Vous êtes sur la page 1sur 12

Irena Bartosz

Ewa Śnigór

Scenariusz
Międzyszkolnego konkursu wiedzy
o państwach Unii Europejskiej
„Po europejsku, to znaczy wspólnie”

Propozycja do programu obchodów Dnia Europejskiego – 12 maja 2007 roku

Cele konkursu:
• pogłębienie wiedzy o krajach Unii Europejskiej,
• promocja idei zjednoczonej Europy,
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
• zapewnienie dzieciom aktywnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI bolesławieckich szkół
podstawowych.
2. W konkursie biorą udział trzyosobowe druŜyny zgłoszone wcześniej przez
dyrektorów szkół.
3. Turniej składa się z pięciu konkurencji.
4. Wygrywa zespół, który zgromadzi największą liczbę punktów.
5. Nagrodami w konkursie są dyplomy i upominki (ufundowane przez Urząd
Miasta).

Organizacja i prowadzenie:
• Irena Bartosz, Ewa Śnigór – nauczyciele SP nr 1 w Bolesławcu (opiekunowie
Szkolnego Klubu Europejskiego),
• uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu.

Miejsce:
• aula Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bolesławcu,
ul. Bankowa 10.

Czas trwania:
• około 60 minut.

Jury:
• nauczyciele opiekunowie z poszczególnych szkół,
• przedstawiciele Urzędu Miasta,
• zaproszeni goście.
Pomoce:
• fragment wiersza Antoniego Słonimskiego „Ten jest z ojczyzny mej”,
• nagranie melodii z filmu „Dom”,
• magnetyczna mapa Europy,
• wierszowane zagadki o krajach członkowskich Unii Europejskiej,
• płyta z ludowymi motywami muzycznymi „Muzyka i rytmy róŜnych narodów”,
• odtwarzacz CD,
• pytania umieszczone w balonach – quiz europejski,
• fragmenty tekstów literackich – literatura dla dzieci i młodzieŜy,
• tabliczki z nazwami państw dla druŜyn,
• kartki A4, długopisy,
• tablica do zapisywania wyników.

Przebieg konkursu

I. Powitanie. Przedstawienie druŜyn. Zapoznanie z zasadami


obowiązującymi w czasie konkursu.

1. NaleŜymy do Europy, łączy nas wspólnota losu.


2. Europa, którą znamy, w której Ŝyjemy, to 45 państw. Jedne są duŜe, inne
niewiele większe od miasta.
3. KaŜdy, kto ma okazję podróŜować lub ogląda programy podróŜnicze,
zauwaŜy, jak wiele jest podobieństw między odległymi nawet państwami
europejskimi.
4. „Ten, który wszystkim serce swe
otwiera,
Francuzem jest, gdy Francja cierpi,
Grekiem –
Gdy naród grecki z głodu obumiera,
Ten jest z ojczyzny mej.
Jest człowiekiem!

(fragment wiersza „Ten jest z ojczyzny mej” A. Słonimskiego)

• Słychać melodię z filmu „Dom”.


II. Konkurencje.

1. Czy znasz mapę Europy? Załącznik nr 1


KaŜda druŜyna losuje zestaw 5 kartoników z nazwami obiektów
geograficznych, flagami, stolicami państw. Przedstawiciel zespołu
przyczepia je na mapę magnetyczną Europy. Za kaŜdy prawidłowo
umieszczony kartonik druŜyna otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie moŜna
uzyskać 5 punktów.

2. Wierszowane zagadki o krajach członkowskich Unii Europejskiej.


Załącznik nr 2
Prowadzący głośno odczytuje wiersz – zagadkę o 5 krajach UE Uczniowie
na kartkach zapisują nazwy państw. Za kaŜdą prawidłową odpowiedź –
1 punkt. Maksymalnie – 5 punktów.

3. Jaka to melodia? – „Muzyka i rytmy róŜnych narodów”.


Załącznik nr 3
Zadaniem uczniów jest rozpoznanie 5 ludowych motywów muzycznych
róŜnych krajów europejskich. Po zakończonej melodii druŜyny podnoszą
tabliczkę z nazwą kraju, z którego pochodzi muzyka. Prawidłowa
odpowiedź to 1 punkt, razem 5 punktów.

4. Quiz europejski. Załącznik nr 4


DruŜyny odpowiadają na pytania umieszczone w balonach, przekłuwając je.
Na kaŜdy zespół przypadają 3 pytania. Uczniowie mogą uzyskać
maksymalnie 3 punkty (1 punkt za kaŜdą prawidłową odpowiedź).

