Vous êtes sur la page 1sur 4

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰Ë

Ò _« lOЗ 4
29 27 œbF« Ø W Ò¹dz«e−« W ¹Ò —uNL−K W O
Ò LÝ d
Ò « …b¹d−«
 2005 WMÝ q¹dÐ√ 13

∫ Âu² L« —bBL« ≠ ∫ Włd׫ WŽuL−L« ≠

qš«œ W?Lz«œ …—u?BÐ W?/u²? ?/ ©√® w¼ Ë W?FA?/ …œU?/ rN?? ?{d?? ?Fð r?? ? ²¹ —u?? ?N? ?L? ? −?« œ«d?? ;√ s?/ W?? ?Žu?? L? ? −? ? /
ÆW?³K …œU?/ q?Jý vKŽ Ë ÂUJŠSÐ W?IK?G?/ ©» ® Ë√ ¨Wu??³?= wŽU??F? ý≈ —b??B? L W??³? ?MUÐ ‰u??I? F? / b??Š v≈ f?½U??−? ²UÐ
W?ł—œ vKŽ Âu?²? L« —b?B?L« …œU?/ Ë√ Wu??³J« ÊuJð Ë œ«d;_ UOł–uL½ UDL½ bF¹ Ë ¨sOF/ ÷dFð —U/ Ë sOF/
‰U?L?F? ²?Ýô« ·Ëdþ w; »d??²?« lML wHJð W½U??²?L« s/ V?? ?Š ® W?? ¾? ?;U?J/ W?? Žd?? ?ł Ë√ WU?? F? ?; W?? ?Žd?? ł vK?Ž√ Êu?? IK?²¹
w; pc?? = Ë ¨tKł√ s?/ XL??L? ? Íc« u??×?M« vKŽ v?K³« Ë o¦?? ³ML« s?O? F? ?L« ÷d??F? ?²« —U??? ?/ o¹dÞ s?Ž ©·ËdE«
ÆWF^u²L« Àœ«u׫ WUŠ ÆsOFL« —bBL« sŽ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ∫ wKš«b« cš_« ≠

