Vous êtes sur la page 1sur 46

{/zeñÉg

n
)l
ŠzgŠ gzZ ó a Æ q -Ñ Ñ {uz vZ =°x Ó
Ñ}g ø ªÔ7 Ñ ðÈÆX6,yZƒxsz
X6, [ ôZzw MÆyZgzZ6 ,vZ†0·
!ˆâ Z
!x Z™ ` sx H
äi^Ò†eæ ²] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ]
klàkZ Ã\ M Ð wÅy¶Æ \¬vZ
wŠÃ\ M ëÔƒug I** M~)(l}iuu 0* gzZ
3
{/zeñÉg {/zeñÉg
D3†fÛÞ km (†’ÃÖ] é…ç‰ (30 †fÛÞ å…^ E X ëh +æ M lpÐVÇZ {åZÅ
X z™ ;g D™S~: M ÅñgzZ hª ) !*
¯ ] !*
t a Æ [²~Š:ðsZÜÂ>
:슰Ì**
™¿6,
yâ Û kZÆ\¬vZ„B‚gzZ ¿t ~# Ö }.Åx Z ZvZšM ` s{z ì ]ä
Ÿøæø pçøÏûj$Ö]æø †( fôûÖ] o×øÂø û]çÞöæø^Ãøiøæø™ {/z e ~ T} ™7( {/z e ñ Ég )^Â
Xì ˆÅÒÃg7½Åä™ ¦x ©Z x Ó´Ð
—áô]æø‚ûÃöÖû]æø Üô$û¬ôÖû] o×øÂø û]çÞöæø^Ãøiø
D2 †fÛÞ km (é‚ñ^ÛÖ] é…ç‰ (6†fÛÞ å…^ E HŒƒ
ë ZP Š  o~ zÅë Z ] â © Z yZ
Šæ Å}uzŠ q -Z ~ Vñ»Æ ~ ¾gzZ n ª /iñ M ÃgzZ
~ i ¸ M Æ^¿kZ ]á g Z ¦
-Z ~ Vñ» Æ ã â Û **z { k
q HgzZ ƒg D™ Z m»X N Y ~Š ™™f
Æ ] z b # ~zy
X z™: yz¬B‚Æ}uzŠ
Ü z kZXì Ð yÒ Æ V Ÿ
Ã7}g ø ‰
äY a Æ {/z e ì lg Z ¦ /~g ø
\ M Ã9Û kZ @* ³7,gz¢Ã^ kZ¬ Ð :ì yâ Û t»\¬vZ
~ a kZX Ù ZŠ Z ._Æ~ V ~t< L —†ôfû’$ Ö^eô ]çû‘ø]çøiøæø Ðùô vøÖû^eô ]çû‘ø]çøiøæø™
5 4
{/zeñÉg {/zeñÉg

]!*
Z Æ ]ÑZÎÐ ¹ Ã\ M m, +ZvZ Y á yZ
 ë \¬ vZ Í ¬Š ë XÐ N Y ï
3ÐyaÆ{/c*
ƒ
ä e ñƒD i ZâÐqJsÑÃ{/zeÆVâ ›
x »Æ‰
Ü z +YZ » lz» kZ ~g ø
wqZ (}g ø gzZ }Š!$
,
m³: { IZ LZ ¬ Ð äƒ Ág Ð y X ñâ Û wJ
aÆ yZgzZ ,™Š4ÆvZÃV±z7,gzZ [g ‡Zz
» Ë c*nŒ Û ðä /Z ,™ ¬Š ÅwqZ (z s¬ zí !äi^Ò†eæ ²] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ]æ
,
( Š ƒ ZŠ1Z )X ,Š ¯{ ZÍÆ™k’¤zƒbŠ h
:³7, ¬Št‰ 3Ðy
Ü zä
ô²] o×øÂø kö×ûÒ$ çø iø ²ô ] ÜôŠûeô™
—²ô ^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø Ÿø
7 6
{/zeñÉg {/zeñÉg

X Vƒ;g™i ¸ M »^ug IkZÐx **


ÆvZ VäÛq†i
î XÐ ðZ',Ð =ÂÅvZÔ ñƒ D™ ‚z½6,vZ
X σÝq‰Ü ¤Åä™ngzZ ǃ
tZ@ëZ û%& ÂN Yƒg ZΙ| 7,vZ p6,~gZÎÌË
ä ]Z f kZ ì ]» \¬vZ ! x Z™ ` sx H :³7,¬ŠtgzZ}º ZvZ
u 0* vZ Í ¬ŠëÔ ~Š =ÂÅvZš M eÃ\ M ^ßøÖø †ø í$ ‰ø pû„ôÖ$] áø^vfû ‰ö™
z̀Z }g ø gzZ ñâ Û wJÃV>Å\ M gzZ ~g ø
} MX ñâ Û pôÐäƒùŸÃ[ Z N
—àønû Þô†ôÏûÚö äö Öø ^ß$Òö ^Úø æø ]„øaø
}g ø\¬vZ D™ ¬Š ñƒD™7Ãtë D13†fÛÞ km (͆ìˆÖ] é…ç‰ (25†fÛÞ å…^ E
,@*
}g øÃkZäT]Zf {zì u 0*VäÛq†i
X ñâ Û «̀Z+4»[zs ZîgzZ}™wJÃ e
ëGgzZ¸ : áZz ä™ .ÃkZ ëgzZ H
-Z \ M ce 6g§{ pÅå ] !*
q t :1
X áZzäY™^ßs§Å[gLZ
\¬vZÔ+ M mïÔ© Š ã CÅT 6, ^ugI
9 8
{/zeñÉg {/zeñÉg
: D â Û \¬vZ~u 0*
yMŒ
Û ÔƒÝqÝzg Å [Z NÐ kZ Ô®) ¤Z Å kZ Ô 6,]úŠ Å
—áøçûÛö×øÃûiø Ÿø ÜûjößûÒö áû8ô †ôÒû„ùô Ö] Øøaû*] û]çöÖ^*‰û^Êø ™ Xì 6,® ) ¤Z Å  ·wÎg Æ kZ gzZ yZ
D43†fÛÞ km (ØvßÖ] é…ç‰ (14 †fÛÞ å…^ E A sÜ!$
Xì ¼ +»w=e
X z™ 1b 7ÐDIZ Â… Y7?¤ /Zª yxgŠÆ\ M y - gg âƒÐ ] !* kZ :2
a Æ ¿T ì yâ Û » ~ V x™ Z wÎg gzZ ÔŠ Zƒ ´ ~ ] v Â{zèY Ô } Š™: Za s %Z
ÅxsZ +ŠÐZ  D â Û {Š Zg Z » ð>\¬vZ ›Ð }uzŠ q -Z a Æ Ÿg ÅvZ a kZX ì
X ï Š â Û «™ “ Ð ãâ Û **Å \¬vZ gzZ } × ðZ±gzZ Og
nÛ a }g ø ÃVñ»¼ ä \¬vZ :4 ¿ÌðÃÐ ~ ?: ì yâ Û » ~ V vZ wÎgX g
ÅøZÛ ¿ gzZÔïzy%ügzZì c* Šg Z Œ
Û aÆ ð ¸ L Z J-Z # Yƒ 7ðñJ -‰ Ü z kZ
ÔDƒ 7wJwqZ y%Æ kZ @* ™7~È0* Xì @*
™IaÆ] Z f KZ } ™:I„z
vgzZ D Y wÈÃ|kZ ]Z|Y q ‰ ñY M 7Â~e b)gzZVñ»´Š¤ /Z :3
x £ Ô~ ä™ïg Ô~s ZîÔ~ ¶Š 1ÊÎZ gzZ ]ù @* Ô,™ q g s§Åx Z™Y f êZg ¯ Â
11 10
{/zeñÉg {/zeñÉg
7,7i ú~Vzi ZzgŠgzZV2ZgÆpÑ xw X 2 ÆÅ W x'× iè[ M gzZ "7,i úúÆ  Z', Z
/Ð kZ èY ce
Xì Cƒ 1 à Vß Zz äg ¦ z Š% y›ñƒ Do à VÍß 4Š', i 6, ñ
vc*
"7,i úd
$Π/
Û ÆkZÔá̂Š¤Šg ZÆ~: { X 3 L x »}g ‚tèÑq Ô ïŠ 1ÃVÂgú
<
Ð zz Å1g k0*
Æ x?Zm Z',
Z x £gzZ ŠÎZ ëQ Ôì x Zw **à 1Ãðñ ²gzZ ~ V
/Z( Ð zz Å lgÆ VÍß )
~ ä™s ZîÃVÍߤ X D™x »x ZwaÆ5ZŠ ZÅ ~ V ~t<
L VY
x ¬Ð kZèYì 79**
™ (Z Âì C M 7^z»g Ô,™Ì6,Ð äà1Ã}uzŠ q -Z ë Z®
Xì ã.6, gzZ 1 a Æ Vâ › } MX} i ZâÐx̀ZgzZ[Z NÃ\ M \¬vZ
²gzZì  < L bŠ 1 ÊÎZv ìgŠ c* X4 è Ñ'!*
: y Òë # Ÿzh
sfzgqaÆs +'× ÅX
nÛ §{ Å  < L Z®Ôì nÛ x Z »y› *
c vZ šM 7ƒ  ot aÆ y › X 1
Ü zÆ xWX 79b§ÌË **
v‰ ™ ù ŸÃ Ô} ™ ZŠ Z i úúÆ kZ c*
B‚Æ ]gú(gzZ Ë
™ {g á Z s§ÅŠÎZ
ë†fÒ] ²]æ ²] ÜŠe rgzZ ** gzZ Ô 7 ^,Y6,gîË ** /Z
™ (Z ƒ eÈÐ kZ¤
äƒ rg ÃÐ s ZîgzZ ǃ °» „ **
Y| (,
Ð M ñƒ X ³7,i ú„úÆVzŠ%{z ì xiÑ6,V Âgú
13 12
{/zeñÉg {/zeñÉg

—…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎôæø è÷ßøŠøuø éô†øìô¤û] Xce **


