Vous êtes sur la page 1sur 15

2

Û
2kgŠ -ðÉZgiz~„ÅœyWŒ
|Ån
|Ån
… æ]
Û »ò ¾
g £ã M Œ
~ Ýzg Å ( 177 e
 M Å >ÂZ >gΪ) †ù fôÖ] èöm•
V‚Ãeø ^Ú$ ] ý Üm†ÓÖ] äôÖ牅ø o×F  o×’Þæ åü‚ÛvÞ
~ÝzgÅ †fùô Ö] èöm•
Üônûuô†$ Ö] à
ô ÛFuû†$ Ö] äô×# Ö] ÜôŠûeô ! Üônûqô†$ Ö] à ø Úô äô×# Ö^eô ƒöçûÂö]ø
ô _6 nûŽ$ Ö] à

à$ ÓôÖFæø hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ôŽûÛøÖû] ØøføÎô ÜûÓöâøçûqöæö ]çû%Öçøiö áûø] †$ fôÖû] ‹ønû³øþÖ™


t àøńùfôß$ Ö]æø gôjFÓôÖû]æø èô Óøòô ×5 ÛøÖû]æø †ôìôŸF û] ÝôçûnøÖû]æø äô ×# Ö^eô àøÚø! àûÚø †$ fôÖû]
àøeû]æø àønûÓôŠFÛøÖû]æø oÛFjFnøÖû]æø oeF†ûÏöÖû] pæôƒø ä́fùô uö o×FÂø Ùø^ÛøÖû] oiø!æø
t
éøçÒF $̂ Ö] oiø!æø éøç×F’$ Ö] Ýø^Îø]øæø thô^Îø†ùô Ö] oÊô æø àønû×ô ñô«Š$ Ö]æø ŸØônûfôŠ$ Ö]
t
ðô •†$ –$ Ö]æø ðô «‰ø^ûføÖû] oÊô àømû†ôfô’# Ö]æø t]æû‚öâø^Âø ]ƒø]ô Üûâô ‚ôãûÃøeô áøçûÊöçûÛöÖû]æø
—UáøçûÏöj$ ÛöÖû] Üöâö Ôøòô Ö5æ]öæø ½ ]çûÎö‚ø‘ø àømû„ô$Ö] Ôøòô Ö5æ]ö ½Œô^ûføÖû] àønûuôæø
„g ƒ W~ } p M kS 6[ » ÉTÆ œy WŒ Û îœ0Å_
Ž ì Œ6ó óæE %L› W L LkgŠ ZuzŠ gz Z ì Œ6uZ >gÎkgŠ ª » kZ ì å•†Ò Äñ^•
i ¸ WÆ q Ãgz Æ} g 0 }uzŠ ~ Ügz Zì 177 e
WÅ > Z >gÎ …çaŸ ᕆÏÖ] Ý]‚ùìö äfjÓÚ
g ¨6V Â!~žgz Z ð Z’Z ‰~ } g !Æe WkZX ì ðƒ Šg Zz ~ 35869501-03:y ¯ gó ƒÑy î N
we â 36-K
W t ‚ } g ø ÀFV Zzg q Z » kZ ¬ ž ì ~gz¢ a Æ ä ™ www.tanzeem.org
4 3

~• ~ (~ } pÆ uZ >gÎgz Z Æ kZž ì @ ƒ x¥ Â, ™g ¨ : ǃtÀF


(gz Z V Zzg »žg I› WkZX ñ Y
g eÆ b #z i ¯Åy ̈Zt ‚} g ø ~uZ >gÎX ì ¹ xgz Z 9 o ÝZÉ ózŠ¢s§Å[fgz Z tæ} nL Z ?žì 7¸ n L L
X çE .•Å! àZ Â(iv) gz Z /! àZ Â(iii) Ô™ ¿ (ii) y ZZ (i):¸ ñWxi Zß 6V1Âgz Z ó6V ¤• Û gz Z 6
óy
WÄ- gz Z ó6vZ c
Ñ y Z Z Ž ì Å kZ n
gz Z Ãó Vzg ZŠ ºg §° Z ZÆ ›Å kZ w â ä kZ c Š gz ZX 6Y m
Zgz Z
6gîÆ y Z Ä b ˜ Z ì Y q Z ~uZ >gÎXÙ g ¨6e WkZ Zg f [ Z
ä Zr Æ V ⊤ gz Zà V•‚ gz Z óÕ Û ) gz Z Ãó VŽ Zgz Z óà VB
äô ×# Ö^eô àøÚø! àûÚø †$ fôÖû] à$ Óô³þÖFæø™:ì ™f » ] *ZZ õ 0V Œ X ó óy Z Z L L¶ðW
G ÇL Zá Zz ä™ Zg7 gz ZX > 2i Å ZŠ Zgz Z i úä kZ Å ì‡gz ZX ~
Ž ì ÏÅ ´q Z î>XG 4hI$ Å kZ !—t àøńùfôß$ Ö]æø gôjFÓôÖû]æø èô Óøòô ×5 ÛøÖû]æø †ôìôŸF û] ÝôçûnøÖû]æø
-E
GÍ£² ²L ‘ ÃzLá Zz ä™ñ m<! gz ZX B™ {@ ç ë !ðò Æ
gz Z ì ö- L { z X 'ƒ 7V c úp• Cƒ ÂV i ~ kZXƒ: öУ ÌZ .Zz Ž ž vß { z • ¸X ‰ Ü zÆ k  gz Z6T  rz ; ‚ ó~
ŠŽ ñ} px Ót ~ó óy ZZ L L b§ÏZX • CYƒC Ù ªV i Âì á wY ó óX • swŽ vß{ z •¸gz Z ó• i !  Zg

¬ Š ä ë~žg I›WkZX • # â Å ´È q Z { z ~uZ >gÎp ó• ' ! P [ Z ™Äg ~ ‚f Ã3 FkZ ~ } g ! Æžg I ›W kZ
²
ë £ y ZZ c ÍX Iƒg ZŠ%V i õ 0 Wt ‚ wYóˆÿ£L ´{ zž
gz Z Š :Ù ^ â
X y Z Z6Y m Z óy ZZ6V1 óy ZZ6y WÄ- óy ZZ6À5óy ZZ6vZ ?• $ª ~ [ »ÉkZ²ì e WqZtžt ] ! «Ð ƒ  (1
eV ; z ,ðÃÅkZX ó óÔ™ ÿL) L Låy Z Äì Y ZuzŠ »uZ >gÎ

~ (k FÐ g ±ZÆ w~« £Æ kZ e Wt p óåŒ6>gÎq Z
~ f &•Æ y ZÄ ì Y kZ Æ Ô™ ¿Â, ™g ¨¤ Z V Œ X ¶7 ÌKg] c W~œy WŒ Û ž³ ™d‚f ] ! t Ð á ZjÆ kZX ì
» ó ó»ï GL!}gz Z ~Šg^ ã ̈Z L Lǃ ª Ð ƒ  X•M  YK ì‡y ZÄ åe W —A†ô’ûÃøÖû]æø™:‰ì ó eWÌŒ6Âq Z sÜX Ì~ (•
[ ¨% nÐ QŽ óª zŠ K Z ðƒ ð ¾ÅÕ ñ h Ç L Z y ̈Z ªX y ZÄ ž • Ì] c Wsîgz Z ó• ] c
G
WÌŒ6] 雋O©!½zwsÜÉ X ˆƒ
gz ™ Ã1 Å q â ñ ¯ Z L Z §° Z ZÆ ›8kS { z Ð Z ì ó [8gz Z • ÌKg'gÎ b§ÏZX • ì g™·_ë‰ Ü z kS »q ZÐ ~X
ó» ó v ó Z t £c ] ZŠ „ L LÇ ñ Y 0 y ZÄ~ f ZuzŠXn ™sÜ~ ä ™ gz Z Œ6] c W 28 6> Z >gβ óì ¿¹ uZ >gÎX Ì~ (gz Z
ža kZ ó» ó ó] 5 çL Lǃ y ZÄ~ f ZŠX Š W™f » > 2igz Z i ú~ X y Z ªX • D BD  éS7 ˜ Z gñZ x Ót X ì ðƒ #6Vzg 0 ðJ h Z
A { Zp ] 5 çx Ó} g ø X ì Ð ã ̈Z ‹ 5 ç m~Š ã » Ç ñ dZ t : b§ÏZX ì 74Š Ã} ° ‡Æ yË c ÃwßZ Æ% Z¤ Ë~
Å yZÐ ó s f Æ mÆ ̀éG 50k!z̀W { Zp óVƒ Ð ¼Æ g ! zg » gz Z + Š gñZt É ìó g Zæ 6kª c 6Š ¿ Z ã ̈Z
a ÎÅ y ̈Z » y Z „ : gz Z • F
x Ó c ÍX ì {@çY •q Z Ì~Š • á b§ÏZX ì Cƒ ÏÅVz@çw g—• s ¸ñtž c
~ ÍX • ñƒ x¥Ð ä C Æ ~ x™ Z Ñ …
~ }Ñ ç ˤ Z Z®X ì ì‡6} @çgz ZÇŠ ã ÝZ Å] 5 ç ã ̈Z X • D BD ÂgñZx Ó, ZX 6ä CÆ
ƒ stream lining Å ] © ã ̈Zž ÉV- Âñ Y ƒ Za Ç ñ dZ Z ì
¤ ó m» } pÆžg I› WkZ J V ˜žì t ] ! ~uzŠ ( 2
6 5

