Vous êtes sur la page 1sur 10

Pasko Na Naman!

It’s Christmas Time Once Again!


For SATB chorus, unaccompanied

Levi Celerio Felipe P. de Leon


Arr. George G. Hernandez

Allegro h = 116

## f> > >œ > ß p.


CŒ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
1 2 3

&
> >œ > >œ
Sop.

Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding,

## f> ß p.
& CŒ œ œ œ œ.
>œ > >œ >œ >œ >œ >œ œ.
Alto

ß p.
Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding,
f >œ
##

>œ >œ >œ >œ >
œ
>œ œ œ. œ.
V #œ
>
Tenor

ß
Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding,
f p>
Bass
? # # C >ú >ú >ú >ú > ú ú
Ding, dong, ding, dong, ding, dong,

# œœ œœ
& #C Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ œ œ œ œ
for rehearsal only

œ œ œ œú œ # œú œ
Piano

? ## C ú ú ú ú

P1296
© Copyright 2006 by Pavane Publishing. All rights reserved. Made in U.S.A. www.PavanePublishing.com
%
4
## f
œ. œ. œ. œ Œ >ú #ú œ. œ. Œ œ.
4 5 6 7

& œ. #ú
> >
dong, ding, dong, ding, dong, poom, poom, poom, Ching, ching, ching,

## f
& œ. Œ Œ
œ. œ. œ. œ ú
> >ú >ú œ. œ. œ.
dong, ding, dong, ding, dong, poom, poom, poom, Ching, ching, ching,
f >úú
# . œ. œ. œ. > œœ. œœ. œœ.
V # œ #œ Œ ú ú Œ
*

>
dong, ding, dong, ding, dong, poom, poom, poom, Ching, ching, ching,

? # # >ú >ú >œ f >ú >


Œ ú Œ Œ
** œ
ú œ.
> œ
ding, dong, ding, poom, poom, poom, poom, poom,

## %
& œœ œœ œœ œœ œœ Œ úú # úú # úúú œœ œœ Œ œœ
œœ œœ œœ
œ œ œú œ # œœ ú ú ú
? ## ú Œ ú ú ú Œ œ Œ
œ œ
f > >œ . >œ > > > >
English translation: 1. It’s Christmas once again! 2. Oh, how swiftly the days fly!

# .
& # œ œ Œ œ ú J œ Œ œ #œ œ œ
8 9 10 11

> >œ >œ >


ching, ching. 1. Pas - ko na na-man, 2. O kay tu - lin ng a -

## P
& œ. œ Œ œ œ. œ. Œ œ œ. œ. Œ œ œ. œ. Œ œ
. . . .
P
ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching,

# # œ. œœ . œœ. œœ. . œœ. œœ. . œœ. œœ. .


V œ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ

P
ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching,

? ## Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
j
poom, poom, poom, poom, poom, poom, poom, poom,
## œ. œ œ Œ œ
& œœ œœ Œ œ úœ œœ œœ # œœ œ
œœ œœ œœ œœ œ Œ œœœ œœœ œœ
œ
œ œœ
Œ œ œœ œœ Œ œœ
œ
? ## Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
*The first tenor part may be sung by second altos in the “ching, ching” section
# #
**Sing higher F only if the lower F in the bass is not available
5

## P
#ú Œ œ œ. Œ œ. œ. œ. Œ œ. # œ. œ. Œ œ.
12 13 14 15

& . œ.
>
raw, Ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching,

##
& œ. œ. Œ œ. œ. œ.
Œ
œ. œ. œ.
Œ
œ. œ. œ. Œ œ
.
ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching,

# # œ. f >. >œ > >œ > >


œœ. Œ
3. Last Christmas seems just a while ago!

V #œ #ú œ
J #>œ
Œ œ. œ #œ œ œ
>œ > > J >
ching, ching. 3. Pas - kong nag - da - an ti - la ba - kung kai - lan

? ## œ Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ
. œ. œ. œ. œ.
poom, poom, poom, poom, poom, poom, poom, poom,

#
& # # úœ œœ Œ œ Œ
œœ œœ œ . œœ œ œœ œœ Œ œœ # œœœ œœ Œ œœ
# œœ œ œ #ú J #œ Œ œ. J
œ #œ œ œ
? ## œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ
œ œ œ œ

f > >œ >œ > >


4. It’s Christmas now; we must be thankful!

# .
& # œ œ. Œ ú ú œ
16 17 18


>œ >
ching, ching. 4. Nga - yon ay Pas - ko da - pat

#
& # œ. œ. Œ œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. Œ œ.
ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching,
P.
## œ
Œ Œ œœ œœ. œœ. Œ œœ. œœ. œœ. Œ œœ.
V
lang, Ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching,

? ## Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
pm, pm, pm, pm, pm, pm,

## œ œ
& œœ œœ Œ œœ úœ œœ œœ úœ œœ #œ œœ
œ Œ Œ œ œœ œ Œ œ œœ œ Œ œœ
? ## Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
6
# # n ùœ ù ù
5. Now it’s Christmas time; let’s give to one another!

œ œ Œ Œ #œ œ
19 20 21

& œ œ œ ú
ß ß > > > ß
pa - sa - la - ma - tan. 5. Nga - yon ay Pas -

## f
& Œ Œ
# œ. œ. œ. œ. œ. >œ >ú œ œ
ching, ching, ching, ching, ching. 5. Nga - yon
ßay ß
Pas -

## f> > ù ù
V œ.œ œ.œ Œ œ.œ œ. œ. Œ œ ú œ œ
ching, ching, ching, ching, ching. 5. Nga - yon ay Pas -
f> >ú ù ù
? ##
œ. Œ # œ. Œ œ. Œ œ. œ œ œ
pm, pm, pm, pm, 5. Nga - yon ay Pas -

# Œ
& # #n œœ œ
œ
œ œœ œœ œœ
Œ œœ úú # œœ œ
œ
Œ œ œ
? # # œœ œœ Œ œ œ œ
œ
œ
ú
ú
œ
œ
œ
œ
œ Œ #œ Œ Œ

## œ. . ####
Œ œ œ œ. # œ. œ. œ. Œ Œ #
22 23 24

& œ J œ.
ko, ta - yo ay mag - bi - ga - yan! 6. Pas -

## j ####
& Œ œ œ œ. . œ. œ. Œ Œ #
nœ œ. # œ. œ.
ko, ta - yo ay mag - bi - ga - yan! 6. Pas -

##
œ Œ œ œ œ. . œ. œ. œ. Œ Œ œ.
####
V J # œ. #
ko, ta - yo ay mag - bi - ga - yan! 6. Pas -

? ## œ œ œ j œ. œ. œ. >œ >œ >œ >œ ####


Œ œ. . œ. œ #
ko, ta - yo ay mag - bi - ga - yan! la, la, la, 6. Pas -

## œ œ .
j
œ ####
& Œ œœ œœ # œ œ Œ Œ #
n œœ œ œœ œœ .. œ œ œ #œ œœ

? # # œœ œ œ j œœ # œœ œœ œ œ œ œœ ####
Œ œ. œ œ #
7

# # # # . œ.
6. Christmas! Christmas! It’s Christmas time once again!

# . Œ Œ œ œ. Œ Œ œ œ. œ. œ. œ. . œ. œ. Œ
25 26 27 28

& . . J œ œ
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na-mang mu - li' 7. Ta - nging

#### . j j
& # .œ œ œ œ
. . . . œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ œ. œ. œ. n œ. . œ. œ. Œ œ œ
.
ko! la, la, la, Pas - ko! la- la - la, Pas - ko na - na-mang mu - li' 7. Ta-nging

#### . .
# . œ Œ Œ œ. œ. Œ Œ œ. œ. œ. œ. n œ. . œ. œ. Œ œ œ
V J

œ. œ. œ. œ. . œ. œ.
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na-mang mu - li' 7. Ta - nging

? # # # # .. œ. Œ œ œ
# œ. Œ œ Œ œ. Œ Œ J
.
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na - mang mu - li' 7. Ta-nging

#### . œ œ j j
& # .œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œœ œœ œœ n œœ .. œœ œ Œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ n œ . œ œ
? # # # # .. œ Œ Œ œ œ . œ œ Œ œœ œœ
# œ œ œ Œ Œ J
7. The one special day that we long for the most!

