Vous êtes sur la page 1sur 52

AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES

GUIDE DES TRANSPORTS EN COMMUN - JUILLET 2013


FANOLORANA
EDITORIAL

Dingana lehibe ary voalohany eo amin’ny Très riche en informations, ce guide détaillé
tantaran’ny fandrindrana ny fitaterana marque une étape majeure dans la
an-tanety, azo lazaina fa ampy sady feno régulation du sous-secteur Transport
tokoa raha ny toro-làlana voarakitra ato Terrestre. C’est une grande première dans
anatin’ity boky kely ity. son histoire.
Amin’izao fotoana izao dia sahabo ny 95% Actuellement, le moyen de transport routier
ny Malagasy dia mampiasa ny est utilisé par environ 95% de la population
fitaovam-pitaterana an-dalam-be avokoa. malgache. Cependant, cela est déjà arrivé
Maro anefa ireo mpandeha no tojo au moins une fois aux usagers de se perdre,
fahasahiranana na eo amin’ny safidin’ny faute de ne pas connaitre les trajets et les
fiara ho raisina na ny toeram-pijanonana lignes de taxi-be existantes. Ainsi, beaucoup
azo hakàna azy. Misy aza dia voatery ont déjà été contraints de retarder un
manemotra fotoana mihitsy ary matetika rendez-vous, voir même de reporter un
mandoha vola mihaotra ny tokony ho izy voyage ou ont été obligé de payer plus que
noho ny tsy fahalalana ny le frais standard à cause de la
tobim-piantsonana na ny méconnaissance de l’endroit où il fallait
famandrian-toerana. prendre des taxi-brousses ou réserver ses
Ity boky ity no tontosa dia vokatry ny places.
fiaraha-miasan’ny Antokon-draharaha L’édition de ce guide est le fruit de la
misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) sy ny collaboration de l’ATT et l’Agence de
orinasan-tserasera HAMAC. Mora communication Hamac. De par sa taille, il
ampiasaina sy tehirizina ary natao ho est plus que pratique (livre de poche) pour
fitondra isan’andro raha tsy hilaza afatsy ny les usagers des véhicules de transport en
habeny. Manampy anao tanteraka ny commun en partance de la ville des milles.
“TaxiBoky” satria dia tsy ny drafitry ny « TaxiBoky» vous fait découvrir non
làlan’ny fiara fitateram-bahoaka rehetra seulement le plan de ligne (arrêts et grands
misy eto an-drenivohitra sy ny manodidina arrêts) des taxis-be de la commune de Tana
ihany no voarakitra ao, fa ny mahakasika ny et ses environs, mais aussi les itinéraires des
fiaram-pitaterana manerana ny nosy taxi-brousses de la zone régionale et
mihitsy (zotra rezionaly sy nasionaly) ary nationale ainsi que ses gares et/ou
indrindra ireo toromarika isankarazany stationnements.
manodidina ny sehatry ny fitaterana De plus, il fera connaître davantage les
an-tanety. services et actes administratifs délivrés par
“Taxiboky” dia fitaovana iray entina l’Agence des Transports Terrestres.
hampahafantatra ihany koa ireo asa Edité en exclusivité par Hamac avec le
atolotry ny ATT sy ireo fahazoan-dàlana partenariat de l'ORTANA et le Corps des
isan-karazany omeny. Sapeurs-Pompiers d’Antananarivo, l'objectif
Mazava ny tanjona, dia ny hanamora ny est simple: aider tous les usagers, touristes ou
fomba fandraisana fiara ho an’ny résidents, à optimiser leur déplacement.
mpampiasa ny fiara fiaterana rehetra na Pour terminer, nous remercions tous les
mpizaha-tany na ny tera-tany. partenaires pour leur précieuse
Eto am-pamaranana dia manantitra ny participation à la réalisation de TaxiBoky qui
fisaorana sy fankasitrahana izahay ho ont bien voulu aussi apporter leur soutien
an’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra pour le développement du sous-secteur
tamin’ny fanantontosana ity boky ity, izay transport terrestre.
fanohanana sy fampivoharana ny
fitaterana an-tanety amin’ny ankapobeny.
FIZAHAN-TAKILA / SOMMAIRE
- Fomba fampisana ny boky/Mode d’emploi.................................................. 6
- Misy miala ô!........................................................................................................ 8
- Zotra «urbain»...................................................................................................... 16
- Zotra «sub-urb».................................................................................................... 64
- National & Regional........................................................................................... 70
- ATT........................................................................................................................ 75
- Fandinkan-dalàna amin’ny fitsipika mifehy ny fifamoivozana..................... 80
- Toro-lalàna........................................................................................................... 88
- Vonjeo!................................................................................................................. 92
- Mahasoa..............................................................................................................98

MENTIONS LEGALES
Editeur exclusif : Hamac - 22 404 97 (HB) – hamac.sarl@gmail.com
Directeur de la publication : Rindra A. RAZAFINDRAZAKA
Directeur d'édition : Natoa RAZAKASOAVINA
Directeur commerciale : Jessica D. RAKOTOARISOA
Rédacteur en chef : Salomé RATAHINA
Conception graphique : Natoa RAZAKASOAVINA
Crédit Photos : Fest’Event (Rado Tolotsoa RABEMIARINAIVO - Rado Tolotsoa
Rado Ezeckia - Nickie RAKOTOARISOA)
Couv by Arthur Nary – 033 14 728 54 – nary.arthur@gmail.com
Source de données : Agence des Transports Terrestres (ATT)
Ont participé à ce numéro : Roy R. - Toky RAHAINGO - Harimisa
RAZAFINAVALONA - Sergent ANDRIANTSIFERANA R. Eric - Ando
RABENANTOANDRO - Li ANDRIANASOLO
Tirage : 10 000 exemplaires vendus à 500 Ar par l’éditeur
Dépôt légal N°01 - juillet 2013
ISSN en cours
Imprimé par MEGAPRINT - Adresse : Lot H 75 Ter A Miadana Alasora,
Antananarivo 101

est une marque déposée à l'OMAPI.

