Vous êtes sur la page 1sur 7

COLOMETA

Lletra: Josep Martí i Clarà


Musica: Ricard Viladesau i Carner
Tendrament
¬
b 68 ˆ««« ˆ«««« ««« «« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« . ««ˆ« Jœ»»» œ»» . œ»» Jœ»»» ««˙« . ««ˆ« ««« «« « «« ««
ˆ« l
Soprano
“======================
l& ˆ« ˆ« l l» » l l ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ« =
“l Oh co - lo-me - ta d'a- mor blan - ca d'en- cant o- bre les a - les pel

“l b 68 ∑ Œ . «« Œ . «« . Œ . ««ˆ« . ∑
Contralt
“l======================
& l ˆ
« . l ˆ
« l l =l
“l
l & b 68 Œ . ««ˆ« . Œ . œ»»» .
Oh Oh Oh

“====================== ∑ Œ . »œ» . ∑
l l » l l =l
“l •
Tenor

“l
Oh
««ˆ« .
Oh
««ˆ« .
Oh
««ˆ« .
6 ∑ Œ . œ»» . Œ . œ»» . Œ . œ»» . ∑
Baix l? b 8
L“====================== l » l » l » l =l
¬ « ««« «« ««« ««« F »œ « « «
« »»»œ »» »»»œ «ˆ« «««ˆ ««ˆ œ»»» »»»œ œ»»» ««ˆ« ««« «««ˆ
Oh Oh Oh

b «
ˆ
« . «
ˆ «
ˆ «
ˆ « «
« «
«
ˆ ˆ « «
6

l&
“========================= l «ˆ« . «ˆ« l «˙« . l » l » «ˆ l
“l
“l b Œ . «
vol tu que en saps tant i tant. Al - çat a- munt cap al cel amb dol -ce - sa de

« l Œ. « l Œ . «« l «« «
« . l
««˙« .
l
“=========================
l& ˆ« . #_««ˆ . ˆ« . ˆ« . ˆ«
“l « . ««ˆ« . . ««ˆ« . ˙»˙»» .. ˙»˙.» .
Oh Oh Oh cap al cel

l & b Œ . «ˆ« .
“========================= l Œ l Œ l» l »»» l
“l •
“l « «
«ˆ« .. « «
«ˆ«œ» .. «ˆ«œ» .. «˙« .
Oh Oh Oh cap al

l? b Œ . »» Œ . œ
»
»» Œ . »» l ˙» . ««˙»« .
L“========================= l l »» l »» l
p « « Oh cap« «
¬ b »»œ »»œ »»œ œ» œ» œ» «« «««ˆ ˆ««« ˆ««« «« «« «« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« «« «« «« «««ˆ« ˆ««« ««««ˆ «« «« «««ˆ
Oh Oh al

» » » ˙
« .
11

l & » » » »» »» »» l
“========================= l ˆ« ˆ«« ˆ« l ˆ« ««ˆ ˆ« l ˆ« ««ˆ l
“l
“l b ««˙« . ««˙« .
mel a - ra que el sol re -llúu, al- çat pel cel res - plan- dent da- munt nú- vols i vent men- tre un bes se t'en

∑ ∑ ∑
“l=========================
& l l l l l
“l ˙»˙.» .
l & b œ»œ»»» .. œ»»œ.. œ»» . œ»» .
re - lluu

“========================= »» »l »» œ»»» . #œ»»» . #œ»»» . » #œ»»» .


