Vous êtes sur la page 1sur 26

Score

Danza Negra
Lucho Bermùdez
Arr: Alejandro Zuleta
Allegro moderato h = c 60
1

Alto &b C ∑ ∑ ∑ Ó ‰œ œœ ˙ ‰œ œœ
P Tu ru ru a tu ru ru

Tenor Vb C ∑ ∑ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œœœ œœ œ
P Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom

? Cœ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œœœ œœ œ
Bajo b
P Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom
1

&b C
Armonía C C C C C7
(opcional)

Ritmo
(opcional) ã C¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿
1

‰ œ œ œ œ. ‰œœœ œœœœœœ 42 Œ œœ œœ C œœ œœ Œ œœ
6

&b Ó œ. œ ˙
œ
S

P tu ru ru a F tu ru ru ra ra la la la la la pa ra ra tup tup

& b œj œ . ‰œ œœ ˙ ‰œ œœ j ‰œœœ œœœœœ 2


4 Œ œœ œœ C œœ œœ Œ œ
A
œ œ. œœ œ
a tu ru ru a tu ru ru a F tu ru ru ra ra la la la la la pa ra ra tup tup

œ j
T Vb œ œ œœ œœ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ‰œœœ œœœœœœœ 42 Œ œ œ C œ œ œ œ œJ œ
F œœœœœœ
Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom bo ro bo bom tu ru ru ra ra la la la la la pa ra ra ra la lai la la

? œ œ œœ œœ œ ‰ œ œ œ 2 œ œ œ œ Œ
B b œ œœœ œœ œ œ œœœ œ 4Œ œ œ Cœ Œ œ
F
Bo ro bo bom bo bom Bo ro bo bom bo bom bo ro bo bom tu ru ru ra ra la la la la la pa ra ra Bom

2
6

&b C
C7
4
C9 C7 C9 C9 G m6
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 42 œ œ C¿ ¿¿ ¿ œ
6
2 Danza Negra-Score

œ œ œj œ œ œ œ
A

Œ œœ Œ œœ
12

S & b Œ œœ Œ œœ Œ œ ‰œ œœ ˙
œ ‰ œ œ œ œj
œ.
‰ œ œ œ
J
tup tup tup tup tup Con el ru - mor de las pal - me - ras seIes - cu - chaIel e - co de mù - si - ca le -

& b Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ œ Œ œ ‰œ œœ ˙ ‰œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ
A
œ œ œ œ œ. J
tup tup tup tup tup Con el ru - mor de las pal - me - ras seIes - cu - chaIel e - co de mù - si - ca le -

œ œœ œœ j œœ >œ
T Vb œœœœÓ œ J œ œœÓ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œŒ œœœœ œ œœœ
˘ œ˘œ
œ œ̆ œ œ̆ œœ œœ œœ
la ra la ra la ra la lai la la la ra la ra la ra la lai la la la la ra la la tup la ra la lai la la la

?b œ Œ œ Œ œ Œ j œ œ œ œœ̆ œ œœ̆
Œ œ Œ ‰œ œ
B
œ œ > œ œ œ œ
12
bom bom bom bom bom bo bom Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup

&b
C7 G m6 C7 G m6 C7 C7
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ œ


12

œ. j œ. œ
& b œj . œ. œ.
18

Ó œ. œ œ. œ œ œ œ. Œ
œ
S

- ja - na yIa su com - pàs vie - nen bai - lan - do la cum - bia

j
A & b œj œ . ‰ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œj
œ.
‰ œ œ œ œ œ
J œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œœ œœ œœ
- ja - na yIa su com - pàs las pi - lan - de - ras vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na ya vie - nen

>œ >œ j
T Vb œ œ œ œŒ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
˘œ ˘ ˘ œ˘œ ˘œ
œ œ œ œ̆ œ œ̆ œ œœ œ
la ra la la tup la ra la lai la la la la ra la la tup la ra la lai la la la la ra la la To doIel

? œœ œ œ œ œ œ œ̆ œœ œ
œ̆ œ œ œ
B b œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ J
Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup To doIel

