Vous êtes sur la page 1sur 26

2

L F å tq nZ~KÆ] â½Å{ Ò~Š •


6
~ á

’k& Zq
q Z
Üm†ÓÖ] äÖç‰ö… o
F × o×’Þ æø å‚ÛøvÞ
gzZ ]Š Ñz ó{Ò ~Š • á ~ {Ñç}g øžn ™g ï ZÐ ]! kZ ¿][Z ÐðÄh á
•
»yZgzZ•] é5G J4h Z] ª!
Å Åd •: Zzy9zÒZÐ ~yZ•CYÅ ZŠ ZxÎgŽ6µZñÆ%¯
Æw°¦½Z ._Æ]¡äkZ Z®Xì ]¡+Š ó+Š Zg øXì 7mÌ»gzŠÐ xsZ
Æg £ËgzZì ðâ • Û ðÉgF 6mzw°Å{Ñ çòsZaÆd
Xì c ¯7ú1“  ZŠ'.
g »gzZ µZñx ÓyZÃ7
Þ ‡*ÐZ ÌaÆyZ0 { ÄÚ
ó æ£Zg Zu ZËZ ex H

b ï[
qzÑ ãÑŠzÂÅVÍß~k  g »KZ s§Å b &Z Å] â ÎgyZ äØ
ð¸L gLZ~Y 1973t Z]Æó™ ó : Za Zâ c Y0!* Zu c
0 L L Å·^kZÆwDZ)´gzZ Å
Z®X Å qzÑòŠ7k& Z s§ÅkZÐ yZ0 { LZ6µñÆ~Š • á År  ™£Zg wZ ËZ e
oÊô åö çû×Ãøqû]æø |ø^Óßô Ö] ]„âF ]çûß×ô Âû]EE : ._Æx?Zz > }Z é<XE™ d~t› •
ö ø ù ø ö ø -8 á g Z kZ b ï »sßñ
6µZñÆ~Š • á ÅVz0  i•Û gzZ V¸KZ ä sßñr  ™ËZ e øZˆ'Zƒ~K DD ‚ôqô^ŠøÛøÖû]
År ™ËZ e~i ¸ MÆa ÂkZçOXc Š™ qzÑæ MgŠ¿._Æq ’k&Z {Š™7KZ
ËZ e )g fÆk  ’kZ X¶ðâ • Û ¯Š4aÆ t x Ð Æ Y 1981mä sßñŽ ì ï• ák
’{z 
mÐÏ0iCÑ ç~g ø»
Æq ’kZv:ZX ÇñY M t ‚uZg7 »¿LZÆyZ6kZgzZ q ’k&Z ~g7 År ™
]zW I ZÐ ¹ ~gƒÑ6gîm{[º™ƒ W
X ñâ • Û «! x»h
MÐ kZgzZ • ìgƒ A
× ÃkZ \¬vZXì c
'
áCg Cg ] Z W
Š™qzÑ¿6 kZä] Z|
Z
t
]úŠ „B‚ÆfÓÆ]úŠ ÂHi¸ M »y M ÅZ à Z qŽg ]úŠ Z  är  ™ËZ e x H
äƒg ZÜZaÆäJ 7b ïÆV¸óV”ÆVzm³LZgzZ LZÐ VŒ ÆyûZzÆ œzK
h  F
ó ÃgzZ SzPE
E
Š 4
ì
» b ï î0E
E
Ð9
0‹8gzZnƒ ZŠ Z h»PE
 oÅ µñe
 ž @
¸z n¾ÝZ Å b ï î0E
1¯ w©Ã[ æ~zŠg ZB‚Æb ï î0E
0‹8q Ær  ™ËZ eXÎ
E
0‹8 ä sßñZ®
Ý°ZÕ•
á ] ïëZÐ ] ! æZäb ¬kZXnƒãZz{zì mz*g Z•ŽÐ Ï0  i CÑç~g ø
ËZ e ˆ Æ kZ X å H ù • á 6µñÆ ~Š • á Å V¸zŠ KZ ~ Y 1979 ~ ^Å aÂÃkZ ™
Ò ZX Š H ù • á Ì~ ó ót x Ð L LÐ Z6µñÆ~Š • á Å îZ*Ð]æg sg ¬ ËZ erg Z0  i•Û Ær™ …çaŸ ᕆÏÖ] Ý]‚ì äfjÓÚ
ç O XñY Hï• á ~ ] ¬,ųZ6gîxŠÃVzq ëZ VâzŠ yZž åg ZÜZ »[ xZ
=ä×# Ö^e Ÿ] oÏnÊçi ^ÚæXì Š 0 x •Zx »t\¬8 35869501-3:y ¯XgƒÑy î N
we â 36-K
E.°ZÕ ¢Z
Å_ è
W9 www.tanzeem.org
4 3

An Aust er e L LÌä ó Z ó N y Î 0 L Ló *izg ~ môZ 6kZ

á
~ KÆ] â ½Å{ Ò~Š •
ñ Z â ) ~]Z e K Z Âä lx[ » gz Z c Î 6gîV c ú \a » ó ó Marriage
÷z Hq Z L Lgz Z ñ6V Š» „ [p=~ ( Ý »Æ Y 1 98 1 ~Z /30‰ Ü z

’k& Zq
Z
 [ ZX DMEð) quÅ ó ó !ì @ ƒ ã iz {Š c Z ~« £Æ
q
žZ i¿÷z Z q
 o Âì Š
ƒ „ M ~DÆ VÍßnçt gz Zì ˆ„ƒ ó óðZÎg L LÐgîkZ
kZž= HX ñ Y ~Š w Z e ÝzgÐ ,h ' × g ŠË6kZžì @ ƒ x¥
£Zg Zu Z ËZ e : ¯i Z
X ñ YƒÝq ðÉg iðÃÃVÍßÐ
T ä g â îVz ‚ Û Z izg Æ ] â Îg z ] â i Zßgz Z ] ⠽Š{ Ò ~Š • á Æ Š Zi R L Z b ï- » ` ~Š~÷Ãx • á Y 1 98 1 ~ Z / 27 ] ZÔ
ogz ZÃr  ™C Ù k ˆ Zh ” » kZì à ™g (Z ^Å ðZ'Y •q Z b§ aÆ kZžìt Š ZŠzg¿Åd ½kZ X c 0 x •Z ! pzí\¬8B‚
sÜ] â Îg z ] â½t ÂaÆ Vz÷ZX ì Ãy ̈Zá Zzp gŠgŠ » Iz ¶ŠŽ ñÌs  ZÜt ~ kZ X å H r Z6y ´ Z ~g ¶ Z q
( 1 ) Z sÜä ~
•B g wÅ ù Zg fÆg Ö Z z öúÆ ó óïŠá » L LL ZQ c ó óV‡aL L Ð ~ { ³Z + F Œ
d Û L Z X ǃ 7x ÈZ ðà » lâzŠgpË6µñkZž
V c Ú ÅV î 0 vŠ p Ö ! ú1 “
c  ZŠ'. Þ ‡* t aÆ e ÒZ Åx Zúp ó Ð i úÅ [fX å H 7úæ(by name) B‚Æ çä ~ ÃËÌ
Å Q L LkZ gz Z ì Cƒí@ ~ ~Š • á ̄ ! Æ X ó• ˆ0 tî » Œ gz Z ì Y Å ( gƒ Ñóy î N ó 36) òO Z y M Œ
we â Æ Û ªy M Å Z ì Y óI‚|Š M
„p Ð Ñq Z » nZ% Z C;gz Z ¹ Ü Z Ð ,Æ ( í @ á ) ó óX
Å ~Š •  FZ gz Z ì g D M y ¶X Š c Š Î eg kg qZ » ] Y Z ŒÛ ~^6$e î Ñ ~ K
Xì @ Y ` @ 0
ÀŸ ÏZ Xì g Dƒ w'~ y M Œ Û » iZ ™ÖB‚Æ yjgz Z [Š Z e .
[ æÐ d .ñ]|~ 1 57 e  M Å s Z²ÑZ >gÎ~ œy M Œ Û V Z i Zˆ X ‰ Ögz Z ñ M Ìvßá ZzB‚Æ kZgz Z AzŠB‚Æ Ùñ{
E
Ìt q ZÐ ~ y Z ó• ðƒy Ò 3• á Ñ! z— Ž Å ~ x™ Z Ñ ~ KÆ Špgz Z J 7b ï î0E 0‹8Q X H[ æ4ä{gG ä ~ˆ Æ T ðƒ i ú
Åy ZŽÐNÑŠ] •Ð V ¸îy Zgz Z VÑ1“  ZŠ'.Þ ‡* ÃVÍß{ zžì L Z „ŠpÐ + Y Å + ¢ q V M' h × X c
' Š Z™ð³% » wJz [ XZ „
kûøÞ^Òø oûjô$Ö] Øø×FÆûŸø û]æø Üûâö†ø‘û]ô Üûãö ßûÂø Äö–ømøæø üÐ Vƒ } 7~ V ⊤  ž @ Š™y ´ Z »8{Æ>Æ™wJÐ Z „Špgz Z™} ŠŠ !
c ug IÃ\ M
ƒ Zc¿6g » & §Æ \ å M gz Z é ZpŽ6xŠîÆ \ å M Z® —½Üûãônû×øÂø õ 0 ðÃV Zi Zˆ Xn ƒ q zÑy M Œ Û kgŠ ._Æ w©%Æí@ Ë
y ZÃVÍß{ zžì @ 0 Û Ðn•
g ZŒ Û » Vß Zzp gÜ ZŠ » b & Z Å}Ñ ç™ ` Š Û kgŠˆ Æ kZgz ZÑ ~„ÅVzg ; g4] ‚
ƒ i ¸ M » y M Œ
, 7ã VZ ; ‚„ tÃy Z~ kZ { Zp ó, ™ÒÃÅä ÑŠ ] •Ð VÑ1 Æ kZ Ð • z Ð Z 󶊎 ñ~ w ; : * iÆ K{ Z_Æ &Zpy ¶Ì
Xƒ o ‚ »] )„Xgz Z X âÃx !Z d ½t b§kZgz Z c Š™ÁgB‚ÆAzŠ ä VǸ} (
Û Æ~
]„øâF ]çûßö×ô Âûø]ZZ ug I y â • : x™ Z Ñ ~ ¢ q gzŠ q
Š 4}÷ž a kZ ( 1 )
Û ± 56y
XNâ• WÝ »t ( 1 ) ! ì ¸ ]gß+ FVz iñÅ¿6( z™ Hx ¬y ´ Z » b ï ) XX|ø^Óøßôù Ö]
6 5

V ˜ ~ KÆ DDoûjô ß$ ‰ö àûÚô |ö^Óø ßôù Öø]EE žg I g u 6gî m{ gz Z ¶ gz Zì 6gîx ¬ Â{ z Âì m»÷zÆó óÏŠ ‚ L LJ V ˜ ~ KkZ
~y M gz Z å @ Y 3gt ‚ Ìg¦FWz » <  V ; z ó¶Cƒ ÔÅ+  Gg ]”¥‚ÌWZ » kZ6gî~g ¯gz Z zz ] ‡z Z Î gz Zì Lg „ @M ~G 
{ Ò ~Š • á Ái Z Á6gîÆxŠ¬Æó ó<  » nZ Lž L å @ Y ¹™} Šgz ie . Å kZ X @ ƒ 7A áWZ iðà » kZžì t§ Zz pX • D ™kCÐ
Ð ~ y Zžc e ¢ „ ™ðt … Â~ KÆ ] â Îg gz Z ] â½Å ðà »Tì  °Ÿ Zgz Zãq Z ó óÏŠ ‚ L LªX ì CY M ~™ï@ ÌŠ !zz
y Zçg x Z™/ôgz Z ~ ]À M ]o » XN Y ¿g ¹! , q „z sÜ Ç ! aÆY Z%Zgz Z•gz Z¼ pÆÂkZaÆY ! ¾X ì 7x|¥
{”æ MgŠ Ð C Ù !c{Š™Š XZ ň x Ó ¹! gz Z ñ Y ïÐ ŽZ :vZ ³z Ýq » kZ óσ6g¦¥)gz Z ã, ZŠ ã ÅÒÃk& Z T  !gz Z
b ïžt } X ñ Y c Š0
zgÒ V î 0B‚Æ] P̀gz ZÈ ~g7 Ã] â Îg Ù ª!
( 1)
X ìC
Å Vz y c ó e ム7Ç ! öúÅ {)z ~'gz Z 4 c ó e * ƒ~K Y 1 9 66 Z  c M 7‰ Ü z kZ i z Z— ‚ iB‚ÆZkZ ÃszžZ ¶Zg
sÜx Í‹úŠgz Zc e ÈÐ s Zu Z6{)z Ýzg m<! gz Z öZg M z MH œy M Œ Û î0œÅ_z kgŠgz Z Hi ¸ M »y M Å Z à Z qŽg ]úŠ~gƒ Ñä ¶Zg~
]úŠ6µñÆ b ïÐ + Y ÅVß Zz űX—z ‹úŠ ª c ó e ムq Z ~¡~ y Z óñ M d Œ Û Æ ¶Zg vߎ )g fÆ V òy Z XK ì‡ ôÆ
X {)z {)zcó e * ƒÈ Ç ! Ÿ »x Í ËÆ T óðƒ q zÑ ãƒ Za ]o:Íq Zgz Z óŒB‚Æ ¶Zg6gî
• ó™Í' ! t vßž ; g ¸ b§ÏZŸt J k'b õ 0 Ú Z’ZX Nƒ q zÑ ã M Ì´â • Û Å ã Zp b ïB‚B‚Æ Vzq ~uzŠ ~
~ ˆ X ¸ DƒC Ù ª6Vzn Æ y Z Ìg UM Æ WòG ó f
& ~g ¯ ¸  ™˜ gz Z 2 »ä V Uâ • ÛZ
 p óÅÒÃÅ ä™i Z •Z Ð kZ ä ~ Â~
 pX¸ D â •
Z Û Ìdó7„ d ¦z G @ Å÷z kZ vßÐ ¹ [ x Zz Y Ng L Zgz Z} 7¶Š f• g e * zg e ÂÅg (Z ]gßÅVb_
, Z Ç! gz Z å @• z!*
¤ 6t Z]Æó · ó ÉåE 5E 5E
7: åE
4E 7}i L L Âå @M µñ
4E X Z 7*™ q zÑŸ » ä J 7b ïÆV¸gz Z V”Æ
E
Y 1 97 3è M @ X ì e* êâ½¢ Ð ó ó= L LkZ » ~ h Çâž å @ ƒ kC e L L¡Ã b ï î0E 0‹8 ä ëž ð Mtt ‚}÷Â] ! Az Z~ekZ
Æ™ŠÅ ~ e ÝZ 8 ÐÖ Z£Zg w Z ËZ e ð¸L g}÷~y Zz ZÆ ìzz ¸X ì ÃzPE e¸z n¾ÝZ Å\èÑq ì ó cŠÄg™ ¯ ó ó>

á Åy Zgz Z ‰ M : Zz ™†Ÿ Z » ó- ó ƒæ LB
E E
L gÐ ƒ  ~ VǸ Çx Óë{ zX c M³% » ~Š • n¾ÝZ Å- î0E 0‹8ž @ Z 7* L ‚Æ- î0E 0‹8ÃY fž
6µñkZ ä ~X ¶~Š • á ~y
Mt 6Rűq Z Åy Z0 {} g ø c ÍX • äü ×% Òö Õö…ø‚ûmö Ÿø^Úø ZZá kÆ y ! i ! ² ƒ „gƒ: ÝqÐ kZŠp¤ Z e
¸z
Žž ð Mt ]gßÅA çt ‚}÷žakZX Hx ³»x Z ŠZÁêq Z ƒ æ °Ÿ ZÐ ZÉ ñ Y Å: wJòzø8Ð kZ ._Æ XXäü×% Òö Õö†ø jûmö Ÿø
y Z :gz î 3Š Æ ™¿6kZ Šp  c [Z ƒó ì g ë Ãg•ÃVzuzŠ¼ ó L Lä ~ •Æ wßZ ÏZç O X ñ Y Å ÒÃÅ ä™ÝqÐ-

[
eu ZzaÆó óxΰZ b & Z Lž
L ìt§ Zzža kZ óìzÂ. Þ ‡{Š c
i ¹ ] !
t (1) ô=¿Åg Š q Zz ] c M y Z~T H q zÑŸ » ó ó[ æ L LIÐ ó ób ï
{ z Ï ñ Y ÅÒÃŽ ZÎÆ kZ óì wßZ » ó ó<  q nZ L LsÜgz Z sÜŠ ã
k^gz Z
Cƒ ÌÃz ]úŠ òÀ¼gz Z• ï• á ~\y%Æb ïŽ ¶Cƒ Ì
X ÷z » ó óÏŠ ‚ L Lb§TÏñ Y {g™ƒ W¸)b§ÏZ
8 7

óì ' Æ äƒ: î ÎÐ <


Z' Ø è L Z » y ZžŠŽ z !Æ kZ óä VÇ| q : w D Z)´w– c ÍXc e bŠ hgÌI »V Â!
V ; z a Æ b ïV âzŠ űgz Z »±žì 3g— gŠ kZzgŠ » Gw q @ !™ : Za Z â cóY 0 ! *0 Zu c
V ; zž c Š Z¤
ZgŠ kZx £ »Kä ëžì w qt Zg øgz Z• Dƒ¢q
X ¸ vßïqÆ ` Z' × ´Š¢ ¹ Šp { z óå c ð¸g V ˜ Ð ¬lp
0
Åűžì ~Š wÅ{ Zg ãZz ä <ÑèÑq ó• … Yg ¬Ãä Zð7b ï
ó ó[ XZ L L‹i Y ZÃV Zp b ï~ ÏŠŽ ñÅ&Vƒ ZÍzŠ Vz » kZÐ s§ gz Z ð M: 7‰ Ü Š ðÃvZhç OX åc Š™i„¬ä \¬vZXÝZ c Í
kZy M Â7~gz¢* ƒŠŽñ~ b ï øL ÒE CŠp » űZ
 b§kZX ì ê Š g Ö Z » ÏŠ â M Égz Ÿ'ä VrZ ó3gnç Zg7 t ‚Æy Z ä ~ „ VŽ
t ~ w ìÆ ¶Zg ?ì Š 1™~gz¢VY Š ZZ » d ½kZ 6yÆ z ƒgz Z b Šz œg JÃA ç ä [g ‡ Z z { ³Z }uzŠ ~ˆp ¤ Š™
Z X c
½vß Ò Z Âñ Y c
d Š™x ¬Ãy Z¤
Zž• W¸gz Z ~ ¸âZ PŠ V âzŠ d~t<  A~Š • á t vZhë @ ˆƒ Za ÌÒg ŠËgz Z c ¯ qçñ»Y Z¬ Z
PŠh '× zŠ, zXÐN Yƒ {Š â M ®  Ÿgz Ÿ'6Š ZZ~KÆb ï Charity begins \ ¬8 b§kZgz Z ðƒ ._Æ x?Zz > }Z é<XE -8 ™
aÆÚŠgz Z AzŠíñ ¬ŠŽˆÆb ï i Í Zž•t ó•p Ò. Þ ‡GŽ
ƒnçÑZz at home

