Vous êtes sur la page 1sur 5

3.

PREMI FESTIVAL DA LA
CHANZUN RUMANTSCHA 2019
{q = 85} Aurora poesia: Arnold Spescha

Aurora musica: Arnold


poesia: Gion A.Spescha
Casanova
p
{q = 85}

j j
musica: Gion A. Casanova

& b 42 pœ œ œ œ. œj œœ œœ œœ œ œ. œj
& b 42 œEi œdisŒ. . œJe œœra - œœdis mar œlaJ -
Sopran

œca - tscha œœ - œvi œ.


Sopran
œ Œ. Jp J
e j
- glius

2 Ei dis .
œpj
&b 4 ∑ Œ œ œ œ œ œ bœ
ca - tscha ra - dis mar - vi - glius la -

2 Œ.
&b 4 ∑
Alt
œe œra - œdis mar
œ - œvi œ b œla
p
Alt - glius -

2 raœ - dis
p œ œ œ œ œ
Vb 4 ∑ ∑ e mar - vi - glius la -

V b 42 œ œ œ œ œ œ
Tenor
Tenor ∑ ∑ ra - dis mar - vi - glius la -

? 2 ∑ ∑ ∑ ∑la
b 4
ra - dis mar - vi - glius -

? b 42
Bass

Bass ∑ ∑ ∑ ∑
j j j
S 5 & b jœ
œ œœ œ œ j
5

œ œ œ œ œ œ. œ
J jJ J œ j
& b œœJghe - œœgian, œla - Jœghe - œgian, j
œla - œghe œ œgiu œdil œfil. œe
J
S - gian

j- gian,
& b œj œ j - ghe la j -
œ # œ œ œ œ œ œ œ b˙
ghe - gian, la ghe - gian giu dil fil e

j
A

A & b œghe j - gian,


œ
j
œla - # œghe - œgian,
j
œla - œghe - gian
œ œgiu œdil b ˙fil,
gheœ - gian,
œ laœ - œ - gianœ giuœ
T V bgheœJ - gian,œ laœ -
J J J
ghe œ
dil
bfil,˙
T V Jghe - gian, p Jla - œJghe - œgian,
b œ œ œ œla -
J
œghe - gian
œ œgiu œdil b ˙fil,
? gheΠ.- gian,
œ ghe - gian,
laJ - œ - gianœ giuœ œ
b p œ œ laœ -
˙
œ J J
ghe dil fil,

œ œ œ œ
B
? b Œ . Jla - œghe - œgian, œla -
B
J J
ghe - gian giu dil ˙fil,

&b œ œ œ œ œ œ œ. œ
9 la - ghe - gian, la - ghe - gian giu dil fil,

bœ bœ bœ J
œ œ œ. œ
S

& b œ ra œsan, œe œra


9

S - b œsan, b œ b œra - - san glisch, Je


A & b rab œ - san,
œ bœ
ra -
œ œ
san, e

ra -
œ
san
œ
glisch, œ e

A & b b œ ra -
œ
san,
b œra -
œsan, œe N œra -
œ
san
œ
glisch, œe
T V b ra œ - san, œ raœ - œ eœ
san, raœ - œ
san œ
glisch, œe
V b œ ra œsan, œra œsan, œe œra œ œ œe
bœ œ œ œ
T - - - san, glisch,

? rab œ san,œ
œ œ œe
B b
b œra œsan, œe œ
- ra - san, e ra - san, glisch,

? b b œ ra œsan, œra œ
B - - - san glisch, œe
ra - san, ra - san, e ra - san glisch, e
2

f
13

b œ œ œ œ. œ œ œ œ j
S & œ J œ œ. œ

f j
ra - san glisch sil di, sil di na - schent cun

j
A &b œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
f
ra - san glisch sil di, sil di na - schent cun

œ œ. œ œ œ œ. œ
T Vb œ œ œ J J
f j œ
œ. œ
ra - san glisch sil di, sil di na - schent cun

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
B J

F
ra - san glisch sil di, sil di na - schent cun

j U
& b œ. œ
17

S œ œ œ œ ˙ ˙
F U
si - a grond' - em - per - mi - schun.

j
A & b œ. œ œ œ œ œ ˙ ˙
F U̇
si - a grond' - em - per - mi - schun.

V b œ. œ œ œ œ ˙
T
J œ
F j U̇
si - a grond' - em - per - mi - schun.

? œ. œ ˙
B b nœ œ œ œ
si - a grond' - em - per - mi - schun.