La reproduction est partielle ou intégrale, sous quelques formes que ce soit et selon tous
les procédés techniques existants, des textes, illustrations, photographies, montages et
publicités est interdite sans autorisation écrite de l'éditeur. Les photos et les textes ne sont
pas contractuels. Les manuscrits, documents, photos, dessins, reçus à la rédaction ne sont
pas rendus. Les articles sont publiés sous la responsabilité de leur auteur et toutes erreurs ou
omissions dans les articles ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur.
FOMBA FAMPIASANA NY BOKY
MODE D’EMPLOI

1- Fantaro ny toerana misy anao dia jereo ao amin’ny « MISY MIALA Ô ! »


(pejy 8 ka hatramin’ny 13) ny zotra kasainao ho raisina
2- Hamarino ny zotranao sy ny fiara ao amin’ny pejy 16 hatramin’ny 61
3- Raha toerana manodidina ny renivohitra no tinao haleha dia ao amin’ny
pejy 64 ka hatramin’ny 67 no hahitanao izany
4- Raha te-hivoaka an’Antananarivo ianao dia jereo ao amin’ny pejy 70
hatramin’ny 73 ny tombin-piantsonana fiara mety amin’ny dihanao
« REGIONAL & NATIONAL »

1- Déterminez l'endroit où vous vous trouvez et référez-vous à la rubrique


"MISY MIALA Ô" pour voir la ligne que vous devez prendre pour votre
destination (page 8 à la page 13)
2- Vérifier la ligne que vous devez prendre ainsi que la couleur du bus dans la
page 16 à la page 61
3- Pour les endroits aux environs de la capitale, référez-vous à la page 64
jusqu'à la page 67
4- Pour les escapades hors de Tana, trouvez dans la rubrique
"REGIONAL & NATIONAL" à la page 70 à 73 les gares routières
correspondantes à votre destination

Tobin-dasantsy SHELL / Station service SHELL

Fiverenana / Retour

33

64

6
MISY MIALA Ô!
Ireo zotra isaky ny tanàna
Les lignes par quartier

67HA AMBOANJOBE AMBOHIMANAMBOLA


107-109-119-123-126-133-143-146-147- F I (KOMI)
151-156-159-162-172-178-183-186-187- AMBODIAFOTSY AMBOHIMANANDRAISOA
191-193-A-B-D (FIFIABE) FIFIA-G I (SCOMATRA)
ALAKAMISY/18 AMBODIFILAO AMBOHIMANANDRAY
D (FIFIABE) 109-110-112-114-120-125-126-135-136- 112-114-194
ALAKAMISY/FEN 141-142-144-150-157-161-162-163-165- AMBOHIMANARINA
FIFIA-G 180-183-186-199 105-112-114-194
ALAROBIA AMBODIHADY AMBOHIMANGAKELY
106-120-150-162-165-180-183-186-194- 159-B-D E
199 AMBODIMITA AMBOHIMASINA
ALASORA 112-114-159-194-D G
I (SCOMATRA) AMBODIRANO AMBOHIMIANDRA
AMBALAVAO G (KOFIMI) 116-117-122-139-192-I (KOMI-
F SCOMATRA)
AMBODIRAOTRA
AMBANIDIA 122-139-178 AMBOHIMIARINA
17-116-117-122-127-128-129-139-153- FIFIA-G
AMBODISAHA
156-164-180-182-184-192-I
FIFIA-G AMBOHIPO
AMBANY ATSIMO 17-129-164-182
AMBODITANIMENA
137-172-187-F
150 AMBOHIPOTSY
AMBODITSIRY 190
109-126-136-152-161-162-163-183-186- AMBOHITANETY
Source de données: ATT H I (SCOMATRA)
AMBANY ATSIMO AMBODIVONA AMBOHITRAKELY
137-172-187-F 136-157-161-162-163-183-186-194-H 178-192-193
AMBANY TSENA AMBODIVONA A/NJAKA AMBOHITRARAHABA
KOFIATRA B 109-163-192-H
AMBATOBE AMBOHIBAO AMBOHITRIMANJAKA
161-183-194 112-114-D B
AMBATOFOTSY AMBOHIBARY AMBOHITSOA
H H 113-117-139
AMBATOLAMPIKELY AMBOHIDAHY AMBOLONKANDRINA
E (TRANS TSARARINDRA) 103 182
AMBATOLAMPY AMBOHIDRAPETO AMBONDRONA
114 A 125-127-129-134-164-190
AMBATOMAINTY AMBOHIDRATRIMO AMBONISOA
109-126-136-152-162-163-183-186-H D (FIFIABE) 133-143-A
AMBOHIDROA AMPAHATEZA
AMBATOMANGA 112-159 156
FIFIVA AMBOHIJAFY AMPAHIBE
AMBATOMARO G 123-178-191-192-193
141-147 AMBOHIJANAKA AMPANDRANA
AMBATOMENA 137-172-187-F 107-122-123-127-139-146-147-153-160-
A AMBOHIJATOVO 161-166-178-180-191
AMBATOMIRAHAVAVY 107-116-117-119-123-125-127-128-129- AMPANDRIANOMBY
FIFIA 134-146-147-156-161-164-178-180-182- 178
AMBATONAKANGA 190-191-193-I AMPANGABE A/NJAKA
103-125 AMBOHIMAHITSY B
AMBATOROKA 123-135-144-E AMPARIBE
17-116-117-122-129-139-156-164-182- AMBOHIMAMORY 103
192-I (KOMI-SCOMATRA) 133
AMPASAMADINIKA ANDRAVOAHANGY ANOSIVAVAKA
115 107-109-122-123-126-127-135-136-139- 194
AMPASAMPITO 141-144-146-147-152-153-157-160-162- ANOSIZATO ANDREFANA
123-135-144-147-191-E 163-166-178-180-183-186-191-194-E-H 140-FIFIA-J-G (KOFIMI)
AMPASIKA ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY ANOSIZATO ATSINANANA
133-143-193-A 104-113-137-140-142-151-152-159-172- 138-140-FIFIA-J-G (KOFIMI)
187-199-F-J-I (KOMI)
AMPEFILOHA ANOSY
107-109-110-113-119-123-126-133-138- ANDROHIBE 104-107-109-110-113-119-123-126-137-
140-143-146-147-150-151-152-156-157- 165-183-186 140-142-146-147-150-151-152-156-157-
159-162-172-178-183-186-187-191-193- ANJANAHARY 159-162-163-165-172-178-183-186-187-
A-F-J-KOMI 104-113-117-142-151 191-193-199-FIFIA-G-J
AMPITATAFIKA ANJOMAKELY ANTANANDRANO
140-FIFIA-G-J 137-172-187-F 109
ANALAKELY ANKADIFOTSY ANTANETIBE
103-104-105-106-109-110-112-113-114- 107-122-123-139-146-147-153-157-160- D
115-120-125-126-129-133-134-135-136- 166-178-180 ANTANETY
137-138-141-142-143-144-150-152-153- ANKADIKELY 112-114-194
157-161-162-163-164-165-180-183-186- 163-192-H ANTANIMENA
190-199
ANKADIMBAHOAKA 105-106-107-109-112-114-120-122-123-
ANALAMAHITSY 104-113-137-140-142-151-152-159-172- 126-139-146-147-150-152-153-160-162-
109-126-136-161-162-163-183-186-192- 187-199-F-J-G (KOFIMI) 165-178-180-183-186-191-199
194-H
ANKADINDRAMAMY ANTANIMENAKELY
ANDAFY AVARATRA 123-135-144-147-191-E FIFIA-J-G (KOFIMI)
103-134-190
ANKADITAPAKA ANTANINANDRO
ANDAVAMAMBA 103-134-190 127-157-161
107-109-119-123-126-133-138-143-146-
ANKADIVATO ANTANINARENINA
147-151-152-156-159-162-172-178-183-
123-146-147-178-191 115
186-187-191-193-A
ANDOHALO ANKARAOBATO ANTOHOMADINIKA
103-134-190 F 107-109-123-126-146-147-162-178-183-
ANDOHAN'ANALAKELY ANKASINA 186-191
103-104-109-125-126-129-134-137-142- 126 ANTSAHABE
150-157-161-162-163-164-165-180-183- ANKATSO 107-116-117-119-123-128-129-146-147-
186-190-199 119-128-160-166 156-161-164-178-180-182-191-193-
ANDOHANIMANDROSEZA I (KOMI-SCOMATRA)
ANKAZOMANGA
17-129-156-164-182 1O5-107-109-112-114-123-126-146-147- ANTSAHAMAINA
ANDOHARANOFOTSY 162-178-183-186-191 163-H
137-172-187-F ANKAZOTOKANA ANTSAHAMANITRA
ANDOHATAPENAKA 116-117-122-127-128-129-153-156-164- 115
159-193-D 182-192-I (KOMI-SCOMATRA) ANTSAHAVOLA
115
ANDOHATANJONA ANKERANA
A 141 ANTSAKAVIRO
119-122-127-128-129-139-146-153-156-
ANDRAHARO ANKORAHOTRA
160-164-166-178-182-191-192-186
105-112-114 119-128-160-166
ANTSONJOMBE
ANDRAISORO ANKORONDRANO 186
178 106-120-150-162-165-180-183-186-194-
199 AVARABOHITRA (Alarobia)
ANDRANOBEVAVA 150
109-126-136-161-162-163-183-186-H ANOSIBE
AVARADOHA
ANDRANOMENA 10-110-150-157-165-
135-141-144-161-178-191
112-114-159-194-D ANOSIMASINA
BEHORIRIKA
ANDRANONAHOATRA 133-143-A
106-109-120-126-135-136-141-144-150-
133-143-A ANOSIPATRANA 152-157-162-163-165-180-183-186-191-
ANDRANORO 138 199-E
112 ANOSISOA BEL'AIR
112-114-194 107-122-123-127-139-146-147-153-160-
161-166-178-180-191
BESARETY MANAKAMBAHINY TANAMBAO
107-123-135-141-144-146-147-161-178- 17-125-127-128-153-184 H
191-192-E MANANDRIANA TANJOMBATO
BETONGOLO H 137-152-159-172-187-199-F
178-193-152-192 MANDRIMENA TSARAFARA
CUR 137-172-187 H
G MANDROSEZA TSARAHONENANA
DIGUE 116-192-I (KOMI- SCOMATRA) 178
140-159-B-D-J- G (KOFIMI) MANDROSOA IVATO TSARALALANA
FARAVOHITRA D 104-105-106-109-110-112-113-114-120-
134-190-103 MANJAKA ILAFY 126-133-135-136-137-138-140-141-142-
FENOARIVO 163-192-H 143-144-152-153-157-162-163-165-183-
FIFIA-G 186-199-A
MANJAKANDRIANA
FENOMANANA FIFIVA TSIADANA
113-117-139 119-128-160-166
MANJAKARAY
FIADANAMANGA 136-157-161-163-183-186-194-H TSIAZOTAFO
137-172-187 157-161
MAROHOHO
FORT DUCHESNE 17-125-127-128-153-184 TSIMBAZAZA
146-194 17-115-125-127-128-153-184
MASCAR
GERARD (HOMI) 109-126-152-194 VASSACOS
107-123-146-147-192-E 152-D(FIFIABE)-126
MASINANDRIANA
IFARIHY 183
F MASINDRAY
ILANIVATO I (J TRANS)
9-138 MAUSOLEE
IMERINTSIATOSIKA 146-194
G
ISOTRY METEO
110-113-133-138-140-143-150-152-157- 123-135-141-144-146-147-161-178-191-
A 192-194-E
ITAOSY MIANDRARIVO
133-143-A-KOFIMI 17-127-128-153-184
IVANDRY NANISANA
106-120-150-162-165-180-183-186-194- 141-161-192-194
199 RASALAMA
IVATO 107-122-123-127-139-146-147-153-160-
D 161-166-178-180-191
MAHAMASINA SABOTSY NAMEHANA
17-107-115-119-123-125-127-128-142-1 H
46-147-153-156-178-184-191 SOAMANANDRARINY
MAHATONY 191-135
150 SOANIERANA
MAHAZO 104-113-137-140-142-151-152-159-172-
123-135-141-144-147-191-E(FIFIVA- 187-199-F-J -G(KOFIMI)
KOFIATRA- KOFIHA- TRANS EXPRESS- SOARANO
TSARARINDRA) 103-105-112-114-125-129-135-137-142-
MAHAZOARIVO 144-157-162-164-190
113-117-122-139 SOAVIMASOANDRO
MAHITSY 120
D (FIFIABE) SOAVINA ATSIMONDRANO
MALAZA F
137-172-187-F-KOFIATRA TALATA VOLONONDRY
MAMORY H
D TALATAMATY
D
15 VOLAVITA
0320241712