&)u Å yá Zz ~Š • á ž:ì @ ƒ~Kwj â + 4 » kZì CY Å
ˆ Æ kZgz ZƒÂd ½t ˆ ÖÆ i úË~ yËÆvZ X ~ c X Hê » ¶Šgzi6Vzq &ä ¶Zg6gîÆ x ZŠZ¬ 6µ%kZ
gz Z äsÅ y ZZ z + Š gz Z à ¥pgz Z ~Š !M Å y6 ~ wj â { À 0 kZ : x Í‹úŠ ðÃÐ s§ÅVßZz űžt }uzŠƒ ó Â~Kb ïžt q Z
ƒPzŠ Ái Z Á|@ Å kZžì |Zzy Z Âñ Y Å ¬Š Å›z ¿ Z b ! KÆ s  Ÿz ÅVÐyZ X ñY c Š™ »Ç! g¦ »] Zg !
žt }ŠgzZ ƒ ó
gz Z V±™gz Z V ¯ß óVl‡ óV ¤ óV â x• á Ð kZžt 3Ugz Z óÏ ñ Y Æ Y 1974~gz• Û"
! •
® á Z ÅgƒÑó ótxÐ L L™òÐ ¯Æ¶Zgk ’¿Ž ~
x » (gz Z Ë& Ç ñ Y $… ÑZz äƒ sÜ6V UZg M Ån8 g óg Å ºgz g e {eq Z ~ ˆ Ž gzZ ) ðƒ ù • á ~ ] ,Æ ó ó{ûz {™E L L
X ì YY HsÜaÆ
Xì sf `gŠùzð{z( ðƒ„~Š Z®ÅVzg ZD Ù ™ƒT~]gß
Ž ì à Í ~z š Zg f% Znç » i Z •ZÐ x Í ‹úŠ 6µñÆ b ï' 2
Â+Z { z ì nç »Š ZZ ~ ] )Æ d ½Å b ïJ V ˜ L L' 1
ƒ x¥ Âñ Y Hg ¨Zg f p ó CFQ 7Ð ²Ð ã ‚ M
n çtžì @ ~ (] !ža kZ • D Yƒ èZg „ ¢6kZ vß Ò Z X ì 7] !
X ì ãZzgz Zs ™{Š ci ÌÐA ç¬ kZ ( Ç ñ M Ð M ™f »X) '! zŠ Z
 6µZñÐ ¹ç O X ì ãZz
~*™Ñ} g øžt ª ì
 ó Iègz Z ´Š Ø{ Â?Š q
Z ÅekZ ƒ ßÐ # Ö Z0¾²V *% Å+ ¢q]žìt§Zz ÂI½~ K
V Œ ó• ~Š } Š ] c
ëžJ Z@ ×0ÐÚÍC Ù Æ Ï0
i …ä  žt q
Z Z X ‰ ƒ V cú] Z WZÆWòG & Ç6Vzn Æ y Z gz Z I
½×ÌÅJ]g Ógz Z ¼Z …ä~ Ñ} g øž• ëÐõ Ò Ã ]| ºZ ( ºŠgz Z®¤Å ~ =°Z „g ƒ8gz Z Ý ¬§ Z] @
á žì w ì » VÍß¼ H Âóì ~Š
g—~ ] 5ç, Z { Ò ~Š •
Å~ Ð~ g8 M Ã\ M L Z Ž ì yÃÐ ~ ë Â Zƒ ~ K b ï » k
?ì 㙊p…ÒÃÅ °ˆÅTì ˆ{g „ @ ó Z f çÐ
Ãðà v ó +
Y KÐ Zgz Zƒ &aZÐ èô ß$røÖû] Øôaûø] ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø Ãe KZ c {Š c
] ³! i
ž ce ã M xÑ …žt }uzŠ gz Z ?ƒ kCg ¬ Ð äZð7b ï ~
 žce OÎ… Âì ~ „ ÔGgz Zƒ~ Ô[ ZŽ »w ZÎkZ¤
Z Z
10 9

*ƒ ÁgÐ y » ð Y V â ~g \ Å VǸ gz Z V“ ó` ðƒ - Ð Ì
 òi ÑkZ ÅkZgz Z ð â • Û N @ Å—z‹úŠ ~ KÆ~Š • á ä~
g8 M
b§CÙ Ž 80
ZÆ w• Š Ze6kZ X 7] ! ÅÙp¦ Ù žì C
C Ù ª ø òû eôE E ž ŠŽ z !
äô nûøÖ]ô o ÂF‚ûmö èô Ûønû ÖôçøÖû ] Ýö^Ãø ›ø Ýö ^Ãø_$ Ö] ‹ 
Æ ä™™f » ð Z'
{ mx¥ Hž M ƒ 7b§Ë »Ç ! w q¾ŠŽ z ! 
Æ o ôZ z x xÆ ì ]úŠ ~' „ H Ì—z ‹úŠ { z ªE D DàönûÒô ^ŠøÛøÖû ] Õö†øjûmöæø ðö ^ nøßô ÆûŸøû]
„ y Zgz Z6ykZ~ ] Ñq y ZXñ m
: c
ñmñ râgz Zƒ: c ƒ Y 1™Ã½ÜÐ V»gz Zì @
@ Y c š ÃVÍß wr  ™~ T
× Bgz Z T‹Y *
» Y Z' Š „ ~ (G*
Z h Z Ûgz Zóg ¸Vð; ÆVß Zz y Š ̬µt ( ì
 ) D D^ãøiô ^ûnø ×ûÊø èô Ûønû ÖôçøÖû ] oøÖ ]ô ÜûÒö‚öuø]ø oøÂô •ö ]ƒø]ô E Ež c
Z
vOŠ Z‚fè M ÑZ óqt aÆy ̈ZÈ ! ZX ìnç
gz Zq])q Ìh
Žh × „B‚ ( ñ Y gz¢{ z Âñ Y c
' š ~• z ÃËÐ ~ ?
Þ ‡„ ~(
.
X ìg v ó Zƒ:
ƒ Û
]úŠŽ ª)DDäü øÖçû‰ö…øæø äø×# Ö ] o ’øÂø ‚ûÏøÊø éø çøÂû ‚$ Ö ] lô ^ûmø Üû$Ö àûÛøÊøEE ž ð â •
½Å b ïª : • ÛZ ð×Z '!
ƒ~Kd V âzŠt ¤
Z [ Z' 3 Û *
[ ‚g Z » ã â • ÅwÎgÆkZgz ZvZ c Ñ ( g± š )~
Íä kZ ǃ: q
Š ™ (eliminate) `g {Ð x Z¤
Âñ Y c z6Ãx Í ‹úŠ 6µñkZgz Z X •fp â Ð ó ópÑ›L Lhux Ótžì g ãZzX ( H
K »„ ì tžì t §Zz gz Z óì @ Š lŠp
Y ƒ »„ g¦ Zg7 » ] Zg ! ƒ x » YZ ðÃx Í‹úŠ ÌV Œ Æ Vß Zz ű6µñÆ b ï¤
@ Z :

~wÎgÆ kZgz Z [  ÅvZžì ]» Z} ! ëÑœÉ óëÑÆ äY : ¬» kZ …~wÎgÆvZ H  @ ƒŠŽ ñU »íÌðÃ~ kZgz Z
G
ó C Mà ¶Zg ! ²ÎžJ
kZ Ái Z Á ì ó íf}g7 Æ g
V Œ } Š q Z Å Û :™f »kZ~ „ [ éE
 gz Z ?D â •
™f ðà »kZZ 5B-dZ î0<EgŠ Ái Z Á c
?ï Š
Y H ó ó] Zg !
L LÂÀ F» Tì 7ŠŽ ñ(Z  ðÃ~ ¹ ~g7 Å ÜS y Qt Hgz Z ?7® $ Å { Z ({ Zpq
Zt H Â M 7~ g
u Ë…
QØ{ Ìg¦ Zg7 » kZ b§ÏZì Q óØ{ Ât b§Tgz Z X n Z™Š Zi M » V ⊤
* Å V â ̈Z Ð ú1 Æ X7q Å ¼Æ w ÝR gz Z
xi ZßÆ{ Ò~Š •á ~ V~f} g øŽì : Zzy Ø{ Âu{ z »kZgz Zì X ì ï•á ~]tœ £
{°‡ !gz Z ™ƒ ¦~ ]gßÅ ; q Zžó ìŠ ' ag Ð w Å á žt ª óÏ} ™hZÃÐ=r
µñ » ~Š • Ù Ž ì { z ?Š ~uzŠ
 ™C
ó :ó ŽÃL L™á Ñz e » űQgz Z * ZÆ ó óð J m
Y yÆá Zz ű~ i Z0 L L @ƒaÆ Vß ZzƱ 6 @
 ƒ 7µñ » Ùp?(zaÆ Vß Zz ű
X c e ã Y Å ˜ i Ñ0 Ø
ÅT óRßÐ i Z0 Z Ûq
»Š • M: {t aÆƱX ì
ƒ µñ» ~Š !
Z~ yá ZzƱgz Zì @
É óì : Zzy Ø{7„ QØ{žt sÜ: g¦Ñ! {™P »] Zg ! á žìzz ¸ )ì CƒV ; z ÙpÝZ Z® ì
‹úŠ d qg • ó @
ƒ ; gƒ†Ÿ Z
X ì ñƒa Ì{C Ù b » °øÁ~(
žì @
ƒ kC Âñ Y Hg¨Zg f kZp¤ á ÅkZÃ+ - ZzÆ Å±X ( c
Z6µñÆ ~Š • Š ÄƱ¬» k²
-g Zg7 6Vß Zz űgz Z *
 Y ñƒ D * 
0 Š B‚ Æ • á ~ (
Øz y • » ~g ZŠ)fgz Z Š Û ë Zq
ƒ ZŠ Z n• Zžì @ ZÐ U
ƒgz¢y EZ k ˆ Zq
ó óÔÁ â L L~ y •
á : ŽÃQgz Z *
Z h Z {Šgi î ö t ŸZ i~ ñƒ D h Ä ð ¸ Æ Å± c Æ y Z ~ Vs 9p óŠ FQÐ ñ0 »ú 1 ~g ¸ q
Z
y Zž @
ƒ 7kCÃVÍß VYžì ]ª ! * M : Zz } ¡ } - Ð -g Šűžìt {@xx ¬É ó@ 
ƒ 7¦Ù µñ » Ùpt aÆ V“
C
z ÄZÑ~A çC Ù Ž$
Ë ƒ 79
 o ðÃ6gîËÐ + Š kZ ÅVzq z i * V â Šó •
gz Z à e Ñ Å\ ! Ûq
Z » yX • Dƒg \
Z: {I ZƒÜ zÆ
‰
12 11

ä VrZÕ Ñx° ~÷~ T Hä VrZx ÈZ »x Íè]úŠ ËVZi Zˆ X ì êŠ ½Åp Òz k0


Æ] ! Ozg ‡z ó] Í%
ÆVzuzŠgz Z-
_
X Å:,6y Z Ìä~Ã7Æó óV- g6 L LÅyZgzZ 1™ Zg ZÍÐ ã % {ç ïŽ ì ( unholy trio)eu 0
* á w q¾
{zt ~ eÆ { Ò ~Š •
o ‚ »Ø Z' × J{Š c i=% Z~ ôÆVzg ZŠ¸ggz Z Vz m³RŒ Û gz Z ì Ì© Â._Æ w ¸Æ VÇ|ª ì ó ˆ0 ]uz q Z ™V
‰gz Z Zƒ Ìq éŒG ©$EZ » ] © óNƒ ÌV Èg]~ Ë Æ kZX Z 7* ™ 6Vz a Å VÐžì ¸ 4gz Z ( &~ q
Zgz Z q
Z ~ & ) Ìe
ÃVzq x Óy Z = ä \¬vZž G 0.ÅZz v:Z p ó›I ÌV äÅ‚
îE ¹ !Âðƒ r Z60 Ø
Å q
Z ˤ Z:gz óñ Y ðÎ ~g » [¢‰Ü zà
X ~Š ä M: l»~] mñ 0 }÷gz Z ðâ • Û «È Å䙓  ZŠ' t » VÍ߉~ ekZ XÐ B™{0 i âui Z ÌÃ~ŠkZ Ug ¯V âzŠ

~Š •á Å`~ (Ð ƒ  K Z y JZ Z š Ð ƒ  a}÷~A çkZ C+Gg D


ñ J (xŠs§Å b & Z éSE gz Z Cg Cgžì 7„  gŠ Ç!wì
ó ó! Ìg ZG 0
gz Zì Lg ÌÆx ZŠ Z Z (g !
„qZ~] 5ç, ZX N Y
~g ‚ {Š™ð KZ ~ { Zp6µñkZž å{ i Z0 Z [p= X c M 76µñÆ
6 gîà Š 7Ð „g ±Z xgz Z [ÃV Â!
 Z [p=
y Z vßž å{ i Z0
P Æ y Zgz Z AzŠ ä ~6µñÆ -g¤ Z p óVß { m b§~g7 V c È 0
{Ãq
Æ y Z V Z¤ Z » ó óV- g6 L L Â Ç ñ M µñZ  p óÐ B™tÌ
ñ Y 0+»] ! Â~Š™ÌÐ [zæx¤ c } QsÜäZ ÂÅVz m³
Ñ~ d
• g »y ZžÐ , ™g6 b§C Ù Ì= { zgz Z ǃ Z9y M t ‚
~Ð G @ z = ÂÅ \¬vZç O X Ç ñ YQ ã 0 6ñ Z™K } g ‚gz Z Ç
y ZÆ™Ÿ¢ &J u Å] Z f K Z ä ¶Zg6gîÆ~È ó7 Z®X Vz™
á b » r ! x?Zg ZŠKÃ- ÌÃ`žt ª óc V Z xŠ! zZgz Z q Z ä
- q ½ ZÆŠ ! M ‡Y ZåKì Ygz Z c Š™Ìy ´ Z~ ] ,Æó ót x Ð L L»
X ˆ M ~ ¿-g ÅkZÐ yÆ „vZgz Z c J 7b ïˆ Æ- i úX Š 
: ž¸t Ÿ&{ zX Ì~
™y @é6T Zƒ: *M ~ ]gßkZ Ì»Š Z• Û Zg e zŠ6y}÷ b§kZ
á ~] Zg !
X Çƒï• Ë: {Ò M szžZ ¶Zg ( 1 )
! YY Ht : Z » ÂÆó ó] Zg ! L LÌÆ
Ñ~x Í‹úŠ ËV ; ÆVß Zz ű6µñÆb ï: ( 2 )
X ǃq
Ž a Æ kZ Âs§q M ³% » ~Š •
Z Â c á Å a } (ˆ Æ kZ
Xƒ:Â~KŽ Ç} ™• Ñ~ b ïd ½+ Z Ë: ( 3 )
 gz Z {- Zz Å kZ óAzŠ ª ó¶Œ6Š Z•
ƒ Û Z ðJ e À{ z ˆc Z™ ó ó] Zg ! LL
~p óðƒ Za ]gßÅ]”gŠË~A çkZžì s Z ‹Z=
X ( å~ c Z™Ð „¬ ~ e”z CúŠ V ⊠y QŠp ¶Zg ) ð¸ N gÐ
žv:Z X @ ƒ: éÐ F b§Ënç%Æ kZž Vƒ t b§~g7
TžtQX ¶: ï• á ~ ó ó] Zg !
L LkZ ÌÇ ÇðÃgz Z ð¸ ÇzŠÆ AzŠ
T c ŠB‚ Zg7 Z÷~ A çkZ ä VÍßÐ ¹ ~ [ xZ z Y Ng}÷
à ðÏZ óå * ƒ b ï-ˆêÕä}3!Æ- i úÃ-
G
gz Zã c Z™vßt Ð + R
Ð ¹ X à ™g (Z ]gßÅ q ’q Z ä Òà k& Z kZ ~ Ë Æ
gŠ ØZ†è‡x(=g s§ ~uzŠ X ‰ ƒ : Zz gƒ Ñ ™á ÃÚŠ x • á ÏZ
]gß ã xgŠ q Z ä ~B‚Æ y Zn } Š:B‚ Zg7 Ž [ x Z }uzŠ
™¿Zg7 6w V {Š™ì‡Å ¶Zg ( å * ƒ b ï-Ð ` ÅX) ä r ™
X ˆƒ • Ñ ~÷~ T 1 ™~ Kä VrZ Š ZZ » b ïž à ™g (Z
` Ð „KÉ H7úæ6yÌÃ[g ‡Zz { ³Z + F Œ
d Û L Zgz Z c 3ŠÆ
14 13

~÷+ Y ~uzŠ ÂÏ•g •zaÆ # Ö }Å m³[  ÅkZ m<! gz Z X c Š™ÁgÃ


óÜ ó S L LÆ { Ò ~Š • á = gz Z ~Š™wz KÌs§Å cg kZÆ <  q nZz ~g ZŠ)f ÅV¸zŠ h '× K Z ¶Zg y ZgzŠÆ V Zzg Á ‚vZhˆ Æ kZ
žìt³X ~Š â • Û Ø%Ì= ÂÅ ä VZ Z Ú »Š ˜ s ÜÆ ó ów ÝR L Lgz Z X ì [ ƒlz§ÐgîÏZÐ
Õø†ö ŠôùnøÞö æø™ ª óVz°z xÆ \¬ vZ ~ ] Ñq CZ f L Z Šp ~ ` M óå Zƒi ¸ M »WÐá ZjÆT~ d ½Dqª~y M ÅŸÏZ
z‰ Ü Zœ Å ( ÿG 5ÅOZ ) —GpF† Šûnö ×ûÖô åü†ö ŠôùnøßöŠø Êø™ gz Z ( dÑZ ) —Hp†FŠûnö ×ûÖô {g f { Zgi Z ä lx[ » ~} g ! Æ T å H[ æ¿e .q Z ä ¶Zg
V- g ZŠ) f Å V”g e L Zg0 Zg0 ZÆ w ‚ &ž Vƒ ; g™ {@x » + › ~õ÷Zñ~Š Z®ÅVzg ZD Ù Ær  ™Ë Z e ä ~ Lž L ì c Û t ~i Z â
â•
äô ×# ×ô Êø X Zƒ 7J  k ˆ Z » ã Z¤ c g !Ëž Vƒ Š ƒ lz§ b§kZ Ð wJ] Z WZŽ Ð k 5wŠk  ½Åy Z ä b zg ~÷6µñkZpì Å• Ñ
! ! èß$ ÛÖû]æø ‚öÛû vøÖû] Æžg I y • á ÏZ Å ~ g8 M Âq Z ä ¶Zg ~ kZ X ó ¸ ó ûZ { z K
Ø{gz Z òs Z)u Zu Ìt q Š 4 }÷ì m» ó 4 ó L LJ V ˜ Æ —Üûãô nû×øÂø kûøÞ^Òø oû jô $Ö] Øø×FÆûŸø û]æø Üûâö†ø ‘û]ô ÜûãößûÂø Äö–øømæø™Ž Ð á Zj
6ó óöúx°L LsÜ~ KÆkZ ä ~êY Z’Z ë @ Xì1»† f: Zzy gz Z ¶ðÑŠ (F Åx Z ŠZ: Zq] P̀Ã+ ¢q ì ó ðƒ y Ò ~ ã M Œ Û p ÖZ
Ì~ KkZ ÂB ¾È # [ x Z z Y Nggz Z } Š È vZ [ Z X å c Šgz i ÄøÚø á$ ]ô E]†÷Šûmö †ô ŠûÃö Öû] ÄøÚø á$ ^ô Êø™ žg I ] c M Å b ZíÑZ >gÎ }uzŠ
Ð Z 6µñkZ ì ; gnçŽ CZ Z÷~ ekZ Xì ~gz¢òŠ7h ' × ¦ )y Z KZž å Hn² èÛø Ãßôù ×Öô ^÷%mû‚ôvûiø Ð á ZjÆ —F]†÷Šû mö †ô ŠûÃö Öû]
V (zŠ «~÷p ¤ Zžt { zgz Z ǃ7`wðÃv ZY • á y Z Ì~ ¶Š™y Ò „ Vƒ ` Z ~  » kZ Vƒ ~g Zzy Z » [ Z Nz ̀Z ~zy Z T~ KÆ
ÌËÆ ä â i {ŠŽ ñÌ6kZ Nƒ Ág Ð y}÷™á¼ Ž Ì ×Ž ~ *Š kZ ( 7Z ) —X†ºnû Ïô Êø †õ nûìø àûÚô o$ øÖ]ô køÖû ø̂ Þûø] ^ ÛøÖô oû Þùô ]ô hùô …ø™
v Zh Ìnçt ~ ~Š • á Dq ë @ ó Yƒ 7t : Z » ó 4 ó L L._Æg £ K Z ~ i Z0 Z h Â(@~B‚Æ Tì ª œgz Z ã ‚ M { z ó{ zì 5= x ÅZ
} À½ú Z q Z sÜ`t ~÷ªX ì Š Vd Œ Û ¹ Ð [£§ Š }Ñ ç} g ø Ìg¦ » XVƒ Š ƒ M' {ÇÐ V- g ZŠ) f +Z h N y Z
Xì ðƒÁgÐ y}÷™ág- i ð: »á ÂzŠ ZÎgz Z Vƒ @ ™g ¨~ Z  ` Mžìt§ ZzXì ê Š™~g ¤ { i°6VÍßÐ ¹ ~
:ì 4ŠÃ ó ó grÂöL :L ~ kZì Zƒk  ’¼Ž ~ Ñ! § Tžì { ZÍ Z}  zg 2ŠÆ ä â iÃV- g ZŠ)f y Z KZ= ¤ ZžVƒ @ ™kCB‚Æ ]” Â
vß¼žì t sÜŠ°Ð 9·x Óy Z X ì Š° ó ó o×ôù Ãiø L LÐ kZ „ z Ÿž Lg: g » ïg e ðÃgz Z ZÎÆ kZ a }÷  @ ƒ * S._Æ g £
gz Z ] â½Å{ Ò ~Š • á } g –Æy Z Å= ÂzG @ ÅvZgz Z B¾È # kZgz Z + ŠÆvZ íX ê Š hvaÆ ä ¾… sÜV × * Z Â~g ‚ Åy Y
JZ a Æ Š ˜ s ÜÆó Ùó ¡Æø]ZZ gz Z ó †ó ‘]ôZZ Æ g â îÆ ] â i Zßz ] â Îg X¢ &z ] ¸: lj Ü z ðÃk0 }÷:aÆ # Ö } ËÅ m³[  Å
oùô ×ô ÃøÖû] äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô oûÏô nûÊô çûiø ^Úøæø köÃû_øjø‰û] ^Úø |ø¡ø‘ûŸô û] Ÿ$]ô ‚ömû…ô]ö áû]ô X Vƒ } 9 Å Ÿ kZ = + Y q Z Z  ä \ ¬v Zžì x™z a» \¬vZu Zut
oo Üônû¿ôÃøÖû] •+ ŠÆvZ &&gz Z V × * Z Âx ÓÅy YzŸ}÷ž ðâ • Û ðZ ig Z = Â
16 15