&b
C7 G m6 C7 G m6 C7
Arm.
18

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
18
Danza Negra-Score
3

& b Œ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ
23

Œ Œ Œ
J
S

bai - la to - doIel mun - do; bai - la to - doIel mun - do

& b ‰ œœ œœ œœ œ œœ ‰ œ œ œ œœ œ
œ œ œ . >œ
‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ
œ. >
A

bai - lan - do cum - bia bai - lan - do cum - bia vie - nan bai -lan - do cum - bia co - lom - bia - na bai - lan - do cum - bia

j j j j
T V b œ.
j
œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ. œ œ nœ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ. œ œ
J
œ œ

œ. œ œ nœ œ œ œ.
mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan -

? b œ. œ œ œ œ œ œ.
J ‰ œ œJ J J ‰ œ œ œ
œ. œ œ
J
œ œ
B
J
mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to - doIel mun - doIes - tà bai - lan -

&b
C7 D m7 D m7 C7 C7
Arm.
23

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
23

˘
Œ œœ ‰ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œj œ .
B

&b Œ œœ Œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ
28

J
S

bai - la to - doIel mun - do si Cer - ca del mar se sien-teIel gri - to deIun ne - gro

A & b ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œj œ . ‰ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œj
œ.
‰ œ œ œ
bai - lan - do cum - bia vie - nan bai - lan - do cum - bia Cer - ca del mar se sien - teIel gri - to deIun ne - gro

V b œJ œ
. ‰ œ œJ œ . œ œ
J
œ œ œ œ. Ó œ. œ. œ ˙ Ó
T
J
˘ œ˘œ
œ œ. œ œ œ œœ
- do es - ta cum - bia co - lom bia - na Cer ca del mar

? b œ œ. nœ œ œ œ œœ̆ œ œœ̆ œ
B
J ‰ œ J J J œ. Ó œ œ œ œ
- do es - ta cum - bia co - lom bia - na Bom tup bom tup Bom tup bom tup

&b
D m7 D m7 C7 Gm C7
Arm.
28

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
28
4 Danza Negra-Score

œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
33

&b J œ œ. œ œ. ‰ œ œ œ
J J
S

tris - te que can - ta sus a - mo - res y de su ra za cum - pleIel ri - to con es - ta

j
A & b œJ œ œ œ œ œ œ j
œ œ.
‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ j
œ œ.
‰ œ œ œ
tris - te que can - ta sus a - mo - res y de su ra za cum - pleIel ri - to con es - ta

œ. œ.
*
œ œ. œ. œ œ. œ. œ
T V b œ. Œ œ.

œ˘œ œ˘œ œ˘œ œ˘œ


un ne - gro tris - te Bai - lan - do cum - bia de

?b œ œœ̆ œ œœ̆ œœ œœ œ œœ̆ œ œœ̆ œœ œœ


B
œ œ œ œ
Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup

&b
G m6 C7 Gm C7
Arm.
33

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
33

œ œ œ œ œ œ j œ. ‰ j œ. j ‰ œ œj œ . j
œ œ n œ œ œjœ .
37

S & b œJ J œ œ œ œ œ œ œ œj œ . ‰œ œ œ
cum - bia de gaitas
- y tam - bo - res To - doIel mun - doIes - tà bai -lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel

j j
& b œJ œ œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ .
j j
œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œj œ . j j
œ œ nœ œ œ œ. ‰
œœ œ
A

cum -bia de gai - tas y tam - bo - res To - doIel mun - doIes - tà bai -lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel

T V b œ. œ. œ œ. Œ. Œ ‰œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ̆ œœ œœ̆ œ œœ̆ œ œœ̆ œ œœ œ œœ
gai - taIy tam - bò Bai -lan - do cum - bia bai - lan- do cum - bia vie - nen bai-lan - do cum - bia co-lom - bia - na

? œ œœ̆ œ œœ̆ œœ
B bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
37 Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup

&b
G m6 C7 C7 D m7 A m7 C7
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿¿ ¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
37
Danza Negra-Score
5
43 C

œ. œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œJ
œ. œ œ œ œ œ œ . Œ œœ œœ œ˘œ Œ ‰
S &b J J J J œ œœ ˙ ‰œ œ œ
mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom bia - na si se - ñò Con el ru - mor de las pal -

