Vous êtes sur la page 1sur 26

Dezvoltarea sistemului genital

2 stadii:
• Stadiul indiferent  S4
–  diferenţieri morfologice între gonadele şi ductele
ambelor sexe
– (Sexul genetic / stabilitfertilizarea)
• Stadiul de diferenţiere  S7
– evoluţie separată pe sex a:
• Gonadelor
• OGI
• OGE
MZ intermediar  creasta urogenitală  Embryon aux gonades indifférenciées
Migration des cellules germinales primordiales dans la crête génitale
2sgm:
– cordoane nefrogene  ap urinar
– crestele genitale  mug. gonadal
• Creasta genitală – ( reg. toracicăcloacă)
– Mug.gonadal se dez. numai în partea
centrală
– sup + inf  ligm diafragmatic, lig.
inghinal (fixează extremitatea cranială
şi caudală a gonadei)
Stadiul indiferent: 8 intestin
1 épithélium coelomique en
9 mésentère dorsal
prolifération
• 2 ap. lig – suspendă ap.urogenital: 2 épaississement du mésenchyme
10 crête génitale
11 crête urinaire
3 cordons sexuels
– Lig. diafragmatic (la polul super) 4 cellules germinales ou PGC
12 canal mésonéphrotique de Wolff
13 canalicules mésonéphrotiques
5 mésenchyme
– Lig.inghinal(la polul infer) 6 allantoïde
14 aorte
7 canal vittelin

1 ligament diaphragmatique
2 mésonéphros
3 canal de Müller
4 canal de Wolff
5 tubercule de Müller
6 gonade indifférenciée
7 ligament inguinal
8 sinus urogénital
Ligaments inguinal et diaphragmatique: 9 bourrelet génital (insertion du
embryon aux gonades indifférenciées, env. 6 semaines ligament inguinal)
Stadiul diferenţial:
♂ lig.diafragmatic dispare,
lig inghinal  gubernaculum testis
♀ lig.diafragmatic  lig.lombo-
ovarian,
lig inghinal  lig.utero-
ovarianlig.rotund
Ligaments utéro- et lombo-ovariens, 1 époophore
env. 4 mois 2 paroophore
3 ligament utéro-ovarien
4 canal de Wolff dégénéré
5 kyste de Gartner
6 hymen
7 ligament lombo-ovarien
8 trompe utérine (pavillon)
9 hydatide sessile de Morgani
10 utérus
11 ligament rond
12 vagin
13 insertion du ligament rond au niveau
des bourrelets labio-scrotaux
1 appendice épididymaire
2 appendice testiculaire
3 canal de Müller régressé
4 canal déférent
5 vésicule séminale
6 canal éjaculateur
7 paradidyme
8 gubernaculum testis
9 utricule prostatique
10 face postérieure du sinus urogénital
A colliculus seminalis (veru montanum
Gubernaculum testis, env. 3 mois
STADIUL INDIFERENT
Les voies génitales primitives indifférenciées
CREASTA UROGONADALĂ (corpul
Wolff)
• Proeminenţă a mezonefrosului S4
• bilateral pe peretele post. al
trunchiului
• 2 segm:
– lateral  tubii mezonefrici:ductul Méso-urogénital
Wolff,ductul Muller
Mésovarium
– medial  creasta gonadală Méso salpinx
(genitală)  gonada
nediferenţiată 1 ligament diaphragmatique
2 mésonéphros
3 gonade
Creasta gonadală proemină în celom 4 cordon urogénital
 acoperită de MZsplanhnic 5 mésentère dorsal
6 canal de Müller
cordoane gonadale  în masa 7 métanéphros
mezenchimală 8 canal de Wolff
9 ligament inguinal
• S3 din endodermul sacului vitelin  10 intestin
PGC migrează (de-a lungul
mez.dorsal)  în gonade S 4-5

1 épithélium coelomique en
prolifération
3cordon sexul
2 épaississement du mésenchyme
4cellules germinales ou PGC
STADIUL INDIFERENT
•  Gonada (epiteliu
Les PGC envahissent les crêtes génitales.
superf+cordoanele goadale mésonéphros sont en plein développement
dans la crête mésosnéphrotique.
+mezenchim+PGC)