l l l» l
“l • cel
“l « « « « « « ««
« « « «
re - lluu al - çat un bes se t'en

««ˆ«œ» . «
« «»˙»» . «ˆ . «
ˆ
« . «
ˆ
« . «ˆ . «ˆ . ˆ« .
b
l ? »»
“L========================= ˆ
œ
«
»
»» . l l Œ. œ»» . l œ»»» . œ»» . l œ»»» . œ»» . l
» » »
cel re - lluu
un bes se t'en
¬16 F
b «« n ## ˆ««« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« . «« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ «« ««ˆ . ««ˆ« .
“=========================
l & ˙« . l l l ˙« l ˆ« «ˆ l « l
“l
“l b ## «« «« «« « «
- dúu U- na can-çó can-ta- rem men - tre tu pu - gis a - munt

l l n
=========================
& «
«
«
ˆ ˆ «
«
« ˆ « «
ˆ ˆ
« «
«ˆ l « . l «« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ «« l ««˙« . l
“l _«˙ _«ˆ _«ˆ
“l
“l b ˙»»» . #
n # Œ ««j œ»» . Œ ««j œ»» . ««j Œ ««j œ»» .
U- na can-çó can-ta- rem men - tre tu pu - gis a - munt

ˆ
« » ˆ
« » Œ ˆ
« œ»»» . ˆ
« »
“l • duu l l
=========================
& l l l l
“l ««« . «
Œ ««ˆj «« . Œ «
«
ˆ
« «
« Œ «
«
ˆ
« «
« Œ «««ˆj «« .
oi - dà oi - dà oi - dà oi - dà

#˙ # ˆ
«œ»» Jœ»» j ˆ
« . J j ˆ
« . ˆ«œ» J
ll ? b ˙»»» . l l n # œ»»» .
“L“========================= » » l œ»»» .
œ
»
»
œ»» » l œ»» . œ»» J
œ»» l »œ
»
» . »» œ»» l
» » » » »
duu Oh oi- dà oi - dà oi - dà oi -

f
¬21 ## « « «« «« « « « « « «
«« «« ˆ«« ˆ«« «˙« . « «« «« « « « ««
«
l & «ˆ «ˆ « ˆ
«
“========================= «
ˆ « « «
«ˆ ˆ« l «˙« . «
l «ˆ« ˆ« #ˆ« ˆ« l l «ˆ ««ˆ ˆ««« «ˆ« ««ˆ ˆ« l
“l
“l ## « « «« «« « «
i tots con- tents punt per punt el teu vo-lar se -gui- rem. Oh co- lo- me- ta d'a-

l & ««ˆ ««ˆ «ˆ ˆ« ««ˆ ˆ«« l _«««˙ .


“========================= l ««ˆ« . ««ˆ« . l _«««˙ . l ««ˆ« . _«««ˆ . l
“l « «
« «
«
“l ## Œ ««j œ»» . ««j »œœ.»» . Œ Jœ» »œ»» .. ««ˆ« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ «ˆ ««˙ .
i tots con- tents punt per punt se - gui - rem Oh

ˆ
« » Œ ˆ
« » #œ
»» »» «
=========================
“l • & l l l l l
“l Œ ««j « Œ «
« « Œ . Œ « «« «« «« «« . ««ˆ« . ««
ˆ
« « ˆ
« « « « « ˆ
»
œ
«
oi - dà oi- dà oi- dà el teu vo-lar se-gui- rem

# . ˆ
« . J j ˆ
« . «
J
ˆ
œ
j
«
» œ̂ » » ( n ) »
œ
» »
œ . ˆ« .
ll ? # œ»»»
“L“========================= œ»»
»
œ»» l œ» . œ» Jœ» l œ» .
» »» »» »» »» œ
»
»» »
» l œ̂
» œ̂
»
»
»» »» » »
» »» »» »» l ˙»»
» l
dà oi- dà oi - dà i el teu vo-lar se-gui- rem

¬26 ## «« «« Jœ» œ . œ Jœ» «« «« «« « « « «« «« ««« ˆ««« «««


l& ˆ« . ˆ« » l »»
“========================= » » » »
»» » l ˙« . l ˆ« ˆ«« «««ˆ «ˆ« ˆ«« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« l
“l
“l ##
mor, blan - ca d'en - cís, por - ta la nos - tra can - çó per ar -

l & _««ˆ« . «ˆ« .