A & b œ.
j
œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œj œ .
j
œ œ n œ œ œj œ . Œ œœ œœ œœ Œ ‰ œ œ œ ˙ ‰œ œ œ
mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom bia - na

si se - ñò Con el ru - mor de las pal -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
T Vb ‰ ‰œ œ œ ‰œ œ œ œ œ J Œ œœ œœ œœ̆ Œ Ó œœœœ œœ œ œ
˘œ ˘ ˘œ
œœ œœ œœ̆ œœ œœ̆ œœ̆ œ œœ̆
Bai - lan - do cum - bia bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do cum - bia si se - ñò la ra la lai la la la

? b œœ œ œœ œ œœ œ
Œ œœ œœ œœ̆ Œ Ó œ œœ̆ œ œœ̆
B
œ œ œ œ
43 Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup si se - ñò Bom tup bom tup

&b
C7 D m7 D m7 C7 C9 G m6
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ œ ¿ ¿¿ ¿ œ


43

j œ. j
& b œj œ . œ œ œ œ œ œ œ œj œ . œ. œ.
49

‰ œ œ œ Ó œ œ œ œ
J
S

-me - ras seIes cu- chaIel e - co de mù - si - ca le - ja - na yIa su com - pàs vie - nen bai -

j
& b œj . ‰ œ œ œ œ œ
J œ œ œ œ œ œj . ‰ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ
œ œ œ.
A

-me - ras seIes - cu- chaIel e - co de mù - si - ca le - ja - na yIa su com - pàs las pi - lan - de - ras vie - nen bai -
>œ >œ >œ
T Vb œ œ œ œ Œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œŒ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
˘œ œ˘œ ˘œ ˘ ˘ œ˘œ
œœ œ œœ œœ œœ
la ra la la tup la ra la lai la la la la ra la la tup la ra la lai la la la la ra la la tup

? b œœ œ œœ œ
œ œ̆ œ œ̆ œœ œ œ œ œ
œ œ̆ œ œ̆ œ
B
œ œ œ œ
Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup

&b
C7 C7 C7 G m6 C7
Arm.
49

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
49
6 Danza Negra-Score

.
54

S &b œ œ. œ œ. œ. Œ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ
-lan - do la cum - bia bai - la to - doIel mun - do;

j
A & b œJ œ œ œ œ œ œ œj œ . ‰œ œ œ
œ œ œ
‰ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ
‰ œ œ œ œœ œ
œ œ œ . >œ
‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
-lan - do la cum - bia co - lom - bia - na ya vie - nen
. >
bai - lan - do cum - bia bai - lan - do cum - bia vie - nan bai - lan - do cum -

T Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰œ
j
œ œ.
j
œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œj œ . j
œ œ nœ œ
˘
œ œ. œ œ nœ œ
la ra la lai la la la la ra la la To doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia -

? œ œœ̆ œ œœ̆ œ œ ‰œ
œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. ‰ œ Jœ J
B bœ œ J J J
Bom tup bom tup Bom tup To doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia -

&b
G m6 C7 C7 D m7 D m7
Arm.
54

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
54

˘
œœ Œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ Œ œœ ‰ œ œ œ
59

S &b ΠJ
Œ
J
bai - la to - doIel mun - do bai - la to - doIel mun - do si Cer - ca del

&b œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ ‰ œ œ œ œœ œ
œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œj . ‰œ œ œ
œ œ
A

- bia co - lom - bia - na bai - lan - do cum - bia bai - lan - do cum - bia vie - nan bai - lan - do cum - bia Cer - ca del

j œ œ œ.
T V b œ œ. ‰ œ œ œ œ. œ œ
J
œ œ œJ œ . ‰ J œ
J œ
œ œ œ œ.
J Ó

œ. œ œ nœ œ œ œ.
- na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom bia - na
œ. œ œ œ œ œ œ.
B
? b œJ œ . ‰ œ œ œ J J ‰ œ Jœ J J Ó
- na ay to - doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom bia - na

&b
C7 C7 D m7 D m7 C7
Arm.
59

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿
59
Danza Negra-Score
7
D

˙ ‰ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ
64

S &b J J
mar se sien-teIel gri - to deIun ne - gro tris - te que canta
- sus a - mo - res y de su ra za cum - pleIel ri - to con es - ta