DD=oûßùô Úô ‹ø nû×øÊø oûjô ß$‰ö àûÂø gøÆô …$ àûÛøÊøEE V " # Ùø^Îøæ


DD‚ôqô^ŠøÛøÖû] oÊô åö çû×öÃøqû]æø |ø^Óøßôù Ö] ]„øâF ]çûßö×ô Âûø]EE V "
# Ùø^Îøæ
L
ƒ 5µñ»•
sÜžì @
Ñ~ b ïÖWϹÃ] Z|\ M G! ò Z¤
Y J 7b§kZ Â c
E
0‹8 xk!
b ï î0E
] Z|
ž ǃt {@x » \ M gz Z Ç
h^_ì
Â~K>Å b ïQ c ó• D 0 ÍÃkZ „vßPÆk0 k Mgz Z AzŠ äô nû×øÂø ØöÒ$ çøøjøÞæø ä́eô àöÚô ©ûÞöæø åü†ö Ëô ÇûjøŠûøÞæø äüßönûÃô øjŠûøÞæø åü ‚öÛøvûøÞ äô ×# Öô ‚öÛûvøÖûø]
E ¡øÊø äö ×# Ö] åô ‚ôãûm$ àûÚø ^øßÖô^ÛøÂûø] lô^Fnùô ‰ø àûÚô æø ^øߊôËöÞûø] …ôæû†ö •ö àûÚô äô ×# Ö^eô ƒöçûÃö øÞæø
•f  ÍY »Ñ„ x Óà b ï î0E 0‹8 b§kZ Âñ Y J 7[6$e î Ñgz Zƒ
P gz Z ] c
M P Åœy M Œ Û ~ b ï î0E
E
0‹8 kZžì @ Zt Ãy Zgz Z
Yƒ { i Z0 åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø³³þ þÖF]ô Ÿ$ áûø] ‚öãøŽûøÞæø äü øÖ pø•ô ^âø ¡øÊø äö ×û×ô –ûm% àûÚøæø äü øÖ Ø$ –ôÚö
Cƒ£ * Ð ! ²Š Z®MÅY »Ñ ˜ ÀÐ ¬$ èa pX • ˆS7g Š q Z !äü Ööçû‰ö…øæø åü ‚öfûÂø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ø] ‚öãøŽûÞøæø äüøÖ Ôømû†ô•øŸø
Èzx|»] c M y Zž @ ƒ7ÝqgÅðà »] ! kZÃVÍßy Z Z® ì ó ‚õÛ$ vøÚö pö‚ûâø pô‚ûãøÖû] †ønûìøæø äô ×# Ö] hö^øjÒø &ômû‚ôvøÖû] †ønûìø á$ ^ô Êø V ‚öÃûeø ^Ú$ ø]
Ø$ Òöæ$ èõÂø‚ûeô èõø$‚øvûÚö Ø$ Òöæø ^ãøiö ^ø$‚øvûÚö …ôçûÚö Ÿö û] †$ •øæø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø
Š ÃZz Åx¾aÆb ï î0E
E
e 0‹8 »] cM yZä~x™ Z Ñgz Zì H
=‚öÃûeø ^Ú$ ]ø !…ô^ß$Ö] oÊô èõøÖ¡ø•ø Ø$ Òöæ$ èõøÖ¡ø•ø èõÂø‚ûeô
~g ø » ] c M y Zž ì @ ƒ x¥t Ãy Z „ : gz Z ì c Û [ NZ Ã7Æ
â•
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô Üônûqô†$ Ö] àô_6 nûŽ$ Ö] àøÚô äô×#Ö^eô ƒöçûÂö]ø
HaÆAzŠ kZ~] c M y Z6gîm{gz Zì mz*g HÐ Ï0 i CÑ ç
^ãøßûÚô Ðø×øìøæ$ éõ‚øuô]æ$ ‹õËû$Þ àûÚôù ÜûÓöÏø×øìø pû„ô $Ö] ÜöÓö³þe$…ø ]çûÏöi$] Œö^ß$Ö] ^ãøm%^ø³³þ þm5 ™
~ Ï0  i ©¬ )g f Æ b ï kZ Ž ì ŠŽ ñðÉg gz ZPE ó] c Z@ óœ»
ä́eô áøçûÖö ðø«Šøøi pû„ô $Ö] äø×# Ö] ]çÏöi$]æø t ð÷«ŠøÞôæ$ ]†÷nû%ô Òø Ÿ÷^qø…ô ^Ûøãö ßûÚô &$ eøæø ^ãøqøæû‡ø
Xì @ ƒ ; g0Š ã Åä M ~ŠŽ zÆy Z0 {6 q Z™ÄgxŠ
E Dð^ŠßÖ]E —A^f÷nûÎô …ø ÜûÓönû×øÂø áø^Òø äø×# Ö] á$ ]ô ½ Ýø^uø…ûŸø û]æø
Ìb§Ë{ z ì ó e¸ÝZŽ Å b ï î0E 0‹8žì @ƒt³»¿¯§kZ
Váø]†øÛûÂô Ùô• éô…øçû‰ö oûÊô •ø…øæø ^ÛøÒø Ø$ qø æø $̂ Âø äö×#Ö] Ùø^Îøæø
ti§ » ~ x™ Z Ñžì @ ƒx¥Ð·_Æ {0‹§X Cƒ 7~g7
ÜûjöÞûø]æø Ÿ$]ô à$ iöçûÛöiø Ÿøæø ä́jô ÏFiö Ð$ uø äø×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ ø̀ m%^ø³³þ ³þ þm5™
~g øžì x¥Ã\ M * ƒ ¦t gz Z ó¸ Dƒ ¦y ›Ì}V ˜ž å
 óÌ6µZñÆ agz Z ì @
—xáøçûÛö×ô ŠûÚ%
ƒ Ì6µZñÆ Ùp xk! ~ Ï0 i CÑ ç
˜À \å MÐ 9  oÅûz µñ~ ] ¬ ½Z, Zž åt w©» ~ g8 M V hô] ø̂ uûŸøû] éô…øçû‰ö oûÊô •ø…øæø ^ÛøÒø Ø$ qø æø $̂ Âø äö×#Ö] Ùø^Îøæø
ÜûÓö³øþÖ xû×ô ’ûm% R ]‚÷mû‚ô‰ø Ÿ÷çûÎø ]çûÖöçûÎöæø äø×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³³þ þm5™
X } ™ c Yƒ ã ; ŠŠ c ÅgñZ ë ZÆ+ Šž @ ¸D â •Û ÃzPE  ¼
E ]‡÷çûÊø ‡ø^Êø ‚ûÏøÊø äüøÖçû‰ö…øæø äø×# Ö] Äô_ôm% àûÚøæø ½ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓö³øþÖ†ûËô Çûømæø ÜûÓöøÖ^ÛøÂûø]
ÕÅ- î0E
0‹8
E —S^Û÷nû¿ôÂø
›Xì ( ã ;ŠŠ c 
)PE¸ Ìe
¸z n¾Å- î0E •
0‹8žƒx¥Ã\ Mh á
DD oûjôß$ ‰ö àûÚô |ö^Óøßôù Ö]ø EE V "
# o% fôß$Ö] Ùø^Îø
18 17
E
ñm y Zz66oè Ô™ {Ñ ç! õÑ b§kZ Âì [£~ + Š } g ø VÍßgzZ]Y Z Œ Û Åœy M Œ Û ~- î0E 0‹8 ~x™ Z Ñžì C M e Zzg~pÑ
Û PE
E
ËX ì @ 76}Ñ ç@» „ y Z |gŠ • Cƒ ] ÝŽ Åy Z0 {X Ç ÌÅ b ï î0E 0‹8 b§ÏZ!Œø^ß$ Ö] †öÒùô „ømöæø áø•†ûÏöÖû] ðö †øÏûøm V¸ D™ c â• Ã
ó õ ïG
E
gz Zg Z ŠZ dZ6gî¦ùÌ{Ñ ç Âσe ÒZ ÅV â Z0 { Ô™~}Ñ ç ì m» yâ ‡J V˜ :gz ì L ‹“ñgzZ ÃzPE e ¸ z n¾ÝZ
o è9{ zƒ ó h —~ e Ò Z ÅV â Z0 {¤Z@'Æ kZ X ǃïq »A ™ x ¬È´Zt ‚ÆVƒZÍ6äƒx¥)gfÆVzÆkZ ~qŸg Åkz²
AzŠèa pX ǃ {Ñ ç Zƒ Z ™Ì{Ñ ç6gî¦ù ˜ i Ñ ÂVƒ: g Z2 Z 6 Xì@ ™eñaÆb ïŽì@ ™wJAzŠgzZ[XZVZp b ï)gfÆ
Ð PE kZ Ž ÌY »Ñgz Z £ * Ð !² ì ó Š° ¹ Z ÃzPE ÃT • Cƒx¥Ð ¬Ãy ̈Z '! Ϲžì ÌUt »] ;ã ̈Z
E
Ìb ï î0E 0‹8žìt³ç O ó• Dƒ•Zz * Ð ! ² óÂe äƒn Ò ZÐ ~ y Zp óVƒ @ ™t óVƒ } â ÃV Â! y Z ~žì &Ìt { zgz Z
( ó ó! „g: ñà š — zg V Z f Z êL g ˆ{g L L Å)Xì Š
{g™0ó óÌg L Lq
\
Z¡ Ã뛄 y Z ÝZgŠÑ »PE X •g 7{ i @ ~gÅÆ kZ '! ~gz¢
E E
ÑŠ Š c
g8 M ~ KÆb ï î0E
w©» ~ 0‹8 èa - î0E 0‹8 Xì @ ƒ * ™ { i @ Q ~ gÅz ‚f gz Z * ™¤YZ Ãy Z gz Z *
E
»~ x™ Z Ñ Âì Cƒ „g 7Š ã Å y Z0 { q Z Ž )g f Æ b ï 0‹8 Z® ó• Dƒ•Zz *
î0E Ð y ! i ! ²¥‚gz Zì @ Y J 7~ y ! i! ²
kZ X ¸ D ™ c Û ]Y ZŒ
â• Û Å] c M P ňy M Œ Û ~ b ï î0E
E
0‹8ž åw© n çÑZzßZŠ &Å F ðz Å F ð§ c È ! i ó Cƒ7~g7e ¸z n¾ÝZ Å-
Æ y M Å! PE„ x !Z » Ñ?>gÎX ì „ˆy M Œ Û =g f »PE ÝZža Zgz Z Š
q H q zÑŸ »÷z IÐ[ÝZ Ðzz ÏZ ÂX ì @ ƒ 7gŠ
E
: L L —s‚ônûÂô æø Íö^íøm$ àûÚø áô•†ûÏöÖû^eô †ûÒùô „øÊøü : c Û V ; z Xì @
â• ƒ6¬~N @ i §t X Š Hg (Zi § » ¶Š ~ y ! i ò £- î0E 0‹8Ð s§ÅÝ
ó ó!ƒ @
g eÐ ñ ~÷Ž ÃkZÐ)g fÆy M Œ Û • Z™PE å } Z)
( ! Ñ Z ª äü×% Òö Õö†øjûmö Ÿø äü×%Òö Õö…ø‚ûmö Ÿø^Úø V ž Š
¤ Hg (Z •Æ wßZ kZ ÝZgŠ
x™ Z Ñ ~ kZž ¶ð‹ g
~ u0Æ- [Ã\ M ä ~ ÌZ HÝq¼ŽÉ ce b Š 7ÌhgÇ! ÃkZ Ân ï: w ¾zx Žq ðÃ
Ñ ~ {0‹§ X¸ D ™ c â• Û PE à VÍß gz Z ] Y Z Œ Û Å œy M ŒÛ Xc e ¢ ™Ýqgz¢{ zn Y
E
E
0‹8 ä ~ç O Xì @M ÃÌ~ŸÆ b ï î0E
î0E
E
0‹8 w©¸ » ~ x™ Z ÕÅ b ï î0E
0‹8
t Xì aÆPE
E
žì @ ƒ x¥Ð ] c Zzg ìó Å] Y Z Œ Û Å] c M XÅ y M Œ Û ˆ Æ: % ¿kZ6gîm{PE  |gŠ Ìb ï î0E 0 ‹8 :
~uuX ¸ D ™ c Û x È Z »]Y Z Œ
â• Û Å] c M „ y Z ˜ À~ b ï ~ g8 M gz Zì @ƒ ; g™i ¸ M »gzŠ 6 q ZÆ Ï0 i KZŽ ì ÌaÆ ( AzŠ ª)
n ç¤ ZX • CY M ~™ÆÅ] Y Z Œ Û Å] c M y Z „Ð ä™g ¨6gî ~ }Ñ ç} g ø X ì @ ƒ ; g M 6Vð0 »Æ kZú1 » V- g ZŠ)f Ϲ
M P aÆ • {a Æ }Ñ çX ì @
'
.-E{g ZŠ Z » y Z0
BÖZ >gÎÐ g ±Z kZ ÂN Y à | 7] c 'w”ž @ ƒt Z!çEE
q ƒ ; gƒ† ŸZ » y Z0 { qZ
ムmÜÑZ >gÎ c ó ó óxy M Œ
ì Û L LŠp ñ OÉ y M ÅZ Å Q Ž ce ムZ X ì » ´ ùÆ Vâ Z0
¤ { Ð ¹ „ x * ÝZgŠ {Ñ ç X ì @ ƒ ð» Z
7tnçpX ì c Û ~z )Æ y M Œ
Šg Z Œ Û uä ~ x™ Z ÑÃTc e Ž ñ Y H±6ÕkZÃkZgz Z ƒ ó g Z 2 Z6VzŠ ã
Lgz Z„  gŠ {g ZŠ Z »y Z0
{
20 19