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


67Ha Mandroseza
Andavamamba Fenomanana
Ampefiloha Ambatoroka
Anosy Ambanidia
Mahamasina Manakambahiny
Tsimbazaza Tsarafaritra
Tsarafaritra Tsimbazaza
Manakambahiny Mahamasina
Ambanidia Anosy
Ambatoroka Ampefiloha
Fenomanana Andavamamba
Mandroseza 67 Ha

17 COTRAL
0337283324

CIRCUIT FERME
Ambohipo
Ambatoroka
Ambanidia Antananarivo
Manakambahiny
Tsarafaritra
Tsimbazaza
Mahamasina
U Tsimbazaza
R Manakambahiny
B Ambanidia
Ambatoroka
A
Ambohipo
I
N

16
TSIORY TRANSPORT 104
0324278751

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Ampamantanana Ampamatanana
Androndra Ambohitsoa
Ankandimbahoaka Ambohimiandra
Soanierana (Paraky) Ambanidia
Andrefan’Ambohijanahary Ambohijatovo
Anosy Tsaralalàna
Analakely Ambatomena
Tsaralalàna Anosy
Ambatomena Andrefan’Ambohijanahary
Ambohijatovo Soanierana (Paraky)
Ambanidia Ankandimbahoaka
Ambohitsoa Androndra
Ampamantanana Ampamantanana

SCOTAT 105
0331812842

CIRCUIT FERME
Ambohimanarina
Andraharo
Ankazomanga Gare Soarano
Soarano
Petite Vitesse
Soarano
Behoririka
Antanimena U
Ankazomanga R
Andraharo B
Ambohimanarina A
I
N

