Vous êtes sur la page 1sur 70

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ∞¶√ √§√ Δ√¡ ∫√™ª√

Les mensonges ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ °∞§§π∞™

Je m’ suis levé de bon matin, J’ ai mis ma voiture sur mon dos, Si vous passez devant chez moi,
quand le soleil se couche, les deux roues dans ma poche, entrez dans la cuisine,
et je suis parti travailler je roule en haut, je roule en bas, vous trouverez ma femme
au fond de la rivière, la! Il tombe des noisettes, la! dans l’ four
La la la la … La la la la … et la poule qui tricote, la!
La la la la …

**

¶Ôχ ·ÏÈfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË °·ÏÏ›·, ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙfiÛÔ Ë ·Ú·-
‰ÔÛȷ΋ fiÛÔ Î·È Ë ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ÈÔ‡-
ÌÔÚ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ì ÏfiÁÈ· ·Û‡Ó‰ÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ
Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ÏfiÁÈ· ϤÓÂ: “£· Û·˜ ˆ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÂÌ¿-
ÙÔ „¤Ì·Ù·. ∫È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ϤÍË ·ÏËıÈÓ‹ ̤۷, ·˜ Ì ¿ÚÂÈ Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜. ™ËÎÒıËη ¤Ó· Úˆ› ÙËÓ
ÒÚ· Ô˘ ¤‰˘Â Ô ‹ÏÈÔ˜ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. Œ‚·Ï· ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘ ÛÙËÓ
Ï¿ÙË Î·È ÙȘ ‰˘Ô ÙÔ˘ Úfi‰Â˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘. ∞Ó ÂÚ¿ÛÂÙ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, Ì›Ù ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. £·
‚Ú›Ù ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ÙËÓ ÎfiÙ· Ó· ϤÎÂÈ”.

√ÌÔÈfiÙËÙ· - ¢È·ÊÔÚ¿, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¶2, ∂3, ¢3, ∂4, ∂2, ¶4, Δ3


¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤Ó· Ú˘ıÌÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Û˘ÓÔ‰¤„Ù Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

La tradition, Anthologie de la chanson francaise, Chansons pour enfants No 12, EPM, 9915, 1994

151
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

¶ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∞ª∂ƒ√À¡

***

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ¶˘ÁÌ·›ˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó. √È ¶˘ÁÌ·›ÔÈ ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ‰¿ÛË
Û ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ˆ˜ ΢ÓËÁÔ› Î·È ÙÚÔÊÔÛ˘ÏϤÎÙ˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ʈÓËÙÈ΋ Î·È ÔÏ˘-
ʈÓÈ΋, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ú˘ıÌÈο fiÚÁ·Ó· fiˆ˜ Ù‡Ì·Ó·, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· Î.Ï. Δ· ÙÚ·-
ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÔÙ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ıËΠ·fi ‰ÂηÙÚ›· Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿
Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÈ·. ΔÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ÌÈÛ¿ÓÔȯÙÔ Î·È
Â΂¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‹¯Ô. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ÓÁοÓÁη (nganga) Ô˘ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ¶˘ÁÌ·›ˆÓ ÛË-
Ì·›ÓÂÈ Ì¿ÁÔ˜ Î·È ÙÂÏÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÎÈ
·Ó¿‚Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿. √ Ì¿ÁÔ˜ Î·È Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Á‡Úˆ Ù˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ù·
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹. √ Ì¿ÁÔ˜ ˘ÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÈ
ÙÔ ¯ÔÚfi ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛÙË ıڿη ÙÔ ÛˆÛÙfi ÁÈ·ÙÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Ï¤ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.
∂ΛÓÔÈ ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú·‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ô Ì¿ÁÔ˜ Ë-
‰¿ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ıڿη˜ Ô˘ ϤÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÈÂÚ‹, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· οÚ-
‚Ô˘Ó· Î·È ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÙË Û‚‹ÛÂÈ.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ™‡ÛÙËÌ·

Δ3, Δ2, ¶4, ¶2, ¢4, ¢2, ¢1, ∂3, ∂5, ∂6, Δ4
1) ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÊˆÓ‹ ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚÒÙË. ∫¿ÓÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÂχıÂÚÔ ·˘ÙÔ-
ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÊˆÓ‹.
2) ∞ÎÔ‡ÛÙ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ™ÙË‚ ƒ¿È¯ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÏÔÁÈ΋ ·fi ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂ-
Ó· ÌÔÙ›‚· (interlocking patterns). ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙȘ
·ÓÂ·›ÛıËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÌÔÙ›‚· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜.
Cameroon, Baka Pygmy music, Musics and musicians of the world, ÂÈ̤ÏÂÈ·: Arom Simha - Renaud
Patrick, UNESCO collection / Auvidis, 8023, 1990

152
¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ∞¶√ √§√ Δ√¡ ∫√™ª√

¶·È¯ÓȉÔÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∞∫Δ∏™ ∂§∂º∞¡Δ√™Δ√À

****
¶ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi - ‰È·ÏÔÁÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ· ª·Ô˘Ï¤, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÍ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘
Ê˘Ï¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡. √ ̇ıÔ˜ ϤÂÈ ˆ˜ Ô Ï·fi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÈÒ¯ıËÎÂ
·fi ÙËÓ °Î¿Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ÊÈÏÔÓÈΛ·. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ‚Ú¤ıËηÓ
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÔÚÌËÙÈο ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∫ÔÌÔ¤. √ Ì¿ÁÔ˜ › ÙfiÙ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ı˘ÛÈ·ÛÙ› ¤Ó·
·ÁfiÚÈ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÕÔ˘Ú· ¶fiÎÔ˘ ¤Ù·Í ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ ÁÈÔ ÒÛÙ ӷ
ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ Î·È Ó· ‚ÚÂı› Û ̤ÚÔ˜ ·ÛʷϤ˜. ∞’ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ“ª·Ô˘-
Ï›” (Ô˘ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÓÂÎÚfi ·È‰›”), Ô Ï·fi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠª·Ô˘Ï¤.
Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Á·ËÙ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘
Ê˘Ï‹˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ú¿ÏÏËϘ ÙÚ›Ù˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜,
›ÙÂ Î·È ·fi ‰˘Ô ÌfiÓÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜.
™ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÔÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô˘ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì’ ·˘Ùfi
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜. ™˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ Ì ·ÏÌÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌË-
ÚÔ‡˜, ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¿ Ú˘ıÌÈο ÈÓÙÂṲ́‰È· Ì ÎÚÔ˘ÛÙÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi Ù· ¯Â›ÏË. Δ· ÏfiÁÈ· Ô˘
Â›Ó·È Û·ÙÈÚÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÎ˘Ô˜ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·
ÚÔ‡¯· ÁÈ·Ù› Ù· ·ÏÈ¿ ÛΛÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘.

ªÂÙ·‚ÔÏ‹, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
∂2, ∂3, ∂5, ∂6, ∂7, ¢1, ¢2, ¢4, ¶4, Δ2, Δ3
1) ªÈÌËı›Ù ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ڢıÌÈΤ˜ ˯ËÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ.
2) ΔÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË.
Côte - d’ Ivoire, Baule vocal music, Musics and musicians of the world, ÂÈ̤ÏÂÈ·: Zemp Hugo, UNESCO
collection / Auvidis, 8048, 1993
153
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

∏ ‚ÚÔ¯‹ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ AYUB OGADA – ∫∂¡À∞

***

ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ, ·fi ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ∞ÁÈÔ‡Ì √ÁοÓÙ·, ÛÙÔ
‡ÊÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ §Ô‡Ô ·fi ÙËÓ ∫¤Ó˘·. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Ú· ÓÈ·Ù›ÙÈ, ·ÊÚÈηÓÈÎfi
¤Á¯ÔÚ‰Ô, Ô˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. °È· ÙÔ˘˜ §Ô‡Ô, Ë
¿Ú· ÓÈ·Ù›ÙÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ›‰È· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÔÙÂÏ› Ô‰fi ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜ Ì ٷ Ó‡̷ٷ.
√ ∞ÁÈÔ‡Ì √ÁοÓÙ· ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ∞ÊÚÈηÓÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο
ΤÓÙÚ· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
Ì ‰˘ÙÈο ÛÙÔȯ›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÚÔÛı‹ÎË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜, È¿ÓÔ˘ Î.Ï. Δ· fiÚÁ·Ó·
·˘Ù¿ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
̤ÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ˯ÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ Û ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ οÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¢ڇ-
ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó¤·˜ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. Δ· ÏfiÁÈ·
ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ϤÓÂ: “¶·È‰È¿, Ë ‚ÚÔ¯‹ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ª·˙¤„ÙÂ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔ¿‰È (‚ÔÔÂȉÒÓ).
¶ÚÔÛٷ٤„Ù ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ì·˜”.

ªÂÙ·‚ÔÏ‹, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¶2, ¶3, ¶4, Δ2, ¢6, ¢1, ∂3, ∂4, ∂6, ∂7


ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Ó˘ÎÙfi ¤Á¯ÔÚ‰Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ë¯Â›Ô Î·È ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜. ¶ÂÈÚ·Ì·-
ÙÈÛÙ›Ù Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Î·È Ì ÙȘ Èı·Ó¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÎÔ˘Ú‰›ÛÌ·ÙÔ˜.

Ayub Ogada - En mana kuoyo, Ogada Ayub, Real World, 077778794721, 1993

154
¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ∞¶√ √§√ Δ√¡ ∫√™ª√

ºˆÓËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∂™∫πªøø¡ π¡OÀπΔ – ∫∞¡∞¢∞™

**
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÓËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ∂ÛÎÈÌÒˆÓ πÓÔ˘›Ù ÙÔ˘ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∫·Ó·‰¿. ∏ ϤÍË “ÈÓÔ˘›Ù”
Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ (ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜).
Δ· ηٷÁÈ·›Ù fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó, Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¶·›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â-
ÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜, ̤ÏË ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜
ۯ‰fiÓ Ó· ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó. ∫¿ı Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘. ∫·ıÂÌÈ¿ Ô˘ ÛÙ·Ì·-
Ù¿ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ¿ÏÏË Ù˘ ›‰È·˜ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¯¿ÓÂÈ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ fiÏ· Ù˘ Ù· ̤ÏË ÂÁη-
Ù¤ÏÂÈ„·Ó. ΔÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ, fiÙ·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ Ù˘ ‹ ÁÂÏ¿ÛÂÈ. ∏ ·Ó·-
̤ÙÚËÛË, ÏÔÈfiÓ Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˯ԯÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó.
™Ù· ηٷÁÈ·›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ ‰›¯ˆ˜ ÓfiËÌ·. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È
ϤÍÂȘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÏÏ¿ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ë ÌÈ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¿ÏÏË
¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·. ™’ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ¯‹Ó·˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ˙ÒˆÓ
‹ ÙȘ ʈӤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó Ù· ˙Ò·.
∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
¢4, ¢2, ∂7, ∂3, ¶4, ¶3, ¢7, ∂1, ¢5
ªÈÌËı›Ù ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ʈ-
ÓËÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.
Canada - Inuit games and songs, Musics and musicians of the world, ÂÈ̤ÏÂÈ·: Nattiez Jean –
Jacques, UNESCO collection / Auvidis, 8032, 1991
155
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Go down, Moses ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫O μOƒ∂π∞™ ∞ª∂ƒπ∫∏™

et my people go. “No more shall they in bondage toil”,


“If not I’ ll smite your firstborn dead”, let my people go.
let my people go. “Let them come down in Egypt’s spoil”,
Go down... let my people go.

***
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÛÈÚ›ÙÛÔ˘·Ï, Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙË μÈ‚ÏÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªˆ˘Û‹
Î·È Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.
Δ· ÛÈÚ›ÙÛÔ˘·Ï ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÛÎÏ¿-
‚ÔÈ ÚÔÛËÏ˘Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ™˘Ó‰‡·˙·Ó ÙË ‰˘ÙÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‡ÌÓˆÓ ÙˆÓ
Ï¢ÎÒÓ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ›¯·Ó ÌÔÚ-
Ê‹ ÂÚˆÙ·fiÎÚÈÛ˘. Δ· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Ì ڢıÌÈÎfi Ï›ÎÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù· Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ì ¯Ù˘‹Ì·-
Ù· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. ™˘¯Ó¿ ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ ÙˆÓ ÛÈÚ›ÙÛÔ˘·Ï˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó Û ÌÂψ‰›Â˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ıÚËÛ΢-
ÙÈÎÒÓ ‡ÌÓˆÓ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Ô˘ ÔÈ ∞ÊÚÈηÓÔ› Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·Ú¿ÏÏ·ÛÛ·Ó Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ.
ÕÙÔÌÔ - ™‡ÓÔÏÔ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
¶3, ¶4, ¶2, ¢2, ∂4, ∂5, ∂6, ∂7, ¢1
∫¿ÓÙ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË Ì·‡ÚË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÈÚ›ÙÛÔ˘·Ï (spiritual).
Marian Anderson, the voice that comes once in a hundred years, Anderson Marian, conductor:
Toscanini Arturo, Pearl, 9405, 1990
156
¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ∞¶√ √§√ Δ√¡ ∫√™ª√

ªÈÎÚ‹ ªÔÚ¤Ó· ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ Ãπ§∏™

157
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

***

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï·˚Îfi, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È ·fi ÔÌ¿-
‰· ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÊÙˆ¯ÈΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ fiÏ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷.
∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·fi
ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓ›˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi.
Δ· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÃÈÏ‹ Ì˘Ô‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ̤۷ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜
ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔÈ· ·È¯ÓȉÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·, Ê·›ÓÂÙ·È
ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÂȉÈÎfi ÁÈ· Ù· ·È‰È¿.
Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ϤÓÂ: “Δ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, ªÔÚ¤Ó·, Ì ÏËÁÒÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˙‹Ûˆ
¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿”.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¶2, ¶3, ¶4, ∂3, ¢4, ¢3, ∂4, ∂5, ∂6, ¢1, ¢2
1) ∞Ô‰ÒÛÙ fiÏ· Ù· Ú˘ıÌÈο ̤ÚË Ì ·Ï·Ì¿ÎÈ·. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì¤ÚË ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿.
2) ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›Ù Ì ʈӋ̷ٷ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ “ÚÚÚ”.
Amerique du sud, Le chant des enfants du monde vol. 6, ÂÈ̤ÏÂÈ·: Corpataux Francis, Arion, 64438,
1998

158
¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ∞¶√ √§√ Δ√¡ ∫√™ª√

Δ· ¿ÓıË ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ¢ÀΔπ∫∏™ ∫π¡∞™

****
ΔÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ªÈ¿Ô, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÚ›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ Ô˘
˙Ô˘Ó ‰ÈÂÛ·Ṳ́Ó˜ ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. √È ªÈ¿Ô Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ˙Ô˘Ó Û ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·-
ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ºÔÚÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·-
Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙÔÓË Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ÷ڷÎÙË-
Ú›˙ÂÙ·È ·fi ÂÓÙ·ÙÔÓÈΤ˜ Îϛ̷Θ, fiˆ˜ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÌÂψ‰›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤-
Ù·È ·fi ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ.
Δ· ÏfiÁÈ· ϤÓÂ: “√ ‹ÏÈÔ˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ¢˘Ô fiÌÔÚÊ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· ¿ÓıË ÙÔ˘
ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∞ÊÈÂÚÒÓˆ ÙËÓ ÓÈfiÙË ÌÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÁË. ª·˙‡ˆ ÙÔ ÙÛ¿È Ì ¯·Ú¿. Δ· ·ÁfiÚÈ· ›ӷÈ
‰˘Ó·Ù¿ Û·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È fiÌÔÚÊ· Û·Ó ÙÔ ÓÂÚfi”.

