Vous êtes sur la page 1sur 181

I

ämçfÞ &m•^u] äÂçÛrÚ


Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ^ãfu^‘ oF×Â

]5çz]ªÜZ
 F
K z[NZ
‡]
&m‚vÖ] Í…^ÃÚ

%
:A
D lç• ܾ^ÞE|vZØg

å•†Ò Äñ^•

á S¥
36271241 c 36316638-36366638y¯XgƒÑÔƒ• Ôezgw D Z)´Ô} ZB 67
‚d
www.tanzeem.org : V z markaz@tanzeem.org :é~ Z
II

Š q Z î0”ù
( Qz)ttg :[Âx *
•Zsg ç:iZK
g  F
z[NZ
( òsZ^]úŠò*
)|vZØg %
:A
1000 ___ 2000 ~Z :wzZ T
1000 ___ 2007 ~Z :xzŠ T
Û
1000 ___ 2009~gz• :xÎT
( ]úŠ%)yÎ 0
òsZ^ :,¤
yÎ 0  Z} ZX 9
ÔgƒÑÔ ezgP :-
6307269:y¯
III

Š q Z·ù}p„
g z
•™ ................................................................. ]*
ZÄ gÑ•
viii ....................................................................... p⊠-1
1 .................................................... ] 5šZz]Ñ šZ[ Â -2
2 ............................................. ÌZàSÅ] 5çz]Ñ ç -3
3 ...................................................................... ]Ñ ç -4
4 .......................................... ÌZÅu|ŒÐ VY±™m{ -5
á gzZ b ï
4 ......................................................~g ZŠ)f Å~Š • -6
5 ................. xzøgzZh$
á Zz䙄@ Ö }
Ã~# Vâ ñh1
Å\! -7
Û »u|ŒgzZ#
6 ............................... ì hÌ»Vâ uæz• Ö }
 -8
Ù ØÆk Q hZ (
9 ....................................... ì »C Ѓ 6~ç -9
Ù
10 ..................................................... cvZsÜ{>»nC -10
10 ............................................................. t £ÆV-ç -11

10 ............... N @ ð Zƒ]|~}g !
gzZ¤zÚÅL ÆÆÏz7 -12
 qgzZgz$
13 ............................................. t £ÆVzq~ -13
17 ..................................................................xs[ ZŠ M -14

20 ............................................................. [ ZŠ MÆ> -15

21 .................................................... [ ZŠ WÆàQäÎj
 -16
× zÄZø
21 ............................................................... b Z' -17
23 .................................................. [ ZŠ WÆËzh
ð) -18
25 ....................................................... [ ZŠ WÆÅ
ä 3 -19
26 .................................... ì x ZwÌg ZlÏ~hðÅ[ ZÑgz W¹ -20
27 .......................................ñ YÅ: wEZ ÌÆZzŠg•[ ZÑ -21
IV

…7B; s܈Æä 3
29 ........................................... ¢ -22
'~ä3B‚
30 ................................................... ì • -23
32 ................................................ ñY \ : ã0 Z
~÷‚q -24
32 ............................... ñ YïY: ñ Y1÷‚:~@'
 
ÆÅ -25
} 9} 9
33 ................................................ƘÅÅ -26
33 ....................................................... [ ZŠ Wzx © ZÆk] -27
37 ..................................... ì 8 Z Ìà q)gzZ ÏŠ ‚
g ãZZq -28

37 ....................................x Z™Zzx ÅZ6äZ ÂgzZ~g‚ {~k] -29
vZwÎg
39 ........................................................ k]» ~ -30
39 .......................... ] c Ù ªgzZVß !
Z@0ЈC Æ…ñSh Z e -31
42 .......................................... ] c Æ}Š6gzZ,
Z@~}g ! -32
43 .................................................................. ,~gz¢ -33
44 ............................................... ~gz¢*
Ö»,Ì~ðË -34
 ñÂ
45 ................................... ŽZ Ù !
C gzZ ~gz¢{Š6
ÃV Âgú -35
45 ........................................................ ÒïE
L 8ñ~i !
E Ã -36

46 .................................... ¬»äY 7 e Z6
{ ó7 ]gúbZ Ë -37
{n~wŠÐäY7
46 .......................... ƒZa/_ Ã6]gú) -38
47 ...................................... ƘÅY~ðËÐ VÂgúxø* -39
ÆŠ ÑzZ à ZzäƒZa ÐkZgzZ\5zhŽÆ]gúzŠ%
~}g ! -40
49 ............................................ Æ ™gz Z j§ÆqY: â i
Û ÒÃz„Åä™Ýq ~izgw'
51 .......................ì Ð~øZ• -41
51 ... B÷Y ZßgzZ¢œÔY m zg »B‚Æ~gZŠ-
Z áZE™g! ŠgzZðC
c -42
52 ........................................................................ Ò -43
× œgzZÄwzÅ ó~g ºŠ
52 ............................. ¤Å ~gzŠ' -44
V

53 ............................................. [ Z Nz̀Zx» ã½! Zgi


z® -45

zŠzwâ ^
54 ........................ ì ÚÅ\¬vZ nÆðñ{Ȫ Y -46

 Z 4
55 ................................................ ÌZz• Å]5çà â -47

gzZ„
55 ................................................ ò •Z $  èÅwâ x Zw -48

ÌÐ`óò ¾x £
59 .......................................... ~gz¢Ì6 -49

61 ...................... , ÏzJ~} g !
ÆkZgzZ™Z ( Û
nç»nŒ -50

65 ............................... uŠ „Z™ ZŠ Z \¬vZƒ+ Û


 Åä™ ZŠ ZnŒ -51

65 .................¿i§» ~ Æä™ ZŠ ZgzZh


 vZwÎg~}g ! Û
nŒ -52

67 ....................................................................( ŠÎ ) !
g -53

77 .........................................] c Û zh
 z•
Z@zx © Z0Æ| y -54

y
77 .............................. ñ Y~h zŽ:¬Ð~g »`ÅV]
 -55

Š:~»V¨!
78 ................................... ñ ™c nÆVß‚P -56

78 .............................. ñ YÅ: ßÅk Qƒ: k0


LZwÒZ °qŽ -57

79 ................... ñ YH: | Û Ãk Q¬Ðh


 z• y
VZ ÂñYZh 
á¤Z -58

79 ......................... ƘÅ| Û zh
 z• y
Ð(q]gz¢J)s -59

Û
80 ............................... Ïzgz ZƘJÅäÖ Í»qøz• -60
E
§G¢
Ã^
.................... gzZ äVZ {Z Y*
Ð ö Zz* y
ÅáZzäh c
áZz& -61

Û ÆðŠÆb§C
•
81 ............................................ ƘÅd Ù
83 ................................................ | Û zh
 z• y
6
i§Æx8 -62

Z {íf c ä¾ œ{Š c
84 ................................... ƘÅ~iz0 i -63
G
85 .................................................... wzN6 .ži$
V†ªÔçG -64

87 ....................................... g (Z »ä™ Znç»| Û zh


 z• y -65

88 ................................. g (Z »ä™ ZnçÐzYͪg ì -66


VI

89 .......................... 3Zzgz Z ZˆÆäYƒånç» ßª äøÖ^Îø]ô -67

ZŠÎ
90 .......................................... ƘÅä39ÅVz¤ -68

91 ....................{g ñ »V Â! ~uzŠgzZä39~~gZ0


 o*
ƒ »Š -69

91 ..................... [ Zy
¹•Â7B‚Æò ¾gzZ ðCn]g ˆ¤
Z -70

Z@: #q
92 .................e Z~}g !
Æ| Û ÅŠ ZGY{)zyk
 z• -71


92 .............................. N @Å~gZŠ- ŠgzZi ZŽ »•
c Ñ~g !
zg» -72

YÌ*
93 ............................... ì ^ ¯VzÃË~g !
zg»gzZ]g ˆ -73

× ª) {g YZ
94 ............................................ ( ~g ZŠtZ™gzZ ~gzŠ' -74

95 ........................................................ bŠ}i6
ðJc
yÎ -75

q™8
97 .....................................................( ¢ â ) e
g ¬ -76

99 ..................................... ( ¢ qÅ}uzŠ Ë )†
áh* -77

bŠjt@
103 .............................................................. ¢ -78


103 .............................. ì @™Za ›Æ™gzŠ]gz—ÅVߊt@ -79

Z@Å\ MgzZw©»\ M~¶Š!$


104 ........................... e »t@ -80

106 ................................... íñ ¬™nÆyQgz Zt]»Vˆ -81

™„wJt@»X, q{z
107 ........................................ ’ e* -82

108 .......................................... ] ! : Zz™}Št@


{z(~(¢ -83

t@ÃVÍßÁ
109 ................................................. ì I¢ -84

Z°x Â
110 ............................................................... ª -85

111 ...................................................... è‡Áq)gzZwŠ ¬ -86

113 .................................. ñ Yƒt~Š ¿Z¤


ZÐÁqgzZè‡ -87

114 ................................................. Áqgz Zè‡qizŠgz Z M -88

114 ........................................ Ò•á Zz¶ŠgzZh


]Øg -89
VII

115 ...............................u *
ç¹gzZöâ i W~(
è‡gzZ Áq
à -90

Ö Ó
116 ................................ xzøÐ ðÉgzŠæÅvZ̈¤Æ# -91
E
Z@gzZ ðÉgcV ðG3r‡
117 ............................................. ] c -92

119 ........................................ ~gz¢]ogz Z?Š nÆ} úŠ -93

1»Vß Zzä3nKÑgzZ} úŠ L Ñ
123 .......................... 3* -94

Ë ƒ7w'qÅ}uzŠ ÌÐêÆg—Šp
124 ...................... $ -95

125 ................................................... {L{ k nKÑ


+ F
$ -96

126 ................................................. 7x„ ZÍÅVÍßÁ -97

127 ..................................................] Zxzg U


Z‰Æy ZZ -98

132 ................................... wqZzt Ü Zá Zz% Z e ! Zy


~y ZZ -99

135 .......................... 7Ì{ ~


Zñ6yQgzZ7°oÆyZZ} Îz -100

137 ............................................ 7»kZzžÜ »xs Zzy ZZ -101

140 ................................................ì y ZZoÑÌ'â »k


¼ -102

148 .................. Nƒx¥' ! 


P0Åk¼ÐV(usfzgq -103


148 ...................................................... `g ZæZÆk¼ -104

149 ............................................ ] 2‰0Ðk


¼X -105

151 ............................ ]y Ö ª__c i'__ˆÆä%


W __# -106

151 ............................................................ '!


à ßZP -107

Ö ª[Œ
155 .............................................................. # Û -108

Ö ªnÆVß Zzy ZZ
162 .......................... ǃ¿gz Z- ÷yŠ »# -109

163 ................. ¼ZŠ[ ˆ" ~¼


 »Vß Zzu YnÆvZÃV ÂZg -110

163 ............. ¼ ZŠ~¼ Öè Z


 %Æ[ˆ»Š Z®~(¹Å] t·# -111

Ë
165 ................................................................... ® -112
VIII

p âŠ

o×FÂø ^÷‘çû’öìö oËF_ø‘û] àømû„ô$Ö] ǻ•ô ^føÂô o×FÂøXZÝ¡ø‰øæø ^÷fnùô ›ø ]÷†nû%ô Òø ÷]‚Ûûuø² ô ô ‚öÛûvøÖûø]
àønûÃô Ûøqûø] ä́fôvû‘ø æø ä́Öô• o×FÂøæø àønûnùô ³þfôß$ Ö]æ àønû×ô ‰ø †ûÛöÖû] ØôÛøÒû]øæø àønû³ôùnþ fôß$Ö] Üôiø^ìø
4E
5ÅZ ?{tâuŽ » e
Û 6VzÈ LZ x™z ØgŽ ävZ
45E E
Æ ÅzmvZ -èEGG Z@~ æ: M KZgzZ c
â•
x™ Z Ñ}uzŠXìvZx¯ êéE Ûq
5š!z 0Ž Ôˆy M ŒZXì Œ6VzqzŠ {zc Û «Ã+
â•  ̈Zx Ó=g f
z yÆvZ [ ä \ M Ž ì Œ6] xz ] c å M Ž ] ZŠ •
Z@ iz à ¸Å\ á g ZÆ ÅzmvZ -
äVMVƒ¤g[ ˆzu"6ŽZ:vZyZçgx Z™/ôXØŠÃ#
Ö ZÐwÅäƒqg •
á
Û pô~Ã7Z ä Vß ZzˆQgz Z c
» ðÉg nÆå™ â • Û pôÃ]ZŠ •
àÃVß Zzˆ™ â• á g Zy Z
 zg
X •… YÐyZÄÆ< uëÃ]xyZX c Š ¯=g f
E
Š q Z yZ
L 4]z g
gzZ t Ü Z Ô] 5çz ]ÑçÅy̈ZŽÃV”‰Ð ~ ÅzmvZ -wÎg èE
CZ ~ Ýzg ÅyZ òs Z^ Y Ngž @
ì ;g Y Hï• á ~·ùkZ Ô• Œ6]Zxzg UM ‰Æ yZZ
Æ~$ Ze
Z@ňy M Œ Û èYÔ ,™ ZŠ Z h» q nZ ÅÅzmvZ -x™ Z ÑÆ™g (Ze
Z@z”g îG
00_Zg
®
:Z
²ö]æø ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓöøÖ†ûËô Çûøm æø ²ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçûÃö fôi$^Êø ²] áøçûf%vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎöZZ
Dá]†Û ٕE XX oܺnûuø…$ …ºçûËöÆø
›Ð?\¬vZÔz™~zc~÷ƒD™›ÐvZ ?¤ å } Z ) £Š â •
Z ž ( !· Û LL
IX

Û 3g ÑZz Û„ì ÂvZgzZ Ç} Š â •


äâ • Û s ç ÌÃ Vƒk
}g vgzZ Ç}™
ó ó! ÑZz
Xì=g f »ä0
b #zi ¯¸gzZì 3 Zg »ä™Ýq ~qŸggz Z›ÅvZŽì ž¹ Zܸ
c
:Š Û ‰ñYÅ®
â•  ¤Z ÅyZžì nkZ „&ÃVßÎg LZ \¬vZ
ô ] áôƒû^ô eô Åø^_ønöÖô Ÿ$ ]ô Ùõçû‰ö…$ àûÚô ^ßø×û‰ø…ûø] ^ÚøæøZZ
Dð^ŠßÖ]EXX! ²
ó Xó ñYÅ®
 ¤Z ÅkZÐyf ZÆvZžn kZ1wÎg ðÃäë 57gzZ L L
X cÛ Ìä\
â• å M nkZ
DDä́eô köòûqô ^ÛøÖôù ^÷Ãfôiø åö ]çøâø áøçûÓöøm oj# uø ÜûÒö‚öuøø] àöÚô ©ûmö ŸøEE
) kZ yDgzé ZpÅkZžJ
Z
 ǃ: yZZ r
 ™JÜ z kZ ðÃÐ ~ ? L L
‰
ó Xó Vƒc
Ñ~ÃTñYƒ: ,@ Z@z½
» (e
Ö Z @
# Z ] xz ] c
ƒ Â H Â'ƒ: pô¤ Z@ ÅÅzmvZ -g8 Mžìt |
X C™Ýq ðÉg {zž nÆ0
Û ¼ÆÅzmvZ -vZwÎgëž ~Š=Â…ä kZž•g Z ¦
\ MÃ]ZŠñ• ]Æ\¬vZë
xÐZ n }g øgzZ ñàœÃVzÈLZ=g fÆkZ \¬vZž @Ô•ìg™x ÈZ »äàJ 
Û wJ6
! } MX ñ â • gîÆtg Y î0G
£œ

|vZØg
]úŠò*
òs Z^
yÎ 0
X

•™ yZÄ
1 ] 5šZz]Ñ šZ[ Â
25 [ ZŠ MÆÅ
ä3
42 ]c Æ} Š6
Z@~} g ! gzZ,
67 ( ŠÎ ) !
g
77 ] c Û zh
 z•
Z@z] â © Z0Æ| y
103 Ô bŠjÔt@
¢
110 Z°x Â
ª
127 ] Zxzg U
Z‰ÆyZZ
132 wqZzt Ü Zá Zz% Z e ! Zy
~ y ZZ
137 7»k QgzZžÜ »xsZzyZZ
140 ì yZZoÑÌ'â »k
¼
151 Ö ª‰‰‰‰c i'ˆ
M‰‰‰‰#
]y ó Æä%
165 Ë
®
1

]5šZz]Ñ šZ[Â
}È˪ÔñYƒ„ @ ÃgzZ¨¤ Z~kZžì„ÿLE &‡gzZë Z {Š c iÐ p ÒkZX »Š mZ t £
Ž ) ä \¬vZnç»Ùz§z ]•Ð kZgzZ °çÅkZ ÂñYƒCŠ c igzZÕ6kZ c _hÐ ëÅ
cŠ™ ZŠ Z h»} Èk Q~ *Š k Q Âc žì ¸]gßÅkZÉ Ôì 3g7~B; LZ ( ì *™z°g
E
~ ] æ: M … Âmƒ: VŒ Ì] ! ðÃÐ ~ VâzŠ yZ¤ Z X ñY à™Ýq °çÐ k Q c ñY
E
[ Z±J»] æ: M ( v! fÍ)…~á$ Æk QX Ç} 7µu" {zgzZ ǃ* ™ ZŠ Z£zç»k Q ˜iÑ
Tì e Zzg Å”{k  Ù 1Z]|~~g g 9Xì Š
C c Û yÒÐ,~ V(už 6Ô Çƒ×
â•
:ì Š HÜŠ • á g Zt »]vZwÎg~
áû]ø ØøfûÎø Ýøçûnø³þÖû] äö ßûÚô äü×û×$ vøjønø×ûÊø o1 nû•øæû]ø ä́•ô†ûÂô àûÚô äô nûìøŸôø èº Ûø×ô ¿ûÚö äö øÖ kûøÞ^Òø àûÚøEE
ÜûøÖ áû]ôæø ä́jô Ûø×ô ¿ûÚö …ô‚ûÏøeô äö ßûÚô „øìô]ö ºxÖô^‘øغ ÛøÂø äü³øþÖ áø^Òø áû]ô ºÜâø…û•ô Ÿøæø…º ^ßømû•ô áøçûÓöømŸ$
DD!äô nû×øÂø ØøÛôvöÊø ä́fôuø^‘ø lô^øònùô ‰ø àûÚô „øìô]ö ºl^ßøŠøuø XäøÖ àûÓöøm
D”^’ÏÖ]æ ÜÖ^¿ÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘E
nçgzZ Ëc ƒÅ~ m gz'M ÅkZԃŠCŠc izÕB‚Æð¸ËLZäËTLL
ÔáZ™s ™nçÐ k Q ( ~ Ï0  i ÏZgzZ) „ ` Mž’ eÃkZ ƒ Å_h~
E
~g bŠz ëgŠ nÆä™ ZŠZ k0 Æk QZ  ¬Ð ä MÆyŠ k QÆ] æ: M
VƒV)k0 ÆkZ¤ ZXN YØŠÑŠÃx¤g”ÆÕÆk Qž ǃ: ̼Ð
¼Æ x¤  ǃB; à { ÌÐ V>{z¤
{k ZgzZ ÏN Y à }g”ÆÕÂÏ
ó Xó ( ÇñYH Zg7Ÿ» »s »Z b§kZgz Z )ÐN YØŠŠ Ñ6kZ
ÜŠ • á g Zt» ] wÎgÐe Zzg Åi ñ œÈ ¬]|~yZÑZ™ä •gzZ
D :c
â•Û ä]\ Mžì H
Ÿø äø×# Ö] á$ ]ô V Ø$ qøæø $̂ Âø ²
ô ] ÙôçûÏøeô ² ô ^eô Õö]†ø•ûŸô û]ø ²ö] †öËô Çûøm Ÿø ºá]çømû•ô ºèø$¡ø$ø àömûæô ]æø ‚$ Öø]
“ $ jøÏû³øþm oj$ uø Üûãößønûeø ^ÛønûÊô •ô ^føÃô Öû] Üø×û¾ö ²ö] äö Òö†ôjûmö Ÿø ºá]çømû•ô æø ä́eô Õø†øŽûm% áûø] †öËô Çûøm
oøÖ]ô Õø]„øÊø ² ô ] àønûeøæø Üûãö ßø³þnûeø ^ÛønûÊô •ô ^føÃô Öû] Üø×û¾ö ä́eô ²ö] ªöføÃû øm Ÿøºá]çømû•ô æø õ̃ Ãû eø àûÚô Üûãö–öÃû eø
2

!äö ßûÂø ‡øæø^røiø ðø^•ø áû]ôæø äüeø„$ Âø ðø^•ø áû]ô äô ×# Ö]


DPOQ xne^’ÛÖ] éçÓFŽÚE á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E

¦CÙ ÅX{z q Z :• Æ n& ( • ‰ ‘ {k Æ VzÈ ~X )ó * w qZ L L
L ì c
vZ Lž Û y´Z ä \¬vZ ~ u 0
Šâ• Û ì uÑ{zÔ Ïƒ: „gzZ °ç
yMŒ
s »Z \¬vZÃTì „  z{zqZ ÅVƒk gzZ ó Xó Ç•7¦ Ù {k
C »uÑ\¬
gz¢!$ » yZÔ • VchgzZ V»Š c iÔÝ bb! ÆVzÈ {zX Ç} hg:%Æ
Ô7{Zz6gzZ ÌZ V; Æ\¬vZ ÅTì {z ÅVƒk „
 zq ZgzZX ÇñYc ÑŠ
~}g ! ÆyZXì ÐvZ gzZÐ yQm»X•] Z¨gzZÝ b{zÆVzÈt
ó Xó }Š™s çÇ! Âì egzZ} Š Zw Âì e{zì ~B;Æ„vZ'ê
z *™Ž ) ä \¬vZê»kZžì„ÿLE &‡gzZ ™{Š c i¹Ð p ÒkZn绊 mZt £wq¾
Xì x¥wq »yQgzZì 0ЄVzÈ{zXì 3g~B;ÆVzÈ( ì °g
CÑ çm» T {z q Z X • { zŠ ÌÆ e Z@ z ½Å ] vZ wÎg 0Ð Š mZ t £Q
Ù ØgzZB‚ÆC
C Ù Ø» ~ç ÔB‚Æ\ ! Vâ »Š ÑzZgzZ B‚ÆŠ ÑzZ »\ ! Vâ }ÔìÐx ©Zz[ ZŠ M
GB+G
V ð3 âgzZVz™âÔB‚ÆVIggzZVz(ÔB‚ÆV±z7gzZVzg ZŠ¸gÆêzd Œ Û ÔB‚Æ~ç»
* '÷gzZt zg HB‚Æt‘x ¬ÅvZ b§ÏZXB‚ÆV5q]gz¢gzZgz$™m{ÔB‚Æ
ƒ î @
6V´ñƧc á Ôá
ÙpgzZ {Ò ~Š •  ä3Ô% 1©ÔWY ~ : M kgZ ZBdX ’ e
 àZ ÔÅ
Xì ]ÑçyZÄìY»zkZÆ+Š D’ eã™~È0 Å[ ZŠ MgzZx ©ZÁ
E
zh æ: }]5ç à â z Ùç~ Tìz ZuzŠ {z » ½Å] vZ wÎg 0Ð Š mZ t £
,ÔYÔ s »Zz w°~] ¬Z 4 b!
c × zœÔ¤zzS Ô -
~gzŠ' â Zz nŒÛ Ô®
 Zgiz ]g ˆÔ| Û
 z•
Xì ] 5çyZÄìY»kZX •ˆ~Š] c Z@0Ð{)zª »zz]Š ÞgzZ

ÌZàSÅ]5çz]Ñç
ã!Z@~ yZž• [ Z1Z ëZ e
ge .Æ<ÑÐ p ÒkZ ( ]5çz]Ñç )[ ! VâzŠt
kZÔì Cƒ{Š c
iÐ[ Z1Zx Ó}uzŠ “ÅæzÅ~EŠgzZ<ÑÄ ©ZgzZ ã^‹÷ZpgzZ
@ƒ~ Vâ ZyyZ yJZ 6 » ãâ • Û ,@ Û z ÏÈ ÅvZ n
Å<ÑÅkZgzZ wÎgÆk QgzZ ~g ZŠÎâ •
ÔðƒÝq¤¦â6V¤• Û ÃxŠ M µÐ î<EzÅTì q{z ¸gzZX @
ƒ7~yZyË}uzŠì
3

Û y̈Z~ ]g ÓzÄ® Å b zggzZ ]Š „z™f zz! gzZ ¢z yZZžìC


Ì~'Z'ÅV¤• Ù ª:gz
X Y™7

]Ñç
^nøfû‘ô o×FÂø] çûvöjøÊû]ô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ zõ ^f$Âø àôeû] àôÂø
DD ²ö] Ÿ$ ]ô äøÖF]ô Ÿø lôçûÛøÖû] ‚øßûÂô ÜûâöçûßöÏôù øÖæø ²] Ÿ$ ]ô äøÖF]ô ¡øeô èõÛø×ô Òø Ùøæ$ ø] ÜûÓöÞô
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏn`f×Ö] å]æ… E
y! iÅV”LZ L Lc Û ä]vZ wÎgžì e
â• ZzgДk„0vZ†]| L L
Ÿ$ ]ô äøÖF]ô Ÿø ZZ î0*ЮÏZÃyZ ‰ Ü zÆ ]ñgzZ D î Zz ó ó ²] Ÿ$ ]ô äøÖF]ô ŸøL L¬ Ð ƒ Ð
ó Xó z™SÅ XX²]
X 7ðÃZÎÆvZŠqz´ â Zg vñYc CÃyZžƒÐkZ Z’Zª
tc Í[ZgzZì _ƒ" U ]! tÐ]îgzZ]! Šh ] ~}g! ÆV6&Å‚f ã̈Z :z
gzZ• Ð y» {z ,iZz M Žžì Cƒ ¢  &t ~ ‚fÆ a Ð „ ‰ Ü zÆ öZažì ˆà™
y»ÆaЄˆÆäƒZaä ]vZwÎgXì © W Z{zgzZÔáW ZÐkQAŠ¼ŽÐV\ M
Xì M{g • á Zs ™s§ÅkZÌÐkZì ðâ• Ûe Z@ZŽ Å"7 Ö ‡ZzyZ f Z( ~y»m{)~
#
V Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o$ בø ô ²] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ǻ‚ôùqø àûÂø äô nûeô]ø àûÂø gõnûÃø•ö àôeû æø†ÛûÂø àûÂø
†ôŽûÂø ðö ^ßøeûø] Üûâöæø ^ãønû×øÂø Üûâöçûeö†ô•û]æø àønûßô ‰ô Äôfû‰ø ðö ^ßøeûø] Üûâöæø éô ç×F’$ Ö^eô ÜûÒö•øŸøæûø] ]æû†öÚö
D‚fÚ àe à äߊÖ] |†• oÊ å]æ… æ •¨]• çe] å]æ…E Äôqô^–øÛøÖû] oûÊô Üûãöøßnûeø ]çûÎö†ùô Êøæø
}g vL L: c â•Û ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” m°Z 0z /0vZ†]|
ÂN YƒÆ w‚kŠ Z  gzZ z™N @ Åi úÃyZ ÂN YƒÆ w‚] ‚Z a
( Š î ZŠ ! Zò) ó Xó zŠ™µ Z µ Z Ì_Æy ZgzZÔzŠ ZwÃy Q6  䙄@ Ã~i ú
ÜZe6
5ZgÆ46 ÃyZЉ
Z} Ü zkZÔ•D YƒgÅ! gzZgZŠ™~/Åw‚]‚aÐgîx¬:z
» r•gzZì @ Y™ ¹F°»gÅ»yZ~/Åw‚kŠX’ e ãZ™~È0 ÅiúÐ yQ c kZgzZÔ ’ e
ÃyZ6  oÂ,™„@
gîƒ Ã{z¤ ZgzZÔ’ eã™ ñ~yZ~}g! Æiú‰ Ü zkQÔì@ Y Md Û : âi
Œ
*
s: 6_ q Z gzZB‚q Z X ’ e * sµ Z µ Z ÃyZ 6äY VÃ/kZ 2 X’ e ã™Ìøiu
X( ìöRÅkZ¬Ðw‚kŠ) ’ e
4

Ö ªgzZ ÔÌÆ VY±gzZ ÌÆ Vñԕ t £ÆŠ ÑzZƒ


#  t 6\ ! u
Vâžìt ¬æ »g
X σkæF%Ni !
~}g !
ƃ yZyŠÆ
8 ‚ÆVY±™m{
L jB
ÌZÅu|èE
Üû×øÊø ºèßøeû]ô äüøÖ lû‚øÖôæö àûÚøEE VÜø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zõ ^f$Âø àôeû]ô àûÂø
²ö] Xä×øìø•ûø] ýý…øçûÒö„% Ö] oßô Ãû øm ýý ^ãønû×øÂø åü‚øøÖæø †û$ô©ûmö ÜûøÖæø ^ãøßûãômö ÜûøÖæø ^âøƒô ©ûmö
DÕ…ø‚ûjøŠûÛöÖû] oÊ ÜÒ^vÖ] æ ‚Ûu] å]æ…E DD!èøß$røÖû]^ãøeô
űV; Æ¿TL L:c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgДk„0vZ†]|
î @
'
gzZ›:gzZÔ}™~gŠ* gzZ•ÂÅkZ:gzZ ñàZ j Z ðÃÐQ Â: {zQÔƒZa
@™B‚ÆVñž 6}™ î @ '„ (zB‚ÆkZ ª)}Š ßF 6kZÃVñ~
ó Xó Çñâ•
Û «¼
 ÃkZ~AÆu|èE L j8k
N ZB‚Æű\¬vZÂ( ì
( Áqug´Ô£Zµ)
ÜûÒö•ô Ÿøæûø] àønûeø ]æûç% ‰øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ö ²] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zõ ^f$Âø àôeû] àûÂø
DD! ðø^Šøßôù Ö] kö×û–$ Êø ]‚÷uø]ø ¡÷–ôùËøÚö kößûÒö çû×øÊø èô n$ _ôÃøÖû] oÊô
D†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö]æ äß߉ oÊ …ç’ßÚ àe ‚nÉ å]æ…E
ÆŠ ÑzZ ƒ
 KZ L L:ž cÛ ä ] x™ Z Ñž HyÒ ä” k„0vZ†]|
â•
ª)VÂgúÂêŠ ßF ÃË~nçkZ ~¤ ZX z™nç » ~' Z'gzZ ]Zz )B‚
ÃVY±ž ꊬ~ ÂCƒ: ~gz¢~'Z'gzZ ] Zz)¤ Z ª)X êŠ ßF à ( VY±
ó Xó ( ñYcŠ {Š c
iÐVñ
VY±p¤ Z~_Z÷ˆÆwÙZÆ\ ! Vâžì Œt ä®  )q Z ÅY •Ð g ukZ :z
gzZ¼Ž Ð s§Å\ ! Vâ Z®Ôì 'Z'ÆVǸz »yZ~ Ï0  ipÔì ÛÐ Vñz »
!X ñYc ŠÃVY±„Ú ZgzZ „zñYc ŠÃVñ¼ A

á gzZ b ï
~g ZŠ)f Å~Š •
XäøÖ‚øÖôæö àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²] o×øû ‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ÿø^Îø Œ zõ ^f$ àôeû]æø ‚zõ nûÃô ‰ø oûeôø] àûÂø
^Û÷$û]ô hø^‘øø^Êø äö qûæùô ø̂ mö ÜûøÖæø Èø×øeø áû^ô Êø äö qû æùô ø̂ nö×ûÊø Èø×øeø ]ƒø^ô Êø äö eû•ôù ø]æø XäÛø‰û]ô àûŠôvûnö×ûÊø ‚º øÖæø
5

Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E DD!änûeôø] o×FÂøXäÛö$û]ô ^ÛøÞ$^ôÊø


ä]vZwÎgžì e ZzgДk„0vZ†]|gzZ ”~g} G1Z]|
hZ ÃkZ gzZ Çg x *YZ » kZž ’ e Â} Š Š ÑzZ \¬vZ ÃT L L :ž c Û Š•
â• á gZ
Ô} ™nzÈ » b ïÆkZ Âãà r • èE  QÔ ñ2DgzZ} Š kneF
L _{z Z
ðZz6" gzZ êKZ ) Ì6äY VÃ/Å ~Š • á ( gzZ Å„ @ Ã~ kZ ä k Q )¤ Z
\ ! » kZ Š ƒ 2~x ZwÐ äqz ÅkZ {zgzZ H7nzÈ » ~Š • á ÅkZ ( Ð
G
ó Xó ǃg ZŠ)f »{ k
A -4
EÓÉ
( ö§ XGyZÑZ™) kZ
Û 9•
gZ Œ Û »\ ! ÌÃnzÈÆ~Š • á gzZ b ïÆyZ6äYƒ~Š • á ÿLE
&‡ÆŠ ÑzZ~ g ukZ :z
t î<Ez ~(Ѓ  ÅTÔì „gƒ„@ Ã~(~}g ! kZ~}Ñ ç}g øžì k\ZXì Š Š
c
Vc Ú Å ` Zzgz ÌgÆyQgzZ Ôì 1 ¯ Í1gzZ ~g ¸ u" Ã~Š • á b ï~ÇÅVzuzŠ ä ëžì
kZ ~Š •á b ïgzZ ,™~zc Åõ {ÎZÆ] vZ wÎg ~}g ! kZ ë¤ Z X • à wZ e ~ Vî 0
LZ
ä- Ú Zx »t ¸ G b ïÆV-Š Zir  ™KZgz Z LZŠpä]vZ wÎg b§T'ä™ b§
Ç! ëÐ XVƒQ'{z ~ ~Š • á gzZ b ïkZQgzZ *
™ ZŠ Z i úÅ- nÆy›q Z A ñYƒ
X •‰ƒxzø

xzøgzZh$
áZz䙄@ Ö }
Ã~# Vâñh1
Å\!
DDäö ËöÞûø] ÜøÆô …ø XäËöÞûø] ÜøÆô…øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
‚ûmø ÜûøÖ Ü$ $ö ^Ûøâö ‚øuøø]æû]ø †ôføÓôÖû] ‚øßûÂô äô mû‚øÖô]æø Õø…ø•ûø] àûÚøEE VÙø^Îø [ ²
ô ] Ùøçû‰ö…ø ^mø àûÚø ØønûÎô
DÜ×ŠÚ ]æ…E !èøß$ røÖû] Øôìö
ZÎg {zÔƒgZp{zÔƒ?f òŠ M {zLL:cÛ ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД{k Ù 1Z]|

C
ä \ M (Xì Š cÛ Š•
â• á gZt ~}g! ƾª) ?yÃvZ wÎg c Hn² óóXƒ
ÔŠ
Q ñ0 ~ª qÅ9J( Äq Z ËÐ~VâzŠc Ã\!
V⎠Ԃ$ {zLL:c Û
â•
(›9) óXó á™:Ýq¼  ( Æ™lpwŠ»yZgzZ#Ö } ÅyZ)
• c izŠ ~g vgzZ ¼ ~g v\! Vâžì Š cÛ ~Tì Ìg
â• u{z Å ” )âZ1Z ]|:z
Û *
gzZ ãâ• ÅyZ@'Æ kZgzZìaz m{ » ä™Ýq¼  ã‚g s Ö }
 ZggzZ # Å\! V â ª)
ÂN YƒCgg »f ZÆVÃ/Å9J(\!  žìC
Vâ Z Ù ªÌtQX( ì îŠ ¯qizŠÃòŠ M ã‚g Zj Z
6

Ö } qkZgzZ• Dƒ` é5B&{Šc Ö } Ü z kZ


G
qŠ4
 Æ\¬vZ# ÅyZ~ª iÆã‚gs ZggzZ # {z‰
ñâ •Û xµñ» kZÃ}È T\¬vZ :XìÜi J¦ »îJ ¼  gzZ¿w=gzZ [8e .
Z(
{zµšn V:J ¼  Æ™# Ö }ÅyQQgzZ ñ00
J(»„qZ ËÐ~VâzŠc »\!Vâ {zgzZ
XVƒZÎgÔVƒg Zpz?fÔVƒŠZ%*
{zžì*Û » ]vZwÎg~hÆVÁZgzZÔì xzøgzZ‚$
â• 

Û »u|èE
ìhÌ»Vâuæz• Ö }
L j8gzZ# 
•õmû†øÎö‚ô ãûÂø oûÊô èºÒø†ôŽûÚö oøâô æø oûÚôù ]ö o$ ×øÂø kûÚø‚ôÎø kûøÖ^Îø†õÓûeø oûeôø] kôßûeô ðø ^Ûø‰ûø] àûÂø
!^ãønû×ô ‘ô ÜûÃøøÞ Ùø^Îø [^ãø×ö‘ô^øÊøø] ºèføÆô ]…ø oøâô æø o$ ×øÂø kûÚø‚ôÎø oûÚôù ]ö á$ ]ô ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mø kö×ûÏöÊø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
( á Zziu )Æl ÷Œ Û gzZvZ wÎgžì e
ZzgÐ k–! Z ›
 Y • Z ]|
( ~ ¶æÆ™^ ) ¶ì‡6< Ø è : »æLZŽ Vâ ~÷~: â iÆ } @ç
k0 }÷Vâ ~÷!vZ wÎg c ž Hn²Ð]vZ wÎg ä ~ ÂÔ ð M k0 }÷
! V; :cÛ ä] \ M ?Vz™#
â• Ö } ÅkZ~ H ÂÔì qéZp¼ {zgzZì ð M
™B‚ÆVâ ÃeŽ z™u|{zB‚ÆkZgzZ )z™#
X ( ’ e* Ö }ÅkZ
(›9Ô~g g 9)
Ç ~(Å kiœÈ ¬ ]|Ð Vâ ~uzŠgzZ ~Š Zi r  ™ Å k º Z & œY • Z ]| :z
qYU â iä”–1Z]|ÃX)ì Š H™f pˆÃù Ö]‚fÂø kôße äö ×ønûjøÎö ~] c
Zzgx *
»Vâ ÅyZÔ‰
: »æäZ6LZgzZ •g7~çneÅyQt ~gzŠÆ xsZ wq¾ X å c Š™µ Z ™} Š t :~ „
äYlÃVâ ›ÆÜægz ZgzZ Åä MÜæÃlWæZ  ~: â iÆiu *X •g ì‡6„j§
]vZwÎg äkY • Z]|X N M ¶æk0 Æo9neKZVâtÅY • Z]|ˆƒÝq ~Š Zi M Å
Û »Æ yZ HÔ’ e *
yZ ~Ð î<Ez Åäƒ uæz • ™g (Ztzg HB‚Æ yZ=L L:ž HÄc gŠÐ
Ö }
u| YZ B‚ Æ yZ gzZ # Å yZ Æ™ p Ò » ºg Æ Vâ cÔVz™ ó ó] ÑZñ uF L LÐ
Xì h»V⎠z™u|„zB‚ÆyZgzZÔz™# Ö } ÅyZ :ž c Š¬ä]\ ó M ó ó?Vz™
ž ǃt È6¯ kZ Xì HqéZpä b ¬ kZÀF» Tì  » ó ó èº føÆô]…øL L~ g u
ÅkZ {z ªÔ• ð M ™ƒqé Zp¼ • uæŽ Vâ ~÷ž Hn²Ð ]vZ wÎg ä Y • Z ]|
á ‰X Vz™#
¹gzZì HÌg ZÜgzZ sÅÀF» kZ ä ±g • Ö } à â ÅyZ~ž• µáz ̈¤
7

sÅÐ+Š}g øp•ð M ÂYVâ ~÷ž ǃtÈ6Y ¯ kZXì öRÌÅkZÐ p ÒÆ


Ö }
yZgzZ # ÅyQÐ î<Ez Åäƒ Vâ H ?’ e * ƒ Htzg Z÷B‚ê Z~ ]gß+Z Ô• g ZÜ gzZ
Ûe
ðâ •Z@ ÃyZ ä]vZ wÎg wq¾X Vz™g (Ztzg »qg" gzZ W" c ÔVz™u|èE 8 ÷
L jB
( ^ãønû×ô‘ô ÜûÃøÞø)Xì h»Vâ Ž Ôz™u|èE 8 ‚ÆyZgz Z#
L jB Ö } ÅyZž
æûø] åü]‚øÖô]æø löçûÛönø³øþÖ ‚øfûÃøÖû] á$ ]ô EE VÜø×$‰øæø äô nû×øÂø ö ²] o$ בø ²
ô ]ö Ù çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹
zõ øÞø] àûÂø
DD!]…& ^eø ö ²] äö føjöÓøm oj$uø ^Ûøãö øÖ †öËô ÇûjøŠûøm æø ^Ûøãö øÖ ]çûÂö ‚ûøm Ùö] ø̂ mø ¡øÊø ºÑ^ÃøøÖ ^ÛøãöøÖXäÞ$]ôæø ^Ûøâö ‚öuø]ø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E
ÆòŠ M Ëžì @ ƒÌ(Z Lž L c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgÐ ”÷Z]|
Û *
ÅyZgzZyâ • ÅyQ~Ï0  iŠ ÑzZgzZì @ YƒwÙZ »ËÐ~VâzŠ c »\ ! Vâ
nÆyQÐ ( wŠF )ˆÆwÙZÆyZŠ ÑzZt pÔì CƒxzøÐ ~q Ÿg
LZ b§kZgz Z )ì Sg C™ ¬+Z Å„z ]ngzZ ¬Š ÅØgzíÐ à ¬vZ
Q)ó ì
ó êŠ}Šg Z ŒÛ g ZŠÎâ •Û ÃŠ ÑzZ yâ •
Û *
kZ \¬vZ Â( ì Se * ™ °ˆÅg]
X ( ì CY$Ð[ Z±gzZÐw! zÆã â • Û *Å\ ! Vâ { z
Ö } Û Å\!

Ô™ ÿL) »ZgŠ dZ u|èE L j8B‚Æ yQgzZ # z ~g ZŠÎâ • Vâ ~ Ï0  i b§T:z
Ð b ÒZgzZ mÜZ nÆyQˆÆä%Æ yZ b§ÏQÔì @ Y0{g ñ »Vƒk } (} (Ž ì
~uzŠgzZì áaz » yjz s Zg ~GnÆ \ ! Vâ Âs§q ZŽ ì ¿(Z ¬Š Å]nz Øg
gzZƒðƒÐyQ~# Ö } gzZ ~gZŠÎâ• Û Å\! Vâ Žì CYƒ°ˆÅVzg]yQÆŠ ÑzZÐkZs§
vZ {zžì ˆðâ•ÛeZ@6gîm{ÊÑzZ~u 0 yMŒ Û Xì CYƒ•Åe ÁzØgÅ\¬vZŠp{z
X}™ óâ]nzØgnÆ\! Vâ Ð\¬
DNPV Ønñ]†‰] oßeE D]†÷nûÇô ‘ø oûßô nFe$…ø ^ÛøÒø ^ÛøãöÛûuø…û] hôù…$ ØÎöæøE
VrZ b§T â • Û Øg6\ ! Vâ }÷!g ÇŠgz6} Zžz™ Hn²V- ÐvZgzZ L L
ó ó!X åÑ0 B‚Æ.~v=ä
†% fômø ÜûÒö ðø^eø• ]æû†% eôEE VÜø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z†øÛøÂö àôeû] àôÂø
D¼‰æŸ] oÊ oÞ]†_e] å]æ… E DD ÜÒö ðö ^ŠøÞô Ì% Ãô iø ]çûË% Âøæø ÜûÒöXðö ^ßøeûø]
( \ !
V â ) Y !
M LZ L L:cÛ ä ]vZ wÎgžì e
â• ZzgД/0vZ†]|
8

u 0 ?gzZ σg Z ¦ # Ö } gzZg ZŠÎâ • Û ~g vŠ ÑzZ ~g vÔz™ ~g ZŠÎâ • Û z# Ö } Å


( ãZ çE .•ÅZ‰zZÍ) ó Xó Ï•gðZŠu 0 'gú~g vƒgB‚Æ*ZŠ
Û »kZÃ Š Ñz Z ÅkZ \¬vZ Ï}™#
g ZŠÎâ • Ö } gzZ ~g ZŠÎâ •Û Å\ ! Vâ Š ÑzZŽžìtÈ :z
Å*Z— 0 ÃV- çneÅyZ \¬vZÐ ,g Z ¦ Ï0 i Å*ZŠ u 0 vߎ b§ÏZ Ô Ç}Š ¯ g Z ¦ # Ö }
gzZ
X Ç} Š=Â
VÙöçûÏöøm Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø Í
zõ çûÂø àøeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ô fûÂø àûÂø
àûÚô ^ãøøÖ köÏûÏø•øæø Üøuô†$ Ö] köÏû×øìø àöÛFuû†$ Ö] ^øÞø]æø ö ²] ^øÞø] oÖF^Ãøøi æø Õø…ø^føiø ²ö] Ùø^ÎøEE
D•¨]• çe] å]æ… E DD!äüjö³þj$ eø Äø_øÎø àûÚøæø äüjö×û‘øæø ^ãø×ø‘ø æø àûÛøÊø oûÛô‰û]ô
Dâ• Û\ å M ‹Ð] Z} wÎg ä ~žì e ZzgД sú0Ý°Z†]|
Ã"Z Œ Û ̧g ä ~ÔVƒÝ°Z~ÔVƒvZ~Lž L ìŠ • á g Z »\¬z ug nvZž•
Ç} hŽ ÐZŽ :Ôì c Šx * »3gÃkZ™wïÐ {Š â Æ Ýgx * LZgzZì H Za
( Š î ZŠ ! Zò) ó Xó ÇVzŠ h ÂÃkZ~Ç} h ÂÃkZŽgzZ ÇVzhŽÃkZ~
ÑZz äƒ Za C Ù žì c ¯ x  (Z » öZa Ð !gzZ ÕKZ ä \¬vZžì t È:z
ä \¬vZ y ZÄ»X• t £gzZ2 »~¡¼ÆV¤g yZQ Ôì @ ƒ JÈ ~ VÌÈÆV¤g
Åy̈Z {È Ž : ( ì „ q Z {Š â » VâzŠ ª ) ì Ãc ÍÐ Ýg u 0 x *Æ kZŽ ì HgH3g
( Ç}™·g,ª) Ç}™ ZŠ ZÃVç»gzZ t £yZ ñƒGgHÆ\¬vZgzZ ñƒÇg~]¡
kZgz Z ( Ç} i ZâÐ x™z agzZ Çá ¯ CZÃkZ ª ) Ç} hŽ ÃkZ {zžì y´Z » \¬vZ nÆkZ
gzZ•ñâ• Û gHä \¬vZŽ Ç} ™wâ 0 Ãt £yZÆ" Z Œ Û gzZ Ç}™g (Ztzg »·g sŽ @' Æ
X Ç} Š™xzøÐx™zØg KZgzZ[ Œ Û LZ ªX Ç} Š h ÂÃkZ \¬vZ •Çg~]¡Åy̈Z
Ã(C Ù Ž©»òzøÐ e Áz Øg Å\¬vZgzZ •g ezŠÐ ] ÑqXy›~*Š Å ` M
Åg Š q ZyZpXì³»VCqZ$ Ϲ~g øà Zzp gmÐV‡ZÆÏ0  i{zµšì ; g M
z½Å·g,žì ÌÃx̀kZ}g ø4Š Z (~òzøgzZ ~Š ! ' kZžì YY¹B‚Æ¢~Ýzg
Z̼РVÇ )¿¯§ Zg ø ~ [ ! kZgzZÔì c Š >„Ç! äe ÒZ ïE L Ÿ ~g øÃe Z@
Xì 7
oûÊô ^ÓøÛöÖû^eô Øö‘ôçÖû] ‹ønûøÖEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †zø ÛøÂö àôeû] àôÂø
9

Dp…^ífÖ] å]æ…E DD!^ãø×ø‘øæø XäÛöuô…ø kûÃø_ôÎö]ƒø]ô pû„ôÖ$] Øø‘ô]çøÖû] à$ ÓôÖFæø


h» ·g,òŠ M {zL L: c Û ä ] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐi /0vZ†]|
Xì @ ™·g,6gîÆá$ ( B‚Æ! Û Z LZá Zz ä™·g, )Ž @
Œ ™7ZŠ Z
Vzg ZŠ " Û gzZ )} ™·g, ~ª
Z Œ qkZŽì {zÝZgŠ ÑZz ä™ ZŠ Z h»·g,
( ~g g9) ó Xó ,™nç» ( _hgzZ ) 3g sB‚ÆkZ {zZ  ( } ™ ZŠ Z h»
gzZ ~g FtÂÇñYH î @ '»·g s6gî! ZŽ Z
 B‚ÆVß Zzä™_hgzZ·g sžìC Ù ª: z
ã̈Z Â Ç ñY Hnç » ·g,B‚Æ yQ Z  @' Æ kZgzZ Ïñ({Š cigzZ ~}Ñç Ïn
X ǃrz•Û ÷g,~}ÑçgzZ σb & ZÅyQk  ÎkŠžìyZÐ]¡

Ù ØÆk Q hZ (
ì»C Ѓ 6

Æ] vZ wÎg ä . zZ q Zžì Š He Zzg§Zz q ZÐ k iœÈ ¬ ]|~£Zµ
zZkZ( H¨Ð{>äVßZzÚ ŠÃTŠ
. Ì~g—Æ]\ M b§kZ{zª) H{>~g—
 gŠgzZ ñ0
Æ\ M | a ‰. zQ !vZ w å Îg c ž Hn²Ð]g—ä'/ô‰™NŠ¿¯§t»
{>Ã ]\ M ëžì g ZzZw {Š c i n }g ø Ú/ ÅyZ Â ( • D Y Ì ª) • D™{>n
:câ•Û ÐyQä]\ M D,™
lö†ûÚøŸøø ‚õuøŸôø ‚øröŠûm$ áûø] ]÷‚uøø] †öÚö F] kößûÒö çûøÖæø ÜûÒö ^ìøø] ]çûÚö †ôÒûø] æø ÜûÓöe$ …ø æû‚öföÂû]öEE
D&m‚vÖ]E DD^ãøqôæû ø̂ Öô ‚øröŠûiø áû]ø éø]ø†ûÛøÖû]
ZgzZÔz™xZ •ZzxZ™ Z'( Z÷ª) » ð¸LZgzZz™Å[g LZ'-6
¤ gzZ]Š „
!X}™{>ÃC Ù ØLZ {zž HÃ]gúÂHÃä™{>nÆt‘~uzŠËÃË~
ÆV;z¸ ñƒ‰ x • á o {zžì Š HyÒ ~ KƧZz q ZÆ” †0f ç]|
Ã]\ M Ìë„,Zž c M ~wŠ}÷•D™{>ÃV- gŠ 0 gzZVî Z§´Š LZ {zž ¬ŠÃVÍß
:câ• Û Š•
á g ZgzZz™: (Z c â•Û ä]\ M ,™ H{>
DD^ãøqôæû ø̂ Öô ‚øröŠûøi áûø] éø œø †ûÛøÖû] lö†ûÚøŸøø ²
ô ] †ônûÇøÖô ‚øröŠûm$ áûø] ]÷‚uøø] ]÷†Úô • kößûÒö çûøÖ oûÞùô ^ô ÊøEE
D&m‚vÖ]E
LZ {zž ꊬÃ]gúÂHnÆä™{>nÆgzZ ËZÎÆvZÃË~¤ ZL L
óXó }™{>ÃC
ÙØ
10

}>t ~}g ! Ù Ø6~ç ä]vZ wÎgžì @


ÆhÆC ƒx¥Ð ] c Š q Z Z
Zzgz g
Û g !
X ðâ • g !
gzZ6V´ñZ]! à Zz

Ù
nÆvZsÜ{>»nC
sÜ{>~~ å ·<Ñžˆƒx¥B‚Æs  ZÜ~g7Ì]!
 ŸzgzZs tÐV(uƒ yZ
b§ËÌnÆ]·]| m ÑZ¦]‡‘aZž ‚nÆ}uzŠ ËZÎÆkQÔì nÆvZ
n²~}g ! Æ}>~g—Æ]vZwÎgä'/ôXžìC Ù ªÌtXì 7öRÅ{>Æ
H7̵»kZX• ïŠÈ̽ Ò>vßÃT ) å Hn²~}g! Æ„- Ò>{z å H
yZZ6]vZ wÎg ¿Ž Xƒ Hn²~}g ! Æe Šˆz ]Š„ Ò>vZ f çä' /ôyZž YY
]Š „Ò>Ã}uzŠ ËZÎÆvZž Y M 7Ì•Îz»kZÂÃkZ[™wJé ‹úŠÅ ]\ MgzZ [Ñ
žì Å ô¥äY •n ÏZXì Є-Ò>™m{m»V(uyZž Ç} 7'â n kZX}™
× ÆyZˆÆä%c
{>ÃVzg Z' 
ÔÃVz”%ÔVÍg )LZvߎ :Xì xZwÌ-Ò>nÆt‘Ë
Xì uѵš èSgß¿t»yQgzZ•©!gzZxêÆ~å ·<Ñwq¾{z•D™

t £ÆV-ç
ä́×ô âûŸôø ÜûÒö†önûìø ÜûÒö †ö nûìøEE V Üû×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²] oבø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø kûøÖ^Îø èzø Žøñô^Âø àûÂø
DŒ^f àe] à äq^Ú àe] å]æ… æ oÚ…]‚Ö] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E DD!oû×ô âûŸôø ÜûÒö†önûìø ^øÞø]æø
KZŽìYZ{Šc iÐ~?òŠ M {zLL:cÛ ä]vZwÎgž•C™yÒkȬ]|
â•
óXó VƒÑZzä™u|YB
Z ‚ÆVßZzyLZЃ  ?~gzZìYZ~hÆ~ç

N @ ð Zƒ]|~}g !
gzZ¤zÚÅL ÆÏz7
çûmö Øönûñô†øfûqø Ùø]‡ø^øÚEE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø †zø ÛøÂö àøeû]æø èzø Žøñô^Âø àûÂø
DÜ׊Úæ p…^ífÖ] å]æ…E DD!äü$ö …ùô çønö‰ø XäÞ$ø] kößûßø¾ø oj# u …ô^røÖû^ô³eþ oûßô nû‘ô
ž c â•Û ä]vZwÎgžì e ZzgÐi/èE LE# Z]|gzZ kiœÈ ¬]ù
'Z'( Ð s§Å\¬vZ )= ~}g !
 ÆhÆÏz7ðLƒœ‡m{ÆvZ )
ó Xó Ð,Šg Z Œ
Û _g ZzÃkZ {zž Îä™wì~žJ
VŒìg D™N @
gzZ¤z
( ›z~g ‡Z {Zzg )
11

s§Åàí ¬vZ~}g ! Æp gtzg »e ¬gzx Z™ ZB‚ÆkZgzZ hÆÏz7 žìt È:z


X ÇñYcŠ ¯Ì_g ZzÃkZh •á ž Zƒwì=žìg D Ñx ©Z ~N @ ,ZÚ dLƒ]|Ð
ÆkZ[g ‡Z}uzŠgzZŠ ÑzZ ÅkZÔ\ !
ž F VâÆkZ b§TˆÆwÙZÆËž ÇñY M ¬ª
Z sÜÑ »Š •
yÒ »§Zz q á g Z kZžìC Ù ªX ǃz~ kZ Ì» Ïz7b§ÏZ • Dƒ_g ZzÆ
Xì yZÄ+F•gzZ W¸e .q ZtnÆg Ö ZÆÌZ ÅhÆV±z7Éì 7
Ÿø ²
ô ]æø àöÚô ©ûmö Ÿø ²
ô ]æøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DD!äüÏøñô]çøeø åü…øö^qø àöÚø ªmø Ÿø pû„ô $Ö]EE Ùø^Îø[²
ô ] Ùøçû‰ö…ø^øm àûÚø ØønûÎô DD àöÚô ©ûmö Ÿø ²
ô ]æø àöÚô ©ûmö
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
!nÅ Z} Lž L c Û Š•
â• á g Z yŠq Z ä]vZwÎgžì e ZzgД {k Ù 1Z]|
C
Hn²Gó Xó 7yZZ ïE L 8™{z ! nÅ Z} Ô7yZZ~ kZ ! nÅ Z} Ô7ðñ¿{z
M
¾ ]g—ª) ó ó?¿yà !vZ wÎg c

Æ ê ~}g ! Æ ¿‚$ L Š
Lž 
ž c Û Š•
â• á g Z ä]\ M ( ?7yZZ~kZgzZ7ðñ{zž•ìg â • Û Š• á g ZB‚
ó óVƒ: sp"gzZyñâ Ð V-i Zz6@gzZ VÂg ZÑÅkZ Ïz7ÆTòŠ M {zL L
( ì xzøÐyZZòŠ M (Zª)
Д÷Z]|gzZ~LÍä ãZdÐ ”Z0 þÒƒ]|~p ÖZ 4Zd Œ ÛdŒ Ûg ut
X ( ì Åe Zzg~ugŒäÁq
Ôì g©Ð w°ùŠ • á g Zt » ] vZ wÎgžì Y™{ i Z0 Z ¿C Ù Æ™g¨~ p ÖZÆg u :z
X ǃ ; g Hi Z0Z »[ æÆ] \ MgzZ wq » ] \ M ‰ Ü z kZ ǃ c Û Š•
â• á g Zt ä] \ M ‰ Ü z TgzZ
»yZB‚ÆV±z7
î @
' žì xiÑnÆVßZzyZZžì ¸x •gzZ ¬æ»Š • á g Zw°æF %NkZ wq¾
ÆyZ Ì~V¨âŠVߊÆyZÔ•gsp"gzZtÇ! Ðs§ÅyZ {zžìg: dÑ(ZtzggzZ
• 7tÐ kZ Ïz7Æ kZgzZì 7wqt » y›Ë¤ Z Dƒ: {çgzZ60 Z ðÃ~}g !
Xì 7‚x £»yZZÐZžìŠ • á g Z »]vZwÎg
o×$ ‘ø ô ²] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ǻ ‚ôù qø àûÂø äô nûeôø] àûÂø pFˆeûø] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àôeû èøÛøÏø×ûÂø àûÂø
Üûãö øÞ çû¿öÃô øm Ÿøæø Üûãö øÞ çûÛö×ôù Ãømö Ÿøæø ÜûãöøÞ ]†ønûqô áøçûãö Ïôù Ëømö Ÿø Ýõ]çøÎûø] Ùö^eø ^ÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²]
áøçûãöÏ$ Ëøøjmø Ÿøæø ÜãöÞô]†ønûqô àûÚô áø çûÛö×$ ÃøøjmøŸø Ýõ]çøÎûø] Ùö^eø^Úøæø ÜûãöøÞ çûãøßûmø Ÿøæø Üûãö øÞ æû†öÚö ^ûmø Ÿøæø
12

çûãøßûømæø Üûãö Þø æû†öÚö ^møæø ÜûãöøÞ çû¿öÃô ømæø Üûãö Þø çûãö Ïô Ëømöæø ÜûãöøÞ]†ønûqôݺ çûÎø à$ Ûø×ôù ÃønöøÖ ²
ô ]æø áøçû¿öÃô j$ mø Ÿøæø
oÊô èô eøçûÏöÃö Öû^eô Üûãöß$×øqô ^ÂøŸöø çûøÖ áøçû¿öÃô j$ møæø áøçûãöÏ$ Ëøjømøæø ÜûãôÞô†ønûqô àûÚô ݺ çûÎø à$ Ûø×$ ÃøjønøøÖæø Üûãö øÞ
Dé‚ßÚ àe] æ àÓŠÖ] àe] æ á]‚uçÖ] oÊ p…^ífÖ] æ ämçâ]… àe] å]æ… EDD! ^nøÞû‚% Ö]
G
”¦Z • ~ )  Z ZŠ ZŠ LZÐW ZzÆÝ°Z†-Zz LZ äò ) Z0Ý°Z†0î*Ш“
: c
â•Û Š•
á g Z ( ~ [ æm{q Z LZ ) yŠ qZ ä] vZ wÎgžì Åe ZzgÐ
Zi ZâÐ ª zŠ ÅîG ª©EG
$ z Dä vZ q ) » yQì wq HgzZÃVÍßyQì Š ƒ H L L
ú1™ÅkZgz ZD» +Š k0 ÆX• vß {0 ?,Z~ kz7Æ yQgzZ Ôì
Å ä™ Za ú1 ™Å+ Š ~ yQgzZ ä2+Š ÃV±z7yZ LZ {z ( ì 7

)f Å æ¾5.Zù4z szH! %Z: • D™Ãz ÷zÃyZ: Ô• D™7ÒÃ
Ð V±z7LZ {zžÃVÍß ( {0 ?gzZ D" )ì Š ƒ HgzZ X • D™ ZŠ Z ~g ZŠ
Å Z}X • f  ÃÐ yZ: Ô D™7„Åä™ Za ú1™Å+ŠgzZI+Š
gzZ •Zz* ) LZ {zž ì n• Û » VÍß ( á Zz p
g™Å kZ gzZ D » + Š ) ! n
gzZ Ô,™ÒÃÅä™ Za ~ yZú1 ™Å+ŠgzZ ä 2+ŠÃV±z7( {0 ?
Vñ»} æE %NgzZN @ ÅVñ»(7ZgzZÔ, ™ ( b &Z ÅyZ=g fÆ)Ãz÷z
0̈ ¤Šp{zž’ eÃV±z7{0 ?gzZ•Zz* ÆyZ b§ÏZgzZX ,™IÐ
t¤ Z ª)Q c X B ÃÐ yQgz Z ,™Ýqûz D» +ŠÐ V±z7LZ™
ó Xó ÇVî Zߊ ZwJ~„*ŠÃyQ~Â( Ð,™7ZŠ Zn• Û CZ CZ 6VâzŠ
ì ˆÅ `gŠ VŒb§Tì gÃèb§ÏZ yZÄk iÆó gó ÎZ h L L~Q¢w é)™ÅZ Z +gut :z
ìgÃèB‚ƆŸZ kZ~p ÖZ 4Z d Œ Ûd
Œ Û [æ¸ » ] g—~ w é)™ÅZ +ÏZ(~uzŠp
kZX ås§Å èEG 4&ÄZx ¸Å ~ÄZ ´ â 1ZgzZ ~ÄZ Ïñ1Z~ [ækZ Kñzg » ] vZ wÎgž
G
~„ kz7ÆyZgzZ~ º´Æ„ yZpÔ¸q{¾Ð îªG©EG $gzZDÆ+ŠÐgîx ¬Š Z• Û ZÆx ¸
ÔÅkZ~ yZŠp:gzZ ¶ðƒš z ½ÅyZ: Ô¸ {0
 F ?¹Ð p ÒkZŽ¸Š ! M Ìvß,Z
ÃyZ ._Æ ]Š ¬: Z™KZ ä] vZ wÎg6¯ kZ Ô¸g Zzg]6 VâzŠt Ð p ÒkZ D¶„gzZ
 žì Š
Z H™f Ìt Ð M ~ e Zzg kZ X å cÛ [ ‰6VâzŠ yZ ~ [ ækZ LZ%G Š'
â• × *
Å]\ MÆzq Z »yZ Âås§~g ø Kñzg »[ ‰Æ]g—~[ ækZž Zƒx¥t ÃèEG 4G
&ÄZ
13

ÆV- Š ! Zg0
M yZg0 ZÆw‚qZvZ Y ¶
Z ëž H{°zt Ð] g—ä VrZgzZ Zƒ¢q~ # Ö }
XÐ,Š} Š½Å+ŠÃVÍß
Û g ZŠ)f »kZVƒn
gZŒ gD»+ ŠŽÃVÍßyZÆ‘´C Ù ä]vZwÎgž Zƒx¥Ðg ukZ
Å b & Z ÅyZ=g fÆ Ãz÷zgzZ VgzZ ,Š ½Å+ ŠÃVÍß•Zz* Æ kz7k0 Š
LZ {zžÔ c
IZgzZDI ZÆkz7k0 LZ {zžì c Û g ZŠ)f »kZÃVÍß•Zz*
Šg Z Œ b§ÏZgzZX •g D™ÒÃ
¡ËÆ# Ö Z ÂLg ~g Y¿6Z@kZÅ ]vZwÎg¤
e gzZ½Ð+Š
ZX Og‚Zg » b & ZzkneF
Xì 2 ` M e Ö Z ~ T Cƒ: W" {zÐvZ wÎg gzZ ~¸" Ð +Š Ì~
ÒZ ̈ ¸ Å#
Ãx Šg)òÀkZÆpgzZ ½~ # Ö Zžì ¸)* ‰gzZk& Z Z (Ѓ
g » ~h  »‰Ü zkZµš
{zÐ Vƒ ‚lp} (Xì ˆðâ • ÛeZ@ ~ u 0 ukZ ÅTñY Hì‡gzZ ~g YÐQ
g
X ÏA =ÂÅkZÃX}È

 qgzZgz$
t £ÆVzq~
àûnûÛô×ô ŠûÛöÖû] àônûeø àûÚô ^Û÷nûjô øm ø̃ fø³þÎø àûÚøEE VÜø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Œ zõ ^f$Âø àôeû] àôÂø
DD†ûËøÇûmö Ÿø ^÷fÞûƒø ØøÛôÂø ‚ûÎø áøçûÓöm$ áø] Ÿ$ ]ô èø³jþ$³føþ ³þÖûø] èø³þß$røÖû] ²ö] äü×øìø•ûø] ä́eô]†ø•øæø ä́Úô ^Ãø›ø oÖF]ô
Dp„Ú†jÖ] å]æ… E
TÆvZ LL:ž c â•Û Š• á gZ ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” k„0vZ†]|
\¬vZÂ1™q Ñ~Å ä3LZgzZ1áÃadËÐ~Vâ›ä}È
óXó ƒ°ç. Þ ‡* ŽƒHx̀(ZðÃäkQžt ÆäOSDÇ}™4ZŠ~¼  gzÁ! gz¢ÃkZ
B‚Æ oÑkZ ]g t ¬Å¼  ¼ZŠ6lgz6z ª ñÅdž Zƒx¥ éG 5S8ZÜÐ g u kZ :z
h*
ÈpgzZ¬zuщ)ƒ°çÿLE &‡* Š 4
q ÆvZŽƒ: >%» {k J,Z ËòŠ M {zžì ozæ
.nIEG
4&x ÓÅ b§kZoÑtÝZgŠ ( {)z
kZwq¾ X Vƒ:gÃè~p ÖZp¤ ZÔì CƒpÅ~V(u ~çG
X ’ e´gpÅÃkZÆç{°‡g•~V(u~çG 4G
.nIE&gzZ‰F x ÓÅ b§
Üõ×ô ŠûÚö àûÂø ‹øË$ øÞ àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
†õŠôÃûÚö o×FÂø†øŠ$ øm àûÚøæøèô ÛønFÏô Öû] Ýôçûmø hô†öÒö àûÚô è÷ eø†ûÒö äö ßûÂø ²ö] ‹øË$ øÞ ^nøÞû‚% Ö] hô†øÒö àûÚô è÷eø†ûÒö
éô †øìôŸF û]æø ^nøÞû‚% Ö] oûÊô äö ×# Ö] åü†øjø‰ø ^Û÷×ô ŠûÚö †øjø‰ø àûÚøæø éô †øìô ŸF û]æø ^nøÞû‚% Ö] oÊô äô nû×øÂø ²ö] †øŠ$ mø
Dp„Ú†jÖ]æ •çñ]• çe]] å]æ…E !äô nûìôø] áôçûÂø oûÊô ‚öfûÃøÖû] áø^Òø^Úø‚ôfûÃøÖû] áôçûÂø oûÊô ²ö]æø
14

~EŠ ðÃÅy›ËŽ L L: c Û ä]vZ wÎgžì e


â• ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
ã.6gzZ 1ÅyŠÆ# Ö ª ( núÆkZ ) \¬vZ Ç}™gzŠ ã.6gzZ 1
àßzÅ2 Œ Û LZ )ÃnzH„  ŠßË( LZ { ZpnŒ Û Ž )gzZ Ç} Š] •ÃkZÐ
y›ËŽgzZ Ç}Šª œ~]y MgzZ *ŠÃkZ \¬vZ ÂuŠª œ( ~ŸÆ
E
 {È ðÃŽgzZ Ç} ™Ù7 {Š6ÅkZ~] æ: MgzZ *Š \¬vZ Ç} ™Ù7 {Š6Å
Z
ó Xó Çìg @ ™ŠæÅkZ \¬vZ Çìg @ ™- ¬ZzŠ ZæZ Åð¸ËLZJ 
ÜûÒö ‚ôuø Ÿôø Äøßø‘ø ]ƒø]ô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeô]ø àÂø
áø^Òø áû^ôÊø ØûÒö ^nø×ûÊø äüÃøÚø åö ‚ûÃô Ïûnö×ûÊø XäÞø^ìø•öæø åü†$ uø oøÖôæø‚ûÎøæø ä́eô äüñø^qø Ü$ $ö äüÚø^Ãø›ø äüÚö •ô ^ìø
DÜ×ŠÚ å]æ… E DD!àônûøj×øÒû]öæûø] è÷×øÒû]ö XäßûÚô ǻ‚ô øm oûÊô Äû–ønø×ûÊø ¡÷nû×ô Îø ^â÷çûËöŽûÚø Ýö^Ãø_$ Ö]
xŠ { » ËÐ ~ ?Z  L L:cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k
Ù 1Z ]|
C
ä¯gzZ äåÆk QgzZ'ñ M™á k0 ÆkZ {zQÔ}™g » *
3nÆkZ
ÌÃxŠ {k QáZzä™g » * 3ž’ eÇ M ÂXì ðVZ1ÅNðŠgzZò¤ ~
ÆVâzŠŽ )ƒ Z hð* 3{z L¤ Z :‰‰‰‰ñ3Ì{zgzZ ñèB‚ LZ~ ä3
ó Xó } ŠÃxŠ {kZ „vq ZzŠÐ~ä3k Qž’ eÇ M Â( nƒ: °»n
( ›9)
4Zx »Æ # Ö } ‰ äåä3‰CƒVc !
0 cxÝ~ VzyX~: â iÆ] vZ wÎg :z
ä3LZÃyZ ÂNÑÆå* 3{z Z ž ðâ • Ûe Z@ä]\ M ~}g ! ÆyZX¸ D Y n Ð
ÔzŠgz¢z¼Ð~ kZÃyZ ÌA ƒ: öRÅkZÔƒÁ * 3Z  gzZÔ î î™ èB‚gzZß™q Ñ~
¸6Š ãÏZ~: â i}g ø 'ì Å“  ZŠ'1ÅNðŠgzZ ò¤ ~ äåÆkZ ä VrZèY
X ǃnÆVEZ™âgz ZVz™âá Zzäå* 3¬
äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ǻ‚ôù qø àûÂø äô nûeô]ø àûÂø gõnûÃø•ö àôeû æ†ôÛûÂø àûÂøEE
DD!^øÞ†ônûføÒø Íø†û•ø Íû†ôÃûmøæ ^øÞ †ønûÇô ‘ø Üûuø †ûmø Üû$Ö àÚø ^ß$ Úô ‹ønûøÖEE VÜø×$ ‰øæø
D•¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ… E
Дm°Z0z/0vZ†]|ZŠ ZŠ LZ {zgzZÐ --Zz LZ-0z/
».B‚ÆVIg} g ø ò MŽ L L:cÛ Š•
â• á g Z ä]vZwÎgž• D™e
Zzg
15

ó Xó ì 7Ð~ë{z}™: wì»]³ÅVz (
gzZ} ™: î @
'
( Š î ZŠ ! ZòÔ ~èFìY)
àôÚô ©ûÛö×ûÖô àöÚô ©ÛöÖû]øEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] oöfôß$ Ö] àôÂø o‰FçûÚö oûeô]ø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!ä́Ãô eô^‘ø]ø àønûeø Ôøf$•ø Ü$ $ö ^÷–Ãû eø Xä–öÃû eø ‚% Žömø áô^nøßûföÖû^Òø
y›q Z L L:ž c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgžì e ZzgД ~ÄÑZ .ñ1Z]|
@ ™o¢Ã}uzŠzq Z »k QÔì ‚ »]g qo¢q ZmÐ y›}uzŠ »
ž ) c 3Š ™wZ e ~ VèQ ÅB; }uzŠ VÄ Z ÅB; q Z ä \ å M Q 'ì
( ›9) ó Xó ( ’ e* ƒ3kgzZhZzë ! b§kZÃVâ ›
°q Z0# Ö Z b§Ï Q• CY0°o¢™ïë ! • Z Å]g qb§Tžìt È:z
~uzŠ »•
 Zq Z Å°Ž ’ e * ƒo ng Zz m„z ë ! ~ yZì •  Zq Zq Z ÅkZy›C Ù gzZ Ôì
Vâ ›ž c 3Š™wZ e~VèZ ÅB; }uzŠ VÄ Z ÅB; q Z LZ ä \ å MQ'ì @ ƒÐ • Z
t ÅVð; zŠ µ Z µ Z b§T’ e * Y0{u Zz # Ö Q b§kZ™ƒ3k ë ! ÃV5gzZŠ Z• Û Z ZÆ
X I0ŠŽ zq Z cÍgzZIq Z™ƒ•kÐ}uzŠq ZVÄ Z
àöÚô ©ûmö Ÿø ǻ‚ônøeô oûŠôËûÞø pû„ôÖ$]æøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹õÞø]ø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DDä́ŠôËûßøÖô g% vômö ^Úø äô nûìô Ÿôø g% vômö oj# uø ‚º fûÂø
] Z f k Q nL L :ž c â•Û Š•á g Z ä ] v Z wÎgžì e Z zg Ð ” ÷Z ]|
{ zž J Z  Yƒ 7ðñ C{È ðÃÔì y Y ~÷~ï Æ T Å u 0
( ›9z ~g g 9) ó óX ƒ L e n L ZŽ ì e: „ z n Æ ð ¸ y ›L Z
ì e n LZ ð>gzZ펞„Zpíî<EgŠ kZ Åy›}uzŠ nÆy›C Ù žìt È:z
{zì à {Ð kZ ¦æŽ »xsZ z yZZgzZ Ôì Ð ~ xi ZßgzZ _ ZÑÆ yZZì e ÌnÆ kZ „z
Xì xzøÐ]»' ÆkZgzZ|zbzg ÅyZZ
o×øÂø Üô×ô ŠûÛöÖû] Ð% uøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
éô çøÂû‚$ Ö] èöeø^qø]ôæø ˆôñô^øßrøÖû] Åö^føiôù ]ôæø ˜ômû†ôÛøÖû] éö •ø ^nøÂô æø Ýô ¡Š$ Ö] •% …ø º‹Ûûìø Üô×ô ŠûÛöÖû]
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!‹ô›ô^ÃøÖû] könûÛôŽûiøæø
›}uzŠÆ›q Z L ' L c â• Û ä]vZwÎgžì e ZzgД{k Ù 1Z]|
C
16

wJ]úŠ Ô*
YB‚Æ} i » Ô * ™]Š ÈÅg FÔ bŠ[ ZŽ »xs'• hõ0 6
ó Xó *
™Øg ñ¬Š nÆkZÆÈ óv ó Z ë)9k
L 6
L ä M ¥gzZ *

( ›9z~gg 9)
gzZì @Ù ªmb!
ƒC »Vâ ›zŠÐX• +Z'! õ 0t ~ Ï0  i iÅ{%izgžt È:z
X ñYHx ÈZÐgîm{ »yZ nkZÔì @ 0Ìúz›
àôÚô ©ûÛöÖû] éöø]†ûÚô àöÚô ©ÛöÖûø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DDä́ñô]…øæø àûÚô Xä›öçûvöømæø XäjøÃønû•ø äö ßûÂø Ì% Óöøm àôÚô ©ÛöÖû] çìöø] àöÚô ©ÛöÖû]æø
Dp„Ú†jÖ] •¨]• çe] å]æ… E
}uzŠ ðñq Z L L:ž c Û Š•
â• á g Z ä]vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z]|
C
ì @ ™«ŠÐ kZÃg¢ÆkQÔì 𸠻ðñ}uzŠ ðñq ZgzZìs M »ðñ
( ~èF ì YÔŠ î ZŠ ! Zò) ó Xó ì@ ™ ãZôzãò0 ÅkZÐún ZgzZ
sÜgzZ Ôì êŠ 3Š y¶ ú$ C Ù gzZ îE 0™ŠÔ r ZŠC Ù »} nÆ k QÃáZzÚ Š {zžì x »t »s M :z
kZžì ¸ ÌÈ »äƒs M nÆðñ}uzŠÆðñq ZX @ 3Š7ÃVzuzŠì @ 3ŠÃÏ Q
ÃkZB‚Æ„ZpígzZ mï}g7 {zAŠ ] ! b & Z ÿLE &‡gzZƒ  o* Ž ~ ð¸ }uzŠž’ eÃ
ð¸»y›}uzŠy›C Ù žì Š c â• Û Š•
á g ZÐ M'} ™:nÅkZ~VzuzŠÔ} Š™ i6kZ
LZ {z ƒ à Zz ä M „ ngzZ Ä M ðÃ6k Q¤ Zžì ~g ZŠ)ft ÅkZÐð* Æ ]p Z ´Š kZ Ôì
s§CÙ Åq +Fm³ËKZ b§TgzZ Ô} ™ÒÃÅäXÃkZЊi ÅkZgzZ1 zgÃkZ½gzl
X}™ ãò0 gzZ ã ZôÅð¸ã ZZz´Š LZ b§Ï Qì CYÅ ãZôgzZ ãò0 Ð
ô ] Ùö^nøÂø Ðö×ûíøÖûø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
² ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ²
ô ] ‚ôfûÂøæø ‹õøÞø] àûÂø
DDä́Öô^nøÂô oÖF]ô àøŠøuûø] àûÚø ²
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E ô ] oøÖ]ô Ðô×ûíøÖû] g% uøø^Êø
á g Z ä] vZ wÎgžì e
Š• Zzg Ð ” Š&0vZ†]|gzZ ” ÷Z ]|
t‘KZ[8{Šc iÃvZn kZÔì (_ »kZ c Í )wÈÅ\¬vZt‘~g‚ L L:c Û
â•
ó Xó }™u|YZgzZyˆZB‚Æ( t‘Åk Qª)wÈÅvZŽìòŠ M {z~
G-E4ÓÉ
( ö§AXGy ZÑZ™)
µš 'ƒÓ{z » {)z} ÀgzZ ä3] c 
gz¢ÅÏ0 Y ¹ÃyQ ó ówÈL Æ
i ÅXì @ L òŠ M :z
17

 „z Ôì ó ówÈL LÅvZ t‘~g ‚Ð p ÒkZ


k QòŠ MŽÐ ÚkZXì V é]Mg ~izggzZg ÇŠgz6»ƒ
X ǃ•»g \ gzZ›Åk Q{zžì Š c Û ~g
â• ukZÔ Ç} ™ î @ YZB‚Æt‘Å
'

xs[ZŠ M
èøß$ røÖû] ç×öìö ‚ûøi ŸøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
åö çûÛöjö×ûÃøÊø ]ƒø]ô oòõnû•ø o×FÂø ÜûÓö$Ö•ö ø] Ÿøæøø] (]çûe%^vøiø oj# uø ]çûßöÚô ©ûiö Ÿøæø ]çûßöÚô ©ûiö oj$uø
DÜ×ŠÚ å]æ… E DDÜûÓößønûeø Ýø¡øŠ$ Ö]çöŽøÊûø] ( Üûjöfûeø^vøiø
ÔMY 7~ ¼  ? L L:cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|
C
Yƒ7tgzZ ( ñYƒ: Ï0  
i à Zz yZZ Ï0i ~g vgzZ ) î Yƒ: ðñ} g74z@
Ð ä™Æ TVzŠ C : ¿{z »~ HÔñYƒ: ›ë! ~ ?žJ Z 
ó Xó î ;[p~: MÃxs(žìt {z)X ñYƒZaöuz›yxgŠ}g v
( ›9)
|7ÝsÜ{zì {°zgzZ ]gt
gzZ »h ż  ¼ZŠ6TyZZž Zƒx¥™ZÜ~ g ukZ :z
wÎggzZXì oÑòiÑÅkZ Ì]Šñz›b! ÅyZZIž Z ì |WzâZ {zÉ Ôì 7x* »{o
Vߊ]Š¸z›tжŠ[ZŽ »kZgzZä™xsÃ}uzŠq ž Z ì c eB‚ÆxÈZ}( ä]vZ
XìCƒZa~
Ôi úÔƒ b zg~¿kZ²ì C M ~g¼„ Z  |@ m{ Å ¿Ëžì p ÒÿLE &‡]! t VŒ
Æ wŠ¤ Ztžì Ì»grgzZ xs Znç¸ Ç! Xì ¸ Ìwq » wqZ‰vZ™fgzZ egzZ { izg
t » äYƒ Za kg »]Š í!z›gzZå  ]gz—Ð VߊQ ÂVƒÐ/_ 96¯ Ÿg ãZZgzZ mÜ Z
Xì bzg" ¿C Ù Zg ø` MpX •az+4
Ôø×ô âûø] o×FÂø kø×ûìø•ø ƒø]ô o$ ßøeö ^mø EE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø á$ ø] ‹
zõ øÞø] àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ… E DD!Ôøjô nûeø Øôâû]ø o×FÂø æø Ôønû×øÂøè÷Òø†ûeø áöçûÓömø Üû×ôù ŠøÊø
ÆVßZzyLZ ?Z
k0 g L L:cÛ ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД÷Z]ù
ó Xó ÌnÆVßZzy}g vgzZ ǃ• 'ï IL“! Ìn}g vtÔz™xsÂî Y
( ~èFìY)
ä́×ô âûø] o×FÂø] çûÛö×ôù ŠøÊø ^j÷nûeø Üûjö×ûìø•ø]ƒø]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø éø•ø^jøÎø àûÂø
18

Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E DD!Ý¡øŠøeô Xä×øâûø] ]çûÂö•ô æû^øÊø Üûjöqû†øìø ]ƒø]ôæø
~yË?Z  :c â•Û ä]vZw ð^Ng L L:žì e Zzg ( äÕS]%)Ð(¹@ ) {Šy]|
ó Xó dÆ™xs¦ZŠzÂÏäYgzZdÐyZ  QgzZ'z™xsÃVßZzy Âî Y
o×øÂø †önÇô ’$ Ö] Üö×ôù Šømö EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ]ö Ùçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Dp…^ífÖ] å]æ… E DD†ônû%ô ÓøÖû] o×øÂø Øönû×ô ÏøÖû]æø (‚ôÂô ^ÏøÖû] o×øÂø •% ^ÛøÖû]æø †ônûfôÓøÖû]
xsÃ} (N gžì ðâ• Ûe Z@ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z]|
C
{Š c
iòŠ M} hðgzZÔ}™ HxsÃVîƒÆÑZz½gzZ äg¦  Ð3 ZggzZÔ}™ H
(~g g9) X,™xsî  )ÅVñŠ M
½ wa {zž ’ eÃg ZΞì ~ e Zzg ~uzŠ q Z Å „ ” {k  Ù 1Z ]|gzZ )
C
X ( }™xsÃá Zz
Ã} ( Æ™òŠ7{zž’ eÃLg ƒ] ‡5 Å} (gzZ Lgq Z Z  žìt È :z
7~xs{zž’ eÃá Zz½Âƒ6òŠ M ñƒÆ Ëg ¦ »á Zz½ËZ  b§ÏZgzZ} ™xs
à Zz VñŠ M {Š ci ~uzŠ {z Vƒ òŠ M Á ×~ ®  ) T ƒ ]‡5 ÅVo) zŠ¤ ZgzZ X}™òŠ
ÃVß Zz½ wa Æ™òŠ7{zƒƒ ;g Y6~g ZÎË¿Ž gzZ} ™òŠ7~ ä™xsî )
¬ÃkZ n kZì Ýq ðZ ( gzZ ~—~EŠq ZC Ù „ Ãg ZΞìC Ù ªÕt Åe Z@kZ'}™xs
X} ™g Ö Z » ~g ‚ {gzZ äZ ÂgzZ ÔÃðZ ( KZÆ™xsÃVß Zz½wa {zž Š Š
c
áô^Ûø×ô ŠûÛöÖû] oÏøjøÖû] ƒø]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] Ù^Îø Ùø^Îø h zõ ‡ô^Âø àôeû ðô ]†øføÖû] àôÂø
D•¨]• çe] å]æ…E DD!^ÛøãöøÖ †øËô Æö åö ]†øËøÇûøj‰û]æø äø×# Ö] ‚øÛô uø æø ^vøÊø^’øjøÊø
ÅVâ ›zŠ Z  L L: c â•Û ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” [i ¬ 0{Z']|
yZ Â,™Ô ]nn LZgzZ£ÅvZB‚ÆkZgzZ ,™gr{zgzZƒ]‡5
ó Xó ÏñY„ƒ]nÅ
]çûvöÊø^’øiøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø á$ ]ø oûÞô^‰ø]†øíöÖû] ðõ^_øÂø àûÂø
D¡÷‰†Ú ÔÖ^Ú å]æ… E DD!ð^ßøvûŽ$ Ö] göâø„ûøi øæ ]çûe% ^vøøi æû•ö ^ãøiø æø Ø% Çô Öû] göâø„ûøm
Û ä] vZ wÎgžì e
E
ë ! ? L L :c
â• Zzg ( w‚g Z & ~) Ð ¹ @ã‚ Z æ:Y «
Št@Ã}uzŠq
?Ð kZz™ c Z~ : MgzZì Cƒ ðÌÅaÐ kZz™ Hgr
19

( ´ â x â Z ¤¸ ) ó Xó σgzŠ #ŠÐVߊgzZ σZa ›ë ! ~


ÃyZž c
C7t ä VrZ ªÔì Åe Zzg ÕäS]%Ð ã ‚ Zy  Y «b§ÏZ ä ´ â x âZ e Zzgt)
X ( w‚g ZÃä™e ZzgÐi§kZgzZì @ Y¹Ë%Ãg u+Z‰‰‰âÐ! ôËg ut
ƒ bzg~ kZžì ozæB; ÆoÑkZ• 'gzZ|@ Å¿C Ù žñY 1™Š c Ã] ! kZ ÌVŒ:z
XIQ7ZŠ7Ðk Q [ƒyY": ZŠŽ gzZ
æø äüÚø ø̂ øjÖû^Êø gõÖô^›ø oûeôø] àôeû†øËøÃû qø oÏ# ×øøi Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø]EE oûfôÃøŽ$ Ö] àôÂø
D¡÷‰†Ú á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] •¨]• çe] å]æ… E DD!ä́nûßønûÂø àønûeø^Úø Øøf$Îø
HwLZ »̈¤ ! Z 0” Qä] wÎg L L:žì e Zzg ÕäS]%Ð ¹@ £xâ Z
VâzŠ gzZ ( c â•Û Þç ª) ‰ f ÃyZ] \ M Â ( ñ M : Zz ÐS {z Z )
Š•1Ã( ã%
X c ÅyQ )~Ö ÆV\ M
ô ] Ùø çû‰ö…ø Ùø øª‰ø ¡÷qö…ø á$ ø] …õ^Šømø àôeû ðô ^_øÂø àûÂø
áöƒô ªûjø‰ûø] Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô²] Ùöçû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø ( kônûfø³þÖû] oûÊô ^ãøÃøÚø oûÞùô ]ô Øûqö†$ Ö] Ùø^ÏøÊø DDÜûÃøøÞ EE VÙø^ÏøÊø [oÚôù ]ö o×FÂø
Ùö çû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø ^ãøÚö •ô ^ìø oûÞôù]ô Øöqö†% Ö] Ùø^ÏøÊø DD^ãønû×øÂø áûƒô ^jø‰û]ôEE VÜø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø
Ùø^Îø Ÿø Ùø^Îø DD[è÷Þø^øm†ûÂö ^âø]†øiø áûø] g% vôiö]ø ^ãønû×øÂø áûƒô ªûjø‰û]ô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ]
D¡÷‰†Ú ÔÖ^Ú å]æ…E DD!^ãønû×øÂø áûƒô ªûøj‰û^Êø EE V
KZ~ H :Y7Ð]vZ wÎg ä ¿q Zžì e ZzgÐ ¹ @ m g ( 0Y «
! V;:ž cÛ Š•
â• á g Z ä] \ M ?Vz™Ô]i YZ¬ÌnÆä Yk0 ÆVâ
y„B‚ÆVâ ~:ž Hn²ä ¿k Q !ß]i YZ ÌnÆäYk0 ÆVâ
TgB‚~y„q Zd Vâ ëÔì 7µ Z}y Z÷žt È) VƒLg~
( ?'Vî Y~ y™á ]i YZžì ~gz¢n }÷Ì~ ]gß+Z H •
kZ „~ :ž Hn²ä ¿k Q'î Y„™á ]i YZ V; :c Û Š•
â• á g Z ä] \ M
+Z ì @ ƒ *Y g !g !
n kZ Vƒ @ ™ „ ~ ` » x » }g ‚Æ kZ ) Vƒ xŠ { »
™á ]i YZ 7:ž c Û Š•
â• á gZ ä\
å M X ǃ: ~gz¢ ¢ ]i YZiŠC Ù Â~]gß
7I¦  Ù Ât:ž Hn²ä¿k Q !'dŠ^'ÃkZžÐz™It ?HÔ î Y„
C
X î Y„™á]i YZQ Â:c Û Š•
â• á g Z ä]\ M'ÇVz™
20

+Z ?žì ykZ »kZ~]gßÅäY~ yÆVâ KZ7


eZgzZ ]iYZ%ž ìt È:z
™á]iYZÌk0 ÆVânkZÔƒñƒ}g@
Z}ÀÐ]gz¢ËVâ~gvžá~y~ª q
X’ e*
Y„

[ZŠ MÆ>
ä́Šô×ô rûÚø àûÚô Øøqö†$ Ö] Øöqö†$ Ö] Üÿ nûÏô mö ŸøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘øô oùô fôß$ Ö] àôÂø †øÛøÂö àôeû] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!]çûÃö ‰$ çøiøæø ] çûvöŠ$ Ëûiø àûÓôÖFæø äô nûÊô ‹ö×ô rûøm Üøû $ö
ª)}™: (ZòŠ M ðà LL:c Û Š•
â• á gZä]vZwÎgžìe ZzgД/vZ†]|
ÃVÍßÉ ñYÖ(kZŠp™ VZÐ(ÅkZÃ}uzŠËž (ì 7h»kZÃË
óXó (,Š}Š(ÃyZgzZ),™ZaöRgzZÏŠ¤ (nÆVßZzä M )ž’ e
XäøÖ Øø%$ Ûøjøm$ á]ø åü†$ ‰ø àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èøømæô^ÃøÚö àûÂø
D •¨]•çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E !…^ß$ Ö] àøÚô ü å‚øÃøÏûÚø œøç$ føjønø×ûÊø ^÷Ú^nøÎô Ùö^qø†ùô Ö]
]! kZÃòŠ M TLL:c Û ä]vZwÎgžìe
â• ZzgДyç!Z0tzç]|
óXó á¯~3* 1CZ{zž’ eÐQÔ•g}9~WÅkZvßžƒÙpÐ
}ÈÆvZžƒlpÐÏZgzZì etŠpòŠ M ðòìÐ]gßkZm»ÏzkZžìC Ù ª: z
ìŠcÛ ~ hÆTÔì 3(ÅVß Zz°gzZ Ôì ã ¶
â• Å°t gzZ ÔVƒ} 9nÆWÅkZ
}uzŠ1Ôì e: Ç! ŠpòŠ M ðä Zp( ì * 1ZæE %N»+- c izŠ {z) ó ó àë mû†ôfùô ÓøøjÛöÖû] pçø%ûÚø ‹ ø òeôL L
Zì ]!
wÎgp¤ ~uzŠ Ç! t ÂN Yƒ} 9n Æ kZ ~" _ Æ ›z ]oz x Z™ Z vß
X ¸D â • Û 7IÌÃkZkZ nLZ ]óvZ
XäøÖ^ßøÛûÏöÊø^’øÂø o×FÂø ^ò$ Óôj$ Úö Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²ô ] Ùöçû‰ö…ø tø†øìø Ùø^ÎøzèøÚø ^Úø]ö oûeôø] àûÂø
D•¨]• çe] å]æ… E !DD^÷–Ãû eø ^ãø–öÃûmø Üö¿ôùÃømö Üöqô^ÂøŸø û] ÝöçûÏömø ^ÛøÒø]çûÚö çûÏöiø ŸøEE V Ùø^ÏøÊø
ñÑp=C Ù !
ñƒf Zg–» ¡]vZwÎgiŠq ž Z ìe ZzgÐ)âQ1Z]|
Z vßQb§Tƒ}9#
q Ö b§kZ ?LL:c â•Û ä ] \ M Ô‰ƒ} 9ë Â
óXó •DYƒ}9nÆWÅ}uzŠ
ô ] Ùôçû‰ö…ø àûÚô ÜûãônûøÖ]ô g$ uø]ø º“íû•ø àûÓömø ÜûøÖ Ùø^Îø ‹
Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² zõ øÞø] àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !ÔÖô]„øÖô ä́jô nøâô ]†øÒø àûÚô áøçûÛö×øÃû øm ^ÛøÖô ] çûÚö çûÏömø ÜûøÖ bö æû]ø…ø]ƒø]ô çûÞö^Òøæø
21

{Š c
i Ð] vZ wÎg Ì,ðÃn Æ/ôžì e
Zzg Ð ” ÷Z ]|
Ô¸Dƒ7} 9™NŠÃ]g—{zž åti§»yQŠŽ z!
ÆkZÔ¶7[8
à ] \ Mtž¸… YèY
XìI*

[ZŠ MÆàZäÎj

äô nû×øqû…ô pF‚uû]ô Øöqö†$ Ö] ÄøÊø†ûm$ á]ø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø oãFøÞ Ùø^Îø †zõ eô^qø 6ûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E !ǻ†ôãû¾ø o×FÂø Ðõ×ûjøŠûÚö çøâöæø pF†ìûŸö û] o×øÂø
h
j  òŠ Mž c Û IÐ ]!
â• kZ ä]vZwÎgžì e ZzgД'Y]|
XÇg68 N ~uzŠÆVZ8 N Z KZ~ª
q  qÅ
kZÆ|0! •¤ ZžìC Ù ªgzZ å ` Zzg »"0 ! •Ðgîx ¬~ V1²~: â iÆ] g—:z
„¸X ÇñYÁ,] ‡zZ ÎÂñY3g6zZÆkZVî 0 ZuzŠÆ™ Z9â Ziq Z CZžñY̈h  b§
» äY Á,Ð j  b§kZžƒ (Z k]¤ ZpX c â•Û IÐj  b§kZ ä] vZ ÎN Îg n ÏZ
!DZvZzX σ: ƘÅkZžì ¸C Ù ªÂƒ:60 Z
ÀöÏô nûøjŠûnøÊø …õ^ãøøÞ Ÿøæø ØõnûøÖ àûÚô ‚öÎö †ûmø Ÿø áø^Òø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] zèøŽøñô^Âø àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E !Õøç$ Šøiø Ÿ$ ]ô
D ÎÌZ  ~ yŠ c ZzgÐ kiœÈ ¬ ]|
~ ]Zg]vZ wÎgžì e
( Š î ZŠ ! Zò) X D™gz¢u Zz™JZ Â

× zÄZø
b Z'
V Ùø^Îø ^ßøfûÂô ]‚øiö ÔøÞ$]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø^øm] çÖö^Îø Ùø^Îø zé†ømû†øâö oûeôø] 6ûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!^Ï& uø ùŸ]ô Ùö çûÎöø] Ÿø oÞùô ]ôEE
!vZ wÎg c ž Hn²Ð]g—ä/ô‰žì e Zzg Ð ” {k Ù 1Z ]|
C
H„h(Ì~bZ' × )~ž c Û Š•
â• á gZä]\ M ?•D â• Û b Z' × Ðë]ó\ M
X(Cƒ7ë! gzZß]! ðÃ~kZª)Vƒ
¡$’øÚö àûÚô Ýö çûÏömø Ÿø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø zéø†øÛö‰ø àôeû]†eô^qø àûÂø
]çûÞö^Òøæø Ýø^Îø ‹öÛûŽ$ Ö] kôÃø×ø_$ Ö] ]ƒø^ô Êø ‹öÛûŽ$ Ö] Äø×ö_ûøi oj$ uø xøfû’% Ö] äô nûÊô o×ôù ’ømö pû„ô$Ö] åö
22

!Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ÜöŠ$ føjømøæø áøçûÓövø–ûnøÊø èô n$ ×ô âô ^røÖû]†ôÚûø] oûÊô áøæû„öìö^nøÊô áø çû$ö ‚$ vøjøøm
DÜ×ŠÚ å]æ…E
(Ti úÅòž åw©» ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {ª0'Y ]|
Â@ Yƒ qƒ[ë M Z QX¸ 0Z 7Ð V; zJ äƒ qƒ[ ë M¸ _7
H ( Ì) '! ÅqY Uâ i/ôÆ ] \ M ( ~ Y zZ kZ ) gzZ D Yƒ} 9
X Tg D Z—']vZwÎggzZ ¨ [p~ekZgzZ D™
Ì~ ug I>Å ]vZwÎggzZ~ ~tKLLÌ' x Z™ î0E !ôž Zƒx¥Ð g ukZ :z
ÏZ Å ~èFìYgzZ ¶C M ç[p6X¸ D™ H{™E Ì» ]ÃZy z ] c ½+Z ÅqY Uâ i
gzZñ7Ìg ÃZ ~ W MkZ ª) ó ó †ê Ãû Žùô Ö áøæû‚ö•ø^ßøøjmøæø L L• h ' × p ÖZt ~ e Zzg Åg u
Û +6kZgzZ F
X¸ D â • ¼ƒ  t]vZwÎggzZ ( ¸D Yñ‹
ÂD™: î @'»Œ" » b§kZB‚Æx Z™[ ôZ LZ]]À M¤ Zžì @ ™n²gTq*
¹~ b ˜Z ÅBßY x] Z|'á ^z»g~ {Š .ZŽ Lg c Y- g (Z » ]\ M6] Z|yZ
X ¶$Ë ƒ7ŠÅª ‚gÑ%ÆkZ åwz4» ]kŠZg—tžì YY
ZgzZ i/0vZ†]ù! ôg;Z YB‚Æ {™E
q  Æ ä´ © ë! Æ' x Z™ î0E !ô
~× …Z > ½yÒVâzŠtX ǃ]ùZ  ¸vZY ¶ Z Ì¢ | 7yÒzŠÆmÄ0wš¹@ 
vg )
X •‰ GÜÐáZjÆóv ó ZbÑLL
Ì´ [ôZÆ]vZwÎg Hž Y7äËÐ i/0vZ†]|ž c â•Û yÒä ¹@ {Š y
:câ•Û ä VrZ ?¸D™
(ØôførøÖû] àøÚô Üö¿øÂûø] Üûãôeôçû×öÎö oûÊô áö^ÛømûŸô û]æø ÜûÃøøÞ
~ [¨Æ yZ ̉ Ü z kZpÔ¸ ̨ 6µñÆ© ] Z|{z! —" ÔV;
{Š%Ã[¨Ž å @ ƒ 7« ‚ » èEG 4Ó¡E
¸ « »yZ ª) X å @ ƒ F x Ð Vzh N yZZ
Xì yÒ» mÄ0wšgzZX( ì ꊙ
Øønû×Ö$] áø^Òø ƒø^ô Êø õ̃ Ãûeø oÖF]ô Üûãö–öÃû eø Ôövø –ûømæø šô]†øÆûŸøû] àønûeø áøæû‚% jöŽûmø Üûãö jöÒû…ø•ûø]
^÷Þ^føâû…ö ]çûÞö^Òø
T)X ¸ D™ÌZ hzŠ yxgŠÆ VE¶
{gH{zì ¬ŠÃ' x Z™/ôä ~
23

gzZ ( •D™ H¨ £~hzŠ nÆwgzZöyZŽ âgzZa b§


D ´ ¨ë !
X D Yƒ÷zgŠ'ÂCYƒ] ZgZ
 QÔ¸Ì

[ZŠ MÆ®
 zh
ð)
ÜûÒö‚öuøø] ‹ ø _øÂø ]ƒø]ô EE VÜø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
]ƒø^ô Êø ²] ÔøÛöuø†ûmø XäøÖ Ùø^Îø ]ƒø^ôÊø ²ö] ÔøÛöuø†ûmø äüföuô^‘øæûø] åüçûìöø] ØûÏönøÖûæø äô ×# Öô‚öÛûvøÖûø] ØûÏönø×ûÊø
Dp…^ífÖ] å]æ…E DD!ÜûÓöøÖ^eø x×ô ’ûmöæø²] ÜöÓömû‚ôãûmø ØûÏönø×ûÊø ²] ÔøÛöuø†ûøm Ùø^Îø
¥ ÃËÐ~ ?Z  ž c â•Û ä]vZ wÎgžì e ZzgÐ ”{k  Ù 1Z]|
C
»kZž c â•Û ä]\ M c ) 𸎠»kZgz ZX¾ ó ó ²ô ‚öÛûvøÖûø] Lž L ’ eÐZ Âñ M
tZ  gzZ ( Øg Å vZ6? ) ó ó ²] ÔøÛöuø†ûmøL L¾ {z ƒ ( k0Æ kZ ¶‚ Ž
׬Št~[ ZŽÆkZ ) ÑZz®  ž’ e ¾ (Ý׬Š » ) ó ó ²] ÔøÛöuø†ûmøL Lð¸
}g vgzZ} i ZâÐ e Z@»\¬vZ ) ó ó ïÜÓöøÖ^eø x×ô ’ûmöæø ²ö] ÜöÓömû‚ôãûmøL L¾ (Ý
( ~g g9) X ( }Š â• Û„ gŠ] Ñq
c 1 Ë Âì: ¤ ZŽ • D Y òÐ r â Š ] Z iZ, ZgzZ " îg +Z=g fÆ ä M ¥ :z
n kZXì aq Z »\¬vZ c Í * M »¥ ~ª qÅwZŠZz¡n kZÔN Y0̄ ! » ~g F
ó ó ²] ÔøÛöuø†ûmøL ¾ L {zƒ k0 Æ kZ ðÃŽ gzZ¾ ó ó ²ô ‚öÛûvøÖûø] L L{z ñ M ¥ ÃTž ˆðâ• ÛeZ@
ÜöÓömû‚ôãûmøL L ¾ Ãð¸ áZz ¶Š ¬Š kZ ÑZz®  QgzZ ( ¶=g f »• 'zín }g v¥t ª)
X ó ó Üï ÓöøÖ^eø x×ô ’ûmöæø ²ö]
Š ¯az»V8gXgzZŠ c
X c XÅvZÃ¥ q Zäe Z@z½kZÅ]vZwÎg ñYHg¨Zg f
^÷%×Fø$ ‹ø ›ô^ÃøÖû] kôÛôù•ø EE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø zèøÂø^Êø…ô àôeû ‚ônûføÂö àûÂø
Dp„Ú†jÖ] •¨]• çe] å]æ…E DD! ¡øÊø køò•ô áû]ôæø äö ³þjûÛôù ŽøÊø køòû•ô áû^ô Êø•ø]‡ø ^ÛøÊø
Ãá Zz ®  ž c â•Û ä ] \ Mžì Åe ZzgÐ] vZ wÎg ä” ·Ãg 0D
ÔøÛöuø†ûmøL Lì eìg (Z ÂN M Ë{Š c iÐ kZgzZ¼ ó ó ²] ÔøÛöuø†ûømL L ÂiŠ&
X¼:ì e¼ ó ó ²]
hø ðø^%øiø]ƒø]ô Ùø^Îø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø zpû…ô‚ûíöÖû] ôá‚ô nûÃô ‰ø oûeô]ø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ… E DD!Øöìö‚ûmø áø^_ønûŽ$ Ö] á$ ^ôÊø ä́Ûô Êø o×FÂø ǻ‚ô nøeô ÔûŠôÛûnö×ûÊø ÜûÒö‚øuøø]
24

ËÐ~?Z  L L:ž cÛ ä]vZwÎgžì e


â• ZzgД~g} G1Z]|
( ( Xì @Yƒ4ZŠy-èYá™ÈìÆÄgB;CZ {zž’ eÂñ M ð)Ã
ìÇ Ðìi Zz M {z(Å ;; gzZì @ YÁ~i Z0 ¹ì »òŠ M ~h
Z ú$  ð)žìt§Zz:z
kZ ä] vZ wÎg n Æ Š Z-ZÆ Vzq yZ Xì CYƒ ˆ ú$ q ^ CgŠÅ {n gzZ
Z™w$
ÇAìÐ ä™ b§kZX ’ e ¢ ™È ÃìÐB; Âñ M ð) Z
 žì ðâ• Ûe
Z@Ð g u
X Ï} ™7{Š cïÅ{ngzZ σ7ZaÌi Zz M {z({zgzZ7Ì
25

[ZŠ MÆÅ
ä3
†ôÛûvöÖ] ÝôçûvöøÖ àûÂø†øfønûìø Ýøçûmø o F̀ øÞ Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùøçû‰ö…ø áùø] †zô eô^qø àûÂø
DÜ׊Úæ p…^ífÖ] å]æ…E !ØnûíøÖû] ÝôçûvöÖö oûÊô áøƒô ] æø èô n$ ×ô âûŸø]
» Vð¢p0 c Û IyŠÆ6 ì ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ”' Y ]|
X ~}g ! Æ“  ÍÆVzh˜~Š]i YZgz ZÐä3“ Í
( ›9z~gg 9)
oÊø éö…ø^ËøÖû] kôÃøÎøæø ]ƒø]ô EE V Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùøçû‰ö…ø Ùø^Îø zé†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DD!åö çûeö†øÏûiø ¡øÊø ^Ã÷ñô^Úø áø^Òø áû]ôæø^ãøøÖçûuø^Úøæø ^âøçÏøÖû ø^Êø ÷]‚Úô ^qø áø^Òø áû^ô Êø àôÛûŠ$ Ö]
DŒ^f àe] à oÚ…]‚Ö] å]æ…æ •¨]• çe] æ ‚Ûu] å]æ…E
gzZ) ñY¤  ~ â ; aZ  L L:c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД{k  Ù 1Z]|
C
ƒ‹â¤ ZgzZÔzŠN™wïÃâÆŠ¤  Šg ZgzZÃìakZ ƒZƒ)⤠Z Â( ñY%
(Š î ZŠ! ZòÔ£Zµ) ó Xó ( î 3:ì7^ Y* 3»kZª) î Y: k0 Æk QQ
lõ]æø û̂ Æø Äøfû‰ø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùô çû‰ö…ø ÄøÚø^øÞæû ø̂ Æø Ùø^Îø ozÊFæûø] oûeôø] àôeû] àûô Âø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E !•]†ørøÖû] XäÃøÚø ØöÒö ^øÞ^ß$ Òö
E
]‚~ öÅ ] vZ wÎg ä ëžì e ZzgÐ ” öW zZ ! Z 0vZ†]|
X ( ì ðƒ‚‰ Ü Ãgz öÅ]\ M …~ Vzzç]‚ª)•K} zç
( ›z~g g9) X¸D 3ÌVc 
Q™{gB‚Æ]\ M ~VzzçyZë
è÷Ûøuû…ø oûßô %øÃøeø oÖF^Ãøiø ²] á$ ]ôEE V Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø èøÚø ^Úø]ö oûeôø] àûÂø
†ønûÚô ]ˆÛøÖû]æø Íô…ô^ÃøÛøÖû] ÐôvûÛøeô Ø$ qø æø $̂ Âø oûeùô …ø oûÞô†ø³øÚþ ø] æø àønûÛô øÖ^Ãø×ûÖôù p÷‚âöæø àønûÛôøÖ^Ãø×ûÖôù
º‚fûÂø hö†øŽûmø Ÿø oûiô $̂ Ãô eô Øûqøæø $̂ Âø oûeùô …ø Ìø×øuøæø èô n$ ×ô aô^røÖû] †ôÚûø]æø gônû×ô ’$ Ö]æø áô^ø$æûŸø û]æø
ojô Êø^íøÚ$ àûÚô ^ãøÒö†øjûmø Ÿøæø ^ãø×ø%ûÚô ‚ômû‚ô’$ Ö] àøÚô äüjönûÏø‰ø Ÿ$ ]ô †õÛûìø àûÚô èõÂø†ûqö pû‚ônûføÂø àûÚô
D‚Ûu] å]æ… E DD!Œô‚ûÏöÖû] šô^nøuô àûÚô XäjönûÏø‰ø Ÿ$ ]ô
x Ó= ä \¬vZž cÛ Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì e ZzgД )âZ1Z ]|
26

äVz ³g ÇŠgz6}÷gzZì 5™ ¯e Z@aznƃ  gzZØg nÆÝ ¬


 gzZ » ¶Š SÆ ( VŽ !
gzZ 46" Æ b§C Ù ª)÷Z' × z si çì c Š ¬=
nt äVz³[g}÷gz ZÔ » ¶Š™ »ÃqYxÎgx ÓgzZ » ¶Š SÃ46Ç
Ì. ˜q Z »[ ZÑ{È Ž Ð ~ VzÈ }÷nÅw°z ]³~÷žì ð3
E
Ð sp}÷{È Ž gzZ X ÇVî ö gz¢3  zÛ„ Ú ZÃkZ~ ] æ: M ~ Â Ç • 
E
kZ LZg·[ZÑÅVçjÏŠÆ] æ: M~ÂÇìgi ! ÐkZ Ç} Š hgÃ[ ZÑ
X ÇVî Z™lâgz¢Ã{È
 X • Ð ~œ£ m{Æ] vZ wÎg x » k& ZPtž Zƒ x¥Ð g
gzZ 46" u kZ :z
à ` ZzgÆVŽ ! Æ nC Ù ª÷Z' × z si çgzZ *
™ »ÃxÎg ‹Y ÅqY : âiÔ*
™ Ž¹» 46Ç
{z÷Z'× gzZ {)z žg ‚Ôg *Ô=´ðe‰•D YñOÐB; Žì @ Y¹ÃVŽ ! yZsi çX *
S
ÝZgŠZ!  tž Zƒx¥Ðg
ƒ ukZX {)z~ë! gzZ ð}‰,D YñOÐìŽ •Z!
ìÐ~Vñ»m{yQÆ]vZwÎg * SÃ` ZzgÆyZÐ*ŠgzZ•] Ñ MÆg ¯z[gzZ±zÛ
gzZ ì ] ! ÅÄŠgŠ¾pX • gñâ Ð s§Å \¬vZgzZ • ñƒ _q] \ M n Æ X
~uzŠ~ yQ• Dƒ‚Ž Ð x * Æ Vβ6] Zg Z' × Æ +Š yÇg )  žì ! x» ~(XÅy-
× zsi ç{z´Æ] ÃZæ:
E
X ǃ@ƒ: {Š ciÐ kZ Ì~ÚÓËÆg ¯z [žì @ ƒgzi {z Ì»÷Z'
E
gzZì Cƒ1XÐ Vâ ÇVŽ ! yZgzZ ] ÃZ æ:yZÃVjzg Å+ Š È Çg ) yZŠpž M™vßt l»
X •ìg à)œHà ~ å t— zg™ ¯[ x»ÃuÆy-~¨ £Æ]vZwÎg
E
ÆVß Zz vÐ[ ZÑÐ spÆZ} gzZ~}g ! ÆVß ZzÅ  [ZÑ~z~ æ: MÆg u
ï• á ~VzÈyZ LZ ÌÃë\¬vZÔì 7` Z » ô=gzZs  Ÿz Ë{zì Š c
â•Û ¼Ž ~}g !
ƒZÑÅVçjÏŠÆ ¼  gzZ • D™Ì6Ð spÆ [ Z±gzZ ñÅyQÐ ¬Æ kZŽ ñâ• Û
X ñâ •Û [§ Z …Ðg·

ì x ZwÌg ZlÏ~hðÅ[ZÑgz M¹
DDݺ ]†øuø Xä×önû×ô ÏøÊø Xå†önû%ô Òø †øÓö‰û]ø ^Úø EE V Ùø^Îø Üø×$‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø ²] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ø z†õeô^qø àûÂø
g Zl{Šc iÅ[ZÑTL L:ž c â•Û Š•á g Zä]vZwÎgžì e ZzgД' Y]|
( î<Eâ0ZòÔ~èF ìYÔŠ î ZŠ! Zò) ó Xó ìx ZwÌg Zl~hðÅkZ}™Za¹
27

È ¬ ]|~ {)z Š î ZŠ ! Z ògzZ £Z µg


uq
Z Åy*ÏZ d Ûd
ŒŒ Û
Xì ~z%ÌÐiñ œ

ñYÅ: wEZÌÆZzŠ§•[ZÑ
àôÂø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] Ùø^*‰ø ‚zõ mûçø‰ö àøeû Ñø…ô^›ô á$ ø] zoùô Úô †ø–ûvøÖû] Øñ]æø àûÂø
DD!ðº]• Xäß$ ÓôÖFæø ðõ]æø‚øeô ‹ønûøÖ XäÞ$]ô EE VÙø^ÏøÊø ðô ]æø‚$ ×Öô ^ãøÃö ßø‘ûø] ^ÛøÞ$]ô Ùø^ÏøÊø åö ^ãøßøÊø †ôÛûíøÖû]
DÜ×ŠÚ å]æ…E
~}g! Æ[ZÑä” h Î0tg¤žì e ZzgÐ ”ò|v0bZz ]|
ž Hn²äVrZ c â•Û IÐÅ [ZÑÃyZä]\ M ÂHÄc gŠÐ]vZwÎg
Xì~gFÂ{zÉì7ZzŠ{zž :c â• Û ä\ M Vƒ@ ™wEZnÆZzŠÃkZÂ~
Ö w¬Å[ ZÑžZ
»#  ì ÅgzŠ k Qg utžìt ñZg ÅY fgzZ[ M¼6¯ ÅíZ Œ Û ‰:z
Ð V(u‰ à Zz ä MÐ M Ž ) nÆÑgz Z Åm{q Z ä] vZ wÎggzZ å Zƒ wi * ¬
Vzq yQ‰~ŸkZgzZ åHg (Z6gîò utzgJð•Z~} g ! Æ[ ZÑ ( ÇñYƒx¥
žì ªöRÅkZ ä ]Z|yZ6¯ kZX ~Š} Š]i YZ ä ]\ M ~ˆÅXåc Û IÌÃ
Š â•
~ ` ´ÆkZžƒ ñZg ÅÉt f qgzZàÔƒ~ {çÏ0 i ÅT~}g ! Æ!%, Z ˤ Z
!DZvZzXì $ Ë YÅwEZ]gz¢g”sÜÂìk ¦ *
[ ZÑ
æø^âø†ø‘ô^Âø é÷ †øŽûÂø †ôÛûíøÖû] oÊô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø àûÃøøÖ Ùø^Îø ‹
zõ øÞø] àûÂø
æøæø ^ãøÂø^jøfûÚö æø ^ãøÃô mô^eøæø äô ³þnû³øþÖ]ô èøøÖçûÛövûÛøÖû]æø ^ãø×øÚô ^uø æø ^ãønûÎô ^‰øæø ^ãøeø…ô^•øæø ^âø†ø’ôjøÃûÚö
Dp„Ú†jÖ] å]æ… E !^ãøßô Ûû$ø ØøÒô•æø ^ãønøâô ]

pgmÐkZ )~ŸÆ[ZÑä]vZwÎgžì e ZzgÐ ”÷Z]|
Ëp¤ Z )6áZz ähv[ZÑ ( Ð {)zgùZ)q Z XÅÒ6VñŠ M kŠ ( áZz
6 ÆkQ ZŠgzZ6
áZzÅ áZzähvWZzLZ ZuzŠgzZ (} hvnÆ}uzŠ
T6kZ Ù gzZ ñY™áÃ[ZÑŽ6kQVZv0 gzZ6áZz äö ª¹‚ åagzZ
E
Ô6
áZzäh æ:ÆkZVZ^ MgzZáZz&ÆkZVZ ‚gzZ ñYðYá{znÆ
Æ™|  z• Û ÅkZŽ6kZVZΊgzZ}Š[ ZÑ~jgzZt@Ã}uzŠ ËŽ6kZ2gzZ
X ñ37ÅkZ
28

à$ eø†øŽûnøøÖEE V ÙöçûÏömø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²


ô ] Ùøçû‰ö…ø ÄøÛô‰ø äüÞ$]ø zpû†ôÃø•û Ÿøû] ÔôÖô^Úø oûeôø] àûÂø
Däq^Ú àe] æ •¨]• àe] å]æ…E DD ^ãøÛô‰û]ô †ônûÇøeô ^ãøÞøçûÛ% Šømö †øÛûíøÖû] oûjô Ú$ ]ö àûÚôù Œº^øÞ
á g Z\ M ‹ŠpÐ]vZ wÎg ä ~žì e
Š• ZzgÐ ” ~ÄZ ´ â 1Z]|
ZuzŠ ðûkZ ( d
x * • Û {Zgi Z )gz ZÐŒ[ZÑvß¼~# Ö Z ~÷ž¸D â• Û
XÐOg
ÔøÖô]ƒø lö†ûÒø „øÊø Xå‚öÃû eø ðö çû•öçöÖû]ø Ýô^Ãø_$ Ö] èøÒø†øeø á$ ]ø éô ]…øçûj$ Ö] oûÊô löœû†ûÎø Ùø^Îø záø^Ûø×û‰ø àûÂø
DD!åü‚øÃû eø ðö çû•öçö Öû]æø äö ×øfûÎø ðö çû•öçöÖû] Ýô^Ãø_$ Ö] èöÒø†øeøEE V Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ ×Öô
D•¨]• çe]æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
ˆÆ ä3ž å J 7~ ] Zg Âä ~žì e ZzgÐ ” Ïg ÃyG]|
ž c â•Û ä\ å M ÂÅ™fÐ]vZ wÎg]! t ä ~ Xì • 'ï IL“! ðŠìB;
*
( Š î ZŠ1ZÔ~èFìY )Xì • 'ï IL“! ðŠ »ìgzZB;ˆÆkZgzZ¬Ðä3
*
Û :z
E
~ æ: M LZ ä \¬vZ „g C M=g fÆdY m ZŒ Z e Z@z½Žžì @ ƒx¥Ðu 0 yMŒ
È »g u~Ýzg ÅkZ ( Üï Óößømû•ô ÜûÓöøÖ kö×ûÛøÒûø] ÝøçûnøÖû]ø)ì ðâ •
Û ŠÅkZ=g fÆ]·]| Ñ
c
gzZ å Š e• 'ï IL“! ÃäðŠB; ˆÆ ä3sÜ~eÆx ̓ZŠ M ~ ]Zg žì @ ƒt
(F ™´ª)h
Å (h ðŠìgzZB; ̬Ðä3=g fÆ]vZwÎgÔ¶ˆ~Š (F ÅkZ
Xì • 'ïIL“!
Ìtž c eä\ MgzZÔˆ~Š
'~ ä3gzZ g
• uÏZ~ó¾ ó ]Z Á L Lä m vZ à z {• á ]|Xì ²Z Wz Z (• '
»äƒ• '~ä3Ëžìt Ýq » kZì c â• Û ¼Ž™} Š!Zj »g Š q Z ~uzŠ ‰ÅŸÆ
ÔñY c 3B‚Æ]¯gzZÉg * 3ÔƒÝq b§hZ {zì ÑÝZŽ » Z½žì @ ƒ Ìt È
™ƒZayp Ô™ÐkZgzZƒ°»g ZlÏ~hðgzZƒÝqwŠgzZÔƒlpY Ôƒ‚~§ÃË
zb
'A =ÂÅ®  ¤gzZ]É ƒ Za : êgzZ ã?ÅÑÐ kZQ Ôƒ 0 
kŠ œ» kZgzZ ¶ y$
Æ ãZd‰zZÍ~ w é)™ÅZ +gzZ Ôì Š ¹• '~ g uÃT• g UMÆ |k Qƒ  t ÝZgŠ
Ð ä 3 Lž L c Û Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì ~z%Ð e Zzg Å ik„0ZvZ†]|ÐáZj
ìC Ù ªÇ! Ì] ! t {z´ÆkZ ó Xó ìi§» dY m ZgzZìL«ZŠ * ðŠìB; ˆÆä3gzZ¬
™ðŠÃyZ ̬Рä3Ô• á MÆä3ŽìgzZB;žì ¸ ÌŸ» »¡ÁßQgzZ ðÌž
29

XñY1™s ™™ðŠÌˆÆäƒrg ÃÐä3QgzZ ñYà™ðÌÅyZb§hZ


1C

nÆìgzZB; Ì~ V(u ~uzŠ ÒZ ÅŸkZÉ ~ g ukZ Å”Ïg ÃyG]|


Š Z%„ *
ðŠìB; 'É Ôì @ YHnÆi úŽ 7Š Z% çz {zÐ kZì Š c â•Û w EZ  » ó ç ó zL L
ìt 'çz »ä3gzZì szczx¥Žì {z Âçz »i úžì YY¹ÌV- ~ V/}uzŠÔì
kZ~V(u‰ÔñYà™ðÌÅyZgzZ ñY1ðŠÃyZ• DƒwEZ~ä3Žìgz ZB;ž
X *™´gzZ * ðŠB;ªXì Ìô¥Å
ÜûøÖ º†ÛûÆô ǻ‚ômø oûÊô æø lø^eø àûÚøEE V Üø×$‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
Däq^Ú àe] æ •¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ… E DD!äüŠøËûÞø Ÿ$ ]ô à$ Úø çû×öøm ¡øÊø oònû•ø Xäeø^‘ø^øÊø äö ×ûŠôÇûmø
~ wq kZÃ] Zg ðÃŽž cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
ðÃÐZÐ î<Ez ÅkZgzZƒ1ÅkZgzZ WZ » ð=Åä3~B; ÆkZžñYÎ
t„ KZgzZ )} ™#Ö 5Ä LZ'{z Â( á ^ » Z QðÃ}) ñY V0 ¦

X ( Œ³»êgzZ
~B;Z
kZÃVð;ƒWZ »{)zð=  ™m{ˆÆä3žì ¸ Ÿ»gzZ ¬æ»g ukZ :z
G-d
kZ LLä]vZwÎgŠpn kZì ¬! éE 5B ZsÜtèagzZXìg: ¹! WZ »kZžñY1ðŠ b§
u‹Zž 6c
X ǃx¥~g Û ¿Ìs ÜÆ
â•

…7B;s܈Æä3
¢
õ̂ fûíöeø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø oøiô ]ö Ùø^Îø zðõ†ûqø àôeû 'ô…ô^vøÖû] àôeû ² ô ]‚ôfûÂø 6ûÂø
•ûˆôøÞ ÜûøÖæøXäÃøÚø ^ßønû×$ ‘øæø o×# ’øÊø Ýø^Îø Ü$ $ö XäÃøÚø ^øß×ûÒøø]æø ØøÒø^øÊø ‚ôrôŠûÛøÖû] oûÊô çøâöæø ÜõvûøÖæø
Däq^Ú àôe] å]æ… E ! ð^fø’ûvøÖû^e ^ßømû‚ômûø] ^ßøvûŠøÚø áûø] o×FÂø
¿Ë¸ ~K]vZ wÎgžì e 0_g ÒZ0vZ†]|
ZzgÐ ” Y b
gzZ c
â•Û wzÚ~ „Kä \ M ÔH7™Ñ“ ÍgzZ Kzg~ #Ö }
Å ] \ M ä
‰ƒ} 9nÆ i úÌëB‚Æ\ M gzZ \ MQ Ôc 3B‚Æ\ M Ìä ë
áZ e…7 Ð Vzmò'B; LZž H7¼ ä ë{Š c Ü z k Q )gzZ
iÐ kZ ( ‰
( î<Eâ èE# Z ò)
LE X ( ¸ñƒK~KŽ )
3Є?}Ñ:B;nÁ!
XZƒ:¬tÂñYc Ùª
1ñYHwEZB;~ä3²Çƒ~]gßÏZtžìC 1C
30

Lžì ¸C Ù „ Ð ä™yÒƧZz kZÑ »_g ÒZ0vZ†]|~zZgÆ g ukZ :z


ÆkZgzZ c3 * 3ä ' x Z™/ôÆ]\ MB‚Æ]\ MgzZ ä]vZwÎgžì Zƒ Ì(Z L
ä™CÙ ª] ! ¸ ä]\ Mžì kª+Œ Û ]! tXì –äg u±g • á ž 6ñðŠ7B;ˆ
Ë YS7Ìi ú%ÆkZgzZì 7Z
¿t ( ì $  Zzz n• Û ðà * ðŠìB; ˆÆä3ž ) nÆ
uF ÃaZgzZ \zZ] ‡zZ ÎnÆäeŠzuÆi ZŽgzZ Ágà ïG!OQ ]vZ wÎg'ƒ H
X å~gz¢nÆ]\ M * ™ (ZÐwÅäƒ~Š ;gzZygzZÔ¸
Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùôçû‰ö…ø†ôrûuô oûÊô ^÷Ú¡øÆö kößûÒö Ùø^Îø zèøÛø×ø‰ø oûeôø] àôeû†øÛøÂö àûÂø
Üùô ‰øEE V Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø èô Ëøvû’$ Ö] oûÊô •önû_ôiø pû‚ô øm kûøÞ^Òøæø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!Ôønû×ô mø ^Û$ Úô ØûÒöæø Ôøßô nûÛônøeô ØûÒöæø äø×# Ö]
-vZ wÎg ( ~‚) ~ž• D™yÒ {zžì e ZzgЕ! Z0/]|
Ù ~PB; Z÷( ‰
C Ü zÆä3 ) Âå ;g 0 lgz6~ .l¨ M ÅÅzmvZ
vZp( ¬Ð ä3 )ž ðâ • Û Ã=ä ÅzmvZ -vZwÎg Âå¸s§
( ›z~g g9) X z™ c3Єt ‚LZgzZÐB; • ZŠ LZgzZz™ J 7

~ä3B‚
'
ì•
Ùø çû‰ö…ø ^øm ] çûÖö^Îø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] hø^vø‘û] á$ ]ô Ùø^Îø hõ †ûuø àôeû oùô Žôuûæø àûÂø
]çûÃö Ûôøjqû^ÊøEE V Ùø^Îø (ÜûÃøøÞ çûÖö^Îø DD[áø çûÎö†ôjøËûøi ÜûÓö×$ ÃøøÖEE V Ùø^Îø ÄöføŽûøÞ Ÿøæø ØöÒö^ûøÞ ^$Þ]ô = ²
ô ]
D•¨]• çe] å]æ…E DD!änûÊô ÜûÓöøÖ Õö…ø^nøeö ²
ô ] Üø‰û] æ†öÒöƒû]æø ÜûÓöÚô ^Ãø›ø o×FÂø
ÆvZ} Zž Hn²ä'/ô‰Æ]Ñžì e ZzgÐ ÓW [w0”“z
c Û ä ]\ M Ô Cƒ7Ýq ÏŠÎ MgzZ• D 3 *
â• 3žìt wq Zg ø ! ]wÎg
! • D 3µ Z µ Z ÔV; ž Hn²ä VrZ ó ƒ ó D 3µ Z µ Z vß ?h • á L L:ž
vZpª™á x * »vZgzZ ! z™ ´B‚q Z6ä3 ? L L:ž c â•Û Š•
á gZ ä ]\ M
| â8Ôå»LH”{Ú]| R[8zBÆ]vZwÎg~ª qŬ~uQ ïzçäVM•[w0“z„ztÓW
GG
Å” {Ú* ¦ÿL 5~ î<EgŠ ËŽáá x » (Z ðÃÐ yZ \¬vZžìg~„kZ'
¢ Z'
gzZ ñÑyZZtˆÆl ì~
Å6z0” -{]|nÆä™ »Ã[Z˜¯]t¦æ ä” º Z &œZ  ˆÆ~t]ÃzX}Š™ °ˆ
Š Z%gzZzig MtÅyZ}Š Z™OÐB;Æ4Zï\¬vZž‰™ázig MtgzZ‰ ~kZ ÌtÂH: ZzgH~ÏŠ™u
X åHLÔ{Ú]|ä~ÐTå{2„ztžìyÒ»yZÔ¯: ¶ »{2Æ4Z¯gzZ ðƒ~g7
31

~§ÃËgzZ σ• ' ~ä3kZWZz}gvQÔz™ c 3 (6 gZ)Æ™


óXó Ï}™ c YƒÝq
V Ùø^Îøæø èô Ëøvû’$ Ö]æø Äôeô^‘ø Ÿøû] ÐôÃû×øeô †øÚøø] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] †zõ eô^qø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!èöÒø†øføÖû] èô m$ø] oûÊô áøæû…ö ‚ûøi Ÿø ÜûÓö$Þ]ôEE
Ûe
( ˆ Æ ä3 )ž ðâ •Z@ ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” ' Y ]|
ž7x¥Ã ?ž c Û ä \ M X ñY 1™s ™ÌÃ@'gzZ ñY 1^eÃVèZ
â•
( ›9) XƒWZm{ »•'~b ¾gzZ {g f¾Æä3
Zq
gzZ ñY ÅgŠÅ{g f q ZÆkZì ~0  ¾ *
zZ} 3žìt È »Š • á g ZÆ] vZ wÎg :z
ZŽ Æ ä3n kZ Xì ¿g knÃÊ*
Zb àSgzZ • 'm{ ä \¬vZ ~ b ¾ž 7x¥¼
tig »vZ ÌÃkZ ñY {g Î~ @'¼Ž b§ÏZX ñY 1™s ™™^ eÃyZ N Y {gÑ6VèZ
GB&
»Y é5 KZÐ ¿LZt ‚Æ*™[ggzZì ÌãZŠgŠÅtigÆvZ~kZX ñY1™s ™™™
X åHn²~g—Æ\¬vZäd.ñX Ìg Ö Z
DDO†nûÏô Êø †õnûìø àûÚô o$ øÖ]ô køÖû ø̂ Þûø] ^ÛøÖô oûÞôù]ô hùô …øE
X Vƒ` é5B&»kZ~ñâ • Û «=¼Ž Â! g ÇŠgz6
G

^ãøŠøvô×øÊø èõÃø’ûÎø oûÊô ØøÒøø] àûÚøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰ø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùôçû‰ö…ø àûÂø zèøŽønûføÞö àûÂø
Däq^Ú àe] æ oÚ…]‚Ö]æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E DDèöÃø’ûÏøÖû] XäøÖ lö†øËøÇûjø‰û]ô
Û ä]\ M ž•D™e
G 5E
îœ{¢ðÃŽ ) ) :c â• ZzgÐ]vZwÎg”àB îpIG 4E"]|
G
îœ{¢ {z Â( ñY: μ~kZž )}Š™s™Ç! ÃkZgzZ ñ3~( Îc tS )
ó Xó ì@ ™ ¬ŠÅ]n~hÆòŠ M kZ
gôâø„$ Ö] ðô ^øÞ]ô oûÊô hô†ûŽ$ Ö]æø ØôÒûŸø û] àôÂø o ø̀ øÞ Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] ‹zõ øÞø] àûÂø
Doñ^ŠßÖ] å]æ…E !èô –$ Ëô Öû]æø
ä3~ @'Æ ~0 egzZ äÎä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” ÷Z ]|
X c Û IÐ
â•
àûÚô Éø†øÊø ]ƒø]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø zpùô …ô‚ûíöÖû] ‚õnûÃô ‰ø oûeô]ø àûÂø
DD!àønûÛô ×ô ŠûÚö ^øß×øÃøqø æø ^øÞ^Ïø‰ø æø ^ßøÛøÃø›ûø] pû„ô $Ö] äô ×# Öô ‚ûÛövøÖû]EE VÙø^Îø ä́Úô ^Ãø›ø
32

vZ ÂDƒrg ÃÐä 3Z
 ]vZwÎgžì e ZzgД~g} G1Z]|
:ë ñƒD™ ZŠ Z]»kZgzZ£Å\¬
DD!ànûÛô×ô ŠûÚö ^ßø×øÃøqøæø ^øÞ^Ïø‰øæø ^ßøÃøÛø›ûø] p„ô Ö$] äô ×# ôÖ ‚öÛûvøÖûø] EE
ó Xó c
¯y›gzZ c î…äTnÆu 0
öÔc vZ kZö*z£~g ‚ L L
Ù „ŽÃ¿Æä3]»kZgzZ£ÅvZ~ æ: MgzZvZp¬Ðä3žì[YHn²¬ž 6:z
E
C
Xì@ 8
Y|m g»]Š„gzZ46 kZgzZìꊯãqzggzZãZgâÔ쟻~Æq
6
Z} ZgzZ¿~ŠâØ{

ñY\ : ã0 Z
~÷‚q
! ^%÷×Fø$ hô]†øŽ$ Ö] oÊô ‹öË$ ßøjømø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²]ö Ù çû‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø ‹õÞø]ø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
œö†øÚûø]æø œö†øeûø]æø pFæ…ûø] XäÞ$]ô ÙöçûÏömø Ü×ŠÚ •]‡æ
X¸ f÷‚iŠ&~Å ]vZwÎgžì e ZzgД÷Z]|
~ yxgŠ b§kZž¸ D â • Û ] \ Mžì†ŸZt ~ e Zzg Å›9gzZ )
nÆ{ngzZ j¡{Š c itgzZì CƒÝq! Z§{Š c iÐ Å  ™áá ÷‚
( Xìg ZÍlp{Š c i
Å?¬tžìÜŒ Û »]!kZ {zìˆðâ • Û yÒÕŽ ÅÅ Æh Âh Â÷‚~g ukZ :z
 o*
! DZvZzXì ƒ I*
gzZ{h {zV;Ôƒ{kðÃÁ ~÷‚q ž Z ì7(ZÔìŠ cŠ6
¯Å

ñYïY: ñY1÷‚:~@'
ÆÅ
æûø] ðô ^ÞøŸô û] oûÊô ‹
ø Ë$ ßøjøm% áû]ø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø oãFøÞ Ùø^Îø Œ
zõ ^føÂø àôeû]ô àûÂø
Däq^Ú àe] æ •¨]• çe] å]æ…E ! äô nûÊô îøËøßûmö
÷‚~ @'Æ Å
 ä] vZ wÎgžì eZzgÐi k„0ZvZ†]|
Xì c Û IÐäg â 7
â• Yc
h
c
gzZÔì Š Û IÌÐ kZ~ g
â• ukZÔ• f ÷‚~ÏZ à à Р@'v߉:z
 ã0
Dz d•gzZ {h
I*
'! Ù ªÔñY ~g â 7
VâzŠtžìC Y ~ @' žì ˆÅƘÌÅkZ
X •µÌnÆ¡gzZ•s ÜÆ
33

} 9} 9
ƘÅÅ
^÷Ûñô^Îø Øöqö †% Ö] hø†øŽûm$ áûø] o F̀ Þ XäÞ$ø] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø ‹
zõ øÞø] àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E
X cÛ IÐÅ
â•  } 9} 9ä]vZwÎgžì e
ZzgД÷Z]|
( ›9)
ñ/0vZ†]|pì ðƒŠg ZzƘÅÅ  ~ª  qÅäƒ} 9Ì~V(ugzZ‰:z
q Åäƒ} 9Ã] g—ä ëžì HyÒ ä x Z™/ô}uzŠ ‰gzZ zñ /0vZ†]|gzZ
ª
} 9žì @ gt ‚Ã]c
ƒ x¥Ð p Š q Z ZÅŸkZ 'ì ¬Š Ã
Zzg z g  ã 0
Ì~
ä]\ M LLpÔ å»Å  „™Öw©x ¬ »]vZ wÎggzZì 7{h I Á
~ªqÅäƒ
nÆi ZŽ yÒä]\ M c  m{ ðû kZ‰
ǃ: Ü z kZ ÂcÂì \ Ì~ª q Åäƒ} 9
ÅkZgzZì Ìt ^
YžnÆä™C Ù ªt ]‡zZ ‰]vZ wÎgžì [YH™f¬„¼X ǃH
hÆ\ M n kZ¸ D™Ð +  Žèa gzZ¸ f ™¿Ìs ÜÆ\zZz aZ Ôì öRÌ
! DZvZzX å@ Ü zkZ~
ƒaZz\zZ¸‰

[ZŠ Mzx ©ZÆk]


äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùôçû‰ö…ø o×FÂø kû×øìø•ø z†õÓûeø oûeôø] køßûeô ðø ^Ûø‰ûø] á$ ø] zèøŽøñô^Âø àûÂø
ø
ø †øÂûø^Êø Ñõ^Îø…ô ºh^nø$ô ^ãønû×øÂøæøøÜ×$ ‰øæø
kôÇø×øeø ƒø]ô éø øœ†ûÛøÖû] á$ ]ô ðø^Ûø‰ûø] ^øm EE VÙø^Îøæø ^ãøßûÂø š
DDäô nûË$ Òø æø ä́ãôqûæø oÖF]ô …ø^•øø] æø ] „øâF æø ]„âF Ÿ$ ]ô ^ãøßûÚô pø†ømö áû]ø xø×ö’ûmø àûøÖ ø̃ nûvôÛøÖû]
D•¨]• çe] å]æ…E
è ße• Z ( Ç~÷)žì e
Æ]vZwÎg–! Z k ZzgÐ kiœÈ ¬ ]|
gzZ 1¢ìÐs§ÅyZ ä]\ M ‰ñƒê} Àq g ! {zgzZN M k0
Ãzðà »ŸÆ kZž7„  gŠ ÂñY Và r • Z
 ]gú ! Y • Z} Z :ž ¹
XÆVð; gzZ}nñZÎñ M
gzZ {n V; 'ñ M ßРT7^ Y < Z Àq
g !
(ZÃVÂgúž Zƒx¥Ð g ukZ :z
ukZžìgpÅVŒX 7~gz¢*
g ÖÐ} ÀÃyZ b§ÅŸ¹! ªÔì ^ Yxg î » Vð;
34

ÙC!
]gz¢"žì t {zgzZÔì µ ZÐ kZ¬» {Š6 ) [ sXì Š c â•Û yÒ¬»,nÆ]gú~
Šzu ÅyZgzZ• ¬zŠtÆ<Ñ[ sgzZ,'ì~{Š6ÂìC Ù !
Ðx »gzZ]gz¢¤ ZgzZÔ~˜:
I
t ‚Æ] g—ÆY • Z]|žìt yá̈¸Xì @ 5G
Yƒ { éE4]Z~ yZÃ] Z|‰Ô• µ Z µ Z
¬kZèYXì »¬Ð äƒwi * ¬» ( {Š6 ) [ s{zì Š H™f~g ukZ »§ZzTÆä M
DZvZzX ‰$ Ë M 7t ‚Æ]\ M b§kZ kY • Z]|ˆÆäƒwi * Æ
ÜûøÖ ðø¡ønøìö äüeø çûø$ †$ qø àûÚøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] †øÛøÂö àôeû] àôÂø
D p…^ífÖ] å]æ…E DD!èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm äô nûøÖ]ô ²ö]†ô¿ößûøm
g bZ Z À CZ ðÃŽ L L:ž c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgÐi/0vZ†]|
ó Xó ÇñVZ: ÌÃs§ÅkZyŠÆ# Ö ª\¬vZ Ç}™ —{Šc i6 gîÆõgzZ
éö…ø‡û]ô ÙöçûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø ²ö] Ùöçû‰ö…ø köÃû Ûô ‰ø Ùø^Îø pùô …ô‚ûíöÖû] ‚õnûÃô ‰ø oûeô]ø àûÂø
ÔøÖô]ƒø àûÚô ØøËø‰û]ø ^Úøæø àônûføÃûÓøÖû] àønûeø æø Xäßønûeø ^ÛønûÊô äô nû×øÂø |ø^ßøqö Ÿø ä́nûÎø ^‰ø Íô^’øÞû]ø oÖF]ô àôÚô ©ûÛöÖû]
DD!]†÷_øeø åü…ø]‡ø]ô †$ qø àûÚø oFÖ]ô èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø ²ö] †ö¿ößûmøŸøæø lõ]†$ Úø &ö×Fø$ ÔøÖô]ƒø Ùø^Îø (…ô^ß$Ö] oËô Êø
ž¸ D â • Û Ô‹Ð] vZ wÎg ä ~žì e ZzgÐ ” ~g} G1Z ]|
Ûžìt ( ]gß\zZgzZ4ª) i§ »"0 ! •ªg Zi Z nÆ{È ðñ
yxgŠÆV'gzZ t‚ÛgzZ ( ƒJ
t ƒJ z ãxgŠÆà Hª)J t ‚
3³»kZ ª)ì ~ 3{z ƒnÐ kZŽgzZ Xì ^ Y ª Ôì 7{ k Ì
kZvZ ( cÛ ˆÆkZ ) ðâ •
â• Û Š•
á g ZiŠ &ä \ M ] !
t (ž• ë ~zZg ) ( ì
X Ç-Æžg Zi Z KZ°zõÓZgi ZŽ ÇAŠ: ÌÆVZ { ós§ÅòŠ M
k QÆ# Ö ª {zžì ˆð‹Ïz J t ÃVß Zz ä™wEZ k]ÑZzgz¾gzZõ~ V(uyZ :z
ÔЕgxzøÐ Øg { óÅkZ {z ǃqzig MgzZ ` é5B&»x™z 3g { óÅ *™[g LZ {ÈC Ù ²~ yŠ
G

gzZ òzøkZì *1 HX ÇAŠ: Ì™ VZÃs§ÅyZ Ç} Š™i Z0 ZÄ Ç! ÃyZ yŠ k Q \¬vZ

=^ßø¿öËøuû] Ü$ ãö ×$Öø]X » Á$
b§ÏZgzZ )•žìt 4gzZ \zZ nÆðñž Zƒx¥ÌtÐ g uÅñ~g} G1Z]|
ì {k JÉ Ô7^ YnÐ kZpXì ^ YÌt ƒJ
6zZÆV'gzZ ÔƒJt ‚Û ( )Y0
Xƒ/_»gz¾zõgzZg bZ̄ !
gzZuø»kZ²ì ~]gßÏZÏztpXìÏzÅ36 kZgzZ
35

göâø „$ Ö] Ø$ uô]öEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ]ø pùô †ôÃø•ûŸøû] oø‰çûÚö oûeô]ø àûÂø
Doñ^ŠßÖ]æ p„Ú†jÖ] å]æ…E DD!^âø…ôçûÒöƒö o×FÂø Ýø†ùô uöæø oûjô Ú$ ]ö àûÚô 'ô^iø¡ô ûÖô †ömû†ôvøÖû]æø
}À§ggzZ * Ξ c Û Š•
â• á gZä]vZwÎgžìe ZzgД~ÄZ .ñ1Z]|
XìxZwnÆVzŠ%gzZì^ YgzZw'nÆVÂgúÅ# Ö Q ~÷wEZ»
Ð 1gØ{Ž ì ^ Y* zx ZwZ À {z nÆVzŠ%žì CYƒx¥]! tÐ g u ~uzŠ :z
Y*
Žì ^ nÆ VzŠ%Ì Z À (Z b§ÏZ'ì ^ Y ƒ: (Z¤ Z Ôƒ̈ ¸ 1g ~ kZƒ Š c
¯
Xƒíq§g »øZg ezŠ c ÔVƒ‰ ñ¯Ð1gg ózî6kZpƒ:§g
èøŠøfûÖô ‹öfø×ûmø Øøqö†$ Ö] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø àøÃøøÖ Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E !Øôqö†$ Ö] èøŠøfûÖô ‹öfø×ûiø éøœø†ûÛøÖû]æø éô œø†ûÛøÖû]
: * iŽ ðâ • Û Ò6VzŠ%yZ ä ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]| L L
C
ó Xó (k]: ZŠ%Ž ðâ • Û Ò6VÂgúyZgzZ(k]
V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ǻ ‚ôùqø àûÂø äô nûeôø] àûÂø gõnûÃø•ö àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø
DD!èº×ønûíôÚ Ÿøæø ºÍ]†ø‰û]ô ¼ûÖô^íømö ÜûøÖ ^Úø ]çûŠöfø³þÖû]æø ]çûÎö ‚$ ’øøiæ ]çûeö†ø•ûæø ]çû×öÒöEE
Däq^Ú àe] æ oñ^ŠßÖ] æ ‚Ûu] å]æ…E
vZ†]| ) ZŠ ZŠ LZ {zgzZ•D™e ZzgÐ( - )-ZzLZ-0]|
Ôî 3[pì ]i YZ L L:c â•Û ä]vZwÎgž•D™e ZzgÐ( m°Z0z/0
ó Xó ƒ:g bZzõ~+ gzZs Zu ZªÆÔ-™ ¯} ÀgzZz™‘œ6VzuzŠÔk
žt ªì yâ ‡ãZzq Z {zì Š c â•Û ¼Ž ~ g ukZ~}g ! Æ{)z k]gzZ ä3 :z
Yêk]w'@
Ôì ^ ¸ðŽgzZ õ/G J4& ì eŽgzZ ñ3¼Ž è% ïL i8LZÐ~ Vî Z½w'òŠ M
F E
w¸t »ñk„0vZ†]|ä ~ ò g g x âZ !'ƒ:gbZgzZ æ:·~wŠgzZã: J
E
uÅs ZuZªÆ
:žìHÜ~~g g 9Ì
XX!ºè×ønûíôÚøæø Í
º †û‰ø á^øjßø$û]ô Ôøiû øª_øìûø] ^Úø køòû•ô ^Úø ‹ûføÖû]æø køòû•ô ^Úø ØûÒöZZ
ô
s Zu Zq ZVƒ: '! zŠžJ Z  (ì ^ Y) Ô-ì e YŽgzZ î 3ì e YŽ L L
ó Xó æ:·zg bZ}uzŠgzZ
E

‚øÊø ‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²


ô ] Ùö çû‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø …zõ ^Šøøm àôeû ðô ^_øÂø àûÂø
36

ǻ‚ônøeô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²


ô ] Ùö çû‰ö…ø äô nûøÖ]ô …ø^•ø^øÊø èô nøvû×ùÖô]æø Œô]+ †$ Ö] †øñô^iø ºØqö…ø Øøìø
äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø Äøqø…ø Ü$ $ö ØøÃøËøÊø ä́jô nøvûÖôæø ǻ†ôÃû•ø |ô¡ø‘û^ôeô åü†öÚö ^ûmø XäÞ$^øÒø
DD!ºá^_ønû•ø XäÞ$^øÒø Œô]+†$ Ö] †öñô^ø$ çøâöæø ÜûÒö‚öuøø] oøiô ^m$ áûø] àûÚô ]†÷nûìø ]„øâF ‹
ø nûøÖø]EE V Üø×$ ‰øæø
DÔÖ^Ú å]æ…E
qZ Ô¸ â •
 Û p=~K] vZ wÎg ( yŠq Z )žì e ZzgДg (0Y «
X¸ ( Ç " gzZ ) ñƒ} )Ç! Æ Sh ZŠgzZuÆ k Q Ô c
w! M ~KòŠ M
ÆSh ZŠgzZuLZ {zž åt È »TÔc Û {g •
â• á ZÃk QÐB; LZ ä]g—
H L L:c Û ä ] \ M ÂÔŠ
â• M™^ßQgzZ H„ (Z ä k QçOÔñZ™ÇÃVß !
ðÃÐ~?žì 74ÐkZ ( *  gŠÃVß !
MÆ™„ ÆSh ZŠgzZuZg vª)t
ó Xó ì y-{zcÍžñ M~]gß( : Xz) +Z ñƒ}1w! Æu
gzZ Vb¤Æ Z} ž • BŽ ì CYƒ ¼n×ÇiãZz Å wìÆ /ÿL X3Z yQÐ V(u yZ :z
E
gzZ wq {n Z6Ô ã ~™ƒ {Zz6" Ð Fz ŒÆ k]gzZ ˆz ]gßKZÃVß Zzp g„Å] æ: M
cÍqŠ 4 ÆyQ ~Iw)~kZgzZ„Åäg Z’Ãk]z]gßÔðZ_ÔðÌgzZ ’ e xgw! {n Z6
ðƒ ðÑ Å ] \ M gzZ e Z@ z ½Å ] vZ wÎgµš {z • D™ (Z vߎ 'ì ] ! Å ~g ZŠ *Š
nÆkZgzZx ÈZ {Š c iÐu»g Z’î ¯Æ{)zk]z]gßV;'••Zz* Ð` Z' × Æ<Ñ
× gzZI*
G
x¥Ð g Š q Z‰á Zz ä MÐ Mž 6• s ÜÆ<Ñ • Z' Ì] é¨EÒ¹$ Y" z w‰
X ÇñYƒ
¸Ýq »]c Z@Å ]vZwÎg Ì0Ð%kZ b§ÅV‡}uzŠÆÏ0 ižìt§Zz
X ñYðCZ {Zg ÅwZŠZ ñƒ“Ðy¸zo Z• Û Zžì
gzZugzZ b & Z Å]gßz^gzZ ä™wEZk]Z_s ™gzZ YZ~XNƒgÃèhuŽ6zZ
ƃ  yZ ÔìC Ù ªÐ }pÆ yZž 6ì ˆðâ • Ûe Z@ Åp g „  gŠÃ{)z Vß ! Æ Sh ZŠ
t »XÌ` M X¸Çg h —„ LZ ä VMgzZ¸2~ y¸~A çkZŽ¸vß„z¥#
~}g ! kZ vߎ @'Æ kZX ’ e * ™Ýq e Z@Ð ]ZŠ • á g Z yZÆ] vZ wÎgÃyQƒ wq
~²gzZ ~ F'ÃÏZgzZ ,ŠÌZ {Š c iÐuÃg êî ¯Æ]gßz^~C Ù ªgzZ k]gzZ Vƒ2~o Z• ÛZ
Æ V(uyZ X ’ e ã™Ýq ÝzggzZ e Z@ Ð gŠ q Z à Zz äƒ `gŠÐ M ÃyQ Ô 'Kg £ »
37

X •vß„,ZÝZgŠ¥#

ZÌàq)gzZÏŠ ‚
g ãZZq
ì8
Ÿøø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èøfø×øÃûø$ àôeû Œô^møø] èøÚø^Úø]ö oûeô]ø àûÂø
DD!áô^ÛømûŸô û] àøÚô éøƒø ]„øføÖû] á$ ]ô áô^ÛømûŸô û] àøÚô éøƒø]„øføÖû] á$ ]ô [ áøçûÃö ÛøŠûiø Ÿø]ø áøçûÃö ÛøŠûiø
D•¨]• çe] å]æ…E
7F  ?H L L:cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgД‘0kc Z)âZ1Z]|
Z » yZZ Ìà q)gzZ ÏŠ ‚ž ( ÅgŠ c
q gzZ’Ð g¨gz Z’ª) 7F  ?H
X cÛ Š•
â• á g Zg(ä\ MtÔ ó ì
ó %
~„" Ð s§ÅöZg M z “
Z Ô µ ÂÁ c
ãzg0  igzZ Ôà q)z ÏŠ ‚ ~C Ù ªžìt È :z
gq
Xì 8 ZgzZ%q Z »„yZZtgz ZÔì CƒZa ÌЪã ZZ

x Z™ Zzx ÅZ6
äZ ÂgzZ~g ‚ {~k]
Œø^fø×ùÖô] Õø†øiø àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z‹õøÞø] àôeûƒô ^ÃøÚö àûÂø
Xå†ønùô íømö oj$ uø Ðôñô¡øíøÖû] Œôæ. …ö o×FÂø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm ²ö] åö ^Âø•ø äô nû×øÂø…ö ‚ô Ïûøm çøâöæø äô ×# Öô ^÷Õö]çøiø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD^ãøŠöfø×ûmø áô^ÛømûŸô û] Øô×øuö pùô ]ø àûÚô
Å k] ·({È Ž L L : c
â• Û ä ] vZ wÎgž ì e Zzg Ð ”÷Z 0 f ç
„ k]à ©{Š ‚gzZ )} ™: wEZÃkZ ~g Î Z z äZ ÂÓZgi ZŠŽ z! Æ®  ,Z
yZZ {zž Ç}Šg (Z™ ÕäE&Nt ‚Æt‘~g ‚yŠÆ# Ö ªÃkZ \¬vZ Â( ê
ó Xó } ™@diÃk Q}™IZ hŽŽÐ~VzhŽÆ
k]7 •gzZ ·(¹ {zžì ~Šª zŠ âZ ä \¬vZÃXì nÆVzÈ yQ]g t t :z
VzÈ}uzŠÐ î<Ez ÅkZž Û 7k]·(•Æ" _ ug IkZ {zpÔ• M ™wEZ Ì
gzZ ug I„¹µšX L IwŠ »}È g ZŠ *
{À 0 ¾Ëh
zd •á gzZ σC Ù ªðZ (~÷gzZ tºZ÷6
\¬vZyŠÆ# Ö ªÐ,™ (Z •Æ" _ kZ}È Žžì Š c â•Û t~g ukZX/_ t ì
V;z} hŽ dZÐ dZŽ nÆV‚yZZ ÿL X3Zž Ç} i ZâÐ x Z™ Zzx ÅZ kZ 7Zt ‚ÆSÿL X3Z
X z™wEZgzZßáƒeZ hŽŽÐ~yZž ÇñYc Û ÐVƒŠŽñ
â•
38

k]» ]vZwÎg
`ƒx¥Ðg Š q Z Ñ! ÒgÃèŽB‚Æ~È0 Åx ©ZzŠzuyQ~}g ! Æk]]vZwÎg
gzZ º´Æ] \ M ~ äâi k Q » Vz ÀÆ äz TgzZ b§T¸ Û } ÀÆ b§ÏZ •
i Ì8 IgzZ)qÔ¸ Û @
d ™Ô¸ _hzZgŠ eÔ¸ _0 !• ] \ M X å ` Zzg~x ¸Å ]ó\ M
ÆV¸´}uzŠgzZV”}uzŠ LLX¸DƒÆnCÎà ©9zÒZ} ÀtgzZ¸D â • Ûu
Lb§ÏZX¸ Dƒ ¶g óz îc íq§g6X ¸ f  X Ì} À Ë ·(,Z ñƒ ¶
¹6Y ¯ kZ X åk] » VØ7 lpÆ ä âi k QŽ ¸ D â • Û @d i Ì, gŠ e ¶ úlp¹ L
ä3ž ~Š½¸ Ìп¯§LZÃ#
Å Ö Z ä]\ M {z´Æ] c Z@z]ZŠ • á g Z ã! ižì YY
Ëc w©» b§C Ù B‚Æ~È0 ÅŠzu ðƒÅgHÅvZXì Ýz Ì~} g ! Æk]b§Å
ñƒn gpÅÃx ©ZzŠzu¦Ñ{zžì ]i YZÃVÍßÆäâ iC Ù gzZ º´C Ù žtgzZì YYzk]
ÅXÌäò ¾zb &[ôZyQÆ# Ö Qžì î<Ez¸X •M ™wEZ k]{h Iò ¸zð‡´CZ
wEZ ]vZwÎgŽ ,™wEZ k]„z'ž Œ7~gz¢tåx ÈZ î<EgŠu »<  » nZ~Ï0 i
X Ïìg Cƒgz Zì „g Cƒ~p~kZB‚ÆY »g ZÆyÕžì q+Zk]ÝZgŠ'¸D â• Û
Ô• Cƒi Z0 Z W Z6ÎâgzZ säz Åk]Ì,q ~uzŠ ‰gzZ ]:Sð5Z'ÅV¸´ b§ÏZ
ìg „q Zå k]» º´Ëc x ¸Ëc ÔƒV7 k]»VÍßÆ*Š ~g ‚žì 7et n kZ
X•‰ØŠx ©Z à ßZ, ZV; Ôì H7È0 »k]Æäzm{gzZnm{Ëä<Ñn kZÔ
Xì $ Ë YÅ~È0 œ/(C
ª Ù gzZ~äâ iC ÙÅ
ÜûÒö ‚öuøø] ØøÃøjøÞûƒø]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îô Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
†øìô •æø ØöÃøßûiö ^Ûøãö øÖ æ$ ø] oFßÛûnöÖû] àôÓöøjÖô Ùô^ÛøŽùô Ö^eô ðû ‚øfûnø×ûÊø Åø ø̂ øÞ ]ƒø]ô æø oßFÛûnöÖû^eô ðû ‚øfûnø×ûÊø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!Åö ø̂ ßûiö ^Ûøâö
Âê@ Ž ðÃÐ ~?Z :c Û ä ]vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ”{k Ù 1Z]|

C
xZŠ ( nºZ )á ïÐ Vî 0
N ! ¬ ÂÑ % ïZ  gzZê ~ Vî 0• ZŠ¬
E
Xƒ æ: í!~% ïgzZxl~Ü @ Ž Vî 0
ÝqßF
gzZ¤Ž~¨£Æ¡ ZN ! Z•ZŠgzZìiZ³ZzxZ™Z»Vî0
ÃY ¡ ~Ü @ŽžìC Ù ª:z
XñY~ˆÑïgzZñY¬z~Vî0 •ZŠ@
ŽžìŸ»gzZh»kZ(ì[YH¬™f»T)ì
39

oûÊô gõâøƒø àûÚô ^Û÷iô^ìø pFø]…ø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ø Œ zõ ^f$Âø àôeû ²
ô ] ‚ô fûÂø àûÂø
ØønûÏô Êø ǻ‚ôøm oûÊô ^ãø×öÃørûnøÊø …õ^øÞ àûÚô éõ†øÛûqø oÖF]ô ÜûÒö ‚öuø]ø ‚öÛôÃû mø Ùø^ÏøÊø äüuø†ø_øÊø äüÂø ø̂ ßøÊø Øõqö…ø ‚ômø
æø Ÿø Ùø^Îø ä́eô ÄûËô øjÞû]ô ÔøÛøøi^ìø„ûìö Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø gøâøƒø ^Úø ‚øÃûeø Øôqö†$ ×Öô
DÜ×ŠÚ å]æ…E !Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø äüuø†ø›ø ‚ûÎøæø ]‚÷eøø] åü „öìö]F Ÿø ²
ô ]
~B; Æ òŠ M q Z ä] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” k„0vZ†]|
:ž c â•Û Š•á g ZgzZ Ô ~Š N™wïÐB; Æ kZ ä ] \ M Â@Š _ùZ ÅäÎ
X~B; LZ™á {g ó Z » c izŠÐ é ZpKZ {zžì wqt » ËÐ ~ ? L L
B; Ð tØä k QŽ ì v M Å c izŠ c Í _ùZ ÅäÎnÆŠ%ª)ì © 
 ™yQ ä Ë Â‰ á p=Ð V;z ]vZ wÎg Z
r  QX ( ì ¿gá ~
_ùZ KZž ( ¶~Š N ä ] g—™wï_ùZ ÅäÎÐB; Æ X) ¹Ð
ÃËÐ~&ZpÅ y c ÔzŠ™|  z• Û }) î Má ~x » LZ ( b§Ë )gzZß VZ
L[ Z Âì c Š NÃkZ ä]vZ wÎg Z  ! nÅ Z} ¹ä r  ™yQ ( zŠ} Š
ó Xó ÇVî VZ7ÃkZ~
nÆVzŠ%ÌwEZ » _ùZ ÅkZ b§Å]Zg-i}uzŠÆäΞ Zƒx¥Ð g ukZ :z
Ìi§t» b &ZB‚ÆVÍßm{ LZ ÂñYŒÆgzZƒ  o¤ Zž Zƒx¥ÌtXì ^ Y*
zxZw
X ñYc ŠhYh Âc ñYc ŠN™áÃk Qƒs ÜÆ<ÑqŽ k0 Æyž Z ì YYHg (Z
gÃè ~ guŽ Ô c Š [ ZŽ {zgzZ ðVZ 7_ùZ ÅäÎKZŠŽ z! ÆìÆ VÍßä ! ôyZ
Û ‚ÌÃëzðûk Q \¬vZX åHx £ãZZ »x Z™ î0E
X ñâ • !ôžì YYH{i Z0 ZÐkZX Zƒ
]c Ù ªgzZVß !
Z@0Ј~C Æ…ñSh ZŠ
z ^gzZ ˆ ~CÙ ª b§ÅV‡}uzŠÆ Ï0 iÐ ¿¯§gzZ ] ZŠ • á g Z LZ ä] vZ wÎg
!'# 7 ~sfhuPÅŸkZXì ðâ • Û ðÉgÅ ï G!OQ Ì~}g ! Æ]gß
º‹Ûûìø éö†ø_ûËô Öû]øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
!¼ôeôŸô û] ÌöjûøÞæø …ô^Ëø¾ûŸø û] Üönû×ô Ïûøi æø hô…ô^Ž$ Ö] “
% Îøæø •ö ]‚øvûjô ‰ûŸô û]æø áö^jøíôÖûø]
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
y̈Z ,q õ0
tž c Û Š•
â• á g Z ä]vZ wÎgžì e
ZzgÐ ”{k Ù 1Z]|L L

C
ÔðÌÅVß !s *

kiÔ&X •x ©Z m{Æ]¡èE L #GŠgzZ2 »Æ’]¡Å
40

( ›z~g g9) ó Xó ¢
w! Æ•gzZ ¢ o* ÔÙZ F †ñ
ã̈Ztèa gzZXì Š c Ci§ »yQgzZ<  ÅÆ%z Y m ZÃVzq yZ~V(u ~uzŠ ‰:z
~ƒ y ZXƒ½ÅyQ¸gzZi§¸ » d Y m Zx Óž’ e ¸ Ì* ƒ n kZ•2 »Æ]¡
X죻»]¡ã̈ZµšŽì Ï‘ 0 gzZ ðÌz]g Ó{zì uœqŽ
Ðô×ûuøæø ¼ôeôŸô û] ÌôjûÞøæø …ô^Ëø¾ûŸø û] Üônû×ô Ïûiø æø hô…ô]çøŽ$ Ö] “ùô Îø oûÊô ^ßøøÖ køÎôù æö Ùø^Îø ‹ zõ øÞ]ø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E ! è÷×ønûøÖ àønûÃô eø…û]ø àûÚô †ø%øÒûø] Õø†öjûøÞ Ÿø áû]ø èô Þø^ÃøÖû]
ðÌÅs * %iz •gzZh
æLG  o* Ô äZØF †ñžì e ZzgÐ ” ÷Z]|
X ,hg: {Š c iÐyŠ 40žì ˆ~Š™gHuWZz}g ø~ŸÆ
:žìˆÅÜg utÐe ZzgÅ”{k  Ù 1Z]|Ð!ZjÆyZÑZ™Å •~w é)™ÅZ+ :z
C
ó Xó ¸f èG 5gÅ zZ º Z F
4E o* LZ¬Ðå Ã-C Ù ]vZwÎg L L
ukž
g Z 6ÔìÅJ yŠ40u~y MgzZñYHx» »ðÌzb&ZãKtßC Ù žì¸y%=Z
Xσ{z(ÌiúÐzzÅkž Z ì–äYfgzZÔσãâ• Û *
ÅzgŠqZÂ@ '…·{Šc iÐkZ¤ ZXZƒx¥Ð
hø…ô]çøŽ$ Ö] çûÓöãôÞûø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †øÛøÂö àôeû] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!ovF×% Ö] çûËöÂû]æø
[pÃVsñ L L:ž c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgД /0vZ†]|
ó Xó zhgV·h ZŠgzZz™q g !
g V·h ZŠ {zž å¸ Ìi§ » Æ%z Y m
gzZ n Z ŒZžì @ ƒx¥Ð g Š q Z ‰~uzŠ :z
X¸D Z™q g ! †ñ
: Sh ZŠ V˜) Ì~ x Z ¸Z ! fŠpXì ã¶ Ö ´ ÅqŽg Sh ZŠ ÔìC
Åg ‡zgzZ # Ù ªž 6
ÆyQgzZ<  ÅVßÎgÔV1}g ‚gzZ ÅzmvZ -h'„Š ; }g ø ´g Sh ZŠ ( ì x ¬ ` Zzg »p g
Xìi§»Vz” ÆyQ ´g: Sh ZŠgzZì # Ö ´ÅÕZzÐi§
~hgJ u ¾Sh ZŠžì 7™f ðà » kZ ì Š c Š ¬» ähgSh ZŠ sÜ~ g u kZ
Ð M pXñY c Z™: ÁgzZ ñY ðÎ: 8ÃkZ Ì~ ]gßËžì YƒµÐ p ÖZn ZÉ ÔñY
G
x¥Ð kQì „g YÅ `gŠ g uŽÐ ”m°Z0z/0vZ†]|Ð e Zzg Å~èF x âZ ÕäS}3!
ÌÐ~wîgzZ ÌÐ~n²Æk Q ( cä™g Zûz' )ugI÷g KZ]]À MŠpžì @
Z' ƒ
41

uÑ!
:g zgqgzZ¸ïŠ ZØF ¼
DDovF×% Ö] çËöÂû]æø hø…ô]çøŽ$ Ö]çÓöãôÞûø]EE
Ð _q Z w! Ž Æ Sh ZŠ ÅyQžì ~ e Zzg Ì0Æ”/0vZ†]|~z ZgÆ
 yZ Xì Š
ƒ He Zzg ¸ Ì¿¯§ » ' /ô}uzŠ ‰X¸ ï Š ZØF à yQ {z Dƒ {Š ci
¿g Sh ZŠž ǃt ¬ægzZÈ » XXovF×% Ö] çËöÂû]æø hø…ô] çøŽ$ Ö]çÓöãôÞûø]ZZ g u ô=æLG % i~Ýzg Å] c Zzg
X ñYðZ™Á{Š c i: ñYðZ r: ÔñY
7~ g uËh  •t ÅgZlÅ_q Z Xì ¹„  gŠ* ÃäZ™ÁÐ _q Z ä •}gø
DZvZzX7" U *
Z™ÁÐkZì" U ´gJ  _q ZÐ'xZ™î0E !ôžì¸Šã ÅkZ„¸Xì
„öìö^ûøm áø^Òø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] ǻ ‚ôùqø àûÂø äô nûeôø] àûÂø gõnûÃø•ö àôeûæ †ôÛûÂø àûÂø
DoÞ^fÖ] äËÕ æ p„Ú†jÖ] å]æ…E !^ãøÖôçû›öæø ^ãø•ô†ûÂø àûÚô ä́jô nøvûÖô àûÚô
D™e ZzgДmâg0z/0vZ†]|ZŠZŠLZ{zgzZÐ-ZzLZ-0z/
X¸ïŠZØF ¼ÌÐwîgzZÌÐn²ÆugI÷gKZ ]vZwÎgž•
pû†ônùô Çøiö oj# uø ÔôÃö mô^eø]ö Ÿø Ùø^ÏøÊø oßô Ãû mô ^eø ²
ô ] o$ fôøÞ ^mø kûøÖ^Îø èøføjûÂö kôßûeô ]‚÷ßûâô á$ ]ø èøŽøñô^Âø àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E Äõfö‰ø ^Ë$ Òø ^ÛøÞ$^øÓøÊø ÔônûË$ Òø
=L L:ž Hn²Ð]g—äE ïG LE"yžì e
3E ZzgÐ k iœÈ ¬ ]|
 ÇVz™7³ J
Z ‰ Ü z k QÃ ?~Lž L c Û ä ] \ M ó ó?'k™³
â•
Ë (‰Ü z kZB; }g v) Ïß$ : ]gßÅ Vð; LZ ( ™ Î ~m) ?ž J 
ó ó!X •Dƒx¥B;ÐÆ}0  gŠ
Ϲ ~uzŠ Å÷Œ Û yŠ Ï Qgz Z ÔNÑ xsZ yŠÆl ìX ‰~ç Åyç1ZE ï LE
G "yt :z
3E
ų TÐ s§Å {y ~ g u kZ Å ” iœÈ ¬ ]|'ų «B‚Æ VÂgú
~m~ Vð; ÃyZ ä]g—6µñÏZgzZ Ôì ʼn Ü z Ë~ˆ ä VrZtC Ù „ ì ™f »„  ZpgŠ
Ûe
X ðâ • Z@tÅäÎ
Û N@
Xðâ• b§ÏZÅä™wEZ~mä\ MÃXì™f»VÂgú‰ÌgzZ~]c Zzg‰~uzŠ
Æg4gzZ“ iJ u^ YÃVÂgúž Š ƒx¥Ãî0•G ©t$E»<ÑòsZнze Z@kZÅ]vZwÎg
»†ŸZ~m¯gzZ›yxgŠÆVzC
Xσ̄ ! Ù ØÆyQgzZÆyQqtžìC Ù ªXÂeä™wEZ[òZ
42