&b ˙ ‰œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ j ‰ ˙ œœ œ œ j ‰
A
œ œ. J œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ
mar se sien - teIel gri - to deIun ne - gro tris - te que can- ta sus a - mo - res y de su ra za cum - pleIel ri - to con es - ta

œ. œ ˙ œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ
T V b œ. Ó œ. Œ œ.
˘ œ˘œ ˘ ˘ ˘ ˘
œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
œ œœ œ œœ œœ
œ
Cer ca del mar un ne - gro tris -
te Bai - lan - do cum - bia de

? b œ œ̆œ œ œœ̆ œ œœ̆ œ œœ̆ œ œ̆œ œ œœ̆


B
œ œ œ œ œ œ
Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup

&b
Gm C7 G m6 C7 Gm C7
Arm.
64

Ritm. ã ¿ ¿¿¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿¿


64

œ j j
œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œj œ . j
70

S & b œJ J œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ. œ œ nœ œ
cum - bia de gai-tas y tam - bo - res To - doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia -

j j œ. j j j j
A & b œJ œ œ œ œ œ œ œj œ . ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ. œ œ nœ œ
cum - bia de gai - tas y tam - bo - res To - doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom - bia -

œ œ œ
T V b œ. œ. œ œ. Œ. Œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
˘ ˘ œ˘œ ˘
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ̆ œœ̆ œœ̆ œœ̆
gai - taIy tam - bò Bai - lan - do cum - bia bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do cum -

? œ œœ̆ œ œœ̆ œœ œœ œœ œ œ
B bœ œ œ œ
70 Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup

&b
G m6 C7 C7 D m7 A m7
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
70

*Soprano: Palma contra palma

Contralto. X = Palma contra muslo; o = Palma contra abdomen

Tenor: Onomatopeya que imita el maracòn

Bajo : X = Palma contra muslo q = pisada


8 Danza Negra-Score

j ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œJ œ
. œ œ œ œ œ œ . Œ œœ œœ œ˘œ Œ Ó
75

S & b œ œ. J J J J
- na ay to - doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom bia - na si se - ñò

j j j
j j
A & b œ œ. ‰ œ œ
œ
œ. œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ.
œ œ n œ œ œ œ . Œ œœ œœ œœ Œ Ó
- na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta cum - bia co - lom bia - na

si se - ñò

œœ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œJ œ . Œ œœ œœ œœ̆ Œ Ó
T Vb
˘œ ˘ ˘ ˘ ˘œ
œ œœ œ œœ œ œœ œœ̆ œ œœ̆ œœ̆ œ œœ̆
- bia co-lom - bia - na Bai- lan - do cum - bia bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do cum - bia si se - ñò

? b œœ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
Œ œœ œœ œœ̆ Œ Ó
B
œ œ
Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup bom tup Bom tup si se - ñò

&b
C7 C7 D m7 D m7 C7 C9
Arm.
75

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ œ


75

piu Allegro h = c 90
E 81

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ

A ã ∑ ∑ ∑ ∑ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥
Percusion
corporal
j j j j j j j j j j
ã Œ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ Œ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ
*T > > > > > > > >
ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss

B ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Arm. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
81

Ritm. ã ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
81
Danza Negra-Score
9

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ
87

A ã ¿¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿¥ ¥ ¥ ¿¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥
Percusion
corporal
j j j j j j j j j j j j
ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ
*
T
> > > > > >
ss ss ss ss simile

B ã ∑ ∑ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ œ

Arm. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
87

Ritm. ã ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ œ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿¿ œ ¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ œ


87

? ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
93

b œ œ
> >
B

PCan - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ
p

A ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥
Perc.
p
j j j j j j j j
ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ
T
> > > >
p

B ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
p

&b
C7 C7 C7 C7
Arm.
93

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
93

*Un tenor continùa con la onomatopeya


Los demàs perculten este ritmo golpeando el puño de la man
10 Danza Negra-Score
97

S &b ∑ ∑ ∑ ∑

&b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A

muy sua - ve - ci - to sì muy sua - ve - ci - to si muy sua - ve muy sua - ve - ci - to sì muy sua - ve - ci - to si muy sua - ve