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ¢È¿ÛÙ·ÛË (ÃÒÚÔ˜ - ÃÚfiÓÔ˜)


¶2, ¶4, Δ2, ∂5, ∂6, ¢1, ¢2, ∂1, Δ4
1) ºÙÈ¿ÍÙ ÙËÓ Îϛ̷η ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÙ ¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹Ó.
2) μÚ›Ù ÂÏÏËÓÈο ÂÓÙ·ÙÔÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.
Minorités tribales du sud - ouest de la Chine, Le chant des enfants du monde vol. 5, ÂÈ̤ÏÂÈ·: Corpataux
Francis, Arion, 64365, 1996

159
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

¡·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ¡√Δπ∞™ π¡¢π∞™

*****
∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ πÓ‰›· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÏ˘Ô›ÎÈÏËØ ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘ ÂÓÙÔ›˙Ô-
ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. Δ· ·È‰È¿ ÛÙËÓ πÓ‰›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ·ÎÔ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ȉ›ˆÌ· Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ı-
Ìfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·.
ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò Â›Ó·È Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È ·fi ÂÓ‹ÏÈÎÔ ¿ÙÔÌÔ. ∏ ϤÍË
“Ù∑Ô, Ù∑Ô” Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ “Ó¿ÓÈ Ó¿ÓÈ”. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “Ë ÎÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Â›Ó·È ÛÎÂ-
·Ṳ̂ÓË Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ÚÔ˘Ì›ÓÈ· ...” ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi “ÎÔÈÌ‹ÛÔ˘ Î·È ·Ú¿ÁÁÂÈÏ·
ÛÙËÓ ¶fiÏË Ù· ÚÔÈÎÈ¿ ÛÔ˘, ÛÙË μÂÓÂÙÈ¿ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ Î·È Ù· ‰È·Ì·ÓÙÈο ÛÔ˘” οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ê·ÓÂÚ‹
ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÚfiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜.

∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¶4, ¶3, ¶2, ¢3, ¢2, ∂3, ∂4, ¢5, ∂6, ¢1


1) ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÔ˘‰Ô˘Ó¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ‰¤„ÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.
2) μ¿ÏÙ ‰Èο Û·˜ ÏfiÁÈ· ÛÙÔ Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·.
Berceuses - Lullabies, Le chant des enfants du monde vol.3, ÂÈ̤ÏÂÈ·: Corpataux Francis, Arion,
64298, 1994

160
¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ∞¶√ √§√ Δ√¡ ∫√™ª√

∏ Ï˘ÁÂÚ‹
∞¶√ Δ∏¡ ∞ƒ∞μ√∞¡¢∞§√À™π∞¡∏ ª√À™π∫∏ ¶∞ƒ∞¢√™∏

**

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ·ÏÈfi, ·Ú·‚ÈÎfi, ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·‚Ô·Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·-
Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙËÓ πÛ·Ó›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹.
ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ·fi ÌÈ· ÓÔ‡Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÊfiÚÌ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Ú·-
‚È΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙË ÛÔ˘›Ù· Ù˘ ÏfiÁÈ·˜ ‰˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ ·fi
ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· Î·È ·fi ÂΛ ‰È·‰fiıËΠے ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ¿ÚÚË-
ÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ˆ˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘
˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·.
Δ· ÏfiÁÈ· ϤÓÂ: “ŸÙ·Ó ›‰· ÙË Ï˘ÁÂÚ‹ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Ì ÛÎÏ¿‚ˆÛÂ. §˘Á›˙ÂÈ fiˆ˜ ÙÔ ÎÏ·‰› ÙÔ˘ ‰¤-
ÓÙÚÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿ÔÓfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ô˘ ÓÈÒıˆ; ªfiÓÔ ·˘Ù‹ ÌÔÚ›”.

∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¶2, ¶4, Δ2, ∂3, ∂4, ∂6, ∂7, ¢1


∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ.
Joyas de la Musica Culta Arabe, Abdel Karim Ensemble, Pneuma, 300, 2001

161
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Waltzing Matilda ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∞À™Δƒ∞§π∞™

Down came a jumbuck* to drink at that billabong,


up jumped the swagman and grabbed him with glee,
and he sang as he shoved that jumbuck in his tuckerbag,
you’ll come a-waltzing Matilda with me.
Up rode the squatter* mounted on his thoroughbred,
down came troopers one two three.
Whose that jumbuck you ’ve got in the tuckerbag?
You ’ll come a-waltzing Matilda with me.
Up jumped the swagman and sprang into the billabong,
you ’ll never catch me alive said he,
and his ghost may be heard as you pass by that billabong,
you ’ll come a-waltzing Matilda with me.

billabong: ÔÙ·Ì¿ÎÈ, Ú˘¿ÎÈ


billy: ΢ÏÈÓ‰ÚÈ΋ ÌÂÙ·ÏÈ΋ ηӿٷ Ì η¿ÎÈ Î·È ¯ÂÚÔ‡ÏÈ ·fi Û‡ÚÌ·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÓÂÚfi
coolibah tree: ¤Ó· ›‰Ô˜ Â˘Î·Ï‡ÙÔ˘ Ô˘ ¢‰ÔÎÈÌ› ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·
jumbuck: Úfi‚·ÙÔ (Ë Ï¤ÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜)
squatter: Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÂχıÂÚ˘ ‚ÔÛ΋˜
swagman: ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ›‰Ë ÛÙËÓ Ï¿ÙË Û ¤Ó· ›‰Ô˜ Û¿ÎÔ˘ (swag) ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ
Ì ٷ fi‰È·, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿

162
¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ∞¶√ √§√ Δ√¡ ∫√™ª√

***

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ·Ô›ÎˆÓ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∂›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∞ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ
̇ıÔ ÂÓfi˜ ·˘ÛÙÚ·ÏÔ‡ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘ ÂÚÈ·ÙËÙ‹ Ô˘, fiÙ·Ó ÙÔÓ È¿ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ı›
Ó· ÎϤ„ÂÈ ¤Ó· Úfi‚·ÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ú·‰Ôı› ˉ¿ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È Ó›ÁÂÙ·È. ∏
ª·Ù›ÏÓÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔ¤Ï· ·ÏÏ¿ Ô Û¿ÎÔ˜ ÙÔ˘. ΔÔÓ ÎÔ˘‚·Ï¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, fiÙ·Ó ÂÚ·Ù¿, Ì ÙÚfiÔ
Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û· Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ ‚¿Ï˜ Ì·˙› ÙÔ˘.

ªÂÙ·‚ÔÏ‹, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

Δ2, ∂3, ∂4, ∂6, ¢1, ¶2, Δ3


1) ∫¿ÓÙ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ ÏËı˘ÛÌÔ› Ù˘
∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜.
2) ∞ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÂÙ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ·ԛΈÓ, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜
¤ÙÛÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜.

Songs of the Australian Bush, various artists, Larrikin, 118, 1994

163
¢ÈÂıÓÔÔÈË̤ӷ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

·Ù¿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÈÓÔ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Ì˯·Ó¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ‰ËÏ·‰‹
∫ÌÔ˘ÛÈ΋˜
ÙÔ ÁÚ·ÌÌfiʈÓÔ Î·È ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. √È ÂÊ¢ڤÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘
Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘,
‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ·fi ÙË ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ‰È·ÌfiÚʈ-
Û·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÈÏ Î·È Ú‡̷ٷ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ·Á·ËÙ¿ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ì¿˙˜. Δ¤ÙÔÈ·
‹Ù·Ó ÙÔ ‚·Ï˜, ÙÔ Ù·ÁÎfi, ÙÔ ÙÛ· – ÙÛ·, ÙÔ ÙÔ˘›ÛÙ, Ë ÌfiÛ· Ófi‚·, ÙÔ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ Î.¿. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘-
Ù¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ¯ÔÚfi Ù· ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤‰ˆÛ ·ÎfiÌ· ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·.
ΔË ‰ÂηÂÙ›· 1930 Ô ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. ŒÙÛÈ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·
fiˆ˜ Ë ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÔ Ì¿ÛÔ ¤ÁÈÓ·Ó ËÏÂÎÙÚÈο ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó¤Â˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿
Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿
Û fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
ο ÔÏ˘ÏËı‹ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈ·. √È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ “popular”, ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯Â-
Ù·È Ô fiÚÔ˜ pop, Î·È ÂÏÏËÓÈο ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ˆ˜ «‰ËÌÔÊÈÏ›˜».
Δ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÌÔ˘ÛÈο Ú‡̷ٷ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô
Ù˘ ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˚fiÓ ÚÔ˜ ηٷӿψÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÂÍ·ÚٿٷÈ
¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ‰›ÛΈÓ, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙ· Ì·˙Èο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜
ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ (charts, top - ten).

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Δ˙·˙ (Jazz) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡¤· √ÚÏ¿ÓË ÙˆÓ ∏.¶.∞. ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·.
√È Ú›˙˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÊÚÈηÓÒÓ
ÛÎÏ¿‚ˆÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·È Û˘¯Ó¿ ÔχÏÔÎˆÓ Ú˘ı-
ÌÒÓ. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ù˙·˙ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙ˘Ï fiˆ˜ ÙÔ ÓÙ›ÍÈÏ·ÓÙ, ÙÔ ÛÔ˘›ÓÁÎ, ÙÔ
ÌË-ÌÔ Î.¿.

ΔÔ ƒÔÎ ÂÓ ƒÔÏ (Rock ’n’ Roll) ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙȘ ∏.¶.∞. ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950.
◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ Ú˘‰Ì ÂÓÙ ÌÏÔ˘˙ ÙˆÓ Ì·‡-
ÚˆÓ, ÙËÓ Î¿ÓÙÚ˘ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Ù˙·˙ Î·È Ù· ÌÏÔ˘˙. ÷ڷÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ·
¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜ Î·È ÙˆÓ ÓÙڷ̘. £ÂˆÚ‹ıËÎÂ
ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘-
ÛÈ΋˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ó·ÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÚfiÔ ÓÙ˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.

ΔÔ ƒÔÎ (Rock) ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÛÙȘ
∏.¶.∞. ∂ËÚ¿˙ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ Rock ’n’ Roll ¤¯ÂÈ fï˜ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ‹¯Ô Î·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô

164
Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘. ΔÔ ÚÔÎ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ·ÔÙÂ-
Ï›, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-
ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú‡̷ٷ fiˆ˜ ÙÔ ¯·ÚÓÙ ÚÔÎ, ÙÔ Ì¤Ù·Ï, ÙÔ ·ÓÎ Î.¿.

∏ ¶Ô (Pop) ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfiÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∞ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ
‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Ù¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘
Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ¢ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰ËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ›-
‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ fiˆ˜ ÚÔÎ, οÓÙÚ˘ Î.¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‹¯Ô Î·È Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Â›Ó·È ·Ó¿-
Ï·ÊÚË. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· Ú‡̷ٷ ÛÔÊÙ ÚÔÎ, Ô – ÚÔÎ, ÓÙ›ÛÎÔ Î.¿.

∏ ƒ¤ÁΠ(Reggae) Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË Δ˙·Ì¿Èη. ∞ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
ÂÈÚÚÔÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (Ú˘‰Ì ÂÓ ÌÏÔ˘˙) Î·È ÙËÓ ·-
Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÊÚÔÙ˙·Ì·˚ηӋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ Ú¤ÁΠ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰È-
ÛÙ‹ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi ªÔÌ ª¿Úϸ.

165
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Summertime GEORGE GERSHWIN / DUμOSE HEYWARD

*****
ΔÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï “Porgy and Bess” Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË μÔÛÙÒÓË ÙˆÓ ∏.¶.∞.
ÙËÓ 30Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1935. À‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ‰È·Û΢¿ÛÙËΠÎÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. Δ· ÏfiÁÈ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ˙ÂÛÙfi ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘
·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘.

¢È¿ÛÙ·ÛË (ÃÒÚÔ˜ - ÃÚfiÓÔ˜)


¶4, ¶3, ¶5, ¢2, ¢1, ∂7, ∂6, ∂4, ¢6
1) ∞ÎÔ‡ÛÙ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙȘ (ÌÈ· ÙfiÛÔ ÂӉȷʤ-
ÚÔ˘Û· fiÛÔ Î·È È‰ÈˆÌ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ì ÙËÓ Δ˙¿ÓȘ Δ˙fiÏÈÓ).
2) ∞ÎÔ‡ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ °Î¤ÚÛÔ˘ÈÓ fiˆ˜ “°·Ï¿˙È· ƒ·„ˆ‰›·” (Rhapsody in Blue),
“ŒÓ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” (An American in Paris) Î.¿. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ Û˘Ì-
ʈÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË.
Porgy and Bess, Gershwin George, Gershwin Ira, Fitzgerald Ella - Armstrong Louis et al., Polygram Records,
827475, 1990

166
¢π∂£¡√¶√π∏ª∂¡∞ ¢∏ª√ºπ§∏ Δƒ∞°√À¢π∞

At the hop ARTHUR SINGER / JOHN MEDORA / DAVID WHITE

167
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Well you can swing it, you can groove it,


You can really start to move it, at the hop.
Well the jockey is the smoothest,
And the DJ is the coolest, at the hop.
All the cats and chicks can get their kicks,
At the Hop.

****

ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ “Danny and the Juniors” ÙÔ 1957 ηÈ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ, Ô˘ ÍÂÙڤϷÈÓ·Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·

Δ1, ¶4, ¶3, ¢1, ∂3, ∂4, ∂6, ∂5, ¢3, Δ2


1) ∞ÎÔ‡ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔÚȷο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÛÙÈÏ.
2) ΔÚ·ÁÔ˘‰‹Û٠ͯˆÚÈÛÙ¿ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÙ›‚· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ‚¿ÏÙ ٷ Ì·˙›.

20th century - 50’s Rock N Roll - At the hop, Various artists, K-Tel Entertainment, 2001

168
¢π∂£¡√¶√π∏ª∂¡∞ ¢∏ª√ºπ§∏ Δƒ∞°√À¢π∞

Blowin’ in the wind BOB DYLAN

How many years


can a mountain exist
before it’s washed to the sea?
And how many years can some people exist
before they’re allowed to be free?
Oh, how many times can a man turn his head
pretending he just doesn’t see?
The answer my friend
is blowing in the wind.
The answer is blowing in the wind.

