Vous êtes sur la page 1sur 87

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.

com

அ஥஧ர் கல்கற஦ின்

஥குடத஡ற
ன௅஡ல் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஡றநந்஡ ஬டு

அன்று சர஦ங்கரனம், சூரி஦ன் ஬஫க்கம் பதரனத்஡ரன் ப஥ற்கு ஥லனத் த஡ரடன௉க்குப் தின்ணரல்


அஸ்஡஥றத்஡ரன். ஆணரல், அப்பதரது சூழ்ந்து ஬ந்஡ இன௉ள், ஬஫க்க஥ரண இன௉பரகத் ப஡ரன்ந஬ில்லன.
கர஬ி஦ங்கபில் க஬ிகள் ஬ர்஠ிக்கும் இன௉லபப் பதரல், பகர஦ன௅த்தூர் ஢க஧஬ரசறகபின் ஥ணத்஡றல்
தீ஡றல஦னேம் க஬லனல஦னேம் அ஡றக஥ரக்கறக் தகரண்டு, அந்஡ இன௉ள், ஢கரின் ஬஡றகபிலும்
ீ சந்து
ததரந்துகபிலும் ன௃குந்து த஧஬ி ஬ந்஡து. ஬஫க்கம்பதரல் அன்று த஡ன௉ ஬஡றகபில்
ீ ன௅ணிசறதரனறடி ஬ிபக்குகள்
சரி஦ரண கரனத்஡றல் ஌ற்நப்தடர஡தடி஦ரல் சர஡ர஧஠ அந்஡ற இன௉ட்டரணது, ஢ள்பி஧஬ின் கரணரந்஡கர஧த்ல஡
஬ிடப் த஦ங்க஧஥ரகத் ப஡ரன்நற஦து.

பகர஦ன௅த்தூர் ஢க஧ம் அன்று அந்஡ற ப஬லப஦ில் அபித்஡ பசரகக஧஥ரண கரட்சறல஦ப் பதரல் அ஡ற்கு
ன௅ன்ணரல் அபித்஡து கறலட஦ரது; தின்ணரலும் அபித்஡து கறலட஦ரது. ஢கரின் தி஧஡ரண ஬஡றகபில்

஬ிபக்பகற்றும் ப஢஧த்஡றல் சர஡ர஧஠஥ரய்க் கர஠ப்தடும் 'பே பே' ஋ன்ந ேணக்கூட்டன௅ம், ஬ண்டிகபின்
பதரக்கு஬஧த்தும் கனகனப்ன௃ம் அன்று கர஠ப்தட஬ில்லன. கலடத் த஡ன௉க்கள் தர஫லடந்து கர஠ப்தட்டண.

஬஡றகபில்
ீ ஬டுகதபல்னரம்
ீ சரத்஡றக் கறடந்஡ண. ேன்ணல் க஡வுகளும் னெடப்தட்டின௉ந்஡ண. ப஥ல்
஥ரடிகபினறன௉ந்து ஋ட்டிப் தரர்ப்த஬ர் கூட இல்லன.

ததரி஦ ஬஡றகபில்
ீ ேண ஢ட஥ரட்டப஥ கறலட஦ரது. சறன்ணத் த஡ன௉க்கபிலும் சந்துகபிலும் அங்பக இங்பக
அன௄ர்஬஥ரக இ஧ண்தடரன௉஬ர் ஢ட஥ரடிக் தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். அ஬ர்களும், ன௅ன்ணரலும் தின்ணரலும்
தீ஡றனேடன் தரர்த்துக் தகரண்டு ஢டந்஡ரர்கள். அ஬ர்களுலட஦ ன௅கங்கலபப் தரர்த்஡ரல், பத஦டித்஡஬ர்கபின்
ன௅கங்கபரகக் கர஠ப்தட்டண. த஡ன௉க்கபில் ஢றற்க ஥ண஥றல்னர஡஬ர்கலபப் பதரல் அ஬ர்கள் அ஬ச஧
அ஬ச஧஥ரகப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள்.

பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஋ன்ண ப஢ர்ந்஡து? ப஢ற்று஬ல஧ அவ்஬பவு கனகனப்தரகவும், ஡றன௉஥கள்


஬ினரசத்துடனும் ஬ிபங்கற஦ ஢க஧ம் இன்று தர஫லடந்து கறடப்தரபணன்? ஡றன௉஥கள் ஡஥க்லக஦ின் ஆ஡றக்கம்
இன்று அந்஢கரில் ஋வ்஬ி஡ம் ஌ற்தட்டது?

இ஡ன் கர஧஠த்ல஡ அநற஦ ப஬ண்டு஥ரணரல், ஢஥து கல஡ ஆ஧ம்த஥ரகும் கரனத்ல஡ - ஬ன௉஭ம் ஥ர஡ம்
ப஡஡றல஦க் கூட தகரஞ்சம் த஡ரிந்து தகரள்ப ப஬ண்டி஦து அ஬சற஦ம்.

஬ன௉஭ம், 1931; ஥ர஡ம், ேண஬ரி; ப஡஡ற, 6; ஬ரசகர்களுக்கு ஌஡ர஬து ஞரதகம் ஬ன௉கறந஡ர?

1930 டிசம்தர் கலடசற஦ில் ஥கரத்஥ர கரந்஡ற னண்டணில் ஢டந்஡ இ஧ண்டர஬து ஬ட்ட ப஥லே
஥கர஢ரட்டினறன௉ந்து த஬றுங்லகனேடன் ஡றன௉ம்திப் தம்தரய்க்கு ஬ந்து பசர்ந்஡ரர். அ஬ல஧ ஬஧ப஬ற்த஡ற்கு
அப்பதரது இந்஡ற஦ர஬ினறன௉ந்து ஬ில்னறங்டன் சர்க்கரர் ஡க்க ஌ற்தரடு தசய்஡றன௉ந்஡ரர்கள்! அ஬ர் தம்தரய் ஬ந்து
இநங்கு஬஡ற்கு ஢ரலு ஢ரலபக்கு ன௅ன்ன௃ கரந்஡ற-இர்஬ின் எப்தந்஡ம் கரற்நறல் ஬ிடப்தட்டது. தண்டி஡
ே஬யர்னரல் ப஢ன௉ லகது தசய்஦ப்தட்டரர்.

஥கரத்஥ர தம்தரய் ஬ந்஡றநங்கற஦தும், ல஬ஸ்஧ரய் ஬ில்னறங்டனுக்குத் ஡ந்஡ற அடித்஡ரர். த஡றல்


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஡றன௉ப்஡றக஧஥ர஦ில்லன. ஋ணப஬, கரங்கற஧ஸ் கரரி஦க் க஥றட்டி கூடி, ஥றுதடினேம் சத்஡ற஦ரக்கற஧க இ஦க்கத்ல஡த்


த஡ரடங்கு஬த஡ன்று, ஡ீர்஥ரணித்஡து. உடபண ஥கரத்஥ரவும் கரரி஦க் க஥றட்டி அங்கத்஡றணன௉ம் லகது
தசய்஦ப்தட்டரர்கள்.

அ஡ன்ப஥ல், ஢ரதடங்கும் இ஧ண்டர஬து சத்஡ற஦ரக்கற஧க இ஦க்கம் ஆ஧ம்த஥ரணது பதரனப஬,


பகர஦ன௅த்தூர் ஢கரிலும் ஆ஧ம்தித்஡து.

ஆணரல், 1929-ல் இ஦க்கத்ல஡ ஬ப஧஬ிட்டதுபதரல் இந்஡த் ஡டல஬ ஬ப஧஬ிடக்கூடரத஡ன்றும்,


ன௅லப஦ிபனப஦ கறள்பி ஋நறந்து஬ிட ப஬ண்டும் ஋ன்றும், ஬ில்னறங்டன் சர்க்கரரின் ஡ரக்கல து ஢ரதடங்குன௅ள்ப
அ஡றகர஧ ஬ர்க்கத்஡ரன௉க்கு ஬ந்஡றன௉ந்஡து. ஆகப஬, எவ்த஬ரன௉ ேறல்னர஬ிலும், இ஦க்கத்ல஡ ன௅லப஦ிபனப஦
கறள்பி ஋நறந்து஬ிடும் ததரன௉ட்டு, ேறல்னர அ஡றகரரிகள் ப஬ண்டி஦ குண்டரந்஡டி ன௅஡னற஦ ஆனே஡ங்களுடன்
஡஦ர஧ர஦ின௉ந்஡ரர்கள்.

ன௅஡ல் ஢ரள் பகர஦ன௅த்தூரில் தி஧சறத்஡ற ததற்ந என௉ கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டர், ஡ம்த஡ற சப஥஡஧ரய்ச்
சத்஡ற஦ரக்கற஧கம் தசய்஡ரர். அ஬ர்கலபப் பதரனீ மரர் கரங்கற஧ஸ் ஆதீஸ் ஬ரசனறபனப஦ லகது தசய்து
தகரண்டு பதரணரர்கள்.

அ஡ற்குப் திநகு ஢கரின் ன௅க்கற஦ த஡ன௉க்கபில் பதரனீ ஸ்-'஥ரர்ச்' ஢டந்஡து.

஥று஢ரள் ஆறு த஡ரண்டர்கள் கரங்கற஧ஸ் ஆதீமறனறன௉ந்து கறபம்திணரர்கள். கறபம்தி, '஬ந்ப஡஥ர஡஧ம்'


ன௅஡னற஦ பகர஭ங்கலபச் தசய்து தகரண்டு கலடத்த஡ன௉ ஬ல஧஦ில் தசன்நரர்கள். ப஬டிக்லக தரர்ப்த஡ற்கு
஌க ேணக் கூட்டம் கூடி஬ிட்டது.

அப்பதரது தன஥ரண பதரனீ ஸ் தலட அங்கு ஬ந்து பசர்ந்஡து. ன௅ன்ணரல் பதரனீ ஸ் அ஡றகரரிகள்,
அ஬ர்களுக்குப் தின்ணரல் குண்டரந்஡டி சகற஡஥ரக சர஡ர஧஠ பதரனீ ஸ் ே஬ரன்கள் - அ஬ர்களுக்குப்
தின்ணரல் துப்தரக்கற சகற஡஥ரக ஥னதரர் ஸ்தத஭ல் பதரனீ ஸ் - இப்தடி஦ரக அந்஡ப் பதரனீ ஸ் ஊர்஬னம்
஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡து. த஡ரண்டர்கள் ஢றன்ந கலடத் த஡ன௉ ன௅லணக்கு ஬ந்஡தும், ஡லனல஥ப் பதரனீ ஸ்
அ஡றகரரி த஦ங்க஧஥ரண கு஧னறல் பதரனீ ஸ் தலடல஦ப் தரர்த்து உத்஡஧வுகள் பதரட்டரர். ஢ரனரன௃நன௅ம்
கூடி஦ின௉ந்஡ ேணங்கலபப் தரர்த்஡தும் ஌ப஡ர தசரன்ணரர். அ஬ர் தசரன்ணது இன்ணத஡ன்று ஦ரன௉க்கும்
த஡ரி஦஬ில்லன. கூட்டத்஡றனறன௉ந்஡஬ர்கபில் ததரறுப்தற்ந இபம் திள்லபகள் சறனர் பதரனீ ஸ்கர஧ர்கலபப்
தரிகசறக்கும் தர஬லண஦ரகக் கூச்சனறட்டரர்கள்.

அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம் பதரனீ ஸ் குண்டரந்஡டி லக஬ரிலசல஦க் கரட்டத் த஡ரடங்கறற்று.

சறன பதரனீ ஸ் ே஬ரன்கள் த஡ரண்டர்கலபச் சூழ்ந்து தகரண்டு அடிக்கத் த஡ரடங்கறணரர்கள். அடி


ஆ஧ம்த஥ரண பதரது, த஡ரண்டர்கள் கூட்டத்஡றனறன௉ந்து '஬ந்ப஡஥ர஡஧ம்' ஋ன்று கறபம்தி஦ ஬஧ீ பகர஭த்஡றன்
ஸ்஬஧ம் ஬஧ ஬஧க் குலநந்து ஬ந்஡து. எவ்த஬ரன௉ த஡ரண்ட஧ரகக் கல ப஫ ஬ிழுந்து ஬ந்஡ரர்கள். சறனன௉க்கு
உ஠ர்வு ஡ப்தி஬ிட்டது.

த஡ரண்டர்கலபச் சர஡ர஧஠ப் பதரனீ மரர் என௉ ன௃நம் க஬ணித்துக் தகரண்டின௉க்லக஦ில், ஥னதரர்


ஸ்தத஭ல் பதரனீ ஸ் ஬஧ர்கள்,
ீ சுற்றுன௅ற்றும் கூடி஦ின௉ந்஡ ேணங்கலப ஸ்தத஭னரகக் க஬ணிக்கத்
த஡ரடங்கறணரர்கள். த஦ங்க஧஥ரண ஊலபச் சத்஡ம் பதரட்டு அ஬ர்கள் தரய்ந்து஬ந்து ேணங்கலபக்
குண்டரந்஡டி஦ிணரல் ஬ிசரரிக்கத் த஡ரடங்கப஬, ேணங்கள் ஢ரனரன௃நன௅ம் ஏடிணரர்கள். அப்தடி
ஏடிண஬ர்கலபத் த஡ரடர்ந்து ே஬ரன்கள் து஧த்஡றணரர்கள். து஧த்஡ப்தட்ட஬ர்கபில் சறனர் கலடகளுக்குள்ளும்
஬டுகளுக்குள்ளும்
ீ த௃ல஫ந்஡ரர்கள். பதரனீ மரர் அ஬ர்களுக்குப் தின்ணரல் ன௃குந்து ஡ரக்கறணரர்கள்.

த஡ன௉஬ிபன பதரண஬ர்கள், ஬ந்஡஬ர்கள் ஬ண்டிக்கர஧ர்கள், ஬ட்டுக்கர஧ர்கள்,


ீ கலடக்கர஧ர்கள், கலடக்கு
஬ந்஡஬ர்கள், ப஬டிக்லக தரர்த்஡஬ர்கள், தரர்க்கர஥ல் ஏடி஦஬ர்கள் ஆகற஦ சகனன௉ம் தட்சதர஡஥றன்நற
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

அன்லந஦த் ஡றணம் திரிட்டிஷ் அ஡றகர஧த்஡றன் ஥கத்து஬த்ல஡ ஥ண்லட஦ிலும் ன௅துகறலும்


ப஡ரள்தட்லடகபிலும் ன௅஫ங்கரல் சறல்லுகபிலும் அனுத஬ித்஡ரர்கள்.

கலடத்த஡ன௉஬ில் சறன கலடகளுக்குள் பதரனீ மரர் ன௃குந்஡ தசய்஡றல஦க் பகட்டதும், ஋ல்னரக்


கலடகளும் ஥ப஥பத஬ன்று சரத்஡ப்தட்டண.

இ஡ற்குள் தசய்஡ற ஊத஧ல்னரம் த஧஬ி ஬ிட்டது. ஥னதரர் பதரனீ மரர் ஬஡ற஦ில்


ீ ஦ரல஧க் கண்டரலும்
அடிக்கறநரர்கதபன்றும், அடிக்கப்தட்ட கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டர்கபில் என௉஬ர் இநந்து பதரணரர் ஋ன்றும் ஬஡ந்஡ற
த஧஬ி஦து. இ஡ணரல் ஢க஧ம் ன௅ழு஬தும் க஡றகனங்கறப் பதரய்஬ிட்டது.

சற்று ப஢஧த்஡றற்தகல்னரம் ஢கரின் ஬஡றகபில்


ீ பதரனீ மரர், '஥ரர்ச்' தசய்துதகரண்டு பதரண஡ணரல்
ேணங்கபின் தீ஡ற அ஡றக஥ர஦ிற்று. ஦ரன௉ம் த஬பி஦ில் ஡லனகரட்டத் து஠ி஦஬ில்லன. ஋ல்பனரன௉ம்
அ஬஧஬ர்களுலட஦ ஬டுகளுக்குள்
ீ க஡ல஬ச் சரத்஡றத் ஡ரபிட்டுக் தகரண்டு இன௉ந்஡ரர்கள்.

தகரஞ்ச ப஢஧த்துக்குப் திநகு ன௅ணிசறதல் ஬ிபக்குகள் ஌ற்நப்தட்டண. ஆணரல், அல஬னேம் த஦த்஡ரல்


஥ங்கனரகப் தி஧கரசறத்஡து பதரனப஬ ப஡ரன்நறண.

இந்஡ ஥ங்கற஦ த஬பிச்சத்஡றல் அனு஥ந்஡஧ர஦ன் த஡ன௉஬ில், சு஥ரர் இன௉தது தி஧ர஦ன௅ள்ப ஏர் இலபஞன்
அடிக்கடி ஡றன௉ம்தித் ஡றன௉ம்திப் தரர்த்துக் தகரண்பட ஬ில஧஬ரகப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ரன். அனு஥ந்஡஧ர஦ன்
த஡ன௉ ஥றகவும் குறுகனரண த஡ன௉. இ஡றல் ஬டுகலபக்
ீ கரட்டிலும், ஬ி஦ரதரரிகள் சர஥ரன்கலப ஢ற஧ப்தி
ல஬க்கும் கறடங்குகள் ஡ரன் அ஡றக஥ர஦ின௉ந்஡ண. ஆ஡னரல், சர஡ர஧஠஥ரகப஬ இந்஡த் த஡ன௉஬ில் அஸ்஡஥றத்஡
திநகு ேண ஢ட஥ரட்டம் குலந஬ரக இன௉க்கும். இப்பதரப஡ர, அந்஡த் த஡ன௉ ன௅ழு஬தும் சூணி஦஥ரகப஬
கர஠ப்தட்டது. ஆணரலும் அந்஡ ஬ரனறதன், ஡ரன் ஦ரன௉லட஦ கண்஠ிலும் தட்டு஬ிடக்கூடரது ஋ன்ந
க஬லனனேடன் எபிந்து எபிந்து பதர஬஡ரகத் ப஡ரன்நற஦து. கலப ததரன௉ந்஡ற஦ அ஬ன் ன௅கத்஡றல், த஦த்஡றன்
அநறகுநற த஡ன்தட்டது. அ஬னுலட஦ உலடல஦ச் சற்றுக் க஬ணித்ப஡ர஥ரணரல், அ஬ன் அவ்஬ி஡ம்
த஦ந்துதகரண்டு தசல்஬து ஢஥க்கு த஧ரம்தவும் ஆச்சரி஦஥பிக்கும். அ஬ன் க஡ர் உலட ஡ரித்து, ஡லன஦ிலும்
க஡ர்க் குல்னர ல஬த்஡றன௉ந்஡ரன். அ஬ன் ப஡சத்த஡ரண்டில் ஈடுதட்ட஬ன் ஋ன்த஡றல் சந்ப஡க஥றல்லன. ஆணரல்,
அந்஡த் ப஡சத்த஡ரண்டன் அவ்஬ி஡ம் த஦த்துடன் எபிந்து எபிந்து தசல்஬ப஡ன்? பதரனீ ஸ் ஡டி஦டிக்குப்
த஦ந்து ஏடி ஬ந்஡஬பணர? ஆணரல், ஡டி஦டி உற்ச஬ந்஡ரன் சர஦ங்கரனப஥ ஡ீர்ந்து பதரய் ஬ிட்டப஡?
இப்பதரது ஋ன்ணத்஡றற்கரக அ஬ன் இவ்஬ி஡ம் த஦ப்தட்டு எபி஦ ப஬ண்டும்?

அப஡ ச஥஦த்஡றல் அனு஥ந்஡஧ர஦ன் த஡ன௉ ன௅லணல஦ ஢ரம் அலடந்ப஡ர஥ரணரல், ப஥ற்தடி ஥ர்஥த்ல஡


என௉஬ரறு அநறந்து தகரள்பனரம். ஆ஥ரம்; அந்஡ ன௅லண஦ில் இ஧ண்டு ஡டி஦ர்கள் ஬஡ற
ீ ஏ஧த்஡றல் ஢றன்று
த஥து஬ரண கு஧னறல் பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். அ஬ர்கள் ப஡ரற்நத்஡றல் ஡டி஦ர்கபர஦ின௉ந்஡துடன்,
லக஦ிலும் ஡டி ல஬த்஡றன௉ந்஡ரர்கள்.

"இந்஡ச் சந்஡றபன஡ரன் ன௃குந்஡ரன்" ஋ன்று என௉஬ன் தசரன்ணரன்.

"அப்தடி஦ரணரல், ஬ர! அ஬லண இன்லநக்குத் ஡ீர்த்ப஡஦ரக ப஬ண்டும்."

இப்தடிப் பதசற஦ ஡டி஦ர்கள் இன௉஬ன௉ம் த஡ன௉வுக்குள் த௃ல஫ந்஡ரர்கள்.

அச்ச஥஦ம் த஡ன௉஬ின் ஥த்஡ற஦ில் பதரய்க்தகரண்டின௉ந்஡ இலபஞன் ஡றன௉ம்திப் தரர்த்஡ரன். என௉


ன௅லண஦ில் பதரட்டின௉ந்஡ ஬ிபக்கறன் த஬பிச்சத்஡றல் அந்஡த் ஡டி஦ர்கபின் உன௉஬ங்கள் த஡ரிந்஡ண.
அ஬ர்கலபப் தரர்த்஡தும் இலபஞணின் உடம்ன௃ சறநறது ஢டுங்கறற்று. ஬஡றப஦ர஧த்து
ீ இன௉ண்ட ஢ற஫னறல் இன்னும்
஢ன்நரய் ஢கர்ந்து தகரண்டு அ஬ன் ப஥பன ஬ில஧ந்து தசன்நரன். ஏடிணரல் கரல் சத்஡ம் பகட்குப஥ ஋ன்றும்
அ஬னுக்குப் த஦஥ர஦ின௉ந்஡து. ஆலக஦ரல், சத்஡ம் பகட்கர஡தடி கூடி஦஬ல஧஦ில் ப஬க஥ரக ஢டந்஡ரன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஢ரலு ஬டு
ீ ஡ரண்டி஦தும், என௉ ஬ட்டு
ீ ஬ரசற் க஡஬ண்லட ஦ரப஧ர என௉஬ன் ஢றற்தது பதரல் ப஡ரன்நற஦து.
அன௉கறல் த஢ன௉ங்கற஦பதரது, அ஬ன் என௉ ஬஦஡ரண கற஫஬ன் ஋ன்று ப஡ரன்நற஦து. அ஬ன் ஬ரசற்ன௃நத்஡றனறன௉ந்து
஬ட்டுக்க஡஬ின்
ீ ன௄ட்லடத் ஡றநந்து தகரண்டின௉ந்஡ரன். ப஡சல஦ உலட ஡ரித்஡ ஬ரனறதன் அந்஡ இடத்துக்கு
஬ந்஡தும் கற஫஬ன் ஬ட்டின்
ீ க஡ல஬த் ஡றநந்஡தும், சரி஦ரக இன௉ந்஡து.

க஡ல஬த் ஡றநந்து஬ிட்டு, கறப஫ ஬ிழுந்஡றன௉ந்஡ லகத்஡டில஦ ஋டுப்த஡ற்கரக அந்஡க் கற஫஬ன்


குணிந்஡பதரது, ஬ரனறதன் சட்தடன்று அந்஡த் ஡றநந்஡ ஬ட்டுக்குள்
ீ த௃ல஫ந்஡ரன்.

இ஧ண்டரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ததண்கு஧ல்

஡றநந்஡ ஬ட்டுக்குள்
ீ த௃ல஫ந்஡ ஬ரனறதன், கற஫஬னுக்குத் த஡ரி஦ர஥ல் ஥லநந்து தகரள்ளும்
ப஢ரக்கத்துடன், சுற்றுன௅ற்றும் தரர்த்஡ரன். அந்஡ ஬ட்டு
ீ ஢லட஦ில் என௉ தக்கத்஡றல் ஥஧ப்தனலக஦ிணரனரண
குறுகற஦ ஥ச்சுப் தடி கர஠ப்தட்டது. ஥ச்சுப் தடி஦ின் ஏ஧த்஡றல், கரி஦லடந்஡ அரிக்கன் ஬ிபக்கு ஥றக
஥ங்கனரண எபில஦த் ஡ந்து தகரண்டின௉ந்஡து. ஥ச்சுப்தடிக்குப் தின்ணரல் எபிந்து தகரள்ப ன௅டினேப஥ர ஋ன்று
தரர்ப்த஡ற்கரக ஬ரனறதன் அங்பக பதர஬஡ற்குள், கற஫஬ன் உள்பப த௃ல஫ந்து ஬ிட்டரன்.

"஦ர஧டர அ஬ன்?" ஋ன்று கற஫஬ன் பகட்ட கு஧னறல், ஬ி஦ப்ன௃ம், ஡றலகப்ன௃ம், பகரதன௅ம் கனந்஡றன௉ந்஡ண.

ஆணரல், அந்஡க் கு஧லனக் பகட்ட ஬ரனறதன், தபிச்தசன்று ஡றன௉ம்திப் தரர்த்஡பதரது, அ஬னுலட஦


ன௅கத்஡றல் ஬ி஦ப்ன௃டன் ஥கறழ்ச்சறனேம் கர஠ப்தட்டது.

"தரட்டர!" ஋ன்று தசரல்னற, அ஬ன் கற஫஬லண ஌நறட்டுப் தரர்த்஡தடி ஢றன்நரன்.

"஦ரர்? ஥குடத஡ற஦ர?" ஋ன்று கற஫஬ன் தகட்டரன். அ஬னுலட஦ கு஧னறல் இப்பதரது பகரதத்துக்குப்


த஡றனரகக் கணிவு ப஡ரன்நற஦து.

"ஆ஥ரம், தரட்டர!"

"இத஡ன்ண அ஡றச஦ம், ஡ம்தி! ஢ீ ஋ப்பதரது இங்பக ஬ந்ப஡? ஋ப்தடி ஬ந்ப஡? ஬ரசற்க஡வு


ன௄ட்டி஦ின௉க்கறநப஡!"

"஢ீ ன௄ட்லடத் ஡றநந்து஬ிட்டு, ஡டில஦ ஋டுக்கக் குணிந்஡ர஦ல்ன஬ர, தரட்டர? அப்பதரது த௃ல஫ந்ப஡ன்.


ஆணரல் த௃ல஫னேம்பதரது ஢ீ஡ரன் ஋ன்று த஡ரி஦ரது. உன்ணிடம் அகப்தட்டுக் தகரள்பர஥னறன௉க்க, இந்஡
஥ச்சுப்தடிக்குப் தின்ணரல் எபி஦ப் தரர்த்ப஡ன். ஋ன்ண ப஬டிக்லக, தரர்!" ஋ன்று கூநற ஥குடத஡ற சறரிக்க
ன௅஦ன்நரன்.

ஆணரல், அச்ச஥஦ம் கற஫஬ன் ன௅கத்஡றல் கர஠ப்தட்ட ஡஦க்கத்ல஡னேம் த஦த்ல஡னேம் தரர்த்஡பதரது,


சறரிப்ன௃ ஬ரய்க்குள்பப அடங்கற஬ிட்டது.

"஢ீ ஬ிலப஦ரடுகறநரப஦ர, ஋ன்ணப஥ர த஡ரி஦஬ில்லன ஡ம்தி! ஆணரல் அத஡ல்னரம் அப்ன௃நம் பதசறக்


தகரள்பனரம். ஢ீ இந்஡ ஬ட்டில்
ீ இன௉க்கக் கூடரது. என௉ ஬ிணரடி கூட இன௉க்கக் கூடரது. உடபண
பதரய்஬ிடு..." ஋ன்று கற஫஬ன் த஧த஧ப்ன௃டன் தசரன்ணரன்.

஥குடத஡ற, அப்பதரது தர஡ற ஬ிலப஦ரட்டுக் கு஧னறல், "அத஡ல்னரம் ன௅டி஦ரது, ததரி஦ண்஠க் கவுண்டப஧!


஢ரன் இந்஡ ஬ட்லட
ீ ஬ிட்டு இன்று ஧ரத்஡றரி கறபம்த ன௅டி஦ரது. அப்தடி ஋ன்ணத்஡றற்கரக ஋ன்லணக் கண்டு
த஦ப்தடுகறநரய்? இந்஡ ஬ட்டில்
ீ ஢ீ கப஬ரட, கறப஬ரட ஬஧஬ில்லனப஦? உன் லக஦ில் இன௉ப்தது ஡டி஡ரபண?
கன்ணக் பகரல் இல்லனப஦?..." ஋ன்று தசரல்னற ஬ந்஡஬ன் சட்தடன்று பதசு஬ல஡ ஢றறுத்஡ற, ஬ரசல் தக்கம்
க஬ண஥ரகக் கரது தகரடுத்துக் பகட்டரன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஬஡ற஦ில்
ீ கரனடிச் சத்஡ம் த஢ன௉ங்கற ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡து. ஥ணி஡ர்கள் பதசுகறந கு஧லும் பகட்டது.

ததரி஦ண்஠ன் ஌ப஡ர பகட்க ஬ரத஦டுத்஡பதரது, ஥குடத஡ற ஡ன் ஬ர஦ின் ப஥ல் ஬ி஧லன ல஬த்துப்
பதசர஥னறன௉க்கும்தடி ச஥றக்லஞ தசய்஡ரன். ஌ற்கணப஬ ஥ங்கனரக ஋ரிந்஡ அரிக்கன் னரந்஡ரின் ஡றரில஦
இன்னும் தகரஞ்சம் சறன்ண஡ரகப் தண்஠ி, அல஡ ஥ச்சுப் தடிக்குப் தின்ணரல் ல஬த்஡ரன். ஬ட்லட
ீ த஢ன௉ங்கற஦
கரனடிச் சத்஡ன௅ம், பதச்சுக் கு஧லும் ஬஡றப஦ரடு
ீ தசன்று சறநறது ப஢஧த்துக்தகல்னரம் ஥லநந்஡ண.

஥குடத஡ற, ததரி஦ண்஠ன் லகல஦ப் திடித்து ேன்ணனண்லட அல஫த்துக் தகரண்டு பதரய், த஬பிப஦


சுட்டிக் கரட்டிணரன். தூ஧த்஡றல் இ஧ண்டு ஡டி஦ர்கள் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள்.

"஢ீ க஡ல஬த் ஡ரழ்ப்தரபிட்டது ஢ல்ன஡ரய்ப் பதர஦ிற்று" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற, த஥ல்னற஦ கு஧னறல்.

"஋ன்ண ஡ம்தி, ச஥ரசர஧ம்? ஦ரர் அ஬ர்கள்? ஋஡ற்கரக ஢ீ அ஬ர்கலபக் கண்டு த஦ப்தடுகறநரய்?" ஋ன்று
ததரி஦ண்஠னும் த஥து஬ரண கு஧னறல் பகட்டரன்.

"தரட்டர! அ஬ர்கள் இன௉஬ன௉ம் ஋ன்லண இன்லநக்குக் தகரன்று பதரட்டு ஬ிடு஬த஡ன்று


஬ந்஡றன௉க்கறநரர்கள். இன்று ஧ரத்஡றரி ஋ன்லண த஬பிப஦ அனுப்திணர஦ரணரல் அப்ன௃நம் ஋ன்லண உ஦ிப஧ரடு
தரர்க்க ஥ரட்டரய். ஥று உனகத்஡றல் ஡ரன் தரர்ப்தரய்" ஋ன்று ஥குடத஡ற தசரன்ணபதரது, கற஫஬ன் ன௅கத்஡றல்
பகரதம் தகர஡றத்஡து.

"஋ன்ண தசரல்கறநரய், ஡ம்தி! இ஬ன்களுக்குப் த஦ந்து தகரண்டர ஢ீ இந்஡ ஬ட்டில்


ீ எபிந்஡ரய்? ஋ந்஡க்
கப஬ர஠ிப் த஦ல் உன் ப஥ல் லகல஦ ல஬க்கறநரன். தரர்க்கனரம்! ஦ரன௉க்கு அவ்஬பவு த஢ஞ்சுத் ல஡ரி஦ம்,
தரர்த்து ஬ிடுகறபநன், ஬ர! இப்பதரப஡ த஬பிப஦ பதரகனரம்?" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட க஡ல஬த்
஡றநக்கப் பதரண ததரி஦ண்஠ன், ஋ல஡ப஦ர ஢றலணத்துக் தகரண்ட஬ன் பதரல், ஡றடீத஧ன்று ஡஦ங்கற ஢றன்நரன்.
஥ச்சுப் தடிகளுக்கு ப஥பன என௉ ஢ற஥ற஭ம் உற்றுப் தரர்த்஡ரன். திநகு ஥குடத஡றல஦ ப஢ரக்கறச் தசரன்ணரன்:
"஡ம்தி! த஧ரம்தத் ஡ர்஥சங்கட஥ரய்ப் பதரச்சு. இந்஡ச் ச஥஦த்஡றனர உணக்கு இம்஥ர஡றரி ஆதத்து ஬஧ப஬ட௃ம்?
இன்தணரன௉ ச஥஦஥ர஦ின௉ந்஡ரல், உன் ப஥ல் லகல஬க்கத் து஠ிகறந஬ணின் லகல஦ எடித்துக் கழுத்ல஡னேம்
த஢ரித்து஬ிட்டு ஥றுகரரி஦ம் தரர்ப்பதன். ஆணரல் இந்஡ச் ச஥஦ம் சரி஦ர஦ில்லன. ஢ரன் ப஬று கரரி஦஥ரய்
இங்பக ஬ந்஡றன௉க்கறபநன், ஡ம்தி!..."

கற஫஬ன் ஥ச்சுப் தடிக்கு ப஥பன அடிக்கடி அண்஠ரந்து தரர்த்஡து ஥குடத஡றக்கு ஢றலணவு ஬ந்஡து.
அ஬னுக்கு என௉ சந்ப஡கம் உ஡றத்஡து. "இந்஡ ஬ட்டில்
ீ ப஬று ஦ர஧ர஬து இன௉க்கறநர்கபர ஋ன்ண தரட்டர?
ஆணரல், ஬டு
ீ த஬பி஦ில் ன௄ட்டி஦ல்ன஬ர இன௉ந்஡து? ஢ீ ஬ந்து஡ரபண க஡ல஬த் ஡றநந்஡ரய்?" ஋ன்நரன்.

கற஫஬ன் த஧த஧ப்ன௃டன், "ஆ஥ரம், ஡ம்தி, ஆ஥ரம், இந்஡ ஬ட்டில்


ீ ஦ரன௉ம் இல்லன. ஢ரன் ஬ந்து஡ரன்
க஡ல஬த் ஡றநந்ப஡ன். என௉ ன௅க்கற஦஥ரண கர஧஠த்஡றணரல், இப்பதரது இந்஡ ஬ட்லட
ீ ஬ிட்டு ஢ரன் த஬பிப஦
஬஧ன௅டி஦ரது. ஢ீ இங்கு இன௉க்கவும் கூடரது. பதரய்஬ிடு" ஋ன்நரன்.

"ததரி஦ னெடு஥ந்஡ற஧஥ரய்ப் பதசுகறநரப஦, தரட்டர! இங்பக ஢ரன் இன்லநக்கு ஧ரத்஡றரி இன௉ந்஡ரல்


உணக்கு ஋ன்ண ஢ஷ்டம்? இந்஡ ப஬லப஦ில் ஋ன்லண ஋ங்பக பதரகச் தசரல்கறநரய்? தகரலனகர஧ர்கபிடம்
஢ீப஦ ஋ன்லணக் கரட்டிக் தகரடுத்து஬ிடு஬ரய் பதரனறன௉க்கறநப஡?"

"சலச்சற! ஋ன்ண ஬ரர்த்ல஡ தசரல்கறநரய், ஡ம்தி! ன௅க்கற஦஥ரண கர஧஠ம் இல்னர஬ிட்டரல்


தசரல்ப஬ணர? ஆணரல், ஢ீ இப்தடிப் தரடுதட்டுப் ததுங்கு஬து ஋ணக்கு ஆச்சரி஦஥ர஦ின௉க்கறநது. ஍ம்தது
குடிகர஧ர்கள் பசர்ந்஡ரற்பதரல் உன்ப஥ல் தரய்ந்஡ பதரது கூட ஥ணங் கனங்கர஥ல் ஢றன்நரப஦? அப்தடிப்தட்ட
஢ீ, இ஧ண்டு கப஬ர஠ிப் த஦ல்களுக்குப் த஦ப்தடுகறநரப஦?"
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"இல஡க் பகள், தரட்டர! ஢஥து ஡஥றழ் ஢ரட்டில் ஡றன௉஬ள்ளு஬ர் ஋ன்று என௉ ததரி஦஬ர் இன௉ந்஡ரர்..."

"இப்பதரது அந்஡க் கல஡த஦ல்னரம் பதசச் ச஥஦஥றல்லன ஡ம்தி!" ஋ன்று கற஫஬ன் ஡டுத்஡ல஡ப்


ததரன௉ட்தடுத்஡ர஥ல் ஥குடத஡ற ப஥லும் தசரன்ணரன்: "அந்஡த் ஡றன௉஬ள்ளு஬ர் ஋ன்ண தசரன்ணரர் ஋ன்நரல்,

அஞ்சு஬து அஞ்சரல஥ பத஡ல஥; அஞ்சு஬து


அஞ்சல் அநற஬ரர் த஡ர஫றல்

஋ன்நரர். அ஡ர஬து, த஦ப்தடப஬ண்டி஦ கரரி஦த்துக்குப் த஦ப்தட ப஬ண்டும். அசட்டுத் ல஡ரி஦ம் உ஡஬ரது


஋ன்று அந்஡ப் ததரி஦஬ர் தசரல்னற஦ின௉க்கறநரர். சத்஡ற஦ரக்கற஧கத் த஡ரண்டர் தலட஦ில் பசர்ந்து பதரய்,
பதரனீ ஸ் குண்டரந்஡டி஦ரல் அடிதட்டுச் தசத்஡ரல் தி஧ப஦ரசணன௅ண்டு சரகும்பதரது ப஡சத்துக்கரக உ஦ில஧
஬ிடுகறபநரம் ஋ன்ந ஡றன௉ப்஡றனேடன் சரகனரம்..."

கற஫஬ன் ஥றகுந்஡ ஆர்஬த்துடன், "஡ம்தி! இன்லநக்கு ஋ன்ண ஢டந்஡து? த஧ரம்த கனரட்டர஬ரப஥?


பதரனீ ஸ்கர஧ர்கள் த஧ரம்த அக்கற஧஥ம் தண்஠ி ஬ிட்டரர்கபரப஥? ஊத஧ல்னரம் தகரல்தனன்று பதரய்க்
கறடக்கறநப஡! கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டர்கள் தசத்துப் பதரணது ஬ரஸ்஡஬ந்஡ரணர?" ஋ன்நரன்.

"இது஬ல஧஦ில் என௉஬ன௉ம் சரக஬ில்லன, தரட்டர! ஆணரல், அந்஡க் கண்கரட்சறல஦ ஢ீ தரர்க்கக்


தகரடுத்து ல஬க்க஬ில்லனப஦? கரந்஡ற ஥கரத்஥ர஬ினுலட஦ ஆன்஥ சக்஡றல஦ இன்லநக்குத்஡ரன் ஢ரன்
தரர்த்ப஡ன். தகரஞ்சங்கூட ஈவு இ஧க்கம் தச்சரத்஡ரதம் இல்னர஥ல், பதரனீ மரர் ஋ன்ண அடி அடித்஡ரர்கள்?
ஆணரல், கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டர்கள் தகரஞ்ச஥ர஬து ஥ணங் கனங்க ப஬ண்டுப஥? ஏட ப஬ண்டுப஥? என௉
த஡ரண்டர் ன௅ப்தது அடி அடிக்கறந ஬ல஧஦ில் '஬ந்ப஡஥ர஡஧ம்', '஥கரத்஥ர கரந்஡றக்கு பே!' ஋ன்று பகர஭றத்துக்
தகரண்டின௉ந்஡ரர். அப்ன௃நம் கல ப஫ ஬ிழுந்து னெர்ச்லச஦ரணரர்..."

"஍ல஦ப஦ர! பகட்த஡ற்குச் சகறக்க஬ில்லனப஦? அப்தடி஦ர அடித்஡ரர்கள் தர஬ிகள்? ஢ல்னப஬லப,


஢ீ஦ர஬து ஡ப்தி ஬ந்஡ரப஦?"

"஋ன்ண அப்தடிச் தசரல்கறநரய், தரட்டர! ஋ன்லண ஋ன்ணத஬ன்று ஢றலணத்஡ரய்? ஢ரனும் சலக்கற஧த்஡றல்


என௉ ஢ரள் த஡ரண்டர் தலட஦ில் பசர்ந்து, பதரகந்஡ரன் பதரகறநரன். அ஡ற்கரகத்஡ரன் இன்று ஋ன் உ஦ில஧க்
கரப்தரற்நறக் தகரள்ப இவ்஬பவு தி஧஦த்஡ணப்தடுகறபநன்."

"ஏபகர! அப்தடி஦ரணரல், இன்லநக்கு ஢ீ சத்஡ற஦ரக்கற஧கத்஡றல் பச஧஬ில்லன஦ர, ஡ம்தி! தின்பண


஋஡ற்கரக இன்லநக்கு பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஬ந்஡ரய்?"

"இங்பக ஢டக்கறநல஡ப் தரர்த்து஬ிட்டு, ப஥பன தசய்஦ ப஬ண்டி஦ல஡ப் தற்நறத் ஡லன஬ர்கபிடம்


ப஦ரசலண பகட்டுக் தகரண்டு பதரகனரத஥ன்று ஬ந்ப஡ன். ஋ங்கள் ஡ரலுக்கர஬ிபனப஦ ஋ன்லணச்
சத்஡ற஦ரக்கற஧கம் தசய்னேம்தடி தசரல்னற஦ின௉க்கறநரர்கள். ஆணரல், ஢ரன் ஡றன௉ம்தி ப஥ட்டுப்தரலப஦ம்
பதரகறந஡ற்குள் கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் ஆட்கள் ஋ன்லண ப஬லன ஡ீர்த்து஬ிடு஬ரர்கள் பதரனறன௉க்கறநது."

கற஫஬ன் இப்பதரது த஧ரம்தவும் ஡றடுக்கறட்டரன். அ஬ன் ன௅கத்஡றல் தீ஡ற஦ின் அநறகுநறப஦ கர஠ப்தட்டது.


ன௅ன்பதரல் ஥றுதடினேம் ஥ச்சுப்தடி஦ின் உச்சறல஦ ஌நறட்டு ப஢ரக்கறணரன். திநகு, ஥குடத஡றல஦ப் தரர்த்து,
"தகரஞ்சம் த஥து஬ரய்ப் பதசு ஡ம்தி! ஦ரர் கள்பிப்தட்டிக் கரர்பகரடக் கவுண்ட஧ர? அ஬ன௉க்தகன்ண உன்
பதரில்...?" ஋ன்று இ஧கசற஦ம் பதசும் கு஧னறல் பகட்டரன்.

"஋ன்ண, என்றும் த஡ரி஦ர஡஬லணப் பதரல் பகட்கறநரய், ததரி஦ண்஠ர! அ஬ன௉க்கு இ஧ண்டு னட்சம்


னொதரய் கள்ளுக்கலட ஬ன௉஥ரணம் ஋ன்ணரல் பதரய்஬ிட்டப஡ர, இல்லனப஦ர? ன௅க்கற஦஥ரக அந்஡
ஆக்ப஧ர஭ந்஡ரன். இன்லநக்கு இங்பக பதரனீ ஸ் அன௅ல் தன஥ர஦ின௉க்குத஥ன்று, அ஬ன௉க்கு ன௅ன்ணரபனப஦
த஡ரினேம் பதரனறன௉க்கறநது. இந்஡ச் ச஥஦த்஡றல் கரந்஡றக் குல்னரப் பதரட்ட஬லண அடித்துக் தகரன்று஬ிட்டரல்,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

பகள்஬ி ன௅லநப஦ இ஧ரது ஋ன்று அ஬ன௉க்கு ஋ண்஠ம். த஫ற பதரனீ மரர் ப஥ல் பதரய்஬ிடு஥ல்ன஬ர?"

"஋ணக்கு ஢ம்திக்லகப்தட஬ில்லன, ஡ம்தி! இப்தடிப்தட்ட அக்கற஧஥ன௅ம் உண்டர? உணக்கு ஦ரர்


தசரன்ணரர்கள்?" ஋ன்று ததரி஦ண்஠ன் பகட்டரன்.

இந்஡ச் ச஥஦த்஡றல் ப஥பன஦ின௉ந்து, ப஡ணினும் இணி஦஡ரண என௉ ததண் கு஧ல், "தரட்டர! ஦ரர் அந்஡
஥னு஭ர்? ஋த்஡லண ப஢஧ம் பதசறக் தகரண்பட஦ின௉ப்தரய்? ஢ரன் இங்பக இன௉க்கறபநதணன்தல஡ப஦
஥நந்து஬ிட்டர஦ர?" ஋ன்று பகட்டது.

னென்நரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஏடக்கல஧

தசன்ந அத்஡ற஦ர஦த்஡றன் இறு஡ற஦ில், 'ப஡ணினும் இணி஦ ததண் கு஧ல்' ஋ன்று ஢ரம் தசரன்ணபதரது,
஥குடத஡ற஦ின் தச஬ி஦ில், அக்கு஧ல் ஋வ்஬ி஡ம் த஡ரணித்஡து ஋ன்தல஡த்஡ரன் குநறப்திட்படர ம்.
஥ற்ந஬ர்களுக்கு அது சர஡ர஧஠ப் ததண் கு஧னரகப஬ ப஡ரன்நற஦ின௉க்கனரம்.

அந்஡த் ப஡ணினும் இணி஦ கு஧ல், ஥குடத஡றக்கு அபித்஡ ஬ி஦ப்லதனேம் கறபர்ச்சறல஦னேம் ஬ர்஠ிக்கத்


஡஧஥ன்று. அந்஡க் கு஧லனச் சு஥ரர் என்நல஧ ஬ன௉஭த்துக்கு ன௅ன்ணரல் என௉ ஡டல஬ ஥குடத஡ற
பகட்டின௉க்கறன்நரன். எப஧ என௉ ஡டல஬஡ரன். ஆணரல், அல஡க் பகட்ட இடன௅ம் சந்஡ர்ப்தன௅ம் அந்஡க்
கு஧னறல் கூநப்தட்ட ஬ி஭஦ங்களும், அ஬ன் ஥ண஡றல் ஋ன்றும் ஥நக்க ன௅டி஦ர஡தடி த஡றந்து கறடந்஡ண.

஥ீ ண்டும் இப்தடிப்தட்ட ஋஡றர்தர஧ர஡ ப஬லப஦ில், ஋஡றர்தர஧ர஡ இடத்஡றல் அந்஡க் கு஧லனக் பகட்டபதரது,


஥குடத஡றக்கு உடம்லத என௉ குலுக்குக் குலுக்கறப் பதரட்டு ஬ிட்டது. கு஧ல் பகட்ட அப஡ கரனத்஡றல் ஥குடத஡ற
அண்஠ரந்து தரர்த்஡ரன். அழுது ஬டிந்஡ அரிக்கன் னரந்஡ரின் ஥ங்கற஦ த஬பிச்சத்஡றலும், அந்஡ப் ததண்஠ின்
சறநறது குணிந்஡ ன௅கம் அ஬னுக்குப் தபிச்தசன்று ன௃னப்தட்டது. ஆ஥ரம்; அ஬ள் ஡ரன் சந்ப஡க஥றல்லன.
தரர்த்஡து தரர்த்஡தடிப஦ ஢றன்நரன் ஥குடத஡ற.

அந்஡ப் ததண்ப஠ர, ஥றன்ணல் ஬ச்லசப்


ீ பதரல் என௉ ஡டல஬ அ஬லணப் தரர்த்து஬ிட்டுக் கற஫஬லண
ப஢ரக்கறணரள். கற஫஬ன் ஡டு஥ரநற஦ ஬ண்஠ம், "அம்஥ர, தசந்஡றன௉! இப஡ர என௉ '஢ற஥றட்டி'பன ஬ந்து
஬ிடுகறபநன். ஡ர஦ி! தகரஞ்சம் ததரறுத்துக் தகரள்" ஋ன்நரன். உடபண ஥குடத஡றல஦ப் தரர்த்து, "஡ம்தி! ஢ரன்
஌ன் உன்லணப் பதரகச் தசரன்பணன் ஋ன்று த஡ரிகறந஡ர? உடபண பதரய்஬ிடு, அப்தர! உன்லண என௉
கப஬ர஠ிப் த஦லும் என்றும் தசய்஦஥ரட்டரன். த஫ணி஦ரண்ட஬ர் கரப்தரற்று஬ரர்" ஋ன்நரன்.

஥குடத஡றக்பகர கற஫஬ன் தசரன்ணது என்றும் கர஡றல் ஬ி஫ப஬஦ில்லன. தசந்஡றன௉஬ின் ன௅கத்ல஡ப஦


அண்஠ரந்து தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ அ஬னுக்கு என௉ ஬ி஭஦ம் ஥றகுந்஡ ஆச்சரி஦த்ல஡னேம்
஌஥ரற்நத்ல஡னேம் அபித்஡து. அந்஡ப் ததண் ஡ன்லணத் த஡ரிந்து தகரண்ட஡ரகப஬ கரட்டிக்
தகரள்ப஬ில்லனப஦, ஌ன்? இன௉ட்டிணரல் த஡ரி஦஬ில்லன஦ர? என௉ ப஬லப அடிப஦ரடு ஥நந்து஬ிட்டரபர?
஥நந்஡றன௉க்க ன௅டினே஥ர? ஋ன்ண ஌஥ரற்நம்?

தசந்஡றன௉, அடுத்஡ரற்பதரல் ததரி஦ண்஠லணக் பகட்ட பகள்஬ி அ஬னுலட஦ ஌஥ரற்நத்ல஡


அ஡றக஥ரக்கறற்று. "இ஬ர் ஦ரர், தரட்டர? உணக்கு த஧ரம்தப் த஫க்க஥ரண஬ர் பதரனறன௉க்கறநப஡? இந்஡ ஊர்க்கர஧
஥னு஭஧ர஦ின௉ந்஡ரல் தகரஞ்சம் இங்பக அல஫த்துக் தகரண்டு஬ர, சறன ஬ி஭஦ங்கள் பதச ப஬ண்டும்"
஋ன்நரள்.

஡ன்லண ப஥பன அல஫த்து ஬ன௉ம்தடி தசரன்ணது ஥குடத஡றக்குச் சறநறது ஡றன௉ப்஡ற஦பித்஡ரலும், அ஬ள்


஡ன்லணத் த஡ரிந்து தகரள்ப஬ில்லனத஦ன்ந ஌஥ரற்நம் ஥ணல஡ ஬ன௉த்஡றற்று.

ததரி஦ண்஠பணர, இன்ணது தசய்஬த஡ன்று த஡ரி஦ர஥ல் ஡றலகத்஡ரன். ப஥பன தசந்஡றன௉஬ின் ன௅கத்ல஡


ப஢ரக்கறணரன். திநகு ஥குடத஡ற஦ின் ன௅கத்ல஡ப் தரர்த்஡ரன். "஡ம்தி!..." ஋ன்று இழுத்஡ரன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"தரட்டர ஢ீ க஬லனப்தட ப஬ண்டரம். ஢ரன் பதரகறபநன்" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"இல்லன, ஡ம்தி! கு஫ந்ல஡ உன்ணிடம் ஋ன்ணப஥ர பகட்கப஬ட௃த஥ன்கறநது..."

"தரட்டர! ஢ரன் உணக்குத்஡ரன் கு஫ந்ல஡; ஊன௉க்தகல்னரம் கு஫ந்ல஡஦ர?" ஋ன்று ப஥னறன௉ந்஡தடி


தசந்஡றன௉ பகட்டரள்.

஥குடத஡ற கற஫஬ணிடம் "இல்லன தரட்டர! உணக்கு ஋ன்ணத்஡றற்கு ஬ண்


ீ கஷ்டம்? ஢ரன் பதரய்
஬ன௉கறபநன். ஢ீ இங்பக ஡ணி஦ரய் இன௉க்கறந஡ரக ஢றலணத்துக் தகரண்டு அவ்஬பவு திடி஬ர஡ம் திடித்ப஡ன்.
ப஬று ஦ரப஧ர இன௉ப்த஡ரக ஥ட்டும் த஡ரிந்஡றன௉ந்஡ரல் இங்பக ஬ந்஡றன௉க்கப஬ ஥ரட்படன். உணக்குத்஡ரன்
த஡ரினேப஥. அப்தடி என்றும் ஢ரன் உ஦ின௉க்குப் த஦ப்தடுகறந஬ன் அல்ன" ஋ன்நரன்.

அச்ச஥஦ம் அ஬ன் ப஥பன ப஢ரக்கறப் தரர்க்க஬ில்லன. தரர்த்஡றன௉ந்஡ரல், தசந்஡றன௉஬ின் ன௅கத்஡றல் என௉


஬ி஭஥ப் ன௃ன்ணலக ப஡ரன்நறக் க஠த்஡றல் ஥லநந்஡ல஡க் க஬ணித்஡றன௉க்கனரம்.

஥ச்சுப்தடிகபில் இ஧ண்டு தடி தசந்஡றன௉ த஧த஧ப்ன௃டன் இநங்கறச் சற்று த஥து஬ரண கு஧னறல், "தரட்டர!
இங்பக தகரஞ்சம் ஬ர! சற்று ன௅ன்ணரல் இ஧ண்டு ஡டி஦ர்கள் இந்஡த் த஡ன௉ப஬ரடு பதரணரர்கள். அ஬ர்கள்
லக஦ில் கத்஡றனேம் ஡டினேம் இன௉ந்஡து. ஋ணக்கு த஧ரம்தவும் த஦஥ர஦ின௉ந்஡து. இப்பதரது அ஬ர்கள் ஥றுதடினேம்
஡றன௉ம்தி ஬ன௉கறநரர்கள். சட்தடன்று இங்பக ஬ந்து தரர்!" ஋ன்நரள். உடபண ஥குடத஡றல஦ என௉ தரர்ல஬
தரர்த்து஬ிட்டு, "தரட்டர! அ஬ல஧க் கூட இப்பதரது பதரகச் தசரல்னரப஡! க஡ல஬த் ஡றநந்஡ரல் அந்஡த்
஡டி஦ர்கள் உள்பப ஬ந்஡ரலும் ஬ந்து஬ிடு஬ரர்கள். அ஬ர்கலபப் தரர்த்஡ரபன ஋ணக்குக் க஡றகனங்குகறநது. உன்
சறபணகற஡ல஧ இங்பகப஦ தகரஞ்ச ப஢஧ம் இன௉ந்து஬ிட்டுப் பதரகச் தசரல்லு. அ஬ன௉க்கு உ஦ின௉க்குப்
த஦஥றல்னர஥ற் பதரணரலும், ஋ணக்குப் த஦஥ர஦ின௉க்கறநது" ஋ன்நரள்.

ததரி஦ண்஠ன் அப்பதரது ஥குடத஡ற஦ின் லகல஦ப் திடித்துக் தகரண்டு, "஬ர, ஡ம்தி! ஥ச்சுக்குப் பதரய்
அஞ்சு ஢ற஥ற஭ம் இன௉ந்து஬ிட்டு அப்ன௃நம் பதரகனரம். அப்தடித஦ரன்றும் த஧ரம்த ப஢஧஥ரகற஬ிட஬ில்லனப஦,
஌஫ல஧ ஥஠ி஡ரன் இன௉க்கும்" ஋ன்நரன். திநகு அ஬ன் என௉ லக஦ரல் ஥குடத஡ற஦ின் லகல஦ப் திடித்து
இழுத்஡ ஬ண்஠ம் ஥ச்சுப்தடி஦ில் ஌நத் த஡ரடங்கறணரன்.

஥குடத஡றக்பகர ஥ச்சுப்தடி஦ில் ஌றுலக஦ில் எப஧ ஥ணக்கு஫ப்த஥ர஦ின௉ந்஡து. அந்஡ப் ததண் ஦ரர்?


த஡றதணட்டு ஥ர஡த்துக்கு ன௅ன்ன௃, அந்஡ அ஫கற஦ ஢ீப஧ரலடக் கல஧஦ில் ஡ரன் சந்஡றத்஡ ததண்஡ரணர,
இல்லன஦ர? அந்஡க் கரட்சற ப஢ற்றுத்஡ரன் ஢டந்஡துபதரல் அ஬ன் ஥ணக்கண்஠ின் ன௅ன்ணரல் ஬ந்஡து.

஥கரத்஥ர கரந்஡ற உப்ன௃ சத்஡ற஦ரக்கற஧க இ஦க்கம் ஆ஧ம்தித்஡பதரது, ஥குடத஡ற கரபனஜ் தடிப்லத


஢றறுத்஡ற஬ிட்டு ஬ந்து சத்஡ற஦ரக்கற஧க இ஦க்கத்஡றல் ஈடுதட்டரன்.

அ஬னுக்கு ஆறு஥ர஡ம் கடுங்கர஬ல் ஡ண்டலண கறலடத்஡து. அது ன௄ர்த்஡ற஦ரகற த஬பி஦ில் ஬ந்஡பதரது,


பகர஦ன௅த்தூர் ேறல்னர஬ில் ஥து஬ினக்கு இ஦க்கம் ஡ீ஬ி஧஥ரக ஢டந்து ஬ன௉஬ல஡ அநறந்஡ரன். அ஬னும் அந்஡
இ஦க்கத்஡றல் ஈடுதட ஆ஬ல் தகரண்டரன். ஢ீனகறரி ஥லன஦ின் அடி஬ர஧த்஡றலுள்ப ப஥ட்டுப்
தரலப஦த்துக்கன௉கறல் ப஬ங்லகப்தட்டி ஋ன்தது அ஬னுலட஦ கற஧ர஥ம். அந்஡க் கற஧ர஥த்஡றல் பதரய்த் ஡ங்கற,
ப஥ட்டுப்தரலப஦ம் ஡ரலுக்கர ன௅ழு஬தும் சுற்நறத் ஡ீ஬ி஧஥ரண ஥து஬ினக்குப் தி஧சர஧ம் தசய்஦த்
த஡ரடங்கறணரன்.

இந்஡ ப஬லன஦ில் ஈடுதட்டின௉ந்஡ கரனத்஡றல்஡ரன் என௉ ஢ரள் ஥குடத஡ற ஥ற஡ற஬ண்டி஦ில் சரலன஦ில்


பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡பதரது, அந்஡ ஥நக்க ன௅டி஦ர஡ சம்த஬ம் ஢டந்஡து. கரலன என்தது ஥஠ி இன௉க்கும்.
சரலன ஏ஧த்஡றல் ஏர் அ஫கரண ஏலட. இ஧ண்டு னென்று ஢ரலபக்கு ன௅ன்ணரல் ஢ன்நரக ஥ல஫
ததய்஡றன௉ந்஡தடி஦ரல், ஏலட஦ில் ஢ற஧ம்தத் ஡ண்஠ ீர் இன௉ந்஡து. த஡பி஬ரண தபிங்கு பதரன்ந ஡ண்஠ ீர்;
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

சுற்நறலும் தசுல஥஦ரண ஥஧ங்கள்; ஏங்கற ஬பர்ந்஡ ஥஧ங்கள் அல்ன; குட்லட஦ரண ஥஧ங்கள் ஡ரன். சற்று
தூ஧த்஡றல் ஥஧ங்களுக்கு ப஥பன என௉ ததரி஦ ஬ட்டின்
ீ ப஥ல் தரகம் ஥ட்டும் த஡ரிந்஡து. தசுல஥஦ரண
஥஧ங்களுக்கு ப஥பன தூ஦ த஬ள்லபச் சுண்஠ரம்ன௃ அடித்஡ சு஬ன௉ம், அ஡ன் ப஥பன சறன ஏட்டுக் கூல஧னேம்,
ப஥பன ஆகரசன௅ம் என௉ ஬ர்஠க் கரட்சற பதரல் ன௃னப்தட்டண. ஢ீப஧ரலட஦ின் என௉ ன௃நத்஡றல் இ஧ண்டு
த஬ண்஠ிநக் தகரக்குகள் எற்லநக் கரனரல் ஢றன்று ஡஬ம் தசய்஡ கரட்சற அல஡஬ிட அன௉ல஥஦ர஦ின௉ந்஡து.

஥குடத஡ற அந்஡ ஏலடக் கரட்சறல஦க் கண்டு சறநறது ப஢஧ம் இன்ன௃ந ஋ண்஠ி, ஥ற஡ற஬ண்டி஦ினறன௉ந்து
இநங்கறணரன். ஥ற஡ற ஬ண்டில஦ என௉ ஥஧த்஡டி஦ில் சரத்஡ற஬ிட்டு, ஏலட஦ில் ஡ண்஠ ீர்க் கல஧க்குச் ச஥ீ த஥ரய்ச்
தசன்நரன். அப்தடிப் பதரகும் பதரது சுற்றுன௅ற்றும் தரர்க்லக஦ில் அ஬னுலட஦ த஢ஞ்லச என௉ க஠ம்
ஏடர஥ல் ஢றறுத்஡ற஦ என௉ கரட்சற த஡ன்தட்டது. என௉ ஥஧த்஡டி஦ில் ஏர் அ஫கற஦ இபம் ததண் தடுத்துக்
தகரண்டின௉ந்஡ரள். அ஬ளுலட஦ கண்கள் னெடி஦ின௉ந்஡ண. அந்஡ ஢றலன஦ில் அ஬லபப் தரர்க்கும்பதரது
சர஡ர஧஠ ஥ணி஡ப் ததண்஠ரகத் ப஡ரன்ந஬ில்லன. ஢றசப்஡஥ரண அந்஡ ஌கரந்஡஥ரண தி஧ப஡சத்஡றல் - அந்஡
அ஫கற஦ ஏலடக்கல஧஦ில் - இந்஡ ப஢஧த்஡றல் தடுத்துத் தூங்கு஬து ஥ணி஡ப் ததண்஠ர஦ின௉க்க ன௅டி஦ரது;
஬ணப஡஬ல஡஦ரகத் ஡ரணின௉க்க ப஬ண்டும்! - இப்தடி ஋ண்஠ி஦ ஥குடத஡றக்குச் சட்தடன்று இன்தணரன௉
஢றலணவு உண்டர஦ிற்று. அ஬ள் தூங்குகறநரபபர அல்னது ஌஡ர஬து என௉ கர஧஠த்஡றணரல்
னெர்ச்லச஦ரகறத்஡ரன் கறடக்கறநரபபர? - இவ்஬ி஡ம் ஋ண்஠ி஦தும், அ஬ன் ஬ில஧ந்து தசன்று அப்ததண்஠ின்
அன௉கறல் த஢ன௉ங்கறணரன். குணிந்து தரர்த்஡ரன். னெர்ச்லச஦ர஦ின௉க்கறநரபர, தூங்குகறநரபர ஋ன்று
த஡ரிந்துதகரள்ப ஬஫ற த஡ரி஦஬ில்லன. னெக்கறன் அன௉கறல் ஬ி஧லன ஢ீட்டி஦பதரது, ஥றக ஥றக இபனசரக னெச்சு
஬ன௉஬து பதரல் த஡ரிந்஡து. அப஡ ச஥஦த்஡றல் அந்஡ ன௅கத்஡றன் அ஫கும் அ஬ன் கண்ட௃க்குத் த஡ரி஦ர஥ல்
பதரக஬ில்லன. னெடி஦ின௉ந்஡ கண்கள் கூம்தி஦ ஢ீபனரற்தன த஥ரட்டுக்கலப அ஬னுக்கு ஞரதகப்தடுத்஡றண.
என௉ தகரசுத்ப஡ண ீ அம்ன௅கத்஡றணன௉கறல் ஬ந்து அப்பதரது ஬ட்ட஥றட்டது. "இந்஡ ன௅கத்ல஡த் ஡ர஥ல஧ ஥னர்
஋ன்று ஋ண்஠ித்஡ரன் இந்஡த் ப஡ண ீ ஬ட்ட஥றடுகறநது" ஋ன்று ஢றலணத்஡ரன்.

த஬றுப஥ இப்தடிப்தட்ட ஬ர்஠லணக் கற்தலணகபில் அ஬ன் அ஡றக கரனம் கடத்஡ற ஬ிட஬ில்லன.


'தூங்குகறந஬பர஦ின௉ந்஡ரல் இவ்஬பவு ச஥ீ தத்஡றல் ஢ரம் ஬ந்து ஢றற்கும் பதரது ஬ி஫றத்துக் தகரள்பர஥ல்
இன௉ப்தரபர? னெர்ச்லச஦ரகத்஡ரன் இன௉க்கப஬ண்டும்' ஋ன்று ஡ீர்஥ரணித்துக் தகரண்டு ஏலடக் கல஧க்கு
ஏடிணரன். லகக்குட்லடல஦த் ஡ண்஠ ீரில் ஢லணத்து ஋டுத்துக் தகரண்டு என௉ த஢ரடி஦ில் ஏடி ஬ந்஡ரன்.
அந்஡த் ஡ண்஠ ீல஧ப் தி஫றந்து ன௅கத்஡றல் த஡பித்஡வுடபண, அ஬ள் தபிச்தசன்று ஋ழுந்து உட்கரர்ந்து
ன௅கத்ல஡த் துலடத்துக் தகரண்டப஡ரடல்னர஥ல், ஥குடத஡றல஦ப் தரர்த்துக் கனகன த஬ன்று சறரிக்கவும்
த஡ரடங்கறணரள். ஥குடத஡றக்கு ன௅஡னறல் சறநறது த஬ட்க஥ரனேம் பகரத஥ரனேம் இன௉ந்஡து. ஆணரல் அ஬ளுலட஦
கனகனப்தரண இணி஦ சுதர஬ன௅ம், சரதுரி஦஥ரண பதச்சும் அல஡ ஥ரற்நற஬ிட்டண. ன௅கத்஡றன் ப஥ரகண
தசௌந்஡ரி஦த்ப஡ரடு, க஬ிகள் ஬ர்஠ிப்தது பதரல் கர஡பவு ஢ீண்ட கண்கபின் கரந்஡ சக்஡றனேம்
பசர்ந்து஬ிட்டரல், திநகு பகட்தரபணன்? அந்஡ ஥஧த்஡டி஦ிபனப஦ ஢றம்஥஡ற஦ரக உட்கரர்ந்து இன௉஬ன௉ம் பதசத்
த஡ரடங்கறணரர்கள்.

஥குடத஡ற அந்஡ப் ததண்ல஠ப் தற்நற஦ ஬ி஬஧ங்கலபத஦ல்னரம் அநற஦ ஬ின௉ம்திணரன். அ஬பபர


஡ன்லணப் தற்நற என்றும் அ஡றக஥ரய்ச் தசரல்னர஥ல் ஥குடத஡றல஦ப் தற்நறனேம் அ஬ன் அப்பதரது தசய்஡
ப஬லனல஦ப் தற்நறனேம் னெச்சு஬ிடர஥ல் பகள்஬ி பகட்டு அ஬லணத் ஡ற஠ந அடித்஡ரள். "ஆறு ஥ர஡ம்
தே஦ினறல் இன௉ந்து஬ிட்டு ஬ந்ப஡ன்" ஋ன்று ஥குடத஡ற தசரன்ணபதரது, "இது என௉ தி஧஥ர஡஥ர? ஢ரன் னென்று
஬ன௉஭஥ரக தே஦ினறல் இன௉க்கறபநபண? அப஡ர அந்஡ ஬டு஡ரன்
ீ ஋ன் தே஦ில்" ஋ன்று அ஬ள் தசரன்ணரள்.
இல஡க் பகட்ட ஥குடத஡றக்கு ஥ணல஡ ஋ன்ணப஥ர தசய்஡து. அல஡ப்தற்நற ப஥லும் ஬ிசரரிப்த஡ற்குள் அ஬ள்
பதச்லச ஥ரற்நற஬ிட்டரள். ஥குடத஡ற இன்தணரன௉ ச஥஦ம் பதச்சறணிலடப஦ "தர஧஡த் ஡ர஦ின் ஬ிடு஡லனக்கரகத்
஡ரன் ஢ரங்கள் ஋ல்பனரன௉ம் தரடுதடுகறபநரம்" ஋ன்நரன். அப்பதரது அந்஡ப் ததண் ததன௉னெச்சுடன், "஋ன்லண
஦ரர் ஬ந்து ஋ப்பதரது ஬ிடு஡லன தசய்஦ப் பதரகறநரர்கபபர த஡ரி஦஬ில்லன!" ஋ன்நரள். "஢ரன் தசய்கறபநன்;
ப஡சம் ஬ிடு஡லன஦லடந்஡வுடபண ஢ரபண ஬ந்து உன்லண ஬ிடு஡லன தசய்கறபநன்" ஋ன்று ஥குடத஡ற
தபிச்தசன்று த஡றல் தசரன்ணரன். "இந்஡ ஬ரர்த்ல஡ சத்஡ற஦஥ர?" ஋ன்று அ஬ள் பகட்டரள். "சத்஡ற஦ம்" ஋ன்று
஥குடத஡ற உறு஡ற கூநற, "ஆணரல், ஢ீ உன்லணப் தற்நற என்றுப஥ தசரல்ன ஥ரட்படதணன்கறநரப஦?" ஋ன்று
பகட்டரன். இந்஡ச் ச஥஦த்஡றல் சற்றுத் தூ஧த்஡றல் ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி஦ின் யர஧ன் சப்஡ம் பகட்டது. "஍ப஦ர!
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

சறத்஡ப்தர ஬ன௉கறநரர், உன்லணனேம் ஋ன்லணனேம் பசர்த்துக் கண்டரல் இங்பகப஦ தகரலன ஬ிழுந்து஬ிடும்"


஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டு, அந்஡ப் ததண் ஋ழுந்து ஬ில஧ந்து பதரய் ஥஧ங்களுக்குப் தின்ணரல் ஥லநந்து஬ிட்டரள்.

'அந்஡ப் ததண் ஡ரணர இ஬ள்? அல்னது ஢஥க்குத்஡ரன் சறத்஡ப்தி஧ல஥஦ர' ஋ன்று ஥குடத஡ற ஥ச்சுப்தடி
஌றும்பதரது சறந்஡லண தசய்஡ரன். அடடர! ஡ன்னுலட஦ தத஦ர் ஋ன்ண ஋ன்று கூடச் தசரல்னர஥ற்
பதரய்஬ிட்டரள்? தசந்஡றன௉! - ஋ன்ண அ஫கரண, அன௄ர்஬஥ரண தத஦ர்! அந்஡ப் தட்டிக்கரட்டுப் ததண்ட௃க்கு
இவ்஬பவு அ஫கரண தத஦ர் ஦ரர் ல஬த்஡றன௉க்க ன௅டினேம்?

஢ரனரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - கத்஡றக் குத்து

஥ச்சுப் தடிகபில் ஌நற ப஥ல்஥ரடித் ஡பத்ல஡ அலடந்஡தும், ஥குடத஡ற சுற்றுன௅ற்றும் தரர்த்஡ரன். என௉
ததரி஦ யரலும், அ஡ன் என௉ன௃நத்துச் சு஬ரில் இ஧ண்டு ஬ரசற்தடிகளும் கர஠ப்தட்டண. ஡றநந்஡றன௉ந்஡
஬ரசற்தடி ஬஫ற஦ரகப் தரர்த்஡ரல், இன௉பலடந்஡ அலந என்று ப஡ரன்நறற்று. யரனறன் ஥த்஡ற஦ில் என௉
ப஥லேனேம், அல஡ச் சுற்நற ஢ரலு ஢ரற்கரனறகளும் இன௉ந்஡ண. என௉ தக்கத்஡றல் சு஬ர் ஏ஧஥ரக என௉ தல஫஦
பசரதர கறடந்஡து. ஡ல஧னேம் ப஥லே ஢ரற்கரனறகளும், பசரதரவும் ன௃ழு஡ற஦லடந்து கறடந்஡ண. சறன இடங்கபில்
஥ட்டும் ன௃ழு஡ற கலனந்஡றன௉ந்஡து. இ஡ணரதனல்னரம், அது த஬கு ஢ரபரகக் குடித்஡ணம் இல்னர஡ ஬டு
ீ ஋ன்று
ஊகறப்தது சரத்஡ற஦஥ர஦ின௉ந்஡து. ப஥பன஦ின௉ந்து அழுக்கலடந்஡ ஥றன்சர஧ ஬ிபக்குகள் த஡ரங்கறண. அ஬ற்லந
஌ற்நற த஬கு ஢ரபரகற஦ின௉க்க ப஬ண்டும். என௉ப஬லப 'க஧ண்ட்'பட ஬஧஬஡றல்லன பதரனறன௉க்கறநது.
இல்னர஬ிட்டரல் அரிக்கன் னரந்஡ர் ஋஡ற்கு? இந்஡ யரலுக்கும் த஬பிச்சம் அபித்஡து என௉ அரிக்கன்
னரந்஡ர் ஡ரன். பசரதர஬ின் ப஥ல் பயரட்டனறனறன௉ந்து ஬ரங்கற ஬ந்஡ தட்ச஠ப் ததரட்ட஠ங்கள் கறடந்஡ண.
கல ப஫ என௉ டி஧ங்குப் ததட்டினேம், கூேரவும் கர஠ப்தட்டண. சற்றுத் தூ஧த்஡றல் ஡ல஧஦ில் தடுப்த஡ற்கரண
சன௅க்கரபன௅ம் ஬ிரித்துக் கறடந்஡து.

இவ்஬பல஬னேம் ஥குடத஡ற எப஧ ஢ற஥ற஭த்஡றல் தரர்த்துக் தகரண்டரன். ஏலடக் கல஧஦ில் ஡ரன் தரர்த்஡
ததண்஠ர஦ின௉ந்஡ரல், ஋ன்ணத்஡றற்கரக இந்஡க் குடி஦ில்னர஡ ஬ட்டில்
ீ ஬ந்து ஡ணி஦ரக இன௉க்கறநரள் ஋ன்று
஢றலணத்஡஬ண்஠ம், ேன்ணல் தக்கம் ப஢ரக்கறணரன். அது஬ல஧஦ில் அ஬லணப் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡
தசந்஡றன௉ சட்தடன்று கற஫஬ன் தக்கம் ஡றன௉ம்தி, "தரட்டர! சலக்கற஧ம் ஬ந்஡ரனல்ன஬ர ப஡஬லன? அ஬ர்கள்
஥றுதடினேம் ஡றன௉ம்திப் பதரகறநரர்கள்?" ஋ன்நரள். ததரி஦ண்஠ன் ேன்ணனண்லட பதரய், தசந்஡றன௉ சுட்டிக்
கரட்டி஦ தக்கம் கூர்ந்து தரர்த்஡ரன். "என்றும் த஡ரி஦஬ில்லனப஦, அம்஥ர!" ஋ன்நரன். "உணக்கு ஌ற்கணப஬
சரபபசு஧ம்; இந்஡ இன௉ட்டிபன ஋ன்ண த஡ரி஦ப் பதரகறநது? அப஡ர அந்஡ச் சந்து ஬஫ற஦ரகத் ஡றன௉ம்ன௃கறநரர்கள்,
தரர்!" ஋ன்நரள். ஥குடத஡றனேம் ேன்ணலுக்குச் சற்று தூ஧த்஡றல் ஢றன்நதடிப஦ உற்றுப் தரர்த்஡ரன். அ஬னுக்கும்
என்றும் ன௃னணரக஬ில்லன.

"அ஬ர்கள் ஦ரர் த஡ரினே஥ர, தரட்டர உணக்கு? தரர்க்கறந஡ற்பக த஦஥ர஦ின௉ந்஡து. இ஬ன௉க்கு ஥ட்டும்


தகரஞ்சங்கூடப் த஦஥றல்லன பதரனறன௉க்கறநது" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட தசந்஡றன௉
ேன்ணனண்லட஦ினறன௉ந்து ஡றன௉ம்திணரள். ஡ன்லண இவ்஬ி஡ம் அ஬ள் பகனற தசய்஡து கூட ஥குடத஡றக்குத்
த஡ரி஦஬ில்லன. அச்ச஥஦ம் அ஬ளுலட஦ ன௅கத்஡றல் ஡஬ழ்ந்஡ குறுகுறுப்தரண ன௃ன்ணலகனேம் ஬ி஭஥஥ரண
கலடக்கண் தரர்ல஬னேம் அவ்஬பவு தூ஧ம் அ஬லண ஥஦க்கற஬ிட்டண.

஋ல்னரன௉ம் யரனறன் ஢டு஥த்஡றக்குப் பதரணரர்கள். தசந்஡றன௉ சன௅க்கரபத்஡றல் உட்கரர்ந்஡ரள்.

"தரட்டர! ஋ணக்குப் தசற தி஧ர஠ன் பதரகறநது. ஬ர, சரப்திடனரம்" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட
பசரதர஬ின் ப஥ல் ல஬த்஡றன௉ந்஡ ததரட்ட஠ங்கலப ஋டுத்து ல஬த்துக் தகரண்டு திரிக்கத் த஡ரடங்கறணரள்.
தி஧சறத்஡றததற்ந பகர஦ன௅த்தூர் ேறபனதிகலபனேம் ஧ல஬த் ப஡ரலசகலபனேம் தரர்த்஡தும் ஥குடத஡ற஦ின்
஢ரக்கறல் ேனம் ஊநறற்று. தர஬ம்! அ஬ன் கரலன஦ில் சரப்திட்டது஡ரன். ஢றே஥ரகப஬ அ஬னுக்குப் தசற஦ிணரல்
தி஧ர஠ன் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡து.

கற஫஬ன், கூேரல஬க் தகரண்டுபதரய்ப் தக்கத்஡றல் ல஬த்து஬ிட்டு, ஥குடத஡றல஦ ப஢ரக்கறணரன். தசந்஡றன௉


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

கலடக் கண்஠ரல் ஥குடத஡றல஦ப் தரர்த்துக் தகரண்டு, "தரட்டர! உன் சறப஢கற஡ன௉க்குப் த஦ம் ஥ட்டுந்஡ரன்
இல்லன஦ர, தசறனேம் கறலட஦ர஡ர ஋ன்று பகள். என௉ப஬லப, ஢ரம் த஡ரட்டல஡ அ஬ர் சரப்திடு஬ரப஧ர,
஋ன்ணப஥ர!" ஋ன்நரள் தசந்஡றன௉.

"஌ன் அம்஥ர, அப்தடிச் தசரல்லுகறநரய்? இ஬ன௉ம் ஢ம்ன௅லட஦ இணத்ல஡ச் பசர்ந்஡஬ர்஡ரன்; ப஥லும்


இ஬ர் கரந்஡றக்கர஧஧ரச்பச!" ஋ன்நரன்.

"இந்஡ அ஫கரண லக஦ிணரல் ஬ி஭த்ல஡க் தகரடுத்஡ரலும் சரப்திடனரம்" ஋ன்ந ஥பணர஢றலன஦ில்


அப்பதர஡றன௉ந்஡ரன் ஥குடத஡ற. அ஬னும் அ஬ர்களுக்குச் ச஥ீ த஥ரய் பதரய் உட்கரர்ந்து தகரண்டரன்.

"அ஫கு஡ரன், கவுண்டப஧! ஋ணக்கு இப்பதரது இன௉க்கும் தசற஦ில், உங்களுக்கு என்றும் தரக்கற ல஬க்க
஥ரட்படன். ஆ஥ரம், இல஡த஦ல்னம் ஋ப்பதரது ஬ரங்கறக் தகரண்டு ஬ந்஡ரய், தரட்டர? பதரனீ ஸ்
கனரட்டரவுக்கு ன௅ன்ணரபனப஦ ஬ரங்கறக் தகரண்டு ஬ந்஡ர஦ரக்கும்! சர஦ங்கரனந்஡ரன் பயரட்டல் ஋ல்னரம்
னெடி஬ிட்டரர்கபப?"

அப்பதரது தசந்஡றன௉, ஥நந்துபதரணல஡ ஡றடீத஧ன்று ஢றலணத்துக் தகரண்ட஬ள் பதரல் ஡றடுக்கறட்ட


ப஡ரற்நத்துடன், "தரட்டர, ஢ீ பதரண கரரி஦த்ல஡ச் தசரல்னப஬஦ில்லனப஦! கடு஡ரசறல஦க் தகரடுத்஡ர஦ர?"
஋ன்று பகட்டரள்.

"஢ரனும் ஥நந்து ஬ிட்படபண, கு஫ந்ல஡! தங்கபரல஬க் கண்டுதிடித்ப஡ன். அ஬ர்கள் ஊரில்


இல்லன஦ரம்; ஬ட்டுச்
ீ பச஬கன் இன௉ந்஡ரன்..." ஋ன்று கற஫஬ன் தசரன்ணவுடன், தசந்஡றன௉, "஍ல஦ப஦ர!" ஋ன்று
அனநறணரள். அ஬ள் ன௅கத்஡றனறன௉ந்஡ குறுகுறுப்ன௃, ன௃ன்ணலகத஦ல்னரம் ஥லநந்து஬ிட்டண. அந்஡ ன௅கத்஡றல்
இப்பதரது தீ஡றனேம், தசரல்஬஡ற்கு ன௅டி஦ர஡ க஬லனனேம் கர஠ப்தட்டண. இல஡ப் தரர்த்஡ ஥குடத஡றனேம் த஦ந்து
பதரணரன்.

கற஫஬ன் த஡ரடர்ந்து, "஢ரலபக்கு அப஢க஥ரக ஬ந்து ஬ிடு஬ரர்கபரம். பச஬கணிடம் கடி஡த்ல஡க்


தகரடுத்து ஬ிட்டு ஬ந்஡றன௉க்கறபநன்" ஋ன்நரன்.

"஢றச்ச஦஥ரக ஢ரலபக்கு ஬ந்து ஬ிடு஬ரர்கபர஥ர?" ஋ன்று தசந்஡றன௉ பகட்டரள்.

"஢ரலபக்கு ஬ன௉஬஡ரகச் தசரல்னற஬ிட்டுப் பதரணரர்கபரம். '஢றச்ச஦஥ரய் ஬ன௉஬ரர்கபர?' ஋ன்று


பகட்ட஡ற்கு அந்஡ ஢ரய் குலனக்க ஆ஧ம்தித்து஬ிட்டது, பதசர஥ல் ஬ந்து ஬ிட்படன்."