‰Ë_« l?OЗ 2 w; Œ —
Ò R? ? ?/ 118 ≠ 05 r^— w?ÝUz— Âu?? ??Ýd?? ??/ sŽ r?? ?−« v?≈ W?? F? ?A? ?L?«  «b¹uM?« ‰u?? šœ W?? OK?L? ?Ž
o‡?‡‡K?‡F?? ?²¹ ¨2005 WM?Ý q¹dÐ√ 11 o;«u?? ??L« 1426 ÂU? ? Ž ÆbK−« o¹dÞ sŽ Ë√ lK³«Ë ‚UAM²Ýô« o¹dÞ
ÆW‡‡Oz«cG« œ«u‡‡L« sO¹Q²Ð ∫ —uNL−« s/ œd; ≠
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ vM¦²¹Ë Æ ÊUJ« s/ œd; Í√ ¨ÂU?F« ÂuNHLUÐ u¼
¨W‡‡‡¹—uNL−« f‡‡Oz— ÒÊ≈ Êu?? ? F? ? {U?? ? ?« p¾?Ë√≠d?? ?O?¹U?? ? F? ? L?« Ác¼ ÷«d?? ? ž_≠p?– s/
‰U?¦²?/ô« s/ oI?ײ« ÷«d?ž_ Ë Æw³Þ Ë√ wMN?/ ÷dF?²
125Ë 6 ≠77 ÊUðÒœUL« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐ ≠
u¼ ¨—u??N? L? −« ÷d??F? ²? W?³? ?MUÐ ÍuM?« W??Žd??−« b??×
¨tM/ ©vË_« …dIH« ®
ÆWKB«  «– Włd׫ WŽuL−LK q¦LL« œdH«
18 w; ŒÒ—R?? ? L« 154-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
∫ WÝ—ULL« ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WO½bL«  «¡«dłù« Êu½U^ W?? ? O? ? ?;U?? ? {≈ —œU?? ?B? ? ?/ Àb?? ? ×? ? ?²? ? ?¹ Íd?? ? A?Ð ◊U?? ? A½ Í√
÷d?F²« ‚UD½ lÝu¹ Ë√ ¨÷d?F?²K  «—U?/ Ë√ ÷dF?²K
18 w; ŒÒ—R?? ? L« 155-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
 «—U?/ WJ³?ý s/ ‰b?F¹ Ë√ ¨sOO?;U?{≈ UU? ?ý√ qLA?O
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH
ÍœR¹ u×½ vKŽ ¨WLzUI« —œUB?L« sŽ WI¦³ML« ÷dF²«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WOz«e−«  «¡«dłù« Êu½U^
œb?? ?Ž Ë√ ¨d?? ?A? ? ³« ÷d?? ?F?ð ‰U?? ?L? ? ²? ? Š« Ë√ ÷d?? ?Fð …œU?¹“ v≈
18 w; ŒÒ—R?? ? L« 156-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠ ÆsO{dFL« ’U ý_«
sÒLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH ∫ —bBL« ≠
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U^
o¹d?Þ sŽ ¨wŽU?? F? ý≈ ÷d?? Fð v≈ ÍœR¹ b?? ^ ¡wý Í√
ÊU?C?/— 20 w; ŒÒ—R?L« 58≠75 d?/_« vC?²?I?LÐË ≠ Æö?? ¦? ?/ W?? F? ?A? ?/ œ«u?? / ‚öÞ≈ Ë√ W?M¹R?? /  U?? ŽU?? F? ?ý≈ —«b?? ≈
sÒL? C?²? L«Ë 1975 WMÝ d??³? L? ²?³? Ý 26 o;«u??L« 1395 ÂU?Ž U?? ?NM?/ YF?? ?³?M¹ w²?« œ«u?? ?L« ÊS?? ?; ¨‰U?? ?¦? ? L?« qO?? ?³? ? Ý v?KŽË
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« …b?ŠË b?Fð UL?= ¨W?¾?O?³« w; …œułu?/ —œU?B?/ w¼ ÊËœ«d«
U?/b? ?²??/ «—b??B?/ rO?I?F?²« ÷«d?ž_ wL?O?−?« lO?F?A?²«
20 w?; ŒÒ—R?? ? L« 59≠75 r?^— d?? ? /_« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
…b?? ŠË ÊuJð Ê√ s?JL¹ Ë ¨ U?? ŽU?? F? ?ýùUÐ W?¹c?? ž_« kH?? Š w;
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 o;«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—
hO?? ? A? ?²« w; U?? /b?? ? ?²? ?? / «—b?? B? / W?? OMO?? « W??F? ?ý_«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
—b?? B? ? / w¼ W?¹ËuM« Èu?? ?I« WD?×? ?/ Ê√ U?? L? ? = ¨wŽU?? ?F? ?ýù«
26 w; ŒÒ—R??L« 05≠85 r^— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠ b??F?ð Ë ÆW¹ËuM« W?? ^UDUÐ ¡U?Ðd??NJ« b?? Ouð w?; Âb?? ? ²? ?? /
1985 WMÝ d?¹«d??³? ; 16 o;«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł ÊU‡J?/ w‡; l‡I?‡ð w‡²‡?« …œb‡F‡²??L?« Ë√ W??³‡=d??L« …Q??A‡?ML«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UN²O^dðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë ¨dO¹U?FL« Ác¼ oO?³Dð bMŽ «bŠ«Ë «—b?B/ b?Š«Ë l^u/ Ë√
Æ·ËdE« VŠ
Í– 6 w; ŒÒ—RL« 17 ≠87 r^— Êu½U?I« vC²?ILÐË ≠
∫ WOFO³D« —œUBL« ≠
1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰ÒË√ o?;«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ×?«
¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë U??NM/Ë ¨W??F? ?O? ³D« w; b??łuð w?²« ŸU??F? ýù« —œU??B? /
ÆWO{—_« ŸUFýù« —œUB/ Ë ¨WO½uJ« WFý_«
‰ÒË√ w; ŒÒ—R??L« 02≠89 r^— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠
oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? ; 7 o;«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł— ∫ Âu² / dOž —bB/ ≠

¨pKN²L« W¹UL× W/UF« bŽ«uIUÐ ÆÂu² / —bB/ n¹dFð l/ oÐUD²¹ ô —bB/


‡¼ 1426 ÂUŽ ‰Ë
Ò _« lOЗ 4
27 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O
Ò LÝd
Ò « …b¹d−« 30
 2005 WMÝ q¹dÐ√ 13