#### j
& # ú ú œ. œ œ œ. Œ Œ
29 30 31 32

ú . œ. # œ. œ. œ
ß
a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit - hi; 8. Pas -

#### j
& # ú Œ Œ
ú ú œ. œ œ. œ. ‹ œ. œ. œ. œ.
a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit - hi; 8. Pas -

#### œ œ.
V # ú ú ú œ. œ. œ œ. œ. Œ Œ œ.
J .
a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit - hi; 8. Pas -

? #### ú ú œ. œ ùœ ùœ ùœ >œ
# ú J œ. œ. œ. œ. œ.
ú
#### j
a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit - hi; la, la, la, 8. Pas -

& # ú úú úú œœ ... œœ œ œœ ‹ # œœ œ œœ Œ Œ œœ
ú ú œ œ œ œ
? # # # # úú ú
ú ú œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
# ú J œ œ œ œ œ
8
# # # # ùœ ù
8. Christmas! Christmas! It’s Christmas time once again! 9. LOVE reigns!

# Œ Œ œ Œ Œ œ. œ. œ. œ. . œ. œ Œ œ œ
33 34 35 36

& œ œ J
ß ß
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na - mang mu - li 9. Ang pag -

####
& # œ œ œ œj ‰ j‰ j Œ
. . . œ. . . . . œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ
œ œ œ œ #œ œ
ko! la, la, la, Pas - ko! la - la-la, Pas - ko na - na - mang mu - li 9. Ang pag -

#### ù ù ùœ ùœ œ. œ. œ. n œ . œj œ Œ œ œ
V # œ Œ Œ œ Œ Œ . .
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na - mang mu - li 9. Ang pag -

? #### j
# œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ. œ. œ. œ. . œ. œ Œ ‹ œ œ
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na - mang mu - li 9. Ang pag -

#### œ j
& # œ œ œ œj ‰ œ œ
œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ . œ œ Œ œ œ
œœ œ œ œ œ. œ œ #œ œ

? #### œ Œ Œ
œ œ nœ . œ œ
œ
œ œ
# œ œ œ Œ œ
Œ œ œ œ œ œ. Œ ‹ œ œ
J
#### ú œ ú œ œ Œ Œ œ ..
1

& # ú w
37 38 39 40

i - big nag - ha - ha - ri! Pas -

#### .
& # ú ú œ ú œ w œ Œ Œ œ .
i - big nag - ha - ha - ri! Pas -

#### œ ww œœ Œ Œ .
V # ú ú œ ú œ œ .

ùœ . ùœ ùœ ù
i - big nag - ha - ha - ri! Pas -

? #### ú ú œ ú œ >œ
# œ. œ œ œ Œ Œ ..
œ J >
i - big nag - ha - ha - ri, nag - ha - ha - ri! Pas -

#### ú œ ú œ w œœ Œ Œ œ ..
1

& # ú ú œ ú œœ ww œ
? # # # # úú ú
ú
œœ úú œœ œœ .. œ œ
œ œ Œ ..
# œ œ. œ œ Œ
J
9
Piú mosso (more exciting!) h = 120

####
2 D.S. 3
> > >œ ##
& # ú Ó ú #ú Œ Œ nœ
41 42 43

>
####
ri! ri! (hee) (hee) Pas -

##
& # ú Ó Œ Œ nœ
>ú >ú nœ
> >
>úú
ri! ri! (hee) (hee) Pas -

#### ú >ú >œœ ##


V # ú Ó ú Œ Œ nœ
>
? # # # # >œ >œ >œ >ú >ú >ú n>œ >œ >œ >œ
ri! ri! (hee) (hee) Pas -

##
# œ ú n>œ
ri, la, la, la! ri, la, la, la! Pas -

#### ##
D.S. 3

n œœœ
2

& # úú Ó úú # úúú Ó nœ
ú ú ú œ
? # # # # œœ œ œ ú úú ú nœ œ œ œ œ ##
# œ ú nœ

# # œœÆ Æ œœÆ œ. œ. œ. >œ . œ.


& Œ Œ œ Œ Œ œ
44 45 46

J
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na - mang mu -

## j
& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ . œ.
>
Æ œœÆ Æ œÆ
ko! la, la, la, Pas - ko! la - la - la, Pas - ko na - na - mang mu -

##
œ. œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ
V J
ko! Pas - ko! Pas - ko! Pas - ko na - na - mang mu -

? # # œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ œ œ n >œ . œ
œ. œ. J
ko! Pas - ko! Pas - ko na - na - mang mu -

# œœ œœ œœ œœ œœ # œœ .. œ
& # œ œ œ œœ
œ
œ œ œ œ œœ œ œ
J
œ œ œ œ œ. œœ
? # # œœ œ
Œ œ
œ œ œ œ œ nœ .
œ œ J
10
## œ œ œ.
Œ ú ú œ. œ. # œ œ.
47 48 49 50