"஍ப஦ர! தரட்டர! அ஬ர்கள் ஢ரலபக்கர஬து ஬஧ர஥ல் பதரணரல் ஢ரன் ஋ன்ண தசய்ப஬ன்? இல஡
ப஦ரசலண தசய்஦ர஥ல் கறபம்தி ஬ிட்படபண?" ஋ன்று அழுலக ஬ன௉ம் கு஧னறல் தசந்஡றன௉ தசரன்ணரள். அ஬ள்
கண்கபில் ஢ீர் ஡ளும்திற்று.

"஢ரன் ஋த்஡லணப஦ர ஡டுத்துச் தசரன்பணன்; ஢ீ பகட்க஬ில்லன கு஫ந்ல஡! இன௉ந்஡ரலும்


த஫ணி஦ரண்ட஬ன் இன௉க்கறநரர். ஢ீ ஬ன௉த்஡ப்தடரப஡" ஋ன்நரன் கற஫஬ன்.

இத்஡லண ப஢஧ம் பதசர஥ல் பகட்டுக் தகரண்டின௉ந்஡ ஥குடத஡ற ஆ஬லன அடக்க ன௅டி஦ர஥ல், "தரட்டர!
஋ன்ண ச஥ரசர஧ம்? ஦ரன௉க்கு கடு஡ரசற? ஋஡ற்கு? ஋ன்ணிடம் தசரல்னனரத஥ன்நரல், தசரல்லு! இன்லந஦
஡றணம் ஢ீங்கள் ஋ணக்கு அலடக்கனம் தகரடுத்து ஋ன் உ஦ில஧க் கரப்தரற்நறண ீர்கள். இது உண்ல஥஦ரண
஬ி஭஦ம். இ஡ற்கரக ஋ன்லண ஢ீங்கள் த஦ந்஡஬ன் ஋ன்று தரிகரசம் தசய்஡ரலும் உண்ல஥ல஦ ஥லநப்த஡ற்கு
஋ணக்கு இஷ்ட஥றல்லன" ஋ன்று தசரல்னற, தசந்஡றன௉ல஬க் கலடக்கண்஠ரல் தரர்த்஡ரன். ஥றுதடினேம் கற஫஬ன்
தக்கம் ஡றன௉ம்தி "஋ன் உ஦ில஧க் கரப்தரற்நற஦ உங்களுக்கு ஢ரன் ஋ன்ண ப஬ண்டு஥ரணரலும் தசய்஦க்
கரத்஡றன௉க்கறபநன்" ஋ன்நரன். அப்பதரது உ஠ர்ச்சற ஥றகு஡ற஦ரல் அ஬னுலட஦ த஡ரண்லட அலடத்஡து.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

கற஫஬ன் அப்பதரது தசந்஡றன௉ல஬ ஌நறட்டுப் தரர்த்஡ரன். "கு஫ந்ல஡! இ஬ரிடம் தசரல்னனர஥ர? உன்


அதிப்தி஧ர஦ம் ஋ன்ண?" ஋ன்ந பகள்஬ிகள் அ஬னுலட஦ தரர்ல஬஦ிபனப஦ இன௉ந்஡ண.

தசந்஡றன௉, "தரட்டர! ஋ணக்கு இ஬ல஧ ன௅ன்தின் த஡ரி஦ரது. உணக்கு ஢ம்திக்லகனேள்ப஬஧ர ஦ின௉ந்஡ரல்


தசரல்லு" ஋ன்நரள்.

"தசந்஡றன௉! இந்஡த் ஡ம்தி஡ரன் ஋ன்லண ஥னு஭ணரக்கற஦஬ர். அ஡ற்கு ன௅ன்ணரல் ஢ரன் த஬றும்


஥றன௉க஥ர஦ின௉ந்ப஡ன். பகர஦ன௅த்தூர் ேறல்னர஬ிபனப஦ ஋ன்லணப் பதரனக் குடிகர஧ன் கறலட஦ரது. அந்஡க் கர்஥
கரண்டத்ல஡ ஬ிட்தடர஫றக்கும்தடி தசய்஡ ன௃ண்஠ி஦஬ரன் இந்஡ ஥குடத஡ற஡ரன். என௉ ஢ரள் ஢ல்ன
பதரல஡஦ிபன ஢ரன் இன௉ந்஡ பதரது இந்஡ப் திள்லப ஬ந்து ஋ணக்குப் ன௃த்஡ற பதர஡றக்க ஆ஧ம்தித்஡ரர். ஋ன்
இடுப்திபன தசன௉கற஦ின௉ந்஡ கத்஡றல஦ ஋டுத்து இ஬ல஧க் குத்஡ற ஬ிட்படன். இ஬ர் லகச்சட்லடல஦
஬ினக்கறணரல், ன௅஫ங்லக஦ண்லட கர஦ம் இன்னும் த஡ரினேம்..."

இவ்஬ி஡ம் தசரல்னறப் ததரி஦ண்஠ன் ஥குடத஡ற஦ின் லகல஦ப் திடித்து, சட்லடல஦ ப஥பன


஬ினக்கறணரன். ன௅஫ங்லகக்குக் கல ப஫ என௉ ததரி஦ கர஦த்஡றன் ஬டு த஡ரிந்஡து.

தசந்஡றன௉ அல஡ப் தரர்த்து஬ிட்டு, தரி஡ரதத்துடன், "஍ல஦ப஦ர! ஢ீ஦ர இப்தடிச் தசய்ப஡, தரட்டர?


அப்ன௃நம் ஋ன்ண ஆ஦ிற்று?" ஋ன்று பகட்டரள்.

"ஆ஥ரம், தசந்஡றன௉! பதரல஡஦ிபன இன௉க்கறந ஥னு஭ன் ஋ன்ண ப஬ட௃஥ரணரலும் தசய்஬ரன்.


அப்ன௃நம் ஋ன்ண ஆச்சு ஋ன்நர பகட்கறநரய்! இ஧த்஡ம் தகரட தகரட த஬ன்று தகரட்டிற்று. இ஬ர் ஢றலணவு
஡ப்திக் கல ப஫ ஬ிழுந்து ஬ிட்டரர். ஆஸ்தத்஡றரிக்குக் தகரண்டுபதரய்ப் பதரட்டரர்கள். பதரனீ ஸ்கர஧ர்கள் ஋ன்லண
அத஧ஸ்ட் தண்஠ிக் தகரண்டு பதரணரர்கள். பகஸ் ஢டந்஡து..."

"அது ஋ப்தடி, தரட்டர! சர்க்கரர்஡ரன் கள்ளுக்கலடக் கட்சற஦ர஦ிற்பந? கரந்஡றக் கட்சறக்கர஧ல஧ ஢ீ


குத்஡ற஦஡ற்கரக உன் பதரில் ஋ப்தடிக் பகஸ் பதரட்டரர்கள்?" ஋ன்று தசந்஡றன௉ பகட்டரள்.

அப்பதரது ஥குடத஡ற குறுக்கறட்டு, "பதரண ஬ன௉஭ம் ஥ட்டும் இ஡ற்கு ஥ரநர஦ின௉ந்஡து. கரந்஡ற-இர்஬ின்


எப்தந்஡த்஡றன் தி஧கர஧ம் சர்க்கரப஧ கள்ளுக்கலட ஥நற஦லன அனு஥஡றத்஡றன௉ந்஡ரர்கள். ஥நற஦னறன் பதரது
கனரட்டர ஢டக்கர஥ல் பதரனீ ஸ் தந்ப஡ரதஸ்து பதரட்டின௉ந்஡ரர்கள்" ஋ன்று ஬ிபக்கறக் கூநறணரன்.

"சரி, அப்ன௃நம் பகஸ் ஋ன்ண ஆ஦ிற்று? உன்லணத் ஡ண்டித்து ஬ிட்டரர்கபபர?"

"அது஡ரபண இல்லன! இந்஡த் ஡ம்தில஦ பகரர்ட்டுக்குச் சரட்சறக்குக் கூப்திட்டின௉ந்஡ரர்கள். ஡ம்தி


பதரனீ மளக்குச் சர஡க஥ரகச் சரட்சற தசரல்ன஬ில்லன. 'கற஫஬ன் சும்஥ர கத்஡றல஦ ஏங்கறணரன். ஢ரன் அல஡த்
஡டுத்ப஡ன். அப்பதரது ஡஬நறக் கத்஡ற தட்டு஬ிட்டது. கற஫஬ன் பதரில் ஡ப்பத இல்லன' ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டரர்.
஋ன்லண தே஦ிலுக்கு அனுப்தர஥னறன௉ப்த஡ற்கரக இந்஡த் ஡ம்தி ததரய்ச் சரட்சற கூடச் தசரன்ணரர்..."

"இல்னப஬ இல்லன, தரட்டர! ஢ீ ஢றே஥ரகப஬ ஢ல்ன ஢றலண஬ில் இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல் ஋ன்லணக்


குத்஡ற஦ின௉ப்தர஦ர? பதரல஡஦ிணரபன஡ரபண தசய்஡ரய்? அ஡ற்கரக, கள்ளுக்கலட ல஬த்஡றன௉க்கும்
க஬ர்ன்த஥ண்லடத் ஡ண்டிப்தல஡ ஬ிட்டு உன்லணத் ஡ண்டிப்த஡றல் ஋ன்ண தி஧ப஦ரசணம்?"

"஡ம்தி சரட்சற தசரன்ணல஡க் பகட்டபதரது ஢ரன் பகரர்ட்டிபனப஦ அழுது஬ிட்படன். த஫ணி஦ரண்ட஬ர்


அநற஦ இணிப஥ல் குடிப்த஡றல்லனத஦ன்று அங்பகப஦ சத்஡ற஦ம் தசய்ப஡ன். தீலடல஦ அது ன௅஡ல் ஬ிட்டு
எ஫றத்து ஬ிட்படன். ஡ம்தி அப்தடிச் சரட்சற தசரல்னற஦ி஧ர஬ிட்டரல் இத்஡லண ஢ரள் ஢ரன் தே஦ினறபனப஦
இன௉ப்பதன்" ஋ன்று தசரன்ணபதரது, கற஫஬ன் கண்கள் கண்஠ ீர் ததர஫றந்஡து.

஍ந்஡ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - "஢ரன் அணரல஡"


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ததரி஦ண்஠ன் ஡ன்னுலட஦ கல஡ல஦ச் தசரல்னற ன௅டித்துக் கண்஠ ீர் ததர஫றந்஡ பதரது, சற்று ப஢஧ம்
அந்஡ ப஥ல் ஥ரடி஦ில் ஢றசப்஡ம் குடிதகரண்டின௉ந்஡து.

஥குடத஡ற ஡ரன் ன௅஡னறல் பதசறணரன்.

"தரட்டர! ஢ரன் தசய்஡து என்றும் ததரி஦ கரரி஦஥றல்லன. ஢ீ சத஡த்ல஡ ஢றலநப஬ற்நறக் குடில஦


஬ிட்டின௉க்கறநரப஦, அது஡ரன் ததரி஦ கரரி஦ம்" ஋ன்நரன்.

அப்பதரது கற஫஬ன் கண்஠ ீல஧த் துலடத்துக் தகரண்டு, "஡ம்தி, ஡ம்தி! 'ததரி஦ கரரி஦ம்' ஋ன்று
தசரல்னரப஡, 'ததரி஦ கரரி஦ம்' ஋ன்நரல் ஢ம் ஊரிபன '஋஫வு'க்குச் தசரல்஬ரர்கள். திள்லபகள்
தட்ட஠த்துக்குப் தடிக்கப் பதரய் ஢ம்஥ பதச்லசக் கூட ஥நந்து ஬ிடுகறநரர்கள்" ஋ன்நரன்.

"஋ணக்குப் பதச்சு தசரல்னறக் தகரடுக்கறநது அப்ன௃நம் இன௉க்கட்டும். ன௅஡னறல் உங்கள் பதச்லசச்


தசரல்லுங்கள். ஌ப஡ர அதர஦ம், ஡லன பதரகறந ஬ி஭஦ம் ஋ன்று தசரன்ண ீர்கள். ப஬று ஋ல஡ ஋ல஡ப஦ர
பதசறக் தகரண்டின௉க்கறபநரப஥?" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

கற஫஬ன் தசந்஡றன௉஬ின் ன௅கத்ல஡ ப஢ரக்கற, "஢ீ ஋ன்ண தசரல்லுகறநரய், ஡ரப஦! இந்஡த் ஡ம்தி஦ிடம்
஋ணக்குப் ன௄஧஠ ஢ம்திக்லக. உணக்கு இஷ்ட஥றன௉ந்஡ரல் இ஬ரிடம் ஋ல்னர஬ற்லநனேம் தசரல்னற ப஦ரசலண
பகட்கனரம்" ஋ன்நரன்.

அப்பதரது தசந்஡றன௉, "உன் இஷ்டம், தரட்டர! ஢ரப஥ர இக்கட்டில் அகப்தட்டுக் தகரண்டின௉க்கறபநரம்.


எத்஡ரலச ப஬ண்டி஦ின௉க்கறநது. ஆணரல், இந்஡க் கரந்஡றக் குல்னரக்கர஧ர்கள் எத்஡ரலச தசய்஬ரர்கள் ஋ன்ந
஢ம்திக்லக ஋ணக்கு அவ்஬ப஬ரக இல்லன. என௉ ச஥஦ம் இ஬ர் ஥ர஡றரிப஦஡ரன் என௉ கரந்஡றக் குல்னரக்கர஧ர்
஋ன்ணிடம் த஧ரம்த த஧ரம்தக் கரிசண஥ரகப் பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡ரர். அ஬ர் தே஦ினறபன இன௉ந்஡஡ரகச்
தசரன்ணரர். ஢ரனும் னென்று ஬ன௉஭஥ரக தே஦ினறபன஡ரன் இன௉க்கறபநன் ஋ன்று அ஬ரிடம் தசரன்பணன்.
சலக்கற஧த்஡றல் ஬ந்து ஬ிடு஡லன தசய்கறந஡ரகச் தசரல்னற஬ிட்டுப் பதரணரர். என்நல஧ ஬ன௉஭ம் ஆச்சு; அப்ன௃நம்
஋ட்டிப஦ தரர்க்க஬ில்லன. அ஡ணரல் ஡ரன் கரந்஡றக் குல்னரக்கர஧ர்கபிடம் ஋ணக்குச் சந்ப஡க஥ர஦ின௉க்கறநது"
஋ன்று தசந்஡றன௉ தசரல்னற஬ந்஡பதரது, ஥குடத஡ற஦ின் உடம்தில் ஥஦ிர்க்கூச்சல் உண்டர஦ிற்று. தசந்஡றன௉
கலடசற ஬ரர்த்ல஡கலபச் தசரல்னறக் தகரண்பட ஡ன்லணக் கலடக்கண்஠ரல் ப஢ரக்கற஦ல஡ அ஬ன்
தரர்த்஡ரன். அந்஡ அ஫கற஦ கரி஦ கண்கபின் ன௅லணகபில் ஢ீர்த்துபிகள் துபித்து ஢றற்தல஡க் கண்டரன். ஡ரன்
ஏலடக் கல஧஦ில் தரர்த்஡ ததண் ஡ரன் இ஬ள் ஋ன்தல஡னேம், ஡ன்லண அ஬ளும் அநறந்து தகரண்டரள்
஋ன்தல஡னேம், அ஡ற்குப் திநகு஡ரன் அ஬லபப் தரர்க்க ஬஧஬ில்லனத஦ன்ந பகரதத்஡றணரலும்
துக்கத்஡றணரலுந்஡ரன் அப்தடிப் பதசுகறநரள் ஋ன்தல஡னேம் என௉ த஢ரடி஦ில் அநறந்து தகரண்டரன்.

஡஫஡஫த்஡ கு஧னறல், "஢ரன் அப்பதரது தசரன்ணது ஋ன்ண? ப஡சம் ஬ிடு஡லன஦ரண திநகு உன்லண ஬ந்து
஬ிடு஡லன தசய்஬஡ரகத்஡ரபண தசரன்பணன்?" ஋ன்நரன்.

"ப஡சம் இன்னும் ஬ிடு஡லன஦ரக஬ில்லன஦ர?" ஋ன்நரள் தசந்஡றன௉.

஥குடத஡றக்குச் சறரிப்ன௃ ஬ந்஡து. அ஬ன் கம்த஧ர஥ர஦஠ம் பகட்டின௉ந்஡ரன். சலல஡ அப஦ரத்஡ற ஢கரின்


பகட்லட ஬ரசலனத் ஡ரண்டி஦தும், "கரடு ஋ங்பக?" ஋ன்று ஧ர஥ணிடம் பகட்ட ஬ி஭஦ம் அ஬னுக்கு ஢றலணவு
஬ந்஡து.

"ப஡ச ஬ிடு஡லன ஋ன்தது, அவ்஬பவு சலக்கற஧ம் ஢டக்கக் கூடி஦஡ல்ன, பதரண ஬ன௉஭ம் ப஡ச
஬ிடு஡லன த஢ன௉ங்கற஦ின௉ந்஡஡ரகத் ப஡ரன்நற஦து. இந்஡ ஬ன௉஭ம் அது த஬கு தூ஧ம் பதரய்஬ிட்டது" ஋ன்நரன்.

"அ஡ணரல்஡ரன் அவ்஬பவு ல஡ரி஦஥ரக '஬ந்து ஬ிடு஡லன தசய்கறபநன்' ஋ன்று தசரன்ண ீர்கள்


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

பதரனறன௉க்கறநது! '஢ரலபக்கு கடன்' ஋ன்று தட்டிக்கரட்டுக் கலடகபில் ஋ழு஡ற ல஬க்கறநரர்கபப, அந்஡


஥ர஡றரி!" ஋ன்று ஆத்஡ற஧த்துடன் பதசறணரள்.

இந்஡ச் சம்தர஭ல஠஦ின் ஬ி஭஦ம் ததரி஦ண்஠னுக்குப் ன௃ரி஦஬ில்லன. இ஧ண்டு பதர் ன௅கத்ல஡னேம்


஥ரநற ஥ரநறப் தரர்த்஡ரன்.

"஡ம்தி! இத஡ன்ண, கு஫ந்ல஡ல஦ உணக்கு ன௅ன்ணரபனப஦ த஡ரினே஥ர?" ஋ன்நரன்.

தசந்஡றன௉, "ஆ஥ரம், தரட்டர! என௉஢ரள் ஢ரன் ஏலடக் கல஧஦ில் தடுத்துக் தகரண்டு, தசத்துப் பதர஬஡ற்கு
஋ன்ண ஬஫ற ஋ன்று ப஦ரசறத்துக் தகரண்டின௉ந்ப஡ன். அப்பதரது இந்஡ ஥னு஭ர் ஬ந்து '஢ரன் உன்லண
஬ிடு஡லன தசய்கறபநன்' ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டுப் பதரணரர். அப்ன௃நம் ஡றன௉ம்திப஦ தரர்க்க஬ில்லன" ஋ன்று
குப஧ர஡ம் ததரங்கற஦ கு஧னறல் கூநறணரள்.

அப்பதரது ஥குடத஡ற, "஋ன்பதரில் ஡ப்ன௃ என்றும் இல்லன. ஢ீ சரி஦ரக ஬ி஬஧ம் தசரல்னர஥ல் ஏடிப்பதரய்
஬ிட்டரய். உன் தத஦ல஧க் கூடச் தசரல்ன஬ில்லன. இன௉ந்஡ரலும் ஢ரன் உன்லண ஥நந்து஬ிட஬ில்லன.
ஏ஦ர஥ல் உன் ஞரதக஥ரகப஬ இன௉ந்ப஡ன். ஢ீ சுட்டிக் கரட்டி஦ ஬ட்லடப்
ீ தற்நறத் ஡க஬ல் ஬ிசரரித்ப஡ன். அது
சறங்கப஥டு ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஬டு
ீ ஋ன்று த஡ரிந்஡து. அ஬ன௉லட஦ ஬ட்டில்
ீ அ஬ன௉லட஦ தசரந்஡ப்
ததண்கள் னென்று பதன௉ம் அ஬ன௉லட஦ ஡ல஥஦ணரர் ததண்ட௃ம் இன௉ப்த஡ரகவும், அ஬ப஧ ச஥ீ தத்஡றல்
இ஧ண்டரந்஡ர஧ம் கனற஦ர஠ம் தசய்து தகரண்டின௉ப்த஡ரகவும் த஡ரிந்஡து. இத்஡லண பதரில் ஢ீ ஦ரர் ஋ன்று
஢ரன் ஋ப்தடிக் கண்டுதிடிப்தது? அப்ன௃நம் தன ஡டல஬ அந்஡ ஏலடக்கல஧ப் தக்கம் ஢ரன் ஬ந்ப஡ன்.
஋வ்஬பப஬ர ப஢஧ம் கரத்஡றன௉ந்ப஡ன். உன்லணப் தரர்க்க ன௅டி஦஬ில்லன. ஢ீ ஋ன்லண ஥நந்து஬ிட்டரய் ஋ன்றும்
அன்று ஋ன்ணிடம் தசரன்ணத஡ல்னரம் ஬ிலப஦ரட்டுப் பதச்சு ஋ன்றும் ஋ண்஠ிக் தகரண்படன்" ஋ன்நரன்.

தசந்஡றன௉, "஢ரன் உங்கலப ஥நக்க஬ில்லன. ஢ரன் ஥நந்஡ரலும், உங்கபரல் ஋ணக்கு ஌ற்தட்ட


அலட஦ரபம் இன௉க்கறநது. அது ஋ப்பதரதும் ஞரதகப்தடுத்஡றக் தகரண்டின௉க்கும்" ஋ன்று தசரல்னற ஡ன் ஬னது
கரலன ஥லநத்துக் தகரண்டின௉ந்஡ பசலனல஦ சறநறது ஢கர்த்஡றணரள். ன௅஫ங்கரலுக்குக் கல ப஫ என௉ ஢ீப஥ரண
த஢ன௉ப்ன௃ச் சுட்ட ஬டு கர஠ப்தட்டது.

"஍ப஦ர!" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"஢ரன் உங்களுடன் ஏலடக்கல஧஦ில் பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡து ஋ப்தடிப஦ர சறத்஡ப்தரவுக்குத் த஡ரிந்து


பதரய்஬ிட்டது..."

"஢ீ அ஬ன௉லட஦ ஡ல஥஦ணரர் ததண்஡ரணர?"

"ஆ஥ரம்."

"உணக்கு அப்தர இல்லன஦ர?"

"஋ணக்கு அப்தரவுக்கு இல்லன, அம்஥ரவும் இல்லன. ஢ரன் அணரல஡."

ததரி஦ண்஠ன், "அப்தடிச் தசரல்னரப஡, அம்஥ர! இந்஡க் கற஫஬ன் உடம்தில் உ஦ிர் இன௉க்கறந ஬ல஧஦ில்
஢ீ அணரல஡஦ரய்ப் பதரய்஬ிட ஥ரட்டரய்" ஋ன்நரன்.

஥குடத஡ற த஢ன௉ப்ன௃ச் சுட்ட ஬டுல஬ச் சுட்டிக் கரட்டி "இது ஋ப்தடி ஌ற்தட்டது, தசரல்லு" ஋ன்நரன்.
பகட்கும் பதரப஡ அ஬ன் உடம்ன௃ ஢டுங்கறற்று.

"சறத்஡ப்தரவுக்கு ஦ரப஧ர தசரல்னற஬ிட்டரர்கபபர அல்னது அ஬ப஧஡ரன் தரர்த்து஬ிட்டரப஧ர த஡ரி஦ரது.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

'ஏலடக்கல஧஦ில் ஦ரப஧ரடு பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡ரய்?' ஋ன்று பகட்டரர். 'த஡ரி஦ரது' ஋ன்று தசரன்பணன்.


஢ீங்கள் ஦ரர் ஋ன்தது ஋ணக்கு ஢றே஥ரகப஬ த஡ரி஦ர஡ல்ன஬ர? ஆணரல், சறத்஡ப்தர ஢ரன் தசரன்ணல஡
஢ம்த஬ில்லன. ப஬ண்டுத஥ன்பந ததரய் தசரல்லுகறபநன் ஋ன்று ஢றலணத்஡ரர். ஋வ்஬பப஬ர அ஥ர்க்கபம்
஢டந்஡து. கலடசற஦ில் 'இணிப஥ல் ஬ட்லட
ீ ஬ிட்டு த஬பிப஦ பதரகக்கூடரது' ஋ன்த஡ற்கு ஞரதகம்
இன௉ப்த஡ற்கரக இம்஥ர஡றரி கரனறல் சூடு பதரட்டு஬ிட்டரர்."

"கடவுபப! இம்஥ர஡றரி அக்கற஧஥ங்களும் உனகத்஡றல் உண்டர?" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"஢ீ ஋ன்ணத்ல஡க் கண்டரய், ஡ம்தி! இல஡஬ிடப் ததரி஦ அக்கற஧஥ங்களும் உனகத்஡றல் ஢டந்து


தகரண்டின௉க்கறன்நண. கடவுளும் தரர்த்துக் தகரண்டு஡ரணின௉க்கறநரர்" ஋ன்நரன் ததரி஦ண்஠ன்.

தசந்஡றன௉, அப்பதரது "கடவுலபக் குலந தசரல்னரப஡, தரட்டர! கடவுள்஡ரன் இந்஡ இக்கட்டரண


ப஬லப஦ில் இ஬ல஧ இங்பக அனுப்தி஦ின௉க்கறநரர். ஢ீங்கள் ஬ந்஡஡ணரல் ஡ரன் தகரஞ்சம் ஢ரன்
த஡ம்தர஦ின௉க்கறபநன். இல்னர஬ிட்டரல், அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஬ட்டில்
ீ என௉஬ன௉ம் இல்லனத஦ன்று
தரட்டன் ஡றன௉ம்தி ஬ந்஡஡ற்கு, ஢ரன் இப்பதரது தல஡தல஡த்துப் பதர஦ின௉ப்பதன். ஋ன்ண தசய்஬த஡ன்று
த஡ரி஦ர஥ல் ஡஬ித்஡றன௉ப்பதன். தரட்டன் ஬ன௉஬஡ற்குக் தகரஞ்சம் ப஢஧ம் ஆணபதரப஡ ஋ணக்குத் ஡஬ிப்தரய்ப்
பதரய்஬ிட்டது. '஌ன் இன்னும் ஬஧஬ில்லன?' ஋ன்று இந்஡ ஥ச்சு ேன்ணல் ஬஫ற஦ரக ஬஡றல஦ப்
ீ தரர்த்துக்
தகரண்டின௉ந்ப஡ன். அப்பதரது ஢ீங்கள் ஡றன௉ம்திப் தரர்த்துக் தகரண்டு ஬஡ற
ீ ஏ஧஥ரக ஬ந்஡ீர்கள். ஢ீங்கள் ஡ரன்
஋ன்று உடபண ஋ணக்குத் த஡ரிந்து பதரய்஬ிட்டது. த஫ணி஦ரண்ட஬ன் ஡ரன் இந்஡ச் ச஥஦த்஡றல் உங்கலப
அனுப்தி஦ின௉க்கறநரர் ஋ன்று ஢றலணத்துக் தகரண்படன்" ஋ன்று தசந்஡றன௉ தசரன்ணரள்.

"த஫ணி஦ரண்ட஬ர் கள்பிப்தட்டிக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் ஆட்கள் னொதத்஡றல் ஬ந்து ஋ன்லண


அனுப்திணரர் பதரனறன௉க்கறநது" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"கள்பிப்தட்டிக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்" ஋ன்ந தத஦ல஧க் பகட்டதும், அ஬ர்கள் இன௉஬ன௉லட஦


ன௅கத்஡றலும் ஌ற்தட்ட ஥ரறு஡லன ஥குடத஡ற க஬ணித்ப஡ன். அது ஋ன்ண த஦ங்க஧஥ர? அன௉஬ன௉ப்தர? பகரத஥ர?
- அந்஡ப் தத஦ர் இ஬ர்கலப இப்தடிப் த஦ன௅றுத்து஬ரபணன்? இ஡றல் ஌ப஡ர ததரி஦ ஬ிபச஭ம் இன௉க்க
ப஬ண்டும். ஦ர஧ரல் ஡ணக்கு அதர஦ம் ஌ற்தட்டின௉க்கறநப஡ர, அ஬ன௉லட஦ தத஦ல஧க் பகட்டல்ன஬ர
இ஬ர்களும் இவ்஬பவு த஦ங்க஧ ஥லடகறநரர்கள்? ஬ி஭஦ம் ஋ன்ணத஬ன்று த஡ரிந்து தகரள்஬஡ற்கு
஥குடத஡ற஦ின் ஆ஬ல் அப஬ில்னர஥ல் ததரங்கறற்று.

ஆநரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - "ன௄ம் ன௄ம்"

ததரி஦ண்஠னும் தசந்஡றன௉வும் ஥ரற்நற ஥ரற்நறச் தசரன்ண஡றனறன௉ந்து, ஥குடத஡ற தின்஬ன௉ம்


஬ி஬஧ங்கலபத் த஡ரிந்து தகரண்டரன்.

சறங்கப஥டு ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டரின் ஡ல஥஦ணரர் ஥ன௉஡ரசனக் கவுண்டர் ஋ன்த஬ர், ஥஦ினரப்ன௄ரில்


தி஧சறத்஡ற ததற்ந ஬க்கல னர஦ின௉ந்஡ரர். தி஡ற஧ரர்ேற஡ தசரத்து ஌஧ரப஥ர஦ின௉ந்஡துடன், ஬க்கல ல் த஡ர஫றனறலும்
அ஬ன௉க்கு ஬ன௉஥ரணம் ஢றலந஦ ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡து. தசன்லண஦ில் உ஦ர்ந்஡ அந்஡ஸ்தும், ஢ரகரிகன௅ம்
஬ரய்ந்஡ ஥ணி஡ர்களுடன் அ஬ர் த஫கறக் தகரண்டின௉ந்஡ரர். அ஬ன௉லட஦ ஌கன௃த்஡றரி தசந்஡றன௉. தசந்஡றன௉
஡ன்னுலட஦ ஆநரம் ஬஦஡றபனப஦ ஡ர஦ரல஧ இ஫ந்து஬ிட்டரள். ஡ரல஦ இ஫ந்஡ குலந அ஬ளுக்குத்
த஡ரி஦ர஡தடி ஡கப்தணரர் ஬பர்த்து ஬ந்஡ரர்.

ன௅஡னறல் அ஬ள் கரன்த஬ண்ட் ஸ்கூனறலும், திநகு அலட஦ரறு தள்பிக்கூடத்஡றலும் தடித்஡ரள்.


அ஬ளுலட஦ ன௅கக்கலப஦ிணரலும், ன௃த்஡றசரனறத்஡ணத்஡றணரலும், தள்பிக்கூடத்஡றன் தசல்னக்
கு஫ந்ல஡஦ர஦ின௉ந்஡ரள். ஥஦ினரப்ன௄ரில் அ஬ளுலட஦ ஡ந்ல஡஦ின் சறப஢கற஡ர் ஬டுகபில்,
ீ அ஬லப அன்ன௃டன்
஬஧ப஬ற்கர஡ ஬டு
ீ கறலட஦ரது.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஢ரலு ஬ன௉஭த்துக்கு ன௅ன்ணரல் தசந்஡றன௉஬ின் ஡லன஦ில் ததரி஦ இடி ஬ிழுந்஡து. அ஬ளுலட஦


஡கப்தணரர் ஥ன௉஡ரசனக் கவுண்டர் லடதர஦ிடு சு஧ம் ஬ந்து இநந்து பதரணரர். அப்பதரது அ஬ளுக்கு ஬஦து
த஡றன்னென்று.

தசந்஡றன௉ அணரல஡஦ரண அப஡ ச஥஦த்஡றல் ததன௉ம் த஠க்கரரி஦ரகவும் ஆணரள். அ஬ளுலட஦


஡ர஦ரன௉லட஦ தசரத்துக்கள் ஡கப்தணரன௉லட஦ தசரத்துக்கள் ஋ல்னர஬ற்றுக்கும் உரி஦஬ள் ஆணரள்.

அ஬ளுலட஦ சறத்஡ப்தர ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர், அ஬லபச் சறங்கப஥ட்டில் ஡ங்களுலட஦ ஬ட்டுக்குஅல஫த்துப் பதரணரர். ப஬தநங்கும் அ஬ளுக்குப் ன௃கனறடம் கறலட஦ரது.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉க்கும் அ஬ன௉லட஦ ஡ல஥஦ணரன௉க்கும் ஋வ்஬பப஬ர ஬ித்஡ற஦ரசங்கள்.


஥ன௉஡ரசனக் கவுண்டர் ன௅ப்தத்ல஡ந்து ஬஦஡றபனப஦ ன௅஡ல் ஥லண஬ில஦ இ஫ந்து தின் ஥று ஬ி஬ரகம் தசய்து
தகரள்ப஬ில்லன. ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉க்பகர ஬ட்டில்
ீ இ஧ண்டு ஥லண஬ி஥ரர் இன௉ந்஡ரர்கள்.

஥஦ினரப்ன௄ரில் த஡றன்ன௅ன்று ஬ன௉஭ம் ஬பர்ந்஡ தசந்஡றன௉வுக்குச் சறங்கப஥டு ஬ரழ்க்லக, தகரஞ்சன௅ம்


திடிக்க஬ில்லன. ஊரிபன ஥ற்நப் ததண்கதபல்னரம் ஬஦ல் கரடுகளுக்கர஬து இஷ்டப்தடி தசன்று
தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். ததரி஦ கவுண்டர் ஬ட்டுப்
ீ ததண்஠ரணதடி஦ரல், தசந்஡றன௉ ஬ட்லட
ீ ஬ிட்டு
த஬பிக்கறபம்த ன௅டி஦஬ில்லன. அ஬ளுலட஦ ஢லட உலட தர஬லணகள் ஬ட்டில்
ீ ஥ற்ந஬ர்களுக்குப்
திடிக்க஬ில்லன. ஥ற்ந஬ர்களுலட஦ த஫க்க ஬஫க்கங்கள் இ஬ளுக்குப் திடிக்க஬ில்லன. இ஬ளுலட஦ தடிப்ன௃க்
கர்஬த்ல஡ அ஬ர்கபரல் சகறக்க ன௅டி஦஬ில்லன. அ஬ர்களுலட஦ தடிப்தில்னரல஥ல஦ இ஬பரல் ததரறுக்க
ன௅டி஦஬ில்லன. இ஡ணரல் ஬஧஬஧ ஬ட்டில்
ீ ஧கலப அ஡றக஥ரகறக் தகரண்டு ஬ந்஡து.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஥ன௉஡ரசனக்கவுண்டர் பதரனப஬ ச஥தரகம் ததற்ந஬ர். ஆணரல், அ஬ர் ஡ரலுகர


பதரர்டு ேறல்னர பதரர்டு ஋தனக்ஷணில் ஈடுதட ஆ஧ம்தித்஡஡றனறன௉ந்து ஬஧வுக்கு ப஥ல் தசன஬ரகறக் கடன்
ன௅ற்நறக் தகரண்டு ஬ந்஡து. இப்பதரது அ஬ன௉க்கு இ஧ண்டு னட்சம் னொதரய் கடன்; தசரத்து ன௅ழு஬ல஡னேம்
஬ிற்நரலும் அலடக்க ன௅டினே஥ர ஋ன்தது சந்ப஡கம்.

஋தனக்ஷன் ஬ி஬கர஧ங்கபில் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டரின் கூட்டரபி, தத஦ர் ததற்ந கள்ளுக்கலட


கண்டி஧ரக்ட஧ரண கள்பிப்தட்டிக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர். ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் அ஡றக஥ரகக் கடன்
தட்டின௉ந்஡தும் ப஥ற்தடி கரர்க்பகரடக் கவுண்டரிடம்஡ரன்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் கடணலடந்து ஥ீ ந்து ஬ன௉஬஡ற்குக் கரர்பகரடக் கவுண்டர் என௉ ப஦ரசலண


தசரன்ணரர். ஌ற்கணப஬ கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉க்கு னென்று ஡ர஧ம் கல்஦ர஠ம். ன௅஡ல் ஡ர஧ம் இநந்஡து
பதரக இன்னும் இ஧ண்டு ஥லண஬ிகள் ஬ட்டில்
ீ இன௉ந்஡ரர்கள். இப்பதரது தசந்஡றன௉ல஬ ஡ணக்குக் கல்஦ர஠ம்
தசய்து தகரடுத்து ஬ிடு஬஡ர஦ின௉ந்஡ரல், கடன் ன௄஧ரல஬னேம் ஡ரபண ஋டுத்துக் தகரண்டு ஡ீர்த்து ஬ிடு஬஡ரகக்
கரர்பகரடக் கவுண்டர் தசரன்ணரர். அ஡ற்குத் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் சம்஥஡றத்து஬ிட்டரர். தசந்஡றன௉ ல஥ணர்
஬஦து ஢ீங்கற ப஥ேர் ஆ஬஡ற்கு இன்னும் ஆறு ஥ர஡ந்஡ரன் இன௉ந்஡தடி஦ரலும், ப஥ேர் ஆகற஬ிட்டரல் ஌஡ர஬து
'஧வுஸ்' தண்ட௃஬ரள் ஋ன்று அ஬ர்களுக்குப் த஦஥றன௉ந்஡தடி஦ரலும், கல்஦ர஠த்ல஡ இந்஡ ஥ர஡ப஥
ன௅டித்து஬ிடு஬த஡ன்று ஡ீர்஥ரணித்஡றன௉ந்஡ரர்கள்.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் அடிக்கடி சறங்கப஥ட்டிற்கு ஬ன௉஬துண்டர஡னரல், தசந்஡றன௉ அ஬ல஧ப்


தரர்த்஡றன௉க்கறநரள். அ஬ல஧க் கண்டரபன அ஬ளுக்குக் க஡ற கனங்கும். அ஬ர் ஋஡றரிபனப஦ ஬஧஥ரட்டரள்.
கல்஦ர஠ப் பதச்சு அ஬ளுலட஦ கர஡றல் ஬ிழுந்஡தும், அ஬ள் ஬ி஭ம் குடித்து உ஦ில஧ ஬ிட்டு ஬ிடத்
஡ீர்஥ரணித்஡ரள். ததரி஦ண்஠க் கவுண்டணிடம் ஬ி஭ம் சம்தர஡றத்துத் ஡ன௉ம்தடி பகட்டரள். ததரி஦ண்஠ன்
அ஬லபத் ஡டுத்து, கல்஦ர஠த்ல஡ ஢றறுத்஡வும், தசந்஡றன௉ அந்஡ ஬ட்டினறன௉ந்து
ீ ஡ப்திக்கவும் ப஬று ஬஫ற
ப஦ரசறக்கனரம் ஋ன்நரன்.

அச்ச஥஦த்஡றல் தசந்஡றன௉வுக்கு அ஬ளுலட஦ தள்பிக்கூடத் ப஡ர஫ற தங்கேத்஡றட஥றன௉ந்து என௉ கடி஡ம்


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஬ந்஡து. தசந்஡றன௉ ஥஦ினரப்ன௄ரில் இன௉ந்஡ பதரது, அடுத்஡ ஬ட்டில்


ீ மப்ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரரின்
குடும்தத்஡ரர் ஬சறத்஡ரர்கள். ன௅஡னற஦ரரின் ததண் தங்கேம், தசந்஡றன௉ சறங்கப஥ட்டுக்கு ஬ந்஡ திநகு சறன
கரனம் அ஬ளும் தங்கேன௅ம் கடி஡ம் ஋ழு஡றக் தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். அப்ன௃நம் ஡றடீத஧ன்று தங்கேத்஡றன்
கடி஡ங்கள் ஢றன்று பதர஦ிண. ஡ரன் ஋ழுதும் கடி஡ங்கள் என௉ ப஬லப ஡தரல் ததட்டி஦ில்
பசர்க்கப்தடு஬஡றல்லனப஦ர ஋ன்று தசந்஡றன௉ சந்ப஡கறத்஡ரள். அந்஡ச் சந்ப஡கத்ல஡த் ஡ீர்த்து தகரள்ப
அ஬ளுக்கு ஬஫ற஦ில்னர஥னறன௉ந்஡து. கலடசற஦ரகப் தங்கேத்஡றட஥றன௉ந்து கடி஡ம் ஬ந்து இ஧ண்டு ஬ன௉஭த்துக்கு
ப஥னரகற஬ிட்டது.

ததரி஦ண்஠னும் தசந்஡றன௉வும் ஡ப்ன௃ம் ஬஫றல஦ப் தற்நற ப஦ரசலண தசய்து தகரண்டின௉ந்஡பதரது,


தங்கேத்஡றணிட஥றன௉ந்து கடி஡ம் ஬ந்஡து. அச்ச஥஦ம் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஊரில் இல்லன. ஌ப஡ர பகஸ்
சம்தந்஡஥ரய்ச் தசன்லணப் தட்ட஠ம் பதர஦ின௉ந்஡ரர். ஆலக஦ரல் கடி஡ம் தசந்஡றன௉஬ின் லக஦ில் ப஢ரில்
கறலடத்து஬ிட்டது. அ஡றல் தங்கேம், ஡ரன் ஋ழு஡ற஦ தன கடி஡ங்களுக்குச் தசந்஡றன௉஬ிட஥றன௉ந்து கடி஡ம்
஬஧஬ில்லனத஦ன்றும், அ஡ணரல் கடி஡ம் ஋ழுது஬ல஡ப஦ ஢றறுத்஡ற஬ிட்ட஡ரகவும், இப்பதரது அ஬ளுலட஦
஡கப்தணரர் உத்஡றப஦ரகத்஡றனறன௉ந்து ரிட஦ர் ஆகற஬ிட்டதடி஦ரல், குடும்தத்துடன் பகர஦ன௅த்தூரில் ஬ந்து
குடிப஦நற஦ின௉ப்த஡ரகவும், தசந்஡றன௉஬ின் ஊன௉க்கு என௉ ஢ரள் ஬ந்து அ஬லபப் தரர்க்க ஬ின௉ம்ன௃஬஡ரகவும்
஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரள்.

இல஡ப் தரர்த்஡தும், தசந்஡றன௉வும் ததரி஦ண்஠னும் என௉ ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ரர்கள். கல்஦ர஠த்ல஡


஢றறுத்து஬஡ற்குப் தங்கேத்஡றன் னென஥ரக அ஬ளுலட஦ ஡கப்தணரரின் எத்஡ரலசல஦த் ப஡டு஬து ஋ன்று
஡ீர்஥ரணித்஡ரர்கள். ததரி஦ண்஠ன், ன௅஡னறல் ஡ரன் ஥ட்டும் பகர஦ன௅த்தூர் பதரய் ஬ன௉஬஡ரகச் தசரன்ணரன்.
தசந்஡றன௉ அல஡ ஥றுத்து, என௉ ஢ற஥ற஭ங்கூடத் ஡ன்ணரல் அந்஡ ஬ட்டில்
ீ இன௉க்க ன௅டி஦ரத஡ன்றும், இ஧ண்டு
பதன௉ம் பகர஦ன௅த்தூன௉க்குக் கறபம்தி஬ிடனரத஥ன்றும் திடி஬ர஡ம் திடித்஡ரள். பகர஦ன௅த்தூரில் ஡ங்கசர஥றக்
கவுண்டன௉க்குச் தசரந்஡஥ரண இந்஡ ஬டு
ீ இன௉ப்தது அ஬ர்களுக்குத் த஡ரினேம். அது ன௄ட்டிக் கறடக்கறநத஡ன்றும்,
஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஋ப்பதர஡ர஬து குடும்தத்துடன் பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஬ந்஡ரல் அ஡றல் ஡ங்கு஬து
஬஫க்கத஥ன்றும், அ஬ர்கள் அநறந்஡றன௉ந்஡ரர்கள். அந்஡ ஬ட்டுப்
ீ ன௄ட்டின் சர஬ினேம் சறங்கப஥ட்டில் ஡ரன்
இன௉ந்஡து. அல஡ ஋டுத்துக் தகரண்டு, அன்லந஦ ஡றணம் அ஡றகரலன஦ில் என௉஬ன௉க்கும் த஡ரி஦ர஥ல் இ஧ண்டு
பதன௉ம் கறபம்திச் சறங்கப஥ட்டுக்கு இ஧ண்டு ல஥ல் தூ஧த்஡றனறன௉ந்஡ ஸ்பட஭ணில் ஧஦ில் ஌நறக் பகர஦ன௅த்தூர்
஬ந்து பசர்ந்஡ரர்கள்.

மப் ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரரின் தங்கபர ஋ங்பக இன௉க்கறநத஡ன்று கண்டு திடிப்த஡ற்கரக


ன௅஡னறல் ததரி஦ண்஠ன் தசந்஡றன௉஬ின் கடி஡த்துடன் பதரணரன். பதரகும்பதரது ஬ட்டில்
ீ தசந்஡றன௉
஡ணி஦ர஦ின௉ப்தது ஦ரன௉க்குந் த஡ரி஦ர஥னறன௉ப்த஡ற்கரக, த஬பி஦ில் க஡ல஬ப் ன௄ட்டிக் தகரண்டு பதரணரன்.
அ஬ன் ஡றன௉ம்தி ஬ந்து த஬பிக் க஡ல஬த் ஡றநந்஡பதரது஡ரன் ஥குடத஡றனேம் அந்஡ ஬ட்டுக்குள்
ீ த௃ல஫ந்஡ரன்.

இவ்஬பவு ஬ி஬஧ங்கலபனேம் அ஬ர்கள் தசரல்னற ன௅டிப்த஡ற்கு த஬கு ப஢஧ம் ஆகற஬ிட்டது. ஋ல்னரம்


பகட்ட திநகு ஥குடத஡ற "தரட்டர! இவ்஬பவு தசரன்ண ஢ீ என௉ ஬ி஭஦ம் ஥ட்டும் தசரல்ன஬ில்லனப஦!
சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டர் ஬ட்டுக்கு
ீ ஢ீ ஋ப்தடி ஬ந்து பசர்ந்஡ரய்?" ஋ன்நரன். அ஡ன் ப஥ல் ததரி஦ண்஠ன்
அந்஡க் கல஡ல஦னேம் சுன௉க்க஥ரகச் தசரன்ணரன்.

தன ஬ன௉஭ங்களுக்கு ன௅ன் ததரி஦ண்஠ன் கள்பிப்தட்டிக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஬ட்டில்


ீ ப஬லன
தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரன். அ஬ர் என௉ ஢ரள் அ஡றக஥ரகக் பகரதித்துக் தகரள்பப஬, அங்கறன௉ந்து கறபம்தி
஬ிட்டரன். இனங்லகக்குப் பதரய் சறன கரனம் அங்பக ஬சறத்து஬ிட்டுத் ஡றன௉ம்திணரன். இனங்லக஦ில் ஡ரன்
அ஬ன் ததரி஦ குடிகர஧ன் ஆணரன். இந்஡ற஦ரவுக்குத் ஡றன௉ம்தி ஬ந்஡ திநகு, என௉ கனகக் பகமறல் அ஬ன்
஥ரட்டிக் தகரண்டரன். கல ழ்க் பகரர்ட்டில் ஌ழு ஬ன௉஭ம் ஡ண்டலண தகரடுத்஡ரர்கள். லயக்பகரர்ட்டில் பகஸ்
உலடந்து ஬ிடு஡லன ஆ஦ிற்று. அந்஡க் பகமறல் அ஬னுக்குச் தசந்஡றன௉஬ின் ஡கப்தணரர் ஡ரன்
஬க்கல னர஦ின௉ந்து அ஬லண ஬ிடு஡லன தசய்஬ித்஡ரர். அப்பதரப஡ தட்ட஠த்஡றல் தசந்஡றன௉ல஬ப் ததரி஦ண்஠ன்
தரர்த்஡றன௉க்கறநரன். கு஫ந்ல஡ல஦த் தூக்கற ல஬த்துக் தகரண்டு தகரஞ்சற஦ின௉க்கறநரன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஥குடத஡றல஦க் குத்஡ற஦ ஬஫க்கறல் ஬ிடு஡லன஦ரண திநகு, ததரி஦ண்஠ன் தகரஞ்ச ஢ரள் ஊர் ஊ஧ரகச்
தசன்று ஥து஬ினக்குப் தி஧சர஧ம் தசய்து ஬ந்஡ரன். இது கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉க்குத் த஡ரிந்஡து. அ஬ர்
அ஬லணச் சறங்கப஥டு ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஬ட்டில்
ீ ப஬லனக்கு அ஥ர்த்஡றணரர். அங்பக, இந்஡ப்
தட்ட஠த்துக் கு஫ந்ல஡ல஦க் கண்டு ஦ரர் ஋ன்று த஡ரிந்து தகரண்டதும், ததரி஦ண்஠ன் அங்பகப஦
சந்ப஡ர஭த்துடன் இன௉ந்து஬ிட்டரன். அ஬ர்களுக்குள் ஢ரளுக்கு ஢ரள் தரசம் ஬பர்ந்து, கலடசற஦ில், இம்஥ர஡றரி
தசரல்னர஥ல் ஏடி ஬ன௉஬஡றல் ன௅டிந்஡து.

"கள்ளுக்கலடக் கண்டி஧ரக்டில் ஢ஷ்டம் ஬ந்஡஡ற்கரக, ஌ற்தகணப஬ ஋ன்லண த஬ட்டிப்


பதரடனரத஥ன்று ஋ண்஠ி஦ின௉க்கறநரர் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர். இப்பதரது இந்஡ இடத்஡றல் ஋ன்லணப்
தரர்த்஡ரல் ஋ன்ண தசய்஬ரப஧ர த஡ரி஦ரது. அ஬ப஧ கத்஡ற ஋டுத்து ஋ன்லணக் குத்஡ற தகரன்று ஬ிடு஬ரர்"
஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

அப்பதரது ததரி஦ண்஠ன் ன௅கத்஡றல் உண்டரண ஬ிகர஧த்ல஡னேம், அ஬னுலட஦ கண்கபில் ப஡ரன்நற஦


த஦ங்க஧த்ல஡னேம் ஥குடத஡ற஦ிணரல் அநறந்துதகரள்ப ன௅டி஦஬ில்லன.

"஋ன்ண தரட்டர! இப்தடி ஥ற஧ளுகறநரப஦! கத்஡றக்குத்து ஋ல்னரம் உணக்குப் ன௃஡றது அல்னப஬?"


஋ன்நரன்.

"஡ம்தி, ஡ம்தி! அப்தடித஦ல்னரம் ஢ீ என்றும் பதசரப஡. ஢ீ ஋ணக்கு என௉ சத்஡ற஦ம் தசய்து தகரடுக்க
ப஬ண்டும். கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர்கறட்ட ஥ரத்஡ற஧ம் ஢ீ பதரகப஬ கூடரது. என௉ பதரதும் பதரகக் கூடரது"
஋ன்நரன் ததரி஦ண்஠ன். அப்பதரது அ஬ன் பதச்பச என௉ ஥ர஡றரி இன௉ந்஡து.

அச்ச஥஦த்஡றல் ஬ரசனறல் "ன௄ம் ன௄ம்" ஋ன்று ப஥ரட்டரர்க் கு஫னறன் சத்஡ம் பகட்டது. அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம்
஬ரசற் க஡ல஬ ஦ரப஧ர ஡ட஡டத஬ன்று ஡ட்டிணரர்கள்.

னென்று பதரில் ஦ரன௉க்குக் க஡றகனக்கம் அ஡றக஥ர஦ின௉ந்஡த஡ன்று தசரல்஬஡ற்கறல்லன.

"சறத்஡ப்தர஬ர஦ின௉க்குப஥ர?" ஋ன்று ஢டுங்கற஦ கு஧னறல் பகட்டரள் தசந்஡றன௉.

"தட்ட஠த்துக்கல்ன஬ர பதரகறந஡ரகச் தசரன்ணரர்?"

"஬ந்து ஬ிட்டரப஧ர, ஋ன்ணப஥ர?"

"என௉ப஬லப அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஬ட்டில்


ீ ஡றன௉ம்தி ஬ந்஡றன௉ந்து, உன் கடி஡த்ல஡ப்
தரர்த்து஬ிட்டுக் கரர் அனுப்தி஦ின௉க்கனர஥ல்ன஬ர?" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

தசந்஡றன௉வுக்குக் தகரஞ்சம் உ஦ிர் ஬ந்஡து. "இன௉ந்஡ரலும் இன௉க்கனரம்" ஋ன்நரள்.

கற஫஬ன், "஢ரன் பதரய்ப் தரர்த்து஬ிட்டு ஬ன௉கறபநன். ஋஡ற்கும், ஡ம்தி, ஢ீ அந்஡ அலநக்குள் இன௉. க஡ல஬
உட்ன௃நம் ஡ரபிட்டுக் தகரள்" ஋ன்நரன்.

ததரி஦ண்஠ன் லகனேம் கரலும் ஢டுங்க ஥ச்சுப் தடிகபில் இநங்கறக் கல ப஫ ஬ந்து, லக஦ில் அரிக்கன்
஬ிபக்லக ஋டுத்துக் தகரண்டு, ஬ரசற் க஡ல஬த் ஡றநந்஡ரன்.

க஡ல஬ இடித்஡ டில஧஬ர் எதுங்கற ஢றன்நரன். ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி஦ில் இ஧ண்டு பதர்


உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ரர்கள். அ஬ர்கலபப் தரர்த்஡தும் கற஫஬ன் திசரலசப் தி஧த்஡ற஦ட்ச஥ரகக் கண்ட஬ன் பதரல்
த஦ங்க஧஥லடந்து பதச்சு னெச்சறன்நற ஢றன்நரன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஌஫ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - த஦ங்க஧ச் சறரிப்ன௃

ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி஦ில் இன௉ந்ப஡ரர் கள்பிப்தட்டிக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம், சறங்கப஥டு ஡ங்கசர஥றக்


கவுண்டன௉ந்஡ரன்.

ததரி஦ண்஠ன் அ஬ர்கலபக் கண்டதும் த஦ப்தி஧ரந்஡ற அலடந்஡ரன். ஡ணக்கு ஌ப஡ர ஡ீங்கு ஬ந்து ஬ிடப்
பதரகறநப஡ர ஋ன்த஡ற்கரக அல்ன. தசந்஡றன௉ல஬ ஋ண்஠ித்஡ரன் அ஬ன் த஦ந்஡ரன். அ஬லப இங்பக
தரர்த்஡ரல் இ஬ர்கள் ஋ன்ண தசய்கறநரர்கபபர, ஋ன்ணப஥ர? பதர஡ர஡ற்கு ஥குடத஡ற இந்஡ச் ச஥஦ம் தரர்த்து
஬ந்து பசர்ந்஡ரபண? இ஬ர்கள் ப஬று ஬ி஡஥ரக சந்ப஡கறக்கனர஥ல்ன஬ர? அநற஦ர஡ ததண்஠ின் பதச்லசக்
பகட்டுப் ன௃நப்தட்டு ஬ந்஡து திசகரய்ப் பதர஦ிற்பந? - கு஫ந்ல஡஡ரன் தசரல்னறற்று ஋ன்நரல் அறுதது
஬஦஡ரண ஋ணக்குக் கூட஬ர ன௃த்஡ற஦ில்னர஥ல் பதரகப஬ண்டும்? கவுண்டர் தசன்லணப் தட்ட஠த்துக்கல்ன஬ர
பதர஬஡ரகச் தசரன்ணரர்? ஬ன௉஬஡ற்கு என௉ ஬ர஧ம் திடிக்கும் ஋ன்நரப஧? இங்பக ஋ப்தடி இன௉க்கறநரர்? -
இம்஥ர஡றரி ஋ண்஠ங்கள் என்பநரதடரன்று ப஥ர஡றக் தகரண்டு அ஬ன் உள்பத்஡றல் ஋ழுந்஡ண. லக஦ில்
னரந்஡ல஧ப் திடித்஡தடி அலச஦ர஥லும் பதசர஥லும் அ஬ர்கலபப் தரர்த்஡தடிப஦ ஢றன்நரன்.

ததரி஦ண்஠லணப் தரர்த்஡஡றல் இ஧ண்டு கவுண்டர்களுக்குங்கூட த஧ரம்த ஆச்சரி஦ம் உண்டர஦ிற்று


஋ன்தது அ஬ர்களுலட஦ ன௅கதர஬த்஡றனறன௉ந்து ஢ன்நரய்த் த஡ரிந்஡து. சற்று ப஢஧ம் அ஬ர்களும் அ஬னுலட஦
ன௅கத்ல஡ உற்றுப் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர், "஦ரர், ததரி஦ண்஠ணர? இத஡ன்ண ஡஥ரஷ்? ஢ீ ஋ங்பக ஬ந்து பசர்ந்஡ரய்?" ஋ன்று
பகட்டுக் தகரண்பட கரரினறன௉ந்து இநங்கறணரர்.

அன௉கறல் தசன்று அ஬ன் ன௅கத்ல஡ப் தரர்த்஡தும், "஋ன்ணப்தர, இது? ஌ன் இப்தடிப் பத஦டித்஡஬ன் ஥ர஡றரி
஬ி஫றத்துக் தகரண்டு ஢றற்கறநரய்?" ஋ன்நரர்.

இ஡ற்கும் ததரி஦ண்஠ன் பதசர஥ல் ஢றன்நரன். கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம் இநங்கற ஬ந்து, "என௉ப஬லப


஥கரத்஥ர கரந்஡ற தக்஡ற ன௅ற்நறப்பதரய் சத்஡ற஦ரக்கற஧கம் தண்஠ப஬ ஬ந்து஬ிட்டரன் பதரனறன௉க்கு" ஋ன்நரர்.

"஌ணப்தர, அப்தடி஦ர? ஢ீ சத்஡ற஦ரக்கற஧கம் தண்஠ப் பதரநர஦ர, அல்னது உன்லணத்஡ரன் கற஧கம்


திடிச்சறன௉க்கர?"

இப்தடிச் தசரன்ண ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஡றடீத஧ன்று ஌ப஡ர ஢றலணவு ஬ந்஡஬ர் பதரல், "கவுண்டர்!
஬ட்டிபன
ீ ஋ல்னரன௉ம் சுகந்஡ரபண? உடம்ன௃ கர஦னர என்று஥றல்லனப஦?" ஋ன்று கனங்கற஦ கு஧னறல் பகட்டரர்.

"஋ல்னரன௉ம் சுகந்஡ரனுங்க" ஋ன்று த஥னறந்஡ கு஧னறல் ததரி஦ண்஠ன் தசரன்ணரன்.

"அப்தடித஦ன்நரல், ஢ீ ஋ங்பக ஬ந்ப஡?"

த஡றல் இல்னர஥ற் பதரகவும், இன௉ கவுண்டர்களும் உள்பப த௃ல஫ந்஡ரர்கள்.

ப஥ல் ஥ச்சறல் த஬பிச்சம் த஡ரிந்஡து. ஆள் ஢ட஥ரடும் சத்஡ன௅ம், க஡வு சரத்தும் சத்஡ன௅ம் பகட்டது.
கவுண்டர்கபின் ஆச்சரி஦ம் அ஡றக஥ர஦ிற்று.

"ததரி஦ண்஠ர! ஥ச்சுப஥பன ஦ரர்?"

த஡றல் இல்லன.

"இத஡ன்ண உணக்குப் தி஧ம்஥யத்஡ற திடித்து஬ிட்ட஡ர? ப஥பன ஦ரர், தசரல்கறநர஦ர, இல்லன஦ர?"


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ததரி஦ண்஠ன் ஡டு஥ரநறக் தகரண்டு, "கு஫ந்ல஡" ஋ன்நரன்.

"஋ந்஡க் கு஫ந்ல஡?" ஋ன்று ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஬ி஦ப்ன௃டன் பகட்டரர்.

"஋ணக்கு ஋ல்னரம் த஡ரிந்து பதரய் ஬ிட்டது" ஋ன்நரர் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர். ஡ங்கசர஥றக்


கவுண்டரின் கரப஡ரடு ஌ப஡ர தசரன்ணரர்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டரின் கண்஠ில் ஡ீப்ததரநற தநந்஡து. "஋ன்ண? இன௉க்கப஬ இன௉க்கரது!" ஋ன்நரர்.

"ததரி஦ண்஠ர! ஋ந்஡க் கு஫ந்ல஡? தட்ட஠த்துக் கு஫ந்ல஡஦ர?"

"ஆ஥ரனுங்க."

அவ்஬பவு஡ரன்; அ஡ற்குப஥ல் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் அங்பக ஢றற்க஬ில்லன. ஡ட஡டத஬ன்று


஥ச்சுப்தடிகபின் ப஥பன ஌நறணரர். கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம் தின் த஡ரடர்ந்து ஌நறணரர். ததரி஦ண்஠ன்
னரந்஡ல஧க் கல ப஫ ல஬த்துக் க஡ல஬த் ஡ரபிட்டு ஬ிட்டுத் ஡ள்பரடிக் தகரண்பட ஌நறணரன். அ஬ன் ஥ணது
எப஧ கு஫ம்தனரய்க் கு஫ம்திற்று. தசந்஡றன௉ல஬ அங்பக அல஫த்து ஬ந்஡஡ற்கு ஌஡ர஬து ததரய்க் கர஧஠ங்
கண்டு திடிக்க அ஬ன் ஬ின௉ம்திணரன். ஆணரல் ப஦ரசலண என்றுப஥ ஏட஬ில்லன. அ஬ன் ஡லன சு஫ன்நது.

என௉஬ர் தின் என௉஬஧ரக இ஧ண்டு கவுண்டர்களும் ஬ன௉஬ல஡ப் தரர்த்஡தும், தசந்஡றன௉


க஡றகனங்கற஦஬பரய்ச் சன௅க்கரபத்஡றனறன௉ந்து ஋ழுந்து ஢றன்நரள். சறத்஡ப்தரல஬ அ஬ள் என௉஬ரறு
஋஡றர்தரர்த்஡ரள். அ஬ன௉க்கு ஋ன்ண ச஥ர஡ரணம் தசரல்னற, ஋ப்தடித் ஡ப்ன௃஬து ஋ன்று ப஦ரசறத்துக்
தகரண்டின௉ந்஡ரள். கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம் பசர்ந்஡ரற்பதரல் ஬ன௉஬ல஡க் கண்டதும், ஋ல்னர ப஦ரசலணனேம்
பதரய்஬ிட்டது. தக்கத்து அலந஦ில் ஥குடத஡ற இன௉க்கறநரன் ஋ன்தல஡ ஢றலணத்஡தும், அ஬ளுலட஦
஬஦ிற்லநனேம் த஢ஞ்லசனேம் ஋ன்ணப஬ர தசய்஡து! ஥஦ினரப்ன௄ரில் அ஬ளுலட஦ ஬ட்டுக்
ீ கூடத்஡றல்
த஫஢ற஦ரண்ட஬ர் தடம் என்று ஥ரட்டி஦ின௉க்கும். ஡றணம் அப்தடத்஡றற்கு அனங்கர஧ம் தசய்து ஡ீதர஧ர஡லண
கரட்டு஬துண்டு. கு஫ந்ல஡ தசந்஡றன௉ அப்தடத்஡றன் ன௅ன்ணரல் ஢஥ஸ்கர஧ம் தசய்து "ஸ்஬ர஥ற! த஫ணி
ஆண்ட஬பண! தரீட்லச஦ில் ஋ணக்கு ஢ல்ன ஥ரர்க் ஬஧ப஬ட௃ம்; ன௅஡னர஬஡ரக ஢ரன் ப஡நப஬ண்டும்" ஋ன்று
ப஬ண்டிக் தகரள்஬ரள். இப்பதரது ஡றடீத஧ன்று அந்஡ப் தடத்஡றன் ஞரதகம் ஬ந்஡து! "ஸ்஬ர஥ற! ஆண்ட஬பண!
இந்஡ ஆதத்஡றனறன௉ந்து ஢ீ஡ரன் ஋ன்லணக் கரப்தரற்ந ப஬ண்டும்" ஋ன்று ஥ண஡றற்குள் ப஬ண்டிக் தகரண்டரள்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் அ஬லப ஬ி஦ப்ன௃டனும் ஆங்கர஧த்துடனும் உற்றுப் தரர்த்஡தடி அன௉கறல் ஬ந்஡ரர்.

"தசந்஡றன௉, ஢ீ஦ர, இந்஡க் கரரி஦ம் தசய்஡ரய்? ஋ன்ண த஢ஞ்சு அழுத்஡ம் உணக்கு! தர஬ி!..."

கவுண்டரின் உ஡டுகளும் ஥ீ லசனேம் தடதடப்திணரல் துடித்஡ண.

"தர஬ி! உன் அப்தர஬ின் தத஦ல஧ இப்தடி஦ர ஢ீ தகடுக்க ப஬ட௃ம்! ஥ன௉஡ரசனக் கவுண்டரின் ஥கபர
஢ீ? ஆயர! அண்஠ன் ஥ட்டும் இப்பதரது உ஦ிப஧ரடின௉ந்஡ரல்..."

஡கப்தணரரின் தத஦ல஧க் பகட்டதும் தசந்஡றன௉வுக்கு ஡றடீத஧ன்று ஥பணரல஡ரி஦ம் உண்டர஦ிற்று. அ஬ள்


என௉ ன௃து ஥னு஭ற஦ரணரள். ஡ன்னுலட஦ ஡கப்தணரப஧ ஆ஬ி னொதத்஡றல் ஬ந்து ஡ணக்குப் தின்ணரல் ஢றற்த஡ரக
அ஬ளுக்குத் ப஡ரன்நறற்று. ஡ணக்கு அதர஦ம் ப஢஧ர஥ல் அ஬ர் கரப்தரற்று஬ரர் ஋ன்ந ஢ம்திக்லக
உண்டர஦ிற்று.

஡றடீத஧ன்று ஆப஬சம் ஬ந்஡஬ள் பதரல் அ஬ள், "அப்தர பதச்லச ஌ன் ஋டுக்கறநீர்கள் சறத்஡ப்தர! அப்தர
உ஦ிப஧ரடு இன௉ந்஡ரல் ஋ன் க஡ற இப்தடி஦ர஦ின௉க்கு஥ர? ஡லன ஢ல஧ச்ச கற஫஬ன௉க்கு ஋ன்லணக் கல்஦ர஠ம்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

கட்டிக் தகரடுக்க ப஦ரசறத்஡றன௉ப்தர஧ர?" ஋ன்நரள்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉க்கு அப்பதரது ஬ந்஡ பகரதத்஡றல் அ஬ன௉லட஦ உடம்ததல்னரம் ஢டுங்கறற்று.


஡றன௉ம்தி அ஬ர் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டல஧ப் தரர்த்஡ரர். கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டரின் ன௅கத்஡றல் ஬ி஭ம்
஢றலநந்஡ என௉ ன௃ன்ணலக கர஠ப்தட்டது. ஥ற்நதடி பகரத஡ரதம் என்று஥றல்லன. அ஬ர் சறங்கப஥ட்டரல஧ப்
தரர்த்து, "஌ன் இவ்஬பவு த஡ட்டப் தடுகறநீர்கள்? இல஡ அ஬பரகச் தசய்஦஬ில்லன. ஦ரன௉லட஦
துர்ப்பதர஡லண஦ின் பதரிபனப஦ர ஢டந்஡றன௉க்கறநது. உட்கரர்ந்து சர஬கரச஥ரக ஬ிசரரினேங்கள்" ஋ன்நரர்.

இப்தடிச் தசரல்னற஬ிட்டு அ஬ர் யரனறன் ஬஡றப்


ீ தக்கத்துச் சு஬ரில் இன௉ந்஡ ேன்ணனண்லட பதரய்
ேன்ணல் க஡வுகலபச் சரத்஡றணரர். திநகு, ஥ச்சுதடிகபின் ஬஫ற஦ரகக் கல ப஫ இநங்கறப் பதரணரர்.

சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டர் ப஥லேக்குப் தக்கத்஡றனறன௉ந்஡ ஢ரற்கரனற஦ில் பதரய்த் த஡ரப்ததன்று ஬ிழுந்஡ரர்.


அப஬ில்னர஡ பகரதத்஡றணரல் அ஬ன௉லட஦ உடம்ன௃ ஡பர்ந்து பதர஦ின௉ந்஡து. தூ஧த்஡றல் ஢டுங்கறக் தகரண்டு
஢றன்ந ததரி஦ண்஠லணப் தரர்த்து, "கவுண்டர, இங்பக ஬ர!" ஋ன்நரர்.

ததரி஦ண்஠ன் ப஥லே஦ண்லட த஥து஬ரக ஬ந்து ஢றன்நரன்.

"஋஡ற்கரக இங்பக ஬ந்஡ீர்கள்? ஋ன்ண ஋ண்஠த்துடன் ஬ந்஡ீர்கள்? ஦ரன௉லட஦ தூண்டு஡லனக் பகட்டு


஬ந்஡ீர்கள்? ஢றேத்ல஡, உள்பல஡ உள்பதடி தசரல்னற஬ிடு; இல்னர஬ிட்டரல் இங்கறன௉ந்து உ஦ிப஧ரடு ஡றன௉ம்திப்
பதரக஥ரட்டரய்" ஋ன்நரர்.

ததரி஦ண்஠ன், ஥ணத்஡றற்குள், "஋ன் உ஦ிப஧ரடு பதர஬஡ர஦ின௉ந்஡ரல் தர஡க஥றல்லனப஦? இந்஡க்


கு஫ந்ல஡ல஦னேம் அல்ன஬ர ஥ரட்டி ல஬த்து ஬ிட்படன்?" ஋ன்று ஢றலணத்துக் தகரண்டரன்.

அ஬ன் தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்த்஡ரன். தசந்஡றன௉, "஋ன்ண த஦ம் தரட்டர? உ஦ின௉க்கு ப஥பன


என்று஥றல்லனப஦? இந்஡ ஥ர஡றரி உ஦ிர் ல஬த்துக் தகரண்டு ஬ரழ்கறநல஡஬ிடச் தசத்துப் பதர஬ப஡ ஢ல்னது.
஋ல்னர஬ற்லநனேம் தசரல்னற஬ிடு" ஋ன்நரள். இப்தடிச் தசரல்னற஬ிட்டு அ஬ள் சன௅க்கரபத்஡றல் உட்கரர்ந்஡ரள்.

இ஡ற்குள், கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர், ஥ச்சுப்தடி ஌நற ஥றுதடினேம் ப஥பன ஬ந்஡ரர். அ஬ன௉லட஦ என௉ லக
ன௅துகுப் தக்கம் பதர஦ின௉ந்஡து. அந்஡க் லக஦ில் என௉ க஦ிற்றுச் சுன௉ளும் என௉ தகரடிப் தி஧ம்ன௃ம் இன௉ந்஡ண.
இன்தணரன௉ லக஦ில் டரர்ச் லனட் என்று இன௉ந்஡து. ததரி஦ண்஠ன் இல஡த஦ல்னரம் தரர்த்து ஬ிட்டரன்.
இ஡ற்கு ன௅ன்ணரல் என௉ பதரதும் அநறந்஡ற஧ர஡ என௉ ஬ி஡ ப஢ரவு அ஬னுலட஦ அடி ஬஦ிற்நறல் உண்டர஦ிற்று.

இ஧ண்டு கவுண்டர்கலபனேம் அ஬ன் ஥ரநற ஥ரநறப் தரர்த்து ஡ட்டுத் ஡டு஥ரநலுடன் "த஡ரி஦ரத்஡ண஥ரய்


஢டந்து பதரச்சுங்க? ஋ன்லண ஋ன்ண ப஬ட௃஥ரணரலும் தசய்துக்குங்க! கு஫ந்ல஡ல஦ ஥ன்ணிச்சுடுங்க! உங்கள்
கரனறபன ஬ிழுந்து பகட்கறபநன்!" ஋ன்நரன்.

தசந்஡றன௉வுக்கு இது தகரஞ்சன௅ம் திடிக்க஬ில்லன ஋ன்று அ஬ளுலட஦ ன௅கத் ப஡ரற்நத்஡றனறன௉ந்ப஡


த஡ரிந்஡து.

"஋ன்ண தரட்டர! உணக்குப் லதத்஡ற஦஥ர? ஋஡ற்கரக ஋ன்லண ஥ன்ணிக்க ப஬ண்டும்? ஢ரன் ஋ன்ண ஡ப்ன௃
தசய்து ஬ிட்படன் ஥ன்ணிப்த஡ற்கு?" ஋ன்நரள்.

கற஫஬ன் அ஬லபக் தகரஞ்சம் பகரத஥ரய்ப் தரர்த்து, "தசந்஡றன௉! ஢ீ அநற஦ரக் கு஫ந்ல஡! உணக்கு என்றும்
த஡ரி஦ரது, சற்பந ஢ீ பதசர஥னறன௉" ஋ன்நரன். அப்பதரது அ஬னுலட஦ தரர்ல஬ சரத்஡ற஦ின௉ந்஡ அலநக்
க஡஬ின் ப஥ல் பதர஦ிற்று.

அது கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டரின் கூரி஦ தரர்ல஬஦ினறன௉ந்து ஡ப்த஬ில்லன. அ஬ர் ப஥லேக்குப்


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

தக்கத்஡றனறன௉ந்஡ ஢ரற்கரனற என்நறல் உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ரர். இன்தணரன௉ கரனற ஢ரற்கரனற஦ின் ப஥ல் க஦ிற்றுச்


சுன௉ள், தி஧ம்ன௃, டரர்ச் லனட் இல஬ இன௉ந்஡ண. ப஥லே஦ின் ப஥ல் ன௅஫ங்லகல஦ ஊன்நற஦தடி ஥ற்ந னென்று
பதல஧னேம் அ஬ர் க஬ணித்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரர்.

சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டல஧ப் தரர்த்து, அ஬ர், "அநற஦ரப் ததண் தடதடப்தரய்ப் பதசறணரல் அ஡ற்கரக


஢ீங்களும் பகரதித்துக் தகரள்பனர஥ர? ஋ங்பக கறபம்தி ஬ந்஡ரர்கள், ஋ன்ணத்஡றற்கரக, ஋ன்று பகளுங்கள்"
஋ன்நரர்.

ததரி஦ண்஠ன் உடபண, "கு஫ந்ல஡க்குச் சறப஢கற஡ப் ததண் இந்஡ ஊன௉க்கு ஬ந்஡றன௉க்கறந஡ரம்.


அ஬ச஧஥ரய்ப் தரர்க்க ப஬ட௃த஥ன்று கடி஡ம் ஬ந்஡஡ரம். உடபண கறபம்தித் ஡ரன் ஆகப஬ண்டுத஥ன்று
திடி஬ர஡ம் திடித்஡து. ஢ரனும் த஡ரி஦ரத்஡ண஥ரய் அல஫த்துக் தகரண்டு ஬ந்து ஬ிட்படன். தசய்஡து
திசகு஡ரன்" ஋ன்நரன்.

தசந்஡றன௉ அப்பதரது, "சறத்஡ப்தர! ஢ரன் ஢றேத்ல஡ச் தசரல்னற஬ிடுகறபநன். ஋ணக்கு இந்஡ ஬஦஡றல்


கல்஦ர஠ம் கட்டிக் தகரள்ப இஷ்ட஥றல்லன. அ஡ற்கரகத்஡ரன் ன௃நப்தட்டு ஬ந்ப஡ன். ஢ீங்கள் ஋ன்லணக்
தகரன்நரலும் சரி஡ரன். ஋ன் ஥ணது ஥ட்டும் ஥ரநரது" ஋ன்நரள்.

கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர், ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டரின் கரப஡ரடு ஌ப஡ர தசரன்ணரர்.

"இது ஢ீ஦ரகச் தசரல்கறநர஦ர? ப஬று ஦ரன௉லட஦ பதர஡லண஦ின் பதரினர஬து தசரல்கறநர஦ர?"

"஦ரன௉ம் ஋ணக்குப் பதர஡றக்க஬ில்லன; ஢ரணரகத்஡ரன் தசரல்கறபநன்."

"இங்பக கறபம்தி ஬ந்஡து ஢ீ஦ரகத்஡ரன் ஬ந்஡ர஦ர? ஦ர஧ர஬து ஬஧ச் தசரன்ணதுண்டர?"

"஢ரணரகத்஡ரன் ஬ந்ப஡ன்."

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் "ததரய்" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்டு ஢ரற்கரனற஦ினறன௉ந்஡ தி஧ம்லத ஋டுத்து,


ப஥லே஦ின் ப஥ல் சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டர் தக்கத்஡றல் ல஬த்஡ரர்.

இல஡க் க஬ணித்஡ தசந்஡றன௉ பகரதரப஬சத்துடன், "சறத்஡ப்தர! ஢ரன் துர்ப்பதர஡லணக் கரபரக஬ில்லன.


உங்களுக்குத்஡ரன் துர்஥ந்஡றரிகள் இன௉க்கறநரர்கள். அ஡ணரல் ஡ரன் உங்களுக்குக் கடன் ஬ந்஡து. அ஡ற்கரக
஋ன்லண ஬ிற்கப் தரர்க்கறநீர்கள்" ஋ன்நரள்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ப஥லே ஥ீ ஡றன௉ந்஡ தி஧ம்லத ஋டுத்துக் தகரண்டு தசந்஡றன௉ல஬ ப஢ரக்கறப் பதரணரர்.
ததரி஦ண்஠ன் அ஬ன௉க்கு ன௅ன்ணரல் ஬ந்து ஡ல஧஦ில் ஬ிழுந்து கரலனப் திடித்துக் தகரண்டரன். கவுண்டர்
அ஬லண உ஡நறத் ஡ள்பி஬ிட்டு ப஥பன பதரய் தசந்஡றன௉஬ின் ப஥ல் தி஧ம்லத ஬சறணரர்.
ீ அ஬ளுலட஦ ப஡ரபில்
சுப ீத஧ன்று ஬ிழுந்஡து. தசந்஡றன௉ '஬ல்'
ீ ஋ன்று கத்஡றக் தகரண்டு கல ப஫ ஬ிழுந்஡ரள். இன்னும் தன அடிகலப
஋஡றர்தரர்த்து அ஬ள் கண்ல஠ இறுக னெடிக் தகரண்டு தல்லனனேம் கடித்துக் தகரண்டரள்.

ஆணரல், ப஥பன அடி ஬ி஫஬ில்லன. ஌தணணில் அச்ச஥஦ம் க஡வு ஡ரழ்ப்தரள் ஡றநக்கும் சத்஡ம் பகட்டது.

"தர஬ிகபர! சண்டரபர்கபர! அணரல஡ப் ததண்ல஠ அடிக்கர஡ீர்கள்! ஋ன்லண அடித்துக் தகரன்று


஬ிடுங்கள்" ஋ன்று கத்஡றக் தகரண்டு ஥குடத஡ற ஡றநந்஡ அலந஦ினறன௉ந்து ஏடி ஬ந்஡ரன்.

கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் கனகனத஬ன்று சறரித்஡ரர். அந்஡ச் சறரிப்தின் த஡ரணி த஦ங்க஧஥ர஦ின௉ந்஡து.


ததரி஦ண்஠ன் உடம்ன௃ த஬டத஬டத஬ன்று ஆடிற்று.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஋ட்டரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - அந்஡கர஧ம்

இன௉ட்டலநக்குள் இன௉ந்஡ ஥குடத஡றக்கு யரனறல் ஢டந்஡ பதச்சு஬ரர்த்ல஡த஦ல்னரம் ஢ன்நரய்க் கர஡றல்


஬ிழுந்஡ண. கு஧னறனறன௉ந்து, ஦ரர் ஦ரர் பதசுகறநரர்கள் ஋ன்தல஡னேம் ஊகறத்துக் தகரண்டரன். தசந்஡றன௉
தகரஞ்சன௅ம் த஦ப்தடர஥ல் பதசற஦ ஡ீ஧ம் ஢றலநந்஡ த஥ர஫றகள் அ஬னுலட஦ கர஡றல் ஬ிழுந்஡ பதரத஡ல்னரம்,
அ஬னுக்கு ஥஦ிக்கூச்தசநறந்஡து. அந்஡ச் ச஥஦ம் தசந்஡றன௉ சர஡ர஧஠ப் ததண்஠ரகப஬ அ஬னுக்குத்
ப஡ரன்ந஬ில்லன. கர஬ி஦ங்கபிலும், இ஡றகரசங்கபிலும் ஬ர்஠ிக்கப்தடும் ஬஧ீ ஢ரரீ஥஠ி஦ரகப஬
ப஡ரன்நறணரள். இ஬ளுக்கரக ஏர் உ஦ில஧ அல்ன, த௄று உ஦ிர் என௉஬னுக்கு இன௉ந்஡ரல் அவ்஬பல஬னேம்
தகரடுக்கனரம் ஋ன்று ஢றலணத்஡ரன். ஏலடக் கல஧க் கரட்சறனேம், அங்பக அ஬ளுக்கு, ஡ரன் தகரடுத்஡
஬ரக்குறு஡றனேம் ஞரதகம் ஬ந்஡ண. அந்஡ ஬ரக்குறு஡றல஦ இத்஡லண ஢ரளும் ஢றலநப஬ற்நர஥னறன௉ந்஡ல஡
஋ண்஠ி அப்பதரது த஬ட்கத்஡றணரல் அ஬னுலட஦ உள்பம் குன்நற஦து. அ஡ற்தகல்னரம் இப்பதரது தரிகர஧ம்
தசய்து ஬ிட ப஬ண்டுத஥ன்றும் இந்஡ இ஧க்க஥ற்ந அ஧க்கர்கபிட஥றன௉ந்து அ஬லப ஋ப்தடி஦ர஬து கரப்தரற்ந
ப஬ண்டுத஥ன்றும் உறு஡ற தகரண்டரன். இப்பதர்ப்தட்ட ஆதத்஡ரண ச஥஦த்஡றல் ஡ன்லண அந்஡ ஬ட்டில்

தகரண்டு ஬ந்து பசர்த்஡ த஡ய்஬ச் தச஦லன ஋ண்஠ி அ஡றச஦ித்஡ரன். இப்தடித஦ல்னரம் தன஬ி஡ ஋ண்஠ங்கள்
அ஬னுலட஦ உள்பத்ல஡க் கு஫ப்திணப஬ ஡஬ி஧, தசந்஡றன௉ல஬ ஋ப்தடி இ஬ர்கள் லக஦ினறன௉ந்து ஡ப்ன௃஬ிப்தது
஋ன்த஡ற்கு ஥ட்டும் என௉ ப஦ரசலணனேம் ன௃னப்தட஬ில்லன.