169
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

***

ª·Ï¿ÓÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1962 Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ªÔÌ ¡Ù‡Ï·Ó
“Freewheelin”. ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÒÛÙ ÙËÓ ·ÔοÏÂÛ·Ó ‡ÌÓÔ ÙÔ˘
ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. O ¡Ù‡Ï·Ó Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÊÔÏÎ -
ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈ-
Ófi, Û ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ô ˘ÚËÓÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜. ΔÔ ÛÙÈÏ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘
¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “protest music” (ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜).

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, √ÌÔÈfiÙËÙ· - ¢È·ÊÔÚ¿

¶2, ¶3, ¶4, ∂4, ¢1, ∂7


∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ªÔÌ ¡Ù‡Ï·Ó Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÏÎ - ÚÔΠηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ fiˆ˜ ÔÈ Δ˙fi·Ó
ª·¤˙, ™¿ÈÌÔÓ Î·È °Î·ÚÊ¿ÓÁÎÂÏ Î.¿. Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ ˘ÈÔ-
ıÂÙ› Ô Î¿ı ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘.

The Freewheelin’ - Bob Dylan, Dylan Bob, Sony, 2003

170
¢π∂£¡√¶√π∏ª∂¡∞ ¢∏ª√ºπ§∏ Δƒ∞°√À¢π∞

Take five PAUL DESMOND

*****

√ ¶ˆÏ ¡Ù¤ÛÌÔÓÙ Î·È Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÚÔ‡ÌÂÎ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950
̤¯ÚÈ ÙÔ 1967. ∫·Úfi˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ë ÌÂψ‰›· “Take Five”, Ô˘
¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌË Ì ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÚÔ‡ÌÂÎ. √ ÙÚfiÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÌÂ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ϤÁÂÙ·È
Ûη٠ۛÓÁÎÈÓÁÎ (scat singing).

™‡ÛÙËÌ·

¶3, ¶4, ¢2, ¢4, ∂3, ∂4, ∂6, ∂7, ¢1


1) μ¿ÏÙ ÙÔ ÊˆÓËÙÈÎfi ÔÛÙÈÓ¿ÙÔ Ì·˙› Ì ÙË ÌÂψ‰›· ÙÔ˘ ∞. ∏ ʈӋ ÛÙË ÌÂψ‰›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ê·Ï-
ÙÛ¤ÙÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ μ.
2) ∞ÎÔ‡ÛÙ ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ûη٠ۛÓÁÎÈÓÁÎ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈο ʈӋ̷ٷ.
3) ∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˙·˙ ·fi ÙÔÓ §Ô‡È˜ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ûη٠ÛÈÓÁÎÈÓÁÎ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi.

Dave Brubeck - Take five, Immortal concerts, Desmond Paul, Brubeck Dave, Giants of Jazz (Ita), 2000

171
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

A hard day’s night JOHN LENNON / PAUL MC CARTNEY

***
ΔÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ “Beatles” ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ 1964. T· “™Î·ı¿ÚÈ·”, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi Ô - ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÍÂΛÓËÛ·Ó
·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È ÙÔ 1962 ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙË Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ‰È¿ÛËÌÔ˘˜: ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¶ˆÏ ª·Î∫¿ÚÙÓ¸, Δ˙ÔÓ §¤ÓÓÔÓ, Δ˙ˆÚÙ˙ ÿÚÈÛÛÔÓ Î·È ƒ›ÓÁÎÔ ™Ù·Ú.
To 1963 „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ø˜ ÙÔ 1968 Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì, “The End”, ›¯·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¡Ô 1 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi οı ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ˆ˜ Ì·˜ ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ÙÔ Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÌÂÙ¿
·fi ÌÈ· ̤ڷ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ÚfiÛˆÔ.
√ÌÔÈfiÙËÙ· - ¢È·ÊÔÚ¿, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
¶2, ∂3, ∂4, ∂6, ¢1, Δ1, Δ5, ¶4
∞Ó·Ï¿‚ÂÙ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ªÂÙ¿ ÙȘ
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ‹ fi¯È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂ-
Ú· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ.
A hard day’s night, The Beatles, Capitol, 46437, 1990

172
¢π∂£¡√¶√π∏ª∂¡∞ ¢∏ª√ºπ§∏ Δƒ∞°√À¢π∞

Imagine JOHN LENNON

173
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

***

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ §¤ÓÓÔÓ, ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1971, ηÈ
¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ¡Ô 1. O §¤ÓÓÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ “Beatles” ÙÔ 1968. ª·˙› Ì ÙËÓ °ÈfiÎÔ ŸÓÔ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡-
‰È· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
√ Δ˙ÔÓ §¤ÓÓÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙË ¡. ÀfiÚÎË ÙËÓ 8Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1980.
ΔÔ “πmagine” „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÈÓfi ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ªÂÙ·‚ÔÏ‹

¶2, Δ4, ∂4, ∂6, ¢1


1) μÚ›Ù ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÈÚËÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
2) ∂Ú¢ӋÛÙ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ §¤ÓÓÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘.

Imagine, Lennon John, Ono Yoko, Capitol, 90803, 1990

174
¢π∂£¡√¶√π∏ª∂¡∞ ¢∏ª√ºπ§∏ Δƒ∞°√À¢π∞

As tears go by
MICK JAGGER / KEITH RICHARDS / ANDREW LOOG OLDHAM

***

ΔÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, “The Rolling Stones” Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ
·fi ÙÔ˘˜ ∫Èı ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜, ªÈÎ Δ˙¿ÁÎÂÚ, ΔÛ·ÚϘ °Ô˘¿Ù˜ Î·È ƒfiÓÈ °Ô˘ÓÙ. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ ¿Ï-
ÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “December’s children” ÙÔ 1965. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ
Ú‡̷ Ù˘ “Ú‡‰Ì ÂÓ ÌÏÔ˘˙” (Rhythm ’n’ Blues) Î·È ıˆڋıËÎ·Ó “Ù· ηο ·È‰È¿” Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ-
΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‹ÚÂ̘ ÛÎË-
Ó¤˜ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi.

175
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

√ÌÔÈfiÙËÙ· - ¢È·ÊÔÚ¿, ¢È¿ÛÙ·ÛË (ÃÒÚÔ˜ - ÃÚfiÓÔ˜)

∂4, ∂5, ∂6, ¢1, ¢2, ¢3, ¶3, ¶4


1) ∂Ú¢ӋÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Rolling Stones Î·È ·ÎÔ‡ÛÙ fiÔÈ· ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ıˆڋÛÂÙ ٷ
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο.
2) ∫¿ÓÙ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ÓÂfiÙÂÚ· Ú‡̷ٷ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜ fiˆ˜ ¶·ÓÎ (Punk), 䂢 ̤-
Ù·Ï (Heavy metal), ¡ÈÔ‡ ÁÔ˘¤È‚ (New wave), °ÎÚ·ÓÙ˜ (Grunts) Î.¿.

Hot Rocks 1964-1971, The Rolling Stones, Abkco, 6667, 1990

176
¢π∂£¡√¶√π∏ª∂¡∞ ¢∏ª√ºπ§∏ Δƒ∞°√À¢π∞

Another brick in the wall (part II) ROGER WATERS

**

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “Pink Floyd”. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
“The Wall” Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1979. H ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ıˆڋıËΠÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹
Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ϤÓÂ: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙËÓ ÂÎ-
·›‰Â˘Û‹ Û·˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜, Ô‡Ù ÙÔ Û·ÚηÛÌfi ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔÓ
¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË. ¢¿ÛηÏÔÈ! ∞Ê‹ÛÙ ‹Û˘¯· Ù· ·È‰È¿, ‰ÂÓ Â›ÛÙ ·Ú¿ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÙÔ‡‚ÏÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ô˘
Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ”.

ªÂÙ·‚ÔÏ‹, ™‡ÛÙËÌ·

Δ5, Δ4, Δ2, ¶2, ∂3, ∂4, ∂1


∂Ú¢ӋÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ “Pink Floyd” ·ÎÔ‡ÛÙ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ .¯. ÙÔ “Wish you
where here”, ÙÔ “The dark side of the moon” Î.Ï.

Pink Floyd - The Wall, Pink Floyd, Harvest - EMI Records, 7460368, 1979

177
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Walking on the moon STING

Walking back from your house.


Walking on the moon.
Walking back from your house.
Walking on the moon.
Feet that hardly touch the ground.
Walking on the moon.
ªy feet don’t hardly make no sound,
walking on, walking on the moon.

178
¢π∂£¡√¶√π∏ª∂¡∞ ¢∏ª√ºπ§∏ Δƒ∞°√À¢π∞

**

ΔÚ·ÁÔ‡‰È Ùo˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “Police” Ô˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ
Ì·˜ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Reggatta de Blanc” Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ
ÙÔ 1979. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó
Í·ÓıÔ› Î·È ¤·È˙·Ó Ï¢΋ Ú¤ÁΠÌÔ˘ÛÈ΋.
∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ¢È¿ÛÙ·ÛË (ÃÒÚÔ˜ - ÃÚfiÓÔ˜)

∂3, ∂4, ∂6, ∂7, ¢1, ¢2, ¢3, ¶3, ¶4, Δ2


1) ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È Û ÛÙÈÏ Ú¤ÁÎÂ. ™ËÌÂÈÒÛÙ Û ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ-
‰›Â˜. ™˘ÓÔ‰¤„Ù Ì ڢıÌÈο ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜.
2) ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÈÏ Â›Ó·È ÙÔ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÌÂψ‰ÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô ÛÙÔ
Ì¿ÛÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚÈÊ (riff): ·›ÍÙ ÙÔ ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙ ÙÔ.
3) ∞ÎÔ‡ÛÙ ڤÁΠÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ªÔÌ ª¿Úϸ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˙·Ì·˚ηӋ˜ ηٷÁˆÁ‹˜
Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙËÓ Ì ÙË Ú¤ÁÎÂ ÙˆÓ “Police”.

The Very Best of Sting and the Police, Sting, Police, A&M Records, 540834, 1997

179
§fiÁÈ· ‰˘ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋

‰˘ÙÈ΋ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·ÏÏȤÚÁËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Î·È ¤Ó· ÏfiÁÈÔ ÌÔ˘ÛÈ-
∏ Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‹Ù·Ó Ë ÂÒÓ˘ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛËÌÂÈÔ-
ÁÚ·Ê›· (ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌÔ), Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ıˆڛ·˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÙÔÓÈÎfi-
ÙËÙ·˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÎÏ·ÛÈ΋, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ·˜, ‹ ÛÔ‚·Ú‹, Û ·ÓÙÈ-
·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿. ¶ÈÔ ‰fiÎÈÌÔ˜, fï˜, fiÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ “ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋”, Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·
ÚÔ˜ ÙË ÏfiÁÈ· Ô›ËÛË, Ô˘ ˘ÔÓÔ› fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û˘Ì˘Îӈ̤Ó˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË fiÛÔ ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·, ‰Ë-
Ï·‰‹ ·ÁˆÁ‹ Ù˘ „˘¯‹˜. °È· Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·Ó›˜, fiˆ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÏfiÁȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›-
˙ÂÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ.
∏ ÏfiÁÈ· ¢˘ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÚˆÌ·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù· ÚˆÙÔ¯ÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈο ̤ÏË, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙȘ ÓÙfiȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. μ·ÛÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ›¯·Ó ÙfiÛÔ Ë ÂÎÎÏËÛ›·, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ Ô˘
ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ªÔ-
Úԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤ÍÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘
¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
1) ªÂÛ·›ˆÓ·˜ (¤ˆ˜ ÙÔ 1400): ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ÌÔÓÔʈÓÈ΋
ÌÂψ‰›· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ (modi) Ì ÌÂψ‰Èο ÛÙÔÏ›‰È·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋
ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÈ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› Î·È Ù· ÂÈο ‹ ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔÈ - ÙÚÔ˘‚¤ÚÔÈ).
2) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË (1400 - 1600): ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ʈÓËÙÈ΋˜ ÙÚÔÈ΋˜ ·ÓÙÈÛÙÈÎÙÈ΋˜ ÔÏ˘-
ʈӛ·˜.
3) ª·ÚfiÎ (1600 - 1750): ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ, ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙËÓ ÙÔÓÈÎfi-
ÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÔÌÔʈӛ·.
4) ∫Ï·ÛÈÎÈÛÌfi˜ (1750 - ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·): ηıȤڈÛË Ù˘ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¿Ù˘-
͢ Ù˘ Û˘ÌʈÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ (Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜, Ù˘ Û˘Ìʈ-
Ó›·˜ Î.Ô.Î.).
5) ƒÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ (·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· - ·Ú¯¤˜ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·): ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ-
΋˜ ÊfiÚÌ·˜ Î·È Ù˘ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ∏ ÂÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·.
6) 20Ô˜ ·ÈÒÓ·˜: ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÌÈ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜
ÔÈÎÈÏ›·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ fiˆ˜ Ô
ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜, Ë ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·, Ô ‰ˆ‰ÂηÊıÔÁÁÈÛÌfi˜, Ô ÛÂÈÚ·˚ÛÌfi˜, Ô ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜, Ë Ó¤·
·ÏfiÙËÙ·, Ô ÌÂÙ·ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜ Î.¿.
(¢Â˜ Î·È ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ).
™‹ÌÂÚ·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓË: ·›˙ÂÙ·È, ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Û fiϘ
ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜.

180
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

Summer is icumen in –
– ◊Úı ÙÔ Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ∞¡ø¡Àª√À

****

∂ͿʈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ‚’ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Â›Ó·È ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔ-
ÛÌÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›. ΔÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο. °È· Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹
Ë ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÈ· ÂΉԯ‹ Û ·ÏÈ¿ ·ÁÁÏÈο. √ ηÓfiÓ·˜ Â›Ó·È ÂͿʈÓÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi
ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ¤ÍÈ ÊˆÓ¤˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹
Ô˘ ÔÏ˘ÊˆÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ‰˘Ô ‹ ÙÚÂȘ ʈӤ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ‹‰Ë Ôχ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ
ÚÒÙ˜ ʈӤ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ ‰˘Ô ̤ÙÚ· ÂÓÒ Ë ¤ÌÙË Î·È Ë ¤ÎÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ‚¿ÛÈÌÔ Î·È ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó.

