Vous êtes sur la page 1sur 8

1.Data i postanowienia konferencji Poczdamskiej.

-17 lipiec- 2 sierpnia 1945 roku. Podczas tej konferencji ustalono, że Polska tymczasowo
otrzyma obszary sięgające Odry i Nysy Łużyckiej, a Prusy wschodnie zostaną podzielone
między Polskę a ZSRR, ludność Niemiecka żyjąca na obszarze Polski i ZSRR zostanie
przesiedlona do Niemiec, Niemcy zostaną podzielone na strefy okupacyjne ( Radziecką,
Brytyjską, Amerykańską i Francuską), ZSRR odbierze od Niemiec reparacje wojenne oraz
Niemcy zostaną poddane denazyfikacji, dekartelizacji, demilitaryzacji i demokratyzacji.

2. Data utworzenie ONZ.

- 24 października 1945 roku

3.Czym była powszechna deklaracja praw człowieka?

—Był to dokument uchwalony w 1948 roku przez zgromadzenie ogólne ONZ, który mówił o
prawach każdego człowieka niezależnie od jego poglądów czy rasy. Spisane zostały tam takie
prawa jak prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, uszanowania życia prywatnego,
własności i dobrobytu.

4.Kto, kiedy i gdzie, użył pojęcie żelazna kurtyna?

- Winston Churchill w 1946r., w Fulton.

5. Co oznacza żelazna kurtyna?

- Oznaczało umowną granicę odgradzającą blok wschodni ( strefę wpływów ZSRR) od


zachodniego ( strefa wpływów USA). Znajdowała się w Europie.

6. Data i postanowienia doktryny Trueman’a.

– Marzec 1947 roku. Był to program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, który
mówił o powstrzymaniu komunistów i wspieraniu państw i narodów zagrożonych
komunizmem.

7. Data i postanowienia planu Marschalla.

- 1948 rok. Plan ten zakładał pomoc gospodarczą dla państw Europejskich. Państwa
zachodnie przyjęły go, lecz państwa bloku wschodniego odmówiły.

8. Definicja pojęcia zimnej wojny.


– Zimna wojna to trwająca od 1947r. do 1991r. rywalizacja między krajami zachodu i
wschodu. Zachód wspierało USA, a wschód ZSRR.

9.Czym był proces Norymberski?

- Proces ten zakładał, osądzenie głównych zbrodniarzy III Rzeszy, aby pokazać ludziom, że ich
winy nie zostały zapomniane. Odbył się jesienią 1945 r. w Norymberdze.

10.Czym była Bizonia i Trizonia.

- Bizonią nazywamy połączenie Brytyjskiej i Amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec, zaś


Trizonią nazywamy obszar Bizonii poszerzony o strefę okupacyjną Francji. Następnie trizonia
przekształciła się w RFN.

11.Data i opis 1 kryzysu Berlińskiego.

-I kryzys Berliński trwał od 1948 do 1949 r. Zaczął się tym, że żołnierze radzieccy odcięli
Berlin zachodni od wszelkiego zaopatrzenia, aby zmusić wojska zachodu do opuszczenia
miasta, lecz następnie Amerykanie i Brytyjczycy zorganizowali mosty powietrzne ( czyli szlaki
powietrznych dostaw za pomocą samolotów), aby zaopatrywać miasto. Widząc bezcelowość
dalszych działań Stalin zniósł w końcu blokadę. Skutkami tych działań było ustalenie Niemiec
jako punktu zapalnego Europy, zachód postanowił utworzyć demokratyczne państwo
Niemieckie, zawarcie sojuszu wojskowego NATO i roczny stan gotowości militarnej
wszystkich państw ze względu na zagrożenie wojenne.

12. Opis RFN i NRD ( przywódca, stolica, ustrój i pełne nazwy)

- NRD to Niemiecka Republika Demokratyczna utworzona w 1949 r. z Radzieckiej strefy


okupacyjnej. Miała ustrój socjalistyczny i była podległa Stalinowi. Jej stolicą był Berlin
wschodni. Prezydentem był Wilhelm Pieck, a I sekretarz partii to Walter Ulbricht, zaś
premierem stał się Otto Grotewoh. RFN to Republika Federalna Niemiec. Powstała ona w
1949 r. z terenów Francuskiej Amerykańskiej i Brytyjskiej strefy okupacyjnej. Miała ustrój
demokratyczny, a kanclerzem był Konrad Adenauer. Stolicą zaś stało się Bonn.