17
106 VOLAVITA
RAP BUS
0331281175

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Amboditanimena Ankorondrano
Isoavimasoandro Alarobia
Tsarasaotra Tsarasaotra
Alarobia Soavimasoandro
Ivandry Amboditanimena
Ankorondrano
Antanimena
Soarano
Petite Vitesse
Ambodifilao
Soarano
Behoririka
Antanimena

107 MAMI
0341178932

CIRCUIT FERMEMIVERINA/RETOUR
MANDROSO/ ALLER
Soavinandriana (CENHOSOA) Andravoahangy Ambany
Besarety Besarety
Andravoahangy Ambony CENHOSOA
Ankadifotsy
Antanimena
Antohomadinika
67ha
U Andavamamba
R Ampefiloha
B Anosy
A
Mahamasina
Tunnel Ralaimongo
I
Behoririka
N

18
SITRAKA 109
0331435183

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Antanandrano 67 HA
Ambohitrarahaba Andavamamba
Analamahitsy Carrière Ampefiloha
Andranobevava Anosy
Amboditsiry Analakely
Mascar Behoririka
Andravoahangy Andravoahangy
Behoririka (Lac) Mascar
Petite Vitesse Anjanahary
Anosy Amboditsiry
Ampefiloha Andranobevava
Andavamamba Analamahitsy
67ha Antanandrano

KOFIMAMI 110
0331403432

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Benify Anosizato
Ambodifilao Fasan'ny Karana
Soarano Ankadimbahoaka
Petite vitesse Soaniearana
Isotry Andrefan'Ambohijanahary
Ampefiloha Anosikely
RNM RNM
Anosikely Ampefiloha U
Andrefan'Ambohijanahary Isotry R
Soanierana Benify B
Ankadimbahoaka A
Fasan'ny Karana
I
Anosizato
N

19
112 KOFIMAVA
0331161273

CIRCUIT FERME
Ambohibao/Andranoro Andraharo
Andranomena Ambohimanarina
Ambohidroa Anosisoa
Ambodimita Ambodimita
Anosisoa
Ambohimanarina
Ankazomanga
Soarano
Petite Vitesse
Ambodifilao
Soarano
Behoririka
Ankazomanga

113 SOCOTRA/KOTAFI
0325664371

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Androndra SICAM
Ankadimbahoaka Ambohidahy
Soanierana Ambany Anosy
Andrefan’Ambohijanahary Andrefan’Ambohijanahary
Anosy Soanierana Ambany
Ambohidahy Ankadimbahoaka
Tunnel Ralaimongo Androndra
U Ambodifilao
R Soarano
B COTONA
A
Tsaralalana
SICAM
I
N

20
SOAMI RA 114
0331293733

CIRCUIT FERME
Ambatolampy
Ambohibao
Ambohimanarina
Ankazomanga
Soarano
Petite Vitesse
Ambodifilao
Soarano
Behoririka
Ankazomanga
Ambohimanarina
Ambohibao
Ambatolampy

MDI 115
0331147647

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Tsarafaritra Ambatomena
Tsimbazaza Tunnel Ralaimongo
Mahamasina Ambohidahy
Antaninarenina Mahamasina
Ambatomena Tsimbazaza
Tsarafaritra

U
R
B
A
I
N
21
116 TREMA
0324202859

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Mandroseza Ambohijatovo
Ambohimiandra Tunnel Ambanidia
Ambatoroka Ambanidia
Ankorahotra Ambatoroka
Antsakaviro Ambohimiandra
Tunnel Ambanidia Mandroseza
Ambohijatovo

117 EZAKA
0331161208

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Ambohitsoa Ambohijatovo
Ambohimiandra Tunnel Ambanidia
Ambatoroka Ambanidia
Ambanidia Ambatoroka
Antsakaviro Ambohimiandra
Ambohijatovo Ambohitsoa

U
R
B
A
I
N

22
AINGAVAO 119
0331190413

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Ankatso 67 Ha Nord
Ankorahotra Ampefiloha
Antsakaviro Immeuble FIARO
Tunnel Ambanidia RNM
Ambohijatovo Mahamasina
Tunnel Ralaimongo Tunnel Ralaimongo
Mahamasina Ambohijatovo
Anosikely Tunnel Ambanidia
RNM Ankorahotra
CNAPS Ankatso
Ampefiloha
Andavamamba
67 Ha Nord

KOFIMAMI 120
0331403432

CIRCUIT FERME
Amboditanimena Alarobia
Soavimasoandro Tsarasaotra
Tsarasaotra Soavimasoandro
Alarobia Amboditanimena
Ivandry
Ankorondrano
Antanimena
Petite Vitesse U
L. Mahafaka R
Ambodifilao B
Behoririka A
Antanimena
I
Ankorondrano
N

23
122 COMATRA
0340125340

CIRCUIT FERME
Mahazoarivo RASALAMA
Ambatoroka Ampandrana
Ambanidia Bel Air
Ambodiraotra Ambodiraotra
Bel Air Ambanidia
Ampandrana Ambatoroka
RASALAMA Mahazoarivo
Andravoahangy Ambony Mahazoarivo
Ankadifotsy
CEG Antanimena
Poste Antanimena
Ankadifotsy
Andravoahangy Ambony

123 KOMAFI
0341723781

CIRCUIT FERME
Ambohimahitsy Anosy
Mahazo Ampefiloha
Vatosoa Andavamamba
METEO 67 HA
Tany malalaka Ankazomanga
Besarety Antanimena
RASALAMA Andravoahangy Ambony
U Bel Air Besarety
R Ankadindramamy METEO
B Fivondranana Gare routière
A
Ankadivato (Mascott ) Ankadindramamy
Ambohijatovo Mahazo
I
Mahamasina Ambohimahitsy
N

24
KOFIM 125
0320241566

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Manakambahiny (Essence) Soarano (Ambadiky ny Firaisana)
Manakambahiny Ambondrona
Marohoho Mandrosoa
Tsimbazaza Ambatonakanga
Andoharano Amparibe
Ankadilalana (Fiv) Mahamasina
Mahamasina Ankadilalana (Fiv)
Andohan'Analakely Andoharano
Ambodifilao (Totohabato) Tsimbazaza
Soarano Marohoho
Manakambahiny (Essence)

MALAKIA 126
0331488311

CIRCUIT FERME
Andranobevava Antsalovana
Amboditsiry Ankasina
MASCAR Ankazomanga
Andravoahangy Soarano
Behoririka Behoririka
Soarano Andravoahangy
Petite Vitesse Amboditsiry
Tsaralalàna Andranobevava U
SICAM R
Ambohidahy B
Anosy A
Ampefiloha
I
67 HA
N