]c Æ}Š6
Z@~}g ! gzZ,
X•Ð~÷áyQtgzZì ÌZ m{ÌÅXÆ} Š6gzZ,~Ï0  i CÑ çÅy̈Z
Ž 3g 7{Š â {z »xÑgz Z §~ ]* Z³}uzŠ ä ]Ñ» þLÅ{Xì i ŸÐ ] * Z³}uzŠ y̈Z ~
7ÒÃÅäÖ Ã÷ËLZgzZÃ{ ËÆŸLZ ]* Z³n kZ Ôì Š 3g~ ]¡Åy̈Z
Xìg6Ð]¡KZ {z nÆTgzZÔì @ ™y̈ZŽ D™
]c •LZ ^z x Z ¸Zx Ón ÏZ Ôì Ÿ» »]¡ ã ̈Z ~ î<EgŠ à ßZ {Š6gzZ,wq¾
ÃzZ
b§Å]* Z³}uzŠÃòŠ Mž•56kZ 6gî~Š ã ŠŽ z!Æ] Ã%ZйÆ] ZŠ ¬zxÎggzZ
X ’ e xg 78 PŠ)
» ]gú~} g ! kZžì Ð ~ ] Ñ©É ] ›Æ Vƒz¤ ã ̈Z x ÓÌ] ! t b§ÏZ
Ð Z~«£Æ] *
zi q Z³x ¬ÃVâ ̈Z~[ ! Æ} Š6gzZ, b§T c ÍÔì —ÌЊ%î<EäŠ
ãKÅkZèYXì Ýq ~ F ' gzZE¯~¨£ÆŠ%Ã]gú~nçkZ b§ÏZì Ýqtº
yQ n ÏZÔì {Š c i}ÐVzŠ%ì $ Ë 0=g f »VKÐ ¹Ž æÒ~kZžì +Z| ‚
gzZ,nÆxŠ MèŠ ÑzZ wq¾'ì 3g {Š c iÐ VzŠ%Ì /_ » §~yQ äá Zz ä™ Za Æ
XìÐ~] ›Æ*Š ã̈Z ~g7gzZ Ÿ»»]¡ÅyQ6gî~Š ã {Š6
E
Æ ] ·]| * ¦Ñ ~ æ: M ÆvZ ŠÅe Z@ ~ V‡x ÓÆ Ï0  i ã̈Z b§TQ
X •] c Z@ÝÅ%kZµš{z ,Šä]\ M ]c Z@Ž Ì~%kZ b§ÏZ ðƒ=g f
‰ØŠ} Š~ „ˆy M Œ Ûe
Z@ƒÂ ðƒ ðÑÅ] \ M Âx ©Z ~Š ã gzZ àßZ~[ ! kZ
žì Š c
â•Û ì ™f »i ¸ MÆ*Š ã ̈ZgzZ ðÅ dxŠ M ]|V˜ ~ „ qzÑÆs Z²Z ÒgÎX •
?~ }g ! kZž å Š c Š™ {Ç M gzZ ¶ˆ~Š } Š ~gzŠ ðZ’Z Ï Q e
Z@ Å äÖ ,ÃxŠ M ±L L
Åä™{Š6" gzZ ^ b§ÅVzgâ Y™ Z¤ Ð R— Å+  ̈Z » {z * Yƒ:g D » Z¨ZÆ y-
ó ó!X Ç} ™ÒÃ
ÅyQžt }X ‰ ØŠx ©Z~}g ! Æ}Š6ÆVÂgú™m{~[ Z x Z ÒgÎgzZgâ ÒgÎQ
]gz¢¤ ZgzZ'~˜:C Ù !Ð VzynÆöúKZ c L 3§]gz¢" Z®Ôì y CZ(ÝZ
43

{z´ÆVzC Ù Ø~ VzygzZ'ì™| hzZ Xk]ÑZz} Š6}g7 Â( ì ]i YZ ÅT) ìÐ


{gHyZ~}g ! Æ}Š6gzZk]t ‚Æí ðG3E & çG
4G ¤ÔVz m ÔVÍß}uzŠÆy
³áZz äYä M c
gzZ q : Z š 7eZ~VzyÆmÿL X3ZvŠ c Z Œ
" Û ÿL X3Z LZž’ eÃVzŠ%gzZ',™~È0 ÅŠzu
ÂñYƒ o‚É 'Ô ,™: ÒÃÅ1 @ Ú ŠÃVzŠ%'gúgzZÃVÂgúŠ%2X N Y:Æ ]i YZ
X B™˜•ó
~kZ7ZvZY ¶ Z Â,™g¨¤ Z {zì ðƒ7*]¡ÅyQgzZì ~ŠÐ=ÃXä \¬vZ
ãZágzZ ã-yQÐ yZgzZ • D™ÌŠÅVç» ~¡Æ§ î0E Æ y̈Z x ©Ztž ǃ:µ
!_
äƒ … gzZ u * xÑ} (LLgzZÔ• D™Š ! 'Ãt ÜZgzZ {nÃÏ0 iŽì @YƒÈÌ{ i ZzgŠ »VK
X •D Y0̄ ! » ò}
/J4˜7
: õG á g Zsf î<EgqÆ]vZwÎg0Ð[ !
] ZŠ • kZ~ÝzgÅkZgzZˆÆžkZ

,~gz¢
DD! ºé…øçûÂø „øíôËøÖû] á$ ø] køÛû×ô Âø ^Úøø]EE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ø] ‚zõ âø †ûqø àûÂø
D•¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
7x¥t »H: c â•Û ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ”up0Z@̀]|
X ( 7^ YÜÅ»kZª)ì ï• á ~, ( Ì) yZgžì
+Š ËgzZÆ Z} ž ©òŠ MC Ù Â~}g ! Æ yQ • D B{ TÑ~ s²{ ŽÆ Ÿã̈Z :z
x¥ÐŠ • á g Z kZÆ]vZ wÎg'ì ~gz¢* Öª,»yZž•BÌá Zz + â:Æ< Ø èz
~gz¢* Ö »TXì ï• á ~,J yZgÉ 7„{ RŒ Û ÆkZgzZ {ÇxÑsÜ~Ÿã ̈Zž Zƒ
c
Š Û ºé…øçûÂø à ( yZg ) „øíôÊø ~ g
â• u kZ 'ì e Z@ gz Z ½Ý~}g ! Æ, c Ít 'ì
:ƒs ÜƧzxÑ– »TÔqÅäÖÔ•pŠÆ>gúXì
Õø „øíôÊø ‡û†ôfûiö Ÿø o×ô Âø ^mø EE V äüøÖ Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ø] oõù×ô Âø àûÂø
Däq^Ú àe] æ •¨]• çe] ð]æ…E DDkõnùô Úø Ÿøæø oõùuø „ô íôÊø oÖF]ô †û¿ößûøi Ÿøæø
yZg KZ ! Z} Z L L:ž ðâ • Ûe Z@ÃyZ ä]vZ wÎgžì e ZzgÐ ”Z]|
ó Xó z™:Ãs§ÅyZg ÅòŠ M {Š%c 
{0 iËgzZÔßÅ:
oÖF]ô Øöqö†$ Ö] ]†ô¿ößûmø ŸøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‚õnûÃô ‰ø oûeô]ø àûÂø
44

DÜ×ŠÚ å]æ…E DDéô œ†ûÛøÖû] éô …øçûÂø oÖF]ô éöøœ†ûÛøÖû] Ÿøæø Øôqö†$ Ö] éô …øçûÂø
Š%}uzŠŠ% :ž cÛ Š•
â• á g Z ä]vZ wÎgžì e G1Z]|
ZzgÐ ” ~g}
X}™:Ãs§Å,Æ]gú~uzŠ]gúgzZs§Å,Æ
Vâ ZgÐnÆ s * ª) ì Š c Û ~gz¢ *
Šg Z Œ Ö ÃX{ mº{zÆ Ÿžìt È :z
Æ]gz¢V; Ôì ¸ Ÿ» »xÑgzZ §µš gzZ 7^ Y ÌnÆ V}ë * 
™Ãs§ÅyQ ( J
XÐVƒ I µZñ

~gz¢*
Ö»,Ì~ðË
ƒ: ÑZzÚ Š¿ZuzŠ ðÃËÇ! (ËgzZ‰ Ü zËòŠ M¤ Zž ðâ • ÛeZ@Ìt ä]vZwÎg
X} ™xÑÐV¤• Û Æk QgzZÐvZ'}™«™Å,gzZƒ:^']gz¢šÌA 
á$ ^ô Êø p†ùô Ãøj$Ö]æø ÜûÒö ^m$]ô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †øÛøÂö àôeû] àôÂø
Üûâöçûnövûøj‰û^Êø ä́×ô âûø] oÖF]ô Øöqö†$ Ö] oû–ôËûmö àønûuô æø ¼ôñô^ÇøÖû] ‚øßûÂô Ÿ$ ]ô ÜûÓöÎö…ô^Ëømö Ÿø àûÚø ÜûÓöÃøÚø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!ÜûâöçûÚö †ôÒø]æø
~ª  qÅ ðË) !Íß :c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgÐi/0vZ†]|
}g vèY ( ßÅ: ,Ì~ ðË]gz¢" ª)'z™Ì6Ð °'( Ì
gzZ ~  q ñ, ñZÎ Ô Dƒ 7Z] ̉ Ü z ËÔ• Tg 'Z'º• Û B‚
X z™x Z •Z »yQgzZz™xÑÅyQ Z®ÔƉ Ü zÆÄÆ~çVx
µ Z~] ‡z ZyQ {zÔ•TgB‚ÆVâ ̈Z º • Û Ž {)z•» ˜Z™ž Zƒx¥Ð g ukZ :z
Xì @ ƒ{Š6"Ð]gz¢~¡KZòŠ M Z  •D Yƒ
V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ǻ‚ôùqø àûÂø äô nûeô]ø àûÂø ÜõnûÓôuø àôeûˆôãûeø àûÂø
²] Ùø çû‰ö…ø ^mø kö×ûÎö DDÔøßönûÛôøm kûÓø×øÚø ^Úøæû]ø Ôøjô qøæû‡ø àûÚô Ÿ$ ]ô Ôøiø…øçûÂø ÀûËøuû]ôEE
DD!äö ßûÚô onFvûjøŠûmö áûø] Ð% uøø] ²ö^ÊøEE VÙø^Îø...... ^÷nÖô^ìø Øöqö†$ Ö] áø^Òø ]ƒø]ô kømûœ†øÊøø]
Däq^Ú àe] æ •¨]•çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
Ð {©0tzç ( -Zz LZ ª) ZŠ ZŠÆèä VrZgzZÐœ-Zz LZœ0è
: t ‚Æ Ë ) Åg pô{ ÇxÑKZ :ž cÛ Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì He Zzg
n²ä ~ (ž•ë {©0tzç)XÆ~0 ! ( ¦Ñ)gzZ ~çKZ ñZÎ ( ßÅ
45

~ðËÇ! òŠ M Z
 ~}g ! ƪ  qk Q•D â • Û H !]vZ wÎg c :ž H
Zw{Š c
i »kZ \¬vZ :ž cÛ Š•
â• á g Z ä ]\ M X ( ƒ: ÑZzÚ Š òŠ M ZuzŠ ðà ) ?ƒ
X ñYÅxÑÐk Qžì h{Š c i »kZgzZìg Zz

è ¸Â

ŽZ Ù !
C Ô~gz¢{Š6
ÃVÂgú
kûqø†øìø ]ƒø^ô Êø ºé…øçûÂø éöøœ†ûÛøÖû]EE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø •õçûÃö ŠûÚø àôeû] àôÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!áö^_ønûŽ$ Ö] ^ãøÊø†øŽûjø‰û]ô
,cÍ]gú:ž c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgžì e ZzgДŠ&0vZ†]|
( ’ e xg~} Š6~ yÃ]gúb§ÏZ ’ e xg Ö Ã, b§Tª)ì
X •D ¯ : ¶ »VzÃKZgzZ È @ Ãk QvâÂì Ç Ù !
C 
{ zZ
ÜÅgzZ ~gz¢´g~} Š6gz Z * Ö»T•ëßî0~8k Q c qk Q ó ó]gúL L~y! i ! ²: z
ÃyQ Ôì ¸ ÎâÅ&Zp ýL E 3rªXX éº …øçûÂø éö øœ†ûÛøÖûø]ZZžì Š c â•Û ~g ukZX ñY Œ[t
gå —X • D™7 Äu @ y- Âì Ç C Ù ! yÂ{ ðÃZ  :žì Š c Û Ð M X ’ e xg~}Š6
â•
VŠe-ÆyQgzZVâ -ž @ ’ e7„  C Ù !'ßZ ‚ÃVÂgúžìtÑgzZ ¬æ»Š • á g ZkZÆ
g Ö Z »öZg M z“  ižì{Š6! b§kZ ƒ Ð]gz¢¤ Zgz ZÔA: „ µñ»]g ZÑgzZ¯Ã
ðâ • Ûe Z@¸ Ì~ D oFÖæûŸö û] èô n$ ×ô âô ^røÖû] tø†% føøi àøqû †$ føiø Ÿøæø à$ Óöiôçûnöeö oûÊô áø†ûÎøæøE:e
 M ňy M Œ Û Ôƒ:
á g Z ôÜ»gå —~g
‚ûÎø XäÞ$]ô EE ìŠ • uq ZÅ~g g 9~}g ! Æå C Ù ! Ð]gz¢%ZXì ˆ
Xì ]i YZÅå C Ù ! ]gz¢/ª DD!à$ Óörôñô]çøvøÖô àøqû†öíûiø áûø] à$ ÓöøÖ áøƒô ]ö‡

ÒïE
L 8ñ~i !
E Ã
àøÃø³øþÖEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ø oûßô Çø×øeø Ùø^Îø ¡÷‰ø†ûÚö àôŠøvøÖû] àôÂø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E DDäô nûøÖ]ô …øçû¿ößûÛøÖû]æø †ø¾ø^ß$ Ö] ²ö]
á g Z ä ] vZ wÎgžì â] !
Š• t =žì e ZzgÐm ~y Œ]|
ó Xó ñY¬ŠÃT6k QgzZ6 á ZzÚ Šì ÒÅ Z} L L:ž cÛ
â•
6k Q ÂÔAŠ ( ì x Zw 9 Š » T) Ã,Æ Ë c
Å Z} Ã]gúxø* ËðÃŽžìt È :z
UpäTì xzøÐ~0  zZ} ïGL.g9 Ì{zb§ÏZgzZìê»òzøÐ ØgªÔì ÒÐs§
3ŠgzZ c
X c Š µñ»Ú ŠÃáZzÚ Š
46

¬»äY7 eZ6
{ó7 ]gúbZË
ô ] Ùøçû‰ö…ø köÖû øª‰ø Ùø^Îø ²
éô ^*røËöÖû] †ô¿øøÞ àûÂø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] ‚ôfûÂø àôeû†ômû†ôqø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E !pû†ô’øeø Íø†ô‘ûø] áûø] oûÞô†øÚøø^Êø
äY 7Ã7 eZÐ]vZ wÎg ä ~žì e ZzgД vZ†0k  ̀]|
ñY7Ã6,ÆËc 6]gúxø* Ë7 e Z¤ Zžt ª) HÄc gŠ~}g ! Æ
X Vߢ{ óKZÐOŠ Z~ž c Š¬=ä ]\ M Â( ?’ e* ™ H=Â
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zºé‚ømû†øeö àûÂø
Äôfôjûiö Ÿø o% ×ô Âø ^møEE V oõ×ôù ÃøÖô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
DDéö†øìôŸF û] ÔøøÖ kûŠønûøÖæø oÖFæûŸö û] ÔøøÖ á$ ^ôÊø éø†ø¿ûß$ Ö] éø†ø¿ûß$ Ö]
D•¨]• çe] æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E
} Z L L:c Û iŠq
â• ZДZ]|ä]vZwÎgžì e ZzgД{h ']|
{Š Zg Z š Ž )à «n}g vÔz™:Ã{g ! zŠ Â( ñY7Ã~g v6xø* ˤ Z ) ! Z
ó Xó 7^ Y~uzŠgzZ ( ǃ: {k gzZ {~ Pñ6 kZª)ì^ YÂ({zˆ7 eZgzZ
7
àô‰ô^vøÚø oÖF]ô †ö ¿ößûøm Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^ÚøEE V Ùø^Îø Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oôùfôß$Ö] àôÂø èøÚø^Úø]ö oûeôø] àûÂø
D‚Ûu] å]æ…E DD^ãøiøæø ¡øuø ‚örôøm é÷•ø^føÂô ²
ö ] 'ø‚øuûø] Ÿ$ ]ô åü†ø’øeø %̃ Çöøm Ü$ $ö éõ†$ Úø Ùøæ$ ø] éõ]*†øÚû]ô
ä] \ Mž • D™ÜÐ ] vZ wÎg {zžì e ZzgД )â Z1Z ]|
˜ {óKZ {zQ ñY 7ÃiŠ «6w) z ŒÆ]gúËÅð¸èŠ%T :c Û
â•
{z ÅT Çñâ • Û ‚]Š „+ZÃkZ \¬vZ Â( AŠ: s§Åk Q )gz Zá™
X Ç} ™kC]z'z]¯
LZ¬Ð [ Z Nz̀Z[ ˆ"Æ]y M \¬vZ~,Æã! Û Å]¯ã ^^
Œ Y* Z ª :z
q
Û «~*Š ÏZ]¯ãqzg dZe
X Çñâ • .Å]Š „‹z 'Ã}Èðñk Q

{n~wŠÐäY7
ƒZa/_ Ã6
]gú)
AŠq [¨%ÅÅ
CYƒ Za é ZpÅk Q ÂñY M „Òp c  ä3ðÞì ]¡t Åy̈Z
4• e Y Ãä™x Zg MgzZ äIV;z™NŠÃ(©lpgzZg ZŠt ‚ ~Q~ª  q ÅŠgzZ ò¤Xì
Ž ì @
Yƒ Za Ÿ» ãZá] ‡zZ Î Ð äY7{ó7 eZ6]gú)ËžXì @ ƒ Ìt b§ÏZì
Xì @Y„ƒ2Â~ì" Ånq Z òŠ M Ái Z ÁgzZÔì YàÌJ ò}} æE
%N¹Ð ã-Y Z¨Z
47

Xì c e` ´Ì»kZä]vZwÎgWZ ÒçÆbzgzÑ
éô …øçû‘ö oûÊô ØöfôÏûiö éøœ†ûÛøÖû] á$ ]ô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †zõ eô^qø àûÂø
ä́fô×ûÎø oûÊô kûÃøÎøçøÊø éöøœ†ûÛøÖû] äö jûførøÂûø] ÜûÒö‚öuøø] ]ƒø]ô áõ^_ønû•ø éô …øçû‘ö oûÊô †öeô‚ûiö æø áõ^_ønû•ô
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD ä́ŠôËûøÞ oûÊô ^Úø •% †ömø ÔøÖô]ƒø á$ ^ô Êø ^ãøÃû Îô ]çûnö×ûÊø ä́iô øœ… †øÚû] oøÖ]ô ‚ûÛô Ãû nø×ûÊø
y-]gúðÞì @ ƒ(Z :ž cÛ ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД' Y]|
yâ‚ »Ž ã-nÆòŠ M we Åk QgzZàe »kQ ª)ì CYc C M b§Å
pŠB‚ÆkQgzZÑ hZ ]gú+Z ðÞñ M 7§Zz (ZÃˤ Z Â( ì $Ë 0
Æ~çKZž’ eÃòŠ M k Q ÂñYƒ Za éZpÅkZ~wŠgzZ
KZgzZ ñY k0
IX
X ÇñYƒ` ´»ÑøL 4Zp~nkZÅk QÐkZÔ}™~g7éZp ã^

ƘÅY~ðËÐVÂgúxø*
Û ] c
• ðâ • Z@Ž ä ] vZ wÎg nÆp gpôÐ t ÜZ z wqZ} ngzZ gZ ¯Ã}Ñç
»ÉöCZÃy-k Q~]gß+ZÔA:~ðËÐ]gúxø* Ë¿ðÞì ÌtÐ~yQ
Xì LgB‚‰ Ü zC Ù Žì @ Yïµñ
áø^Òø Ÿ$]ô éõœ†øÚû^ôeô ºØqö…ø á$ çø×öíûmø ŸøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø †øÛøÂö àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !á^_ønûŽ$ Ö] ^Ûøãö %öÖô^$ø
ðÞ Yƒ 7¦  Ù (Z L L:ž c
C â• Û ä ] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” /]|
Xƒ:ŠŽ ñy-ZŠV;zgzZA ~ðËÐ]gúËòŠ M ( xø* )
ä™2~ CÃyZ y- ÂÇA Ð ]gúË~ ðË¿xø* ðÃZ  žìt È :z
X ñYc Š: „µñ»kZÃyZZÔ è Š7kZX Ç} ™ÒÃgz¢Å
o×øÂø Ùøçûìö‚% Ö]æø ÜûÒö^m$]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õÚô ^Âø àôeû èøføÏûÂö àûÂø
DDlöçûÛøÖû]çöÛûvøÖû]EE V Ùø^Îø [çøÛûvøÖû] kømûœ…øø] ² ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mø ºØqö…ø Ùø^ÏøÊø DDðô ^Šøßôù Ö]
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
VÂgú( xø*) ?:Lž L c Û ä ] vZ wÎgžì e
â• ZzgД %¬ 0 îE 0G
©“N]|
HÄc gŠ ä ¿q Zó óX ( z™o ôZ ¹ ~nç kZ gzZ ) ”Ð äY k0 Æ
á g Z H » ]g—~}g !
yQ H ) ?ìŠ • Û ÆC
Æ( {)zg-Š)Vzg ZŠ¸g RŒ Ù Ø:ž
48

Xì •  hgzZ]ñÇ! Â{z:c Û Š•
â• á g Zä]\ M ( ?‰‰‰ì¬¸ÌnÆ
}g ‚ {z´ÆyZ Ô• xønÆ~çŠ ÑzZ ÅkZgzZ \ ! Æ k Q~ Vzg ZŠ¸g RŒ Û ÆC Ù Ø :z
{Š6"gzZØ" ~]žz]ïgzZ * M ~y6gî: ZŠZi M Ì»yQÔ•xø* Ìð¸Çž ©g ZŠ¸g
Xì LÞ ‡CÙ ic ÍnÆ- c ŠzÖgzZu * çð•Z ._ÆŠ• á g ZkZÆ ]vZwÎg * ™'! gzZ N
á$ ^ô Êø lô^fønûÇô ÛöÖû] o×øÂø ]çûrö×ô iø ŸøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø †õeô^qø àûÂø
Ùø^Îø [²] Ùøçû‰ö…ø ^mø ÔøßûÚô æø ^ßø×ûÎö DD Ý‚$ Ö] pø†ørûÚø ÜûÒö‚ô uøø] àûÚô pû†ôrûmø áø^_ønûŽ$ Ö]
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!Üö×ø‰ûø^Êø äô nû×øÂø oûßô øÞ^Âøø] ²] à$ ÓôÖFæø oûßôù Úô æøEE
&ZpyQ ( ™m{ ) L L:ž c Û Š•
â• á g Z ä]vZ wÎgžì e ZzgД 'Y]|
èY ÔVƒ ñƒ ‰ ~ ( {)z^ )C Ù ! }C Ù ØÆ X z™ c Y: ~ VzyÆ
~g ‚ ~g Y ( 6gîð%)) b§kZ ~ ƒ  ( kz‚z z ] Z WZÆ k Q ª) y-
~ \ M HgzZ :Hn²ä ë ó Xó ì Lg VZzŠ VZzg yp~ VÍg b§T• Tg
nç kZ ) ~÷ä \¬vZ pÔÌ~ígzZ L L :c Û Š•
â• á g Z ä ” \ M ?'Ì
( ~èF
ì Y) ó ó!'VƒLgpô~n kZì ðâ • Û Šæm{ ( ~
Ù ª~YÆ VzŠ%xø*
C Ð yQ Vƒ ñƒ‰ ~ {)z^}C Ù ØÆX'gú{”~Š • á :z
c Û ÌtgzZ ðâ •
â• Ûe
Z@m{~}g ! kZ ä ÅzmvZ -vZ wÎg n kZ Ôì {Š c i {ç »Žžì
VÍg b§T•D YhzŠ b§kZ~òŠ M ] Z WZz kz‚zÆk QgzZì ZƒÎB‚Æq ZC Ù y-ž
z kz‚z ã-ª)~}g ! kZ ]|:ž HwZÎДg—ä Ë6µñkZ'ì @ hzŠ yp~
\¬vZpì ÌB‚}÷ Ây-ž c â•Û ä ” \ M ?ì wq H »g—( ~}g ! Æ ] Ã¥
'Vƒ LgpôÐ ] Z WZgzZ kz‚zÆk Q~Ð î<Ez ÅTì ðâ • Û Šæm{ ~÷~}g ! kZ ä
Xì Ÿ»òiÑ»ÓïG L ©E“ÝZgŠt'Y™72~Žc tË={zgzZ ¸7î ZŠ »k Q6í
7w¾ CZ f CZÕg pôÐ kz‚z z ] Z WZ ã-ä” g—žì p Ò ÿLE &‡Ì] ! t VŒ
Xì x £mÓZ m{ »e †t'c Û ³»-
Šg Z Œ ¬ZgzZŠæm{Å\¬vZÉ Ôc e
! ä́Âô ^føi$]ôæø ä́fôvû‘øæø ä́Öô! æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^øÞ‚ønùô ‰ø Ôønùô fôøÞæø Õø‚ôfûÂø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Öø]
49

j§ÆqY Uâi~}g !
ÆŠ ÑzZ à ZEƒ Za Ð kZgzZ\5zhŽÆ]gúŠ%
ÆŸgzZ
|ö^ÓøÞô ^ãøßûÚô º|^Óøßô Êø ðõ^vøÞûø] èô Ãøeø …û]ø o×FÂø áø^Òø èô n$ ×øâô ^røÖû] oûÊô |ø^Óøßôù Ö] á$ ]ø èøŽøñô^Âø àûÂø
æø ^ãøvöÓô³þßûøm Ü$ $ö ^ãøÎö ‚ô’ûnöÊø Xäjøßøeû]ôæûø] Xäjøn$ Öôæø Øôqö†$ Ö] oøÖ]ô Øöqö†$ Ö] gö_ôíûøm ÝøçûnøÖûø] Œô^ß$ Ö]
áõ¡øÊö oÖF]ô oû×ô ‰ô…ûø]^ãø%ôÛû›ø àûÚô lû†øãö›ø ]ƒø]ô ä́iô øœ†øÚûŸôô ÙöçûÏömø Øöqö†$ Ö] áø^Òø †öìø! º|^ÓøÞô
ÔøÖô]ƒø àûÚô ^ãø×öÛûuø àøn$ føjøøm oj$ uø ]‚÷eøø] ^ãøŠ% Ûöøm Ÿøæø ^ãøqöæû‡ø ^ãøÖöˆôøjÃû øm æø äüßûÚô oûÃô –ôfûjø‰û^Êø
ØöÃøËûmø ^ÛøÞ$]ô æø g$ uøø] ]ƒø]ô ^ãøqöæû‡ø ^âø^fø‘øø] ^ãø×öÛûuø àøn$ føiøø]ƒø^ô Êø äö ßûÚô Äö–ôfûjøŠûiø pû„ôÖ$] Øôqö†$ Ö]
†öìø! | º ^ÓøÞôæø Å^–øfûjô ‰ûŸô û] |ø^ÓøÞô |ö^Óøßôù Ö]„øâF áø^ÓøÊø‚ôøÖçøÖû] èô eø^røÞø oûÊô è÷føÆû…ø ÔøÖô]ƒø
ô
kû×øÛøuø ]ƒø^ô Êø ^ãøfönû’ômøö Üûãö ×% Òö éô øœ†ûÛøÖû] o×øÂø áøçû×öìö‚ûnøÊø éô †øŽûÃøÖû] áøæû•ö ^Úø ¼öâû†$ Ö] ÄöÛô jørûøm
ºØqö…ø Äû_ôjøŠûøm Üû×øÊø Üûãnû³øþÖ]ô kû×ø‰ø…ûø] ^ãø×øÛûuø Äø–øøi áûø]‚øÃû eø Ù^nøøÖ ^ãønû×øÂø †$ Úøæø kûÃø•øæøæø
ô õ
‚ûÎøæø ÜûÒö†ôÚû]ø àûÚô áø^Òø pû„ô Ö$] ÜöjöÊû†øÂø ‚ûÎø ÜûãöøÖ ÙöçûÏöiø ^âø‚øßûÂô ]çûÃö Ûôjørûmø oj# uø Äøßô jøÛûm$ áûø]
Äönû_ôjøŠûmø Ÿøæø ^âø‚öøÖæø ä́eô Ðövø×ûnøÊø ä́Ûô‰û^ôeô køfûføuû]ø àûÚø oûÛôù Šøiö áö¡øÊö ^mø Ôøßöeû]ô çøãö Êø l% ‚øÖæø
éô øœ†ûÛøÖû] o×øÂø áøç×öìö‚ûnøÊø†önû%ôÓøÖû] Œö^ß$ Ö] ÄöÛô jørûøm Äöeô ]†$ Ö] |ö^Óøßôù Ö]æø Øöqö†$ Ö] äö ßûÚô Äøßô jøÛûm$û áø]
àûÛøÊø ^÷Û×øÂø áöçûÓöiø lõ^møøœ…ø à$ ãôeô]çøeûø] o×FÂø àøfû’ôßûmø à$ Òö ^øm^ÇøføÖû] à$ âöæø^âø ðø^qø àûÛ$ Úô Äößô jøÛûiøŸø
]çûÂø•øæø ^ãø³øþÖ ]çûÃö Ûô qöæø ^ãø×øÛûuø kûÃø•øæøæø à$ âö]‚øuû]ô kû×øÛøuø]ƒø^ôÊø à$ ãônû×øÂø Øøìø•ø à$ âö•ø]…øø]
ÔøÖôƒF àûÚô Äößô jøÛûøm Ÿø äü ßøeû] oøÂô •öæø ä́eô ½ø^jøÖû^Êø áøæû†ømø pû„ôÖ$^eô ^âø‚øøÖæø çÏövøÖû]ø Ü$ $ö èøÊø^ÏøÖ] ÜûãöøÖ
Xä×$ Òö èô n$ ×ô âô ^røÖû] |ø^ÓøÞô Ýø‚øâø Ðùô vøÖû^eô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ‚ºÛ$ vøÚö &øÃô eö ^Û$ ×øÊø ........
Dp…^ífÖ] å]æ…E !ÝøçûnøÖû] Œô^ß$ Ö] |ø^ÓøÞô Ÿ$ ]ô
qY:â iž ( cÛ yÒäVrZ )ì e
â• ZzgÐ kiœÈ ¬ ]|Ýí.ÅZx Q
g e 0Ð Š ÑzZ à Zz äƒ Za Ð kZgzZ \ 5 hŽ Æ ]gú z Š%ª) b ï~
žì ~ ` Zzg Ì` M ( 6gîàßZ )Ž å{z Âi§q ZÐ ~ yZ¸ òZg j§
» b ïn Æ Å±e Ñzk  e ÅkZÃòŠ M }uzŠÐ s§ÅòŠ M q
i Åk Q c Z
Xì ꊙÐòŠ M k Q b ï»Å±k QÆ™gH$ƒ  o{zQÔì @ YcŠx \
nq ~ ]gú‰ Ü z k Q ) Cƒ u0 Ð ¬Z  ~ç ÅòŠ M Ëž åti§ ZuzŠ
KZŠp ( ~}g !ÆòŠ MáZz y• á ~(Ë ) {z Â( ì Cƒ {Šc i¢  &Åäƒ
50

kZgzZá™ì‡mÐkZª)á™vEÐkQ™šÃòŠ M kZž êŠÈÐ~ç


µ ZJ ‰ Ü z kQŠpÐ ~çKZC Ù Ø{zQgzZ ( ™ÒÃÅäƒÝqÜÐÄÅ
D YƒC Ù ªg UMÆÜÆkZZ  QÔ@ 0 Û ÜÐòŠ M}uzŠkQžJ
gZŒ Z  Lg
@™Ð n¾kZ¼ƒ  tgzZ'@ ™ÄÐ ~çKZéZp ïE Ù Øt ˆÆkZ Â
L i8C
ÓW å@ Y¹ ó óq PZb ïLÃL i§kZgzZÔƒZa( ÑZzy• á ~( )λ±ž
ÁÐkŠŽì » û™g~e ZÅVñŠ MPž åti§ZŠgzZq
Zzg ) à Iq ZgzZ
gzZ) @™ÄÐkQq ZC Ù Ð~yQgzZ Bk0 Æ]gúq Z ( ì@ YÑ1nÆ
ˆÆizgPÂ@ ƒZa^gzZ CYƒnq]gú{z¤ ZQ (@
ƒÐ~qŸgb! t
ƒ
{zž Cƒ: öRÅkZ ÌnÆË( ._Æg2ŠgzZ) CZ•ÃVñŠ M ƒ  yQ {z
³ÆkQ )gzZì x¥»{zåZƒ¼Žž9{zÂD YV„ƒ  n kZXñ M:
»±Z¾tV#} Z9Æ™Š' × *
SeÃTÐ~yZ {zQgzZ ZƒZa^t}÷( ~
(åi§ZŠt)XåY™7gïZòŠ M {zgzZ å@ Y1yâ»ÏZ »±{zQXì
uzg ðÃnÆËX@ ƒmÒ»VÍßйР]gúq Zž åti§åagzZ
ZÆ#
q Ö ´g•6VziZzgŠÆVzyÆyZÔ‰CƒVc &
ßgz&t ÔCƒ: uI
gzZ @ Y{gÜÃËÐ~yZZ  Â@ YVk0 ÆyZ Le ÌðÃŽ å@ ƒ·y¶ 
+C Ù â Æ ÏÙ†ªgzZ D Yƒ ¦v߃  t áZzp g mÐ kZ Â@ ƒ Za^Q
}Šg Z Œ Û »±»ÏZ BÐWÆTÃ^kZ ( ÐÏÙ†ªKZ) {zQÔD Yñš
XåY™7g ïZÐkZ {zÔ@ Y¹ g »ÏZgzZ'@ YòÐkZ{z'gzZ ïŠ
( cÛ ˆÆä™yÒj§ƒ
â•  tÆqY: â iä kÈ ¬ ]|Ýí.ÅZx Z )
ä\ å M Âñƒ _¬B‚Æ h+Š Ð s§Å \¬vZ ] ·]|Z Q
» ~Š •á z b ïgzZ'cŠ S8ÃVh§`z%( iÎ §gzZu * xÑ)ƒ  yZÆqY
òŠ M » R-q Zž¶Cƒt]gßÅkZX åòZg~VX-‰ÆV1²~qYU â ii§u * xÑt ÓW
~çKZ @ ƒi Ÿ~]ÌyS Ž 0ÆòŠ M, Z Ë{zƒgz M ŠgzZÕz Oc ƒgZ-gzZgŠ ·}g
»kZž åLe
Ü z kZŠpgzZÔƒ Za » b§ÏZgzZ »]\4Z g
‰ QgzZ ñY0 Û Ü»kZž @
gZ Œ á™ì‡mÐ òŠ M kZ ž HÐ
kZäëÔì@ Y¹ ó óq PZ L ÃL kZ~! ²..........@
0 Û ÜÐ òŠ M}uzŠkZžJ
gZ Œ Z
 Lgµ ZÐ~çJ 
¸d Œ Ûd
Œ Û ]gßÅkZÔì @ Y Œ„ YÃkZgzZì ;g ` Zzg »vE~{ÑçzyXì H ó óvELÀ
 gŠgzZ ^ L F»
X ñYH·_» ó ól»6 Bgø L LÅ CÎu#c Šò ZÎ` •tg M ã!
nÆ]¬ÅkZXìCƒ
51

( ~g g9) Xì ~g Y[ ZŽ Š {gi§( {À 0 ) „z'


t[²¬Ðk%ÃeÅ]vZwÎgžìYYH{iZ0 ZÐe ZzgkZÅ kiœÈ¬]|:z
Š¯`gÎgzZ0
Xc e»e Z@È• MÃyQäkneF z½gzZe Z@Å ]\ MQgzZÔ¸~VÃg@ gzZV7n
àøÚô Œô^ß$ Ö] tô†ôíûÚö èøÛøu†$ Ö] Ùô çû‰ö…ø Ôønùô fôøÞ æø Õø‚ôfûÂø ‚õÛøvøÚö ^øÞ‚ônùô ‰ø o×øÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]
!Üû×ôù ‰øæø Õû…^eøæø ÔøÞôƒû^ôeô …ôçß%Ö] oøÖ]ô lô^Ûø×ö¿% Ö]

Û ÒÃz„Åä™Ýq ~izgw'
ìÐ~øZ•
Ùô¡øvøÖû] gôŠûÒø gö×ø›øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø²] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ² ô ] ‚ô fûÂø àûÂø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏ`ne å]æ…E DDèô –ømû†ôËøÖû] ‚øÃûeø ºè–øøm†ôÊø
Ýqw'L L:ž c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgžì e ZzgДŠ&0vZ†]|
ó Xó ì9• Û ˆÆn• Û ÒÃz„Åä™
{)z > 2iz i úgzZ yZZ6wÎgzvZžì ¸C Ù „ gzZì HyÒt È »g uä ±g • á Ò Z :z
gzZ„Åä™Ýq ~izg w'ˆÆyZ~û%gzZ î<EgŠ Ô • øZ• Û z y»g Z ~Š ã gzZ Az ZÆxsZŽ
Ð ~izg x Zwì {ç  Ç} ™„ @ ÃgzZ D'êÐ kZ¤ Z {È 'ì9• Û òsZ q Z ÌÒÃ
E
! { CÅvZXì Š c e»Vß Zz ä½ùÐx ZwŽ ǃ{zx •Z »kZ~] æ: MgzZÔ}½ù
6k Q {È gzZì ]Š „gzZ ÏÈ Åk Q * ™ ZŠ Z »9• Û ËñƒKgHÆ \¬vZžìC Ù ªtQ
gzZ ÒÃz„Åw'ž:X ’ e NÐ s§Å\¬vZ65ZŠ Z Å9• Û Ž ì •»[ Z Nz̀Z k Q
Ù ÔgzŠ'
C ×C
Ù Ô̀@ Ù ̈ ¤Æw'ž~kZXì [ Z Nz̀ZZ
C  ñgzZ]Š „z +ŠÐ* ƒw'~k Q
ä™ð¾sÜ~g ukZžìgÃ7wq¾tp Xì ]g t ~(XnÆg ºŠC Ù gzZg Þ»
Xì * !
XÐx ZwÃü‹ gzZÑm{ »Š • á g ZkZgz Zì Š ce9• Û Ã„zlˆÅw'ïE L i±É 7Ã

B‚ÆY ZßgzZ¢œÔY m zg »B‚Æ~g ZŠ-


ZáZzä™g ! ŠgzZðC
c
Ñöæû‚ö’$ Ö] †öqô^j$Ö]øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‚õnûÃô ‰ø oûeô]ø àûÂø
DD!ðô ]‚øãøŽ% Ö]æø àønûÏô mû‚ôù’ôùÖ]æ àønûnùô fôß$ Ö] ÄøÚø àönÚŸø û]
D†Û àe] à äq^Ú àe] å]æ… æ oß_Î…] ‚Ö]æ oÚ…]‚Ö]æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
yZZgzZ ðC~g7L L:ž cÛ ä]vZ wÎgžì e
â• G1Z]|
ZzgÐ ”~g}
52

ó Xó ǃB‚ÆVzLgzZVhœgzZV1̀G @ÑZzä™g ! zg »B‚Æ~g ZŠ


E
u¸ äzâ è0ZgzZ ( ö- g ZŠ òÔòg ZŠ òÔ~èFìY)
‹¢
0Z ]|ЕKZ g
Xì Åe ZzgÐi/
uÔ•\Æ õ˜Å IVâzŠ ó ó}ÑZ L gLzZ ó ótz» Z L L:z
E
ZŠÎgzZ̀@
¤ Žžì ãZzx •gzZÈ »g
Ö ªÔÐ,™~È0
E
{z~] æ: MgzZ # Ðx ÈZ} g7Å~g ZŠ- c Š ª- â ZgzZ ðC~g ! zg » LZ
XÐVƒB‚ÆVzLgzZVhœÔV1
:ì Š c Û ~u 0
â• y MŒ Û
àønûnùô fôß$ Ö] àøÚô Üûãônû×øÂø ²ö] ÜøÃøÞûø] àømû„ô$Ö] ÄøÚø Ôøòô ÖFæ^öÊø Ùøçû‰ö†$ Ö]æø ²ø] Äô_ôm% àÚø æøE
DDo^÷ÏnûÊô …ø Ôøòô ÖFæû]ö àøŠöuø æø àønûvôÖô^’$ Ö]æø ðô ]‚øãøŽ% Ö]æø àønûÏô mû‚ôù’ôùÖ]æø
VƒB‚ÆÎHzA=yQ ( ~]y M z# Ö ª) {zÔÐ,™~g ZŠÎâ• Û ÅwÎgzvZ}ÈŽ )
=giZ¹ ƒ  t gzZ (B÷ ) G™zY ZßgzZ Ô¢œzY m Z ªÔì x ÅZ m{ » \¬vZ6XÐ
{z¤
¬ÆZ} Zž• C M 'gß+Zg ! g !t ‚Æ̀@ Ôì q Åöâi M ~(~¤ ZŠÎgzZ]g ˆ‰‰‰‰( •
}™]! ._ÆÅCgˆKZ{z‰
~gZi! Ü zkQñOÆä™pÒ» ~g ZŠ- c Š gzZ ðC._Æ
._ƬÆvZÆ™ÃsÜÐyvœgzZÅCgˆKZ̀@ Ž :Xì @ ƒœ»VÅÑVzg ZD ÙÂ
,Z~ u0 ukZgzZì [x» Z(~ yJZ ðZ}
g {zì @ ™~È0 Å ~gZŠ yZZgzZ ðC~ wqC Ù
VzLgzZ VhœÔV1ªVzÈ +F w=ÆvZ {z~]y M z # Ö ªžì ˆð‹]g t ÃVz̀@
Xǃ,»~g ZŠ- c ŠzðCÅyQtÐs§Å\¬vZ‰‰‰‰‰‰ÐVƒB‚Æ
Ò
xÓ+Zžì _ YÅs Ÿzt g! 6Šã
g! ÅmÀÆguz y M ŒÛ ~g
•Z sgçŸÏZ
Å\¬vZÃ{È Ž }™Ì6Ð VÂ! $gzZ ÖyQòŠ M {zž• CƒozæB‚ÆoÑkZ 'gt

X•îŠ™xzøÐØg

× œgzZÄwzÅÔ ~g ºŠ
¤Å~gzŠ'
ØøÒøø] ^ÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø hø†øÓømû ‚ôÃûÚøøàôeû Ýô]‚øÏûÛôÖû] àôÂø
Ýö ¡øŠ$ Ö] äô nû×øÂø •ø¨]•ø ²ô ] o$ fôøÞ á$ ]ô æø äô mû‚ømø ØôÛøÂø àûÚô ØøÒö ^m$ áø] àûÚô ]÷†nûìø ¼% Îø ^÷Ú^Ãø›ø º‚uøø]
DD!äô mû‚ømø ØôÛøÂø àûÚô ØöÒö ^øm áø^Òø
53

Ë L L:ž c â•Û Š•á g Zä]vZwÎgžì e ZzgД[™~n0x Zl]|


ÆvZgzZ Ôñ3ƾРœÅVð; LZž c 374Ð k Q * 3ðÃLä
( ~g g9) ó Xó ¸D 3Æ™x »ÐVð; LZŠð î ZŠ9
x » (Z ðÃÐB; LZ òŠ Mžìt ]gßhZ ¹ ~ VÂgßÅlç^žìt È :z
 Å dŠ î ZŠ9ÆvZtž c
< Û ä ] \ M ÔVƒ ~g7 ] c
â• gz¢Å{)z Å  ä3Ð T} ™
$ g f CZ ä VrZÃÏZž Zƒx¥Ð g
î0œG ukZgzZ¸ D ¯ •gi {zžì Ì~ˆy M Œ Û Xì Ì
Šâ•
X c Û «x £—¹ÃœCZ fgzZ ~g ºŠäŠ • á g ZÆ]vZwÎgµš'åc ¯ lç
ØöÛøÂøEE V Ùø^Îø [göfø›ûø] gôŠøÓøÖû] p% ø] ô ²] Ùø çû‰ö…ø ^mø ØønûÎô Ùø^Îø sõmû‚ô ìø àôeû ÄôÊô ]…ø àûÂø
D‚Ûu] å]æ…E DD!…õæû†öfûÚø Äõnûeô Ø% Òöæø ǻ‚ônøeô Øôqö†$ Ö]
ÏyÃ]|ž Š HÄc gŠÐ]vZwÎgžì e ZzgД ó} 0«Zg]|
™x» ðÃÐB; LZ »òŠ M ) ) :ž c
gzZ * Û ä]\ M ?ì hZgzZ u 0
â• {Šc i ð¾
(£Zµ) ó Xó ƒB‚Æ~i! u 0 Ž ]gˆC Ù
ð¾Å]g ˆk QgzZԃМKZgzZzi! GL^Š LZŠpŽì {zÂð¾hZЃ
ï žìtÈ :z
L B‚Æ~g ZŠ-
Xì ȸ XX…õæû†öfûÚø Äõnûeø Ø% ÒöLƒ ŠgzZ ._Æx ©ZÆ<ÑŽì{À 0
c Ì

[ZNz̀Zx» ã½! ZgiŒö†ôÇûøm àõÚô ©Úö àûÚô ^ÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DD!ºèÎø ‚ø‘ø XäøÖ áø^Òø Ÿ$ ]ô èº Ûønûãôeø æû]ø ºá^ŠøÞû]ô æûø] º†nû›ø äö ßûÚô ØöÒö^nøÊø ^Â÷…û‡ø Åö…ø û̂ ømæû]ø ^÷‰†ûÆø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
{È yZZ ïE L 8™ ðÃŽ L L: cÛ ä” vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k Ù 1Z ]|
C
{z Âgâ Y ðà c òŠ M c
N 3}0 6Ð ~ k QQ Ô} ™“  » c ñÎ ZŠ7 »| gŠ
ó Xó ǃ‘œ~hÆkZ
xX~ ~tg ukZ nÆVß Zz ä™~g Þ»gzZVß ZzäÎ] ¸! å‚Ûve æ ²] á^vf‰:z
Âñ3ä ZŠÆ E c
r ! V»|  gŠÆ yQ {0 6Zƒ @h Z c
gâ Y @ Q ¸ còŠ M ðä
Zžì ]g t
X ǃ[ Z N »‘œvZ-°Ã }Èá ZzEgzZá Zz
~(XÔìg Zæzg ZŠ »VÂgz¢~Š ã ÅVâ ̈Z6XnÆ~g Þ»gzZ ã½ ! ~ u 0 ukZ
g
Xì ðZ ‚Û ZÈgzZ(F
54

zŠwâ ^
ì ÚÅvZnÆðñÒȪ Y
o×FÂø Ôøø%Ãøeûø] áûø] ‚ömû…ô]öEE V äüøÖ Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ø] ”
zô ^ÃøÖû] àôeûæ†ôÛøÂø àûÂø
^øm kö×ûÏöÊøDD è÷vøÖô^‘ø è÷føÂû‡ø Ùô^ÛøÖû] àøÚô ÔøøÖ gøÂø‡ûø]æø ÔøÛößô Çûøm æø ²ö] ÔøÛø×ô ŠûnöÊø •õnûqø
áøçûÒöø] áû]ø æø Ýô¡ø‰ûŸô û] oûÊô è÷føÆû…ø köÛû×ø‰ûø] àûÓôÖFæø Ùô^ÛøÖû] Øôqø]ø àûÚô köÛû×ø‰û]ø ^Úø ² ô ] Ùøçû‰ö…ø
D‚Ûu] å]æ…E DDxôÖô^’$ Ö] ðô †ûÛø×ûÖô xöÖô^’$ Ö] Ùö^ÛøÖû] ÜøÃûÞô æ†öÛûÂø ^møEE V Ùø^ÏøÊø ÔøÃøÚø
ì {Š Zg Z Z÷ž câ•Û Ð yQ ä]vZ wÎgžì e ZzgÐ ”m°Z0z/]|
}g vî{zgzZ ) IßÝ ‚ 9Ð aÆ\¬vZ ?QÔ VÙ™ ¯÷Z »Hq Zà ?ž
zŠ z wâ à ?Ð s§Å \¬vZgzZƒÝq Ôwâ à ?gzZ ( ƒ ì 6B;
YZ » ª
nÆ ª zŠz wâ xs Z ä ~ ! wÎgÆvZ} Zž Hn²ä ~ Â'A¾
žn kZgzZì HwJÃk Qkî<Ez Å›zÉg ÅxsZ ä ~É Ôì H7wJ
{ÈÔ™ÆvZ !z/} Zž c â•Û ä]g—ƒ‚=‰ Ü ÃgzöÅ ]\ M
Xì ( ÚgŠÿLE &‡gzZ )qhZª zŠzwâ { À 0 z^YnÆ
vZ ƒÝqÐi§^ Y¤ zŠzwâžì @
Zª ƒx¥Ðg ukZ Å”m°Z0z/]| :z
ŸÏZ hu {zŠ¼•Æ ] * ZÄÆ t‡gz@igzZ'ì am{ » kZgzZ ÚgŠ. Þ ‡Å\¬
B; à {Ð ªzŠ wâ gzZ ¾zLžì @ ƒx¥ÐX• _ Y Å™f~ ( xzŠ¢) g •Zsg ç
Ç! (KZ KZ '! VâzŠžìt§Zz'• aZÐ ´Z ZLÆ# Ö ZgzZXì Ýq½ZÕg
ì x £—¹¾ zLtµš Q ƒ‚cgzZ ŸgztgzZñB‚ƾzL¤ ZÔ• 9
N ¬ŠÐ\¬vZnÆkZ]\ Mgz ZÔåc Û I¸ n LZä]vZwÎgÔìí~(~kZgzZ
â•
YÃ{È Ë\¬vZ¤
^ ZgzZ ( • _ Y Å™f ( ~Q¢)6µñLZ¬ N ¬Š ÅekZ¸ D™
Û ‚ª
E
vZ Ì{z ÂA =ÂÅä™ Þ æ:~ sg r 9gzZ Å]gz Z ñâ • zŠ z wâ Ð ù Zg f u 0 gzZ
dŠ- z[- Z]|gzZ y Ñz Š î ZŠ ]|Ð ~ d Y m ZÔì ÚgŠÿLE &‡~(gzZam{ » \¬
]|Ôy¢]|~/ô' » ZgzZ Ôå Zi ZâÐ akZ ä \¬vZ Ã] Z|Š¼Ì{z´Æ yZgzZ
Ìt wq¾X åZƒ«z• Û ZzÐ ~0  akZ ÌÃ' ë)z x Zú0Ûi]|gzZ Ôsú0Ý°Z†
zZ}
Xì Ú]ëÑgzZgŠ ÿLE &‡~( Å\¬vZ
DxôÖô^’$ Ö] ðô †ûÛø×ûÖô xöÖô^’$ Ö] Ùö^ÛøÖû] ÜøÃû ÞôE
55

 Z4
ÌZz• Å]5çà â
Ýøçûeø Ýø•ø! àôeû]ô ^Úø‚Îø Ùøöæû ö̂ iø ŸøEE VÙ Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àûÂø •õçûÃö ŠûÚø àôeû] àôÂø
àûÂø æø åö ¡øeûø] ^ÛønûÊô ä́eô^fø•ø àûÂø æø åö ^ßøÊûø] ^ÛønûÊô ǻ†ôÛûÂö àûÂø ‹õÛûìø àûÂø ØøòøŠûmö oj$uø èô ÛønFÏô Öû]
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!Üø×ô Âø ^ÛønûÊô ØøÛôÂø ]ƒø^Úøæø XäÏøËøÞû]ö ^ÛønûÊô æø XäføŠøjøÒû] àømûø] àûÚô ä́Öô^Úø
ž • D™ e Zzg Ð] vZ wÎg {z ì e Zzg Ð ” Š&0 vZ†]|
~ ~0 ÓÇg !
z Z} nÆ [Â[ ˆZ  ) yŠÆ #Ö ªž c Û Š•
â• á g Z ä ]ó\ M
Vzq õ0 Ð k QžJ Z  Ð Ã: uuÐ(KZ Vî 0 Æ òŠ M ( Âσ'
Vñ»Áž~}g ! ÆÏ0 i ~g7ÅkZq
Z'ñYà™:Þb7~}g ! Æ
Áž~ }g ! Æ ã ZŽ Å kZÐ ¤S}uzŠgzZ ?H »ÃkZ ~ V_gzZ
ž~}g ! ƪ zŠz wâ ¸agzZ}ŠgzZ'H * Z6gzZ {¦1ÃkZ~ V_
~VƒZgÁgzZVñ»ÁgzZ åHÝqÃkZÐV2ZggzZ Vh§Ágz ZÐ V¹
X H¿H6k Q åx¥¼Žž ǃtwZÎVZv0 gzZX HsÜÃkZ
Ù ~#Ö ªž Zƒx¥Ð g
E
¾ Hž ǃ bŠ [ˆÌ» a æ:zæ M }g7 LZÃòŠ MC
Ôc ukZ :z
E
nºZ ?~ ^ Y* c ~^ Y ÔH a æ:~ Vzæ ÁÃð¾gz Z ?Ði§x Zw3 Z éZ} c ¾Ði§w'
c
E E
}È{zX ǃbŠ[ ˆZg7Zg7»kZ~] æ: M •D™ a æ:gzZ D ¾¼Ž ë~Ï0 iÅkZgzZ *ŠkZ
Ö ªŽ • ëlpgzZ ‚lp} (
E
gzZ ä™ a æ:gzZ ä¾ñƒ n gÃ7Ã[ ˆÆyŠÆ#
gzZ Ô• D™~È0 Åx ©Z ñƒ ñÑÆ] vZ wÎggzZ e Z@Å\¬vZ~ ]5çà â }g ‚~
X •{Zz6"gzZ„"Ðs§kZŽì u * ç¹x •Z »yZ

gzZ„
ò •Z$  èÅwâ x Zw
göŠôÓûmø ŸøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùô çû‰ö…ø àûÂø •õçûÃö ŠûÚø àôeû ² ô ]‚ôfûÂø àûÂø
Ÿ$ ]ô ǻ†ôãû¾ø Ìø×øìø XäÒö†öjûmø Ÿøæø äô nûÊø XäøÖ Õö…ø^fønöÊø äö ßûÚô ØöføÏûnöÊø äö ßûÚô Ñö‚$ ’øjønøÊø Ýõ]†øuø Ùø^Úø º‚fûÂø
o* nôŠùÖ] çvöÛûmø àûÓôÖFæø o- nùô Š$ Ö ^eô o* nùô ŠøÖô]çvöÛûøm Ÿø ²] á$ ]ô ( …ô^ß$ Ö] oøÖ]ô åü•ø]‡ø áø^Òø
DäjߊÖ] |†• oÊ]„Ò æ ‚Ûu] å]æ…E !&ønûfôíøÖû ]çvöÛûmø Ÿø &ønûfôíøÖû] á$ ]ô (àôŠøvøÖû^eô
ž • D™ e Zzg Ð] vZ wÎg {zÔ ì e Zzg Ð ” Š&0 vZ†]|
56

gzZñ¾wâxZw(Ði§^ Y* Ë ) {ÈðÞ @ ƒ7(ZLž L c Û Š•


â• á gZä]ó\ M
E
~ kZ Â}™ a æ:Ð ~ kZgzZ'ƒwJ‘œ » kZ Â}™‘œîÏŠÉLÐ ~ kZ
ÆkQ{zÂÇñYÆhgú(ˆÆä%)wâxZw¿ŽgzZƒ• ' (vZ+ »)
tXì @ SÐnÃ~$ É @ S7Ð~$ Ã~$ \¬vZ GXǃ„˜Â»3n
(ìb§ÏZÌ~ îG 4hÅZbÑ2£Zµ) ó ó$
0E Ë ðŠ7ÃÏnÏnžì|
ÔCƒ7• '~ ð¾x ZwgzZ @ ƒ7wJ‘œ Zƒ HÐ wâ x Zwžìt ¬ægzZÝq »g u :z
E
hgnÆVNg ZzˆÆ ä%wâ Zƒ c
k Q~ ] æ: M {z Š ¾Ði§x Zwz ^ Y* òŠ M ðÃZ  gzZ
VNg ZzèÑq )'Ì»äîx ZwÃVNg ZzgzZ ǃ{ k Ì»ä¾x ZwÃkZ gzZ ǃ̄ ! »„w! znÆ
:ì Šc Û ŽÐ M ( ì ÑZzY[ Z Nz̀Z G6
â• kZgzZì ‘œ» b§q Z * Yhgwâ w'nÆ
XX îÖ] ........o- nùô Š$ Ö ^eô o* nùô ŠøÖ] çvöÛûøm Ÿø ²ø] á$ ]ôZZ
t ÈXì Š c Û yÒ :
â•  » äƒw! z ïIL“!ˆÆä%gzZ äƒ: wJ‘œ »x Zwwâ ~ kZ
u 0
*
gzZ x Zw¤ ZpÔì @ Y0az »]ngzZ {g ñ »Vƒk {z ƒРwâ u 0 gzZ 9¤ Z‘œžì
az »]ngzZ {g ñ »Vƒk gzZ ÅäðŠÃÏnÅVƒk {zX ì u 0 *gzZŸ{z Š H‘œÐ wâ
Xì YYH7s ™u 0 Z Àu 0 *Ðã0 u 0 gzZ}n b§TÔ‚
* g7¢  &Å“ 
Ÿ$ ]ô ØöføÏûøm Ÿø gºnùô ›ø ²] á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
àøÚô ]çû×öÒö Øö‰ö†% Ö] ^ãøm%]ø ^øm Ùø^ÏøÊø àønû×ô ‰ø†ûÛöÖû] äô eô †øÚø]ø ^Ûøeô àønûßô Úô ©ÛöÖû] †øÚø]ø ²ø] á$ ]ô æ ^f÷nùô ›ø
Ü$ $ö ÜûÒö^ßøÎû‡ø…ø^Úø lô^fønùô ›ø àûÚô ]ç×öÒö çûßöÚø! àømû„ô Ö$] ^ãøm%ø] ^øm Ùø^Îøæø ^v÷Öô^‘ø ]çû×öÛøÂû]æø lô^fønùô _$ Ö]
XäÛöÃø_ûÚøæø hùô …ø ^øm hùô …ø ^mø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oøÖ]ô Xå‚ømø ‚% Ûömø †øføÆûø] &øÃø•ûø] †øËøŠ$ Ö] Øönû_ômö Øøqö†$ Ö] †øÒøƒø
DD!ÔøÖô]„øÖô hö^røjøŠûmö oÞ#ø^Êø Ýô]†øvøÖû^eô pø„ôÆöæø ݺ]†øuø XäŠöfø×ûÚøæø ºÝ]†øuø Xäeö†øŽûÚæøºÝ]†øuø
DÜ×ŠÚ å]æ…E
{zì u 0 \¬vZ !Íß L L: cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgД {kÙ 1Z ]|
C
„zì c ŠÃVz9LZ ¬Ž ~}g ! kZ ä k QgzZì @
™wJÄ u 0sÜ
î 3 ? !z9} Z LžL ì Š• á g Z » kZ nÆ Vz9 Xì c ŠÃVzÈ ðñƒ LZ
L ì c
} Z Lž Û ä k QÆ™¥#ÃyZZ IZgzZ ó óX Ô™z™¿gzZ Z½w'gzZ u 0
â•
ˆÆkZ'ó ó( ”Ð x ZwgzZ ) î 3qgzZ w'Ð ~ tig}g ø ? !ßZz yZZ
57

~ wq, Z ( 6x £ klË )Æ™^sîŽ » òŠ M, Z q Z c Û ä ]g—


â•
B; s§Åy• MgzZ ì g ½zŠ¤  6VzÀgzZŸgzZ• {n Z6w! Æk Qžì @ Y
* 3»kZžìtª qgzZ !g ÇŠgz6}÷} Z ! [g}÷} ZXì @ ™ ¬ŠÆVZ VZ
kZ Âì Zƒúz›»k QÐ Z½x ZwgzZì x Zwk]»kZÔì x Zw Á »kZ Ôì x Zw
ó Xó σwJù ¬Š ÅòŠ M
Žì@ ™wJÃi*zg2  ÏZgzZ‘œÏQ{zgzZì u0 gzZkl\¬vž Z ìtx•gzZÈ»g u:z
yZZIZxÓŽì ÞZ%Z {z¬»ä™wEZw'sÜgzZvÐxZwžì Š c â•Û Ð M XƒÐwâu0
ågzZ}™kCÃÌZzÑÅ ö:XWZ¬kZ {zž’ eÃðñC Ù Z®'åŠ
Å
c ŠÌÃVz9ƒ  b§Å
òŠ M ðä
Zžì kp(ZgzZÖ ÚZwâ xZwž c â•Û yÒÌtä]vZwÎgB÷kZXìg Zc¿6 kZ
xZwk]gzZÔ Á * 3»kQpÔ}™ ¬ŠÆY?x£klËÆ0M3g ÿLE &‡gzZ ÷zgŠJ Vî 0 Ðu
Xσ:wJ¬ŠÅkZƒÐwâ
XäøÖ ²ö] ØôføÏûmø ÜûøÖ Ýº]†øuø ܺâø…û•ô äô nûÊô æø Üøâô ]…ø•ø éô †øŽûÃøeô ^÷eçûø$ pF†øj•û] àôÚø Ùø^Îø †øÛøÂö àôeû] àôÂø
²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] àôÓömø Üû$Ö áû]ô ^øjÛ$ ‘ø Ùø^Îø äô nûøÞƒö]ö oûÊô äô nûÃøfø‘û]ô Øøìø•ûø] Ü$ $ö äô nû×øÂø Ýø]•ø^Úø é÷çFבø
DoÏ`nf×Ö á^ÛmŸ] gÕ ( ‚Ûu] ‚ߊÚE !äüÖöçûÏömø XäjöÃûÛô ‰ø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø
~ëgŠ kŠä ¿T Lž L câ•Û yÒäVrZì e ZzgÐi/0vZ†]|
kZ Çìg6ŸÆk Q Z À{zJ Z  Âå»x ZwÌëgŠq Z~yQgzZ Zh yZ À ðÃ
zŠ KZ ä i /0Z ]| ( Æ™yÒt)X ó óσ: wJV; Æ\¬vZ i úðÃÅ
Zy»VâzŠt }÷N Yƒ}¾ L Lá1gzZ B} Š~Vâ »VâzŠ LZ VÄ
¤ Z
ó ó!Xƒ‹: D â • Û ]! tÃ]vZwÎg ä~
X ( ì éE 5_NÐVâ » LZÐ]vZwÎgŠpä~t¹Ž ä~ª)
køføøÞ ºÜvûøÖ èøß$ røÖû] Øöìö ‚ûmø ŸøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
‚Ûu] å]æ…E DDä́eô oFÖæûø] …ö ^ß$ Ö] kôøÞ^Òø kôvûŠ% Ö] àøÚô køfø³øþÞ ÜõvûøÖ Ø% Òö æø kôvûŠöÖ] àøÚô
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏ`nfÖ]æ oÚ…] ‚Ö]æ
~¼  Ÿ{zgzZ“  Í{z L L:ž cÛ ä] vZwÎgžì e
â• ZzgД'Y]|
J(ö Ð wâ x ZwŽ ŸZ  Í (ZC
gz “ Ù gzZXƒðƒÐwâ x Zwúz›ÅT ÇnY:
58

ó Xó ì• {Šc iÅkZ cizŠì


ð¾x Zw¿Ž~*Šžì ¸ÈC Ù ª»g uºÖZXìÏzJ~(~g ukZ !{CÅvZ :z
±g • á ó ó! ^ßø¿ûËøuû] Ü$ ãö×# Ö]øL LXǃ: 1»kQ „ c izŠgzZ ÇìgxzøмZŠÆ¼  {z ǃJ(ö ÐZ½Å
ZwÅ~gpx ZwòŠ M (Zžì c Û yÒtÈ »kZ~Ýzg ÅmÀ}uzŠÆg
â• uzy M Œ Û ägu
Ðä%¤ ZgzZ ÇnY~¼  ˆÆ¿[Z±»x ZwÂǃðñ{z¤ ZV;X ÇnY:~¼  %ñ0
ö:XWZØgŠp c
Å
ˆƒwJgzZ Å ¬Š Å]nÅkZ ä {Èw=Ëc ƒ‚g lZz/ÂtŠ™ÃkQ¬
Š
o ànûÛô uô]†$ Ö] †önûìø k ø Þûø] æø Üûuø…û]æø †ûËô Æû] hùô …øXìYYõÌ%Æ[ Z±Âc Šâ • Û ê»]nä
Œô^ß$ Ö] o×øÂøEE V oûiô^øm Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DD! Ýô]†øvøÖû] àøÚô Ýûø] Ùô ¡øvøÖû] àøÚô ( äö ßûÚô „øìøø] ^Úø ðö †ûÛøÖû] oöÖô^fømö Ÿø ºá^Úø‡ø
DºéçøÂû•ø ÜûãöøÖ hö^røiö Ÿø ÔøÖô]ƒø ƒû^ô Êø äô nû×øÂø ºàmû‡ô…ø•ø]‡øæø p…^ífÖ] å]æ…E
Z6VÍß L L:c
Çñ M: â i (Zq Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД{k  Ù 1Z]|
C
ó Xó ^
Y*
c
ì^ YÔx Zwc ì w'ì ; gᎠ{zžÏƒ: { Zz6ÅkZÃòŠ Mž
'ì[ M {zµšì~Š¸~g ukZÅ: âiTä]vZwÎggzZìC Ù ªÇ! È»g u:z
ÅÜ ä3c …BzgáZzä M k0 LZŽ •ÄÔ•DYŒgZŠ+ŠŽ Ì~VÍßyQ~# Ö Z` M
{Šci ÌÐkZÐ Mžì YƒX^ Y* cì^ Ytž• B~gz¢* ™ïgzZ OÎt ~}g! ÆVzq
E
XƒÑZzä M:âi[Zæ:
X ( ÏVƒ: wJN ¬Š ÅVÍßyQ‰ Ü zk Qžì ̆ŸZt~e Zzg Åg
uÏZÅ+ig µ)
z] xÅŸkZ Å]vZ wÎgX ì ]ñÅ ãZZ — zgÔ * ™:×~ ^ Y*YgzZx Zwz w'
z^
Xì YYHÐ]uZzzŠyZ {i Z0 Z »kZ åÑZ e WZ H6VߊÆyQgzZV70iÅx Z™ Z/ôä] c Z@
ÅyQq ðÃÅä3ä xÝq ZÆ yQžì ~z%§Zzt » ” º Z & œ]|~ ~g g 9
b§kZ= qtž c e ä xÝk Qˆ Æ kZ Ô1 3¼ Ð ~ kZ ä ” \ M ÔÅ7~ # Ö }

gzZ åcŠ »ðŠÆ™C Ù ª‚»ÃLZ ä ~ÃòŠ M q Z~ qY Uâ i¬ÐgzŠÆxs Zž ðƒÝq
ä3~[ ˆÆk Q=äkZgzZ 5òŠ M {z` M ÂÔ¸D™ c Š evß‚»ž‰X åc Š e¼Ãk Q
¼ŽgzZ Å º™wZ e iZ ~ ²ä ” \ M Âðƒx¥]! tZ Ô–1Z ]|'~Šqt Å
X cŠwïƒ å~ù
59

~# Ö }
Å”/]|ä¿ËiŠq Zžì HܧZzt» ”/]|ä•x â Z b§ÏZ
?ñÑÐV¹ ?|ŠzŠž Y7ÐòŠ M k Qä”\ M Ô18 gzZ 1â • Û wJÃkZ ä”\ M ÔH7|ŠzŠ
»yZ v߉{)z Vc ~Ð k0
–VÖzZgâ YÆ> 2i V;z å ;g g ¦ Æ ^vV#ž c e ä kZ
ðƒx¥] !  Ô/]|X å|ŠzŠ „zt Ô1á ä~Ô c
tZ Š Ì=äVrZÔ¸ìg| zŠ|ŠzŠ
Šwï b§kZÃ|ŠzŠkZgzZ ~Š™ ºÌä\ M ™wZ e iZ~²b§Å”–1Z]|Â
( > ½)X c
n kZÔ å \ c3~ ~¸" gzZ dÑèa å \ c
c
3Ž ä VÍg ) VâzŠ yZ~ V´Zz VâzŠ yZ
¸{ŠispãZtÐ k QÔå‹ä] Z|yZ¼ŽÐ]g—~ }g ! ÆZ½x Zwpå: {k ¦Ù

C
Xì ¸ ò ¾Ç—" X c M: u%ƶŠwïÐù Ãk Qž

~gz¢Ì6
ÌÐ`Ô ò ¾x £
àºnùô eø Ùö ¡øvøÖûø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õnûŽôeø àôeû áô^ÛøÃû ß% Ö] àôÂø
lø^ãøfûŽ% Ö] oÏøi$] àôÛøÊø Œô^ß$ Ö] àøÚô †ºnûø%Òø à$ ãö Ûö×øÃûmø Ÿø lº^ãøfôjøŽûÚö ^Ûøãöøßnûeøæø àºnùô ³eøþ Ýö]†øvøÖû]æø
oÛFvôÖû] Ùøçûuø oÂF†ûmø oûÂô]†$ Ö^Òø Ýô]†øvøÖû] oÊô ÄøÎøæø lô^ãøföŽ% Ö] oÊô ÄøÎøæø àûÚøæø ä́ßô mû‚ôÖôœø†øfûjø‰û]ô
æø Ÿø ]ø XäÚö …ô^vøÚø ô ²] oÛøuô á$ ]ô æø Ÿø]ø o÷Ûuô Ôõ×ô Úø Øùô ÓöÖô á$ ]ô æø Ÿø]ô äô nûÊô Äøiø †ûøm áû]ø Ôø•ôçûmö
‚öŠørøÖû] ‚øŠøÊø lû‚øŠøÊø ]ƒø]ô æø Xä×% Òö ‚öŠørøÖû] xø×ö‘ø kûvø×ö‘ø ]ƒø]ô è÷Çø–ûÚö ‚ô ŠørøÖû] oÊô á$ ]ô
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!gö×ûÏøÖû] oøâô æø Ÿøø] Xä×% Òö
gzZ ãZz {zì w'Ž : c â•Û ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” a 0yˆ]|
Ž • ,q¼ yxgŠÆVâzŠ yZgzZì ×zggzZ ãZz Ì{zì x ZwŽgzZì ×zg
à Zzµ¿Ž : X … Y 7vßÐ ¹ ( ì¦ÑÆ yQ ª) ÃyZ Ô•`
r ZŠ" gzZ Çá XÃz'M KZgzZ +Š LZ {z}™Ì6( o ôZ ÓZgi Z ) ÌÐ Vzq
Y~ŠzuÆx Zw ( {ŠðZ} ) {z ǃ 2gzZ Ç} 7~Vzq à Zzµ¿ŽgzZ Çìg
Œ
d Û Ç! k0k Mƺ´ ~g »upôgâ Y LZŽ b§Åì Zzl k QX Ç}¤ 
™ƒ 4ZŠ~ º´ ~g »upôkZgâ Y {zžì @ ƒ {çRŒ Û » kZ Âì @~
Zl
9+W L
öq Z » Zz3 Û gzZ {•
â• á Š !Ù ž ’ e *
C ƒx¥gzZ X ( ì x̀Zw.Þ ‡Ž ) 'äl 
» \¬vZ Â( ì @ Y Œx̀¼ZŠ ]i YZ%~ŠzuÆT)ì @ ƒ ( ‘´pô)
W9L
: Ìd ŒÛ Æ kZž ’ e ÃòŠ M ) • ] âøªxg õÆ k Q ( ‘´pô ) ö+ {z
60

“Í ) îªE
 {E!qZ~ŸÆy̈Z !g ZŠ¸gzZ ( } ™Ì6ÌÐVzq`ªñY
Å Z} ÔyZZgâ~ kZ ª)ƒ Ç{z ¤ Zž ( ì t y• á Å T) ì ( Z•q Z »
 gŠz 9wZj Zz wqZÆkZ ª)ì LgÇŸZg ‚ Â( ƒsp »k QgzZÄc

kZ ª)Xì @ ƒ[ Zy Ìwq »Ÿ }g ‚ ƒ[Zy wq » k Q¤ZgzZ ( • Dƒ
Xì »Z•{z»“  ̓g { Ç M ( •D Yƒ[ Zy  wZjZzwqZÆ
Ôì ŒàßZgzZëZ¹äY •gzZY fÆ# Ö ZÃX•{zhuP~{íf}g7Æg u:z
 ~Š •
ƒ á g Z kZ LZ ä ]vZ wÎgX ì Ìg ut ðƒ Åe Zzg Å ”a0yˆ]|~ 4Z
»yQ• ‰ØŠg Z Œ Û x Zwc w'B‚Æs  ZÜ]5çŽgzZ ,qŽ ~<Ñžì c â•Û t ¬Ð
* ƒ^ Y* cY »X•,Z]5çÐ ¹gzZ ,q Ϲ {z´ÆyQpÔì ×zggzZ s ™Ânç
^
ÃyQ~Ýzg ÅwßZq ZÆ<Ñ}XσöRÅV-zgVâzŠÉ Çnƒ:x¥Ð?Š ôÜË
~ }g! Æ]5ç,ZgzZVzq àZzµ+Z ÂÇnYc Û^
Šg ZŒ Y* ~Ýzg ÅwßZ}uzŠ ËgzZ ^ Y
Xì «™Åz'MgzZ+Š~ÏZÔ}™Ì6 ÌÐyQ ò ¾zo ôZ{ZgiZž’ e* ƒt¿¯§»ðñÒÈ
™0~Š¬ »ïôZ" {z  Ç}™: x ÈZ »Ì6Ð Vzq`+Z ¿Ž Lž L c
â•Û Š•
á gZ ä \å MÐ M
LZ ;Zzl Ž }ž c Û Š•
â• á g Zäå\ M ñƒD ŒÐwVÃ]! ÏZQ ó ó!XÇñYƒ>%Ì»]âø
* »Vzgâ YnÆx Zú~TÇñZl
Zl 6uuÅkZÇ! Œ
gzZd Û Æº´pô~g »uk QÃVzgâ Y
ìZzl b§T:Ô'äl ™ƒ4ZŠ~ŠzuÅ‘´pôkZ‰ Ü zËgâ YÆkQž7êÂì x̀
b§ÏZ}Š äY: Ìd Œ Û ÆkQgzZÇg „gzŠÐ‘´~g »uÃVzgâ YLZ {zžì ~gz¢nÆ
Ð]G é5{š!gzZ ]âø{z b§kZ Ô}™Ì6ÌÐ ]5ç`gzZ Vzq`{zž’ eÃð¸ ÒÈ
Xìò ¾Ä£¸X Çìgpôå
Û Ô ðâ •
Û Š•
á g Z ]!
E
gzZ ]Š XÔg J‡gzZ h —ÆŠŽ z ã ̈Zž c â• .q
ëZ e Z ä]g—~ æ: M
Xì @ ™ ãZx6Y ¡ Zx ÓgzZ6ŠŽ zã K} g7Æy̈ZŽì6wqÆ»ÆkZg Zæzg ZŠ »]z°
ìg„  gŠŠŽ zã KZg7»y̈Z Âǃgâ »yZZgz Zsp »kZ ÔÄcÅ Z} ~kZgz Z ǃ„  gŠ {z¤
Z
»]! ã-z ãZ³6kZgzZ ǃh —zŠ Y~»¤
_ Zgz Z XÐVƒÔ™gzZ 9wZjZzwqZÆk QgzZ Ç
XÐVƒãZ³zã-wZjZzwqZÆkZgzZ ǃg »ßgzZ‡ ÊŽ zãKZg7»kZ Âǃ„
E
îœE{!Ãk QXì @ ƒs§ÅÑ c íysg »Tì• qm! {z »y̈ZŠ Z%Ð »~ g ukZ
¡î0œE{E!gzZžm{q ZŽ » ^~'5+ Y N ! ~BÆ y̈Zžì Š ¹n kZ ( Z•»“ Í )
61

Xì ª»k Q c ÍgzZûm{ »• qm! k Q {zì @ Y¹wŠgzZ»ÃTì


I
4h!{z´Æ]âø¬~ u0
-G
N@Åä™Ì6gzZ vÌÐ ] é<XE ukZ ä] vZwÎg
g
Åy̈Zž™etgzZ ~Š „Ç M ~}g! Æ»ä ] \ MˆÆkQ Xì oÑ~Šã Å} ¾Ž ðâ• Û
{z•ugI'ðÑŠzÂs§Å ãZôgzZ«™ÅkQÔì6 ŠYzb &Æ»gZæzgZŠ »]z°z]ŠX
g„Åí!
X• n gzZ »LZ {Šc iÐC Ù ªgzZ ̈‡gzZ • BÃÌZ kZ Åí! gzZ »Ž }È
Xì Œä VrZ {Šc iЃ  ÃÌZ Åe Z@kZ Å ]vZwÎggzZì i q Ð Z¸ »x Z™ñ5ß]Z|
X ñâ • Û :xzø…Ð]»' ÅyQ\¬vZ
†ø¿øÞûø] àûÚøEE V ÙöçûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø köÃûÛô ‰ø Ùø^Îø éø•ø^jøÎø oûeôø] àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!èô ÛønFÏô Öû] Ýôçûmø hô†øÒö àûÚô ²ö] åö ^røÞûø] äö ßûÂø Äø•øæø æûø] †÷ŠôÃûÚö
Š•á gZ\ M LL:‹Ð]vZwÎgŠpä~ž•D™yÒìe ZzgД{Šy1Z]|
Û
N
Š™sç( æEE
c :N»kZc ÿc ® _CZ)c ~ŠúÄ  Ùd ¾Ëä{ÈTž¸Dâ•
óXó Çñâ• Û «]•Ã{ÈkZÐVE.6 gzZVÏÅyŠÆ# Ö ª\¬vZÂ
÷]†ŠôÃûÚö †ø¿øÞûø] àûÚøEE V ÙöçûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] köÃûÛô ‰ø Ùø^Îø †ôŠønøÖû] oeôø] àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!ä́×ôù ¾ô oÊô ²ö] Xä×$ ¾øø] äßûÂø Äø•øæø æûø]
‹ Ð ] vZ wÎg ä ~ž • D™ yÒ ì e Zzg Ð ” çlMG 4MÉQZ 1Z ]|
( ƒ {)z£Œ Û » k Q6T ) Ä  Ùd ¾Ë{È Ž :ž¸ D â • Û Š• á g Z ]ó\ M
LZÃkZ ( yŠÆ# Ö ª ) \¬vZ Â}Š™s ç( b c Àc_) c } Š} Š ú
X Çáá~Øgt‚
XäøÖ áø^Òø àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø àõnû’øuö àôeû áø]†øÛûÂô àûÂø
D‚Ûu] å]æ…E DD! èºÎø‚ø‘ø Ýõçûmø Øùô Óöeô äüøÖ áø^Òø åü†øì$ ]ø àûÛøÊø Ð' uø Øõqö…ø oF×Âø
}uzŠË»òŠ MTž cÛ ä]vZwÎgžìe
â• ZzgÐ ” èEG 4Q}M80
N yZ/]|
úJ kŠ c ä™ ZŠZÃnzHk Q {zgzZƒ ZŠÑZ Z
  Zz ({)z£Œ Û ) hðÃ6ð¸
XÇA [ZN »‘œnúÆyŠC Ù ÃkZ Â}h Š

,ÏzJ~}g !
ÆkZgzZ™Z( Û
nç»nŒ
Û ÃVǸ q]gz¢{zž ~Š (F
ÅkZgzZ , Š nŒ Z ä] vZ wÎg
ÃÝz ƒôZ Âs§q
62

gzZ ,Š™s çæEE :NcÀ»£Œ Û ÂƒÍg ZŠ * gzZ} ™ ZŠ Zƒª œZ  ž,ŠúÃnzHnÆ5ZŠ Z


gzZ ä™ ZŠ ZÆnŒ Û ¢Ð¢{zž ~Š „Ç MÃVß Zzh nŒ Û s§~uzŠgzZ c â•Û yÒ[ Z Nz̀Z Z (»kZ
]y M ‰ -Ð *Š kZ%K ZŠ Z nŒ Û 3 Z éZ} ¤ ZÔ, ™ÒÃgzZ„Åäƒlz§Ðú1ÆkZ
Lgz Z c
e{ k °çÿLE &‡* gzZ +F ™ÃkZ ä]\ M LLX ǃZæE %N¹~hÆyQx •Z »kZ~
Âì H 7ZŠ Z ä k Q ÃTì £Œ Û » Ë6kZž Zƒ x¥Ã\ M 0Æ è Ëž Zƒ Ì (Z
G
X ¶î>XG 4E
-E5"ÅzgŠ ~y MÐs§Å\ MtžìC Ù ªX c Šâ• Û g ïZÐ"7 { i »i úÅk Qä]ó\ M
åö ^Ïø×ûm$ á]ø ²ô ] ‚øßûÂô hôçûÞö„öÖ] Üø¿øÂû]ø á$ ]ô EE VÙø^Îø Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø oùô fôß$Ö] àûÂø oF‰çûÚö oûeô]ø àûÂø
DD!ð÷^–øÎø XäøÖ Åö‚øøm Ÿø àºmû•ø äô nû×øÂøæø غqö…ø løçûÛömø áû]ø ^ãøßûÂø ²ö] oãøøÞ oûjô $Ö] †ôñô^føÓøÖû] ‚øÃûeø ‚ºfûÂø
D•¨]• çe] æ ‚Ûu] å]æ…E
ÆVƒk {LyQž c â•Û Š• á g Z ä]vZ wÎgž• ~z Zg ” ~ÄZ .ñ1Z]|
t{k Z (Ð ƒ  ( {)z * igzZ uщ)ì c â•Û IÐ ñä \¬vZÐ Xˆ
XƒŠ : hgyâ ‚ »5ZŠ Z ÅkZgzZƒnŒ Û 6 kZž}%~wqkZòŠ Mžì
èºÏø×$ ÃøÚö àôÚô ©ûÛöÖû] ‹öËûÞøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DoÚ…]‚Ö] æ äq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] æ oÃÊ^ŽÖ] å]æ…E !äö ßûÂø o–FÏûmö oj# uø ä́ßô mû‚øeô
Æk Q bzg Å{È ðñž c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
Xì6 kQŽ ñYc Š™: ZŠZ£Œ Û {zJ Z  ìSgÅggzZ ¤~Ö Ð î<EzÅ£Œ Û
k Q Ì’ ™wqZgzZì ‚ÌyZZÃT Š Ð *Š~ª q +Z {È ðä Zžìt È :z
7Æ™ ZŠ Z {zÃT죌
kZgzZ Š Û » Ë6k QpÔ • ‘ az »¼  gzZ ] •Ž • ~ wqZÆ
w2k QÅØgzs  Zg {z ñYƒ: ZŠ Z£Œ Û Ð s§ÅkZ J Z  ÂÅ„@ ÃgzZ êäkZ~nç
XìŠúñnÆG™ÝñŽ Çn V:J x £gzZ
‚ônûãôŽ$ ×Öô †öËøÇûmöEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùøçû‰ö…ø á$ ø] æ†õÛûÂø àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!àômû‚$ Ö] Ÿ$ ]ô gõÞûƒø Ø% Òö
äƒLž c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgÐ ”m°Z0z/0vZ†]|
bŠ j ( Ð î<Ez Å ¶Š ã!
Û ÅyY ~ Z}
Œ }g ‚Æ ðñŠ%á Zz
{ Zg ) {k
XÆnŒ Û S•D Y
63

