Vous êtes sur la page 1sur 2

1. Ven, ¡Oh Todopoderoso!

(Lamb of God, We Fall Before Thee)

¬ b b b 3 * ˙»˙
Joseph Hart Melodia Alemana

œ
» ˙»»˙ .. _»˙»˙ .. ˙»»˙ œ»»œ ˙»»˙ .. ˙»»˙..
Arr.: David Torres Silva

b b 4 » œ
»
» » »
» »
» » » »»
& »
» »
“============================= » » » » » =
“ •

1. Ven, ¡oh To - do po - de - ro - so,


2. Ven, ¡oh Sal - va - dor di - vi - no,

« œ»» ˙»»˙ .. b_»˙» . ˙


» œ ˙ . ««
“ b b 3 ««˙« » »
3. Ven, Es - pí - ri - ti di - vi - no,

» » »»» »
» »»» »»» «˙.««
b
? bb 4 ˙
« »
œ»»
L“============================= »
» »˙.»» »
»˙»» »œ»» ˙.»» ˙« . =
» » » »

¬ b b b ˙»˙» œ
» ««˙« . ˙
»
˙
» .. ˙
» «« ˙»»˙.. ˙»»˙..
b b »
» œ
»
» ˙
»
» œ
»
» »
» »
˙
» ˆˆ«
« » »»» =
& » »
“=============================
» » »» »»
“ •

a - do - ra - ble Cre - a - dor!


Dios de nues - tra sal - va - ción!

« « « ˙»» «
« «
“ b b ««˙« ««ˆ« «ˆ«« «˙« «««ˆ
da - nos tu pre - cio - so don;
«˙« . » ˙»˙» .. ˙»˙» ..
b
? b b n˙« « «
ˆ«
L“=============================˙
»
»» œ»» »
˙»»» «
«ˆ« œ»» «
ˆ« »
» »» =
» » _ œ
»
»» »

¬ b b b ˙»˙ œ»œ» ˙»»˙ .. _»˙»˙.. ˙»»˙ œ»»œ ˙»»˙ .. ˙»»˙..


b b » » » »
» »
» » » »»
& »
» »
“============================= » » » » » =
“ •

Pa - dre san - to, ca - ri - ño - so,


en no - so - tros haz mo - ra - da,

«« ˙»» .. b_»˙» . ˙»» . ««


Dios Con - so - la - dor, ins - pi - ra
“ b b «˙« œ»» » »»» œ
»
» ˙
»
» «˙.««
b b «
˙
« »
»
œ
L“=============================
? b ˙
»
» »
» »
»
œ »
»
˙. ˙« .
»»» » ˙.»»» »˙»» »»» »»» =
»

¬ b b b ˙»»˙ œ «« . ˙»»˙ .. ˙»»˙ ««


b » »
œ
»
» ˙
«
˙
» œ
»
» » » ˆ«œ»» ˙»˙» .. ˙»»˙..
b » » »
“=============================
& » » » » »
» » »
» »»» =
“ •

ma - ni - fies - ta tu a - mor.


vi - ve_en nues - tro co - ra - zón.

« « « ˙»» «
« « « «« ««« ««« .
“ b b «««˙ «««ˆ « « « «
paz en to - do co - ra - zón.
«˙« . » ˆ
«
« «
ˆ
« ˆ
« ˆ
«
« «˙«« ˆ«« ˙ «««
? b b b n˙«« «ˆ«
L“=============================˙»»
» œ
»
»» »
»
˙
»»»
«
«
ˆ« ˙
»
»»
«
ˆ
« «
˙
« _«ˆ «
« _««˙ . =
¬ b b b ˙» œ»œ» ˙»» .. ˙
» .. ˙
» œ «« .̇
b »
˙ » n˙»»» n˙»»» ˙
»
» »
»œ»» ˙«»» . ˙»»˙ ..
b » »
“=============================
& »» » » » » »» =
“ •

A tu tro - no de cle - men - cia


E - res tú, Je - sús, be - nig - no,

“ b b * ˙»»˙ ˙»»˙.. ˙»˙» ˙»˙» ..


De los san - tos, la he - ren - cia,
œ»»œ ˙»»˙.. » œ»œ» ˙»»˙..
b
? b »b » »
»
L“=============================»
»
» »
» » »
» »
» »» =
» »

¬ b b b ˙»˙» œ «« . . . ««˙.«
»
œ
» ˙
« ˙
» . ˙
»
˙
» . ˙
»
˙
» œ
»
œ
» ˙
»
»
& b b »» »»
“============================= »» »» »» »» »˙.»» ˙« . =
“ •

le - van - ta - mos nues - tra voz;


e - res in - fi - ni - to_a - mor;

«««˙ . ««« . ««« «« ««« . ««


dé - ja - nos ha - llar en tí,
“ b ˙
»
» œ
»
» ˙
« ˙ ˙
« ˙.««˙ .
? b b b b »»»˙»» nœ»»»
L“=============================
»
«˙« . «˙« . ««˙« ˆ««ˆ
« «˙« . « =

¬ b b b * ˙»˙ œ»œ» ˙»»˙ .. _»˙»˙..


» ˙»»˙
» œ»»œ ˙»»˙ .. ˙»»˙..
b b »
» »
»
“=============================
& »
» »
» »
» »
» »
» »» =
»
“ •

tu pre - sen - cia te pe - di - mos,


o - ye - nos, te su - pli - ca - mos,

«« ˙»» .. b _˙
» . ˙
» . ««
y la vi - da de los cie - los
“ b b «˙« œ»» »
»»» »
» œ
»
»»» ˙
»
»»» «˙.««
b
? b b ˙« « »
»
œ»» ˙
»
» »
L“=============================
» » »˙.»» »˙»» »œ»» ˙.»»
»
˙« . =
» »

¬ b b b ˙»»˙ œ «« . ˙»˙» .. ˙ «««ˆ


b b » »
œ
»
» ˙
«
˙
» œ
»
» » »
»
˙
» ˆ
« ˙»»˙.. ˙»»˙..
» » »
“=============================
& » » » » »
» »
»» »»» =”
“ •

nues - tro Pa - dre, nues - tro Dios.


ven, ben - di - ce - nos, Se - ñor.

« « « ˙»» «
« « « ««« . ««« .
“ b b «««˙ «««ˆ «ˆ«« «˙«
go - za - re - mos ya, a - quí.
«˙« . » «
ˆ
« ˙
« ˙ «««
? b b b n˙«« «ˆ« ˙»»
L“============================= » œ
»
»» »
»
˙
»»»
«
«
ˆ« _»œ» œ
»
»» «
ˆ
« _««˙ .
«
« _««˙ . =”
»