Ü z Dg ¦
{z ‰ 6~& h Äg ZŠg { ~ s Z§Z V âzŠ Æ
8 +Z ÂVƒ V c 
6 gîÆ e Zzg c '
• Á”¡]Y Z Œ Û Å] c Û 6µñkZ Xì
M ňy M Œ
ó 7
E
Å ä™ð V- à 5 Zg kZ ™ËÐ s§C Ù ÃVz À L Z!õÑ ¿ ÅY ûZ >gÎ ˜ À~ b ï î0E x™ Z ÑÐ 9
0 ‹8 ~  oÅûz µñÉ ì
X N 0 ZÐ V Š»Æ y Zgz ZV- h Ä} ÀÆ kZžì @
:k ™Òà ]Y Z ŒÛ Å7 1 7
ó 0] c M Å[ Z xÑZ >gÎgz Z 1 02e M Åy Z/w M >gÎ óe M«
DÙø^Îø ^ÛøÒø æûø]Eó óX •ë ó óò ¾L L~ ! ²ÃbzgïôZ ÏZ ÃzPE { z ÝZgŠ Ð ] Y Z Œ Û Å ] c M y Z ~ b ï >X¸ D ™ c Û
â•
! Z ]|gz Z ðâ • Û } Âz d¦Åx|z ô=kZ ä h WZ tzg à 5qZ Å Ï0 iŽ ì ðÉg Z  ñgz Z w2È ¶ aÆ ¿kZŽ ì Š°
} g ø 6~& 8 Å Ï0 i ~E ™ ~g øžì t |X ~Š ÌŠ ZŠ Ã óª ñ 0Z " 7b ï î0E
E
0‹8sÜ~ b ï>žì ~gz¢Z®Xì @ ƒ; gÄgxŠ6{ ZCÙ •á
V ch Äg ZŠg { Åàçgz Z ] Z¯ó] Zá~ s Z§ Z V âzŠ ªN ! gz Z N ZŠ y Z Åœy M Œ Û Ž ñ Y Hy Ò ÌÃV£gz Z x © Z y ZÉ óñ Y H: r Z 6
v Z ðñ ïÈ q Z X 7g Ñ ðà » ] ‰’z ] µF Åy Z z°z MZ X • ŠŽ ñ ~ X¸ D ™ c Û ]Y ZŒ
â• Û~ x™ Z ÑPE g• ÅXgz Z • ž~ ] c M
tØÆ Z b gz Z 3F à óx™Ó ó óx ÅZÆ kZgz Z spÆ Zwgz Z …Æ \¬ 6µñÆ b ï óvZ Y • á y S ó  ÇVz™ bѼ 6gî¿Å] c  ÐM
M yZ Z
 Zƒ @
Z ™ ZŠ ZÃVb_gz Z Vç»Æ + Šgz Z Zƒ ÇÐ ¿C Ù Æã â • Û *Ð X ÏN Y Mt ‚Æ\ M ÆÅ]Y Z Œ Û Å] cM yZ
Å ä™g (ZÃÏZgz Zì ó óò ¾L Lx * » ¿¯§gz Zb zg kZ Âì @ Ï0
gZ¦ i x £ » ò ¾~ + Š} g ø
Û
E
• CY S7] c M Ž6µñÆb ï î0E 0‹8X ì ˆÅN @z ]úŠ~ˆy M Œ Å] ! ë Z kZzÂÅ\ MžVƒ Le ~ IÐ ƒz ô=Å] c M yZ
Xì Ýqx £ ~ œ  %ìz eZ@Åä™g (ZÃò ¾ÏZ~ y Z + Š} g ø ò ¾ÂXì c Mg Zƒ/ò ¾Â~] c M y ZžV î Z™wz Ks§
 M «ÅY û Z >gÎ
e Ëžì @ ƒt nç » ] q ˜ ZX ì q Z Ð ~ ] q ˜ Z + Fë Z Å
tž σ ] ! t ~ DÆ ] Z|ÒZ Ð ~ \ M 0Æ Y ûZ >gÎ 7e* ™ ZŠ Z ~ Âq Z ~ y ! i ~uzŠ Ëx|zÀF» b ˜ Z Åy ! i
{X ì ]gÎ ì Y ð•Z ň y M Œ
ã Z0 Û 0Ð Ï0 i CÑ çžg I ïgÎ ó ó Ègz Z *
g e ó~g ÇÌ6L L6gîx ¬ÀF» ò ¾~ W Z FzŠg Zƈy M Œ Û X @
ƒ
kZ X • ð M ] c Z@ -~ (~žg I ïgÎkZ 0Ð b) CÑ çgz Z Æ • ¢z ã çy Z ÌÐ Â ËÐ ~ y Zžì t |p ì ó @ YH
g x £ » y ZÄì YaÆ Ï0
B i w y îS}Ñ ç ã ̈Z e  M «Å bÑ Å Â kZ X • ï• á ~ b ˜ Z ´Š Å ò ¾Ž ó@ ƒ 7ZŠ Z h » y Ò
: cÛ ó, ™ÒÃÅKb§hZÃ`™e
â•  M kZ • M [ Z Z®Xì ~ i Z0Z û. Þ ‡„ ¹ gz Z s  ZÜz s Ÿz ~ (ä h ª0 ! Z ]|
„g kZ L Z ! y ̈Z q â µ } Z L L :—ÜûÓö³þe$…ø ]çûÏöi$] Œö^ß$Ö] ^ãøm%^ø³³þ ³þ þm5 ™ Ýð0.ÅZ÷Z~ >q Z Å jx Z™/ôžìt ,Åw ) Z kZ Xì ðâ • Û
d õÆ kZgz Z ñÅkZX ó óz™g (Z ò ¾» ( ! %z ~Š ; gó ; Þ0
õ/E gz Zg ÇŠgz6) kZX c â•Û Äc gŠ È » ó óò ¾L LÂä h[ éŒBÄZ 0/]|WZ ¾zg Ã
E
?Ž Å¿C Ù L Z™ƒ} 9g—Æ kZà ?èY !ƒg D g eÐ ZwÅkZgz Z :žÅy Òô=t ä ª ñ 0! Z]|~[ ZŽÆ
X ì 㙄Š [ ZŽ ì ó À
Ð y ! i ~g vŽ Åw ¸k QC Ù gz Zì @ ƒgŠ ™Ð Tƒ t · Z »äg ¦
Ð ~&
8 +Z ÅkÿËZ ó Z÷Z c
 ! Ý
> LL
22 21
§E
ó7„ 7 ðÃ~§ Zz% Z Å kZ Âì 3g ¯ : Ð Z z & ¸Ž Ã> Ø Yz Ûe
$
 »iq Æe  M DÑ?E —R‚ºnûjô Âø gºnûÎô …ø äô mû‚øøÖ Ÿ$]ô ÙõçûÎø àûÚô ÀöËô ×ûmø^Úø™: ã M Œ  M ñ Z ðB E
V ; X • ð¸ ð¸ ~ : M gz Z • Ð ±Å} hŽ „ q Z y ̈Z x ÓèY ~Š ]úŠ z e Z@ gz Z ¬» ä™g (Z ò ¾»„g L Zà ã ̈Z q â~zkZ
 Ÿzh
s × ~ ] ZÆZ >gÎÃ] !
' ÏZ X ò ¾ì { zgz Z ì x £q Z » sÑ z ò ¾Âä ~ x™ Z ÑÉ ì ó k‚ Zgz Z a Å + Š ÝZgŠ ò ¾¸X ì ˆ
c
:Š Û y Ò p Ö Z , !
â• Ð ð*ZŠ DME DD äô ×# Ö] èöÊø^íøÚø èô ÛøÓûvôÖû] Œö]û…øEE :ì c Û ó óG
Šg Z Œ
Ä
î*ÀC Z k Pg L LÃ~g ÇÌ6
Øøñô^fø³þÎøæ$ ^e÷çûÃö •ö ÜûÓößF×ûÃøqøæø o%FÞû]öæ$ †õÒøƒø àûÚôù ÜûÓößFÏû×øìø ^Þ$]ô Œö^ß$Ö] ^ãøm%^ø³³þ ³þ þm5 ™ : cÛ Ð M X ì Cƒ5ȃ%Åò ¾ÏZÕgz Z
â•
½ ½
—M†ºnûfôìø ܺnû×ô Âø äø×# Ö] á$ ]ô ÜûÓö9ÏFiûø] äô ×# Ö] ‚øßûÂô ÜûÓöÚø†øÒûø] á$ ]ô ]çûÊö…ø^ÃøjøÖô Ÿ÷^qø…ô ^Ûøãö ßûÚô &$ eøæø ^ãøqøæû‡ø ^ãøßûÚô Ðø×øìøæ$ éõ‚øuô]æ$ ‹õËûÞ$ àûÚôù ÜûÓöÏø×øìø pû„ô$Öø]™
Zgz ZŠ%q
~ ¸Zà ?gz Zì H Za Ð ]gúq Zà ?ä ë !Íß} Z L L —tð÷«ŠøÞô æ$ ]†÷nû%ô Òø
~ƒ Š 4
 ?q ÆvZX j™| ÙÃ}uzŠ q ó c
Zž @
ì ¯ y Z0
{gz Z yY „ q ZÃ ?ä T ( !ƒg Dg e Ð õ/E d õgz Z ñ Å [g kZ L Z ) L L
X ì ÑZz äg e ( ÐvZ )gz Zg ÇÌ6{Š c
iÐ ƒ {Š c
 Ž ì „z ] ³! i ~ Š Z®MÐ V âzŠ y Zgz Z óc
¯ Z hŽ » kZÐ ~ y Y ÏZgz Z H Za Ð
ó óX ìg ZŠ¸Zg7 ÑZz + Y¼ ƒ
 „vZ—" Zj]|gz Z ðxŠ M ]|• Š Z% ) ó óX c
Š ;~ *Š kZÃV Âgúgz Z VzŠ%
ó i »y

\ ¬vZX ì ë! êL i ø ·gz Z tºã Z0 {ž Zƒ ãZzÐ e  M kZ X ( ì „g^ ã ̈Z±~g7 tÐ X
X ì ò ¾g £ÝZ »# Ö Z™zÄ ZÑV ; Æ Æ) @ ðgz Zn » š 1g K Z ä \¬vZ ~ { ¬ Æ e  M kZ
]çÏöi$]æøü : cÛ çO ì
â• ó Š c Š ¬{g !
zŠ » ò ¾~ e  M ÏZ ! õ/GÍF 7Ð M Ñ|ŽèY ì ó ~Š ]úŠ Åä™g (Z ò ¾CZà ã ̈Z q âÐá Zj
Z ?ô Zz » Tzg e Ð v Z kZ gz Z L L —½ Ýø^uø…ûŸø û]æø ä́eô áøçûÖö ðø«Šøiø pû„ô$Ö] äø×# Ö]
q
G ãâ• Û *
Å kZžì t ŸZt » ÏZ ì Û{gz Z ! % ÇÐ g ±ZÆ ~%ÑZ
ò ¾~žg Ie  M kZžc e * ™g ¨ ó ó !Ð 3g üL‹¢”gz Zƒ ï ŠÃ}uzŠ gz Z ë Z kZ~{ ðZ’ZÆ`™e  M kZX ñ Y Zg eÐ ZwÅkZgz Z XÐ
ò ¾g Zæ zg ZŠ » b & Z Å] 5çx ÓÆ Ï0 i Â, z !ì VYg ZƒÅ¬Æ } hŽ „ q Z ã ̈Z ±~g7 žì ˆ ~Š } Š ðÉg Ìs§Å%Z ~Š ã 
ò ¾X Ï ñ Y 0 ~®z Õgz Z ã ZZ " Ì„  ( Âì 7ò ¾Xì 6„ Ì{ z • , Š ã ÇzŠŽ Å ã ̈Z ]uz c ÍX • Š Ñz Z Å ( Zjgz Z ôPŠ M ]| )
~&e ÑZz % Â Âì 7ò ¾X Ï ñY 0 ~¤ ZŠÎÌ~g ZŠ + Š Âì 7 Ž y ̈Z } g ‚X I~Š â • Û y Ò Ð ö Y ð• Z ~} •Ð L gÏZ
óÇá x » Ð d •Û gz ZžðŠ g » Ågz Z ̀@óÇ} ™ ¶ÑZz L * óÇ} g â ó Vƒ Za #
gz Z [g » y Z Ð Ö ªx ª @ Ž gz Z ñƒ Za w q @ Ð Ý ¬ à• Û M
Ç} ™ Za º¦¡Å kZ ~g Zi ! Æ ™ ~iz0 Z {íf Å Ï0 i ‹ c gz¢ *Z y„ q Z gz Z Çeg f Å} hŽ „ q Z y ̈Z x Ógz Z ì vZ sÜÛ{
gz Z Z½ Âì 7ò ¾~ VÍߤ Z X Ç ñ Ñ ~g Zi ! 6VñZŠ f âìQgz Z gz Z ]z WzŠ ó( 2)ì ¿g™ì‡Š ã
zª Ž Åízz y —gz Z ±z8 g ä *ŠXì
Âì 7ò ¾XÐ N ¯ ÜPÅVz & Z'g•Ð ó , ™^z 5~ ] c zŠ Z
½pk‚ Z ÅÕ ( 1)
X ì Z}
Ï0ižn¾XÐ , ™~ga x »gz ZÐ , ™_hÅVÈ â gzŠ' × gz Z& xi 5 Û = g f »sg ¬sÜœy M Œ
Xì êŠg Z Œ Û ÃkZ ( 2)
24 23

X ì w õYgz Z e* n» 
6 Õ 9Ï0 i%Æ kZX ì ]gz¢”Z Åò ¾~ÚÍC Ù gz ZA çC ÙÆ
[ Z ä ~ X , ™ÒÃÅKh ' × Ã{ kZÆ`™e  M !• M [Z Æ Ï0 ip¤ Z X ì F ë Znç » Ï0 i w y6gîm{pX σ 7g Z 2Z
VYg Zƒ/ ¬» ò ¾~ e  M kZžì ÅWÐ p ÒkZ6äø×# Ö] ]çÏöi$]æø J  V pZ° ì ó 4Š ¿»:7 ì ó $ Ë ƒ ~g ZŠ ¿Åy â ‡J uË~ VØ͆
—½Ýø^uø…ûŸø û]æø ä́eô áøçûÖö ðø^Šøøi pû„ô$Ö] äø×# Ö] ]çÏöi$]æøü :ì V- Z•Zg7 » e  M Xì c M Y cÍ Z , » V pZ°aÆ ÏgŠ ZŠ Âì ðƒ CŠ c iz Õ6Ë ì ó 4Š ¿»
ó ó !Ð 3g s”gz Zƒ ï Š Ã}uzŠ q Z ?ô Zz » TÐ vZ k Q zg e gz Z L L Ï0 iw yp ó• $ Ë ƒ ÌW¸V c g ZŠ ¿Zt ~zgŠ Ë: Ëgz Zì Y
ð M ] ! t ~} @x6gîx ¬Xì Š c Û g (Z i Z0
â• Z W¸gz Z"Z (V Œ ŠŽ ñ~}Ñ ç} g ø} g ZŠ ZŽÆy â ‡~} ]ZŠ kZžì (Znç »
Ãs % Zgz Z k Zñx° Âñ Yƒ ¹ e * ~ ] 5çw y}Z  Ò Zžì Xì Á„¹ 4Š¿»y Z•
vg ) Æ y Z0 { X ì @ Y cŠô Zz » Z} y ÆH !a Æ ä Sgz Z ä Z™ »  gŠ ] 5ç°ÂƒŠŽ ñò ¾¤
„ Zžìt§ Zz ~ ~g Z- Šg e Å y
óî Y y â aÆ Z} óî Y M i ! W ZzÆ Z} L ž L • D ™ÃÃVh• Û V âzŠ n Y HgHy Zôq Z~ yC Ù žì et ~x ¾ž õG /8FÎ:gzXЕg
ózŠ™s çà CŠ c i Å}uzŠ q ZW ZzÆ Z} ßó ™ ðÌ*óz™ »] Ã% Z ƒ 7Âw â 0 t £Æ }uzŠ q Z ó„gƒ 7 CŠ c i ðÞìg 8 Š Ž
w ì » ] ‚ ˆ Z z ] ! gzZ t £Æ}uzŠ q
_ Z óz™o ôZ {Ò M aÆ Z}  Æ y !  0Z ì
i kZ { z ä ó @ ™ w E Z ß » y ! i KZ ¿ðä ZXì g
T c
Z} ì @ Y cŠôZzà ?» Z} T  ó ó{)z óßx »Ðg ¦ gŠaÆ Z} Åóg ‚yÃy M Âì 3g ¯ {:z CZ ä kZà Åz ƒ ì ó ; g™ CŠ c igz Z Õ)g f
Æ kZ óz™g (Z Ð ¬ ?ò ¾» Z} kZ¤ Z ƒó ï Š ð; ŠÃ}uzŠ q Z ?Å Ð kZÐ ZŽ ì :7 ÏyÃgz Zì Y M } h MÆ k QŽ ì y â ‡
Äg i !
äƒ Za } ×, Z ƒg ì‡6yZ • Å¥ä kZŠzuŽ ƒ ó gÈg »6x © Z Å]y M gz Z ò ¾~ Tžì { z { ]ZŠ » Ï0 i w yž Zƒ x¥: !ì $ Ë
Ð N Y Ìû6gî~g ¯ ÂÌñƒ Za ¤ ZgzZ óÏñYƒ Á¹ ]gßÅ ‰X ì YÄg„  gŠÃ] 5ç „ y ‹Z z y ZZgz Z u ZgŠ Z zgÅ» „Š [ ZŽ
XÐN YƒÌðgz Z ì  ðÃy ̈Z L L DÑ?E—R‚ºnûjô Âø gºnûÎô …ø äô mû‚øøÖ Ÿ$]ô ÙõçûÎø àûÚô ÀöËô ×ûmø^Úøü : Š
c Û
â•
ÅkZgz Z „ Z âz%Zz ZÆkZ óx © ZÆkZƒ ó D ™ c ŠôZz ?» Z}T: k ˆ Zt ó ó!ì @ ƒg » y Zôg âƒq Z „ k0 Æ kZžt 1@ 0w ï7Ð
ì [£~ + Š ¸ ì ó lzg Åò ¾¹ Z ¸X z™~È0 Å] xz ] c Z@ XÐ •g o Z[g ‡Z z { ³ZÆ y Z gz Z ~ç gz ZC ٠ت & • Û V âzŠ Âǃ¤ Z
ÐVƒ7„} 9 Âwz Z} ×w yÐ • 'Åä™g (ZÃlzgkZgz Z ! pz ½t £Æ~çgz Z Çñ Ñ OÐ ~g ZŠ)f k ˆ Z øZ• Û L Z ÌC ÙØ
XÐN Yû¢Ð aÆvZ ‰ ̃¤ Zgz Z ÃøZ• Û L Zgz Z Ï} ™ ZŠ Z t £Æ0  z { L Z6gî 9Ì~çgz Z Ç} ™ ZŠ Z
·g ó ó!” ÌÐ ·g sgz Z L L Ýø^ uø…ûŸøû]æø :c â•Û ~z ~y M Æ e M Ž Ð Og p Ò » t £z øZ• Û y Z L Z L Z Ì[g ‡ Z z { ³Z X Ï ñ Ñ O
ÃV ¤g ·gXì ïq »Ì Z ~ (~ + Š} g ø k0 »y Zgz Zx Z •Z »V ¤g { zÃò ¾~ Ï0 {gz Z ©¬ Z®X • KgHaÆ y Z ä§<Ñ
i ã Z0
ì‡ {Ñ ç Ô™gz Z ±„ ¹ q Z Ãxs Z Xì Ð ~ Vƒ k {L R » Ð y EZ z yj} g7 » x  ã Z0 {gz Z •¤ y%Æ Tì Ýqx £
26 25

: c
â•Û ‰ X Ç ñ M ™f » t £Æ Vzg ZŠ " Z Œ Û ˆ Æ + - ZzžÐ BŠ äô ×# Ö] ‚øßûÂô àømû‚ôùÖ] á$ ]ôü :ì c â•Û wi * x  g • ä \ ¬ v Z a Æ ä™
·gx Óy Z™ â • Û Ýø^uø …ûŸøû]æø VŒ DNRVØm ð]†‰] oßeE—äüÏ$ uø oeF†ûÏöÖû] ]ƒø lô!æøü ó ¿Z b!
ƒ ~ Tì L e * Ñ ~ ŠŽ z {Ñ ç (Z q Z xs Z —ÌÎ Ýö¡ø‰ûŸô û]
à â 0 Åy Zgz Z ä™x È Z » 5ZŠ Z Åy Z p ó g p Ò óä™ ~g ZŠ k0
 ÅV ¤g Z gz Z ]p Z a Æ }uzŠ q
q Z ƒ ó ~Šg^ a Æ }uzŠ q Z ƒ ó ] œñ
áø^ Òø äø×# Ö] á$ ]ôü : cÛ ~y
â• MÆžg Ie  M kZ X ˆ~Š} Š e Z@ Å vÐ y Z0 { ä kZaÆÑÏZ XƒŠŽ ñ/_ »x Z™ Z z x Z •ZaÆ}uzŠ
Z Zg vžßy Y ª ó ó!ì ; g™ ã Zô~g vvZ—" L L —A^ f÷nû Îô …ø ÜûÓö nû×øÂø
q (dimensions)n²zŠÆ} g ZŠ ZÆ y Z0 { kZ Xì Ho ¢Ã} g ZŠ ZÆ
gz Z ǃ 7' õðà » ¿} g vž Ι:t X ì ~ { ó Åv Z ¿q Z X ì m» ~çgz ZC Ù Øs§~uzŠ ì ó m»Š Ñz Zgz Z + -Zz s§q ZX •
t Å Ñ? >gÎ~ž 6É X ; gƒ 7g » eg kg ðà » w Z ¸Z z w qZ } g v  gŠ x  ã Z0
„ { Âñ Y 1™g Z 2Z 6VzŠ ã 9Ãs Z§ Z VâzŠ y Z ¤ Z Z®
zŠ e
Ž —R‚ºnûjô Âø gºnûÎô …ø äô mû‚øøÖ Ÿ$ ]ô ÙõçûÎø àûÚô ÀöËô ×ûmø^Úø™ V žVƒ [ ‹Ã\ Mg ! M ƒŠŽ ñÅVâ Z0 { Ô™gz Z„  gŠŠ Z®/5~}Ñ çˤ Zgz Z óÇì g
ÉÃkZ Ž • ŠŽ ñá Zz ™ Xì „gƒ eg kg { z ì Ç Ð y ! i Ì] ! N M ¿/zg6gî} g7 ] »' Å}Ñ ç Ô™q Zgz Z ǃ Ô™ Ì{Ñ ç
^Ú÷]†øÒô Jàønû¿ôËô vFøÖ ÜûÓönû×øÂø á$ ]ôæøü : ðâ • Û ~ g ¹ÑZ >gÎ ] ! ¸ !• ìg Ì Z ~ (~œy M Œ Û Åt £ÆŠ Ñz Zgz Z + - Zz X ǃg¼ ˆ» » y Zgz Z Ï
 » i d, Z ó• gHy Zô6?µš gz Z L L —Láøçû×öÃøËûiø ^Úø áøçûÛö×øÃûmø Kàønûfôiô ^Òø
A 6] â £Š¼žì Y Y c ÎÐ ] ! Z »Ì Z ÅkZX ì ðƒy Ò
kZ { i Z0
ó óX • … Yÿz÷C
Ù } g vŽ >gÎç O Xì c â• Û ™f » hÆ+ -ZzÆ™ ‹B‚Æ hL Z ä \¬vZ
•! f
˜Z »d àômû‚øÖô]çøÖû^eôæø åö ^m$]ô Ÿ$ ]ô ]æû‚öföÃû iø Ÿ$ ]ø Ôøe%…ø o–FÎøæøü :c Û ~ 23e
â•  M Å L Zu Z µ
gz Z [™Td •! f̄ ! Æ òzøÐ ã ! Z@ gz Z ÙñZ•
ge Û Z}
 z™# Ö ]Š „ÅËZÎÆkZ ?žì c Š™ê ä [g}¾gz Z L L —½^÷Þ^Šøuû]ô
y• á ~CÙ ªÅ´ ˜yZëX 7„ è »kZÃe ÒZx~g øì ó g ezŠÐ˜Z : c â•Û ~ 1 4e  M Åy % ïgÎ ó óX z™ Hu|ŒB‚Æ \ ! V â L Z ?gz Z
ðÂlp {Š c iÐ y Z ~ *Šž• f ™t ™NŠ ºz { Ygz Z • Øz kZ ó ó! Ì» + -Zz L Z gz Z 0 g Z ¦ ]Z÷ ÂL L —½Ôømû‚øÖô]çøÖôæø oûÖô †ûÓö•û] áôø]ü
¹ FãÕgz ZJ! JVÆy Z t Z]Æó ó• Dƒ ä –wðeÆgz™ L LX 7 hL Z \¬vZžì N @ z Ì Zg Š¾Åt £Æ + - ZzžÙ { i Z0 ZÐ
kZ ëgz Z @ Z » T
ƒ 7„ { i Z0 rzxÑ MÆ y Z …ž• [ú%ãZ ëÐ ž•t ] xòs Z b§ÏZX ì @ Û ™f » t £Æ + - ZzÆ™ ‹Ð
â•
kZèÑqXì y EZz yjgzZ uõ ó b§CÙ V ; zž•Dƒ2~% è L Z VâzŠ Xƒ ì‡m9» ] œñgz Z ¿ Z z ›y xgŠ Æ ~ç gz ZC ÙØ
´ ˜lñZ• Û Z}
yZž • … Y á Zz ä™ {@x RŒ Û »d • Ù M * 
Z} Æ x ÈZ } g7 5ZŠ Z Å t £Æ }uzŠ q Z gz Z Vƒ ìg ™ ZŠ Z ÃøZ• Û
ÄŠgz Z [™ ð•Z {Ñ ç Zg7 Ðzz ÅT ì ó [ ƒ ë'ëgŠ x  ã Z0 {~ • t X ǃ 7„ Za q Z 4ðÃvZ Y • á yZ Ð • ' Å Tƒ „g ƒB‚
wñyà Z2 » { Ò ~Š •á Z® óì {gzŠgzŠ » ã Zg ]á: ZŠ Zi M V; zXì 2~ gz Zx Z •Z »V ¤gÆ~g ZŠ " Z Œ Û ì n²ZŠX n²zŠÆ} g ZŠ ZÆy Z0 {
Âó• D ™g (Z ïÈ» ~Š • á { zì
ó k0¼ »] c Zzg—‚~VÍßXXá \ M 6] â £Š¼~ ˆ y M Œ Û ç O X 5ZŠ Z Å y Z gz Z p Ò » t £Æ y Z
28 27