ÝZ »žg I› WkZ ¸ Z® —èm¤]ýÙø^ÛøÖû] oiø!æø t àøńùfôß$Ö]æø gôjFÓôÖû]æø èô Óøòô ×5 ÛøÖû]æø X Çñ Yƒ„  gŠn ç »] © ã ̈Z]gz Z Ïñ Y
X ì y*gz Z qçñ &Æ kZ V Œ X ¶b ˜ Z ì Y q Z ó óÔ ™ ¿L L~ uZ >gÎ
ÌZ Å qçñ  gŠ q
| Z‰ì , Z Ç ! w V Å kZX ñ Wt ‚} g ø ] * Z Ä~ f
b§T ó¶ Š !c e ¢ ™g ¨6Ì Z Å qçñkZ ¬ Ð ƒ  [Z ã { z ó c W~uZ >gÎŽ Ô ™¿c ÍX ìñ• á ~( ~ ( &Ð ãÆ
Æ X ó• B g wÅxi Zß ~Š ã , q¼ aÆ kZ ì ó ŠŽ z ~ œ â Zg ø „g WÃÇ ~žg I ïgÎk Z ñ• á ~( ~ (&Ž Ð k Zgz Zì # â Å
ðà » Ï0 i%Æ Z½gz Z ã 0 óZƒ }X Y{g 7g Z Œ Û 'ö» Ï0 i ~g ø % ã ̈Z ‹ 5 çgz Z ó] ZŠ „gz Zv Z t £ ó»ïGL!} g z Z ~Šg^ ã ̈Z • { z •
c Z Å kZ aÆ Tì Ï0
* i ~sq Z Åy ̈Z b§ÏZ Ç ! X 7g¦ XÇñ d Zgz Z
y ̈ZC Ù žì òi Ñqt aÆ kZgz Z ì ó ~gz¢ xgg Z Œ Û 'gz Z {0
i » ~Šp y Zì „gƒ »Ìe Wt gz Z ì ó ™f » /! àZ Â~y WÆuZ >gÎ
{ Zp ó} ™tÃ;L Z)g fÆ kZgz Z } ™g (ZÃg¦Ë: ËÆ n m<! gz Z L L—½Œô^ûføÖû] àønûuôæø ðô •†$ –$ Ö]æø ðô «‰ø^ûføÖû] oÊô àømû†ôfô’# Ö]æø™:6žg Ip Ö Z
Å y ̈Zt c %N„ HÐ g ±Z Æ V î U }uzŠ Æ Ï0
ÍXƒ y ̈Z Z æE i { z Æñgz ZX ó ó‰ Ü zÆ k  gz Z6T  rz ; ‚ ó~ ‘ à zLá Z z ä ™ñ
Ã;L Z gz Z á Å~ Ï0 i K Z M 3 ðÃ: ðà » n { zžì ~g6k ¦* ~ f &Æ Ô™ ¿‰ ì ó Š c Š ™™f » & ÌÐ ~ µ Zñ c ]â £
x »Æ nV #V #~ ë @ ì ðZ' Z }÷p ¤
t gz Zt g0 Zž} ™t ë ó ó ð^‰ªeL LX ì ó ó ð^‰ªfÖ]L Lª Ð ~ µ Zñ&ÆñX ¸ ñ W] * ZÄ
Ì rationalize gz Z justify ÃVÇ Z' K Z { z V W'h
'× X Vƒ @ ™ ÂÌ { z { Zp ó1 ª óì ¯ Ð g¢t X ì ó ó ð]†$ –$ Ö]L LZuzŠ X Ã;gz Z ‘ ÃzL•
~g6{ zgz Zì ~g6t ~÷aÆ kZ Vƒ 2~ ð Z'T~žì @ ™ w 4 Z z ] mgz Z ]' rzñžì C Ù ªQX ÄÃ6f { Zp óƒ e f Z ã K
ç O X ì @ ™tÃ;L Z gz Z @
IÒ7E
SÃ ø Å;L Z { z b§kZ gz Z óì ì n~i ! Åy Y y ̈Z V ˜ ì ó k  È Zy óy Zy ~y W »y JZÝZÆ
W~ y Zyñƒ s Z e~} çÃk Q™Äg6Òy Y åL¨G$gz Z
E
g Ñ ñƒ } ¤ {Š c
iÐ ƒ  Ð g ±Z ¹ Ü Z ] 4Ž Æ }Ñ ç} g ø X ì @
ÌV ; Æ y Qg¦ðÃ: ðà » nž ǃx¥ Âñ Y 1 { ^ Y » y Z • D ƒ ÏZ gz Z ì *g Z• Z (» } pÆ e WkZB‚Æ uZ >gÎ c Í
à Zz ä ™ Ùz • Û Ÿž © óVz Ä Ù  óVz• •g óV îà Z e ç O X ì ŠŽ ñ X ì Hï• á Ð wÅ 2•$ÃkZ~[ »ÉkZ ä ëÐ 9 o
X • D ƒA D 3{° ‡ ! Ngz Z [ Z NÌV Œ ÆV Âgúx Ã
Æ èE#F » kZ ?ì H y*ÝZ »žg I › M kZž ì t ] ! Ôg ¨~uzŠ
Ìñ Zg Å Ë~ } g ! Æ Xì Å ] ! Å ] 4 y Q ä èG 4$MÂt Æ —hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ôŽûÛøÖû] ØøføÎô ÜûÓöâøçûqöæö ]çû%Öçøiö áûø] †$ fôÖû] ‹ ø nû³øþÖ™ ì @
ƒ i ¸W
XžÐ Ž~ Y ÃÑÃ\ W] 4& ! • WÐ W Zg fÐ kZX ì 7hZ ¢s§Å [fz tæÃVzn L Z ?žì 7¸ n L LªX Ð p Ö Z
¼¡ q Z V ; } g ø }X • ZÐ }uzŠ q Z ] Zg¦Æ nÆ » nˆ Æ kZ gz Z ðƒ q zÑ] ! Ð ÔÅg¦Šzöq Z Æ n c Í X ó óß
ó{ izg ói úX • g Zg Š vßt X ì Œ6VÍß& ̀@ gz Z ] Z|~g ! zg » †ôìôŸF û] ÝôçûnøÖû]æø äô ×# Ö^eô àøÚø! àûÚø †$ fôÖû] à$ Óô³³þ þÖFæø™:ž ŠH7g¦ågz Z ì Y q Z
8 7

C : ¹ä w D Z 77vßt ~gñZ {)z # Ö } ÅY fó# Ö } Å´Š µg Zæ ó{ /z e ó> 2i


Z Z FtØ
x â Z » 9 i ú ~÷ ƒ : ¤ Æ ä X Lž ÏN Wt ‚ Ì' ! + Z Å 6 kZ v ó ZY •
á â ÆäOS ópX •
! [ s Ìx ª Z÷ ó[ s ÌŠ@ Z÷ ó „gƒ Ìh Z gz Z Ìg â •ì
{íf ì ó ; gƒ Ì[  [ ˆßa
C: gz Z j§ÏZX • _C Ì~ ] 5 ç ~ŠÎgz Z ì Ì^z 5 óì Ì~iz0 Z
Gì B Í Z åL]I% » { ó z wŠ z = „B‚p ó• Ì( ó• Y q ó• ~i ú Â, zp ¤ Zž ǃ kCLÐ
! ] Zg¦ ïï , Š z qÑ Âƒ: G žì/³q Z cÍX 7ŠŽ ñªà Zz ò3 ~ wŠ ó• ÌwŠgÛ} ( 
nÝZžì c W] m Zˆ Æ ÔkZgz Z ðƒ q zÑ] ! Ð ÔÅ n§ ¦kZ Ž • { z , q ‰B‚ Æ kZ gz Z ì ó íì ó n óì ð > s§q Z
! • ë£ wngz Zì H C c½h]¡ ZuzŠ q ZX • ƒ  o * zgŠu Ð g ± Z ´ Š gz Z ¹ Ü Z
Š zögz Z Òq ZÆ n~žg I› WkZ ì ó [ Y Hn²¬ ž 6 žì t Ân ÝZž Ï ñ W~ G  Æ \ W] ! t V ; zX ÇA » VÍß
EJ
c ÍX Šc Û y Ò g¦•! gz Z ì Y » nQgz Z ðƒ q zÑ] !
â• Ð ÔÅg¦ t Ân ç » {)z { izg ói ú ; g ¹ ! X } ™ ZŠ Z6gî 9>úL $ Z• Û L Z y ̈Z
i ¸ W »x¯ ªX ì »z b ¬ Æ© î0*Ю} g ø Ž ì „z [| Z » e WkZ  @
™7¤ Z óì @™a L Z Âì @ ™ ðä ZX ì n ç C Z f gz Z ˜ » kZ
q zÑ] ! Ð ÔÅ[ Z щ ì ó C™ ð Ég s§Å] m ZŽ ì @ ƒÐ Ô kZ ì @'Ç ! n§ ¦tž Zƒ x¥X ì n ç CZ f » kZ Ìt w q¾
L ì »žg I› WkZn 縂X ðƒ »6] m ZÆv Z ÆäOS gz Z ðƒ
‹ønûøÖLž X Zƒy Ò ¬»TÐ n§ ¦
Z µJ
i Z0  ó ó áøçûÏöj$ÛöÖû] ÜöâöL LÐ ó ó †$ fôÖû] à$ Óô³³þ þÖFæøL LQgz Z Zƒ i ¸ W » ÔÐ ó ó †$ fôÖû] Æ + Š Å VÍß Ò Zž Ç ñ Y WÃ~ ]gßkZ y i Z Âx°gz Z q Z
XŠ c Šâ• Û y Ò g £ » ò ¾gz Z n~ ¹ Ìk ˆ~ } g ! Æ kZ óì { ó ~ š ~ (Â6V î U Šg gz Z ~C Ù ª
pŠÆó ó †ù eô L L ò ¾ÝZ óì + Š — zg Ž p ó7g » Ãä ™ Zg ZÍ ÌÞ ¶Ï Zg f ó•
pì ó H¨Ð ÂÆ n ä ëÃpÆ TÙg ¨6ó ó †ù eôL LÂ[ Z ŠpÃ\ W] Zg¦Zt Æ nX 7zÂðÃÇ ! 6kZ ìó ÏFZ} ÝZ ì ó
} •6gñZ y S ì ó H9 o Å kZ Ð ngz Z ì ó H b zg ÝZ Å Â kZ XÐ Ž~}Ñ ç L Z
Ð } Š â ÏZX ó ó … !… ! hL L: • îG 0ÒuZ ½zwÆ kZX ì ]gz¢Å„zg ¨ q zÑžg I› Wt Ð á ZjÆ ÏZì H™f »] ! ~yWTä ~
~ zŠg Z ó '
ó zd L ç
L O X ì ¯ ó ó †eøL L Â ZuzŠ q
Z Ð ÏZ gz Z ì ¯ ó ó †ù eôL LÂ Æ kZt X • D ƒ} 9z ¥‚\ W~ kZ ì ó C Ù ªqZ » i úX ì Cƒ
ÐOh!
ÂX • Æ .pÆ †eø ž • … Y y ZŠzŠg Z x Ógz Z ì Ù6gîx ¬ ~ VÍß¼ Z  pX ì ê ( K Z Ì Z Å kZgz Z ì z b q Z »C Ù ª
~ g«Z  y ̈ZX ³™ÃkZ ¬ ì uœ§ ŠŽ ~ ó ó †eøL Lgz Z ó ó †eôL L CYƒ ÁzÂÐ 6kZ ì i ú — zg ÝZŽ gz Z ì C Y {g Ì Z Å „C Ù Zô
÷¡q ZÃy ̈Zgz Zì Lg6 0 Z » y Ãî~g« ó• ” á Õ Âì @ ƒ ) ´ÃÏZX 7[£ ¹ ZŽ ì C W~ g¼ªy i Z á) { zQ Âì
10 9