}g ‚ÆòŠ M {zžì ¿w= (Z *


»Vƒk ƒL~ Z} { ZgB‚ÆmÜ Zž ìt È :z
ZpX • D YbŠ jgzZ D YØŠ™s ç{ k
6kZ¤ }g ‚Ð • 'ÅkZgzZì @ Y0{g ñ
]gßÅ ð; ggzZ] •Ðk QÔì•Z h{zèY Çìg šg ë¤ {z~[ ˆÆk Q Â壌 Û »{ÈË
V(uzŠ à Zz äƒ `gŠÐ M ( } Š™s çvZ î<E1{z죌 Û »T c )X ñY H ZŠ Z£Œ Û {zžì ¸
Xì JgzZvÑ"gŠ¾yâ ‡»vZ~nçkZžÏƒx¥Ðs  ZÜ{Š c igzZ] !tÐ
ô ] Øônûfô‰ø oûÊô kö×ûjô Îö áû]ô kømûøœ…øø] ²
]†÷eô^‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø ^øm غqö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø•ø^øjÎø oûeôø] àûÂø
äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø pø^øm ^_øìø oûßôù Âø ²ö] †öËôù Óømö †õeô ‚Úö †ønûÆø ¡÷fôÏûÚö ^÷fŠôøjvûÚö
DD!Øömû†ôfûqô Ùø^Îø ÔøÖô]„Òø àømû‚$ Ö] Ÿ$ ]ô ÜûÃøøÞ EE VÙø^ÏøÊø åö ]•ø^øÞ †øeø•û]ø ^Û$ ×øÊø ýDD ÜûÃøÞøEE V Üø×$ ‰øæø
DÜ×ŠÚ å]æ…E
!vZwÎg c ž Hn²Ð]vZwÎg äòŠ M q Zžì e ZzgД{Š y1Z]|
[ Z NgzZ Ÿg ÅvZgzZB‚Æ òŠ" U gzZñ~3 ZgÆvZ ~¤ Zž • e=
Ø :ú~žñYc
E
? Š™L~ª qkZ=gz ZVz™Š ˜ ~ „ÔÅ] æ: M
}÷\¬vZÐ î<Ez Å ã! Û gzZ ]Š ÞkZ ~÷H ÂVƒ; g™òŠ7É Vƒ ;g
Œ
}g ‚}g vvZ ) V; c
{k â•Û ~ [ZŽ ä] \ M ?Ç} Š™s ç { k }g ‚
kZ ä]\ M ÂÎ Uß ( ™ 0 [ ZŽt Ð \ M ) òŠ M {z Z  Q ( Ç} Š â • Û sç
]! t Æ£Œ Û ñZÎ ( ÐN Yƒs ç{k ƒ  }g v) V; c â• Û gzZ Zg åQÃ
Xì ðeb§ÏZä}ZLƒ¸• Û ÆvZ
»£ŒÛ ÆˤZp Ô•DYƒsçÂ{k }g‚Æ}ÈÐäƒLž]! tžìtÈ:z
Xìðà=ä}ZLƒŽVƒ;gÈ6 Šã
ÅkzÅ Z} ~XÇìggë¤  Ð î<EzÅkZÂìŠ ™ág!
oøiô]ö ƒø]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] ‚øßûÂô ^÷‰ çû×öqö ^ß$ Òö Ùø^Îø ÅôçøÒû Ÿø û] àôeû èøÛø×û‰ø àûÂø
oøiô]ö Ü$ $ö ^ãønû×øÂø o×# ’øÊøŸø]çûÖö^ÎøDD àºmû•ø äô nû×øÂø ØûâøEE V Ùø^ÏøÊø ^ãønû×øÂø Øùô ‘ø ]çûÖö^ÏøÊø éõ‡ø^ßørøeô
]çûøÖ^Îø DD[ ^÷ònû•ø Õø†øiø ØûãøÊøEE V Ùø^Îø ÜûÃøÞø ØønûÎô DD àºmû•ø äô nû×øÂø ØûâøEE V Ùø^ÏøÊø (pF†øìû]ö éõ‡ø^ßørøeô
•ô èö%ø×F$ø ]çûÖö^Îø DD[àºmû•ø äô nû×øÂø ØûâøEE V Ùø^ÏøÊø ( èô %øÖô^%$ Ö^eô oøiô]ö Ü$ $ö ^ãønû×øÂø o×# ’øÊø †ønûÞô^øÞ•ô èø%ø×F$ø
çûeöø] Ùø^Îø DD ÜûÓöfôuô^‘ø o×FÂø ]ç×% ‘øEE V Ùø^Îø ( Ÿø çûÖö^Îø DD[ ^ò÷nû•ø Õø†øiø ØûâøEE Ùø^Îø †ønûÞô^øÞ
Dp…^ífÖ] å]æ…E !äô nû×øÂø o×$ ’øÊø äüßömû•ø o$ ×øÂø æø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^øm äô nû×øÂø Øùô ‘ø éø•ø^jøÎø
64

Ô¸ ñƒÆ k0 Æ] vZ wÎg vßëžì e ZzgÐ ” qÃZ0•]|


ä]\ M ! £Š J 7{i » i úÅkZ]|ž Š Hn²gzZ Š c Ñ{i » »èq Z
ÂÔì 7nŒ Û ¼ž Hn²ä VÍß ?ì nŒ Û ¼ 6òŠ M kZ Hž c Û Äc
â• gŠ
~ }g ! Æ kZ ÔŠ cÑ { i » ZuzŠ q ZQ X ~Š J 7i úÅ {i » k Q ä ]ó\ M
ÂÔì nŒ Û 6kZ V; ž ŠHn² ?죌 Û » Ë6èkZž Y7 ä]ó\ M
VÍß ( ñYƒZŠ Z nŒ Û Ð T)ì Z hgž F ¼ ä kZ H c Û Äc
â• gŠ ä]ó\ M
Q Ô~Š J 7{ i » ¯ úÅkZ ä ] \ M • } hgg bŠ &ä kZž Hn²ä
6áZz ä%kZ Hž c Û Äc
â• gŠ Ì~}g ! ÆkZ ä \ M Š c Ñ{ i » ZŠ
c Û Äc
â• gŠ ä \ M Ôì nŒ Û »g bŠ&6kZV;ž Hn²ä VÍß ?죌 Û¼
Z hg7¼ž Hn²ä VÍß ( nƒ ZŠ Z nŒ Û Ð T)ì Z hgžF ¼ ä kZž
{Š y1Z ÂÔß| 7vß ?{i »¯ úŶ‚kZ LZž c â• Û Ð/ôèE # ¢qä]\ M Â
LG
LZ ä ~ {z죌 Û Ž 6kZgzZ ,Š J 7i úÅkZg—ž Hn²ä ” ~g »Z
X ~Š J 7 i úÌÅ{ i »kZ ä]\ MˆÆkZ Â( ÇVz™ ZŠ Z~)Ô 1á)f
: „@ ÃgzZ ê~ ä™ ZŠ ZÆVçŒ Û {zž ånÆî>XG 45EG
-E "ÃVz0  Ù „ ¿¯§t »]vZ wÎg :z
iC
*ŠgzZ} ™ÒÃgzZ„Åäƒ lz§Ð k Q {z Â죌 Û » Ë6kZ¤ ZžƒÒÃt Å¿C Ù gzZ ,™
Xƒ:c_¼ »Ë)fÆk QžñY~wqkZÐ
x¥Ìt Ð k Qì ~z%~}g ! ÏZg uq ZÐ ” {k  Ù 1Z]|~›9gzZ ~g g 9
C
Ð x Z™/ôgzZ ïŠ â • Û ]gmŠpÐ { i » i úÅ ( èg ZŠ nŒ Û ž ) ¿¯§t » ]vZ wÎgžì @ ƒ
Á{ i ZzgŠ »] q :Ð s§Å\¬vZZ
gzZ Š  ~ˆÔå~gzŠ ðZ’Z )Xß| 7vß ?ž¸ï Š â• Û
6k QžñY™wÙZ~ wq kZ y›ðä Š â•
Zž c Û y ´ Z ä ] \ M Š ƒ »gzŠ » ~g ZŠ *
z k#Z
ž å¸ ÌÑ»kZX ÇVz™ ZŠ ZÃkZ~ì)f}÷nŒ Û {zÂ( ƒZ hg: yâ ‚ »5ZŠ ZgzZ )ƒnŒ Û
X ñY{g: ¹! h»}uzŠ Ë)fÆy›Ë
gzZì { k™Z (* Y`Ð *Š~ wqkZgzZ * ™: ZŠ Z nŒ Û ž Zƒx¥Ð V(uƒ  yZwq¾
}Š =Âà  ëÅh  $Ð ]ZŠ • á g Z yZÆ]vZwÎg \¬vZ'ì u * 焹 x •Z »kZ
Xƒ:)f} g øhðÃgzZnŒ Û » {ÈËžñVZ~wqkZÐ*ŠgzZ
65

Ç}Š „Z™ ZŠ Z\¬vZ ƒ+ Û


Åä™ ZŠ ZnŒ
‚ömû†ômö Œô^ß$ Ö] Ùø]çøÚûø] „øìøø] àûÚøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂøéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Dp…^ífÖ] å]æ…E DD!äô nû×øÂø ² ö ] XäËø×øiûø] ^ãøÊø ¡øiû]ô ‚ömû†ômö „øìøø] àûÚø æø äö ßûÂø ²ö] p•$ ø] ^âø ðø]•øø]
nŒ Û ) Ð VÍßòŠ M Ž :c â• Û ä] vZ wÎgžì e ZzgД {k  Ù 1Z ]|
C
ª) Ç} Š Z™ ZŠ ZÐk Q \¬vZ ƒ »ä™ ZŠ Z {Š Zg Zgz Z+  ÅkZgz Zá wâ ( g JŠ Q
Ðs§Åk Q~]y M Âe™: ZŠ Z {z~Ï0  i¤Zgz Z Çñâ• Û ŠæÅkZ~5ZŠ Z
„ {Š Zg Z »gzZgzZá ( g JŠ Z nŒ Û )Ð ËðÃŽgzZ ! ( Ç} Š â • Û lz§ ÃkZ™ â • Û ZŠ Z
ÃòŠ M + $ k Q {z Ì~ *Š ª) Ç} Š Z™„ { ngzZ ‹ÃkZ \¬vZ ÂÔƒ »h g â
X ( ǃxw! znÆkZ~]y MgzZ ǃ: ¢ 
äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùËô ‘ø æø oû×ô nû×ô ìø köÃû Ûô‰ø kûøÖ^Îø èøÞø çûÛönûÚø àûÂø àõnû’øuö àôeû áø]†øÛûÂô àûÂø
XäßûÂø ²ö] åö ]•$ ]ø Ÿ$ ]ô Xå ðø^–øÎø‚ömû†ômö XäÞ$]ø ²ö] Üö×øÃûnøÊø ^÷ßmû•ø á% ] ‚ømö ‚õuø]ø àûÚô ^ÚøEE V ÙöçûÏömø Üø×$ ‰øæø
Doñ^ŠßÖ] å]æ…E DD!^nøÞû‚% Ö] oûÊô
HyÒäVrž Z •D™ÜÐk:™]|Ý>ZxZ” èEG N yZ/]|
4}M 80
ÆkZgzZánŒ Û {ÈðÃŽž¸Dâ• Û ]\ M Ôì ‹ŠpÐ]vZ wÎgä~ž
XÇ}ŠZ™ZŠZ~„*Š£Œ Û {z»kZ\¬vZÂì»ä™ZŠZ{ŠZgZgzZ+
ÅkQžƒ~D

Æä™ ZŠ ZgzZh
¿¯§» ]vZwÎg~}g ! Û
nŒ
t~ g•Z sg çŸÏZX¸f  nŒ Û å\ MgzZ ¶C7]gz¢Åh  nŒ Û ÌÃ]vZ wÎg
gzZ B´Š xŽ ~ kZgz Z X¸ f  nŒ Û ÌÐ( V- Š·) VÇ)\ Mžì [Y H™f Ì
X •CYÅ `gŠhu&sÜ~ŸkZVŒX •_ YÅyÒV;zÌ{z‰Æ
!oûÞô•ø]‡øæø oûÖô o–FÏøÊø àºmû•ø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] o×øÂø oûÖô áø^Òø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E
{ zZ Û ¼6]vZwÎg Z÷žì e
 ä ]\ M ÂånŒ ZzgД'Y]|
X c Û «{Š c
â• i ( жgŠZz~÷) Âc Û ZŠ Z
â•
oÑ Ëtèa'ì <  gzZïÉ ^ ™ ZŠ Z {Š c
Y* i¼Ðs§KZ‰ Ü zÆ5ZŠ Z »g ZŠnŒ Û :z
Xì Ð ~VžyZt 'ì yˆZgzZ qrÉ 7( ŠÎ) ó óZ1g LtL n kZ @ ƒ76Y ¯Å{@çgzZ
66
Xì ]gz¢Å¶Š ` ZzggzZ äeÃ
Ü$ ãøÊø XäøÖ Àø×øÆû^øÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø oF•^Ïøiø ¡÷qö…ø á$ ø] éø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
Ÿø ]çûÖö^Îø åö ^m$]ô åö çû_öÂû^øÊø ]†÷nûÃô eø äüøÖ ]æû†öjø•û]æø Ÿ÷^ÏøÚø Ðùô vøÖû] gôuô^’øÖô á$ ^ôÊø åö çûÂö•ø Ùø^ÏøÊø äüeö^vø‘û]ø
!ð÷^–øÎø ÜûÓö³þßöŠøuûø] ÜûÒö†ønûìø á$ ^ô Êø åö ^m$]ô ö åçû_öÂûø^Êø åö æû†ö jø•û]ô Ùø^Îø ä́ßôù ‰ô àûÚô Øø–øÊûø] Ÿ$ ]ô ‚örôøÞ
DÜ×ŠÚ å]æ…E
gzZH Ÿ»»£Œ Û LZÐ]vZwÎgä¿q Zžì e ZzgД{k Ù 1Z]|

C
ÐñB‚ÆkQ¸ŠŽñ‰ Ü zkQŽ ) ä'xZ™[ôZÆ]\ M ÂÅò¯J
Ãhr  ™èYÔ¼:¼zŠ hgÃkZ L Lc Û Ð yQä ]\ M ÂH{ŠZg Z( »ä M 7
â•
}Š à kZ gzZ î Ñ hy.zZ q Z WZz Æ ä™ ZŠZ nŒ Û » kZ gzZ ì h » ì
ï7. zZ » b§k Q å»wT. zZ »¿kZ ) ¹™ M :ZzäVrZó ó!'zŠ
ä\ å M Ôì ·({Šc igzZ »/{Š c iÐ . zZÆkZŽ ì M. zZ (Z sÜ ( ì ;g
X}™ZŠ ZF 'gzZ4Žì YZ {Š c iòŠ M {zèYXzŠ}Š„zÃkZgzZî Ñh y„zc Û
â•
Æ]gz¢KZ òŠ M q Zž å ` Zzgx ¬t ~ [²Ð ¬ Ð k QÉ ~: â iÆ] vZ wÎg :z
/kZž @ YƒðtÉ Ô @ ƒ:Ð [ ˆÆb 9zgnçtgzZ © á nŒ Û.zZÐòŠ M}uzŠ n
Æ ` Zzg kZ ä] vZ wÎg ÂX Ç ñY c Š }Š J ]æ {gHá$ Æ kZ . zZ ZuzŠ » wkZgzZ
×z [Š Z äk QgzZ c M ä™ Ÿ»{z6äY M ‰ Ü z {gH„¸X å 1nŒ Û.zZÐ ¿Ë‰ Ü z Ë._
ñB‚Æk Q äVrZ¸ŠŽ ñz ¢q‰ Ü z k Q]Z|ŽÐ~x Z™/ôZÔ Hg (ZtzgJs ÜÆ
NJÃhr  ™gzZì h6 ë »kZÔ¼:¼ÃkZž c â•Û ÐyQä]\ M ÂH{Š Zg Z »ä M 7Ð
E
ZŠ Z ÃkZgzZ zŠ Ñ™h
æ:„ (z å. zZ » ¿kZ » wTgzZ »/Tžz™t ?V; 'ì h»ì
·(gzZ Z (Ð k QÐ p ÒÆ wgzZ /V; Ô 5: }pÔHlˆ. zZ (z ä x Z™/ô'zŠ™
Û ä\ å M X c
E
æ:„zì ;gï·(gzZ Z (Žž c
gzZ î Ñh â• Š™n²¸Ðg— :Zz äVrZÔ åM. zZ
~g ukZXì YZ {Š c i „zì @ ™ ZŠ Z F'gzZ4{Š c i òŠ MŽž cÛ Š•
â• á g Z „B‚X zŠ}Š „zÃkZ
X 7` é5B&» ô=gzZs Ö Z
G
 ŸzË{zì $Ž nÆ#
67

( ŠÎ) !
g
: i !
vߎ ÌˆÆ y´Z kZÆ # Ö wÅg ! zg » ~ŠÎž c Û y´Z ~ˆy M Œ
Š â• Û ä \¬vZ
Xì k  y´Z Ð s§ÅwÎgÆ kZgzZvZ s ÜÆ yQ ,™ ãâ • Û *Åyâ ‡~0  gz Z N M
z Z}
{ CÅvZ ýD ä́Öôçû‰ö…øæø ² ô ] àøÚô hõ†ûvøeô ]çûÞöƒøªûÊøE
ypÔ[ ZÑÔ * i ZÎÆg ! zg » ~ŠÎ ( Ïz Åk  y´ZÐ s§ÅwÎgÆ kZgzZvZ ª)Ïzt
žì @ ƒx¥Ð kZXì ðƒ7Šg Zz~ˆy M Œ Û ~}g ! Æ{ k } (Ð} (ÌË{)z h*
à Zz äƒ `gŠÐ M 'ì †zh ”{Š c iÐ Vƒk ƒ  }uzŠ {k t ~ {óÅwÎgÆ kZgzZvZ
 ŠÎgzZì c
h â•Û g Ñ~ Vƒk {LÆ î<EgŠ ð•ZÃ~gpŠÎä] vZ wÎgž ǃx¥Ð V(u
ÌÃVß Zz“ {ZÍÆA ç~ŠÎgzZVß Zz™ mz*Š ~ŠÎžJ VŒVßZz¶ŠÆkZB‚ÆVß Zz
Xì Š c e{Š c ik,Ð* »ŠÎ~] c
i{ k Zzg‰gzZì c Û Ò•
Šg Z Œ
X # 7husf î<EgqÅ[ ! kZˆÆžkZ
ÄøfûŠ$ Ö] çûfößô øjqû]ô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
ØöjûÎøæø †övûŠôùÖ ]æø ² ô ^eô Õö†ûŽùô Öø]EE V Ùø^Îø [ à$ âö ^Úø æø ² ô ] Ùøçû‰ö…ø ^øm ]çûÖö^Îø DDlô^ÏøeôçûÛöÖû]
Ìôuû $̂ Ö] Ýøçûøm oÖôùçøj$Ö]æø Üônûjô nøÖû] Ùô^Úø ØöÒûœø æø^eø†ùô Ö] ØöÒûœøæø Ðùô vøÖû^eô Ÿ$ ]ô ²ö] Ýø†$ uø oûjô $Ö] ‹ôËûß$ Ö]
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!lô¡øÊô ^ÇøÖû] lô^ßø’øvûÛöÖû] Íö„ûÎæø
Á{ ngzZ $]‚ž c Û Š•
â• á g Z ä]vZ wÎgžì e ZzgÐ ”{k  Ù 1Z]|
C
?'• {k ] ‚ Ð yà {z ! vZ wÎg c:H n² ä /ôX” Ð Vƒk 
Ñ ( ÃË~ wdZ c
q ] Ìc ]Š „Åk Q )B‚ÆvZ : c â•Û Š•
á g Z ä]ó\ M
äX yY KZgzZ ) Ô*
3wâ » d gzZ * 3ŠÎ gzZ *
™OÃòŠ M Ëh* ™zŠ Y Ô*
Ô * ™
V-È à ¸à ÈðZŠ u 0 ÅvZgzZ Ô*Yv¸ ™hgB‚ »xsZH~Š ˜ ( c
X *ÎoÅ * i6
{L+F
wÎgX •{k ÖgzZ+F ”tì ˆðâ •
h Û N @ ÅvÐ Vƒk X~g ukZ :z
~ yZ ÔáZz ¶Š™Š !
'z uh à bzg ãZZ Å kZgzZ ÃòŠ M ª) ì c â•Û ó ó] ’ñL LÃyZ ä] vZ
68

nÆ ãZZ b zgÃkZgzZ c â•Û ™f » ( ä3gzZh  ŠÎ) ! gÀZˆÆh* OgzZH Ô uÑä ]ó\ M


äƒZa Ð}i~*Š kZ6Y ¯Å/ŠgzZ®zDóLZËZ egzZ SZ b§TXì c e$gzZL Þ ‡
ÆòŠ Mtgz Zì|@ gzZ¤ {t~qV#ž•D™yÒmZpÆ{)zVî Z½gzZVî ZzŠVzqà Zz
•ÆVâ ̈Z6Š ã
gzZg °ZzZ ÅDñƒ•Æ\¬vZðY m Z b§ÏZÔìµc ÆnÆn%V#
vZ³»¹hZ V#gzZÔ¿(V#gzZ {oãZZ V#ž• D eò}gzZ mZpÆt ÜZz wqZ
gzZ}o: »æz: Z• Û »V#gzZì yj» b zgz»~ *ŠgzZ ?ż  ~]y MgzZ Ÿg Å\¬
V*.6gzZ V G 458F" Å b§ b§~ *Šgz Z [ Z± » c izŠgzZ ÒÅvZ x •Z » Cz ÕV#
é5E
G
@Yƒ Ì/Š» tLLgzZì ykZ » t~„zg¨gzZ ïÅVzËZ egzZ S Zžì Ú Z t• Û '•
»tc uawÈË~kZÔì Cƒ6kzÅ\¬vZÀlgzZ] Ñ»Û{Š ã ÅDÆdY m ZpXì
šƒ  ÃVî ZzŠ ðƒ Å m?ÃVzËZ e V•žìnç=1'7„ öRŵz — ËgzZ wÈZ
ª~gz¢~È0 ÌÅkZ ,Š ]c Z@Ž {z~} g ! ÆÌ6Ô• D™wEZ6Š OZÆyQ Zl z ya
w EZ Z  Z zŠ~ž¾ {zž @ Y H7tht »!%Ëgz Zì @ Y ŒŸ» »=ÃÏZgzZì CY
?{ h'wÎgÆkZgzZˆy M Œ Û [ ÂÅ\¬vZpX ñY c Š Œ=,»|@ Åk QZ  ÇVz™
'ì Ð ~ ó ó]’ñL LgzZ {k {LÖzh ”{zžN â • Û ~}g ! ÆŠÎ }ÅzmvZ -Y m ÑZ
[ Z±& {i°~ ]y M nÆ VzgpŠÎgzZì L Þ ‡nÆyZZ b zggzZ Z  ñ»…z ÒÅ Z} 
zyZZÃVߊvZX -~gz¢* ™x¥ó, ó L L»kZ {zgzZ Zƒ: °»tcyZZz=yÈæйÂì
X ñâ • Û ‚¢
oûeô pø†ô‰û]ö èø×ønûøÖ könûøiø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
àûÚø kö×ûÏöÊø ÜûãôÞô çû_öeö tô…ô^ìø àûÚô pF†øiö lö^n$ vøÖû] ^ãønûÊô lôçnöföÖû] ^Òø ÜûãöÞö çû_öeö ÝõçûÎø o×FÂø
Däq^Ú àe] æ ‚Ûu] å]æ…E !]çeF†ùô Ö] èö×øÒø]ø ðô Ÿø©öâF Ùø^Îø [Øønûñô•†øfûqô ^mø ðô Ÿø©öâF
ðƒ ` Zc= ]Zg Tž cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k
Ù 1 Z ]|
C
ñƒ}½, ‚~yZgzZ• b§ÅVzyùÆXZƒ6{z¤ , ZqZg ¦Z÷
,ZŽ ) ?'• vßyÃtž Y7Ð Lƒä ~'• D MÃÐC Ù !Ž•
X •vßgpŠÎtž c
eäVrZ ( •2~[ Z±
c izŠgzZ ¼
 ~KkZ ÔŠ cZ™{@x»Vzq ϹÅ(ݬÃ]vZ wÎg~ ` Zc‘  :z
69

Ýq Ìx £ » ó ó ànÏnÖ] ànÂL Lˆ Æ ó ó ànÏnÖ] ÐuL Là ] \ M Špž @ ‰ ñ3Š Ìøo ‰Æ


ä] \ M ~ŸkZX Ù{ Ç MÐ [ Z Nz [Z±ÃVÍßÌ6Y ¯ Å{@xCZ f ] \ MgzZ ñYƒ
yZgzZ y ™{ YZž‰•} (ãZùÆVÍß¼žì™f~g ukZ »T¬Š Ìt©q Z
]|6ä™Äc gŠÆ] \ M gzZ • D M ÃÐ „C Ù !ÃVß Zz Ú ŠŽ • ñƒ}½, ‚~
/ôX • ‰K 2~[ Z±&{ i°kZŽ • vßáZz ä 3gz ZáZzh ŠÎtž c eä dLƒ
yczZgƈ} ŠíñZ b \¬vZgzZ ‹Ðug Iy! iÅ\ MŠpÃ{@xkZÆ]g—ä'x Z™
(Z \¬vZX Š VÌJ ë{@xt)g fÆV1ÂRÅg u~ÜÆe ÁzœÅyZÃg u
X ñ MÃÌÃë©tÐV\ M ÅwŠžñâ • Û ‚¢
ð÷] û̂ qö áøçûÃö fû‰ø] çeF†ùô Ö]øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
DDäüÚ$ ]ö Øöqö†$ Ö] xøÓôßûm$ áø] ^âø †öŠømûø]
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] æ äq^Ú àe] å]æ…E
{,Æ~gpŠÎž cÛ Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì e
ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
™Ñ»ìB‚ÆVâ KZž‰ì (Z à ©gzZ ÌŠ ZÐ~yZ•
X *
GA-E
4ÓÉ
( ö§ XGy ZÑZ™Ôzâ0Zò)
~ y! i Åg u z y M Œ Û gzZ {gzõ! ²žì [Y H™f g ! g ! ~g •Z sg ç M kZ :z
pÏZ ÒZÉ Ôì @ ƒ wEZ ÌnÆ ]c gzZ ]Ò{z´Æ ( 7 0)Š°¥m{ Â » ó óy¨ L L
ÌÐ ä™ *
$ iB‚ÆVâ KZ ~gpŠÎžìt x • gzZ ¬æ »g ukZ wq¾Xì @ ƒ w EZ~
ÆVß Zzä M: i ! Ð Tì k {z¸ sÜì [YH™f6 z Zž 6'ì {k Özh ”{Š c i ˜g
Dä́Öôçû‰ö…øæø ² ô ] àøÚô hõ†ûvøeô ]çûÞö ƒø ªÊE Xì Š Hk  y´ZÐs§ÅwÎgzvZ~u 0 yMŒ Û sÜ
æø äü føiô ^Òøæø äü×øÒôçûÚö æø ]çeF†ùô Ö] ØøÒô! Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø àøÃøøÖ Ùø^Îø †zõ eô^qø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E !ðº]çø‰ø Üûâö Ùø^Îøæø äô mû‚øâô ^•ø
gzZ6áZz ä3gzZh  ŠÎðâ • Û Òä] vZ wÎgž HyÒ ä ” 'Y]|
ä\ å M Ô6VƒZÍÆ kZgzZ6áZz™ m z*Š ~ŠÎgzZ6á Zz äîgzZ ¶ŠŠÎ
X •' Z'
 t( ~•
ƒ ÑÅ{ k )ž c â•Û
Š 4
Zt Ìq
q Æ Ð=gzZì @ ƒx¥Ð ]ZŠ • á g ZÆ] vZ wÎggzZ ] c M ňy M Œ Û :z
KeZzgÆ” 'Y ]|Xì * ŠÎ{ k
3gzZ ¢ : ÓªÒ ïE L 8¸gzZ ÖÝZžì |¸$
E 
Å b§Ë~ k Qžì g ! zg » ~ŠÎžì t ¬æ zÑ » ~tŠ •
zg » vgzZ Ö (Zg ! á g Z kZ ñƒ
70

z~ ÒÌ{ ZÍÆkZgzZ A » » mz*Š ~ŠÎÑZz ¶ŠŠÎ6Y ¯ kZì Z  ñ» ÞZ ÒÌ• Ñ


XìggzŠgzŠÐg ! zg »kZ {zì e ÈÐ…ÆyQgz ZÒÅwÎggzZ Z} Ž n kZX •g ZŠ
^÷•†ûÎø ÜûÒö ‚öuø]ø š
ø †øÎû]ø ƒø]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹
zõ øÞ]ø àûÂø
æøXäßønûeø p†Fqø áøçûÓömø áû]ø Ÿ$ ]ô ^ãø×ûføÏûmø Ÿøæø äö fûÒø†ûøm ¡øÊø èô e$ ]‚$ Ö] o×øÂø Xä×øÛøuø æûø] äô nûøÖ]ô pF‚âû^øÊø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] æ äq^Ú àe] å]æ…E DD!ÔøÖô]ƒø ØøfûÎø Xäßønûeø
ÃËòŠ M ðÃÐ ~ ?Z  ž c â•Û ä]vZ wÎgžì e ZzgÐ ” ÷Z]|
~g ZÎ c } Št@ §•q ðÃÃá Zz ¶Š nŒ Û òŠ M y-æ z nzH{z¤ Z Â} Š nŒ Û
Ãgâ YÆ kZgz Z }™: wJÃt@ Æ kZ {zž ’ e Â} ™7gâ Y CZ n Æ
gzZ m» b§kZ Ð ¬ yxgŠÆ VâzŠ yZžt ÆäOS Ô }™: wEZ ~ ~g ZÎ
Xƒ;g @ ƒnç
’ e ÈÌÐ î>XE dÌŠ ZÆkZžì u *
-I çgzZ ™Ú Zn绊Ξìt x •gzZ ¬æ»g u :z
Ã~eŠ Ì'Z'{g fÐ î<Ez ÅnŒ
:Ýq {Z Û k Qž}™o ôZ ~g7ÅkZ Â} Š nŒ Û òŠ MÃ{ÈËZ 
X a ÌÐ<• á gzZµÆkZXƒ
äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ô æø ]çeF †ôùÖ] èöøm! kûøÖ ø̂ øÞ ^Úø †øìô! á$ ø] h
zô ^_$ íøÖû] àôeû†øÛøÂö àûÂø
DoÚ…]‚Ö]æ äq^Ú àe] å]æ…E !èøfømû†ùô Ö] æø ]çeF †ùô Ö] çÂö ‚øÊø ^ßøøÖ^âø †ûŠôùËømö ÜûøÖæø ø̃ fôÎö Üø×$ ‰øæø
Å{•{gΪ) e  M à ZzZ1gž c Û ä \ Mžì e
â• ZzgÐ ”[ æ0/]|
~yM ( Æ] §Å ]vZwÎg {zì Š c Û y´Z¬»#
â• Ö wÅ Z1g~e  MT
ä \ Mgz Z‰ n VZÐ *Š kZg—'ì Ð ~ Vì M à Zz äƒwi * ~gzŠ
gzZµÆ kZgzZ zŠ hgÇ! à Z1g Z®Ôðâ •Û 7ô=z‚~g7 ÅkZ n }g ø
X z™Ì6 ÌÐ<• á
»k Q¿C Ù »V;zgzZ å@
YÑ1̬Ðy M Œ Û wz4 Ž åÂszcx ¬q Z »y! i! ²ó óZ1g L L:z
g ! zg » ~ŠÎž Œ¸Ð kZ ä ƒ  V;z Âðƒwi * e Ö wZ
 M à Zz Z1g #  n kZX å &È
wÎg pX ¶öRŵË: gzZƒµ ðÃÃË: ~ kZ ÔŠ c Û x Zw ( å ` Zzg V;z » T)
Š }Š g Z Œ
ó óZ1g L LÌÆVÂgß+Z‰Å| Û zh á g Z‰LZ ä]vZ
E
 z• æ:( •ìgƒ`gŠÐ MŽ )~] ZŠ •
@ Y ŒgzZ ¹7ó óZ1g L L¬ V;zÃXgz Z å<• á » Z1gÐ U Ë~X c â• Û y´Z » äƒ~ ¬Æ
71

àßZ 埻 »<ÑÕž 6É ÔN â • Û 7yÒä] vZ wÎg] ×b ~g ‚ÅŸkZ1X å


~ Ýzg Å]c Z@à ßZ ðƒ ~Š Å\ M {zž Š {g nÆ Y •gzZ +$Æ# Ö Zx »tgz Z ~Š â• ÛeZ@
z Y •Æ# Ö ZŽ ” /]|p X ( ì wq¸ »<Ñ[ Z1Zx Ó) ,™ê~}g ! Æ] ×b 
ž¸ n géZpt ñƒ D i°gzZ Dg eÐ VzÏz J~ }g ! ÆZ1g • ~ wz Z•Å+ $
}g ! ÆXgzZN â • Û 7yÒä ]\ MŽ D Yâ • Û yÒÌ] ×b {zÅ ( Z1g )[ ! kZ]vZwÎg
á g Z kZ LZ ä VrZ6Y ¯ÅÃao é5B&gzZ: ‚ FZ}
G
Š• ð•Z kZ LZX Ç} 7* ™êЊ ¿Z[ Z~
µÆkZgzZ ó óZ1g L L{zžìt ¿{ Zg nÆyZZ IZ [ Z ª XXänøeû†ùô Ö] æø ]çe †ùô Ö]çÂö ‚øÊøL Lc Û ~ æ: MÆ
E
â•
Æ” /]|Š ¿Z yÈæg›ZŠ ‰Æ: â i}g ø @'ÆkZpX N XÃLZ ÌÐ<• á gzZ
î<Ez%ϹŊÎ{z6Š ã ÅkZQgzZì x¥* É`|Å ó óZ1g Lž L •s ï³t Њ • á g ZkZ
X •s ïi ZŽ »VÂgß
ó ó éE
"
C¼E
& @„  — i Z {g ]z· èG 4E
5E LL
†ø%öÒø áû]ô æø^eø †ùô Ö] á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •zõ çûÃö ŠûÚø àôeû]ô àûÂø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ]æ äq^Ú àe] æ ‚Ûu] å]æ…E DD!ØõùÎö oÖF]ô †önû’ôøi XäøjføÎô ^Âø á$ ^ôÊø
ZŠÎž c
„Hp¤ Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgžì eZzgДŠ&0vZ†]|
M »kZpñYƒ{Š c
Xì ¶gzZºx •Z ~y i
( •yZÑZ™Ôzâ0ZòÔ£Zµ)
Ù ªÂñY1ŠZ%x •Z ~zy
G
7µz—~kZÃyZZr  ™ËžìC ZÐ G0¢¬ÂÆg
îE u¤ Z:z
{zVŒgzZ H†ŸZ~ª zŠ KZ )g fÆŠÎäVÍßXžÐBNŠƒ  ë™ V~]y M Ý¬Ô Çƒ
nÆ y Q „ ª zŠ {z ÅyZgzZÐVƒ ` ZÆ~hÃ~hÃÍÇ! {z~]y M Ô‰ƒ ìgzš ìÉ
ì ~Š q:Z~]ZŠ• á gZ LZ ä] vZ wÎggzZ~ u 0yMŒÛ ä \¬vZž 6X σ[Z±gzZw! z
6k Q Ì~ *Šg »y
M p ÔñY| („ X{Zpª zŠ)g fƊΞñY 1t È »g u¤ ZgzZX
ì ~Š {óàZzÚ Š ë›ÃXä \¬vZpÔì Yƒx¯gzZ—~kZ Âà VžC Ù ªÂÇñ M wZzi
~ª zŠ KZ)g fƊοq Zž• g•]uZz,Z ]{X ǃ:µz — ðÃÌ~ kZ 7Z
úzgXŠq (Z ðÈÆkZ LgzZ~ „Ï0 iÅ¿kQ LQÔŠ 0yzg ‡»‰Ü z LZ {zgzZ ;g @
™†ŸZ
{g™ƒ` ZgzZDZ-Šìgzš
XŠ  Š™'
gzZ ìÉ{zÂLLgzZÔc Z'[ˆZg ‚äTð MÄ M ðÃ+ZgzZ Zƒ
72

Ž •Tgxzø8ÐxZ •Zz]³gzZs  Zg ÇkQvßgpŠÎžì ~/ŠgzZ {@x~‚Î]! tgzZ


zŠ „X{Zp=gfÆg !
ª zg » ~ŠÎgpŠÎðÞì 9Ç! It Ðp ÒkZÔì {xgzZÑÝZ »ª zŠ
ŠŽz! Æ äƒqª zŠ {zÐ [ˆkZ Ôì Lg „xzøå Ð {x z ¯ Çƪ zŠ {zá™ Za
vZê zŠ ðƒ ð¾ÐŠÎgzZ ! g) ó ó çeF†ùô Ö] ²ö] ÐövøÛûmøL LŠ c â•Û ~ˆy M Œ Û 'ì „„  Š ·gzZ Í
á g Z ÏZ~ g
Š• ukZ Å”Š&0Z ]| ( ì C M ~Š! 'k  
Îk Š6kZgzZì ‚ gxzøÐ • '\¬
XìˆÅ ã)F 
Å~0 
zZ}
Ÿø áº^Úø‡ø Œô^ß$ Ö] o×øÂø à$ nøiô^ûnøøÖEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùô çû‰ö…ø àûÂø zé†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
D!ǻ…ô^føÆö àûÚô pFæ†möæøE ǻ…ô^íøeö àûÚô Xäeø^‘ø]ø äö ×ûÒö^mø ÜûøÖ áû^ô Êø ^eø†ù Öô] ØøÒô! Ÿ$ ]ô ‚ºuø]ø oÏFfûøm
Däq^Ú àe] æ oñ^ŠßÖ]æ •¨]• çe] æ ‚Ûu] å]æ…E
(Z: â i qZž • D™ÜÐ] vZ wÎg {z Ôì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
@ 3Ì: ŠÎŠp¤ Z ( ǃ: pôÐ k Q Ìðà ) Ôǃ ÑZz ä3ŠÎ¿C Ù ž Çñ M
X Çãg0 ZÆkZgz¢g ½»kZ c ] Zg gÆk Q Âǃ
ÑÝZÉ Ôì 7* ™ðÍ-q Z sÜ~ }g ! ÆwÑ » ] g—Њ• á g Z kZ :z
g ZØŠ „¹xgpôÐkZgzZ ÏñYƒx ¬! zÅŠÎZ  ì ÑZz ä M ‰ Ü z (Zq Zžì * ™g ZŠ¸Ã#Ö Z
Åp gpôÐÒkZÃLZgzZìg )a~}g ! kZ ò¾ ïE L 8™gzZyZZ ïE L 8™C Ù ž’ eZ® Xǃ
kQ ~0  =GgzZ BÒÊÎ}È ŽÆvZXì: â i „z Ì: â i Zg ø GXìg @
z Z} ™ÒÃgzZ„
E
š ¸g »g ! zg »ÆyZ • Dh æ:Ð Vzg Z0 »zŠXZ À »Ü c yâ‚ ðZ½CZ Ì{z • D™Ì6Ð
ì „ Ú Z xgpôÐ kZ »Ÿ~g ! zg » ËÀ` M Ôìgz¢ÐŸ~ŠÎË: ËôZß! c
ôZz
!^ß¿Ëu] Üã×# Ö]X xgpôÐZƒ»|  gŠ ËÆkA
göâø „$ Ö]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø kôzÚô ^’$ Ö] àôeû éø•ø^føÂö àûÂø
xö×ûÛô Öû] æø †ôÛøj$ Ö^e †ö Ûøj$ Ö]æø †ônûÃô Ž$ Ö^eô †önûÃô Ž$ Ö]æø†ùô föÖû^eô †% föÖû] æø èô –$ Ëô Öû^eô èö–$ Ëô Öû]æø gôâø„$ Ö^eô
ÌønûÒø ]çûÃö nûfôÊø Œö^ßøqûŸø û] å„ôâF kûËø×øjøìû] ƒø^ô Êø ‚õnøeô]‚÷mø ðõ]çøŠøeô ð÷]çø‰ø Øõ%ûÛôeô ¡÷%ûÚô xô×ûÛô Öû^eô
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!‚õnøeô ]‚÷øm áø^Òø ]ƒø]ô Üûjöòû•ô
äÎ ß ÅäΞ c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД # Ö ™0{Š „]|
Æ V[ Å V[ gzZ á$
ÆŽ ÅŽ gzZ á$ Æ ~0e Å ~0 e gzZ á$ Æ
73

„ŠgzZ'Z'gzZ V7 á$
 Æ#Å#gzZá$ Æ VzgLÅVzgLgz Zá$ 
+ŠAªÆz™|  z• Û ƒeb§T ÂVƒZk»ZZ  gzZÔ’ eツ $ 
Xƒ„ $ „Š
göâø„$ Öø]EE VÜø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îøzpùô …ô ‚ûíöÖ] ‚õnûÃô ‰ô oûeôø] àûÂø
xô×ûÛô Öû^eô xö×ûÛôÖû]æø †ôÛøj$Ö^eô †öÛøj$Ö] æø †ônûÃô Ž$ Ö^eô †ö nûÃô Ž$ Ö]æø†ôùföÖû^eô †% föÖû]æø èô –$ Ëô Ö^eô èö–$ Ëô Öû]æø gôâø„$ Ö^eô
DD!ðº]çø‰ø äønûÊô oû_ôÃûÛöÖû]æø „öìô«³þÖû]ø oeF…ûø] ‚ûÏøÊø •ø] ø̂ jø‰ûæô]ø •ø]‡ø àûÛøÊø ‚õnøeô ]‚÷mø Øõ%ûÛøeô ¡÷%ûÚô
DÜ×ŠÚ å]æ…E
gzZ núÆäÎ * Ξ c Û ä]vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ”~g} G1Z]|
Æ VzgL,gLgzZ núÆŽ Ž gzZ núÆ V[ V[ gzZ núÆ ~0 e ~0e
c
cŠ {Š ci ä T'ñY Zh y œ ' Zu'Z'„
$„ Š núÆ ##gzZ nú
gzZ ÑZzh ~kZ ( Zƒ>%» {k ÆŠÎ{zgzZ ) Hn绊Îä kZ ÂHÔ{Š c i
X •' Z'VâzŠ ÑZz¶Š
0 {Š„]|Ô/]|{z´Æ ” ~g} G1Z ]|~zZgÆ g u kZ huÅy*kZ :z
žìtÈgzZ¬æ»yZ'•~z%ÐxZ™/ôŠ¼ÌgzZ{)z'{k  Ù 1Z]|Ô{–1Z]|Ô#
C Ö ™
ÏQ »½ËÐ~yZ¤ Z(#ÔgLÔŽ ÔV[Ô~0 eÔ*Ϊ)ì Š H™f~g ukZ »VzqbX
' Z' ǃ^
Z YZ  nçtÂ(N YaV[~á$ ÆkQ™}ŠV[ })ñYH!Šnн
]! ÅgJŠZ nŒ Û É Zƒ: (B; ÆB;)„ $ „ Š+Š Ac ðƒž¶¤ ZXñY1„ $  ŠgzZ'
„ Z'
XÐVƒgÕgzZ>%ÆŠÎ&• Û VâzŠgzZÇñYƒn绊λ b§q ZtÉ Ôǃ: ^ YÂðƒ
Ýq »kZì c â•Û ¼Ž ñƒD™ ô=ÅV(uyZ~ó¾ ó ]ZvZ›LLämvZ àz{• á ]|
¹ ó ó! g L LÃTgzZ å`Zzg » ( ŠÎ) !  ~qY Uâi¬ÐkZgzZ~: âiÆ]]À Mžìt
gZ
g ! zg » ~ŠÎX'g ZŠtâuŽž¶t( [YH™f¬ž 6)]gßÅTÔåŠÎ„ÑZzg JŠ ZnŒ Û {zå@Y
t {z J ‰ Ü z V#B‚ƆŸZ ãZž å @ YƒðgzZ¸ f  nŒ Û Ð yQvßq]gz¢Ô¸ D™
¶g ÅŠÎ~[ˆÆúkZgzZ f á úgzZ ÂM ™: ZŠ Z {z6Š • {gH¤ ZQÔÐ,Š™ ZŠZ nŒ Û
yMŒ Û Ôå@ Y¹ ó ó! zg » ~ŠÎÏZ (ž•D â•
g L ÃL ÏZgzZ å` Zzg »g ! Ûr ™{• á ) Ô@
Yƒð†ŸZgzZ~
Û zh Û x ZwÃÏZ „
E
‰Å|  z• æ:Ð ¬Æ „ \¬vZ ä] vZ wÎgQXì Š c Šg Z Œ  Zg ÓZ'~ˆ
74

»ÏZ~V(uyZ'ðâ• Û N @ ÅvÌÐyZgzZ c â• Û y´Z »äƒ4ZŠ~¬ÆZ1g ÌÆVÂgß


Ì»½Ë~yZì Š H™f~g uÑ! î<Egq»VzqbXžìt ¬æzÑgzZì Š c Û y ´Z
â•
¶~!Šn¤ ZÔƒB; ÆB;+ŠAgzZƒ'Z'' Z'É Ôƒ: ž¶s§Ë ÂñYH!Š nнÏZ¤ Z
XÐVƒg Õ& • Û VâzŠgzZ σnq ZÅŠÎgzZZ1gtÂZƒ:B;ÆB;+ŠAc ðƒž
žìt Ýq»kZì ðâ• Û yÒ ÕŽ ŬkZ ._Æw©LZ ä mr  ™{ • á ]|
¹ ¿ŽèY @ â•Û 7I Ï0  i Å^! ^V: •ggzZg£— {Šc i ª ó¾ ó ! :ÃgLLgzZ n\¬vZ
E
ä¯4ÃÏ0  iÅ] æ: MgzZ ǃç{Šc i~*ŠÔ6gîòiÑ{zÇ}g Z¦ Ï0  iÅngzZ Åg£‘zZ
Æb§ b§Ž Ð <õzZ {Šc i~ {Ñç,iZ {z´Xǃ…¸Ð [ˆÏQ {zЄÅÉH ÆbzggzZ
gzZ ·(
з( qC Ù žì @ ƒtŸ»»„Ï0  ig£dZgzZngzZ XÐVƒZaÌ{z•DƒZa‡¢
g£dZ~0 egzZ* ÎÔN Yð3Å„ndZ,gLÔñYc 3»„ndZV[ÔñYÅwEZÅg£dZ
Åî<EgŠà©Éì 7qÅî<EgŠ dZk0 LZ¤ Zž¶Cƒ¸ ÒZ]gßiÅTN YÅwEZÅ„
B‚Æž ¶wq¾XñYà ágZl~hðÅg£ dZ~á$ ÆyZ™}Š~g Zl{Šc i {z Âì
kZ)gfÆƘÅkZ Âå@ YH„Ð2»ÆÏ0  ig£dZgzZn˜À!ŠnнÏZ »½q Z
!äÚ^Óu] …]†‰ ^e Ü×Â] ²]æXŠ H[! ‡»kZJ uq ZgzZˆàZe^z»g~3ZgÆ
6kZ »+$z Y •Æ# Ö ZpÔì Š c Š¬t ~}g ! ÆVzqb Ñ! {gÃè sÜ~ g u
~ ]¬p¤ Z Ôì ¸ ̬»yZ • ÅÎâkZ ,q Ž Ì{z´ÆVzqb yZžì t · Z ㌠Û
Xì s %Zzt• Û ¼~V-zZg Å •
Ùø^ÏøÊø oõûÞô†ûeø †õÛøøjeô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] oøÖ]ôzÙº¡øeô ðø^qø Ùø^Îø ‚zõ nûÃô ‰ø oûeôø] àûÂø
köÃû fôÊø pºù •ô …ø†ºÛøøi^øÞ ‚øßûÂô áø^Òø Ùø^Îø DD[ ]„øâF àømûø] àûÚô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö]
ÄôfôÊø pø†ôjø%ûiø áûø] l$ •û…øø] ]ƒø]ô àûÓôÖFæø ØûÃøËûiø Ÿø^eø†ùô Ö] àøönûÂø åö æ% ]øEE V Ùø^ÏøÊø Åõ^’øeô àônûÂø^‘ø àûÚô
DD!ä́eô †ôjø•û] Ü$ $ö †øìø• Äõnûføeô †øÛøj$ Ö]
¹~# Ö }Å ]vZwÎg”wšiŠq ž Z ìe ZzgД~g} G1Z]|
n²äVrZ ?N MÐV¹tž Y7ä]g—'ñÑ,gL(ã' ) ÅnhZ
y
hq™q t ™}Š q™zŠ {z ä ~ ‰,gLÅnS
Z ã' k0 }gøž H
VzgL ) ?Z
 Ôz™: L (Z {Ò M ÔZƒ !
g Ð Ât !'ƒzZ c â•Û ä ] \ M 'B
75

Xßh y  ,gL~uzŠÐ7ÅyQQÔzŠÖ ,gLKZ¬Âƒeãh y  ,gL(Ð


gZŒ Û x Zwà ðWE
$ g ä \¬vZž¸: •Zz* Ð kZ GŽ ) ” wš ]|ž Zƒx¥Ð g ukZ :z
ÄŠÎáZz nŒ Û ó 1ó g L L{z å Œ7 ðWE $ g ä VrZÃkZ ‰,h y ,gLb§Tä VrZ ( ì c Š
$ g Ì!Š n»VzgLB‚Æž¶ž c
ðWE eÃyZ ä]vZ wÎgX å @ Y¹1gÐgîx ¬ÃT¸ B
T~V(uÅ{)zG1Z]|gzZì ó ó! g ÇL L ! gX ÑZz nŒ Û vZ à z { • á ]|w–Ôì ~¬Æ
Xì ~¬Æ! gªì ó ó! gTL L{zì Š c Û !
Šg Z Œ gÃ
çûeö]ø Ùø^ÏøÊø ^ãøÞô‡ûæø àûÚô †ø%øÒû^øeô Ñõ…øæø æû]ø gõâøƒø àûÚô è÷mø^Ïø‰ô Åø^eø èømøæô^ÃøÚö á$ ]ø …õ^Šøøm àôeû ðô ^_øÂø àûÂø
Ùø^ÏøÊø Øõ%ûÛôeô ¡÷%ûÚô Ÿ$ ]ô ]„âF Øô%ûÚ$ àûÂø oãFßûmø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] köÃû Ûô ‰ø ðô ]•ø…‚$ Ö]
åö †ûfôìû]ö ^øÞø] èømøæô^ÃøÚö àûÚô oûÖô…ö „ôÃûm% àûÚø ðô ]•ø…û‚$ Ö] çûeöø] Ùø^ÏøÊø ^‰÷^eø ]„øâF Øô%ûÛô eô pF…øø] ^Úø èöømæô^ÃøÚö äüøÖ
š õ …û^øeô ÔøßöÒô^‰ø]ö Ÿø ä́mû]ô…ø àûÂø oûÞô †öfôíûmö çøâö æø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùô çû‰ö…ø àûÂø
áûø] èømøæô^ÃøÚö oFÖ]ô †öÛøÂö gøjøÓøÊø ÔøÖô]ƒø XäøÖ †øÒø„øÊø †øÛøÂö o×FÂø ðô ]•ø…û‚$ Ö]çeöø] Ýø‚ôÎø Ü$ $ö ( ^ãøeô køÞû]ø
Däß߉ oÊ oñ^ŠßÖ]æ ^›©ÛÖ] oÊ ÔÖ^Ú å]æ…E !áõ‡ûçøeô ^÷Þ‡ûæø Øõ%ûÛô eô ¡÷%ûÚô Ÿ$ ]ô ÔøÖô]ƒø Äûfôiø Ÿø
c äÎä”t zç]|ž HyÒä VrZì e
 ZzgÐ ¹ @ mg ( 0Y «
]| ÂÔ H|  z• Û núÆyiz {Š c iÐ k QÆ½Ï Q ( d à c
)!\ qZ » ~0
e
ßÅ b§kZ ] \ M X å‹Ð]vZwÎg ä~ž ¹ÐyQä” Y ZŠg-Z1Z
Š 4
q }÷¹ä” tzç]| ÂÔƒ' Zu'Z' Û IÐ|
žt Æä‡S Ô¸D â •  z• Û
{fg J) ä ” Y ZŠg-Z1Z ]|'ì 7] ! Å{ k gzZB pðÃ~ kZ Â
@ C¬» ]vZ wÎgÃyZ~X ñY Œgzm~}g ! Ætzç=ž ¹ ( ™ƒ
~ (ž ¹Ð” tzç]|ŠpˆÆ kZ ) X • D C ñZg KZ= {zgzZ Vƒ
1Z ]|ˆ Æ kZ XЃ ?V˜ Ô Ç Vƒg 7~ }iu kZ B‚ }g v
]| ÂH™f »§Zz kZÐ ” \ MgzZ ñ MÜæk0 Æ”/]| Ô ”óY ZŠg-Z
eÔ *
ÏZ » {)z ~0 Û ßÅ b§kZž –Ô tzç]|ä ”/
 z•
ÎÔz™: |
Xƒ'Zu'
 gzZV7 yizs§VâzŠžì ^
Z' Y~]gßkZsÜ!Š nн
»” Y Zzg-Z1Z]|Ô¸ ( 3 gÍ ) ÁqÆx •á ‘´t zç]|~ÄÜ §zŠÆ” /]| :z
à c
g•( d !\ )@'qZ » ã 0Zƒ¯Ð~0 e c
äÎä”tzç]|~: â iÏ QX å•zÌx ª
76

]| 'Œ7B p ðà ~ kZ gzZ H |  z•Û ™ á {Š c


i ¼ ~ yiz Ð ½Ï Q 7
ðÃÅ ~0e c äΞìt ¬Xì c Û IÐ ß +Z ä]vZwÎgž H™fÐ yQä”óY Zzg-Z1Z
â•
E
]|X ’ e * ƒ 'Z'
'Z'yiz ’ e ãƒ: ž¶~ yiz ÂñY ~h æ:c
Ž núÆ ½ÏZ¤ Zq
JE E
Û¤ äΞ åt „¸wì» ñtzç
#
»]̀Z Å ëù ð3E
" ÂñYH|  z• g- i )q ðƒ ö- EÐ ~0
Z ( @'c e c
7] ! ðÃ~ kZ Âq
Å {k Š 4}÷Lž L ¹ä VrZ6¯ kZ X ǃ: ^ Y*{Š c
¢ i¼ Æ™p Ò
] g—ä VrZèYÔ ðƒg ZÍ * J] ! t Å ” tzç]|à ” Y Zzg-Z1Z ]|p ó ó!Xì
ÅV;z™ƒnZg * {zwq¾'¸B7öRðÃÅŠ ¿Z c ñZgkZ~Ýzg ÅkZ {z 勼ŽÐ
ì „z¬¦Ñž –Ãtzç]|ä \ M ÔHyÒ§ZzÐñ/]|gzZ ñ M -ÜæÆ™uF j
-
Û zh
E
X ñYÅ: |  z• eäY Zzg-Z1ZŽ
æ:+Z Z®Ô c
X~xñ Z™/ôÌ~}g ! Æ( Tñ! g ) n~uzŠ kZ Å ( ŠÎ) !gž Zƒx¥Ð e Zzg kZ
X ¶7“  ZŠ'ÿLE &‡nÆyZ Ìt~Š ¿Z ÅË~}g ! kZgzZ ¶]”
77

]c Û zh
 z•
Z@zx ©Z0Æ| y
y
ñY~h ÔŽ:¬Ð~g »`ÅV]

…ô^Ûø%ôùÖ] Äônûeø àûÂø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø oãFøÞ Ùø^Îø †øÛøÂö àôeû ² ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E !pû†ôjøŽûÛöÖû] æø Äøñô^føÖû] oãø³øþÞ ^ãøuö¡ø‘ø‚öfûøm oj# uø
$̃ nønûøm oj# uø ØôfößûŠ% Ö] àôÂø æø çøâö û̂ iø oj# uø Øôíûß$ Ö] Äônûeø àûÂø oãFøÞ Üõ×ô ŠûÛöÖô èõøm]æø…ø oûÊô æø
!èøâø^ÃøÖû] àøÚø^ømæø
Ü zkQÐßÅV]c
‰ Û Iä]vZwÎgžì e
â• ZzgД/0vZ†]|
Û IÌÃáZzvä]\ M ÔñY M é~yž
E
XÌÃáZzäh æ:gzZc â• Z J 
ßÅ`ÅVzgL c â•Û Iä \ Mžì ~ e Zzg q Z Å›9Åg uÏZgzZ
: ~C6yQ J Z  Ð ßÅ Vß ! ÅEgzZ ñY M : qu6yQ J Z Ð
Xìg: {ç» „ngzZ ñY M
 z•
| Û Ì¬ Ð äƒg »x M `ÅV¨! Æ x M ~ V¸´}g øgzZ o}g ø b§T :z
VÆV½gŠgzZ] ¸! ÆgùZ c gL~V¸´~g ZzZa Æ[²{)z{gëÜæb§ÏZì CY~Š™
X å@ Š™|
Yc  z• Û ¬Ð ~g »ÌáÑZzäƒZa ~VX gzZ•D YØŠ™|  z• Û ¬Ð~g »
! }ÔñY M Ä M ðÃ6`žì ykZgzZ {ç~ kZèY Ôðâ • Û Æ˜Å kZ ä] vZ wÎg
E
ÂñYƒ Za ~g FgzZ ! Z æ:ðÃ~yQ c , Š™ù ŸÃV]c ÃáázZáZz ä¤  Ð y• M c M
V·0
Û ~} g !
E
¢• Æ5ZŠ Z Å7žì {çÌ»kZQÔ ÇñY Vyv¹Ãá Zz äh æ:}g œ
wÎg n kZ • ] ZçgzZ ‡¢ ñƒ A t ~ |  z• Û ßkZ wq¾ Xƒ Za Z×gzZ q Z 4~
Xì s  Ÿzh ' × ÅkZ~g uà Zzäƒ`gŠÐ M'ðâ • Û Æ˜ÅkZä]vZ
(oøâô û̂ øi oj# uø …ô^Ûø%$ Ö] Äônûeø àûÂø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø oãFøÞ Ùø^Îøz‹õøÞø] àûÂø
^øm ^Ûøeô éø†øÛûø%Ö] ²ö] ÄøßøÚø ]ƒø]ô EE Vkømûøœ…øø] Ùø^Îøæø DD†$ Ûøvûmø oj$ uøEE V Ùø^Îø [oøâô û̂ øi ^Úø æø ØønûÎô
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!äô nûìôø] Ùø^Úø ÜûÒö ‚öuø]ø „öìö
78

6yQè M @
 c
â•Û IÐ ßÅV]ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” ÷Z ]|
t È c Û ä]\ M ?ì È HÐ äY M Þzgž Š
â• Hn² ÔñY M Þzg
: «V\¬vZ¤ Z î Cž cÛ Š•
â• á g Z ä] \ M ( ˆ Æ kZ ) Ô ñY M qužì
ÑZz&Â( N Yƒù Ÿ¬Ðäƒg »VÐÄ M Ë~0  æª) ñâ•
zZ} Û
X Ç} ™wßzwâ Ðð¸LZ ( á Zzäh y
)~núÆq¾
E
r !ƒŠ !
Š 'ƒ
 ÔX 7̼ Ãg Zh æ:žì Š ƒ yv (Z ~ V¤ Zžì –ä Y f :z
yv¼É 7(Z¤ ZgzZ Ô}Š™:Zz Âì [ á gzZá: Ç! 7ž’ eÃáZz ä™| Û
 z•
 ogzZ „ZpíÅq
ƒ ZC Ù žìtbzg Åx ©ZyZX}Š™¶gzZf~7Æ™p Ò»kZ Âì Š ƒ
X ñYÅ«™ÅŠ ¢Æq ÙJ
ZC u

Š:~» `ÅV¨!
ñYc nÆVß ‚P
Äô•ûçøeô †øÚø]ø æø àønûßô ŠôùÖ] Äônûeø àûÂø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùö çû‰ö…ø oãFÞø Ùø^Îø †zõ eô^qø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E !xôñô]çørøÖ]
W ZzÆVß‚P( Ã r ! ) c Û Iä]vZwÎg žì e
â• ZzgД' Y]|
X »¶Š™äzà ( yvÆ)]à M ã • * Š¬ä]\ MgzZÐä™|
c  z• Û
Ô7c ÌÇñ M Vž7x¥ž Š c â•Û In ÏZÐä™|  z• Û nÆw‚F`Å r ! :z
E
ãyvJÃg Zh æ:}g œ~]gß+Z'ÇñYƒg D»XŠ q ã• * Ë3 Z éZ} c Çìg ¹!gzZ
t~ gukZ¬ZuzŠXì a ÅVçZy ÎŽ ǃZa Z×gzZ q Z 4 ÐT Çì e: * ™ ZŠ Z7{zgzZ Ç
Æ™p Ò»yvž’ eô â Ær ! ˆ M Ä M ðÃ6V]gz Z ˆÅ|  z• Û `Å r ! Zž Š
¤ cŠ
z s %Z b! ÃyZgzZ „ZpíÅnçIZÑ »x ©Zƒ  yZžìC Ù ªX} Š™fgz Z ¶~ 7
Xì * ¯~Š ¬» ã ! Û zg ôZgzZ ~g Zp§z ~Šg^Å}uzŠq
Œ ZgzZ * XÐq Z 4

ñYÅ: ßÅkQƒ: k0


LZwÒZ°qŽ
qqZ k0
Æ̀@ žì @ ƒ Ì~: â iÆ]g—~ *Š ~g !
ƒÌ~: â i}g øgzZ å @ zg »
E E
}ŠÃkZ™hæ:Ð }~žì © ™6yZ kZ ZŠÎ »k Q {zÐg Zh
æ:̈¤Æk QpÔì 7ŠŽñ
c Û q {zžì ykZ » kZèYÔì c
nƒ: ë Z• Û IÌÐ ß Å b§kZ ä] vZ wÎg X ÇVzŠ
â•
Û ~]gßkZÔ}™:IÃkZgZh Û
E
XìYƒZ×gzZqZ4
~¢• æ:1ñYƒë Z•
79

!pû‚ôßûÂø ‹
ø nûøÖ ^Úø Äønûeôø] áûø] Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø oûÞô ^ãøøÞ Ùø^Îø Ýõ] ø̂ uô àôeû ÜônûÓôuø àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E
qŽž cÛ IÐ kZ= ä]vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” x Z x
0œ]|
X Vz™nçÐË»|  z•Û ßÅkZ~ì 7ŠŽ ñk0 }÷
VrZžì @ƒx¥Ð e Zzg ÅŠ î ZŠ ! ZògzZ ð̈òX¸̀@ qª zŠq
Z”x Z x
0œt:z
E
7ŠŽñk0 }÷q {zgzZì @M k0 }÷g Zh æ:»qË]‡zZ ‰ž åHÄc gŠÐ]g—ä
Û ä]\ M Â'VƒêŠ} ŠÃkZÆh
E
ž c
â• æ:q „zÐg Zi ! ™nçÐ k Q~ÂCƒ
gzZVĩ
X z™: | Û ßÅkZì 7ŠŽñk0
 z• }g vqŽ

Û ÃkQ¬Ðh
E
 z•
ñYH: | VZ ÂñYZh
æ:á¤
Z
^÷Ú^Ãø›ø Åø^jøeû] àôÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †øÛøÂö àôeû ²
ô ] ‚ôfÂø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!änûÊô çûjøŠûøm oj# uø äö Ãû fômø ¡øÊø
( {)z)á¿Žž cÛ Š•
â• á g Zä]vZwÎgžì e
ZzgД/0vZ†]|
B; Æ }uzŠ ËJ‰ Ü z kZ á á : ~ï LZ Ãk Q J
Z Â}h y
Û
 z•
X} ™: |
Ôì™f » (áª)x ÍsÜp¤ Z~g ukZ'ƒ: Za Z×ðÃžì ¸ ÌÑ»¬kZ :z
Xì ¬¸ »!®wZñZx Óp
Û zh
E
 z•
ƘÅ| æ:Ð( q]gz¢J)s
²Y
qðÃKZÐ î<Ez ÅäYç ~ã.6ã• * ¡L Ëc Ð î<Ez ÅXŠ qËc ‘ÃzLòŠ M ] ‡zZ‰
Ü z,Z'ì @ ƒ ós ó L LgzZg6Jc äh
E
Å¿k Q̀@ ŠgŠ" ‰ æ:q ðÃ{)z * 3 c nÆ &
¹ ós
gzZì Š ó ßL LÃÏZ~ g usf î<EgqXì YVZ {Z Ã^ Y* Ъ  q ~g ZCZgzZ ~g6
Xì ˆðâ• Û Æ˜ÅkZ
Äônûeø àûÂø æø †ùô _ø–ûÛöÖû] Äônûeø àûÂø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø oãFøÞ Ùø^Îø oõù×ô Âø àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E !Õø…ô‚ûiö áûø] ØøfûÎø éô †øÛû%$ Ö] Äônûeø àûÂøæø æø …ô†øÇøÖû]
 z•
Ð| Û zh
yÅ ós
 ó LL cÛ Iä]vZwÎgžìe
â• ZzgДy%Z]|
óXó Ð| z•Û ßÅyQ¬Ð~g»ÅV]gzZƒ: DN»TÐßÅq+ZgzZ
80

zZ ô=Å ó óßÅs L L:z


E
æ:Ð òŠ Mszg6,Zžìt Ñ »Æ˜ÅkZ ì _ Y Å6
zh
~g u ÅT q ~uzŠX ñY Å- Ö }
¬ZgzZ # Å ð¸ k QÉ Ô ñY H:nç: Z̀@ »| Û
 z•
DN»kZgzZì 7~B; ÆáZz ä™|  z• Û Ž ßÅq +Z ªì ó gó ¾ßL Lì ˆðâ •
Û Æ˜
Û Æ™g D ž}™ ß6yZ kZ Å TÅ c
ë Z• gŠ c
Å06Ë c Ù Æ k ðÞ‰Ôì 7
ÔÅyC
gzZ슎ñk0 Æù ! :qà ZzäYŽèYÔì ˆðâ• Û Æ˜ÅkZgzZì ógó ¾ßLtL 'ÇVzŠ™
ukZ ÅTq~ŠXì {ç »s %Zzq 4
g ~}g ! ÆÎâ ÂñYÌïgzZì DN»kZ:
Xì _ YÅ6zZ ô=ÅkZXì |
 z•Û Å`ÅV]¬Ðäƒg »ì ˆðâ • Û Æ˜~

Û
ÏzgzZƘJÅäÖÍ»qøz•
Xå‚ømø Øøìø•ûø^Êø Ýõ^Ãø›ø éô †øfû‘ö o×FÂø†$ Úø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùø çû‰ö…ø á$ ø] éø†ømû†øâö oûeôø] û àÂø
ðö ^ÛøŠ$ Ö] äüjûeø^‘ø]ø Ùø^ÏøÊø DD[ Ýô^Ãø_$ Ö] gøuô^‘ø ^mø ]„âF ^ÚøEE V Ùø^ÏøÊø ¡÷×øeø XäÃö eô^‘øø] kûøÖ^jøÊø ^ãønûÊô
!^ß$Úô ‹ønû×øÊø •$ Æø àûÚø Œö^ß$Ö] åö ]†øøm oj$uø Ýô^Ãø_$ Ö] ÑøçûÊø Xäjø×ûÃøqø ¡øÊø]ø Ùø^Îø =²] Ùø çû‰ö…ø ^mø
DÜ×ŠÚ å]æ…E
}g ¦ Ð k0 ƃeq ZÆá ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
Å]\ M Â'c Š™4ZŠg0 Zƃe kZB; CZ ä ]\ M ( å»g ZŠy»zŠq ZŽ )
}g v)ž c Û Ðg ZŠ y»zŠ lz•
â• Û ák Q ä] \ M X HkC6 5ä VèZ
Y
,0  1Ålg ! 6á!]vZwÎg c Hn²äkZ ?ì tÿG 5µgzZ ~ F t( g0 Zƃe
 kZž c
³ â•Û ä] \ M X ( c Š™ná ÑZz äY… »6zZ ä ~ Â) ‰ˆ7
XMNŠÃkZ vßáZz äh y ž @ Š•g 7VY6
c zZƃe ä ?ÃI ñƒ
Xì 7Ð~ë{z}™~i ! ÆðŠòŠ MŽ ( ßÍ)
Åø^eø àûÚø Ùö çûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùø çû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø Äzô Ïø‰ûŸø û] àôeû èø×ø$ô ]æø àûÂø
Däq^Ú àe] å]æ…E !äüßöÃø×ûøi èöÓøòô ×FÛøÖû] Ùô ø̂ øi ÜûøÖæûø] ²
ô ] kôÏûÚø oûÊô Ùû ø̂ mø äûfùô ßømö ÜûøÖæø ^÷fnûÂø
G
Tž¸D â• Û Š•
á g Z ]vZwÎg Ô‹Špä~žìe ZzgД ü©^ÑZîÏI & Zz]|
å6kZ Âc
Š7eÍ{zÃgZh y  gzZÔÅ|  z• Û B; ÆËqàZzÍðÃä ¿
XЕgD™Ò6 kZ底 Û Ævž Z c â•Û tä]\ M c XÇìg…» Z} 
( zâ0Zò)
81

Æe Zzg {z o ôZ {Zgi Z Â@ Yƒµ~}g !