இந்஡ ஢றலனல஥஦ில்஡ரன் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் தி஧ம்திணரல் தசந்஡றன௉ல஬ அடிக்க, அ஬ள் ஬ரிட்டகு஧ல் ஥குடத஡ற஦ின் கர஡றல் ஬ிழுந்஡து. திநகு அ஬ணரல் அந்஡ இன௉ட்டலந஦ில் சும்஥ர இன௉க்க
ன௅டி஦஬ில்லன. க஡ல஬த் ஡றநந்து தகரண்டு ஏடி ஬ந்஡ரன்.

அலநக்குள்பின௉ந்து ஏடி஬ந்஡ ஥குடத஡றல஦ப் தரர்த்஡தும், ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉க்கு ஌ற்தட்ட


தி஧஥றப்லதனேம் பகரதத்ல஡னேம் தசரல்னத் ஡஧஥ல்ன. "இத஡ல்னரம் ஢றே஥ரக ஢டப்தல஬஡ரணர? இந்஡ற஧ேரனக்
கண஬ர?" ஋ன்று சந்ப஡கப்தட்ட஬ர் பதரல், அ஬ர் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டல஧ப் தரர்த்஡ரர்.

"஡ங்கசர஥ற! ஢ரன் தசரன்ணபதரது ஢ீ ஢ம்த஬ில்லன. இப்பதரது த஡ரிந்து தகரண்டர஦ர! சறப஢கற஡ப்


ததண்ல஠ப் தரர்க்க ஬ந்஡து ஋ன்தத஡ல்னரம் ததரய் ஋ன்று த஡ரிகறந஡ர?..." ஋ன்நரர் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டரின் கண்கபில் ஡ீப்ததரநற தநந்஡து. "தர஬ி, ஋ன்ண கரரி஦ம் தசய்஡ரய்? குனத்ல஡க்
தகடுக்க஬ர ஢ீ ஬ந்஡ரய்?" ஋ன்று தசரல்னற அ஬ர் ஥றுதடினேம் தசந்஡றன௉ல஬ ப஢ரக்கறப் தி஧ம்லத ஏங்கறணரர்.

அப்பதரது சறன ஢ற஥ற஭ப஢஧ம் அந்஡ யரனறல் ததன௉ங்கு஫ப்தம் உண்டர஦ிற்று.

஥குடத஡ற ஏடி ஬ந்து, ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉லட஦ லகப்தி஧ம்லதப் திடிக்க ன௅஦ன்நரன். ததரி஦ண்஠ன்


குறுக்பக ஬ந்து, ஥குடத஡றல஦ப் திடித்து இழுத்஡ரன். "தரட்டர! ஢ீ சும்஥ர இன௉. என௉ பதடி என௉ சறறு
ததண்ல஠ப் தி஧ம்தரல் அடிக்கும் பதரது ஢ீ தரர்த்துக் தகரண்டு ஢றற்கறநரய். ஋ன்லணனேம் சும்஥ர இன௉க்கச்
தசரல்கறநர஦ர?" ஋ன்று ஥குடத஡ற தசரல்னறக்தகரண்பட, ததரி஦ண்஠ணிட஥றன௉ந்து ஡ற஥றந ன௅஦ன்நரன்.
ததரி஦ண்஠ன் அ஬லண இன்னும் தகட்டி஦ரகப் திடித்துக் தகரண்டரன். இ஧ண்டு பதன௉ம் கட்டிக் தகரண்டு
கல ப஫ ஬ிழுந்஡ரர்கள். ததரி஦ண்஠னுலட஦ ஡லன அரிக்கன் னரந்஡ர் ஥ீ து தடரத஧ன்று ப஥ர஡றற்று. அரிக்கன்
னரந்஡ர் க஬ிழ்ந்து அ஬ிந்஡து. என௉ ஢ற஥ற஭ம் அந்஡ யரனறல் இன௉ள் சூழ்ந்஡து.

தசந்஡றன௉, "஍ப஦ர! ஍ப஦ர!" ஋ன்று அனநறணரள்.

தபிச்தசன்று டரர்ச் லனட்டின் த஬பிச்சம் அடித்஡து. கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் லக஦ினறன௉ந்து஡ரன்


டரர்ச் லனட் தி஧கரசறத்஡து. த஬பிச்சம் ததரி஦ண்஠ன் - ஥குடத஡ற஦ின் ப஥ல் ஬ிழுந்஡து. ததரி஦ண்஠ன்
தி஧க்லஞ஦ற்றுக் கறடந்஡ரன். ஥குடத஡ற ஡றலகப்ன௃டன் சுற்றுன௅ற்றும் தரர்த்஡ரன்.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் கர்஠ கடூ஧஥ரண கு஧ல், "஡ங்கசர஥ற! அந்஡ப் லத஦லண பசரதர கரபனரடு
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

பசர்த்துக் கட்டு" ஋ன்று தசரல்னற஦து அ஬ன் கர஡றல் ஬ிழுந்஡து.

ததரி஦ண்஠ன் கல ப஫ தி஧க்லஞ஦ற்றுக் கறடப்தல஡ப் தரர்த்து தசந்஡றன௉ அனநறக் தகரண்டு அ஬ன் அன௉கறல்


஬ந்து ன௅கத்ல஡ உற்று ப஢ரக்கறணரள்.

஡றலகத்துப் பதரய் உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ ஥குடத஡றல஦க் கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉ம்


திடித்துக் க஧க஧த஬ன்று இழுத்துக் தகரண்டு஬ந்து பசரதர஬ின் கரபனரடு பசர்த்து கட்டிணரர்கள். ஥குடத஡ற
அ஬ர்கபிட஥றன௉ந்து ஡ன்லண ஬ிடு஬ித்துக் தகரள்஬஡ற்குச் தசய்஡ ன௅஦ற்சற என்றும் தனறக்க஬ில்லன.

தசந்஡றன௉ ததரி஦ண்஠னுலட஦ னெக்கறணன௉கறல் ஬ி஧லன ல஬த்துப் தரர்த்஡தின், னெச்சு ஬ன௉஬து


த஡ரிந்஡தும், தகரஞ்சம் ல஡ரி஦ம் உண்டர஦ிற்று. ன௅கத்஡றல் த஡பிக்கத் ஡ண்஠ ீர் இன௉க்கறந஡ர ஋ன்று
஡றன௉ம்திப் தரர்த்஡ரள். ஥குடத஡ற பசரதர஬ின் கரனறல் கட்டுப்தட்டின௉ப்தல஡னேம் அ஬ன் தக்கத்஡றல் இ஧ண்டு
கவுண்டர்களும் ஢றற்தல஡னேம் கண்டரள். கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் லக஦ினறன௉ந்஡ டரர்ச் லனட்
கட்டுப்தட்டின௉ந்஡ ஥குடத஡ற஦ின் ப஥ல் தி஧கரசறத்துக் தகரண்டின௉ந்஡து. ஥குடத஡ற஦ின் அ஫கற஦ ன௅கம் அப்பதரது
஥றகவும் த஦ங்க஧த் ப஡ரற்ந஥லடந்஡றன௉ந்஡து. அப஬ில் அடங்கர஡ பகரதத்஡றணரலும் ஆத்஡ற஧த்஡றணரலும் அ஬ன்
ன௅கத்஡றன் ஢஧ம்ன௃கள் ஋ல்னரம் ன௃லடத்஡றன௉ந்஡ண. த஢டி஦ ததன௉னெச்சு ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡து. கண்கள்
஡஠லனப் பதரல் சற஬ந்஡றன௉ந்஡ண.

"பதடிகபர! ஋ன்லண ஌ன் கட்டிப் பதரடுகறநீர்கள்? ஆண் திள்லபகபர஦ின௉ந்஡ரல் கட்லட அ஬ிழ்த்து


஬ிடுங்கள் - இப்தடிப்தட்ட அக்கற஧஥ங்கலப ஌ன் தசய்கறநீர்கள்? ஆயர! இந்஡ப் தர஧஡ ப஡சத்஡றல் ஥கரத்஥ர
கரந்஡றல஦ப் பதரன்ந உத்஡஥ன௉ம் திநந்஡ரர் - உங்கலபப் பதரன்ந தர஡கர்களும் திநந்஡றன௉க்கறநரர்கபப!..."
஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"அபட! ஢றறுத்஡டர, உன் அ஡றகப் தி஧சங்கத்ல஡!" ஋ன்று சலநறணரர் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர். ப஥லும்
஌பணம் தசய்னேம் கு஧னறல் அ஬ர் கூநறணரர்:

"஥கரத்஥ர கரந்஡ற஦ினுலட஦ அந்஡஧ங்க சறஷ்஦ணல்ன஬ர ஢ீ? அ஡ணரல் ஡ரன் ல஥ணர்ப் ததண்ல஠த்


஡றன௉ட்டுத்஡ண஥ரய் அல஫த்துக் தகரண்டு ஏடப்தரர்த்஡ர஦ரக்கும்!... ஆயர! ஢ல்ன கரந்஡ற சறஷ்஦ன், அப்தர!
஡ங்கசர஥ற! ஋ங்பக தி஧ம்லத ஋டு! இன்லநக்கு இ஬ன் சறப஢கற஡ர்கள் கலடத் த஡ன௉஬ில் சத்஡ற஦ரக்கற஧கம்
தசய்து அடி஬ரங்கறணரர்கள். இ஬ன் ஥ட்டும் அ஬ர்களுக்குக் குலநந்து பதரகனர஥ர? அப்ன௃நம் கரந்஡ற
஥கரத்஥ர இ஬லணப்தற்நறக் குலந஬ரக ஋ண்஠ிக் தகரள்ப஥ரட்டர஧ர?... பசச்பச! ஋ங்பக அந்஡ப் தி஧ம்லத
஋டு!"

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் அப்பதரது தி஧ம்லத ஋டுத்துக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் லக஦ில் தகரடுத்஡ரர்.

இது஬ல஧஦ில் பதசர஥ல் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ தசந்஡றன௉, "சறத்஡ப்தர! அ஬ர்ப஥ல் என௉ குற்நன௅ம்


இல்லன. அ஬ர் ஋ன்லண அல஫த்து ஬஧஬ில்லன. சத்஡ற஦஥ரகச் தசரல்கறபநன். ஋ன் சறப஢கறல஦ப் தரர்க்க
஢ரணரகத்஡ரன் ஬ந்ப஡ன். தரட்டன், கடு஡ரசறகூடக் தகரண்டு பதரய்க் தகரடுத்து஬ிட்டு ஬ந்஡ரன். அ஬ல஧
஬ிட்டு஬ிடுங்கள். அ஬ல஧ ஬ிட்டு஬ிட்டரல், இணிப஥ல் ஢ீங்கள் தசரன்ணதடி பகட்கறபநன். அ஬ல஧ ஌஡ர஬து
தசய்஡ீர்கபபர, கூச்சல் பதரட்டு ஊல஧க் கூட்டுப஬ன்" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்டு தசந்஡றன௉ ேன்ணல் தக்கம்
பதரணரள்.

"஡ங்கசர஥ற! அ஬லப இழுத்துக் தகரண்டு ஬ந்து ப஥லேக் கரபனரட கட்டு!" ஋ன்நரர் கரர்க்பகரடக்
கவுண்டர்.

தசந்஡றன௉ ஋வ்஬பப஬ர ஡ற஥றநறனேம் த஦ன்தட஬ில்லன. ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் அ஬லப இழுத்துக்


தகரண்டு ஬ந்து ப஥லேக் கரபனரடு பசர்த்துக் கட்டி஬ிட்டரர்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் தசரன்ணரர்: "஡ங்கசர஥ற! கரனத்ல஡ ஏட்டிக் தகரண்டின௉க்க இப்பதரது


ச஥஦஥றல்லன. இ஧ண்டில் என்று உடபண ஡ீர்ந்து஬ிட ப஬ண்டும். இந்஡ப் லத஦ன் இ஧ண்டு ஬ி஭஦த்துக்குச்
சம்஥஡றக்கறநரணர ஋ன்று பகள். ல஥ணர்ப் ததண்ல஠க் கடத்஡ற ஬ந்஡ குற்நம் தசய்஡஡ரகவும்,
஥ன்ணிக்கும்தடினேம் ஋ழு஡றக் தகரடுக்க ப஬ண்டும். இணிப஥ல் கள்ளுக்கலடப் தக்கம் பதர஬஡றல்லன.
஥து஬ினக்குப் தி஧சர஧ம் தசய்஬஡றல்லன ஋ன்று சத்஡ற஦ம் தசய்஦ப஬ண்டும். ஥கரத்஥ர கரந்஡றப஥ல் ஆல஠
ல஬த்துச் சத்஡ற஦ம் தசய்஦ ப஬ண்டும். சம்஥஡றக்கறநரணர, பகள்!"

஥குடத஡ற஦ின் கர஡றல் இது ஬ிழுந்஡தும், அ஬ன் ததரங்கறக்தகரண்டு கத்஡றணரன்: "என௉ ஢ரளும்


஥ரட்படன். உ஦ிர்பதரணரலும் ஥ரட்படன். ஋ன்லண ஋ன்ணப஬ட௃஥ரணரலும் தசய்னேங்கள். அந்஡ப் ததண்ல஠
஥ட்டும் என்றும் தசய்஦ ப஬ண்டரம். ஌஡ர஬து தசய்஡ீர்கபபர, ஢ீங்கள் தசய்து ஬ன௉ம் அக்கற஧஥க் கரரி஦ங்கள்
஋ல்னரம் ஋ணக்குத் த஡ரினேம். தத்஡றரிலககபில் ஋ழு஡ற, உங்கள் தத஦ர் சறரிப்தரய்ச் சறரிக்கும்தடி
அடித்து஬ிடுப஬ன், ேரக்கற஧ல஡!" ஋ன்நரன்.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஥றுதடினேம் த஦ங்க஧஥ரகச் சறரித்஡ரர்.

"ஏபகரபகர! அப்தடி஦ர பச஡ற? - இது஡ரன் கலடசற ஬ரர்த்ல஡஦ர, பகட்டு஬ிடு ஡ங்கசர஥ற!" ஋ன்நரர்.

இடுப்தினறன௉ந்து என௉ ததரி஦ பதணரக் கத்஡றல஦ ஋டுத்஡ரர். அ஡ன் ஥டலனப் திரித்து டரர்ச் லனட்டுக்கு
ப஢ப஧ திடித்஡ரர். கத்஡ற஦ின் ஥டல் தபதபத஬ன்று ஥றன்ணிற்று. அ஡ன் ஬ிபிம்ன௃ கூ஧ர஦ின௉க்கறந஡ர ஋ன்று
கவுண்டர் ஬ி஧னரல் ஡ட஬ிப் தரர்த்஡ரர்.

தசந்஡றன௉வுக்கு அடி஬஦ிற்லந ஋ன்ணப஥ர தசய்஡து. அ஬ள் ஋ன்ணத஬ல்னரப஥ர பதச ப஬ண்டுத஥ன்று


஢றலணத்஡ரள். கூச்சல் பதரட ஬ின௉ம்திணரள். ஆணரல் ஢ரக்கு ப஥னண்஠த்஡றல் எட்டிக் தகரண்டது.
஬ர஦ினறன௉ந்து பதச்சு ஬஧஬ில்லன; சத்஡ம் பதரடக்கூட ன௅டி஦஬ில்லன.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் என௉லக஦ில் டரர்ச் லனட்டுடனும், என௉ லக஦ில் திரித்஡ கத்஡றனேடனும்


஥குடத஡றல஦ த஢ன௉ங்கறணரர். "அபட! ஋ன்ணடர தசரல்கறநரய்?" ஋ன்று கர்ேறத்துக் தகரண்டு கத்஡றல஦
ஏங்கறணரர்.

஥குடத஡றக்கு அச்ச஥஦ம், "இத஡ல்னரம் ஢றே஥ல்ன - கணவு கண்டு தகரண்டின௉க்கறபநரம்" ஋ன்ந தி஧ல஥


உண்டர஦ிற்று. அ஬ன் அண்஠ரந்து, ஏங்கற஦ கத்஡றல஦ இல஥ தகரட்டர஥ல் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரன்.

ஏங்கற஦ கத்஡ற கல ப஫ ஬஧த் த஡ரடங்கற஦து. அந்஡ ஬ிணரடி஦ில் ஡ட஡டத஬ன்று கரனடிச் சத்஡ம் பகட்டது.
ததரி஦ண்஠ன் குறுக்பக ஏடி஬ந்து ஬ிழுந்஡ரன். (சற்று ன௅ன்ணரல் னெர்ச்லச த஡பிந்து அ஬ன் இந்஡க்
பகர஧஥ரண கரட்சறல஦ப் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரன்.) கவுண்டரின் கத்஡ற, ததரி஦ண்஠ன் ஬னது ஥ரர்தண்லட
ஆ஫஥ரய்ப் த஡றந்஡து. அ஬ன் "ஆ" ஋ன்று அனநறக் தகரண்டு கல ப஫ ஬ிழுந்஡ரன். அ஬னுலட஦ ஬ரய் ஌ப஡ர
ன௅ட௃ன௅ட௃த்஡து. கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் கல ப஫ குணிந்து அல஡க் க஬ணித்஡ரர். "இ஧கசற஦ம் ... இ஧கசற஦ம் ...
இத்஡லண ஢ரபரய் ... ஥ன்ணிக்க ப஬ட௃ம்..." ஋ன்ந ஬ரர்த்ல஡கள் அ஬ன௉லட஦ கர஡றல் ஬ிழுந்஡ண. உடபண
ததரி஦ண்஠னுலட஦ ஡லன சரய்ந்஡து; பதச்சு ஢றன்நது.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் டரர்ச் லனட்லட ஢ரலு ன௃நன௅ம் சு஫ற்நறணரர். தசந்஡றன௉


னெர்ச்லச஦லடந்஡றன௉ப்தல஡னேம், அ஬ளுலட஦ ஡லன த஡ரங்கு஬ல஡னேம் கண்டரர். தி஧஥றத்து ஢றன்ந
஡ங்கசர஥றக் கவுண்டல஧ப் தரர்த்து, "஌ணப்தர, இப்தடி ஢றற்கறநரய்? அ஬ளுலட஦ கட்லட அ஬ிழ்த்துத் தூக்கற
தகரண்டு பதரய்க் கரரில் பதரடு, அ஬ள் னெர்ச்லச஦ரணப஡ ஢ல்ன஡ரய்ப் பதர஦ிற்று. இல்னர஬ிட்டரல் த஧ரம்த
஧கலப தசய்஡றன௉ப்தரள்" ஋ன்நரர்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஥று ஬ரர்த்ல஡ தசரல்னர஥ல், தசந்஡றன௉ல஬த் தூக்கறக்தகரண்டு பதரணரர்.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

அ஬ர்கள் பதரணதும், கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஥றுதடினேம் டரர்ச் லனட்லடக் கட்டுண்ட ஥குடத஡ற஦ின்


ப஥லும், குத்துப்தட்டுத் ஡ல஧஦ில் கறடந்஡ ததரி஦ண்஠ன் உடல் ஥ீ தும் தசலுத்஡றணரர். த஦ங்க஧஥ரக என௉
சறரிப்ன௃ச் சறரித்஡ரர்.

"அபட! 'தே஦ிலுக்குப் பதரகவும் தூக்குப஥லட ஌நவும் ஡஦ரர்' ஋ன்று ஆ஦ி஧ம் கூட்டங்கபில் பதசற
஬ந்஡ர஦ல்ன஬ர? இப்பதரது தே஦ிலுக்குப் பதரகனரம்; அங்கறன௉ந்து தூக்கு ப஥லடக்கும் பதரகனரம்" ஋ன்று
அ஬ர் தசரன்ணது கண஬ில் பகட்தது பதரல் ஥குடத஡ற஦ின் கர஡றல் ஬ிழுந்஡து.

அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம் கரர்பகரடக் கவுண்டர் டரர்ச் லனட்டுடன் ஥ச்சுப்தடி இநங்கச் தசன்நரர்.

யரனறல் அந்஡கர஧ம் சூழ்ந்஡து.

என்த஡ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஌஥ரற்நம்

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் டரர்ச்சு லனட்டுடன் பதரண திநகு, சற்று ப஢஧ம் ஬ல஧஦ில் ஥குடத஡ற சறந்஡ணர
சக்஡றல஦ப஦ இ஫ந்஡றன௉ந்஡ரன். சறநறது சறநற஡ரக, அ஬னுலட஦ ஥ணம் ப஦ரசறக்கும் சக்஡றல஦ப் ததற்நது. இன்று
கரலன஦ில் அ஬ன் கற஧ர஥த்஡றனறன௉ந்து கறபம்தி஦ பதரது, அன்று இ஧வுக்குள் ஡ணக்கு இத்஡லக஦ சம்த஬ங்கள்
ப஢ன௉த஥ன்று ஦ர஧ர஬து தசரல்னற஦ின௉ந்஡ரல், இடிஇடித஦ன்று சறரித்஡றன௉ப்தரன். அவ்஬ி஡ம் தசரன்ண஬லணப்
லதத்஡ற஦க்கர஧ ஆஸ்தத்஡றரிக்குப் பதரகும்தடி கூநற஦ின௉ப்தரன்.

அ஬னுலட஦ ஥பணர ஢றலனல஥஦ில் இப்பதரது த஦ங்க஧ம் அ஡றக஥ர஦ின௉ந்஡஡ர, அ஡றச஦ம்


அ஡றக஥ர஦ின௉ந்஡஡ர, அல்னது க஬லன஡ரன் அ஡றக஥ர ஋ன்று தசரல்஬஡ற்கற஦னர஥னறன௉ந்஡து.
தசந்஡றன௉ல஬ப்தற்நற ஋ண்஠ி஦பதரது உள்பத்஡றல் க஬லன ஥ீ நற஦து. ஍ப஦ர! தர஬ிகள் அ஬லப ஋ங்பக
தகரண்டு பதரணரர்கபபர? ஋ன்ண தசய்஦ப் பதரகறநரர்கபபர? தன஬ந்஡஥ரகக் கல்஦ர஠ம் ஢டந்து ஬ிடுப஥ர?
அந்஡த் ஡ீ஧ப் ததண் அ஡ற்குச் சம்஥஡றப்தரபர? சம்஥஡ற஦ர஥ல் அ஬ள் திடி஬ர஡ம் திடித்஡ரல் ஋ன்தணன்ண
஬ிதரீ஡ங்கள் ப஢ரிடுப஥ர? ச஥஦த்஡றல் பதரய்க் கல்஦ர஠த்ல஡த் ஡டுத்து அ஬லப ஥ீ ட்டுக் தகரண்டு ஬ன௉ம்
சக்஡றல஦க் கடவுள் ஡ணக்கு அபிப்தர஧ர?

஡ரன் இன்னும் உ஦ிப஧ரடின௉ப்தப஡ கடவுளுலட஦ தச஦ல்஡ரன்! ஡ன் ப஥ல் தர஦ ப஬ண்டி஦


கத்஡ற஦ல்ன஬ர ததரி஦ண்஠ன் ப஥ல் தரய்ந்஡து? - ஆயர! சத்஡ற஦ரக்கற஧கம், அயறம்லச ஋ன்தநல்னரம்
பதசுகறபநரப஥? உண்ல஥஦ரண அயறம்சர ஡ர்஥ற - சத்஡ற஦ரக்கற஧கற - ததரி஦ண்஠ன் அல்ன஬ர? ஡ன்னுலட஦
உ஦ில஧ இன்தணரன௉஬னுக்கரகக் தகரடுக்கத் து஠ிந்஡ரபண!

ஆணரல், ததரி஦ண்஠ன் ஢றே஥ரகப஬ இநந்து பதரய் ஬ிட்டரணர? ஡ன் தக்கத்஡றபன இன௉க்கும்


ததரி஦ண்஠னுலட஦ உடல் உ஦ி஧ற்ந ச஬஥ர? என௉ கத்஡றக் குத்஡றல் தி஧ர஠ன் பதர஦ின௉க்குப஥ர? உடபண
ல஬த்஡ற஦ல஧க் கூட்டி ஬ந்து சறகறச்லச தசய்஡ரல், என௉ப஬லப அ஬ன் தில஫த்஡ரலும் தில஫க்கனரம்
அல்ன஬ர? - அடடர! தர஬ிகள் ஡ன்லண இப்தடிக் கட்டிப் பதரட்டு஬ிட்டுப் பதரய் ஬ிட்டரர்கபப...!

஥குடத஡ற, கட்லட அ஬ிழ்த்துக் தகரள்ளும் ததரன௉ட்டு இப்தடினேம் அப்தடினே஥ரகத் ஡ற஥றநறணரன்.


பசரதரவும் அ஬ன் கூட ஬ந்஡ப஡ ஡஬ி஧க் கட்டு அ஬ி஫஬ில்லன. அப்ன௃நம், லககபிணரல் ன௅டிச்சு ஋ங்பக
இன௉க்கறநத஡ன்று ப஡டத் த஡ரடங்கறணரன். அப்பதரது அ஬னுலட஦ ஥ண஡றல், "ஆயர! கற஫஬னுலட஦ உ஦ிர்
஥ட்டும் பதர஦ின௉க்கட்டும். ஋ப்தடி஦ர஬து த஫றக்குப் த஫ற ஬ரங்கறப஦஦ரக ப஬ண்டும். அயறம்லச஦ர஬து
஥ண்஠ரங் கட்டி஦ர஬து! இப்பதர்ப்தட்ட தர஡கர்கலப இப்ன௄வுனகறல் இல்னர஡தடி தசய்஬ப஡ ததரி஦
ன௃ண்஠ி஦ம்" ஋ன்று ஋ண்஠ிணரன். க஦ிற்நறன் ன௅டிச்சு ஋ங்பக இன௉க்கறநத஡ன்று அ஬ன் ப஡டி஦ பதரது
ததரி஦ண்஠னுலட஦ உடல் ப஥ல் லகதட்டது. அ஬னுலட஦ உடம்ன௃ என௉ குலுக்குக் குலுக்கறப் பதரட்டது
அது திப஧஡஥ர, உ஦ின௉ள்ப உடனர? - இல஡த் த஡ரிந்து தகரள்ளும் ஆ஬னறணரல் ஢டுங்கறக் தகரண்பட
஥றுதடினேம் உடம்ன௃ ஡ட்டுப்தட்டது. திப஧஡஥ரணரல் ேறல்னறட்டின௉க்கு த஥ன்று அ஬ன் பகள்஬ிப்தட்டின௉க்கறநரன்.
இந்஡ உடம்ன௃ ேறல்தனன்று இல்லன; சறநறது சூடு இன௉ப்ததுபதரல் ப஡ரன்நற஦து. க஬ண஥ரகக் கரது தகரடுத்துக்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

பகட்டரன். ஥றக஥றக இபனசரக னெச்சு஬ிடும் சப்஡ம் பகட்தது பதரனறன௉ந்஡து.

உடபண, ஥குடத஡ற஦ின் த஧த஧ப்ன௃ தன்஥டங்கு அ஡றக஥ர஦ிற்று. ஋ப்தடி஦ர஬து ஏடிப்பதரய் டரக்டல஧,


அல஫த்து ஬ந்து ததரி஦ண்஠லணக் கரப்தரற்ந ப஬ண்டும். இல்னர஬ிட்டரல்... கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்
பதரகும்பதரது தசரன்ண ஬ரர்த்ல஡கள் இப்பதரது ஢றலணவுக்கு ஬ந்஡ண. "தே஦ிலுக்கும் பதரகனரம்!
அங்கறன௉ந்து தூக்கு ப஥லடக்கும் பதரகனரம்!" இந்஡ ஬ரர்த்ல஡கபின் அர்த்஡ம் தபிச்தசன்று இப்பதரது
அ஬னுக்குப் ன௃னணர஦ிற்று. கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் பதரனீ மரல஧ அல஫த்து ஬ன௉஬ரர். ஡ன்லணக் லகது
தசய்஬ரர்கள். ததரி஦ண்஠லணக் தகரலன தசய்஡஡ரகத் ஡ன் பதரில் பகஸ் ஢டக்கும்! கவுண்டர்கபப சரட்சற
தசரல்஬ரர்கள்! குற்நம் ன௉சு஬ரகற஬ிடும்! ஡ன்லணத் தூக்கு ப஥லட஦ில் ஌ற்று஬ரர்கள்! - ஡ன்னுலட஦
பதச்லச ஦ரன௉ம் ஢ம்த ஥ரட்டரர்கள். அ஬ர்கள் பதச்சுத்஡ரன் ஋டுதடும்!... ததரி஦ண்஠னுலட஦ உ஦ில஧க்
கரப்தரற்நறணரதனர஫ற஦, ஡ரன் தூக்குப஥லட ஌ந ப஬ண்டி஦து஡ரன்! அப்பதரது தசந்஡றன௉஬ின் க஡ற ஋ன்ண
ஆகும்?...

஥குடத஡ற, த஬நற திடித்஡஬லணப்பதரல் அப்தடினேம் இப்தடினே஥ரகத் ஡ற஥றநறணரன். 'தட்' ஋ன்று சப்஡ம்


பகட்டது. சற்று ஢ற஡ரணித்துப் தரர்த்஡பதரது அந்஡ப் தல஫஦ பசரதர஬ின் கரல் இ஬ன் இழுத்஡ இழுப்தில்
ன௅நறந்து ஬ிட்டது ஋ன்று த஡ரிந்஡து. உடபண துள்பிக் கு஡றத்து ஋ழுந்஡ரன். க஦ிற்லநக் கல ப஫ ஡பர்த்஡றக்
தகரண்டு ஬ந்து, கலடசற஦ில் கட்டினறன௉ந்து ஬ிடுதட்டரன்.

கற஫஬லண ஥றுதடினேம் த஡ரட்டுப் தரர்த்஡ரன்; சூடு இன௉ந்஡து. ஡ட்டுத் ஡டு஥ரநறக் தகரண்டு ஥ச்சுப்
தடில஦ அலடந்து கல ப஫ இநங்கறணரன். கல ப஫ ஢லட஦ில், ன௃லக஦லடந்஡ அரிக்கன் னரந்஡ர் ன௅ன் பதரனப஬
஋ரிந்து தகரண்டின௉ந்஡து. ஬ரசல் க஡ல஬ இழுத்துப் தரர்த்஡ரன். ஡றநக்க஬ில்லன. ஬ரசற்ன௃நம் க஡ல஬ப்
ன௄ட்டிக் தகரண்டு஡ரன் அ஬ர்கள் பதர஦ின௉க்க ப஬ண்டும். ஆலக஦ரல், அந்஡க் க஡ல஬த் ஡றநக்க ன௅஦ல்஬஡றல்
உதப஦ரக஥றல்லன. லக஦ில் னரந்஡ல஧ ஋டுத்துக் தகரண்டு தகரல்லனப் ன௃நத்ல஡ ப஢ரக்கற ஬ில஧ந்து
஢டந்஡ரன். ஢ரலு க஡வுகலபத் ஡றநந்து ஡ரழ்ப்தரலபனேம் ஡றநந்து தகரண்டு த஬பிப஦ ஬ந்஡ரன். அது சறறு
சந்து ஋ன்று த஡ரிந்஡து. னரந்஡ல஧ உட்ன௃நம் ல஬த்து஬ிட்டுக் க஡ல஬ச் சரத்஡ற த஬பிப்ன௃நம் ஢ர஡ரங்கற
பதரட்டுக் தகரண்டு, ஡ணக்குத் த஡ரிந்஡஬஧ரண டரக்டர் ன௃ேங்க஧ர஬ின் ஬ட்லட
ீ ப஢ரக்கற ஏட்டன௅ம்
஢லடனே஥ரய்ச் தசன்நரன்.

சு஥ரர் என௉ ல஥ல் தூ஧ம் ஢டந்து, அ஬ன் டரக்டர் ன௃ேங்க஧ர஬ின் ஬ட்லட


ீ அலடந்஡பதரது ஢ள்பி஧வு
இன௉க்கும். தடதடத஬ன்று க஡ல஬த் ஡ட்டிணரன். ன௃ேங்க஧ரவ் ப஡சற஦ப் தற்றுள்ப டரக்டர்; கரங்கற஧ஸ்
அதி஥ரணி. அன்று சர஦ங்கரனம் பதரனீ ஸ் ஡டி஦டி஦ிணரல் கர஦஥லடந்஡ த஡ரண்டர்களுக்தகல்னரம் சறகறச்லச
தசய்து஬ிட்டு, அல஧஥஠ி ப஢஧த்துக்கு ன௅ன்ன௃ ஡ரன் அ஬ர் ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்து தடுத்஡ரர். அ஡ற்குள் ஦ரப஧ர
஬ந்து க஡ல஬ இடிக்கப஬, த஡ரண்டர் ஦ரன௉க்கர஬து஡ரன் அதர஦஢றலன ஌ற்தட்டின௉க்கறநப஡ர ஋ன்று ஋ண்஠ிக்
தகரண்டு, அ஬ர் ஬ந்து க஡ல஬த் ஡றநந்஡ரர்.

஥குடத஡றல஦ப் தரர்த்஡தும், "ஏபகர! ஦ரர் ஥குடத஡ற஦ர? ஢ீ ஋ப்பதரது ஬ந்ப஡? சர஦ங்கரனத஥ல்னரம்


உன்லணக் கர஠஬ில்லனப஦!" ஋ன்நரர்.

஥குடத஡ற த஡நற஦ கு஧னறல் "டரக்டர்! டரக்டர்! உடபண ஬஧ப஬ட௃ம். என௉ உ஦ில஧க் கரப்தரற்நப஬ட௃ம்.
அப஡ரடு ஋ன்லணனேம் தூக்குப஥லடக்கு பதரகர஥ல் கரப்தரற்ந ப஬ட௃ம்" ஋ன்நரன். அ஬னுலட஦
த஡ட்டத்ல஡னேம், ன௅கத்஡றல் ப஡ரன்நற஦ தீ஡றல஦னேம் தரர்த்து, கு஫நற஦ ஬ரர்த்ல஡கலபனேம் பகட்ட டரக்டன௉க்கு
அ஬னுலட஦ ஥ண்லட஦ில் பதரனீ ஸ் அடி தட்ட஡றணரல் னெலப கு஫ம்தி ஬ிட்டப஡ர ஋ன்ந சந்ப஡கம்
உண்டர஦ிற்று.

"஥குடத஡ற! இப்தடி உள்பப ஬ர! ஋ன்ண ஬ி஭஦ம்? ஦ரன௉க்கு ஋ன்ண உடம்ன௃? ஢ற஡ரண஥ரய்ச் தசரல்லு."

"஢ற஡ரண஥ரய்ச் தசரல்஬஡ற்கு இது ச஥஦஥றல்லன, மரர்! ஢ீங்கள் கறபம்ன௃ங்கள். பதரகும்பதரப஡


தசரல்கறபநன்" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"஋ன்ண பகஸ் ஋ன்று த஡ரி஦ர஥ல் ஋ப்தடி஦ப்தர கறபம்ன௃கறநது? த஡ரிந்஡ரல்஡ரபண அ஡ற்குத் ஡குந்஡


ஆனே஡ங்களுடன் கறபம்தனரம்?"

"கத்஡றக் குத்து, டரக்டர், ததரி஦ண்஠ன் த஡ரினேப஥ர, இல்லனப஦ர ததரி஦ண்஠ன்? அ஬ன் ஥ரர்திபன


கத்஡றக் குத்து, இன்னும் உ஦ிர் இன௉க்கறநது? டரக்டர்! சலக்கற஧ம் கறபம்ன௃ங்கள்."

கத்஡றக்குத்து ஋ன்நதும் டரக்டன௉லட஦ ஡஦க்கம் இன்னும் அ஡றக஥ரகற஬ிட்டது. ஬ி஬஧஥ரய்ச் தசரன்ணரல்


஡ரன் கறபம்த ன௅டினேம் ஋ன்நரர். அ஡ன் ப஥ல் ஥குடத஡ற அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரக அன்று சர஦ங்கரனம் ன௅஡ல்
஡ணக்கு ப஢ர்ந்஡ல஬கலப என௉ ஥ர஡றரி தசரல்னற ன௅டித்஡ரன்.

஋ல்னர஬ற்லநனேம் பகட்டு, ஬ி஭஦த்ல஡ என௉஬ரறு த஡ரிந்துதகரண்ட ன௃ேங்க஧ரவ், "அப்தர! ஥குடத஡ற!


இது டரக்டர் பகஸ் ஥ட்டு஥ல்ன; இது பதரனீ ஸ் பகஸ். ஌ற்கணப஬ ஢ம் பதரில் பதரனீ மரன௉க்குக் 'கரட்டம்'
இன௉க்கறநது. இந்஡஥ர஡றரி ஬ி஭஦த்஡றல் அ஬ர்கள் இல்னர஥ல் ஡லன஦ிட்படர ஥ரணரல், ஆதத்஡ரய்
ன௅டி஦னரம். ன௅஡னறல் பதரனீ ஸ் ஸ்பட஭னுக்குப் பதரப஬ரம். அங்கறன௉ந்து பதரனீ ஸ் அ஡றகரரிகலபனேம்
அல஫த்துக் தகரண்டு ஢ீ தசரல்லும் ஬ட்டிற்குப்
ீ பதரப஬ரம்" ஋ன்நரர். ப஬று ஬஫ற஦ில்னர஥ல் ஥குடத஡ற
எத்துக் தகரண்டரன்.

டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ், ப஥ரட்டரர் டில஧஬ர் பதரய் ஬ிட்டதடி஦ரல், கரல஧த் ஡ரப஥ ஋டுத்து


஥குடத஡றல஦னேம் ஌ற்நறக் தகரண்டு பதரனீ ஸ் ஸ்பட஭னுக்குச் தசன்நரர். ஥குடத஡ற ஥ட்டும் பதரய் ப஥ற்தடி
கல஡ல஦ச் தசரல்னற஦ின௉ந்஡ரணரணரல், ஋ன்ண ஢டந்஡றன௉க்குப஥ர, ஋ப்தடி஦ரகற ஦ின௉க்குப஥ர, த஡ரி஦ரது.
டரக்டன௉ம் கூடப் பதர஦ின௉ந்஡ தடி஦ரல், என௉ பதரனீ ஸ் மப்-இன்ஸ்ததக்டன௉ம் இ஧ண்டு பதரனீ ஸ்
கரன்ஸ்படதிள்களும் டரக்டரின் ஬ண்டி஦ிபனப஦ கறபம்திணரர்கள்.

அனு஥ந்஡஧ர஦ன் சந்஡றல், குநறப்திட்ட ஬ட்டு


ீ ஬ரசனறல் பதரய் ஬ண்டி ஢றன்நது. ஋ல்னரன௉ம் அ஬ச஧஥ரய்
இநங்கறணரர்கள். ஬ரசற் க஡வு ன௄ட்டி஦ின௉ந்஡து.

"இந்஡ ஬ட்டு
ீ ஥ச்சறபன஡ரன் கற஫஬ன் குத்துண்டு கறடக்கறநரன். சலக்கற஧ம், சலக்கற஧ம்!" ஋ன்நரன்
஥குடத஡ற.

"க஡வு ன௄ட்டி஦ின௉க்கறநப஡!" ஋ன்நரர் இன்ஸ்ததக்டர்.

"ன௄ட்லட உலடத்஡ரல் பதரகறநது!"

"ன௄ட்லட உலடப்த஡ற்கு னொல் இல்னப஦ ஡ம்தி!"

"அப்தடி஦ரணரல் ஬ரன௉ங்கள்; தகரல்லனப் ன௃ந஥ரகப் பதரகனரம்."

கரர் ஥றுதடினேம் கறபம்திற்று. தகரல்லனப்ன௃நச் சந்து த஧ரம்தக் குறுகனர ஦ின௉ந்஡தடி஦ரல், ஬ண்டில஦ச்


சற்றுத் தூ஧த்஡றபனப஦ ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு இநங்கற ஢டந்஡ரர்கள். ஥குடத஡ற ஋ல்னரன௉க்கும் ன௅ன்ணரல் ஬ில஧஬ரக
ஏடிணரன். ஥ற்ந஬ர்கள் ஬ன௉஬஡ற்குள் த஬பி ஢ர஡ரங்கறல஦க் க஫ற்நறக் க஡ல஬த் ஡றநந்து உள்பப பதரய்,
அ஬ன் ல஬த்஡ இடத்஡றபனப஦ இன௉ந்஡ அரிக்கன் னரந்஡ல஧த் தூண்டி஬ிட்டு ஋டுத்துக் தகரண்டரன்.
஋ல்னரன௉ம் ஬ட்டினுள்
ீ தி஧ப஬சறத்து ஬ரசல் கலடக்கு ஬ந்து ஥ச்சு ப஥லும் ஌நறணரர்கள்.

஥குடத஡ற, ததரி஦ண்஠னுக்கு உ஦ிர் இன௉க்கறநப஡ர இல்லனப஦ர ஋ன்ந அசரத்஡ற஦ க஬லனனேடன், ஥ச்சு


஌நற஦தும், னரந்஡ல஧த் தூக்கறப் திடித்஡ரன்.

அ஬னுலட஦ இன௉஡஦ம் என௉ ஢ற஥ற஭ம் ஢றன்பந பதர஦ிற்று. ஌தணணில், பசரதரவுக்குப் தக்கத்஡றல் அ஬ன்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஋஡றர்தரர்த்஡ இடத்஡றல் ததரி஦ண்஠னுலட஦ உடலனக் கர஠஬ில்லன!

யரனறல் சுற்று ன௅ற்றும் தரர்த்஡ரன். ஋ங்கும் கர஠஬ில்லன. ஏடிப்பதரய்த் ஡ரன் எபிந்஡றன௉ந்஡


அலநக்குள் தரர்த்஡ரன். அங்கும் இல்லன.

பசரதரவுக்குப் தக்கத்஡றல் தசன்று ஡ல஧஦ில் இ஧த்஡க் கலந இன௉க்கறந஡ர ஋ன்று குணிந்து ப஡டிணரன்.
அதுவும் இல்லன. சட்தடன்று ததரி஦ண்஠ன் சன௅க்கரபத்஡றல் ஬ிழுந்து கறடந்஡ரன் ஋ன்தது ஢றலணவு ஬ந்஡து.
சன௅க்கரபத்ல஡ப஦ கரப஠ரம். அ஬ர்கள் டிதன் சரப்திட்ட ததரட்ட஠க் கரகற஡ம், ேனம் இன௉ந்஡ கூேர
என்றும் இல்லன. என௉ ஢ற஥ற஭ம் அந்஡ ஬டு஡ரணர
ீ ஋ன்தப஡ ஥குடத஡றக்குச் சந்ப஡க஥ரகற ஬ிட்டது. ப஥லே
஢ரற்கரனறகளும், கரல் எடிந்஡ பசரதரவும், அந்஡ ஬டு஡ரன்
ீ ஋ன்ந உறு஡றல஦ அ஬னுக்கு உண்டரக்கறண.

இன்தணரன௉ அலட஦ரபன௅ம் இன௉ந்஡து. அரிக்கன் னரந்஡ர் க஬ிழ்ந்஡பதரது ஥ண்த஠ண்த஠ய்


தகரட்டிற்நல்ன஬ர? அந்஡க் கலநனேம், ஢ரற்நன௅ம் இன௉ந்஡ண.

ஆணரல், ததரி஦ண்஠ன் ஋ன்ண஬ரணரன்? அல்னது அ஬னுலட஦ உடல் ஋ன்ண஬ர஦ிற்று? ஥ர஦஥ரய்


அல்ன஬ர ஥லநந்து பதர஦ின௉க்கறநது?

"஋ன்ண ஡ம்தி! 'பேரக்' தண்஠ிணர஦ர?" ஋ன்று மப்-இன்ஸ்ததக்டர் ஌பணன௅ம் பகரதன௅ம் கனந்஡


கு஧னறல் பகட்டரர்.

தத்஡ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - "உள்பப ஡ள்ளு!"

மப்-இன்ஸ்ததக்டர் சங்கட யரி஧ரவ் ஢ரனேடு஬ின் ன௅கத்஡றல், அ஬ர் பதரனீ ஸ் ஸ்பட஭ணினறன௉ந்து


கறபம்தி஦ பதர஡றன௉ந்ப஡, என௉஬ி஡க் பகனறப் ன௃ன்ணலக குடிதகரண்டின௉ந்஡து. அ஡ன் கர஧஠த்ல஡ ஢ரம் அநற஦
ப஬ண்டு஥ரணரல், ஥குடத஡ற டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ் ஬ட்லட
ீ ப஢ரக்கறப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ ச஥஦த்஡றல்
ப஥ற்தடி மப்-இன்ஸ்ததட்கரின் ஬ட்டுக்கு
ீ ஢ரம் பதரக ப஬ண்டும்.

அன்று ஥ரலன ஢டந்஡ பதரனீ ஸ் ஡டி஦டி ல஬த஬த்஡றல் சங்கட யரி஧ரவ் ஢ரனேடுவும் கனந்து தகரண்டு
஡ம்ன௅லட஦ தங்லக ஢றலநப஬ற்நற ல஬த்து஬ிட்டு, இ஧வு தத்து ஥஠ிக்குத் ஡ரன் ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்஡ரர். அ஬ர்
஬ந்஡ அல஧ ஥஠ி ப஢஧த்துக்தகல்னரம் ஬ரசனறல் கரர் சத்஡ம் பகட்டது. உள்பப ஬ந்஡஬ர் கரர்க்பகரடக்
கவுண்டர் ஡ரன். இ஧ண்டு பதன௉க்கும் த஧ரம்தவும் சறப஢கற஡ம்.

"஋ன்ண, தி஧஡ர்! ஋ன்ண ஬ிபச஭ம் இந்஡ ப஢஧த்஡றல்?" ஋ன்று ஢ரனேடுகரன௉ பகட்டரர். உடபண,
஋ல஡ப஦ர ஢றலணத்துக் தகரண்டு, "ஏபகர?" ஥நந்ப஡ பதரய்஬ிட்படபண? - இந்஡க் கனரட்டர஬ில் உங்கள்
கரரி஦ம் என்று தரர்த்துக் தகரள்஬஡ரகச் தசரல்னற஦ின௉ந்஡ீர்கபப? கரரி஦ம் ஆச்சர?" ஋ன்று பகட்டரர்.

"ஆச்சு - ஆக஬ில்லன!" ஋ன்நரர் கரர்க்பகரடரக் கவுண்டர்.

"அப்தடித஦ன்நரல் ஋ன்ண?"

"தர஡ற ஆகற஬ிட்டது. ஢ீ தகரஞ்சம் ஥ணது ல஬த்஡ரல் தரக்கறப் தர஡றனேம் ஆகற஬ிடும்."

"஋ன்ண தி஧஡ர், ன௃஡றர் பதரடுகறநீர்கள்?" ஋ன்று ஢ரனேடு பகட்டரர்.

திநகு, கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் சரங்பகரதரங்க஥ரக ஋ல்னர஬ற்லநனேம் தசரல்னற஬ிட்டு, "லத஦லணக்


கட்டிப் பதரட்டு஬ிட்டு ஬ந்஡றன௉க்கறபநன். அ஬லணத் தூக்குப஥லடக்கு அனுப்ன௃஬து உன் ததரறுப்ன௃" ஋ன்நரர்.

சங்கட யரி஧ரவ் ஢ரனேடு சறநறது ப஢஧ம் ஆழ்ந்து ப஦ரசறத்஡ரர். "கவுண்ட஧ண்ப஠! ஬ி஭஦ம் ஢ீங்கள்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

தசரல்லு஬து பதரல் அவ்஬பவு சுனத஥றல்லன. தகரஞ்சம் சறக்கல் இன௉க்கறநது. லத஦ன் ஢டந்஡ ஬ி஭஦த்ல஡
'ஸ்படட்த஥ண்ட்' தகரடுத்஡ரல், சரட்சறக்குப் ததண்ல஠க் கூப்திட ப஬ண்டி஦஡ரகும். ததண் ஋ங்பக ஋ன்று
ப஡டும் பதரது ஬ம்ன௃ ஬ந்து பசன௉ம். ப஥லும் அ஬ள் ஦ரன௉க்பகர கடி஡ம் தகரடுத்து அனுப்தி஦஡ரகச்
தசரல்லுகறநீர்கள். அ஡ணரல் ஌஡ர஬து த஡ரல்லன ஬ந்஡ரலும் ஬ன௉ம்" ஋ன்நரர்.

"஋ன்ணப்தர, ஡றடீத஧ன்று உணக்குத் த஡ரலட ஢டுக்கம் ஬ந்து஬ிட்டது? இல஡஬ிட ஋த்஡லணப஦ர


கஷ்ட஥ரண பகலமத஦ல்னரம் ச஥ரபித்஡றன௉க்கறநரப஦."

"உங்களுக்குத் த஡ரி஦ரது, தி஧஡ர்! இப்பதரது டிதரர்ட்த஥ண்ட் ன௅ன்லணப்பதரன இல்லன. துல஧


த஧ரம்தப் ததரல்னர஡஬ணர ஦ின௉க்கரன். ஌ப஡ர இந்஡க் கரங்கற஧ஸ்கர஧ர்கள் கனரட்டர஬ிணரபன, ஢஥க்தகல்னரம்
டிதரர்ட்த஥ண்டிபன தகரஞ்சம் ஥஡றப்ன௃ இன௉ந்து ஬ன௉கறநது. இல்னர஥ல் பதரணரல்..."

"உன் அழுலகல஦ ஆ஧ம்தித்து ஬ிட்டர஦ரக்கும், இப்பதரது ஋ன்ண஡ரன் தசய்஦னரம் ஋ன்கறநரய்? -


ப஢஧ம் ஆகறநது."

"஬ரஸ்஡஬ம். இங்பக, உட்கரர்ந்து பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡ரல் என்றும் திடிதடரது. 'ஸ்தரட்டு'க்குப்


பதரய்ப் தரர்ப்பதரம். ஡லட஦ங்கள் ஋ல்னரம் ஋ப்தடி஦ின௉க்கறநத஡ன்று தரர்த்துக் தகரண்டு ஡ீர்஥ரணிக்கனரம்.
அந்஡ தனட்டர் தடனற஬ரி ஆச்சர, இல்லன஦ர ஋ன்று ஥ட்டும் ஢றச்ச஦஥ரய்த் த஡ரிந்து பதரய்஬ிட்டரல்
ப஡஬லன" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட சங்கடயரி஧ரவ் ஢ரனேடு ஋ழுந்஡றன௉ந்஡ரர்.

இன௉஬ன௉ம் கரரில் ஌நற, 'ஸ்தரட்டு'க்குப் பதரய்ச் பசர்ந்஡ரர்கள். அங்பக, இ஬ர்களுக்குப் ததரி஦ அ஡றச஦ம்
கரத்துக் தகரண்டின௉ந்஡து. கட்டிப் பதரட்டின௉ந்஡ ஥குடத஡றல஦க் கரப஠ரம். அப஡ரடு, கற஫஬ணிட஥றன௉ந்து
ன௅ணகல் சப்஡ம் ஬ந்஡து.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர், டரர்ச் லனட்லடப் ததரி஦ண்஠னுலட஦ ன௅கத்துக்கு ப஢஧ரகக் கரட்டிணரர்.


அ஬னுலட஦ கண்கள் சறநறது ஡றநந்஡ண. கவுண்டரின் ன௅கத்ல஡ப் தரர்த்து அக்கண்கள் ஡றறு஡றறுத஬ன்று
஬ி஫றத்஡ண. தகரஞ்சம் ஞரதகத்஡றன் அநறகுநற ப஡ரன்நற஦து. கற஫஬னுலட஦ ஬ரய் பதசு஬஡ற்கு ன௅஦ன்நது. ஥றக
த஥னறந்஡ கு஧னறல் "இ஧கசற஦ம்... தசரல்னர஥ற் பதரணரல்... ஥ன்ணிக்க ப஬ட௃ம்..." ஋ன்ந ஬ரர்த்ல஡கள் கு஫நறக்
தகரண்டு ஬ந்஡ண. கற஫஬ன் ஥றுதடினேம் ஞரதகத்ல஡ இ஫ந்து஬ிட்டரன்.

"கற஫஬னுக்கு உ஦ிர் த஧ரம்தக் தகட்டி; கத்஡ற அ஡றக ஆ஫ம் பதரக஬ில்லன. உடபண சறகறச்லச
தசய்஡ரல் தில஫த்துக் தகரள்஬ரன்" ஋ன்நரர் மப்-இன்ஸ்ததக்டர்.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஢ரனேடு஬ின் ன௅கத்ல஡ப் தரர்த்஡தடி ஡றலகத்து ஢றன்நரர்.

"அண்ப஠! த஬றுப஥ ஡றலகத்துக் தகரண்டின௉ப்த஡றல் தி஧ப஦ரசணம் இல்லன. லத஦ன் அபணக஥ரய்


ஸ்பட஭னுக்குத்஡ரன் பதர஦ின௉ப்தரன். ஢ரன் அ஬லணப் தரர்த்துக் தகரள்கறபநன். உடபண கற஫஬லண
அப்ன௃நப்தடுத்஡ற஬ிட ப஬ண்டும்..."

கவுண்டரின் ன௅கத்஡றல் ப஡ரன்நற஦ பகள்஬ிக் குநறல஦ப் தரர்த்து஬ிட்டு, "ஆ஥ரம்; ப஦ரசறப்த஡றல்


தி஧ப஦ரசணம் இல்லன. கற஫஬லணப் தில஫க்க ல஬த்து ஬ிடு஬து஡ரன் ஢ல்னது. ஋து ஋ப்தடி஦ின௉க்குப஥ர,
஋ன்ணப஥ர? லத஦லண ப஬று ஬ி஡த்஡றல் சரிப்தடுத்஡றக் தகரள்பனரம்" ஋ன்நரர் ஢ரனேடு.

கவுண்டர், "஢ீ ஋ப்தடி ஸ்பட஭னுக்குப் பதர஬ரய்? தகரண்டு஬ிட்டுத் ஡றன௉ம்தட்டு஥ர" ஋ன்று பகட்டரர்.

"ப஬ண்டரம்; ஸ்பட஭ன் இங்கறன௉ந்து கறட்டத்஡றல் ஡ரன் இன௉க்கறநது. ஢ரன் பதரய்஬ிடுகறபநன்.


உங்கள் ஬ண்டி஦ில் ஢ரன் ஬ந்஡஡ரகப஬ த஡ரி஦ப஬ண்டரம். லத஦ன் அங்பக கரத்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரல்
஬ம்ன௃. ஢ீங்களும் அ஬ச஧஥ரய்க் கரரி஦த்ல஡ப் தரர்க்க ப஬ண்டும். இங்பக இன௉க்கறந சன௅க்கரபம், னரந்஡ர்,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ததட்டி, சர஥ரன் என்றும் இன௉க்கக்கூடரது. பதரய்஬ிட ப஬ண்டும்."

"அத஡ல்னரம் ஢ரன் தரர்த்துக் தகரள்கறபநன். இங்பக என௉ திசகும் இன௉க்கரது. ஢ீ ஥ட்டும் உன்
கரரி஦த்ல஡ச் சரி஦ரய்ப் தரர்க்கப஬ண்டும்.

இந்஡ப் பதச்சு ஢டந்து த஡றலணந்து ஢ற஥ற஭த்துக்குப் திநகு மப்-இன்ஸ்ததக்டர் சங்கடயரி஧ரவ் ஢ரனேடு


பதரனீ ஸ் ஸ்பட஭லண அலடந்஡ரர்; அங்பக இன௉ந்஡ ஸ்பட஭ன் ஆதீசர், கரன்ஸ்படதிள்கள்
ன௅஡னற஦஬ர்கபிடம், இன்று கனரட்டர ஢டந்஡றன௉க்கறநதடி஦ரல், ஌஡ர஬து என௉ ப஬லப 'அர்தேண்ட் கரல்'
஬஧னரம் ஋ன்று ஸ்பட஭னுக்கு ஬ந்஡஡ரகச் தசரன்ணரர். திநகு, அ஬ர்களுடன் அன்லந஦ சம்த஬ங்கலபப்
தற்நறப் பதசறக் தகரண்டு, ஥குடத஡றல஦ ஋஡றர்தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரர். அ஬ன் ஡ணி஦ரய் ஬ந்஡ரல் ஋ன்ண
தசய்஬து, ஦ரன௉டணர஬து ஬ந்஡ரல் ஋ன்ண தசய்஬து ஋ன்தல஡ப் தற்நற அ஬ர் ஥ணம் ப஦ரசலண தசய்து
தகரண்டின௉ந்஡து.

஢ரனேடு பதரனீ ஸ் ஸ்பட஭னுக்கு ஬ந்து என௉ ஥஠ி ப஢஧த்துக்கு ப஥னரகற஦ின௉க்கும். லத஦ன் த஦ந்து
஋ங்பகப஦ர பதரய் எபிந்து தகரண்டு ஬ிட்டரன். இணிப஥ல் ஬஧஥ரட்டரன் ஋ன்று அ஬ர் ஋ண்஠த் த஡ரடங்கற஦
ச஥஦த்஡றல், டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவும் ஥குடத஡றனேம் ஬ந்து பசர்ந்஡ரர்கள். ஆகப஬, மப்-இன்ஸ்ததக்டர், ஡ரம்
ஆபனரசறத்து ல஬த்஡றன௉ந்஡ இ஧ண்டர஬து ன௅லநல஦க் லக஦ரண்டு, அ஬ர்களுடன் அனு஥ந்஡஧ர஦ன்
த஡ன௉வுக்குச் தசன்நரர். ஥குடத஡ற அலடந்஡ ஌஥ரற்நத்ல஡த்஡ரன் தசன்ந அத்஡ற஦ர஦த்஡றல் ஢ரம் தரர்த்ப஡ரம்.

"஋ன்ண ஡ம்தி! 'பேரக்' தண்ட௃கறநர஦ர?" ஋ன்று ஸ்த-இன்ஸ்ததக்டர் ஌பண஥ரய்க் பகட்டதும்,


஥குடத஡ற அ஬஥ரணத்஡றணரல் ஥ணம் குன்நறணரன்.

டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ் மப்-இன்ஸ்ததக்டல஧ப் தரர்த்து "஢ரனேடுகரன௉! ஋ன் பதரில் திசகு. இந்஡ப் லத஦ன்
தசரன்ணல஡க் பகட்டு உங்களுக்குத் த஡ரந்஡஧வு தகரடுத்து஬ிட்படன். ஥ன்ணிக்கப஬ண்டும்" ஋ன்நரர்.

"த஧஬ர஦ில்லன, டரக்டர்! உங்கள் பதரில் ஥றஸ்படக் இல்லன. இந்஡ப் லத஦ன் ஌ப஡ர 'ட்ரிக்'
தண்ட௃கறநரன் ஋ன்று அப்பதரப஡ ஋ணக்கு 'டவுட்' இன௉ந்஡து. ஢ீங்கள் கூட ஬ந்஡஡ணரல் ஡ரன் கறபம்தி
஬ந்ப஡ன். க஡ர் கட்டி஦ின௉ப்தல஡ப் தரர்த்து ஢ீங்கள் 'டிமீவ்' ஆகற஬ிட்டீர்கள்" ஋ன்நரர்.

஥குடத஡ற டரக்டல஧ ப஢ரக்கற, "இல்லன டரக்டர்! ஢ரன் உங்கலப ஌஥ரற்ந஬ில்லன. சத்஡ற஦஥ரய்ச்


தசரல்கறபநன். கடவுள்ப஥ல் ஆல஠஦ரய்ச் தசரல்கறபநன். ஢ரன் உங்கபிடம் தசரன்ணத஡ல்னரம் உண்ல஥.
இந்஡ அலந஦ில், ஢ீங்கள் இப்பதரது ஢றன்று தகரண்டின௉க்கும் இப஡ இடத்஡றல் இ஧ண்டு ஥஠ி ப஢஧த்துக்கு
ன௅ன்ணரல் ததரி஦ண்஠ன் கறடந்஡ரன். அ஬ன் ஥ரர்தில் கத்஡ற தரய்ந்஡றன௉ந்஡து. அ஬ன் குத்஡ப்தட்டு ஬ழ்ந்஡ல஡

இந்஡க் கண்கபரபன தரர்த்ப஡ன்..." ஋ன்று ஆத்஡ற஧த்துடன் கூநற஬ந்஡ பதரது ஢ரனேடுகரன௉ குநறக்கறட்டரர்.

"சரி஡ரன், ஢ர஦ணர, சரி஡ரன்! ஋ல்னரன௉ம் கர஡ரபன தரர்ப்தரர்கள். ஢ீ ஥ட்டுந்஡ரன் கண்஠ரபன


தரர்த்ப஡! என௉ ப஬லப 'ட்ரீம்'பன தரர்த்஡ரப஦ர, ஋ன்ணப஥ர? இல்னர஬ிட்டரல், டினறரி஦ம் ட்ரீ஥ன்பமர?
஋ப்தடி஦ின௉ந்஡ரலும் ஸ்பட஭னுக்கு ஬ந்து ஸ்படட்த஥ண்ட் ஋ழு஡ற ல஬த்து ஬ிட்டுப் பதர!" ஋ன்று
தசரல்னற஬ிட்டு ன௃ேங்க஧ரல஬ப் தரர்த்து, "஬ரன௉ங்கள் டரக்டர், பதரகனரம். ஥஠ி என்று அடிக்கப் பதரகறநது.
஢ல்ன 'த஬ர஦ிட் கூஸ் பகஸ்' இன்று ஧ரத்஡றரி" ஋ன்நரர். சங்கடயரி஧ரவ் ஢ரனேடுவுக்கு உற்சரகம் ஬ந்஡ரல்,
எப஧ ஥஠ிப்தி஧஬ரப ஢லட஦ில் இங்கறனீ ஭ளம் ஡஥றழும் கனந்து பதசு஬ரர் ஋ன்தது தி஧சறத்஡஥ரண ஬ி஭஦ம்.

டரக்டர் ன௅ன்ணரல் பதரகவும், ஥ற்ந஬ர்கள் ஋ல்னரம் அ஬ல஧த் த஡ரடர்ந்து பதரய்க் கரரில்


஌நறக்தகரண்டரர்கள். ப஥ரட்டரர் பதரனீ ஸ் ஸ்பட஭லண அலடந்஡தும் டரக்டல஧த் ஡஬ி஧ தரக்கற ஋ல்னரன௉ம்
இநங்கறணரர்கள்.

"குட் ல஢ட், டரக்டர்!" ஋ன்நரர் ஢ரனேடு.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"குட் ல஢ட் ஢ரனேடுகரன௉!" ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டு டரக்டர் ஬ண்டில஦ ஬ிட்டரர்.

"டரக்டர்! ஢ரன் தசரன்ணது அவ்஬பவும் சத்஡ற஦ம். ஌ப஡ர ததரி஦ ஥ர்஥ம் ஢டந்஡றன௉க்கறநது. அப்ன௃நம்
஬ந்து சர஬கரச஥ரய்ச் தசரல்கறபநன்..." ஋ன்று ஥குடத஡ற இல஧ந்து கத்஡றக் தகரண்பட இன௉க்லக஦ில் ஬ண்டி
பதரய்஬ிட்டது.

மப்-இன்ஸ்ததக்டர் ஸ்பட஭னுக்குள் த௃ல஫ந்஡தும், "அபட! ன௅ந்த௄ற்நறுதத்ல஡ந்து! லத஦லண உள்பப


஡ள்ளு! லக஦ிபன கரப்லத ஥ரட்டு!" ஋ன்நரர்.

இந்஡ ஥ர஡றரி ஌஡ர஬து ஢டக்கும் ஋ன்று ஋஡றர்தரர்த்஡ ஥குடத஡ற, "஋ன்ணத்஡றற்கரக, மரர்! ஋ன் பதரில்
஋ன்ண பகஸ்?" ஋ன்று பகட்டரன்.

"஋ன்ண பகமர? ஋த்஡லணப஦ர இன௉க்கறநது! பதரனீ மரரிடம் ததரய் ஸ்படட்த஥ண்ட் தகரடுத்஡


பகஸ்; ன௄ட்டி஦ின௉ந்஡ ஬ட்டுக்குள்
ீ தின்ன௃ந஥ரக த௃ல஫ந்஡ பகஸ்; கள்ளுக்கலடக்குத் ஡ீ ல஬த்஡ பகஸ்;
சட்டத்ல஡ ஥ீ நற ஥நற஦ல் தசய்஬஡ற்கு ஬ந்஡ பகஸ்; இவ்஬பவுந்஡ரன்" ஋ன்நரர் மப்-இன்ஸ்ததக்டர்.

அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம் இ஧ண்டு பதரனீ ஸ் பச஬கர்கள் ஥குடத஡ற஦ின் லக஦ில் ஬ினங்லக ஥ரட்டி, அ஬லண
னரக் அப்திற்குள் ஡ள்பி அலடந்஡ரர்கள்.

த஡றபணர஧ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஥லனச் சறலந

஥குடத஡றல஦ப் பதரனீ ஸ் 'னரக்-அப்திற்குள் ஡ள்பி அலடத்஡பதரது இ஧வு சு஥ரர் இ஧ண்டு ஥஠ி


இன௉க்கும். கறட்டத்஡ட்ட அப஡ ச஥஦த்஡றல், பகர஦ன௅த்தூர் ஢கரின் ஋ல்லனல஦த் ஡ரண்டி ப஥ட்டுப்தரலப஦ம்
பதரகும் ஧ஸ்஡ர஬ில் என௉ ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡து. அந்஡ ஬ண்டி஦ில் தின் மீட்டில்
஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉ம் தசந்஡றன௉வும் இன௉ந்஡ரர்கள். டில஧஬ன௉லட஦ ஆசணத்஡றல் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்
உட்கரர்ந்து ஬ண்டில஦ ஏட்டிக் தகரண்டு பதரணரர்.

தசந்஡றன௉வுக்கு ன௅ன்ணப஥ சு஦ப் தி஧க்லஞ உண்டரகற஬ிட்டது. ஆணரலும், இன்னும் அ஬ள் உள்பத்஡றன்


தி஧ல஥ ஢ீங்க஬ில்லன. ஥குடத஡ற பசரதர஬ின் கரனறல் கட்டுண்டு கறடப்ததும், கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்
கத்஡றல஦ ஏங்கு஬தும், ததரி஦ண்஠ன் குறுக்பக தரய்஬தும், கத்஡ற அ஬ன் ஥ரர்தில் த஡ற஬தும், ததரி஦ண்஠ன்
கல ப஫ ஬ிழு஬து஥ரண கரட்சறகள் ஡றன௉ம்தத் ஡றன௉ம்த அ஬ள் ஥ணக்கண் ன௅ன் ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡ண. ப஬று
஬ி஭஦ங்கபில் அ஬ள் ஥ணது தசல்ன ஥றுத்஡து. கத்஡றக்குத்து, அரி஬ரள் த஬ட்டு ன௅஡னற஦ல஬கலபக்
குநறத்துப் பதசு஬ல஡ அ஬ள் சர்஬ சர஡ர஧஠஥ரய்க் பகட்டின௉க்கறநரள். ஆணரல் இம்஥ர஡றரிச் சம்த஬ம்
஋ல஡னேம் அ஬ள் இது஬ல஧க்கும் தரர்த்஡து கறலட஦ரது. ஆலக஦ரல்஡ரன் அந்஡ப் த஦ங்க஧க் கரட்சற அ஬ள்
஥ண஡றல் அவ்஬பவு ஆ஫஥ரய்ப் த஡றந்து஬ிட்டது. கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் கத்஡றல஦ ஏங்கு஬து ஢றலண஬ில்
஬ன௉ம்பதரது, அ஬ள் கண்கலப இறுக்கற னெடிக் தகரள்஬ரள். உடம்ன௃ த஬டத஬டத஬ன்று ஢டுங்கும்.
ததரி஦ண்஠ன் ஥ரர்தில் குத்஡ற஦ கத்஡ற, உண்ல஥஦ில் ஡ன்னுலட஦ ஥ரர்தில் தரய்ந்து ஬ிட்ட஡ரக அ஬ளுக்குச்
சறன ச஥஦ம் ப஡ரன்றும். கத்஡ற தரய்ந்஡ இடத்஡றல் ஬னறப்தது பதரனவும் இன௉க்கும்.

கரரில் ப஬க஥ரய் தசன்நபதரது, இ஧வு ப஢஧த்஡றன் குபிர்ந்஡ கரற்று ஬ிர்த஧ன்று அ஬ளுலட஦ ன௅கத்஡றல்
அடிக்கத் த஡ரடங்கற஦து. இ஡ணரல் சறநறது சறநற஡ரக அ஬ளுக்கு சறந்஡றக்கும் சக்஡ற ஌ற்தட்டது. ஡ரன் கரரில்
பதர஬தும், ஡ன் தக்கத்஡றல் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் உட்கரர்ந்஡றன௉ப்ததும் த஥து஬ரக ஥ண஡றல் ஬ந்஡ண. கரர்
஋ங்பக பதரகறநது ஋ன்ந பகள்஬ி ஋ழுந்஡து. சுற்றுன௅ற்றும் சரலனல஦ப் தரர்த்஡ரள். இன௉ட்டர஦ின௉ந்஡ரலும்,
அது ப஥ட்டுப்தரலப஦ம் பதரகறந சரலனத஦ன்று என௉஬ரறு த஡ரிந்஡து. ஡ன்லணச் சறங்கப஥ட்டுக்குத்஡ரன்
தகரண்டு பதரகறநரர்கள் ஋ன்று ஋ண்஠ிக் தகரண்டரள்.

அப்ன௃நம் தகரஞ்சங் தகரஞ்ச஥ரக அன்று கரலன஦ினறன௉ந்து ஢டந்஡ சம்த஬ங்கள் ஢றலணவுக்கு ஬ந்஡ண.


அல஬த஦ல்னரம் உண்ல஥஦ரக ஢டந்஡ல஬஡ரணர ஋ன்று அடிக்கடி சந்ப஡கம் உண்டர஦ிற்று. அந்஡ ஬ட்டில்,

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஡ரன் னெர்ச்லச஦லடந்து ஬ிழுந்஡ திநகு ஋ன்ண ஢டந்஡றன௉க்கும்? ததரி஦ண்஠ன் தசத்துப் பதரண஬ன் ஡ரணர?
என௉ப஬லப தில஫த்஡றன௉ப்தரணர? ஍ப஦ர! தர஬ிகள் அந்஡ அ஫கற஦ ஬ரனறதல஧னேம்...

இச்ச஥஦த்஡றல் ஌ப஡ர ஥ங்கற஦ கண஬ில் பகட்டது பதரல், தின்஬ன௉ம் பதச்சு஬ரர்த்ல஡கள் அ஬ள்


஢றலணவுக்கு ஬ந்஡ண.

"லத஦லண ஋ன்ண தசய்஡றன௉க்கறநீர்கள்?"

"தசய்கறநது ஋ன்ண? பசரதர஬ின் கரபனரடு஡ரன் கட்டி஦ின௉க்கறநப஡? தத்஡ற஧஥ர஦ின௉க்கறநரன்.


லத஦லண என௉ ஥ர஡த்஡றற்குள் தூக்கு ப஥லடக்கு அனுப்தர஥ற் பதரணரல் ஢ரன் கள்பிப்தட்டி தசன்ணின௅த்துக்
கவுண்டன் ஥கன் அல்ன..."

"லத஦ன் ஢டந்஡ல஡த஦ல்னரம் தசரல்னற஬ிட்டரல்?"

"஢ரம் தசரல்஬ல஡ ஢ம்ன௃஬ரர்கபர, அ஬ன் தசரல்஬ல஡ ஢ம்ன௃஬ரர்கபர?"

"இந்஡ப் ததண் சரட்சற தசரன்ணரல்?..."

"சல! லதத்஡ற஦ப஥? இ஬ளுக்குக் கூடப் த஦ப்தடுகறநர஦ர? இணிப஥ல் இ஬லப ஦ரர் த஬பி஦ில் ஬ிடப்
பதரகறநரர்கள்? ஢ம்ல஥ ஥ீ நறச் சரட்சற தசரல்னற ஬ிடு஬ரபர?"

"பதரனீ ஸ் உபவு ஬ிசரரித்஡ரல்..."

"பதரனீ ஸ், பதரனீ ஸ் ஋ன்று அடித்துக் தகரள்பரப஡, பதரனீ தமல்னரம் ஋ன் லகக்குள் ஋ன்று
த஡ரி஦ர஡ர? ஢ீ பதசர஥னறன௉. ஢ரன் ஋ல்னரம் தரர்த்துக் தகரள்கறபநன்."

இவ்஬ி஡ம் ஡ன் சறத்஡ப்தர஬ின் கு஧லும் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉லட஦ கு஧லும் பதசறக் தகரண்டது


அ஬ளுக்கு இபனசரக ஢றலணவு ஬ந்஡து. அ஬ர்கள் ஋ங்பக இவ்஬ி஡ம் பதசறணரர்கள்? ஡ரன் ஋ங்பக இன௉ந்து
அந்஡ப் பதச்லசக் பகட்டது? தசந்஡றன௉ கண்கலப இறுக்கற னெடிக் தகரண்டு ப஦ரசலண தசய்஡ரள்.
அனு஥ந்஡஧ர஦ன் த஡ன௉ ஬ட்டினறன௉ந்து
ீ ஡ன்லண ப஬தநரன௉ ஬ட்டில்
ீ தகரண்டு பதரய்ப் பதரட்டதும், அங்பக
என௉ கட்டினறல் ஡ரன் தகரஞ்ச ப஢஧ம் கறடந்஡தும் - ன௄ர்஬ ேன்஥த்து ஞரதகம் பதரல் ஢றலணவுக்கு ஬ந்஡ண.
அந்஡ ஬ட்டில்,
ீ ஡ரன் கட்டினறல் தடுத்துக் கறடந்஡ பதரது஡ரன், ஡ணக்கு உ஠ர்வு ஬ந்து஬ிட்டது ஋ன்தல஡
அநற஦ர஥ல் அ஬ர்கள் அவ்஬ி஡ம் பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡றன௉க்க ப஬ண்டும்.

அந்஡ச் சம்தர஭ல஠ல஦ - துண்டு துண்டரகவும் - ஬ிட்டு ஬ிட்டும் ஢றலணவு ஬ந்஡ அந்஡ச்


சம்தர஭ல஠ல஦ - தசந்஡றன௉ அடிக்கடி சறந்஡லண தசய்஡ரள். அ஡னுலட஦ கன௉த்து இன்ணத஡ன்தல஡ அ஬ள்
அநறந்து தகரள்ப தகரஞ்ச ப஢஧ம் திடித்஡து. ஬ி஭஦ம் இன்ணத஡ன்று த஡ரிந்஡ பதரது அ஬ளுக்கு உண்டரண
த஦த்துக்கும், ஆத்஡ற஧த்துக்கும் அபப஬ இல்லன.

ததரி஦ண்஠லணக் தகரன்ந஡ரக அந்஡க் கரந்஡றக் குல்னரக்கர஧ர்ப஥ல் தகரலனக் குற்நம் சரட்டப்


பதரகறநரர்கள்! அந்஡க் குற்நத்துக்கரக அ஬ல஧த் தூக்கறல் பதரடப் பதரகறநரர்கள்! - ஆகர, ஋ப்பதர்ப்தட்ட
தர஡கம்! ஋ன்ண த஦ங்க஧஥ரண அக்கற஧஥ம்!

இல஡ ஢றலணக்க ஢றலணக்க, தசந்஡றன௉஬ின் அநறவு ஬ில஧஬ரகத் த஡பிந்து ஬ந்஡து. அந்஡ அக்கற஧஥த்ல஡த்
஡஬ிர்க்கக் கூடி஦஬ள் ஡ரன் என௉த்஡ற஡ரன் ஋ன்தல஡ அ஬ள் உ஠ர்ந்஡ரள். ததரி஦ண்஠ன் இன்தணரன௉஬ர்
லக஦ிணரல் குத்துப்தட்டல஡ அ஬ள் கண்஠ரல் தரர்த்஡றன௉க்கறநரள். பகரர்ட்டில் அ஬ள் பதரய்ச் தசரன்ணரல்,
஢றச்ச஦஥ரக அந்஡க் கரந்஡ற ஥னு஭ன௉க்குத் ஡ண்டலண ஬ி஡றக்க ஥ரட்டரர்கள். இல஡ ஋ப்தடி஦ர஬து ஡ரன்
஢றலநப஬ற்ந ப஬ண்டும் ஋ன்று அ஬ள் தல்லனக் கடித்துக் தகரண்டு ஡ீர்஥ரணித்஡ரள். அ஡ற்கு ஋த்஡லணப஦ர
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

கர஧஠ங்கள் இன௉ந்஡ண. ததரி஦ண்஠ன் ஡ன் பதரில் அன்ன௃ ல஬த்஡ கர஧஠த்஡றணரல் குத்஡றக்


தகரல்னப்தட்டரன்; அ஬னுக்கரகப் த஫றக்குப் த஫ற ஬ரங்க ப஬ண்டும். அந்஡ ஬ரனறதர் ஡ன்ணரல் இந்஡ப் ததரி஦
அதர஦த்஡றல் ஥ரட்டிக் தகரண்டின௉க்கறநரர். என௉ ஋றும்லதக் கூடக் தகரல்னத் ஡஦ங்கக்கூடி஦ அந்஡ கரந்஡ற
஥னு஭ர், ஡ன்ணரல் இப்பதரது தகரலனக் குற்நம் சு஥த்஡ப்தட்டின௉க்கறநரர். அ஬ல஧ ஋ப்தடி஦ர஬து ஬ிடு஬ிக்க
ப஬ண்டும். கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧ ஡ரன் ஥஠ந்து தகரள்஬த஡ன்தது - அதுவும் அன்று இ஧ரத்஡றரிக்குப்
திநகு - என௉ ஢ரளும் இ஦னர஡ கரரி஦ம். அந்஡ப் தர஬ி - தகரலனகர஧ன் இன்னும் இந்஡ உனகத்஡றல்
இன௉ந்஡ரல் ஋ன்தணன்ண துர்க்கறன௉த்஡ற஦ங்கள் தசய்஬ரபணர! அந்஡ அ஫கற஦ ஬ரனறதல஧஦ல்ன஬ர இ஬ன்
தூக்குப஥லட஦ில் தரர்ப்த஡ரகச் தசரன்ணரன்? அ஡ற்குப் த஡றனரக இ஬லணத் தூக்கு ப஥லடக்கு அனுப்ன௃஬து
஡ன்னுலட஦ கரரி஦ம்.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧க் கல்஦ர஠ம் தசய்து தகரள்ளும்தடி, கலடசற஦ில் ஢றர்ப்தந்஡ம் ஌ற்தட்டரல்,


஡ன் கர஡றல் இன௉ந்஡ ல஬஧த் ப஡ரட்லட உலடத்துப் ததரடி தண்஠ிச் சரப்திட்டு உ஦ில஧ ஬ிட்டு஬ிடு஬த஡ன்று
஌ற்தகணப஬ தசந்஡றன௉ ஡ீர்஥ரணித்஡றன௉ந்஡ரள். இப்பதரது அந்஡ ஋ண்஠த்ல஡ அ஬ள் லக஬ிட்டரள். ஡ன் உ஦ில஧
஋ப்தடி஦ர஬து தகட்டி஦ரகக் கரப்தரற்நறக் தகரள்஬து அ஬சற஦ம்; அப்பதரது஡ரன் ததரி஦ண்஠னுலட஦
அ஢ற஦ர஦க் தகரலனக்குப் த஫ற ஬ரங்க ன௅டினேம்; அந்஡ ஬ரனறதரின் உ஦ில஧னேம் கரப்தரற்ந ன௅டினேம்.

இப்தடி அ஬ள் ஋ண்஠ிக் தகரண்டின௉க்கும்பதரது, சரலன஦ின் என௉ ன௃நத்஡றல் சறங்கப஥ட்டு ஏலடனேம்,


஬டும்
ீ த஡ரிந்஡ண. த஬ண்஠ினர஬ில் ஏலட ஢ீர் த஬ள்பி஥஦஥ரய்ப் தி஧கரசறத்஡து. அந்஡ ஏலடக்கல஧஦ில்,
ன௅஡ன் ன௅஡னறல் ஥குடத஡றல஦த் ஡ரன் சந்஡றத்஡ல஡ ஢றலணத்஡பதரது, அ஬ளுக்கு ஥஦ிர்க்கூச்தசநறந்஡து.
னென்று ஬ன௉஭஥ரகத் ஡ன்லணச் சறலந ல஬த்஡றன௉ந்஡ ஬ட்டுக்பக
ீ ஥றுதடி பதரகறபநரம் ஋ன்ந ஋ண்஠ம்
அ஬லப ஋ன்ணப஥ர தசய்஡து. ன௅஡ல் ஢ரள் கரலன஦ில் அங்கறன௉ந்து என௉஬ன௉ம் அநற஦ர஥ல் கற஫஬னுடன்
கறபம்தி஦பதரது ஋வ்஬பவு திசகரய்ப் பதர஦ிற்று? ஡ரன் ஢றலணத்஡த஡ன்ண? ஥றுதடினேம், அன்று இ஧ரத்஡றரிப஦
அந்஡ தே஦ிலுக்குத் ஡றன௉ம்தி ஬ன௉ப஬ரத஥ன்று...

ஆணரல், இத஡ன்ண? ஬ண்டி சறங்கப஥ட்டுக் குறுக்குப்தரல஡஦ில் ஡றன௉ம்தர஥ல் ப஢ப஧ பதரகறநப஡?


டில஧஬ர் என௉ ப஬லப த஡ரி஦ர஥ல் ஬ிட்டுக் தகரண்டு பதரகறநபணர? சறத்஡ப்தரல஬க் பகட்கனரத஥ன்று
தசந்஡றன௉ ஬ரய் ஋டுத்஡ரள். அப஡ ச஥஦த்஡றல், ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் "அண்ப஠! ஢ன்நரக ப஦ரசலண
தசய்து஬ிட்டீர்கபர? ப஢ப஧ பதரக ப஬ண்டி஦து஡ரபண?" ஋ன்நரர்.