™‡ÛÙËÌ·, ¢È¿ÛÙ·ÛË (ÃÒÚÔ˜ - ÃÚfiÓÔ˜)

∂2, ∂4, ¶4, ¶3, ∂5, ∂6


™˘ÓÔ‰¤„Ù Ì ÈÛÔÎÚ¿ÙË ÓÙÔ Î·È ÛÔÏ ÂÓfiÚÁ·Ó· ‹ ʈÓËÙÈο.
Summer is icumen in - Chants médievaux anglais, The Hilliard Ensemble, Harmonia Mundi, 901154, 1992
One hundred songs of England, Edited by Granville Bantock, Oliver Ditson Company, Boston

181
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Viva la musica MICHAEL PRAETORIUS

**

ΔڛʈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ οÔÈÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. √ ¶Ú·È-
ÙfiÚÈÔ˘˜ ¿ÊËÛ ¢ڇ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÌÔ٤ٷ, ÎÔÚ¿Ï Î.¿. ∞ÍÈfiÏÔÁË, ˆÛÙfiÛÔ, ›-
Ó·È Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ ÙÚ›ÙÔÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, “Syntagma Musicum”,
ÂÚȤ¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. Δ· ÏfiÁÈ· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó:
˙‹Ùˆ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋!
∂1, ∂3, ∂6, ∂7, ¶4, Δ2
∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ÕÙÔÌÔ - ™‡ÓÔÏÔ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
1) ∞ÊÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÙ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ì›ÓÂÙ Û ÎÔÚÒÓ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Î·È ·ÎÔ‡ÛÙ ÙËÓ
ÚÔÛ¯ÙÈο. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÓfiÙ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ (Â‰Ò Ì›˙ÔÓ·).
2) ΔÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙڛʈÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ˆ˜ ¿ÛÎËÛË, ·ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜.

182
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

Jubilate Deo WOLFGANG AMADEUS MOZART

**

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙڛʈÓÔ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜ ªfiÙÛ·ÚÙ. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì-
̤ӷ ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο Î·È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó “¢ÔÍ¿ÛÙ ÙÔ £Âfi”, ÚÔʤÚÔÓÙ·È “ÁÈÔ˘ÌÈÏ¿Ù ÓÙ¤Ô”. √ ªfiÙÛ·ÚÙ
˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÕÊËÛ ¤ÚÁÔ Â˘Ú‡
Î·È ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ. ™ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û·Ú¿ÓÙ· Ì›· Û˘Ìʈӛ˜, ÎÔ˘·Ú٤ٷ ÂÁ¯fiÚ-
‰ˆÓ, ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· È¿ÓÔ, fiÂÚ˜ Î.¿.

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

∂1, ∂2, ∂4, ∂5, ∂6, ¶4


ΔÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙÂ, ˆ˜ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË, ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙË ÛοϷ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ
¤ÌÙÔ Ì¤ÙÚÔ.

Voiceworks 2, Peter Hunt, Oxford

183
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

An die Freude - ø‰‹ ÛÙË ¯·Ú¿


LUDWIG VAN BEETHOVEN / FRIEDERICH VON SCHILLER

ΔˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙȘ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ Ì ¯·Ú¿˜ ÎÚ·Û› ÌÂı¿˜


Î·È Â˘ÊÚ·›ÓÂȘ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÊÙ¿ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·˜.
∫È Ë ·Á¿Ë Ô˘ ·Óı›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿
Î·È Ì ÌÈ· ʈӋ ˘ÌÓÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÂÛ¤Ó·, ÙË Ã·Ú¿.

**

∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ∂Ó¿ÙË ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË, Û Ô›ËÛË ºÚ›ÓÙÚȯ ÊÔÓ ™›ÏÂÚ. √ ªÂÙfi‚ÂÓ ÌÂ
ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¢ڇÓÂÈ
ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔÚ›Ô˘, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÂÏÔÔÈË̤Ó˘ Ô›ËÛ˘, ÛÔÏ›ÛÙ Î·È ¯ÔÚˆ‰›·˜. ∏
∂Ó¿ÙË ™˘Ìʈӛ· - Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë “ø‰‹ ÛÙË ¯·Ú¿”- ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· Î·È ÛÔ˘‰·Èfi-
ÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏfiÁÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. √ ªÂÙfi‚ÂÓ Û˘Ó¤ıÂÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ fiÙ·Ó Â›¯Â ϤÔÓ
¯¿ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ·ÎÔ‹ ÙÔ˘. ∏ ÚÂÌȤڷ ‰fiıËΠÛÙË μȤÓÓË ÙÔ 1824. ∞fi ÙÔ 1986 Ë “ø‰‹ ÛÙË ¯·-
Ú¿” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Ô ‡ÌÓÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

∂3, ∂4, ¢5, ¶4, ¶2, ∂6, ¢1,


¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÌÈ· Û˘Óԉ›· ÁÈ· Ù‡Ì·ÓÔ ‹ Î·È Î‡Ì‚·Ï· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙfiÓÔ ÂÌ‚·ÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ‡ÌÓÔ.
Beethoven, 9 Symphonien, Beethoven Ludwig van, Berry Walter - Janowitz Gundula et al., Berliner
Philhamoniker, conductor: Karajan Herbert von, Deutsche Grammophon, 429036, 1990
Ferenc List, Transcriptions IV, Symphonies de Beethoven Nos 8 - 9, Editio Musica, Budapest

184
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

Toreador GEORGE BIZET / HENRI MEILHAC & LUDOVIC HALEVY

****

ΔÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÂÙÚ¿Ú·ÎÙË fiÂÚ· “∫¿ÚÌÂÓ” Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1875. ΔÔ ÏÈÌÚ¤ÙÔ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú ªÂÚÈ̤. ∏
˘fiıÂÛË Ù˘ fiÂÚ·˜, Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙË ™Â‚›ÏÏË ÙÔ 1800, Â›Ó·È Ô ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÔÓ
ÃÔÛ¤ ÁÈ· ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÙÛÈÁÁ¿Ó·, ∫¿ÚÌÂÓ, Ì ÙËÓ ¿ÛÙ·ÙË Î·Ú‰È¿. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ë ∫¿Ú-
ÌÂÓ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô ∂Ûη̛ÏÔ ˆ˜, ·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù·˘ÚÔÌ·¯›·, ı· ’¯ÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘. √
Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô˜ ʇÁÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¢ÔÓ ÃÔÛ¤ Ô˘ ‚ϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯·Û ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ∫¿ÚÌÂÓ ÙË
Ì·¯·ÈÚÒÓÂÈ. ∏ ÎÔ¤Ï· Í„˘¯¿ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ∂Ûη̛ÏÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜.
∏ ¿ÚÈ· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô ∂Ûη̛ÏÔ ÛÙËÓ ‚ã Ú¿ÍË. Δ· ÏfiÁÈ·
ϤÓÂ: Ù·˘ÚÔÌ¿¯Â ı˘Ì‹ÛÔ˘ ηıÒ˜ Ì¿¯ÂÛ·È, fiÙÈ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Ì¿ÙÈ Û ÎÔÈÙ¿ Î·È fiÙÈ Ë ·Á¿Ë Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ.

∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ÕÙÔÌÔ - ™‡ÓÔÏÔ

¶2, ¶4, Δ2, Δ3, Δ5, ∂3, ∂4, ∂6, ∂7, ¢1, ¢3
1) ™ÙËÓ fiÂÚ· ·˘Ù‹ Ô ªÈ˙¤, ·Ó Î·È °¿ÏÏÔ˜, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ·Ú·‰Ô-
Ûȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ∞ÎÔ‡ÛÙ ÈÛ·ÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, fiˆ˜
ÊϷ̤ÓÎÔ Î·È ·ÛÔÓÙfiÌÏÂ, Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË.
2) ∂Ú¢ӋÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÈÛ·ÓÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ
Ôχ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù·˘ÚÔÌ·¯›·˜. ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ, ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ù·˘ÚÔÌ·¯›Â˜, ·˘Ù¿
Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ªÈ˙¤.
Bizet - Carmen, Bizet George, Baltsa Agnes - Carreras José - Ricciarelli Katia et al., Berliner
Philharmoniker, conductor: Karajan Herbert von, Deutsche Grammophon, 413322-2, 1983
Georges Bizet, Carmen, Oper in drei akten, Klavierauszug, Alkor - Edition Kassel

185
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

L’ omnibus automobile ERIK SATIE / VINC∂NT HYSPA

186
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

L’omnibus etait vide et l’ ecriteau “Complet” Enfin, il s’ arreta place de l’ Opera


detachait sur fond bleu ses sept lettres de flame. et je vis qu’ il etait chargé des sacs de platre.
Je suivis au gallop le monster qui passait Ces sacs, me dit le conducteur, ces sacs sont là
en ecrasant avec des airs d’hippopotame pour remplacer le voyageur acariatre.
des femmes, des enfants, des chiens et des sergots, Nous faisons des essays depuis plus de vingt mois
des deputes et des tas d’ autres animaux. et ces sacs sont pour nous autant de gens de poids.

***

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∂ڛΠ™·Ù› Ô˘ ‹Ù·Ó ۇ̂ÔÏÔ ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ-
‹˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌÈ· ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘.
™˘Ó¤ıÂÛ ΢ڛˆ˜ ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Ï¤Ù· Î.¿.
ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1905 ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›-
Ô˘ ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÈÓÔ‡ ηÌ·Ú¤, fiÙ·Ó Ô ™·Ù› ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÂΛ ˆ˜ È·Ó›ÛÙ·˜. ΔÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·
Û¯fiÏÈÔ, Ì ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈ-
ÛÈÔ‡ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ψÊÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· Ù·
ηıÈÂÚÒÛÔ˘Ó ˆ˜ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

ªÂÙ·‚ÔÏ‹, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ™‡ÛÙËÌ·

∂3, ∂4, ∂5, ∂6, ¢1, ¶4


1) ∂Ú¢ӋÛÙ ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ڛΠ™·Ù› Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ οÔÈ· ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ÙÔÓ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó. ∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.
2) ∞ÎÔ‡ÛÙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ηÌ·Ú¤ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘
·ÈÒÓ·. μÚ›Ù ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘.
Melodies et chansons, Satie Erik, Laplante Bruno - Durand Marc, Calliope, 6885, 2000
Erik Satie, L’ omnibus automobile, Piano et chant, Editions Salabert, Paris

187
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

¡¤Ô √˘ÁÁÚÈÎfi ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È


BELA BARTOK

188
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

189
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

****

√˘ÁÁÚÈÎfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ È·ÓÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ “ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜”. √ ª¿ÚÙÔÎ,
Û˘Óı¤Ù˘ Ì ¤ÚÁÔ Â˘Ú‡ Î·È ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ, ÙÂÏ›ˆÛ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘ ÙÔ 1939. ∂Óۈ̿-
ÙˆÛ ̤۷ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙfiÛÔ ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, fiÛÔ Î·È ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ˘˜ Ú˘ı-
ÌÔ‡˜ .¯. 7/8, 9/8, 5/4 Î.Ï. Î·È ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ η٤ÁÚ·„ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÙfiÈˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.
ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ̤ıÔ‰Ô ÂÎÌ¿ıËÛ˘ È¿ÓÔ˘ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿. ∏ ÛËÌ·Û›· Î·È Ë ÔÏ˘-
ÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔÔıÂÙ› ÙÔÓ ª¿ÚÙÔÎ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜
ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ŒÁÚ·„Â Û˘ÌʈÓÈο ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë “ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ¤Á¯ÔÚ‰·, ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È ÙÛÂϤÛÙ·”,
ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Û‡ÓÔÏ· fiˆ˜ Ù· “∫Ô˘·Ú٤ٷ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ”, fiÂÚ˜ fiˆ˜ “√ ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘·ÓÔÒ-
ÁˆÓ·” Î.¿. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ıÏ›„Ë ÂÓfi˜ Ô˘ÏÈÔ‡ Ô˘ ÌÔÓ·¯fi „¿¯ÓÂÈ Ó·
‚ÚÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ Ù·›ÚÈ.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·

∂4, ∂3, ∂6, ¢1, ¶4


1) ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò Â›Ó·È ÂÓÙ·ÙÔÓÈÎfi Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ô˘ÁÁÚÈ΋ Ï·˚΋ ·-
Ú¿‰ÔÛË. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ ÓfiÙ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÙËÓ Îϛ̷η. ∞ÎÔ‡ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÂ-
ÎÙÈο Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘.
2) ∞ÎÔ‡ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔÓ “ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ” Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ-
‰ÒÛÂÈ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË.
3) ºÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ·Ï‹ ÂÓÙ·ÙÔÓÈ΋ ÌÂψ‰›· Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÙ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û˘Á-
¯ÔÚ‰›Â˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ª¿ÚÙÔÎ. ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
4) ∞ÎÔ‡ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË.
Microkosmos, Bartok Béla, Helffer Claude, Harmonia Mundi, 190968.69, 1991
Béla Bartok, Microkosmos V 127, Boosey and Hawkes, London, Paris

190
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

Ce qu’il a, le chat IGOR STRAVINSKY

Ce qu’il a, le chat, Ce qu’il a, le chat, Ce qu’il a, le chat,


c’est un coussin blanc qu’il a; c’est un tout fin drap qu’il a; c’est un chaud bonnet qu’il a;
Mon enfant à moi en a Mon enfant à moi en a Mon enfant à moi en a
un bien plus blanc que ca. un bien plus fin que ca. un bien plus chaud que ca.