«
“========================= l ˆ««« . «««ˆ . l «««ˆ . ««ˆ« . l ««ˆ« . _««ˆ« . l _««ˆ« . ««ˆ« . l
“l
“l ## ««˙« . «« «« «« ««
Oh Oh Oh Oh Oh

=========================
& l ˙
« . l ˙
« . l ˙
« . l ˙« . l
“l • d'a
“l ««ˆ« . . ««ˆ« . «
««ˆ« . «ˆ« . «
«ˆ« .. ««ˆ« . ««ˆ« . ««ˆ« . ««ˆ« . . ««ˆ« .
- mor d'en - cís del

# ˙
» ˙
» . ˙
» ˙
» . ˙
ll ? # »»
“L“========================= l »» l »» l »» l »»» l
- d'a - mor d'en - cís -- ar
- -
¬31 ## « «««ˆ ««« ‰ Œ . 2 œ
» »
œ œ
» »
œ «« « «« «««ˆ
««ˆ« . ««ˆ«
“=========================
l& «ˆ l ««˙ . l ««ˆ« ”{ “ { 4 »» »» »» »» l ˆ« ««ˆ ˆ« l
«
“l
“l ## « « 24 « « ««£ « «« « « «««ˆ
reu del pa - ís La to - na- da i- rà per l'ai - re

« « ‰ Œ.
«ˆ« . _««ˆ .
“=========================
l& l «˙« . l «ˆ« ”{ “ { «ˆ« ˆ«« ˆ«« ««ˆ l ˆ« ««ˆ «ˆ« l
“l # del« pa - «« «« ‰ Œ . 24
ís La to - na- da i- rà per l'ai - re

l & # «˙« .
“========================= l ˙
« . l ˆ
« ”{ “ {

l

l
“l •
“l # «˙« .
pa
« -
«««˙ .
ís
«««ˆ
. . œ»» ‰ Œ 24
l ? # ˙»»»
L“========================= l »
œ»» œ
»
»» . l » {
” “ {

l

l
reu del pa - is

¬36 ## «« « « nn b
«
ˆ ««ˆ ««ˆ «« «««ˆ ««ˆ« «« «« ∑ ∑ ∑
l& ˆ«
“========================= l «ˆ ˆ« ll l l l
“l
#
“l # «« «« « « «« « « « nn b
fi com un cant de lli - ber - tat

«
ˆ « « ∑ ∑ ∑
“l=========================
& «ˆ «ˆ _«
ˆ
« «ˆ l «
ˆ _«
«ˆ « _«
ˆ l l l l l
“l # fí com un cant de lli - ber -tat P « «£ «
# ∑ ∑ n n b œ
» «
«
ˆ «««ˆ ««ˆ «« « «« ««ˆ« «« «« « ««
l&
“========================= l ll »
» l «ˆ ««ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ«« ««ˆ« ˆ« l
“l •
“l # P « ««
Per mésquetu vo - lis lluny d'a - quí sem - pre la re -

∑ Œ ‰ « n œ
» œ
» »
œ »
œ
» »
œ œ
» « ˆ«
l? #
L“========================= l ˆ l l n b œ»»» »»
««j » »œ »
l » »» »» » l » »» »» ˆ«
œ»
l
Per més que vol - lis lluny d'a - quí semp -pre la re -

¬41 « £« « « ««ˆ« ««ˆ« ««˙«


Dolçament
««ˆ« «« « «
b Œ ‰ «
« «
ˆ.
« ««ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ l
l&
“========================= ˆ« l
j l l l
“l £ p
“l b Œ ‰ «« ««««ˆ . ««««ˆ ««««ˆ ««ˆ« ««ˆ« Œ
re - cor - da - ràs. Quan em - pren - guis vo -

“=========================
l& ˆ«j l l l ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« l ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ l
re - cor - £da - ràs.
“l « « « p la la la la
l & b «««ˆ «« «««ˆ« ˆ««« l #ˆ.«« ««ˆ ««ˆ »œ»» l »œ»» Œ l ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« l ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ
la la