Pj
&b ∑ ∑ ∑ Œ.
21

S œ
P
e

&b ∑ ∑ ∑ Œ. j
A œ
e

T Vb ∑ ∑ ∑ ∑
piu mosso {q = c 105}
P œ œ. œ
? œ œ
J œ œ ˙
B b
Jeu les - sel se - u - nir cun el
3

œ œ. j œ j
&b œ
25

S œ œ œ œ. œ
re - spi - rar, e re - spi - rar siu

&b œ œ œ. j œ. œ
j
œ œ œ
A

P
re - spi - rar, e re - spi - rar siu

V b Œ. œ œ œ œ œ ˙
T
J
P œ
e re - spi - rar, spi - rar,

? b œ. œ œ œ ˙
B J œ
e re - spi - rar, spi - rar,

j j
ancora piu mosso {q = c 110}

&b œ
29

S œ œ ˙ œ œ œ #œ œ œ
flad se - rein e s'en - zu -

&b œ œ j
œ #œ œ
j
œ ˙ œ œ œ
A

j j
flad se - rein e s'en - zu -

T Vb ˙ œ Œ Œ œ œ œ œ œ
e s'en - zu -

?b ∑ Œ œ œ œ œ œ
B œ ˙
f
e s'en - zu - gliar,

#œ œ. #œ j
& b nœ œ nœ.
33

S
J œ #˙
f
gliar cun si - a, si - a glisch,

& b #œ Œ j j j
A
œ. œ #œ. œ œ. #œ
f j
gliar si - a, si - a, si - a

Vb œ nœ #œ œ. #œ œ. #œ nœ. œ
T
J J
gliar cun si - a, si - a, si - a

? Œ ∑ ∑ ∑
B b nœ
4

f
œ. j
&b œ nœ nœ
37

S œ J œ. œ ˙
f
cun si - a, si - a glisch,

j
&b œ œ œ. œ œ. œ
j
˙
A

f
glisch, cun si - a, si - a glisch,

Vb œ œ œ. nœ œ. nœ ˙
T
J J
f
glisch, cun si - a, si - a glisch,

B
? b #œ œ ˙ ˙ ˙
glisch, cun si - a glisch,

P
j
rall.

&b ˙
41

S
œ œ œ œ œ. œ œ œ
P
per ir sil trutg ch'ei daus a
rall.

A &b ˙ œ œ œ œ
j œ. œ œ œ
P
per ir sil trutg ch'ei daus a

j
Vb ˙ œ œ œ œ. œ œ œ
rall.
T œ
P
per ir sil trutg ch'ei daus a

?b ˙ œ œ œ œ œ œ
rall.

B ˙
per ir sil trutg ch'ei daus a

U p j œ œ
&b œ Œ
45

S
œ œ œ œ. œ œ œ

p
mi. Ei ca - tscha dis e ra - dis mar - vi -

U
tempo primo q = 85

A &b œ œ œ ˙ ˙ œ œ
U
mi, daus a
pmi, mar - vi -

T Vb œ Œ ˙ ˙ œ œ
U
mi,
pmi, mar - vi -

? œ Œ ˙ ˙
B b œ œ
mi, mi, mar - vi -
5

œ œ
&b ˙
49

œ ˙ œ œ
S
œ œ
glius, giu dil fil, ra - dis mar - vi -

A &b ˙ ˙ ˙ œ œ
glius, uh, mar - vi -

T Vb ˙ ˙ ˙ œ œ
glius, uh, mar - vi -

? ˙ ˙ ˙
B b œ œ
glius, uh, mar - vi -

U
j j ˙
&b œ ‰
53

S œ œ œ. ˙

U
glius la - ghe - gian, ra -

&b ‰ j j
A
œ œ œ #œ. ˙ N˙
U
glius la - ghe - gian, ra -

j j ˙
T Vb œ ‰ œ œ œ. ˙
U ˙
glius la - ghe - gian, ra -

? œ j j
B b ‰ œ œ œ. ˙
glius la - ghe - gian, ra -

π U
&b ˙ ˙ ˙
57

S #˙ #˙ #˙
π U
san glisch, ra - san glisch.

A &b ˙ #˙ ˙ ˙ ˙ ˙
π U
san glisch ra - san glisch.

T Vb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

π
? ˙ ˙ ˙ U̇
san glisch, ra - san glisch.

B b ˙ ˙
san glisch, ra - san glisch.