• Gonadele+mezonefros =
mezou comun (urogenital)
involuează parţial (persistă
1 Conduit mésonéphrotique (Wolff)
mezoovar,mezosalpix) 2 PGC
3 Cavité péritonéale
4 Aorte
5 Tubule mésonéphrotique
• Din creasta gonadală  6 Mésenchyme coelomique local
7 Epithélium coelomique épaissi
testiculul/ovar 8 Intestin
9 Mésentère dorsal
10 Ebauche du conduit para-
Les voies génitales primitives indifférenciées mésonéphrotique (Müller)

1 ligament diaphragmatique
2 mésonéphros
3 gonade
4 cordon urogénital
5 mésentère dorsal
Méso-urogénital 6 canal de Müller Des cellules de l'épithélium coelomique
7 métanéphros épaissi migrent en profondeur
Mésovarium 8 canal de Wolff où elles forment avec les PGC et le mésenchyme local,
Méso salpinx 9 ligament inguinal les cordons sexuels (chordae gonadales).
10 intestin L'ébauche du conduit para-mésonéphrotique (Müller)
s'est maintenant également formée.
Les voies génitales
primitives indifférenciées,
ORGANELE GENITALE INTERNE
(ductele genitale)
 din mezonefros:tubii mezonefrici
– Ductul Wolff
– Ductul Muller

• dMuller :
– extr. craniale, comunică cu 1 ligament diaphragmatique
6 gonade indifférenciée
2 mésonéphros
celomul, 3 canal de Müller
7 ligament inguinal
8 sinus urogénital
4 canal de Wolff
– extr. caudală (obstruată)  5 tubercule de Müller
9 bourrelet génital (insertion du
ligament inguinal)
tuberculul sinusului Mullerian în
SUG

• dWolff  deschide în SUG


Organes génitaux externes
ORGANELE GENITALE EXTERNE - OGE indifférenciés, env. 6 semaines

reprezentate de mb. cloacală  limitată:


– anterior – de  tuberculul genital 2 tubercule génital
3 pli cloacal
(falus-gland) 4 membrane cloacale
– lateral  plicile cloacale

• S7(perineul ) împarte mb cloacală:


– Mb. urogenitală (ventral) / orif
7 semaines
urogenital; plici urogenitale;
tubercule génital
eminenţele labio-scrotale 2
5 pli urogénital
– Mb. anală (dorsal) / orif anal; plici 6 pli anal
7 membrane / orifice uro-génital
anale
– Lateral- apar
bureletele(eminenţele)labio-scrotale

9 semaines

8 périnée
9 membrane / orifice anal
! Până în S9, aspectul morfologic al 10 bourrelet labio-scrotal

OGE este similar la ambele sexe


STADIUL DE DIFERENŢIERE SEXUALĂ
sexul masculin 1 Conduit mésonéphrotique (Wolff)
2 Néphrons mésonéphrotiques en
DIFERENŢIEREA GONADELOR régression
3 Cordons testiculaires entourant
Din mezenchim les PGC
4 Aorte
 albugineea+septele 5 Conduit para-mésonéphrotique
(Müller)
interlobulare 6 Tubule mésonéphrotique
7 Cordons sexuels médullaires
8 Tunique albuginée

• PGC pătrund în cordoanele


gonadale  transformările
spermato- şi spermiogenetice 
spermiile+celulele de susţinere
Sertoli( rol: nutriţie +
AMHfavorizează
degenerescenţa dM)

• cordoanele gonadale  se
tunelizează (la pubertate) tubii
seminiferi  tubii drepţi  rete 1 Conduit mésonéphrotique (Wolff)
2 PGC entourés de cellules de
testis soutien de Sertoli
3 Aorte
4 Vestige du conduit
para-mésonéphrotique (Müller)
5 Canalicules efférents
6 Tubules séminifères droits
7 Tunique albuginée
8 Tubules séminifères contournés
9 Rete testis
• Tubii mezonefrici
– o parte se resorb,
– 15/20ductele eferente
racordează la reţeaua testiculară