“========================= l
“l • cor - daˆ« - ràs, re - cor - da - ràs
“l «
««»œ̂ «««« ««ˆ« ««˙« ««ˆ« «
p« « « « « « « «
« ««
la la la la la la

Œ ˆ
« « «
œ»» œ̂»»» œ̂»»» ˆ
«
œ»» «
»œ̂»» «»»»œ̂
l ? b »» œ̂»»» œ»»
“L========================= l »» ˙
» l »» œ
» l » l » l
»
- cor - da - ras, la la la la la la
¬46 « « «« «« «« «« « «
b «« « « ˆ
«
l & ˆ« #_««ˆ
“========================= «
l _««ˆ «ˆ« ˆ« l ˙
« l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«« l ««ˆ« ««ˆ« l
“l
“l b « « « «
le - ra por - tant un ram verd d'o - li - ve - ra

«
=========================
& « « l «
« «
« l « «
« «
« l « «
« «
« l «« «« «« l
“l ˆ
« #_ˆ« _ˆ« #_«ˆ « «
_«ˆ _«ˆ #_ˆ« _«ˆ _ˆ« #_«ˆ « _«ˆ _ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ
“l la
« « « «
la la la la
«« «« «« «« «« ««
la la la la la
«« «« «« «« ««
la la la la la

l & b «ˆ« «ˆ« ˆ«« l «ˆ«


“========================= ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ l
“l • la la la la
“l « « «
«ˆ«œ ««œ̂» œ̂««» «
«ˆ«œ
la
« « « «
«« «« «ˆ« «« «« «ˆ«
la la
«
la la
«
la
«
la la
«
«« «« «ˆ« ««« «««
la
«
la la

»
l ? b »» »» »» l »» » »
œ̂ œ̂
»
»» »» l œ» œ̂»» œ̂»» l œ» »œ̂»» œ̂»»» l œ»»» œ̂»»» »»»œ̂
L“========================= »» » » »» l
la la la la la la la la la la la la la la la

¬51 P
b «« «« ˙»» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ œ»» œ»» œ
»
» »
œ
»
»»»œ
l & ˆ« ˆ«
“========================= l » l l » » l » » » l
“l
“l b « « « «˙« « «
pels alts ca - mins del cel blau per - què

« « « ˙»» ˙»» «˙«


“l=========================
& ˆ« ˆ« «ˆ l l » l » l l
“l
l & b ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ l œ»»» œ»»» »»»œ l œ»»» œ»»» »»»œ œ»» œ»» œ»»
la la la pels alts ca - mins

“========================= œ» œ»»» œ»»»


l » » » l »» l
“l • la la la la la la la
“l «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« ««
la la la la la la la la

b ˆ « ˆ « « ˆ
«œ»» œ̂»» «»»œ̂ «œ»» »œ̂» »»œ̂ «œ»» «»œ̂» «»»œ̂ ˆœ«»» «œ̂»»» œ̂«»»» ˆœ«»» «œ̂»»» œ̂«»»»
l? » » » l » » » l »
L“========================= » » l » l » l
la la la la la la la la la la la la la la la

¬56
b œ»»» œ»» œ»»» œ»»»» œ»»» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««˙«
»
“=========================
l& l l » l l l
“l
“l b ««˙« ««« «««ˆ «« « « «
si - guis tu la pri - me - ra mos - trant

#˙ n
l ( ) «ˆ ««ˆ ˆ«« l «ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ l
“=========================
l& l
“l
l & b œ»»» œ»»» œ»»» l œ»»» œ»»» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ
si - guis tu la pri - me - ra la la la

“========================= » #œ»»» nœ»» #œ»»» œ»»»


l » l l l
“l • la la la la
“l «
«ˆ«œ»» « «
««œ̂»» œ̂««»» «
«»œ̂«» œ» «ˆ«œ» « « «« ««
««ˆ«œ» ««»œ̂« œ̂««»« ««ˆ«œ» ««»œ̂« œ̂««»« «
la la tu la pri - me - ra la la la