25
127 MINEX
0331196824

A B
Manakambahiny Manakambahiny
Tsarafaritra Poste Ambanidia
Tsimbazaza Ankorahotra
Mahamasina Route Circulaire
Soarano Bel'Air
Tsiazotafo RASALAMA
Andravoahangy Ambony Andravoahangy Ambony
RASALAMA Ambondrona
Bel'Air Tunnel Ralaimongo
Ankorahotra Mahamasina
Ambanidia Tsimbazaza
Manakambahiny Manakambahiny

128 MIRAY
0320486954

A B
Ankatso Ankatso
Ambanidia Antsahabe
Manakambahiny Ambohijatovo
Mahamasina Tunnel Ralaimongo
Tunnel Ralaimongo Ambohidahy
Ambohijatovo L.Mohamed V
Antsahabe Mahamasina
U Ankatso Manakambahiny
R Ambanidia
B Ankatso
A
I
N

26
KOFIM 129
0320241566

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Ambohipo Analakely (Entre LJJR-Institut)
Ambatoroka Mandrosoa
Ambanidia Ambohijatovo
Ankorahotra Antsahabe
Antsahabe Ankorahotra
Ambohijatovo Ambanidia
L.Razafindriantsoa Ambatoroka
L.Rabezavana Ambohipo
Analakely (Entre LJJR -Institut)

Arrêt Ambohijatovo

27
AMBININTSOA 133
0331146353

A B
Itaosy Hopitaly Itaosy Cité
Andranonahoatra Andranonahoatra
Station Ambonisoa Station Ambonisoa
Terrain Antanikatsaka Terrain Antanikatsaka
Ampasika Ampasika
67Ha 67Ha
Andavamamba Andavamamba
Ampefiloha Ampefiloha
CNaPS CnaPS
Isotry Isotry
Tsaralalàna Tsaralalàna
Hôpital des enfants Hôpital des enfants
Analakely Analakely
Petite Vitesse Petite Vitesse
Isotry Isotry
Ampefiloha Ampefiloha
Andavamamba Andavamamba
67 Ha 67 Ha
Ampasika Ampasika
Antanikatsaka Antanikatsaka
Andranonahoatra Andranonahoatra
Itaosy Hopitaly Itaosy Cité

C
Ambohimamory Petite Vitesse
Avarabohitra Itaosy Isotry
Station Ambonisoa Ampefiloha
Terrain Antanikatsaka Andavamamba
Ampasika 67 Ha
67Ha Ampasika
Andavamamba Antanikatsaka
Ampefiloha Avarabohitra Itaosy U
Isotry Ambohimamory R
Tsaralalàna B
Hôpital des enfants A
Analakely
I
N

29
134 ROVA
0324493998

A
MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR
ROVA AR.Andrianmpoinimerina
L.Ravelojaona Mpitandrina L.Radama
L.Ravelomanatsoa L.Rabezavàna
L.Piera Rapiera L.Rainandriamampandry
L.Ratsimamakitany L.Piera Rapiera
L.Joêl Rakotomalala L.Ravelomanantsoa
L.Dehors L.Ravelojaona Mpitandrina
L.Andrindahifotsy ROVA
L.Razafindriantsoa
L.Rabefiraisana
AR.Andrianampoinimerina

B
MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR
ROVA L.Rainandriamampandry
L.Ravelojaona Mpitandrina L.Ratsimamakitany
L.Ravelomanantsoa L.Piera Rapiera
L.Piera Rapiera L .Ravelojaona
L.Tsiombikibo Ravelojaona Mpitandrina
Kianja Rabetafika ROVA
L.Samuel Stephanie
U L.Razafindratandra
R Tunnel Ralaimongo
B L.Razafindriantsoa
A
L.Rabezavana
Soarano
I
L.Rainandriamampandry
N

30
FIFIAMA 135
0320574461

A
Ambohimahitsy Ambodifilao
Mahazo Behorirka
Ravinala Andrandravoahangy
Vatosoa Besarety
Pain de Tana Avaradoha
Metéo 23
Centre Météo
Avaradoha Ampasampito
Besarety Mahazo
Andravoahangy Ambohimahitsy
Behoririka
Soarano
Shalimar

FIFIAMA 135
0320574461

B
Soamanandrariny 67 ha
Mahazo Anosibe Tsena
Ravinala Namontana
Vatosoa Andrefan’ambohijanahary
Pain de Tana Anosikely
Metéo Analakely
Centre Behoririka
Avaradoha Andravoangy Ambany U
Besarety Besarety R
Andravoahangy Ambony Ampasampito B
Ambatomitsangana Mahazo
A
Antanimena Soamanandrariny
I
Ankazomanga
N

31
136 CAT
0331113999

A B
Analamahitsy Analamahitsy
Amboditsiry Amboditsiry
Ambatomainty Ambatomainty
Andravoahangy Andravoahangy
Behoririka Behoririka
Soarano Soarano
Petite Vitesse Petite Vitesse
Analakely (SICAM) Ambodifilao
Tunnel Ralaimongo Behoririka
Anosy Andravoahangy
Behoririka Ambatomainty
Amboditsiry Amboditsiry
Analamahitsy Analamahitsy

U
R
B
A
I
N
SOAMIAFARA 137
0331139248

CIRCUIT FERME
Andoharanofotsy
Tanjombato
Ankadimbahoaka
Anjely mainty Anosy
Andrefan’Ambohijanahary
Anosy
Soarano
Petite Vitesse
Anosy
Andrefan’ Ambohihjanahary
Ankadimbahoaka
Tanjombato
Andoharanofotsy

KAOMPIMI 138
0331166728

A B
Anosizato Est Anosipatrana
Anosipatrana Andavamamba
Andavamamba Ampefiloha
Ampefiloha Isotry
Isotry Tsaralalana
Tsaralalana Ampasamadinika
Ampasamadinika Isoraka
Isoraka Anosy U
Anosy Ampefiloha R
Ampefiloha Andavamamba B
Andavamamba Anosipatrana
A
Anosipatrana
Anosizato Est I
N

33
139 TOKY

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Ambatoroka (UCM) Antanimena
Ambanidia Ankadifotsy
Ankorahotra Ambatomitsangana
Bel Air Andravoahangy Ambony
Ampandrana RASALAMA
RASALAMA Ampadrana
Andravoahangy Ambony Bel air
Ankadifotsy Ankorahotra
Antanimena Ambanidia
Ambatoroka (UCM)

140 KAOMAMPITA
0320245645

CIRCUIT FERME
Ampitatafika CNAPS
Anosizato RNM
Fasan'ny Karana Anosy
Ankadimbahoaka Andrefan’Ambohijanahary
Soanierana Ambany Soanierana (Paraky)
Andrefan'Abohijanahary Ankadimbahoaka
Anosy Fasan'ny Karana
U CnaPS Anosizato
R Isotry Ampitatafika
B RADAMA I
A
Petite Vitesse Isotry
Ambalavao
I
N