13. Założenia planu Shumana.

-To Plan ustalony w 1950 roku, który mówił o ścisłej współpracy gospodarczej między Francją
a Niemcami i innymi państwami Europy zachodniej. Mówił także o międzynarodowej kontroli
produkcji węgla i stali. Plan ten został wygłoszony przez Francuskiego polityka Roberta
Schumana. Schuman zakładał, że dzięki tym założeniom podniesie się poziom życia w
Europie, a system kontroli zapobiegnie wojną.

14. EWWiS, EWG, RWPG ( rozszyfruj nazwy)

- EWWiS to Europejska wspólnota węgla i stali. Powstała ona na mocy porozumienia


mówiącego o kontroli produkcji węgla i stali. Powstała w 1952r. W jej wchodziły RFN,
Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia oraz Włochy. Zajmowała się tylko tymi dwoma
surowcami. EWG to Europejska Wspólnota Gospodarcza. Powstała w 1957 roku w wyniku
przekształcenia się EWWiS. Działała na mocy traktatów Rzymskich i obejmowała cały rynek
Europejski. RWPG to Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Jest to rada utworzona przez
ZSRR w 1949r. Była to organizacja gospodarcza mająca na celu wzajemną pomoc państw
bloku wschodniego, jednak w praktyce służyła tylko ZSRR. Między innymi przez centralne
planowanie i zły system gospodarczy państwa schodu zostawały w tyle za ciągle
rozwijającym się zachodem.

15.Kim był Nikita Chruszczow?

- Był to radziecki polityk, który w latach 1953- 1964 r. był I sekretarzem partii. Był
bezpośrednim następcą Stalina. Dążył do destalinizacji i publicznie mówił o błędach dawnego
systemu. Za jego rządów zakończył się kult jednostki, zniesiono dyktaturę( teraz w kraju
rządziło kilka osób), ograniczył przywileje aparatu bezpieczeństwa, pozwolono na
ograniczoną swobodę wypowiedzi i wypuszczenie wielu ludzi z łagrów i więzień.

16. Czym był tajny referat Chruszczowa?

- Tajnym referatem Chruszczowa nazywamy jego przemówienie, które miało miejsce w nocy
z 24 na 25 lutego 1956 roku w czasie zjazdu KPZR. Mówił tam o kulcie jednostki i jego
następstwach. W swojej wypowiedzi krytykował system władzy Stalina i podawał możliwości
poprawy systemu władzy, aby usprawnić rozwój kraju.

17.Czym była odwilż postalinowska?

- Nazywany jest tak okres, w którym zaczęto odchodzić od stalinowskich metod rządzenia
państwem. Zaś swoją nazwę wzięła od tytułu powieści Ilii Erenburga wydanej w 1954 roku.
W Polsce okres ten przypada w latach 1953- 1956 r. Odwilż zainicjował Nikita Chruszczow.
Polegała ona na zakończeniu kultu jednostki, zastąpienie dyktatury władzą kilku osób,
ograniczenie możliwości aparatu bezpieczeństwa i zezwolenie na ograniczoną wolność
słowa.

18.Kiedy była rewolucja Węgierska?

-( 23 październik 1956-10 listopada 1956 roku) Wybuchła ona 23 października 1956 roku w
Budapeszcie. Została zainicjowana przez Węgierskich studentów. Władze komunistyczne
otworzyli ogień do tłumu co rozpoczęło walki. Aby stłumić powstanie wojska Radzieckie
musiały rozpocząć interwencje. Rewolucja zakończyła się niepowodzeniem. Wojska
Radzieckie wkroczyły do Budapesztu i siłą zajęły całe terytorium Węgier. Zakończyło się 10
listopada 1956 roku. ( wkroczyły tam ponieważ obecny premier zaczął starać się o zawarcie
sojuszu z państwami zachodnimi)

19. Kim był Imre Nagy?

- Był to komunistyczny polityk, ale zwolennik reform, 24 października został powołany na


premiera Węgier. Początkowo uspokoił sytuację, ale przez wystąpienie z Układu
Warszawskiego i pertraktację z ONZ, sprowokował ZSRR do wkroczenia na teren Węgier i
siłowe przejęcie Budapesztu i pozostałej części Węgier. Został skazany na karę śmierci.