»» »» l » » » » »» »» œ»»» ˆ
œ»» «»œ̂»» «»»»œ̂
«
l ? b »» »» »» l »»
“L========================= l l » l
la la la la la la la la pri - me - ra la la la la la la
¬61 ««« ««ˆ« «« « « « «« «« « « ##
b «ˆ «
ˆ « « « « « ˆ« ˆ
« « « « n
“=========================
l& ˆ« l ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ« l #_ˆ««« l _««ˆ «ˆ« ˆ« ˆ«« l l
“l
“l b « ##
la gran se - nye - ra por - ta - do - ra d'a- mor i

« « « « « « « « « « « «
«ˆ« ˆ«« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l #_««ˆ _««ˆ _ˆ«« l#_ˆ«« _««ˆ _ˆ«« l l « « n
l & «ˆ«
“=========================
“l la
«
la
«« «« œ œ» »œ œ œ» œ»
la la la la la la la
«« «« «« ««
la la la la
«« «« n ##
la la

l & b «ˆ« ˆ« ˆ« l »»» »» »» l »»»


“========================= »» »» l ˆ
« «
ˆ «
ˆ l ˆ
« ˆ« ˆ« l l
“l • la
“l « « «
««œ̂» œ̂««» « « « « « « «
«ˆ« «« «« «ˆ« «« «« «ˆ« «« «« «ˆ« « « « «« ««
«ˆ«œ»
la la la la la la la la la la la la la la

« « #
l? »b »
L“========================= » »
» » l œ»» »œ̂» »»œ̂ l œ»» »
œ̂
» »
œ̂
» l œ»» œ̂»»» œ̂»»» l œ»» »œ̂»» œ̂»»» l l n #
» » » » » » » »
la la la la la la la la la la la la la la la

¬66 ## ‰
«« ∑ ∑ ∑
l&
“=========================
˙« l ««ˆ« . l l l l
“l
“l # « ««ˆ« ˆ««« #ˆ««« ««ˆ« bˆ««« ˆ««« ‰
#
pau.

« ∑ ∑ ∑
“l=========================
& ˆ
j
« l l l l l
i pau p
“l # la d'a - mor, a - mor « « «« ««
# «
« «
« «
« «
« «
«
ˆ «

« «
« «
« «
« « « «
« ««ˆ«
l&
“=========================
j
ˆ« ˆ« ˆ« #ˆ« l ˆ« j
ˆ« l ˆ« . ˆ« l «ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ l ˆ« .
«j « j l
“l •
« « « «
“l # ««j «« «« «« #œ̂«« nˆ«« «« « « « «««»œ̂ œ̂«««» œ̂«««» ‰ ««»«œ̂ œ̂««»« œ̂««»« ‰ « « « ‰
la d'a - mor, a - mor i pau. Es - ten les a - les amb un vol cab -

# »
œ̂ œ̂
» œ̂
» ‰̂ » œ
» œ̂
» ‰
l? »» »» »»
L“=========================l »» »» »» l »» »» »» l »» »» »» l ˆ«« ˆ«« ˆ«« l
la la la la la la la la la la la la la la la

¬71 ## ‰ « «« «« ««˙« ««ˆ« ‰ Œ ‰ « « «« ««


« ∑ « «
l& « «
_««ˆ ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ« l
“========================= lj l l «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l
«
“l
“l ## ‰ « « « « ««
amb a- quest vol cab - dal tra - ves - sa els cims vo

& « «
=========================« « « l ˙
« l ««ˆ« ‰ Œ l

l
‰ « « «« «« ««
««« _««« ˆ« «ˆ «ˆ l
“l __««ˆ _ˆ«« _«ˆ _ˆ« ˆ« j _
_
_«ˆ _
ˆ
“l # amb a- quest vol cab - dal «« ««
l & # «« ««j «
« « « « « ««j Jœ»»
tra - ves - sa els cims vo

“========================= ˆ
« ˆ
« . «
ˆ
«
j « «
ˆ
« «
«
ˆ ˆ« ˆ« . ˆ
« «« » l

« . l l «
ˆ l l ˆ
« .
“l • dal,
“l # « « «
tra - ves - sa el pla la mar i els cims vo - lant i

