Vous êtes sur la page 1sur 2

Baøi hoïc 02

HT V7 (tieáp theo)

1. Chuùng ta cuõng coù theå duøng HTV5 ñeå ñoùn tröôùc HT V7, coù 2 tröôøng hôïp:
- Neáu coù beø naøo ñoù chuyeån haønh xuoáng lieàn baäc töø HTV5 sang aâm 7 cuûa HTV7,
luùc ñoù caùc beø khaùc ñöùng yeân, tröôøng hôïp naøy HTV7 giöõ vai troø laø moät HT ñi qua.
  
 
     
  
 

   
   
       
      
    
      
  


  

  

   

- Neáu coù beø naøo ñoù chuyeån haønh caùch baäc ñeán aâm 7 cuûa HT V7 duø laø chuyeån
haønh baèng quaõng 5 giaûm hay baèng quaõng 7 thì cuõng deã chaáp nhaän, vì ñaây ñöôïc
coi nhö laø vieäc ñoåi vò trí cuûa 1 HT.
       
 
 

 
 
 
 


  
 
   


  
      
  

      
- Caàn nhôù raèng chæ coù HT baäc V môùi ñöôïc pheùp moùc noái töø V5 sang V7 , caùc
baäc khaùc chæ ñöôïc duøng trong moät soá tröôøng hôïp nhö laø daáu nhaïc ñi qua, hoaëc
khi xaûy ra nhöõng vuï chuyeån theå baèng caùch naâng hay haï daáu nhaïc xuoáng nöûa cung.

Baøi taäp aùp duïng V5 ñöùng tröôùc V7 :

                  
      
1. 
 
 

 


   
  
  

 
    
 
V V7 V V7 V V7

          

 
 
 
2.                    

V V7 V V7 V V7

                   


3.          
        
V V7 V V7

3
Baøi hoïc 02 (2)

2. Nhö ñaõ noùi ôû baøi hoïc tröôùc, ta caàn phaûi traùnh khoâng ñeå cho 2 beø naøo ñoù ñi
cuøng chieàu tôùi moät quaõng 2, q7 hoaëc q9. Nhöng ña soá caùc taùc giaû ñeàu ñoàng yù öu
tieân cho HTV7. Neân ñoái vôùi HTV7 ta coù theå ñeå hai beø naøo ñoù chuyeån haønh cuøng
chieàu ñeå tôùi quaõng nghòch mieãn laø beø treân ñi lieàn baäc, tröôøng hôïp naøy xaûy ra ôû
hai beø cöïc thì khoâng toát, vaø ít taùc giaû söû duïng hôn.


        
KEÙM Toát Khoâng toát baèng
    
 
 

   
 
 
       
           
 
  
           

 

 
  
     
            
      
  
  

Baøi taäp : AÙp duïng HT V7

                       
4. 
      
        
5.  
   

 
   
  
 
    
 
 
            

 
  
6. 
 

 
 
 

                  
7.     
     

                  
8.  
         

                          
9.     
         

                      
10.              
        

Vous aimerez peut-être aussi