ëž a kZX ì Cƒ x¥ÏhŽ " gz Z $R¼ Ð g ±Z Æ ] Zg¦ ó @


y ̈Zp ì ƒ6.Ž @ ƒ 7Ýq yjz y EZ { zÐ Z X ì Sg hÑ
žt Q ! ˆ Wù V Œ c Åy ZZt ó• ì g W- BÐ ¿m» n  z y EZ • ” 6( . ) †eø V î 0
Æ kZ „ ‰gz Z ì @ FZ 6i‚ Z 
B‚ Æ åO$z åO]IÌ™f » ] * ZZ g z Z P ó7„ v !y ZZ sÜ V Œ Å kZ yjz y EZ ¸X ì C YƒÝqg| Z °Ð Z ªq Z Åyj
~s HB‚Æ c Å n » ] * ZZ y Zžì t ] ! g ¨.Þ ‡X ì ; gƒ ¯Ð ZŽ w qZ { zÆ y ̈G Zž Vƒ [ ™n²t ~X ì y Ygz Z b zg ÝZ
IE
ó• D S Ã øÒ7Å;Ž ó• D ™ « yj
$
4»hŽ
!ì m Dƒ Z  ñ » m! èE
LG
%ë Z e .gz Z xq Z » ] *Z/t Ü Z î0ªE
E
iÒ¡ž • … Y ƒ  » T~ Äq Z Å ~ môZX • D ™[™ Ð y Z ÄÆ n ëÃ4 Z ó•
+BG
O5E
g Z ŠZ ¹ Ü Zžt ªX • ~Š ã
E
] Ñ ZÎzŠ~ t Ü Z î0ªEiÒ¡kZ V W'h ' × Xì :ì Zƒy ÒÐ Ï•~ (ÿGgz Zg¦t ì ó ó ó Charity L Ly ZÄ
g¦Æ: â igz Z% $ Æ ] Ñq ~ y Q c • ìZŠgz Z x{ z c Wgz Z ?• H Charities that soothe and heal and bless.

gz Zì ë Z {Š c
i ÌÐ kZ w ZÎ~Š ã ZuzŠ ?ì @
Are scattered over the feet of men like flowers.
ƒ w åOE5G
" zpðÃÐ ä Y No mystery is here no special boon.
6gî~g ¯~ kZ { Zp óÇgÈ g »6nÃy ̈ZŽ ì ÏyÞø‹ ¸{ zžt { z For the high and not for the low.

á q éE
The smoke ascends as high from the hearth of a
ã ̈Z ² • 5O… gz Z k éhO 8 ž ì {@x Zg ø ?ƒ o ‚ » ; ‚ cy v humble cottage.
Z i%~ KÆžøî0E kZç OX • D ™y Ò Ð CgzpÃ] ‚ ˆ Z
!_ As from that of a haughty palace.
C™ïqÃV¿igz Z • #yjŽ V × >gz Z V )x Ó{ z L L
Cžì ½] ! ~g \ ~ (ä ̈ ¸
b§Å VßY 6 VñŠÆ y ̈Z ó• k ̄ ! » Øg gz Z •
@i z ®  ¤ ƒ Z N Vƒ } Y Ë„: gz Zì ] !
Åi Zg ðÃ: ~ A çkZX • ðƒ ~)
! C W 7 OŠ S Ë 6 Ž ì # â ÅNðŠ kZÇ ! n ç »y ZÉ óx™z li Z âàS6 
Åú  ì]gzpe .6ð ‚g 0 gz Z nÅ ~g e Ñgz Z ~g6ä  à qgz Z gzfˉì @ ƒ— b§ÏZ ÌÐÛa Æ I Åd ¾Ë
Cžì ó ó! Ð y ZŸ WÆûÆ y ̈Z
ë ‰ ƒ ‚g 0óZ  B; »g ªjúÐq Z ~ »ï ó~ ð> ó~í ó~ n c
GL!} Í
! ð ‚g * ì t óð‚g 0 7 ŠÄg c
uœ§ Š¸ç O X ñ Y c M » ë%6ni Ëž‰+ Z Ç ! ó Cƒ
ì
~g ¯~ kZž Z  óŠŽ z ! Æ äƒ gŠ ‡6]g ZÑgz ZÑž ì t w ZÎ c Í ! Î â Æ ó ó †ù eøL Lgz Z ó ó †ù eôL Lì
O G
ÏyÃÚ à Zz ä Ñ s§ Å@i gz Z íÃ Ë Å y ̈Z ƒ ó Ì œ c ]¯ þ $b !
Ò› »y ZZgz Z n
6% 1 ^Ñžì ; gN Š { zp óì Z æE %NÜ1 ^Ñžì x¥Ã¿q Z ?ì Ånžìt { zì C Wt ‚] ! «Ž ~ KÆ æE 
%OD6žg I› WkZ
Ç g i ! Ð% 1 ^ÑÐ ZŽ ì q ÏyÃ{ z [ Z ì ó YƒÝq œ¼= x ¬ } g ø ] !
tCÙ „ X ì ; g ƒ VY ™f » y ZZ ¬ Ð ƒ  ~c
12 11

kZ X Ç VzŠ! Zj » . »Ð ~ Vz^#! f~aÆ ] ! ~uzŠ ?ƒ ; g WÃy v~% 1 s { Zp } ó ™{Š â W6% 1sgz Z
~ kZ è[  «Ž Ð x * Æó ó Critique of Pure ReasonL Lä gz Z nžìt, »œy WŒ Û ~ KkZì m» ] ! «J V ˜
K ë Z• Û bÑŠ æ ä yI Z a Æ \ ¬ ~g ! › Ž zž H " U ä kZ Ãy ̈Z b§T ä \ ¬v ZX ì ŠŽ ñ~ ã ̈Z ‹¡gÅ~Š ã » ~$ 
G G
7¨ £ » î*²õgz ZW?Š ðÃÐ ~ y QX ì îŠ ^ » yŠpÃy Z ó• Å q âÏZgz Z ÿ¨Oš óðc Í‹ ¸ ó]g w ó®  •‰ ó• ~Š ] ZŠ Z¦Z ~C Ù ª
$
[  ~uzŠ ä kZ ˆ Æ kZ pX $ Ë {g 7~9t ‚Æ kZ ó$ Ë ™ •žÌ] ZŠ Z¦Z m! ¼ ~ ã ̈Z‹¡„, z ó• ] ZŠ Z¦Z ~uzŠ
] ! t ä kZ ~ kZX è ó ó Critique of Practical ReasonL L gî~¡{ zžì Ìt q ZÐ ~ y ZX ì Š 5~ *Š y ̈Z™} ŠÃX
I
gOÅ
Z
J  ì 7Š ã ðÃaÆ t Ü Z ã ̈Zž Å7B‚Æ åO$z åO]I} g7 Hy Ò b§kZÃkZ ~ ø. Z >gÎX ì H ~$
Š gz Zì Hnžì } Y6
E E
Z Z®X 7ek‚ Z ðÃa Æ ] ª Ü Z %Æ kZX ä â : à Z} á gz Z L L —H ^âøçFÏûøiæø ^âø…øçûröÊö ^ãøÛøãøÖûø^Êø G ^âøç# ‰ø ^Úøæ$ ‹õËûøÞæø™:ì
$
¤ { zž øL ©ì @•
ðÃÃy ̈Z %Æ kZ óǃ 'â à Z} Ð Z Âì * ™g ( Z îG !Ozg ¹ Ü Z Ãy ̈Z ~ kZQX ( Å„  gŠ , uâÅkS Ž gz Z ) c ¯ gz Z Zg Z’ÃkS Ž gz Z ã ̈Z
G
'
X Y7„ƒÝq è gz Z •¹ Ü Z
E ½ ) y WŒ Û aÆ na ÏZ ó óX c Š™< Š z D» ( Ñzí ) ò ¾zg ¯6gîò A Z
gz Z óq ã T ã Y ª ì ó ó ószc L Lb ˜ Z w EÑZ M q
G
žì ˆ ð â •Û yÒ ~ e WkS Ž ~%Ñ Z ÑïGLG ©G3©8 { z ì ¸ç O Æ ~$ Z ň
X • D ™ ë Z• Û žø‹ ¸a Æ ð >gz Z n > y s ! y Z Z gz Z v !y ZZ S Ð kZgz Z C™7wJ ã ̈Z ‹¡& ó] !
Y ! ÏbZ ª ì ó ó” ó L La