"஡ம்தி! ஢ீ ஋ன்ணத்஡றற்கு ஬஠ரகக்


ீ க஬லனப்தடுகறநரய்? ப஦ரசலண தசய்கறந ஬ி஭஦த்ல஡த஦ல்னரம்
஋ன்ணிடம் ஬ிட்டு஬ிடு" ஋ன்ந கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் கு஧லனக் பகட்டதும், தசந்஡றன௉ ப஡ள்
தகரட்டி஦஬லபப் பதரல் துடித்஡ரள். ஬ண்டில஦ ஏட்டிக் தகரண்டு ஬ந்஡து கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர்஡ரன்
஋ன்தல஡ இது஬ல஧க்கும் அ஬ள் க஬ணிக்க஬ில்லன. அந்஡க் தகரலனகர஧ ஥னு஭ன௉டன் எப஧ ஬ண்டி஦ில்
பதரகறபநரம் ஋ன்னும் ஋ண்஠ம் அ஬ளுக்கு ஋வ்஬பப஬ர துன்தத்ல஡ உண்டரக்கறற்று. ஏடும்
஬ண்டி஦ினறன௉ந்து கல ப஫ கு஡றத்து ஬ிடனர஥ர ஋ன்று என௉ க஠ம் ஋ண்஠ிணரள். ஡ன்னுலட஦ உ஦ில஧க்
கரப்தரற்நறக் தகரள்ப ப஬ண்டுத஥ன்னும் தல஫஦ உறு஡றல஦ ஋ண்஠ிப் தல்லனக் கடித்துக் தகரண்டரள்.
கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉ம் கூட இன௉ப்த஡ரல், ேரக்கற஧ல஡஦ரய் ஢டந்து தகரள்ப ப஬ண்டுத஥ன்றும்
஡ீர்஥ரணித்துக் தகரண்டரள்.

ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி ப஥ட்டுப்தரலப஦த்ல஡த் ஡ரண்டி ப஥பன தசன்நது. ஢ீனகறரி ஥லன஦ின்


அடி஬ர஧த்ல஡ அலடந்஡து. ஥லனப்தரல஡஦ில் ஌நறப்பதரகத் த஡ரடங்கற஦து.

அப்பதரது தசந்஡றன௉, "ஏபகர! கூனூர் தங்கபர஬ில் ஢ம்ல஥ ஬ிடப்பதரகறநரர்கள்" ஋ன்று ஢றலணத்஡ரள்.


இ஡ணரல் என௉ குதூகனம் உண்டர஦ிற்று. அ஬ளுலட஦ ஡கப்தணரர் இன௉ந்஡ கரனத்஡றல் அ஬ர்கள்
பகரலடக்குக் கூனூன௉க்கு ஬ன௉஬து உண்டு. கூனூரில் அ஬ர்களுக்குச் தசரந்஡ தங்கபர இன௉ந்஡து.
தங்கபரவுக்குப் தக்கத்஡றல் ஡தரனரதீஸ் உண்டு ஋ன்தது அ஬ளுக்கு ஢றலணவு ஬ந்஡து. தங்கபர஬ில் இன௉ந்஡
ப஬லனக்கர஧ன் கூட அ஬ளுலட஦ ஥ணக்கண் ன௅ன் ஬ந்஡ரன். தங்கேத்துக்கும் அ஬ளுலட஦
஡கப்தணரன௉க்கும் ஋ம்஥ர஡றரி கடி஡ம் ஋ழுது஬து, ப஬லனக்கர஧லணச் சரிப்தடுத்஡ற ஋ப்தடித் ஡தரனரதீமறல்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

பதரடச் தசரல்லு஬து ஋ன்தநல்னரம் ப஦ரசலண தசய்஦த் த஡ரடங்கறணரள். இந்஡ ப஦ரசலண஦ிபனப஦


கண்஠஦ர்ந்து஬ிட்டரள்.

தூக்கத்஡றல் ஋ன்ணத஬ல்னரப஥ர த஦ங்க஧஥ரண கணவுகள் கண்டு த஡நறச் தசந்஡றன௉ கண் ஬ி஫றத்஡ பதரது,
தனதனத஬ன்று ததரழுது ஬ிடிந்஡றன௉ப்தல஡னேம், ஬ண்டி ஥லன஦ின் ப஥பன என௉ ப஥ட்டு தங்கபர஬ின்
஬ரசனறல் ஢றற்தல஡னேம் கண்டரள். அது அ஬ர்களுலட஦ கூனூர் தங்கபர இல்லன. சுற்நறலும் த஬கு
தூ஧த்துக்கு ஥ணி஡ ஬ரசஸ்஡னப஥ கர஠ப்தட஬ில்லன. ஢ரனரன௃நன௅ம் தசங்குத்஡ரக ஬பர்ந்஡ னேகனறப்டஸ்
஥஧ங்கள் ஡ரன் கர஠ப்தட்டண.

஡ங்கசர஥ற கவுண்டர் கல ப஫ இநங்கறச் தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்த்து, "இநங்கு கல ப஫!" ஋ன்நரர். தசந்஡றன௉


இநங்கறணரள்.

"பதர, உள்பப!" ஋ன்று உத்஡஧வு திநந்஡து.

தசந்஡றன௉வுக்கு அந்஡ச் சூணி஦஥ரண தங்கபர஬ில் ன௃கு஬஡ற்கு ல஡ரி஦ம் ஬஧஬ில்லன. குபிரிணரலும்


தீ஡ற஦ிணரலும் ஢டுங்கறக் தகரண்பட, "சறத்஡ப்தர! ஋ன்லண ஋ங்பக அல஫த்து ஬ந்஡றன௉க்கறநரய்? ஢ரன் இந்஡
஬ட்டிற்குள்
ீ பதரக஥ரட்படன். சறங்கப஥ட்டுக்கு ஋ன்லண அல஫த்துக் தகரண்டு பதர! இல்னர஬ிட்டரல்..."

"஡ங்கசர஥ற! அந்஡த் ஡நற஡லனல஦ப் பதச஬ிட்டு஬ிட்டுப் பதசர஥ல் ஢றற்கறநரப஦? இழுத்துக் தகரண்டு


பதரய் உள்பப ஬ிடு!" ஋ன்று கள்பிப்தட்டி஦ரர் கர்ச்சறத்஡ரர்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் தசந்஡றன௉஬ின் லகல஦ப் தற்நற஦ பதரது அ஬ள் ஡ற஥றநறணரள். அப்பதரது


கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் அங்கு ஬ந்து, ஡ன் இன௉ம்ன௃க் லககபிணரல் தசந்஡றன௉ல஬ப் தற்நறணரர். க஧க஧த஬ன்று
இழுத்துக் தகரண்டு பதரய், தங்கபரவுக்குள் ன௃குந்து என௉ அலந஦ில் அ஬லபத் ஡ள்பி த஬பிப஦ க஡ல஬
இழுத்துச் சரத்஡றக் க஡஬ில் ஢ர஡ரங்கறல஦ ஥ரட்டிணரர். கல ப஫ ஬ிழுந்஡ தசந்஡றன௉ த஧த஧ப்ன௃டன் ஋ழுந்து ஬ந்து,
க஡ல஬ப் தடீர் தடீர் ஋ன்று அடித்஡ரள்.

தன்ணி஧ண்டரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஥லநந்஡ கடி஡ம்

஥ரேற மப்-ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஍ம்தத்ல஡ந்து தி஧ர஦ம் ஬ல஧஦ில் ததரன௉ட்தசல்஬ம் ப஡டி஦


திநகு இப்பதரது அன௉ட்தசல்஬ம் ஈட்டு஬஡றல் ன௅லணந்஡றன௉ந்஡ரர். லச஬த்த஡ரண்டர் ஥கர஢ரடுகபிலும்,
஥ற்றும் சற஬ணடி஦ரர் ஡றன௉க்கூட்டங்கபிலும் அ஬ல஧த் ஡஬நர஥ல் ன௅ன்ண஠ி஦ில் தரர்ப்தது
சரத்஡ற஦஥ர஦ின௉ந்஡து. "஬ட்டுக்குள்பப
ீ ததண்ல஠ப் ன௄ட்டி ல஬ப்பதரம் ஋ன்னும் ஬ிந்ல஡ ஥ணி஡ர்"
கூட்டத்ல஡ அ஬ர் பசர்ந்஡஬ர் அல்ன. லச஬த் ஡றன௉க்கூட்டங்களுக்கு அ஬ர் ஡஥து இல்னக் கற஫த்஡றல஦னேம்
கு஫ந்ல஡கலபனேம் அல஫த்துப் பதர஬துண்டு.

பதனொரில் ஢டந்஡ லச஬த்த஡ரண்டர் ஥கர஢ரட்டுக்கு அ஬ர் ஡஥து குடும்தத்துடன் தசன்று, ஞரணி஦ரர்


சு஬ர஥றகபின் அன௅஡த஥ர஫றகலபனேம், இன்னும் தன லச஬த்஡றன௉஬ரபர்கபின் அரி஦ தசரற்ததர஫றவுகலபனேம்
தச஬ிகபரல் தன௉கற஬ிட்டுக் பகர஦ன௅த்தூன௉க்குத் ஡றன௉ம்தி ஬ந்துபசர்ந்஡ரர்.

பகர஦ன௅த்தூரில் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரரின் தங்கபர அல஥஡ற஦ரண சுக஬ரசத்துக்தகன்பந


அல஥ந்஡த஡ன்று தசரல்னனரம். த஡ன்ணிந்஡ற஦ர஬ில் தன இடங்கபிலும் உத்஡றப஦ரகம் தரர்த்஡ அய்஦ரசர஥ற
ன௅஡னற஦ரர், ஥஦ினரப்ன௄ரில் அ஬ன௉க்குச் தசரந்஡ ஬டு
ீ இன௉ந்தும், பகர஦ன௅த்தூரின் சலப஡ரஷ்஠ ஸ்஡ற஡றல஦
ன௅ன்ணிட்டு, அந்஢கல஧த் ஡஥து ஬ரசத்துக்குத் ப஡ர்ந்த஡டுத்஡ரர். அப்தடிப்தட்ட஬ர், ஢ல்ன தங்கபர஬ரகத்
ப஡ர்ந்த஡டுத்஡஡றல் ஬ி஦ப்தில்லன அல்ன஬ர?

அந்஡ ஬ிஸ்஡ர஧஥ரண அ஫கற஦ தங்கபர஬ில் அ஬ன௉லட஦ குடும்தத்ல஡ச் பசர்ந்஡ எவ்த஬ரன௉஬ன௉க்கும்


என௉ ஡ணி அலந இன௉ந்஡து. அ஬ற்நறல், தங்கபர஬ின் ன௅கப்ன௃ அலநகள் இ஧ண்டில் என்று
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

தங்கேத்஡றனுலட஦து. அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரரின் அலநக்கு அடுத்஡தடி஦ரகப் தங்கேத்஡றன் அலந஦ில்஡ரன்


ன௃த்஡கங்கள் அ஡றக஥ர஦ின௉க்கும். ஍ந்஡ர஬து தர஧த்஡றல் தங்கேத்஡றன் தடிப்லத ன௅஡னற஦ரர் ஢றறுத்஡ற஬ிட்டரர்.
அ஡ற்குப் திநகு அ஬ளுலட஦ அநறல஬ ஬ிசரனறக்கச் தசய்னேம் ததரறுப்லதத் ஡ரப஥ ஌ற்றுக் தகரண்டின௉ந்஡ரர்.

என௉ தக்கத்஡றல் ன௅஡னற஦ரர் தங்கேத்துக்குச் லச஬ ச஥஦ அநறல஬னேம், ஡஥றழ் இனக்கற஦த்஡றன்


சுல஬ல஦னேம் ஊட்டிக் தகரண்டின௉க்லக஦ில், ஥ற்தநரன௉ தக்கம், அச்தசல்஬ி சர்க்குபனடிங்
லனப்த஧ரி஦ினறன௉ந்து ஢ர஬ல்கள் ஬ரசறத்துத் ஡ள்பிக் தகரண்டின௉ந்஡ரள். இது஬ல஧஦ில் சு஥ரர் ன௅ந்த௄று
஢ர஬ல்கள் ஬ரசறத்஡றன௉ந்஡தடி஦ரல் ஡ரபண என௉ ஢ர஬ல் ஋ழு஡வும் ஆ஧ம்தித்஡றன௉ந்஡ரள். அ஡றல் ன௅க்கரல் தங்கு
஋ழு஡ற, க஡ர஢ர஦கலணனேம் க஡ர஢ர஦கறல஦னேம் ஥றகவும் ஧ச஥ரண என௉ கட்டத்஡றல் தகரண்டு
஬ிட்டின௉ந்஡ரபர஡னரல், பதனொரில் அ஬ள் தச஬ிகள் என௉ தக்கம் லச஬ச் தசரற்ததர஫றவுகலபக் பகட்டுக்
தகரண்பட இன௉க்லக஦ில் இன்தணரன௉ தக்கம் அ஬ளுலட஦ ஥ணம் ஬ட்டில்
ீ ஬ிட்டு ஬ந்஡ ஢ர஬ல்
லகத஦ழுத்துப் தி஧஡றக்குத் ஡றன௉ம்தத் ஡றன௉ம்தப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡து ஧ச஥ரண ஬ி஭஦஥ரகும்.

஋ணப஬, அன்று கரலன஦ில் பதனொரினறன௉ந்து ஡றன௉ம்தி தங்கபரவுக்கு ஬ந்து பசர்ந்஡தும், தங்கேம் அ஬ச஧
அ஬ச஧஥ரகத் ஡ன்னுலட஦ அலநல஦த் ஡றநப்த஡ற்குப் பதரணரள். தங்கபர஬ில், ப஡ரட்ட ப஬லன, ப஥லே
஢ரற்கரனறகலபத் துலடக்கும் ப஬லன ஋ல்னர஬ற்நறற்கும் ஥ன௉஡க் கவுண்டர் ஋ன்று என௉஬ன் இன௉ந்஡ரன்.
அ஬ன் லக஦ில் ப஥லே துலடக்கும் து஠ினேடன் தங்கேத்஡றன் தின்பணரடு ஬ந்து "சர஬ில஦ இங்பக தகரடு,
அம்஥ர! ஢ரன் ஡றநக்கறபநன்" ஋ன்நரன்.

"஋ல்னரம் ஢ரபண ஡றநந்து தகரள்கறபநன்" ஋ன்று தங்கேம் ன௄ட்லடத் ஡றநந்஡ரள். ஬஫க்கம் பதரன
சுனத஥ரய்த் ஡றநக்கர஥ல், சர஬ி சு஫ல்஬஡ற்குக் கஷ்டப்தட்டது.

"இது ஋ன்ண, ஦ர஧ர஬து ன௄ட்லட ஥றுசர஬ி பதரட்டுத் ஡றநந்஡ரர்கபர?" ஋ன்று பகட்டுக் தகரண்பட,
தங்கேம் அழுத்஡றத் ஡றநந்஡ரள். ன௄ட்டும் ஡றநந்து தகரண்டது.

஥ன௉஡ன், "அத஡ன்ண அம்஥ர, அப்தடிச் தசரல்பந? இங்பக ஋஬ன் ஥றுசர஬ி பதரட்டுத் ஡றநக்கறந஬ன்?"
஋ன்று பகட்டுக் தகரண்பட தங்கேத்஡றன் தின்பணரடு அலநக்குள் த௃ல஫ந்து ப஥லே ஢ரற்கரனறகலபனேம்
ன௃த்஡கங்கலபனேம் ஥ப஥பத஬ன்று ஡ட்டத் த஡ரடங்கறணரன்.

"எப஧ தூசர஦ின௉க்கறநப஡? ஡ட்டிண அப்ன௃நம் ஬ந்஡ர ஢ல்னர஦ின௉க்குப஥?" ஋ன்நரன் ஥ன௉஡ன்.


அப்பதரது அ஬னுலட஦ கண்கள் அலந஦ின் ஢ரனரதக்கன௅ம் சு஫ன்று சு஫ன்று தரர்த்஡ண.

தங்கேம் அ஬ன் தசரன்ணல஡னேம் க஬ணிக்கர஥ல் தூலசனேம் ததரன௉ட்தடுத்஡ர஥ல், ஡ன்னுலட஦ ஢ர஬ல்


லகத஦ழுத்துப் தி஧஡றல஦ ஆ஬னரகப் ன௃஧ட்டிப் தரர்க்கத் த஡ரடங்கறணரள்.

஥ன௉஡ன், சுற்றும் ன௅ற்றும் தரர்த்துக் தகரண்பட ஬ந்஡஬ன், ஬ரசல் ேன்ணனண்லட ஡றடீத஧ன்று குணிந்து
஋ல஡ப஦ர ஋டுத்஡ரன்.

அது தங்கேத்துக்குத் த஡ரிந்து஬ிட்டது. அ஬ன் ஋டுத்஡து த஬ள்லப஦ரய் ஌த஡ர என௉ கடு஡ரசற ஥ர஡றரி
இன௉ந்஡து.

"அது ஋ன்ண ஥ன௉஡ர, இங்பக தகரண்டு ஬ர!" ஋ன்நரள்.

"என்று஥றல்லன, அம்஥ர, குப்லத கடு஡ரசற" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட ஥ன௉஡க் கவுண்டன்


கடு஡ரசறல஦க் லக஦ில் கசக்கறணரன்.

"தகரண்டு ஬ர ஋ன்நரல் தகரண்டு ஬ர!" ஋ன்று தங்கேம் ஬டு


ீ இடினேம் தடி கத்஡றணரள். அ஬ள்
கண்கபின் ஡ீப்ததரநற ததரநறந்஡து.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ன௅ன்தணரன௉ ஡டல஬ தங்கேம் கல஡ ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ கரகற஡ம் என்று தநந்து பதரய்த் ஡ல஧஦ில்
஬ிழுந்஡து. அல஡ ஬டு
ீ கூட்டுகறந஬ள் குப்லதத் த஡ரட்டி஦ில் தகரண்டு பதரய்ப் பதரட்டு஬ிட்டரள். அதுன௅஡ல்
஋ந்஡க் கரகற஡஥ரணரலும் அல஡ ப஬லனக்கர஧ர்கள் த஡ரட்டரல், தங்கேத்துக்குப் தி஧஥ர஡஥ரண பகரதம்
஬ந்து஬ிடும்.

஥ன௉஡ன் "஌ன் அம்஥ர பகர஬ிச்சுக்கறபந? இந்஡ர!" ஋ன்று தகரடுத்஡ரன்.

தங்கேம், அல஡ ஬ரங்கறப் திரித்துப் தடித்஡ரள். தடிக்கும் பதரப஡ அ஬ளுலட஦ ன௅கத்஡றல் ஋ல்லன஦ற்ந
ஆச்சரி஦த்஡றன் அநறகுநற உண்டர஦ிற்று.

"ன௅ட்டரள்! இல஡ப் பதரய்க் கசக்கற ஋நற஦ப் தரர்த்஡ரப஦?" ஋ன்று தசரல்னறக்தகரண்பட அ஬ள்


஥ன௉஡ன் இன௉ந்஡ இடத்ல஡ ஢ற஥றர்ந்து தரர்த்஡ரள். அங்பக அ஬லணக் கர஠஬ில்லன. தங்கேம் கடி஡ம்
தடிக்கும்பதரப஡ அ஬ன் ஢ழு஬ி ஬ிட்டரன்.

"஥ன௉஡ர! ஥ன௉஡ர!" ஋ன்று கூப்திட்டு஬ிட்டு, ஥றுதடினேம் என௉ ஡டல஬ கடி஡த்ல஡ப் தடித்஡ரள். உடபண
அந்஡ அலந஦ினறன௉ந்து த஬பிக்கறபம்தி, ஡கப்தணரரின் அலநல஦ ப஢ரக்கறச் தசன்நரள். ஬஫ற஦ில்
஡ரழ்஬ர஧த்஡றல் ஥ன௉஡ன் ஋஡றர்ப்தட்டரன்.

"இந்஡க் கரகற஡ம் ஋ப்தடி஦டர ஬ந்஡து? ஦ரர் ஋ன் அலந஦ில் பதரட்டரர்கள்?" ஋ன்று பகரத஥ரக
அ஬லணக் பகட்டரள்.

"஋ணக்குத் த஡ரி஦ரது. அம்஥ர! ஢ரன் பதரட்டின௉ந்஡ரல் அல஡ ஋டுத்துக் கசக்குப஬ணர? ஋ந்஡ ஢ரய்
பதரட்டப஡ர?" ஋ன்நரன்.

தங்கேம் ஬ில஧ந்து அப்தர஬ின் அலநக்குள் தசன்நரள். அங்பக அப்தரல஬க் கர஠஬ில்லன.

"஥ன௉஡ர! அப்தர ஋ங்பக?" ஋ன்று கத்஡றணரள்.

"ஸ்஢ரணம் தசய்஦நரங்க!" ஋ன்நரன் ஥ன௉஡ன்

இ஡ற்குள், சல஥஦ர் கட்டினறன௉ந்து, "தங்கேம்! கரப்தி சரப்திட்டுப் பதர!" ஋ன்று ஡ர஦ரரின் கு஧ல்
பகட்டது.

தங்கேம் கடி஡த்ல஡ ன௅஡னற஦ரரின் ப஥லே ப஥னறன௉ந்஡ ததரி஦ ன௃஧ர஠த்துக்குள் த஬பி஦ில் தகரஞ்சம்


த஡ரினேம்தடி ஢ீட்டி ல஬த்து஬ிட்டு, சல஥஦னலநக்குச் தசன்நரள். அந்஡க் கடி஡த்ல஡ப் தற்நறத் ஡ர஦ரரிடம்
தசரல்ன அ஬ள் ஬ின௉ம்த஬ில்லன.

சற்று ப஢஧த்துக்தகல்னரம், தங்கேம் கரப்தி சரப்திட்டு஬ிட்டு ன௅஡னற஦ரரின் அலநக்கு ஬ந்஡பதரது


அங்பக அ஬ர் இன௉ந்஡ரர். தங்கேம் ததரி஦ ன௃஧ர஠த்ல஡ப் ன௃஧ட்டிணரள்; ஥றுதடினேம் ன௃஧ட்டிணரள்; ஥றுதடினேம்
ன௃஧ட்டிணரள்.

஡கப்தணரல஧ப் தரர்த்து, "அப்தர! இந்஡ப் ன௃த்஡கத்துக்குள் என௉ கடி஡ம் ல஬த்ப஡பண, ஋டுத்஡ீர்கபர?"


஋ன்நரள்.

"஢ரன் ஋டுக்க஬ில்லனப஦? ஋ன்ண கடி஡ம்?"

"இது ஋ன்ண அ஡றச஦஥ர ஦ின௉க்பக!" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட தங்கேம் ப஥லே ப஥னறன௉ந்஡
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஡றன௉஥ந்஡ற஧ம், ஡றன௉஬ரசகம், ஡றன௉க்குநள், கனறத்த஡ரலக, கம்த஧ர஥ர஦஠ம் ன௅஡னற஦ ன௃த்஡கங்கலபனேம் ன௃஧ட்டத்


த஡ரடங்கறணரள். என்நறலும் அகப்தட஬ில்லன.

"இத஡ன்ண ஥ர஦஥ர஦ின௉க்பக? அ஡ற்குள் ஋ப்தடிப் பதர஦ின௉க்கும்?" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

"஢ீ ஋ழுதுகறந ஢ர஬னறல் ஦ர஧ர஬து துப்தநறகறந஬ன் ஬ன௉கறநரபணர இல்லனப஦ர? அ஬லண


அல஫த்துக் தகரண்டு ஬ந்து கண்டுதிடிக்கச் தசரல்லு. ஋ன்ண கடி஡ம், ஋ன்ண ஬ி஭஦ம் ஋ன்று ஋ணக்குத்
த஡ரி஦ப்தடுத்து஬து உசற஡஥ர஦ின௉ந்஡ரல், அவ்஬ி஡ப஥ தசய். இல்னர஬ிட்டரல் உன்னுலட஦ அலநக்குப்
பதரய் ஢ர஬னறன் அடுத்஡ அத்஡ற஦ர஦த்ல஡ ஋ழுது!" ஋ன்று ன௅஡னற஦ரர் ஡஥ரஷ் தசய்஡ரர்.

"஢ரனர஬து, என்நர஬து, அப்தர! ஢ர஬னறல் ஢டப்தல஡த஦ல்னரம் கரட்டிலும் அ஡றச஦஥ரண சம்த஬ம்


஢டந்஡றன௉க்கறநது. தசந்஡றன௉ல஬ உங்களுக்கு ஞரதகம் இன௉க்கறநப஡ர, இல்லனப஦ர?"

"ஞரதகம் இல்னர஥ல் ஋ன்ண? அதுகறட்பட஦ின௉ந்து கடி஡ம் ஬஧஬ில்லன ஋ன்று ஡ரன் ஢ீ


உன௉கறக்தகரண்டின௉ந்஡ரப஦! கடி஡ம் அ஡ணிட஥றன௉ந்து ஬ந்஡து஡ரணர?"

"ஆ஥ரம், அப்தர! ஆணரல், கடி஡த்஡றல் ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ ஬ி஭஦ம் த஧ரம்த ஆச்சரி஦ம்."

"த஧ரம்த த஧ரம்த த஧ரம்த ஆச்சரி஦஥ர?"

"஬ிலப஦ரட்டுக்குச் தசரல்ன஬ில்லன, அப்தர! இ஧ண்டு னென்று ஡டல஬ ஢ரன் ஬ரசறத்ப஡ன்;


அ஡ணரல் அப்தடிப஦ ஞரதகம் இன௉க்கறநது. அ஡றல் ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡தடிப஦ உங்களுக்கு ஋ழு஡றக் கரட்டி
஬ிடுகறபநன்" ஋ன்று கூநற ஥ப஥பத஬ன்று கரகற஡ன௅ம் பதணரன௅ம் ஋டுத்துப் தின்஬ன௉஥ரறு ஋ழு஡றணரள்:

"஋ன் உ஦ிரினு஥றணி஦ அன௉ல஥த் ப஡ர஫ற தங்கேத்துக்குச் தசந்஡றன௉ அன்ன௃டன் ஋ழு஡றக் தகரண்டது.


இ஧ண்டு ஥ர஡த்துக்கு ன௅ன்ன௃ ஢ீ பதரட்ட கடி஡ம் கறலடத்஡து. அ஡ற்கு ஢ரன் த஡றல் பதரடர஡஡ற்கு கர஧஠ம்
஢ரன் தே஦ினறபன இன௉ந்஡து ஡ரன். னென்று ஬ன௉஭஥ரய் ஢ரன் தே஦ினறபன஡ரன் இன௉ந்து ஬ன௉கறபநன். ஋ணக்கு
என௉ ததரி஦ ஆதத்து ஬ன௉஬஡ற்கு இன௉க்கறநது. அ஡ணரல் இன்று கரலன஦ில் தே஦ினறனறன௉ந்து ஡ப்தித்துக்
தகரண்டு ஏடி ஬ந்து஬ிட்படன். இந்஡க் கடி஡ம் தகரண்டு ஬ன௉கறந தரட்டனுக்கு ஋ன்ணிடம் த஧ரம்தவும்
அதி஥ரணம். அது ஥ற்ந ஬ி஬஧ம் ஋ல்னரம் தசரல்லும். ஢ீ உடபண ன௃நப்தட்டு ஬ந்து ஋ன்லண அல஫த்துப்
பதரகவும். உன்ணிடன௅ம் ஥ர஥ர஬ிடன௅ம் ப஦ரசலண பகட்க ப஬ண்டி஦ின௉க்கறநது. உங்கலபத் ஡஬ி஧ ஋ணக்கு
ப஬று க஡ற கறலட஦ரது. உங்கள் ஬டு
ீ த஡ரி஦ர஡தடி஦ரல் தரட்டலண அனுப்தி஦ின௉க்கறபநன். ஊரில்
கனரட்டர஬ரக ஦ின௉ப்த஡ரல், உடபண ஢ீ஦ர஬து ஥ர஥ர஬ர஬து ஬ந்து ஋ன்லண அல஫த்துப் பதரகவும்.
எவ்த஬ரன௉ ஢ற஥ற஭ன௅ம் எவ்த஬ரன௉ னேக஥ரக உன்லண ஋஡றர்தரர்த்துக் தகரண்டின௉க்கறபநன்.

இப்தடிக்கு,
உன் அன்ன௃ள்ப ப஡ர஫ற,
தசந்஡றன௉"

ப஥ற்கண்ட஬ரறு தங்கேம் ஋ழு஡ற, ன௅஡னற஦ரரிடம் தகரடுத்஡ரள். ன௅஡னற஦ரர் அல஡ப் தடித்து஬ிட்டு,


"இது ஋ன்ண ப஬டிக்லக, கு஫ந்ல஡! ஢ீ ஋ழுதும் ஢ர஬னறல் ஦ர஧ர஬து க஡ர஢ர஦கற இப்தடிக் கடி஡ம்
஋ழுதுகறநரபர" ஋ன்று பகட்டரர்.

தங்கேம் சறநறது ஆத்஡ற஧த்துடன், "இல்னப஬ இல்லன அப்தர! சத்஡ற஦஥ரய்ச் தசரல்கறபநன். ஢றே஥ரகப஬


஬ந்஡ கடி஡ந்஡ரன்" ஋ன்நரள்.

"அல஡ச் தசந்஡றன௉஡ரன் ஋ழு஡றணரள் ஋ன்று உணக்கு ஋ப்தடித் த஡ரினேம்?"


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"஋ன் ப஡ர஫ற஦ின் லகத஦ழுத்து ஋ணக்குத் த஡ரி஦ர஡ர, அப்தர?"

ன௅஡னற஦ரர் சறநறது சறந்஡லண஦ில் ஆழ்ந்஡ரர். "ப஥பன ஬ினரசம், ப஡஡ற பதரட்டின௉ந்஡஡ர?" ஋ன்று


பகட்டரர்.

"பகர஦ன௅த்தூர் ஋ன்று பதரட்டின௉ந்஡து. ப஡஡ற பதரட்டின௉ந்஡஡ரக ஞரதகம் இல்லன."

"கடி஡ம் ஋ங்பக஡ரன் பதர஦ின௉க்கும்? ஆணரல் உன்ணிடம் அது ஋ப்தடிக் கறலடத்஡து? அல஡ச்


தசரல்ன஬ில்லனப஦?" ஋ன்நரர் ன௅஡னற஦ரர்.

தங்கேம் ஬ி஬஧஥ரகச் தசரன்ணரள்.

"஥ன௉஡ர! ஥ன௉஡ர!" ஋ன்று ன௅஡னற஦ரர் கூப்திட்டரர். ஥ன௉஡ன் ஬஧஬ில்லன. ஥ன௉஡ன் ஬ட்டிபனப஦இல்லனத஦ன்று த஡ரிந்஡து.

அப்பதரது ஥ன௉஡ன், அந்஡ப் தங்கபர இன௉ந்஡ சரலன ன௅லணக்கு அப்தரல் எதுங்கற ஢றன்ந ப஥ரட்டரர்
஬ண்டி஦ின் டில஧஬ரிடம் என௉ கடி஡த்ல஡க் தகரடுத்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரன். டில஧஬ர் அல஡ ஬ரங்கறக்
தகரண்டு அ஬ணிடம் னொதரய் ஍ம்தது ப஢ரட்டரகக் தகரடுத்஡ரன்.

"இந்஡ ஍ம்தது னொதரய் ஋ன்ணத்துக்கு ஆச்சு? ஋ணக்கு ப஬லன பதரய்஬ிடும் பதரனறன௉க்கு" ஋ன்நரன்
஥ன௉஡ன்.

"ப஬லன பதரணரல் ப஢ப஧ கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் ஬ட்டுக்கு


ீ ஬ந்து஬ிடு. ப஬லன தகரடுப்தரன௉!"
஋ன்நரன் டில஧஬ர்.

த஡றன்னென்நரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஥குடத஡ற ஋ங்பக?

கர஠ர஥ற்பதரண கடி஡ம் ஬தடங்கும்


ீ ப஡டிப்தரர்த்தும் அது அகப்தட஬ில்லன. ஥ரர்க்தகட்டுக்குப்
பதரய்஬ிட்டு ஬ந்஡஡ரகச் தசரன்ண ஥ன௉஡க் கவுண்டலணக் கடி஡த்ல஡ப் தற்நறக் பகட்ட஡ற்கு அ஬ன், "஢ரன்
கண்டப஡ இல்லன" ஋ன்று சத்஡ற஦ம் தசய்து஬ிட்டரன்.

அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் அத்துடன் அந்஡ச் சணி஦லண ஥நந்து ஬ிட்டு, லச஬ சறத்஡ரந்஡ப்


தத்஡றரிலகக்குத் ஡ரம் ஋ழு஡ற ஬ந்஡ த஡றபணர஧ரந் ஡றன௉ன௅லந ஆ஧ரய்ச்சற஦ில் இநங்கற஦ின௉ப்தரர். அ஡ற்குப்
தங்கேம் இடங்தகரடுக்க ஬ில்லன. அ஬ள் ஢ர஬ல் ஋ழுது஬ல஡க் கூட ஬ிட்டு஬ிட்டரள். ஌ற்தகணப஬
தசந்஡றன௉஬ின் பதரில் அ஬ளுக்கறன௉ந்஡ ஬ரஞ்லசப஦ரடு, இப்பதரது அ஬லபப் தற்நற஦ ஥ர்஥த்ல஡ அநறனேம்
ஆ஬லும் பசர்ந்து தகரண்டது. அப்தரல஬ ஢ச்சுப்தண்஠த் த஡ரடங்கறணரள்.

"பகளுங்கள், அப்தர! ஢ரங்கள் தமகண்ட் தர஧த்஡றபன ஬ரசறத்துக் தகரண்டின௉ந்஡பதரது என௉ ஢ரள்


஋ன்லணக் கரட்டிலும் தசந்஡றன௉ அ஡றக஥ரக ஍ந்து ஥ரர்க் ஬ரங்கற ஬ிட்டரள். அ஡ற்கரக அ஬ள் அழுஅழு ஋ன்று
அழு஡ரள். ஥று஢ரள் ப஬ண்டுத஥ன்று க஠க்லகத் ஡ப்தரகப் பதரட்டுக் குலநச்சனர ஥ரர்க் ஬ரங்கறணரள். அ஬ள்
஬ட்டில்
ீ ஌஡ர஬து த஠ி஦ர஧ம் தண்஠ிணரல் ஢ரன் ஬ந்து சரப்திட்டரதனர஫ற஦ அ஬ள் சரப்திட஥ரட்டரள். ஢ரன்
ன௃துத்து஠ி உடுத்஡ர஥ற் பதரணரல் அ஬ளும் உடுத்஡ ஥ரட்டரள். பகர஦ிலுக்குப் பதரய் சு஬ர஥ற
கும்திடும்பதரது, ஋ணக்கரகத்஡ரன் ன௅஡னறல் தி஧ரர்த்஡லண தசய்஬ரள். இப்தடித஦ல்னரம் தி஧ர஠ சறப஢கற஡ற஦ரய்
இன௉ந்஡஬ளுக்கு இப்பதரது என௉ கஷ்டம் ஬ந்஡றன௉க்கும்பதரது, அல஡த் த஡ரிந்து தகரண்டு ஌஡ர஬து தரிகர஧ம்
தசய்஦ர஥ல் ஢ரன் ஋஡ற்கரக உ஦ிப஧ரடின௉ப்தது?" ஋ன்று இப்தடித஦ல்னரம் த஡ர஠ த஡ர஠ த஬ன்று பதசற
ன௅஡னற஦ரரின் தி஧ர஠லண ஬ரங்கறணரள். தசல்னப் ததண்஠ரகற஦ தங்கேத்஡றன் ஥ணம் உண்ல஥஦ரகப஬
க஬லன஦ில் ஆழ்ந்஡றன௉க்கறநது ஋ன்தல஡ ன௅஡னற஦ரர் கண்டபதரது, ஌஡ர஬து தசய்து஡ரணரக ப஬ண்டுத஥ன்று
஡ீர்஥ரணித்஡ரர். இன்ணது தசய்஬து ஋ன்தது஡ரன் த஡ரி஦஬ில்லன. ஋ணப஬, அ஬ன௉லட஦ ஢ண்த஧ரண பதரனீ ஸ்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

டின௃டி சூதரிண்தடண்தடண்ட் ஧ரவ்தகதூர் சங்க஢ர஡ம் திள்லப஦ிடம் ப஦ரசலண பகட்தத஡ன்று ஡ீர்஥ரணித்஡ரர்.

஧ரவ்தகதூர் சங்க஢ர஡ம் திள்லப பதரனீ ஸ் இனரகர஬ிலும் ததரதுேணங்கபிடன௅ம் த஧ரம்தப் தத஦ர்


஬ரங்கறண஬ர். இனரக஬ில் அ஬ல஧த் ஡றரிசங்குப்திள்லப ஋ன்று தசரல்஬துண்டு. ேணங்கள் சர஡ர஧஠஥ரக
னஞ்ச஢ர஡ம் ஋ன்று அ஬ல஧ அல஫ப்தரர்கள்.

அ஬ன௉க்கு ஧ரவ்தகதூர் தட்டம் ஋ப்தடி ஬ந்஡த஡ன்நரல், தகரல்னற஥லனப் தக்கத்஡றல் என௉ தி஧சறத்஡றததற்ந


தகரள்லபக்கர஧லணப் திடிக்கப்பதரய் உ஦ின௉டன் ஡றன௉ம்தி ஬ந்஡ ஬஧த்துக்கரகத்஡ரன்.
ீ அ஡ர஬து, அ஬ன௉டன்
பதரண பதரனீ ஸ் தயட்கரன்ஸ்டதிள் என௉஬ன், தகரள்லபக்கர஧னுடன் ப஢ன௉க்கு ப஢ர் ஢றன்று துப்தரக்கற஦ரல்
சுட்டபதரது, தகரள்லபக்கர஧ன் கர஦ம்தட்டு஬ி஫, தயட்கரஸ்டதிள் சுடப்தட்டு இநந்஡ரன். அ஬ன்
஥லண஬ிக்கு ஥ர஡ம் என்தது னொதரய் ததன்஭ன் கறலடத்஡து. சங்க஢ர஡ம்திலப சற்று தூ஧த்஡றல் ஥஧த்஡றன்
஥லந஬ில் ஢றன்று ஡ப்தித்துக் தகரண்டு ஡றன௉ம்தி஦தடி஦ரல், தகரள்லபக்கர஧லணப் திடித்஡஡ற்கரக
தி஧ப஥ர஭னும் ஧ரவ் தகதூர் தட்டன௅ம் கறலடத்஡ண!

அ஬ன௉க்குத் ஡றரிசங்குப்திள்லப ஋ன்று ஌ன் தத஦ர் ஬ந்஡த஡ன்நரல், இ஬ர் ஌ககரனத்஡றல் இகத்ல஡னேம்


த஧த்ல஡னேம் ப஡டிக்தகரள்ப ன௅஦ன்ந஡ணரல்஡ரன்.

சங்க஢ர஡ம்திள்லப, லச஬த்த஡ரண்டர் ஥கர஢ரடுகபில் தசரற்ததர஫றவு ஢றகழ்ந்஡ ஆ஧ம்தித்஡ர஧ரணரல்,


சலத஦ில் சறநறது ப஢஧த்துக்தகல்னரம் சர஡ர஧஠஥ரக சலதத்஡லன஬ல஧னேம் ஥கர஢ரட்டுக் கரரி஦஡ரிசறல஦னேந்
஡஬ி஧ ஦ரன௉ம் இன௉க்க஥ரட்டரர்கள். ப஬டிக்லக஦ரகச் தசரல்஬துண்டு: "கரங்கற஧ஸ் கூட்டங்கலபக்
கலனப்த஡ற்குச் சங்க஢ர஡ம் திள்லபல஦ அனுப்திணரல் பதரதும்; குண்டரந்஡டிக்குப் த஦ப்தடர஡ ேணங்கள்
கூட அ஬ன௉லட஦ தசரற்ததர஫றவுக்குப் த஦ந்து ஏடிப்பதர஬ரர்கள் ஋ன்று."

அப்தடிப்தட்ட சங்க஢ர஡ம்திள்லப஦ின் தி஧சங்கத்ல஡க் கலடசற ஬ல஧஦ில் இன௉ந்து ஆர்஬த்துடன்


பகட்டுப் தர஧ரட்டுகறந஬ர் ஢஥து அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர். அ஬ர் பதரகறந஬ல஧஦ில் தங்கேன௅ம்
சலத஦ினறன௉ந்து ஋ழுந்து பதரக ன௅டி஦ர஡ரலக஦ரல், ஸ்஡றரீகள் தகு஡ற஦ில் அ஬ளும் சற஬பண த஦ன்று
஡ன்னுலட஦ ஢ர஬னறன் அடுத்஡ அத்஡ற஦ர஦த்ல஡ப் தற்நறச் சறந்஡லண தசய்துதகரண்டு உட்கரர்ந்஡றன௉ப்தரள்.

இப்தடி஦ரக, அப்தர, ததண் இன௉஬ன௉க்கும் ஢ன்நறக் கடன் தட்ட஬஧ரண ஧ரவ்தகதூர் சங்க஢ர஡ம் திள்லப,
அ஬ர்களுலட஦ ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்து பசர்ந்஡ரர். ன௅஡னறல், அ஬ர்கள் தசந்஡றன௉ல஬ப் தற்நறனேம், ஥ர்஥஥ரக ஥லநந்஡
கடி஡த்ல஡ப் தற்நறனேம் தசரன்ணல஡த஦ல்னரம் அ஬ர் கர஡றல் சரி஦ரக ஬ரங்கறக் தகரள்ப஬ில்லன. பதனொரில்
஡ரம் ஢றகழ்த்஡ற஦ தசரற்ததர஫றல஬க் குநறத்து அ஬ர்களுலட஦ அதிப்தி஧ர஦த்ல஡ அநற஬஡றபனப஦
ஆ஬னர஦ின௉ந்஡ரர். "தரன௉ங்கள், ஥ர஥ர, ஢ரன் ஋ழுதுகறந ஢ர஬னறபன பதரனீ ஸ் இனரகரப஬ தகரஞ்சன௅ம்
உதப஦ரக஥றல்லன ஋ன்று ஋ழு஡ற த஬ளுத்து ஬ரங்கற ஬ிடுகறபநன்" ஋ன்று தங்கேம் தசரன்ண஡ணரல்கூடப்
தனன் ஌ற்தட஬ில்லன. "஢ரன் ஬ரங்குகறந தத஦த஧ல்னரம் ஬ரங்கற஦ரச்சு, அம்஥ர! இன்னும் இ஧ண்டு ஬ன௉஭ம்
இன௉க்கறநது ததன்஭ன் ஬ரங்க, இணிப஥ல் ஋ணக்கு ஋ன்ண?" ஋ன்நரர்.

கலடசற஦ில் தங்கேம், "஥ர஥ர! ஢ீங்கள் ஥ட்டும் தசந்஡றன௉ல஬ ஋ணக்குக் கண்டுதிடித்துக் தகரடுக்கர஥ல்


பதரண ீர்கபபர, இணிப஥ல் உங்களுலட஦ தி஧சங்கத்ல஡க் பகட்கப஬ ஬஧ப஬ட்படன்" ஋ன்று தசரன்ணதுந்஡ரன்,
஧ரவ்தகதூன௉க்கு 'ஏபகர? ஬ி஭஦ம் 'மீரி஦ஸ்' பதரனறன௉க்கறநது ஋ன்ந உ஠ர்ச்சற ஬ந்஡து. திநகு, தங்கேத்ல஡
஋ல்னர ஬ி஬஧ன௅ம் தசரல்னச் தசய்து க஬ண஥ரகக் பகட்ட திநகு, "சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டர் கரரி஦ங்கள்
அவ்஬பவு சரி஦ர஦ில்லன த஦ன்று ஋ணக்குக் கூடக் பகள்஬ி; ஬ிசரரிக்க ப஬ண்டி஦ ஬ி஭஦ந்஡ரன்" ஋ன்று
எப்ன௃க்தகரண்டரர்.

இப்தடி அ஬ர்கள் பதசறக் தகரண்டின௉க்கும்பதரப஡, ஥ன௉஡க் கவுண்டர் உள்பப ஬ந்து "டரக்டர்


ன௃ேங்க஧ரவ்" ஋ன்று அச்சடித்஡ சலட்லடக் தகரடுத்஡ரன்.

"இது ஦ரர் டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ்? ஋ணக்குத் த஡ரி஦ரப஡?" ஋ன்நரர் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர்.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ், த஧ரம்த ஢ல்ன ஥னு஭ர். கரரி஦஥றல்னர஥ல் ஬ந்஡றன௉க்க஥ரட்டரர்" ஋ன்நரர்


஧ரவ்தகதூர்.

டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ் உள்பப ஬ந்஡தும், சங்க஢ர஡ம் திள்லபல஦ப் தரர்த்துத் ஡றடுக்கறட்டரர்.

அப்பதரது திள்லப "஋ன்ண, டரக்டர்? ஌து இவ்஬பவு சர஬கரசம்? சத்஡ற஦ரக்கற஧கத஥ல்னரம் என௉ ஥ர஡றரி
஡ீர்ந்து பதரய் ஬ிட்ட஡ரக்கும்?" ஋ன்நரர்.

"சத்஡ற஦ரக்கற஧கம் என௉ ஥ர஡றரி ஡ீர்ந்துபதரணது பதரனத்஡ரன். ஆணரல் ஋ணக்கு இன்னும் தன


஢ரலபக்கு பேரனற ல஬த்஡றன௉க்கறநீர்கள். ஥ண்லட உலடந்஡஬னும், ன௅஫ங்கரல் சறல்லுப் பதர்ந்஡஬னும்,
஋லும்ன௃ எடிந்஡஬னு஥ரகப் த஡றலணந்து பதன௉க்குச் சறகறச்லச தசய்து ஬ன௉கறபநன்" ஋ன்நரர் டரக்டர்.

டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ் தின்ணர் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரரிடம் ஡ணி஦ரகக் தகரஞ்சம் பதசப஬ண்டுத஥ன்று


த஡ரி஬ிக்க, இன௉஬ன௉ம் ஋ழுந்து அடுத்஡ அலநக்குப் பதரணரர்கள். ஍ந்து ஢ற஥ற஭த்துக்தகல்னரம் அ஬ர்கள்
஡றன௉ம்தி ஬ந்஡ரர்கள். "திள்லப஬ரள்! ஋ன்ண ஆச்சரி஦த்ல஡ச் தசரல்ன? ஢ரம் பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡
஬ி஭஦஥ரகத்஡ரன் டரக்டன௉ம் ஬ந்஡றன௉க்கறநரர்" ஋ன்நரர் ன௅஡னற஦ரர்.

திநகு, டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ், அன்நற஧வு ஥குடத஡ற ஡ன்ணிடம் ஬ந்஡து ன௅஡ல் ஢டந்஡து ஋ல்னர஬ற்லநனேம்
஬ி஬஧஥ரகச் தசரன்ணரர். அ஬ர் தசரல்னறக் தகரண்டின௉க்கும் பதரது, ஢டு஬ில் சங்க஢ர஡ம் திள்லப ஬ி஧னரல்
ச஥றக்லஞ தசய்து஬ிட்டு ஋ழுந்து த஬பி஦ில் பதரய், ஋ச்சறல் துப்தி஬ிட்டுத் ஡றன௉ம்தி ஬ந்஡ரர். க஡வுக்குப்
தக்கத்஡றல் ஥ன௉஡க் கவுண்டன் ஢றன்று உற்றுக் பகட்டுக் தகரண்டின௉ந்஡ல஡க் கலடக்கண்஠ரல்
க஬ணித்து஬ிட்டுத்஡ரன் ஡றன௉ம்திணரர். உள்பப ஬ந்஡தும் என௉ சலட்டில், இங்கறனீ ஭றல் "இந்஡க் கடி஡ம் தகரண்டு
஬ன௉கறந஬லணப் திடித்து ஢ரன் ஬ன௉ம் ஬ல஧஦ில் னரக்-அப்தில் ல஬த்஡றன௉க்கவும்" ஋ன்று ஋ழு஡ற க஬ரில்
பதரட்டு னெடிணரர். "ன௅஡னற஦ரர்஬ரள்! உங்கள் ப஬லனக்கர஧லண இல஡க் தகரண்டு பதரய்ப் பதரனீ ஸ்
ஸ்பட஭ணில் தகரடுத்து஬ிட்டு ஬஧ச் தசரல்லுங்கள்" ஋ன்நரர்.

அவ்஬ி஡ப஥ ன௅஡னற஦ரர் ஥ன௉஡க் கவுண்டலண அல஫த்துக் கடி஡த்ல஡க் தகரடுத்஡னுப்திணரர்.

தின்ணர், டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ் தரக்கறக் கல஡ல஦னேம் தசரன்ணரர். அன்நற஧வு சம்த஬ங்கலபத் ஡ரம்


஥நந்து ஬ிட்டுத் ஡ம் கரரி஦த்ல஡ப் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡஡ரகவும், ஆணரல் மப்-தே஦ினறனறன௉ந்து ஡ன்லண
஬ந்து தரர்க்க ப஬ட௃த஥ன்று அடிக்கடி ஥குடத஡ற தசரல்னற அனுப்தி஦஡ரகவும், அ஡ன்ப஥ல் பதரய்ப்
தரர்த்஡஡ரகவும், அப்பதரது ஥குடத஡ற, "டரக்டர்! அன்று இ஧வு ஢ரன் தசரன்ண஡றல் உங்களுக்கு ஢ம்திக்லக
திநக்கர஬ிட்டரல், ஡஦வுதசய்து ஥ரேற மப்-ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஬ட்டுக்குப்
ீ பதரய்ச் தசந்஡றன௉஬ின்
கடி஡ம் ஬ந்஡஡ர ஋ன்று ஬ிசரரினேங்கள்" ஋ன்று ஬ற்ன௃றுத்஡றச் தசரன்ண஡ரகவும், அ஡ன்ப஥ல் ன௅஡னற஦ரல஧த்
ப஡டி ஬ந்஡஡ரகவும் கூநறணரர்.

கடி஡ம் ஬ந்஡து உண்ல஥ ஋ன்றும், அது கர஠ர஥ல் பதரண ஬ிந்ல஡ல஦ப் தற்நறனேம் ன௅஡னற஦ரர்
டரக்டன௉க்குச் தசரன்ணரர். ஋ல்பனரன௉ம் பசர்ந்து ஌஡ர஬து ஢ட஬டிக்லக ஋டுக்க ப஬ண்டி஦து஡ரன் ஋ன்று
஌க஥ண஡ரகத் ஡ீர்஥ரணித்஡ரர்கள். ஥குடத஡றல஦த் ஡ரப஥ ப஢ரில் தரர்த்து஬ிட்டு அ஬லண ஬ிடு஡லன தசய்஦
ன௅஦ற்சறப்த஡ரகச் சங்க஢ர஡ம் திள்லப ஬ரக்கபித்து஬ிட்டுப் பதரணரர்.

அன்று அஸ்஡஥றத்஡ திநகு மப்-இன்ஸ்ததக்டர் சங்கடயரி஧ரவ் ஢ரனேடு ஋஡றர்தர஧ர஡ ஬ி஡஥ரக டரக்டர்


ன௃ேங்க஧ர஬ிடம் ஬ந்஡ரர்.

"஋ன்ண தி஧஡ர்! ததரி஦ ஋஫஬ரப் பதரச்சு! இந்஡ ஥ர஡றரி டிதரர்ட்த஥ண்டிபன ப஬லன தரர்க்கறநல஡ ஬ிட
஢ரனும் உங்கலபப்பதரன ஌ன் த஥டிகல் கரபனேறபன பச஧஬ில்லன ஋ன்று 'ரிததண்ட்'
தண்஠ப஬ண்டி஦஡ர஦ின௉க்கு" ஋ன்நரர்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"஋ன்ண, ஢ரனேடுகரன௉? ஋ன்ண ஬ந்து஬ிட்டது இப்பதரது?" ஋ன்று டரக்டர் பகட்டரர்.

"அல஡ ஌ன் பகட்கறநீர்கள்? அன்லநக்கு ஧ரத்஡றரி ஬ந்து கறல்னரடித்஡ணம் தண்஠ிணரணல்ன஬ர?


஥குடத஡ற ஋ன்ந லத஦ன்? அ஬ணரபன த஥த்஡த் த஡ரந்஡஧வு, தி஧஡ர்! என௉ ப஬லப உங்கலபப் தரர்க்க
஬ந்஡றன௉ப்தரபணர ஋ன்று தரர்க்க ஬ந்ப஡ன்."

"இது ஋ன்ண கூத்து? அ஬ன் ஡ரன் மப்-தே஦ினறல் இன௉ந்஡ரபண? ஢ரன் கூட ன௅ந்஡ர஢ரள்
தரர்த்ப஡பண?"

"ஆ஥ரம், டரக்டர்! ப஢ற்றுக் கரலன ஬ல஧஦ில் இன௉ந்஡ரன். ப஢ற்று ஥த்஡ற஦ரணந்஡ரன் ேறல்னர


஥ரேறஸ்ட்ப஧ட் கூப்திட்டு, 'ேர஥ீ ன் பகஸ் என்றும் பதரடப஬ண்டரம். இந்஡த் ஡டல஬ தே஦ிலுக்பக
஦ரல஧னேம் அனுப்தக்கூடரது. ஆகப஬ ஋ல்னரல஧னேம் து஧த்஡ற ஬ிடுங்கள்' ஋ன்நரர். இந்஡ப் லத஦லணனேம்
த஬பி஦ில் அனுப்தி ஬ிட்படன். இப்பதரது ஋ன்ணடரத஬ன்நரல்..."

டரக்டர் ன௃ேங்க஧ரவ் ஥றக்க அ஡றச஦த்துடன், "ஆ஥ரம், இப்பதரது ஌ன் அ஬லணத் ப஡டுகறநீர்கள்?" ஋ன்று
பகட்டரர்.

"஡றடீத஧ன்று ஢ம்஥ டின௃டி துல஧஬ரளுக்கு ஌ப஡ர ப஡ரன்நற஬ிட்டது. 'அந்஡ ஥குடத஡றல஦


஋ங்கறன௉ந்஡ரலும் தகரண்டு ஬ர!' ஋ன்கறநரர். ஢ரன் ஋ங்பக பதரய்த் ப஡டுநது. தி஧஡ர்! இன்தணரன்று பகளுங்கள்.
஦ரப஧ர என௉ ஥ன௉஡க் கவுண்டன் ஋ன்த஬ணிடம் 'இ஬லணப் திடித்து னரக்-அப்தில் பதரடு' ஋ன்று கடி஡ம்
தகரடுத்து அனுப்திணர஧ரம். அ஬ன் ஋ப்தடிப஦ர ஬ி஭஦ம் த஡ரிந்து தகரண்டு இன்தணரன௉த்஡ணிடம் கடி஡த்ல஡
அனுப்தி ஬ிட்டுக் கம்தி ஢ீட்டி ஬ிட்டரன். னரக்-அப்தில் இன௉ந்஡ ஆள் ப஬பந ஆபர஦ின௉க்கப஬, துல஧க்கு ஋ன்
பதரில் பகரதம். ஢ரன் ஋ன்ண தசய்஦ட்டும், தி஧஡ர்! இப்தடித஦ல்னரம் அல்னரடுகறநல஡஬ிடப் பதரனீ ஸ்
உத்஡றப஦ரகத்ல஡ ஬ிட்டு஬ிடனரத஥ன்று ப஡ரன்றுகறநது, தி஧஡ர்! உங்களுலட஦ எதீணி஦ன் ஋ன்ண?" ஋ன்நரர்
சங்கடயரி஧ரவ் ஢ரனேடு.

இந்஡க் பகள்஬ி டரக்டர் ன௃ேங்க஧ர஬ின் கர஡றல் ஬ி஫ப஬஦ில்லன. ஥குடத஡ற ஋ங்பக பதர஦ின௉ப்தரன்


஋ன்று அ஬ன௉லட஦ ஥ணம் சறந்஡லண஦ில் ஆழ்ந்஡து.

த஡றணரன்கரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - சறத்஡ப் தி஧ல஥

தசந்஡றன௉ல஬க் கர஠ ப஬ண்டுத஥ன்று தங்கேம் துடிதுடித்஡ரன்.

அ஬ளுலட஦ ஆ஬லுக்கு இப்பதரது ன௃஡ற஦ என௉ கர஧஠ம் பசர்ந்து தகரண்டது. அந்஡க் கர஧஠ம் ஥குடத஡ற
஡ரன்!

அந்஡ ஢ற஥ற஭த்஡றல் தங்கேம் தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்த்஡றன௉ந்஡ரல், அ஬ளுலட஦ கஷ்டங்கலபப்


தற்நறத஦ல்னரம் என௉ ஬ரர்த்ல஡கூடக் பகட்டின௉க்க஥ரட்டரள். "அடி-ததரல்னர஡ ஡றன௉டி! உணக்குக் கல஡
திடிக்கரது. கர஡ல் திடிக்கரது. கல்஦ர஠ம் திடிக்கரது ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்டின௉ந்஡ரப஦? கன்ணிப்
ததண்஠ரகப஬ இன௉ந்து, தள்பிக்கூட ஥றஸ்ட்஧ஸ் ப஬லனக்குப் பதர஬஡ரகச் தசரன்ணரப஦? கலடசற஦ில்,
இப்தடிச் தசய்஡ரய், தரர்த்஡ர஦ர? சரதுல஬ப் பதரல் இன௉ப்த஬ர்கலப ஢ம்தப஬ கூடரது; ததரல்னர஡ கள்பி!"
஋ன்று அ஬ள் கன்ணத்ல஡ இடித்஡றன௉ப்தரள். இன்னும் அ஬ளுலட஦ கழுத்ல஡க் கட்டிக் தகரண்டு,
"அடிததண்ப஠! தசந்஡றன௉! அ஬ன் ஋ப்தடி஦டி இன௉ப்தரன்? ன௅஡ன் ன௅஡னறல் ஢ீங்கள் ஋ங்பக தரர்த்துக்
தகரண்டீர்கள்? ஦ரர் ன௅஡னறல் பதசற஦து? ஢ீ஦ர? அ஬ணர? ஢ீ ஋ன்ண தசரன்ணரய்? அ஬ன் ஋ன்ண த஡றல்
தசரன்ணரன்? ஋ல்னர஬ற்லநனேம் என்று ஬ிடர஥ல் தசரல்ன ப஬ண்டும். இல்னர஬ிட்டரல் உன் ஡லன஦ில்
னென்று குட்டுக் குட்டுப஬ன்!" ஋ன்று உண்ல஥஦ரகப஬ ஡லன஦ில் குட்டிக் கரட்டி஦ின௉ப்தரள்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

இப்தடி஦ரகச் தசந்஡றன௉஬ிடம் பதசப஬ண்டும், பகட்க ப஬ண்டும் ஋ன்தநல்னரம் தங்கேத்துக்கு ஆ஬ல்


ததரங்கறற்று. ப஥பன ஢ர஬ல் ஋ழுது஬஡ற்குக்கூட அ஬ளுக்கு ஏட஬ில்லன. ஢ர஬னர஬து,
஥ண்஠ரங்கட்டி஦ர஬து? ஡ன்னுலட஦ சறப஢கற஡ற, இல஠திரி஦ர஡ தள்பிக்கூடத் ப஡ர஫ற - கல஡, கர஡ல் ஋ன்று
பதசறணரல், திடிக்கர஥ல் ன௅கத்ல஡ச் சறட௃க்கற஦஬ள் - அ஬ள் அல்ன஬ர இப்பதரது ததரி஦ க஡ர஢ர஦கற
ஆகற஬ிட்டரள்? தசந்஡றன௉வுக்கு என௉ கர஡னன் - அ஬ளுக்கரக அ஬ன் ஡ன் உ஦ில஧க்கூடத் ஡ற஦ரகம் தசய்஦த்
஡஦ர஧ர஦ின௉க்கறநரன்! ஋ன்ண அ஡றச஦ம்? தசந்஡றன௉ல஬ ஥ட்டு஥றல்லன - ஥குடத஡றல஦ப் தரர்க்க
ப஬ண்டுத஥ன்று கூடப் தங்கேம் த஧ரம்தவும் ஆ஬ல் தகரண்டரள். அ஬ன் ஋ப்தடி இன௉ப்தரன்? சறறு
திள்லப஦ரய், னட்ச஠஥ரய் இன௉ப்தரணர? ஥ீ லசனேம் கல லசனே஥ரய்ப் த஦ங்க஧஥ர ஦ின௉ப்தரணர? கற஧ரப்ன௃த்
஡லன஦ர? குடு஥ற஦ர? உச்சறக் குடு஥ற஦ர? கரந்஡றக் கட்சறல஦ச் பசர்ந்஡஬ன் ஋ன்நரல், என௉ப஬லப ஡ரடி கூட
஬பர்த்துக் தகரண்டின௉ப்தரபணர? சலச்சல! என௉ ஢ரளும் இ஧ரது. தசந்஡றன௉ல஬ப் பதரன்ந அ஫கற஦ின் கர஡லுக்கு
உகந்஡஬ணரகத்஡ரன் அ஬ன் இன௉ப்தரன். ஋ல்னரம் தகரஞ்ச ப஢஧த்஡றல் த஡ரிந்து பதரகறநது. அப்தரவும்
பதரனீ ஸ் ஥ர஥ரவுந்஡ரன் தசந்஡றன௉ல஬க் லகப஦ரடு கூட்டிக் தகரண்டு ஬ந்து ஬ிடு஬஡ரகச் தசரல்னற஬ிட்டுப்
பதர஦ின௉க்கறநரர்கபப? ஆணரல் ஌ன் இன்னும் அ஬ர்கள் ஬஧஬ில்லன?

இவ்஬ி஡த஥ல்னரம் தங்கேம் இ஧வு தத்து ஥஠ி சு஥ரன௉க்குத் ஡ன்னுலட஦ அலந஦ில் ஡ணில஥஦ரக


உட்கரர்ந்து சறந்஡றத்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரள். ஬ட்டில்
ீ ஥ற்ந ஋ல்னரன௉ம் இ஧வுச் சரப்தரடு ன௅டிந்து தடுத்துக்
தகரண்டு ஬ிட்டரர்கள். தங்கேம் ஥ட்டும், ஢ர஬ல் ஋ழு஡ப் பதர஬஡ரகச் தசரல்னற஬ிட்டுத் ஡ன்னுலட஦
அலநக்கு ஬ந்஡ரள். அ஬ள் ப஥லே஦ின் ப஥ல் னெடி஦ிட்ட ஬ிபக்கும், ஬ிரித்஡ கரகற஡ன௅ம், பதணரவும்
இன௉ந்஡ண. ஆணரல், கரகற஡த்஡றன் ஡லனப்தில்.

஢ரற்தத்ப஡஫ரம் அத்஡ற஦ர஦ம்

஥ர஦ ஥ணி஡ன்

஋ன்று பதரட்டின௉ந்஡ல஡த் ஡஬ி஧, அ஡ன் கல ப஫ என௉ ஬ரிகூட ஋ழு஡ப்தட஬ில்லன.

கடிகர஧த்஡றன் ஥஠ி தத்து டரண், டரண் ஋ன்று அடித்஡ பதரது, ஬ரசனறல் ஬ண்டிச் சத்஡ம் பகட்டது.
தங்கேம் அ஬ச஧஥ரக ஬ில஧ந்து ஬ரசற் தக்கம் தசன்நரள். சரலன஦ில் ஢றன்ந ப஥ரட்டரரினறன௉ந்து
அ஬ளுலட஦ ஡கப்தணரர் இநங்கற ஬ன௉஬ல஡க் கண்டரள். ப஬று என௉஬ன௉ம் ஬ண்டி஦ினறன௉ந்து
இநங்க஬ில்லன. கரரினறன௉ந்஡தடிப஦ பதரனீ ஸ் ஥ர஥ர "குட் ல஢ட்" ஋ன்நரர். ஬ண்டி பதரய் ஬ிட்டது.

அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் தங்கபர ஬ரசலுக்கு ஬ந்஡தும், தங்கேம் அ஬ர் லகல஦க் தகட்டி஦ரய்ப்


திடித்துக் தகரண்டு, "஋ன்ண பச஡ற, அப்தர! தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்த்஡ீர்கபர? ஋ங்பக தரர்த்஡ீர்கள்? ஋ப்தடி
இன௉க்கறநரள்? தசௌக்கற஦஥ர ஦ின௉க்கறநரபர? ஌ன் அ஬லப அல஫த்து ஬஧஬ில்லன? அ஬ர்கள் ஬ிட஥ரட்படன்
஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டரர்கபர? ஋ன்ண பதசர஥ல் இன௉க்கறநீர்கபப? என்றும் தசரல்னப஬ ஥ரட்படன்
஋ன்கறநீர்கபப?" ஋ன்று ச஧஥ரரி஦ரய் பகள்஬ிகலபப் ததர஫றந்஡ரள்.

"஢ீ இடங் தகரடுத்஡ரல்஡ரபண அம்஥ர, ஢ரன் பதசனரம்? ஋ல்னரம் சர஬கரச஥ரய்ச் தசரல்கறபநன்.


உன்னுலட஦ அலநக்குப் பதரகனரம் ஬ர!" ஋ன்நரர் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர்.

"இல஡ ஥ரத்஡ற஧ம் தசரல்னற ஬ிடுங்கள். அப்ன௃நம் அனுஷ்டரணம் தசய்து சரப்திட்டு஬ிட்டு ஋ல்னரம்


஬ி஬஧஥ரய்ச் தசரல்னனரம். தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்த்஡ீர்கபர?" ஋ன்று தங்கேம் த஧த஧ப்ன௃டன் பகட்டரள்.

"தசௌக்கற஦ந்஡ரன் - என௉ ஥ர஡றரி஦ரக. அனுஷ்டரணம் சரப்தரடு ஋ல்னரம் ஆகற஬ிட்டண. அம்஥ரல஬


஋ழுப்த ப஬ண்டரம். உன் அலநக்குப் பதரகனரம், ஬ர! ஋ல்னரம் ஬ி஬஧஥ரய்ச் தசரல்கறபநன்" ஋ன்நரர்
ன௅஡னற஦ரர்.

இன௉஬ன௉ம் தங்கேத்஡றன் அலநக்குப் பதரணரர்கள். ன௅஡னற஦ரர் ஈமறபசரில் சரய்ந்து தகரண்டரர். அ஬ர்


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

அன௉கறல் என௉ சறன்ண ஢ரற்கரனறல஦ இழுத்துப் பதரட்டுக் தகரண்டு தங்கேம் உட்கரந்஡ரள்.

"஋ன்ண, அப்தர, என௉ ஥ர஡றரி஦ர 'தசௌக்கற஦ம்' ஋ன்கறநீர்கபபர? த஧ரம்தக் க஬லன஦ர஦ின௉க்கறநப஡!"


஋ன்நரள்.

"஢ரம் க஬லனப்தட்டு அ஬ளுக்கு என்றும் தசய்஬஡ற்கறல்லன, அம்஥ர! ஋ல்னரம் ஡லன஦ில் ஋ழு஡றண


஋ழுத்துப்தடி஡ரபண ஢டக்கும்! தர஬ம், ஥ன௉஡ரசனக் கவுண்டர் ஋வ்஬பப஬ர உத்஡஥஥ரண ஥னு஭ர், அ஬ர்
குடும்தம் ஌ன் இப்தடி து஧஡றஷ்ட஥ரகப் பதரக ப஬ண்டும்!"

"஋ன்ண, அப்தர, அ஬ளுக்கு? தசரல்ன ஥ரட்படன் ஋ன்கறநீர்கபப? அந்஡க் கடு஡ரசற அ஬ள் ஋ங்கறன௉ந்து
஋ழு஡றணரபரம்?"

"அந்஡க் கடு஡ரலசப் தற்நற ஢ரம் கரத஧ர அலடந்஡த஡ல்னரம் ஬ண்..."


"அப்தடி஦ர?"

"ஆ஥ரம், இன்று கரலன஦ில் ஢ரங்கள் இங்கறன௉ந்து கறபம்தி஦஡றனறன௉ந்து ஢டந்஡ல஡ ஋ல்னரம்


தசரல்னற ஬ிடுகறபநன், பகள். ஢ரனும், ஧ரவ்தகதூன௉ம் ப஢ப஧ சறங்கப஥ட்டுக்குப் பதரபணரம். தசந்஡றன௉஬ின்
சறத்஡ப்தர ஊரில்஡ரன் இன௉ந்஡ரர். அ஬ப஧ரடு கள்பிப்தட்டிக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம் இன௉ந்஡ரர்.
கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் த஧ரம்தப் ததரல்னர஡஬ர் ஋ன்று ஋ல்பனரன௉ம் தசல்஬துண்டு. ஆணரல், என௉
ததரல்னரத்஡ணத்ல஡னேம் ஢ரங்கள் கர஠஬ில்லன. பதனொன௉க்குக்கூட ஬ந்஡றன௉ந்து ஋ன்னுலட஦
உதந்஢ற஦ரசத்ல஡ அ஬ர் பகட்டர஧ரம்."

"தசந்஡றன௉ இப்பதரது சறங்கப஥ட்டிபன஡ரன் இன௉க்கறநரபர, அப்தர? ஢ரணர஬து பதரய்ப் தரர்க்கனர஥ர?"

"இ஡ற்குள் அ஬ச஧ப்தடுகறநரப஦? ஋ங்கலப த஧ரம்தவும் ஥ரி஦ரல஡னேடன் ஬஧ப஬ற்று உதசர஧ம்


தசய்஡ரர்கள். தசந்஡றன௉஬ின் ஬ி஭஦த்ல஡ ஋ப்தடிக் பகட்தது ஋ன்று ஢ரங்கள் ஡஦ங்கறக் தகரண்டின௉க்லக஦ில்,
கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டப஧ அந்஡ப் பதச்லச ஋டுத்து ஬ிட்டரர். '஢ீங்கள் ஋஡ற்கரக ஬ந்஡றன௉க்கறநீர்கள் ஋ன்று
஋ணக்குத் த஡ரினேம். இந்஡க் கடி஡ம் ஬ி஭஦஥ரகத் ஡ரன் ஬ந்஡றன௉க்கறநீர்கள்!' ஋ன்று என௉ கடி஡த்ல஡ ஋டுத்துப்
பதரட்டரர். அது தசந்஡றன௉஬ின் கடி஡ந்஡ரன். கு஫ந்ல஡! உன்னுலட஦ ஞரதக சக்஡ற சறன ஬ி஭஦ங்கபில்
அதர஧஥ர஦ின௉க்கறநது. கறட்டத்஡ட்ட ஢ீ ஋ழு஡றக் கரட்டிணதடிப஦ இன௉ந்஡து" ஋ன்று தசரல்னற, ன௅஡னற஦ரர்
தங்கேத்ல஡ப் ததன௉ல஥னேடன் தரர்த்஡ரர்.

"இன௉க்கட்டும், அப்தர! தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்த்஡ீர்கபர, இல்லன஦ர?"

"அது஡ரபண, தசரல்னப் பதரகறபநன்? பகட்டுக் தகரண்பட ஬ர. கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் திநகு ஋ன்ண
தசரன்ணரர் த஡ரினே஥ர? ஋ணக்குத் தூக்கற ஬ரரிப்பதரட்டது. 'இந்஡க் கடி஡த்஡றல் ஋ழு஡ற஦ின௉க்கறநது என௉ ஥ர஡றரி
உண்ல஥ ஡ரன். அந்஡ப் ததண்ல஠ தே஦ினறல்஡ரன் ல஬த்஡றன௉க்கறநது. ஢ீங்கள் ஬ிடு஡லன தசய்து தகரண்டு
பதர஬஡ர஦ின௉ந்஡ரல் த஧ரம்த சந்ப஡ர஭ம். ஢ரங்கள் குறுபக ஢றற்க஬ில்லன. அ஡ணரல் ஌஡ர஬து ஬ிதரீ஡ம்,
உ஦ிர்ச்பச஡ம் ப஢ர்ந்஡ரல் ஥ட்டும் ஋ங்கலபப் ததரறுப்தரக்கர஡ீர்கள்! அந்஡ப் ததண்ல஠ ஬ிடு஡லன
தசய்துதகரண்டு பதரக ஢ீங்கள் இ஧ண்டு பதர் பதர஡ரது ஋ன்று ஋ணக்குத் ப஡ரன்றுகறநது. இன்னும் ஌த஫ட்டுப்
தனசரனறகபரண ஥ணி஡ர்கபர஬து ப஬ண்டும். அப்ன௃நம் உங்கள் இஷ்டம்' ஋ன்று கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர்
தசரன்ணரர். அ஬ர் தசரன்ண஡றன் அர்த்஡ம் ஋ங்களுக்குத் த஡ரிந்஡தும், த஧ரம்தவும் துக்கம் உண்டர஦ிற்று."

தங்கேம் ஬ி஦ப்ன௃டனும் த஦த்துடனும் "஋ன்ண, அப்தர அ஬ர் தசரன்ண஡றன் அர்த்஡ம்? ஋ணக்குப்


ன௃ரி஦஬ில்லனப஦?" ஋ன்நரள்.

"஢ீ ஬஠ரக
ீ ஬ன௉த்஡ப்தடரப஡, தங்கேம்! ஬ி஡றக்கு ஦ரர் ஋ன்ண தசய்஦னரம்? உன் சறப஢கற஡றக்குச்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

சறத்஡ப் தி஧ல஥; அதுவும் த஧ரம்தக் கடுல஥஦ரண தி஧ல஥!..."

"இல்னப஬ இல்லன; இன௉க்கப஬ இன௉க்கரது" ஋ன்று கத்஡றணரள் தங்கேம்.

"இல்னர஥னறன௉ந்஡ரல் ஢ல்னது஡ரன்; ஆணரல், இன௉க்கறநல஡ இல்லனத஦ன்று ஋ப்தடிச்


தசரல்னன௅டினேம்?"

"அ஬ர்கள் தசரன்ணது஡ரபண? ஢ீங்கள் ப஢ரில் தரர்க்க஬ில்லனப஦?"

"இப்தடிக் பகட்தரய் ஋ன்று ஋ணக்குத் த஡ரினேம். ஆலக஦ிணரல்஡ரன், கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் 'ப஢ரில்


கரட்டி஬ிடுகறபநன்' ஋ன்று தசரன்ணபதரது ஢ரன் சரி ஋ன்பநன். ஧ரவ்தகதூர் திள்லபக்குக் கூட அவ்஬பவு
இஷ்ட஥றல்லன. 'இ஬ர்கள் தசரல்கறநது பதர஡ர஡ர? ஢ரம் ஡றன௉ம்தி஬ிடனரம்' ஋ன்நரர், ஢ரன் ஡ரன் பதரய்ப்
தரர்த்து ஬ிடனரம் ஋ன்று ஬ற்ன௃றுத்஡றபணன். ஥ன௉஡ரசனக் கவுண்டன௉க்கும் ஋ணக்கும் இன௉ந்஡ சறப஢கற஡த்ல஡ச்
தசரல்னற, அந்஡ப் ததண்ல஠ கண்஠ரபன஦ர஬து தரர்த்து஬ிட்டு ஬஧னரம் ஋ன்பநன். தரர்க்கர஥ல் பதரணரல்,
஢ீ ஋ன்லண இபனசறல் ஬ிட஥ரட்டரய் ஋ன்றும் தசரல்னற ல஬த்ப஡ன். ஥த்஡ற஦ரணம் சரப்திட்ட திநகு
஋ல்பனரன௉஥ரகக் கறபம்திபணரம்..."

"஋ங்பக கறபம்திண ீர்கள்? அப்தடி஦ரணரல், தசந்஡றன௉ சறங்கப஥ட்டில் இல்லன஦ர?"

"தத்து ஢ரலபக்கு ன௅ன்ன௃ ஬ல஧஦ில் சறங்கப஥ட்டில் ஡ரன் இன௉ந்஡ரபரம். என௉ ஢ரலபக்குத்


஡றடீத஧ன்று கறபம்தி என௉஬ன௉க்கும் த஡ரி஦ர஥ல் பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஏடி ஬ந்஡றன௉க்கறநரள். ஏடி ஬ந்஡
இடத்஡றல் உணக்குக் கடி஡ம் ஋ழு஡ற஦ின௉க்கறநரள். அந்஡ச் ச஥஦ம் ஥ட்டும் ஢ரம் ஊரில் இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல்
இவ்஬பவு ஡டன௃டல் ஌ற்தட்டி஧ரது..."

"஋ன்ண, அப்தர, தசரல்கறநீர்கள்? சறத்஡ப் தி஧ல஥ப஦ரபட஦ர இந்஡ ஊன௉க்கு ஬ந்஡ரள்?"

"ஆ஥ரம், கு஫ந்ல஡, ஆ஥ரம்! அந்஡ச் ச஥஦ம் அவ்஬பவு அ஡றகம் இல்லன஦ரம். ஬ட்டில்சர஡ர஧஠஥ரய் ஢ட஥ரட ஬ிட்டின௉ந்஡ரர்கபரம். என௉஬ன௉ம் க஬ணிக்கர஡ ச஥஦ம் தரர்த்து ஬ட்லட
ீ ஬ிட்டுக்
கறபம்தி ஬ிட்டரபரம். ததரி஦ண்஠ன் ஋ன்கறந அ஬ர்களுலட஦ ஬ட்டு
ீ ப஬லனக்கர஧ன் அ஬லபத் ப஡டிக்
தகரண்டு கறபம்தி ஬ந்து, ஧஦ில்ப஬ ஸ்பட஭ணில் அ஬ள் ஧஦ில் ஌றுகறந ச஥஦த்஡றல் கண்டுதிடித்஡ரணரம்.
இ஧ண்டு பதன௉஥ரக இந்஡ ஊன௉க்கு ஬ந்஡ரர்கபரம். இங்பக சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டர் ஬ட்டிற்கு
ீ த஥து஬ரகத்
஡ரேர தண்஠ி அ஬லப அல஫த்துக் தகரண்டு பதரணரணரம் அந்஡ப் ததரி஦ண்஠ன். ஬ட்டின்
ீ க஡ல஬த்
஡ரழ்ப்தரள் பதரட்டு஬ிட்டு, அந்஡ ஬ட்டிபனப஦
ீ அ஬ள் இ஧ரத்஡றரி இன௉க்க ப஬ண்டுத஥ன்று தசரன்ணதுந்஡ரன்,
கத்஡றல஦ ஋டுத்து அ஬லணக் குத்஡ற஬ிட்டரபரம்...!"

த஡றலணந்஡ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஥ணி஡ ஢ற஫ல்

தசந்஡றன௉ ததரி஦ண்஠லணக் குத்஡றணரள் ஋ன்று அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் தசரன்ணதும், தங்கேம்


த஢ன௉ப்லத ஥ற஡றத்஡஬ள் பதரல் துள்பி ஋ழுந்து, "஍ல஦ப஦ர! ஋ன்ண அப்தர தசரல்லுகறநீர்கள்?" ஋ன்நரள்.

"ஆ஥ரம், அம்஥ர! ஢டந்஡ல஡த்஡ரன் தசரல்கறபநன்."

"தசந்஡றன௉஬ர கத்஡றல஦ ஋டுத்து என௉஬லணக் குத்஡றணரள்? தசரல்கறந஬ர்கள் தசரன்ணரல்


பகட்த஬ர்களுக்கு ஥஡ற ஋ங்பக பதரச்சு ஋ன்தரர்கபப?..."

அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ன௃ன்ணலகனேடன், "஋ங்கள் ஥஡ற ஋ங்பகனேம் பதரக஬ில்லன. சரி஦ரகத்஡ரன்


இன௉க்கறநது. உன் ப஡ர஫ற஦ின் ஥஡றக்குத்஡ரன் பகடு ஬ந்து஬ிட்டது. ஋ல்னரம் து஧஡றர்ஷ்டந்஡ரன்" ஋ன்நரர்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"஋ன்ண஡ரன் சறத்஡ப் தி஧ல஥ ஋ன்நரலும், கத்஡ற஦ரல் குத்஡த் ப஡ரன்று஥ர அப்தர! அ஡றலும் தசந்஡றன௉,
தர஬ம், என௉ ஋றும்ன௃ ஈல஦க்கூட என்றும் தசய்஦஥ரட்டரபப? ேட்கர ஬ண்டிக்கர஧ன் கு஡றல஧ல஦ அடித்஡ரல்,
அல஡ப் ததரறுக்கர஥ல் கண்ல஠ப் ததரத்஡றக் தகரள்஬ரபப? அ஬ள் கத்஡றல஦ ஋டுத்து என௉஬லணக்
குத்஡றணரள் ஋ன்நரல், ஋ப்தடி ஢ம்ன௃கறநது, அப்தர?"

"஢ம்ன௃஬து கஷ்டந்஡ரன், கு஫ந்ல஡! ஦ரர் இல்லன ஋ன்நரர்கள்? உன் சறப஢கற஡றக்கு இப்தடி


஬஧ப஬ண்டரந்஡ரன். என௉ ப஬லப அ஬ள் அப்தர உ஦ிப஧ரடின௉ந்து, ஥஦ினரப்ன௄ரில் தள்பிக்கூடத்஡றல்
தடித்துக்தகரண்டு சந்ப஡ர஭஥ரக ஦ின௉ந்஡றன௉ந்஡ரல், இப்தடித஦ல்னரம் ஬ந்஡ற஧ரது. ஡லன஦ில் ஋ழு஡ற஦
஋ழுத்ல஡ ஦ர஧ரனர஬து அ஫றத்து ஬ிடன௅டினே஥ர? - ஆணரல், உணக்கு என்று தசரல்கறபநன். தங்கேம்! குத்து
த஬ட்டு ஋ல்னரம் ஢஥க்குத்஡ரன் த஦ங்க஧ப஥ ஡஬ி஧, இந்஡ ேறல்னர஬ில் த஧ரம்த சகேம். ஢஥து தசன்லண
஧ரே஡ரணி஦ிபன ஬ன௉கறந தகரலனக் பகமளகபிபன தர஡ற பகர஦ன௅த்தூர் ேறல்னர஬ில் ஡ரன். இந்஡க் தகரங்கு
஢ரட்டின் கரற்நறபனப஦ ஌ப஡ர பகடு இன௉க்க ப஬ண்டும். உன் சறப஢கற஡றல஦த்஡ரன் ஋டுத்துக் தகரள்பபன்.
அ஬ள் இப்தடி ஥ரநறப்பதர஬ரதபன்று ஦ரர் கண்டரர்கள்? அப்தர! ஋ன்ண த஦ங்க஧஥ரண கூச்சல்! 'குத்து'
'த஬ட்டு' 'தகரலன' 'இ஧த்஡ம்' 'தனற' ஋ன்தநல்னரம் அ஬ள் பதரட்ட த஦ங்க஧஥ரண கூச்சலனக் பகட்டின௉ந்஡ரல்,
஢ீ ஢டுங்கறப் பதர஦ின௉ப்தரய்" ஋ன்நரர் ன௅஡னற஦ரர்.

"஍ப஦ர! அப்தடி஦ர? ஢ீங்கபப தரர்த்஡ீர்கபர அப்தர?"