Âu??Ýd?? L« «c‡‡?‡¼ Âu??N? ?H? / w; b??B? ?I‡‡?‡‡¹ ∫ 2 …œÒ U‡‡?‡L« 23 w?; ŒÒ—R?? ? L« 07-95 r?^— d?? ? ?/_« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
∫ wðQ¹ ULÐ 1995 W?M?Ý d¹U?M?¹ 25 o?;«u?? ? ? L?« 1415 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? F? ? ? ? ý

w; W?? ?−U?? ?F? ?/ Ë√ ÂU?? ?š …œU?? ?/ q= ∫ W?? ?Oz«c?? ž œ«u?? ?/ ≠1 ¨ UMO/Q²UÐ oÒKF²L«Ë

„ö??N? ²? Ýö W??B? B? ? /Ë w?zU??N½ nB½ Ë√ wzU??N?½ Ãu??²M/ 436≠96 r?^— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
Ë√ lM? W?? ? OK?L? ? Ž w?; qšb?ð Èd?? ? š√ …œU?? ?/ q?=Ë ¨Íd?? ? A? ? ?³« d?? ?³? ?L? ? ¹œ ‰ÒË√ o;«u?? ?L« 1417 ÂU?? ?Ž Vł— 20 w; ŒÒ—R?? ?L«
ÆWOz«cG« …œUL« W−UF/ Ë√ q¹u×ð W¹—c?« W??^U?D« WE?;U?? ×? / ¡U?? A?½≈ sL?? C? ?²? ?L«Ë 1996 WMÝ
m?³? ? ? ?²«Ë q?O? ? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ²?« œ«u?? ? ? / p?– s/ v?M?¦? ? ? ²? ? ? ??ðË ¨U¼dOÝË UNLOEMðË
ÆW¹Ëœ_«Ë
86≠99 r?^— w?ÝUzd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?ÐË ≠
w?OÞUMG/Ëd?N?= ŸUF?ý≈ q= ∫ WM¹R?/  UŽU?Fý≈ ≠ 2 q¹dÐ√ 15 o;«u??L« 1419 ÂU?? Ž W??−? ?׫ Í– 29 w; ŒÒ—R??L«
t W?? ?{d?? F? ?L?« …œU?? L« s?O¹Q?ð v≈ ÍœR¹ b?? ?^ wL?? O? ? ? ?ł Ë√ ¨ÍËuM« Y׳« e=«d/ ¡UA½≈ sLC²L«Ë 1999 WMÝ
Æ…dýU³/ dOž Ë√ …dýU³/ WHBÐ
117 ≠ 05 r^— w?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? L?« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠
WK?−? ?? ? /Ë …b?? L? ? ²? ?F? ? / …Q?? A?M/ ∫ ŸU?? F?? ?ý≈ …Q?? A?M/ ≠ 3
q?¹dÐ√ 11 o;«u?? ? L« 1426 ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OЗ 2 w; ŒÒ—R?? ? L«
œ«u??L« W??−U?F? L W??B? ²? ? L«  U?DK« s/ U??NÐ hšd??/Ë
 U??ŽU?F? ýù« s/ W¹U??L?×?« d?OЫb??²Ð oÒK?F?²? L«Ë ¨2005 WMÝ
ÆWM¹RL«  UŽUFýù« WDÝ«uÐ WOz«cG«
¨WM¹RL«
X?{d?? ? ?Fð W?? ? ? Oz«c?? ? ?ž …œU?? ? ?/ q?= ∫ W?M¹R?? ?? / W¹c?? ?? ž√ ≠ 4
ÆWM¹RL«  UŽUFýù« WDÝ«uÐ W−UFLK 39≠90 r?^— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?;«u?? ? L« 1410 ÂU?? ? Ž V?ł— 3 w?; ŒÒ—R?? ? L«
 U??ŽU??F? ýû W??{d??F? L« W¹c??ž_« p– s?/ vM¦??²? ðË
¨gG« lL^Ë …œu−« WÐU^dÐ oKF²L«Ë 1990
ÆWÐU^d« ÷«dž_
266≠90 r^— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
10 —«b?? I?? LÐ W?? B?? ²?? L?? /Ë WDÝu?? ²?? / W?? OK= W?? Žd?? ł ≠ 5
WMÝ d³L?²³Ý 15 o;«uL« 1411 ÂUŽ dH 25 w; ŒÒ—RL«
UN?B²?L¹ ŸUFýù« WDÝu?²/ W?Ždł ∫ ( kGy 10) Ídž u?KO=
¨ U/b «Ë  Ułu²ML« ÊULCÐ oKF²L«Ë 1990
Íc« ¡«c?? ?G?K W?? ?O?K²J?« W?? ?³? ? M« Êu?Jð Ê√ ◊d?? ?A?Ð ¨¡«c?? ?G«
Æ% 97,5 “ËU−²ð Ídž uKO= 15 s/ q^√ vKŽ qB×ð 367≠90 r^— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
10 o?;«u?? ? ? L?« 1411 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?З 22 w?; ŒÒ—R?? ? ? L?«
d?¹“u« s?OÐ „d?? ? ? ²? ? ? A? ? ? / —«d?? ? ?IÐ œÒb? ? ? ×?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ?L?«
W?? ?Oz«c?? ?G« l?K?« rÝuÐ o?KF?? ?²? ? L«Ë 1990 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ;u½
W‡?LzU?? ?^ W?? ?Šö‡?‡HU?Ð nÒK?JL« d?¹“u«Ë …—U?? ?−? ? ²UÐ n?ÒKJ?L«
¨UN{dŽË
pc?? ?=Ë ‚Òu? ?ðË s¹R?ð Ê√ s‡J?L¹ w²?« W?? Oz«c?? G?« œ«u‡‡?L«
·UM?√ s/ nM? qJ?Ð W?? I?KF?? ?²? ?L?«Ë W?? B? ? ²? ? L? ? L« Ÿd?? ?−« 53≠91 r?^— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
ÆWOz«cG« œ«uL« WMÝ d¹«d?³; 23 o;«uL« 1411 ÂU?Ž ÊU³?Fý 8 w; ŒÒ—RL«
WOKLŽ bM?Ž WÐuKDL« WO×B« ◊ËdAU?Ð oÒKF²L«Ë 1991
ÆUNH½ ‰UJý_« VŠ WLzUI« Ác¼ sÒO×ð
¨„öN²Ýö W¹cž_« ÷dŽ
ŸU?? F? ?ý≈ …Q?? AM/ q= V?O? −? ?²? ?ð Ê√ V?−¹ ∫ 4 … œÒ U? L« 65≠92 r^— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ? L« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
q×?? ? / Êu?Jð Ê√ V−?¹Ë ŸU?? ? F? ? ýù« s?/ W¹U?? ? L? ? ×?« ◊Ëd?? ? A WMÝ d¹«d?³; 12 o;«uL« 1412 ÂU?Ž ÊU³?Fý 8 w; ŒÒ—RL«
 «¡«d?łû UI?³Þ W¹—c« W^UD« W?E;U×?/ UN?LKð WB?š— Ë√ U?? O?K×?? / W?? −? ? ²ML?« œ«u?? L« W?? ?³? ?^«d?? LÐ o?ÒKF?? ²? ? L«Ë 1992
ÆUNÐ ‰uLFL« ¨…œ—u²L«
o?¹dÞ s?Ž  U?? ? −U?? ? ?F? ? ?LU?Ð ô≈ hšd?¹ ô ∫ 5 … œÒ U? ? ?L«
∫ wðQ¹ U/ rÝd¹
∫ WDÝ«uÐ WKÝdL« WM¹RL«  UŽUFýù«