– Ductul Wolff ductul deferent


• segm. cranial  sinuos
ductul epedidimar

– ductul ependimar+ ductele eferente


= epididimul
1 Canal déférent (Wolff)
2 Epididyme
3 Canalicules efférents
4 Appendice épididymaire
Mezenchimul testicular  celulele 5 Appendice testiculaire
6 Tubules séminifères contournés
glandulare interstiţiale Leydig 7 Rete testis
(secretă testosteron  rol în
menţinerea d W)
8 Tubules séminifères droits
9 Tunique albuginée
10 Paradidyme
11 Septa interlobulaires
12 Mesothélium
A Lobule

différenciation testiculaire au 4e mois


DIFERENŢIEREA DUCTELOR
GENITALE – OGI (căi spermatice)
Ca răspuns la acţiunea testosteronului
(cel.Leydig) al testiculului fetal S8
•  din mezonefros
• Tubii mezonefrici 15/20ductele
eferente
• Ductul Wolff:
 ductul epedidimar
 ductul deferent2a 1 appendice épididymaire

 ductul ejaculator 4(deschide în


2 appendice testiculaire
3 canal de Müller régressé
uretra prostatică) 4 canal déférent
5 vésicule séminale
Ductul deferent (terminal)se dilată 6 canal éjaculateur
7 paradidyme
 ampula diferenţială L3 8 gubernaculum testis
9 utricule prostatique
glanda seminală 3(lichid 10 face postérieure du sinus urogénital (=> utricule prostatique)
seminal) A colliculus seminalis (veru montanum)

2a canal déférent
2b ampoule du canal déférent
3 vésicule séminale
4 canal éjaculateur
Ductul Muller involuează  S8 -
11(AMH)
• Vestigii embrionare:
– Hidatita sesilă
(apendicele
testicular)atrofiat
– Coliculul seminal  rest
al tuberculului sinusului
– Utricula prostatică rest
tunelizat al tuberculului
sinusului
1 appendice épididymaire
2 appendice testiculaire
3 canal de Müller régressé
4 canal déférent
5 vésicule séminale
6 canal éjaculateur
7 paradidyme
8 gubernaculum testis
9 utricule prostatique
10 face postérieure du sinus urogénital (=> utricule prostatique)
A colliculus seminalis (veru montanum)
env. 2 mois env. 3 mois
Descinderea testiculară(vL)
• Mezoul urogenital (fixează mezonefrosul
+ gonada la tr.post) involuează parţial
• Testiculul este fixat la:
– mezonefros  mezorhiu (resoarbe),
– diafragm  lig.suspensor (resoarbe)
– reg. inghinală  gubernaculum

• Factorii descinderii:
env. 7 mois env. 9 mois
–  trunchiului, reg.inghino-scrotale
– presiunii intraabdominale,
– scurtarea gubernaculului
• S10  limita abdomen-pelvis↔ L7
• L8 străbate canalul inghinal 
orif.subcutant
• L9  în scrot (uneori după naştere!)

• peritoneul  evaginare caudală scrot


 sacul vaginal tunica seroasă 1 gubernaculum 4 testicule
vaginală (foiţa viscerală+parietală) 2 pénis 5 cavité péritonéale
3 canal inguinal 6 canal déférent
• După naştere, partea super a vaginalei se
obliterează, infer lig. peritoneo-vaginal
1 épiderme
2 derme(dartos)
3 fascia spermatique externe
4 muscle cremaster
5 fascia spermatique interne
6 vaginale (feuillet pariétal)
ligament péritonéo-vaginal 7 cavité virtuelle formée par les 2 feuillets
1
fascia spermatique interne de la vaginale
2
muscle cremaster 8 vaginale (feuillet viscéral)
3
fascia spermatique externe 9 tunique albuginée
4
tissu conjonctif sous-cutané 10 septum interlobulaire du testicule
5
6 dartos
7 épiderme
8 vaginale (feuillet pariétal)
9 cavité virtuelle formée par les
2 feuillets de la vaginale
10 vaginale (feuillet viscéral)
11 épididyme
12 testicule
13 raphé médian

A péritoine
B fascia transversalis
C m. transverse
D m. oblique interne
E aponévrose du m. oblique externe
F tissu conjonctif sous-cutané
DIFERENŢIEREA GLANDELOR
1 uretère
ACCESORII 2a canal déférent
2b ampoule du canal déférent
3 vésicule séminale
4 canal éjaculateur
Produc lichidul seminal 5 utricule prostatique
6 prostate
7a urètre prostatique
7b urètre membraneux
1. Gl seminală 8
9
abouchement de l'uretère
vessie
– L4 din d.Wolff