20. Kiedy był 2 kryzys Berliński?

- II kryzys Berliński rozpoczął się 4 czerwca 1961 roku, a zakończył się 9 listopada 1961 roku.
Rozpoczął się wygłoszeniem przez Chruszczowa ultimatum mówiącego o zdemilitaryzowaniu
Berlina zachodniego przez Aliantów. Stany Zjednoczone nigdy nie zgodziły się na to, lecz w
obawie przed wojną nie zareagowały przez co ZSRR stworzyło mur oddzielający Berlin
wschodni od Zachodniego. Mur ten został zburzony dopiero w 1989 roku.

21. Jaki był jego skutek?

- Skutkami II kryzysu Berlińskiego było pogłębienie się złych stosunków dyplomatycznych


między ZSRR a USA, powstanie muru Berlińskiego, który stał się symbolem podzielonej
Europy oraz śmierć wielu ludzi, którzy chcieli wydostać się z Berlina wschodniego.

22.Kiedy i czym była Praska wiosna?


- Praską wiosną był określany krótki okres wolności w Czechosłowacji spowodowany zmianą
władzy w 1968 roku.

23.Czym była doktryna Breżniewa?

-Był to list ostrzegawczy do Czechosłowacji, który został wysłany przez przedstawicieli 5


najważniejszych państw Układu Warszawskiego. List ten głosił możliwość wkroczenia wojsk
ZSRR do kraju w momencie ograniczonej suwerenności państw Układu Warszawskiego. Już
niedługo później w nocy 20-21 sierpnia 1968 roku do Czechosłowacji wkroczyły wojska
Układu Warszawskiego, lecz starty były małe, ponieważ władze zakazały stawiania oporu.

24.Kim był Mahatma Gandhi?

-Był to hinduski działacz niepodległościowy, który zalecał swoim rodakom opór bez
przemocy. Dzięki tej metodzie Indie odzyskały niepodległość, a Brytyjczycy zrezygnowali z
wpływów kolonialnych na tym obszarze. Dążył do utworzenia jednolitego państwa
Indyjskiego, lecz w wyniku podziału religijnego nie udało się do tego dopuścić.

25. Kim był Nelson Mandela?

- Był to mieszkaniec RPA, który sprzeciwił się apartheid’owi, spędzając 27 lat w więzieniu i
niejednokrotnie ryzykując własnym życiem, w celu zniesienia segregacji rasowej. Stał się
pierwszym czarnoskórym prezydentem RPA. (Był prezydentem w latach 1994-1999)

26.Co nazywamy rokiem Afryki?

- Rokiem Afryki nazywamy rok 1960, ponieważ to wtedy utworzono tam 17 nowych państw,
ze względu na to, że państwa Europejskie nie mogły już dłużej utrzymywać swoich kolonii.

27.Daty konfliktów:

1.W Korei-czerwiec 1950- lipiec 1953 roku

2.W Wietnamie-listopad 1957- kwiecień 1975 roku

3.Na Kubie- 16-28 październik 1962 roku

4. W Afganistanie- grudzień 1979- luty 1989 roku

28.Kim był Kim Ir Sen?


– Kim Ir Sen to pierwszy przywódca Korei Północnej. Zapoczątkował on dynastię Kim’ów,
która rządzi tam do dzisiaj. Wprowadził tam dyktaturę i ustrój komunistyczny. Został on
osadzony na pozycję władcy głównie dzięki ZSRR.

29.Kim był Fidel Castro?