5. Zgaduj – zgadula literacka. Załącznik nr 5


Zespoły odgadują, z jakiego kraju pochodzi autor czytanego fragmentu
literatury dla dzieci i młodzieŜy – po 2 utwory dla druŜyny. KaŜdy zespół
moŜe uzyskać 2 punkty.

III. Podsumowanie konkursu – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów


i nagród.
Załącznik nr 1

Czy znasz mapę Europy?

Zestaw pierwszy Zestaw drugi


1. Irlandia - Dublin 1. Wielka Brytania - Londyn
2. Francja - ParyŜ 2. Estonia - Tallin
3. flaga - Malta 3. flaga - Węgry
4. flaga - Holandia 4. flaga - Niemcy
5. Alpy 5. Kreta

Zestaw trzeci Zestaw czwarty


1. Słowacja - Bratysława 1. Finlandia - Helsinki
2. Austria - Wiedeń 2. Litwa - Wilno
3. flaga - Czechy 3. flaga - Włochy
4. flaga - Szwecja 4. flaga - Cypr
5. Sardynia 5. Apeniny

Zestaw piąty
1. Belgia - Bruksela
2. Dania - Kopenhaga
3. flaga - Grecja
4. flaga - Łotwa
5. Karpaty
Załącznik nr 2

Wierszowane zagadki o krajach członkowskich Unii Europejskiej.

1. Piękna stolico – miasto walczyka! 2. Zieloną Wyspą często jest zwana,


Tańca i pieśni tu nie unikaj. Z Anglią przez wiele wieków związana-
Nasz król Jan trzeci – wodzowska głowa, Dziś protestanci i katolicy
Od Turków dzielnie je uratował... Nie lubią innych w swej okolicy...
A góry jakie w tym pięknym kraju- Na kobzie grają melodie Ŝwawe-
Polscy narciarze dobrze je znają, Jakie to państwo?
Sam Adaś Małysz – nad skoczki skoczek,
Nie raz trenował na tamtych zboczach.
Jakie to państwo?

Austria Irlandia

3. Państwo bogate, chociaŜ nieduŜe- 4. Małe państewko – lecz Księstwo Wielkie,


W Europejskiej Unii „na górze” Na mapie widzisz jakby kropelkę
Jego stolica – Unii stolicą Pomiędzy Belgią, Francją, Niemcami...
Jakie to państwo? Jakie to państwo zgadnijcie sami...

Belgia Luksemburg

5. Pod Akropolem – stare kamienie,


Amfiteatry, chóry na scenie...
Gaje oliwne, Korynt, Pireus,
Z wyŜyn Olimpu spogląda Zeus...
Morze Egejskie z wodą wspaniałą...
Jakie to państwo?

Grecja
Załącznik nr 3

Jaka to melodia?
„Muzyka i rytmy róŜnych narodów”

Utwór nr 1
• Muzyka węgierska

Utwór nr 2
• Muzyka austriacka – jodłowanie

Utwór nr 3
• Muzyka hiszpańska – flamenco

Utwór nr 4
• Muzyka irlandzka – dudy

Utwór nr 5
• Muzyka czeska – doudlebska polka
Załącznik nr 4

Quiz europejski

1. 1. Na terenie tego kraju w okolicach Olkusza znajduje się pustynia. (Polska)

2. Z tego kraju pochodzi firma Nokia. (Finlandia)

3. Wymyślono tu sposób pakowania bombonierek w kartonowe pudełka –


bombonierki. (Belgia)

4. Z tego kraju pochodzi Alfred Nobel – wynalazca dynamitu. (Szwecja)

5. W stolicy tego kraju znajduje się największy ogród zoologiczny świata. (Niemcy)

6. Na terenie tego kraju zbudowano największy amfiteatr staroŜytności – Koloseum.


(Włochy)

7. W tym kraju spotkać moŜna malownicze zamki nad Loarą. (Francja)

8. Słynie z Ostrej Bramy. (Litwa)

9. Z tego kraju wywodzą się: Sokrates, Platon i Arystoteles. (Grecja)

10.W tym kraju (w Malborku) znajduje się jeden z największych zamków


krzyŜackich. (Polska)

11.Ojczyzna Robin Hooda. (Wieka Brytania)

12.Corocznie wydawana jest przez firmę Guinness „Księga rekordów Guinnessa”.