T Vb ∑ ∑ ∑ ∑

?b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
> >
B

Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ

A ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥

j j j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ
T
> > > >

B ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ

&b
C7 C7 C7 C7
Arm.
97

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
97
Danza Negra-Score
11
101

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
S &b Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ
Bai - - - la Bai - - - la Bai - - - la Bai - - - la

A &b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
œ œ œ Ó ‰ œ œ œ
muy sua - ve - ci - to sì muy sua - ve - ci - to si muy sua - ve muy sua - ve - ci - to Can - tan - doIa -

œ j œ œ œ œ œJ œ j
V b œ œ œ œ œJ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ Ó
œ œ
T

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia

? ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
b œ œ
> >
B

Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ

A ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥

j j j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ
T
> > > >

B ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

&b
C7 C7 C7 C7
Arm.
101

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
101
12 Danza Negra-Score
F 105

œœ œœ ‰ œœ œœ j œœ œœ ‰ œœ œœ j
S &b Œ Œ œœ œœ Œ Œ œœ œœ
Bai - - - la bai - la mi cum Bai - - - la bai - la mi cum

j ‰ œ œ œ œ œ j j
A &b ˙ ‰ œ œ œ
œ œ. J œ œ œ œ œ œ œ.
‰ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na Can - tan - doIa -

œ j œ œ œ œ œJ œ j
V b œ œ œ œ œJ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ Ó
œ œ
T

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia

? ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
b œ œ
> >
B

Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ

A ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥
Perc.
j j j j j j j j
ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ
T
> > > >

B ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
105

&b
C9 C9 C9 C9

Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
105
Danza Negra-Score
13

109

œœ œœ ‰ œœ œœ j œœ œœ ‰ œœ œœ j
S &b Œ Œ œœ œœ Œ Œ œœ œœ
Bai - - - la bai - la mi cum Bai - - - la bai - la mi cum

j ‰ œ œ œ œ œ j j
A &b ˙ ‰ œ œ œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na Can - tan - doIa -

œ j œ œ œ œ œJ œ j
V b œ œ œ œ œJ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ Ó
œ œ
T

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia

? ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
b œ œ
> >
B

Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ

A ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥

j j j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ
T
> > > >

B ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
109

&b
C9 C9 C9 C9

Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
109
14 Danza Negra-Score
113

‰ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ j
S &b ‰ œ œ œ ˙ œ œ. J œ œ œ œ œ œj œ .
Can - tan - doIa - sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na

‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ j
A &b ˙ œ. J œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na Can - tan - doIa -

œœ œœ ‰ œœ œœ j œœ œœ ‰ œœ œœ j
T Vb Œ Œ œœ œœ Œ Œ œœ œœ
Bai - - - la bai - la mi cum Bai - - - la bai - la mi cum

B
?b ∑ ∑ ∑ ∑

S ã ∑ ∑ ∑ ∑

A ã ∑ ∑ ∑ ∑

j j j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ
T
> > > >

B ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥
113

&b
C9 C9 C9 C9

Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
113
Danza Negra-Score
15

‰ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ j j j
&b ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ
117

S
œ œ. J
can - tan - doIa - sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia To - doIel mun - doIes - tà bai - lan -

‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ j ‰ œ œj œ . j
A &b ˙ œ. J œ œ œ œ œ œj œ . œ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na To - doIel mun - doIes - tà bai - lan -

j œ. j
T Vb ∑ ∑ ∑ Ó ‰
œ œ œ œ œ œ
To doIel mun - doIes - tà bai - lan -
œ. œ œ œ œ
B
?b ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œ œJ J
To - doIel mun - doIes - tà
j j
bai - lan -