2. Prostata
– L3 prin proliferarea epiteliului uretrei;
îmbracă uretra prostatică, ductele
ejaculatoare, utricula prostatică

3. Gl bulbouretrale (Cowper)
– L3 prin proliferarea epiteliului uretrei
spongioase;

4. Gl uretrale (Littre) 1 canal déférent


2 canal déférent ampoule
• L3 prin proliferarea epiteliului uretrei 3 vésicule séminale
4 canal éjaculateur
spongioase; 5 prostate
6 canaux excréteurs de la prostate
7 glandes de Cowper
(bulbourétrales)
8 glandes urétrales
9a urètre prostatique
9b urètre membraneux
9c urètre pénien
DEZVOLTAREA OGE

• Tuberculul genital creşte  penisul

• Concomitent şanţul urogenital se


alungeşte anterior

• Plicile urogenitale se unesc  uretra


spongioasă înglobată în penis 2 gouttière urétrale
4 replis urogénitaux fusionnés
5 pénis
7 bourrelets scrotaux
• Mb.urogenitală se resoarbe şi uretra 8 scrotum
spongioasă se racordează cu celelalte
• Din mezenchimul inclus S7  9
10
raphé médian (ano-génital)
méat urinaire
formaţiunile erectile (corpii 11 périnée
12 anus
cavernoşi+corpul spongios)

• Plicile genitale(labio-scrotale),
fuzionează  scrotul 1 urètre balanique avec fossette
naviculaire
• L3  prepuţiul 2 lame épithéliale préputiale résorbée
3 prépuce
5 corps caverneux
4 corps spongieux
6 urètre pénien
STADIUL DE DIFERENŢIERE SEXUALĂ
sexul feminin
DIFERENŢIEREA GONADELOR

• PGC pătrund în cordoanele


gonadale fragmentate în grupe de
celule  foliculii ovarieni
primordiali (celule geminative
primordiale)  ovogonii  ovocite 1 Conduit mésonéphrotique (Wolff)
en régression
2 Follicules ovariens primordiaux
• Din epiteliul superficial  noi corticaux
3 Aorte
generaţii de cordoane  4 Conduit para-mésonéphrotique
(Müller)
fragmentare  rapidă a corticalei 5 Tubule mésonéphrotique en
ovariene régression
6 Cordons sexuels en régression
7 Mésothélium ovarien
DIFERENŢIEREA DUCTELOR
GENITALE – S7
• Evoluează din ductele
paramezonefrice Muller tubele
uterine, uterul, partea superioară a
vaginei

• D. Wolff regresează cu excepţia


vestigiilor embrionare:
– Epooforonul – corpul lui
Rosenmuller (mezovar)
1 époophore
– Parooforonul 2 paroophore
3 ligament utéro-ovarien
– Ductele Gartner ( vagin) 4 canal de Wolff dégénéré
5 kyste de Gartner
6 hymen
7 ligament lombo-ovarien
8 trompe utérine (pavillon)
9 hydatide sessile de Morganiu
10 utérus
11 ligament rond
12 vagin
13 insertion du ligament rond au niveau des bourrelets labio-scrotaux
Modificările somatotopiei gonadelor şi ductelor genitale
• sf L3 Ovarele + tubele uterine în
pelvis  modificări de orientare şi
poziţie

Le cordon urogénital
bascule latéral l'ovaire se situe transitoirement
est initialement dans
au-dessus du mésonéphros en régression.
une position verticale.

Bascule postérieure de l'ovaire. Localisation postérieure définitive de l'ovaire.


Ovarul, tubele uterine, uterul fixate
în pelvis prin mezouri = ligm. Largi

• Ligm. larg - 3 porţiuni:


– Mezoovarul
– Mezosalpingele
– Mezometrul

DEZ GLANDELOR ACCESORII


• Slab dezvoltate L4
• Lubrefiază vulva
– Gl. Uretrale
– gl. Vestibulare mici (în vestibulul
vaginei)
– Gl.vestibulare mari – gl Bartholin