Æ(Co 60) 60 XUÐuJ« —œUB/ ≠ W−?UF/ b?Ž«u^ Âu?ÝdL« «c¼ œÒb?×¹ ∫ vË_« …œÒ UL«

Æ(Cs 137) 137 Âu¹eO« —œUB/ ≠ U?N²ÐU?^—Ë ¨ sO¹Q²« o¹dÞ s?Ž W−U?FL« W?Oz«cG« œ«u?L«
ÆUNð—U−ðË
“ËU??−?²?ð ô W?O½Ëd??²J≈ W??/e??Š_ …bu??L« …e?N? ł_« ≠
Æ(10 Me V) Xu;Ëd²J≈ UGO/ 10 UN²^UÞ W?? ?Oz«c?? G?« œ«u?? L?« W?? −U?? ?F? ? /  U?? OK?L? ?Ž v?KŽ o³?D¹Ë
W?? ^U?DÐ (X) W?? OMO?? ?« W?? F? ýú? …bu?? L« …e?? N? ?ł_« ≠ U¼d?¹b?? BðË U¼œ«d?? O? ?²? ?Ý«Ë U?? N? ?L? ?ÝËË U?? N? ?/“—Ë WM?¹R?? L«
Æ( 5Me V) Xu;Ëd²J≈ UGO/ 5 “ËU−²ðô ÆUNð—U−ðË UNM¹e ðË UNŽ«b¹≈Ë
‡¼ 1426 ÂUŽ ‰Ë
Ò _« lOЗ 4
31 27 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O
Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
 2005 WMÝ q¹dÐ√ 13