S ã ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ˆˆ ‰ˆ ˆ

A ã ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ¥ ¥¥ ‰¥ ¥ ¥

j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ ∑ ∑ œœ œ œ œ
T
> >

B ã ∑ ∑ ∑ ∑ ¿ Œ ¿ Œ
117

&b
C9 C9 C9 C9 C7
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ œ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿
117
16 Danza Negra-Score

j j j j
j œ œ. œ œ n œ œ œj œ . ‰ œ œ œœ œœ .. œœ œœ œ œ œ œ. ‰ œœ œœ
122

S & b œ œ. ‰ œ
œ œ œ œ. J
- do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta

j j j j j
A & b œj œ . ‰ œ œ œ. œ œ nœ œ œ œ. ‰
œ œ œ
œ. œ œ œ œ œj œ
.
‰ œ œ
- do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta

j j
T
j
V b œ œ. ‰ œ œ œ. œ œ n œ œ œj œ . ‰ œ œ œ œœ .. œ œ
J
œ œ œ œ.
J ‰ œ œJ

œ œ. œ œ nœ œ œ œ.
- do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta
œ. œ œ œ œ œ . œ
B
? b œ œ.
J ‰ œ J J J ‰ œ œ œ J Jœ ‰ œ J
- do
j
es - ta
j
cum
j
- bia co - lom - bia
j
- na
j
ay to - doIel mun
j j
- doIes - tà
j
bai - lan - do
j
es - ta
j
S ã ‰ ˆˆ ‰ ˆˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆˆ ‰ ˆˆ

A ã ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥

j j j j j j j j j j
Perc.

T ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

¿ j ¿ ¿ ¿ j ¿ ¿ ¿ j
B ã Œ ‰ œ œ Œ Œ Œ ‰ œ œ Œ Œ Œ ‰ œ œ

&b
D m7 A m7 C7 C7 D m7
Arm.

122

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
122
Danza Negra-Score
17
œ. œœ œœ œ œ œj œœ .. ‰ œ œ œ œ œ œ œ 2
4 Œ œœ œœ C œœ Œ
127

b
& œ. œ œ œ Œ Ó
S
J œ œ
cum - bia co - lom bia - na vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò

j j
& b œ. œ œ nœ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 42 Œ œœ œœ C œœ Œ ‰ œ œ œ
œ
A

cum - bia co - lom bia - na vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò Can - tan- doIa -

œœ .. œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ œ C œ Œ
T Vb J J œ œ
Œ 4Œ Ó

œ. œ œ nœ œ œ œ. œ œ œ œ
cum - bia co - lom bia - na vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò

B
?b J J ‰ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ
42 Œ œ œ C œ Œ Ó
cum
j
- bia co - lom bia
j
- na
j
vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò

‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ Ó 2
S ã ∑ 4ˆ Œ C ∑

A ã ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ∑ 42 ¿ Œ C ∑
Perc.
j j j j 2
T ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ 4œ Œ C ∑

B ã ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ Ó ∑ 42 œ Œ C ∑

2
&b C
D m7 C7 C9 C9 C9
Arm. 4
127

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 42 ∑ C ¿ ¿ ¿ ¿ œ
127
18 Danza Negra-Score
G 132

œœ œœ ‰ œœ œœ jœ œœ œœ ‰ œœ œœ jœ
S &b Œ Œ
œœ œ
Œ Œ
œœ œ
Bai - - - la bai - la mi cum Bai - - - la bai - la mi cum

‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ j
A &b ˙ œ. J œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na Can - tan - doIa -

œ œ œ j œ œ œ œ œJ œ j
T Vb œ œ œ J œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ œ Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia

?b ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
> >
B

Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ

A ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥

j j j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ
T
> > > >

B ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
132

&b
C9 C9 C9 C9
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
132
Danza Negra-Score
19
136

œœ œœ ‰ œœ œœ jœ œœ œœ ‰ œœ œœ jœ
S &b Œ Œ
œœ œ
Œ Œ
œœ œ
Bai - - - la bai - la mi cum Bai - - - la bai - la mi cum

‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ j
A &b ˙ œ. J œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na Can - tan - doIa -

œ œ œ j œ œ œ œ œJ œ j
T Vb œ œ œ J œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ œ Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia vie - nen bai - lan - do bai - lan - do cum - bia

?b ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
> >
B

Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to Can - tan doIa - sì a - sì muy sua - ve - ci - to

S ã Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ

A ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥

j j j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ
T
> > > >

B ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
136

&b
C9 C9 C9 C9
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
136
20 Danza Negra-Score
140

‰ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ j
S &b ‰ œ œ œ ˙ œ œ. J œ œ œ œ œ œj œ .
Can - tan - doIa - sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na

‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ j
A &b ˙ œ. J œ œ œ œ œ œj œ . ‰ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na Can - tan - doIa -