34
FIFIAMA 141
0340574461

A B
Ambatomaro Ambatomaro/Ankerana
Ankerana Nanisana
Metéo Ampasapito
Avaradoha Anjanahary
Besarety Andravoangy
Andravoahangy Behoririka
Behoririka Analakely
Soarano
Behoririka
Andravoahangy
Besarety
Mahazo
Ambatomaro

KOFIASOA 142
0330507356

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Soanierana Ambatomena
Ankadimbahoaka Ambohidahy
Andrefan’Ambohijanahary Anosy
Petite Vitesse Andrefan’Ambohijanahary
Mahafaka Ankadimbahoaka
Refotaka Soanierana
Ambatomena
U
R
B
A
I
N

35
143 KOFITAMA
0331201207

CIRCUIT FERME
Cité Itaosy Andavamamba
Ampasika 67 Ha
67 Ha Ampasika
Andavamamba Cité Itaosy
Ampefiloha
CNaPS
Isotry
Tsaralalàna
L.Mbizo (Hôpital des enfants)
Devant Institut
Petite Vitesse
Isotry
Ampefiloha

144 MITSINJO
0346315563

CIRCUIT FERME
Ambohimahitsy Ambodifilao
Mahazo Behoririka
Vatosoa Sodiat
Pain de Tana Andravoahangy
Metéo Besarety
Centre Avaradoha
Avaradoha 23
U Besarety Météo
R La Rotonde Ampasampito
B Andravoahangy Mahazo
A
Behoririka Ambohimahitsy
Soarano
I
Shalimar
N

36
FITSEMA 146
0341723781

A B
Mausolée Mausolée
Météo Meteo
CENHOSOA CENHOSOA
Tany malalaka Besarety
Besarety Andravoahangy Ambony
RASALAMA Ambatomitsangana
Bel Air Antanimena
Total Ankazomanga
Fivondranana Antohomadinika
Mascott Parking
Ambohijatovo 67 Ha
Mahamasina Ambodin’Isotry
Anosy Andavamamba
Tribonaly Ampefiloha
Radio Fiaro
Carlton Anosy
Fiaro Mahamasina
Garage Ambohijatovo
Complexe Mascott
Ampefiloha Aceem
Andavamamba Fokontany
Ambodin’Isotry Bel’air
67 HA Trano be
Antohomadinika Avaratra Besarety
Ankazomanga Tany malalaka
Antanimena 23
Ambatomitsangana Météo
Andravoahangy Ambony Mausolée
Rasalama
Besarety
Tany malalaka
23
U
Météo
Mausolée R
B
A
I
N

37
147 FITSEMA
0341723781

A B
Ambatomaro Antsobolo
Vatosoa Polisy
METEO Ambatomaro
Tany malalaka Ravinala
Besarety Vatosoa
RASALAMA Pain de Tana
Bel Air METEO
Total Tany malalaka
Fivondranana Besarety
Ankadivato (Mascott) RASALAMA
Ambohijatovo Bel Air
Mahamasina Ankadindramamy (Total)
Anosy Fivondranana
Carlton Mascott
Fiaro Ambohijatovo
Garage Mahamasina
Complexe Anosy
Ampefiloha Ampefiloha
Andavamamba Andavamamba
Ambodin’Isotry Ambodin’Isotry
67 HA 67 HA
Antohomadinika Avaratra Antohomadinika Avaratra
Ankazomanga Ankazomanga
Antanimena Antanimena
Ambatomitsangana Ambatomitsangana
Andravoahangy Ambony Andravoahangy Ambony
Rasalama Rasalama
Besarety Besarety
Tany malalaka Tany malalaka
METEO METEO
Gare routière Gare routière
Faran’ny tamboho Vatosoa
U
Vatosoa Total
R Mahazo
Ankadindramamy (Total )
B Mahazo Ambatomaro
A Ambatomaro Polisy
I Antsobolo
N

38
CTA/CTS 150
0332853460

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Androhibe Anosibe
Sampanana Analamahitsy Anosy
Mahatony Ambohidahy
Lycée Technique Alaronbia Analakely
Ankorondrano Soarano
Antanimena Behoririka
PROMODIM Antanimena
Soarano Ankorondrano
Petite Vitesse Ivandry
SICAM Alarobia
Ambohidahy Analamahitsy
Anosy Androhibe
Anosibe

EZAKA 151
0331161208

CIRCUIT FERME
Ambohitsoa Andrefan’Ambohijanahary
Ankadimbahoaka Ankadimbahoaka
Andrefan’Ambohijanahary Ambohitsoa
Anosy
Ampefiloha
Complexe
CENAM
67Ha U
NY HAVANA R
CENAM B
Complexe A
Ampefiloha
I
Anosy
N

39
152 MIARINA
0331299669

A1 A2
Andranobevava Tanjombato
Amboditsiry Ankadimbahoaka
Ambodivona Andrefan’Ambohijanahary
Andravoahangy Ambany Anosy
Behoririka Ampefiloha
Antanimena Andavamamba
Antohamadinika Anatihazo Isotry
BMH BMH
Anatihazo isotry Antohamadinika
Andavamamba Antanimena
Ampefiloha Behoririka
Anosy Andravoahangy
Mahamasina Anjanahary
Anosy Andranobevava
Andrefan’Ambohijanahary
Ankadimbahoaka
Tanjombato

B1 B2
Andranobevava Tanjombato
Amboditsiry Ankadimbahoaka
Ambodivona Tsimbazaza
Andravoahangy Ambany Manakambahiny
Behoririka Ambanidia
Petite vitesse Betongolo
Analakely Besarety
U Ambohidahy Avaradoha
R Anosy Meteo
B Mahamasina Anjanahary
Anosy Ambatomainty
A
Andrefan’Ambohijanahary Amboditsiry
I Tanjombato Andranobevava
N

40
CTE 153
0341043458

A B
Manakambahiny Manakambahiny
Tsimbazaza Ambanidia
Mahamasina Bel’Air
Ambodifilao Rasalama
Soarano Andravoahangy Ambony
Behoririka Ankadifotsy
Antanimena Antanimena
Ankadifotsy Behoririka
Andravoahangy Ambony Petite vitesse
RASALAMA Tsaralalàna
Bel’Air SICAM
Ambanidia Mahamasina
Manakambahiny Manakambahiny

GIOTRANS 156
0332995121

CIRCUIT FERME
Ambohipo Tanàna Ampefiloha
Ambatoroka Anosy
Ambanidia Mahamasina
Antsakaviro Ambohidahy
Antsahabe Ambohijatovo
Ambohijatovo Antsahabe
Ambohidahy Antsakaviro
Mahamasina Ambanidia U
Anosy Ambatoroka R
Ampefiloha Ambohipo Tanàna B
CENAM A
67 HA Nord I
CENAM
N

