Vous êtes sur la page 1sur 3

Baøi hoïc 09

Caùc loaïi HT7

1. Treân moãi baäc cuûa thang aâm caû tröôûng laãn thöù, töï nhieân vaø nhaân taïo, ta
ñeàu coù theå thaønh laäp moät HT 7.
2. Ñeå söû duïng caùc HT7 naøy, ôû caùc theå khaùc nhau, ta ñeàu coù nguyeân taéc chung
laø phaûi ñoùn tröôùc vaø raøo sau noát taïo neân quaõng nghòch (quaõng 2, 7, 9). Vieäc
ñoùn tröôùc thì ñôn giaûn; Nhöng caùch raøo sau cuûa quaõng nghòch thoâng thöôøng
ñöôïc theo caùc caùch thöùc sau:
Keùm vaø ít duøng

  
* Caùch raøo sau quaõng 2
      
 

      
   
2 3 2 6 2 8 2 4

   
* Caùch raøo sau quaõng 4 taêng vaø 5 giaûm
    
 
 
   

 
   



    
  
4 6 4 6 5 3 5 3

  
        
* Caùch raøo sau quaõng 7

 
       
  
7 6 7 3 7 5
* Caùch raøo sau quaõng 9 gioáng nhö quaõng 2, nhöng trong nhieàu tröôøng

 
hôïp thöôøng aùp duïng vôùi HT 5 noát hoaëc trong caùc baøi taäp veà Ñoái aâm.
     
      

  
   
 
  
 

 
  

  
 

9 10 9 13 9 8 9 5
3. Caùc HT7 ñöôïc xeáp ñaët theo thöù töï öu tieân nhö sau:
- HT V7 vaø VII7 caùc loaïi
- HT 7 ñöôïc xaây ñöïng treân HT hoaøn bò thöù
- HT 7 ñöôïc xaây döïng treân HT hoaøn bò tröôûng.
4. Xeùt veà nguyeân taéc ñoùn tröôùc raøo sau aâm nghòch, thì vieäc saép xeáp thöù töï öu
tieân seõ khoâng phaûi laø ñieàu quan troïng. Tuy nhieân ta caàn nhôù, chæ coù HT V7
vaø VII7 môùi coù tröôøng hôïp ñöôïc pheùp khoâng ñoùn tröôùc aâm nghòch theo caùch
thoâng thöôøng nhö trong baøi hoïc veà 2HT naøy ñaõ noùi.

20
Baøi hoïc 09 (2)

5. Döïa theo caùc caùch thöùc raøo sau quaõng nghòch nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, ta coù
theå ñi ñeán keát luaän: Baát kyø HT7 naøo cuõng vaäy, caùch raøo sau toát ñeïp nhaát laø
moùc noái vôùi moät HT hoaøn bò, vaø HT naøy ñöùng treân noù quaõng 2 hoaëc quaõng 4.
     
 
 
 
  
 

  
      

I      
  

 

V7 VI III IV V7 I II7

   
 

 
 
  
 
   
5 7 5 5 5 +4 6 7

   
+ 
 
 
    
 

  
 
   

   

       
 
 
( )

V I7 IV VII7 III VI7 II V7 I


  
   
 
  

  
5 7 5 6 5 6 5 7 5
5 5 +
6. Vaø hôn nöõa, ta coù theå moùc noái goàm nguyeân nhöõng HT7 maø vaãn tuaân thuû
vieäc ñoùn tröôùc raøo sau aâm 7 nhö ví duï sau:
    
  


 

 
 
 
 
    
 
  
I IV7  VII III7
  II7  
  
 
 
 
 

 
VI7 V7 I7


    
  
 
 
  
 
5 7 7 7 7 7 7 7
     
+


 
 
 
 


   
     

     
 
  
IV7 VII7 III7 VI7 II7 V7 I

  
   

  
 
4 7 4 7 4 7 5
3 3 3 +

21
Baøi hoïc 09 (3)

Baøi taäp:

          


   
1

    
       
 

             


2
              


                 
( )

3

     
5 7 5 5 5 +4 6 7 5 7 5 6 5 6 5 7 5
+ 5 5 +

                


4
     
        

                 
    

 

 

 

      
5

  

                    


                


                 
         
   


                   
6
     
       

                  

    

                


                    
            
    

22