œœ œœ ‰ œœ œœ j œœ œœ ‰ œœ œœ j
T Vb Œ Œ œœ œœ Œ Œ œœ œœ
Bai - - - la bai - la mi cum Bai - - - la bai - la mi cum

B
?b ∑ ∑ ∑ ∑

S ã ∑ ∑ ∑ ∑

A ã ∑ ∑ ∑ ∑

j j j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ
T
> > > >

B ã ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥
140

&b
C9 C9 C9 C9
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
140
Danza Negra-Score
21

‰ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ j j j
&b ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ
144

S
œ œ. J
can - tan - doIa - sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia To - doIel mun - doIes - tà bai - lan -

‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ j ‰ œ œj œ . j
A &b ˙ œ. J œ œ œ œ œ œj œ . œ œ œ œ
- sì muy sua - ve - ci - to vie - nen bai - lan - do la cum - bia co - lom - bia - na To - doIel mun - doIes - tà bai - lan -

j œ. j
T Vb ∑ ∑ ∑ Ó ‰
œ œ œ œ œ œ
To doIel mun - doIes - tà bai - lan -
œ. œ œ œ œ
B
?b ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œ œJ J
To - doIel mun - doIes - tà
j j
bai - lan -

S ã ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ˆˆ ‰ˆ ˆ

A ã ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ¥ ¥¥ ‰¥ ¥ ¥

j j j j j j
Perc.

ã œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ Œ ∑ ∑ œœ œ œ œ
T
> >

B ã ∑ ∑ ∑ ∑ ¿ Œ ¿ Œ
144

&b
C9 C9 C9 C9 C7
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ œ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿
144
22 Danza Negra-Score

j j j j
j œ œ. œ œ n œ œ œj œ . ‰ œ œ œœ œœ .. œœ œœ œ œ œ œ. ‰ œœ œœ
149

S & b œ œ. ‰ œ
œ œ œ œ. J
- do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta

j j j j j
A & b œj œ . ‰ œ œ œ. œ œ nœ œ œ œ. ‰
œ œ œ
œ. œ œ œ œ œj œ
.
‰ œ œ
- do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta

j j
T
j
V b œ œ. ‰ œ œ œ. œ œ n œ œ œj œ . ‰ œ œ œ œœ .. œ œ
J
œ œ œ œ.
J ‰ œ œJ

œ œ. œ œ nœ œ œ œ.
- do es - ta cum - bia co - lom - bia - na ay to-doIel mun - doIes - tà bai - lan - do es - ta
œ. œ œ œ œ œ . œ
B
? b œ œ.
J ‰ œ J J J ‰ œ œ œ J Jœ ‰ œ J
- do
j
es - ta
j
cum
j
- bia co - lom - bia
j
- na
j
ay to - doIel mun
j j
- doIes - tà
j
bai - lan - do
j
es - ta
j
S ã ‰ ˆˆ ‰ ˆˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆˆ ‰ ˆˆ

A ã ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥

j j j j j j j j j j
Perc.

T ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

¿ j ¿ ¿ ¿ j ¿ ¿ ¿ j
B ã Œ ‰ œ œ Œ Œ Œ ‰ œ œ Œ Œ Œ ‰ œ œ

&b
D m7 A m7 C7 C7 D m7
Arm.

149

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
149
Danza Negra-Score
23
œ. œœ œœ œ œ œj œœ .. ‰ œ œ œ œ œ œ œ 2
4 Œ œœ œœ C œœ
154

b
& œ. œ œ œ Œ Œ Ó
S
J œ œ
cum - bia co - lom bia - na vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò

j j
& b œ. œ œ nœ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 42 Œ œœ œœ C œœ Œ Ó
œ
A

cum - bia co - lom bia - na vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò

œœ .. œ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ œ C œ
T Vb J J œ œ
Œ 4Œ Œ
‰ œ œ œ
π Con el ru -
œ. œ œ nœ œ œ œ. œ œ œ œ
cum - bia co - lom bia - na vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò

?b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
B J J œ œ Œ 42 Œ œ œ C œ
cum
j
- bia co - lom bia
j
- na
j
vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si se - ñò, Con el ru - mor