Æ p ÖZÆg—Ã~zZg ËÆg u] ‡zZ ‰:z
kôÏûÚø oÊô Ùû ø̂ mø ÜûøÖL Lä]g—ž Š ƒ—Ã~zZg Ì~eZzg Åg ukZXì ꊙC Ù ªÃµk Q‰ Ü z
Xì Š c Ù ªÃ—kZ~ÀF
Š™C Æg uX åcÛ ó ó äßöÃø×ûiø èöÓøòô ×FÛøÖû] Ùô ø̂ iø ÜûøÖL Lc
â• åcÛ ó ó ²]
â•
EG
Û ÆðŠÆb§C
Ù gzZ äVZ {Z §¢ E
•
Åd Ã ^
Y*
Ð ö Zz* æ:c
ÅáZz äh áZz &
Ƙ
àûÛøÊø gø×ørøÖû] çÏ% ×øøi ŸøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E !…ô^nøíôÖû^eô çøãöÊø ÑøçûŠ% Ö] Xå‚önùô ‰ø oFiø]]ƒø^ô Êö äö ßûÚô pF†øjø•û^Êø ^Êø åö ^Ï$ ×øiø
nÆ äh y wâ К‡áZz äÑ{)zážì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
 ´ â »wâ Â1h
Z ygzZ H ZŠÎ~ „3 Zg™ YÐ M ä̀@ TÔC:ÆYÐ M
X} Š™ Znç{z Âì ež ) ǃg (ZÃkZ Âãg Zi !
Æ Vzà™ÑÐC Ù ! ,q Å] c gz¢{)závßž å @ ƒ Ì(Z ~: â iÆ] vZ wÎg :z
¹ ó óïE 7ML ÃL Vj‡Cg ˆyZ )¸D M ~^ÅVj‡LgLgtgzZ¸D™|
Q ÒME  z• Û ~Vzg Zi !
ZŠÎ»wâ ™ Vk0 ÆyQ~„3 Zg¬¹Ðî~rgzZg Zi ! ž¸D™ (Z̀@ uÑe ( å@ Y
äÑwâ ÐC Ù ! Ð î<Ez Å䃕Zz* Ð î ¸Æg Zi ! ž å@ ƒykZ¹ » kZ~kZ Ô¸f ™
~uzŠ ~(Ð kZgzZ'ã yvÃyQÐ kZgzZ ,Š Ö VñZŠ ÂB; Æ Vz̀@ yZ wâ CZá Zz
Ù !
E
`~B; ÆVz̀@ g ZŠtâuuÑe yZ yâ ‚vŠgzZá Zg ‚ÑZz ä MÐC ž¶t ~i§kZ ! Zæ:
~g Zi ! wâ ¤ Z'D ¾ œ{Š c iÐ {Š c igzZ Û6VñZŠ ä â ðB; Æ@g ™x ¬ÃkZtQ Ôå@ Y
E
wÎgn kZ'M h æ:6VñZŠƒ  oÌq]gz¢x ¬gzZ Q7ƒ  oÌÃVß ZzäÑ‚™ M
™ Y~3 Zg¬Ð îg Zi ! Ð VßZzäÑ{)záž ðâ • Ûe
Z@~g ukZ ä ÅzmvZ -vZ
E
Æg Zi ! ž} ™kC™ Vg Zi ! Z ÑZz äÑ wâ ÂH ZŠÎðÃä Ëb§kZ¤
¤ ZgzZ ñY Å: ~g Zh æ:
Xìg (Z »¶Š™ ZnçÃkZ Š ƒyvgzZ »ðŠÃkZÐ î<EzÅ~¸"Ðî ¸
ÄõnûføÖô áø^føÒû†% Ö] çÏ% ×øøi ŸøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ø] éø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
]æ†% ’øiö Ÿø æø •õ^føÖô †º•ô^uø Äûfôøm Ÿøæø ]çûŽöqø^øßiø Ÿøæø õ̃ Ãû eø Äônûeø oF×Âø ÜûÓö–öÃûeø Äûfôøm Ÿøæø
^ãønø•ø…ø áû]ô ^ãøfø×ô vûm$ áø] ‚øÃûeø àômû †ø¿ûß$ Ö] †ônûíøeø çøãö Êø ÔøÖô]ƒø ‚øÃû eø^ãøÂø^jøeû] àôÛøÊø ÜôßøÇøÖû]æø ØøeôŸô û]
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E ! †õÛøøi àûÚô ^÷ ^‘æø ^âø•$ …ø ^ãø_øíø‰ø áû]ôæø ^ãøÓøŠøÚûø]
82

VßZzš‡áZzäÑ{)záž c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД{k Ù 1Z]|
C
Æ ßÆ ð¸ }uzŠ LZ ðÃÐ ~ ?gzZ ÔC:ÆYÐ M nÆ äh ywâ Ð
ÅkZ™0gZh y›úÆ}ŠÎË )gzZ}™: ìZæÐ ß î0Ï$çLZ~nç
',™:x» »&™Ägk0 LZwâ »V-z$  ̀@ ~àgzZÔz™:x» »äJ(7(
~– czZ +Z ä ˤ
ï Z'z™: ¦|ŠzŠ~ V÷Æ~–c zZ( nÆ&)gzZ
ï
ƒI* ZgzZÇgk0
¤ LZ ƒI¤ Zìg(ZÃkQˆÆ•zŠ|ŠzŠ»kZ Â~h y
X}Š}ŠÌ,gL(§4ãŒ Û ) q™q Z( ô âÆgâY)gzZ}Š™:Zz
Û zh
E
ÐkZŽì „z Âe Z@«X •ˆ~ŠtZ@P0Ð|  z• æ:gzZ]g ˆ~g ukZ :z
yQ~ ~rgzZg Zi ! Ð Vj‡ Cg ˆá Zz äÑÐC Ù ! ] c gz¢{)zាˆ~Š~ g uà Zz6zZ
E
yQ ÂN Má wâ ~~rgzZg Zi !  É ÔñYZh
{ zZ æ:: wâ ÐyQ™ Y~3 Zg „¬ÐîÆ
Û zh
E
Xì _ YèÌÅgzZÕÅe Z@kZX ñYHnç»|  z• æ:Ð
Zžìt È » kZ ó ó õ̃ Ãûeø Äônûeø o×FÂø ÜûÓö–öÃû eø Äûfôøm ŸøæL L•t p ÖZÆ e
E
æ:ðä
g Zh Z@~uzŠ
E E
Ðg Zh æ:gzZ} ™ìZæ ~nç{zž’ e:Ãg ZŠ y»zŠ}uzŠ Âì ; gh æ:q ðÃÐg Z0 »zŠ q
Z
Ù ª'ßh
E
„Zp$ Å}uzŠq ZgzZ ]zZ°ë ! ~ Vzg ZŠ y»zŠÐ kZžìC æ:Ðí ?q ¸ž¾
Xì a ÅŠ YzÑŽ σZa
Ðg ZŠ y»zŠ Ë¿ðÞì @ ƒ Ìt ~ *Š Åg Zi ! ó ó ]çûŽöqø ^ßøøi ŸøæøL L• p ÖZÆe Z@~Š
E E
{Š c
igzZ‰ƒ} 9™0g Zh æ:›úsÜÆq Ï Qr  ™ðà Âì ;g™’  ]! Åäh æ:q ðÃ
Ù ªñYƒ {Š â M 6¶Š 7 {Š c
E E
Æg Zh æ:}g œžìC i {zì g Zh æ:ªZzgzZ -Z Žž @ ~Š Î 7
Xì ˆðâ • Û Æ˜ÅÏZ~ó ó çûŽöqø ^øßiø ŸøL LXì d • Û » b§q ZtB‚
]ŒŠž’ eÃVz̀@ Æàžìt È » kZ ó ó •õ^føÖô º†•ô^uø Äûfômø ŸøL L• p ÖZÆ e Z@¶a
x ZŠ Z
 žOg:Ð n¾kZ k0 LZ wâ {z »yZ ÂNÑnÆä™|  z•Û {)záyâ ‚Ž vßÆ
X ’ e *  z•
Yƒ | Û ÃkZ ÂNÑ wâ Z  vßÆ ]ŒŠÉ ÔÐ ,™|  z•Û‰Ü z k QÐ žZ {Š ci
]ŒŠgzZ Ïñ(7ãZ¤ gzZ ϳm 7©nÆx ZúÔσ7ºÅY âZ yZ~ ]gßkZ
wâ ZuzŠ~g Zi !
{z„¢ ÂÏñYï7Åwâ LZB;ÆB;gzZyŠÆyŠ²ÃVßZzäÑwâ Ð
X Çñ ( ÌœgzZ ÏñY| ( ]g ˆÅyZ b§kZXÐÃÑ
: (Z ðÞìt È » kZ ó ó îÖ]........ ÜôßøÇøÖû] æø ØøeôŸô û] æø †% ’øiö ŸøL Lì e
E
Z@~ æ: M gzZ ,v0
83

xzŠ|ŠzŠ » kZÐ ¬ ‰ Ü z zŠ q
Z ƒ Š {)z ~–Ôï zZ )gâ Y ÑZz ¶Š|ŠzŠ CZÃk Q Z  ž}™
E
~ 7 {Š c igzZì ÑZz ¶Š|ŠzŠ ¹ gâ YžŒ™NŠ ïñƒ}½Æ kZg Zh æ:ž @ } Š hg
Û ~}g ! Û »ðŠ » b§q Ù ª'áh
E
(Z ä ˤ Zžì Šcâ• ÆkZÐ M'ì d • ZtžìC æ:
E
Â} ™I gzZ} Š™: Zz Â}™I* Ãgâ Y¤ ZˆÆ• zŠ ~ yLZžì g (ZÃkZ ÂZh æ:gâ Y
7ô â Ægâ Y Ì,gL (§4 ãŒ Û ) q ™q Z~ ]gßÅä™:ZzgzZ'áÄg k0 LZ
(Zžìt È » T ó ó Ýç ^m$ø] èø%ø×Fø$ …ô^nøíôÖû^eô çøãö ÊøL L• p ÖZ ~ e
Zzg Åg u kZ Å›9X } Š™
kZ Å ó ›
ó L L2X ǃ: h» 3Zzˆ Æ kZ ) X Çìgg (Z » 3Zz J
E
yŠ &Ãá Zz äh æ:gâ Y
q™q Z 6¯ Å yZ • p ÖZÆ ó ó œ÷†øÛû‰ø Ÿø Ýõ^Ãø›ø àûÚô ^÷Â^‘øL LñOÆ ó ó †õÛøiø àûÚô ^÷Â^‘øL L~ e
Zzg
kZ~ ]gßÅ3Zz Ågâ YX ǃ 9ÌbŠ ( {)z ð8E M)á ðà q ™q Z {z´Æ V[(ÅVzgL
á ÅzÕÅe
E
zŠ c
yŠqZ äá Zzäh æž: ƒth • Z@Åä™7{)zgLq ™q Zô âÆ
6äö äîÆ kZ „B‚ÔHwE ZgzZ ;zŠ|ŠzŠ » k Q ( 3g k0 LZÃgâ YJ Z  ) yŠ & c yŠ
ðƒ( Ë wŠŽ Å´ âÆgâ YÐ3ZzgzZƒ„gŸŽ ÌQ'Š ƒ' Í[ ˆb§kZÔHÌay
Z'c 
DZvZzXƒˆ~Še Z@tnÆä™Ác ä™ »~g ZÍlp * ÅnçÆ3ZzgzZ] ÃkÅkZƒ

| Û zh
 z• y
6
i§Æx8
àûÚøEE V Ùø^ÏøÊø ^÷u‚ûÎø æ$ ^Š÷×ûqô Åø^eø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ø ‹ zõ Þøø] àûÂø
²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] Ùø^ÏøÊø Üõâø…û‚ôeô ^Ûøâö„öìö! غqö…ø Ùø^ÏøÊø DD|ø‚øÏøÖû]æø ‹ø×ûrôÖû] ]„øâF pû†ôjøŽûm$
!äö ßûÚô ^Ûøãö Âø ^føÊø àônûÛøâø…û•ô غqö…ø åö ^_øÂû^Êø DD Üõâø…û•ô oF×Âø ‚ömûˆôm$ àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø
Däq^Ú àe]æ •¨]• çe]æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
kZ!\ q ZgzZ^N Z »äw) ä]vZwÎgžì e
(q ZzgÐ ”÷Z]|
!\ gzZ^N tž cÛ ( Æ™¥#Ã+¢qÆ>) ä]\ Mž H|
â•  z•Û b§
ëgŠqZ ,q VâzŠt ~ž Hn²ä ¿q Z ( á1à1 {z )ì Le *
y
h yÃ
}uzŠq Z Â?ìg »Ã¶Š {Šc
iÐëgŠq Zyà c Û ä]\ M ÔVƒYá~
â•
X ,ŠÖ B;ÆyQ,qVâzŠ {zä\ å M ÂØŠ™7ëgŠzŠÃ\ M är ™
Xì H (Z ä]]À MŠpgzZì ^ Y| Û zh
 z• y
6i§Æx8ž Zƒx¥Ð g ukZ :z
zâ 0ZògzZŠ î ZŠ! ZòB‚Æ,~g7{zì™f~g ukZÅ”÷Z]|»§ZzTÆx8
84

Å ] vZ wÎg ä ! ô~g »Z wÒZ uDgzZ Íe .qZžì Š HyÒ b§kZ ~ e Zzg Å


ä] \ M X Å„  ZpgŠ Å- ¬ZzŠ ZæZÐ \ M gzZ HyÒ wq » ~q~  q KZ™ƒ¢q~ # Ö } 
ä VrZ ?'ì yâ ‚¼ ~ y} g vž Y7 Ð yQ ( • . Þ ‡Æ ä¾Æ™œ{zž™NŠt)
| hzZz¼gzZ • f
f w ( Æl• Û §•) ëz¼ »Tì ^ N Z'ì 7̼ž Hn²
q
á ,q VâzŠtž c Û ä] \ M 'ì @M x »Æ Å
â•  ã 0Ž ì !\ q Z '{z´Æ kZgzZ •
Ð ~ VÍß\ M Ô• m, q VâzŠtž c â•Û Æ™¥#Ã+¢q ä] \ M X ñ M á {z'î M
?Vƒ Yá , q VâzŠ ~ ëgŠ q Z ~ ]|ž H n²ä r  ™q Z Xì g Zh y» yZ yÃ
Zzg ÅŠ î ZŠ1Z ( !á1{z Ôƒ ÑZz äh
e y ~7 {Š c iÐ kZ ðÃŽ ª) ó ó ‚mûˆômø àûÚøL LcÛ ä ]ó\ M
â•
ä]\ M ÂØŠ™7Ã]g—™wïëgŠzŠ ä r  ™q Û iŠ 3X 2ä \ M ] !
Z Âðâ • tžì ~
ž c Û gzZbŠÃ! ô~g »ZyQ ä]\ M {z¸bŠ ä VrZëgŠzŠŽgzZ , Š} ŠÃyQ,q VâzŠ
â•
ZÐ ëgŠ }uzŠgzZ zŠ} ŠÃVßZz yLZÆh
q y  ä3 Â » ëgŠ q
yâ ‚¼ » Å ZÐ ~ yZ
Ôñ M á ~ # Ö } Ågå —Æh y~h âgzZ H „ (Z ä VrZ 'î M á k0 }÷™h y
~h â
Ô î Y òk™á ~h â t ¹Ð yQgzZ HÅ3Š » ~Ç~ kZÐ ug I„  Š LZ ä ]ó\ M
: k0 }÷¦ ÙJ
C yŠ 15[Zž ðâ • Û N @Ìt ÃyQä]\ Mžì ~ g u !'×gzZ î ÑVc Ç
ð¾gzZ œkZžJ VŒ H„ (Z ä VrZ ( z™sÜ~ „ ð¾gzZœ‰ Ü z {Š c iÐ {Š c i ª) î M
{)z Z À¼gzZ yâ ‚ ðZ½nÆVß Zz yä VrZÐ k QX ‰ƒ ¦ëgŠ kŠ k0 ÆyQ~³Æ
* Æ™œtž c
™ Zg Z ¦ Û Ð yQ ä] \ M Âñƒ¢q ~ #
â• Ö }Å åg—ˆ Æ kZ X Zh y
» kZ6}n }g v~ # Ö ªgzZ î ;B; t ‚Æ VÍß™0b‚žì 4Ð kZ n }g v
Xƒy¶gzZ r ZŠ
Xf$ÐkZël»Ôì ðÉgxXnÆ# Ö Z~g ukZ

Z{íf nÆä¾ œ{Š c


ƘÅ~iz0 i
Za º¦¡Æ™~iz0 Z {íf ÅÏ0 i]c gz¢{)zá̀@ Ð ¹ ~: â i}g ø b§T
nÆ yQgzZì @
{g Z ¦ 7ú1 6@g ™x ¬gzZì CY| (ãZ¤ gzZ ðµ~³Æ T• ï Š™
7B pðÃ~ kZ „¸gzZ )¸ D™ (Z̀@ ¼ Ì~: â iÆ]vZ wÎg b§ÏZ Ôì @Yƒg ZØŠ
Xì @ Y¹ ógó òZ L ÃL kZ~y! i! ²X c Û {k
Šg Z Œ gzZ cÛ IÐñÃkZä]vZwÎgp( ¸B
â•
85

DD!oº›ô^ìø çøãö Êø †øÓô³þjøuû] àôÚø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùö çû‰ö…øEE V Ùø^Îø Ùø^Îø †zõ ÛøÃû Úø àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E
}™g òZ̀@ Ž c â• Û Š• á g Z ä] vZ wÎgžì e ZzgДvZ†0Ã]|
pôn Æ ðµŠŽ z! Æ ]gz¢Å x Zú{íf » Ï0  i ] c gz¢{)zá ª)
Xìg Õg » æ{z( Çg
DDóáºçûÃö ×ûÚø †ö ÓôjøvûÛöÖû]æø Ѻæû‡ö †ûÚø göÖô^røÖû]EE V Ùø^Îø Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø oùô fôß$Ö] àôÂø †øÛøÂö àûÂø
DoÚ…]‚Ö]æ äq^Ú àe] å]æ…E
áª) ïEÅLYž c Û ä ] \ Mž• D™e
â• ZzgÐ] vZ wÎg”/]|
Ó» tigÆ k Q \¬vZ ª) ì tzi% ( ̀@ ÑZz & ~g Zi !
™ÑÐGC Ù ! {)z
M¾L5BQ&N
s§ÅvZ ª) ì y² ( ÑZz ä™ ~iz0 Z {íf n Æ ðµª) æ gzZ ( ì
X ( ì xzøЕ 'zØgÅkZgzZ ZƒZg ì Ð
™m{x Zú~Tƒ(Zx ÂÙçžìt cg »<Ñðƒ ðÑÅ]\ MgzZ½Å]vZwÎg :z
~ª zŠ KZgzZ ~iz0
Z œ{Š c
i¡qª zŠgzZ& ]g ˆÔƒ:g ZØŠ * Ï0
g Z¦ iÃVß Zz ãæ M ÁªÔ!
¾
gzZ Øg z Ÿg ÅvZÆ™®  ¤6œÁn ÆÑkZgzZÇgÃ7ê œÅx ZúñOƆŸZ
E
Xì jœ~(]g ˆtµšÂƒ‚¢zyZZ¤ ZX} ™Ýq̀Z »] æ: M
G
X »wzN6 .ži$
V†ªÔçG
Å{g ZŠ Zg (Z !Ëc Ð s§Å# Ö Ó6V†ÅY âZ ~gz¢ÜZ½žì @ ƒ Ÿ» »] Ñq L
™m{x Zúž @ Ô ñY~Š: ]i YZ Å~gp œ{Š c i6i§äâ ðÃVz̀@ gzZ ñYHwzNÐs§
G
á g Zq
Š• Z » ]vZwÎg 0ÐÏZVŒXì @ Y¹çG .ži~$ y! i! ²ÃÏZ'ã: 1 {Š c iÃ!
¾
Xì ;g YH `gŠ
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mô ]çûÖö^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$Ö] ‚ô ãûÂø oF×Âø †öÃû ŠôùÖ] ¡øÆø Ùø^Îô ‹
² zõ øÞø] àûÂø
Ñö‡ô]†$ Ö] ¼ö‰ô^føÖû] ö̃ eô^ÏøÖû] †öÃôù ŠøÛöÖû] çøâö ²ö] á$ ]ôEE V Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø o% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø ^ßøøÖ †ûÃôù ‰ø
DD!Ùõ^Úø Ÿøæø Ýõ‚øeô èõÛø×ø¿ûÛøeô oûßô fö×ö_ûmø ÜûÓößûÚô ‚ºuøø] ‹ ø nûøÖæø oeùô …ø oÏFÖû] áûø]çqö…û Ÿøø oÞùô ]ôæø
DoÚ…]‚Ö]æ äq^Ú àe]æ •¨]• çe]æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
ÂÔ ˆ| (ðµ ( iŠ q
Z )~: âiÆ] vZ wÎgžì e
ZzgÐ ” ÷Z ]|
86

È0» kZÃVz̀@ gzZ ) ,Š â •Û gH c3 \ M ]|ž Hn²Ð] g—ä VÍß


Û c
qZ• ;„z Ôì „ \¬vZ ÑZz 䙕z Á c3 ž cÛ ä] \ M  ( ,Š™
â•
wq kZÐ \¬vZžVƒ @ ™yZ~gzZì V‚g ~izg »ƒ  „z Ôì ÑZz ä™
Xƒ: ÑZzä™c_»_hgz ZÕÆwâ zyYÐíðÞVC~
G
.ži$gzZ e
çG D Å ðµÐ s§Å '/ô‰ä ] \ Mžì @ ƒ x¥¸Ð g u kZ :z
kZž c ÛC
â•Ù ª60 ZgzZ Œ7ƒ  oÃk Q n LZŠŽ z! Æ䙄  ZpgŠ Å ( wzN6V†ª)
X ñYƒ: _hÅËgzZ CŠ c i6ËЬÆb§
ÐzzÅ[ òZ CgŠ‰¶Åg ZzZa gzZµLðµgzZ ã Z¤ Å{)zážì p Ò. Þ ‡]! tV Œ
ïŠ J (©Æ™ Za ]gßź¦¡nÆä¾ œ{Š c ivß ~g !zg »gzZ̀@LgzZ Ôì Cƒ
ãZ¤ʼn Ü z k Qžì @ ƒ x¥Ð k Qì [ ZŽ Ž »]g—~ g u kZ Å” ÷Z ]|'•
*™Ç* wzNä]\ M nkZÔ å74Š~kZ » ~iz0 Z œÅVz̀@ Ô ¶ðƒÅ ZaÅ[ òZ CgŠ
Ü z Á q¤
‰ Zžì YYŒÌt Ð kZX ñYƒ: CŠ c i6Vz̀@ž Zƒ {çÃ\ M gzZ Œ7ƒ o
Ð ÃgzZƒz x ~ZgzZì „gƒ CŠ c i6V¯g ™x ¬Ð s§ÅVz̀@ ž} ™kCB‚Æ ¢
m vZ à z { • á ]|w– 'ì Y™Ç* wzNÆ™gH©{z ÂD™7b & Z Åt zg LZ̀@
]|wq¾pÓW Xì * Ñ „n6t‘ÅvZgzZ ng ÑZ °Š Y ÂbŠ^gÅ ~iz0 Z œ: ÓªÃVz̀@
Vz̀@  ñY c
Z VZ‰Ü z Ï QxŠt gzZÔ ñY XÐ kZ 'ßZ ‚žì ¸ F»g ukZ Å” ÷Z
G
X ñYƒk ¦*ðZzgg »ÅçG .žig$ zZƒ„gƒCŠ c i?B‚Æx Zú•Æ/_ Æ~iz0 Z œÐs§Å
Å
ÆÜæä”/]|žì HÜÐe Zzg Ź @ E4h. Z0G]|~¤¸ä´ â x â Z
ïG
Û 6c3 ,Z ( ´ª)gùZ È{zž ¬ŠÃ ñ! ôîœ3ÒE
G&
]|Ž • ìg™|  z• ! Z 0¥q ~g Zi !
:cÛ ÐyQä”\ M ÂÔì VZ¤
â• J
uƒ  o* Š 4
q Æ”/
2C
^ßÎç‰ àÚ Äʆi á] ^Ú] æ †ÃŠÖ] oÊ ‚mˆi á] ^Ú]
Xß VZÐg Zi !
}g øwâ CZQ c uƒ
gzZ ( z™ÁJ  o7ª) î J (î ¸?Âc
ž
]Ñq¤ Z ì Åì‡ñZgtä>zf~ÝzgÅ„W ZkZÆ”/]|gzZ°Z¸x¬Æ<Ñ
´Š™gH©ÅYâZ ~gz¢Ð s§Å# Ö ÓnÆäXÐ w¡ZÆ Vz̀@ ÃxZúƒ Ÿ» »
Ûk ñ Z]|~¾]ZvZ›
E
X •D â •  ’~ æ: M ñƒD™ bÑÅg ukZÅ÷ ÓW
` 21â13¾]ZvZ›ó ó š…Ÿ] oÊ •^ŠÊŸ] àÚ äÞ^Ê å†nnÇi ‡^q Œ^ßÖ] änÊ ÔŽm Ÿ †â^¾ … çq ÜãßÚ pæ… á^ÊL L
` Z 6â 62Y Z|Z ¦ Ó2W
87

Ù ªñZg¸~b‚g‰LZÌämŠ0ZxsÑZ•X’ ebŠ™Ç*
XìÅC wzNgzZÂe

Û zh
 z•
g (Z »ä™ Znç»| y
oÑt q Z ðÃÐ ~ VâzŠ c ( ÑZz äh y gzZ ÑZz &) & • Û VâzŠ¤ Z ~nçÆ |  z• Û zhy
oÑgzZÔì ^ Y ƒÑ ÂÔVzŠ™ ZÃnçkZ ÂVƒe~ž ǃg (Z= J yŠ &zŠ c yŠq Zžá™
»kZÔì @ Y¹ ó oó ѧìL LÃkZ~b ˜Z Å<ÑgzZ Å}X ǃg (Z » ¶Š™ ZÃ& • Û áZz ä™
b§kZq Š 4 Æ[ M}uzŠ‰gzZ mw• á x â Z'ì t· Z » •6kZgzZì ™f š ZÜ~g u
(ÏZ VâzŠ {z J Z  ì Lgg (Z J ‰ Ü z kZ » ä™ Znçâ• Û Ì%ÆŠ ZŠg Z Œ Û gz Z oÑÅ
ñYƒ»g (Zt ÂñYƒ {egzZ ñY? Ø Ð(k Q Ìq Z ðä Zp'ì ZƒðZŠÎV˜•g
7b‡Æ>g ìkZ[ M }uzŠ ‰gz Z• ò 1Zx âZXì @ Y ¹ ó ó>g ìL L~ y! i Å}ÃkZ'Ç
ZŠÎgzZX ˆƒðÇ! Ð s§Å¢• ÛZ
 ]! Å|  z• Û zh
y žìt Ý »yQ~}g ! kZX •
 Ì& •
q Û ðÃ[Z ÂðÎ7oÑÅg (ZÆZÌä& • Û ËЬ¤ Z Š ƒ Ì+Š AgzZ Š ƒ å
y!i Å}gzZ Å<ÑÃTì YY H ZnçÐ ~q Ÿg b! V; X Y™7Znç6g
Xì @ Y¹ ó!ó éG ¡MR L L~
‚õuô]æø Ø% Òö á^Ãømô^føøjÛöÖûø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z†øÛøÂö àôeû]ô àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…EDD!…^nøíôÖû] Äønûeø Ÿ$ ]ô^Îø†$ Ëøjømø ÜûøÖ ^Úø ä́fôuô^‘ø oF×Âø …ô^nøíôÖû^eô ^Ûøãö ßûÚô
VâzŠÆ ßnçž c Û ä] vZ wÎgžì e
â• Zzg Ði /0vZ†]|
XÆßà ZzoÑg ìñZÎÔVƒ: Z] {zžJ Z  ìg (Z ( »ä™ Z)ÃVh• Û
Znç Âì ˆðÎ 7oÑÅg (ZÆ ä™ ZÌÐ s§Å & • Û Ë¤ Zžìt È :z
& •
X Vƒ: Z] Û VâzŠJ Z  ìJ ‰ Ü zk QsÜg (Z »ä™
gzZXì Œ>g ìÐ ó ó ^Îø †$ Ëøjøøm ÜûøÖ ^ÚøL LÂÆg ukZ ä[ M wìëÆyQgz Z mw• á xâZ
ÙJ
C ‰ Ü zk QñYƒ:ðgzZ »Ç! ] !
Z
J  žìtÈ »kZq Š 4 Æ{)zmÃ1Zx âZ
Ð ó ót¸L L{zX Çìg:g (Z »ä™ ZÃˈÆk QÔáá :Zz¿7KZ {zžìg (ZÃ& • Û
 M ~ pkZ ¸~ˆy M Œ
e Û ž 6Ô• f Š Z%ðZ] z Ïeà ¸gzZ C5çÉ 7Ïeãk
Xì Š HwEZ~ŸÆt :~ó ó ä́jô Ãø‰ø àûÚô ¡$ Òö ²ö] àôÇûmö ^Îø †$ Ëøøjmø áû]ôæøL L
VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùø çû‰ö…ø á$ ø] ”
zô ^ÃøÖû] àôeûæ†ôÛûÂø àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
88

Ñø…ô^Ëømö áûø] äüøÖ Ø% vôøm Ÿøæø …õ^nøìô èøÏøËû‘ø áøçûÓöøm áû]ø Ÿ$ ]ô ^Îø †$ Ëøjømø ÜûøÖ ^Úø …ô^nøíôÖû^eô áô^Ãønùô føÖû]EE
Doñ^ŠßÖ] æ •¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E DD!ä×ønûÏô jøŠûm$ áû]ø èønøŽûìø Xäføuô^‘ø

|z• Û gzZ g Zh
ycÛ ä]vZ wÎgžì e
â• ZzgÐim°Z0/vZ†]|
ˆÆkZ ) Vƒ: Z] ë !
Z
J  ìg (ZJ Ü zkZÃVh•
‰ Û VâzŠáZz ä™
Ð ~ VâzŠXƒŠ 1™ðg (Z ( ÆÎ oÑ )žÆ]gßkZ ñZÎ ( 7g (Z
XƒZ] Ð}uzŠÐzzÅ{çÆ3ZzgzZ!‡Zžì 7^ YnÆË
VâzŠÆ ßnçžì » g u Ñ!î<Egq Å i /0Z ]|Ž ì „z Ì¬æ » g u kZ :z
X Vƒ: Z]
äƒ Z] gzZ tº{zJ Z ì g (Z » ä™ ZnçJ Ü z k Qà ( ~œz ù !
‰ Û
) Vh•
~g ukZÐ MÆkZ'ƒŠ 1™ðt6gîÆoÑZ  ǃg (Z » Z~]gßÏZs܈Æ
gzZ µ ZÐ î<Ez Å{çkZ ÌðÃÐ~¢•
{zžƒ: Z] Û Lž
L ì Ìe
Z@t ÅÅzmvZ -vZ wÎg
X}Š™: Znç™á: Zz] ! KZ

g (Z »ä™ ZnçÐ î<EzÅͪÔͧ ì


Z) Xì [ M ~V(uÑ!
gìLLq zgq™f »VÂgßzŠ Åg (Z Æä™ Znç»|  z• Û zhy

Ôå7x¥¬Ž ñYƒx¥ÍðÃ~q ðƒ ~h y  žìt ^~Šq Z (ó ó>gìLL}uzŠ ó oó Ñ
sfzgqÅ k Ȭ]|Žì {z wVq Z ÅkZXǃg(Z »ä™ ZnçÃgZh y Ì~]gßkZ
:ìˆÅ™f~g u
^íøÊø ^÷fnûÂø ä́eô ‚øqø æø Ü$ $ö ²] ðø^•ø ^Úø Xå ‚øßûÂô Ýø^Îø ^øÊø ^÷Ú ¡øÆö Åø^jøeû]ô ¡÷qö…ø $áø] zèøŽøñô^Âø àûÂø
‚ûÎø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mø Øöqö†$ Ö] Ùø^ÏøÊø äô nû×øÂø Xå•$ †øÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] oøÖ]ô XäÛø‘ø
DD!á^Ûø–$ Ö^eô tö]†øíôÖû]øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø Ùø^ÏøÊø oûÚô ¡øÆö Ø$ Çøjø‰û]ô
Däq^Ú àe] æ oñ^ŠßÖ] æ p„Ú†jÖ]æ •¨]• çe]E
y
gzZ Zh 
xÝqZÐ}uzŠ Ëä ¿q Zžì e
ZzgÐ k iœÈ ¬ ]|
Ôì Íq Z~xÝž Zƒx¥ÐZQX ;g k0 Æk Q ;e ävZæ( yŠ¼ ) {z
 ;eê Ð ] \ M gzZ à ~ # Ö }
Å] g—™á Ãnç kZ ¿{z Â
c
Hn²äm¬æ X c Û ê » ¶Š™:ZzxÝ( 6Š m
Šâ• ÅÍkZ ) ä]ó\ M
Z®)ì c yŠ ãZ ) ä ð¸ kZvZ wÎg
ÃgzZì 1x »Ð xÝ}÷ ( J
VZ {Z
89

•» œª) ó óy é)|Å! Û Š•
á g Z ä \ M ( ’ e N Ì£zç » kZ=
E
` Z¥Z L L c
â•
X ( ì ðŸ»yvŽì „z
E
Ð Xì Ð ~°Z ¸à ßZ yQÆ <Ñ ó óy é)|Å! á g Z »] g—~y
` Z¥Z L LŠ • MÆgu :z
'ì @ ƒg ZŠ)f »yvŽ ì @ƒ„z •»æžìt ÈXì ÑכּVYVz%ä •
yvt  @ Y ^Y ^Ižðà » kZÐXŠ q Ë c @Y%xÝt k0 y
Æá Zz äh xÝnÁ! Z
¤
kZ Z®Ôåh»kZ {zc VZÐxÝäáZzäh y{ZÃŽ ~VâzŠyZ n kZX @ ƒ»„áZzäh y 
X 7wZÎðû2 zçÆ
Xì HÜ~ ¤ñä m´ â x â ZÃTì ™f ÿLE &‡Ì§Zzq Z » i/0vZ†]|VŒ
kZž ~Š™s  ŸztgzZ œB; Æ¿Ë~ëgŠÎJ M xÝq Z CZ ä/0vZ†]|žìt§Zz
\ M ~}g ! ÆTì ~g FV#ÃkZž ¹äá Zzäh y  xÝ~ˆ'ì 7ÍðÃ~xÝ
)lt wq¾ ( ¶7V; }÷ÃkZ ~g Ftž ¹ „¸ ä i/0vZ†]| ) X å7c eä
]! y
kZg Zh ž™NŠtgzZ )ÆÍnçä ”\ M'Zƒ7~ª Z°Å”y¢]|‰ Ü z î0ªG
E3Ò7E
\ Mž ¹Ð i/0Z ]|._Æ<ÑÈ â ‡( ¶Ð¬~g Ft ÃxÝž Y™77{ ZÍÆ
yÒtB‚Æ nä i/0Z ]|X å7V; Æ \ M n%t ÃxÝž,Š}Š yÒtB‚Æn
 gH9Ç!
„ xÝƃ »WZ » ~g Fž HävZQX 1á :Zz xÝ CZgz Z ~Š™]gmÐ ¶Š
X H| Û ~ëgŠÎ{gGäi/0Z]|xÝ„zˆÆk QgzZ Š
 z• ƒ
gzZ7ÅkZÐzzÅT) ñ M òÍðÃ~qðƒ~h y
ž
¤ XkZ » •î0*J' M
Z ì t·Z6
y
ZnçÃg Zh  Ôì »¬ Ð A çÆ | Û zh
 z• yÍtž6äYƒ "U t  ( ñYƒ Áw
Xì@Y¹ ó óͧìLÃL ÏZXìg (Z »h
:Zz7ðƒÅ ZŠ ZKZÆ™:Zzqðƒ~h y
gzZ ¶Š™

3ZzgzZ ZˆÆäYƒånç» ßª äøÖ^Îø]ô


»Ç! ]! Ð s§Å¢• Û gzZ Zƒnç » ßÅq ËyxgŠÆ V˜zŠžì @ ƒ (Z L
E E
æ:qŽ äg Zh
~h æ:}Ô;e *™ ZnçÐ ÅKZ ä q Z ˈÆkZ Ô Š ƒ Ì+Š AÔˆƒ
Û ZuzŠ Ð zg Å<Ñyâ ‡p¤
g6& • Z „e h:Zzq KZ äá Zz & c ™:ZzÃkZ ¶
;e *
~(¹ÃkZgzZì ÅhZ ÅkZ~i Z0 Z ¹ÜZ ä]vZ wÎgpÔƒèZg nÆ kZ {zžì 7
Y¹ ó óîÈMéG
Xì @ ¡MS L LÃÏZ~y!
iÅ<ÑXì c Ûn
Šg Z Œ
90

XäøÖ^Îø]ø ^÷Û×ô ŠûÚö Ùø^Îø]ø àûÚøEE Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Däq^Ú àe] æ •¨]• çe] å]æ…E DD!èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø äüiø†ø%Âö ²ö]
ð¸ y›ËLZ {È Žž c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k Ù 1Z ]|
C
vZ Â( ñYƒèZg6 3ZzÅqðƒ~h y ŽÅkZª)}™nç»îÈMéG
c ¡MSB‚Æ
(zâ0ZòÔŠ îZŠ1Zò)X Ç}Šj( {k ÆkZª)V™ÅkZyŠÆ# Ö ª\¬
E
Ôˆƒ tÐížì @ ™kCZ  ì Le „ Z ¢ :Zz c ™:Zz òŠ M ™ Ö
* ™h æ:Ãq Ë:z
Znç » & • Û }uzŠ ~ ]gßkZ';g ~ œ&• Û ZuzŠgzZ ;g ~ {g ÄgzZ yv~nçkZ ~
(ZgzZì ~Š (F á g Z kZ ä] vZ wÎg Xǃg ôZµš *
Å „g ôZ kZ ~Š • Yƒ èZg63ZzÆ™
Û g¦
ñâ • gŠÐVƒk gzZVzg]ÆkZ~# Ö ªá$ ÆkZ \¬vZžì ð‹]g t ÃáZzä™
X ZŠÎtì jœZ( µšXÇ

ZŠÎ
ƘÅä39ÃVz¤
E
æ:ÃH Ç )g fÆV©gzZ• D 39¹nÆ&ZŠÎ CZg ZŠy»zŠgzZ¤
~g Zh ZŠÎ‰
~ ]ZŠ • á g Z LZ ä] vZ wÎgXì wEZ Y" ¹ » u 0 x *Æ \¬vZt Ô• T e * ™{Š â M 6
Xì c eZ  ñ» Ç' " ÃkZgzZ c â•Û IÐkZ
Ìô×vøÖû] éø†ø%ûÒøæø ÜûÒö^m$]ô EE VÜø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø•ø^øjÎø oûeôø] àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E !ÐövøÛûøm Ü$ $ö ÐöËô ßûmö Xä$Þ^ôÊø ÄônûføÖû] oÊô
{Š c
i~ | z• Û ßž c â• Û Š•á g Z ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {Š y1Z ]|
Ôì CY ^[p ~g Z0 »zŠ ( w! p¤ Z ) Ð kZèY Ô”¹ Ð ä39
Xì îŠÅ• ' t~ˆp
Û N @
ì ˆðâ• ÅvÐ]Š ¬~'Åä39{Š c iÃVzg ZŠy»zŠ gzZVz¤ ZŠÎ~g ukZ :z
Eƒ: KÑn{zp¤ Z * 3nÐ]ÒnÆ&ZŠÎžìt§ZzXì Š c eZ  ñ» Ç' "ÃkQgzZ
9Xì x{k Ì »iŠq Z Â* 3nKÑgzZ'ì wEZƒ  o* ¹ »x * Ñ! Æ\¬vZ Ôƒ
Xì ï•á ~}êyQ{zì @ `g ! zg» CZ™ 3nKѤ ZŠÎŽžì Š c â• Û ~g uq ZÅ„›
žìê»\¬vZ~}g! Æ
DoÜnûøÖø] hº]„øÂø Üûãö øÖæø ÜûãônûÒôù ø̂ mö Ÿøæø ÜûãônûøÖ]ô †ö ¿ößûmø Ÿøæø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø ²] ÜöãöÛö×ôù Óømö ŸøE
91

Ðe ÁÃzØg è{ ógzZÐ ]³z ]¯Åò¯ëKZ \¬vZÃyQ~ # Ö ªª


ŠgŠ » Z}
'z »yZX ÇñY H7u 0  •Åg ¯z[gzZ ÇÇgxzø
ÃyZЄ
X ǃ[ Z±u *

{g ñ»VÂ! ~uzŠgzZä39~~g Z0
 o*
ƒ »zŠ
á$ ]ô …ô^r$ jöÖ] †øŽøÃû Úø ^ømEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø zéø‡ø†ûÆø àôeû ‹ônûÎø àûÂø
DD!èô Îø‚ø’$ Ö^eô åö çûeö çûŽöÊø Ìö×ûvøÖû] æøçöÇû×$ Ö] Xå†ö –övûmø ÄønûføÖû]
Däq^Ú àe] æ oòÞ^ŠßÖ]æ p„Ú†jÖ] ( •¨]• çe] å]æ… E
Û Š•
á g Z ä]vZ wÎgž ì e
I
} Z ) g ˆçlš!} Z L L c
â• Zzg Ð { i¾0 ®
` ´»kZ ) Âì CYð3ÌngzZ•CYƒÌ'! Ã"gzZ½~ß( !z¤
{Z ZŠÎ
ó Xó z™ c
Š 5‘œB‚Æk Q ( 6 gîÆ{g ñgzZ
D 3Ì9g Z0 »zŠÐ ¹ nÆ ä™{Š â M6~g Zh y
 ÃH ÇgzZ & ZŠÎ CZžìt§Zz :z
wÎg n kZX •Cƒ{h I* gzZ ªÑz½q Š 4 ÆvZŽ •D™'! +Z ÌgzZ {z´ÆkZgzZ•
W)gzZ !
¾vZ-°ª)‘œvß̀@ 6gîÆ{g ñÆkZž ðâ • Ûe
Z@~Š • á g Z kZ ä]vZ
Ž ǃ Ì` ´ » ~g F k Q Åwâ ïE8NvZ Y ¶ Zt X B™ï• á ~g ! ¬Zz #
zg » LZÃ ( - Ö } Å{)z
Xì CZ™x »ßgzZ'! I*
{h ÐVÍß~g ! zg »

[Zy
¹•Â7B‚Æ} ¾gzZ ðCzn]g ˆ¤
Z
èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø áøæû†Žøvûmö …ö ^r$ jöÖø]EE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø èøÂø^Êø…ô àûÂø
DoÚ…]‚Ö]æ äq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E DD!Ñø‚ø‘ø æø †$ eøæø oÏFi$ ] àôÚø Ÿ$ ]ô ]…÷^r$ Êö
vß̀@ ž c Û ä] vZ wÎgžì e
â• Zzg Ð ” ~g »Z «Zg 0·Ãg ]|
Ö ª Hg (Ztzg » ðCgzZ ngzZ} ¾( ~]g ˆKZ ) ä VMÆyQ ñZÎ
#
XÐN YñVZg »$ gzZ̀Ã~
~g »™z ðCgzZ <Ñx ©Z ÔZ} spì „Ç MgzZÏz J~(nÆVÍßyQ~ g ukZ :z
T e *
™†ŸZ~ª zŠ KZ'nƒÌb§T s^ÑgzZ• D™~¤ ZŠÎgzZ]g ˆ™ƒŠ Zi MÐ
ª ó óVz̀ÃL L• » yQ yŠÆ #
g »$ Ö ªžì Šcâ•Û ~g
u kZ ~ } g !Æ VÍß,Z X •
92

s Ü' ÆkZ ?{CÅvZ' σ'ÅyQ~ ~0  è{ Çg !


z Z} Ð wÏZgzZ ǃРwÅVñê
Å ~g ZŠ - ŠgzZ ðCñƒ n
c gÃ7Ãx •ZÆ ]y M ~g ! zg »gzZ ]g ˆKZ}È& ]g ˆŽ
žì ð‹¸lpä]vZwÎgÃyQ,™g ! zg »gzZ]g ˆB‚Æ~È0
ó Xó ÐVƒB‚Æx Z™Y ZßgzZ¢œÔfY m Z~# Ö ª{zL L
`gŠ¬ „¼ ( ~ g •Z sg çMÏZ )Ð!ZjÆ {)z òg ZŠ ògzZ ~èFìY g ut
Xì _ YÅÌô=ÅkZV;zgzZì _ƒ

Z@: #q
e Z~}g !
Æ| Û ÅŠ ZG Y{)zyk
 z•
Æb§k Q6yQ:ì YZl ðÃÃyQ:žì ¤StÅVzq!®)Ü}iÅ“  » c r !
Ôy k
]gz¢m{Ë%žìt Ÿ» » ~qøZŠ n kZX •D M6!®ÁZñZŽ •M  M PŠ q}uzŠ
!®)ðÃÐ7kZž ǃt 4ÂñYH|  z• Û¤ZgzZÔñYH: |  z• Û ÃVzqyZÆÅgzZ
Æb§kZ ä] \ M6Y ¯ ÅkZ ¶.Ž6wqÆ# Ö ZÃ]vZ wÎg'ñY ~h y„g ZGY
XìмÏZ g usfzgq'•ØŠ Ì}gt
àûÚø ÙöçûÏöømEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùøçû‰ö…ø köÃûÛô ‰ø Ùø^Îø &
zõ mû†øuö àôeû ‚ônûÃô ‰ø àûÂø
DD!ä́×ô %ûÚô oûÊô Xä×øÃørûøm áû]ø Ÿ$ ]ô XäøÖ Õø…ø^fømö Ÿø áû]ø àºÛô Îø ]…÷^ÏøÂô æû]ø ]…÷]•ø ÜûÓößûÚô Åø^eø
D oÚ…]‚Ö]æ äq^Ú àe] å]æ…E
Dâ•Û ]ó\ M Ô ‹Ð]vZwÎg ä ~žì e ZzgÐ ”gw0G]|
ÃgzZ•
{Z '~¿kZÆk Qžìg Zz Zw ÂmŠ ZGY c
y CZ ðÃÐ~ ?ž¸
Xì ÇQÂ}Š Î~Š ZG YËÅ b§ÏZÃ7Åk Q {z¤ Z%Z'ƒ:
tXì Å{gtgzZeZ@: #q á g Z kZÆ”g—ž Š
ZwÅŠ • Hn²~ž6zZž 6:z
á g ZÉ ÔVzgt: #Æb§kZÆ” g—ÃV ðG34$Që \¬vZ'ì 7X¦Ñ
G
Ž Ì6VzŠ •
Û «=Â
X ñâ •

Å~g ZŠ-
N @ ŠgzZi ZŽ »•
c Ñ~g!
zg »
^Ûøâö ‚öuø]ø àûíömø ÜûÖ^Úø àônûÓømû†ôŽ$ Ö] &öÖô^ø$ ^Þø] ÙöçûÏömø Ø$ qøæø $̂ Âø ²ø] á$ ]ô äüÃøÊø…ø zéø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E !^Ûøãôßô nûeø àûÚô köqû†øìø XäøÞ^ìø ]ƒø^ôÊø Xäføuô^‘ø
93

žì @ â•Û Š•
á g ZVz³vZž c â•Û ä]vZwÎgžì e ZzgД{k Ù 1Z]|
C
gzZ Øg ~÷ª) Vƒ @ ƒB‚Æ yZ ~ ZŠ Â,™g ! ÑòŠ M zŠŽ
zg » ~ •
ì~hÆg ZŠÔ‚LZ ðÃÐ~yQžJ
- Z  ( ì CƒB‚ÆyQ• '
Âì @ƒgzœ» „c Š$
gzZ-ìÐs§Åq ÑËZ  Q'} ™: „c Š$gzZ
X ( •D YƒxzøЕ ' Åö~÷{zgz Z )Vƒ@ Yƒµ ZÐyQ~
Š•á g Z » \¬vZ ä]vZwÎg~kZèYÔì ó óÏŠg uLtL ._Æb ˜Z Å èEG 4¨EE
3{!zY f:z
Xì Ì• ' ̄ ! É Xì ^ Y• Ñ~g ! zg »gzZ]g ˆž Šƒx¥Ìt8ÐkZXì c ÛÜ
â•
ܧZztÐ e Zzg Ź @ 60{C Ù i~[ ! Æ„• ÑÅg ! zg »gzZ]g ˆä m~g g x â Z
~# Ö } Å ]g—( q› 5  i ) {-Zz ÅyQ~„‚ÆyQÃx ÷0vZ†ZŠ ZŠ}÷žì H
t ªó R ó ð LžL câ•Û ä ]\ M Ô Bâ • Û ³Ãa kZ}÷]|žÅ„  ZpgŠgzZNƒ¢q™á
0{C Ù iÐ M ) ðâ • Û ¬Š nÆyZgzZ Z¢ug I„  Š CZ6uÆ yQ ä ] \ MgzZ Ôì /Á¹ ÌZ
B‚ÆyQ~ ÂÑ ä™g ! zg »gzZ ]g ˆZ x ÷ 0vZ†ZŠ ZŠt }÷Q ( ž• D™yÒ 6
i/0vZ†]| ÂD™~g Zh yÅánÆ]g ˆ{zž @ ƒ (Z ] ‡zZ ÎÂå @ ™ c Y ~rg Zi !
èYÔß ¯ g ZŠzgzZß™q ÑÌÃëžëÐ yZgzZ XÃyQ ( ! ôvg ) VâzŠ ) iÛi0vZ†gzZ
ZŠ ZŠ}÷Â( ǃœ[pvZY ¶ ZÐ • 'Å ¬Š kZ Â) ¶ðâ• Û ¬Š Å•'n}g vä]vZwÎg
zZq
. Z Zg7ž @ ƒ œÚ Z ]‡zZ ÎÂÔ¸f ™qÑÌÃV~™VâzŠ yZ~} ŠÎx ÷0ZvZ†
X ïŠ ŸyLZ {zÃT@ Y$~œá½

YÌ*
ì^ ¯VzÃË~g !
zg »gzZ]g ˆ
…÷^ßømû•ô åö ^_øÂûø] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘øô ²] Ùøçû‰ö…ø á$ ø] zoùÎô …ô^fôÖû] ‚ôÃû røÖûø] oûeô]ø àôeû éøæø†ûÂö àûÂø
XäøÖ ^Âø‚øÊø …õ^ßømû•ô æø éõ^Žøeô åö ^iø]ø æø …õ^ßô mû‚ôeô ^Ûøâö ‚øuûø] Åø^føÊø àônûiø^•ø äüøÖ p†Fjø•û^Êø é÷^•ø pø†ôjøŽûnøÖô]
!äô nûÊô xøeô†øÖô ^e÷] †øiö p†Føj•û]çôøÖ áø^ÓøÊø èô Òø †øføÖû^eô ä́Ãô nûeø oûÊô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùöçû‰ö…ø
Dp…^ífÖ] å]æ…E
c Šg bŠq
 ZÐÑkZÃyZä]vZwÎgžìe ZzgД¹g! ßZ! Z0{z²
Vc –zŠ Åg bŠq
Z kQäVrZgzZ‰ {zXNÑhy
~–qZ nÆ]\ M {zž
~# Ö }Å]g—™ M :ZzgzZ ~Š Ö
Åg bŠq
Z Ôq
ZÐ ~ yQQ'Bh y
94

gîm{)WZzÆyQä]\ M Â( c Še§ZzgzZ ) Ìg bŠgzZ ~Š™7Ì~–q Z


Å ¬Š kZž• ë ~zZg X ðâ• Û ¬Š Å• '~ ]g ˆª~ |  z• Û zh y ( Ð
X@ YƒœÃyZÌ~kQ Âf h y  Ìè¤ ž Z åtwq »yQЕ '
wÅVzÆ\ MÐ s§Å] vZ wÎg |  z• Û zhy t ÅV-–ä ¹g ! ßZ ! Z0{z²:z
Ð]g—q ZÐ~V- –zŠ ðƒ~h y  ¬èagzZ'ì ^ Y* ™ (Zž Zƒx¥ÐkZX ¶ÅÐ
á É c
¬ŠgzZ Ù!
• Š7g Z Œ Û <ѽ ÜgzZßÃ÷kZÆyQä]g—gzZ ~Š™|  z• Û % n ]i Y Z
ÀñgzZXì Y™|  z• Û Ì%Æ]i YZ Åk Qq ÅÀ¸LZ Vzž Š ƒx¥Ìt Ð kZ ÂÔ ~Š
X σÇ* gzZ ^ Yß{zÂá™wJÃkZ¤ Z
pø†ôjøŽûnøÖô …õ^øßmû‚ô eô äüÃøÚø &øÃøeø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ø] Ýzõ ] ø̂ uô àôeû ÜnûÓôuø àûÂø
è÷n$ vô•û]ö p†Føj•û^Êø Äøqø†øÊø àômû…ø ^ßømû‚ôeô XäÂø^øeøæø …õ^ßømû‚ôeô ^Ž÷fûÒø p†Fjø•û^Êø è÷n$ vô•û]ö ä́eô äüøÖ
o×$ ‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø Ñø‚$ ’øjøÊø p†FìûŸö û] àøÚô Øø–øËûøj‰]ô pû„ô$Ö] …ô^ßømû‚ôùÖ ^eôæø ^ãøeô ðø^røÊø…ô^ßømû‚ô eô
D•¨]•çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E! ä́iô …ø^røiô oûÊô äüøÖ Õø…ø^fømö áû]ø XäøÖ ^Âø‚øÊø…ô^ßømû‚ôù Ö^eô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ]
»kZ™} Šg bŠqZÃyZ ä]vZ wÎgžì e ZzgÐ ÓW ” x Z x
0œ]|
ZÐg bŠ kZ ä VrZ ÂX NÑh
q y gâ Y » ã! Û nÆ\ M {zž 5nÆx
Œ
X cŠ™|
 z•Û ~g bŠzŠ (B; Æg Zh
yË )ÃkZ •zQgzZ 1h y(=Š c )J•
~# Ö }Å]g—™ MgzZ 1h y
gâ Y» ã! Û ~g bŠq
Œ ZÐ ~ yQgzZ L ßQ
c y
J • Zƒ Zh ª ª) gâ Y ZuzŠ Ž cŠ™7 Ìg bŠ {zB‚Ægâ YÆ ã ! Û
Œ
Æñx Z x
0œgzZ cŠ™‘œg bŠ {z ä] vZ wÎg ÂX å 1 XÆ™| Û (=Š
 z•
Û ¬Š Å•
X ðâ • '
~g !zg »gzZ]g ˆn
Å”¹g !{z²]|à Zz¬Ð kZŽì „zd Œ Ûd
Œ Û Ìy*»g ukZ Åx Z x  0œ:z
Ð kZŽì @ Yƒx¥X{zÐ „VâzŠgzZ • î Zz µ Z µ Z VâzŠtžìC Ù ªpXì »gu
H™f~ô=Åg
XŠ uà Zz¬
× ª) {g YZ
( ~g ZŠtZ™gzZ~gzŠ'
<ÑÔ¢ tZ™ »k Q™} Šq KZÃËnÆwEZ c × gzZ]̀ZÃË
Z™x » CZ™} Š ~gzŠ'
Ô*
zŠ X¸ ~ VÍß} (Æ ÷Œ
ª Û X¸¯Æ •vZ èg"} ]|Ý>Z x Zx Z x 0œt ÓW
Û ÌˆÆkZÔ HwJxs Z~/Åw‚ 60 ãŒ
ãŒ Û 6µñÆl ì~ ~ó8 X Ìn5gzZ¸Ìq
X {Ÿg ZzÅvZèg ð0
]Ãz~{gëÜæ~/Åw‚ÎZÎÁ¼Ôìg {0  iw‚J‚
95

kZXì 쇊 ã
ÅyÕ ã ̈Z6Xì Ð~] 5çyQtgzZì @ Y¹ ó ó{g YZ L LÃkZ~y! iÅ}gzZ
:•„g YÅ `gŠ~sfhuP0Ðqçñ
[ køÞûø] æø äüeö^vø‘ûø] Ùø^ÏøÊø DDÜøßøÇøÖû] oÂø…ø Ÿ$ ]ô ^n& fôÞø ²] &øÃøeø ^ÚøEE V Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Dp…^ífÖ] å]æ…E DD!èøÓ$ Ú ØôâûŸôø ¼ømû…ô]†øÎø oF×Âø oÂF…û]ø kößûÒö ÜûÃøÞøEE V Ùø^ÏøÊø
9Ìæä \¬vZž c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
~V;ž c â• Û ?ä \ M ]|gzZ Hn²ä'/ôÔ• ðZl Vc –ä ƒ Ç
X å@ ™ c Vc
Zl –ÅlIZ6 o Z-P~Ô•ðZl Vc –Ìä
„¸t ì c â•Û yÒ§ZzŽ CZ » äZl Vc –ÅVßZzl6~gzŠ' × o Z-P~g ukZ äåg—:z
nÆä™~g7 ]c gz¢KZ Â ¸ TgB‚Æ ̈¤1ZzZp R LZ ] \ M Z  Ôì »/ðZ’Z
~: â i k Q ¸ X¸ D Y ïo Z-P Ã] \ M núÆ TÔ¸ D Zl Vc –Å Vß Zzl 6~gzŠ' ×
X å@ ƒzVZðg ! ãŒ Û »ëgŠo Z-q ZX ålç=g f » ]ó\ M
gzZgz¾Xì Cƒš  F ~(ÅkZÐ k Q ƒ¢  &~òŠ M¤ ZgzZì x » â i MñZ(* Vc
Zl –
ukZXì CƒwÅ3F
g z .gzZì C7]Š¬ ÅÅ  ×gzZ ÅñÔì @ ƒ ` ´ »bZig‰°
× Å b§kZž Š
: ~gzŠ' ƒx¥Ìt6gî:'ì H Zg7kgÃtäVz9ƒ  ÆvZž Zƒx¥Ð
Xì Y m Z ïG LE 4]É ^ YsÜ
†ønûqôŸø û] ç_öÂû]øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z†øÛøÂö àôeû ²
ô ]‚ô fûÂø àûÂø
Däq^Ú àe] å]æ…E DDóäüÎö†øÂø Ì$ röm$ á]ø ØøfûÎø åö †øqûø]
× ž c
ÈÄ »gzŠ' Û ä] vZ wÎgž ì e
â• Zzg Ð i/0vZ†]|
Š™ ZŠ Z ~gzŠ'
X z™ c × ÅkZ¬Ðäƒ
XñYÅ:Ç!
í@ × ÅkZÂ}Š™Zg7x» ZgvZ
ñY~Š™ZŠZUg ¯~gzŠ'  gzŠ' × gzZÞž Z tÈ:z

bŠ}i6
ðJc

Å×tZ™{”ðgzZ} ™“  »~ k Q {zžñY ~ŠÃË}i KZžìt ]gßq Z Å„ {g YZ
Æ}iz Ú Z »g Zz ZažñYƒððJÆyÎ×ñO c Ôì @ Y¹yÎgiÃT} ™ ZŠ Z~ ^
XìÐVÂgßVâzŠyZm»V(usf î<EgqÔñYc ŠÃ´ â
á]ø •øçûãö nøÖû] †øfønûìø o_øÂû]ø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ø] †zø ÛøÂö àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
96

Dp…^ífÖ] å]æ…E ó ^ãøßûÚô tö†ö íûmø ^Úø†ö_û•ø Üûãö øÖæø ^âø çûÂö …ø û̂ ømæø^âø çû×öÛøÃû m$
Å6 ( ˆ Æ6 ì) ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ i /0vZ†]|
gzZ ,™“  »gzZ ,™œ{zž6oÑkZ gzZ ~Š™Š4Æ V-Š· Æ V; z }i
Xƒ»yQzÛ»g ZzZa
™f Ì»kZB‚Æs  ZÜ~kZXì Ì~›9B‚Æt• Û Ð} hðÆp ÖZ g ut:z
Š4Æ V-Š· Æ V; z6oÑkZ ä] vZ wÎg Ìy4Æ6{z´Æ V•i à Zz “  »žì
X ånçÑZzðJc ÍtX ÇA ÃyZÛ»g ZzZa ÅyQž¸ØŠ™
o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ]ø áøçûÛöÂø û̂ øm Üûãö Þ$^ôÊø éø †øeø^íøÛöÖû] køÒû†øiø çûøÖ Œõ ö̈ ^_øÖô kö×ûÎö Ùø^Îø zæ†õÛûÂø àûÂø
oûÞô †øføìûø] Üûãö Ûø×øÂûø] á$ ]ô æø ÜûãößönûÂô]öæø Üûãônû_ôÂû]öæø æ†ÛûÂø c] Ùø^Îø äßûÂø oãFøÞ Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö]
xøøßÛûm$ áø] Ùø^Îø àûÓôÖF æø äö ßûÂø äøßûmø ÜûøÖ Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] Œ
zõ ^f$ Âø àøeû]ô oûßô Ãû øm
ó ^÷Úçû×öÃûÚø ^÷q†ûìø äô nû×øÂø „øìö^m$ áûø] àûÚô äüøÖ †ºnûìø åö ^ìøø] ÜûÒö‚øuøø]
ZÐ ( ¹@
\ Mž ¹g !
q ) kî ¤[» ä ~ž c â•Û ä ¹@ m g bŠ 0z/
ä]óvZwÎgžì wì»VÍßèYÔ@ ƒYZ ÂïŠ hg * VZ}i6( yÎc ) ðJ
Æ“ »ÃVzg »“  »~žìti§ Z÷ž c Û ä VrZ ÂX å c
â• â•Û IÐ kZ
ªÝ¬} (Æ# Ö ZgzZ Ô Vƒ @ ™Šæ ÅyZ Ì{z´Æ kZgzZ Vƒ êŠ Ì}i n
äVZ6yÎc ðJÃ}iä]vZwÎgž åc eÃíä”k„0vZ†]|
Ë%) nÆ“  »Ãð¸}uzŠLZ}iKZž åc Û t%ZX åc
â• â•Û 7IÐ
X}™wßzyÎ{gHðÃ6 kQžì4ÐkZ bŠ}Š( Æ£zç
ž¢KZž åwì »]Z|¼ ~: â iÆ É@z/ôž Zƒx¥Ð e Zzg kZ Åg bŠ0z/:z
mkî ¤Cc ;gzZŠ¤•á g•Æ”k„0vZ†]|p'7„  gŠ * VZ6yÎc ðJÅ}i
cÛ 6gî¹ÜZÉ åc
â• Û^
Š7g Z ŒY* ÃkZ ä]vZwÎgžÅÜs  ŸztДk„0Z]|ä
 »ÃkZÆ£zçË% ²] äjfŠu žìt 4Ð ¶Š }i6ðJc
“ yÎ {gHÃð¸ËLZž å
yÎc ðJ¥iKZ~Ýzg Å} :gzZs  ŸzkZ Åk„0Z]|kî ¤XñY~Š}Š}inÆ
× ~{)z]YZ æ:ZÆ“
E
X¸D™Ì- ¬ZzŠZæZh '  »ÅVzg Þ»yZgzZ¸D VZ6
VÍß b§~g7Ì~A çkZ nkZì Zƒx Zw~~ó9èanç» ðWE $ gX:HçÞ
97

ƶŠhgÃkZg
X •Ì~}g ! uϹèÑqnƒ7x¥x ©ZÃ

q™8
(¢ â ) e
g ¬
£zçz ]̀Z%) q ðÃÐ ËnÆ ]gz¢zzžì C7]gz¢ÌÅkZ ~ Ï0 i ãÕ
@Y ¹ ó óe
g ¬L LÃÏZ Ô ñY ~Š™:Zz 6ä Yƒ ~g7 ]gz¢gz Z ñY à 8  â n Æ w EZ ( Æ
•»[Z Nz̀R ÑZz ¶Šq KZ6e g ¬Ãq]gz¢Ëµš gzZì Š ZæZgzZ - ¬Z Å b§q Zt Xì
kZgzZ• ðâ • Û wEZ™áÆe g ¬g•, q ‰6V´ñÆ]gz¢Ìä]vZ wÎgŠpXì
:ǃx¥ÐV(usf î<Egqž 6•~Š Ì]c Z@~}g ! Æ
oûeôø] àûÚô ^‰÷†ûÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø o% fôß$Ö] …ø^Ãøjø‰û^Êø èô ßømû‚ôÛøÖû^eô ź ø̂ Êø áø^Òø Ùø^Îø ‹
zõ øÞø] àûÂø
ó]†÷vûføøÖ åö ^øÞ ‚ûqøæø áû]ô æø oõò•ø àûÚô ^ßømûø] …ø^Úø Ùø^Îø Äøqø…ø ^Û$ ×øÊø gøÒô†øÊø höæû‚ößûÛøÖû] äüøÖ Ùö^Ïømö èøvø×û›ø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
„¸)' ˆƒ Za ? Ø Z< Í ~Üæ ( 6¯ ÅµË )žì e ZzgÐ ” ÷Z]|
{çgzZ ? Ø Z< Í ~x ZúÆ©ÜæÐzz ÅT å Š ƒ Zaµ»æ M ÅHÆÔŠ
óâ êg ¬Z h˜»yQД~g »Z³1Z ä]vZwÎg ˆƒZaªÅkˆZÆ
6k Q ]\ MgzZ ( '‹gzZg ëgN• pÆT)X å @ Y¹ ó ó[zqL LÃT
p=:Zz] \ M Z  ( åµ» {çÐO] ‰ á p=+ Y k Q )™ƒg ZÎ
VÍß Z®ð M 7]! à Zz{çðê) ¬Š7¼ äëž c â•Û ä]\ M ÂñÑ
ëž c â•Û ~} g ! Æ} h˜k Qó1Z ä \ MB‚ÆkZ ’ e * YƒtÃ
X c
0VZzgdÃkZä
™á êg ¬Z h˜ »”³1Z]|ä]vZwÎg6µñk QÆ]gz¢ž Zƒx¥Ð g ukZ :z
Æ{çž ð Mt ‚ÌÚÅ~g ZŠ)f k ˆZgzZ®  ¼Å]vZ wÎgЧZz kZ 2X Å~g ZÎ6kZ
LZ™ƒsp" {zž @ c Š™tà VÍß™ M : Zzgz Z‰ á p=Ë@nÆ®z ï6µñ
× gzZg ëgN Ú ZŽ Z h˜{z»”³1Z]|ž Zƒx¥ÌtÐg
` Z' ukZ6gî:''~Vñ»
gzZ zg ! (Z™ M ~ ~g ZÎÅ ] vZ wÎg Ôå c ŠÄg ( ‹) ó ó[zqL Lä VÍß„ x * » k Qž å ‹ »
X ( å@ Y¹ ód ó L ÃL } h˜g ëg!+4) c ó óVZzgdL ÃL kZ Âäëž c
0 â•Û ä]\ Mž Š ƒg ëg%
äüÂø]…øƒû]ø äö ßûÚô …ø^Ãøjø‰û]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] zäô nûeô]ø àûÂø áõ]çøËû‘ø àôeû èøn$ Úø]ö àûÂø
98

D•¨]• çe] å]æ…E DD èºøÞçûÛö–ûÚø èºmø…ô^Âø Øûeø EE VÙø^Îø [ ‚öÛ$ vøÚö ^mø ^÷f’ûÆø]ø Ùø^ÏøÊø àõnûßøuö Ýøçûøm
ä ] vZ wÎgž• D™e ZzgÐðZ 0yZ$-Zz LZ yZ$0ðZ ]|
•giKZž c Û ÐyQä \ M ª)4â ÐyQ•giÅyQ6µñÆ–
â•  { zç
ñƒ7y›J ‰ Ü z kZŽ ) ä yZ$ Â( zŠ} ŠÃënÆ wEZ~ k 
gzZƒ <Ã?èa ª) ?'ƒ T e ¢ 6gîƆ ( •gi ~÷) Hž ¹ ( ¸
7c â•Û ä\ å M ( ?ƒ T e ¢ á 4Š'i n kZì ~B; }g vg Z MZz ]¸
Xì ~g ZŠ)f Å3ZzÅT ( VƒLe¢ )6 gîÆe g ¬É
ìl Z ~ ~ó 8 Ô¸ ~ V7Š JÆ] vZ wÎggzZg ZŠuÆl ÷Œ Û ðZ ) 0 yZ$t :z
mÐ yZX ‰ƒg Z• Û Ð)(l yŠ k QyZ$t Š ƒ ì‡g Z M Z »xs ZgzZ »]vZ wÎg V; zgzZ Š ƒ
ÅyZ {z Ô à â •Û wJä] \ M Ô Å„  ZpgŠ Åyâ ZÐ] vZ wÎg nÆyZ ä/ô‰á Zzp g
ìä] vZ wÎg Z  QXìg ì‡6¬LZt pÔ ñ M á :ZzÃyZ {z ÂÔ‰ ïtgzZ†~ lˆ
Æ \ M ~^kZÐ ]i YZ Å] \ M ÌvßÐ ¹,ZÆl  Hp » – ™ƒ rg ÃÐl
wÎg 6µñÏZ X¸ ÌðZ 0 yZ$t ~ yZ 'å H 7wJxsZ ÌZ ä VM‰ƒB‚
N Yà ™‚gzZ †•gi ~÷[ Zh •á ž Zƒµt ÃyZ ÂÔ‰žâ ëg ¬•gi6MÐ yQ ä]vZ
Š ÑŠ yEZÃyZ ä ] \ M Ôc
ž c Š™Ìg Ö Z »µLZÐ ðÌä VrZ ÔÏŽ7:Zz=gzZ Ï
•gi {z ä VrZ Âó Xó ì ~g ZŠ)f Å3Zz ÅyZ • „g Y žâ 6gîÆe g ¬ sÜÐ ?•gitL L
X , Š™!ZjÆ]\ M
aŠ‰LZ™m{gzZVh§gîÆ]\ Mgz Z™{gB‚Æ]vZwÎg~^Æ–  ÒzçÏZ
¢ÃyQ » äƒ tŠ ™ÑÆ] \ M Ô™NŠ u|èE L j8à ©) »\ å MB‚ÆÔŠÐ\ ÆypgzZ
ÆyQáZz ä™ÜƧZz kZÐ yQgzZ• ! ôt wq¾X 1™wJxs Z ä VrZgzZ Š
ðZ d ƒ
X ànÃÛq] èe^v’Ö] †ñ^‰ à æ ^Û`ß ²] o•… X •! ôÌyZ$0
èömø…ô^ÃøÖûø] ÙöçûÏöømEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø köÃûÛô‰ø Ùø^Îø zèøÚø^Úø]ö oûeôø] àûÂø
D•¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…Eóݺ…ô^Æ ÜönûÂô $̂ Ö]æø o' –ôÏûÚø àömû‚$ Ö]æø 麕øæû•ö†ûÚø èövøßûÛôÖû] æø éº]•$ ©øÚö
Û Š•
¸ìg â • á g Z\ M ‹Ð]vZwÎg ä ~žì e ZzgÐ ‹! )âZ1Z]|
E
~Š nÆäVZ {Z ÃqŽ ª)î@-!gzZ' ñY Å: Zz ( ˜i Ñq à Zz) e
g ¬ž
99

Ûø
( Š ZŠg Z Œ ) nŒ Û gz Z ÔÏñY ðN ß ( ô â ™ VZ {Z à ._Æs²{zƒ ˆ
X ǃg ZŠ )f »5ZŠ Z ÑZz䙪  ñgzZX ǃ* ™ ZŠ Z
ÅËnÆwEZgzZ]gz¢KZ¤ Zžt q
Z X • ‰K yÒ¬g eÆ<Ñ~ g ukZ :z
X ’ e* ™7I ™ ~kZÔì xiÑ* ™: Zz»kZ ÂñYà6gîÆe g ¬qðÃ
Û gzZ n5ž å ` Zzg~ [²'ì ~gz¢ * ß » ó óî@-!Lž Û yÒt ¬ZuzŠ
E
vß,j c Z• N L Š c â•
Ãð¸ Ë}uzŠ n Æ ä™wE ZgzZ äVZ {Z à sÜq ðÃÅ! KZ êŠ =Â\¬vZÃX
gzZÅgk0 LZÃkZž¸ï Š} Š nÆÅ |ŠzŠ ~–c zZ c
ï nÆ~g ZÎ. zZ CZ }X ïŠ} Š
Ë%}i KZ nÆ“  » c r ! CZ nÆäVZ {Z ÃÐ V]c ÃÐ kZgzZ î ö î î
X î VZ {Z
E
~Šq ðÃ6gîÆî@-!ÿTž Š cŠ¬~} g ! ÆkZ ÂX å@ Y ¹î@g!ÃkZX ïŠ} ŠÆ£zç
E
µš '} Š™:Zzô â ÝZÆVZ {Z
Z ( ÃÐ k Q ._Æs²É Ôá ¯: o KZÃkZ {z ˆ
gzZ VÒp ~g ‚Å b§kZ [ ZpX å ` Zzgt Ì~ V¸´} g ø J ¬ yŠ¼gzZ ` Zzgt åug I
!oÓFjŽÛÖ] ²] oÖ^Ê Xì {gzŠgzŠ »e^gzZ辊pÔ•„g Y‚ gzZÀZV)
»ä™ ZŠ ZÆkZ {zƒ1nŒ Û Ð {ÈËÆvZ ä ËTž Š c Û yÒt ~ g
â• ukZ¬ZŠ
 ÏZ ,Ïzh
Ÿ ”gzZ] ZŠ • á g Z ~N @JÆ]vZwÎg~}g ! Æ5ZŠ Z ÅnŒ Û )X}™x ÈZ
X ( •_ YÅ™f¬yZÄk  iÆnŒ Û ~g•Zsg ç
ðŸgzZÓ»kQ ðÃgzZƒhàâ»nËc nŒ Û »}uzŠË¤ Z)fÆ¿Ëž Š c Û yÒt¬åa
â•
XÇ} 7 ™ZŠZÃðŸgzZÓkZÂ}™:ZŠZy-æÝZnÁ!
* ZªXìgZŠ)f»5ZŠZ{zÂñY0
¤

qÅ}uzŠ Ë )†
áh*

Û zh
E
gzZì @  z•
Y¹ ( | æ:)Y ZÑz ßÃkQ~s²gzZ<Ñ ÂñYà™}Š7qðÃÅˤ Z
Ë%¤ ZgzZXì ó ó{g YZ L L{z ~ s²gzZ <Ñ ÂñY ÅwEZq ÅË™}Š£zçtZ™gzZ ]̀Z¤ Z
g ¬ {z ÂñY ~Š™:ZzˆÆwEZgzZ ñYà nÆwEZ6gîzzq ÅËÆtZ™gzZ£zç
e
~],¸¦ ]ZŠ• á g Zz ] c Z@Å ] vZ wÎg~}g! Y 'g߃
ÆyZgzZ • 9gzZ ^  t 'ì
X •`g ¦ ÐÃÅ+ø*
ž¢ÅkZ6gî: ÓªgzZ 4Š'i%Æè%ÅkZžì Ìt ^q Z Åh áqÅ}uzŠ Ë
}g !
ÆkZXì { k +F JgzZx Zwtgz Zì @
Y¹†ÃkZ~ y! i Å<Ñ'ñYà á q
100

X B| 7 x Z™+ ø* ]ZŠ •á g ZPsf î<EgqÆÅzmvZ -vZwÎg Ì~


àûÚô „øìøø] àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z†øÛøÂö àôeû ² ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
Dp…^ífÖ] å]æ…E DD!àønû•ô…ûø] Äôfû‰ø oÖF]ô èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø ä́eô ÌøŠôìö ä́Ïôù uø †ônûÇøeô ^ò÷nû•ø šô…ûŸø û]
Ëä ¿Tž c â•Û Š• á g Z ä]vZ wÎgžì e ZzgÐi /0vZ†]|
ZwÅkZgzZ )Ðzz Å}ik Q {z yŠÆ# Ö ª Âà á h* }i ̼ Å}uzŠ
X ÇñYc Š vŠJ UV‚Æ}i ( ~
kZÆ]g—Xì ~z%Ðñx Z™/ôŠ¼B‚Æt• Û ÆV/zŠq ZÐ]vZwÎgy*t:z
Zzgq
e Z ) H†h* ÌZ•N gÐLg »}iÅ}uzŠ Ëä ¿Ë¤ Zžìt Ýq »Š • á gZ
gzZ ÇñY cvŠ~}i {z~ ZwÅ{ k kZ yŠÆ# Ö ª Â( H†Ì½ª! sܤ Zžì ~
E
!{ CÅvZX ÇñYc vŠJ ò çI.ËZ•c u~ æ: M
ÍJ
TÔì Š He Zzg~}g ! Æ„†Æ}i§Zz iñ M ]‡Z (q Z~›9z~g g 9
0G]|~ÄÜgzŠÆ”tzç÷Z]|ä]gúq Zžt {zgzZXìЄg ukZm»
VrZž HòúŠ~ª  Z°ÅyZz%Á qƉ Ü z kZÆÜæ( • Ð~ {w{‚Ž ) s ÜÆ”h i
ž ¹Ð yZz%ä VrZX à)œ Z (Ð x Z²Z L ÑkZÃñG]|Xì à ! Š }iV#~÷ä
”Ïz Jt ~ }g ! kZÐ] vZ wÎg Âä ~ ? ÇVz™†gzZ ÇVî ! Š }i Å]gúkZ ~
W O¹ yZz%Špž ½Ð i Z0 Z,ZgzZB‚Æ W@ , Z¼ÆwŠ ä ”G]|] ! t )'ì
ÇŠ ) ä” G]|ˆÆkZ'‡â 7]ogzZ ?Š ðÃÐ \ M ~ [ Zž ¹ä k QgzZ ( Zƒ
ÅV\ M ÃkZ Âì c Îx Z²Z N Ñt 6í ä ]gúkZžì } Y ¤ Z !vZ} ZžÅ ¬Š$ ( Ð wŠ ñƒ
Q (ž•ë m{z²]|~zZgƧZz)'} Š ¯GÅkZÄ}iÅkZgzZ} Š™xzøÐÝzg
E
ЬŠ$ Åh i0Gž¶C™ ¹ŠpgzZÔ ˆƒÓ * ~/ æ: M {zÔ¬ŠÃ]gúkZŠpä~'Zƒ„ (Z
{z'gzZ ~ 7¤
~ñ ¥ qZž¶„g Y¬~ „}i KZ yŠq Z {zž Zƒ (ZQgz ZÔì Zƒwqt Z÷
XŠ 0GÅk Q „J ¥ 
X} Š=ÂÅh $ЧZzkZ \¬vZ
gøãøjøßûÖ] àôÚø EE VÙø^Îø XäÞ$ø] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø àzõ nû’øuö àôeû áø]†øÛûÂô àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD^ß$ Úô ‹ønû×øÊø è÷føãûÞö
101

ÅËä TL L:c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎg žì e ZzgÐ ”a0yZ/]|
ó Xó 7Ð~ë{zà ^ßgz Z à áqðÃ
wÎg ÑZz 䙆gzZ ÑZz8  »q ÅËžì Ïz Jð•ZÏzt ƒ {gf » yZZ~ wŠ¤ Z :z
gzZxzøZ({zc Š™gzŠgzZ µ ZÐLZä\ MÃTXì 7Ð~VÍßÆ]\ MgzZ®  ) Å]vZ
Xì h$ 
‚öuøø] „öìö^mø ŸøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø äôznûeôø] àûÂø ‚ømûˆôøm àôeû gôñô^Š$ Ö] àôÂø
DD!änûøÖ]ô ^âø •$ †önø×ûÊø äô nûìôø] ^’øÂø „øìøø] àûÛøÊø ]•& ^qø ^÷fÂô Ÿø äô nûìôø] ^’øÂø ÜûÒö
D •¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
ðÃÐ ~ ? L L:c â•Û ä]vZwÎgž• D™e ZzgÐ-Zz LZh i0T ‚
:XÐ {Š Zg ZÆh :gzZ~ t Zè ç:á: Ì~rÔ ~ÇÅ ð¸ }uzŠ LZ
( Š î ZŠ ! Zò~èF ì Y) X ñN ß:ZzÃkZ ÂᤠZ
:Æ]i YZgzZè%ÅkZ%Ìqà ©gzZHÅ b§Å~rgzZ ~ÇÅð¸ËžìtÈ:z
žñYŒ:t XñYðN ßgz¢:Zz ƒˆà Ð tc ê¤ ZgzZ ñYà: Ì~t ZèçÔñYà
X}Š=ÂÅä™kCÌZÅ]c Z@yZÅ ]g—\¬vZXì ~gz¢H * ™:Zz»qà ©+Z
Ÿøø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çõ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ä́zÛôùÂø àûÂø oùô •ô^Î$ †$ Ö] éø†$ uö oûeô]ø àûÂø
DD äö ßûÚô ‹õËûøÞ gônû_ôeô Ÿ$ ]ô ðõ†ôÚû] Ùö^Úø Ø% vômö Ÿøø] çûÛö×ô ¿ûiøŸø
DoFfjrÛÖ] oÊ oß_Î…]‚Ö]æ á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E
!'z™:CŠc izÕ6 ËgZŠ¸:c Û ä]vZwÎgž•D™e
â• ZzgÐRLZÙéG ¡M¦{w1Z
Xì7^ YgzZw'¢ %Æ~qŸgàŠÅkZqðÃÅ!ÅòŠ M ËgZŠ¸
é÷^•ø ÜûãöøÖ kûvøeø„øÊø éõœø†øÚû^ô eô äüeö^vø‘û]øæø†$ Úø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ]ø †zõ eô^qø àûÂø
åº^•ø ǻ„ôâFEE V Ùø^ÏøÊø ^ãøÇønûŠôm% áû]ø Äû_ôjøŠûmø Üû×øÊø è÷ÛøÏûÖö „øìø^øÊø ^÷Ú^Ãø›ø ÜûãöøÖ lû„øíøj$ Ö]æø
ƒõ^ÃøÚö Ùô! àûÚô ÜöŽôøjvûøÞ Ÿø ^$Þ]ô ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mø éöøœ†ûÛøÖû] kôøÖ^ÏøÊø DD^ãø×ô âûø] áôƒû ]ô†ônûÇøeø kûvøeôƒö
D‚Ûu] å]æ…E !^ß$ Úô áøæû„öìö^møæø ÜûãößûÚô „öìö^øÞ
Z g ¦
q »Y Ngz [ ôZPÆ ] \ M gzZ] vZ wÎgžì e ZzgÐñ' Y ]|
 ZpgŠ Å äâ •
XÅ„ Û wzÚ *
3Ð ] \ M ä kZ gzZ Zƒ Ð s§ Å yÂ{
102

gzZ ] \ M gzZ ) Hg » *3gzZ Å %f ~–q Z ä k Q Â'1â • Û wJä ]ó\ M


Ãk Q11ˆq ZÐ ~ k Q ä ] \ M ( X c Š™¢qt ‚Æ Y NgÆ]ó\ M
~–t ( ì @ ƒx¥t§Zz)ž c Û Š•
â• á g Z ä]\ M Âng @ Z 7Ð ² ]ó\ M
LZ ) vßëž Hn²ä yÂ{ k QXì ˆà™ %f%Æ ]i YZ Å´ â ÝZ
b§ÏZgzZ Ô• f á q ÅyZë D™7ØðÃÐ Vß Zz yÆf ç( Ïz 7
X •f áq~g ø{z
kz7¶ˆÅ %fŽ ~–{zž 帧ZzgzZ Zƒx¥Ð [ ZŽÆ yÂ{ à Zz ä™]úŠž 6 :z
7]gz¢Åh  ]i YZÐ yQÐzz Ūz ` Zzggz ZmzŠ OZb! gzZ ¶Åf çw M äZ yq ZÆ
ä\ å M pÔŠ c Š™7t ‚Æ Y NgÆ \ M gzZ] g—Æ™g » * 3gzZÆ™ %f ~–gzZ ˆª
gzZ e 7„ FZÐ ²{zgzZ H7wJÃkZ ä ug IËÅ \ å M  1Ð ~ k Qˆ„ ª Z 
Xì ˆà ™ %f%Æ]i YZ Å´ â ÝZ ~–tž Š Š™¢t6
c ]\ M
³»TÔìc ŠkˆZgzZtzfq ZÃVâ̈Zx¬~}g! ÆVzqÅÅ ä3ä\¬vZb§T
Y*
^ {z ÅXÃVzÈ m{‰LZ {z b§ÏZì @ ƒÂ* g@
ZÐ ²gzZ * 3»Vzq`~zš žìt
~g@ ZÐ ²:gzZì $ Ë Yð3Ð yQ: Z½^ Y*žì êŠ â•Û «tzf (Zì Le * Û «™Ð VîZ½
â•
ÁmÓZm{ÏZÅ\¬vZZ
e 3:ŠŽz! Æh á~숻 ]vZwÎg~§ZzÑ! {gÃèXì$Ë Y
ó ó ð^Žm àÚ äniçm ²] Ø–Ê ÔÖô]ƒLXL•w®]uZzÆb§ÏZÌÐvZY1zZ‰Æ# Ö Q'åg¼»
zŠ OZ b! É Ô ¶ˆÅ†: Ô¶ˆðZl : ~–žì g¨ÿLE &‡Ðgîm{] ! t ~§Zz kZ
~ kZŠŽ z! ÆkZ Ô¶ˆà™ %fgzZ ¶ˆª7]gz¢Åh  ]i YZÐzz Ūz ` ZzggzZ m
VzuzŠžì $~kZ'ng @ Z 7вgzZn 37ÃkZ]g—žˆƒZa ! Zy   ¶ +Z
gzZV
X ’ e ã™o ôZgŠ¾~}g ! Æä™wEZgzZh á]i YZ%qÅ
103

bŠjt@
¢
vZwÎgXñY~Š™7ÃË6 gîÆjgzZt@qðÃKž Z ìÌt^q ZÅ+ŠA~Ï0 iãÕ
~VߊÐkZžì ðeÌÕtÅkZXì ~Š (F ~(ÅkZ~]ZŠ• á gZ LZ ä ÅzmvZ -
zs¬gzZ«™ÐV: M ϹgzZÚ~(~*ŠkZŽÔì CƒZa ~gZÎp~]©gzZ¿Zz›
Xìaz»äƒÝqyj
gzZ ñY c Š nÆä™C Ù ª§{mCZB‚Æ kZgzZ ä™lpwŠ »}uzŠŽ ì¾{zt@
ZjgzZ¾t'ƒ[£ö:XW Z ñŸg)g fÆkZ
Å
.KZB‚ÆkZ ÂñYc ŠÃLgËLZ¤
gz$ª  q ÅTñY c ŠÃ¿,Z ˤ Z Ôìaz »›› c Ši Zt ÂñY cŠÃ„
 zŠ ˤ Z Ôì g Ö Z »
G
ÂñY H7Ãx HgzZ vg ) ËLZ¤ ZgzZì=g f »§{ ïEGG
34Œ$ÆkZ)g fÆ# Ö } ÅkZt Âì
:t@tÂñYc ŠÐ+  Å[ Z NgzZW ZzÆvZ™™q]gz¢Ãˤ ZXì ó:ó Zg 2
L gLzZì x Z™ Z »yQ
=g fÆk QgzZƒŠ°g Ö Z »§{mLZgzZ›KZ=g fÆkZ² ǃ „ Z  t@X ǃ‘œ ǃ
Zt@Xƒ[£ ö:WXZ ñŸg
Å
{Š c
i] ‡zZ ‰É Ô7ÁБœ[ Z N » kZ ÂñY c ŠB‚ÆmÜ Z¤
ÌŠpÃk QgzZ D â• Û wJB‚ƬŠgzZt]t@ ]vZ wÎgžì³»t• Û kZÆ‘œgzZt@X ǃ
wEZŠppï Š ÌN ¬Š6kZgzZ D â • Û wJB‚Æt]p¤ Z ÌÑœgzZX ¸ D â • Û w EZ
X ¸ï Š â • Û Ø%ÄVzuzŠ¸D â • Û7
~ Vòm{‰Xì Š ƒ Á„¹ ` Zzg »+ Š AÆV-@: Àë! ~# Ö Zžì k\Z
V±z7ÔV ðG3E 4G Û ÔVzm³LZ pÔì ` Zzg¼  » ä™5t@ ÃVz”%ÔV>¬ ÔVÍg )
&Œ LZ '
~Ï0  igzZ ~g ZÎp~] ©gzZ¿Zz›~[¨èÑqÔì Á„¹` Zzg »-t@V; Æ{)z
g$E
ó ó6 î0@E L LZƒ ce» ] vZ wÎgt nÆä™Ýq ö:XWZ ñŸgB‚ÆÏZgzZ ä™ Za yjz u
Å
á g ZPsfzgqÆÅzmvZ -vZwÎg0Ðt@ˆÆžkZX å
X # 7] ZŠ •

™ Za›Æ™gzŠ]gz—ÅVߊt@
ì @
DD!àøñô^Çø–$ Ö] göâô „ûiö èøm$‚ôãøÖû] á$ ^ôÊø ]æû•ø^ãøiøEE V Ùø^Îø Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø oùô fôß$Ö] àôÂø zèøŽøñô^Âø àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E
104

~: M L L:c â•Û ä]\ Mž•C™e ZzgÐ]vZwÎg kiœÈ ¬]|


ó ó!X •ïŠ™ »õE 4´ÆVߊ •b@Ôz™ 5•b@
/G
göâô „ûiö èøm$‚ôãøÖ] á$ ^ôÊø ]æû•ø^ãøiøEE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E!éõ^•ø àô‰ø†ûÊô Ð$ •ô çûøÖ æø ^ãøiô…ø^røÖô 麅ø^qø á$ †øÏôù vøiö Ÿøæø …ô‚û’$ Ö] †øuûæø
~: M ž c Û Š•
â• á g Z ä\ å Mž• D™e ZzgÐ]vZwÎg ”{k  Ù 1Z]|
C
ÃÍz7~uzŠÍz7q ZgzZì ꊙgzŠ ’gz ]gz—ÅVlt@Ôz™ c Š • b@
²N
XŒ:²gzZHÌÃ} •q ZÆç¡Æ~–nÆt@
ƒ Za ~g ZÎp~ ] ©Ô hŽ ~ Vߊ Ô *
* ƒgzŠ » VÂgz—gzZ VÛg b! Ð ¶Š •b@ :z
uÅ” {k
g Ù 1Z ]|' ñâ •
C Û «=ÂÅ䙿6e Z@ ,gi kZ \¬vZ'ì ]! ¸$
²N
ÐkZ'Œ:HÌÃt@Æ} •Æç¡Æ~–nÆÍz7~uzŠÍz7 Zžì†ŸZtŽ ~
q
»kZgzZ ~È0ÅkZ¤ ZÔƒq„ ·(¹ž7~gz¢t nƶŠt@žìtC Ù „ Ñ»]g—
ÃÍz 7•6ñ0 Æ~–~ y¤ Z nÁ! n kZX Ïñ M Á¹" âŶŠt@ÂñYHx ÈZ
X ñYc Š Ÿ„zñYŒ:HÌÃ} •q ZÆk QnÆ-
ÃkZgzZ Ï} ™wJB‚Æ ÙpÍz7žƒyEZ Z  ì ~ª q k Q e Z@tžìg ãZz)
X ( å„(Zwj â ~: â iÆ]vZwÎgÔÏŒ: ?E  z•ÂKZ

e ƶŠ!$
Z@Å\ MgzZw©»\ M~}g ! »t@
!^ãnû×øÂø gönû%ô möæø èøm$‚ôãøÖû] ØöføÏûøm Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] áø^Òø kûøÖ^Îø zèøŽøñô^Âø àûÂø
Dp…^ífÖ] å]æ…E
Û yÒ” iœÈ ¬ ]|
]\ Mž åg2ŠgzZ w©» ] vZ wÎgž• Câ •
Û «ÌŠp~[ ZŽÆk QgzZ¸D â •
X¸ D â • Û wJjt@
Û wJÐ Ùp\ M Â@
\¬vZgzZ¸D â • ™7t@4zBðÃZ  Ã]g—žìt È :z
Ð • gzZb@ ÌŠpÃá Zz ¶Št@ k Q ._Æ ó ó á^ŠøuûŸô û] Ÿ$ ]ô áô^ŠøuûŸô û] ðö ] ø̂ qø ØûâøL LŠ •
á g ZÆ
ž ǃx¥Ð V(u‰à Zz äƒ `gŠ Ð M ( ‰ Ü z}uzŠ cDâ• Ûe Á‰ Ü zÏZ {Zp )¸D i Zâ
~# Ö Zžì k\ZpÔì ¸ Ÿ» »tÜ Zxg kµš gzZ ðâ • Ûe
Z@Å¿i§kZ ÌÃ# Ö Z ä\ å M
Xì @MÃÁ¹x ÈZ »<  : Z™kZ Ì~# Ö Z·ZpÉ
105

ä́eôˆôrûnø×ûÊø ‚øqøçøÊø ð÷^_øÂø oø_ôÂû]ö àûÚøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø †õeô^qø àûÂø
ÜûøÖ ^Ûøeô o×# vøiø àûÚø æø †øËøÒø ‚ûÏøÊø ÜøjøÒø àûÚø æø †øÓø•ø ‚ûÏøÊø oFß$û]ø á$ ^ôÊø àô%ûnö×ûÊø ‚ûrûômø ÜûøÖ àûÚøæø
D•¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E !…õæ‡ö 1ûeøçûø$ ‹ôeô ¡øÒø áø^Òø ¼øÃû mö
¤ Z ÂñYc
 Šjt@ÿTž c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД' Y]|
~!$ k0 ÆTgzZ} h ŠÃk Q {z ƒŠŽñ¼ nƶŠ~!$ k0 Æk Q
î0*Ю~hÆk QgzZ} ™p°Åk Q ( Æt]§•) {z ƒ:¼ nƶŠj
Æ yˆZgz Z H7(Z ä TgzZ c Š™ ZŠ Z h»t]ä kZ H (Z ä T¾í
k QŽÐÚk Q ñ3Š3 Zg MÃLZ ðÃŽgzZ'Å~]* ä kZ Âc ÖÃnç
Xê} ÀzŠÆd • Û ÆðŠŽì b§ÅòŠ M k Q {zÂðƒ7«Ã
t@¤ Z ÂñYc Šjt@Ðs§ÅBËÃTžì ðâ • ÛeZ@ä]vZ wÎg~g ukZ :z
ƒ: ]glÅkZ¤ ZgzZ}™„ (Z Ân }Šj(z~,gzZ[ ZŽÆkQžƒ~ wq kZ ÑZz ä0
]ÌÃkZV;Æ\¬vZX}™{™E Ìt ‚ÆVzuzŠ »yˆZkZnZgzZ¾í î0*Ю~hÆkZ
@ Yƒ ZŠ Z ht ÌÐì óv ó Z êM Z b
LžL ǃx¥Ð g uq Z àZz äƒ `gŠÐ MgzZ )X ÇñY Œ
¾: ÌÝ6óv ó Z uZbLL}™: J ™fÐ y! iÔ}™ ØZ »kQˆÆä0 jt@¿ŽgzZ ( ì
Xǃ>%» ~]* gzZÚÈZ¬{z
nm{ c ¿¯§! y! i KZ ¿ŽžìtC Ù „ È » ó ó îÖ] o×# vøiø û àÚøæøL L¿ ~y MÆg u
I!
Ù ª( ïGBG
E
žðŠ k Q {z Âì 7~ kZŽ }™C -o 0
Y ¬ }) w¾{zg0 Z LZ)g fÆ {)z k]Æ
‰' ê k]‚ » VÍßg ‡z! gzZ ] ³! c ¶ŠžðŠ ÃVÍߎ ì b§Å õG /#Fz¾ R•Û gzZ i !
g ‡z! gzZ]³! {zpÔ åòŠ M é®î<EgŠ?fgzZ S e .Ž å¿ðÃ~[²žì –ä g u±g • á
ÔñY Hg ±Z6„ZÍÅkZgzZ ñY Œ~ +idÃk Qž @ å ; } Àg Z0 •á gzZ %ÐÆ VÍß
Æe Z@ Ñ! {gÃè 0Ðjt@Xì Š ¹ ó ó …æû‡ö 1ûeøç$ø ‹ôe ŸøZLÃÏZ X å êŠ V„ZÍ KÑ{zèÑq
Û Æ] ~ æ: M kZB‚
E
{zgzZ ] Ѿ{z ~ T¿ðÞìt „¸Ñ »ÅzmvZ -g—Ð äâ •
Ýq •b@ÆVÍߤ Z¿(ZX •B]Š X * ™7{)zt@vßÐ î<EóÅXVƒ: s ™zZ
•
d Û t Â} Š™C Ù ªn LZ s ™zZgzZ ]Ѿ{zÐ Ï0  i ¯§LZgzZ k]LZ ÔVÂ! KZ c ä™
X DZvZzX ǃi ! ÆðŠgzZg kb§Å ó ó …æû‡ö 1ûeøç$ ‹ôeôŸL LîZzgk QòŠ MtgzZ ǃ6\ z¾gzZ
106