W?? ?O?z«c?? ?G?« œ«u?? ?L« “— Êu?Jð Ê√ V?−¹ ∫ 11 …œÒ U? ? L« sO?¹Qð  U?? ?O?KL?? ?Ž w?; sO?? ?F?¹ Ê√ “u?? ?−¹ ô ∫ 6 …œÒ U? ? L«
Ê√ V−¹Ë ¨W?−?U?F?L« Ác?N? W?Lzö?/ sO¹Q??²K W?B?B? ?L« s¹c« ’U? ý_« ô≈ ŸUF?ýù«  PAM/ w?; WOz«cG?« œ«uL«
…d??/  «d?A? ×U?Ð W?Oz«c??G« œ«u??L« W?ÐU?≈ ÍœU??H? ²Ð `L??ð `?U?? ? ?B? ? ? ?L« s?/ t?Ð U?? ? ?;d?? ? ? ²? ? ? F? ? ? /Ë ö?¼R?? ? ? / UM?¹u?Jð «u?? ? ? FÐU?ð
Ê√ s?JL?¹ d?? ? š¬ —d?? ? { q?= «c?? ? =Ë U?? ? NŁu?K?ð …œU?? ? Ž≈ Ë√ W?? ? O½U?Ł ÆW¹—c« W^UD« WE;U×/ w; WB² L«
ÆqIM«Ë s¹e ²« WOKLŽ ‰öš Àb×¹
rð t½√ s/ ŸUF?ýù« …QAM/ qG²?/ b=Q²¹ ∫ 7 … œÒ UL«
Íu²?×ð w²« WOz«cG« œ«uL« ¡UM¦?²ÝUÐ ∫ 12 …œÒ UL« …œU?? ? ? L?K U?? ? ? O?½b?« WU?? ? ? F? ? ? ?H?« W?? ? ? Žd?? ? ? −?« d¹d?? ? ? ×?ð q?^_« vK?Ž
 U?? ?O?½UD?I«Ë »u?? ? ³? ? ×?«® ¡U?? ?L?« s/ WK?OK?^  U?? ?O? ? ?L? ? = v?KŽ ‰U?? ?−? ? ?/ w; W?? ?Žd?? ? −« Ác?¼ ×bMð Ê√ V?−¹Ë ÆW?? ? −U?? ?F? ? ?L«
r?ð w²?«Ë ©U?? ? N W?? ? N?ÐU?? ? A? ? ?L« œ«u?? ? L?«Ë W?? ? ;U?? ? −« W?¹c?? ? ž_«Ë Ÿ«u½√ s?/ Ÿu½ qJ W?? I?ÐUDL«Ë U?? N?Ð vu?? L«  U?? Žd?? −«
“u−¹ ô t½S; ¨ «dA×UÐ U?N²ÐU≈ lM/ qł√ s/ UNMO¹Qð ÆœuAML« ·bN«Ë œ«uL«
ÆWO½UŁ …d/ ¡«cž Í√ sO¹Qð
…d??/ sO¹Q?²?K XF?C? š …œU?/ W??Oz«c??ž …œU?/ d??³?²? Fð ô sŽ ‰ËR??? / ŸU??F? ýù« …Q‡‡A?M/ q‡‡G??²? ? / ∫ 8 … œÒ U? L«

∫ «–≈ WO½UŁ ÆW?O?{d?Ž W‡?‡H?BÐ sO‡‡¹Q??²« W‡‡OKL?Ž sŽ W??−ðUM« —«d?{_«


W??F? A? L« œ«u??L?« o¹u??ð “u??−¹ ô ¨d??/√ s/ s?J¹ U??L? N? /Ë
 U‡‡Žd?−Ð WM?¹R?/ œ«u?/ s/ d‡‡C?×?L« ¡«c?G« ÊU?= ≠
ÆWO{dŽ WHBÐ
U?? ?F? ? {U?? ?š (1kGy) b?? ?Š«Ë Í«d?? ? ž uKO?? ? = sŽ q?Ið ¨W?? ?H? ? O? ? ?F? ? {
¨Èdš√ WOłuuMJð nzUþË qł√ s/ sO¹Q²UÐ W−UFL ŸU?? ? F? ? ?ýù« …Q?? ? AM?/ qG?? ? ²? ? ?? ? ?/ v?KŽ V?−¹ ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«

s¹R?/ V=d?/ v?KŽ Íu?²?×ð W?Oz«c?ž …œU??/ sO¹Qð rð ≠ U?I? ³Þ sO¹Q??²UÐ W?IKF??²?L«  U??OKL?F?« r²ð Ê√ vKŽ d?N? «