1 Ovaire Mésovaire
2 Mésonéphros
Méso-salpinx
3 Conduit para-mésonéphrotique (ancien méso uro-génital)
(Müller) (trompe utérine et utérus)
4 Ligament inguinal Mésométrium
5 Intestin
6 Mésentère dorsal
7 Ligament rond
8 Ligament utéro-ovarien
9 Trompe utérine
DEZVOLTAREA OGE
• Tuberculul genital moderat 
clitorisul

• Şanţul urogenital rămâne deschis 1 tubercule génital

continuitate cu sinusul 2
3
plis urogénitaux
clitoris
urogenital  vestibulul vaginei (se 4
5
petites lèvres
grandes lèvres
deschide vagina şi uretra) 6 mont pubis

• Plicile urogenitale  labiile mici +


bulii vestibulari (org. erectile)
7 périné avec raphé anogénital
8 commissure labiale postérieure
9 anus
• Plicile genitale  labiile mari 10
11
hymen
urètre orifice externe
Anomaliile sistemului genital
Malformaţii ale căilor genitale
feminine
• Fuziunea anormală a părţii
caudale a ductelor Müller 
– malformatii utero-vaginale

Atrésie unilatérale avec


utérus unicorne, unicervical Utérus didelphe bicervical

Utérus bicorne bicervical

Utérus cloisonné total


• Endometrioză
– ţesut endometrial ectopic
(ovar, trompe, ligam uterine,
sept recto-vaginal, peritoneul
pelvian) ciclul menstrual
– etiologie controversată:
• théorie de la métaplasie
• reflux menstruel
• implantation accidentelle
• mécanismes familiaux,
génétiques et
immunologiques

• Imperforaţie himenală 
hematocolpos (imposibilitatea
eliminării sg. menstrual la
pubertate
Hypospadias balanique Hypospadias pénien
Malformaţii de căi genitale sex
masculin
Hypospadias - afecţiune a CGE (3/1000
naşteri)
• étiologie - multi-factorială (trat. horm
progestativ în primele luni de sarcină;
sinteză insuf de testosteron).
• anomalie de închidere a plicilor
urogenitale  uretra spongioasă se
deschide pe faţa inferioară a penisului.
• variante anatomice:
– hypospadias balanique
ouverture du méat urétral sous le
gland

– hypospadias penian- ouverture


de l'urètre milieu du pénis

– hypospadias penoscrotal
fusionarea incompletă a plicilor
labio-scrotaux  deschiderea
uretrei pe faţa inferioară a
Hypospadias pénoscrotal
penisului şi a scrotutului
Epispadias (1/30'000 naşteri) (1 fille
pour 5 garçons).
• deschiderea orificiului uretral
extern pe faţa dorsală a penisului,
clitoris.
• +/- cu extrofie de vezică
urinară(defect de închidere
mediană sub ombilicală a La plaque vésicale saille en avant lors des
cris de l'enfant,
peretelui abdominal anterior)
La verge est plaquée vers le haut

On tire la verge vers le bas pour dégager la plaque vésicale

De face, la face postérieure de la vessie est directement à l'air


La verge est ouverte en avant comme un livre

Même enfant à 10 ans: très bon résultat malgré les cicatrices


Cryptorchidie
• Agénésie du pénis / clitoris

• Pénis et clitoris bifide / micropénis

• Cryptorchidie / ectopie testiculaire

– etiologie – necunoscută
insuficienţă androgenică
(incidence du cancer testiculaire
accru de 20-40%, risque de
stérilité).
– Tratament - l'hormone
gonadotrophine chorionique
(HCG) réussite entre 20 et 50 %

Testicules ectopiques
Deviaţiile sexuale
cauze
• Defecte cromozomiale prezigotice
• Perturbări în reglarea hormonală a
dez.OG-perioada embrionară  ”
intersexualitate” - hermafroditism (ex.
histologic al gonadelor + OGE sunt
ambigue)
• Hermafroditismul adevărat – f.rar
(ţesut testicular+ovarian) - ovotestis
• Pseudo-hermaphrodisme chez la
femme
Le pseudo-hermaphrodite féminin a des
ovaires et un caryotype 46, XX avec des
organes génitaux externes ambigus.
Pseudo-hermaphrodisme chez
l'homme
Le pseudo hermaphrodite masculin a des
gonades et un caryotype (46, XY)
masculins associés à des voies génitales
ainsi que des organes génitaux externes
ambigus.

Vous aimerez peut-être aussi