íñ¬Š nÆyQgzZt]»Vˆ
ÜûøÖ Œø^ß$ Ö] †ôÓöŽûmø Üû$Ö àûÚøEEV Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zé†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Dp„Ú†jÖ] æ ‚Ûu] å]æ…E DD!²] †ôÓöŽûøm
ä™yˆZ ä Tž c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgžì e ZzgÐ ”{k  Ù 1Z]|
C
X H7ZŠ Z t]Ì»vZäkZ H7ZŠ Z t]»{Èá Zz
ÚðÃÔjt@ðÃÐB; Æ} È Tžì ¬t » \¬vZèažìt È »g uC Ù „ :z
(Z ä T ÂÔ ñY ¹í î0*ЮnÆk QgzZ ñY H ZŠ Zt]» k Q Â} ™yˆZ Ì» b§Ë{z c A
Žžì HyÒÌÈt »g ukZ ä ±g • á ‰' Å ãâ • Û *gz Z ~]* ÌÅ Z} ä k ùNH7
X ǃ:g Z ¦  ]Ì»vZÐ î<EzÅ]Š ¬kZ Å~]* {zǃ:g Z ¦ ]»VzÈáZzä™yˆZ
äô nûøÖ]ô Äøßô ‘ö àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‚zõ mû‡ô àôeû èøÚø^‰ø]ö àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !ðô ^ßø%$Ö] oÊô Èø×øeûø] ‚ûÏøÊø †÷nûìø ²ö] Õø] ø̂ qø ä́×ô Âô ^ËøÖô Ùø^ÏøÊø ͺæû†öÃûÚø
ðÃä Ë6òŠ M TLL: c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgД h i0)‚Z ]|
4»kZÃ?\¬vZ)ó ó UívZuZb Lž L Å ¬ŠÆÈtnÆíkZäkZgzZHyˆZ
X~Š™Ìp°~g7ÅkQ (=gfÆ„Ý׬ŠkZ)äkZÂ(ñâ• Û «,gzZ!$ 
p ÖZ yZ nÆá Zz ä™yˆZ ËZ  {È »vZpìÝ׬Š sÜC Ù „ ó ó UívZ uZ b L L:z
„g ÇŠgz6*™ Z÷'Vƒb ¬Ð ¶Š!$ »kZ~žì @ ™s Z ‹Zzg ÖZ »kZ {z c Í Âì @ ™ ¬Š~
Æà ¬ y • á KZ {z »yˆZ kZ}g vžVƒ @ ™ ¬+Zz n²Ð Ï Q~ Ôì Y}Š!$ YZ »kZà ?
ÅyˆZÆ kZgzZ p°ÅáZz ä™yˆZ k Q~Ý׬Š kZ b§kZ X ñâ • Û «!$ 4._
XìžÌÏÙgŠ
áøæû†öqô ^ãøÛöÖû] åö ^iø! èøßømû‚ôÛøÖûø] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ýø ‚ôÎô ^Û$ øÖ Ùø^Îø ‹ zõ øÞø] àûÂø
ÝõçûÎø àûÚô Øõnû×ô Îø àûÚô é÷^‰ø]çøÚö àøŠøuû]ø Ÿøæø †õnû%ô Òø àûÚô Ùø„øeûø] ^÷ÚçûÎø ^ßømû]ø…ø^Úø ²ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mø ]çûÖö^ÏøÊø
]çföâø„ûm$ á]ø ^ßøËûìô ‚ûÏøøÖ oj$uø ^ßøãûÛøÖû] oÊô ^ÞøçûÒö†ø•û]øæø èøøÞ©öÛöÖû] ^ÞøçûËøÒø ‚ûÏøøÖ Üûâô †ôãö ¾û]ø àønûeø ^ßøÖû ø̂ øÞ
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!Üûãônû×øÂø Üûjönûßø$ûø] æø Üûãö øÖ ²ø] ÜöiöçûÂø•ø ^Úø ŸøEE V Ùø^ÏøÊø ä́×ôù Òö †ôqûŸøû^ô e
gzZ ) ñÑp=ÜæÆ™]ó] vZ wÎg Z  žì e ZzgÐ ” ÷Z ]|
wÎg ä + ̀'yŠ q
Z Â ( H/Š » g ôZÆ yQ gzZ ã !
ö Åg »Z ä +̀'
107

Ô• vßt‰AŠ 7vß,Z}ä ëž Hn²™ƒ¢q~# Ö }Å ]vZ


àŠ cgŠgzZgj c Z•Û )ÃkZ ƒ{Š ci ( Ü槻Z ª)•} FZëÆ M V;ÆX
ÌÐ kZ ƒ Z hð( k0 Æ Ë )gzZá Zz ä™ ay [pÔ ( 6ã!
ö ~g ø Ð
s§~g ø ~g ZŠ)f ~g ‚Åúzœä VrZÔáZz 䙊ægzZ ~g Zp§~g ø
g ôZ à ©)kZÆ yQ )ì 1™q ÑÃë~ ægzZì à á)f LZ ÌÐ
B; à {ë~]y MgzZ ) ñY M~zÆ4Z[Z Nz̀Z Zg ‚žì60 ZÃë ( Ð
~ hÆyQ ?núÆyˆZ kZJ Z  ǃ7(Z 7: c Û ä\
â• å M ( N Y{g
XЃg ëí î0*ЮnÆyQgzZЃg D™ ¬Š
+̀'B‚Æ ] \ MgzZ‰ á p=u 0 ÜæÆâ • Û ]óÐ6l ]vZ wÎgZ  :z
ž 6ÂÔñ M©ÜæÆhgyLZ LZˆÆ\ M c ¬Ð]\ MŽ ¶®  ) à{hZ ÌÅ
Vñ»}uzŠgzZ ~h ! kX 1¯y¶CZv°väg »ZÆ©Üæà  yZ~x c Z ðZ’Zžì x¥
gzZ¸ Ìqª zŠiZ~g »Z yZX f ™q ÑÃ+̀'~ kZ @ ƒÝq¼ŽgzZ D™œŠp~
c gŠ ~g7 {z¸qª zŠŽ X f
zƒ  ~# Ö } Å+̀'._ÆwKZ KZpÔÌ! ¾g ZŠ *
Ö }
E
y¶gzZ # ÅyQÆ^»ù CZ Ì{z¸ ! ¾ŽgzZ D™ a æ:$gŠ" ªzŠ KZ6+̀'Ð àŠ
à ©)kZÆg »Zžƒ: (Z}ž c M wìt ~ VߊÆ+̀'Ð wq]gßkZX¸D™~g ZŠ
ñY M ~zÆVâ ! öí4Z}g ø Ì[ Z N » {)z] ZŠ „gzZ]ó~g øÐ î<Ez ÅyˆZzg ôZ
: (Zž c ÑŠyEZ ä ]\ M ÂHn²˜} tCZ~# Ö } Å ]g—ä VrZX •g~{g ÄëgzZ
»yˆZÆyQÐ y! iz wŠgzZ N ¬ŠÐ \¬vZ c yQnúÆyˆZ kZÆyQ ?žìt oÑÔ Çƒ
6gîÆb]gzZ á$ ÆyˆZÆyQÿ„ ãZ}g v\¬vZXƒg D™~g Z ¦ ]gzZ s Z ‹Z
X Çñâ • Û «Ðx™U Z • LZ!$ Zg7»g ôZzyˆZkZÆyQÐs§~g vgzZ Çñâ • Û wJ

™„wJt@»X,q{z
’ e*
äô nû×øÂø š
ø †ôÂö àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DDxômû†ùô Ö] gönùô ›ø ØôÛøvûÛøÖû] ÌönûËô ìø XäÞ$^ô Êø åü•$ †ömø ¡øÊø áº^vømû…ø
6 gîÆt@ ÃËTž c
 Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k
Ù 1Z ]|
C
{zèYÔ} ™:Šg}™„ wJÌÃkZ {zž’ eÃkZ ÂñY H7wYg ZŠÒp
108

Xì s • Û ̄ ! ÒpÅkZgzZì q7ÁgzZѹ
áZzä™7}g œžì60 Z Ì»kZ ÂñYHg ïZ¤ ZÐ ä™wJq7ÁÜwY:z
Z Å ~èF
q gzZXƒ ( Ë wŠ Åk QÐ kZgzZ ˆÅ7wJÐ î<Ez Åäƒ7 Áq ~÷žƒ wìÃ
9gzZ ó Xó ìj»¼  wYg ZŠÒpèYÔ}™: : Zz {z ñYc Št@»wYg ZŠÒpÃTLž L ìeZzg
:Zzt@ »Òp ] \ M L L žì w®Ìw©t » ] g—ŠpÐ e Zzg Å” ÷Z ]|~ ~g g
ó Xó ¸D â • Û7
‚öñô^‰øçøÖû] •% †øiö Ÿø &º×Fø$EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z†øÛøÂö àôeû]ô àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DDàöfø×$ Ö] æø àöâû‚% Ö]æø
,q &ž c Û Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” /0 vZ†]|
X|ŠzŠgzZ%Ô‡X ’ e¢ ™„wJ’ e* ™7ŠgÃX•+Z ( m<! )
ÃyZ {z N Y ~ŠÃTgzZ @ 77g ! {Š c
i »yZ6á Zz ¶Šžì ¸ ¤SÅVzq VÐyZ :z
VƒÅwkZ ,qŽ ÌgzZXì @ ƒlpY »áZz ¶ŠÐ TÔì @ ÃÐyZÆ™wEZ
VZ {Z
X ’ e¢ ™kª64Z ÌÃyQ

]! :Zz™}Št@
{ z(~(
¢
Øôqö†$ ×Öô Ø% vômø ŸøEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] Œ zõ ^f$Âø àôeû]æø z†øÛøÂö àôeû]ô àûÂø
oû_ôÃû mö pû„ô$Ö] Øöø%Úøæø ( åü‚øøÖæø oû_ôÃû mö ^ÛønûÊô ‚öÖô]çøÖû] Ÿ$ ]ô ^ãønûÊô Äöqô†ûmø Ü$ $ö è÷n$ _ôÂø oø_ôÃûm% áûø]
DD!ä́òô nûÎø oûÊô •ø^Âø Ü$ $ö ðø^Îø Äøfô•ø ]ƒø]ô oj# uø ØøÒø]ø gô×ûÓøÖû] Øô%øÛøÒø ^ãønûÊô Äöqô†ûmø Ü$ $ö èøn$ _ôÃøÖû]
Däq^Ú àe] æ oñ^ŠßÖ] æ p„Ú†jÖ] æ •¨]• çe] å]æ…E
:cÛ Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì e
ZzgÐ' k„0vZ†gzZ/0vZ†]|
Ãk QQ} h Š6gîƾq ðÃÃË{zžì 7„  gŠgzZ ^
Yt c òŠ M Ë
Å3ZznÆkZ ª) IÐkZ {zÂ} Š¼ÃŠ ÑzZ KZ\ ! ZV; 'á :Zz
¤
¾gzZt@ä]\ MˆÆkZ'ì h» b§C Ù »\ !
6Š ÑzZèYÔì öR
á :Zz™} Š¾gzZt@¿Ž :ž c Û Š•
â• á g Z ñƒ D™yÒ s  DÅ3Zz Å
Š½ù [pZ  žJVŒÔ ð3q q Z ä kZžì ÏÅ È k QwVÅk Q
X Îä3ĺÏZ KZQÔ c ŠwïÆ™ ºÃkZ
109

Ë ƒ7wVðÃWí!gz Z 9{Š c
X$ :Zz™}Št@:z
iÐkZ nÆh

t@ÃVÍßÁ
ì I¢
DD!Ùºçû×öÆö Ýô^ÚøŸô û]^mø]‚øâøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
D¼‰æŸ] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ…E
gzZ Áq ª) ‰ Ü z x â Zž c â•Û Š•á g Z ä] vZ wÎgžì e ZzgД 'Y ]|
¼Æ w¡Z ^ Y* gzZ ]Øg z - ì Å b§q Z ª) ó ów0L Lb@ Æ ( Zz3â• Û
X •( Ð
è÷Âø^Ëø•ø ‚õuøŸôø ÄøËø•ø àûÚøEE V Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zèøÚø^Úø]ö oûeôø] àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E DD!^e†$ Öô] hô]çøeû]ø àûÚô ^÷Ûnû¿ôÂø ^÷e^eø oiF]ø ‚ûÏøÊø ^ãø×øfôÏøÊø ^ãønû×øÂø è÷m$‚ôâø XäøÖ pF‚øâû^øÊø
nÆ¿Ëä T:c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgžì e ZzgД)â Z1Z]|
gzZ H7t@ðÃÃáZz ä™lg \kZ ä ¿k Q¤ Z ÂÅlg \ ( ~nçË )
X Zƒ>%»{k Æn[ Zy Z ÅŠÎ{zÂ1™wJt@{zäk Q
~(q
mÜZŽì wJ. Þ ‡„zt@ž Zƒx¥Ð V(uVâzŠyZ Å i)â Z1Z]|gzZ'Y]|:z
A Å ]vZwÎgž} Š =ÂÃVâ ›ë\¬vZXƒ: Ì<• á gzZµÆnZ¾Z »nßgzZƒB‚Æ
X N ¯wßZ »Ï0 iKZÃ~zcgzZ ~È0 ÅyZgz Z-Ãbzg Å] c Z@x ÓyZÅŸÆ+Š
110

Z°x Â
ª
h» yQÃVzg Z,gz Z ä™ê » ]â Sz ] ¬Z 4 Æ nZá Zz äƒ Za yxgŠÆ VÍß
&
Z°x ª , î0*ÀC nƶŠ ZwÃVñê‰VîÃZ e ÔVzga•ÆZwgzZk
x ª »ª  ±2Ô äZߊ
kZ b§Å[ Z1Z}uzŠÆ ]5ç ã ̈Z ä] vZ wÎg Xì ]gz¢k  *
¦ Z Å{Ñ ç ã̈Z Ì
q
iÅ6l¬Ð ]óXì ðâ •
»kZ Â~ Ï0 Û ðÉg ~g7Ð ] ZŠ • á g ZgzZ¿¯§LZ Ì~[ !
ÅνZ VŒ gzZs M {gëÜæÆ™]ó[ ôZÆ \ M gzZ] ]À M Z  pÔå7„ wZÎ
wÎg z Ñ] vZ wÎgŠpX Š ƒ ì‡~ ^{Š ‚ ðZ’Z KZ ̪ Z°x ‰ Ü z k Q ˆƒ Za ^q Z
Ô Dâ•Û ê »yQ\ MgzZ D M t ‚Æ\å M ] 5ç¦Z 4X¸ ̪ Z° ÁqgzZ è‡B‚Æäƒ
ÓZ'~ˆy M ŒÛ X D Zߊ N Zw._Æ ~0  È â ‡Ã}êZ
z Z}  ˜Æ ZwªD™~g YŠzu
c
:ì Š â• Û gŠ • á g ZÆ™¥#Ã]\ M„  Zg
DPU V å‚ñ^ÛÖ]E — ²] Ùø ø̂ Þûø] ^Ûøeô Üûãößønûeø ÜûÓöuû] áôø] æø™
Z@ðƒ Åwi *
e ÅvZê » ( ] 5çz] ¬Z 4 Æ) VÍß]\ M ( !9} Z ) L L
ó Xó ,™ H._Æyâ ‡ÆkZgzZ
c
Š â• Û Š• á g Z(~uzŠ
DMLQ V ð^ŠßÖ]E — ²] Õ]…øø] ^Ûøeô Œô^ß$ Ö] àønûeø ÜøÓövûjøÖô ÐôùvøÖû^eô hø^øjÓôÖû] Ô
ø nûøÖ]ô ^ßøÖû ø̂ Þûø] ^$Þ]ô ™
B‚Æ ( e
Æ VÍß\ Mž @ Z@ Å ) h ó ó[  L Ls§Å\ M Åwi * ä ëL L
ó Xó ._ÆðÉgÅvZ, ™ê»] 5çb!
žì @ Zzg ‰2 Ô¸ D â •
ƒ x¥Ð ] c Û ŠpŸÆ ]â Sz ] ¬Z 4] vZ wÎgçO
Æ] â lÐ wÅè‡~©Üæ Ìñ/]|Ð ¬Æ] \ M ~ „©‹ § Å ]\ ó M
]|gzZ Z]|ä] \ M Â Š M ~ {]ZŠÆg ZM Z òs Z Ì‘´ »^Z ÛŸ
 gzZX ¸ D â •
X 5™ ¯è‡V;zÌà if ç
Û N @
ž ðâ • JN Yñ¯( è‡)g ZŠ)fÆs »Zzw°~‘´ËŽÃVÍßyQä]g—
E
Å ¶Š x •ZB‚Æ ÏFZ} gzZ s »Z z w°J u ~ æ: M Å„z ûKZgzZ ykZ LZÃ~g ZŠ)f kZ {z
111
E
—gz Z] â ÅZx~ ] æ: Mgz Z Å ðÉggzZŠæ Å Z}
ä ]\ M ÃVß Zz ä™ (ZgzZ Ô,™ÒÃ~g7
6kZ ÂÏñYƒÌt~Š ¿Z·ZŠ * ÐVÍß,ZnÁ! Zž c
¤ Û ÌtgzZÔN ‹'g t
â• Å] YgŠ
Þ W!
]\ M . ÆkZgzZX ÇA [ Z Nz̀ZÃyQ »ÒÃzœÅKhgzZ { (KZÉ Ô Çƒ7{~ Zñ
2'N ‹, ÏzJgzZ c Zg eÐ …z«Æ\¬vZÃV* qáZz ä™ °»Z"gzZ ~g Z—Yä
éZpÆ}ÇgzZ£kZŽ ñYc ¯ÃZ}ÈÇÈ, Zè‡gzZ Áqž ðâ • Û Ìe
Z@t ä ]\ M
Z°gzZ ,'ñYc
ª Š: {ÇgzZ£t ¦ Ù ÃyQVƒqé ZpgzZ̈¤ÆkZvߎgzZÔVƒ:q

C
kZ'ñâ• Û ½ÌwßZ ~Š ã ¼ nÆ kZgzZ ðâ • Û ðÉg ä \ M Ì~}g ! Æg »i§Æ
X N YS7husf î<Egq~Ÿ

è‡zÁqwŠ ¬)gzZwŠ ¬
á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” zô ^ÃøÖû] àôeûæ†ÛûÂø àûeô ² ô ] ‚ô fûÂø àûÂø
àømû„ô$Öø] (àºnûÛôøm äô mû‚ømø ^øj×ûÒôæø àôÛFuû†$ Ö] àônûÛôøm àûÂø …õçûÞö àûÚô †øeô^ßøÚø o×FÂø ²
ô ] ‚øßûÂô àønû_ôŠôÏûôÛöÖû]
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!]çûÖ%æø ^Úø æø Üûãônû×ô aû]ø æø ÜûãôÛôÓûuö oûÊô áøçûÖö‚ôÃû eø
Ö ÓIZ)ž c
# Û ä ]vZwÎgžì e
â• ZzgÐim°Z0z/0vZ†]|
]yM ª) V; Æ\¬vZ}ÈáZz ä™s »Zz w°( Ð~g ZMZƒ! g ZgzZ
Ô•„•ZŠB; VâzŠÆk QgzZÔ+ Y6ZŠÆ\¬vZÐVƒ6VzŸ Ægâ ( ~
LZgzZ~]5çƳgzZwÈzIZLZgzZ~VhLZŽÐVƒvß{zt
( ›9) x »Ðs »Zzw°~}g !
X •f ÆwEZÆ]Zg (Z
gzZ wEZÆ ]Zg (Z LZgzZ ~ Vh LZŽ Ãg (Z [ ! g ZgzZ #Ö ÓI Z yQ~ g ukZ :z
vZ~ ]y Mžì ˆð‹]g t xt Ô, ™~È0 ÅkZgz Zx ÈZ »s »Zz w°~] 5ç}g ‚
*Š kZXÐN Yñè6VzŸ Ægâ+ Y6ZŠÆk Q {zž ǃx Z™ Zz i Z ³Zt »yQÐ s§Å\¬
Œ# Ö ´Åx Z™ Zzi Z ³ZmÓZm{Æk Q * Y6ZŠÆ„•
ƒ+ á ª»Ï™ÅË~Vzg ! áÆ
gŠ „ •
B‚Æ äƒg (Z r  ™gzZ # Ö ÓçLa'} È Žž ǃt ¬æ zÑ »g ukZ6¯ kZ'ì @ Y
m{ „ (ZB‚Æ yQ~g ! gŠÆ \¬vZ ~ ]y M Â, ™~È0 ~g7 ÅVç»Æ s »Z z w°
X ÏVƒ+ Y6ZŠÆ\¬vZ ( V(™ c íŸ )•ÇÜãZgâÅyQÔǃx Z™ Zzi Z ³ZmÓZ
VÍßë b§Tž åYƒµÐ( + Y6ZŠÆÝg0  ) XXàÛu†Ö] ànÛm àÂZZ ÂÆg
z Z} u
112

b§ÏZ ( ì @
Z} ƒ²gzZgz$~¨ £ÆB; • ZŠŽ )ì @ ƒB; Vc ZuzŠB‚ ÆB; • ZŠÆ
!
kZ c ~g ukZž Š ƒx¥t Ð Ãs  Ÿz kZ Å ] vZ wÎg ÂX ǃB; Vc ZuzŠ Ì»Ýg0
!  z
~ p ÖZÆ( B; • ZŠ c B;) óh
ó L Lc
 ó ó¹ L Ž
L nÆ\¬vZ~] c Mã MŒÛ c
Š q Z ~uzŠ Å b§
g
c
L Š
ä́×ô %ûÛô Òø ‹nûøÖL ì Û Ì~u 0
â• yMŒ Û '•7Š Z%B; ‰} g øÐ yQ•ñƒwEZ}
Æ kZ Â ?ì Š Z% HÐ p ÖZ‰ ó h ó L LQž]!
 t „g ( ì 7wV c éÅvZ Ìq ðà ) ó ó oòönû•ø
Å\¬vZž,™g Z Œ Û ZgzZs Z ‹Z »kZëžì o ôZgzZ äs{Š c i~ÝkZÆx[ M ~}g !
X •b ¬ëÐÄc gŠ Å|gzZÎâÅ] Ìz]Z f
wŠ ¬yZ]g t t ªó óZ ïç%Öæø ^Úøæø Üûãônû×ô aûø] æø ÜûãôÛô Óûuö oûÊô áøçûÖö ‚ôÃûmø àømû„ô$Öø]L L~p ÖZ ~y MÆg u
ÆmIZgzZ wÈz IZ LZgzZ ,™s »Z~ VhäÓgz Z rZ°LZŽ ì nÆVzÈ ëz
gzZ à áÆ{g ZŠ Z c Š ZG Y Ëc Vƒ„  6 ugzZ à zÆË{z¤ ZgzZ Ôƒ: ²gzZ: ÑŠ ¬tzg » yZ ÌB‚
z w°ž Zƒx¥Ð kZ X ,™~È0 ÅVç»Æ s »Z z w° Ì~ ] 5çÆ k Q ÂVƒg ZŠ)f
{]ZŠ LZ LZÉ ì 7Ð „ª Z°È ¾ qgzZ # Ö Óƒ! g Z sÜm»]g t 6kZgzZ ¬»s »Z
Xì • »kZ¿C Ù ~¿
oøÖ]ô Œô^ß$ Ö] g$ uøø] á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‚õnûÃô ‰ø oûeôø] àûÂø
Ýøçûmø ²
ô ] oøÖ]ô Œô^ß$ Ö] ø̃ Çøeûø] á$ ]ôæø Ùº•ô ^Âø ݺ^Úø]ô ^÷Š×ô rûÚø äö ßûÚô Üûãö eø†øÎûø] æø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø ²
ô ]
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!†ºñô^qø ݺ^Úø]ô ^÷e]„øÂø Üûâö ‚$ •øø] æø èô ÛønFÏô Öû]
Æ s »Zz w° :ž c â• Û ä ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” ~g} G1Z ]|
gzZ [8{Š c iÐ VÍ߃  }uzŠÃvZ yŠÆ# Ö ª Á qáZz ä™# Ö ÓB‚
{z( @' ÆkZ )gzZX ǃÝq[ Œ Û {Š c
iЃ  »\¬vZÃyZgzZÐVƒ}g \
Ö ª# Ö Ó[ !
E3!{Š c
Vƒ 2~[ Z±+ F JgzZ nðšE iÐ ƒ  ÃvZ yŠÆ# gZ
XÐ,™# Ö ÓB‚Æ°»Z"gzZÐ
ÄøÚø äø×# Ö] á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ozÊøæûø] oûeôø] àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD! áö^_ønûŽ$ Ö] äö ÚøˆôøÖ æø äö ßûÂø o×$ íøiø …ø^qø ]ƒø^ôÊø (†röm ÜûøÖ^Úø oû•ô^ÏøÖû]
Áq ª) 臞 c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” °zZ ! Z 0vZ†]|
Z
J  ( ì Sg =g ÅkZ =ÂgzZŠæÅkZ ª)ì @ ƒ\¬vZB‚Æ( ª Z°
» °»Z" ( Æhg~È0 Ås »Zz w°) {z Z  QÔìgÈ0 »s »Zz w°{z
113

ðÉggzZŠæÅkZ ª)'ì @ Yƒm"gzZ µ ZÐ kZvZ Âì © ™g (Ztzg


Xì @
Yƒ=gzZx^»kZy-QgzZ ( Sg7ÝqÃkZ
Ÿ._Æ „ s »Z z h~žìgt J Z ÒÃgzZ +  Åè‡gzZ Á qžìt È :z
ŠpZ p'ì Sg CƒðÉggzZŠæÅkZÐ s§Å\¬vZ ƒ:Šiu °»Z"ÐígzZVz™
Û xzøÐ ðÉggz ZŠæKZÃkZ \¬vZ Âá™g (Z3 Zg » °»Z"gz ZÕgzZ ñYƒ[ Zy
â•   ÅkZ
+
Xì @`63 Zgá ZzäYá s§Å3ÃkZ {zgzZì @ Y0Égz=g »kZ „y-QgzZì êŠ

........ñYƒt~Š ¿Z¤
ZÐÁqgzZè‡
V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ÿ^Îø zé†ømû†øâö oûeôø]æø æz†õÛûÂø àôeû ²ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
Xä×øÊø ªø_øìûø] æø‚øãøøjqû^Êø ÜøÓøuø]ƒø]ô æø áô]†øqûø] äü×øÊø hø^‘ø^øÊø ‚øãøjøqû^Êø ÜöÒô^vøÖû] ÜøÓøuø ]ƒø]ôEE
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD‚ºuô]æø †ºqûø]
HyÒ ä VâzŠì e ZzgÐ ' {k
Ù 1Z ]|gzZ m°Z0z/0vZ†]|
C
Æ h ) gzZì e * ™ê ( »nç Ë ) Áq Z : cÛ Š•
â• á g Z ä ] vZ wÎgž
Ù zŠÃkZ Â} Š™ê 9gzZ} ™ÒÃgzZ„zg¨( c ä™ê 9gzZ ._
̀Z ZC
kZ¤ ZgzZ ( » ä™ê 9ZuzŠgzZ »œz ÒÃgzZ + Åä™ê 9q Z )X ÇA
ÌÂX c Š™ßꊎ z! ÆkZgzZ ÒÃÅä™ê 9gzZKÔ+ YÃ|ä
 Åä™ê._Æhª) ÇA [ Z Nz̀Zq
X ( »œgzZ+ ZÃkZ
àßZëZ ) ~( ZÐg
q ukZ Xì ˆ~Š™B‚ÆÀF ô=]gz¢g”ÅÈÆg u:z
9{z¤ Z Â}™ÒýykZ ÅK+ YÃ[ Zßzh~XgzZnçË$gzZÁq¤ Zž ðƒx¥t]!
kZ nÆkZgzZ ¶ÅKÃ[ Zßzh+  ÅkZèYÔǃ•»[ ZNz̀ZvÃ{zÌA n V:6 ³
IZÆkZŽì ÐVÍß4Zm»kZžìC Ù ªpX å• »ÏZ {zgzZ ÅÌÒÃzœgzZ„zg¨ä
Z {zH7„Ýq®»¥h
¤ ] *Šä¿TX Y}Š7Ìðà Â]iYZÅŠ¿ZÃVŠZ *
c XVƒ
4L ìL é9Åy! i ~g øX ǃ•»: {ãgzZxêÂÑ ä™ ` ´»Vzg FgzZ ñYÖ™wÅŠ
¿Žžì Š c Û B‚Æ s
â•  ZÜ~ gu àZz äƒ `gŠÐ M ó óyZZ Òç 5 4gzZ yY Òçœ
Xì •» c izŠ {z}™ Ÿ%ÆqZgzZDÆ î<EgŠ~gz¢
114

Áqzè‡qizŠgzZM
oûÊô ‚ºuô]æø èºø%×Fø$ éö^–øÏöÖûø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø‚ømû†øeö àûÂø
ä́eô o–øÏøÊø Ð$ vøÖû] Íø†øÂø غqö†øÊø èô ß$ røÖû] oûÊô pû„ô$Ö] ^Ú$ ^øÊø …ô^ß$ Ö] oÊô áô^ßø$û]ô æø èô ß$ røÖû]
Øõãûqø o×FÂø Œô^ß$ ×Öô o–FÎø غqö…øæø (…ô^ß$ Ö] oÊô çøãöÊø ÜôÓûvöÖû] oÊô …ø^røÊø Ð$ vøÖû] Íø†øÂøغqö…øæø
Dèq^Ú àe] •¨]• çe] å]æ…E DD…ô^ß$ Ö] oûÊô çøãöÊø
n& ( ª  Z°È ¾ q ) è‡:cÛ ä]vZwÎgžì e
â• ZzgÐ ”{h
']|
²
êL q {z •» ¼ X • •Æ c izŠ zŠgzZ •» ¼
qZÐ ~ yQ X • Æ
ÆKÃhä Á q TgzZ ÔHê ._Æ kZgzZ ŒÃhä Tì ª Z°
D"Žì •» c izŠ ÌÁq {zb§ÏZgzZÔì •» c izŠ {zHêh* ŠŽ z!
Xì @™]P̀Å䙟ŠŽ z!
Æ䃕Zz* gzZ

Ò•áZz¶ŠgzZh
]Øg
 Z (q
ÑÅ]Øg : Z ~ [ òZá Zz ä™{Š â M 6ê s ÜÆ s »Z z hê Z°y¾ q
Xì c e{ k ÒZ  ñöŠgz Zh ]Øgä]vZwÎgXì Cƒ
!oûŽôøi†ûÛöÖû]æø oø•ô †$ Öø] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø àøÃøøÖ Ùø^Îø æz†õÛûÂø àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
Dé†m†â oe] àÂæ äüß p„Ú†jÖ] å]æ… æ äq^Ú àe] æ •¨]• çe] å]æ…E
]Øg ðâ • Û Òä]vZ wÎgžì e ZzgÐ i m°Z0z/0vZ†]|
]|ÃkZ ä ~èF x âZgzZzâ 0Z òzŠ î ZŠ ! Z ò)X6áZzh  ]Øg gzZ ¶Š
( ì HeZzg ÌÐ{ñk Ù 1Z]|{z´Æzñ /0vZ†
C
.gzZy´Z » ~g ZÜz èZg *
e ð•ZÐkZÔÒÐ s§ÅwÎgÆkZ c vZ nÆxêË:z
Øg Wz KZÃxêkZ ä °gzÝg0  žì @
zZ} ƒt È »Ò6ËÐ s§ÅvZ'ì Zw™
~g ZÜ Ð ¿kZ È » ÒÐ s§ÅV¤• Û c wÎgÆvZgzZXì c Šâ•Û ê » ¶Š™xzøÐ
»gu6¯ kZXì Cƒ ¬Š$ ÅäYbŠ™xzøÐ Øg ÅkZgzZ y´Z » äƒÒ. Þ ‡ÆkZgzZ
g Ö Z » ~g ZÜ z èZg *ð•Z KZÐ Vß Zz ¶Š ]ØggzZ VßZzh  ]Øg ä]vZ wÎgž Zƒt È
Ã=r G î*9g ! {C Å vZ X} Š™ xzøÐ Øg KZ à yZ vZž ðâ• Û ¬Š $
n Æ yQ gzZ c Û
â•
E
Û y´Z » ~g ZÜÐ ‚$
"
¬Š$
ÅäYKxzøÐ~0  Øg nÆkZgzZ N â •
z Z} T] èEGE 4 E
5å)ÅZ
115

X *
1V¹ »h$ Û
k Q N â•
]Øgž ǃtÈ»Tì̆ŸZ» ó ó•øñô]†$ Ö]æLLÂq
¶ŠgzZh Z~VìZzg‰Åg ukZ
X¯ôZzgz= Û Òä]vZwÎgÌ6
Z gf»+ŠAÆ]ØgŽðâ• (wÑŠ)òŠ M ãxgŠkQ{z´ÆáZz

u *
ç¹gzZöâ i M ~(
è‡gzZÁq
à
 ÅòŠ Mž• D Yƒ Za ] *
Æk QgzZ+ kZ¹ÆkZˆÆäY0Á qgzZè‡ìC Ùª
E E
X ñYƒ[Z æ:] æ: MgzZŠ ! 'yZZ z +Š » kZÐ XÑ ä™x »ß, Z {zgzZ ñY M Š Y~ tÜ Z
å M ~ŸkZX ì ðâ •
\ Û N @ ÅvÐ kZ 'ß Z ‚gzZì c Zg e¹Ð kZ n kZ ä] vZ wÎg
qé ZpgzZ̈¤ÆyZŽ N YbŠ:ÃVÍßyQšorZ°gzZ}ÇäÓž ðâ• Û Ìe Z@t ä
X Vƒ:̈ ¤Æk QŽ ñYÅŠ4~g ZŠ)ftÃVÍß,ZÉ ÔVƒ
àønûeø ^n÷•ô^Îø ØøÃô qö àûÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îøzéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Däq^Ú àe] æ •¨]• çe] æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E !àõnûÓùô ‰ô†ônûÇøeô xøeôƒø ‚ûÏøÊø Œô^ß$ Ö]
Áq ) 臿Ž :c Û Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|
C
XŠH %fÆ~q%{z Â}™ê»]¬Z 4 ] â lÆVÍßž @ c
Š ¯( ª Z°
ä™ %f%Æ~qÃˤ ZpÔ ÇñYƒ »~44X 2{z ñYH %fÐ ~qÃòŠ M T :z
uX σŠ ~Zsî1ÅkZgzZ Çnƒ:x Óx » ~¢»kZžìC
gzZ ¬æ»g Ù ªÂñYÅÒÃÅ
~g ZŠ)fgzZ£kZgzZì * ™2~¤gzZöâ i M ~(ÃLZ à ª Z°ÁqgzZ臞ìtÑ
Xì ;gÄg ` @ »VŠ»?u{zž’ e ¢ ™Ãá Zzä™wJÆ
o×øÂø áøçû‘ö†ôvûjø‰ø ÜûÓöÞ$]ôEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àûÂô éø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
DD!èöÛø›ô^ËøÖû] kôŠøòûeô æø èöÃø•ô†ûÛöÖû] kôÛøÃû ßô Êø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm èº Úø]‚øøÞ áöçûÓö‰ø æø éô …ø^ÚøŸô û]
Dp…^ífÖ] å]æ…E
(Z {Ò M ž cÛ ä]\ Mž•D™e
â• ZzgÐ]vZwÎg ”{k Ù 1Z]|
C
yŠÆ #Ö ª {zgzZÐ z™mwÅVzÇÆ kZgzZ # Ö Óvß ?ž Çñ M Ì: â i
äö |ŠzŠ™á ~ l¨ M Å # Ö Óì @hZ ~(X σ̄ ! Ö Z0
» ãä z # 
X à ZzäZr|ŠzŠì @~æE %N¹gzZ à Zz
Ýq}ÇÆ kZgzZ # Ö Ó~ #Ö Z Å] \ Mž å câ•Û ¢Ð] vZ wÎg ä \¬vZ :z
116

Ö Z0
gzZ # J~ # Ö ª# Ö Ótž ~Š „Ç M ä \ MÃVÍß,ZX σ Za mwÅkZgzZ tØ» ä™
Ö Óž c Û ä]\ M ~ æ: M XǃbŠ[ˆ»# Ö Ó~g—Æ\¬vZÃyZZ
E
# â•  σ̄ ! » ãä
 gzZì @hZtZŠ àZz äö |ŠzŠÃ^‰ì @hZ ~(Âì QÃËZ
{Zp )ì CYÐB; {z Z 
àZzäZr|ŠzŠž‰Ôì @~æE ƒg ZŠ'„
%N¹Â( } 7*  Š c
xzøÐkZ~„Ï0  i cÜ zÆ]ñ
Ô‰
Ö Óžìt ÈXì @~æE
E %N¹ Ã^tZŠ
*ƒ: …¸Ð x •Z ~z æ:QÆ kQÃVb¤gzZ :ØÆ #
X σ㙄Š[ZŽ~}g ! Æt£ÆZ} yÇÈVzhz™VÅÑ# Ö Ók iLZÃyZ~# Ö ªÔ’ e
gzŠÐVzÇrZ°gzZ äÓ'x Z™/ôйž åZ 7WZt»] ZŠ • á g ZÆnkZÆ]vZwÎg
à i/0vZ†]|~ÄÜU â i LZ ä ñy¢]|žì HÜä ~èF x â Z'¸T e xg
X ñƒ7èZg b§Ë{zp; e* ¯è‡

Ö Ó
xzøÐðÉgzŠæÅvZ̈¤Æ#
ŸøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø oÖô Ùø^Îø Ùø^Îø éø†øÛû‰ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
†ônûÆø àûÂø ^ãøjønû_ôÂû]ö áû]ô æø ^ãønûøÖ]ô kø×ûÒôæöèõ×øòøŠûÚø àûÂø ^ãøjønû_øÂû]ö áû]ô ÔøÞ$^ô Êø éø…ø^ÚøŸô û] ØôòøŠûiø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!^ãønû×øÂø køßûÂô ]ö èõ×øòøŠûÚø
LZ ?ž c Û Š•
â• á g ZÐíä]vZwÎgžì e ZzgД{ª0Ý°Z†]|
ÅŠ4~g ZŠ)f Å# Ö Óà ?6ä™Ô}g v¤ Z Ôz™# Ö Ô{Ç »# Ö Ón
7ðÉg gzZ Šæ ðÃ~g vÐ s§ÅvZ ) Ð î YØŠ™á ZjÆ kZ ? ˆ
~ k QÐ s§ÅvZ ˆŊ4~g ZŠ)f äÓðÃà ?%ÆÔ~g vgzZ ( σ
X σŠæ~g v
Ùø ªø‰ø æø Åø^–øÏøÖû] oÇøjøeû] àôÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹õøÞ]ø àûÂø
DD!åü•ö ‚ôù Šømö ^,³þ×øÚø äô nû×øÂø ²ö] Ùø ø̂ Þûø] äô nû×øÂø åø†ôÒû]ö àûÚø æø ä́ŠôËûøÞ oøÖ]ô ØøÒôæö
Däq^Ú àe] æ •¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
̈¤» ,£ðÃŽž c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgžì eZzgД÷Z]|
áZjÆ] Z f ÅkZgzZÑÆkZÃk Q ÂÇ} ™ÝqÃkZÆ™„  ZpgŠgzZ ǃ
ç Z (gzZ ¹Ž 6 Ð V- g ZŠ)f Åk Q „Šp{zž ) ÇñY c
x » u * Š™
ÆðÉgÅkZ \¬vZ ÂÇñYc ¯ª  Z°ÁqgzZè‡Æ™g6ÿTgzZ ( ì
117

X Çñ`ÇÇÃk QŽ Çñâ • Û wi *
¸•Û m{n
7Ð éZpÅÑLZ £rZ° c
¢ {ÇäÓžì ¸ ÈgzZ ¬æ » V(u VâzŠ :z
:ŠæðÃÅkZÐ s§Å\¬vZ~ ä™ ZŠ ZÆV-g ZŠ)f ÅkZ Ç} ™Ýq b§kZ ðÃŽ ’ e
\¬vZÔá™wJÃkZvZ Z ÕäS®á{zgzZ ñYÅŠ4~g ZŠ)ftÆé Zp CZ f ÅkZ%ÃTgzZX σ
X ÏñYðâ •Û ðÉggzZŠæÅVzÈ,Zžì {°z»
E
]c
Z@gzZwßZÉgnÆV ðG3r‡
wßZ ðÉgŽ ä] vZ wÎg n Æ V* qgzZ Vçn•‡á Zz ä™ê » ] ¬Z 4 gzZ ]â l
X N YS7 husf î<EgqnÆyZ, Š]c Z@ŽgzZ c Û gH
â•
VÙø^Îø àôÛønøÖû] oøÖ]ô äü%øÃøeø ^Û$ øÖ Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùøçû‰ö…ø á$ ø] Øøføqø àôeû ƒô ^ÃøÚö àûÂø
‚ûrôiø ÜûÖ$ áû^ô ÊøEE Ùø^Îø ( ²
ô ] hô^jøÓôeô oû–ôÎûø] Ùø^Îø DD ðº^–øÎø ÔøøÖ š ø †øÂø ]ƒø]ô oû–ôÏûôiø ÌønûÒøEE
ô ] Ùô çû‰ö…ø èô ß$‰ö oûÊô ‚ûrôøi Üûø$Ö áû^ô Êø EEV Ùø^Îø ( ²
DD² ô ] Ùôçû‰ö…ø èô ß$ŠöfôÊø Ùø^Îø DD ²
ô ] hô^jøÒô oÊô
ǻ…ô‚û‘ø o×FÂø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø hø†ø–øÊø Ùø^Îø( çûÖö• Ÿøæø -]†øeô ‚öãôjøqûø] Ùø^Îø
ô ] Ùöçû‰ö…ø ä́eô o•F†ûmø ^ÛøÖô ²
DD!² ô ] Ùô çû‰ö…ø Ùø çû‰ö…ø ÐøÊ$æø pø „ô$Ö] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]EE V Ùø^Îøæø
DoÚ…]‚Ö] æ •¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
Æ^™ ¯ è‡ÃyZ ä] vZ wÎg Z  žì e ZzgÐ ” †0f ç]|
MgzZ)lðÃt ‚}gvZ  ž HÄc gŠÐ yQ ä] \ M ÂcÛ : Zzg n
â•
Û ) [ ÅvZ~ž Hn²ä VrZ Â?Ðz™ b§¾ê »kZ ?Âǃ7
yMŒ
kZ) »~vZ[ ¤ Z :c
â•Û ä]vZ wÎgXÇVz™ê ._Æ( e Z@ň
ÆvZ~Qž Hn²äVrZ ( Ðz™ H Â)A: ( e Z@gzZ¬ðÃ~}g! Æ
»Ì~<  ÅwÎgÆvZ¤ ZgzZ :cÛ ä]\ M XÇVz™êÐ<
â•  ÅwÎg
ñZg KZ~Q ÂHn²äVrZ ( Ðz™ H Â)A: e Z@gzZ¬( ~}g ! kZ )
Åg: VZ6Š ðÃ~ ÒÃÅîJ ³9gzZ ÇVz™Š¿ZgzZ ÇVßx »Ð kªgzZ
vZkQ]z£:c Û gzZ ~ŠÙ!
â• á ñƒb^B»yZä]vZwÎg™Í[ZŽtXÇ

XìIÃwÎgÆk QŽ ~Š=ÂÅ]! Û ÅwÎg LZäTnÆ
kZÃ{Š*•
× : f̈¤LZÃX•Ð ~x Z™/ôi ŸPyZÆ]vZ wÎg ” †0f ç]| :z
` Z'
118

~+ -Z °îªG©EG $ gzZDÆ<  z[ Â~³ÆkneF z½àSgzZÄsîÅÅzmvZ -g—gzZ


wÎgžì [ M ™f » kZ ~ V(uŠ¼Ì¬ ~ g •Z sg ç MÏZ'åÝqx £ ~i q Ð Z
Ù ª'å5™ ¯ ê gzZ臻^ÃyQ~gzŠ ~ æ: MÆžg I] §KZ ä]vZ
ÀM7M E
Å]vZwÎgžìC
7nçÔêðÃZ  ž å[ƒx¥wßZt ÃyQз_ÚÆg »T §Æ]\ MgzZ½
ZÔ ñY H qŽg s§ÅvZ [¬ Ð ƒ
¤  n Æ ä™Ýq e Z@ ~}g ! Æ kZ Âñ M
ÅÒÃÅä™Ýq ðÉgÐg » & §Æ] \ M gzZ <  Å] vZ wÎg Ân ï: e Z@Ð V;z
ÃyZ ä] ]À M Z  Â' ñY HkªzŠ ¿Z ~ Ýzg Å<  z [ Â ÂA : ÌV;z' ñY
?ÐN M ]â lgzZ] 5çŽt ‚} g vž HÄc gŠÐ yQ6gîÆyJZ Âc â•Û gH臻^
ÃyZ ä] vZ wÎg Â' ZƒgÃè ~ g uŽ c Š [ ZŽ {z » k Q ä VrZ ?Ð z™ b§¾ê » yQ
TÔc Š[ZŽ ._ÆY AgzZè%Å]\ M ä V ñ rZž H ZŠ Z]»\¬vZgzZÔï^BÃyZÔ ~Š l! á

Xì H{Š .Z YZÐÄgzZ½Å]\ M äVrZž Zƒx¥Ð
ãZz {Š c
iÐ ƒ  t ÅkªzŠ ¿Z~ <Ñz +Šžì ÌZ à ©)Ð p ÒkZ Åg ukZ
yQgzZì 1x »Ð kªzŠ ¿Z™ ¯ Š ã Ãg u ÏZ ä +$ z Y •ÆgzŠëC Ù Æ# Ö QgzZ Ôì Š ã
Xì 7~<  z[ ¬gzZe Z@ãZz~} g ! ÆXì Hê»] 5çzb)Vzg ZD Ù
Ôì 7~ ¸•Åg ukZÐp ÒÆg £{gHÆ$ö] Z|žì™f ÿLE &‡Ì]! tVŒ
z[ZÆ # Ö QŠŽz! ÆkZp( Xì $ Ë Y @Š ~ g u — zÑ,ÅT)ì ü~ kZÉ
žì –ä >{)z ²Z0Z •Xì `Ÿ »Š ¿Z z kª6Š ã ÅÏZgzZì HwJÃkZ ä Y •
X 7]gz¢Å?Š ~uzŠ ËnÆ¡ÅkZˆÆh ™wJÃkZÆY •[Z
ÆkZžZ  ì „Z  öRÅŠ ¿Zzkª~XgzZnçËž Š ƒx¥Ìt Ðg ukZ
Xn ï: e Z@z¬ðÃ~<  z[ Â~}g !
á$ ]øEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø o–FÎø Ùø^Îø †zô nûeø %̂ Ö] àôeû] ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
DD!ÜôÒô^vøÖû] pô‚ømø àønûeø áô]‚øÃö Ïûmø àônûÛø’ûíøÖû]
D•¨]• çe] æ ‚Ûu] å]æ…E
VâzŠÆ)lž cŠ ¬ä] vZ wÎgžì e ZzgД Ûi 0vZ†]|
X $t ‚ÆÁq & • Û
ËÔƒ: c
z)î@ »kZB‚Æ(m¬ægzZ¦æ)Vh•
' Û VâzŠÆ)lž’eÃÁqžìtÈ:z
XƒV7ÜÅVâzŠt‚Æè‡Xƒ:u|ÁF B‚ÆkQÐ î<EzÅmc ¤SËÅ&• Û
119

áô ¡øqö…ø ÔønûøÖ]ô o•F^Ïøiø ]ƒø]ô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zoõù×ô Âø àûÂø
o' ×ô Âø Ùø^Îø DD o–ôÏûiø ÌønûÒø pû…ô‚ûiø ÍøçûŠøÊø †ôìøŸF û] Ýø¡øÒø ÄøÛøŠûiø oj# uø Ùôæ$ ¡ø ûÖô ˜ôÏûiø ¡øÊø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !]„âF ‚øÃûeø ^÷n•ô^Îø köÖû‡ô ^ÛøÊø
|DG
Û Š•á gZÐíä]vZwÎgžìe
$
zŠk0 }gvZ  :c â• ZzgД ö %Z]|
ê™Í]! Å&• Û „¬?ÂN M äZ™ê(™á)lgzn Z ç¦Z4 ðà )òŠ M
b§¾?žÐßyYgzZÐß™?ÂÐz™ (ZÔßÍ:yÒ»}uzŠžJ Z  ÔzŠ}Š:
XVƒ;gè‡' Z'~ЈÆkž Z •Dâ• Û ”Z]|Xz™ê÷gzZ
DG
wÎgžì t y*» kZ Xì Ì~ î<Eâ èE # Z gzZ Š î ZŠ !Z òg
LE ut Å ” ö|%$ Z]| :z
Á¹/~÷]|ž Hn²ä VrZ Âc Û {Š Zg Z » -^™ ¯è‡Ã ” y%Z]|ä]vZ
â•
gzZŠæ ~g v\¬vZž c ÑŠ yEZÃyZ ä] \ M  }Y 7* ™ê » ]¬Z 4 gzZ ] âl~gzZì
ñ Mt ‚}g vMðÃZ  ž ðâ • Ûe Z@àßZt„B‚gzZXÇñZ™ê9Ð?gzZ Çñâ• Û ðÉg
]!
G ÅVâzŠZ  'zŠê:gzZz™: ì‡ñZg ðÃJ ‰ Ü zkQßÍ:yÒ»Vh• Û VâzŠ?J Z Â
kZ ä]vZ wÎgXÏA =ÂÅê 9gzZ σ ðÉgÐ s§Å\¬vZ ÂÐz™g¨6nçˆÆ
ÆêÆ]¬Z 4 z]âlž Zƒb§kZg¼»k Q åc Û Ž ~}g!
â• Æ”y%Z]|~g u
Ð ZàSÔ\ M~/ôî0ªGE
E
X å@ YŒê~ æ: Mê»\ MgzZ åÝqi q 3…~[!
à$ nø–ôÏûmø Ÿø Ùö çûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø zéø†øÓûeø oûeôø] àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E !á^fø–ûÆø çøâöæø àônûßø$û]ô àønûeø ÜøÓøuø
ž¸Dâ• Û Š•
á gZ]\ MÔ‹Ð]vZwÎgä~žìe ZzgД>–1Z]|
qÅ×{zž}™: ¦
Xƒ~ª Ù ~ª

C q+Z(ê»nçË ) ÁqgzZè‡ðÃ
~ª Û N @
q +Zž ðâ • ƒ79yi Z Â6f »òŠ M ~ ª
ä]vZ wÎg n kZÔ @  q Å× :z
Ü z,Z Ô}™:ê »MgzZ)l˪
²
 }™êgzZ}™ì‡ñZgÆ™„zg¨‰
Z Z° êL q ðÃ
žì {çÌ» kZ ƒ6& • Û ËÆ)l×ÃÁq¤ ZgzZ ) Xƒ~ª  qÅyjz wZŠZgzZ ZQ r â Š
X ( ñYƒ°»Z * ~ê

~gz¢]ogzZ?Š nÆ} úŠ
òúŠ { Zp Â}™e òúŠ ðÃs ÜÆ òŠ M }uzŠ Ë~ ª
D c Z°Åè‡gzZ Áq ¿ðä
Z
120

ê~ hÆkZ è‡6Š ã Å} úŠÆkZ¡Ôƒ: VYû%— „ HgzZ Ô™r„ ÷ÑZz ä™


]Š Þ¦æ¤ ZXì ~gz¢]Š ÞgzZ]o._Æ‚ŸnÆ} úŠC Ù ~yâ ‡òsZÔÇn™7
ßòúŠtž¾B‚ÆÕ{z Âì 7tòúŠ ÃkZ¤ Zž ÇñY¹Ðm¬æÂn™: 7]ogzZ
B‚ÆÕ{z¤ ZgzZ ÇñYc Š™~¤ eÆ™9òúŠ Â}™g ï ZÐ ÕÆb§kZm¬æ¤ ZXì
rZ°t X ÇñY c Š} Šê~ hÆm ¬ægzZ ÇñY c Š™ `g { òúŠ Â} Šg Z Œ Û ßÃ} úŠÆ ¦æ
X åÌg »i§» \ å MŠpŽgzZ ðâ • Ûe Z@äÅzmvZ -vZwÎg ÅTì‚ŸgzZyâ ‡
Üûâö]çøÂû‚øeô Œö^ß$Ö] o_øÃû mö çûÖô EE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
DD!äô nû×øÂø oÂF‚$ ÛöÖû] o×øÂø àønûÛô nøÖû] à$ ÓôÖFæø Üãö øÖ ]çøÚû]ø æø Ùõ^qø…ô ðø«Úø•ô Œº^øÞ oÂF •$ ^ø³øþÖ
DÜ×ŠÚ å]æ…E
¤ Z : c
 Û ä] \ Mž• D™e
â• ZzgÐ] vZ wÎg i k„0vZ†]|
(Ð Å y )s ÜÆVzuzŠvß Â} ™ c Yc Š™ê~hÆVÍß6} úŠ¡
ÆkZ6} úŠÆ Ë¡)pXÐ'ä™} úŠ ( F L Ñ)Æwâ c yp
]gßÅäƒ: ]Š Þz]ogzZ ÇñYHÔ]oÉ ÇñYH7ê~h
X ÇñY1yÒ~g ïZ¢Ðm öW ’æ( ~
Ðm¦æsÜÔì 7™f »ä™Ô]ŠÞz]oÐ ¦æ~p ÖZÆe ZzgkZ Å›9:z
0vZ†]|žì –›bÑKZ ä ~zâx âZ bg • á Æ›9pXì ™f »h  yÒ ~g ïZ¢
]Š Þz]oЦæ¬~kZgzZì He ZzgЕ 9c ŒÌä•xâ ZÃg uÏZ Å ik„
xâ Z ó ó †øÓø³þÞûø] àûÚø o×FÂø àönûÛô nøôÖû]æø oÂô‚$ ÛöÖû] o×øÂø èøßønûfôÖû] à$ ÓôÖFæøL L•t p ÖZ ~ æ: MÆ kQì ™f » ä™Ô
E

ë~ÀF Æg unÏZì Š HÜÌ~× …Z > ½„B‚Æg ukZ Å ›9x¯t» ~zâ


X •~z%huÅy*kZÌÐx Z™/ô}uzŠŠ¼Xìc Š™†ŸZ »kZ~¯¸ä
oûÞô‚øvørøÊø š º …ûø] •ô çûãö nøÖû] àøÚô Øõqö…ø àønûeø æø oûßô nûeø áø^Òø Ùø^Îø ‹zõ nûÎø àôeû &ôÃø•û Ÿøû] àôÂø
Ùø^Îø (Ÿø kö×ûÎöDD èºßønùô eø ÔøøÖø]EE V Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] oøÖ]ô äüjöÚû‚$ ÏøÊø
²ö] Ùø ø̂ Þûø^Êø oûÖô ^Ûøeô göâø„ûøm Ìö×ô vûm$ ]ƒ÷]ô ²
ô ] Ùøçû‰ö…ø ^møEE kö×ûÎöDD Ìû×ô uû]ôEE V pùô •ô çûãönø×ûÖô
oÊô ÜûãöøÖ Ñø¡øìø Ÿø Ôøòô ÖFæû]ö ¡÷nû×ô Îø ^÷ßÛøø$ ÜûãôÞô^Ûømûø]æø Üûâö‚ôãûÃøeô áøæû†öjøŽûmø àømû„ô$Ö] á$ ]ôE V oFÖ^Ãøiø
DÜnûÖô]ø hº]„øÂø Üûãö øÖæø ÜûãônûÒôù ø̂ mö Ÿøæø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø ÜûãônûøÖ]ô †ö¿ößûøm Ÿøæø ²ö] Üöãö Ûö×ôù Óømö Ÿøæø éô †øìôŸF û]
Däq^Ú àe] æ •¨]• çe] å]æ…E
121

Å ~Š·q ZgzZ ~÷}iq Zž HyÒä VrZ Ôì e ZzgÐ ”®0 ïIš^IZ


kZ ~X ´0 ´ â » kZ ËgzZ c Š™g ïZ Ð ! ~÷ä kZ Ô¶!žœ
] \ M ( X H7t ‚Æ ] \ M)l CZgzZ ) c Ñ k0 Æ] vZ wÎgÃ~Š·
ä ~ ó ó?ì @• á { Zͪ) ?Š ðÃÅ} úŠ LZ k0 }g vLž L c â•Û Ðí ä
g ï ZÐ kZ»¤ Z )ž cÛ Ð~Š·ä]\ M Xì 7Â@•
â• á {ZÍ ðÞ Hn²
(ž• ë ïIš^IZ )Xì ~÷ Ëì 7z ðà »¦æ ~ }iž î 3n?( Âì
~÷ªwâ Z÷gzZ Çá3n( KÑ) ~Š·t ]|ž Hn²Ð]g—ä ~
:ðƒwi *
 MtÐs§Å\¬vZ Â'Çá™\E
e Ù Š ZGY
—ܺnûÖôø] hº]„øÂø Üûãö øÖæø ýáøæû†öjøŽûøm àømû„ô$Ö] á$ ]ô ™
I
'
*Š ªó ó¾èE L . L L)g fÆV©( KÑ) KZgzZ ( ™h ÂÃye zÇÆvZ vߎ )
ðÃÐ yQ \¬vZgzZ ǃ:z ðà » yQ~ ]y M Ô• D™Ýq œ‚ Z hð»
: Ìs ™u 0 ÃyQ {zgzZÐ •gxzøÌÐ x™è{ óÅkZ {zgzZ Çñâ• Û : ] !
X ǃ[ Z±u * ŠgŠe.ÃyZgzZ Ç}™
._Æ yâ ‡kZ ÌA ƒ›)m ¬ægzZ›¦æ ~Mˤ Zž Zƒx¥Ð g ukZ :z
~g ïZB‚ÆÕm¬æ›)¤ Z~]gßÅäƒ: ]Š Þ‹ok0 ƦægzZ ÏñYÅðZzgg»
{z~]y M Âì c ŠyÒ¢N ÑgzZì Å„c Š$äkZ µZßZ °¤ ZgzZ ÇñY1™wJÃkZÂÇ}ŠyÒ
XÇñ0 Zw+F JÅkZ
oøÖ]ô éø‚øßûÒô àûÚô غqö…øæø løçûÚø éø†ø–ûuø àûÚô غqö…ø ðø^qø Ùø^Îø äôznûeôø] àûÂø Øõñô] æø àôeû èøÛøÏø×ûÂø àûÂø
š õ …ûø] o×FÂø oûßô fø×øÆø ]„âF á$ ]ô ²ô ] Ùøçû‰ö…ø^mø o% Úô †ø–ûvøÖû] Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$Ö]
äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] Ùø^ÏøÊø Ð' uø ^ãønûÊô XäøÖ ‹ønûøÖ pû‚ô mø oûÊô æø oû•ô…ûø] oøâô pû ‚ôßûÓôÖû] Ùø^ÏøÊø oûÖô
ô ] Ùøçû‰ö…ø ^øm Ùø^Îø DDäüßönûÛômø Ôø×øÊøEE V Ùø^Îø Ÿø Ùø^Îø DD[èºßønùô eø ÔøøÖ]øEE V oùô Úô †ø–ûvø×ûÖô Üø×$ ‰øæø
á$ ]ô ²
øÔøøÖ ‹ ø nûøÖEE V Ùø^Îø ( oòõnû•ø àûÚô Åö…$ çøjømø ‹ønûøÖ æø äô nû×øÂø Ìø×øuø^Úø o×FÂø oûÖô^fømö Ÿø †ºqô ^Êø Øøqö†$ Ö]
àûòô øÖ †øeø•ûø] ^Û$ øÖ Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…øEE Ùø^ÏøÊø DDÌø×ô vûnøÖô Ðø×ø_øÞû^Êø ÔøÖô]ƒø Ÿ$ ]ô äü ßûÚô
DÜ×ŠÚ å]æ…E DDš º †ôÃûÚö äö ßûÂø çøâöæø ²] à$ nøÏø×ûnøøÖ ^÷Û×û¾ö äü×øÒö^+nøÖô ä́Öô^Úø o×FÂø Ìø×øuø
Zzg Å bZz -Zz LZ ä bZz 0¼
Zž HyÒ Ð e
•gÆ ]ñ|¿q
122

ä ò|X ñƒ¢q~ # Ö } Å gå —( ™á {lCZ )Æ{+Fq ZgzZá Zz


3g™ï: ï ¸6}i q Z ~÷ä ~+kZ !vZ wÎg c ž Hn² ( å¦æ Ž )
gzZì !„ ~÷µZß Z °}i {zž ¹~[ ZŽ ( åm¬æŽ ) ä ~+'ì
Å} úŠ k0 } g vHž c Û Ð ò|¦æ ä] vZ wÎg Xì ~ï}÷
â•
?ÂQž c Û ä]\ M X • 7Â@•
â• á {ZÍž Hn²ä kZ ?• ( @• á {ZÍ ) ?Š
ÂòŠ Mt]|ž Hn²äò|Xßá nÐ ~+m¬æLZžì ht sÜÃ
ì ;g 3nÅ]! ¾ž7{ Zz6¼ ÅkZÃkZÔì ( - c Š$
gzZª$ z g »$ )̀Ã
 ƒÌ¼ )ž c
Z Û ä]vZwÎg'7Ì6ÃkZÐ ]!
â• ( ~æE %N) ÌËgzZ
Â!ßá nÐòŠ M kZžì h¸'Ã? ( •7@• á {ZÍÆ} úŠ k0 }g v
„Ç M ÃkZ ) ä] vZ wÎg Â` Ãs§~uzŠ n Æ äVZ Õ ~+ {z Z 
Æä™\E Ù 6gî^ Y* gzZ: Óªwâ » ò|ä kZ¤ Zž c â• Û Š•á g Z ( ñƒ ïŠ
ÅèZg * z… ) \¬vZž ǃ7~wqkZt ~g—ÆvZ Âð3nKÑn
XÐB¢cgÐs§ÅkZ ( Ðzz
E
ÅkZÐ î<Ez ÅèZg * z …\¬vZžÏƒ ó$ gzZ Á$ ð•Zt Å}È Ë~] æ: Mµš :z
0 ïIš^IZ¬ Ð kZ X σ # Ö ´ Åäƒ °ç ÿLE &‡* gzZ { Çg ! ›zŠ%Æ kZt ÔB¢ cgÐ s§
oûÊô Üûãö øÖ Ñø¡øìø Ÿø Ôøòô ÖFæû]öE ¶ðâ • Û ]zˆe  MŽ ä]vZ wÎg~ hÆVÍß,Z~g uÅ®
ukZ ÅbZz DܺnûÖôø] ºh]„øÂø Üûãö øÖæø ÜûãônûÒôù ø̂ mö Ÿøæø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm ÜûãônûøÖ]ô †ö¿ößûmø Ÿøæø ²ö] Üûãö Ûö×ôù Óømö Ÿøæø éô †øìôŸF û]
g
Xì ,ÅkZ c Íy*»e  MgzZ'ì¨à )Z ÅÏ Q š º †ôÃûÚö äßûÂø çøâö æø~
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø Ìø×ô vûnøÖô Ðø×ø_øÞû ^ÊøZZ åt] q
^Û$ øÖ Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² Z ~ g uÅ›9
vZ wÎg Â`Ãs§~uzŠ n Æ äVZ Õ ~+{z Z  Lž L ìŠ HtÀF»T ó ó îÖ] ý†øeø•ûø]
k0 ÆŸ žt c Ô î 3nt ‚ƃ  ˆÆ i ú™^Kž ǃ Š ¹Ð ~+kZ „¸ ó óc Û ä]
â•
KÑðÃŽž ~Š „Ç M ÃkZ ä]vZ wÎg Â`ÃOŠ Q nÆä3n{z Z  Â'î 3n™ƒ} 9
ðà » kZ~ g ukZ Å›9X ǃx •Zt » k Q~]y M Ç} ™Ýq6gî^ Y* wâ c Z6™ 3n
)lÏZÆ~+gzZò|~Š î ZŠ ! Zòp'Š M i ! Ðä3nc ð3nä¿k QQž7™f
} æE %NÆ ]y M ä] vZ wÎg Z  žìt ~y MÆ kZ Ôì g uq Z Å®0 ïIš^IZ 0Ð
çO Xì Å„ ò|¦æ }i {zž 1™g Z Œ Û Z ä kZgzZ Š ugÐ ä3n~+  ð‹Ïz Åx •Z
123

Û ê._ÆÏZä]vZwÎg
Šâ•
X c

3: 1»Vß Zzä3nKÑgzZ} úŠ L Ñ
Åk2
za gzZ wÎg z Ñ wÝZ îSÅ] vZ wÎggzZ ˜ÀÅ f Y m Z x Óì x¥ž 6
6yZgzZ ï Š (F z ]úŠ Åõt ÜZ z’ ™ ÁqZgzZ yZZÃVzÈ Æ k QÐ ¬ÆvZ {z ÓW Xì
ìZ̀gzZ V¶Ü Z$ z VCqZ$ gzZ uÑz¬gzZ'• D ‹]g t ż  z ØggzZx ÅZz a~0  
z Z}
yZ¸X •D Zg eÐ [ Z±z…ÆZ} gzZ ïŠ „Ç MÐ x •Z} æE %NÆyQÔÈ zgÃZ} È ÇÈÐ
Xì Cƒ‰ Ü ¤ÝZ ÅyQ¸gzZg Ϥ  g »Ðƒ  »yZ¸ÔŠ ã Åe Z@z]úŠ Å
nKÑnÆäàyvÃkZc ä™ÝqqÅË6 gî^ Y* b§ÏZgzZ* ™òúŠN Ñ~ª Z°
:N Yñ7 ~sf]ZŠ• á gZÆ]vZwÎg~}g! ÆyZXìÐ~Vƒk +F ”gzZ+F
h 
$*3
ø nûøÖ ^Úø oÂF•$ ] àôÚøEE V ÙöçûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ÄøÛô‰ø äÞ$ø] z…õùƒø oûeôø] àûÂø

DÜ×ŠÚ å]æ…E DD…ô^ßøùÖ] àøÚô åü‚øÃøÏûÚø ðøç$ føjønøÖôæø ^ß$Úô ‹ønû×øÊø äüøÖ
‹ŠpÐ]vZwÎg ä~ž HyÒäVrZì e ZzgД ~g Fg f1Z]|
ë{zÂÔì 7ÅkZ"Z °Ž}™} úŠ6 q+Z ËðÃŽž¸D â• Û ]\ M
X ñ¯~3: 1CZž’ eÃkZgzZÔì 7( ¶‚ Zg øgzZòŠ M Zg øª)Ð~
HÏzh”z J{Š c iÐ kZ nÆ¿á Zz ä™g Ñ~ Vâ ›gzZì y›Ã\ M LZ :z
gzZì `g {Ð ®  ) ~g ø Ôì 7Ð ~ë{zž,Š â• Û ~} g ! Æk Q ]vZ wÎgžì $ Ë ƒ
!{ CÅvZXì 3: 1»k Q
ðõ†ôÚû] Ð$ uø Äû_øjøÎû]ø àûÚô EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø²] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èøÚø^Úø]ö oeô]ø àûÂø
áø^Òø áû]ô æø غqö…ø XäøÖ Ùø^ÏøÊø DDèøß$ røÖû] äô nû×øÂø Ýø†$ uø æø…ø^ßøùÖ] äö øÖ ²] gøqøæû]ø ‚ûÏøÊø ä́ßô nûÛônøeô Üõ×ô ŠûÚö
DÜ×ŠÚ å]æ…E ! Õõ]…øø] àûÚôù ^f÷nû–ôÎø áø^Òø áû]ô æø Ùø^Îø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mø ]†÷nûŠômø ^÷ònû•ø
nKÑä ËTž c Û Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì e
ZzgД )â Z1Z ]|
ä vZ  ( à™Ýqq ðÃÅkZÐ ŸrZ°gzZ ) Zg â hðà » y›Ë™ 3
!vZ wÎg c
HwZÎä ¿q  gzZì ~Š™Z
ZX x Zw¼  Zz c izŠ nÆ¿k Q
Û ÒgÎgzZ LZuZ µ ÒgÎgzZ XXàm…„ßÚ æ àm†ŽfÚ ¡÷‰ö…ZZ Š
wÎg~ y‡• c Û ~}g !
â• ÆðY mZx Ó~ Y ̈{gÎ ÓW
c
XX o]÷†m„Þ æ ]÷†ŽfÚ Ÿ$ ]ô Õø^ßF׉ø…ûø] ^Úø æøZZ Š Û Š•
â• á g ZÆ™¥#Ã]vZ
124

ž c â•Û Š•á g Z ä]\ M ( ?σZw¸ ÌA )ƒÏ~hðgzZ à ©Ç! q{zp¤ Z


Xƒ„5q Z Åd( |  gŠ1)p¤ Z
q7"gzZ à ©Ç! Å}È}uzŠ ËÆ3nKÑ~ª Z°ä ˤ Zžìt È :z
G™ z ݸgzZ ǃ ×gz¢[ Z±» c izŠÃkZ~ ZwÅT H{k Z (Ú Z Ìä k Q ÂÅÝq Ì
X Çìgxzøм  à Zz
» {gëÜæ~: â iÆ] vZ wÎgžn kZt ÔŠ c Û ó ó Üõ×ô ŠûÚö ðõ†Ú] Ð$ uø Äø_øjøÎû] àôÚøL L~ g
â• u
›)Ë:gzX¸D M ] âlb! Æ„Vâ ›˜Àt ‚Æ]\ MgzZ å„{Ñçòs Z {Ñç
y MŒÛ ?Š ãZz ÅkZX * ™ÝqqÅy›b§Tì x Zwb§ÏZ * ™Ýq™ 3nKÑÌqÅ
Æ nKÑ ( ì _ƒ `gŠ ¬ Ž ~ g uq Z ) ä] vZ wÎgŠp!Zj » Tì e  M {z Åu 0
:ªXì c Š~ŸÆ„[ Z±
éô †øìôŸF û] oÊô Üûãö øÖ Ñø¡øìø Ÿø Ôøòô ÖFæû]ö ¡÷nû×ô Îø ^÷ßÛøø$ ÜûãôÞô ^Ûømûø]æø ² ô ] ‚ô ãûÃøeô áøæû†öøjŽûmø àømû„ô $Ö] á$ ]ô™
—ܺnûÖô]ø hº]„øÂø Üûãö øÖæø ÜûãônûÒôù ø̂ mö Ÿøæø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm ÜûãônûøÖ]ô †ö¿ößûmø Ÿøæø ²ö] ÜöãöÛö×ôù Óømö Ÿøæø
DSSá]†ÛÂ Ù!E

Ë ƒ7w'qÅ}uzŠ ÌÐêÆg—Šp
$
]o (Z » kZgzZì @ ™òúŠ N Ñ6q Å}uzŠ òŠ M i ! )luÑeq Zžì @ ƒ Ì(Z L
KZm ¬æ N ÑðÃLb§ÏZgzZ Xì êŠ}Šê ~ hÆ kZ™™h'ÃkZ 臞ì @ ™7
è‡ Âì ꊙê~ hÆkZ {zgzZì êŠ ÑŠ ¢Ãè‡ » ðCKZ™ 3nKÑgzZÐ ã ! 
i[l
gzZì Sg „x ZwÔ CYƒ 7^ Yz w'nÆm ¬æ c ¦æ L ÑkZq {zÐê kZÆ <Ñ
VƒÆq Z Ì~ž c Û Š•
â• á g Z ä]vZwÎgXì @ Y05{zÐä 3nKÑgzZ ä±)lN Ñ
nÆkZq{zÌÐê}÷Âì Yƒê(Z ÌÐ홃W MÐã! i[l Åi ! )lËgzZ
:ìtg uX Ïìg „x Zwσ: w'
áøçûÛö’ôøjíûøi ÜûÓöÞû]ôæ$ †ºŽøeø ^Þ$ø] ^ÛøÞ$]ôEE V Ùø^Îø Üø×$‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$‘ø ² ô ] Ùøçû‰ö…ø áû]ô zèøÛø×û‰ø Ýùô ]ö àûÂø
äö ßûÚô ÄøÛø‰ûø] ^ÚøçøvûÞø o×FÂø XäøÖ o–FÎø ^Êø õ̃ Ãû eø àûÚô äô jô r$ vöeô àövøÖû]ø áøçûÓömø áû]ø ÜûÓö–öÃû eø Ø$ ÃøøÖæø o$ øÖ]ô
DD…ô^ß$Ö] àøÚôù èºÃø_ûÎø XäøÖ Äö_øÎûø] ^ÛøÞ$ ^ôÊø åü„ûìö ^mø ¡øÊø äô nûìøø] Ðùô uø àûÚô oòõnû•ø äö øÖ könû–øÎø àûÛøÊø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
vß ?gzZÔVƒÆq
Z~ž cÛ ä]vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ k •x Z ]|
125

%1 {Š cZÐ ~ ?žì YƒgzZ Ôƒ D Ñ] âlgzZ ] ¬Z 4


iq LZ k0}÷
ÅkZ~QgzZ ÔÐ }uzŠƒ ÑZz ä™7?Š KZÆ™k  Z4gzZ ÑZz
½~ i Z0
kZ nÆ T~ b§kZ ÂVzŠ} Šê~ hÆ k Q ._Æ kZ™Í] !
ÆnKÑc } úŠ L ÑÆkZ ) Ôá: ¦  Ù ÃkZ {z ÂVzŠ™ê »q Å ð¸Æ
C
Xìzq Z » c izŠWZzÆk Q ( Ðp ÒÆx •Z ) {zVƒêŠŽÃk Q ( ~³

zk½Åm¬æc ¦æËžì YƒÔVƒ7ØZÝ ¬Vƒ{ÈgzZy̈Zq Z~žìt È :z
}uzŠ ÌП}÷ƒ: h»k Q {zµZßZ °gzZVzŠ} Šê~hÆkZ™ƒWMÐ wÑ+Z
X σc izŠ~hÆk Q {zÉ Ôσ: ^ YgzZw'nÆkZqÅ& • Û

{LÓk ”nKÑ
+F
h
]†øføÒûø] àûÚô á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹ zø nûÞô]ö àôeû ²
ô ] ‚ô fûÂø àûÂø
àõnûÛô mø ÌöøÖ^uø ² ô ] ^eô Ìø×øuø ^Úøæø ŒôçûÛöÇöÖû] àönõÛô nøÖû] æø àômû‚øÖô]çøÖû] ÑöçûÏöÂø æø ²
ô ]^eô Õö†ûŽôùÖø] †ôñô^føÓôÖû]
DD!èô ÛønFÏô Öû] Ýôçûmø oÖF]ô äô fô×ûÎø oûÊô è÷jøÓûÞö kû×øÃô qö Ÿ$ ]ô èõ•øçûÃö eø |ø^ßøqø Øø%ûÚô ^ãønûÊø Øøìø•û ^øÊø †õfû‘ø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E

ƒ~Vƒk {L :c â• Û ä]vZwÎgžì e ZzgÐ ”/Z0vZ†]|
Å\! Vâ gzZ'* ÑÃËB‚ÆvZ•t {k
™q ( ÖЃ  gzZ )} (Ð
Ô ÑZz ä3nŽ ~ª  Z°gzZ * 3nKÑ™ú1yY( t ‚ÆÁ q )gzZ'ãâ • Û *
ï• á- ìc ^ÑÌ'Z'{g f ª)} ™( 
¥ 'Z'Æ6ÆŽ~kZgzZ ñ3n
@ Yc Š ¯r ZŠq ZnÆJ # Ö ª~wŠÆkZ ( Ðs§Å\¬vZ ) Â( }™
X ( ǃCÙ ª~# Ö ªw! z»k Qª)Xì
^Û$ ×øÊø xôfû’% Ö] éøçFבø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ô
zõ iô^Êø àôeû Üômû†øìø àûÂø
V øœ†øÎø Ü$ $ö lõ]†$ Úø &ø×Fø$ DD²
ô ^eô Õø]†ø•ûŸøû^eô …ôæû %̂ Ö] éø•ø^ãø•ø kûøÖ‚ô ÂöEEV Ùø^ÏøÊø^Û÷mû^ô Îø Ýø^Îø Íø†ø’øÞû]
DD!ä́eô àønûÒô†ôŽûÚö †ønûÆø ² ô ô ðø^Ëøßøuö …ôæû %̂ Ö] ÙøçûÎö ]çûfößô jøqû] æø áô^ø$æûŸø û] àøÚô ‹øqû†ùô Ö] ]çfößô jøqû^ÊøE
D̺Ãû•ö äô nûÊô •¨]• çe] å]æ…E
Z Ô S7i úÅ ð( yŠ q
 Z ) ä] vZ wÎgžì e  Ã0*y
ZzgÐ ” J 
t X ˆ~Š™'Z'Æ uÑ„ZÍ KÑž cÛ gzZ ‰ƒ} 9™JZ Âñƒ rg Ã\ M
â•
126

:S7e
 Mt( Åu 0 Û ) ä \ MQÔðâ •
yMŒ Û Š•
á g ZiŠ&ä ]\ M ] !
Däe ànÒ†ŽÚ †nÆ ²ô ð^Ëì…æˆÖ] ÙçÎ] çfßjq] æ á^$ æ Ÿ] àÚ ‹q†ù Ö] çfßjq^ÊE
Æ„vZ'B‚Æð;ԔР„ZÍ KÑgzZ ԔРÏnÅ46" !Íß} Z L L
óƒó :áZzä™q ÑÃËB‚ÆkZƃ
Ðógó ziw¸ LB L ‚Æ46" z uÑ~ kZ ðâ•Û ]zˆ~ [ækZ e  MŽ ä] vZ wÎg :z
c Û wEZ ó ó çfößô jøqû]ôLÝ
â• Z »%Z nÆVâzŠgzZì ˆðâ•
ZgzZ+„q
L „q Û N @
Åä™Ì6gzZ v

ÖgzZ Zn„(Z (]ŠÞKÑ)gzi‹Š Þž c
{k 4E
ŒÃèEG5 #gzZ Œtä]vZwÎgÐkZÔì Š 
XÐ46 zuÑž A’ e*
" ™Ì6 „(ZÐkZÃVßZzyZZgzZÔ46 zuÑž 6ì
"

7x„ZÍÅVÍßÁ
ŸøEE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o( fôß$ Ö] àôÂø åôz‚ôù qø àûÂø äô nûeôø] àûÂø gõnûÃø•ø àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø
•$ …øæø äô nûìôø] o×FÂø†õÛûÆô pûƒô Ÿøæø èõnøÞô]‡ø Ÿøæø áõ]‡ø Ÿøæø èõßøñô^ìø Ÿøæø àõñô^ìø éö•ø^ãø•ø ‡øçûröiø
D•¨]• çe] å]æ…E DDkônûføÖû] ØøâûŸôø ÄôÞô^ÏøÖû] éø•ø^ ø̀ •ø
0z/0vZ†]|)-ZzLZäVrZgzZHÜÐ--ZzLZä-0z/
ì( b§ÏZ)gzZŠ%ËáZzä™-
- ìž c Û ä]vZwÎgžÐ(i m°Z
â•
Þ ‡) Ì]ŠÞÅ6ZigzZ ãZiËgzZ7wJ.
. Þ ‡ª„  gŠ]ŠÞÅ]gúàZz ä™
ƒ #Š ÅkZÐ TsÜÆð¸ kQ Ì]ŠÞÅáZzp g #Š ËgzZ (7wJ
™ƒhZzÐäZyË(nÆÏ0 i]c gz¢gzZ ~izg KZ) ¿ŽgzZ 7wJ. Þ ‡
Xc Û wJÿLE
ŠgZŒ &‡*ä]vZwÎgÃ]ŠÞÅkZ~hÆVßZzykZƒŠ 7
žì Šc Û ~} g !
â• ÆVÂgúgzZ VzŠ%áZz ä™[ ‚g Z » * ì¬~g
igzZ - ukZ :z
,Z¿Žž ǃtyâ ‡gzZ wßZÔ’ e'ÆwVg•ÃVƒk VâzŠyZX 7wJÿLE &‡]Š ÞÅyZ
Vƒk,ZèYX σ: wJ]Š ÞÅ kZƒ̀à z Éà ~ V/}uzŠ Ôƒ >% » gZ ¯gzZ ]·
ËX YYH7g ±Z6ðCÅkZ n kZÔì 7sp » Z} ~ wŠÆkZžì ?Š ÅkZ [ ‚g Z »
ƒhZzÐäZ yËòŠ MŽ b§ÏZXìC Ù ªî<EzÅäƒ: wJ. Þ ‡Æ„ZÍ: Ö#Åá Zzp g #Š
ÅkZ~ hÆ äZ ykZ n kZì Š• ÛqZ » äZ yÏ Q c Í{zƒB‚Æ 7Z Á * 3 | xg » kZ
X σŠg. Þ ‡\zZ î<Eg$
ÅVß Zzyž Š ƒx¥ÐkZÔÏñYÅ7wJÌ]Š Þ
127