"அது஡ரன் தசரன்பணபண. ஢ீ இப்தடிக் பகட்தரத஦ன்று த஡ரிந்து஡ரன் ப஢ப஧ பதரய்ப் தரர்த்து஬ிட்டு


஬ந்து ஬ிடுப஬ரம் ஋ன்று ஧ரவ்தகதூரிடம் தசரன்பணன். ஋ல்பனரன௉஥ரக ஥த்஡ற஦ரணம் கறபம்திபணரம்."

"஋ங்பக கறபம்திண ீர்கள்? அப்தடி஦ரணரல் தசந்஡றன௉ இப்பதரது சறங்கப஥ட்டில் இல்லன஦ர?" ஋ன்று


தங்கேம் பகட்டரள்.

"஢ீனகறரி஦ில் கூனூன௉க்கு ப஥பன தகரஞ்ச தூ஧த்஡றல் ப஡஬கறரி ஋ஸ்படட் இன௉க்கறநது. அது


கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் ஋ஸ்படட். அங்பக கவுண்டன௉லட஦ தங்கபர஬ில்஡ரன் இப்பதரது தசந்஡றன௉
இன௉க்கறநரள். குபிர்ச்சற஦ரண இடத்஡றல் இன௉ந்஡ரல் சறத்஡ப்தி஧ல஥க்கு அனுகூனம் ஋ன்று டரக்டர் தசரன்ண஡றன்
ப஥ல் அங்பக அல஫த்துப் பதரய் ல஬த்஡றன௉க்கறநரர்கபரம். இன்லநக்கு ஥த்஡ற஦ரணம் இ஧ண்டு
கவுண்டர்களும் பதரய்ப் தரர்த்து஬ிட்டு ஬஧ ஋ண்஠ி஦ின௉ந்஡ரர்கபரம். ஆகப஬, ஋ல்னரன௉஥ரகக் கள்பிப்தட்டிக்
கவுண்டர் கரரிபனப஦ கறபம்திபணரம்; யட்மன் கரர் ஥லன஦ிபன ஋ன்ண பேர஧ரக ஌நறற்று த஡ரினே஥ர?..."

"கரரில் பதரண ததன௉ல஥ இன௉க்கட்டும், அப்தர! தசந்஡றன௉஬ின் க஡றல஦ ஢றலணத்஡ரல் ஋ணக்கு


஋ன்ணப஥ர தசய்கறநது. த஧ரம்த ப஬஡லண஦ர஦ின௉க்கறநது. அ஬லப ஢ீங்கள் தரர்த்஡ீர்கபர? உங்கலப அ஬ள்
அலட஦ரபம் கண்டு தகரள்ப஬ில்லன஦ர?" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

"அலட஦ரப஥ர஬து, கண்டு தகரள்ப஬ர஬து! கரர் தங்கபர஬ின் ப஥ட்டில் ஌றும்பதரப஡ த஦ங்க஧஥ரண


கூச்சல் சத்஡ம் பகட்டது. தங்கபர ஬ரசனறல் கரர் ஢றன்நதும் '஦ர஧டர ஡டிப்தசங்கள் கரரிபன ஬ந்து
இநங்குகறநது?' ஋ன்று என௉ பகர஧஥ரண கு஧ல் பகட்டது. உன் ப஡ர஫ற஦ின் கு஧ல் ஋வ்஬பவு பகர஧஥ரய்ப் பதரய்
஬ிட்டது த஡ரினே஥ர? திநகு, தகரண்டு஬ர, '஢஧தனற' 'கழுத்ல஡ ன௅நறத்து, இ஧த்஡த்ல஡க் குடிக்கறபநன்!' 'குத்து;
த஬ட்டு!' ஋ன்று கூச்சல் கறபம்திற்று. அல஡த஦ல்னரம், ஬ி஬஧஥ரக உணக்குச் தசரல்னக்கூடரது. தசரன்ணரல்
஧ரத்஡றரி஦ில் உபநற஦டித்துக் தகரள்஬ரய். கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஋ங்கலபப் தரர்த்து, '஋ன்ண
தசரல்கறநீர்கள்? அல஫த்துக் தகரண்டு பதரகறநீர்கபர?' ஋ன்று பகட்டரர்.

஢ரங்கள் ஋ன்ணத்ல஡ச் தசரல்கறநது? ஧ரவ்தகதூன௉ம் ஢ரனும் என௉஬ல஧த஦ரன௉஬ர் தரர்த்து அசட்டுச்


சறரிப்ன௃ச் சறரித்துக் தகரண்படர ம். தங்கபர ஬ரசனறனறன௉ந்஡தடி கரரினறன௉ந்து கல ப஫ இநங்கர஥பனப஦ ஢ரங்கள்
஡றன௉ம்திப் பதரகத் ஡஦ர஧ர஦ின௉ந்ப஡ரம். ஆணரல், கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஬ிட஬ில்லன. உள்பப ஬ந்து
தரர்க்கப஬ண்டும் ஋ன்நரர். தங்கபரவுக்குள் பதரபணரம். தர஬ம், அங்பக என௉ அலந஦ில் தசந்஡றன௉ல஬ப்
ன௄ட்டி ல஬த்஡றன௉க்கறநது. ன௃த்஡ற தகரஞ்சம் த஡பினேம் பதரது த஬பிப஦ ஬ிடுகறநரர்கபரம். ஢ரங்கள் பதரணபதரது
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

லதத்஡ற஦ம் த஧ரம்தக் கடுல஥. ேன்ணனண்லட஦ில் கவுண்டர் ஋ங்கலப அல஫த்துப் பதரணபதரது அங்கறன௉ந்஡


சல஥஦ற்கரரி ஬ந்து குறுக்கறட்டு, 'அந்஡ப் ததண் துல஠ல஦ ஋ல்னரம் கற஫றத்துப் பதரட்டு஬ிட்டு
உட்கரர்ந்஡றன௉க்கறநது' ஋ன்நரள். அந்஡க் கண்நர஬ில஦ ஋ன்ணரல் தரர்க்கன௅டி஦ரது ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்படன்.
஧ரவ்தகதூரின் லகல஦ப் திடித்து அல஫த்துக் தகரண்டு, கவுண்டர் ேன்ணனண்லட பதரணரர். உள்பப஦ின௉ந்து
என௉ ஡ண்஠ ீர்க் கு஬லப ேன்ணல் கம்திகபின் ப஥ல் ஬ந்து தடீத஧ன்று ஬ிழுந்஡து. ஧ரவ்தகதூர் எப஧஦டி஦ரக
஥ற஧ண்டு஬ிட்டரர். அப்ன௃நம் ஋ன்ணத்ல஡ச் தசரல்கறநது? பதசர஥ல் ஡றன௉ம்தி ஬ந்ப஡ரம்" ஋ன்று கல஡ல஦ என௉
஬ி஡஥ரக ன௅டித்஡ரர், அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர்.

தங்கேம் சற்று த஥ௌண஥ர஦ின௉ந்஡ரள்.

"தடுத்துக்தகரள்பனர஥ர, கு஫ந்ல஡! ஢ரன் பதரகட்டு஥ர?" ஋ன்நரர் ன௅஡னற஦ரர்.

"ஆ஥ரம் அப்தர! அவ்஬பவு லதத்஡ற஦ம் ன௅ற்நற஦ின௉ந்஡ரல், கடு஡ரசற அவ்஬பவு ஢ன்நரக ஋ப்தடி


஋ழு஡றணரள்?" ஋ன்று தங்கேம் பகட்டரள்.

"஢ரன் ஡ரன் தசரன்பணபண, அம்஥ர! பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஏடி ஬ந்஡ பதரது, அ஬ளுக்கு உடம்ன௃
அவ்஬பவு ப஥ரச஥ர஦ில்லன ஋ன்று."

"சரி஡ரன்; ஆணரல், கடி஡ம் ஢ம் ஬ட்டுக்கு


ீ ஋ப்தடி ஬ந்஡஡ரம்? ஦ரரிடம் அனுப்திணரபரம்?"

"சரி஦ரய்ப் பதரச்சு! அல஡ இன்னும் உணக்குச் தசரல்ன஬ில்லன஦ர? இந்஡ ஊரில் அனு஥ந்஡஧ர஦ன்


த஡ன௉ ஬ட்டு
ீ ஥ச்சறல் தசந்஡றன௉வும் ததரி஦ண்஠னும் ஡ணி஦ர஦ின௉ந்஡பதரது இ஬ள் கடி஡ம் ஋ழு஡ற ல஬த்துக்
தகரண்டு ேன்ணல் ஬஫ற஦ரய்த் த஡ன௉஬஡றல஦ப்
ீ தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡றன௉க்கறநரள். இந்஡ ஥குடத஡ற ஋ன்கறந
லத஦ன் த஡ன௉ப஬ரடு பதர஦ின௉க்கறநரன். தசந்஡றன௉ கடி஡த்ல஡ ஬஡ற஦ில்
ீ பதரட்டின௉க்கறநரள். இந்஡ ஥குடத஡ற
஋ன்கறந லத஦ன் சுத்஡க் கரனரடி஦ரம். ஌ற்தகணப஬, சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டர் ப஥ல் அ஬னுக்கு ஬ிப஧ர஡஥ரம்.
கடி஡த்ல஡ அ஬ன் ஢ம் ஬ட்டில்
ீ தகரண்டு ஬ந்து தகரடுத்து ஬ிட்டு, பதரனீ ஸ் ஸ்பட஭னுக்குப் பதரய்க்
கன்ணரதின்ணரத஬ன்று ஌ப஡ர தசரல்னற ல஬த்஡ரணரம். சறங்கப஥ட்டுக் கவுண்டர் தத஦ல஧ச் சறரிப்தரய் சறரிக்க
அடிப்த஡ற்கு இது஡ரன் ச஥஦ம் ஋ன்று ஢றலணத்஡ரன் பதரல் இன௉க்கறநது. அ஬ன் ப஥ல் கள்பிப்தட்டிக்
கவுண்டன௉க்கு ஋ன்ண 'கரண்டு' த஡ரினேப஥ர? 'அந்஡ப் த஦ல் ஥ட்டும் ஥றுதடி ஋ன்லக஦ில் சறக்கட்டும், ன௅துகுத்
ப஡ரலன உரித்து஬ிட்டு ஥றுகரரி஦ம் தரர்க்கறபநன்' ஋ன்நரர். கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் ஋ன்நரல்
஋ன்ணத஬ன்று ஢றலணத்஡ரய், கு஫ந்஡ரய்! இந்஡ ேறல்னர஬ிபனப஦ அ஬ர் ல஬த்஡து஡ரன் சட்டம். ததரி஦
உத்஡றப஦ரகஸ்஡ர்கள் ஋ல்னரங்கூடப் த஦ப்தடு஬ரர்கள். ேறல்னரபதரர்ட் தி஧மறதடண்ட் அன்று பதனொன௉க்கு
஬ந்஡ பதரது ஡டன௃டல் தட்டப஡, அந்஡ தி஧மறதடண்ட்டுக்கு கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் ஋ன்ந தத஦ல஧க்
பகட்டரல் த஡ரலட த஬டத஬ட த஬ன்று ஢டுங்கு஥ரம்! அப்தடிப்தட்ட஬ர் கறட்டப்பதரய் இந்஡ ஥குடத஡ற ஋ன்கறந
த஬றும் லத஦ன் ஬ிப஧ர஡றத்துக் தகரண்டின௉க்கறநரன். 'கரங்கற஧ஸ் தத஦ல஧னேம், கரந்஡ற தத஦ல஧னேம்
தகடுக்கத்஡ரன் ஬ந்஡றன௉க்கறநரன்' ஋ன்கறநரர் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர்."

இவ்஬ி஡ம் தசரல்னற஬ிட்டு அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் தகரட்டர஬ி ஬ிட்டரர்.

஥குடத஡றல஦ப் தற்நறப் தங்கேம் கட்டி஦ின௉ந்஡ ஆகரசக் பகரட்லடத஦ல்னரம் ததரனததரனத஬ன்று


இடிந்து ஬ிழுந்஡து.

"஋ன்ணப஥ர பகட்கக் பகட்க ஬ிசண஥ர஦ின௉க்கறநது. அப்தர! ஆணரல் இன்னும் என௉ ஬ி஭஦ம் ஥ட்டும்
஋ணக்கு திடிதட஬ில்லன. ஋ணக்குச் தசந்஡றன௉ ஋ழு஡ற஦ கடி஡த்ல஡ ஥ன௉஡க் கவுண்டன் ஌ன் ஡றன௉டிணரன்? அந்஡க்
கடி஡ம் உங்கள் அ஫கரண கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டரிடம் ஋ப்தடிப் பதர஦ிற்று?" ஋ன்று தங்கேம் பகட்டரள்.

"அது என௉ ஬ி஭஦ம் தரக்கற஦ின௉க்கறந஡ர? சரி, பகட்டுக் தகரள். தசந்஡றன௉ உணக்குக் கடி஡ம் ஋ழு஡ற
஬஡ற஦ில்
ீ பதரட்டரள் ஋ன்று ததரி஦ண்஠ன் கவுண்டர்கபிடம் எபித்஡றன௉க்கறநரன். சறத்஡ ஸ்஬ர஡ீண஥றல்னர஡
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ச஥஦த்஡றல் அ஬ள் ஋ன்ண ஋ழு஡ற஦ின௉க்கறநரபபர, ஋ன்ணப஥ர - இந்஡ த஬ட்கக்பகடு த஬பி஦ில் ஢ரலு


பதன௉க்குத் த஡ரி஬ரபணன் ஋ன்று அ஬ர்களுக்கு ஋ண்஠ம். அ஡ற்கரகத்஡ரன் ஢ீ஦ர஬து ஢ரணர஬து கடி஡த்ல஡ப்
திரித்துப் தடிக்கர஬ிட்டரல் ஋டுத்துக் தகரண்டு ஬ிடும்தடி அ஬ர்கள் தசரல்னற஦ின௉க்கறநரர்கள். இந்஡ ன௅ட்டரள்
஢஥க்கு ஬ி஭஦ம் த஡ரிந்஡ திநகு ஋டுத்துப் பதர஦ின௉க்கறநரன். அ஡ற்கரக அ஬னுக்கு அங்பக ஢ல்ன ன௄லச
கறலடத்஡஡ரம். கவுண்டர்கபப ஢ம்ன௅லட஦ ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்து இல஡த஦ல்னரம் தசரல்ன
ப஬ண்டுத஥ன்நறன௉ந்஡ரர்கபரம். அ஡ற்குள்பப ஢ரங்கள் பதரய்..." ஋ன்று ன௅஡னற஦ரர் தசரன்ணபதரது,
அ஬ன௉லட஦ ஡லன ஆடிற்று.

"சரி, அப்தர, உங்களுக்குத் தூக்கம் கண்ல஠ச் சுற்றுகறநது. ஢ீங்கள் பதரய்ப் தடுத்துக் தகரள்ளுங்கள்.
஢ரனும் ஬ிபக்லக அல஠த்து஬ிட்டுப் பதரய்ப் தடுத்துக் தகரள்கறபநன்" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

"சரி, அ஡றக ப஢஧ம் கண் ஬ி஫றக்கரப஡. ஢ர஬ல் ஋ழு஡றணத஡ல்னரம் பதரதும். உன் சறப஢கற஡ற஦ின்
கல஡ப஦ ஡ரன் ததரி஦ ஢ர஬னரய் இன௉க்கறநது!" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர்
஋ழுந்து பதரணரர்.

தங்கேன௅ம் ஡ன்னுலட஦ ப஢ரட்டுப் ன௃த்஡கத்ல஡ னெடி ல஬த்து஬ிட்டு ஋ழுந்஡றன௉ந்து ஬ிபக்லக


அல஠ப்த஡ற்கரகப் பதரணரள். அப்பதரது அ஬ள் உடம்லத என௉ குலுக்குக் குலுக்கறப் பதரட்டது. என௉
஢ற஥ற஭ம் அ஬ள் ஥ரர்ன௃ அடித்துக் தகரள்஬து ஢றன்று஬ிட்டது. ஌தணணில், ஬ிபக்லக அல஠ப்த஡ற்கரக அ஬ள்
஋ழுந்து பதரணபதரது, ேன்ணலுக்கு ஋஡றர்ப் தக்கத்துச் சு஬ரில் என௉ ஥ணி஡னுலட஦ ஢ற஫லன அ஬ள் தரர்த்஡ரள்.

த஡றணரநரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஢ள்பி஧வு ஢ரடகம்

தங்கேம் தபிச்தசன்று ஬ிபக்லக அல஠த்஡ரள். சத்஡஥றல்னர஥ல் ேன்ணனண்லட பதரய் த஬பி஦ில்


தரர்த்஡ரள்.

஌நக்குலந஦ தர஡ற ஬ட்ட஥ர஦ின௉ந்஡ சந்஡ற஧ன் ப஥ற்பக அஸ்஡஥றத்துக் தகரண்டின௉ந்஡து. அ஡னுலட஦


஥ங்கற஦ எபி அப்பதரது ததய்து தகரண்டின௉ந்஡ தணி஦ிணரல் இன்னும் ஥ங்கனரகக் கரட்டிற்று. அந்஡ ஥ங்கற஦
஢றன஬ில், என௉ உன௉஬ம் தங்கேத்஡றன் அலநப்தக்கத்஡றனறன௉ந்து ஋஡றர்ப்ன௃ந஥ரகப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ல஡
அ஬ள் தரர்த்஡ரள். தரர்த்஡தும், தங்கேம் "஦ர஧டர அது?" ஋ன்று கூச்சல் பதரட ஋ண்஠ிணரள். ஆணரல்,
அ஬ளுலட஦ ஢ரக்கு ப஥னண்஠த்஡றல் எட்டிக் தகரண்டது. ஬ர஦ினறன௉ந்து சத்஡ம் கறபம்த஬ில்லன.
அ஬ளுலட஦ ப஡கத஥ல்னரம் அந்஡ ஥ரர்க஫ற ஥ர஡க் கடுங்குபிரில் தசரட்ட ஬ி஦ர்த்஡து. என௉ ஢ற஥ற஭ ப஢஧ம்
அப்தடிப஦ தரர்த்துக் தகரண்டு ஢றன்நரள்.

தங்கபரவுக்தக஡றரில், கரர் ஬ந்து ஢றற்த஡ற்கரண ன௅ன் ன௅கப்ன௃ இன௉ந்஡து. அந்஡ ன௅கப்ன௃க்கு ஬ரசல்
கரம்தவுண்ட் சு஬ன௉க்கு ஥த்஡ற஦ில் ஥஧஥ல்னறலக ஥஧ங்களும் குப஧ரட்டன்ஸ் தசடிகளும் அடர்த்஡ற஦ரகப்
தடர்ந்஡ என௉ தகரடி ஬டும்
ீ இன௉ந்஡ண. அங்கறன௉ந்து ஥னர்கபின் ஢று஥஠ம் கம்த஥ன்று ஬ந்து
தகரண்டின௉ந்஡து.

ேன்ணல் தக்கத்஡றனறன௉ந்து பதரண உன௉஬ம் அந்஡க் தகரடி ஬ட்டுக்கன௉கறல்


ீ தசன்நது. அங்பக சற்றுத்
஡஦ங்கற ஢றன்நது. திநகு அந்஡க் தகரடி ஬ட்டுக்குள்
ீ த௃ல஫ந்஡து.

தங்கேம் சற்று ப஢஧ம் ேன்ணனண்லட஦ில் ஢றன்று தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரள். தகரடி ஬ட்டுக்குள்த௃ல஫ந்஡ உன௉஬ம் த஬பிப஦ ஬஧஬ில்லன. இ஡ற்குள் அ஬ளுக்குப் த஦ம் த஡பிந்து஬ிட்டது. அச்ச஥஦ம், ஡ரன்
஋ன்ண தசய்஦ப஬ண்டுத஥ன்று ப஦ரசறத்஡ரள். அப்தர஬ிடம் பதரய்ச் தசரல்னனர஥ர? அது஡ரன் ஢ற஦ர஦஥ரகச்
தசய்஦ ப஬ண்டி஦து. ஆணரல்...? தங்கேத்஡றன் ஥ண஡றற்குள் என௉ ஬ிசறத்஡ற஧஥ரண சந்ப஡கம் உ஡றத்஡து.
அ஬ளுலட஦ அலந஦ின் ேன்ணபனர஧த்஡றனறன௉ந்து கறபம்திச் தசன்று தகரடி ஬ட்டுக்குள்
ீ த௃ல஫ந்஡ உன௉஬ம்
தரர்ப்த஡ற்கு என௉ இலபஞனுலட஦ உன௉஬஥ர஦ின௉ந்஡து. அது ஦ர஧ர஦ின௉க்கும்? என௉ ப஬லப...? ஋ன்ண
லதத்஡ற஦க்கர஧த்஡ணம்? என௉ ஢ரளும் இன௉க்கரது!... ஆணரல் ஌ன் இன௉க்கக்கூடரது?...இல்லன, இல்லன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஡ரன் அப்தர ஡றன௉ம்தி ஬ந்து ஋ன்ண தசரல்கறநரர் ஋ன்று த஡ரிந்து தகரள்஬஡ற்கு
ஆலப அனுப்தி஦ின௉க்க ப஬ண்டும்... என௉ ப஬லப சர஡ர஧஠த் ஡றன௉டபணர, ஋ன்ணப஥ர? பச!
஡றன௉டணர஦ின௉க்க ன௅டி஦ரது. ஡றன௉டன் அவ்஬பவு து஠ிச்சனரய் ஬ட்டில்
ீ ஬ிபக்கு ஋ரினேம் பதரது ஬ந்து
ேன்ணனண்லட உட்கரர்ந்஡றன௉ப்தரணர?

஋ப்தடி஦ின௉ந்஡ரலும், ஡ரபண அந்஡ ஥ர்஥த்ல஡க் கண்டு திடித்து ஬ிடு஬து ஋ன்று தங்கேம் ஡ீர்஥ரணித்துக்
தகரண்டரள். அப்தரல஬க் கூப்திட ப஬ண்டி஦஡றல்லன. ஡ன்னுலட஦ சந்ப஡கம் என௉ப஬லப
உண்ல஥஦ர஦ின௉ந்஡ரல் அப்தரல஬க் கூப்திட்டரல் கரரி஦ம் தகட்டுப் பதரய்஬ிடும். அப்தடித஦ன்ண ப஥ரசம்
஬ந்து஬ிடப் பதரகறநது? ஡றன௉டணரய்த்஡ரன் இன௉க்கட்டுப஥? என௉஬ணரல் ஋ன்ண தசய்஦ன௅டினேம்?
஋ல்னர஬ற்றுக்கும் ன௅ன் ேரக்கற஧ல஡஦ர஦ின௉ந்஡ரல் பதரகறநது. அப்தடி ஥றஞ்சற ஬ந்஡ரல், ன௅ன் அலந஦ில்
஡ரபண அப்தர தடுத்஡றன௉கறநரர்? கூச்சல் பதரட்டரல் உடபண ஬ந்து ஬ிடுகறநரர்.

இப்தடித஦ல்னரம் சறந்஡றத்து, இந்஢றலனல஥஦ில் சர஡ர஧஠ப் ததண் ஋஬ளும் தசய்஦த் து஠ி஦ர஡


கரரி஦த்ல஡ச் தசய்஦த் து஠ிந்஡ரள் தங்கேம். அ஬ள் தடித்஡றன௉ந்஡ த௄ற்றுக்க஠க்கரண ஢ர஬ல்கபில் ஬ன௉ம்
க஡ர஢ர஦கறகபின் ல஡ரி஦ம், து஠ிச்சல் ஋ல்னரம் அ஬பிடம் அந்஡ ஢ற஥ற஭த்஡றல் ஬ந்து குடிதகரண்டண.
ஏலசப்தடர஥ல் ஢டந்து பதரய் என௉ அன஥ரரில஦த் ஡றநந்஡ரள். அ஡ற்குள்பின௉ந்து இ஧ண்டு ததரன௉ள்கலப
஋டுத்துக் தகரண்டு ஬ந்து ேன்ணனண்லட ஢றன்று, ஢றனவு த஬பிச்சத்஡றல் தரர்த்஡ரள். அ஬ற்றுள் என்று, டரர்ச்
லனட்; இன்தணரன்று, லகத்துப்தரக்கற!

லகத்துப்தரக்கற, அ஬ளுலட஦ ஡கப்தணரர் கடப்தர ேறல்னர஬ில் உத்஡றப஦ரகம் தரர்த்஡ கரனத்஡றல்


அதர஦த்துக்கரக ல஬த்துக் தகரண்டின௉ந்஡து. இப்பதரது அது துன௉ப்திடித்துக் கறடந்஡து. அ஡றல் ஧ல஬னேம்
கறலட஦ரது. என௉ ஬ிலப஦ரட்டுப் ததரன௉பரக அல஡ப் தங்கேம் ஡ன் அன஥ரரி஦ில் ஋டுத்து ல஬த்஡றன௉ந்஡ரள்.
சறன ச஥஦ம் அ஬ளுலட஦ ப஡ர஫றகள், ஡ம்தி஥ரர்கள், ப஬லனக்கர஧ர்கள் ன௅஡னறப஦ரல஧ ஬ிலப஦ரட்டுக்கரகச்
"சுட்டு ஬ிடுப஬ன்" ஋ன்று அ஬ள் இந்஡த் துப்தரக்கறல஦க் கரட்டிப் த஦ன௅றுத்து஬துண்டு. ஡றன௉டலண அ஡ணரல்
என்றும் தசய்஦ன௅டி஦ரத஡ன்று அ஬ளுக்குத் த஡ரினேம். ஆணரலும், அ஬ள் இப்பதரது தகரண்டின௉ந்஡
ப஢ரக்கத்துக்கு அதுப஬ பதரது஥ர஦ின௉ந்஡து.

திநகு தங்கேம் ஏலசப்தடர஥ல், அந்஡ அலந஦ினறன௉ந்து த஬பி ஬஧ரந்஡ரப் தக்கன௅ள்ப க஡ல஬த்


஡றநந்஡ரள். த஬பி஦ில் ஋ல்னரம் ஢றசப்஡஥ரய் இன௉ந்஡து. அடிப஥ல் அடில஬த்து ஢டந்து ஡ரழ்஬ர஧த்஡றனறன௉ந்து
'பதரர்டிபகர஬ில்' இநங்கற, அங்கறன௉ந்து தகரடி ஬ட்டின்
ீ அன௉கறல் ஬ந்஡ரள். அப்பதரது அக்தகரடி
஬ட்டுக்குள்பின௉ந்து
ீ ஥றக த஥னறந்஡ ஬ிம்ன௅கறந கு஧னறல் ஦ரப஧ர பதசும் சத்஡ம் ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡து.
தங்கேம் உற்றுக் பகட்டரள். 'லதத்஡ற஦ம்' 'லதத்஡ற஦ம்' 'தசந்஡றன௉வுக்குச் சறத்஡ப் தி஧ல஥' ஋ன்று என௉ கு஧ல்
஡ணக்குத்஡ரபண தசரல்னறக் தகரண்டின௉ந்஡஡ரகத் ப஡ரன்நற஦து. அந்஡க் கு஧னறல் ஋வ்஬பப஬ர ஌க்கன௅ம்,
஌஥ரற்நன௅ம், ப஬஡லணனேம் கனந்஡றன௉ந்஡ண.

சற்றுத் ஡றலகத்து ஢றன்ந திநகு, தங்கேம் தகரடி ஬ட்டின்


ீ அன௉கறல் த஢ன௉ங்கறச் தசன்று என௉ லக஦ில்
லகத்துப்தரக்கறல஦ ஢ீட்டி஦தடி, இன்தணரன௉ லக஦ில் டரர்ச் லனட்லட அன௅க்கறணரள். தப ீத஧ன்று த஬பிச்சம்
அடித்஡து. தகரடி ஬ட்டுக்குள்பப
ீ உட்கரன௉஬஡ற்கரகப் பதரட்டின௉ந்஡ சறத஥ண்ட் ஬ிசறப்தனலக஦ில் என௉
஬ரனறதன் உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ரன். ஡றடீத஧ன்று த஬பிச்சம் அடித்஡தும் அ஬ன் ஡றடுக்கறட்டுக் குணிந்஡ ஡லனல஦
஢ற஥றர்ந்து தரர்த்஡ரன். அ஬னுலட஦ கண்கபினறன௉ந்து ஬஫றந்து தகரண்டின௉ந்஡ கண்஠ ீரில் டரர்ச் லனட்டின்
எபிதட்டு ஥றன்ணி஦து. ஋஡றப஧ லகத்துப்தரக்கறனேடனும் டரர்ச் லனட்டுடனும் ஢றன்று தகரண்டின௉ந்஡
தங்கேத்ல஡ப் தரர்த்஡தும், அ஬னுக்கு எப஧ ஡றலகப்தரய்ப் பதர஦ின௉க்க ப஬ண்டும். என௉ ஬ிணரடி஦ில்
அ஬னுலட஦ கண்கபில் கண்஠ ீர் ஬நண்டு ஬ிட்டது. தங்கேத்ல஡ ஬ி஦ப்ன௃டன் கண்தகரட்டர஥ல் தரர்த்துக்
தகரண்டின௉ந்஡ரன்.

஍ந்து ஢ற஥ற஭ம் ஬ல஧஦ில் இவ்஬ி஡ம் இன௉஬ன௉ம் என௉஬ல஧த஦ரன௉஬ர் த஥ௌண஥ரக உற்றுப் தரர்த்஡தடி


இன௉ந்஡ரர்கள். தங்கேத்துக்கும் பதச ஢ர ஋஫஬ில்லன. அ஬ளுலட஦ சந்ப஡கம் என௉ ஬ி஭஦த்஡றல்
உண்ல஥஦ர஦ிற்று. இந்஡ ஬ரனறதன் அன்று அ஬ர்கள் ஬ட்டுக்குப்
ீ ன௃஡ற஡ரக ஬ந்஡ ஡஬ிசுப் திள்லப஡ரன்!
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

அன்று சர஦ங்கரனம் தங்கேம் ஡ன் அலநக்குள் உட்கரர்ந்து தடித்துக் தகரண்டின௉ந்஡ பதரது, ஬ரசனறல்
஦ரப஧ர ஬ந்து 'மரர்!' ஋ன்று கூப்திடும் சப்஡ம் பகட்டது. கல஡஦ின் சு஬ர஧ஸ்஦த்஡றல் ஆழ்ந்஡றன௉ந்஡தடி஦ரல்
தங்கேம் பதரய் ஦ரர் ஋ன்று பகட்க஬ில்லன. அ஬ளுலட஦ ஡ர஦ரர் உள்பப஦ின௉ந்து ஬ந்து ஬ரசல் க஡ல஬த்
஡றநந்஡ரள். அம்஥ரவுக்கு ஬ந்஡றன௉ந்஡஬னுக்கும் தின்஬ன௉ம் சம்தர஭ல஠ ஢டந்஡து தங்கேத்஡றன் கர஡றல்
஬ிழுந்஡து.

"஦ர஧ப்தர ஢ீ?"

"஍஦ரல஬ என௉ கரரி஦஥ரய்ப் தரர்க்க ஬ந்ப஡ன். இன௉க்கறநரர்கபர?"

"஡஬ிசுப்திள்லப஦ர? இ஡ற்கு ன௅ன் ஦ரர் ஬ட்டில்


ீ சல஥஦ல் தசய்து தகரண்டின௉ந்஡ரய்?"

"஬ந்து ஢ரன்..."

"பகரடி஬ட்டு
ீ ஆச்சற அனுப்திணரர்கபர? அ஬ங்ககறட்டத்஡ரன் ஢ரன் ஡஬ிசுப்திள்லப ப஬ண்டுத஥ன்று
தசரல்னற ல஬த்஡றன௉ந்ப஡ன்."

இவ்஬பவு஡ரன் தங்கேத்துக்குக் பகட்டது. அப்பதரது அ஬ளுக்குச் சறரிப்தரய் ஬ந்஡து. அ஬ளுலட஦


஡ர஦ரன௉க்குக் தகரஞ்சம் கரது ஥ந்஡ம். "஦ரப஧ர என௉஬ன் ஋஡ற்கரகப஬ர அப்தர஬ிடம் ஬ந்஡றன௉க்கறநரன்;
அ஬லணப் திடித்து அம்஥ர ஡஬ிசுப்திள்லப஦ர ஋ன்று பகட்டரள்" ஋ன்த஡ரக ஋ண்஠ிப் தங்கேம் ஡ணக்குள்
சறரித்துக் தகரண்டரள்.

ஆணரல், சர஦ங்கரனம் தங்கேம் சல஥஦ல் அலநக்குள் பதரணபதரது, என௉ ஬ரனறதன் ஢ரகரிகன௅ம்


அ஫கும் ஬ரய்ந்஡ ப஡ரற்நம் உள்ப஬ன் - சல஥஦ல் ப஬லன஦ில் அம்஥ரவுக்கு உ஡஬ி தசய்து
தகரண்டின௉ப்தல஡ப் தரர்த்து ஬ி஦ப்தலடந்஡ரள். அம்஥ர஬ிடம் ேரலட஦ிணரல் "இ஬ன் ஦ரர்?" ஋ன்று
பகட்டரள். "஡஬ிசுப்திள்லப ப஬ண்டுத஥ன்று பகரடி஬ட்டு
ீ ஆச்சற஦ிடம் தசரல்னற஦ின௉ந்ப஡ன். அ஬ர்கள்
அனுப்தி஦ின௉க்கறநரர்கள்" ஋ன்று ஡ர஦ரர் தசரன்ணரள். "சர஦ங்கரனம் ஬ந்஡஬ன் இ஬ந்஡ரணர? அம்஥ர ஡ப்ன௃ச்
தசய்கறநரள் ஋ன்று ஢ரம் ஢றலணத்஡஡ல்னப஬ர ஡ப்ன௃ப் பதரனறன௉க்கறநரது?" ஋ன்று ஋ண்஠ிக் தகரண்டரள்.
திநகு, சரப்திடும் ச஥஦த்஡றல் தங்கேம் ன௃஡ற஦ சல஥஦ற்கர஧லணக் தகரஞ்சம் க஬ணிக்கத் த஡ரடங்கறணரள்.
"இவ்஬பவு ஢ரகரிக஥ரண சல஥஦ற்கர஧னும் இன௉க்கறநரணர? ன௅கத்஡றல் ஋ன்ண கலப? ஋வ்஬பவு
சுத்஡஥ர஦ின௉க்கறநரன்?" ஋ன்று ஋ண்஠ிக் தகரண்டரள். ஆணரல், அந்஡த் ஡஬ிசுப்திள்லப ஡ன்லணக்
கலடக்கண்஠ரல் அடிக்கடி தரர்ப்தல஡க் க஬ணித்஡பதரது, தங்கேத்துக்கு அசரத்஡ற஦க் பகரதம் ஬ந்஡து.
"அம்஥ர஬ிடம் தசரல்னறப் தி஧ப஦ரசண஥றல்லன; அப்தர ஬ந்஡தும், இந்஡த் ஡஬ிசுப்திள்லப ப஬ண்டரம் ஋ன்று
பதரகச் தசரல்னற஬ிட ப஬ண்டும்" ஋ன்று ஋ண்஠ிக் தகரண்டரள்.

ஆணரல், அப்தர இ஧ரத்஡றரி தத்து ஥஠ிக்கு ஬ந்஡ திநகு அ஬ர் கூநற஦ ஆச்சரி஦஥ரண
஬ி஬஧ங்கலபத஦ல்னரம் பகட்டுக் தகரண்டின௉ந்஡஡றல், ன௃஡ற஦ ஡஬ிசுப் திள்லபல஦ப் தற்நற அ஬ள் அடிப஦ரடு
஥நந்து஬ிட்டரள்.

இப்பதரது, தகரடி ஬ட்டுக்குள்


ீ உட்கரர்ந்து ஬ிம்஥றக் தகரண்டின௉ந்஡஬லண டரர்ச்லனட்டின்
த஬பிச்சத்஡றல் தரர்த்஡தும், ன௃஡ற஦ ஡஬ிசுப் திள்லப஡ரன் ஋ன்று உடபண த஡ரிந்து பதரய்஬ிட்டது. ஆணரல்,
உண்ல஥஦ில் இ஬ன் ஦ரர்? கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் ஆபர? உபவு அநறந்து பதர஬஡ற்கரக ஬ந்஡஬ணர?
அல்னது... என௉ப஬லப... அப்தடினேம் இன௉க்க ன௅டினே஥ர?

஍ந்து ஢ற஥ற஭ ப஢஧ம் இவ்஬ி஡ம் சறந்஡லண஦ில் ஆழ்ந்து ஢றன்ந திநகு தங்கேத்துக்கு ஌஡ர஬து
பதசறணரதனர஫ற஦ த஢ஞ்சு த஬டித்து஬ிடும் ஋ன்ந ஢றலனல஥ ஌ற்தட்டு ஬ிட்டது.

"஦ரர் ஢ீ? ஢றேத்ல஡ச் தசரல்னற஬ிடு! இல்னர஬ிட்டரல்..." ஋ன்று தங்கேம் ப஥பன தசரல்னத் ஡஦ங்கறத்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

த஡ரண்லடல஦க் கலணத்஡ரள்.

அந்஡ ஬ரனறதனும் த஡ரண்லடல஦க் கலணத்துக் தகரண்டு, "இல்னர஬ிட்டரல்...?" ஋ன்நரன்.

"இந்஡த் துப்தரக்கற஦ின் குண்டுக்கு இந்஡ ஢ற஥ற஭ப஥ இல஧஦ர஬ரய்!" ஋ன்று தங்கேம் ஢ர஬ல்


தரல஭஦ில் தசரன்ணரள்.

அந்஡ ஬ரனறதன் சறரித்஡ரன். அந்஡ச் சறரிப்தில் ஋வ்஬பப஬ர பசரகன௅ம் த஬றுப்ன௃ம் கனந்஡றன௉ந்஡ண.

"அப்தடிப஦ தசய்து஬ிடு அம்஥ர! ஋ணக்குப் ததரி஦ உதகர஧஥ர஦ின௉க்கும்" ஋ன்நரன்.

தங்கேத்துக்கு ஋ன்ணப஥ர தசய்஡து. ஆணரலும் அ஬ள் ச஥ரபித்துக் தகரண்டு, "இந்஡ப் தரசரங்தகல்னரம்


ப஬ண்டரம் ஦ரர் ஢ீ? உன் தத஦ர் ஋ன்ண? ஢றேத்ல஡ச் தசரல்னற஬ிடு!" ஋ன்நரள்.

"஢றேம் தசரல்ன ப஬ண்டு஥ர? ஢றேம்! ஢றேம்! இந்஡ உனகத்஡றல் ஢றேத்துக்கு ஥஡றப்ன௃ இன௉க்கறந஡ர?
஢றேம் தசரன்ணரல் பகட்கறந஬ர்களும் உண்டர? அம்஥ர! ஢றேத்ல஡ச் தசரல்கறபநன். அ஡ற்குப் த஡றனரக ஋ணக்கு
என௉ உதகர஧ம் தசய்஬ர஦ர?" ஋ன்று த஬நறதிடித்஡஬ன் பதரல் பதசறணரன்.

"உதகர஧஥ர? ஋ன்ண உதகர஧ம்?" ஋ன்று தங்கேம் பகட்டரள்.

"உன் லக஦ினறன௉க்கறந துப்தரக்கற஦ரல் ஋ன்லணச் சுட்டுக் தகரன்று஬ிடு; இல்னர஬ிட்டரல், அந்஡த்


துப்தரக்கறல஦ ஋ன் லக஦ினர஬து தகரடு. ஢ரணர஬து சுட்டுக் தகரண்டு சரகறபநன்" ஋ன்நரன் ஬ரனறதன்.

"இந்஡ர!" ஋ன்று தங்கேம் ஡ன் லக஦ினறன௉ந்஡ துப்தரக்கறல஦க் தகரடுத்஡ரள்.

அல஡ ஬ரங்கற ஬ிலசல஦ இழுத்துப் தரர்த்து஬ிட்டு, ஬ரனறதன் த஬றுப்ன௃டன் கல ப஫ பதரட்டரன்.

தங்கேம் சறரித்஡ரள்.

஬ரனறதன் அ஬லபக் பகரத஥ரய்ப் தரர்த்து "உணக்குச் சறரிப்ன௃ம் ஬ன௉கறந஡ர?" ஋ன்று பகட்டரன்.

"சறரித்஡ரல் ஋ன்ண?"

"உன் சறப஢கற஡றக்கு இப்தடிப்தட்ட ஬ிதத்து ஬ந்஡றன௉க்கும் பதர஡ர சறரிப்தது?... உன் ஥ணது ஋ன்ண
கல்னர?"

"஋ன் சறப஢கற஡றக்கு ஋ன்ண ஬ிதத்து ஬ந்து஬ிட்டது?"

"ப஬தநன்ண ஬ிதத்து ஬஧ப஬ண்டும்? உன் ஡கப்தணரர் ஡ரன் தசரன்ணரப஧, லதத்஡ற஦ம் திடித்து


஬ிட்டத஡ன்று?"

"தசந்஡றன௉வுக்கர லதத்஡ற஦ம்? என௉ ஢ரளு஥றல்லன. அ஬ளுக்குப் லதத்஡ற஦ம் ஋ன்று


தசரல்லுகறந஬ர்களுக்குத் ஡ரன் லதத்஡ற஦ம்!" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

"஋ன்ண? ஋ன்ண? லதத்஡ற஦ம் இல்லன஦ர? அத஡ப்தடிச் தசரல்கறநரய்? தக஬ரபண! இது஥ட்டும்


஢றே஥ர஦ின௉ந்஡ரல்?... உணக்கு ஋ப்தடி த஡ரினேம்? ஋஡ணரல் அவ்஬பவு ஢றச்ச஦஥ரய்ச் தசரல்கறநரய்?"

"ன௅஡னறல், ஢ீ ஦ரர் ஋ன்று தசரல்? தசரன்ணரல்..."


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"தசரன்ணரல்..."

"தசந்஡றன௉வுக்குப் லதத்஡ற஦ம் ஌ன் இல்லன ஋ன்று ஢ரன் த஡ரி஬ிக்கறபநன்."

"஋ன் தத஦ர் ஥குடத஡ற!"

"஢றலணத்ப஡ன், ஢றலணத்ப஡ன். ஢ீ஡ரணர ஋ன் சறப஢கற஡றல஦ப் லதத்஡ற஦஥ரக அடித்஡ ன௃ண்஠ி஦஬ரன்?"


஋ன்நரள் தங்கேம்.

த஡றபண஫ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ப஥ரட்டரர் ஬ிதத்து

஥குடத஡றக்கும் தங்கேத்துக்கும் ப஥பன ஢டந்஡ சம்தர஭ல஠ல஦ச் தசரல்஬஡ற்கு ன௅ன்ணரல்


கரனப்பதரக்கறல் தகரஞ்சம் தின்பணரக்கறச் தசன்று ஥குடத஡றல஦ னரக்-அப்தில் அலடத்஡஡றனறன௉ந்து
அ஬னுக்கு ப஢ர்ந்஡ல஬கலபத் த஡ரிந்து தகரள்ப ப஬ண்டும்.

பதரனீ ஸ் னரக்-அப்தினறன௉ந்து ஥குடத஡றல஦ மப்-தே஦ிலுக்குக் தகரண்டுபதரய் என௉ ஡ணி அலந஦ில்


அலடத்஡ரர்கள். ஌ற்தகணப஬ இ஧ண்டு ன௅லந - என௉஬ர஧ன௅ம், தத்து ஢ரளும் - அ஬ன் மப்-தே஦ினறல்
இன௉ந்஡றன௉க்கறநரன். ஆணரல் இந்஡த் ஡டல஬ அ஬ன் மப்-தே஦ினறனறன௉ந்஡ னென்று ஢ரட்களும் அ஬னுக்கு
னென்று னேகங்கபரகத் ப஡ரன்நறண. அ஬ன் உள்பம் ஋ண்஠ர஡ ஋ண்஠த஥ல்னரம் ஋ண்஠ிற்று. ப஡சத்஡றல்
஥கத்஡ரண இ஦க்கம் ஆ஧ம்தரகற ஢டந்து தகரண்டின௉ந்஡து; அந்஡ ேறல்னர஬ில் அ஬னுலட஦ ன௅க்கற஦஥ரண
கரங்கற஧ஸ் சகரக்கதபல்னரம் சறலநக்குப் பதரய்஬ிட்டணர்; அபணக த஡ரண்டர்கள் அடிதட்டு ஆஸ்தத்஡றரி஦ில்
கறடந்஡ரர்கள். இப்தடிப்தட்ட இ஦க்கத்஡றல், ஡ரன் தங்கு ஋டுத்துக் தகரள்பன௅டி஦஬ில்லன. ஌ப஡ர என௉ ததரய்க்
பகமறல் அகப்தட்டு மப்-தே஦ினறல் கறடக்க ப஬ண்டி஦஡ர஦ின௉க்கறநது. ஡ன் ப஥ல் ஋ன்ண பகஸ் பதரடப்
பதரகறநரர்கள் ஋ன்ந ஬ி஬஧ம் இன்னும் அ஬னுக்குத் த஡ரிந்஡தரடில்லன. பதரனீ ஸ் அ஡றகரரிகள் -
ன௅க்கற஦஥ரக மப்-இன்ஸ்ததக்டர் சங்கடயரி஧ரவ் - ஋ன்ண சூழ்ச்சற தசய்து தகரண்டின௉க்கறநரப஧ர, த஡ரி஦ரது.
அ஬ர் ஥ட்டுந்஡ரன் சூழ்ச்சற தசய்கறநரப஧ர, அல்னது கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம் பசர்ந்து இ஧ண்டு பதன௉஥ரய்ச்
சூழ்ச்சற தசய்து தகரண்டின௉க்கறநரர்கபபர? ஌஡ர஬து கள்ளுக்கலடல஦க் தகரளுத்஡ற஦஡ரக என௉ ததரய்க்
பகலமத் ஡ன் பதரில் அ஬ர்கள் பதரட்டு ல஬த்஡ரல் ஋ன்ண தசய்஬து? அ஡ற்கு ப஬ண்டி஦ ததரய்ச்
சரட்சறகலபத் ஡஦ரரித்துத் ஡ண்டலண஦லடந்஡ரல், கரங்கற஧ஸ் இ஦க்கத்துக்பக அ஡ணரல் ஥ரசு
஌ற்தட்டு஬ிடு஥ல்ன஬ர? அத்஡லக஦ பகஸ் ப஢ர்ந்஡ரல் ஋஡றர் ஬஫க்கரடு஬஡ர? அல்னது சும்஥ர இன௉ந்து
஬ிடு஬஡ர? ப஦ரசலண பகட்த஡ற்குக் கூட ன௅க்கற஦஥ரண கரங்கற஧ஸ் ஡லன஬ர்கள் ஦ரன௉ம் இல்லன;
஋ல்னரன௉ம் ன௅ன்ணரபனப஦ சறலநக்குப் பதரய்஬ிட்டரர்கள்; இன்னும் த஬பி஦ில் இன௉க்கும்
இ஧ண்தடரன௉஬ல஧ச் சந்஡றத்துப் பதசு஬஡ற்கும் ஬ச஡ற கறலட஦ரது.

"஍ப஦ர! அன்லநக்கு ஢ரம் பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஋ன்ணத்஡றற்கரக ஬ந்ப஡ரம்? ஢ம்னெரிபனப஦ ஌஡ர஬து


஥நற஦ல் ஢டத்஡றப் பதசர஥ல் சறலந ன௃குந்஡றன௉க்கக்கூடர஡ர?" ஋ன்று ஋ண்஠ி ஥குடத஡ற ததன௉னெச்சு ஬ிட்டரன்.
அன்று ஡ரன் பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஬ந்஡஡ணரல் ஋ன்தணன்ண ஬ிதரீ஡ங்கள் ஌ற்தட்டு ஬ிட்டண? ஡ணக்கு
஥ட்டு஥ர கஷ்டம்? தசந்஡றன௉வுக்கும் ததரி஦ண்஠னுக்கும் அல்ன஬ர ஡ன்ணரல் ததன௉ம் ஬ிதத்துக்கள் ப஢ர்ந்து
஬ிட்டண?

தசந்஡றன௉ல஬ப் தற்நற ஢றலணக்கும் பதரப஡ அ஬னுலட஦ த஢ஞ்சு தசரல்னன௅டி஦ர஡ ப஬஡லண


அலடந்஡து. அ஬ளுலட஦ க஡ற ஋ன்ண ஆ஦ிற்பநர? ஋ங்பக இன௉க்கறநரபபர? தன஬ந்஡஥ரய்க் கரர்க்பகரடக்
கவுண்டன௉க்குக் கல்஦ரணம் தசய்து ல஬த்஡றன௉ப்தரர்கபபர? என௉ப஬லப, அ஬ள் உ஦ில஧ ஬ிட்டின௉ப்தரபபர?
தர஬ிகள் த஧ரம்தவும் அ஬லப இம்லச தசய்஡றன௉ப்தரர்கபபர? "஍ப஦ர! ஢ம்ல஥ ஢ம்தி஦ அந்஡ அதலனப்
ததண்ட௃க்கு ஢ம்஥ரல் அனுகூன஥றல்னர஬ிட்டரலும் ஆதத்஡ல்ன஬ர அ஡றக஥ரகற஬ிட்டது?" ஋ன்று ஋ண்஠ி஦
பதரது, ஥குடத஡ற஦ின் இன௉஡஦ம் துடித்஡து. ஆம்; அன்நற஧வு, ஡ரன் அந்஡ ஬ட்டில்
ீ எபிந்஡றன௉ந்து ஡றடீத஧ன்று
த஬பிப஦ ஬ந்஡஡ணரல், தசந்஡றன௉஬ின் ப஥ல் அந்஡க் கவுண்டர்களுக்கு இல்னர஡ ததரல்னர஡ சந்ப஡கங்கள்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

உண்டரகற஦ின௉க்கு஥ல்ன஬ர?

தசந்஡றன௉வுக்கு ஥ட்டும் ஌஡ர஬து ஡ீங்கு ப஢ர்ந்஡றன௉ந்஡ரல், அ஡ற்குக் கர஧஠஥ர஦ின௉ந்஡஬ர்கள் ப஥ல்


த஫றக்குப் த஫ற ஬ரங்கறப஦ ஡ீன௉஬த஡ன்று ஥குடத஡ற சங்கல்தம் தசய்து தகரண்டரன்.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் அ஬ன் ஥ணக்கண்஠ின் ன௅ன்ணரல் ப஡ரன்றும் பதரத஡ல்னரம், அ஬னுலட஦


இ஧த்஡ம் தகர஡றத்஡து; ஢஧ம்ன௃கள் ஋ல்னரம் ன௃லடத்து ஋ழுந்஡ண. "அயறம்லச஦ர஬து, என்நர஬து? த஬றும்
லதத்஡ற஦க்கர஧த்஡ணம்! இப்தடிப்தட்ட தர஡கர்கலப ஋ந்஡ ஬ி஡த்஡றனர஬து ஦஥பனரகத்துக்கு அனுப்திணரல்
அதுப஬ ததரி஦ ன௃ண்஠ி஦ச் தச஦னரகும்" ஋ன்று அடிக்கடி ஋ண்஠஥றட்டரன்.

ததரி஦ண்஠ன் ஥ீ து கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் கத்஡ற தரய்ந்஡ கரட்சற அடிக்கடி அ஬ன் ஥ணக்கண்ன௅ன்


஬ந்து கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் ப஥ல் அ஬னுக்கறன௉ந்஡ பகரதத்஡ீல஦ இன்னும் தூண்டி஬ிட்டு ஜ்஬னறக்கச்
தசய்஡து. ததரி஦ண்஠னுலட஦ க஡ற ஋ன்ண஬ர஦ின௉க்கும்? ஡ரபண ஋ழுந்து பதர஦ின௉ப்தரபணர? அல்னது
கவுண்டர்கள் ஬ந்து ஡ரன் அப்ன௃நப்தடுத்஡ற஦ின௉ப்தரர்கபபர? இன்ணன௅ம் தில஫த்஡றன௉க்கறநரபணர? அல்னது
இந்஡ப் தர஡க உனலக ஬ிட்டுப் பதரய்஬ிட்டரபணர?

னென்று ஡றணங்கள் ஬ல஧஦ில் இவ்஬ி஡ம் அ஬ன் உள்பம் தகரந்஡பித்துக் தகரண்டின௉ந்஡து. இன்னும்


சறன ஡றணங்கள் இப்தடிப஦ ஡ன்லணத் ஡ணி அலந஦ில் பதரட்டின௉ந்஡ரல் என௉ ப஬லப லதத்஡ற஦ம்
திடித்து஬ிடுப஥ர ஋ன்று கூட அ஬னுக்குத் ப஡ரன்நத் த஡ரடங்கற஦து. ஍ப஦ர! அப்தடி ஌஡ர஬து
ப஢ர்ந்து஬ிட்டரல் தசந்஡றன௉஬ின் க஡ற ஋ன்ண? இந்஡ ஬ண்஠ம் ப஡ரன்றும்பதரது, ஬ிரிந்து ஥னர்ந்஡ கண்கபில்
஢ீர்த்துபிகளுடன் கூடி஦ தசந்஡றன௉஬ின் பசரகம் ஡தும்ன௃ம் ன௅கம் அ஬ன் ஥ணக்கண்ன௅ன் ஬ன௉ம். அப்பதரது
அ஬னுலட஦ த஢ஞ்சு த஬ந்து பதர஬து பதரனறன௉க்கும். இந்஡த் து஦஧ ஢றலணல஬ ஥நப்த஡ற்கரக ஥குடத஡ற
கரங்கற஧ஸ் இ஦க்கத்ல஡னேம், கரந்஡ற ஥கரலணனேம், ப஡சற஦ப் பதரரின் ஥ற்ந அம்சங்கலபனேம் தற்நறச் சறந்஡றக்க
ன௅஦ன்நரன்.

னென்நரம் ஢ரள் திற்தகனறல் ஥குடத஡ற இத்஡லக஦ சறந்஡லணகபில் ஈடுதட்டின௉ந்஡பதரது, ஡றடீத஧ன்று சறன


பதரனீ ஸ் பச஬கர்கள் ஬ந்து அ஬லண அலடத்஡றன௉ந்஡ தகரட்டடிக்கு ன௅ன்ணரல் ஢றன்நரர்கள். க஡வு
஡றநக்கப்தட்டது. அ஬ர்களுலட஦ உத்஡஧வுப்தடி ஥குடத஡ற த஬பிப஦நறணரன். ஬ரசனறல் பதரனீ ஸ் ஬ண்டி
கரத்துக் தகரண்டின௉ந்஡து. அ஡ற்குள் ஌ற்கணப஬ ஢ரலனந்து த஡ரண்டர்கள் இன௉ந்஡ரர்கள். ஥குடத஡றனேம்
அ஡ற்குள் ஌ற்நப்தட்டரன். பதரனீ ஸ் பச஬கர்களும் ஌நற உட்கரர்ந்஡தும், ஬ண்டி ன௃நப்தட்டது.

஋ல்னரல஧னேம், பகரர்ட்டுக்குத்஡ரன் அல஫த்துப் பதரகறநரர்கள் ஋ன்று ஥குடத஡ற ஢றலணத்஡ரன்.


஬ண்டி஦ில் ஌ற்தகணப஬ இன௉ந்஡ த஡ரண்டர்கபில் என௉஬ல஧னேம் ஥குடத஡றக்குத் த஡ரி஦ரது. அ஬ர்கள்
஋ல்னரம் "஥கரத்஥ர கரந்஡றக்கு பே!" "஬ந்ப஡ ஥ர஡஧ம்!" ஋ன்று உ஧த்஡ கு஧னறல் பகர஭஥றட்டரர்கள்.
஥குடத஡றக்கு இந்஡க் பகர஭த்஡றல் கனந்து தகரள்஬஡ற்கு ப஬ண்டி஦ உற்சரகம் இல்லன. ஆலக஦ரல்
த஥ௌண஥ர஦ின௉ந்஡ரன். த஡ரண்டர்கபின் பகர஭த்஡றணரல் கன஬஧ப்தட்டு ஬஡ற஦ில்
ீ பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡
ேணங்கள் பதரனீ ஸ் ஬ண்டில஦ ப஢ரக்கறணரர்கள். அ஬ர்கபில் ஦ர஧ர஬து ஡ணக்குத் த஡ரிந்஡஬ர்கள்
இன௉க்கறநரர்கபர, இன௉ந்஡ரல் ச஥றக்லஞ஦ிணரல் தசய்஡ற த஡ரி஬ிக்கனரம் ஋ன்று ஥குடத஡ற ஆ஬லுடன் ஬ண்டிக்
கம்திகபின் ஬஫ற஦ரகப் தரர்த்துக் தகரண்பட பதரணரன். என௉஬ன௉ம் அ஬னுக்குத் த஡ரிந்஡஬ர்கபரக
஋஡றர்ப்தட஬ில்லன. ஋஡றர்ப்தட்டின௉ந்஡ரலும், இன௉ம்ன௃ ஬லனக் கூண்டு பதரல் அல஥ந்஡றன௉ந்஡ பதரனீ ஸ்
஬ண்டிக்குள்பின௉ந்து அ஬ணரல் என்றும் பதசற஦ின௉க்க ன௅டி஦ரது. ஬ண்டி ப஬று ஥றகவும் ப஬க஥ரய்ப் பதரய்க்
தகரண்டின௉ந்஡து.

பகரர்ட்டில் தகரண்டு பதரய் ஢றறுத்஡ற஦தும், ஡ன் பதரில் ததரய்க் பகஸ் ஋ன்று கூச்சனறட்டு, அன்நற஧வு
஢டந்஡ சம்த஬ங்கலபனேம் தசரல்னனர஥ர ஋ன்று ஥குடத஡ற ப஦ரசறத்஡ரன். அ஬ணரல் த஡பி஬ரகச் சறந்஡லண
தசய்஦ ன௅டி஦ர஬ிட்டரலும், அ஡ணரல் த஦ன் ஬ிலப஦ரது ஋ன்று ப஡ரன்நற஦து. ன௅஡னறல், ஥ற்ந த஡ரண்டர்கள்
஡ன்லண தே஦ிலுக்குப் த஦ந்஡஬ன் ஋ன்று ஢றலணத்துக் தகரள்஬ரர்கள். ஥ற்நதடி, ஥ரேறஸ்ப஧ட்டும்஡ரன்
தசரல்஬ல஡க் கரது தகரடுத்துக் பகட்க஥ரட்டரர். பகமளக்குச் சம்தந்஡஥றல்னர஡ ஬ி஭஦ம் ஋ன்று தசரல்னற,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஡ரன் பதசு஬஡ற்பக இடங்தகரடுக்க ஥ரட்டரர். கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஥ரேறஸ்ப஧ட்லடனேம் ஡ன்னுலட஦


லகக்குள் பதரட்டுக் தகரண்டின௉க்கக் கூடு஥ல்ன஬ர? ஌஡ர஬து ேர஥ீ ன் பகஸ் ஋ன்று ஡ன்லண என௉ ஬ன௉஭ம்
சறலநக்குள் ஡ள்பி஬ிட்டரல், தசந்஡றன௉஬ின் ஢றலனல஥ ஋ன்ண? இப்தடிக் பகரர்ட்டில் ஋ன்ண தசரல்஬து
஋ன்தல஡த் ஡ீர்஥ரணிக்க ன௅டி஦ர஥ல் ஥குடத஡ற ஡஬ித்துக் தகரண்டின௉ந்஡பதரது, அந்஡ப் பதரனீ ஸ் ப஥ரட்டரர்
பகர஦ன௅த்தூர் ஢கரின் ஋ல்லனல஦த் ஡ரண்டிக் தகரண்டின௉ப்தல஡ ஥குடத஡ற க஬ணித்஡ரன்.

"இத஡ன்ண? ஢ம்ல஥க் பகரர்ட்டுக்குக் தகரண்டு பதரக஬ில்லன஦ர? ஋ங்பக தகரண்டு பதரகறநரர்கள்?"


஋ன்று ஥குடத஡ற ஥ற்ந த஡ரண்டர்கலபப் தரர்த்துக் பகட்டரன். அ஬ர்கபில் என௉஬ன், "இது த஡ரி஦ர஡ர,
உணக்கு? ஢ம் பதரில் பகஸ் ஢டக்கர஡ரம். இப்பதரது பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு த஬பிப஦ ஋ங்பக஦ர஬து தூ஧த்஡றல்
தகரண்டு பதரய் ஬ிட்டு஬ிடும்தடி ேறல்னர ஥ரேறஸ்ட்ப஧ட்டின் உத்஡஧஬ரம்."

இந்஡ச் தசய்஡றல஦க் பகட்டதும், ஥குடத஡றக்குப் ன௃த்து஦ிர் ஬ந்஡து பதரனறன௉ந்஡து. இன்னும் சறநறது


ப஢஧த்துக்தகல்னரம் ஡ணக்கு ஬ிடு஡லன கறலடத்து஬ிடும் ஋ன்ந ஋ண்஠ம் அ஬னுக்குக் குதூகனப஥
உண்டரக்கறற்று. பதரனீ ஸ் ஬ண்டி அ஡றக ப஬க஥ரகச் தசன்நதுபதரல், அ஬ன் ஋ண்஠ங்களும் ஬ில஧ந்து
தசன்நண. ஬ிடு஡லன கறலடத்஡தும் தசந்஡றன௉ல஬த் ப஡டும் ன௅஦ற்சற஦ில் ஡ரன் ஈடுதட ப஬ண்டும். அல஡
஋ப்தடி ஆ஧ம்திப்தது? ஌ன்? ன௅஡னறல் ஥ரேற மப்-ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஬ட்டுக்குத்
ீ ஡ரன்
பதரகப஬ண்டும். ன௅஡னற஦ரர் ஋ப்தடிப்தட்ட஬஧ர஦ின௉ந்஡ பதர஡றலும், அ஬ன௉லட஦ ததண் தசந்஡றன௉஬ின் ப஡ர஫ற -
஡ணக்கு எத்஡ரலச தசய்஦னர஥ல்ன஬ர?

அ஡ற ப஬க஥ரய்ப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி சட்தடன்று சரலன஦ில் ஢றன்நது. னென்று
த஡ரண்டர்கள் இநக்கற஬ிடப்தட்டரர்கள். அ஬ர்கள் "஬ந்ப஡ ஥ர஡஧ம்" ஋ன்று பகர஭றத்஡ரர்கள்.
஬ண்டி஦ினறன௉ந்஡஬ர்கள் ஋஡றத஧ரனற தசய்஡ரர்கள். ஥றுதடினேம் ஬ண்டி கறபம்தித் துரி஡஥ரய்ச் தசன்நது. கரல்
஥஠ி ப஢஧ம் பதரண திநகு, ஥ீ ண்டும் ஢றன்நது. இ஧ண்டு த஡ரண்டர்கள் இநக்கற ஬ிடப்தட்டரர்கள். திநகு
஬ண்டி஦ில் ஥குடத஡ற என௉஬ன் ஡ரன் இன௉ந்஡ரன்.

஥குடத஡ற ததரறுல஥஦ி஫ந்து ஬ண்டி஦ினறன௉ந்து கு஡றத்து ஬ிடனர஥ர ஋ன்ந ஢றலனல஥க்கு ஬ந்஡பதரது,


஬ண்டி஦ின் ப஬கம் குலநந்஡து. "இநங்கப்தர!" ஋ன்நரன் என௉ பதரனீ ஸ் பச஬கன். ஬ண்டி சரி஦ரக
஢றற்த஡ற்குள்பரகப஬ ஥குடத஡ற இநங்கறணரன். இ஡ணரல் ஡ள்பரடிக் கல ப஫ ஬ி஫ப் பதரண஬ன் த஥து஬ரகச்
ச஥ரபித்துக் தகரண்டரன்.

அ஬ன் இநங்கற஦தும் பதரனீ ஸ் ஬ண்டி அந்஡ச் சரலனல஦ என௉ தி஧஡ட்ச஠ம் தசய்து ஡றன௉ம்தி, ஬ந்஡
஬஫றப஦ ஬ிர்த஧ன்று ன௃நப்தட்டு, அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம் அப஥ரக஥ரய்க் கறபம்தி஦ சரலனப் ன௃ழு஡ற஦ில்
஥லநந்து஬ிட்டது.

அஸ்஡஥ண ச஥஦ம். சூரி஦ன் ப஥ற்குத் ஡றலச஦ில் கர஠ப்தட்ட ஥லனத் த஡ரடர்களுக்குப் தின்ணரல்


஥லநந்து஬ிட்டது. சரலன ஢றர்஥ரனுஷ்஦஥ர஦ின௉ந்஡து. கண்ட௃க்தகட்டி஦ தூ஧ம் ஊப஧ர, ஬படர

கர஠ப்தட஬ில்லன.

அந்஡ இடம் பகர஦ன௅த்தூரினறன௉ந்து சு஥ரர் ன௅ப்தது ல஥ல் இன௉க்கனரம். அவ்஬பவு தூ஧ம் ஋ப்தடி
஢டந்து பதரய்ச் பசர்஬து? சரலன஦ில் ஌஡ர஬து தஸ் ஬ந்஡ரல் ஌நறக் தகரள்பனரம். இத்஡லண ப஢஧ங் க஫றத்து
தஸ் ஬ன௉஥ர?

இம்஥ர஡றரி ப஦ரசலண தசய்து தகரண்டு ஥குடத஡ற சரலனப஦ரடு ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡ரன். ஏரிடத்஡றல்


சரலன஦ில் ன௅ச்சந்஡றனேம் லககரட்டி ஥஧ன௅ம் கர஠ப்தட்டண. பகர஦ன௅த்தூர் சரலன஦ில் அ஬ன்
஡றன௉ம்தி஦தும், ஋஡றப஧ என௉ ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி ஬ன௉஬ல஡க் கண்டரன். "஋வ்஬பவு ப஬க஥ரய் ஬ன௉கறநது"
஋ன்று ஢றலணத்துக் தகரண்பட சரலன஦ில் எதுக்குப்ன௃ந஥ரக ஢கர்ந்஡ரன். ஬ண்டி தகரஞ்சம் த஥து஬ர஬து
பதரல் ப஡ரன்நற஦து. "இத஡ன்ண? ஢ரம் இவ்஬பவு எதுங்கறனேம் ஬ண்டினேம் இப்தடி ஬ிடுகறநரபண?" ஋ன்று
஢றலணத்துக் தகரண்பட இன்னும் எதுங்கறணரன். ஆணரல், ஬ண்டினேம் எதுங்கற அ஬ன் தக்கப஥ ஬ந்஡து.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

அடுத்஡ ஬ிணரடி ஬ண்டி அ஬ன் ப஥ல் ப஥ர஡றற்று. ஥குடத஡ற ஢றலண஬ி஫ந்து கல ப஫ ஬ிழுந்஡ரன்.

த஡றதணட்டரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஢டுச்சரலனச் சம்த஬ம்

஥குடத஡றக்கு ஥றுதடினேம் ஢றலணவு ஬ந்஡பதரது, ஡ரன் என௉ ப஥ரட்டரர் ஬ண்டி஦ின் தின் சலட்டில்
தடுத்஡றன௉ப்தல஡ அநறந்஡ரன். ஬ண்டி ப஬க஥ரகப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡து. அ஬னுலட஦ ஡லன஦ில் ஌ப஡ர
ஈ஦க் குண்லட ல஬த்஡து பதரல் கணத்஡து. ஬ண்டி ப஥ர஡றக் கல ப஫ ஡ள்பி஦து அ஬னுக்கு ஢றலணவு ஬ந்஡து.
஡லன஦ில் ஢ல்ன அடிதட்டின௉க்க ப஬ண்டும். அ஡ணரல் ஡ரன் அப்தடிக் கணக்கறநது. இன்னும் ன௅஫ங்கரனறலும்,
ன௅஫ங்லக஦ிலும், ப஡ரபிலும் கர஦ம் தட்ட ஬னற஦ின் உ஠ர்ச்சறனேம் உண்டர஦ிற்று. ஥றகவும்
தி஧஦த்஡ணப்தட்டுச் சறநறது ஡லனல஦த் தூக்கற ன௅ன் சலட்லடக் க஬ணித்஡ரன். ஢ன்நரக
இன௉ட்டி஦ின௉ந்஡஡ர஦ினும் ஬ண்டி ஏட்டி஦து கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்஡ரன் ஋ன்தது த஡ரிந்஡து. இந்஡
஬ண்டிப஦஡ரன் ஡ன்லண ப஥ர஡றக் கல ப஫ ஡ள்பி஦து. ஡ரன் கல ப஫ ஬ி஫ப்பதரகும் ஡று஬ர஦ில், டில஧஬ர் சலட்டில்
இன௉ப்தது கரர்க்பகரடக்கவுண்டர் பதரனறன௉க்கறநப஡ ஋ன்று ஋ண்஠ி஦தும் ஢றலணவுக்கு ஬ந்஡து.

஡ன்லணப் பதரனீ மரர் தகரண்டுபதரய் ஢டுச்சரலன஦ில் ஬ிடப்பதர஬ல஡த் த஡ரிந்து தகரண்டு஡ரன்


கவுண்டர் தின்ணரல் த஡ரடர்ந்து ஬ந்஡றன௉க்கப஬ண்டும். ப஬ண்டுத஥ன்று஡ரன் கரல஧த் ஡ன்ப஥ல்
ப஥ர஡ற஦ின௉க்க ப஬ண்டும். ஆணரல், இப்பதரது ஋ங்பக ஡ணலணக் தகரண்டு பதரகறநரர்? - ஌ப஡ர தகரடி஦
ப஢ரக்கத்துடன் ஡ரன் இன௉க்க ப஬ண்டும் ஋ன்த஡றல் சந்ப஡க஥றல்லன. ஡ரன் தில஫த்஡றன௉க்கும் ஬ி஭஦ம்
அ஬ன௉க்குத் த஡ரினே஥ர, த஡ரி஦ர஡ர? தசத்துப் பதரண஡ரக ஢றலணத்துக் தகரண்டு ஡ன் உடலன ஋ங்பக஦ர஬து
஦ரன௉ம் கண்டுதிடிக்க ன௅டி஦ர஡ இடத்஡றல் தகரண்டு பதரய்ப் பதரட்டு஬ிட ஋டுத்துப் பதரகறநர஧ர? அல்னது
உ஦ிர் இன௉க்கறநத஡ன்று த஡ரிந்து஡ரன் ப஬று ஌஡ர஬து ஡ீ஦ ப஢ரக்கத்துடன் தகரண்டு பதரகறநர஧ர?
என௉ப஬லப அ஬ர் ஡ன்லண உ஦ிப஧ரபடப஦ ன௃ல஡த்து ஬ிடக்கூடும் ஋ன்று ஋ண்஠ி஦பதரது, ஥குடத஡ற஦ின்
ப஡க஥ரத்஡ற஦ந்஡ம் ப஧ர஥ங்கள் குத்஡றட்டு ஢றன்நண. அந்஡ ஢றலணப்திணரபனப஦ அ஬னுக்கு னெச்சுத் ஡ற஠நறற்று.

இந்஡ ஧ரட்ச஡னுலட஦ ஬சத்஡றனறன௉ந்து ஋ப்தடி஦ர஬து ஡ப்தித்துக்தகரள்ப ப஬ண்டும். ஡ணக்கரக


இல்னர஬ிட்டரலும், தசந்஡றன௉வுக்கரகவும் ததரி஦ண்஠னுக்கரகவும் ஡ப்திப் தில஫க்க ப஬ண்டும். ஆணரல்,
஋ப்தடி? அ஡ற ப஬க஥ரய்ப் பதரய்க் தகரண்டின௉க்கும் கரரினறன௉ந்து ஋ப்தடி இநங்கறத் ஡ப்திச் தசல்஬து?

இவ்஬ி஡ம் ஥குடத஡ற ப஦ரசறத்துக் தகரண்டின௉க்கும் பதரப஡, ஬ண்டி஦ின் பதரக்கு த஥து஬ர஦ிற்று.


஋ன்ேறணினறன௉ந்து தட், தட் ஋ன்ந சத்஡ம் பகட்டது. இ஧ண்டு னென்று ஡டல஬ ன௅க்கற ன௅ணகற஬ிட்டு 'கர்ர்ர்'
஋ன்ந சத்஡த்துடன் கரர் ஢றன்று஬ிட்டது.

஬ண்டில஦ ஥றுதடி கறபம்ன௃஬஡ற்குக் கவுண்டர் ஆண஥ட்டும் ன௅஦ற்சற தசய்து தரர்த்஡ரர். என்றும்


தனறக்கர஥ற் பதரகப஬, ஬ண்டி஦ினறன௉ந்து கல ப஫ இநங்கற, ஥குடத஡ற தடுத்஡றன௉ந்஡ தின் சலட்டின் தக்கம் ஬ந்து
க஡ல஬த் ஡றநந்஡ரர். ஥குடத஡ற கண்கலப இறுக னெடிக் தகரண்டரன். னெச்சுக் கூட த஥து஬ரக ஬ிட்டரன்.
கவுண்டன் குணிந்து ஋ல஡ப஦ர ஋டுத்஡ரர். அ஬ர் ஋டுத்஡து டரர்ச் லனட் ஋ன்த஡ரக அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம் ஡ன்
ன௅கத்஡றன் ப஥ல் ஬சற஦
ீ எபி஦ிணரல் ஥குடத஡ற ஊகறத்துக் தகரண்டரன். அப்பதரதும் அ஬ன் கண்கலபத்
஡றநக்க஬ில்லன. கவுண்டர் டரர்ச் லனட்டுடன் ன௅ன் தக்கம் பதரணரர்.

சற்று ப஢஧த்துக்தகல்னரம் ஥குடத஡ற கண்ல஠ ஬ி஫றத்துப் தரர்த்஡ரன். அ஬ன் தடுத்஡றன௉ந்஡ தின் சலட்டின்
க஡வு ஡றநந்஡றன௉ந்஡து. தின்ணரல் ஋ன்ேறன் னெடில஦த் ஡றநந்து ல஬த்துக் தகரண்டு, கவுண்டர் லக஦ில்
டரர்ச்சுடன் உற்றுப் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரர்.

சரி, ஡ப்ன௃஬஡ற்கு இது஡ரன் ச஥஦ம் ஋ன்று ஥குடத஡ற ஡ீர்஥ரணித்஡ரன். சத்஡ம் தசய்஦ர஥ல் கல ப஫


இநங்கறணரன். சரலனக்குப் தக்கத்஡றல் ஥஧ங்களும் ன௃஡ர்களும் அடர்ந்஡ கரடு. ஢ல்ன இன௉ட்டு, உடம்தின்
஬னறல஦னேம் ஡லனக்கணத்ல஡னேம் சறநறதும் ததரன௉ட்தடுத்஡ர஥ல் ஥குடத஡ற த஥ள்ப த஥ள்ப ஢டந்து அந்஡க்
கரட்டுக்குள் ன௃குந்஡ரன். ன௃குந்஡ திநகு ஡றன௉ம்திக்கூடப் தரர்க்கர஥ல் பதரய்க் தகரண்பட஦ின௉ந்஡ரன். சு஥ரர்
அல஧ தர்னரங்கு தூ஧ம் பதரண திநகு ஢றன்நரன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

கவுண்டர் ஋ன்ேறலண ரிப்பதர் தசய்து஬ிட்டுத் ஡றன௉ம்தி ஬ந்து தரர்க்கும் பதரது ஡ன்லணக் கர஠ர஥ல்
஋வ்஬பவு ஌஥ரற்ந஥லட஬ரர். ஋வ்஬பவு பகரதம் அ஬ன௉க்கு ஬ன௉ம் ஋ன்று ஋ண்஠ிணரன். அப்பதரது
கவுண்டரின் பகரதக் கு஧ல் பதரல், ப஥ரட்டரர் கரர் டர்ர் ஋ன்று கர்ேலணனேடன் கறபம்ன௃ம் சத்஡ம் பகட்டது.
அந்஡ச் சத்஡ம் தூ஧த்஡றல் ஥லநனேம் ஬ல஧஦ில் ஥குடத஡ற பதசர஥னறன௉ந்஡ரன். திநகு த஥ள்ப த஥ள்ப ஢டந்து
சரலனக்கு ஬ந்து பசர்ந்஡ரன்.

சரலன஦ில் ஈ கரக்கரய் கறலட஦ரது. இன௉ட்படர பகட்க ப஬ண்டி஦஡றல்லன. ஢டுக்கரட்டின்


஡ணில஥ல஦க் கரட்டிலும் இந்஡ச் சரலன஦ின் ஡ணில஥ அ஡றக த஦ங்க஧த்ல஡ ஦பித்஡து.

஥குடத஡ற சற்று ஢டந்து தரர்த்஡ரன். கலபப்திணரல் ஢டக்க ன௅டி஦஬ில்லன. என௉ ஥஧த்஡டி஦ில்


உட்கரர்ந்து தகரண்டரன். "கடவுபப! ஢ீப஦ துல஠!" ஋ன்று ஥ண஡றற்குள் ஋ண்஠ிணரன். இங்பக, இந்஡
஥஧த்஡டி஦ிபனப஦ கடவுள் ஢஥க்கு ஥஧஠த்ல஡ ஬ி஡றத்஡றன௉க்கறநர஧ர. இ஧ரது, என௉ ஢ரளும் இ஧ரது. இவ்஬ி஡ம்
அணரல஡஦ரக ஥஧த்஡டி஦ில் சர஬஡ற்கரக஬ர தக஬ரன் இத்஡லண அத஦ரங்கபினறன௉ந்து ஡ன்லணக்
கரப்தரற்று஬ித்஡ரர்? இல்லன, ஡ன் னென஥ரகக் கடவுள் ஢றலநப஬ற்ந ஬ின௉ம்ன௃ம் கரரி஦ங்கள் இன்னும்
இன௉க்கறன்நண. ன௅க்கற஦஥ரக, தசந்஡றன௉ல஬க் கரர்க்பகரடக் கவுண்டரி஥றன௉ந்து கரப்தரற்றும் ப஬லனல஦க்
கடவுள் ஡ணக்கு அபித்஡றன௉க்கறநரர். அந்஡ ப஬லன ஢றலநப஬றும் ஬ல஧஦ில் ஡ணக்குச் சரவு ஬஧ரது.
சலக்கற஧த்஡றல் கடவுள் ஌ப஡னும் உ஡஬ி அனுப்தத்஡ரன் தசய்஬ரர்.

எவ்த஬ரன௉ ஢ற஥ற஭ன௅ம் எவ்த஬ரன௉ னேக஥ரக ஥குடத஡றக்குப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡து. இவ்஬ரறு


அல஧஥஠ி ப஢஧ம் ஆகற஦ின௉க்கும். தூ஧த்஡றல் ஥ரட்டு ஬ண்டிகள் ஬ன௉ம் சத்஡ம் பகட்டது. அ஬ற்நறல் த஡ரங்கற஦
஬ிபக்குகள் ஬ரிலச஦ரக ஆடிக்தகரண்டு ஬ன௉ம். அனங்கர஧க் கரட்சறனேம் த஡ன்தட்டது. அல஬
பகர஦ன௅த்தூன௉க்குச் சர஥ரன் ஏட்டிச் தசல்லும் தர஧ ஬ண்டிகபரய்த் ஡ரணின௉க்க ப஬ண்டும். ஬ண்டிகள்
அன௉கறல் ஬ந்஡பதரது ஥குடத஡ற ன௅ன் ேரக்கற஧ல஡஦ரக என௉ ஥஧த்஡றன் தின்ணரல் ஡ங்கற ஬ன௉஬ல஡க்
க஬ணித்஡ரன். ன௅ன் ஬ண்டிகள் ஋ல்னரம் பதரண திநகு, ஥லந஬ினறன௉ந்து த஬பி஬ந்து, கலடசற ஬ண்டி஦ின்
அன௉கறல் ஬ந்஡ரன்.

அல஧த் தூக்க஥ர஦ின௉ந்஡ ஬ண்டிக்கர஧ன், ஡றடுக்கறட்டு "஦ர஧ப்தர, அது?" ஋ன்நரன். "஢ீ஡ரணர அண்ப஠!"


஋ன்நரன் ஥குடத஡ற. அ஬ன் ப஬ங்லகப்தட்டிக்குப் தக்கத்து ஊ஧ரண கரட்டுப்தரலப஦த்ல஡ச் பசர்ந்஡஬ன்.
தசங்பகரடக் கவுண்டன் ஋ன்று தத஦ர். ஥குடத஡றல஦ இந்஡ இடத்஡றல் இந்஡க் பகரனத்஡றல் கண்டு அ஬ன்
அ஡றச஦ித்து ஬ண்டி஦ில் ஌நறக்தகரள்பச் தசரன்ணரன். ஬ண்டி஦ில் ஡ரணி஦ னெட்லட ஌ற்நற஦ின௉ந்஡து. ஥குடத஡ற
தடுத்துக்தகரள்பச் தசௌகரி஦஥ர஦ின௉ந்஡து.

஥குடத஡ற கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டன் ஋ன்தது தசங்பகரடக் கவுண்டனுக்குத் த஡ரினேம். பகர஦ன௅த்தூரில்


஢டத்஡ ஡டி஦டி கனரட்டரல஬ப் தற்நறனேம் அ஬ன் பகள்஬ிப்தட்டின௉ந்஡ரன். ஆகப஬ ஥குடத஡ற ஡ன்லணப்
பதரனீ மரர் இப்தடித் ஡ணிக் கரட்டில் தகரண்டு ஬ந்து அடித்துப் பதரட்டு ஬ிட்டுப் பதரய்஬ிட்டரர்கள் ஋ன்று
தசரன்ணல஡ அ஬ன் உடபண ஢ம்திணரன். ஥குடத஡ற஦ிணிடம் ன௄஧஠ அனு஡ரதம் கரட்டி஦துடன், பதரனீ ஸ்
இனரகரல஬ப் தன஥ரகத் ஡றட்டவும் த஡ரடங்கறணரன்.