I vß(Ãv ZèY óz™x »@gz Zi Z ´ ó (žì HÐ y ̈Z y WŒ Û nÐ å Ü1 sç O X • g Z Š R EZŠt q Š 4 Æ ˆ y WŒ Û X ì C™
vߎ Z® ó• # â ÆæÆv Z ] ‡‘]žì 9g uX • [8gz Z kCt ;»á Z z% 1^ÑX ì @ Y ŒnÐ Z Ì` Wgz Zì Š Hg¦
nº Z !c e x g h # xŠC Ù a Æ »ï Ãy Z • c
GL!} Ž Æ Ÿg Åv Z á ZjÆ ~g6ËÃ\ WL Z { z { ZpX ì ; g™x » Z æE Z { zžì @
%Nq ƒ ; g™
‹ ¸µtžì g ãZzX v ! y ZZ ì*ugz Z È»žø‹ ¸aÆ n ; g ™ x » Z æE Z ~ ž ì } Y ~ ðZ• Å wŠ p á
%N q ó ™ b‡ Ð
GL3B&Ýq » v !
Þ Z ïE µ q
y Z Z gz Z ì / _ Z ›ž a kZ ì ó žø ~$ gz Z nÄt » xj% w D Z) ´X • g Z Š Z ¸$ gz Z EZŠt nºZX Vƒ
'Z'Ð g ± Z Æ RÅ gÅz =y ̈Z x Óž • … Y ƒ  pX ì Cžì @  Zgœ °œ~ KÆ] Zg¦~Š ã
W„ y ZÆ
a Æ y ZX D ƒ 7Ù W' × g Æ ›Ž • D ƒ Ìvß , ZX 7 Z Ì] Ñ» óq
q Z ] § óq Z : â i
G 5ÅŠ
Å Ž Åžø‹ ¸gz Z Ëì ]gz¢ ]
!h  z * Š î0~O ¢ ~Ã Á ÿLG
ó ó ! ! åϾz f Va y i ò FŠ Zg Z â L L yÕz d • ó• T g D ƒ w åOE " zpÐ Òó• T g s $
5G w Zj Z ~ œ â
ª ó >y
s ! y ZZ ì žø‹ ¸ { z gz Z ó} Š x » » ä c i @ Z t Z]Æ
q ìZŠgz Z w åOE
5G4$)] G é5;XGgz Z ] XÆ ã ̈Z ‹¡p ì
($ ó Lg @ ƒY »g Z ~
óǃ' õZ  ì Ñ Zz ä WyŠ q Zž k ˆ Z » accountability X • ì‡z
14 13

Ð w q Zgz Zì Zƒ w E Z Â » ó ów q Z L L~žg I ì ILG" uža kZ Xc e s !


\ WÃ >y ã ™ „$
y Z Z kZX Ï } 7  Z q
ZŽ Å ¿q Z …
V W'h
'× X© WÂ » ó ów dZ L LX • w q ZÆ nŠ Z%
™© q Z » V âzŠ { z  @ Å kZèY ó• MÈžø‹ ¸t~ « £Æ v! y ZZ • e
¬» „ ð Z'Ð g ± ZÆC Ù ªÆ kZ6kZ ëX ìB‚Æv Zn ç » +  Xì6 spÆ ~zy 0_õŠ ã
Q î0E 
Yƒt % ZX • M  ™ê „6C Ù ªsÜ~ *Š ëža kZXÐ N Î l^n$³³þ þßôù ³³þ ³þ Öþ ^eô Ùö^ÛŸ] ^Û$Þ]ô
Æ kZ  Ð Tƒg ë¤ ~ ~g6+ Z Ë c ƒ ~ \Ë¿ðÞì :F6] »øzŠ y S ¿Ž » y ̈Zžìt³x» c ÅJ [ Z ~g ø
Ð ] Zg ± Z V âzŠìt ÂX ( ì $ Ë ƒe¬gaÆ kZ ƒ e* ‡a uz y WŒ
» n{ z g Û ñ zg i Z óñ WÃx » » n Z (Ð } („ Hì e { zƒ
X Ð c Ånm» >y s ! y ZZgz Zv !
y ZZ Z@ ~N @
e žZ  óì Cƒ {æ7 n¾~E ™ ðÃ: ðÃ~ kZÉ ó7x »
 ‚ æOÇ!
õ ïÎ Zgz Zª y ZZ zg » Ãn t Z]Æó ó !ì Å Z}
¯ : g ! ]Š „t ó7~¤ ZŠÎ L LÅ žì t
6 V1Â óy ZZ 6À5 ª ó• gÃè ~ e
 WkZ ] *ZZ &Ž † Åä™Ýq~ *Š kZ {Z à » n ó´g # Ö ÃåLO$Ãæ~E ™Ð n ó ¢ 
ƒ Ýq » y Z  ñ Y 1 ™ l'à VÐ y Z ¤ Z Âóy ZZ 6V1gz Z y ZZ N YK x »æÆ n•Æ} Š Zg Z z +  kZ ÂÐ , ™ (ZX ´g: + 
gz Z V1 » ä Ñ kz • ‘  =g f À5ž a kZX ó óª  ‚° ! y Z Z L LÇ ž• ë ~ ´Š — ˜ Z ëÃÏZXÐ N Yƒë!  y WŒ
ƒ Û ñ zg i ZÐ
kz 6Xgz Z ó~ ^Å V1 Â ì eg kg » kz kZ óJ
{ z ðƒ w i * VßÎg ä xs Z6kZX 7wJ~ [ » Å \¬v Z%Æ mÜ Z z mïn ðÃ
ÞZ i° . Zz y ̈Z™| 7ÃXž• + Z ÂfÑ ì " Š q Z ‰žì c
ILG Šgz i Ú Z
»ª ‚° ! y Z ZX ì ª y ZZt ÂÙ ¦ÃVÐ Z®X • Ë¥z Y m
 ‚ æOÇ! Z
Tg0 ZÆ y ̈ZXc e ¢ ™ÌÃkZ !ì HB‚Æ c kZ Ånm Åv Z èg tzg Ã/]|~z ZgÆ Tì { z g u ì YÐ ƒ  % ZX ì
ó /_
gz Z ì qZ Ìn b§ÏZ • D ƒ ] È ZŠ z ] ! }uzŠ b§
_ ÏZ i ¸ W » y Z • K A %´ ùÆ ~ å tì ILG " Š q ZŽ ä $öÒ Zgz Z •

~ y Zgz Z • Dƒñ 0 Z { zžì x¥…~} g ! Æ ] È ZŠ z ] ! 


_ : •D â • Û~ g—X ì HÐ g u
~ KÆ/ _ Æ nç OX ì @ Y c
0~! y ~z y Dg » iz ˆÐ Šzu
DME
DDpçFøÞ ^Úø -õ†ôÚû] Øùô ÓöÖô ^ÛøÞ$]ôæø lô^n$ßôù Ö^eô Ùö^ÛøÂûŸø û] ^ÛøÞ$]ôEE
ÇA¼ „zÃy ̈Zgz Zì 6V ¦( g ®Z »V> )g Zæ zg ZŠ »w q Z L L
w ZŠZ åLO7 ™ƒ u{Š c iÐ ]gz¢t ‰ Ü z Ëžì ŠŽ ñ{ç » kZ Ì
Xóƒ
ó Å+
 ä kZ ÅT
Ú Z » n6¿q Z }X ñ Y W~g¼~$ Ð n ígz Z ñ Y™iz ˆÐ
¿» k Q ¶+  ~æE %NðÃúÆ kZpH¿Y Z q Z ä ¿q Z¤ Z ª
ã ðŠ ™ Y ~ Vzg ¸gz Z V ƒ ÅÅ Vz h N gz Z c
Š hgà *Š ä kZž Zƒ„
ž ǃ: 9Ü ï³t Ð kZp ¤ Z ) X dž ZæE
%N̳» kZgz Z ǃg Ñ Z æE
%NÌ
w ZŠZ åLO7Æ/ _Æ n ÏZ x  » +  GgX ì ã ÎßÐ „g 'ž ðâ g
N ̀Z » kZ à kZ ƒ hZ + Å kZ ~ T} ™ ¿Z' q Z y ̈Z ¤ Z
s ÜÆ ]¡îG !Ozgtž ì ] ! Ù ªpX c
C W~ ŠŽ z Ð zz Å iz ˆÐ
Xé…^ÚŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ !ouçÖ] ð‚e h^eXouçÖ] ð‚e h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DME
3…ç O X ì šŸŠ Ð y Qt • ] È ZŠŽ ~ ã ̈Z ‹¡X ì ]z Œ
üLE ýènßÖ^e Ù^ÛŸ] ^ÛÞ] äÖçÎ h^e
16 15