« « « « « «
l ? # ˆ«« ««ˆ ««ˆ ‰ l ««ˆ ««ˆ ««ˆ ‰ l ˆ«« ««ˆ ««ˆ ‰ l »»»œ œ»»» »»»œ ‰ l »»»œ œ»»»
“L========================= œ»»» ‰
l
la la la la la la la la la la la la la la la
¬76 ## «« « « «« «« «« «« « « « ‰
« «
l& ˙
«
“=========================l #˙« l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« ˆ«« l «ˆ« ˆ«« _«««ˆj l ««˙« l
“l
“l ## «« «« «« «««ˆ «« «« «« « « « ‰
- lant i fes el ca - mí tot ju - gant ju - gant que el

˙
« «««

=========================
& l l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l _««ˆ _ˆ«« _ l _ « l
“l _«j
««ˆ _«««˙
“l # - lant
l & # œ»»» . Jœ»» œ»»» »»œ œ»» œ»» œ»» . «««ˆ . Jœ»»
i fes el ca - mí tot ju - gant ju - gant que el

“=========================
» l » » » l » Jœ»» » l œ»»» . Jœ»»
» l » l
“l •
“l #
fes ca - mí co - lo - ma tot ju - gant que el mon sen -

»œ œ» œ» ‰ »»»œ »»»œ »»»œ ‰ ˆ««« «««ˆ «««ˆ ‰ « « « ‰ «««ˆ ˆ««« ˆ««« ‰


l ? # »» »» »» l
L“========================= l l ««ˆ ˆ«« ««ˆ l l
la la la la la la la la la la la la la la la

f
¬81 ## «
«« «« ˆ«« «« «« «« «« «« ««ˆ «j « « « «
« « « «
« ««
l & #˙«« «
“========================= l ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ« ˆ«« ˆ« l ˆ« . ˆ« l «ˆ« ˆ«« «ˆ« « l
«j « ˆ
“l
“l # # « f
««« ««ˆ «j« « ««« ˆ«««
mon et ve - gi tot ve - gi tot pas - sant A - quest ra - met que duus vo -

« « « « « « «
« ˆ
« «
ˆ
« . «
« « «
«
l & __««««˙
“========================= l «ˆ« ««ˆ ˆ«« «ˆ« ««ˆ _««ˆ l «ˆ« ˆ«« l ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ«
j l
“l # mon et ve - gi tot ve - gi tot pas - sant A - quest f

l & # »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» l »œ»» . bœ»J» «


«ˆ« . ‰ ‰ «j « œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»»»
ra - met que duus vo -

“========================= » l l ˆ
« » l » » l
“l • cer et ve - gi tot
“l # f
pas - sant A - quest ra - met que

« « « ‰
l ? # ««ˆ ««ˆ ««ˆ l »»»œ »»»œ œ»»» ‰ »œ œ» »œ ‰ »œ »œ »œ ‰ œ»»» œ»»» œ»»» ‰
L“========================= l »» »» »» l »» »» »» l l
la la la la la la la la la la la la la la la

¬86 ## «« « «
« «
« « « « « «« «« ««j
ˆ
« . «
ˆ
«
j « ˆ
j
« ˆ
« . «
ˆ
«
j « ˆ «
« «
«
ˆ «ˆ ˆ« . ˆ« l
l“=========================
& l _««ˆ . l l «
ˆ l
“l
“l ## ««ˆ« . ««ˆ« «« «« «
««ˆ« «« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« . ««
la - te - jant ens fa - ci un xic més bons a tots ple -

j « ˆ
j
« ˆ
« . j ˆ« l
j
“=========================
l& l _««ˆ . l l ˆ« l
“l # la - te - jant œ» »œ _œ
»
l & # œ»»» »»»œ œ»»» œ»»» »» œ»»» »»œ œ» œ»» œ»»» #œ»» œ»»» »» œ»»» œ»» »»
ens fa - ci un xic més bons a tots ple -