41
157 MALAKIA
0330252997

A B
Manjakaray Tanàna Manjakaray Tanàna
Andravoahangy Ambodivona
Behoririka Ankorondrano
Petite Vitesse Ankazomanga
Isotry Antohomadinika
Ampefiloha 67 ha
Lycée Moderne Ampefiloha Ambodin’isotry
Bibliothèque Nationale Anosikely
L.Ranaivo Jules Anosibe
Anosikely Anosy
Anosibe Ambohidahy
Anosy Tunnel Ralaimongo
Ambohidahy Soarano
Tunnel Ralaimongo Tsiazotafo
Soarano Ambatomitsangana
Tsiazotafo Clinique Ankadifotsy
Ambatomitsangana Ambodivona
Clinique Ankadifotsy Manjakaray Tanana
Ambodivona
Manjakaray Tanana

Arrêt Ampefiloha

U
R
B
A
I
N

42
MIRBUS 159
0332146776

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Andranomena Tanjombato
Ambodimita Ankadimbahoaka
Digue (SOMAGEL) Soanierana
Andohatapenaka Namontana
67 Ha Ny Havana Anosibe Angarangarana
CENAM Andavamamba
Andavamamba CENAM
JIRAMA 67 Ha
Anosibe Tsena Ny Havana
Namontana Digue (SOMAGEL)
Soanierana Ambodihady
Ankadimbahoaka Ambodimita
Tanjombato Andranomena

SOLA 160
0344394450

CIRCUIT FERME
Ankatso RASALAMA
Tsiadana Bel Air
Ankorahotra Ambodirivotra
Ambodirivotra RADIO Antsiva
Bel Air Ankorahotra
RASALAMA Ankatso
Andravoahangy Ambony
Ankaditapaka U
Ankadifotsy R
Zaridaina Antanimena B
Ankadifotsy A
Ankaditapaka
I
Andravoahangy Ambony
N

43
161 MIRATRANS
0331249607

CIRCUIT FERME
Ambatobe Ambodirivotra
Nanisàna Ampahibe
Ampasampito Betongolo
Betongolo Avaradoha
Route Circulaire Ampasampito
Ambodirivotra Nanisàna
RASALAMA Ambatobe
Antaninandro
Ambondrona
Ambohijatovo
Tunnel Ambanidia
Ankadivato
Bel Air

162 AVOTRA
0331152053

CIRCUIT FERME
Analamahitsy Cité Behoririka
Pullman Andravoahangy
Alarobia Gare Ambodivona
Ivandry Amboditsiry
Antanimena Analamahitsy Cité
Ankazomanga
67 Ha
U CENAM
R Ampefiloha
B Anosy
A Ambohidahy
I Analakely
N
Soarano

44
MIRINDRA 163
0320711383

A B
Ankadikely Ilafy Ankadikely Ilafy
Ambohitrarahaba Ambohitrarahaba
Analamahitsy Analamahitsy
Ambatomainty Marais Masay
Manjakaray Ankorondrano
Ambodivona 67 ha
Andravoahangy Anosizato
Behoririka Fasankarana
Soarano Ankadimbahoaka
Petite Vitesse Androndrakely
Avenue du 26 Juin Saropody
Ambohidahy
Anosy
Ambohidahy
Analakely
Soarano
Andravoahangy
Ambodivona
Manjakaray
Ambatomainty
Analamahitsy
Ambohitrahaba
Ankadikely Ilafy

Arrêt Analakely

U
R
B
A
I
N

45
164 FIMPA/ FIMPAMA
0331214404

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Ambohipo Ambany Analakely (Entre LJJR-Institut)
Ambatoroka Mandrosoa
Ambanidia Ambohijatovo
Ankorahotra Antsahabe
Antsahabe Ankorahotra
Ambohijatovo Ambanidia
Analakely (Entre LJJR-Institut) Ambatoroka
Ambohipo Ambany

165 MIHARY
0341081937

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Androhibe SOLIMOTEL
Pull Man Anosy
Alarobia (LTI) Ambohidahy
Ankorondrano Tunnel Ralaimongo
Zaridaina Petite Vitesse
Antanimena (Promodim) Soarano
Soarano Antanimena (Promodim)
U Petite Vitesse Zaridaina Antanimena
R Tunnel Ralaimongo Ankorandrano
B Ambohidahy Alarobia (LTI)
A
Kianja Karl Marx Pull Man
Anosy Androhibe
I
SOLIMOTEL
N

46
TAMBATRA 166
0320436562

CIRCUIT FERME
Ankatso RASALAMA
Tsiadana Bel Air
Ankorahotra Ambodirivotra
Ambodirivotra RADIO Antsiva
Bel Air Ankorahotra
RASALAMA Ankatso
Andravoahangy Ambony
Ankaditapaka
Ankadifotsy
Antanimena
Ankadifotsy
Ankaditapaka
Andravoahangy Ambony

KOFIA 172
0346370355

CIRCUIT FERME
Andoharanofotsy Namontana
Tanjombato Soanierana
Ankadimbahoaka Tanjombato
Soanierana Andoharanofotsy
Boulevard de l'Europe
Namontana
Anosibe Tsena
Andavamamba U
CENAM R
67 Ha Sud B
CENAM A
Anosibe
I
Boulevard de l'europe
N

47
FITSEMA 178
0341723781

A B
Andraisoro (Tanàna) Andraisoro (Tanàna)
Tsarahonenana Tsarahonenana
Météo Météo
Avaradoha Avaradoha
Ampahibe Betongolo
Antsakaviro Ampahibe
Ampandrana Fivondranana
RASALAMA Mascott
Andravoahangy Ambony Ambohijatovo
Ambatomitsangana Mahamasina
Antanimena Anosy
Ankazomanga Tribonaly
Antohomadinika Radio
Parking Carlton
67 Ha Fiaro
Ambodin’Isotry Garage
Andavamamba Complexe
Ampefiloha Ampefiloha
Fiaro Andavamamba
Anosy Ambodin’Isotry
Mahamasina 67 HA
Ambohijatovo Antohomadinika Avaratra
Mascott Ankazomanga
Aceem Antanimena
Fokontany Ambatomitsangana
Bel’air Andravoahangy Ambony
Total RASALAMA
Ampahibe Besarety
Betongolo Avaradoha
Avaradoha 23
23 Météo
Météo Ampandrianomby
Ampandrianomby Tsarahonenana U
Tsarahonenana Andraisoro (Tanàna) R
Andraisoro (Tanàna) B
A
I
N

51
180 KOFIANTA
0331112746

A B
Gare Alarobia Gare Alarobia
Ankorondrano Ankorondrano
Antanimena Antanimena
Ankadifotsy Ankadifotsy
Ambatomitsangana Ambatomitsangana
RASALAMA RASALAMA
Bel Air Bel Air
Antsakaviro
Tunnel Ambanidia
Soarano
Behoririka
Ankorondrano
Gare Alarobia