¿» Ë !ßÍ™wÅy » ) LL DMEDDoûßôù Úô ‹ønû×øÊø oûjôß$ ‰ö àûÂø gøÆô …$ àûÛøÊøE E: cÛ


â• Z » kZ íX ì îŠ h © Ãy ̈Z ] ‡z Z Î ã ̈Z ‹¡gz Z ~Æ
¿áLOg q
 ~÷ä ËT ( p ƒ
}÷gz Z < ó •Æ " _ Æ n „ Ä ì e { zì ; g @
ƒ¼Ž ~ËÆ ¿áLOg ÏZ ~ V â { < Ø Zg ð |X ì @ ƒCÙ ª
ðÃÐí » kZ ( Åg y Y ÂÅg (Z lzg @'Æ kZgz Z ) c Š hgà j§ Ð w ZŠZ åLO7Æ/ _ Æ nÝZgŠ +  GgèÑq ó7] ! ’qe ðÃ
wÎg ·[ » • ï» § £ Æ n a } g ø b§ kZ :X ó ó7m X ¶ðW~ŠŽ z ~³Æiz ˆ
X~ vZ ~g g 9X ì ðƒ y Ò Ð s  Ÿz ~ (~ g u q Z ÔÅ+  Gg
qZ :ó %ï»q
 ó ïÎ Z q
Zõ Z ~ c Å nžì ~gz¢a} g ø j x Z™/ôy ZgzŠÆ „©‹ § Å ~ x™ Z Ñžì e Zzg Å›9gz Z
Æ n} Tì gt ‚} g ø frame of referenceq
Zgz Z s àW ä VrZX ñƒ¢ q ~ # Ö } Å l ] Z0 • Zz i Z m¾Z &Ð ~
K ãë à ÏZX N Y ïñƒ ñ È~ w ZŠZ gz Z y i Z Âq
Z w q Z x Ó i úrX ó\ å WÃ] Zgž H x¥~ } g ! Æ ] ZŠ „rÅ ~ x™ Z Ñ
~ ﻧ £ kZ ¿tž , ™ qŽ g s§ÅkZ ~ } g ! Ù ó-
Æ ¿C Z©‹ § Å ~
q v Z wÎg ?• n g } izg rÄ ~·?• _7
E {G
ñ Z0 • Zz i ZX å7< • á ðà » ü ~ kZ ó¶# â Å [  ?
3O $
 Ú » kZ B‚ Æ w q Z }uzŠ gz Z ì H
]gz¢ { z ì t !ì H ƒ Ëä ]
Z …Ž ì { zn » zõ ïÎ Zt X ì Cƒ ~g7 Ð ó óª
zYm  ‚° !
y ZZ L LŽ ™Èt Ã\ WL Z ä/ ñ ôy ZX ~Š C { z ¶] ! 99Ž óH7¾ I~ ] !
• + F
aZgz Z + F  ) klkZgz Zì M~ V70
ï»~® i ÅË¥ „ egzœ » æ Ë ÂÐ \ å W ó• x9  ~ g—ž 1 ™ t
z ] Zí x Ó óV × > x Ó óV )x Ó ªn» zõ ïÎ Z q ZX ~ ·[ » t ó• ì g™ ~ \ WÎ7]gz¢ÌÅ] ZŠ „râZ ÂÃ~ \ W ó7
\BI
E
Zç OX ì 7°»t a } g ø p ì ó ¹ a Æ~ \ WÌ
 ŠB‚Æ ö Ygz Z y i Z á ów5~u Zz úL q
{ z ÂVƒ ø Z¤Z ] ø äq
&A
X Åzmv Z -vZ wÎg åƒ) ]|• K ãgz Z: % }uzŠX ÇVz™7Â* L óÇVzg Z ¦ ~ Vz i úr] Zg ~g7 Â~ž ¹
mZ• Z (» Y Z b
E
Z VÐ y Z Æ y Z Z B‚ Æ t Ü Z î0ªEiÒ¡ nºZ ~ ¹ ä }ŠX Ç Vz™7Â* L óÇ Vz™ 3g { izgå ~ž ¹ ä
²
¦
k Æ kZ ì ¸g » xz Fz xi ÑŽ » y ZZB‚Æ Š ã
* gz Z a
Å nX ì mgz Z ä Î ßÐ v Z ÂÐ kZ óÇ Vß 7wñçHG .¢À£ » •¤ á
ygz Z ~Š •
Æ g¦gz Z pIè ŠzöV Œ Ð ZX ì c W™f » y ZZ V Œ a Æ y Ò Ñ X ÇVz™¬ Ï0 i ÅŠéŠ/~g ‚ Â~ ó• Cƒ Za ›z »g~ ä ™g Z 2 Z
E
N
X dz™: ur§ • c {™E-'¡B‚ s ÜÆ *™ þÒ7gz Z fÑ‹Š ¬ K Z ~ \ W Ââ¸Å kZ à ~ x™ Z
GLG G
©G3©8Ð á ZjÆ { ¬ Æ æE ZC
q Ù Ð ~ ?~ Lž L c Û gz Z 5š ÃVÐy Q ä ~
â• \ WX ñƒ nZg *
i ) Z 6b) ‰0Æ æE %L ï %L› W
Ìi úrgz Z Vƒ Ì@ ÎÃ] Zg~p óVƒ ÑZz äg eÐ \ ¬v Z {Š c iÐ
— zg Ånžì 9 Št …[ Zˆ Æ W
Æ y ̈Zg¼» y Z Z ªm!
h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ !|^ÓßÖ] oÊ gnƆjÖ] h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DME
Š•
V c á ä ~X Vƒ @ ™ÌÂ* gz Z Vƒ Ì‚g } izg r~X Vƒ @ ™ ZŠ Z
!äÞ©Ú ‚qææ änÖ] äŠËÞ kÎ^i àÛÖ |^ÓßÖ] h^fvj‰] h^e X|^ÓßÖ] ä~ \ W QX ó ó• ` Z z i ZŠ¼ ~ - î0Èx }÷ gz Z • Å Ì
18 17

] •7ZÐ V6Åy ZgzZ ä™gz ™Ã] YôZ Åy Z óä™ «gÃVÏ Û ÃkZì @


¾œy WŒ ƒ~ ]gßT~g ZŠ™z ]§ÅkZgz Zb zg i
.™f »ä™sÜ~ äÑŠ
Xì ; gƒB‚Æ åO$z åO]IgzZx ÈZe  oaÆ kZ pX ì ; g™y Ò Ð K
ëž Çƒƒ  F
¾gz Z ~ ñ Zc
σ c Å|Ån}V ˜žì ¸§ Zzgz Zì ë Z ¹n çt :ìtÀF
(»žg I› WX B Z eÃ6ÀF
V ZzgÆžg I› WkZÐQ
ó ~žg I› WkS Ž σ { z K
σWÅxs Z È »g Z V ˜ p ì  F
V; z É ózŠ¢s§Å[fgz Z tæ} n L Z ?ž 7¸ sÜn L L
ó ðƒy Ò~ g
:ìt x|»T ì ug•Ž Ïì g { z K
 F
V; z ó V ¤•
gz Z 6 Û gz Z 6
ó ]y ó vZ c
WÄ- gz Z 6 Ñ y ZZŽ ì Å kZ nÝZ
º gŠŽ z ! Æ ›Å kZ w â ä kZ c Š gz ZX 6Y m ó V1 Â
Z gz Z 6
Ä ß ó> 2i ói ú ó]Š Þ î0*Ю:ì ˆÅy6V â2 õ 0 Šã Åxs Z L L
ì‡gz ZX ~ à܉gz ZÃVß Zz` â óÕ Û ) Ãó VŽ ZóÃVBÃó Vzg ZŠ
( 1)
X ó óegz Z y pg
ðÃë !  á Zz ä™ Zg7 ÆÇgz ZX > 2i Å ZŠ Zgz Z i úä kZ Å
Z
ˆÅ ì‡K  F Ð9  oÅ kZ V Œ Z®ì Ð |Å n cèa V Œ
 rz ; ‚gz Z 6
T ó ‘ Ã zLá Zz ä™ñm<! gz Z X B™ { @ ç
c
Š Û Ã ó ó~Šg^ ã ̈Z L Lw Í Z § ¼ » n ~ õ)OGzg iÆ y ̈Z ž ì
Š g ZŒ i ! Zggz Z F wŽžvß { z • ¸X ~ y ZyÆ k
„  gz Z ~
Z » kZ ì ê Šgzig ŠT6] !
Å y Z/w M ïgÎ\ W{ i Z0 kZˆ y WŒ Û Xì ó óX • s.ZzŽ vß{ z • ¸gz Z ó•
: cÛ X ì @
â• Wt ‚™ƒV c ú¹nçt~ kZX •M  Î! lÐ 92e W Å n » yZìó Zƒ y Ò »K‹ *Z Z X c y Z Z ~žg I › WkZ
—½ áøçûf%vôiö ^Û$ Úô ]çûÏöËô ßûiö oj# uø †$ fôÖû] ]çÖö^ßøiø àûøÖ™ ë • W[ ZX • ` ™åë„zg ¨g ŠË6kZì mŽB‚Æ c
?žJ
{ Zg ÅvZ ) z™: ay ZM
 7„ VJ x £Æ n ? L L  c
È ZZ Z ñ Y ™e Zu~ y ̈Z ËZ
 m! — zgt Å nž BŠ
ó óX ì [8»Ž q { z ( ~ Æ kZ Ð z ¥ Åžg I › WkZ Âñ Y ƒ , ¦
Y ~ »Æ y ̈Z Ç
ó ˆƒ Cg§ »i ZŽ q { z: ƒ
[8Ž q { zÉ ƒ ó ˆFZÐ wŠŽ 7q { z ª Æ kZ ó] 5 çÆ kZ gó ZŠ™ z ]§ Å kZ ó,Å y ̈Z kZ ~ Ë
ä ™ «g ; ‚Å q â ñ ¯ Z L Z ~ { Zg Åv Z w â ªq [8?¤
ZXƒ œÈ WŒ Û ñ zg i ZÃXì @
ƒg¼» ] Ý Á~b zgÆ kZgz Z w q Z
Zg vgz Z ÇA 7zðÃà ?Ð ~ nžßy Y ] !  ™7ay
t ÂM ~ !ì Y Y c ÛC
Šg Z ŒÙ biÆn
! Çnƒ 7~g Z'Zz Y …Zg Ñ ~Šg^ ã ̈Z
Ù gz Z ÂC
Ù ž³ y Y Ì] !
E
Æ kZgz Zì @ ƒx|q Z » b ˜ ZC t wÍ ZçLX=Š!Ž »nˆÆ™fÆ] *ZZ~žg I›WkZžÙ ^ âVŒ
G
p ÖZŽ6gîm{ óM
EG
 YK 7Z] Ð kZŽ • D ƒ] G é5{3©!z ] Zž¼ ǃ 3gÍä \ Wp¤ ZXì ó ó~Šg^ ã̈Z L Lgz Z ó ó»ïGL!}
L L{zì ; gƒ y Ò
E4O›! ( connotation) x|m{q
èG Z » y Z ÂB™g (Z wÅ b ˜ Z TW ó g èE L ±gˆÆ]Š Þî0*Ю~ + Š È »g Zžì 9Ç !
L ±ggzZ wÍ Z èE tgzZ
Z C Z » Ý ¬ Â Âì Ý ¬ ¿V #ž ñ Y ¹t ¤
x|q Z }X ì @
Yƒ ›WkZ pì ó > [ ïGL!‡Z {z ì Š Û ( y2 » + Š ) àmû‚ùô Ö] •ö ^ÛøÂô Ã
Šg Z Œ
c
!^Û`ß ä×Ö] o•… †Û àe ä×Ö]‚f à Ü×ŠÚ xnv‘ æ p…^ífÖ] xnv‘ (1) ƒ y
Å q â ñ ¯Z Ãwâ L Z ¬ ÌÐ kZ gzZ ì Š ¸™f » i ú~žg I
20 19