]Zxzg U
Z‰ÆyZZ
g% vômö oj# uø ÜûÒö ‚öuøø] àöÚô çûmö ŸøEE VÙø^Îø Üû×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø ‹
zõ øÞø] àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!ä́ŠôËûßøÖô g% vômö ^Úø äô nûìôŸôø
~? L Lc â•Û ä]\ Mž•D™e ZzgÐ ÅzmvZ -vZwÎg”÷Z]|
ó Xó ì LenLZŽì e: „znÆð¸LZžJ Z  Yƒ7ðñðÃÐ
Ìt nÆä™ÝqQ'm{Åk QgzZ nÆîJ x £ÝZÆyZZžìt È :z
Žžƒ „ ZpíâZ nÆVǸ }uzŠ LZ~ wŠÆk QgzZƒ u 0 Р辊pòŠ Mžì ~gz¢
wqŽgzZ] ! ŽgzZXì e ÌnÆVǸ}uzŠ „zÔì e n LZ {z ~4ŽgzZ ð>ŽgzZÚ
X Yƒ7ï»yZZ%ÆkZÔ} ™:IÌnÆ}uzŠ ËÃk Q}™:InLZ {z
XXáô^ÛømûŸô û] èøÏønûÏô uø ‚öfûÃøÖû] Èö×öfûøm ŸøZZ (Å XX ÜûÒö‚öuø]ø àöÚô ©mö ŸøZZ ~ e Zzg Åyx0Z Åg u ÏZ
ŸøZZ Ì~ V(u ~uzŠ ÜkZ gzZ ~ g u kZžì CYƒ s ™] ! t Ð kZ Ôì Š He Zzg
™} Šg Z Œ Û xz å›.Żó* b§kZgzZX슰ÔÅw¾É Ôì 7Š Z%Ô¬ÅyZZÐÂÆXXàöÚô çûmö
c ŠÈ0Æ òŠ M ßgzZ} æE %NËÌ~ y! izŠg Z ~g ø }Xì {gzõx ¬ »y! Ù ãŒ
iC Û bŠ™ÔÅkZ
¸ÈèÑq ó Xó ì 7„òŠ MÐ}u{zLž L •ïŠÈ c óì ó 7„+  ̈Z Â~k Q Lž L ì @
Y
c XXáø^Ûømû]ô ŸûøZZ ÃÚÆyZZ Ì~ V(uϹ b§ÏZ :Xì 7òŠ M wëgzZ YZ {zžì @ ƒ
i§¸ nÆkZ ( ì Ñ »V(uyS Ž ) à z kneF gzZXì Š H¨Ð ÂÆXXàöÚô çûmö ŸøZZ
~(gzZ ?Š Å ðÙ M * Ð ]t` Z' × *
™V5”ñà Zz Vã6µñ,ZXì Ì4gzZ F  oyÒ
ƒ
Xì ] ! Å ¹zf$ „
áûø] Ùø^Îø áô^ÛømûŸô û] Øô–øÊûø] àûÂø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] Ùøøª‰ø äü$Þø] Øzõ føqø àôeûƒô ^ÃøÚø àûÂø
VÙø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^øm ]ƒø ^Úøæø Ùø^Îø äô ×# Ö] †ôÒûƒô oûÊô ÔøøÞ^ŠøÖô ØøÛøÃû iö æø äô ×# Öô ø̃ Çô fûiö æø äô ×# Öô g$ vôiö
DD!ÔøŠôËûßøÖô åö †øÓûiø ^Úø Üûãö øÖ åø†øÓûiøæø ÔøŠôËûßøÖô g% vôiö ^Úø Œô^ß$ ×Öô g$ vôiö áûø]æøEE
D‚Ûu] å]æ…E
ZzgД†0f ç]|
HwZÎ0ÆyZZaZÐ]Ñ ä~žì e
128

Æ X• t ÜZ z wqZÐ yÃ{zgzZ ?ì HzgŠ aZgzZ dZ » yZZž Y7 ª)


Ën Æ „vZ ' Lž L t c â•Û Š• á g Z ä] \ M Â ( ì YY HÝqÃkZ)g f
Ôƒ ÌÐ T#ŠgzZ 4zŠ ª)ƒ]zZ°z •W ZzÆ„vZgzZƒ›~g vÐ
]| ó Xó Åg ñÎ~Š c ÅvZ ?Ãy! i KZžt }uzŠgzZ ( ƒW ZzÆvZ sÜ
ÌnÆVÍß}uzŠžtgzZ L L ! c â•Û ä \ M ó ó!vZ wÎg c HgzZ L LHn²ä f ç
ÃVzqyQ ÌnÆyQgzZƒT egzZ D™In LZŽ z™I „zgz Zƒe „z
ó Xó ƒD™I* n LZŽz™I*
gzZì cÛ ™f » Vzq &~ g
â• ukZ ä] vZ wÎg~ [ ZŽÆ wZÎÆ ”f ç]| :z
}uzŠ Ô #Š gzZ 4zŠ nÆ„vZq ZÔN Yƒ Za '! &t² ǃ‚Z  yZZﻞì c e
yÇÈ}ŠÔ´gw'~ ö:X ZŠ c
Å
gzZì enƃ  {zì en LZŽž„Zpí+Z Å Z} »y!
i
Xì e: nÆË{zì e: n LZŽ
ø̃ Çøeûø] æø äô ×# Öô g$ uøø] àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…øEE VÙø^Îø Ùø^Îø zèøÚø^Úø]ö oûeôø] àûÂø
D•¨]• çe] å]æ…E DD!áø^øÛmûŸô û] ØøÛøÓûjø‰û] ‚ô ÏøÊø ²
ô ô ÄøßøÚø æø äô ×# Öô o_6 Âûø] æø äô ×# Öô
ÐËnÆ„vZ äT :c â• Û ä]vZwÎgžì e ZzgД)â Z1Z]|
WZzÆ„vZgzZ ( c Š¼ŽÃT) c ŠnÆ„vZgzZÅ#ŠnÆ„vZgzZÅ›
X à™ŠÅyZZ LZäkZ Â( Œ4vZÃbŠ:gzZ * ™IÃT) c Š:gzZ HI
Å:X
Š™,@
{zž c Æ ö Zè%b§ÏZÃ]! LZgzZ]Z
_ z]»wKZ ä ¿Tžìt È :z
ì êŠÃTÔì @ h ÂnÆ„vZì @ h ÂÐTgzZì @ hŽ nÆŸg Å„vZì @ hŽ mÐ T
ÆTn¾Ôì Âzg nÆ~ŠÛpÅ„vZ sÜì ÂzgB; Ð ¶ŠÃTgzZì êŠ nÆ„vZ
ÃË}Ô]»wzwdZ~C Ù ªgzZtzµb§ÏZgzZ]zZ°gzZ›}]! gzZ]*
_ Dg¯“gzZ! XZ
wdZzwqZÆk QÜZŠgzZuøgzZ ðÃÆ ö ZY ŸgSgzZÔ'äƒW ZzÆ„vZƒ :ÅX
 tÔbŠ: c bŠ¼
XŠ ƒï»yZZ »k QñYƒÝqÃTx£t»e †ï»gzZv! mnºZÔìg: nÆ
äü%øÃøeø oõùfôÞø àûÚô ^ÚøEE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ø •zõ çûÃö ŠûÚø àôeû ² ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
ä́jô ß$ Šöeô áøæû„öìö^mø hº^vø‘ûø] æø áøçûm%…ô]çøuø ä́jô Ú$ ]ö àûÚô XäøÖ áø^Òø Ÿ$ ]ô oû×ô fûÎø èõÚ$ ]ö oûÊô oÖF^Ãøøi ²ö]
áøçû×öÃøËûmø æø áøçû×öÃøËûmø Ÿø ^Úø áøçÖöçûÏömø ̺×ûìø Üûâô ‚ô Ãûeø àûÚô Ìö×öíûiø ^ãøÞ$]ô Ü$ $ö ǻ†ôÚû^øeô áøæû‚öjøÏûømæø
àºÚô ©Úö çøãöÊø ä́Þô^Šø×ô eô Üûâö ‚øâø^qø àûÚøæø àºÚô ©ûÚø çøãöÊø ǻ‚ônøeô Üûâö‚øâø^qø àûÛøÊø ( áøæû†öÚø©ûmö Ÿø ^Úø
129

DD!Ùõ•ø†ûìø èöf$uø áô^ÛømûŸô û] àøÚô ÔøÖô]ƒø ðø]…ø æø ‹


ø nûøÖ æø àºÚô ©ûÚö çøãö Êø ä́fô×ûÏøeô Üûâö‚øâø^qø àûÚøæø
DÜ×ŠÚ å]æ…E
í Ì9Ž ävZ : c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgЊ&0”vZ†]|
6 j§ÆkQŽ¸Dƒ[ ôZ ëÑgzZ~g Zj¼Æk Q Â5~# Ö ZˬÐ
Æ yQ yÇ0 ?ëÑ* ÆyQž å @ ƒ (ZQX¸ D™~zc Å¬Æ kQgzZ º
cX¸ D™7x » {z ŠpgzZ¸ ë {zž ¶Cƒt ª q ÅyQgzZ¸ DƒdY
D™ëž¸ëÐVÍß0ÆyQ¸D™7{zx»ŽÆ䙞ìtÈ
I
¬ÃyQ »Vñ»XgzZ s1Ì^Ñ{znÆp g ì‡k¼ CZgzZ ïGG3G
EB-o!KZ c Í•
: ï¬{z Â6x©Zz%ZzZÆkQgzZVžÅ9LZ ª)¸D™ÃyQ åŠ c Š7
yQäT ÂX¸D™[pÃyQ åŠ c Š7¬ÃyZ »X]¬$ z] G é5{š!{z1Ô¸
y!isÜ( ~g6î0<Eg$ ) ä TgzZì ðñ{z HŠ ˜Ð zi !  Š LZs ÜÆ
z„
¬ ÌÐ yu!
( ™{g b Š˜) ä TgzZì ðñÌ{z HŠ ˜ s ÜÆ yQÐ „
z ,s ÜÆyQgzZ Å]ÐÐ yQ~wŠ ª) HŠ ˜s ÜÆyQЄwŠsÜ
Xì 7yZZÌ' Z' Æ: ZŠÆðZg%ÆkZpÔì ðñÌ{zÂ( 3g…
g»ßŽ~Vî ZCx* gzZV6YÆ+ŠyÇg)  gzZdY m Zžì ¸bzgÅkQgzZÈ»g u:z
L i8 sÜÆ yQ Vƒ ¿$
ïE gzZ ¿" ŠppVƒ ïŠ ]úŠ ÅíÁqZ ÂÃVzuzŠŽ VƒgZŠ™$ gzZ
Ð~xiZßgzZ _ ZÑm{ÆyZZ ´g/_ »Š˜ kZ~wŠ ÁiZ Á c *™Š˜ Ð y! i cÐB; ®  ,Z
„Ç! cÍÐ iÎÆk QgzZ]g ZwÅyZZ wŠ »kZƒ‚ g:/_ »Š ˜ kZ Ì~wŠ LZ¿ŽgzZXì
ÌöÃø•ûø]ZZ ÃÏZ~ g u‹ZgzZ Ôì ȸ » XXÙõ•ø†ûìø èöf$ uø áô^ÛømûŸô û] àøÚô ÔøÖô]ƒø ðø]…øæø ‹ ø nûøÖZZXì à {
Xì Š c Û ( î<EäŠ+ F
â• ®»yZZ ) XXá^ÛømûŸô û]
ì ¬Ž »Š ˜ s ÜÆV6YëÑ* gzZî * Æ+Š È Çg ) gzZ ðY m
Z~ g ukZžìgpÅ
ƒÏ-â ÐkZ¤ ZgzZ ñYÅÒÃÅäÑ65 Zg 9gzZ Å䙄  gŠÃyZžìt sÜÈ »k Q
I
»Ãg ZM Z z W Z OzgñÆ yQgzZ ï GGEB-o!KÑÅyQ nÆ ä XÃVzÈ ÆvZÐ ] Z WZ} æE %NÆ yQ
X ñYÅ4z] Åä™
pœF…ø àûÚøEE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùô çû‰ö…ø àûÂø zpû…ô‚ûíöÖû] áô ‚ônûÃô ‰ø oûeôø] àûÂø
130

ÔøÖô]ƒø æø ä́fô×ûÏøfôÊø Äû_ôjøŠûmø ÜûÖ$ áû^ô Êø ä́Þô^Šø×ô fôÊø Äû_ôjøŠûøm ÜûÖ$ áû^ô Êø ǻ‚ônøeô åö †ûnùô Çønö×ûÊø ]÷†ÓøßûÚö ÜûÓößûÚô
DÜ×ŠÚ å]æ…E !áô^ÛømûŸô û] ÌöÃø•ûø]
ðÃÐ ~ ?ðÃŽ : c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” ~g} G1Z ]|
]¸zgziª)ÐB; LZ ƒ ‚ g‰Ü ¤¤ Zžì xiÑÂAŠ] ! qÑs ÜgzZ ~æE %N
g: ‰
ƒ ‚ Ü ¤ ÅkZ¤ ZgzZÔ} ™Òà ( Å䙄  gŠ ª) Å% $Ãk Q ( Ð
wŠ LZ ƒ ‚ g: ‰Ü ¤ÌÅkZ¤ ZgzZ}™ÒÃÅ%$ ÃkZÐ „y! i KZQ
XìzgŠ+F ®ÅyZZtgzZÔ~„
Ã4z] ®  , Z ïE L i8 s ÜÆ ~g ZŠ™$ gzZ ~g »$
Å 6 m{ q Z ~ g
u «Ð kZ :z
 , Z§”Å% Z ew$
® ÃkZgzZ1zgÃ]g ZÑC Ù gzZ ðZæE Ù ~g
%NC ukZgzZ ÔåŠc Û yZZ î0%iÑ
Šg Z Œ
X •‰ ñeZgŠ&Æk QÌVŒb§Åg uà Zz6zZgzZì Š c Û ¬x ¬»ÒÃz[
â•
XñY»zgÃkZÆ™wEZ‰ Ü ¤ÂƒYY»zgÃðZ' kQ=g fÆkQgzZƒÝqgZMZgzZ‰ Ü ¤¤ Z X 1
Å b&ZgzZ Å1zgÃkQÐ „ÃzG gzZƒzx~Z ã! i Âì 7~B; LZgZMZz ‰ Ü ¤¤ Z X 2
XñYÅÒÃ
Å%Åy! is ÜÆðZ'kZž• ~ci7gz$gŠkZ+Š I ZgzZ• ¬Zñ* , Z] Ñq¤ Z X 3
E
%NÃkZÐ wŠžìt î<EgŠ ~ æ: M Âì 7öRÌ
/_ »% Z ew$
gzZ äSÃkZgzZ ñYŒZæE
gzZ Çìg @™ ¬Š Å äSn QÐ \¬vZ wŠž ǃt Ái Z Á³~¡ » T ñY 3g ~ wŠ
Û XX á^ÛømûŸô û] ÌöÃø•ûø]ZZ ~ g
E
» T'ì Š c â• uÃZgŠ ~ æ: M kZ X Ç} ™ eÎÌ,ÛD 
E
]! ¸X 7„ì »yZZ î<EgŠgzZ ðÈÆkZžì î<EgŠgz$~ æ: M {z»yZZtžìtÈ
X ¶ˆðâ• Û ~V/}uzŠ~g u«
%Nž @
ÃðZæE ñY ÅÒÃÅä™Ýq]¸{zžì Ìt ]gß~Šq Z D :HçÞ
Xìg: ´™OŠB;6B;'ñYc S
Ð ] ¸zgziŽ Vƒ ÅnkZt ‚Æk Q V× Z'Žžì Z  Zz6y›C Ù Ð zg Åg ukZ
gzZÔ}™ÒÃÅ1 zgÃðZ'k Q {zÆ™wEZÃkZ ƒÝq] ¸zgzi {zÃk Q¤ Z ÂÔVƒ $ Ë YÅzg
i Z ÁQ ƒ: öRÌÅkZ~] Ñq¤ ZgzZÔá x »Ð ƒzx ~Z ã! iQ ƒà {B; Ð ]¸zgzi¤ Z
XÇg „liÎgzZ/_ s ÜÆkZ~wŠ Á
131

áø^Ûømû]ô ŸøEE V Ùø^Îø Ÿ$ ]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²


ô ] Ùö çû‰ö…ø ^ßøfø_øìø ^Ûø×$ Îø Ùø^Îø ‹ zõ øÞø] àûÂø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E DD!äüøÖ‚øãûÂø Ÿ$ àûÛøÖô àømû•ô Ÿøæø äü øÖ èøøÞ^Úø]ø Ÿ$ àûÛøÖô
Š[Ãëä]vZ wÎgžì Zƒ (Z Á¹žì e
gzZƒ c ZzgÐ ” ÷Z]|
~TgzZÔ7yZZ~k Q7¹Å- â Z~TLž L ƒcÛ Š•
â• á g Z:t ~k Q
ó Xó 7+Š~k Q7~È0 ÅÇ
"gzZ òzøÅk QÐ |ÅyZZz +Š * ƒ à { »òŠ M ËÐ ~È0 ÅÇgzZ ~g ZŠ -âZ ª:z
ÅV(u‰Ì¬ž 6X • Ð~xi ZßÆxsZzyZZÇY dZgzZ - â ZèYÔì ?Š Åó
Ç! Ð} ] ZŠÆxsZ ¿(Zž @ƒ7t AgzZÑ»V(uÅ b§kZ žì [Y –~ ô=
ÅyZZ ¿tžì @ ƒt sÜÈÉ ÔÐVƒ ~g Yx ©ZƬÆxsZ ñO6kZ[ ZgzZ Š ò
gzZ »ZgŠ³* ƒt Ýq »TXì ‚" ÐgâÆkZgzZ |ÝZ
„¹ yZZ » kZžì @
Xì yY"
132

wqZzt ÜZáZz% Z e! Zy
~yZZ
V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zǻ‚ôùqø àûÂø äô nûeôø] àûÂø ÜõnûÓôuø àôeûˆôãûeø àûÂø
!ØøŠûÃøÖû] †öfô’$ Ö] ‚öŠôËûmö ^ÛøÒø áø^ÛømûŸô û] ‚öŠôËûnöøÖ gø–øÇøÖû] á$ ]ôEE
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E
ž•D™e ZzgÐ~£{©0tzçZŠZŠ LZÐWZzÆœ-ZzLZœ0è
óXó ìꊙ[Zy  ÃßZwž Z ‰ìꊙ[Zy (ZÃyZZ×Lž L c Û ä ]vZwÎg
â•
izˆ{zЊzuðƒÅgHÅvZ Âì @ ƒg ZÎ×6òŠ M Z  Ôì qiÎyZZ „ +Z×|gŠ :z
Ãk QÐÃÅvZgzZ• Š ! 'Ã+ŠÆk QŽ •CƒŠiuQw{zgzZ'! {zÐkZgzZì @ Y™
X •îŠ Z¤

àûÚøEE VÙöçûÏöøm Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ô ÄøÛô ‰ø äüÞ$ø] zØønûfôuû†ø•ö àôeû Œôæûø] àûÂø
DD!Ýô¡ø‰ûŸô û] àøÚô tø†øìø ‚ûÏøÊø ܺÖô^¾ø äüÞ$]ô Üö×øÃû mø çøâöæø äümøçùô ÏønöÖô ÜõÖô^¾ø ÄøÚø oŽFÚø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏ`nfÖ] å]æ…E
ž¸D â • Û ]\ M ‹Ð]vZwÎg ä VrZžì e ZzgДãÑ0kzZ
ž åD»] ! kZÃk QgzZ ` nƶŠB‚ »k QgzZ nÆŠæÅݪ˿Ž
XŠòÐxs Z {zÂì ݪt
ä]vZ wÎgžì { k Z (Ú Z * ™Šæ ÅnËÅk Q ñƒ … YݪÃݪgzZ bŠB‚ »ÕZ  :z
zvZgzZì °ogŠ¾ÆxsZzyZZÕŠpžì YYŒÂì c Û ÑZz äYòÐxsZÿ,Z
Šg Z Œ
Xì î<EgŠ H »V> ªq Š 4 ÆwÎg
áô^Ã$ _$ Ö^eô àöÚô ©ÛöÖû] ‹
ø nûøÖEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •zõ çûÃö ŠûÚö àôeû]ô àûÂø
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏ`nfÖ]æ p„Ú†jÖ] å]æ…EDD!pû„ôføÖû] Ÿøæø •öuø^ËøÖû] Ÿøæø áô^Ã$ ×$ Ö^eô Ÿøæø
ƒµðñLž L cÛ Š•
â• á g Z ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ Š&0vZ†]|
ó Xó ì @ gzZÍe:gzZ @
ƒx¯$ ƒ7ÑZzä™
gzZ • °oÆ yZZ 'Š ¬t ~i ZgŠ y!
i s ÜÆ VzuzŠgz Z ðÍegzZ ò¯$ žìt È :z
133

X ’ e* ƒu 0 ÐyZÃy›
àöÚô ©ÛöÖû] áöçûÓömøø] Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô ²] Ùô çû‰ö†øÖô ØønûÎô XäÞ$ø] Üzõ nû×ø‰ö àôeû áø]çøËû‘ø àûÂø
áö çûÓömøø] äüøÖ ØønûÏô Êø DDÜûÃøøÞEE VÙø^Îô ¡÷nûíôeø àöÚô ©ÛöÖû] áöçûÓömøø] äüøÖ ØønûÏô Êø DDÜûÃøøÞEE VÙø^Îø ^÷Þ^føqø
D¡÷‰†Ú á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] æ ÔÖ^Ú å]æ…E DDŸøEE VÙø^Îø ^÷e]„$ Òø àöÚô ©ÛöÖû]
YƒwŠ ) y›Hž Š Hn²Ð]vZwÎgžì e ZzgÐ ”Ð0yZ$
HŠ H n²Q ó ó( ì $ Ë ƒ ~gz$t ~ y›) ! V;L L c â•Û ä] \ M ?ì
Ë ƒ Ì~gz$t ~ y›) ! V;L L c
$ Û ä] \ M ?Xì Yƒ zy›
â•
c â•Û ä] \ M ?ì Yƒ ( N ѹ ª) [ Z˜y›H : Š Hn²Q ó ó( ì
^ÑyZZgzZÔ$ Ë ƒ7¦]Š ¬u 0 *Å^Ñ: » y B‚ÆyZZ ª) ! 7L L
X ( Y™7“  ZŠ'Ã
ž
q Z •Vc gz$~¡+Z¼ Åy̈ZVâzŠtpÔ•'Š¬~æE %p Z àŠ)
N ¤  gzZkžìtÈ:z
ƒ7¦B‚q
XM Ztžì]• Û o+Z~yZZgzZ~]Š¬Å^ÑpÔ•$ Ë ƒtÌ~y›
àønûuô oûÞô] $̂ Ö] oÞô û̂ mø ŸøEE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ø]zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
†øÛûíøÖû] hö†øŽûøm Ÿøæø àºÚô ©Úö çøâö æø Ñö†ôŠûmø àønûuô Ñö…ô^Š$ Ö] Ñö†ôŠûmø Ÿøæø àºÚô ©Úö çøâö æø oûÞô û̂ øm
àønûuô Üûâö…ø^’øeûø] ^ãønûÊô äô nûøÖ]ô Œö^ß$ Ö] ÄöÊø†ûmø è÷føãûÞö göãôøjßûmø ŸøæøàºÚô ©Úö çøâöæø^ãøeö†øŽûmø àønûuô
DD!ÜûÒö^m$]ô ÜûÒö^m$^ô Êø àºÚô ©Úö çøâö æø Ø% Çömø àønûuô ÜûÒö ‚öuøø] Ø% Çöøm Ÿøæø àºÚô ©Úö çøâöæø ^ãøföãôjøßûøm
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E
Tg » *i ðà @™ * i7L L:cÛ ä]vZwÎgžì e
â• ZzgÐ ”{k Ù 1Z]|
C
gzZì @™~ga{z²gaðÃ@ ™~ga7gz Zƒðñ‰ Ü zk Q {zgzZì @ ™ * Ü z
i { z‰
ðñ‰ Ü z k Q {zgz Zì ¥ [ ZÑ{z²! ZÑðà ¥ [ ZÑ7gzZƒðñ‰ Ü z k Q {z
Ù ŠÃg â ^ßÅk Q™ VZ VZ @ M s§Åk Qvßžwâ ðà »^ß Òß7gzZƒ
{z² ÑZz ä™- ì @ ™-ì 7gzZ Ôƒ ðñ‰ Ü z kZ {zgzZ ì Òß {z² Vƒ
( Ð ] »wyZZ  °oyZ !ß Zz yZZ} Z ) :Xƒðñ‰ Ü z k Q {zgzZì @ ™-ì
ó ó! î X! î XÃLZ
Ô ~gaÔ * i ~ k QgzZì ð M ÌÐe Zzg Å i k„0vZ†]|~ „›z ~g g g ut
ØöjöÏûøm Ÿø æøL LX솟ZgzZ »p ÖZyZ~k QªÔì™f Ì» h* O{z´Æ- ìgzZg â ^ßÔ Ùâ[ ZÑ
134

Ü zk Q {zgzZì @
X ( ƒðñ‰ ™O{z²ÃËÑZz ä™OðÃ@ ™O7ª) ó ó ºàÚô ©Úö çøâö æø ØöjöÏûmø àønûuô
• °o ‡ÆyZZ Qwƒ  t- ìgzZ ~¤ ]g ¸z OÔ Ùâ[ ZÑÔ ~gaÔ * ižìt È :z
{zžì 7ÈtX Lg7Ç! gâ »yZZ~wŠÆk Q‰ Ü zk Qì @ ™Qwt ¿ðÉ Ü zTgzZ
 Ÿz Å g
s u kZ ä m ~g g x â Z ŠpXì @ Yƒ ï• á ~ Vz• Û »™òÇ! Ð {]ZŠÆ xsZ
:ì c Û ñƒD™
â•
!áô^ÛømûŸô û] …ö çûÞö XäøÖ áöçûÓömø Ÿøæø ^÷Ú ^iø ^÷ßÚô ©Úö ] „âF áöçûÓömø Ÿø
Dá^ÛmŸ] h^jÒ p…^íe xnv‘E
~kZgzZ @ ƒ7ðñZg7{z‰ Ü zk Qì @™{ktž‰ Ü zTÑZzä™ »Vƒk yZ
X Lg7gâ »yZZ
gâÆk QwŠgzZÔƒg ZËgz Zg Z0 Y¤Z {zì x *»ªm{TÅwŠyZZž’ e 'V- ÃkZ
ì YJZ‰ Ü zk QxŠ»òŠ M nÆVƒk u 0 *
,ZX Yƒ7{k ðà (ZÐòŠ M ¦ ٠ƒ×zgÐ
C
ˆƒ¾gzZyY" Ð î<Ez Ëc ÔƒˆƒT ¸ª ãZZ m{ {zgzZ Ôƒ: ×zg ÓÅyZZ~ wŠ²
Xì ‰ Ü ¤à ZzäXÐVƒk ÃòŠ MŽƒ
m{ m{ ~ Xhu Å nkZž ’ e D g pÅ] ! à ßZt Ãá Zz " 7g u w q¾
ðñ{ zžt c Ô 7y ZZ~ y Z Vƒ>%Æy Z vߎžì Š c Û 0ÆV¶Ü Z$
â• gz Z VC qZ$ 
y Z ¿Žžì Š c Û ~} g !
â• Æõ¾ Ü Zgz Z’ ™Á qZ ‰~Xhu { z b§ÏZgz ZX 7
¿{ zž @ ƒ 7t òhIE 4$zÑ » y Zì 7ðñ{ zžt c ì ‚" gz Z à {Ð y ZZ { zƒ ug @»
E
k Q~ ] æ: M gz ZÐ Vƒ ~g Y x © ZƬñ OÆ xs Z6k Q [ Zgz Z Š òÇ! Ð xs Z { ]ZŠ
" gz Z xzøÐ y ZZ Çk Q ¿tžì @ ƒt sÜÈÉ Ô Çƒnç ÑZz Vz• Û » ’B‚Æ
có ó ¡÷Úô ^Òø L L~ IF~èn Æ kZgz Z X ì [8Ãv ZŽ gz Zì y • á -Z ÅV â ›Ž ì ‚
{gz õx ¬t » y ! Ù X ì ¹z f $
iC Ånq Z *™ (ZÉ Ô 7]gz¢Ç ! Å + â glp Ö Z‰ XX^ Ú& ^iøZZ
CY ~Š™ÔÇÅkZ™} Šg Z Œ Û x³»Ãk Q ƒ Åî<EgŠgz$gz Z ³* ¹ Ú ðÃ~ ˤ Zžì
X ì @ ƒÈÆ{Š c igz ZVz iñ{Š c
iy Òi§¸~9 F z (F æz ]úŠ™m{X ì
gz Z "
Š•á g Z~}g ! ÆVƒk {)zh* ÈpgzZ ~gagzZ *
iä]vZ wÎg~Tì g u¸ }
V-\ ZÆkZ ñO¤ Z ó ó@
ƒ7ðñ‰ Ü zkZ {zì @™x »u 0*t‰Ü zTÑZzä™ »yZ Lž L ì c â•Û
»guŽ pDz 9F ƒ: yizgzZgzi ðÃ~ kZ Âó ó@
gzZ @ ƒ7ï»yZZ »k Q‰ Ü z k Q Lž
L D â• Û
135

~ ] hÒZ LZ]vZ wÎgžì _g ¦ g ut ¬ ÔP } c X @ Yƒ ] ¯Ç! { zì Ñ


~ kZ Ô 7-â Z~T )XX üäøÖ‚øãûÂø Ÿø 6ûÛøÖô àømû•ô Ÿøæø XäøÖ èøøÞ^Úø]ø Ÿø àûÛøÖô áø^Ûømû]ô ŸøZZ ž¸ D™ c Û Š•
â• á gZ
c Û t ~p ÖZ ôÜÆkZ ñO¤
â• Z[ ZX ( 7z~ + Š »k Q7~È0 ÅÇ~TgzZ 7yZZ
gzi {z~kZžìC Ù ªÂó ó7g ZŠ+ Š Zg7{z7È0 »ÇŽgzZ7ï»ðñ{z7- â Z~TLž L @ Y
E
V(uyZŽ 9F ZgzZ ïG‹“ñz]úŠwq¾'ì ~p ÖZ {ŠŽñÆg
zg Z 2 uŽ @ ƒ: Ç! WZgzZ
Xì ]gzpzVziñ{Š c igzZ 9yÒ¯§¸ nÆk QìÑÝZ »
I×%ÆVƒk yZ6Š ã kZgzZ 'ó Ÿ ó ã â ‡L Æ L }gzZ ó } ó :Ƭ L LÃV(uyZ :
vZ -vZ wÎggz ZÑÝZÆ V(uyZ ( ì Hä `g ZpgzZ!G3ž 6) bŠg Z Œ Û `g {Ð xs Z
E
§¢
ÓW Xì³» ðÙ M * gzZ ö Zz* Ð]:SÅx¯¯§ÆÅzm
7Ì{ ~
Zñ6
yQgzZ7°oÆyZZ ÐÎz
oøÖ]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùô çû‰ö…ø hô^vø‘û]ø àûÚô Œº^Þø ðø^qø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
áû]ø ^øÞ ‚öuø]ø Üö¾ø ^Ãøjømø ^Úø ^ßøŠôËöÞûø] oûÊô ‚övôøÞ ^Þ$]ô åö çûÖöªøŠûÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö]
DDáô^ÛømûŸô û] xömû†ô‘ø Õø]ƒøEE Ùø^Îø ( ÜûÃøøÞ ]çûÖö^Îø DD[åö çûÛöiö‚öqøæø ‚ûÎøæøø]EE VÙø^Îø [ ä́eô Üø×$ Óø³øþj³m$þ
DÜ×ŠÚ å]æ…E
Å\ M vß¼ Ð ~ [ ôZÆ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {k Ù 1Z ]|
C
ë]‡zZ ‰žìt wq Zg øž HÄc gŠÐ ] \ M gzZ ñƒ¢q ~ # Ö }

%N¹ÌIÐy!
gzZ ZæE iÃyQž• D 0 ÐÎzgzZ] Ñì} æE %N, Z~Vߊ LZ
VrZ ?ì ª  qt ~g vªZzH :c
â•Û Š•á g Z ä]vZwÎgXì @ ƒx¥~g ¸¹
Xì yZZØ{Ât:ž c Û Š•
â• á g Z ä]\ MXì wq¸ ! V;:Hn²ä
Í Ú ZÐ kz‚z s ÜÆ<Ñz +Š {zžªt Å¿Ëžìt È :z
%NÚ ZÃyQgzZ ñZ<
ZæE
Xì ªãZZØ{tÔƒVZ¤  Ãk Q Ì* ™ ZŠ ZÐy! ižŒ
áö^_ønûŽ$ Ö] oiô^møEE VÜø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø
XäÇø×øeø ]ƒø^ô Êø Ôøe%…ø Ðø×øìø àûÚø ÙöçûÏömø oj# uø [ ]„øÒø Ðø×øìø àûÚø []„øÒø Ðø×øìø àûÚø ÙöçûÏönøÊø ÜûÒö‚øuøø]
yZZ ˜iÑÃbác Š q ZLž
wqZT~ g L •D â • Û Ôì™f . Þ ‡{Š ÃZq Z » mŠ0Zx â ZxsÑZ •6µñkZ ÓW
Û p ÖZ‰ XXàöÚô ©mö ŸøZZc
ìt î<EgŠ ÁÐÁ»yQ•‰ ñâ • XXáø^Ûømû]ô ŸøZZ ~]gßÅyZhzuF ÆyQgzZì Š c Û
ŠgZ Œ
(yZÑZ[Â ) ó Xó x Zws Ü+ YÅyZgzZ•Z  Zz{zž
136

DÜ×ŠÚ p…^ífÖ] å]æ…E DD äô jøßûnøÖôæø ²


ô ^eô „ûÃô jøŠûnø×ûÊø
Æ ËËÐ ~ ?: c
k0 Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgД {k
Ù 1Z ]|
C
VŒ) ?H Za ä ¾Ãq V#?H Za ä ¾Ãq V#žì HgzZì @M y-
ÙZ
Âì ÑZz ä™ ZaðûqC  žì mZ e~wŠ Ì0ÆvZ {zwZθžJ

VŒZ
vZ {Èž’ e ÂãJ  Ÿ »wZÎ: ?ì yÃÑZz ä™ Za »vZ ( Q
X ñYuggzZ fâ {CÐ
wŠÆËy-Z
 gzZ•DƒÐ s§Åy-]ÑZÎgzZÐÎzÆnkZžìt È :z
ÑÆ y- {Èžìt ` ´y‚ MgzZ J¦ » k Q Âá Z e wZÎ: ÉZgzZ: hYt 0Æ\¬vZ ~
J
̧ZzgzZXŒ: „g¨þL $ÑgzZzÂÿLE
&‡ÃXkZ ªÔá¢Ð s§k QÃwìgzZ fâ {CÅvZÐ
k Qì ÑZzÛŠŽ zÃ] ZŠŽñx ÓŽgzZì Ú CZ f Åk QŠŽ z»Tì x *  vZžì ¸
»•k QZ
X @ƒ7„ZawZÎt0Æ
ðø^Šøjøøm Œö^ß$ Ö] Ùö] ø̂ øm ŸøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ô²] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
^÷ònû•ø ÔøÖô]ƒø àûÚô ‚øqøæø àûÛøÊø [²ø] Ðø×øìø àûÛøÊø (Ðø×ûíøÖû] ²ö] Ðø×øìø ]„âF Ùø^Ïømö oj# uø áø çûÖö
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E ô ] ^eô kößûÚø! ØûÏönø×ûÊø
DD!ä́×ô ‰ö…ö æø ²
w‰å ~ VÍßž c Û ä] vZ wÎgž ì e
â• Zzg Ð ”{k  Ù 1Z ]|
C
vZž ÇñYHÌwZÎ: ÉZtžJ VŒÔÇìg ~g YŸ» Zl zyagzZ] ÑZÎ
} 7—‚Ð kZÃT: ?‰‰‰ì H Za ä ¾ÃvZQ Âì H Za Ãt‘ƒ ä
ó Xó ì yZZ Z÷6VßÎgÆkZgzZ6vZ Lž L } Š™ »] ! ™Èt{z
áZz ä™wZÎ{zž’ e * ƒt ~}g ! Æ kz‚zgzZ ] ÑZÎyZtzg » ðñžìt È :z
ÅyZZ6VßÎgÆ k QgzZvZž} ŠÈs ™Ð ÑLZgzZÐ y-á Zz% Z e!Îz c Ð òŠ M
nÆá Zz V\ M Ëb§TÔ7g¨ÿLE &‡Ç!
wZÎt n}÷n kZ Ôì _ƒ‚= Ýzg
?'7c ì Ýzg~`gΞ7g¨. Þ ‡wZÎt
137

7»k QgzZžÜ»xsZzyZZ
Ÿø Ÿ÷çûÎø Ýô¡ø‰ûŸô û] oûÊô oûÖô ØûÎö ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^mø kö×ûÎö Ùø^Îø zoûËô Ïø%$ Ö] ²
ô ] ‚ô fûÂø àôeû áø^nøËû‰ö àûÂø
DD!ÜûÏô jø‰û] Ü$ $ö ²
ô ^eô kößûÚø! ØûÎöEE VÙø^Îø DÕø†ønûÆø èõøm]æø…ø oûÊô æøE Õø‚øÃû eø ]‚÷uøø] äö ßûÂø Ùöøª‰ûø]
DÜ×ŠÚ å]æ…E
!vZ wÎg cL Hn²Ð] vZ wÎg ä ~žì e
Lž ZzgÐ ÑvZ†0yç
Ð Ë~QˆÆ\ Mž• C] ! °• á gzZ ìY +Z ðÃ=~} g ! Æxs Z
QgzZ Ôc
ÑyZZ6vZ~¼ L L:c Û Š•
â• á g Z ä ] \ M ó ó!X Vg7:¼~}g ! kZ
ó Xó ƒg ì‡6kZÇÇgzZ b§~g7
gzZ yZZ kZQgzZ'zŠ ¯ {È » k Q 'ÃLZ™yâ [ggzZ[Z CZÄ \¬vZžìt È :z
Xì °»¸'Ôß ¯g2Š »Ï0  iKZ »ÇÇ._ÆVç»Æe †
žÜ Zg7 »xsZ~V/zŠyZÆ[ ZŽÆ]vZwÎgXì Ð~ó ó Ü×ÓÖ] ÄÚ] çqó óg ut
ÂÈ »v! yZZXì bzg ÅkZÉ e ¸z n¾Åxs Z „ó ó# Ö /Z6k QgzZv! yZZ L LXì Š M
Û Z š • pÆó ó#
gzZo Z• Ö /Z L gLzZì [YHyÒ~ ô=ÅLƒ ì ILG " u~ qzÑÇ! Æ[ Â
~zcÇÇÅk QågzZ xg ì‡6ó óžèo ZÜL Lðƒ ÅgHÅvZÆ s ZžZgzZ ÆË%gzZ y¸
Ù ªgzZ Ôì #
C Ö /Zx * » q nZ EZŠgzZ å9Æ~0  x ©Z]gzZ „Zâz%ZzZx Ó c
z Z} ÍX xg D™
Xì c Û ä5ß'
â• » Z‰nÏZ7x £ðÃÐ MÐkZ nÆVzÈžì
XXèÚø]†øÒø ÌôÖû]ø àûÚô †ºnûìø èöÚø^Ïøjô ‰ûŸô û]øZZ
Xì F Ñ! gzZ4ÐVáZ™Vzg ZD Ù# Ö / Zª
y̈Z „z'gzZSg7]gz¢Åh Æ$gzZ ˈƽÅk Qžì q{z# Ö /Zwq¾
HhZzÐ „ # Ö /ZgzZv! yZZà b #gzZ ]Š XÅy̈Z(FÌ~ˆy M Œ Û Xì °» nÆ
:ìte  Mq ZÐ~yQXì Š 
Ôøòô ÖFæû]ö OáøçûÞö ø̂ vûmø Üûâö Ÿøæø Üûãônû×øÂø ͺ çûìø ¡øÊø ]çûÚö ^Ïøjø‰û] Ü$ $ö ²ö] ^ßøe%…ø ]çûÖö^Îø àømû„ô $Ö] á$ ]ô™
D13,14 VÍ^ÏuŸ]E —Oáøçû×öÛøÃûmø ]çûÞö^Òø ^Ûøeô ð÷] ø̂ qø ^ãønûÊô àømû‚ô×ô ìF èô ß$ røÖû] gövF‘ûø]
138

kZ {zQgzZ ( •}ÈÆÏZëgzZ )ì „vZ[g Zg øž ¹äVÍßX—" L L


wqZ LZÔ• Mƒ  {zX ǃ §z ôgÃyQ:gzZ 7çz spðÃ7Z Âìg ž6
ó Xó Еgå~„¼  {z~!$ Æ
”ÑvZ†0yçä]vZwÎgžì YY¹6wßZÆXXhô^jøÓôÖû] oøÖ]ô èô ß$ ŠöÖ] Åö^qø…û]ôZZ É
Š~Ýzg Å] c á [ ZŽtÃ
1C
X ǃc M „+Zh •
DDèövønû’ôß$ Ö] àömû‚ôùÖø]EE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] zpû…ô]‚$ Ö] ÜônûÛô øi àûÂø
DD!Üûãôjô Ú$ ^Âø æø àønûÛô ×ô ŠûÛöÖû] èô Û$ ñôŸôøæø ä́Öôçû‰ö†øÖôæø ä́eô^jøÓôÖô æ äô ×# ÖôEE V Ùø^Îø [ àûÛøÖô^ßø×ûÎö
DÜ×ŠÚ å]æ…E
gzZ mï L Lì x * + Š c Û ä] vZ wÎgžì e
â• Zzg Ð ” ~g ZŠ ±]|
Û Š•
á g Z ?~g ZŠ ÃzgzZ mïB‚ƾž Hn²ä ëX » ó ó~g ZŠ Ãz
2C
ÔB‚ÆvZ :c â•
gzZB‚ÆVî Z§Vzg ZŠuÆVâ ›ÔB‚ÆwÎgÆvZÔB‚Æ[ ÂÅvZ
XB‚Æx ZúÆyQ
ut Ã+Šœ£Àžì –ä m~zâx âZì Ð ~ ó óê ¹ÅZ ìZŽ L LÌg
Ð
ì ìY g ut :z
ukZŽì 7(Z˜ÍgzZ%ðû+ ŠèYÔì bŠ™ ZŠ Zà A}g7Æ+Š c
g Í¢ ™¿6kZgzZ
Ö Q î0*J' M ÔvZwÎgÔvZ[ ÂÔvZ~g
z# ukZžìt ,Åw)Z kZ'ƒ Š Ù !
{gC Ð y*Æ
B‚ÆvZèYì +ŠÀ¸gzZì Š c e+ ŠÃ~g ZŠ Ãzz mïB‚ÆVâ ›x ZúgzZIÈ c Z§
Æ k Q ÔñY ÅÝqÄcÅk Q J ueÔñY c Ñ yZZ6k Qžìt È » ~g ZŠ Ãz z mï
z ´ â gzZ ÔñY H: q ÑÃËB‚Æ k Q Ô ñY Å]Š „z ®  ¤Z Åk Q Ô ñY Å›ð•ZB‚
X ñYH ZŠ Z h»e  åE 5“MB‚ÆÃzmÜ Z}g7n¾ÔñYZg eÐk Q ñƒ… YgÇ
ûE3E Û ˜À]ZŠ •
5k!gzZ fp â Ð ˆy M Œ
4G á g ZÆ ÅzmvZ -vZ wÎgžì HC Ù ªwìt ä >Y fZ z[Z ‰ ÓW
gzZ¦ñ 0G]|Ð ~ x[Z Xì YY Hlˆ~ u 0 Û~
yMŒâ z U% »Š •á gZC
Ù Æ\ M gzZ¸ Dƒ
¸~ ó M ó íL Läm vZ à z{• á ]|Ð ~+y OY f}g øgzZì ˆÅÜñZgt ÌÐ w ò •
á x â Z]|
yMŒ Û~ Š q Zx ÓÅ ó ó> ðÒ}ÅZ[ L LÂHg¨6
â gzZ U%»g b§kZ ä~žì –ÌtÉ Xì ðâ • ÛC
Ù ªñZg
X D Y™åÃx »kZ mr  ™{• á l» Šï=~u 0
kZ~zŠgZ H ZŠ ZÐ ó ó~gZŠ Ãzz mï L Lä q* kZE~ÀF ÃkQì ïq »x|TÂ » ó óÃL L~ g ukZ ÓW2
|$
]ƒ] oòŽÖ] x’Þ Ù^Ïm XìÃÐ mïp/ ÷ ó à ó L XLnï: ÂðÃZ á 4ÐkZnÆ5ZŠ ZÅx|
•
ÝMN !èjnË‘ ]ƒ] ØŠÃÖ] kv’Þ æ “×ì
139

D» k Q Ô ñY H ZŠ Z Ñh» k Q Ô ñY c Ñ yZZ6k Qžìt ~g ZŠ ÃzB‚ÆvZ [ ÂgzZ


X ñYH¿6k Q gzZ ñYc ;D»k QÔñYHÝq
ÅyZÐ yQ ñYÅ- ÂzWÔñYÅ& ¤ÅyQžìtÃzz mïB‚Æ]vZ wÎg ZBd
[ M X ñYª]•KZ~ òÝz ~zc ÅyQÐ yYz wŠgzZ ñY śРVžÅyQgzZ ]x
ÅyQžìt ~g ZŠ Ãzz mïB‚Æ( Vî ÉZggzZ V* qÔVî Z§gzZVzg ZŠuÆVâ ›ª) Ë
tgzZ êðÃÐ yQ¤ ZgzZ ñY 3g yá(B‚ÆyQÔ ñY ÅŠæ ÅyQ~ 5ZŠ Z ÅV-g ZŠ)f
gzZ ñY H: $gŠÐ Vzgti Z X ñY ÅÒÃÅ 4gŠgzZ b & Z Åk Q6i§4 Âñ M Ã Cƒ
X ñYãâ ] ! uÅszc
ÅyQJ
CZ œ»yQÔ ñY3gwìZg7Zg7» „Zpíz ~Šg^ÅyQžìt ÃzzmïB‚ÆVâ ›x ¬gzZ
Z%¾•
A Û dnºZX ñY H: $gŠÐŠægzZ # Ö }
egzZ ^YÔñYŒyvCZ yv»yQgzZ œ
X ñYH ZŠ ZÃyQ•gHÆyz¬z# Ö }gzZ.zÑt £ŽÆyQ
yZÃV‡x ÓÆ+ ŠgzZì ~zqÃ+Š}g7 b§¾g utžì Y™¿C Ù Ð ,kZ
™¿6+Š}g7c
Xì * Í *™¿Ðgî96kZgzZXì Š c Š™ ZŠ Z b§¾~V/¿
140

ì yZZ¹ÑÌ'â »k
¼
àøÚô ®nû•ø oûŠôËûøÞ oûÊô ÄøÎøæø ‚ûÎø äüøÖ kö×ûÏöÊø gõÃû Òø àøeû o$ eø]ö könûøiø] Ùø^Îø oûÛô ×ømû‚$ Ö] àôeû] àôÂø
æø ä́iô ]çøÛF‰ø Øøâûø] hø„$ Âø ²ø] á$ ø] çûøÖ Ùø^ÏøÊø (oûfô×ûÎø àûÚô äüføâô „ûmö áûø] ²ø] Ø$ ÃøøÖ oûßô $û ‚ôùvøÊø…ô‚ûÏøÖû]
àûÚô Üûãö Ö$]†ønûìø XäjöÛøuû…ø kûøÞ^Òø ÜûãöÛøuô…ø çûøÖæø ÜûãöÖ$ ÜõÖô^¾ø †önûÆø çøâöæø Üûãö eø„$ Âø ä́•ô…û]ø Øøâûø]
àøÚô çûiö oj# uø ÔøßûÚô ²ö] Xä×øfôÎø ^Úø²
ô ] Øônûfô‰ø oûÊô ^÷fâøƒø ‚õuø]ö Øø%ûÚô køÏûËøÞû]ø çûøÖæø ÜûãôÖô^ÛøÂûø]
Ôøfønû’ônöÖô àûÓöøm ÜûøÖ Õøªø_øìûø] ^Úø á$ ø] æø Ôøøò_ôíûnöÖô àûÓöøm ÜûøÖ Ôøeø^‘øø] ^Úø á$ ø] Üø×øÃû øiæø …ô‚ûÏøÖû^eô
Øø%ûÚô Ùø^ÏøÊø •õçûÃö ŠûÚø àôeû] ²
ô ]‚øfûÂø könûøiø] Ü$ $ö Ùø^Îø (…ø^ß$ Ö] kø×ûìø‚øøÖ ]„øâF†ônûÆø o×FÂø k$ Úö çøÖæø
oûßô ø$ ‚$ vøÊø kõeô^ø$ àôeû ‚ømû‡ø könõiø]ø Ü$ $ö ÔøÖô]ƒø Øø%ûÚô Ùø^ÏøÊø áô^ÛønøÖû] àôeû èøËømû„øuö könûiøø] Ü$ $ö ÔøÖô]ƒø
Däq^Ú àôe]æ •¨]• çe] æ ‚Ûu] å]æ…E !ÔøÖô]ƒø Øø%ûÚô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ² ö ] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø
Å”ª0 ! Z ( w å Îg ! ôg•) ~ž • ë {z Ôì e Zzg Ð “-Z 0Z
Ôì Š ƒ Za ‚yÙ¼ ~ wŠ}÷0Æk ¼ž Hn²gzZ Zƒ¢q~ # Ö }

} Š™gzŠÐ wŠ}÷ÃyÙkZ \¬vZh á N â•
• Û yÒ¼ 0ÆkZ \ M Z®
LZ \¬vZ ¤ Z !’ c Û ä VrZ X ( ñYƒ ‚yEZ ~X kZ = gzZ )
â•
ZgzZ ǃ: Ý ª~÷kZ LZ {zÂ} ŠwZ e~[ Z±Ãt‘~g ‚Åy• M z}i
{z¤
6yQ ª)X σ4Ð wqZÆyQØgt Åk Q Â} i ZâÐ Øg KZà  yZ
*
Ñ yZZ6k¼!’gz ZX ǃ: hZ  Zz »wqZÆ yQ ÔǃyˆZ z a¡» k Qt
{z VŒ ÆvZ ÂÔzŠ™ ay  ÓZg *
~ Z} Æh N u Z ?¤
Î'Z' Z (žì ~gz¢gŠkZ
7»¼Žžƒ:tŠ NZ¢Zg vgzZ'î Ñ: yZZ6k  ¼ ?žJZ ǃ: wJ
„ M6?{zD M 776?]ÑqŽgzZX¸M  7^gÐ k Q b§Ë?ì @M
gzZì [ƒgHgzZglÐ s§Å\¬vZƒ  {zì @ƒ¼Ž ª)X¸ M 7
gŠ NZs ÜÆkZ ?¤
n ZgzZ ( Xì 7eÌ~p'Z'{g f~x Z¤ z6{gHkZ
t Ð ª
G ñ 0! Zž• ë “-Z 0ZXÐ î Y~ c izŠ ? G ‰%ñƒ
kZ cÛ ¸Ðí Ìä VrZ ÂÔZƒ¢q~ #
â• Ö }ÅñŠ&0vZ†~ˆÆ
141

~ˆ Æ kZX c â•Û ¸ Ìä VrZ  Zƒ¢q~ # Ö } ÅyZ 0fv ˆ Æ


Æg uÅ ]vZ wÎg] ! ¸ ä VrZ ÂZƒ¢q~ # Ö } Å” " U 0h i
X ðâ • Û yÒÐí6gî
ì ¸ì mZ e Ì~ [¨ÆVß Zz yZZ ‰LLy-ÃT•Îzx ¬ q Z 0Æk  ¼ :z
gzZì VY~ wq} æE %NðÃgzZ~ wqiZ ðÃ~ *ŠQ Âì ; gƒÐk  ¼Å„vZ¼ƒ Z ž
E
•Îzt L~ wŠÆyZZ r  ™Ë¤ ZX ÇñY ÑZ e ~ c izŠÃËgzZ~ ¼  ÃËVY~ ] æ: M
wÅäƒ ´ â z Û{ »Ý ¬}g ‚Ã\¬vZžìtÛD  ¿gzZ y‚ M Åä™ «ŠÆ kZ Âñ M
ÑÑ(ZžñYeÎgzZÔ ñYà™{ i @
q Š cÅk Qì Ýqg (Zﻎ6] ‡‘~g ‚gzZVzÈx ÓÐ
k Q {zµš } ™ÌnçŽB‚Æt‘TKZ ú ™z Û{ ÑZz äÑ~ŠŽ zÐ ¡x°gzZ<Z´ â
Ð Øg à  gzZ YY ¹7ݪÃkZ Ð yâ ‡Ë Â} ™ 2~ [ Z±Ãƒ  {z Xì g ZŠ h»
gzZ ÑZz ¶Š =ÂÅyQ • D™wqZ ( vßg »™ŽèY σ „ „¡Å k Q Øgt Â} i Zâ
d‚f b§hZ¤ ZÃwm{kZ Å\¬vZ~}g ! Æt‘wq¾Xì „z ÌÑZz äZ™wqZ
X ÇñYƒyEZÃk QgzZ Çìg @ YÇ! µtÂÐwŠÆðñÂñY1™
/ôyZ n kZ Ô¸ n gŠ NZz yZZ6y• á kZ Å\¬vZgzZ¸ ðñFèa vZh“-Z0Z
Ú ZŠ NZ z yZZ6k  ¼ž c Š e Ìt 7ZgzZ H ` ´ »•ÎzÆ yZ )g fÆ ã ;ŠŠ c ÅÏZ ä x Z™
è{ Zg Ì*
E
VŒ Æ\¬vZ Â} ™ a æ:~ Z} Î' Z'Æh N %Æ}okZ ¿ðä Zžì ~gz¢
X ǃ„3: 1»kZgzZ 7wJ
Xì YYH ` ´»ÐÎzÆnkZÆ„yZZ IZ sÜÐi§kZž’ e xgpÅtwq¾
Æ k QXì ZuzŠi§ » [ ZŽÆ yQ • D Y G ] 2Ž 0Æk  ¼Ð s§ÅVÍß}uzŠ
á Z¿¼gzZ ’ e *
Ð
~ ] ,{Ò MvZ Y ¶ Z ]Zg • ™ qŽg s§ÅV1 Åx¯ êL ‘nÆ ä™x¥
XÐN YG
ð÷]æø•øæø ^ãønûÎô †ûjøŠûøÞ oÎ& …ö kømûøœ…øø] ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^øm kö×ûÎö Ùø^Îø äôznûeôø] àûÂø èøÚø] ø̂ ìô oûeôø] àûÂø
ô ]…ô‚ûÎø àûÚô oøâô EE V Ùø^Îø [ ^÷ònû•ø ²
DD! ² ô ]…ô ‚ûÎø àûÚô •% †öøi Øûâø ^ ø̀ nûÏô j$øÞ é÷^Ïøiöæø ä́eô pûæô]‚øøjøÞ
Däq^Ú àe] æ p„Ú†i ‚Ûu] å]æ…E
wÎg ä ~ž ì H yÒ ä VrZž • D™ e 1Z
Zzg Ð -Zz LZ )Z •
142

ÄŠ ëÃX j§{zÆ 7 Y h Äž~}g ! kZì Š • á g Z H :Hn²Ð]vZ


VÏgz Z V6c Ô• D™ ` ´ CZ ëÐ XN ZzŠ c Ô• D™wEZ~ŠgŠ
z ,ÅvZ ,qt H•D™wEZ nÆî X LZëÃX,ÛD {z ÅvÐ
X •Ðk  ¼ÅvZ Ì,qƒ  tž c Û Š•
â• á g Zä]vZwÎg ?•îŠ N ßÃgŠ
lÃgz Z ,ÛD  Ž nÆä™ÝqÆœ£XëžìtžÜ »[ ZŽÆ] vZ wÎg :z
ÍÔ• •â ÆgŠz Y ,ÅvZ ̃
vZ c  {z • D™wEZ »[ òZX~ŸkZgzZ • D™
V#c Yh ÄÆnV#gzZ Ï} z M ~g FV#6¿V#žì @
7 ƒgHgzZglt „Ð s§Å\¬
[ ZŽ ŠzŠ¿e .kZÆ]vZwÎgž ǃx¥ÂñYHg¨¤ ZX ÇñYƒYZ {zÐ wE ZÆZzŠ
Xì @ Yƒ[ ZŽ »] ÑZÎgzZ]2й0Æk  ¼ î0ÏJ5k!Ð
gøjô Òö ‚ûÎøæø Ÿ$ ]ô ‚õuøø] àûÚô ^ÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zoõù×ô Âø àûÂø
æø ^ßøeô^jøÒô o×FÂø ØöÓôj$øÞ ¡øÊøø] ²
ô ] Ùøçû‰ö…ø ^øm çûÖö^Îø DDèô ß$ røÖû] àøÚô åü‚öÃøÏûÚø æø …ô^ß$ Ö] àøÚô åü‚öÃøÏûÚø
éô •ø^ÃøŠ$ Ö] Øôâûø] àûÚô áø^Òø àûÚø ^Ú$ ø] äüøÖ Ðø×ô ìö ^ÛøÖô †ºŠ$ nøÚö Ø% ÓöÊø ]çû×öÛøÂû]ô Ùø^Îø [ ØøÛøÃøÖû] Åö‚øøÞ
éô æø^ÏøŽ$ Ö] ØôÛøÃøÖô †öŠ$ nønöŠøÊø éô æø^ÏøŽ$ Ö] Øôâûø] àûÚô áø^Òø àûÚø ^Ú$ ]øæø éô •ø^ÃøŠ$ Ö] ØøÛôÃøÖô †öŠ$ nønöŠøÊø
àûÚø ^Ú$ ø]æø !p†FŠûnö×ûÖô åü†öŠôùnøßöŠøÊø oßFŠûvöÖû ^eô Ñø ‚$ ‘øæø oFÏøi$ ] æø oF_Âûø] 6ûÚø ^Ú$ ø^ÊøE øœ†øÎø Ü$ $ö
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E D!p†FŠûÃö ×ûÖô åü†öŠôùnøßöŠøÊø oßFŠûvöÖû^eô hø„$ Òø æø oßFÇûjø‰û]æø Øøíôeø
» c izŠ * 1»q ZCÙ Ð~ ? L Lc â•Û ä]vZwÎgžì e ZzgД Z]|
ÇñY ÌV˜~ ¼  c ~ c izŠ ¿Žžìt È )Xì [Y–»¼  gzZ
00_IâkZ LZ ë H ÂL L: Hn²ä/ô( ì _ƒgHgzZglЬ({z Åk Q
îG
¼ƒ Z  žìt È ) , Š: hg¿z [gzZ N YÖ:Æ™•z½6k  ¼
c â•Û ä\å M X BwñVY ~uŠgŠ Å¿z[ëQ Âì Zƒ–gzZ {”ðЄ¬
ðÃŽ :Xì ZƒZa{z nÆTì Q=ÂÅÏ QÃq ZC Ù èY î YG ¿! 7:
ðÃŽ gzZì Q=ÂÅVñ»Æ Á(gz Z ]Š XÃk Q Âì Ð ~ VI(
Æ kZXì Q=ÂÅ„$ ÁqZáZz Á$ gzZ ]z°Ãk Q Âì Ð ~ VI$ 
:ðâ • Û ]zˆe  MtÅu 0 yMŒ Û äÅzmvZ -vZwÎgˆ
Øøíôeø àûÚø ^Ú$ ø] æø p†FŠûnö×ûÖô åü†ö ŠôùnøßöŠøÊø oßFŠûvöÖû^eô Ñø‚$ ‘ø æø oÏFi$]æø oF_Âûø] àûÚø ^Ú$ ø^Êø
143

DØn×Ö]æE !p†FŠûÃö ×ûÖô åü†öŠôùnøßöŠøÊø oßFŠûvöÖû^eô hø„$ Òøæø oßFÇûjø‰û]æø


wJÃxs Z‹úŠ ª) Å& ¤Å]! hZgzZ Hg (Z ò ¾gzZ c Š~ Z} {Zg ä T
ä TgzZÐ,Š =ÂÅä™Ýq¼  ªÔ Ï0  iÅs  ZgzuëÃk Q Â( H
Æ k Q  c PÃyZZ ‹úŠ ªÃ] ! hZgzZ ;g {Š6" gzZgzfgzZ 1x »Ð k
XÐ,Š™y‚ M »s§Å ( c izŠª) Ï0  i à Zz~g ZØŠgzZÅ1ëW Zz
Ù p¤
E
¬~¼  c c izŠ: 1~ æ: M »k QnÆ¿C Zžìt Ýq »[ ZŽÆ]vZ wÎg :z
Å:XW
Ìt ~ ö Zk 
¼gzZì glЬÌ3 Zg »îJ V;zÐ wqZ} æE %Nc
iZpÔì [ƒgHÐ
{z ÇñY~3ŽgzZ ÇñYÐ 5ZgÆíwqZV#V#LZ {z ÇñY~¼  Žžì [ƒð
Ì$ ÁqZ n Æ V¥izŠgzZíÁqZ n Æ V‚: X Ç ñYÐ î<Ez ÅVCqZ$ V#V#KZ
à Zz6
zZŽ ì „z d Œ Ûd Œ Û Ì°â »[ ZŽ kZÆ] g—X • k ¦* n kZgz Z • gH zgzl
X ÏñYÅÌ,gzZs  ŸzgzZ¼ Åy*kZd kÌZX å»[ ZŽÆ\ M ~g u
oj# uø …õ‚øÏøeô oõû•ø Ø% ÒöEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z†øÛøÂö àôeû]ô àûÂø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD‹ ø nûÓøÖû] æø ø̂ rûÃøÖû]
VŒÔìÐk  ¼qC Ù :c â•Û ä]vZwÎgžì e ZzgÐi/0vZ†]|
XìЄk  ¼Ì* ƒg âƒz. Þ ‡gzZ * ƒ. Þ ‡* gzZ {g » *»òŠ MžJ 
vZ Ì{)z°¸çz ~WgzZ¢  &x°z¢  &Ô/‡* gzZ/‡] ÌÅòŠ MžìtÈ :z
Xì •âÆgŠzY ,ÅvZ {zì ~ª qTgzZ 6ðÃŽ ~*ŠkZnºZX •Ð„k 
¼Å
Åö‡ø^ßøjøøÞ àövûøÞ æø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø ^ßønû×øÂø tø†øìø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
áô^Ú$ †% Ö] g% uø äô nûjøßøqûæø oûÊô o* Ïô Êö ^ÛøÞ$^øÒø oj# uø äü`ö qûæø †$ Ûøuû]ø oj# uø gø–ôÇøÊø …ô‚ûÏøÖû] oûÊô
]çûÂö ‡ø^ßøiø àønûuô ÜûÓö×øfûÎø áø^Òø àûÚø Ôø×øâø ^ÛøÞ$]ô ÜûÓönûøÖ]ô kö×û‰ô…û]ö ]„ãFeô Ýû]ø Üûiö†ûÚô ]ö „øãFeôø] Ùø^ÏøÊø
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !ä́nûÊô ]çûÂö‡ø^ßøøi Ÿø áûø] ÜûÓönû×øÂø köÚû ø̂ Âø ÜûÓönû×øÂø köÚû ø̂ Âø(†ôÚûŸø û]„øâF oûÊô
ÆgŠzY ,( Æ~~tK ) vßëiŠq Zžì e ZzgÐ ”{k Ù 1Z]|
C
ñ M á p=ÐC Ù !
] vZ wÎg ~ wq ÏZž¸ ìg™ƒIz c ~X
žJVŒ Ô ñƒ u * …gzZ•z• Û Z'¹ \
å M  ( ¬Š D™ct ÃëgzZ )
hvg *
Z6Vzg ÄgÆ]\ M å@ ƒx¥ž Zƒ cugŠkZgz ZÔŠ ƒ cuug IÒn
144


c Ñx \ ¸ n}g v~HÔì Š H¬¸Ã?H c â•Û Ðëä ]\ MQÔ Š c Š
‘Z «Ð ?!g ZŠ¸ ( z™c ~ VYui * gzZ ë Z‰ÆgŠz Y ,?ž ) Vƒ
nà ?~X 1¯i§CZÃc zu~XkZ ä VrZ²Nƒuh ‰ Ü zÏQ
X z™ H: cgzZu¦  Ù ~XkZžVƒ@
C ™xi Ñ6?~ÔVƒêŠ
Âñ M: ~™ÅkZXt ¤ Zž’ eÃðñZ®ÔìXui * gzZ µšX »gŠz Y , :z
ÏZÃXkZ ä wÎg tz]z tŠ ™ÆvZžá™t6kZà r â ŠwŠ LZÉ Ô} ™: ugzZ c
ÃkZ n kZì ‚ g mÐ ] ÌÅ\¬vZ ÂX »k  ¼X ñÑ yZZ6kZ ë Z®Ôì c â•Û yÒ b§
~ ëÃVzi ZgÐ ¹gzZ ] 5çÐ ¹Æ *Š ÏZžìt Âwq Zg ø X ’ e „ * ƒÂgzZ ui *
™b§~g7 » T) ~Š â •
¢ Û yÒ |q Z äð9F ÆvZ Z  :X M ™7Ð ¹ Ð
¸g » & §9ˆÆäÑyZZ ÌnÆyQñ M:~™ÅVÍßXÂ( ì 7y‚ M nƃ 
s Z ‹Z » ð‚g * Å‚f LZgzZ=KZÉ w¸LZ, ™: –– gzZ cðÃ~}g ! Æk Q {zžì
X NÑyZZ6k Q ñƒD™
Ð \ M gzZ š
ÓZ'  F z ½Å\ M ] Z|tž ¶t „¸ î<Ez Å w°gzZ×JÆ] vZ wÎg
Å! %zyáZzp gm¯Â¬Š 2~tkZ ä]\ M Z  ÃyQX¸ìg™Ýq+Š„  Zg
X cM×JÃ\ M b§
XkZ ä VrZ²Nƒuh‰ Ü zÏ Q‘Z «Ð ? Lž L c Û Š•
â• á g ZtŽ ä ]\ M6µñkZ
Û Xì „ ZeÅyQ „¸Š Z%Ð äƒ uh Æ VáQ VŒ  ó ó!X Hg (Zi§ » c z u~
zy M Œ
‹Zž ǃt È »Š • á g Z kZÆ\ å M6¯kZXì ZƒwEZ]{nÆ„Ze»•  h~ g u
@•á õg @
X c¯qçñ»c zuÃXkZ ä VrZžZ  ÔN M ‰ Ü z k QV„Ze~Š NZ~ VáZ
Xì ZƒqzÑÐXÏZŸ»V‘Ze~Š NZ Ì~]t· ï L !Qžì
G
Z6
q XÆk ¼¿ðä Z :Ôì ˆðâ• Û Ðq Z 4 gzZuƘ~g ukZžìg ãZzt
Â}™wZÎÐ IZ Ë~}g ! ÆXkZ nƯÈEZsÜñƒ n gyZZ ¬b§Åðñ
X 7ƘÅkZ
ÆXkZ ~ „ [ ZŽÆ wZÎÆ x Z™/ô‰ä] vZ wÎgŠp~ V(uzŠ «Ð kZ
Xì c ŒŠpÃVîU‰
²ö] gøjøÒøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùøö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø æz†õÛûÂø àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
145

áø^Òøæø Ùø^Îø èõßø‰ø ÌøÖû]ø àønûŠôÛûíøeô š


ø …ûŸø û]æø lô]çÛFŠ$ Ö] Ðø×öíûm$ áûø] ØøfûÎø Ðôñô¡øíøÖû]†ømû•ô ^ÏøÚø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!ðô ^ÛøÖû] o×øÂø äü•ö†ûÂø
z }i ä \¬vZ L LX cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐi z/0vZ†]|
» kZž cÛ gzZ • ~ŠÉ,k
â•  Ù k• Ð ðÅy• M
¼ Å] ‡‘x Ó¬ k'g ZD
ó óå6ã0

kž Ù ª?'ìŠZ%HЙk
Z ìC 
¼Æ\¬vZžtwzZX •Ôg¨,qP~g ukZ :z
–ä \¬vZ „,Z•Ô ˜¼61c ½»Æá ¯~B; y̈Zë b§Tž7ì Ât È »
EG
ªgzZ |Å]Ìz wdZÆ\¬vZÝZgŠXì ö ¢Zz* § á Å\¬vZ *
Ð kŠZ È• ™wì (Z'ƒ
kZÐpÖZ7ZUg6ënkZì7¹gzZy! iðõ ZnÆkZèagzZX•Ü‡ëÐuZgŠZÆ
gzZÆ kZ:gz X• ‰ G äz nÆ ]Ìz wdZ}gø ÝZgŠŽ • D™¨Å]Ìz wdZÆ
Xì~VÂZf~gøgzZ]Zfà¬ÅkQž Aìt• Û „ÚZ~ªgzZ|Å]ÌzwdZ}g ø
HÎâgzZ |ÅkZ Ôì Š H™f »k ¼"ÂT~ g ukZžì }Y „ \¬vZ wq¾
¨Ð " ÂÌöŠ™gHz¥gzZ ¶Š™ðÆqË~y! i! ²žì§ZzÌt,i Z {z´Xì
gzZ ÐXXÝö^nø’ôùÖ] ÜöÓönû×øÂø gøjô ÒöZZ Æ• Û Å { izgÐ g ±ZÆ pÏZ ~ˆ y M Œ Û çO Xì @ YH
Š Z%¸Ð "  Ì~gÃèg u¤ Z :Xì Š H¨Ð XX”ö^’øÏô Öû] ÜöÓönû×øÂø gøjô ÒöZZ ìÆmŸ
¥,k ¼Å]‡‘x Ó¬ k'g ZD Ù k• Ð öZa Åy• M z }i ä \¬vZž ǃt È Âƒ
Æ XXgøøjÒøZZñO~] c Zzg‰žì ÌtÜŒ Ûq
Z »pkZ ÓW X c Û gHÃk Qì *
â• ƒ¼ŽgzZÔX
Xì c M Ì» XX…ø‚$ ÎøZZ
0Ð{)zbßgzZ¯~VìZzgx)‰ÅeÆk  ¼" ž’ e ´gŠ c Ìt6µñkZ
Xì 7™f ðûyZ~g Š q Z 9Å ]vZwÎg'•fp âÐ] G 5J" ZuZ {z•ˆÅÜ]¬Ž
é5ÒG
YƒÌ: â is Z%Ð k'g ZD Ù k•ž’ e 6gpÅÌt 0Ð g ukZ] ! ~uzŠ
á wEZt~} gzõ! ²gzZy!
Xì ù Z f ù • i! ²Ôì
k Q ã 0
gzZ l²žì @ ƒx¥Ð kZ ó Xó å6ã0 l²» \¬vZ Lž L ìŠ c Û ~y
â• MÆg u
X¸` YG Za‰ Ü z
gzZ Ô 'gßÅVzq Vzg ZD Ù ~Dì] ¸~g ø b§Tžì c â•Ûk
’ä mvZ à z { • á ]|
DMRR äÆ^fÖ] ä×Ö] èruEXì cÛ g(ZÃÏZ~ XXäÇÖ^fÖ] èruZZämvZ à z{ •
â• á ]| ÓW
146

~g øÃT)~] ¸m{ ËÐ~ V¸Ål²ä \¬vZ b§Ï Q • Sg ¦] â ¥0ÆyZ


~ŠŽ zÝ ¬¼Ž n¾ÔÃ] Z z]»wgzZwZjZx ÓÆyZgzZ] ‡‘x Ó( ’ e '/xÆDì]¸
kZ Ål²ƒ  {zì ;gƒ¼Ž6} Š6Æ*Š c Šâ•
ÍÔc Û œ~ ]¸kZ Ål²Ãƒ  k Qì ÑZz ä M
Cƒ ] â ¥0Æ yZgzZ 'gßVÅÑ ~ wì}g ø b§TÔì pôŠŽñ b§ÏZ ~ ]¸
X DZ \¬vZzXìŠ Z%¸Ð™k  ¼Å] ‡‘x Óq Š 4 Ær ò ™{•
 á '•
Ñö•ô ^’$ Ö] çøâö æø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû‰ö…ø ^øßø$ ‚$ uø Ùø^Îø •zõ çûÃö ŠûÚø àôeû] àôÂø
áöçûÓöøm Ü$ $ö è÷Ëø_ûÞö ^÷Úçûmø àønûÃô eø…ûø] ä́Úôù ]ö àô_ûeø oûÊô ÄöÛørûmö ÜûÒö‚ôuøø] Ðø×ûìø á$ ]ôEE VÑöæ‚ö’ûÛøÖû]
lõ^Ûø×ô Òø Äôeø…û^øeô ^÷Ó×øÚø äô nûøÖ]ô ²ö] &öÃøfûmø Ü$ $ö ÔøÖô]ƒø Øø%ûÚô è÷Çø–ûÚö áöçûÓömø Ü$ $ö ÔøÖô]ƒø Øø%ûÚô è÷Ïø×øÂø
äøÖF]ô Ÿø pû„ôÖ$]çøÊø |øæû†% Ö] äô nûÊô îöËøßûmø Ü$ $ö ‚ºnûÃô ‰øæûø] o' Ïô •ø æø XäÎø‡û…ôæø Xä×øqø]øæø Xä×øÛøÂø göjöÓûnøÊø
ź]…øƒô Ÿ$ ]ô ^ãøßønûeø æø äüßønûeø áöçûÓöøi ^Úø oj# uø èô ß$ røÖû] Øôâûø] ØôÛøÃøeô ØøÛøÃûnøøÖ ÜûÒö‚øuøø] á$ ]ô Xå†önûÆø
ØôÛøÃøeô ØöÛøÃû nøøÖ ÜûÒö‚øuøø] á$ ]ô æø ^ãø×öìö‚ûnøÊø …ô^ß$ Ö] Øôâûø] ØôÛøÃøeô ØöÛøÃû nøÊø hö^øjÓôÖû] äô nû×øÂø ÐöfôŠûnøÊø
ØôÛøÃøeô ØöÛøÃûnøÊø hö^jøÓôÖû] äô nû×øÂø ÐöfôŠûnøÊø ź]…øƒøŸ$ ]ô ^ãøßønûeø æø Xäßønûeø áöçûÓömø^Úø oj# uø …ô^ß$ Ö] Øôâûø]
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD! ^ãø×öìö‚ûnøÊø èô ß$ røÖû] Øôâûø]
Ð ëä] 9tz]z tŠ ™ÆvZžì e ZzgД Š&0vZ†]|
ÅWJ izg :e ~ ù Æ Vâ KZ ðÒŠ â »q ZCÙ Ð ~ ? L L:ž c Û yÒ
â•
ô¼~ ypsÜÔ@ ƒ7pà ©) ðÃ~«¬ª)ì Lg ¦~ ^
Ôì Lg~ ^Åypß]æ„âZˆÆk QQ ( ÓW ì Š ¹WÃÏZì CY M
ÅV- A gzZ úÅ ¡  Í {z V⊠„ ãZQ
Z ~ ]æ ÏZg z Z ) ì Lg ZÆß »“
&ú• Ûq
Z™} Š'! g e ( sfzgq) \¬vZQ ( ì CYƒqzÑÌ^z¯

$ žt gzZì qtig » k QgzZ ]ñ‰ Ü zgzZ/]æ Åk QÔwqZÆk Q¸• Û tÔì
ZÎÆ TÅ]Z f k Qn:'ì CY à Z e bzg ~ k QQ Ôh ( c ìh
™¿‰V‚¿ðÃÐ ~ ?žì @
@ ƒ (Z L7ëÑÆ ÏÈ z ]Š „ðÃ
Q Ôì @ Z sÜyxgŠÆ ¼
Y {g, à »B; q  gzZÆ kZžJ VŒ Ôì Lg
@ Y`~c izŠg »x •ZgzZì 4䙿ÆV¥izŠ {zgzZì @ Y MÐ Mk ¼ îG00_Iâ
4䙿ÐÆV¥izŠ ðÃÐ ~ ?(žì @ ƒ Ì(Z Lb§ÏZ )gzZXì
DM t (MRT ( äÇÖ^fÖ] äruE èË_Þ ^÷Žu^Ê ]†nÇi Ý‚Ö] é…ç‘ àÚ †Çjm ÜÖ^Ú oÛnŠmæ ÓW
147

00_IâQ Ôì @
îG Y {g, à »B; q Z sÜyxgŠÆ c izŠgzZÆkZžJ VŒÔì
ó Xó ì @ YV~¼  gzZì 4䙿ÆV‚{zgzZ'ì @ Y MÐ Mk  ¼
Xì ™f »VÖ%PyZÆã̈Z ðÂ~ qzÑX • ‰ ñâ • Û yÒ y*zŠ~ g ukZ :z
(ì Š c Û 6gîÆžÅy*ŒZ™f »VÖ%yZ „¸gzZ )ì @
â• g¦~gŠ â 3gJ  b zg Ïy̈ZÐ
äƒZaC Ù‰ Ü zÆb zg ϸ• Û ZƒHgH» \¬vZŽì c â•Û ™f »¸âk Q ä]vZwÎgˆÆk Q
G
Á$ c Á(gz Z ~izgÔ]ñïG L ¢zÔ] §]æÅk QÔwqZÆk Q~Tì q0Æy̈Zá Zz
ì * Û yÒt 0ƸâÏZY Am{ »]g—žì @
â• ƒx¥Ð t (Æg uXì Cƒ,Å
]æ q
J Z {z ] ‡zZ Î ì @ ƒ –~ V¥izŠ ~¸âkZŽ ¿q Zžì @ ƒT Þ ZgzZ ¬(Ztž
k QxŠq ZQpÔì @ Yƒd Œ Û „¹Ð ¼  {zžJ VŒì Lg @ Ï0
g Z¦  i: Zi · 0 ÏÅV‚
E %Ná Zz äYá ~c izŠ {zgzZì Cƒ~p~tzgÆ
æ: ÆH !
™%~wqÏZgz Zì 4ä™wqZ} æE
@ƒ –~ ¼  I Z~¸âƸ• Û Ž òŠ M q Zžì @ ƒ Ì(Z@'ÆkZgzZXì @ Y `~ c izŠ
Æc izŠgzZÆkZžì @ Yƒd Œ Û Ú ZÆc izŠgzZì Lg @ Ï0
g Z¦ iÏÅV¥izŠJ ž²q Z {zì
ä™’ ™wqZÆ ¼  I ZgzZì @ Yi{z xŠ q ZQpLg 7, Ã {Š c iÐB; q Z c ÍyxgŠ
Xì @ Y`~¼  ™%~wqÏZgzZì 4
HÔ’ e* Î:¬»äƒqizŠ¬Æk Q™NŠ2~VCqZ$ ÃËžìt$m{»g ukZ
ÅíwqZ ` MÐs§Å\¬vZ¤ Z b§ÏZXìÑZzäƒHtzggzZ cg »kQ~{¹! ÆÏ0 ix¥
X ’ exgq„nÆØ{Œ' Z' É Ô’ e* Yƒ:tÃkZ6 kZÂì „gïÃË=Â
oûßô eø høçû×öÎö á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø æz†õÛûÂø àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
Ü$ $öDD ðö ^Žømø ÌønûÒø XäÊö†ùô ’ømö ‚õuô]æø gõ×ûÏøÒø àôÛFuû†$ Ö] Äôeô^‘ø]ø àûÚô àônûÃøfø‘û]ô àønûeø ^ãø×% Òö Ýø•ø•
^ßøeøçû×öÎö Íû †ùô ‘ø hôçû×öÏöÖû] Íø†ùô ’øÚö Ü$ ãö×$ Öø]EE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ù çû‰ö…ø Ùø^Îø
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!ÔøjôÂø ^›ø o×FÂø
[¨x ÓÆ xŠ M µL Lc Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐi z/0vZ†]|
gzZ ) b§T{zX b§ÅwŠ q Z • yxgŠÆVèZzŠÐ ~ VèZ Å\¬vZ
Æ Vߊ } Z L L :cÛ ä] vZ wÎg Qó óXì ꊢÃkZ ì Le ( s§T
â•
ó Xó }Š¢s§ÅÏÈz®  ¤Z KZwŠ}g ø!áZzä¢
148

ì 7y! i ðõ Zèa nÆäŒKÃ] Ìz wdZÆ\¬vZžì [Yc e6zZ ÌZ :z


nÆ] ÌzwdZ ã ̈ZÝZgŠŽ Ôì @
YHwE Z »]Zgzõzp ÖZ „yZ ÌnÆkZ Ug6n kZ
• yxgŠÆVèZzŠ Å\¬vZ [¨ÆxŠ M µžì Š ¹Ž ~ g ukZçOX • ‰ G äz
LeO]„z Ô• ~ s¥ïÆk QgzZg (ZÆ\¬vZ wŠÆVâ ̈Zžì ¸ sÜÈ »kZ
Ç!¿V#žì @ Y¹~}gzõ}g øž‰ì +ZÇ! ¨t ÅgugzZì ꊢ7Zì
ÃVߊ} g øž Zƒx¥Ð gukZXì ~g (Z}÷Ç! {zžì @
ƒ¸ÈÔì ~¯~÷
Xì @¢ì LeO]„vZ Ì

Nƒx¥'! 
P0Æk¼ÐV(usf î<Egq
Û gl,k
¼ŽgzZ , Š â• ¼Å] ‡‘x Ó¬ k'g ZD Ù k• Ð ðÅy• M z }i ä \¬vZ X 1
ŠÉ5!
X c  {zc
ƒ Íì *
ƒ
Ü z » b zg ÏgzZ•D Yg ¦
gH» \¬vZ Âì @M ‰  - &6kZgzZì @ ƒ ~gŠ â 3gZ y̈Z X 2
h ( »k QgzZ tig »kZÔwqZÆkZÔ/‹æÅkZÔì q'! g e 0ÆkZ¸• Û ZƒH
X *
ƒh$ c
Xì ꊢì LeO] „\¬vZ ÌÃVߊ}g ø X 3
]|Xì .‚Ð ƒ  yZk  Ù bZgzZZgŠ ZtÆ ÞZk
¼ à i Z ÇgzZ •C  ¼ÝZgŠ
»x¯Æ yQ ë~ sf Ôì c Û yÒ ™ •¹ ÃC
â• Ù bgzZ `g Zæ ZyZÆ ÞZk  ¼ ä òvZ à z { •
á
:•D™ `gŠžÜ


`g ZæZÆk¼
ˆÅ: Za Ìq ðÃÐ ~ Ï™z l²Ôã 0 ZƒÔy• M z }i å: ̼ ZÎÆ\¬vZ²~ wi Z X 1
»]Ñ» ~g ‚kZ à ZzäƒZa~ˆÃ\¬vZ ̉ Ü zk Q Â( o1 nøû • XäÃøÚø àûÓömø ÜûøÖæø ²ö] áø^Òø) ¶
}÷Ž ._ÆK  FgzZ,kZž HêgzZ {Š Zg Z ä kZ~„wi ZgzškZ :X åDZg7Zg7
ä M ~ŠŽ z {Ò M nºZ XÐ N M 7]uZztt ~ kZgzZ ÇVz™ Za ÃÝ ¬ ~ì ~ D
 kZ~ž c
Ã Û ð~„wi Z ä k Q¶~Dà i ZÆkZK
â•  F z,Ž 0Æݬá Zz
Xìg¼ªgzZû%ª»k ¼„* Û ðt:X ÇVî Ñ~ŠŽ z
â•
149

ô¥Åg uÉ )¸ñƒ: Za y• M z }i1Ô¸`YG Za l²gzZ ã0 ² c Ü zq


M‰ ZQ X 2

k ¼ài Z«,k  ¼Å]‡‘xÓä\¬vZ ( ¬k' Ù k•ÐðÅy• M z}i._Æ
gZD
Åt‘xÓ~D싸Ål²žìtq Š4ÆòvZ àz{•á ]||ÅT) Ô,ŠÉ._Æ
XZƒg¼uZ zŠgzZ î<EgŠZuzŠ»k
¼t( Šƒïq »k ¼kZl²b§kZgzZ~Š™Fk  ¼-
»% Z e bzg ~ k Q Z  6äYg ¦ - &gzZì Cƒ qzÑ~gŠ â 3g Z  ðÅy̈ZC Ù Q X3
¸â~k ¼qZ 0Æ k QÆ™ÝqDÐ „ \¬vZ¸• Û Zƒ HgH» \¬vZ Âì @M ‰ Ü z
00_Iât Xì Cƒ,Å]Š X c
îG ]z°gzZ tig ÔwqZÔ] §‹æÅk Q~ TÔì @ %
™A
Xìg¼ZŠä ó ù î<EgŠ ZŠ»k¼
ž c Û ~g
â• už 6ì @ ™Ãk Q {zÐ ¬Æ„ \¬vZ Âì Le * ™x » ðÃZ y̈ZQ X 4
G
åa»k  ¼t :ì @ ¢7Zì LeO] {zÔ• ~]gŠ î0~EE 3¢Æ\¬vZ wŠƒ ÆVâ ̈Z
Xìg¼åagz Z î<EgŠ
vZ Y ¶Z ~KÆ ïõz ̈ _Æ g Š q Z ZÅŸÆk  ¼ ÂñY 3g pÅÃ,kZ¤ Z
X Ïñ M: 7Â

