Vous êtes sur la page 1sur 22

800 murtreir* – Nadal

murtreir*, murtrier, -eira adj. qual. lasqualas manobras fos donat a chascuna X d.
u meurtrier. sia demandat de qual emenda (1466, CConsSFlour 56, 60r).
es tegutz (sic) ung home, pagis et vassal dun muscadel, muscatel adj. voir vin.
senhor, que core (?) sus a son sr arneis trait (…) muscadel, muscatel s. m. u vin de mus-
et aquo fasen apela lodit sr traitre murtrier cat. II picheir de muscatel e II pichers de
(ca. 1430?, 118F78). proensa, VI s. (1379, CConsSFlour 2, 28v);
murtreira* (murtreyra) s. f. u archre, ont donat a maistre Bn. Ferrer per vin pument
meurtrire. mess. de chapitre de St. Flor ont et muscatel et per una lebre et doas auchas a
dit et remostrat a mess. los cossols lo greuge luy donadas la vespra de Nadal, per tot XVII s.,
que mossenhor desta vila fay ad elses et a la VIII d. (1409, CConsSFlour 25, 26v); las doas
vila sur so que a faita la tour dins las limitations simaysas de cossolat, luna plena de pument
de la gleysa ont devia esser lo cluchier et y a (…), lautra de muscadel (1433, CConsSFlour
faytas murtreyras et canoneyras et portas do- 43, 38r); VIII sests. de muscadel (1437,
blas (1469, DConsSFlour 5/1, 11v). CConsSFlour 45, 34r); II cartas de muscadel
murtrir v. tr. u assassiner, tuer (qn). si (…) que valont V s., IIII d., plus IIas cartas de
dizia que lodit chapela avia deppauzat et per claret (…) que valont X s. (1444, CConsSFlour
forsa als officiers de monsr de Saint Flor que 49, 79v).
alcun dels senhors juratz de cossolat et altres a muscle s. m. u paule (partie du corps
lor aliastz aviont cospirat et fayta empreza lo humain). ont payat aldit St. Moreyras per Ia
temps passat de murtrir ou far murtrir per lodit espasa que avia prestada aldit Peyre Avinhol
chapela monsr de Saint Flor, que Dieus non per anar eldit viatge, liquals espaza si rompet en
vuelha (1423, CConsSFlour 34, 32v); loditz II trosses a lintrada de Aorlhac el chap del
Brusacz demandava a la vila ung homme dar- pont ont tombet lo chavals que chavalghava
mas que avia perdut de sa companhia disent et loditz Avinhols et deloguet lo muscle aldit Avin-
affermant que alcun dez companhos de la vila hol per tal partit que estet alcun temps que non
ou des barris laviont tuat et murtrit ou al meins se podia despolhar ne vestir sans alcuna aiuda,
lo teniont aprisonat (1439, CConsSFlour 47, per so ly ont payat per emendament de ladicta
41r); Farreyras que es en esta ville (sic) a espaza, XL s. (1433, CConsSFlour 43, 19r).
menassatz mess. los cossols ou alcun de elses FEW 6/3, 261b, musculus. Syn. espalla.
de lo thuar et murtrir et per especial moss. lo mutacion* (mutation) s. f. u modification
cossol mager per so que es estatz en court per des rapports or/argent (de la monnaie relle à
far abolir lo capitani (1483, DConsSFlour 12/ la monnaie de compte). los recumpensar de la
1, 6v). Syn. aucir, morir et tuar. perda que disont aver fayta pieç en la muta-
musar v. intr. u se retarder dans son tra- tion de las monedas (1490, DConsSFlour 15/1,
vail. a IX manobras que lor aiuderont a char- 2v).
ghar ou descharghar afin que non musesson, a

n’ pron. voir ne. altras II de piment et per IIII parelhs de p.rdis


naalts voir festa. trames per los cossols lo jorn de Nadal al filh de
Nadal s. m. u 1. Noël. per cluetz compratz moss. dApcher, XVI s. (1387, CConsSFlour 6,
per Anthoni Rotgier, cossol, gastatz els guaytz 92r); ont donat a maistre Bn. Ferrer per vin
entre festas de Nadal per far alumenadas per so pument et muscatel et per una lebre et doas
que las nueytz eront escuras, IIII s. (1384, auchas a luy donadas la vespra de Nadal, per
CConsSFlour 5, 39v); per II simaras de vin et tot XVII s., VIII d. (1409, CConsSFlour 25,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
nadilha – narrar 801

26v); lo dimars a XXIIIIe de desembre que fos brut. aldit P. per son vestir, per I chapayro de
la vigilia de Nadal, comma es acostumat fos nadiu costa XII s. (1383, CConsSFlour 4, 83r).
trames presens a mossenhor de Saint Flour, so naltres, nautres, -tras pron. pers. suj. et
es a saber 1/2 quintal de glaos (…) (1444, compl. 1re pers. pl. de ladita porta survenc
CConsSFlour 49, 79r). u 2. la semaine aprs aqui Jacme Giris, loquals dis aldit cossol mali-
Noël. lo ters jorn de Nadal, XXVIIIe jorn de ciosament : ‹ E, que granda appellacio a fayta
decembre, venc a notissa de mossenhor de St. Jovehomes en son nom et coma cossols et el
Flour et desditz senhors cossols que lodit mtre nom de cossolat et de la comunitat de S. Flor
Pe. de Rozerges, commissari del rey nostre contra mons. de S. Flor et contra plusors altres
senhor dessus dit, era vengut en esta vila sur que sem que nos apela banitz et gardont si li
lo fait de sadita commission (1466, CConsS- cossol quayssi penront plaitz ni pichas per luy
Flour 56, 71r). ALMC 1671. Syn. Chalendas, contra mons. quar naltres non volem ges de
Novel et No. plaitz › (1418, PrivilSFlour II-2-66, 15r); tra-
nadilha s. f. u 1. verrou tournant, bir- meguy per Johan Chastaing a Paris a maistre
loir. Ia nadilha de fer pesant I ll. meza en Ayme Bournet, nostre procurayre, la coppia de
la porta del chadafalt grant sobre la porta de ladjournament en cas dappel et rellation que
Muret (1421, CConsSFlour 32, 52v); ont nous avia adiournatz Estienne Champanhac a
payat a Johan Bohet per I trasfarroilh a la requesta des chanoynes de Saint Flour et aussi
porta de Cassard et per una clau a la porta nostra procura trameguy aldit Bournet per
del Pont, plus per I anel et per una nadilha comparir per nautres, V s. (1481, CPrêtres-
que fes al chadafaut de Muret tant per lo CathSFlour 1, 13r); per so monta so que naltres
ferre comma per sa pena, per tot so VII s., aven paiat, soma IIIIxx et XVIII ll. (1494,
VIII d. (1434, CConsSFlour 44, 25r). CPrêtresCathSFlour 2, 3r); sensuyt la despesa
u 2. verrou tournant, birloir ou pice de (sic) et la seboutura de moss. Johan Espital. Et
fer fixe au centre dune meule de moulin, primo aven despendut a las fennas que lo velha-
anille (?). ont donat los senhors cossols per vo, per lor donar a dinar hou an aquelses que
almorna an aquela filha que porta las nadil- gardavo la chambra quant nautres eyriant (?) a
has, per far cota de saur agut de P. Aymeric, la gleysa, VI s. Item plus es clars de Bredon, II
X s. (1394, CConsSFlour 11, 61r). ALMC s., VIII d. Item plus es clars de Sanct Marti,
700, 956 (pt. 33 et 39), 991 et cf. 1730 (pt. XVI d. (1523, LivePrBredons 3, 16v). ALMC
26 et 30). Syn. tacola. 1826. Syn. nosaltres.
nadiu* 1, nadieu, natieu, -iva adj. qual. nar voir anar.
u natif (de qn). frayre Peyres Vidals, licen- naracion* (naration) s. f. u explication,
ciatz en theologia, venc en cossolat et suppliet description (ici : des conditions dune vente).
als senhors que lor plagues de ly subvenir et far un altre sturment de venda, naration de la
aiuda dalcuna somma dargent per anar rece- pr.meyra venda, fait per lo noble Hemon de
bre son magisteri a la universitat de Tholosa Brossadols de la renta del vilatge de Becgus
attendut que el era nadieux et filz de la viela et et de la Nauta per lo pres de dos cens floris
quel si volia despausar a totzjours mays tant (ca. 1455?, AumChapSFlour, 2r).
quant vieuria a servir a ladita viela et comunitat narar*, narrar v. tr. u expliquer, exposer
tant en messas et sermos et altres officis divi- (qch). lodit moss. P. et el eront dacord de
nals (1434, CConsSFlour 44, 33r); so que aquis oppinio que, attendut que la causa era introduta
de Durand et Anthoni Engralvi, natieus dAu- per appellacio en la court de parlament, que lo
sola, per lo present demorant a Murasso covenia baillar a la court requesta narrant tot lo
(ca. 1500, LivePrBredons 2C, 29r). fait, suppliant de provezio estre fayta, pendent
nadiu2, natiu* (natiou) s. m. u 1. personne la causa, attendut lo perilh que sen poyria
du lieu, natif. que siont donat tres draps gros ensegre per lo temps avenir (1424, CConsS-
per la almorna als paures habitans et natious de Flour 27, 52r); apres que lodit maistre Vincent
la viala plus nessecitos (1464, DConsSFlour 1, Champanhac fos arribatz a Paris el si trans-
37r). u 2. tissu de pays, local ou sans mlange, portet devers maistre Ayme Bournet, procuraire

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
802 natiu – necessitat

de ladita vila et comunitat de Sainct Flour, doneront a Sansot, nebot de mons. lo bailliou,
alqual dis et narret so per que lay era trames V pichers de vin, valont II s., VI d., et per vin la
(1467, CConsSFlour 57, 76v). nueyt que los covidet al sopar, per tot monta VI
natiu voir nadiu. s., VI d. (1399, CConsSFlour 16, 28r); P.
nativitat s. f. u nativitat de Nostra Dona Jovenros, son nebot (1421, CConsSFlour 32,
loc. nom. fête anniversaire de la naissance, 50v); lay demoren nos dos et lo sirven Michiel et
nativit de la Vierge. lodit jour que fo la Johan Marcier et son nebot et nostre oste
nativitat de Nostra Dona fo donat per losditz (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 8r). ALMC
senhors cossols a la bada per honor et reveren- 1616. Syn. bot et nep.
cia deldit jour, I picher de vi (1383, CConsS- necessari (neccessari), -a adj. qual. u utile,
Flour 4, 69r). u nativitat de Nostre Senhor ncessaire (de qch ou qn). et adonc lo cossols
loc. nom. fête anniversaire de la naissance, dis que a mons. ni al prior ni a me Math. no si
nativit de Jsus. si chantava la messa de app.rtenia point a metre gardas ni portier a las
lalba de la nativitat de Nostre Senhor a la portas de la viala mas app.rtenia de tot als
guyza et maneyra del paÿs de Lenguadoc per cossols alsquals app.rten li garda de las portas
preghar a Dieu que li plagues passifiquar la et murs et de y mettre et establir los que y sont
impedimia que era en aquest luoc et paÿs necessari (1418, PrivilSFlour II-2-66, 7v); aldit
(1421, CConsSFlour 32, 31v); la vespra de la Avinhol per la faysso dun mandament compul-
nativitat de Nostre Senhor (1438, CConsS- sori contra los assensadors de la intrada et per
Flour 46, 65v). ung pareatis a la exequtoria de lintrada de
nau1 adj. num. u neuf. III escut neus e mossenhor lo baillieu noel que y era neccessaris,
nau doblas (1453, LBauxAuterocheCouzans 1, per so V s. (1431, CConsSFlour 42, 39r); en
6v). ALMC 1878. Syn. nou1. pan, vin, charn, huous, peysso, fromatge, lenha,
nau2 s. f. u bac de franchissement de ri- chandelas, oly et totas autras causas que lor
vire. Joh. de Ventueghol dis per son sagramen eront neccessarias (…) III l., XV s., VI d.
se a tener deldit senhor la seysena part deldit (1444, CConsSFlour 49, 74v).
mas [de Ventueghol] am sas pertenensas e la necessariamen* (necessariament) adv.
nau deldit luoc (1379, TerrChaudesAigues 1, u de façon absolument ncessaire, à tout
6r); lodit Erailh en son retorn una nueyt, per prix. reparacion fayta per la porta del portal
dobte de las gens darmas, volia passar de nueyt de la Plancheta que la necessariament coven-
la nau dArchas et quant fos aqui laygua en hac guda far (1438, CConsSFlour 46, 70v).
devalada la nau et li fos dit per las gens del paÿs necessitat (neccessitat) s. f. u 1. besoin,
que covenia que tornes areyres per passar al ncessit (de qch). per mespert de XII draps
pont de Latas (1420, CConsSFlour 31, 38v). que avem pres de sertanas gens aissi quant los
nauc s. m. u auge à cochon ou bac de exequtavan per los talhs, e pueis los avem
fontaine. di que, a son advis, non deu recebre vendutz per las necessitatz de la viala, en que
layga de sos naux (1471, DConsSFlour 6, si son perdut XV lbr. (1378, CConsSFlour 1,
18r). ALMC 524 et 799. 141r); per so quar per la necessitat de largent li
nautres voir naltres. covenc vendre lo rossi, fos vendutz XIIII fr. que
ne adv. de ngation voir pas1. lhi costava (1389, CConsSFlour 8, 125v). u a-
ne pron. voir en pron. ver necessitat de loc. v. avoir besoin de (qch).
near v. tr. u near que + indic. refuser dad- avia grant necessitat de deniers per las causas
mettre, nier que. autant en devia paiar Bernard avant ditas (1381, CConsSFlour 3, 74v); ont
de Monclar, filz de Guilhe. de Monclar, mas payat a Dalo Galaub, tieulayre, per sos jornals
lodit Bernard si y era apareyzatz et en avyon et despens de plusors jours que a vaccatz a
playdeghat en Crebacor ou loditz Bernardz avia recurar et retieular las tors, bayetas, muralhas
neat et dit quel non avia part en la tor (1362?, et maysons de la comunitat que naviont tres
AccordMontclar). Syn. negar. grant neccessitat et aussi a recurar et nedeghar
nebot s. m. u neveu (ou petit-fils ?). lo lo mur, per tot XVII s., IIII d. (1439, CConsS-
XVIII jour de novembre los senhors cossols Flour 47, 39r); tous los dessus ditz messenhors