: à ã !Z@ ì t ! w ZÎ H » 5ZŠ Z Å t £Æ y Z gz Z u|ŒB‚


ge Æ Öz ÓÅ kZgz Z V Ñ* Ð ~çC Ù Øžì t w q » ÒZÐ ~ yQ
vß, Z6gîEZŠ ~ ]y M Xì C7ç~ „ *ŠŽ Zw×Å% Z e 1 Æ äƒ Ãz ! Ù Ø~ç Âì 2~µz — ~ } g !
Æ kZ gz Z g ZÜ Ð C
Xì {e{ z ó•á Zz äƒg ezŠÐ x •Z u * ŠgŠT гƊ Ñz ZÐÛZ D Üú â Âw Í Z V M' h × X 2~ u“~ } g !
'
 M Åy Z/w M >gÎ
1 0 2e V- u3a Æ e ÒZ ÂÌðƒ > Ø e Å Š Ñz Z ¤Z à Ëp ìó @ ƒ îX
x™ Z Ñ ~ b ï î0E
Å y Z/w M >gÎ ~
E
0‹8žì @
ƒ x¥Ð ] c Zzg xzø8Ð ~g3.gz Z ~gŠ â ›Z®X • D 0 lgz6~(Nurseries)
Û ]Y Z Œ
:¸ D â • Û ÌÅ 1 0 2e
M  + -Zz X • Dƒ à {Ç!
Z Ð x Z •Zgz Z ›Å+ -Zz wŠÆŠ ÑzZ kZ
—xáøçûÛö×ô ŠûÚ% ÜûjöÞû]øæø Ÿ$ ]ô à$ iöçûÛöiø Ÿøæø ä́jô ÏFiö Ð$ uø äø×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãø³þ³%mþ ^ø³þm5 ™ pì ó @
ƒg ZË/_ {ËZp »›ÅŠ Ñz Z~ VߊÆyZ • D Yƒñ h1
h» ä™g ( Z ò ¾» kZž 6z™g (Z ò ¾»vZ !ß Zz y ZZ} Z L L ¼B‚Æ yZgzZ Y Ð y Z ó— Â# Ö } Å\ ! ƒt wq »Š Ñz Z
V âžì @
ó óXƒg ZŠÎ â •
Û ( ÆvZ ) ?ž~w qkZ1ñ M: ]ñà ?gz Zì \ ! Vâ ñ h1 X 7„ ‰ Ü zgz Z ›•Û k0 Æ yZ ÌaÆ äg Z ¦ ] Ï
Y c Š ¬» ä™g (Z ò ¾»vZÃy ZZ I Z Ì~ e  M kZž• â • Û g¨ gz Z VzŠ%ñ h1 , Z V ; z X • Tg 5 F Vß ‚a Æ Ú Š ^ÅŠ Ñz Z
» Îâ à ©Ìò ¾žì ; g Y c Û a Æ ä™— ¸Ã¬kZ gz Z ì ; g
â• ì‡9; óVƒ‰ {g ËŽgz Z Vƒ` 0 ] ÃzC Ù Øc Vcç ÅXaÆVÂgú
ÑZz y • á Å ó ó ä́jôÏFiö Ð$ uøL LX ì [£B‚Æ Š ¶ z Šzu ~g7 É ó7[£ t X ÃSÃk ˆ ZÆðË~ öÅVÉh1gz Z Vðh1}uzŠ {zž @ •
g¦6gî~uuÐ6e  M kZ ñƒ D ™]z ˆ\ M gz Z ëXì g »gŠ ò ¾ Xì ; g Û{Ñ ç! fŽ Zw×Åäƒë'  {ì
Æx  ã Z0
x Z™/ôp ì ó ; g™c_ HÐ ë¬tž @M 7„ w ì…gz Z • D Y • ªñ0 ZÆ d •! fvߎ Ì~}Ñ ç} g øÐ ¬$ 
ò ¾ž¸ … Y { z X `Z i°{ z ”e  Mt Z ä ŽZ:\¬vZ y Zçg kZ »z ‚f Æ X ó• _ƒ {í• ó ÅXÐ ¹FãÕÅ kZ gz Z
Z}
Ð~ x™ Z Ñ ä VrZ X ì sŠ ZáÆ ä Ñè ñŽ * ™ ZŠ Z hÝZ » Å + Š L Z Ìñƒ Dƒ y ›vßt Q ó• [ú%Ð d • Ù M *
ݸy Z ä \¬vZ !n ™ ZŠ Z hZg7 » ò ¾Ž ǃ yÃÐ ~ ëžÅŠ c Û
• } (Ê Ñz Z Tž• 2~ [™gz Z˜Z ÏZ Ì{ z • gzŠ VÎÃÐ ] x
]çÏöi$^Êøü:ž ðâ • Ûs  Ÿz~0•Z >gÎaÆy EZgz Z ðŽ wŠ Å:Š ™ Hx ZwÃw 'gz Z w 'Ãx ZwaÆ T ó¶ðZߊ ½dZ óå ‚7 Ñ0 Ðg \ e Ñ
y ̈Z Xì • „ J ®  , Z u y ̈Z ª ( 1 6 e
 M ) —ÜûjöÃû_øjø‰û] ^Úø äø×# Ö] ‹ ÃkÃe ÒZ Ð ~ y Z Xì Cƒ Ù M * ‡Ð t £Æ y Z Š Ñz Z { z óå
ó g @
ì ™[Å ä™g (Z lzg Å ò ¾~ ®  ¤ Z Å \¬vZB‚Æ mï Š Ñz Z vßt XÐI » (zÐ î16žì @M 7— ‚Ð} °‡ÏZÆ¿
/»Ž Ð kZ ~Æ Tñ ¯ 'Âì g „Ð ã â • Û *Å kZ 6gî~gÅ y Zž• Dƒ ÁgÐ *Š ñƒa ]‹t gz Z • 5 F ÃÚ Š ^Å
þpX Ç} Š â • Û s çÜÆ ÷g z ~g FÈ • á KZ \¬vZÃy Z ÏVƒ Ü z ¼ Ãy Z Æ
ðŽ wŠ Å y Z gz Z } Š ‰ ó k0 Æ y Z ~ 9 J (Š Ñz Z Å
Æ Vzg ZŠ "Z ŒÛ > ƒ u|gz Zt zg Zzg *tB‚Æ \ !  X}™
Vâ Z
30 29

»]ñÌZ  ž @ ó gKg (Z ‰
Å Ü z! lzg Å ~g î  ¤Zgz ZÅgfÄ ³ ~$ èkZ¤ Z {È X Ç ñ â • Û „ \¬vZ Ìê » kZ ì ó B®  , ZX
Û gz Z s?̉
ÏZgz Zƒg ZŠÎ â • Ü z kZ  ì ó Y M Ì7 e Z { zgz Z óñ M¸• Û ž³ y Y Â7„ ®  , Z Å ¶Š x •Z ´Š øZ• Û V #~íž Š ƒ 2
:ì yEZŠ » Ï0 i ÇÅy ̈ZC Ù Ž z™Ôg s§Åw2Å]y M ~ w q M 7— ‚ ˜ i ÑÐ' õ+ F J~ ]y M ÿ, Zgz Z ì•Îz ã -t
X ( ]¶Z ) —LáøçûÛö×øÃûøm ]çûÞö^Òø çûøÖ S áö]çønøvøÖû] oøãôøÖ éø†øìôŸF û] …ø]‚$ Ö] á$ ]ôæø™ X Çìg~} g ÄJÐ p ÒÆx •Z ¿(Zgz Z óÇì g™
M zŠ Å[ Z x Ë Y ªï òG Û Åe
E
] c ÑZ >gÎ Xì $ & ÌŠ !
ÕÅ]Y Z Œ  M kZ6µñÆb ï î0E 0 ‹8
E DDäô ×# Ö] èöÊø^íøÚø èô ÛøÓûvôÖû] Œö]û…øEE:žVƒ [ ‹Ã\ M g ut Å ~ x™ Z Ñ ~
x™ Z Ñ ~ y
>gÎ ~ M Æ b ï î0E
0‹8 ž ì @ ƒ x¥Ð ] c Zzg
:¸ D ™ c Û ]Y Z Œ
â• Û Å] c
M zŠ y Z Å[ Z x
ÑZ X Y7„ {g ì‡%Æò ¾6hïŠ Y ðñïÈ q ZžVƒ[ ™n²~ 2
ÜûÓö³øþÖ xû×ô ’ûm% R]‚÷mû‚ô‰ø Ÿ÷çûÎø ]çûÖöçûÎöæø äø×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø! àømû„ô$Ö] ^ãø³þ³%mþ ø^³þm5 ™ Æ hª0 ! Z ]|~ { z ì x|Ž » ò ¾~ + Š } g øžt h ' ×
]‡÷çûÊø ‡ø^Êø ‚ûÏøÊø äü ³øþÖçû‰ö…øæø äø×# Ö] Äô_ôm% àûÚøæø ½ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓö³øþÖ †ûËô Çûmøæø ÜûÓö³³þ øþÖ^ÛøÂû]ø ã Z0 {žÙg ¨Qgz Z q gt ‚ÃgñZx Óy ZX Vƒ [ ™y Ò ÌÐá Zj
—S^Û÷nû¿ôÂø [ Z®X ì ïq » Ì Z xXaÆ y ›q
 Z ò ¾~ Ï0 i ©¬gz Z
} g v\ ¬vZ ! z™ ¹] !  gŠgz Z z™g (Z ò ¾»vZ !ß Zz y ZZ} Z L L
„ Æy ̈ZgÅ! gz Z lƒ ~ f q ZÃÅä™g (Z ò ¾»vZ6µñÆb ï
Û g¦
gz ZvZ ¿Ž gz ZX Ç ñ â • gŠÐ Vzg]} g vgz Z Ç} Šg J‡w qZ t„n g xŠ~ } ]ZŠ 6 kZ Æ Ï0 Ë 0 { Zg Äa
i ÃkZ gz Z ì $
ó óX à ™Ýq! x» ~(¹ ä kZ Â} ™®
 ¤Z ÅwÎgÆkZ gz Z ì ; g M 6Vð0 »Æ kZú1 » V- g ZŠ)f ~g ¸ Xžì @ Yƒ k ˆ Z
ä™g (ZÆ ò ¾ÏZ ~ i ¸ M Æ e  M «ÌV Œžì x £ »g ¨ { z Â켤 Z^› ZiÝZ » kZaÆ { Zg 5kZ ÅÏ0 ižì @ Yƒx¥Ð Z
 M Åy Z/w M >gÎgz Zg !
1 0 2e zŠ~ e M «ÅY ûZ >gÎŽ ì {Š ¬ Z »¬Æ X 7¼ ZÎÆò ¾ÆvZ
ƒ {Š ¬ ZQ »kZ~ e M kZ [ ZX ì [ Mg ! ZB‚ÆN @
q Åä́jô ÏFiö Ð$ uø~ ÜûjöÞûø]æø Ÿ$ ]ô à$ iöçûÛöiø Ÿøæø™ :ž c Û 6x !Z Æ e
â•  M ÏZ ! õ/GÍF7 ÐM
ZÆÏ0
q iŽ ì Yƒx¥! là AzŠ kZ m<! y›C Ù Ð kZXì ;g Z®Xì c M ™á /úX{ zž7x¥ÃË~^ÆÏ0 i —xáøçûÛö×ô ŠûÚ%
ٜ
C óC
Ù Ãò ¾Æ\¬vZ~ ] 5çÆ•¤ yžì @ ƒ ; g™i ¸ M »gzŠ6 gz Z èg ¬ sÜò ¾»vZž ~Š â • Û ãZz Ì|"t ~zkZÆe M
 Zgz ]äÅÏ0
z yjgz Z s  i ©¬ c
ÍXì ~gz¢H ´gpÅ6xŠC Ù gz Z9 ~g ZŠÎ â • Û gz Z ò ¾ÏZ Xìn ç » Ï0 i ~g ‚tÉ óì 7[£6gîzz
 Zg ̄ !
gz Z s i I Mt %ÆkZXì 6lzg Å ò ¾„g ®Z » yEZ
Ï0 ó Ý ¬ » [ ³gz Z ã ZŽ ÂÌZž Ι: t Xì *
ì %gz Z Ž 6„ lzg Å
ZuzŠ~`™e  M ÏZXì $ Ë 0ã .6zí̄ ! ñOÆäƒ ãâ Š • á X ì gzŠ »% ï> Ø egz Z y â g ZÆ wŠ ÂÌZ Z® ì ó : â i » Vßßzgz Z VjZ
Ðì~ ! ó óS¦gz Z „  gŠ z™] ! gz Z L L —R]‚÷mû‚ô‰ø Ÿ÷çûÎø ]çûÖöçûÎöæø™:ì ¬ »¿ú“  gz Z ñ Y M “  ÞZ ñ ,ž x¥ Hà ? ! 7¦  Ù ó7
C
6µñkZ [ ZX Vƒ [ ™™f i ) Z~ Z’Z Åk 
½KZ » Ì Z Å] ! à Zzå  » äg Z ¦ ~ ®  ¤Z gz Z ~g ZŠÎ â • Û Å Z}
ÃxC Ù C
Ù Æ Ï0 i Z®X ñ Yƒ
32 31

ó Xó *
™ ZŠ Z > 2igz Z *
™ì‡i úX I] !  gŠÐVÍßgz Z *
?gz Z„ ™u| ™n²¼Ð ,} g Š=aƃÅÕÅ ã !
Xì * g¬kZ
ƘÅw E ZßÆy !
i mÐ}Ñ ç} g ø » ( w ¸ ) y !
i
} (Ì~ ] ZÆZ >gÎaÆ ä™g Z2 Z6o è9ÃÏ0 i CÑ ç 9 z ÒZ~] 5 çã ̈ÑZ ΞР, ™t · ZÐ ] ! kZ G \ M
Z@ aÆŠ Z- ZƇ ¢x Óy Zgz Z • ‰ bŠ x © Z -
• ˆ~Š ] c »Ûgz Z]Ð~] © ã ̈ZXì êŠ ÀÃV KÐ ¹ w E Zß »y !
Õ i
y ! :
i m»‡ ¢x Óy ZX • ‘  » h — ~ }Ñ çgz Z y Z0 { q
Z Ž Z (»w E ZßÆy ! i~% ˜C Ù i~ Vߊgz Z ¶Š úz ›ÃkZQgz Z ä1
: cÛ V ; zX ì Ð „ w ¸gz Z
â• t ªóì H¨Ð ó ó èߊôÖŸ] ‚ñ^’uL LÃkZ ä ~ x™ Z Ñ Xì @ƒ 4Š
]†÷nûìø ]çûÞöçûÓö³þm$ áû]ø oŠFÂø ÝõçûÎø àûÚôù ݺçûÎø †ûíøŠûmø Ÿø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãø³þ³%mþ ^ø³þm5 ™ ß » kZ gz Zƒ: ~ 1‡Æ \ M y ! i X • C7T»Ž ó• V oÅV â ! i
]æû ö̂ Ûô×ûiø Ÿøæø t à$ ãö ßûÚôù ]†÷nûìø à$ Óö³þm$ áûø] oŠFÂø ðõ«ŠøÞôù àûÚôù ðº^ŠøÞô Ÿøæø Üû ö̀ ßûÚôù Xì k : » h — ~ ] ©gz Z VÇZ' óVçZy
Ϲ ] ! ¸ ƒ w E Z
àûÚøæø táô^ÛømûŸô û] ‚øÃûeø ÑöçûŠöËöÖû] Üö‰ûŸô] ‹
ø òûeô ½hô^ÏøÖûŸøû^eô ]æû ö̂ eø^ßøiø Ÿøæø ÜûÓöŠøËöÞû]ø 7ïqni » y ! ip• D Yƒ ïqniÆg ZŒL L:žì ]z ¹Å! ²
—KáøçûÛö×ô ¿# Ö] Üöâö Ôøòô ³þÖ5æ^öÊø gûjömø Üû$Ö Xì ‰ Ü Zœ~(~ ]z ¹kZž ǃ/Š¼:¼Ãq ZCÙ Ð ~ ë ó ó! @
ƒ
Ð y Z { zžì Yƒ óN Z h Z t Zè » VzŠ%}uzŠ Š%: !ß Zz y ZZ } Z L L * Yƒ ïqgz Z * Y½ » î vÆ y ! ip ó• D Y½ni ã Kžìt§ Zz
4Ð y Z { zžì Yƒ óN Z h Z t Zè »V Âgú~uzŠ 'gú:gz ZX Vƒ4 ó 4™ Y 6wŠ „
ì  Zg { Z'
î v » y ! iža kZ X ì e* ã½É óÂ
[ ØZ } ' Ã}uzŠ q
Z: gz Z z™: ƒ6}uzŠ q Z ~ : M gz ZX Vƒ
[g ‡ Z z { ³Zgz Z Égz Z k‚ ó~çg z ZCÙ ØX 7„ w ZÎðà » w â 0
S Æ T
Ž X ì ] ! „¹ Ì*M6y !
~' i » ð Z'ˆÆäÑy ZZX z™Š c Ð
Ht ‹Z  »y Z ó• D Yƒ} 9] ¬ i Úz b)¦Ñgz Z {ëŽ Î â Æ
ó óX •Ý ª„z N M: i !
Ð lzg kZvß
 ÙÅ÷kZgz Z Š
î H IÐ Õy xgŠÆe  M ‹Z Å]gÎÏZ @ ƒw E Zß »y ! iŠ ã
gz Z a
ÝZ ÅÒZÐ ~ y Zžì @ ƒx¥ Âì @ Y
Ø Z™~ wŠ {Š c
ðÃà Zz ä™ Za > iÐ Tˆ~Š î>XG
G
4hI${ zaÆä™C
-E Ùª ÌÐ ] ! kZ Ì Z Å Œw ¸gz Z Uh ‡ i ¸~ ] 5ç ã ̈ÑZ Î Xì
: cÛ X 7„ eb Šî>XG
â•
G
4hI$
-E gz Z y ezÇTá Zz ä YaÐ LZu Z µ~ > Z >gΞì Cƒx¥
^j÷nûÚø äô nûìôø] ÜøvûøÖ ØøÒö^û³m$þ áûø] ÜûÒö‚öuøø] g% vômö]ø ½^–÷Ãûeø ÜûÓö–öÃûe$ gûjøÇûøm Ÿøæø™
:c Û ç OX ì ï•
â• á Ìw E Z 9»y ! i~ kZì ™f »t x Ð
àômû‚øÖô]çøÖû^eôæø ÌÎäø×# Ö] Ÿ$ ]ô áøæû‚öföÃûøi Ÿø Øømû ðô ]†ø‰û]ô oûßô eø Ñø^ø%nûÚô ^øÞ„ûìøø] ƒû]ôæø™
(12e  M ) —½åö çûÛöjöâû†ôÓøÊø
Z}g vHX } ™: ÕÅËðÃÐ ~ ?gz Z L L
L ZŽì Ì(Z ðÃg0 ]çÛönûÎô ø]æ$ ^ß÷Šûuö Œô^ß$×Öô ]çûÖöçûÎöæø àônûÓôŠFÛøÖû]æø oÛFjFnøÖû]æø oeF†ûÏöÖû] pƒô æ$ ^Þ÷^Šøuû]ô
ó óXÐî 3—Šp ?ÂÐ kZ ? Ç} ™I * Í » ð¸ñƒ}%
3“ ( 83e  M )— ½ éøçÒF $̂ Ö] ]çiö!æø éøç×F’$ Ö]
M y Zž³™b§hZ [p
X~ ] c
»zgÐ V Â!
m»y Zì Š ó*
™: ]Š „ÅËZÎÆvZž å1Ç¢äëЊ ÑzZ ÅL Zu Z ! z™Š c
(B‚Æ V»gz Z VBgzZB‚Æ Vzg ZŠ¸g gz ZB‚Æ \ !