Y òÐ ( Å s Zî Ð × M ˆ Æ
D201 †fÛÞ km (é†ÏfÖ] é…ç‰ (2†fÛÞ å…^ E ² ] Ü Še ‰ /Ð d
Ü z Dg ¦ $ŒÛ Æ ã Z Ág X 5
Ì~]y WgzZ }Š n~*Š…[g}g ø} Z V ~t<
~ L ** g »kZÐB;N ZŠ™È †fÒ] ²]æ
X} Š] Ð3[Z±gzZ â Û «ð> kZ¤/ZgzZ 7w¦ÑðÃŶŠ 1 ÃkZÔì
wÎggzZ [  Å\¬vZÃx Z™ ` sx Óë~y M kZìg @* ™s Zî „% ñg ƒ Â** gÃ
èY D™ à Šq nZ Å < L Å~ V 7]gz¢ðÃÅä™{g á ZgzZìr~]gß
:ì yâ Û »\¬vZ ì 7" $U*Ð ~ V ~t < L ¿t èY
—áøçÛöuø†ûiö ÜûÓö×$ÃøÖø Ùøç‰ö†$ Ö]æø äø×ùÖ] û]çÃönû›ô*]æø™ Æ kZ : gzZ }™ {g á Z : s§ Å ãZ Ág gzZ
D132†fÛÞ km (á]†Û ٠é…ç‰ (4 †fÛÞ å…^ E V ÑtèYÔ¾ †fÒ] ²]æ ²] ÜŠe ™ Mt ‚
~
? @* ) ¤ZÅ wÎgÆkZgzZ \¬vZgzZ
z™® Xì 7" $U*Ð
X î Y0g ZŠ hÆØgÅkZ :ì < L 7, ¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZ ãZÁg
 ë\¬vZ ì ¬Š àSg—Æ]Ñ»[g
ƒ oÊôæø è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oûÊô ^ßøiô ^ßøe$…ø ™
15 14
{/zeñÉg {/zeñÉg
[‚g Z » uÑB‚Æ \¬vZ Ìðà —" V ·]|Ô}g \ LZgzZ KZ ÃVâ ›
~
A \¬vZ6,¿, Zì @*
ï Š â Û x Zwü ™ ) ¤Z Å
} MX ñâ Û «=ÂÅä™®
V>ª, Z ( yŠÆ# Ö ª)ì 3: 1»kZ²
X ǃ:g ÇŠæðû '!*
àZzä™ `g {ÐxsZ
+Åx **
g2 ÆyZ Ô ‰â ŠæÐ yZÔ** g åÃyÇ”] ¯
-
qZCÙ Ð~X '!* ,
+ZkŠ !xsZyZgŠ Z'
° uÑ ** ™ %f gâ Y 6,x **Æ yZ gzZ **
™ i* z
[‚g Z »XgzZì  `g {Ð xsZÃyK̈Z
Xì ( uÑ~]Š „)]Š mZ
Xì Lg @*
ƒÐVÍß9zÒZ
ÃËyxgŠ LZ gzZ \¬vZ ä T :]!* ~uzŠ
Ô**
¯q-ÑÃVzuzŠ ~ ]Š „ Å vZ :]!* «
 ZpgŠ Ålg \Ð kZgzZ Zg åÐZÔ c*
gzZÅ„ ¯Ùg \
:ì yâ Û »\¬vZ
Hƒ Û » ._Æ q )ZÆ #
XŠ Ö Z {z H ‚z½6,kZ
äônû×øÂø äö×ùÖ] Ýø†$ uø ‚ûÏøÊø äô×ùÖ^eô Õû†ôHû mö àûÚø äöÞ$8ô ™
Œ7Û »ÃVÃæä T :]!*
¬ÆyZ c* ~Š
—…õ^’øÞû*] àûÚô àønûÛôÖô^¿$ ×Öô ^Úøæø …ö^ß$Ö] åöæF^+Úøæø èø$ßrøÖû]
Hƒ Û » {z Œ9à <
XŠ Ø è Æ yZ gzZ H — ~
D72 †fÛÞ km (é‚ñ^ÛÖ] é…ç‰ (6 †fÛÞ å…^ E
17 16
{/zeñÉg {/zeñÉg
ÆgzŠ h +]
.kZ x ª » òsZŠzu I V- c* X2 àz Ô Ñ ) gzZ Ë 3g Š NZt ä T :]!*
¶a
x © ZÆ \¬vZ ( v!* fÍ)ì s ÜÆ Vç» å{Š c* V *™Ñ3 Zg » ( x â ZÔvg )
iÐ 5 ZgÆ~ ,Ô
g¢Ã ãZi {” ~Š á c* R »B; »ga ‰ ** ™¿6, V \ Mê »gzZ Ë t c*
Ð ŸÆ ~ ì aZgzZ
X 7ƒ  o~gzŠ {Š ñ** ™ \ M Ã2Z¸Æ V!¤ ã- vß {z‰Ôì aZ
yZ c* ŠzuÆvZ Ô ] 5ç¦Ñ ´g {o t X 3 : Û » {z Ô ïŠ ßF,6,yâ ‡ Æ ~
V
**™ê ._Æ2Z ¸òsZ)~gñZ {z´Æ 2Z ¸ñƒñ¯ÆVâ K̈Z ´g {ot}X 1
òsZ 2Z ¸{z ƒ: {o» kZp¤ /Z ) ì ^ ,Y aZÐ <ÑòsZ j§Æ ägZ ¦ /Ï0+ igzZ
-Z ¿(Z ÝZgŠ a kZ ( 4Ð <Ñ
q e** ™¿6,x  òsZ ~gzŠ {Š ñ t c*Ô
]+Z [gvZ& ì ;g} Šg Z Œ Û w'Ã]!* +Z Itc* L »äÅVâ › tc*
Ô åxsZ: Ô7
Ô **
i ê†ì ¬t ·Ñ!* **™ (ZgzZ ì c*
â Û x Zwä Æ \¬vZgzZ}È » ]xyZì x ** xsZ
Xì Û »h$ +ÑZz¶Šg Z Œ
Û w'Ã~gp[ZÑ »kZ~ Vñ»vŠÆÏ0 +iÔ C™ ãZzà ºg
ðƒ ðÑ Å ~ V x™ Z wÎg ä ËT :]!* ,v0* X 74Š ðÃ
19 18
{/zeñÉg {/zeñÉg
D65,66 †fÛÞ km (èeçjÖ] é…ç‰ (10 †fÛÞ å…^ E Hƒ Û » {z Ô Œ{h
Š +I**Ã]!*ËÐ ~ VÂ!*
vß ? H £Š â Û \ M ( ~ V Ñ } Z) ª ( }™: VY„¿6,kZ {zì e)
V wÎgÆ kZgzZ Vì M Å kZ Ô \¬vZ
t Zè » ~ Üû ö̀ $Þ^*eô ÔøÖôƒø™ :ì yâ Û »\¬vZèY
yZZ vß ?Ôz™: 7]gm[ Z Ô¸ D™ c* Zh Q
—Üû ö̀ Öø^ÛøÂû*] ¼øføuû^*Êø äö×$Ö] Ùø ø̂ Þ*] ^Úø ]çaö†ôÒø
Xƒ`ƒÛ »ˆÆ D9†fÛÞ km (‚ÛvÚ é…ç‰ (26†fÛÞ å…^ E
+yxgŠÆ~çzC
zŠ Y=g & Ù ØÔzŠ Y :] !* ,‚ z 2Z¸{Š™wi **
Æ\¬vZ ä V,Z a kZt ª
Æ yK̈Z)gfÆ b‚z ã - c* Ô **
™ Za ]Ð X c* ,
Š™ù ŸÃwqZÆyZä\¬vZ ÂŒZ'Ã<Ñ
~ |{z& bŠ wZ e éZpÅq +Z ~ wŠ kZ c*»[ Â ÅkZ c* » \¬vZ ä T :]!*

Ð VÂ!* +Z c*Ô Ç}™ (Z ¿ :Ô @* ™7I Û » {z c*
Zh Qt Zè »qÌËÅ+Š c* V wÎgÆ
»~
X ÇñYƒ~uŬ{zÇìgèZg :._Æyâ Û kZÆ\¬vZX Š Hƒ
:ì yâ Û »\¬vZ þáøçñö ô̂ û̀ jøŠûiø ÜûjößÒö äôÖôç‰ö…øæø äôiô^mø æø äô×ùÖ^eô*] ØûÎö™
ŸøçÏömø oj$uø ‚õuø*] àûÚô áô^Ûø×(Ãømö ^Úøæø™ — ÜûÓöÞô^Ûømû8ô ‚øÃûeø Üiö†ûËøÒø ‚ûÎø ]æû…ö „ôjøÃûiø Ÿø
21 20
{/zeñÉg {/zeñÉg
$Z@ÃVñ¸à Zzä™Õ\¬vZÔ Ç
X êŠ7e — †ûËöÓûiø ¡øÊø èºßøjûÊô àövûÞø ^Ûø$Þ8ô
t·<ÑÃVÍ߉ ƒŠ NZt »T :] !*
,â D 102†fÛÞ km (é†ÏfÖ] é…ç‰ (1 †fÛÞ å…^ E
V
Xì Û » {z ì Cƒ ]i YZ Å äh ÂÊzuÆ ~ 7J -‰ -Z ËVâzŠ {z ª
Ü z kZ Ãq
:ì Š á g Z »\¬vZ~ˆy M Œ
Û VÍß ) Âë ï Š 7Ct J -Z # ¸D 2
äößûÚô ØøføÏûmö à×øÊø ^÷ßmûZô Ýô¡ø‰û¦ô] †ønûÆø Èôjøfûmø àÚøæø™ X z™: ¬a kZ Ô öâ i M q -Z sÜ ( aÆ
—àømû†ô‰ô^íøÖû] àøÚô éô†øìô¤] oûÊô çøaöæø ( Xì¬ G»zŠ Yª)
D85†fÛÞ km (á]†Û ٠é…ç‰ (3†fÛÞ å…^ E Æ Vâ ›gzZ e $× Å VÃæ :]!* ,^ M
}uzŠ ËgzZ {z´Æ xsZ ¿ ª :ì yâ Û »\¬vZÔ** ™ŠæÅyZs Ü
MgzZ ǃ: wJ.
]y Þ ‡¿»kZ Ç}™IÃ+Š Üû ö̀ ßûÚô äöÞ$¬ôÊø ÜûÓößÚ( Ü ö̀ $Öçøjømø àÚøæø™
X ǃ »{g Ä{z~ —àønûÛôÖô^¿$ Ö] ÝøçûÏøûÖ] pû‚ô û̀ mø Ÿø äø×ùÖ] á$ 8ô
+Z Ë c*¢ìÐ +ŠÆ\¬vZ :]!*
** ,Ί D51 †fÛÞ km (é‚ñ^ÛÖ] é…ç‰ (6†fÛÞ å…^ E
e****
™ÝqÃxsZ%ÆT ** ¢ìÐ ] !*  zŠ ÃyZ ðà gzZ
ñYƒÐ ~ -Z {z ÇÇg„
23 22
{/zeñÉg {/zeñÉg
X f ehñì {Š â M6,IÐZ: ƒ]gßt Åä¢ìgzZ )ƒ
ϤÔt Zè~VÂ!* yZ àZzä™ `g{ÐxsZ ~¬™wïÐ xsZ ( 6,䙿6,kZ: gzZƒ
ì {e¿{z sÜX ïá —q XspgzZ :ìŠ á g Z »\¬vZèYÔì ] !*
à Zzäà
x » ðÃÐ ~ yZ ~ ~g6ª q h+” ä T Ü$ $ö äôe(…ø lô^mø«eô †øÒ( ƒö àÛ$ Úô Üö×ø¾û*] àûÚøæø™
X _â { CÐZwgzZ×Æ\¬vZëXƒH —áøçÛöÏôjøßÚö àønûÚô†ôrûÛöÖû] àøÚô ^Þ$8ô ^ ø̀ ßûÂø š
ø †øÂû*]
D22 †fÛÞ km (é‚rŠÖ] é…ç‰ (21†fÛÞ å…^ E
ÃT ǃ yÃݪ™| (,Ð òŠ M kZgzZ
ëÔá¢ì ÂñY ðÑŠ Š c*ÅVì M Å \¬vZ
XÐBx ÙZÐVñêG
—áøç•ö†ôÃûÚö ]æ…ö„ôÞ.] ^Û$ Âø ]æ†öËøÒø àømû„ô$Ö]æø™
D3 †fÛÞ km (Í^ÏuŸ] é…ç‰ (26†fÛÞ å…^ E
Ð kZ {z D Y ñZg eÐ q TvßÛ »gzZ

25 24
{/zeñÉg {/zeñÉg
H IÐ Vñ»XÐzz Åx ZwZª q X4
Xìt,ÅyZX aÐyZì Š H &N
w!* /ZÔÚZF,
ðÊ lŠp¤ : o**
Ô L »: w!* X 1 Æ( áZz"0+!*
x ZwZ )xçL?
X 7`wðà Âì @*
Yƒ% Zo**
ðÃc*
ì @*/
Y¤ '!*~gz¢Pa
Vzq Å Å W ä3gzZ } À ÔŸLZ X2
sfzgqÃVß Zz "0 +!*x ZwZÐ +M Å {/ c* e
¬Ðä™+ M Åx ZwZX}™: wEZÒp~
:ce´gwìm{»VÂ!*
Âì Š H{g ¹!*
W, /Z ¶ÅwEZ Òp
Z ðà » kZ¤
i úgzZ}™x ÈZg7½»5ZŠ Z ÅøZÛ X1
X 7`wðà E
B-#F
X}™ ZŠ Z: éºE
:Ãgâ YÆ.áZz äYGg DË X3
yZì c* â Û Iä \¬vZÐ Vñ»X X 2
x » kZ Å }uzŠ Ë„: gzZ ÔñZg e: gzZ}g â
gzZ Vñ»Æ{k HÔa‰à ÇÔVÂ!* ~',ªÔa Ð
X}™Šæ~
X aÐ} ×ðZ±
LZ „:gzZÔ}Š: x » ~Š á ÃVÂgú X 4
X ñà:1ÃVâ ›)gfÆ¿zw¸LZ X3
27 26
{/zeñÉg {/zeñÉg

