSFlour 2, 16r).
del sobreport de la intrada del vin tant de las sobscriure* (soubscripre) (se) v. pron.
bestias que dels charres (…) III l., XV s. (1467, u signer de son nom en bas dun document.
CConsSFlour 57, 73r); es estat payat a Johan yeu lo tene aver (?) per ressaubuda deldit mon
Belugha, bourges, per sa pena et trebalh de socre et en fermetat de las presens me soy
gardar la intrada del vin a la porta del Tieule soubscript lo premier jour daoust lan mil
et se donar guarda de (sic) sobreport del vin et CCCC IIIIxx et cinq (1485, QuitChaudesAi-
aquel enregistrar (…) V l. (1468, CConsSFlour gues, 1r).
58, 47v/48r); si volont commetre nengun a la sobsignat* (soubzsignar), -ada part. pass
porta per vendempnhas per se donar garda del à val. adj. u soussign (de qn). ieu, Johan
sobreport del vin (1469, DConsSFlour 5/1, Brieude, notari soubzsignat, ne (sic) tene per
42v). u 2. taxe sur un excdent non dclar contens et satisfait de mess. chanonges de
de denres transportes (ici : du vin). Anthoni Chaudas Aygas de lesmolument de una crompa
de Menteyra, lo vendut, XXIIII s. et lo begut, fait (sic) per Johan Polhier (?) de certana renda
XII s. et que lo sobreportz si conde (1464, que avia a St. Marsali (1512, LObitsChaudes-
DConsSFlour 1, 32v); per so que Bartrant Aigues, 179r).
Carrier, tavarnier, dizia que non payaria nen- sobstit- voir substit-
gun sobreport del vin que estremava an sas sobz (soubz) u I. Adv. u ci-dessous (ici :
bestias, lidit senhor cossol luy fegront prendre des contrôleurs dune comptabilit). es sen-
certana quantitat de vin que ne avia mes an sas hatz lo comptes per los soubz escriptz (1406,
bestias lodit jorn et so per lo mezurar (1468, CConsSFlour 23, 58r). u II. Prp. u 1. en des-
CConsSFlour 58, 43r). sous de, sous (un lment de construction).
sobressela* (sobrecela) s. f. u couverture fos payat a Pubro per sa pena de piquar am son
de selle de cheval. per Ia sobrecela a la char- pic lo glas que era soubz las doas portas de las
reta, XII s. (1427, CConsSFlour 38, 57r). Rochas que non se podiont obrir ne serrar, 1/2
sobressola* (sobresola) s. f. u semelle de picher de vin de III s., IIII d. (1422, CConsS-
chaussure renforce, double. lodit jour foront Flour 33, 42r). u 2. en contrebas de (un lieu).
achaptadas unas sabatas sobresoladas de Johan mos. Gm Daveza dona per an, per lostal et ort
Bab per Giron dAndalac, charretier, que coste- ont esta soubz lo cemeteri, vestit de novel per

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
soc – socre 1153

monsor, cera, V qt. (1463, LiveDienne 698, a detailh apres la festa de Paschas prouchain
128r); item plus te mosenhor a sa ma que es (sic) venent (1503, RTailleSFlour 34/1, 1r).
demorat del fait de Jame Malrieu, ung chazal u 2. impôt indirect sur le vin. pueys que lo
loqual si tocha am lo prat de mos. Jaubert mal era vengut per lo sochet, que si voydes per
Charbonel et lodit Jame Malrieu lo pot vendre lo sochet (1488, DConsSFlour 14, 8r); si lon
am ung pradel pausat sobz lo bol (sic pour bos deu assensar los deniers del sochet et intrada
?) costa lo prat de Tarau (1476, LiveDienne del vin per lan present ou la levar (1512,
698, 112r). u 3. en situation de subordination DConsSFlour 23, 18v). FEW 13/2, 352a,
vis à vis de (ici : lautorit dun officier). las tsukka.
gens darmas que sunt soubz lo governament de socorre (soccore) v. tr. indir. u socorre a
mons. lo maral Bouciquaut (1394, CConsS- porter secours à, aider (qn). aviont estat tot
Flour 11, 49v). Syn. sotz. lo jour a Montagut tut armat per soccore et
soc (soq) s. m. u 1. affût (de canon). per aiudar a lasditas gens darmas el cas que na-
IIII botafuecz faytz per losditz canos, oltra sels guessont bezonh ni aguesso secdoa dels Engles
que y ero, afi que en chascun nagues II et per (1383, CConsSFlour 4, 92r); lodit senhor fes Ia
margar VIII botafuecz et far morlas alsditz grant arengua expausant las besonhas et neces-
margues et per tachas a senhar los socz dels sitatz del rey et de son realme, amonestant
canos et las gherlas en que foron portadas las chascun que hom li volgues socorre et presta-
peyras dels canos el setghe afi de plus tost ment daquesta talha autreghada car tals be-
trobar las peyras de I chascun cano, per tot sonhas, per special lo tractat de la pas ne la
IX s., VI d. (1381, CConsSFlour 3, 85r); per expulsios de sos ancias enemix los Engles, non
far soc a Ia petita bombarda de cossolat fos se podiont expedir sans grant finansa (1426,
aguda Ia pessa de chassainh de s. Guill. Esclavi CConsSFlour 36, 30r); de la requesta de Pons
(1428, CConsSFlour 39, 22r). u 2. pice en Bonafos, que hom luy soccorra et lo mantenha
bois permettant de fixer une serrure dans en justissa (1469, DConsSFlour 5/1, 47v); que
une porte (?). apres que agront pausada ladita Johano servischa tant quant vieura et porte la
sarralha et mes ung soq de chassaing a la barra rauba et Paulet luy socorra a servir (1492,
per mantener ladita sarralha (1444, CConsS- DConsSFlour 17, 8v). Syn. secorir.
Flour 49, 98r); es estat payat a Jacme lAla- socors s. m. u aide, secours. lo lus darrer
main per sa pena et trebailh daver adoubada et jour de feurer passet ayssi ung dels capitanis de
faita una roda al relotge que sera ronpuda, X las gens darmas que eront en Alvernhe que
s., et per una altra clau a la porta deldit veniont al socors de mons. dArmanhac (1401,
reloutge am son soc et cerralha, IIII s., II d. CConsSFlour 18, 36r); payar las gens darmas
(1462, CConsSFlour 55, 77r). FEW 13/2, que eront ordenat anar al socors del rey en sas
349b, tsukka; ALMC 233 (pt. 52 et 53) et guerras (1429, CConsSFlour 40, 38r). u donar
1047. socors a loc. v. porter secours à, secourir
socha (sochia) s. f. u 1. souche (darbre). (qn). anar prestament contra los Engles que
lodist Ar. et sos frayres an pres deldit bos sans teniont assetiat la viala dOrlhiens et donar
lisensa, duna peyra mosuda que es en bas, socors a los que eront dedins (1429, CConsS-
venent a una sochia de fau ben brenchuda, etc. Flour 40, 35r/v). u esser a socors a alc. de alc.
e ladita plassa an clausa davas lo bas, etc. que mais loc. v. venir au secours de, aider militai-
non o devia far (1429, JusticeDienne, 14v). rement (qn) avec laide de (qn dautre). las
u 2. souche darbre. es estat payat a Vidal gens darmas que eron en la viala lay saligron et
del Mas, brassier, per ung jornal et sos despens adempreron los cossols que lor fosson a socors
que demoret a pessar las sochas en la maiso de de las gens de la viala, de balesters et altras
cossolat, contant a luy coma dessus per so II s. gens en armas per lor socorre (1387, CConsS-
(1467, CConsSFlour 57, 74r). ALMC 233. Flour 6, 107v).
sochet s. m. u 1. impôt indirect (sur le socre s. m. u pre de lpoux ou de l-
vin). metre sus la intrada et sochet del vin pouse, beau-pre. yeu lo tene aver (?) per
que sera vendut en ladita ville (sic) et fortzbours ressaubuda deldit mon socre et en fermetat de

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1154 soen – seufra*

las presens me soy soubscript lo premier jour sofertar*, sufertar, sufartar* (suffertar, suf-
daoust lan mil CCCC IIIIxx et cinq (1485, fartar) v. tr. u 1. être victime de, subir (un
QuitChaudesAigues, 1r). Lv sogre. Syn. soer. prjudice, laction de mauvaises conditions
soen voir soven. atmosphriques). per despes e dampnatges
soer*, suer, sueir*, seur (sueyr) s. m. sufertatz per Timbalt a causa de la obligatoria
u pre de lpoux ou de lpouse, beau-pre. en que loditz Timbals e P. Esclavis eron obligat
per lo sueyr de Astorc Grant, II s. (1387, a Fulcan Yvern (…) I fr. (1378, CConsSFlour
CConsSFlour 6, 12r); foront prezas (…) de 1, 151v); a St. Baile es degut et promes de paiar
Berthol. Noel XVI l. torn. per losditz dos obis per losditz senhors cossols per la granda perdoa
de son suer et de sa sueyra deffuncx (1421, et per lo grant dampnatge que suffertet quant fo
CConsSFlour 32, 2v); confrontant duna part pres per merqua a las Maysos (…) IIII fr.
amb un hostal de Pe. Ros et dautra part an (1383, CConsSFlour 4, 89v); ont restituit et
lostal de Giral Ponhet, son seur, et dautra part emendat a Guill. Esclavi losditz senhors cossols
am lo rieu appelat de la Vernha (ca. 1450?, per lo dampnatge que a suffertat de son hostal
LiveJClaviresMurat, 1v); deu lodit Anthoni que fay mur darrers son estable en la charreyra
per la tersa part del fait de Gm Gandilho, son de Muret que li fos desruitz per dobte dels
suer, ters de 1/2a boada (1463, LiveDienne Engles (…) V fr. (1399, CConsSFlour 16,
698, 28r); Pe. Pons, suer deldit Gm (1463, Li- 39v); es estat payat a Johan Ysabel, fabre del
veDienne 708, 233r); deu ladita Johana per lo Pont, tant per doas padenas per luy faytas a
fait del Rodayre que tenia lodit Johan Vernha, metre a la porta del Pont que per son interesse
son suer (1473, LiveDienne 698, 81v). Syn. de so que Giralt Atgier, dit Giro, luy trauchet
socre. son hostal cuydant trauchar lostal de Pe. Char-
soera*, soira*, sueira, seura (soyra, sueyra) ro ont fos deliberat de metre la Nezos et autres
s. f. u mre de lpoux ou de lpouse, belle- malautes ou infessitz a causa del frit que suf-
mre. la sueira de Chalvel, III s. (1378, fartavon en las chabanas ont ero ou per certana
CConsSFlour 1, 2r); I hostal per sa sueira el quantitat de lenha que lasditas fennas prengron
Mur (1380, LEstimeSFlour, 163r); I ort de sa deldit hostal, per so la soma de VII s., VI d.
soyra pauzat eldit terrador (1380, LEstimeS- (1467, CConsSFlour 57, 81r/v). u 2. suppor-
Flour, 236v); Falip Jovenros, am sa seura, trop ter, endurer (une situation pnible). u Emploi
taxat, VIII lbr., IIII s. (1383, CConsSFlour 4, pron. so que es fait et articulat dels notaris es
46v); a la sueyra et a la molher de Guill. ben fait et si deu sostenir et prosegre, totasves
Chanpit per X jours, V s., X d. (1384, CConsS- que lon sapcha coment sen governo a Clar-
Flour 5, 100r); una chamiza donada a la seura mont (?) car li causa es ben escreydada et
de Benezeyt (1399, CConsSFlour 16, 28v); diffamada per lo paÿs et tant que non si pot
foront prezas (…) de Berthol. Noel XVI l. plus suffartar (1464, DConsSFlour 1, 35v).
torn. per losditz dos obis de son suer et de sa u 3. sofertar que + subj. accepter, permettre
sueyra deffuncx (1421, CConsSFlour 32, 2v); que. los senhors cossols trameyront al Vilain
es estat payat per certana despensa fayta et de Badafol una letra clausa en laqual lhi man-
ministrada (…) a Johan Rotgier, dit More, et davont que non volgues suffertar que fossont
a sa sueyra et a sa filha apres que sa molhers merquat (1389, CConsSFlour 8, 121r). FEW
fos anada de vida a trespassament de la morta- 12, 402b, suffere. Syn. sofrir.
litat (…) XI s., II d. (1467, CConsSFlour 57, sofra, sufra*, suefra, seufra* (suffra, suef-
89r). Lv sogra. fra, seuffra) s. f. u 1. interruption provisoire,
soferta*, suferta* (sufferta) s. f. u dlai de suspension (de combats, de paiement). ayssi
paiement. es paiat a moss. lo vicari per la apres si conte la despessa fayta per lo pati fait
sufferta que donet dels LXIIII fr. que lhi eront am los capitanis de Salhens loquals patis dura-
degut per los cossols per resta dels M franx va tro al prumer jorn de mars et comenset, tant
queront degut de lacort fayt am moss. Pons, per sofras coma per pati, a la Tot S. (1389,
evesque de S. Flor (…) X fr. (1389, CConsS- CConsSFlour 8, 134r). u aver sofra loc. v.
Flour 8, 132v). obtenir une suspension des combats, une

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sofraita* – suefrir* 1155

trêve (dans un conflit arm). loquals moss. del pa de la charitat del jous de la Assencio, VII
Guille. anet a Salhens a la requesta delsditz lbr., XI s., IX d. (1378, CConsSFlour 1, 138v);
senhors cossols per aver suffra del capitani lodit jorn per so que y aguet soffrayta de pan,
per so quar adonc non aviam ponch de pati et foront pres de pestoressas per donar a ladita
ac ne per XIIII jourz (1383, CConsSFlour 4, charitat VIIc XXXVIII pas (1424, CConsS-
102r); parlar am los cossols sus lo tractat de Flour 27, 32r).
composir am lo capitani de Salhens de aver sofranher*, sofranger* v. intr. u man-
suefra ou paty per alcun temps (1391, CConsS- quer, faire dfaut (de qch). portar aldit seti
Flour 9, 55v). u donar sofra loc. v. accorder de Moniuzeu una chavilha de ferre que soffran-
une suspension des combats, une trêve (dans gia a la breyda coytadament (1383, CConsS-
un conflit arm). liqual anavon a Salhens dire Flour 4, 70v); es pagat a Johani lo Sarralh.r
als Engles per moss. dArmanhac que donesso per adobar et fayre I clavel que soffrangia al
suffra a la viala per certan temps (1381, relotge, per so XIIII d. (1392, CConsSFlour
CConsSFlour 3, 125v). u prendre sofra loc. v. 10, 51v); per Ia carta de chals que lor baillet que
obtenir une suspension des combats, une y soffrangia, II s., VI d. (1424, CConsSFlour
trêve (dans un conflit arm). fos trames Sac- 27, 59v); lodit jour fos payat per III qr. de drap
natz a Salhens la vespra de Tot S. per penre saur moysonat que soffrangiont a achabar la
sueffra per causa de la feyra, per despes quant rauba de Chinhart, per so III s., II d. (1444,
fo vengutz, II s. (1389, CConsSFlour 8, 134r). CConsSFlour 49, 86v).
u tener en sofra loc. v. donner un dlai de sofrir*, sufrir*, suefrir* (soffrir, suffrir,
paiement à (qn). per la porssio del talh de souffrir) u I. V. tr. u 1. être victime de, subir
Guilh. Saysset fos hordenat per lo ss. Aymar (un dsagrment, un prjudice). es acordat a
Juery que lodit recebedor tengues en suefra luy donar tant per sos trabailhs coma per los
losdits collectors e la viala de la soma de X ll. dampnatges que de jorn en jorn sueffri per las
et aissy seria payat aldit recebedor per ladita causas dessus ditas (…) XXV franx (1396,
chareira la soma de C ll. [au lieu de 90] (1378, CConsSFlour 13, 93r); loditz P. a letra de luy
CConsSFlour 1, 14r); per la porssio del talh esmendar lo dampnatge que suffriria a causa de
que devia Guilh. Saysset fos hordenat per lo ss. ladita chalsada, sotz lo seel del cossolat (1401,
Aimar Juery que tengues los collectors de la CConsSFlour 18, 42v); apres pauc de jours
chareira del Bruelh e los cossols en suefra de la venc ayssi loditz Peyres Yvernatz emsemble an
soma de X ll. et aysi lodit recebedor desdus se Parra, de Bleyla, son suer, amb losquals fos
alsdits cossols lasditas X ll. (1378, CConsS- tractat et composit (…) que per totas chausas
Flour 1, 17r). u 2. soutien, aide financire tant per principal coma per trebailh, despensas
(?). loquals fes repport que loditz moss. lo et perdoas faytas per lodit Yvernat a causa de
baillious avia aqui mandatz los III estatz per sa gatgeyra et merqua et per totz altres acces-
autreghar Ia ayda a monsr de Perdiac per ma- soris faitz et suffertz per lodit Yvernat, que los
neyra de seuffra (1433, CConsSFlour 43, 26r); senhors cossols el nom de la comunitat de Saint
Jacmet Bodon, recebedor de la suffra de mos- Flor fossont tengut a payar per una ves aldit
senhor de Perdiac (1433, CConsSFlour 43, Yvernat la soma de hueyt vins moltos dor
31v); ont payat a Jacme Bodon, luoctenent de (1434, CConsSFlour 44, 28r/v); afin que lo
Guilhalmet del Mas, tresorier et recebedor de la paÿs environ non aguessa a souffrir alcun dam-
suefra autreghada per lo perostatge de Saint pnatge a causa de ladita destrossa (1440,
Flour a monsenhor de Perdiac per dona a luy CConsSFlour 48, 59r). u 2. supporter, endu-
faita a causa de ladita suffra coma costa per rer (un danger, une situation pnible). a ss.
cedula de la man deldit Jacme Bodon, la som- Peyre de Riom, cossol, ont payat per sa pena et
ma de VIxx moltos (1433, CConsSFlour 43, trebailh de so que per V mes prouch. passatz
33r). FEW 12, 402a, suffere. (…) a servit et presa grant pena a servir las
sofraita* (soffraita, soffrayta) s. f. claus de la viela de nueytz et de jours et a agut
u manque, pnurie (ici : de pain destin à tot lo regiment de ladita viela per losditz V mes
une distribution charitable). per la soffraita per so que ladita viela era molt desolada per

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1156 soira – sol

causa de lempedimia talament que petit de quar non agra pogut far lodit viatge per so que
gens y eront restadas per la garda de ladita era malautes et avia agudas las orras non avia
viela et en a suffert grant perilh de sa persona gayres et degh era recresutz mas per forsa de
per la participation dels altres habitans dont ny medecinas et de soiour fos alcunament restau-
avia plusors que eront enfecit de ladita empedi- ratz (1437, CConsSFlour 45, 25v). u demorar
mia, per so ont payat a luy per tot XX moltos al sojorn loc. v. rester au repos (ici : dun
(1434, CConsSFlour 44, 29v). u 3. accepter, cheval). aqui meteys lhi senhor cossol bayleron
permettre (une action, un comportement). las aldit escuher I rossi que agro de Eralh Pelhis-
gens de moss. de Joyeuse que sont en esta ville sier en fauta deldit rossi que demoret al soiorn
(sic) font plusors exces, violensas et oppressions (1381, CConsSFlour 3, 83v). u 3. frais de
a plusors habitans desta ville (sic) et de lenvi- repos (ici : dun cheval à lcurie). loquals
ron que non sont point a souffrir (1483, despendet en lostal de Anthoni Boscho, enclus
DConsSFlour 12/1, 5r); li cossol dOrlhac ont lo soiorn de I rossi que laysset eldit ostal per III
deliberat de far tener los estatz a Orlhac, si lon jorns, de que lidit senhor cossol donero en
ho deu souffrir ou non ? (1499, DConsSFlour mandament aldit recebedor de payar losditz
20, 2v). u sofrir alc. ren + inf. accepter, per- despes, XXIIII s., VI d. (1381, CConsSFlour
mettre que (qch soit fait). a XXII deldit mes 3, 83v).
venc ayssi I chavalghador de part lo rey nostre sojornar* (soiornar) v. intr. u sjourner
senhor am sas letras clausas mandans en aque- (qpart). ont demoret, anant, soiornant o retor-
las que hom suffregues las aidas estre mezas sus nant, VIII jours (1418, CConsSFlour 30, 37v);
per tres ans venent (1424, CConsSFlour 27, per despensa de bocha anant, soiornant ou
38v). u sofrir a + inf. accepter, permettre revenent ayssi per los dessus nomnatz et lors
de. si hom say deu soffrir a fayre merchatz chavals eldit viatge, XI l., X sols (1420,
dedins ny deforas (1472, DConsSFlour 6, CConsSFlour 31, 45r); li covenc payar per la
29r). u sofrir de + inf. accepter, permettre despensa deldit chaval de XXIII jours que y
de. protestant que si per inadvertensa ou au- avia soiornat, I escut daur (1427, CConsS-
trement (sic) el avia obmes et oblidat de coul- Flour 38, 34r); los covenc soiornar a Clarmont
ghar en sosditz comptes autras causas que non dAlvernhe cinq jours et dimey per doubte de las
sion contengudas en sa recepta, el souffra de ho gens darmas de Brusac (1439, CConsSFlour
condar et redre conde et reliqua si lo cas adve- 47, 52r).
nia (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 1r). u sofrir sol1, -a adj. qual. u seul (de qn). los
que + subj. accepter, permettre que. non deu cossols, alsquals si apperten sols et per lo tot,
hom soffrir que mossenhor agha res del maistre la garda, regimen et disposicio de las portas,
ny jamays non y consentira (1469, DConsS- murs et tors de la viala (1418, PrivilSFlour II-
Flour 5/1, 28v). u II. V. intr. u subir un pr- 2-66, 8r); que me Gme Esclavi si perforsava
judice. attendut que la vila a agut pro a suffrir disapte tout sol de prendre la fruta et la divisir
per la intrada que non y agha point (1487, ou en portar sans so que y agues alcun depputat
DConsSFlour 13, 9r). ALMC 1592 (pt. 55). per los senhors cossols, que sen deu far ? (1473,
Syn. sofertar. Voir damnatge. DConsSFlour 8, 24r). ALMC 1650.
soira voir soera. sol2 s. m. u lo sol la seule personne. lo sol
sojorn* (soiorn, soiour) s. m. u 1. faire so- aqui (1422, PrivilSFlour II-2-66, 3r).
jorn loc. v. sjourner (qpart). certana compo- sol3 s. m. u 1. sol (naturel ou dune habi-
sicion faita amb plusors cappitanis de gens tation). ont payat a Johan Benesit per so que
darmas et de trayt per alcus delz senhors ha administrat per alcunas repparacions et mel-
desditz prevostatges afin que non grevessont ni huris faitz a la mayson del reclus (…) so es a
longament feguessont soiour esditz prevostatges saber per far lo sol envers de la chapela et de la
(1440, CConsSFlour 48, 52r). u 2. repos (ici : cosina del reclusatge et per far Ia porta et I
dun cheval). daqui enforas loditz cossols en chadalieyt, per VI belas postz de sap, VI s., plus
trames a Chaldas Aygas ladita letra et en fes per I chabro, XX d., plus per Ic 1/2 de tachas
retornar lo chaval que navia menat de Dalphi meghanas, VI s. (1440, CConsSFlour 48, 67v);

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sol – solamen 1157

Et las, non es lo temps que sol, De fan ieu tonbe sola2 (solla, soula) s. f. u sorte de taxe
el sol. (ca. 1480?, FarceRiom, 1v); I jor a far lo dhabitation (?). es pagat a Totas et als altres
sol de la grange (sic), XVIII d. (1508?, LRaisP- de la charreyras (sic) de Muret per so que
DuboisSalers, 106r). u 2. aire de battage. I aviont despendut sus los gatges que aviant
cham que si confronta am la grania de P. pres de Belart per causa de la sola et per altres
Chayrosa, lo sol el miech (1438, LivePrBre- deffals, losquals gatges lidit senhor cossol hont
dons 1, 15r); ung ort appellat dels Chaulas (?) rezemutz per amor de Dieu per so quar loditz
que si confronta en lo sol de la grangia de Gm Belartz non a que mange ni de que los agues
Cheyrosa et de Catherina Cheyrosa et en lort pogutz aver ni rezemer, per so III s., VIII d.
deldit Gm Cherosa (sic) et en lo coderc deldit (1392, CConsSFlour 10, 50v); de las sollas de
lioc (ca. 1500, LivePrBredons 2C, 1v). ALMC Jausserant, de la filha de Boscho et altres
1007. (1464, DConsSFlour 1, 23r); de las soulas
sol s. m. voir aussi solt. quil devont payar aqui ont jasont et a lor
sola1 s. f. u 1. semelle de chaussure. per charreyra (1464, DConsSFlour 1, 23r); de la
dos parelhs de sabbatos et tres parelhs de solas sola de Johan Clary, si deu payar vegut que non
convenensatz en son logier, XX s., X d. (1426, sont taxadas joyas et vegut que es intratz en
CConsSFlour 36, 36v); fos payat a Johan Tra- bon heretatge (1465, DConsSFlour 1, 39v); de
buc, genre de Pe. Blanc, per unas sabatas so- la sola de Johan Jovehome, dit Belugho, que
bresoladas amb dobla sola per Giro lo Charre- aquil del Mazel dizont que vegut que a son ostal
tier, per so VII s. (1444, CConsSFlour 49, al Mazel et aqui presa la estrena, per so lor
76v); sessi lo (sic) sabatos de Jaques de Boria aparten mas aquil de Saurel dizo lo contrari
(…). Item plus lo XXIII jorn de febrier, hun vegut que a jagut a Saurel (1465, DConsS-
parellz davanpes (…). Sessi los sabatos que Flour 1, 39v); de la sola del genre de Coissot,
yeu ey agut de Jaques de Boria de lan mial aquil de Muret la demando per so que ten
IIII LIX. (…) Item plus adobadas hunas botas, loghat obrador a Muret, aquil del Pont lo
I avanpes. (…) Item lo XXIII jorn de jun, I contrari car a jagut al Pont et jay ancoras
avanpes e I parellz de solas. Item lo VI de (1465, DConsSFlour 1, 39v); so proven de so
octobre, de soliers I parellz. (1458–59, LRec- que hom leva per las solas dels novels maridatz,
AuterocheCouzans, 6r). u 2. dessous du sa- si hom las deu cassar et metre del tout al nyent
bot, sole dquid. loditz rossis fo enclavatz et convertir lo drit de las solas en obras pias ou
dont lo chalc metre en cura als mareschals a que sen deu far ? (1489, DConsSFlour 14,
Paris per so quar avia longhament portada la 17v); las solas que lon avia acostumadas de
enclavadura et era perilhs de perdre la sola, per far totz los ans en carmantrant et per lasquals
so costet de garir et querir las causas que y li novel maridat aviont acostumat de payar per
fasiant mester per ladicta cura, XV s. (1388, chascuna lieura tournes de la somme (sic) que
CConsSFlour 7, 68v). u 3. poutre horizontale lon lor donava per joyas, seys deniers (1510,
parallle à un mur et supportant dautres DConsSFlour 23, 1r).
poutres, sablire. a St. Moreyras per Ia sola solamen1 (solament) adv. u 1. unique-
de fraysser meza el corredor de Champanhac, V ment, exclusivement. dizens que per aquesta
s. (1420, CConsSFlour 31, 28r); daquel de ves solament las baillarias (sic) alsditz Muratel
Trotavant, I tres bon chabro et 1/2a sola de et Segret (1418, PrivilSFlour II-2-65, 2v); per
fusta, IIII s., II d. (1427, CConsSFlour 38, virtut de certana comissio real a luy solament
59r); foront compradas per far solas aldit cor- adreyssant per inquirir de et sur plusors exces et
redor XII pessas de chassainh (1428, CConsS- abus faitz contra los cossols, lo cossolat, liber-
Flour 39, 20r); ont payat a ss. Anthoni Yvern, tatz, privilegis et franchesas de lor et de la viala
cossol, per Ia pessa de chassanh aguda de luy (1421, CConsSFlour 32, 51r). u tan solamen
per mettre a la bayeta de Cassart per far sola a loc. adv. uniquement, exclusivement. devon
ladicta bayeta devers lo tieulat de Symon Pons, respondre tant solamen per lo capatge sinon
per so 1/2 molto (1433, CConsSFlour 43, 27v). que fosson gens ben guasanhans (1380,
ALMC 674, 1322 et 1408. LEstimeSFlour, 40r); ont paghat los senhors

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1158 solamen* – soldadura

cossols a Hugo la Porta, Bertholmeu de Mur e meler (une chaussure). per far solar mos sa-
Michel Migo per lor pena e trebalh de far batos, XX d. (1491, CBredons, 17v).
lasditas VI baetas, per presfayt a lor donat de solar s. m. voir sotlar.
la man tant solament, XLVIII lbr. (1403, solason* (solazo) s. f. u soubassement,
CConsSFlour 20, 56r); trameyront los senhors base (dun difice). a Vincent, masso, per
cossols aldit monsr lo bailliou a Monbalat Ia piquar IIIIe peyras mezas a la solazo per serrar
letra clausa contenent lor excusacio per que la clausura, per son jornal, IIII s. (1417,
non eront tengut de y anar ne trametre per so CConsSFlour 29, 23v); fos donat a Briant per
que sem adioint en assembladas, contribuem et adobar et tachar alcuna postalha en la solazo
payam am lo bas paÿs dAuvergne tant sola- del chadafalt de Muret, VII d. (1424, CConsS-
ment et non autra part (1423, CConsSFlour Flour 27, 54r).
34, 13v). u 2. sans rien de plus, pas plus. solatjar* (solatghar) v. tr. u dcharger (qn
lodit jorn fos creydada la moneda et debatuda dun poids fiscal). si y avia talha sur lo begut,
tota dobla de X d. que fos creydada a valer V VIII s. per muech, lo poble seria solatghat
d. solament et la blancha de V d. a III d. (1489, DConsSFlour 15/2, 1r); hom los deu
(1426–1427, CConsSFlour 37, 90r). u tan recebre et aver regart a lor talha per dos ou
solamen loc. adv. sans rien de plus, pas tres ans et los solatghar provegut que hom non
plus. loquals [rossi] fos vendutz a Paris per lor en passe point de instrument (1494,
lo pres tant solament de VII fr. (1381, DConsSFlour 18, 3v/4r); si lon deu trametre
CConsSFlour 3, 75r); de laqual [moneda] a devers lo rey nostre senhor gens per far diligen-
present val I escut daur XLII s. et plus et, sa de aver letres (sic) de empliar los deniers de
per lo temps que los cossols si obligueront a la intrada del vin et los convertir en las reppa-
luy per ladita soma, I escut daur valia XXX rations et altres affaires communs de ladita
s. tant solament dont demandava linteresse a ville (sic) affin de solatghar los habitans de
luy payar a la valua dessus dita (1428, lordenari (1504, DConsSFlour 21, 11v). Lv
CConsSFlour 39, 30v). u tan solamen can solajar.
(+ cond.) loc. conj. uniquement la quantit solatz*, solas s. m. u conversation, entre-
que, pas plus que. ayssi meteys non vol esser tien. apres encontenent survenc Bt. Poliers que,
astritz ni tengutz a paiar las mezas et des- auzens lodit solas, dis : ‹ Lodit Jovehome apela
pessas apres escriutas sinon tant solament banitz men et daltres en sa appellacio dont
quant suffiria ni montaria sa recepta (1404, ment falsament › (1418, PrivilSFlour II-2-66,
CConsSFlour 21, 2v). 15r).
solamen*2 (solament) s. m. u sol, dallage solda s. f. u salaire de soldat, solde. en
ou plancher (dune construction). per reparar deduction dels gatges et solda de las gens de
lo corredor darers lostal de moss. de S. Flor, guerra (1466, CConsSFlour 56, 74r); es estat
per alcunas fesclas que ero el solament, per II payat a s. Jaques Cocharic, recebedor per lo rey
chabros pres de ss. Adhamet Aymeric, II s., per nostre senhor en lo hault paÿs dAuvergni, tant
I pergha comprada per Pe. Mercer, cossol, V d., en deduction dels gatges et solda de las gens de
a Johan Aurelha per son salari de reparar, guerra que de lequivalent (…) VIIIxx l. (1467,
XVIII d. (1381, CConsSFlour 3, 100v); pauze- CConsSFlour 57, 72v).
ront las teulas ho vazas el solament de las soldadeir*, soldadier s. m. u salari. ly
latrinas de moss. de S. Flor per lo passament senhor cossol darreyrament passat bailleront
del mur (1384, CConsSFlour 5, 86r); I cartay- per restas als senhors cossols presens totz los
ro et cinq tachas barradoyras et I cartayro de gatges dels soldadiers et servidors de la mayso
tacha meghana que foront mezas per lodit de cossolat del pr.mier jour dabriel jusquas al
Briant a tachar lo solament fait de postz de la XIIe jour deldit mes que ly senhor cossol antiq
bayeta de la bada et tachar aussi las postz de finigront lor offici de cossol (1434, CConsS-
lentorn de ladita bayeta (1422, CConsSFlour Flour 44, 29r).
33, 36r). soldadura s. f. u ajout de mtal (ici : à une
solar v. tr. u remettre une semelle à, resse- trompette) pour (la) consolider, soudure. fos

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
soldar – soler 1159

payat a la bada per Ia pessa de loton comprada devers lo medi an lodit champ de Pie. Bonet et
del cappitani de Viguoro per far far a lentorn devers la traversa an ung champ de Jolha Bo-
de sa trompa lo bort tot neuf que era rotz et net, del Chassanh (ca. 1450?, LivePrMenti-
plusors altras soldaduras y far a la trompa, XX res, 1v). ALMC 21. Voir solelh.
d. (1428, CConsSFlour 39, 31v). soleir*1, solier (soleyr, soli) s. m. u ap-
soldar v. tr. u 1. consolider (une construc- partement situ à ltage dune maison ou
tion). soldar alcus marletz del cachapeys (1425, maison à tage. I soleyr pauzat en la charreyra
CConsSFlour 35, 63v); ly senhor cossol feyront del Mur estimat a XVIII lb. (1380, LEstimeS-
visitar la bercha darrs lostal de maistre Peyre Flour, 225r); I soleyr sobeyra pauzat el Mur
Pelhissier et lostal de Johan Torret a Matheu (1380, LEstimeSFlour, 243v); deu Gerald Gan-
Beal, a Posols et a Valamant per veyre si eront dilho per la novela vestiso de una plassa que
de la oppinion de Langel, Columbet et Vincens monssenhor ly a baillada el chap de son hostal
que teniont que tot lo mur covenia mettre a bas devers lo chastel per far una sot et ung escalier
et, fayta la visitacion per lodit Matheu Beal, de dessus per servitut de son soli, dona argent
Posols et Valamant, ilh tengront et foront dop- II d. (1472?, LiveDienne 708, 113r); ung solier
pinion que loditz murs se podia ben soldar coma desus lostal de Durand et Johan Engralvis que
fes lhy bercha desobres lostal de Synto Boscho si confronta en lostal dit deldit recognoissen et
(1430, CConsSFlour 41, 45r/v). u 2. consoli- en la servitut que passe (sic) per lort de Durand
der par ajout de mtal, souder (des pices et Johan Engralvis per servir lodit soliers et en
mtalliques). lodit jorn per adobar et soldar la lostal desditz Engralvis de part de sotz
tronpa de Borbo, VI s. (1381, CConsSFlour 3, (ca. 1500, LivePrBredons 2C, 29r). ALMC
60r); a Johani lo S.rralh.r per liar et salclar II 720 (pt. 16).
canos dels sealcles que retornero del setghe de soleir*2, solier* (solher) s. m. u sorte de
Chalier, losquals sealcles a soldatz et adobatz en poutre (?). V volsors de fornel, I solher, I lunde
las fustas delsditz canos, X s. (1381, CConsS- de fenestre (sic) (1487, LRaisPDuboisSalers,
Flour 3, 121r); a Guill.m Genre per far LXXV 245v).
clavels per pauzar las padenas et per soldar que soleir*3, solier s. m. u soulier. sessi los
eron rotas et per dreyssar las altras et per XV sabatos que yeu ey agutz de Jaques de Boria
clavels per la barra et IIII guofos per las pade- lan M IIII LXI. Pr.mieramen lo XVIII jorn
nas, per tot XII s. (1387, CConsSFlour 6, 71r); decembre, I parellz de soliers. (…) Item lo IIII
fos payat a Pe. Andrailh, sarralh.r, per soldar et jorn de jun, hun parellz de vanpes. Item lo XIII
adobar una granda clau de la porta del Pont que jorn de haustz, I parellz soliers (1461, LRec-
sera rota, per so V s. (1434, CConsSFlour 44, AuterocheCouzans, 6r). ALMC 1412. Syn.
20r). u 3. consolider ou souder (ici : un es- sotlar.
sieu). IIIIe lbr. 1/2a de fer dAlavart per soldar solelh, soler (soleilh) s. m. u 1. solelh levan
lays de la charreta (1444, CConsSFlour 49, loc. nom. est. lo champ appellat de la Arboret
45v). que si confronta de una part aysi comma ay-
solecitor* (soullecitour) s. m. u personne guas vergont vas lo solelh levant an la terra de
charge de dfendre auprs de la justice les Almueytz Desobre lAygua et de altra part an
intrêts (de qn), avocat. ey baillat a Johan la terra de ladita Boneta, laqual es de le (sic)
Chastaing, de St. Flour, a causa duna letra evesque de Clarmont, davas occiden et de altra
missoria que nous tramectia nostre soullecitour part an la terra de Johan Dalmas que fo del
de Paris, contenen que lodit Chastaing per fach de Rosier anaysi comma aygues (sic) ver-
nostres affaires avia sejournat ung jour mays gont deldit camp (sic) dessus dit (1408–1487?,
que non devia dins Paris (…) II s., VI d. (1481, TerrPradines 1, 2v/3r); ayssi ampres sensegont
CPrêtresCathSFlour 1, 15v). los jornals dels obris, massons, fustiers, trase-
soledre s. m. u est. cy confronto devers la dors de peyra et manobras que ont vaccat
bisa an lodit chamy per loqual hon va de Ruy- aquesta estivada darreyrament passada a bastir
nes (sic) audit Valhergues et devers lo soledre lo mur nou darreyrament hediffiat que fay
an ung prat de Hugo Durand, de Termengros, et clausura a la cioutat de Saint Flour devers lo

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1160 solemne* – soler

soleilh levant et clau vas una part lostal que sol offici et en redentio de sos pechastz et salvatio
esser de Jacme Mercier (1437, CConsSFlour de son arma et de las armas per lasquals ieu soy
45, 28r). u 2. faire solelh loc. v. impers. faire tengustz de pregar, done et legue de mon bon
un temps ensoleill. a fait lo jorn de saint grat et de ma bona voluntat als XIII senhors
Vinsens bel soler (1460, LRecAuterocheCou- canonges deldit veneratble collegii la soma de
zans, 18r). ALMC 7. Voir soledre. seys ll. t. (1481, LObitsChaudesAigues, 154r).
solemne*, -na (sollempna) adj. qual. u so- solemnitat*, solemnetat* (sollempnitat,
lennel (ici : dune messe). a XII daost say fos sollempnetat) s. f. u 1. solennit, gravit
denunciat que mons. de Carcassona era anatz (dun vnement, dune crmonie). I chantar
de vida a trespassament et los ss. monges fey- que devem far per luy e per son payre e per sa
ront la revidanssa et chanteront Ia messa sol- mayre e per sa molher e per tostz los scieus am
lempna per la soa arma am plusors torchas la sollempnetat acostumada (1414, LObits-
ardens a la messa (1421, CConsSFlour 32, ChaudesAigues, 44v); per so que es de costuma
27v); los senhors cossols coma verays obessens que lo banayrenc deld. (sic) senhors cossols
feyront chantar lo jour de saint Marti Ia messa done (?) a beure als senhors juratz de cossolat
sollempna per lasditas exequias del rey et chan- que acompanho la baneyra, li senhor juratz per
tar lo offici dels mortz (1423, CConsSFlour 34, la sollempnitat de la festa, affin que non per-
34v/35r). desso la processio et la messa, non vogro point
solemnisacion* (sollempnisation) s. f. u c- anar beure (1452, CConsSFlour 50, 55v).
rmonie solennelle. a XXIX dabriel fos la u 2. crmonie solennelle. lodit Ve jour
festa de st. Pe. lo Martir de lordre dels pre- daoust fos la festa et sollempnitat de saint
dicadors et coma es de bona costuma li senhor Domenge, patro de lorde dez predicadors, ont
cossol apres que fogront estatz a la sollempni- ly senhor cossol aneront auzir la grant messa
sation de la gleysa aneront dinar an losditz (1440, CConsSFlour 48, 58v); lo lus a XXII
predicadors de St. Flour (1466, CConsSFlour jorns de mars ly senhor religieux feyront la
56, 40v). sollempnitat de mossenhor sant Benyt et mos-
solemnisar*, solinisar* (sollempnisar, solli- senhor lalmornier covidet a dinar los senhors
nisar) v. tr. u 1. donner un caractre solennel cossols et graffier apres quagron estat en la
à (un vnement). item parelhament comna gleysa a la grant prrocession (sic), messa et
(sic) per avant per sollempnisar lodit jorn et vespras et aguda lour destribuition per luy or-
festa foront tramesas querre lasditas trompetas denada (1462, CConsSFlour 55, 72r/v); lo sep-
dApchon a lasqualas fos payat ung esqut et per teme jorn deldit mes de mars fos la festa de
lor despenssa II s., VI d. (1462, CConsSFlour sainct Thomas dAqui ont li frayre predicador
55, 53r); fos trames Esteve Gibrat ad Apcho an desta vila font et ont acostumat de far grant
una letra missoria per anar querir et fayre venir festa et sollempnitat et covidar a dinar losditz
las trompetas al joux de lassention de Nostre senhors cossols et lo graffier (1467, CConsS-
Senhor per sollempnisar la festa anayssi coma Flour 57, 84r). u 3. formalit (ici : à locca-
es acostumat quant li senhor cossol vestissont sion dune mise aux enchres). per ung man-
lors raubas partidas consulars (1466, CConsS- dament que recebet a la requesta de Anthoni del
Flour 56, 41r). u 2. clbrer (une messe). Prat coma procurayre de la comunitat de S.
u Emploi pron. causa conoguda sia a tostz Flour quant fos cridat et tronpat en la plassa
que las presens virant que ieu Johan Valeta, per lo lioctenent de moss. lo baillio que totz
maselier, habitant en loc et parrocha de Chau- gatges que seria pres per lodit tailh dins tres
das Ayguas, de levescat de Sanct Flor, affec- enchans fos deslieuratz sans negun entreval et
tant et desirant la salut de mon arma et la sollempnitat altra cessant, X s. (1388, CConsS-
salvatio daquela, considerant lo devinal offici Flour 7, 96v).
que de jorn en jorn se sollinisa en lo veneratble soler u I. V. intr. u soler + inf. avoir lha-
collegii de Nostra Dama et de Sainct Blaser de bitude, coutume de (faire qch, se trouver dans
ladita villa de Chaudas Ayguas, el vol et un certain tat). lo sapte segont jorn de mars
comunica et vol participar an losd. (sic) divinal venc ayssi lo luoctenent de monsr lo senal dAu-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
solet – sol 1161

vergne (…) per far publiar certanas letras reals Chalier solet (1472, DConsSFlour 8, 2r); mtre
fazens mencio que lo domaynes dAuvergne que Jacques Rotgier di de lhomme darmas que,
solia tener monsr de Berry quant vivia, per attendut que es solet, que lon luy fassa quelque
appointament de la court era adiudicatz app.r- plesir (sic) de fe et de avena (1505, DConsS-
tener al rey nostre senhor (1420, CConsSFlour Flour 21, 16v). ALMC 1650.
31, 47r); de P. Mongeu per la taula que ten, que solever s. m. u soliveau (?). ont payat a
solia tener quant vivia Matheu Estivals, L s. Johan Ebrart, fustier, per sos jornals de V jours
(1422, CConsSFlour 33, 1v); sa rauba que li que vacquet a lostal del reclus am son vayllet
soliont far lo jous de la Assencio (1424, per far IIas colchas et I solevers et plusors
CConsSFlour 27, 56v); receberont de Johan dautras aysinas (…) I mto que val XVI s.
Gardela, que solia donar lo pan benesit, de so (1438, CConsSFlour 46, 63r).
quavia amassat per los paures vestir, del jour solicitacion* (sollicitation) s. f. u demande,
de Paschas jusquas al jour de saint Michel que requête pressante. de so de Barres, que per sa
laysset lodit office, XIIII s. (1444, CConsS- sollicitation lon li passe XX s. et non re plus
Flour 49, 35r); dona lodit Pe. Cuzol per lo (1464, DConsSFlour 1, 30v).
Champ de Termenal, loqual solia far Pe. de solicitar* (sollicitar) u A. V. tr. u 1. solici-
Sagetas, avena una chr. (1463?, LiveDienne tar alc. faire activer (qn), (l)inciter à agir. V
708, 161v); de Nautoni de Tyasac quant mon s. que donet al clers de me Johan Bobino,
conpanho apointet anb el coma costa per obli- maystre de requestas, afin que instigues et
gat, del principal ho de las despensas, en VI sollicites son maystre (1444, CConsSFlour
doblas que solion valer III s. et aras non los 49, 75v); a Refforsat de Champs que fos mes
valon pas, et en II s. que my bailet mais, XX s. et depputatz a demorar a ladita bastenda per se
(1494, CPrêtresCathSFlour 2, 2r). u soler es- prenre garda de ladita obra et dels obris et
ser loc. v. u a. appartenir depuis toujours (à manobras et per los sollicitar affin que estes-
qn). I ort que sol esser del priorat (1438, sont diligenment sus ladita obra et que fossont
LivePrBredons 1, 6v). u b. se trouver habi- diligenment servit (…) V moltos (1444,
tuellement (de qch qpart). I prat que si CConsSFlour 49, 85r). u 2. solicitar alc. ren
confronta am lo prat de Peyre Torral (?) en faire activer (ici : un procs). lo XXme jorn
que sol esser lo postel (1438, LivePrBredons deldit mes de genier fos trames mtre Guill.me
1, 13v). u II. V. impers. u être habituel. que si Brunencho a Paris per sollicitar los proces que
deu far attendut que non y a point de intrada de li viela hi ha a lencontra dels chanunges de
begut et que li intrada del vendut non es si Nostra Dama tant per lo fait de la cloustura
granda coma sol et so que y es, es de malas del cemeteri que de la intrada del vin (1466,
mas de payar ? (1489, DConsSFlour 15/2, 1r). CConsSFlour 56, 74v/75r). u B. V. tr. absol.
solet, -a adj. qual. u non accompagn, u faire activer un procs. si trametront a
seul (de qn). per los despens de Johan Cruve- Paris home per expres per sollicitar (1464,
leir que fos a Bryeude que lay demoret solets, DConsSFlour 1, 35r).
comtant II fr., VIII s. (1391, CConsSFlour 9, sollar voir sotlar.
50v); a III de genier fos trames moss. Johan sollinisar voir solemnisar.
Puels, preyres, al reclus per lo confessar et per solt, sol (soult) s. m. u sorte de monnaie
so quar fazia mal jour non lay auset anar soletz de compte, sou. de laqual somma dessus dita,
et pres am se ung autre chapela per ly faire a causa de ladita talha, coven dedurre los que si
companhia (1437, CConsSFlour 45, 45r); lo lus ensegont que demoront devens al comu : Jacme
a XXVIII de jenier fos mes en collation en la Mercer, VIII lbr., Dur. Fabre, XV s., maistre
maiso de cossolat so que si ensec (…) si devont Ger. La Comba, VIII lbr. Soma XVI lbr., XV s.
anar al davant de la venguda de mons. que ven Ayssi resta de clar que es levat, la somma de
de la cort del rey ou si suffira de ly far la quatre cens seyssanta sept lbr. et cinq sols
reverença quant sera vengutz et si solet ou (1404, CConsSFlour 21, 10r); la somma de
acompanhat (1465, DConsSFlour 1, 37v); tres cens seyssanta douze liouras, ung soult
mtre Vidal Jabre nomma totz dos ensemble ou (1440, CConsSFlour 48, 53r); val lo sol de

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1162 solucion – solver

forta moneda I gros menhs Ia mealha (1462, (1388, ChargesSFlour X-1-5-4); ont paghat los
Dı̂mesPrBredons, 29v); fos payat aldit maistre senhors cossols a P. Boteyra, merchant del
Herailh Pelhissier, cossol, per lo logier de son Puey, per la resta del metailh a luy deguda
chaval delsditz seys jours que demoret en lodit (…), et so en solucion et satisfaccion de la
viatge contant dos sols per chascun jorn, per so remanensa de lors comptes (…) XXVIII fr.,
XII s. (1467, CConsSFlour 57, 75v); chascuna XI s., IIII d. (1398, CConsSFlour 15, 66r);
ll. valen vint sols (1481, LObitsChaudes- ont paghat los senhors cossols a Johan Yvern
Aigues, 154r). u metre al solt e a la liura loc. en solucion e satisfaccio duna letra que lhi
v. obtenir (une somme) par un impôt dun aviant donada losditz senhors cossols predeces-
sou par livre de revenu des contribuables. Est. sors per so que lhi eront tengut per deyta que lhi
Jausserant di que hom meta los IIc L escutz al aviant fayta per los exequtors de Timbalt Buial
sol et a la lieura et los paye si far si pot car non (…) VI lbr. (1402, CConsSFlour 19, 52v).
y ve altre remedi (1473, DConsSFlour 8, 3r). u prendre en solucion loc. v. se charger de
u metre sus al solt la liura loc. v. obtenir (une payer compltement, de liquider (ici : un rsi-
somme) par un impôt dun sou par livre de du dimpôt) (?). apres sensec lo comptes de la
revenu des contribuables. los XXXV francz de resta de I talh que preiron en solussio lydit
nostra part de las misas et frays de las costu- Tinbalt e seu companho per lo cossolat (1378,
mas que lon los meta sus al solt la lieura segont CConsSFlour 1, 18r). u redre en solucion loc.
lo get de la talha (1512, DConsSFlour 23, v. finir de payer, acquitter (une somme due).
16v). ALMC 1521, 1774 et 1792. redet en solussio lodit Pecolz que avia payat a
solucion (solucio, solussio, solutio) s. f. P. Rotger, resebedor deldit foguatge, per losditz
u paiement, rglement complet (dune II termes, IIc XIIII fr. (1378, CConsSFlour 1,
somme due, dune dette). soma de solussio 4v).
per losdits deutes, XXV ll., XVII s., IX (sic) solut voir clerc.
(1378, CConsSFlour 1, 2v); fo faita soma de solvable, -bla adj. qual. u 1. solvable (de
las despessas e solucios contengudas els articles qn). los habitans que si ensegont alsquals eront
precedens (1385, CConsSFlour 4, 110r). u a endeytas, et chascun dels, terça porcios de
solucion e debatemen de loc. prp. en paie- lordita talha et los aviont baillatz en recepta
ment et dduction de (une somme due). si et apres foront trobat vaquant et non solvable
ensegont alcunas altras deduccios faytas (…) (1421, CConsSFlour 32, 53r); que lon lor
a solucio et debatement de ladita remanensa deduygha et rebata per los non solvables la
deguda per mestre Simon Sala, mestre Guill. some (sic) de X l. et que lon los (sic) fassa
Dur. et Guill. Esclavi, cossols dessus ditz, et payar lo remanent (1512, DConsSFlour 23,
Johan Richart, lor recebedor (1386, CConsS- 20v); tochant lintrada moss. lo jutge di que
Flour 4, 112v). u en solucion de loc. prp. en hon la deu baylar al maiz disent, si sont solva-
paiement, en rmunration de (ici : un tra- bles (1513, DConsSFlour 23, 25v); que lon
vail). es pagat per losditz senhors cossols a fassa declarar a la fola enchiera aquelses que
mestre Guill. de Boysseyras, procurayre delsditz sont darris disedors si las fiansas non sont
senhors cossols, en solucio de sos trebalhs que a solvablas (1513, DConsSFlour 23, 26r).
faytz per lor en la cort dAorlhac et per fayre u 2. payable (dune somme dargent). sont
los faytz de Frances Aymeric (…) III fr. (1392, stadas rebatudas per la talha non solvabla de
CConsSFlour 10, 70v). u en solucion e satis- lhostal dels heretis de mestre Guille. Aymeric,
faccion de loc. prp. en paiement de (une de Paris, L s. (1452, CConsSFlour 50, 76r).
somme due). sapchont tout que hieu P. Pe- solver v. tr. u tenir quitte (qn pour une
schau coffesse aver agut et recebut dels honora- dette). ay receubut de Antony de Chalvinhac
bles homes Thomas Jovenros, Johan Saysset et I escut valen XXII ss., VI d. e (sic) deduccio de
Bertrant Poler, cossols de la viala de S. Flour, plus gran soma, laqual lodich Antony me deu a
en solucio et satisfactio de so en que lo comus causa de derairatghes de sertana renda, delqual
ni (sic) es tengutz et en deductio de maior dich escut lo quite e solvy (1411, SgrieChalvi-
summa de set franx daur, quatre sols, VI d. gnac, 54).

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
som* – son 1163

som*, son s. m. u aver som loc. v. avoir ly devia liqual apport despueys sont estat ava-
sommeil. Et las, tan gran son hey. Per ta fe, mi luat de la moneda corrent a cinquanta sols t.
laysa un pauc dormı́ He peus beuren lo vi Et (1433, CConsSFlour 43, 45r).
mangiaren la char et lo po Et las restas guar- somar1 v. tr. u monter à un total de, tota-
daren a dema. (ca. 1480?, FarceRiom, 5v). liser (une certaine quantit). soma lo vin desus
ALMC 1452. cent e III sest. e emina (1460, LRecAuteroche-
soma (somma, summa) s. f. u 1. total Couzans, 39r); soma las jonadas desus XI.
(dun ensemble dobjets, dun compte). a ob- Soma los heux IIIIxx e XVI heux (1461, LRec-
tenguda la letra de la moderacio dels feuxs del AuterocheCouzans, 15v).
rey nostre senhor laquals moderacios es a la somar*2 (sommar, summar) v. tr. u mettre
somma de XXXII feucs, la viala de S. Flor et la en demeure, sommer (qn). moss. lo licenciat
parrochia (1389, CConsSFlour 8, 136r); las- Broue di, tochant Chatonier, que lon deu som-
quals summas et partidas montont en summa mar et requerir los heretis que si ilh ont cedu-
IIIIxx XIX fr., XIX s., VII d. (1395, CConsS- les (sic) que las mostront (1499, DConsSFlour
Flour 12, 51r). u faire soma loc. v. faire le 20, 10v); que lon fassa appelar Pe. Gendre,
total dun compte. fo faita somma, passada e darrier disent, per lo summar et requerir
senhada lo lus de Rozols, LXVI lb., XI s., IX d., (1513, DConsSFlour 23, 24v).
flori a XX s. (1356, RTailleSFlour 11, 1v). somari* (somnari) s. m. u rcapitulatif
u 2. somme dargent. per alcus guatgamens dune comptabilit. lasqualas somas non sont
de sirvens que avian estat sus la viala per lodit point al somnari (sic) (1476, LiveDienne 695,
P. Rotger quar non era payats de ladita soma, 31v).
de que payet alsdits sirvens per lor salary, IIII somptuos* (sumptuos), -a adj. qual. u im-
ll., V s. (1378, CConsSFlour 1, 4v); mial LXIII portant, trs lev (dune dpense). per evitar
l., VI s., VIII d. a payar a tres termes, lo tant sumptuos despens que sen ensegriont, per
pr.mier IIIc l. encontenent, et la meytat de la avans que hom agues assemblatz tals cinq sen-
resta de la soma a Nadal et laltra meytat a hors per ordenar deldit debat, fos tractat entre
Respans per adonc venens (1423, CConsSFlour monsr lo vicari se fazent fort per mons. de Saint
34, 2v). u montar en soma loc. v. totaliser la Flour et los senhors cossols de far altra sub-
somme dargent de (ici : un montant en mon- missio a menors despens et se soubzmegront en
naie de compte). loqual talh de ladita charrey- nossenhors me Johan Jouvenel et me Huges
ra fo ben et diligenment assomatz per los sen- Grimaud, senhors de parlament estans a Tho-
hors cossols et montet en somma IIIIxx XI lbr., loza, per ordenar deldit debat (1421, CConsS-
IIII s., VII d. (1383, CConsSFlour 4, 42v); Flour 32, 44r); et apres fos supercedit de far
montont en soma VIIxx XIIII l. (1424, ladita inquesta per lo sopte departiment deldit
CConsSFlour 27, 51r). u montar soma loc. v. senhor et aussi per evitar sumptuosa despensa
totaliser la somme dargent ncessaire. aqui que agra costat de far ladita inquesta (1421,
el lor dis que lo reys li avia assignada certana CConsSFlour 32, 51r).
soma dargent sus lo recebedor, alqual el avia son1 adj. poss. 3e pers. m., sa, s’ (devant a)
parlat de sadita assignacio et a luy mostrada f. a Rabat, bada, per son salari del XXIII jour
per aver de luy dargent, loqual recebedor li avia dabrial dareyrament passat jusquas al XV jour
fayta resposta que a present el non avia denier de may que li era degut per acompliment de son
que montes soma (1426, CConsSFlour 36, salari del temps passat, I fr. (1387, CConsS-
40r). u soma dargen loc. nom. somme dar- Flour 6, 24r); a la reclusa per salmorna del
gent. la relacio del sirvent per penre la guarizo present mes de julhet, X s. (1391, CConsS-
per Jacme de Palhers sus so que avia causa a Flour 9, 39r); per sa venguda e sanada, X
Bredom al XVI jour de novembre an P. Nassi franx (1399, CConsSFlour 16, 24v); per sa
per so que lodit Jacme avia fait sazir sertana pena de far anar los charres a la peyreyra,
soma dargent deldit P. (1384, CConsSFlour 5, XX s. (1427, CConsSFlour 38, 61r); Bela,
38r); far alcun payament a madamma de Saint molier de Johan Ros, amenada per garent, de
Cirgue de certana soma dargent que lo comus letat de XL ans e memoria de XXX, a iurat et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1164 son – sonar

a depausat per son sagramen que illia hi enten- sonar la campana lo lus mati davant jorn
det lodit Johan an las gens desus ditas (1428, (1506, DConsSFlour 22, 2r). u 3. annoncer
JusticeDienne, 10v); lodist Ar. et sos frayres an publiquement la mise en vente de (ici : vin),
pres deldit bos sans lisensa, duna peyra mosuda la perception de (un impôt) au son de la
que es en bas, venent a una sochia de fau ben trompette. I esturment per luy recebut et gros-
brenchuda, etc. e ladita plassa an clausa davas sat que quant lo Rossels, sirvens, sona lo vin o
lo bas, etc. que non o devia far (1429, Justice- fay alcus enchans, la sona publica absent, quel
Dienne, 14v); Brodischon e son coniat, de segal ho far (sic) de voler et consentiment dels sen-
hun set., huna carta (1457, LRecAuteroche- hors cossols (1429, CConsSFlour 40, 41v); lo
Couzans, 5v); item plus el fustier, a se ho a sagel de Ia letra coment Peyre Vidals, sirvens,
son vaylet, XIII s., VI d. (1509, LDpLavaurs quant fazia la creyda ho sonava lo vin per la
2, 2r). ALMC 1629, 1799, 1801, 1803 et 1804. viela, quel ho fasia el nom de P. Vayssier
son2 s. m. u a son de loc. prp. au son de (1430, CConsSFlour 41, 43r); a X doctobre
(ici : une trompette). que hom la [intrada] fos sonada la talha per la viala et falbours per
fassa cridar a son de trompa en la maneyra Peyre Avinhol, clerc de cossolat, et per Parro
dessus dita (1491, DConsSFlour 15/1, 29r). Vayssier, sona, et apres que lagront sonada se
sona s. f. u 1. proclamation publique. dineront a lostal deldit Avinhol (1433,
quayssi las creydas et sonas si devont far sur CConsSFlour 43, 31v); lo divenres a XIII de
lo fayt dels vioures et victualis (ca. 1397, InvTi- septembre fos sonada et publiada la talha des-
tresSFlour, 90). u 2. sonneur et crieur pu- sus dita per la vila et faubours per Pe. Avinhol,
blic. al sirvent e a la sona per enchantar lodit clerc de cossolat, et Pe. Vayssier, sona (1444,
blat per IIII enchans, IIII s. (1378, CConsS- CConsSFlour 49, 66v); avia recebutz VIII
Flour 1, 140r); lodit jour per vin donat per los muechs, III saumadas, II st., VI pich. de vin
senhors cossols a me G. Botarel et a Johan que valiont, contant per begut segont que si
Mercer, sona, quant agront sonadas lasditas contava ladita annada, VII l., I s., IIII d. per
assisas, I s., IIII d. (1384, CConsSFlour 5, so que dis que non volia point vendre et quant
33v); lo divenres a XIII de septembre fos sonada venc enviro lo jorn de Sta. Anna fes sonar lodit
et publiada la talha dessus dita per la vila et vin et fes taverna (1468, CConsSFlour 58,
faubours per Pe. Avinhol, clerc de cossolat, et 22v). u 4. convoquer (ici : le guet, des assises
Pe. Vayssier, sona (1444, CConsSFlour 49, judiciaires) au son de la trompette. per lo
66v); de la sona, que non sone nengun sinon li salari de Johan de Bonet de sonar et mandar
sona (1506, DConsSFlour 22, 2v). lo gayt chascun ser am la trompa (…) XXX s.
sonar u I. u A. V. tr. u 1. sonner (les heu- (1381, CConsSFlour 3, 121r); lodit jour per vin
res). los senhors cossols ont donat a frayre donat per los senhors cossols a me G. Botarel et
Johan Belo (…) per far sonar las horas al a Johan Mercer, sona, quant agront sonadas
relotge, per Ia cota, II fr. (1388, CConsSFlour lasditas assisas, I s., IIII d. (1384, CConsS-
7, 87r). u 2. faire sonner (une cloche). fos Flour 5, 33v); fos payat a Johan Bonuol, bada,
donat als chantres que chanteront a las tres per sa pena et trebailh de far la bada a la torre
messas chantadas lo pr.mier mecres, lo jous et dels Laxs ou per sonar lo gayt de la muralha
lo venres de septembre en la gleisa cathedral de per la viala an sa trompeta per tota la annada
Saint Flor a la alba del jour (…) et als clergues dels senhors cossols, per so a luy IX l., XII s.
que soneront lo trenho a lalba per las messas (1452, CConsSFlour 50, 69v); las assizas sont
dire, en vin, III s., IIII d. (1421, CConsSFlour sonadas en Aorlhac al mars apres St. Marti
32, 31v); fos ourdenat de sonar continuablament (1464, DConsSFlour 1, 35r). u 5. appeler,
las campanas et cluchas grandas et novellament faire venir (qn). mossenhors de Saint Flour
faitas faire per mossenhor mage de Sant Flour mandet al senhor cossol St. Moreyras per me
despueys que lasditas novellas fouront vengudas Estienne Goyet que fegues obrir ladita porta
lo jorn davant jusquas a lendeman que ladita aldit senhor de Motgon et loditz cossols, en-
ceboltura fos faita (1462, CConsSFlour 55, semble lodit Goyet, anet sonar los qui teniont
58v); dels gatges que Bollant demanda per las claux et daltres per acompanhar lasditas

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sonaria – sopar 1165

claux (1430, CConsSFlour 41, 48r); fos payat payat per una sopada de la egua de Vaysseyra
a Drapparia, huissier de parlement (sic), per loghada que hom cudava trametre lodit paya-
son dreyt de sonar Gerald Polier, per so II s., ment et non auzet hom per la causa que dessus,
VI d. (1434, CConsSFlour 44, 30v); Chascum II s., VI d. (1424, CConsSFlour 27, 50v).
sona Tot Mes Un (ca. 1480?, FarceRiom, 5v). u 2. heure, temps du repas du soir. lo venres
u 6. mettre (une affaire) à lordre du jour. la a XIII de decembre a sopada venc ayssi lo
[causa] fazia lo procur. deldit monsr sonar chas- senhor cossol Bt. Champanhac am los de sa
cun jorn al rolle per la far plaideghar (1421, companhia devers monsr dArpagho (1426–
CConsSFlour 32, 28r). u B. V. tr. absol. 1427, CConsSFlour 37, 90r); elqual viatge
u convoquer au son de la trompette. de la demoreront anant ou venent ou demorant a
sona, que non sone nengun sinon li sona (1506, Borghas per XXXII jours, so es a saber deldit
DConsSFlour 22, 2v). u II. V. intr. u sonner huytiesme jour de julhet que partigront dayssi
les heures (dune horloge). la repparation que jusquas al huytiesme jour daoust que vengront
si fay de present del relotge que non sonava ayssi a la sopada (1439, CConsSFlour 47, 52r);
point (1509, DConsSFlour 22, 43r). ALMC moss. de Lebret ven de court et a trames en esta
735, 1599 et 1696. Voir mot. ville (sic) son secretari per se informar si li vila
sonaria s. f. u mcanisme de sonnerie volria permetre et soffrir que el an son estat que
(dune horloge). a St. Verni, relotgier, per Ia a environ XL chavals lotge en esta ville (sic) ou
contraroda fayta per luy tota nova et de son als fortzbours per una dinada ou per una sopa-
ferre a la sonaria del relotge, pesant II ll. de da (1494, DConsSFlour 18, 7v).
ferre, car laltra que y era per avans era gastada sopar1 v. intr. u prendre le repas du soir,
et layssava tot anar, et per adobar la corregha souper. lo lus a XXII deldit mes venc ayssi a
del martel et y far als champs IIIIe anels et jaguda mons. lo baillious que venia de la jorna-
plusors menuzias adobadas eldit relotge, per tot da de Clarmont et los trames per la viala en sa
X s. (1426, CConsSFlour 36, 46v). companhia que soperont emsemble (1424,
sondit adj. dm. m., sadita, sadeita* (sa- CConsSFlour 27, 42r); lo dimenge dessus dit
deyta) f. u son dit. lo mecres a X daost moss. monsr Mondot de la Tour venc a Saint Flour et
Guilhe. de Sanhas venc per alotghar am certan li trameyront li senhors cossols a quo de P. Polo
nombre de gens darmas que volia alotghar dins ont sopava, las grans simarras de cossolat ple-
la viala et los cossols ly presenteron se am nas de vin (1429, CConsSFlour 40, 25v); moss.
sasditas gens darmas alotghar el barry fort et lalmorns de St. Flor covidet a sopar los sen-
luy dezen domes darmas dins la viala, laqual hors cossols quar el volia payar sa benanada
causa el non volc far (1391, CConsSFlour 9, (1444, CConsSFlour 49, 44v); la noyt per lo
41r); eldit article ac error que no li foront passat sopar et lay sopet Brunencho, VII s., X d.
mas VI s., VI d. per sadeyta pena, trebailh et (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 2v). ALMC
despensa deldit viatge (1420, CConsSFlour 31, 1450.
54r); ont payat per la despensa deldit Cardinet sopar2 s. m. u repas du soir, souper. per
faita lodit jorn a sopar et lendeman a dinar a ung sopar que loditz moss. lo vicaris donet
quo de Johan Chavanhac a luy liourada per alsditz senhors cossols et a P. Aymeric et An-
contemplacio de sondit maistre, monta X s. thoni del Prat, XVIII s. (1388, CConsSFlour
(1428, CConsSFlour 39, 29v). 7, 98v); lo XVIII jour de novembre los senhors
sopa s. f. u soupe. Mas prumeyramen mi cossols doneront a Sansot, nebot de mons. lo
chal Beure de vostra botelhia. Plagues a Dieu bailliou, V pichers de vin, valont II s., VI d., et
que una [borseta ratur] corneta Aguessa hyeu per vin la nueyt que los covidet al sopar, per tot
a donar Et de po blanc a mangiar Et de la sopa monta VI s., VI d. (1399, CConsSFlour 16,
et de lart. Et anaysi, se Dieu mi gart, Ieu 28r); ont despendut los senhors cossols lodit
passere (?) mon tens. (ca. 1480?, FarceRiom, jorn al dinar fait als s. juratz del cossolat et
2r). ALMC 1159. altres servidors que aiuderont a donar lalmorna
sopada s. f. u 1. repas du soir (dune per- et ayssi ben al sopar (…) VII l., XI s., VI d.
sonne ou dun animal, ici : une jument). fos (1403, CConsSFlour 20, 51v); una carta de vin

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1166 sopte – sospeitos*

donada per son sopar (1466, CConsSFlour 56, sort s. m. ALMC 1768. Voir joc.
45v); al sopar quant foguen vengutz a quo del sorta s. f. u niveau de qualit, sorte (ici :
baile me Ge Jabre, VIII s., IX d. (1494, dun tissu). lodit jorn fos payat a s. Johan
CPrêtresCathSFlour 2, 3r); la noyt per nostre Rotgier, cossol, per IIIIe alnas de dos draps
sopar, II s. (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 2r). de la sorta daquels dels vailestz de cossolat
ALMC 1450. bailadas a la bada per sa rauba a luy promessa
sopte, -ta adj. qual. u soudain, subit (ici : quant fos mes en bada (…) XL l. (1423,
du dpart de qn). et apres fos supercedit de far CConsSFlour 34, 20v).
ladita inquesta per lo sopte departiment deldit sortir, surtir (sourtir) u I. V. intr. u 1. sor-
senhor et aussi per evitar sumptuosa despensa tir (dun lieu). et apres que seront sortitz de la
que agra costat de far ladita inquesta (1421, ville (sic), lon tenha conselh sur los affayres et
CConsSFlour 32, 51r). Lv sobte. gouvernament de la ville (sic) (1508, DConsS-
sor, sors, sore, sorre s. f. u 1. sœur (consi- Flour 22, 25v). u 2. sortir (dune situation
dre par rapport aux autres enfants de mê- difficile). s. Pe. Vaylet, cossol mager, di que
mes parents). per annual ces doblador a V cas la intrada demore a X s. et a XX s. saulf que, si
so es assaber a noela chavaylia, a mariatge de hom fay appointament an nostres crezencis,
filhas ho de sorres, a comprar terra, a passatge que hom la puescha metre, per ne sourtir, a
e a preyso de sa persona, que no sia ja (1379, plus grant soma (1487, DConsSFlour 13,
TerrChaudesAigues 1, 2r); los senhors cossols 13r). u II. V. tr. u enlever de sa place, dplacer
trameyront a la sors de mons. dAlegre doas (ici : un hourd de fortification). adobar los
simarras del cossolat (1394, CConsSFlour 11, chadafals del cachapeys de la montada dels
32r); a la filha de la sorre de Sauret per V Laxs et de Muret totz surtistz per lo grant
jornals (…) III s., IIII d. (1396, CConsSFlour vent (1429, CConsSFlour 40, 34r). ALMC
13, 84v); deu Dur. del Mas, da Cormeyras, per 706 et 1767. Syn. eissir et salhir. Voir efeit et
resta de I leguat fayt per sa sorre, XXXV s., VI verificacion.
d. (1400?, LObitsChaudesAigues, 27v); los sen- sos adj. poss. voir son1.
hors cossols (…) emprenteront de P. Valsargues sos- voir aussi sob- et sotz-
IIIIxx escutz per far las bezonhas del comu et sospeccion voir sospicion.
per so li ont donat que li ont trames a sa sors la sospeita* (sospeyta) s. f. u soupçon, sus-
Valensos, VI saumadas de vin (1404, CConsS- picion. aquelas [claus] no si deviont metre en
Flour 21, 84r); Guilh. Lat, per si e per sa sor, portas mas deviont esser rotas et pessadas per
reconoc a tener deldich moss. lo prior de Bre- ostar tota sospeyta (1418, PrivilSFlour II-2-66,
dom I hostal que si confronta am lostal de 9v); per despensa quant feyront la sercha dels
Bertran Rigal (1438, LivePrBredons 1, 7r); vis al Pont per alcuna sospeyta, VIII d. (1424,
deu la Bela del Col, sore deldit Gm del Col, CConsSFlour 27, 59v). u esser en sospeita loc.
per laquala conda lodit Gm, son fraire, argent II v. être suspect, douteux (ici : de cls ventuel-
s. et la VIIIe part de V d. et ma et per la VIIIe lement reproduites). et per special que se disia
part (1463, LiveDienne 698, 131r); Cebelia et o brugia que las claus eront estadas prezas en
Agnes Devesas, sores (1472, LiveDienne 698, plom et gitadas dont lor eront molt en sospeyta
75r); de la veguda fayta entre Pe. del Treu et la (1418, PrivilSFlour II-2-66, 9v). Syn. sospi-
Guigona, sa sorre, molhier de Esteve Lobeyra cion.
(1501, DConsSFlour 20, 31r). u 2. membre sospeitos*1 (sospeytos, souspeytos), -a (sos-
fminin dun ordre religieux, sœur. que hom peytoza) adj. qual. u 1. apparemment peu
non receba point las sors de Sta. Clara (1493, fiable, suspect (de qn ou qch). voliont los o
DConsSFlour 17, 22v); de la requesta que fay alcus de ladita comuna fos debotatz deforas
Johan Jausserant, dit Corna Guerra, de metre quar lor era sospeytos sans so que saubessont
en la mayso del reclus an las sors que y sont de dire nenguna causa de sospicio contra lodit
present una filha reppentida, si hom la deu Granat (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r); atten-
recebre ou non ? (1495, DConsSFlour 18, dut que lonctemps a que foront faytas et acha-
17r). ALMC 1613, 1614 et 1697. badas lasditas claus, aquelas et s.rralhas eront

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sospeitos* – suspicion* 1167

sospeytozas alsditz cossols a las mettre en las so que lhes degut per ladita vila a causa de
portas quar en plusors partz et luox eront lasditas aydas (1437, CConsSFlour 45, 34v).
estadas mostradas dins la viala (1418, PrivilS- u aver sospens loc. v. obtenir un dlai. fos
Flour II-2-66, 9r); que supplies aldit monsr lo acordat que lodit Beraut anes a Carlat per veser
senal li y plagues comettre personas notablas de si poiria aver alonc ni sospens a I altre jorn
la viala non sospeytozas als cossols ne los de (1378, CConsSFlour 1, 144r); s. Pe. Jouvenros
cossolat (1421, CConsSFlour 32, 20r); lo jorn di que si hom podia far et tractar gracieusament
que reppareront alcunas fautas que avia el mur del fait dels non nobles et que hom lor dones
devas lostal de Pons Raymont et clausegront qualque causa seria bon ou que hom agues
alcuns bughals que avia sospeytos et perilhos qualque suspens et interim hom viria comment
eldit mur (1433, CConsSFlour 43, 44r); loqual sen gouvernaront en Auvergni bas (1469,
jorn era la feyra desta viala et fouront trames DConsSFlour 5/1, 7v). u aver sospens de +
per segre las houstalarias et deffendre als hous- inf. ng. obtenir un dlai (de la part de qn)
tes que non lotgessont homme ny aribesson de pour (ici : payer une somme due). ont payat a
luoc sospeytos de lempedemia Giros et Pre. Giralt Arbona per sa pena et trebailh et de son
Gordos (1462, CConsSFlour 55, 68r). chaval per anar en la compania de Erailh Ay-
u 2. mfiant, suspicieux (de qn) (?). parlar meric, cossols, a Feners per aver sospens de
am mossenhor lo baillieu del rey sur lo fait de mons. labbat de Feners de non payar las IIc
la lhuoctenensa, que ly plagues de far et ins- lbr. que li sont degudas per lo comu jusquas a
tituir par de say en aquest perhostatge ung certan temps convengut (…) X s. (1417,
lhuoctenent bon homme et proudomme que fos CConsSFlour 29, 42v). u donar sospens a
a la honor del rey et agradables a la vila de loc. v. accorder un dlai à (qn). per evitar
Saint Flour et als habitans et non hodyos ni maghor dampnatge fos acordat per los senhors
souspeytos quar ly senhor cossol aviont enten- cossols (…) que loditz Johans Raynals lor do-
dut que loditz mossenhor lo baillios avia pre- nes sospens de ladicta summa jusquas XV jorns
pausat et deliberat den y instituir ung que lor apres Pantacosta (1388, CConsSFlour 7, 50v);
era fort haynos et odyos et sera remoustratz plusors sospens a nous donatz de payar largent
ennemicz del cossolat et de tota la vila en de ladita talha (1421, CConsSFlour 32, 44r).
plusors maneyras (1439, CConsSFlour 47, u 2. frais engags pour obtenir un report d-
56v/57r). Voir suspect. chance. li costava grandament de despens e de
sospeitos*2 (sospeytos) s. m. u personne sospens que avia donat aldit capitani (1378,
suspecte, suspect. fos payat per despensa de CConsSFlour 1, 145r).
Geralt Champanhac trames a S. Olpizi a XXIII sospicion*, sospecion*, suspicion* (sospi-
daost per so que alcus habitans de S. Flor eront cio, sospeccion, sospeccio, suspicio) s. f.
sospeytos del fait de la intrada del vin, per u soupçon, suspicion. voliont lidit mons. et
sentir et saber am alcus vinaters part daval survengut et lo poble I home per escrire a la
quant de vin aviont recebut et levat losditz intrada del vin a ostar tota suspicio, nomnat me
sospeytos (…) VII s., VI d. (1424, CConsS- P. Pelhissier (1418, PrivilSFlour II-2-65, 2r);
Flour 27, 37v). voliont los o alcus de ladita comuna fos debo-
sospendre* v. tr. u relever, suspendre (qn tatz deforas quar lor era sospeytos sans so que
de sa fonction). als coratiers aussi que son saubessont dire nenguna causa de sospicio
sospendutz de lours officis (1463, DConsS- contra lodit Granat (1418, PrivilSFlour II-2-
Flour 1, 1r). 66, 8r); a ostar tota sospeccio, lor era avis que
sospens, suspens (souspens) s. m. u 1. d- aquelas claus ne s.rralhas no si deviont point
lai, report (dune chance). u aver en sospens mettre en las portas (1418, PrivilSFlour II-2-
loc. v. accorder un dlai de paiement à (qn). 66, 9v); liqual assemblat interrogatz, chascun
et apres en fos donada una quarta deldit vin a dis que, a ostar tota sospeccion, aquelas claus,
Johan de la Bordaria, recebedor de las aydas attendas (sic) las deposicios dels s.rralh.rs, non
del rey et de mossenhor lo duc de Bourbon, si deviont point metre en lasditas portas mas
affin que agues mieilhs en souspens la vila de que hom ne fezes far daltras et aquelas fossont

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1168 sosta – sostenir

approfeytadas altras partz al melh que se poy- sostener, sostenir (soubsten[er], soustenir)
ria trobar de las chabir (1418, PrivilSFlour II- v. tr. u 1. supporter, soutenir (une partie de
2-66, 9v); los senhors cossols foront per doas ves construction, un objet). far portar la fusta per
al Pont per far la sercha de la intrada del vin sostenir la piala de la gleisa de S. Flour (1396,
per alcunas sospicios a lor deytas (1426, CConsSFlour 13, 100r); ont paghat los senhors
CConsSFlour 36, 44v). Syn. sospeita. cossols ad Anthoni del Prat per una vaza de
sosta (sousta) s. f. u corde renforce. per cayria per metre al mur a la darreyra baheta
Ia sosta, Ia tortoyreyra, dos poyliers, Ia megha- iuxta la tor dels Lax per sostener leschaler per
na, per tres charghadoyras et per guarans, VIII ont hom montara a ladita baheta, IX s. (1403,
s., IIII d. (1427, CConsSFlour 38, 57r); ont CConsSFlour 20, 57v); I gros lundar de chas-
payat a Peyre de Riom per I quartayron et 1/2 sanh duna brassa et 1/2a mes desotz lodit
de tachas barradoyras et I quartayro de tachas corredor per lo sostenir (1421, CConsSFlour
meghanas, Ia estacha, II paladis agutz a ladita 32, 42v); per II chabros noufs per far los cha-
barbacana et a lavant porta del Tieule et per Ia valos als eschaliers sostener, V s. (1425,
sosta que avia pres Gobels a la bastenda del CConsSFlour 35, 62v); fos pres per Matheu
Tieule que era restada a comptar, per tot VII s., Beal deldit ss. Peyre de Riom Ia lb. 1/2a de
VIII d. (1433, CConsSFlour 43, 41r); ont fer, IIIIe tachas barradoyras per adobar una
payat a ss. Pe. de Riom per Ia corda refforsada padena de la porta delz Lacx que la forsa del
appelada sosta que pres St. Vernis per lo re- vent lavia fayta rompre et delogar la peyra en
lotge, XX d. (1434, CConsSFlour 44, 20v); que era lo goffetz que sostenia ladicta padena,
doas soustas de chande per portar las fustas monta XX d. (1434, CConsSFlour 44, 18r).
al bolouart (1444, CConsSFlour 49, 55v). u 2. soutenir financirement (qn ou une ac-
u sosta de corda loc. nom. corde renforce. tion). layda per lui o sos comes demandada
lo dilhus a XXVI daoust fos pres de s. Johan per sostenir sa guerra contra sos adversaris
Benesit una sosta de corda per montar las (1423, CConsSFlour 34, 22v); a la plainta de
fustas de las estatghas del bolouart ou per la relicta deldit Symon fos oppinat en cossolat
portar lasditas fustas a las lyar sus la charreta que, per so que lodit Symon era estatz murtristz
(1444, CConsSFlour 49, 63r). TDF sousto. montant al guayt, ladita relicta et los enfans
sostarrar voir sotzterrar. fossont sostengut et que hom tramezes a Sahu-
sostelha (sosteilha) s. f. u coin, cale en ghac advocat et procurayre que si presentes per
pierre (?). bestias a portar las sostelhas los cossols et comunitat et resistir tant quant se
(1384, CConsSFlour 5, 91v); si ensec la des- poyria sostenir per dreyt que la gracia non
pessa faita et administrada per losditz senhors sortigues sa verificacio (1425, CConsSFlour
cossols per portar la peyra avant dita, exeptat 35, 80v). u 3. dfendre (une cause) en justice.
aquela que es de present a la peyreyra et lodit jorn pagheront los senhors cossols a me
certana quantitat daquela de Michel Migo et Guill.m de Boysseiras, dAorlhac, per sa pena
de Vernha et ayssi ben aquela que fo comprada et trabailh de las causas que a sostengudas et
de moss. P. Bertholmeu et de las sostelhas de la sosten totzjorns del (sic) tant del temps dels
plassa (1405, CConsSFlour 22, 57r); ont pa- senhors cossols predecessors coma de lor temps
ghat los senhors cossols a Johan de Faurghas (…) II fr., V s. (1398, CConsSFlour 15, 30r);
per XVII jornals que eront oblidat a comptar de ont paghat los senhors cossols a me P. Vidal,
sa charreta per portar peyra et sosteilhas al notari dAorlhac, lor procurador, per sa pena et
bastiment avant dit (…) IIII lbr., V s. (1406, trebalh de las causas sostenir que ont los sen-
CConsSFlour 23, 46r). FEW 12, 357b, sub- hors cossols en la cort dAorlhac (…) XL s.
stare; Lv sostilha; TDF soustiho. (1404, CConsSFlour 21, 95v). u Emploi pron.
sostenable*, -bla (soustenabla) adj. qual. a la plainta de la relicta deldit Symon fos
u dfendable en justice (ici : dun appel). de oppinat en cossolat que, per so que lodit Symon
la appellation, que luy sembla que es bona et era estatz murtristz montant al guayt, ladita
soustenabla et que hom la deu relevar (1494, relicta et los enfans fossont sostengut et que
DConsSFlour 18, 6v). hom tramezes a Sahughac advocat et procu-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sostentar – sotiran 1169

rayre que si presentes per los cossols et comuni- tavarnis per baylar et sustentar tant a la
tat et resistir tant quant se poyria sostenir per Nezos, molher de Esteve Jolia, que a la filha
dreyt que la gracia non sortigues sa verificacio de Corti et a la Pireta et a la Gendarmona ou a
(1425, CConsSFlour 35, 80v); so que es fait et lors maynatges, lasquals eront infessidas de
articulat dels notaris es ben fait et si deu ladita malautia (…) XXV s., II d. (1467,
sostenir et prosegre, totasves que lon sapcha CConsSFlour 57, 80v). u 2. se procurer la
coment sen governo a Clarmont (?) car li causa nourriture ncessaire à (sa survie). altrament
es ben escreydada et diffamada per lo paÿs et la plus grant partida dels habitans de Saint
tant que non si pot plus suffartar (1464, Flour sen fugiriont et layssariont lo luoc si
DConsSFlour 1, 35v). u 4. endurer, suppor- grossa talha lor covenia payar car la maior
ter (une situation difficile, une charge finan- partida non ont de que sustentar lor vida ne
cire). am totz dampnatges et despens que los de lor maynatge (1424, Ass&ConvocSFlour V-
cossols auriont a soustenir et suffrir a causa 1-3). u II. se sostentar v. pron. u se nourrir
delsditz pagamens (1420, OctroiSFlour IX-2- (de qn). s. Geraltz Polers, cossols, (…) baillet
18); a XI de may fos trames Johan de Sanhas, als Potetz del Pont tochatz de impedimia per so
juratz de la mayson de cossolat, a Chalier per que non aviont, so diziont, de que se sostentar
parlar am lo senhor de Chalier et per assentir et afin que non trevessont entre los habitans de
am luy si ly plagra de far alcun prest a la vila Saint Flor, Ia emina seghal (1420, CConsS-
duna certana somma dargent jusquas a ung Flour 31, 29v). Voir nurir.
terme per descharghar la comunitat et per evi- sot s. f. ou m. u soue, porcherie. per vin
tar plusours gastz et despensas que soubsteniont donat a St. Baile, a Johan Cayro et a Griffol
de jour en jour per commissaris et sergens a quant agront debatuda la sot de la molher de
causa de plusors subcides et inconveniens que y Vidal Charrada, XVIII d. (1404, CConsSFlour
sont survengut de pauc de jours ensay, lyqual 21, 88v); lo XXe doctobre fos fayta una veguda
sont insupportable a ladita comunitat (1440, a la requesta de Jarzac en Ia sot de Symon
CConsSFlour 48, 48v); lon deu ajudar als Gibalt (1424, CConsSFlour 27, 40r); que hom
hostes a supportar la chargha car non podont bayle taula aldit Tarrier que non agha point de
pas sostenir la chargha per so que lo reys a porta deforas ny que y fassa sot (1467,
ordenat (1464, DConsSFlour 1, 31r). DConsSFlour 3/1, 2r); deu Gerald Gandilho
u 5. prendre en charge (ici : des travaux et per la novela vestiso de una plassa que mons-
des dpenses). certas trabailhs, despens et al- senhor ly a baillada el chap de son hostal devers
tra[s caus]as que a faytz et sostengutz en per- lo chastel per far una sot et ung escalier de
segre la removecio de IIII s. per lbr. que si dessus per servitut de son soli, dona argent II
levava sur lo fayt de la sal per lo rey nostre d. (1472?, LiveDienne 708, 113r); ung estable,
senhor en la viala et archipreveyrat de Saint sot, cortillagi et ort tot atochans (ca. 1500,
Flor per laqual remission lhi en a covengut LivePrBredons 2C, 97v); ung sot que si
obtener letras de mons. de Berry (1387, Pr- confronta en lostal de Guillem Peschau
vôtSFlour XIV-3-1). (ca. 1500, LivePrBredons 2C, 195r). u sot de
sostentar, sustentar u I. V. tr. u 1. nourrir porcs loc. nom. soue. una sot de porcz que si
(qn). a Chinhart o a sos amix per so que confronta en los cortilages et en lort de moss.
sostentessont lodit Chinhart, paura creatura, Geral Bos (ca. 1500, LivePrBredons 2C,
et lo gardessont diligenment que non treves 177v). ALMC 524.
entre los malautes del Pont tochatz de la impe- soteiran1, sotiran (soteyra), -a (soteyrana)
dimia, en fos donada altra emina de seghal adj. qual. u 1. situ en bas, infrieur (dun
(1420, CConsSFlour 31, 29v); fos administrat difice). los senhors cossols doneront a presfait
an aquela que servia Chinhart tochat de inpe- de bastir doas berchas que eront tombadas de la
dimia en plusors ves per lo sustentar, V s. (1430, mureta soteyrana a Thomaso et a son compan-
CConsSFlour 41, 36v); es estat payat per cer- ho (1394, CConsSFlour 11, 32r); devers la part
tana quantitat de pa pres et cronpat tant de las soteyrana (1408–1487?, TerrPradines 1, 3r).
lidas que de certanas pestoressas et de certans u 2. situ au premier niveau au dessus du

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1170 soteiran* – sotz

sol ou au rez-de-chausse (ici : dun tage de hun parellz de solars. Item plus lo XIII jorn de
tour). per IIII fais de palha portats a las tors febrier, hun parellz. Item plus lo XXI jorn de
de Megh et dels Aghals per far las colchas que abrial, I parellz de soliers. Item plus lo IIII jorn
fos ordenat lodit jorn que hom feses jaser en de octobre, I parellz (1460, LRecAuteroche-
chascuna II homes las nueyts et per XXV (?) Couzans, 6r). Syn. soleir3.
clueits mes et portats en la soteirana estatgha sotol s. m. u appartement en sous-sol.
de ladita tor del Megh per servir al guait a las Dur. Fromen dona per la mayo sobeyrana des-
nueits escuras a far lumenadas, IIII s. (1391, obre lo baynh cofr. am la mayo de Marco de
CConsSFlour 9, 49v); li religiou de St. Flor ont Champanhac e am lo sotol de Jacme lo Fabre e
requeritz los senhors cossols que hom volgues per lort desotz la Jarriga cofr. am lort de P.
cubrir la torre de Bresoms car en lors estatghas Rahors e am lort de Dur. Lors VIII d. per ces e
sotiranas non si podont servir (1471, DConsS- per senhoria e miega gallina e manobras (1379,
Flour 6, 24v). u 3. sans tage (dune habita- TerrChaudesAigues 1, 14r); Cebelia de Malhol
tion) (?). I hostal soteyra pauzat el Mur (1380, pel sotol que fo de Margarida de Clamens e de
LEstimeSFlour, 181v); per las portas faitas en Salsart de la charreyra da lErm cofr. am lostal
la una de las fenestras de cossolat de la sala et de W. Sirven e am lostal de la Putsagua dona
en III veirials de las maisos soteiranas comtant V s., VI d. per ces e per talha e I gallina per
per posts III s., IIII d., per IIc tachas megha- fuoc (1379, TerrChaudesAigues 1, 24v). FEW
nas, VI s., per III chavilhas de fer a las tacolas 12, 368b, *subtulus.
dels veirials et per VI padenas guarnidas de sotran* (sotra), -a adj. qual. u 1. inf-
clavels alsdits veirials, V s., et a Michelo Vin- rieur, den bas (ici : de langle dune maison).
harer et Vidal lo Fuster, per lo jornal, V s. la tornela del chanto sotra de lostal de Palissa
(1391, CConsSFlour 9, 29v). Syn. sotran. (1464, DConsSFlour 1, 34r). u 2. sans tage
soteiran*2, sotiran* (sotira) s. m. u per- (dune habitation) (?). per una penssio de IIII
sonne (ici : un commerçant) qui se trouve en st. de seg., de IIII ll. et per Ia maiso sotrana
contrebas. que hom bayle a Johan Varny taula sive celeir que ten en la chareira de Saurel,
coma al sotira (1467, DConsSFlour 3/1, 1v). laqual penssio et celeir prent et dona als effans
sotil*, sotial*, sotiel adj. qual. u de qua- borts de ss. Johan Esclavi, CVI ll. (1380,
lit mdiocre (ici : de la viande). per I qr. de LEstimeSFlour, 12v); I hostal sotra en ladita
bon molto, V s., per I qr. de molto sotiel, VIII chareira estimat a XIIII ll. (1380, LEstimeS-
blancz, per I bon chabrit, V s., per I chabrit Flour, 16r); I hostal sotra sotz la tor del Teule
sotiel, VIII blancz (1437, HonorSFlour IV-4- (1380, LEstimeSFlour, 166v). Syn. soteiran1.
2). sotz (sots) prp. u 1. en dessous de, sous
sotlar, sollar, solar s. m. u soulier. per I (un lment de construction). la molher dAs-
sollars ferratz, I fr. (1378, CConsSFlour 1, torc Artis lodit jorn per son jornal de escham-
123r); a Gardela per I par de sollars a luy donat par terra de sotz lo Portalet en bas, II s. (1418,
davantatghes, IIII s. (1387, CConsSFlour 6, CConsSFlour 30, 27r); ont payat a Johan
70r); ont donat los senhors cossols a Bernat Genso, teulayre, per reteular los teulatz que
Maynada (…), per so quar era mal vestitz e sont sotz lo corredor del Mur pres de la torre
es paura persona e miserabla, IIII alnas de gris del Teule, que foront affolat per lo adobament
de la terra per lasquals ont paghat XXVI s. e deldit corredor, IIII s. (1420, CConsSFlour 31,
per us tacos a sos sollars, XVIII d. (1402, 28v). u 2. en contrebas de (un lieu). I ort sots
CConsSFlour 19, 51r); a ladita sirventa, oltra lo mur de Muret (1380, LEstimeSFlour, 21r); I
lo logier dessus dit, per sos draps acostumatz de ort pauzat sotz lo chami de la Plancheta (1380,
donar, so es a saber cota, gonela, I pareilh de LEstimeSFlour, 218v); lodit jour fos messa ly
sotlars sobresolatz, chapayro et manghas de salvagarda reals el nom delz senhors cossols et
color et chalsas, per tot II l., XVII s., II d. de la comunitat per St. Verni, sirvent real, et
(1444, CConsSFlour 49, 93r); sessi los sabatos Guynot Espinasa, sirvent de la justicia temporal
que yeu ey agust de Jaques de Boria de lan M de mossenhor de Saint Flor, en ung coderc delz
IIII LX. Pr.mieramen lo XIX jorn desembre, Lacz sotz lo champ del senhor del Boysso

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sotzmetre* – stipular 1171

(1444, CConsSFlour 49, 52v). u 3. avec la iurat per son sagramen et a depausat per son
garantie de (ici : le sceau dun officier), sous sagramen que el venia I jour, de que non li sove,
la protection de (ici : un sauf-conduit). paye- da Murat (1425, JusticeDienne, 19r); Antonis
ron al maneschac de moss. de Bery per Ia Vernha, amenat per garent, a iuratz per son
composessio faita per los cossols am lui per sagramem et a depausat que el era unnc jour,
alcus dreitz que demandava per son ofice sus que non li sovent, an aquo de la Maracda et
los taverns, masels, pestres et altres merchans eront en lodit ostal de que eront las fenna desus
de la viala, coma apar per Ia cedula donada ditas, e meyront nom a la filia de Hugono da
sotz son sayel, monta XX ll. (1378, CConsS- Fortunier, e lapelleront marmaysa, etc. Item
Flour 1, 25r); lo conviet sotz son salcondut plus a la filia de Galdi lapelleront chasidoza
(1387, CConsSFlour 6, 85v). Syn. sobz. (1429, JusticeDienne, 16r); Johan Jeybert, da la
sotzmetre* (se) v. pron. u se sotzmetre de / Buiga, amenat per garent, a iurat per son sa-
sur alc. ren sen remettre à, accepter (ici : les gramen que el era presens an Johan la Graveira
conclusions dune ngociation). de et sur lo- quant mes lo palho el prat de Jacme Vernina,
qual debat las partidas si eront sotzmezas mas non li sove del jour, etc. et lodist siirvens
(1421, CConsSFlour 32, 51r). Syn. se sobme- lentimet usti per usti als abitans da Drels
tre. (1429, JusticeDienne, 22v). u esser sovenen
sotzterrar*, sosterrar, sosterar, sostarrar loc. v. se souvenir. qual jour era, non es
v. tr. u 1. inhumer, enterrer (qn). ont donat sovenent, mas ben era pres de la paschada
los senhors cossols a la molher de Gordanel (1429, JusticeDienne, 22v). u sovenir que +
quant fos anada de vida a trespassament, per indic. revenir en mmoire que. diis ad Hugon
so quar non avia de que la sostarres, VI s. Maurant que lin sovenia que era an lodit Po-
(1402, CConsSFlour 19, 51v); lo dimenge a X giol, etc. et lodist Johan del Bes non sonet mot
de juing per sosterrar son effant, yeu, XX s. (1425, JusticeDienne, 19r).
(1426–1427, CConsSFlour 37, 46v); per las spacios, -a adj. qual. u large, spacieux
mas de St. Moreyras a sosterar son effant, (ici : dune rue). que hom fassa tant a la
XX s. (1426–1427, CConsSFlour 37, 67r). responsa que hom fara als religieux que hom
u 2. enfouir (ici : du sable sous un mur effon- retenha bela rua et spaciosa (1470, DConsS-
dr). Robbertz Borleyra fos mes lodit jorn per Flour 6, 6v).
ostar la peyra de Ia paret tombada que fazia special voir especial.
mureta entre los dos portals dels Laxs per aver st- voir aussi est-
larena que era sosterrada desotz et li fos payat stipular v. tr. u passer un contrat. (…)
per son jornal, III s., IIII d. (1429, CConsS- present, stipulant ad ops de se (…) (1386,
Flour 40, 25r). ALMC 444. Syn. du sens 1 HonorSFlour IV-6-10); Peyre dal Solier, alias
ensebulir, enterrar, sebolturar, sebulir et sepul- Mameto, deldit loc de Sainct Marti, reconoc a
turar. tener et confesset en veritat davant lodit notarii
soveirana voir man1 et sobeiran1. (sic) se tener et voler, e dantiquitat aver tengut
soven*, soen* (sovent, soent) adv. u sou- los predessessors deldit recognoissen deldit
vent. loqual prat a ausit apelar als habitans de Peyre da Pradinas jove, donzel, fil emancipat,
Brughalenas plusors ves et sovent lo Prat del present et stipulan (…) lo hostal sieu appellat
Selarier et ausi lor ausit dire que lodit prat era de Peyre Vola pausat et scituat eldit loc de
de Guille. del Trieuf a plusors et per espres aldit Sainct Marti (1408–1487?, TerrPradines 1,
Gaspar (1441, InstrBrujaleine, 2r). u soven de 1r); local mestre Duran, notari, lodict reconois-
vetz loc. adv. à de nombreuses reprises, sou- sens reconoc esser veray percurador et aver
vent. a covengut soent de ves estrenar lodit expecial mandamen a stipular per lodit senhor
Ramont de Bessenx affin que non volgues tant (1423–1586?, TerrPradines 2, 25r); lan M
dampnatghar la viala a causa delsditz C franx CCCC LXXV e lo XI jor. del mes de may Vidal
(1383, CConsSFlour 4, 100v). Velh (…) a respos al venerable collegi dessus dit
sovenir v. impers. u revenir en mmoire stipulan venerables homes mos. Duran Foet e
(de qch à qn). Ar. Pogiol, amenat per garent, a moss. Jaques Chanpanhac, canonges e procu-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1172 sturmen – subjugar*

raires deldit collegii, presens e (?) del ters de la subdelegat s. m. u subdlgu. la causa
desus dita liurazo (…) e a promes a paiar lodit que perseguet per los cossols davant moss. P.
Vidal aldit collegii lodit ters de ladita liurazo ho Bayle et moss. St. Arnalt, subdelegatz del col-
lo emolumen daquela jusca la tenor desus dita lector de nostre senhor lo papa (1387, CConsS-
e a promes lodit Vidal per se e per sondit paire e Flour 6, 110v).
per Peyre Vel, son fraire, e lor far ratifficar las subgeccion* (subgection) s. f. u esser a la
causas dessus ditas (1475, LObitsChaudes- subgeccion de loc. v. se soumettre, obir en-
Aigues, 78v). FEW 12, 276b, stipulari. tirement à (qn). vegut la tenor de sas letras
sturmen voir instrumen. missivas, luy sembla que moss. lo duc entent
subcidi, subcide (subcidii) s. m. u 1. aide que la vila sia a sa subgection so que non es
en argent (destine à un suzerain) obtenue par point (1491, DConsSFlour 15/1, 34v). u se
un impôt exceptionnel. a bailat loditz recebe- metre en subgeccion amb loc. v. se soumettre
dors (…) a P. Rotger, baile de S. Flor, recebe- aux exigences de (qn). non es point de opinion
dor ordenat per mons. lo maneschac de Fransa que, del fait del maistre, hom si meta en sub-
de I subcide de VIII franx per feuc a lui au- gection an mossenhor ny luy prometa res (1469,
treiat el pas de las montanhas per la desliuran- DConsSFlour 5/1, 28v).
sa de Salhens et daltras fortalessas occupadas subgeit*1, -a (subgeyta) adj. qual. u sou-
per los Engles eldit pas (…) IIc franx (1383, mis, sujet (de qn). hom fay bruch que li noble
CConsSFlour 4, 101r); Phalip Picateyra, rece- et las gens de gleysa et de las vilas subgeytas a
bedor al baylliatge de las montanhas per mons. moss. lo duc luy ont autreghatz XVm fr. (1486,
le (sic) duc de Berry de certan subcidi a lui DConsSFlour 13, 2v).
autreghat per las gens del paÿs (1399, CConsS- subgeit*2, subget* (subgeyt, subgect, sub-
Flour 16, 21r); ont paghat los senhors cossols giet) s. m. u sujet (dun souverain, dun sei-
ad Anthoni Glaysola, luoctenent de Johan gneur fodal). en la causa et debat que era et
Raynaut, recebedor ordenat el bayliatge de las pendia entre Guiot de Monclar, senhor dotal
montanhas per monsenhor lo duc de Berry, del dels bes, dreytz et devers de nobla Alaÿs Jaf-
subcide autreghat aldit monsenhor lo duc, lan fiuela, sa molher, dona da Lhiousargues en
present, et so per lo terme pr.mier (…) IIc XII partidas, de[ma]ndador, duna part et Steve de
lbr. (1403, CConsSFlour 20, 71r); comma dar- Jordana, (une douzaine de noms de person-
reyrament era estat appointtat entre los de las nes) et los hereters de Johan Vitalh, habitans
bonas vilas deldit paÿs dAuvergne per se unir et deldit luec de Lhiousargues, homes justiciables
adherir a contradire a alcunas talhas et subcidiz et subgietz sans meyan deldit Guiot a causa de
que ly senhor dAuvergne demandont al paÿs laditta sa molher, deffendens, daltra (1419,
(1444, CConsSFlour 49, 48r). u 2. attribution AccordLiozargues); disiont que non y eront
de ressources (ici : procures par loctroi sur le tengut ni loditz mossenhor lo contes non los
vin). lo XVIIIme de jenier per lourdenança podia ni devia talhar quar nos non sem seu
delsditz senhors concelhiers et juratz de cosso- subgeyt ni de son ressort (1434, CConsSFlour
lat fos trames maystre Herailh Pelissier, clerc 44, 34v); laqual imposicion novelament a estada
de cossolat, devers lo rey nostre senhor estant impausada per lo rey nostre senhor et autregha-
per lors a Sant Jehan (sic) dAngely tant per da per la greignor partida de sos subgeytz en
aver la confirmation del subcidii de lintrada del son realme (1437, CConsSFlour 45, 9v); non y
vin en ladita vialha de Sant Flour comma per avia mandament contra luy ny homme desta
pourtar IIc Lta esqutz daur (1462, CConsS- ville (sic) ny dOrlhac mas contra los subgectz
Flour 55, 75v). de moss. lo duc (1492, DConsSFlour 17, 6r);
subcolector* (subcollector) s. m. u aide, non sem subgectz a moss. lo duc (1492,
adjoint dun percepteur. a moss. Johan Crespi, DConsSFlour 17, 14r).
subcollector de nostre senhor lo papa per lo ces subjugar* (subiuguar) (se) v. pron. u se
a luy degut de lan passat mial IIIIc et IIIIe per soumettre, sabaisser (ici : en payant plus dim-
lo mur nou, VI lbr. (1405, CConsSFlour 22, pôts que dautres). si les gens dglise non
103r). FEW 2, 902a, colligere. volont contribuir, non es pas de intention de se

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sublector – subvenir 1173

subiuguar plus que los altres car, si lappointa- da, substituit de procurador de rey (sic), per
ment non si fay, el es de intention de non res alcus servisis per luy faitz per los negocis del
payar del begut (1487, DConsSFlour 13, 13v). comu, X s., VIII d. (1395, CConsSFlour 12,
sublector s. m. u adjoint, remplaçant dun 71v); ad Adhamet Valanes, substituit de procu-
professeur de cours publics. lo XVIIIe jorn de rador, per sa pena et trebailh de far certanas
novembre lo sublectors del convent dels frayres informatios (…) IIII ll., X s. (1406, CConsS-
predicadors desta vila comenset a legir sas Flour 23, 5v); me P. Pelhissier, substituit de
lissos (1467, CConsSFlour 57, 74v). procurayre del rey (1421, CConsSFlour 32,
submission voir sobmession. 55v); me Peyre Taffanel, soubstituit de procu-
subrogacion* (subrogation) s. f. u subro- rayre eldit bailliatge (1439, CConsSFlour 47,
gation. de aver subrogation a lasditas letres 37r).
(sic) reals per metre gens en cossolat, que lon subtil, -a adj. qual. u habile (de qn). los
y fassa commetre Maurana, lieutenent (sic), ou trames aldit me Johan lo Piquard quar segond
mtre Johan Bartho ou altre que lon verra estre a quel disia so era lo plus subtil homme de la
faire (1509, DConsSFlour 22, 33r). court a devisar tals supplicatios et aussi que per
subrogar (subroguar) v. tr. u mettre, nom- son megha poyriont aver conussensa et intra-
mer (qn) à la place de (qn dautre dans une ment en la court plus que per autre (1439,
affaire judiciaire). luy es estat payat per so que CConsSFlour 47, 53r).
lodit Johan Benezit anet de vida a trespassa- subvencion* (subvencio, subvention) s. f.
ment per avant la interination de lasditas letras u contribution aux frais (de qn ou qch).
et chac que lidita dona coma sa hereteyra des- per la visitacio del prior dAlvernhe, X floris,
sus dita agues et impetres altras letras per estre per larchidiague e larchipreyre, IIII floris, per
subroguada et admessa aldit proces del rey la subvencio dels senhors cardenals leguatz, V
nostre senhor coma fos fait et per so XXX s. floris (1373, EnqHospDiocSFlour); es estat
(1466, CConsSFlour 56, 66r); qual deu lon baylat et dounat (…) als bayles et cofrayres
fayre subrogar a metre a exceqution lasditas de Sant Sperit per subvention de lalmorna que
letres (sic) ? (1509, DConsSFlour 22, 32r). ladita cofrayria de Sant Sperit fay de pan de
subsequen adj. qual. u suivant (ici : dun tourta, seys sest. de seghal (1462, CConsS-
article denquête judiciaire). quant al dehuit- Flour 55, 51r); lour douneront dels bens de la
teme article, delayssant los altres precedens et comunitat per subvention deldit dinar Lta s. et
subsequens (1441, InstrBrujaleine, 2r). ung sestier de vin (1462, CConsSFlour 55,
substancia s. f. u contenu, substance (ici : 59r); lo jorn de Nadal coma es de bona costuma
dun document juridique). et daysso volont lidit senhor cossol agront chapayros noufz par-
far letras per nos St. Cheylada, Beraudot Olier, titz de dos draps roge et nyer de Mostavilier,
etc. del seel de las montanhas a la coertio et per subvention desquals sont estatz payatz aldit
vigor, etc. volont las letras far et reffar en la s. Pe. Jovenros, cossol mager, VIII escutz que
ma[ne]yra que savi devisarant, substancia non valont XI l. (1467, CConsSFlour 57, 77v).
mudada (1375–1396, MariageMallet). subvenir v. tr. indir. u 1. subvenir a alc.
substitucion* (substitucio) s. f. u rempla- fournir une aide à (qn). ont paghat a mons.
cement ou nomination au titre de substitut lo bayliou P. de Lar per so que lhi es estat
(ici : dun magistrat). per far aiornar lo pro- donat per los senhors juratz del cossolat per a
curayre real et per la relacio del sirvent que luy aiudar a tener son estat et a luy subvenir en
laiornet a Paris per compareysser en lenquesta sa necessitat (…) XX franx (1400, CConsS-
dels reproches, VI s., III d. Item per la sub- Flour 17, 70r); far la sercha del blat per la viela
stitucio deldit procurayre real que anet querre et faubours per en subvenir als indigens et far
sos clers a IIII legas de Paris, VI s., III d. las bilhetas per liourar lo blat a celx que na-
(1381, CConsSFlour 3, 74v). viont mestier (1433, CConsSFlour 43, 37v);
substituit, sobstituit* (soubstituit) s. m. subvenir als habitans de la viela a payar aldit
u magistrat supplant, substitut. ont paghat Johan Raulet la somma de IIIIxx escutz dor
los senhors cossols a maistre Anthoni Charra- (1434, CConsSFlour 44, 33r); frayre Peyres

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1174 succesir* – suficiamen*

Vidals, licenciatz en theologia, venc en cossolat sucre s. m. u sucre. IIIIe lbr. coffituras que
et suppliet als senhors que lor plagues de ly feyrunt far a Guill.m Aymeric per lasquals ont
subvenir et far aiuda dalcuna somma dargent paghat tant per lo sucre, coma per las bostias,
per anar recebre son magisteri a la universitat coma per la faysson et despens deldit Guill., III
de Tholosa attendut que el era nadieux et filz l., XVIII d. (1407, CConsSFlour 24, 35v); a
de la viela et quel si volia despausar a totzjours Johan Cayrol per IIIIe chandelas de cera per
mays tant quant vieuria a servir a ladita viela et sebolturar lenfant et per 1/2a lb. de chandelas
comunitat tant en messas et sermos et altres de seup et per X d. de sucre, VI s. (1431,
officis divinals (1434, CConsSFlour 44, 33r); CConsSFlour 42, 30v); et foront ly trames
fos ourdenat de luy subvenir a sa ceboltura de VIII massapas de coffimens que feyront far
quatre torchas de cera pesans IIII l. (1462, freschament per Johan de Sanhas de V lbr.
CConsSFlour 55, 68v). u 2. subvenir a alc. qra de sucre que preyront de Bonet Raynalt et
ren subvenir, pourvoir à (ici : une dpense). duna lb. que ny mes del sieu loditz Johan
que lom lo fegues demorar deforas la viela affin Sanhas que costeront totz los coffimens dessus
que non agues occasion de se mesclar entre lo ditz amb los massapas que bayllet loditz San-
poble et quar loditz Guinotz Espinassa, payres has tant per la pena de coffir comma per lo
deldit enfant, dis quel non avia de que tener sucre ou per II onsas de zzbre. blanc que y mes
deforas ni de que ly administres despensa, per loditz Sanhas per far lo manus xpi. et las
so ly fos bayllat I molto per subvenir a lor hostias dauradas ou per lo papier per garnir
despensa (1430, CConsSFlour 41, 45v); a fayta losditz massapas, LXII s. t. (1439, CConsS-
requesta a messs et a la ville (sic) de aver Flour 47, 40r); memoria sia daquo quaven
largent de la montanha de Chabestras per pres de Guito de Sanias. Item 1/2 ll. despisias
subvenir a la reparation deldit pont de Ventue- fina, VII doblas, item plus 1/2 ll. de sucre de
ghol (1510, DConsSFlour 23, 8r). pr.mera queuta, III doblas, V d., item plus
succesir* (succezir) v. intr. u avoir lieu, se duna honssa de clavelz de girofle, II doba
produire (ici : du prlvement dun impôt in- (sic), item plus duna ll. damellas, XIIII d.
direct). alsditz P. Esclavi, P. Aymeric et Guilh. (1459?, LRecAuterocheCouzans, 9r). u en su-
Dobax, cossols avant ditz, per debatement de cre loc. adj. confit dans le sucre (ici : des
lor intrada del vin que non son tengut de payar coings). aldit Johan Bresso per Ia bostia de
del vin per lor gastat quar succezis en luoc de charn de codoinhs en sucre que pres frayre
talh et ayssi meteys es acostumat a desdurre als Guille.s per lo conpanho malaute de maistre
cossols (…) VI fr., VI s. (1387, CConsSFlour Vincens, IIII s. (1417, CConsSFlour 29, 31v).
6, 121v). u per sucre loc. adj. destin à être confit dans
succession s. f. u hritage, succession. de le sucre (ici : des fruits) (?). Ia man 1/2 papier,
la talha de Trenchier, di que luy sembla que, Ia ll. 1/2 fruta per sucre et III onssas manus
attendut que son heretier ten los bes per succes- xpi. guastadas quant say era monsr lo baillious
sion et non per acquisition, non deu payar mas et Tachos per partir la talha (1424, CConsS-
per reparation (1491, DConsSFlour 15/1, 26v). Flour 27, 58r). u sucre rosat loc. nom. sucre
successor adj. qual. u qui succde, suivant rosat. aldit Johan Bresso ont payat per cartey-
(de qn). sen Johan Jovenros, cossol successor ra 1/2a de sucre rozat que ordenet far me St.
delsditz Timbalt, St. e P. (1378, CConsSFlour Brus per lodit malaute, VI s. (1417, CConsS-
1, 150v); lo jorn que los cossols creeron et Flour 29, 31v). ALMC 1142. Voir confitura.
hordeneron lor successors cossols (1391, suefra voir sofra.
CConsSFlour 9, 95r); ont paghat los senhors sueir, suer voir soer.
cossols als homes de Ribeyra Vielha et altres sueira voir soera.
per lo presfait a lor donat per portar la cayria sufert-, sufart- voir sofert-
de las VI bahetas que farant los senhors cossols suficiamen* (sufficiamen) adv. u en quan-
successors, si Deu play, de la tor del Meg tit suffisante, suffisamment (ici : de linterro-
jusquas a la tor dels Agials (…) XIII lbr., V gation dun tmoin). et altra causa non de-
s., IIII d. (1402, CConsSFlour 19, 58r). pausa per son sagramen, sufficiamen interrogat