**
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙËÓ ÛÔ˘›Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ “Δ· ÓÈ·Ô˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Á¿Ù·˜”, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ
ÙÔ 1916 ¿Óˆ Û ÚÒÛÈÎË Ï·˚΋ Ô›ËÛË. ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ÁÈ· ʈӋ Î·È ÙÚ›· ÎÏ·ÚÈÓ¤Ù· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘Óı¤-
Ù˘ fiÚÈÛ ˆ˜ ÛÔ˘›Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. √ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ, Û˘Óı¤Ù˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘
ÏfiÁÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¿ÊËÛ ¤ÚÁÔ ÔχÏ¢ÚÔ Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘.
Δ· ÏfiÁÈ· ϤÓÂ: “∏ Á¿Ù· ¤¯ÂÈ ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÎÔ‡ÓÈ·. ΔÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚË. ∏ Á¿Ù· ¤¯ÂÈ ¤Ó·
Ï¢Îfi Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ. ΔÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ï¢ÎfiÙÂÚÔ. ∏ Á¿Ù· ¤¯ÂÈ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÛÂÓÙfiÓÈ. ΔÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
¤¯ÂÈ ¤Ó· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ. ∏ Á¿Ù· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi η¤ÏÔ. ΔÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ˙ÂÛÙfiÙÂÚÔ”.
√ÌÔÈfiÙËÙ· - ¢È·ÊÔÚ¿, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
∂3, ∂4, ∂6, ¢1, ¢4, Δ2, ¶4
1) ∫¿ÓÙ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÁÏÈÛÙÚÒÓÙ·˜ Ì ÙË ÊˆÓ‹ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ fiˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÍÂÎÈ-
ÓÒÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ Î·È ·fi Ì›· ÓfiÙ· ÈÔ „ËÏ¿ ÛÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ Îϛ̷η.
2) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ.
Stravinsky - Miniatures, Stravinsky Igor, The Schirmer Ensemble, conductor: Kelly Bret, Naxos,
8.554367, 1997
Igor Stravinsky, Les berceuses du chat, Suite de chants, Chester Music, London
191
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Alabama song KURT WEILL / BERTOLT BRECHT

192
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

193
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

*****
ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “ÕÓÔ‰Ô˜ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ª·¯·ÁÎfiÓ˘” Ô˘ Úˆ-
ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1930. √È ∫Ô˘ÚÙ μ¿ÈÏ Î·È ª¤ÚÙÔÏÓÙ ªÚ¯٠‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ÛÈ-
ÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ÛÙÔȯ›· ηÌ·Ú¤, Ì ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙË Ù˙·˙, ÙË Ï·˚΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ïfi-
ÁÈ· ‰˘ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ fiÂÚ·. √È ‰˘Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ‰È¤ıÂÙ·Ó ‚·ıÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË
Î·È ¿ÛÎËÛ·Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋.
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙËÓ fiÔÈ· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋: ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚÂȘ Ê˘Á¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘
È‰Ú‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ª·¯·ÁÎfiÓ˘ fiÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ. ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ë ÚÒÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò, ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È ·fi ÙËÓ ËÚˆ›‰· Δ˙¤ËÓ. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ϤÓÂ: “¢Â›Í ̷˜ ÙÔ ‰Úfi-
ÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ Ì·Ú Ì Ԣ›ÛÎÈ. ™Ô˘ Ϥˆ Ú¤ÂÈ Ó· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ! ø ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ì·,
‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ԇ̠·ÓÙ›Ô. ÿ۷Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Èԇ̠Ԣ›ÛÎÈ. •¤ÚÂȘ ηϿ ÁÈ·Ù›”.
∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ªÂÙ·‚ÔÏ‹
¶5, ¶4, ¶3, ¶2, Δ2, ∂3, ∂4, ∂6, ∂7, ¢1, Δ4
1) ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ “ÕÓÔ‰Ô˜ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ª·¯·ÁÎfiÓ˘”. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ·,
ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ ·Ô‰ÒÛÂÙ ı·ÙÚÈο.
2) ∞ÎÔ‡ÛÙ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·fi ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÚ¯٠- μ¿ÈÏ fiˆ˜ “∏ fiÂÚ· Ù˘ ÂÓÙ¿Ú·˜” Î.¿.
Ute Lemper sings Kurt Weill, Weill Kurt, Lemper Ute - Meyer Wolfgang et al., Decca, 425204, 1990
Kurt Weill, Aufstieg und fall der stadt Mahagonny, Oper in drei Acten, Universal Edition, New York

194
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

Mesostics re Merce Cunningham JOHN CAGE

mir
the
pre
crown
we

miror
ex
Rath
escribrory
ies

mix
lyjectiveob
wrong
ack
Suite

dence
sicductor
once
In
premise
on
gy
short
stead
mucon

com
well
muer
othsic
weight

195
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

***

∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “62 Mesostics re Merce Cunningham” ÁÈ· ʈӋ Ì ÌÈÎÚfiʈÓÔ. √ ∫¤ÈÙ˙
Û˘Óı¤Ù˘ Ì ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÚˆÙÔfiÚÔ˜
Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘ ·ÏÏ¿ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎÂ Î·È Û ¿ÏϘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· fiˆ˜ Ë
ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î.¿.
ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Î›ÌÂÓ· Ô˘ ηٷÛ··Û ·fi ϤÍÂȘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ì ÙËÓ
Ù¯È΋ ÕÈ ΔÛÈÓÁÎ*. √È Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ªÂÚ˜ ∫¿ÓÓÈÓÁÎ·Ì “∞ÏÏ·Á¤˜” ηÈ
·fi ¿ÏÏ· ÙÚÈ·ÓÙ·‰‡Ô Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Â¤ÏÂÍ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘.
™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÂ˙fiÛÙÈΘ Ô Û˘Óı¤Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜: “°È· ÙËÓ Î¿ı ·Ú¿ÛÙ·ÛË
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó٠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÌÂ˙fiÛÙÈΘ Î·È Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó·
Ì·˙› Ì ÙËÓ ·‡ÛË Ô˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ¤ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ÏÂÙfi Ù˘ ÒÚ·˜. ΔÔ Ù¤ÌÔ Â›Ó·È
ÂχıÂÚÔ, fï˜ οı ÌÂ˙fiÛÙÈÎ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÓÈ·›Ô Û·Ó ÌÈ· ÎÚ·˘Á‹ ‹ ʈӋ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓ-
‰È¿ÌÂÛ· ¿ÏϘ ·‡ÛÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù ‰È¿-
ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·Û›· Û οı ÁÚ¿ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔ Í¯ˆÚ›˙Â-
Ù ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‹ Ù· ÂfiÌÂÓ·”.
* ÕÈ ΔÛÈÓÁÎ: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ “μÈ‚Ï›Ô ÙˆÓ ¯ÚËÛÌÒÓ” Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘.

ªÂÙ·‚ÔÏ‹, ™‡ÛÙËÌ·, ¢È¿ÛÙ·ÛË (ÃÒÚÔ˜ - ÃÚfiÓÔ˜)

Δ4, ¶4, ¶3, ¢2, ¢3, ¢4, ¢1, ∂7, ∂6, Δ5


1) ∂ÎÙÂϤÛÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›Ù Ì ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚÔÊÒÓˆÓ, ·Ó
¤¯ÂÙÂ.
2) ºÙÈ¿ÍÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ÌÂ˙fiÛÙÈΘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.
3) ∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Δ˙oÓ ∫¤ÈÙ˙.
62 Mesostics re Merce Cunningham, Cage John, Emi, 26095, 1992
John Cage, Sixty - two Mesostics, re Merce Cunningham, Heenmar Press inc, C.F. Peters
Corporation, Leipzig

196
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

√Ú¤ÛÙÂÈ·: πππ ∂˘ÌÂÓ›‰Â˜


(·fiÛ·ÛÌ·: Ì. 244-295)
°π∞¡¡∏™ •∂¡∞∫∏™/ ∞π™ÃÀ§√™

197
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

***
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË •ÂÓ¿ÎË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ú¿ÍÂÓË ·ÊÔÚÌ‹: ÛÙÔ ª›-
ÙÛÈÁÎ·Ó ÙˆÓ ∏.¶.∞. ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· fiÏË Ì ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ fiÓÔÌ· «À„ËÏ¿ÓÙË» Ô˘
ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÈӉȿÓÈ΢ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ›
ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ˜. ŒÙÛÈ Î·Ù·Û··Û·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ì¤È˙ - ÌˆÏ ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ Î·Ù¿ Ù·
ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ·Ú¯·›· ‰Ú¿Ì·Ù· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ì ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∞ϤÍË ™ÔψÌfi.
°È· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ 1965, ·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ •ÂÓ¿ÎË ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜
ÁÈ· ÙËÓ √Ú¤ÛÙÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ¤ˆ˜ ÙÔ 1966 Î·È ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô
¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂηÙfi ÏÂÙ¿. ∂›Ó·È ÁÈ· ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›·, ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ‰ÂηÙÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ-
ÎÔ‡˜. ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ë Û˘Óԉ›· Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÚ·Ì̤ÓË ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
™‡ÛÙËÌ·
¶4, Δ5, Δ4, Δ2, Δ3, ∂4, ∂3, ¢1
1) ∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ •ÂÓ¿ÎË .¯. ¶ÈıÔÚ·ÎÙ¿ Î.¿.
2) ∫¿ÓÙ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ ‚ã ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰›ÓÔÓÙ·˜
¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Ú‡̷ٷ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó .¯. ∏ÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¡¤· ·ÏfiÙËÙ· Î.¿.
Oresteia - Kassandra, Xenakis Iannis, Anjou Ensemble - Debart Dominique, Naive, 2002
Xenakis Iannis, Oresteia, Full score, Boosey & Hawkes, London

198
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂ˚ÌÔÓÈ¿


¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∏¶∂πƒ√À/ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏ °π∞¡¡∏™ πø∞¡¡π¢∏™

199
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

¶fiÙ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜


ÎÈ ¤ÁÈÓ˜ ÁÈ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ;
÷̋ψÛ ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÛÔ˘
Ó· Îfi„ˆ ¤Ó· ÏÂÌfiÓÈ,
ÁÈ· Ó· ÙÔ ˙›„ˆ*, Ó· ÙÔ Ȉ,
Ó· ÌÔ˘ ‰È·‚Ô‡Ó ÔÈ fiÓÔÈ.

∑›„ˆ: ÛÙ›„ˆ

****

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÁÓˆÛÙfi Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ›-
Ó·È ÂÚˆÙÈÎfi Î·È “Ì˘ËÙÈÎfi”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· Ù˘ ÎfiÚ˘, ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙËÓ ÂÊ˂›· ηÈ
ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ∞ÔÙÂÏ› Ù˘ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ËÂÈÚÒÙÈÎÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. ŸÙ·Ó ·›˙ÂÙ·È
ÛÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈ·, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÂÈÚÒÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‚ÈÔÏ›,
ÎÏ·Ú›ÓÔ, Ï·ÁÔ‡ÙÔ Î·È ÓÙ¤ÊÈ. ¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È Û ۇÁ¯ÚÔÓË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÂÙڿʈÓË ¯ÔÚˆ‰›·.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ªÂÙ·‚ÔÏ‹, √ÌÔÈfiÙËÙ· - ¢È·ÊÔÚ¿

¶4, ¶3, Δ1, ∂3, ∂4, ∂7, ∂2, ¢2, ¢4


1) ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊˆÓÒÓ Î·È ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
2) ∞ÎÔ‡ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏ˘ÊˆÓÈο ËÂÈÚÒÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ ӷ ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÂÙ ÔÏ˘ÊˆÓÈο.
Δ· ηχÙÂÚ· ‰ËÌÔÙÈο, 20 ·˘ıÂÓÙÈο ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ‰È¿ÊÔÚÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÂÈ̤ÏÂÈ·: ∫·Ì‚‡-
ÛË μԇϷ, Minos - EMI, 724353992026, 2002

200
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ⁄ÌÓÔ˜
™¶Àƒ√À ™∞ª∞ƒ∞ / ∫ø™Δ∏ ¶∞§∞ª∞

201
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

202
¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ Δƒ∞°√À¢π∞ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™

*****

TÔ 1894 Ô ‚·ÚfiÓÔ˜ ¶È¤Ú ÓÙ ∫Ô˘ÌÂÚÙ¤Ó Û˘ÁοÏÂÛ ÛÙË ™ÔÚ‚fiÓÓË ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ıÏËÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ,
Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ-
‰Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ μÈΤϷ, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ-
‹˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿-
ÛÙËÌ· ‰˘Ô ÂÙÒÓ. ∏ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÙÔ 1895, ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ (¶¿ÙÚ·
1859 - ∞ı‹Ó· 1943) Î·È ÙÔ Û˘Óı¤ÙË ™‡ÚÔ ™·Ì¿Ú· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ⁄ÌÓÔ˘. ΔËÓ 25Ë
ª·ÚÙ›Ô˘ 1896, Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, Î·È ·ÊÔ‡ Ô μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °ÂÒÚ-
ÁÈÔ˜ Ô Õ Î‹Ú˘Í ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‡ÌÓÔ˘ ˘fi
ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘ ÒÛÙ οو
·fi Û˘Ó¯‹ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â·Ó·ÏËÊı›.
√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‡ÌÓÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ì¿Ú· ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô Â›ÛËÌÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 1912 ÔfiÙ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıË-
Π·fi ¿ÏϘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, fï˜, ÙÔ
1958 ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ ÂÂÓ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ‡ÌÓÔ ÙˆÓ ™‡ÚÔ˘ ™·Ì¿Ú· Î·È ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ ˆ˜ ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ‡ÌÓÔ
Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤·ÚÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ.

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó - ∂ıÓÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ - ∂Ì‚·Ù‹ÚÈ·, ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
- ™·Ì¿Ú·˜ ™‡ÚÔ˜, ™ÔψÌfi˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ - ¶·Ï·Ì¿˜ ∫ˆÛÙ‹˜, ∞ıËÓ·˚΋ ºÈÏ·ÚÌÔÓ›·, ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ
¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Sakkaris records
√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ 1896, ˘fi ™. ™·Ì¿Ú·, ¶Ô›ËÌ· ∫. ¶·Ï·Ì¿, ŒÎ‰ÔÛË edition Orpheus, ªÔ˘ÛÈ-
Îfi˜ Ô›ÎÔ˜ “ª. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ & ™È· √.∂.”

203
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó


¡π∫√§∞√À ª∞¡Δ∑∞ƒ√À / ¢π√¡À™π√À ™√§øª√À

204
Δƒ∞°√À¢π∞ §√°π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ª√À™π∫∏™

∂Λ ̤۷ ÂηÙÔÈÎÔ‡Û˜ ÕÚÁÂÈ ӿ ’ÏıÂÈ ÂΛÓË Ë Ì¤Ú·,


ÈÎڷ̤ÓË, ÂÓÙÚÔ·Ï‹, ÎÈ ‹Ù·Ó fiÏ· ÛȈËÏ¿,
ÎÈ ¤Ó· ÛÙfiÌ· ·Î·ÚÙÂÚÔ‡Û˜, ÁÈ·Ù› Ù¿ ’ÛÎÈ·˙Â Ë ÊÔ‚¤Ú·,
“¤Ï· ¿ÏÈ”, Ó· ÛÔ˘ ÂÈ. Î·È Ù· ϿΈÓÂ Ë ÛÎÏ·‚È¿.

****
ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1823 Ô ÔÈËÙ‹˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜ (∑¿Î˘ÓıÔ˜ 1798 - ∫¤Ú΢ڷ 1857) ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË ∑¿-
΢ÓıÔ ÙÔÓ ⁄ÌÓÔÓ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó, ÔÈËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ ÛÙÚÔ-
ʤ˜. ΔÔ 1828, ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ¿ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÊÈÏ›· ÌÂ
ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô Ã·ÏÈÎÈfiÔ˘ÏÔ - ª¿ÓÙ˙·ÚÔ. ŒÙÛÈ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ⁄ÌÓÔ˘ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó, Ë
ÔÔ›· ‰È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙÔ 1828 ¤ˆ˜ ÙÔ 1830 Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›· ÙˆÓ ‰˘Ô ·Ó‰ÚÒÓ. ∏ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÂÙڿʈÓË ·Ó‰ÚÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È È¿-
ÓÔ. √È ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Ù˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ, ÙÔÓ ∂ıÓÈ-
Îfi Ì·˜ ⁄ÌÓÔ. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë, fiÙ·Ó Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô ∞ã Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ٷ
∂Ù¿ÓËÛ· ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∂Λ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ë ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ·È·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ⁄ÌÓÔ
ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1865 fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ
·˘Ùfi ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó “Â›ÛËÌÔÓ ÂıÓÈÎfiÓ ¿ÛÌ·”.
™ËÌ›ˆÛË: ∏ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ‡ÌÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ fiˆ˜ ÙÔ ¤ÁÚ·„ Ô
ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜. ∏ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
“ªÔ˘ÛÈÎfi ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡”.

∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

∂6, ∂4, ¶1, ¶2

⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó - ∂ıÓÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ - ∂Ì‚·Ù‹ÚÈ·, ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
- ™·Ì¿Ú·˜ ™‡ÚÔ˜, ™ÔψÌfi˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ - ¶·Ï·Ì¿˜ ∫ˆÛÙ‹˜, ∞ıËÓ·˚΋ ºÈÏ·ÚÌÔÓ›·, ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ
¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Sakkaris records
∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜, ¶Ô›ËÛȘ ¢. ™ÔψÌÔ‡ - ªÔ˘ÛÈ΋ ¡. ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘, ∂ΉfiÙ˘ ™. °·˚Ù¿ÓÔ˜, ¶·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 69, ∞ı‹Ó·È

205
∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ
·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓ· ÌÔÙ›‚· (·ÁÁÏ. interlocking patterns). ƒ˘ıÌÈο ‹ ÌÂψ‰Èο ÌÔÙ›‚· Ì ·ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙË Î›ÓËÛË, Ô˘ ϤÎÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÏ˘ÊˆÓ›·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙËÓ
·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·.
·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Û˘Á¯ÔÚ‰›·˜. ªÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊıfiÁÁÔ Ù˘ (·’ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹), ·fi ÙÔÓ
ÙÚ›ÙÔ (‚’ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹) ‹ ·fi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ (Á’ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹).
·ÓÙÈÛÙÈÎÙÈ΋ ΛÓËÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î›ÓËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÌÂψ‰ÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ.
·ÍÂÏÂÚ¿ÓÙÔ (ÈÙ·Ï. accelerando). ™Ù·‰È·Î‹ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË.
¿ÚÈ·. Δ‡Ô˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ÛÔÏ›ÛÙ· ÌÂ Û˘Óԉ›· ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∞ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÙÔ-
ÙÂϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (fiÂÚ·˜, ÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘ ‹ ηÓٿٷ˜).
·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·. MÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ.
‚¿ÛÈÌÔ. ∏ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊˆÓ‹. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È Ì¿ÛÔ.
‚ËÌ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË. K›ÓËÛË ÌÂψ‰›·˜ Ì ‚‹Ì·, ‰ËÏ·‰‹ Û ‰ÈÏ·Ó¤˜ ÓfiÙ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو.
‚ÈfiÏ·. ŒÁ¯ÔÚ‰Ô Ì ‰ÔÍ¿ÚÈ, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡, Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏ›.
‚ÈÔÏ›. ¶Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ¤Á¯ÔÚ‰Ô Ì ‰ÔÍ¿ÚÈ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È Û ·Ú·-
‰ÔÛȷΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ï·ÒÓ.
‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ ‹ ÙÛ¤ÏÔ. ªÂÁ¿ÏÔ ¤Á¯ÔÚ‰Ô Ì ‰ÔÍ¿ÚÈ, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡.
ÁÎÏÈÛ¿ÓÙÔ (ÈÙ·Ï. glissando). °Ï›ÛÙÚËÌ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ì ·ÓÈÔ‡Û· ‹ ηÙÈÔ‡Û· ÊÔÚ¿.
ÁÎfiÛÂÏ ÌÔ˘ÛÈ΋ (·ÁÁÏ. gospel = ¢·ÁÁ¤ÏÈÔ). ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ¿Óˆ Û ÌÂψ-
‰›Â˜ Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ ÌÏÔ˘˙ Î·È Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÎfiÛÂÏ ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È ΢ڛˆ˜ ·fi
·ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜.
°ÎÚ·ÓÙ˜ (·ÁÁÏ. Grunge). ∂›‰Ô˜ Ó·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊ·ÓÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›-
ÍÂȘ ÙÔ˘ ƒÔÎ Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÔÚÁ‹ Î·È ¿ıÔ˜. ∞Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙȘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990,
ÛÙȘ ∏.¶.∞. ÀËÚÂÙ‹ıËΠ·fi Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ ¡ÈÚ‚¿Ó· (Nirvana) Î.¿.
ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·. ∂›‰Ô˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ‹ ÙˆÓ ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ
Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÛËÌ›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi Û˘Óı¤Ù˜ ηٿ ÙÔ ‚ãÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·.
‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÊıfiÁÁÔ˘˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ
ÊıfiÁÁˆÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó .¯. ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· 5˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 5 ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ Îϛ̷η˜.
‰È·ÊˆÓ›·. ™˘Ó‹¯ËÛË ÊıfiÁÁˆÓ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰˘ÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÚÌÔÓ›· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ “ÛÎÏËÚ‹”.
¢ˆ‰ÂηÊıÔÁÁÈÛÌfi˜. ªÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·’ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔηıÔ-
ÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÂÈÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ÊıfiÁÁˆÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.
‰ÚfiÌÔÈ. √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

206
∂Àƒ∂Δ∏ƒπ√ ª√À™π∫ø¡ √ƒø¡ ∫∞π ∂¡¡√πø¡

ÂÏ¿ÛÛÔÓ·. √ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰˘Ô ÙÚfiˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. §¤ÁÂÙ·È Î·È ÌÈÓfiÚÂ.
ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ. ªÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ.
∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜. ∞ÈÛıËÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·.
˙Ô˘ÚÓ¿˜. •‡ÏÈÓÔ Ó¢ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ, ÚfiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ fiÌÔÂ. Œ¯ÂÈ ÂÈÛÙfiÌÈÔ Ì ‰ÈÏfi ηϿÌÈ, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô͇
‹¯Ô. ∂›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ fiÚÁ·ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ.
ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜.
˯ËÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ◊¯ÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.
‹¯ÔÈ. √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.
˯fi¯ÚˆÌ· - ¯ÚÔÈ¿. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜ (ÌÔ˘ÛÈÎfi˜). ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤-
¯ÓË ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ∞Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂›¯Â ηْ ·Ú¯‹Ó ÂÈηÛÙÈ΋ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÎÊ·ÓÛË.
ÈÓÙÂṲ́‰ÈÔ (ÈÙ·Ï. intermezzo). ™¯ÂÙÈο ÂχıÂÚË ÊfiÚÌ·, Ô˘ ¿ÏψÙ ··ÓÙ¿Ù·È ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔ Ì¤ÚÔ˜
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ¿ÏψÙÂ Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ.
ÈÛÔÎÚ¿Ù˘. ™˘Óԉ¢ÙÈ΋ ʈӋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÎÚ·ÙË̤ÓÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜.
ηÌ·Ú¤ (Á·ÏÏ. cabaret). ∞ÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™Ù· ηÌ·Ú¤ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¯ÔÚÔ›, Û¯fiÏÈ· Î·È ÛÎÂÙÛ¿ÎÈ·.
ηÌ¿Û·. ∫ÚÔ˘ÛÙfi, ȉÈfiʈÓÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÌÈ· Ï·‚‹ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË Û’ ¤Ó·Ó ·ÏÈÓ‰ÚÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜
ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi) Ì ¯¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ¶·›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌÈο.
ηÓfiÓ·˜. ™ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ηÓfiÓ·˜ Â›Ó·È ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ›-
ÛÔ‰Ô ÊˆÓÒÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÌÂψ‰›·. ™ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Â›Ó·È Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ‡ÌÓÔ˘.
ηÓٿٷ (ÈÙ·Ï. cantata = ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓË). ºˆÓËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÌÂ Û˘Óԉ›· ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ô‰›-
‰ÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ¿ ̤ÚË.
ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ ‹ ÎÏ·Ú›ÓÔ. •‡ÏÈÓÔ Ó¢ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ Ì’ ¤Ó· ÌÔÓfi ηϿÌÈ ˆ˜ ÂÈÛÙfiÌÈÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÔÏ-
Ï¿ ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (‰˘ÙÈ΋, Ù˙·˙, ·Ú·‰ÔÛȷ΋). ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ Ï¤Ì ÎÏ·Ú›ÓÔ.
ÎfiÓÙÚ· Ì¿ÛÔ. ªÂÁ¿ÏÔ ¤Á¯ÔÚ‰Ô Ì ‰ÔÍ¿ÚÈ Ì Ôχ ‚·ı‡ ‹¯Ô. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰ÔÍ¿-
ÚÈ ·›˙ÂÙ·È Î·È Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÙË Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋.
ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ. ºfiÚÌ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ÛÔÏ›ÛÙ· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·.
ÎÔÚ¿Ï. μÏ. ¯ÔÚÈÎfi.
ÎÔÚÒÓ·. ªÔ˘ÛÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ Ô˘, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û’ ¤Ó· ÊıfiÁÁÔ, ÂÈÌË·ÓÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘.

207
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

ÎÔÛÌÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.


ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ. √ÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· fiÚÁ·Ó·. ΔÔ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ
ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·’ Î·È ‚’ ‚ÈÔÏ›, ‚ÈfiÏ· Î·È ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ. ∫·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, ¤ÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎÈ
¤Ó· ¤ÚÁÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ.
ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ. √ÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤ÓÙ fiÚÁ·Ó·.
Ï·Ô‡ÙÔ. ¡˘ÎÙfi ¤Á¯ÔÚ‰Ô Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ë¯Â›Ô, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÔχ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ™‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÌÂ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜.
Ï›ÈÓÙ (ÏËı. Ï›ÈÓÙÂÚ) (ÁÂÚÌ. Lied [ÏËı. Lieder] = ÙÚ·ÁÔ‡‰È). ŸÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ
È·ÓÈÛÙÈ΋ Û˘Óԉ›· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.
ÏÈÌÚ¤ÙÔ (ÈÙ·Ï. libretto = ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ). ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ fiÂÚ·˜.
Ì·‰ÚÈÁ¿ÏÈ. ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ÊˆÓ¤˜, ¿Óˆ Û ÎÔÛÌÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ΔÔ Â›‰Ô˜ ·Ó·Ù‡-
¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË.
̷οÌ(È·). √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ Ù˘ ·Ú·‚È΋˜ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.
Ì›˙ÔÓ·. ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰˘Ô ÙÚfiˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. §¤ÁÂÙ·È Î·È Ì·Ù˙fiÚÂ.
ªÂψ‰È΋ ·Ï˘Û›‰·. ªÔ˘ÛÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ηٿ ¤Ó· ÊıfiÁÁÔ „ËÏfiÙÂÚ· ‹ ¯·ÌË-
ÏfiÙÂÚ·.
ªÂÙ·ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜. ∞ÈÛıËÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‚’ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·Ï·ÈfiÙÂ-
ÚˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ȉÈÒÌ·Ù·.
ªÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜. ªÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡
Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘.
ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ∂›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙȘ ∏.¶.∞. ΔÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Â›Ó·È ÌÈ·
ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ fiÂÚ·˜.
ÌÔÓÔʈÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂψ‰È΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÈÛÔÎÚ¿ÙË.
ÌÔÙ›‚Ô. ™‡ÓÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÂψ‰ÈÎfi ‹ Ú˘ıÌÈÎfi Û¯‹Ì·.
ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Û‡ÓÔÏ·, Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
Ì·ÁÏ·Ì¿˜. ŒÁ¯ÔÚ‰Ô Ó˘ÎÙfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜
ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ.
Ì·Ï¿ÓÙ·. ΔÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·.
Ì¿ÛÔ. μÏ. ‚¿ÛÈÌÔ.
ÌÂÏ Î¿ÓÙÔ (ÈÙ·Ï. bel canto = fiÌÔÚÊÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È). πÙ·ÏÈÎfi ʈÓËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈÔÙÂ-
¯Ó›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹.
¡¤· ·ÏfiÙËÙ·. ªÔ˘ÛÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‚ã ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, Û˘ÁÁÂÓ¤˜ Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ªÈÓÈÌ·ÏÈÛÌÔ‡,

208
∂Àƒ∂Δ∏ƒπ√ ª√À™π∫ø¡ √ƒø¡ ∫∞π ∂¡¡√πø¡

Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚˆÙÔÔÚȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ
‰ÂηÂÙÈÒÓ ’60 - ’70. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·Ϥ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÊfiÚ̘, ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÁÚ·Ì̤˜.
¡ÈÔ˘ °Ô˘¤È‚ (·ÁÁÏ. New Wave). ∂›‰Ô˜ Ó·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¶·ÓÎ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊ·ÓÛË
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ‹¯Ô. ∞Ó·Ù‡¯ıËΠηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ÛÙËÓ
∞ÁÁÏ›·. ÀËÚÂÙ‹ıËΠ·fi Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ¢Â ∫ÈÔ˘Ú (The Cure) Î.¿.
ÓÙ·Ô‡ÏÈ. ªÂÁ¿ÏÔ ÎÚÔ˘ÛÙfi, ÌÂÌ‚Ú·ÓfiʈÓÔ Ì ‰˘Ô ‰¤ÚÌ·Ù·, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì’ ¤Ó· ¯ÔÓÙÚfi Î·È ¤Ó· „È-
Ïfi ÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú·.
ÔÌÔʈӛ·. ÃÚ‹ÛË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·fi ‰˘Ô ʈӤ˜, Ì ڢıÌÈ΋ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· fiÔ˘ ·ÚÈ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë
„ËÏfiÙÂÚË. √È ˘fiÏÔÈ˜ ·›˙Ô˘Ó Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜.
fiÂÚ·. ªÔ˘ÛÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡Ù·È ·fi ÛÔÏ›ÛÙ˜, ¯ÔÚˆ‰›·, ÔÚ-
¯‹ÛÙÚ· Î·È Ì·Ï¤ÙÔ.
ÔÂÚ¤Ù· (ÈÙ·Ï. operetta = ÌÈÎÚ‹ fiÂÚ·). ŒÚÁÔ Û·Ó ÙËÓ fiÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ì ÈÔ ÂÏ·ÊÚfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙfiÛÔ
ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÏÈÌÚ¤ÙÔ.
ÔÚ·ÙfiÚÈÔ. ªÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì ÛÔÏ›ÛÙ˜, ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ıÚËÛ΢ÙÈο ΛÌÂÓ·. ¶·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË.
ÔÚÁ·ÓÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ªÂψ‰›Â˜ ÁÈ· fiÚÁ·Ó·, Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ʈӋ˜.
ÔÛÙÈÓ¿ÙÔ. ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌÈÎfi ‹ ÌÂψ‰ÈÎfi Û¯‹Ì·.
·È¯ÓȉÔÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô. ΔÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ Â›Ó·È Ì·˙› Î·È ·È¯Ó›‰È.
¶·ÓÎ ƒÔÎ (·ÁÁÏ. Punk Rock). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÎÊ·ÓÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÎ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ
ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ¶ÚÂۂ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ƒÔÎ
Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·. ÀËÚÂÙ‹ıËΠ·fi Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ¢Â ™ÂÍ ¶›-
ÛÙÔϘ (The Sex Pistols) Î.¿.
·Ú·ÏÏ·Á‹. ∂·Ó¿ÏË„Ë Ì ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ.
¶·ÛÔÓÙfiÌÏ (ÈÛ. Pasodoble). ∂›‰Ô˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡ Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÚÈÓ
ÙȘ Ù·˘ÚÔÌ·¯›Â˜.
·‡ÛË. ™ÈˆËÏfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜.
ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌÔ. ™‡ÛÙËÌ· ÛËÌÂÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤ÓÙ ·Ú¿ÏÏËϘ ÁÚ·Ì̤˜, Ô˘ ÂÊ¢ڤıËÎÂ
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·.
ÂÓÙ·ÙÔÓÈ΋ Îϛ̷η. ªÔ˘ÛÈ΋ Îϛ̷η Ì ¤ÓÙ ÊıfiÁÁÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ (∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ˜, ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ˜, ∞Ú¯·›Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î. ¿.)
ÔÈΛÏÌ·Ù·. ªÂψ‰Èο ÛÙÔÏ›‰È·.
ÔÏ˘ÊˆÓ›·. ÃÚ‹ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi Ì›· ÌÂψ‰ÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·.