-# gzZ Ô¶ :
JZ L » b ïÆ ¿}uzŠ Ë c*
]ÑIB‚Æ ]gúB‚Æ ]áÔƒ~ x ZwZ
q
ÐVzŠ%~x ZwZª ~yZ ˆðC'!*6, zZX}™: ~_ëgzZ
Vc*
È0*
¦Ñ´ X ', Z',
VâzŠŠ%gzZ]gú
~pÔ| J e:uCZÐqà ZzGË X1
6,ugzZ ä™Ýqt‚)gf Æ ¿Å ~h Ç c*
X 7`wðÃ~äVQyâ ‚
c*Ÿ}g7 Z À Zƒ s ZuzŠ ðà c*
1 X2
Ô8 I2X}™: w EZƒ |J e Ã{ ËÆ Ÿ
ˤ/ZÔ}™: wEZ Ì} iñgzZ)Y0* Ô)qÔ~ô
: D gzZ Ô)Y0*( Æ ~g6) ƒ:xgŠ eÃ
Æ x ZwZ a Æ ]gúXì YX } iñ ÂVƒ
29 28
{/zeñÉg {/zeñÉg
/ZÔì ^
]gßkZ¤ ,Y **
ðŠÃŸgzZuÔ ** +} À
ðŠgzZ Ü$ Æ §',c* [ Õ c* < ä*Š 6,Vð; VâzŠ ‰ Ü z
Ô7]!* /w!*
Å `wðà  ñY¤ ðÃ6,gî~Š ZgZ)~ xø) bZ ¤ /Z Xì I ** Ö Ã}n LZ )g f
X 7`wðà Âì @* /Zb§ÏZ
Y%ni ðÃÃxø¤ Ð qgzZ Ëc* gŠ eÃ{n Q  ƒ ;gƒ o‚ »VzŠ%
{n {z´Æx ZwZª q 6ì nÛ „,z ** Ö
zzÅdÑc* /ZXì nÛ **
™wÈ ( ÑZzx ZwZ )xø¤ Ö
c* ì©8,
$J eÃu LZ c* ì©8X Z À Zƒ sÐ
CZ c*ì©8^» w!* ðà CZ c*
ì© 8™wEZ Òp
Š c*
„‰%Z Ô7: â̀ðÃÃkZ Âì © 8lZ F,
o**
Xì Z # Zz **
™gzŠÃkZ Ug ¯ÂñYƒD»X c* ñM
gzZ… ~ Tq +Z ðÃgzZ ÛÔ* Ô_ùZ Ôó
,Y < »ƒ
ÏZ Ôì ^  yZ Ô Vƒpô]Z½» ~gz¢
Xì ^ ,Y**™wEZ Ì! M »y» b§
31 30
{/zeñÉg {/zeñÉg
Å{/ ¬~V¸Æe t]gß~uzŠ ( Ç}Š
M Å e¬ Ð ä™Y Z’Z Ås ZîQ Ô}™+ M
+
Xá™Ì
e
**™+M Å e sÜ~V¸Æe :p°ÅŠ ZÛ Z e !Ǹy›
ÆŠzuÆ] ¿{z¤ /ZÐ „ yLZ c* ÔÐ ] ¿ Š ZÛ Z gzZ yZ ŒÛ ÔÏ : 9& Å e
k0* ÆkZ¤ /ZQÔƒ}V;z¤ /ZÐ)(l c* +Z
Ôƒg0 {/Ô 0+!* x ZwZ » {/~ V¸Æe :p°Å Ïe
q J
~ x ZwZ ª - õg @*,Ί Âì gâ YÆ ã!* Œ
Û ´ Ð x ZwZ ™ wÅ x ZwZ ˆ Æ äƒ rg à Ð
M Å e Âc*
+ Ñ7B‚gâ Y» ã !* Œ/ZgzZÔ Çìg ¹!*
Û¤ , ^ M w‚ÏZgzZ ** ™g OZ »¶Zzf 8 ™ƒŠ Zi MÐ V- È0*
ÏÐ Š ZÛ Z e » kZ @*ǃ ^
,Y bŠ w$
+~ {/à X 0+!* x ZwZ » eÐd $ŒÛ ÆkZ c* )(löZ ~ f
™ Z Íw!*
ˆÆ[gzZ s Zî~ª q +Z ÔñYƒ »VâzŠ {/gzZ e ~ V¸Æe :p°ÅyZ Œ Ûe
Å e sÜä VÍßX a kZ ÔÇ ñYƒ w ' Æ ã!* Û Yq ~ ª
Œ  q +Z Ô 0 +!*
x ZwZB‚q -Z
ÃyZ¸ ñÑ 7gâ Y » ã!* Û B‚ LZgzZ Å+
Œ M wÅx ZwZ ª) ǃ w'Ð VâzŠ {/gzZ e „ yŠ

33 32
{/zeñÉg {/zeñÉg
VâzŠ t ì t 4 Ô B |0 +!*( ,gŠ e VâzŠ ) ÏZ Ô å c*
â Û ¬b§ÏZ ä  wÎgÆ \¬vZ
oÑ1Ô $ Ë XZ À »nC
Ù 'gúÔVƒC} À » ã!*Û k0*
Œ ÆáZz ä™+ M Åy Z Œ
Û e¤/Z b§
M ig ÖZgzZ ÏŠ6," ìt
VzÀyZ „:gzZƒ: “ Yw$ +~ {/Ã + M Å e Ì{z Âì 7gâ Y
¹x ðÃÐ k]Æ VÂgúÛ » c* Ð VzŠ%~ D Y á 7B‚gâ Y » ã!* Û vß ìgŠ c*
Œ Xì
9E
:}V- ñƒD™+ M Åx ZwZÆ{/QÔƒ Ñ a kZì Ï ÷L Ôe aZÐ ƒ  aÆyZ
(éø†øÛûÂö Ôønûf$øÖ Xì ðâ Û N @* ÅkZÃ x Z™/ôä*™
:ìgH¼Q ä M ] ¿^yZgzŠ :i§< L »ä™ZŠ Z{/
ø mû†ô5ø Ÿø Ô
Ô ø nû f$Öø (Ôø nû f$Öø Ü$ `ö ×$Ö] Ô ø nû f$ÖøE # gzZ B |0
Z +!*
x ZwZ Æ™ <~ ]gß Å
Ôø Öø èøÛøÃû ßôùÖ]æø ‚øÛûvøÖû] á$ ]ô (Ô ø nû f$Öø Ô ø Öø X ,Š™qzѼgzZ, ™+ M ÂñY M ] ¿
DÔ ø Öø Ô ø mû†ô5ø Ÿø (Ô×ûÛöÖû]æø Ýq ðÌÅ 0* ¬c* ˆÆî6,]¿ X1
ÔB‚Æo M 'gúgzZ Ǿ —i Zz óE &Ã] ÜyZŠ% VzÀ Æ x ZwZ : ) ~ ŸgzZ ** ™ <Ô ** ™
:ÅX
W
pÑŠzgŠgzZg lZgzZ ö Z™f Ô¼{Š c*iÐ {Š c*
iQ } À Æ x ZwZ Q g zZ Ôì y% ** Î Òp ( ~
35 34
{/zeñÉg {/zeñÉg
Ð~ V vZ wÎg N ¬Š {e{eÅ6C Ù V HçÞ Xìgw'~
X 7" $U* û% ]‚ »~: { ˆ Æ î)(l X2
Ë~ K:gz ú Æ Z' ,Z x £ ƒ e¤ /Z Q Æ ŠÎZ v6C Ù ì g wìgzZÔ ce ** ™s Zî
>gÎ~ «g «X ³7,i ú«g zŠ 6,( ~uzŠ ñƒ ëD†fÒ] ²] ²] ÜŠeE r Ð d $Œ Û
BÃ>gÎ~ «g ~uzŠgzZ yzÛ Ã Z >gΈÆBà »d $Œ
Û Æ„ ŠÎZv6 ~y MgzZ ñY H qzÑ „
X ñYS7, mÜZ >gÎˆÆ -Z ÃVz6 ] ‚X ñY H
X Ç ñY Hg Ñs Zîq
~ Vƒ ¬Š y%ZgzZ ö:XWZ ™f yZgzŠ Æ s Zî
E Å
< L ** 5‹rZ a Æ Š% ~ s Zî kZ
™ q éE
J+ Vc* ZŠ yZgzŠÆ Vz6 &¬ Æ s Zî)ì ãZ Ág~6C Ù ìt <L gzZ Ôce **ƒ w'
ðZ’ZsÜ ì y%ÌtgzZ ( ëÃä™ ^ :ð7,¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZ
Ð ~!™5 xŠÐ xŠ) }™ïg ~ Vz6 & oûÊôæø è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oûÊô ^ßøiô ^ßøe$…ø ™
X ( ë ïgý
—…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎôæø è÷ßøŠøuø éô†øìô¤]
6,kZ Ô ƒ Y s§Å ~h N ̈ Æ kZ X3
D201 †fÛÞ km (é†ÏfÖ] é…ç‰ (2†fÛÞ å…^ E
37 36
{/zeñÉg {/zeñÉg
N Î 6 ]‚ ™ F, Z Ð ~ h N Q X °» Â :ce 7, 
yâ Û t»\¬vZ™| m
{z%b§ÏZgzZ ǃ6q -ZJ -{z%ÐÌ ìgŠ c* ) — äô×ùÖ] †ôñô«Ãøaø àÚô éøæø†ûÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] á$ 8ô™
ÆV â ¶ K}C Ù VâzŠg !* - ÌÐ
Ù ( ǃ6 ZuzŠJ
C D158†fÛÞ km (é†ÏfÖ] é…ç‰ (2†fÛÞ å…^ E
D ~ ˆ gzZ ¬ Æ kZ gzZ g !VxgŠ
]Š ¬ ø ¬ŠgzZz™yÒp°Å\¬vZÔz™ cgs§Å‚Q
z™yÒ p°Å \¬vZ Ôðm Ì6,~h N {z%X g ¬ŠgzZ¼º ZvZg !*
&™ VQB; VâzŠ b§Åä™
aÆ[gzZs ZîX åH6, ~h N Ì z™¼ „zgzZ ̬Št gzZ Ôì < L ** Ù Šû%&ìŠ Ôz™
ZC
Äz™f Ì É 7N ¬Š mº~gz¢gzZ ðà :ce 7,g !*
&
D™]zˆÅ *™y M Œ Û gzZ g _7,ƒŠ c* ¬ŠgzZ äü Öø ( äü Öø Ô ø mû†ô5ø Ÿø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøE
$U*
m{ »Vî ¬ŠgzZg » f Z" Ð~ V *™Ñp g ðõ oû5ø Øùô Òö o×FÂø çø âö æø ‚öÛûvøÖû] äü Öøæø Ô ö ×ûÛöÖû]
X , ™x ÈZ ( åü ‚øÂû æø ˆø røÞû]ø (åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø ( †ºmû‚ôÎø
Zzr w!* Æuˆ Æ äYƒ ~g7 [ X4 Dåü ‚øuûæø hø]ˆø uûŸø û] Ýøˆø âø æø ( åü ‚øfûÂø †ø ’øÞøæø
qgzZ Š
zz Åx ZwZ ª Hƒ Zg7 {/[ Z ÔB Z Í c*,Š N Yà| 7,„q
-ZP¤
/ZÐ~Vî ¬Š Ñ!*
{gÃèyZ
39 38
{/zeñÉg {/zeñÉg

/
¤ Z Ô ˆƒ w'ƒ  {z ‰ˆƒ x Zw,q Ð
ì 4 ** Z Íw!*
ˆÆ[Å{/ Âì Å Ïe + M
yÒ» e X ÃYñZzrw!* Ü zsÅx ZwZ » e @*