"அண்ப஠! சத்஡ம் பதரடரப஡!" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"சத்஡ம் பதரட்டரல் ஋ன்ண? ஋ந்஡ப் த஦ல் ஋ன்லண ஋ன்ண தசய்து ஬ிடு஬ரன்? சறகப்ன௃த்
஡லனப்தரலகல஦க் கண்டு, த஦ப்தடுகறந஬ன் தசங்பகரடக் கவுண்டன் அல்ன. ஋ந்஡ப் த஦னர஬து ஋ன்ப஥ல்
லகல஦ ல஬க்க ஬ந்஡ரல் எப஧ குத்஡ரய்க் குத்஡றப் பதரட்டு ஬ிடுப஬ன்" ஋ன்று தசங்பகரடன் ஥டி஦ினறன௉ந்து
கத்஡றல஦ ஋டுத்஡ரன். ஥குடத஡ற அ஬னுக்கு ஥கரத்஥ர஬ின் அயறம்லசல஦ப் தற்நறச் தசரன்ணத஡ல்னரம்
என்றும் த஦ன்தட஬ில்லன. கலடசற஦ரக, ஥குடத஡ற, "இன்தணரன௉ கர஧஠ம் இன௉க்கறநது, அண்ப஠! இந்஡க்
கனரட்டர஬ில் ஋ன்லண ப஬லன ஡ீர்த்து ஬ிடு஬த஡ன்று கள்ளுக்கலடக் கவுண்டர் கங்க஠ம்
கட்டி஦ின௉க்கறநரர். ஋ன்லணத் ப஡டிக் தகரண்டு என௉ப஬லப ஋஡றப஧ ஬ந்஡ரலும் ஬ன௉஬ரர். ஢ரன் இந்஡
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஬ண்டி஦ினறன௉க்கறநது த஡ரிந்஡ரல்..."

"஦ரர், கள்பிப்தட்டிக் கவுண்ட஧ர?" ஋ன்று தசங்பகரடன் பகட்டபதரது, அ஬னுலட஦ கு஧னறல் க஬லன


த஡ரணித்஡து.

"ஆ஥ரம்" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"஍ல஦ப஦ர! அந்஡ ஧ரட்ச஡ன் கறட்ட஬ர ஢ீ ஬ிப஧ர஡ம் தண்஠ிக்தகரண்டரய்?" ஋ன்நரன் தசங்பகரடக்


கவுண்டன்.

பதரனீ மரல஧ப் தற்நற அவ்஬பவு அனட்சற஦஥ரய்ப் பதசற஦ தசங்பகரடக் கவுண்டன். கள்பிப்தட்டிக்


கவுண்டர் ஋ன்ந தத஦ல஧க் பகட்டதுப஥ ஢டுங்கற஦ல஡ப் தரர்த்து ஥குடத஡றக்கு ஆச்சரி஦஥ர஦ின௉ந்஡து.

"கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டல஧ உணக்குத் த஡ரினே஥ர அண்ப஠?" ஋ன்று பகட்டரன்.

"஌ன் த஡ரி஦ரது? ஢ல்னரத் த஡ரினேம். ஢ரனும் அ஬ன௉ம் எப஧ ஬ட்டிபன


ீ ஡ரன் ததண் கட்டிபணரம்..."

"஋ன்ண?"

"ஆ஥ரம்; ஋ன் ஥ச்சறணில஦ அ஬ர் இ஧ண்டரந்஡ர஧஥ரய்க் கட்டி஦ின௉ந்஡ரர்."

"அப்தடி஦ர?"

"ஆணரல் ஋ங்களுக்குள்பப த஬கு ஢ரபரய்ப் பதரக்கு ஬஧வு இல்லன. தர஬ர஦ி தசத்துப் பதரண
அப்ன௃நம்..."

"஦ரர் தர஬ர஦ி?"

"஋ன் ஥ச்சறணி஡ரன். அ஬ளுக்கு என௉ ஆண்திள்லபக் கு஫ந்ல஡ திநந்஡து. னென்று ஬஦஡றன௉க்கும்.


தர஬ர஦ி தசத்துப் பதரண ச஥஦த்஡றல், அந்஡ப் திள்லபனேம் கர஠ர஥ல் பதரய்஬ிட்டது. திள்லபல஦ ஢ரன்
஡ரன் ஌ப஡ர தண்஠ிப்திட்படன் ஋ன்று கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉க்குச் சந்ப஡கம். ஍ல஦ப஦ர? ஋ன்லணப்
தடர஡தரடு தடுத்஡ற஬ிட்டரர். தகர஡றக்கறந ஋ண்த஠஦ிபன லகல஦ ல஬த்துச் சத்஡ற஦ம் தசய்஡ அப்ன௃நந்஡ரன்
஬ிட்டரர். இப஡ர தரர்!" ஋ன்று தசங்பகரடன் லகல஦க் கரட்டிணரன். லக த஬ந்து பதரய்த் ப஡ரலுரித்஡றன௉ந்஡து.

"த஡றலணந்து ஬ன௉஭ம் ஆச்சு! அப்பதர஡றன௉ந்஡ ஧ரட்ச஡த் ஡ணம் அந்஡ ஥னு஭னுக்கு இன்னும்


பதரக஬ில்லன" ஋ன்நரன் தசங்பகரடன்.

஥குடத஡ற இந்஡ ஬ி஬஧த்ல஡க் பகட்டு, ஥றக்க ஆச்சரி஦ன௅ம் அன௉஬ன௉ப்ன௃ம் அலடந்஡துடன், கள்பிப்தட்டிக்


கவுண்டரிடம் ஡ரன் சறக்கறக் தகரண்டரல் ஋ன்ண தரடுதடுத்து஬ரப஧ர ஋ன்று ஋ண்஠ிணரன். அ஬ன்
அடி஬஦ிற்லந ஋ன்ணப஥ர தசய்஡து.

இச்ச஥஦த்஡றல் தூ஧த்஡றல் ப஥ரட்டரர் ஬ன௉ம் சத்஡ம் பகட்டது. அப஡ யர஧ன் ஡ரன்!

அந்஡ யர஧ன் சத்஡த்ல஡க் பகட்டதுப஥ ஬ண்டிக்கர஧ர்கள் ஥ப஥பத஬ன்று ஬ண்டிகலபத் ஡றன௉ப்திச்


சரலன஦ில் என௉ ஏ஧஥ரகக் தகரண்டு பதரகத் த஡ரடங்கறணரர்கள். ஬ன௉கறநது ஦ரர் ப஥ரட்டரர் ஋ன்று அந்஡
஬ண்டிக்கர஧ர்களுக்குத் த஡ரினேம் ஋ன்று ப஡ரன்நறற்று.

"஢ீ த஦ந்஡ரப் பதரபனப஦ ஆச்சு, ஡ம்தி! கப்சறப் பதசர஥ல் து஠ில஦ப் பதரர்த்துக் தகரந்து
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

தடுத்துக்பகர!" ஋ன்நரன் தசங்பகரடன்.

கட்லட ஬ண்டிகளுக்கு ஋஡றப஧ தகரஞ்ச தூ஧த்஡றபனப஦ ப஥ரட்டரர் ஢றன்று஬ிட்டது. அ஡றல் இப்பதரது


஢ரலுபதர் இன௉ந்஡ரர்கள். கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் லக஦ில் துப்தரக்கறனேடன் கரரினறன௉ந்து இநங்கற஦பதரது
அவ்஬பவு ஬ண்டிக்கர஧ர்களுக்கும் குலன஢டுக்கம் ஋டுத்஡றன௉க்க ப஬ண்டும். ஥குடத஡றக்குக்கூட, "஋ன்ண
஬ிதரீ஡ம் ஢டக்கப் பதரகறநப஡ர?" ஋ன்று ஡த்஡பிப்தர஦ின௉ந்஡து.

கவுண்டர் துப்தரக்கறல஦ப் தக்கத்஡றனறன௉ந்஡ கரட்டுப் தக்க஥ரய்த் ஡றன௉ப்திச் சுட்டரர்.

'டுடும்' 'டுடும்' ஋ன்று இ஧ண்டு ப஬ட்டுச் சத்஡ம் அந்஡ ஢ள்பி஧஬ின் ஢றசப்஡த்ல஡க் கற஫றத்துக் தகரண்டு
பகட்டது.

தத்த஡ரன்த஡ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - லதத்஡ற஦ம் ஦ரன௉க்கு?

கவுண்டன௉டன் ஬ண்டி஦ினறன௉ந்து இநங்கற஦ ஡டி஦ர்கள் இன௉஬ன௉ம் துப்தரக்கற ப஬ட்டுத் ஡ீர்த்஡ ஡றலசல஦


ப஢ரக்கற ஬ில஧ந்து பதரணரர்கள். அ஬ர்கள் பகர஦ன௅த்தூரில் அன்று ஥ரலன ஡ன்லணத் த஡ரடர்ந்து
஬ந்஡஬ர்கள்஡ரன் ஋ன்தல஡ ஥குடத஡ற க஬ணித்஡ரன். கட்லட஬ண்டிகபில் த஡ரங்கற஦ னரந்஡ர்கபின்
த஬பிச்சத்஡றல் இத஡ல்னரம் ஏர் அ஡றச஦஥ரண சறணி஥ரக் கரட்சற பதரல் த஡ரிந்஡து.

கரட்டிற்குள் ன௃குந்஡ ஡டி஦ர்கள் இன௉஬ன௉ம் சற்று ப஢஧த்துக்தகல்னரம் ஡றன௉ம்தி ஬ந்஡ரர்கள். என௉஬ன்


லக஦ில் தசத்஡ ன௅஦லனத் தூக்கறக் தகரண்டு ஬ந்஡ரன். ன௅஦னறன் ஬஦ிற்நறனறன௉ந்து இ஧த்஡ம் ஬டிந்து
தகரண்டின௉ந்஡து. இந்஡க் பகர஧க் கரட்சறல஦க் கர஠ச் சகறக்கர஥ல் ஥குடத஡ற கண்ல஠ னெடிக் தகரண்டரன்.
ன௅஦னறன் ப஥ல் தரய்ந்஡ குண்டு உண்ல஥஦ில் ஡ன்லண உத்ப஡சறத்து ஬ிடப்தட்டது஡ரன் ஋ன்தது அ஬ன்
உள்பத்஡றற்குத் த஡ரிந்து பதர஦ிற்று.

'ஆ஥ரம்; தக்கத்துக் கரட்டில் ஌ப஡ர சனசனப்ன௃ச் சத்஡ம் பகட்டு஡ரன் கவுண்டர் ப஥ரட்டல஧


஢றறுத்஡ற஦ின௉க்கறநரர். ஡ரம் ப஡டி ஬ந்஡ ஆசர஥ற அங்பக கரட்டில் எபிந்து தகரண்டின௉க்கனரம் ஋ன்று
஋஡றர்தரர்த்துத்஡ரன் துப்தரக்கற ப஬ட்டுத் ஡ீர்த்஡றன௉க்கறநரர். அர்த்஡ ஧ரத்஡றரி஦ில் ன௅஦ல் ப஬ட்லட஦ரட அ஬ர்
஬஧஬ில்லன ஋ன்தது ஢றச்ச஦ம். ஥ணி஡ ப஬ட்லட஦ரடத்஡ரன் ஬ந்஡றன௉க்கறநரர்!'

இந்஡ ஢றலண஬ிணரல் ஥குடத஡ற஦ின் ப஡கம் ஢டுங்கறற்று. அந்஡ ேண஬ரி ஥ர஡த்துக் குபிரில் அ஬னுலட஦
உடம்ன௃ தசரட்ட ஬ி஦ர்த்து஬ிட்டது.

கவுண்டன௉ம் ஥ற்ந஬ர்களும் கரரில் ஥றுதடினேம் ஌நற உட்கரர்ந்஡ரர்கள். கரர் கறபம்ன௃஬஡ற்குள்பப


கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் ன௅ன்ணரடி஦ின௉ந்஡ ஬ண்டிக்கர஧லணப் தரர்த்து, "஌ணப்தர! ஢ீங்க ஬ன௉கறந ஬஫ற஦ிபன
஦ர஧ர஬து என௉ லத஦லணக் கண்டீங்கபர?" ஋ன்று பகட்டரர்.

அப்பதரது தசங்பகரடன், ஥குடத஡ற இ஧ண்டு பதன௉லட஦ த஢ஞ்சம் தட்தட் ஋ன்று அடித்துக் தகரண்டண.

ன௅ன் ஬ண்டிக்கர஧ன் இல்னறங்கபப! என௉ ஈ கரக்கரய் ஬஫றபன கறலட஦ரது!" ஋ன்று த஡றல் தசரன்ணது
கர஡றல் ஬ிழுந்஡ திநகு஡ரன், அ஬ர்களுலட஦ த஡ட்டம் அடங்கறற்று.

கரர் உடபண கறபம்தி, கட்லட஬ண்டிகள் ஋ல்னர஬ற்லநனேம் ஡ரண்டிக்தகரண்டு, சரலனப் ன௃ழு஡றல஦


அப஥ரக஥ரய்க் கறபப்தி ஬ிட்டு஬ிட்டு அ஡றப஬க஥ரய்ச் தசன்று ஥லநந்஡து.

திநகு தசங்பகரடக் கவுண்டன் ஥குடத஡றல஦ப் தற்நற ப஥லும் ஬ிசரரித்஡ரன். கலடசற஦ில் "஡ம்தி! ஢ரன்
தசரல்கறநல஡க் பகள். ஋ன் ஥ர஥ற஦ரர் ஬டு
ீ பச஬ல் தரலப஦த்஡றல்஡ரன் இன௉க்கறநது. பகர஫ற கூப்திடுகறந
ப஢஧த்஡றற்கு அங்பக பதரய்ச் பசன௉ப஬ரம். உன்லண ஋ன் ஥ர஥ற஦ரர் ஬ட்டில்
ீ ஬ிட்டு஬ிட்டுப் பதரகறபநன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஢ன்நரய்ப் தரர்த்துக் தகரள்஬ரர்கள். தகதனல்னரம் தடுத்துத் தூங்கு. ஡றன௉ம்த ஢ரன் இ஧ரத்஡றரி ஬ன௉கறபநன்.
பதசர஥ல் ஋ன்பணரடு ஊன௉க்கு ஬ந்து஬ிடு. கரங்கற஧மளம் கரந்஡றனேம் சு஦஧ரஜ்஦ம் தகரண்டு ஬ன௉கறந கரரி஦ம்
஢ீ என௉஬ன் இல்னர஡஡ணரபன தகட்டுப் பதரய்஬ிடரது..." ஋ன்நரன்.

஥குடத஡ற உடம்ன௃ம் ஥ணன௅ம் பசரர்ந்஡றன௉ந்஡ரன். அந்஡ ஢றலனல஥஦ில் தசங்பகரடக் கவுண்டன்


தசரன்ணது அ஬னுக்குப் தக்கு஬஥ரகப் தட்டது. "ஆகட்டும்!" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற. ஆணரல் ஬ண்டி
கடகடத஬ன்று ஆடிக்தகரண்டு பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡பதரது, அ஬ன் ஥ணன௅ம் ஊசனரடிக் தகரண்டின௉ந்஡து.
"஬ரஸ்஡஬ந்஡ரன்! கரங்கற஧மளம் கரந்஡ற஥கரனும் ஢ரன் என௉஬ன் இல்னர஥பன கரரி஦த்ல஡ப் தரர்த்துக்
தகரள்஬ரர்கள். ஆணரல் தசந்஡றன௉஬ின் க஡ற ஋ன்ண? அ஬ளும் ஋ப்தடி஦ர஬து பதரகட்டும் ஋ன்று
஬ிட்டு஬ிடுகறந஡ர?" ஋ன்ந பகள்஬ி அ஬ன் ஥ண஡றல் ஋ழுந்து தகரண்பட஦ின௉ந்஡து. அப்தடிப஦ கண்஠஦ர்ந்து
஬ிட்டரன்.

பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு இப்தரல் ஆறு ல஥ல் தூ஧த்஡றல் பச஬ல்தரலப஦ம் கற஧ர஥ம் இன௉க்கறநது. ததரி஦


சரலன஦ினறனறன௉ந்து திரிந்து என௉ ல஥ல் தூ஧ம் குறுக்குப் தரல஡஦ில் பதரகப஬ண்டும். தசங்பகரடன் அங்பக
஡ன் ஬ண்டில஦ப் திரித்து ஏட்டிக் தகரண்டு பதரய்ச் பச஬ல்தரலப஦ம் சறன்ணசர஥றக் கவுண்டர் ஬ட்டில்

஥குடத஡றல஦ ஬ிட்டரன். சறன்ணசர஥றக் கவுண்டர் கரன஥ரகறக் தகரஞ்ச கரன஥ர஦ிற்று. தசங்பகரடனுலட஦
஥ர஥ற஦ரன௉ம், கல்஦ர஠஥ரகர஡ என௉ ல஥த்துணினேம் இ஧ண்டு ல஥த்துணர்களுந்஡ரன் இன௉ந்஡ரர்கள்.
ல஥த்துணர்கள் சறறுதிள்லபகள். அ஬ர்கள் கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டன் ஥குடத஡றல஦ப் தற்நற த஧ரம்தவும் பகள்஬ிப்
தட்டின௉ந்஡ரர்கள். ஥குடத஡றக்கு அந்஡ ஬ட்டில்
ீ ஧ரபேரதசர஧ம் ஢டந்஡து.

தசங்பகரடன் ஬ண்டினேடன் பகர஦ன௅த்தூன௉க்குக் கறபம்தி஦பதரது, ஥குடத஡ற, அ஬ணிடம் "அண்஠ரச்சற!


பகர஦ன௅த்தூரில் ஋ணக்கு அ஬சற஦஥ரக என௉ கரரி஦ம் ஆக ப஬ண்டும். உன்ணரல் ன௅டி஦க்கூடி஦
கரரி஦ம்஡ரன். தசய்து ஬ன௉஬ர஦ர?" ஋ன்று பகட்டரன். "ஆகட்டும்; ஋ன்ண கரரி஦ம்?" ஋ன்நரன் தசங்பகரடன்.
"தி஧஥ர஡ம் என்று஥றல்லன. ததன்஭ன் மப்-ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஬டு
ீ ஋ங்பக இன௉க்கறநத஡ன்று
஬ிசரரித்து அலட஦ரபம் த஡ரிந்து தகரண்டு ஬஧ப஬ண்டும். அ஬ரிடம் என௉ ன௅க்கற஦஥ரண கரரி஦ம் ஋ணக்கு
இன௉க்கறநது. அல஡ ன௅டித்துக் தகரண்டு திநகு ஊன௉க்பக ஬ந்து ஬ிடுகறபநன்" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற. "சரி"
஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டுச் தசங்பகரடன் பதரணரன்.

஥குடத஡ற அன்று ன௅ழு஬தும் ஏய்வு ஋டுத்துக் தகரண்டு இலபப்தரநறணரன். ஋ப்தடிப஦ர அந்஡ ஬ட்டில்

அ஬ன் ஋ன்றும் அநற஦ர஡ என௉ ஥ண அல஥஡றல஦ அனுத஬ித்஡ரன். ஬ட்டுப்
ீ திள்லபகள் இ஧ண்டு பதன௉ம்
஥குடத஡ற஦ிடம் கனகனத஬ன்று பதசறக்தகரண்டும், கரங்கற஧லமனேம் கரந்஡றல஦னேம் சறலந஬ரசத்ல஡னேம்
தற்நறக் பகட்டுக் தகரண்டு஥றன௉ந்஡ரர்கள். அடிக்கடி அ஬ர்கள் '஥கரத்஥ர கரந்஡றக்கு பே!', 'தர஧஡ ஥ர஡ரவுக்கு
பே!', '஥குடத஡றக்கு பே!' ஋ன்று பகர஭றத்து ஬ிட்டு, ன௃ன்ணலகனேடன் ஥குடத஡றல஦க் கலடக்கண்஠ரல்
தரர்த்஡ரர்கள். அ஬ர்களுலட஦ அக்கரவுக்குப் த஡றபணழு, த஡றதணட்டு ஬஦஡றன௉க்கும், தடிப்தில்னர஡
தட்டிக்கரட்டுப் ததண்஡ரன். ஆணரல் ன௅கத்஡றபன ஢ல்ன குறுகுறுப்ன௃ இன௉ந்஡து. அ஬ள் சுறுசுறுப்தரக
அங்கு஥றங்கும் ஏடி஦ரடி ஬ட்டு
ீ ப஬லனகலபக் க஬ணித்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரள் இலட஦ிலடப஦ ஥குடத஡ற஦ின்
பதரில் என௉ கலடக்கண் தரர்ல஬ல஦ ஥றன்த஬ட்லடப் பதரல் ஬சற஬ிட்டுப்
ீ பதரணரள். இந்஡ ஥ர஡றரி என௉
ததண்ல஠க் கல்஦ர஠ம் தசய்துதகரண்டு சற஬பணத஦ன்று அல஥஡ற஦ரண கற஧ர஥ ஬ரழ்லக ஋ன் ஢டத்஡க்
கூடரது ஋ன்று ஥குடத஡ற ஋ண்஠ிணரன்.

தசங்பகரடனுலட஦ ஥ர஥ற஦ரன௉டன் அ஬ன் பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡பதரது, இநந்துபதரண தர஬ர஦ில஦ப்


தற்நறனேம், அ஬ளுக்குக் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉டன் ஢டந்஡ கல்஦ர஠த்ல஡ப் தற்நறனேம், அ஬ர்களுலட஦
இல்஬ரழ்க்லகல஦ப் தற்நறனேம் தன ஬ி஬஧ங்கள் அநறந்஡ரன். தர஬ர஦ி஡ரன் அந்஡ ஬ட்டின்
ீ னெத்஡ ததண்.
கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டரின் ன௅஡ல் ஥லண஬ிக்குக் கு஫ந்ல஡கள் இல்லன஦ர஡னரல் தர஬ர஦ில஦
இ஧ண்டரந்஡ர஧஥ரகக் தகரடுத்஡ரர்கள். தர஬ர஦ிக்கு ஆண் கு஫ந்ல஡ திநந்஡ரல் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டரின்
ததரி஦ தசரத்து ன௅ழு஬தும் அந்஡க் கு஫ந்ல஡க்கு ஬ன௉ம் ஋ன்று ஆலசப்தட்டுக் தகரடுத்஡ரர்கள். தர஬ர஦ிக்கு
அவ்஬ி஡ப஥ ஆண் கு஫ந்ல஡னேம் திநந்஡து. ஆணரலும், அ஡ற்குப் திநகு கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர்
னென்நரந்஡ர஧ம் கல்஦ர஠ம் தசய்து தகரண்டரர்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

தர஬ர஦ி஦ின் திள்லபக்கு ஢ரலு ஬஦஡ரண பதரது தர஬ர஦ி இ஧ண்டர஬து தி஧ச஬த்துக்கரகப் திநந்஡


஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்஡றன௉ந்஡ரள். கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉க்கு அ஬ள் ப஥ல் ஋ப்தடிப஦ர த஬றுப்ன௃ உண்டரகற,
அ஬லப அடித்து உதத்஡ற஧஬ப்தடுத்஡ ஆ஧ம்தித்஡ரர். இ஡ணரல்஡ரபணர ஋ன்ணப஥ர, தர஬ர஦ிக்கு அகரனப்
தி஧ச஬஥ரகறக் குலநதிநந்து ஡ர஦ரன௉ம் இநந்துபதரணரள். அப஡ ச஥஦த்஡றல் அ஬ளுலட஦ ஢ரலு ஬஦துப்
திள்லபனேம் கர஠ர஥ல் பதரய்஬ிட்டது.

கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉க்குப் தர஬ர஦ி இநந்஡஡றல் துக்கம் இல்லன. ஆணரல், திள்லப கர஠ர஥ல்


பதரணது தற்நற அ஬ன௉க்குத் துக்கன௅ம் பகரதன௅ம் அசரத்஡ற஦஥ர஦ின௉ந்஡ண. தர஬ர஦ினேடன் அ஬ர் துல஠க்கு
அனுப்தி஦ின௉ந்஡ ப஬லனக்கர஧ப் ததரி஦ண்஠ன் ப஥லும் அ஬ன௉லட஦ சகனன் தசங்பகரடக் கவுண்டன்
ப஥லும் அ஬ன௉க்குச் சந்ப஡கம் உ஡றத்஡றன௉ந்஡து. அ஬ன௉லட஦ பகரதத்துக்குப் த஦ந்து ததரி஦ண்஠ன் கண்டிக்கு
ஏடிப் பதரய்஬ிட்டரன். தசங்பகரடக் கவுண்டன் அ஬ரிடம் அகப்தட்டுக் தகரண்டு உ஦ின௉டன் ஡ப்தி஦ தரடு
ததன௉ம்தரடரகற஬ிட்டது.

஥குடத஡ற இன்னும் தகரஞ்சம் ஬ிசரரித்து, அப்பதரது கண்டிக்குத் ஡ப்தி ஏடி஦ ததரி஦ண்஠ன் ஡ரன்
குடிப்பத஦ிணிட஥றன௉ந்து ஡ப்ன௃஬ித்஡ ததரி஦ண்஠ன் ஋ன்தல஡த் த஡ரிந்து தகரண்டரன். "஍ப஦ர!
ததரி஦ண்஠லண ஥றுதடினேம் கரண்பதர஥ர?" ஋ன்று அ஬னுலட஦ ஥ணம் ஡த்஡பித்஡து.

அன்நற஧வு தசங்பகரடன் பகர஦ன௅த்தூரினறன௉ந்து ஡றன௉ம்தி ஬ந்஡ரன். ஥ரேற மப்-ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற


ன௅஡னற஦ரரின் ஬ினரசத்ல஡த் ஡றட்ட஥ரக ஬ிசரரித்துக் தகரண்டு ஬ந்து ஥குடத஡ற஦ிடம் த஡ரி஬ித்஡ரன். என௉
அ஢ற஦ர஦க் பகஸ் சம்தந்஡஥ரக் ப஦ரசலண பகட்க ப஬ண்டி஦ின௉க்கறநத஡ன்றும், அ஬ல஧க் கண்டு பதசற஬ிட்டு
உடபண ப஬ங்லகப்தட்டிக்கு ஬ந்து ஬ிடு஬஡ரகவும் ஥குடத஡ற தசங்பகரடணிடம் கூநற, ப஬ங்லகப்தட்டி஦ில்
஡ன் ஡ர஦ரல஧ப் தரர்த்து அவ்஬ி஡ம் த஡ரி஬ிக்கும்தடினேம் பகட்டுக் தகரண்டரன். ஥று஢ரள் கரலன஦ில்
தசங்பகரடன் ஡ன்னுலட஦ கற஧ர஥஥ரண கரட்டுப்தரலப஦த்துக்கும், ஥குடத஡ற பகர஦ன௅த்தூன௉க்கும்
கறபம்திணரர்கள்.

஥குடத஡ற பகர஦ன௅த்தூன௉க்குக் கறபம்தி஦ பதரதும், அன்று திற்தகல் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஬ட்டு஬ரசலன அலடந்஡பதரதுங்கூட, ஡ரன் இன்ணரன் ஋ன்தல஡ச் தசரல்னறச் தசந்஡றன௉ல஬ப் தற்நற ஬ிசரரிக்கும்
஋ண்஠த்துடன் ஡ரன் ஬ந்஡ரன். ஆணரல் தச஬ி ஥ந்஡ன௅ள்ப ன௅஡னற஦ரரின் ஥லண஬ி, "஡஬ிசுப்திள்லப஦ர?"
஋ன்று பகட்டபதரது, அம்஥ர஡றரி ஡஬ிசுப் திள்லப஦ரய் ஢டித்஡ரல் என௉ ப஬லப சலக்கற஧த்஡றல் உண்ல஥
த஡ரி஦னரம் ஋ன்ந ப஦ரசலண ஥குடத஡றக்கு உண்டர஦ிற்று. கரங்கற஧ஸ் ஬ிடு஡றகபில் ஥குடத஡ற சல஥஦ல்
ப஬லனனேம் ஢ன்நரய்க் கற்றுக் தகரண்டின௉ந்஡ரன். ஆகப஬ தங்கேத்஡றன் ஡ர஦ரன௉க்குச் சந்ப஡கம்
ப஡ரன்நர஡தடி அ஬ணரல் சல஥஦ல் அலந஦ில் ப஬லன தசய்஦ ன௅டிந்஡து.

஢ள்பி஧஬ில், அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் தங்கபர஬ின் ன௅ன்ன௃நத்துக் தகரடி ஬ட்டில்


ீ உட்கரர்ந்து தகரண்டு,
஥குடத஡ற ப஥ற்கூநற஦ ஬஧னரறுகலபச் சுன௉க்க஥ரகப் தங்கேத்஡றணிடம் த஡ரி஬ித்஡ரன். அ஬ன்
தசரல்னர஬ிட்டரல் தங்கேம் ஬ிடுகறந ஬஫ற஦ர஦ில்லன. ஢ர஬ல் லதத்஡ற஦ம் ன௅ற்நற஦஬பரண தங்கேம், ஢றே
஬ரழ்க்லக஦ில் ஢டக்கும் இவ்஬பவு அன௄ர்஬ சம்த஬ங்கலபத் த஡ரிந்து தகரள்பர஥ல் ஬ிடன௅டினே஥ர? ஆகப஬
஥குடத஡ற ஋ல஡஦ர஬து ஬ிட்டரல்கூட, தங்கேம் ப஢ரண்டிக் பகட்டு ஬ி஭஦ங்கலபத் த஡ரிந்து தகரண்டரள்.

கலடசற஦ரக ஥குடத஡ற, "இவ்஬பத஬ல்னரம் ஢ரன் சற஧஥ப்தட்ட஡றல் ஋ன்ண தி஧ப஦ரேணம்?


என்று஥றல்லன. ஢ரலபக்பக ஢ரன் ஥றுதடினேம் தகற஧ங்க஥ரக ஥நற஦ல் தசய்து தே஦ிலுக்குப்
பதரய்஬ிடுகறபநன்" ஋ன்நரன்.

உடபண அ஬ன், "இல்லன, இல்லன, ஥நற஦லும் ஆச்சு ஥ண்஠ரங்கட்டினே஥ரச்சு! இந்஡க்


லகத்துப்தரக்கறல஦ ஋டுத்துக் தகரண்டுபதரய் அந்஡க் கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧ச் சுட்டுக் தகரன்று஬ிட்டு,
பதரனீ மறடம் ப஢ப஧ பதரய் எப்ன௃க் தகரண்டு ஬ிடுகறபநன்..." ஋ன்நரன்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"லதத்஡ற஦ந்஡ரன்!" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

"஦ரல஧ச் தசரல்லுகறநரய்?"

"ஆ஥ரம்; லதத்஡ற஦ம் உ஥க்குத்஡ரன்; ஋ன் ப஡ர஫றக்கு இல்லன."

"அத஡ப்தடிச் தசரல்லுகறநரய்? உணக்கு ஋ன்ண஥ரய்த் த஡ரினேம்?"

"தசரல்லுகறபநன், பகளும் னென்று ஬ன௉஭த்துக்கு ன௅ன்ணரல் ஢ரனும் தசந்஡றன௉வும் ஥஦ினரப்ன௄ரில்


அடுத்஡டுத்஡ ஬ட்டில்
ீ இன௉ந்ப஡ரம். அப்பதரது ஢ரன் என௉ கல஡ ஋ழு஡றபணன். அ஡றல் க஡ர஢ர஦கற என௉
துஷ்டணிடம் அகப்தட்டுக் தகரண்டு ஬ிடுகறநரள். '஋ன்லணக் கல்஦ர஠ம் தசய்து தகரள்' ஋ன்று அந்஡த்
துஷ்டன் ஬ற்ன௃றுத்துகறநரன். ஥பணரன்஥஠ி - க஡ர஢ர஦கற - ஥ரட்படன் ஋ன்நரள். அ஬னுலட஦
தன஬ந்஡த்஡றனறன௉ந்து அ஬ள் ஋ப்தடித் ஡ப்ன௃஬து. இ஡ற்கு ஌஡ர஬து னேக்஡ற கண்டுதிடிப்த஡ற்கு ஢ரன்
ப஦ரசறத்ப஡ன். ஋வ்஬பப஬ர ப஦ரசறத்தும் னேக்஡ற என்றும் ப஡ரன்ந஬ில்லன. தசந்஡றன௉஬ிடம் பகட்படன். அ஬ள்
உடபண '஥பணரன்஥஠ிக்குப் லதத்஡ற஦ம் திடித்து ஬ிட்ட஡ரக ல஬ப஦ன்' ஋ன்நரள். 'அடி சுட்டி! பத஭ரண
ப஦ரசலண஦டி' ஋ன்பநன். அன்று தசந்஡றன௉ ஋ன் கல஡க்குக் கூநற஦ னேக்஡ற இப்பதரது அ஬ளுக்கு ஢றே஥ரகப஬
உதப஦ரகப் தட்டின௉க்கறநது. அல஡ ஞரதகப்தடுத்஡றக் தகரண்டு஡ரன் ஋ன் ச஥ர்த்துத் ப஡ர஫ற இப்பதரது
லதத்஡ற஦ம் பதரல் ஢டித்஡றன௉க்கறநரள்..."

"இது஥ட்டும் ஢றே஥ர஦ின௉ந்஡ரல்?..." ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற அப஬ற்ந ஆ஬லுடன்.

"சந்ப஡கப஥ இல்லன. ஋ன் ஥ணது தசரல்லுகறநது. ஋ன் ப஡ர஫றக்கு ஢றேப் லதத்஡ற஦ம் இல்லனத஦ன்று
அப்தர தசரல்லும்பதரப஡ ஋ணக்கு இது ப஡ரன்நற஬ிட்டது. ஆணரல் அ஬ரிடம் தசரல்னறப்
தி஧ப஦ரசண஥றல்லனத஦ன்று஡ரன் பதசர஥ல் பகட்டுக் தகரண்டின௉ந்ப஡ன். தசந்஡றன௉஬ின் ச஥ர்த்ப஡ ச஥ர்த்து;
ஆணரணப்தட்ட கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧னேம், பதரனீ ஸ் சூதரிண்தடண்லடனேம், ஋ன் அப்தரல஬னேம் கூடத்
஡ணக்குப் லதத்஡ற஦ந்஡ரன் ஋ன்று ஢ம்ன௃ம்தடி ஢டித்஡றன௉க்கறநரபப? அந்஡க் தகட்டிக்கரரில஦ ஋ப்தடி஦ர஬து
஬ிடு஡லன தசய்஦ப஬ண்டி஦து ஢ம்ன௅லட஦ ததரறுப்ன௃" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

"உன்லணனேம் ததரறுப்தில் பசர்த்துக் தகரண்ட஡ற்கரக த஧ரம்த சந்ப஡ர஭ம்" ஋ன்நரன் ஥குடதடி.

"உம்஥றடம் ஌஡ர஬து த஠ம் இன௉க்கறந஡ர?" ஋ன்று தங்கேம் பகட்டரள்.

"கரன஠ரக்கூட இல்லன; ப஬ங்லகப்தட்டிக்குப் பதரய் ஋டுத்துக்தகரள்ப ப஬ண்டும்."

"சற்றுப் ததரறும்" ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டுப் தங்கேம் ஬ட்டுக்குள்பப


ீ தசன்நரள். ஍ந்து
஢ற஥ற஭த்துக்தகல்னரம் ஡றன௉ம்தி ஬ந்து ஥குடத஡ற஦ின் லக஦ில் சறன தத்து னொதரய் ப஢ரட்டுக்கலபக்
தகரடுத்஡ரள்.

உடபண, "இப்பதரது, கறபம்ன௃ம். ததரழுது ஬ிடிந்து இங்பக இன௉ந்஡ரல், அப்தர தரர்த்து஬ிடு஬ரர்.


அம்஥ரல஬ ஌஥ரற்நற஦து பதரல் அ஬ல஧ ஌஥ரற்ந ன௅டி஦ரது. அ஬ர் த஡ரிந்து தகரண்டரல் ஌஡ர஬து
அணர்த்஡஥ரய் ன௅டிந்஡ரலும் ன௅டினேம்."

"பதரகறபநன், பதரய் ஋ன்ணத்ல஡ச் தசய்஬து?"

"஋ன்ணத்ல஡ச் தசய்஬஡ர? பதரய் னென்று ப஬லபனேம் சரப்திட்டு ஬ிட்டுச் தசௌக்கற஦஥ரய்ப் தடுத்துத்


தூங்கு஬து. என௉ அணரல஡ப் ததண் ஋ந்஡க் க஡ற ஦லடந்஡ரல் உ஥க்கு ஋ன்ண?"

"அ஬ளுக்கரக ஋ன் உ஦ில஧க் தகரடுக்கவும் ஡஦ர஧ர஦ின௉க்கறபநன். ஆணரல் ஋ன்ண தசய்கறநது ஋ன்று


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஡ரன் த஡ரி஦஬ில்லன."

"சரி, ஢ரன் தசரல்னறக் தகரடுக்கறபநன். இந்஡ப் த஠த்ல஡ ஋டுத்துக் தகரண்டு பதரய்த் ப஡஬கறரி
஋ஸ்படட்டுக்குப் தக்கத்஡றல் ஏர் ஊரில் இன௉ந்து தகரள்கறநது; ஋ஸ்படட் தங்கபர஬ிலுள்ப
ப஬லனக்கர஧ர்கலப ஋ப்தடி஦ர஬து சறப஢கம் தசய்து தகரள்கறநது; அ஬ர்கள் னென஥ரகச் தசரல்னற
அனுப்திப஦ர, கடி஡ம் அனுப்திப஦ர, தசந்஡றன௉஬ிட஥றன௉ந்து '஋ணக்குப் லதத்஡ற஦ம் இல்லன' ஋ன்று என௉ கடி஡ம்
஥ட்டும் ஋ப்தடி஦ர஬து ஬ரங்கறக் தகரண்டு ஬ந்து஬ிடும். அப்ன௃நம் அ஬லப ஥ீ ட்டுக் தகரண்டு ஬ன௉஬஡ற்கு
஢ரணர஦ிற்று" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

஥குடத஡ற அ஬ளுக்கு ஢ன்நறனேம் ஬ந்஡ணன௅ம் கூநத் த஡ரடங்கறணரன். "அத஡ல்னரம் ப஬ண்டரம்; சலக்கற஧ம்


பதரம். அப்தர஬ின் அலந஦ில் ஌ப஡ர சத்஡ம் பகட்டது. அ஬ர் என௉ ப஬லப ஬ி஫றத்துக் தகரண்டு
஬ந்து஬ிட்டரல் ஆதத்து!" ஋ன்று தசரல்னறப் தங்கேம் ஬ில஧஬ரகப் தங்கபரவுக்குள் தசன்நரள். அடுத்஡
஢ற஥ற஭ம் தங்கபர஬ில் ஢றசப்஡ம் குடிதகரண்டது.

஥குடத஡ற, "இத஡ல்னரம் கண஬ர? உண்ல஥஦ில் ஢஥து ஬ரழ்க்லக஦ில் ஢டப்தது஡ரணர?" ஋ன்ந


஡றலகப்ன௃டன் அங்கறன௉ந்து ஋ழுந்஡றன௉ந்து த஬பிப஦ தசல்னத் த஡ரடங்கறணரன். இந்஡ அர்த்஡ ஧ரத்஡றரி஦ில்
஋ங்பக பதர஬து, ஋ன்ண தசய்஬து ஋ன்று ப஦ரசறக்கக்கூட அ஬ன் ஥ணம் அப்பதரது சக்஡ற இ஫ந்஡றன௉ந்஡து.
உ஠ர்஬ில்னர஡ இ஦ந்஡ற஧ம்பதரல் ஢டந்து சத்஡ம் தசய்஦ர஥ல் கரம்தவுண்ட் பகட்டின் க஡ல஬த் ஡றநந்து
தகரண்டு த஬பிப஦ ஬ந்஡ரன். த஬பிப஦ ஬ந்து ஡றன௉ம்தி஦தும், சு஬ப஧ர஧த்஡றல் அ஬னுக்தக஡றப஧ ப஡ரன்நற஦
ப஡ரற்நத்ல஡க் கண்டு, அப்தடிப஦ த஬ட த஬டத்து ஢றன்நரன். அந்஡க் க஠த்஡றல் அ஬னுலட஦ உடம்தில்
ஏடி஦ இ஧த்஡த஥ல்னரம் சுண்டி ஬நண்டு஬ிட்டது. அப்தடி அ஬லண த஬டத஬டத்து ஢டுங்கச் தசய்஡ ப஡ரற்நம்
அங்பக சு஬ப஧ர஧஥ரக ஢றன்ந ததரி஦ண்஠னுலட஦ ஆ஬ி ஬டி஬ந்஡ரன்!

இன௉த஡ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - கல் ஬ிழுந்஡து!

இத்஡லண கரனன௅ம் ஢஥து க஡ர஢ர஦கற தசந்஡றன௉ல஬ அந்஡஧த்஡றபனப஦ ஢றறுத்஡ற ல஬த்து஬ிட்படன்.


அ஬லபப் தற்நற என்றும் தசரல்னர஡஡ணரல் ஬ரசகர்கள் தனர் ததரிதும் க஬லன ஦லடந்஡றன௉ப்தரர்கள்.
஋ன்ப஥ல் கூட பகரதங்கூட அ஬ர்களுக்கு ஬ந்஡றன௉க்கும். தசந்஡றன௉ ஥குடத஡ற஦ின் உள்பத்ல஡ ஥ட்டுந்஡ரணர
க஬ர்ந்஡ரள்? ஆ஦ி஧க்க஠க்கரண ப஢஦ர்கபின் அன்லதனேம் அனு஡ரதத்ல஡னேம் அல்ன஬ர, க஬ர்ந்஡றன௉க்கறநரள்?

ஆணரலும் இந்஡க் கல஡஦ில் ஡஦வு தசய்து இது கல஡ ஡ரன் ஋ன்தல஡ ஥நந்து஬ிட ப஬ண்டரம் - தன
சம்த஬ங்கள் ஌க கரனத்஡றல் த஬வ்ப஬று இடங்கபில் ஢டப்த஡ரல், எவ்த஬ரன்நரகத்஡ரன் தசரல்ன
ப஬ண்டி஦ின௉க்கறநது. அப்தடிச் தசரல்லும்பதரது, தர஬ம், அந்஡ அணரல஡ப் ததண்஠ின் து஦஧த்ல஡க்
கலடசற஦ில் ல஬த்துக் தகரள்பனரப஥ ஋ன்று ஡ள்பிப் பதரடத் ப஡ரன்றுகறநது.

கவுண்டர்கள் இன௉஬ன௉ம் தசந்஡றன௉ல஬த் ப஡஬கறரி ஋ஸ்படட் தங்கபர஬ில் தகரண்டு ஬ந்து ஬ிட்டுப்


பதரணல஡னேம், தசந்஡றன௉ ஡ன்லண அலடந்஡றன௉ந்஡ அலந஦ின் க஡ல஬ப் தடீர் தடீர் ஋ன்று அடித்஡ல஡னேம்
த஡றபணர஧ரம் அத்஡ற஦ர஦த்஡றல் தரர்த்ப஡ரம். க஡ல஬ அடிப்த஡ணரல் லக ப஢ர஬ல஡த் ஡஬ி஧ ப஬று
த஦ணில்லனத஦ன்று அ஬ள் கண்ட பதரது, ஡றன௉ம்திச் தசன்று அந்஡ அலந஦ில் கறடந்஡ கட்டினறல் குப்ன௃நப்
தடுத்துக் தகரண்டு ஬ிம்஥ற அழு஡ரள். கண்஠ ீர் ஆநரய்ப் ததன௉க்கற த஬குப஢஧ம் அழுது தகரண்பட ஦ின௉ந்஡ரள்.
அழுலக஦ின் பதரது ஋ப்தடிப஦ர த஬நற சறநறது சறநற஡ரகக் குலநந்துதகரண்டு ஬ந்஡து. ஥ண஡றல் என௉஬ி஡
அல஥஡ற உண்டர஦ிற்று. அப்தடிப஦ ஢றத்஡றல஧஦ில் ஆழ்ந்஡ரள்.

"அம்஥ர! அம்஥ர!" ஋ன்ந ஥றன௉து஬ரண கு஧லனக் பகட்டுச் தசந்஡றன௉ கண் ஬ி஫றத்஡பதரது தத்து
஥஠ிக்கு ப஥னறன௉க்கும். அ஬லப ஋ழுப்தி஦஬ள் தங்கபர஬ின் ப஬லனக்கரரி த஬பர஦ி. அநறவு
த஡பிந்஡பதரது, தசந்஡றன௉ ஡ரன் த஧ரம்தவும் தன஬ண஥ர஦ின௉ப்தல஡
ீ உ஠ர்ந்஡ரள். ன௅஡ல் ஢ரள் இ஧வு
என்நன்தின் என்நரகத் த஡ரடர்ந்து ஬ந்஡ த஦ங்க஧ச் சம்த஬ங்கபிணரலும், அ஬ற்நறணரல் உள்பத்஡றல்
஌ற்தட்ட தீ஡ற, பகரதம், துன்தம் ன௅஡னற஦ கறபர்ச்சறகபிணரலும், பதர஡ற஦ உ஠வும் உநக்கன௅ம்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

இல்னர஡தடி஦ரலும், அ஬ள் ப஡கம் ஥றகவும் பசரர்வு அலடந்஡றன௉ந்஡து; உள்பன௅ம் கலபதலடந்஡றன௉ந்஡து.


அ஬ளுலட஦ ஡றக்கற்ந ஢றலனல஥ல஦ உள்பதடி உ஠ர்ந்து துக்கப்தடு஬஡ற்கு ப஬ண்டி஦ சக்஡றகூட அ஬ளுக்கு
அச்ச஥஦ம் இல்னர஥னறன௉ந்஡து. அ஬ளுலட஦ ப஡கன௅ம் ஥ணன௅ம் அவ்஬பவு தன஬ணப்தட்டின௉஡஡ன்

கர஧஠஥ரக, அச்ச஥஦ம் ஦ரர் ஋ன்ண தசரன்ணரலும் பகட்கக்கூடி஦ ஢றலனல஥஦ில் அ஬ள் இன௉ந்஡ரள்.
ப஬லனக்கரரி தசரன்ணதடி ஋ழுந்஡றன௉ந்து தல் துனக்கற ன௅கம் கழு஬ிணரள். அ஬ள் தகரண்டு ஬ந்஡றன௉ந்஡
ஆப்தத்ல஡னேம் கரப்தில஦னேம் சரப்திட்டரள்.

த஬பர஦ி தரத்஡ற஧ங்கலப ஋டுத்துப் பதரண திநகு அலந஦ின் க஡வு ஡றநந்஡றன௉ப்தல஡ச் தசந்஡றன௉


க஬ணித்஡ரள். த஥து஬ரக ஋ழுந்து த஬பிப஦ ஬ந்஡ரள். என௉஬ன௉ம் அ஬லபத் ஡லட தசய்஦஬ில்லன.
யரலனக் கடந்து தங்கபர஬ின் ஬ரசற்ன௃நம் ஬ந்து தரர்த்஡ரள். தரர்த்துக் தகரண்பட ஢றன்நரள். சறநறது
சறநற஡ரக அ஬ளுலட஦ உடம்தில் ேீ஬சக்஡ற உண்டரகற ஬ந்஡து. உள்பன௅ம் ப஬லன தசய்஦ ஆ஧ம்தித்஡து. என௉
ன௃நத்஡றல் அ஬ள் கண்ன௅ன் ப஡ரன்நற஦ அ஫கற஦ அற்ன௃஡஥ரண இ஦ற்லகக் கரட்சற அ஬லப ஬சலகரித்஡து. "ஆகர!
஋ன்ண அ஫கரண இடம்!" ஋ன்று ஥ணம் ஬ி஦ந்஡து. ஥ற்தநரன௉ ன௃நத்஡றல், அந்஡ அ஫கரண இடத்஡றல் ஡ரன்
சறலநப்தட்டின௉ப்ததும் அங்கறன௉ந்து என௉ ப஬லப கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் ஥லண஬ி஦ரகத்஡ரன் த஬பிப஦
பதரகக் கூடுத஥ன்ததும் ஢றலணவு ஬ந்஡ண. அப்பதரது அ஬ளுலட஦ த஢ஞ்லச ஦ரப஧ர ன௅நறத்துப் தி஫ற஬து
பதரல் இன௉ந்஡து.

தங்கபர஬ின் ன௅ன் ஬ரசல் ப஡ரட்டத்஡றல் ஬ந்து அங்கு ஥றங்கும் உனர஬ிணரள். அவ்஬ிடத்஡றனறன௉ந்து


஡ப்திச் தசல்஬஡ற்கு ஌ப஡னும் என௉ ஬஫றனேண்டர ஋ன்னும் ஋ண்஠ம் அ஬ள் ஥ண஡றல் அடிக்கடி
உ஡஦஥ர஦ிற்று. சுற்றுன௅ற்றும் தரர்க்கப் தரர்க்க, அது ஋வ்஬பவு அசரத்஡ற஦஥ரண கரரி஦ம் ஋ன்தது஡ரன்
஢றச்ச஦஥ரய்த் த஡ரிந்஡து.

தங்கபரவுக்கும் ப஡ரட்டத்துக்கும் இடது ன௃நத்஡றல் சரி஬ரக ஥லன உ஦ர்ந்஡றன௉ந்஡து. அந்஡ச் சரி஬ில்


கண்ட௃க்தகட்டி஦ தூ஧த்துக்கு னேகனறப்டஸ் ஥஧ங்கள் ஬ரணபர஬ி உ஦ர்ந்஡றன௉ந்஡ண. தங்கபரவுக்குப் தின்
தக்கத்஡றல் ஥லன, சு஬ல஧ப் பதரல் உ஦ர்ந்஡றன௉ந்஡து. ஬னது ன௃நத்஡றல் ஡றடீத஧ன்று தசங்குத்஡ரண
தள்ப஥ர஦ின௉ந்஡து. அ஡ன் ஏ஧த்஡றல் இன௉ம்ன௃ ப஬லன ஋டுத்஡றன௉ந்஡து. ப஬னற ஬஫ற஦ரக ஋ட்டிப் தரர்த்஡ரல்
சு஥ரர் ஢ரலு ஆள் உ஦஧த்துக்குக் கல ப஫ என௉ தரல஡ பதர஬து த஡ரிந்஡து. அப்தரல஡ ஬லபந்து ஬லபந்து
குறுக்கும் த஢டுக்கு஥ரய்ச் தசன்று, த஬கு தூ஧த்துக்கப்தரல் த஡ரிந்஡ ததரி஦ ஥லனச் சரலனல஦ அலடந்஡து.

தங்கபரவுக்கு ஋஡றப஧ தன஥ரண இன௉ம்ன௃க் பகட் பதரட்டின௉ந்஡து. அ஡ன் ஬஫ற஦ரகத்஡ரன் அந்஡ப்


தங்கபர஬ினறன௉ந்து த஬பிப஦ பதரகனரம். அப்தடிப் பதரகும் தரல஡஡ரன் சறநறது தூ஧த்஡றல் ஥டங்கற,
தங்கபர஬ின் ஬னது ன௃ந஥ரகக் கல ப஫ இநங்கறப் பதர஦ிற்று.

தசந்஡றன௉வுக்கு ஢ீனகறரி ன௃஡ற஦஡றல்லன. ஌ற்தகணப஬ அ஬ளுலட஦ ஡கப்தணரர் இன௉ந்஡ கரனத்஡றல்


கூனூரில் அ஬ள் பகரலட ஬ரசம் தசய்஡துண்டு. ஆகப஬ சுற்று ன௅ற்றும் தரர்த்஡ தின்ணர், இந்஡ப் தங்கபரச்
சறலந஦ினறன௉ந்து திநன௉லட஦ எத்஡ரலச஦ில்னர஥ல் ஡ப்திச் தசல்஬து இ஦னர஡ கரரி஦ம் ஋ன்தல஡த் த஡ரிந்து
தகரண்டரள். ஆணரல் அத்஡லக஦ எத்஡ரலச ஡ணக்கு ஋ப்தடிக் கறலடக்கும்? இந்஡த் ஡ணில஥஦ரண ஥லன
உச்சறக்குத் ஡ன்லணத் ப஡டிக் தகரண்டு ஦ரர் ஬஧ப்பதரகறநரர்கள்? ஡ன் பதரில் உண்ல஥஦ரகப் திரி஦ம்
தகரண்டின௉ந்஡ இன௉஬ரில் என௉஬ர் கரர்க்பகரடக் கவுண்டரின் கத்஡றக்கு இல஧஦ரணரர். இன்தணரன௉஬ர் ப஥ல்
தர஬ிகள் தகரலனக் குற்நம் சு஥த்஡ப் பதரகறநரர்கள்! ஆகப஬ ஡ரன் ஬ிடு஡லன஦ரகறச் தசன்று அ஬ல஧க்
கரப்தரற்நறணரல் ஡ரன் உண்டு. அ஬ர் ஬ந்து ஡ன்லணக் கரப்தரற்நப் பதர஬஡றல்லன. தின் ஦ரர் ஡ணக்கு
எத்஡ரலச தசய்஦ப் பதரகறநரர்கள்? ஍ப஦ர! னென்று ஬ன௉஭ம் சறத்஡ப்தர஬ின் ஬ட்டில்
ீ சறலந இன௉ந்஡ திநகு
஡ப்தித்துச் தசல்ன ன௅஦ன்ந஡ன் தனன் இது஡ரணர? அல஡஬ிடக் கடுல஥஦ரண ஥லனச் சறலநக்கு அல்ன஬ர
஬ந்து பசர்ந்து ஬ிட்படர ம்? - ஋ன்று ஋ண்஠ிச் தசந்஡றன௉ ஬ிம்஥றணரள். இ஡றனறன௉ந்து ஡ப்ன௃஬஡ற்கு ஬஫றப஦
கறலட஦ர஡ர? ஡ன்ணிடம் அன்ன௃டன் பதசற஦ ப஬லனக்கரரி த஬பர஦ி஦ின் ஞரதகம் ஬ந்஡தும், தகரஞ்சம்
஢ம்திக்லக திநந்஡து. 'ததண் ஋ன்நரல் பதனேம் இ஧ங்கும்' ஋ன்று த஫த஥ர஫ற ஆ஦ிற்பந? என௉ ததண்ட௃க்கு
இன்தணரன௉ ததண் இ஧ங்க஥ரட்டரபர?
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

இந்஡ ஋ண்஠த்துடன் தசந்஡றன௉ ப஬லனக்கரரினேடன் சறப஢கம் தசய்து தகரள்பத் த஡ரடங்கறணரள்.


த஬பர஦ினேம் தசந்஡றன௉஬ிடம் அன்ன௃ம், அனு஡ரதன௅஥ரய்ப் பதசறணரள். தசந்஡றன௉ ஡ன்னுலட஦ ஥ணத்ல஡த்
஡றநந்஡ பதரது, த஬பர஦ி அ஬ளுக்கரகக் கசறந்துன௉கு஬஡ரய்க் கரட்டிக் தகரண்டரள். "ஆணரல், ஢ரன் ஋ன்ண
தசய்ப஬ன், ஡ரப஦! இந்஡ப் தங்கபரல஬ ஬ிட்டு அந்஡ண்லட இந்஡ண்லட ஢ரன் பதரகக்கூடரது. உணக்கு
஥ட்டு஥ர, ஋ணக்குங்கூட இது தே஦ில் ஡ரன். ஋ன் ன௃ன௉஭பணர த஧ரம்த ன௅஧டு, ஌஡ர஬து சந்ப஡கம் ஡ட்டிணரல்
஋ன்லணக் கத்஡ற஦ரல் குத்஡ற ஬ிடு஬ரன்!" ஋ன்நரள்.

த஬பர஦ி ஡ன் ன௃ன௉஭லணப் தற்நறச் தசரன்ணது ஋ன்ணப஥ர த஧ரம்த சரி஡ரன். இ஬னுலட஦ ன௅கத்ல஡ப்
தரர்க்கப஬ த஦ங்க஧஥ர஦ின௉ந்஡து. தசந்஡றன௉஬ிடம் அ஬ன் என௉ ஬ரர்த்ல஡ பதசவு஥றல்லன; தசந்஡றன௉ பதசறணரல்
அ஬ன் கரது தகரடுத்துக் பகட்தரதணன்றும் ப஡ரன்ந஬ில்லன. அ஬ன் தரட்டுக்கு அ஬ன் கரரி஦த்ல஡ச் தசய்து
தகரண்டின௉ந்஡ரன். தங்கபரவுக்கு உள்பப இன௉க்கும்பதரது அ஬ன் ப஡ரட்டத்஡றன் இன௉ம்ன௃ பகட்லடப் ன௄ட்டிச்
சர஬ில஦ப் தத்஡ற஧஥ரய் ஥டி஦ில் ல஬த்஡றன௉ந்஡ரன். த஬பிப஦ பதரகும்பதரதும் பகட்லடப் ன௄ட்டிச் சர஬ில஦
஋டுத்துக் தகரண்டு பதரணரன்.

னென்று ஡றணங்கள் க஫றத்து என௉஢ரள் இ஧ண்டு கவுண்டர்களும் ஬ந்஡ரர்கள். தசந்஡றன௉ அ஬ர்களுலட஦


கரனறல் ஬ிழுந்து ஡ன்னுலட஦ தசரத்ல஡த஦ல்னரம் ஋டுத்துக் தகரண்டு, ஡ன்லண ஬ிட்டு ஬ிடும்தடி பகட்டுக்
தகரண்டரள். இ஡ணரல் அ஬ர்களுலட஦ பகரதந்஡ரன் அ஡றக஥ர஦ிற்று. கல்஦ர஠த் ப஡஡ற குநறப்திட்டரகற
஬ிட்டத஡ன்றும், அ஬ள் ஢ல்னதடி஦ரய்ச் சம்஥஡றக்கர஬ிட்டரல் தன஬ந்஡஥ரகக் கல்஦ர஠ம்
஢டத்஡ப்தடுத஥ன்றும் த஡ரி஦ப்தடுத்஡றணரர்கள். அப஡ரடு, அடுத்஡ ஡டல஬ ஡ரங்கள் ஬ன௉ம்பதரது அ஬பப
இஷ்டப்தட்டுக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧க் கல்஦ர஠ம் தசய்து தகரள்஬஡ரக என௉ கரகற஡த்஡றல் ஋ழு஡றக்
லகத஦ழுத்துப் பதரட்டுத் ஡஧ ப஬ண்டுத஥ன்றும் கூநற஬ிட்டுப் பதரணரர்கள்.

தசந்஡றன௉வுக்குப் தி஧ர஠லண ஬ிட்டு ஬ிடனர஥ர ஋ன்ந ஋ண்஠ம் அடிக்கடி உ஡றத்஡து. ஆணரல்


஥குடத஡ற஦ின் ஥ீ து தகரலனக் குற்நம் சரத்஡ற஦ின௉க்கறநரர்கள் ஋ன்தது ஢றலணவு ஬ந்஡ பதரது, அ஬ள் சரக
஬ின௉ம்த஬ில்லன. ஡ணக்கரக இந்஡ப் ததரி஦ கஷ்டத்துக்குள்பரண஬ல஧, ஋ப்தடி஦ர஬து கரப்தரற்ந ப஬ண்டும்;
அ஡ற்கரக ஡ரன் உ஦ிப஧ரடின௉க்க ப஬ண்டி஦து அ஬சற஦ம். ஆணரல், கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧க் கல்஦ர஠ம்
தசய்து தகரள்஬து கண஬ிலும் ஢றலணக்க ன௅டி஦ர஡ கரரி஦ம். கல்஦ர஠த்ல஡ ஋ப்தடித் ஡லட தசய்஬து?
இம்஥ர஡றரி ப஦ரசறத்து ப஦ரசறத்துக் கலடசற஦ில் தங்கேம் ஊகறத்஡ ஬ண்஠ப஥ ஡ணக்குப் லதத்஡ற஦ம் திடித்து
஬ிட்ட஡ரக ஢டிப்தது ஋ன்ந ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ரள். ப஬லனக்கர஧ப் த஬பர஦ி஦ிடம் இல஡ச் தசரல்னற, ஡ணக்கு
உண்ல஥஦ில் லதத்஡ற஦ந்஡ரன் ஋ன்று ஥ற்ந஬ர்கள் ஢றலணக்கும்தடி தசய்஬஡ற்கு உ஡஬ி ன௃ரி஦
ப஬ண்டுத஥ன்றும், அ஬ளுலட஦ ன௃ன௉஭ன் குப்தண்஠க் கவுண்டணிடம் கூட இ஧கசற஦த்ல஡ச் தசரல்னக்
கூடரத஡ன்றும் பகட்டுக் தகரண்டரள். த஬பர஦ினேம் இ஡ற்குச் சம்஥஡றத்஡ரள். ஆணரல், இ஬ர்களுலட஦
பதச்லசக் குப்தண்஠க் கவுண்டன் எட்டுக் பகட்டுக் தகரண்டின௉ந்஡ ஬ி஬஧ம் தசந்஡றன௉வுக்கர஬து
த஬பர஦ிக்கர஬து த஡ரி஦ரது.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டரிடம் ப஥ற்தடி சூழ்ச்சறல஦க் குப்தண்஠க் கவுண்டன் த஡ரி஦ப்தடுத்஡ற஦ பதரது,


அ஬ன௉லட஦ ன௅கத்஡றல் ன௃ன்ணலக ஡ரண்ட஬஥ரடி஦து.

஥ரேற மப்-ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரன௉ம், டின௃டி மளதரிண்தடண்ட் சங்க஢ர஡ம் திள்லபனேம்


தசந்஡றன௉ ஬ி஭஦஥ரகப் ன௃னன் ஬ிசரரிக்கறநரர்கதபன்று கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉க்குத் த஡ரிந்஡து. அ஬ர்கலபச்
சரிப்தடுத்து஬஡ற்குச் தசந்஡றன௉஬ின் ஢டிப்ன௃த் லதத்஡ற஦ம் உதப஦ரக஥ரக ஦ின௉க்குத஥ன்று அ஬ர் கன௉஡றணரர்.
அவ்஬ி஡ப஥ அ஬ர் உதப஦ரகறத்து த஬ற்நற஦லடந்஡ரர் ஋ன்தல஡ ன௅ன்தணரன௉ அத்஡ற஦ர஦த்஡றல் தரர்த்ப஡ரம்.

ப஥ற்தடி தி஧ன௅கர்கள் ப஡஬கறரிக்கு ஬ந்஡ அன்று கரலன஦ில் ப஬லனக்கரரி த஬பர஦ி தசந்஡றன௉஬ிடம்


஬ந்து, "அம்஥ர! ஋ன்ணத்ல஡ச் தசரல்ன? இன்லநக்குக் கல்஦ர஠ம் ஢றச்ச஦ம் தசய்஬஡ற்கரக ஦ரப஧ர ஬஧ப்
பதரகறநரர்கபரம்" ஋ன்று த஡ரி஬ித்஡ரள். தசந்஡றன௉வுக்குப் தகல ர் ஋ன்நது. ஬஫க்கத்ல஡஬ிட அ஡றக஥ரகப்
லதத்஡ற஦ ஢டிப்ன௃ ஢டிப்தத஡ன்று அ஬ள் ஡ீர்஥ரணித்஡ரள். ஥த்஡ற஦ரணம் அ஬ள் அலநக்குள் பதரண ச஥஦ம்
தரர்த்துக் குப்தண்஠க் கவுண்டன் அலநக் க஡ல஬ச் சரத்஡ற த஬பிப்ன௃நம் ஡ரபிட்டதுடன், த஬பர஦ிக்குக்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"க஡ல஬த் ஡றநக்கரப஡!" ஋ன்றும் உத்஡஧வு பதரட்டு ஬ிட்டரன்.

அந்஡ச் ச஥஦த்஡றபன஡ரன் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரன௉ம் சங்க஢ர஡ம் திள்லபனேம் கவுண்டர்களுடன்


஬ந்஡ரர்கள். ஬ந்து தரர்த்து - இல்லன, தரர்க்கர஥பன தரி஡ரதப்தட்டு஬ிட்டுப் பதரய்ச் பசர்ந்஡ரர்கள். அ஬ர்கள்
஡றன௉ம்திப் பதரக, ப஥ரட்டரர் ஌றும் ச஥஦த்஡றல் பதசறக் தகரண்டின௉ந்஡ல஡ப் த஬பர஦ி ஬ந்து த஡ரி஬ித்஡பதரது,
தசந்஡றன௉, "஍ல஦ப஦ர! இது ஋ன்ண ஬ிதரீ஡ம்?" ஋ன்று அ஧ண்டு பதரணரள். ஬ந்஡றன௉ந்஡஬ர்கபில் என௉஬ர்
"இந்஡ப் ததண்ல஠ குற்நரனத்துக்கு அல஫த்துப் பதரங்கள்" ஋ன்நர஧ரம். இன்தணரன௉஬ர், "தசன்லணப்
தட்ட஠த்஡றல் லதத்஡ற஦க்கர஧ ஆஸ்தத்஡றரி஦ிபனப஦ தகரண்டு ஬ிட்டு ஬ிடு஬து஡ரன் ஢ல்னது" ஋ன்நர஧ரம்.
"ஆ஥ரம்; தசன்லணப் தட்ட஠த்துக்கு அனுப்தனரம் ஋ன்று஡ரன் உத்ப஡சம்" ஋ன்று கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்
த஡றல் தசரன்ணர஧ரம்.

"கடவுபப! திள்லப஦ரர் திடிக்கக் கு஧ங்கரக ன௅டிந்஡ப஡!" ஋ன்று தசந்஡றன௉ க஡றகனங்கறணரள்.


லதத்஡ற஦க்கர஧ ஆஸ்தத்஡றரிக்குப் பதரணரல் ஢றே஥ரகப஬ லதத்஡ற஦ம் திடித்து஬ிடும் ஋ன்தரர்கபப? ஡ணக்கு
அந்஡க் க஡ற஡ரன் ப஢ன௉ப஥ர?

஬ந்஡றன௉ந்஡ ததரி஦ ஥னு஭ர்கள் ஦ரர் ஋ன்று ஌஡ர஬து த஡ரினே஥ர ஋ணச் தசந்஡றன௉ த஬பர஦ில஦க்
பகட்டரள். "஋ணக்குத் த஡ரி஦ர஡ம்஥ர! என௉த்஡ர் ன௅஡னற஦ரர் பதரனறன௉க்கு. 'ன௅஡னற஦ரர்' 'ன௅஡னற஦ரர்' ஋ன்று
கூப்திட்டுக் தகரண்டரங்க" ஋ன்று த஬பர஦ி தசரன்ணதும், தசந்஡றன௉வுக்கு ஥றுதடினேம் கல்லனத் தூக்கறத்
஡லன஦ில் பதரட்டது பதரனறன௉ந்஡து. ஌தணன்நரல், ஬ந்஡றன௉ந்஡஬ர்கள் பதரகும்பதரது பதசற஦ இ஧ண்தடரன௉
஬ரர்த்ல஡கள் அ஬ள் கர஡றல் ஬ிழுந்஡பதரது, "஌ப஡ர த஡ரிந்஡ கு஧ல் பதரனறன௉க்கறநப஡!" ஋ன்ந சந்ப஡கம் என௉
஬ிணரடி அ஬ளுக்கு உண்டர஦ிற்று. ஋ணப஬, இப்பதரது, "஍ப஦ர! என௉ ப஬லப அ஬ர் தங்கேத்஡றன் ஡ந்ல஡
அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர்஡ரபணர? அப்தடி஦ின௉ந்஡ரல், ஋ன்னுலட஦ லதத்஡ற஦ ஢டிப்ன௃ உண்ல஥஦ிபனப஦
லதத்஡ற஦க்கர஧த்஡ண஥ரக அல்ன஬ர ஌ற்தட்டு஬ிட்டது! சு஬ர஥ற! த஫ணி ஆண்ட஬பண! இப்தடி஦ர ஋ன்லணச்
பசர஡றக்க ப஬ண்டும்?" ஋ன்று தசந்஡றன௉ க஡நறணரள்.

இப்தடி த஬கு ப஢஧ம் க஬லனப்தட்ட திநகு, த஫ணி஦ரண்ட஬பண ஬஫றகரட்டிணரர் ஋ன்று


தசரல்லும்தடி஦ரக, என௉஬஫ற த஡ன்தட்டது. தசந்஡றன௉ அங்பக ஬ந்஡து ன௅஡ல் ஡றணம் சர஦ங்கரனத்஡றல் என௉
கரட்சறல஦க் கண்டு ஬ந்஡ரள். அந்஡ தங்கபரவுக்கு ஋஡றப஧ தகரஞ்ச தூ஧த்஡றல் ப஡ரன்நற஦ என௉ ஥லன
ப஥னறன௉ந்து என௉ சு஬ர஥ற஦ரன௉ம் அ஬ன௉டன் என௉ லத஦னும் இநங்கற ஬ன௉஬ரர்கள். சர஥ற஦ரர் கர஬ி உலட
஡ரித்஡஬ர்; இபம் ஬஦஡றணர்; லக஦ில் என௉ ஡டி ல஬த்஡றன௉ந்஡ரர். தின்பணரடு ஬ந்஡ லத஦னுலட஦ லக஦ில்
என௉ ததட்ப஧ர஥க்ஸ் ஬ிபக்கும், சறன ன௃த்஡கங்களும் இன௉ந்஡ண. இ஧ண்டு பதன௉ம் ஥லன உச்சற஦ினறன௉ந்து
இநங்கற, அந்஡ப் தங்கபர ஬ரசனறல் இன௉ம்ன௃க் பகட்டுக்கு அப்தரல் தகரஞ்ச தூ஧ம் ஬ல஧஦ில் ஬ந்து,
அங்கறன௉ந்து கல ப஫ இநங்கறச் தசன்ந தரல஡ ஬஫ற஦ரகப் பதரணரர்கள். ஡றணம் ஥ரலன ஍ந்து ஥஠ிக்கு இது
஢டந்஡து. "அ஬ர்கள் ஦ரர்?" ஋ன்று தசந்஡றன௉ பகட்ட஡ற்கு, கூனூரினறன௉க்கும் சச்சற஡ரணந்஡ ஥டத்துச்
சு஬ர஥ற஦ரத஧ன்றும், த஧ரம்தப் தடித்஡஬த஧ன்றும், அங்கறன௉ந்து தகரஞ்ச தூ஧த்஡றலுள்ப ஥லனக் கற஧ர஥த்஡றல்
இ஧ரப் தள்பிக்கூடம் ஢டத்துகறநரத஧ன்றும், அ஡ற்கரக இப்தடிக் குறுக்கு ஬஫ற஦ரய்த் ஡றணம் பதரகறநரர் ஋ன்றும்
த஬பர஦ி த஡ரி஬ித்஡ரள். ஡ன்னுலட஦ ஬ிடு஡லனக்கு அந்஡ச் சு஬ர஥ற஦ரன௉லட஦ எத்஡ரலசல஦க்
பகரன௉஬த஡ன்று தசந்஡றன௉ இப்பதரது ஡ீர்஥ரணித்஡ரள்.

த஬பர஦ி஦ின் உ஡஬ில஦க் தகரண்டு என௉ துண்டுக் கரகற஡ன௅ம் ததன்சறலும் சம்தர஡றத்஡ரள்.


஡ன்னுலட஦ ஢றலனல஥ல஦ச் சுன௉க்க஥ரக ஋ழு஡ற, ஋ப்தடி஦ர஬து ஡ன்லண ஬ிடு஡லன தசய்து கரப்தரற்ந
ப஬ண்டுத஥ன்று ப஬ண்டிணரள். அந்஡க் கரகற஡த்ல஡ என௉ கல்னறல் ஢ரரிணரல் பசர்த்துக் கட்டி ஋டுத்துக்
தகரண்டு அன்று சர஦ங்கரனம் இன௉ம்ன௃ ப஬னற ஏ஧஥ரகப் பதரய் ஢றன்று தகரண்டின௉ந்஡ரள். ஬஫க்கம்பதரன
சு஬ர஥ற஦ரன௉ம் லத஦னும் ஋஡றர்ன௃நத்து ஥லன஦ினறன௉ந்து இநங்கற ஬ந்து தங்கபரப் தரல஡ல஦ அலடந்து
அ஡ன் ஬஫றப஦ கல ப஫ தசன்நரர்கள். தசந்஡றன௉ தங்கபர ஬ரசல் ப஡ரட்டத்஡றல் ப஬னற ஏ஧஥ரக ஢றன்று தரர்த்துக்
தகரண்டின௉ந்஡ரள். ஡ரன் ஢றன்ந இடத்துக்குக் கறட்டத்஡ட்ட ப஢ர் கல ப஫ அ஬ர்கள் ஬ந்஡தும், கரகற஡ம் கட்டி஦
கல்லனக் கல ப஫ பதரட்டரள். ஋ன்ண து஧஡றர்ஷ்டம்! கரகற஡ம் கட்டினறன௉ந்து ஢ழு஬ி ஋ங்பகப஦ர தநந்து தசன்நது.
கல் ஥ட்டும் ப஢ப஧ கல ழ் ப஢ரக்கறப் பதர஦ிற்று. க்ஷ஬஧ம் தசய்஦ப்தட்டு தபதபத஬ன்று கண்஠ரடிபதரல்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஬ிபங்கற஦ சு஬ர஥ற஦ரரின் த஥ரட்லடத் ஡லன஦ில் குநறதரர்த்து ஬ிழுந்஡து!

இன௉தத்ப஡ர஧ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - "஡ம்தி! ஢ீ஡ரணர?"

அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் தங்கபர ஬ரசனறல், ஢ள்பி஧஬ில் ஥குடத஡ற஦ின் ன௅ன் ப஡ரன்நற஦ உன௉஬ம்


உண்ல஥஦ில் ததரி஦ண்஠னுலட஦ ஆ஬ி உன௉஬ம் அல்னத஬ன்றும் ததரி஦ண்஠பண஡ரன் ஋ன்றும்
஬ரசகர்கள் ஊகறத்஡றன௉ப்தரர்கள்.

ததரி஦ண்஠ன் கத்஡றக் குத்துக்கு ஆபரகறக் கல ப஫ ஬ிழுந்஡ பதரது஡ரன் கலடசற஦ரக ஥குடத஡ற அ஬லணப்


தரர்த்஡஬ணர஡னரலும், ஢ள்பி஧஬ில் ஋஡றர்தர஧ர஡தடி ஡றடீத஧ன்று அ஬ன் உன௉஬ம் ப஡ரன்நற஦தடி஦ரலும்,
஥குடத஡ற அவ்஬ி஡ம் த஬டத஬டத்து ஢றற்கும்தடி஦ர஦ிற்று. ஆணரல் அநற஬ரபி஦ர஡னரல், ஬ில஧஬ிபனப஦
அ஬னுலட஦ த஦ம் ஢ீங்கற, ஥ணம் த஡பிந்஡து.

"஡ம்தி! ஢ீ஡ரணர?" ஋ன்று ததரி஦ண்஠னுலட஦ கு஧ல் கூநற஦தும், ஥குடத஡ற஦ின் ஍஦ம் அநப஬


஢ீங்கற஦து.

"ஆ஥ரம், தரட்டர! ஢ரன் ஡ரன், தில஫த்஡றன௉க்கறநர஦ர?" ஋ன்று தசரல்னறக்தகரண்பட ததரி஦ண்஠லண


ஆர்஬த்துடன் கட்டிக்தகரண்டரன் ஥குடத஡ற.

"தில஫த்஡றன௉க்கறபநன், ஡ம்தி! இந்஡க் கற஫஬னுக்கு உ஦ிர் த஧ரம்தக் தகட்டி" ஋ன்நரன் ததரி஦ண்஠ன்.

ததரி஦ண்஠னுக்கு உ஦ிர் உண்ல஥஦ரகப஬ த஧ரம்தக் தகட்டி ஋ன்த஡றல் சந்ப஡க஥றல்லன. அ஬ணரல் சறன


ன௅க்கற஦஥ரண கரரி஦ங்கள் ஆகப஬ண்டி஦ின௉ந்஡ல஡ ன௅ன்ணிட்பட கடவுள் அ஬னுலட஦ உ஦ின௉க்கு அவ்஬பவு
஬லுல஬க் தகரடுத்஡றன௉ந்஡ரர் பதரலும். அப஡ரடு தற்தன அதர஦ங்கபினறன௉ந்தும் அ஬லணக் கடவுள்
஡ப்ன௃஬ித்஡ரர்.

கரர்க்பகரடக் கவுண்டரர் ஥குடத஡ற஦ின் ப஥ல் ஏங்கற஦ கத்஡றக்கு குறுக்பக ததரி஦ண்஠ன் ஬ிழுந்஡


பதரது கவுண்டரின் லக தகரஞ்சம் ஡டு஥ரநற஬ிட்டது. அ஡ணரல் கத்஡ற ஆ஫஥ரகப் த஡ற஦஬ில்லன.

ததரி஦ண்஠னுக்கு உ஦ிர் இன௉க்கறநது ஋ன்தல஡க் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் கண்டு, சங்கடயரி஧ரவ்


ப஦ரசலண஦ின் பதரில் அ஬லண அப்ன௃நப்தடுத்஡த் ஡ீர்஥ரணித்஡பதரது, 'இ஧கசற஦ம் இ஧கசற஦ம்' ஋ன்று அ஬ன்
஥ரர்லதத் த஡ரட்டுக் கரண்தித்஡து அ஬ன௉லட஦ ஞரதகத்஡றனறன௉ந்து அகன஬ில்லன. ன௅டினே஥ரணரல் அ஬லண
஋ப்தடி஦ர஬து உ஦ிர் தில஫க்கச் தசய்து இ஧கசற஦த்ல஡ அநற஦ ப஬ண்டுத஥ன்று ஬ின௉ம்திணரர். அ஬ன் தசரல்ன
஬ின௉ம்தி஦ இ஧கசற஦ம், ஡ன்லண ன௅க்கற஦஥ரய்ப் தர஡றப்தது ஋ன்று அ஬ன௉லட஦ உள்பத்஡றற்குள் ஌ப஡ர என்று
தசரல்னறற்று. ஆலக஦ரல்஡ரன், கற஫஬லணக் கள்பிப்தட்டிக்கு ேரக்கற஧ல஡஦ரகக் தகரண்டு பசர்ப்த஡ற்கு அ஬ர்
஌ற்தரடு தசய்஡துடன், அ஬ர் ஥ர஡ச் சம்தபம் தகரடுத்து ல஬த்஡றன௉ந்஡ தஞ்சரலன டரக்டல஧க் தகரண்டு
அ஬னுக்குச் சறகறச்லச தசய்஦வும் ஌ற்தரடு தசய்஡ரர்.

ததரி஦ண்஠னுக்குச் சு஦ப் தி஧க்லஞ ஬ந்஡வுடன் சுற்று ன௅ற்றும் தரர்த்஡ரன். ஡ரன் இன௉ப்தது த஫கற஦
இடம் ஋ன்று ப஡ரன்நற஦து. தகரஞ்சம் தகரஞ்ச஥ரக ப஦ரசறக்கும் சக்஡ற அ஬னுக்கு ஬ந்஡பதரது, ஡ரன்
இன௉ப்தது கள்பிப்தட்டி஦ில் கவுண்டரின் தன௉த்஡ற ஥றல் தங்கபர ஋ன்தல஡ அநறந்து தகரண்டரன். அந்஡ப்
தங்கபர஬ில் தின்ன௃நத்து அலந஦ில் அ஬ன் கறடந்஡ரன்.

அ஬னுலட஦ ஥ரர்திபன இபனசரக ஬னற இன௉ந்஡து. அ஬ன் தக்கத்஡றல் பகர஦ன௅த்தூர் அனு஥ந்஡஧ர஦ன்


த஡ன௉஬ில் தரர்த்஡ இ஧ண்டு ஡டி஦ர்களும் ஢றன்று தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். சறநறது சறநற஡ரக, அன்நற஧வு அந்஡
஬ட்டில்
ீ ஢டந்஡ த஦ங்க஧ச் சம்த஬ங்கள் ஋ல்னரம் ஢றலணவு ஬ந்஡ண.

தசந்஡றன௉வும், ஥குடத஡றனேம் ஋ன்ண ஆணரர்கபபர ஋ன்ந ஡றகறல் அ஬ன் ஥ண஡றல் ப஡ரன்நற஦து. அந்஡த்
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஡டி஦ர்கலபக் பகட்த஡ற்கரகப் பதச ன௅஦ன்நரன்; பதச ன௅டி஦஬ில்லன.

சற்று ப஢஧த்துக்தகல்னரம் டரக்டர் என௉஬ர் ஬ந்஡ரர். ததரி஦ண்஠ன் கண் ஬ி஫றத்஡றன௉ப்தல஡ப்


தரர்த்து஬ிட்டு தக்கத்஡றல் ஢றன்ந஬ர்கலப ப஢ரக்கற, "கத்஡றக் குத்து அ஡றக ஆ஫஥ரய்ப் த஡ற஦஬ில்லன.
சலக்கற஧த்஡றல் கு஠஥ரகற஬ிடும். இ஧ண்டு னென்று ஢ரலபக்கு இ஬ணிடம் பதச்சுக் தகரடுக்க ப஬ண்டரம்" ஋ன்று
தசரல்னறப் பதரய்஬ிட்டரர்.

ததரி஦ண்஠னுக்குச் சறநறது சறநற஡ரக அநறவு ஢ன்நரய்த் த஡பிந்து ஬ந்஡து. ப஦ரசறக்கும் சக்஡றனேம்


அ஡றக஥ர஦ிற்று. ஡ன்னுலடல஦ ப஡க ஢றலனல஥, ஡ரன் இன௉க்கு஥றடம் இல஬கலபப் தற்நறனேம், தசந்஡றன௉
஥குடத஡றல஦க் குநறத்துத் த஡ரிந்து தகரள்ளும் ஬஫றல஦ப் தற்நறனேம் ப஦ரசலண தசய்஡ரன்.

