Vous êtes sur la page 1sur 3

PROJEKT WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Jest to inicjatywa mająca na celu współpracę pomiędzy chórami dziecięcymi obu państw:
polskim chórem szkolnym Melikos i niemieckim chórem Kehrwiederchor-Kinderchor.

Projekt obejmuje wyjazd grupy polskiej do kraju partnera i odwrotnie tj.wizytę gości
niemieckich w Bolesławcu.
Z tego powodu został podzielony na dwie części:

Część pierwsza – dotyczy pobytu grupy polskiej w gminie Söhlde w terminie


07.10-12.10.2004.,
Część druga- dotyczy pobytu grupy niemieckiej w Bolesławcu w terminie od
24.05-29.05.2005.

Część pierwsza projektu pod nazwą „Dni Kultury Polskiej w gminie Söhlde” została
przedstawiona i zaakceptowana przez grono pedagogiczne naszej szkoły na radzie
poświęconej organizacji roku szkolnego 2004/2005, dnia 28.09.04r.

Część druga, pod nazwą „Dni Kultury Niemieckiej w SP1”, została przedstawiona i
zatwierdzona na radzie pedagogicznej dnia 03.03.2005r.

Autorzy projektu: Agata Zientala-Zawadzka, Izabela Kulpa, Hans Dieter Lubrich

Osoby bezpośrednio pracujące nad realizacją projektu.

Strona polska: Strona niemiecka:

Waldemar Bugaj Barbara Lubrich


Elżbieta Andrusieczko-Tor Heinz Winter
Katarzyna Bogucka Friedrich Riesenberg-Witte
Izabela Kulpa Urlike Wendorf

Uczestnicy programu( młodzież):

Chór Melikos - 31 uczniów,

Zespół folklorystyczny-14 uczniów

Chór Kehrwiederchor-Kinderchor - 45 chórzystów

Łącznie z opiekunami:100 osób

Cele projektu:

Wymiana doświadczeń pomiędzy chórami,


Tworzenie wspólnych repertuarów muzycznych i ich prezentacja w
środowiskach lokalnych obu państw( wspólne koncerty),
Poznanie historii i kultury kraju sąsiada( zapoznanie się z folklorem danego
kraju, świętami, ulubionymi potrawami, kulturą dnia codziennego ,itp.)
Zapoznanie z walorami turystycznymi obu partnerów( landu Niedersachsen i
województwa dolnośląskiego),
Wzajemne poznanie systemu nauczania i wychowania w zakresie szkoły
podstawowej,
Doskonalenie umiejętności porozumiewania się językiem niemieckim u dzieci
polskich oraz poznanie podstawowych zwrotów i słów polskich przez
Niemców,
Wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami prowadzącymi program,
Uświadomienie uczniom znaczenia własnej kultury,
Samodzielne nawiązywanie i rozwijanie kontaktów wśród młodych ludzi
(przyczynianie się do trwałej współpracy między obydwoma krajami),
Poprawa wzajemnego zrozumienia i przezwyciężanie uprzedzeń,
Wspieranie wspólnej odpowiedzialności polskiej i niemieckiej za
kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

Realizacja celów projektu:

1.Obustronne pozyskiwanie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na


realizację projektu.

2.Zorganizowanie dzieciom 5 dniowego pobytu w każdym z krajów ( 2 spotkania w danym


roku szkolnym):

a) zakwaterowanie u rodzin ,

b) przygotowanie dzieci do wspólnych koncertów ( przed wyjazdem i na miejscu spotkania),

c) wspólne koncerty chórów dla mieszkańców gminy Söhlde i miasta Bolesławiec

( kościoły, teatry miejskie, itp.)

d) występy polskiego zespołu folklorystycznego,

e) hospitacja szkół( zwiedzanie szkół, udział w zajęciach lekcyjnych, koncertowanie w szkole


gospodarza),

f) sporządzenie i podpisanie umów o współpracy chórów,

g) wspólne wycieczki i imprezy integracyjne w kraju gospodarza,

h) spotkanie młodzieży z przedstawicielami władz w danej gminie lub mieście (burmistrz,


prezydent, naczelnik oświaty itp.).

Zadania dla zespołów prowadzących program:

1.Wspólne wypełnienie i złożenie wniosków w jednostkach centralnych PNWM/DPJW


w celu uzyskania dotacji do kosztów związanych z realizacją projektu w kraju gospodarza i
podróżą gości.

2.Prowadzenie korespondencji.

2.Gromadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej z realizacja projektu.

3.Opracowanie publikacji na stronach internetowych (Szkoły Podstawowej nr1 i chóru


Kehrwiederchor)dotyczącej przebiegu wizyty u danego partnera.

4.Propagowanie współpracy w mediach lokalnych (prasa, telewizja kablowa).

5.Dokonanie oceny realizacji projektu przez obie strony.

Ocena projektu:

1.Ocena wstępna projektu dokonywać się będzie w ostatni dzień pobytu w kraju partnerskim:

(wymiana poglądów, dzielenie się wrażeniami, wnioski, ustalenie terminu kolejnego


spotkania,itp.).

2.Dokonanie oceny końcowej dotyczy w przypadku Polaków –zapoznania dyrekcji i rady


pedagogicznej z przebiegiem realizacji projektu poprzez prezentację materiałów prasowych,
filmu i zdjęć, a w przypadku Niemców-przedstawienia tych materiałów na zebraniu zarządu
chóru Kehrwiederchor.

3.Sporządzenie dokumentacji z realizacji projektu:


-strona internetowa,
-kronika szkolna,
-dostarczenie pełnej dokumentacji i sprawozdania z realizacji projektu w jednostkach
centralnych PNWM/DPJW w terminie do miesiąca od dnia zakończenia projektu w danym
kraju.

Opracowały: Agata Zientala-Zawadzka, Izabela Kulpa