!x Z™ ` sx H c*~–q -ZyŠÆã !* Û c*
Û ÂÅyZ Œ
Œ ¶Å Ïe+ M¤/Z
Âì Å+M ÅyZ Œ Û e c* /Z
Š ZÛ Z e ä\ M¤ X1 ˤ /ZÔ ÏƒZ # Zzã !*Û Åz, ‚ÆñÇ c*
Π$zZ
.
Æ( (Å"0 +!* x ZwZ ) ] ¿´kZ + MÅ e e } izg &ÔÐ Vƒp pg} izg kŠ Â7xÃ
/ZgzZÔì ;gƒg¦
\ M¤ /»\ MÐ V˜ ,™Ð k0* XˆÆ 3Zz íz LZ} izg ]‚gzZ~ VâŠÆ
Ð {Çö;g KZ  ì g0 +ZÆ ] ¿Šzuö;g Å aÄg} izg VЬ Ð yŠÆ†² ì t 4
]¿ sÜ+ M Å Ï e² Ôce h™+ M„ ðÃ̉ Çg} izg&ˆÆϤ /ZgzZ ÔN Y
{Çö;gKZöZ ~ f ,^ MQgzZX ÏñYÅ„Ð X 7`w
ÎÒpgzZ Æ™<Ânƒ Æ™+ M Å e „Ð
:}QgzZÔB|0 +!*
x ZwZ ™

41 40
{/zeñÉg {/zeñÉg
Væ q}uzŠ ÔN Yƒ: ZzgaÆ] ò~i Z0 +Z (^÷rùuø Ôø nû f$Öø
× ói ú( q) Å)gzZ× V; zX N à: 1Ã X gë¼Q
-Z ~ ‰
ZŠ Z B‚ Æ Vá‡Z zŠ gzZ yZ f Z q Ü zÆ Ôø mû†ô5ø Ÿø Ô ø nû f$Öø (Ôø nû f$Öø Ü$ `ö ×$ Ö] Ô ø nû f$ÖøE
6,ìN* ¬ ,i úVâzŠ Ì~ Vœ LZ X , ™ Ô ø Öø èøÛøÃû ßôù Ö]æø ‚øÛûvøÖû] á$ ]ô (Ô ø nû f$Öø Ô ø Öø
~]òŠzuXìi§  < L t Ô èG454Xe 7,
G ø Öø Ô ø mû†ô5ø Ÿø (Ô×ûÛöÖû]æø

~zc Å  *™Ñ gzZ B™¢ » äYƒ 4ZŠ : Zzg a Æ *Q izg Æ ¶Zzf J M X2
¬Šz™f {Š c*
iÐ {Š c*
i™ VQB; VâzŠ™ƒ cg‚~ ò¶Zzf ( 9) âgzZY (Ô[fÔ)Ô×V;z ÔN Yƒ
X N Yƒw'~ pÑŠzgŠgzZ u 0* x¯]zˆgzZ Æ yZ«gzŠ ,i úà Zz«gge Ô³7,,i úÅ
Å äI) s ¸z Ä£ Zg7 » Zg7 †² yZy kZ ,™qª)³7,ñƒK ¦% ~ V!z
**
I„ ~ ]òŠzu J -[ ë M [z¾Xì (( «gzŠ ‰ Ü z Æ)QgzZ «gzŠ Å׬ b§
Xce 7, 7i úgzZ ðÃyZgzŠ kZXce ( X ,™ ZŠ ZÅ)i ú
ñ 7,[fi ú) ˆ Æ [ ë M [z¾ X4 yj6,ˆ Æ [ë M qƒÃ õg @* ,â X3
43 42
{/zeñÉg {/zeñÉg
( öZ ~ f kŠ ) yŠÆÏX B`Є *Vc* è Æ yEZ gzZ yj}g7 ñƒ Dg å ¼( %
háÐ *Vc*
M èÌaÆä™ògÅ {0 y› LZ gzZ N Yƒ : Zzg s§ Å 2Š' × B‚
X i ú¬ „ í2Š' × X N à : 1 à VǸ
:,™x »sfzgqˆÆî* X6 gzZ ,™ ZŠ ZqB‚q-ZY (i úˆÆkZgzZ[f
Å ( ì @* Y ¹y- Z (,ÃT) {0 X1 ÅòÅyŠ}uzŠ J -VŒX g zˆÆkZ
]‚Ôì d $Œ Û Æl ( ,g â Vc* èª) ,™òg D™~zc Å ~ V *™ÑˆÆòi úÔ ³7,i ú
X }º ZvZB‚Æ~èC Ù gzZzg â ÚVc* è X ,™ ¬Šz™f[p™ VQB;VâzŠ™ƒcg‚ñƒ
kZ Ô ,™ ã!* # Zz ã!*
Û Âƒ Z
Œ Û 6,\ M¤
Œ /Z X2 qƒ6,äY ’ b§ hZ ÑYZ » ð X5
X NîÌÃV'¾gzZN 3ÌŠp“  Í» : Zzg s§Å *ñƒ Dg å ¼¬ Ð [ë M
X N Zz™ Lg c* N Zzr w!* Æu X3 ]Zg SŠ M vßgz$gzZ'gú}vßgzmX N Yƒ
Æ iZ a Æ ]gúÔì aZ ( ** Zz™ S) **
Zzr sÜB‚ LZ Ô M hƒ: Zzg a Æ *ˆ Æ
 t Ôǃ °» ¢
ÏZ x » ƒ 8^» w!* ,
' ,Æg7 q
Z' -Z ¹!* Ô Ã™òg Å {0 @* B á Vc*è]‚
45 44
{/zeñÉg {/zeñÉg
Xì $ Ë YÅÌ N YƒúÐ M¤ /ZpÔì 4{Š c*i ** M F,
™Ð K
ˆÆä™[gzZ£ÃZ s ZîyŠÆã!* Œ
Û X8 w!*Æ u gzZ òg Å {0 X 7B p ðà Â
Å {¾gzZ {g !* Hª & =x c*
Ô {g Š ZgzZ N Y :Zz * »~È0*Å x ZwZ ˆ Æ äZz™ N*g c* äZzr
y -)g ) ògÄ õg @* {g !* /ZÔ, g Z ¦
ðä / z'Zg Åx ZwZ {z´Æ]gúgzZ M h X} À[ ZX ˆƒ
Xì ^,YÌÂñY M :ZzˆÆ( äg â Vc* èà X Iƒw'ƒ  { zÔ åŠ
HHIÐ VzqXÐzz
VЈÆwZzi~VâŠVÐc* VâzŠyZ X9 Ïe¤ /ZÔ,™£ÃZs ZîgzZN Yl[ Z X7
l ,™Ð {0 ¬ Y Z’Z Ô,g â Vc* èÃ]Z0 e¤/Z Ô,™ Ì[ˆ Æ£ÃZ s Zî ¶+ MÅ
QgzZÃ}uzŠQÔìgzŠ {Š c* iÚÅVâzŠ ¹!* Р¶Š[B‚Æ xzŠ s ZîgzZ ¶+ M Å yZŒ
Û
Æ ~èC Ù gzZ ,g â Vc*
è] ‚Ãq -ZCÙ Ôà {0 kZ gzZ Ô7]gz¢Å ä™[ˆ Æ£ÃZ s Zî
ä™ògÃ{0}uzŠgzZ¬Ô}XX†fÒ] ²]ZZ B‚ HH IÐ Vzq XÐzz Åx ZwZˆ Æ
yZ å Š
{0%ZÔ, ™ ¬Š ñƒñVQB;™ƒc ¥‚ˆÆ ñYƒ w'Ì]gúB‚B‚Æ äƒ w'Æ
X ,I:aƬŠˆÆògÅ ˆÆ VâŠÆäI~ *[gzZ£ÃZ s ZîX Ï
47 46
{/zeñÉg {/zeñÉg
Ð ä M ízˆÆä™åug Ie VHçÞ [z¾yŠ}uzŠ  e xg yŠ „ zŠ sÜ~ *¤ /Z
 N Y ï~)(l Ã\ M ÌyŠ æ ¬
ƒ ~ *`gΤ /ZÔN Y òÐ V ;z „¬ Ð [ ë M
M Ô , ™ ZŠ Z ®
»vZ š ) ) !* ~vZ š M ,i ú Vc*ègzZ ,™ x ª ÌyŠ }Š  Š Hƒ [z¾„
è%iŠ Î~ yŠgzZ , ™s Zî™ ÎwŠ[p ~ *Ì] Zg ~Š ì ¸ aZ wq¾ Ô,g â
*Š ~g7 { z´Æ vZ š M s Zît X , ™s Zî Vc*è ì ^,YaÆòŠ Mgz$gzZg FÔ ñY~g Z ¦
/
+ÃÐ ‰
gzZ N VQ {Z Ü z Ô ÇA 7Ì}~ $**
T $**
gzZÔ} Š ¯ T CZÿ}uzŠ ËaÆäg â
X , ™gëÃVߊ LZÐ u 0* x¯]zˆ[p ä¯ T$** QgzZÐ s§KZ¬ ì ^,Yt aÆ
LZÔÆ+ .Zz LZÔaLZ™Ö~vZš M X}g â Vc*
è~g !*-ZÐ s§Åá Zz
„q
vZ X , ™N ¬Š [paÆ VÍg ) ,Ô V2zŠ :Zz o LZ Z # ˆÆ äYƒ Zg7 e X 10
]g c* M ]g c*
igzZvZ š ig !*g !*
Ãy ›C Ù \¬ àZz kÎ gzZ ¬sÜÔz™ q ZŠz s Zî ƒe **Y
X}™: (Z]gú
X N â Û ‚~ V ~tK
}M
49 48
{/zeñÉg {/zeñÉg
Y ZLZg ‚ » Zg ‚gzZ}™ %f~)(l&} ŠtÆ
Æ .c*
õ0* Å ] ¿¤
ƒ c* M Ð i ˜ ðZƒ {z ì e Ô}Š îÃ
/Z XÐ 5 Zg Æ g« c* Ð 5 Zg
P´Ð{/ze
T ƒ : g¦
Xá |0
/Ð ( ÌËÐ ~ V»g
+!*x ZwZ Ð V;z ƒ ¬ o‚ » ] ¿
yÒ»V!
{/gzZB|0 +!*x ZwZÐ gƒÑ Ôc Z™á Zz yÎ 0*
) :V™´Ðx ZwZ
( X ,™™ Y6,] ¿+ MÅ JVŒ**
- /Ð M Ð ] ¿%ñ0
Yg ¦ +!*
x ZwZ
:V™Ås Zî gzZ ËˆÆ ä™kZ™ c* g0+ZÆ ]¿Šzu c* {].
èÑqÔ bŠ™ qzÑs ZЊÎZv X1 Æ~ V *™wÎgt Ô 0 +!*x ZwZÐ V; z™ V(
X ñYH qzÑÐk0* ÆŠÎZvs Zî ìti§ |0+!*x ZwZÐ ] ¿ÃY qC Ù ì s ÜƬkZ
+Z Æ( Ÿ) gZ-Š å**Å ~
Ð g0 X2 ñY | (,Ð M Ð ]¿Šzu ðà gzZ Ôce ¢ 8
»~: { }g7 ä kZ H (Z ä T Ô **
™ s Zî -Z c*
q ce 0 +!*x ZwZÐ] ¿Âc* ™ Y:ZzÐZ

51 50
{/zeñÉg {/zeñÉg
L Xì 7?Š ðÃÅ kZ ~ <Ñ
~t< - M (t ÅŸ a kZ Ô H7s Zî
qZ » vZ š
\¬vZÔì bŠ 1gzZ ( **
™{g á Z )xbZ »kZsÜ Å~ ÇñYƒë!* Ù »kZ b§kZÔìz
6 {zC
X™™]Š „Å XƒHÐg0 +ZÆg Z-Š
LLgzZ ÔxbZ » VØÍx ÓÆ~: { X6 (Z²Ô» !~ Vz6 V‚Æs Zî X3
ÑèYÔì tÌ** ggzZxbZ »Vzg Z-Šx ÓÅkZ &sÜÆ( ì @* ƒaÆ{/ )xzŠs Zî ** ™
Æ~: { {z´ÆãZÁggzZŠÎZvä  *™ Xì m{B‚ÆVz6 ðZ’Z
X H7xbZ »zÌË ÒÄ  Š',i aÆ ¶Š 1 ÊÎZ v X4
mº¬Š % Z% ZaÆ6C Ù Æs Zî X7 $âÅ a‰àÇgzZ ù g â LL Š
" H¬Š Ô **™
ÚZ sÜÔ 7"$U* Ð  vZ wÎg Ìt Ô** ™ Æs Zî ÚgŠ c* Ô79¦ / Ù **
C ™ (ZÔì CY M Ì
rÂD M k0* ÆŠÎZv \ M Z # ì" $U* É Ô7~gz¢¦ /Ù bŠ 1ÊÎZvaÆäƒ9
C
M Æ 6C
y Ù yxgŠÆ ãZ ÁggzZ ŠÎZ vgzZ ë Xì °» Iº ZvZgzZ**
™{g á Zs§ÅkZsÜÐgzŠ
:_7,¬Št~ )$
Ôì ®+** M Å•
gÐ + ',ÊÎZ v X5
53 52
{/zeñÉg {/zeñÉg