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
necessitos* – negar 803

ont dit que mesditz (sic) senhors los cossols sans ressources, pauvre. so que es estat admi-
frunischont argent als malautes que nauront nistrat als neccessitos et malautes et tous autres
neccessitat et que pueys apres si giete so que administramens que si administravont de jour
auront frunit (1507, DConsSFlour 22, 12v). en jour alsditz infectz et paures de ladita ville
u de necessitat loc. adv. obligatoirement, par (sic) et forsbourgs (1533, RTailleSFlour 56/2,
ncessit. a bailat loditz Eralhs, collectors del- 1r).
dit pati, de la volontat delsditz senhors cossols, nedejadar* (nedeghadar) v. tr. u nettoyer,
per alcus despes que a covengut far de necessi- curer (un lieu). ont payat a ung homme que
tat per razon deldit pati, per so XII s., IIII d. avia gardatz los porcz lan passat per sa pena et
(1383, CConsSFlour 4, 107v); de neccessitat trebailh de curar et nedeghadar tot lo mur devas
lor covenia demorar deforas per gardar los las Rochas en que avia tres grant pertrayt et
barris (1434, CConsSFlour 44, 19v). u esser Jacme de Chagosa que ho avia acostumat de
de necessitat loc. v. être ncessaire, falloir. es far ho avia desamparat et recusat de ho far, per
estat de neccessitat que ly senhor cossol am so II s., VI d. (1437, CConsSFlour 45, 44r).
lodit fermier los aghont impausatz a causa de Syn. curar, nedejar, netiar et recurar.
ladita imposicion segond que lor semblava que nedejar*, netejar*, denejar*, desnejar*
bonament podiont dever a causa de ladita im- (nedeghar, neteghar, netteghar, deneghar, des-
posicion a las sommas al pe de chascun delz neghar) v. tr. u nettoyer, curer (un lieu). per
dessoubz nomnatz escriptas (1438, CConsS- deneghar lo mur de las Rochas e la sala de
Flour 46, 25v); et apres fos de necessitat de Brezons e per portar e per retornar los taulers
divisar et minutar lasditas letras per conseilh et per totas las jornadas que foront tengudas en
ne hac la chargha maistre Ayme Bournet et ladita sala, VIII s. (1378, CConsSFlour 1,
apres las visitet lo advocat de ladita comunitat 128v); a Guilh. Gibalt per I jornal que demoret
(1466, CConsSFlour 56, 41v). u 2. situation a desneghar la sala del cossolat per so que las
de besoin, de dnuement, indigence (de qn, gens darmas hi aviant fayt estable, XII d.
dune ville). ont paghat a mons. lo bayliou P. (1381, CConsSFlour 3, 96r); nedeghar la mu-
de Lar per so que lhi es estat donat per los ralha (1383, CConsSFlour 4, 73v); per una
senhors juratz del cossolat per a luy aiudar a paucha de vin donat a I home loghat per mais-
tener son estat et a luy subvenir en sa necessitat tre P. Peschau que nedeghet la charreyra davant
(…) XX franx (1400, CConsSFlour 17, 70r); lo cossolat, II d. (1387, CConsSFlour 6, 88r);
fos deliberat (…) que sens faulta quom non ly apres que agront curat et nedeghat lo passatge
en dones point mas que per intercessors hom del portal de las Rochas que era empaytatz de
fegues excusar lo comun envers lodit Rodigon lo fems et de ordura (1444, CConsSFlour 49,
mieilhs quom poyria veguda la paureyra et 46r); lyqual vaylet desus ditz manderont el
neccessitat de la vila (1438, CConsSFlour 46, nom delsditz senhors cossols, per la honor de
68r). so que dit es, a toutz los habitans parar et
necessitos*1 (neccessitos), -a adj. qual. netteghar honorablament lasditas charreyras
u dmuni, indigent (de qn). ly senhor cossol, tout anayssi que fos ourdenat (1462, CConsS-
coma es de bona costuma, partigront et devesi- Flour 55, 54r); que Michel Mercier fay nete-
gront, per vestir los paures neccessitos de la ghar certanas latrinas lo lonc de la Plancheta
vila, barris et faubours, tres draps de la drapa- dont li habitant si sont plaings, si hom y deu
dura desta vila (1438, CConsSFlour 46, 65r); remediar (1469, DConsSFlour 5/1, 11v).
ly senhor cossol, comma es de bona costuma far ALMC 1179. Syn. curar, nedejadar, netiar et
chascun an, dels bens de la comunitat doneront, recurar.
partigront et devesigront per amor de Dieu a negar v. tr. u negar que + indic. ng. refu-
vestir los paures plus neccessitos de la vila, so es ser dadmettre, nier que. una altra letra quays-
a saber dos draps saurs de la drappadura desta si mos. levesques negava que losditz cossols
vila (…) et ung drap blanc de ladita drappadura non aviant ces ni cossolat ni mayso ni lor era
(1444, CConsSFlour 49, 76v). legut de tener las claus de las portas de S. Flor
necessitos*2 (neccessitos) s. m. u personne ni sarrar ni ubrir ni armas portar quar el disia

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
804 negligen – nier

se esser senhor temporal deldit luoc (ca. 1397, CConsSFlour 48, 74v). u 3. ngociation,
InvTitresSFlour, 94). Syn. near. tractations (ici : sur les modalits de lentre
negligen (necgligent) adj. qual. u qui fail- officielle à Saint-Flour dun nouvel vêque).
lit à ses obligations, ngligent (de qn). si per los despens faytz a prosegre lo negossy per
conten eldit proces que en cas que losditz sen- la novela intrada de moss. de S. Flor, so es
hors cossols en so seriant necgligent de far que assaber per los despens fays (sic) per Frances
loditz mos. de Saint Flor ou seu officier lasditas Aymeric, cossol, per me P. Mercer et Johan
restriccios et moderacios devon far et podont de Cruveler que aneron aldit moss. enval per trac-
lasditas taulas, estras et taulers (ca. 1397, Inv- tar de sadita intrada a VII de jener (…) IIII fr.,
TitresSFlour, 84); I instrument de la requesta XVIII s., II d. (1384, CConsSFlour 5, 40r).
faita aldit Saysset per so que era negligens de u 4. documents relatifs à une affaire judi-
far lodit reediffiament (1417, CConsSFlour 29, ciaire. fos apres empreza jornada al mars pus
43v). cureres et y auria I altre sage que seria am
negligensa s. f. u ngligence (ici : de qn losditz official de Mende et moss. Johan la
dans lexercice de sa fonction). touchant lo Brossa car els dos eront contrari sur la diccio
mag.r Masseti, que lon parle an luy et luy largus si se atribua al murus ou a ladhitus de
remostre sa negligensa et sa maneyra de correc- la clausa contenguda en la composicio passada
tion (1504, DConsSFlour 21, 9v). sur lo ediffici deldit mur, per veser et palpar tot
negoci (negossi, negossy) s. m. u 1. affai- lodit negoci (1424, CConsSFlour 27, 41r/v).
re(s) à traiter. per vin donat per los senhors negociar v. tr. absol. u traiter, soccuper
cossols a las gardas de la porta del Teule et ad daffaires administratives ou commerciales
alcus altres que si armero am lor per far (ici : pour une commanderie dhospitaliers).
compania sus alcuna besonha tochant lo fayt frayre Jo dArpaio, chapella curat, lo vicari,
et negossi de la viala, XII s., VIII d. (1381, Hugo Verdier, donat, I servidor per amassar
CConsSFlour 3, 100r); alqunas causas que las rendas e negociar, I sirventa, soma V per-
avian a far entre lor per lo negossy del cossolat sonas lasquals despendont chascune (sic) IIII
(1383, CConsSFlour 4, 7r); portar alcunas let- st. emina en pa (1373, EnqHospDiocSFlour);
tras clausas de part los senhors cossols per los per los despens e necessit del comandador,
negocis de la comunitat et maiorment sur los frayre Jo Achart, chapella, e de frayre Pons
greuges que aquil de la garnison de Ruynas Achart, chlr., am III rossis e am II vayletz
faziont als habitans desta vila (1438, CConsS- per vestir, ferrar, arnei, vieore, tenir rossis,
Flour 46, 58r); lascals mezas et despensas ont plaidear, negociar coma lo regiment de lasditas
faitas et administradas per las besonhas et VI maisos pot requerir (1373, EnqHospDiocS-
affaires et negocis de la comunitat de Saint Flour).
Flour anassi coma si ensegra apres lor recepta negre, -gra adj. qual. u 1. noir (ici : du
et sera declarat per articles (1452, CConsS- pelage dun taureau). avem am P. Valadier,
Flour 50, 2r); moss. lofficial non vol point da la Brugeyra de la parrochia de Manhac, I
anar dever moss. lo conte per so que es occup- brau de pel negre e te lo a chabal de nos al pres
patz daltres negocis (1469, DConsSFlour 5/1, de V moltos e pres lo lan M CCCC XXVI, el
21r). u 2. affaire judiciaire. playdeget tot lo darier jorn de ottobre (…) e dona lo prumier an
negoci davant lodit Poncet (1425, CConsS- de meysso I carta seg. (1426, LObitsChaudes-
Flour 35, 81v); per so que sur lodit negoci Aigues, 69v). u 2. sombre, obscur (ici : de la
anet a Peyrafort a la assemblada aqui fayta nuit). per IIII fays de palha bailatz per P.
sus lodit fait et assistic per lo temps aldit Barret, capitani, a las velhadas per far brando-
negoci, per so XX s. (1426, CConsSFlour 36, nas el mur quant fay negra nueyt, XVI d. (1388,
46r); ont payat a maystre Matheu de Menteyra, CConsSFlour 7, 91v). ALMC 772, 1304, 1437
bachalier en decretz, per recompensation de et 1438 (pt. 37). Syn. neir1. Voir blat.
plusors cosseilhs que a donatz lannada delz neir*1, nier (ner, nyer), -eira* (neyra) adj.
senhors cossols a las causas et negocis de la qual. u 1. noir (dun tissu). per far lesten-
comunitat, per so a luy II l., X s. (1440, dart, lo peno de la trompeta et altres petitz

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
neir – negun 805

penos per los glavis dels companhos de la viala los Lax (…) per veyre si en nenguna maneyra si
que anero eldit setghe, per VI alnas et 1/2 de poyriant far valat ni altras chausas per que
boquassis blanx et ners, tant de lun coma de lidita partida fozes plus ferma, loquals mestres
laltre a VI s. la alna, XXXIX s. (1381, lor dis son veghayre (1383, CConsSFlour 4,
CConsSFlour 3, 91r); ont paghat los senhors 93v); e si ces a nengun lodit Giralt vol que si
cossols a ladita sirventa per I sobrecot de III prenda sus lodit ort sobeyra o sobre totz sos bes
alnas 1/2a danisses ners et per III alnas de (1402, CConsSFlour 19, 59r); voliont los o
blanquet agut deldit Guill. Cocharic, per so alcus de ladita comuna fos debotatz deforas
XXIII s., IX d. (1403, CConsSFlour 20, 73v); quar lor era sospeytos sans so que saubessont
a Jacme Puel per las folraduras neyras de dire nenguna causa de sospicio contra lodit
lasditas tres raubas et fial per las cozer, LXVI Granat (1418, PrivilSFlour II-2-66, 8r); Johan
l. (1422, CConsSFlour 33, 25r); a XXX de may Pogiol li a dit que el mentia quoma (…) nengus
que fos lo jour de lascension de Nostre Senhor, chanpiis (1429, JusticeDienne, 13r). u nengun
ly senhor cossol vestigront lor raubas novas de … non aucun parmi (un ensemble) … ne.
consulars et chapayros partidas de II draps, lo XXme jour desembre ly senhor cossol escrius-
ung nyer et ung roge de Rohans (1444, seront una letra a Carlat a maystre St. Chapola
CConsSFlour 49, 46v); ont payat per las tres que volgues anar devers los cossols dAorlhac
folraduras de lasditas tres raubas consulars per obtenir ung vidimus ou copia de certanas
agudas de Pe. Bornho, pelhissier, lasquals eront letras reals que lydit cossol dAorlhac ont de-
de aniels neyras, per so XXII l., X s. (1468, vers lor fasens mencion coment nenguna de las
CConsSFlour 58, 42r). u 2. sombre, fonc vielas, cioutatz et luocx de las exempcions non
(dune couleur). lo jous de la assencio de fossont ni siont tengut de payar ni contribuir en
Nostre Senhor los senhors cossols agront lors alcuna maneyra talhas ni altres subcidiz a nen-
raubas de dos draps, de vert ner et de roge de gun altre senhor fors que al rey nostre senhor
Mosterviler (1417, CConsSFlour 29, 22r); lo- (1431, CConsSFlour 42, 31r). u non … nengun
qual jorn los senhors cossols vestigront lors ne … aucun. an respos lor non aver nengun
raubas novas partidas de dos draps, I de roge ben mobles ni heretatges (1380, LEstimeS-
de la viscont (…), laltre I vert ner de Bernay Flour, 40r); aisy apres si conten et sensegon
(1422, CConsSFlour 33, 24v); lo dighous de la li nom de las gens et personas, habitans de
ascension Nostre Senhor losditz senhors cossols ladita chareira de Muret, que non an r[espos]
coma es de bona costuma vestigront lors raubas a lor sagramen per nengunas propietats ni he-
novas consulars partidas de dos draps, ung roge retatges et res[pon]don per alcun moble et
de Brusselas, lautre ung vert nier de Mostier- ordilha (1380, LEstimeSFlour, 39r); per lor
viller (1433, CConsSFlour 43, 20r); Ia alna 1/2 reddement de lor receptas non amettont neguna
de gris nier de Bezes per vestir lo reclus (1438, persona aver paiat per lo reddement de la
CConsSFlour 46, 63r). ALMC 772, 1304 et recepta que fant apres sinon tant solament so
1437. Syn. negre. Voir terra. que si trobaria esser clarament esser (sic) paiat
neir2, nier (nyer) s. m. u couleur noire. ly per las personas et habitans de ladita viala
senhor cossol non pogront aver lors barretas (1387, CConsSFlour 6, 1r); lodit de Lescura
comma es acostumat et en lhuoc de lasditas dis que [las claus et s.rralhas] non eront estadas
barretas feyront chapayros partitz de la parti- portadas ni mostradas en nengun loc (1418,
dura de las raubas, so es a saber de nyer et de PrivilSFlour II-2-66, 9r). u sens nengun sans
roge (1444, CConsSFlour 49, 79v). aucun. per ung mandament que recebet a la
nejar* v. tr. u noyer (qn). ung home que requesta de Anthoni del Prat coma procurayre
netgeront Aloysa (ca. 1390, HonorSFlour IV- de la comunitat de S. Flour quant fos cridat et
6-7, 4v). ALMC 98. tronpat en la plassa per lo lioctenent de moss. lo
nengun, negun (nengu), -a u I. Adj. indf. baillio que totz gatges que seria pres per lodit
u un certain, quelque. fo donat per losditz tailh dins tres enchans fos deslieuratz sans
senhors cossols al maistre de la mina de negun entreval et sollempnitat altra cessant, X
mons. lo maneschac per so quar lhi mostrero s. (1388, CConsSFlour 7, 96v). u II. Pron. in-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
806 nep – net