2 π
S ã ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ ‰ ˆ ˆ Ó ∑ 4ˆ Œ C ∑

A ã ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ‰ ¥ ¥ ¥ ∑ 42 ¿ Œ C ∑

j j j j
Perc.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 2
T ã ∑ 4œ Œ C ∑

B ã ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ Ó ∑ 42 œ Œ C ∑

2
&b C
D m7 C7 C9 C9 C7
Arm. 4
154

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 42 ∑ C ¿ ¿ ¿ ¿ œ
154
24 Danza Negra-Score

j
159

j œœ œœ
H

&b Ó ‰ œœ œœ œœ ˙˙ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ .. ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J
S

π Con el ru - mor de las pal - me - ras seIes - cu - chaIel e - co de mù - si - ca le -

‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ j
A &b ‰ œ œ œ ˙ œ. J œ œ œ œ œ œj œ .
π Con el ru - mor de las pal me - ras seIes - cu - chaIel e - co de mù - si - ca le - ja - na

‰ œ œ œ j œ œ j j
T Vb ˙ œ œ.
‰ œ œ œ
J œ œ œ œ œ œ œ.
‰ œ œ œ

œ œ
-mor de las pal - me - ras seIes - cu - chaIel e - co de mù - si - ca le - ja - na yIa su com -

? b ‰ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙
B
J ‰ œ œ œ J œ
J œ œ.
J ‰ œ œ œ
de las pal me - ras seIes - cu - chaIel e - co de mù - si - ca le - ja - na yIa su com - pàs

S ã ∑ ∑ ∑ ∑

A ã ∑ ∑ ∑ ∑

T ã ∑ ∑ ∑ ∑
Perc.

B ã ∑ ∑ ∑ ∑
159

&b
C7 C7 C7 C7
Arm.

π
Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
159
Danza Negra-Score
25

j ˙˙ ‰ œœ œœ œœ œj œ . ‰ œ œ œ œj œ .
S & b œœ œœ .. ‰ œœ œœ œœ
œ œ. œ œ.
‰ œ œ œ
- ja - na 163 yIa su com - pàs las pi - lan - de - ras vie - nen bai - lan - do vie - nen bai -

&b ‰ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
> > >
A

yIa su com - pàs las pi - lan - de - ras vie - nen bai - do vie - nen bai - do

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
T Vb ˙ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
-pàs las pi - - lan - - - de - - - ras vie - - - nen

?b ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ
œ ‰ œ œ œ
œ
œ ‰ œ œ œ
œ
œ
> > > >
B

las pi - lan - de - ras vie - nen bai - lan do vie - nen bail - lan - do vie - nen bai - lan - do

S ã ∑ ∑ ∑ ∑

A ã ∑ ∑ ∑ ∑

T ã ∑ ∑ ∑ ∑
Perc.

B ã ∑ ∑ ∑ ∑
163

&b
C7 C7 C7 C7
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
163
26 Danza Negra-Score

j œ œ œ œ Œ œœ. Œ œœ. Œ œœ. œ œ ˘œ Œ Ó


167

S & b œœ œœ .. ‰ œ œ œ
œ œ
Œ Œ œ œ œ
f
-lan - do Vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si si si si se - ñò

&b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ œœ œœ Œ Ó
œ . . .
A


f
vie - nen bai - lan, vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si si si si se - ñò

œœ œ œ œ œ œœ. œœ. .
œœ œœ œœ œœ̆ Œ Ó
T Vb Œ ‰ œ œ œ
œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ

f œ œ œ œ œ œ œ œ
bai - Vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si si si si se - ñò

?b ‰ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ Œ Ó
B œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
œ œ œ

f
vie - nen bai - lan, vie - nen bai - lan - do nues - tra cum - bia si si si si se - ñò

ã ∑ ∑ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ Ó
fl̂
S

ã ∑ ∑ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ ¥ ¥ ¥ ¿ Œ Ó

A

j j j j
ã ∑ ∑ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ Œ Ó
T
> > fl
Perc.

ã ∑ ∑ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ Œ Ó
B

167

œ̆ Œ Ó
&b
C7 C9 C9 C9 F9
Arm.

Ritm. ã ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ̆ Œ Ó
167