34 33

}Ñ ç} g ø » [ ‚g Z Æ X• { z V ÒZy t • ñ M x © Z Æ ( 1g Ð „ y ! i ÒZ Ìgzœ » kZ ƒ * Z h Z t Zèƒó * ™Š» ËX ì Ð „ y ! i


¦vßP 6y Zp,ŠÆ ä 3X ì ª Z (~ Ï0 i w ygz Z Em<! Ë c ó« 6x » Ë c k] c ]gßÅ Ë ó* ™ÜÅ Ë~ kZ, zX ì @ ƒ
ó[ ØÑ! Ú óçE,ÅzÄ ¸ { z ì Cƒ le + Fj
) ¯Ž B‚Æ ] Ñà â ÂVƒ ̃  t ó²6kZ vßž * ÑŠz b§kZ ÃVÍß s§Å Í c ÚÆ
Ò Z X • C M Ã2 {Š c i~ n%kZ 'gúX ì Cƒ Õgz Z Y Z¬ Z zŠ X ì Ð „ y ! im9» ä Z h Z t Zèp ó• 4ZŠ~ ä Z h Z t Zè
» ËX ǃ [ ‚g Z » VÇZ'4 Z ÂÏVƒ ¦'gúP ÌZ  žì Š ¬ Š z™: ƒ6}uzŠ q Z ~ : M L L —ÜûÓöŠøËöÞûø] ]æû ö̂ Ûô×ûiø Ÿøæø™ :câ•Û ÐM
ðà ì ó c ó c
Š Z h Z t Zè » Ë ì Š} Š£ÃË ì ó Z hgÄg x *aÆ äC x|Æ kZ X ì  㠚Z Wz Z (ó ó ˆÛÖL L ! ó óî Î Í6}uzŠ q Z: gz Z
Xì ð3UÅË ì ó c Š¾{LZƒ $ t *™ìÍgz Z * nZ ‹Z ó*
a Îx Z²Z óÒ V Ñ ó* ™›a ó* ™ ã i£~
• CY ½~ light moodaÆ V˜ lp' ! ÅnkZ6gîx ¬ [ ØZ} 'ÃË L L—½hô^ÏøÖûŸøû^eô ]æû ö̂ eø^ßøøi Ÿøæø™:c Û Ð M X • ï•
â• á w dZ ƒ

Hn çtB‚Æ Tžì YƒpXì ê Š Ìw N Ã|Ãy Z òŠ M Ò Zgz Z äZm ÃË}Xƒ Cƒ? E ÅkZÐ T bŠ Ä(ZÃËX ó ózg å# Ö Ð
6wŠÆ kZ ] !
gz Z »l tžƒ ª C;z 6f +Z ‰ Ü z kZ Å kZ ƒ
ó ;g Y ócŠÈ * 1 ÃËX • ëC c ó óm
L L~ x ¬ s²ÃT óc ŠÄg x * ðÃaÆ
Xƒ: ew â 0 S »T} Š w Z e î v (Zgz Z ñ Y0: » ä Î r ZŠ Z• c \ !V â Æ kZ c L ZÆ kZ ÃË óc ŠÈ Z¾gz Z J0 Z ó*» óÑß óZ 6ÃË
] c x™ Z Ñ
Z@Å ~ &5gz ZŠÃË c ócŠ™[™Ð Úc ÍÇ) c ÇËÆ y Z0 {
L ZÃÕXÐ Vƒg Ñ~ [ ØÑ! Úw dZ ƒ
)  , Z X c Š™xÎñÐ x *
Å~ x™ Z Ñ~ KÆ ä™w E ZÐ o ôZÃy ! ižVƒ L e~ G
ÕXì ˆÅC Ù ª®  Ù Å k Q™} Š î>XG 4hI$Ð ä 3“
-E  ÍÆ ð¸ {Š%
{ ³ZÆkZgz Z AzŠ6gîm{gz ZÃ\ M Ð XVzŠ ‹Ã\ M ÌfÑg Š q Z
L Z { z6Wâgz Z ä 3“  ÍÆ ð¸ {Š% b§Tgz Z X ì CY Åú"
Æ VÍß, Z ì ó í H~ w E Z „  gŠÆ y !iž ñ Yƒx¥Ã[g ‡ Z z
ÕkZ ì ó Cƒ „g Y ÅÕÅT{g e" { z b§ÏZ @ ƒ7gŠ ‡6q Ê
VÍß, Zgz Zì ! ZyHÅw E Z o Z)gz Z ßÆ y ! Ha
igz Zì ]g t
z ] ³ÅkZ ä ¾gz Z V ¹ž @ ƒ 7„ x¥Ð Zgz Zì @ ƒ¸" Ç! Ð
!ìÏz HÅ" .aÆ
X ì @ ƒÜ‡Ð q Ê L Z Ì{ z b§kZgz Z ì ó H b zêÃg ‡z
Š 4
+ F9q Æ<  I ZˆÆˆy M Œ Û Žì
ó Å ~g g 9g u«
:ìt guX ì [ Â c
Š Û ó ó*
Šg Z Œ Ñ6y ! i x *» [L LÃw dZ x Ó, Zž ¶ Š Ð g ¨h ' ×
àønûeø ^Úø oûÖô àûÛø–û³m$þ àûÚøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‚õÃû‰ø àôeû Øôãû‰ø àûÂø Ãä YòЊzuÅ ~g ZŠÎ â • Û gz Z®
 ¤Z ÅvZ~ b ˜ Z Å+ Š [Xì
DDèøß$røÖû] äö øÖ àûÛø•ûø] äô nû×øqû…ô àønûeø ^Úøæø äô nûnøvûøÖ [~ ÞZ ª  Z° * ™x », Zˆ Æ ä Ñ y ZZž Š c Û çO X • ë
â•
= Ž L L :cÛ ä~
â• vZ wÎgžì eZzg Ð h Ä0 ™]| L L >gÎ —táô^ÛømûŸô û] ‚øÃûeø ÑöçûŠöËöÖû] Üö‰ûŸô] ‹øòûeô™ X Ç ñ 0g Z Œ Û *™ Za x * ~
i ª)ì y xgŠÆ Vß ÇzŠÆ kZŽ } Š -
( y ! J ( ÅVzq zŠ y Z ) óvóä™[ AZ ) „ Z âaÆVƒ k gz Z VÇZ' X~ ] c M y Z Å] ZÆZ
36 35

 Û ?• s 1 ëŽÐ N Y} ñB‚Æq kZ ë H ! ÑÆvZ} Z


câ•  aÆ kZ ~  ( { ÇxѪ)ì y xgŠÆ VùN
ż zŠ ÅkZŽ gz Z
u * Þ ÆìÆ y Z ~ v M ÃVÍß ! fñ ç} Z V â ~¾Ã•} ™Ë L L
c
. ó óX Vƒ êŠ -
J
i ªX ó óÏN Z¤
ÏVƒ „ V oÅV â ! „V oÅV â ! Þ Æ
i Åy Z . Ñ Xì $Z (~ g ukZaÆ AzŠ6gîm{gz Zaƃ ë
XЛ »~]y M { zŽ ä™ Zg7 6gî ^ Y Ã2 » Ògz Z ä™ w E Z 9Æ y ! iä~ x™ Z
]‡x £ X ì à) f L Z - Jż  aÆá Zz
L Z à Åz ƒgz Z ì 3g ™t Zè çÃw E Z ß Æ y ! iäë óN
 0£Zx â ZÃkZgz Z h †0f ç]|• ~z ZgÆ g u ~uzŠ
÷t ž • âZ V c &•  h Å kZ èÑq Xì 3g ™ ï• á ~ ] Ñ© H `gŠ~ g Š q Z ÃK Z K Z ä ŽZ:vZ G î*9gzâ 0Zx â Zgz Z ~èF
xâZ
z ]Ðxgz Z ] © s] ‡z Z Î h — t gz Z ì @ h — ] ©Æ V â ̈Z } Z LžL 6w ZÎkZÆ † ñ 0f ç]|~ T ì ó gusîq Zt Xì
Ä X ì g ™g (Z ^x]z Z°t gz Zì @ ƒ ̄ ! » ä™ Za ]z Z° v M gz Z} Š™4ZŠ ~ ¼  ÃíŽ ØŠ¸Å¿, Z q Z= ! w å ÎgÆvZ
Æ Vr – „ X ó• D Yƒ { nÐ w E Z ßÆ y ! iŽ • y Z0 { „ X ó~Š ½Å] ¶§ñZ x ÓÆ + Š ä ~ x™ Z Ñ ~ [ ZŽ ó Ç ó ggzŠÐ
îŠg Z ¦ ™µÐ • Æ V â à ã ZŽ K Z™ƒ ¤{ zgz Z • D Y a Z v – y pg Äß ó> 2i ñ êZ ó> [# Ö ‡Z ó® ¤ Zz ]Š „Åv ZB‚Æ© Â~
X• a x9Ä ó• f  ™g (Z ~zg { Zg" Ž • ]gúzŠ%„ Ä ó• ó} izg rä \ å M V M'
h '× X • ï• á Ì´Š øZ• Û Æ vZ š  e gz Z
X • D Y0ú1aÆ}Ñ ç™ƒ {g Zz M { z ì ó Cƒ6cgßy VZ Å gz Z Ka + F — Å + Šgz Z ñ â •Û y Ò bcÆ zm<! …Z âgz Z ºœ
aÆåå ~ ] c M zŠ y Z Å[ Z x ÑZ >gÎ ` ´ » VçZy x Óy Z Æ ½ÅgñZ y Z X c Û ÃvZ -°Š ˜ (highest virtue) n + FdZ
Šg Z Œ
} Z L L —R]‚÷mû‚ô ‰ø Ÿ÷çûÎø ]çûÖöçûÎöæø äø×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø! àømû„ô$Ö] ^ãø³þ³%mþ ^ø³þm5 ™: Š
c Û m?
Š â•  Zg { Z'Ð WkZ ~÷èa » kZ c
„ Û Š•
â• á g Z ~y
M Ž ä ~g8 M ˆ
Á ¸gz Z ÞZ  ò ¾kZ ó óX z™ ¹] !  gŠ gz Z z™g (Z ò ¾»vZ ! y ZZ I Z
„ : cÛ ä~
â• \ M X Vƒ@ ™7B‚ÆQÃkZ~ Z® ì ó m
b & Zgz Z „  gŠ w qZ } g v\¬v ZÐ • 'Å kZž džt³»h ‡ „øìøø^Êø =äô ×# Ö] o$ fôøÞ ^mø o×Feø Vkö×ûÎö DD[ä́×ôù Òö ÔøÖôƒF Õô¡øÛøeô Õø†ö fôìû]ö Ÿøø]EE Ùø^Îø Ü$ $ö
ÜûÓö³øþÖ xû×ô ’ûmö™ :Ç } Š â •Û s ç à VØ»gz Z V î æ ~g vgz Z Ç } ™ C c áøæû„öìø]©øÛöøÖ ^Þ$]ôæø =äô ×# Ö] o$ fôøÞ ^øm Vkö×ûÏöÊø DD]„øâF Ôønû×øÂø Ì$ ÒöEE VÙø^Îøæø ä́Þô^Šø×ô eô
} ™g (Z ò ¾»v Z~ Ï0 i Å y¿Ž —½ ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓö³øþÖ †ûËô Çûmøæø ÜûÓö³øþÖ^ÛøÂûø] …ô^ß$Ö] oÊô Œø^ß$Ö] g% Óöøm Øûâøæø =ƒö^ÃøÚö ^øm ÔøÚ% ]ö Ôøjû×øÓô$øEE VÙø^ÏøÊø [ä́eô Üö×$Óø³þjøÞø ^Ûøeô
] 5çx Ó}uzŠÆ Ï0 ižì C Ù ª Çìg o Z~ wE ZÆ y ! igz Z Ç DDÜûãôjô ßøŠôÖûø] ‚öñô^’øuø Ÿ$ ]ô Üûâô †ôìô^ßøÚø o×FÂø æûø] Üûãôâô çûqöæö o×FÂø
] ! { z V î e: Õ~ H ( ! ñf ç} Z ) :c Û (ä ~
â• x™ Z Ñ )Q L L
T óσ7žgzŠ Ï0 iÅkZX ǃg¼»] »'Å¿kZ~ ,ÅkZ~
7VY : Hn²ä ~ ó ó?ì g Zæ » ( ¼
: !vZ Ñ c  ÁpŠ ) kZ6T
Jót Ü Z ! ó` Z'
× lp Z (aÆVß ZzC Ù ! ¿q Zžì @ ƒ {@x6gîx ¬»
ž Hn²ä ~ ó ó!á ™È ÂÃkZ : cÛ gz Z à ñy !
â• \ M
i KZ ä ~
gz Z \¬vZ Xì Lg ¯ yâ ‚" Èú• Û aÆ Vß Zz yp óì ÜgzZ bz
38 37

óvZ Y •
á y Z ó Âñ Y 3gt ‚¤ i CÑ çm<!
Z ~ Ï0 ó6hñC
Ù gz Zn çC
Ù X •I* ¬á Zz ä™g (Z Ï0  i žgzŠgz Z 3zŠ ó/gzŠ, Zà åówÎgÆkZ
z ì‡ cÅy EZ z yj~ kZ óÇìg xy z lpÌy Z0
{Ð • 'ÅkZ B‚Æ Vzg ZŠ " Û gz Z \ !
Z Œ V â óV”~ç óVß Zz y Âä ~ x™ Z Ñ
z f ÎÆ òs Z Ä ÂŽ ǃ A á~}Ñ ç} g ø @» kZgz Z óÏìg ìZŠ ò~èF
x â Zç O Xì c Û Ð ~ V â ̈Z + F
Šg Z Œ aZÃVß Zz ä™u|Œ
U
X ǃ" yz çz@~x PZgz Zx ª :ì Å `gŠ e Zzgt ~ g uÃKZ KZ ä ò ò g ZŠx â Zgz Z
å Îg<
ìw  bï ^øÞø]æø ä́×ô âûŸôø ÜûÒö†ö nûìø ÜûÒö†önûìøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø XkûøÖ^Îø èøŽøñô ^Âø àûÂø
gŠ q Zˆ Æ ] Y Z Œ
 Û Å] cM y Z ~ b ïY hz Y f} g ø ! ] Z| DDoû×ô âûŸôø ÜûÒö†önûìø
ä ~ç OX • D ™ J 7Ì} •L gL gzŠÆV ( uzŠÐ ~ Ð ~ ? L L: cÛ ä~
â• x™ Z wÎgž Hy Ò äk iœÈ ¬ ]| L L
ï Š| 7b§kZ Ãy Z ] Z|‰6gîx ¬ X • ñ ‹Ã\ M } •{ z Ì Ð ?~gz Zì + 4u|B‚ÆVß Zz yL Z »Tì { z ¿+ 4
ó ó! Vƒ ÑZz ä™u|+ 4Ð ƒ
 B‚ÆVß Zz yL Z
Æ V ( u zŠtž³ y Y b§hZ Xì Cƒ x¥g u „ q Ztž •
x â ZÃTì » g u kZ Z•ª X • 7g Š q Z å ó• } •{e{e X ì ÅeZzgÐ i k„0vZ†]|äòzâ 0Z x â Z eZzg ¸
àûÚô |ö^Óøßôù Öø]EE : cÛ ä~
â• vZ wÎgž ì H e Zzg ~ òK Z ä zâ 0Z } g ø »Vß Zz ä™u|ŒB‚ÆVß Zz yžì @ƒx¥Ð g ukZ
kZ |gŠ ~ kZ ó ó!ì Ð ~ <  ~÷gz Z i § Z÷ b ï L L DDoûjô ß$‰ö Xì x £ dZz «g Z H~ + Š
g¦t » +  Gg X ì ; g ò Zg ~ *ŠŽ ì „g Y Åh Š F
gz Z ÔÅg¦: G Zg  ¤Z
xi ZßÆ®
•< Ø Zè Ìgz ZÆ *Š X Ì~ V îzygz Z Ç ñ M ÃÌ~ VÇ|Ã\ M ò ¾žì C M t ‚ Ì] !
gz Z Þ Z  M zŠ y Z Å[ Z x
t Ð ] c ÑZ >gÎ
Å •¤ ygz Z b ïtž ÇA uœg¦t Ì~ y Z ó# Ö å ó# Ö |$ ‰ :c
â•Û ~y
Mç OX • ï• á ~xi ZßÆ®
 ¤Z ÅwÎggz Zv Zh ‡Á ¸
~< Ø Zè y ZÐ g ±Z kZ Xì Ï0 i ÅzgŠ S
Ðg ±ZÆ +  qzg Ï0 i —S^Û÷nû¿ôÂø ]‡÷çûÊø ‡ø^Êø ‚ûÏøÊø äü³øþÖçû‰ö…øæø äø×# Ö] Äô_ôm% àûÚøæø™
aÆ ¹Fã qzg < Ø Zèt ÃïÈ Æ { Ò ~Š • á Xì Ï0 i ÅŠŠÏ0 i dZ [ x » „z óÇá™xi Ñ6z Z L Zî
 ¤Z Å wÎgÆ kZgz ZvZŽ gz Z L L
V ; Æ y Z ÃÏ0 i ÅŠŠa Æ V âzŠ ]gú c ƒŠ%X • ï Š g Z Œ Û ^z »g ó óX ì ! x»x~(Ž σÝq ! x» { zÐ Zgz Z Çñ 0
gZŒÛ
ä™ b ï~ }Ñ çÆ < Ø Zè y Z Xì @ Š x £ «g Z z dZ » +
Y c  qzg 
câ•Û ]Y ZŒ
Û ˜ ÀÅ] c
M X6µñÆ b ï [ ó ~
x™ Z Ñ ! ] Z|
èY ó• Dƒ g Ñ (second rate citizen) ~àÆ zgŠ }uzŠ á Zz ~Š™n²ÆÅy Z gz Z bÑÅy Z ~ ‰ Ü z пkZ ä ~ ¸ ó D™
Xì ~Š Z¤
wK Z ä VrZ™7~¼Æ{ Ò~Š • á ë Zg Š¾Ð 9  oÅ µñkZž ǃ HkCä \ Mžì µÂ= X •
gz Z a Æ ƒ ë~ y Z gz Z X Nƒ y Ò ~žg I] cM y Z Ž • ] c
Z@
ÆÏ0 iÃXì ŠŽ ñðÉggz Z e Z@óÃP ó E
{ zaÆAzŠ6gîm{
40 39