df. u 1. personne. lo lus a XXVII septem- curar la montada de leschalier del mur dels
bre : nengun quar ploguet tot lo jorn (1424, Laxs pres de la torre de la bada (1420,
CConsSFlour 27, 46r). u 2. quelquun. li de- CConsSFlour 31, 50v); tener net dordura le-
mandet si despueys quel avia faitas de tot et schalier et passador del mur de las Rochas
achabadas lasditas claus, si nengus las claus li (1426, CConsSFlour 36, 42v); a Rafficha fos
era vengut querre en son hostal (1418, PrivilS- payat per lo presfayt am luy fait de tener net
Flour II-2-66, 9v); a depausat que el non hi vec leschalier de la montada del mur de las Rochas
jamay arada car tot era enboschat, mas que el a et mettre tota lordura dels balagums del mur
vigut que totjour lidit da Quolongias apaysiant en bas per tot lan dels senhors cossols, XXV s.
an lor bestial sans contradision de nengu (1429, (1428, CConsSFlour 39, 36v); nedeghar et
JusticeDienne, 14r); visitar Johan Boet, dit de tener netta tota lannada delz senhors cossols
la Margays, que era malautes de la impedimia la montada del mur devas los Lacz (1440,
et aussi los moles de las Rochas per vezer si y CConsSFlour 48, 76r); tota ladita annada a
avia nengun que fos plus malautes de ladita tenguda neta et nedeghada la montada del
impedimia et los furnir de so que seria necessari mur darrs la tor delz Lacz (1444, CConsS-
(1467, CConsSFlour 57, 62r). u non … nengun Flour 49, 92r); del faict de lenflar de la charn
/ nengun … non ne … personne. tractar de et de tener mal net et ben net tout a la grant
pati ho aver intrament en la viala per lo deffes bocharia (1490, DConsSFlour 15/1, 12v).
que li Engles avion fayt que nengus non intres u 2. effectivement perçue ou percevable aprs
en la viala (1387, CConsSFlour 6, 82v); mas dductions diverses, net (dune somme dar-
apres a lor eleccio no las baillaria a nengun gent). aissi resta deldit tail net, faita las de-
(1418, PrivilSFlour II-2-65, 2v). Lv negun. duccios desus ditas, Vc lb., VII s., VIII d.
Syn. dengun. Voir falta et persona2. (1387, CConsSFlour 6, 12r); somma universa-
nep s. m. u neveu (ou petit-fils ?). la maire lis dicti tallii IIIIc LVIII lbr., XVII s., VI d.,
del nep de Jorda, II s. (1378, CConsSFlour 1, dont desdut per aquels que demoront al comu
7r); V lb. de renda que Guilh., sos neps, ha el (…) XVI lbr., XV s. Resta net de levat IIIIc
mas de la Jarrigha en la parrocha de Cussac XLII lbr., II s., VI d. (1405, CConsSFlour 22,
(1380, LEstimeSFlour, 45v). Syn. bot et nebot. 8v).
nepa s. f. u nice (ou petite-fille ?). Guil- net2 s. m. u prsentation convenable (dun
lem Sauro, per se et per Margar[i]da Sauro, sa texte, dun document). u copiar al net loc. v.
nepa (ca. 1500, LivePrBredons 2C, 160r). recopier convenablement, mettre au propre
Syn. boda et nessa. (un texte). coppiar al net las escripturas devi-
nessa s. f. u nice. la nessa de Vales, VII s. sadas per maystre Pe. Faure, de Ryom (1440,
(1378, CConsSFlour 1, 6r); deldit hostal fos CConsSFlour 48, 77r). u faire al net loc. v.
desdut per la part que donet a maridar sa nessa prsenter convenablement, mettre au propre
a Dur. Claveiras que fos taxssat a XXX ll. et (ici : un registre de taille). ont payat per doas
respont a moble per XV ll. (1380, LEstimeS- mas de papier compradas per far lo registre del
Flour, 84r); devont losditz fraires et ladita An- prest et de la talha dessus dita taxar et per far
thonia, lor nessa, per las III partz del fait que al net lo papier de ladita talha et per altras
tenont a la bugha de Astorc Ruer, argent las III scripturas del comu oltra lo papier dessus
partz de las IIIIe partz de VI d., ma et ters condat, IIII s., IIII d. (1420, CConsSFlour
(1463?, LiveDienne 698, 56v). Lv nepsa; 31, 35r). u metre al net loc. v. prsenter conve-
ALMC 1616. Syn. boda et nepa. nablement, mettre au propre (un document).
net1, -a (netta) adj. qual. u 1. propre, net- per menudar en nostre lengatge los articles
toy (dun lieu). es pagat a la molher de la contra Geralt Polier que tenont en menuda V
bada per balaghar los chadaffals de la muralha fueilhs de papier, plus per los mettre al net que
per so que siont plus net, per so VI d. (1392, duront atrestant, plus per los translatar en
CConsSFlour 10, 25r). u tener net loc. v. frances per tramettre a Poittiers per fayre las
maintenir propre, nettoyer rgulirement (un impetrations que duront VIII fueilhs de papier
lieu). tener neta tot lan dels senhors cossols et (…) (1433, CConsSFlour 43, 37v); escripre et

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
netamen* – ne 807

metre al net las memorias sur so que dit es que y era et de la neu que y avia tanta que hom
(1462, CConsSFlour 55, 76r). u metre en net non y podia passar (1444, CConsSFlour 49,
loc. v. prsenter convenablement, mettre au 88r). ALMC 47. Syn. ivern.
propre (un document). menudar et apres far neu adj. qual. voir nou.
metre en net Ia supplicacio faita a la requesta neuit voir noit.
dels senhors cossols a nousss de parlament neula, niula* (nyoula) s. f. u 1. Au pl.
(1421, CConsSFlour 32, 28v); per menudar et brouillard. a XII deldit mes a Guienno (?)
mettre en net la requesta sur so baillada a la que fes bada el Mur per las neulas, V d.
court contra lodit cas per aver lasditas letras de (1381, CConsSFlour 3, 119r); a XXII deldit
remedi et per una copia que en fos retenguda, V mes, a tres homes loghatz per Johan Chapola,
s. (1421, CConsSFlour 32, 39v). capitani, a far bada el Mur de matti per las
netamen* (netament) adv. u proprement neulas, per III pas a lor donatz, VI d. (1383,
ou compltement (ici : de la prparation CConsSFlour 4, 13v). u faire neulas loc. v.
dune vaisselle dargent). achaptar aussi la impers. y avoir du brouillard. demorero sus
vayssela dargent que deviont donar a monsr el mur de matdi per far bada per so quar fazia
de Saint Flor a son novel intrament et, la grandas neulas (1383, CConsSFlour 4, 64r); lo
comprada, fos baillada a largentier per la IX jorn de feurer fes neulas per so es paiat a
apparelhar netament que fos presta quant la Guill. Gibalt per far bada al mur, III d. (1388,
trametriont querre (1428, CConsSFlour 39, CConsSFlour 7, 87v). u 2. oublie ou gaufre.
16r). per vin de Prohensa, II pichers, I picher vin
netejar voir nedejar. dAuvergne agutz de Chavanhac et per 1/2
netiar v. tr. u nettoyer (un lieu). ont payat picher de pument et 1/2 cent de neulas pagat
a Yvernat lo velh per curar et ostar lo femorier per Erailh Aymeric, per tot V s., II d. (1417,
fait darrers las taulas del mazel per las gens CConsSFlour 29, 36r); alqual dinar fos des-
foranas portans aqui vendre lo fen et la palha, pendut tant en pan, en vin, en peysso fres et
per ho netiar a causa de las processios que salat, en oly, en piment, en clareya, en nyoulas,
passont per aqui, per so XX d. (1420, CConsS- en especias et plusors autras causas enclus lo
Flour 31, 53v); per Ia manobra aguda per vin donat al cosinier (…) IIII l., XVI s., V d.
montar certanas fustas al plus alt del cossolat (1444, CConsSFlour 49, 75r); IIIIe cartas de
et per netiar lo croto de la montada del cossolat vin presas de Pe. Trenchier a XVI d. la carta,
et lo cossolat, II s., VI d. (1421, CConsSFlour mont. V s., IIII d., plus Ia carta de galias presa
32, 14v); lodit jorn fos payat ad Astorc Artis de Jacme Bresso que coustet VIII s., plus Ic de
per netiar de fanghas lo pas del portalet de la neulas que cousteront XX d. (1444, CConsS-
Frausa, XX d. (1422, CConsSFlour 33, 35r); Flour 49, 89r).
per far netiar la mayson del reclus per avant neulos, -a adj. qual. u brumeux (du
que lay intres, XII d. (1429, CConsSFlour 40, temps). lo dimenge de caramantrant per so
45v/46r). ALMC 1179. Syn. curar, nedejadar, que fes temps neulos, fos mes Huguetz ensemble
nedejar et recurar. las altras gardas de las portas sur los murs per
neu (neau) s. f. u neige. per curar la neu de se penre garda diligenment tot a lentorn de la
la muralha, II s., VI d. (1378, CConsSFlour 1, viala (1429, CConsSFlour 40, 40r).
142r); es pagat a Ranquet per curar las ayguey- neust (pour neuts) voir noit.
ras del mur et per curar los eschalers de la neu, neut voir noit.
per so XVIII d. (1392, CConsSFlour 10, 67v); ni, ne (ny) conj. u 1. Avec une ngation.
cureront tot lo mur de la grant neau que y era u non … ni ne (pas) … ni …. lo quart jorn de
tombada per tal maneyra que nengus non podia jung fos trames de rechap (…) lo senhor cossol
passar per lodit mur ni lo gaytz non podia Bt. Champanhac a mess. Jehan (sic) Girard,
visitar (1434, CConsSFlour 44, 33r); lo dis- comissari dessus dit, a Clarmont ou lay ont
sapte a VIII de feurier ly senhor cossol feyront seria a lenviron per a luy portar las doas letras
curar et nedeghar los eschals de las montadas del don de las XIIxx l. et de las LX l. per la
del mur et aussi tota la muralha de la ordura perdoha dels chavals et a Clarmont ne a len-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
808 nien* – noble