(Irlandia)

13.w tym kraju co roku organizowane są igrzyska oraz jarmarki wikingów. (Dania)

14.Narodową potrawą tego kraju są knedle. (Czechy)

15.Narciarstwo jest najpopularniejszym sportem zimowym w tym kraju. (Austria)


Załącznik nr 5

Zgaduj – zgadula literacka

DruŜyna 1
• Hans Christian Andersen „Królowa Śniegu”
(Dania)

W jednym z wielu miast, na jednej z wielu uliczek, mieszkali chłopiec


i dziewczynka. Kay i Gerda. Nie byli rodzeństwem, ale kochali się jak brat
i siostra. Mieszkali na poddaszach domów, które niemal stykały się ze sobą
dachami. Ich rodzice przymocowali skrzynki na kwiaty do obu parapetów, tak Ŝe
zasadzone w nich róŜe tworzyły ogródek. Dzieci bawiły się róŜanymi pąkami
lub słuchały babki, która kiedyś opowiedziała im o Królowej Śniegu.

• Antoine de Saint – Exupery „Mały KsiąŜę” (Francja)

Szósta planeta była dziewięć razy większa.


Zamieszkiwał ją stary Pan, który pisał olbrzymie księgi.
- No proszę! Oto badacz! – wykrzyknął zobaczywszy Małego Księcia.
Mały ksiąŜę usiadł nieco zdyszany na jego stole. JuŜ tak długo podróŜował!
- Skąd pochodzisz? – spytał stary Pan.
- CóŜ to za gruba ksiąŜka? – zapytał Mały KsiąŜę. – Co pan tu robi?
- Jestem Geografem – odparł Stary Pan.
- A kto to jest geograf?
- To mędrzec, który wie, gdzie się znajdują morza, rzeki, miasta, góry
i pustynie.
- O, to całkiem ciekawe – rzekł Mały KsiąŜę. – To nareszcie jakiś prawdziwy
zawód! – i obrzucił wzrokiem planetę Geografa.
DruŜyna 2
• Zdeněk Miler, Eduard Petiška „Krecik”
(Czechy)

- Czym się tak martwisz, Kreciku? – pyta wścibska myszka.


- Miła myszko chciałem sobie zbudować samochodzik, ale mi się nie udało.
Nie jeździ i juŜ!
A teraz znalazłem śliczny samochodzik, ale strasznie pogruchotany. Nie potrafię
go naprawić. Szkoda, Ŝe nie umiesz naprawiać samochodzików.
- A nie umiem, to prawda- powiedziała myszka
- ale wiem, kto mógłby ci pomóc. – I wskazała Krecikowi dom po drugiej
stronie ulicy.

• Joanne K. Rowling “Harry Potter i kamień filozoficzny”


(Wielka Brytania)

Następnego ranka Harry obudził się wcześnie. ChociaŜ wiedział, Ŝe juŜ jest
jasno, nie otwierał oczu.
- To był sen – powiedział sobie stanowczo. – Śnił mi się olbrzym Hagrid, który
przyszedł, Ŝeby mi powiedzieć, Ŝe mam pójść do szkoły czarodziejów. Kiedy
otworzę oczy, będę znów w komórce pod schodami.
Nagle usłyszał donośne stukanie.
No tak, ciotka Petunia juŜ stuka do drzwi, pomyślał Harry i zrobiło mu
się smutno, ale wciąŜ nie otwierał oczu.
To był taki cudowny sen.
DruŜyna 3
• Wilhelm i Jakub Grimm „ŚnieŜka”
(Niemcy)

Pewnego razu, podczas srogiej zimy, kiedy sypały się płatki śniegu jak
pierze z rozprutej pierzyny, siedziała królowa przy oknie o ramach z czarnego
hebanu i szyła. Tak szyjąc i patrząc na śnieg ukłuła się w palec i trzy krople
krwi upadły w śnieg. A poniewaŜ czerwona krew cudnie wyglądała na białym
śniegu, królowa pomyślała sobie:
„Chciałabym mieć dziecko białe jak śnieg, rumiane jak krew i o włosach
czarnych jak heban”.
Wkrótce potem królowa powiła dziewczynkę białą jak śnieg, rumianą
jak krew i o włosach czarnych jak heban. Nazwano ją ŚnieŜką.

