Vous êtes sur la page 1sur 3

Corno I in F

К/к "Утомлённые Солнцем"


ПОСТЛЮДИЯ
Rubato q »¶™ Эд. Артемьев

# 3 9 1

& 4 #˙. ˙. ˙. ˙.

#
2
œ ˙ ˙. ˙. ˙ œ ˙.
14

&

#
˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙ Œ
19

&

5 7
5 Tempo I 6
9
4
#
3
˙. ˙. ˙.
∑ ∑ 45
25

&
π

# 5 7
œ œ #œ ˙ œ
7 8
3 ∑ Œ Œ #œ
& 4 ˙. ˙ 4
Sp f

# 2
Œ œ #œ Œ ˙
63

&
P p

# 9
10
∑ #˙. n˙. Œ œ bœ ˙.
67

&
p p

# ˙. ˙. 45
rit.
˙. œ #œ ˙. ˙.
81

& œ
f
2 Postlude CORNO – I

11 a tempo Quasi rubato


# 5
87

∑ ## 3 œ n œ # œ œ #œ œ #œ #˙ ∑ ˙.
& 4 4
F f

## ˙
12

#œ ˙ œ n >˙ . ˙. ˙ Œ ˙.
93

&
S

## œ # ˙ œ 9
˙.
13
˙. ˙ ˙ #œ
99

&

2
14
## ∑ Œ Œ #œ œ œ #œ ˙ œ
&
f

2 3
15
## Œ œ Œ Œ œ ˙. ˙ Œ

119

&
Con sord.

p f

## 3 ˙.
16 Senza sord.

Œ Œ œ ˙. ˙. ∑
128

&
P F

## ˙ . ˙. ˙. ˙. ˙. 4
17 Meno Mosso
136

&

4 9 ,
q = 96
18
##
Piu Mosso rall.

Ó
145
Cor. Ingl.
&
Postlude CORNO – I 3

9
19 a tempo 20
##
& #˙. n˙. Œ ˙ ˙. ˙.
F

n n b b b œ- œ- œ- -̇ œ-
21 Allegro
## Œ
rall.

#œ #œ œ ˙ #œ œ nœ bœ b
173

& œ œ

b b b œ œ- n œ- bœ œ œ
accell.
b˙ œ œ b˙ bœ œ œ b˙ œ
Sim.
b
179

&
F
œ bœ œ - - - -̇ œ- œ œ- b œ-
22 Vivo
bbbb nnnn œ œ œ ˙ œ œ ˙
185 Sim.

&

23
œ œ œ ˙ œ
accell. Presto
œ œ œ ˙ œ
&œ œ œ ˙ œ
191

œ œ bœ ˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
197

&

24

˙. ˙. œ ˙ ˙. œ ˙
& #˙.
203

Poco a poco crescendo

>œ U̇ 2
#˙. #˙ . œ
Meno Mosso rall.

J ‰ Œ Œ ∑ 45
209

&
Sf
4 5
25
U
Rubato rall. Tranquillo

& 45 43 Ó
rall.
∑ ∑ ∑ ∑
216