!Zi Z »]2‰0Ðk
¼X
ÆyQ U¿žì @ ƒx¥ƒ  o• Dƒ] 2Ž 0Æk ¼Ð .*c.ÁÃVÍßÐ ¹
:•g•wDZ&sf î<Egq~XkZX ñYc Š™n²¼ Ì0
ì HglÃkZ ä„ \¬vZgzZì Ðk  ¼Å„vZƒ  t¤ Zì @ %NYZ~*Šžt wzZ
ƒ¼Ž ZæE
X Ïñ M6\¬vZ ( vZ f ç) Ì~g ZŠ)f ÅVÇZ'x ÓB‚ÆVÇYZQ Â
ÆÏZ}È Âì T Þ Zk
¼ÅkZgzZì [ƒgzlvZ + Y ðЬ¼ƒ Z  žt }uzŠ
X ’ eS: ZwzZ b ðÃ7Z Z®Ô•g66ä™._
„ƒ¼ s ÜÆ kZgzZì [ƒ „glЬ ƒ  {zZ  ì *ƒ¼Žžì @ Y Htµ ZŠ
E
nÆ x » ËÆ ] æ: M c*Š Z®Ô7„ ]gz¢ÅäOŠ 䙼 n ÆÑËQ Âì Y7
Xì w‰ÒÃgzZœ
I
-dVÐtž ǃx¥ÂñYHg¨¤
X •DƒZaÐg¦³* gzZßÆk  ¼ õ?XE Zp
Tgz Z b§T¼Ž ~ݬ U {g » kZgzZ ._Æ à i ZDÆk Qk ¼ÅvZžì [Y Hn²
150

à i ZDÆk QB‚ÆŸÏZgzZÚÏ QgzZ b§ÏZ Ç! {zì ;gƒÐŸTgzZB‚ÆÚ


Xì c Šâ•Û glÃk Qä\¬vZ b§Ï QgzZ å~
kž Z Ç}™kCÃ|kZƵz—Ë%{zÇ}™g¨6 wdZzwqZ LZ¿ŽÐ~ëgzZ
Z‰
¤ Ü zÆä™Æx»C Ù X•D™Ðg (ZgzZ}Š Zg Z LZ {z• D™¿} æE iZ ÌŽ ë~*Š
%Nc
QÔ,™: •egzZ,™ÃkZ •ežì Ýq]gŠtÃëž ÇƒkC6gîDgzZ¸$ Â,™g¨ë
._ÆŸÏZgzZ•D™ê»ä™: c ä™Ðg (ZgzZ}ŠZg ZŠ ZŠZ} LZ늎z! Æ]gŠkZ
wiZÃ\¬vZ Ô• D™x »x ÓLZÐg(ZgzZ {Š Zg Z LZë b§T~ݬ kZ k0 Xì @ ƒ¿Zg ø
¾Xc Û ê »ŠŽzÆe}g7kZgzZ c
Š â• â•Û glÃyZ ä \¬vZ b§ÏZQgzZ åD»yZ b§ÏZ~
Ì{z • D™¿ëÐg (ZgzZ {ŠZg Z TÉ Ôì c Û 7glÄ wqZ}g ø sÜä \¬vZ wq
â•
]! ~g7t~k  %Nc
¼É Ô Ç}™x » ZæE YZV#¿V#žì 7¸sÜ~k  ¼ c Íì [ M ~k ¼
X ÏA Zwc tÃk QQÐVƒZaò}tÐkZQÇ}™ (ZÐg (Zz{Š Zg ZLZ¿V#žì
Zb
: cä™Æx »Ëë6Y ¯ÅTì Ýqe Š Zg ZŠpgzZ ~g (ZŠp:Íq ZŽ ~wqZÃënºZ
•y̈Z6Y ¯ÅÏ QgzZì 6Ï Q ~g ZŠ)f ÅwqZ}g øgzZì ~k  ¼Ì{z•D™ê »ä™
Xì Š ã Å ZwzZ b 6Ï ùNgzZì
Š™LgzZ "
c U {Š c
igzZÃkZÉ H7»gzZë! ÃeŠ Zg ZŠpgzZ ~g (ZŠpkZ äk  ¼wq¾
Xì Cƒ6\¬vZ ~g ZŠ)f ÅwqZ}g ø:gzZ•g6ë Â:Ð î<EzÅk  ¼ Z®Ôì
yZ}g ø Ì~k ¼• D™~ *Š kZ ,ÛD Ž gzZ lÃŽ ë n Æœ£X„,Z
Xì Š HhZzÐV@ÃgzZVzÛD „yZÃœ£
ÐÛD TgzZÒÃTÉ ÔÏñYƒÝqq V#ÿV#žì 7t sÜ~k  ¼nºZ
Xì ðƒSÈÐÛD ÏZ {zÌ~k  ¼ì Cƒà ZzäƒÝq~*ŠkZq{z
*Š kZž b§Tì b§ÏZ Ç! Ÿ Zg7 »] éE 4h!z [òZ~k
5E  ¼Š Hn²ž 6wq¾
V@ÃÅ[òZݬ kZ6Y ¯ kZgzZ ÇñYïÔÐ \ M {z켎 ~k  ¼ž * ™wìt :Xì ~
EG
¢
Æ ]ÑZÎÆ/ô‰~ g §
uXì ö Zz* Ð |Åk  ¼ÝZgŠ * ƒg ZŠ'„  ŠÐ VzÛD gzZ
Xì ¸ ÌÝq »k Qì c Û Š•
â• á g Z¼Ž ä]vZwÎg~[ZŽ
X ǃ: Za̵ðûnkZvZY ¶ Z ÂñYàÄgt ‚|~g7Åk ¼¤ ZnºZ
½
o ÜnûÏô jøŠûÚö ½õ]†ø‘ô oÖF]ô åö ^Žøm$ àûÚø pû‚ô ãûøm ²
ö ] æø
151

ˆÆä%
]y Ö ª'ci'
M'#
'!
àßZP
h™d‚f '! àßZP ¬ ÐK̈_Æ yQgzZ "7hu ÅŸÆ ]>Zˆâ
Z] 2gzZ kz‚z {z 0Æ}pÆV(uyZˆÆh
: Za vZY ¶ ™-ÆVÂ! yZX Âe
X •DƒZa ~: â ikZ~VߊйРî<EzÅÏÙ* |ŽÐVƒ
ëÆ Xì * e » VÂ!yQ … ( • Dƒ _q{z n Æ T) x » m{ » x?Z :Y m Z X 1
Ð k,Š Å=~g ø {z ªÔM yY7ÃyZëŠpg•Ð kZjz=LZp•Âq]gz¢
X •CÙ !
kzÅ\¬vZXì 7k0 ÆVâ ̈Zx ¬}uzŠŽ=g f m{q Z »DDnÆx?Z:Y m Z X 2
7Äc gŠÐ ûz=KZgzZVâ »ÔV\ M KZëÃXì @ ƒD»VzqyZÐ=g f ÏZÃyZì
Ð V\ M KZòŠ M x ¬ÃXì © NŠ ,q{z ÅgzŠ¹òŠ M ÑZzp gÎgzŠ b§TX M ™
X Ù Š7
}g7 gzZÔ 1™tÃ] ! kZ ä ëžì @ ƒ¸È » äÑyZZ6k QgzZh  yâ ÑÃÑ Ë X 3
{z Ù Š 7gzZ … Y7ŠpëÃTì @ e] !Ž +Z {zž 1™wJgzZ 1yâ ÃkZB‚Æ¢
ŵz — Ë~ kZ Ôì 9sd swƒ  {zgz Zì @e …Æ™ÝqD» kZÐ kz ÅvZ
Xì 7öR
gzZ =~g øžì Yƒt ! V; 'ƒ wõgzZ e* YŽ ë 7]! +Z ðÃLx?Z:Y m Z X 4
x?Z lY m Z¤
Z Xì ~gz¢ *ƒ (ZÉ ÔVƒÜ‡gzZ b¬ Ð h  ™Ãk QŠpg• kZj}g ø
Xì H„]gz¢ÅyQQ •M ™x¥Ð„zg¨„ŠpëÃXNe'! „zsÜ
EÅ Å Å
~ k Qì c e¼Ž 0Æ] æ: M êL ¬gzZ ( GêL ¬) c i'êL ¬ ª]>Zˆâ ä x?Z:Y m Z X 5
Špi ZЄzg¨LZëÃX•gz¢,q+ZV; ÔƒwõgzZ e* YŽì 7+Z Ì]! ðÃ
152

 7Ì™b§k QÃyZ ëÐ î<Ez Åäƒ: ä%ÆVzq yZ~ *Š kZgzZ M


M yY7
™ÃVzqà ¸@Š Å *ŠkZ b§T
X •f
ÅyZžìC Ù ªÔûz =Ôy»Ôu * Ôç M }Ô• ‰ ØŠ …gzgzZ)g f ~¡x ¬ŽÆ D X 6
Ϲ=g fÆyZЊæYg {Å] Ñ Mh ž•Ù ŠëgzZìŠzö¹¿{]ZŠ »yZgzZ‰
] Ü ¤
žZ̀Ž ~ yp c ~ ã0}X å @ Y H7Ìg¦L¬ »X• CY M ~ D}g ø ,q {z
ÅJ Ù y»ÐŠæ Å-i
gzŠ éVzg ZD g Ôì gNŠÃyZç MЊæ ÅΊgp[ Z • D Y ñ0
ì gaÎ{Š c iÐ kZ=Åy̈Z‘ñ 7Њæ Å] â¥!  b§ÏZX • f  Íi Zz M
|Ëž Zƒx¥Ð"ŠkZX ¶$ Ë aÎЊæÅ] â ¥{”Ýq=g fÆy»ç Mž A
[" ~(Ô Š7ÃkZ=~g øc  7ÔÙ Š7Ãk Që ` Mž bŠ™g ïZ6Š ã
F kZsÜ»
ê nû×ô Îø Ÿ$ ]ô Üô×ûÃô Öû] àøÚô Üûjönûiô æû]ö ^ÚøæøXì ] ! Å
o

7ÃÐ V\ Mp¤ ZŽ b zg ~uzŠÔì @MÃgzZìC Ù ªŽ Ÿq ZÔì “ %ÐVzqzŠy̈Z X7
kZ~ *Š kZmb! »Vzb VâzŠ yZÆy̈ZQXì ¢Ãƒ  ë » äƒÆk Qp C M
bzggzZì C M6Ÿ„
 ZgÓZ'{zì C M VŒªŽ Å]¯z s  Zg c ¤z 1žì b§
Âì @YVÐ v M }{z }c Ôì @ ƒÂi {zì @^aÃy̈Z }Xì Cƒ W 3G
M éS›E" Ð kZ
@ƒÄŠ ÌÃbzgÐWZÆk QpÔì @ ƒÐŸÆk Q„  ZgÓZ'm»v MgzZ^ažìC Ùª
bzgpÔì CƒÝqÄŸ„  ZgÓ Z'Ì{zì CƒÝq]¯ŽÐÅ ä3 b§ÏZXì
Xì C™Ýq]¯ÐkZ Ì
pÔì ,@ Æ k Q bzggzZì ÝZ Ÿc Í~ ] ÑqÆkZgzZŠŽzÆy̈Z~ *Š kZ nºZ
kZnçV;zžì @ ƒx¥Ð ä™g¨~ kZì Š c e¼Ž 0Æ c i'Ý ¬ ~ g Û
uz yZ Œ
Ð kZŸgzZ σ6bzg ÅkZ„  ZgÓZ'{z σ]ZŠg Zz ~æE %NhZŽ6T~ݬ k Q ªÔǃ@' Æ
»kZ Ì~ *Š kZ ( ñYƒy‚ M n}g ø 'Ã|kZžn ÏZh • á ) ä \¬vZX ǃWO éS›E 3G
"
[ Zp,Zg !g !
~Ï0  Ù ÑZzp
iKZy̈ZC g lƒz=Xì [ Zpªc ƒgݬ{zgzZì c
Š™ Za :%q
Z
 Zg Ó Z'1 c
„ ]¯t ~ [ ZppXì Cƒ 1 ~(c ì Q]¯ ~(Ãk Q~ Xì 8 Š
ðÃ{zžì 8 Št Z  }òŠ M ~[ ZpªXì @ ƒ W " ŸgzZì CƒnÆbzgÝZgŠ
3G
OÐ kZ éS›E
Ü zkZÉ Ôì „g 3„] ¸à ìc
{ z‰ Ôì „g 3„ bzg ~÷ž 8 Š7¸sÜÂì ; g 3 * ¯
3j
b§ÏZ Xì @ 3: ZizgÐ Tì ; g 3Ðìá Zz ŸkZ LZ {z b§Å ~g ZËžì 8 Š ¸
™ c
153

8 Š ¸‰Ü z k Q {zÉ ÔŠZg â à bzg Åk Qž 8 Š 7t {z ÂZg â ÃkZ ä Ëžì 8 Š {z¤ Z~[ Zp


Xì @Ðä7g â ~~g ZËÜÐ^a„+z‰ Ü zkZ6 ŸÆkZgzZì ~ 76 ŸÆk Qg âžì
LL%ZXì @ ƒW 3G
O éS›E" ÐkZŸgzZì @g¦6bzgÝZgŠ~[ Zp{zì @ g¦ 
¼Ž ~§ZzèÑq
nºZXì @ 0 ÆkZ6ŸˆÆäƒg ZË òŠ Mžì @
Ì] Z WZgzZ ] *
¶ Yƒ kCÚ Z W@ t »Ÿ
 ZgÓZ'{zžì ¸ ÎâÅk Qì @
gzZ„ 
g¦¼Ž6¿áZzÚ Š [Zp} æE %Nc
i Z~ ª  q Å’
kZ ÌòŠ M ÑZz d
Œ Û ÆáZzÚ Š [ Zpn ÏZ Ôì @ 3G
7éS›E" WZ » k Q6ŸgzZì @ 
g¦ 6bzg6gî-Z
•M NŠÃ] Ñq „ yQÆy̈Z Ë~ *Š kZ ëèYX 8 Š 7ñƒ Dg ¦ ] ZŠg Zz ðÃ6ŸÆ
( ~gzŠÆ J # Ö ªÐˆÆä%ª) ~ c i' ݬ :XƒÐ ŸÆ k Q„  ZgÓZ'm»X
vZ -vZ wÎg~ V(u à Zz ä MÐ M ]¬‰ÅT )ì ÑZz äg ¦  ¼Ž6Vâ ̈Z} æE %NiZ
ŸgzZ Ç}g ¦ 6b zg „
 Zg ÓZ'gzZ6gî-Z {zžì ¸ ÌÎâÅ kZ ( • ðâ • Û yÒ ä Åzm
Å
nÆ òŠ M á ZzKË ¢ ™ÃkZ ~ Ýzg Å] ! ŠÆ ( [ Zp ) c ƒg êL ¬gzZ ǃqÑ~ kZ éS›E 3G
"
Xì 7Â{Š c i
I
: Za ÐÎzgzZ õ?XE -d: hYgzZ: x¬ {zˆÆh  yYÃt• Û kZÆc i'ݬgzZ *Š kZžì y Z
Æ VÍß=ÁgzZ yZÑZ ®‰0Æ V(u Å[ Z Nz [ Z±gzZ [ZŽ z wZÎÆGŽ Ð Vƒ
X •D™ ZƒZa ~Vߊ
ÜûÒö‚øuøø] á$ ]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z†øÛøÂö àôeû ²
ô ] ‚ô fûÂø àûÂø
Øôâûø] àûÛôÊø èøß$ røÖû] Øôâûø] àûÚô áø^Òø áû]ô oôùŽôÃøÖû]æø éô ]‚øÇøÖû^eô Xå‚öÃøÏûÚø äô nû×øÂø š
ø †ôÂö lø^Úø]ƒø]ô
²ö] Ôø%øÃøfûøm oj# uø Õø‚öÃøÏûÚø ]„øâF Ùö^ÏønöÊø…ô^ß$ Ö] Øôâû]ø àûÛôÊø …ô^ß$ Ö] Øôâû]ø àûÚô áø^Òø áû]ôæø èô ß$ røÖû]
DÜ×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ…E DD!èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm äô nûøÖ]ô
ž c Û yÒä ÅzmvZ -vZwÎgžì e
â• ZzgÐ ¿vZèg/0vZ†]|
ZXì @
¤ YH7 * 1»k Qt ‚Æk Qx • á z ðC
Ù Âì @  ðÃÐ~ ?
Y%Z
zðCÙ {zì @
ƒÑZz äƒx £Ž »kZ )Ð~x £ÆV‚Âì Ð~V‚{z
~ V¥izŠ ÑZz ä%{z¤ ZgzZ ( Xì @ îŠÃk QgzZì @
Y c YHt ‚Æk Qx • á
t ‚n Qx £ »k Q )Ð ~]â £ÆV¥izŠ ( x • á z ðb§ÏZ ) Âì @ ƒÐ
² ( ǃ‰ Ü z k QtgzZ )X *
1xZ¾ì ÑZz äƒtžì @ Y¹gz Z ( ì @
YH
154

X yŠÆ# Ö ªÇñVZs§KZNvZ
ÃV¥izŠgzZ Ï} ™ ZƒÝq]äz]¯à ©)Ž™NŠx £CZÃV‚x • á zð: Zizg~G:z
\¬vZX Y™7{i Z0 Z »kZ ðÃ~*Š kZ Ç}™ Zƒh ' × §z ôgŽ x • á z ð: ZizgÃNŠ * 1CZ » c izŠ
X ñâ • Û ï• á ~¼  I ZÐx™zaLZ
XäøÖ ØønûÏô Êø XäjønøvûøÖ Ø$ föøm 1j# uø oÓFeø †õfûÎø o×FÂø ÌøÎøæø]ƒø]ô áø^Òø äüÞ$ø] äüßûÂø ²ö] oû•ø…ø áø^Ûø%ûÂö àûÂø
äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ô EE VÙø^ÏøÊø ]„øâF àûÚô oûÓôfûiø æø oûÓôfûiø ¡øÊø …ø^ß$ Ö]æø èøß$ røÖû]†öÒö„ûiø
áû]ô æø äö ßûÚô †öŠømûø] Xå‚øÃû eø^ÛøÊø äö ßûÚô ^røøÞ áû^ô Êø éô †øìôŸF û] Ùô‡ô^ßøÚø àûÚô ÙõˆôßûÚø Ùöæ$ ø]†øfûÏøÖû] á$ ]ô Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø
^ÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø æø Ùø^ÎøDD äö ßûÚô ‚% •øø] åü‚øÃûeø ^ÛøÊø äö ßûÚô sößûøm äü$Ö
Däq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E DD!äö ßûÚô Äö¿øÊû]ø †öfûÏøÖû]æø Ÿ$ ]ô ¼% Îø ]†÷¿øßûÚø kömûœ…ø
} 9k0 ÆGË{z Z  ž ( åt wq » yZ )žì e ZzgÐ ” y¢]|
t) Š Y7Ð yZÔ CYƒ FSh ZŠ ÅyZÐ Vî² MžJ VŒ D zg¹ÂDƒ
gŠkZÐzz ÅGgzZ D zg 7• D™Š c à c izŠ z ¼  \ Mž ( ì ]! H
Ð ~ Vß2Å]y MGž¸ D â • Û ]vZ wÎgž c Š [ZŽ ä \ M ?• D zg
• y‚ M {Š c iÐ kZ B2ÅÐ M Â Š 0 ] •Ð kZ {È ¤ Z : Ôì w2«
ÌgzZJ{Š c igz ZÐkZB2ňÆkZ Âe0 : ] •{ÈÐw2ÅG¤ ZgzZ
kZ© »Gžt 1©ðÃä ~ ¬Š7ž¸ D â • Û Ìt ] vZ wÎg 2X •
X ìh ”gzZu * sp{Š c iÐ
D Y MŠ c
]ZŠ • á g ZtÆ] g—~}g ! ÆG Âì @ ƒg ¦ Z÷ÐGËZ  žìt È :z
X •D Ñg=Æ™2~§z„gzZ•
àôÊû•ø àûÚô Éø†øÊø ƒø]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o% fôß$ Ö] áø^Òø Ùø^Îø äü ßûÂø ²ö] oø•ø…ø áø^Ûø%ûÂö àûÂø
áø«Öûø]Xä$Þ^ôÊø kônûfô%ûj$ Ö^eô XäøÖ ø]çû×% ‰ø Ü$ $ö ÜûÓönûìôŸôø ]æû†öËô Çûøj‰û]ôEE V Ùø^ÏøÊø äô nû×øÂø ÌøÎøæø kônùô ÛøÖû]
D•¨]• çe] å]æ…E D!ÙöøªŠûmö
rg ÃЮŠÆèZ  ž åi§» ]vZ wÎgžì e ZzgÐ „ y¢]|
Û gz Z Dƒ} 9k0
Ð \¬vZ n Æ ð¸ kZ LZ :ž D â • ÆG ÂD Yƒ
xŠ" ~ [ ZŽ Æ Vß ZÎÃkZ \¬vZžz™ ¬+Z Ìt gzZ z™ ¬Š Å]n
U
155

X σÞb7ÐkZ‰ Ü zkZèYÔÇg
àønûuô ƒõ^ÃøÚø àôeû ‚ôÃû‰ø oFÖ]ô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùôçû‰ö…ø ÄøÚø ^ßøqû†øìø Ùø^Îø †zõ eô^qø àûÂø
pøçùô ‰öæø ǻ†ôfûÎø oûÊô Äø•ôæöæø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø äô nû×øÂø o×# ‘ø ^Û$ ×øÊø oøÊôù çöiö
^øm ØønûÏô Êø ^øÞ†ûf$ÓøÊø †øf$Òø Ü$ $ö ¡÷mûçô›ø^ßøvûf$ŠøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø xøf$‰ø äô nû×øÂø
†öfûÎø xôÖô^’$ Ö] ‚ôfûÃøÖû] ]„øâF o×FÂø Ðømø^–øiø ‚ûÏøøÖEE V Ùø^ÏøÊø lø†ûf$ Òø Ü$ $ö køvûf$‰ø ÜøÖô ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø
D‚Ûu] å]æ…E DD!äö ßûÂø ²ö] Xäqø†$ Êø oj# uø Xå
Âðƒ] Ãz Åf ç0Ä ( ! ô~g »Zg•) Z  žì e ZzgД' Y]|
{i » i úä]vZ wÎg Z  QÔ‰ 6} i »ÆyQB‚Æ]vZ wÎg vßë
vZ y4ÔvZ y4ä] vZ wÎg ˆ~Š™' Z'GZ  ™g @ Q~GÃyQgzZ ðJ 7
ìg ëvZ y4ÔvZy4J k  Š Ìë ( ~q nZ Å]\ M™NŠÃ]\ M )X ¹
º ZvZº ZvZ~q nZÆ]\ M Ìë ÂH qzÑ Iº ZvZº ZvZ ä]\ MQ
rgzZ ÄkZ Å]\ M ‰ Ü zkZ !]vZwÎg c žŠ Y7Ð ]\ MQXÑì
¶ˆƒßGÅkZ6}È ( kZÆvZž c â•Û ä] \ M ?å:  m{ H »
Za ÏŠ ¤™ â • Û gzŠÃªkZ Å;ä \¬vZžJ VŒ( ¶1ÃkZÐT)
X ~Š™gzŠ1ÅkZgzZ ~Š â• Û
Ñ ~g$
• ÒzçX¸Ð~x Z™[ ôZ i ŸgzZg•Æ]vZwÎg ” ~g »Z f ç0Ät :z
ä]g—žì ~g u ~uzŠq ZgzZÔ Zƒw™z »yQ~| â5 Ô¶Ýq7Z Ì]Š XgzZ¤Å
nÆyQ} i ZzgŠÆy• MgzZ Å• Ñ~} i »ÆyZ ä V¤• Û g ZD
Ù ,ž c Û ~}g !
â• Æy Z
Z ) Z 7ôZz ÌÃyQÐ 1Å;ÅGžÆkZŠŽ z!
ë~ kZ ( ˆà VZ {z „ Ug ¯p¤ '‰ áÅ
=^ßø¿ûËøuû] Ü$ ãö ×$ Öø] ^ßøÛûuø…û] Ü$ ãö×# Öø] Xì $Z ( Z Z (
gzZ { k nÆVˆ

Ö ªƒŒ
# Û
tö†ö íûmøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø æz†õÛûÂø àôeû ² ô ] ‚ô fûÂø àûÂø
oŠFnûÂô ²ö] &öÃøfûnøÊø ^÷Ú^Âø æûø] ]÷†ãû•øæûø] ^÷Úçûøm àønûÃô eø…ûø] pû…ô•ûø] Ÿø àønûÃô eø…ûø] &öÓöÛûnøÊø Ùö^q$ ‚$ Ö]
‹ø nûøÖ àønûßô ‰ô Äøfû‰ø Œô^ß$ Ö] oÊô &öÓöÛûøm Ü$ $ö Xäfö×ö_ûnøÊø •õçûÃö ŠûÚø àöeû éöæø†ûÂö XäÞ$ø^Òø Üøøm†ûÚø àøeû]
šô…ûŸøû] äô qûæø o×FÂø oÏFfûmø ¡øÊø Ýô^Ž$ Ö] àøÚô é÷•ø…ô^eø ^÷vmû…ô ²ö] Øö‰ô†ûmö Ü$ $ö éºæø]‚øÂø àônûßø$û]ô àønûeø
156

oûÊô Øøìø•ø ÜûÒö‚øuøø] á$ ]ø çûøÖ oj# uø äö jû–øføÎø Ÿ$ ]ô áõ ^Ûømû]ô æû]ø †õnûìø àûÚôù éõ…$ ƒø Ùö^Ïø%ûÚô ä́fô×ûÎø oûÊô ‚ºuøø]
æø †ônû_$ Ö] èô Ë$ ìô oûÊô Œô^ß$ Ö] …ö ]†ø•ô oÏFfûnøÊø Ùø^Îø Xä–øfôÏûiø oj# uø äô nû×øÂø äö jû×øìø‚øøÖ Øõføqø ‚ôfôÒø
ÙöçûÏönøÊø áö^_ønûŽ$ Ö] ÜöãöøÖ Øö%$ ÛøøjnøÊø ]†÷ÓøßûÚö áøæû†ö Óôßûmö Ÿøæø ^÷Êæû†öÃûÚø áøçûÊö†ôÃû øm Ÿø Åô^føŠôÖ] Ýô¡øuûø]
…' ]•ø ÔøÖô]ƒø oûÊô Üûâö æø áô^ø$æûŸø û] éô •ø^føÃô eô Üûâö†öÚö ªnø³þÊø ^øÞ†öÚö ^øi ^ÛøÊø áøçÖöçûÏönøÊø áøçûnövûøjŠûøi Ÿøø]
ÄøÊø…øæø ^÷jnûÖô oÇF‘û]ø Ÿ$ ]ô‚ºuø]ø XäÃö ÛøŠûøm ¡øÊø …ôçû’% Ö] oÊô îöËøßûmö Ü$ $ö ÜûãöŽönûÂø ຊøuø Üûãö Îö‡û…ô
Ü$ $ö Œö^ß$ Ö] ÐöÃø’ûmøæø ÐöÃø’ûnøÊø ä́×ô eô]ô š ø çûuø ½öçû×ömø غqö…ø XäÃö ÛøŠûm$ àûÚø Ùöæ$ ]ø æø Ùø^Îø ^÷jnûÖô
Üûâö ]ƒø^ôÊø pû†Fìû]ö äô nûÊô îöËøßûmö Ü$ $ö Œô^ß$ Ö] •ö ^Šøqûø] äö ßûÚô köfößûnøÊø Ø% _$ Ö] Xä$Þø^Òø ]†÷_øÚø ²ö] Øö‰ô†ûmö
Ùö^ÏønöÊø áøçûÖöçòöŠûÚø Üûãö Þ$]ô ÜûâöçûËöÎô ÜûÓöeôù…ø oÖF]ô Ü$ ×öâø Œö^ß$ Ö] ^ãøm%ø] ^øm Ùö^Ïømö Ü$ $ö áøæû†ö¿ößûmø ݺ^nøÎô
Ùø^Îø àønûÃô Šûiôæ$ èõøñ^øÛô Ãö Šûiô ÌõÖûø] Øùô Òö àûÚô Ùö^ÏønöÊø [ ÜûÒø ÜûÒø àûÚô Ùö^ÏønöÊø …ô^ß$ Ö] &øÃû eø] çûqö†ôìûø]
DÜ×ŠÚ å]æ…E DD!Ñõ^‰ø àûÂø ÌöŽøÓûmö Ýöçûøm Ô ø Öô]ƒøæø ^÷fnû•ô áø]‚øÖûçôÖû] ØöÃørûm$ ݺçûøm ÔøÖô]„øÊø
(¬ Ð # Ö ª) L L cÛ ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐi z/0vZ†]|
vZ†! ôá Zz ä™e ukZ ó óJ
ZzgÃg :e Ç}I{zgzZ ǃ `zy »wYŠ
c ¸ yŠ: eÐ :e È »g—ž }Y 7~ž• ë ¿vZ ègz/0
4
kZ )Ã*%0 ögWG‘\¬vZQž• D™yÒ g uÐ M X w‚:e c ¹: e
ÑŠ&0{z²]gßz ^ÅyQ ª) • Š&0{z²{zž c ÍÐ C( ~ *Š
( ™ 0
ÃkZgzZÐ,™ˆ Ü ¬»k QgzZ )Ð,™lˆÃwYŠ {z( σQQ¹Ð
Æ *Š kZ {z Jw‚] ‚ ( ˆÆ ¶Š™Ø{ » wYŠ )QÐ , Š™Ø{ » k Q
t ·Z z Š ŽZ (Z ~ VÍßÐ • 'Å yQ ) gzZ Ð •gB‚Æ yZ gzZ ~ VÍß
\¬vZQXƒ #ŠgzZ ]zZ°ë ! ~XЕg 7,Z ÌòŠ M zŠ (ž ÇñYƒ
6}i ñzgž ǃt WZ »T Çñ` Zƒ ~Q ( Ånm{ ) q ZÐ s§Åx •á
Ì'Z'{g fž câ•Û c
'ƒnÌ'Z'{g f~wŠÆTÇìg7¹! ¿(Z ðÃ

ZžJ VŒ( ÐN Yƒ»íIZgzZyZZI Zx ÓÐZƒk Qwq¾)XƒyZZ
X Ï} ™Ø{ » kZ ™ V•z Zƒt Â Ç ñY ` g0 ZÆ h N Ë¿ðÃÐ ~
ÐN Y{g~*Š „òŠ M [ Zy  s܈ÆkZž c Û ä ÅzmvZ -]À M
â•
gzZ CQgzZ ~!à ZzVz0 6~ yZ ( ÐVƒà {Ç! Ð ngzZyZZ wŠÆX)
157

ÏÅVz0 gŠ ÂÅ \gz Z Õ~ yZžìtC Ù „ È » kZ ) ǃ ¦‚f ÑZz Vz0 gŠ


g ëgt'ï¯{z~ä™ Zg7Æ]÷Zpu 0 *
KZgzZœ£: ÓªLZgzZ σ
ÃðZæE%NgzZÐVƒ: kâ â {zÐ ð>gzZ n( ÐVƒöQgzZzg !b§ÅVz0  6
t ‚ÆyQ™ ¯^q Zy-: ( Ð,™# Ö èÅk Q: )XÐ-: ðZæE %N{z
ª) ?ƒï Š¬HÃë ?Ð}{zXÐz™7§zxÑ ?H Ǿ ÐyQgzZ Çñ M
,™ q nZ » kZ {zgzZ ) Ç} Š¬» -6ÅVG 7Z y-: ( , ™ë {z¼Ž ?
(CÙ „ ) Ï0 i ~e™gzZ σ lg ! Û Z ÅtigžÐ Vƒ~ wq kZ {zgzZ ( Ð
gzZ o Z•
k Q Ç•Ãk Q ðÃŽ :ÇñYïYgßQ'σ( Ï0  zH ) hZ ~(
i à Zzo ¶
: ì‡ J¦6Ÿuª) ÇñYJZÃs§q ZgzZ ÏñYÌ s§q Z yŠ¤Å
(Z ðÃ7 eZ6Tì @ Yƒwq »¿k Qž 6ÔÇñYvÃOŠ Q c OŠ ZÉ Çìg
¿Ž ¬ Ð ƒ  gzZX N Yƒ yY" gzZg Z Á vgÆ k QÐ T} 7{gzŠ
zZ LZŽ ǃòŠ M q
. Z {z ( Ç} 7WZ »kZ¬Ðƒ  6TgzZ ) Ç• i Zz M Ågß
ñY%ª) ÇñY¤ ™ƒyY" gzZ lƒ{z :Ô Çƒ ;g™„  gŠÐ èÃnjÆ
Ñq Z ) \¬vZQXÐ N Y¤ ™ƒyY" b§ÏZ Ìv߃  }uzŠgzZ ( Ç
ñY M ÏGzg ~ VñÆ Vâ ̈ZÐ WZÆ k Qì M{zž c Í ÇÇlg ! (Ï
Vƒ Ù Š ÔÐVƒ} 9ƒ  ƃ  xŠq Z ÂÇñY ïYgßû%~uzŠQX Ï
7Z (ž ǃ¬ÃV¤• Û gzZ )gs§Å[ggzZ ´ â LZ !Íß} Zž ÇñY¹QÐ
[ ˆ » wqZÆ yZ gzZ Ç ñY Y7 Ð yZ 'z™ Z9 ( ~ yZyÆ [ˆ)
Ð~ Äž ÇñYHn²Xß ï ` ¯Å c izŠÐ ~yZž ǃ¬QX ǃ[ Â
ǃtž• D â • Û ÅzmvZ -vZ wÎg'} â 'ÎâÐ~g ZD Ù ž ǃ¬?Ä
X »úgzZ¤JyŠì ¸gzZ Ç}Š™ J h1ÃV”Ž yŠ {z
E
䃦~[ ˆyZy ÉÆJ
J •™áÐwYŠ • z æ:ä]vZwÎg~g ukZ :z
áZz䃬Ð# Ö ª~X•huϹÌgzZž b§kZXì c Û {™E
â• »] uZz‰Æ
{Š c
i¼Ð kZ c B‚Æw) Z {Š c i ÌÐ kZyÒ»Vß2ňÆkZgzZ# Ö ªgzZ ] uZz ë Z‰
]æ Åw‚Vzg ZD Ù Vz%ž’ e 6g~‚f ] ! t 0ÆV(uƒ  y ZXì Š HÐ ,
ZÐ Og pÅÃNkZ vߎ ì Š
yZ {zvZ Y ¶ H~ yZ yÒ ‰„ ¹ » ] uZzá Zz äƒ ~
158

XÐN YƒpôÐkz‚zgzZ]2й~}g ! ÆV(u


Ùq Û žì Š
E
X •áZz3} â 'ÎâÐ~g ZD Zž ÇñYc eÃV¤• H™f~ æ: MÆg u
Š Z®t Å3I Z ñƒ n
gpÅÃk Qì ; g~Vâ â i ÒZŽgzZì ƒ  ÚŽ »Ýñ)gzZÝñ~ *Š
,ZŠ Z®~(¹Ð ~g ZD Ù °999yZžì –ä ±g • á ‰ë @ ÔCƒx¥7‚ÃfjŠÚ999&1000
c Ð ]nÅ \¬vZ pÔÐ Vƒ IZÆ c izŠ Ð î<Ez Å VCqZ $ KZp¤ Z Ž σ ÌÅ VÍß
E
á
E 4› ¢
XÐN Y0 ] •{z~] æ MÐlg \Åè • : E
G
!^ßøÖô^ÛøÂû]ø àûÚô ^øÞ ‚øßûÂô oqF…û]ø ÔøjøÛøuû…øæø ^ßøeôçûÞöƒö àûÚô Äö‰øæû]ø Ôøiø†øËô ÇûÚø á$ ]ô Ü$ ãö ×# Öø]
„õòô ÚøçûømE èømøŸF û] åô „ô âø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø øœ†øÎø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
á$ ^ô ÊøEE V Ùø^Îø Üö×øÂûø] äüÖöçû‰ö…øæø ²ö] ]çûÖö^Îø DD^âø…ö ^føìûø] ^Úø áøæû…ö ‚ûøiø]EE V Ùø^Îø D^âø…ø^føìûø] 'ö‚ôùvøiö
o$ ×øÂø ØøÛøÂø ÙøçûÏöøi áûø] ^âø †ôãû¾ø o×FÂø ØøÛôÂø ^Ûøeô èõÚø ø]æø ‚õfûÂø Øùô Òö o×FÂø ‚øãøŽûiø áûø] ^âø…ø^føìûø]
Dp„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…E DD^âø…ö ^føìûø] ǻ„ôãFÊø Ùø^Îø ]„øÒøæø ]„øÒø Ýøçûøm ]„øÒøæø ]„øÒø
Û ]zˆe
ðâ •  Mt ÅwZ²i ÒgÎä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z]|
C
,¸ƒ  KZ }i yŠÆ # Ö ªžì È »T ) ó ó ^âø…ø^føìû]ø 'ö‚ôùvøiö „õòô ÚøçûømL L
n²äVrZ ?•H,¸Å}ižƒ… Y?H c â•Û Ð+¢qQ ( Ï}™yÒ
{ÈCÙ {zž•t ,¸ÅkZ c Û ä ]\ MXì D{Š c
â• iÄwÎgÆk Qgz ZvZ H
V#gzZ å Hx »V#6 zZ}÷yŠ V#ä kZžÏ} Š ]Š Þ0Æ~ÈC Ù gzZ
X ( Ï}™yÒ{zyŠÆ# Ö ªŽ ) ,¸Å}i•t:ÔåH¿V#yŠ
gzZÇÇgpôJ # Ö ªgzZì‚ g pôÃkQz{z»}iì@ ™6 {TÆ}i¿Ž y̈Z c Í :z
X ñâ• Û «™ÐVÇZÎgʼn Ü zkQ Ô6 kZyŠkQ\¬vZXÇ}™ZŠZ]ŠÞÅkQt‚Æ\¬vZ
ä VzŠ XZ Å{)zg eg kg Â[ Zpå: Â̬Âc Vß Zz yZZ * Ñ¢6Vzq ÅnkZ
oÊ ^ßi^m] Üãm†ß‰ ØqæˆÂ ²] Ñ‚‘ Xì c Š™y‚ M n Æ ƒ  * ™¢ 6yZ gzZ 'ÃVÂ! yZ
!ÜãŠËßÖ] oÊ æ Ñ^ÊŸ]
‹öÛûŽ$ Ö] oÞô ‚ûiø Ùö çûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø •ôz]‚øÏûÛôÖû] àôÂø
‚ûÎø o×FÂø Œø^ß$ Ö] áöçûÓönøÊø ØõnûÚô …ô]‚øÏûÛôÒø ÜûãößûÚô áøçûÓöiø oj# uø Ðô×ûíøÖû] àøÚô èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm
äô nûjøføÒû…ö oÖF]ô áöçûÓöm$ àûÚø ÜûãößûÚô æø äô nûføÃû Òø oÖF]ô áøçûÓöm$ àûÚø Üûãö ßûÛôÊø Ñô†ûÃøÖû] oÊô ÜûãôÖô^ÛøÂûø]…ô
159

ô ] Ùöçû‰ö…ø…ø^•øø] æø ^÷Ú^røÖû]ô Ñö†ûÃøÖû] Üöãö Ûörô×ûm% àûÚø ÜûãößûÚô æø äô ³þmûçøÏûuô oÖF]ô áøçûÓöm$ û àÚø Üûãö ßûÚô æø
²
DÜ×ŠÚ å]æ…E !äô nûÊô oFÖ]ô ǻ‚ônøeô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø
]ó\ M Ô‹ÐÅzmvZ -vZwÎg ä~Ô•D â • Û ìe ZzgЊñ Zl]|
yQžJ VŒ Ç ñYƒ d Œ Û ¹ Ð t‘`gÎyŠÆ # Ö ªL L¸ D â • Û Š• á gZ
Æ wqZ LZg” vß ( Ð ò¤ ÅkZ )gzZ X Ç ñY {gg”Æ éq Z sÜÐ
{Š c iÄ ÃkZgŠÏ QÐ Vƒ} æE %Næ wqZÆ Tª)Ð N YƒÄ Ä
ê QÄ » ‰gzZ Ç ñ M J V'Æ yQÄ »XÐ Vƒ {z ‰: ( Ç Lg
XÐVƒ{z‰gzZ ( J #ª)J 6zZÆVÛÃÆyQ »‰gzZÔ ÇƒJ VZ 
ÐB; s§Åug I‚Š LZ ä] vZ wÎggzZ ǃ ; g Y ~ìÆ yQÄ »
ó Xó ( ǃ; g Y~ìkZÆyQgzZ ǃ;g VJ VŒÄ»yQž ) c 3ŠÆ™{g • áZ
Ö ª :z
E
H7g¦9~*Š kZ »k Q σÎâªZzŽ Å] uZzyZá Zz äZ7~] æ: MgzZ #
XÐN Mt ‚ë›tžZ  ǃ‰ Ü zÏ Q's ÏZ Zg7YY
Ýøçûmø Œö^ß$ Ö] †öŽøvûmöEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
^øm ØønûÎø DDÜûãôâô çûqöæö o×FÂø ^÷Ëßû‘ô æø ^÷Þ^føÒû…ö ^÷Ëßû‘ô æø é÷^ŽøÚö ^÷Ëßû‘ô Íõ^øß‘ûø] èø%ø×Fø$ èô ÛønFÏô Öû]
o×FÂø Üûâö^ŽøÚûø] pû„ôÖ$] á$ ]ô EE VÙø^Îø [ Üûãôâô çûqöæö o×FÂø áøçûŽöÛûmø ÌønûÒø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø
Ø$ Òö Üûãôâô çûqöçöeô áøçûÏöj$mø ÜûãöÞ$]ô ^Úø ø] Üûãôâô çûqöæö o×FÂø Üûãö nøŽôÛûm% áûø] o×FÂø …º•ô ^Îø ÜûãôÚô ]‚øÎûø]
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!Õõçû•ø æø hõ‚ûuø
òŠ M ƒ
 yŠÆ# Ö ªL L:ž cÛ ä]vZwÎgžì e
â• ZzgÐ ”{k Ù 1Z]|

C
gzZÔg ZÎnqZÔáZz½wa nq ZÔÐN YñVZ~Vƒz¤ &gzZV©&
Æì ( áZz {z¤ }Š)t !vZ wÎg c Hn² ó Xó áZz½ .
L LŠ Þ Æìnq Z
c`. Þ ÆVî 0 7Z ävZTL LX c Û ä ]\ M ó ó?'ÐÃ^ b§¾.
â• Þ
LZvßtž’ e * ƒx¥ó Xó ñ`. Þ ÆìÃyZžì ‚ g]gŠÌ6kZ {zì
XЃЌ »C Ù gzZ}ÆÔr C Ù Æ}i„)g fÆì
½wažì Å b§kZ,ÅyQ äg u±g • á ìŠ H™f »Vƒz¤ &X~g u :z
V; z»XÔǃ{z¤ »G™Š „gzZÎHm{ {z ǃ6 ZuzŠgzZ ǃ»yZZ IZx ¬ {z¤
V- g ZÎŽ {z¤ ÑZz
160

~eŠ kZ ä VMÐ Vƒ‚$ Þ ÆìgzZ .


{zá Zz½ . Þ ÆugzZ ǃx Z™ Zz i Z ³ZÐ „ qzÑ
º „ z Z {z J xŠ D%gzZ H7wJ » J¦._Æ e Z@ gz Z ½Åx?Z :Y m Z ~ Ï0
i
ugzZÆìz Z {z V;z ñOƽ6Vî 0 ñ¦žÏAt 7Z Zw«ÅkZ yŠÆ# Ö ªXìg
gzZ V-h ÄgzZÐ < õzZ Å 5 Zgá Zz½ ~ *Š kZ b§TžJ VŒ ÔÐ N Y ñ` . Þ Æ
Å 5 ZgÆ V;zá Zz½ . Þ Æut ~ # Ö ª b§ÏZ • ä ™ $=g fÆ Vî 0 LZÐ VŠ»
Vî 0x »Ž 6VŒ ªXÐì™ $=g fÆ„ Vzn gzZ VzuLZÐ VŠ»ÆV;zgzZÐ < õzZ
XÐ, 7 ä™ÐìgzZÐuÃVñêyZÆZ} x »ƒ  {zV;z•D YGÐ
ÜûãößûÚô ^øß×ûÃørûøi Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]
Ÿ$ ]ô löçûÛöm$ ‚õuø]ø àûÚô ^ÚøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
áöçûÓöøm Ÿ$ áûø] Ýø‚ôøÞ ^÷ߊôvûÚö áø^Òø áû]ôEE V Ùø^Îø ² ô ] Ùøçû‰ö…ø ^mø äüjöÚø]‚øøÞ ^Úøæø ]çûÖö^ÎøDD Ýø‚ôøÞ
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD! Åø ø̂ øÞ áøçûÓömø Ÿ$ áûø] Ýø‚ôøÞ ^÷ònûŠôÚö áø^Òø áû]ôæø •ø]•ø‡û]ô
Ç}%Ì¿Ž L L: c Û ä] vZ wÎgž• ëì e
â• ZzgÐ ” {k  Ù 1Z]|
C
]|ž Š Hn² ó Xó σgz¢ ãägzZ # Ö Z0 ( 6Ï0  i KZˆÆä%)Ãk Q
ǃg »™ÑZzä%{z¤ Z c
â•Û ä ]\ MX ǃ:  H »kZgzZ σVY# Ö Z0  Ãk Q
Å7VY ¹F {Š c
igzZ~ ~g »™ä kZž σ]‹gzZ # Ö Z0 ÅkZ ÂÃk Q Â
Ãk Q Âǃg »${z¤ Ñƾ7VY{Š c
ZgzZ ( c iÐkZì c Ñƾ{z] øŽgzZ )
X ;g7VYi ! Ð~g »$ {zžÏƒ]‹z# Ö Z0 ÅkZ

Ö ª
s »Z »Š mZt £~#
Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùô çû‰ö…ø pû‚ømø àønûeø ‚øÃøÏøÊøغqö…ø ðø^qø kûøÖ^Îø èzø Žøñô^Âø àûÂø
æø ÜûãöÛöjô •ûø] æø oûßô øÞçû’öÃûmøæø oûßô øÞçûÞö çûíömø æø oûfôøÞçûeö„ô Óûmø àønûÒôçû×öÛûÚø oûÖô á$ ]ô ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø ^øm
Ýøçûmø áø^Òø ƒø]ôEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø Üûâöû àÚô ^øÞø] ÌønûÓøÊø Üûãöeö†ô•ûø]
Ôøeö^ÏøÂô áø^Òø áû^ô Êø Üûâö ^m$]ô Ôøeö^ÏøÂô æø Õøçûeö„$ Òø æø Õøçû’øÂø æø ÕøçûÞö^ìø ^Úø göŠøvûmö èô ÛønFÏô Öû]
ÜûãôfôÞûƒø áøæû•ö Üûâö ^m$]ô Ôøeö^ÏøÂô áû]ô æø Ôønû×øÂø Ÿøæø ÔøøÖ Ÿø ^÷Ê^ËøÒø áø^Òø ÜûãôeôçûÞöƒö…ô‚ûÏøeô Üûâö ^m$]ô
Øö–ûËøÖûø] ÔøßûÚô ÜûãöøÖ “ $ jöÎû]ö ÜûãôeôçÞöƒö ÑøçûÊø Üûâö ^m$]ô Ôøeö^ÏøÂô áø^Òø áû]ô æø ÔøøÖ ¡÷–ûÊø áø^Òø
Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø äü øÖ Ùø^ÏøÊø oûÓôfûmø æø Ìöjô ãûmø ØøÃøqøæø Øöqö†$ Ö] ov$ ßøjøÊø
161

^÷ònû•ø ‹
º ËûøÞ Üö×ø¿ûiö ¡øÊø èô ÛønFÏô Öû] ÝôçûnøÖô ¼øŠûÏô Öû] àømû‡ô]çøÛøÖû] Äö–øøÞæøE oÖF^Ãøiø ²
ô ] ÙøçûÎø ðö †øÏûiø^Úøø]
^Úø Øöqö†$ Ö] Ùø^ÏøÊø Dàønûfô‰ô^uø ^ßøeô oËFÒøæø ^ãøeô ^ßønûiø]ø Ùõ•ø†ûìø àûÚô èõf$ uø Ùø^Ïø%ûÚô áø^Òø áû]ô æø
!…º]†øuûø] Üûãö×% Òö Üûãö Þ$ø] Õø‚öãô•û]ö Üûãôjô Îø…ø ^ËøÚö àûÚô ] †÷nûìø ^÷ònû•ø ðô Ÿø ©öãøÖôæø oûÖô‚öqôø]
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E
\ MgzZ Zƒ¢q~ # Ö } Å ]vZ wÎg¿q Zžì e ZzgÐ kÈ ¬ ]|
tª  q ÅX) • xݼ k0 }÷!] vZ wÎg c Hn²Q'Š Öt ‚Æ
Ô• D™ÌPì~ Vzq ~÷Ô• s1 ^ÑÐí {z ( ]‡zZ Ξì
LgzZ Vƒ êŠ V1Ç7Z L( 6VÆwyZ ÅyQ )~gzZ •D™Ìã â • Û *~÷
»yQgzZ Z÷\¬vZ ª)Ðzz ÅyQyŠÆ# Ö ª Z÷ǃwq H:ÔVƒÌ@ gâ
VñÝyQ}g vž c â•Û ~ [ ZŽÆk Q ä] vZ wÎg ( Çñâ • Û b§¾ê
ÃyQä ?QgzZÐVƒá1^ÑŽÐ ?gz Z σ Å ã â • Û *
gzZ - ìŽ ~g vä
~g v¤ Z :X ÇñY H[ ˆ Zg7 Zg7 »ƒ  yQyŠÆ# Ö ªÔÏVƒ ~Š N ZwŽ
»:gzZ ÇA¼Ã?: ÔÇñYƒ»6 'Z'nçÂσ„g”ÆVzg]ÆyQ Zw
»håÃZg vÂσ" U ÁÐ Vzg]ÆyQ Zw~g v¤ ZgzZX Ç} 7bŠ¼
gzZ!$ » kZÐ ? Âσ " U {Š ciÐ Vzg]Æ yQ Zw ~g v¤ ZgzZX ÇA V;z
k0 Æ\ M Â( ‹[ ZŽt » ]vZ wÎg ä ¿k QZ  ) ÇñYc ZߊÃyQmŸ
Æ V;zQgzZ'õkZÆ # Ö ª ª) Î ä` gzZ äzg ™? Ø Ãs§q Z Ð
Æ ] vZ wÎgÐzz Å[Š Z {z  Zƒ ̈¸t¤  t 6k Q Z  Ð spÆ [ Z±
ä] vZ wÎg ( Î ä`gzZ äzgg (Z" ™? Ø Ãs§q ZgzZ Š JZÐt ‚
?_77Š • á g Zt»\¬vZ~ˆy M Œ Û ?H c â•Û Ðk QQ
èõf$uø Ùø^Ïø%ûÚô áø^Òø áû]ôæø ^ò÷nû• ‹º ËûÞø Üö×ø¿ûiö ¡øÊø èô ÛønFÏô Öû] ÝôçûnøÖô ¼øŠûÏô Öû] àømû‡ô]çøÛøÖû] Äö–øøÞæøE
Doÿ àønûfô‰ô^uø ^ßøeô oËFÒøæø ^ãøeô ^ßønûiø]ø Ùõ•ø†ûìø àûÚô
̼6ÑËǃ Õ7:Ô 3ZöÅs »Z yŠÆ# Ö ªÐ ,™ì‡ëgzZ L L
• °»gzZ ÌÃk QëÐ,™¢q'Z'Æ: ZŠq ZÆðZg hc ¿» Ëǃ¤ ZgzZ
ó Xó áZzä™[ˆë
162

7¼4ÐkZ cyQgzZ n LZ~( ˆÆG ¼ƒ  t ) !vZwÎg c


Ô Hn²ä ¿k Q
Š™Š Zi MÃyQ ä ~žVƒ @
gzZ c ™{ZÍÃ\ M ~X VzŠ™µ ZÐ LZÃyQ ( Æ™Š Zi MvZz1)ž &
X •Š Z i M { z[ Z
á ¸ ÅyZZ :z
E
ñ MÃ{ç »] æ: M~q Tž’ e * ƒ¸¿¯§»Vß ZzyZZFgzZì y•
E
Xƒyv„H CZ~k QÐÃ î0•G ©$ ~e™p¤ZÔñYXÐk Q

Ö ªnÆVß ZzyZZ
ǃ¿gzZ-÷yŠ »#
†ûfôìû]ø Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùø çû‰ö…ø oiF]ø XäÞ$]ø pzû …ô‚ûíöÖû] áô‚ô nûÃô ‰ø oûeôø] àûÂø
hùô †øÖô Œö^ß$ Ö] ÝöçûÏömø ÝøçûmøE Ø$ qøæø $̂ Âø ²ö] Ùø^Îø pû„ôÖ$] èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø Ýô^nøÏô Öû] o×øÂø pûçôÏûm$ àûÚø oûÞô
DD!èô eøçûjöÓûÛøÖû] éô ç×F’$ Ö] ^Òø äô nû×øÂø áøçûÓömø oj# uø àôÚô çûÛöÖû] o×øÂø ÌöË$ íømøEE Ùø^ÏøÊø DàønûÛô×øÃF Öû]
D…çŽßÖ]æ &ÃfÖ] oÊ oÏ`nfÖ] å]æ…E
gzZ ñƒ¢q~ # Ö } Å] vZ wÎg {zžì e ZzgÐ ” ~g} G1Z ]|
} 9vßyŠ k Q Lž L ìŠ c â•Û 0ÆTyŠÆ# Ö ªž• C=ž Hn²
Ü ¤Å•g} 9þyŠ k Q Âó ~
σ]gŠgzZ ‰ ó g—Æ=°Z[gÐVƒ
{zžì @
ƒx¥Ð g uz y M Œ Û 0Æ TÇn {g Z9yŠ}g7 k Q yÃgzZ )
t ~ hÆVß Zz yZZFž c â•Û ä] vZwÎg ( ǃ'Z' Æw‚g ZD Ù k• yŠ
b§Åi ún•ÛqZ'nÆyQžJ VŒÔ ÇñYc Š™šgzZ -¹* ƒZ9
X ÇñYƒ
Xì ŠŽñÌ~ˆyZ Œ Û {g •á Z » k Q c Š [ ZŽ Ž Ãñ~g} G1Z~ g ukZ ä] vZ wÎg :z
Xì Š c â• Û ~W æÒgÎ
O†nûŠômø†önûÆø àømû†ôËô ÓFÖû] o×øÂø O †ºnûŠôÂø ݺçûm$ „õòô Úøçûmø Ô
ø Öô„FÊø…ôçûÎö^ß$ Ö] oûÊô †øÏô Þö ƒø^ôÊø
: y‚ M nÆVßZz äÑ: yZZ ǃJZ (yŠ {z Â,ÇñY c
Š7
YgßZ
Â
X ǃ
-gzZy‚ MÉ Çƒ: ~g ¸gzZJ~hÆVßZzyZZ yŠ ~g ¸gzZJtžì @ ƒx¥ÐkZ
Š™
X ÇñYc
163

¼ZŠ[ˆ" ~¼
 »Vß Zzu YnÆvZÃVÂZg
Œö^ß$ Ö] †öŽøvûmöEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùôçû‰ö…ø àûÂø ‚zø mûˆôøm kôßûeô ðø^Ûø‰ûø] àûÂø
oûÊF^røøjøi kûøÞ^Òø àømû„ô$Ö] àømûø] ÙöçûÏönøÊø •õ^ßøÚö pû•ô ^ßønö³þÊø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm ‚õuø]æø ‚õnûÃô ‘ø oûÊô
Ü$ $ö hõ^Šøuô †ônûÇøeô èøß$ røÖû] áøçû×öìö ‚ûnøÊø غnû×ô Îø Üûâöæø áøçûÚö çûÏönøÊø Äôqô^–øÛøÖû] àôÂø Üûãöeöçßöqö
Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏ`nfÖ] å]æ…E DD!hô^ŠøvôÖû] oøÖ]ô Œô^ß$ Ö] †öñô^‰ø†öÚøç+ mö
v߃ yŠÆ#Ö ªž c
â•Û Š•
á g Z ä]vZwÎgžì e ZzgДhm
 Y •Z

 ª) Ð N Y G ¦~ yZyg Zû gzZ Wz q
ƒ Z ( ˆ Æ äY G {0
i)
UÆX}È{z•V¹ž Ç}g å~Š o»vZQ ( ÐN Yƒ¦~•È Zy
{z: ( ¸_7zÃVÂZgŽ™hg_ LZ ª)¸Tg µ ZÐVz_ÃVÂZg
[ ˆ%Ð ¬ÆvZ {zQ σ: {Š c iŠ Z®ÅyZgzZ ÔÐN Yƒ} 96g åkZ
{zž ǃ ¬n Æ VÍßx Ó ¹! ˆ Æ kZ XÐ N Y - ~ ¼  Æ [Â
X Vƒ¢qnÆ[ ˆ

¼ZŠ~¼
 %Æ[ˆ»Š Z®~( Öè Q
¹Å] t·#
oûeùô …ø oûÞô‚øÂøæøEE V ÙöçûÏömø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùø çû‰ö…ø köÃû Ûô ‰ø Ùø^Îø zèøÚø^Úø]ö oûeôø] àûÂø
ÌõÖûø] Øùô Òö ÄøÚø hø]„øÂø Ÿøæø Üûãônû×øÂø hø^ŠøuôŸø ^Ë÷Öûø] àønûÃô fû‰ø oûjô Ú$ ]ö àûÚô èøß$røÖû] Øøìô‚ûm% áûø]
Däq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] å]æ…EDD!oeùô …ø lô^nø%øuø àûÚô lõ^nø%øuø &ö×F$öæ$ ^÷ËÖû]ø áøçûÃö fû‰ø
Û ]\ M Ô‹Ð]vZ wÎg ä ~žì e
:ž¸ D â • ZzgД )â Z1Z]|
Ù ,Ð~#
gzZ[ ˆ%{zÃg ZD Ö Q ~÷žì c Û {°zÐíäg ÇŠgz6}÷L L
â•
&gzZÐ VƒgzZg ZDÙ ,B‚Æg ZD
ÙCÙ Ð ~ yZgzZ ÇÇ~ ¼  Æ[ Z±%
Ö Q ~÷)Ð ~] G
I
47Æg ÇŠgz6}÷ õ/G
Æ[ Z±%gzZ[ ˆ%Ð ~ # é5I 47
ó Xó ( ÐN YÇ~¼ 
~ ~ygzZzŠg ZÃT• ë îG
© 47Ãk Q~ ! ²ÂÔñY~Šq ðÃÃË™½B; VâzŠ Z
0I  :z
Ù ,Ð~#
Ãg ZD Ö Q Å]vZwÎg {zžì {°z» \¬vZžìt È »g u ÂX •ë bŠÆ½
Ù ,B‚Æg ZD
[ ˆšb§ÏZgzZ „g ZD ÙC
Ù Ð ~yZQgz Z Ç}™4ZŠ~¼  [ Z±šgz Z[ ˆš
164

~(¹ Å# Ö Z kZÐ Øg y• á m{ KZ \¬vZ {z´Æ ƒ  kZgzZ XÐ N Y~ ¼  [ Z±z


4ZŠ~ ¼  Æ [Z±%gzZ [ ˆ%ŽÐ Vƒ „zƒ  t gzZ ÇÇ~ ¼  gzZÆ™iŠ &Ê Z®
Ü z Ï Q |~g7 Å V(u Å nkZ ( {k
‰ Z ) àønûÛô uô†# Ö] Üøuø…û]ø ^mø Õø‚ôÛûvøeôæø ÔøÞø^vøfû‰öXÐVƒ
yQÐ ¹žì ³* Ú Z uZgŠ Zz DZg ø Â~ *Š kZX ÏN Mt ‚6gîi'!  tZ
ƒ  ÏA
]uZzÆnk Q1Ô•_7~Vzg ¶ Zë,¸ÅXÔ•Tg܇ëÌÐK6gî9Ã]uZz
ó Xó oo ¡÷nû×ô Îø Ÿ$ ]ô Üô×ûÃô Öû] àøÚô Üûjönûiô æûø] ^ÚøæøZZýØ$ qøæø $̂ Âø ^ßøe%…ø Ñø‚ø‘ø X @
ƒ7ZƒH{@xgzZ/Šäë Ì»
165

Ë
®
qZ6XgzZì ˆ~ŠB‚Æ s
  ZÜ~ g Š q Z q : Z Å]uZz Xá Zz ä M 7~S
âZ hu0Æ ®  ËXì Ì®  Ë Å ] vZ wÎg q ZÐ ~ yQì ~gz¢ * Ñ ¢Ãðñ
™™Ð·ùÆV(uyZ Å®  ËQ'• CYVÃuÅ FZ ™5ƒ ž• ðƒŠg ZzÐ ]Ò
vZSIZ}g ‚²¬Ðƒ  X σg !
g !
gzZ σ ÅnF®  ËÅ]vZ wÎgžì –ä±g • á
Û pgz Z î*G
4
 d ögG‘™áÐdxŠ MgzZ σ: ]P̀Åä h̈ÃËgzZÐVƒ {Š ‚
J -dZuÐ w°Æ
Ü z k Q ÂÐÙ: ] P̀Å®  ËnÆËgzZÐVƒ~ݬÆó óeîp©$ L LÌ9x+ZßzZx Ó
EE

Æ [Š Z ŒgzZ ~qi * ÅzmvZ -vZ wÎg™ƒ WOÐ 1 ÅyZgzZ6„  ZpgŠ ÅSIZ x ¬
gzZ„ÅkZÃyZžÐ,™lg \nÆSIZ~]+Z [gÓÇg ! ( ì y•á yc á Æ\ MŽ )B‚

tyŠ k Q~ª °ÓÇg !
'ñYc Û êgz Z[ Â[ ˆ»yZgzZ ñY~Š]•Ðª
Šâ• qÅì"
qzÑx » »êgzZ [ ˆ„ˆÆ kZÐ N â • Û „\
å M sÜ®  Ët gzZ σ®  Ë«Ð ƒ 
X •ë Ìó óa®  ËL LÃkZ n ÏZÔσnÆSIZx ¬Š Hn²ž 6®  Ët X ÇñYƒ
Æ3Ðzz ÅVCqZ$ KZŽ ~}g ! ÆVzg ÕyZÆzgŠ ZÆ# Ö Z KZ]\ MˆÆkZ
ñY c Š™s çÃyZžÐ,™n²~ {Çg ! Å\¬vZÐVƒ` Yá Z e~ 3Ž c ÐVƒg Zz Zw
g » æÐzz ÅkZgzZ σ wJÌ®  Ët Å] \ M ñY ~Š} Š ]i YZ Å% ïÃyZÐ 3gzZ
Ö Z G™¼ {z´Æ kZ X Ï ñY à ïÐ 3Š Z® ~(¹ Å V ðG34$Q
G
ÌÅ kZ] \ M n Æ #
G
V ðG34$QÐ ¹ LZ b§ÏZX ñY c Š} Š¬»¼  î0Ï7EZŠÆ[ ˆ%nÆyZžÐ,™® Ë
gzZx lZx ÓyZÆ®  Ë~ V(u'Ð,™ ¬+ZÐ \¬vZ ÌÅ] YgŠ ¹F \ M ~ hÆ
Xì ðƒŠg Zz,Å]uZz
ZgzZˆÆ äYÁ{i ZzgŠ »®
Ym  Ë=g fÆ] vZ wÎgžì @ ƒx¥Ìt ÐV(uQ
hÆyZZ I Zá Zzp gmÐ LZ Ì}È [HgzZ Ô™}uzŠÆvZgzZx « <5Ôx?Z:
nÆ\ ! Vâ LZ Ìa x9ÆyZZI ZáZzäƒ] ¯~/ÁžJ VŒÔÐ, ™/g \~
wJÌ/g \t gzZÐ ,™lg \nÆVC¬ LZ Ì’ ™ÁqZ ‰b§ÏZXÐ ,™/g \
166

X σ: ·Æ„VØg \4Z„gzZ] •ÅXσÅVÍß, ZŠ Z®~(¹gzZ ÏN Yðâ• Û


ËgzZ Ñ Ë:gzÔ ÏVƒÐ]i YZgzZè%Åk QgzZÐ yf ZÆvZÈ˃  tžìgp Ò1
ñ0 n wïÐc izŠ ÌÃòŠ M q
ZZgzZyf Z »kZ c Z Ë%Æè%ÅvZ {zžì 7wWt ÌŸ• Û
:ì ~u 0 y MŒÛ Xn wÅy! inÆlg \~hÆË%
DNQQ Vå†ÏfÖ]E —ä́Þôƒû^ô eô Ÿ$ ]ô åü‚øßûÂô ÄöËøŽûmø pû„ôÖ$]ƒø àûÚø™
ó Xó n™lg \ÅËÆ]i YZÅk Q%~{ Çg ! Åk QŽì yà L L
c
Š â• Û 6µñ}uzŠ
DNT Vð^nfÞŸ]E — o–Fiø…û] àôÛøÖô Ÿ$ ]ô áøçûÃö ËøŽûøm Ÿøæø™
XƒŸg mQnÆTnÆk QsÜ1ÐÙlg \7{zgzZ
gzZ nÆg Ö ZÆq=z ÑÅVß Zz ä™®  ËÝZgŠ®  Ë :ì c â•Û ž 6ä x Z™Y fÉ
Xì wW£ ŶŠ 4Š~ VhÆk QgzZ Vñ»Æ\¬h:gzÔ ÏƒW ZzÆi Z ³Zzx Z™ ZÆyZ
X ì y• á Åk Q D‚ömû†ômö ^Úø ÜöÓövûmøæø ðö ^Žømø ^Úø ØöÃøËûmøE
Ýøçûmø oûjô Âø^ËøŽøeô Œô^ß$ Ö] ‚öÃø‰ûø]EE VÙø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø oùô fôß$ Ö] àôÂø zéø†ømû†øâö oûeôø] àûÂø
Dp…^ífÖ] å]æ…E !ä́ŠôËûøÞ æûø] ä́fô×ûÎø àûÚô ^÷’Öô^ìø ²ö] Ÿ$ ]ô äøÖF]ô Ÿø Ùø^Îø àûÚø èô ÛønFÏô Öû]
~÷ yŠ Æ # Ö ªž c â• Û ä] vZ wÎgž ì e Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|
C
Xƒ¹ äø×# Ö] Ÿ$ ]ô äøøÖ]ô Ÿøл·ïäVMÐVƒ„zq{¾Ð® Ë
ÅuÑŽ ªÔŠ c â•Û ~ V/}uzŠ ~ g u à Zz6zZŽ ì „z ÈÌ»g ukZ ( ô= )
Æ n}uzŠgzZì Š
• {k ƒ u 0 Ð uѤ Z V; X ǃ: {Z ÃÐ ®  ËÃk Q ǃ 2~ ~g F
X ǃ{Z ÃЮ  ËÅ ]wÎgÃk Q
DD!oûjô Ú$ ]ö àûÚô †ôñô^føÓøÖû] ØôâûŸôø oûjô Âø^Ëø•øEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$ Ö] á$ ø] ‹
zõ øÞø] àûÂø
D†e^q à äq^Ú àe] å]æ…æ •¨]• çe] æ p„Ú†jÖ] å]æ…E
yQÆ# Ö Q ~÷®  Ë ~÷:c Û ä]vZwÎgžì e
â• ZzgД÷Z ]|
XÐVƒñƒ>%ÆVƒk {LŽ σ~hÆVÍß
Xì He ZzgД'Y]|Æ÷Z]|ñOä î<Eâ 0ZÃg ukZ
Æ]g—Xì 6‚ Z (* Yƒ ~̀{Š c
igzZ6Vƒk ™ƒsp"gzZg&
Ð V(uÅnkZ :z
ÔVƒ:yZ *
gzZ k- â Ì{z N Yƒ{k
ÐÑï á ÐVÍßXžì @
L !•
G á g ZÆnkZ
ƒtÑ»] ZŠ •
167

gzZÃmÆÏÈLZB‚ÆvZ nÆä™ Za t ŸZ »®  Ë{zn kZ ÇVz™®  ËÅ yQ~


X ,™„Å䙄  gŠÃmÆäƒäQ}÷
oÖF^Ãøiø ²
ô ] ÙøçûÎø ¡øiø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ø] ”
zô ^ÃøÖû] àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ²
ô ] ‚ôfûÂø àûÂø
VoFŠnûÂô Ùø^Îøæø Doûßôù Úô äüÞ$^ô Êø oûßô Ãøfôiø àûÛøÊø Œô^ß$Ö] àøÚô ] †÷nû%øÒø àø×û×ø•û]ø à$ ãöÞ$]ô hùô …øE VÜønûâô †Feû]ô oûÊô
²ö] Ùø^ÏøÊø DDoÓFeøæø oûjôÚ$ ]ö oûjô Ú$ ]ö Ü$ ãö×# Öø]EE V Ùø^ÏøÊø äô mû‚ømø ÄøÊø†øÊø DÕø•ö^føÂô ÜûãöÞ$^ôÊø Üûãö eû „ùô Ãøiö áû]ôE
øªŠøÊø Øönûñô†øfûqô åö ^øiø^Êø äô nûÓôfûmö ^Úø äö ×ûòøŠûÊø Üö×øÂûø] Ôøe%…øæø ‚õÛ$ vøÚö oÖF]ô gûâøƒû]ô Øönûñô†øfûqô ^mø oÖF^Ãøøi
oÖF]ô gûâøƒû]ô Øønûñô†ôfûrôÖô ²ö] Ùø^ÏøÊø Ùø^Îø ^Ûøeô Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ² ô ] Ùöçû‰ö…ø åü†øføìû^øÊø äüøÖ
DÜ×ŠÚ å]æ…E !Õø ðö çûŠöÞø Ÿøæø Ôøjô Ú$ ]ö oûÊô Ôønû•ô†ûßö‰ø ^Þ$]ô ØûÏöÊø ‚õÛ$ vøÚö
~ u 0 yZŒ Û ä] vZ wÎgžì e Zzg Д m°Z 0 z /0vZ†]|
Û ]zˆe
àûÛøÊø Œô^ß$ Ö] àøÚô ]†÷nû%ô Òø àø×û×ø•ûø] à$ ãö$Þ]ô hùô …øL LX ðâ •  Mt0Æ• ð Z' Z]|
yZ ªÔì c Š™{ZeÃVÍßÐ ¹ä VGyZ !g ÇŠgz6}÷) ó ó oûßôù Úô XäÞ$^ô Êø oûßô Ãøfôiø
yZ :•}÷„z,™~zc~÷vߎ :X ñƒ{ ZeòŠ MйÐzzÅ
4
]zˆÌw¸t » d ögG‘gzZ ( } Š „ jÂÃyZžVƒ @ ™n²Ð•~ ÂnÆ
Æ# Ö Q ~÷¤ Z ! vZ} Z ) ó ó Õë •ö^føÂô Üûãö Þ$^ô Êø Üûãö eû „ôùÃøiö á$ ]ôL Lì ~ u 0 yMŒ Û Ž c Û
â•
t ( ì hZg7 » Zwz [ Z±Ã\ M ª• }È Æ \ Mt Â,Š [ Z±ÃVÍßyZ
gzZ ñVZB; nƬŠgzZ HŠ c Ã# Ö Z KZ ä]vZwÎg™ â • Û ]z ˆt M VâzŠ
ä \¬vZX ñzg~ ¬Š kZ]\ MgzZ # Ö Q ~÷Ô# Ö Q ~÷!vZ}÷} Z : ¹
}Y[p¼ƒ  [g Zg vp¤ ZgzZ'î Yk0 Æ]·?c â•Û à dLƒ]|
: Xì :  H » äzg kZÆ yZžg7 Ð s§ ~g ø ™ Y ? ÌQ 1Ôì
{zà d Lƒ ä ] \ M X Y7 Ð] \ M gzZ ñ M k0 Æ ] \ M dLƒ
Ôì „Å# Ö Z:  » äzg}÷Æ ‰ Ü z kZžt ª) å Hn²ÐvZŽ c Še
Æ” ·ž c â• Û Ã d Lƒ ä \¬vZ  ( Hn²Ð \¬vZ™ Y äd Lƒ
lpgzZ èZg »ë~}g ! Æ# Ö Z ~g vž¼Ð s§~g ø ÃyZgzZ î Y k0
XÐ,™7âgzZ {fg»gzZÐ,Š™
Te
 M Å•Z'Z ÒgÎq Z' ðâ • Û ]zˆÅVì M zŠ ňyZ Œ Û ä]vZ wÎgžìt Ýq :z
Ö Z KZgzZ x ¸KZÐ \¬vZ ä VrZžì c
Æ# Û ™f 0Æ d •Z'Z ]|ä \¬vZ ~
â•
168

VÍßXÐ ~ yZ ªó ó ܺ nûuô…ø º…çûËöÆø ÔøÞ$^ô Êø oûÞô^’øÂø àûÚøæø oßôù Úô XäÞ$^ôÊø oûßô Ãøfôiø àûÛøÊøLž L Hn²~}g !
ä VMgzZ ( Vƒ @  ZpgŠ Å]nÐ \ M nÆ yQ~gzZ ) • }÷Â{z ãâ ] !
™„ ~÷ä
~ TÅ {Z  M ~uzŠgzZ X • M
â {gÎe  jÌÃyQ •e • °gg^\ M ÂL LÅ ãâ • Û * ~÷
ÆV ðG34$Z {ZeLZ {zžì ™f 0ÆðögG‘]|
G 4
Üûãö eû „ùô Ãô iö áû]ôZZ žÐ,™n²Ð \¬vZ~}g !
gzZ • }È 6 Mt Â,Š [ Z±æZ \ M ¤ Z ) XX ÜönûÓôvøÖû] ö̂ mûˆôÃøÖû] køÞûø] ÔøÞ$^ô Êø ÜûãöøÖ †ûËô Çûiø áû]ôæø Õø•ö ^føÂô ÜûãöÞ$^ôÊø
• œgzZ ( • M ™¼ ƒ  ) • ̈ ¸\ M Â,Š jÃyZ \ M¤ ZgzZì hZg7 » ¶Š [ Z±Ã\ M
}g7 ä Vz9g;Z YVâzŠÆvZ ~ Vì M VâzŠ yZX ( ǃ „ ._Æ ÕÐ , ™¼Ž )
Xì Ålg \~V/"Š cVÍßg » æÆVáQKZ KZB‚Æo ôZ ~( gzZ[Š Z
ÓÇg !™zggzZ™ VZB; ä] \ MgzZ c ÑŠŠ cX »# Ö Z KZÃ] vZ wÎg ä ]zˆÅVì M yZ
Ö Z Å\ Mž c ÑŠ yEZÃ\ M ä \¬vZ6T Hn²Ã„KZ~ ö:XZ
Å
ÆÙpgzZ è%Å\ MX »#
X Ç} 77* ƒâ E gzZ {fgÃ\ MÐ î<EzÅnçkZgzZ ÇñYc Š™ð„._
G!
» .Ånm{q ZB‚Æ èEG 5k45gzZ •LZÃgÇC
4E Ù ÉÆ # Ö Q KZÃ9C Ù žìt§Zz
ƒ7B‚ÆVâ ̈Z}uzŠŽì @
Ô@ ƒmm{q ZB‚ÆŠÑzZ KZÿC Ù ž b§Tì @ ƒm
ÄPggzZ.kZgzZN 0 Zg ÖÐ[Z±ÆvZ {zžì CƒtéZp CgŠÅyQÐ î<EzÅmkZgzZ
V´ñZŽì éZp~( tÅ\ M6 gîCgŠ=ZgzZ•ñƒñ( ÐVz9ƒ  ]vZwÎg~
cizŠ »yZžƒÅî<EgŠ kZ i$ ÅXgzZ ñY: ~c izŠ # Ö Z Å]\ Mž ðƒC Ù ªÐ ]\ Mg ! g !
6
x¥Ð g ŠqZ Ñ! î<EgqçOñY1wïˆÆä0 Zw¼ÃyQ Ôƒk  *
¦ *
0[Z±¼gzZ * YÑZ e~
$Ð 3vßÐ ¹Ð ®  Ë Å] \ MgzZÐN â• Û Zg7 ÃéZpkZ Å] \ M \¬vZž [ƒ
XÐN YnwïˆÆäYáZ eйgzZÐN Y
ì Zg – Z (nÆ Vzg Õgz Z Vzg » æ‰ëg ut Å›9~ V(uÅeÆ ® Ë
ž c Û ™Íx •t » \¬vZÐ Lƒä]vZ wÎgžì ~] c
â• Zzg‰Ôì ]g t ~(~kZgzZ
ÅX Çìg7~c izŠ ÌäZ ðÃZ÷Z  ÇVƒlpgzZtZ  Â~
 Zzgß]VY¤
„ {Š (× , '
k0 Æ]vZwÎgÃLƒ]|nÆ{7:  »äzgŠŽz! Æäƒx¥¼ƒ  Špg•Ã\¬vZ
XDZvZzXì@ ƒi§¸»Vƒ• á Š!B‚ÆÎHLž Z å6 gîÆiZ³ZgzZxZ™ZÆ\ M sÜ'
Ýøçûmø ÄöËøŽûmøEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ázø ^Ë$ Âø àôeû áø^Ûø%ûÂö àûÂø
169

Däq^Ú àe] å]æ…E DD!ðö ]‚øãøŽ% Ö] Ü$ $ö ðö ^Ûø×øÃö Öû] Ü$ $ö ðö ^nøfôÞûŸøûø] V èº%ø×Fø$ èô ÛønFÏô Öû]
Æ b§&~ # Ö ª :c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ yA0y¢]|
X ZßQgzZÔáZzp gD»+ŠQ fY m ZÔÐ,™®  Ë( ФS)vß
tÈÉ Ô Çn™7lg \ÅË¿ðûC Ù ! Ð Vƒz¤ &yZžì 7tÈ »g u:z
yZŽ ÇA ® ËÈ f Z ÌÃG™yQ‰{z´ÆyZpσ ÅVß Zz {z¤ &4Z®  Ëm{žì
LZ Ìa Lgì @ ƒx¥Ð g Š q Z ~uzŠž 6É XÐVƒ7Ì~ {z¤ ËÐ ~ VÐ
X σ®  ËÌÅ’™wqZgz ZÐ, ™lg \Å\ ! Vâ
àûÚø oûjôÚ$ ]ö àûÚô á$ ]ôEE V Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²ô ] Ùø çû‰ö…ø á$ ]ø z‚õnûÃô ‰ø oûeô]ø àûÂø
ÄûËøŽûm$ àûÚø Üûãö ßûÚô æø èô fø’øÃø×ûÖô ÄöËøŽûm$ àûÚø Üûãö ßûÚô æø èô ×ønûfôÏø×ûÖô ÄûËøŽûmø àûÚø ÜûãößûÚô æø Ýô^òøËô ×ûÖô ÄöËøŽûm$
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E DD!èøß$ røÖû] çû×öìö ‚ûøm oj# uø Øôqö†$ ×Öô
‰~ # Ö Q ~÷ž c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgД ~g} G1Z ]|
vZž ǃt x £ » yZ ª)Ð ,™®  Ë ÅVñ¸gzZ Vo) Ž Ð Vƒ {zŠ Z• ÛZ
wJlg \ Å yZ ~ hÆ Vñ¸gzZ Ç}Š ]i YZ Å®  Ë Å Vñ¸ÃyZ \¬
Æ( Kg 0 Ëà ZzŠ Z®ÅJ :eÐ kŠ ª)9ŽÐVƒ {z ‰gzZ ( Çñâ• Û
gzZ )'ÐÙlg \ÅòŠ M q ZŽÐVƒ{z‰gz ZÐ, ™®  Ë~}g !
XÐN YV~¼ ƒ žJ VŒ( Çñâ • Û wJÈËŃ  yZ \¬vZ
Üöãôeô †% ÛönøÊø …ô^ß$ Ö] Øöâû]ø Ì% ’ømöEE V Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø ²ö] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùö çû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹
zõ øÞ]ø àûÂø
ÔøjönûÏø‰ø pû„ô$Ö] ^øÞø] oûßô Êö†ôÃû iø ^Úøø] áø¡øÊö^mô ÜûãößûÚô Øöqö†$ Ö] ÙöçûÏönøÊø èô ß$ røÖû] Øôâû]ø àûÚô Øöqö†$ Ö]
DD!èøß$ røÖû] Xä×öìô‚ûnöÊø XäøÖ ÄöËøŽûnøÊø ð÷çû•öæø ÔøøÖ köfûâøæø pû„ô$Ö] ^øÞø] Üûãö –öÃûeø Ùø^Îø æø è÷eø†û•ø
Däq^Ú àe] å]æ…E
Û yÒä] vZ wÎgžì e
E
ñ0!
•~] æ: Mž c
â• ZzgÐ ” ÷Z]|
KZŽ vßg Õ¼Ð~ yZZ I Z ª) c izŠ I ZÐN YG} 9
VCqZ$
E
ñ0!
•6µñË~ ] æ: M {z ÔÐVƒ •Æ ä0 Zw~ c izŠÐ î<Ez Å
Ð k0
• Â Ç} g ¦ Æ yQÐ ~ ¼  I Z ¿qZ : ( Ð Vƒ } 9
{z~?… T7=?H :Ǿ ™g åÃMáZzäg ¦ kZ¿q ZÐ~Vß Zz
170

ÏZgzZ ( ¶ðö qhZ ðÃÅÅ  {)z" Ñ c


) åc Ã?ä ~iŠq
ö ã0 ZžVƒ
yZ ¿t :X å c Š ã0
nÆçz »ä ~ž Ǿ gz Z ðÃÐ ~ VßZz •
X Ç}Š Z™4ZŠ~¼  ÃyZgzZ Ç}™lg \Ð\¬vZ~hÆVÍß
Z ÌŠŽ z!
Y¶ ÆV‘@ ÃiKZ m» " Œ Û gzZ ›Ð G™~ *Šž Zƒx¥Ð g ukZ :z
Xƒ‚yZZªÆÔì ÑZzä M x »¼¹vZ
b§ÏZ Ô• ñƒ {Ze™ƒ 2~o Z• Û ZgzZ0Jx ZúIYÐ ¹ b§T~ Vzq yZ k\Z
X •2~y¸J‘ñ7á{iZ‰Æäâ i}g ø
x ª » ÄÜ ÄÂ x • » òsZ ^
ë

Ðg ±ZÆx|zz%
Û Iè: ®
‘•  ) Ï( ðÃ:
ZÉ
à ßZ q

 ) ! zZ òs Z
®
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì
h+ Š
vŠp Ö!
c ë
̈ ¸Ãxs Z ª

ÄÜx Â
ë
á Ãc ä™ì‡Ã
!ì V •

G– ¬ƒq V†nÚ]