209
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

Ú¿ÍË. ª¤ÚÔ˜ fiÂÚ·˜.


Ú›ÌÔ - ÛÂÎfiÓÙÔ. ΔÚfiÔ˜ ʈÓËÙÈ΋˜ Û˘Ó‹¯ËÛ˘ Û ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 3˘ ‹ 6˘.
ÚÔÛ·ÁˆÁ¤·˜. ∏ ÓfiÙ· Ù˘ Îϛ̷η˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÙÔÓÈ΋ Ô˘
Â›Ó·È Ë ·ã ÓfiÙ· Ù˘ Îϛ̷η˜.
ÚÂÊÚ¤Ó (‹ Âˆ‰fi˜). ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi οı ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.
ÚÈÙÂÓÔ‡ÙÔ (ÈÙ·Ï. ritenuto). ∏ ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË.
ƒ˘‰Ì ÂÓ ÌÏÔ˘˙ (·ÁÁÏ. rhythm ’n’ blues ‹ R & B). ªÔ˘ÛÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÊÚÔ·-
ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’40 Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË Ù˙·˙ Î·È ÙËÓ ÁÎfiÛÂÏ. ΔÔ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ Â›Ó·È Ë Ï¢΋
ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÙÔ˘ Ú˘‰Ì ÂÓ ÌÏÔ˘˙.
Û·ÓÙÔ‡ÚÈ. ¶Ôχ¯ÔÚ‰Ô ¤Á¯ÔÚ‰Ô Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Ì Ì·ÁΤÙ˜ Ù˘ÏÈÁ̤Ó˜ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ ‹ ÎψÛÙ‹.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.
™ÂÈÚ·˚ÛÌfi˜. ªÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔηıÔÚÈṲ̂-
ÓˆÓ ÛÂÈÚÒÓ (ÊıfiÁÁˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈ΋˜, ·ÍÈÒÓ Î.Ô.Î.).
™Ô˘˚ÓÁÎ (·ÁÁÏ. Swing). ∂›‰Ô˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Ù˙·˙, Ì ¤ÓÙÔÓ· Ú˘ıÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈο Î·È ÌÂψ‰È΋ ÔÏ˘ÊˆÓ›·.
ÛÈÚ›ÙÛÔ˘·Ï (·ÁÁÏ. spiritual). ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ, Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ-
Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘Óԉ›· ÔÚÁ¿ÓˆÓ (a Capella) Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Úfi-
‰ÚÔÌÔÈ ÙˆÓ ÌÏÔ˘˙.
ÛÙÚÔÊ‹. ¶ÔÈËÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·.
Û˘ÁÎÔ‹. √ ÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡.
Û˘Á¯ÔÚ‰›·. ™˘Ó‹¯ËÛË ÙÚÈÒÓ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ.
Û˘Ìʈӛ·. 1. ™˘Ó‹¯ËÛË ÊıfiÁÁˆÓ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· ıˆÚÂ›Ù·È Â‡Ë¯Ë. 2. ŒÚÁÔ ÁÈ· ÔÚ¯‹-
ÛÙÚ· ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÊfiÚÌ·.
Û˘Óԉ›·. ªÔ˘ÛÈ΋ (Ú˘ıÌfi˜, ÌÂψ‰›· ‹ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜) Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ÌÂψ‰›·.
Ù·ÌÔ‡ÚÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi. ªÈÎÚfi Ù‡Ì·ÓÔ Ì ‰˘Ô ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ ÛÙË ÌÈ· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÓو̤ӷ ÌÂÙ·ÏÏÈ-
ο ÂÏ¿ÛÌ·Ù·. ¶·›˙ÂÙ·È Ì ‰‡Ô ͇ÏÈÓ˜ Ì·ÁΤÙ˜.
Ù¤ÌÔ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ÙfiÎÈÓ ÌÏÔ˘˙ (·ÁÁÏ. talking blues). ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈοÓÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ú˘ıÌÈ΋ ··ÁÁÂ-
Ï›·. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ Ú·.
ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·. ªÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏfiÁÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘
‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·, ÛÙÔÓ Ì›˙ÔÓ· Î·È ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ÙÚfiÔ Î·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘.

210
∂Àƒ∂Δ∏ƒπ√ ª√À™π∫ø¡ √ƒø¡ ∫∞π ∂¡¡√πø¡

Ùڛ˯·. √Ì¿‰· ·fi ÙÚÂȘ ÓfiÙ˜ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰‡Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‹ Û ¤Ó·
¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Í›·˜.
ÙÚ›ÏÈ·. ¶Ô›ÎÈÏÌ· Ì ÁÚ‹ÁÔÚË Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ÊıfiÁÁÔ˘.
ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÚfiÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·,
·ÏÏ¿ Î·È ‰˘ÙÈο Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, Â›Ó·È ÙÚÔÈο.
ÙÚfiÔ˜. ∫·ıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È·‰Ô¯‹ ÊıfiÁÁˆÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ οÔÈÔÈ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ.
ÙÛ¤Ì·ÏÔ. ¶ÏËÎÙÚÔÊfiÚÔ fiÚÁ·ÓÔ, Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‹¯Ô˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi
Ô˘ ÙÛÈÌ¿ ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚfiÎ.
Ê·ÏÙÛ¤ÙÔ (ÈÙ·Ï. falcetto). Δ¯ÓÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ì „ËÏ‹, ÂÏ·ÊÚÈ¿, „‡ÙÈÎË
ʈӋ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì ÓfiÙ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ʈÓËÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË.
ºÏ·Ì¤ÓÎÔ (ÈÛ. Flamenco). ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÛÈÁÁ¿ÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. ∂ÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ʈӋ
Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ì ÛÙÔÏ›‰È· Î·È Ï·Ú˘ÁÁÈÛÌÔ‡˜, ·fi ÎÈı¿Ú· Î·È ·Ï·Ì¿ÎÈ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔÓ
ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ÔÚfi.
ä‚È ª¤Ù·Ï (·ÁÁÏ. Heavy Metal). ∂›‰Ô˜ Ó·ÓÈ΋˜ ƒÔÎ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊ·ÓÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Â-
Ù·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚfi ‹¯Ô. ∞Ó·Ù‡¯ıËΠηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ÀËÚÂÙ‹ıËΠ·fi
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÕÈÚÔÓ ª¤ÈÓÙÂÓ (Iron Maiden) Î.¿.
¯È ¯Ô (·ÁÁÏ. hip - hop). ŸÚÔ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚfiÔ ÓÙ˘Û›-
Ì·ÙÔ˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (Ú·), ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ·ÚÙ) Î.¿.
¯ÔÚÈÎfi (·ÁÁÏ. choral). ∞Ϥ˜ ÌÔÓÔʈÓÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Ù˘ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÚ·ÁÔ˘-
‰Ô‡Û fiÏÔ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ›·ÛÌ·. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈӤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Óı¤-
Ù˜ .¯. ·fi ÙÔÓ ª·¯. ∫·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, ¯ÔÚÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÔÚ·ÙfiÚÈ· ηÈ
ηÓٿ٘.
¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÛοϷ. ∫ϛ̷η Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔÓ ËÌÈÙfiÓÈ·.
¯ÚˆÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ Î·È ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ Îϛ̷η˜ Ì ͤÓÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·-
ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‰›ÂÛ˘ Î·È Ù˘ ‡ÊÂÛ˘.

211
μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
°ÂÓÈ΋
1. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ªÈ¯¿Ï˘, ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÁÈ· ¤Í˘ÓÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ΔfiÌÔÈ ∞ã & μã, ∞ı‹Ó·: ¡ÂʤÏË,
1994
2. ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Δ¿Î˘, ΔÔ §ÂÍÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ - ∞fi ÙÔÓ √Úʤ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ΔfiÌÔÈ 1 - 5,
∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ °È·ÏÏÂÏ‹, 1998
3. Michels Ulrich, ÕÙÏ·˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ΔfiÌÔÈ 2, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜”, 1994 - 95
4. Edited by Sadie Stanley, The New GROVE - Dictionary of Music & Musicians, vol. 1 - 20, London:
Macmillan Publishers Limited, 1995

∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋

1. ∞ÛÈÒÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ™ˆ˙fiÌÂÓ· ªÔ˘ÛÈο ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ∞ı‹Ó·: ŒÎ‰Ô-
ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¢·˘Ïfi˜, 1997
2. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ™fiψӷ˜, ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ∞ı‹Ó·: ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·
∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘, 1982
3. Neubecker Annemarie Jeanette, ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ∞ı‹Ó·: √‰˘ÛÛ¤·˜, 1986
4. ™·ÏÙ¤Ï˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, ªÂÙÚÈ΋ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÈ‹Ûˆ˜, ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ¶··‰‹Ì·, 1972
5. West M. L., ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋, ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ¶··‰‹Ì·, 1999
6. Chailley Jacques, La Musique Grecque Antique, Paris: Société d’ Édition “Les Belles Lettres”, 1979

μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ⁄ÌÓÔÈ

1. ∫·Ú¿˜ ™›ÌˆÓ, ª¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, £ÂˆÚËÙÈÎfiÓ, Ù. ∞ã, ∞ı‹Ó·È 1982
2. ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘, 1997
3. ¢ÂÙÔÚ¿Î˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÀÌÓÔÁÚ·Ê›·, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 1997
4. ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ πˆ¿ÓÓ˘, §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ∞ã, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £Â›· §·ÙÚ›·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 1993

∂ÏÏËÓÈο ¶·Ú·‰ÔÛȷο ΔÚ·ÁÔ‡‰È·

1. ∞ÓˆÁÂÈ·Ó¿Î˘ ºÔ›‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈο §·˚ο ªÔ˘ÛÈο ŸÚÁ·Ó·, ∞ı‹Ó·: ∂ΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “ª¤ÏÈÛÛ·”, 1991
2. Baud - Bovy Samuel, ¢ÔΛÌÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ¡·‡ÏÈÔ: ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi §·ÔÁÚ·-
ÊÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·, 1984

212
∫∞Δ∞§√°√π

3. Baud - Bovy Samuel, ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ, ΔfiÌÔÈ ∞ã & μã, ∞ı‹Ó·: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ˜ ¢È¿‰ÔÛÈÓ
øÊÂÏ›ÌˆÓ μÈ‚Ï›ˆÓ - ªÔ˘ÛÈÎfi §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô ª¤Ïˆ˜ ªÂÚÏȤ, 1935
4. ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ ª¿ÚÎÔ˜, √Á‰fiÓÙ· ¤ÓÙ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ªÂψ‰›Â˜ ·fi Ù· ∫·Ù¿ÏÔÈ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ º·Ú‰‡,
∞ı‹Ó·: ∫¤ÓÙÚÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ªÔ˘ÛÈÎfi §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ∞گ›Ô, 1991
5. ∂ÏÏËÓÈο ¢ËÌÔÙÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È· (∂ÎÏÔÁ‹), ΔfiÌÔ˜ ∞ã & μã, ∞ı‹Ó·: ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘
§·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘, ∞ÚÈıÌ. 7, 1962
6. πˆ¿ÓÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, Δ· ¢ËÌÔÙÈο Ì·˜ ΔÚ·ÁÔ‡‰È·, ∞ı‹Ó·: ∂ÚÌ‹˜, 1994
7. ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ ª¿ÚÈÔ˜, ∞ÓıÔÏÔÁ›· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ∞ı‹Ó·: Fagotto, 1994
8. ªÂÚÏȤ ª¤Ïˆ, ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘, ∞ı‹Ó·: ∫¤ÓÙÚÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, 1931, μ㠌ΉÔÛË
∞ı‹Ó· 1981
9. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÔÏ›Ù˘, ¢ËÌÔÙÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È·, ∞ı‹Ó·: °Ú¿ÌÌ·Ù·, 1991
10. ¶·¯Ù›ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 260 ¢ËÌÒ‰Ë ∂ÏÏËÓÈο ÕÛÌ·Ù·, ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜, Δ‡ÔȘ ¶. ¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 1905, ∞ı‹Ó·:
μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ¡fiÙË ∫·Ú·‚›·
11. ƒ¿ÊÙ˘ ÕÏ΢, ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÃÔÚÔ‡, ∞ı‹Ó·: £¤·ÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÃÔÚÒÓ “¢fiÚ· ™ÙÚ¿-
ÙÔ˘”, 1995
12. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, Δ˘ •ÂÓÈÙÈ¿˜: ∂È̤ÏÂÈ· Saunier Guy, ∞ı‹Ó·: ∂ÚÌ‹˜, 1990
13. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ¶·Ú·ÏÔÁ¤˜: ∂È̤ÏÂÈ· πˆ¿ÓÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞ı‹Ó·: ∂ÚÌ‹˜, 1989
14. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ∫ϤÊÙÈη: ∂È̤ÏÂÈ· ¶ÔÏ›Ù˘ ∞Ϥ͢, ∞ı‹Ó·: ∂ÚÌ‹˜, 1981
15. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·: ∂È̤ÏÂÈ· §¿ÌÚÔ˜ §È¿‚·˜, ∞ı‹Ó·: μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, 1997

ƒÂÌ¤ÙÈη - §·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

1. μÏËÛ›‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜, °È· ÌÈ· μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ (1873 – 2001), ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛÙÔ‡
¶ÚÒÙÔ˘, 2002
2. μÔÏÈfiÙ˘ - ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ∏Ï›·˜, ŒÓ·˜ ·ÈÒÓ·˜ §·˚Îfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ∞ı‹Ó·: ¡¤· ™‡ÓÔÚ· - ∞.∞. §È‚¿ÓË, 1989
3. ¢·ÌÈ·Ó¿ÎÔ˜ ™Ù¿ı˘, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ˘, ∞ı‹Ó·: ¶Ï¤ıÚÔÓ, 2001
4. ∫·Ï˘‚ÈÒÙ˘ ∞ÚÈÛÙÔ̤Ó˘, ™Ì‡ÚÓË - ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆ‹ 1900 -1922, ∂È̤ÏÂÈ· ¢ÈÔÓ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ∞ı‹-
Ó·: Music Corner & Δ‹ÓÂÏÏ·, 2002
5. ∫Ô˘Ó¿‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∂Ș ∞Ó¿ÌÓËÛÈÓ ™ÙÈÁÌÒÓ ∂Ï΢ÛÙÈÎÒÓ - ∫›ÌÂÓ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ, ΔfiÌÔÈ ∞ã
& μã, ∞ı‹Ó·: ∫·Ù¿ÚÙÈ, 2002
6. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ï›·˜, ƒÂÌ¤ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ∞ı‹Ó·: ∫¤‰ÚÔ˜, 1991
7. ƒÂÌ¤Ù˜ Î·È ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ - ∂È̤ÏÂÈ· ∫ÔÙ·Ú›‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜, ∞ı‹Ó·: ¶Ï¤ıÚÔÓ, 2003

213
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

8. ™¯ÔÚ¤Ï˘ Δ¿ÛÔ˜, ƒÂÌ¤ÙÈÎË ∞ÓıÔÏÔÁ›·, ΔfiÌÔÈ ∞ã - ¢ã, ∞ı‹Ó·: ¶Ï¤ıÚÔÓ, 1988


9. Δ· ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¶·Ú¤·˜, ƒÂÌ¤ÙÈη, ΔfiÌÔÈ 1 & 2, ∞ı‹Ó·: Fagotto, 1996
10. ÷Ù˙Ë·ÓÙ·˙‹˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Δ˘ ∞ÛÈ¿ÙȉԘ ªÔ‡Û˘ ∂Ú·ÛÙ·› - ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘
ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ˘, ∞ı‹Ó·: ™ÙÈÁÌ‹, 1986

∫·ÓÙ¿‰Â˜ Î·È ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ∂Ï·ÊÚ¿ ΔÚ·ÁÔ‡‰È·

1. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜ - ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫·ÓÙ¿‰Â˜, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜


¡¿Î·˜”, 1997
2. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜, √ÂÚ¤Ù˜, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜”, ¿. ¤.