• Astrid Lingren „Dzieci z Bullerbyn”


(Szwecja)

Mam juŜ dziesięć lat i, jak wiecie, mieszkam w Bullerbyn. Bullerbyn to


znaczy po polsku Halasowo. Mama mówi, Ŝe nasza osada dlatego tak się
nazywa, Ŝe my, dzieci z Bullerbyn, strasznie hałasujemy. Trudno pojąć, jak
sześcioro dzieci moŜe narobić tyle harmideru – mówi. Wydaje się, Ŝe jest nas co
najmniej trzy razy tyle. Ja zaś sądzę, Ŝe Lasse robi najwięcej tego hałasu. Robi
tyle hałasu, co dziesięciu zwykłych chłopców, tego jestem pewna. A Bosse
i Olle dopomagają mu, jak mogą. Britta, Anna i ja jesteśmy przynajmniej
czasem cicho.
DruŜyna 4
• Carlo Collodi „Pinokio”
(Włochy)

- Kri, kri, kri!


- Kto mnie przezywa? – spytał Pinokio, cierpnąc ze strachu.
- To ja.
Pinokio spojrzał na ścianę i dostrzegł wędrującego po niej duŜego świerszcza.
- Kim jesteś?
- Jestem Gadającym Świerszczem i mieszkam w tym pokoju dłuŜej niŜ wiek.
- Ale teraz to mój pokój. Pakuj więc manatki i jazda stąd! No, juŜ cię tu nie ma!
- Zanim odejdę, muszę ci przekazać przestrogę.
- Byle szybko, bo szkoda czasu.
- Zły los wybierają dzieci, które lekcewaŜą słowa rodziców i z głupoty
opuszczają rodzinny dom. Nigdy nie będą szczęśliwe i zapłacą za swe złe
postępowanie wysoką cenę.

• Tove Jansson „Opowiadania z Doliny Muminków”


(Finlandia, Szwecja)

W pewien czwartek pod koniec upałów, w stawku z brązową wodą, na


prawo od drzew, na których wisiał hamak Tatusia, Muminek złowił małego
smoka.
Rzecz jasna, nie miał zamiaru wyłowić smoka. Usiłował jedynie nałapać
trochę drobnych stworzonek, które krąŜyły na dnie w mule; chciał bowiem
zbadać, jak poruszają nogami, i sprawdzić, czy rzeczywiście niektóre z nich
pływają tyłem. Ale gdy szybko podniósł słoik, było w nim coś zupełnie innego.
- Na mój ogon! – szepnął Muminek.
DruŜyna 5
• Charles Perraut „Kot w butach”
(Francja)

Pewien młynarz zostawił osobliwy testament. Najstarszemu synowi


zostawił młyn wraz z wyposaŜeniem. Średniemu darował osła przyuczonego do
dźwigania cięŜarów. Najmłodszemu przypadł najdziwniejszy spadek. Był nim
kot.
- Bracia, to niesprawiedliwe. Wy dostaliście młyn i osła, a ja kota –
apelował nieszczęsny spadkobierca.
- Taka była wola ojca i musisz ją uszanować – odpowiedzieli mu starsi
bracia. Naprawdę zaś bali się, aby nie stracić nic z tego, co dostali.
- Najlepiej idź sobie wraz z kotem, gdyŜ tu nie ma dla wszystkich dość
miejsca – zdecydowała bratowa, współwłaścicielka młyna. Czuła się juŜ bogata
i wstydziła się szwagra nędzarza.

• Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni“


(Węgry)

Zebranie dzisiejsze zapowiadało się bardzo ciekawie. Czuć było


w powietrzu zbliŜanie się waŜnych wypadków. ToteŜ Nemeczek był dziś dumny
z tego, Ŝe i on naleŜy do sławnego „Związku Chłopców z Placu Broni”.
W poczuciu tej dumy spacerował wśród sągów drewna. Nagle spostrzegł
Hektora, czarnego psa naleŜącego do Słowaka.
- Hektor! – zawołał przyjaźnie. Ale pies, machnąwszy ogonem, uciekł
szczekając gwałtownie. Nemeczek pobiegł za nim: Hektor zatrzymał się przed
jednym z sągów, naszczekując coraz głośniej.
Był to sąg, na którym wzniesiona była forteca. UłoŜone na samym szczycie
kłody tworzyły mur obronny, na którym powiewała mała, czerwono zielona
chorągiew. Pies skakał wokół sąga szczekając zapalczywie.