torn no lo trobet point (1427, CConsSFlour 38, que sen deu far ? (1489, DConsSFlour 14,
35v); a Hugon Bonal que non huses ni espleites 17v); [las solas] sont estadas abatuas (sic),
sus la pena que si conten en la salvagarda et a cassadas et misas al nyent (1510, DConsS-
tostz altres que i venrian de part lodit Hugon Flour 23, 1r).
(1429, JusticeDienne, 8r). u non … ni … ni ne niula voir neula.
(pas) … ni … ni …. afermet per son sagramen nissi* (nisi) conj. u nissi … non loc. conj.
se non aver ni bes mobles ni ordilha (1380, ni même … ne, pas plus que … ne. una letra
LEstimeSFlour, 202v). u 2. Sans ngation et gitada et divisada per me Johan Beluia surs so
aussi. li senhor cossol agront cosseilh et deli- que requeront li senhor cossol a lor esser pro-
beracion coment si governariant ni si lo tractatz vegut de regent per lo rey nostre senhor per so
era bos (1388, CConsSFlour 7, 53v); alsquals quar moss. lo bailios nisi sos lioctenens non hi
escreviant que nos mandesso totas noelas del volont proveser (1388, CConsSFlour 7, 52r).
tractat ni si auriam plus treva del mes de julhet noalha* (noalia) s. f. u terre nouvellement
enlay (1388, CConsSFlour 7, 66r); quant fos a mise en culture, novale; dı̂me sur une novale.
la porta, trobet aqui I companho Rosselh am Ia foguen ha Chaliniargues (sic) per visitar et
megha-lansa en la man, alqual loditz cossols demandar las noalias (ca. 1500?, LDpChap-
demandet qui lo avia establit ni mes portier Murat 1, 1v).
(1418, PrivilSFlour II-2-66, 7v); lo dimecres a noble1, -bla adj. qual. u qui appartient à
IX de mars ly senhor cossol (…) trameyront la noblesse, noble (de qn ou qch). si di esser
Rotbert Borleyra a Briode et daqui a Ussoyre nobles e vol esser quittis de talhs (1403,
per saber et se informar si las bonas vilas CConsSFlour 20, 75r); en la causa et debat
dAuvergne aviont agut mandament del rey que era et pendia entre Guiot de Monclar,
nostre senhor per anar a la jornada et al cos- senhor dotal dels bes, dreytz et devers de nobla
seilh per luy mandatz tener en la vila de Bor- Alaÿs Jaffiuela, sa molher, dona da Lhiousar-
ghas ny a qual jour era mandada ladita jornada gues en partidas, de[ma]ndador, duna part et
et si lasditas bonas vilas aviont deliberat de y Steve de Jordana, (une douzaine de noms de
tramettre (1440, CConsSFlour 48, 74r). Voir personnes) et los hereters de Johan Vitalh,
mais et mens. habitans deldit luec de Lhiousargues, homes
nien*, nian* (nient, nyent, nyant) s. m. justiciables et subgietz sans meyan deldit Guiot
u metre a nien loc. v. dclarer nul, invalider a causa de laditta sa molher, deffendens, daltra
(ici : la porte dun document). Johan de No- (1419, AccordLiozargues); lo segont jorn deldit
vagleisa que venc ayssi coma luoctenent de mes venc ayssi monsr lo baillious per far publiar
bailliou, a la requesta de ladita relicta et sos certanas letras de monsr lo regent que totz
amix, per far ayssi, emsemble lo grafier de la feudatiers nobles et altres que, si aviont acous-
cort, alcuna informacio contra lodit dErbozas tumat darmar, se aguessont ad abilhar en ar-
per declinar et metre a nient la verificacio de la mas dins hueyt jours et venir prestament a la
gracia dessus dita (1425, CConsSFlour 35, aiuda deldit monsr lo regent (1422, CConsS-
80v). u metre al nien loc. v. u a. dclarer Flour 33, 29r); fos deliberat per los senhors de
nul, invalider (ici : un appel en justice). que la mayso de cossolat que, attendut quel era del
hom releve lappellation que a fayta Minghola noble sang real de la corona de Fransa et que
ou la fassa metre al nyant coma las altras si lo saliava am lostal dArmanhac ques vesis pro-
appointamens sortis son effect (1475, DConsS- pdas desta vila, que la vila ly fegues present
Flour 9/2, 1r); luy sembla que seria bon de honorable segond que ly appartenia (1439,
metre ladita appellation al nyant si es possible CConsSFlour 47, 36r); noble home Gme Jou-
et far commettre la causa a mess. los generals venroux, filz a noble Guinot Jouvenroux, sr de
(1495, DConsSFlour 18, 21v). u b. suppri- Roffiac (1509, DConsSFlour 22, 41r); si dy
mer, abolir (une pratique). so proven de so esser noble et exempt de payar talha (1512,
que hom leva per las solas dels novels maridatz, DConsSFlour 23, 15v). Voir passatge.
si hom las deu cassar et metre del tout al nyent noble2 s. m. u 1. membre de la noblesse,
et convertir lo drit de las solas en obras pias ou noble. una jornada aqui mandada tener per luy

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
noblessa – neut 809

emsemble los nobles et los de las bonas vialas CConsSFlour 57, 61v). u 2. priode noc-
(1420, CConsSFlour 31, 17r); fos payat aldit turne. fos payat a Bn. Benesit et a Rollando
Johan Roux per certana despensa que el say et a daltres que velheron al mur nou de las
avia fayta davant quant pres lo sagrament dels Rochas quant si fasia lo portals, per lespazi de
nobles et autres (…) XXXV s. (1467, CConsS- XXXVII nueytz (…) IIII ll., XII s., VI d.
Flour 57, 75r); lo rey nostre senhor a mandat lo (1378, CConsSFlour 1, 119r); per vi que fo
ban et riereban des nobles et autres tenencis en gastatz per los capitanis la neut que foro defo-
fief et rierefief (sic) et las mostras si devont far ras, V s., X d. (1378, CConsSFlour 1, 135v); la
en Orlhac dighoux prouchen (1512, DConsS- noyt quant venc dal Puey, per II pichers de vin,
Flour 23, 17r). u 2. sorte de monnaie relle, XVI d. (1379, CConsSFlour 2, 18v); a Dur.
noble. per mespert de VIII nobles, I real et Mostel et a Dur. Vaisso per so que foron los
alcus floris de la reyna (…) VIII s., VI d. jatges de St. Pecol una nuyt que falian al gayt
(1381, CConsSFlour 3, 74v). de la Rollandia, per chascun VI d. (1384,
noblessa s. f. u appartenance à la no- CConsSFlour 5, 36v); ont paghat los senhors
blesse. sr Guinot Jovenroux fay grant porsuyta cossols a Jaqua per desbastir la paret vielha ont
et diligensa de persegre son proces de noblessa demorava la cros, per una nuyt que y velhet per
(1494, DConsSFlour 18, 12v). so quar hom non ausava demorar desotz, II s., I
nocial s. m. u noce. fo li desdut per causa d. (1396, CConsSFlour 13, 70v); al filhastre de
de las joyas de sa filha que maridet lan LXXX Vernha per III nueytz que a servit aldit guayt,
el nocial V s. (1380, LEstimeSFlour, 179v). II s. (1409, CConsSFlour 25, 23v); liqual lay
noda s. f. u sorte de monnaie relle. ont aviont colchat plusors nueytz passadas et de-
recebut de P. Juery, portador del pan benezeyt, viont anqueras jaser aquela nueyt (1418, Pri-
de la almorna acostumada demandar en la vilSFlour II-2-66, 8r); et aussi ardet lodit mole
gleisa per los paures vestir en lor an, en moneda una neuyt que los de Geralt Boyer y moliont et
de blaffartz, LXXVIII l., VIII s., IIII d., en non cre pas que sia la fauta deldit Gaspar
guotis, XI s., III d., V nodas, Ia dobla am lo (1441, InstrBrujaleine, 3r); Digias prestamen
pointet, 1/2 blanc, de bona moneda en doblas, que nas fayt Ho mala neuyt hauras Si non
IX val. VII s., VI d., en doblos bos, X s., sept redes rayso. Que nas fayt ? Digias ho !
doblos velhs, I liart, I denier (1423, CConsS- (ca. 1480?, FarceRiom, 5v). u de noit(s) loc.
Flour 34, 1v). adv. pendant la nuit, de nuit. a XXI doctobre
No s. m. u la fête de Noël. lo lus davant donem a B. Marques e a B. Girma (?), da
No, XXIe jorn de decembre (1489, DConsS- Peyrafort, que say vengro dire que li Engl
Flour 15/1, 1r). ALMC 1671 (pt. 33 et 37). chavalghavo en la part de say, e vengro de
Syn. Chalendas, Nadal et Novel. nueytz, VIII s. (1378, CConsSFlour 1, 136r);
noel- voir novel- los covenia grandament trebalhar de nuetz a
noisa* (noysa) s. f. u dispute, querelle. de causa de las gens darmas de mons. lo mane-
laqual costuma sen enseguyon plusors malvul- schac (1383, CConsSFlour 4, 65r); a Bt. Poleir,
hensas, debatz, noysas, iniurias, batemens et capitani, per una torcha pesant III ll. per lui
omicides (1510, DConsSFlour 23, 1r). Syn. presa de Jacme Aymeric en satisfaccio de (…)
riota. una altra que avia guastada a lobrir de nueits
noit, nueit, neut (noyt, nueyt, nuet, neuyt, las portas, VIII s. (1391, CConsSFlour 9, 39v);
nuyt) s. f. u 1. esser noits loc. v. faire nuit. et sia memoria al procuraire de mosenior contra
per so que chascus dizia et tenia que lidita Hugon de la Joania que a presa una vachia soa
Andreva era morta de la impedimia et aussi de lestabli, de entre doas portas del chastel da
sos vayletz, fos deliberat (…) que lodit mtre Diana, de neust, que len avian mesa li vaylet de
Heralh Pelhissier, cossol, lay anes per lor dire mosenior duna sivada que es en Quostamegia-
et far commandar per ung sirvent que menes en na, de misenior (sic) estant la ma, e notifiada a
sa compania que si tenguesso reyre elses et que son ostal (1429, JusticeDienne, 20v); lo trobet
non la entarresso que non fogues nueytz per lo estrero de noyt Guilliem dAutrac et Aliis sa
bruch del monde car era aussi marchatz (1467, moliers (1429, JusticeDienne, 20v). u la noit

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
810 nom – nom

loc. adv. pendant la nuit, de nuit. I st. de vi que an aquel cas lo filh segont mascle si souf-
donat per los senhors cossols a Jacme Dobax, a fissen, ou si non souffissen lo ters filh que
Dur. Arnalt et als altres companhos que feyro lo avenra deldit Raynalt et Johana, sia hereters
gayt la nueyt, anant per lo barry et defors per universal deldit moss. Berenger del loc de Me-
espiar los Engles, laqual noyt enpreyro dos let, de Chastelnou, de Monbru, de Cussac, de
Engles (1381, CConsSFlour 3, 112v); la noyt Rix Star, dAnglars et de tota la terra que lod.
a sopar lodit Bordaria, per so que trobet bon moss. Berengers a, ten, pocesis, et que aquel
lodit vin, en trames querir doas symayssas deia portar las armas et son nom en la maneyra
deldit muscatel (1452, CConsSFlour 50, 68r); et forma que lod. moss. Berengers las porta al
la noit per lo sopar, II s. (ca. 1500?, LDp- jorn de uy (1375–1396, MariageMallet).
ChapMurat 1, 2r). u noit e jorn loc. adv. u 4. Nom sous lequel est pris une responsabi-
pendant la nuit et le jour, nuit et jour. tre- lit. u en / el nom de loc. prp. au titre de
balhavo grandament neut et jour a causa de las lautorit de, au nom de (qn ou un document
gens darmas (1383, CConsSFlour 4, 65v). officiel). ensec si lo comptes de lintrada dessus
u per noits loc. adv. pendant la nuit, de dita per charreyras et las copias del paper de
nuit. ont paghat per LIIIIe personas que ont ladita intrada, moss. P. Mandi que es estatz
fait gayt el mur quant auzigront las noelas que contrarolladors et la escriuta en nom delsditz
pres aviant lodit Chastelnou per nueytz, valont, senhors cossols (1383, CConsSFlour 4, 31v); a
contant per persona VIII d., XXXVI s. (1405, maistre Guill. Botarel per lestrumen de la re-
CConsSFlour 22, 103v). ALMC 1435, 1436 et conoyssensa de LX fr. reconogust per moss.
1438. Voir jorn. Pons dAuroza el temps que vivia a debatement
nom (nomp) s. m. u 1. prnom. ont pa- dels M fr. losquals reconoc a Simon Sala en
ghat los senhors cossols a ung vaillet de Saint nom del comu, V s. (1387, CConsSFlour 6,
Ylpisi que portet ad Anthoni del Prat los noms 56v); recebent lodit pagament en son nom
et surnoms de las gens que morigron al Gua de (1420, CConsSFlour 31, 34v); ont payat a
la Bot [ou lAbot ?] sus Alier, enclus per son mossenhor de Saint Flour ou a Pe. Jovenros
dinar VI d., losquals aussigront los Engles en nom de luy et de son mandament la somma
dAloysa, per so III s., VI d. (1406, CConsS- de XX l. t. de bona moneda que ly eront degu-
Flour 23, 61v); vole et ordene que messenhors das (1437, CConsSFlour 45, 43v); lodit jour fos
deldit collegii scrivo mon nom et mon sobrenom trames s. Johans Aymericz a Montferrant per
en lo libre dels obi (1481, LObitsChaudes- se presentar el nom delz senhors cossols a la
Aigues, 154r). u 2. nom et prnom. aisy jornada aqui mandada per lo rey nostre senhor
apres si conten et sensegon li nom de las gens a las gens dez tres estatz del paÿs dAuvergne
et personas, habitans de ladita chareira de Mu- hault et bas (1444, CConsSFlour 49, 60r). u en
ret, que non an r[espos] a lor sagramen per son propi nom loc. adv. à titre personnel, en
nengunas propietats ni heretatges et res[pon]- son nom propre. Johan Rodilh, Dur. Valar-
don per alcun moble et ordilha (1380, chier, Johan Cathala, Jacques Daude, Giralt
LEstimeSFlour, 39r); ont paghat a Johan de Torreta et Pe. [en blanc], banayrens, ont dit
Prohis per hostar lo nom de Johan de Faurghas en lors propris noms que demore coma per
que era escritz a las petitas simarras et metre lo avant si y a appointament (1487, DConsS-
nom dels cossols, VIII d. (1417, CConsSFlour Flour 13, 14r). u per (lo) nom de loc. prp.
29, 27r); plus recebey lo dimenge a XVII de au nom de (qn). lidita vaycela fos presa et
mars en cossolat daquels que sensegont, de lor ostada aldit Beraut sus lo chami fors lo Puey e
talhas las parcelas apres lors noms escritas, de fos retornada al Puey e messa a la man del rey
St. Clavayrolas, II s., VI d., Guill. Chazal, II s., e fos ly volontats e coselh del cosselh e dels
I d. (…) (1426–1427, CConsSFlour 37, 0bv). jurats que moss. St. Arnaltz la persegues per so
u 3. nom de famille, de ligne. Item vol lod. quar sera faita per lo nom deldit moss. St.
moss. Berengers que, al cas que si endevenria (1378, CConsSFlour 1, 144v); la assignatio
lhu anar de vida a trespassament sans hereter avant dita per laqual foro exequtat ly senhor
mascle procreat de madona Alaÿs, sa molher, cossol et altre habitant de la viala per Robin

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
nombre – non 811

Potier et Johan Cassart a requesta de Johan del nombre fossont departit del paÿs (1420,
Fornial per nom deldit Guilhalme de Sanhas CConsSFlour 31, 32r); lo dimenge XVIe jorn
(1381, CConsSFlour 3, 67r); demandava loditz de may foront lotghatz los Bisquahis a tres
P., ho loditz Heralh per so nom, que li fosso grant nombre environ Saint Flor (1424,
payat VIII s. (1381, CConsSFlour 3, 121v). CConsSFlour 27, 32v). u en gran / petit nom-
u 5. mot dinjure, insulte. u metre los noms bre loc. adv. en grand / petit nombre. tochant
loc. v. profrer des insultes. siant sitadas las las gens darmas que hon parles amb los folris
fennas da Drels que an mes los nomps (1428, et de lotghar aucuns en petit nombre si elses
JusticeDienne, 12v). u metre nom a loc. v. eront en grand nombre (1513, DConsSFlour
injurier, insulter (qn). Antonis Vernha, ame- 23, 26r).
nat per garent, a iuratz per son sagramem et a nomea* (nommea) s. f. u acte de convoca-
depausat que el era unnc jour, que non li sovent, tion collective à des assises. quant mon
an aquo de la Maracda et eront en lodit ostal companho anet a las asisas a Maserac, per lo
de que eront las fenna desus ditas, e meyront log del chaval, VI d. Item plus per portar a
nom a la filia de Hugono da Fortunier, e la- Clarmon ladita nommea, ho per la pena del
pelleront marmaysa, etc. Item plus a la filia de messatge, XV s. (1494, CPrêtresCathSFlour
Galdi lapelleront chasidoza (1429, Justice- 2, 3r).
Dienne, 16r); a faita anformasio lo procuraires nominar v. tr. u citer (qn) nominalement
de monsenior contra Quatarina, filia de P. en justice. loquals moss. P. dis que anqueras
Queilha et da Aliis, molier de Hugon Vernha, non era expedient de baillar appellacio per
da Rels, que an mes diveres (sic) noms a plu- escript jusques que hom sentiria que volgues
siors fennas de la parochia da Dia[na] et ayso nominar particularment los cossols et habitans
es desay tres mes (1429, JusticeDienne, 16r). que non aguessont a participar am losditz reli-
ALMC 1764. gios car adonc se covenria gardar de las sen-
nombre s. m. u nombre dunits, quantit tensas et appelar per escrit (1421, CConsS-
dnombrable (dobjets ou de personnes). ont Flour 32, 19r).
paghat los senhors cossols a maistre P. Mercier nomnar v. tr. u nommer, citer (qn). ont
per sa pena et trebalh de aver faitz los contra- donat los senhors cossols ad una persona, la-
ditz et reppropches de letras bailladas per mons. qual non volunt nom[n]ar (…) per alcus servisis
de Clarmont per lo fait dAloysa en lasquals que avia faitz per lo comu de S. Flour, la
letras avia en nombre IXxx V letras (…) XX summa de IIII franx (1397, CConsSFlour 14,
lbr. (1410, CConsSFlour 26, 27v); receberont 87v); lo XVIIme jorn de novembre forunt trames
per la venda del pan que sobret de la charitat a Murat a mons. lo president las personas si
del jous de lAscension de ladita annada per so ampres nomnadas (1407, CConsSFlour 24,
que y ac trop plus de pan en nombre que del 44v).
poble que venc penre ladita charitat, per so VIII nomnat s. m. u personne que lon nomme,
moltos que valont VI l., VIII s. (1439, CConsS- que lon mentionne (dans un texte). lan M
Flour 47, 26v); que li franc archiers sont man- CCC LXXVIII, lo pr.meyr jorn del mes de
dat et non avem tout nostre nombre et aquilh mars, jureron li nomnat que sensegon, per auzir
que y sont volont esser habilhat, que sen deu los contes contengutz en aquest papeyr, en las
far (1470, DConsSFlour 6, 7v); dels archiers mas de sen Johan Jovenros, cossol, de procezir e
que fault envoyar, quayssi nous en deven gou- auzir los comptes ben e degudamen (1378,
vernar ny los abilhar et si deven tramettre CConsSFlour 1, 0v); de la resposta faita per
devers moss. lo capitani per saber lo nombre aquel portier appelet en garens los dessus nom-
de quantes si contentera (sic) (1507, DConsS- natz (1418, PrivilSFlour II-2-66, 7v).
Flour 22, 18r). u a gran nombre loc. adv. en non (no) adv. u 1. non. los senhors cos-
grand nombre (ici : de personnes). monsr de sols feyront resposta aldit vicari et recebedor
Saint Flour autreget als senhors cossols que los quels respondriont volunteyrament aldit mos-
chapelas velhessont jusques que las gens dar- senhor daquela somma per meg so que las
mas del Capdet que eront sur lo paÿs a grant altras bonas vielas dAuvergne paghont chascu-

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
812 nondeparten – nonobstan*

na sa porcion de la ayda sur so autreghada nondevis, nondivis (nomdevis), -a adj.


darrieyrament per laquala se demanda a la qual. u indivis (dun bien foncier). Pons Pas-
viala aquela somma delsditz IIIIxx escutz, al- turel dis per son sagramen que per la meytat
trament non (1430, CConsSFlour 41, 31r/v). duna mayo nondevisa e dun ort atochans pau-
u de non loc. adv. non. alsquals li cossol satz sobre lo baynh (…) dona XII d. per ces e
non auzeron dire de non (1387, CConsSFlour per talha e II gallinas per fuoc fazedor, tolta,
6, 86v). u 2. ne … pas. I instrument que pres talha, manobras a volontat e tota juridictio
me St. Vendeza coment lo prior de Rochafort e (1379, TerrChaudesAigues 1, 15v). u per non-
lo sagrestas non volgront aceptar la comessio de devis loc. adv. en indivision (ici : dune rede-
lofficial de Borghas (1378, CConsSFlour 1, vance en nature). lo quart ho lestima per
125v); aquelas [claus] no si deviont metre en meytat per nondivis dels blatz deldit mas
portas mas deviont esser rotas et pessadas per (1379, TerrChaudesAigues 1, 4r). u per non-
ostar tota sospeyta (1418, PrivilSFlour II-2-66, devis amb loc. prp. en indivision avec (qn ou
9v); per lo IIIe enchant fo asignat al mars apres un autre bien foncier). di si que Dur. Chami-
si non erunt daquort (1429, JusticeDienne, 9v); natz dona per la quarta part per nondevis del
lo II jorn desembre behlet madona a Jame de la mas de Boyceyras am Raymun de Thelhet cofr.
Bolia e son fraire huna doblona e huna boreta am las terras de Gibert de Mirmon e am las
per lo pres de dos escutz neuz e non deu essegar terras de Gervays Brunenc, XIIII s. e VI d. per
de dos ans (1467, LRecAuterocheCouzans, ces e per talha, boadas e manobras a volontat
37r). u so que non loc. phrast. ce qui nest (1379, TerrChaudesAigues 1, 14r); dis per son
pas vrai. li supplieront que li plagues, si far si sagramen se aver la meitat de I hostal per
podia per virtut de sa comissio, de et sur lo nomdevis am sa filha en la rua dentre Muret
genibus flexis de que se funda monsr de Saint e Saurel tots estimats a IX ll., a sa part respont
Flor dizens que quant los cossols li prestont lo per II ll., V s. (1380, LEstimeSFlour, 20v); la
sagrament lendeman de Paschas lo devont tersa part de tota la terra appellada lo Terme
prestar a genoilh a terra, so que non, de se Long que es per nondevis an las altras doas
informar am los notaris que en ont pres los partidas sive tersas partz de ladita terra del
insturmens per que si funda et de la maneyra Terme Long (1408–1487?, TerrPradines 1,
de lusatge, car los notaris diront que non 3r); te de nos lodit Boschatel per nondevis an
devont point mettre genoilh a terra mas flaycis Johan Mariou lo chasal que si te an lostal que
(1421, CConsSFlour 32, 38r). u 3. Devant un te de nos et deldit Mariou, aquel de la Quosta,
s. qui nest pas, qui est le contraire de (ici : et lodit Mariou ni a las doas partz et nos luna
noble). mtre Pe. del Bos similiter et que hom non (ca. 1480, LiveNozires, 4r).
si divizischa point tant del fait dels non nobles nonostan*, nonobstan* (nonostant, non-
que dels altres affayres (1469, DConsSFlour 5/ obstant) u I. Prp. u en dpit de, malgr
1, 8v); si hom deu trametre a Ussoyre per las (qch). moss. lo bailius comandet al Gualocheir
mostras que sont mandadas tochant los nobles et et als altres bastidors que anessont bastir non-
non nobles del present paÿs al XXV jorn del obstant lo deffes que lor era faitz per lo bailiu
present paÿs (sic pour mes) (1491, DConsS- de Javalda (1378, CConsSFlour 1, 127r); lo
Flour 15/1, 32v). ALMC 1844. Voir alcun, fait dels forners que levont de coyre los pas
alcunamen, ancar, ancaras, aussi, dengun, gaire, gros a lor voler, nonobstant la composicio es-
ges, ja, jamais, mas2, nengun, ni, ome, oncas, tant entre monsr de Saint Flor et la viala que
pas1, persona2, plus1, ponh1, que1, ren et vetz. devont coyre chascun pan per Ia mealha (1423,
nondeparten adj. qual. u indivisible (ici : CConsSFlour 34, 14v); que, so nonobstant,
du cens dû pour une proprit). del ces desus hom trameta devers lo rey ung home sabent
dit nondeparten de la pagesia payo los heretiers per ne aver remedi et provision si far si pot
de Jacme Polverel I carto fromen (…) del ces (1469, DConsSFlour 5/1, 19r). u II. nonostan
desus dit payo nondeparten de la pagesia Ia que (+ subj.) loc. conj. bien que, malgr que.
carta fromen, Ia carta seg., Ia carta avena nonostant quel aguessa dreyt et part en ladita
(1438, LivePrBredons 1, 5r). tor ensemble an lodit sr, gys per so a luy non

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
nonremens* – nosaltres* 813

appertenia de penre ny apropriar tota la garda Flour 20, 3v); Est. Rigals a presa en se la
et possessio de ladita tor (1362?, AccordMont- quauza de Joana, sa nora, de la batidura que
clar); nonobstant que ladita gleisa fos deyta fes a Joana, filia fo a Peire la Quolungia, et ses
estre polluda per la seboltura del prior daquela mes a lordenansa de mosen lo juge, bailadas
gleisa deffunct, loqual monsr de S. Flor tenia sas icnosensas per una vegada, etc. e a iurat sus
per escumenghat quant vivia et lo jorn de sa sains Avangelii non anar enquontra (…) et las
mort (1423, CConsSFlour 34, 18r); leretier de deu bail a sa asiza davant la Magdalena
Gme Bonalt a faict adiornar messs los cossols (1429, JusticeDienne, 18v); aussi de Barnat,
per aver moderation de sa talha, nonobstant lo fabre del Teule, per so que sa filha, nora
que lon lo agha moderat de XVIII l. que lo deldit feu Pe., es mesclada amb lodit Barnat
payres payava a XII l. (1510, DConsSFlour et si hon los gieta deforas, ont los deu hon
23, 6v). mettre (1507, DConsSFlour 22, 12r). ALMC
nonremens*, nonremins, nonremeins 1615.
(nonremiins) adv. u 1. de plus, en outre. lhi noranta adj. num. u quatre-vingt dix.
senhor cossol mandero lor cossolat ont fos una letra obligatoria chancellada, sotz lo sahel
aordenat de scrieure per lodit loc et per Carlat del cossolat donada, en laqual los senhors cos-
que fos pres lo dissapte avant, a moss. dAngho sols eront tengut a me Johan de Ribas de
et als altres senhors reals rigens per lo rey noranta sept flor. daur (ca. 1397, InvTitresS-
nostre senhor et nonremins ad alcus senhors Flour, 46).
de gleysas, nobles et comunas dels paÿs de las nori-, norri- voir nuri-
montanhas dAlvernhe, de Velayc, Javalda et nos u 1. Pron. pers. suj. 1re pers. pl. per
Roergue (1381, CConsSFlour 3, 105v); Guil- leynha quant nos aiustem a mayso, VIII d.
liem dAutrac mes tot lo tempporal de mosen (1379, CConsSFlour 2, 8r); Johan la Graveira,
Peire Charbonel per mandamen de mosen lo alias (…) Fradet, proferendo dicto Armando
jutge que non uses, etc. sus pena de X ll., talia verba : ‹ Que fas aysi Armando ? Aysi es lo
nonremins de XXV ll. (1429, JusticeDienne, chapelas de Guionet que me deveda lo chami del
15r); lidit Chassanh et Avinhols aneront lodit rey › et tunc dictus Fradet dixit a (…) ‹ Per ma
jour a Fens ensemble los dessus ditz religieux fe, nos no passarem › (1429?, JusticeDienne,
et Ytier de Serra et lendeman feyront assem- 17v); lo jor de Sancta Cros de setembre Johan
blar totz los religious en chapitre et feyront Marcier, Claveiras, Flori, Brunencho et nos dos
ratiffiar so que era estat fait per losditz pro- fogran ha Bredom per appontar an mossor de
curayres a Murat et nonremeins per sagelar una Sanct Flor (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 3v).
procuration que loditz Avinhols avia menudada u 2. Pron. pers. compl. 1re pers. pl. avem
et grossada aldit luoc de Fens sur la materia paiat a Guill. Chambalh en deduccio de so
dessus dicta (1433, CConsSFlour 43, 26v). que li devia li comuna en abatement de sos
u 2. par suite, en consquence. a faita anfor- talhs que nos devia, XXVII s. (1378, CConsS-
masitio lo procuraires de monsenior contra Flour 1, 137r); nos ha donat Peyre del Vialar,
Guilliem de la Joania que, estant lordenansa habitador da Mende, per metre se el cadren, II
de mosen lo juge, el estastz (sic) refusans de francz (1414, LObitsChaudesAigues, 45r); non
bailar del vi a plusiors gens et nonremiins Guil- ou sabiam point, quar no be nos y agias trobatz
liem dAutrac li comandet sus pena de LX s. (1429?, JusticeDienne, 17v); coseguem lo VII
que el bailes del vi a tota presona an largin jorn deldit mes II fornadas de pa per nos ho per
(1428, JusticeDienne, 23v). lo prat (1491, CBredons, 7v). ALMC 1828 et
nora s. f. u bru. I obrador per sa nora el 1830.
Masel estimat a C ll. (1380, LEstimeSFlour, nosaltres* (nousaltres), -tras pron. pers.
88v); ont recebut de Anthoni Boscho per las suj. et compl. 1re pers. pl. a XXIIII septembre
mas de Jacme Aymeric, per causa del debtal fos trames Robbertz Borleyra am Ia letra clausa
que donont los champs de moss. Guill. Salto, als cossols dAorlhac et Ia altra a moss. Peyre
que sont de present de la nora dAnthoni Bar- Jovenros que era part de lay per sentir et saber
ghas, filha deldit Boscho, X s. (1403, CConsS- am lor que sont de la exempcio coma nousaltres

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
814 noscla – Nostra Dona

coment emsemble lor nos devem guovernar sur fait, ont tousiours continuat de far dire et cele-
lo fait de la talha dessus dita per resistir a non brar en las tres gleysas de Saint Flour, de
payar part daquela (1429, CConsSFlour 40, Nostra Dama et dez frayres predicadors las
32v). ALMC 1826. Syn. naltres. messas de S. Esperit, de Nostra Dona, dels
noscla s. f. u attache circulaire, collier de tr.spassatz, de saint Sabastian, de saint Antho-
fixation. a Jacme Farreyras, fabre, ont payat ni, de saint Flor et de Recordare (1437,
per una noscla mesa a la balesta de lassier del CConsSFlour 45, 49r); ont totzjours continuat
cossolat, II s., VI d. (1433, CConsSFlour 43, de far celebrar en las tres gleysas de Saint
49r). Flour, de Nostra Dona et dez predicadors las
noseir*, nosier* (nozier) s. m. u noyer (ar- messas de St. Esperit, de Nostra Dama, dez
bre). un champ quontenent alcus nozier (1431?, trespassatz, de St. Sabastian, de St. Anthoni,
JusticeDienne, 26r). ALMC 277. de St. Flour et de Recordare (1440, CConsS-
nossas s. f. pl. u noces. donerunt los sen- Flour 48, 77r); lo XXme jorn deldit mes de
hors cossols a Johan Raynaut quant venc a las genier fos trames mtre Guill.me Brunencho a
nossas de Chabrol per las simarras del cossolat Paris per sollicitar los proces que li viela hi
plenas de vin blanc, IIII s. (1410, CConsSFlour ha a lencontra dels chanunges de Nostra
26, 23v); lo dimenge a XIX deldit mes venc Dama tant per lo fait de la cloustura del ceme-
ayssi mons. lo baillious a las nossas de Chapola teri que de la intrada del vin (1466, CConsS-
(1424, CConsSFlour 27, 38v); si volont donar Flour 56, 74v/75r); per lo dinar de moss. Flori
als enfans de Johan Blanc la intrada de una et de nos et del clergue et de Boso lo jor que
saumada de vin que ont cronpada per far las hobren la cera de Nostra Dama, VII s., VIII d.
nossas de Ia filha que y a (1474, DConsSFlour (ca. 1500?, LDpChapMurat 1, 2v). ALMC
8, 27r). u anar a segondas nossas loc. v. se 1654. Syn. Nostra Dona.
marier une seconde fois. al cas que non au- Nostra Dona loc. nom. u sainte Marie,
riont fillz mas filhas et Raynaut yria a segon- Notre-Dame (dsigne la sainte ou une glise
das nossas et dautra molher auria filh, vol lo qui lui est ddie). fo li desdut per VII s., VI d.
pr.mier esser hereter de sos bes et la primeyra que dona a Nostra Dona per I obi mins lo
filha que aura deldita (sic) Johana sia maridada quart, VI lb. (1380, LEstimeSFlour, 179v);
et las autras mesas en orde (1375–1396, Ma- lodit jour que fo la nativitat de Nostra Dona
riageMallet). u faire nossas loc. v. organiser fo donat per losditz senhors cossols a la bada
des noces (ici : de sa fille). lod. moss. Beren- per honor et reverencia deldit jour, I picher de vi
gers deu vestir sadita filha et far nossas a sos (1383, CConsSFlour 4, 69r); ont paghat ad
despes (1375–1396, MariageMallet). Anthoni del Prat per la nota de la soma de
nossenhors (noussenhors) s. m. pl. u terme CI lbr., V s. en que lo comus era tengutz al
honorifique (sadressant à un groupe de nota- chapitol de Nostra Dona de Saint Flour (…) et
bles). de laqual [letra] si chargeront losditz lodit chapitre a volgut fos chancelada (…) per
segretari et clerc la aver escrita et sagelada so es paghat, enclus lo esmolument del sagel, X
del rey et la passar devers noussenhors dels s. (1406, CConsSFlour 23, 60v); ont totzjours
comptes et la baillar al thesaurer general per continuat de far celebrar en las tres gleysas de
so que la viala en sia quittia (1424, CConsS- Saint Flour, de Nostra Dona et dez predicadors
Flour 27, 40r); et apres, vegut aquel escrit, las messas de St. Esperit, de Nostra Dama, dez
foront faitas supplicacions segont lo contengut trespassatz, de St. Sabastian, de St. Anthoni,
daquelas letras a nossenhors les (sic) generals, de St. Flour et de Recordare (1440, CConsS-
losquals senhors, las vegudas, y manderont far Flour 48, 77r); lodit jour fos faitta una lioura-
lors annexas per las cachetar (1428, CConsS- sos de pan et de vin als chanonis et coris de
Flour 39, 32r). Nostra Dona per moss. Pe. Polo, que Dieus
Nostra Dama loc. nom. u sainte Marie, perdon (1444, CConsSFlour 49, 97r). u Nostra
Notre-Dame (dsigne la sainte ou une glise Dona dauost loc. nom. la fête de lAssomp-
qui lui est ddie). ly senhor cossol, (…) tion. lo venres a XV deldit mes non obret hom
comma ly senhor cossol predecessor aviont re per so quar fo Nostra Dona daost (1383,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
nostre – nota 815

CConsSFlour 4, 67v). cf. ALMC 1670. Syn. las annadas passadas, so es a saber la somma
Nostra Dama. Voir nativitat. de cent liouras torn. (1440, CConsSFlour 48,
nostre, -tra u I. Adj. poss. 1re pers. pl. que 43r).
nosdit cossol per lo nom de nostra comunitat li Nostre Senhor loc. nom. u 1. Jsus. los
siam tengut de donar en aiutori de far las senhors cossols al jorn duey ont faitas dire
chauzas dessus ditas vint frans daur per una tres messas als frayres predicadors, una de
ves (1378, PrivilSFlour II-2-44); lo jour meteys Saint Esperit et doas dels mortz que a Nostre
los jutges nostres et dels Engles dAloysa ven- Senhor plassa per sa gracia done a far cossols
gront vezer la plassa al Pont ont fos pres Guill. que siant plazent a luy et aprofeytables al
Buditz (?), Engles deldit lioc dAloysa (1389, comu, per lasquals dire ont donat VI s. (1394,
CConsSFlour 8, 118v); et adonc dis Antonis CConsSFlour 11, 87r); los senhors cossols ont
que el mentia falsamen, ‹ Be fas tu pegz quan faytas dire doas messas del Saint Esperit lo
tos hostes tu prendes lo fe de nostre prast e mai darrer jorn de mars per so que Nostre Senhor
de nostra escura › (1429, JusticeDienne, 27r); dones affar bos cossols approffeytables al comu
en fe per lo bestial de La Vaur, de nostra part, (1399, CConsSFlour 16, 38r). u anar a Nostre
XI s. a Salins (1509, LDpLavaurs 2, 1v). Senhor loc. v. mourir (pour un chrtien).
u lo nostre + s. fes portar una de las gimelas quant fos anatz a Nostre Senhor li en doneront
de la nostra breyda, laquals era remasuda costa la intrada de ung meug per far sa seboltura
lo Boysso, affin que non se perdes lidita fusta ne (1394, CConsSFlour 11, 52v); per doas torchas
se molhes (1383, CConsSFlour 4, 74r). pezans IIII lbr. 1/2, Ia onsa a la seboltura deldit
u II. Pron. poss. 1re pers. pl. del gait delz maistre St. Vendeza que anet a Nostre Senhor
barris, que venhont saymont velhar coma es lo jour de S. Vincens dar. passat, XV s., IIII d.
costumat et, si si volont separar, que lon non (1395, CConsSFlour 12, 70v). u Nostre Sen-
lor done concelh ny ajuda et, si volont far gayt, hor fes son comandamen de loc. v. Dieu a fait
que per so non reste lo nostres (1465, DConsS- mourir, a rappel à lui (une personne de
Flour 1, 44r); coseguem lo XXVI jorn deldit religion chrtienne). divendres darrier passat,
mes una fornada de pa, del nostre ho de la XXIme jorn del present mes, Nostre Senhor fes
boada de la lenia (1491, CBredons, 7r). son commandament de satge homme mtre Pe.
ALMC 1800, 1802, 1808, 1810, 1812 et 1814. Bonald, en son vivent jutge desta ville (sic)
nostredit, nostradita adj. dm. u notre (1510, DConsSFlour 23, 5r). u 2. une repr-
dit. que nosdit cossol per lo nom de nostra sentation de Jsus ou des hosties. per ung fays
comunitat li siam tengut de donar en aiutori de fuelha mes davant lostal de la Paulona
de far las chauzas dessus ditas vint frans daur quant Nostre Senhor y passat (sic), V d.
per una ves (1378, PrivilSFlour II-2-44); fos (1396, CConsSFlour 13, 50r); fos payat per
donat al cosseilh de Riom que era per adonc a despensa fayta lodit jorn en lostal de s. P.
Brioude, am loqual nostreditz conseilliers fey- Polo, cossol, als senhors cossols et juratz de
ront collacio de et sur lodit negoci que aviam a cossolat que deviont portar lo pavalho de Nos-
far am ladita dama, X s. (1420, CConsSFlour tre Senhor et a la processio et altres coadiutors
31, 42r); veser et yssaghar si, per la intercessio (…) XLVI s., II d. (1424, CConsSFlour 27,
de nousditz senhors, los que seriont trames al 35r); fos payat a tres manobras per hostar et
conseilh a Celles en Berry poyriont aver alcuna netiar lo pas de lort de Farrier pres lostal del
gracia et remissio del rey nostre senhor de la pastre et a Jalet per hostar lo pertrayt que era
aida que hom sperava que seria autreghada dins los portals de Muret per aqui passar Nos-
aldit conseilh (1424, CConsSFlour 27, 52v); tre Senhor lo jous de Dieu, IIII s. (1425,
lo XIIIIe jour dabriel fos payat a Johan de la CConsSFlour 35, 31r). ALMC 1674. Voir
Bordaria, recebedor per lo rey nostre senhor en an, aparicion, assencion, cors2, Deu, Epifania,
lo hault paÿs dAuvergne de la porcion de layde festa, jous, nativitat et passion.
(sic) de IIc milha francz que lo reys nostreditz nota s. f. u 1. court crit. loditz me W.
senhors a volgut estre mes sus en sos paÿs de avia scrit el grant papier del cossolat la nota
lenga dol la present annada parelhament que de la prestacio del sagrament fait per losditz

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
816 notable – notaire

senhors al vicari de moss. de S. Flor (1381, situation sociale importante (de qn). doneront
CConsSFlour 3, 76v); a maistre Anthoni Char- a beure a plusors personas notablas de Murat a
rada per ordenar et escrieure una acta de la lostal de Jacme Aymeric (1395, CConsSFlour
condempnacio fayta per Johan Saysset, eslet, 12, 44r); ont payat per despensa fayta en pan et
sus la causa de Johan Belugha et per II notas vin a plusors notables homes de la viala esta-
receubudas sus lodit fayt et per una enformacio blitz en armas a la porta del Teule et altras
tramessa a Bredom sus lo fayt de Belart, per tot partz (…) VIII s., IX d. (1420, CConsSFlour
XII s. (1387, CConsSFlour 6, 117r); ont pa- 31, 31v); lo jorn de la feyra de Totzsains foront
ghat ad Anthoni del Prat per la nota de la soma mes plusors gens notablas am arneys per gardas
de CI lbr., V s. en que lo comus era tengutz al lodit jorn de la feyra et lendeman per segurtat
chapitol de Nostra Dona de Saint Flour (…) et de la viala a las portas del Teule, dels Laxs et
lodit chapitre a volgut fos chancelada (…) per de Muret (1420, CConsSFlour 31, 36v); a
so es paghat, enclus lo esmolument del sagel, X lendarrier foront comes tres notables senhors
s. (1406, CConsSFlour 23, 60v); ey baillat a que aquilh aguessont a deputar dos prodomes
maistre Johan Noseyras per mectre al papier de de chascun mestier per taxar lealment las cau-
la gleysa la nota de Bertrand Yvern que ses sas venals exceptat los blastz et apres seria
obligat payar lobit de Johan Cayro, alias Ten- impetrada letra de monsr lo regent per far tener
cho, XV d. (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 17v). lodit taxament (1423, CConsSFlour 34, 14v);
u 2. musique (accompagnant une messe). las ont donat a ung notable frayre predicador ape-
messas dels mortz que feyron dire li senhor lat frayre Vidal, del convent dez predicadors de
cossol en las II sepmanas apres Tostz S. en Tholosa, (…) tant en comptant comma en ad-
laltar de S. Vincens que si disseron an nota ministracion dalcuna partida de sa despensa
(1384, CConsSFlour 5, 38r); los senhors cos- que a faytta ayssi amb sos dos companhos
sols ont faitas dire doas messas am nota als tant quant say a demorat, per so X moltos
frayres predicadors per Durant Arnalt et per dor que valont VIII l. (1439, CConsSFlour
Ph. Bertho, que Dieus perdone (1404, CConsS- 47, 62r/v).
Flour 21, 95v); ont payat a moss. Guill.m notable2 s. m. u personne socialement im-
Genre per lo servici que a fait tota la annada portante, notable. en la presensa dels senhors
a chantar an nota chascun jous la messa de juratz et plusors altres notables de la viala
saint Flour (…) XVI s., VIII d. (1452, (1420, CConsSFlour 31, 18r); et fos may apres
CConsSFlour 50, 70r). Voir messa. payat per despensa faita en lostal de s. Ger.
notable1, -bla adj. qual. u 1. remarquable Romeu, cossol, per los senhors cossols et plu-
(ici : dun discours, dun sermon). et aqui sors altres senhors juratz de cossolat que los
auzitz plusors notables lenguatges ditz per lodit aviont acompanhatz et plusors altres notables
senhor de parlament coment bona pas et amors del petit comu, en vin III pichers val. XXIIII s.
devia esser totzjours entre monsr de S. Flor, los (1423, CConsSFlour 34, 13r).
cossols et habitans de la viala per la tenir et notari, notaire s. m. u secrtaire dune ad-
gardar a la veraya obediensa del rey et de mons. ministration ou notaire. al notari de la cort
lo regent et non point serchar lus a laltre per aver la copia des faytz de nostra adversa
questios ne debatz (1421, CConsSFlour 32, partida e per altras actas e proces que avia
37r); lo sapte a XXVII de mars, apres agenda, escrit en la cort per ladita causa, de que acordet
venc ayssi lo me reverend frayre Johan de Pueg Timbaltz am lodit notari a Orlhac en IIII lbr.,
Trauchat et sen anet lo lus Ve jorn dabrial et oltra II fr. que avia agutz des avans que non
per contemplacio de IX sermos notables que fes sont comptatz, VI lbr. (1378, CConsSFlour 1,
ayssi continuament et per so aussi que sen 120v); Durant Colonghas, notari real (1422,
anava romeus al Saint Sepulcre, per aiuda per CConsSFlour 33, 30r); es estat payat per la
luy demandada a far lodit viatge, los senhors scriptura et sagel de ung vidimus que fos faitz et
cossols (…) li lioureront tota sa despensa et de senhatz per dos notaires de Lion deldit dos de
sa companhia que eront cinq de companhia lasditas IIIc l. quant fouront bailat et layssat ly
(1428, CConsSFlour 39, 36r). u 2. ayant une original daquels dons als clers dels tressauriers

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
notat – notissa 817

et contrerolle per los mectre als rolles quant ly 1, 120r); intimet et notiffiet a la molher de
estat si farront, XX s. t. (1457, CConsSFlour Timbalt Buial laiornament de lapellacio que
52, 18v); ieu, Johan Brieude, notari soubzsi- era fayta a Orlhac encontra luy (1392,
gnat, ne (sic) tene per contens et satisfait de CConsSFlour 10, 25v); alsquals et plusors dal-
mess. chanonges de Chaudas Aygas de lesmo- tres era notiffiat la assensa et loltrar de ladita
lument de una crompa fait (sic) per Johan intrada, creydat plusors ves si y avia nengun
Polhier (?) de certana renda que avia a St. que volgues metre a Dieu part dessus lasditas
Marsali (1512, LObitsChaudesAigues, 179r). IXc liouras, me Peyre Chassanh baillet I diner a
ALMC 1758. Dieu de X l. et nengus altres non apparec que
notat, -ada part. pass à val. adj. u où volgues plus metre avant (1420, CConsSFlour
sont inscrites des partitions musicales (dun 31, 18r); sia memoria al procuraire de mosenior
livre de messe). nos ha donat moss. P. Ferans, contra Hugon de la Joania que a presa una
canonis e frayres nostres, en son darier testa- vachia soa de lestabli, de entre doas portas
men pres (sic) moss. Johan Colum, I breviari de del chastel da Diana, de neust, que len avian
grant volum, strayt del breviari de moss. P. mesa li vaylet de mosenior duna sivada que es
Brunel, notat e illuminat daur. Item I altre en Quostamegiana, de misenior (sic) estant la
breviari (…) de pitit volumn (1436, LObits- ma, e notifiada a son ostal (1429, Justice-
ChaudesAigues, 104r); ung missal notat Dienne, 20v). u 2. faire connaı̂tre (ici : les
(1486, LObitsChaudesAigues, 180r). noms de nouveaux habitants dun quartier
noticia (notissia) s. f. u venir a la noticia de de Saint-Flour). lyqual ss. Johan Benesitz et
loc. v. venir à la connaissance de (qn). lo- Johan Trenchis notiffieront et feyront aqui
quals pas era estatz oblidatz par dessus des- escrieure el papier de la talha plusors gens
crieure et pausar per so que non era vengut a la que eront vengudas de nouvel per habitar al
noticia dels senhors cossols (1438, CConsS- barry del Pont que non eront point escript eldit
Flour 46, 50bisv). u venir en noticia a loc. v. papier de la talha (1439, CConsSFlour 47,
venir à la connaissance de (qn). fa protestas- 48r).
sio que si mais avia recepta ho despessa que notificacion* (notifficacio) s. f. u notifica-
apres non sy conten, que el vol estar a vertat e tion (ici : dun procs). a Hug. Avinhol, notari,
declarar mais recepta ho despessa si ghes ni per lestrumen per luy fayt sus la notifficacio
avia ni ly venia en notissia (1378, CConsS- per P. Esclavi, P. Aymeric et Guilh. Dobax,
Flour 1, 38v). Syn. notissa. Voir memoria. cossols avant ditz, fayta a Thomas Jovenros,
notifiansa s. f. u notification (ici : du mon- Johan Saysset et a Bt. Poler, successors cossols,
tant dune taxe). fo donat a me St. Vendeza sus la causa que avian per davant moss. P.
per sos trebalhs de penre lesturment de la Bayle et moss. St. Arnalt, comes per lo collec-
notifiansa que fos fait (sic) als taverns del tor de nostre senhor lo papa (…) XII s. (1387,
deneir per picheir de vin e per son trebalh que CConsSFlour 6, 121r). Syn. notifiansa.
anet am Chabrelhac per la viala per penre notissa s. f. u connaissance quon ac-
lesturment de las gens que an consentit en la quiert, quon reçoit (de qch ou qn). u aver
citacio (…) III fr. (1378, CConsSFlour 1, notissa de loc. v. connaı̂tre (qn) (?). Gm Chal-
142v). Syn. notificacion. chat di coma dessus excepta[t] dels merchatz
notifiar (notiffiar) v. tr. u 1. notifier (une que di que hom los tenha en esta vila provegut
dcision, notamment de justice). fo payat a que hom meta gardas a soffisensa que aghon
Johan Richart que fos am los cossols et altres notissa de las gens (1472, DConsSFlour 6,
juratz per ressebre lesturment de lapellatio et 29v). u venir a (la) notissa de loc. v. venir à
apres per viala anet quant fo notiffiat als cha- la connaissance de (qn). lo ters jorn de Nadal,
pelas, apres anet mais am losditz cossols e XXVIIIe jorn de decembre, venc a notissa de
juratz per ressebre lesturment dels apostols, mossenhor de St. Flour et desditz senhors cos-
tant per son trebalh coma per ordenar e far sols que lodit mtre Pe. de Rozerges, commissari
losditz instrumens e per saylar a maystre Johan del rey nostre senhor dessus dit, era vengut en
Belugha, per tot XXXV s. (1378, CConsSFlour esta vila sur lo fait de sadita commission (1466,

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
818 notori – novacion*

CConsSFlour 56, 71r); liqual mont dit que el 1427, CConsSFlour 37, 0av); lodit jour foront
era vengut a lor notissa so que messs li cossol achaptadas unas rodas totas novas per far ung
aviont mes en collacion lo jorn dessus dit en lor tombarel per curar lo fossat (1444, CConsS-
absensa, non obstant que foguessont appelatz Flour 49, 70r); lo II jorn desembre behlet
so que ilh aviont ben agreable (1509, DConsS- madona a Jame de la Bolia e son fraire huna
Flour 22, 43v). Syn. noticia. Voir memoria. doblona e huna boreta per lo pres de dos escutz
notori, -a adj. qual. u notoire (de qch). neuz e non deu essegar de dos ans (1467,
tant que tocha lo XXIIIme article, depausa que LRecAuterocheCouzans, 37r); deu lodit Pe.
la maior partida daquel sap ben el que son de Laira per nova vestizo de lort et de lestable
veyrayras, notoria (sic) et manifestas per las et per sa part, cera III quateyras (sic) (1472?,
causas quel a desus ditas (1441, InstrBruja- LiveDienne 708, 113r). u a nou loc. adv. à
leine, 1v). neuf (de la rfection dune partie de construc-
notz s. f. u noix de noyer. ensec si la tion, dun objet). ont payat a Vidal Galaub,
despessa faita et administrada per far penger tieulayre, per sa pena et trebailh de dos jours
las armas del rey nostre senhor et de la viala al que a vaccatz tant a crubir et tieular tot a nou
cossolat et per far la esmage del crosefix. lo corredor sobre lo mur nou de la mayso novela
Prumeyrament es paghat a P. Aymeric per Ia de cossolat comma a recurar et sarrar alcunas
ll., IIII onsas ocra, III s., IX d. Item per II ll. goteyras deldit hostal (…) X s. (1437, CConsS-
quart mina, IX s. Item per IIII onsas dendi Flour 45, 39v); fos payat a Yvonet Jordin,
bagadel, VIII s. Item per Ia onsa 1/2 vermelho, potier, per sa pena et trebailh de adobar la
II s. Item per XII ll. doli de notz, VIII s. Item cros del reclus quar la ly covenc tota reffar a
per Ia ll., X onsas blanc de polha, V s., III d. nou que era tota rota et y mes sa estopha, per
Item per Ia onsa coparos, VIII d. Item per V ll. so a luy XVI s. (1444, CConsSFlour 49, 81r).
de cola, X s. Item per CVIII pessas daur u de nou loc. adv. à neuf (de la rfection
partit, III franx, XII s. Item per IIII onsas de dune partie de construction, dun objet).
verdet, III s., IIII d. Item per I carto de chals, far de nou ung martel de Vernha que si ronpet
VII d. Item per II onsas daurpument, II s., en ladita obra (1384, CConsSFlour 5, 100v);
VIII d. (1395, CConsSFlour 12, 39r/v); VI far et adobar de nou lo peiris de la Costa que es
mesures (sic) oly de notz a XVII d. de lAnnete de lostal de Tricot en jusquas lostal de Vin-
(sic), VIII s., VI d. (1507, LRaisPDuboisSa- cens de Fores (1391, CConsSFlour 9, 41v).
lers, 101v); une coppe (sic) oly de notz, VII s., u faire nou loc. v. refaire à neuf (une cons-
VI d. (1508, LRaisPDuboisSalers, 107r). truction, un objet). lo sapte a IIII deldit mes
ALMC 277. fo donat per los senhors cossols a St. Archalt,
nou1, neu* (neuf) adj. num. u neuf. qua- mestre de la chapela que se fa nouva a Nostra
tre vins doas lbr., nou s., XI d. (1401, CConsS- Dona, per so quar pauzero la pr.mieyra peyra,
Flour 18, 43r); ladita cedula de la data del VIme V s. (1383, CConsSFlour 4, 89v); fos payat a
jour dabriel, lan mil IIIIc trenta neuf apres Andreu Trenel per son jornal fait a XIII de
Pasquas (1440, CConsSFlour 48, 48r); una novembre per far neuf leschalier del chadafalc
cedula scripta et senhada de la man deldit de Muret, VI s. (1425, CConsSFlour 35, 66v);
recebedor de la data del Xme jour dabriel lan per far nova la porta de las Rochas foront pres
mil IIIIc trenta et nou (1440, CConsSFlour 48, deldit s. Guill. seys coronels de ladita mesura et
52r). ALMC 1878. Syn. nau1. larghor (1428, CConsSFlour 39, 31r). ALMC
nou2, neu (neuf), -ova, -eva adj. qual. 1362 et 1863.
u neuf, nouveau (de qch). I hostal nou en la nou vintz*, neu vintz* (neuf vins) loc. adj.
Costa estimat de noel (1380, LEstimeSFlour, u cent quatre-vingt. la somma de neuf vins
139v); a Pe. Barres per VIII posts novas, XII s. doas ll., quinze soulz torn. (1438, CConsS-
(1391, CConsSFlour 9, 53r); aldit Symon per Flour 46, 64r).
XIIII coings nous, X s. (1405, CConsSFlour novacion* (novation) s. f. u reformulation,
22, 59r); far Ia clau nova (1422, CConsSFlour renouvellement (ici : dun engagement crit).
33, 33r); per V coyns nous, IIII s., II d. (1426– ladita somme (sic) lor sera rebatuda, la mitat lo

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
novel – noelas 819

pr.mier terme que es a vennir et laltra mitat al VIxx lb. (1380, LEstimeSFlour, 76r); la recepta
darrier terme, sans novation de lobligat (1508, del franc per meugh de vin acordat de noel per
DConsSFlour 22, 24r). los taverners de la viala et baris als senhors
novel1, noel, -a adj. qual. u 1. rcent cossols a causa de la encharsida dels II d. per
(dune action, dun vnement). los folris picher de vin del vin que si vendra del XIIe jorn
del rey disiont et affermavont que los paramens de may que lidita causa fo enpausada jusquas a
de las charreyras quom avia paradas a la la S. Michel apres seguent (1383, CConsS-
intrada del rey per son novel aveniment coma Flour 4, 6r); et fos aussi aldit Jacme baillada
rey lor apparteniont per lo dreyt de lor office la letra de la moderacio dels fuoxs per veser si
(1438, CConsSFlour 46, 54v); deu lodit me la poyria aver de novel de la court de Poittiers
Bertran per novela creysensa de son hostal faita (1423, CConsSFlour 34, 15v); deu de novel
en la chareya (sic) publica del lioc de Drelhs, Johan la Fon, filh de Pe. la Fon, per ung ort
argent I d., fait lo XVe jor de julhet, lan M et ung bec de cham adquerit de Johan Monnier,
IIIIc LXXIII (1473, LiveDienne 698, 89r); argent XV d. (1474, LiveDienne 698, 304r).
aven recebutz de moss. Gabriel Brunencho lo u b. rcemment. a XIII decembre frayre Jo-
darier jorn de abriel, per son novel intramen, han Chantals, faytz de novel priors dels frayres,
soma III ll. (1494, CPrêtresCathSFlour 2, 1r). covidet los senhors cossols a son dinar (1425,
u 2. nouveau, supplmentaire (ici : dun petit CConsSFlour 35, 69v).
canal dirrigation). an fayt una rasa novela novel*2, noel s. m. u personne nouvelle-
que non o devian far, etc. sans lisesa (sic), etc. ment engage (pour un travail). lo mars a
de que P. Mauriis ses plaint de la salvagarda XXII de may : obrers, los noels : Johan Brunel
rota, etc. Item plus que a faita clausura en rasa jusques a tercia, Hugo Brunel jusques a tercia
de P. Mari (1429, JusticeDienne, 14v). (1426–1427, CConsSFlour 37, 78r).
u 3. rcemment prpar, nouveau (ici : dun Novel3 s. m. u la fête de Noël. la destribu-
vin). lay trameyront las grans simarras de tion de Novel, et primo moss. lo pryou, VI s.
cossolat, Ia plena de vin velh, laltra de vin (1523, LivePrBredons 3, 11v). ALMC 1671
dAuvergne noel (1421, CConsSFlour 32, (pt. 36). Syn. Chalendas, Nadal et No.
37v). u 4. peu affin, jeune (ici : dun fro- novelamen*, noelamen* (novelament, noe-
mage). per fromatges trames eldit setger per lament) adv. u rcemment. I gran coronel
ladita gent tant per II formas velhas coma per (…) per metre et per far las cortezas que sont
VII fromatges noels, VII s., VIII d. (1381, faytas noelament en la bayeta de Bodilho
CConsSFlour 3, 94v). u 5. nouvellement (1383, CConsSFlour 4, 82r); ont payat a Vidal
cr, institu (ici : dune monnaie). dizens Galaub, tieulayre, per sa pena et trebailh de VI
quels non podiont levar denier per causa de la jours que a vaccatz a recurar et emendar lo
moneda noela que non si trobava en aquest paÿs tieulat de lhostal que ly senhor cossol novela-
(1423, CConsSFlour 34, 41v/42r). u 6. qui ment ont acquerit de mossenhor de Saint Flour
vient dentrer en fonction (ici : du roi de (…) XXX s. (1437, CConsSFlour 45, 20r); las
France). lo VIIe jour deldit mes venc ayssi I aydas novelament mesas sus per lo fait de la
chavalgador portans letras de par lo rey novel guerra (1438, CConsSFlour 46, 64r). Syn. no-
adreyssans a monsr de Saint Flor, gens de velmen. Voir depois.
gleisa, borzes et habitans de la viala de S. novelas, noelas s. f. pl. u informations,
Flor, contenens que lo reys, son payre, era anatz nouvelles. ont paghat per LIIIIe personas
de vida a trespassament, en lasquals exortava que ont fait gayt el mur quant auzigront las
totz que aguessont a far exequias sollempnas noelas que pres aviant lodit Chastelnou per
per larma del rey deffunct (1423, CConsS- nueytz, valont, contant per persona VIII d.,
Flour 34, 34v); a monsr lo Dalphin de Viana, XXXVI s. (1405, CConsSFlour 22, 103v); lo
rey noel a present (1423, CConsSFlour 34, sapte a X de julhet fos ordenat que lendema
36v). u 7. de novel loc. adv. u a. une fois de hom feguessa una processio general per las
plus, de nouveau. item per los melhureyrs bonas novelas que ero vengudas de Bordeus
faytz apres, [I altre hostal] estimat de noel a et per so las trompetas anero lo seras per la

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
820 novelmen* – nule*

viala (1452, CConsSFlour 50, 56r). u aver (1479, LObitsChaudesAigues, 76r). Syn. no-
novelas loc. v. recevoir des informations. ven.
los senhors cossols agront novelas que Thomas noven* (nove), -a adj. num. u neuvime.
de la Ferra era passatz per lo Chantal per lan mil quatre cens e huit, lo dissate que fo
venir raubar lo paÿs de la part de say (1401, nove jour del mes de junh, foc comensat aquest
CConsSFlour 18, 29r). u saber novelas loc. v. presens terriers de las causes (sic) que se teno
avoir des informations. lo sapte, hora tarda, singuliaremen deldict donzel per sou (sic, pour
fos trames Jacme Verni a mons. lo bailliou seu) tant per aquesitio faicte (sic) per luy
Alueysa per so que si dizia que los Engles comme (sic) per aultres (sic) (1408–1586?,
aviont pres Messelhac, si en sabia noelas et TerrPradines 2, 1r); la novena part del Bos
que li plagues de y remediar (1423, CConsS- del Chambo (1490, TerrChambeuil 2, 121r).
Flour 34, 27r). Syn. noveme.
novelmen*, noelmen* (noelment) adv. novena s. f. u 1. priode de neuf jours. de
u rcemment. lort noelment fait en la Costa la Loisa de Barnado, que demore una altra
(1380, LEstimeSFlour, 80r). Syn. novelamen. novena deforas (1483, DConsSFlour 12/2,
novembre, noembre* (nohembre) s. m. 1r). u 2. neuvaine. li Aliis, filia dEstorgui,
u 1. novembre. a XXIII de novembre per em- non poc pas aver una pinta de vi per aquellas
palhar la maizo del cossolat, II s., VI d. (1378, que faziant las novenas a la gleyza, etc. et lay
CConsSFlour 1, 136v); ont paghat los senhors avia pro vi (1428, JusticeDienne, 23v); aven
cossols a la reclusa per sa pencion dels mes de recebut per la novena de la molher de Giralt
may, jung, jullet, aost, septembre, octobre, no- Pornet lo jorn de saint Gal, soma V s. (1494,
vembre et del present mes de decembre que sont CPrêtresCathSFlour 2, 1r); de las torchas de la
VIII mes (…) VIII lbr. (1404, CConsSFlour novena hou dessyrs, VIII s., plus el fans que las
21, 84r); lo digmenger a XXIIIes de nohembre portavo, XX d. (1523, LivePrBredons 3, 17r).
(…) lo lus a XXIIIIe de nohembre (…) lo mars nueit voir noit.
a XXV de nohembre (1455, OctroiSFlour IX- nuisable* (nuysable), -bla adj. qual.
2-1, 32v/33r); lo unzeme jour del mes de novem- u provoquant des prjudices, des nuisances
bre lodit an miel Vc XXI (1521, RTailleSFlour (ici : de lemplacement de fours de potiers).
47, 1v). u 2. le onzime jour de la priode de de la requeste (sic) dels olis, que hom lor done
douze jours situe à la fin de dcembre et/ou plassa per far forn al luoc mins nuysable (1473,
au dbut de janvier, dont le temps est suppos DConsSFlour 8, 20v).
prfigurer celui du mois de novembre suivant. nul, nule* (nulle), -ula* (-ulla) u I. u A.
sec si loas (sic) challandras de lan mial IIII Adj. indf. u 1. un certain, quelque. Auta
LIX. Pr.mieramen junier fu brun e dohlz. Item Rocha et Johan de Berry non voliant anar al
febrier fu clar e gela be e fey gran ven. Item lioc de Peyrafort sinon que los senhors cossols
mars fu clar. Item abrial fu brun e freit. Item coma privadas personas lo promesessont et si
may fu clar. Item jun fu clar e freit. Item juliet obliguessont lor desdampnatghar en cas que
fu brun e dever lo vespre fu clar. Item ausohtz fu penriant nul mal ni dampnatge (1389, CConsS-
char e freit. Item setembre fu clar e freit. Item Flour 8, 63r). u 2. [Employ avec une nga-
octobre fu clar. Item novembre fu char. Item tion] (sans, pas) … le moindre. I drap que el
desembre fu brun (1459, LRecAuterocheCou- avia baylat per lodit setger de Chalier per far
zans, 11r). ALMC 1426. pavalho a moss. lo conestable de Fransa, loqual
noveme, -ma adj. num. u neuvime. ayso drap las gens deldit conestable sans far nulla
fo fait lo noveme jour de julliet (1429, Justice- restitucio aviant retengut et lenportero al set-
Dienne, 21r); quant al noveme article (…) di et ger de Chastelnou da Rando (1381, CConsS-
depausa per son sagramen quel sap ben que Flour 3, 121v); non dedut. nullas cedulas (1414,
alcunas covensas avia en ladita ascensa mas LiveDienne 694, 3v). u B. Adj. qual. u sans
non sap pas quals son (1441, InstrBrujaleine, valeur, nul (de qch). al quart enchant ly senhor
1r); lan de la incarnacio de Nostre Senhor, mial cossol feyron appelar los sirvens al taulier del
IIIIc LXXIX et lo noveme jorn del mes de ahost rey davant los eletz ho lor lhoctenent per

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM
nurir – o 821

denant losquals foron ditas razos per me Guil- Marmeyra (1434, CConsSFlour 44, 24v); una
hem Hector et per me Joh. Belugha, lor cosse- vedella que avia venduda per so que non valia
liers, per que lydita exequcios devia esser nulla res a nurir, lo jour de la feyra de Saint Laurens
(1381, CConsSFlour 3, 67r); a XXVI febrier (1481, CPrêtresCathSFlour 1, 3r); que lon non
anet s. Bt. Champanhac, cossols, a Clarmont laysse point nurir porcz daquest yvern en esta
per portar los C moltos daur en deduccio dels ville (sic) per dobte de infessiment (1507,
IIIc moltos dessus ditz per los baillar et payar DConsSFlour 22, 16v); lon deu metre largent
aldit recebedor que sen era anastz part daval de lalmorna a nurir et alimentar los malautes
et li eront covengut et promes payar aval a et los infessitz (1508, DConsSFlour 22, 26r).
certan jorn altrament lacortz fait coma dessus ALMC 286 (pt. 18). Voir sostentar.
era nulles (1427, CConsSFlour 38, 45v). nurissa*, norissa s. f. u nourrice. I sest.
u II. Pron. indf. [Employ avec une ngation] per la norissa (1460, LRecAuterocheCouzans,
u personne. en laqual letra si conten que lo 18r).
reys nostre senhor manda que nuls que aia de nuritura*, norritura s. f. u nourriture. per
que vioure en ladita viala non la desampare sus la [soma] empliar et convertir als affayres
pena de encorre sa indignacio et confiscacion de communs de ladita ville (sic) et maiorment a
bens (1389, CConsSFlour 8, 136v). la norritura et avitaliament de las gens de
nurir v. tr. u nourrir (qn ou un animal). guerra de la compania de moss. lo duc dAlba-
lodit jour per so que ladita paura femna avia nye (1518, RTailleSFlour 44, 1r).
layssat viou apres se ung paure enfant tenre de nut, -uda adj. qual. u sans vêtement, nu
la tetina et alcunas gens laviont gittat de (de qn). di per son sagramen que si non foson
lespital ont era estatz portatz et laviont portat aquil de Johan Ros, il li agrunt faita vialania,
saysus et layssat en la charreyra publica sens etc., que illia eschapet tota nuda (1429, Justi-
nengun conseilh ni aiuda, per so fos baillat a ceDienne, 10r). ALMC 1364. Syn. deinut.
nurir loditz enfans a una que sapela Halis

o1 (ho) conj. u ou bien. a P. Merceir per charta per Anthoni del Prat, notari (1387,
copiar las apellations, mandamens e las razos CConsSFlour 6, 108r).
de me St. de Veresme per portar en Aorlhac o o2 (ho) pron. n. u cela, le. et certas mere-
per copias a demorar desay, XVIII s., VIII d. vilh me que mieu senhors de capitol agon cessat
(1378, CConsSFlour 1, 134v); lo jorn del cors quar certas lo cosseilhs era mieus al perilh de
de Nostre Senhor los senhors cossols doneront marma que non ho fesesson tro que aguesson
als vayletz del cossolat et a Jonquet que fos acosselhada la causa ad Avinho (1379, PrivilS-
omes a comptar en vin o per fuelha, III s., VII Flour II-3-7); li pregheront que lhi o volgues
d. (1400, CConsSFlour 17, 35r); dos pratz o dire et mostrar cayssi el faria mal de donar
pasturals que si confronto ambeduy am lo dampnatghe a la viala, attendut que ilh non
chami que vay da Bredom vas Albapeyra sabiant la jornada ni lor era pas estada manda-
(1438, LivePrBredons 1, 1v); coseguem lo da (1389, CConsSFlour 8, 68v); si el lo trobava
XXVI jorn deldit mes una fornada de pa, del jamays, el lho diria en sa chara et li faria
nostre ho de la boada de la lenia (1491, conoysser per raso que so non es vertatz
CBredons, 7r). u o … o loc. conj. soit … (1418, PrivilSFlour II-2-66, 15r); demoret tot
soit. fo acordat de far cossols o velhs o noels lodit jorn et lendeman dont fos payat per sa
a la ordenanssa dels juratz de cossolat per III despensa de luy, son clerc et sos dos chavals,
ans non preiudicant aldit arest dont en fo preza condat am la molher de Malhau et Bodet que o

Brought to you by | INSEAD


Authenticated
Download Date | 12/17/18 11:33 PM