pûƒô Ýõçûmø oûÊô ܺ³ÃFþ ›û]ô æûø] M èõføÎø…ø Ô% Êø L èöføÏøÃøÖû] ^Úø Õø…F•ûø] «Úøæø K èøføÏøÃøÖû] ÜøvøjøÎû] ¬ gz Z @ Z i Âì $
CZ CZ »$ ¬ c Z b§ÏZX ì
ì @Z i ðÞ ñ Y ¹t ¤
™: gˆ Kv { z : L L —P èõeø†øjûÚø ]ƒø ^ß÷nûÓôŠûÚô æûø] O èõeø†øÏûÚø ]ƒø ^Û÷nûjô øm N èõføÇøŠûÚø ó @Zi ƒ
ñ zg i Z p ƒ ó $ ó Ý ¬ ¿q
¬ƒ Zž ì Yƒ ÂX ì x|: Ç Z]

m»Tì ™f » K vkZÐW[ Z ) ?ì Ïyà K v{ zž ?ŒHgz ZX e g0ZÆ kZ J Z  ǃ~g Z' Zg Ñ » kZ „: óǃ 7g Ñ( ¿{ z y WŒ Û
ZrÃyŠ¤ Ë( X ì Ð ä™ ay Ãw â L Z~ »ï GL!}gz Z ~Šg^ ã ̈Z Xƒ:ŠŽ ñ/ _ » ä™gz ™Ã; ‚Åy ̈Z q âµgz Z•z » ~Šg^ ã ̈Z
} 7á Ñ L ZžZ  ~ x c ZÆ µÃdËc ó( bŠ Z™àÜ‰Å Ë ) bŠ ™ƒ‚Þgz Z ãZz ~ c Å n] ! t ÂОg Iº Ö ZÆ e WkZ
{ zžZ  bŠ î * 3èËc ó Ìg ZŠ "
ƒ Z Œ Û { z² bŠ î * 3 óVƒ ñƒ }uzŠ ‰~ˆy WŒ Û y*t Ð g ±ZÆ Ì Z K Z p óì C Wt ‚
~gÅQgz Zá ™gˆÃkZ y ̈Z¤ ZX ~Š Zz Âìt X ó ƒ ó ; g wg ~ u { ìt Ân ç »ˆy M Œ Û žakZX ì Zƒy Ò Ð 2 ‚ Z ZÌ6] â £
~ ÿGZ >gÎç O X ó óVð0
kZ ~j Z >gÎÏZç O X ǃ y Z Z ÑZz …çÞö o×F …ºçÞ { z Âñ Ñ y ZZ 6gî O5ÒÉ
! Ð8 g Πƒ V*» wY u Z L LÅ ž „
]çû‘ø]çøiøæø †ôfû’$ Ö^eô ]çû‘ø]çøiøæø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] àøÚô áø^Òø Ü$ $ö™: câ• Û ÐWÐ e W  )4z [~g v G( !Íß ) L L —Doj# ŽøøÖ ÜûÓönøÃû ‰ø á$ ]ô™: ì ÞZŠ •
z šzK á gZ
Z ä VMgz Z óñ Ñ y ZZŽ ~ VÍßy Q Zƒï •
q á { zQ L L —Q èô Ûøuø†ûÛøÖû^eô ä ]+Z „gv ZQX ó ó• DƒŠ „gz Z Z} (ò }Æ( hzŠ v ¸ gz Z
>gΠ㽞 ì g ãZz' ó ó ! ÅN @ gz iæF %NÅ ~Šg^ b ! gz ZñÃ}uzŠ û vöÖû^eô Ñø‚$ ‘øæø E oÏFi$]æø o_6 Âûø] àûÚø ^Ú$ ^øÊø™ : c
F oßFŠ Û ™f » V…ZzŠ
â•
Å žì ] ! „z c Ít X ì Š WÌ~ e WkZ Åj Z >gÎy*»uZ ?gz Z óX Ð ðZ' gz Z óÅg (Z ]z Iä TÎ L L —G p†FŠûnö×ûÖô åü†öŠôùnøßöŠøÊø
X ó óVð0 ! Ð8 gΠƒV*»wY u Z L L 3 Zgq Z c ÍX ó Ðó , Š ¯ I Z » ã ‚ W~ (CgCg ëÐ Z ÂóÅ & ¤Å] !
}( Æ Õz DŽ • g Ã7 Ì t åó t ì ILG " Š q Z P 6µñkZ ä Yá s§Å ã ‚ W3 Zgt X IzŠ ð8E Nª ó óY « Z L Lì xŠª » Tì { z
c gŠ ~ { ià L L ä ~ x™ Z Ñ Ã x| ÏZ ~ X ó• ä Z • } (  àûÚø ^Ú$ ø]æø™: Š c â•Û X ì kxŠ ª » Tì { z 3 Zg @' Æ kZX ì ÑZ z
Ýô†øvûm% àûÚøEE : • D â • Û~\ M X ì c â• Û y Ò ~ i Z 0 Z Æó óä™È ä Tgz Z L L —Jp†FŠûÃö ×ûÖô åü†öŠôùnøßöŠøÊø I oßFŠûvöÖû^eô hø„$ Òøæø H oßFÇûjø‰û]æø Øøíôeø
N® ®N
Ðí ( ÿ Æ ÿ ) { z ; g xzøÐ ò3 ÅwŠ ¿Ž DMEDD†ønûíøÖû] Ýô†øvûmö ÐøÊû†ùô Ö] Cg Cg ëÐ Z  óÅ d †Å ] ! ?gz Z óÅg ( Z ðZz6Ñgz Z 1x »Ð k
Ÿø Üûuø†ûmø Ÿ$ àûÚøEE: • D â • Û~ x™ Z Ñ ~ g ugz Z  q Z X ó óŠ ƒ xzø X ì 3 Zg » ñgz Z ;3 Zgt c ÍX ó Ðó , Š ¯Z  ˜» Zw~ š 
ZX ó ó@
gz Z q ™ 73g 6V â ̈Z Ž @ â• Û 73g 6¿kZ vZ L L DNEDDÜûuø†ûmö ] * ˆ Zùùgz Z H H6y ̈Z ä ëž c â•Û ~j Z >gÎ b§ÏZ
Û ä~
N N
ÿ®Å ÿ®L L DMEDDäô ×# Ö] Ùö^nøÂô Ðö×ûíøÖûø]EE: c â• x™ Z Ñ . _Æ g u I àônûjøË Û º Ö Z ñ zg i Z !K
ø •øæ$ ^Þ÷^ŠøÖôæø H àônûßønûÂø äü³³þ ³þ Ö$þ ØûÃørûÞø ÜûøÖ]ø™: ã M Œ

h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉æ!ÐʆÖ] Ø–Ê h^e Xh]•¤]æ è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DME
gz Z y ! iq Zgz Z ?, Š 7@WzŠÃkZ ä ë H L L —J àômû‚ørûß$ Ö] äö ³³þ þßFmû‚øâøæø
!‚Ûu] ‚ߊÚæ !ÐʆÖ] h^e Xh•Ÿ] ¿ ( • Zg Åg ¯ z [gz Z ò ¾z æE %L) • Zg V âzŠ ÃkZ gz Z ?bŠ 7. ƒ zŠ
!ÔÖƒ Ø–Êæ äÕ]çiæ Ù^nÃÖ]æ á^nf’Ö] äjÛu… h^e XØñ^–ËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DNE ¡øÊø™ c â•Û X • Z]* gz ZÈ Ágz Z Zƒ " UÆäOŠ ÆZ (y ̈Zt p ó ó?, Š 7
22 21

\ WŽ d{ zQ ó• { z •Æ u|ŒÆ \ W¬ Ð ƒ  Vƒ~ 1 t ‘ªæÆ kZ H Âì ›Ðv Z¤ Z Z®X ó óì # â ÅæÆvZ t ‘