அங்கறன௉ந்து ஡ரன் ஡ப்திச் தசல்஬து ஋பி஡ரண கரரி஦஥ல்ன; அ஡ற்கு ப஬ண்டி஦ சக்஡றனேம் உடம்தில்
இல்லன. தகரஞ்ச ஢ரள் ஋ப்தடினேம் அங்பக இன௉க்கத்஡ரன் ப஬ண்டும். ஆணரல், ஡ன்லணக் தகரன்று
பதரடர஥ல் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் இந்஡ ஥ட்டும் ஡ன்லண இங்பக தகரண்டு ஬ந்து ல஬த்து, டரக்டல஧ப்
தரர்க்கச் தசரல்னற஦ின௉ப்தது அ஡றச஦஥ரண கரரி஦ந்஡ரன். இ஡ற்கு ஌ப஡ர அந்஡஧ங்க஥ரண கர஧஠ம் இன௉க்க
ப஬ண்டும். ஆம், இப்பதரது அ஬னுக்கு ஞரதகம் ஬ந்஡து. ஡ணக்குப் தி஧க்லஞ பதரகும் ஡று஬ர஦ில்
கவுண்டல஧ப் தரர்த்து, 'இ஧கசற஦ம்' 'இ஧கசற஦ம்' ஋ன்று தசரன்ணது. அல஡ அநற஬஡ற்கரகத்஡ரன் ஡ணக்கு
இவ்஬பவு த஧ர஥ரிப்ன௃ ஢டக்கறநப஡ர, ஋ன்ணப஥ர? ஆணரல் அல஡ச் தசரல்னனர஥ர? இப்பதரது
தசரல்னக்கூடரது. அ஡ற்கு ன௅ன்ணரல் தசந்஡றன௉வும் ஥குடத஡றனேம் ஋ன்ண ஆணரர்கள் ஋ன்று த஡ரிந்து தகரள்ப
ப஬ண்டும். அ஬சற஦ம் ப஢ர்ந்஡ரல் திற்தரடு தசரல்ன ப஬ண்டும். இப்பதரது தசரன்ணரல் ஢ம்ன௃஬து கடிணம்
஋ன்தப஡ரடு ஌஡ர஬து ஬ிதரீ஡த்஡றலும் ன௅டி஦னரம்.

஋ல்னர஬ற்றுக்கும் ஡ணக்கு உடம்ன௃ ன௅஡னறல் சரி஦ரகக் கு஠஥ரக ப஬ண்டும். அது஬ல஧஦ில் ஡ரன்


஬ரல஦ னெடிக் தகரண்டின௉க்க ப஬ண்டி஦து஡ரன். அநறவு த஡பிந்஡஡ரகப஬ கரட்டிக் தகரள்பக் கூடரது.
அ஡ற்குள் ஥குடத஡றல஦னேம் தசந்஡றன௉ல஬னேம் தற்நறத் த஡ரிந்து தகரள்பப் தரர்க்க ப஬ண்டும். ஍ப஦ர!
அ஬ர்களுலட஦ க஡ற ஋ன்ண஬ர஦ிற்பநர? - சு஬ர஥ற! த஫ணி ஆண்ட஬பண! அந்஡க் கு஫ந்ல஡கலப ஢ீ஡ரன் ஏர்
அதர஦ன௅ம் ப஢஧ர஥ல் கரப்தரற்ந ப஬ண்டும். ஢ரன் ஡ரன் இப்தடிக் லக஦ரனரகர஥ல் கறடக்கறபநபண!

஬ி஫றத்துக் தகரண்டின௉க்கும் ப஢஧த஥ல்னரம் ததரி஦ண்஠னுலட஦ உள்பம் இப்தடிப்தட்ட சறந்஡லணகபில்


ஆழ்ந்஡றன௉ந்஡து.

சறன ச஥஦ம் தக்கத்து ஆதீஸ் அலந஦ில் கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉ம் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉ம் பதசும்
கு஧ல் பகட்டது. அப்பதரத஡ல்னரம் ததரி஦ண்஠ன் ஆ஬லுடன் கரது தகரடுத்துக் பகட்தரன். ஥குடத஡ற
தசந்஡றன௉ ஋ன்ந தத஦ர்கள் அடிக்கடி அ஬ன் கர஡றல் ஬ிழும். அ஬ர்கள் இன௉஬ன௉ம் உ஦ிப஧ரடின௉க்கறநரர்கள்
஋ன்று என௉஬ரறு த஡ரிந்து தகரண்டரன். அ஬ர்கள் ஋ங்பக இன௉க்கறநரர்கள் ன௅஡னற஦ ன௄஧ர ஬ி஬஧ங்கலபனேம்
த஡ரிந்து தகரள்ப அ஬ன் ஬ின௉ம்திணரன். ஆகப஬, எவ்த஬ரன௉ ச஥஦ம் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் அ஬னுலட஦
அலநக்கு ஬ந்து அ஬லணப் தரர்த்஡ பதரது, உடம்ன௃ ஡ணக்குக் கு஠஥ரகற஬ிட்ட஡ரகப஬ர, அநறவு த஡பிந்து
஬ிட்ட஡ரகப஬ர கரட்டிக் தகரள்ப஬ில்லன. கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧ப஦ தரர்த்஡நற஦ர஡஬லணப் பதரன
பதந்஡ப் பதந்஡ ஬ி஫றத்஡ரன்.

"ததரி஦ண்஠ர! இப஡ர தரர்! ஢ரன் ஦ரர் த஡ரிகறந஡ர?" ஋ன்று கவுண்டர் பகட்டபதரது, "஦ரன௉?
ஏபகர? ஢ஞ்லசப்தட்டிச் சறங்க஥ர?" ஋ன்று இப்தடி ஌ப஡ர ப஬ண்டுத஥ன்பந உபநறணரன். கவுண்டன௉ம்,
"னெலப அடிப஦ரடு கு஫ம்திப் பதர஦ின௉க்கறநது. இன்னும் தகரஞ்ச ஢ரள் தரர்க்கனரம்" ஋ன்று ன௅ட௃
ன௅ட௃த்துக் தகரண்பட பதரய்஬ிட்டரர்.

஢ரனரம் ஢ரள் ததரி஦ண்஠னுக்குப் பதரட்டின௉ந்஡ கர஬னறல் என௉ ஥ரறு஡ல் ஌ற்தட்டது. ன௅஡ல் னென்று
஢ரளும் பகர஦ன௅த்தூரில் அ஬ன் தரர்த்஡ ஡டி஦ர்கள் ஥ரநற ஥ரநறக் கர஬ல் ன௃ரிந்஡ரர்கள். திநகு அ஬ர்கள்
பதரய்ப் த஡றலுக்கு ஥ன௉஡க் கவுண்டன் ஬ந்து பசர்ந்஡ரன். "இ஬லண ஋ங்பக தரர்த்ப஡ரம்?" ஋ன்று
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ததரி஦ண்஠ன் ப஦ரசலண தசய்து, கலடசற஦ில் அலட஦ரபம் கண்டுதிடித்஡ரன். "அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர்


தங்கபர஬ில் கர஬ல்கர஧ன் அல்ன஬ர? இ஬ணிடந்஡ரபண தசந்஡றன௉஬ின் கடி஡த்ல஡க் தகரடுத்ப஡ரம்?" ஋ன்தது
஢றலணவு ஬ந்஡து. "இ஬ன் ஋ப்தடி இங்பக கர஬லுக்கு ஬ந்து பசர்ந்஡ரன்?" ஋ன்தது ஆச்சரி஦஥ரகவும்
இன௉ந்஡து. ஆணரலும், அ஬லணத் ஡ணக்குத் த஡ரிந்஡஡ரகப் ததரி஦ண்஠ன் கரட்டிக் தகரள்ப஬ில்லன. "஋ன்ண,
தரட்டர! ஋ன்லணத் த஡ரி஦஬ில்லன஦ர? உன்ணரபன஡ரபண ஋ணக்குப் தங்கபர ப஬லன பதரச்சு? ஢ீ என௉
தீத்஡ல் கடு஡ரசறல஦க் தகரண்டு ஬ந்து தகரடுத்஡ரலும் தகரடுத்ப஡; ஋ணக்குச் சணி஦ன் திடிச்சுது!" ஋ன்று
஥ன௉஡க் கவுண்டன் தசரன்ணபதரது கூடப் ததரி஦ண்஠ன் சும்஥ர ஡றன௉ ஡றன௉த஬ன்று ஬ி஫றத்஡ரபண ஡஬ி஧ ப஬று
஬ரர்த்ல஡ பதச஬ில்லன.

இப்தடித஦ல்னரம் தரசரங்கு தசய்துதகரண்டு அ஬ன் ஋஡ற்கரகக் கரத்஡றன௉ந்஡ரபணர, அந்஡ ப஢ரக்கம்


கலடசற஦ரக ப஢ற்று ஢றலநப஬நற஦து. அடுத்஡ அலந஦ில் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் பகரலட இடி இடித்஡து
பதரல் சறரிப்தல஡க் பகட்டு அ஬ன் ஡றடுக்கறட்டு ஋ழுந்஡ரன். அச்ச஥஦ம் ஥ன௉஡க் கவுண்டன் ஢ல்ன ப஬லப஦ரக
அலந஦ில் இல்லன. க஡வு ஏ஧஥ர ஢கர்ந்து ஬ந்து எட்டுக் பகட்டரன். கரர்பகரடக் கவுண்டர் சறரிப்லத
஢றறுத்஡ற஬ிட்டு, "த஧ரம்தத் ஡஧஥ரய்ப் பதரச்சு? த஫ம் ஢ழு஬ிப் தரனறபன ஬ிழுந்஡து! லதத்஡ற஦ம் திடித்து
஬ிட்ட஡ர, லதத்஡ற஦ம்? ப஬஭஥ர பதரடுகறநரள்? சதரஷ், அப்தர, சதரஷ்!" ஋ன்று கத்஡ற ஬ிட்டு ஥றுதடினேம்
சறரித்஡ரர்.

"஋஡ற்கரக இப்தடிச் சந்ப஡ர஭ப்தடுகறநீர்கள்? ஋ணக்கு என்றும் ன௃ரி஦஬ில்லன" ஋ன்நது ஡ங்கசர஥றக்


கவுண்டரின் ஈணக்கு஧ல்.

"உணக்கு என்றும் ன௃ரி஦ரது. ஢ீ தச்லசக் கு஫ந்ல஡; ஬ர஦ில் ஬ி஧லன ல஬த்஡ரல் கடிக்கக் கூடத்
த஡ரி஦ரது."

"஋ன்ண஡ரன் ஬ி஭஦ம் தசரல்லுங்கபபன்!"

"அட லதத்஡ற஦ப஥! - அந்஡ ப஬லன஦ற்ந அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரன௉ம், சங்க஢ர஡ம் திள்லபனேம் ஢ம்஥


஬ி஭஦த்஡றல் ஡லன஦ிடுகறநரர்கபப. அ஬ர்கலப ஋ப்தடிச் சரிக்கட்டு஬து ஋ன்று க஬லனப்தட்டுக்
தகரண்டின௉ந்ப஡ன். கடவுபப ஢ம்ன௅லட஦ கட்சற஦ில் இன௉ந்து இந்஡ப் ததண்ட௃க்கு இப்தடிப்தட்ட ன௃த்஡றல஦
உண்டரக்கறணரர். அ஬ர்கலப ஢ரப஥ ப஡஬கறரி ஋ஸ்படட்டுக்கு அல஫த்துக் தகரண்டு பதரய்ப் ததரண்ட௃க்குச்
சறத்஡ப் தி஧ல஥ ஋ன்று ஢றனொதித்து ஬ிடனரம். அப்ன௃நம் அ஬ர்கள் ஌ன் ஡லன஦ிடப் பதரகறநரர்கள்?"

இவ்஬ரறு இ஧ண்டு கவுண்டர்களும் த஢டு ப஢஧ம் பதசறக் தகரண்ட஡றனறன௉ந்து, ததரி஦ண்஠ன் த஡ரிந்து


தகரள்ப ஬ின௉ம்தி஦ ன௅க்கற஦ ஬ி஭஦ங்கள் அ஬னுக்குத் த஡ரி஦஬ந்஡ண.

தசந்஡றன௉ல஬க் கூனூன௉க்குப் தக்கத்஡றல் ப஡஬கறரி஦ில் ல஬த்஡றன௉க்கறநரர்கள். அ஬ள் கவுண்டன௉டன்


கல்஦ர஠த்ல஡த் ஡டுப்த஡ற்கரகப் லதத்஡ற஦ம் தகரண்ட஬ள் பதரல் ஢டிக்கறநரள். அ஬ள் ஬ி஭஦த்஡றல் ஡ரன்
அன்று கடி஡ம் தகரண்டு பதரண ததண்஠ின் ஡கப்தணரர் சற஧த்ல஡ ஋டுத்துக் தகரண்டின௉க்கறநரர் - ஥குடத஡ற
இ஬ர்களுலட஦ ஬லன஦ினறன௉ந்து ஡ப்தித்துக் தகரண்டு பதரய்஬ிட்டரன் - தசந்஡றன௉ல஬ச் சலக்கற஧த்஡றல்
ப஡஬கறரி஦ினறன௉ந்து ப஬று தந்ப஡ரதஸ்஡ரண இடத்஡றல் தகரண்டு பதரய் ல஬த்து ஬ிடும் உத்ப஡சம்
கவுண்டர்களுக்கு இன௉க்கறநது - ஆகற஦ இந்஡ ஬ி஬஧ங்கலபத஦ல்னரம் ததரி஦ண்஠ன் ஡றன௉ம்தத் ஡றன௉ம்த
ஆ஦ி஧ம் ஡஧ம் சறந்஡லண தசய்஡ரன். தசந்஡றன௉ல஬க் கரர்க்பகரடக் கவுண்டரிட஥றன௉ந்து கரப்தரற்ந
ப஬ண்டு஥ரணரல் அ஬ன் இணிப஥ல் அங்பக தடுத்஡றன௉க்கக் கூடரது. உடபண ஡ப்தித்து த஬பிக் கறபம்த
ப஬ண்டி஦து஡ரன். அ஡ற்கு ஋ன்ண ஬஫ற ஋ன்று ப஦ரசறக்கனரணரன்.

஥று஢ரள் சர஦ங்கரனம் அந்஡ ஬஫ற அ஬னுக்குத் த஡ன்தட்டது. அந்஡ ஬஫றல஦ அ஬னுக்கு ஌ற்தடுத்஡றக்
தகரடுத்து உ஡஬ி஦து, கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டரின் கள்ளுக்கலட஡ரன்! அன்று கரலன஦ில் கவுண்டர்கள்
கரரில் கறபம்திப் பதரய்஬ிட்டரர்கள். ஥ன௉஡க் கவுண்டன் ஥ட்டுந்஡ரன் ஆதீஸ் தங்கபரவுக்குக்
கர஬னர஦ின௉ந்஡ரன். சர஦ங்கரனம் அ஬ன் கள்ளுக்கலடக்குப் பதரய் ஢ன்நரய்ப் பதரட்டு஬ிட்டுக் லக஦ில் என௉
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ன௃ட்டி஦ிலும் கள் ஬ரங்கறக் தகரண்டு ஬ந்஡ரன். ஡ள்பரடிக் தகரண்பட ததரி஦ண்஠ன் அன௉கறல் ஢றன்று, "஌ன்
தரட்டர! ஢ீ கள்ளுக் குடிக்கக் கூடரத஡ன்று ஊர் ஊ஧ரய்ப் தி஧சர஧ம் தசய்஡ர஦ரப஥, அது த஢ச஥ர? இந்஡ர!
இப஡ர உணக்கு என௉ ன௃ட்டி ஬ரங்கற஦ரந்஡றன௉க்கறபநன். சரப்திடர஥ற் பதரணரப஦ர ஬ிட஥ரட்படன், ஬ர஦ிபன
஬ிட்டு ஬ிடுப஬ன்!" ஋ன்நரன். ததரி஦ண்஠னுக்கு த஧ௌத்஡ற஧கர஧஥ரண பகரதம் ஬ந்஡து. ஋ழுந்஡றன௉ந்து அந்஡க்
கள்ளுப் ன௃ட்டில஦ப் திடுங்கற ஥ன௉஡க் கவுண்டன் ஡லன஦ிபனப஦ பதரட்டு உலடக்க ப஬ண்டுத஥ன்று
ப஡ரன்நறற்று. இன்னும் என௉ ஡டல஬ ஥ன௉஡க் கவுண்டன் கள்ளுப் ன௃ட்டில஦ அ஬ன் ஬ரய்க்கு அன௉கறல்
தகரண்டு ஬ந்஡றன௉ந்஡ரல் அவ்஬ி஡ப஥ தசய்஡றன௉ப்தரன். ஆணரல், ஥ன௉஡க் கவுண்டன் அவ்஬பவுக்கு ல஬த்துக்
தகரள்ப஬ில்லன. "ப஬ட௃஥ர, ப஬ண்டர஥ர, தசரல்னறப்திடு! ப஬ண்டரப஥? இவ்஬பவு ஡ரபண? ப஬ண்டர஡
பதரணரல் பதர! அப்ன௃நம் 'சு஬த்துக் கல ல஧ல஦ ஬஫றச்சுப் பதரடடி தசர஧ல஠தகட்ட த஬ள்பரட்டி' ஋ன்ணரப஡?
஥ரட்டரப஦? சரி; த஧ரம்த சரி!" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்பட ன௃ட்டில஦த் ஡ன் ஬ர஦ிபனப஦ க஬ிழ்த்துக்
தகரண்டு அவ்஬பல஬னேம் குடித்துத் ஡ீர்த்஡ரன். சற்று ப஢஧த்஡றற்தகல்னரம் அ஬ன் ஡லன சுற்நற஦து. ஌ப஡ர
உபநறக் தகரண்பட இ஧ண்டு ஆட்டம் ஆடி ஬ிட்டுக் கல ப஫ ஬ிழுந்து தி஠ம் பதரனரணரன்.

இல஡஬ிட ஢ல்ன சந்஡ர்ப்தம் கறலடக்கரத஡ன்று ததரி஦ண்஠ன் த஥து஬ரக அங்கறன௉ந்து கறபம்தி


த஬பி஦ில் ஬ந்஡ரன். அ஬ன் அந்஡க் கட்டிடத்஡றல் இன௉ப்தப஡ என௉஬ன௉க்கும் த஡ரி஦ரது. ஆலக஦ரல், அ஬ன்
பதர஬ல஡ ஦ரன௉ம் ஡லட தசய்஦஬ில்லன. இ஧ரேரங்க஥ரகக் கட்டிடத்ல஡ ஬ிட்டு த஬பிப஦ ஬ந்து
பகர஦ன௅த்தூர்ச் சரலனல஦ அலடந்து அங்கு என௉ பதரக்கு ஬ண்டி஦ில் ஌நறக் தகரண்டரன். ஬ண்டி஦ில்
பதரகும் பதரப஡, ஋ன்ண தசய்஦ ப஬ண்டுத஥ன்தல஡ என௉஬ரறு ஡ீர்஥ரணித்துக் தகரண்டரன். ன௅஡னறல்,
பகர஦ன௅த்தூரில் அந்஡ப் ததண்஠ின் ஡கப்தணரர் ஬ட்டுக்குப்
ீ பதரய் அ஬ரிடம் ஋ல்னர ஬ி஭஦ங்கலபனேம்
தசரல்னப஬ண்டும். அ஬ன௉லட஦ உ஡஬ில஦க் தகரண்டு தசந்஡றன௉ல஬க் கவுண்டர்கபிட஥றன௉ந்து ஬ிடு஡லன
தசய்஦ ப஬ண்டும். திநகு, ஥குடத஡றல஦த் ப஡ட ப஬ண்டும்.

இவ்஬ி஡ச் சறந்஡லணனேடன் ததரி஦ண்஠ன், பகர஦ன௅த்தூல஧ அலடந்஡பதரது இ஧வு த஬கு


ப஢஧஥ரகற஬ிட்டது. ஆணரலும், இ஧வுக்கற஧ப஬ கரரி஦த்ல஡ ன௅டிக்க ப஬ண்டுத஥ன்ந ஆர்஬த்஡றணரல் அ஬ன்
஡ட்டுத் ஡டு஥ரநற ஬஫ற கண்டுதிடித்துக் தகரண்டு அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரரின் தங்கபரல஬ அலடந்஡ரன்.
஬ரசல் பகட்டுத் ஡றநந்஡றன௉க்கப஬ உள்பபனேம் த௃ல஫ந்஡ரன். அப்பதரது஡ரன் தகரடி ஬ட்டில்
ீ பதச்சுக் கு஧ல்
பகட்டது. ஥குடத஡ற஦ின் கு஧ல் ஥ர஡றரினேம் இன௉ந்஡து. ஥஧த்஡றன் ஥லந஬ில் ஢றன்று, சற்று ப஢஧ம் பகட்டரன்.
஢றலனல஥ என௉஬ரறு ன௃ரிந்஡து. தங்கேம் உள்பப த஠ம் ஋டுக்கப் பதரணபதரது சட்தடன்று பகட்டுக்கு
த஬பிப஦ ஬ந்து ஢றன்று, ஥குடத஡றக்கரகக் கரத்஡றன௉ந்஡ரன்.

ப஥ற்கூநற஦ ஬ி஬஧ங்கலபத஦ல்னரம் பகர஦ன௅த்தூர் ஧஦ில்ப஬ ஸ்பட஭ணில் உட்கரர்ந்து தகரண்டு


஥குடத஡ற பகட்டரன். ஡ன்னுலட஦ கல஡ல஦னேம் ததரி஦ண்஠னுக்குச் தசரன்ணரன். பகர஦ன௅த்தூரில்
஡ங்கு஬஡ற்குப் தத்஡ற஧஥ரண இடம் ஧஦ில் ஸ்பட஭ன் ஡ரன் ஋ன்று ஡ீர்஥ரணித்து, அ஬ர்கள் ப஢ப஧ என௉ ஬ண்டி
திடித்துக் தகரண்டு ஸ்பட஭னுக்கு ஬ந்஡றன௉ந்஡ரர்கள்.

஥று஢ரள் கரலன஦ில் ன௃நப்தடும் ஧஦ினறல் கூனூன௉க்குப் பதரய் ஋ப்தடி஦ர஬து தசந்஡றன௉ல஬க்


கண்டுதிடித்து ஬ிடு஡லன தசய்஬து ஋ன்று அ஬ர்கள் பதசற ன௅டிவு தசய்஡ரர்கள்.

"஡ம்தி! கூனூர் ஢ம் இன௉஬ன௉க்கும் ன௃஡ற஡ர஦ிற்பந. அங்பக ஢஥க்குத் த஡ரிந்஡஬ர்கள் ஦ரன௉஥றல்லனப஦!


஋ங்பக ஡ங்குப஬ரம்? ஋ப்தடிக் கவுண்டர் தங்கபரல஬க் கண்டுதிடிப்பதரம்? ஦ரர் ஢஥க்கு உ஡஬ி
தசய்஬ரர்கள்?" ஋ன்று ததரி஦ண்஠ன் ஬ிசர஧த்துடன் பகட்டரன்.

"தரட்டர! ஢ீ க஬லனப்தடரப஡ கூனூரில் சு஬ர஥ற஦ரர் என௉஬ர் இன௉க்கறநரர். சச்சற஡ரணந்஡ ஥டம் ஋ன்று


என௉ ஥டம் ஌ற்தடுத்஡றக் தகரண்டின௉க்கறநரர். அ஬ல஧ ஋ணக்கு ஢ன்நரய்த் த஡ரினேம். தன ஡டல஬ அ஬ல஧ ஢ரன்
஥஡ உதந்஢ற஦ரசத்துக்கரக அல஫த்து ஬ந்஡றன௉க்கறபநன். அ஬ல஧ப் பதரய்ப் திடிப்பதரம். அ஢ற஦ர஦ம், அக்கற஧ர஥ம்
஋ன்நரல் அ஬ன௉க்கு ஆகரது. இந்஡ ஬ி஭஦த்஡றல் ஢஥க்குக் கட்டர஦ம் உ஡஬ி தசய்஬ரர்" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

அப஡ ச஥஦த்஡றல், ப஥ற்தடி சு஬ர஥ற஦ரர் ஥ண்லட஦ில் கல் ஬ிழுந்஡ கர஦த்துக்குக் கட்டுப்


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

பதரட்டுக்தகரண்டு ஬னற஦ிணரல் அ஬ஸ்ல஡ப்தட்டுக் தகரண்டின௉ந்஡ரர் ஋ன்தது அ஬னுக்கு ஋ப்தடித் த஡ரினேம்?

இன௉தத்஡ற஧ண்டரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - சு஬ர஥ற ஥கரணந்஡ர்

஥குடத஡றனேம் ததரி஦ண்஠னும் ஥று஢ரள் ஥த்஡ற஦ரணம் கூனூரில் உள்ப சச்சற஡ரணந்஡ ஥டத்ல஡ ஋வ்஬ி஡


இலடனைறு஥றல்னர஥ல் பதரய் அலடந்஡ரர்கள். ஥டத்஡றன் ஡லன஬ர் சு஬ர஥ற ஥கரணந்஡ர், ஡லன஦ில் கட்டுடன்
தடுத்஡றன௉ப்தல஡க் கண்டதும் ஥குடத஡ற ஡றடுக்கறட்டரன். அ஬ரிடம் ஥குடத஡றக்கு ஬ிபச஭ தக்஡ற உண்டு.
சு஬ர஥ற஦ரன௉க்கும் ஥குடத஡ற஦ிடம் அ஡றகப் திப஧ல஥ அ஬லண அ஧சற஦ல் த஡ரண்லட ஬ிட்டு ஬ிட்டுத்
஡ம்ன௅டன் பசர்ந்து தர஧஥ரர்த்஡றகத் த஡ரண்டு தசய்஦ ஬ன௉ம்தடி சு஬ர஥ற஦ரர் சறன ச஥஦ம் அல஫த்஡துண்டு.
஥குடத஡ற அ஡ற்கு இ஠ங்கர஥னறன௉ந்஡஡ற்கு ன௅க்கற஦ கர஧஠ம் அ஬னுலட஦ இன௉஡஦ அந்஡஧ங்கத்஡றல்
குடிதகரண்டின௉ந்஡ தசந்஡றன௉஬ின் ஢றலணவு஡ரன் ஋ன்று தசரல்னனரம். அ஧சற஦ல் கறபர்ச்சற஦ில் அ஬னுக்கறன௉ந்஡
ஆர்஬ன௅ம் என௉ கர஧஠ந்஡ரன். ச஥ீ தத்஡றல் என௉ ஬ன௉஭ கரன஥ரக அ஬ன் கூனூர் ஥டத்துக்கு ஬஧ப஬஦ில்லன.
஡ரன் அ஧சற஦னறல் ஈடுதட்ட஬ணர஡னரல், ஥டத்துக்குத் ஡ன் னென஥ரய்ப் பதரனீ ஸ் த஡ரந்஡஧வு
஌ற்தடக்கூடரத஡ன்று அ஬ன் கன௉஡ற஦ின௉ந்஡ரன்.

இப்பதரது ஥ண்லட஦ில் கட்டுடன் சு஬ர஥ற஦ரல஧ப் தரர்த்஡தும் அ஬ன் த஧த஧ப்ன௃டன், "சு஬ர஥ற!


஡ங்களுக்கு ஋ன்ண ப஢ர்ந்து஬ிட்டது? ஡ங்கபிடம் என௉ உ஡஬ி பகட்கனரத஥ன்று ஋ண்஠ி஦ல்ன஬ர ஬ந்ப஡ன்?"
஋ன்நரன்.

"஬஠ரக
ீ என௉஬ர் ப஥ல் சந்ப஡கப்தட்ட஡ரல் ஬ந்஡ ஬ிதத்து இது; ஆண்ட஬னுலட஦ ஡ண்டலண!"
஋ன்நரர் சு஬ர஥ற஦ரர்.

"஡ரங்கபர஬து என௉஬ர் ப஥ல் ஬஠ரகச்


ீ சந்ப஡கப்தட஬ர஬து? ஆண்ட஬ன் ஡ண்டலண஦ர஬து?
என்லநனேம் ஢ம்தன௅டி஦஬ில்லன!" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧ப் தற்நறக் பகட்டின௉க்கறநரப஦ர, இல்லனப஦ர?" ஋ன்று சு஬ர஥ற஦ரர்


தசரன்ணதும், ஥குடத஡றக்கு ஋வ்஬பவு ஬ி஦ப்தர஦ின௉ந்஡றன௉க்குத஥ன்று தசரல்னப஬ ப஬ண்டி஦஡றல்லன.

"ஆ஥ரம்; அ஬ன௉க்கு ஋ன்ண? சு஬ர஥ற! என௉ப஬லப..." ஋ன்று ஥குடத஡ற ஡றடுக்கறட்டுக் பகட்டரன்.

"அத஡ல்னரம் என்று஥றல்லன. அ஬ர் ஋ன்லண அடித்துப் பதரட்டரர் ஋ன்று த஦ப்தடுகறநர஦ர?


஥னு஭ன் தசய்஦க் கூடி஦஬ன் ஡ரன். ஆணரல் அ஡ற்கு ன௅ன்ணரபனப஦ சு஬ர஥ற ஋ன்லணத்
஡ண்டித்து஬ிட்டரர்."

"஋ன்ண சு஬ர஥ற! ஡றன௉ப்தித் ஡றன௉ப்தித் ஡ண்டலண ஋ன்கறநீர்கபப?"

"தசரல்கறபநன். இந்஡ ஊன௉க்குக் தகரஞ்ச தூ஧த்஡றல் கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉க்கு என௉ ஋ஸ்படட்


இன௉க்கறநது. ப஡஬கறரி ஋ன்று தத஦ர். அங்பக என௉ தங்கபரவும் இன௉க்கறநது. அந்஡ தங்கபரல஬ப் தற்நற
஋ன்ணத஬ல்னரப஥ர தகட்ட தத஦ர் உண்டு. கவுண்டன௉லட஦ ஬ிப஧ர஡றகலப அங்பக தகரண்டு஬ந்து ஡ீர்த்து
஬ிடுகறநரர் ஋ன்று ஬஡ந்஡ற. ஆறு ஥ர஡த்துக்கு ன௅ன்ன௃ ஦ரப஧ர என௉ த஠க்கர஧ப் லத஦லண அங்பக தகரண்டு
஬ந்து தே஦ினறபன ல஬க்கறநரப்பதரல் ல஬த்஡றன௉ந்து த஡றணர஦ி஧ம் னொதரய்க்கு ப஢ரட்டு ஋ழு஡ற ல஬த்துக்
தகரண்டு ஡ரன் ஬ிட்டர஧ரம். இன்னும் அங்பக அணரல஡ப் ததண்கலபக் தகரண்டு ஬ந்து சறலநப்தடுத்஡ற
ல஬த்து அட்டூ஫ற஦ங்கள் தசய்஬து தற்நறனேம் கர்஠கடூ஧஥ரண ஬ி஬஧ங்கலபக் பகள்஬ிப்தட்டின௉க்கறபநன்...
இன௉க்கட்டும், ஡ம்தி! உன்லணப் தரர்த்஡ரல் என௉ ஥ர஡ம் தட்டிணி கறடந்஡஬ன் ஥ர஡றரி இன௉க்கறநது. ஌ன்
இப்தடி? ன௅஡னறல் தகரஞ்சம் தி஧சர஡ம் ஋டுத்துக் தகரண்டு இலபப்தரன௉ங்கள். அப்ன௃நம்..."

஥குடத஡றக்கு உண்ல஥஦ில் தசற஦ரகத்஡ரணின௉ந்஡து. சச்சற஡ரணந்஡ ஥டத்஡றல் தி஧சர஡ங்கள்


தி஧ம்஥ரணந்஡஥ர஦ின௉க்குத஥ன்றும் அ஬னுக்குத் த஡ரினேம். ஌தணணில் ஥கரணந்஡ சு஬ர஥ற஦ரர் தட்டிணி பதரட்டு
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

உடலன ஬ன௉த்தும் கூட்டத்ல஡ச் பசர்ந்஡஬஧ல்ன; ஢ன்நரகச் சரப்திட்டு, ப஡கரப்தி஦ரசம் தசய்து, ஡றடசரீ஧ம்


ததற்நறன௉ந்஡ரல்஡ரன் ஋ந்஡ ஬ி஡஥ரண த஡ரண்டும் சரி஦ரகச் தசய்஦னரம் ஋ன்ந தகரள்லகனேலட஦஬ர். ஆகப஬,
சர஡ர஧஠ ஢றலனல஥஦ில் "ஆ஥ரம், ன௅஡னறல் தி஧சர஡த்ல஡க் க஬ணிக்கனரம். இன்லநக்கு ஋ன்ண தி஧சர஡ம்?
சர்க்கல஧ப் ததரங்கல், தஞ்சர஥றர்஡ம் ஌஡ர஬து உண்டர?" ஋ன்று ஥குடத஡ற பகட்டின௉ப்தரன். ஆணரல் இப்பதரது,
சு஬ர஥ற஦ரர் தசரல்ன ஆ஧ம்தித்஡றன௉ந்஡ ஬ி஬஧ம் அ஬னுக்கு அசரத்஡ற஦஥ரண ஆ஬லன உண்டரக்கற஦ின௉ந்஡து.
அதுவும் ததண்கலபப் தற்நற஦ அட்டூ஫ற஦ங்கள் ஋ன்று சு஬ர஥ற஦ரர் குநறப்திட்டவுடன், ஥குடத஡ற஦ின் உடம்தில்
உள்ப இ஧த்஡ம் தகர஡றக்க ஆ஧ம்தித்துத் ப஡கத஥ல்னரம் ஡க஡கத஬ன்று ஋ரிந்஡து. இந்஡ ஢றலண஬ில்
அ஬னுலட஦ ஥ணம் தி஧சர஡த்஡றல் தசல்ன ன௅டி஦ர஡ல்ன஬ர?

"சு஬ர஥ற! தி஧சர஡த஥ல்னரம் இன௉க்கட்டும். ஋ங்களுக்குப் தசறப஦஦ில்லன. ஆ஧ம்தித்஡ ஬ி஭஦த்ல஡ச்


தசரல்லுங்கள்" ஋ன்நரன்.

அ஡ன்ப஥ல் சு஬ர஥ற஦ரர் தசரன்ண஡ர஬து:

"ப஡஬கறரில஦ அடுத்துள்ப கற஧ர஥த்஡றல் ஡றணம் சர஦ங்கரன ப஬லப஦ில் ஬஦஡ரண஬ர்களுக்கரக என௉


தள்பிக்கூடம் ஆ஧ம்தித்து ஢டத்஡ற ஬ன௉கறபநன். என௉ ஥ர஡஥ரக ஢டக்கறநது. அந்஡க் கற஧ர஥த்துக்குக் குறுக்கு
஬஫ற, ப஡஬கறரி தங்கபர஬ின் ஏ஧஥ரகப் பதரகறநது. ஡றணன௅ம் அந்஡ ஬஫ற஦ரக என௉ ஥ர஡஥ரய் ஢ரன் பதரய்க்
தகரண்டு ஬ன௉கறபநன். தங்கபரவுக்குச் ச஥ீ த஥ரய் ஢ரன் பதரகும் பதரத஡ல்னரம் அல஡ப்தற்நற ஢ரன்
பகள்஬ிப்தட்டின௉க்கும் ஬ி஭஦ங்கள் ஋ன் ஞரதகத்துக்கு ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡ண. ஌த஫ட்டுத் ஡றணங்களுக்கு
ன௅ன்ணரல் என௉ ஢ரள் அந்஡ ஬஫ற஦ரகப் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡பதரது, என௉ ததண்஠ின் தரி஡ரத஥ரண
அழுகு஧லனக் பகட்டுத் ஡றடுக்கறட்டுப் பதரபணன். ஆணரலும் ஢஥க்பகன் இந்஡த் த஡ரல்லன ஋ன்று
஋ண்஠ி஦஬ணரய் ஥டத்துக்குத் ஡றன௉ம்தி ஬ந்து஬ிட்படன். ஆணரல் அன்று இ஧ரத்஡றரித஦ல்னரம், அந்஡ப்
ததண்஠ின் ஡ீண஥ரண அழுகு஧ல் ஋ன் கர஡றல் பகட்டுக் தகரண்பட இன௉ந்஡து; ஥ணல஡ ப஬஡லண தசய்து
தகரண்பட இன௉ந்஡து. இம்஥ர஡றரி ஬ி஬கர஧ங்கபில் ஡லன஦ிட்டரல் ஢ரன் இங்பக ஋டுத்துக்தகரண்டின௉க்கும்
த஡ரண்டுகள் ஋ல்னரம் ஡லடப்தட்டு ஬ிடுத஥ன்தல஡ ஢றலணத்தும், 'த஧஡ர்ப஥ர த஦ர஢க!' ஋ன்ந தக஬த்கல ல஡
஬ரக்கற஦த்ல஡ ஢றலணத்தும் ஥ணல஡க் கட்டுப்தடுத்஡றக் தகரண்டு, ஋ன் ப஬லனகபில் க஬ணம் தசலுத்஡றபணன்.
஥று஢ரள் அந்஡ப் தக்கம் பதரணபதரது, ஋ன்லண஦நற஦ர஥பன, அழுகு஧ல் இன்லநக்கும் பகட்கறந஡ர ஋ன்று
தச஬ிகள் கூர்ல஥஦ரகக் க஬ணித்஡ண. என்றும் பகட்க஬ில்லன. ஥ணம் சற்று ஢றம்஥஡ற஦லடந்஡து.

இ஧ண்டு ஢ரலபக்குப் திநகு, தங்கபர஬ின் ன௅ன் ப஡ரட்டத்஡றல் என௉ ததண் உனர஬ிக்தகரண்டின௉ப்தல஡ப்


தரர்த்ப஡ன். ஥றுதடினேம் ஥ணம் சறந்஡லண஦ில் ஆழ்ந்஡து. இ஬ள் இங்பக இஷ்டப்தட்டு ஬ந்஡றன௉க்கறநரபர,
தனரத்கர஧஥ரகக் தகரண்டு ஬ந்து ல஬த்஡றன௉க்கறநரர்கபபர, ஋ன்ண ப஢ரக்கத்துடன்
சறலநப்தடுத்஡ற஦ின௉க்கறநரர்கள், ன௅஡ல் ஢ரள் ஌ன் இ஬ள் அழு஡ரள் ஋ன்தநல்னரம் ஥ண஡றற்குள் பகள்஬ிகள்
஋ழுந்து தகரண்பட஦ின௉ந்஡ரன். இல஡த஦ல்னரம் ஦ரல஧க் பகட்டுத் த஡ரிந்து தகரள்஬து? கரர்க்பகரடக்
கவுண்டர் அங்பக இல்லன. இன௉ந்஡ரலும் அ஬ல஧ ஋ணக்கு ன௅ன்தின் த஡ரி஦ரது. த஧ரம்தப் ததரல்னர஡
஥னு஭ன் அக்கற஧஥க்கர஧ன் ஋ன்று பகள்஬ிப்தட்டின௉ந்஡து஡ரன்! ஥ற்நதடி, தங்கபரத் ப஡ரட்டக்கர஧ன் என௉஬ன்
கர஠ப்தட்டரன். அ஬லணப் தரர்க்கப஬ த஦ங்க஧஥ர஦ின௉ந்஡து. ஦஥கறங்க஧லணப் பதரல் இன௉ந்஡ரன். அ஬ணிடம்
஋ப்தடி ஋ன்ண பகட்தது? பகட்டரல், ஢றச்ச஦஥ரக அ஬ன் சண்லடக்கு ஬ன௉஬ரபண ஡஬ி஧, சரி஦ரண த஡றல்
தசரல்னப்பதர஬஡றல்லன...

இப்தடிப஦ இன்னும் இ஧ண்டு ஢ரள் பதர஦ிற்று. ன௅ந்஡ர஢ரள் ஢ரன் அந்஡ப் தக்க஥ரகப் பதரண பதரது
தங்கபரவுக்குள்பின௉ந்து ஬ந்஡ அனறுங் கு஧ல் ஥஦ிர்க்கூச்தசநற஦ச் தசய்஡து. "஍ப஦ர! தர஬ி! சண்டரபர!
த஫ற஬ரங்குகறபநன், தரர்!" ஋ன்று இப்தடித஦ன்ணத஬ல்னரப஥ர த஦ங்க஧க் கூக்கு஧ல் அழுலகனேடன் கனந்து
கனந்து ஬ந்஡து. இ஡ற்குப் திநகு ஋ன்ணரல் சும்஥ர இன௉க்க ன௅டி஦஬ில்லன. தங்கபரத் ப஡ரட்டத்஡றன் ஬ரசல்
பகட்டுக்கு அன௉கறல் தசன்று ப஡ரட்டக்கர஧லணச் ச஥றக்லஞ தசய்து கூப்திட்படன். ஢ரன் ஋஡றர்தரர்த்஡து
பதரனப஬ அ஬ன் கண்஠ில் ஡ீப்ததரநற தநக்க ஬ந்஡ரன். '஋ன்ண?' ஋ன்று ஬ள்தபன்று ஬ிழுந்஡ரன். '஌ணப்தர
இப்தடிக் பகரதிக்கபந? ஦ரப஧ர என௉ ததண் அனறுப஡, ஋ன்ண ச஥ரசர஧த஥ன்று பகட்கத்஡ரன் ஬ந்ப஡ன்.
ல஬த்஡ற஦ர் கற஦ித்஡ற஦ர் ப஬ட௃஥ரணரல் அனுப்ன௃கறபநன்' ஋ன்பநன். ப஡ரட்டக்கர஧னும், சற்று சரந்஡஥லடந்து,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

'இத஡ல்னரம் உங்களுக்கு ஋ன்ணரத்துக்கு, சர஥ற! உங்க ப஬லனல஦ப் தரர்த்துக்கறட்டுப் பதரங்க சர஥ற! அப்தடி
஌஡ர஬து பகட்க ப஬ண்டு஥ரணர ஢ரலபக்கறக் கவுண்டர் ஬஧ரன௉. அ஬ல஧ ஬ந்து பகட்டுக்குங்க!' ஋ன்நரன்.
அ஬ணிடம் ப஥பன பதசு஬஡றல் த஦ணில்லன ஋ன்று ஋ன் ஬஫றப஦ பதரய்஬ிட்படன். ஥றுதடினேம்
அன்நற஧த஬ல்னரம் ஋ன் ஥ணம் அல஥஡ற இல்னர஥ல் ஡஬ித்஡து.

அடுத்஡ ஢ரள் திற்தகனறல் ஢ரன் ஥டத்஡றனறன௉ந்து கற஧ர஥த்துக்குக் கறபம்திக் தகரஞ்ச தூ஧ம் பதரணதும்
என௉ ததரி஦ ப஥ரட்டரர் ஋஡றப஧ ஬ந்து தகரண்டின௉ப்தல஡க் கண்படன். அ஡றல் ஢ரலனந்து பதர் - ததரி஦
஥னு஭ர்கள் - இன௉ப்தது த஡ரிந்஡து. ஋ன்ணன௉கறல் ஬ந்து த஥து஬ரக ஢றன்நபதரது ததன௉ம் ஬ி஦ப்ன௃
உண்டர஦ிற்று. ஬ண்டி ஏட்டி஦ின் ஸ்஡ரணத்஡றல் இன௉ந்஡஬ர் ஋ன்லணப் தரர்த்து, 'சு஬ர஥ற! தசௌக்கற஦஥ர?'
஋ன்று பகட்டரர். அ஬ர்஡ரன் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஋ன்று ஋ன் ஥ணதுக்குத் த஡ரிந்து஬ிட்டது. ஋ந்஡஬ி஡஥ரன்
தகரலன தர஡கத்துக்கும் அஞ்சர஡ ஥னு஭ன் ஋ன்று ன௅கத்஡றல் ஋ழு஡ற எட்டி஦ின௉ந்஡து. ஥ண஡றல் ப஡ரன்நற஦
த஬றுப்லதக் கரட்டிக் தகரள்பர஥ல் 'தசௌக்கற஦ந்஡ரன்' ஋ன்பநன். 'தங்கபர஬ில் இன௉க்கும் கு஫ந்ல஡ல஦ப்
தற்நற ஬ிசரரித்஡ீர்கபரம்' ஋ன்நரர் கவுண்டர். அப்பதரது அ஬ன௉லட஦ ன௅கத்஡றல் ஬ி஭ம் கக்கற஦ ன௃ன்ணலக
஡ரண்ட஬஥ரடி஦து.

஌ப஡ர சண்லடக்குத்஡ரன் ஆ஧ம்திக்கறநரர் ஋ன்ந ஋ண்஠த்துடன், ஢ரனும் கு஧லனக் கடுல஥ப் தடுத்஡றக்


தகரண்டு, 'ஆ஥ரம், ஬ிசரரித்ப஡ன்' ஋ன்பநன். 'த஧ரம்த சந்ப஡ர஭ம், சர஥ற! ஡ங்கலபப் பதரன்ந தப஧ரதகரரிகள்
- ஥கரன்கள் இன௉ப்த஡ணரல்஡ரன் இந்஡ ஢ீனகறரி ஥லன஦ிபன ஥ல஫ ததய்கறநது. இல்னர஬ிட்டரல் ததய்னே஥ர?
தங்கபர஬ிபன இன௉க்கறந ததண் கு஫ந்ல஡க்குச் சறத்஡ப் தி஧ல஥஦ர஦ின௉க்கறநது - ஆறு ஥ர஡஥ரய் - இப்பதரது
த஧ரம்தக் கடுல஥. குத்து, த஬ட்டு ஋ன்கறந ஢றலனல஥க்கு ஬ந்஡றன௉க்கறநது. இ஬ர்கள் ஦ரர் த஡ரினேப஥ர,
இல்லனப஦ர? டின௃டி சூதரிண்தடண்டு சங்க஢ர஡ம் திள்லப஬ரள்; மப்-ேட்ஜ் அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர்஬ரள்;
இ஧ண்டு பதல஧னேம் அல஫த்துக் தகரண்டு ஬ந்து கரட்டிபணன். தட்ட஠ம் ஆஸ்தத்஡றரிக்கு அனுப்ன௃ங்பகர,
இல்னர஬ிட்டரல் குற்நரனத்துக்கு அனுப்ன௃ங்பகர ஋ன்கறநரர்கள். உங்களுக்கு ஋ன்ண ப஡ரன்றுகறநது, சு஬ர஥ற?
அல்னது ஌஡ர஬து ஥ந்஡ற஧ம், ஡ந்஡ற஧ம் ல஬த்஡றன௉க்கறநீர்கபர? ஢ீங்கள் ஌஡ர஬து தசய்஦ ன௅டினே஥ர?' ஋ன்று
பகட்டரர். கலடசற஦ில் பகட்டது கறன௉஡க்கரகச் தசரன்ண ஬ரர்த்ல஡ ஋ன்று த஡ரிந்து஬ிட்டது. லதத்஡ற஦
சறகறச்லச஦ில் ஋ணக்கு அவ்஬ப஬ரக அனுபதரக஥றல்லன; ஥ன்ணிக்கப஬ண்டும்' ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டு
஢டந்ப஡ன். ப஥ரட்டரன௉ம் கறபம்திச் தசன்நது.

தள்பிக்கூடத்துக்குப் பதரகும்பதரது ஋ன் ஥ணம் சரி஦ரண ஢றலனல஥஦ில் இல்லன. ஢ரலு பதர்


ன௅ன்ணிலன஦ில் அ஬஥ரணப்தட்ட஡ணரல் ஆத்஡ற஧஥ர஦ின௉ந்஡து. அந்஡ ஥னு஭ன் தசரன்ணது ன௅ழு ஢றேம்
இல்லன. ஌ப஡ர தித்஡னரட்டம் இன௉க்கறநது ஋ன்று ப஡ரன்நற஦து. அ஬ர் தசரன்ணத஡ல்னரம் ததரய்஦ரகத்஡ரன்
இன௉க்கும் ஋ன்றும், தர஬ம் ஦ரப஧ர ஏர் ஌ல஫ப் ததண்ல஠ இங்பக தகரண்டு ஬ந்து தகரடுல஥க்கு
ஆபரக்கற஬ிட்டு, லதத்஡ற஦ம் ஋ன்று தசரல்னற உனகத்ல஡ ஌஥ரற்நப் பதரகறநரர் ஋ன்றும் ஢றலணத்ப஡ன்.
இத஡ல்னரம் ஋வ்஬பவு அ஢ற஦ர஦஥ரண ஋ண்஠ங்கள் ஋ன்தல஡னேம், கரர்க்பகரடக் கவுண்டன௉க்கு ஢ரன்
஋வ்஬பவு அ஢ீ஡ற தசய்து ஬ிட்படதணன்தல஡னேம் ஢றலணக்கும் பதரது த஧ரம்தவும் ஬ன௉த்஡஥ர஦ின௉க்கறநது.
அ஬ல஧ச் சந்஡றத்து ஥ன்ணிப்ன௃க் பகட்டுக் தகரண்டரதனர஫ற஦ ஋ன் ஥ணம் சரந்஡ற அலட஦ரது..."

இது஬ல஧஦ில் ஥றக்க ஆ஬லுடன் த஥ௌண஥ரய்க் பகட்டு ஬ந்஡ ஥குடத஡ற இங்பக குறுக்கறட்டு, "஍ப஦ர!
஋ன்ண ஬ரர்த்ல஡ தசரல்கறநீர்கள்? கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டரிடம் ஢ீங்கள் ஥ன்ணிப்ன௃க் பகட்டுக் தகரள்஬஡ர?
஋஡ற்கரக? ஢ீங்கள் ஢றலணத்஡து ஡ரன், சு஬ர஥ற உண்ல஥! அந்஡க் தகரலன தர஡கக் கள்ளுக்கலடக்
கண்டி஧ரக்டர்.." ஋ன்று உ஧த்஡ கு஧னறல் பதசத் த஡ரடங்கறணரன்.

"ததரறு, ஡ம்தி! ததரறு! தரக்கறக் கல஡ல஦னேம் பகட்டு ஬ிட்டல்ன஬ர பதச ப஬ண்டும்? கரர்க்பகரடக்
கவுண்டர் ஋வ்஬பப஬ர ததரல்னர஡ ஥னு஭஧ர஦ின௉க்கனரம். ஋த்஡லணப஦ர தகரலன தர஡கங்கலபச்
தசய்஡றன௉க்கனரம். ஆணரல், இந்஡ ஬ி஭ய்த்஡றல் அ஬ர் கூநற஦து உண்ல஥ ஋ன்று அல஧஥஠ி ப஢஧த்துக்குள்
த஡ரிந்து பதர஦ிற்று. ப஥ற்தடி தங்கபரல஬ ஢ரன் த஢ன௉ங்கற஦ பதரது, அந்஡ப் ததண் ப஡ரட்டத்஡றல் உனர஬ிக்
தகரண்டு ஢றற்தல஡க் கண்படன். ப஬லனக்கர஧லணக் கர஠஬ில்லன. பகட்டண்லட பதரய் அ஬லபக்
கூப்திட்டுப் பதசற, உண்ல஥ல஦ அநறந்து தகரண்டரதனன்ண ஋ன்ந ஋ண்஠ம் ப஡ரன்நற஦து. தங்கபர
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

ப஡ரட்டத்஡றன் ஏ஧஥ரய்க் கல ப஫ பதரகும் தரல஡஦ில் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ பதரது, ஡ற்தச஦னரய் ப஥பன


தரர்த்ப஡ன். ப஬னற ஏ஧த்஡றல் பசலனத் ஡லனப்ன௃த் த஡ரிந்஡து. ஋஡ற்கரக ப஬னற ஏ஧஥ரய் ஬ந்து ஢றன்நரள்
஋ன்று ஢ரன் ஋ண்஠ி ன௅டி஬஡ற்குள், ஋ன் தின்பணரடு ஬ந்஡ லத஦ன் 'சர஥ற! சர஥ற!' ஋ன்று கத்஡றணரன். அப஡
ச஥஦த்஡றல் ஡லன஦ில் என௉ கல் ஬ிழுந்஡து. ஬ிழுந்஡ அ஡றர்ச்சற஦ில் கண் இன௉ண்டு ஥஦க்க஥ரய் ஬ந்஡து. கல ப஫
உட்கரர்ந்து ஬ிட்படன். இ஧த்஡ம் ததன௉கற ஬஫றந்து து஠ில஦த஦ல்னரம் ஢லணத்஡து. அப்பதரப஡ கதரனம்
஡றநந்து ப஥ரட்ச஥லட஦ர஥ல் இன்னும் இந்஡ உடனறல் உ஦ிர் இன௉ப்தது கடவுளுலட஦ தச஦ல் ஡ரன். தர஬ம்
அந்஡ப் ததண்ட௃க்குப் லதத்஡ற஦ந்஡ரன் ஋ன்தது ஢றச்ச஦஥ர஦ிற்று. கவுண்டல஧ச் சந்ப஡கறத்஡஡ற்குத் ஡ண்டலண
கறலடத்஡து!"

஥குடத஡ற஦ின் ஆகரசக் பகரட்லடத஦ல்னரம் இவ்஬ி஡ம் சறல஡ந்து பதர஦ிற்று. த஡ரண்லட அலடக்க,


஢ரத் ஡ழு஡ழுக்க, அ஬ன் "சு஬ர஥ற! உங்கள் ப஥ல் ப஬ண்டுத஥ன்று அந்஡ப் ததண் கல்லன ஋நறந்஡ரதபன்நர
தசரல்கறநீர்கள்? ஋ன்ணத்஡றற்கரக?" ஋ன்நரன்.

"லதத்஡ற஦க்கர஧ர்கபின் தச஦லுக்குக் கர஧஠ம் இன௉க்குப஥ர? ஋ன் தின்பணரடு 'லனட்' ஋டுத்துக்


தகரண்டு ஬ந்஡ லத஦ன், ப஥பன அண்஠ரந்து தரர்த்துக் தகரண்பட ஬ந்஡ரணரம்! கல்லனக் குநற தரர்த்து ஋ன்
஡லனக்கு ப஢ப஧ ஋நற஬ல஡க் கண்஠ரல் கண்ட஡ரகச் தசரல்கறநரன். அ஬ன் இப்பதரது கற஧ர஥த்துக்குப்
பதர஦ின௉க்கறநரன். ப஢ற்றுக் கற஧ர஥த்துக்குப் பதரகர஥பன ஥டத்துக்குத் ஡றன௉ம்தி஬ிட்படன். ஡லனக் கர஦ம்
கு஠஥ரகும் ஬ல஧஦ில் என௉ ஬ர஧த்துக்குப் தள்பிக்கூடம் கறலட஦ரது ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டு ஬ன௉ம்தடி
அ஬லண அனுப்தி஦ின௉க்கறபநன்... அப஡ர அ஬பண ஬ந்து ஬ிட்டரன் பதரனறன௉க்கறநப஡?" ஋ன்நரர். என௉ சறறு
லத஦ன் ஥டத்து ஬ரசற்தடி஦ண்லட ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡ரன்.

"஌ண்டர, கறன௉ஷ்஠ர! அ஡ற்குள்பப ஋ப்தடித் ஡றன௉ம்திணரய்?" ஋ன்று சு஬ர஥ற஦ரர் சறநறது ஬ி஦ப்ன௃டபண


பகட்டரர்.

"஢ரன் கற஧ர஥த்துக்குப் பதரக஬ில்லன, சர஥ற! ஬஫ற஦ிபனப஦ ஡றன௉ம்தி஬ிட்படன்" ஋ன்று தசரல்னறக்


தகரண்பட கறன௉ஷ்஠ன் சர஥ற஦ரர் அன௉கறல் ஬ந்து, சட்லடப் லத஦ினறன௉ந்து என௉ கரகற஡த்ல஡ ஋டுத்஡ரன்.

"சர஥ற! ஋ஸ்படட் தங்கபரவுக்குக் தகரஞ்ச தூ஧த்஡றல் என௉ தசடி஦ில் த஬ள்லப஦ரய்த் த஡ரிந்஡து.


கறட்டப் பதரய் தரர்த்ப஡ன். இந்஡க் கடி஡ம் கறடந்஡து. ஬ரசறத்துப் தரர்த்஡தும் ன௅க்கற஦஥ரண ஬ி஭஦ம் ஋ன்று
஋ண்஠ி, கற஧ர஥த்துக்குப் பதரகர஥பன ஡றன௉ம்தி஬ிட்படன்" ஋ன்று தசரல்னறக் கடி஡த்ல஡னேம் சு஬ர஥ற஦ரர்
லக஦ில் தகரடுத்஡ரன்.

சு஬ர஥ற஦ரர் கடி஡த்ல஡ப் தடித்஡ பதரது, அபவுகடந்஡ ஆச்சரி஦த்஡றணரல் அ஬ன௉லட஦ ன௃ன௉஬ங்கள்


த஢ரிந்து உ஦ர்ந்஡ண.

இன௉தத்துனென்நரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஋஡றர்தர஧ர஡ சந்஡றப்ன௃

சு஬ர஥ற஦ரர் கடி஡த்ல஡ப் தடித்து஬ிட்டு ஥குடத஡ற஦ிடம் தகரடுத்஡ரர். ஥குடத஡ற தடித்஡ரன். கடி஡த்஡றல்


தின்஬ன௉஥ரறு ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡து:

஢ரன் என௉ அணரல஡ப் ததண். இங்பக ஋ன்லணப் தன஬ந்஡஥ரகக் தகரண்டு஬ந்து சறலநப்தடுத்஡ற


ல஬த்஡றன௉க்கறநரர்கள். ஋ணக்குப் லதத்஡ற஦ம் இல்லன. இந்஡ப் தர஡கர்களுலட஦ தகரடுல஥க்குப் த஦ந்து
லதத்஡ற஦ம் ஥ர஡றரி ப஬஭ம் பதரட்டு ஢டிக்கறபநன். ஋ன்லண ஋ப்தடி஦ர஬து ஢ீங்கள் ஡ரன் கரப்தரற்ந
ப஬ண்டும்.

இப்தடிக்கு,
஡றக்கற்ந
தசந்஡றன௉.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

இல஡ப் தடித்஡டும் ஥குடத஡ற஦ின் கண்கபில் ேனம் ஬ந்து஬ிட்டது. ததரி஦ண்஠ன் "஋ன்ண? ஋ன்ண?"


஋ன்று ஬ற்ன௃றுத்஡றக் பகட்கப஬, அ஬னுக்கும் ஬ரசறத்துக் கரட்டிணரன். ததரி஦ண்஠ன் 'ஏ'த஬ன்று அழுது
஬ிட்டரன்.

சு஬ர஥ற஦ரர் இ஧ண்டு பதல஧னேம் ஥ரநற ஥ரநற தரர்த்஡ரர். "஥குடத஡ற! இத஡ன்ண? உங்களுக்கு இந்஡ப்
ததண்ல஠த் த஡ரினே஥ர?" ஋ன்று பகட்டரர்.

"ஆ஥ரம், சு஬ர஥ற! அ஬லபத் ப஡டிக்தகரண்டு ஡ரன் ஢ரங்கள் ஬ந்ப஡ரம்!" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

ததரி஦ண்஠ன் ஬ிம்஥றக் தகரண்பட, "கு஫ந்ல஡ இந்஡க் கடி஡த்ல஡க் கல்னறல் கட்டிக்கல ப஫


பதரட்டின௉க்கறநது. கடு஡ரசற தநந்து பதரய்஬ிட்டது. கல் ஥ரத்஡ற஧ம் சு஬ர஥ற஦ின் ஡லன஦ில் ஬ிழுந்஡றன௉க்கறநது"
஋ன்நரன்.

"அப்தடி஦ரணரல், கடி஡த்஡றல் கண்ட ஬ி஭஦ம் உண்ல஥த஦ன்று ஢ீங்கள் ஢றலணக்கறநீர்கபர?" ஋ன்று


சு஬ர஥ற஦ரர் இ஧ண்டு பதல஧னேம் தரர்த்துக் பகட்டரர்.

தகரஞ்சம் தகரஞ்ச஥ர ஋ல்னர ஬ி஭஦ங்கலபனேம் ஥குடத஡றனேம் ததரி஦ண்஠னும் சு஬ர஥ற஦ரன௉க்குச்


தசரன்ணரர்கள். சு஬ர஥ற஦ரர் அபவு கடந்஡ ஆச்சரி஦த்துக்கு உள்பரணரர் ஋ன்று தசரல்னப஬ண்டி஦஡றல்லன.
அப஡ரடு அ஬ன௉க்குக் தகரஞ்சம் த஦ன௅ம் உண்டர஦ிற்று. கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧ப் தற்நற அ஬ர்
஌ற்தகணப஬ த஧ரதரி஦ரய்க் பகள்஬ிப்தட்டது஡ரன். இப்பதரது அ஬ன௉லட஦ தகரடுல஥களுக்கு
உள்பரண஬ர்கபிடம் ப஢ரிபனப஦ ஬ி஭஦ங்கலபக் பகட்டதும், "அவ்஬பவு ததரல்னர஡ ஥னு஭னுலட஦
஬ிப஧ர஡த்துக்குப் தரத்஡ற஧஥ரகற இந்஡ ஊரில் ஥டம் ஋ப்தடி ஢டத்஡ ன௅டினேம். ஢ம்ன௅லட஦ த஡ரண்டுக்தகல்னரம்
஬ிக்கறணம் ஬ந்து ஬ிடும்பதரனறன௉க்பக?" ஋ன்று ஢றலணத்஡ரர். அப஡ரடு, கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டணரண ஥குடத஡ற
இந்஡ ஬ி஭஦த்஡றல் சம்தந்஡ப்தட்டின௉ப்த஡ணரல் அதர஦ம் அ஡றக஥ர஦ிற்று. சர்க்கரர் அ஡றகரரிகள் கரர்க்பகரடக்
கவுண்டரின் தக்கந்஡ரன் இன௉ப்தரர்கள். ஢ம்ன௅லட஦ பதச்லச ஢ம்த஥ரட்டரர்கள். இவ்஬பவுடன் கூட,
சங்கடத்஡றல் அகப்தட்டுக் தகரண்டின௉ப்தது என௉ ததண்; ஢ரப஥ர சந்஢ற஦ரசற, த஫ற சு஥த்஡ ஋ங்பக இடுக்குக்
கறலடக்கும் ஋ன்று தரர்த்துக் தகரண்டின௉க்கும் தூர்த்஡ர்கள் ஡ங்கள் கரரி஦த்ல஡ என௉ப஬லப ஆ஧ம்திக்கனரம்.

இப்தடித஦ல்னர஥றன௉ந்஡ பதர஡றலும், என௉ அணரல஡ப் ததண்ல஠ப் தர஬ிகபின் தகரடுல஥஦ினறன௉ந்து


கரப்தரற்ந ப஬ண்டி஦து அ஬சற஦ந்஡ரன் ஋ன்று சு஬ர஥ற஦ரர் ன௅டிவு தசய்஡ரர். ஆணரல் கரரி஦ம் தகட்டுப்
பதரகர஥னறன௉க்க ப஬ண்டு஥ரணரல், த஧ரம்தவும் ேரக்கற஧ல஡஦ர஦ின௉க்க ப஬ண்டி஦தும் அ஬சற஦ம்.
அ஬ச஧ப்தட்டு என்று கறடக்க என்லநச் தசய்து ப஥ரசம் பதரகக் கூடரது.

த஬கு ப஢஧ம் ஥குடத஡றனேடனும், ததரி஦ண்஠னுடனும் கனந்து ப஦ரசறத்஡ திநகு, சு஬ர஥ற஦ரர்


தசரன்ண஡ர஬து:

"இந்஡ ஬ி஭஦த்஡றல் ஢ீங்கள் என்றும் தி஧ப஬சறக்க ப஬ண்டரம். ஢ீங்கள் ஡லன஦ிட்டரல் கட்டர஦ம்


கரரி஦ம் தகட்டுப் பதரகும். இன்று ஧ரத்஡றரி இங்பக ஡ங்கற஬ிட்டு ஢ரலபக்குக் பகர஦ன௅த்தூன௉க்பகர அல்னது
கற஧ர஥த்துக்பகர ன௃நப்தட்டுப் பதரங்கள். உ஡க஥ண்டனத்஡றல் என௉ ததரி஦ உத்஡றப஦ரகஸ்஡ல஧ ஋ணக்கு ஢ல்ன
த஫க்கன௅ண்டு. ஢ரலப஦஡றணம் ஋ணக்கும் தகரஞ்சம் உடம்ன௃ தசௌகரி஦஥ரகற஬ிடும். ஢ரபண ப஢ரில் பதரய்
அ஬ன௉டன் பதசற ஋ப்தடி஦ர஬து அந்஡ப் ததண்ல஠ ஬ிடு஡லன தசய்஦ப் தரர்க்கறபநன். அ஡ற்கு இந்஡க்
கடி஡ப஥ ஋ணக்குப் பதரதும். அ஬ச஧ப்தட்டு ஌஡ர஬து தசய்ப஡ர஥ரணரல் ஋ல்னரம் குட்டிச்சு஬஧ரகற஬ிடும். அந்஡ப்
ததண்ட௃க்கு ஌஡ர஬து ப஢ர்ந்து ஬ிட்டரல் அ஡ன் ததரறுப்ன௃ ஢ம்ன௅லட஦ ஡லன஦ில் ஡ரன் ஬ிடினேம்.
கரர்க்பகரடக் கவுண்டரிடத்஡றனறன௉ந்து அ஬லப ஬ிடு஡லன தசய்து஬ிட்டரல், அப்ன௃நம் அ஬பரச்சு, ஢ீ஦ரச்சு!"

சு஬ர஥ற஦ரர் கூநற஦ல஡ ஥றுத்துக் கூந ஥குடத஡றக்குத் ல஡ரி஦ம் உண்டரக஬ில்லன. அ஬ர் கூறு஬து


஡ரன் ஢ற஦ர஦ம், ன௃த்஡றசரனறத்஡ணம் ஋ன்றும் அ஬னுக்குப் தட்டது.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"சரி, சு஬ர஥ற! அப்தடிப஦ ஆகட்டும்" ஋ன்நரன்.

"இணிப஥னர஬து ஢ீங்கள் தகரஞ்சம் தி஧சர஡ம் ஋டுத்துக் தகரண்டு சற஧஥தரிகர஧ம் தசய்து


தகரள்ளுங்கள். த஧ரம்தக் கஷ்டப்தட்டின௉க்கறநீர்கள்" ஋ன்நரர் சு஬ர஥ற஦ரர்.

அவ்஬ி஡ப஥ ஥குடத஡றனேம் ததரி஦ண்஠னும் சு஬ர஥ற஦ரரின் அலந஦ினறன௉ந்து த஬பி஬ந்து தி஧சர஡ம்


சரப்திட்டரர்கள். திநகு ஥குடத஡ற, கறன௉ஷ்஠ன் ஋ன்கறந லத஦ணிடம் ப஡஬கறரி ஋ஸ்படட் தங்கபர ஋ங்பக
இன௉க்கறநத஡ன்தல஡ப் தற்நறனேம், பதரகும் ஬஫றல஦ப் தற்நறனேம் ஬ி஬஧஥ரக ஬ிசரரித்துக் தகரண்டரன். சற்று
ப஢஧த்துக்தகல்னரம், ததரி஦ண்஠லணப் தரர்த்து, "தரட்டர! ஋ன்ணரல் சும்஥ர உட்கரர்ந்஡றன௉க்க ன௅டி஦஬ில்லன.
஢ரன் பதரய்க் தகரஞ்சம் ஊர் சுற்நறப் தரர்த்து ஬ிட்டு ஬ன௉கறபநன், ஢ீ தடுத்துக் தகரண்டின௉" ஋ன்று
தசரல்னற஬ிட்டுப் பதரணரன்.

அ஬ன் பதரண சறநறது ப஢஧த்துக்தகல்னரம் ததரி஦ண்஠ன் கறன௉ஷ்஠ணிடம் "஡ம்தி! ஋ணக்கு இங்பக


என௉஬ல஧ப் தரர்க்க ப஬ண்டும். பதரய்ப் தரர்த்து஬ிட்டு ஬ன௉கறபநன். சு஬ர஥ற஦ரர் பகட்டரல் இ஧ண்டு பதன௉ம்
ஊர் சுற்நறப் தரர்க்கப் பதர஦ின௉க்கறபநரம் ஋ன்று தசரல்னற஬ிடு" ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டுக் கறபம்திணரன்.

சு஬ர஥ற஦ரர் தசரன்ண ப஦ரசலண சரி஦ரணது ஋ன்று ஥குடத஡ற எப்ன௃க் தகரண்ட பதர஡றலும்,


தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்க்கர஥ல் ஡றன௉ம்த அ஬ன் ஥ணம் எப்த஬ில்லன. உனகத்ல஡த் துநந்஡ சு஬ர஥ற஦ரன௉க்கு
஥குடத஡ற஦ின் உள்பம் தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்க்க ஋ப்தடித் துடித்஡து ஋ன்தது த஡ரி஬஡ற்கும் ஢ற஦ர஦஥றல்லன.
ஆகப஬, அ஬ரிடம் தசரல்னர஥ல் ஋ப்தடினேம் ப஡஬கறரி ஋ஸ்படட் தங்கபரவுக்குப் பதரய் அ஬லப என௉
஡டல஬ கண்஠ரல் தரர்த்து஬ிட்டர஬து ஡றன௉ம்த ப஬ண்டும் ஋ன்று அ஬ன் ஡ீர்஥ரணித்துக் தகரண்டரன்.
கவுண்டர்கள் ப஢ற்றுத்஡ரன் ஬ந்து஬ிட்டுத் ஡றன௉ம்தி஦ின௉க்கறநரர்கள். ஆலக஦ரல் இன்று இங்பக
இன௉க்க஥ரட்டரர்கள். தங்கபரவுக்கு த஬பித்ப஡ரட்டத்஡றல் அ஬ள் ஬ந்து உனரவுகறநரள் ஋ன்றும் த஡ரிகறநது.
ஆகப஬, அ஬லபப் தரர்ப்தது சரத்஡ற஦ந்஡ரன். "த஦ப்தடரப஡! ஢ரன் இன௉க்கறபநன்" ஋ன்று இ஧ண்டு ஬ரர்த்ல஡
தசரல்லு஬துகூடச் சரத்஡ற஦஥ரகனரம். ஌ன் ன௅டி஦ரது? இந்஡ ப஢ரக்கத்துடன் ஡ரன் ஥குடத஡ற இப்பதரது
உ஡க஥ண்டனம் பதரகும் ஥லனச்சரலன஦ில் பதரய்க் தகரண்டின௉ந்஡ரன்.

பதரகும் பதரது அ஬ன் உள்பத்஡றல் ஋த்஡லண ஋த்஡லணப஦ர ஋ண்஠ங்கள் ப஡ரன்நறண. தசந்஡றன௉


உண்ல஥஦ிபனப஦ அங்பக இன௉ப்தரபர? ஢ரம் தரர்ப்பதர஥ர? அ஬லப ஬ிடு஡லன தசய்஬஡ற்கு சு஬ர஥ற஦ரரின்
ன௅஦ற்சறல஦ப஦ ஢ம்தி஦ின௉க்க ப஬ண்டி஦து஡ரணர? ஆகர! ஋ன்ண ச஥ர்த்து அ஬ள்! ஋ப்ததரழுப஡ர ப஡ர஫ற஦ிடம்
பதசறண ஞரதகத்ல஡ ல஬த்துக் தகரண்டு லதத்஡ற஦ம் பதரல் ஢டிக்கறநரபப? "஋ல்னரம் உன் பதரில் உள்ப
அன்திணரல்஡ரபண?" ஋ன்று ஋ண்஠ி஦ பதரது ஥குடத஡றக்கு உடம்ததல்னரம் ன௃ல்னரித்஡து. அத்஡லக஦
அன்ன௃க்குப் தரத்஡ற஧஥ரக ஢ரம் ஋ன்ண தசய்஡றன௉க்கறபநரம்? ஋த்஡லணப஦ர ஢ர஬ல்கள் தடித்஡றன௉க்கறபநரப஥?
இம்஥ர஡றரிச் சந்஡ர்ப்தத்஡றல் உதப஦ரகப்தடக்கூடி஦ னேக்஡ற என்றும் இப்பதரது ஞரதகத்஡றற்கு ஬஧஬ில்லனப஦?
- ப஡ரட்டக்கர஧ணிடம் ஌஡ர஬து தசரல்னறச் சறப஢கம் தசய்து தகரண்டு தங்கபரவுக்குள் பதரய் அ஬லணத்
஡றடீத஧ன்று ஏர் அலந஦ில் ஡ள்பிப் ன௄ட்டி஬ிட்டரதனன்ண? தசந்஡றன௉ல஬ அல஫த்துக் தகரண்டு ப஢ப஧
஧஦ில்ப஬ ஸ்பட஭னுக்குப் பதரய் ஧஦ிபனநறச் தசன்லணக்குப் பதரய் ஬ிடனர஥ர - ஆகர! தசந்஡றன௉ல஬ப்
பதரல் என௉ ஬ரழ்க்லகத் துல஠஬ி ஥ட்டு஥றன௉ந்஡ரல், ஋ப்தடி ஋ப்தடித஦ல்னரம் ப஡சத் த஡ரண்டும், சனெகத்
த஡ரண்டும் தசய்஦னரம் ஋ன்று ஥குடத஡ற ஥பணர ஧ரஜ்஦ம் தசய்து தகரண்பட ஢டந்஡ரன். இ஡ணரல் ஬஫ற
஢டக்கும் கலபப்பத அ஬னுக்குத் த஡ரி஦஬ில்லன. கறன௉ஷ்஠ன் தசரன்ண அலட஦ரபப்தடி, சற்று தூ஧த்஡றல்
என௉ ப஥டரண இடத்஡றல் தங்கபர த஡ரிந்஡துந்஡ரன் அ஬னுக்கு இப்பதரல஡஦ ஢றலனல஥ ஞரதகம் ஬ந்஡து.

தங்கபர அன௉கறல் ஡஦ங்கறத் ஡஦ங்கறப் பதரய் ன௅ன்ன௃நத் ப஡ரட்டத்஡றல் தசந்஡றன௉ல஬ப் தரர்க்கும்


ஆ஬லுடன் கண் தகரட்டர஥ல் தரர்த்஡ரன். ஆணரல், தங்கபர஬ிபனர, ப஡ரட்டத்஡றபனர ஥ணி஡ சஞ்சர஧ம்
இன௉ப்த஡ரகப஬ த஡ரி஦஬ில்லன. சற்று ப஢஧ம் க஫றத்து இன்னும் ச஥ீ தத்஡றல் தசன்நரன். இந்஡ தங்கபர஡ரணர,
அல்னது ஡஬நரண இடத்துக்கு ஬ந்து஬ிட்படர ஥ர ஋ன்று அ஬னுக்குச் சந்ப஡கம் உண்டர஦ிற்று.
ப஡ரட்டத்஡றன் ன௅ன் பகட்டுக்கு அன௉கறல் ல஡ரி஦஥ரய்ப் பதரணரன். பகட்டின் க஡வு ஡றநந்து கறடந்஡து. "சரி,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

இந்஡ ஬டு
ீ இல்லன" ஋ன்று அ஬னுக்கு ஢றச்ச஦஥ர஦ிற்று ஆ஦ினும் உள்பப பதரய் ஦ர஧ர஬து இன௉ந்஡ரல்
அ஬ர்கலப ஬ிசரரிக்கனரம் ஋ன்று பதரணரன். தங்கபர ன௅கப்ன௃க்கு அ஬ன் ஬ந்஡ பதரது, க஡ல஬த் ஡றநந்து
தகரண்டு என௉ ஥ணி஡ன் த஬பிப஦ ஬ந்஡ரன். அ஬லணப் தரர்க்கப் த஦ங்க஧஥ர஦ின௉ந்஡து. ன௅஧ட்டு ஥ணி஡ணரகக்
கர஠ப்தட்டரன். என௉ ப஬லப இந்஡ப் தங்கபர ஡ரபணர, இ஬ன் ஡ரன் அந்஡ ன௅஧ட்டுத் ப஡ரட்டக்கர஧பணர
஋ன்று ப஡ரன்நற஦து. தடதடத஬ன்று த஢ஞ்சு அடித்துக் தகரண்டது.

"஦ரர் ஍஦ர ஢ீ?" ஋ன்று அந்஡ ஥ணி஡ன் பகட்ட஡ற்கு ஥குடத஡ற சரி஦ரண த஡றல் தசரல்னர஥ல், "இது
஦ரர் தங்கபர அப்தர? ஬ட்டில்
ீ என௉஬ன௉ம் இல்லனப஦ர?" ஋ன்நரன்.

"என௉஬ன௉ம் இல்னர஥ல் ஋ன்ண? உணக்கு ஦ரர் ப஬ட௃ம்?" ஋ன்று ஋ரிந்து ஬ிழுந்஡ரன் அம்஥ணி஡ன்.

"஬ட்டு
ீ ஋ே஥ரலணப் தரர்க்கட௃ம்" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற, ஡டு஥ரற்நத்துடன்.

"உள்பப இன௉க்கரர், பதர!"

இந்஡ தங்கபர இல்லனத஦ன்று ஥குடத஡றக்கு உறு஡ற஦ர஦ிற்று இன௉ந்஡ரலும் இவ்஬பவு தூ஧ம்


஬ிசரரித்து஬ிட்டு உள்பப பதரகர஥ல் ஡றன௉ம்தக் கூடரது ஋ன்று ஢றலணத்துக் தகரண்பட ஬ரசற்தடி஦ில்
த௃ல஫ந்து ஢லட஦ில் பதரணரன். ஢லட஦ில் ஬னது ன௃நத்஡றல் என௉ ஬ரசற்தடி இன௉ந்஡து. அ஡ன் அன௉கறல் அ஬ன்
பதரணதும் த஬பி ஬ரசற் க஡வு ஡றடீத஧ன்று சரத்஡ற஦ சத்஡த்ல஡க் பகட்டுத் ஡றடுக்கறட்டுத் ஡றன௉ம்திப் தரர்த்஡ரன்.
அப஡ ச஥஦த்஡றல் அலநக்குள்பப஦ின௉ந்து "஬ரடர, அப்தர, ஬ர!" ஋ன்று என௉ த஡ரிந்஡ கு஧ல் - த஦ங்க஧஥ரண
கு஧ல் பகட்டது. ஥குடத஡ற ஡றகறலுடன் அலநக்குள் ப஢ரக்கறணரன். அங்பக, லக஦ில் சு஫ல் துப்தரக்கறனேடன்
கள்பிப்தட்டிக் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஢றன்று தகரண்டின௉ந்஡ரர்.

இன௉தத்஡ற ஢ரன்கரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - "அண்஠ர ஬ந்஡ரர்!"

அன்று கரலன஦ில் தசந்஡றன௉ அப஬ில்னர஡ து஦஧த்஡றல் ஆழ்ந்஡஬பரய் உள்பன௅ம் உடலும் குன்நற


உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ரள். "இந்஡ உனகறல் ஌ன் திநந்ப஡ன் ஢ரன்" ஋ன்த஡ரக அ஬ள் பகட்டின௉ந்஡ என௉ தரட்டின் அடி
஡றன௉ம்தத் ஡றன௉ம்த அ஬ளுலட஦ ஞரதகத்துக்கு ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡து. ஢ரலு ஬ன௉஭த்துக்கு ன௅ன்ன௃ ஬ல஧஦ில்
அ஬ளுலட஦ ஬ரழ்க்லக ஋வ்஬பவு ஆணந்஡஥஦஥ர஦ின௉ந்஡து ஋ன்தல஡னேம், ஡றடீத஧ன்று ஋ப்தடித் துன்த
஥஦஥ரக ஥ரநற஬ிட்டத஡ன்தல஡னேம் ஢றலணத்து ஢றலணத்துப் ததரன௉஥றணரள். "கடவுள் ஋஡ற்கரக ஋ணக்கு
இவ்஬பவு கஷ்டத்ல஡னேம் தகரடுத்஡ரர்? ஢ரன் ஦ரன௉க்கு ஋ன்ண தகடு஡ல் தசய்ப஡ன்?" ஋ன்று அடிக்கடி
஋ண்஠ிணரள். இவ்஬பவு தசரந்஡த் து஦஧ங்களுக்கறலடப஦஡ரன் கடி஡த்துடன் கட்டிப் பதரட்ட கல்
சு஬ர஥ற஦ரரின் ஡லன஦ில் ஬ிழுந்து கர஦ப்தடுத்஡ற஦ ஬ிதரீ஡த்ல஡ ஢றலணத்து ஢றலணத்து ப஬஡லண஦லடந்஡ரள்.
சு஬ர஥ற஦ரன௉க்குப் ததரி஦ கர஦ம் ஌ற்தட்டின௉க்குப஥ர? என௉ ப஬லப சரதம் தகரடுத்து ஬ிடு஬ரப஧ர? ஍ப஦ர!
஡ரன் ஌ற்தகணப஬ தடும் கஷ்டம் ஋ல்னரம் பதர஡ர஡ர? ஋ன்ண லதத்஡ற஦க்கர஧த்஡ணம்? லதத்஡ற஦ம் ஥ர஡றரி
஢ரன் ஢டித்஡஡ல்ன஬ர உண்ல஥஦ில் லதத்஡ற஦க்கர஧த்஡ண஥ரய்ப் பதரய்஬ிட்டது? இணிப஥ல் இந்஡ப் லதத்஡ற஦
ப஬஭ம் ப஬ண்டரம் ஋ன்று அ஬ள் ன௅டி஬ரகத் ஡ீர்஥ரணித்துக் தகரண்டரள். அடுத்஡ ஡டல஬ சறத்஡ப்தர
஬ன௉ம்பதரது அ஬ல஧க் பகட்டுப் தரர்க்க ப஬ண்டி஦து ஡ணக்கு ஬ிடு஡லன ஦பிக்கும்தடி; அ஡ற்கு அ஬ர்
சம்஥஡றக்கர஬ிட்டரல் உ஦ில஧ ஬ிட்டு ஬ிடு஬து஡ரன் சரி. ஢ல்ன ப஬லப஦ரக இந்஡ ஥லனப் தி஧ரந்஡ற஦த்஡றல்
உ஦ில஧ ஬ிடு஬து அவ்஬பவு கஷ்ட஥ரண கரரி஦஥ல்ன. கற஧ர஡ற ப஥ல் ஌நற கல ப஫ கு஡றத்஡ரலும் ஡ீர்ந்஡து. இப்தடி
஋ண்஠ி஦ பதரத஡ல்னரம் கரனஞ்தசன்ந ஡ந்ல஡஦ின் ஢றலணவும் அ஬ளுக்கு அவ்஬ப்பதரது ஬ந்து
தகரண்டின௉ந்஡து. "அப்தர! ஢ீ ஋ங்பக஦ர஬து இன௉க்கறநர஦ர? உன் அன௉ல஥ ஥கள் தடும் கஷ்டங்கதபல்னரம்
உணக்குத் த஡ரினே஥ர? இந்஡ப் தர஬ிகள் தசய்னேம் தகரடுல஥கலபத஦ல்னரம் ஢ீ தரர்த்துக் தகரண்டு
஡ரணின௉க்கறநர஦ர?" ஋ன்று அ஬ளுலட஦ ஥ணம் க஡நறற்று.