:V™Å[ oûÊôæø è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oûÊô ^ßøiô ^ßøe$…ø ™


s§Å~: {™ V6, {z%gzZ Ìv߉ X1 —…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎôæø è÷ßøŠøuø éô†øìô¤]
s§Å kZ Ð Vð; LZ ‰ Ü z ërÆ™ c ¥ D201 †fÛÞ km (é†ÏfÖ] é…ç‰ (2†fÛÞ å…^ E
kZ ÔVƒìgÈraÆ i ú‰ D™{g á Z äZ™ s Zî gzZ á Zz ä™ s Zî ‰ X8
kZB; LZ ìt ~ V< L Ô79** ™{g á Z b§ qáZz
D™— âZ , i Zz M KZ~ s Zîª
X D VQaƬŠ‰ñVQ b§ Ìt Ô ì Cƒ ã.6,ÃVß Zz ä™ s Zî}uzŠ
D hzŠ ‰Ü z Zg7 yxgŠ Æ [vß ‰ X2 XìÐ~V!Ås Zî
}CÙ VâzŠ sÜ ìt ~ V< L èÑq Ô Tg × aÆ"7,i úk0*
ØZ' Æ Z', Zx £ X 9
X ì g ¸‰ Ü z¹!*gzZ} hzŠyxgŠÆVâ ¶ K ä™s ZîÐ kZgzZì ~ V< L s ÜÌt Ô **™
Ì( Ë~ KÔì B1 gzZ e $f Z ÃVß Zz
:V™Å]ò X ÏVƒ°»h| 7, ÒgzŠ Ås Zî
wZ e î Z 7,„C
Ù !*
Æ ] òŠzu ` s‰ X1
55 54
{/zeñÉg {/zeñÉg

,
6 h N gzZì 9s ¸z Ì(Ë~†²yZy}g7 s ¸zgzZ Tg z J -[ë M [z¾gzZ ï Š
Xì 9 7, i ú6,
V;z„:gzZì 7~gz¢ m  t~(,¹t Ô D M ^ß2Š' × „%Æ] ò
c ¥s§ÅØg†‰ Ü zD™ ¬Šv߉ X4 †²s ¸ze akZÔì @* Yƒ]¯eÐ kZÔì
Xì * *™ c ¥s§Å‚~ V wÎg< L èÑqÔ D™ Æ ]òŠzu ì ~gz¢aÆ Y q Ôì x ** »
gzZ è~ V»mºyŠÆ†²vß ‰ X5 ƒ: e(ZÐzzgzZ Ëc* ÐzzѤ /ZÔìgg0
+Z
Xì s ÜÆ<Ñ * *™ (ZÔX D ¯ƒe »V- è Xìg ZIJ -[z¾gzZƒ4ZŠ¬Ð[ ë M [z¾
LZ c* {!K~ ]òyZy vß ‰ VHçÞ ]ò„¬ Ð [ ë M [z¾Y q ‰ X2
ZŠ Z ~g7)i ú‰ Ü zÆ)gzZ ~g7 ×i ú~Vœ a kZ Ô79** ™ (Z Ô D Y ƒ :Zz Ð
` MXì s ÜÆ ~ V ~t< L tèÑq D™ ¸ìg}IJ -‰Ü zkZ~]òvZwÎg
-Z‰
gzZyZ f Zq Ü zÆ× ( ~] òyZy) yŠÆ Hƒ:[z¾6,
X åŠ gî}g7`gÎ J -Z#
V<
~ L 7,q , i úVâzŠ B‚ Æ VzrzŠ aÆîJ -KaÅØg†v߉ X3
zŠ Å)ˆ êZg ¯Æ kZQgzZ «g zŠ Å׬X Ô ‘ W: L » ¶Š 1ÃVÍß }uzŠ gzZ ƒ
57 56
{/zeñÉg {/zeñÉg
ÃV- èvß¼X ‰ˆà Ð *ÌVc*
èÅV⊠¬»"7,i úÌðÃgzZ~yZykZyŠ kZX «g
Xì s ÜÆ<ÑÌ¿tÔ DðŠÐã0* Ð VŒ ñ 7,% Ì[fi ú J-VŒ X 7
Xì ¬»å 3
:V™Å ( äg â ~è )òg
p Ü z Dgâ ~èvß ‰
ng Š NZt ‰ X1 :V™Å2Š'
×
Æ ]Z0 òga ÏZ Ô ìgg â Ãy- {z ÅY (gzZ[f„ í2Š' × D™ (Zvß¼
Ô ï Š ÌV1Ç gzZ D™g ÖZ » × ‰ Ü z t gzZ  qzÑ Í Vc*èIÐ "7,i ú
¬» \¬vZÑ»äƒ~<Ñ »g ) ògèÑq 9èÑq Ôce ム„Ð2Š' × Vc*
è B
X 7¼ {z´ÆkZXì Ë Y à ÌÐ }~ xwŠzuVc*
$ è ìtX
» ~Ç c*
D Ôß} (,a Æ g ) òg X2 Å {0 LZ ä~ VvZwÎg ìt" $U*ÉÔ
0ä ~VvZ wÎggzZì CŠ c*
igzZ0~ +Š wEZ 2Š'× Ã ðÉ å c*
Š 7¬»Ñ Ð2Š' × Vc*
è
ÌògÐ ä™ b§kZ Ôì c* â Û IÐ CŠ c*igzZ zŠ ¹!*
b§ÏZ Ô‰ˆVÐ *ˆ Æ 3Zz Ð
59 58
{/zeñÉg {/zeñÉg

gzZ Ë c* $.%Z Ô79**


~g F e $**
¯T Ã}uzŠ Å wEZ Vc* è Kg ì t ] !* ¦ÑÔ Ïƒ 7
~ ]gßÅp pg : ]gŠ sÜÐ zz Å ~g6 Xƒ/xоÅ~– N Y
,Y**
Xì ^ ¯T$** **
™g J eg â gzZ **
™ßÃVÍ߉ Ü z Dg â Vc*
è X3
1ÃË% ce ãƒt ÒÃÔì <Ñs Ü
:V™Å q ZŠzs Zî X N Y~g â Vc*èñƒñà
Vc*
èà õg @* , ð¾ c*
,ðg !*
v߉ X1 9bŠg â ™á ~ ¯„ q -Z Vc*èx Ó X4
D™ q ZŠz s ZîÔ D MlÐ *¬ Ð äg â ~èq -Z sÜ~ ]gß+Z ì ~ : »Y fÔ7
àLZÐ zgzZ Dg â Vc* è™ Y *QÔ -Z Vc*
q è ì t ¬» <Ñ a kZ Ôσg Ñ
~ ]gß +Z Ô D Yƒ :Zz s§ Å o c* rB‚ Æ ~èC -Z
Ù gzZ ÔN Y ~g â Æ™ q
vZwÎg²Ô~s Zî :ì @* Mg û Zòg
Ix » ~y X ñY½ D†fÒ] ²]E
M ¬ Ð 3ZzÐ)(l L L: ì yâ Û » ~
~y V 1 ¡B‚Æ ‰ Ü ¤gzZ ]gŠŠ z!* X 5
ì ~gz¢a kZ ócó e ** M x»
ƒ s Zî »vZ š Ëa Æ äg â ~è ñƒ Dg e Ð ƒ gzZ
61 60
{/zeñÉg {/zeñÉg

Ð^gzZˆÆº ) ZÛ Ð Vñ»Æe q ZŠzs Zî


{/ze ñÉg¿ -k
J ,Š ~)(lˆÆkZ Ôce ** ƒ¬ ‰Ü z¼
Xce**
I7
Æ wŠ mïÐ Vƒk Hx Ó¬ Ð ƒ
 X1
Ð x ZwKˆ Æ q ZŠz s Zîvß ‰ X2
» wâ w'a Æ {/z e gzZ }™/ÂØ{B‚
B{zÔì @* ƒs§Å~ c ¥gzZ ä3 Vî 0*
zQ
X }™[ NZ
)$
® + uZutèÑqÔì WÅ~: {~ kZ
t Zè »VzuzŠgzZ ~gpZÔÕÔ ^Ñ X2
X 7öRðÃÅkZ~+ŠÔì
X}™«™Åy!* iKZÐäZh Q
Æ x ZwKˆ Æ q ZŠz s Zîvß¼ X3
» Ÿg Å \¬vZ + M=g f Æ {/gzZ e X3
[pÆ™ c ¥ s§ Å~ : { ™ V6,} i ZzgŠ
]àÔÔ~g » c* gÑÔƒ ~g»Å]y MgzZw”
ÔVƒìg™ÁgÃ~: { ‰ D™N ¬Š
Xƒ: öúzõgzZ
x »kZ Z®X 7w¦ÑðÃÅkZÔì ® )$ +Ìt
gzZ}™ÝqD» {/gzZ e‹oLgzZ ภX 4
Xce**™[AZ ÌÐ
X}™Ýq ðÉgÐDIZÅb)Â
63 62
{/zeñÉg {/zeñÉg
t¤ /Zì $Ë wZ eÛ zŠ6,}n LZ ]gú X9 ÔŠ ZÛ Z ì g (ZÐZ Âã 6,] ¿Z
# Yq X 5
X ìgNŠs§ÅkZvßxø**ƒge ðä /ZpÔ}™+ M ÅËÐ ~ VÐ ÏgzZ yZ Œ
Û
q J ðÃn Æ Û zŠ 'gúϹ X 10 aZaÆkZ Âc* Ñ7B‚ LZgâ Y » ã !*
Œ
Û¿
ÔñY 3g gzŠ Ð }n ÐZ @* C™ wEZ Û eaZaÆkZì @*
Xì yZ Œ Ñgâ Y gzZì Ïe
Xì 7ÆZ ðÃÅkZ~<Ñ x ZwZ ) xøÐ zz Å sp c* /Z
~g F ˤ X6
ÆyZÔì YðŠ} ÀÆx ZwZ LZxø X 11 4 Â Ç ñ0* +!*
™: åe CZ {z ƒg eà ( ÑZz "0
Xì YX}uzŠá$ + :}™†ŸZ Ì»p ÖZyZ‰
Ü zD™+ M ì
Z À Zƒ s~ ãZŠ **
c*™wÈä òŠ M xø¤/Z X 12 —oûßôjøŠûføuø &önûuø oû×ùôvôÚø á$ ]ô™
X 7: â ̀ðÃ6,kZ Âà ÎÒp c* -J eu c*
Ô 17 1X
X ÇVî Yƒw' z} ŠuzgV˜=Â!vZ} Zª
„ ík0* Æ~: { {z ce ÃY q X 13
p ǃ 9e » ` KggzZ a Lg X7
Å {/sÜ c* Ï e¤ /Z ) ¬ Ð ä™ qzÑs Zî
X ǃ**
™ e {g !*
zŠ6,
äƒnÛ eˆÆäƒÚ!*
X}Š™È¼( ì + M
Xì YYgzZì YðŠuCZÔì Y.xøX 8
65 64
{/zeñÉg {/zeñÉg
Xƒ~ª qÅÏŠ6, "gzZÒpÔöâiz“ M i~ gzZ » ! ~ Vz6 &¬ Æ s Zî X 14
~g Zƒâ à ]gúˆ Æ + M Å x ZwZ ¤ /Z X 18 Ô´g î J+Vc* ZŠ™wïgŠ eÐnÆ M ZŠ
Za ^) ]Š Ñz c* ì @*Yƒ qzÑ ( yp » ¬ ) gzZì ~gz¢~( s Z {/ )xzŠs ZîsÜ
kZ **
™s Zî »vZ šM ¬ Ð ]g Ó Âì ( @* Yƒ XaÆVzŠ%sÜ
X ǃ: 9aÆ [c* s ZîäkZ ñYƒ—ÃY q¤ /Z X 15
Ë ™+
$ M Å x ZwZ ~ } À ÌË]gú X 19 »&sÜ Â6,gîÆwVg e c* ñÎ6 &Æ
g (Z: ¹xB‚Æ VzŠ% ìt sÜoÑÔì X}™g ±Z
Xê: k]¦Ñ)aÆ“ M igzZ ÏŠ6," Ô} ™ úÆ Z', Z x £ ÂñYƒ {Š c* /Z X 16
iƒ¤
Ôi ú)]Š „~uzŠ ÌË{z´Æ{/gzZ e X 20 s ZîK~g7 É Ô7`wðÃ~ ä™s ZîÐ
*
*™+M ~ ! ² c* ~ y !* i KZ~ ( { izg Ô { i » i ú  w2~ŠgzZ w2~uzŠ Ô w2«Ôì(Å
ƒ
Xì Z',ÌgzZ Â**
™ ZŠ Z~i Zz M—gzZÔì ® )$ + X ,™s Zî eV˜X ', Z',
%Æ x ZwZ ì x Zwa Æ y› Ú!* X 21 qÅs Zî ì ]!*
ª HtaÆ]gú X 17
Å{ k
67 66
{/zeñÉg {/zeñÉg
7~gz¢x ZwZÐ k0* Æ( á** 6,ÆvZ š M) M Å{/c*
( ì Å+ /Z )ñ(,
e äkZ¤ Ð MÐ ] ¿
X D™vßй 6 Ð i ˜ðZƒá Zzä™{/c* x Z™ ` s X 22
Zzg a Æ ]òР*öZzf ,â X 25 MgzZ B|0
+ +!*„6,^g7 *Z x ZwZ CZ {z D M
Xì aZˆÆ[ ë M qƒ X ,™GqzÑ{)z¼gzZ,™6, ä MÆ] ¿
-GšE
3"
X 7^ ,Y 3Zz І²¬ Ð [ ë M [z¾X 26 K ) ê ¬ c*ˆ Æ e vß ‰ X 23
yj}g7 ZzgaÆ 3Zzˆ Æ [ ë M [z¾ èÑq Ô D™} /]{Ð: Zç 8Ec* ( È ¬
XceãƒB‚ÆyEZz X 7Š ñ?Š¦ÑðÃÅi Z ÆkZ
,i úÅ Y (gzZ [fˆ Æ î2Š' × X 27 vZ wÎgˆÆ( ¬ ) ~g6à È ¬ ]|
G
4X
45 e 7,Æ™ ¦ -š3E
"
c* ƒ ¹!* Ü z » [fì e X èG
‰ G Æx ZwZ™ Yá êGÃy Z 5B‚Ãð¸Æy Z ä
Ô èG 454Xe 7,q,i útXƒ[ƒ qzщ
G Ü z »Y ( X N MávZš M :ZzaÆ{/B‚
-ZgzZÒgzŠ ÅY (ˆÆkZgzZ&Å[f¬
q KZ ~ )(l öZzf ,^ M x Z™ ` s X 24
X $ Ë YS7, Ì® ) )!* ,i útX ³7, F,
z [Zö ÔÐ B |0 +!*x ZwZ » e „ Ð { Ç x ª
69 68
{/zeñÉg {/zeñÉg
åe%ÆTì Ág » e£ÃZs Zî X 34 2Š'
× Ô Ë Y à ÌÐ }Vc*
$ è X 28
Xì ^,Yí@* -ˆÆ*x c*
ÅkZJ Zp@*
ƒ7 X 7~gz¢hÐ
-ZsÜ6,áZz ä™yZ Œ
q Û egzZŠ ZÛ Z e X 35 » kZ a kZ Ô7ï** ðŠÃV-è X 29
Xì Z # Zz[ X M7Ðx Z™/ôc* x™ ZwÎg]o
Æ yŠÆ ã !*Û {z ì 4aÆ Y q X 36
Œ ~ ¬Æ y Z gzZ ) a gzZ 'gú gz$ X 30
òg Å {0 ¬ ÔÇg wì » K M F,~ Vñ» X M hƒ: ZzgaÆ*Ð2Š' × ~]ZgP~yM ( Vƒ
M QÔ ñZ Í c*
»vZ š ñZzrw!* ÆuQ Ô}™ {0 Âã*yŠÆ¶Zzf kŠ Z # Y q X 31
/Z Ô}™ [ˆ Æ kZ Ô}™ s Zî
Å Vñ» yZ ¤ X}Š™ÈI B‚ÆògÅ ( y-Z (, )
X 7`wðà ÂñYƒÌúÐ M K M F, ¹!*~( ˆ¢Vc* è 7~gz¢t X 32
òŠ MˆÆÙ™ŠÅwqZ sfzgq X 37 /~ŠzuÆkZ ìtoÑsÜÉ g
X ,¤
:ì @*
Yƒw'ÐV-È0* Åx ZwZ6,gîå ._Æ w¸ 9Æ DIZ ‰ Ü z » ã!*
Œ
Û X 33
**
Z Íw!*
Æu( 2) ògÅ {0( 1) Xì J-[ ë M [z¾yŠ}ŠÆ& =x c* Z
71 70
{/zeñÉg {/zeñÉg
Vƒ:b Æã!* Û k0*
Œ Æyg ‡ c* ;¤ /Z X 43 [gzZ]g c*is Zî( 3)
} izg ] ‚gzZÇg} izg~ x c* ZÆ e yŠ &  {g !*Âì Le ** M :Zz~¢Ð*Y q¤ /Z X 38
XÇgˆÆäYVy:Zz X ñYòÐ*„¬Ð[ ë M [z¾Ã õg @*
Ð yŠ Ɔ²} izg VÐ ì t 4 X 44 àz » kZá$ +Æ kZƒ Y™: òg^ X 39
q Å} izg yŠÆ†² @*
ª N YaÄg „¬ X Ç}™ ( ˆÆh e™ògKZ )
XáÄg~& =x c* Z ÂeÄg:¬¤ /ZÔìg:~ ÐzzgzZ Ëc* 9J (,c* /Z X 40
~g FòŠ M ðä
% Z % ZgzZ Ú} izg VÐ{”™f6, zZ X 45 X} Š ¯x £ì‡Ã˃b ¬Ðä™òg
¹Z J-ä Y g ¦/& =x c* Z1 M h Y Çg Ì Ü z„q
‰ -Z ì ^ ,YtaÆT $** c*
Vz X 41
Ì} izg ] ‚ ¹!* b§ÏZ Xce ** ™ 7~ – Xì x £ì‡{z»TÅkZQ} ™òg KZ¬~
 gŠ ´g% Z% Z c*
Xì „ Ú e ) ;c* ( ÑZzä™yZ Œ /Z X 42
Û e ) yg ‡Y q¤
ñZÎ ì Z # Zz 6,Y q C
Ù q ZŠz s Zî X 46 ã!* Û 6,kZ Âì 7{°!*
Œ »)(lgzZ ( ÑZz ä™ Ï
» ^ ä ]gúT ) ]gú à Zz kÎ gzZ î~EJ$ q (zVZ ‚ ». $zZ c*
ñÇ c* Ô~–q -Z )Xì Z
# Zz
73 72
{/zeñÉg {/zeñÉg
x Ó ¹!* M ) x ZwKi úq
{z´Æ( vZš -Z ÅkZ XÆ( ƒ
Xì aZÐVzi úg ZD -ZÅ]
Ùq .) V wÎg<
Ôì ~ L ]g c* V ~tK X 47
iÅ ~
gzZ x ZwZ a Æ ]g c*
iÅ~V ~tK X2 ÌËÆ w‚ c* ˆ Æ kZ c* ƒ ¬ Ð e ìe
yxgŠÆkZgzZ {/z e „:gzZ Ô7]gz¢Å¼ X‰
Ü z
Xì mòiÑðà K¬ ÑZz ä™]g c* iÅ~V ~tK X 48
G
¬‰ Ü z Dƒ 4ZŠ ~ ~ V ~t K X3 ìt4gzZ}™ ZŠ Z4Z G 0B+«gzŠ(ÌË~
îG
gzZ³7,pÑŠzgŠgzZ}vZpgzZOgVî 0* Vc* ZŠ X}™ ZŠ Z~ èßrÖ] š^m…ÒgVâzŠ
Æ Øg KZa }gø {z ,™ ¬ŠÐ \¬vZ
:ð7,
V ~tK]g c*
¬ŠtgzZ}ŠwÅ} i ZzgŠ
Üômû†ôÓøûÖ] ä́ãôqûæøæø Üônû¿ôÃøûÖ] äô×$Ö^eô ƒöçûÂöø]™ù ~ i
i ú ~ kZ gzZ ]g c*
iÅ~V ~t K X1
Üônûqô†$ Ö] áô^_ønûH$ Ö] àøÚô Üômû‚ôÏøÖû] ä́Þô^_ø×û‰öæø
a kZ Ôì <L ** M Å"7,
™^ » {gëÜæÐ +

75 74
{/zeñÉg {/zeñÉg
àøÚô …ô^mø‚( Ö] Øøâûø] ÜûÓönû×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø]™ : ³7, —ÔøjôÛøuû…ø hø]çøeûø] oûÖô xûjøÊû] Ü$ ö̀ ×$Öø] (
ÜûÓöeô äö×$Ö] ðø^aø áûô] ^Þ$ô]æø (àønûÛô×ôŠûÛöÖû]æø àønûßôÚôç+ ÛöÖû] wOUPVZ¨]Zçe]y
DÜ׊ÚE—èønøÊô^ÃøÖû] ÜöÓöÖøæø^ßøÖø äø×$Ö] Ùö^øŠûÞø áøçûÏöuôŸø Xce 7,¬Š¸ ̉
Ü zDƒ4ZŠ~VzK~uzŠ
G
©3Å
V ~t<
~ L ** i Å üG3 EZ¼
™]g c* A y*G !6 Å4Z G
G
0B+¬ Ð ƒ
îG  „ Dƒ 4ZŠ ~K X 4
gzZ  È ¬ ]|gzZ y¢]|~ kZ Ôì V *™ Ñ ( {z) îGE
~ 0BÄEZ nc* g¤/Z Ô³7,«gzŠ
 x Z™/ô}g ‚¹ {z´Æ  ÒÃ ]| ñYï(~ ( ì yxgŠÆŸ agzZ ug I£zgÆ
uZ ñZß ~uZ yZy {z´Æ kZÔ ,GÅ X B| 7,
i ú(Ë~KQ:gzÔì 4Â
Ì]g c* i Å ( ïá Ì { Ú]|~ X) N M s§ÅugIGÅ ~ V *™ÑˆÆkZ X 5
V *™Ñ a kZ Ôz™ ¬Š aÆ y Z Xì <
~ L Æ[Š ZQÔN Yƒ} 9Æ™ c ¥ » ug IGgzZ
gzZ Ô¸ D â Û ¬Š aÆ y ZgzZ D™]g c* i ÅyZ @* Y J 7,~ i ú ) ½ Z', Z ŠzgŠ Ð i Zz M äŠB‚
{z Âz™]g c*
i ÅVzGZ # ¸D 1Ãx Z™/ô gzZ –1Z ** ¦™| (,s§N ZŠ ZhðQ Ôð7, (ì
Xì ˆèú ³7,¬Š ¬Št gzZ N Yƒ} 9t ‚ÆGÅ  / ** ¦
77 76
{/zeñÉg {/zeñÉg