ã Á • ë ¾X ¨Q ó• Zg – " ~ }Ñ ç Æ d Œ ÛÆ ä~ v Z wÎgž• D ™ e
Zzg h{k
 Ù 1Z ]| ! σ 7›Ð
C
0 ƒ 7} 96V î 0 LZ Ž ƒ ó ˆ} Š [ ZŽ È Å X• { z ¨X Ã : cÛ Š•
â• á gZ
zz Ë{ zžì YƒX ì ~^ ï GLÅqŽ ¿{ zQX Vƒ: ÓŠp óVƒì g gF~ !d  Æ xŠ M } Z : Ç ñ â • Û Vz ³vZ yŠ Æ #Ö ªL L
x¥HÃ\ WX ì ; g™i ZgŠ w ZÎ ïG L ^ŠŽ ¿{ zQX ñ Yƒ ` Z~^Ð ~¾ ~ !g ÇŠgz6} Z : Ç ¾ { z X Å7~g ZŠg • ~÷ ä Â Zƒ
7 H : Ç ñ â • Û \ ¬vZ ?ì =°Z „g ² @ ™ù ~g ZŠg •
ÃÑ‹ ³gz Z ~Šp K Z { z ̄ ! Æ Tì ðƒ hÑÐ Z ` ôZ ÏyÞ
7 H ?Å7~g ZŠg • Å kZ ä Âgz Z Zƒg F {È V # Z÷ž } Y
~ \Ë}yŠ¤ Å T { zQ !ì ; g ™7t ‚Æ \ W™Äg 6Ò
! @0ŠŽ ñk0 ÆkZ= Â@ ™~g ZŠg • ÅkZ ¤
Zž } Y
{ zÐ Vƒ t Z]Æ kZ ` Wgz Z ån ç » òÝt ~ ä â iÔXƒ ˆú
3= ä ð$N óå ó â *
G
7* 3Ð •ä ~ ! d  Æ xŠ M } Z
ì gg â V î 0 B; „ Äž N Y úb§kZ ~ } ¡ Æ nŒ Û Ž vß G
„g ð$Nž Z @ îù * 3Õ~ ! „g }÷} Z : Ǿ { z X c î
w ìt X ì F 6Õ~ (ÌK  F t ÂX Vƒì g 0 : òÐ kZ pVƒ V # }÷Ð •ž } Y 7 H : Ç ñ â • Û \ ¬vZ ?ì =°Z
; g WÐW¬» Tì > 2i‰ Zz î0G £œX ì ™f »š * ‹ ‡œV Œ žì g Zž } Y 7 H ? c
¤ î7* 3ÃkZ ä  óå ó â *
3ä } È
®›  Ò Ã ]|X • ðƒ y Ò ~ îGE !pZ >gÎ ] Z åO$ Å kZ ì ó ! @ŠŽ ñk0
0 }÷Ãä 3kZ Â@ î * 3Ð Z
=ä ð$Nóåó â ã0
G
Š H Ä c gŠ ~ } g !
Æ > 2i Ð ~ x™ Z Ñž • C™ e Zzg k X c
ö7ã0 Еä~! d ÆxŠ M} Z
G
\¬vZ ?ì =°Z [g  ð$² N @ ùÕ~ !g ÇŠgz6: Ǿ {z
ö ã0
žƒ:$ èt !Íßž ( 1) DDéô çÒF $̂ Ö] pçø‰ô ^Ï& uø Ùô^ÛøÖû] oÊô á$ ]ôEE: cÛ ä~
â• \ M
ÃkZ ä ð$Nóå óâ ã0ä}ÈV#}÷Е óÇñâ • Û
G
cö 7ã0
w â } g vÌ{ z ´Æ kZ ì ó n• Û Ât X ì 5ZŠ Z Å > 2i sÜ~ w â
ó ó! @ ZgzZ óå
G
( 2)
ŠŽñk0
0 }÷ÿkZ LZ ÂêŠ öã0 ÃkQ ð$N¤
› W¸ a Æ } Â Å k Z ä ~ \ WQX ì h ( » Vzq ~  q )~
! Å ðZzg ~  q~ + Š} g øì Ì Ztž• Î { i Z0
 q ÅVzq~ Z
X S7žg I
 F
K ~ ] ‡œz ] Zí
› W » ] Z åO$ X Å w â ¾ Î Zžc e 6g Ã7 Ìt ] ! '
h × q
Z
àøeû]æø àønûÓôŠFÛøÖû]æø oÛFjFnøÖû]æø oeF†ûÏöÖû] pæôƒø™žg I º Ö Z y Zž ¶ Š [ Z
q âñ ¯ Zgz Z ~Šg^ ã ̈ZŠ°ÝZÐ kZ óì Zƒ™f ~{ kZÆžg I
~¡ ~ ({ z gz Z ì ÌK  Fq Z ~ —thô^Îø†ùô Ö] oÊô æø àønû×ô ñô^Š$ Ö]æø ŸØônûfôŠ$ Ö]
q Í Z~ y S Q ó» µ Zñgz Zg Zlì w ZÎ[ ZX ì * Ö }
» #
™ Za/ _ Å
gz Z ÂŽ Ð ~ Vz m³RŒ Û Æ \ Wªg ZŠ " Z Œ Û Æ \ WX ì K  F
kZX ì Y™ ay Ù ªX » e
„ Ú Z { z ì ]glÎÅTžì C â U
gz Z
èÏËŽÖ] h^e Xh]•¤] h^jÒ Xxne^’ÛÖ] éçFÓŽÚ äÖ]çve !á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ… DME
¤ Û ZX Ï ñ Y ~Š ÃVzg ZŠ¸g qÍ Z ~
Z ˆ Æ ä™ ~g7 ]gz¢Å Y !
Œ !Ð×íÖ] o× èÛu†Ö]æ
!é^ÒˆÖ] pç‰ ^Ïu Ù^ÛÖ] oÊ áù] ð^q ^Ú h^e Xé^ÒˆÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉ DME !˜m†ÛÖ] é•^nÂ Ø–Ê h^e Xh]•¤]æ è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DNE
24 23


6 { Zg Å t Î Z Z®X ÏnÄg g Z Œ Û 'Õ
wÅ kZ Ì] ¸Ï Zg f [ Z Â} 7 ñ (ÐW~} ]ZŠ kZ ÌA { z Âì ‚
g ]glÅä ™ ay
'
h × ðÃ
Ð$Ž Å›Åw â 6wŠX ì @ ƒë Z• Û Ð > 2i uøðZ’ZaÆ ä ` X Çñ Y ` @ '
™ ¦{ífh × » naL Z { z „ Ú Z Ç
Š ƒ i ¸ W » x » q Z ² [ ZX ì > 2i q à Zz ä h  РZ ì ðƒ ] ZŠ „
vZ t £c
7u ðà Ś * ‹ ‡œX Ï ñ Y Á¯È Ìa Æ š * ‹ ‡œQ } ™ì‡i úgz Z L L— ½éøçÒF $̂ Ö] oiø!æø éøç×F’$ Ö] Ýø^Îøø]æø™: c Û ! õG
â• 7 Ð W[ Z
/ÍF
]ƒø^Úø ÔøøÞçû×öòøŠûmøæø™:žì CWÌe W{ z ~ˆ y WŒ Û ~ } g ! Æ kZX ì + Š} g ø ó• Hp~½Æy Z ì ó H > 2i ì ó H > [X ó } ó ™ ZŠ Z > 2igz Z
ay Hž • y 7 Ð \ å Wvßt ( ! Ñ
å } Z )gz Z L L DNMUVé†ÏfÖ]E—½áøçûÏöËô ßûmö M kZ ] ¬çñt X σ 7W‰ Ü z kZ 6kZ óì H x £ » y S ~
ØôÎö™: câ• Û ?ì Hu ~y WÅ kZ Âì ; g Y c Šgz i Ú Z Ž 6kZ ªX ó ó, ™ žÙ ^ âÃ] ! kZ V Œ % Z Ð ó N WWæLG % i6‰Ü z Vz iñ~ } p
ì åà z Z Z i Ð ]gz¢ ~g vÌŽ žØŠÈ ( ! Ñ å } Z ) LL —½çøËûÃøÖû] ' ! zŠ J
[ ZX ì mz *g Z• Ð c kZ Å n » V âzŠ y Z |gŠ
¹ Ü Ztžc e 6gt ‚6gî ãZz ] ! t 6µñkZX ó ó( ß Z e } Š ÃkZ ) » m! — zg ÏZ q ZX y ZZ ì { z gz Z m! — zg Å n q Z ó• ð Wt ‚
> 2i6gîÆ ]Š „gz Z y â ‡X ì 7n ç ã â ‡ ì ó & ¡z (F 6R sÜw â C Z~ ä™gz ™Ã; ‚Å q âñ ¯ Z ó»ïGL!}
E
ì { zgz Z w Í Z çLX=Š!
X ì n• Û nX ì c W6gîÆ mÆ xz Fz xi Ñ™f » > 2i z > [ž BŠ [ ZX * ™
Çñ dZ :ãÅ b & Z Å] 5 ç ã ̈ÑZ Î Ðv ZX ì i úq à Zzp g { i @ z FÐ Zgz Z ~g Ò WÅy ZZ ªm! — zg Å
i‹ 5 çž å Hn²~ Z’Z ä ~ ! õG
ÅÇñ d Z~ Ï0 7 ÐW
/ÍF y Z óì g ŠŽ ñ~ wŠ „Å ]y W ì ó g-Š c Å kZ ì ó g ìZŠ z ì‡m
Dƒ F
6( contracts) V z@ç] 5 ç} g ‚} g ø X ì Ì Z ~ (
 cÍX ì i úÚ + F xlgz Z + F ë Z óA Í ZaÆ ã ; ŠŠ c ÅgñZ
gz ZP E
ä \ WÅ k Z g z Z 3g a Æ ä ™x » ] J Wä \ WÃgzŠ'
× 
q ZX • Xì Š c Š h ÇaÆp g { i @ z FÃy ZZŽì y 2q Z
N
\I
Ù x: ; â ÃË
xi 5 6} C Zt óÅgH]̀Z 
¤ Z b§ÏZX ì {@ çq qZ gz ™ Ñgz Z ÷ » w â Ð wŠ a Æ w â ¾ Î Z { zžì t n ç » > 2i
Û t žì { @ ç 
ä ™ ZŠ Z ~ ] ‡z Z y S Ž • øZ• qZ Ì{ z Âì Š
3g ì [ W¬ ™f »] Z åO$X~ KÆ ~Šg^ Åy ̈Z » âµ g z Zì C™
Ü z kS ž ì x¥Ã\ WQX ÏA { Z 9t »núÆ kZ gz Z ó•
ÒZ ‰ aÆš  * ‹ ‡œŽ ì q { z > 2i c ÍX ì C™ {Š ¤ÃwŠ a Æ y Z
ó ð aX • ì g ƒ „ 6Š ã
x » » ] Zyƒ Å contracts g !
zg » ÂÐ ZX ì ˆ ~Š ™ n• Û Ž ì q { z > 2iX ì îŠ x •Z x » » starter
¯Î Ž } g ø É ó• ì g ^ 6Š ã  t ó{)z {)z ƒ
Å V z@ ç ƒ ó ÂЃ e: b ŠX ì b Š! õÑóì * ™ ZŠ Z ~ w qC Ù w ‚C Ù . _Æ [ »
k’{ z ì e ó• ì g ^6Š ã
~ Å} @ç9 z ÒZ Ì{ z • ] 5 ç ~ ]gßņ• Û Å > 2iX Ïñ Y à á 4Š' i~ „  c g òs Z Ø{
c Å nX ì Š Û {@ çY •q
Šg Z Œ
c á ç OX Vƒ: } @ ç
Z ÌÃ~Š • q ðä Z ªX Ç ñ WwßZ » ó ó static frictionL L» ¾‚ Û t ‚Æ \ W
^ì ó C7ã ™ w E Z ] ¸¹ a Æ ä Ñ ~ • wÃkZ ƒ ~9
26 25