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
suficien* – sofire* 1175

et examinatz (1441, InstrBrujaleine, 1v). Syn. mes I altre filhs de Jacme de Chagoza mins
suficienmen. abial et sufficient que lodit Granat en la tor am
suficien*, sufisen*, sofisen* (sufficien, suf- ladita bada (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r); a
ficient, soffisent, soffizent, souffisen, souffisent, VII de jung fos presentat lo maistres Combes,
souffissen) adj. qual. u 1. en quantit suffi- de lArcha, als senhors cossols regir (sic) las
sante (dune denre, dun dlai imparti à escolas de la gramayra de Saint Flour et li
qn). loditz mons. dis et respondet quel non senhor cossol lo firont examinar al mestre re-
daria plus jorn quar ilh aviont agut sufficient verent et al mestre vielh per veser si era suffi-
temps ad advisar sur so (1418, PrivilSFlour II- ciens (1452, CConsSFlour 50, 53v); mtre Vidal
2-66, 18v); lo pr.mier jorn de juing fos faita Ia Jabre ut supra et de las escolas que siont
liourazon de pan et de vin als chanonis et donadas al plus soffisent (1472, DConsSFlour
coriers de Nostra Dona per moss. P. Polo, que 8, 1v); dels corratis, que luy sembla que aquilh
Dieus perdo, liourada per me P. Chassanh lo vin que y sont, sont souffisens et que hom non los
et lo pan, et fos baillat a totz los coriers Ia deu point hostar per aquels que ho demandont
micha grossa coma als chanonis per so que lo (1487, DConsSFlour 13, 16r).
pan non era sufficient (1423, CConsSFlour 34, suficienmen*, suficiemmen* (sufficiem-
19r); per so que fezessont pan sufficient fos ment, sufficienmem) adv. u avec toutes les
baillatz lo st. per XXX s. (1426–1427, CConsS- conditions requises, convenablement (de la
Flour 37, 82r). u 2. convenable, adquat (de forme dune action). per far vesitar lo registre
qch). losquals requerigront fossont avaluat et de las presentacios dAlvernhe per saber si la
estimat en moneda a sufficient pres (1428, partida dels cossols ny de lor adversaris si era
CConsSFlour 39, 39v); lo mandamens procu- sufficiemment presentada, VIII s. (1381,
ratoris que lidit religieux aviont portat non era CConsSFlour 3, 74r); lo chazal et la terra
sufficiens (1433, CConsSFlour 43, 26v); Ja- apelat da la Boria que se teno, que cofronto
ques Aymeric di que quant hom poyria passar dune (sic) part am lo chami comu deldit mas de
per una composition soffizent seria ben fait mas Lobeighac que monta hom a la Chalm et dal-
a fayre composition excessiva seria mays que tra part am lo terme del fach dal Mas et am la
hom trobes altre ordre (1469, DConsSFlour 5/ terra del Cart sive costa dessus reconeguda,
1, 18r); moss. lo jutge di que, de son oppinion, salvat et reservat per lodit recognoysen que
aquel a qui ladita intrada sera lieurada, sia non enten so indicar (?) al dreytz de degun altre
paure ou riche, bayle caution bona et souffisent, en ayso cy depres reconegut, si sufficienmem
altrament que lon los (sic) fassa payar la fola (sic) demostravo que aguessen negun drech en
encheyra (1513, DConsSFlour 23, 24v). tout ou en partida (1408–1586?, TerrPradines
u 3. comptent, capable (de qn). Item vol 2, 16r); e fayta ladita veguda sus lo luoc del
lod. moss. Berengers que, al cas que si endeven- debat per vosditz messenhors, loditz Heralhs
ria lhu anar de vida a trespassament sans here- agha dit e perpausat per davant vos que ladita
ter mascle procreat de madona Alaÿs, sa mol- plassa e luoc es sieus e lhi apperten e si sia
her, que an aquel cas lo filh segont mascle si vantatz de o informar e proar sufficienment e
souffissen, ou si non souffissen lo ters filh que degudament (ca. 1415?, PatrimSFlour VIII-2-
avenra deldit Raynalt et Johana, sia hereters 11); me Anthoni Gleysola coma procurayre
universal deldit moss. Berenger del loc de Me- deldit mons. levesque, sufficienment fundatz
let, de Chastelnou, de Monbru, de Cussac, de et expressament sur so per lo conseilh de
Rix Star, dAnglars et de tota la terra que lod. mons. de S. Flor destinatz (1422, PrivilSFlour
moss. Berengers a, ten, pocesis, et que aquel II-2-66, 3r). Syn. suficiamen.
deia portar las armas et son nom en la maneyra sufir*, sufire*, sofir*, sofire* (suffir, souf-
et forma que lod. moss. Berengers las porta al fire) u I. V. intr. u être dun total suffisant,
jorn de uy (1375–1396, MariageMallet); et suffire (ici : dune recette fiscale). ayssi meteys
anayssi lod. P. Fabre demoret en la tor jusquas non vol esser astritz ni tengutz a paiar las
a hora de tercia que covenc que loditz Granatz mezas et despessas apres escriutas sinon tant
fos debotatz destre companho de la bada et solament quant suffiria ni montaria sa recepta

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1176 sufisen – supersedir

(1404, CConsSFlour 21, 2v); non volunt esser suffra del rossin de la charreta de II cuers
astreing ni tengut a paghar las mesas et des- desoubz et dessus, per so a luy VI s. (1444,
penssas apres escritas sinon tant quant soffiria CConsSFlour 49, 71v). FEW 19, 161a, sufur.
ou montaria lor recepta (1409, CConsSFlour suita* (suyta) s. f. u suite royale. sa suyta
25, 1r). u II. V. impers. u être suffisant, suffire (1534, RTailleSFlour 57/2, 1r).
(de qch). s. Johan Noel di que deu souffire si sulpre s. m. u soufre. lhi senhor cossol
fay en chascun chamy de sondit ort ung aygayro trameyro Johan Claro a Brieude per comprar
ou que lodit sr Anthoni Fornier fassa salir ladita de sulpre per ensulprar alcus viratos a trayre et
aygua et luy done condut per la porta (1469, portar fuec per lodit lhoc de Chalier (1381,
DConsSFlour 5/1, 46r); del passatge que de- CConsSFlour 3, 85v/86r); fos pres de las per-
manda Yvernat contra Johan Vaylet, di que, sonas esseguens per far ladita poldra et per far
provegut que lodit Vaylet luy demanda (?) pas- alcus oyns et artifficis per botar lo fuec eldit
satge per totz anans et venens qualque temps lhoc de Chalier et per ensulprar losditz viratos
que sia et luy en fassa letras, soffis (1469, per ladita causa so es assaber de Gui de Li per
DConsSFlour 5/2, 1v). u lo sufis a + inf. il sulpre vieu et per lenha de salze per far charbo,
suffit de (faire qch). los senhors cossols noels loqual sulpre et lenha pres de la Andreva Gaya,
dizens que, attendut la perquisicio quel aviont IX s. (1381, CConsSFlour 3, 86r); ont payat
fayta am changhadors expers en tal cas et per II ll. de salpetra portadas per Jacme Beguo,
altres presens els condes dessus escritz, que lo del Puey, et Ia ll. de sulpre a requesta dels
suffia a condar et debatre alsditz predecessors senhors cossols, mezas en cossolat, VI s., X d.
de lor recepta per chascun escut XXX s. et per (1418, CConsSFlour 30, 46v). ALMC 755.
chascun molto daur XX s., X d. (1427, supausat* (suppauzat) que (+ subj.) loc.
CConsSFlour 38, 63v). u (lo) sufis de + inf. conj. u en admettant que, à supposer que. de
il suffit de (faire qch). Pe. Trencher, que soffit la sola de Vialar, aquil del Mazel demandont
per lo present de trametre a Paris Fagha (1464, que, suppauzat que non agha joyas, deu estre
DConsSFlour 1, 36v); lo lus a XXVIII de extimat so que poyria aver agut per joyas
jenier fos mes en collation en la maiso de (1465, DConsSFlour 1, 39v).
cossolat so que si ensec (…) si devont anar al superabondan* (superhabundant) adj.
davant de la venguda de mons. que ven de la qual. u per superabondan loc. adv. de surcroı̂t,
cort del rey ou si suffira de ly far la reverença en sus. fos assignat per superhabundant a
quant sera vengutz et si solet ou acompanhat lendeman per darrier terme per la [intrada
(1465, DConsSFlour 1, 37v); s. Anthoni Tren- del vin] oltrar (1420, CConsSFlour 31, 18r).
chier di que lo souffiz de trametre en court lo superseser*, supersesir, supersedir (super-
cossol mager, lo greffier et ung servitor (1483, cesir, supercedir) u I. u A. V. tr. indir. u super-
DConsSFlour 12/1, 6r). u sufis de alc. ren a seser de alc. ren diffrer momentanment le-
alc. il suffit de (ici : une somme dargent) à xcution de (ici : une mission). per so que lodit
(qn). del porchier et del chabrier, que luy sem- moss. Archimbault volia coma commessari des-
bla que lor pot suffir de II s. (1500, DConsS- sus dit bezonhar en sadita commission tochant
Flour 20, 27v). lo fait delsditz feux (…) luy fos dit et preghat
sufisen voir suficien. que luy plagues de supercedir de sadita commis-
sufisensa*, sofisensa* (soffisensa) s. f. u a sion jusquas a tant que hom veyria quaissi sen
sufisensa loc. adv. en nombre suffisant (ici : governariont en lo bas paÿs et per so que el ne
des gardes). Gm Chalchat di coma dessus ex- fos contens luy fos lieurada sa despensa en
cepta[t] dels merchatz que di que hom los tenha lostal de Jaques et Johan Cocharicz (1467,
en esta vila provegut que hom meta gardas a CConsSFlour 57, 75r). u superseser de + inf.
soffisensa que aghon notissa de las gens (1472, diffrer (lexcution, la ralisation de qch) ou
DConsSFlour 6, 29v). renoncer à (faire qch). et apres fos supercedit
sufr- voir aussi sofr- de far ladita inquesta per lo sopte departiment
sufra* (suffra) s. f. u dossire de harnais. deldit senhor et aussi per evitar sumptuosa
fos payat a Johan Vesi, celier, per adobar la despensa que agra costat de far ladita inquesta

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
supliar – suplir 1177

(1421, CConsSFlour 32, 51r); que el superse- lor plagues de ly subvenir et far aiuda dalcuna
digues de bezonhar en sa comission (1469, somma dargent per anar recebre son magisteri
DConsSFlour 5/1, 22r). u B. V. tr. absol. a la universitat de Tholosa attendut que el era
u sabstenir momentanment dagir. de la nadieux et filz de la viela et quel si volia
responsa de la protestation de moss., que vegut despausar a totzjours mays tant quant vieuria
que moss. lo doctor et official ont parlat de a servir a ladita viela et comunitat tant en
acord, que per lo present lon supercidischa messas et sermos et altres officis divinals
(1465, DConsSFlour 1, 40r). u II. V. pron. (1434, CConsSFlour 44, 33r).
u se superseser de + inf. sabstenir, se dispen- suplicacion* (supplicacion, supplicacio,
ser momentanment de (faire qch). afin que si supplication) s. f. u demande, supplique crite
supercezegues de la demandar jusques fossont (adresse à une autorit). una requesta ou
vengutz nostres remedis de Poittiers (1421, supplicacio adreyssant a monsr lo Daulphin de
CConsSFlour 32, 15v). u se superseser de alc. Viana que dorasenavant non fossem compellit a
ren sabstenir, se dispenser (momentanment contribuir am nengun altre paÿs, sinon lay ont
?) de (faire qch). los senhors cossols ont trames aviam acoustumat dancianetat (1420,
a Mealet a Johan de Murat moss. Hugo Marti CConsSFlour 31, 42r); inclus so que dizia que
et Frances Aymeric per a luy dire que li plagues avia baillat et payat en supplicacios (1424,
de se supersesir de las exequcios de las bonas CConsSFlour 27, 29v); frayre Angels per ma-
gens de Murat (1406, CConsSFlour 23, 50v); neyra de supplicacion avia baillat ung rolle als
preghant a luy si volgues supercesir daquest senhors cossols contenen alcunas parcelas quel
viatge (1423, CConsSFlour 34, 42r); del faict devia en vila et avia presas estant ayssi a sos
de Salazart, dy que hom lo desfrie de la des- usatges et de sa companha (1438, CConsS-
pensa si se vol supercedir de la exeqution que Flour 46, 76r); payeront a me Johan lo Piquart,
deu far ny vol far a lencontra de la vila (1483, secretari del rey, per ordenar una breva suppli-
DConsSFlour 12/2, 1r). Lv sobresezer. cation sus so que demandavont de las fermas
supliar (suppliar) v. tr. u supliar a alc. + quar Johan Thaumier, tresorier, lor avia dit que
subj. prier instamment, supplier (qn). sup- la supplication que Avinhols avia faytta segond
plieront plusors ves a mons. li plagues de a lor la tenor de las antiquas lettras reals era trop
donar Ia altra jornada de dos o tres jours que prolixa et que ly senhor non aviont cura de tant
poguessont advisar am cosselh de far lor res- grant prolixitat (…) VII s., VI d. (1439,
posta sur lodit advoyament o desadvoyament de CConsSFlour 47, 53r).
ladita appellacio (1418, PrivilSFlour II-2-66, suplimen* (suppliment) s. m. u compl-
18v); per so lor fos suppliat lor plagues la viala ment, supplment (ici : dune somme dar-
sur tot excusar devers monsr lo Capdet que non gent). ont payat aldit St. Contastin per so
fos en sa indignacio (1420, CConsSFlour 31, quen larticle del present del vin presentat a
22v). u supliar a alc. que + subj. prier instam- Salhens a mossenhor lo comte de Montpensier
ment, supplier (qn) que. los senhors cossols non ly era estat passat ni comptat que VI s.,
trameyront al seti de Bozols a mons. lo senal VIII d. per st. al for de X d. per pichier et en
dAlvernhe Aliot Chaylada per dire et supliar vertat per lors el lo vendia XII d. lo pichier quar
aldit mons. lo senal que lhi plagues que agues era bon vin vieilh, per so ly ont satisfait per
per excusatz los senhors cossols et comu de so suppliment de ladita soma, XI s. (1437,
que non lhi trametiant balesters coma avia CConsSFlour 45, 45v). Voir complimen.
mandat (1400, CConsSFlour 17, 78r); de vo- suplir (supplir) u A. V. tr. dir. u fournir le
luntat dels senhors juratz de cossolat foront complment de, complter (ici : une somme
trames a maistre Vincent Philip Jovenros, cos- dargent). que chascun bayle qualque soma et
sols, et St. Moreyras et Cortabota per vaillet a lo rest supplischa la intrada (1489, DConsS-
Marueghol per suppliar aldit me Vincent que Flour 14, 19r); non ont point de recepta per
vengues ayssi (1417, CConsSFlour 29, 30v); supplir et payar lordenari comme (sic) lon pot
frayre Peyres Vidals, licenciatz en theologia, vezer per lo gect fait et per la passada (1506,
venc en cossolat et suppliet als senhors que DConsSFlour 21, 25r). u B. V. tr. indir. • suplir

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1178 suportable* – suportar*

a alc. ren u 1. fournir le complment de, dont pas sostenir la chargha per so que lo reys a
complter (ici : une rente). lodit jorn de ordenat (1464, DConsSFlour 1, 31r); es estat
moss. Gm Jovi, pontuaire, per suplir a la renda donat per losditz senhors cossols (…) als Boÿ-
que cronpen de Jaque Aymeric, soma XXII s. mers liqual eront arribat en esta vila et say
(1494, CPrêtresCathSFlour 2, 1r). • suplir a + demoreront prendre las festas de Nadal et so
inf. u 2. fournir la quantit ou le complment per supportar lor vida, per so XX s. (1468,
ncessaire pour (ici : racheter une rente). am CConsSFlour 58, 57v). u lun suportan laltre
tal condicion que si ladita somma de IIIc L loc. v. lun compensant lautre, en moyenne.
moltos non podia supplir a rechaptar ladita ont paghat los senhors cossols per XXVIII
renda amb los altres fraiz et despens que co- jornals de beus per portar la peyra dels May-
venra far a causa deldit rechapte, que lo comus nials trayta per lodit Gualocher e manobras,
lor y deura estar et gardar de perda (1431, valont comtant per jornal, lun supportant lal-
CConsSFlour 42, 2v). u 3. remplir entire- tre, IIII l., XVIII d. (1403, CConsSFlour 20,
ment la tâche consistant à (ici : mettre en 72v). u 2. supporter, endurer (ici : le poids
grosse des documents). Pe. Avinhols, clercz dune charge financire). expliquar la paurey-
de cossolat, non podia supplir a las [procura- ra del luoc et las grans talhas et mezas que a a
tions] grossar totas per la hastivetat que aviont supportar per gardar et tenir lodit luoc a la
destre grossadas (1444, CConsSFlour 49, veraya obediensa del rey et de monsr lo Dalphi
48r). Lv soplir. (1420, CConsSFlour 31, 46r). • suportar alc.
suportable* (supportable), -bla adj. qual. u 3. apporter un soutien, une aide à (qn), (le)
u supportable (ici : dun impôt). que fos en- soutenir, notamment financirement. los sen-
clinatz a nous et la viala far gracios et suppor- hors cossols ont donat a Johan Chabrol, lieuten.
table taxament deldit prest (1422, CConsS- deldit Johan Raynaut, per so que agues a sup-
Flour 33, 23v). portar belament lo comu per las tailhas que li
suportacion* (supportation, subspourta- erunt degudas (…) VIII lbr. (1407, CConsS-
tion) s. f. u soutien financier. es estat dounat Flour 24, 49v); los cossols ont trames a maistre
et payat a la Daurada, donna ordenada a re- Johan Chabrol tant en vin coma en pichos et
cebre los enfans, per subspourtation de sa pena per vin quant si dinerunt am lhuy afin que los
et trebalh per so que dalcuns dels habitans es supportes belament de so que li erunt tengut,
ben payada et daltres mal, ou per subvenir als per tot monta IX s. (1409, CConsSFlour 25,
paures, per tout XL s. (1462, CConsSFlour 55, 20r); de laqual somma fos deliberat per los
71v); es estat payat et donat a la Catharina senhors juratz que lo comus respondessa aldit
Daurada, dona ordenada a recebre los enfans, Peyre de la Fagha de la somma de XL escutz de
per supportation de sa pena et trebalh, car dels Tholosa per supportar los habitans de ladita
ungs es ben payada et dels altres non, per so XL viela et evitar plus grant dampnatge (1433,
s. (1466, CConsSFlour 56, 77v). CConsSFlour 43, 51v); me Guilhems Aymericz,
suportar* (supportar, subportar, susportar) lhuoctenent de messs los eslez, a susportat los
u I. V. tr. • suportar alc. ren u 1. contribuer, habitans de la vila delz deffaultz et esportulas
participer à (une charge financire, les besoins de ladita court (1444, CConsSFlour 49, 94r);
financiers de qn). lor fos donat per supportar que hom fassa que aquel que las [escolas] aura
lors despens que aviont ayssi faitz per tres o fassa del salari que li habitant ne siont suppor-
quatre jours per attendre lodit payament, V l. tat (1469, DConsSFlour 5/1, 24v); Anthoni
(1422, CConsSFlour 33, 31r); suppliet als sen- Trenchier di que hom trameta en court ung
hors cossols lor plagues aver per recomandat home desta vila an ung dOrlhac et que aquilh
lodit covent per supportar las despensas que aghon chargha de se donar garda que lo present
coveria far per lodit chapitre tenir (1427, paÿs sia supportat et non surcharghatz (1486,
CConsSFlour 36, 30v); ajudar a subportar plu- DConsSFlour 13, 2v). u II. se suportar v. pron.
sours altras charghas que li viala a a payar u 1. prendre patience, patienter. afin que lo-
(1452, CConsSFlour 50, 40v); lon deu ajudar ditz portadors si supportes de so quavia de-
als hostes a supportar la chargha car non po- mandat mays a ladita vila, oltra ladita artilha-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
supot* – surget* 1179