¨ % 5 sŽ qIð W³MÐ WB?² ?L« WDK« tO?KŽ ‚œUBð …œu−?« ÊUL{ Z/U?½d³
WFÐU²« WB² ?L« `UBL«Ë W¹—c« W^UD« WE;U×/ w;
WM¹R??L?«  U??ŽU??F? ýû W??OU??L? łù« W??Žd??−?« XI??³Þ ≠
Æ…—U−²« …—«“u
…œU??L« vKŽ dE?²ML« d??OŁQ??²« vKŽ ‰u??B? ×K W¹—Ëd??C«
WH?OþË  «– W−UF?/ —UÞ≈ w; qŠ«d/ …b?Ž d³Ž W?Oz«cG« oO?^b??²UÐ …œu?−« ÊU??L?{ Z/U½dÐ `L??¹ Ê√ V−¹Ë
WOUL?łù« WŽd−« “ËU−²ð ô√ V−¹Ë ¨WMOF?/ WOłuuMJð ∫ wðQ¹ ULO;
Í«d?? ?ž uKO?? ?= 10 W?? ?B? ?²? ? L? ? L«Ë W?? ?F? ? L? ? −? ?²? ? L« W?DÝu?? ?²? ? L« W??ŽuM?B? /Ë W??L? L? B? /  «e?? O? N? −? ²«Ë …Q??A?ML« Ê√ ≠
ÆsO¹Q²« WOKLŽ bFÐ (10kGy) ¨‰öG²Ýô« s/QÐ WIKF²L« ◊ËdAK UI³Þ WKLF²/Ë

ŸU?F? ýù« …Q?AM/ qG??²??/ q= v?KŽ V−¹ ∫ 13 …œÒ U?L« w;  e?? ? −?½√ b?? ?^  U?? ? ŽU?? ? F? ? ýùU?Ð W?? ? −U‡?F? ? ?L‡?« ÊQÐ ≠
hB?? ?Š s/ W?? ?B? ? Š q= h? ¹ U?? ?L? ? O? ?; s?O? ?³?¹ q−?? ?Ý p?? ?/ sL?? ?C?ð W?? ?I¹d?DÐË W?? ?O? ? L?KF«Ë W?? ?O?MI?? ?²?« ·ËdE?« s?? ?Š√
∫wðQ¹ ULÐ WIKF²L«  U/uKFL« W−UFL« WOz«cG« œ«uL«  U?? O? ?u?? ?B? ? Ð ”U?? ?? ?L« Âb?? ŽË —d?? ?C« Âb?? ŽË W?? ×? ? B«
œ«u?? L?K W?? Oz«c?? ?G« hzU?? ?B? ? « p?c?? =Ë ¡U?? C? ?Ž_« n?zUþË
¨UN²OL=Ë WM¹RL« WOz«cG« œ«uL« WFO³Þ ≠
ÆWM¹RL«
¨WB׫ r^— ≠
∫ wðQ¹ UÒL/ ¨p– vKŽ …œU¹“ ¨ qG²L« b=Q²¹Ë
¨tO≈ qÝdL« ≠
sŽ W?M¹R?? ?L« œ«u?? ?L?« qB?? ?H¹ ÍœU?? ?/ e?? ?łU?? ?Š œu?? ?łË ≠
¨sO¹Q²« WOKLŽ a¹—Uð ≠
¨WM¹RL« dOž œ«uL«
¨W−UFL« ¡UMŁ√ WKLF²L« “d« nM ≠
“d?« Êu?J?ð w?J? W¹—Ëd?? ? ? ? C?« d?? ? ? ? O?Ыb?? ? ? ? ²?« l?{Ë ≠
¨U??NÐ ÂU??O?I« r?ð w²« Ÿd??−« ”U?O? ^ WÐU??^— ZzU??²½ ≠
œd?? −? ?L?Ð e?? O? ?O? ?L? ?²?UÐ `L?? ?¹  U?? Žd?? − d?? ýR?? ?LÐ …œÒËe?? /
U?? ?O½b« œËb?? ?×?K ’u?? ?B? ? ?« t?? łË v?KŽ oO?? ?^œ b?¹b?? ×?ð l/
ÆWM¹RL« dOž œ«uL«Ë WM¹RL« œ«uL« sOÐ W¹ƒd«
¨ŸUFýù« nMË WB²LL« WŽd−K ÈuBI«Ë

ÆsO¹Q²« WOKLŽ ‰öš √dÞ ÀœUŠ q= ≠ W?? ? ? ? ? O?z«c?? ? ? ? ? G?« œ«u?? ? ? ? ? L?« Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«
…b?? O? ?łË W?? ?L? ?OKÝ W?? ?F? ?ý_« WDÝ«u?Ð W?? −U?? F? ? LK W?? N? ? łu?? L«
W?? ? ? ?−U?? ? ? ?F? ? ? ?L?« …œU?? ? ? ?N? ? ? ?ý r?K?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 14 …œÒ U? ? ? ?L?«
Æ„öN²Ýö
œ«u?? ? ? L?« hB?? ? ? ?Š s/ W?? ? ? B? ? ? ?Š q?= s?Ž sO?¹Q?? ? ? ²?« W?DÝ«u?Ð
 U??/uKF??L« v?KŽ Íu??²? ×ð Ê√ V−¹Ë ¨ WM?¹R??L« W??Oz«c??G«  U??¾? ?O? N?« s/ œU??N? ?ýSÐ ◊d?? A« c¼ s/ b?? =Q??²?« r²¹Ë
∫ WOðü« ƉU−L« «c¼ w; WB² L«
‡¼ 1426 ÂUŽ ‰Ë
Ò _« lOЗ 4
27 œbF« Ø W Ò¹dz«e−« W ¹Ò —uNL−K W O
Ò LÝ d
Ò « …b¹d−« 32
 2005 WMÝ q¹dÐ√ 13

18 w; ŒÒ—R?? ? L« 154-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠ ¨sO¹Q²« WOKLŽ a¹—Uð ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH ¨sO¹Q²« ÊUJ/ ≠
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WO½bL«  «¡«dłù« Êu½U^ ¨WB׫ r^— ≠
18 w; ŒÒ—R?? ? L« 155-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠ Æ UŽd−« sOÐ  «d²H« ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH sJL¹ ¨ œ«d??O?²? Ýô«Ë d¹b??B?²«  U??OKL?F? W?³? MUÐË
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WOz«e−«  «¡«dłù« Êu½U^ W?U??š d?U?MŽ vKŽ Áö??Ž√ …—u?=c??L« …œU?N? A« Íu?²? ×ð Ê√
18 w; ŒÒ—R?? ? L« 156-66 r^— d?? ? /_« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠ Æœ«uL« ·UM√ s/ nM qJ
sÒLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o;«uL« 1386 ÂUŽ dH
s/ 6 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?JŠQ?Ð ”U?? ? ?? ? ? L?« ÊËœ ∫ 15 …œÒ U? ? ?L?«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U^
lOЗ 22 w; ŒÒ—R??L« 367≠90 r^— Íc?? O? ?HMÒ²« Âu?? Ýd?? L«
ÊU?C?/— 20 w; ŒÒ—R?L« 58≠75 d?/_« vC?²?I?LÐË ≠ 1990 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ?;u?½ 10 o?;«u?? ? ? L?« 1411 ÂU?? ? ? Ž w?½U?? ? ? ¦?«
sÒL? C?²? L«Ë 1975 WMÝ d??³? L? ²?³? Ý 26 o;«u??L« 1395 ÂU?Ž w; rÝu?« Ë√ W??/ö??F« l?{uð Ê√ V−¹ ¨Áö??Ž√ —u?? =c??L«Ë
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« ¨ÁU½œ√ …œb?? ×? L«  «—U?? ³? F« Èb?? ŠSÐ »u??×? ?B? / e?? /— qJý
26 w; ŒÒ—R??L« 05≠85 r^— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠ —c?? ?F? ?²?¹Ë W?? O?zd?? /Ë …¡Ëd?? ?I? ? / W?? I?¹dDÐ W?? ?Žu?? ?{u?? / Êu?JðË
1985 WMÝ d?¹«d??³? ; 16 o;«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł ∫ U¼u×/
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UN²O^dðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë ¨lA/ Ë√ s¹R/ ≠
7 w; ŒÒ—R?? ?L« 07≠88 r^— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠ ÆŸUFýù« Ë√ sO¹Q²« WDÝ«uÐ wL×/ ≠
1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 o;«u??L« 1408 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł Æp– w; sO¹Q²« ÊUJ/ d=– V−¹ UL=
¨qLF« VÞË s/_«Ë W×BUÐ oÒKF²L«Ë
«c¼ w?; W?? ?B? ? ?²? ? ? ? L?«  U?? ?¾? ? O? ? ?N« Âu?? ? Ið ∫ 16 … ÒœU? ? L«
10 w; ŒÒ—R??L« 03≠90 r^— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠ WM¹RL« WOz«c?G« œ«uL« WOŽu½ WÐU^—  UOKL?FÐ ‰U−L«
oKF??²? L«Ë 1990 WMÝ d?¹«d?³? ; 6 o;«u?L« 1410 ÂU?Ž Vł— ÆŸUFýù« …QAM/ qš«œ ŸUFýù« s/ W¹UL׫ WÐU^— «c=Ë
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨qLF« WOA²HLÐ
U??L?O? ; q= ¨ sO?K¼R?L?« WËb« wHþu??/ „ö??Ý√ nÒKJ¹
12 w; ŒÒ—R?? ?L« 08≠90 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
ÆÂuÝdL« «c¼ ÂUJŠ√  UHU / WM¹UFLÐ ¨tB ¹
1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 7 o?;«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ?/—
¨W¹bK³UÐ oÒKF²L«Ë W‡‡O?MI?²«  U‡?‡O?H? OJ«Ë ◊Ëd?A« œb??×ð ∫ 17 … ÒœU?L«
¨W?? łU??×?« bMŽ ¨Âu?? Ýd?? L« «c¼ ÂUJ?Š√ c??O? ?HM?²Ð W‡?‡IKF?? ²? ?L«
12 w; ŒÒ—R?? ?L« 09≠90 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
…—U??−? ?²UÐ nÒK?JL« d¹“u« s?OÐ „d??²? ?A? / —«d??^ Vłu?? LÐ
1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 7 o?;«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ?/—
W?? ×? ?B?UÐ nÒK?JL« d?¹“u«Ë W?? Šö?? H?UÐ nK?JL« d?¹“u«Ë
¨W¹ôuUÐ oÒKF²L«Ë
ÆW¹—c« W^UD« k;U×/ s/ Õ«d²^« vKŽ ¡UMÐ
26 w; ŒÒ—R?? ?L« 11≠90 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 21 o?;«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ? /— …b?¹d?? ? −?« w; Âu?? ? ?Ýd?? ? L?« «c¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ 18 …ÒœU? ? ?L«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨qLF«  U^öFÐ oÒKF²L«Ë ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«

23 w?; ŒÒ—R?? ? L« 07-95 r?^— d?? ? ?/_« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠ o;«u?L« 1426 ÂU?Ž ‰Ë_« lOЗ 2w; dz«e?−UÐ —Òd?Š
1995 W?M?Ý d¹U?M?¹ 25 o?;«u?? ? ? L?« 1415 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? F? ? ? ? ý Æ2005 WMÝ q¹dÐ√ 11
¨ UMO/Q²UÐ oÒKF²L«Ë WIOKHðuÐ e¹eF«b³Ž
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
19 w; ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 o;«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł ‰ Ë_« l?OЗ 2 w; Œ—
Ò R? ? / 119 ≠ 05 r^— w?ÝUz— Âu? ? Ýd? ?/
W?? ? ? O? ? ? ?L?M?²?« —UÞ≈ w?; W?? ? ? ¾? ? ? ? O? ? ? ?³« W?¹U?? ? ? L? ? ? ? ×Ð o?K?F? ? ? ?²? ? ? ?L?«Ë o‡?‡‡K‡?F?? ²¹ ¨2005 WM?Ý q¹dÐ√ 11 o;«u?? ?L« 1426 ÂU? Ž
¨W/«b²L« ÆW‡‡‡‡FAL«  U‡‡‡¹UHM«dOO²Ð
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
9 w; ŒÒ—R?L« 231≠85 r^— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠
ÍcÒ« 1985 WMÝ XA??ž 25 o;«u??L« 1405 ÂU??Ž W??−? ׫ Í– ¨W‡‡‡¹—uNL−« f‡‡Oz— ÒÊ≈
U¼c??O? HMðË  U??;U??F? Ýù«Ë  ö??šb??²« rO?EMð ◊Ëd??ý œb??×¹
125Ë 6 ≠77 ÊUðÒœUL« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐ ≠
¨p–  UOHO= œb×¹ UL= ¨À—«uJ« Ÿu^Ë bMŽ
¨tM/ ©vË_« …dIH« ®