Vous êtes sur la page 1sur 3

Baøi hoïc 10

HT V9

1. Caùc saùch giaùo khoa ñeàu ñònh nghóa raèng HT coù 5 aâm ñöôïc goïi laø HT9, vaø HT
coù 5 aâm thöôøng chæ duøng treân baäc V (chuû aâm) maø ta seõ goïi laø HT V9 hoaëc HT 9
chuû aâm. HTV9 coù theå duøng trong thang aâm thöù nhaân taïo vaø thang aâm tröôûng töï
nhieân hay nhaân taïo (khoâng duøng ôû thang aâm thöù töï nhieân).

2. Vì chuùng ta phaûi ñoùn tröôùc raøo sau aâm 7 vaø aâm 9, neân caùch toát nhaát laø phaøi
duøng HTII hoaëc HTIV ñeå ñoùn tröôùc V9 (ôû caùc theå), vaø sau HTV9 phaûi laø HTI

            


   

          
                
 

     


IV V9 I II V9 I IV V9 I II6/5 V9 I

           


  
      
  
           
         
             
            
 
    

      
II6 V9 V9 V9 V9

   
 
 
      
 

         
+4 7 +6 7
3 6 5 6
2 5 4 5
3. Vì V9 laø HT coù 5 aâm neân khi ta vieát hoaø aâm 5 beø seõ thaáy deã daøng hôn, vieát
4 beø thì ñoâi khi phaûi ñeå thieáu aâm 5, nhöng neáu aâm 5 laø aâm ñaëc bieät (nhö aâm 5
giaûm) thì ta coù theå ñeâû thieáu aâm 7.

           


   
 
 
  
    
  

        
 
 
      

        


II6 V9 V9 IV V9 V9

     


     
  
     
6 7 +6 7
+4 6 5 6
3 5 4 5
2 3 3 3
23
Baøi hoïc 10 (2)

4. Ña soá caùc taùc giaû ñeàu cho raèng AÂm 9 tröôûng cuûa HTV9 luoân phaûi ñaët treân aâm
neàn ít nhaát laø quaõng 9, vaø phaûi treân aâm 3 (Chuyeån aâm) ít nhaát laø quaõng 7, coøn
aâm 9 thöù cuûa HTV9 thì coù theå ñaët döôùi aâm 3 baèng moät quaõng 2, nhöng vaãn phaûi

 
treân aâm neàn ít nhaát laø quaõng 9.
          
  
SAI

         
    
 
      
   

  
      
       

  

 
       
          
  
 
 
   
  

        
5. Gioáng nhö HTV7, HTV9 cuõng coù theå ñoùn tröôùc baèng HTI, nhöng ta phaûi laøm

 
sao cho caùc beø ch.haønh lieàn baäc ñeå ñi tôùi aâm 7 vaø aâm 9 cuûa HTV9.
         
 
   
     
 
 
   

  
 
ñaûo 1 ñaûo 2 ñaûo 3

             
 
 

           
6. Coù theå duøng HTV5 hoaëc V7 ñeå ñoùn tröôùc V9.
7. Hoaëc tröôùc khi sang HTI, HTV9 coù theå sang HT V5 hoaëc V7 nhö trong caùc thí
duï sau: 
  
          
 

 

 
       

   
 
 

 
 
  
 
     
   

 
  
 

      
 


  
      

keùm, vì aâm 7

           
khoâng raøo sau khaù hôn


     

 

   
 
 
 

  
    
  
 
           
  

   

 
 
 


 
 

   
        
   
24
Baøi hoïc 10 (3)
8. HTV9 coøn coù theå giöõ vai troø laø HT chuyeån tieáp giöõa IV5 vaø IV6. Vôùi tính
caùch laø HT chuyeån tieáp, HTIV6 ñöùng sau noù ñöôïc keùp aâm 3 vaø ôû vò trí naøy,
HTV9 phaûi ôû phaùch yeáu, tröôùc vaø sau HTV9 phaûi ñöôïc moùc noái hoaø ñieäu, beø
naøo chuyeån haønh thì phaûi lieàn baäc, vaø khoâng ñöôïc coù tröôøng ñoä daøi hôn HT
ñöùng tröôùc hoaëc ñöùng sau. keùm vì HTV9 coù

        
tröôøng ñoä daøi hôn

  
             
        
         

 

 
   
  
 
   
   
       
   
 
BAØI TAÄP: nhöõng choã ñaùnh daáu thì baïn phaûi thöïc hieän HTV9

               


1  
 



 
 
  
             
   

 
  


 


 

  


 
      
2
   
     

                 


3
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
6 7 +6

                    
5 6 5
5 4

 

       
6 +4 9

                       
5 3
2
4
       
           
9 7 +6 +6 7 9 +6

                    
7 + 5 4 -3 + 7

                      
 
+ 4 +

+4 +4 7 6 +4 9 7
3 6 5 3 7 +

                      
2 5 2

5
   
         
                   
     
   
25