]g c*
i ÅT7K c* ( ~uzŠ ðÃ~ {gëÜæ
ðÄ:gzZß Z e:~1Ã\ M LZakZÔƒ< L
V ~tK]g c*
´Ð~ i HtQÉA:̀ZðûTz™x » (Z
Xì {ç»{ k
V™P < 7,i ú ~ kZ gzZ **
L YD KÆ™çz V;
܉zÆ ~ V vZ wÎg ug IG]g c* i v߉ X 1 ÃVzuzŠgzZ H (ZŠpä ~ V *™Ñ Ôì ~ V wÎg
Ô D¢B; 6,VCYgzZVpsÅìßÔ Vzg Z-Š Xì ðÑŠ(F, ÅkZ
{)zÐJŠÐ + M Åä™Ýq• ' ,ÃVY9 ÔÃyZ N Yï~ {gëÜæÃ\ M yŠ æV HçÞ
ì CƒÝqÐVñ»yZ• ', èÑqÔ _0 +!* ) )!*
Ô ,™ ZŠ Z ® i úC
Ù ~~ V ~tKñƒ … Y
Ôì ðâ Û ½ä ~ V wÎgÆkZgzZ \¬vZ ÅX Ô ,™]zˆÅu 0* yMŒÛ {Š c*
iÐ {Š c*
i™Ö ~K
X '™57Q' ,Ð]ÃZy  +
z] ¬$ vZ X ³7,pÑŠzgŠB‚Æ ] ÒÔ ,™ ZŠ Z Òi ú
Å Zwg ¸ gzZ g Ng ¸ ~)(l gzZ g ¸Æ uZ †X 2 ÃV70 +i KZ gzZX ñâ Û wJ**M V Œ » ƒ  ë \¬
ÐJŠ V;z Ô** M Å[Z N ) aÆ ]g c*
Y( Ð + i X} Š=ÂÅ% J e ._Æ~ V ~t<L
79 78
{/zeñÉg {/zeñÉg
+
Ï0 i qi',~GÏ0 +i Å  x™ Z wÎg X6 Vñ» ƒ  yZ gzZ **
™N ¬Š ¦Ñ)gzZ 0 +!*
{)z
sÜ Ï0 + i ~z*Š Å \ M èY Ô7à Zz *Š Ô ì Ô Æ® )$+x » }g ‚t Ô **
VQ ¾a Æ
Æ vZ  \ M ˆ Æ kZ Ô ¶( 63) w ‚vF, X 7?Š ðÃÅyZ~<Ñ
X 6,x £dZV; ]g c*iÅVzG~uzŠgzZ wÎgG]g c* i X3
Åug IGÅ  vZ wÎg +],Zi ‰ X7 X 7^,Y a Æ V Âgúì ^,Y a Æ VzŠ%sÜ
Ô D™ ¬Š ™ VQÃVð; VâzŠ Æ™ c ¥ s§ Å  ~tGpÑÜæ^ B‚Æ oÑkZ p
)$
Xì ® +uZu **
™ (Z XƒÑ]g c* iÅ ~tKɃ:aÆ]g c* i
e „:gzZì Z # Zz:  wÎgG]g c* i X8 » kZ c*bŠ 1 Ã kZ Ô **
gà pÑ {v X4
X Bv߉ 6ì oÑaÆŠÅ G™x]o»Tì ® )$+~æE
%N¹ **™s Zî
G]gc* i sÜvß ‰Ð g $Š q Z X X9 $Œ
" Û Å vZwÎgÑ»s Zî¤ /ZgzZÔM7Ð
wÑ+ Z6,äƒ<Ñ » ä™^aÆ ~ V wÎg Xìº ZuÑtƒã™Ýq
!
Ÿ »Te $Zzg {z) ®{zÂc* D™ Xì uÑ** ™wZλ b§ËÐx™ ZwÎg X5
81 80
{/zeñÉg {/zeñÉg
ãZzÆäƒ ^ ,Y**ÆkZ~ ~ V vZ wÎg<L X ]{ðc* ( (7J - vZwÎg
Æ\¬vZ sÜ]Š „ a kZ Ô Š ñbÑŠ ì* @ Y Hw ìt 0Ð ] â £ ‰ X 10
aÆvZ)nÌðÃÅ]Š „Ôì Cƒm{a Æï �zQ‰Ôì ; gÐ  vZ wÎgm»yZ
+Ôã!*
X {)zi *z2 Û ÔgåÔY ¬Š‰ÔC™Zƒ7^
Œ ,Y »ÅvZèg y ¢]|Ô V Z.ÑZz _ùZÔ(Åá̂
:ì yâ Û »\¬vZ aÆ • ',gzZ ã™]g c* i Å V»y Z Ô V Z.
äø×$Ö] ]æ‚öföÃûnøÖô Ÿ$8ô ]æ†öÚô.] ^Úøæø™ èYÔì @*M ~}%iÆ] ¬$ +h èÅV Œ
— àømû‚( Ö] äöÖø àønû’ô×ôíûÚö X 7Š ñ?Š ðÃÅkZ
Å VzG Å uZ ñZß gzZ üG 3G3Å
©E
Z¼A X 11
]Š „Å\¬vZsÜ ì Š Hc*Š¬»] !* kZÃyZ L L
gzZ [½Ð VzGÔ** g å ÃVzŠ%‰ Ü zÆ ]g c*i
ó ó ñƒ D™ Ø{ à +Š a Æ ÏZ, ™
b V ; z a Æ ä™ Ýq • ' ,Å Vß ZzG
w5 †fÛÞ km (èßnfÖ] é…ç‰ (30 †fÛÞ å…^ y
º Z uÑÉ X V ™u ** ç~ ( ,ƒ
 t Ô ÜZ e
:ì ö:XWZyâ Û Ìt
Å
— ÷]‚uø*] äô×$Ö] ÄøÚø ]çÂö‚ûiø ¡øÊø äô×$Öô ‚øqô^ŠøÛøûÖ] á$ *]æø™ gzZ vZ [  gzZ ì – ä Y f 6 Ôì
83 82
{/zeñÉg {/zeñÉg

Z® m{aÆ]Š „Å\¬vZ sÜ,K L L


ènÂK] ó Xó zg å:ÃgzZ ËB‚Æ\¬vZ
oÊæ l^ʆ oÊ ^ãßÚ †Šni^Ú æ] ð^‚Ö] g‰^ßm w18†fÛÞ km (àrÖ] é…ç‰ (29 †fÛÞ å…^ y
!ð^‚Ö] à›]çÚ àÚ ^â†nÆ oÊæ Ý]†vÖ] †ÃHÛÖ] Ã] ÑqÆVâ ›{z D™ ¬ŠÐ\¬vZë
 ëgzZ}Š™Å+Š ÃyZ Ô}Šg J‡
gzZ VKÃ
oÞôùRô Ü$ ãö ×$Öû]ø éô †ø ìôŸ6 ]æø ^nø Þû‚% Öû] oûÊô èønø Êô ^Ãø Öû] Ô
ø Ööª‰ûœ oÞôù]ô VÜ$ ãö ×$ Öû]ø þ
Ü$ ãö ×$Öû]ø oûÖô^Úø æø oû×ô âû ]ø æø pø^nø ÞûKö æø oûßômûKô oûÊô èønø Êô ^Ãø Öû]æø çø ËûÃø Öû] Ô ø Ööªø‰ûœ g „zÔÇgpôÐ VUâ i M
ÑZzä™wJgzZ ÑZzG
æø oûËô ×ûìø àûÚô æø p$ ‚ømø àønû eø àûÚô oßô ¿ûËøuû]ø Ü$ ãö ×$ Öû]ø oûiô ^Âø æû …ø àûÚô U æø oûiô]…ø çû Âø †û jö‰û]ø Xì
oûjô vûiø àûÚô Ùø^jøÆû]ö áû]ø Ô ø jôÛø¿ûÃø eô ƒöçû Âö ]øæø oûÎô çû Êø àûÚô oûÖô^Ûø5ô àûÂø æø oûßônû Ûômø àûÂø
}M
Üã×Ö] (oÃÛ‰ oÊ oßÊ^ Üã×Ö] (oÞ‚e oÊ oßÊ^ VÜ$ ãö ×$Öû]ø þ
†ÏËÖ]æ †ËÓÖ] àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] Üã×Ö] ! kÞ] Ÿ] äÖ] Ÿ (p†’e oÊ oßÊ^Â
æø oûßôjøÏû×øìø køÞû]ø Ÿ$ ]ô äø Öø]ô Ÿø oûeùô …ø køÞû]ø Üã×Ö] !kÞ] Ÿ] äÖ] Ÿ (†fÏÖ] h]„Â àÚæ
^Úø †ùô 5ø àûÚô Ô ø eôƒöçû Âö ]ø köÃû _øjø‰û] ^Úø Õø‚ôÂû æø æø Õø‚ôãû Âø o×FÂø ^Þø]øæø Õø‚öfû Âø ^Þø]ø
†ö Ëô Çûmø Ÿø äö Þ$^ô Êø oûÖô†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çeö]ø æø o$ ×Âø Ô
ø jô ÛøÃû ßôeô Ô
ø Öø çû eö]ø köÃû ßø‘ø
àÚ ÔeƒçÂ]æ ( áˆvÖ]æ ÜãÖ] àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] Üã×Ö] !køÞû]ø Ÿ$ ]ô høçû Þö„% Öû]
85 84
{/zeñÉg {/zeñÉg
!^ãÖ h^rjŠm Ÿ éçÂKæ (Äfdi Ÿ ‹ËÞæ †ãÎæ (àm‚Ö] èf×Æ àÚ ÔeƒçÂæ] (àfrÖ]æ ØífÖ] àÚæ (ØŠÓÖ]æ ˆrÃÖ]
å†ìUæ (^u¡Ê ä_‰æ]æ ^u¡‘ ÝçnÖ] ]„â Ùæ] ØÃq] Üã×Ö] (Ù^q†Ö]
ÜÖ^Ú †5 àÚæ (k×Û ^Ú †5 àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] VÜã×Ö] þ !ànÛu]†Ö] Üu…] ^m é†ì¤]æ ^nÞ‚Ö] p†nì ÔÖ^‰]æ (^u^rÞ
oÞ] Üã×Ö] !Ü×Â] ÜÖ ^Ú †5 àÚæ (kÛ× ^Ú †5 àÚ ÔeƒçÂ]æ (ØÛÂ]
(ÔjÛÏÞ é ð^rÊæ (ÔjnÊ^ Ùçviæ (ÔjÛÃÞ Ù]æ‡ àÚ ÔeƒçÂ] ‚Ãe anÃÖ] K†eæ (ð^–ÏÖ] ‚Ãe o•†Ö] ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ
!Ô_í‰ ÄnÛqæ †nÆ oÊ (Ôñ^ÏÖ oÖ] ÑçdÖ]æ (Üm†ÓÖ] Ôãqæ oÖ] †¿ßÖ] é„Öæ (lçÛÖ]
æ] p‚ßÂ] æ] (Ü×¾]ö æ] Ü×¾] á] ÔeƒçÂ]æ (è×–Ú èßjÊ Ÿæ (é†–Ú ð]†•
цÇÖ] àÚæ pK†jÖ]æ Ý‚ãÖ] àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] VÜã×Ö] þ !å†ËÇi Ÿ ^fÞƒ æ] èòn_ì gŠjÒ] æ] (o× p‚jÃm
( lçÛÖ] ‚ß á^_ndÖ] oß_fíjm á] àÚ ÔeƒçÂ]æ ( ݆ãÖ]æ цvÖ]æ
!Äf› oÖ] p‚ãm ÄÛ› àÚ ÔeƒçÂ]æ ( ^Çm‚Ö lçÚ] àÚ ÔeƒçÂ]æ oÞ‚â] Üã×Ö] †ÛÃÖ] Ùƒ…] oÖ] K…] á] ÔeƒçÂ] oÞ] VÜã×Ö] þ
oß ͆‘]æ !!!kÞ] Ÿ] ^ãߊuŸ p‚`m Ÿ Ñ¡ìŸ]æ Ù^ÛŸ] àŠuŸ
Ù^ÛŸ]æ Ñ¡ìŸ] l]†ÓßÚ àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] VÜã×Ö] þ !kÞ] Ÿ] ^ãòn‰ oß ͆’m Ÿ ^ãòn‰
èi^Û5æ ( Ù^q†Ö] †ãÎæ ( àm‚Ö] èf×Æ àÚ ÔeƒçÂ]æ ( ð]æKŸ]æ ð]çâŸ]æ
!ð]‚Ÿ] oÖ Õ…^eæ (p…]K oÊ oÖ Ä‰ææ (oßmK oÖ xב] VÜã×Ö] þ
(èßÓŠÛÖ]æ èÖ„Ö]æ è×ËÇÖ]æ éçÏÖ] àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] Üã×Ö] (o·… oÊ
oÖ xב]æ ( p†Ú] èÛ’Â çâ p„Ö] oßmK oÖ xב] VÜã×Ö] þ ÔeƒçÂ]æ (ð^m†Ö]æ èÃÛŠÖ]æ Ñ^ÏdÖ]æ ÑçŠËÖ]æ †ËÓÖ] àÚ ÔeƒçÂ]æ
ØÃq]æ ( pK^ÃÚ ^ãnÖ] ojÖ] oi†ìU oÖ xב]æ ( o5^ÃÚ ^ãnÊ ojÖ] p^nÞK !Ý^ωŸ] ðo‰æ Ý]„rÖ]æ ÜÓfÖ]æ ÜÛ’Ö] àÚ
h… ( †5 ØÒ àÚ oÖ èu]… lçÛÖ] ØÃq]æ ( †nì ØÒ oÊ oÖ éK^m‡ é^nvÖ]
!oÖ p‚ãö Ö] †Šmæ oÞ‚â]æ ( o× †’ßi Ÿæ oÞ†’Þ]æ ( o× àÃi Ÿæ oßÂ] kÞ] (^â^Ò‡ àÚ †nì kÞ] ^ãÒ‡æ (^â]çÏi oŠËÞ lU VÜã×Ö] þ
(ÄdímŸ g×Îæ ( ÄËßmŸ Ü× àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] Üã×Ö] !^âŸçÚæ ^ãnÖæ