ria de Salazard, per so ly fos donat per lo vin la surannar v. intr. u cesser dêtre valide au
somma de VIII l. (1444, CConsSFlour 49, bout dun an, expirer (ici : dune dcision,
89v). u 2. se contenter (de qch) (?). fos advi- dun dcret contenu dans un document). si
sat que hom fegues tractar per alcuns que hom metront a exeqution la letra obtenguda daltras
payes los despens deldit commessari et de sas ves contra moss. sur lo fait del graffier vegut
gens et que sen supportes lo plus honestament que suranna et passa lan dijous prochain (sic)
que poyria (1467, CConsSFlour 57, 55r). (1465, DConsSFlour 1, 39v).
supot* (suppot) s. m. u serviteur. seria lo surces*, surcens s. m. u surcens. que ung
melhor de metre qualque causa sur los habitans pagis que te dun prior sertana boria et la
per maneyra de talha car las gens de gleysa et transporta a un altre pagis et y rete sertan
lors suppotz en devont estre quites (1487, surcens de la volontat del prior que es per lo
DConsSFlour 13, 8v). Syn. servicial, servidor, temps, si ho pot far sens licen. de son prelat ni si
sirven et vailet. deu valer (ca. 1430?, 118F78). Syn. sobreces.
sur, surs prp. u 1. au profit de (qn). aver surcharja* (surchargha) s. f. u surcharge
gracia alcuna o don sur nous meismes sur lo fait dimpôt. a causa del rebat de XV lances
de las talhas (1424, CConsSFlour 27, 39v). (sic) quavia de surchargha et plus lodit ault
u 2. aux dpens, à la charge de (qn). ont et bas pas dAuvergne (1462, CConsSFlour
payat als senhors cossols predecessors senhors 55, 76r); si li surchargha que lo bas paÿs vol
P. Cocharic, Pe. Jovenros et Johan Trenchier metre sus lo hault demorava sus lo hault paÿs,
per la intrada de I mueg de vin que era comp- seria mays aver las guabelas (1466, DConsS-
tatz sur me Jacme Jabre loqual mueg de vin lidit Flour 2, 1r).
cossol aviont mes en lor recepta et loditz Jabres surcharjar* (surcharghar) v. tr. u imposer
affermet non aver recebut lodit mueg de vin, per excessivement, surcharger fiscalement (qn).
so I molto (1433, CConsSFlour 43, 49v). remostrar evidenment coment sem surcharghat
u 3. en provenance de chez (qn). et pueys de lequivalent denviron la meytat plus que non
lor fos donat sur Peyre Trenchier ung pichier montavont nostras gabellas (1462, CConsS-
de vin per anar beure (1466, CConsSFlour 56, Flour 55, 68r); si hom luy deu far complainta
55r). u 4. à la suite de (ici : une leve dimpôt del gect faict a la vila lan present ont ont
prcdente). metre talha sur talha seria metre surcharghada la vila de I fuoc et quart de que
ung grant bruch (1491, DConsSFlour 15/1, es estada daltras ves descharghada (1484,
26v). u 5. ?. Jacques Aymeric di que, pueys DConsSFlour 12/1, 10v); messs li cossol de
que Dieu a faict son comandament de la relicta Orlhac ont escript et per messatge expres fa-
de Gme Alboy et que son filh es sur aquo, que zent mention de so que lo paÿs es estat sur-
apres que seront sebulitz lon gette de la ville charghat en lassieta des tailhes (sic) lo temps
(sic) los altres que sont en la mayson (1507, passat (1504, DConsSFlour 21, 6v).
DConsSFlour 22, 14r). u 6. au sujet de, en ce surdire v. intr. u surenchrir (dans une
qui concerne (qch). aver gracia alcuna o don enchre). di que la intrada si meta en yssidas
sur nous meismes sur lo fait de las talhas (1424, et que apres que sera bateghada lon done
CConsSFlour 27, 39v). u sur + inf. au sujet certana quota an aquels que surdiront per chas-
de, sur le fait de (faire qch). alqual fos donat cuna lieura (1511, DConsSFlour 23, 10v). Lv
per portar una letra al Bort de Garlenx per los sobredire.
senhors cossols surs tractar del paty, V s. (1384, surgeir*, surgier* (surgi) s. m. u chirur-
CConsSFlour 5, 34r). u 7. sur so que (+ indic.) gien. maystre Pe. Jovehommes, cossols, et Jo-
loc. conj. au sujet de ce que. a maistre G. hans Bastars, surgis, apres que agront visitat
Botarel per lescriptura de una copia de I man- lo reclus que era malautes, vengront beure a
dament et relacio surs so que Hug. Sayssetz lhostal deldit Johan Trenchier (1434, CConsS-
avia fait apelar a ung certan jour a Bredom Flour 44, 38v). Voir barbeir.
Johan Raynalt, sirvent (…) VIII d. (1384, surget* (surgect) s. m. u excdent dim-
CConsSFlour 5, 32r). ALMC 1317. Voir sobre pôt. aussi ont fayta certana altra requesta
et sus. per davant mess. les (sic) eslez tochant la

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1180 surnom – sus

indiction de la talha en laqual dit que a surgect seansa jusquas als comptes (1505, DConsS-
de IIIIc l. et plus (1491, DConsSFlour 17, 2r). Flour 21, 12v). Voir letra.
surnom s. m. u patronyme. escriore los survengut s. m. u personne arrive à lim-
noms et surnoms de las manobras de la basten- proviste. liqual survengutz disseront, o loditz
da de las Rochas (1396, CConsSFlour 13, Guynotz per totz, que aquelas claus et s.rralhas
103r); ont paghat los senhors cossols a ung eront estadas faitas del voler de mons. et dels
vaillet de Saint Ylpisi que portet ad Anthoni cossols et de tot lo poble (1418, PrivilSFlour
del Prat los noms et surnoms de las gens que II-2-66, 9r).
morigron al Gua de la Bot [ou lAbot ?] sus survenir v. intr. u 1. venir, arriver (de
Alier, enclus per son dinar VI d., losquals qn). los senhors cossols (…) doneront per
aussigront los Engles dAloysa, per so III s., joya als balesters de Saint Flor et altres que y
VI d. (1406, CConsSFlour 23, 61v). Syn. so- survengront, Ia alna de melinas (1418, CConsS-
brenom. Flour 30, 35r). u 2. arriver soudainement (de
surplus s. m. u 1. complment, reste qn). lodit jorn environ megjorn los cossols
(dune somme, dune numration). losditz estans en lor mayso alta de cossolat emsemble
assensadors volgueront payar la meytat del sur- lo doctor de La Comba, moss. P. Jovenros et
plus de la soma en moneda de blasfartz et los plusors lors juratz de cossolat, survengront Jo-
cossols responderont quels non deviont penre han Sayssetz, Bt. Polers (…) et plusors altres
aquela moneda car lo reys los avia abolitz et (1418, PrivilSFlour II-2-65, 2r); lodit jorn a
faitz creydar per abolitz en sas faurghas (1423, tres doctobre a hora de tercia ou environ, los
CConsSFlour 34, 2v); per tachar la dobladura cossols Johan Rotgier et Guill. Esclavi estans
de ladita porta foront compradas de Anthoni en lobrador de cossolat (…) survengront Guy-
Lac IXc tachas barradoyras de lasquals en not de Li, Jacme Giri, Lescura, P. Fabre, Verni,
foront mezas a ladita porta la maior partida Grassiot et duy s.rralh.r (1418, PrivilSFlour II-
et lo surplus es en cossolat (1424, CConsS- 2-66, 9r). u 3. se produire (dun fait). ont
Flour 27, 33v); lo surplus que monta cent ll. paghat a Johan de Prohis per son salari et
(1438, CConsSFlour 46, 64r); fos donat oltra trabailh de guovernar lo relotge et per apparel-
los draps dessus ditz a la Catherina Thona et a har las fautas que y sunt survengudas el temps
la Boya et dautras pauras femnas vergonghosas del (sic) senhors cossols (…) VI lbr., XV s.
de la vila per so IX alnas de drap blanc moy- (1407, CConsSFlour 24, 45v). u 4. arriver
sonat de Chaldas Aygas, presas II alnas de me (dune information, dune rumeur). lo penul-
Anthoni Contastin et lo surplus de Armand time jorn de may per alcun brug survengut, los
Palissa, coustet tot XXXVIII s., IIII d. Item senhors cossols emsemble alcus altres aneront
plus a una autra paura filha honesta et vergon- per visitar totas chadenas de las charreyras et
ghosa per III alnas de blanquet de Chaldas dels portals de la viala per veser si eront a point
Aygas per li far gonela, a III gr. 1/2 lalna, per las tendre et si y eront los partus et cha-
mont. XIIII s. (1444, CConsSFlour 49, 76v). vilhas de ferre al dedins am lasquals si deviont
u 2. augmentation, surcroı̂t (dimpôts) (?). tendre al besoing (1428, CConsSFlour 39, 19r);
protestant que au cas que mosenhor justifiara avisar las gens sus las novelas que surveniont de
del surplus del blat ou de la polha, que elhs las gens darmas que eront a tres grant nombre
estaront a razo (1463, LiveDienne 698, 209r). sur lo paÿs (1428, CConsSFlour 39, 24r).
Voir sobra, sobreplus et susplus. surventatge* (surventage) s. m. u vente à
surseansa (surceansa) s. f. u en surseansa un prix excessif. segial, per surventage la may-
loc. adv. en attente de traitement (dune af- tat de la tersa part de I emina (1408–1487?,
faire) ou de paiement (dune somme due). en TerrPradines 1, 7v).
surceansa sur largent de las talhas (1504, sus u I. Adv. u 1. en haut. demorero sus
DConsSFlour 21, 7v); del vaylet, que la causa el mur de matdi per far bada per so quar fazia
demore en surseansa (1504, DConsSFlour 21, grandas neulas (1383, CConsSFlour 4, 64r);
8r); Johan Ymbert, del sermonayre VIII l., de fos payat a plusors homes que monteront ladita
Dur. Righassa et de Fornier et altres, en sur- peyra sus ont es assiza, en despensa, XX s.

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
sus – susdit 1181

(1423, CConsSFlour 34, 21v). u 2. ci-dessus. u 6. dcompt, retir de (un total). que lodit
quant venc Poncet la Rocha per demolir lodit me Loys agha sus los guatges de Pelisser, VIII
mur per alcuna comissio real coma plus a ple es l. et Peliser lo plus (1464, DConsSFlour 1,
sus contengut (1423, CConsSFlour 34, 39v). 34v). u 7. au sujet de (qch). far creydas de
u 3. sus alt loc. adv. en haut. per una teula part monsr et los cossols sus lo fait dels blatz
meza sus alt al chadafalt per far et tener lo que non fossont gitat de la viala ni del paÿs per
fuoc, VI s. (1418, CConsSFlour 30, 40bisr). merchans et cotals per obviar a la charestia que
u II. Prp. u 1. sur (qch, un lieu). repparacio si metia sus los blatz (1422, CConsSFlour 33,
fayta sus lo pont de Sta. Cristina per adobar las 43v). u 8. ayant pour consquence, moyen-
espondeyras et la torre que es sus lodit pont nant (ici : une certaine peine). a Hugon Bonal
(1424, CConsSFlour 27, 47v); Est. Rigals a que non huses ni espleites sus la pena que si
presa en se la quauza de Joana, sa nora, de la conten en la salvagarda et a tostz altres que i
batidura que fes a Joana, filia fo a Peire la venrian de part lodit Hugon (1429, Justice-
Quolungia, et ses mes a lordenansa de mosen Dienne, 8r). u III. Interj. servant à inciter à
lo juge, bailadas sas icnosensas per una vegada, attaquer (qn). Sus, quoquinalia, sus, E batres
etc. e a iurat sus sains Avangelii non anar vos chada dia (ca. 1480?, FarceRiom, 4v); Sus,
enquontra (…) et las deu bail a sa asiza a quop, a quop (ca. 1480?, FarceRiom, 5v).
davant la Magdalena (1429, JusticeDienne, ALMC 1317. Syn. sobre et sur. Voir garnison,
18v). u 2. en situation de contrainte judiciaire part1 et pena.
à lencontre de (qn). per alcus guatgamens de sus- voir aussi sos-
sirvens que avian estat sus la viala per lodit P. susari (suzary) s. m. u linceul, suaire. per
Rotger quar non era payats de ladita soma, de IIII chandelas de sera et per tela al suzary
que payet alsdits sirvens per lor salary, IIII ll., donat per los senhors cossols a la seboltura de
V s. (1378, CConsSFlour 1, 4v); fos paiat per Matheu Combaseyra per almorna, per so VI s.
losdits cossols alsdits Hug. Sedalh et St. Pon- (1395, CConsSFlour 12, 65r); lo VIe jour
sonalha per lor guatge et salari de tant quant daost Taboretz anet de vida a trespassament
avian demorat sus lor per lasditas acssequssios dont fos payat a Matheu Boscho per II alnas
delsdits Beraut et Johan (…) XXXIII fr., XII s. 1/2 tela per far susari a III s., VI d. lalna,VIII
(1378, CConsSFlour 1, 147r). u 3. à lencon- s., IX d., et per IIIIe chandelas de cera pesant Ia
tre de (qn). fos paiat a Robert Dobax et a ll. agudas de Johan Aymeric, IIII s., et per la
Johan Chapola per II ves que foron mes en distribucio del jour et lendeman, clars et ter-
acssequssio per lodit Johan [Criveleir] sus los- ratge et estafinhos, XXXVIII s., VI d. (1424,
dits cossols, per lor salari, monta IIII fr. (1378, CConsSFlour 27, 37r); fos donat a ung homme
CConsSFlour 1, 146v); los cossols doneron a foran que la [morta] gittet de lhostal et la
Peirot Taphanel per sos despens et daltres portet a la gleysa ou al semeteri per la entarrar,
Tochis de sa compania que sai foron mandat XVI s., plus fos payat per lo susari de ladita
per alcunas causas empenre sus los Engles, femna II s., VI d. (1440, CConsSFlour 48,
XIIII s. (1391, CConsSFlour 9, 43v). 50v). ALMC 1600.
u 4. aux dpens de (qn). per so que non fezes susdit1, -a adj. dm. u susdit. yeu, Pe.
plus despensas sus lo comu, fos vendutz de la Chavaribeyra, susdit, promete me a pagar I
voluntat dels senhors juratz a Ph. Moreyras, molto al venerable collegii sobredit, per certa-
cossol, per lo pres de IIIIe escutz daur (1424, nas causas en mon coratge movens, dayci a I
CConsSFlour 27, 55v). u 5. aux frais de ou an prod. venent, testimoni mon signet manual
au profit de (qn). fos payat a Jacme Jabre, ayci mes lo VI jor de novembre M IIIIc LVI
sartre, et Pe. Valarchier, maselier, comptant sus (1456, LObitsChaudesAigues, 71v). Syn. jadit
lodit Valarchier ung mes que lo servic Gm et sobredit1.
Fontanier, sartre, per la semblant causa de V susdit2 s. m. u personne cite prcdem-
mes, comptant XVI d. per mes a chascun ment, susdit. li susdit veniant da Murat da la
comma als precedens, per so a lor XIII s., feyra de Sain Marti destiun, lan mial CCCC
IIII d. (1444, CConsSFlour 49, 90v/91r). XXIX, etc. e passavont e veniant per lo chami

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM
1182 susnomnat – tacha

apellat Tayset (1429, JusticeDienne, 16v). Syn. la liauraso de la dona de Travessa que era lo
sobredit2. segon jor de houst per frunir el susplus, fos
susnomnat, -ada part. pass à val. adj. donat ha moss. Johan Vaysseira X s.
u susdit, susnomm. laquala soma es estada (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 6v). Voir so-
messa de consentimen delsditz senhors del col- bra, sobreplus et surplus.
legi susnomnatz en la massa (1441, LObits- sustentar voir sostentar.
ChaudesAigues, 99v). sustraire v. tr. u sustraire de se sparer de,
suspect, -a adj. qual. u douteux, suspect reprendre son indpendance vis à vis de (ici :
(de qn). que fezes tant am lodit monsr lo senal une troupe arme). lo capitanhes delz francz
que comezes al governament daquelas [causas] archers vol partir et demanda sos archers abil-
personas sufficiens, plazens et non suspectas als hatz et non vol point recebre Pe. Polo per so que
cossols et la viala, attendutz los debatz que y en Catalonha [lo ?] volia (?) sustraire delz
sont et altres que sur so sen poyriont insurgir companhos segont que dy (1465, DConsSFlour
(1421, CConsSFlour 32, 20v). Voir sospeitos1. 1, 47r). FEW 12, 368a, subtrahere; Lv sos-
susplus s. m. u rserve de denres (?). per traire.

tabla s. f. u grande dalle de pierre. es estat dinar a quo de Peyre Godebiete en que eront tos
payat a Guill.m Vayro et a Barno Bonet, mas- (?) messs et los taboris (…) montet an lo beure
sos desta vila, per una cana et dos ters de cana dels taboris, II ll., X s., VI d. (1519, LDp-
de tablas per elses picadas per ladita reppara- ChapMurat 2, 17v).
tion al for de XX s. per cana et per XLII carrels tabustar v. tr. u frapper à (ici : une porte).
de cayria per elses picatz per lasditas reppara- es vos eysi que me veniat tabustar la porta
tions al for de [en blanc] per cent et per seys arseras (1473, InstrBort, 7v). Syn. tustar.
jornals que ont mes a talhar seys peyras de tacha (thachia, tagha) s. f. u clou. per una
cayria per far los cachapeys de las fons (…) post et I tenest et X tachas longhas per adobar
V l., VIII s., IIII d. Item es estat payat a Johan la travada del cossolat que era estat rot per
Beralt, dit lo Besquin, et a Johan Reol, massos, alcuna malvaza persona et per I picher de vin
per lor pena et trebalh de LXI carrels ou tablas donat a Flori Ronger que o adobet, II s., X d.
de cayria per elses talhatz et picatz per reppa- (1387, CConsSFlour 6, 71v); per tachas tant
rar lasditas fons et lodit teront (…) LX s. barradoyra coma meghana mezas els eschaliers
(1468, CConsSFlour 58, 53r); [los] picayres del grant bastiment, sendriatz de las tors, em-
que ont talhadas las tablas et carrels que sont balas, als chadafaltz de las Rochas, de la Frau-
estatz picatz et talhatz per reparar lasditas fons za, del cachapeys, a la cuberta de la torre de
et lodit teront (1468, CConsSFlour 58, 54r). Muret et en plusors altras besonhas de la
Syn. carrel. comunitat que montont en tot LV s., X d.
tabor s. f. u instrument de musique, tam- (1427, CConsSFlour 38, 57v); tres cartayros
bour. Cinquo que anet amb la fluta et amb la de tachas meghanas (…) per adobar lo pas de
tabor al davant de mossenhor lo Dalphin en la las Rochas (1444, CConsSFlour 49, 47r); botey
companhia dels enfans (1444, CConsSFlour lo XXII jorn deldit mes per adobar lo poset de
49, 97v). la sisterna ho per IIII thachias per la saralia del
taborin* (tabori) s. m. u joueur de tam- stable, IIII d. (1491, CBredons, 16r). u tacha
bourin. per lo dinar que eriam totz et los barradoira loc. nom. gros clou de charpen-
taboris, XXVIII s., VIII d. (ca. 1500?, LDp- tier. per CL tachas barradoyras et L tachas
ChapMurat 1, 3r); lo jour de la sagra per lo meghanas, II s.rralhas de fer am claus, II mor-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:48 PM