“========================= l » »
l » »» »
œ » l » l » l
“l • duus vo - la -
“l # « « «
te - jant ens fa - ci un xic més bons a tots ple - gats

« « « « « « « « «
l ? # ˆ«« ««ˆ ««ˆ ‰ l ««ˆ ˆ«« ˆ«« ‰ l ˆ«« ˆ«« ««ˆ ‰ l ««ˆ ˆ«« ˆ«« ‰ l »»»œ œ»»» œ»»» ‰ l
“L=========================
la la la la la la la la la la la la la la la
¬91 ## Jœ»» œ»» . J »
œ œ
» . «« «« Jœ»»
«
« » » bœ
»
» »
œ
» bœ
»
» »
œ
» »
» »
» ˆ
j
« ˆ
« . » l
“=========================
l& ˆ« . l » l » » » l l
“l
“l ## « «
««ˆ« «« «««ˆ ««ˆ« bˆ«« ««ˆ« .
gats per - què vis - quem molt més a - ger - ma - nats se -

« bœ
»
» . j « ««j
ˆ ««ˆ« . ««j
ˆ« l
“l «
=========================
& ˆ« . «
ˆ«
j l » l ˆ« l « l
“l # gats_»»»œ _œ»»» œ» per - qu蜻» . »
œ .
»» »»»œ » Jœ»» bœ»» »»»œ œ»»» »»» œ»»» Jœ»» œ»» . Jœ»»
vis - quem molt més a - ger - ma - nats se -

l& #
“========================= l » l » l » l » » l
“l •
Œ ‰ « «
“l # « « « «
«« «« «« «ˆ« ‰ «« «« «« ‰̂««« «« «« « ‰ « «« «« ‰̂««««
« « « « « « « «
« «
«
per - què vis - quem vis - quem molt més a - ger - ma - nats se -

l ? # »»»œ »»»œ œ»»» j


L“=========================
ˆ«‰ »œ̂»» »«»»œ̂ »»»œ
l
œ̂» »œ̂ œ̂»«
l »» »» »»
»œ̂ œ̂»« œ̂»
l »» »» »»
»œ̂ œ̂» œ̂»« «
l »» »» »» « l
la la la per - què vis - quem molt més a - ger - ma - nats se - guint se -

¬96 ## œ» . J
œ
» ««ˆ.« ˆ««« œ»» »»»œ ˙»» œ»» œ»» œ»» Jœ»» ‰ Œ
l& »
» »
» l
“========================= » l » l » » » l » ”{
“l £
#
“l # «« «« «« £
guint el teu vol tri - om - fant tri - om - fant

. « « «
« «
« ˆ
« ˙ «
«
ˆ ««ˆ« ««ˆ« l ««jˆ ‰ Œ
“l & ˆ
« «
========================= l «
ˆ« _«ˆ . ˆ«
j «
ˆ l « l « « ”{
“l # guint £ « «
œ
» »
œ. »
œ œ
»
el teu vol tri - om - fant tri - om - fant

# œ
» » » » »
œ »
œ œ
» nœ
» « «ˆ« ‰ Œ
l&
“=========================
»» »»»œ » l » » »» »» l » » »» l »» »œ»» ˆ« l j ”{
“l • guint el teu vol tri - om - fant £ £ « « « « «
« « « « «
« «
« «
« «
« « «
“l # « «« «« « «ˆ˙ ««ˆ «««ˆ ˆ««« ˆ«« ««ˆ «ˆ«œ «ˆ« «ˆ« «j
el vol tri - om - fant

« « «
ˆ
« «
« . ˆ »»» œ œ» l ˆ«Jœ»»» ‰ Œ ”{
l ? # œ̂«»» «»«»œ̂ »»œ ‰ l »»œ̂ œ»» »»œ̂ ‰̂ l »»»
L“========================= l »» »»
» » » » » » »
guint el teu
£
vol tri - om - fant el teu vol tri - om - fant tri - om - fant