& œ œ ú J .
li' Ta - nging a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit -

# j
& # nœ Œ
œ œ ú ú ú œ. œ œ. œ. # œ. œ.
li' Ta - nging a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit -

##
Œ œ œ ú ú ú œ. œ œ. œ. œ. œ.
V œ J
li' Ta - nging a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit -

œ œ ú œ. œ .
? ## œ Œ ú
ú J œ œ. œ. œ.
li' Ta - nging a - raw na - ting pi - na - ka mi - mit -

## œ j
& nœ Œ úú úú úú œœ .. œœ œ œœ # # œœ œ
œ œ œ œ
œœ œœ úú ú ú œ .. œ œ œ œ œ
? # # œœ Œ ú œ œ
J œ œ œ œ
ú

## œœÆ Æ œœÆ
œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ Œ Œ œ
51 52 53

&
hi', Pas - ko! Pas - ko! Pas -

##
& œ. Œ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Æ œœÆ Æ œÆ
hi', Pas - ko! la, la, la, Pas - ko! la - la - la, Pas -

# # œ. œ
V Œ Ó Œ œ Œ Œ œ œ
hi', Pas - ko! Pas - ko! Pas -

? # # œ. œ œ œ œ
œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ
hi', la, la, la, Pas - ko! Pas - ko! Pas -

## œœ œœ
& œœ Œ Œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## œ œ Œ œ
œ œ
11

# # œ. ù
œ. œ. œ . œ. ú œ >ú œ
œ Œ œ œ ú
54 55 56 57

& J
ko na - na - mang mu - li Ang pag - i - big nag - ha - ha -

## j
& œ. œ. œ. œ . œ. œ Œ # œ œ ú ú œ ú
> œ
ko
ß
na - na - mang mu - li Ang pag - i - big nag - ha - ha -

# # œ. œ. œ. nùœ . œ. œ Œ œ œ ú ú œ >ú œ
V J
ko na - na - mang mu - li Ang pag - i - big nag - ha - ha -

? # # œ. œ. œ. ùœ . œ >ú œ
œ. œ Œ #œ œ ú ú
œ
J
ko na - na - mang mu - li Ang pag - i - big nag - ha - ha -

# œ j ú œ ú
& # œ œ œ œ. œ œ Œ œ œ ú ú œ ú
œ
œ œ œ. œ œ #œ œ œ
œ œ œ nœ . œ œ œ œ ú ú œœ úú œœ
? ## œ œ œ œ. œ œ Œ #œ œ ú ú
J œ

## w ƒ >w ú^ ú^
œ Œ œ- œ-
58 59 60 61 62

& w
>
ri! Ang pag - i - big nag - ha -

## ƒ > ^ ^
& w œ Œ # œ- œ- w
>i
w ú ú
ri! Ang pag - - big nag - ha -

ƒ
## w œ Œ œ- œ- >w >w ú^ ú^
V
ri! Ang pag - i - big nag - ha -

? # # ww œ ƒ# œ- œ- >w >w ú^ ú^
œ Œ
ri! Ang pag - i - big nag - ha -

# w œ Œ œ œ w ú ú
& # w œ #œ œ w w ú ú
w œœ œ œ w w úú úú
? # # ww œ Œ œ œ
# w w
12
S
>w
(opt. sop. solo on high D)

w f Shout
## ú " ú ú^ ww ww œœ ‹ 67 ‹
(optional)

& Œ Œ Œ Ó
63 64 65 66

- ha - ri! Pas - ko!

## "^ S
>w U f Shout (optional)
ú úú w ww œ
œ Œ Œ ‹ ‹ Œ Ó
&
ha - ri! Pas - ko!
S
-

# # ú " úú^ >ww ww U


œ
œ Œ Œ
f Shout
‹ ‹
(optional)

V Œ Ó

S
- ha - ri! Pas - ko!

? # # ú " ú^
>w w U
œ f Shout
‹ ‹
(optional)

w w œ Œ Œ Œ Ó
- ha - ri! Pas - ko!

w w U
œ
# ú úú ww ww œœ
ww ww œœ Œ Ó
& # ú úú ∑
ww ww U
œ
úú úú œœ
? ## ú w w
w w œ Œ Ó ∑