Vous êtes sur la page 1sur 2

Baøi hoïc 08

GIAÛI KEÁT BÌNH DÒ ÑAËC BIEÄT

1. Khi moùc noái töø II6/5 hoaëc VII+4/3 sang HTI thì thöôøng phaûi laø HTI6 . Nhöng
khi ta duøng II6/5 - I,5 hoaëc VII+4/3 - I,5 ñeå keát thuùc baøi nhaïc thì khi ñoù ta ñaõ
thöïc hieän giaûi keát bình dò ñaëc bieät.
2. Vì laø Giaûi keát bình dò, neân ñöùng tröôùc HT II6/5 hoaëc VII+4/3 phaûi laø HT IV,
vaø HTIV ôû vò trí naøy thöôøng hay keùp aâm 5. Vaø vì ñöôïc goïi laø Giaûi keát, neân moùc
noái naøy khoâng ñöôïc duøng ôû giöõa baøi hay giöõa caâu nhaïc.

3. Moùc noái II6/5 - I,5 hoaëc VII+4/3 - I,5 chæ coù beø traàm laø ch.haønh caùch baäc, taát
caû nhöõng beø khaùc phaûi ch.haønh lieàn baäc.

 
    
Thang aâm Ñoâ tröôûng

 
  
   

    


   
  
 I6 
 
     
I6 - IV II6/5 I,5 IV VII+4/3 I,5
  

       


     


Thang aâm La thöù
  
     
 

      
I  IV II6/5  I 
  
I,5
   
IV VII+4/3

I

     
  
      

4. Trong thang aâm tröôûng, ta coøn coù theå thöïc hieän II6/5 hoaëc VII+4/3 theo
sau HT IV thöù nhaân taïo trong giaûi keát bình dò ñaëc bieät.

      

            

     
 I6 
 
    
I6 IV II6/5 I,5 IV VII+4/3 I,5
  
 
       


18
Baøi hoïc 08 (2)

BAØI TAÄP AÙp duïng Giaûi keát bình dò ñaäc bieät, Caùc ñeà baøi 1, 2, 3 baïn hoaø aâm
thaønh 2 laàn khaùc nhau.
   
 
     
 
  
1   
  

 

 
    
    

            
2 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
                
    
3
  
   

Caùc baøi taäp sau oân veà HT II7 vaø VII7 ôû caùc theå khaùc nhau:

               


4
                 


            
  
5

 
    
 

 

 
 


  
   
  

   
  

               
6
   
      

              
7 
  
   

 
 
     

              
 
 
       
8
 


19