என௉ ஡டல஬ இன்தணரன௉ ஋ண்஠ன௅ம் அ஬ளுக்குத் ப஡ரன்நற஦து: "இந்஡க் கஷ்டங்கள் ஋ல்னரம் ஢ர஥ரக
஬ிலனக்கு ஬ரங்கறக் தகரண்டது஡ரபண? ஋த்஡லணப஦ர ததண்கள் ஬஦஡ரண஬ர்கலபக் கல்஦ர஠ம் தசய்து
தகரள்ப஬ில்லன஦ர? கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டல஧க் கல்஦ர஠ம் தசய்து தகரள்பச் சம்஥஡றத்஡ரல் இப஡
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

தங்கபர஬ில் லக஡ற஦ரக இன௉ப்த஡ற்குப் த஡றனரக ஋ே஥ரணி஦ரக இன௉க்கனர஥ல்ன஬ர?" ஋ன்று ஢றலணத்஡ரள்.


அ஬ளுக்குத் த஡ரிந்஡ குடும்தங்களுக்குள்பப ஬஦஡ரண஬ர்கலப - கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டல஧஬ிடக்
கற஫஬ர்கலப கல்஦ர஠ம் தசய்து தகரண்ட஬ர்கபின் ஞரதகத஥ல்னரம் அ஬ளுக்கு ஬ந்஡து. ஆணரல், அப஡
ச஥஦த்஡றல், னென்று ஬ன௉஭த்துக்கு ன௅ன் என௉ ஢ரள் ஏலடக் கல஧஦ில் ஢டந்஡ சம்த஬ன௅ம் அ஬ளுலட஦
஢றலணவுக்கு ஬ந்஡து. னெர்ச்லச ஦லடந்஡து பதரல் ஡ரன் தரசரங்கு தசய்஡தும், கரந்஡றக் குல்னர அ஠ிந்஡
அந்஡ ஬ரனறதன் ேனம் தகரண்டு ஬ந்து ஡ன் ன௅கத்஡றல் த஡பித்஡தும், னெக்கறன் அன௉கறல் லகல஦ ல஬த்து
னெச்சு இன௉க்கறந஡ர ஋ன்று தரர்த்஡தும், ஡ரன் ஋ழுந்து உட்கரர்ந்து கனகன த஬ன்று சறரித்஡தும், ப஢ற்றுத்஡ரன்
஢டந்஡து பதரல் அ஬ள் ஥ண஡றல் ப஡ரன்நற, ப஡கம் சறனறர்க்கச் தசய்஡து. தின்ணர், அந்஡க் பகர஦ன௅த்தூர்
஬ட்டில்
ீ அன்நற஧வு ஡ன்லணச் சறத்஡ப்தர தி஧ம்திணரல் அடித்஡பதரது, ஥குடத஡ற க஡ல஬த் ஡றநந்து தகரண்டு
ஏடி ஬ந்து ஡டுத்஡தும், அ஬லணக் கவுண்டர்கள் கட்டிப் பதரட்டதும், பசரதர஬ின் கரனறல் கட்டிப்
பதரட்டின௉ந்஡பதரது அவ்஬ரனறதனுலட஦ ன௅கத்஡றல் ப஡ரன்நற஦ ஡ீ஧ன௅ம், ஡ன்லண அடிக்கடி 'த஦ப்தடரப஡!'
஋ன்று தசரல்கறந஬ன் பதரல் தரர்த்஡தும் - இல஬த஦ல்னரம் அ஬ள் ஥ணக்கண்஠ின் ன௅ன் ஥ீ ண்டும்
ப஡ரன்நறண. ஡ரன் ஥஠ம் தசய்துதகரள்஬஡ர஦ின௉ந்஡ரல் ஥குடத஡றல஦ ஥஠ம் தசய்துதகரண்டு ஬ரழ்஬து,
இல்னர஬ிட்டரல் உ஦ில஧ ஬ிட்டு஬ிடு஬து ஋ன்று உறு஡ற தசய்து தகரண்டரள்.

இப்தடிப் தன஬ி஡ச் சறந்஡லணகபில் அ஬ள் ஆழ்ந்஡றன௉ந்஡ ச஥஦த்஡றல் ஬ரசனறல் கரர் ஬ன௉ம் சத்஡ம்
பகட்டது. ேன்ணல் ஬஫ற஦ரகப் தரர்த்஡ பதரது, கள்பிப்தட்டிக் கரர்஡ரன் ஋ன்று த஡ரிந்து தகரண்டரள். உடபண,
அ஬ள் அன஥ரரிக்குச் தசன்று, கநறகரய் ஢றுக்கு஬஡ற்கரக உதப஦ரகறக்கப்தட்ட என௉ சறறு கத்஡றல஦த் ப஡டி
஋டுத்து இடுப்தில் தசன௉கறக் தகரண்டு, கவுண்டர்கலபச் சந்஡றப்த஡ற்கு ஆ஦த்஡஥ரணரள். அ஬ளுலட஦
அலநக்கு த஬பிப஦ கரனடிச்சத்஡ம் பகட்ட பதரது, என௉ லகல஦ இடுப்தில் கத்஡றப் திடி஦ின் ப஥ல் ல஬த்துக்
தகரண்டு ஋ழுந்து ஢றன்நரள்.

உள்பப ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஥ட்டுந்஡ரன் ஬ந்஡ரர். சர஬஡ரண஥ரண கு஧னறல் "தசந்஡றன௉! உடம்ன௃


஋ப்தடி஦ின௉க்கறநது?" ஋ன்று பகட்டுக் தகரண்பட ஬ந்஡஬ர், தசந்஡றன௉ ஆப஬சங் தகரண்ட஬ள் பதரல்
஢றற்தல஡ப் தரர்த்துச் சறநறது ஡றடுக்கறட்டரர்.

"஋ணக்கு உடம்ன௃ என்று஥றல்லன" ஋ன்நரள் தசந்஡றன௉.

"த஧ரம்த ஢ல்னது; அப்தடி஦ரணரல் உட்கரர். ஌ன் இவ்஬பவு த஡ட்டப்தடுகறநரய்? உன்லண ஦ரர் ஋ன்ண
தசய்கறநரர்கள்?" ஋ன்நரர்.

கவுண்டர் ஢ரற்கரனற஦ிலும், தசந்஡றன௉ அ஬ளுலட஦ கட்டினறலும் உட்கரர்ந்஡ரர்கள்.

"அ஢ர஬சற஦஥ரகப் த஡ட்டப்தட்டுத்஡ரபண அந்஡ சு஬ர஥ற஦ரரின் த஥ரட்லட ஥ண்லட஦ில் கல்லனப்


பதரட்டரய்? தர஬ம்! சரகக் கறடக்கறநரர்!" ஋ன்நரர்.

"஍ப஦ர?" ஋ன்று அனநறணரள் தசந்஡றன௉.

"தில஫த்஡ரல் ன௃ணர்ேன்஥ந்஡ரன். தசத்துப் பதரணரல் உன் ப஥ல் பகஸ் ஬ந்஡ரலும் ஬ன௉ம். ஢ீ


லதத்஡ற஦ம் ஋ன்று ப஬஭ம் பதரட்டது பதரக, ஢றே஥ரகப஬ உணக்குப் லதத்஡ற஦ம் ஋ன்று ன௉சுச் தசய்னேம்தடி
஬஧னரம்" ஋ன்நரர்.

தசந்஡றன௉ ஡றலகத்துப் பதரய் உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ரள். ஬ி஭஦ம் அ஬ளுக்கு ஢ன்நரக ஬ிபங்கக் கூட


இல்லன. சு஬ர஥ற஦ரர் சரகக் கறடக்கறநரர் - ஡ரன் ஋நறந்஡ கல்னறணரல் - ஋ன்தது ஥ட்டுந்஡ரன் ஥ண஡றல்
஢றன்நது.

"கு஫ந்ல஡! இல஡த஦ல்னரம் ஢ீ஦ரகப஬ தண்஠ிக் தகரண்டரய் ஋ன்தல஡ ஢றலணத்஡ரல் த஧ரம்த


஬ன௉த்஡஥ரக஦ின௉க்கறநது" ஋ன்நரர் ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"சறத்஡ப்தர! சத்஡ற஦஥ரகச் தசரல்லுங்கள். இத஡ல்னரம் ஢ரணரகச் தசய்துதகரண்ட஡ர? இந்஡க் க஡றக்கு


஋ன்லணக் தகரண்டு ஬ந்஡து ஢ீங்கள் இல்லன஦ர?" ஋ன்று தசந்஡றன௉ க஡நறணரள்.

"இன௉க்கனரம், அம்஥ர! ஋ன் பதரிலும் தகரஞ்சம் ஡ப்ன௃த்஡ரன். எப்ன௃க் தகரள்கறபநன். கள்பிப்தட்டிக்


கவுண்டரின் அந்஡ஸ்ல஡ உத்ப஡சறத்து உன்லண அ஬ன௉க்குக் கட்டிக் தகரடுக்க ஋ண்஠ிபணன். அந்஡
஥னு஭ன௉க்கும் ஆண் கு஫ந்ல஡ இல்லனப஦, உன் ஬஦ிற்நறல் என௉ ஆண் கு஫ந்ல஡ திநந்஡ரள் அவ்஬பவு
தசரத்தும் ஬ன௉ப஥ ஋ன்ந ஆலசப் தட்படன். ஆணரல், உணக்கு இஷ்ட஥றல்லன ஋ன்நரல் அல஡ச் தசரன்ணரல்
பதர஡ர஡ர? தசரல்னர஥ல் தகரள்பர஥ல், ஊல஧ ஬ிட்டு ஏடி ஬஧னர஥ர? அதுவும் ஢ரன் இல்னர஡ ச஥஦த்஡றல்!
இ஡ணரல் ஢ம்த஥ல்பனரன௉க்குப஥ ஋வ்஬பவு அ஬஥ரணம் தரர்! உன்னுலட஦ இஷ்ட஥றல்னர஥ல்
தன஬ந்஡ப்தடுத்஡றக் கல்஦ர஠ம் தசய்து தகரடுத்து஬ிடுப஬ர஥ர? இத஡ல்னரம் இந்஡க் கரனத்஡றல் ஢டக்கக்
கூடி஦ கரரி஦஥ர?... தடித்஡ ததண்஠ரகற஦ உணக்கு இது த஡ரி஦ர஥ல் பதரய் ஬ிட்டப஡!... ஆணரல், உன்
பதரில் ஡஬று இல்லன. 'கல஧க்கறந஬ர்கள் கல஧த்஡ரல் கல்லுங்கல஧னேம்' ஋ன்ததுபதரல், ஦ரன௉லட஦
துர்ப்பதர஡லணல஦ப஦ர பகட்டு ஢ீ இந்஡ ஥ர஡றரி தசய்து ஬ிட்டரய்...!"

கவுண்டர் இவ்஬ரறு பதசற ஬ந்஡பதரது ன௅஡னறதனல்னரம் தசந்஡றன௉வுக்குத் ஡ன் பதரிபன ஡ரன்


என௉ப஬லப திசபகர ஋ன்று ப஡ரன்நற஦து. ஆணரல், கலடசற஦ில் 'துர்ப்பதர஡லண' ஋ன்நதும், அ஬ர்
஥குடத஡றல஦த்஡ரன் குநறப்திடுகறநரர் ஋ன்று அநறந்து தகரண்டரள். அடங்கற஦ின௉ந்஡ பகரதத஥ல்னரம்
ததரங்கற஦து. "஢ரன் ஦ரன௉லட஦ துர்ப்பதர஡லணல஦னேம் பகட்க஬ில்லன. அப்தடிச் தசரன்ணரல் தர஬ம். ஢ீங்கள்
஡ரன்..." ஋ன்று ஆ஧ம்தித்஡ரள்.

கவுண்டர் குறுக்கறட்டு, "பதரணல஡ப் தற்நற இணிப஥ல் ஋ன்ண தசந்஡றன௉! இ஧ண்டு பதன௉ம்


அல஡த஦ல்னரம் ஥நந்து஬ிடுப஬ரம். ப஢ற்று இ஧வு கண஬ில் அண்஠ன் ஬ந்஡ரர். 'உன்லண ஢ம்தி ஋ன்
கு஫ந்ல஡ல஦ எப்ன௃஬ித்ப஡பண! ஋ங்பக஦டர ஋ன் கு஫ந்ல஡?' ஋ன்று பகட்தது பதரனறன௉ந்஡து. தூக்கத்஡றல்
ஏத஬ன்று அழுது஬ிட்படன். ஋ல்பனரன௉ம் ஋ன்ண ஋ன்று பகட்டுக் தகரண்டு ஬ந்து஬ிட்டரர்கள்..." ஋ன்று
தசரல்னற, ப஬று தக்கம் ஡றன௉ம்திக் கண்கலபத் துலடத்துக் தகரண்டரர்.

தசந்஡றன௉வுக்கு ஥ணம் இபகற ஬ிட்டது. அ஬ளும் பசலனத் ஡லனப்திணரல் ன௅கத்ல஡ னெடிக் தகரண்டு
஬ிம்஥ற ஬ிம்஥ற அ஫த் த஡ரடங்கறணரள்.

஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் அ஬ளுலட஦ ஡லன ஥ீ து ஡ட஬ிக் தகரடுத்து, "ப஬ண்டரம் அம்஥ர!


பதரணத஡ல்னரம் பதரகட்டும். ஋ன் அண்஠னுக்கு ஢ரன் தகரடுத்஡ ஬ரக்லகக் கட்டர஦ம் ஢றலநப஬ற்றுப஬ன்.
஢ீ ஊன௉க்பக ஡றன௉ம்தி ஬ந்து ஬ிடு. கல்஦ர஠த்ல஡ப் தற்நற உன்லண இணிப஥ல் ஬ற்ன௃றுத்஡ ஥ரட்படன். ஢ீ
ப஥ேர் ஆ஬஡ற்கு இன்னும் என்நல஧ ஬ன௉஭ம் ஡ரன் இன௉க்கறநது. அது஬ல஧஦ில் ததரறுத்஡றன௉. அப்ன௃நம்
உன் இஷ்டம் பதரல் தசய். இப்பதரது கறபம்ன௃, பதரகனரம்" ஋ன்நரர்.

஥றுதடினேம் ஌஡ர஬து சூழ்ச்சற தசய்கறநரர்கபபர ஋ன்று என௉ ஢ற஥ற஭ம் தசந்஡றன௉வுக்குச் சந்ப஡கம்


ப஡ரன்நறற்று. ஆணரலும் இந்஡ ஥லனச் சறலந஦ில் இன௉ப்தல஡க் கரட்டிலும், ஊன௉க்குப் பதரணரலும்
தர஡க஥றல்லன ஋ன்று கன௉஡றணரள். ஋ணப஬ சறத்஡ப்தரவுடன் ன௃நப்தடச் சம்஥஡றத்஡ரள்.

தங்கபர஬ின் ஬ரசலுக்கு ஬ந்஡ பதரது, அங்பக கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டல஧க் கண்டதும் அ஬ளுக்கு


த஢ஞ்சு ஡றடுக்கறட்டது. ஆணரல், கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் அ஬ர்கலபத் த஡ரடர்ந்து ஬ந்஡ கரரில் ஌ந஬ில்லன.
இது அ஬ளுக்குத் ல஡ரி஦த்ல஡ உண்டரக்கறற்று. அ஬ர் இல்னர஥பன கரர் கறபம்தி஦ பதரது அ஬ளுக்கு
உற்சரகப஥ உண்டரகற஬ிட்டது. "இ஬ர்களுக்குள் ஌ப஡ர சண்லட பதரனறன௉க்கறநது; த஧ரம்த ஢ல்ன கரரி஦ம்.
அந்஡ப் தர஬ி஦ின் சறப஢கம் இல்னர஬ிட்டரல் சறத்஡ப்தர ஢ல்ன஬஧ரகப஬ ஆகற஬ிடு஬ரர்" ஋ன்று ஢றலணத்஡ரள்.

கரர் பதரண திநகு, கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டர் ஢லட஦ில் ஬ரசற்தடினேள்ப ன௅ன் அலந஦ில் பதரய்
உட்கரர்ந்து தகரண்டரர். அங்கறன௉ந்து ேன்ணல் ஬஫ற஦ரகப் தரர்த்஡ரர். அந்஡ப் தங்கபரவுக்கு ஬ன௉ம் தரல஡
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஢ன்நரகத் த஡ரிந்஡து. அடிக்கடி அந்஡ப் தரல஡ல஦க் கவுண்டர் ஆ஬லுடன் உற்று ப஢ரக்கற஦


஬ண்஠஥றன௉ந்஡ரர். ஬லனல஦ ஬ிரித்து ஬ிட்டு, தட்சற ஋ப்பதரது ஬ந்து சறக்கறக் தகரள்ளும் ஋ன்று
஋஡றர்தரர்த்துக் தகரண்டின௉க்கும் ப஬டனுலட஦ ன௅கதர஬ம் கவுண்டரின் ன௅கத்஡றல் அப்பதரது ப஡ரன்நறற்று.
சரப்தரடு, சறற்றுண்டி ன௅஡னற஦ல஬னேம் அந்஡ அலந஦ிபனப஦ ஢டந்஡து. ப஥லே டி஧ர஦ரினறன௉ந்து அடிக்கடி
லகத்துப்தரக்கறல஦ ஋டுப்ததும், அ஡ன் ஬ிலச஦ில் ஬ி஧லன ல஬ப்ததும், ஥றுதடினேம் ப஥லேக்குள் ல஬த்து
னெடு஬து஥ரக இன௉ந்஡ரர். ப஡ரட்டக்கர஧லணனேம் அடிக்கடி கூப்திட்டு, தரல஡ல஦ப் தரர்த்துக்
தகரண்டின௉க்கும்தடினேம், ஦ர஧ர஬து ஬ன௉஬து த஡ரிந்஡ரல் உடபண த஡ரி஬ிக்கும்தடினேம் கட்டலப஦ிட்டரர்.
ப஢஧ம் ஆக ஆக, அ஬ன௉லட஦ ததரறுல஥ குலநந்து ஬ந்஡து. அலந஦ில் அங்கு஥றங்கும் ப஬க஥ரக
உனர஬ிணரர். கலடசற஦ில், தூ஧த்஡றல் ஥குடத஡ற ஬ன௉஬து த஡ரிந்஡தும், அ஬ன௉லட஦ ன௅கத்஡றலும் கண்கபிலும்
த஦ங்க஧஥ரண குப஧ர஡த்஡றன் ஬ிகர஧ம் ப஡ரன்நற஦துடன், உற்சரகத்஡றன் அநறகுநறனேம் கர஠ப்தட்டது.
ப஬லனக்கர஧லண ஥றுதடினேம் கூப்திட்டு ஬ன௉கறந ஆலப உள்பப ஬ிட்டு த஬பிக் க஡ல஬ சரத்஡ற ஬ிடும்தடிக்
கட்டலப஦ிட்டரர். திநகு லகத்துப்தரக்கறல஦க் லக஦ில் ஋டுத்துக் தகரண்டு ப஥லேக்கு ன௅ன்ன௃ந஥ரக ஬ந்து
஢றன்நரர்.

இந்஡ச் சந்஡ர்ப்தத்஡றல் ஡ரன் தசன்ந அத்஡ற஦ர஦த்஡றல் இறு஡ற஦ில் கூநற஦தடி, ஥குடத஡ற உள்பப


த௃ல஫ந்஡ரன். "஬ர அப்தர, ஬ர! உணக்கரகத்஡ரன் கரத்஡றன௉க்கறபநன்!" ஋ன்று அ஬லண ஬஧ப஬ற்நரர் கவுண்டர்.

஥குடத஡ற தசரல்ன ன௅டி஦ர஡ ஌஥ரற்நத்துடனும் த஦ங்க஧த்துடனும் கரர்க்பகரடக் கவுண்டல஧னேம் அ஬ர்


லக஦ினறன௉ந்஡ துப்தரக்கறல஦னேம் ஥ரநற ஥ரநறப் தரர்த்஡ரன். இல஡க் க஬ணித்஡ கவுண்டர், "ஏபகர! இங்பக
஋ன்லண ஋஡றர்தரர்க்க஬ில்லன஦ரக்கும். ப஬று ஦ரல஧ப஦ர ஋஡றர்தரர்த்஡ர஦ரக்கும்! தர஡க஥றல்லன ஬ர! ன௅ன்
இ஧ண்டு ஡டல஬ ஋ன்ணிட஥றன௉ந்து ஡ப்தித்துக் தகரண்டரய்; இந்஡த் ஡டல஬ ஡ப்திக்க ன௅டி஦ரது!" ஋ன்நரர்.

இன௉தத்ல஡ந்஡ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - "கவுண்டர! சுடரப஡!"

கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் "இந்஡த் ஡டல஬ ஡ப்திக்க ன௅டி஦ரது" ஋ன்று தசரன்ணபதரது ஥குடத஡ற


அ஡னுலட஦ உண்ல஥ல஦ப் ன௄஧஠஥ரக உ஠ர்ந்஡ரன். என௉ ஢ற஥ற஭ ப஢஧த்துக்குள் அ஬ன் உள்பத்஡றல் ஆ஦ி஧ம்
஋ண்஠ங்கள் ப஡ரன்நற ஥லநந்஡ண. ஆகர! கலடசற஦ில் இது஡ரணர ன௅டிவு? இந்஡க் தகரலனகர஧ன்
லக஦ிணரல் சர஬஡ற்குத்஡ரணர இவ்஬பவு தி஧஦ரசன௅ம்! சர஥ற஦ரரின் பதச்லசத் ஡ட்டி ஬ிட்டு ஬ந்ப஡பண?...
ததரி஦ண்஠ன் ஋ப்தடித் ஡஬ிப்தரன்?... ஍ப஦ர! தசந்஡றன௉... அ஬ள் க஡ற ஋ன்ண? அடுத்஡ ேன்஥த்஡றனர஬து
அ஬லப அலடப஬ர஥ர?

"஋ன்ணடர ஡றன௉ட்டு ன௅஫ற ன௅஫றக்கறநரய்? இங்பக ஋஡ற்கரக ஬ந்஡ரய்? இது உன் அப்தன் ஬டர..."

஋ன்ந கவுண்டரின் கடுல஥஦ரண கு஧லனக் பகட்ட ஥குடத஡ற சு஦ ஢றலணல஬ அலடந்஡ரன். "உன் அப்தன்
஬டர?"
ீ ஋ன்ந பகள்஬ி அ஬னுக்கு ஋ன்ணத஬ல்னரப஥ர ஞரதகங்கலப உண்டரக்கறற்று. ஡ரன் ஡ரய்
஡ந்ல஡஦ில்னர஡ அணரல஡ ஋ன்ததும், ஡றன௉஬ி஫ரக் கூட்டத்஡றல் கறடந்து அகப்தட்ட஬தணன்ததும் ஢றலணவுக்கு
஬ந்஡து. ஬பர்ப்ன௃ப் ததற்பநரர்கபில் ஡கப்தணரர் கரன஥ரகற ஬ிட்டரர். ஡ர஦ரர் ஥ட்டுந்஡ரன் ப஬ங்லகப்தட்டிக்
கற஧ர஥த்஡றல் ஏர் இடிந்஡ ஬ட்டில்
ீ இன௉க்கறநரள். ஍ப஦ர! ஡ன்லண ஋த்஡லணப஦ர அன்தரய் ஬பர்த்஡ அந்஡
அம்஥ரள் இவ்஬ி஡ம் ஡ரன் தசத்஡ல஡ அநறந்஡ரல் ஋வ்஬பவு துக்கப்தடு஬ரள்?

஌ற்தகணப஬ தன஬ி஡த் து஦஧ங்கபிணரலும் ஌஥ரற்நங்கபிணரலும் இபகற஦ின௉ந்஡ ஥குடத஡ற஦ின் உள்பம்


இந்஡ ஢றலண஬ிணரல் த஧ரம்தவும் உன௉கற஬ிட்டது. அ஬ன் கண்கபில் குதீத஧ன்று ஢ீர் ஡தும்தி஦து.

"அபட பகரல஫! அழுகறநர஦ர? உன் ஬஧ீ ஡ீ஧த஥ல்னரம் இவ்஬பவு஡ரணர? ஥ீ ட்டிங்குகபிபன


தி஧஥ர஡஥ய்ப் பதசறணத஡ல்னரம் த஬றும் ஬ரய்ப் பதச்சுத்஡ரபணர? கள்லப எ஫றப்த஡ற்கரக 'உ஦ில஧க்
தகரடுப்பதன்' ஋ன்தநல்னரம் ஬஧ரப்ன௃ப்
ீ பதசறணரப஦? இப்பதரது ததண்திள்லப ஥ர஡றரி அழுகறநரப஦?' ஋ன்நரர்
கவுண்டர்.

஥குடத஡ற஦ின் உள்பத்஡றல் அன௅ங்கறக் கறடந்஡ பகரதத஥ல்னரம் ததரங்கற ஋ழுந்஡து.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"தர஬ி! துப஧ரகற...!" ஋ன்று ஆ஧ம்தித்஡ரன். ஆணரல் ஆத்஡ற஧஥றகு஡ற஦ிணரபன என்றும் பதச


ன௅டி஦஬ில்லன.

"அவ்஬பவு஡ரணர!" ஋ன்று கவுண்டர் கூநறப் த஦ங்க஧஥ரய்ச் சறரித்஡ரர்.

"தகரலனகர஧ர!..." ஋ன்நரன் தல்லனக் கடித்துக் தகரண்டு.

"அப்ன௃நம்?"

"அப்ன௃நம் ஢ீ ஢஧கத்துக்குப் பதர஬ரய். உன்பணரடு பதச ஋ணக்கு இஷ்ட஥றல்லன. உன் ஋஡றரில் ஢றற்தப஡
தர஬ம். துப்தரக்கறல஦ ல஬த்துக் தகரண்டு ஌ன் ஢றற்கறநரய்? குண்டு இன௉க்கறந஡ர? த஬றும் ஏட்லடத்
துப்தரக்கற஦ர?" ஋ன்நரன் ஥குடத஡ற.

"தசத்துப் பதர஬஡ற்கு அவ்஬பவு அ஬ச஧஥ர?" ஋ன்நரர் கவுண்டர்.

"அ஬ச஧ந்஡ரன். உன்லணப் பதரன்ந தர஬ிகள் உனகத்஡றல் இன௉க்கறநல஡ ஬ிட இநந்து பதர஬து


ப஥ல்..."

"அப்தடி஦ரணரல், உ஦ிப஧ரடின௉க்கப஬ உணக்கு இஷ்ட஥றல்லன஦ர?"

இல஡க் பகட்டதும் ஥குடத஡றக்குச் சறநறது ஢ம்திக்லக உண்டர஦ிற்று. என௉ ப஬லபக் கரர்க்பகரடக்


கவுண்டரின் ஥ணது கூட இபகற஬ிட்டப஡ர? ஡ன்லணக் தகரல்஬஡ற்கு அ஬ன௉க்கு ஥ணம் ஬஧஬ில்லனப஦ர?
இல்னர஬ிட்டரல் இத்஡லண ப஢஧ம் ஌ன் ஡஦ங்கறக் தகரண்டு ஢றற்கறநரர்? அ஬ன௉லட஦ ஥ணது உண்ல஥஦ில்
இபகற஦ின௉க்கும் தட்சத்஡றல் இந்஡ச் ச஥஦த்஡றல் தகரஞ்சம் பதர஡லண தசய்து அ஬ன௉லட஦ ஥ணல஡த் ஡றன௉ப்த
ன௅஦ல்஬ப஡ ப஥ல் அல்ன஬ர? ஥கரத்஥ர, அ஬ன௉லட஦ அயறம்சர ஡ர்஥ம், அன்ன௃ ஥஡ம் ஋ல்னரம்
஥குடத஡ற஦ின் ஥ண஡றல் ப஡ரன்நறண. "தலக஬னுக்கன௉ள்஬ரய்" ஋ன்னும் தர஧஡ற஦ரர் தரட்டின் ஬ரிகலபனேம்
஢றலணவு தடுத்஡றக் தகரண்டரன். ஡ன்னுலட஦ துப஬஭ம், பகரதம், ஋ல்னர஬ற்லநனேம் அடக்கறக் தகரண்டு,
ன௅கத்஡றல் ஥னர்ச்சறல஦ ஬ன௉஬ித்துக் தகரண்டு கவுண்டல஧ப் தரர்த்துச் தசரன்ணரன்:

"அப்தடித஦ரன்றும் ஢ரன் ஬ரழ்ல஬ த஬றுத்து ஬ிட஬ில்லன. இந்஡ உனகத்஡றல் ேீ஬ித்஡றன௉க்கத்஡ரன்


஬ின௉ம்ன௃கறபநன். ப஡சத்துக்கரக இன்னும் ஋வ்஬பப஬ர த஡ரண்டுகலபச் தசய்஦ ஬ின௉ம்ன௃கறபநன். இந்஡ப் தர஧஡
ப஡சம் சு஡ந்஡ற஧ம் அலடந்து தரர்க்க ஆலசப்தடுகறபநன். இந்஡ற஦க் குடி஦஧சறன் ன௅஡னர஬து தி஧சறதடண்டரக
தண்டி஡ ே஬யர்னரல் ப஢ன௉ ஬ன௉஬ல஡ப் தரர்க்க ஬ின௉ம்ன௃கறபநன். ஢ீங்களும் இந்஡த் ப஡சத்஡றல் திநந்஡஬ர்
஡ரன்; தர஧஡ ஥ர஡ர஬ின் ன௃஡ல்஬ர்஡ரன். உங்கள் லக஦ிணரல் சர஬ல஡க் கரட்டிலும், பதரனீ ஸ்
துப்தரக்கற஦ிணரல் சரக ப஢ர்ந்஡ரல் ஋வ்஬பப஬ர சந்ப஡ர஭஥ரக உ஦ில஧ ஬ிடுப஬ன் ஍஦ர! உண்ல஥஦ில்,
உங்களுக்கு ஢ரன் ஋ன்ண தகடு஡ல் தசய்ப஡ன்? ஋஡ற்கரக ஋ன்லண ஢ீங்கள் தகரன்று தர஬த்துக்குள்பரக
ப஬ண்டும்? உங்களுலட஦ இ஡஦த்஡றல் லகல஦ ல஬த்துச் தசரல்லுங்கள்..."

஥குடத஡ற஦ின் பதச்சறணரல் கவுண்டரின் ஥ணம் ஋வ்஬பவு தூ஧ம் ஥ரநற஦ப஡ர, ஋ன்ணப஥ர, த஡ரி஦ரது.


அ஬ர், "இந்஡ப் தி஧சங்கத஥ல்னரம் ப஬ண்டி஦஡றல்லன. ஢ீ உ஦ிர் ஡ப்த ப஬ண்டு஥ரணரல், அ஡ற்கு
஬஫ற஦ின௉க்கறநது" ஋ன்நரர்.

஥குடத஡ற த஥ௌண஥ர஦ின௉ந்஡ரன். அ஬ன் உள்பத்஡றல் ஥றுதடினேம் சந்ப஡கங்கள் ப஡ரன்நறண.

"இங்பக ஬ர! இந்஡க் கரகற஡த்஡றல் லகத஦ழுத்துப் பதரட்டர஦ரணரல் இங்கறன௉ந்து தில஫த்துப்


பதரகனரம்" ஋ன்று கவுண்டர் தசரல்னற, ஡ம்ன௅லட஦ சட்லடப் லத஦ினறன௉ந்து என௉ கரகற஡த்ல஡னேம்
ததௌண்டன் பதணரல஬னேம் ஋டுத்து ப஥லே ப஥ல் ல஬த்஡ரர்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஥குடத஡ற ஡஦க்கதுடன் ப஥லே஦ண்லட த஢ன௉ங்கறணரன். ப஥லேப஥ல் ஬ிரித்து ல஬த்஡றன௉ந்஡


கரகற஡த்ல஡ப் தடிக்கத் த஡ரடங்கறணரன். தக்கத்஡றல் கவுண்டர் லக஦ில் திடித்஡ துப்தரக்கறனேடன் ஢றன்று
தகரண்டின௉ந்஡ரர்.

கரகற஡த்஡றல் சறன ஬ரிகள் தடித்஡துப஥ ஥குடத஡ற஦ின் இ஧த்஡ம் தகர஡றக்கத் த஡ரடங்கற஦து. ஆத்஡ற஧


஥றகு஡ற஦ிணரல் ஥ண்லட த஬டித்து஬ிடும் பதரனறன௉ந்஡து. தக்கத்஡றல் ஢றன்ந கவுண்டல஧ அ஬னுலட஦
உடம்தின் எவ்த஬ரன௉ அட௃வும் த஬றுத்஡து.

அந்஡க் கரகற஡த்஡றல் ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡து இது஡ரன்:

"கள்பிப்தட்டி ஥கர-ப-ப-ஸ்ரீ கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் அ஬ர்களுக்கு ஥குடத஡ற ஡ரழ்ல஥னேடன்


஢஥ஸ்கர஧ம் தசய்து ஋ழு஡றக் தகரண்ட ஬ிண்஠ப்தம்.

஢ரன் இத்஡லண ஢ரளும் தசய்஡ குற்நங்கலப ஥ணப்ன௄ர்஬஥ரக எப்ன௃க் தகரண்டு ஡ங்களுலட஦ ப஥னரண
஥ன்ணிப்லதக் பகரன௉கறபநன். கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டன் ஋ன்று ஢ரன் ப஬஭ம் பதரட்டுக் தகரண்டு த஠ம்
஬சூனறத்துத் துன்஥ரர்க்க஥ரண கரரி஦ங்களுக்கு உதப஦ரகப்தடுத்஡ற஦து உண்ல஥. ஡ங்களுலட஦
கண்டி஧ரக்ட்டில் உள்ப கள்ளுக்கலடகலப ஥நற஦ல் தசய்஦ர஥னறன௉ப்த஡ற்கரகத் ஡ங்கபிடம் த஠ம் பகட்டது
஢றேம். ஡ரங்கள் தகரடுக்கர஡தடி஦ிணரல் ஡ங்களுலட஦ கள்ளுக்கலடகபில் கடுல஥஦ரக ஥நற஦ல் ஢டத்஡ற஦தும்
஢றேம். சறங்கப஥டு ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டர் ஡ல஥஦ணரர் ததண் தசந்஡றன௉ சறத்஡ சு஬ர஡ீண஥றல்னர஥னறன௉ப்தது
த஡ரிந்஡தும், அ஬ளுலட஦ ஢லககலப அதகரிக்கும் ஋ண்஠த்துடன் அ஬லப ஊல஧ ஬ிட்டுக் கடத்஡றக்
தகரண்டு பதரபணன். ததரி஦ண்஠ன் ஬ந்து ஋ன்லணக் லகப்திடி஦ரய்ப் திடித்஡ பதரது, அ஬லணக் கத்஡ற஦ரல்
குத்஡ற஬ிட்படன். இப்பதர்ப்தட்ட தர஡க஥ரண கரரி஦ங்கலபத஦ல்னரம் தசய்஡஡ன் ததரன௉ட்டு ஥றகவும்
தச்சர஡ரதப் தடுகறபநன். ஡ரங்களும், ஥கர-ப-ப-ஸ்ரீ ஡ங்கசர஥றக் கவுண்டன௉ம் த஧ரம்தவும் ததரி஦ ஥ணது
தசய்து ஋ன்லண இந்஡த் ஡டல஬ ஥ன்ணித்து ஬ிட்டு஬ிட்டரல், இணிப஥ல் இப்பதர்ப்தட்ட துர்க்கரரி஦ங்கபில்
இநங்கு஬஡றல்லன ஋ன்று கடவுள் சரட்சற஦ரகப் தி஧஥ர஠ம் தசய்கறபநன். அப஡ரடு, இந்஡க் பகர஦ன௅த்தூர்
ேறல்னர஬ில் அடி ல஬ப்த஡றல்லனத஦ன்றும் தி஧஥ர஠ம் தசய்கறபநன். து஧ரக்கற஧஥ரக இன்லநக்கு
உங்களுலட஦ தங்கபர஬ில் த௃ல஫ந்஡஡ற்கரகவும் ஋ன்லண ஥ன்ணித்து஬ிடும்தடி ப஬ண்டிக் தகரள்கறபநன்."

கடி஡த்ல஡ ஋ப்தடிப஦ர ன௅ழு஬தும் ஥குடத஡ற தடித்து ன௅டித்஡ரன். ஆணரலும், கடி஡த்ல஡ ஬ிட்டுக்


கண்கலப அகற்நர஥ல் ஡ீ஬ி஧஥ரக ப஦ரசலண தசய்஦த் த஡ரடங்கறணரன். இந்஡க் கரகற஡த்஡றல் ஡ன்லணக்
லகத஦ழுத்஡றடச் தசய்னேம் ப஢ரக்கம் இன்ணத஡ன்தது அ஬னுக்கு ஸ்தஷ்ட஥ரக ஬ிபங்கற஬ிட்டது.
தசந்஡றன௉஬ிடம் இல஡க் கரட்டித் ஡ன்ணிடம் அப஬ில்னர஡ அன௉஬ன௉ப்ன௃ அ஬ளுக்கு உண்டரகும்தடி
தசய்஬ர்கள். இன்னும் தனன௉க்குப் தகற஧ங்கப்தடுத்஡றக் பகர஦ன௅த்தூர் ேறல்னர஬ில் ஡ரன் ஡லனகரட்ட
ன௅டி஦ர஡தடி தசய்஬ரர்கள். கரங்கற஧மறன் தத஦ன௉க்பக அ஫ற஦ர஡ ஥ரசு ஡ன்ணரல் உண்டரகற஬ிடும்... இந்஡க்
கரகற஡த்஡றல் லகத஦ழுத்துப் பதரட்டு உ஦ில஧க் கரப்தரற்நறக் தகரள்஬ல஡க் கரட்டிலும் உ஦ில஧ ஬ிட்டு
஬ிடு஬ப஡ ப஥ல். சறத்஡ற஧஬ல஡ தசய்஡ரலும் இ஡றல் லகத஦ழுத்துப் பதரடக்கூடரது. ஆணரல் ஡ரன் உ஦ில஧
஌ன் ஬ிட ப஬ண்டும்? இப்பதர்ப்தட்ட தர஡கன் உனகத்஡றல் ஌ன் ேீ஬ித்஡றன௉க்க ப஬ண்டும்? ஡ரன் சரக
ப஬ண்டி஦ின௉ந்஡ரலும் இ஬லணக் தகரன்று ஬ிட்டு ஌ன் சரகக் கூடரது? ஆம்; ஥குடத஡ற தல்லனக் கடித்துக்
தகரண்டு அவ்஬ி஡ம் ஡ீர்஥ரணித்஡ரன். ஋ப்தடி஦ர஬து இன்லநக்கு இந்஡க் தகரடும் தர஡கலண ஦஥பனரகத்துக்கு
அனுப்தி஬ிட ப஬ண்டும். திநகு ஡ணக்கு ஋ன்ண க஡ற ப஢ர்ந்஡ரலும் தர஡க஥றல்லன. ஆணரல், ஋ப்தடி?...஋ப்தடி?...
இ஬ன் லக஦ிலுள்ப துப்தரக்கறல஦ப் திடுங்கறக் தகரண்டு சுட்டரல் ஋ன்ண? ... அது சரத்஡ற஦஥ர? தடீத஧ன்று
஡ட்டி ஬ிடனர஥ர? ஆலபப஦ தன஥ரகப் திடித்துத் ஡ள்பி ஬ிடனர஥ர?... ப஥லே஦ின் கல ழ் ன௃குந்து அப்தரல்
தசன்று ஢ரற்கரனறல஦ ஋டுத்து ஋நற஦னர஥ர?...

"஋ன்ணப்தர லகத஦ழுத்துப் பதரடப் பதரகறநர஦ர?" ஋ன்று கவுண்டரின் கு஧ல் பகட்டது.

஥குடத஡ற ஢ற஡ரண஥ரண கு஧னறல், "கடவுள் சரட்சற பதரது஥ர?" ஋ன்நரன்.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

"பதர஡ரது; ஢ீ கடவுள் இல்லனத஦ன்று சர஡றத்து ஬ிடு஬ரய். ஥டத்துச் சர஥ற஦ரல஧ இங்பக


அல஫த்து஬஧ச் தசய்கறபநன். அ஬ர் சரட்சற பதரட ப஬ட௃ம்... ஆ!"

கவுண்டர் அடுத்஡ க஠த்஡றல் சு஬ரில் பதரய்ப் தடரர் ஋ன்று ப஥ர஡றணரர். அ஬ர் லக஦ினறன௉ந்஡ துப்தரக்கற
இன்தணரன௉ தக்கம் பதரய் ஬ிழுந்஡து. அ஡றனறன௉ந்து 'டுடும்' ஋ன்று எடு த஬டி த஬டித்஡து. அலந஦ில் ன௃லக
சூழ்ந்஡து. ஥குடத஡ற ஢ரனரன௃நன௅ம் தரர்த்து஬ிட்டு அந்஡த் துப்தரக்கறல஦ ஋டுத்துக் தகரள்஬஡ற்கு ஏடிணரன்.
அ஡ற்குள் அலநக் க஡வு ஡றடீத஧ன்று ஡றநந்஡து. ஦஥கறங்க஧ன்பதரல் ப஬லனக்கர஧ன் ஏடி ஬ந்து ஥குடத஡றல஦க்
கட்டிப் திடித்஡ரன். ஡ட்டுத் ஡டு஥ரநற ஋ழுந்஡றன௉ந்஡ கவுண்டர், "கட்டு அ஬லண! ப஥லேக் கரபனரடு பசர்த்துக்
கட்டு!" ஋ன்நரர். ப஡ரட்டக்கர஧ன் அவ்஬ரபந ஥குடத஡றல஦ இழுத்துச் தசன்று, ஡ரன் ப஥பன பதரட்டின௉ந்஡
ப஬ட்டி஦ிணரல் ப஥லேக் கரபனரடு பசர்த்துக் கட்டிணரன்.

கவுண்டர் துப்தரக்கறல஦ ஥றுதடினேம் ஋டுத்துக் தகரண்டரர். ஥குடத஡றல஦ ப஢ரக்கறக் குநற தரர்த்஡ரர்.


"அபட! இந்஡ ப஬லன கூடத் த஡ரினே஥ர உணக்கு? கரந்஡ற஦ின் சலடன் ஋ன்நல்ன஬ர தரர்த்ப஡ன்?" ஋ன்று கூநற
யஹ்யஹ்யர ஋ன்று பதய் சறரிப்தது பதரல் சறரித்஡ரர்.

"இப஡ர தரர்! இந்஡ ரி஬ரல்஬ரில் இன்னும் ஍ந்து குண்டுகள் இன௉க்கறன்நண. ஆணரல், உன்லண
அவ்஬பவு சுனத஥ரய் ஬ிட்டு஬ிடுப஬ன் ஋ன்று ஢றலணக்கரப஡! ன௅ணி஦ர! தகரண்டு஬ர, சவுக்லக!" ஋ன்று
கர்ேறத்஡ரர்.

ன௅ணி஦ன் அலநக்கு த஬பிப஦ தசன்நரன். ஥றுக஠த்஡றல் ஢லட஦ில் ஌ப஡ர ஡டன௃டல் சத்஡ம் பகட்டது.
"஬ிடு ஬ிடு" ஋ன்று என௉ கு஧ல் அனநறற்று. தின்ணரல் இன௉ந்து இழுத்஡ ன௅ணி஦லண ஥ீ நறக் தகரண்டு
ததரி஦ண்஠ன் உள்பப ஬ந்஡ரன். அ஬னுலட஦ த஬நறதகரண்ட கண்கபரல் ஬ி஫றத்துப் தரர்த்஡ரன். ஥குடத஡ற
கட்டுப் தட்டின௉ப்தல஡னேம், கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் அ஬லணச் சுடும் தர஬லண஦ரகத் துப்தரக்கறல஦க்
குநறல஬த்து ஢றற்தல஡னேம் க஬ணித்஡ரன்.

"கவுண்டர! சுடரப஡!" ஋ன்று அனநறணரன்.

"ஏபகர! ஢ீனேம் ஬ந்து஬ிட்டர஦ர?" ஋ன்நரர் கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்.

"ஆ஥ரம்; ஬ந்து ஬ிட்படன் கவுண்டர! ஢ல்ன ச஥஦த்஡றல் ஡ரன் ஬ந்ப஡ன். அ஬லணச் சுடரப஡! உன்
஡லன ப஥ல் ஆல஠!" ஋ன்று ததரி஦ண்஠ன் கத்஡றணரன்.

"சல, ஢ரப஦! உன்லண ஦ரர் பகட்டது? ன௅ணி஦ர! இழுத்துக் கட்டு அ஬லணனேம்!" ஋ன்நரர் கவுண்டர்.

"஋ன்லணக் கட்டு! ஋ன்லணச் சுடு! தகரல்லு! அந்஡ப் திள்லபல஦ச் சுடரப஡!"

"ஏபகர! அப்தடி஦ர? உன் கண்த஠஡றரிபனப஦ சுடுகறபநன் தரர்!" ஋ன்று கரர்க்பகரடக் கவுண்டர்


஥குடத஡றல஦ ப஢ரக்கறக் குநற தரர்த்து ஬ிலச஦ிலும் லகல஦ ல஬த்஡ரர்.

"஍ப஦ர ப஬ண்டரம், கவுண்டர! அ஬ன் உன் ஥கன்!" ஋ன்று ததரி஦ண்஠ன் அனநறணரன்.

"஋ன்ண!" ஋ன்று கூ஬ிணரர் கவுண்டர்.

"ஆ஥ரம்; கர஠ர஥ற்பதரண உன் ஥கன் ஡ரன். இடது கரதுக்குப் தின்ணரல் அலட஦ரபம் இன௉க்கறநது.
ப஬ட௃஥ரணரல் தரர்த்துக் தகரள்" ஋ன்நரன் ததரி஦ண்஠ன்.

கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉லட஦ உடம்ன௃ த஬ட த஬டத஬ன்று என௉ ஢ற஥ற஭ம் ஢டுங்கற஦து. அ஬ன௉லட஦


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

லக஦ினறன௉ந்஡ துப்தரக்கற கல ப஫ ஬ிழுந்஡து. ஥றுக஠ம் அ஬ன௉ம் ஡ள்பரடி சுன௉ண்டு கல ப஫ ஬ிழுந்஡ரர்.

இன௉தத்஡ரநரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - கர஠ர஥ற் பதரண கு஫ந்ல஡

"஋ன் அன௉ல஥த் ப஡ர஫ற தங்கேத்துக்கு உன் அன்ன௃ம் ஆறு஡லும் ஢றலநந்஡ கடி஡ம் கறலடத்஡து.
ஆ஥ரம்; ஋ன் ஬ரழ்க்லக஦ில் ஥கர அ஡றச஦஥ரண சம்த஬ங்கள் ஋ல்னரம் ஢டந்஡றன௉க்கறன்நண. ஢ீ கற்தலண
தசய்து ஋ழு஡ற஦ ஋ந்஡ ஢ர஬னறலும் இம்஥ர஡றரி அற்ன௃஡ சம்த஬ங்கள் ஢டந்஡றன௉க்க ன௅டி஦ரது. கடி஡த்஡றல்
஬ிரி஬ரக ஋ழுது஬஡ற்கறல்லன. ப஢ரில் தரர்க்கும் பதரது ஋ல்னரம் தசரல்லுகறபநன். ஋ன்னுலட஦ கர஡னன௉க்கு
஢ீ அன்நற஧வு தசய்஡ எத்஡ரலசல஦ப் தற்நறச் தசரன்ணரர். த஧ரம்த த஧ரம்த த஧ரம்த ஬ந்஡ணம். ஥ற்நல஬
ப஢ரில்.

இப்தடிக்கு
தசந்஡றன௉"

ப஥ற்தடிக் கடி஡த்ல஡ப் தங்கேம் லக஦ில் ல஬த்துக் தகரண்டு அல஡த் ஡றன௉ம்தத் ஡றன௉ம்த தடிப்ததும்,
஋ழுந்து அலநக்குள் ஢ட஥ரடு஬தும், ேன்ணல் ஬஫ற஦ரய் ஋ட்டிப் தரர்ப்தது஥ர஦ின௉ந்஡ரள். "இன்னும் அப்தர
஬஧க் கரப஠ரப஥?" ஋ன்று அ஡றன௉ப்஡றனேடன் ன௅ட௃ன௅ட௃த்துக் தகரண்டரள்.

கலடசற஦ில், ஬ரசனறல் ஬ண்டி ஬ந்து ஢றன்நது. அய்஦ரசர஥ற ன௅஡னற஦ரர் ஬ண்டி஦ினறன௉ந்து இநங்கற


உள்பப ஬ந்஡ரர். தங்கேம் ஏடி அ஬ல஧ ஬஧ப஬ற்றுக் லகல஦ப் திடித்து இழுத்துக் தகரண்டு ஬ந்து
ஈமறபசரில் உட்கர஧ ல஬த்஡ரள்.

"தசரல்லுங்கள்; உடபண தசரல்லுங்கள். என்று ஬ிடர஥ல் தசரல்ன ப஬ட௃ம்!" ஋ன்நரள்.

"னெச்சு ஬ிடு஬஡ற்குக் தகரஞ்சம் அ஬கரசம் தகரபடன்!" ஋ன்நரர் ன௅஡னற஦ரர்.

"அத஡ல்னரம் ன௅டி஦ரது. உடபண தசரல்ன ப஬ட௃ம். ஋ன்ண ஆச்சரி஦ம் அப்தர! ஥குடத஡ற


கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉லட஦ தசரந்஡ப் திள்லப஦ரப஥? ஢றேந்஡ரணர?" ஋ன்று தங்கேம் துடித்஡ரள்.

"஢றேந்஡ரன் அம்஥ர, ஢றேந்஡ரன். இன்னும் ஋வ்஬பப஬ர அ஡றச஦ம். பகட்டர஦ரணரல், ஢ீ கல஡


஋ழுது஬ல஡ப஦ ஬ிட்டு ஬ிடு஬ரய்?" ஋ன்நரர்.

திநகு ன௅஡னற஦ரர் ஢ீட்டி ன௅஫க்கற ஬பர்த்஡றக் கூநற஦ ஬஧னரற்நறன் சர஧ரம்சம் தின்஬ன௉஥ரறு:

஥குடத஡ற஦ின் ஡ர஦ரர் கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டன௉லட஦ இ஧ண்டர஬து ஥லண஬ி. ஥குடத஡றக்கு ஢ரலு


஬஦஡ர஦ின௉ந்஡ பதரது அ஬ள் அடுத்஡ தி஧ச஬த்துக்கரகச் பச஬ல் தரலப஦த்஡றனறன௉ந்஡ ஡ன் ஡ர஦ரர் ஬ட்டுக்குப்

பதரணரள். ஥குடத஡றல஦னேம் தின்பணரடு அல஫த்துப் பதர஦ின௉ந்஡ரள். கவுண்டன௉லட஦ ஥ற்ந
஥லண஬ி஥ரன௉க்கு ஆண் கு஫ந்ல஡கள் இல்லன. ஆலக஦ரல் அ஬ர்களுக்தகல்னரம் ஥குடத஡ற஦ின் ஡ர஦ிடம்
த஧ரம்தவும் ஬஦ிற்தநரிச்சல். இ஧ண்டர஬து, கர்ப்தத்஡றன் பதரது அ஬ர்கள் சரப்தரட்டில் ஬ி஭ த஡ரர்த்஡ம்
கனந்து ஡ணக்குக் தகரடுத்து ஬ிட்ட஡ரக அ஬ள் சந்ப஡கங் தகரண்டின௉ந்஡ரள். அ஡ற்குத் ஡குந்஡ரற்பதரல்,
இ஧ண்டர஬து கு஫ந்ல஡ தசத்துப் திநந்஡து. ஡ரனும் தில஫ப்தது துர்னதம் ஋ன்று அ஬ளுக்குத் த஡ரிந்து
பதரகப஬, அ஬பிடம் அந்஡஧ங்க ஬ிசு஬ரசம் ல஬த்஡றன௉ந்஡ ததரி஦ண்஠லணக் கூப்திட்டு, "஥ர஥ர! இந்஡க்
கு஫ந்ல஡ல஦ ஢ீ஡ரன் கரப்தரற்ந ப஬ண்டும். கள்பிப்தட்டி஦ினறன௉ந்஡ரல் கட்டர஦ம் ஋ன் சக்கபத்஡ற஥ரர்கள்
தகரன்று ஬ிடு஬ரர்கள். ஋ங்பக஦ர஬து கண்கர஠ர஡ சலல஥க்குக் தகரண்டு பதரய் ஬ிடு. ஬஦஡ரண திநகு
அல஫த்துக் தகரண்டு ஬ந்து இ஬னுலட஦ அப்தணிடம் எப்ன௃஬ி. அலட஦ரபத்துக்கு இல஡க் கரட்டு!" ஋ன்று
தசரல்னற, கு஫ந்ல஡஦ின் இடது கரதுக்குப் தின்ணரல் ன௅க்பகர஠ம் பதரல் இன௉ந்஡ னென்று ஥ச்சங்கலபனேம்
கரட்டிணரள். ஡ரன் இ஧கசற஦஥ரகச் பசர்த்து ல஬த்஡றன௉ந்஡ த஠த்ல஡னேம் ஡ன் ஢லககலபனேம் கூடப்
ததரி஦ண்஠ணிடம் தகரடுத்து, ஡ரன் தசரன்ணதடி தசய்஬஡ரக அ஬ணிடம் சத்஡ற஦ன௅ம் ஬ரங்கறக் தகரண்டரள்.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

இத஡ல்னரம் அ஬ளுலட஦ திநந்஡ ஬ட்டில்


ீ கூட ஦ரன௉க்குப஥ த஡ரி஦ரது.

ததரி஦ண்஠ன் அன்நற஧ப஬ கு஫ந்ல஡ல஦ ஋டுத்துக் தகரண்டு கறபம்தி஬ிட்டரன். ஧஦ினறல் ஌நறணரல்


த஡ரிந்து பதரய்஬ிடுத஥ன்று கரல்஢லட஦ரகப஬ சறன ஢ரள் தி஧஦ர஠ம் தசய்து தகரண்டு பதரணரன்.
கு஫ந்ல஡க்குப் ததரி஦ண்஠ணிடம் ஆலச உண்டு ஋ன்நரலும், ஡ர஦ரர், தரட்டி ன௅஡னற஦஬ர்கலபப்
திரிந்஡஡ணரலும் ஊர் ஊ஧ரய்ப் பதரண஡ணரலும் த஧ரம்தவும் அழுது ஡஬ித்துக் தகரண்டின௉ந்஡து. ததரி஦ண்஠ன்
த஫ணிக்குப் பதரணபதரது, அங்பக கறன௉த்஡றலக உற்ச஬ம் தன஥ரக ஢டந்து தகரண்டின௉ந்஡து. ஌கக் கூட்டம்.
ததரி஦ண்஠ன் ஋வ்஬பப஬ர ஢ல்ன஬ன் ஡ரன்; ஆணரல் ஥துதரணப் த஫க்கன௅ள்ப஬ன். என௉ கள்ளுக்கலடக்குப்
தக்கத்஡றல் கு஫ந்ல஡ல஦ ஬ிட்டு ஬ிட்டுக் கலடக்குள் பதரணரன். ஡றன௉ம்தி ஬ந்து தரர்த்஡ரல் கு஫ந்ல஡ல஦க்
கரப஠ரம். அனநறப் ன௃லடத்துக் தகரண்டு அந்஡ உற்ச஬க் கூட்டத்஡றல் ப஡டுப஡தடன்று ப஡டிணரன்.
தி஧ப஦ரசணப்தட஬ில்லன. உற்ச஬ம் ன௅டிந்஡ திநகும் என௉ ஥ர஡ம் ஬ல஧஦ில் த஫ணி஦ில் ஡ங்கறத் த஡ன௉த்
த஡ன௉஬ரய்ப் லதத்஡ற஦க்கர஧ன்பதரல் சுற்நற அலனந்து தகரண்டின௉ந்஡ரன். தி஧ப஦ரசணப்தட஬ில்லன. ஊன௉க்குத்
஡றன௉ம்திப் பதரகவும் ஥ணம் ஬஧஬ில்லன. ஆகப஬, கண்டிக்குப் பதரய்஬ிட்டரன். தன஬ன௉஭ங் க஫றத்துத்
஡றன௉ம்தி ஬ந்து பகர஦ன௅த்தூர் ேறல்னர஬ிபனப஦ ததரி஦ குடிகர஧ன் தத஦ர் ஬ரங்கறணரன். இப்தடிப்தட்ட
ச஥஦த்஡றபன஡ரன் அ஬ன் கரங்கற஧ஸ் த஡ரண்டு தசய்து ஬ந்஡ ஥குடத஡றல஦ச் சந்஡றத்஡ரன். ன௅஡னறல் த஧஥
஬ிப஧ர஡ற஦ர஦ின௉ந்து, பகமறல் ஡ணக்குச் சர஡க஥ரகப் பதசற ஬ிடு஡லன தசய்஡ திநகு, அ஬னுக்கு த஧ரம்த
ப஬ண்டி஦஬ணரகற, ஥து஬ினக்குப் தி஧ச்சர஧ன௅ம் தசய்து஬ந்஡ரன். ஥குடத஡ற என௉ ஢ரள் ஡ணக்குத் ஡ரய் ஡கப்தன்
இல்லனத஦ன்றும், ஡ன்னுலட஦ ஬பர்ப்ன௃ப் ததற்பநரர்கள் த஫ணி உற்ச஬க் கூட்டத்஡றல் ஡ன்லணக்
கண்தடடுத்஡ரர்கள் ஋ன்றும் தசரன்ணபதரது, ததரி஦ண்஠னுக்குத் தூக்கற ஬ரரிப் பதரட்டது. ஥குடத஡ற
஢ன்நரய்த் தூங்கும் ச஥஦த்஡றல் அ஬னுலட஦ இடது கரல஡ ஥டித்துப் தரர்த்து அலட஦ரப஥றன௉ப்தல஡த்
த஡ரிந்து தகரண்டரன். அல஡த் ஡க்க ச஥஦த்஡றல் த஬பி஦ிட ப஬ண்டுத஥ன்று கரத்஡றன௉ந்஡ரன்.

கூனூர் ஥டத்஡றனறன௉ந்து ஥குடத஡ற கறபம்தி஦பதரது, ததரி஦ண்஠னுக்கு ஥ணது ச஥ர஡ரணம்


஌ற்தட஬ில்லன. தகரஞ்ச தூ஧ம் தின்ணரபனப஦ அ஬லணத் த஡ரடர்ந்து பதரணரன். ஡க்க ச஥஦த்஡றல்
தங்கபரவுக்குள் ப஡ரட்டக்கர஧லண ஥ீ நறக் தகரண்டு த௃ல஫ந்து, உண்ல஥ல஦ த஬பி஦ிட்டு ஥குடத஡ற஦ின்
உ஦ில஧க் கரப்தரற்நற஦துடன், கள்பிப்தட்டிக் கவுண்டல஧னேம் ன௃த்஡ற஧ யத்஡ற தர஬த்஡றனறன௉ந்து
கரப்தரற்நறணரன்.

஋ல்னரம் பகட்ட திநகு, "சரி அப்தர! இப்பதரது ஋ப்தடி இன௉க்கறநரர்கள் ஋ல்பனரன௉ம்,


சந்ப஡ர஭஥ர஦ின௉க்கறநரர்கபர?" ஋ன்று தங்கேம் பகட்டரள்.

"சந்ப஡ர஭த்துக்கு ஋ன்ண குலநவு? கரர்க்பகரடக் கவுண்டர் ஥ட்டுந்஡ரன் தடுத்஡


தடுக்லக஦ரகற஬ிட்டரர். ஌ற்தகணப஬, அ஬ன௉க்குக் தகரஞ்சம் தட்ச ஬ர஡ ப஧ரகம் உண்டரம். இந்஡
அ஡றர்ச்சற஦ிணரல் அது ன௅ற்நற஬ிட்டது. லககரல்கள் கூட அலசக்க ன௅டி஦ர஥ல் கறடக்கறநரர். ஆணரலும்
தசய்஦ ப஬ண்டி஦ல஡த஦ல்னரம் தசய்து ஬ிட்டரர். தசரத்ல஡த஦ல்னரம் ஥குடத஡றக்பக 'உ஦ில்' ஋ழு஡ற
ல஬த்஡றன௉க்கறநரர். லத஦ன் இன௉க்கறநரபண, உத்஡஥஥ரண கு஠ம், உ஦ர்ந்஡ ப஢ரக்கம். ன௄ர்஬க஥ரண
ீ தசரத்ல஡
஥ட்டும் ஡ரன் ல஬த்துக்தகரண்டு, கள்ளுக்கலட஦ில் ஬ந்஡ த஠த்ல஡ த஦ல்னரம் ஡ர்஥த்துக்குக் தகரடுத்து
஬ிடுகறநரணரம். கூனூர் சச்சற஡ரணந்஡ ஥டத்துக்கு ஢ல்ன ப஬ட்லட. ஢஥து லச஬ சறத்஡ரந்஡க் க஫கத்துக்குக்
கூட ஢ன்தகரலட பகட்டின௉க்கறபநன். இன௉க்கட்டும். தங்கேம்! அந்஡ப் லத஦ன் ஢ம்஥ ஬ட்டில்
ீ ஬ந்து என௉஢ரள்
சல஥஦ல் தண்஠ிணரணரம். ஢ீ஡ரன் அ஬னுக்குப் த஠ங் தகரடுத்துக் கூனூன௉க்கு அனுப்திணர஦ரப஥?"
஋ன்நரர்.

"ஆ஥ரம் அப்தர!"

"தபன லககரரி ஢ீ! உன் ப஡ர஫றக்கு உன்லண உடபண தரர்க்க ப஬ட௃஥ரம். இன்னும் ஋த்஡லணப஦ர
அந்஡஧ங்கம் உன்ணிடம் தசரல்ன ப஬ண்டி஦ின௉க்கறந஡ரம். ஢ரலபக்பக ன௃நப்தட்டு ஬஧ச் தசரல்னற஦ின௉க்கறநரள்."

"஢ரலபக்கர அப்தர! இன்லநக்பக ன௃நப்தடக் கூடர஡ர?" ஋ன்நரள் தங்கேம்.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

இன௉தத்ப஡஫ரம் அத்஡ற஦ர஦ம் - ஏலடக்கல஧

சறங்கப஥ட்டு ஏலடக்கல஧ இந்஡ ஬஧னரற்நறல் என௉ ன௅க்கற஦஥ரண ஸ்஡ரணம் ஬கறக்கறநது. அந்஡ அ஫கரண
இடத்துக்கு இன்தணரன௉ ஡டல஬ பதரகர஥ல் கல஡ல஦ ன௅டிப்த஡ற்கு ஥ணம் ஬஧஬ில்லன.

஥ரலன ஢ரலு ஥஠ி இன௉க்கும். ஏலட ேனம் ஢றர்஥ன஥ர஦ின௉ந்஡து. ஆங்கரங்பக கல஧ப஦ர஧த்஡றல்


உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ த஬ண் தகரக்குகள் ஢ீரில் தி஧஡றதனறத்஡ண. ஏலடக் கல஧஦ில் இன௉ன௃நன௅ம் ஬பர்ந்஡றன௉ந்஡
கல்஦ர஠ ன௅ன௉ங்லக ஥஧ங்கபில் இபந்஡பிர்களும் சற஬ப்ன௃ப் ன௄க்களும் குலுங்கறக் தகரண்டின௉ந்஡ண.
஥ந்஡஥ரகத் ஡஬ழ்ந்து ஬ந்஡ குபிர்ந்஡ கரற்நறல் அல஬ இபனசரக ஆடிண. ஥஧க் கறலபகபில் உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡
குன௉஬ிகள், என்நறன் னெக்லக என்று தகரத்஡றக் கனகனத஬ன்று சப்஡றத்தும், அவ்஬ப்பதரது ேறவ்த஬ன்று
தநந்து பதரய்த் ஡றன௉ம்தி ஬ந்து உட்கரர்ந்தும் ஬ிலப஦ரடிக் தகரண்டின௉ந்஡ண.

குன௉஬ிகள் கு஧லுடன் பதரட்டி஦ிடு஬து பதரல் கனகனத஬ன்று ததண்கள் சறரிக்கும் எனற பகட்டது.


தங்கபர஬ின் தக்க஥றன௉ந்து இ஧ண்டு இபம் ததண்கள் ஬ந்து தகரண்டின௉ந்஡ரர்கள். லகபகரத்துக் தகரண்டு
஢டந்஡ அ஬ர்களுலட஦ ன௅கத்஡றல் குதூகனம் ஡ரண்ட஬஥ரடி஦து. அ஬ர்கள் ப஬று ஦ரன௉஥றல்லன,
தசந்஡றன௉வும் தங்கேன௅ந்஡ரன்.

தங்கேத்஡றன் கு஧ல்஡ரன் ஏங்கற஦ின௉ந்஡து. "஋ந்஡ ஥஧஥டி அது? அப஡ர த஡ரிகறநப஡, அது஬ர? ஢ீ ஋ப்தடிப்
தடுத்துக் தகரண்டின௉ந்஡ரய்? கண்ல஠ ஋வ்஬ி஡ம் னெடிக் தகரண்டின௉ந்஡ரய்? அ஬ன் ஋ன்ண தசய்஡ரன்? -
஋ன்தநல்னரம் ஢டந்஡து பதரனப஬ கரட்டப஬ண்டும். ஢ீ ஋ன்ண பதசறணரய்? அ஬ன் ஋ன்ண த஡றல் தசரன்ணரன்
஋ன்தல஡த஦ல்னரம் என௉ ஬ரர்த்ல஡ ஬ிடர஥ல் தசரல்ன ப஬ண்டும்" ஋ன்று தங்கேம் னெச்சு ஬ிடர஥ல் பதசறக்
தகரண்பட ஬ந்஡ரள்.

தசந்஡றன௉ சறரித்துக் தகரண்பட ஏடி, என௉ ஥஧த்஡டிக்கு ஬ந்஡தும், "இந்஡ ஥஧ந்஡ரணடி" ஋ன்நரள்.

"சரி; ஢ரன் ஡ரன் அந்஡க் கரந்஡றக் குல்னரக்கர஧ன் ஋ன்று ல஬த்துக்தகரள். ஢ீ ஋ன்ண தசய்஡ரய்? அந்஡
஥ர஡றரிப஦ தசய்து கரட்டு!" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

தசந்஡றன௉ ஡ல஧஦ில் தடுத்துக் தகரண்டு கண்ல஠னேம் னெடிக் தகரண்டரள்.

அப்பதரது தங்கேம், ஢ரடகப஥லடக் க஡ர஢ர஦கனுலட஦ ப஡ர஧ல஠஦ில் தசந்஡றன௉஬ின் தக்கத்஡றல்


஥ண்டி஦ிட்டு உட்கரர்ந்து, "஋ன் கண்ப஠! கண்஥஠ிப஦! ஡ர஥ல஧ இ஡ல஫னேம், கன௉஬ண்லடனேம், ஥ீ லணனேம்,
ப஬லனனேம் எத்஡ உன் அ஫கரண கண்கலபத் ஡றநந்து ஋ன்லணப் தர஧ரப஦ர?" ஋ன்று தசரல்னறக் தகரண்டு
சட்தடன்று குணிந்து தசந்஡றன௉஬ின் கன்ணத்஡றல் ன௅த்஡஥றட்டரள். குதீத஧ன்று சறரித்துக் தகரண்டு தசந்஡றன௉
஋ழுந்து உட்கரர்ந்஡ரள்.

தங்கேம் அ஬ளுலட஦ கழுத்ல஡க் கட்டிக் தகரண்டு, "அடிப஦! ஢றே஥ரகச் தசரல்! இப்தடித்஡ரபண அ஬ன்
உண்ல஥஦ில் தசய்஡ரன்? ஢ீ ஋ன்ணிடம் தசரன்ணத஡ல்னரம் ததரய் ஡ரபண?" ஋ன்நரள்.

த஡றணரறு, த஡றபணழு ஬஦துப் ததண்கள் இ஧ண்டு பதர் பசர்ந்஡ரல் அ஬ர்களுலட஦ பதச்சு, தகரஞ்சம்
அசட்டுப் திசட்டு ஋ன்றும், ஡த்துப் தித்து ஋ன்றும் இன௉ப்த஡றல் ஬ி஦ப்தில்லன஦ல்ன஬ர? ஋ணப஬, இ஬ர்களும்
அம்஥ர஡றரி பதசு஬஡ற்குப் த஡றலணந்து ஢ற஥ற஭ம் தகரடுத்து ஬ிடுப஬ரம். ஏலடக்கல஧ல஦ என௉ சுற்றுச்
சுற்று஬ிட்டு ஬ன௉ப஬ரம்.

த஡றலணந்து ஢ற஥ற஭ம் க஫றத்து ஢ரம் ஡றன௉ம்தி ஬ந்து தரர்க்கும் பதரது கரட்சற என௉஬ரறு ஥ரநற஦ின௉ப்தல஡க்
கரண்கறபநரம். அப஡ இ஧ண்டு ததண்கள் அப஡ ஥஧த்஡டி஦ில்஡ரன் இன௉க்கறநரர்கள். ஆணரல் இன௉஬ர்
ன௅கத்஡றலும் குதூகனத்துக்குப் த஡றனரகச் பசரகக் குநற கர஠ப்தடுகறநது.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

தசந்஡றன௉஬ின் கண்கபில் ேனம் ஡தும்திக் தகரண்டின௉க்கறநது. "஥றுதடினேம் இந்஡ ஏலடக் கல஧஦ில்


இவ்஬பவு சந்ப஡ர஭஥ரக என௉஢ரள் உட்கரர்ந்஡றன௉ப்பதரம் ஋ன்று ஢ரன் தசரப்தணத்஡றலும் ஋ண்஠஬ில்லன,
தங்கேம்!" ஋ன்நரள் தசந்஡றன௉.

"பதரணல஡ப் தற்நற இணிப஥ல் ஋ன்ண? கடவுள் அன௉பரல் ஋ல்னரந்஡ரன் சந்ப஡ர஭஥ரக ன௅டிந்து


஬ிட்டப஡!" ஋ன்நரல் தங்கேம்.

"கடவுள் அன௉ள்஡ரன்; சந்ப஡கம் ஋ன்ண? என௉ ஡டல஬஦ர? இ஧ண்டு ஡டல஬஦ர? கலடசற஦ில் ஡ரன்
தரப஧ன்! ததரி஦ண்஠க் கவுண்டன் இன்னும் ஍ந்து ஢ற஥ற஭ம் க஫றத்து ஬ந்஡றன௉ந்஡ரல் ஋ன்ண ப஢ர்ந்஡றன௉க்கும்?
஍ப஦ர! ஢றலணப்த஡ற்பக த஦஥ர஦ின௉க்கறநது" ஋ன்று தசந்஡றன௉ கூநற஦பதரது, அ஬ளுலட஦ உடம்ன௃ ஢டுங்கறற்று.

"஋ன்ண ஆகற஦ின௉க்கும், தசரந்஡ப் திள்லபல஦த் ஡கப்தன் சுட்டுக் தகரன்நறன௉ப்தரன்! ஋ணக்கு ஋ன்ண


அ஡றச஦ம் ஋ன்நரல், அப்பதர்ப்தட்ட ஡கப்தணிடத்஡றல் ஡றடீத஧ன்று திள்லபக்கு இவ்஬பவு ஬ரஞ்லசனேம்,
தக்஡றனேம் ஋ப்தடி உண்டர஦ிற்று ஋ன்தது஡ரன். உனக இ஦ற்லகக்பக ஥ரநரய்த் ப஡ரன்றுகறநது ஋ணக்கு."

"கடவுள்஡ரன் அ஬ல஧த் ஡ண்டித்து ஬ிட்டரப஧, தங்கேம்! இணிப஥ல் சரகறந ஬ல஧஦ில் அ஬ர் தடுத்஡
தடுக்லக஦ரய்த் ஡ரன் கறடக்க ப஬ண்டு஥ரம். லக கரல் சு஬ர஡ீணப஥ இ஧ர஡ரம். தடுக்லக஦ில் ஋ழுந்து உட்கர஧
ப஬ண்டு஥ரணரல் இ஧ண்டு பதர் திடித்துத் தூக்கற஬ிட ப஬ண்டு஥ரம். இப்தடி஦ரகற ஬ிட்ட ஡கப்தணரரிடம் ஋ந்஡ப்
திள்லபக்குத்஡ரன் பகரதம் இன௉க்க ன௅டினேம்? அ஬ல஧஦ர஬து ஋ன்லண஦ர஬து தரர்த்து஬ிட்டரல் பதரதும்,
கவுண்டன௉லடல஦ கண்கபில் ேனம் ததன௉கற஬ிடுகறநது. ஌ப஡ர பதசு஬஡ற்கு ன௅஦ற்சறக்கறநரர். ஬ரய்
கு஫றுகறநது. உடபண அழுது ஬ிடுகறநரர். ஋ணக்பக ஋ல்னரம் ஥நந்து பதரய் அ஬ரிடம் தரி஡ரத஥ர஦ின௉க்கறநது.
ததற்ந திள்லபக்கு ஋ப்தடி இன௉க்கும்?"

"ஆ஥ர஥டி! ஢ீ பகர஦ன௅த்தூன௉க்கு ஏடி ஬ந்஡ கல஡ல஦ அப்ன௃நம் தசரல்ப஬தணன்நரப஦; தசரல்னப஬


஦ில்லன, தரர்த்஡ர஦ர? இப்பதரது தசரல்னற஬ிடு. ஢ரலபக்குக் கல்஦ர஠ம் ஆகற஬ிட்டரல் அப்ன௃நம் உன்பணரடு
பதசு஬஡ற்கு ச஥஦ம் கறலடக்கு஥ர? ஋ன்லணத் ஡றன௉ம்தித்஡ரன் தரர்ப்தர஦ர?"

"஢ரங்கள் என்றும் அப்தடிப்தட்ட஬ர்கள் அல்ன"

"஢ரங்கபர? அ஡ற்குள்பப தரத்஦ல஡ தகரண்டரடு஬ல஡ப் தரர்த்஡ர஦ர?

"தரிகரசம் இன௉க்கட்டு஥டி! கல்஦ர஠ம் ஆகறக் லக஦ில் கங்க஠த்துடன் அ஬ர் சத்஡ற஦ரக்கற஧கம்


தசய்து தே஦ிலுக்குப் பதரகப் பதரகறநரர்; ஆறு ஥ர஡ப஥ர என௉ ஬ன௉஭ப஥ர, ஋ப்பதரது ஡றன௉ம்தி ஬ன௉஬ரப஧ர,
த஡ரி஦ரது."

"கல்஦ர஠ம் ஆகறனேம் தி஧ம்஥ச்சரரி, கடன் ஬ரங்கறனேம் தட்டிணி ஋ன்கறந கல஡஡ரன் அப்தடி அ஬ர்
பதரகும் தக்ஷத்஡றல், ஢ீ ஋ங்களுடன் இன௉ந்஡றன௉, தசந்஡றன௉!"

"அது ன௅டி஦ரப஡, அம்஥ர! அ஬ர் தே஦ிலுக்குப் பதரணரல் ஢ரனும் கூட ஬ன௉ப஬ன் ஋ன்று
தசரன்பணன். 'கூடரது; ஢ீ஡ரன் ஋ன் ஡கப்தணரல஧ப் தரர்த்துக்தகரள்ப ப஬ண்டும்' ஋ன்நரர். அப்தடிப஦
தரர்த்துக் தகரள்஬஡ரக ஬ரக்கபித்து ஬ிட்படன்."

"ஆயர! ஡கப்தணரரிடம் ஡ரன் ஋ன்ண தக்஡ற! திள்லபத஦ன்நரல் இப்தடி஦ல்ன஬ர இன௉க்க


ப஬ண்டும்!..."

"தன ஢ரள் க஫றத்துக் கறலடத்஡ அப்தர அல்ன஬ர தங்கேம்? ப஥லும் இ஬ர் ஋ன்ண தசரல்லுகறநரர்
த஡ரினே஥ர? 'தலக஬னுக்கு அன௉ள்஬ரய்' ஋ன்று தர஧஡ற஦ரர் தரடி஦ின௉ப்த஡ன் கன௉த்து இப்பதரது஡ரன் இ஬ன௉க்கு
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com

஬ிபங்குகறந஡ரம். ஥யரத்஥ர கரந்஡ற பதர஡றக்கும் அயறம்சர ஡ர்஥த்஡றன் ப஥ன்ல஥னேம் இப்பதரது஡ரன்


஢ன்நரய்த் த஡ரிகறந஡ரம்..."

"அயறம்லம஦ர஬து, ஡ர்஥஥ர஬து! ஢ல்ன லதத்஡ற஦த்ல஡ ஢ீ கட்டிக் தகரள்பப் பதரகறநர஦டி! ஢ீ


஥ட்டும் ஋ன்ண இபனசர? ஌ண்டி சுட்டி! த஧ரம்த ஢ன்நரய் லதத்஡ற஦ம் ப஬஭ம் பதரட்டர஦ரப஥! அப஡ரபட஦ர?
஦ரப஧ர என௉ சர஥ற஦ரர் ஡லன஦ிபன கல்லனத் தூக்கறப் பதரட்டர஦ரப஥?" ஋ன்று தங்கேம் தசரல்னற
஬ன௉ம்பதரது, தசந்஡றன௉஬ின் கண்கபிபன ேனம் ஡தும்திற்று.

"அசபட! இத஡ன்ண? ஋ல்னரம் ன௅டிந்஡ திநகு இப்பதரத஡ன்ண கண்஠ ீர்?" ஋ன்நரள் தங்கேம்.

"உணக்கு ப஬டிக்லக஦ரக இன௉க்கறந஡டி அம்஥ர! ஍ப஦ர! அந்஡ ஥லன தங்கபர஬ில் ஢ரன் தட்ட
கஷ்டத்ல஡ ஢றலணத்஡ரல்..."

"பதரடி பதர! ேரனக்கரரி! ஢ீ தட்ட கஷ்டங்கலபப் பதரல் த௄று ஥டங்கு கஷ்டங்கலப ஢ரன்
அனுத஬ிக்கத் ஡஦ரர் த஡ரினே஥ர?..." ஋ன்று தங்கேம் கூநற, தசந்஡றன௉஬ின் கர஡ண்லட ஬ரல஦ ல஬த்து,
த஥து஬ரக, "உணக்குக் கறலடத்஡து பதரல், என௉ கர஡னன் ஋ணக்குக் கறலடப்த஡ரய் இன௉ந்஡ரல்!" ஋ன்நரள்.

தசந்஡றன௉஬ின் ன௅கம் ஥னர்ந்஡து. அ஬ள் தங்கேத்஡றன் கன்ணத்ல஡க் கறள்பிணரள்.

அச்ச஥஦த்஡றல் ஌ப஡ர சத்஡ம் பகட்க இன௉஬ன௉ம் ஡றடுக்கறட்டுத் ஡றன௉ம்திப் தரர்த்஡ரர்கள். சற்று தூ஧த்஡றல்
஥குடத஡ற ஏலட஦ில் இநங்கறத் ஡ண்஠ ீரில் லக஦ரல் சனசனத஬ன்று சத்஡ம் உண்டரக்கறக் தகரண்டின௉ந்஡ரன்.

உடபண, தங்கேம், "கறள்பரப஡டி! இப஡ர ஢ரன் பதரகறபநன்! இப஡ர ஢ரன் பதரகறபநன்! 'அ஬ர் ஬ந்து
஬ிட்டரர், ஢ீ பதரய்த் த஡ரலன' ஋ன்று ஥ரி஦ரல஡஦ரய்ச் தசரல்லு஬து஡ரபண?" ஋ன்று ஋ழுந்஡றன௉ந்து பதரகத்
த஡ரடங்கறணரள். ஬஫ற஦ில் ஏலட அன௉கறல் ஢றன்று ஥குடத஡றல஦ப் தரர்த்து, "ஏய் ஡஬சுப்திள்லப!
ன௅ன்஥ர஡றரித஦ல்னம் இணிப஥ல் ஌ய்க்கன௅டி஦ரப஡. ஢ன்நரய்ச் சல஥஦ல் தசய்஦ ப஬ட௃ம். இல்னர஬ிட்டரல்
தசந்஡றன௉ உம்ல஥ பனசறல் ஬ிட஥ரட்டரள்" ஋ன்நரள்.

஥குடத஡ற அசட்டுச் சறரிப்ன௃ச் சறரித்஡ரன்.

"அப஡ர தரர்த்஡ீ஧ர? அங்பக என௉ லதத்஡ற஦ம் இன௉க்கறநப஡ ேரக்கற஧ல஡! எப஧ கூச்சல் பதரடும்.
அப்ன௃நம் ஡லன஦ில் கல்லனத் தூக்கறப் பதரட்டரலும் பதரடும்! லகல஦க் தகட்டி஦ரய்ப் திடித்துக் தகரண்டு
஬ரல஦ இறுக்கற னெடி஬ிடும்!" ஋ன்று தசரல்னற஬ிட்டு ஬ில஧஬ரக தங்கபரல஬ ப஢ரக்கறச் தசன்நரள்.

அ஬ள் ஥஧ங்கபின் தின்ணரல் ஥லநனேம் ஬ல஧஦ில் தரர்த்துக் தகரண்டின௉ந்து஬ிட்டு, ஥குடத஡ற தசந்஡றன௉


இன௉ந்஡ இடத்ல஡ ப஢ரக்கற ஢டந்஡ரன்.

தசந்஡றன௉ அ஬ன் ஬ன௉஬ல஡க் கலடக் கண்஠ரல் தரர்த்஡ரள். உடபண சட்தடன்று, ன௅ன்லணப் பதரல்
஡ல஧஦ில் தடுத்துக் தகரண்டு கண்கலபனேம் னெடிக் தகரண்டரள். அ஬ளுலட஦ இ஡ழ்கபில் த஬ட்கத்துடன்
கூடி஦ ன௃ன்ணலக ஥னர்ந்஡து; அ஬ளுலட஦ அ஫கற஦ கன்ணங்கபில் கு஫ற ஬ிழுந்஡து.

அந்஡ ஥஧த்஡றன் ப஥பன இ஧ண்டு தூக்க஠ரங் குன௉஬ிகள் உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ண. அல஬ ஡லனல஦ச்


சரய்த்துச் சறநறது ப஢஧ம் கல ப஫ உற்றுப் தரர்த்஡ண. திநகு என்லநத஦ரன்று தரர்த்து தநல஬கபின் தரல஭஦ில்
கனகனத஬ன்று சறரித்஡ண.