Ï0 i ÅŠŠgz Z * ™: ~Š • á žt { zgz Zì ˆÖ Ì~ V~ fÆ e ÒZ ~g ø  Gg~ + Š} g ø


ì 7+
~} ™ E  Æ VÍg ) ‰6gîx ¬ç O Xì n «g Z z dZ ðêZz * ™¬ L Zgz Z ÌÐ w ¸ ì ó ðâ • ÛhŠ F gz Z Ôï» Åg¦kZ ä ~ x™ Z Ñ
@ Z i z$ ¬gz Zá ZzvZ „} (vg ) V #ž• D Y M p Ö Zt 6V â ! i ~g ø Vƒ c M ™á + ŠŽ ~ Xì 7ti§ Z÷ c â•Û ä~g—X ÌÐ ¿
Þ ‡q
. Z * ™: ~Š • á » vg ) ÍX Å 7„ ~Š •
kZ c á ½Ï0 i ä VrZ ¸ ó ~¡) ðÃ62 » ~¡gz Z 8ÌËÆ y ̈Z + Št Xì ]¡+ Š { z
gz Z ~i Z0 Z o Z)Š i Å] ! /8FΊp\ M [ Z X c
kZž õG 0 Û x » p°z bæ
g ZŒ Æ kZX ñ Y c Š Ã* ! ÃVç»y Zžì L et { z „: ó@ ™7Z ¬ µŠ
kZ ó ó~ ä â i Z hg:Â}¾ä uz * L L Å Xì „g 7V ¹6gî~gÅ) 9gz Z ì êŠ w Z e 6V2 Zg 9gz Z 6cg 9ÃVç» ~¡y Z + Š Zg ø @' 
Þ ‡ðà *
. ™¬ Ï0 i ÅŠŠgz Z * ™: ~Š •á¤Z X6~ x™ Z Ñì „g 7Š i Å Y ä kZaÆ kZ ì
^ ó s^9Ž » y Z X ì @ ™ channelize 6o è
Âìó x £ F — ðà » ngz Z ]Š „ @ó i ì ó ¿«g Z z dZ ðà ì ó x »d K Z a Æ y ̈Z Šp „ ~ ä™g (Z ÃV2Zg y Z X • ~Š ™³• Zg
b§hZ ] ! t Z®Xì g xzøÐ kZ  ~ x™ Z Ñ D=ÔÖôƒF àûÚô äô×#Ö^e ƒçÃÞ) y Z Z®X ìí~ ÏZ ÌÐ g ±ZÆ Î½Zgz Zì ð> Ì6R~Š ZÐZ
p°z b æ Ã] ! ÅnkZžì xi Ñ o ôZt a } g øž³ ™d‚f î3 Zg ä kZaÆ kZìi§Ægz Z ^ Y ó9Ž » ä™ Zg7 Æ Vç»
ƒ H: b ïä Tžì 7~gz¢Ìt X ñ Y Ñï: LÐ y ! i6gîÆ » ã Zg ]á: ZŠ Zi M ó* i ‰ óì @ ™È 5 Zg ß { z % Z X b ï‰óì 3g
] Ñq ƒ ó ~g6 ÇðÃì Yƒ X ñ Y c Š } Š „ ò : ðÃs ÜÆ kZ ä xs ZXì @ ƒŠ YZ  ñaÆ}Ñ çgz ZÑZ  ñaÆŠ• Û Ži§
W6VÍg ) , Z Z®X ì ] ! ~uzŠ Ç! t X Vƒ ï Š: ]i YZ Å ~Š • á K ZŠò î ZŠ1Z x â Zç O Xì H I UN @ Ð+  GgÉ ~Š 7½Å+  Gg
b æ ÅÏ0 i ÅŠŠžt { zì ~gz¢o ôZŽ% ZX ǃ79ÌÜÅy ! iÅ DDÝô¡ø‰ûŸô û] oÊô èøn$ Þô^føâû…ø ŸøEE: câ• Û ä~ x™ Z Ñž• D ™e Zzg~ -Z%
àûÚô |ö^Óøßôù Öø] EE:žì t y â • Û »~x™ Z Ñž a kZ Xc e ム7¦  Ù
C Æ ! ²{ z ì ó Š Hw E Z ó ó ŸøL LŽ V Œ ó ó !ì 7+  Gg ðÃ~ xs Z L L
dZ ðà » nÃkZgz Z c Û bæ Ä £ä \ M Ãlzg@'
Šg Z Œ ÆkZ¤ Z DDoûjô ß$‰ö ÔÅ+  Gg ÅnC Ù ž ZƒÈ »T ì ó @
B½Ôñ Ñ._Æ} °‡
bZ i y ZZ Zg øgz Z Ç ñ M òU » b ŠaÆ ~ x™ Z Ñ ~ kZ ÂŒx » 7~ˆt ‚Æ\ M6gîãZz~ g usî~uzŠ~ ] ! ¸X ˆƒ
XÐN Yƒ ûE 38w qZgz Z Ž L LDDoûßôù Úô ‹ønû×øÊø oûjô ß$‰ö àûÂø gøÆô …ø àûÛøÊøýEE žìt Z•~y M »T ÇVz™
oûjô ß$‰ö àûÂø gøÆô …ø àûÛøÊøEE:ž c ‹Ã\ M ä ~Ž Z•~y u ~uzŠ
M » g ó óX 7mðÃÐí »kZ} ™I *  ~÷
Ã<
Å~ x™ Z Ñ Xì ³òi Ñ » DDoûjô ß$‰ö àûÚô |ö^Óøßùô Öø]EE : ÏZ { z DDoûßôù Úô ‹ønû×øÊø
gpÅÃ
ì ~gz¢D  ëŽ o ôZ ë Zq
Z
»~x™ Z Ñ ÃäZC Ù žc e  t³gz Z Ÿ »òi Ñ » äƒ ï• á ~# Ö Z
6 gîx ¬Ž V î ÑŠzÂÌs§Å] !
 ë Z kZ6µñkZžVƒ Le ~
zgzmР䙿6<  Ë{ z¤ Z Xƒ + F [8gz Z + Fm³<  gz Zi§
ó] ÑìÆ VÇ| c Vƒ ] Zg¦: Zzy { z ì e óWZk
 Ø Zè }uzŠ
iÆ <
{z¤ Z pXc e 'ó$ KZ ÃkZ c ó e * ƒ xªz wCà kZ ƒ ܇
42 41

X†ö _ôÊû]ö Ÿøæø †øâû‚$ Ö] Ýöçû‘öø] ^Þøø] V†öìø• Ùø^ÎøæøX]‚÷eø]ø Øønû×$ Ö] o×ôù ‘ø]ö oûÞôù^ô Êø ^øÞ]ø ^Ú$ ø] ó7Ð ~ x™ Z g—m» kZžì C Ù ª Âì @ ™I *  Å~
Ã< g—
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ðø^røÊø X]‚÷eø]ø töæ$ ø̂ iø]ø ¡øÊø ðø^Šøßôù Ö] ÙöˆôjøÂûø] ^Þøø] V†öìø• Ùø^Îøæø
" } úŠ} (} (Æ ~ wÎg GÆ kZ6gî ã ! ó ¦æ » y ZZ { zì e

äô ×# Öô ÜûÒö^ŽøìûŸøø oûÞôù]ô äô ×# Ö]æø ^Úøø] []„øÒøæø ]„øÒø Üûjö×ûÎö àømû„ô$Ö] ÜöjöÞûø]EE V Ùø^ÏøÊø ÜûãônûøÖ]ô ËÐ Z { zgz Zì I * wÎg <
~  Ð Z¤ Q ¯ Ñ Ä Ý{ z „ H óVƒ
ZXƒ @
àûÛøÊø Xðø^Šøßôù Ö] töæ$ ø̂ øiø]æø ‚öÎö…ûø]æø oû×ôù ‘ø]öæø †ö_ôÊû]öæø Ýöçû‘öø] oûßôù Óô³þÖF äü ³øþÖ ÜûÒö^Ïøiûø]æø L Ñ} úŠ x ÓÆ ~ wÎg GÆ kZ  &7] Z Z ëÑ Ì~zgŠ
DDoûßôù Úô ‹ønû×øÊø oûjô ß$ ‰ö àûÂø gøÆô …ø ø nû×øÊø oûjô ß$‰ö àûÂø gøÆô …ø àûÛøÊø:ì Ègz Zx|¸X • ë!
! » oûßôù Úô ‹ gz Z
òŠ M &6Vz yÆ V- ç Å ~
Ñžì e
Zzg Ð h÷Z ]| L L Æ\Z Z  Ég Â~ ! ²žì ƒ  o Âñ Y à ™Ì] ! t VŒ
ä VrZ ˆ~Š¸ÅkZÃy Z Z
 X ñ M{7 0Æ]Š „Å ~ Ñ Å kZ ó* ™I Ãq ËpÆ kZ Âì @M B‚Æ( preposition ) A
ó ÚHB‚Æ ~
ä \ ¬vZ ì Ñ ~g ø :Ñ ìgz Z *
Y ÁÃkZ c
Í
gz Z • Dƒ ¸ pÆ oÖF]ô gøÆô …ø Xì @ ƒ *
ƒ Ég gz Z *
ƒ TÈ ~s§
å Â~ : Îì q ZÐ ~ y Z X • bŠ j{ k
Ôgz Z¬ Æ \ å M
Æ àûÂø Ât Z  ~ ! ²pXì @ ƒ w E Z ~ pÏZ ~ zŠg Z Ég óÂ
gz Z ÇVz™ 3g { izgå ~ :¹ä }uzŠ X Ç Vz™ J 7i ú] Zg ~g ‚
q Ëgz Z ä™I * Ãq ËpÆkZ Âó ó àûÂø gøÆô…øL Lª Çñ MB‚Æ,
: b ï L óÇVƒg µ ZÐ V Âgú~ : ¹ä }ŠX ÇVz™:Â* L
àûÂø gøÆô …ø~} •kZÆg uç O X • D YƒÆã ZŠ¤ zggz Z ]ÐÐ
+Z ä VÍß ? L L : cÛ gz Z ñ M k0
â• vZ wÎg : X Ç Vz™
Æ yZ ~
ã ZŠ¤zgz ]ÐÐ kZgz Z ó* ™I * Ãx » c q Ëx|»kZ Z®Xì Zƒw E Z
gz Z ÑZz äg eÐvZ {Š c
iÐ ƒ  ?~ ónÅvZ !g ZŠ¸ ?• ½'! +Z
X ǃ *

óVƒ @ g { izg ~p óVƒ ÑZz ä™g (Z ò ¾» kZ
™Ìg žZgz Z Vƒ ‚
:X ì HÌb ïÐ V Âgúä ~gz Z óVƒ Ì@
Îgz Z Vƒ k7Ìi ú Z@z”g
ž¹ ZÜÅe
Xóì
ó 7Ðí { z óHnZ²ZÐ j§}÷ä T VzŠ ‹ Ì6gîåÀFìg u { zÃ\ MžVƒ Le~ [ Z ! ] Z|
t„‹ Ï ë~ g u kZ DDoûßôù Úô ‹ø nû×øÊø oûjôß$ ‰ö àûÂø gøÆô …ø àûÛøÊøEE :ì Z•~y M » T
<„ b ïsÜžVƒ &~g ZŠ)fgz Z n•
 Û CZ~ * ™n²t ~y M Å žo ZÜÅÏ0 iyi Z áz w5. _Æ+ Šgz Z e Z@z”gaƃ 
t Ð Xgz Z N ‹ ä ~Ž Zƒ x¥Ð g
] ! Š q Z y Zž 6X ì 7 ~g g x â Z6¡ÅkZ ªóìm 5g ut Xì ŠŽ ñðÉg ï» s§
ä œy M Œ Û pì ó wå Îg <
 b ï Gžì ˆ M s  Zy t ‚} g ø — x£ »g Š q Z + Z q
Š 4 Æ<  I Zgz Z • 5@vZ G î*9g ›x â Zgz Z
Û õ ïÎ ZaÆ #
Šg Z Œ
ñ zgi Z X ì c Ö ZÞg I] § ~g7 Å ~ x™ Z Ñ :ìt g uXì @ 0 Û + F
gZ Œ
Û
x¥DNMV h]ˆuŸ]E—èºßøŠøuø éºçø‰û]ö äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oûÊô ÜûÓö³øþÖ áø^Òø ‚ûÏøøÖ™:ÞZ È â • " oôùfôß$ Ö] tô]æø‡ûø] lôçûnöeö oÖF]ô ¼õâû…ø èöø$¡ø³øþ$ ðø^qø Ùø^Îø ” ‹õøÞø] àûÂø
#
àømûø]æø ]çûÖö^ÏøÊø ^âøçû%Ö^Ïøøi Üûãö $Þø^Òø ]æû†öfôìû]ö ^Û$ ×øÊø "
# oùô fôß$ Ö] éô •ø^føÂô àûÂø áøçû×öòøŠûøm
gû%z x £ » <
B  ¦ù¨a } g ø Ï0 i ~g7 Å ~ x™ Z Ñž Zƒ
VÜûâö‚öuø]ø Ùø^Îø X†øì$ ^øiø ^Úøæø ä́fôÞûƒø àûÚô Ýø‚$ Ïøiø ^Úø äü ³øþÖ †øËô Æö ‚ûÎø "
# oùô fôß$ Ö] àøÚô àövûÞø
44 43

x ÈZ » 5ZŠ Z ÅV žÅ ~ g8 M óq nZ » ~
\ M gz Z ~zc Å ~ x™ Z gz Z ~Š™ ZŠ Z ä ë<  Å b ïžc e * ƒ 7t¦  Ù 6kZ … Z®Xì
C
ó
Ž Ð y Zgz Z Ç} ™›Ð VÍß, Z Ìv Zžìt x £ »¿¯ §kZgz Z ì |ø^Óøßôù Ö] ]„øâF ]çûßö×ô Âûø]EE :ž ~Š ™ zÌÅ ug I È â • Û kZ Æ ~ g—Q
{ zèY óÇ} Š™s çÃy Z óÏVƒŠ iu ~Æ Tñ ¯ 'V c
gz$gz Z V ™ Â~ VzKÐ Z gz Z z™ Hx ¬ È ´ Z » b ï L L DD‚ôqô^ŠøÛøÖû] oÊô åö çû×öÃøqû]æø
ó Ìg^
X Ì°g ì Å 5ZŠ Z ÅV žy Z Å ~ vZ wÎg ì ÇX ì e Zzg Å ~èF t ó óX z™
wÎg <
~zc Å ~ Ù gz ZÚÍC
 ~A çC Ù Æ Ï0
iž Zƒx¥: Ï0 iž ǃ * ™g ¨Ìt …pX • Š ·g I. Þ ‡{ z óB]Š Xz = ÂÃX
ó <
Vz ]úŠX ǃ7»V Œnçp ì  Å~
g—Ìb ïX ì xi Ñ + Š Xì Hõ ïÎ Z » ~ x™ Z Ñ ó• H2 »Æ <  ~ ] 5ç† Æ
Ì* ÛJ
à]úŠ ÅkZgz Z x • » y M ŒVÍßX ì <  Å~ g—Ì+ Š x ÈZ z „» 5ZŠ Z ÅV žx ÓÅ ~ x™ Z Ñgz Z ä™ Zg7 ÃVç»x ÓÆ
Ü z Å: éºE
5ZŠ ZB‚Æ _ ZÑz [ ZŠ M 96‰
E
Û Xì <
B-#FøZ•  Å~
g— ó g Zæzg ZŠ » ] •gz Z b #z b & Z ~zy
ì Q z ~E™ ~g ø ÝZgŠ ~ „ ä™
 Å~
< x™ Z wÎg ÌvZ -° w ygz Z vZ -° {@WX ì <
Ì äø×# Ö] Äô_ôm% àûÚøæøü :ž Š c Û ~y
â• M Æ 7 1 e M Å [Zx ÑZ >gΞ 6
Å ä™ ì‡ nà h+ Š Xì < ™ ì‡u Å + Š 6VÍß Xì
 Ì * ˆy M Œ Û ¬»®  ¤Z Åw å ÎgÆkZgz ZvZ —S^Û÷nû¿ôÂø ]‡÷çûÊø ‡ø^Êø ‚ûÏøÊø äü³øþÖçû‰ö…øæø
 Ì*
wÎg< ™sÜV × * Z ÂK Z ó*
Îw â z y Y CZ~x » kZgz Z * 
™4z] X @ ‹] c M P Ð ~ y ZÃ\ M ~:gz 7µñXì c MB‚Æ ] Ò~
 ( { zì e ó~ Ï0
„ i ~g7 gz Z ÈÐ ø’z (F Ù ÅCXì vZ
C Ñç O X 7e%Æ ®  ¤Z Å w å Îg ó®
 ¤ Z ÅvZž ³ y Y Ú Z :
y Z óVƒ ] 5çz ] © ã ̈ÑZ Îgz Z ò Z ¸ÑZ ΃
ó x OZ ± ƒ
ó ]g ˆ ƒ
ó ~÷ä T L L ( m 5 ) DDäø×# Ö] Åø^›ø]ø ‚ûÏøÊø oûßô Âø^›ø]ø àûÚøEE: c Û ä~
â• x™ Z
 ÌbŠ x •Z ._Æõ ïÎ ZÆ~
< x™ Z Ñgz Z ] c Û Ãƒ
Z@ Åy M Œ  ó óX Å®
 ¤Z ÅvZ ä kZ |gŠ Å®  ¤Z
6gî ãZz ä \¬vZ x £ » q nZ Æ w å Îg <
 ~ y Z/w M >gÎ
ó7<
 „ ´gŠzöJ
Š ZZÆ b ï~KsÜÃd á Xì
g »Å { Ò ~Š •
Æ ï» ïÎ ZÆ~ x™ Z Ñ Ã›K ZB‚Æ y ZZ I Zgz Zì c Šâ• Û³
á žì ~g ZŠ)f ~g ø Ì9 Št ~A çkZÉ
yÃë~ŸÆ { Ò ~Š •
:cÛ :ì c
â• Š™o zæB‚Æq nZ
x™ Z Ñgz Z + ŠÆvZ »X• ñƒö~ÐÆ] â Îg +Z ÏyÃ
~
½ ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓö³øþÖ†ûËô Çûømæø äö ×# Ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçûÃö fôi$^Êø äø×# Ö] áøçûf%vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö™
 ½ ÜgzZ òs Z)u Zu{zÉ 7mðÞt sÜ:Ð<
X •< Å
—eܺnûuô…$ …ºçûËöÆø äö ×# Ö]æø
y
M ½w Ð ?vZ óz™~zc ~÷ ƒ n g ›Ð vZ ?¤ ZžØŠÈ ( Ñ å }Z)L L
b 62 »h”Æ Y Ng z [ x Z = Ð Iw ‚P ! ] Z| ä™3g óÑZz ÛvZ gz Z ó Ç ñ â •
Û g¦
gŠ Ð V î æ ~g vgz Z Ç} ™›
!óì
ó ÑZz
E
¸ z n¾Å b ï î0E
e 0‹8ž ; g w©t Ð „ q zÑ Z÷X Zƒ t · Z » ä J 7
Ìô=Å g Š q Z z ] cM y Z ~ T óå @ 
™ Hgz¢k½èG4$M~ Õgz Z Ñ KãÝZ Å} úŠÆ ›Ðv Zžì ¬ù~} g !  Mt
kZ e
46 45
E
Ã] Z|\ M ~ X ( 1) VƒÈ g »6Vhy Z L Z ~ ! èßÛÖ]æ ä×#Ö ‚ÛvÖ] WÌ6] â ÎgzÍ%„B‚X • CY S7~: % î0E
0‹8Æ b ïŽ Cƒ
Ð}Ñ çÉ Ù ó : r Z6Š ZZ~KÆb ïsÜž ÇVzŠ {gt: À Y 1 97 3ÞâX Lg ~g Y ÌŸ »V Tgz Z Vzgt¼aÆb & Zgz Z Cƒ
ðÃÐ}uÐ xs Z »XÙ ÒÃÅä™ »Ã] â Îgx Óy Z Å{ Ò~Š • á Xž Hð ä ~6µñÆ~Š • á Å îZ*Ð]£Zg w Z ËZ e ð¸L gL Z~
~Š • á Xì 3g V Z6Vð0 » L ZŠpä ëú1 gz Zg â î »Xgz Zì 7m y Z:gz óV î 3ŠÆ ™¿Šp6y Z Vƒ @
Z™záÃVÍß~ s§Å] q & Z
 Çñ Y 1 { ^ Y: ²ÌZ ì ó ` Zzg V ; } g ø »Xó»xÎgx Óy Z Å{ Ò óY0! *
: Za Z â c Zu cÅ xj%w D Z)´w– Xc e b Š hg I »V Â!
0
ïÎ Zgz Zœy M Œ Û Âä \¬vZX • ` Zzg z Ìg: Zzy ÝZ Åy Zž ǃx¥ -8™ d~t<
x?Zz > }Z é<XE  AŽ ¶~Š • á «t h
•á ~ [ ºç O !™
Ås Z²ÑZ >gΞ 6X • } g @ Zú1Ð6Vð0 »} g ø)g fÆw å Îg H[ AZÐ ] â Îgx Óy Zgz Z ZƒÂ~Kb ïX ð0
Š x •Z ._Æ
: c Û ñƒ D ™ y Ò s ™z Z Æ ~
â• x™ Z Ñ ä \¬v Z ~ 1 57 e M X •: ZzyØ{É 7„ òs Z)Ž
(ò å Q Ñt Zg ø ) gz Z L Lû ½Üûãônû×øÂø kûøÞ^Òø oûjô$Ö] Øø×FÆûŸø û]æø Üûâö†ø‘û]ô ÜûãößûÂø Äö–øømæøü Ð ~ „y
]g ˆ‰~ c Z™ž å –~ t x Zz ZÆ Y 1 97 3ä ~
Xì mÅ/È { zgz Z¸ ñƒ} -6y QŽ ì @ g @ Qú1 { z Ð 6VÍß ~g YО² °» w©»Š ZZ ~]
)Æ ÖWÅ b ï~ V- gŠ Z'
&
Ã+ Š ä \ å Mžìt xÈ ˆ Z » ~ x™ Z Ñ : ó ó!¸ ñƒ} «{ z ~ gƒ ÑÐ Z óƒ i ¸ M » ðZ'
Æ [ º c TÐ c Z™žì ] !
Å ÀXì
ÐËjÚE DD]æû†öŠôùÃøiö Ÿøæø ]æû†öŠôùømEEž ~Š e
Z@ä \ å M Xì c ¯ y‚ MÐ y‚ M ƒÐá²V ; zŽ x » >q Zp ó@7k Š ðÃ~ îJ
VØÍi ZgŠgzŠ
X • ‰ 0I ž• ëpX ó óz™: Za ] ) óz™ Za V *‚ M L L Dän× » ð¸ L Z ä ~ç O X Š
7ÌeÎw q @
V Œ ~} g ! ó ;g
Æ kZ ì
~Š • á ÐTì ó 3g™g (ZÃxÎg °Ÿ ZŠ Z®Ñ~ d ½Å { Ò ~Š • á äë » x » k& Z Æ ™[ AZ Ð xÎg òs Z) x Ógz ZÆ ™Â~ K b ï
Æ V- gŠ Z'gz Z _g Z žì t Å kZzz Xì Š 0X V Z¤ • Z " q Z Ì» Vh y Z L Z ~ ó ót x
Ð L L„B‚Æ kZ ä ~ 2 X ì c Š ™i ¸ M
X 7g » ëaÆä hgÃy Z • ~g Y V ; } g ø xÎg: ZzyŽ Ð ï¬ :Ð {Ò M ~ž cŠ™y ´ Z
xÎg K ZB‚ L Z { z Hw Jxs Z ä V â Z0{gz Z V- gŠ Z'
X~ y *zy u Å·_Šzö}÷èY ó Ç Vz™7•
» ] Zg !
J Ñ~ ] Zg ! Ë (Z
gz Z 3g ~g YÃy Zgz ZbŠ w$
x *
Æ y Z ñ OÆä hgÃy Zgz Z ñ Ñ Ì Xì F 6] Zg¦: ZzyØ{i §‰ Ü ß Z ò Zg
] ! kZž YÈ7~ gz Z óì c M ~G X • ñƒ Ç g ~g Y J [ Z kZÐ yz Å ZíèY óÇVƒ7ï• á ~x Í]úŠ Ë6µñÆb ï ( [
á Å ` «Åsßñr
: Ã` KZ ä sßñX ðƒ ~Š •  ™Ë Z e ~ Y 1978Þâ ( 1 ) —z ‹úŠÐ s§ÅVß ZzƱ~ KÆ ~Š • á X M 7]oðà »
K wJ`ŽñƒbŠÐ + Y Å[ x Zgz Z[g ‡ Zz { ³Z „:gzZ cŠ4{Š c
iŠp Xì M̬~N @ x™ Z Ñ ]osÜ: »T ì
»~ ó y%
ðÃÌÅ q âËÅ ~g Z0 Š™ÁgÐ „KÃ`ˆÆb ïgz Z
¶V ; Æy ZX c
Xƒ:Â~KŽ ÇVz™7•
Ñ~ d
½+ Z ËÅ b ï ( `
( g ` )X ðƒ7d½
48 47