- Fidel Castro był przywódcą grupy rewolucjonistów, który w 1959 roku przejął władzę na
Kubie. Pozwolił on wprowadzić ZSRR głowice jądrowe na Kubę co prawie doprowadziło do
wybuchu wojny. Na szczęście do wojny nie doszło dzięki dyplomatycznym rozmowom USA z
ZSRR. Był zwolennikiem komunizmu.

30.Czym był:

- Wietkong -to komunistyczne odziały partyzanckie należące do narodowego frontu


wyzwolenia Wietnamu Południowego.

-Mudżahedini -( po arabsku Święty wojownik)- są to bojowe grupy składające się z mężczyzn,


którzy walczyli w wojnie w Afganistanie przeciwko nowej władzy. Byli radykalistami chcącymi
zachować pierwotne tradycje, które komuniści zmieniali w swoich reformach. ( między
innymi równouprawnienie kobiet) Byli wspierani przez Amerykańskie wojska.

31.Data powstania Izraela-14 maj 1948 rok

32. Daty:

- pierwszej wojny Arabsko-żydowskiej- listopad 1947- lipca 1949 roku

- wojny sześciodniowej- 5 czerwca- 10 czerwca 1967 roku

33. Czym było OWP?

- OWP to Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Jest to organizacja założona w 1964 roku. Jej
celem było utworzenie niepodległego państwa arabskiego na terenie Palestyny. Dążyła do
zniszczenia Izraela. Bojownicy tej organizacji dokonywali wiele zamachów terrorystycznych,
zazwyczaj zabijając ludność cywilną.

34.Kim był Jaser Arafat?

- Był to przywódca OWP, odpowiedzialny za wiele aktów terroryzmu na terenie Izraela.

35.Kim był Mao Tse-Tung?


- (inaczej Mao Zedong) Był to przywódca komunistycznych Chin. Jesienią 1949 roku ogłosił
on utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. Wprowadził on kult jednostki i samodzielnie
sprawował władzę nad państwem. (ustrojem był maoizm)

36. Co oznaczał wielki skok naprzód?

- Pojęcie to oznaczało plan społeczno-gospodarczy, który zakładał gigantyczny wzrost


produkcji przemysłowej i utworzenie kolumn ludowych , czyli samowystarczalnych wspólnot
chłopów, którzy razem jedzą i pracują. Jego skutkiem był wielki głód w Chinach w latach
1959-1961.

37.Czym była rewolucja kulturalna?

- ruch społeczno-polityczny zainicjowany w 1966 roku przez Mao Zedonga, w celu obalenia
jego rywali i przeciwników, aby móc wprowadzić swój własny koncept ideologiczny zwany
Maoizmem. Jej głównymi celami miało być wyeliminowanie bogatych osób rzekomo
znajdujących się w ówczesnej partii, zniszczenie dawnej idei, kultury, zwyczajów i nawyków.
W praktyce rewolucja polegała na niszczeniu świątyń i książek oraz prześladowaniu rywali
Mao przez czerwoną gwardię. Doprowadziła do kultu jednostki, międzynarodowej izolacji
Chin i obsadzeniu urzędów zwolennikami Mao Zedonga.

38.Czym była czerwona gwardia?

-Była to organizacja paramilitarna, założona w 1966 roku przez studentów. Jej celem było
ochraniania przewodniczącego Mao. Błyskawicznie rozrosła się, stając się wielomilionową
organizacją działającą na terenie całych Chin. Jej członkowie byli ślepo posłuszni Mao
Zedong’owi. Określali się rewolucyjnymi buntownikami.

39.Czym była czerwona książeczka?

- Czerwona książeczka to książka, która zawierała myśli Mao Zedonga. Wydano ją w


nakładzie 350 milinów sztuk. Studiowała ją między innymi czerwona gwardia.

40. Czym był Maoizm?

- Maoizm to wariant ideologii komunistycznej, stworzony i oparty na ideach Mao Zedonga.


Zakładał on, że główną silą rewolucji są chłopi, a nie proletariat, wszystko co się dzieje na
świecie wynika ze sprzeczności między ludźmi oraz że naturalnym stanem ludzkości jest
walka ( więc w kraju budującym komunizm musi trwać nieustająca walka).