182 FIMPA / FIMPAMA


0331214404

CIRCUIT FERME
Antsobolo
Ambolokandrina
Ambohipo
Ambatoroka
Ambanidia
Ankorahotra
Antsahabe
U Ambohijatovo
R Antsahabe
B Ambanidia
Ambatoroka
A
Ambolokandrina
I
Antsobolo
N

52
CAT 183
0331113999

A B
Ambatobe Ambatobe
Ivandry Analamahitsy
Antanimena Ambatomainty
Ankazomanga Ambodivona
67 ha Behoririka
Ampefiloha Analakely
Anosy Anosy
Analakely Ampefiloha
Behoririka 67 ha
Ambodivona Antanimena
Manjakaray Ivandry
Ambatomainty Analamahitsy
Ambatobe Ambatobe

KOFIM 184
0341723781

CIRCUIT FERME
Ambanidia
Manakambahiny
Tsimbazaza
Tsarafaritra
Ankadilalana
Mahamasina
Ankadilalana
Tsimbazaza U
Tsarafaritra R
Anjahana B
Manakambahiny A
Miandrarivo
I
Ambanidia
N

53
186 MITSIMBINA
0331743683

A B
Antsonjombe Antsonjombe
Alarobia Anjanahary
Ivandry Behoririka
Ankorondrano Analakely (SICAM)
Antanimena Anosy
67 Ha Ampefiloha
Ampefiloha 67 Ha
Anosy Behoririka
Behoririka Antanimena
Andravoahangy Ankorondrano
Amboditsiry Ivandry
Analamahitsy Alarobia
Antsonjombe Antsonjombe

187 SOAMIAFARA
0331139248

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Andoharanofotsy CNAPS (67 HA NORD)
Tanjombato 67 Ha Sud
Ankadimbahoaka Andavamamba
Anosy Ampefiloha
Ampefiloha Anosy
Andavamamba Ankadimbahoaka
67 HA Sud Tanjombato
U CNAPS Andoharanofotsy
R
B
A
I
N

54
LA HAUTE 190
0331117208

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Andohamandry L Rasoamanana
Ambohipotsy (Fiangonana) L Rabezavana
L.Dr Ralarosy L Andriandahifotsy
L.Rambotiana L Joel RAKOTOMALALA
L.Ravelojaona Mpitandrina L Ratsimamakitany
L.Ravelomanantsoa Kianja Jeneraly RATSIMANDRAVA
L.Piera Rapiera L Piera Rapiera
L.Ratsimamakitany L Ravelomanantsoa
L.Joel RAKOTOMALALA L Ravelojaona Mpitandrina
L.Andriandahifotsy L Rambotina
L.Rabezavana L Dr Ralarosy
L.Rasoamanana Ampohipotsy (Fiangonana)

Rova Manjakamiadana

55
191 AVOTRA
0331245675

A B
Soamanandrariny Soamandrariny
Mahazo Mahazo
Vatosoa Vatosoa
Pain de Tana Pain de Tana
Météo Météo
Centre Avaradoha
Avaradoha Besarety
Besarety RASALAMA
La Rotonde Bel’air
Andravoahangy Ambany Fivondronana
Behoririka Mascott
Sodiat Ambohijatovo
Antanimena Mahamasina
Ankazomanga Anosy
67 Ha Carlton
Ambodin’Isotry Fiaro
Andavamamba Garage
Ampefiloha Ampefiloha
Anosy Andavamamba
Mahamasina 67 Ha
Ambohijatovo Ambodin’Isotry
Mascott Antohomadinika
Aceem Ankazomanga
Fokontany Antanimena
Bel’air Soarano
RASALAMA Behorirka
Besarety Andravoahangy Ambany
Avaradoha Mahavoky
Météo Besarety
Gare routière Avaradoha
Faran’ny tamboho Météo
Vatosoa Gare routière
U Total Mahazo
R Mahazo Soamanandrariny
B Soamanandrariny
A
I
N

56
Bientôt...

Optimisez vos déplacements grâce à votre smartphone!

. Zone urbaine & sub-urbaine


. Zone régionale & nationale

Développé par
22 404 97

hamac.sarl@gmail.com
192 ONJA
0331281175

A B
Mandroseza Mandroseza
Ambanidia Ambanidia
Ankorohotra Ankorohotra
Route Circulaire Route Circulaire
Ampahibe Bel’air
Betongolo RASALAMA
Besarety Andravoahangy Ambony
Ampasampito Tsiazotafo
Nanisana Behoririka
Analamahitsy Antanimena
Ambohitrarahaba Ankorondrano
Ankadikely Ilafy Marais Masay
Ambohitraraba Analamahitsy
Analamahitsy Nanisana
Nanisana Ampasampito
Ampasampito Besarety
Besarety Ampahibe
Ampahibe Ampandrana
Ampandrana Route Circulaire
Route Circulaire Ambanidia
Ambanidia Mandroseza
Mandroseza

Arrêt 192 Ankadikely

U
R
B
A
I
N

58
MAILAKA 193
0330752993

A B
Ambohitrakely Nanisana
Betongolo Meteo
Ampahibe Avaradoha
Antsakaviro Ambohitrakely
Ambohijatovo Ampahibe
Mahamasina Antsakaviro
Anosy Anosy
Ampefiloha Ampefiloha
Andavamamba Ambodin’isotry
67 Ha Sud Ampasika
Andohatapenaka Itaosy
Route Digue
Ampasika

Ambohijatovo

59
194 MIRINDRA
0320711383

A B
Mausolée Mausolée
Ampasampito Ampasampito
Anjanahary Nanisana
Manjakaray Analamahitsy
Ambodivona Ivandry
Ankorondrano Alarobia
Alarobia Anosivavaka
Anosivavaka Ambohimanarina
Ambohimanarina Ambodimita
Ambodimita Andranomena
Andranomena

C
Andranomena
Ampasika
Anosipatrana Arrêt 194 Mausolée
Anosizato
Fasankarana
Amkadimbahoaka
Androndrakely
U Sampanana Alasora
R Mandroseza
B Ambanidia
Andrainarivo
A
I
N

60
ALPHA 196

A B
Ambanidia Ambanidia
Ankazotokana RASALAMA
Ambohijatovo Behoririka
Analakely Soarano
Soarano Analakely
Behoririka Ambohijatovo
Antanimena Ambohipo
RASALAMA
Ambohipo
Ambolikandrina

SOTRA AVOTRA 199


0331112746

MANDROSO/ ALLER MIVERINA/RETOUR


Alarobia Gare Tanjombato
Antanimena Soanierana
Soarano Andrefan’Ambohijanahary
Petite Vitesse Anosy
Anosy Ambohidahy
Andrefan’ Ambohijanahary Tunnel Ralaimongo
Soanierana Soarano
Tanjombato Behoririka U
Antanimena R
Ivandry B
Alarobia Gare A
I
N

61

Vous aimerez peut-être aussi