87 86
{/zeñÉg {/zeñÉg
äÖæ]æ ( äÃÚ]çqæ äÛi]çìæ †níÖ] xi]çÊ ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ (ÔÖ ^Â]ç_Ú ( ÔÖ ]…^Ó5 ( ÔÖ ]…^Òƒ oß×Ãq] VÜã×Ö] þ
!èßrÖ] àÚ o×ÃÖ] l^q…‚Ö]æ ( äß›^eæ å†a^¾æ( å†ìUæ gu]æ ( ojeçu ØŠÆ]æ ( ojeçi ØfÏi h… ( ^fnßÚ ^â]æ] ( ÔnÖ] ^jfíÚ
èÛní‰ Ø׉]æ ( oÞ^ŠÖ K‚‰æ of×Î ‚â]æ ( ojru kf$æ ( oiçÂK
†ã_iæ ( p…‡æ Ä–iæ (p†Òƒ Äʆi á] ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ !p…‚‘
!ofÞƒ oÖ †ËÇiæ (oq†Ê à’viæ ( of×Î
o× èÛmˆÃÖ]æ ( †ÚŸ] oÊ l^f%Ö] ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ
( p†’e oÊæ ( oÃÛ‰ oÊ Õ…^fi á] ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ ^f×Î ÔÖ^‰]æ ( ÔiK^f àŠuæ ÔjÛÃÞ †Ó5 ÔÖ^‰]æ (‚5†Ö]
ØfÏiæ ( o×Û oÊæ ( p^nvÚ oÊæ ( o×â] oÊæ ( oÏ×öìö oÊæ ( oÏ×ìø oÊæ ^Ú †5 àÚ ÔeƒçÂ]æ ( Ü×Ãi ^Ú †nì àÚ ÔÖ^‰]æ (^ÎK^‘ ^Þ^ŠÖæ (^Ûn׉
!èßrÖ] àÚ o×Ãö Ö] l^q…‚Ö] ÔÖ^‰]æ ( oi^ߊu !hçnÇÖ] Ý¡Â kÞ]æ ( Ü×Ãi ^ÛÚ Õ†ËÇj‰]æ ( Ü×Ãi

( ð^ÏdÖ] Õ…Kæ ( ð¡fÖ] ‚ãq àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] VÜã×Ö] þ oÞ] Üã×Ö] !oŠËÞ †5 oßÎæ ( p‚5… oßÛãÖ] VÜã×Ö] þ
o× of×Î kf$ hç×ÏÖ] g×ÏÚ Üã×Ö] ( ð]‚Ÿ] èi^Û5æ ( ð^–ÏÖ] ðç‰æ †ËÇi á]æ ( ànÒ^ŠÛÖ] guæ ( l]†ÓßÛÖ] Õ†iæ l]†níÖ] ØÃÊ ÔÖ^‰]
!ÔjÂ^› o× ^ßeç×Π͆‘ hç×ÏÖ] ͆’Ú Üã×Ö] ( ÔßmK !áçjËÚ †nÆ ÔnÖ] oßÊçjÊ ( èßjÊ ÕK^fÃe lK…] ]ƒ]æ ( oßÛu†iæ oÖ

Ÿæ ^ß_Â]æ ( ^ßãi Ÿæ ^ßÚ†Ò]æ ^ß’Ïßi Ÿæ ^ÞK‡ VÜã×Ö] þ guæ ( Ôfvm àÚ guæ Ôfu ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ
( ^ã×Ò …çÚŸ] oÊ ^ßjfÎ^ àŠu] Üã×Ö] ( ^ßn× †$©i Ÿæ ^Þ†$Uæ ( ^ßÚ†vi (ð^‚Ö] †nìæ ( èÖ^ŠÛÖ] †nì ÔÖ^‰] oÞ] Üã×Ö] !Ôfu oÖ] oße†Ïm ØÛÂ
!é†ì¤]æ ^nÞ‚Ö] pˆì àÚ ^Þ†q]æ ( oßjq…K ÄÊ…]æ ( oÞ^Ûm] ÐÏuæ ( oßm‡]çÚ ØÏ$æ oßjf$æ ( h]ç%Ö] †nìæ
àÚ o×Ãö Ö] l^q…‚Ö] ÔÖ^‰]æ ( oi^òn_ì †ËÆ]æ ( oi]K^fÂæ oi¡‘ ØfÏiæ
àneæ ^ßßne äe Ùçvi ^Ú Ôjndì àÚ àÚ ^ßÖ ÜŠÎ] VÜã×Ö] þ !èßrÖ]
äe áç`i ^Ú ànÏnÖ] àÚæ (Ôjßq äe ^ßÇ×fi ^Ú ÔjÂ^› àÚæ (Ôjn’ÃÚ

89 88
{/zeñÉg {/zeñÉg
^ã×Ãq]æ ^ßjnnu] ^Ú ^ßi]çÎæ ^Þ…^’e]æ ^ßÂ^Û‰^e ^ßÃjÚæ ( ^nÞ‚Ö] gñ^’Ú ^ßn×Â
àŠu oÊ ^Þ^Ûm]æ ( á^Ûm] oÊ èv‘ ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ Ÿæ ( ^Þ]K^ àÚ o× ^Þ†’Þ]æ ( ^ßÛ×¾ àÚ o× ^Þ…^$ ØÃq]æ ( ^ßÚ '…]çÖ]
ÔßÚ é†ËÇÚæ ÔßÚ ènÊ^Âæ ÔßÚ èÛu…æ ( |¡Ê äÃfjm ^u^rÞæ ( Ð×ì Ÿæ ^ßßmK oÊ ^ßjfn’Ú ØÃri Ÿæ ( ^ßÛ× È×fÚ Ÿæ ^ßÛâ †fÒ] ^nÞ‚Ö] ØÃri
!^Þ]ç•…æ !^ßÛu†m Ÿæ ÔÊ^ím Ÿ àÚ ^ßeçÞ„e ^ßn× ¼×Ši

Ð×íÖ] àŠuæ ( èËÃÖ]æ èv’Ö] ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ Üñ]ˆÂæ ( ÔjÛu… l^fqçÚ ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ
èe]K ØÒ †5 àÚæ ( oŠËÞ †5 àÚ ÔeƒçÂ] oÞ] Üã×Ö] ! …‚ÏÖ^e ð^•†Ö]æ ( èßrÖ^e ‡çËÖ] ( Ü$] ØÒ àÚ èÚ¡ŠÖ]æ ( †e ØÒ àÚ èÛnßÇÖ]æ ( Ôi†ËÇÚ
!ÜnÏjŠÚ ½]†‘ o× oe… á] ( ^ãjn‘^ße ˆìU kÞ] !…^ßÖ] àÚ é^rßÖ]æ

p†‰ Ü×Ãiæ oÞ^ÓÚ p†iæ ( oÚ¡Ò ÄÛŠi ÔÞ] VÜã×Ö] þ Ÿæ ( äi†j‰ Ÿ] ^fn Ÿæ ( äi†ËÆ Ÿ] ^fÞƒ ^ßÖ Å‚i Ÿ VÜã×Ö] þ
( †nÏËÖ] ‹ñ^fÖ] ^Þ]æ p†Ú] àÚ ðo5 Ôn× oËím Ÿæ ( ojnÞ¡Âæ é†ì¤]æ ^nÞ‚Ö] sñ]çu àÚ èq^u Ÿæ ( äjn–Î Ÿ] ^ßmK Ÿæ ( äjq†Ê Ÿ] ^Ûâ
äfÞ„e ÔnÖ] ͆jÃÛÖ] †ÏÛÖ] ÐËdÛÖ] ØrÖ]æ ( †nrjŠÛÖ] &nÇjŠÛÖ]æ !ànÛu]†Ö] Üu…] ^m ^ãjn–Î Ÿ] |¡‘ ^ãnÊ ^ßÖæ ^•… ÔÖ oâ
( ØnÖ„Ö] gÞ„ÛÖ] Ù^ãje] ÔnÖ] Øãje]æ ( ànÓŠÛÖ] èÖ^ŠÚ ÔÖ^‰]
Ùƒæ ( äjfÎ… ÔÖ kÖì àÚ ð^ÂK ( †m†–Ö] Ìñ^íÖ] ð^ÂK ÔeƒçÂ]æ ( of×Î ^`e p‚ãi ( Õ‚ß àÚ èÛu… ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ
! äËÞ] ÔÖ ÜÆ…æ ( äÛŠq ÔÖ (p‚â^5 ^ãe Äʆiæ ofñ^Æ ^`e ÀËviæ ( o%Ã5 ^`e Ü×iæ ( p†Ú] ^`e ÄÛriæ
^ãe K†iæ ( p‚5… ^ãe oßÛã×iæ ( o×ÛÂ ^ãe oÒˆiæ ( oãqæ ^`e ˜nfiæ
‚ÛvÚ ^Þ‚n‰ o× ä×Ö] oבæ !ðç‰ ØÒ àÚ ^ãe oßÛ’Ãiæ oß àjËÖ]
Ü׉æ äfv‘æ äÖU o×Âæ
( ð]‚ÊÖ] anÂæ ( ð^–ÏÖ] Ýçm ‡çËÖ] ÔÖ^‰] oÞ] VÜã×Ö] þ
!ð]‚Ÿ] o× †’ßÖ]æ ( ð^nfÞŸ] èÏÊ]†Úæ ( ð]‚ãdÖ] ÙˆßÚæ

91 90
{/zeñÉg {/zeñÉg
63 {/Ô eñÉg¿X 9
74 ~tK]g c*
iX 10
z
]¬çñ„
™ gÑ
79 V ™P´Ð~tK]g c*
iX 11
3 )lX 1
85 N ¬ŠX 12
7 x »Æ‰ 3ÐyaÆ{/c*
Ü zä eX 2
92  zX 13

9 tZ@ë ZX 2
16 '!*
àZzä™ `g {ÐxsZX 3
26 '!* +!*
~gz¢aÆ( áZz"0 x ZwZ )xøX 4
29 Vc*
È0* qX 5
¦Ñ´ÐVzŠ%~x ZwZª
32 eX 6
41 yÒ» e X 7
50 yÒ»V!P´Ð{/zeX 8

93 92