 !ì H ( Summum Bonum) c
Ѓ ( Highest Good) dZ Å kZ Ð g ± Z Æ ~zy 0_ õg z Z ´ ŠX ì Ì Z ~ (
Q î0E ÅÇ ñ d Z ~
 gz Z œz ZÐ ƒ
ƒ —ó Ѓ Û Â!ì ÏyÃn œz Z
 Ð zg Åœy WŒ +Æ% Z ~ ( L Zu Z µ ) Y ZuÑZ >gΞ • Î ÌÐ k Z { i Z0 Z » Ì Z
ÆjÆ ha ó Æ SÅía ó Æ óz FÅ nž ì t n dZ Ð Çz™ Zg7 gz Z L L —h Ÿ÷çûòöŠûÚø áø^Òø ‚øãûÃøÖû] á$ ]ô t‚ôãûÃøÖû^eô ]çûÊöæûø]æø™ : Š
câ•Û~
Æ 4Š Ñ!â Zgz Z -
Å- Š ó‰
c Ü Zœa
ó Æx ªÆmz w°Ä ¦ ½Z a ó X ó óσÞb 7 ÅÇ—" Ãó
: • ñ Wp Ö Zt ¬q ÃgP ~ > Z >gÎÏZç O X zŠ É3Š¤ K Za ]'rzñ
Ÿ$ àûÓô³³þ þÖFæ$ ðº^nøuûø] Øûeø ½ lº]çøÚûø] äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ØöjøÏûm% àûÛøÖô ]çûÖöçûÏöiø Ÿøæø™ Û ] !~y
àønûuôæø ðô •†$ –$ Ö]æø ðô «‰ø^ûføÖû] oÊô àømû†ôfô’# Ö]æø™ : ˆ ðâ • W [ Z
—xáøæû†öÃö Žûiø ~èm» T c â• Û ó ó àømû†ôeô^’$ Ö]L É
L ó ¹ 7ó ó áøæû†öeô^’$ Ö]L L V Œ !—½Œô^ûføÖû]
p ó• {0 ó : {Š ç'NÃy Q• D Yƒ O~ { Zg ÅvZvߎ L L
i { zÉ ¼ À F ä ~ •Æ [|Z ÏZX ì 7µñ »,ÅT ì ó Ð [ òZ
X ó óM
™7u ZgŠ ZzgÅ» kZ ? ì ™f 6gîm{ L L: Zƒ x|c ÍX ó ó îSL Lå { z óå H† Ÿ Z » Âq Z ~
:6žg Iº Ö Z y Zì @ ƒ »y*t gz Z žŠ WÐ Wy Ò » kZ ì ó [£~ x » ¾¾ñt X ó ó» Vß Zz ä ™ñ
äô nûøÖ]ô ^Þ$]ôæø äô ×# Öô ^Þ$]ô ]çûÖö^Îø èºfønû’ôÚ% Üûãö jûeø^‘øø] ]ƒø]ô àømû„ô$Ö] yàømû†ôfô’# Ö]†ôŽôùeøæø™ ™Äg6Òy Y×Q 6 ó µ ZñÆ ÄÃgz Z e f Z 6f cã Kgz Z ;ó‘ ÃzL
Üöâö Ôøòô Ö5æ]öæø ÌÎ èºÛøuû…øæø Üûãôeùô …$ àûÚôù lºçF×ø‘ø Üûãônû×øÂø Ôøòô Ö5æ]ö záøçûÃö qô]…ø ãZzt ‚Æ \ Wq q ZÐ ] ! kZX 6µ%Æ ä Y W~ k  È Zy
—Aáøæû‚öjøãûÛöÖû] ƈy WŒ Û gz Z ~ n§ ¦: G Zg q Zì t• Û ~Š ã
Z (žt { z c ó e ã Yƒ
 ž óÃVß Zz ä™ñy Z ØŠ ]g t
ðÃ6y Z Z å } Z )gz Z L L
( ! Ñ ( ~ n§ ¦: G ZgX ì ; gƒ y Ò ~žg I ›WkS Ž ~ n§ ¦kZ
^ß…+ Y ÅÏZgz Z•Æ „vZëž• ë { z Âì CW¤ c~ V îÅgz Z Vzg ¸Æ ™g (Z e g Z• Û Ð {Ñ çgz Z ™ hgy Zy vß
¸gz Z ó• ¤ggz Z t ÁÅ„gÆy Q6Xvß { z • ¸X ì * Y
ÃVÍß { zžìtn ç »xs ZX • D ™N ?™ Y~ ] Íu }
ó ó! Š Z% !
z C c
Z@ •
e
žt QX ì @
gz Z ð « ™SÅn™Äg~g J•Æ yÕgz Z}Ñ çÐ
Z »w D Z) ´
C :žìÄq
~ V\WÅ kZ gz Z óðâ i W½ gz Z ¿¤B‚Æ ~$ É ì ó 7e g Z• Û
ì Ð V â ZŽ y Q = ›
Ñ !w1 ~ *Š » nX ì Sgz Z $» 䙨 £B‚ÆkZ™w Z e @W
! ï • s Z e Ž ? Vzg *
~i ! Å y Yž J  V Œ ó* ™“  ZŠ' ‘ ÃzL ó ßT  ra Æ ä ™
Ž ì H~ Z Ð e WkZ Åœy WŒ Û i Z0
Zt ä w D Z) ´žì w ì Z÷
X ì ` ZcÅnq Š 4 Æ xs Z * Yö
Üûãö $Þø^Òø ^Ë& ‘ø ä́×ô nûfô‰ø oûÊô áøçû×öiô^Ïømö àømû„ô$Ö] g% vômö äø×# Ö] á$ ]ô™:ì ðW~ # Z >gÎ .;E
dZçLG
( • { z } È [8Æv Z ) ì Ð y Q ›ÃvZ GL L —D”
º çû‘ö†ûÚ$ áº^nøßûeö
.;E
çLG žì @  y Z • ò Zg t Ü Z ñ ; x ÂŽ ~ *Š
Z ~ ƒ
ƒ g¦q
28 27

} p Vzg e Æ uZ >gΞ Zƒ x¥Ð ¬ _Æžg I › WkZ X ó ó•g Z- Š ðƒ ð ö gž c Í™| 0 ! .• D ™k  ~ { Zg Åk QŽ


y Ò »xi Zßg e XÆ b #z i ¯gz Z ! x »~žg I ïgÎkZX • ŠŽ ñV Œ Ì] ! { z 8~ —½Œô^ûføÖû] àønûuôæø ðô •†$ –$ Ö]æø ðô «‰ø^ûføÖû] oÊô àømû†ôfô’# Ö]æø™
M6 gz Z ñ Zc 6 ói Z0 Z 6 ó[|Z 6 q Z ~žg I› WkZ Ãy Q Zƒ ~žg I› WkZž ¶ˆÅy Ò ~ i ¸ WÆ kgŠÆ æE %L›WkZŽ ˆ Wt ‚
G
{u Zz ïGLG
©G3©8X Š Û ãZz ~ KÆ c 5q
Šâ•
c Z ~ ( context) x¯ t ‚Š lŠp] !
t gz Zì ŠŽ ñ™f npì 7™f 0» /! Z
àZ Âp ¤
N ŠQB‚Æ ðÁg 5q Zû%qZ ä ëÃÏZ óðW~uZ >gÎŽ ì „z ó Ýzg Åy Z Z ~ [¨z y ; f ZÆ Xvß { z pX ì „g W
»Ä Š {Ž ì
G
Ð á ZjÆ e WxkZ Åœy WŒ Û g £ ã WŒ
Û Ž » ò ¾gz Z n ïGLG
©G3©8X 1 Cžìt ªÅXó•
B™x ³gz Z {Š Zg Zt ëZ ǃÝq „ A ÃÝZ » kZ óc
{Z Wt ‚} g ø Z ë • í G? Ë - á
÷
ÂC Ù Å äƒ È g » në6k Q Zƒ Ýq Ð g u z y WŒ Û …DŽž ì ~ ®} g ø ŠgŠ » V ˜ } g ‚
!ƒÜ* z ò q Zg øvZXÐ , ™Òà  Åy Q ó• È g »6Çñ dZŽ ó• È g »6> 2igz Z i úvߎ
Ѿk
‡‡‡
 Åy Q ó$
µƒ k Ë ƒ 7•Æ +
 ^k Ë ƒa Æ
 Å y Q G !ì $
„ (In the cause of Allah) vZ -°É ó$
Ë ƒ 7aÆ ~•o
Ë ƒ
C : xj%w D Z) ´w– X ì $
𸠛 ° z [£ ì ]Š Þ
! ð ¤ gí : Ô Á â :
 Zg óx¯ î0*' {
G
g £ » ò ¾gz Z ~i !

½ ]çûÎö‚ø‘ø àømû„ô $Ö] Ôøòô Ö5æ]ö™:6p Ö Z y Z ì @
ƒ x !Z » žg I › W kZ
i !  Zg zÍ„
„  Zggz Z F wŽ vß { z • ¸ L L —UáøçûÏöj$ÛöÖû] Üöâö Ôøòô Ö5æ]öæø
X ó ó• ( á Zz v Ð ã â • Û *Å v Z ) s . Zz Ž • vß { z ¸ gz Z •
X• vß { z sÜF ~ y Z Z ñ ZúŠ L Z ªX ì [| Z » ùV Œ
» s ™z Z y Z Æ n ~ w q Z Æ Xgz Z ƒ , ¦ Y y ZZ Ç~ [¨Æ
ä BsÇv߸ sÜgz Z óZƒ y Ò ~žg I› WkZ »Xƒ ; gƒg¼
X • •Æ
é æ ³Z ~œ%
y WÅZxæ Z}
x • » òsZ ^

x ª » ÄÜ ÄÂ
ë gƒ Ñ

Ñ»x ªÆ

u 'gzZ' y ZZ È
¢*
Ðg ±ZÆx|zz% ë
Û Iè: ®
‘•  ) Ï( ðÃ:
ZÉ
à ßZ q
Û
œÈ WŒ
 ) ! zZ òs Z
® Å Õz D Æ
ë
RddZ'gz Z'ä eWz
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì
•á Zzn6
h+ Š
ì®

ZÅyZZh‰~ÜÁîÆ0
ë
ñYƒ0
'’òÀ Öè ž@
ë

q q # Z
vŠp Ö!
c
̈ ¸Ãxs Z ª b§kZgz Z

ÄÜÄ Â §zŠëÆh+„-gzZ -6 U
ãU Š E
èLòh$ÅxsZ
I
á Ãc ä™ì‡Ã
!ì V •
ë nƒg Zû{ZgÅ
G– ¬ƒq V†nÚ] äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø