Vous êtes sur la page 1sur 3

Quan les oques van al camp Tradicional

#4
Flauta I & #4 ∑ ∑ Ó
œ œ
œ œ œ œ ˙ œ œ
#4
Clarinete en Sib & #4 ∑ ∑ Ó
œ œ
œ œ œ œ ˙ œ œ
#4
Violín I & #4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#4
Violin II & #4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#4
Flauta II & #4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ## 44

{
Violoncello/Baix ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙
#4
& #4 Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̇ œ œ̇ œ ˙˙ œ̇ œ
œ œ œ ˙ ˙˙ ˙ ˙
œ œ œœ œ œ
? ## 44 Ó œ œ œ œœ ˙
Piano
œ œ œ ˙
˙ ˙
=
6
## , ,
Fl. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
##
Cl. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó
Vln. I
œ œ
## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó
Vln. II & œ œ
## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œ œ
Fl. &
? ## ˙

{
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
Vc. ˙ ˙
##
& œ̇ œ œ̇ œ œ̇ œ Óœ œ œ̇˙ œ œ̇˙ œ ˙˙˙ œ̇ œ œ̇ œ œ̇ œ w
w
w
˙ ˙ ˙ ˙
Pno.
? ## ˙ Ó̇ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
˙ Ó̇ ˙
2

#
12
,
Fl. &#œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
#
Cl. &#œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
#
Vln. I &#œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
#
Vln. II &#œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
#
Fl. &#œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
? ## ˙ Ó̇

{
Vc. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó̇ ˙ ˙ ˙ ˙
#
& # œ̇˙ œ œ̇˙ œ ˙˙˙ œ̇ œ œ̇ œ œ̇ œ œ̇ œ Óœ œ œ̇˙ œ œ̇˙ œ ˙˙˙ œ̇ œ
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Pno.
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
=
##
18
,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl.
˙
##
Cl. & œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
##
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vln. I
˙
##
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vln. II
˙
##
Fl. & œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## ˙

{
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Vc. ˙ ˙
## Ó˙
& œ̇ œ œ̇ œ ˙˙ œ̇˙ œ œ̇ œ œ̇ œ œ̇˙ œ œ̇˙˙ œ œ̇ œ œ̇ œ
˙ ˙ ˙
Pno.
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
3

#
23

Fl. &#œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
Ó
#
Cl. &#œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
Ó
##
& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ Ó
Vln. I
˙
##
& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ Ó
Vln. II
˙
##
Fl. & œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó

? ##

{
Vc. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó
##
& œ̇˙ œ œÓ œ œ̇˙ œ œ̇˙ œ ˙˙˙ œ̇ œ œ̇ œ œ̇ œ ˙˙˙ Ó
˙ ˙ ˙
Pno.
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó
˙ ˙ ˙ ˙