¡ÂfiÙÂÚ· ¢ËÌÔÊÈÏ‹ ∂ÏÏËÓÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È·

1. °Î¿ÙÛÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ŸÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË, 1999


2. °Î¿ÙÛÔ˜ ¡›ÎÔ˜, º‡Û· ·ÂÚ¿ÎÈ Ê‡Û· Ì ÌË ¯·ÌËÏÒÓÂȘ ›Û·ÌÂ, ∞ı‹Ó·: ÿηÚÔ˜, 1995
3. ¢Ú·ÁÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ 1950 - 2000, ∞ı‹Ó·, 2000
4. ∂χÙ˘ √‰˘ÛÛ¤·˜, Δ· ƒˆ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·, ∞ı‹Ó·: ⁄„ÈÏÔÓ / ‚È‚Ï›·, 1986
5. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ª›Î˘, ªÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË, ΔfiÌÔ˜ ∞ã & μã, ∞ı‹Ó·: ⁄„ÈÏÔÓ / ‚È‚Ï›·, 1997
6. ª˘ÏˆÓ¿˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ΔfiÌÔÈ 1 - 3, ∞ı‹Ó·: ∫¤‰ÚÔ˜, 1984
7. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §Â˘Ù¤Ú˘, Δ· ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÔ˘ - Õ·ÓÙ·, ∞ı‹Ó·: ∫¿ÎÙÔ˜, 2002
8. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘, ∏ ™Ô‡Ì· 1963 - 2003, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: π·Ófi˜, 2004
9. Δ· ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¶·Ú¤·˜ - ŒÓÙ¯ӷ - §·˚ο, ΔfiÌÔÈ 1 & 2, ∞ı‹Ó·: Fagotto, 1995
10. 40 Rock ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜”, ¿. ¤.
11. 201 ∂ÏÏËÓÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜”, 1998
12. 202 ∂ÏÏËÓÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜”, 1999
13. 203 ∂ÏÏËÓÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜”, 1999
14. 607 ∂ÏÏËÓÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ∞ı‹Ó·: ªÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜”, ¿. ¤.

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· §fiÁÈ·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

1. 20th Century Composers, London: Phaidon Press Limited, 1996


2. Beethoven Ludwig van 1770-1827, Lieder und Gesänge mit Klavierbegleitung, München: G. Henle, 1990
3. Deyries Bernard - Lemery Denys - Sadler Michael, ∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Û ÛΛÙÛ·, ∞ı‹Ó·: °Ú¿ÌÌ·Ù· ¿. ¤.

214
∫∞Δ∞§√°√π

4. Favourite opera classics. π - V for piano, Budapest: Könemann Music, c. 1995


5. Headington Christofer, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ – ∞fi ÙËÓ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ΔfiÌÔÈ π
& ππ, ∞ı‹Ó·: Gutemberg, 2000
6. Kendall Alan, The Chronicle of Classical Music, London: Thames & Hudson, 2000
7. ª¤ÓÙÂÏÛÔÓ º¤ÏÈÍ, √ ∫fiÛÌÔ˜ Ù˘ ŸÂÚ·˜ - ∂ηÙfi fiÂÚ˜, ∞ı‹Ó·: ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜, 2001
8. ªÔ˘ÛÈ΋, ΔfiÌÔÈ 1 - 20, ∞ı‹Ó·: ™. π. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. ∂.
9. •ÂÓ¿Î˘ π¿ÓÓ˘, ∫›ÌÂÓ· ÂÚ› ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ∞ı‹Ó·: æ˘¯ÔÁÈfi˜, 2001
10. ™¿ÏÙÛÌ·Ó ŒÚÈÎ, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, ∞ı‹Ó·: ¡ÂʤÏË, 1983
11. ™·Ù› ∂Ú›Î, ∂ÎÙfi˜ ◊¯Ô˘, ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1990
12. ™ËÊ¿Î˘ °. ª., ª¤Ï· ª¿ÚÙÔÎ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ: ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘,
1997
13. ™ÙÚ·‚›ÓÛ΢ πÁÎfiÚ, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÔÈËÙÈ΋, ∞ı‹Ó·: ¡ÂʤÏË, 1980

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘


1. Anderson William - Shehan Campbell Patricia, Multicultural Perspectives in Music Education, Virginia:
The Music Educators National Conference, 1989
2. Bours Etienne, Dictionnaire Thematique des Musiques du Monde, Editions Fayard
3. Duneton Claude, Histoire de la chanson Française - Des Origines à 1860, Editions Seuil
4. Folksongs and Popular in Ireland, Vol. I, Ossian Publications, 1979
5. Robine Marc, Anthologie de la Chanson Française - La Tradition - Des Trouvères aux grands auteurs du
XIXe siècle, Editions Albin Michel
6. Shehan Campbell Patricia - Williamson Sue - Perron Pierre, Traditional Songs of Singing Cultures: A
World Sampler, Warner Bros Publications, 1996
7. Walter Wiora, European folk song - common forms in characteristic modifications, Cologne: Arno Volk
Verlag H. Gerig, 1966
8. Waring Dennis, Making wood folk instruments, New York: Sterling Publishing Company Inc, 1990
9. Broughton Simon - Ellingham Mark - Trillo Richard (eds.), World Music, Vol. 1 Africa, Europe and
Middle East, London: The Rough Guides Ltd, 1999
10. Broughton Simon - Ellingham Mark (eds.), World Music, Vol. 2 Latin and North America, Caribbean,
India, Asia, Pacific, London: The Rough Guides Ltd, 2000

215
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ¢ÈÂıÓ›˜ ¢ËÌÔÊÈÏ›˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜


1. ∞ÓıÔÏÔÁ›· ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, Latin - Folk - Pop, ∞ı‹Ó·: Fagotto, 1995
2. Blues Kings, Milano: Nuova Carisch s.r.l., 2000
3. Broadway Songs - 75 songs from 46 shows, London: Budget books, 2003
4. Classic Rock - 73 songs, London: Budget books, 2003
5. Dutfoy Serge - Farran Dominique - Sadler Michael, ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Rock and Roll Û ÎfiÌÈΘ, ∞ı‹Ó·:
°Ú¿ÌÌ·Ù·, 1985
6. Latin American Music, Home Organist Library Vol. 6, London / New York / Sydney: Wise Publications,
1999
7. Oliver Paul, ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Blues, ∞ı‹Ó·: ∞fiÂÈÚ·, 1994
8. Rock ’n’ Roll Classics, Miami Florida: Warner Bros Publications, 1996
9. Stambler Irwin, ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù˘ Pop, Rock Î·È Soul, ΔfiÌÔ˜ ∞ã, ∞ı‹Ó·: ¡ÂʤÏË, 1993
10. Stambler Irwin, ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù˘ Pop, Rock Î·È Soul, ΔfiÌÔÈ μã & °ã, ∞ı‹Ó·: ¡ÂʤÏË, 1994
11. The Big Book of Rock, London: Hal Leonard Europe, 2004

216
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·
™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ηٿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, Ô˘ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó È‰¤Â˜ ÁÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‹‰Ë ÚÔÛʤÚÂÙ·È
ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi.

∞Ú¯·›ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‡ÌÓÔÈ

ª¤ÏÔ˜ ∞Ú¯·›Ô, Δ·ÌÔ‡Ú˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ∞Ú. ÙÈÙ. 2, FM Records

μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‡ÌÓÔÈ

ªÓËÌ›· ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ª·ÓfiÏ˘ ÷Ù˙ËÁÈ·ÎÔ˘Ì‹˜, ∞Ú. ÙÈÙ. 14, ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ∂ΉfiÛˆÓ
™‡ÌÌÂÈÎÙ· ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ª·ÓfiÏ˘ ÷Ù˙ËÁÈ·ÎÔ˘Ì‹˜, ∞Ú. ÙÈÙ. 10, ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ∂ΉfiÛˆÓ

¶·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi
fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ∫·ÚÚ¿˜ ™›ÌˆÓ, ∞Ú. ÙÈÙ. 25, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ˜ ‰È¿‰ÔÛÈÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - ™›ÌˆÓ ∫·Ú¿˜
∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ªÔ˘ÛÈ΋, ¢ÈÔÓ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ∞Ú. ÙÈÙ. 5, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘
ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÛÎÔÔ› ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ™·Ì›Ô˘ ¢fiÌÓ·, ∞Ú. ÙÈÙ. 4, Polygram
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¢fiÌÓ· ™·Ì›Ô˘, ™·Ì›Ô˘ ¢fiÌÓ·, ∞Ú. ÙÈÙ. 7,
¢È¿ıÂÛË ÂȉÈÎÒÓ ¢ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ∂ΉfiÛˆÓ

ƒÂÌ¤ÙÈη - Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

∞Ú¯Â›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ - ™˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ˘, ∫Ô˘Ó¿‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞Ú. ÙÈÙ. 54, Minos - EMI
∞Ú¯Â›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ - ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ˘, ∫Ô˘Ó¿‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞Ú. ÙÈÙ. 16,
Minos - EMI

∫·ÓÙ¿‰Â˜ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

™·Ó Ó· ‹Ù·Ó ¯ı¤˜, ºˆÎ¿˜ ºÒÙ˘, ∞Ú. ÙÈÙ. 4, Music Box International s.a.
∏ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÔ¯‹, ºˆÎ¿˜ ºÒÙ˘, ∞Ú. ÙÈÙ. 4, Minos - EMI

217
AN£O§O°IO MOY™IKøN KEIMENøN A’ , B’ , °’ °YMNA™IOY

ÃÚ˘Û‹ ¢ÈÛÎÔı‹ÎË 1950 - 1990, ΔÛ·ÎÌ·ÙÛÈ¿Ó Ã¿Ú˘ - °ÂÚ·Ì¿Ó˘ ¶¿ÓÔ˜, ∞Ú. ÙÈÙ. 41, Minos - EMI
™ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙËÓ fi¯ıË, ∞Ú. ÙÈÙ. 8, Lyra

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÏfiÁÈ·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

The Very Best of Kiri Te Kanawa, EMI Classics, 2003


The Very Best of Beniamino Gigli, EMI Classics, 2003
The Very Best of Christa Ludwig, EMI Classics, 2003
The Very Best of Victoria De Los Angeles, EMI Classics, 2003
The Very Best of Dietrich Fischer - Dieskau, EMI Classics, 2003
The Very Best of Jessy Norman, EMI Classics, 2003
The Very Best of Monserrat Caballi, EMI Classics, 2003
The Very Best of Lucia Popp, EMI Classics, 2003
Victoria De Los Angeles - Songs of Spain, EMI Classics, 1999
Joseph Schmidt - The Complete EMI Recordings Vol 1 & 2, EMI Classics, 2003
Les Introuvables de Christa Ludwig, EMI Classics, 1992
The Fabulous Victoria de los Angeles, EMI Classics, 1994
Thomas Hampson - Schumann: Dichterliebe; et al / Parsons, EMI Classics, 1994
Decca Singers, ∞Ú. ÙÈÙ. 12, Decca
Placido Domingo, Sacred Songs, Deutsche Grammophon, 2002
Kathleen Battle at Carnegie Hall, Deutsche Grammophon, 1992

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘

Le chant du monde, Collection du Centre National de la Recherche Scientifique et du Musée de l’ Homme,


Zemp Hugo, ∞Ú. ÙÈÙ. 37, Harmonia mundi s.a.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙfiÈˆÓ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÈ
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ocora - Radio France, Toureille Pierre, ∞Ú. ÙÈÙ. ÂÚ›Ô˘ 200,
Harmonia mundi s.a.
Musiques et Musiciens du Monde, UNESCO, Daniéllou Alain, ∞Ú. ÙÈÙ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100, Auvidis
97409740918¯9929

218
∫∞Δ∞§√°√π

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘

The Best Glam Rock Album in the World Ever, Virgin Records Ltd, 1998
The Best Punk Album in the World Ever, Virgin Records Ltd, 1996
The Best Rock Ballads in the World Ever, Virgin Records Ltd, 1995
The Best Air Guitar Album in the World...Ever Vol.1 & 2, Virgin Records Ltd
The Best Prog Rock Album in the World Ever, Virgin Records Ltd, 2003
The Best Heavy Metal Album in the World Ever, Virgin Records Ltd, 2004
The Best Reggae Album in the World Ever, Virgin Records Ltd, 1994
The Best Blues Album in the World Ever, Virgin Records Ltd, 2000
The Best Soul Album in the World Ever, Virgin Records Ltd, 1999
The Best of Rock, EMI Records Ltd, 2002
Jazz & Δ˙·˙, ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Jazz & Δ˙·˙, ÷ڈӛÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞Ú. ÙÈÙ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 130

219
ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi
∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ·
™¯ÔÏ›·. Δ· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó
‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô
Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘
¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞΄).

μπμ§πO™∏ªO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,


Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹-
ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.