Ð , ™g ¨Z  \ M 6ÕÅkZ X ñ Ygz¢~ kZ { z ñ Y c š ~—z V ¸´‰Æ ] Zñ~ x ¸ñIÐ y Î 0 x ªžì |J V ¹~


µñ » Ùp ¹ Z „ a Æ Vß Zz Ʊ ~Š • á ž Ð q6³kZ Šp  M Y ] H Qgz Z¸ D J 7Ìb ï™ M r  ™ ~ßñ6µñÆ b ï~
µš aÆ Vß Zz űXì Cƒ „gƒ ª@ { 6 q
Å y Z0 Z X ì @ƒ ~ Vߊ q Ž ±ˆ >y M X ñ Yƒ x » å ž @ó D Zß e Ì} ¢™
¸
Ó óp ó• ì gƒ lz§Ð n• Û Æ e { zžì x £ » Ùp ÂÐ p ÒkZ Ð ì w1 zŠ sÜž å @ ƒ 7y EZ » y Z Ð zz kZ ¶ðƒ ù
` X ì @ ƒ ܉z » öâ i M ~ (
 t ÂaÆ Vß Zz e ¶ ŠÐ Î | ~ Vz À Æ ÚŠ AzŠ { z a ÏZ X Š
] ‚ Æ t Z ™ Î {¤ |È ïÈ
y Z0{}uzŠ 6äƒ y ZŽ Qgz Z Hx ÈZ » š  F z ½Å kZ ó‚7 Ñ0 à ƒ o ¢n ç[ Zž å @
Š ƒ y EZÃy Z b§kZgz Z¸ D Z ÏÌ}¢
tpƒ ó 1™y EZ óVƒ à ™] â ¥ ƒ ó 1 w ¸N Šg ZDÙ X c Š™á ZjÆ Xì
` Z'× ! ǃ HÐ M x¥:žì Lg Î »PŠt gz Z • T g hÑ ÌQ 8  0Z , ™y ákªi Zê „ ¹ Ð Z c Ð N Z— ˜ i Ñ \ M Â6] ! kZ
{)z ? ǃ ÷u| »Vß Zz w ZO7Ø ó7c σ kZñ ó7c ÐŽ pƒ ó 6j§Æ ~ g—b ïX ì Zg ø w q ¸‚ž³ { ^ Yp óÐ
ó• Cƒ Ð V ¥ Å V â ‰ Ü z Æ -g Å ` ÒZ ž ì zz ¸ X {)z vß Ž X™| m | (qZ Ð q Z ] â Îg ì ó g mZ »4 ì ó g â î » ] Zg !
ßÐ V î² M @ M Å VǸ gz Z \ ! gz Z • Cƒ „g 3} h © ä VÈg ã Z6aÆg Ö ZÆ ]g â Zgz Z ]z W zŠ K Z { z ó• ]z W
zª ™
r
X • Cƒ ~nçkZX • T g D ™Š XZ] ¬$ gz ZxÎg 55É óD ™7r Z6„
Æ VzuzŠ î¤ L Z { zždŠ g ôZ » Vß Zz e ž Vƒ @ ™ ¹~  Å~
< x™ Z Ñ Å] â Îg x Óy ZèÑq ì ó @ƒ"U &gi Z (‚f » y Z
y Q6x * ½7wŠ »Vß Zz d
Æ ] â Îggz Z @  ÌQp ó• ì g™á Zj P ä V- gŠ Z' ‰Å c Z™X 7Š ã ðÃ~ ï¬Æ jx Z™/ôgz Z
¬p ì ó Ìg: Zzy „, z4X 7„ * 1ðà »„  zÅ] ]_Æ k& Z y Zž ñ Y H s ç 6ä™ n²t = X • K ] â Z ŠZ k& Z
ÃVß Zz d  Â[ Zp óå LgŠzöJ Y âZ Åw E Z w yx ¬ V ; } g øt CÑ ç {Š c iÐ "_ Æ ä™¿6] xÅ + Š uøÝZ » ] â Z ŠZ
Ì» *gz Z y kžì ‹ ä ~ ! Ìg »gz Z Ìy nz 8 c ó e Ì ó• Û cŠ™ »g¦»] Zg ! gz Zƒ~Kb KŸ6Š ã ÅXó‰V c g6
} g7 ] ]_ƒ  t k 0 Æ \ ! Æ` TžÙg ¨Zg Z} X ì @ ƒc _ } i ZzgŠgažì Zƒx¥= pX {)zƒ ó : ]úŠ V ; Æá Zz ű óñ Y
{ z ÂVƒ V ( Ìgz Z 7q Z Å kZQ gz Z Vƒ: ù Zg f z b‚z Æ ä™ ã Z6J
[ ZÐ x * Æ{)zDL Zgz Z ]úŠ Å ~mÑZz e X • ñƒA
V@ y ZŽ K Z gz Z Ç g ì‡ù x½ » Ù7 CK Z óñ Y V ¹ } ó ™H 6Í4Æ wŠ ì
KZ { zì y ) Z' GE"NŽ » 46ÌgX ì ñƒK {0 iÃxÎg
! !ì Òùà ÅVŽ Ì›g ~uzŠQX ǃgz¢g¼b§Ë» ÏZgz Z Çñ Z™gz¢®  ¤Z
ÃkZ ì ´ Ö ~ Vߊ ì GE"NŽ » ] â Îgžì ]gz¢ë Z Å ‰ Ü z sÜä + Š} g øèÑqX ì Lg @ ƒ „† Ÿ Z¼ ~ y ZÉ ó• ¹ ! VÂ
] ! kZž ÇVz™n²Ð ] Z|\ M ~a kZX ñ Y Hg U b§~g7 ÃTgz Z óz™ Hgz¢—zž c Û ä~
â•  óx™ Z Ñ X ì ÅN @ Å—z ‹úŠ
50 49

ƒ ã iz {Š c
! !ì @ Z~« £Æ÷z Hq
i¿÷z Zq Z Å äƒ y ›?ì Hg £ÝZaÆ { Ò ~Š • á t ‚} g øž , ™g ¨6
óy WÅ Z ì Y L b ï åLG
¨“ » ` ~ŠÅ r  ™ ËZ e [ fi úˆ Ã] ZÔ Y 8 1 ~ZB 27
x™ Z Ñ q Hž ì t sÜg £ ÝZ a } g ø Ð w
/ôgz Z ~
s z cz w=L Z ä lX x[ » ° ôgñ * Æo ~eÆd ½kZX ZƒÂ~
Hg Ö Z »] Z W@X~ ® • á Z ÅY 8 1 ~ ZB 30ʼn
Ü z ñ Z â~ ó ó~]Z e ÅlX x L LÝ » Ž ž ì Ìt x| » DD oûeô^vø‘ûø]æø äô nû×øÂø ^øÞ]ø ^ÚøEE X ì "UÐ j x Z™
á ^g7 gŽ Åd
ó "
( Ý° ZÕ ) X ì s f `gŠ { z ðƒ ù • ½kZ ~ZN y Î 0
U q Ž gz Z 6V\ Mu { z ì U x™ Z Ñq
gz Z
" Ð j x Z™/ ôgz Z ~
Ã] ZÔ¸¦ {C Ù bi»wßZ kZX óì ó @ ƒãiz{Š c
i¿÷zZq Z6«£Æ÷zHq Z L L
eKZ ä£Zg ZuZ ËZ e yWŒ
E!
Û çLl gzZ+Š êL ¬g•Z
© Å
 Zƒ‰ Ü zkZ~gƒÑyî N we â òO ZyWŒ Û b§hZ  HwJ0z¬ ä ë¤ Z ñ OÆ ä0 zg Ò V î 0
ÃkZ 7
g Zu Z ËZ e ä ~X Åì‡wViq Z™}Š x •Z ._Æ~ å tï L 4]Ð]â½]Å ~Š •
G E ኊ䙄  gŠÃmkZ …gz Z ó7: ÀmZg øB‚Æ + Šž³ y Y
wŠk Ñ~õûL“Zñ~Š Z®ÅVzg ZD Ù Ær
!c e ã ™„
 ½ÅyZ ä bzg ~÷6µñkZpÅ• E  ™£Z
X¸ûZ {zGwJ] Z W ZŽÆk 
5
ä £Zg Zu Z ËZ e øZ• Û Æ# Ö â Z XåZƒ Z½ ÿР+¢q w; »K‰ Ü zÆ[fi ú lô^Ûø×ô ŠûÛöÖû]æø àønûÛô ×ô ŠûÛöÖû] †ôñô^ŠøÖôæø ÜûÓöøÖæø oûÖô äø×# Ö] †öËô Çûjø‰û]æø ]„øâF oûÖôçûÎø ÙöçûÎöø]
rg ÃÐi úXåc W½Z ~Š î ZŠ ¯ Î~¢ÆyZ~ä™]zˆžg I]c WÅu 0 Û XØŠx •Z
yWŒ ^ßøÎû‡ö …û]æø ^Ï& uø Ð$ vøÖû] ^øÞ…ôø] Ü$ ö̀ ×# Öø] X^ßøŠôËöÞûø] …ôæû†ö •ö àûÚô ^øÞ„ûÂô ø]æø ^øÞ‚ø•û…ö ^ßøÛûãôÖûø] Ü$ ãö×# Öø]
E
yZ'gzZ J 7 0 QXc
b ï î0E‹ 8 Û g ÖZ »] ÑìLZ6
â• qçñÆ—zgzZ4~k  ½¿q Z Âñƒ
Xðƒk 5x !ZyxgŠÆ> [zŠzgŠd ½tgzZXI„ Ò¦eÅ
=àønûÛôøÖ^ÃøÖû] h$ …ø ^mø àønûÚô • ýäü eø^ßøjô qû] ^ßøÎû‡ö …û]æø ¡÷›ô^eø Øø›ô^føÖû] ^Þø…ô]øæø äü Âø^føiôù ]
» ›½ Zu ZgzZu›gŠ Úq Z Ô)u q Z ] â½Å {)z&gzZ ]ñÔ {Ò ~Š • á V ; }g ø / -/ -/
ÅxsZ] Z|gHgzZyx™x â Z: Zizg•zÁÐ ynùgzZ-i gÔ])Vzg ZD Ù Ô• _0y¶ 
AN AUSTERE MARRIAGE
p ÒÆ¿p• D™k g »g JŠ VZðŠ s ÜÆVo$ 0Ð ] â½yZ~ Ýzg Å]x (Report by staff Reporter appearred in PAKISTAN
pXì Lg ~g Y6gî -)¿» › ½ ZuZgzZu›gŠ »Vñu Ô @ ƒ 7éÐ F¿ðÃÐ TIMES Lahore insertion of 29th August 1981).
¬Š ~žì Å ì‡wV+Z q Z ñƒ “Њ §Æ÷z w¸ä Z}
"Unique and commendable austerity. True to the
ÒÈ q
Z ÁiZ Á~ yÎ 0 traditions of the Holy Prophet (peace be upon him)
}WXƒVZig Z=ÂÃãÎ 0 Ù Åäƒy'
C × Ç6kZžVƒ@ ™ wa s o b se r ve d a t a m a r r ia g e f u n c ti o n i n
Å~Š • á ÅeKZ ÂT e{z¤ ZX •òŠ WÃ D 3ö@Ðx™zaÆZ} £Zg ZuZ ËZ e Jamia-ul-Quran, Quran Academy, Model Town Lahore
G on Thusrday evening.
yZX¸M ™x ÈZ T e6äeT »VZÆðgzZ ~i éE I
5k WÔZÇZ!
$ Ô—e wðe6d ½ No pomp and show, guests were not served with
 ™ë Z•
M Û Y âZ ØæF %NÅnC Ù nÆ Å  ä36}g • á Z ÌŠ Z q
ZÆyZŽ • qi *,ZÆ any refreshment. People assembled in the Jamia a
Û : s ZžZ ð!NçLaÐ ~ å tï kZpÔ¸
few minutes before evening prayers, before the
½tgzZ c
d â• E
GL4]ä r ™£Zg Zu Z ËZ e~ d ½• '! "Azan" they quietly listened to the cassette recording
XÇnƒ: lñZ• Û ½Ï0i¯»kZžðƒk 5x !ZÐ !pzígzZŒkZ of the Holy Quran. After prayers, Dr. Israr Ahmad, a
+-ZzÆyž Z M ƒ7nkZ)B;ÆX•ŠŽñ+ZVÃ Ó gÜ~}Ñç}gø renowned religious scholar, performed the "Nikah"
ceremony of Mr. Mohammad Saeed Asad with his
+-ZzÆyZèY • CYƒ Sh1 VÃ Ó Æ6VzyX7ŠŽñ/_ »yZZÆ£Zgu Z Z ËZe ~ da u g h te r Am a tu l Mo h se e . W h e n ce th e n ik a h
á Èc á ÆVZZg!
E G
Y•«q ZtXn g7fÅäƒW'{ÇÐ ] é¨Ò¹$Æ4gzZ wLZ y• • ceremony was over, the bridegroom with relations and
friends left quietly. Dr. Israr told that for observing this
ƒÂÅr  ™£Zgu Z Z ËZe vߊgŠ ÿL Z}uzŠgzZ yx™xâZÆVzKÅV²HXì [0X
3
X
austerity many of his relations had severed with him
Xó ó?ÐvλäVZxZŠZinÆiÆXY•u‚ZkZ™ág»tgzq ZÐÏ0  i and members of his family".
é æ ³Z ~œ%
y WÅZxæ Z}
x • » òsZ ^

x ª » ÄÜ ÄÂ
ë gƒ Ñ

Ñ»x ªÆ

u 'gzZ' y ZZ È
¢*
Ðg ±ZÆx|zz% ë
Û Iè: ®
‘•  ) Ï( ðÃ:
ZÉ
à ßZ q
Û
œÈ WŒ
 ) ! zZ òs Z
® Å Õz D Æ
ë
RddZ'gz Z'ä eWz
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì
•á Zzn6
h+ Š
ì®

ZÅyZZh‰~ÜÁîÆ0
ë
ñYƒ0
'’òÀ Öè ž@
ë

q q # Z
vŠp Ö!
c
̈ ¸Ãxs Z ª b§kZgz Z

ÄÜÄ Â §zŠëÆh+„-gzZ -6 U
ãU Š E
èLòh$ÅxsZ
I
á Ãc ä™ì‡Ã
!ì V •
ë nƒg Zû{ZgÅ
G– ¬ƒq V†nÚ] äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø